__MAIN_TEXT__

Page 1

tema

yrke & utdanning

TORSDAG 26. JANUAR 2017

side 9-24

yrke og utdanning

9


10

tema

TORSDAG 26. JANUAR 2017

På veg mot ein jobb Vestlandet har oljenedtur og den største gruppa ledige i landet er i industrien. Elevar i Ølen ser likevel optimistisk på å ta mekaniske fag for å skaffe seg ei jobbframtid i industribedrifter. JON EDVARDSEN

Klargjering før sveising; Janicke Jaisna og Jon Olav Ramsvik på industriteknologi ved Ølen vidaregåande skule. 

Aktiviteten er stor i verkstaden på Ølen på kva ho skulle velje etter ungdomsskulen, vidaregåande skule, og mørke skyer på men i dag meiner ho at mekaniske fag er grunn av fallande oljeinvesteringar som rett hylle. forgreinar seg ut i mange bedrifter i — Eg var opptatt av å kome ut i jobb, og Rogaland og Hordaland, har ingen gro- eg har funne ut at mekaniske fag passar botn blant dei unge. meg bra sjølv om eg ikkje var så interesMartin Gjerde (17) frå Nedre Vats går sert i slike ting tidlegare. Haugalandet og på teknikk og industriVindafjord har fleire bedrifter ell produksjon (Tip) det mange retningar å velje mellom både for læreførste året (vg1), medan tid og når du seinare skal ha ein kan velje Janicke Jaisna (18) og jobb, seier ho. Vegard Torstenbø (17) Medelevane var også oppfrå Vikedal har valt industriteknologi det tatt av det å kome raskt i jobb, men dei var i andre året (vg2) . utgangspunktet interesserte både i motorar Det tredje året startar dei i lære i bedrift og det å skru på ting. for å ta fagprøve. — Etter at du er ferdig med Tip, er det mange retningar ein kan velje, og tar du Rett hylle industriteknologi andre året, opnar det Av dei tre var Janicke Jaisna mest usikker seg så mange alternativ at det nesten er

Røykomn er prosjektet denne veka, og Sander Hustoft er godt i gang.

vanskeleg å velje, seier Martin Gjerde. — Det var interesse som førte til at eg valde denne vegen, først moped og så bilar. Mest truleg vil eg bli industrimekanikar, seier Torstenbø.

Spår mangel Elevane høyrer til ei gruppe Næringslivets Hovedorganisasjon trur det blir mangel på framover mot 2030, nemleg faglært arbeidskraft innan ulike handverk. Ny teknologi er venta vil føre til at fleire må vere faglærte for å takle jobb i eksempelvis industrien. NHO si vurdering er også respons på at det relativt sett er færre som tar yrkesfagleg utdanning i den vidaregåande skulen. Denne tendensen har utvikla seg over fleire år.

I 2008 var det over 60 prosent som valde yrkesfag i Rogaland, medan andelen var nede i 51 prosent i 2015. Rogaland er blitt meir lik gjennomsnittet for landet der dei som startar i den vidaregåande skulen er jamt fordelte mellom studiespesialisering og yrkesfag. Ølen vgs har i det siste fått litt fleire elevar på studiespesialisering, medan yrkesfag er ganske stabil. For Ølen sin del er det så små endringar at yrkesfag ikkje taper terreng slik tala for Rogaland tyder på. Rogaland har for øvrig vore det fylket i landet med flest lærlingar.

Trur på olje Mange snakkar opp yrkesfag og behovet for fagarbeidarar i framtida, medan den dagsaktuelle situasjonen er at det er flest

Martin Gjerde, Vegard Torstenbø og Janicke Jaisna tar mekaniske fag og har tru på framtid i industrien trass i oljenedtur på Vestlandet.


TORSDAG 26. JANUAR 2017

YRKE OG UTDANNING

11

Usikkert kva som er lurt i bygg og anlegg.

Framskrivingar viser mangel på arbeidskraft i fag- og yrkesopplæringa, blant anna i pleie og omsorg for eldre, og bygg og anlegg.

Ingeniørar mista jobben

Det går fram av rapporten «Norges framtidige kompetansebehov» som Kunnskapsdepartementet la fram før jul. Den baserer seg på framskrivingar, erfaringstal med utgangspunkt i det som har vore, og har difor like mange spørsmål som svar på kva framtida vil bringe. Statistisk sentralbyrå sine framskrivingar (Dapi) viser eksempelvis at tilbodet vil overstige etterspurnaden i både kort og lang høgare utdanning etterspurnaden. Om ti år vil derimot tilbodet av arbeidskraft med fag- og yrkesopplæring bli for liten. Spesielt blir det mangel i pleie og omsorg av eldre, og sterk etterspurnad

Verdien av slike prognosar er omdiskutert rett og slett fordi samfunnet kan endre seg i retningar ein ikkje ser i dag. For nokre år sidan var ingeniørar framtidas mangelvare, og oljenæringa støvsaug marknaden. Ingen spådde på det tidspunktet at i 2016 ville den største arbeidsledige gruppa i Rogaland bli i ingeniør- og iktfag, og som på landsplan var den tredje største arbeidsledige gruppa, berre slått av bygg og anlegg og industriarbeid. Usikre moment i framtidas behov for arbeidskraft, og dermed utdanning, er veksten i folketalet, og innvandring. Og kanskje aller størst framtidig teknologisk utvikling, digitalisering og automatisering. Robotane sin inntogsmarsj er eit anna stikkord.

Er spennande tider Meir usikkert, men likevel gode utsikter til jobb, meiner lærar Lyder Aasbø. Han underviser på industriteknologi ved Ølen vidaregåande skule, og har ein stabil elevmasse frå år til år. — Det er spennande for elevane det som skjer i oljen og kva ringverknader det får. Men eg ser ingen grunn til at det ikkje skal ordne seg med jobb for elevar som fullfører fagbrev, seier han.

— Om det ikkje alltid blir førstevalet, så trur eg det blir jobb å få. Westcon er ein populær aktør i distriktet, seier Aasbø. Han viser fram ein plansje over kva elevane kan gå vidare med etter at dei er ferdige med industriteknologi, og tel 26 variantar, pluss såkalla kryssløp. — Det er mange nye vegar og moglegheiter enn då eg tok utdanning, konkluderer Lyder Aasbø.

FOTO: JON EDVARDSEN

ledige i industrien. Men konjunktursvingingar skremmer ikkje dei tre elevane, heller ikkje når det gjeld oljeindustrien. — Det er ikkje så mange jobbar i oljen som før, men oljeselskapa tar inn lærlingar. Eg har trua på at aktiviteten vil gå opp igjen. Det vil bli jobbar å få i Nordsjøen i framtida; det er ikkje slutt på at folk pensjonerer seg. Har ein lyst å jobbe i Nordsjøen, bør ein satse på det, seier Jaisna. — Vi hadde besøk av ein ansvarleg for lærlingane hos Westcon, og han sa at ein må følgje draumane sine også. Det trur eg er viktig, ikkje berre tenkje kortsiktig på kvar det kan vere jobb å få, seier Gjerde.

Bedrifter nær — Mange bedrifter held seg bra sjølv om

det er nedgangstider. Eg har tru på både Westcon og Aibel. Har du lite fråvær og god orden, får ein også læreplass. Det er kanskje endå viktigare enn karakterar, seier Torstenbø. Han meiner unge i Vindafjord og Etne er heldige som har mange bedrifter nær seg som gir god informasjon, og som tar inn lærlingar. Grunnopplæring i mekaniske fag gir mange vegar vidare, men dei mest aktuelle for dei tre er industrimekanikar, industrirøyrleggjar, platearbeid eller sveising når dei skal bli lærlingar. — Eg skal ha utplassering på Kårstø og sjå korleis det er å vere prosessoperatør. Utplassering er viktig for kva ein skal velje seinare, meiner Jaisna.

Eit lite miljø gir god kontakt med lærar Lyder Aasbø som gir tips til Aleksander Habbestad og Emil Eikesdal.

Jente ingen hindring Dei er også opptatt av y-vegen der dei kan gå vidare etter at dei har tatt fagbrev, eksempelvis å bli ingeniør. — Går ein den vegen, har ein uansett fagbrevet å falle tilbake på dersom ein ikkje når målet. Har ein fagbrev og jobberfaring før ein blir ingeniør, ser bedriftene på det som ein fordel, seier Martin Gjerde. I Ølen går 12 på industriteknologi, og i tillegg til Janicke Jaisna er det ei jente til på linja. Tip (vg1) har 15 elevar og ei er jente. Yrkesfag er ganske kjønnsdelt, med tilsvarande jentedominans på helse- og oppvekstfag. Jaisna synest ikkje det er noko problem å gå inn i eit mannsdominert fag og yrke. — Fleire jenter er blitt interesserte i yrkesfag som er mannsdominerte. Jenter

kan gjere ein like god jobb som gutar, meiner ho. Eleven frå Vikedal kunne lite om sveising og vinkelsliparar før ho starta, og synest ho har lært utruleg mykje. Alle dei tre elevane meiner det er ein stor fordel å ha skulegangen i eit såpass lite miljø som i Ølen. — Med små klassar får vi god tilbakemelding, og vi lærer ved å gjere ting og ikkje berre lese om dei. Her kan ein variere heile tida på arbeidsoppgåver, medan det på større skular er meir delt opp i bolkar, seier Martin Gjerde. Dei er opptatt av at det teoretiske må vere i orden, også språk der dei meiner både norsk og engelsk er viktig.

Traktoren frå Haugesund får ei overhaling av Simon Svendsbø.


12

tema

TORSDAG 26. JANUAR 2017

Utdanning som gir ein sikk Høgare utdanning innan helse og omsorg vil bli stadig meir etterspurd i åra som kjem. Dermed vil sjukepleiarstudent Linn Hege Gravelsæter (19) frå Etne bli ettertrakta på arbeidsmarknaden når ho er ferdig utdanna. IRENE MÆLAND HARALDSEN

Studieretning innan helsefag og på sjukepleiarutdanninga er sett landbruk på høgskule og univer- av til praksis. Elevane må innom sitetsnivå auka mest i søkjartal fem ulike typar praksis fordelt på i 2016 samanlikna med året før sjukehus, sjukeheim og psykiatri og viser ein oppgang på over 19,5 før dei kan gå opp til eksamen. %, medan nedgangen var størst I tillegg til praksisperiodane får innan tekniske fag. Gravelsæter ekstra Ved Høgskulen er fa r ing g jen nom Vest la nd au k a ferie- og helgejobb ved søknaden til sjuomsorgssenteret i Eg likar å kepleiarutdanning Etne. som førsteval med — Det er veldig hjelpa andre kjekt 13 % i Haugesund med praksis. og 27% på Stord Eg er ivrig etter å frå 2015 til 2016. læra ting og i Odda — Me hadde velfår eg vera med på det dig stor søknad i fjor. Det er eit meste. Ved å starta praksis på ein resultat av marknaden generelt. I sjukeheim får me læra grunnlegfjor tok me inn rundt 90 studen- gjande behov, og så lærer eg mykje tar på Stord og 110 i Haugesund, i jobben ved omsorgssenteret, fortel studiekonsulent ved HVL, seier ho. Kajsa Nordstrøm. Sjukepleiarstudent Linn Hege Mykje lesing Gravelsæter frå Etne er ei av Sjølv om store deler av studietida mange som kjempa om å få plass er sett av til praktisk arbeid betyr på det populære studiet. Etter tre det ikkje at teori er sett på vent. år på allmennfag ved Ølen vgs Studentane har heile tida teoresøkte ho seg til Bergen, men her tiske oppgåver som skal leverast blei kampen om plassen for hard. inn og pensum som skal lesast. — Eigentleg søkte eg i Bergen, — Det er masse teori sjølv om men snittet steig så mykje grunna me er i praksis. Etter at arbeidsdahøge søkjartal, så eg kom inn gen er slutt er det tilbake til hybepå Stord som var mitt andreval. len for å skriva oppgåver. Me må Det var ekstrem søknad til sju- lesa litt kvar dag. Det er eit tungt kepleiarutdanninga i fjor, fortel og travelt studie, med mykje som student Gravelsæter som er inne skal lærast på kort tid. Men det er i sitt første år på den tre år lange veldig kjekt. Eg kan anbefala stuutdanningsvegen mot eit yrke diet, understrekar nittenåringen. som sjukepleiar.

Rett val Den ferske studenten er godt nøgd med val av studie. Ho har lenge visst kva retning ho ville gå og trivst både på skulen og ute i praksis. — Eg har vore innstilt på sjukepleieutdanning sidan 9. klasse. Begge foreldra mine er knytt til arbeid i helsesektoren og Røde Kors, så eg har nok fått interessa frå dei, seier studenten som for tida er inne i sin første praksisperiode ved eit bu-og behandlingssenter i Odda. Halvparten av studietida

Hjelpa andre

Ein jobb innan helse-og omsorg kan vera både krevjande og travel. Å ha ansvar for andre er ein del av arbeidskvardagen til ein sjukepleiar. Evne til å visa omsorg er ein svært viktig eigenskap for alle som ynskjer å bli helsefagarbeidar. — Sjukepleiaryrket er travelt og ein må trivst med folk for å ha denne jobben. Andre viktige eigenskapar er å vera smilande og blid og ha evne til å observera pasienten. Eg likar å hjelpa andre og vera der for andre. Og så er det godt å sjå at folk set pris på det ein

Linn Hege Gravelsæter har valt eit studium med fleire alternative spesialiseringar.

gjer, seier den unge studenten som også strekkjer ut ei hjelpande hand til folk på fritida. — Eg er med i Røde Kors i Etne, seier ho.

FAKTA: rosentvis endring i søkjartal

Sikra jobb

n Sjukepleie - opp 19,8 %

Når Linn Hege Gravelsæter er klar for arbeidsmarknaden etter endt utdanning er ho mest sannsynleg sikra jobb. Ein rapport publisert av Statistisk Sentralbyrå i slutten av fjoråret analyserer etterspurnad av arbeidskraft i perioden 2014 til 2035. Her kjem det fram at tenester som veks mykje og som nyttar lang utdanning, er forsking, marknadsretta undervisning og helse og omsorg, medan sysselsetting innan petroleumsnæring vil gå sterkt ned i åra som kjem. — Det er lett å få jobb, men på mange sjukeheimar kan det vera vanskeleg å få 100% stilling. Eg ynskjer full stilling når eg er ferdig, seier studenten. Utdanning som sjukepleiar gjev godt muligheiter for vidareutdanning. Etter to års praksis i yrket står mange dører opne og studentane har ei rekkje fordjupingsalternativ å velja mellom. På lista står alt frå jordmor, anestesi og akuttsjukepleie til fagleg leiing og klinisk sjukepleie. Ferdig bachelor utdanning gir rett også til å søkja opptak på mastergrader. Om sjukepleiarstudenten frå Etne vel å fordjupa seg på eit fagområde vil tida vise. — Det hadde vore kjekt med vidareutdanning og eg har interesse for akuttsjukepleie. Eg får sjå når tida kjem, seier ho og er klar på kor ho helst vil jobba når tida på skulebenken er over i første omgang. — Sjukehus eller ambulanse lokkar mest, seier Linn Hege Gravelsæter.

til høgare utdanning frå 2015 til 2016

n Helsefag reseptar- opp 19,8% n Landbruk – opp 19,6% n Helsefag vernepleiar- opp 17,6% n Helsefag bioingeniør- opp 15,5% n Helsefag sosionom- opp 14,7% n Faglærar- opp 12,1% n Helsefag barnevern- opp 13% n Språk- opp 12 % n Helsefag radio- opp 10,6% n Realfag og samfunnsvitenskapleg- opp 9,55% n Helsefag medisin- opp 7,2% n Veterinær- opp 5% n Tekno maritim utdanning- ned 16,2% n Idrett- ned 13,8% n Tekno sivilingeniør- ned 8,1% n Historie- ned 7,8% n Økon/adm- ned 4,7% n Tekno ingeniør- ned 3,7% n Estetiske fag- ned 3,3%


YRKE OG UTDANNING

TORSDAG 26. JANUAR 2017

13

Bli ein del av Westcon si spennande framtid!

Me søkjer lærlingar Westcon ønskjer å sikre arbeidskraft med god kompetanse i framtida. Ein læreplass hos oss gir stor variasjon i arbeidsoppgåver; det meste innan skips- og riggreparasjonar. Dette gir ei allsidig opplæring og godt grunnlag for vidare skule eller karriere. Westcon Yards treng lærlingar innan faga: • Industrirøyrleggar • Industrimekanikar • Platearbeidar • Sveisar • IKT Servicefag • Kokk storhusholdning

Westcon Power & Automation treng lærlingar innan faga: • Elektromontør gr L (Ølen / Karmøy) • Automatikar (Karmøy) • Tavlemontør (Karmøy)

Du må ha gjennomført teorietisk opplæring i den vidaregåande skulen (VG1 + VG2) for relevant fagområde, vera motivert og pliktoppfyllande. For oss tel motivasjon og arbeidsinnsats like mykje som gode karakterar. Fleire opplysningar og registrering av søknad om læreplass finn du på karriereportalen vår på westcon.no/karriere

Søknadsfrist: 1. mars 2017 Westcon Group består av ei rekke selskap og er ein totalleverandør av dei beste og mest innovative løysingar, tenester og produkt innan riggmodifikasjonar, skipsbygging, skipsreparasjonar, design,offshore, løfteteknikk og elektroautomasjon. Westcon blei etablert i 1981 og er no over 800 tilsette.

www.westcon.no FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Ta Grannar med deg!

Studentabonnement

50% rabatt Som Grannar-abonnent kan du lesa heile avisa på både papir og på nett!

— Foto: Øyvind Sætre

ker jobb


tema

14

TORSDAG 26. JANUAR 2017

Tryggheim er en kristen skole med internat, og vi legger vekt på å skape et aktivt og godt miljø med elevene i fokus. På Tryggheim skal det være godt å være og godt å lære. Vi ønsker at du skal føle deg verdifull og trygg – samtidig som du får en lærerik, meningsfull og spennende skolegang.

Vg1

Studiespesialisering

Vg2

Studiespesialisering

Vg3

SKAL DU SØKJE SKULEPLASS TIL HAUSTEN?

Studiespesialisering

Bygg- og anleggsteknikk

Elektrofag

Elenergi

Data og elektronikk

Byggteknikk

Treteknikk

Odda vidaregåande skule tilbyr opplæring i følgjande utdanningsprogram

Helse- og oppvekstfag

Helsearbeiderfag

Barne&Ungd. arbeiderfag

Alt du trenger å vite, finner du på

made by

www.tryggheim.no

STUDIEFØREBUANDE

YRKESFAG

Påbygging til generell studiekompetanse

vagemm.no

 Bygg- og anleggsteknikk Vg1  Byggteknikk Vg2  Elektrofag Vg1  El-energi Vg2  Helse- og oppvekstfag Vg1  Helsearbeidarfag Vg2  Teknikk og industriell produksjon Vg1  Kjemiprosess Vg2  Kjøretøy Vg2  Industriteknologi Vg2  Smedfag Vg2

 Idrettsfag Vg1, Vg2 og Vg3  Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3—Realfag/språk, samfunnsfag og økonomi. ____ Innføringsklasse for framandspråklege

Odda har eit rikt kulturliv, og dei mange lag og organisasjonar har eit

fritidstilbod til dei fleste. Dei friluftsinteresserte har også mange alternativ.

Lærlingplass på Norsk Stein? Kvart år tar me inn lærlingar på Norsk Stein. I år kan du søkja lærlingplass på to av våre avdelingar ved Norsk Stein; Jelsa og Tau. Me tilbyr lærlingplassar innan desse faga: • Industrimekanikar • Kjemiprosess • Anleggsmaskinførar

• Anleggsmaskinmekanikar • Fjell og bergverk • Elektrikarfaget • Laboratoriefaget

Sommarvikar? Norsk Stein avd. Jelsa søkjer også etter motiverte sommarvikarar som kan arbeida innanfor følgjande avdelingar: • Laboratorieavdeling • Driftsavdeling

• Vedlikehaldsavdeling • Brudd-sprengingsavdeling

Søkjarane må vera minst 18 år. Bilsertifikat er ønskjeleg. Me søkjer også etter sommarvikarar til vår 5-skift, 3-skift og 2-skiftsordning i perioden juni-september ved avdelingar: • Logistikk ferdigvare • Logistikk brudd • Serviceavdelinga Førarkort, helst med kl. C Kompetansebevis på M2, M3, M4 og M6 Ver vennleg å skriv i søknaden kva avdeling du ønskjer å jobba som sommarvikar i og kva periode du kan arbeida. Kontaktperson: Anne Straabø Tjordal, tlf.: 52 79 29 00.

Send søknad med CV innan 01.03.17 til: Norsk Stein AS, Personalavdelinga Jelsavegen 512, 4234 Jelsa Eller på e-post: post@norsk-stein.no


TORSDAG 26. JANUAR 2017

YRKE OG UTDANNING

15

ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE

Veksthus for vett og vennskap

SØKNADSFRIST

Ved Ølen vgs har du dessa vala: - Studiespesialisering - Idrettsfag - Påbygg til generell studiekompetanse (23 / 30 timar)

-

Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Helse- og oppvekstfag Spesialundervisning i lita gruppe Innføringsklasse norsk

1. mars

For å søkje Ølen vgs: Gå inn på vigo.n o Velg Rogaland VIGO opnar 9. ja nuar 2017

Tel: 53766400

WWW.OLEN.VGS.NO

Hjemmefra, men ikke alene!

Lundeneset VGS er en kristen internatskole i Ølensvåg. Vi tilbyr Medieproduksjon, service og samferdsel, studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg til en god skolegang gir vi deg et trygt miljø, varierte fritidstilbud og venner for livet! Les mer om oss på www.lvs.no


16

tema

TORSDAG 26. JANUAR 2017

Lærlingen som blei sjef

Espen Vestbø starta som tømrarlærling før han utdanna seg til byggingeniør.

Espen Vestbø (30) har fått jobben som dagleg leiar i byggmeisterfirmaet der han starta som lærling.

I 2004 starta Espen Vestbø (30) som tømrarlærling ved byggmeisterfirma Haakull & Ersland AS i Skjold. Ved årsskiftet tok sandeidbuen over rolla som leiar i same firma. IRENE MÆLAND HARALDSEN

På få år har Espen Vestbø gått gradene mot leiarstilling i næringslivet. — Eg gjekk to år i lære og tok fagbrevet her hos Haalull & Ersland i ein alder av 20 år. Det var ein veldig kjekk plass å vera i lære. Eg starta læretida med å byggja omsorgsleiligheter i Haugesund og fekk vera med på heile bygget frå reising til innreiing, og eg hadde gode læremeistrar. Fagbrevet tok eg på ein garasje der eg måtte setja opp reisverk og sperrer, fortel mannen som 10 år seinare er tilbake der han starta si karriere som tømrarlærling. Denne gong er det leiarrolla han skal fylla. Ei rolle med spanade utfordringar, mykje ansvar og travle arbeidsdagar. Men den unge sjefen er van med å ha noko å hengja fingrane i og likar godt å koma i gang så tidleg som mogeleg på morgonkvisten. — Eg har fått meir ansvar, men har alltid likt å jobba. Og så er eg van med å starta dagen i seks-tida, seier den

ferske sjefen og skryt av staben som tel rundt 20 tilsette. — Me har ein triveleg arbeidsplass med eit godt team og stabile folk der stemninga er på topp. Humøret må vera med, seier han.

Vidareutdanning Etter endt utdanning som tømrar valde Vestbø å fortsetja utdanningsløpet og sikta seg inn på høgare utdanning. At han til slutt skulle bli bygningsingeniør var ikkje planlagt då han som ung 16 åring tok til på byggfaglinja ved den vidaregåande skulen. — Eg hadde ingen planar om å bli byggingeniør, men at eg ville bli tømrar var klart. Sidan berre blei det til at eg gjekk vidare og søkte meg inn på forkurs til ingeniørutdanning og kom inn. Etter eitt års studie i matte, fysikk, kjemi, norsk og engelsk i Grimstad, fekk eg studiekompetanse og søkte meg til tre års byggingeniørstudie ved universitetet i Stavanger, fortel Espen Vestbø.


TORSDAG 26. JANUAR 2017

YRKE OG UTDANNING

17

ein triveleg arbeidsplass med eit godt team og stabile folk

Byggmeisterfirmaet Haakull & Ersland står bak trearbeidet på nye Kopervik kyrkje.  FOTO: PRIVAT

FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

— Det var ei tøff utdanning. Særs første året med mykje matte og fysikk. Mange droppa ut undervegs, seier han.

Solid firma Byggmeisterfirmaet Haakull & Ersland AS vart etablert i 1993, og har spesialisert seg på større bygg, i tillegg til hytter og private oppdrag som tilbygg og ombygging. Dagens tre eigarar Svein Haakull, Oddvar Ersland og Asbjørn Kambe jobbar aktivt i firmaet, men leiarrolla har dei overlevert til den unge byggingeniøren frå Sandeid. Det har dei ikkje trega på. — Me er glade for å ha Espen tilbake. Ved å styrka kompetansen i bedrifta vil me ha høve til å ta større og meir varierte oppdrag. Han er engasjert, kan mykje om prosjektleiwing og er godt likt blant dei tilsette. At Espen er rett mann til å leia bedrifta er me ikkje i tvil om, seier eigarane.

Eigarar og leiing. Eigar Oddvar Ersland (t.v.), dagleg leiar Espen Vestbø, eigar Svein Haakull og eigar og tidlegare dagleg leiar Asbjørn Kambe. FOTO PRIVAT

I 2016 omsette byggmeisterfirmaet for 32 millionar kroner. Omsetninga har halde seg jamn opp gjennom åra og heile tida har dei hatt lærlingar under opplæring. — Det har vore jamt. Me er glade for å ha ein stabil og god kunnskapskrets og samarbeidspartnarar. Målet er å oppretthalda kvalitetsstempelet bedrifta har og å vidareutvikla gode rutinar for effektiv drift. Firmaet skal vera blant dei mest attraktive byggmeisterfirma på Haugalandet, både når det gjeld utføring, leveringstid og samarbeid, seier Vestbø. Haakull & Ersland er eit av få firma i distriktet som kan skryta av å ha kyrkjebygg på merittlista. Både den nye kyrkja i Etne og Skjold kyrkje står lista over store prosjekt der firmaet har stått for trearbeid og innreiing, og i desse dagar er dei engasjert i bygging av ny kyrkje i Kopervik som etter planen skal stå ferdig til påske. Til liks med Skjold blei også Kopervik ramma av kyrkjebrann.

— Det er ikkje mange firma som har utført kyrkjebygg, seier 30-åringen stolt.

Vegen vidare Sjølv om storprosjektet med kyrkjebygget på Karmøy går mot slutten, ser Vestbø lyst på framtida. Nye anbod tikkar stadig inn, og oppdrag som firmaet har kapasitet til å ta, blir med i anbodsrunden. — Det ser veldig bra ut for framtida. Det blir fortsatt bygd og me har alltid jobb, men me merkar eit stort press i marknaden så ein må heile tida skjerpa seg for å vinna fram. Det er mange om beinet, seier sandeidbuen som har busett nabobygda vest i Vindafjord saman med sambuar og deira vesle gut på seks månader. — Nå har eg slått meg til ro i Isvik sjølv om eg er sandeidsbu, seier han og trivst med det.


Anleggsmaskinførarfaget Anleggsmaskinførarfaget Anleggsmaskinførarfaget Barne- og ungdomsarbeidarfaget Barne- og ungdomsarbeidarfaget Barne- og ungdomsarbeidarfaget Helsearbeidarfaget Helsearbeidarfaget Helsearbeidarfaget TORSDAG 26. JANUAR 2017 Butikkslakterfaget ButikkslakterfagetButikkslakterfaget Kokkfaget Kokkfaget Kjøttskjerarfaget Kokkfaget Kjøttskjerarfaget Pølsemakerfaget Kjøttskjerarfaget Pølsemakerfaget Pølsemakerfaget Slaktarfaget Slaktarfaget Tømrarfaget IKT-servicefaget Slaktarfaget Tømrarfaget IKT-servicefaget Anleggsmaskinførarfaget Tømrarfaget Kontor- og administrasjonsfaget IKT-servicefaget Anleggsmaskinførarfaget Kontor- og administrasjonsfaget Barneog ungdomsarbeidarfaget Anleggsmaskinførarfaget Resepsjonsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Barneog ungdomsarbeidarfaget Resepsjonsfaget Helsearbeidarfaget Salgsfaget Barneog ungdomsarbeidarfagetVg1 Naturbruk Helsearbeidarfaget Resepsjonsfaget Salgsfaget Butikkslakterfaget Industrimekanikarfaget Helsearbeidarfaget Butikkslakterfaget Salgsfaget Industrimekanikarfaget Kokkfaget Vg2 Hest og hovslager Industrirørleggarfaget Butikkslakterfaget Kokkfaget Industrimekanikarfaget Industrirørleggarfaget følg oss på: Kjøttskjerarfaget følgKokkfaget oss på: NDT-kontrollørfaget Kjøttskjerarfaget Vg2 Anleggsgartner og driftsoperatør NDT-kontrollørfaget Industrirørleggarfaget Pølsemakerfaget Haugaland Platearbeidarfagetopplæringskontor verdag følg oss på: Pølsemakerfaget HaugalandKjøttskjerarfaget opplæringskontor skoleh e Platearbeidarfaget n NDT-kontrollørfaget E « Vg2 Landbruk og gartnernæring Slaktarfaget åd Sveisefaget med b aksis Slaktarfaget Sveisefaget Pølsemakerfaget r Haugaland opplæringskontor p Platearbeidarfaget g IKT-servicefaget o ori www.iho.no e T IKT-servicefaget en mye www.iho.no Vg3 Landbruk Slaktarfaget anning d t Sveisefaget u Kontor- og administrasjonsfaget r gjø post@iho.no / re!» Kontor- og administrasjonsfaget kjekke post@iho.no / Resepsjonsfaget www.iho.no 913IKT-servicefaget 59 266 Resepsjonsfaget 913 59 266 Haugaland Opplæringskontor Kontor- og administrasjonsfaget Salgsfaget Haugaland Opplæringskontor post@iho.no / Salgsfaget Resepsjonsfaget Industrimekanikarfaget 913 59 266 Industrimekanikarfaget Haugaland Opplæringskontor Industrirørleggarfaget Salgsfaget Industrirørleggarfaget NDT-kontrollørfaget Industrimekanikarfaget NDT-kontrollørfaget En spennende vei til studiekompetanse! Platearbeidarfaget PlatearbeidarfagetIndustrirørleggarfaget Sveisefaget NDT-kontrollørfaget Sveisefaget www.iho.no Platearbeidarfaget www.iho.no

tema

18

Ledige læreplasser læreplasser Ledige 2015Ledige læreplasser 2015 2015

YRKE OG UTDANNING

LEDIGE læreplasser LÆREPLASSER LEDIGE LÆREPLASSER Ledige LEDIGE LÆREPLASSER

Mestring- Utfoldelse -Kunnskap

2016 2016

sjå: www.iho.no www.iho.no 2016 sjå:

sjå: www.iho.no

Vg3 Naturbruk (studiekompetanse)

lyst å bli politi?

post@iho.no / post@iho.no / Sveisefaget 913 59 266 913 59 266 Haugaland Opplæringskontorwww.iho.no Haugaland Opplæringskontor

post@iho.no / 913 59 266 Haugaland Opplæringskontor

politihøgskolen søknadsfrist 1. mars 2016

Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt

Ta vidaregåande utdanning på Stord!

VURDERER DU Å BLI

RØYRLEGGJAR? Me har 29-års-erfaring som lærlingbedrift. Arbeidsområde i Etne, Vindafjord, Kvinnherad, Bømlo og Stord. ME HAR FAGKOMPETANSE INNAN: • Sanitær • Sveising av plastrøyr i alle dimensjonar • Industri

Johansen Rør AS 5593 Skånevik Tlf. 53 77 12 50 post@johansen-ror.no Vårt tilbod for skuleåret 2017–2018:

- ei bedrift med framtidsretta blikk

Yrkesførebuande utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon • Teknikk og industriell produksjon – Vg1 • Industriteknologi – Vg2 • Kjøretøy – Vg2 Bygg og anleggsteknikk • Bygg- og anleggsteknikk – Vg1 • Byggteknikk – Vg2

Elektro • Elektro – Vg1 • Elenergi – Vg2 • Automatisering – Vg2 • Automatiseringsfaget – Vg3 Service og samferdsel • IKT-servicefag – Vg2

Studieførebuande utdanningsprogram Studiespesialisering • Studiespesialisering – Vg1 • Studiespesialisering, realfag og språk, samfunnsfag og økonomi – Vg2 og Vg3 Idrettsfag • Idrett – Vg1, Vg2 og Vg3

Medium og kommunikasjon • Vg1 og Vg2 Allmennfagleg påbygging

Innføringskurs for minoritetsspråklege Spesialundervisning • Arbeidstrening • Kvardagslivstrening • Grunnkompetanse i eiga gruppe

www.Hordaland.no/stordvgs - Tlf. 57 30 79 00 - post.stv@hfk.no

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Utdanningstilbod Rubbestadnes vidaregåande skule har desse tilboda:

Musikkfag • Musikk, dans og drama – Vg1 • Musikk, dans og drama med vekt på musikk – Vg2 og Vg3

Andre tilbod

RUBBESTADNES VIDAREGÅANDE SKULE

Felles vekst og utvikling for alle

Skulen på Facebook: fb.me/stordvgs

• Vg1 Elektrofag • Vg1 Teknikk og industriell produksjon • Vg2 Automatisering • Vg2 El-energi • Vg2 Maritime fag • Vg2 Industriteknologi • Vg3 Automatiseringsfaget Skulen har internat. Sjå òg: ruv.hfk.no

Velkommen til oss!

——— MEL ——— Husk r ——— ANN ——— Annon Kunde Kunde Første Siste_ Antall_ Side:A Selger Refera Farge: Faxnr: E-post


TORSDAG 26. JANUAR 2017

KVV tilbyr mange ulike utdanningsprogram innan yrkesfag og studiespesialiserande! Skulen har i tillegg tilbod innan idrett. Vaksne får tilbod om utdanning gjennom Vaksenopplæringssenteret ved skulen. Vi har nye fine lokale, eit godt miljø og eit eineståande uteområde!

19

Muligheter

Design / Idé: www.steinariversen.no Foto: Haakon Nordvik

Treng du skuleplass?

YRKE OG UTDANNING

Velkomen til KVV! Studiespesialisering

Vg1 Studiespesialisering Vg2 og Vg3 Realfag, Vg2 og Vg3 Språk samfunnsfag og økonomi Vg1 Helse- og oppvekstfag Vg2 Barne- og ungd.arbeidarfag Vg2 Helsearbeidarfag

Helse- og oppvekstfag Elektrofag

Vg1 Elektrofag Vg2 Elenergi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk

Teknikk og ind. produksjon

Vg1 Teknikk og ind. produksjon Vg2 Industriteknologi

Service og samferdsel

Vg1 Service og samferdsel Vg2 Sal, service og tryggleik

Påbygg

Vg3 Påbyggingsår, yrkesfaga

Innføringsklassen

Innføringsklasse, framandspråklege elevar

Kvardagsliv/arbeidstrening

Tilbod til elevar med særskilte behov

Litt sånn er det å være kunde i Tveit. Vi ønsker at du skal bruke all din tid på det du er god til. Velger du oss, legger vi til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektivt. Med vår kompetanse og nærhet til våre kunder kan vi sammen skape verdier. Les mer om våre muligheter på www.tveit.no

Regnskap og økonomisk rådgivning for næringsliv og landbruk Adr: Opsangersvg.160, 5460 Husnes, tlf: 53 47 57 00. E-post: post.kvv@hfk.no

Les meir om oss på heimesida vår: kvv.hfk.no www.kvv.hfk.no.

Lærlinger

Foto: Arnhild Marie Aarhus

Foto: Rune Håheimsnes / Sauda BCC

Vi søker unge, ivrige og lærevillige

Elektriker – Automatiker Telekommunikasjonsmontør

Toppidrett og friluftsliv med studiekompetanse i Sauda

For unge ambisiøse park- og frikjørarar som ønskjer å utvikla seg mot eit nasjonalt toppnivå.

Haugesund—Tysvær—Vindafjord—Suldal—Etne

Andre studietilbod: • Studiespesialisering • Bygg- og anleggsteknikk • Elektrofag • Helse- og oppvekstfag • Teknikk og industriell produksjon • Tilpassa opplæring • Elenergi • Industriteknologi • Byggteknikk • Ambulansefag • Barn og ungdomsarbeidarfag • Helsearbeidarfag • Transport og logistikk • Kjemiprosess • Nettbasert 23 t påbygg • ToppVolley Norge CAMPUS SAUDA! HYBELBYGG MED 30 BUEININGAR OPNA HAUSTEN 2015.

Meir info: www.sauda.vgs.no, Facebook, tlf: 51 92 28 00, mail: sauda-vgs@skole.rogfk.no

FILTER

Søknadsfrist: Søknadsfrist: 27.02.2017 21.02.2016 kontakt@helgevold.com www.helgevold.com

For deg som vil kombinera vidaregåande opplæring med variert friluftsliv og turleiarkompetanse.


tema

20

TORSDAG 26. JANUAR 2017

crop marks

crop marks

N Y BYG G T I L BYG G R E PA R A S J O N E R R E S TA U R E R I N G NYBYGG TILBYGG REPARASJONER RESTAURERING

Tenkjer du på å ta opplæring innan byggfag? Ta kontakt oss dersom du er LOREM IPSUMmed FUSCE ADIPISCING LACUS Prosjekterte leiligheter på jakt etter lærlingplass Isvik Hageby i Skjold i tømrerfaget.

VI VIBYGGER BYGGERFOR FOR ALLE ALLE

ligula, eu commodo. Fusce Fusce adipiscing, lacus eu adipiscing, lacus eu semper semper lobortis, tortor leo Godkjent lobortis, tortor leo vehicula ligula vehicula ligula, eu commodo 2 opplærings-Lokal 48 diam m +idhems frå kr. 1.425.000,ligula, eu commodo.Fusce ipsum magna. Fusce adipiscing, lacus eu semper semper, lorem quis vitae loborbyggmester Kontakt oss for info. bedrift! lobortis, tortor leo vehicula ling. tis felis nisl sed massa vehicula Adresse, postnr. sted, tlf.

Haukelivegen 353, 5574 Skjold • Tlf. 52 76 72 00 • Fax Skjold 52 76 72 01 52 • kv@kalstveit-vik.no 5574 • Tlf. 76 72 00 • Fax 52 76 72 01 • www.kalstveit-vik.no kv@kalstveit-vik.no • www.kalstveit-vik.no

www.mesterhus.no www.mesterhus.no

Vi bygger ikke bare store bygg for det Vi bygger ikke bare store bygg for det offentlige marked, offentlige marked,men menogså ogsåbygg byggtiltil det det private marked. Vi skilter med private marked. Vi skilter med bred bred erfaring og totalentrepriser tar totalentrepriser erfaring og tar for hele forprosjekter. hele prosjekter.

Leter du du etter en en spennende ogog god Leter etter spennende godlæreplass? læreplass? DaDa er er Byggfirma Dommersnes & Larsen A/S - et naturlig valg! Byggfirma Dommersnes & Larsen A/S - et naturlig valg! Vi har mange spennende oppdrag i Tysvær, Haugesund, Karmøy, Vi har mange spennende oppdrag Vindafjord og distriktene rundt oss. i Tysvær, Haugesund, Vindafjord og distriktene rundt oss.

53 76 91 55 post@bdl.no bdl.no

ARBEID I ETNE KOMMUNE? Etne kommune er den største arbeidsplassen i Etne og sysselset ca. 350 personar fordelt mellom anna på desse fagområda: • Barne- og ungdomsarbeidar • Ergoterapeut • Fysioterapeut • Helsefagarbeidar • Ingeniør og teknikar • Lærar og førskulelærar • Merkantilt personale og sakshandsamar • Miljøarbeidarar • Reinhald, drift og vedlikehald • Sjukepleiar og helsesyster • Sosionom • Sosialarbeidar • Spesialsjukepleiar

LæRLIngpLaSS I EtnE KOMMUNE? Etne kommune ynskjer unge og engasjerte ungdomar som arbeidstakarar og har kvart år ledige plassar for lærlingar innan:

Helsearbeidarfaget Me tar inn nye lærlingar hausten 2018. Me tilbyr læringane våre gode instruktørar og svært varierte læreperiodar innan institusjonstenester, helsetenester i heimen, demensomsorg, kvardagsrehabilitering, psykisk helse og miljøarbeidstenesta. Kontakt fagansvarlig sjukepleiar på tlf. 53 75 81 49.

Barne- og ungdomsarbeidarfaget Me tar inn nye lærlingar hausten 2017. Fagansvarleg kan kontaktast på tlf. 53 75 81 85 / 90 50 80 25 ETNE KOMMUNE Sjoarvegen 2, 5590 Etne Tlf: 53 75 80 00 Faks: 53 75 80 01

post@etne.kommune.no www.etne.kommune.no

trygg • raus • engasjert

Haugesund Toppidrettsgymnas • Vi tilbyr Studiespesialisering med Toppidrett, generell- og spesiell studiekompetanse. • Programområdene: realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. • Vi skreddersyr treningsopplegg i din idrett. Videregående skole for deg som er glad i idrett haugesund-toppidrettsgymnas.no

MANGFALD AV SPANANDE OG UTFORDRANDE STILLINGAR

Vindafjord kommune har eit stort mangfald av stillingar som vi treng rekruttering til dei næraste åra. Behovet spenner frå universitetsutdanna personar, via høgskule-/ fagutdanna personar til faglærte. Hos oss kan du arbeide m.a. som ingeniør, sjukepleiar, vernepleiar, lærar og fagarbeidar innanfor ulike felt. Ta gjerne kontakt med personalkontoret vårt for meir informasjon.

LÆRLINGAR

Vindafjord kommune vil ta inn lærlingar neste skuleår. Det vil kome annonse i pressa seinare med nærare opplysningar om fagområde og for å søkja om plass. Kommunen er tilknytta Haugaland Opplæringskontor, kontaktperson: Bjørn Johannesen tlf. 53 76 69 63 Kontaktperson i kommunen sitt personalkontor: Marit Særsten tlf. 53 65 65 65 Rådhusplassen 1 5580 Ølen - Tlf. 53 65 65 65

vindafjord.kommune.no

HTG MESSE lør 4. februar kl 11.00-13.30


TORSDAG 26. JANUAR 2017

YRKE OG UTDANNING

21

Siktar mot fagbrev Berre 6-7 år gammal var Sindre Sæle med faren sin på jobb på oppdrettsanlegg. No siktar den unge skåneviksbuen sjølv mot fagbrev i akvakultur og eit yrkesliv innan havbruk. TORSTEIN NYMOEN

Sindre Sæle er den første og førebels den einaste lærlingen på Marine Harvest sitt nye settefiskanlegg i Fjæra. 17-åringen frå Skånevik er ein av stadig fleire unge som siktar seg mot yrkesfag, for hans del innan akvakultur. — Matproduksjon er den nye olja. Eg trur framtidsutsiktene mot fast jobb i denne bransjen er gode, seier han. Faren, Sigve Sæle, jobba i si tid på eit av Sjøtroll sine anlegg i Sveio, og Sindre var ofte med som gutunge. — Sidan den gong har eg hatt lyst til å jobba med havbruk, fortel han.

— Godt miljø Han hadde i utgangspunktet sett føre seg å jobbe på eit anlegg på sjø, men er strålande nøgd med å få vere ein del av ein ny æra innan norsk havbruk på eit av dei mest energieffektive settefiskanlegga i verda, og eit av dei første som nyttar resirkuleringsprinsippet i smoltproduksjonen. Den 15. september i fjor møtte han til teneste i Fjæra første gong, samstundes med dei andre nytilsette ved den unge verksemda inst i Åkrafjorden.

Utsiktene mot fast jobb i denne bransjen er gode — Eg trivst veldig godt her. Det er interessante arbeidsoppgåver og eit veldig godt arbeidsmiljø, seier han. I læretida får kandidatar til fagbrev i akvakultur mellom anna lære korleis ein optimaliserer vekst og velferd for fisken gjennom heile produksjonssyklusen. Fôringsregime, hygiene og produksjonsstrategiar står sentralt. Oppbygging, virkemåte og drift av anlegg og utstyr står naturlegvis sentralt. Det same gjer helse, miljø og sikkerheit. Sæle har blitt godt kjent med kvar krok i den store produksjonsbygninga, og åleine tar han Grannar med på ein snarvisitt innom dei forskjellige avdelingane på nybygget og forklarar kva forskjellige kar smolten skal vekse i før den til sist blir sendt ut med båt frå den nye kaia i Fjæra. Om kva tankar og røyr som tilsett kva til vatnet som blir brukt i produksjonen, og om alle sonene mellom avdelingane som krev skifte av klede og spritvask av hendene. I november var den første rogna lagt på plass i klekkekassar. Denne veka blir den første smolten plassert i kara kor dei skal vekse seg større og i august skal den første generasjonen Fjæra-smolt ut i anlegg i sjø. Anlegget har konsesjon til å produsere 7,5 millionar laksesmolt i året.

Sindre Sæle skaut truleg gullfuglen då han fekk læreplass ved Marine Harvest sitt nye settefiskanlegg i Fjæra.

Sæle har framleis om lag tre år igjen før han kan gå opp til fagprøve, men har god tru på at kombinasjonen med yrkespraksis på settefiskanlegget, og å ta naudsynte teoretiske fag på samlingar på vidaregåande skule, skal gå fint.

Kompetanse på skiftet Driftsleiar Lars Håkon Sandvold gjer eit poeng av at ein annan tilsett, Eileen Kristiansen, både har vore knytt til ei fagprøvenemnd og hatt ansvar for lærlingar der ho jobba før, og at Sæle dreg mange fordeler ut av det. — Han har nok skote gullfuglen her, meiner Sandvold. Driftsleiaren fortel at Marine Harvest, som er ein internasjonal gigant innan havbruk, ser på det både som eit samfunnsansvar å tilby læreplassar, og ein god måte å rekruttere fagarbeidarar på. Men det er tvilsamt at det er plass til fleire lærlingar i Fjæra, i alle fall det første året. — Men me er generelt positiv til å ha lærlingar i verksemda, understrekar han.

FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Grei tilgang på læreplassar Elektrofag er utfordringa, medan i tømrarfaget er det flust med alternativ. Avdelingsleiar Tor Inge Kalstad ved avdeling for yrkesfag ved Ølen vidaregåande skule er nøgd med tilboda deira elevar møter i søknad om læreplass. — Me er nok ganske heldige i distriktet vårt som har verksemder som mellom anna tilbyr læreplassar innan både helseog oppvekst og industrifag i nærområdet, seier Kalstad. Han peikar også på at innan tømrarfaget klarer ikkje skulen eingong å dekke etterspurnaden for tida. Men det er eitt fag som peikar seg negativt ut. Dei kjenner på at konkurransen om å skaffe seg læreplassar innan elektrofag har blitt meir

tilspissa dei siste åra. — Det heng saman med konjunkturane i næringslivet, forklarar han. Rogaland fylkeskommune tilbyr no VG3-kurs innan elektrofag, slik at ein kan få fagbrev ved å gå på skulen. Men det er berre Karmsund vgs i Haugesund som tilbyr slike plassar. Dei som tar fagbrev ved skulen må også akseptere ei lågare fagarbeidarløn når dei skaffar seg jobb, fram til dei har oppnådd krav til praksis i verksemd. — Me håpar at det kan snu litt i år når det gjeld læreplassar innan elektro. Me har mange gode kandidatar me håper å få ut til verksemdene, seier Kalstad. Innan mekaniske fag merkast også trongare tider på Haugalandet generelt, men lokalt er det betre.


22

tema

TORSDAG 26. JANUAR 2017

Droppa Nordsjøen for butikk

Morten Østenstad har fått ein ganske annleis kvardag etter at han mista jobben i Nordsjøen. No er han dagleg leiar i MX Sport i Ølen, og stortrivest. Kunde Svanhild Djuve frå Ølen vurderer å kjøpa jakk

Morten Østenstad (30) hadde jobb som petroleumsteknikar i Nordsjøen i ti år, men i haust sa han farvel til havet. No er han blitt landkrabbe og dagleg leirar i sportsbutikken MX i Ølen. GRETHE HOPLAND RAVN

Østenstad var ikkje meir enn knappe 20 år då han fekk jobb i Nordsjøen, med ein turnus som passa perfekt for studiar ved sida av jobben. To veker ute i havet og fire veker heime var praksisen. I dei periodane han var på land, brukte han tida på å utdanna seg som petroleumsteknikar, og ute på havet har han stort sett jobba med sjølve leitinga etter olja. Det var ein attraktiv ballast å ha med seg, men så kom nedgangstidene. Morten Østenstad, som kjem frå Ølen, var ein av mange som mista jobben. Då har det seg ofte slikt at når ei dør blir lukka, opnar det seg ei anna dør. — Eg har alltid likt meg godt i Nordsjøen, men etter at eg blei far i 2012 har eg hatt lyst til å få meg jobb på land. Og då eg fekk tilbodet om jobben som dagleg leiar i MX Sport, takka eg ja til dette, seier 30-åringen. Parallelt som han fekk tilbod om å driva butikk, fekk han også tilbod om å halda fram i same type jobb i Nordsjøen,

gjennom eit anna selskap. Dette takka han nei til, då han heller ønskte å satsa på butikkjobben.

slik butikk. MX Sport er ein kjend kjedebutikk som eg trur løftar kjøpesenteret, seier Østenstad.

Godt sal

Får engasjert seg meir

Det store ønsket om ein jobb på land blei Ein vesentleg grunn til ønsket om landbaavgjerande då han måtte velja, og no ser sert arbeid, er barna. Då han blei far i 2012 han fram til å bygga opp ein stabil og etter- blei ønsket om å koma heim frå jobb kvar trakta butikk i heimbygda. einaste dag stort. Enda meir då han barn — Eg har fått avtale med Frisk trenings- nummer to kom i 2014, og til sommaren senter, slik at dei får éin utstyrsleverandør kjem tredjemann. å halda seg til. Eg — Sjølv hadde eg ein har også planar om å far som jobba seks planlegging av fritida er veker ute, og var få fleire slike avtalar i land, seier han. deretter like lenge blitt enklare Den største utforheime. Eg veit kordringa blir å få omsett leis eg kjende nettnok, men det blir ikkje eit problem, der- opp på dette, og sjølv om eg som tilsett som salet held fram like godt som det har i Nordsjøen får fire veker heime etter to gjort sidan dei opna butikken i nye lokale veker på jobb, har eg ikkje ønskje om å ha i november. det slik, seier han. — Å få butikken inn i eit senter var veldig No får Østenstad engasjert seg meir på bra for sjølve butikken. Men eg trur også fritida også. Han er blitt fotballtrenar, det er bra for kjøpesenteret å få på plass ein leiar for allidretten, han er også med i


TORSDAG 26. JANUAR 2017

kjobb

YRKE OG UTDANNING

23

Mange ledige frå oljebransjen Mange frå oljebransjen har mista jobben og framtidsutsiktene ser heller ikkje så lyse ut. Men folk vil gjerne jobba og er villige til å endra kursen litt. NAV Marked Nord-Rogaland, fortel at ei ganske stor mengd av dei som var arbeidssøkjande i fjor, hadde bakgrunn frå eller relatert til olje/gass/offshorenæringa i Rogaland. — For Vindafjord utgjer dette rundt 100 personar, for heile Haugalandet ligg talet på 1.300. Dersom ein reknar heile fylket under eitt, ligg arbeidssøkjartala frå denne næringa på rundt 7.000. Dette er ikkje eksakt oversikt, så tala må brukast deretter, seier Nilsen. Det som er gjennomgåande blant arbeidssøkjarane er ønsket om å få noko å gjera på. Dei som er komne i gang igjen er spreidde utover i mange forskjellige bransjar og på mange forskjellige stader. Nokre har fått ingeniørjobbar andre stader i Noreg, eller i utlandet. Fleire går tilbake til jobben dei hadde før dei fekk jobb i Nordsjøen. — Me ser også at fleire skiftar bransje heilt, mellom anna er det mange som har gått over til skuleverket, og fleire som har sett seg på skulebenken igjen, seier NAV-leiaren.

Dystre utsikter

ke, og Østenstad viser fram. 

FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

brannvesenet og han får følgja barna i kvardagen. I tillegg har han også blitt deltidsstudent, og har starta på ein bachelor i økonomi og leiing.

Satsar og utvidar Å gå frå ein jobb i Nordsjøen til ein jobb i butikk er ikkje økonomisk likestilt, så det handlar om å finna ein livsstil og noko ein trivst med. Østenstad er svært fornøgd med kvardagen han har no, og ser føre seg å vera dagleg leiar på MX Sport ei god stund framover. Han har store planar om å utvikla butikken, og både endra og auka vareutvalet. Østenstad vil også utvida stort innan sko, og ønskjer å kunne by kundane sine både fjellsko, tursko, joggesko og fotballsko. — Planlegging av fritida er blitt enklare etter at eg slutta med turnusen i Nordsjøen, og for første gong har eg planar om å vera med på Iron Man i Haugesund i juli, seier Østenstad engasjert.

Når han først måtte slutta i jobben han hadde i Nordsjøen, bestemte Morten Østenstad seg for at tida var moden for ein landbasert jobb. Det har han ikkje angra på.

Det er ikkje alle det passar for å flytta til ny stad, og Elisabeth Lie Nilsen viser til ein stor auke i personar som søkjer om å få behalda dagpengane under etablering av eiga verksemd. — Dette er jo noko regjeringa også har satsa på, at fleire skal vera med på å laga arbeidsplassar, seier ho. Mange må nok godta at inntekta går ned i forhold til kva dei hadde då dei jobba offshore. Sjølv om inntektene har vore høge, vil likevel ein landbasert jobb gi meir inntekt enn dagpengeordninga. Nilsen har ikkje vore borti folk som har takka nei til jobb på land, på grunn av løna. — Me opplever at dei aller fleste raskt

Elisabeth Lie Nilsen, leiar for NAV Marked Rogaland, seier at 7.000 arbeidssøkjarar i Rogaland kjem frå Offshore-næringa. Rundt 100 av dei kjem frå Vindafjord. PRESSEFOTO

forstår alvoret i at ein mest sannsynleg må skaffa seg annan landbasert jobb, med ordningane som følgjer med det. Fleire som er opptatt av høg inntekt har valt å starta i jobbar i utlandet, som gjerne krev at dei enten flyttar eller pendlar for lengre periodar.

Lite betring i sikte Nilsen seier at det som er utfordrande no, er at det heller ikkje for 2017 er spådd særleg lyse utsikter innan denne bransjen. — Me ser allereie at talet på langtidsledige aukar og det vil vera ei utfordring dersom arbeidssøkjarane ikkje jobbar hardt for å få jobb i ny bransje eller på ny stad, seier leiaren for NAV Marked Nord-Rogaland.


24

tema

TORSDAG 26. JANUAR 2017

Naturbruk - ET HAV AV MULIGHETER

Har du lyst på et spennende og framtidsrettet arbeid? Naturbruk gir deg mulighet til et mangfoldig yrkesliv innen havbruk. Havbruk er et av de største satsingsområdene i Norge og i Rogaland.

• VG1 NATURBRUK: På Vg1 får du opplæring i både fiskeri og akvakultur. Skolen har egen fiskebåt, og eget topp moderne landbasert oppdrettsanlegg. I tillegg får elevene ukentlig praksis på sjøbasert oppdrettsanlegg. I løpet av året får alle ta båtførerprøven og sikkerhetskurs for sjøfolk.

• VG2 AKVAKULTUR:

Fra august 2017 vil et nybygg for naturbruk og realfag stå klart. Bygget er på ca. 1900 kvm med helt moderne lokaler for havbruksopplæring.

Elevene får innføring i moderne fiskeoppdrett både gjennom teori på skolen og praktisk erfaring ute i bedrift. I opplæringen ligger kurs i truck, kran og VHF. Elever som har gått Vg2 akvakultur er ettertraktet i næringen og det er gode muligheter for å få læreplass. Etter læretiden kan man ta fagbrev som driftstekniker i akvakultur.

• VG2 FISKE OG FANGST: HYBELBYGG: Samtidig med nybygget for naturbruk og realfag bygges det hybelhus, slik at de som har lang vei kan bo nærmere skolen. De får tilbud om måltider i skolens kantine og oppfølging av ansvarlig voksen på ettermiddag og kveldstid.

Opplæringen foregår både på skolens fiskebåt samt på store fiskebåter som fisker langs hele kysten, Nordsjøen osv. I tillegg til de samme kursene som blir gitt på Vg2 Akvakultur, får fiskerne kurs i notbøting samt dekksoffiser kl.5 (kystskipper). Etter endt læretid kan man ta fagbrev som fisker.

© Suldalsposten

Tlf. 51 74 01 00 www.strand.vgs.no strand-vgs@skole.rogfk.no

Profile for Grannar

Yrke og utdanning 2017  

Yrke og utdanning 2017  

Profile for grannar