__MAIN_TEXT__

Page 1

n æ r i n g og industri

Fredag 6. mai 2016

Etne • Tysvær • Vindafjord

Hektisk for grøn næring Side 12-14


næring og industri 2016

Tid for å vere kreativ N

æringslivet er i ferd med å måtte takle utfordringar dei ikkje har sett maken til på mange år. Det som for kort tid sidan var sikkert som banken, er ikkje det lenger. Det er heller tvert om. Lukrative jobbar i «oljå» er blitt til permitteringar og oppseiingar. Regionsjefen i NAV-Rogaland, Truls Nordahl meiner tida nå er inne for å bite tenna saman, tenkje nytt, og bruke seg sjølv som ein ressurs. Det finst jobbar der ute, ein må berre tørre, og ville litt meir enn før. Me har i dette samarbeidsnummeret mellom Tysvær Bygdeblad og Grannar kikka litt i næringslivkulissane i distrikta våre. Ikkje hos dei store, men hos dei som byggjer stein på stein, og grip sjansen nå den dukkar opp. Nokon har nettopp starta, andre har vore i drift i over 100 år. Mangfaldet i vårt dekningsområde er rikt. Det dukkar stadig opp noko nytt, og det er fleire av dei gode gamle, som framleis er liv laga. Og det ser ut til at optimismen rår. Smila og trua på framtida er der i rikt monn. Tysvær, Vindafjord og Etne har mange næringsbein å stå på. Me har dei store, men me har også svært mange små og mellomstore verksemdene. Mange av dei går godt, rekrutterer stadig nye medarbeidarar og har stor tru på framtida. Dessutan har me ein stor arbeidsmarknad som gjer at det er mogeleg å få seg jobb utan å flytte. I ei tid kor nyhendebilete ber sterkt preg av svartmaling, kan dette vere nokre positive drypp, som viser optimisme og tru på framtida. Skal tru om ikkje den store variasjonen over næringar i vårt distrikt nå er kjernen til at mange her får lærlingplassar, fast jobb, og samstundes opnar eigne lokalt tilpassa verksemder. Det er ikkje lett, det skal ingen tru, men som regionsjefen i NAV seier i eit intervju i denne næringsavisa: Nå må ein ta tak i seg sjølv, og sjå framover. Det er vel strengt noko me alle bør gjere innimellom.

Alf-Einar Kvalavåg Redaktør - Tysvær Bygdeblad Arne Frøkedal Redaktør - Grannar

Entrep Det var litt tilfeldig at dei fann kvarandre, men sidan 2012 har dei samarbeidd godt om bedrifta Haugaland Bygg & Betong AS. Skuta flyt godt og fossar framover i medvind. Grethe Hopland Ravn, Grannar

Øyvind Hamre (58) frå Vikedal og Rasmus Tore Stople (48) frå Sandeid inspiserer eit av sine siste prosjekt. Garden Garpestad i Ølen er i ferd med å få på plass såkalla nøkkelferdig fjøs, som er eit konsept der bonden får pris på ferdig bygg. — Her slepp bonden å gjera noko sjølv. Me har hatt ansvaret for alt grave- og betongarbeidet, og me har samarbeidd med Grudebygg og med Fjøssystem som er eit innreiingsfirma, seier Stople.

24 tilsette på få år Både han og Hamre er tidlegare bønder, men ingen av dei driv gardane sine i dag. For Hamre sin del er det heilt slutt på gardsdrifta, men for Stople er det sonen som har overtatt drifta i Sandeid og driv i dag med slaktegris. Nå er betong og anna entreprenørarbeid det går i. Garpestad gard er berre eitt av prosjekta dei har hatt den siste tida. For den knapt fire år gamle bedrifta har det travlare enn nokon gong. Det var tilfeldig at dei fann kvarandre i 2012. Diversen i Ølen skulle byggjast om, og Hamre som då hadde ei lita entreprenørbedrift med 5-6 mann i arbeid, fekk deler av oppdraget for Diversen. På dette tidspunktet var Stople bonde på fulltid og hobbyentreprenør når det passa han, og som deleigar i Diversen tok han på seg gravearbeidet på staden. Det skulle visa seg at samarbeidet mellom Hamre og Stople gav meirsmak, for etter eitt år med Diversen som prosjekt bestemte dei seg for å starta opp Haugaland Bygg & Betong AS. I dag er dei 24 personar som er knytt opp til bedrifta og etterspurnaden frå folk er større enn nokon gong.

Tok heilt av Næring og Industri, opplag 6800 Layout Grannar TYSVÆR BYGDEBLAD Postboks 13, 5575 Aksdal Besøksadresse: Aksdal Senter Tlf.: 52 77 77 75 post@tysver-bygdeblad.no

2

Fredag 6. mai 2016

GRANNAR Postboks 84, 5590 Etne Besøksadresse: Etne Senter Tlf.: 52 77 11 00 post@grannar.no

— Me har aldri hatt så mange ordrar som me har i år, og når me prøver å ikkje seia nei til nokon, betyr det lenger ettermiddagar og hyppigare micromiddagar, seier Stople. Oppdraga er svært varierte, då dei har stor kompetanse og gode kvalifikasjonar i arbeidsstokken. Dei utfører arbeid innan både betong, stein, flis, tre og kantstein. Og arbeidsplassen kan likså godt vera i Oslo, Telemark, Årdal, Karmøy, Haugesund, Suldal, Hardanger, som i Etne og Vindafjord. — I fjor tok det også heilt av når det er snakk om grunnmurar for Berge Sag på Vågslid. Me


renørar i medvind

Øyvind Hamre (t.v) og Rasmus Tore Stople er inne i eit av sine store prosjekt, driftsbygningen på Garpestad gard i Ølen. Under betonggolvet går heile gjødselskjellaren i kanalar, og på avsatsane der det er heilstøypt skal det lagast senger med madrasser til kyr. Livet på bås er definitivt historie på denne garden.   FOTO: Grethe Hopland Ravn

har også hatt eit stort oppdrag i Ulvik der tre sauefjøs blei bygd over fleire månadar, seier Hamre og innrømmer at det blir ein god del kilometer køyring i jobbsamanheng. Rundt rekna 50.000 kilometer årleg.

Oppdrag i kø

Det er knappe fire år sidan dei saman starta Haugaland Bygg & Betong AS. Rasmus Tore Stople (t.v) og Øyvind Hamre.

Haugaland Bygg & Betong AS har kontorbase i Medvindbygget i Ølensvåg, men har formell adresse i Vikedal. Dermed er bedrifta ei av dei største i sørleg del av Vindafjord. Oppdraga dei får kjem frå bedrifter så vel som privatpersonar, og for tida er det mange ballar i lufta på ein gong. Dei er nettopp ferdige med å dobla arealet på daglegvarebutikken Joker i Vikedal, og ved Gjerde kjøpesenter i Etne hadde dei ansvar for alt betongarbeidet. Ved Lundeneset vgs sitt nybygg hadde dei også ansvar for alt betongarbeidet, og framover står førebels oppdraga i kø. Mellom anna skal dei bygga ein kai i Ilsvåg, eit stort reiskapshus på Jelsa og i midten på mai skal dei starta på Ølen brygge. Med ein god marknad og lyse framtidsutsikter er det også positivt at omsetningstala er gode. Driftsinntektene har auka frå 13,6 millionar kroner i 2012, 24,4 millionar i 2014, og til 32,7 millionar i fjor.

næring og industri

3


— Ta tak i livet ditt Har du mista jobben og alt ser bekmørkt ut. Begynn med deg sjølv. Det er mykje spanande å gjere der ute i den «kriseramma» verda. Av Alf-Einar Kvalavåg, Tysvær Bygdeblad Det er stort sett negativt det som kjem frå statistikkane frå NAV om dagen. Arbeidsløysa på Vestlandet er på stigande kurs, og mange har fått kvardagen snudd opp ned. Midt i dette sit regionsdirektør Truls Nordahl, og ser at det samstundes er mykje positivt som skjer. For dei som vil. — Nå er det viktig at ein tar tak i seg sjølv, og livet sitt. Mange er skremd over kor fort dei sto utan arbeid i oljerelaterte verksemder. Ringverknadane blei svært synlege, og det som berre for månadar sidan, var godt betalte og trygge jobbar, finst ikkje lenger. Dei har rett og slett fått sjokk. Nå må dei på banen igjen, seier Nordahl. Og NAV står klare til å rettleie dei som tar kontakt. — NAV ikkje ein stad der ein berre passivt kjem inn og stemplar. Nei, NAV er eit verktøy som både kan gi deg ny jobb, eller ein ny kurs i arbeidslivet. Me må aldri glømme at det er menneske dette handlar om. Kjensler og sorg skal ein ta på alvor. Me skjønar at det er tungt, så derfor bruker me nå mykjer ressursar på å snakke fram næringa og å så optimisme. For sjølv om det ser vanskeleg ut, kan det vere små detaljar som får deg på rett spor igjen, seier Nordahl. — Ta kontakt Ein god start på eit «nytt» liv er å kontakte NAV og spørje kva som kan gjerast. Mange har ei utdanning, som gjer dei interessante også i andre yrker. Jo raskare ein kjem på banen, jo betre er det. — Heilt klart. Det som er spesielt nå er at det er så mange bransjar som blir råka når oljeindustrien har satt på bremsane. Underleverandørar får svi minst like mykje som ingeniørar, og dei som til dagleg har hatt jobb i nordsjøen. Mange av desse står nå utan jobb,

4

Fredag 6. mai 2016

men har ein svært spanande kompetanse og utdanning andre verksemder treng. Og kan ein flytte på seg til Sogn og Fjordane, Hedmark eller Oppland, ja så kan me nesten garantere jobb på dagen. Som sagt, dette handlar om å ta tak i livet sitt, seier regionsdirektøren. Han viser spesielt til ei gruppe ledige. — Det er dei som ikkje er bundne fast til ein stad eller har familie. Nå må ein ta ein sjanse, og satse i dei områda i landet der det er jobb å få. — Hopp på flyet altså? — Heilt rett. Det er varierte, godt betalte og utfordrande jobbar som ventar bare ein kort flytur unna. Det er i dag flest menn som er utan arbeid, og så mange som ti prosent av dei er i gruppa unge menn, ei gruppe Nordahl meiner det bør vere ein del som kan flytte på seg i. Løn Ei av utfordringane mange arbeidslause nå slit med er ein bråstopp i relativt høge lønningar. — Og det er for ein del ei alvorleg krise å hamne i. Har ein bygd seg opp ein livsstil med hus, hytte og båt, kan det nå bli tøffe tider. Nok ein gong må me ikkje glømme dei menneskelege faktorane her. Dette handlar også om status, bygd opp over tid. Derfor er det vår jobb å sette oss ned og lytte, komme med råd og hjelpe der me kan. NAV har eit nettverk som kan hjelpe med det meste. Det må me ikkje glømme i slike krevjande tider, seier Nordahl. — Kva er den største utfordringa når det gjeld løn? — Det er å skape ein realisme for som ventar. Ein del har tid og råd til å vente på betre tider. Dei kjem nok, men ein vil nok merke at det ikkje blir ein slik gullalder som den me har lagt bak oss. Eg ser på det som svært

Regionsdirektør Truls Nordahl ser at det er mørke tal for arbeidsløysa i

viktig, også for denne gruppa søkarar, å ta kontakt. Få ein oversikt over mulegheiter som er der, og ikkje minst, få litt hjelp til å sjå lyset i tunellen, seier Truls Nordahl. Flinke folk Rundt regionsdirektøren sitt kontor jobbar det mange dyktige folk. Ofte kan ein få inntrykk av at dei ikkje bryr seg, og skjuler seg bak lovverket. — Det er trist når dette blir vinklinga på det me gjer. Skal ikkje nemne namn, men det er media som ringer oss og berre vil ha negative vinklingar. Har me ikkje


Heilt ledige april Eigersund

443

5,5%

Sandnes

2.258 5,5 %

Stavanger

3.704

5,0%

Haugesund

1 044

5,4%

Suldal

18

0,9%

Sauda

37

1,5%

Bokn

14

3,2%

Tysvær

124

2,2%

Karmøy

879

4,0%

Vindafjord

132

2,8%

9.410

3,4%

Etne

61

2,8%

Sveio

93

3,3%

Bømlo

222

3,7%

Stord

543

5,5%

Fitjar

33

2,1

267

4,0

90

2,8

Bergen

Kvinnherad Odda

Kjelde: NAV

Rogaland. Nå vil han at dei som har mista jobben tar tak, tenker nytt og ikkje gir opp.

det, så er det ikkje interessant det me driv med. I NAV-systemet er det mange dyktige medarbeidarar, som kvar dag gjer det dei kan for at folk som har mista jobben, på ein eller anna måte skal komme seg tilbake i arbeid. Dei lyttar og prøver å forstå. Bølga som kom nå feide inn over oss er tøff, men våre folk har bretta opp ermane og tatt eit tak. Men dette pregar også våre tilsette. «Alle» kjenner nokon som har mista ein jobb, og dette går inn på oss. Eg kjenner

det sjølv, og dette er ikkje ein situasjon me bare kan knipse vekk som eit lite problemet, seier Nordahl. — Heldige Det er spesielt byane og sør-fylket som har fått ein skikkeleg oljesmell. I Tysvær og Vindafjord er tala annleis. — Dei to kommunane har sleppt mykje lettare enn dei store i sør. Her er det kontroll over situasjonen slik den er i dag, medan me

Foto: Alf-Einar Kvalavåg

i fleire andre kommunar nå kan begynne å snakke om krise. I Rogaland vil me nok sjå ei auke i antall arbeidsledige i heile 2016, og også godt innover i 2017. Det ser lysare ut i 2018. Men fram til dess er det mange som rett og slett må ta tak i livet sitt, finne seg ein ny kurs og finne ei framtid, som kanskje blei litt annleis enn dei tenkte. For jobbar er det, om ein berre er litt fleksibel, avsluttar Truls Nordahl i NAV-Rogaland.

•) Forskaling •) Støyping av mur og golv •) Ferdig betong Me kan ta på oss oppdrag både på timebasis og som total entreprise.

Ring for tilbud!

www.etnebetong.no

Tongane, 5590 Etne. Tlf. 53 75 67 12 erik@etnebetong.no

Me har: • Dekksalg/service • Dekkhotell • Oljeskift • Småreperasjoner • Bilvask • Pakkeutlevering for Posten • Utleige av minigraver og minidumper Tlf: 52 76 88 00 Mail: esso.skjold@haugnett.no

næring og industri

5


Heilt ny situasjon for Jakob Birk. Som seljar på RM for korps i Stavanger Konserthus. Han anbefaler også andre til å følgje draumen.

Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Stolte på det han kunne best

Alf-Einar Kvalavåg, Tysvær Bygdeblad Dirigenten frå Frakkagjerd har lagt dirigentstokken på hylla, etter over 40 år i teneste for korps over heile Haugalandet. Han kunne ha satt seg til rette i gostolen, men har valt å følgje hjarte litt til. Frå eit lite kontor driv han Fjellhaug Musikkimport AS, importør av instrumenter av alle slag. — Det var litt tilfeldig at eg starta opp for nøyaktig ti år sidan. Eg hadde vore seljar mellom anna hos Musikkhuset og Helgelands Musikk i Haugesund, så på ein måte hadde eg det i blodet. Det som skjedde i mai 2006 var at ein kompis, som heiter Åge Wee, kom innom med nokre instrument han hadde fått med seg heim frå Kina. Han var nærast blitt «trua» til å ta dei med seg. Han hadde ikkje peiling på slikt, og tenkte på meg, seier Birk med eit stort smil. Og det var grunn til å smile, for instrumenta var betre enn Birk frykta. — Kunne ikkje sjå føre meg at «made in Kina» var eit kvalitetstempel på instrumenter, men der tok eg feil. Til

Fredag 6. mai 2016

— Ha trua I ei tid kor mange må ut og leite etter ny jobb, kan slike tilfeldigheiter kanskje vere nøkkel også for andre. — Nå var eg i ein situasjon kor eg ikkje måtte ha jobb, men fann ut at dette var noko eg kunne ha ved sida av dirigentjobben, og jobben som lærar. Men nå i ettertid ser eg at dette kan vere ein måte for mange av dei som nå er utan jobb, å komme i gang på nytt, seier Jakob Birk og har ein del tips å komme med. — For det første bør ein finne ut kva ein er skikkeleg dyktig på. Kvalitet, kunnskap og originalitet er viktige element. Så bør ein søke hjelp hos eit rekneskapsfirma. Eg brukte Tveit, og har fått hjelp til alle papir, som må fyllast ut, og følgast opp. Null problem, og ikkje noko stress. Så bør ein gjere seg opp ei tydeleg meining om kor mykje ein vil satse. Eg begynte med å investere omlag 40.000 kroner, har bygd meg opp bit for bit, og omsett nå for i underkant av ein million kroner i året. Eg har valt å ha ein trygg økonomi i dette, og ikkje gamble med store lager, og mykje uteståande. — Så du meiner ein kjem langt om ein berre har trua og kunnskap nok om det ein driv med? — Nå ser me at mange i oljebransjen slit. Der er det heilt klart mange som har både kunnskap og teft til å kunne drive for seg sjølv. Eg seier ikkje at alle kan begynne med butikk i kjellaren, men eg meiner det er mange der ute, som i ein overgangsperiode bør tenkje på kva dei gjere for å halde det i gang. Å sitte heime med henda i fanget, trur

eg ingen er tent med, seier Jakob Birk. Rart Etter 40 år som ein av dei mest sentrale dirigentane me har hatt, var det rart å vere på sidelinja då årets Rogalandsmeisterskap (RM) blei arrangert i Stavanger for ei tid tilbake. I staden for å stå på scena med Førre Musikkorps, var Birk plassert i foajeen med sin stand. Musikkinstrumenter for sal. — Det var rart. Det å skulle reise til RM utan å delta, men vere der som seljar var ei heilt ny, og litt vond oppleving. Nå sel eg det aller meste gjennom nettsal, så dette var meir for å vise at eg er i seljarbransjen. Men å sitte der og vite at musikantane «mine» gjorde seg klare i storsalen, gjorde inntrykk, seier den pensjonerte dirigenten. — Klarte du å halde deg heilt vekke? — Nei, då det var klart for Førre på scenen stengte eg butikken. — Kva har du lært av å drive for deg sjølv desse ti åra? — Eg har brukt den erfaringa eg har med instrument til å bygge meg eit nettverk. I tillegg har eg funne ut at nettsal er det som er best for verksemder som mi. Det å kunne kombinere det å vere fagleg konsulent og seljar har vore heilt fantastisk. På ein måte er eg ute av korpsa, men samstundes så er eg med på sidelinja gjennom verksemda mi. — Hugsar du det første salet? — Det gjer eg godt. Det var ei dame frå Stavanger, som hadde funne ein saksofon eg hadde lagt ut på finn.no. Eg var så oppspilt av det første salet at eg kjørte til Arsvågen og leverte den på ferja. Det er rart med det. Det er nå ein gong litt stas å lukkast med dei ein brenn for, seier ein alltid like engasjert Jakob Birk.

Bygdeblad TYSVÆR

5 - 201 97

40 år

5

6

den prisen var dette svært bra, og eg prøvde meg litt fram. Det gjekk over all forventning, og eg etablerte verksemda mi, heime i kjellaren.

1

Jakob Birk er ei levande legende innan korpsmusikk. Difor var valet lett då han skulle ha seg eit eige firma.


En voksende tank(e) På bare ett år har nedstrandsbuen Joar Skorpe startet opp hele fem Tanken-stasjoner i Rogaland. Og flere skal det bli. Av Karina Søvik, Tysvær Bygdeblad — Jeg hadde aldri sett for meg dette. Vi har startet opp like mange stasjoner som for eksempel storgiganten YX har gjort i samme periode, og det er jo helt fantastisk. Det er utrolig hva en bygdegutt fra Nedstrand kan få til, smiler Joar Skorpe fornøyd. Den gode tanken Ideen er enkel. Ta bort «alt» som koster penger, slik at stasjonen kan tilby en jevn og lav pris på drivstoff. — Det hele begynte med at jeg kjøpte en tomt i Stavanger for seks år siden, men da jeg ikke fikk omregulere den til boligformål, bestemte jeg meg for å bruke den til det den opprinnelig var ment for, nemlig bensinstasjon. Jeg tenkte først å ha den som en ekstratank til YX-stasjonen som jeg eier i området, men det fikk jeg ikke lov til, så da måtte jeg finne egen leverandør. Det var da jeg oppdaget hvor gode marginer disse store selskapene egentlig har på drivstoff, forteller han. Skorpe mente det var feil at de store selskapene skulle ha så god fortjeneste på bekostning av forbrukerne, og tanken bak Tanken slo rot. Flere på vei I dag har han fem stasjoner fordelt over Vikedal, Frakkagjerd, Langåker, Sandnes og Stavanger, og den sjette og til og med sjuende stasjonen er ikke langt unna. — Søknadsprosessen om Tanken Sandeid/Ølen er godt i gang. I tillegg går kontrakten min med YX i Stavanger ut i september, og da bytter også denne stasjonen navn — til Tanken selvsagt, sier tysværbuen. Konseptet om Tanken har nesten blitt eventyrlig, om ikke annet en gledelig nyhet for forbrukerne. — Mitt inntrykk er at folk setter stor pris på oss. Det er i alle fall det jeg får tilbakemelding om nesten hver dag, smiler han og legger til: — Det er kjekt å høre at Tanken bidrar til å gi forbrukerne en rimelig og jevn pris på drivstoff. Jeg får henvendelser fra hele landet om å starte stasjoner, så vi er kommet veldig langt på veldig kort tid. Priskrig Skorpe har hatt stor suksess med konseptet sitt, samtidig har han skapt hodebry for de store selskapene. — Allerede første dagen vi åpna i Stavanger gikk de andre stasjonene i området ned to kroner på drivstoff. Tidligere lå Rogaland, og særlig Haugalandet, på pristoppen når det gjaldt drivstoff. På knappe seks måneder er vi i dag blant dem med lavest pris. Det er helt fantastisk, og til og med østlendingene er misunnelige på oss nå, sier han. Kampen om kundene er likevel knalltøff, og etableringen av Tanken har skapt priskrig. — Jeg syns det er stilig å se at de store selskapene har fulgt etter våre priser, og helst lagt seg litt under oss. Dette viser hvor store marginer de hadde å gå på i første omgang, og jeg er sikker på at dersom Tanken forsvinner fra et område, så vil drivstoffprisene øke igjen. Det sies at de store selskapene prøver å utkonkurrere Tanken. De vil ha oss bort. Akkurat

Joar Skorpe gjør stor suksess med tankene sine. Det siste året har han startet fem stasjoner i Rogaland, og flere er på vei. Nå ønsker han at det skal bli et landsdekkende franchising-konsept.  Foto: Karina Søvik

nå taper selskapene på drivstoff, og jeg vet ikke hvor lenge de kan holde på sånn, men Tanken blir, sier han. Franchising Skorpe får henvendelser fra hele landet om å etablere Tanken. I skrivende stund planlegges det blant annet stasjon i Telemark. Skorpe har planer om å utvide, men han ønsker derimot ikke å etablere nye stasjoner. — Jeg ønsker å jobbe mer for at eksisterende stasjoner skal bytte over, og at Tanken skal bli et franchisingkonsept, der eiere skriver kontrakt med meg, men driver stasjonen selv, forteller han. Skorpe har allerede begynte arbeidet med å reise rundt

for å fortelle mer om ideen, og på besøksrunden stiller han særlig to krav for at man skal bli en del av Tanken. — Vi har fått flere leveringskontrakter, blant annet har K. Jørgensen på Slåttevik tegnet avtale med oss. Det gjør at de nå kan tilby rimelig drivstoff på kaien til både båtfolket og bilister. Vi ønsker enda flere slike små stasjoner, fordi jeg mener at det er her volumet faktisk ligger. Samtidig skal det litt mer til for å få navnet Tanken. Det er særlig to ting som man må skrive under på. Det første er at man skal ha et maks påslag på én krone literen, og det andre er at man skal ha en sju døgns prisliste. På denne måten kan konseptet om Tanken leve videre, avslutter han.

næring og industri

7


Trenger du ny medarbeider? 53 77 15 80 • www.johslundal.no

Mat for alle anledninger

NATURSTEINSMURING og eventuellt salg av naturstein fra Øvernes skifer Vi hjelper med arbeidskraft til alle typer stillinger og vikariater. Ring gjerne 481 87 554 for mer informasjon. Våre tjenester er kostnadsfrie.

Mat for for alle alle Mat Mat for alle anledninger anledninger anledninger

NYHET BESTILL NÅ

VINSJ MED PÅ KJØPET* Verdi kr.

Gode løysingar veks ikkje på tre

2.995,-

NÅ MED TO-SETER!

NY BIG BOSS ! BEDRE ENN NOENSINNE. Maskinen på bildet er ekstra utstyrt.

SPORTSMAN 6X6 570 EPS Me i Filter jobbar fram målretta og gjennomtenkte løysingar for kommunikasjon, innhald, design, nett og sosiale medium i lag med kundane våre.

Sjekk vår nettside for aktuelle tilbud. cateringpar tner.no Tlf. 53 77 50 32

NONSLID BILSERVICE

Renseløsning for avløpsvann for hus/hytte: • Slamavskiller • Trykkinfiltrasjon • Minirenseanlegg • Gråvannsanlegg • Tett tank

VÅRT VERKSTED UTFØRER:

5574 Skjold Tlf. 52 76 21 00

Vakttelefon: 41 45 60 60

8

Fredag 6. mai 2016

* Tilbud på forhåndsbestilling gjelder frem til 31. mai 2016. Priser inkluderer mva.

WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY

Vi hjelper deg med faglig valg av riktig renseløsning!

cateringpar tner.no Tlf. 53 77 50 32 cateringpar tner.no Tlf. 53 77 50 32

• DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR OG 70% STØRRE BENSINTANK • TIPPBART LASTEPLAN SOM LASTER 362 KG • HØY- OG LAVGIR, REVERS, PARK OG NØYTRAL • PRODUSERT MED 25 ÅRS ERFARING

Kontakt oss på hei@filterdk.no

Vee Bygg og Anlegg II AS er godkjent som søker og utførelse av diverse renseløsninger. Ta kontakt for en prat om renseløsninger.

Olje og fett behandling: • Oljeutskiller med innbygd sandfang Sjekk vår nettside for aktuelle tilbud. og prøvetakingskum Sjekk vår nettside for aktuelle tilbud. • Fettutskiller med innbygd slamlager cateringpar tner.no 53 77 50 32 Sjekk vår nettside forTlf. aktuelle tilbud.

• REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR FOR 2 PERSONER • POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK • ELEKTRONISK SERVOSTYRING • EFFEKTIV MOTORBREMS MED ADC OG EBS

INTRODUKSJONSPRIS KR. 129.900,ORD. PRIS KR. 134.900,-

Periodisk kjøretøy kontroll inntil 7500 kg Hovedservice Retting av karosseriskader Reparasjon av bremser Skifting av clutch og registerreim Bilelektriske reparasjoner Veihjelp, hvor vi har avtale med Viking, NAF og alle forsikringsselskap


DIN AVFALLSPARTNER PÅ HAUGALANDET La oss i Etne Containerservice hjelpe deg med ditt avfallsprosjekt. Vi tar oppdrag fra Vågsli til Skudenes og alt i mellom, og kan mellom annet tilby.

Riving og sanering

NORGES LEIANDE HUSBYGGJAR NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ OPPFYLLER DRAUMAR I DITT Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokaleNÆRMILJØ håndverkere med Mesterbrev.

Transport

Containerutleie Avfallsortering

Husene er basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg,

Mesterhus sine arkitektteikna blir bygde lokale ombygg, påbygg eller rehabilitering,hus vi kombinerer dine av ønsker medhandverkarar fagkunnskap og solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og skreddarsaum vi gjør det med trygghet NORGES LEDENDE med Mesterbrev. Husa er baserte HUSBYGGER på somogvifaste enkelt Vi tibyr mange hus, Nybygg, men bare ett løfte. Det blir som avtalt. kanrammer. tilpasse dine behov. ombygg, påbygg eller rehabilitering. OPPFYLLER DRØMMER I DITT NÆRMILJØ Vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og solid handverk. Mesterhus sine arkitekttegnede husdet bygges lokale håndverkere Vi oppfyller husdraumen, og vi gjer med av tryggleik og faste med Mesterbrev. NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ Husene basert på skreddersøm som vieit enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg, rammer. Vilertilbyr mange hus, men berre løfte. Det blir som avtalt. Mesterhus arkitekttegnede hus byggesviavkombinerer lokale håndverkere med Mesterbrev. ombygg, sine påbygg eller rehabilitering, dine ønsker med fagkunnskap Adresse xx, xxxx sted Husene basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dinedet behov. Nybygg, og soliderhåndverk. Vi oppfyller gjør med trygghet og faste Tlf: xx xx husdrømmen, xx xx. Faks: xx xx xxog xx.viE-post: post@xxxxxxx.no ombygg, påbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og rammer. Vi tilbyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt. solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt.

mesterhus.no

Adresse xx, xxxx sted

Haukelivegen 353, 5574 Skjold. Tlf. 52 76 72 00. Fax 52 76 72 01. Tlf:xxxx xx sted xx xx xx. Faks: xx xx xx xx. E-post: post@xxxxxxx.no xx, E-post: kv@kalstveit-vik.no Adresse Heimeside: www.kalstveit-vik.no Tlf: xx xx xx xx. Faks: xx xx xx xx. E-post: post@xxxxxxx.no

Du kaster, vi sorterer og sørger for at det blir resirkulert. Vi holder en grønn profil her på Haugalandet!

Din avfallspartner på Haugalandet!

ETNE CONTAINERSERVICE

Din avfallspartner på Haugalandet!

ETNE Telefon: 917 24 665 CONTAINERSERVICE Telefon: 917 24 665

mesterhus.no mesterhus.no

www.etne-containerservice.no

www.etne-containerservice.no

HELGELAND

Rustar oss for framtida

ÅLESUND

FLORØ

Trass tøffe tider i marknaden, er me i Westcon optimistar. Me veit at det vil koma nye oppdrag å kjempa om. Desse jobbane skal me vinna. Oppskrifta er enkel: Me skal ha dei klokaste hovuda, dei beste anlegga og dei leiande systema. Me satsar derfor stort på kontinuerleg forbetring av verksemda vår, også i tider med motvind.

STORD HAUGESUND KARMSUND

ØLEN

STAVANGER

Westcon investerer no i verftsanlegga våre i Florø og Ølensvåg. Mellom anna tek me i år i bruk verdas største maskin for bøying av røyr, ein kraftplugg som både styrkjer konkurransekrafta vår og gjev verksemda eit ekstra bein å stå på.

westcon.no næring og industri

9


helgevold.com

52 76 60 00 / kontakt@helgevold.com

SJEKKER DU FJØSET DITT?

filterdk.no

Sikkerhet er alltid viktig, også i landbruk og næringsbygg. En el-kontroll i driftsbygninger gir en tryggere hverdag, både for bonde og dyr. Kontakt oss for tilbud av el-kontroll!

Vi hjelper deg med å sikre driften din!

For bedriFTer og folk flest! For bedriFTer og folk flest! Varme & Bad består av 200 rørleggerbedrifter og mer enn 1500 fagfolk. Gjennom vår kjedemodell er vi tilgjengelige for det meste av Norges befolkning. Styrken ligger i samholdet. Den samlede kompetansen Varme & Bad består av 200 rørleggerbedrifter og mer enn 1500 fagfolk. Gjennom vår kjedemodell er vi er bred og mangfoldig. Og vi er fleksible. Det betyr at du kan bruke oss til hva det måtte være, enten du tilgjengelige for det meste av Norges befolkning. Styrken ligger i samholdet. Den samlede kompetansen bare skal renovere badet eller skal i gang med et større byggeprosjekt der alt inngår. er bred og mangfoldig. Og vi er fleksible. Det betyr at du kan bruke oss til hva det måtte være, enten du bare skal renovere badet eller skal i gang med et større byggeprosjekt der alt inngår. Og bare så det er sagt; vi er også toneangivende innen alternative oppvarmingsløsninger. For deg handler det om trygghet og tillit. For oss handler det om fagstolthet. Og bare så det er sagt; vi er også toneangivende innen alternative oppvarmingsløsninger. For deg handler det om trygghet og tillit. For oss handler det om fagstolthet.

Rørleggeren Navn Navnesen AS Rørleggeren Navn Navnesen AS

Gateveien 1 • 0000 Poststed • 00 00 00 00 • nettadresse.no • man-fre 10-17 lør 10-14 VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE FOR PRIVAT-• OG BEDRIFTSMARKEDET Gateveien 1 • 0000 Poststed •RØRLEGGERKJEDE 00 00 00 00 • nettadresse.no man-fre 10-17 lør 10-14

elektro - telecom - automasjon

Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

5574 Skjold • Tlf. 52 76 22 18 • post@rorharaldseid.no

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Ferdigbetong, betongvarer og elementer

Transport og pumping. 26 mobile og stasjonære betonganlegg i Norge. ig-rør og kummer, kabelkanaler og trekkekummer. Murblokker, kantstein og belegningsstein. Elementer for alle typer bygg, samt sikkerhet i tunnel. Tlf 53 77 52 00

mail@olenbetong.no

www.olenbetong.no


Satser i nedgangstider Det er tøffe tider i offshorebransjen, men daglig leder John Steinar Pedersen i Multi Vedlikehold Drift AS er positiv, og tenker langsiktig når han nå investerer i nye lokaler i Aksdal Næringspark. Av Karina Søvik, Tysvær Bygdeblad

Det nye lokalet måler 1000 kvadratmeter, og Pedersen ser fram til å flytte inn. Her sammen med Leif Johnstad i totalentreprenøren Fronta.  Foto: Karina Søvik

John Steinar Pedersen i Multi Vedlikehold Drift AS står på endetomta i Aksdal Næringspark, og ser utover det som snart skal bli hans nye arbeidsplass. På tross av nedgangstider investerer selskapet nå i nye lokaler i den populære næringsparken. — Vi har vokst ut av lokalene på Garhaug. Her i Aksdal er det sentralt, god tilkomst fra veien, og vi har over 5000 kvadratmeter å boltre oss på. Vi gleder oss til å komme i hus, som etter planen skjer i begynnelsen av juni, sier den fornøyde daglig lederen. Måtte kutte Meldingen om nye lokaler skaper god stemning i selskapet, som den siste tida har hatt få gode nyheter å gi til sine ansatte. Bedriften er et datterselskap av Multi Industrier AS som startet i 2002, og tilbyr tjenester innen stillas, overflatebehandling, gulv- og innredningsarbeid og isoleringstjenester. Hovedtyngden av oppdragene er offshorerelatert, og på kort tid har bedriften mistet vedlikeholdskontrakter på 9 av sine 14 oljerigger. Mangel på arbeid har resultert i masseoppsigelser. På det meste hadde selskapet i overkant av 700

ansatte, men bare de siste seks månedene har bedriften måttet sagt opp over 200 arbeidere på landsbasis. I dag har selskapet rundt 180 ansatte igjen. — Det har vært forferdelig trist og vondt å gjøre disse kuttene i personalet. Samtidig var det en nødvendighet for å kunne overleve. Heldigvis var vi ute i god tid, og vi følte at vi fikk gjort dette på en ryddig og grei måte. Det er aldri gøy å måtte si opp folk, og det er mye kjekkere å gå ut med en melding om at vi trenger hundre nye ansatte. Den dagen kommer, sier Pedersen. Gode kunder For han ser positivt på framtida til selskapet, og på arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt. — Vi velger å være positive, og mener at framtidsutsiktene er lysere enn det mange tror. Norge stopper ikke opp på grunn av denne krisen, men det tvinger oss til å omstille oss, og å finne flere ben å stå på, sier han. I mellomtida er det lokale og gode kunder som holder hjulene i gang. Kunder som Westcon, Imenco, Meca, ABB, NAD,

Transocean og Stena har holdt arbeidsmengden oppe, og Multi Vedlikehold Drift AS omsetter for rundt 175 millioner kroner årlig. Det nye Johan Sverdrup-feltet og Hydro sitt pilotprosjekt på Karmøy vil i tillegg gi nye muligheter, som igjen vil gi mer penger i kassen. — Avdelingen vår på Husøy holder oss med en del arbeid, og i tillegg har vi flere små og mellomstore oppdrag rundt omkring som holder oss travle. Det er mange store lokale prosjekter som er under planlegging, og jeg tror dette vil bidra til å holde arbeidsmengden på Haugalandet oppe. Får vi en bit av denne kaken, så skal vi klare oss godt framover. Og kommer det store prosjekter vår vei, så er vi tidlig ute med å sende ut melding om nyansettelser, nikker Pedersen. Går fort Med nye lokaler i Aksdal får selskapet en romslig start på omstillingen. Bygget måler 1000 kvadratmeter, og skal inneholde lager, verksted og kontorlandskap. — Vi er heldige som er lokaleide. Eieren

av Multi Industrier AS bor i Sveio, og er dyktig på sitt arbeid. Han tenker langsiktig, og investerer mye av fortjenesten tilbake i selskapet. I dag har vi cirka 300 kvadratmeter, så dette er stort for oss, men vi skal nok klare å fylle det opp. Vi har blant annet 600 tonn stillas som skal lagres. I tillegg har vi flere containere og diverse annet utstyr som skal lagres her. Nå har vi også plass til test-stasjoner slik at vi kan teste utstyret før det blir tatt i bruk, forteller Pedersen. Det er totalentreprenøren Fronta fra Stord som har fått i oppdrag å bygge det nye lokalet. Med tre montører i arbeid og en mann på kran, går byggeprosessen imponerende fort. — Etter at ringmuren var på plass, er alt bare plankekjøring. En mann kraner, og tre montører fester stålveggene. Innredningen vil nok ta noe lengre tid, men vi har et håp om å være ferdig noen uker før tida, forteller Leif Johnstad i Fronta. — Det er en fantastisk byggeprosess. Alt går så fort. Om få måneder flytter vi inn, smiler Pedersen, og ser utover det travle anleggsområdet.

Vi tilbyr følgende tjenester:

Fornøyde kunder er vår beste referanse 557 4 S kjo ld • Tlf. 975 51 770 www.haaku ll-e r slan d.no

Graving • Natursteinsmuring Sprengning • Masseforflytning www.gjellestadanlegg.no Tlf: 959 09 417

• Daglig renhold • Periodisk renhold • Oppskuring, boning og polering av golv • Skips- og verftsrenhold • Renhold av hus, kontorerer og næringsbygg • Salg av papir, kjemikalier og hygieniske artikler

Meieriplassen Arena Etne Tlf 479 30 090 firmapost@fikse.as

næring og industri

11


Solid i grøn bransje

Nytt pakkeri og lager stod ferdig for rundt eitt år sidan. Nærmast Kåre Reed som fyller kassar på bandet.

Rundt 1,6 millionar agurkar går gjennom maskina og blir pakka i plast.

Martin Wølstad Reed starta gartneriet i Skjold for over 30 år sidan og har bygt gradvis ut. Sønene Geir Reed (t.v) o

Ingen andre enn familien Reed i Skjold er igjen i den grøne bransje for tomat og agurk på Haugalandet. Dei trivest i eit varmt klima.

Frå ein heller gufsen og sur vårdag, er det som å kome inn i eit heilt anna klima i drivhus kloss ved den nye europavegen gjennom Skjold. Ingen kan unngå å sjå dei store drivhusa som tronar oppe i bakken. Det sist bygde er på fem dekar, og har lange rekkjer med agurkplanter, under sterkt lys som har gjort Smedvig Gård til eit landemerke. Ut av bedrifta går det rundt 1,4 millionar tomatar og 1,6 millionar agurkar i løpet av eit år.

Jon Edvardsen, Grannar

12

Fredag 6. mai 2016

Over 30 år Martin Wølstad Reed (72) starta med to dekar

i drivhus for over 30 år sidan, og i dag er det 13 dekar med veksthus fulle av tomatar og agurkar. Og på den fronten er det ikkje snakk om å hauste éin gong, men kontinuerleg store delar av året. For Reed er det frå februar til november. Sønene Geir (45) og Kåre Reed (44) har meir eller mindre deltatt i familiebedrifta sidan den tid. Dei har også tatt over drifta sjølv om opphavet stadig er med. — Vi passar på å slite ut dei gamle først, seier Kåre Reed i det eldstemann kjem ut mellom planteradene med ei kasse full av raude, mogne rundtomatar.


og Kåre Reed (t.h) har tatt over stafettpinnen, men eldstemann er framleis i full vigør i det einaste veksthuset for tomat og agurk som er igjen på Haugalandet.

Spørsmålet om det må mykje arbeid til for å klare seg i bransjen, får alle tre til å humre. Må kunne mangt Nettopp viljen til å arbeide er ein viktig nøkkel til å få eit mellomstort gartneri etter dagens målestokk til å gå rundt. — Det ein ikkje får gjort på dagtid, må ein gjere om kvelden. Det er mykje å passe på og det er levande plantar, seier Geir Reed. Først og fremst trivest dei i den grøne bransjen. — Det er både interessant og variert arbeid, og vi må helst vere både elektrikar og røyrleggjar, fortel Kåre Reed. Langs det siste drivhuset har dei bygt nytt lager og pakkeri. Der er to ulike pakkelinjer for agurk og tomat. Agurken

blir pakka i plast, ein og ein, men det skjer automatisk i maskina. Investeringane held dei mest mogleg nede ved eigeninnsats i utbyggingane. Nytt steg Neste steg er å byggje eit nytt veksthus på 4,5 dekar, og det betyr å auke kapasiteten med over 30 prosent. Grunn og betong er for det meste ferdig. — Vi ventar på å få ein leveringsavtale med Gartnerhallen og Bama før vi set i gang. Alternativet er å byggje og håpe vi får levert. Målet er å kome i gang i år, seier Kåre Reed. Dette er ein bransje der det ikkje er sikkert at dei får

FOTO: Jon Edvardsen

levere sjølv om dei har avtale. Det er ein marknad utan eit nett i botnen. Det er ikkje som med bonden som får levert mjølka uansett. — Er det godt vêr for vekst, så er det også det for dei andre som produserer. Difor får ein slike toppar som påverkar prisen. Stort sett går dette greitt og det jamnar seg ut i løpet av året, forklarar Reed. Tomatfylket Rogaland har ein totaldominans i norsk tomatproduksjon i landet og står for 85 prosent av avlingane. Aktørane i sørfylket har difor mykje å seie for utviklinga i marknaden. Kaotisk, er ordet Kåre Reed brukar om året 2010, då det i norsk målestokk gigantiske Miljøgartneriet, pøste ut

Les meir neste side

næring og industri

13


Frå forrige side

Fem dekar med agurk i det største drivhuset. Plantane blir fornya kvar 10. veke, opplyser Martin Reed.

ein ny stor produksjon i marknaden. Det er eitt bestefaren produserte sine første tomatar på av Nordens største gartneri med 77 dekar Tjensvoll i Stavanger i 1926. Men det gartnedrivhus. riet kom seinare byutviklinga og tok, og Det har gått seg til, meiner aktøMartin Reed og broren dreiv så eit rane i Skjold som heile tida må gartneri nær Hafrsfjord. Deretter melde inn framtidig volum, og vart dei samde om å drive kvart Nordmenn sitt, og Martin såg ein annonse i deretter blir prisen for veka som kjem fastsett. avisa om at Statens forsøksgård vil helst ikkje Bransjen er inne i ein god var til sals i Skjold. jobbe i denne periode på utgiftssida sidan Dermed starta han opp med det er billig energi. Smedsvig Gård i 1984, og som seibransjen — Energikostnaden har mykje nare har utvikla seg til eit volum på å seie i vår bransje. Vi skal ikkje 530 tonn agurkar og 200 tonn tomatar klage, men det er mykje arbeid for å få vel 30 år seinare. det til, seier Kåre Reed. Bedrifta har i dag 10 årsverk, og i tillegg til familien, er det tilsette frå Polen som er med Utvikling sentralt på å få hjula til å gå rundt. Martin Reed ser ingen spesielle mørke skyer — Nordmenn vil helst ikkje jobbe i denne i horisonten. bransjen. Vi har vore heldige med stabil — Dersom vi ikkje går inn i EU, og ein fram- arbeidskraft frå Polen som har arbeidd her leis kan ha toll som i dag, så vil det går bra. 10-15 år, dei fleste totalt rundt halve året, forDessutan må det ikkje vere for godt i næringa, tel Martin Reed. slik at vi held balansen og ikkje blir for mange, Rask vekst meiner veteranen. Logistikk og frakt er viktig, og det må dei Han ser mest pengar i agurk som det tar 16-17 ordne opp i sjølv. Reed trur avviklinga av dagar å drive fram, medan tomaten brukar Gartnarhallen i Haugesund i si tid, var ein åtte veker frå blomsten blir bestøva til den er vesentleg årsak til at mange gav seg. plukkeklar. Agurkplanten må skiftast ut kvar — Når det kostar meir å frakte tomatane frå 10. veke, medan tomatplanten klarer seg heile Stavanger til Oslo, enn frå Holland til Oslo, så sesongen frå januar til november. seier det seg sjølv at det er vanskeleg å konkurTomatplanten veks og veks, og må senkast rere utan toll, seier Geir Reed. ned, og det blir heile tida tomatar på det nye Eitt stikkord for å klare seg er å vere interes- tilskotet. sert i utvikling og halde seg oppdatert om nye Oppvarmingskjelda er propan, og i forbrenmåtar å gjere det på, meiner dei. ningsprosessen blir det frigjort karbondioksid Kåre held oppe denne tradisjonen i som dei fører inn i lufta i drivhuset. Skjold, og er med i grønsaksutvalet i Norsk — Det gir plantane meir å jobbe med, og Gartnerforbund. aukar veksten med 25 prosent, forklarar Geir Reed. Tradisjon i familien No går dei inn i den perioden med størst vekst Tradisjon er det også i familien sidan og mest å plukke, i slutten av mai og i juni.

14

Fredag 6. mai 2016

Over 200 tonn tomat blir pakka og sendt ut frå Smevig Gård frå februar til november.

Gartneriet er eit landemerke ved europavegen, og eit nytt drivhus er under planlegging.


Jordbearbeidingsutstyr på lager

Ottar Skjold Maskin as

FOR RASK LEVERING!

Knapphus • 5576 Øvre Vats • Tlf. 908 46 284

Graving

KUHN horisontalrotorharv med pakkevalse

Sprengning

eks. mva

HRB 252 tilbud 69.900,HRB 302 tilbud 82.000,-

Transport

Natursteinsmuring

Mekanisk og luftassistert såmaskin kan ettermonteres. Be om tilbud!

HE-VA 6 m langfingerharv med luftassistert såmaskin Be om pris !

Grus • Pukk • Sand

Kan brukes til reparering av eng og til såing i åker Løft blikket

Løft blikket og beskytt huset med aluminium.

HE-VA Tipp Roller med STARRINGER

Pris eks 4 spalte 20% rab 30% rab

Kombimaskin: Harv,såmaskin og trommle!

Alle prisen

Be om pris ! Eiksenteret Haugesund tlf. 52 75 44 44 Gunnar Birkeland Johne Håland tlf. 901 32 513 tlf. 917 37 027 gunnar.birkeland@eiksenteret.com johne.haland@eiksenteret.com

næring g o industri

Plannja 20-75

Plannja Waterfront

Plannja Waterfront og Plannja 20-75 er naturlige valg for alle som har hus langs kysten. Aluminium belagt med Plannja Hard Coat gir ekstra god beskyttelse mot salte kast fra havet. Oppdater taket ditt med plannja.no

Side 1 Dekkende bredde 1000

www.plastron.no

Side 2

Kaien 1, 4250 Kopervik - Tlf. 52 84 48 88

afgruppen.no/karriere

Innovations that make your business more efficient, reliable and secure.

AF Offshore Decom er en del av AF Gruppen. Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste ressurser for at vi skal nå våre mål. Vi har lang erfaring fra ledelse og gjennomføring av store prosjekter innen offshoresektoren, og vår entreprenørånd og innovasjonskultur har blant annet gjort AF Miljøbase Vats til verdens mest moderne mottaksanlegg for utrangerte oljeinstallasjoner. Gode dybdeforhold, kai- og basefasiliteter samt gode markedsutsikter har ført til stor interesse fra rigg- og plattformkunder. Nå skal AF Offshore Decom styrke teamet i Vats med:

Operatører

Everything connects

h att e la n d S O L U T I O N S

Arbeidsoppgaver

24/7 IT solutions and EMP secure storage

• Klargjøre moduler for maskinell rivning: fjerne farlig avfall, elektriske komponenter, vinduer, isolasjon m.m. • Allsidig manuelt arbeid • Skjærebrenning • Rigging av løft • Maskinkjøring

Stop airhousing, start warehousing

Personlige egenskaper: • Positiv og god holdning til HMS • Kan jobbe selvstendig og i team • Gode samarbeidsevner • Ryddig, nøyaktig og pliktoppfyllende • Resultat- og løsningsorientert • Yrkesstolthet og stå-på-vilje • Fleksibel, selvstendig og kreativ • Bidra til trivsel i avdelingen hatteland.com

Kvalifikasjoner: • Relevant erfaring fra lignende industri • Det er ønskelig at du har relevant erfaring og fortrinnsvis sertifikater innen: • Varmt arbeid • Skjærebrenning/sveising • Maskinkjøring • Asbestsanering Vi tilbyr: • Utfordrende oppgaver med spennende kunder • Mulighet for utvikling på tvers av selskapene i AF Gruppen • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø • Konkurransedyktige betingelser • Blide og kompetente kollegaer • Arbeidssted: AF Miljøbase Vats

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Håvard Valhovd på telefon 99 22 70 76. Søknad sendes inn på afgruppen.no/jobb - Søknadsfrist: snarest – innen 1. juni 2016

næring og industri


Mot ny miljøvennlig trend:

Leverer bilar sjøvege I mars frakta godsskipet «Kvitbjørn» 79 Tesla-bilar sjøvegen til Vestlandet. Reiarlaget Nor Lines håper at det miljøvennlege skipet skal kunne frakte bilar fast. Av Mona Terjesen, Tysvær Bygdeblad

— Det er ikkje billigare å frakte bilar på vegen enn til sjøs, seier Anders Heskja Sandvik.

— Kvar dag jobbar eg offensivt for å fjerne trailerar frå dei norske vegane, fortel Anders Heskja Sandvik i Nor Lines. Tysværbuen, som også er aktiv Sp-politikar ser ein stor miljøgevinst i å frakte meir sjøvegen. — Bilane blei leverte rett på døra til butikklokale langs kysten i Noreg. Når me no startar omlegginga av denne bilimporten - som har vore øyremerka Drammen altfor lenge, sparer me ein god del vogntog over fjellet. Miljøgevinsten er sjølvsagt stor, seier Sandvik. Prøveprosjektet er første i sitt slag. Aldri før har dei populære heileletriske bilane tatt sjøvegen til Vestlandet med regulære linjeskip. Tilfeldigheit Sandvik roser Tesla for å vere framoverlent og håper og trur at fleire vil følgje deira eksempel. — Me har fått førespurnadar av leverandørar etter dette prosjektet. Mellom anna eit frå Bergen. Då er det snakk om å frakte frå Tyskland. Me kjem til å bruke same løysing som med Teslaane, som kom frå USA, fortel han. Prøveprosjektet med el-bilprodusenten oppstod med ein tilfeldigheit. — I haust kjøpte eg meg ein Tesla sjølv. Då me reiste til Drammen for å hente han, såg eg kor stort trykk det var på hamna. Eg ser ingen logikk i at bilane til Vestlandet og NordNoreg går via Østlandet. Derfor tok eg kontakt med Tesla. I januar tok me opp tråden igjen, og no er me altså i hamn med det første pilotprosjektet. At me har fått til ei levering på 79 biler, kombinert med vanleg linjetrafikk og alt anna gods som me har om bord, gir god utnytting av fartøy og linjestruktur, nikkar Sandvik. Miljøgevinst Prøveprosjektet blei etter påske evaluert for eventuell vidare

16

Fredag 6. mai 2016

drift. Anders Heskja Sandvik har stor tru på ei permanent ordning. — Alt gjekk veldig fint. Og det er ikkje billigare å frakte bilar på vegen enn til sjøs. Så skal ein ikkje minst ha miljøgevinsten i mente. Eg trur mange bruker trailerar av gammal vane. No håper me at me kan klare å opne augo til fleire. For Tesla sin del var framføringstid viktig, og dei var fornøgde med både transittida og kostnadene som me la fram, fortel han. Nor Lines håper no at det kan blir vekevis leveringar på døra, av nye bilar frå kontinentet til Noreg. — Då kan det kan vere snakk om levering av 40 — 50 bilar i veka. På sikt kan dette spare vegane hundrevis av vogntog over fjellet kvart år, kommenterer Sandvik. Frå dør til dør Prisen og kor enkel leveringa er, er det som leverandørane er mest opptekne av, konkluderer Sandvik. At godsskipet leverer rett «på døra», trekkjer dermed naturlegvis opp. — Me gjer det enklare for Tesla, når me tar bilane direkte frå oversjø-terminalar og leverer dei til døra på butikkane. I tillegg var eit salsargument for oss denne gongen at me har naturgassdrivne skip. Eg trur ikkje me hadde kome i mål like lett om skipa var drivne på tungolje, seier han. MV «Kvitbjørn», som blei levert frå det kinesiske verftet Tsuji Heavy Industries for eitt år sidan, blir drifta på flytande naturgass. Det same gjer søsterskipet som kom nokre månadar seinare. Dei naturgassdrivne godsskipa bidrog til å senke gjennomsnittsalderen på Nor Lines-flåten med 19 år. Kvart skip har ein kapasitet tilsvarande rundt 200 vogntoglass. Anders Heskja Sandvik er glad for at utviklinga går i ei miljøvennleg retning, og at bilimporten til Vestlandet no ser ut til å bli snudd opp ned. — Me går spennande tider i møte, og eg har tru på at dette berre er starten, avsluttar han.

Anders Heskja Sandvik reiste frå fjellet i påsken, for å


n

vere med på det første norske anløpet i Kristiansand.

Tesla-bilane blei distribuerte til Kristiansand — Stavanger — Bergen — Ålesund og Trondheim på verdas mest miljøvennlege godsskip.

Foto: Nor Lines/privat

Godsskipet «Kvitbjørn» blir drifta på flytande naturgass.

Nor Lines håper på fast levering av 40-50 bilar i veka.

næring og industri

17


Fetrane som skapar gull av gråstein Etne Sand og Pukk AS har lagt bak seg dei to travlaste åra nokon sinne i den 61 år gamle verksemda si historie. Torstein Nymoen, Grannar Det er høg aktivitet knytt til samferdselsprosjekt som har sytt for uvanleg travle dagar for Etne si største verksemd innan grus og sand. I tillegg til sand til betongprodusenten Ølen Betong AS hadde Etne Sand og Pukk AS leveransar av stein til vegdekka til E134-prosjektet i Stordalen i Etne. Samstundes var Sandsfjord bru, kor Ølen Betong hadde betongentreprisen, under bygging. — Det var desse prosjekta som sytte for at det vart ein solid auke i omsetninga for oss, fortel Harald og Håkon Magne Ekornrud. I 2015 omsette Etne Sand og Pukk AS og Fikse Stein AS samla i overkant av 27 millionar kroner, eit førebels resultat syner cirka 3 millionar. I 2014 omsette dei for lag 24 millionar samla, med eit resultat på 3 millionar før skatt. I dei tre føregåande åra låg omsetninga på mellom 13,6 og 15 millionar og resultat før skatt varierte frå vel 650.000 til to millionar kroner. Nå håper dei å ha stabilisert drifta på det nivået dei ønskjer. Det er i dag ti tilsette i verksemda.

Seinare blir dei grave ut og køyrd tilbake til grunneigarane som brukar dei til å jamne ut jorda. Ølen betong viktig Over 70 prosent av dei ferdige produkta går med båt frå eiga kai på Tongane til Ølen Betong sine anlegg i Ølensvåg, Stord og på Askøy. I 2015 hadde verksemda rundt 230 båtanløp. Elles går det ein del til lokale og regionale entreprenørar og privatfolk. Frakta går på båtar frå Arriva Shipping AS i Ølensvåg, så sand- og grusdrifta i Etne er eit godt døme på korleis lokale aktørar syt for oppdrag og sysselsetting i distriktet vårt. Etter kvart som massane er tatt ut frå sjølve grustaket, blir grunnen planert og i praksis gjort om til dyrka mark. — For grunneigarane blir det enklare å drive jordbruk, fordi aktiviteten gjer at landskap som i stor grad har vore kupert før, blir flata ut, fortel Harald Ekornrud.

Fedrane starta opp Vern kan bremse Harald og Håkon Magne er sønene til høvesvis til Innanfor grensene til dagens regulerte grustak på Harald Magne og Kristoffer Ekornrud, som etabler- Austrheim byrjar det no å gå mot slutten. te verksemda i 1955. Formelt er det i dag Ekornrud — Me kan halde på der i nokre få år til, fortel dei. Holding AS, kor dei to kontrollerer 50 prosent kvar av Det føregår reguleringsarbeid for nye areal no, men aksjane, som eig Etne Sand og Pukk AS. I vegen har vore lang og ein er enno ikkje i mål. Areala familiekonsernet ligg også Etne Sand og er ein del av Stødle-terrassen, kor Fylkesmannen Pukk Eiendom AS, som eig og leiger i Hordaland si Miljøvernavdeling har hatt ut anlegget på Tongane, og Fikse ønskje om freding av omsyn til kulturhistoStein AS, eit nytt steinbrot dei driv verdiar. For grunn- riske ved fylkesgrensa på Fikse, mellom Får me ikkje tatt i bruk dette arealet byrjar eigarane blir det Etne og Ølen. me å sjå starten på slutten Då verksemda vart etablert på Fylkesutvalet har støtta Etne kommune enklare å drive 50-talet, var det med avtale med sine politikarar som i høyring har lagt vekt jordbruk grunneigarar på Austrheim kor dei på at området er godt nok verna gjennom kunne gå i gang med å ta ut massar. gjeldande kulturminnelovgiving. Arealet som Den gongen føregjekk mykje av arbeier føreslått freda, omfattar i første runde areala det med handmakt. Mykje har skjedd sidan dei ønskjer å etablere grustak i, men vart seinare innden tid. Den største omveltinga kom i 1982, då verk- skrenka slik at grustaket var utafor. Men saka er ikkje semda etablerte seg med produksjonsanlegg og kontor i mål. på Tongane industriområde, ved Etnefjorden og nær — Får me ikkje tatt i bruk dette arealet, byrjar me å sentrum. sjå starten på slutten på verksemda, seier dei to. Det er framleis frå Austrheim det meste av massar blir henta. Fire eigne vogntog køyrer over 5.000 lass Ikkje nok årleg med  til Tongane, der dei med syklon og flota- Dei har rett nok etablert et steinbrot på Fikse, under sjon, ein teknikk for å skilje bergkvalitetar frå kvar- namnet Fikse Stein AS. Men dette åleine vil ikkje andre ved bruk av vatn, blir vaska og sortert. 1. 500 erstatte grusuttaket. kubikk vatn i timen vert pumpa inn i vaskeprosessen, — Det er kombinasjonen av morenemassane og det vi kor sedimenteringsvatnet vert resirkulert og brukt om hentar på Fikse som gjer at me kan tilby dei produkta att i ein lukka syklus. me lever av i dag, legg dei vekt på. Det er grunnvatn dei brukar i prosessane. Dei mest Men får dei tilgang på det nye området på Austrheim, finkorna massane, mindre enn 0,063 millimeter, og reknar eigarane til ein av Etnes eldste bedrifter med som i praksis ikkje er eigna for bruk innan bygg- og at verksemda har råstoffreservar for å kunne drifte i anlegg, blir samla opp i dammar inne på området. 15-20 nye år.

18

Fredag 6. mai 2016

Fetrane Harald (t.v.) og Håkon Magne Ekronrud har fått god sving på Etne


Sand og Pukk AS.

FOTO: TORSTEIN NYMOEN

I 1955 føregjekk mykje med handmakt. 61 år seinare er store deler av arbeidet òg hos ein sand- og grusleverandør automatisert.

Det er mykje sand og grus i Etne, og mellom hendene til Ekornrudfamilien skapar den verdiar.

Sand og grus blir vaska og sorter i forskjellige kvalitetar i anlegget på Tongane.

næring og industri

19


20epårumper

med v a rm de t på ve st la n

www.varmepumpevest.no Ring for befaring 53 75 42 00 CMYK GUL: c:18 m:9 y:97 PMS: 611 CMYK OR: m:48 y:89 PMS: 715 Varmepumpe, Aircondition, CMYK RØD: m:92 y:83 PMS: 179 F Gass sertifisert firma og montører. CMYK BLÅ: c:73 m:26 y:5 PMS: 292

Midtsommarfest i Tysvær 14. juni vil Tysvær Bygdeblad i samarbeid med midtsommarkomiteen gi ut ei informasjonsavis om Midtsommarfest i Tysvær. Avisa vil bli gitt ut i 30.000 eksemplarer på Haugalandet.

Daikin • Mitsubishi • Panasonic • Toshiba • Fujitsu

Regea Prosjekt a/s

Mobil: 90 14 77 19 www.regea.no

For annonser ta kontakt på: anne.marie@tysver-bygdeblad.no eller 45 95 87 14.

• Autorisert elektroinstallatør • Installasjon, kontroll og service - brannalarmanlegg • Brannforebyggende elkontroll - bolig • Elkontroll - landbruk og næringsbygg • Elektrotermografi

Annonsefrist: torsdag 2. juni

Bygdeblad

Trenger du hjelp med regnskap og økonomi?

C5 tysvær:C5

• Lønn • Fakturering • Bokføring • Årsregnskap • Årsoppgjør • Rådgivning • Stiftelse av selskap tysvær inkassobyra 20-12-10

TYSVÆR

• Takrenner • Pipebeslag • Beslag og takstein 08:05

Side 1

Ta kontakt på tlf. 908 28 904 www.tysverregnskap.no - post@tysverregnskap.no

Alltid perfekt klipperesultat Nyhet!

Vi tilbyr også:

• Takbeslag • Terrassebelegg • Levert og montert

Automower® 450X

Kr 34 999,1500,i innbytte

Best i test

Tlf. 52 71 59 77 Automower® 310/315

Fra kr 14 499,Haugaland Tlf: 52 75 50 40

Automower® 420/430X

Fra kr 21 499,*Få 1.500,- rabatt ved kjøp av Husqvarna Automower 420 eller 430X. Gjelder ved innbytte av din fungerende motorgressklipper.

www.a-k.no

Vårt verksted har bred kompetanse på de fleste områder innenfor • transportmateriell • anleggsmateriell • marine Har du skader på gravemaskin eller annet utstyr hjelper vårt skadeverksted også med dette. Ring oss for en prat! Avd. Haugesund

Vi har drevet i over 50 år som maskinentreprenør Arbeidsområdene har vært: • Vegarbeid for stat og kommune • Vannkraftutbygging • Olje- /gass-installasjoner • Dyrking • Doser arbeid • Kommunalt teknisk arbeid • Knusing med mobilt knuseverk • Tungtransport, terrengtransport • Tunnellasting og transport • Salg av grus, jord og pukk på Knapphus og Etne • Boligtomter og industritomter

Skade på bilen? Ring 99 55 77 99 Me takserer og reparerer for alle forsikringsselskap

Kontakt oss for tilbud. Timepriser eller fastpris.

Tlf. 52 77 43 00 - www.scania.no

20

Fredag 6. mai 2016

Laila tlf 416 50 350 • Per Magne tlf 901 11 967 Peder tlf 481 10 092 • www.brodrene-flatebo.no

e-post: post@suldal-billakkering.no

Steinsland Næringspark tlf. 99 55 77 99 fax 52 76 73 70


På tide Påmed tide service? med service? KALDHEIMS AUTO AS ALLTID PÅ PLASS!

ET TRYGT VALG AV BILVERKSTED

På tide med service?

VI UTFØRER ALLE MECA Car Service er et trygt valg av bilverksted. Vi står for riktig TYPER LØFT OG TRANSPORTOPPDRAG utført og prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid utføres med reservedeler av originalkvalitet, selvfølgelig TELEFONog51 44 41 00 gjelder alle bilens garantier fortsatt når bilen har vært hos oss. ET TRYGT VALG ET TRYGT AV BILVERKSTED VALG AV BILVERKSTED

Nordic Crane Vestvalg AS av Vi MECA Car Service MECA er Car etService trygt valg er et avtrygt bilverksted. bilverksted. står for Bli riktig Vikjend står formed riktigoss på Vakttelefon: 907 27 100 Ring oss i dag og bestill tid. Tlf: 52767050 Bli kjend med oss på utført og prisgunstig utført og verkstedsarbeid. prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid utføres Alt arbeid med utføres remed reE-post: vest@nordiccrane.com www.alsaker.no servedeler avservedeler originalkvalitet, av originalkvalitet, og selvfølgelig og gjelder selvfølgelig alle bilens gjelder alle bilens www.alsaker.no ET TRYGT VALG AV BILVERKSTED www.nordiccrane.com garantier fortsatt garantier når bilen fortsatt harnår vært bilen hoshar oss.vært hos oss.

KULESTEIN

i forskjellege størrelsar til • Pynting av skråningar og blomsterbed • Grus og hagesingel

Ta kontakt på tlf. 53 75 62 51

MECA Car Service er et trygt valg av bilverksted. Vi står for riktig utført og prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid utføres med reRing oss i dag Ring og oss bestill i dag tid.ogTlf: bestill 52767050 tid. Tlf: 52767050 servedeler av originalkvalitet, og selvfølgelig gjelder alle bilens garantier fortsatt når bilen har vært hos oss.

KALDHEIMS AUTO AS KALDHEIMS AUTO AS

Ring oss i dag og bestill tid. Tlf: 52767050

pristilbud!

u Full service til alle bilmerker - både bensin og diesel u EU-kontroll Dette får du hos Bosch Car Service u Oljeskift Alt arbeid av godt utdannede u Fullu service til alleutført bilmerker - både bensin ogmekanikere diesel u Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u EU-kontroll u Oljeskift u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr u Alt u arbeid utført av godt utdannede mekanikere Fornuftige priser u Bosch reservedeler medav samme eller tilsvarende kvalitet som original u Opprettholdelse nybilgarantien

Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil - og la oss ta vare på den! - og la oss ta vare på den!

Kaldheims Auto as Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

MECA Car Service er et trygt valg av bilverksted. Vi står for riktig ET TRYGT VALG verkstedsarbeid. AV BILVERKSTED utført og prisgunstig Alt arbeid utføres med reMECA Car er et trygt av bilverksted. Vi står for riktig servedeler av Service originalkvalitet, ogvalg selvfølgelig gjelder alle bilens utført og prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid utføres med regarantier fortsatt når bilen har vært hos oss. Betal når det passer for Betal deg! når det passer for deg! Sandeidvegen Sandeidvegen 363 363 servedeler av originalkvalitet, og selvfølgelig gjelder alle bilens Opptil 24 mnd. rentefri Opptil 24 mnd. rentefri garantier fortsatt nårtid. bilen vært hos oss. nedbetalning. nedbetalning. Ring oss i dag og bestill Tlf:har 52767050 5585 Sandeid 5585 Sandeid

u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr

Dette fårpriser du hos Bosch Car Service u Fornuftige Spør oss neste gang! Utleiebiler (person/varebil) Dette får duavhos Bosch Car Service u Opprettholdelse nybilgarantien

u Full service til alle bilmerker - både bensin og diesel Fulloss service alle bilmerker - både bensin og diesel u EU-kontroll Spør neste til gang! EU-kontroll u Oljeskift Oljeskift u Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere Alt arbeid utført av godt u Bosch reservedeler med utdannede samme ellermekanikere tilsvarende kvalitet som original Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Diagnostisering u Fornuftige priserav kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Fornuftige priser av nybilgarantien u Opprettholdelse Service klima/acav nybilgarantien u Opprettholdelse

Kaldheims Kaldheims Auto as Auto as www.meca.no

Ring oss i dag og bestill tid. Tlf: 52767050

www.meca.no www.meca.no

Kaldheims Auto as Sandeidvegen 363 5585 Sandeid

Spør oss neste gang! Betal når det passer for deg! Spør oss neste gang! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

Kaldheims Auto as

Ikkje noko vas – Bruk VÅRVIK GLAS

Sandeidvegen 363 5585 Sandeid

Aksdal Bil A Aksdalsvegen Telefon: 52 7

Avaldsnes B Visnesveien 1 Telefon: 52 8

www.bos DP Filtertek Frakkagjerdv www.bos Telefon: 52 7 Aksdal Bil AS Aksdalsvegen Etne Service Aksdal Bil A Telefon: 52- 75 Etnesjøen Aksdalsvegen Telefon: Telefon: 53 52 7 7 Avaldsnes B Visnesveien Finnås Auto Avaldsnes B1 Telefon: 52 8 5437 Finnås Visnesveien 1 Telefon: 52 53 8 4 Telefon: DP Filtertekn Frakkagjerdv Førde Auto A DP Filtertek Telefon: 52 7 Hanaleite 5 Frakkagjerdv Telefon: Telefon: 53 52 7 7 Etne Service Etnesjøen -D5 Knapphus Etne Service Telefon: 53 7 5576 Øvre-Va Etnesjøen - 5 Telefon: Telefon: 52 53 7 7 Finnås Auto 5437 StordFinnås Biltekn Finnås Auto Telefon: 53 4 Vabakkjen 10 5437 Finnås Telefon: Telefon: 53 53 4 4 Førde Auto A Hanaleite - 5A Sunnhordlan Førde Auto Telefon: 53-- 57 Svortland 5 Hanaleite Telefon: Telefon: 53 53 2 7 Knapphus De 5576 Øvre-Va Knapphus D Telefon: 52 7 5576 Øvre-Va

Telefon: 52 7 Stord Biltekn Vabakkjen 10 Stord Biltekn Telefon: 5310 4 Vabakkjen

Telefon: 53 2

www.meca.no

www

5576 Øvre Vats - Tlf. 52 76 73 12 - hallgeir@knapphus.no

Kjøp din bil hvor du vil - og la oss ta vare på den!

Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

Dette får du hos Bosch Car Service

Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

u Full service til alle bilmerker - både bensin og diesel u EU-kontroll u Oljeskift u Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere u Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr u Fornuftige priser u Opprettholdelse av nybilgarantien

www.meca.no

www.meca.no

Spør oss neste gang!

Avalds Visnesv Telefon

DP Filt Frakkag Telefon

Etne Se Etnesjø Telefon

Finnås 5437 F Telefon

Førde A Hanale Telefon

Stord B Vabakk Telefon

Sunnho Svortla Telefon

Følg oss på

næring og industri

Aksdal Aksdals Telefon

Knapph 5576 Ø Telefon

GARANTERT DET FLOTTASTE SOMMAHAGEKONSEPTET PÅ HAUGALANDET

www.sommerstuer.no

www.bos

Telefon: 53 4 Sunnhordlan Svortland -5 Sunnhordlan Telefon: 53- 2 Svortland 5

Kaldheims Auto as Sandeidvegen 363 5585 Sandeid

Vi har gode Kjøp din bil hvor du vil priser på - og la oss ta sommerdekk! vare på den!

Kjøp din bil hvor du vil Dette får duta hos Bosch Service Ring oss for - og la oss vare påCar den!

På tide med service? På tide med service? Sandeidvegen 363 5585 Sandeid ET TRYGT VALG AV BILVERKSTED

5590 Etne

21


Med trelast gjennom Det starta som ei mølle og ei sag for snart 130 år sidan. I dag er Berge Sag ei av dei største bedriftene i regionen med fleire avdelingar og rundt 100 personar på lønningslista. Irene Mæland Haraldsen, Grannar

Bruket slik det såg ut rundt 1920. 

Foto: Privat

I 1888 gjekk startskotet for det som skulle bli ein av dei største største arbeidsplassane i distriktet. Den gong vart 7-8 gardbrukarar einige om å slå seg saman og byggja ei mølle og eit sagbruk ved utløpet til Bergselva i Ølensvåg. Startkapitalen på 3.000 kroner fekk dei gjennom lån i Haugesund Sparebank, og snart var aksjelaget som skulle mala korn, stampa vadmålstøy og byggja sag, i drift. Men lånet vart vanskeleg å betena og drifta gjekk med underskot. Ti år etter oppstart fekk Martin P. Berge og Bård L. Berge tilbod om å ta driva «Bruket» og etterkvart kjøpa det. I 1901 selde Bård sin del til broMe har ren Marcelius L. Berge, og dei nye eigarane gjekk til innkjøp av tømmer aldri hatt som vart brukt til produksjon av silraude tal detønner. Sonen Lars tok seinare over etter Marcelius. Fram til 1908 dreiv Bruket med både mølle, sagbruk og tønneproduksjon då ein brann sette ein stoppar for verksemda. Mølla og sagbruket blei bygd opp igjen, og i 1921 starta dei med trelasthandel av ferdig høvla bord og produksjon av ferdighus. På denne tida hadde Petter Berge tatt over faren Martin sin del i bedrifta. Utover i 1930-åra kom båtbygging inn som ein del av drifta og i løpet av dei neste 20 åra vart over 20 båtar bygde eller ombygde på det allsidige Berge Bruk i Ølensvåg.

Ny tid Verksemda utvikla seg og behovet for betre plass melde seg. Ny tomt vart kjøpt på andre sida av vågen, og i 1970 kunne bygginga av det nye anlegget ta til, der det i dag står tett ved E134. Snart skulle etterkomarane til Lars og Petter overta styringa. Magnar Berge (68) og Martin Berge(80) delte både på arbeidet og leiarrolla. Den eine med ansvar for transport og innkjøp. Den andre for sal. — Eg overtok min del i 1973 og Magnar på 80- talet, fortel Martin Berge. Bruket hadde hatt ein sentral plass under oppveksten til dei to søskenborna, og dei hugsar godt tida då dei som smågutar fekk vera med på arbeidet i den gamle mølla. Dei minnest også godt tida då båtbygging var ein del av drifta. — Me har vore med sidan me var gutungar. Då gjorde me alt me ikkje hadde lov til, seier dei og smiler. — Me fekk òg vera med då far kjøpte gamle båtar for å byggja om og selja dei. Eg hugsar gamledampen «Oster»

22

Fredag 6. mai 2016

Jan Berge er leiar av byggevarebutikken XL-bygg som er ein del av konsernet.

Kjent landemerke for trafikantane på E134. På byrjinga av 70-talet starta bygging av anlegget i Ølensvåg, og har blitt gradvis utvida.

som me kjøpte i 1964. Me reiv ut alt og sette inn nytt, minnest Martin.

stikk berre innom av og til for å sjå til etterkomarane som nå styrer skuta.

God økonomi Nøktern drift og god styring på økonomien er stikkord som har bidrege til stadig større vekst for sag- og trelastbedrifta i Ølensvåg. — Me har følgt med tida og drive nøkternt. Me har sett tæring etter næring og aldri lånt pengar. Gjekk det godt eit år, såg me oss råd til å byggja ut. Det var berre for folk å sjå på tilbygget kor godt det hadde gått det året. Og me har aldri hatt raude tal. Men så hadde me jo tante Selma til å styra økonomien. Ho var nøyaktig, ler dei og hugsar godt skipsklokka som tanta brukte for å kalla dei inn til kontoret når nokon skulle ha tak i dei på telefon. — Me var ute og jobba og hadde ikkje tid til å sitja i ro inne på kontoret, forklarar dei. For det var utanfor kontordørene dei likte seg best. Stundom kunne arbeidsdagen bli ekstra lang, men for to karar som alltid har likt å jobba, var det naturleg å trø til når det trongst. Arbeidsmiljøet var godt og dei to leiarane såg på seg sjølve som ein del av gjengen. — Me har alltid vore kameratar med dei tilsette. Me har ikkje vore sjefar, understrekar dei.

Ny generasjon For i dag er det ein ny generasjon i Berge-slekta som har oppgåva med å driva familiebedrifta vidare. Også dei har fått drifta inn med morsmjølka og har tatt sin tørn mellom plankestablane i oppveksten. Til saman fem søner etter dei to søskenbarna har i dag ulike ansvarsområde og har valt å gå i fedrane sine fotspor. — Me satsar vidare på det me har gjort dei siste 10 til 15 åra, og målet er å ta ytterlegare marknadsdelar. I dag har me 15 ulike selskap og avdelingar innan konsernet, fortel økonomisjef Lars Gunnar Berge som styrer pengesekken til bedrifta som i 2013 vart kåra til ein av dei ti beste bedriftene i soliditet innan bygg- og anleggs bransjen i landet. I 2015 hadde konsernet med 100 tilsette ei omsetning på rundt 350 millionar kroner og eit resultat før skatt på 29 millionar. På midten av 80-talet omsette bedrifta for 70 millionar og hadde rundt 35 tilsette. Pilene har gradvis peika oppover.

Store endringar Mykje var annleis den gong Martin og Magnar sat ved roret. Folk som handla seg hus hos Berge sag fekk lov til å kjøpa på krita, og det kunne gå lang tid før pengane kom inn på konto. Det handla om tillit. — I lang tid tok me ikkje betalt før huset var ferdig. Men det gjekk fint det. Me stolte på folk som handla hjå oss, seier dei. I dag er kladdeblokka byta ut med datamaskina. Båten som før tok seg av transport av tømmer, er lagt til kai for godt og, og det er traileren som i dag syt for at varene kjem fram. — Alt har endra seg, seier Martin som fortsatt er i jobb ved anlegget i Ølensvåg. Sjølv om han har runda 80 ser han ingen grunn til å gje seg. — Eg likar å ha noko å tutla med, og eg likar å vera her. Nå er eg blitt ein dreng på sjølvstyr, ler han. For den tolv år yngre kompanjongen Magnar, er tida ved Berge Sag forbi. Han gav seg i jobben for fem år sidan og

Fleire avdelingar I tillegg til anlegget i Ølensvåg bygde dei på 80-talet nytt prekutt anlegg på Nerheim i Ølen, der ferdighus og hytter blir produserte. På 90-talet oppretta dei også ei eiga avdeling i Haugesund for å satsa stort i den ytre regionen. Denne tidsepoken var ei særs travle tid, med oppstart av blant anna hyttefelt på Vågslid. Den dag i dag er hyttebygging eit viktig bidrag for den solide bedrifta og eit felt for vidare satsing. — Me satsar vidare på Vågslid og på privathus der me kjøper tomt og byggjer hus for å selja det heile som ein pakke, seier økonomisjefen og har planane klare for framtida. — Kanskje kjem me til å opprett fleire avdelingar. Me har heile tida planar om nye ting, seier vågsbuen som nå driv det gamle møllebruket vidare saman med broren Dagfinn og tremenningane Jan, Geir og Per. Men konsernsjefen Rolf L. Sjursen (56) er ekstern og er henta frå Haugesund. Om det blir fleire generasjonar Berge som vel å driva vidare det forfedrane starta opp for nesten 130 år sidan, er uvisst, men for dagens Berge-klan er vegen staka ut. Berge Sag og Trelast vil alltid vera ein del av livet deira. — Me visste kva me gjekk til. Det er masse jobb, men me trivst og vil fortsetja, seier dei fem. Kjelder: Berge Sag og trelast AS 1888-2003


generasjonar

Det siste leddet Berge som driv konsernet vidare. Dagfinn (t.v.), Geir, Per, Lars Gunnar og Jan Berge. Det gamle «Bruket» i bakgrunnen. 

Prekutt anlegget til Berge Sag på Nerheim i Ølen. Foto: Jon Edvardsen

Foto: Irene Mæland Haraldsen

Magnar (t.v.) og Martin Berge dreiv Berge Sag og Trelast med stødig hand fram til sønene tok over.

næring og industri

23


BYGGETRINN 2

UTSIKTEN TERRASSE Odd Hansen er i gang med byggingen av andre og

inkludert den behagelige gulvvarmen og lave bokost-

siste byggetrinn i Utsikten. Det er fortsatt mulig å

nader. Det er også mulig å gjøre egne tilpasninger på

skaffe seg en leilighet sentralt i Aksdal med flott utsikt

kjøkken/bad/parkett mm. Se Oddhansen.no for mer

over Aksdalsvannet. Leilighetene har gode kvaliteter

informasjon om hvilke leiligheter som fortsatt er ledige.

2

so lgt ei

SOLGT

SOLGT SOLGT

4.2

SOLGT

SOLGT

LEDIG

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

3.5

102 kvm

3 790 000,-

3.5

123 kvm

3 990 000,-

SOLGT

LEDIG

2.5

SOLGT

LEDIG

16 LEILIGHETER MED FLOT T UTSIK T OG STOR TERR ASSE MOT SØRVEST 4.2

ap ril

2.5

123 kvm

3 LEDIGE 3 890 000,-

Kjetil Alvheim

Salgsleder prosjekt 906 69 872 kjetil@oddhansen.no

næring og industri

Profile for Grannar

Næring og industri 2016  

Næring og industri 2016

Næring og industri 2016  

Næring og industri 2016

Profile for grannar