__MAIN_TEXT__

Page 1

tema

n æ r i n gog industri

Torsdag 20. OKTOBER 2016

NÆRING & INDUSTRI

11

Side 11 - 22


tema

12

Torsdag 20. OKTOBER 2016

God fart i elektro Helgevold Gruppen har nok å henge fingrane i og har nesten dobla omsetninga på få år. Eigar Johannes Helgevold ser lite til oljeslakken og ventar ein veks på 10 prosent også i år. Jon Edvardsen

Selskapet er etablert i fem kommunar og med hovudbase i Sandeid. Dei siste fire åra samla har Helgevold Gruppen auka omsetninga med 73 prosent, og den var i fjor på nærmare 160 millionar kroner. Helgevold har mange oppdrag i gang, og dei to største i det siste er begge i matindustri på heimebane i Vindafjord; utbygging av nytt settefiskanlegg hos Bremnes Seashore i Trovåg i Vikebygd, og hos Fatland Ølen AS. Denne dagen har Helgevold 16 personar i sving i Trovåg.

Skreddarsyr i oppdrett

fungerer, forklarer Svein Tore Veim, prosjektleiar for anlegget hos Helgevold Elektro. Han kom til Helgevold i 1991, og var den tredje tilsette i bedrifta. Hovudtavler og tavler for automasjon blir bygde på verkstaden i Sandeid. Veim fortel at dei er i startfasen for ein ny jobb på Bokn der Grieg Seafood skal utvide i settefisk, og der arbeidet startar for alvor til våren 2017. Næring og industri er nærmare 60 prosent av omsetningsvolumet hos Helgevold, resten er privatmarknaden og service. Helgevold har flaggskip i porteføljen som drar omsetninga oppover, men filosofien i selskapet er også å ta dei små jobbane og stille opp når kundane har bruk for det. Dei gir også viktige bidrag til omsetninga.

I Trovåg har dei oppdrag i eitt til to år framover, kanskje endå lenger. I styringsrommet til hallen som er komen lengst, er automasjonsingeniørane Willy Asbjørn Lunde og Ole Emberland i gang med sjølve automatiseringa av Lite av oljenedtur anlegget fisken skal vekse i. Dei utviklar og visualiserer Gründer og eigar av Helgevold skjermbildet på Gruppen, data der operatøJohannes rane skal regulere Helgevold, Vi vil vere eit og styre produker svært tilkompetansesenter sjonen. Det handf r e d s me d lokalt lar først og fremst utviklinga i om kontroll over selskapet, der lys, vatn, oksygen også 2016 vil og fôr, og ikkje minst alarmar gi god vekst, rundt 10 prosent. som skal varsle når noko ikkje — Vi får betalt for å ta vare på stemmer. landbaserte kundar, og vi er lite — Vi skal skreddarsy verktøyet inne i det oljerelaterte. Vi har for bedrifta. Det er litt kompli- satsa medvite på andre område, sert, og ein må kjenne prosessen. seier Helgevold. Det neste blir ei realistisk testing Nedkjølinga av oljeøkonomien utan fisk, det er ein heil jobb, for- merkar dei indirekte i Helgevold klarar Lunde. Elektro Haugesund AS der prosjektmarknaden er redusert, Fram til ferdig anlegg og selskapet drar i større grad — Vi har hatt eitt slikt anlegg veksel på service, pluss å bidra i med resirkulering av vatn tidle- søsterselskapet. gare, men i mykje mindre måleEin ikkje ubetydeleg del av stokk. Det er spesielle anlegg, og veksten i konsernet har vore i vi har ansvaret for prosjektering Haugesund. og fram til eit ferdig anlegg som Johannes Helgevold ser ingen

Helgevold Gruppen - avrunda nøkkeltal i millionar kroner 2015

2014

2011

157

145

91

Driftsresultat

21

21

10

Resultat før skatt

22

22

11

Driftsinntekter

Helgevold Gruppen har hatt ein god og jamn vekst i mange år. Eigar og gründer Johanne Helgevold (t.h) saman med Svein Tore Veim som er prosjektleiar for elektro og automasjon i utbygginga av settefiskanlegget.

grunn til at det skal gå tråare framover. — Det er ikkje kvart år vi får så store oppdrag som dei vi har no, men vi har planar for å satse vidare. Vi har aldri rekna på så mange prosjekt som i år, men spørsmålet er om og når dei blir gjennomførte, seier han. Han trur ein del aktørar er i ventemodus på investeringsfronten, planane er der, men det siste klarsignalet er ikkje gitt.

Lærlingar viktige I tillegg til at gruppa har hatt stor omsetningsauke, gir veksten også pengar igjen i kassa. Resultatet før skatt i f jor i Helgevold Gruppen tilsvarar nærmare 14 prosent av omsetninga, og er ein god margin (sjå faktaboks). — Vi er ein god gjeng, og det har stor betydning for at det går bra. Vi vil vere eit kompetansesenter lokalt og vi har 20-30 lærlingar i bedrifta til ei kvar tid. Dermed kan vi forme dei framtidige tilsette slik vi vil ha dei, fortel Helgevold. Dei aller f leste i selskapet har starta som lærlingar hos Helgevold, og fleire tar tilleggsutdanning under vegs. Helgevold Gruppen har i dag 140 tilsette, fordelte på 62 i Haugesund, 15 i Tysvær, 58 i Vindaf jord, Etne og Suldal, og 5 som har permisjon for vidareutdanning.

Jan Reidar Kjøsvoll, Andreas Stutz og lærling Sindre Glesnes Iversen i arbeid i ein pu

Automasjonsingeniørane Ole Emberland og Willy Asbjørn Lunde i ferd med å visualisere og teste styringsverktøyet i den første hallen som blir ferdig. Prosjektleiar Svein Tore Veim til høgre.


Torsdag 20. OKTOBER 2016

NÆRING & INDUSTRI

umpehall hos Bremnes Seashore i Trovåg, ein av dei store jobbane for Helgevold Elektro AS. 

13

FOTO: Jon Edvardsen

Oppkjøp var nødvendig For snart ti år sidan gjorde Helgevold det første oppkjøpet i Haugesund for å styrke selskapet.

— Å bli store nok handlar også om at ein ikkje treng å jobbe livet av seg, forklarer leiaren for Helgevold Gruppen.

— Vi såg at det kom tøffare og tøffare krav til dokumentasjon, kompetanse og rutinar. Det er krevjande å vere liten, og ein må ha nok omsetning for å takle dagens krav på ein god måte, og dei blir berre større. Med vekst kan vi byggje opp ein endå meir profesjonell stab, seier Johannes Helgevold om vindafjordselskapet si satsing i Haugesund.

Det første oppkjøpet var 51 prosent av aksjane i Sundfør og Pedersen AS i Haugesund i 2007, og seinare tok Helgevold over heile selskapet. I tillegg har Helgevold overtatt Bravida og Siemens i Haugesund, pluss Åsbø Elektro Installasjon. Nettopp i Haugesund har Helgevold

Nybygg i Haugesund

gjort si største enkeltinvestering for vel to år sidan i eit nybygg på Raglamyr til 25 millionar kroner og 5 millionar i kjøp av ei nabotomt der. Avdelinga i Tysvær har også flytta inn i nye lokale, og på basen i Sandeid har dei fått tilgang til meir areal ved at leigetakarane Nav og brannstasjonen er flytta ut, og heile bygget er modifisert. Ny og større tavleverkstad er også på plass.

Styrkar staben — Administrativ stab for heile Helgevold

Gruppen er samla i Sandeid, og lokala var sprengde og mogne for opprusting. No har vi også fått god plass til eventuell vidare vekst i tidsriktige lokale, opplyser han. Med fleire stabsoppgåver omorganiserer dei organisasjonen i mindre ansvarsområde, og i kjølvatnet har dei oppretta nye stillingar innan HMS og kvalitet, pluss HR-leiar på personalsida. Gruppa opprettar også ei stilling som marknads- og salskoordinator.


14

tema

Torsdag 20. OKTOBER 2016

KALDHEIMS AUTO AS

n æ r i n gog industri

KALDHEIMS KALDHEIMS AUTO AS AS På tide med AUTO service? www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no

Kjøp din bil du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Vi gode Vihvor gode Vihar har gode Vihar har gode - -og la oss ta vare på den! la oss ta vare på den! priser på vinterdekk! priser -og lala oss ta vare på den! -og og oss ta vare på den! priser på vinterdekk! priser påvinterdekk! vinterdekk! Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Vipå har gode Vi har gode

Aksdal Aksdal Bil Bil AS Aksdal Bil Aksdal Bil AS AS AS

priser priserpåpåvinterdekk! vinterdekk!

Ring oss for Ring oss for Ring oss forService Ring oss for får du hos Bosch Car Service Kjøp din bil hvor du vil Dette får du hos Bosch Car Service Kjøp din bil hvor du vil Dette får du hos Bosch Car Service Dette får du hos Bosch Car - -og la oss ta vare på den! la oss ta vare på den! -og og lala oss ta vare på den! -Dette og oss ta vare på den! Ring oss for Ring oss for Dette får hos Bosch Car Service Dette fårdu du hos Bosch Car Service pristilbud! pristilbud! - -og lalaoss tata vare på den! pristilbud! og oss vare på den! pristilbud!

pristilbud! pristilbud!

-

-

Telefon: Telefon: 52 52 77 10 50 Telefon: 52 77 10 Telefon: 52 77 77 10 10 50 50 50 www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no

-

-

-

På tide På med tide service? med service? KALDHEIMS AUT Kjøp din hvor du vil Kjøp bil hvor du vil Kjøp bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil -din og lala oss ta på den! -din ogbil oss tavare vare på den! www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no Aksdalsvegen -- 5570 Aksdal Aksdalsvegen 178178 - 5570 Aksdalsvegen 178 -Aksdal 5570 Aksdal Aksdalsvegen 178 5570 Aksdal

Aksdal Aksdal Bil Bil AS AS

Avaldsnes Bilverksted AS AS Avaldsnes Bilverksted Aksdalsvegen 178 - 5570 Aksdal Aksdalsvegen 178 - 5570 Aksdal Avaldsnes Bilverksted AS AS Avaldsnes Bilverksted Telefon: 52 77 10 50 Telefon: 77 10Visnesveien 50 Visnesveien Visnesveien 107107 - 4262 -- 4262 Avaldsnes www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no Aksdal Bil52 AS Aksdal Bil AS Visnesveien 107 4262 Avaldsnes 107 -Avaldsnes 4262 Avaldsnes Aksdal Bil AS Aksdal Bil AS Aksdalsvegen 178Telefon: - 5570 Aksdal Telefon: 84 53 90 Aksdalsvegen 178 --52 5570 Aksdal 52 84 53 90 Aksdalsvegen 178 5570 Aksdal Telefon: 52 84 53 90 Aksdalsvegen 178 5570 Aksdal Telefon: 52 84 53 90 Avaldsnes Bilverksted AS AS Avaldsnes Bilverksted Telefon: 52 77 10 50

Telefon: 52 77 50 Telefon: 52 77 10 50 Telefon: 52 77 10 50 107 - 10 4262 Avaldsnes Visnesveien 107 - 4262 Avaldsnes Aksdal Bil Bil ASVisnesveien Aksdal AS DP Filterteknikk AS AS Aksdalsvegen 178Telefon: - 5570 Aksdal Telefon: 84 53DP 90 DP Aksdalsvegen 178 - 52 5570 Aksdal 52 84 53 90 Filterteknikk DP Filterteknikk AS AS Filterteknikk Telefon: 52Avaldsnes 77Avaldsnes 10 50 Telefon: 52 77 10 50 Bilverksted AS AS Bilverksted Avaldsnes Bilverksted AS AS148148 Avaldsnes Bilverksted Frakkagjerdveien - 5563 Førresfjorden Frakkagjerdveien - 5563 Førresfjorden

Frakkagjerdveien 148148 - 5563 Førresfjorden Frakkagjerdveien - 5563 Førresfjorden

DP Filterteknikk DP Filterteknikk Visnesveien 107107 - AS 4262 Avaldsnes Visnesveien -AS Avaldsnes Visnesveien 107 - 4262 4262 Avaldsnes

Visnesveien 107 - 4262 Avaldsnes Telefon: 52 75 40 00 Telefon: 52 75 40 Telefon: 52 75 40 00 00 00 Telefon: 52 75 40 Avaldsnes Bilverksted AS AS Avaldsnes Bilverksted Frakkagjerdveien 148148 - 5563 Førresfjorden Frakkagjerdveien - 5563 Førresfjorden

Telefon: 52Avaldsnes 84 53 Telefon: 52 84 53 90 Telefon: 52 8490 53 90 Telefon: 52 8400 53 90 Visnesveien 107 -Telefon: 4262 uu Full service til til alle bilmerker - både bensin ogog diesel Visnesveien 107 - 4262 Avaldsnes service bilmerker - -både bensin uFull Full service tilalle alle bilmerker både bensin ogdiesel diesel u Full service til alle bilmerker - både bensin og diesel Telefon: 52 52 75 40 00 75 40 Telefon: 52 52 84 53 Telefon: 84 90 53 90 uu Full service til til alle bilmerker - både bensin ogog diesel Full service alle bilmerker - både bensin diesel Etne Servicesenter AS AS Etne Servicesenter Etne Servicesenter AS AS Etne Servicesenter u EU-kontroll www.boschcarservice.no u EU-kontroll u EU-kontroll DP Filterteknikk ASAS www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no u får EU-kontroll DP Filterteknikk AS DP Filterteknikk AS www.boschcarservice.no DP Filterteknikk Dette får du hos Bosch Car Service Etne Servicesenter Etne Servicesenter ASAS Dette du hos Bosch Car Service u EU-kontroll Etnesjøen - 5590 Etne www.boschcarservice.no u EU-kontroll Etnesjøen --Førresfjorden 5590 Etne Etnesjøen 5590 Etne DP Filterteknikk AS www.boschcarservice.no DP Filterteknikk AS Etnesjøen -Førresfjorden 5590 Etne Dette får Dette fårdu duhos hosBosch BoschCar CarService Service Frakkagjerdveien 148 - 5563 Frakkagjerdveien 148 -- 5563 Etnesjøen - 5590 Etne Frakkagjerdveien 148 5563 Førresfjorden Etnesjøen -Førresfjorden 5590 Etne Frakkagjerdveien 148 - 60 5563 Førresfjorden www.boschcarservice.no uu Oljeskift www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no uOljeskift Oljeskift Frakkagjerdveien 148 - 5563 www.boschcarservice.no Frakkagjerdveien 148 - 5563 Førresfjorden u Oljeskift Telefon: 53 75 52 www.boschcarservice.no uu Oljeskift Telefon: 53 75 60 52 Telefon: 53 75 60 52 www.boschcarservice.no Oljeskift Telefon: 53 75 60 52 Telefon: 53 75 60 52 Telefon: 52 75 40 00 Telefon: 53 75 75 40 00 Telefon: 52 7560 40 00 Telefon: 52 7552 40 00 Telefon: 52 52 75Telefon: 40 00 Telefon: 75 40 00 52 u Alt arbeid utført av godt utdannede u Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere uu Full service til alle bilmerker -godt både ogmekanikere diesel u Alt arbeid utført av utdannede mekanikere uservice Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere Bil Bil AS u Full service til alle bilmerker -godt bensin og diesel u Alt arbeid utført utdannede mekanikere Aksdal BilAksdal AS Aksdal service til alle bilmerker -av bensin og diesel uFull Full til alle bilmerker -både både bensin og diesel u Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere u Full service til alle bilmerker -bensin både bensin og diesel Aksdal BilAS AS AS Aksdal Bil AS u Full service til alle bilmerker -både både bensin og diesel Aksdal Bil Finnås Auto AS Finnås Auto AS Finnås Auto AS Aksdalsvegen 178 5570 Aksdal Etne Servicesenter AS Finnås Auto AS Finnås Auto AS Aksdalsvegen 178 5570 Aksdal Etne Servicesenter AS Aksdalsvegen 178 5570 Aksdal Etne Servicesenter AS Finnås Auto AS uu Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u EU-kontroll -- 5570 Aksdal Aksdal BilAksdal ASAksdalsvegen Aksdalsvegen 178178 5570 Aksdal Etne Servicesenter AS Etne Servicesenter AS Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u EU-kontroll Aksdal Bil AS Aksdalsvegen - 5570 Aksdal Etne Servicesenter AS u Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original uu EU-kontroll Bil AS u reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original uBosch Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original uEU-kontroll EU-kontroll Bil AS Aksdal Bil AS178 5437 Finnås u Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u EU-kontroll Aksdal Bil ASFinnås Telefon: 52- 52 77 10 50 Etnesjøen 5590 Etne 5437 Finnås Telefon: 77 10 50 Etnesjøen -Aksdal 5590 Etne 5437 Aksdalsvegen 178 -Telefon: 5570 Aksdal Telefon: 52 77 10 50 5437 Finnås Etnesjøen - 52 5590 5437 Finnås Aksdalsvegen 178 - 5570 Telefon: 52 77 10 50 Telefon: 77 10 50 Etnesjøen -Aksdal 5590 Etne 5437 Finnås Etnesjøen -178 5590 Etne uu Oljeskift 52 77 10 50 uu Diagnostisering avav kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Etnesjøen -Etne Etne Oljeskift -5590 5570 Aksdal 53 42 51 06 Diagnostisering kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Telefon: 53 75 60 52 Aksdalsvegen 178 5570 Aksdal Aksdalsvegen 178 -- 5570 Aksdal Telefon: 53 42 51 06 Telefon: 53 75 60 52 Aksdalsvegen 178 - 42 5570 Telefon: 52Aksdalsvegen 77Telefon: 10 50 uu Oljeskift Telefon: 52 77 10 50 53 u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr uOljeskift Oljeskift Telefon: 53 51 06 uDiagnostisering Diagnostisering avgodt kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr u av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr u Oljeskift Telefon: 53 75 52 Telefon: 53 42Aksdal 51 06 06 06 Telefon: 53 42 51 u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Telefon: 53 75 60 52 Telefon: 75 60 52 Avaldsnes Bilverksted 53 42 51 Telefon: 53 75Telefon: 60 52 u Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere Avaldsnes Bilverksted AS60 Telefon: 52AS52 77 10 50 u Alt arbeid utført av utdannede mekanikere u Fornuftige priser Telefon: 52 77 10 50 Telefon: 77 10 50 u Fornuftige priser Telefon: 52 77 10 50 Visnesveien 107 -Førde 4262 Avaldsnes Avaldsnes Bilverksted AS AS Finnås Auto AS Førde AS uu Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere Visnesveien 107 - Auto 4262 Avaldsnes Avaldsnes Bilverksted AS AS Finnås Auto AS Avaldsnes Bilverksted Auto ASBilverksted uAlt Altu arbeid utført av godt utdannede mekanikere arbeid utført av godt utdannede mekanikere Avaldsnes Bilverksted AS Avaldsnes u Fornuftige priser u Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere Avaldsnes Bilverksted AS u Fornuftige priser Fornuftige priser u Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u Fornuftige priser u Opprettholdelse av nybilgarantien u Opprettholdelse av nybilgarantien Telefon: 52 84 53 90 5437 Finnås Telefon: 52 84 53 90 5437 Finnås Hanaleite 5555 Førde i Hordaland Visnesveien 107 4262 Avaldsnes Finnås Auto AS Visnesveien 107 4262 Avaldsnes Hanaleite 5555 Førde i Hordaland Førde Auto AS Visnesveien 107 -Førde 4262 Avaldsnes Finnås Auto AS Visnesveien 107 -AS 4262 Avaldsnes Finnås Auto AS Visnesveien 107Visnesveien - 4262 Avaldsnes Førde Auto AS Førde AS 107 -Auto 4262 Avaldsnes Finnås Auto Avaldsnes Bilverksted AS Auto AS ureservedeler Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Avaldsnes Bilverksted AS uu Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Avaldsnes AS Telefon: 53 42 51 06 u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr uBosch Bosch med samme eller tilsvarende kvalitet som original Avaldsnes Bilverksted AS reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Telefon: 53 42 51 06 5384 74Bilverksted 73 90 10 u Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u Opprettholdelse av nybilgarantien Telefon: 52 84Telefon: 53 90 Telefon: 53 74 73 uOpprettholdelse Opprettholdelse av nybilgarantien u av nybilgarantien Telefon: 52 53 Telefon: 52 84 53 90 5437 Finnås u Opprettholdelse av nybilgarantien Telefon: 52 84 53 90 5437 Finnås Telefon: 52 84 53 90 5437 Finnås Hanaleite 5555 Førde i Hordaland Telefon: 52 8410 53 -90 5437 Finnås Hanaleite - 5555 Førde i Hordaland

Dette fårfår dudu hos Bosch Car Service Dette hos Bosch Car Service

ET TRYGT VALG AV BILVERKSTED

På tide med servi

Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil MECA Car Service er et trygt valg av bilverksted. Vi står for riktig Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil utført og prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid utføres med re-la og lalaoss ta vare på den! og oss ta vare på den! - -og la oss tata vare på den! og oss ta vare på den! og oss vare på den! - --la og lala oss ta vare på den! og la oss ta vare på den! og oss ta vare på den! - -og la oss tata vare på den! -og og lala oss ta vare på den! la oss vare på den! servedelerVisnesveien av originalkvalitet, og selvfølgelig gjelder alle bilens -Diagnostisering og oss ta vare på den! 107107 -Hanaleite 4262 Avaldsnes - 5555 Førde i Hordaland Visnesveien 107 4262 Avaldsnes - 5555 Førde i Hordaland Visnesveien --Hanaleite 4262 Avaldsnes Dette får du hos Bosch Car Service Visnesveien 107 - 4262 Avaldsnes Dette får du hos Bosch Car Service uu Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Telefon: 53 42 51 06 uDiagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Spør oss neste gang! Telefon: 53 42 51 06 Telefon: 42 51 06 u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Spør oss neste gang!Bosch Telefon: 5306 74 73 10 Telefon: 53 42 51 Telefon: 52 53 84 53 90 Telefon: 53 74 73 10 Telefon: 53 74 73 10 Telefon: 52 84 53 90 Telefon: 52 84 53 90 Utleiebiler (person/varebil) Telefon: 53 74 73 10 Dette får du hos Car Service Telefon: 52 84 53 90 Utleiebiler (person/varebil) Dette får du hos Bosch Car Service Utleiebiler (person/varebil) Filterteknikk AS AS DPFilterteknikk Filterteknikk AS AS DP garantier fortsatt når bilen harAV vært hos oss. Dette får du hos Bosch Car Service u Dette Fornuftige priser DP Filterteknikk Dette får du hos Bosch Car Service uFornuftige Fornuftige priser får du hos Bosch Car Service u priser Dette får du hos Bosch Car Service ET u Fornuftige priser Spør oss neste gang! Frakkagjerdveien 148148 - 5563 Førresfjorden Førde Auto AS AS Spør oss neste gang! TRYGTDP VALG ET TRYGT AV BILVERKSTED VALG BILVERKSTED Frakkagjerdveien 148 5563 Førresfjorden Spør oss neste gang! Førde Auto AS Frakkagjerdveien -- 5563 Førresfjorden Førde Auto uu Fornuftige priser Fornuftige priser uu Opprettholdelse av av nybilgarantien Opprettholdelse nybilgarantien uu Full service til til alle bilmerker - både bensin ogog diesel Full service alle bilmerker - både bensin diesel Spør ossavneste gang! Utleiebiler (person/varebil) Utleiebiler (person/varebil) u Opprettholdelse nybilgarantien Utleiebiler (person/varebil) Full service til alle bilmerker - både bensin ogog diesel u EU-kontroll u Opprettholdelse av nybilgarantien (person/varebil) Utleiebiler (person/varebil) uUtleiebiler Opprettholdelse avgang! nybilgarantien Full service til bilmerker - både bensin diesel u EU-kontroll Spør oss neste (person/varebil) u Utleiebiler Opprettholdelse avalle nybilgarantien Spør oss neste gang! EU-kontroll uu Oljeskift uu Full service til alle bilmerker både bensin og diesel EU-kontroll Oljeskift uFull Full service til alle bilmerker både bensin og diesel service til alle bilmerker både bensin og diesel u Full service til alle bilmerker - både bensin og diesel Oljeskift uu Alt arbeid utført av av godt utdannede mekanikere Oljeskift Alt arbeid utført godt utdannede mekanikere Full service til alle bilmerker både bensin og diesel u EU-kontroll Full service til alle bilmerker både bensin og diesel u EU-kontroll u Full service til alle bilmerker både bensin og diesel EU-kontroll Spør oss neste gang! Full service til alle av bilmerker - både bensin og diesel u EU-kontroll Spør oss gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Alt arbeid utført godt utdannede mekanikere uneste Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Alt arbeid utført av godt u Bosch reservedeler med utdannede samme ellermekanikere tilsvarende kvalitet som original EU-kontroll uu Oljeskift EU-kontroll uOljeskift Oljeskift EU-kontroll EU-kontroll u Oljeskift Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original uu Diagnostisering av av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Diagnostisering kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Oljeskift uu Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere uAlt Oljeskift u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Altarbeid arbeid utført avpriser godt utdannede mekanikere Fornuftige priser Oljeskift utført av godt mekanikere Diagnostisering avutdannede kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Oljeskift u Fornuftige u Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere Fornuftige priser u Opprettholdelse av nybilgarantien Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere uu Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u Fornuftige priser Opprettholdelse avutdannede nybilgarantien AltBosch arbeid utført godt utdannede mekanikere uBosch Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Alt arbeid utført avavgodt mekanikere reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere u reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Service klima/ac u Opprettholdelse av av nybilgarantien Service klima/ac Service klima/ac u Opprettholdelse nybilgarantien

Dette får du hos Bosch Car Service Dette får du hos Bosch Car Service Dette får du hos Bosch Car Service Dette får du hos Bosch Car Service

DPDP Filterteknikk AS AS Filterteknikk Frakkagjerdveien 148 - 5563 Førresfjorden Førde Auto AS Frakkagjerdveien -Dekk 5563 Førresfjorden Førde Auto AS DP Filterteknikk AS 148 Knapphus & Bilverksted AS AS DP Filterteknikk ASi Hordaland Knapphus Dekk & Bilverksted Telefon: 52- 5555 75- 5555 40 00 Hanaleite Telefon: 52 75Førde 40Øvre-Vats 00 Hanaleite Førde i Hordaland Frakkagjerdveien 148 - Øvre-Vats 5563 Førresfjorden 5576 Frakkagjerdveien 148 - 5563 Førresfjorden 5576 Telefon: 53 74 73 10 Telefon: 53 74 73 10 Telefon: 52DP 75Telefon: 40 00 76 73Knapphus 12 Telefon: 52 75 40 0052 52 Frakkagjerdveien -Dekk 5563 Førresfjorden Førde Auto AS Telefon: 76 73 12 Filterteknikk AS Knapphus Dekk &Dekk Bilverksted AS AS DP Filterteknikk AS 148 Etne Servicesenter AS & Bilverksted AS AS DP Filterteknikk AS Knapphus Dekk & Bilverksted Etne Servicesenter AS DP Filterteknikk AS Knapphus & Bilverksted Telefon: 52- 5555 75 40 00 Hanaleite iFørde Hordaland Telefon: 52 75 40 00 Hanaleite -5555 5555 Førde i Hordaland Hordaland 52 75 40 00 Hanaleite -5576 Førde i5563 Etnesjøen -Dekk 5590 Knapphus &Etne Bilverksted AS Telefon: 52 75 40 00 Hanaleite -Førde 5555 i Hordaland Frakkagjerdveien 148 - Øvre-Vats 5563 Førresfjorden Etnesjøen -Telefon: 5590 Etne Frakkagjerdveien 148 Førresfjorden Knapphus Dekk & Bilverksted AS Øvre-Vats Frakkagjerdveien 148 -- 5563 Førresfjorden Etne Servicesenter AS 5576 Øvre-Vats Frakkagjerdveien 148 - 5563 Førresfjorden 5576 Etne Servicesenter AS 5576 Øvre-Vats Stord Bilteknikk AS Telefon: 53 74 73 10 Stord Telefon: 53 75 60 52 5576 Øvre-Vats Telefon: 53 74 73 10 Telefon: 53 74 73 10 Telefon: 75 60 52 Bilteknikk 5576 Øvre-Vats Telefon: 52 75 40 00 Telefon: 53 74AS 73 10 Etnesjøen - 53 5590 Etne Telefon: 52 75 40 00 Etnesjøen 5590 Etne Telefon: 52 76 73 12 Telefon: 52 75 40 00 Telefon: 52 76 73 12 Telefon: 52 75 40 00 Vabakkjen 10 5411 Stord Telefon: 52 76 73 12 Telefon: 52 76 73 12 Vabakkjen 10 - 5411 Stord Telefon: Etne AS Telefon: 52 76Servicesenter 73 12 Etne Servicesenter AS 52 76 73 12 Telefon: 53 75Etne 60 52 Servicesenter Etne Telefon: 53 75 60 52 Telefon: 53Servicesenter 40 40 32 32 00 00 AS AS Finnås Auto AS Telefon: 53 Finnås Auto AS Etnesjøen -Dekk 5590 Knapphus &-Etne Bilverksted AS AS Etnesjøen -Dekk 5590 Etne Knapphus & Bilverksted AS AS Etnesjøen -Dekk 5590 Etne Knapphus & Bilverksted Etne Servicesenter AS Etnesjøen 5590 Etne Knapphus Dekk & Bilverksted 5437 Finnås Stord Bilteknikk AS Etne Servicesenter AS Etne Servicesenter AS 5437 Finnås Stord Bilteknikk AS Stord Bilteknikk Etne Servicesenter AS AS AS Finnås Auto AS Stord Bilteknikk AS AS Finnås Auto AS Stord Bilteknikk 53 75 60 52 5576 Øvre-Vats Stord Telefon: 53 75 60 52 5576 Øvre-Vats Telefon: 53Telefon: 42Sunnhordland 51 06 Telefon: 53 75 60 52 Vabakkjen 10 -5576 5411 Stord Øvre-Vats Last og Bil ASBilteknikk Etnesjøen 5590 Etne Telefon: 53 75 60 52 5576 Øvre-Vats Telefon: 53 42 51 06 Vabakkjen 10 5411 Stord Sunnhordland Last og Bil AS Etnesjøen 5590 Etne 5437 Finnås Etnesjøen - 73 5590 EtneEtne Etnesjøen -12 5590 5437 53 Finnås Vabakkjen 10 5411 Vabakkjen 10 5411 Stord Telefon: 52 76 Telefon: 40 32 00 Vabakkjen 10 5411 Stord Svortland 5430 Bremnes Telefon: 52 76 73 12 Vabakkjen 10 -Stord 5411 Stord Telefon: 53 40 32 00 52 76 73 12 Telefon: 53Telefon: 42Telefon: 51 06 Svortland - 60 5430 Bremnes 53 75 Telefon: 52 76 73 52 12 Telefon: 53 7552 60 52 Telefon: 53 42 51 06 Telefon: 53 75 60 52 Telefon: 53 75 60 Førde Auto AS Telefon: 53 40 32 00 Telefon: 53 22 34 90 Telefon: Finnås Auto AS Telefon: 53 40 40 32 32 00 00 00 Førde Auto AS Finnås Auto AS Telefon: 53 Telefon: 53 22 34 90 Finnås Auto AS 53 40 32 Finnås Auto AS Hanaleite - 5555 Førde iog Hordaland Sunnhordland Last og Bil Hanaleite - 5555 Førde iAS Hordaland Sunnhordland Last Bil ASAS AS Førde Auto AS 5437 Finnås Stord Bilteknikk Førde Auto AS 5437 Finnås Stord Bilteknikk 5437 Finnås Stord Bilteknikk AS AS Auto AS Telefon: 53-Finnås 74 73 10 5437 Finnås Svortland - 5555 5430 Bremnes Stord Bilteknikk Finnås Auto AS AS AS Telefon: 53 74 73 10 Svortland 5430 Bremnes Hanaleite Førde iAuto Hordaland Finnås Auto Hanaleite --Finnås 5555 Førde i Sunnhordland Telefon: 53 42 51 Vabakkjen 10 -Hordaland 5411 Last ogLast Bil AS Telefon: 53 42Sunnhordland 51 06 Vabakkjen 10 -06 5411 Stord Last og Bil Bil AS AS AS Telefon: 53 22 34 90 53 42 51 06 Vabakkjen 10 -Sunnhordland 5411 Stord Last og Finnås Telefon: 53 42 51 06 Stord Vabakkjen 10 -Stord 5411 Telefon: 53 22 34 90 Sunnhordland og Bil Telefon: 535437 74Telefon: 73 10 5437 Finnås 5437 Finnås Telefon: 53 74 10 5437 Finnås Knapphus Dekk &73 Bilverksted AS Telefon: 40 32 00 Svortland -00 5430 Telefon: 53 40 32 00 Knapphus Dekk &53 Bilverksted AS Svortland 5430 Bremnes Telefon: 53 40 32 00 Telefon: 53 42 51 06 Svortland -- 5430 Bremnes Telefon: 53 40 32 Telefon: 53 42 51 06 Svortland -Bremnes 5430 Bremnes Telefon: 53 42 51 06 5576 Øvre-Vats Telefon: 53 42 51 06 Førde AS 5576 Øvre-Vats Knapphus Dekk &Auto Bilverksted AS Førde Auto AS Telefon: 53 22 34 90 Førde Auto AS Knapphus Dekk & Bilverksted AS Telefon: 53 22 34 90 Førde Auto AS Telefon: 53 22 34 90 Telefon: 52 76 73 12 Telefon: 53 22 34 90 Telefon: 52 76 73 12- 5555 5576 Øvre-Vats Hanaleite iog Hordaland Sunnhordland Last og Bil 5576 Øvre-Vats Hanaleite 5555 Førde iog Hordaland Sunnhordland Last og Bil --5555 Førde iAS Hordaland Sunnhordland Last Bil AS Auto AS Hanaleite -Førde 5555 Førde iAS Hordaland Sunnhordland Last Bil AS Førde Auto AS Telefon: 52Førde 76Hanaleite 73 12 Førde Auto AS Førde Auto ASBremnes Telefon: 52 76 73 12 Telefon: 53 74 10 Svortland - 53 5430 Stord Bilteknikk AS Telefon: 53 74 73 10 Svortland -73 5430 Telefon: 74 73 10 Svortland 5430 Bremnes Hanaleite Hordaland Stord Bilteknikk AS- 5555 Telefon: 53 74 73iFørde 10ii Hordaland Svortland -Bremnes 5430 Bremnes Hanaleite 5555 Førde Hordaland ---5555 Førde Hanaleite -Førde 5555 i Hordaland Vabakkjen 10 10 -Hanaleite 5411 Stord Telefon: 53 22 34 90 Telefon: 53 22 34 90 Stord Bilteknikk AS Vabakkjen 5411 Stord Telefon: 53 22 34 90 Telefon: 53 53 74 Telefon: 53 22 10 34 10 90 Stord53 Bilteknikk AS Telefon: 5373 7410 73 10 Telefon: 74 73 Telefon: 40 32 00 Telefon: 53 74 73 Vabakkjen 10 - 40 5411 Stord Telefon: 53Knapphus 00 Dekk Knapphus & Bilverksted AS AS Knapphus Dekk Bilverksted AS AS Vabakkjen 10 - 32 5411 Stord Dekk && Bilverksted Knapphus Dekk & Bilverksted Telefon: 53 40 32 00 5576 Øvre-Vats Telefon: 53 40 32og 00 5576 Øvre-Vats Sunnhordland Last Bil ASDekk 5576 Øvre-Vats Knapphus Dekk & Bilverksted AS AS 5576 Øvre-Vats Knapphus Bilverksted AS AS Sunnhordland Last Bil AS Knapphus Dekk &&12 Bilverksted Knapphus & Bilverksted Telefon: 52og 76 73 12 Svortland - 5430 Bremnes Telefon: 52 76Dekk 73 Sunnhordland Last og Bil AS Telefon: 52 76 73 12 5576 Øvre-Vats Svortland 5430 Bremnes Telefon: 52 76 73 12 5576 Øvre-Vats Sunnhordland Last og Øvre-Vats Bil AS 5576 Øvre-Vats Telefon: 53- 53 22 34 90 5576 Svortland 5430 Bremnes Telefon: 22 34 90 76 Telefon: 52 Svortland -Telefon: 5430 Bremnes Telefon: 5273 7612 73 12 52 76 73 12 Telefon: 52 76 73 12 Telefon: 53 22 34 90 Stord Bilteknikk AS Telefon: 53 Stord 22 34 90Bilteknikk AS

næring

og Vi står for riktig MECA Car Service MECA er Car etService trygt valg er et avtrygt bilverksted. valgi av Vi bilverksted. nd ustår s tfor r i riktig Ring oss i dag og bestill tid. Tlf: 52767050 utført og prisgunstig utført og verkstedsarbeid. prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid utføres Alt arbeid med utføres remed reservedeler avservedeler originalkvalitet, av originalkvalitet, og selvfølgelig og gjelder selvfølgelig alle bilens gjelder alle bilens ET TRYGT VALG AV BILVERKSTED Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original uu Diagnostisering av av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original uDiagnostisering Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr garantier fortsatt garantier når bilen fortsatt harnår vært bilen hoshar oss.vært hos oss. uu Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Fornuftige priser Diagnostisering avkjøretøyelektronikk kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr uFornuftige Fornuftige priser Diagnostisering av med avansert Bosch testutstyr priser Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr u Fornuftige priser Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang!

Fornuftige priser uu Opprettholdelse av av nybilgarantien Fornuftige priser uOpprettholdelse Opprettholdelse avnybilgarantien nybilgarantien Fornuftige priser Fornuftige priser u Opprettholdelse av nybilgarantien Service klima/ac u Opprettholdelse av av nybilgarantien Service klima/ac Service klima/ac u Opprettholdelse avnybilgarantien nybilgarantien Service klima/ac Service klima/ac u Opprettholdelse Service klima/ac u Opprettholdelse av nybilgarantien Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang!

MECA Car Service er et trygt valg av bilve utført og prisgunstig verkstedsarbeid. Al Ring oss i dag Ring og oss bestill i dag tid.ogTlf: bestill 52767050 tid. Tlf: 52767050 servedeler av originalkvalitet, og selvfølg garantier fortsatt når bilen har vært hos o

5576 Øvrepå Vats - 52 Tlf. 52 76 73 12 - hallgeir@knapphus.no Har gode høsttilbud 5576 Øvre 5576 ØvreVats Vats- -Tlf. Tlf. 5276 7673 7312 12- -hallgeir@knapphus.no hallgeir@knapphus.no båt/tilhenger og vinterdekk.

Kjøp Kjøpdin dinbil bilhvor hvordu duvil vil 5576 Øvre Vats Tlf. 52 76 73 12 hallgeir@knapphus.no 5576 Øvre - 52 Tlf. 52 76 73 12 -la hallgeir@knapphus.no og 5576 Øvre Vats - -Vats Tlf. 52 76 73 12 -- --hallgeir@knapphus.no 5576 Øvre Vats -Tlf. 76 73 12 -og laoss osstatavare varepå påden! den! 5576 Øvre Vats 5252 76 73 12 hallgeir@knapphus.no 5576 Øvre Vats -Tlf. Tlf. 76 73 12 -hallgeir@knapphus.no hallgeir@knapphus.no

KALDHEIMS AUTO AS KALDHEIMS AUTO AS www.boschcarservice.no Stord Bilteknikk AS AS Stord Bilteknikk Vabakkjen 10 10 -10 5411 Stord Vabakkjen - 5411 5411 Stord Stord Bilteknikk Vabakkjen -AS Stord Stord Bilteknikk Vabakkjen 10 -AS 5411 Stord Stord Bilteknikk AS Stord Bilteknikk Telefon: 53 40 32 Telefon: 53 40-00 32 00 AS Vabakkjen 10 5411 Stord Telefon: 53 40 32 00 Vabakkjen 10 5411 Stord Telefon: 53 40 00 Stord Vabakkjen 10 -10 5411 Stord Vabakkjen - 32 5411 Telefon: 53 40 32 00 Telefon: 5340 40 32 32 00 Telefon: 53 00 Telefon: 53 40 32 00 Sunnhordland Last og Bil AS Sunnhordland Last og Bil Bil AS AS Sunnhordland Last og Sunnhordland Last og AS Bil Svortland - 5430 Bremnes Svortland 5430 Bremnes Sunnhordland Last og Bil AS Svortland --5430 Bremnes Sunnhordland Last og Bil AS AS - Last 5430 Bremnes Sunnhordland og Bil Sunnhordland Last og AS Bil Aksdal Bil ASSvortland Telefon: 53- 53 22 90 Telefon: 53-34 22 34 90 Aksdal Bil AS Svortland 5430 Bremnes Telefon: 22 34 90 Svortland 5430 Bremnes Telefon: 53 22 34 90 Svortland - 5430 Bremnes Svortland - 90 5430 Bremnes Aksdalsvegen 178 -53 5570 Telefon: 53178 22 Aksdalsvegen -34 5570 Telefon: 22Aksdal 34 90 Telefon: 53 22 34 90 Telefon: 53 22Aksdal 34 90

www.boschcarservice.no

Ring oss i dag og bestill tid. Tlf: 52767050

På tide med service? Påwww.boschcarservice.no tide med service? www.boschcarservice.no Telefon: 52 52 77 77 10 10 50 50 Telefon:

www.boschcarservice.no www.boschcarservice.no

Avaldsnes Bilverksted AS AS Avaldsnes Bilverksted Visnesveien 107107 - 4262 Avaldsnes Visnesveien - 4262 Avaldsnes Telefon: 52 52 84 84 53 53 90 90 Telefon:

Dette Kaldheims Auto as Dettefår fårduduhos hosBosch BoschCar CarService Service Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vilSandeidvegen 363 HAR DU SJEKKA ET TRYGT VALG AV BILVERKSTED - -og lalalala oss tata vare på den! -og oss tata vare på den! oss vare på den! -og og oss vare på den!5585 Sandeid VINTERDEKKENE? Aksdal Bil Bil AS Aksdal Bil AS AS AS DPDP Filterteknikk AS Aksdal Aksdal Bil Filterteknikk AS Frakkagjerdveien 148148 - 5563 Førresfjorden Aksdalsvegen 178 - 5570 Aksdalsvegen 178 5570 Aksdal Frakkagjerdveien - 5563 Førresfjorden Aksdalsvegen 178 -- 5570 Aksdal Aksdalsvegen 178 -Aksdal 5570 Aksdal Telefon: 52Telefon: 75 75 40 40 00 00 52 77 10 50 Telefon: 52

Betal når det passer for deg! Telefon: 52 77 77 10 10 50 50 50 Telefon: 52 Telefon: 52 77 10 uuFull - både bensin ogog diesel Fullservice servicetiltilalle allebilmerker bilmerker - både bensin diesel Opptil 24 mnd. rentefri Etne Servicesenter AS uuEU-kontroll Etne Servicesenter ASBilverksted AS nedbetalning. EU-kontroll Avaldsnes Avaldsnes Bilverksted AS Etnesjøen 5590 Etne Avaldsnes Bilverksted AS Etnesjøen - 5590Avaldsnes Etne Bilverksted AS uuOljeskift Telefon: 53Visnesveien 75 60 52 107107 - 4262 Avaldsnes Oljeskift Visnesveien 107 4262 Avaldsnes MECA Service er et trygt valg av bilverksted. Vi står for riktig Telefon:Car 53 Visnesveien 75 60 52 - 4262 Avaldsnes Visnesveien 107 - 4262 Avaldsnes uuAltAltarbeid godt utdannede mekanikere Telefon: 52 52 84 53 90 Telefon: 52 84 84 53 53verkstedsarbeid. 90 arbeidutført utførtavav godt utdannede mekanikere utført og prisgunstig Alt arbeid utføres med re90 Finnås Auto ASTelefon: Finnås Auto ASTelefon: 52 84 53 90 uuBosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original 5437MECA Finnås er et trygt av bilverksted. Vi står for riktig servedeler av Service originalkvalitet, ogvalg selvfølgelig gjelder alle bilens 5437 Finnås Car u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr DP Filterteknikk AS Telefon: 53 42 51 06 DP Filterteknikk AS AS u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Filterteknikk AS Telefon: 53 DP 42 51 06 utført og prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid utføres med reDP Filterteknikk garantier fortsatt når bilen har vært hos oss. Frakkagjerdveien 148 5563 Førresfjorden u Fornuftige priser Frakkagjerdveien 148148 5563 Førresfjorden Betal når det passer for Betal deg! når det passer for deg! 148 -- 5563 Førresfjorden u Fornuftige priser Frakkagjerdveien - 5563 Førresfjorden Sandeidvegen Sandeidvegen 363 363 Førde Auto ASFrakkagjerdveien servedeler og selvfølgelig gjelder alle bilens Opptil 24 mnd. rentefri Opptil 24 mnd. rentefri Telefon: 52i av 75 40 00 Førde Auto AS Telefon: 52originalkvalitet, 75 40 40 00 00 00 u Opprettholdelse av nybilgarantien Hanaleite - 5555 Førde Hordaland Telefon: 52 75 Telefon: 52 75 40 u Opprettholdelse av nybilgarantien Hanaleite 5555 Førde i Hordaland garantier nårtid. bilen vært hos oss. nedbetalning. nedbetalning. Ring oss i dagfortsatt og bestill Tlf:har 52767050

ET TRYGT VALG AV BILVERKSTED

Kaldheims Auto as Auto as Dette Dettefårfårduduhos hosBosch BoschCar CarService Service Kaldheims Dette Dettefårfårduduhos hosBosch BoschCar CarService Service

www.meca.no

uuFull service tiltilalle bilmerker - både bensin ogog diesel 5585 Sandeid uFull service tilalle bilmerker både bensin ogdiesel diesel Telefon:5585 53 74 73 10Sandeid service bilmerker - -både bensin uFull Full service tilalle alle bilmerker - både bensin og diesel Telefon: 53 74 73 10 Etne Servicesenter AS AS Etne Servicesenter AS AS uuEU-kontroll Spør oss neste gang! uEU-kontroll EU-kontroll Etne Servicesenter Servicesenter Knapphus Etnesjøen Dekk & Etne Bilverksted ASEtneEtne Spør oss neste gang! u EU-kontroll - 5590 Etnesjøen - 5590 5590 Knapphus Dekk &i Bilverksted AS Ring oss dag og bestill Etnesjøen Etne Etnesjøen 5590 Etne tid. Tlf: 52767050 5576 Øvre-Vats uuOljeskift uOljeskift 5576 52 Øvre-Vats Telefon: 53 75 60 Telefon: 53 75 75 52 60 52 uOljeskift Oljeskift Telefon: 76 Telefon: 73 12 53 Telefon: 53 60 75 52 60 52 Telefon: 52 76 73 12 uuAlt arbeid utført avav godt utdannede mekanikere uAlt arbeid utført avgodt godt utdannede mekanikere arbeid utført utdannede mekanikere uAltAlt arbeid utført av godt utdannede mekanikere Stord Bilteknikk ASAuto Finnås AS AS Finnås Auto Stord Bilteknikk AS Auto AS AS uuBosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Finnås Auto uBosch Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original 10 -Finnås 5411 Stord reservedeler medmed samme ellereller tilsvarende kvalitet som original 5437 Finnås u Bosch reservedeler samme tilsvarende kvalitet som original Vabakkjen 5437 Finnås Vabakkjen 5411 Stord 5437 Finnås Telefon: 53 4010 32- 00 5437 Finnås u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk medmed avansert Bosch testutstyr Telefon: 53 40 32 00 u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk avansert Bosch testutstyr Telefon: 53 42 51 06 www.meca.no www.meca.no Telefon: 53 42 51 06 u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk medmed avansert Bosch testutstyr u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk avansert Bosch testutstyr Telefon: 53 42 Telefon: 53 51 42 06 51 06 Sunnhordland Last og Bil AS u Fornuftige priser u Fornuftige priser Sunnhordland Last og Bil AS u Fornuftige priser Svortland -Førde 5430 Bremnes u Fornuftige priser Auto AS AS Førde Auto Svortland 5430 Bremnes Auto AS AS Førde Auto Telefon: 53 22- Førde 34 90 u Opprettholdelse av nybilgarantien Opprettholdelse nybilgarantien Førde i Hordaland Hanaleite 5555 Førde Hordaland Telefon:Hanaleite 53 22 34 90- 5555 uuOpprettholdelse avavnybilgarantien u Opprettholdelse av nybilgarantien Hanaleite -- 5555 Førde ii Hordaland Hanaleite - 5555 Førde i Hordaland

- prøv vårt dekkhotell

Kaldheims Auto as Sandeidvegen 363 5585 Sandeid

www.meca.no

Telefon: 53 74 73 Telefon: 53 74 74 10 73 10 Telefon: 53 Telefon: 53 73 74 10 73 10

SpørSpør ossoss neste gang! neste gang! SpørSpør ossoss neste gang! neste gang!

Knapphus Dekk & Bilverksted AS AS Knapphus Dekk & Bilverksted

Knapphus Dekk & Bilverksted AS AS Knapphus Dekk &as Bilverksted Kaldheims Auto 5576 Øvre-Vats 5576 Øvre-Vats 5576 Øvre-Vats 5576 Øvre-Vats Telefon: 52 76 Telefon: 52 73 76 12 73 12 Sandeidvegen 363 Telefon: 52 76 Telefon: 52 73 76 12 73 12 5585 Sandeid

Kaldheims Auto as Stord Bilteknikk AS Stord Bilteknikk AS Stord Bilteknikk AS

OKTOBERTILBUD

40% rabatt* på veiledende priser på alle dekk som blir bestilt i løpet av oktober I tillegg er det ei rekke «kampanjetilbud» kom innom for ein hyggelig «dekkprat»

Stord10Bilteknikk AS Vabakkjen -10 5411 Stord Vabakkjen - 5411 Stord Sandeidvegen 363 Vabakkjen 10 -10 5411 Stord Vabakkjen 5411 Stord 53 40 Telefon: 53 32 40 00 32- 00 5585Telefon: Sandeid Telefon: 53 40 Telefon: 53 32 40 00 32 00

Sunnhordland LastLast og Bil Sunnhordland og AS Bil AS www.meca.no Sunnhordland Last og Bil AS

Sunnhordland Last og Bil AS Svortland - 5430 Bremnes Svortland - 5430 Bremnes Svortland - 5430 Bremnes Svortland 5430 Telefon: 53 22 Telefon: 53 34 22- 90 34 90Bremnes Telefon: 53 22 Telefon: 53 34 22 90 34 90

Tlf. 53 75 69 69 Man-fre 07.30 - 16.30 Lørdag 10.00 - 14.00

NONSLID Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

BILSERVICE

www.meca.no

VÅRT VERKSTED UTFØRER:

*Tilbudet gjeld dersom vinterhjul blir levert inn til omlegging/ eller om du bestiller plass på dekkhotellet.

Bilsenteret på Nyvoll Etne

Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

5574 Skjold Tlf. 52 76 21 00

Vakttelefon: 41 45 60 60

Periodisk kjøretøy kontroll inntil 7500 kg Hovedservice Retting av karosseriskader Reparasjon av bremser Skifting av clutch og registerreim Bilelektriske reparasjoner Veihjelp, hvor vi har avtale med Viking, NAF og alle forsikringsselskap


Torsdag 20. OKTOBER 2016

NÆRING & INDUSTRI

15

Frå tilsett til eigar I 1995 starta han si yrkeskarriere som tilsett i eit røyrmerkingsfirma på Karmøy. Nå 21 år etter har Roy Ragnvaldjord (44) frå Sævlandsvik sjølv overtatt heile firmaet og flytta drifta til Etne der han har budd i mange år. Irene Mæland Haraldsen

I kjellaretasjen på huset som i si tida husa bygdas møbelbutikk, står reolar fullpakka med skiltplater. Skiltplater i ulike storleikar og farge alt etter bruksområde og standard som dei ulike oppdragsgjevarane nyttar til sitt merkingssystem. Det meste av skilta blir levert til oljeindustri og oljerelaterte bedrifter enten offshore eller på land, og går til merking av røyr, ventilar og anna utstyr. Firmaet i Etne er eit av svært få som leverer komplette merkingssystem og har hatt rikeleg med arbeid sidan starten på Karmøy i 1994. Dagens nedgang i oljesektoren har likevel sett sine spor for ABT Rørmerking AS, men den ferske eigaren mistar ikkje nattesøvnen av den grunn. — Me er inne i ein botn nå, men marknaden er i ferd med å snu, seier Roy Ragnvaldsjord optimistisk og tregar ikkje på at han slo til på førespurnaden om å overta heile firmaet han fekk sin første lønningspose frå. — Då eg var ferdig med militæret vart eg spurd om å jobba i firmaet som då var

Eg har noko å gjera heile vegen eigd av to personar. Her jobba eg i alle år, bortsett frå vel tre år. For ei tid sidan blei eg tilbydd å få jobben tilbake og at eg overtok heile selskapet. Og i mai 2015 overtok eg alt, både utstyr og folk, seier han og har ikkje trega sjølv om arbeidsdagen som bedriftseigar ofte kan bli litt i lengste laget. Han har lange arbeidsdagar, men kan styra seg sjølv. Det synes 44-åringen er greitt. Han har frihet, men set også med ansvar for arbeidsfolk og ting som skal ut til rett tid. Men så lenge det er oppdrag er  Ragnvaldjord, som syt for at røyrsystema på plattformene  og landanlegga er forsvarleg merka nøgd. Huset midt i Etne sentrum tener som kontor, produksjonsavdeling og bustad. Lageret har han flytta til lokalet der Etne Auto tidlegare heldt til. Der er han eigar saman med Etne Bilservice.

Beddriftseigar Roy Ragnvaldjord (44) produserer skilt for merking av røyrsystem til industrien.

FOTO: Irene Mæland Haraldsen

På veg opp I fjor omsette ABT Rørmerking AS for rundt 9,6 millionar. Lønningslista talde sju personar i tillegg til eigaren, og oppdraga kom frå både plattformer og landanlegg. — Me har nett fått ein kontrakt på Draugen og har fast kontrakt med mellom anna ConocoPhillips og anlegget på Kårstø, seier Ragnvaldjord som ser positivt på framtida sjølv om rekordåret 2007, då firmaet omsette for 30 millionar og hadde rundt 35 tilsette, er eit godt steg unna. — Eg har noko å gjera heile vegen og gir meg ikkje med det første. Så lenge det er arbeid har eg ingen planar om å slutta, seier bedriftsleiaren som nesten er einerådande i denne marknaden. Skilta som etnefirmaet produserer er med på å tryggja kvardagen for alle som jobbar offshore eller på andre industrianlegg, og inneheld informasjon om blant anna kva som går gjennom ulike røyr og kva retning innhaldet går. Ulike fargekodar viser om det dreier seg om eit brannskilt, eit skilt

Skilt i uliike storleikar og farge blir montert på røyrsystem både offshore og i land.

som varslar at røyret transporterer drikkevatn eller andre ting. Storleiken på skiltet er tilpassa storleiken på røyret og ei rekkje tal og bokstavkodar skal på plass før skiltet er klar til montering. Ragnvaldjord sine folk har stort sett stått for montering, men trongare tider tvingar oppdragsgjevar til i større grad å ta dette sjølv. — Me monterer ikkje så mange prosjekt som tidlegare, men me har fortsatt folk ute på plattformene, seier han.

Frå Kina til Etne Skilta består av ei ramme, eit laminert skilt med trykk og ei glasplate til vern. Teksten til skilta blir laga på verkstaden

Med laser graveringsmaskina kan Røy Ragnvaldjord gravera inn det meste i ulike material.

i Etne. Plastskiltet kjem frå ein leverandør i Drammen og pleksiglaset får dei frå Stavanger. Aluminiumsrammene som skiltet blir montert i, er produsert i Kina og her måtte firmaet leita lenge etter ein leverandør som oppfylte krava både til kvalitet og arbeidsmoral. — Nå har me ein skikkeleg fabrikk i Kina som ikkje nyttar seg av barnearbeid og som betalar arbeidarane. Me har eit ansvar for at arbeidsforholda er skikkelege, seier bedriftseigaren som har vore med på å utvikla produktet til å bli slik det er i dag.

Graveringsarbeid Sjølv om det er skiltproduksjon som står

for hovudtyngda av omsetninga, har Ragnvaldjord investert i ein kraftig graveringsmaskin som via laserteknikk kan gravera inn både tekst og bilete til nesten alle slags materiale. — Maskinen blei kjøpt inn for å gravera nummerplater for koding av utstyr og ventilar, men her kan me brenna inn både husnummerskilt, namneskilt og bilde i alt frå tre til glas og stål, seier han og håpar lasermaskinen kan koma til nytte både for private og bedrifter som har noko dei ynskjer å få gravert. — Her kan eg laga alt mogeleg, understrekar Roy Ragnvaldjord .


tema

16

Torsdag 20. OKTOBER 2016

helgevold.com

52 76 60 00 / kontakt@helgevold.com

Vi har de gode løsningene for din

BEDRIFT

Innovations that make your business more efficient, reliable and secure.

Everything connects

h att e la n d S O L U T I O N S 24/7 IT solutions and EMP secure storage

filterdk.no

Stop airhousing, start warehousing

Helgevold Gruppen kan tilby et bredt spekter av tilbud til våre bedriftskunder. Vi bistår med gode løsninger på elektriske anlegg, automasjon, tele, alarm, lys og varme. I tillegg bistår vi med prosjektering og internkontroll.

Kontakt oss for mer informasjon.

hatteland.com

elektro - telecom - automasjon

n æ r i n gog industri

4

SOLGT

NORGES LEIANDE HUSBYGGJAR OPPFYLLER DRAUMAR I DITT NÆRMILJØ

17 BOLIGTOMTER MED BÅTPLASS, SJØBOD OG BADEPLASS Me har starta salget av tomter på Trovågfeltet, sørvest-vendte tomter med utstikt til Haraldseidvågen og Ålfjorden. Finnkode 61138776 eller kontakt oss for informasjon.

Mesterhus sine arkitektteikna hus blir bygde av lokale handverkarar med Mesterbrev. Husa er baserte på skreddarsaum som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg, ombygg, påbygg eller rehabilitering. Vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og solid handverk. Vi oppfyller husdraumen, og vi gjer det med tryggleik og faste rammer. Vi tilbyr mange hus, men berre eit løfte. Det blir som avtalt.

Haukeliveien 353, 5574 Skjold • tlf. 52 76 72 00 Mobil 982 35 802 / 982 35 809 • kv@kalsvteit-vik.no www.kalstveit-vik.no

WWW.MESTERHUS.NO


Logo Forslagnr.: 02 Dato: 29.08.2016

Torsdag 20. OKTOBER 2016

n æ r i n gog industri

17

NÆRING & INDUSTRI

-

Vi tilbyr elektro og EKOM-tenester til kundar på Haugalandet, i Sunnhordland og langs Hardangerfjorden. Aut. El-installatør

• Elektroservice • Smarthus • Termografering

• EKOM • Internkontroll • Varmepumper

Med fagleg kompetanse og gode prisar leverer vi komplette installasjonar på hus, hytte, naust og garasje etter dine ynskjer.

Velkommen innom vårt hovedkontor i Etne sentrum. Ta kontakt med Ronny Øvrevik mob: 909 24 995 • mail: ronny@martek.no

Skogvegen 11a 5460 Husnes Mobil: 99 61 93 49 Epost: trygve.hansen@knett.no

KAN DU DRøyME DET, KAN ME GJERE DET VERKELEG! Varme & Bad består av 200 røyrleggjarbedrifter. Du kan bruke oss til kva det måtte væra. Når du skal byggje bad, installere røyr, varmepumpe, golvvarme og boligsprinkling. For deg handlar det om trygghet og tillit. For oss handlar det om fagstolthet

Når du trenger Alle typer elektrisk installasjonsarbeid utføres

5593 Skånevik • 53 77 12 50 • www.johansen-ror.no VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Foto: Haakon Nordvik / Espen Mills

Lokale gåver til lokale bedrifter Firmagåver.no tilbyr fleire kjekke gåvepakningar i ulike prisklassar, med smakfullt innhald. I våre pakkar har me valgt ut populære og premierte produkt frå lokale produsentar. Me skreddarsyr gjerne gåver til dine ansatte og forretningsforbindelsar.

Ta kontakt så ordnar me resten!

Lager i Vikedal Tor O. Solheim Tlf. 982 66 924 Skjoldastraumen Tlf. 52 77 92 39 - Mob. 982 66 930

Velkommen til

Julebord på Lensmannsgarden i Skjold

n æ r i n gog industri

For meir informasjon og bestilling: www.firmagåver.no

Antall gjester fra 15 til 50 personer. Bestilling eller meir info: Tlf. 900 93 795, magnar@froymag.com www.lensmannsgarden.com

Hugs å bestilla jolabord no!

Jolabord vert fredag og laurdag i perioden 25.november - 18.desember

Sjekk inn. Pust ut.

Tlf 53 67 00 00 ullensvang@hotel-ullensvang.no www.hotel-ullensvang.no


tema

18

Torsdag 20. OKTOBER 2016

Her ser det lyst ut Litledalen Lys AS går frå hobby til butikk. Torstein Nymoen

Å dyppe stearinlys byrja som ei hobby heime hos ein kvardag som i tillegg til jobben som assistent i Atle Aas i Litledalen for 17 år sidan. I haust vart det Småfolk barnehage, no også blir å drive butikk. alvor, med registrering av aksjeselskap og jakt på eigna Jobb til flyktningar lokale med plass til både dyppekar og areal for sal. — Me har fabla om det før, at dypping av lys kunne Fleire av dei busette flyktningane i Etne har vore aktibli noko meir enn berre ein hobby. No er me i gang, ve med dypping av lys i over eitt år, og Litledalen Lys smiler Kristin Straumstein. tek mål av seg til å verte ein sosial entreprenør. I prakHo har sjølv 15 års erfaring med sis skjer dette ved at flyktningar jobbar dypping av lys, og saman med Atle mot provisjon og tener pengar når lys Aas er ho den største aksjonæren i Me har fabla om det er selde, eller ved at dei etablerer det nyskipa aksjeselskapet. og produserer før, at dypping av lys enkeltmannsføretak Lokale fann dei i det tidlegare og sel gjennom butikken. Medeigar verktøyutsalet til Nils Ramsvik kunne bli noko meir Atle Aas er til dagleg flyktningved E134 midt i Etne sentrum. konsulent i Etne kommune. enn berre ein hobby Der leiger dei no 40 kvadrat. Dei — Det har vore eit lite utsal ved siste vekene har dei jobba time ut lokala til vaksenopplæringa, og og time inn med gjere lokala klare etterspørselen har vore høg. Me til opninga i dag, torsdag. Straumstein har erfaring håper salet vil halde fram, utvikle seg, og bidra til med butikkarbeid frå før, og gler seg til å ta fatt på meir jobb for flyktningane, fortel Straumstein.

Nye verksemder i Etne dei siste 12 månadane Namn

Selskapsform

Kontaktperson

Formål

Reg.dato

Alexander Hardeland

AS

Alexander Hardeland

Tømrar

13.07.16

Arne Håland

ENK

Arne Håland

Utleige av maskiner

26.05.15

Etne Bilformidling

AS

Lasse Grindheim

Sal av bilar

12.04.16

Etne Bilservice

AS

Jostein Grindheim

Bilverkstad

21.05.16

Etne Elektrosenter

AS

Øystein Øverland

Handel med elektrovarar

15.10.15

Etne Elektronsenter eiendom

AS

Øystein Øverland

Investering og eigedom

15.20.15

Florapro Sævareid

ENK

Robert Sævareid

Import og sal av kosttilskot

04.12.15

Gjerdekrossen Eiendom

AS

Øystein Øverland

Investering og eigedom

28.10.15

Jone Håland Holding

AS

Johne K. Håland

Investeringar

06.05.16

Jostein Lygre

ENK

Jostein Lygre

Konsulent, bygg og anlegg

14.07.16

Keepquiet Productions

ENK

Bjørn S. Valsvik

Produksjon, musikk og lyddesign

18.03.16

Kenneth Kaldheim

ENK

Kenneth Kaldheim

Utleige av maskiner

10.05.16

Langfoss Eiendom

AS

Karl Erik Eljervik

Eigedomsutvikling

20.04.16

Litledalen Lys

AS

Atle Aas

Produksjon og sal av handverksprodukt

21.09.16

Magne S. Sævareid

ENK

Magne S. Sævareid

Lastebil og landbruk

14.06.16

Martek Elektro

AS

Ronny Øvrevik

Elektrotenester

26.08.16

Myhre´s Klær

AS

Hildegunn W. Myhre

Kjøp og sal av kler

05.04.16

Nordisk samvirke

SA

Jorge Ojeda Cortez

Bærekraftig øko-handel

03.09.16

OMG Invest II

AS

Ole M. Grindheim

Eigedomsselskap

07.12.15

RJF Eiendom

AS

Roy Ragnvaldfjord

Kjøp og sal av aksjar og eigedom

28.07.16

Robo II

AS

Ole M. Grindheim

Eigedomsselskap

07.12.15 06.10.16

Sami Alwaked (bak t.v.), Atle Aas, Sajih Hamdan, Fathi Almaki (frame t.v.), og Abd

Senterkaféen Etne

ENK

Vita Griksiene

Kafédrift

Sigve Sørheim

AS

Sigve Sørheim

Utleige av mannskap, konsulenttenester 29.02.16

Skånevik Marine Service

AS

Erik Lygre

Service fritidsbåt og bubilar

20.06.16

Sunnhordland Handel

AS

Torleiv Sydnes

Prod. og handel teknisk utst.

29.08.16

Det er lagt opp til ein forsiktig start med opningstimar på ettermiddagen. Det store målet er å få til heilårsdrift, men då treng dei mykje volum på salet og avtalar med interiørbutikkar andre stadar for å få auka sal. Ein del av forretningsideen er også å ta i mot grupper på mellom åtte og tolv personar som kan kome innom og dyppe eigne lys. Å lage lys er ein prosess som tar eit par timar, og tanken er også at ein skal kunne by på mat som flyktningane lagar som ein del av tilbodet.

Sveis & reperasjon

AS

Grete Stølås

Sveising og reperasjon

02.05.16

Stearin og betong

Verdalen Beitelag

SA

Bjarne Lusnes

Beitelag

26.04.16

Vigor Bygg

AS

Kjetil Nedreskår

Byggfirma

12.05.16

Dei dyppar alt frå dei etter kvart velkjende Heilage tre kongars lys, Sakkelyset – som det er tatt patent på, og store åttearma kranslys. I tillegg til lys vil dei tilby heimelaga interiørartiklar av betong, samt at bedrifta tek inn nokre andre interiørartiklar. — Kranslysa har mellom anna vore populære i bryllaup og liknande arrangement, fortel Straumstein. I byrjinga vil Kristin Straumstein og Atle Aas bytte på å stå

Øverland Invest

AS

Øystein Øverland

Investering

28.10.15

Åsbø Eiendom II

AS

Amund Åsbø

Eigedomsselskap

27.10.15

Åsbø Eiendomsselskap

AS

Amund Åsbø

Eigedomsselskap

23.10.15

AS=Aksjeselskap ENK=Enkeltpersonsføretak SA=Samvirkeføretak DA=Selskap med delt ansvar NUF=Norskregistrert utanlandsk føretak


NÆRING & INDUSTRI

Torsdag 20. OKTOBER 2016

19

Nye verksemder i Vindafjord dei siste 12 månadane Namn

Selskapsform

Kontaktperson

Formål

Reg.dato

3D Consulting

AS

Arild Hårde

Ingeniør- og konsulentverksemd

12.02.16

Alvseike Holding

AS

Anny Alvseike

Investeringsselskap

05.10.16

Lasse Asheim

Graving og mek. Arbeid

08.12.15

Asheim Maskin & Multiservice ENK

dulrahman Hamed er klare for lysproduksjon i Etne. 

FOTO: KRISTIN STRAUMSTEIN

Apeland elektro consult

AS

Jarle Apeland

Elektrotenester

24.11.15

Ask caravan

AS

Sverre Husteveit

Sal av campingvogner m.m.

20.09.16

B. Torgrimsen Holding

AS

Bjarte Torgrimsen

Investeringsselskap

01.06.16

Beoveb

AS

Bent Ove Ebne

Investeringsselskap

27.10.15

Berge Sag Gruppen Holding

AS

Rolf L. Sjursen

Investeringsselskap

19.10.15

Berge Sag Gruppen II

AS

Rolf L. Sjursen

Investeringsselskap

19.10.15

Bjoa Nova

AS

Kristian H. Resset

IT, underholdning, m.m.

02.12.15

BL Bygg

ENK

Bjørmar Larsen

Snekker/coaching i langrenn

24.08.16

Eduard Zavgiridniy

ENK

Eduard Zavgorodniy

Matbutikk/matproduksjon

22.02.16

EHM Holding

AS

Martin Larsen

Investeringsselskap

03.12.15

Fjord Sound

AS

Kristian H. Resset

Sal av rettigheiter til musikk m.m.

15.12.15

Førland Eiendom

AS

Bengt Førland

Utleige av eigedom

26.02.16

Førland Mottaksdrift

AS

Bengt Førland

Drift av asylmottak

18.01.16

Godegryn

AS

Solveig Kvamme

Konsulenttenester innan org. og leiing

21.12.15

Haugland Dekksenter

AS

Kristian K. Haugland

Dekktenester

21.05.16

Ilsvåg II Invest

AS

Roald Kaldheim

Investeringsselskap

11.05.16

Ilsvåg Invest

AS

Ove Kaldheim

Investeringsselskap

09.05.16

Jarle Håkull Maskin

ENK

Jarle Håkull

Traktor- og gravetenester

21.06.16

Jektevika III

AS

Øystein Matre

Investeringsselskap

28.05.16

Knut Sigve Lillemo

AS

Knut S. Lillemo

Vedlikehald av bygningar

18.11.15

Kråkedalen

AS

Randi H. Dalen

Investering i eigedom

27.10.15

Kålhaugen invest

AS

Inge Fatland

Investering i aksjar

03.12.15

Leitevegen

AS

Jakob Blikra

Eigedomsutvikling

26.06.15

Monica Nesheim Studio

ENK

Monica Nesheim

Fotografering og grafisk design

06.06.16

Morten Skeie Maskin

ENK

Morten Skeie

Anleggsmaskintenester

01.03.16

Normar III

AS

Noralf Matre

Investeringsselskap

28.05.16

O. Kaldheim Invest

AS

Ole Kaldheim

Investeringsselskap

09.05.16

Offshorekompetanse

AS

Kurt H. Grimsland

Rekruttering/bemanning

08.04.16

Omega Admin

AS

Kjell T. Helgeland

Administrasjonstenester/IT

29.07.16

Omega IT Arkitekter

AS

Arne J. Myskja

IT-tenester

15.01.16

Omega PS

AS

Svein T. Haraldseid

IT-system

27.06.16

Osakongen III

AS

Arne Matre

Investeringsselskap

28.05.16

PM Service 24/7

DA

Piotr F. Maszke/ Mateusz M. Drywa

Div. Vedlikehald

04.01.16

R. Kaldheim Invest

AS

Roald Kaldheim

Investeringsselskap

24.02.16

Rambase

AS

Karl J. Lier

Programvare m.m.

14.07.16

Road eiendom

AS

Georg Matre

Investering i eigedom

20.01.16

Rongs kjøkken

ENK

Guirong Zeng

Drift av gatekjøkken

22.07.16

Røyksund Maskin

AS

Mathias Johnsen

Drift av maskiner og transportmidler

25.08.16

Sea Worker

AS

Kjell Erik Gangstø

Maritim verksemd

19.05.16

SH Norman Consulting AB

NUF

Betongproduksjon

22.02.16

Skeie Byggservice

AS

Geir H. Skeie

Byggtenester

22.10.15

Skjold Trevare

AS

Gustav Rugtveit

Produksjon av dører

22.07.16

Sprengaren

AS

Lars T. Nesheim

Fjellboring, sprenging m.m.

27.09.16

Taja Bygg

AS

Arvidas Bieliauskas

Div. Byggtenester

19.03.16

Terp Book

AS

Leiv K. Johannessen

Forlags- og konsulentverksemd

03.12.15

TH Drift

ENK

Terje Hegerland

Tak, vedlikehald, saueklipping

15.12.15

Trolltunga-travel

AS

Svein Sæle

Reisearrangørverksemd

01.10.16

Underbakka Invest

AS

Svein Fatland

Investeringsselskap

01.10.15

i butikken. På sikt vil også flyktningane vere blant dei som tek i mot kundane.

Vaskevik Maskinstasjon

DA

Nils I. Stokland/ Eirik Haraldseid

Tenesteyting med landbruksmaskiner

05.07.16

Vassbakken

AS

Jakob Blikra

Investeringsselskap

07.11.15

Takkar

Vats Anlegg

AS

Sigbjørn B. Gjellestsd

Entreprenørverksemd

08.04.16

Liteldalen Lys har fått 50.000 i etablerartilskot f rå Sa ma rbeidsrådet i Sunnhordland, elles har dei finansiert satsinga med lån og eigeninnsats. Straumstein rosar også både kona til Atle Aas, Marta Onstein, og sin eigen mann Helmar Straumstein. — Utan innsatsen deira hadde ikkje dette gått. Dette Kristin Straumstein gler seg til å er på mange måtar eit fami- opne butikken. Foto: Torstein Nymoen lieprosjekt, smiler ho.

Vest Stål & Fasade

AS

Tjor O. Helgevold

Oppføring av bygningar

25.05.16

Vestbø Maskinstasjon

ENK

Sivert Vestbø

Snørydding, sprøyting m.m.

14.09.16

Veten

AS

Kai B. Lauritsen

Eigedos investering

14.01.16

Vindafjord Holding

NUF

Terje Hegeland

Investeringar

14.01.16

Vindafjord Legesenter

AS

Terje E. Kleiven

Drift av fastlegekontor

20.01.16

XNSENSE

AS

John C. Brataas

Utvikling av programvare

08.04.16

Ølen Brukthandel

SA

Lars Dalen

Gjenbruksforretning

26.01.16

Ølen frisørsalong

AS

Gerd B. Boland

Drift av frisørsalong

28.06.16

Øyno Eiendom

AS

Håvard Skjold

Utvikling av eigendom

02.11.15

AS=Aksjeselskap ENK=Enkeltpersonsføretak SA=Samvirkeføretak DA=Selskap med delt ansvar NUF=Norskregistrert utanlandsk føretak


tema

20

-

-

N Æ R I N Gog INDUSTRI

N Æ R I N Gog INDUSTRI

-

Haustkampanje! Har du spørsmål angåande planering, graving, muring, plastring og anna anleggs relaterte oppgåver. Ikkje nøl med å ring Åbø Anlegg A/S No er tida for å ruste seg til vidare vekst. for problemøysing og pris.

- Arbeidsklær med logo - Vernesko og støvler - Reklame til biler og skilt - Stempel - Rollup - Trykksaker - Store fargebilder og banner - Trykk på tekstil og T-skjorter - Klistremerker og utskjært tekst

Filter design og kommunikasjon tilbyr no 15% rabatt på nettsidepakkar ut november.

Sjå meir om tilbodet på filterdk.no

Tlf. 971 94 788

hei@filterdk.no

Natursteinsmur på Haukeli frå Abø Anlegg

• Gravearbeid • Masseberegning • Sprengning • Massetransport

• Vann og avløp • Landmåling • Masseutskiftning • Natursteinsmuring

Har du spørsmål spørsmålangåande angåande planering, graving,muring, muring, planering, graving, Har du spørsmål angåande plastring oganna annaanleggsanleggs plastring og planering, graving, muring, relaterte oppgåver.Ikkje Ikkjenøl nøl relaterte oppgåver. plastring og anna anleggs ÅbøAnlegg Anlegg A/S med å ringa ring Åbø relaterte oppgåver. Ikkje nøl pris. for problemløysing problemøysing og og pris. med å ring Åbø Anlegg A/S for problemøysing og pris.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Roger: 974 72 164 Sigbjørn: 959 09 417

Arbeid i høyden? www.leiestillas.no

Skal du male, skifte kledning, bytte ut tak eller annet? Vi har stillaset som gjør arbeidet trygt, enkelt og billig.

Natursteinsmur på Haukeli frå Abø Anlegg Natursteinsmur på Haukeli frå Abø Anlegg

post@leiestillas.no - www.leiestillas.no - 48 101 565

Har du spørsmål angåande


Torsdag 20. OKTOBER 2016

21

NÆRING & INDUSTRI

Ein takknemleg jobb Mange kjenner han kanskje som den lokale PC-doktoren og det er eit namn som er passande for Einar Fjeldheim (50). Han blir ofte den reddande engelen hos folk som ikkje sjølv får løyst tekniske flokar. Grethe Hopland Ravn

Merete Vårvik Matre er den nye daglige leiaren i Medvind Næringshage i Vindafjord. FOTO: Sirianne Vikestad

Tom-Erik Lundetræ (t.v) har arbeidspraksis i Fjeldheim-Data. Sjefen Einar Fjeldheim er svært flink til å læra frå seg, seier han.  FOTO: Grethe Hopland Ravn

Einar Fjeldheim er ein av 28 aktørar i Medvind Næringshage i Ølensvåg, der han driv som reparatør på datamaskinar i bedrifta Fjeldheim-Data. Å kunna få jobba med det han likar aller best, set han stor pris på. — Eg har alltid hatt ei sterk interesse for data, og eg har likt å skru ting frå kvarandre, for å finna ut korleis alt heng saman, seier han. For rundt åtte år sidan starta han verksemda si i kjellaren heime i Ølen, før han og kona starta Datakafeen i Sjoargata. Då han la ned Datakafeen, og kona Aud Oddny tok over Galleri Ågot i Sandeid, flytta han verkstaden sin dit. Men for fire år sidan fekk han ein telefon frå Morten Helland, med spørsmål om han ville bli med på laget i Medvind Næringshage, noko han sa ja til. Tre dagar i veka held han ope, og folk kjem titt og ofte innom for å få hjelp. — Eg opplever ofte at eg får besøk av litt paniske dataeigarar, som trur dei har tapt alt dei har på maskinen. Det er ein svært

takknemleg jobb å få vera med på å roa ned situasjonen, og ofte går mykje godt, seier 50-åringen.

gamle Tom-Erik Lundetræ som han har hatt i arbeidspraksis i tre år. Det starta med éin dag i veka, men er no auka til tre. Arbeidspraksis — Eg synest det har vore heilt Hovudsakleg er det reparasjonar fantastisk å ha praksis her, for mekanisk, virus eller program- Einar er ein topp sjef. Eg har problem som utgjer arbeidsopp- lært utruleg mykje nytt, sjølv om gåvene, men han eg kunne ein god del frå før av, seier har også ein god fint å vera sin Lundetræ. del oppdrag frå folk som vil ha gamle Fjeldheim foreigen sjef heimevideoar eller tel at samarbeidet bilete lagt over på har gått veldig ekstern harddisk bra, og når ein eller dvd. Han får også førespur- er i slike lokale som Medvind nader om å hjelpa til med å laga Næringshage får ein fleire ting presentasjonar til diverse saman- med på kjøpet. I tillegg til det hengar. Det kan til dømes vera faglege og den kundekontakten konfirmasjonar, åremålsdagar ein har, blir ein med i eit større eller framsyningar frå prosjekt i fellesskap og ein får sosial trening. barnehagar. — Når det gjeld filmar som Funne sin nisje folk vil ha over på dvd, kan me Fjeldheim har funne sin nisje, for hjelpa dei med det meste. Me legg det er ikkje andre i distriktet som over frå VHS, miniVHS, Hi8, driv slik som dette. Konkurransen MiniDV og super 8 smalfilm, er i alle fall ikkje stor. Kor lenfortel han. ge han ønskjer å driva med det Når Fjeldheim snakkar om han gjer no, er usikkert. Det er «me», så siktar han til 24-år stadig nye oppgraderingar på

marknaden å setja seg inn i, og han får sjå etter kvart kor lenge han klarar å hengja med. — Eg er jo utdanna helsefagarbeidar og har framleis ei 80 prosent stilling på Seljebakken, og eg trur det er denne jobben eg kjem til å halda på lengst. Men per i dag trivst eg også godt som den lokale PC-doktoren. Det er fint å vera sin eigen sjef, seier han.

Plass til fleire Merete Vårvik Matre er dagleg leiar i Medvind Næringshage, og ho kan fortelja at det i dag er 28 bedrifter som er lokalisert her. Ho har ikkje heilt oversikt over kor mange tilsette dette utgjer, då fleire av bedriftene er avdelingskontor eller pendlarkontor, med tilhøyre til større firma og avdelingar. — Det er rundt 70 kontorplassar som er nytta i dag, og me har kapasitet på 80. Så det er plass til fleire som eventuelt vil bli ein del av næringshagen som er på rundt 1.000 kvadratmeter, seier Vårvik Matre.


22

tema

Torsdag 20. OKTOBER 2016

Frå kunde til sjef Ei hovudoppgåve for han er å syta for at kunden får den lastebilen kunden er best tent med. Det har han sjølv gode erfaringar med, som kunde.

Scania lanserer ein heilt ny lastebilmodell.  FOTO: Scania

Den ferske distriktssjefen har lete seg begeistra av interiøret i den nye serien.

Svein Elling Austbø

Sjefsskifte ved Scania avd. Haugesund. Ny distriktssjef Erik Hundhammer (t.v.) saman med sin forgjengar, Bjarne Dyngen.

Erik Hundhammer (45) frå Ølen byrja i august månad som distriktssjef i Norsk Scania, avdeling Haugesund. Anlegget er lokalisert på Frakkagjerd i Tysvær, og vart etablert i 1978 som Haugaland Diesel AS Han tok over stillinga etter Bjarne Dyngen, som har gått av med pensjon. Hundhammer får dermed hovudansvaret for ettermarknaden for Scania- lastebilar og -bussar i området mellom Boknafjorden og Hardangerfjorden, og han blir leiar for tjueåtte tilsette på Frakkagjerd.

Ambisiøs Den førtifemårige ølensbuen har brei røynsle frå transportbransjen, som trailersjåfør, og i posisjonar med leiarfunksjon - både i familieføretaket Hundhammer

Transport i Ølen og andre bedrifter. I dei siste sju åra har Erik Hundhammer vore avdelingssjef i Reno Norden, som transporterer søppel. Den nye distriktssjefen karakteriserer seg sjølv som ein tydeleg og ambisiøs leiar. — Eg ønskjer å byggja relasjonar, seier han. — Og det skal vera kort avstand mellom leiar og tilsett. Kundane er vidt forskjellige som typar, og må behandlast individuelt. Difor er det så viktig å bli kjend med den enkelte, legg han til.

mange år som kunde, og han er full av lovord om Kundane må verksemda. — Det er eit behandlast veldrive firma, med hjelpsame individuelt folk, og eg vil byggja på desse tradisjonane når eg no er vorten toppleiar. Han ser det ikkje som spesielt problematisk å ta steget frå å vera kunde til å bli sjef, og understrekar elles at det omfattande kontaktnettet han har, og den tidlegare rolla som kunde, vil verta ei nyttig hjelp i det daglege arbeidet.

Kontaktnett

Ny generasjon

Erik Hundhammer har hatt kontakt med Scanias avdeling i Tysvær gjennom

Samtidig som Erik Hundhammer tek til som distriktssjef, presenterer den svenske Scania-fabrikken ein

FOTO: Privat

heilt ny lastebilserie, i første omgang med to motorvariantar, 500 eller 730 hestekrefter. Hundhammer har store forventningar til den nye generasjonen Scania, som det har teke ti år å utvikla. Det er ein pen lastebilmodell, med eit flott interiør, synest han, og håpar at dagens og framtidas kundar deler den oppfatninga. Hundhammer vil ikkje seia noko om kor lenge han har tenkt å vera distriktssjef i Norsk Scania. Men han ser for seg ei god framtid her. Verksemda han leiar er ein del av Norsk Scania AS som i fjor omsette for vel fire milliardar kroner og kom ut med eit resultat før skatt på 374 millionar kroner.

Profile for Grannar

In hausten2016  

Industri og Nærings tema i Grannar hausten 2016. Etne Vindafjord

In hausten2016  

Industri og Nærings tema i Grannar hausten 2016. Etne Vindafjord

Profile for grannar