Page 1

NÆRINGSLIV TORSDAG 26. OKTOBER

TYSVÆR • VINDAFJORD • ETNE

Tok steget og satsa

Kontroll på kvalitet

Aukar i drivstoff

SIDE 8-9

SIDE 6-7

SIDE 2-3

Porten til Haugalandet Side 12-14


NÆRINGSLIV

2017

Du og eg er ein attraksjon va er det mest unike med Vestlandet? Fjord og fjell, sjølvsagt. Men like viktig er du og eg. Kampen om turistar og K arbeidsplassar er to ting som skil oss frå mange andre stadar. Ekte og levande menneske som går rundt i gatene eller jobbar på marka. Det er liv i bygdene, og turistane får ekte natur kopla opp mot ekte folk og fe. Det er ein ressurs me må forvalte på rett måte.

V

elkommen til eit nytt temanummer frå Tysvær Bygdeblad og Grannar. Denne gongen har me vore på besøk hos verksemder med både tung tradisjon og i etableringsfasen. Felles for dei alle er ei stor tru på framtida. Og det står i kontrast til temaavisa me hadde for få år sidan, då nesten alle me snakka med, var redde for kva framtida skulle bringe. Nå er det ein ny positiv vind som kjem innover Haugalandet. Frå Utsira i vest til høgfjellet inst i Etne. Det handlar om interkommunal tenking, om må gjere kvarandre gode, og å utnytte den posisjonen vår del av verda er i. Når me begynner med å presentere turistnæringa er ikkje det berre for at den nå for alvor er tilbake i startblokka og vil bre om seg med både arbeidsplassar og kroner, men også fordi den er eit døme på kor langt ein kan komme med god planlegging og internasjonalt- og lokalt samarbeid. Dette er noko næringslivet på Haugalandet alltid har vore gode på. Om det har vore i skog- og landbruksnæringa eller i den moderne teknologi- og oljebaserte næringa, speler inga rolle. Samvirke og samhald har vore med på å plassere små vestlandsbygder på verdskartet i mange år. Og det er dei som lukkast best. Dei som tør dele og gi av sin kunnskap. Dei som ser mulegheiter der andre ser bokstavelegtalt fjellveggen.

augalandet i 2017 er rivande utvikling når det gjeld etableringar og optimisme. Næringsparkar og kjøpeH senter med spenstige og realistiske planar finnast over alt.

Grunderar og businessfolk utanfrå har gode lokale møtestadar, og kan drøfte idear og kreative løysingar saman. Me har gode aktørar samla i interkommunale prosjekt som Haugaland Vekst, Destinasjon Haugaland og interesseorgan for hamn, flyplass og næringsliv. slik tid er det også kjekt at me som er lokalaviser kan stå og levere ei rykande fersk næringsavis, der me har Itatteisaman pulsen på distriktet sitt næringsliv. Og det har heldigvis ein høg puls i 2017.

Alf-Einar Kvalavåg Redaktør - Tysvær Bygdeblad Arne Frøkedal Redaktør - Grannar

Næring og Industri, opplag 6800 Layout Grannar TYSVÆR BYGDEBLAD Postboks 13, 5575 Aksdal Besøksadresse: Aksdal Senter Tlf.: 52 77 77 75 post@tysver-bygdeblad.no

2

Torsdag 26. oktober 2017

GRANNAR Postboks 84, 5590 Etne Besøksadresse: Etne Senter Tlf.: 52 77 11 00 post@grannar.no

Målbevis Som leiar for ni bensinstasjonar er det eitt fokus Anne Lise Sjurseike jobbar mot heile tida; å vera ein motivator for dei tilsette. Grethe Hopland Ravn Det som starta for 25 år sidan i svigerfaren sin bensinstasjon i Vats har utvikla seg til å bli ein livsstil for Anne Lise Sjurseike (54) som i dag driv Knapphus bensinstasjon, Ølen bensinstasjon og sju andre Shell-stasjonar på Haugalandet og i Sunnhordland — Me kjøpte opp Ølen bensinstasjon for 20 år sidan, og den har eg hatt i porteføljen. For tre år sidan starta me opp selskapet Knapphus Retail AS, som er eit system som driftar Shell sine stasjonar, fortel Sjurseike som har Odda, Stord, Karmsundgata i Haugesund, Aksdal, Avaldsnes og Karmøy i retailsystemet sitt. I desember opnar Shell Norheim, som også går inn i retailsystemet under vatsbuen si daglege leiing.

Felles begeistring For 54-åringen er den viktigaste delen av jobben hennar å vera ein motivator for dei tilsette som no nærmar seg rundt 100 personar. — Eg synest felles begeistring er fantastisk, og me prøver å vera flinke til å setja fokus på dette. Me har kollektive feiringar når ting går godt, me gler oss over å nå mål og over positivitet. I ein slik bransje er det også alltid noko ein må jobba med, ting me kan streba mot og utfordringar me må ta. Eg trur me får ballast til å ta tak i dette, når me er flinke til å setja fokus på det positive, seier ho. Med erfaringa som Sjurseike har, veit ho både korleis ein butikk skal drivast, og korleis ein butikk bør sjå ut for å framstå meir freistande for kundane.

Stor breidde - mange hattar Veka startar alltid med å samla tala og sala frå førre veke, etter oppsette mål. Så skal neste veke planleggjast. Sjurseike er glad for at ho har flinke driftssjefar på kvar stasjon som ho jamleg samarbeider med. Måndagen er ofte ein dag ho brukar på både administrasjon og oppsummering, der ho ser på rapportar og alt som kjem inn. Dei tre neste dagane brukar ho på å vera ute på vegane, for å treffa butikksjefane i retail-stasjonane hennar. Fredag er ho tilbake på kontoret på Knapphus. Ein del av jobben som motivator for Anne Lise er å skapa yrkesstoltheit. Dette er noko alle leiarar i bransjen brenn for, og som dei har mangla tidlegare. — Me har ein stor breidde i kunnskap og har mange hattar. Me er seljarar, bakarar, vaktmeister, teknikarar på vaskemaskinar, psykologar for den saks skuld på nattevaktene, og det er viktig for oss at kundane kan forlata bensinstasjonen med eit lettare sinn når han går ut igjen, seier ho.

Familiebedrift

I ein tiårsperiode har det vore veldig lett for folk å få seg arbeid over alt, så dette har vore ei utfordring for Anne Lise Sjurseike og dei mange bensinstasjonane ho har ansvar for. No har det snudd litt og ho trur folk set meir pris på jobben


sst sjef for ni stasjonar

Knapphus bensinstasjon har vore arbeidsplassen til Anne Lise Sjurseike i 25 år. No er ho dagleg leiar både der og for åtte andre bensinstasjonar i regionen. FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

dei får i dag enn kva dei gjorde berre for nokre år sidan. — Me er opptatt av å prøva å leggja til rette for arbeidarane våre, både med tilrettelagt turnus og andre ting som må takast omsyn til. Det er snart 34 år sidan Sjurseike kom til Vats frå Sandeid, og i løpet av den tida har ho og mannen Johannes, fått tre barn og fire barnebarn. Knapphus er definitivt ei familiebedrift, som har engasjert heile familien. Johannes og sonen Jarle jobbar i Knapphus energi, dottera Lena sit på økonomiavdelinga og minstejenta Johanna går siste året på høgskule, men har alltid vore engasjert i bedrifta. — Sjølv om eg og Johannes begge jobbar i Knapphus, har me kvar våre felt. Derfor sloss me litt om både budsjett og kostnadar, men det er blitt ein livsstil. Ungane har til tider fått servert litt mykje jobb rundt kjøkenbordet, seier ho.

Vêravhengig bransje

Detaljkontrollen er det dagleg leiar som har, både på sal og kostnadar, og dette blir kontrollert kvar einaste veke. Periodevis også kar einaste dag. Å få vera med å skapa noko som utviklar seg til å bli suksess, er det kjekkaste for leiaren. Dette trass i at krava til dokumentasjon er større no enn før. Det blir stilt offentlege krav, interne krav og selskapet stiller krav. I tillegg skal alle tilsette følgjast opp. Det verste for denne bransjen er langvarig og dårleg vêr, for handlekrafta hos folk forsvinn litt med regndropane som kjem. — Bransjen er avhengige av fint vêr. Då er folk på farten og dei kjøper meir, seier Anne Lise Sjurseike.

Fornøgde kundar er hovudprioritet, og Henning Aarekol ser absolutt ut til å vera i denne kategorien. Anne Lise Sjurseike er glad for unge i butikken, og Aleksander Bjørnevik er ein av dei unge tilsette.

NÆRINGSLIV

3


Hypermoderne og spennande etablering

Geir Waage og Thor Østrem viser fram lyse og moderne lokale i Tysvær. Bygninga er eigd av JHG Eigedom AS (John Gilbert Helgeland) og TS Industri Invest AS (Trygve Seglem).

Hatteland Display er komme til Tysvær og Aksdal Næringspark. 100 arbeidsplassar følger med på flyttelasset frå Vats. ALF-EINAR KVALAVÅG

Oktober er både innreiing- og innflyttingsmånaden til verksemda som skal leige lokale av Tysvær Næringsbygg AS som er eigd av JHG Eigedom AS ( John Gilbert Helgeland) og TS Industri Invest AS (Trygve Seglem). — Nå er det meste på plass og me overtok bygget 1. oktober. I løpet av seks veker ser me føre oss at alt som skal til i produksjonslokala er på plass. Me har tatt det litt gradvis, men nå når det nærmar seg opning tar me og girar opp litt ekstra, seier Geir Waage, Vice President Production & Supply Chain og Thor Østrem, Vice President Operations & Quality. Titlane på dei to viser at her snakkar me om kundegrupper langt frå Aksdal og Tysvær.

Skjermar — Det stemmer, sjølv om me også har ei rekke norske kjøparar av våre hypermoderne dataskjermar til bruk i skip. Her i Aksdal skal me produsere og montere skjermar frå sju til 55 tommar. I desse nye lokala vil dette vere ein prosess me kan ta til ny høgder. For oss er produksjons- og leveringstid svært viktig. Målet er at dei moglegheitene me får i desse lokala skal styrke oss ytterlegare på det. Går alt etter planen er alle mann på plass og det er full produksjon frå desember, seier Geir Waage.

Stolt Det er ikkje vanskeleg å sjå at det er ein stolt duo som viser oss rundt i lokale som foreløpig er tome. Raskt skjøner ein kva som er suksessformlar også i

4

Torsdag 26. oktober 2017

denne bransjen. — Her vil me få laga til ein arbeidshall kor det er god plass både til å ta i mot delar, montere skjermane, lagre dei og sende dei ut i verda igjen. Me er ei tollklarert verksemd, slik at me gjer alt klart for direkte sending til kjøperane. Det stiller ein del krav, som me sjølvsagt har tatt god høgde for, seier Østrem og viser fram det utstyret som allereie er delvis montert. Det er lagerheisar, rulleband, seksjonar som er fullstendig støvfrie, og andre tekniske rom som skal sørgje for topprodukta verksemda er kjent for. Nå skuldas ikkje flyttinga til nabokommunen dårlege lokale i seg sjølv. — Nei, me hadde ein leigekontrakt som går ut, og gjorde i våre vurderingar eit val som enda opp her. Aksdal ligg midt i smørauge, og var beste lokasjon for dei tilsette. Me har tilsette frå heile Haugalandet, så det blir berre små justeringar. Men tomta ligg nær begge europavegane og i eit miljø her i parken, som stadig utviklar seg og veks, det ser me på som svært spennande, seier Waage. — Samstundes får me samla heile produksjonen i eitt bygg nå. Før hadde me litt her og der i tre-fire bygg. Så det er eit hakk opp på mange måtar, forklarer Østrem.

To etasjar Bygget som Hatteland Display skal leige er over to etasjar. Produksjon, montering og pakking skjer i første etasje. I andre etasje er det ei rekkje lyse og innbydande kontor og møterom.

— Det begynner å komme seg her nå. Her er kantina, som også kan nyttas som eit lokale for mellomstore arrangement. Bak glasveggane der er det diverse kontor og møterom. Me har tre stillerom, og sjølvsagt standard rom med garderobe og toalett. Her er salsavdelinga og utviklingsavdelinga vår plassert. Om ein kikkar ut vindauge her så ser ein ned på rampane kor vogntog lett kan komme til. Me har omlag 9.000 sendingar inn og ut i løpet av eit år. Praktisk og effektivt, det også, smiler Waage og Østrem.

Lite besøk Nå er det få utanom dei tilsette som vil nyte godt av dette. Hatteland Display er ikkje nokon open butikk. – Nei, det er ikkje slik det fungerer lengre. Me utviklar display til skip av alle typar, bygger og sel desse på verdsmarknaden. Krava til skjermar i skip er høge, og det er stadig nytt me må ta omsyn til. Heldigvis har me eit fagmiljø som er dyktige på dette, og som saman utviklar nye produkt, seier Geir Waage. — Kor mange kvadrat har Hatteland Display til rådigheit her nå? — Me disponerer omlag 4000 kvadratmeter. Det er toppmoderne lokale kor det er tatt omsyn til lyd, lys og god plass til å gjere dei arbeidsoppgåvene me har. Det er på mange måtar ein ny start, sjølv om det er den gode gamle gjengen og dei same produkta som flyttar på seg, avsluttar Thor Østrem.


Geir Waage og Thor Østrem framføre nybbygget dei skal leige i i Aksdal Næringspark. Her disponerar dei omlag 4000 kvadratmeter.

FOTO: ALF-EINAR KVALAVÅG

Aase dagane

1.-2. NOVEMBER 2017 KL 11.00-20.00 Vi ønsker nye og eksisterende kunder velkommen til Aase dagane 2017. Visning av Elho Steinplukker Demo og visning av Strautmann Fullforvogn Visning av HakkiPilke Falcon Vedmaskin 40% på Lilleseth kjetting Gode tilbud på: Brøyteskjær, feiebørster, strøutstyr skogs og ved utstyr Vi serverer pølser, drikke og kaffe Velkommen!

Avd. Førresfjorden Tlf: 52755080 Mail: olav.veggeberg@aase-landbruk.as

NÆRINGSLIV

5


DET GNISTRAR I ARMERING

Sveising av armeringsformasjonane er den mest manuelle jobben for Utbjoa Armering og Sveis AS. Her formann Korenkovas Romanas i aksjon. Ei ny maskin som kan effektivisere også ringslista. 

I gnistregnet blir armeringsjarn frå Mo i Rana forvandla til ferdige dimensjonar for røyr og kummar som skal vidare til betongbransjen. Armeringa frå Utbjoa ligg under bakken over heile landet. JON EDVARDSEN

6

Torsdag 26. oktober 2017

Utbjoa Armering og Sveis AS er ei solid vekstbedrift med jamn auke i omsetning og talet på tilsette. I dag er det ni som har arbeidet sitt på industriområdet eit steinkast unna ferjekaien på Utbjoa. — Det vi lagar er inne i andre leverandørar sitt produkt og ingen ser det. Etter at eg starta i jobb her, tenkjer eg at dette har vi vore med og laga når eg ser betongrøyr og kummar, seier Henriette Karlsen. Eigar og dagleg leiar Terje Kristiansen nikkar bekreftande.

Fleire tilsette Ho er blant fire nytilsette i bedrifta det siste året. Karlsen kom først som innleigd konsulent i helse, miljø og tryggleik (HMS) og vart deretter rekruttert til fast jobb på Utbjoa. Oppdraget er klart; jobben er systematikk og kvalitetskontroll i alle ledd i bedrifta. Ho skal i stor grad halde den daglege tråden på kontoret, medan Kristiansen meir skal konsentrere seg om utbygging, utvikling og sal. Han overtok bedrifta frå faren Svein Kristiansen for snart åtte år sidan, og har bygt stein for stein. Det resulterte i både lokal gründerpris og status som

gasselle-selskap. Svein Kristiansen er for øvrig framleis med i selskapet gjennom å eige ein femtepart. Dessutan er han engasjert på transportfronten gjennom Primærtjenesten Bjoa AS.

Som poteta — Eg har det meste i hovudet og ikkje noko særleg på papiret. Det måtte vi få ei endring på. Kundane vi leverer til krev større dokumentasjon i dag, seier Terje Kristiansen. Han har fått Henriette Karlsen med på laget nettopp for å dokumentere arbeidsrutinar og kvalitet i sveis og armering på Utbjoa. — Vi er i gang med å få rutinar på alt frå kontor til produksjon. Det kan vere krevjande for ei mindre bedrift. HMS har lover og reglar som er tilpassa store bedrifter. Det skal også fungere for ei lita på ein brukarvenneleg måte, og det får vi til etter kvart, seier Karlsen. Dei styrer kontor og administrasjon og i tillegg leiger dei inn ein kvalitetskontrollør som også står for tekniske teikningar. — Det er vanskeleg å lage stillingstittel til ein slik


OG SVEIS

Nøkkeltal

Omsetning Driftsresultat Terje Kristiansen tok over bedrifta på Utbjoa i 2009 og har hatt god vekst og fleire investeringar på tapetet.

denne arbeidsoperasjonen er på investeFOTO: JON EDVARDSEN

Resultat før skatt

2016

2015

10.904.000

8.944.000

1.151.000

440.000

984.000

155.000

Bedriftseigar Terje Kristiansen har hatt det meste i hovudet, men no har han fått Henriette Karlsen med på laget for å systematisere og dokumentere det dei driv med, blant anna HMS og kvalitetskontroll.

jobb der det er så mykje forskjellig. Sist veke var eg fotograf og web-designar, og akkurat no handlar det om ei sjukmelding. Det kan starte med personalarbeid og rett etterpå må eg setje meg inn og lære om ei maskin, seier 25-åringen som har studert systematisk HMS. Ho har fått erfare at det er det svært mange arbeidsfelt å ta tak i på ei mindre bedrift i løpet av ei arbeidsveke. — Han har ikkje sleppt alt enno, for han er litt kontroll-freak og passar på, seier ho om arbeidsgivaren.

Ny solid vekst — Alt armeringsjarn hos oss har eit sertifikat og alle produkta skal kunne bli spora i prosessen og kvaliteten skal vere dokumentert, seier Kristansen. Bedrifta er nest størst i Noreg i å levere ferdig armering til kummar og røyr. Kundane på det området er betongaktørane Ølen Betong AS, Østraadt Rør AS og Skjærveland Cementstøperi AS. Kristiansen ser også til byggjebransjen med spesialtilpassa kapp og bøy, og ferdige søyler og dragarar. Det er ein del av framtidsplanane til bedrifta. Strategien med å investere i nye maskiner har også

gitt resultat. I 2016 auka omsetninga med over 22 prosent og landa på nærmare 11 millionar kroner. — Eg reknar med at vi kan få ein vekst på nærmare 50 prosent i år, seier Kristiansen. Det stadfestar også Henriette Karlsen som kan opplyse at omsetninga i fjor alt er passert.

Skal utvide Resultatet før skatt i fjor var nesten på 10 prosent, og som tidlegare har eigaren planar om å investere både i maskiner og bygningar. Blant anna ei 30 meter lang armeringsmaskin. — Den kan lage alt i armering og det finst ikkje så mange av denne maskina. To blir kjøpt inn til Noreg dette året, forklarer Kristiansen. Utbygginga på industriområdet skjer trinnvis og bedrifta har kjøpt 6,5 mål ekstra for å kunne utvide. Ein ny hall på nærmare 900 kvadratmeter med nye maskiner og traverskran er under planlegging. — Akkurat når denne utbygginga kjem i gang, er avhengig av kor fort vi kan få meir straum her på området. Det må opp ein ny trafostasjon skal vi kunne utvide, fortel han. Deretter blir det bruk for endå meir stål på Utbjoa,

og det kan vere ei utfordring. Kristiansen har vore trufast mot jernverket i Mo i Rana, og i mindre grad kjøpt billigare i utlandet. — Det handlar om å få god kvalitet og få det ein har bestilt. For tida er det stor prisauke på stål i utlandet, og fleire vil kjøpe i Noreg. Visse dimensjonar må vi få frå Nederland, fortel han.

Midt i smørauget I den eldste bygningen til tidlegare Primærtjenesten står formann Korenkovas Romanas frå Litauen med sveiseapparatet. Han har etablert seg på Bjoa med familie og er ein av fire frå Aust-Europa som arbeider fast i bedrifta. Bedrifta har for tida sju faste og to innleigde i arbeid. Terje Kristiansen føler på ingen måte at bedrifta ligg avsides. — Vi ligg midt i smørauget på Vestlandet med kort veg til Bergen og Stavanger, og ikkje så langt til Oslo heller. Så lenge det finst lastebilar i Noreg, er det ingen problem å vere på Utbjoa, seier han. Og behovet for frakt med lastebil blir ikkje mindre med planane Kristiansen har for nye maskiner og utviding med ein ny hall.

NÆRINGSLIV

7


IKKJE I STUSS OM Å SATSE FOR SEG SJØLV Ein høyrer ofte Svanhild Birkeland seie «Eg fikse det!». Då ho i sommar bestemte seg for å opne eigen frisørsalong i Førre, blei namnet sjølvsagt Fix Hårdesign. INGVILD RØRTVEIT MYKLEBUST — Det har blitt nokre søvnlause netter, det må eg berre innrømme. Men nå ser eg meg ikkje tilbake, seier Svanhild Birkeland. Ho har vore i frisørfaget i 15 år, men aldri hatt sin eigen frisørsalong. — Nå føler eg meg friare, smiler Birkeland som også bur i Førre og nå kan trille på sykkelen ned til jobb.

Kollega med på laget Fix Hårdesign har flytta inn i lokala der frisørsalongen Miss M heldt til fram til mai i år. Lokala ligg på oppsida av vegen, like etter krysset i Førre. Det var rett før sommaren at Svanhild fekk spørsmål om ho kunne tenke seg å opne salong i Førre. Dei siste åtte åra har ho jobba i Haugesund, der ho har drive salong saman med ein annan frisør. — Mannen min oppmoda meg til å satse på å opne min eigen salong. Det blei litt tenking, og søvnlause netter, men eg bestemte meg raskt for at eg berre måtte gjere det, seier Birkeland. Med seg på laget fekk ho Jane Elisabeth Mjånes, som ho har jobba saman med i fem år. — Eg «headhunta» Jane, ler Birkeland og smiler mot kollegaen. — Jane er veldig dyktig, rosar ho.

Satsar på brudepynt Lokala til Fix er store, med ei «øy» midt i rommet med spegl og stolar på begge sider. I eine enden av lokala står ei dukke med brudekjolen til Svanhild. Dette er brudesonen, der dei tryllar fram frisyre og sminke på bryllaupsdagen. Her kan også brur og forlovarar kle seg etter at hår og sminke er perfekt. — Dette har vore draumen min. Det er godt for brudene å ha eigen plass, som berre er for dei. Me er einaste salongen i Tysvær som tilbyr dette, seier Svanhild Birkeland. Ho meiner at det er eit ærefullt oppdrag å få lov til å pynte brura til den store dagen. — Når brura får på kjolen får eg heilt gåsehud, seier Jane. Dei har hatt f leire bruder i sommar, og merkar alt nå at det er mange som bestiller time til den store dagen sin i 2018.

Held seg oppdaterte Då Svanhild bestemte seg for å opne Fix Hårdesign var ho framleis ute i foreldrepermisjon. Ho overtok lokala 1. juli, og opna salongen 10. juli. — Det var ein hektisk periode, der eg fekk utruleg

8

Torsdag 26. oktober 2017

god hjelp av foreldra mine. Eg hadde ikkje greidd det utan dei, fortel ho. Nå går salongen som det susar ifølgje damene, og sjølv med berre to tilsette har den ope seks dagar i veka. Dei jobbar annan kvar laurdag, men det synest dei er heilt greitt. Dei bur begge rett i nærleiken av salongen, og det er ikkje tvil om at dei brenn for faget sitt. — Eg likar eigentleg alt ved å vere frisør. Det er variert, og ein blir aldri utlært, seier Jane Elisabeth. Dei er begge samde om at det er viktig å halde seg oppdaterte på hårmotane, som endrar seg raskt. — Ein må reise på kurs for å lære nytt, og følgje med på sosiale medium for å sjå kva andre frisørar driv med for tida, meiner dei. — For berre nokre år sidan stripa me håret nesten berre med hettestriper. Nå går det så og seie berre i foliestriper. Det blir også mindre og mindre permanent, legg Svanhild til. Ho ønskjer at alle som kjem til salongen skal ha same oppleving, om oppdraget er stort eller lite. — Det er viktig for oss at uansett om ein berre skal stusse tuppane eller farge etterveksten, skal ein ha ei god oppleving hos oss, seier Svanhild, og får samde nikk frå Jane. Dei to damene er ikkje åleine om å drive frisørsalong i Tysvær. Men konkurranse er ikkje noko dei tenker særs mykje på. — Tysværbuen er veldig lojale, og flinke til å bruke dei lokale tilboda, synest eg, seier Svanhild. Somme kundar har ho hatt gjennom alle dei 15 åra ho har jobba som frisør. — Ein blir jo veldig godt kjent, innrømmer ho.

Har draumar for bedrifta På spørsmål om kva som er ambisjonane til Svanhild Birkeland framover, fortel ho at ho arbeider med spennande, men litt hemmelege, planar om korleis ho kan jobbe vidare med å utvikle bedrifta si. — Eg har ein driftsplan, men den er ikkje heilt i boks ennå, så eg vil helst halde korta tett til brystet førebels, seier frisøren hemmelegheitsfullt. Kva gjeld sjølve frisørsalongen, har ho ingen umiddelbare planar om utviding. — Tenker du å tilsette fleire frisørar? — Eg får sjå etter kvart. Då må den rette tilsette dukke opp, seier Svanhild Birkeland. I næraste framtid skal ho berre nyte å drive sin eigen frisørsalong, saman med Jane Elisabeth og kundane sine.

Svanhild Birkeland driv Fix Hårdesign i Førre, og saman med kollega


Jane Elisabeth Mjånes tar ho imot kundar i nyoppussa lokale.

FOTO: INGVILD RØRTVEIT MYKLEBUST

Svanhild Birkeland er glad for å ha kollega Jane Elisabeth Mjånes med på laget. Salongen deira har eigen brudesone, der brura er åleine medan ho får fiksa hår og sminke.

NÆRINGSLIV

9


STORE PLANAR I ETNE FAKTA: Selskapet eig 13 større eigendommar på Haugalandet, inkludert Etne senter. Det største er det nesten 27.000 kvadratmeter store Bergsenteret på Raglamyr, som mellom anna husar Lefdal, Jula, Rema 1000 og Europris. Det eig også det gamle meieriet i Haugesund, med ein stor eigedomsmasse. I dei forskjellige bygga ligg mellom anna Haugesund Aerobicsenter, Haugesund brannstasjon og Haugesund legevakt. På Raglamyr eig dei også Raglamyrvegen 5, kor leketøykjeda Toys”R”Us opna nyleg. Også elektrokjeda Skousen og heim- og fritidsvarekjeda Rusta er leigetakarar der.

Dagleg leiar Ole Ben Pedersen i Berg Eiendom, som nyleg kjøpte store deler av Etne senter, stadfestar at det er aktuelt med utbygging av senteret. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Etne senter kan stå føre ei utbygging innan få år. Og dei nye eigarane er ikkje framand for fleire oppkjøp i Grannar-distriktet. TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN Den 2. oktober i år overtok Berg Eiendom Haugaland AS eigarskapet av om lag 75 prosent av areala i Etne senter. Det skjedde då dei kjøpte selskapa Etne 2 Eiendom AS, Etne 3 Eiendom AS og Etne 8 Eiendom AS frå Karsten Strømø AS (Ole Strømø) og Morten Helland. Selskapa knytt til senteret blir no samla i eit eige selskap, Berg Eiendom Etne AS. Dei nye eigarane, Berg-familien frå Haugesund, har ifølgje dagleg leiar Ole Ben Pedersen i Berg Eiendom Haugaland AS kjøpt for å byggje vidare på kjøpesentersuksessen som Etne senter har blitt. — Dei som etablerte og har drifta Etne senter fram til oppkjøpet, har gjort ein veldig god jobb. Noko me mellom anna har merka oss gjennom «godlåt» frå leigetakarane, seier Pedersen.

Bygger truleg ut No syslar leiingar i Berg Eiendom med tankar for utvikling av det vel 10 år gamle kjøpesenteret like ved E134 i Etne sentrum. Han reknar med at det vil materialisere seg i konkrete planar i løpet av 2018. — I første omgang kan det blir endringar i form av at nokre butikkar skiftar plass i høve til kor dei er i dag, seier han. Han fortel at dei også vore i kontakt med aktørar som kan komplettere butikkmiksen i senteret. Det kan mellom anna komme det Pedersen, med glimt i auga, kallar ein «mannebutikk». — Me får nok ikkje Biltema til Etne, men det finst andre aktørar innanfor det same varesegmentet med vertktøy og bilutstyr, seier han. Det kan også bli ei fysisk utbygging av senteret, noko dagens godkjente reguleringsplan for eigedommen legg til rette for. Senteret kan byggast på i retning både austover, vestover og nordover – mot E134.

— Kor hensiktsmessig det er å bygge ut mot vegen er me ikkje heilt sikre på. Det er naturleg å sjå føre seg ei utbygging austover først, seier han og siktar mot Felleskjøpet/ Coop sitt nye senter. Lokala der du i dag finn fysioterapeut, apotek og skobutikk, Rema 1000 og Grannar er framleis eigd av dei som driv dei respektive verksemdene eller andre. At desse areala ikkje er ein del av oppkjøpet, ser den nye eigaren ikkje på som noko problem. Tvert om. — Me eig rett nok 100 prosent av dei andre eigedommane me er involvert i, men det er ikkje sikkert at det er den rette resepten her. Du får gjerne litt meir entusiasme og glød i eit bygg der det er fleire eigarar, seier Pedersen. Difor vil Berg Eiendom heller ikkje yte noko aktivt arbeid mot dei andre eigarane med tanke på oppkjøp. — Men vil sjølvsagt melde vår interesse om nokon vil selje, seier han.

På utkikk Det er første gongen Berg Eiendom Haugaland AS invester på indre Haugaland. Det blir truleg ikkje den siste gongen. Pedersen beskriv eigarselskapet han representerer, som både er solvente og har vilje til å bruke pengane dei disponerer til å vidareutvikle selskapet. — Me opplever det som utfordrande å jobbe med denne type eigedomsutvikling i Haugesund. Me kjenner på at me ikkje har kommunen heilt med på laget alltid, difor er viljen til å investere andre plassar no større enn før, seier han. Noko konkret, utanom Etne senter, har dei ikkje førebels. — Men det er aldri feil å eige fleire eigendomar i same område, poengterer han. Og dei har merka seg at delar av Ølen senter er for sal. — Me har ikkje sett noko prospekt enno, men det er klart at det kan vere interessant å sjå nærare på, seier han.

Selskapet er bygd opp av Arne Berg. 89-åringen, som framleis deltek aktivt i drifta, bygde seg opp gjennom bildekkbransjen og dreiv landets tredje største bildekk-kjede, Bergs Gummi Industri, frå 50-talet og heilt fram til han selde denne verksemda til finske Nokian Tyres for 56 millionar kroner i 1997. Aksjane i selskapet er fordelt på Arne Berg og hans etterkommarar. 2016-rekneskapen viser 31,3 millionar i inntekter i 2016, og eit resultat før skatt på 16 millionar. Det særs solide selskapet står oppført med 225 millionar kroner i bokførte eigendelar, ein eigenkapital på 209 millionar, og ei gjeld på knappe 16 millionar kroner.


Julebord på MS Sunnhordland

18. nov - Lutefisk-kveld (Leirvik)

8. des - Julebord (Kvinnherad)

24.–25. nov - Julebord (Leirvik)

9. des - Julebord (Etne)

1.–2. des - Julebord (Leirvik)

16. des - Julebord (Leirvik)

DIN AVFALLSPARTNER PÅ HAUGALANDET La oss i Etne Containerservice hjelpe deg med ditt avfallsprosjekt. Vi tar oppdrag fra Vågsli til Skudenes og alt i mellom, og kan mellom annet tilby.

Riving og sanering

Transport

Etter maten blir det mulighet for en svingom i aktersalongen Bestilling tlf : 48111800 - post@mssunnhordland.no

ALLTID PÅ PLASS!

Containerutleie Avfallsortering

VI UTFØRER ALLE TYPER LØFT OG TRANSPORTOPPDRAG

TELEFON 51 44 41 00 NORDIC CRANE VEST AS Vakttelefon: 907 27 100 E-post: post@ncvest.com

www.cranenorway.com helgevold.com

52 76 60 00 / kontakt@helgevold.com

Vi har de gode løsningene for din

BEDRIFT

Du kaster, vi sorterer og sørger for at det blir resirkulert. Vi holder en grønn profil her på Haugalandet!

Din avfallspartner på Haugalandet!

ETNE CONTAINERSERVICE

Din avfallspartner på Haugalandet!

ETNE Telefon: 917 24 665 CONTAINERSERVICE Telefon: 917 24 665

www.etne-containerservice.no

www.etne-containerservice.no DISTRIKTES STØRSTE UTVAL I

BILDELER • KAROSSERIDELER • HOVEDLYKTER • EKSOSANLEGG • BAKLYKTER • STØTDEMPERE • BENSINTANKER • Ellers alt i slitedeler

Me sender over heile distriktet.

KJEMPEUTVAL I BRUKTE DELER

Søk på vårt delelager filterdk.no

www.kaldheimsbildeler.no

Helgevold Gruppen kan tilby et bredt spekter av tilbud til våre bedriftskunder. Vi bistår med gode løsninger på elektriske anlegg, automasjon, tele, alarm, lys og varme. I tillegg bistår vi med prosjektering og internkontroll.

Godkjent oppsamlingsplass for bilvrak. Mottak av vrakpantbilar også laurdagar.

Kontakt oss for mer informasjon.

elektro - telecom - automasjon

Åpningstider: Mand.-fred. 08.00-16.00 • Torsd. 08.00-18.00 • Lørd. 09.00-13.00

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 66 50


SATSAR PÅ SMIL, SJØLV Mange drøymer om det, mange snakkar om det, men få gjer det... Hildegunn Husebø derimot, tok sats og hoppa uti det. Førre månad kunne ho opne dørene til den nye salongen sin Silke hud & kroppspleie i Førre. Av Mona Terjesen

Hildegunn Husebø valte å kalle salongen sin «Silke» fordi det er den kjensla ho ønsker at kundane hennar skal ha etter å ha besøkt henne.

Salongen hennar ligg i dei gamle lokala til Norgeshus, like ved kyrkja og Fix hårdesign, og er lett å få auge på frå vegen. — Eg er veldig nøgd med plasseringa. Den er både synleg for forbipasserande og det er god parkeringskapasitet her, seier Hildegunn, og viser oss rundt i dei nyoppussa, duse og lette lokala.

hud kan også bli mykje betre. Ei investering vel verdt, meiner ekspertane. Men det er ikkje berre for å skjemme seg sjølv vekk, ein tar hudpleie. — Dei plantebaserte produkta tar også vare på huda under og etter kreftbehandling, forklarer Hildegunn.

Ein draum

Det finst fire ulike hudtypar, og i tillegg fleire tilstandar der huda er i ubalanse. Desse treng også ulik behandling. — Ja, ein har normal hud, tørr hud, feit hud og blandingshud. Så er det fleire tilstandar, som hud med lite fukt, sensitiv hud, aknehud, aldringshud og solskada hud. For å finne ut kva behandling som skal til, tar eg først ein hudanalyse. Då kjenner eg på huda, ser på fargen og sjekkar om det er nokon ubalanse. Temperaturen på huda er også nyttig informasjon. Så pratar eg med kunden, spør korleis dei pleier huda si, korleis dei sjølv føler at den er, og kva huda deira blir utsett for. Kor ein jobbar, kva ein driv med på fritida, kva livsstil og kosthald ein har, speler også ei stor rolle, forklarer Hildegunn. — Kva er typiske problem nordmenn har? — Akne eller ureinheiter, store porer, linjer og pigmentf lekkar, går mykje igjen. Det er veldig viktig at folk hugsar på at problemet deira ikkje forsvinn over natta. Det kan ta lang tid, så dei må vere tålmodige. Ein må ikkje gi opp etter éin eller to behandlingar. Så må ein også bruke tilrettelagte produkt heime. Eg anbefaler alle å byrje med reins og beskyttelse av huda i ung alder, slik at dei førebygger og oppretthald ei god hudhelse, avsluttar Hildegunn Husebø.

Ho er utdanna ved frisør- og hudpleieinstituttet i Bergen, og har hatt praksis og jobba i Haugesund, før ho no byrja opp i Førre. Hildegunn bur i Grinde og har venta til ungane var vaksne med å realisere draumen sin. — Ja, eg har lenge vore bestemt på å bli min eigen sjef ein dag. Eg har så mange idear og planar, og no får eg verkeleg gjere ting på min måte. No har eg tid og anledning til det, og det er herleg, nikkar ho. Silke hud & kroppspleie tilbyr ansiktsbehandling, fotpleie, farging av vipper og bryn, vippeløft, CND Shellac (neglelakk som held mykje lengre), voksing og massasje. Av produkt har Hildegunn bestemt seg for å føre Dr.Schrammek og Elixir Cosmeceuticals sine produkt. — Eg har valt dei ut frå erfaring og har stor tru på dei, fortel ho.

God effekt Folk tar godt vare på huda si for tida. Det er om å gjere å halde lengst mogleg på ungdommen, og då er det naturlegvis eit must å halde på den spenstige huda. Gjennom jamleg hudpleie kan ein få bukt med urein, tørr, sensitiv eller rød hud, og den blir samtidig forsterka. Den populære Green peelen strammar også opp vevet og gjer huda meir spenstig. Arr og solskada

12

Torsdag 26. oktober 2017

Ulik hud

Lokala til Hildegunn Husebø i Førre, er lyse og lette. – Målet


KJENSLE OG SILKEHUD

var å få det lett og luftig, men ikkje kvitt. Heller koseleg og avslappande, fortel gründeren.

FOTO: MONA TERJESEN

NÆRINGSLIV

13


EKSPANSIV TRANSPORT

Tredje generasjon. Petter Taraldsøy er både dagleg leiar og sjåfør i transportselskapet som omset for over 30 millionar.

FOTO: ARNE FRØKEDAL

I september tok Taraldsøy Transport ANS i Etne i bruk eit nytt vogntog, firmaets tredje trailerinvestering dette året. Bil og tilhengjar har ein pris på om lag 3,2 millionar kroner til samen. Svein Elling Austbø

Norsk Scania si avdeling på Frakkagjerd i Tysvær har levert den nye bilen, medan tilhengjar og skåp kjem frå ei bedrift i Nord-Trøndelag. Det dreier seg om ein Scania S 730, og det er den første av den nye generasjon Scania til Taraldsøy Transport. Scanias nye modellserie vart lansert i fjor, til å byrja med i to utgåver, ein versjon med 500 hestekrefter (hk), og toppmodellen som yt 730 hk. Det er ein slik Taraldsøy no har kjøpt. Denne lastebilvarianten vart endåtil kåra til årets lastebil 2017, av ein jury på tjuefem medlemmer frå internasjonal fagpresse.

Reduserte utslepp Den svenske produsenten Scania har brukt over ti år på å utvikla den nye generasjon lastebilar, og dagleg leiar Petter Taraldsøy (38) i Taraldsøy Transport har store forventningar til den nye bilen. Han håpar at den såkalla Euro 6-teknologien - som er påboden i nyregistrerte lastebilar og bussar - gir ein miljøgevinst, i form av reduserte utslepp og eit moderat dieselforbruk, som igjen medfører lågare driftskostnader. Taraldsøy Transport er ei Enovabedrift som dei siste åra har jobba aktivt for å redusera forbruk og utslepp.

14

Torsdag 26. oktober 2017

Det nye vogntoget skal i stor grad frakta trelast frå Sverige til Berge Sag i Ølensvåg, og sjåfør Hans Martin Svendsen (21) frå Skånevik har alt køyrt bilen nokre turar til nabolandet for å henta trevarer, mellom anna i Åmotfors i Värmland. Både bil og tilhengjar er dekorert med logoen til Berge Sag. Den unge trailersjåføren tok elles til som lærling i Taraldsøy Transport, og han har no fått som fast oppgåve å vera sjåfør på den nyaste bilen til firmaet.

Samarbeid Når det gjeld skåp, held Taraldsøy seg til ei verksemd i Nord-Trøndelag. — At vogntoget er utstyrt med påbygg frå T. N. Vang mekaniske verksted på Inderøy, sør for Steinkjer, har samanheng med den gode kvaliteten på produkta, fortel Petter Taraldsøy. Han har nytta Vang som leverandør i femten år, og let vel over trøndelagsbedrifta og samarbeidet med dei. Vidare er Taraldsøy nøgd med servicenivået hos den lokale Scania-forhandlaren på Frakkagjerd i Tysvær. — Her er dei tilsette hjelpsame, og viljuge til å

finna løysingar på problem som oppstår, seier han.

Start i 1936 Taraldsøy Transport er organisert som eit personleg selskap, med skåneviksbuen Petter Taraldsøy som den daglege leiaren, og Etne som forretningsadresse. Tradisjonane innan transport kan førast tilbake til 1937, då Peder Taraldsøy, bestefar til Petter, starta med drosje og lastebilkøyring. Han hadde Skånevik som base og dreiv fram til 1983 då sonen Per Gunnar overtok. Nå er Petter tredje generasjon Taraldsøy som driv familiefirmaet. I dag har Taraldsøy Transport ti vogntog, samt totalt ni drosjebilar og minibussar.

Nye vogntog Petter Taraldsøy oppgir ein auke i talet på oppdrag som forklaring på dei store investeringane i materiell dette året, og han ser lyst på framtida for føretaket han driv. — Planen er å tinga nye vogntog til neste år også, men kva biltype det blir, er ikkje endeleg fastsett, avsluttar ein optimistisk Petter Taraldsøy.


ØR I 80 ÅR Deler av bilparken parkert på tomta på Togane i Etne.

Bilparken aukar og tel i dag 20 køyretøy, halvparten av dei drosjar.

Rekruttering: Hans Martin Svendsen (21) frå Skånevik har gått i lære hos Taraldsøy Transport og er i dag utdanna til å føra store vogntog.  FOTO: PRIVAT

Den nye bilen klar for levering frå Norsk Scania sitt anlegg på Frakkagjerd.  FOTO: SIGBJØRN BREKKE, NORSK SCANIA

Vi er klare! Suldal Sveinung Steine Mobil: 957 70 636 sveinung@kaph-entreprenor.no

Sauda Ånen Tjelflåt Mobil: 958 83 645 anen@kaph-entreprenor.no

kaph-entreprenor.no

Nybygg Tilbygg Tak Kledning Terrasser Renovering Fuktteknikk Kontakt oss for en uforpliktende befaring

NÆRINGSLIV

15


Din lokale IT-leverandør! Med lokal tilstedeværelse, solid kompetanse og et bredt spekter av kommunikasjons- og IT-tjenester er vårt mål å gi deg og dine kunder en bedre opplevelse. Kontakt oss i dag og føl forskjellen!

Fornøyde k und e r e r vår b e s t e r e f e r a ns e telefon 09456 - appex.no

KOMMUNIKASJON

UTVIKLING

IT-DRIFT

5574 Skj ol d • TLF 97 5 51 7 7 0 • WWW. HA A KU LL- ERSLA ND. NO

Gravlykter

Lys opp grava til Allehelgensdag 5. november. Vi har gravlykter og lys som brenn i 3 og 5 døgn.

Me lagar det meste i PE og kan sveisa dimensjonar opp til Ø1200

• Kister • Båretransport • Gravmonomenter

Ta kontakt for eit uforpliktande tilbod!

tlf. 53771250  mob. 47454001   www.johansen-ror.no

Telefon: 53 76 82 03 (døgnvakt) Mobil: 957 60 496 Besøksadresse: Haukelivegen 659, 5582 Ølensvåg www.olenbb.no

UTBJOA ARMERING & SVEIS A/S

Armering og sveising for alt og alle

Adresse Utbjoa Industriområdet 5584 Bjoa

Mat for alle anledninger Me kan armering, og veit kva som krevs i byggebransjen

Epost terjkr2@start.no Telefon 53 76 97 61 Nettside armeringogsveis.no

Sjekk vår nettside for aktuelle tilbud. Terje Kristiansen Daglig leder

cateringpartner.no Tlf. 53 77 50 32


NYBYGG • TILBYGG REPARASJON Geir Harald Skeie Tel: 900 26 145 • gehara-s@online.no

TOSH

IB

DAISEA I

÷5

KAI 8

000,-

HØSTTILBUD PÅ TOSHIBAS TOPPMODELL

TOSHIBA DAISEIKAI 8 25, 6500 W Nå kun kr 22 990,- (Veil. pris kr. 27 990,-) TOSHIBA DAISEIKAI 8 35, 7100 W Nå kun kr 24 990,- (Veil. pris kr. 29 990,-) Pris inkl. montasje (toshibavarmepumper.no/montasje)

Kontakt oss i dag! Kampanjen t.o.m. 30.09.17. Tlf. 53 77 00 00 / post@energikomfort.no / energikomfort.no

GRAVING • BYGG OG BETONG • NYBYGG • PÅBYGG REHABLITERING • FORSKALING • GOLVSTØYPING

ETNE • TLF. 974 70 701


– INGEN ER FOR SMÅ, Destinasjon Haugesund & Haugalandet sin visjon er «We bring the Viking spirit to the world». Etne, Vindafjord og Tysvær er ein svært viktig del av dette arbeidet. Turisme kan gi eit utall arbeidsplassar i framtida. Av Alf-Einar Kvalavåg

Reiselivssjef Vigleik Dueland og marknadssjef Ingun Solberg Harloff. FOTO: ALF-EINAR KVALAVÅG

18

Torsdag 26. oktober 2017


, INGEN ER FOR STORE I f lotte lokale ved eit av Haugesund sine kjennemerker, Indre Kai, har reiselivssjef Vigleik Dueland og marknadssjef Ingun Solberg Harloff kontor. Der jobbar dei for å gjere Haugalandet best muleg salbart for at turistar skal komme hit. Og dei er i ferd med å lukkast. — Me presenterer Haugalandregionen som tilbyder av store natur- og kulturopplevingar bygga på fjordog vikingomgrepa, formidla med høg servicegrad og personleg engasjement. I det arbeidet er ingen aktør for liten eller for stor til at me kan fatte interesse for dei. Når me er ute i verda, og treff på agentar og verksemder som driv med turisme, er vår by og vårt distrikt for lite når det står aleine. Me må tenke stort, og har difor også alliert oss med andre område som driv med det same, seier Dueland. Og det begynner å gi resultat. Det har vore ei enorm vekst, både i talet på kor mange som besøker vår region, og i kva dei legg att av kroner og øre.

Milliard

Dei siste tala Dueland kan vise fram viser er at det i 2015 var 330000 overnattingsdøgn i destinasjonen sitt dekningsområde. Kvar enkelt av dei la igjen tett opp mot 2.000 kroner per døgn. Tar ein med alle dei som berre var innom på Haugalandet, men ikkje overnatta, så snakkar me om milliardbeløp. — Nå må me skreddarsy tilboda våre, slik at me kan auke dette. Me blir eigd av kommunane på Haugalandet som skyt inn pengar i

destinasjonsselskapet. Dette er pengar me må ha inn for å kunne drive vår bit av dette arbeidet med å lokke til oss turistane. Så må kommunane sjølve, og dei som vil drive turisme, vere med å utvikle «produktet» slik at flest muleg «kryssar» av for å besøke det. Men dette kostar pengar, og me håper og trur at eigarane våre nå ser kor viktig det er å bidra, også økonomisk, seier Vigleik Dueland.

Ultralokalt

Marknadssjef Ingun Solberg Harloff påpeiker kor viktig det er at alle som er med under paraplyen speler kvarandre gode. — Me må klare å få fram det unike. Slik dei har gjort ved Åkrafjorden, og slik det nå ser ut til at dei vil lukkast med på Nedstrand med «Himakånå». Så blir det vår jobb å legge dette inn ein totalpakke som gjer at turistar vil komme hit og oppleve dette. På Haugalandet har me ei rekke store og små attraksjonar som er bygd opp gjennom mange år. På ein måte utfyller dei kvarandre på ein god måte, seier ho. — Korleis er interessa for turistnæringar på Haugalandet for tida? — Om me tar det området som Bygdebladet og Grannar dekker, så er den svært god og optimistisk. Der er det fleire aktørar som har vore med lenge, men stadig nye som melder seg på. Mange tør tenke at det dei har er unikt. Det kan gjelde mat, natur eller historie. Så ønsker dei litt hjelp for å utvikle dette vidare. Samarbeidet mellom ein del av turiststadane

fungerer også godt, og det verkar på oss som at det nå er ein skikkeleg «guts» ute og går. Og det passar godt for til neste år kjem det endå fleire cruiseskip og endå fleire turistar til Haugalandet.

Arbeidsplassar

For turistane handlar det om gode opplevingar. For oss om arbeidsplassar og eit levande næringsliv. — Alle tal me har tilgang på, viser at turisme skapar langsiktige og gode arbeidsplassar. Me ser også at det er eit breitt utval i jobbar som blir etterspurd. Samstundes som dette er god økonomi gir det også mulegheiter for levande bygder. Sjå berre i Skudeneshavn, der turistane faktisk lurar på om det er ekte menneske dei treff på, eller om det er skodespelerar. Nedstrand kan fort bli ein slik stad. I tillegg er det alle ringverknadane. Når eit cruiseskip kjem til kai i Haugesund begynner kronene å renne inn. Alt frå søppelhenting, via transport, mat, handel og opplevingar. Startar ein å telje alle dei som er i jobb når eit skip ligg til kai, ser ein fort kva ringverknadar det er berre i eit enkelt skip. I 2018 kjem det 45 cruiseskip til byen, seier Vigleik Dueland. — Og dette skjønar eigar kommunane, og spyttar inn dei midlane som trengst? – Vel, dei gjer på mange måtar det, men me går med underskott, og det er unødvendig når me ser kva dette gir av økonomisk gevinst i den andre enden. Eg trur me ser ein kursendring nå, kor støtte vil bli auka i åra som kjem. Det er inga tvil om at mange

FOTO: TOR ANDRE JOHANNESEN

Saken fortset neste side

NÆRINGSLIV

19


Frå forige side

Dei mest unike produkta i katalogen er levande bygder og ekte folk...

kommunar ser at turisme er ei næring som dei kan hente ut store gevinstar i. Men det må leggast eit grunnlag - og den jobben kostar pengar. Ingenting kjem av seg sjølv, heller ikkje turistar.

Lite kjent Sjølv om det er vanskeleg for oss nordmenn å forstå så er ikkje Noreg så veldig godt kjent ute i den store verda. Difor må all marknadsføring av landet henge saman. — Me opplev stadig at det er relativt store selskap og agentar som ikkje heilt klarer å plassere Noreg. Difor er alle marknadsføring sett opp i eit system, der heile landet jobbar saman. Så blir det opp til kvar

enkelt av landets 40 destinasjonsselskap å vere med å bygge opp dette tilbodet. Det handlar om å lokke turistar hit, for så i gi dei ei så god oppleving at dei kjem tilbake, gjerne med venner og kjente. Og inga er i tvil om at Vestlands-naturen, byane her og historia vår er muleg å selje. Det viktige er at alle drar i same retning, seier Dueland. Og skal ein tolke det, trykket som er inn mot Vestlandet akkurat nå, så snakkar me her om ei gullgruve. Det skal destinasjonsselskapet i Haugesund vere med å drive, saman med kvar enkelt av oss. For dei mest unike produkta i katalogen er levande bygder og ekte folk. Det er jo det me har mest av...

Det finst utruleg mange flotte plassar i distriktet. Her ser ein Langfoss, utsikt på Borgøy og Himakånå i Nedstrand. 

FOTO: GRANNAR, DESTINASJON HAUGALANDET OG TB

Uka som setter innovasjon, endring og entreprenørskap i fokus. 30. oktober - 3. november Se program og meld deg på www.nyskapingsuka.no

20

Torsdag 26. oktober 2017


Trapper i form og utførelse etter kundens ønske Etne - Tlf 975 24 667

LØRDAG 25. NOVEMBER

NB Dørene opnar kl. 22.00

FEST MED ABBA Kl. 20.00 2-rettars meny • Allsong Kl. 22.30 ABBA-SHOW • DANS Full pakke kr. 600.- Show/Dans kr. 300.-

Bestilling Festmeny/show

innan 18. november på tlf. 975 24 667 epost - oldriver@saloon.no

NÆRINGSLIV

Følg oss på Facebook

LEIDAR

Tlf. 53 76 84 45 • www.olen-trevare.no • Firmapost@olen-trevare.no • 5568 Vikebygd

REXTON - med hengervekt på 3500 kg

Kun 2 stk igjen

STANDARD UTSTYR

på lager for levering før nyttår!

CO2 utslipp fra 189 g/km, forbruk 0,72 l/mil.

4x4 Euro 6 motor 7-trinns automat Varme i ratt Rygge-/frontkamera Ventilerte skinnseter Elektriske seter Smartradio/DAB Xenon – LED kjørelys Stigtrinn

Pris Premium varebil fra 396.271,- eks mva

Me står til teneste for deg!

KOMPLETT BILSENTER Forhandler: AUTONOR

Nye og brukte biler Service vedlikehald Alle merker i alle aldrar

Veihjelp Bilutleige EU-kontroll

Adresse: Langøyveien 3, 1640 RÅDE

Skaderep Skadetaksering - alle forsikringsselskap

Dekk og felgar Dekkhotell Lakkering

Telefon 47 70 39 89

Nett: www.autonor.no

www.etneauto.no Tlf. 53 75 69 69

www.sveioauto.no Tlf. 53 74 77 77


BESØK TYSVÆR VEPRO • Skilter i tre (på bestilling) • Salg av ved • Billig mattevask • Butikk (se under) Tlf. 52 75 88 60 - Hamrane 18 - Åpn. man-fre 09.00-14.30

INNSAMLING AV LANDBRUKSPLAST

Bokn - Tysvær - Vindafjord DETTE ER EIN GRATIS ORDNING, FINANSIERT AV GANGSTØ TRANSPORT AS GJENNOM 27 ÅR, SKAL ORDNINGA FORSETTE , SÅ SLUTT Å LEVERE BOSS

TRENGER DU HJELP INNEN ØKONOMI SPØR:

I 2016 blei det samla inn 120 tonn landbruksplast i Bokn, Tysvær og Vindafjord. Mesteparten av bøndene leverer flott plast. Totalt i 2016 samla vi inn 5500 tonn plast. All denne plasten blei sortert for hand, behandla og eksportert til våre samarbeidspartnere. Dei lagar alt frå boss-sekker til motordeler.

BILSTEREO MED DAB + RADIO Alpine UTE-93DAB. DAB+/FM/AM radio, Bluetooth, USB og AUX. Uten CD spiller. Tilbud Kr.2195,-

Autorisert regnskapskontor stifet i 1971. Jordbruks- og forretningskunder. Mer informasjon på: www.toko.no Tlf. 52 75 40 10

JWC KW-V235DBT. 2 DIN DAB+,FM/AM radio, DVD/CD spiller, Bluetooth, USB, klar for ryggekamera. Tilbud Kr. 3995,-.

FOR 24 VOLT

VI TILBYR: • REGNSKAP • RÅDGIVNING • LØNN • FAKTURERING • KONTORTJENESTER • LIGNINGSPAPIRER • JORDBRUKSTAKST • GENERASJONSSKIFTE

Våre tjenester tilpasses bedriftens behov og utvikling.

Alt må være framme på innsamlings-plassane innan onsdag 15. november Storsekk skal leggast for seg Rundballeplast for seg Solfangerplast for seg NB: Flasker, kanner, kasser, isopor etc kan ikkje leverast på innsamlingsplassene.

INNSAMLINGSPLASSANE ER:

Continental CCD7428UB. DAB+/FM/AM radio, Bluetooth, USB, AUX og CD spiller. Tilbud Kr. 2.990,-.

BOKN: Hognaland og parkering ved bedehus Østre-Bokn.

MER TRØKK! Alpine SBG-30KIT. 12” Bass i kasse, forsterker og kabelsett. Kr.3495,-.

TYSVÆR: Førre ungdomshus, Kåre Våg, Førland båthamn, garasjen på Hundsnes,Hindervåg ved parkering idrettsanlegg, Skjoldastraumen ved slusa.

VI MONTERER I ALLE TYPER KJØRETØY OG BÅTER

DERE FINNER OSS: Hovedkontor i Aksdal Senter, 2. etasje over SR-bank Avdelingskontor i Haugesund, 2.etasje på Felleskjøpet Avdelingskontor i Sveio på Haukås

NB: ingen innsamling i Espevik.

VINDAFJORD: S-laget Kvaløy, Ørnesbrua, Ølen ved Revehallen, S-laget Sandeid, Ungdomshuset Nedre Vats, Øvre Vats skule, Gardkroken Innbjoa.

Hamre, Oppsal tar ikkje imot plast. Havnavegen 54, 5561 Bokn, Norge

T. 416 65 015 Bernhardsbillyd.no

GANGSTØ TRANSPORT

Trenger du hjelp med regnskap og økonomi?

ALDRI HAR UTVALGET VÆRT STØRRE

• Lønn • Fakturering • Bokføring • Elektroniske tjenester • Landbruksregnskap • Årsoppgjør • Rådgivning • Stiftelse av selskap

Vi har klær til hverdag og fest

Ta kontakt på 20-12-10 tlf. 52 77 90 10

C5 tysvær:C5 tysvær inkassobyra

08:05

post@tysverregnskap.no www.tysverregnskap.no

Aksdal senter Tlf: 52 77 50 30 09.30 -19 (16)

22

Torsdag 26. oktober 2017

Frodig og fjong, uansett alder og fasong

Følg oss på

Facebook

Frakkagjerdvegen 124 - Tlf. 412 03 783

Side 1


mur-askeland@haugnett.no

Einsfarga

• Autorisert elektroinstallatør • Installasjon, kontroll og service - brannalarmanlegg • Brannforebyggende elkontroll - bolig • Elkontroll - landbruk og næringsbygg • Elektrotermografi

Einsfarga

90 14 77 19 Regea Mobil: www.regea.no Prosjekt a/s

Piper og ovner monteres og repareres Kontakt Knut Sigve Lillemo tlf. 406 25 350 knutsigve@lillemo-fyringsmeister.no www.lillemo-fyringsmeister.no

OMRÅDESIKRING Porter i aluminium • Gjerdemateriell - for hus og industri • Rekkverk • Bommer • Flaggstenger • Portautomatikk • Brooverganger •

Trenger du ny medarbeider? Trengerdu dunye ny medarbeider? Trenger medarbeidere? • Takrenner • Pipebeslag • Beslag og takstein Vi tilbyr også:

• Takbeslag • Terrassebelegg • Levert og montert Tlf. 52 71 59 77 Vi i NAV Marked Nord-Rogaland hjelper deg med arbeidsVi hjelper med arbeidskraft til alle typer Vi hjelper med arbeidskraft til alle typer kraft til alle typer stillinger og vikariater på Haugalandet. stillinger og vikariater. stillinger Ring gjerneog 907vikariater. 36 415 for mer informasjon.

Ring for gjerne 36 415. for mer informasjon. Ring gjerne 907 36 415 mer907 informasjon

Tlf. 52 75 44 55 - www.halandogkarlson.no

Våre tjenester er kostnadsfrie. Våre tjenester er kostnadsfrie. Våre tjenester er kostnadsfrie. www.nav.no/rogaland

OVER

60 ÅRS

ERFARING

BioDisc fra Kingspan Klargester — et pålitelig avløpssystem og et sikkert valg NÅR DET GJELDER Å VELGE RENSEANLEGG FOR DITT HJEM, KAN DU STOLE PÅ KINGSPAN 60 ÅRS ERFARING Kingspan Klargester tilbyr det unike BioDisc minirenseanlegg med meget høy ytelse selv ved variabel belastning og har en mengde fordeler for deg som huseier. ❱ Ø Tilfredsstiller kravene i NS EN

❱ Unik Biologisk rotorteknologi

12566-3, Teknisk Godkjenning fra

❱ Lave driftsutgifter og som derved

SINTEF og er CE merket

tilbyr en av de beste avkastningene

❱ Du får med over 60 års erfaring innen

sammenlignet med andre

tilvirkning og utvikling av pålitelige

minirenseanlegg på markedet

renseløsninger

❱ Ø Profesjonell support og service via egne ansatte og autoriserte

P R ES

T

NI

N

A

ND DE

A

UK

N

U

KO N S T R

A

U

M

LE D

P R E MI

TIO N

samarbeidspartnere.

K D E SI G

Er du huseier som ønsker gratis befaring eller tilbud eller du ønsker å bli forhandler, ta kontakt: Kontakt Sandnes Maskin AS: post@sandnesmaskin.no / telefon 954 09 360 eller Jarle Ferkingstad: jarferk@hotmail.com / 906 71 520

NÆRINGSLIV

23


OVERLEGEN SIKT OVERLEGEN SIKT

• •• •• •• •• ••

72 hk - 3 sylindre 372 doble 540/540E PTO hk - 3hydraulikkuttak, sylindre 30/15 girkasse med krypegir 3 doble hydraulikkuttak, 540/540E PTO Panoramahytte med krypegir sidemontert eksos 30/15 girkasse med Skivebremser i foraksel Panoramahytte med sidemontert eksos 360/70-20 + 420/70-30 Skivebremser i foraksel dekk

• 360/70-20 + 420/70-30 dekk Stoll CL755 laster på lager monteres til en gunstig pris! Stoll CL755 laster på lager

monteres til en gunstig pris!

Liten og lett 2,48 m og høylett Liten og2,48 3200 m kg høy og 3200 kg

DEUTZ-FAHR DEUTZ-FAHR 5070D ECOLINE 5070D ECOLINE Veil. kamp. pris fra

299.000,299.000,Veil. kamp. pris fra

Den viste traktoren kan være avbildet med ekstrautstyr. Priser er ekskl. mva. frakt og klargjøring.

Tlf:52765861 Saudavegen 7478 Tlf:52765861 5576 Øvre Vats Saudavegen 7478 5576 Øvre Vats

Ferdigbetong

Betongtransport, telerenne og pumping Over 30 blandeverk

Betongvarer

ig-rør og kummer, kabelkanaler og trekkekummer Murblokker, kantstein og belegningsstein

Elementer

For alle typer bygg, samt sikkerhet i tunneler

Den viste traktoren kan være avbildet med ekstrautstyr. Priser er ekskl. mva. frakt og klargjøring.

Tlf. 4888 9900 mail@olenbetong.no www.olenbetong.no

Vår kunnskap bidrar til et

mer verdifullt samfunn Norconsult er en av de største og ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden og våren 2017 ble KON-SUL AS en del av vår virksomhet. Norconsult i Haugesund utfører planlegging og prosjektering av bygninger og infrastruktur og tilbyr tverrfaglige tjenester innen arkitektur, arealplanlegging og utredning, landskapsarkitektur, vegplanlegging, miljø og kommunalteknikk, geologi og geoteknikk. prosjektadministrasjon/byggeledelse og SØK, byggeteknikk, bygningsfysikk og brannrådgivning. Noen lokale referanseprosjekter: • Almannajuvet (tidligere sinkgruver), Sauda byggeledelse og prosjektering flere fag • Johan Sverdrup, Power from Shore, prosjektering flere fag/byggeledelse • Karmøy Technology Pilot, Hydro fabrikker byggeledelse i prosjektorganisasjonen • To-planskryss Eikeskog E 39 ved Aksdal Næringspark, prosjektering • Aksdal Næringspark, prosjektering • Kunstgressbane Førre skole, prosjektering • Områdereguleringsplan med KU for Aksdal sentrum planlegging/utredning • Nesflaten skule, prosjektering/byggeledelse • Gang- og sykkelvegprosjekter i Haugesund • Helsehuset Haugesund, brannprosjektering • Skåre kirke, tilstandsvurdering Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene

Almannajuvet

24

Torsdag 26. oktober 2017


mva :

Etne Betong kan tilby: •) Struktur blokker for støttemur •) Ferdige blokker for muring i sjø •) Tilbehør til all forskaling/støping •) Ferdig betong med renne-/pumpebil Kontakt oss for pristilbod! Me leverer også flytebrygger i mange varianter

NÆRINGSLIV

www.etnebetong.no

Tongane 71, 5590 Etne. Tlf. 53 75 67 12 post@etnebetong.no

Når du trenger

Medvind24 Næringshage har ledige kontorplassar i Ølensvåg og Sandeid!

Alle typer elektrisk installasjonsarbeid utføres

Me tilbyr ■ eige kontor eller felles kontor med andre leigetakarar

■ tilgang til funksjonsløysingar for print/kopi

■ ein livleg arbeidskvardag i eit ekspansivt næringslivsmiljø

■ tilgang til kontoret 24 timer i døgnet

■ eit stort nettverk av innovative bedrifter og

■ tilgang til store og moderne møterom ■ moglegheit til å bruke kantine (i Omega-

sparringpartnarar frå ulike bransjar ■ god teknisk og administrativ infrastruktur TA KONTAKT: Kari Aakra

971 88 516

bygget)

post@medvind24.no

medvind24.no

Lager i Vikedal Tor O. Solheim Tlf. 982 66 924 Skjoldastraumen Tlf. 52 77 92 39 - Mob. 982 66 930

ÅPNINGSUKE 1.–4. NOVEMBER! ORDFØRER OG ADM. DIREKTØR I EIKMASKIN ÅPNER DEN NYE BUTIKKEN ONSDAG KL. 10.00 VI FEIRER MED UD EKSTRA GODE TILB TE UK BR PÅ NYE OG TRAKTORER!

OBS! BUTIKKEN HOLDER STENGT 30. /31. OKT. Frakt kan tilkomme på noen produkter

DALEN 1721 Skjær 2,44 m Triangel Hydraulisk styring av skjæreblad: Støttehjul: Totalt:

Rekord 8500 i spredevogn · 8500 l, 460/85R38 hjul · Galvanisert 23 530,- · Nedsenket kraftig aksel med bremser 5 860,· VOGELSANG eksakt spreder 29 530,- · PTO widvinkelaksel · Lysutstyr · Kun 2300kg

Åpningstilbud eks. mva:

20 600,NB! Gjelder kun 1. skjær

Åpningstilbud eks. mva:

159 000,-

m/Hydr. styring av skjæreblad og bom TILBUD eks. mva: 21 975,-

SERIGSTAD Rundballekuttere IGLAND 4001

AEBI SCHMIDT

Eks: RBK Flexifeed med faste sider: Ekstra knivsett: Fjernstyring av bunnbelte:

VPL-27 snøplog: Ramme for vertikalflyt: TRIMA HK ramme: SUPERSVING 2 stk. tallerken:

27 100,- · 8,5 Foss Eik LD · 400x240x50 cm plan 7 390,5 280,- · 6 mm bunn Hardox 7 390,7 380,- · 6 mm HB i sider

Totalt:

56 440,-

Totalt: Åpningstilbud eks. mva:

Vinsj: 17 595,1 669,77 770,- Kraftoverf. aksel: 3 320,- 50mx10mm ståltau m/krok: 1 292,1 750,- 2 stk. glidebøyle 240,2 stk. snarekjetting 200 691: 346,82 840,Totalt: 21 142,-

67 750,-

Åpningstilbud eks. mva:

17 650,-

Åpningstilbud eks. mva:

FOSS EIK

49 900,-

· 500/50R17 · Hydraulisk baklem · 8 surrekroker · Strølemfester · Diode baklys

Åpningstilbud eks. mva:

119 000,-

Veil. m/ radio: 31 726,TILBUD eks. mva: 26 400,-

Eiksenteret Haugesund Eikeskogvegen 72, Aksdal Næringspark – Tlf. 52 75 44 44. Ons.–Fre. 08.00–17.00 Lør. 09.00–14.00 Stian 412 13 790 – Gunnar 901 32 513 – Johne 917 37 027

NÆRINGSLIV

25


FAR OG SON SLÅR SEG OPP I STÅL OG FASADE Lagnaden førte til at Thor Olav Helgevold (58) og sonen Bjørn Steinar (29) var i jobbmarknaden på same tid. Dermed oppstod kimen til ei ny bedrift i Sandeid som på eit drygt år har fått åtte tilsette og har planen klar for eige nybygg. Arne Frøkedal

I ein 200 kvadrat meter stor verkstadhall bygd som lager og garasje til Bjørn Steinar Helgevold si campingvogn, har Vest Stål og Fasade AS bygd seg raskt opp sidan starten den 1. august i 2016. Med seg på laget fekk far og son Terje Lindstrøm og GL Prosjektservice på Karmøy, den største lokale betongentreprenøren. Kontoret i andre etasje er den førebelse basen til nykomaren i byggmarknaden. — Ein stad måtte me ha å starta i, så dette har gjort nytten. Me har avtale om kjøp av ei fem mål stor tomt på Steinsland og reknar med å ta i bruk nytt produksjonslokale til våren, seier Thor Olav Helgevold, dagleg leiar i det nye selskapet.

Sentral i EMC 58-åringen frå Sandeid er ingen novise i å bygga opp og leia ei mekanisk bedrift. Han var sentral i stiftinga og utviklinga av MCE AS i 2001, som vaks til å bli den største industriarbeidsplassen i Etne. Etter femten og eit halvt år, både på golvet, som prosjektleiar og tolv år som dagleg leiar, var det slutt. Seinare selde han også ut sin aksjepost, etter ynskje frå dei andre eigarane. — Me var usamde om vegen vidare, er alt Thor Olav Helgevold vil seia om det. Han var på jakt etter nye muligheiter i jobbmarknaden og fann tonen med tyssdølen Terje Lindstrøm som han hadde hatt kontakt med gjennom MCE. GL Prosjektservice gjekk inn med 50 prosent i Vest Stål og Fasade AS, og blei ein viktig aksjonær som også gav innpass i deler av marknaden som den nye bedrifta retta seg mot.

Starta offshore Sonen Bjørn Steinar kom inne på eigarsida med ein like stor post som faren og har vore ein viktig del av oppbygginga frå to tilsette for eitt år sidan til åtte i dag. Medan pappa Thor Helge drog til Stavanger på slutten av 1970-talet for å ta fagbrev som platearbeidar og læretid ved Rosenberg verft, valte sonen å ta fagbrev som kuldemontør. Han gjekk i lære hos Haugaland Kjøleservice AS i Ølen, men som mange andre ungdommar i distriktet lokka jobb innan offshore. — Det blei seks år på norsk sokkel for kinesiskeigde COSL Drilling Europe AS, der eg også tok fagbrev, samt fagskule. Då nedturen kom var eg blant dei mange som blei overflødige. Eg fekk tilbod om å få jobben attende, men hadde fått smaken på eit meir normalt

26

Torsdag 26. oktober 2017

liv med fritid og sosial omgang, og takka nei, seier 29-åringen som jobba litt med montasje i eigenregi før kompaniskapen med faren var eit faktum.

Rekrutterer lokalt I dag er Bjørn Steinar Helgevold godt etablert i Sandeid med familie og to barn, og ein spennande jobb som prosjektleiar i det nye selskapet, og er stadig på reisefot ute på prosjekt med oppfølging av kontraktar og for å ta eit tak. Arbeidsdagen startar på kontoret kl. 05.30, før han set seg i bilen og køyrer til Haugesund, Stord, Odda eller andre stader i regionen der bedrifta har oppdrag. Det blir ofte seint før han er heime til kone og barn. — Eg kjøpte ny bil i mai og den har alt rulla 18.000 kilometer. Det har vore gøy å vera med og bygga opp selskapet, men også frykteleg travelt, med lange dagar og mange arbeidstimar. Men alt i alt er det positivt stress, seier unge Helgevold. Minstebror Tore André (21) er også på laget og var den første tilsette dei to gründerane tok inn etter oppstarten i fjor haust. Også han har ballast frå yrkesfag, som industrimekanikar og læretid offshore. Vest Stål & Fasade har ein motsett strategi på rekruttering enn mange andre industribedrifter som vel austeuropeiske arbeidskraft. — I det heile satsar me på å rekruttera lokalt, gjerne unge og folk med lokalt fotfeste og som beherskar norsk godt. Og så legg med vekt på å bygga opp eit godt arbeidsmiljø, seier far og son samstemt. Bedrifta er framleis i ein rekrutteringsfase og har eit par stillingar ledige for kandidatar innan platearbeid, blikkenslagarfaget, tømrar eller sveising. Overraskande nok har ikkje rekrutteringa gått så glatt som dei trudde i ei tid med nedbemanning mange stader og høg arbeidsløyse.

God ordrebok Også far til Thor Olav Helgevold jobba i mekanisk industri, blant anna som formann innan prøvesmelting på forskingsstasjonen til Fiskaa verk i Kristiansand. Thor Olav budde dei åtte første åra på Sørlandet, før familien drog heim for å overta garden i Sandeid. Etter fagutdanninga har han arbeidd for fleire mekaniske bedrifter lokalt, som Ølen Skipsindustri, Etne Sveis, Westcon og Etne Produksjon og Montasje (EPM).

— Det var litt tilfeldig at eg kom med på eigarsida i Etne, saman med Terje Gravelsæter, då MCE blei stifta i samband med Schlumberger la kabelproduksjon til Etne. Det var positive år med ei god utvikling, seier sandeidbuen som nå føretrekkjer å ha full fokus på nyetableringa med den lovande starten. Vest Stål og Fasade AS vender seg mot industri- og næringsbyggmarknaden, samt bustadar i samarbeid med GL Prosjektservice, og har spesialisert seg på leveranse og montasje av fasadar og tak i stål. Blant nåverande kontraktar er bygging av ny Shell-stasjon på Norheim og kulturhuset i Ølen. Opphavleg var planen å basera seg på import av stålkonstruksjonar, men dei fann ut at dette blei for komplisert og tidskrevjande slik at bedrifta har eigen produksjon i tillegg til import. — I dag har me godt med arbeid og ei ordrebok på ca. 30 millionar kroner som strekkjer seg ut i 2019. Det var krevjande å starta frå null, men det har i grunnen gått greitt. Samarbeidet med GL har gitt god draghjelp, seier Thor Olav Helgevold godt tilfreds med det første heile driftsåret. Etter som forventa negativt resultat i oppstartsåret, reknar han med rundt 18 millionar i omsetning i inneverande år og plusstal i rekneskapen. Gründeren ser for seg å stabilisera volumet på rundt 25-30 millionar kroner i årlege driftsinntekter og å ha ein fast stab på ti til tolv tilsette, pluss innleigde.

Framtida Thor Olav Helgevold nærmar seg ei tid då enkelte planlegg livet som pensjonist, men sandeidbuen han har ingen planar om å legga inn årene med det første. Han har fått eit kick med oppstarten av Vest Stål og Fasade AS og synest det er spennande igjen å skapa nye arbeidsplassar og vekst i ein bransje han kjenner godt. — Men tanken med å få Bjørn Steinar med, er at han etter kvart skal overta som dagleg leiar. Dette er framtida. — Å jobba med pappa som kollega og som medeigarar har gått veldig greitt. Eg tenkjer ikkje så mykje på familierelasjonen når me er på arbeid, men eg ser at det er ein fordel lojalitetsmessig. Men eg må nok læra meg litt meir av den teoretiske delen før eg er klar til å bli sjef, seier prosjektleiaren i den nye mekaniske bedrifta i Sandeid.


Gründerar og medeigarar. Thor Olav Helgevold og sonen Bjørn Steinar driv saman Vest Stål og Fasade AS og har alt etter vel eitt år åtte tilsette og ei god ordrebok. FOTO: ARNE FRØKEDAL

Førebels kontor. Litt tid til planlegging før Bjørn Steinar Helgevold set seg i bilen med kurs mot prosjekta ute i regionen, medan Thor Olav Helgevold skjøttar papirarbeidet.

På laget med far og bror: Tore André Helgevold (21) var den første nytilsette i den mekaniske bedrifta i Sandeid.

Det har vore gøy å vera med og bygga opp selskapet, men også frykteleg travelt 

BJØRN STEINAR HELGEVOLD, VEST STÅL OG FASADE AS

NÆRINGSLIV

27


TYSVÆR

TRINN 2 KOMMER SNART FOR SALG

H u sb

Førreparken

a k fi n

ansie

r t!

18 av 24 leiligheter er allerede solgt og byggingen er godt i gang! Leilighetene i Førreparken vil få en flott, solrik beliggenhet like ved den vakre Førresfjorden. • Prosjektet er husbankfinansiert. • Smarte planløsninger. • Familievennlig beliggenhet. • Gode parkeringsordninger. • Planlagt innflytting er 1. kvartal 2018. • Nøkkelferdig og til fast pris. • Godt eksponert næringslokale på 300 kvm. Kjøp eller leie, kan tilpasses bruker.

Se Oddhansen.no for mer informasjon om prosjektet.

Kjetil Alvheim Salgsleder prosjekt 906 69 872 kjetil@oddhansen.no

Næringsliv oktober 2017  
Næringsliv oktober 2017  

Grannar og Tysvær Bygdeblad samarbeider om eit Næringsliv bilag 26. oktober 2017