Page 1

ST O N EL EI G H

£ 5. 0 0

T H E N A TI O N A L KI T C A R M O T O R S H O W 6 & 7 M A Y B A N K H O LI D A Y W E E K E N D | S T O N E L EI G H P A R K, W A R WI C K HI R E

S H O W G UI D E

SHO W SPONSOR

T H E W O R L D’ S BI G G E S T

KI T C A R S H O W

D O N’ T MI S S... W e st fi el d Drift: J u m p o n b o ar d f or t h e ri d e of y o ur lif e! ● D a k ar 4 x 4 A cti o n: St o n el ei g h’ s off-r o a d a d v e nt ur e c o ur s e ● Li v e B a n d: Fr e e e nt ert ai n m e nt f or t h o s e st a yi n g o v er o n S u n d a y e v e ni n g ● E x p ert A d vi c e: T w o fr e e s e mi n ar s e a c h d a y

W W W. N A TI O N A L KI T C A R M O T O R S H O W. C O. U K

0 0 1 C o v er 2.i n d d

1

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 1 p m


C h e ri s h e d V e hi cl e I n s u r a n c e S e r vi c e s S p e ci ali s t Ki t C a r I n s u r a n c e

f or y o ur pri d e a n d j o y

Visit us at st a n d 4 3 0 f or a c h a n c e t o WI N £ 2 0 0 w ort h of f u el * *

B e n e fits c a n i n cl u d e: Li mit e d mil e a g e dis c o u nt* Cl u b m e m b er dis c o u nt* A gr e e d v al u e

Tr a c k d a y i ns ur a n c e H o m e b uil d a n d c h assis c o v er U K & E ur o p e a n Br e a k d o w n C o v er M ulti- v e hi cl e i ns ur a n c e & m or e …

* S u bj e ct t o mi ni m u m pr e mi u m a n d n or m al u n d er writi n g crit eri a. * * T er ms a n d c o n diti o ns m a y a p pl y. Pl e as e as k f or d et ails.

0333 207 6597

F a c e b o o k “f ” L o g o

R G B / . ai

F a c e b o o k “f ” L o g o

R G B / . ai

w w w. c h e ri s h e d v e hi cl ei n s u r a n c e. c o. u k

C alls t o 0 3 3 3 n u m b ers ar e c h ar g e d at ‘ n or m al’ r at es fr o m l a n dli n es.

C h eris h e d Ve hi cl e I ns ur a n c e S er vi c es is a tr a di n g n a m e of A- Pl a n H ol di n gs w h o ar e a ut h oris e d a n d r e g ul at e d b y t h e Fi n a n ci al C o n d u ct A ut h orit y. R e gist er e d Of fi c e: 2 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 2 D es R o c h es S q u ar e, Wit n e y, O X 2 8 4 L E. R e gist er e d i n E n gl a n d. R e gistr ati o n N u m b er 7 5 0 4 8 4 C VI 0 8 3 0 3/ 1 7

0 0 0 1 C VIa dS s Stl ao yn oelut.i ei g nh d sdh o 2w g ui d e v 2.i n d d

1

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8 0 7/2:0 03/52 0p 1 m7

1 6: 0 0


W E L C O M E T O S T O N E L EI G H

T H E N ATI O N AL KIT C A R M OT O R S H O W, ST O N EL EI G H 2 0 1 8

C O NT E NT S A - Pl a n

2

NE WS

4- 5

A B P erf or m a n c e & Ari e s M ot or s p ort 6 A K S p ort s c ar s, A nti gr a vit y B att eri e s 7 E X HI BI TI O N H A L L 1 We

t fi e d

8- 9

p ort c ar

10

E X HI BI TI O N H A L L S 1 & 2

11

N ort h a m pt o n M ot or s p ort

12

E X HI BI TI O N H A L L 2

13

M K S p ort s c ar s, Silt e c h R a ci n g, Pi e V all e y, S V C

14

C o m pl et e Kit C ar m a g a zi n e

15

P OSTE R

1 6- 1 7

M N R S p ort s c ar s, M ot or s p ort El e ctr o ni c s P o w er T or q u e A

I

t’s n o e x a g ger ati o n t o s a y t h at t he Nati o n al Kit C ar M ot or S h o w – k n o w n t o m ost si m pl y as St o nelei g h – is t he w orl d’s bi g gest kit c ar s h o w. N o w here else will y o u see s o m a n y kit c ars i n o ne pl ace, s o n o m atter w het her y o u h a ve a kit c ar of y o ur o w n, are t hi n ki n g of e m b ar ki n g o n a pr oject or si m pl y w a nt t o c o me a n d see t he s pect acle, t here’s o nl y o ne pl ace t o be o n t he Ma y Ba n k H oli d a y wee ke n d. is s h o w g ui de gi ves y o u t he f ull listi n g of tr a ders w h o were b o o ke d i n w he n we we nt t o press ( mi d- Marc h) a n d t here m a y well be o ne or t w o m ore s ur prises b y t he ti me 6t h/ 7t h Ma y r olls ar o u n d. It’s t he pl ace t o see w h at t he U K’s kit c ar m a n uf act urers h a ve bee n w or ki n g o n o ver t he wi nter. As well as kit c ar m a kers, St o nelei g h pl a ys h ost t o a wi de variet y of p arts a n d access or y tr a ders selli n g all m a n ner of usef ul bits a n d b o bs t o kee p y o ur o w n pr oject o n t he g o. Yo u’ll fi n d st alls b ot h i n t he h alls a n d o utsi de. A n d w hile y o u’re o utsi de, d o n’t miss a w al k ar o u n d t he o w ners’ cl u bs. Yo u’ll see h u n dre ds of kit c ars wit h o w ners willi n g t o c h at a n d

s h are hi nts a n d ti ps wit h ot her o w ners a n d f ut ure b uil ders. If y o u’re m a ki n g a f ull wee ke n d of it, d o n’t f or get t he free e ve ni n g e ntert ai n me nt o n t he S u n d a y ni g ht. I n t he War wic k C o m ple x, t here’s a li ve b a n d a n d a b ar h oste d b y o ur s p o ns or C o m plete Kit C ar m a g azi ne. e y als o p ut o n t w o se mi n ars per d a y w hic h are free t o atte n d. Yo u’ll als o w a nt t o c atc h t he acti o n o utsi de. West fiel d S p ortsc ars will be pr o vi di n g t hrill ri des wit h its drift e x perie nce, w here y o u c a n h a ve a t yre-s m o ki n g, d o n utti n g ri de t o re me m ber. If y o u li ke y o ur acti o n a little m u d dier, he a d t o t he Da k ar 4 x 4 dis pl a y w here t hese o ff-r o a d kit c ars are bei n g p ut t hr o u g h t heir p aces o n t he gr uelli n g o ff-r o a d c o urse. W het her y o u’re here f or a d a y, st a yi n g f or t he w h ole wee ki n g, l o o ki n g f or y o ur ne xt pr oject or t a ki n g t he c h a nce t o e nj o y t he kit c ar y o u alre a d y h a ve, we h o pe y o u e nj o y y o ur ti me at t he Nati o n al Kit C ar M ot or S h o w. R o g er C o oli n g Dire ct or, Gr os ve n or S h o ws Lt d

19

2

1 20

A N C S p ort s c ar s, N o z - All s, B ail e y M orri s

21

E X HI BI TI O N H A L L S 2 & 3

22

t

or d o A t o m hr o m e

ta

peedo

E X HI BI TI O N H A L L 3 & O U T SI D E T R A D E S T A N D S

2

2 4- 2 6

A n u Di m e n si o n

27

C L U B LI S TI N G

2 8- 2 9

A dr a n

2

S T O N E L EI G H SI T E P L A N T K C Mag

31 32

T h e St o n el ei g h S h o w G ui d e i s pr o d u c e d b y P erf or m a n c e P u bli s hi n g Lt d f or Gr o s v e n or S h o w s Lt d

T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 3

0 0 3 W el c o m e.i n d d

3

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 1 p m


S T O N E L EI G H N E W S N E W C A R L A U N C H E S

ST O N EL EI G H N E W S

W h at n ot t o mi s s t hi s y e ar, b y t h e writ er s of C o m pl et e Kit C ar

RE N NE N GT T R A N SF O R M S A T OY OT A M R 2 R O A D STE R Re n ne n G T m a kes its de b ut at t he s h o w wit h t he ne w V 2 c o n versi o n f or t he To y ot a M R 2 R o a dster. At t he ti me of g oi n g t o press, we o nl y h a ve t his w or ki n- pr o gress p h ot o, s o be s ure t o see t he c ar i n its fi nis he d f or m at t he s h o w. e de m o nstr at or will fe at ure a To y ot a 2 Z Z e n gi ne c o n versi o n, 1 9i n w heels, P orsc he w hite p ai nt a n d a re d le at her i nteri or. W h ere t o fi n d t h e m at t h e s h o w: H all 1

A N C S H O W S T H E R E P LI C A R

D M O DE B UT

D M O S p ort s c ar s b e c a m e t h e o w n er of t h e f or m er G K D L e g e n d i n 2 0 1 7, a n d St o n el ei g h m ar k s t h e c o m p a n y’ s p u bli c d e b ut. Si n c e t a ki n g o v er t h e pr oj e ct, D M O h a s d e v el o p e d t h e L e g e n d t o a c c e pt c o m p o n e nt s fr o m b ot h t h e E 3 6 ( a s b ef or e)

a n d E 4 6 g e n er ati o n of B M W 3- s eri e s d o n or s. O n t h e st a n d, y o u’ll fi n d a c ar t h at’ s s h o w n i n p arti all y fi ni s h e d f or m t o di s pl a y h o w it all g o e s t o g et h er. W h er e t o fi n d t h e m at t h e s h o w: H all 1

A n ot her ne w c o m p a n y t h at is bri n gi n g a f a mili ar m o del t o t he s h o w is A N C S p ortsc ars. e Re plic ar w as f or merl y m a de b y M E V b ut is s h o w n f or t he first ti me u n der t he c o ntr ol of A N C S p ortsc ars. is a ff or d a ble M X- 5 b ase d c ar t a kes

its i ns pir ati o n fr o m t he Ast o n Marti n D B R 1. M D A n d y C ar wit he n is h o pi n g t o h a ve his first de m o nstr at or f ull y c o m plete f or t he s h o w. W h ere t o fi n d t h e m at t h e s h o w: H all 1

4 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

0 0 4 N e w s.i n d d

4

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 1 p m


S T O N E L EI G H N E W S

J K O N S H O W

D O N’ T MI S S... T W O F R E E S E MI N A R S

J o h n K o x t o o k o ver t he Da x m ar q ue l ast ye ar, a n d he k n o ws a t hi n g or t w o a b o ut t he pr o d ucts h a vi n g bee n a n a ge nt f or t he fir m i n t he Be nel u x re gi o n f or 2 0 ye ars. He h a d br o u g ht fres h st a bilit y t o a well- k n o w n kit c ar m ar q ue, a n d t he s h o w will be t he first o p p ort u nit y f or m a n y e xisti n g o w ners a n d p ote nti al b uil ders t o meet hi m.

C o m pl et e Kit C ar h a s or g a ni s e d t w o s e mi n ar s, s p o n s or e d b y A dri a n Fl u x. T h e y’r e fr e e t o att e n d o n a fir st c o m e, fir st s er v e d b a si s s o h e a d t o t h e C K C st a n d i n H all 2 f or y o ur fr e e ti c k et. At 1 0 a m e a c h d a y J o h n Di c k e n s, t e c h ni c al e dit or of C o m pl et e Kit C ar, t al k s y o u t hr o u g h t h e n e w e mi s si o n s r e g ul ati o n pr o p o s al s, a n d w h at t h e y’ll m e a n f or kit c ar b uil d er s if t h e y c o m e i nt o f or c e. At 2 p m e a c h d a y D a v e G all o p of Tr a c k D e v el o p m e nt s o n c or n erw ei g hti n g y o ur c ar – w h y, h o w, a n d t h e b e n e fit s of d oi n g s o.

W h ere t o fi n d t h e m at t h e s h o w: H all 1

Q UA NT U M LE AP C o nti n ui n g a t h e m e of w ell- k n o w n kit c ar m ar q u e s c o mi n g u n d er n e w o w n er s hi p, Q u a nt u m S p ort s C ar s i s n o w u n d er t h e st e w ar d s hi p of St o n el ei g h d e b ut a nt P h o e ni x A ut o m oti v e. R u n b y R o b H a n c o c k, w h o h a s d e c a d e s of e x p eri e n c e i n t h e kit c ar i n d u str y, it h a s b e e n br o u g ht b a c k aft er s e v er al y e ar s of i n a cti vit y. A w el c o m e r et ur n.

W E S T FI E L D D RI F T E X P E RI E N C E

W h er e t o fi n d t h e m at t h e s h o w: H all 1

M E V’ S M K 3

P U T TI N G A LI D O N T H E C O B R A R E P LI C A

T a ki n g pl a c e o n A v e n u e M o ut si d e, t h e W e stf eil d Drift E x p eri e n c e i s y o ur c h a n c e t o h a v e a t hrilli n g p a s s e n g er ri d e, or si m pl y j u st w at c h a di s pl a y of e x p ert c ar c o ntr ol.

D A K A R 4 X4 O F F- R O A D

If y o u w a nt t o s e e w h at a n o ff-r o a d kit c ar i s r e all y c a p a bl e of, d o n’t mi s s t h e D a k ar s t a c kli n g t h e o ff-r o a d c o ur s e. Fi n d t h e m o n t h e o ff-r o a d c o ur s e. It w o ul d n’t b e St o n el ei g h wit h o ut a n e w o fi eri n g fr o m M E V, a n d t hi s y e ar t h e c o m p a n y i s bri n gi n g t h e n e w M k 3 M X- 5 b a s e d v er si o n of it s l o n g e st a bli s h e d a n d e v erp o p ul ar E x o c et m o d el. N o p h ot o w a s a v ail a bl e w h e n w e w e nt t o pri nt, b ut y o u’ll s e e it f or y o ur s elf at t h e s h o w. W h er e t o fi n d t h e m at t h e s h o w H all 1

S U N D A Y NI G H T E N T E R T AI N M E N T

4 2 7 Har dt o ps m a kes its first s h o w a p pe ar a nce at St o nelei g h. e c o m p a n y’s h ar dt o p h as bee n o ffere d f or t hree ye ars, a n d tr a nsf or ms t he l o o ks of a C o br a re plic a, as well as m a ki n g it m ore pr actic al a n d sec ure. It’s a c h a nce

f or C o br a re plic a o w ners t o t a ke a l o o k at t he h ar dt o p u p cl ose a n d see w het her it w o ul d be ri g ht f or t heir c ar. W h ere t o fi n d t h e m at t h e s h o w: H all 1

If y o u’r e st a yi n g o v er, t h er e’ s li v e m u si c p ut o n b y s h o w s p o n s or C o m pl et e Kit C ar m a g a zi n e a n d a b ar i n t h e W ar wi c k C o m pl e x.

T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 5

0 0 4 N e w s.i n d d

5

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 1 p m


C O N TI N U E D P A R T N E R S HI P B E T W E E N A RI E S M O T O R S P O R T A N D A B P E R F O R M A N C E

C O ME A N D SEE O U R ST A N D AT T H E S T O N E L EI G H S H O W 2018

    

S A B R E ES C AL A

Vi si t u s h e r e at t h e s h o w, pi c k o u r b r ai n s, s e e t h e c a r s, m e e t t h e t e a m, t a k e a d v a nt a g e of t h e s h o w off e r s. O n s h o w a n d u n w r a p p e d p u bli cl y f o r t h e fi r s t ti m e: T h e Ty p h o n a n d t h e S a b r e E s c al a a s c o m pl e t e c a r s Al s o o n di s pl a y: A ri o n S 2, L o c o a n d Ty p h o n L SI Pl u s s e e o u r t e c h ni c al s t a n d o u t si d e i n o u r r a c e a w ni n g s wi t h f ull w o r k s h o p f a cili ti e s S till w a nt m o r e ? C o m e a n d vi si t u s at o u r n e w s h o w r o o m a n d p r o d u c ti o n f a cili ti e s. All t h e c a r s o n di s pl a y, t e c h t al k s, f a c t o r y t o u r s, r a c e, t r a c k a n d p a d d o c k s u p pli e s. Pl u s t h e w e b s h o p i s n o w u p a n d r u n ni n g.

A RI O N

BI K E E N GI N E C A R E N GI N E F R O N T E N GI N E R E A R E N GI N E R A CE B O DY W O R K T R A DI TI O N A L B O D Y W O R K WE H A VE IT ALL

L OC O 

 

TYP H O N

1 0 0 % i n c r e a s e i n p r o d u c ti o n f a cili ti e s N e w r e t ail s h o p di s pl a yi n g d e m o n s t r at o r s a n d c a r s f o r s al e pl u s all y o u r e s s e nti al s f o r r a ci n g, t r a c k d a y s, r o a d Tri p s pl a n n e d b o t h n e a r a n d f a r f o r n e w o w n e r s’ g r o u p M o nt hl y w o r k s h o p S at u r d a y s wi t h b a c o n r oll s, t e a a n d c off e e S e e t h e p r o d u c ti o n v e r si o n s of Ty p h o n wi t h o v e r 7 0 0 b h p / t o n n e, t h e p r o d u c ti o n v e r si o n of t h e n e w S a b r e E s c al a af t e r e x t e n si v e wi n d t u n n el r e s e a r c h at MI R A, t h e m ul ti c h a m pi o n s hi p wi n ni n g A ri o n, pl u s t h e L o c o wi t h r a c e- p r o v e n c h a s si s a n d r u n ni n g g e a r

Ari e s M ot or s p or t & A B P erf or m a n c e , Pi e H at c h F ar m, B u x h all, I P 1 4 3 D Z g h 2e0s1 8 m ot or s p or t. c o m 0 61 T4h e4 N9ati o7n al3 6Kit 6 C 3ar 3 M ot or Shh oellw Stoo n @el eiari w w w. ari e s m ot or s p or t. c o m Aria ed ss l Ma ot y oorut.i s pnort d d St 6o n el ei g h F P 2 0 1 8.i n d d

1

1 4/1 5/0 3/0 3/2 02 10 81 8 4: 2:0 80 7p pm m


AA K 4K2 7 S– C Po b r Oa KitR RTe pliS c aCs A R S

A n i m pr e s si v e p a c k a g e at

ÂŁ 419 5 + V A T.

C o nt a ct J o n Fr e e m a n t o b o o k y o ur t e st dri v e a n d t al k C o br a s U nit 5 1, I v att W a y, W e st w o o d I n d u stri al E st at e, P et e r b or o u g h P E 3 7 P N T: 0 1 7 3 3 2 6 7 6 3 3 E: m ail @ a k s p ort s c ar s. c o. u k W: w w w. a k s p ort s c ar s. c o. u k

T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 7

a d s l a y o ut.i n d d

7

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 5 p m


E X HI BI T O R LI S TI N G 2 0 1 8

E X HI BI TI O N H A L L 1 427 H A R DT O P S A: T: E: W:

6 8 Ma n or R o a d, Harl o w, C M 1 7 0 B G 07794 951611 4 2 7 h ar dt o ps @ g m ail.c o m w w w. 4 2 7 h ar dt o ps.c o m

A N U DI M E N SI O N A: T: E: W:

3 4 Ge or ge R o a d, Gre at Barr, B 4 3 6 L G 07976 257430 / 0121 6473751 a n u di me nsi o n @ g m x.c o. u k w w w. a n u di me nsi o n.c o m

A K S P O R T S C A R S LT D

A: U nit 5 1, I vatt Wa y, West w o o d I n d ustri al Est ate, Peter b or o u g h, P E 3 7 P N T: 0 1 7 3 3 2 6 7 6 3 3 E: m ail @ a ks p ortsc ars.c o. u k W: w w w. a ks p ortsc ars.c o. u k e A K Te a m will all be here at t he s h o w wit h a n arr a y of be a utif ull y fi nis he d A K 4 2 7’s. Als o a r olli n g c h assis w hic h all o ws y o u t o vie w t he b asic mec h a nics bef ore t he b o d y g oes o n. C o me a n d s a y hell o t o us a n d see “ Pr o b a bl y t he best C o br a re plic a i n t he w orl d”.

A N C S P O R T S C A R S LT D

B AT H O S P O R T S C A R S

A: Wil d m o or, Mai n R o a d, Ne w B oli n g br o ke, B ost o n, P E 2 2 7J U T: 0 7 8 5 4 3 6 0 6 3 3 E: m arti n b at h o @ ms n.c o m W: b at h osc ars.si m pl.c o m Bat h o S p orts C ars is s h o wi n g its u ni q ue h a n dcr afte d al u mi ni u m c ar t his ye ar. e s kill a n d cr afts m a ns hi p i n e ver y bes p o ke p a nel is a w or k of art. C ars a vail a ble t o p urc h ase f ull y asse m ble d or as a variet y of p a nels. If y o u’re l o o ki n g f or a n alter n ati ve fr o m t he n or m, c o me a n d t a ke a l o o k.

B LI T Z W O R L D

A: S helt o n Ne w R o a d, St o ke- o n- Tre nt, St a ff or ds hire, S T 4 7 S H T: 0 1 7 8 2 2 0 8 0 5 0 E: s ales @ blitz w orl d.c o. u k W: w w w. blitz w orl d.c o. u k

D M O SP O RTS C A RS

A: Al a nc o H o use, Patte n de n L a ne, Mar de n, To n bri d ge, T N 1 2 9 Q T T: 0 1 6 2 2 5 3 5 0 0 1 E: i nf o @ d m os p ortsc ars.c o m W: w w w. d m os p ortsc ars.c o m

A: U nit 7, Fil h a m M o or I n d ustri al Est ate, Bl air R o a d, I v y bri d ge, P L 2 1 0 U R T: 0 7 4 8 8 3 4 5 4 9 1 E: i nf o @ a ncs p ortsc ars.c o. u k W: w w w. a ncs p ortsc ars.c o. u k A N C S p ortsc ars is de dic ate d t o bri n gi n g t he cl assic c ar e x perie nce t o y o ur h o me wit h o ut i m p acti n g o n y o ur p oc ket. Wit h st yli n g i ns pire d b y t he Ast o n Marti n D B R 1, its si m ple-t o- b uil d Re plic ar kit c ar p ac k a ge is desi g ne d t o fit t he M k 1, M k 2 or M k 2. 5 Maz d a M X- 5.

E Q UI LI B RI U M KI T C A R S

A RI E S M O T O R S P O R T

EX O SP O RTS C A RS

A: Pie Hatc h Far m, Brette n h a m R o a d, B u x h all, S u ff ol k I P 1 4 3 D Z T: 0 1 4 4 9 7 3 6 6 3 3 E: hell o @ aries m ot ors p ort.c o m W: w w w. aries m ot ors p ort.c o m Ma n uf act urer a n d s u p plier of t he Sa bre, L oc o a n d L oc o bl a de r a n ge of c ars f or r ace, r o a d a n d tr ac k. Aries n o w s u p plies a n d distri b utes t he Ari o n r a n ge of c ars i n t he U K.

A: 5 0 C oles b o ur ne R o a d, C helte n h a m, G L 5 1 6 D N T: 0 7 9 5 4 4 4 1 5 7 5 E: i nf o @e q uili bri u m- kitc ars.c o. u k W: w w w.e q uili bri u m- kitc ars.c o. u k E q uili bri u m Kit C ars ret ur ns t o St o nelei g h f or t he t hir d ye ar t o s h o w its S o nic 7. e f or mer M E V m o del is s h ar p, stri ki n g a n d m o der n. It is a li g ht wei g ht, mi d-e n gi ne d, re ar- w heel- dri ve kit c ar usi n g t he M k 1 F or d F oc us as a d o n or. A: U nit 1, E g y pt R o a d, Ne w Basf or d, N otti n g h a m, N G 7 7 E E T: 0 1 1 5 9 7 8 0 6 7 7 E: s ales @e x os p ortsc ars.c o m W: w w w.e x os p ortsc ars.c o. u k E x o S p orts C ars Lt d m a n uf act ures t he w orl d’s l ar gest r a n ge of e x os kelet al kit c ars. It w as i nc or p or ate d i n 2 0 1 5 t o bri n g t o get her a te a m wit h o ver 3 0 ye ars of kit c ar f a bric ati o n e x perie nce, i ncl u di n g m a n uf act uri n g t he n o w ic o nic R oc ket kit c ar si nce 2 0 0 9 a n d t he se ns ati o n al S V E R oc ket II.

F O OT MA N JA MES

B AT H O S P O R T S C A R S

A: C astle g ate H o use, C astle g ate Wa y, D u dle y, D Y1 4 TA T: 0 3 3 3 2 0 7 6 0 8 4 E: e n q uiries @f o ot m a nj a mes.c o. u k W: w w w.f o ot m a nj a mes.c o. u k F or o ver 3 0 ye ars, F o ot m a n Ja mes h as

G A R D NE R D O U GL A S S P O RT S C A R S

c o nti n ue d t o be o ne of t he le a di n g s peci alist br o kers f or kit c ar i ns ur a nce, e nj o yi n g u ni q ue rel ati o ns hi ps wit h e nt h usi asts, c ollect ors, cl u bs a n d ass oci ate d b usi nesses. FJ + all o ws y o u t o t ail or y o ur i ns ur a nce t o s uit y o ur m ot ori n g nee ds – c h o ose fr o m o ver 3 0 c o ver o pti o ns.

G A R D NE R D O U GL AS SP O RTS C A RS

A: Retr o H o use, S wi n g bri d ge R o a d, Gr a nt h a m, N G 3 1 7 X T T: 0 1 4 7 6 5 6 7 1 8 0 E: s ales @ g dc ars.c o m W: w w w. g dc ars.c o m St o nelei g h s h o w al w a ys pr o vi des a n i m pressi ve dis pl a y fr o m Gar d ner D o u gl as S p orts C ars a n d t his ye ar will be n o e xce pti o n wit h e x a m ples of t he G D 4 2 7 a n d G D T 7 0 t o dr o ol o ver al o n g wit h a r olli n g c h assis t o i ns pect. A gre at o p p ort u nit y t o g ai n a n i nsi g ht i nt o w h at m a kes t he G D br a n d s o s peci al. A n d y a n d Mee n a will be a vail a ble b ot h d a ys t o a ns wer a n y q ueries a n d Cl u b G D will be o n h a n d wit h a n i nf or m al meet ‘ n’ greet are a f or o w ners a n d ne wc o mers ali ke. ere is ple nt y t o see w he n visiti n g G D, l oc ate d b y t he A 1 at Gr a nt h a m; G D h as di visi o ns f or c h assis f a bric ati o ns, G R P m o ul di n g, asse m bl y, ser vici n g, a n d a de dic ate d s h o wr o o m. Di ar y Date: D o n’t miss t he G D s pri n g f act or y O pe n Da y o n S u n d a y 2 7t h Ma y 2 0 1 8. A d va nce b o o ki n gs rec o m me n de d f or test ri des. F or det ails, visit w w w. g dc ars.c o m

H A M B LY S P O R T S C A R S LT D

A: U nit 2, As h Pl ace Far m, C h urc h R o a d, As h, Nr Se ve n o a ks, T N 1 5 7 H D T: 0 7 8 1 4 4 2 0 3 8 8 E: dere k h a m bl y @ bti nter net.c o m W: w w w. h a m bl ys p ortsc ars.c o. u k e Pri m o ( E x G T M) C o u pé is b ac k. Ha m bl y S p orts C ars n o w o w ns t he m o ul ds, ji gs a n d m a n uf act uri n g ri g hts f or t his cl assic Mi ni- b ase d kit c ar. We are n o w a ble t o o ffer c o m plete kits. S p ares a n d ref ur bis h me nts are als o a vail a ble f or e xisti n g o w ners.

8 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

0 0 8 e x hi biti o n.i n d d

8

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


E X HI BI T O R LI S TI N G 2 0 1 8 HA W K CA RS

A: Oa k de ne, Wa d h urst R o a d, Ri ver h all Hill, Fr a nt, T N 3 9 E P T: 0 1 8 9 2 7 5 0 2 8 2 E: e n q uiries @ h a w kc ars.c o. u k W: w w w. h a w kc ars.c o. u k Ha w k C ars is o ne of t he ol dest, m ost est a blis he d a n d res pecte d c o m p a nies i n t he i n d ustr y. Ma n uf act urers of t he m ost acc ur ate re plic as of b ot h t he f a b ul o us L a nci a Str at os a n d C o br as. e y als o m a n uf act ure a n d s u p pl y t he m aj orit y of t he s p are p arts f or t he ori gi n al c ars, i ncl u di n g e ve n al u mi ni u m b o d ys hells a n d c h assis u nits.

I N T A T RI M A U T O M O TI V E S E A TI N G

A: U nit 3, C uc k o o Oa k W or ks h o ps, Hales fiel d 1 8, Telf or d, T F 7 4 P P T: 0 1 9 5 2 5 8 7 6 7 2 E: cr o bi n b a u g h @icl o u d.c o m W: w w w.i nt atri m.c o. u k I nt atri m are m a n uf act urers of hi g h a n d l o wb ac ke d re plic a c ar se ats. e y o ffer f ull or p art ve hicle tri m mi n g ser vices. Perf or m a nce, presti ge a n d pr o d ucti o n ve hicle i nteri or u p gr a des – hi g h q u alit y, h a n dfi nis he d i nteri ors.

I R N T A M KI T Z

A: 4 Bi n ns Cl ose, C o ve ntr y, C V 4 9 T B T: 0 7 9 5 1 5 6 7 5 7 3 E: ir nt a m kitz @ btc o n nect.c o m W: w w w.ir nt a m- kitz.c o. u k Ir nt a m Kitz o ffers c o m pleti o n of all m o dels of kit c ars, s peci al pr ojects a n d F or m ul a 2 a n d 3 r aci n g c ars. All w or k u n dert a ke n is c o m plete d t o t he c ust o mers’ s peci fic ati o ns. Kit c ar m o dels are all I V A certi fie d, re gistere d ne w, fitte d wit h ne w re g pl ates, r o a d teste d u p t o 1 5 0 miles, steeri n g ge o metr y, s us pe nsi o n a n d ge ner al fitti n g rec hec ke d bef ore c ollecti o n, is e x pecte d b y all c ust o mers, t o dri ve t heir pr ojects h o me! Tr ul y o fferi n g a t ur n ke y ser vice t o c ust o mers a n d t heir pr ojects. A c ollecti o n a n d re deli ver y ser vice is a vail a ble.

J K S P O R T S C A R S L T D ( D A X)

A: U nit 1 Ne w H o use Far m, Vic ar a ge L a ne E ast, N ort h We al d, E p pi n g, C M 1 6 6 A P T: 0 1 9 9 2 5 2 3 7 8 8 E: p ost @j ks p ortsc ars.c o. u k W: w w w.j ks p ortsc ars.c o. u k is will be J K S p ortsc ars’ first atte n d a nce at t his s h o w, as i n A u g ust 2 0 1 7 we ac q uire d t he pr o d ucti o n of t he Da x 4 2 7 ( Tojeir o). e te a m will be prese nt wit h t he Da x 4 2 7 a n d t he Da x C o u pé. B ot h c ars are als o a vail a ble as De Di o n versi o n wit h C C & A R. J K S p ortsc ars belie ves it is t he best c h assis y o u c a n b u y.

P H O E NI X A U T O M O TI V E D E V E L O P M E N T

J U D A N N A UT OSP O RTS

A: U nit 1 S o o k h ol me R o a d, S hire br o o k, Ma ns fiel d, N G 2 0 8 S G T: 0 7 7 7 3 6 6 0 5 3 1 E: m ari os m ot ors @ y a h o o.c o. u k Wit h o ver 3 5 ye ars i n t he m ot or tr a de, Barr y Ly o ns h as bee n m o dif yi n g a n d c o n verti n g c ars a n d is well- k n o w n i n t he kit c ar sce ne, b uil di n g c ars fr o m t he e arl y C os w ort hs t o mi n d- bl o wi n g re plic as. Wit h all t his e x perie nce Barr y h as n o w set u p J u d a n n A ut os p orts b ase d i n Ma ns fiel d, s peci alisi n g a n d f oc usi n g i n e n gi ne c o n versi o ns, br a ke u p gr a des a n d wi de tr ac k s us pe nsi o n set u ps. Ne w f or 2 0 1 8 a n d o nl y a vail a ble fr o m J u d a n n A ut os p orts, is t he all ne w res h a pe d G T R S Aval a nc he kit. F ull y- b uilt fr o m t he gr o u n d u p wit h vari o us e n gi ne o pti o ns f or t he M k 3 M R 2 R o a dster. Pa nels are i nterc h a n ge a ble a n d t he o pti o n of fi bre gl ass or f ull c ar b o n.

MI L L S E X T R E M E V E HI C L E S L T D ( T E A M M E V)

A: R atc her Hill Q u arr y, S o ut h well R o a d West, Ma ns fiel d, N G 2 1 0 HJ T: 0 1 6 2 3 6 5 5 5 2 2 E: i nf o @ me vlt d.c o. u k W: w w w. me vlt d.c o. u k M E V cele br ates its 1 5t h birt h d a y b y m a ki n g s ure y o u j oi n t he M E V f a mil y t his ye ar a n d b uil d y o ur f a b ul o us M E V E x ocet G- Ty pe. At £ 2 9 9 5 it’s n ot o nl y t he l o west c ost kit, b ut it is als o e as y t o b uil d a n d o ffers t he m ost e x hil ar ati n g dri vi n g e x perie nce. See us i n Hall 1.

M K SP O RTS C A RS

A: U nit 2 d, C o nc or d Far m, Sc h o ol R o a d, R a y ne, C M 7 7 6 S P T: 0 1 3 7 6 6 1 7 7 9 2 E: m ail @ m ks p ortsc ars.c o m W: w w w. m ks p ortsc ars.c o m

M N R S P O R T S C A R S LT D

A: H oll y H o use Far m, M o orc oc k L a ne, Darle y, Harr o g ate, H G 3 2 Q L T: 0 1 4 2 3 7 8 0 1 9 6

E: m nrs p ortsc ars @ bti nter net.c o m W: w w w. m nrlt d.c o. u k M N R S p ortsc ars Li mite d h as o ver 1 2 ye ars of e x perie nce a n d de vel o p me nt i n t he M N R Vort X kit a n d is re g ar de d as o ne of t he le a di n g r o a d- g oi n g kit c ar m a n uf act urers, s hi p pi n g c ars t hr o u g h o ut t he w orl d. e c ars r a n ge fr o m t he ver y p o p ul ar Maz d a M X- 5 a n d H o n d a S 2 0 0 0 p o were d Vort X t hr o u g h t o a f ull r a n ge of bi ke-e n gi ne d c ars f or t he c ust o mer’s c h ose n a p plic ati o n. M N R als o pr o vi des a r a n ge of nic he o ne- o ff b uil ds f or c ust o mers b y re q uest. e M N R R ace Te a m h a ve als o h a d c o nsi der a ble s uccess o ver t he l ast fe w ye ars wit h a s uccessi o n of wi ns a n d l a p rec or ds ar o u n d t he U K’s le a di n g circ uits al o n g wit h vari o us hill-cli m b a n d s pri nt c o urse wi ns.

P H O E NI X A U T O M O TI V E DEVEL OP ME NT

A: U nit 8, Bre nt mill I n d ustri al Est ate, S o ut h Bre nt, T Q 1 0 9 Y T T: 0 7 5 6 5 9 5 6 1 3 8

PI L G RI M M O T O R S P O R T S L T D

A: U nit 1 2 - 1 4 Mac kle y I n d ustri al Est ate, He n fiel d R o a d, S m all D ole, Bri g ht o n, B N 5 9XR T: 0 1 2 7 3 4 9 3 8 6 0 E: nic ol a @ pil gri m- m ot ors p orts.c o. u k W: w w w. pil gri m- m ot ors p orts.c o. u k

P O W E R T O R Q U E E N GI N E E RI N G A: Her al d Wa y, Bi nle y, C o ve ntr y, C V 3 2 R Q T: 0 2 4 7 6 6 3 5 7 5 7 E: s ales @ p o wert or q ue.c o. u k W: w w w. p o wert or q ue.c o. u k P o wer Tor q ue E n gi neeri n g is t he U K’s le a di n g F or d e n gi ne, tr a ns missi o n a n d c o m p o ne nts c o m p a n y. e y are a ble t o s u p pl y e n gi nes fr o m Zetec t o t he l atest Ec o b o ost e n gi nes wit h c o m plete t ur n ke y p ac k a ges a vail a ble. P o wer Tor q ue are als o a F or d R aci n g Perf or m a nce Parts w are h o use de aler wit h e n gi nes fr o m ol d sc h o ol V 8s t o t he 5. 0-litre C o y ote.

T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 9

0 0 8 e x hi biti o n.i n d d

9

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


C O M P L E T E S P O R T 2 5 0 KI T F R O M

£ 2 6,7 9 9

F U L L Y B UI L T F R O M

£ 3 0, 7 4 5

S P O RT 2 5 0 C L A S SI C S P E CI A L E DI TI O N KI T

£1 7, 6 3 8 F U L L Y B UI L T F R O M

£ 21, 4 4 9

N O I T I D E L A S P E CI

M E G A S 2 0 0 0 S T A R T E R KI T

£1 5, 2 4 9

C O M P L E T E KI T L E S S E N GI N E, G E A R B O X W HEEL S & T Y RE S

ME G A S 2 0 0 0 F or f ull d et ail s vi sit

w e stfi el d- s p ort s c ar s. c o. u k

· s al e s @ w e stfi el d- s p ort s c ar s. c o. u k · 01 3 8 4 4 0 0 0 7 7

M o d el s s h o w n m a y i n cl u d e o pti o n al e xtr a s. All Pri c e s i n cl u d e V A T

A W e stfi el d T e c h n ol o g y Gr o u p C o m p a n y

1 0 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

a d s l a y o ut.i n d d

10

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 5 p m


E X HI BI T O R LI S TI N G 2 0 1 8 RE N NE N GT

T: 0 7 4 5 6 5 7 9 3 8 4 E: re n ne n- gt @ h ot m ail.c o m Re n ne n G T is a ne w c o m p a n y d ue t o l a u nc h at t he St o nelei g h s h o w wit h t heir first de m o c ar. A To y ot a M R 2 R o a dster wit h a Re n ne n G T V 2 Re b o d y b ase d o n t he P orsc he C arrer a G T. e c ar h as bee n f ull y m o di fie d wit h: 2 Z Z e n gi ne, 2 0i n all o ys, B C C oil o vers a n d m uc h m uc h m ore. D o n’t miss t his he a dt ur ner at t he s h o w!

S T A F F O R D V E HI C L E C O M P O N E N T S LT D

A: 5 3 Ke pler, Lic h fiel d R o a d I n d ustri al Est ate, Ta m w ort h, B 7 9 7 X E T: 0 1 8 2 7 6 7 7 1 4 E: s ales @s- v-c.c o. u k W: w w w.s- v-c.c o. u k

T O T A L KI T C A R M A G A ZI N E

A: 5 2 S u n n y b a n k, Warli n g h a m, C R 6 9 S S T: 0 1 8 8 3 3 7 2 0 8 5 E: ste ve @t kc m a g.c o m W: w w w.t ot al kitc ar.c o m or w w w.t kc m a g.c o m T K C Ma g is a bi- m o nt hl y s peci alist p u blic ati o n de dic ate d t o t he w orl d of s peci alist c ars. It is a vail a ble vi a t he ne wstr a de i ncl u di n g W H S mit h st ores, m ail or der a n d o n all di git al pl atf or ms i ncl u di n g A p ple a n d A n dr oi d. We c o ver ne w st u ff, a n d cl assic kit c ars pl us a w h ole l ot m ore besi des i ncl u di n g ne ws a n d pr o d uct re vie ws. M ore fr o m w w w. t ot al kitc ar.c o m

T U RI S M O U K

A: Vict ori a W or ks, Hi g h C h urc h Street, N otti n g h a m, N G 7 7J P T: 0 7 7 9 0 9 0 4 1 5 3 / 0 7 7 4 5 2 3 1 7 1 7 E: t uris m o u k @ h ot m ail.c o m W: w w w.t uris m o. u k.c o m

T U RI S M O U K

V O R T E X A U T O M O TI V E L T D

i n E ur o pe, e x p orti n g b ot h kits a n d c ars w orl d wi de t hr o u g h a net w or k of f act or ytr ai ne d de alers. St o nelei g h’s c ar dis pl a y will s h o w t he m o del r a n ge fr o m t he e ntr y le vel S peci al E diti o n t o t he r a n ge-t o p pi n g S p ort 2 5 0. A g ai n t his ye ar’s s h o w will h a ve a l ar ge selecti o n of p arts a n d all o w ners of all m ar q ues of c ars are welc o me t o c o me a n d vie w t he b ar g ai ns. e West fiel d Drifti n g e ve nt will c o nti n ue t o t hrill t he cr o w ds a n d is l oc ate d i n its us u al p ositi o n o utsi de t he m ai n h all o n bl oc k 5 2 of Ave n ue M. e drift e ve nt o ffers c he a p t hrills a n d si de w a ys acti o n i n a b u n d a nce …

W E S T FI E L D S P O R T S C A R S L T D

E X HI BI TI O N H A L L 2

A: 2 3 W o o d mill Me a d o w, Ke nil w ort h, C V8 2 XP T: 0 1 9 2 6 8 5 7 2 0 0 E: i nf o @ v orte x- a ut o.c o m W: w w w. v orte x- a ut o.c o m e Vorte x V 2 is a u ni q ue alter n ati ve t o t he L ot us Se ve n t y pe f or r o a d or tr ac k, o fferi n g g o o d c oc k pit s p ace, f ull y e ncl ose d b o d y w or k, c o nte m p or ar y l o o ks, q uic k steeri n g a n d g o o d aer o d y n a mics. N o w s peci fie d wit h p us hr o d fr o nt s us pe nsi o n, m o der n e n gi ne c h oices a n d fl y- b y- wire t hr ottle, c o me a n d see t he i n n o vati ve fe at ures o n o ur st a n d i n Hall 1. A: U nit 1, Gi b b o ns I n d ustri al Par k, Ki n gs wi nf or d, D Y 6 8 X F T: 0 1 3 8 4 4 0 0 0 7 7 E: i nf o @ west fiel d-s p ortsc ars.c o. u k W: w w w. west fiel d-s p ortsc ars.c o. u k West fiel d is t he l ar gest Britis h- o w ne d m a n uf act urer of kits a n d nic he ve hicles

A D RI A N F L U X I N S U R A N C E S E R VI C E S

A: E ast Wi nc h Hall, E ast Wi nc h, Ki n gs Ly n n, P E32 1 H N T: 0 8 0 0 0 8 1 0 0 0 0 E: c o nt act- us @ a dri a n fl u x.c o. u k W: w w w. a dri a n fl u x.c o. u k A dri a n Fl u x h as bee n arr a n gi n g i ns ur a nce f or kit c ars of all t y pes f or m ore t h a n 4 0 ye ars. Wit h access t o a wi de r a n ge of s peci alist sc he mes o fferi n g t he ri g ht c o ver at t he ri g ht price, A dri a n Fl u x c a n t ail or a p olic y t o s uit y o ur nee ds. S pe a k t o a me m ber of o ur st a ff at t his ye ar’s s h o w t o get y o ur free q u ote t o d a y.

A L U TI G H T

A: Te n nis g at a n 8, Yst a d 2 7 1 5 0, S we de n T: 0 0 4 6 4 1 1 5 5 5 0 0 7 E: al uti g hte ur o pe @ h ot m ail.c o m

A N TI G R A VI T Y B A T T E RI E S

V O R T E X A U T O M O TI V E L T D

A: 7 8 Cr o wst o ne R o a d, Westcli ff- o n- Se a, SS0 8 B D T: 0 1 7 0 2 3 0 1 6 6 4 E: s ales @ a nti gr a vit y b atteries. net T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 1 1

0 0 8 e x hi biti o n.i n d d

11

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


N ort h a m pt o n M ot or s p ort

R olli n g R o a d

C ar b ur ett or S al e s a n d S er vi ci n g

V e hi cl e Di a g n o sti c s

E C U R e m a p pi n g

M ot or s p ort El e ctr o ni c s

W h e el Ali g n m e nt a n d C or n er W ei g hti n g

N ort h a m pt o n M ot or s p ort

1 2 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

N M S _ a d _ C K C d e c 1 6.i n d d

a d s l a y o ut.i n d d

1

12

2 7/ 1 0/ 2 0 1 6

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 5 p m

1 4: 0 3


E X HI BI T O R LI S TI N G 2 0 1 8 A U T O T U N E ( RI S H T O N) L T D

A: U nit 1J, Ri versi de I n d ustri al Est ate, Ris ht o n, Bl ac k b ur n, B B 1 4 N F T: 0 1 2 5 4 8 8 6 8 1 9 E: m ail @ a ut ot u ne u k.c o m W: w w w. a ut ot u ne u k.c o m A ut ot u ne re gret t h at t he y are u n a ble t o atte n d St o nelei g h i n 2 0 1 8.

B AI L E Y M O R RI S L T D

A: 8 Little E n d R o a d, E at o n S oc o n, St Ne ots, P E 1 9 8 G E T: 0 1 4 8 0 2 1 6 2 5 0 E: s ales @ b aile y m orris.c o. u k W: w w w. b aile y m orris.c o. u k Baile y M orris Li mite d e nj o ys a deser ve d re p ut ati o n f or pr o vi di n g a n e fficie nt, e ffecti ve a n d hi g hl y fle xi ble pr o ps h aft m a n uf act uri n g, re p air a n d m o di fic ati o n f acilit y. e c o m p a n y pr o vi des a di verse r a n ge of pr o ps h afts f or s peci alist re q uire me nts s uc h as vi nt a ge, cl assic a n d kit c ar a p plic ati o n. is c o m ple me nts t he c ore b usi ness of c o m merci al ve hicle pr o ps h afts f or L C V, H G V, P S V.

C H E SI L M O T O R C O M P A N Y A: As h L a ne Far m h o use, Sal w a y as h, Bri d p ort, D T 6 5J A T: 0 1 3 0 8 8 9 7 0 7 2 E: c hesil @c hesil. biz W: w w w.c hesil.c o. u k

C O M P L E T E KI T C A R – P E R F O R M A N C E P U B LI S HI N G A: U nit 3, Site 4 Al m a Par k R o a d, Al m a Par k I n d ustri al Est ate, Gr a nt h a m, N G31 9S E T: 0 1 4 7 6 9 7 8 8 4 3 E: a d a m @ perf or m a nce p u blis hi n g.c o. u k W: w w w.c o m plete kitc ar.c o. u k C o m plete Kit C ar m a g azi ne is t he o nl y m o nt hl y kit c ar m a g azi ne, gi vi n g y o u t he l atest kit c ar ne ws, r o a d tests, retr o kit c ars, tec h nic al h o w-t os, c ar b uil ds a n d m ore e ver y f o ur wee ks – 1 3 ti mes a ye ar! Avail a ble i n W H S mit h a n d ot her g o o d ne ws a ge nts, or vi a o ur m o ne y-s a vi n g s u bscri pti o n de als.

D A N S T E N GI N E E RI N G

A: U nit 2 6 Aire d ale Gar a ge, H olli ns Hill, S hi ple y, B D 1 7 7 Q N T: 0 1 2 7 4 5 8 0 2 1 3 E: d a n @ d a nste n gi neeri n g.c o. u k W: w w w. d a nste n gi neeri n g.c o. u k

G R E A T B RI TI S H S P O R T S C A R S L T D

DI GI T A L S P E E D O S / V- M A X BI T S L T D

FI B R E G L A S S W O R K S L T D

A: P O B o x 9 2 7 5, N G 5 0 D Y T: 0 8 4 5 4 6 8 0 9 0 0 E: s ales @electr ost atic m a gic.c o. u k W: w w w.electr ost atic m a gic.c o. u k We sell DI Y/ h o b b y p o w der c o ati n g s yste ms a n d p o w ders t o t he tr a de a n d ge ner al p u blic, e n a bli n g a n y o ne t o p o w der c o at wit h n o pre vi o us e x perie nce.

A: Li vi n gree n H o use, 2 4/ 2 6 Dr y de n R o a d, Bilst o n Gle n I n d ustri al Est ate, L o a n he a d, E di n b ur g h, E H 2 0 9 H X T: 0 1 3 1 4 4 0 9 8 0 4 E: t o n y.s a w yer @li vi n gree n desi g n.c o m W: fi bre gl ass. w or ks Face b o o k.c o m/ fi bre gl ass w or ks Fi bre gl ass W or ks is a l o n g-est a blis he d fi bre gl ass m o ul di n g b usi ness pr o d uci n g p arts f or m a n y i n d ustries, i ncl u di n g all f or ms of tr a ns p ort. C urre ntl y pr o d uci n g t he b o d y w or k f or t he R a pt or R a n d R R kit c ars as well as m a n y o ne- o ff c o m missi o ns. Fi bre gl ass W or ks pr o d uces all its o w n t o oli n g a n d, gi ve n a n ori gi n al, c a n m a ke a n yt hi n g fr o m a o ne- o ff re pl ace me nt p a nel t o a f ull c ar. e c o m p a n y als o h as f ull s pr a y s h o p f acilities a n d are a ble t o ref ur bis h/res pr a y a n y G R P p a nels t o a n as- ne w c o n diti o n. Fi bre gl ass W or ks belie ves i n s u p p orti n g Britis h e n gi neeri n g a n d, as s uc h, s p o ns ors b ot h Herri ot Watt a n d E di n b ur g h U ni versit y F or m ul a St u de nt te a ms w h ose c o m petiti o n c ars will be o n o ur st a n d. R a pt or S p orts C ars, b ase d i n E ast L ot hi a n, is t he o nl y c ar m a n uf act urer i n Sc otl a n d a n d pr o d uces a L ot us Se ve n t y pe c ar t o b ot h U K a n d U S m ar kets. e br a n d’s c ars are f a m o us f or pr o vi di n g e xcite me nt, dri vi n g ple as ure a n d dri ver e n g a ge me nt. Visit R a pt ors p ortsc ars. c o. u k f or f urt her i nf o.

E U R O P A S P E CI A LI S T S P A R E S LT D

G R E A T B RI TI S H S P O R T S C A R S LT D

A: C or ner Far m, Ar de n Gates, Pac k w o o d R o a d, L a p w ort h, B 9 4 6 EJ T: 0 1 5 6 4 7 7 5 5 2 2 / 0 7 9 6 7 6 7 6 7 0 3 E: j o n @ v m a x bitz.c o m W: w w w. di git al-s pee d os.c o. u k e U K distri b ut or of K os o a n d Da yt o n a g a u ges, a n d als o a m ai n de aler f or S mit hs c ar a n d m ot orc ycle g a u ges.

D J C KI T C A R S L T D

A: U nit 1 5 Ta br u ms Far m I n d ustri al Est ate, Ta br u ms L a ne, Battles bri d ge, Wic kf or d, S S 1 1 7 QX T: 0 1 2 4 5 3 2 4 4 0 5 E: e n q uiries @ djc u k.c o. u k W: w w w. djc kitc ars.c o. u k O w ner a n d m a n uf act urer of t he V- St or m W R 3 Kit C ar. Wit h its i n n o vati ve desi g n, e x os kelet al c h assis, u n us u al 3-se ater l a y o ut a n d ce ntr al F 1 dri vi n g p ositi o n, t he V- St or m W R 3 Kit C ar is s ure t o st a n d o ut fr o m t he cr o w d.

E L E C T R O S T A TI C M A GI C

A: Fa ul d I n d ustri al Par k, Tut b ur y, B urt o n o n Tre nt, D E 1 3 9 H R T: 0 1 2 8 3 8 1 5 6 0 9 E: w a y ne @e ur o p as p ares.c o m W: w w w.e ur o p as p ares.c o m E ur o p a S peci alist S p ares s u p plies li g hti n g, br a ki n g, steeri n g, mirr ors, bri g ht w or k, i nstr u me nt ati o n, electric al, s us pe nsi o n, se ats, e x h a usts, w heels, f or c ar b uil ders, rest orers, r acers a n d m o di fiers. C all t o o ur st a n d a n d pic k u p t his ye ar’s free c at al o g ue.

A: R o bi n H o o d H o use, Ma u n Wa y, B o u g ht o n I n d ustri al Est ate, B o u g ht o n, Ne w ar k, N G 2 2 9 Z D T: 0 1 6 2 3 8 6 0 9 9 0 E: i nf o @ gre at britis hs p ortsc ars.c o. u k W: w w w. gre at britis hs p ortsc ars.c o. u k Gre at Britis h S p orts C ars is b ase d i n N otti n g h a ms hire a n d is a le a di n g s p orts c ar m a n uf act urer, b uil di n g e x q uisite h a n d- b uilt c ars. Pr o u d of t heir s u peri or q u alit y of s p orts c ars a n d ass oci ate d pr o d ucts.

T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 1 3

0 0 8 e x hi biti o n.i n d d

13

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


Li g ht w ei g ht bill et h u b

Silt e c h R a ci n g i s a f a mil y r u n b u si n e s s t h at s p e ci ali s e i n Wi d e Tr a c k Fr o nt S u s p e n si o n, A nti r oll b ar s a n d Li g ht w ei g ht al u mi ni u m bill et u pri g ht s, t e st e d t o 1 0, 0 0 0 k g!

* * * S T O N E L EI G H S P E CI A L * * *

F R E E P AI R O F G WitR h PKit MSo dEul e sA 1 T& 2S*

S A V E! £ 339

* O nl y O n O r d e r s Pl a c e d At T h e S h o w

W e st fi el d fr o nt s u s p e n si o n

Silt e c h R a ci n g c a n al s o off er c h a s si s r e p air o n o ur ji g, f ull s et u p a n d e x citi n g n e w r a n g e s f or t h e f ut ur e.

W e st fi el d mi cr o a dj. r e ar

M X- 5 B A S E D KI T S F R O M £ 2 5 9 9 (I N C V A T) FI N A N C E F R O M £ 9 9 / M O NT H*

E m er al d E C U a g e nt , tr a cti o n, l a u n c h c o ntr ol, dri v e b y wir e, c a m p o siti o n c o ntr ol.

* FI N A N C E S U B J E C T T O A P P R O V A L A P R 9. 9 % ( 4 8 M O N T H S).

T E L: 0 1 3 7 6 6 1 7 7 9 2 W W W. M K S P O R T S C A R S. C O M

Bill et C N C u pri g ht a s s e m bl y

Fr o nt a n d r e ar s u s p e n si o n d e si g n e d t o fit W e st fi el d a n d C at er h a m, a nti -r oll b ar s, bill et C N C u pri g ht s, drill e d di s c s,f ull s et - u p a n d W e st fi el d c h a s si s r e p air s o n o ur ji g. Al s o s u s p e n si o n f or C o br a, Ti g er c ar s a n d St yl u s c ar s.

T: 0 1 3 6 2 8 2 0 4 5 6 C o nt a ct A n d y or D e n ni s E: silt e c hr a ci n g @ g m ail. c o m w w w. silt e c hr a ci n g. c o m

SV C

Or d erli n e: + 4 4 ( 0) 1 8 2 7 6 7 7 1 4 Or d er O nli n e: w w w.s- v- c. c o. u k

1 0 % O F F O N LI N E O R D E R S E N T E R C K C07

T h e Pi e V all e y B u g gi e s v er si o n si x (!)... Mi d m o u nt e d G olf 2 0 V t ur b o e n gi n e O pti mi s e d s u s p e n si o n g e o m etr y u si n g b e s p o k e wi s h b o n e s a n d u pri g ht s  E v e n b ett er t or si o n al ri gi dit y  Si m pli fi e d b uil d  C o m e a n d s e e f or y o ur s elf o n t h e Ki n g fi s h er K u st o m s a n d Pi e V all e y B u g gi e s st a n d.

AT C HEC K O U T

  

S e ac h f or S V C- Lt d o n Face b o o k

F oll o w @ s Vc Lt d o n T witter

Ke pler, Of M ari ner, Lic h fiel d R o a d I n d ustri al Est ate, Ta m w ort h, St af or ds hire B 7 9 7 X E O ffer v ali d u ntil S e pte m b er 2 0 1 8.

1 4 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

a d s l a y o ut.i n d d

14

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 5 p m


S U B S C RI B E T O R E A D E R S’ B UI L D S, T E C H NI C A L H O W- T O... I N D U S T R Y N E W S, N E W C A R S, E V E R Y M O N T H S A V E £ 1 9. 7 5 O N T H E U K S H O P P RI C E!

J P T P M

U S T £ 3. 2 3 E RISS U E – H E L O W EST RI C E KI T C A R A G A ZI N E

S H O W OFFE R

£45

£42

EV E RY F O U R W E E KS

PAPE R U K O R DI GI T A L E V E R Y W H E R E P a p e r E u r o p e £ 7 0 / W o rl d wi d e £ 9 0

S U B S C RI B E T O D A Y 0 1 4 7 6 9 7 8 8 4 3

W W W. C O M P L E T E KI T C A R. C O. U K

1 5 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

0 1 5 C K C s u b s.i n d d

15

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 0 0 p m


w w w. c o m pl et e kit c ar. c o. u k

6 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

0 1 6 P o st er.i n d d

6

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 2 p m


T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 7

0 1 6 P o st er.i n d d

7

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 2 p m


E n gi n e

M a n a g e m e nt

10 % OFF

Wi t h c o d e C K C 1 0 1 0 % di s c o u n t o n o u r p r o d u c t s u n til Feb 2nd

W e m a n uf a ct ur e i n- h o u s e t h e s e bill et al u mi ni u m all o y s u m p s ol uti o n s f or all m ot or c y cl e e n gi n e i n st all ati o n s. T h e s e C N C m a c hi n e d t w o- pi e c e s u m p s c o m e c o m pl et e wit h st ai nl e s s st e el b af fl e a n d m o di fi e d pi c k- u p w hi c h pr e v e nt s oil s ur g e, a n d ar e c o m p ati bl e wit h t h e st a n d ar d di p sti c k. P ri c e s st a rt f r o m £ 3 5 0. 0 0 i n c V A T

C u st o m br a k e s ol uti o n s m a n uf a ct ur e d i n- h o u s e t o y o ur s p e ci fi c ati o n. P ri c e s st a rt f r o m £ 1 8 5. 0 0 i n c V A T

ME221 E C U

C u st o m r e v er s e s ol uti o n s f or all m ot or c y cl e e n gi n e c ar s. P ri c e s st a rt f r o m £ 2 1 5. 0 0 i n c V A T

C u st o m C N C c ut, b e nt a n d n ot c h e d r oll c a g e s, f or all m ot or s p ort a p pli c ati o n s. S u p pli e d i n eit h er kit f or m or c a n b e fitt e d at t h e f a ct or y. P ri c e s st a rt f r o m £ 3 5 0. 0 0 i n c V A T

0 1 4 2 3 7 8 0 1 9 6 w w w. m n r s p o rt s c a r s. c o m

All pri c es ex cl u d e d eli v er y

 U nl e a s h t h e p o t e nti al of y o u r e n gi n e!  Pl u g a n d pl a y r a n g e of E C U s f o r M X- 5, F o r d, V a u x h all, V W, P e u g e o t e n gi n e s a n d m o r e!  D y n o- p r o v e n b a s e m a p s  V E b a s e d f u elli n g al g o ri t h m, r u n M A F-l e s s!  Cl o s e d l o o p i dl e, l a m b d a a n d b o o s t c o nt r ol Mi c r o s e c o n d l e v el r e s ol u ti o n f o r f u elli n g a n d i g ni ti o n c o nt r ol  F r o m £ 5 9 5 i n c V A T!

C o n t a c t U s: 0 1 3 7 3 7 1 0 6 1 0 w w w. m o t o r s p o r t- el e c t r o ni c s. c o. u k W e st

M o t o r s p o r t El e c t r o ni c s L t d, 4 1 B M ai n S t r e e t, Wil t s T r a di n g E s t a t e, W e s t b u r y, Wil t s hi r e, B A 1 3 4 J U

P O WER T O TAL K A B O UT S u p pli er s of For d e n gi n e s & c o m p o n e n t s si nc e 1 9 5 9

R a n g e s i n cl u d e: • • • • • • • • • • • •

Z et e c ‘ Bl a c kt o p’ 1. 8 & 2. 0 Si g m a 1. 6 Ti- V C T D ur at e c 2. 0 & 2. 5 G Di 2. 0 E c o b o o st 1. 0, 1. 6, 2. 0, 2. 3 & 3. 5 C y cl o n e V 6 3. 7 Ti- V C T C o y ot e V 8 P u m a 2. 2 & 3. 2 C o m m o n R ail Di e s el M a n u al & A ut o m ati c Tr a n s mi s si o n s C o m p o n e nt s St a n d al o n e E n gi n e M a n a g e m e nt T e c h ni c al s u p p ort, dr a wi n g s & C A D a v ail a bl e

02476 635 757

A V AI L A B L E N O W! E c o b o o st

i nf o @ p o w ert or q u e. c o. u k

1. 0, 1. 6, 2. 0, 2. 3 & 3. t ur b o c h ar 5 g e d e n gi n e s.

w w w. p o w ert or q u e. c o. u k

1 8 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

a d s l a y o ut.i n d d

18

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 5 p m


E X HI BI T O R LI S TI N G 2 0 1 8 K A D FI B R E G L A S S P R O D U C T S

A: 2 8 H u nters Dri ve, Met heri n g h a m, Li nc ol n, L N 4 3 X D T: 0 7 8 0 1 4 1 4 6 1 0 W: w w w. k a d fi bre gl ass pr o d ucts.c o. u k Ma n uf act urer of fi bre gl ass se ats, m u d g u ar ds a n d p a nels, pl us H S R 7 b o d ys hell a n d f ull c ar b uil ds.

KI T C A R Y E A R P L A N N E R 2 0 1 8/ 1 9

A: U nit 1 H o mecr oft, Ol d fiel d R o a d, Ol d fiel d, H ol m firt h, H D 9 6 R L E: m ar k o xle y 4 2 @ g m ail.c o m C ollect y o ur F R E E p oster-size d Kit C ar Ye ar Pl a n ner f or 2 0 1 8/ 1 9 fr o m st a n d 1 0 4 – i n t he li n k bet wee n Halls 1 a n d 2. Or g a nise all y o ur i m p ort a nt d ates, all ye ar r o u n d. I de al f or y o ur o ffice, g ar a ge or w or ks h o p w all.

KI T S P A R E S

A: R o bi n H o o d H o use, Ma u n Wa y, B o u g ht o n I n d ustri al Est ate, B o u g ht o n, Ne w ar k, N G22 9 Z D T: 0 1 6 2 3 8 6 0 9 9 0 E: i nf o @ kits p ares.c o. u k W: w w w. kits p ares.c o. u k Kit S p ares s u p pl y p arts, s p ares, e q ui p me nt a n d access ories f or a r a n ge of s p orts c ars r a n gi n g fr o m kit c ars t o r all y c ars.

LI S T E R B E L L A U T O M O TI V E

A: 1 7 Sa n d hill R o a d, Far n d o n, Ne w ar k, N G24 4 T E T: 0 7 8 5 1 1 8 3 9 3 3 E: s ales @lister bell.c o m W: w w w.lister bell.c o m Lister Bell m a n uf act ures t he S T R, a L a nci a Str at os re plic a, w hic h t a kes t he ic o nic li nes of t he ori gi n al c ar a n d mi xes it wit h a c h assis a n d s us pe nsi o n p ac k a ge desi g ne d a n d e n gi neere d f or t his mille n ni u m t o o ffer t he m ost c o m pre he nsi ve kit e ver see n i n t his sect or of t he m ar ket.

LI S T E R B E L L A U T O M O TI V E

MI R A G E A U T O M O TI V E D E V E L O P M E N T S

MI R A G E A U T O M O TI V E D E V E L O P M E N T S LT D

A: Peel Hall B usi ness Par k, West b y, Bl ac k p o ol, F Y 4 5J X T: 0 1 2 5 3 7 3 4 7 4 3 E: e n q uiries @ mir a ge a ut o m oti ve.c o. u k W: mir a ge a ut o m oti ve.c o. u k e Mir a ge G T is a hi g h q u alit y kit desi g ne d a n d de vel o pe d t o a p pe al t o t he tr ue c o n n oisse ur, c o m bi ni n g ic o nic cl assic al st yli n g wit h 2 1st ce nt ur y e n gi neeri n g. e be a utif ull y h a n dcr afte d b o d y is u n der pi n ne d b y a m ultit u b ul ar b ac k b o ne c h assis a n d p o were d b y a B M W str ai g ht-si x e n gi ne.

M O T O R S P O R T E L E C T R O NI C S LT D

f or Jasic, Mi g atr o nic, Bi nzel a n d r o u n de d o ff wit h o ur o w n r a n ge. N oz- Alls h as s o met hi n g f or e ver y o ne. N oz- Alls – y o ur c o m plete wel di n g s ol uti o n!

T H E N U M B E R P L AT E C E N T R E LT D

A: U nit 1 3, 2 7 2 M o nt g o mer y Street, S p ar k br o o k, B 1 1 1 D S T: 0 1 2 1 7 7 3 8 1 0 7 E: d a vi dc ollier 5 8 @ h ot m ail.c o. u k W: w w w. n u m ber pl atece ntre.c o m Ma n uf act urers of m o der n a n d cl assic n u m ber pl ates wit h o ver 4 0 ye ars of e x perie nce. D oc u me nt ati o n is re q uire d. Ass oci ate d pr o d ucts als o a vail a ble.

A: 4 1 B Mai n Street, West Wilts hire Tr a di n g Est ate, West b ur y, B A 1 3 4J U T: 0 1 3 7 3 7 1 0 6 1 0 E: s ales @ m ot ors p ort-electr o nics.c o. u k W: w w w. m ot ors p ort-electr o nics.c o. u k M ot ors p ort Electr o nics Lt d de vel o ps e n gi ne m a n a ge me nt s ol uti o ns f or a r a n ge of m a kes a n d m o dels – t he l atest tec h n ol o g y me a ns e n gi ne m a n a ge me nt wit h fe at ures t h at st a n d o ut fr o m t he c o m petiti o n, b ot h i n s peci fic ati o n a n d price. Wit h e xcelle nt b asesm a ps a n d tr ul y ‘ Pl u g- a n d- Pl a y’ l o o ms, r olli n g r o a d a n d e n gi ne d y n o-f acilities i n- h o use, as well as a U K- wi de net w or k of t u ners, E FI h as ne ver bee n e asier, or m ore a ff or d a ble …

PI E V A L L E Y B U G GI E S

N O Z- A L L S L T D

A: Dat a H o use, U nit 3 D y fi Ec o Par k, Mac h y nllet h, P o w ys, S Y 2 0 8 A X T: 0 1 6 5 4 7 0 0 3 7 2 W: w w w. pl a nt-i.c o. u k

A: U nit 1 0, K ni g hts bri d ge B usi ness Ce ntre, C helte n h a m, G L 5 1 9 T A T: 0 1 2 4 2 6 8 1 0 5 2 E: gr a h a m @ n oz alls.c o m W: w w w. wel di n g direct.c o. u k N oz- Alls is a f a mil y-r u n c o m p a n y wit h its f oc us set o n o fferi n g hi g h q u alit y pr o d ucts t h at o ffer better val ue f or m o ne y c o m p are d t o t he c he a p alter n ati ves. A ut h orise d distri b ut ors

A: 2 8 Lee ds R o a d, Met hle y, Lee ds, LS26 9 E Q T: 0 7 5 4 5 7 1 6 5 0 3 E: pie valle y b u g gies @ g m ail.c o m W: w w w. pie valle y b u g gies.c o. u k Pie Valle y a n d Ki n g fis her K ust o ms, t he b uil der of ‘ e Gr a n d To ur’ be ac h b u g gies, are j oi ni n g f orces t o pr o d uce a ne w Beetle re pl ace me nt c h assis. It’s still mi d-e n gi ne d, b ut t his ti me uses Vol ks w a ge n G olf e n gi nes a n d bes p o ke s us pe nsi o n. It will fit ver y h a p pil y u n der a Be ac h B u g g y, a P orsc he 3 5 6 or S p y der re plic a … or e ve n a Beetle!

P L A N T-I L T D

P O P B R O W N S WI T H M & M A: T: E: W:

1 2 Li n k Wa y, S p al di n g, P E 1 1 2 E D 01775 762004 m ar k. d orri n gt o n 6 0 @ g m ail.c o m w w w. p o p br o w ns.c o. u k

T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 1 9

0 0 8 e x hi biti o n.i n d d

19

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


E X HI BI T O R LI S TI N G 2 0 1 8 P R O T E C H S H O C K S LT D

A: U nit 1 0, Lys a n der R o a d, B o wer hill I n d ustr al Est ate, Mel ks h a m, S N 1 2 6 S P T: 0 1 2 2 5 7 0 5 5 5 3 E: i nf o @ pr otec hs h oc ks.c o. u k W: w w w. pr otec hs h oc ks.c o. u k Pr o Tec h s h oc ks o ffers a c o m plete c o m petiti o n a n d f ast r o a d d a m per ser vice f or dri vers l o o ki n g f or t he e d ge i n perf or m a nce at a n a ff or d a ble price. ese u nits are li g ht wei g ht all- al u mi ni u m desi g n a n d t he c o m p o ne nts use d are C N C m ac hi ne d t o a hi g h st a n d ar d. All u nits are h a n d- b uilt t o or der.

R A L L Y D E SI G N L T D

A: U nit 4 St A u g usti ne’s B usi ness Par k, Est u ar y Wa y, S w alecli ffe, W hitst a ble, C T 5 2 QJ T: 0 1 2 2 7 7 9 2 7 9 2 E: s ales @r all y desi g n.c o. u k W: w w w.r all y desi g n.c o. u k R all y desi g n will be e x hi biti n g t he ne w r a n ge of Bl ac kli ne Helic al L S Ds ( A T Bs) i ncl u di n g u nits t o s uit E n glis h a n d Atl as a xles, F or d F W D, Sierr a 7i n, B M W E 9 0, Pe u ge ot 2 0 5, Va u x h all Astr a a n d Ma nt a, F oc us S T 1 7 0/ B M W Mi ni a n d Maz d a M X- 5. Als o a ne w r a n ge of hi g h q u alit y ste p per g a u ges i ncl u di n g ste p per t ac h o a n d s pee d o, a n d l ots of i nteresti n g ne w t o oli n g pr o d ucts. D o n’t f or get t o c ollect y o ur free c o p y of t he R all y Desi g n 2 0 1 8 m ot ors p ort c at al o g ue.

RI L E Y’ S T U C K S H O P T: 0 7 7 4 5 7 9 5 8 5 0

SI L T E C H R A CI N G

A: 7 3 Br a de n h a m R o a d, S hi p d h a m, etf or d, I P 2 5 7 PJ T: 0 1 3 6 2 8 2 0 4 5 6 E: siltec hr aci n g @ g m ail.c o m W: w w w.siltec hr aci n g.c o m Siltec h R aci n g m a kes hi g h q u alit y s us pe nsi o n, br a kes, c h assis re p airs, a nti-r oll b ars, a n d c ar b o n fi bre p arts, i ncl u di n g wi n gs, n ose, b o n net a n d si de p a nels. We als o pre p are e n gi nes a n d c a n u n dert a ke bes p o ke m a n uf act ure of p arts. We h a ve acc o m m o d ate d West fiel d, C ater h a m, Ti ger, M K a n d m a n y ot her m a kes. Usi n g m a n u al a n d c nc wit h mi g a n d ti g, a n d als o w ater jet a n d l aser.

TI G E R R A CI N G L T D

SI M P L Y P E R F O R M A N C E L T D

A: U nit 1 e C arri a ge H o use, H ors h a m R o a d, Be are Gree n, D or ki n g, R H 5 4 R U T: 0 1 3 0 6 7 1 1 1 3 4 E: s ales @si m pl y perf or m a nce.c o m W: w w w.si m pl y perf or m a nce.c o m Si m pl y Perf or m a nce is a Ja g u ar s peci alist w h o s u p plies Ja g u ar p arts i n t he f or m of d o n or p ac k a ges. We als o o ffer a r a n ge of ot her Ja g u ar ser vices, i ncl u di n g di ffere nti al re b uil ds a n d ne w Ja g u ar ser vice p arts.

SI M T E K ( U K) L T D

A: U nit 1, Da niel Street I n d ustri al Est ate, W hit w ort h, R oc h d ale, O L 1 2 8 B X T: 0 1 7 0 6 8 5 4 8 5 7 E: gi n n y @si mte k u k.c o. u k W: w w w.si mte k u k.c o. u k

S MS A UT OSP R AY

A: e Gar a ge, Mai n R o a d, M o ult o n Se as E n d, S p al di n g, P E 1 2 6 L D T: 0 1 4 0 6 3 7 1 5 0 4 E: s ms a ut os pr a y @ o utl o o k.c o m W: w w w.s ms a ut os pr a y.c o. u k

S PI Y D A L T D T O Y B O X S P E CI A LI S T C A R S LI MI T E D

A: 5 4 Bri d ge n ort h R o a d, St o ur bri d ge, D Y 8 3 Q G

T: 0 7 8 5 9 1 0 6 3 2 9 E: s pi y d a @ o utl o o k.c o m W: w w w.s pi y d a.c o m S peci alist ve hicle electr o nics, i ncl u di n g t he R VI t o R V C t ac h o meter c o n versi o n kits, t he Ga u ge Matc her ( Ga u ge Wiz ar d), C ust o m L E D li g hts a n d m ore!

S T A F F O R D V E HI C L E C O M P O N E N T S LT D

A: 5 3 Ke pler, Lic h fiel d R o a d I n d ustri al Est ate, Ta m w ort h, B 7 9 7 X E T: 0 1 8 2 7 6 7 7 1 4 E: s ales @s- v-c.c o. u k W: w w w.s- v-c.c o. u k

TI G E R R A CI N G L T D

A: U nit 1 0, A n gli a Wa y, Wis bec h, P E 1 3 2 T Y T: 0 1 9 4 5 4 6 6 2 0 0 E: ji m @ti gerr aci n g.c o m W: w w w.ti gerr aci n g.c o m

T O Y B O X S P E CI A LI S T C A R S LI MI T E D

A: Water fiel d C ott a ge, N otti n g h a m R o a d, L o u nt, As h b y de l a Z o uc h, L E 6 5 1 S D T: 0 7 9 7 6 7 0 1 9 0 2 / 0 1 2 8 3 2 1 1 4 3 1 E: a n dre w @t o y b o xc ars.c o. u k W: w w w.t o y b o xc ars.c o. u k To y b o x S peci alist C ars Li mite d de als i n t he b u yi n g a n d selli n g of s peci alist s p orts c ars, pri m aril y West fiel ds, C ater h a ms a n d L ot us. Base d i n t he he art of t he Mi dl a n ds, To y b o x is e asil y accessi ble a n d, wit h a f ull y-e q ui p pe d w or ks h o p, we als o o ffer u p gr a des, det aili n g, w heel a n d t yre p ac k a ges, acci de nt re p air a n d ser vici n g.

2 0 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

0 0 8 e x hi biti o n.i n d d

20

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


c o m pl et e

w el di n g s ol uti o n s

V isit ou r sta n d No . 1 4 2

A N C S p ort s c ar s ar e t h e n e w m a n uf a ct ur er of t h e A st o n M arti n D B R 1 i n s pir e d R e pli c ar kit c ar. B e a utif ul cl a s si c st yli n g, a or d a ilit r eli a ilit a n d r e at a n dli n ar e g u ar a nt e e d wit h t h e u s e of a si n gl e d o n or M X- 5 M k 1 or M k 2/ 2. 5 f or all t h e r e q uir e d m e c h a ni c al c o m p o n e nt s. A N C S p ort s c a r s Lt d, U nit 7 Fil h a m M o or I n d. E st at e, Bl ai r R o a d, I v y b ri d g e, D e v o n P L 2 1 0 U R t el. 0 7 4 8 8 3 4 5 4 9 1 e m ail i nf o @ a n c s p ort s c a r s. c o. u k W e b sit e w w w. a n c s p ort s c a r s. c o. u k

GR8

£ 40

I ncl. V AT

ES 5

S h a d es 5 t o 1 3

£60

I ncl. V AT

 B e s p o k e pr o p s h aft s m a d e t o or d er f or y o ur a p pli c ati o n  H e a v y d ut y a n d hi g h- s p e c o pti o n s a v ail a bl e!  Pr o d u ct a n d t e c h ni c al aft er s al e s s u p p ort  M a n uf a ct ur e, r e p air a n d m o di fi c ati o n s er vi c e s

P r o p s h af t R e p ai r, M a n uf a c t u r e a n d M o di fi c a ti o n Littl e E n d R o a d, E at o n S o c o n, St. N e ot s, C a m b s. P E 1 9 8 G E T: 0 1 4 8 0 2 1 6 2 5 0 F: 0 1 4 8 0 4 0 3 0 4 5 E: s al e s @ b ail e y m orri s. c o. u k w w w. b ail e y m orri s. c o. u k T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 2 1

a d s l a y o ut.i n d d

21

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 5 p m


E X HI BI T O R LI S TI N G 2 0 1 8 U L TI M A S P O R T S L T D

A: U nit 4, Cl o ver fi el d, Hi nc kle y, L E 1 0 1 Y D T: 0 1 4 5 5 6 3 1 3 6 6 E: i nf o @ ulti m as p orts.c o. u k W: w w w. ulti m as p orts.c o. u k We m a n uf act ure t he e xciti n g Le Ma nsi ns pire d Ulti m a E v ol uti o n C o u pé a n d C o n verti ble w hic h are hi g hl y e nj o y a ble a n d f u n-t o- dri ve r o a d- g oi n g s p orts c ars wit h i ncre di ble l o o ks a n d perf or m a nce. Ulti m a S p orts Lt d c o nti n ues t o g o fr o m stre n gt h t o stre n gt h, selli n g o ne of t he m ost acc o m plis he d a n d q uic kest s u perc ars i n t he w orl d.

W E S T FI E L D S P O R T S C A R C L U B

A: 2 To p Me a d o w, S w a dli nc ote, D E 1 1 0 X G E: s h o ws @ wscc.c o. u k W: w w w. wscc.c o. u k e West fi el d S p orts C ar Cl u b ( W S C C) h as bee n ser vi n g its me m bers si nce e arl y 1 9 8 7 a n d h as a c urre nt me m bers hi p of well o ver 1 2 0 0 o w ners w orl d wi de. S o we are b ac k a g ai n t his ye ar wit h m ore c ars a n d m ore me m bers o n h a n d t o a ns wer all y o ur q uesti o ns. As o ne of t he re g ul ar a n d bi g gest cl u bs at t he N K C S, we will o nce a g ai n be occ u p yi n g Bl oc k 5 3 a dj ace nt t o t he West fi el d S p orts C ar sl al o m wit h dis pl a y c ars, a ut oj u m ble a n d all t hi n gs West fi el d. We h a ve ret ai ne d o ur s p ot i n Hall 2 w here y o u will fi n d l ots of o ur S pee d Series c ars. e S pee d Series is cele br ati n g its 2 1st a n ni vers ar y t his ye ar! e series e m b o dies t he c o m petiti ve s pirit of t he West fi el d S p orts C ar Cl u b f or all t y pes a n d s peci fi c ati o ns of West fi el d C ars a n d acr oss t he c o m plete s pectr u m f or dri vers! Ple ase visit o ur st a n d t o get ‘ h o o ke d’ o n t he t hrill of s pri nti n g a n d hill cli m bi n g! Als o i n Hall 2 we are pr o u d t o h a ve as o ur g uests a selecti o n of o ur cl u b s p o ns ors i ncl u di n g . . . N ort h a m pt o n M ot ors p ort ( N M S) are well res pecte d i n d ustr y e x perts i n t he are as of e n gi ne t u ni n g a n d c h assis set u p f or r o a d a n d r ace c ars. If y o u p o p pe d i nt o N M S’s f ull ye q ui p pe d w or ks h o ps y o u’ d be as li kel y t o see hist oric ( a n d ofte n priceless) r ace c ars as y o u w o ul d be t o see West fi el ds, h ot h atc hes a n d bes p o ke m o der n c o m petiti o n c ars bei n g p ut t hr o u g h t heir p aces o n t he d y n a m o meter. e N M S te a m will be o n h a n d t o a ns wer a n y of y o ur f uel i njecti o n, e n gi ne m a p pi n g a n d c ar

W E S T FI E L D S P O R T S C A R C L U B

s us pe nsi o n set u p q uesti o ns a n d c a n t al k y o u t hr o u g h u p gr a de pr o gr a m mes t o e n a ble y o u t o wisel y s pe n d y o ur b u d get t o get t he best res ults. Siltec h R aci n g are a s m all f a mil y r u n b usi ness, a f at her a n d s o n te a m, w h o pri de t he msel ves i n t he m a n uf act uri n g of hi g h q u alit y c o m p o ne nts. eir e x pertise h as bee n de vel o pe d o ver m a n y ye ars of c o m peti n g i n s pri nts a n d hill cli m bs wit h t he o d d circ uit r ace t o o. e y are e x perts i n wi de tr ac k s us pe nsi o n, fr o nt a n d re ar a nti-r oll b ars, li g ht wei g ht al u mi ni u m billet u pri g hts, c h assis re p air, fitti n g a n d set u p. We will als o h a ve det ails a n d i nf or m ati o n f or a selecti o n of o ur ot her s p o ns ors i ncl u di n g C heris he d Ve hicle I ns ur a nce a n d Aer o d y n a mi x w h o will h a ve t heir o w n st a n ds at t he s h o w. O ut d o ors o n Bl oc k 5 3 we will h ost t he bi g gest selecti o n of West fi el ds li kel y t o be see n i n a n y o ne pl ace at t he s a me ti me. I n pre vi o us ye ars we h a ve m a n a ge d t o dis pl a y i n e xcess of 2 5 0 West fi el ds e ac h d a y s o t here is b o u n d t o be s o met hi n g t h at t a kes y o ur f a nc y f or a q uic k pict ure or t o b orr o w a n i de a or t w o f or y o ur o w n b uil d or u p gr a de. Ma n y of t he cl u b’s gr ass r o ots me m bers c a n be f o u n d i n a n d ar o u n d o ur m ar q uee a n d we welc o me o ne a n d all t o c o me a n d cele br ate all t h at is West fi el d wit h us. Ta ke a str oll d o w n ‘ West fi el d Ave n ue’ i nt o t he m ar q uee f or a c u p of te a or c o ff ee a n d a c h at. All are welc o me; it’s n ot j ust f or me m bers. We will h a ve o n dis pl a y a t y pic al selecti o n of West fi el ds s uc h as y o u m a y fi n d i n y o ur l oc al are a al o n g wit h o w ners w h o will be gl a d t o t al k t o y o u a b o ut West fi el d o w ners hi p. I nsi de we will als o h a ve vari o us dis pl a ys a n d st a n ds o ff eri n g . . . W S C C merc h a n dise Me m bers’ o w n West fi el d C ars F or Sale are a West fi el d S p orts C ars Lt d drift e x perie nce C h arit y r a ffl e i n ai d of e Air A m b ul a nce Ser vice C h arit y Re g N o. 1 0 9 8 8 7 4 a n d t he Pa ncre atic C a ncer Rese arc h F u n d C h arit y Re g N o. 1 1 5 5 3 2 2. I nf or m ati o n a b o ut y o ur l oc al W S C C are a o n o ur ‘ Are a Or g a niser’ dis pl a y O ur e ver- p o p ul ar W S C C a ut o-j u m ble Cl u b Me m bers hi p ser vices S n ac k b ar D o n’t f or get t o h a ve a p o ke ar o u n d t he c ars f or s ale w hilst y o u are t here t o o. We si ncerel y h o pe t h at y o u e nj o y y o ur ti me wit h us, w het her y o u are a W S C C me m ber, t hi n ki n g of j oi ni n g t he W S C C, j ust w a nt t o ‘t al k s h o p’ wit h li ke- mi n de d e nt h usi asts or w a nt t o see w h at a pers o n w h o h as bee n a me m ber of a c ar cl u b f or t hirt y ye ars + l o o ks li ke . . .

E X HI BI TI O N H A L L 3 A B T O OLS

A: P O B o x 1 1 2, L o g ger he a ds, Mar ket Dr a yt o n, T F 9 4 W A T: 0 1 7 8 2 6 4 2 1 2 2 W: w w w. a bt o ols o nli ne.c o m

A B R A SI V E S O L U TI O N S

A: 1 Wi n d mill C ott a ges, Dil m ore L a ne, Cl ai nes, W orcester, W R 3 7 R X T: 0 7 9 6 2 0 5 9 1 6 5 E: a br asi ves ol uti o ns @t al kt al k. net

A L L L E AT H E R J A C K E T S

A: 5 3 St ort hes Hall L a ne, Kir k b urt o n, H u d ders fi el d, H D 8 0 P T T: 0 1 4 8 4 6 0 6 0 0 8 / 0 7 9 6 0 9 2 6 0 6 6 E: j. h all as @tisc ali.c o. u k

A UT O H OSE A N D R E S T O R A TI O N P R O D U C T S

A: 9 Ba g n all R o a d, Milt o n, St o ke o n Tre nt, S T2 7 AY T: 0 1 7 8 2 5 4 2 4 8 6 E: a ut o h ose @ y a h o o.c o. u k

T H E A U T O M O BI L E A S S O CI A TI O N

A: S w all o w fi el d O ne, W ol ver h a m pt o n R o a d, Ol d b ur y, B 6 9 2 A G T: 0 7 7 3 8 7 9 3 6 7 4 E: d a niel. h us b a n d @t he a a.c o m W: w w w.t he a a.c o m

B R ASS C R AFT

A: Farle y M o u nt, H o gs Bac k, Se ale, Far n h a m, G U 1 0 1 E U T: 0 1 2 5 2 7 8 2 7 0 2 E: cris gl o ver @ br asscr aft.c o. u k W: w w w. br asscr aft.c o. u k F or o ver 3 5 ye ars Br asscr aft h as bee n m a ki n g wi n dscree ns, fr a mes a n d br ass w or k f or t he a ut o m oti ve i n d ustr y. C o br a wi n dscree ns a n d a ncill aries are n o w t he m aj or p art of pr o d ucti o n f or c ust o mers i n t he U K a n d ar o u n d t he w orl d. Ple ase c o me a n d disc uss y o ur C o br a re q uire me nts i n Hall 3.

C A R B UI L D E R S O L U TI O N S

A: Re dl a n ds, Li n dri d ge L a ne, St a ple h urst, T N 1 2 0JJ T: 0 1 5 8 0 8 9 1 3 0 9 E: i nf o @c ar b uil ders ol uti o ns.c o m W: w w w. nf a ut o.c o. u k C ar B uil der S ol uti o ns … Gre at pr o d ucts, g o o d prices a n d e ve n better ser vice. Pic k u p o ur l atest c at al o g ue o n t he st a n d. S u bscri be t o o ur ne wsletter at w w w.c bs o nli ne.c o. u k f or u p d ates a n d o ff ers.

2 2 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

0 0 8 e x hi biti o n.i n d d

22

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


c o m pl et e

U nit 1 4, R ail w a y E nt er pri s e C e ntr e, S h elt o n N e w R o a d, St o k e- o n- Tr e nt , St aff or d s hir e S T 4 7 S H T el e p h o n e: 0 1 7 8 2 2 0 8 0 5 0 E m ail: s al e s @ blit z w orl d. c o. u k

w el di n g s ol uti o n s

V isit ou r sta n d No . 1 4 2

IG e ld in a ch in e s

IG T In e rte r

A v ail a bl e a s a t u r n k e F o r r o a d, t r a c k d a y oy o r i n kit f o r m r off- r o a d u s e

N E W VI GI L A N T E S P O R T BU G GY N E W Kit s st a rt f r o m

£1995

( pl u s V A T)

w w w. b l i t z w o r l d . c o. u k

C ust o m C h r o m e Lt d Perf or m a n c e E x h a usts S p e ci alists H o m e Of T h e C h e r r y B o m b

®

ro

£ 50

I ncl. V AT

W e s t o c k a wi d e r a n g e of Tr a di ti o n al, C o b r a a n d M a g n oli a g a u g e s.

O n e off e x h a u st s f or all kit c ar s All C o br a si d e pi p e s a n d s hi el d s o ur s p e ci alit y C o st eff e cti v e e x h a u st r e p air s f or a n y m a k e of v e hi cl e Est a blis h e d wit h a w e alt h of ex h a ust m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o gy si n c e t h e l at e 1 9 7 0’s, t his w e bsit e pr ovi d es y o u wit h t h e v ery l at est i n st ai nl ess st e el sil e n ci n g. H avi n g d ev el o p e d a n e w st ai nl ess i nt er n al sil e n ci n g str u ct ur e, t h e c o m p a ny c a n n o w off er s u p eri or ex h a ust c o m p o n e nts pr ovi di n g u ns ur p ass e d sil e n ci n g a n d p erf or m a n c e. O T H E R S E R VI C E S & P R O D U C T S A V AI L A B L E Tu b e b e n di n g, s u p pli ers T 3 0 4 st ai nl ess st e el a n d mil d st e el Tu b e a n d b e n ds. 3 1 6 d airy b e n ds. M et al fi nis hi n g, c o ns ult a n cy t o t h e a ut o m otiv e a n d a er o n a uti c al tr a d es. S u p pli ers of hi g hly p olis h e d st ai nl ess st e el sil e n c ers, b ox es a n d syst e ms. M a n uf a ct ur ers of t h e f a m o us C h erry b o m b ® ex h a ust. Fl exi t u b e, br a c k ets, cl a m ps, p erf or at e d t u b e, b af fl e d b a c k b ox es, b o b bi ns, si d e pi p es, h e at s hi el ds, h e at wr a p, ex h a ust w a d di n g, mi d dl e b ox es, b a c k b ox es, c h erry b o m bs ®, t ail b o m bs, m uf fl ers, c at alyti c c o nv ert ers, fl a n g es, m a nif ol d kits, s o u n d b arri ers, r e p a c k a bl e sil e n c ers, r a n g e r ov er tri ms, fl exi s e cti o ns, t ail pi p e’s.

L o m o n d H o use |

W e d di n gt o n T err a c e | N u n e at o n |

W ar wi c k s hir e | C V 1 0 0 A G

T: 0 2 4 7 6 3 8 7 8 0 8 | F: 0 2 4 7 6 3 4 1 6 6 0 | E: s al e s @ c u st o m- c hr o m e. c o. u k

w w w. c u st o m - c h r o m e. c o. u k

w w w. di gi t al- s p e e d o s. c o. u k v m a x bi t z @ g m ail. c o m | T el: 0 1 5 6 4 7 7 5 5 2 2 V m a x bi t z. c o m L t d C o r n e r F a r m, A r d e n G a t e s, P a c k w o o d R o a d, L a p w o r t h B 9 4 6 E J C o m p a n y N o: 5 3 9 0 6 1 2 V A T N o: G B 9 3 6 1 2 2 0 4 6

T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 2 3

a d s l a y o ut.i n d d

23

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 5 p m


E X HI BI T O R LI S TI N G 2 0 1 8 C K W DI S T RI B U TI O N L T D

G & T T O OLS

C O A C H T RI M MI N G S U P P LI E S

M A K E E N D S M E E T LT D ( M E M F A S T)

A: 2 1 Q uee ns C o urt, Greets Gree n R o a d, West Br o m wic h, B 7 0 9 E Q T: 0 7 9 5 7 4 2 0 0 7 6 E: c k wt o ols @ h ot m ail.c o. u k A: Tre va ni o n, 8 4 A ustre y R o a d, Wart o n, B79 0 H Q T: 0 1 8 2 7 8 9 4 0 1 1 E: s ales.ctss p ares @e m ail.c o m Ma n uf act urers a n d s u p pliers of kit c ar access ories, li g hti n g a n d tri m.

C O O L E X H E AT T R A N S F E R LT D

A: e F or mer A m b ul a nce St ati o n, 1 Sal o p Street, Da y br o o k, N otti n g h a m, N G 5 6 H P T: 0 1 1 5 9 4 2 3 3 4 4 E: i nf o @c o ole x perts.c o. u k W: w w w.c o ole x perts.c o. u k C o ole x h as a d de d t he P ol o deri ve d a n d Esc ort deri ve d al u mi ni u m r a di at ors t o its Tr a nsf or mer r a n ge. ese r a di at ors are st ore d bl a n k a n d t he h oses a n d o utlets a d de d t o y o ur desire d p ositi o ns. e Esc ort is t he s h orter versi o n of its accl ai me d C orti n a/ R S Esc ort/ Me xic o r ace q u alit y r a di at ors a n d c o mes i n t he t hree c ore sizes, fitti n g t he G B S, L ot us, C ater h a m, etc. e P ol o r a di at or i n t he t hree sizes c a n h a ve pi pes o n eit her t a n k, t o p or b ott o m a n d c a n als o be m o u nte d vertic all y f or sli m fr o nte d c ars. C o ole x als o s peci alises i n vi nt a ge, veter a n, cl assic, r aci n g a n d r all yi n g r a di at ors.

C U S T O M C H R O M E LT D

A: L o m o n d H o use, We d di n gt o n Terr ace, N u ne at o n, C V 1 0 0 A G T: 0 2 4 7 6 3 8 7 8 0 8 E: s alesi nf o @c ust o m-c hr o me.c o. u k W: w w w. perf or m a ncee x h a usts.c o. u k Ma n uf act urers of perf or m a nce e x h a usts i n T 3 0 4 st ai nless steel a n d mil d steel. Parts c a n be s u p plie d f or all e x h a usts i n kit f or m, fr o m a si n gle be n d t o a f ull s yste m. We are m a n uf act urers of t he f a m o us C herr y B o m b a n d h a ve a we bsite c alle d t he be n ds h o p.c o. u k f or all y o ur e x h a ust be n d nee ds. Presse d be n d a n d m a n drel a vail a ble i n st a n d ar d a n gles of 4 5, 7 5 a n d 9 0 de grees b ut ot her a n gles are a vail a ble o n re q uest. w w w. perf or m a ncee x h a usts.c o. u k w w w.c herr y b o m b.c o. u k w w w.t he be n ds h o p.c o. u k

E X A C T T R A DI N G

A: U nit 4 6 Hai n ge R o a d, Ti vi d ale, Ol d b ur y, B69 2P D T: 0 7 9 7 0 6 6 0 0 0 1 E: e x act.tr a di n g @li ve.c o. u k

A: 5 Will o w g art h Cl ose, R y hill, Wa ke fiel d, WF4 2PP T: 0 7 9 7 9 4 2 2 9 6 9 E: g a n dtt o ols @ h ot m ail.c o m

A: 3 C o urt C ott a ges, U p per E n d, Birli n g h a m, Pers h ore, W R 1 0 3 A A T: 0 1 3 8 6 5 5 6 8 6 8 E: m a ke.e n ds. meet @ btc o n nect.c o m W: w w w. me mf ast.c o m M E Mf ast will s h o w its ri vet n ut h a n d t o ol, a p pr o ve d b y Nat o w orl d wi de, t o get her wit h its p o p ul ar ri vet n uts ( metric/ u ni fie d i n steel, al u mi ni u m, st ai nless steel), r u b ber n uts a n d ot her f aste ners.

C O O L E X H E AT T R A N S F E R LT D

S &J M OT O R S

M A R T RI M L T D

A: U nit 1 0, Mill b uc k Wa y, S pri n g vale I n d ustri al Est ate, Sa n d b ac h, C W11 3 H T T: 0 1 2 7 0 7 6 7 7 7 1 E: tri m @ m artri m.c o. u k W: w w w. m artri m.c o. u k

A: S pri n g fiel d, S h a w Br o w, W hittle-le- W o o ds, C h orle y, P R 6 7 L E T: 0 1 2 5 7 2 6 2 8 8 1 S &J M ot ors sells a g o o d r a n ge of c o m p o ne nts f or kit a n d cl assic c ars. e r a n ges i ncl u de c hr o me w or k, li g hti n g, mirr ors a n d l ar ge selecti o n of access ories. S &J m a n uf act ures a g o o d r a n ge of i n- h o use pr o d ucts a n d s peci alise i n C o br a c o m p o ne nts i ncl u di n g l oc ksets, hi n ges, ve nts, s u n vis ors, wi n d- wi n gs, als o m a n y s m all r u ns re q ueste d b y o ur c ust o mers.

N DP T O OLS

T O OL ST OP

A: Ri d ge fiel d, 1 St Mar ys R o a d, Netle y A b be y, S o ut h a m pt o n, S O 3 1 5 A T T: 0 2 3 8 0 4 5 5 2 8 5/ 0 7 8 9 5 3 4 7 1 7 2 E: de nise m pi n k @ bti nter net.c o m We sell t o ols a n d si g ns.

P O P P A R T S P L U S LT D

A: 5 2 4 Ne w Street, Hilc ote, Alfret o n, D E55 5 H U T: 0 7 7 2 1 5 9 3 2 9 6 E: p o p p arts pl us @ bti nter net.c o m W: w w w. p o p p arts pl us.c o. u k R o ver V 8, c ar b a n d i nlet p ac k a ges. F or d, C he v y, ot her V 8 t u ni n g p arts, ne w a n d use d kit c ar p arts. T 5 C he v y a n d F or d 5 s pee ds, R o ver V 8 ge ar b o xes, l ots of A meric a n p arts a n d me m or a bili a. S peci al o ffers a vail a ble.

P X C L E AT H E R

A: 2 8 W orcester R o a d, Gre at Witle y, W orcester, W R 6 6J T T: 0 7 8 7 0 5 0 0 6 2 0 E: witle ycl aire @ y a h o o.c o. u k

R E C Y C L E D TI M E

A: 1 4 F o x gl o ve R o a d, W orcester, W R5 3 H G T: 0 7 9 8 9 9 4 6 7 1 7 E: t pl ycett @ bti nter net.c o m

RI L E Y’ S T U C K S H O P T: 0 7 7 4 5 7 9 5 8 5 0

A: 1 6 Gre at H oll a n ds S q u are, Br ac k nell, R G12 8 U X T: 0 1 3 4 4 4 2 1 7 1 8 E: allt y pet o ols @ a ol.c o m A g o o d r a n ge of h a n d t o ols, i ncl u di n g Dr a per, L aser, G u ns o n a n d m a n y m ore f or t he kit c ar e nt h usi ast.

T U R B O T RA DE U K

T: 0 7 9 2 6 2 5 6 5 5 1 E: t ur b otr a de u k @tesc o. net W: w w w.t ur b otr a de u k.c o. u k We sell st ai nless steel f aste ners i n metric, metric fi ne, U N F a n d U N C. E n gi neeri n g a n d a ut o m oti ve t o ols a n d access ories. Br a n ds i ncl u de Ecli pse, D or mer, St a nle y, or, Ber ge n, Ve wer k a n d m a n y m ore.

W RI G H T S A U T O S U P P LI E S

A: U nit 4, Hi g h w a y P oi nt, 2 3 9 Torri n gt o n Ave n ue, C o ve ntr y, C V 4 9 A Q T: 0 2 4 7 6 4 7 0 3 7 7 E: s ales @ wri g hts a ut os u p plies.c o. u k W: w w w. wri g hts a ut os u p plies.c o. u k We are a frie n dl y f a mil y b usi ness t h at h as bee n i n t he A ut o m oti ve S u p plies I n d ustr y f or o ver 4 0 ye ars. We sell metric, U N F, U N C, B S F fi xi n gs a n d f aste ni n gs, a n d e x h a ust cl a m ps i n st ai nless a n d hi g h te nsile, f uel h oses, c o p per br a ke pi pes a n d fitti n gs, h ose cli ps, P-cli ps, electric al wiri n g a n d ter mi n als.

2 4 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

0 0 8 e x hi biti o n.i n d d

24

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


c o m pl et e

vi si t u s a t s t o n e l ei g h 2 0 1 8 s t a n d 4 8

w el di n g s ol uti o n s

V isit ou r sta n d No . 1 4 2

R e n t re e All

el di n G as es

H O B B Y W E LD T h e Ori gi n al R e nt Fr e e G a s C yli n d er

B

KI T C M W

O

N V E R SI O N S F 3 - S E RI E S E 3 6

O R E 4 6

d m o s p o r t s c a r s. c o m f a c e b o o k. c o m / d m o s p o r t s c a r s p h o n e: + 4 4 ( 0 ) 1 6 2 2 5 3 5 0 0 1

ro

£ 32

IG TI G Ar o n Nitr o e n

I ncl. V AT

.2 4

Memfast Ad QP – April 2013:Layout 1

an

18/2/13

or e as es

09:37

Page 1

M E M f ast - Y O U R s u p pli er of c a pti v e f ast e n ers a n d t o ols. Ri v et N uts i n all m at eri als, R u b b er N uts, S w a gi n g I ns erts, H oll o w W all Scr e w A nc h ors, St a n d ar d & S elf T a p pi n g T hr e a d e d I ns erts & Pl astic Ri v ets.

R N H T 4 8 / 41 0 Ri v et N ut H a n d T o ol

• N e w D ur a bl e P ol y pr o p yl e n e C as e •

• Mm at4 terio alsM 1 0 ri v et n uts i n all • UR onibqustu e, &p catoe mntpeactd t o ol • - m a d e i n t h e U. K. • E as y t o ass e m bl e a n d us e • Eriasv ety cnoutsn v ersi& om netrict o riU vN etC / stU uN Fds • Ms aocnkdretelsh eara de cstaapnscrd ared ws1 2. 9 T EL: + 4 4 ( 0) 1 3 8 6 5 5 6 8 6 8 E M AIL: i nf o @ m e mf ast.c o. u k

w w w. m e mf ast.c o. u k

T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 2 5

a d s l a y o ut.i n d d

25

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 6 p m


E X HI BI T O R LI S TI N G 2 0 1 8

O U T SI D E T R A D E S T A N D S ALL T O OLS

A: 3 Vic ar a ge Cl ose, Watt o n, Dri ffiel d, Y O25 9 AL T: 0 7 8 6 8 8 4 9 8 5 8

C H E RI S H E D V E HI C L E I N S U R A N C E S E R VI C E S ( A - P L A N G R O U P)

A: 4 2- 4 4 C h a pel Street, atc h a m, R G18 4 QL T: 0 3 3 3 2 0 7 6 5 9 7 E: c heris he d.t h atc h a m @ a pl a n.c o. u k W: w w w.c heris he d ve hiclei ns ur a nce.c o. u k Pr o vi di n g t he ri g ht i ns ur a nce c o ver at t he ri g ht price. I n de pe n de nt s peci alist i ns ur a nce a d vice f or t he e nt h usi ast o w ner. C all us or visit us at t he s h o w.

A RI E S M O T O R S P O R T

A: D o w n fiel d H o use, Ll a ntris a nt R o a d, C a pel Ll a nillter n, C ar di ff, C F 5 6J D T: 0 2 9 2 0 8 9 1 7 4 6 E: hell o @ aries m ot ors p ort.c o m W: w w w. aries m ot ors p ort.c o m

C O S T C O W H O L E S A L E U K LT D

A: 5 1 Torri n gt o n Ave n ue, C o ve ntr y, C V4 9 A Q T: 0 2 4 7 6 8 5 4 6 6 8 E: m ar keti n g 1 2 2 @c ostc o.c o. u k W: w w w.c ostc o.c o. u k C ostc o w h oles ale is a c as h a n d c arr y me m bers hi p w are h o use bri n gi n g y o u t he best q u alit y pr o d ucts at t he l o west p ossi ble prices. C ostc o c urre ntl y h as 2 8 l oc ati o ns i n t he U K. To fi n d o ut m ore visit w w w.c ostc o.c o. u k or visit t he st a n d.

A RI E S M O T O R S P O R T

K E N & L Y N R E S T O R A TI O N FA CT O RS

A: 1 0 Me a d o w L a ne, D o ve H oles, B u xt o n, S K17 8 D G T: 0 1 2 9 8 8 1 4 8 1 3 E: k b ur de ki n @ a ol.c o m

PA R WEL D

A: e P o pl ars, 3 8 E de n Gr o ve, S w all o w nest, S he ffiel d, S 2 6 4 T P T: 0 1 1 4 2 8 7 9 6 7 1 E: i nf o @cr aft pe o ple 2 0 0 0.c o. u k W: w w w.i nf o @cr aft pe o ple 2 0 0 0.c o. u k

A: Be w dle y B usi ness Par k, L o n g Ba n k, Be w dle y, D Y 1 2 2 T Z T: 0 1 2 9 9 2 6 6 8 0 0 E: i nf o @ p ar wel d.c o. u k W: w w w. p ar wel d.c o. u k Par wel d is a gl o b al m a n uf act urer a n d de vel o per of wel di n g t orc hes, m ac hi nes a n d ass oci ate d pr o d ucts, i ncl u di n g P P E.

D A K A R 4 X4

S P E E D 3 A U T O M O TI V E

C R AFT P E O PL E 2000

A: 1 4 3 Sile b y R o a d, Barr o w U p o n S o ar, L o u g h b or o u g h, L E 1 2 8 L W T: 0 7 9 7 9 8 1 2 6 9 3 E: t ori @ d a k ar 4 x 4. me. u k W: w w w. d a k ar 4 x 4. me. u k E nj o y s o me m u d d y acti o n o n t he Da k ar o ffr o a d 4 x 4 c o urse. S uit a ble f or all t he f a mil y.

I K S U P P LI E S

T: 0 7 7 6 8 5 3 1 2 5 3 We sell m ot or tr a de c o ns u m a bles i ncl u di n g f uel li nes, electric al c o n nect ors, n uts, b olts, scre ws, U N F st ai nless steel c o m p o ne nts, pl us l ots m ore.

A: U nit 2 C, To w L a w I n d ustri al Est ate, To w L a w, Bis h o p A uc kl a n d, D L 1 3 4 B B T: 0 1 3 8 8 2 0 5 1 5 2 E: ste ve @s pee d 3 a ut o m oti ve.c o. u k W: w w w.s pee d 3 a ut o m oti ve.c o. u k S pee d 3 A ut o m oti ve’s Gr o u p B Metr o 6 R 4 Re plic a. B uilt usi n g a c ust o mer-s u p plie d A usti n or R o ver Metr o b o d ys hell t he n f ull y- wel de d t o o ur o w n bes p o ke desi g ne d s p acefr a me c h assis. P o were d b y a mi d-e n gi ne d A u di V 6 p o wer pl a nt a n d A u di tr a ns a xle, o fferi n g f a nt astic perf or m a nce a n d he a dt ur ni n g w here ver it g oes.

W C D T O OLS

A: 4 He d w ort h Street, C hester le Street, D H3 3 E W T: 0 7 8 0 1 9 5 2 8 5 0 E: 2 4 8s pri n ger @li ve.c o m

W E S T FI E L D S P O R T S C A R S L T D & M T E C H LI T E L T D

A: West fiel d S p orts C ars Lt d, U nit 1, Gi b b o ns I n d ustri al Par k, Ki n gs wi nf or d, D Y 6 8 X F T: 0 1 3 8 4 4 0 0 0 7 7 E: i nf o @ west fiel d-s p ortsc ars.c o. u k W: w w w. west fiel d-s p ortsc ars.c o. u k West fiel d is t he l ar gest Britis h- o w ne d m a n uf act urer of kits a n d nic he ve hicles i n E ur o pe, e x p orti n g b ot h kits a n d c ars w orl d wi de t hr o u g h a net w or k of f act or ytr ai ne d de alers. St o nelei g h’s c ar dis pl a y will s h o w t he m o del r a n ge fr o m t he e ntr y le vel S peci al E diti o n t o t he r a n ge-t o p pi n g S p ort 2 5 0. A g ai n t his ye ar’s s h o w will h a ve a l ar ge selecti o n of p arts a n d all o w ners of all m ar q ues of c ars are welc o me t o c o me a n d vie w t he b ar g ai ns. e West fiel d Drifti n g e ve nt will c o nti n ue t o t hrill t he cr o w ds a n d is l oc ate d i n its us u al p ositi o n o utsi de t he m ai n h all o n bl oc k 5 2 of Ave n ue M. e drift e ve nt o ffers c he a p t hrills a n d si de w a ys acti o n i n a b u n d a nce … Dri vi n g E x perie nce Da ys c a n als o be b o o ke d wit h Mtec h Lite Lt d. Visit w w w. mtec hlite.c o. u k or tele p h o ne 0 3 3 3 3 4 4 4 1 3 2.

2 6 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

0 0 8 e x hi biti o n.i n d d

26

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


C

O

N V E R

S I

O

N

K I T

S

T H E O N LY B O X S T E R G T C O N V E R SI O N KI T S N E W

F O R

2 0 1 8

T H E G T B & G T B R S C O N V E R SI O N KI T’ S D E SI G N E D F O R T H E P O R S C H E 9 8 6 & 9 8 7 B O X S T E R R A N G E

T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 2 7

a d s l a y o ut.i n d d

27

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 6 p m


C L U B LI S TI N G 2 0 1 8 A RVE Bl oc k N u m ber: C u m ber Par k

CL U B V O RTE X Bl oc k N u m ber: 6 3 B

A NI M O T O B U G GI E S Bl oc k N u m ber: Gr a n d Ri n g, Ave K

C O VI N O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 1 8 D

A P P L E C O U N T Y KI T CA R CL U B Bl oc k N u m ber: 1 8 B A RI E S O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 3 3 E A RI S T O C A T O W N E R S’ R E GI S T E R Bl oc k N u m ber: Gr a n d Ri n g, Ave K B A N H A M O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 4 E B E A C H B U G G Y.I N F O Bl oc k N u m ber: 6 3 B T HE BE A UF O R D CL U B Bl oc k N u m ber: 5 9 B B E R TI NI O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 2 7 C BI R KI N O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 2 7 C

D A K A R 4 X 4 O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 1 1 A D A X R U S H O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 4 0 C D N A O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 9 C D U NS M O RE M OT O R CL U B Bl oc k N u m ber: 2 6 C D U T T O N O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 1 7, 2 6 B T H E E A G L E O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 5 4 H E A S T A N G LI A N KI T C A R CL U B Bl oc k N u m ber: 5 9 G E X O O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 0 C

B RI S T O L KI T C A R C L U B Bl oc k N u m ber: 7 6 A

E X T R E M E O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 5 9 D

B U R LI N G T O N O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 5 4J

G A R D NE R D O U GL AS O W NE RS Bl oc k N u m ber: Ave n ue M

C A L E D O NI A N KI T C A R CL U B Bl oc k N u m ber: 4 6 D

T H E G E N T R Y R E GI S T E R Bl oc k N u m ber: 4 5 F

C HI L T E R N 7’ S Bl oc k N u m ber: 2 7 D

GE R M A N C O N CEPT CA RS Bl oc k N u m ber: 5 5 D

CI T R O E N S P E CI A L S C L U B Bl oc k N u m ber: 1 1 C

GI N E T T A O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 4 A

C L A N O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 4 G

G K D O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 4 6 A

CL U B M A R C OS I N T E R N A TI O N A L Bl oc k N u m ber: 5 9 F

G T 4 0 E N T H U SI A S T S CL U B LT D Bl oc k N u m ber: 1 8 A

CL U B N OVA Bl oc k N u m ber: 5 5 C

G T M O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 4 5 C

H A W K E O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 6 3 C I RI S H KI T C A R C L U B Bl oc k N u m ber: 2 8 A I T A LI A N R E P LI C A C L U B Bl oc k N u m ber: 4 6 B J A G O O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 5 A J B A O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 6 0

M A R C O S O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 3 3 C M A R LI N O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 4 1 M E R LI N O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 2 8 B M E V O W N E R S’ G R O U P Bl oc k N u m ber: 4 9 C MI D A S O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 0 A

JPS C Bl oc k N u m ber: 1 0 B, 6 C

MI N A RI O W N E R S’ R E GI S T E R Bl oc k N u m ber: 2 0 B

J Z R PI L O T S A S S O CI A TI O N Bl oc k N u m ber: 2 7 E

MI NI M A R C O S O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 5 0 A

K AI P A N C L U B & SEVE N CL U B CZE C H R E P U B LI C Bl oc k N u m ber: 5 5 D

M K O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 9 L

K E N T KI T C A R C L U B Bl oc k N u m ber: 4 5 B KI T C A R C L U B H OLL A N D Bl oc k N u m ber: 5 5 D

M N R O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 9J M O N G RELS CA R CL U B Bl oc k N u m ber: 5 4 D M O S S O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 4 6 C

KI T N E T. U K Bl oc k N u m ber: 7 6 A

M U D D Y B U G GI E S Bl oc k N u m ber: 4 9 D

L A M B O R E P R O D U C TI O N S Bl oc k N u m ber: 1 9 B

N G O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 4 0 A

LE C(L O C U ST E N T H U SI A S T C L U B) Bl oc k N u m ber: 4 9 F L O C OST CA R CL U B Bl oc k N u m ber: 2 9 C L OT US 7 CL U B OF G R E A T B RI T AI N Bl oc k N u m ber: 5 9 & 6t h Street L OT US A N D V X220 O W NE RS Bl oc k N u m ber: 6 B L U E G O O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 2 7 B M A G E N T A R E GI S T E R Bl oc k N u m ber: 5 4 B

N A TI O N A L KI T C A R H E RI T A G E T R U S T Bl oc k N u m ber: 2 6 D N O R T H W E S T KI T C A R O W N E R S’ G R O U P Bl oc k N u m ber: 6 3 B N O RT HE R N R OA DSTE RS Bl oc k N u m ber: 4 5 A O P E L M A N T A O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 6 A PI L G RI M C A R C L U B Bl oc k N u m ber: 7 6 A Q U A N T U M O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 3 5

2 8 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

0 2 8 Cl u b li sti n g.i n d d

28

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


C L U B LI S TI N G 2 0 1 8

R A W C US Bl oc k N u m ber: 1 1 B

S C A M P O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 2 0 F

RI C K M A N C A R S O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 7 6 B

S C O T TI S H KI T C A R C L U B Bl oc k N u m ber: 5 0 D

R O A D R U N N E R R A CI N G O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 0 B R O BI N H O O D OVE RL A N DE RS Bl oc k N u m ber: 1 8 C R O BI N H O O D O W N E R S’ C L U B & R E GI S T E R Bl oc k N u m ber: 4 0 B R O C H D A L E O W N E R S’ C L U B & F AI R T H O R P E SP O RTS CA R CL U B Bl oc k N u m ber: 5 0 G R O Y A L E O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 1 0 A S D R O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 0 F

S E B RI N G O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 4 9 A S H R O P S HI R E A L T E R N A TI V E C A R C L U B ( S H A C C) Bl oc k N u m ber: 2 7 C S O U T H W A L E S KI T & S P E CI A LI S T C A R C L U B Bl oc k N u m ber: 5 9 H

SPEE DSTE RS & SPY DE RS - T HE CL U B Bl oc k N u m ber: 3 3 D T H E S PI R E O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 6 3 A S PI RI T O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 5 9 A S T R A T O S E N T H U SI A S T S CL U B Bl oc k N u m ber: 5 1 C S UFF OL K C OASTAL KI T C A R C L U B Bl oc k N u m ber: 5 9 K

T RI KI N G O W N E R S Bl oc k N u m ber: 5 0 H TV R S CL U B Bl oc k N u m ber: 5 4 C U K C O B R A R E P LI C A CL U B Bl oc k N u m ber: 3 4 U L TI M A P A R K Bl oc k N u m ber: 5 9 VI N C E N T H U R RI C A N E R E GI S T E R Bl oc k N u m ber: 3 3 B

TE A M GT M Bl oc k N u m ber: 4 9 E

VI N DI C A T O R O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 5 4i

S O U T H E R N KI T C A R CL U B Bl oc k N u m ber: 3 3 A

TI G E R O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 5 1 A

W E S T FI E L D S P O R T S CA R CL U B Bl oc k N u m ber: 4 8, 5 3

S P A R T A N O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 2 7 A

T RI B U T E A U T O M O TI V E O W N E R S’ C L U B Bl oc k N u m ber: 4 9 B

WI L D C A T O W N E R S’ CL U B Bl oc k N u m ber: 1 9 A

S O U T H Y O R K S HI R E KI T CA R CL U B Bl oc k N u m ber: 5 0 H

T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8 2 9

0 2 8 Cl u b li sti n g.i n d d

29

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

3: 1 2 p m


WA NTE D W e st fi el d s

T R A C K D AY S 2 018

B O U G H T a n dS OL D

J OI N C K C O N T R A C K I N 2 0 1 8 – A N D S A V E £ 2 0 P E R D A Y I F Y O U’ R E A S U B S C RI B E R!

W e c oll e ct fr o m a n y w h er e i n t h e U K, wit h i m m e di at e c a s h s ettl e m e nt. O ur tr ail er i s r e a d y M o n d a y t o S u n d a y at a ti m e t o s uit y o u.

E A C H T R A C K D A Y £ 115 O R

J U S T £ 9 5 F O R S U B S C RI B E R S!

P A R T S • U P G R A D E S • D E T AI LI N G W H E EL A N D T Y R E P A C K A G E S A C CI D E N T R E P AI R • S E R VI CI N G

E X T R A D RI V E R £ 2 0 E A C H

C K C/ O M E X T R A C K D A Y A T L L A N D O W S at ur d a y 1 9 M a y

C o nt a ct A n dr e w f or c urr e nt st o c k li st or v e hi cl e v al u ati o n a n d c oll e cti o n. Vi e wi n g s b y a p p oi nt m e nt. J u st off J 1 3, M 4 2

07976 701902 a n dr e w @t o y b o x c ar s. c o. u k 01283 211431

w w w.t o y b o x c ar s. c o. u k

T o y b o x St o n el ei g h 1/ 4 p g 2 0 1 8.i n d d

F or a t ot al i n si g ht...

C K C T R A C K D A Y AT BLY T O N P A R K

‘ T o y b o x S p e ci ali st C ar s’

B O O K Y O U R PL A CE N O W W W W. C O M P L E T E KI T C A R. C O. U K 01476 978 8 4 3

1

1 2/ 0 3/ 2 0 1 8

S u n d a y 2 3 S e pt e m b e r

2 0: 5 6

3 0 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

a d s l a y o ut.i n d d

30

1 4/ 0 3/ 2 0 1 8

2: 0 6 p m


B A N K H O LI D A Y WE E K E N D S u n d a y 6t h M a y & M o n d a y 7t h M a y 2 01 8

Sit e Pl a n 2 0 1 8

( 9. 30 a m t o 5 p m b ot h d ay s)

O a k Tr e e R e st a u r ant W a r wi ck C o m pl e x

36

Cl u b S e mi n ar s Li v e B a n d E v e ni n g E nt e rtai n m e n t P u bli c B a r s

77 75

D a k a r 4x 4 Of f-r o a d C o ur s e

68 69

F o o d C o ur t

30 47

21

79

12

74

37

42

80 81

E v e n t Co ntr o l Offi c e M ai n Fi r st Ai d P o st

62 64

43

38

31

22

13

62

62 62

C K C W o r k s h o ps Li v e 23

14

24

15

7

73

P u bli c C ar P ar k

32 ENT R A N C E

5

H a ll 2 88

89

C a r s f or S a l e

65

C u m b er Park

16

51

25 83

H a ll 3

83

63

58

26

17

10

6 83

R e st a u r ant & Bar E x hi bit o r s’ Ca rPark

H a ll 1

2

59

27 52

66

61

61

44

39

18

48

19

28

60

60

53

49

45

40

11

83

33

82 20

34

E NTRA NCE 76

35 55

54

50

46

2

29

Da kar Pi c k - up P oi n t

P u bli c C ar P ar k

41

W e st fiel d Sl al o m

B

DA K A R 4X 4 OF F R OA D C O U R SE

C

W E S T FI E L D SL AL O M

D

C A M PI N G

E

Z ONE

C L U B SI T E S

Z ONE

Z ONE

A

Z ONE

Kit C ar & C a m pi n g E ntr a n c e

F a r m ers F a yr e Far mShop

Z ONE

Di s a bl e d P a r ki ng

E X HI BI TI O N S H O W H ALL S

Or g a ni s e d b y : G R O S V E N O R S H O W S L T D T: 0 14 0 6 3 72 6 0 0 F ax: 0 14 0 6 3 72 6 0 2 T h i s pl a n h a s b e e n r e pro d u c e d a nd c a n n ot b e a c c ur at el y s c al e d . N ot e v er y i n di vi d u al cl u b st a n d h a s b e e n i n dic a t ed o n t hi s pl a n . T h e Or g a n i s er s r es e r ve t he ri g ht t o a me n d t hi s pl a n .

3 1 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

0 3 1 M a p.i n d d

31

1 5/ 0 3/ 2 0 1 8

1 1: 0 9 a m


KEEP C AL M

2003

15

2018

N O P RI C E I N C R E A S E S

B UIL DI N G M O ME N T U M TKC TR A C K

TKC

TR A C K

KI T

C UST O M

W e ar e

E Cl a s siarc L O T U S E LI T Kit c

15

2 0 0 3- 2 0 1 8

S SI C NE W & CL A V E R SI O N S – KI T S & C O N

t ur n s

KI T

C UST O M

T ur n a Y a m a h a R1 i nt o a 2ri k e t h r e e - w h e el e r

600 + bhp

p er t o n n e =

YI K E S!

KI T S & C O N V E R SI O N S – N E W & C L A S SI C

5 0

Or a n g e Cr u s h L

T wi n - e n gi n e d

WI N ! M K I n d y B

FA

R e b uilt 22 0bhp Z et e c

OT US E U R O PA

T wi n- C a m

L A U NI V E R S PA F UEL P U M

V- S T O R M A L E R T!

J ui c y O ut s p a n Or a n g e D/ D A D S T U N NI N G LL AD M A R LI N B UI

c ar. c o e w w w.t ot al kit Vi sit o ur w e b sit

m

a zi n e Li k e u s: t k c m a g

ag T w e et u s: @t k c m

Gr e at

y 2018 J a n u ar y/ F e br u ar N T HLY £ 4. 9 5 BI- M O

X C S R AT R O D

N o v/ D e c 2 0 1 7 £ 4. 9 5 BI- M O N T HLY

OFF S ALE 2 8- 1 2- 1 7

OFF S ALE 0 1- 0 3- 1 8

9 5 still o nl y £ 4. V A L U E ,

N E W T E R R A PI N ? T 89

Vi sit o ur w e b sit e w w w.t ot al kit c ar. c o m

Li k e u s: t k c m a g a zi ne

T w e et u s: @t k c m a g

Gr e at

I N D U S T R Y G R E AT S...

D A V E FI S H E R

V A L U E , still o nl y £ 4. 9 5

Co metothe T K C mmaagg ssttaanndd H A L L 1; S T A N D 6 6

w w w.t ot al kit c ar. c o m 3 2 T h e N ati o n al Kit C ar M ot or S h o w St o n el ei g h 2 0 1 8

a Td sK lCa yPro out.im o.i n dn dd d 3 21

1 4/1 03/3/0 3/ 2 02 10 81 8 2:103:6 1 p6 m

Stoneleigh Showguide 2018  

The official 2018 show guide for the biggest kit car show in the world – Stoneleigh Show 2018.

Stoneleigh Showguide 2018  

The official 2018 show guide for the biggest kit car show in the world – Stoneleigh Show 2018.