Page 1

PRVNÍ JARNÍ AUKCE VYBRANÁ DÍLA SVĚTOVÉHO A ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Čtvrtek, 21. 03. 2013 v 17.30 hod. V prostorách GALERIE PICTURA Na Zderaze 270/6, Praha 2


Sledujte také naše internetové aukce na www.pictura.cz/iaukce.php


JARNÍ AUKCE VYBRANÝCH DĚL SVĚTOVÉHO A ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

21. 03. 2013 od 17.30 hod. V prostorách GALERIE PICTURA, Na Zderaze 6, Praha 2 Parkování vyhrazeno v ulici Na Zderaze - před vstupem do galerie a dále. VÝSTAVA DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ Předměty dražby je možno si prohlédnout denně 13. – 21. 3. 2013, 10 – 18:00 hod v Galerii PICTURA, spol. s r. o., Na Zderaze 6, Praha 2. Vydražené předměty budou dražebníkem předány vydražiteli oproti předložení dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením v provozovně Na Zderaze 6, Praha 2 v den aukce do 20 hod. nebo v pracovních dnech mezi 10 - 17 hod., nedohodnou-li se vydražitel a dražebník jinak. Tento katalog je nedílnou součástí dražební vyhlášky. VÍCE INFORMACÍ Tel.: 224 233 810, Mobil: 603 741 674, Fax: 224 922 948 e-mail: galerie@pictura.cz, www.pictura.cz

Sledujte naše internetové aukce na www.pictura.cz


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděná společnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění

1. Dražebník, obchodní společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Prokopovo nám. 193/3, IČ 26492261,

2.

3. 4. 5.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85636, tímto oznamuje, že se dne 21.03. 2013 v 17:30 hodin, Galerie PICTURA, Na Zderaze 270/6 Praha 2, bude na žádost vlastníků dražených předmětů konat veřejná dobrovolná dražba společná. Dražební předměty jsou označeny a  popsány, včetně jejich příslušenství, práv a  závazků na nich váznoucích a  s  nimi spojených, stavu, odhadnuté nebo zjištěné ceny, nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a minimálního příhozu v dražebním katalogu, který je přílohou a  nedílnou součástí této dražební vyhlášky. Je-li předmětem dražby kulturní památka, je v katalogu na tuto skutečnost upozorněno. Údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce, zejména pak popis stavu předmětu dražby, práva a závazky na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Předměty dražby budou draženy v pořadí uvedeném v dražebním katalogu. Složení dražební jistoty se nevyžaduje. Dražebník seznámí v  průběhu dražby zájemce s  pořadovým číslem draženého předmětu, jeho stručným popisem a  nejnižším podáním /vyvolávací cenou/. Po tomto seznámení mohou zájemci /vydražitelé/ činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud zájemci/vydražitelé/ činí příhozy. Příhozy určuje licitátor zpravidla tímto způsobem: 100,-Kč při okamžité dražební ceně méně než 5.000,-Kč 500,-Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč 1.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč 5.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč 10.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč 50.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč 100.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč 200.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000.000,-Kč a více O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. K vydražené ceně si dražebník účtuje odměnu ve výši 20% (včetně DPH)

6. O způsobu dražby v nepřítomnosti /jinou osobou či po telefonu/ je třeba se informovat v GALERII PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2.

7. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v hotovosti či platební kartou o nejbližší platební

pauze. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit vložením částky na účet dražebníka uvedený v bankovním spojení, bezhotovostním převodem , peněžní zásilkou doručenou do vlastních rukou dražebníka nebo jiným způsobem úhrady, který je třeba dopředu dohodnout. Cenu dosaženou vydražením v  částce vyšší než 500.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne konání dražby. 8. Bankovní spojení dražebníka: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Na Příkopě 20, Praha 1 , č.účtu : 4228111004/2700. IBAN: CZ52 2700 0000 0042 2811 1004. 9. Předměty dražby je možno si prohlédnout ve dnech 13.– 21.03. 2013, 10 – 18:00 hod., v prostorách provozovny dražebníka GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2 . Předměty jsou v provozovně vystaveny na volně přístupném místě a jsou označeny jako předměty dražby. 10. Vydražené předměty budou dražebníkem předány vydražiteli oproti předložení dokladu o  zaplacení ceny dosažené vydražením v prostorách provozovny dražebníka Na Zderaze 270/6, Praha 2 v den aukce do 20 hod. nebo v pracovních dnech mezi 10 - 17 hod., nedohodnou-li se vydražitel a dražebník jinak. 11. Současně vydražitel podepíše a převezme protokol o provedené dražbě, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby, písemné potvrzení o předání předmětu dražby. 12. Vstup na tuto veřejnou dobrovolnou dražbu je bezplatný. 13. Kurz použitý k přepočtu cen do CZK/EUR je orientační. V Praze dne 21.02.2013

GALERIE PICTURA, spol.s r.o.

Sledujte také naše internetové aukce na www.pictura.cz/iaukce.php


Auction Notice on voluntary public auction by joint auction pursuant to Act No. 26/2000 Coll., on public auctions, as amended

1. The auctioneer, GALERIE PICTURA, spol. s r.o., with seat at Prokopovo nám. 193/3, Prague 3, Reg. No. 26492261, registered in

the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Section C, insert 85636, hereby announces that on March 21, 2013 at 17: 30 Hrs, a joint voluntary auction shall be held upon request from the owners of auctioned items at GALERIE PICTURA, Na Zderaze 270/6, Prague 2 2. The auctioned items are marked and described, including their accessories, rights and obligations related and linked to them, condition, estimated or ascertained price, lowest bid price (auction price) and minimum bid up in the auction catalogue, which is annexed to and forms an integral part of this auction notice. If the auctioned item is a  cultural monument, this fact is shown in the catalogue. 3. Information about the auctioned item in the auction notice, mainly, the description of the condition of the auctioned item, the rights and duties attaching to the auctioned item are given only according to the available information. 4. The auctioned items shall be auctioned in the order in which they are shown in the auction catalogue. 5. Deposit of auction security is not required. 6. The auctioneer in course of the auction acquaints the interested parties with the serial number of the auctioned item, its summary description and lowest bid price /auction price/. After this acquaintance, the interested parties /bidders/ may bid up by visible lifting of their auction numbers. The auction of the item lasts as long as the interested parties /bidders/ bid up. The auctioneer usually determines the bid ups as follows: 100 CZK for a spot auction price that is under 5 000 CZK 500 CZK for a spot auction price that is above 5 000 CZK, but under 10 000 CZK 1 000 CZK for a spot auction price that is above 10 000 CZK, but under 50 000 CZK 5 000 CZK for a spot auction price that is above 50 000 CZK, but under 100 000 CZK 10 000 CZK for a spot auction price that is above 100 000 CZK, but under 500 000 CZK 50 000 CZK for a spot auction price that is above 500 000 CZK, but under 1 000 000 CZK 100 000 CZK for a spot auction price that is above 1 000 000 CZK, but under 5 000 000 CZK 200 000 CZK for a spot auction price that is above 5 000 000 CZK and higher The auctioneer decides on the order of the bid ups. The auctioneer charges a fee equivalent to 20% of the final auction price (including V.A.T) 7. Information concerning the auction method in case of absence /representation by proxy or auction by telephone/ must be reported to GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Prague 2. 8. The final auction price must be paid by the highest bidder to the auctioneer in cash or by payment card at the nearest payment break. The final bid price may be paid by deposit of the amount in the account of the auctioneer given in the bank details, bank transfer, cash delivered personally to the auctioneer or by another mode of payment, which must be agreed upon beforehand. A final bid price that is above 500 000 CZK must be paid by the highest bidder at the latest within 14 days after the auction. 9. Auctioneer´s  bank details: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Na Příkopě 20, Prague 1 , A/c No. 4228111004/2700. IBAN: CZ52 2700 0000 0042 2811 1004. 10. The auctioned item may be inspected in the period 13. – 21.03. 2013, between 10 and 18 Hrs in the premises of GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Prague 2. The items are on exhibit in the premises at a freely accessible place and are marked as auction items. 11. The auctioned items shall be delivered by the auctioneer to the highest bidder upon submission of the document proving payment of the final bid price in the premises of the auctioneer at Na Zderaze 270/6, Prague 2 up to 18:00 Hrs on the auction date or on working days between 10:00 and 17:00 Hrs, provided the auctioneer and highest bidder do not agree otherwise. 12. At the same time, the highest bidder shall sign and take delivery of the auction protocol, written confirmation of acquisition of property title to the auctioned item, written confirmation of handover of the auctioned item. 13. Access to this voluntary public auction is free-of-charge. 14. The CZK/EUR conversion rate is only for orientation. In Prague, February 21, 2013

GALERIE PICTURA, spol.s r.o..

Follow our internet auctions at www.pictura.cz/an/iaukce.php


1. Jan Malý (1898 - ?) V kuchyni uhel, křída, papír, s.p.: 29 x 40 cm značeno vpravo dole: Jan Malý Žák pražské Akademie v.u. (1915-22 prof. Bukovac, Pirner).

4.000 Kč (171 €) 4.800 - 5.600 Kč

3. František Ženíšek (1849 - 1916) Milenci, 1915 tuš, tužka, papír, s.p.: 12 x 10,5 cm, značeno vpravo dole: FŽeníšek 915.

3.000 Kč (128 €) 4.600 - 5.000 Kč

2. Václav Jansa (1859 - 1913) Krajina s řekou a  mlýnem tuš, papír, s.p.: 15 x 31 cm, značeno vpravo dole: V.J., Konzultováno s PhDr. M. Zachařem Václav Jansa žák prof. Lhoty na pražské Akademii, prof. Lichtenfelse a L. Müllera ve Vídni, patřil k nejvýznamnějším krajinářům konce 19. století, v Praze spolupracoval s Maroldem na panoramatu „Bitva u Lipan“. Typické pro něj bylo mistrné zpracování tématu otevřené krajiny. Vedle Jansy, dokázalo oslavit velkolepost krajiny jen několik málo současníků. Náměty otevřené, členité krajiny čerpal zejména z okolí svého bydliště v  Černošicích na Berounce.

6.000 Kč (256 €) 8.000 - 10.000 Kč

6


4. František Tavík Šimon (1877 - 1942) Ráno v Paříži, 1911 barevný lept, papír, 24,4 x 26,5 cm značeno vpravo dole tužkou: T.F. Šimon vpravo dole značkou v desce TFŠ 1911 V seznamu grafických prací T.F. Šimon, Arthur. Novák, Praha 1937, č.171.

8.000 Kč (341 €) 9.600 - 11.000 Kč

5. František Tavík Šimon (1877 - 1942) Podloubí na Uhelném trhu, 1908 Lept, papír, 26 x 30 cm značeno vlevo dole v desce TFŠ V seznamu grafických prací T.F. Šimon, Arthur. Novák, Praha 1937, č. 84 D

12.000 Kč (512 €) 15.000 - 20.000 Kč

6. Grigorij Musatov (1889 - 1941) Uliční scéna tuš, papír, s.p.: 25,5 x 18 cm značeno vpravo dole: G. Musatov Malíř, figuralista ruského původu. Ve svých 31 letech emigroval do Československa, kde zůstal do své smrti. Byl přijat do uměleckého spolku Umělecká beseda, jako člen se zúčastnil společných výstav a vedle toho mu bylo uspořádáno rovněž sedm samostatných výstav..

6.000 Kč (256 €) 7.200 - 8.400 Kč

7


7. František Vobecký (1902 - 1991) Akt, 30. léta tuš, papír, 30 x 44 cm značeno vlevo dole: F. Vobecký Významný autor české avantgardy, malířství studoval na akademii v  Paříži, záhy se stal členem spolku Mánes, se kterým vystavoval. V jeho tvorbě se odrážel hlavně výtvarný názor jeho současníků z  Pařížské školy (Modigliani, Chagall), doma po návratu se ztotožnil s tvorbou generačních současníků v  „Devětsilu“ Po výstavě „Poezie 32“ opouští lyrický kubismus a přiklání se k surrealistickému pojetí. Známý se stal též jako fotograf. Vystavoval s Mánesem od r.  1930; r. 1936 fotografie - Mánes; samostatně obrazy v r. 1959 (Galerie Čs. spisovatele); 1982 Čs. surrealistické umění Galerie 1900-2000 Paříž; 1985 Fr. Vobecký, raná tvorba - katalog a výstava Fr. Šmejkal atd. Velký prostor byl F. Vobeckému věnován na významné výstavě Linie/barva/tvar, prosinec 1988 Galerie hl.m. Prahy; Východočeská galerie Pardubice, březen 1989; Alšova jihočeská galerie, květen-září 1989..

4.000 Kč (171 €) 8.000 - 10.000 Kč

8. Jan Zrzavý (1890 - 1977) Veroničina rouška litografie, papír, 12,5 x 8 cm značeno dole s dedikací Panu Robertu Brockovi na památku Jan Zrzavý - P.28.I.72

10.000 Kč (426 €) 12.000 - 14.000 Kč

8

9. Ladislav Novák (1925 - 1999) Sluneční den, 1964 koláž, alchymáž, papír 26,5 x 23,5 cm značeno vpravo dole značkou, datováno 11.7.1964

10.000 Kč (426 €) 12.000 - 14.000 Kč


10. Milan Med (1930 2010) Před zrcadlem pastel, papír, 38,5 x 45 cm značeno vpravo dole: M. Pro aukci získáno z rodiny autora. Studoval u  prof. M.Holého a u  prof.V.Nechleby na AVU. Od ukončení studií se věnuje ve své tvorbě převážně lidské postavě. Snaha vystihnout ladnost koordinovaného pohybu ženského těla ho přivedla do sportovních tělocvičen a zkušebních sálů. Od roku 1963 pravidelně spolupracoval s časopisem Taneční listy. Své práce vystavoval na více než 25 výstavách.

5.000 Kč (213 €) 6.000 - 7.000 Kč

12. Kája Saudek (1935) Chviky pro cestující /3 listy/ tuš, karton, 22 x 30,5 cm Významný český komiksový kreslíř. Jeho specifické výtvarné dílo doplnilo také několik filmů a populárně naučný televizní seriál Okna vesmíru dokořán, ilustroval též řadu knih a časopisů.

12.000 Kč (512 €) 14.000 - 17.000 Kč

11. Milan Med (1930 - 2010) Baletky pastel, papír, 38,5 x 45 cm značeno dole uprostřed: M 93 vlevo po straně. 19.3. Získáno z rodiny autora.

5.000 Kč (213 €) 6.000 - 7.000 Kč

9


13. Josef Istler (1919 - 2000) Fokalk I, 1945 fokalk, 40 x 28 cm značeno na rubu: Istler 1945 Vystaveno: Praha, Galerie u Zvonu, 1988 Fokalk - druh fotografického zobrazení; založeno na zvětšování negativů pořízených technikou struktáže (kresby fotografickými roztoky na citlivém fotografickém materiálu). Malíř a grafik, představitel českého a evropského surrealismu a informelu. Od roku 1942 člen skupiny RA, od roku 1945 člen SVU Mánes, od roku 1947 člen skupiny Cobra, SČVG Hollar a Společnosti Karla Teiga. Od roku 1964 člen hnutí Phases. Časté samostatné i kolektivní výstavy. Jeho práce jsou zastoupeny např.v NG v Praze, v soukromých a veřejných galeriích po celém světě, mimo jiné v Londýně, Paříži, Berlíně, Amsterodamu, Stockholmu, Ženevě.

9.000 Kč (384 €) 15.000 - 20.000 Kč

14. Josef Istler (1919 - 2000)) Fokalk III, 1945

15. Josef Istler (1919 - 2000)) Fokalk II, 1945

Fokalk, 40 x 28 cm značeno na rubu: Istler 1945 Vystaveno: Praha, Galerie u Zvonu, 1988

Fokalk, 40 x 28 cm značeno na rubu: Istler 1945 Vystaveno: Praha, Galerie u Zvonu, 1988

9.000 Kč (384 €) 15.000 - 20.000 Kč

9.000 Kč (384 €) 15.000 - 20.000 Kč

10


16. Zdeněk Sklenář (1910 - 1986) K poctě A.Senefeldera, 1971 litografie, papír, 39 x 26 cm značeno dole uprostřed: Sklenář 71, 103/200

6.000 Kč (256 €) 7.200 - 8.400 Kč

17. Zdeněk Sklenář (1910 - 1986) Zátiší, 1976 lept, papír, 25 x 39,5 cm značeno dole uprostřed: Sklenář 76, 29/100

8.000 Kč (341 €) 10.000 - 12.000 Kč

11


18. Bedřich Havránek (1821 - 1899) Divoká zahrada olej, karton na plátně, 40 x 32 cm, značeno vpravo dole: HB, na rubu razítko: Karáskova galerie a číslo 44 Konzultováno s PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem. Studoval na Pražské akademi u A. Mánesa, Ch. Rubena a M. Haushofera (1836-1847). Podnikal časté cesty, r. 1840 k jezerům bavorských Alp, s Haushoferovou školou prošel Šumavu (r. 1841). Dále navšítivil Polsko, Německo, Švýcarsko a Anglii. Ilustroval Ottovu edici Čechy, patřil k organizátorům plesů pražských umělců, živil se kreslením tanečních pořádků a programů. Pro jeho dílo byla důležitá kresba a jeho obrazy jsou často velmi detailní a popisné a jsou dodnes ozdobou těch nejlepších sbírek.

125.000 Kč (5.330 €) 150.000 - 180.000 Kč

12


19. Karel Schicho (1834 - 1908) Před bouří olej, plátno rentoilováno, 30,5 x 43,5 cm Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. M. Zachař. Studoval v letech 1852-54 na pražské akademii u prof. Haushofera. V letech 1856-68 obesí lal v ýroční v ýstav y Krasoumné jednoty . V roce 1894 v ystavil na jubilejní výstave obraz Jezero Chiemské, Horské jezero a Rovina.

60.000 Kč (2.558 €) 75.000 - 85.000 Kč

20. Pieter Gerardus Sjamaar (1819 - 1876) Rybí trh při svíčkách olej, dřevěná deska, 28,5 x 22,5 cm značeno vlevo dole: P.G. Sjamaar Holandský autor, známý svými obrazy s tématikou nočních trhů a zejména interiérů při svíčkách. Tyto noční scény byly velmi populární.

80.000 Kč (3.412 €) 96.000 - 110.000 Kč

13


21. Viktor Puhonný (1838 - 1909) Sběr řepy, 1884 olej, lepenka, 31 x 44 cm značeno vpravo dole: . Novbr 884 P Významný malíř 2. poloviny 19. století. Narodil se v Praze, a také, přestože studoval a žil v zahraničí, obesílal výstavy i v Praze. Žil v BadenBadenu. Vystavil obraz na Jubilejní výstavě 1891 a Moderní galerie v Praze zakoupila jeho obraz „Jitro“.

170.000 Kč (2.985 €) 90.000 - 110.000 Kč

14


22. František Dvořák (1862 - 1927) Portrét dámy s květinovým zátiším, 1912 olej, plátno, kruh 94 cm, značeno vpravo dole: Fr. Dvořák 1912 Studoval u prof. Čermáka v Praze, později ve Vídni a Mnichově. První výstavu měl v Mnichově již r.1885. V roce 1894 žil a tvořil jeden rok v  Paříži, v roce 1896 podnikl studijní cestu po Itálii a Francii, poté pět let žil v USA, kde zaznamenal velký úspěch. V roce 1904 odjel opět do USA, po roce 1906 žil v Praze. Ve své době patřil mezi vrcholné portrétisty.

60.000 Kč (2.559 €) 72.000 - 84.000 Kč

15


16


SAMOSTATNÁ DRAŽBA OBRAZU 23. Eugéne Boudin (1824 - 1898) Starý přístav v Touques, 1890 olej, plátno, 46 x 65 cm značeno vlevo dole: E Boudin Touques 90 na rubu štítky: R.Lérondelle, Paris - Domingo Viau, Florida a různá rukou psaná čísla Publikováno: Robert Schmit, Eugéne Boudin, Catalogue raisonne de l´oeuvre peint, vol. III, Paris, 1973, č. 2716, str. 60 Provenience:

Charles de Bériot, Paříž Soukromá sbírka (prodáno: Hotel Drouot, Pařiž, 29.04.1901, pol. č.7) Sbírka Bernheima Jeune Soukromá sbírka (prodáno: Hotel Drouot, Pařiž, 26.04.1918, pol. č.7) Soukromá sbírka (prodáno: Hotel Drouot, Pařiž, 12.05.1923, pol. č.48) Soukromá sbírka (prodáno: Hotel Drouot, Pařiž, 7.6.1937, pol. č.6) ... Jeden z nejslavnějších světových krajinářů 19. století. Na jeho talent záhy po studiu v Le Havru a Paříži upozornili Millet a Troyon. S velkými úspěchy vystavoval v pařížských salonech od r. 1859. Jeho vodní plochy a zejména malba mraků byly velmi oceňovány. Courbet veřejně obdivoval jeho výstavbu malby vzdušné perspektivy, Corot od něj získal několik krajinomaleb, které po Corotově smrti Boudin koupil z  pozůstalosti zpět. Svoji celoživotní lásku – malbu přístavů, přímořské krajiny, ústí řek, skal na pobřeží znásobil ještě v roce 1871, ve kterém prošel francouzským pobřežím a maloval od Dunkerque až do Bordeaux. Boudin bývá označován vedle Corota a Jongkinda jako předchůdce impresionismu, velmi ovlivnil Claude Moneta v jeho začátcích. Boudinova díla jsou zastoupena ve všech důležitých světových sbírkách. U nás je kvalitně zastoupen v liberecké galerii vzhledem k tomu, že místní průmyslník Heinrich von Liebig, velký sběratel umění obdivoval jeho dílo. Na našem trhu se díla Boudina téměř nevyskytují, na světovém trhu dosahují i částky přes milion EUR. 2.750.000 Kč (117.271 €) 3.300.000 - 4.000.000 Kč

17


24. Rudolf Bém (Vratislav Hlava) (1874 - ?) Sarah Bernhadt, 1902 olej, lepenka, 59,5 x 46 cm značeno vpravo nahoře: Rudolf Bém 1902 na rubu: autorsky Rudolf Bém 1902 Paříž Sarah Bernhadt číslo 1377 Nabízený obraz, vytvořený tři roky po dokončení studia při prvním pobytu v Paříži nese jednak vliv učitele (Hynais), ale hlavně lehkost, suverenitu a mistrovství portrétní tvorby v Paříži. Skutečnost, že na tomto vrcholném díle rané Bémovy tvorby je zobrazena největší dramatická umělkyně tehdejší doby ještě zvyšuje hodnotu tohoto galerijního díla. Studoval na Akademii v Praze (1893-1899) u prof. Seqvense a Hynaise. V roce 1902 obdržel finanční prostředky na pobyt v Paříži. V roce 19045 otiskly Volné směry jeho obraz, byl velmi záhy přijat za člena spolku Mánes, ve dvacátých letech přidává k figurální malbě i krajinomalbu. První výstava v Topičově salonu 1908, Dům umělců 1913, Rubešův salon (1917,1918,1922,1930), 1934 v Obecním domě vystavuje společně s Kubou, Lolkem a Blažíčkem.

180.000 Kč (7.676 €) 220.000 - 250.000 Kč

18


25. Albert Marie Lebourg (1849 - 1928) Nábřeží Seiny olej, plátno, 38,5 x 61 cm značeno vpravo dole: A.Lebourg Paris Na rubu štítky: Collection Roger Mary, Pitt & Scott Paris a  štítky s čísly Publikováno: Léonce Bénédite, Albert lebourg, Paris 1923 Certifikát: Rodolphe Walter, Wildenstein Institute Obraz bude uveden v katalogu Rodolphe Walter, Wildenstein Institute Významný francouzský krajinář, impresionista. V roce 1876 poprvé vystavoval na Boulevardu Montmartre s  Monetem, Sisley, Renoirem a dalšími. Vystavoval v   prestižních salonech (1896 Mancini, 1899,1910 u  Bernheima, 1903 a 1906 u Rosenberga ... v r. 1925 v  Hamburku (Commeter), vystavoval i Buenos Aires, Bukurešti, 2x v  Göteborgu, Moskvě, Strassburgu .... Je zastoupen ve významných muzeích a sbírkách (Buenos Aires, Göteborg, Moskva, Paříž, Strassburg ...)

750.000 Kč (31.983 €) 1.000.000 - 1.300.000 Kč

19


26. Ludmila (Luma) von Flesch - Brunningen (1856 - 1915) V zahradě, 3. čtvrtina 19. století olej, plátno, 122 x 103,5 cm, značeno vlevo dole po straně: Flesch  -  Brunningen; , na rubu štítek s nápisem: Waisen Hausgarten; na rubu štítek s číslem 344 Narodila se v Brně, studovala ve Vídni u A. Schöna s nímž podnikala studijní cesty do Itálie a  Afriky. 1887 odešla do Mnichova, kde dále studovala. S   úspěchem vystavovala po Evropě i   v Čechách. Výstavy měla ve „Skleněném paláci“ (Mnichov). Rozměrné plátno „Pomazání čarodějek“ , které tam bylo vystaveno je nyní v majetku Moravské galerie. Vystavovala v Praze s Krasoumnou jednotou, souborně i samostatně a v Mnichově (1915). Její díla jsou dnes ve veřejných i soukromých sbírkách po střední i západní Evropě.

260.000 Kč (11.087 €) 300.000 - 350.000 Kč

20


27. František Doubek (1865 - 1945) Bylo to v máji, (90. léta 19. století) olej, plátno, 65 x 47 cm, značeno vpravo dole. F. Doubek Mchn. Studoval u prof. Čermáka, Lhoty a dále pak na Mnichovské akademii. V Mnichově žil (s výjimkou tvůrčích cest - Vídeň, Drážďany, Francie, Itálie atd.) až do I. světové války, měl řadu úspěchů a ocenění. Na jubilejní výstavě 1892 dostal ocenění za obraz „Vetřelec“, Mnichovská akademie jej vyznamenala 1893 za obraz Ctirad a Šárka. Vystavoval v Praze, Německu, Rakousku. Nabízený obraz je z  mnichovského období autora.

40.000 Kč (1.706 €) 50.000 - 70.000 Kč

21


22


SAMOSTATNÁ DRAŽBA OBRAZU

28. Alfons Mucha (1860 - 1939) Pohádkový motiv, (90. léta 19.století) olej, plátno, rentoilováno, 144 x 80 cm, značeno vpravo dole: AMucha Přiložena odborná expertiza PhDr. J.Orlíkové a restaurátorská zpráva. Z přiloženého posudku PhDr. J.Orlíkové: Zdá se, že je jedinou ukázkou Muchovy dekorativní práce z doby, než se proslavil plakátem pro Sarah Bernhardtovou a  než vytvořil svůj slavný „Mucha styl“ s výrazně secesním chápáním kompozice i dekorativních prvků. ... I z tohoto hlediska je zajímavý, neboť ukazuje, že malíř měl původně v úmyslu ubírat se jinou cestou. Jediným náznakem budoucího směřování jsou květiny v levé části obrazu. Provenience: Malíř R.Vacík (který se stýkal s A.Muchou i v USA), 2005 soukromá sbírka, Praha Jeden z mála českých autorů, kteří jsou ve světě stejně uznávání a vyhledávání jako doma. Studoval nejprve v Mnichově, ale nebyl spokojený a v r. 1888 spolu s K.V. Maškem a Františkem Dvořákem odjel do Paříže, kde studovali na Akademii St. Julien. Toto rozhodnutí bylo v  kontextu českého umění radikální , po krátkém pobytu v Praze se k nim přidal i Luděk Marold. Jednalo se nejen o umělecko-politický krok, ale i od oproštění od zvyků a  norem, které svazovaly generaci Národního divadla. Nové umělecké prostředí v Paříži, jehož se stal Mucha na delší dobu nedílnou součástí (v počátcích jej v tomto ohledu K.V. Mašek překonával) posunulo české výtvarné umění k novým malířským projevům.Muchův cyklus Hvězdy (1902) je myšlenkově dokonce srovnán s Mondrianovou Evolucí (1910-11), která je považovaná za klíčové dílo malířství 20. století. Na přelomu 19. a 20. století (od 80. let do I. světové války) se nezávisle rozšířil nový umělecký styl - Secese (termín používaný v  Rakousko-Uhersku a Německu), Style Liberty (Anglie), styl Moderna a L´Art nouveau (Francie) Mucha zde skutečně svoji tvorbou zasáhl do vývoje evropského i národního umění. Po několika zakázkách na ilustrace dostává (1895 – na základě úspěchu divadelního plakátu) smlouvu (6 let) na propagaci tehdy nejslavnější herečky Paříže Sarah Bernhardtové. První soubornou výstavu měl v Paříži 1897. Od té doby zažil mnoho úspěchů, ať už v Paříži nebo v Americe. Od r. 1910 se začal zabývat myšlenkami a tvorbou ke „Slovanské epopeji“.

3.500.000 Kč (149.254 €) 4.200.000 - 4.900.000 Kč

23


Mimořádná nabídka děl J. Váchala

29. Josef Váchal (1884 - 1969) Vidění sedmera dnů a planet , 1910 rozměr knihy 25 x 21 cm, Počet dřevorytů 32 exemplář číslo 6 z celkového počtu 45 kusů Jedná se o první Váchalovu autorskou knihu, jejíž jednotlivé stránky jsou včetně textu vyryty do jedné desky jediným rýtkem, které autor dostal od Emila Pacovského. Josef Váchal nejprve studoval u Al. Kalvody a Rud. Béma a grafickou školu A. Herverta. Působil jako malíř, grafik, ilustrátor, sochař a řezbář. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se však o vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření. V roce 1910 Váchal spoluzaložil skupinu Sursum. Později se podílel i na vzniku revue Veraikon. První soubornou výstavu měl v roce 1930 v Hradci Králové.

100.000 Kč (4.264 €) 150.000 - 200.000 Kč

24


30. Josef Váchal (1884 - 1969) Dokonalá magie budoucnosti , 1922 rozměr knihy 26,5 x 21 cm signovaný exemplář číslo 2 z celkového počtu 20 kusů(z  toho 2  výtisky zkušební), kniha obsahuje 41 černobílých a 38 barevných dřevorytů na předsádce originál kresba (akvarel, tuš, 21 x 17 cm) Ex Libris Hanka Macková značené vpravo dole JV. 23.XI.1925

300.000 Kč (12.793 €) 450.000 - 550.000 Kč

25


31. Josef Váchal (1884 - 1969) Krvavý román , 1924 rozměr knihy 22 x 15 cm signovaný exemplář č. 10 ze 17 , kniha obsahuje 79 černobílých dřevorytů na předsádce originál kresba (akvarel, tuš, 21 x 13,5 cm) Ex Libris Anny Mackové značené vpravo dole J.Váchal 16.05.25. Anna Macková, malířka a grafička byla celoživotní družkou J.Váchala. Také vydala cykly dřevorytů, mnohé z nich o Šumavě.

300.000 Kč (12.793 €) 360.000 - 420.000 Kč

26


32. Josef Váchal (1884 - 1969) Vývraty v Schorellenhaidě, 1929 dřevoryt, papír, 49,5 x 35 cm List pochází z knihy Šumava umírající a romantická, která je považována za jedno z nejvýznamnějších děl českého umění 20. století, byla vydána v r. 1931 v počtu pouhých 11 výtisků.

29.000 Kč (1.237 €) 35.000 - 41.000 Kč

33. Josef Váchal (1884 - 1969) Les v Podroklaní, 1930 dřevoryt, papír, 36,5 x 50 cm značeno vpravo dole v desce. JVáchal List pochází z  knihy Šumava umírající a romantická, která je považována za jedno z nejvýznamnějších děl českého umění 20. století, byla vydána v r. 1931 v počtu pouhých 11 výtisků.

35.000 Kč (1.493 €) 42.000 - 49.000 Kč

27


34. Josef Váchal (1884 - 1969) Šumavská božstva, 1930 dřevoryt, papír, 50 x 35 cm, značeno vpravo dole v desce: J. Váchal List pochází z knihy Šumava umírající a romantická, která je považována za jedno z nejvýznamnějších děl českého umění 20. století, byla vydána v r. 1931 v počtu pouhých 11 výtisků.

35.000 Kč (1.493 €) 42.000 - 49.000 Kč

28


35. Jaro Procházka (1886 - 1949) Ledaři u Železničního mostu pastel, karton, 51 x 78 cm značeno vlevo dole: Jaro Procházka Autor proslul jako malíř měst a  figuralista. Kromě nesčetných pohledů na Prahu maloval také evropská města, za jejichž soubor obdržel v roce 1931 významné ocenění.Byl členem a  funkcionářem J.U.V. v Praze. Studoval akademii v.u. v  Praze, byl ale povolán do 1. Světové války. Mnoho obrazů věnoval rodnému Vyšehradu a  Podskalí v  Praze. Vystavoval v zahraničí (Bergen, Oslo, Kodaň). Největší výstavu měl 1936 v J.U.V. (160 děl).

12.000 Kč (512 €) 20.000 - 25.000 Kč

36. Rudolf Levy (1875 - 1944) Paříž olej, lepenka, 27,5 x 21,5 cm značeno vlevo dole: Levy Žák Henriho Matisse, jeden z průkopníků moderního umění v  Německu. V první světové válce byl vyznamenán Železným křížem. V roce 1933 uprchl z Berlína do Paříže a r. 1940 do Itálie. V  roce 1943 byl deportován do koncentračního tábora v Osvětimi , kde o  rok později zemřel.

50.000 Kč (2.132 €) 70.000 - 80.000 Kč

29


37. Emil Orlik (1870 - 1932) Nad dopisem na Starém Městě pražském, ( před r. 1905) olej, plátno, 50 x 73 cm, značeno vpravo dole: Orlik na rubu: různá čísla a štítky od gestapa, přes Správu majetkové podstaty Praha až po současnost. Restituce - SUPP - Ministerstvo kultury. Touhu stát se malířem měl v sobě od mládí. V 19. letech studoval v Mnichově soukromě (3 semestry přátelství s Fr. von Defraggerem). 1890 - Studijní cesta do Drážďan; 1891 přijat na mnichovskou Akademii; 1895 - první ocenění (stříbrná plaketa na Akademii); 1895 - členství ve spolku Německých výtvarných umělců v Čechách, vystavuje na 1. výstavě spolku. Navrhl k ní plakát. Zúčastnil se 56. , 57. a 58. výstavy Krasoumné jednoty a  v  dalších letech se sblížil s významnými umělci: B. Pankokem, A. Menzlem, Maxem Klingerem, H. Matissem, F. Metznerem,C. Pissarem, Jos. Hoffmannem, Gustavem Klintem, F. Hodlerem, G. Hauptmanem, Maxem Slevogtem ( se kterým jej vázalo celoživotní přátelství) a  mnoha dalšími i veřejně známými osobnostmi např. T. G. Masarykem, Albertem Einsteinem atd.. V roce 1900-02 podnikl první cestu do Asie, Číny a Japonska, která jej dlouhodobě inspirovala , a kde ovládl techniku japonských dřevořezů. V roce 1905 z Prahy přesidluje trvale do Berlína, 1908 členem Berlínské Secesse. Obesílal však neustále i výstavy v Čechách. Působí (od r. 1904) jako profesor Školy grafiky při Umělecko-průmyslovém muzeu, která byla později spojena s Akademií (Berlín).Skutečnost, že mu v roce 1928 byla nabídnuta profesura na pražské Akademii (kterou mj. ze zdravotních důvodů odmítl) nám dokazuje, že jeho malířská dráha byla v Československu s uznáním sledována. V současné době umístila Národní galerie 2 Orlíkova díla (Z toho jedno z Galerie Pictura) do sbírky světového umění ve Veletržním paláci.

220.000 Kč (9.382 €) 260.000 - 310.000 Kč

30


38. Václav Radimský (1867 - 1946) Z Polabí, (mezi lety 1920-30) olej, lepenka, 48,5 x 70,5 cm značeno vpravo dole: VRadimský Konzultováno s PhDr. M. Zachařem. Jeden z předních českých krajinářů přelomu 19. a 20. Století. Studoval v soukromé krajinářské škole Eduarda von Lichtenfels ve Vídni, krátce v Mnichově u Eduarda Schleicha. V roce 1888 se vydal do Francie , v roce 1891 usadil v Barbizonu, kde měl možnost přímo poznat francouzskou impresionistickou malbu, zejména obrazy Clauda Moneta a Camilla Pissarra, kteří se stali jeho vzorem. V letech 1890-1918, kdy žil u Giverny nedaleko Vernonu , se mu stálou inspirací stala řeka Seina a příroda v okolí Giverny. Tehdy se přátelil s Paulem Cézannem . Po první světové válce se vrátil domů do Čech, kde se stejným zájmem a  se stejnou intenzitou, s jakou se ve Francii věnoval řece Seině a krajině kolem Giverny, soustředil na obrazování řeky Labe a krajiny v Polabí. Z monografie Václav Radimský 1867-1946, Naděžda Blažíčková-Horová, Arbor Vitae, 2011: „ …..Vrchol Radimského tvorby je možné klást do devadesátých let 19. Století a do prvního desetiletí století následujícího. Tehdy představovaly jeho obrazy, ve kterých zobrazoval dojem, francouzsky „sensation“, tj. smyslový vjem, nový umělecký trend, v našem prostředí v zásadě ojedinělý. Přes francouzský styl se stala malba Václava Radimského přínosem do českého krajinářství, ceněnou a vyhledávanou záležitostí....“

300.000 Kč (12.793 €) 360.000 - 420.000 Kč

31


39. Konstantin Alexejevič Korovin (?) (1861 - 1939) Boulevard des Capucines, (cca 1908) olej, plátno, 65 x 54 cm značeno vlevo dole nečitelně s  popiskou místa, Paris, Boulevard na rubu: číslo 56. (výstava?) nečitelně název; štítek: Korovin Paris. Prof. K. Stretti, který provedl zevrubný restaurátorsk ý průzkum píše: „ Námětem díla je pohled na noční pařížský Boulevard des Capusines, malovaný v  letech 1906-11 z  okna umělcova atelieru za jeho tvůrčího pobytu v Paříži. Tato malba totiž přesně koresponduje se stejnou komposicí známého obrazu v  Tretijakovské galerii z roku 1906, avšak je pozdější. Posuzovaný obraz však svým výraznějším kontrastem barevných akcentů s  celkovou temnější tonalitou, uvolněným děleným rukopisem s pastózními nervními údery štětce, poskytujícími malířskému povrchu efekt napjaté vibrace s omezením popisné kresebnosti detailů pouze s použitím malířských a  koloristických prostředků naznačuje, že jde o variantu s pozdější datací, příbuznou s obrazem nočního Boulevard des Italiens z roku 1908.“ Autor se k  tématu vracel častěji, je znám jeho další obraz se stejným jménem z roku 1912 v rozměru 74,5x92 cm, který byl 9.6.2008 prodán v aukční síni Sotheby´s London za 924.000 EUR. Závěrem prof . Stretti: „Všechna fakta průzkumu potvrzují autentickou dobovou malbu. Pro Korovinovo autorství svědčí první varianta obrazu z Tretijakovské galerie (1906). Malířský rukopis svědčí o tom, že jde o spontánní malířskou variaci tématu, která je přechodem k temnějšímu tlumenému koloritu dalšího obrazu nočního Boulevard des Italiens z roku 1908, který má takřka shodné rozměry (64,5 x 53,7 cm).“ Přiložena rovněž expertiza materiálového průzkumu se závěrem, že doba vzniku obrazu stanovena mezi 1890-1930. Ruský malíř, studoval na Moskevské škole malby a krátce také na Carské akademii umění v Petrohradě. V roce 1885 poprvé odcestoval do Paříže a Španělska. Je považován za vedoucí osobnost ruského impresionismu a za jednoho z průkopníků secese. Několik let také působil jako hlavní výtvarník moskevského Velkého divadla. V roce 1900 byl kurátorem umělecké části ruské prezentace na Světové výstavě v Paříži. Ve Francii, kam pravidelně zajížděl a kde tvořil, se natrvalo usadil v roce 1923.

450.000 Kč (19.190 €) 600.000 - 800.000 Kčč

32


40. František Tavík Šimon (1877 - 1942) Japonec v modrém kimonu (1924) olej, plátno, 65 x 48 cm, značeno vpravo dole: T.F.Šimon na rubu: T.F.Šimon Japonec v modrém kimonu Studoval u prof. Pirnera (1894-199). V době studií i během své tvorby hodně cestoval a později i delší dobu žil v cizině, kde byl vyhledávaným a úspěšným malířem (Paříž, USA), zejména do I. světové války. Později žil i v Itálii, navštívil Japonsko, Čínu, Indii, Cejlon. Jeho obrazy a grafická díla z cest jako i jeho domácí volná tvorba patří vždy k ozdobám sbírek. Oba nabízené obrazy T.F. Šimona byly od zakoupení do nyní v majetku jedné rodiny.

41. František Tavík Šimon (1877 - 1942) Japonské ženy, (1924) olej, plátno, 55 x 46 cm

85.000 Kč (3.625 €) 100.000 - 120.000 Kč

85.000 Kč (3.625 €) 100.000 - 120.000 Kč

33


42. Václav Hübschmann (1886 - 1917) Návrh na reklamní plakát firmy Waldes, 1911 tuš, karton na lepence, 55 x 43,5 cm značeno vpravo dole: V. Hübschmann-Prag-11 na rubu štítek: Majetek fy. Waldes Kreslíř, ilustrátor, studoval UMPRUM. Byl předchůdcem F. Kupky u firmy Valdes.

35.000 Kč (1.493 €) 42.000 - 49.000 Kč

43. Ludvík Kuba (1863 - 1956) Muž v kroji, (přelom 19. a 20. století) olej,plátno, podlepeno, 38 x 23 cm značeno vpravo dole. L Kuba Prvním učitelem kreslení mu byl příbuzný B. Schnirch (sochař Národního divadla), na Akademii studoval u prof. Pirnera, po dvou letech odešel do Paříže a poté žil a studoval v Mnichově (18951904), aby se v roce 1904 přestěhoval do Vídně, kde od počátku vystavoval s Hagenbundem. V roce 1910 se usazuje v Praze, od konce 19. Století cestuje po slovanských zemích, kde maluje krajiny, města a  především život lidí. Je skvělý portrétista. Vystavoval často, prvně v r. 1904, soubornou výstavu měl v J.U.V. v r. 1935.

15.000 Kč (640 €) 25.000 - 30.000 Kč

34


44. Emil Orlik (1870 - 1932) Noční chodec u Vltavy, (1896) olej, lepenka, 50 x 40 cm značeno vpravo dole: Orlik na rubu: různá čísla a  štítky od gestapa, přes Správu majetkové podstaty Praha až po současnost.. Restituce - SUPP Ministerstvo kultury. Noční malba byla pro Orlika výzvou. Rád maloval výjevy ze Starého města pražského, jsou známy noční pohledy na velké části měst (Heidelberg), z roku 1902 je znám obraz „Na palubě čínské lodi za měsíčního svitu“. O  své malířské dráze napsal několik knih . V jedné z nich - E.  Orlik: Kleine Afsätze (Drobné stati), Berlin 1924, píše … „Maloval jsem ještě mnoho jiného. Hory, zimní motivy, portréty a obrazy vyvolané intenzivními vzpomínkami na východní Asii. Objevil jsem také postup, jak malovat za měsíční noci, který zůstával dosud malířům skryt“.“ Noční malba byla pro Orlika výzvou. Rád maloval výjevy ze Starého města pražského, jsou známy noční pohledy na velké části měst (Heidelberg), z roku 1902 je znám obraz „Na palubě čínské lodi za měsíčního svitu“. O  své malířské dráze napsal několik knih . V jedné z nich - E. Orlik: Kleine Afsätze (Drobné stati), Berlin 1924, píše … „Maloval jsem ještě mnoho jiného. Hory, zimní motivy, portréty a  obrazy vyvolané intenzivními vzpomínkami na východní Asii. Objevil jsem také postup, jak malovat za měsíční noci, který zůstával dosud malířům skryt“.

180.000 Kč (7.676 €) 220.000 - 250.000 Kč

35


45. Antonín Hudeček (1872 - 1941) Pivoňky olej, karton, 24,5 x 31,5 cm značeno vpravo dole: Ant Hudeček Původně studoval u prof. Pirnera a Brožíka a tvořil zejména figurálně (ještě se zdokonalil u figuralisty Seitze v Mnichově). Nakonec se přidal ke skupině krajinářů prof. Mařáka na Okoři. Vůdčí osobnost zde byl Antonín Slavíček. Hudeček cestuje v r. 1902 do Itálie, cesta má na jeho tvorbu vliv, ještě větší však měla cesta r. 1909 na Sicílii, kde zdokonalil malbu krajiny i moře. V letech 1914-16 maloval převážně krajiny (Rakousko a  Německo). Ve 20. letech maloval v  Tatrách a  v  roce 1927 si kupuje v Častolovicích vilu se zahradou a každoročně zachycuje v obrazech přírodu, zahrady a květiny v okolí svého domu.

22.000 Kč (938 €) 26.000 - 31.000 Kč

36

46. Neurčený secesní autor Tanečnice olej, dřevěná deska, 40 x 20 cm

12.000 Kč (512 €) 15.000 - 20.000 Kč


47. Josef Ullmann (1870 - 1922) Před vsí, 1920 olej, karton, 50 x 64 cm značeno vpravo dole: J. Ullmann 1920 Autor, krajinář, studoval nejprve v Mnichově, později na pražské Akademii se stal žákem prof. Pirnera a Mařáka (1894-99). Kolem r.  1900 začal často vystavovat. Již v roce 1906 byl jeho obraz zakoupen do Moderní galerie. Po r. 1910 se věnuje zejména letní a  zimní krajině, kterou interpretuje čistě z  impresionistického pohledu.

130.000 Kč (5.544 €) 150.000 - 180.000 Kč

37


48. Vilém Kafka (1887 - 1972) Korkové duby na Korsice, 1924 olej, karton, 29 x 39 cm značeno vpravo dole: Kafka 1924 na rubu autorsky: Vilém Kafka Korsika 1924. Studoval u prof. Ottenfelda na pražské Akademii. Vykonal mnoho studijních cest po Evropě (Francie, Itálie). Jeho četné výstavy (v Rubešově galerii) měly velmi příznivé kritiky v tisku.

8.500 Kč (362 €) 10.000 - 15.000 Kč

49. Vlastislav Hofman (1884 - 1964) U lesa, 1941 suchý pastel, lepenka, 104 x 73,5 cm značeno vpravo dole: Vlastislav Hofman 1941 Architekt, malíř, grafik a  scénograf, studoval na Vysokém učení technickém (Koula, Liebscher). Jeden z členů avantgardní Skupiny výtvarných umělců (společně s Fillou, Kubištou, Špálou, Gočárem, Gutfreundem aj.) ; člen Tvrdošijných, zde vystavuje poprvé na jejich 1. výstavě (r.1918) a zúčastňuje se jejich výstav až do r. 1924. Kromě bohaté volné tvorby, architektonické činnosti (účast na projektu Jiráskova mostu, krematorium v Ostravě), desítky návrhů nábytku, sklenic, keramiky, byl činný jako jevištní výtvarník pro Národní a  Vinohradské divadlo. Po svém avantgardním období se od začátku 20. let věnuje krajinomalbě, které zůstává věrný až do konce svého života..

40.000 Kč (1.706 €) 60.000 - 70.000 Kč

38


50. Antonín Hudeček (1872 - 1941) Kvetoucí louka, 1933 olej, karton, 43 x 60 cm značeno vpravo dole: Ant. Hudeček 1933 Původně studoval u prof. Pirnera a Brožíka a tvořil zejména figurálně (ještě se zdokonalil u figuralisty Seitze v Mnichově). Nakonec se přidal ke skupině krajinářů prof. Mařáka na Okoři. Vůdčí osobnost zde byl Antonín Slavíček. Hudeček cestuje v r. 1902 do Itálie, cesta má na jeho tvorbu vliv, ještě větší však měla cesta r. 1909 na Sicílii, kde zdokonalil malbu krajiny i moře. V letech 1914-16 maloval převážně krajiny (Rakousko a Německo). Ve 20. letech maloval v Tatrách a v roce 1927 si kupuje v Častolovicích vilu se zahradou a každoročně zachycuje v obrazech přírodu, zahrady a květiny v okolí svého domu..

40.000 Kč (1.706 €) 50.000 - 65.000 Kč

51. Gustav Porš (1888 - 1955) Ve žních olej, plátno, 60 x 74,5 cm, značeno vlevo dole: Porš Gustav na rubu číslo 63 a nápis ve žních Studoval nejdříve soukromě u Václava Jansy, poté na Akademii u V. Bukovace a Jana Preislera. Krajinář a grafik.

20.000 Kč (853 €) 24.000 - 28.000 Kč

39


52. Edward Cucuel (1879 - 1954) Teplý jarní den, (20. léta 20. stol.) olej, lepenka, 66 x 80,5 cm, značeno vpravo dole: Cucuel na rubu autorský štítek: Edward Cucuel Warme Frühling Tag a autorské nápisy, štítek: Josef Pfefferle-München, dvě nečitelná razítka Malíř americko-francouzského původu. Část života trávil v Evropě, kde studoval v  Mnichově a  v  Paříži (Constant, Lawrents, Gerome). Vystavoval po celém světě a jeho díla jsou v soukromých i veřejných sbírkách v mnoha evropských, amerických a jihoamerických zemích. Vystavoval poprvé samostatně v Panamě 1915 a v témže roce v Mnichově. Již v roce 1918 o  něm píše E.A. Seemann v Deutche Kunst v článku „Mistr barev“ s mnoha fotografiemi Cucuelových děl. Též je proslaven jako malíř krajin a krásných dam. Většinou v Evropě maloval u jezer v německém podhůří Alp (jezero Starnberg), odkud je i nabízený obraz.) Jeho obrazy dosahují v aukčních síních v Evropě a USA vysoké ceny (30 nejdražších Cucuelových obrazů stálo 90.000 USD a více)..

420.000 Kč (17.910 €) 600.000 - 700.000 Kč

40


53. Ota Bubeníček (1871 - 1962) Podzim, (kolem roku 1930) olej, lepenka, 35 x 50 cm značeno vpravo dole: O Bubeníček Konzultováno s PhDr. M. Zachařem. Studium na pražské Akademii (1899-1904), žák J. Mařáka. V  roce 1905 mu bylo uděleno Hlávkovo stipendium a odjel na studijní cestu do Mnichova, Paříže, Belgie a  Nizozemí. V  roce 1907 odjel opět na další stipendium do Paříže. Motivem jeho obrazů byl hlavně český venkov, především chalupy, rybníčky, pole, stromy. Člen S.V.U. Mánes, Krasoumné jednoty. Poprvé vystavoval v  roce 1900 v  Rudolfinu a poté každý rok v Mánesu, další výstavy jak samostatné, tak i kolektivní (např. v roce 1932 v Obecním domě s F. Kavánem a  J. Panuškou), často také vystavuje v zahraničí např. ve Vídni, Mnichově, Amsterdamu, Kodani, Oslu, Stockholmu a jinde.

20.000 Kč (853 €) 30.000 - 40.000 Kč

54. Ota Bubeníček (1871 - 1962) Březový háj, (kolem roku 1930) olej, lepenka, 35 x 50 cm, značeno vpravo dole: O Bubeníček, Konzultováno s PhDr. M. Zachařem.

20.000 Kč (853 €) 30.000 - 40.000 Kč

41


55. Roman Havelka (1877 - 1950) Krajina, (kolem roku 1920) olej, plátno na lepence, 32 x 46 cm, značeno vlevo dole: Rom. Havelka, Konzultováno s PhDr. M. Zachařem. Přestoupil od prof. Lišky k   J.  Mařákovi. V  mařákově škole obdržel 2 první ceny a  cestovní stipendia. Již v r. 1900 vystavil tři obrazy na Jarní výstavě Mánesa. Mnoho cestoval. Jeho obrazy mají nejčastěji námět vod a lesů, měnící se barvy stromů.

26.000 Kč (1.109 €) 31.000 - 36.000 Kč

56. Roman Havelka (1877 - 1950) Zima olej, lepenka, 40 x 50 cm, značeno vpravo dole: Rom. Havelka

30.000 Kč (1.279 €) 36.000 - 42.000 Kč

42


57. Alexei Vasilievich Hanzen (1876 - 1937) Ostrov na obzoru olej, plátno, 70,5 x 100 cm značeno vpravo dole: A.Hanzen Významný evropský (původem Rus) malíř. Studoval na právnické fakultě v rodné Oděse, zde také začal malovat. Jelikož se chtěl věnovat malování, odešel nejprve do Mnichova, poté vystudoval Akademii v.u. v  Berlíně a Drážďanech . Během života se podílí na řadě výstav. Hanzen byl členem řady zahraničních uměleckých spolků. Jeho tématem byly především přístavy, válečné lodě, moře, bitevní scény.

570.000 Kč (24.307 €) 700.000 - 850.000 Kč

43


58. František Xaver Naske (1884 - 1959) Alegorie léta, 1930 olej, plátno, 80 x 70 cm značeno vpravo dole: F Naske 30 Absolvoval akademii u profesora Roubalíka. Poté podnikal mnoho cest do zahraničí – Nizozemí, Belgie a Velká Británie. Maloval především portréty významných osobností převážně z  uměleckých sfér. Byl velmi oceňovaným portrétistou předválečného období, manžel slavné herečky Růženy Naskové, která byla převážně jeho inspirací a modelem.

55.000 Kč (2.345 €) 60.000 - 70.000 Kč

59. Oldřich Koníček (1886 - 1932) V ateliéru, 1923 olej, plátno, 113 x 100 cm značeno vpravo dole: Old. Koníček 1923 na rubu číslo 887 a štítek s nápisem „V ateliéru“. Žák pražské Akademie (prof. Ottenfeld). V letech 1912-13 žil a  tvořil v Paříži. Poprvé vystavoval v roce 1908 (Rudolfinum), člen S.V.U. Mánes. Krom dlouhé řady výstav v českých a slovenských městech vystavoval úspěšně i  v  zahraničí (Paříž, Curych, Bern, Bolzano, Benátky, Řím, Vídeň, Londýn).

30.000 Kč (1.279 €) 50.000 - 60.000 Kč

44


60. Antonín Hudeček (1872 - 1941) Jihočeská krajina s rybníkem, (1932-35) olej, karton, 45 x 60 cm značeno vpravo dole: Ant. Hudeček

40.000 Kč (1.706 €) 48.000 - 56.000 Kč

61. Ota Bubeníček (1871 - 1962) Stavení u potoka, (kolem roku 1940) olej, lepenka, 50 x 68 cm značeno vlevo dole: O. Bubeníček Konzultováno s PhDr. M. Zachařem.

30.000 Kč (1.279 €) 40.000 - 50.000 Kč

45


62. František Daněk Sedláček (1892 - 1974) Žně, (40. léta) olej, sololit, 50 x 70 cm značeno vpravo dole: Daněk Sedláček na rubu dedikace autora z roku 1949 Studoval u prof. Nechleby. Krajinář - navazuje na starší generace, s  oblibou maluje průhledy lesem, výhledy do krajiny a lesní interiéry. Vystavuje samostatně od r. 1925 (Topičův salon).

14.000 Kč (597 €) 20.000 - 30.000 Kč

63. Stanislav Lolek (1873 - 1936) Svítání, (1920) olej, karton, s.p.: 17,5 x 22 cm značeno vpravo dole: Lolek St. Konzultováno s PhDr. M. Zachařem. Původním povoláním kreslič lesních map, touha stát se malířem jej přivedla až ke studiu malby na Akademii v.u. k prof. Mařákovi (4 roky), po jehož smrti pokračoval u  Ottenfelda a poté 2 roky na Akademii v Mnichově. V  r. 1907 odjel se Slavíčkem a Minaříkem do Paříže. R. 1931 byl jmenován řádným členem České akademie věd a umění. První soubornou výstavu měl r. 1906 v Mladé Boleslavi, 1924 v Obecním domě.

18.000 Kč (768 €) 22.000 - 25.000 Kč

46


64. Emmanuel Mané-Katz (1894 - 1962) Klaun (Autoportrét) olej, plátno, 50,5 x 41 cm značeno vpravo nahoře: Mané Katz na rubu razítko: Dominion Gallery, Montreal Vystaveno: Galerie Parizeau, Mané-Katz, Montreal, 1945, č. 10 Malíř židovského původu, narozený na Ukrajině. V 19 letech odchází na studia do Paříže na École des Beaux-Arts, kde se mimo jiné spřátelí s  Picassem. Po studiích odchází zpět do Ruska, ale v roce 1921 se vrací do Paříže. V roce 1928 podnikl svou první cestu do Izraele, vracel se tam opakovně. Roku 1931 na Světové výstavě v Paříži získal zlatou medaili na obraz „Zeď nářků“. Na počátku 2. Světové války se přihlásil do francouzské armády, byl zajat , po propuštění odešel v roce 1940 do USA, Do Paříže se vrací r. 1945.

420.000 Kč (17.910 €) 500.000 - 570.000 Kč

47


65. Ervin Müller (1893) Západ slunce, 1928 olej, karton, 30 x 48 cm, značeno vlevo dole: EMüller 1928. Významný liberecký malíř německého původu. Jako jeden z mála členů spolků (Oktobergruppe, Metznerbund) vystavoval i ve spolku Výtvarných umění Mánes (1927). Vedle krajin se věnuje hlavně figurálním kompozicím a historickým motivům.

15.000 Kč (640 €) 18.000 - 21.000 Kč

66. Eugen Wolff (1873 - 1937) Mladý rybář, 1909 olej, plátno, 91 x 104 cm značeno vpravo dole: E. Wolff Malm 09 Autor - německý malíř. Studoval u J. Grünwalda na akademii ve Stuttgartu, dále na akademii v Karlsruhe a  hlavně u von Zügla na akademii v Mnichově. Vystavoval také s „Berliner Secession“ Po počátečním období, kdy v  jeho tvorbě převažovaly interiéry se věnoval impresivní krajinomalbě podle svého učitele von Zügela.

25.000 Kč (1.066 €) 40.000 - 50.000 Kč

48


67. Oldřich Hlavsa (1889 - 1936) Slunečné odpoledne olej, plátno, 50 x 66 cm značeno vpravo dole: Hlavsa V r. 1910–13 sudoval na Akademii v  Mnichově, poté u   prof. Ženíška na pražské Akademii a po návratu z legií v  letech 1920-23 u  prof. Hynaise. Po 1. světové válce, kterou prožil v  Rusku jako legionář, žil střídavě v Praze, Německé Rybné a Vamberku. Náměty ke svým obrazům čerpal Hlavsa především z   ro dn é h o k r aj e, by l výborným portrétistou, avšak v jeho díle převažuje tvorba krajinářská, byl malířem lyrických náladových krajinek.

8.000 Kč (341 €) 10.000 - 15.000 Kč

68. Niko Miljan (1891 - ?) Přístav v Jaderském moři, 1937 olej, plátno na lepence, 35 x 42 cm, značeno vlevo dole: N.Miljan 37 Chorvatský malíř v Praze. Studoval v letech 1909-13 na pražské AVU u prof. Bukovace a Preislera. Měl souborné výstavy v Praze v roce 1935 (Topičův salon) a v roce 1937, v Brně, Bratislavě, Bělehradě, Vídni a jinde.

16.000 Kč (682 €) 19.000 - 22.000 Kč

49


69. František Zdeněk Eberl (1888 - 1962) Pařížanka, 1910 olej, plátno, 60,5 x 49 cm, značeno vpravo nahoře: F. Z. Eberl 1910, na rubu číslo 315 a zbytky štítků Konzultováno s PhDr. M. Zachařem. Po kratším studiu na pražské Akademii studoval dále v Mnichově, Amsterdamu a od r. 1912 v Paříži, kde dlouhá léta žil a tvořil. V meziválečném období byl v Paříži velmi úspěšný, velmi často vystavoval, stal se rytířem čestné legie. V Praze obesílal výstavy.

45.000 Kč (1.918 €) 60.000 - 70.000 Kč

50


70. Alois Wierer (1878 - 1945) Dostaveníčko olej, lepenka, 35 x 27 cm značeno vlevo dole: A. Wierer Malíř a grafik bidermajerovských námětů v Praze. V letech 1902-04 studoval na pražské Akademii u prof. Thieleho. Po absolvování akademie byl delší dobu spolupracovníkem časopisu „Jugend“ v Mnichově. Žil a maloval též v Americe. Ve svém tvoření se vždy rád vracel do staré Prahy. Souborná výstava r. 1926 v Pardubicích (136 prací) a v jeho atelieru v Praze v r. 1936.

5.000 Kč (213 €) 6.000 - 7.000 Kč

71. Julius Hässler (1886 - ?) Kněžka lásky, (kolem r. 1908) olej, lepenka, 119 x 60 cm signatura nezjištěna Autor, absolvent AVU Praha (prof. Bukovac, Pirner). Secesní figurální malba, autor maloval pod vlivem učitelů. Malíř a grafik, žák prof. Bukovace a Pirnera na Akademii v.u. v Praze v letech 1904-1908.

15.000 Kč (640 €) 18.000 - 21.000 Kč

51


72. Jaroslav Veris Zamazal (1900 - 1983) Pařížanka, 1937 olej, plátno na lepence, 58 x 39,5 cm značeno vpravo dole: J Veris Paris 37 Studoval na pražské Akademii v.u. u prof. Nechleby, Preislera, Krattnera, dále ve Vídni i  Paříži. Žil střídavě v  Paříži a Praze, v obou městech úspěšně vystavoval. Nejprve maloval podle starých italských a holandských mistrů, později v impresionistickém stylu až dospěl k neoklasicismu. Krátce byl ovlivněn i surrealismem. Jeho dílo obdivoval i Josef Čapek. Vystavoval m.j. v Krasoumné Jednotě (1926), Topičově salonu (1927), Aventinské mansardě (1933), ve Východoslovenském muzeu v Košicích (1935) a zejména v Paříži (Galerie Bernheim-Jeune a na Podzimním salonu).

80.000 Kč (3.412 €) 100.000 - 130.000 Kč

73. Jaroslav Veris Zamazal (1900 - 1983) Zátiší olej, lepenka, 27,5 x 79 cm, značeno vpravo dole: Veris

9.000 Kč (384 €) 11.000 - 13.000 Kč

52


74. Bedřich Stefan (1896 - 1982) Bugatka, kolem r. 1924 bronz, d. 71, š. 35, v. 24 značeno vlevo na soklu vpředu: Stefan Unikátní socha, oslavující technický pokrok pomocí výtvarného výrazu – civilismu. O tomto díle píše Doc. PhDr. Šetelík: „Kolem roku 1924, kdy Stefan po absolutoriu u Jana Štursy na Akademii výtvarných umění v Praze začal asistovat v ateliéru Otto Gutfreunda, byl zaujat poesií civilního života. V něm ho zaujaly také sportovní náměty. Chápal je jako příznačné téma doby, v níž se sportovní soutěžení dostávalo do středu pozornosti (nebyl v tomto směru jediný, jak ostatně dokládá souběžně vzniklý Motocyklista Otakara Švece). Téma ztělesnil Stefan v  zachované Hráčce tenisu a  později nezvěstných kompozicích Měření času a Oprava pneumatiky. Automobilismus ho podle svědectví zaujal. Srovnání s Opravou pneumatiky napovídá, že sochař zpracoval příbuzný motiv, jimž je předložená kompozice Bugatka. ...Bugatka je umístěna na dlouhé mírně vyzdvižené plintě, aby byl vyvolán dojem pohybu. Za dominantní rys autorova přístupu lze považovat úspornou věcnost pojetí, jež odpovídá stavbě vozu a modelaci obou figur v kabině auta, řidiče s přilbou a spolujezdkyně.. Proti tradičním zvyklostem počítal umělec s přednostním pohledem shora, případně čelně...“.

140.000 Kč (5.970 €) 170.000 - 200.000 Kč

53


75. Vincent Beneš (1883 - 1979) Zátiší s ovocem a sklenicí, (přelom 20. a 30. let 20. století) olej, plátno, 45 x 63,5 cm značeno vpravo nahoře: V. Beneš Provenience: sbírka Hascoe. Vincent Beneš patřil ve svém mládí k nejaktivnějším členům generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců. Po expresivním období - vliv kolegů z Osmy, jakož i studijních cest do Drážďan a Berlína nastalo krátké období příklonu ke kubismu, který opouští ve 20. letech. Ve 30. letech převažuje v jeho díle vliv francouzských neoimpresionistů, který však syntetizoval do vlastního osobitého malířského rukopisu.Benešova tvorba 30. let byla ovlivněna jeho cestou 1931 do Paříže, kde spoluvybíral díla pro výstavu (Mladé umění Francie) Mánesa k otevření nové budovy. Tam znovu viděl díla Bonnardova (8 jich spolu s A. Justitzem vybrali pro výstavu). V.V. Štech v monografii V. Beneš (Nakladatelství Českých výtvarných umělců 1967) píše o příklonu k Bonnardovi jako jedné a vůbec poslední možnosti jak zachránit dědictví impresionismu, dát mu nový význam … (vedle „ … vypjatě imaginativnosti surrealismu k sílícím nefigurativním tendencím“.) Obraz získal současný majitel na legendární aukci aukčního domu Sotheby´s, Londýn 2011 na které byla úspěšně prodána sbírka rodiny Hascoe (USA). Součástí této důležité sbírky byl nabízený obraz od r. 2000.

70.000 Kč (2.985 €) 90.000 - 110.000 Kč

54


76. Otto Matoušek (1890 - 1977) Na mostě, 1911 olej, karton, 29,5 x 42 cm značeno vlevo dole: Otto Matoušek 1911 Studoval u prof. Preislera a  Pirnera, za 1. Světové války padl do zajetí a v r. 1916 vstoupil do legií. Vystavoval s jednotnou výtvarných umělců. Kromě krajin maloval i  díla s  vojenskou tématikou např. „Zborov“ k textu gen.R. Medka.

7.000 Kč (299 €) 8.400 - 9.800 Kč

77. Gustav Macoun (1892 - 1934) Předjaří na vsi, 1907 olej, lepenka, 50 x 60 cm značeno vlevo dole: Gust. Macoun 1907 Žák V. Jansy, A. Kalvody a Ant. Slavíčka. V letech 1909-13 studuje na pražské Akademii. Byl impresionistou, následovníkem Antonína Slavíčk a. Maloval zejména podzimní a  zimní melancholické krajiny. Jeho hlavním působištěm byl Č e s k ý r á j , K a m e n i č k y, Českomoravská vysočina. Mezi jeho významné obrazy patří i pohledy na Prahu.

25.000 Kč (1.066 €) 35.000 - 45.000 Kč

55


78. Otakar Nejedlý (1883 - 1957) Podzimní krajina olej, dřevěná deska, 50,4 x 70,4 cm značeno vpravo dole: Ot. Nejedlý Přiložena restaurátorská zpráva MgA. Pavlíny Strnadové. Žák F. Engelmüllera, A. Slavíčka sám později výrazný profesor na Akademii výtvarných umění , který ovlivnil a formoval celou generaci malířů. V r. 1906 odjíždí do Itálie a jako první český malíř se seznamuje s  futurismem, p oté ce s t u j e d o Pa ř í že a  Londýna, v roce 1908 opět na Sicílii. Mezi lety 1909 a  1911 prožil neuvěřitelná umělecká i životní dobrodružství při cestě na Cejlon a  do Indie. Jeho expresivní koloristicky bohatá tvorba z tohoto období je velmi ceněna. V roce 1914 se krátce (patrně i pod vlivem V. Beneše, se kterým společně provozoval „Moderní školu malířskou“) přiklání ke kubistické formě tvorby, kterou však záhy opouští. V letech 1915-17 maluje v Českém Krumlově, Černošicích, Plané nad Lužnicí, na Žižkově a pražských předměstích. Po r. 1918 opouští jak kubismus, tak i silně expresivní výraz, ale expresivní kolorit jej dále provází po zbytek tvorby, která je od r. 1918 téměř výhradně věnovaná krajině.

130.000 Kč (5.544 €) 140.000-150.000 Kč

79. Vlastimil Rada (1895 - 1962) Sbírání brambor, 1928 olej, lepenka, 63 x 87,5 cm, značeno vpravo dole: Vlast. Rada 28 Nabízený olej většího rozměru je typický svým námětem, umístěním postav do krajiny, koloritem. Studoval u prof. Preislera (a sochařství u prof. Štursy). Vystavoval od r. 1915 (Mánes). Proslavil se zejména jako krajinář - figuralista. Vystavoval v  Mánesu a Umělecké Besedě. Jeho tvorba vychází z bravurní akvarelové kresby.

20.000 Kč (853 €) 30.000 - 35.000 Kč

56


80. Georg Kars (1880 - 1945) Krajina, 1925 olej, malířská lepenka, 24 x 31,5 cm značeno vlevo dole: Kars 25 Narodil se v Kralupech n.Vlt.. Studoval na Akademii v Mnichově. Od časného mládí přátelí s  malíři Kandinským, Pascinem, Kleem. Střídavě žije ve Španělsku, Francii, Německu a  v  Čechách. Přátelí se s  G. Apollinairem, kolem kterého se tvoří kruh významných umělců. Jeho malířský vývoj má dvě základní etapy. První – vliv expresionismu a kubismu na jeho tvorbu (1906-21) a  po r. 1921 maluje většinou ovlivněn neoklasicismem. Získal mnoho ocenění na výstavách ve Francii a titul Rytíře Čestné legie.

75.000 Kč (3.198 €) 90.000 - 110.000 Kč

81. Walter Dexel (1890 - 1973) Obchodník, 1928 olej, plátno, 30 x 25 cm na rubu: Walter Dexel 1928 M. Německý malíř a designer, studoval v Mnichově. 1917 první abstraktní konstruktivistické obrazy, 1918 výstava v berlínské galerii Der Sturm, od r. 1919 přátelství a spolupráce s  K.  Schvittersem . Od r. 1923 členem Novembergruppe, udržuje styky s  Bauhansem (Výmar). Je průkopníkem reklamy a  učí (1928-35) na Uměleckoprůmyslové škole (Magdeburg). 1933 je mu zakázána malířská tvorba. 1961 se vrací k malbě, do té doby vydal velkou řadu odborných publikací o užitém umění.

180.000 Kč (7.676 €) 220.000 - 250.000 Kč

57


82. Bořivoj Žufan (1904 - 1942)) Z Korsiky, 1927 olej, plátno, 64 x 93 cm značeno vlevo dole: Boř. Žufan 27 razítko: umělecká sbírka R.H. Patřil do Nejedlého krajinářské školy. Podnikal se svým učitelem řadu cest. Často maloval krajiny ve společnosti V. Špály, J. Slavíčka či V.  Beneše, se kterými jezdil do jejich oblíbených míst (Vlašim, Německá Rybná, Písek). Od r. 1928 vystavoval s S.V.U. Mánes, v r. 1935 měl výstavu v  Benátkách. Také vystavoval v Rusku. Po jeho předčasném úmrtí uspořádal S.V.U. Mánes výstavu 258 prací.

55.000 Kč (2.345 €) 66.000 - 77.000 Kč

83. Václav Haise (1903 1990) Berounka, 30. léta olej, plátno, 85 x 111 cm značeno vpravo dole: V. Haise na rubu nečitelné razítko s č. 299 Monumentální oslava české krajiny, vzorem byli autorovi V. Špála a  M.  Holý. Studoval na Pražské akademii v ý t v ar n éh o um ění u  p ro f. Švabinského. Většinu své tvorby se věnoval krajinomalbě.

38.000 Kč (1.620 €) 50.000 - 60.000 Kč

58


84. Otakar Hůrka (1889 - 1966) U rybníka olej, lepenka, 50 x 70 cm značeno vlevo dole: Otakar Hůrka Malíř a  grafik, žák krajinářské školy A. Kalvody (1903-08). V letech 1920-23 pobýval na studijní cestě ve Francii (stipendium od T.G. Masaryka), již r. 1921 zde vystavuje v Pařížském Jarním salonu Českou krajinu, získal vekou pozornost v listech Echo de Paris, Petit Parisien, Journal. Umělecké revue Les Tablettes a La Revue Moderne přinesly řadu reprodukci jeho děl. Na Podzimním salonu téhož roku vystavoval mimo jiné dvě velká plátna z bojiště I. světové války z francouzského Terronu, kde se bojů v roce 1918 zúčastnily i Československé legie. Byl jmenován členem Salon d´automne jako šestý Čech. Po návratu do vlasti, kterou již nikdy neopustil, maloval a  vystavoval své krajiny převážně z  oblasti Polabí a  hlavně ze svého milovaného Posázaví.

15.000 Kč (640 €) 18.000 - 21.000 Kč

85. Jan Zach (1914 - 1986) Praha, 1939 olej, plátno, 80 x 74,5 cm značeno vpravo nahoře: Jan Zach 1939 Studium na UMPRUM a na AVU (u prof. Nejedlého) v Praze. Malíř v Rio de Janeiro v Brazílii, r. 1947 zprostředkoval pro Prahu výstavu kreseb moderních výtvarníků brazilských výměnou za výstavu moderní kresby čs. v Brazílii.

15.000 Kč (640 €) 18.000 - 21.000 Kč

59


86. západoevropský malíř 20.století Provazochodec olej, plátno, 100 x 81 cm značeno vlevo dole nečitelně Mistrné dílo avantgardního malíře ve stylu artdeco.

70.000 Kč (2.985 €) 90.000 - 100.000 Kč

87. Jaroslav Riedl (1893 - 1945) Legionář, 1930 olej, plátno na lepence, 40,5 x 25 cm značeno vlevo dole: Jaroslav Riedl 1930 Žák prof. Preislera, legionář I.  světové války. Kromě portrétů v ýznamných osobností ( T.G. Masaryk, gen. Podhajský …) maluje obrazy s vojenskou tématikou a   krajiny. Zahynul v  německém koncentračním táboře.

8.000 Kč (341 €) 9.600 - 11.000 Kč

60

88. Jaroslav Grus (1891 - 1983) Krajina, 1914 olej, lepenka, 25 x 33 cm značeno vlevo ke středu: Grus Jaroslav 1914 Žák prof. Schwaigera, byl nadaný student, již v  r.  1909 obdr žel Purmannovo stipendium a  za něj cestoval a maloval v Dalmácii. Ve 20. letech cestoval po Francii a Itálii. R. 1917 poprvé vystavoval v  Mánesu, předtím již souborně v  r. 1910 v Pardubicích, také na Výstavě soudobé kultury v  Brně 1928, téměř každý rok na členských výstavách v Mánesu.

10.000 Kč (426 €) 15.000 - 20.000 Kč


89. Josef Multrus (1898 - 1957) Zimní nostalgie, (kolem roku 1935) olej, plátno, 51 x 75 cm, značeno vpravo dole: Multrus, Konzultováno s PhDr. M. Zachařem.

90. Anastas Procházka (1891) Zátiší s ovocem

Žák prof. Nechleby, vynikající figuralista i krajinář, často maloval též zátiší. Vystavoval s Jednotou umělců výtvarných, každoročně vystavoval samostatně (Topičova galerie, Rubešova galerie). Ve svých obrazech pomocí šedé a hnědé barvy dosahoval atmosféry staromistrovských obrazů.

olej, plátno na lepence, 25 x 30 cm značeno vlevo dole. A. Procházka

38.000 Kč (1.620 €) 46.000 - 53.000 Kč

Studoval na pražské Akademii u prof. Roubalíka, Bukovace a  Schwaigera. Na začátku 1. světové války narukoval a zanedlouho padl na bojišti.

9.000 Kč (384 €) 11.000 - 13.000 Kč

61


91. Karl Erdmann Figurální kompozice, (kolem roku 1930) bronz, tmavá patina, původní odlitek, v. 110 cm, značeno zezadu: K. Erdmann, značeno uvnitř: Erdmann Unikátní plastika přestavuje pomocí abstrahované válcovité postavy pozitivní i negativní reliéfy, stylizované ruce, hlavy, nohy – spojené do jednotného komplexu. Některé detaily jsou redukovány do krajnosti (oči jako šneci apod.). Dílo je koncipováno jako plastika do prostoru i  zadní strana má svůj příběh. Avantgardní německý sochař, pravděpodobně židovského původu. Z jeho života není známo příliš podrobností; 1930 dostudoval Spojenou státní školu pro volné a užité umění v Berlíně-Charlottenburgu (Později Univerzita umění). Jeho učitel byl Ludwig Gies, slavný meziválečný sochař, pro své politické postoje vyhnaný 1937 z pruské Akademie umění. Oženil se s klavíristkou (židovského původu) rozenou Dinermann, které byl udělen (za vlády nacistů) zákaz činnosti. Erdmannovi byl výnosem prezidenta Řišské kulturní komory z  17.9.1935 zakázána sochařská činnost. Údajně skončil ve vyhlazovacím táboře, jeho dílo bylo převážně zničeno.

160.000 Kč (6.823 €) 190.000 - 220.000 Kč

62


92. Josef Krejsa (1896 - 1941) Lesní zákoutí u Husince olej, lepenka, 63 x 47,5 cm značeno vpravo dole: JKrejsa na rubu štítek Galerie Diviš Josef Krejsa se již na měšťanské škole rozhodl stát se malířem., r, 1910 nastoupil na výuční pobyt u malíře dekorací F.  Kováře v Netolicích. Tehdy se podílel na malbách interiérů např. Břehovské kaple a zámku Libějovice. Ve Vídni studium na um. průmyslovou.škole (u prof. Alta a Tonce) . Studuje u F.P. Michettiho v Itálii. Na konci války roku 1918 se vrací do rodného Husince. Odchází do Prahy, pracuje v  malírně Národního divadla a   studuje na AVU u  Maxe Pirnera. Ze zdravotních důvodů se vrací do Husince, kde po letech regionální malířské a grafické tvorby umírá ve věku 45 let. Mezi jeho významná díla patří výzdoba kostela sv. Cyrila a  Metoděje a  nástěnná malba s  tématikou české historie na domu v Husinci.

24.000 Kč (1.023 €) 29.000 - 34.000 Kč

93. Alois Moravec (1899 - 1987) Zámek Střela, 1966 olej, lepenka, 25 x 70 cm značeno vpravo dole: A. Moravec 66 na rubu autorský štítek Žák pražské Akademie (Prof. Švabinský). Vystavoval od r. 1907. V roce 1927 obdržel Turkovu cenu.

5.000 Kč (213 €) 6.000 - 7.000 Kč

63


94. Sláva TonderováZátková (1888 - 1969) Na kanapi, 1931 olej, plátno, 65,5 x 82,5 cm značeno vpravo dole: S.T. 31 na rubu razítko: Vystaveno v Mánesu 1936 Vystaveno: Souborná výstava obrazů Slávy Tonderové-Zátkové, Mánes 1936, č.k. 38 Studovala u Antonína Slavíčka. Malovala střídavě v  Čechách, Francii, Korsice a  Itálii. Vystavovala v  Německu, Švýcarská, Itálii, Jugoslávii , v Praze na členských výstavách Mánesu (byla jednou z mála předválečných členek). Tam také měla své souborné výstavy (1927 a  1936 – na této výstavě byl vystaven nabízený obraz).

28.000 Kč (1.194 €) 34.000 - 39.000 Kč

95. Augustin Ságner (1891 - 1946) Dívka, (kolem r.1924) olej, plátno, 41 x 45,5 cm Získáno přímo z pozůstalosti autora. Významný člen meziválečné avantgardy. Žák pražské Akademie v.u. u  prof. Preislera, Pirnera , Thieleho a Nechleby. Studijní cesty po Francii, Itálii, Německu a  Balkáně. Souborná výstava r. 1935 v   Topičově saloně v  Praze, v  Hradci Králově (92 obrazů a  kreseb), 1936 v  Mladé Boleslavi, 1943 v Pošově galerii v Praze (67 děl). Zájem o jeho díla stoupl především po výstavě Linie/barva/ tvar, prosinec 1988 Galerie hl.m. Prahy; Východočeská galerie Pardubice, březen 1989; Alšova jihočeská galerie, květen-září 1989. Byl u zrodu Spolku pracovníku v umění a ve vědě Purkyně a zejména vůdčí osobností skupiny a časopisu KVART (1933).

20.000 Kč (853 €) 30.000 - 40.000 Kč

64


96. Augustin Ságner (1891 - 1946) Koupání olej, lepenka, 44 x 33,5 cm značeno vlevo dole: Ságner Získáno přímo z pozůstalosti autora.

20.000 Kč (853 €) 30.000 - 40.000 Kč

97. Augustin Ságner (1891 - 1946) Muž, 1922 olej, plátno, 61 x 44,5 cm značeno vlevo dole: Ságner 22; na rubu: obraz Postava v plenéru a nápis Augustin Ságner Muž Získáno přímo z pozůstalosti autora.

40.000 Kč (1.706 €) 50.000 - 60.000 Kč

65


98. Václav Špála (1885 - 1946) Zátiší s jablky, 1942 olej, plátno, 25,5 x 50,5 cm, značeno vlevo dole: V Špála 42, na rubu číslo ((1440.)) Václav Špála studoval školu uměleckého zámečnictví v Hradci Králové, na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a poté na Akademii výtvarných umění. Na začátku jeho tvorby se nechal ovlivňovat především zahraničními umělci. Následující léta bychom mohli označit za hledání osobitého stylu tvorby, v kresbách tuší si osvojoval umění fauvismu, později dochází k osobitě „špálovské“ formě kubismu, tu opouští ve dvacátých letech. Byl člen S.v.u. Mánes, Skupiny výtvarných umělců a Tvrdošíjných, se kterou společně vystavoval. R. 1937 byl v Pittsburghu vyznamenán na mezinárodní výstavě 1. cenou.Špála maloval nejen krajiny, ale i portréty, květiny a různá zátiší s ovocem. Stejně jako za jeho života i dnes není žádná sbírka moderního umění 20. století bez ukázky jeho autentické tvorby kompletní.

380.000 Kč (16.205 €) 460.000 - 530.000 Kč

66


99. Jan Zrzavý (1890 - 1977) Ostrovy, 1962 uhel, karton, s.p. 21 x 36 cm, značeno vpravo dole: J.Z.62, vlevo dole dedikace: Mistru Robertu Brockovi na památku Jan Zrzavý Praha 19.VI.1963 Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf a pedagog. Soukromé studium u K. Reisnera, Fr. Ženíška a V. Županského. V  letech 1913-17 a 1919-23 členem S.v.u. Mánes, v roce 1923 vstoupil do Umělecké besedy, vystavuje na jejich členských výstavách. Cestuje po Německu, Itálii a opakovaně po Francii, kde také nějakou dobu pobýval a  tvořil. Zrzavý byl jedním z nejdůležitějších členů meziválečné české avantgardy.

60.000 Kč (2.559 €) 72.000 - 84.000 Kč

100. Jan Zrzavý (1890 - 1977) Večery na Dikaňce tužka, papír, s.p. 12,5 x 17,5 cm značeno vpravo dole: J.Z. Jan Zrzavý; vlevo dole: Večery na Dikaňce Kresba pochází z majetku prof. Roberta Brocka, dirigenta Národního divadla a přítele Jana Zrzavého.

20.000 Kč (853 €) 24.000 - 28.000 Kč

67


101. Jan Zrzavý (1890 - 1977) Poseidon pastel, tužka, papír, s.p. 15,5 x 20,5 cm značeno vpravo dole: Jan Zrzavý Kresba pochází z majetku prof. Roberta Brocka, dirigenta Národního divadla a přítele Jana Zrzavého. Malíř, grafik, ilustrátor a  scénograf a  pedagog. Soukromé studium u K. Reisnera, Fr. Ženíška a V. Županského. V  letech 1913-17 a  1919-23 členem S.v.u. Mánes, v roce 1923 vstoupil do Umělecké besedy, vystavuje na jejich členských výstavách. Cestuje po Německu, Itálii a opakovaně po Francii, kde také nějakou dobu pobýval a tvořil. Zrzavý byl jedním z nejdůležitějších členů meziválečné české avantgardy.

70.000 Kč (2.985 €) 84.000 - 98.000 Kč

102. Jan Zrzavý (1890 - 1977) Koncert pod hvězdami kresba sépií, pastel, papír, s.p. 10 x 12 cm značeno dole s dedikací: Panu Robertu Brockovi na památku Jan Zrzavý

35.000 Kč (1.493 €) 42.000 - 49.000 Kč

68


103. Otakar Mrkvička (1898 1957) Dívka s vázou, (30. léta) olej, lepenka, 32 x 25 cm, Dílo bylo do naší aukce získáno z rodiny autora. Malíř, kreslíř, grafik, divadelní výtvarník, výrazná osobnost české umělecké avantgardy 20. let. Studoval na Akademii v ýtvarných umění v  Praze (Loukota) a  Uměle cko p r ůmy sl ovo u ško lu ( V. H . Brunner). Mrkvička svou všestranností, energií, tvůrčím rozmachem bý vá srovnáván s  Karlem Teigem, se kterým také úzce spolupracoval. Již v r. 1922 se stal členem uměleckého svazu Devětsil.

70.000 Kč (2.985 €) 84.000 - 98.000 Kč

69


104. okruh Josefa Hoffmanna Kubistická pracovna, (kolem roku 1915) dub psací stůl, skříň, konferenční stolek a 2 křesílka, psací stůl: š.140 cm, v. 76 cm, h. 58 cm skříň: š. 106 cm, v. 131 cm, h. 50 cm konferenční stolek: průměr 80 cm, v. 65 cm křesílka: š. 60cm, v. 60 cm, h. 48 cm V původním stavu.

70.000 Kč (2.985 €) 80.000 - 100.000 Kč

70


105. Otakar Mrkvička (1898 - 1957) Principál, 1944 tuš, akvarel, papír, 40 x 27 cm vpravo dole: Otakar Mrkvička 44 Dílo bylo do naší aukce získáno z rodiny autora.

22.000 Kč (938 €) 26.000 - 31.000 Kč

106. Otakar Mrkvička (1898 - 1957) Odcházení, 1943 kresba sépií, akvarel, papír, 23 x 30 cm značeno vpravo dole. O Mrkvička 43 Dílo bylo do naší aukce získáno z rodiny autora.

10.000 Kč (426 €) 12.000 - 14.000 Kč

1/3

71


107. Otakar Mrkvička (1898 - 1957) Muž v klobouku, dívčí hlava, (kolem roku 1920) uhel, pastel, papír, 31 x 24 cm Dílo bylo do naší aukce získáno z rodiny autora.

12.000 Kč (512 €) 14.000 - 17.000 Kč

108. Otakar Mrkvička (1898 - 1957) Těžká doba, 1943 tuš, tužka, akvarel, papír, 27 x 40,5 cm značeno vlevo nahoře: Otakar Mrkvička 43 Dílo bylo do naší aukce získáno z  rodiny autora.

12.000 Kč (512 €) 14.000 - 17.000 Kč

72


109. Vladimír Sychra (1903 1963) Portrét herečky M. Burešové, 1940 olej, plátno, 78,5 x 60 cm značeno vlevo nahoře: V. Sychra 1940 Vystudoval um. průmyslovou školu (prof. Dítě), dále Akademii výtvarných umění (prof. Švabinský). Od r. 1933 samostatně vystavoval. Pobýval delší dobu v Paříži. Od r. 1946 profesorem Akademie výtvarných umění.

95.000 Kč (4.051 €) 110.000 - 130.000 Kč

110. Viktor Dobrovolný (1909 - 1987) V tanci, 1938 olej, lepenka, 29 x 37 cm značeno vlevo dole ke středu: VD 38 Sochař, medailér a malíř. Studium na UMPRUM u prof. Drahoňovského. Vedle pomníků a rozměrných soch vytvořil množství reliéfů, obrazy, kresby a plastiky, které odléval z bronzu, cínu, tesal ze dřeva i kamene, uskutečňoval v sádře nebo pálené hlíně.

40.000 Kč (1.706 €) 48.000 - 56.000 Kč

73


111. Emil Filla (1882 - 1953) Zápas, 1946 tuš, papír, 25,5 x 19,5 cm značeno vpravo dole: Emil Filla 1946. vlevo dole: Milému Svatopluku Klírovi Emil Filla - nejvýznamnější osobnost generace „Zakladatelů“ (moderního výtvarného umění v  Čechách), vůdčí osobnost Osmy, Skupiny výtvarných umělců, později spolku Mánes. Po kratší fázi obdivu E. Muncha a expresionismu nalezl osudově zalíbení v  kubismu, ve kterém spoluvytvářel všechny jeho fáze.

69.000 Kč (2.942 €) 80.000 - 90.000 Kč

112. Břetislav Benda (1897 - 1983) Amazonka, 1941 původní bronzový odlitek, v. 83 cm značeno vpravo dole: B. Benda Publikováno v monografii Břetislav Benda, Odeon, Jiří Kotalík, 1982, č. reprodukce 50 Významný český sochař (studia u J.V.Myslbeka, prof. Štursy). Vystavoval od r. 1922, měl úspěchy na výstavách v zahraničí (zlatá a stříbrná medaile na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži 1925).

75.000 Kč (3.198 €) 100.000 - 120.000 Kč

74


113. Vilém Plocek (1905 2001) Zátiší, 1943 tempera, tuš, lepenka, ovál, s.p.: 20,5 x 28,5 cm značeno dole uprostřed: Vilém Plocek 43 Získáno z rodiny autora. Malovat se učil u J. Bendy a Fr. Tichého. Vystavuje kolek tivně od r. 1931, samostatně od r. 1941 (Topičův salon), 1944 Mánes, 1946 Topičův salon.

35.000 Kč (1.493 €) 45.000 - 50.000 Kč

114. Frederico Kromka (1890 - 1942) Geometrická kompozice, 1936 olej, lepenka, 14,5 x 19,5 cm značeno vlevo dole. F. Kromka 1936 Malíř s českými kořeny, člen mezinárodní komunity Montparnasse, deportovaný 1940 do koncentračního tábora. V Paříži, kde tvořil, se stýkal m.j. s M. Chagallem, M. Ernstem, G. Karsem… Díky H. Fensterovi, který se stýkal s kreativní komunitou Montparnassu, ve 30. a 40. letech byla díla zhruba šedesáti autorů shromážděna, dokumentována a pod názvem „Naši umělci mučedníci“ vydána s textem od Marca Chagalla. V roce 2007 byla díla Frederica Kromk y v ystavena na v ýstavě „Montparnasská deportace – evropští umělci z Paříže do koncentráků (Turín ve spolupráci s Museum Montparnass).

120.000 Kč (5.117 €) 140.000 - 170.000 Kč

75


115. Kamil Lhoták (1912 - 1990) Závodiště, 1944 olej, plátno, 29,5 x 39 cm značeno vpravo dole: Kamil Lhoták 44. na rubu číslo 6 v kroužku Uvedeno v soupise díla pod č. 646/68 Vystaveno: Kamil Lhoták - obrazy, kresby a grafika, Pošova Galerie v Praze, 1946, autor výstavy J. Kotalík, č. kat. 6. Malíř, grafik a ilustrátor. Studium na právnické fakultě v Praze, v malířské tvorbě autodidakt. Svou první soubornou výstavu uspořádal v roce 1939, další samostatné výstavy s Um. besedou 1942 a 1944, od r. 1942 zakládající člen Skupiny 42. Malířské studijní cesty vykonal do Itálie (1932) a Francie (1938). Nabízený obraz je typickou ukázkou autorovy tvorby – právě v letech 1943 a 1944 vznikl největší počet olejových maleb, většinou menších formátů za použití sytých zelených barev a s obsahem iracionálního kupení různých předmětů popisujících technickou civilizaci, tak jak to odpovídalo i cílům Skupiny 42.

600.000 Kč (25.586 €) 800.000 - 900.000 Kč

76


77


116. Ladislav Zívr (1909 - 1980) Hudební zátiší, (1967) patinovaná sádra, 6 x 23 cm Významný sochař, studoval na UMPRUM v Praze. Jako jediný sochař byl členem umělecké skupiny Skupina 42, členem Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně od roku 1961 vystavoval se skupinou Radar a byl členem Československých výtvarných umělců. Jeho tvorba byla ovlivněna mimo jiné kubismem a surrealismem.

6.900 Kč (294 €) 9.000 - 12.000 Kč

117. Ladislav Zívr (1909 - 1980) Poupě, 1969 pálená hlína, v 20 cm na rubu autorské věnování: „Milé Alence o mých asketických narozeninách 23.X.1969.L“

28.000 Kč (1.194 €) 35.000 - 40.000 Kč

78


118. neznámý západoevropský autor Polední siesta, 1. pol. 20. století uhel, karton, s.p. 21 x 36 cm, značeno vpravo dole: J.Z.62, velvo dole dedikace: Mistru Robertu Brockovi na památku Jan Zrzavý Praha 19.VI.1963 olej, plátno, 23 x 18 cm značeno vpravo dole nečitelně Expresivní malba, pravděpodobně španělský autor.

12.000 Kč (512 €) 20.000 - 25.000 Kč

119. Libor Wagner (1933 - 1993) Strážce, 1966 olej, lepenka, 86 x 61 cm značeno vlevo dole. L. Wagner 66 Studia na Škole uměleckých řemesel v Brně u prof. Bruknera, VŠUP, Praha u prof. Dilingera, soukromé studium u prof. K. Kückelhausera v Německu. Člen SČVU od roku 1960, člen UVU - MSGR(malíři, sochaři, grafici, restaurátoři). Zastoupen ve Středočeské galerii Praha, Národní galerie, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Vysočiny Jihlava, Zastoupen v soukromých i galerijních sbírkách v zahraničí. V posledních letech vzrůstá zájem o tohoto umělce, jeho dílo začíná být doceněné a historiky umění zasazované do kontextu doby. Jeho díla, která se na trhu vyskytují celkem v omezeném počtu, vždy vyvolají zájem sběratelů. Podle našich informací je v přípravě jeho souborná výstava.

30.000 Kč (1.279 €) 36.000 - 42.000 Kč

79


120. Vincent Hložník (1919 - 1997) Myčky podlahy, (kolem roku 1941) pastel, kvaš, papír, 42 x 57 cm značeno vlevo dole: Hložník Studoval na UMPRUM v Praze (prof. Kysela, Novák). 1945-49 členem spolku Mánes, 48 studijní cesta do Itálie a Čestné uznání na mezinárodní výstavě ve Forte dei Army. Od r. 1952 působil jako pedagog, později profesor, rektor na Vysoké škole výtvarného umění v  Bratislavě. Kromě Československ a v ys tavoval v mnoha zemích světa.

150.000 Kč (6.397 €) 180.000 - 210.000 Kč

121. Antonín Michalčík (1914 - 1998) Odkud, proč a kam, 1981 olej, plátno, 40 x 50 cm značeno vlevo nahoře: Michalčík na rubu: Michalčík, Odkud, proč a kam? Studoval u O. Blažíčka a C. Boudy, krátce na ukrajinské akademii v Praze, dále dějiny umění na FF UK v  Praze. Člen S.V.U. Mánes. v  80. letech vystavoval v Japonsku a ve Francii.

18.000 Kč (768 €) 25.000 - 30.000 Kč

80


122. Nikolaj Michaljovič Rodionov (1896 - 1970) Moje rybky, 1937 olej, plátno, 48 x 73 cm, značeno vpravo dole: N.Rodionov. 37, na rubu štítky s číslem 283 a 4913 5 Nabízený obraz je zmíněn v Tomanově slovníku výtvarných umělců. Malíř, žák prof. S. Mako na Ukrajinské akademii v Praze, žil jako emigrant v Praze. Účastnil se výstav spolku ,, Skythové „ a ,, Sdružení výtvarníků v Praze „ .Tvoří malby figurální i krajiny, podobizny a zátiší.

36.000 Kč (1.535 €) 45.000 - 50.000 Kč

123. Karel Souček (1915 - 1982) Žena s květinou, 1941 tuš, karton, 89 x 61 cm značeno vpravo dole: K. Souček 1941 Studoval u prof. Boudy (Umprum), akademii u prof. W. Nowaka a J. Obrovského. Členem skupiny 42, členem Mánesa a Tvůrčí skupiny Říjen. Vystavoval i v zahraničí, za tvorbu pro čs. pavilon na Expo 58 v Bruselu obdržel zlatou medaili a v roce 1961 Národní cenu Guggenheimovy nadace.

14.000 Kč (597 €) 20.000 - 25.000 Kč

81


124. Zdeněk Sklenář (1910 - 1986) Někde na Žluté řece, 1956 tempera, lepenka, 60,5 x 46,5 cm značeno vpravo dole: Sklenář na rubu autorsky: Zd. Sklenář „Někde na Žluté řece“ 1956 Publikováno: Monografie Zdeněk Sklenář (František Šmejkal, Odeon, 1984, str.79). Z vyjádření PhDr. J. Kohoutka: „ Malba z malířova prvého pobytu v Číně (1955) prozrazuje neobyčejnou intenzitu jeho fascinace přírodní scenérií na Žluté řece. Proto v jejím zobrazení neuplatnil svoji hravou, přesto vypjatou stylizaci forem, ale předvedl její podobu téměř až s drsnou reálností. Poříčním živočišstvem okusované a značně deformované trsy vysoké vegetace vytvářejí bariéru, před jejíž úzkou mezerou letí dvojice štíhlých dlouhokřídlých ptáků pátrajících v hlubinách řeky po kořisti. Temné pozadí a tlumený monochromní kolorit obrazu vytváří scéně ponurou atmosféru, jež v sobě skrývá hrozbu zániků životů. Realizace malby měla od prvých záznamů námětu z místa inspirace až po její konečnou podobu několik obvyklých fází. Navíc ji ovlivnila volba malířské techniky odedávna důsledně používané (ne-li vynalezené) právě v Číně, pro výhody ředění pigmentů nemastnými pojidly. Poslední opatření pro zajištění možnosti trvalého uchování díla provedl sám autor. Na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde byl jmenován v roce 1966 profesorem, nechal nalepit papír s malbou na tuhou lepenku. I když obraz po jeho dokončení osignoval vpravo dole lehkým vrypem svého jména do malby, napsal opět vlastní rukou, tehdy již na zadní stranu lepenky jak své jméno tak i datum a název díla, což svědčí o významu, jaký obrazu přičítal. Proto má toto vynikající dílo prof. Zdeňka Sklenáře z poloviny 50. let nezpochybnitelnou autenticitu. Vzácnou hodnotou je i jeho dokonale intaktní stav dochování. „ Autor žák A.Hofbauera a  Z.  Kratochvíla. Pedagogicky činný jako asistent v atelieru prof. Muziky. Inspirován poezií nočních měst a  divadelním prostředím, inspiraci čerpal zejména z Arcimbolda a rudolfinského období. Velmi rozsáhlá je jeho výstavní činnost, zejména v  Západní Evropě, kde obdržel mnoho cen. Dlouhou dobu žil a tvořil v Paříži, kde získal mezinárodní ohlas. Jeho díla jsou prodejní součástí mnoha galerií a aukčních domů po celém světě.

750.000 Kč (31.983 €) 900.000 - 1.100.000 Kč

82


125. Emilio Grau-Sala (1911 - 1975) Drezúra, 1957 olej, plátno, 22 x 27 cm, značeno vpravo dole: Grau Sala, na rubu autorsky: Grau Sala Paris 57 Španělský malíř,ilustrátor a kolorista. Studoval na akademii výtvarných umění v  Barceloně, v  roce 1932 odjel do Francie, kde žil a tvořil. Vystavoval v Salonu du Printemps. Jeho díla rychle získala mezinárodní věhlas, v roce 1937 získal Carnige cenu v Pittsburghu. Kromě toho, že byl uznávaný malíř byl i vynikající ilustrátor, ilustroval vydání svazků autorů jako Flaubert, Baudelaire, a Maupassant.

390.000 Kč (16.632 €) 470.000 - 550.000 Kč

83


126. Alois Fišárek (1906 - 1980) Klárov, 1958 olej, plátno, 110 x 130,5 cm, značeno vpravo dole: Fišárek 58, na rubu štítek ČFVU Malíř a pedagog. Studium na AVU u prof. Nejedlého a Nechleby. Člen SVU Mánes a spolku československých výtvarných umělců. Pedagog na VŠUP a na AVU. Věnuje se převážně krajinomalbě, figurální tvorbě, maluje zátiší, portréty.

220.000 Kč (9.382 €) 260.000 - 310.000 Kč

127. Vilém Plocek (1905 - 2001) Labe u Čelakovické tvrze, 1948 tempera, karton, s.p.: 30,5 x 52,5 cm značeno vpravo dole: Vilém Plocek 1948 Získáno z rodiny autora. Malovat se učil u J. Bendy a Fr. Tichého. Vystavuje kolektivně od r. 1931, samostatně od r. 1941 (Topičův salon), 1944 Mánes, 1946 Topičův salon.

19.000 Kč (810 €) 23.000 - 27.000 Kč

84


128. Victor Vasarely (1906 - 1997) Geometrická kompozice sérigrafie, papír, 65,5 x 65,5 cm značeno vpravo dole: Vasarely vlevo dole: 56/250 Maďarsko–francouzský malíř, grafik a sochař, uznávaný jako jeden z nejvýznamnějších umělců 20. století. Victor Vasarely je uznávaným představitelem v  Op Art hnutí, jeho inovace v barvě a optické iluze měly silný vliv na mnoho současných umělců. V  současné době jeho grafiky, obrazy, koláže a plastiky jsou zastoupeny v mnoha soukromých i veřejných sbírkách po celém světě.

18.000 Kč (768 €) 25.000 - 30.000 Kč

129. Zdeněk Burian (1905 - 1981) Konvolut kreseb( 4 listy) Kutík - Bílá vydra tuš, tužka, karton, 30,5 x 43,5 cm Malíř, kreslíř, ilustrátor. Studoval na Akademii výtvarných umění (prof. Obrovský). Počátečně vynikal jako portrétista, avšak jeho ilustrace a zejména n e d os ti ž ná re ko ns t r ukce pravěké přírody a  z ví řat nenalezly dodnes pokračovatele.

18.000 Kč (768 €) 22.000 - 25.000 Kč

85


130. Václav Tikal (1906 - 1965) Primavera, 1962 tempera, lepenka, 34,5 x 25 cm značeno vpravo dole: Tikal 62 na rubu: Primavera Malíř, keramik, designér. Studium na pražské AVU u prof. Obrovského a  Nechleby. Zaměřoval se na surrealistickou a  veristickou malbu, maloval krajiny, portréty a snové příběhy. Od r. 1943 člen skupiny RA, od r. 1946 S.V.U. Mánes, od r.  1949 Nové skupiny K. Teigeho. Mnoho samostatných i  kolektivních výstav, jeho díla jsou zastoupena např. ve sbírkách MG Brno, NG Praha, GHMP, GMU Hradec Králové, GVU Ostrava a jinde.

47.000 Kč (2.004 €) 55.000 - 65.000 Kč

131. Robert Hliněnský (1908 - 1979) Znění, 1963 olej, plátno, 54,5 x 70 cm značeno vlevo dole: R.Hliněnský 63 na rubu autorsky: Hliněnský R. 1963; autorský štítek vystaveno: Český Těšín 1984 Malíř, kreslíř, grafik a pedagog. Člen SVU Aleš, Bloku výtvarných umělců, Skupiny M v  Brně a  tvůrčí skupiny Parabola. V   počátku své tvorby se orientuje na figurální malbu, po roce 1940 maluje pohledy na město (převážně na rodné Brno). Po roce 1960 se orientuje na abstraktní tvorbu.

37.000 Kč (1.578 €) 44.000 - 52.000 Kč

86


132. Adriena Šimotová (1926) Obraz (Bez názvu), 1965 olej, tempera, sololit, 38,5 x 35 cm značeno vlevo dole: A.Šimotová 65 Publikováno v soupise díla Tereza Bruthansová a Pavel Brunclík č. 162. Dílo jedné z čelných osobností výtvarné kultury s tvorbou v mnoha koncepcích a avantgardních proudů českého i světového umění v časovém úseku od konce 50. let do současnosti.Obraz „Oblost, Ovály, Vznášení (či tak nějak nebo jinak)“ má překvapivou schopnost fascinovat jednoduchostí své motiviky a její zkomponování na téměř hladné ploše velmi světlešedého pozadí. Na ní jsou jakoby v zavěšení odshora na oblé linii dvě oválné plochy přetínané několika liniemi. V procesech autorčiny malířské tvorby ukončené v roce 1971 její volbou nové koncepce má název důležité postavení již zmíněnými vlastnostmi. Právě jimi a jejich lyrickým účinem jakoby se demonstrativně negují její předchozí malby libující si v tmavých tóninách expresivní abstrakce. Z týchž důvodu je „Obraz“ důležitým dílem i tím, že v mnohém naznačuje malířčino směřování k povaze děl, vrcholné a závěrečné fáze její malířské tvorby, k velkým bílým obrazům s tématikou lidí a prostředí jejich životů, které patří mezi nejhodnotnější artefakty tehdy nového směru v českém euroatlantickém umění nazývaném „nová figurace“

280.000 Kč (11.940 €) 340.000 - 390.000 Kč

87


133. Jindřich Wielgus (1910 - 1998) Ležící dívka, (1951) bronz, v. 34 cm, d. 15 cm Sochař, studoval UMPRUM v Praze, Akademii výtvarných umělců taktéž v Praze, Akademii v Římě (zde měl r. 1938 výstavu). První soubornou výstavu měl 1943 v  Saloně Jos. Vilímka.

18.000 Kč (768 €) 22.000 - 25.000 Kč

134. Milan Med (1930 - 2010) Baletka, 2002 olej, lepenka, 58 x 48,5 cm značeno vpravo nahoře: M 2002 Získáno z rodiny autora. Studoval u prof. M.Holého a u prof.V.Nechleby na AVU. Od ukončení studií se věnuje ve své tvorbě převážně lidské p os t avě. Snaha v y s tihn o u t la dn os t koordinovaného pohybu ženského těla ho přivedla do sportovních tělocvičen a zkušebních sálů. Od roku 1963 pravidelně spolupracoval s časopisem Taneční listy. Své práce vystavoval na více než 25 výstavách.

20.000 Kč (853 €) 24.000 - 28.000 Kč

88


135. Josef Istler (1919 - 2000) Obraz, 1962 olej, laky, předměty, dřevěná deska, 82,5 x 63 cm značeno vpravo dole: Istler 62 Malíř a grafik, představitel českého a evropského surrealismu a informelu. Od roku 1942 člen skupiny RA, od roku 1945 člen SVU Mánes, od roku 1947 člen skupiny Cobra, SČVG Hollar a Společnosti Karla Teiga. Od roku 1964 člen hnutí Phases. Časté samostatné i kolektivní výstavy. Jeho práce jsou zastoupeny např.v NG v Praze, v soukromých a veřejných galeriích po celém světě, mimo jiné v Londýně, Paříži, Berlíně, Amsterodamu, Stockholmu, Ženevě.

110.000 Kč (4.691 €) 150.000 - 170.000 Kč

89


136. Alois Vitík (1910 - 1972) Čtenáři olej, plátno, 37 x 45 cm značeno vpravo dole: Vitík Studium na UMPRUM (prof. Hofbauer a Benda) a FF UK v Praze. Člen Umělecké besedy (od r. 1942) se kterou od r. 1946 vystavoval a člen skupiny UB 12 (od r. 1960). první samostatnou výstavu měl v roce 1947 v Praze v Salonu výtvarného umění. V letech 1960-72 působil jako pedagog na SUPŠ v Praze. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha sbírkách a galeriích např. NG v Praze, GMU v Hradci Králové, GMU v Roudnici n.L. , MU v Olomouci a jinde. Po surrealizujících prvotinách ze 30. let se Vitíkovo již vyzrálé dílo v celém průběhu 40. let pohybovalo - obdobně jako tvorba Karla Černého v polohách výrazně lineární exprese. Od přelomu 50. a 60. let , kdy se stal členem sdružení UB12, se postupně přikláněl k novátorským proudům v umění a kolem poloviny 60. let již patřil k velmi významným tvůrcům české expresivní abstrakce a kolem roku 1970 tvořil díla v půvabně lyrických podobách. O vysokých hodnotách této Vitíkovy tvorby svědčí jeho zastoupení vy výstavě uskutečněné roku 1966 k pražskému zasedání Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků (AICA) , na níž vzbudil pozornost zahraničních účastníků především jeho obraz „Žluté povětří“ (1965).

70.000 Kč (2.985 €) 90.000 - 100.000 Kč

90


137.Otakar Synáček (1931 - 2005) Akt, 1957 olej, plátno, 92 x 73 cm značeno vpravo dole: O.Synáček 57 V autorově koncepčně i tematicky rozsáhlé tvorbě z šesti desetiletí je malba zadních partií těla sedící modelky názornou ukázkou jeho modelačních schopností a citu pro světelné valery. Obraz vznikal za jeho asistování na pražské AVU. Synáčkovo členství ve skupině Etapa byl důvod jeho odchodu z AVU. Poté se jeho tvorba pohybovala jako tehdy většině stoupenců novátorského uměni, v polohách postkubismu, potom krátce v čisté abstrakci a posléze se dopracoval k tematicky náročné expresivní malbě. Po těchto většinou kratších periodách se orientoval na „novou figuraci“. Maloval velká plátna na exotivně vypjatá témata ze života a vztahů mladých a starých témat. Současně se věnoval plenérové krajinomalbě, většinou v oblastech Sedlčanska. Z nich mnohé předváděl do větších formátů a tvořil ve výrazně osobitém pojetí klasicistní malby. Jak v této tak i ve figurální malbě se dopracoval k významným přínosům českému tradicionalismu 20. století.

35.000 Kč (1.493 €) 42.000 - 49.000 Kč

138. Vilém Plocek (1905 - 2001) Zkamenělá ryba, 1995 tempera, karton, s.p.: 23 x 33 cm značeno vpravo dole: Vilém Plocek 1995 na rubu autorský štítek Získáno z rodiny autora. Malovat se učil u  J. Bendy a  Fr. Tichého. Vystavuje kolektivně od r. 1931, samostatně od r. 1941 (Topičův salon), 1944 Mánes, 1946 Topičův salon.

16.000 Kč (682 €) 19.000 - 22.000 Kč

91


C entrum ochrany před falzy a padělky

Občanské sdružení Vážení sběratelé a investoři, Využíváme nabídky aukční síně Pictura k vašemu oslovení. Nacházíme se v  době, kdy je náš, ale i evropský trh s uměleckými předměty zaplaven falzy uměleckých předmětů. Nikdo si před nimi nemůže být jist. Blíží se doba, kdy tuto skutečnost bude osobně zjišťovat hodně sběratelů, kteří v  minulosti nevěnovali dostatek pozornosti tomu, co nakupují nebo se spolehli na doporučení údajných odborníků. Bude to pro ně nepříjemné zjištění a bude následovat další, až budou chtít tuto věc řešit. Naše sdružení doporučuje včasné, nestranné odborné posouzení uměleckých děl. Pro Vaši informovanost jsme vytvořili webové stránky

www.falzum.cz

Nejen že Vás chceme informovat a případně poradit, ale zároveň žádáme o předávání negativních zkušeností spojených s nákupem uměleckých pře dmětů. O věřené a pravdivé zkušenosti budeme následně zveřejňovat. Věříme, že vzájemné informování sběratelů a investorů je v  jejich osobním zájmu. Falza z  trhu nemizí, jen čekají na svou příležitost, aby se dostala do Vašich sbírek Radost ze sbírání uměleckých děl a kvalitní investice Vám přeje za Falzum STOP Zdeněk Novák

92


139. Jan Kotík (1916 - 2002) Bez názvu, 1965 olej, plátno, 97 x 115 cm značeno vpravo dole: J. Kotík 65. II. Publikováno: Iva Mladičová-Jan Kotík 1916-2002, Národní galerie v Praze, číslo soupisu 925 Významný malíř, průmyslový výtvarník, grafik a pedagog. Syn malíře Pravoslava Kotíka, studoval (1935-41) u prof. Bendy na UMPRUM v Praze. Poprvé své dílo představil na sklonku třicátých let u E. F. Buriana. Ve 40. letech se kromě malby věnoval kresbě a grafice, v padesátých letech kdy nemohl vystavovat, se zabýval designem – jako tvůrce i teoretik. Ale malovat nepřestal a jeho obrazy v duchu expresívní abstrakce získaly značný ohlas i na mezinárodní scéně. Ač generačně starší, v 60. letech dochází k vrcholu jeho tvorby, tentokráte nefigurativní. Uznání se dočkal také v Německu, kam v sedmdesátých letech emigroval. Jako externí docent působil na západoněmeckých vysokých školách, 1991-92 učil na pražské AVU. Člen Skupiny 42, Umělecké besedy a SČUG Hollar, zakladatel skupiny Systhema. Zastoupen v mnoha veřejných i soukromých sbírkách po celém světě.

380.000 Kč (16.205 €) 450.000 - 500.000 Kč

93


140. Yefin Moseyevich Royak (1889 - 1987) Kompozice se suprematickými prvky, 1974 koláž, karton, s.p.: 39 x 28,5 cm, na rubu signováno azbukou Royak 74, číslo N72 v kroužku, číslo 5 v kroužku Nejmladší student Kasimira Maleviče, jeden z nejvíce oddaných stoupenců jeho programů, představující reprezentativní styl suprematismus, v jeho grafikách, obrazech i kolážích. Royak studoval s Marcem Chagallem ve Vitebské škole umění (1919), po příchodu Maleviče se stal členem Malevičovy skupiny UNOVIS (Nejpevnější z Nového umění). Royak přispěl k výstavě UNOVIS 1921 ve Vitebsku, dále k „První výstavě Ruského umění“ v roce 1922 a k „Výstavě obrazů Petrohradských umělců všech směrů“ v roce 1923, v roce 1927 spolupracoval s El Lissitzkým na přípravě do soutěže designu. Je ovlivněn idejemi konstruktivismu, v letech 1934-41 byl též aktivním přispěvatelem architektonických projektů bratří Vesninů.

200.000 Kč (8.529 €) 240.000 - 280.000 Kč

94


141. František Jiroudek (1914 - 1991) Praha, 1975 olej, plátno, 119 x 161 cm značeno vpravo dole: Jiroudek 75 na rubu autorsky: Jiroudek Praha Žák Nowaka na akademii výtvarných umění. Člen skupiny „7 v  říjnu“, výstavy se skupinou ve spolku S.V.U. Mánes, v zahraničí. Od. r. 1961 profesorem AVU v Praze. První samostatná výstava 1939.

70.000 Kč (2.985 €) 100.000 - 130.000 Kč

95


142. Teodor Rotrekl (1923 - 2004) Voskovice, 1975 epoxy, olej, látka, sololit, 20,5 x 17,5 cm značeno na rubu s dedikací a autorský štítek Absolvent Vysoké školy um.průmyslové (1948) a grafik. Se svými třemi spolužáky (Fr. Skála, Dobroslav Foll a Jiří Mlčoch) začal v r. 1959 vystavovat. Protože jejich tvorba byla civilistní, brzy se k nim přidali členové válečné Skupiny 42 - Gross, Hudeček a Zívr a spolu s dalšími založili skupinu Radar. Její grafický znak (Rotreklův) byl převzat z původní čtyřčlenné skupiny, kterou členové později nazývali „Protoradar“ nebo také „Předradar“. Rotrekl, který proslul jako ilustrátor sci-fi literatury, po rozpadu Radaru, kde byl především prezentován cyklem Motocyklistů byl na počátku 60. let představitelem nejen Nové figurace, ale v evropském kontextu i představitelem popartu. Na konci 60. let ve své tvorbě zúčtoval s  komunistickou minulostí prostřednictvím neuvěřitelně silně působících velkoformátových asambláží, obrazů a instalací a stáhl se do ústraní. Jeho neustálá potřeba experimentu a originální tvorby jej přivedla do Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic v  Pardubicích a  Aplikačního ústavu chemičky v Ústí nad Labem, kde získával nové technologické podněty, uzavírání obrazů do různých syntetických hmot, kde objekty popartu získávají efekt „3D“, a  to v  70. letech! Zároveň autor díla rámoval a  rámy výtvarně dotvářel malbou v jeden celek. Je zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, Středočeské galerii, Moravské galerii v Brně atd.

25.000 Kč (1.066 €) 30.000 - 35.000 Kč

143. Václav Kiml (1928 - 2001) Vesnice enkaustika, sololit, 24 x 19 cm značeno vpravo dole: V. Kiml Vystudoval VŠUP u profesorů J. Baucha a E.Filly. Fillův vliv byl patrný právě v raném období, Kiml stejně jako další jeho současníci maloval v poválečných letech pod vlivem kubismu. Vystavoval od r.  1958, byl členem skupiny Etapa, v 60. letech se zúčastnil kromě výstav se skupinou Etapa zejména přelomových výstav (1966 - Jaro Mánes - Aktuální tendence, V. Tikal + 4 Špálova galerie, 1. Pražský salon 1968 Počátky generace. Zastoupen v Národní galerii.

24.000 Kč (1.023 €) 29.000 - 34.000 Kč

96


144. Svatopluk Sulek (1921 - 2007) Nice, 1991 tempera, lepenka, 100 x 70 cm značeno vlevo dole: S. Sulek 1991 Publikováno: Pavel Kosatík - Sulek maluje, nakl. Host, 2005, str. 237 Studium v ateliéru F. Légera na École de Paris a poté na pražské AVU u prof. V. Rady. Cestoval a pobýval na Korsice, v Paříži , Egyptě, Indii, na svých cestách čerpá náměty pro svá díla. Ve své tvorbě se věnuje také pražské architektuře, maluje i jižní Čechy. Časté kolektivní i samostatné výstavy.

40.000 Kč (1.706 €) 48.000 - 56.000 Kč

145. Václav Boštík (1913 - 2005) Kruh, 1985 pastel, papír, s.p.: 45 x 40,5 cm značeno dole uprostřed: Boštík 85 Konzultováno s prof. PhDr. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Roku 1937 nastoupil na Akademii a stal se žákem prof. Willyho Novaka. Od roku 1942 byl členem Umělecké besedy. V roce 1960 se stal jedním se zakládajících členů skupiny UB 12, která výrazně poznamenala vývoj československého umění v 60. letech.

80.000 Kč (3.412 €) 95.000 - 110.000 Kč

97


147. Ladislav Novák (1925 - 1999) Běs, 1973 146. Vladimír Mirvald (1921 - 2003) Kaňkáž, 1963 tuš, karton, s.p.: 60 x 41,5 cm značeno na rubu: Vladislav Mirvald, Kaňkáž, 1963 Po krátkém období pod vlivem kubismu ve 40. letech, realismu 50. let vynikl Mirvald v abstraktní tvorbě 60. let, kterou rozvíjel originálními způsoby od „mrazovek“ přes „kaňkovky“ ke geometrickým černo-bílým tvarům. Jeho invence se nezastavila ani v  90. letech, tvoří barevná geometrická zátiší. Člen Klubu konkretistů, Umělecké besedy, skupiny Křižovatka a Arsgeometrica. Měl řadu souborných výstav (od r. 1951), z  nejzajímavějších kolektivních výstav: 1968 Mánes - Nová citlivost, 1970 Barcelona, 1991 Mánes Jiná geometrie.

29.000 Kč (1.237 €) 35.000 - 40.000 Kč

98

tuš, akvarel, papír, 47 x 40 cm značeno dole uprostřed značkou, 13.7.73 Básník, spisovatel, překladatel a malíř.Přední český představitel surrealismu. Zabýval se netradičními výtvarnými technikami (alchymáže, frosáže, topologické kresby, kresbu kouřem na papír apod. ). Často samostatně i kolektivně vystavuje doma i v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha veřejných i soukromých sbírkám po Evropě a USA.

25.000 Kč (1.066 €) 30.000 - 35.000 Kč


148. Josef Hlinomaz (1914 - 1978) Noční rybolov akvarel, karton, s.p. 29 x 40 cm, značeno vlevo nahoře: Hlinomaz Nabízený obraz byl darem J. Hlinomaze redaktorovi Jiřímu Pavlovi (bratr spisovatele Oty), který stejně jako bratr byl vášnivým rybářem. Herec, novinář, ilustrátor a malíř. Po svém otci (hudební skladatel a pedagog Václav Hlinomaz) zdědil výrazné umělecké vlohy hudební, herecké i výtvarné. Studoval malířství na uměleckoprůmyslové škole, ale po neshodách s tamními pedagogy přešel na studium herectví na dramatickém oddělení pražské konzervatoře. Kromě herectví jeho velkou láskou se stalo malířství, jeho poeticko surrealistické obrazy se vyznačovaly velkou dávkou humoru, poezie a humorně laděné fantazie. Kromě naivního malířství se také věnoval knižním ilustracím, psal fejetony a články do novin.

40.000 Kč (1.706 €) 48.000 - 56.000 Kč

149. Jan Kutálek (1917 - 1987) Jemifajn, (1985) pálená hlína, glazováno, v.25 cm značeno ze spodu vrypem: Kutálek Sochař, známý svou originální tvorbou keramických plastik a sošek. Náměty pro svá díla čerpal z české i řecké mytologie, pověstí a pohádek.

15.000 Kč (640 €) 20.000 - 25.000 Kč

99


151. Ladislav Novák (1925 - 1999) Větrník, 1963 koláž, alchymáž, papír, 62,5 x 43,5 cm značeno dole uprostřed značkou, datováno 6.1.63 značeno na rubu: L. Novák: Větrník 1963

12.000 Kč (512 €) 14.000 - 17.000 Kč

150. Ladislav Novák (1925 - 1999) To není vtip, 1975 froasáž, papír, 71 x 42 cm značeno vpravo dole značkou, 28.8.1975, Ce nest pas une plaisanterie vlevo dole autorova dedikace Básník, spisovatel, překladatel a malíř.Přední český představitel surrealismu. Zabýval se netradičními výtvarnými technikami (alchymáže, frosáže, topologické kresby, kresbu kouřem na papír apod. ). Často samostatně i kolektivně vystavuje doma i v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha veřejných i soukromých sbírkám po Evropě a USA.

22.000 Kč (938 €) 26.000 - 31.000 Kč

100


152. Jaroslav Šerých (1928) Ztracený ráj, 1999 olej, plátno, 150 x 100 cm, značeno vpravo dole: Jaroslav Šerých 1999, na rubu autorsky: Jaroslav Šerých, Ztracený ráj 1999 Studoval na AVU u prof. Rady. Poprvé vystavoval se skupinou M 57 (1958). V  60. letech měl samostatnou výstavu v Basileji - Švýcarsku. Obdržel řadu zahraničních ocenění.

300.000 Kč (12.793 €) 310.000 - 360.000 Kč

101


153. Jaroslava Pešicová (1935) Stříbrné kmeny, 1967 olej, plátno , 119 x 100 cm, značeno vpravo nahoře: Pešicová 67 Nabízený obraz z šedesátých let patří mezi díla, která se na trhu již vyskytují velmi vzácně. Studovala u prof. Dillingera, Holého a Sychry na AVU, absolvovala v r. 1960. Od 60. let tvoří v souladu s Novou figurací, její malba vykazuje od 70. let surrealistickou snovost. Byla členkou skupiny Etapa, se kterou od r. 1961 vystavovala. Její díla jsou zastoupena v NG, GHMP a v mnoha regionálních i samostatných sbírkách. Měla přes 25 samostatných výstav a nesčetně kolektivních, a to i v zahraničí. Na 1. pražském salonu 1967 obdržela cenu nakladatelství Odeon.

140.000 Kč (5.970 €) 170.000 - 200.000 Kč

102


154. Zdeněk Beran (1937) Kompozice, 1975 asambláž na sololitu, 76,5 x 52,5 cm značeno na rubu: Zdeněk Beran 1975 Současná majitelka (pražská výtvarnice) získala dílo přímo od autora – svého spolužáka. Malíř a pedagog. Studoval na pražské AVU u  prof. Sychry. Pracuje v  oblasti malby, kresby, vytváří četné objekty – prostorové instalace. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, GHMP, Musée National d´Art Moderne Paříž a jinde.

60.000 Kč (2.559 €) 72.000 - 84.000 Kč

155. Antonín Málek (1937) Město, 1961 olej, struktury, vrypy, plátno, 63,5 x 75 cm značeno vlevo dole: Málek 61 Současná majitelka (pražská výtvarnice) získala dílo přímo od autora – svého spolužáka. Malíř, scénograf, fotograf, odborný publicista. Studoval v letech 1952-56 na Výtvarné škole v Praze u prof. Rady a Součka, 1957-63 na AVU tamtéž, kde v roce 63-64 absolvoval čestný rok v ateliéru K. Součka. R. 1968 emigroval do Švédska, od r. 1979 žije v Německu. Vstoupil na českou výtvarnou scénu jako jeden z představitelů informelního umění.

35.000 Kč (1.493 €) 42.000 - 49.000 Kč

103


156. Svatopluk Klimeš (1944) Prolézačka olej, asambláž, plátno, 80 x 125 cm značeno vpravo dole: K v kroužku Klimeš na rubu autorsky Klimeš Prolejzačka 1979 1989 Malíř, multimediální umělec. Studoval UMPRUM (1959-1963) a AVU (Paderlík 1967-1973). Kromě malby se již v 80. letech věnoval realizacím, tvorbě ohněm. Zastoupen v NG a všech důležitějších veřejných sbírkách. Má řadu výstav jak v ČR, tak i v zahraničí.

70.000 Kč (2.985 €) 84.000 - 98.000 Kč

104


157. Jan Koblasa (1932) Ze série „Apokalypsa“, 1964 kombinovaná technika, papír, 100 x 71,5 cm značeno vpravo dole značkou JK 864 Sochař, malíř. Významná osobnost 60. let, studoval na AMU (prof. Tröster), AVU (Španiel, Lauda, Pokorný). Byl zakládajícím členem klubu Šmidrů, iniciátor dvou neveřejných manifestačních Konfrontací (1960). V roce 1958 se sblížil s Mikulášem Medkem a  v  r. 1963 s  ním pracuje na legendárním projektu pro kostel v Jedovnici. V témže roce začíná bohatá spolupráce obou umělců na výzdobách pro ČSA a ruzyňské letiště (Koblasova Brána do světa). Po roce 1968 žil v  Německu, kde se stal univerzitním profesorem. Po r. 1989 se zúčastňuje také kulturního života v Praze (vedl i sochařský ateliér AVU), realizoval i několik veřejných zakázek. Časté samostatné výstavy po celém světě i v Čechách (např. 1991, Letohrádek královny Anny, Praha; 1991 Severočeská galerie v Litoměřicích: v roce 2012 měl velmi úspěšnou výstavu v Jízdárně Pražského hradu.

90.000 Kč (3.838 €) 110.000 - 130.000 Kč

158. Jan Koblasa (1932) Nanebevstoupení, 1964 kombinovaná technika, papír, 99,5 x 69,5 cm značeno vpravo dole značkou JK 864 na rubu: Nanebevstoupení 64

90.000 Kč (3.838 €) 110.000 - 130.000 Kč

105


159. Jan Koblasa (1932) Apokalypsa, 1964 kombinovaná technika, papír, 101 x 71,5 cm značeno vpravo dole značkou JK 964 na rubu autorsky: Apokalypsa 64

90.000 Kč (3.838 €) 110.000 - 130.000 Kč

160. Jaroslav Vožniak (1933 - 2005) Žaluzie , 1991 dřevo, laky, email, 100 x 71,5 cm značeno na rubu: žaluzie Jaroslav Vožniak 1991 Studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Svolinského a následně na Akademii výtvarných umění v Praze. Stal se společně s Bedřichem Dlouhým, Janem Koblasou a  Karlem Neprašem členem seskupení Šmidrové. Jeho tvorba znamenala velký přínos k programu této skupiny.

40.000 Kč (1.706 €) 50.000 - 70.000 Kč

106


161. Čestmír Janošek (1935) Ulice, 1957 olej, plátno, 80 x 65,5 cm značeno vpravo dole: Janošek 57 Člen skupiny Konfrontace (1961), absolvent AVU (prof. Sychra 1962). Jeho informelní umění je silně expresivní, experimentuje s technologií (sazovky, mrazovky), pod vlivem pop-artu tvoří koláže a asambláže. V roce 1968 emigroval do Kolína n.Rýnem. Zastoupen v NG Praha, GHMP, ČMVU, Wallgraf Museum v Kolíně n.R. atd. Ve druhé polovině 50. let se stal členem skupiny Šmidrů a seznámil se s Vl. Boudníkem s jehož dílem seznámil své generační přátele. Stýkal se s J. Koblasou, A. Veselým, vážil si M. Medka a R. Piesena. Na jeho tvorbu upozornila zejména výstava „Ohniska znovuzrození“ 1994, Galerie Hl. m. Prahy a Ústav dějin umění AV ČR.

40.000 Kč (1.706 €) 50.000 - 60.000 Kč

162. František Hodonský (1945) Lesní krajina , 1981 olej, plátno, 80 x 100 cm značeno vpravo dole: Hodonský 81 na rubu autorsky: Lesní krajina 1981, Hodonský Publikováno v monografii: František Hodonský, Galerie Dolmen 2010, vyobrazení na straně 78. Vystaveno: 2001 Západočeská galerie, Plzeň; 1978 Galerie Města Prahy; 2000 Severočeská galerie, Liberec; 2000 Galerie výtvarného umění, Hodonín Jeden z  nejkrásnějších obrazů celé Hodonského tvorby, často vystavovaný a publikovaný. Studium na SUPŠ v Uherském Hradišti a na pražské Akademii. V letech 199097 profesorem na AVU v  Praze, od r  1998 do současnosti profesor na Akademii umění v Banské Bystrici. Od r. 1991 členem Umělecké besedy SČUG Hollar. Četné kolektivní i samostatné (od r. 1976) výstavy. Věnuje se malbě, grafice a drobné plastice.

85.000 Kč (3.625 €) 110.000 - 130.000 Kč

107


163. Jan Koblasa (1932) Kde domov můj (Caspar David Friedrich), 1993 hruškové dřevo, pozlacený bronz + mapa (instalace), výška bez soklu 28,5 cm, se soklem 149 cm Jedná se o originál zhotovený pouze v jednom (tomto) kuse. Získáno přímo do autora. Sochař, malíř. Významná osobnost 60. let, studoval na AMU (prof.Tröster), AVU (Španiel, Lauda, Pokorný). Byl zakládajícím členem klubu Šmidrů, iniciátor dvou neveřejných manifestačních Konfrontací (1960). V  roce 1958 se sblížil s Mikulášem Medkem a v r. 1963 s ním pracuje na legendárním projektu pro kostel v Jedovnici. V témže roce začíná bohatá spolupráce obou umělců na výzdobách pro ČSA a ruzyňské letiště (Koblasova Brána do světa). Po roce 1968 žil v Německu, kde se stal univerzitním profesorem. Po r. 1989 se zúčastňuje také kulturního života v  Praze (vedl i  sochařský ateliér AVU), realizoval i několik veřejných zakázek. Časté samostatné výstavy po celém světě i  v  Čechách (např. 1991, Letohrádek královny Anny, Praha; 1991 Severočeská galerie v Litoměřicích: v  roce 2012 měl velmi úspěšnou výstavu v Jízdárně Pražského hradu.

80.000 Kč (3.412 €) 100.000 - 120.000 Kč

108


164. Václav Menčík (1926) Zátiší s rajčaty, 2009 olej, plátno, 56 x 70 cm značeno vpravo dole: Vamen 09 Studium na pražské VŠUP u  prof. Filly a Nováka, kde později působil jako asistent Emila Filly, od r. 1968 docentem a  od r. 1983 profesorem tamtéž. .Ve své počáteční tvorbě se věnoval hlavně grafice, později se zabýval především malbou . Člen JUV, jeden ze zakladatelů skupiny Trasa 54, člen skupiny Radar a  od r.  1995 člen skupiny Tolerance, se kterou vystavuje. Kolektivně vystavuje již od r. 1957, první samostatnou výstavu měl v  roce 1996 (Praha, Galerie 33), poté v  roce 2000 Turnov Galerie Granát.

130.000 Kč (5.544 €) 160.000 - 180.000 Kč

165. Jiří Anderle (1936) Příběh Adama a Evy, 1999 akryl, tuš, plátno, 50 x 70 cm značeno vpravo dole: Anderle 57/1999 Adam a Eva Malíř, grafik, ilustrátor. Studium na AV U u   p ro f. Pel ce a  Silovského. V letech 69-73 působil jako asistent Z. Sklenáře a  J. Trnky na VŠUP. Člen SČUG Hollar. Často vystavuje v  zahraničí (kolem 200 výstav), kde získává několik desítek cen. Jeho díla jsou zastoupena v NG Praha, Centre Georges Pompidou Paříž, Metropolitan Museum of Modern Art New York …

80.000 Kč (3.412 €) 96.000 - 110.000 Kč

109


166. Karel Sládek (1952) Kafíčko, 1985 akryl, plátno, 120 x 105 cm značeno dole uprostřed: K.Sládek 1985 na rubu štítek: Dílo Malíř, grafik, sochař a pedagog. Studium na AVU u  prof. Fr. Jiroudka (1973-79). Časté samostatné i  skupinové výstavy doma i   v   zahraničí. Jeho díla jsou zastoupeny v  mnoha sbírkách v Evropě, Izraeli, Kanadě a USA.

50.000 Kč (2.132 €) 60.000 - 70.000 Kč

167. Karel Sládek (1952) Obsedání Pegase, 2001 akryl, plátno, 73 x 61 cm značeno vpravo dole. K. Sládek 2001 na rubu autorský štítek

46.000 Kč (1.962 €) 55.000 - 64.000 Kč

110


168. Jiří Načeradský (1939) České tenistky hrají Pohár federace, 1976 oboustranný obraz, olej, plátno, 73 x 92 cm, značeno vpravo dole: Načeradský 76 Malíř, grafik a pedagog, významný představitel českého moderního umění. Studium na pražské AVU ( u  prof. V. Rady). Profesor Akademie výtvarných umění v Praze a Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v  Brně . Tématem jeho děl je především figurativní tvorba, v druhé polovině 70. let maluje groteskní parodie ( Disneovy postavičky). První samostatnou výstavu měl v roce 1967 v Mánesu. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha českých sbírkách např. v NG Praha, GHMP, MG v Brně, GVU Ostravě, GMU v Hradci Králově a  rovněž v Centre Goerges Pompidou v Paříži (kde pobýval a tvořil v letech 1968-69).

40.000 Kč (1.706 €) 60.000 - 70.000 Kč

111


169.František Hodonský (1945) Vodní rostliny, 1971 olej, sololit, 34 x 45 cm značeno dole uprostřed: Hodonský 1971 na rubu autorsky. Vodní rostliny Publikováno v monografii: František Hodonský, Galerie Dolmen 2010, vyobrazení na straně 56. Vystaveno: 1978 Galerie Města Prahy; 2000 Severočeská galerie, Liberec; 2001 Západočeská galerie, Plzeň; 2004 Galerie Vltavín, Praha; 2010 Galerie Dolmen, Praha Nabízené dílo je z  řady dnes již vzácných a  vyhledávaných začátků tvorby tohoto abstraktního krajináře. Studium na SUPŠ v  Uherském Hradišti a  na pražské Akademii. V letech 1990-97 profesorem na AVU v  Praze, od r 1998 do současnosti profesor na Akademii umění v  Banské Bystrici. Od r. 1991 členem Umělecké besedy SČUG Hollar. Četné kolektivní i samostatné (od r. 1976) výstavy. Věnuje se malbě, grafice a drobné plastice.

45.000 Kč (1.919 €) 54.000 - 63.000 Kč

170.Tomáš Bím (1946) Tři kameny, 1990 akryl, plátno, 100 x 80 cm značeno vlevo dole: Bím. 90 na rubu číslo 15 Malíř, grafik a ilustrátor, ve své tvorbě se věnuje volné a užité grafice, ilustraci, kresbě a malbě. Člen SČVU a člen Spolku českých grafiků Hollar. Samostatně vystavuje od r. 1976, do dnešní doby měl kolem 100 samostatných výstav a mnoho kolektivních výstav doma i v zahraničí.

145.000 Kč (6.183 €) 170.000 - 200.000 Kč

112


171. Ivan Ouhel (1945) Rytmy, 1998 olej, plátno, 70 x 60 cm značeno vlevo dole: I. Ouhel 98 na rubu: „Rytmy“ 98 I. Ouhel 98 Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v  ateliéru Karla Součka. Od roku 1988 je členem volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece; od r. 1992 členem Umělecké besedy. Na počátku tvorby se věnuje tvorbě krajin. Z roku 1969 pochází jeho první trojrozměrná díla, obrazové koláže. Na sklonku 70.let vytváří průhledné objekty z plexiskla. Kromě krajiny je pro Ouhela důle žit ý m námětem f igur a . Ouhelova tvorba je zastoupena v Národní galerii v  Praze, Českém muzeu výtvarných umění v Praze, Galerii hlavního města Prahy a dalších sbírkách ve státních galeriích v  Chebu, Lounech, Karlových Varech, Liberci, Roudnici nad Labem atd. Je rovněž zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

32.000 Kč (1.365 €) 38.000 - 45.000 Kč

172. Pavel Nešleha (1937 - 2003) Židle VIII, 1973 tužka, karton, 110 x 81 cm značeno dole uprostřed : Židle VIII PN 1973 Studia VŠUP u prof. A.Fišárka. Od r.  1987 člen skupiny Zaostalí. Jeho tvorba, zahrnující malbu, objekty, grafiku, grafiku, fotografii a kresbu, je zastoupena v mnoha sbírkách u  nás i v zahraničí.

20.000 Kč (853 €) 24.000 - 28.000 Kč

113


173. Vít Soukup (1971 - 2007) Za svůj život vděčím bedně s Grayovými přístroji, 1996 olej, plátno, 100 x 80 cm na rubu VS 158 Uvedeno v soupise díla pod č. 158. Vystaveno: 1998 - Mé kanoe, Galerie Malá Špálovka, Praha 1999 - Jih, Galerie Rubicon, České Budějovice 2003 - Posmrtná výstava, KGVU Zlín V letech 1991-97 studoval na VŠUP v Praze u prof. Nešlehy, v letech 1995-96 na AVU u prof. Knížáka. Věnoval se malbě, divadlu, filmu i kurátorské činnosti. Soukupovy obrazy vznikaly v jakýchsi celcích, sériích, nebo cyklech, které byly na konci reprezentovány výstavou a často i katalogem. Byl jedním z   nejnadanějších malířů své generace, jeho dílo ukončilo předčasné umění. V letošním roce proběhne velká výstava „Co zbylo“ v  kulturním centru Bubenská.

80.000 Kč (3.412 €) 95.000 - 110.000 Kč

174. Vít Soukup (1971 - 2007) Dorka I, 2003 olej, plátno, 100 x 60 cm značeno na rubu: V. Soukup 2003 Dorka I Uvedeno v soupise díla pod č. 159. Vystaveno: 2003 - Krása nesmírná, Výstavní síň VŠUP, Praha 2003 - Dorka, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava 2003 – Sub:label/Vít Soukup films, Display Gallery, Praha 2004 - Dorka Sale 53 %, Galerie Ad Astra, Kuřim 2011 - The rest od the best, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb Nabízený obraz je právě z úspěšné série „Dorka“.

60.000 Kč (2.559 €) 75.000 - 85.000 Kč

114


175. Martin Kuriš (1973) Z cyklu Petr a Lucie, 2001 olej, plátno, 120 x 160 cm značeno na rubu: M. Kuriš 2001 Vystaveno 2002 Praha Palác Adria; 2002 Dům umění Ostrava; 2002 Galerie Mladých Brno. Publikováno v knize Petr a Lucie, v katalogu shora uvedených výstav.

60.000 Kč (2.559 €) 75.000 - 85.000 Kč

176. Micl (1969) Melounové ráno, 2012 olej, plátno, 45,5 x 90 cm značeno vpravo dole: Micl 12 Vystaveno: Originální perspektivy, Klatovy 2012

19.000 Kč (810 €) 25.000 - 30.000 Kč

115


177. Lubomír Typlt (1975) Něco se hledá, 2011 olej, plátno, 200 x 145 cm, značeno vpravo dole: Typlt 11, Publikováno:. Motýlí efekt?, Petr Vaňous, Galerie Rudolfinum, Praha 2013, str. 79 Jedna z nejvýznamnějších osobností současného umění. Vedle českých vysokých uměleckých škol (VŠUP v Praze, FaVU v Brně) absolvoval také Kunstakademii v Düsseldorfu u významných profesorů a slavných umělců Markuse Lüpertze, Gerharda Merze. Studia dokončil jako mistrovský žák A. R. Pencka. Od roku 1998 se účastnil mnoha kolektivních i samostatných výstav v Čechách i v zahraničí. V roce 2012 měl výstavu v Městské knihovně v Praze.

155.000 Kč (6.610 €) 190.000 - 220.000 Kč

116


178. Petr Malina (1976) Jedoucí auto II, 2005 olej, plátno, 35 x 45 cm značeno na rubu: Malina 2005 Studoval na pražské AVU v atelieru J. Sopka a J. Davida. Od r. 1996 vystavuje samostatně.

13.000 Kč (554 €) 16.000 - 18.000 Kč

179. Petr Malina (1976) Domek, 2009 olej, plátno, 70 x 70 cm značeno na rubu: Malina 2009

26.000 Kč (1.109 €) 30.000 - 36.000 Kč

117


180. Pavel Šmíd (1964) Biedermayer, 2013 olej, papír na plátně, 80 x 60 cm značeno na rubu: pavel Šmíd. 2013 Bidermayer, 80 x 60 cm V letech 1990-97 studium na AVU u prof. Sopka . Zabýval se nejprve grafikou a  tvorbou koláží, později přešel k  malbě. Kolektivně vystavuje od r. 1987, samostatně od r. 1997.

45.000 Kč (1.919 €) 50.000 - 60.000 Kč

181. Pavel Šmíd (1964) Gotika, 2013 olej, plátno, 80 x 65 cm značeno na rubu: pavel Šmíd, 2013, Gotika, 80 x 65 cm

50.000 Kč (2.132 €) 60.000 - 70.000 Kč

118


182. Lukáš Miffek (1978) A kdo to zaplatí ?, 2011 olej, plátno, 100 x 65 cm značeno na rubu: Lukáš Miffek „ a kdo to zaplatí ? „ 2011 Vystaveno: Galerie Magna, Ostrava, 2012; Městské Muzeum Svitavy, Svitavy, Natvrdlí, 2012 V  letech 1999 - 2005 studium na pražské AVU (ateliér Antonína Střížka a   ateliér Michaela Rit tsteina). Kolektivně vystavuje od r. 2000, samostatně od r.  2002. Člen S.V.U. Mánes

17.500 Kč (746 €) 25.000 - 28.000 Kč

183. Roman Franta (1962) Che Guevara, 2004 - 12 olej, plátno, 30 x 30 cm značeno na rubu: Roman Franta, Che Guevara a brouci, 2004-12 Studium 1990 - 1997 Akademie výtvarných umění v  Praze, prof.. B. Dlouhý, prof. A.  Veselý; 1993 - 1994 San Francisco Art Institute, USA,prof.. J. Morgan, J. Hatofsky, K.  Anno. Od 1997 Odborný asistent na Akademii výtvarných umění v Praze.

22.000 Kč (938 €) 26.000 - 30.000 Kč

119


184. Věra Kotlárová (1980) Čtvrtek, 2013 akryl, plátno, 140 x 110 cm značeno na rubu: Věra Kotlárová 2013 Studium (1999 – 2005) na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, v ateliéru prof. V.Stratila. vystavuje samostatně i kolektivně.

10.000 Kč (426 €) 14.000 - 18.000 Kč

185. Adéla Olivová (1977) Smlouva(Kapka krve stačí...), 2013 akryl, plátno, 73 x 100 cm značeno na rubu: Oliva 2013 Adéla Olivová se narodila v Praze, dnes žije a pracuje na jihu Francie. Ke své práci využívá různých technik a materiálů. V její tvorbě nalezneme prvky slovanské , ale i celosvětové poetiky.

35.000 Kč (1.493 €) 42.000 - 49.000 Kč

120


186. Věra Kotlárová (1980) Kamarád, 2012 akryl, plátno, 160 x 140 cm značeno na rubu: V.Kotlárová 2012 Vystaveno: Chvalovská tvrz 2012 Studium (1999 – 2005) na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, v ateliéru prof. V.Stratila. vystavuje samostatně i kolektivně.

10.000 Kč (426 €) 14.000 - 18.000 Kč

187. Jan Chovanec (1976) Ticho, 2012 akryl, plátno, 170 x 140 cm značeno na rubu: Jan Chovanec „Ticho“ 2012 Vystaveno: Chvalovská tvrz 2012 V letech 1999–2005 studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v  Praze, obor malba u  prof. Pavla Nešlehy a  Stanislava Diviše. Vystavuje, jeho díla jsou již součástí známých sbírek současného umění.

10.000 Kč (426 €) 14.000 - 20.000 Kč

121


188. Adéla Olivová (1977) Proudy I, 2008 kombinovaná technika, plátno, 60 x 70 cm značeno na rubu: Oliva 2008 Adéla Olivová se narodila v Praze, dnes žije a pracuje na jihu Francie. Ke své práci využívá různých technik a materiálů. V její tvorbě nalezneme prvky slovanské , ale i celosvětové poetiky.

28.000 Kč (1.194 €) 34.000 - 39.000 Kč

189. Filip Kudrnáč (1975) Zimní Botič, 2013 olej, sololit, 89,5 x 69,5 cm značeno vpravo dole: Filip Kudrnáč 2013 Autor - příslušník současné generace, figuralista a krajinář a především superrealista. V letech 1995 - 2001 studoval na AVU.

30.000 Kč (1.279 €) 36.000 - 42.000 Kč

190. Jaroslav Valečka (1972) Vlak, 2008 olej, plátno, 50 x 65 cm značeno na rubu: J. Valečka, Vlak, 2008 Reprodukováno v monografii, Vlast. Tetiva, AJG 2010, v katalogu Rabasova Galerie, Rakovník, 2009, vystaveno: Rabasova Galerie, Rakovník 2009 Studium na pražské AVU, další studia v Norsku, Německu a Nizozemí. Zaměřuje se na malbu krajinných a figurálních kompozic a  portrétů. Četné samostatné i  kolektivní výstavy; zastoupen ve státních i soukromých sbírkách u nás i ve světě. Nabízené dílo bylo s úspěchem vystaveno na prestižní anglické výstavě.

18.000 Kč (768 €) 22.000 - 25.000 Kč

122


SAMOSTATNÁ DRAŽBA OBRAZU / INDEPENDENT AUCTION OF A PAINTING I.

Dražebník, obchodní společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Prokopovo nám. 193/3, IČ 26492261, zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85636, tímto oznamuje, že se dne dne 21.03. 2013 v 17:30 hodin, Galerie PICTURA, Na Zderaze 270/6 Praha 2, bude na žádost vlastníka draženého předmětu konat veřejná dobrovolná dražba samostatná. II. Dražební předmět je označen a popsán včetně jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a s ním spojených, stavu, odhadnuté nebo zjištěné ceny, nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a  minimálního příhozu v  dražebním katalogu, který je přílohou a  nedílnou součástí této dražební vyhlášky. Předmět dražby bude dražen v pořadí uvedeném v dražebním katalogu. Údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce, zejména pak popis stavu předmětu dražby, práva a závazky na předmětu dražby váznoucích, je uvedeno pouze podle dostupných informací III. Složení dražební jistoty se nevyžaduje. IV. Dražebník seznámí v průběhu dražby zájemce s pořadovým číslem draženého předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním/vyvolávací cenou/. Po tomto seznámení mohou zájemci/vydražitelé/ činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud zájemci/vydražitelé/ činí příhozy. Příhoz činí 100.000,-Kč, od částky 5.000.000,-Kč pak 200.000,-Kč. O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. K vydražené ceně si dražebník účtuje odměnu ve výši 20% (včetně DPH) V. O způsobu dražby v nepřítomnosti /jinou osobou či po telefonu/ je třeba se informovat v GALERII PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2. VI. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v  hotovosti či platební kartou o  nejbližší platební pauze. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit vložením částky na účet dražebníka uvedený v bankovním spojení, bezhotovostním převodem nebo jiným způsobem úhrady, který je třeba dopředu dohodnout. Cenu dosaženou vydražením v  částce vyšší než 500.000,-Kč je vydražitel povinen uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne konání aukce. Bankovní spojení dražebníka: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Na Příkopě 20, Praha 1, č.účtu: 4228111004/2700. IBAN: CZ52 2700 0000 0042 2811 1004. VII. Předmět dražby je možno si prohlédnout ve dnech 13.– 21.03. 2013, 10 – 18:00 hod. v prostorách provozovny dražebníka GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2. Předmět je v provozovně vystaven na volně přístupném místě a je řádně označen jako předmět dražby. VIII. Vydražené předměty budou dražebníkem předány vydražiteli oproti předložení dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením v prostorách provozovny dražebníka Na Zderaze 270/6, Praha 2 v den aukce do 20 hod. nebo v  pracovních dnech mezi 10 - 17 hod., nedohodnou-li se vydražitel a dražebník jinak. Současně vydražitel podepíše a převezme protokol o provedené dražbě, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby, písemné potvrzení o předání předmětu dražby. IX. Vstup na tuto veřejnou dobrovolnou dražbu je bezplatný. X. Kurz použitý k přepočtu cen do CZK/EUR je orientační. V Praze dne 21.02.2013

GALERIE PICTURA, spol. s r.o.

I. The auctioneer, GALERIE PICTURA, spol. s r.o., with seat at Prokopovo nám. 193/3, Prague 3, Reg. No. 26492261, registered in the Commercial

Register at the Municipal Court in Prague, Section C, insert 85636, hereby announces that on March 21, 2013 at 17:30 Hrs, an independent voluntary auction shall be held upon request from the owner of the auctioned item at GALERIE PICTURA, Na Zderaze 270/6, Prague 2. II. The auctioned item is marked and described, including their accessories, the rights and obligations related and linked to it, condition, estimated or ascertained price, lowest bid price (auction price) and minimum bid up in the auction catalogue, which is annexed to and forms an integral part of this auction notice. The auctioned item shall be auctioned in the order in which it is shown in the auction catalogue. Information about the auctioned item in the auction notice, mainly, the description of the condition of the auctioned item, the rights and duties attaching to the auctioned item are given only according to the available information. III Deposit of auction security is not required. IV The auctioneer in course of the auction acquaints the interested parties with the serial number of the auctioned item, its summary description and lowest bid price /auction price/. After this acquaintance, the interested parties /bidders/ may bid up by visible lifting of their auction numbers. The auction of the item lasts as long as the interested parties /bidders/ bid up. The bid up is 100 000 CZK; from the amount of 5 000 000 CZK, it will be 200 000 CZK. The auctioneer decides on the order of the bid ups. The auctioneer charges a fee equivalent to 20% of the final auction price (including V.A.T) V. Information concerning the auction method in case of absence /representation by proxy or auction by telephone/ must be reported to GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Prague 2. VI The final auction price must be paid by the highest bidder to the auctioneer in cash or by payment card at the nearest payment break. The final bid price may be paid by deposit of the amount in the account of the auctioneer given in the bank details, bank transfer or by another mode of payment, which must be agreed upon beforehand. A final bid price that is above 500 000 CZK must be paid by the highest bidder at the latest within 14 days after the auction. Auctioneer´s  bank details: UniCredit Bank Czech Republic, Branch at Na Příkopě 20, Prague 1 , A/c No. 4228111004/2700. IBAN: CZ52 2700 0000 0042 2811 1004. VII The auctioned item may be inspected in the period 13. – 21.03. 2013, between 10 and 18 Hrs., in the premises of GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Prague 2. The item is on exhibit in the premises at a freely accessible place and is marked as an auction item. VIII. The auctioned items shall be delivered by the auctioneer to the highest bidder upon submission of the document proving payment of the final bid price in the premises of the auctioneer at Na Zderaze 270/6, Prague 2 up to 18:00 Hrs on the auction date or on working days between 10:00 and 17:00 Hrs, provided the auctioneer and highest bidder do not agree otherwise. At the same time, the highest bidder shall sign and take delivery of the auction protocol, written confirmation of acquisition of property title to the auctioned item, written confirmation of handover of the auctioned item. IX. Access to this voluntary public auction is free-of-charge. X. The CZK/EUR conversion rate is only for orientation. In Prague, February 21, 2013

GALERIE PICTURA, spol. s r.o.

123


JMENNÝ REJSTŘÍK Anderle Jiří 165 Bém (Vratislav Hlava) Rudolf 24 Benda Břetislav 112 Beneš Vincent 75 Beran Zdeněk 154 Bím Tomáš 170 Boštík Václav 145 Boudin Eugéne 23 Bubeníček Ota 53,54,61 Burian Zdeněk 129 Cucuel Edward 52 Daněk - Sedláček František 62 Dexel Walter 81 Dobrovolný Viktor 110 Doubek František 27 Dvořák František 22 Eberl František Zdeněk 69 Erdmann Karl 91 Filla Emil 111 Fišárek Alois 126 Franta Roman 183 Grau-Sala Emilio 125 Grus Jaroslav 88 Haise Václav 83 Hanzen Alexei Vasilievich 57 Hässler Julius 71 Havelka Roman 55,56 Havránek Bedřich 18 Hlavsa Oldřich 67 Hliněnský Robert 131 Hlinomaz Josef 148 Hložník Vincent 120 Hodonský František 162,169 Hofman Vlastislav 49 Hübschmann Václav 42 Hudeček Antonín 45,50,60 Hůrka Otakar 84 Chovanec Jan 187 Istler Josef 13,14,15,135 Janošek Čestmír 161 Jansa Václav 2 Jiroudek František 141 Kafka Vilém 48 Kars Georg 80 Kiml Václav 143 Klimeš Svatopluk 156 Koblasa Jan 157,158,159,163 Koníček Oldřich 59

Korovin ? Konstantin Alexejevič 39 Kotík Jan 139 Kotlárová Věra 184,186 Krejsa Josef 92 Kromka Frederico 114 Kuba Ludvík 43 Kudrnáč Filip 189 Kuriš Martin 175 Kutálek Jan 149 Lebourg Albert Marie 25 Levy Rudolf 36 Lhoták Kamil 115 Lolek Stanislav 63 Macoun Gustav 77 Málek Antonín 155 Malina Petr 178,179 Malý Jan 1 Mané-Katz Emmanuel 64 Matoušek Otto 76 Med Milan 10,11,134 Menčík Václav 164 Micl 176 Miffek Lukáš 182 Michalčík Antonín 121 Miljan Niko 68 Mirvald Vladimír 146 Moravec Alois 93 Mrkvička Otakar 103,105,106,107,108 Mucha Alfons 28 Müller Ervin 65 Multrus Josef 89 Musatov Grigorij 6 Načeradský Jiří 168 Naske František Xaver 58 Nejedlý Otakar 78 Nešleha Pavel 172 neznámý západoevropský autor 118 Novák Ladislav 9,147,150,151 okruh Josefa Hoffmanna 104 Olivová Adéla 185,188 Orlik Emil 37,44 Ouhel Ivan 171 Pešicová Jaroslava 153 Plocek Vilém 113,127,138 Porš Gustav 51 Procházka Anastas 90 Procházka Jaro 35 Puhonný Viktor 21

Rada Vlastimil 79 Radimský Václav 38 Riedl Jaroslav 87 Rodionov Nikolaj Michaljovič 122 Rotrekl Teodor 142 Royak Yefin Moseyevich 140 Ságner Augustin 95,96,97 Saudek Kája 12 secesní autor Neurčený 46 Schicho Karel 19 Sjamaar Pieter Gerardus 20 Sklenář Zdeněk 16,17,124 Sládek Karel 166,167 Souček Karel 123 Soukup Vít 173,174 Stefan Bedřich 74 Sulek Svatopluk 144 Sychra Vladimír 109 Synáček Otakar 137 Šerých Jaroslav 152 Šimon František Tavík 4,5,40,41 Šimotová Adriena 132 Šmíd Pavel 180,181 Špála Václav 98 Tikal Václav 130 Tonderová-Zátková Sláva 94 Typlt Lubomír 177 Ullmann Josef 47 Váchal Josef 29,30,31,32,33,34 Valečka Jaroslav 190 Vasarely Victor 128 Vitík Alois 136 Vobecký František 7 von Flesch - Brunningen Ludmila (Luma) 26 Vožniak Jaroslav 160 Wagner Libor 119 Wielgus Jindřich 133 Wierer Alois 70 Wolff Eugen 66 Zach Jan 85 Zamazal Jaroslav Veris 72,73 západoevropský malíř 20.století 86 Zívr Ladislav 116,117 Zrzavý Jan 8,99,100,101,102 Ženíšek František 3 Žufan Bořivoj 82

Další důležitá upozornění 1. Dražené předměty byly prozkoumány a oceněny předními odborníky, kteří spolupracují s dražebníkem. 2. K některým předmětům náleží posudky soudních, nebo odborných znalců. Je-li tato skutečnost uvedena v katalogu, bude předmět vydražiteli předán včetně posudků. GALERIE PICTURA, spol. s r. o., může na požádání zajistit ke každému prodávanému předmětu odborný posudek, restaurátorský průzkum nebo restaurování díla. Náklady nese objednatel. 3. Dražené předměty jsou nabízeny ve stavu, který je adekvátní době vzniku. Některé předměty byly na náklady prodávajícího ošetřeny odbornými restaurátory. Upředmětů, jejichž poškození je větší než obvyklé opotřebení časem, je v katalogu vyznačeno „poškozeno“. 4. Nejnižší podání tvoří zpravidla 2/3 odhadní ceny.

124


Follow our internet auctions at www.pictura.cz/an/iaukce.php 125


GALERIE PICTURA, spol. s r. o. Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek Tel.: 224 233 810, mobil: 603 741 674, fax: 224 922 948, galerie@pictura.cz, www.pictura.cz 126

galerie pictura  

první jarní aukce

galerie pictura  

první jarní aukce

Advertisement