Page 1

D IET A R Y S U P P L EMENT โพลีคอฟฟ พลัส

Plus

กาแฟปรุงสำเร็จเพือ่ สุขภาพผสมสารสกัดจาก ถัว่ ขาว โสม และอุดมไปดวย วิตามินพรอมทัง้ เสนใยจากธรรมชาติ รสกลมกลอม หอมละมุน สารสกัดจาก ถัว่ ขาวซึง่ มีสาร ฟาซิโอ ลามีน มีฤทธิท์ ำใหเอ็นไซมยอ ยแปง มีสภาพเปนกลาง เพือ่ ยับยัง้ กระบวนการ ยอยแปงเปนน้ำตาลถึง 66% จึงมีสวนชวยในการ ลดน้ำหนัก ควบคุมและดูแลไมใหน้ำหนักเพิ่มขึ้น ลดระดับไตรกรีเซอไรด ในรางกาย สารสกัดจากโสมมีคุณสมบัติตอตานความเมื่อยลา ชวยให ผนังเซลลดูดซึมออกซิเจนเพิ่มขึ้น ขบวนการเผาผลาญภายในรางกาย เพิ่มมากขึ้น บรรจุ 20 ซอง รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน FG-SFP1-PO001 365.292.43

Zlym

พี-เซนท คอฟฟ ซีลีม กาแฟปรุงสำเร็จเพือ่ สุขภาพ ผสมสารสกัดจากกระบองเพชร ชวยลดการดูดซึมไขมันเขาสูรางกาย ชวยสลายไขมัน มีกรดอะมิโน, วิตามินบี3, ไฟเบอร ชวยลดโคเลสเตอรอล LDL, ไตรกลีเซอไรด ตอตานอนุมูลอิสระ อุดมดวยวิตามินซี, วิตามินเอ ลดระดับน้ำตาล สารสกัดจากถั่วเหลือง สารสกัด จากทับทิมและเปลือกสน เพื่อความสมดุลของรางกาย และตอตานอนุมูลอิสระ รสกลมกลอม หอมละมุน ไรน้ำตาล บรรจุ 20 ซอง รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน FG-SFP1-PS001 365.292.43

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร พี-เซนท ผลิตภัณฑควบคุมน้ำหนักสูตรพิเศษ ทีอ่ ดุ มดวยสารสกัดคุณภาพสูง ทีจ่ ะชวยดูแลเรือนรางของคุณใหเพรียวกระชับ อยางมีสขุ ภาพดี เสริมสรางกลามเนื้อใหกระชับดวยสารสกัดจากพริก ชาเขียว โครเมียมและ L-Carnitine ยับยั้งการสะสมไขมันในรางกายดวย สารสกัดจากถั่วขาว ปรับสมดุล สวยเพรียวอยางสุขภาพดีและ ปลอดภัยดวยสารสกัดจากชาเขียวและไนอาซีน สารสกัดจาก ธรรมชาติ สามารถรับประทานไดอยางตอเนื่อง ชวยควบคุม น้ำหนัก โดยเนนที่การควบคุมแปงและไขมัน ปลอดภัย ไมเกิดโยโย แอฟเฟค บรรจุ 30 เม็ด รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 960.- 240 PT-SFC1-PS001 1200.-

PolyHERB Network Co.,Ltd.

บริษัท โพลีเฮอรบ เน็ตเวอรค จำกัด

333/94 อาคารชุดหลักสี่พลาซา อาคาร 1 ชั้น 8 ยูนิตเอ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 333/94 Laksi Plaza Tower 1, 8th Floor, Unit A Kamphangphet 6 Rd., Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok, Thailand. Call center : 0-2576-0808 www.polyherb.co.th

PRODUCT CATALOG

เพอ่ื สุขภาพทีด่ ขี องผูบ ริโภค เราไดรวบรวมคุณประโยชนจากธรรมชาติ นำมาผานกระบวนการผลิตอันทันสมัย ควบคุมคุณภาพทุกขัน้ ตอน ตัง้ แตการสรรหาวัตถุดบิ จนถึงขัน้ ตอนการบรรจุ จึงมัน่ ใจไดวา ผลิตภัณฑทส่ี ง ถึง มือผูบ ริโภคมีคณ ุ ภาพ ปลอดภัยอยางแนนอน PolyHERB ขอนำเสนอผลิตภัณฑเสริมอาหารหลากหลายกลมุ และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และเพิ่มความขาวใสใหกับผิวพรรณ

Network for Quality of life PolyHERB Network Co.,Ltd.


PRODUCT CATALOG

ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกวา สำหรับคนไทยทุกคน บริษัทไดคิดคน วิจัยและทุมเท การผลิตสินคาใหกับนักธุรกิจโพลีเฮอรบ เพื่อให ทานสามารถสรางธุรกิจของตน ดวยสินคาคุณภาพ ดังตอไปนี้

พี พาโนมา อาหารสายตามีสวนประกอบของ Lutein อุดมไปดวยสารสกัดจาก Billberry ชวยบำรุงสายตา และชวยในการมองเห็นใน ชวงกลางวันและกลางคืน บรรจุใน Licaps เทคโนโลยีคุณภาพจากฝรั่งเศส บรรจุ 30 แคปซูล รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 3-PA001-PL04 1,450.1,160.- 290

Lanna Renaizz Anti-Aging Cream ลานนา เรอเนสส แอนติ เอจจิ้ง ครีม

ครีมบำรุงสำหรับการดูแลผิวระหวางวัน เพิม่ ความ ชุมชื่นใหกับผิว ใหดูกระจางใส อยางสม่ำเสมอ มีสาร สกัดชวยในการสังเคราะหโปรตีนทีผ่ วิ ปองกันริว้ รอยกอน วัยอันควร

ขนาด 15 กรัม

รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 960.268 5-LA001-PL05 1,200.-

Lanna Renaizz Cleansing Oil ลานนา เรอเนสส คลีนซิ่ง ออยล

ออยลสำหรับทำความสะอาดผิวหนาและ ลางเครื่อง สำอาง ชุมชื่นอยางออนโยน ไมทำใหผิวแหงหรือ ระคายเคือง ลดการสะสมของแบคทีเรียไดอยาง มีประสิทธิภาพ รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 960.268 5-LO001-PL05 1,200.-

ขนาด 30 กรัม

รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 5-LA002-PL05 1,800.1,440.- 403

พี ออไรซา พลัส ดูแลผิวพรรณใหผุดผอง ไมหมองคล้ำ ดวยสารสกัดจากจมูกขาวมี สวนประกอบของ Gramma Oryzanol สารแอนตี้ออกซิแดนทที่ทรงประสิทธิภาพ คืนความออนวัยใหแกผิว และบรรจุใน Licaps เทคโนโลยีคุณภาพจากฝรั่งเศส บรรจุ 60 แคปซูล

Lanna Renaizz Night Cream ลานนา เรอเนสส ไนท ครีม

พี กาลิค ออยล สารสกัดจากกระเทียม ดวยกระบวนการ Garlic marcerate ที่รักษา ความคงตัวของสารสำคัญใหคงประสิทธิภาพ มากที่สุด ชวยรักษาระดับคลอเลสเตอรอล ปองกันการอุดตันของเลือดพรอมยับยั้ง การเติบโตของแบคทีเรีย บรรจุใน Licaps เทคโนโลยีคุณภาพจากฝรั่งเศส บรรจุ 60 แคปซูล

รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 3-PO001-PL04 1,100.880.220

ครีมบำรุงสำหรับการดูแลผิวชวงเวลากลางคืน ชวยให ผิวดูกระจางใส กระชับ และชวยสรางเสนใยคอลลาเจน ทำใหผวิ ดูเรียบเนียนอยางเปนธรรมชาติขน้ึ อยางเห็นไดชดั รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 1,280.- 358 5-LN001-PL05 1,600.-

Lanna Renaizz Facial Scrub ลานนา เรอเนสส เฟเชียล สครับ

สครับสำหรับขัดผิวหนา ที่มีสวนผสมของสารสกัดจาก น้ำมันรำขาวและชาเขียวชวยเสริมกระบวนการผลัดเซลล ผิว ลดความหมองคล้ำและจุดดางดำ ชวยตานอนุมลู อิสระ เพิ่มความชุมชื้นที่ผิว ปกปองผิวจากการเสื่อมสภาพ รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 5-LC001-PL05 1,000.800.224

รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 700.560.- 140 3-PG001-PL04

พี พริมโรสออยล สารสกัดจากดอกอีฟนิ่ง พรีมโรสที่มีสวนประกอบของ GLA กรด อะมิโนที่ชวยควบคุมการทำงานของอวัยวะ ตางๆของรางกาย พรอมรักษาสมดุลยฮอรโมน บำรุงผิวพรรณ คุณประโยชนจากธรรมชาติ บรรจุใน Licaps เทคโนโลยีคุณภาพจากฝรั่งเศส บรรจุ 60 แคปซูล

พี แคล พลัส คุณประโยชนในหนึ่งเดียว ผลิตภัณฑสำหรับบำรุงกระดูก ดูแลเสนผม ดูแลผิวพรรณใหสดใส พรอมเรือนรางที่ เฟรมกระชับ บรรจุ 60 เม็ด รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 1-PC001-PL04 880.704.211

Lanna Renaizz Serum ลานนา เรอเนสส ซีรั่ม

Lanna Renaizz Sunscreen ลานนา เรอเนสส ซันสกรีน

ซีรั่มบำรุงผิวประกอบดวยเปปไทด Argireline ที่สงเสริมให ผิวกระชับ ลดเลือนริ้วรอยแหงวัย เหมาะสำหรับผิวที่สัมผัส กับแสงแดด หรือรังสีอัลตราไวโอเลตเปนประจำ อีกทั้งยัง เพิม่ ความชุม ชืน่ ใหกบั ผิว ใหดกู ระจางใส อยางสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑปอ งกันแสงแดดทีม่ สี ว นประกอบทีบ่ างเบา โปรงแสง ไมทำใหผิวดูขาวผิดปกติ ชวยใหผิวดูสวาง อยางเปนธรรมชาติดว ยเทคโนโลยีเจลเมทริก (gel matrix) ทั้งยังชวยบดบังริ้วรอยตางๆ รวมถึงรอยตีนกาบริเวณ ใบหนา ใหดูตื้นขึ้นอยางเปนธรรมชาติ

รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 1,440.- 403 5-LS001-PL05 1,800.-

รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 3-PP001-PL04 750.600.- 150

พี ฟช ออยล น้ำมันปลาที่อุดมไปดวย กรดไขมันจำเปนโอเมกา 3 และโอเมกา 6 ชวยลดระดับของไตรกลีเซอรไรด ในเลือด ปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด บรรเทาอาการอักเสบ อาการปวดบวมของ โรคขออักเสบรูมาตอยด อีกทั้งยังชวยบำรุง ประสาทเสริมสรางความทรงจำ บรรจุใน Licaps เทคโนโลยีคุณภาพจากฝรั่งเศส บรรจุ 60 แคปซูล รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 900.720.- 180 3-PF001-PL04

*เอกสารสำหรับการอบรมภายในบริษัทเทานั้น

พี เรเดียนซ ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพผิว ดวยสวนประกอบ กลูตาไธโอน ที่ผาน มาตรฐานจาก อย. ชวยในการลดการ สรางยูเมลานิน ทำใหผิวพรรณดูกระจางใส พรอมสารตานอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพ ชวยใหผิวพรรณดูออนวัย ลดเลือนริ้วรอย บรรจุ 30 แคปซูล รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 3-PR001-PL04 1,500.1,200.- 360

รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 5-LU001-PL05 1,000.800.224

Acnone Anti-Acne Gel เจลแตมสิว แอคโนเน

มีสารสกัดจากธรรมชาติทม่ี คี ณุ สมบัตลิ ดการสะสม ของเชื้อแบคทีเรีย รักษาที่ตนตอของการเกิดสิว และควบคุมความมัน ลดการอักเสบบวมแดงของสิว ชวยเรงการผลัดเซลลผิวที่ตายแลวเพื่อเปดหัวสิว เรงการสมานแผลใหไรรองรอย ไมทำใหหนาลอก ไมเพิ่มความมัน จึงใชไดกับผูที่มีปญหาผิวมัน รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 350.280.84 FG-CMG1-AC001

Descara Gel เจลบำรุงผิว เดสคารา

ผลิตภัณฑลดเลือนรอยแผลเปนดวยสารสกัด จากธรรมชาติสูงถึง 10 ชนิด เนื้อเจล เนียน ละเอียด ซึมซับเร็ว ไมเหนียวเหนอะหนะ เรงการผลัดเซลลผิวเกา กระตุนการสราง เซลลใหม ชวยใหรอยแผลเปนตื้นขึ้น และ มีขนาดเล็กลง ลดรอยแดง รอยดำ ปรับสีผิว ใหเนียน เสริมสรางคอลลาเจน ฟนฟูผิวหนัง ใหกลับเปนปกติ รอยแผลเปนนุมขึ้น ไมหยาบกราน รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 390.312.93 5-DS001-PL05

ผลิตภัณฑสำหรับการดูแลผิวหนา ทีผ่ า นการคนควา และพัฒนาอยางตอเนอ่ื ง เพอ่ื สุขภาพผิวที่ดีของทุกคน PolyHERB มีผลิตภัณฑในกลุม Skin Care ทีท่ รง คุณคา มีประโยชนตอ ผิวพรรณอยางแทจริง ชวยให ผิวสวยอยางเปนธรรมชาติ

SK I N C A R E PR ODU C T Alova Gel เจลบำรุงผิว อโลวา

รวม 3 คุณคาจากธรรมชาติ เพื่อผิวหนังหลัง สัมผัสแสงแดด Aloe vera บรรเทาอาการ ระคายเคืองผิว และเสริมประสิทธิภาพการ สรางผิวใหม Cucumber ชวยยอยโปรตีนผิว ชั้นนอกที่หยาบกราน และเกรียมแดดใหหลุด ลอกออกได Witch Hezel ชวยลดการอักเสบ บรรเทาอาการที่เกิดจากการถูกความรอน รักษาระดับน้ำใตผิว คืนความชุมชื่น ปองกันการสูญเสียน้ำ รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 230.184.55 5-AL001-PL05

Coxium Extra Cream โคเซียม เอกซตรา ครีม เติมความชุม ชืน้ และน้ำหลอเลีย้ งผิว บริเวณขอและเขา ดวย Glucosamine : สารทีม่ คี วามปลอดภัยสูงเนือ่ งจาก เปนสารทีพ่ บไดในรางกาย เชน ในกระดูกออน, บริเวณ เปลือกของสัตวทะเล โดย Glucosamine เปนสารสำคัญ เนือ่ งจากเปนองคประกอบของกระดูกออน

Lanna Renaizz Cleansing Gel ลานนา เรอเนสส คลีนซิ่ง เจล เจลสำหรับทำความสะอาดผิว ไมทำใหผิวแหงหรือ ระคายเคือง ชวยเพิ่มความชุมชื่น ใหกับผิวหลังลางออก ลดการสะสมของแบคทีเรียไดอยางมีประสิทธิภาพ

รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน FG-CMA1-CO001 790.632.189

รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก คะแนน 5-LG001-PL05 250.200.56

Lanna Renaizz Gift Set ลานนา เรอเนสส กิ๊ฟเซ็ท

Catalog  

Catalog POLYHERB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you