Page 1

Uslipt diamant

Tips oss Tlf. 975 70 789

■ SIDE 19

40 år

Nr. 45 • Torsdag 20. juni 2013 • Årgang 41 • Laussal kr. 20

Industrisak blir open høyring

Realiserte draumen

Først som pensjonist realiserte Rigmor Skogen Pents kunstnardraumen. I helga stilte ho ut for første gong på heimebane. ■ SIDE 20-21

til i sjøen i Vatsfjorden og Yrkefjorden Formannskapet i Vindafjord går til det på permanent basis. Det er første gongen uvanlege steget å gjennomføre ei open politisk høyring om industrien skal få sleppe Vindafjord belyser saker på denne måten.

■ SIDE 2-3

Tre med ny drakt Laga sjakkspel Elevane i 6.klasse ved Enge skule, har gjennom heile året hatt prosjektet «frå skog til sjakk» Dei har laga sjakkbrikkene sine sjølv, og tysdag fekk ordførar Sigve Sørheim oppgåva med å erklæra spelet for opna. ■ SIDE 8

Damenes aftan

Kvinnene fekk stort sett podiet åleine då Vindafjord kommune feira hundre års jubileet for kvinners stemmerett. Her dans frå ■ SIDE 6 Bhutan.

Kåsør

Arne Torget skriv om gode ■ BAKSIDA jordbær.

«

sitatet:

måtte skifte jobb for å kunne ha heimekontor om onsdagen når skulen har fri

■ SIDE 9

Audhild Jamne (t.v.) og Svanhild Skjold går ofte tur på grusvegen opp til Holmavatnet i Skjold, og synest tre har blitt kjempefine med heimestrikka halsar. FOTO: ANNE KARINE STAUTLAND

Damene i strikkegruppa til Skjold Bygdekvinnelag tok utfordringa frå turlaget i bygda på strak arm. No har tre langs grusvegen opp til Holmavatnet blitt kledde med fargerike halsar i alle slags

mønster. — Folk synest det er stilig, og det er har blitt ein snakkis, seier ■ SIDE 7 Margunn Kvinnesland i strikkegruppa.


2

TORSDAG 20. JUNI 2013

LEIAR Partipolitisk ubunden lokalavis for Etne og Vindafjord

Bruk bålvett! V

åre to kommunar er i ferd med å få på plass ei felles forskrift om open brenning ute. Sidan det er St. Hans eller Jonsok, er det mange som planlegg ei midtsommarfeiring med eit stort bål som midtpunkt denne helga. Då kan det vera greitt å tenkja litt på kva lover og reglar som gjeld, og kva ein må gjera for å unngå å koma i strid med lovas handhevar. Det er ikkje fritt fram for å stabla opp rask og rape og la flammane overta. Ein ansvarleg for bålet skal utnemnast og brannvesenet skal varslast. Som regel går dette bra, med stemninga på topp.

en generelle regelen er at det er ulovleg å brenna det som kan karakteriserast D som boss. Det gjeld til dømes impregnert

trevirke, møblar, dekk, plast etc. Me veit at det blir synda god del mot denDet er ikkje berre ein ne lettvinte måten å manglande kunnskap kvitta seg med rape. som gjer at slikt skjer Og det er ikkje berre manglande kunnskap som gjer at slikt skjer. Dette er spesialavfall som skal leverast til eit lovleg mottak. Det kostar nokre kroner, ein god del meir når omfanget er stort, men det er prisen du skal betala med godt samvit for å vera på miljøet si side. Impregnert tre og gummidekk utgjer ei stor forureining og giftfare når det hamnar på bålet. et er på sin plass at kommunane Etne og Vindafjord får identiske reglar om D brenning av bål, avfall, lyng og kratt og

anna bruk av open eld ute. Dette vil truleg føra til ein strengare praksis når reglane ikkje blir fylgde. Viktig er det også å spreia kunnskap om kva som er lov og ikkje, gjerne også gjennom kunngjeringar. Gledeleg er erfaringa hos brannsjef Oddvar Krakk i Vindafjord om at mange er flinke til å melda frå, spesielt i samband med jonsokfeiringa. Om folk er like pliktoppfyllande elles i året, er ikkje like sikkert. Hugs at brenning kan vera til sjenanse for andre, og det kan bli ei dyr fyrstikke om du gløymer å varsla og må ta heile kostnaden med ei brannutrykking.

Arne Bergsvåg reiste forslaget om den første opne politiske høyringa i Vindafjord. Temaet er om industri skal få sleppe t

Politisk høyri Striden om industri skal få tilgang til Vatsfjorden og Yrkefjorden blir tema for ei open politisk høyring. Det har aldri skjedd før i Vindafjord. JON EDVARDSEN

Fargeglede i skogen in tursti i Skjold er pynta opp med fargerikt strikk. Påfunnet er artig og vil E garantert gi ei ekstra glede for den som tar turen.

Stifta i 1973 Ansvarleg redaktør Arne Frøkedal

Det er første gongen i historia at Vindafjord gjennomfører ei open politisk høyring om ei sak. Det er så langt uvanleg med politiske høyringar i kommunar, men ei vanleg arbeidsform på Stortinget. Forslaget vart lagt fram av Arne Bergsvåg (Sp) i formannskapet, og høyringa skal skje før

formannskapet tar stilling til reguleringsplanen som vil skape fjorden om til eit permanent industriområde. Politikarane i formannskapet vil møte ansikt til ansikt alle som har noko dei ville ha sagt om spørsmålet.

Det skapar ein arealkonflikt i eit område som i generasjonar er brukt til fiske. Det er snakk om to industriområde på til saman nærmare 2.200 dekar, og to ferdselsområde på over 900 dekar. — Med ei open høyring blir det likt for alle som har merknaLikt for alle der, til å møte dei som behandDet er AF Decom Offshore lar planen. Høyringa er open som ønskjer for alle og vi om r å d e t t i l får ein meir industri, blant open prosess Med høyring blir anna til oppd e r a r g udeling av olje- det likt for alle menta stå r installasjonar, i sent r um, men også til nye seier A rne forretningsBergsvåg. område for Han meiner vedlikehald av det omdiskuoljeriggar, nye terte temaet byggjeprosjekt og vindturbinar. rundt Vats- og Yrkefjorden er

Grannar ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik desse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urettmessig avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å reisa klage for Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 17, Postboks 46, 0101 Oslo. Tlf. 22 40 50 40 eller e-post: pfu@np-nr.no


3

TORSDAG 20. JUNI 2013

Barka saman To menn barka saman i Vikebygd søndag kveld. Det opplyser lensmann Ingvar Gjærde, som seier politiet fekk melding om lekamsfornærming etter at den eine mannen oppsøkte den andre i bustaden hans. — Forholdet er politimeldt, det er oppretta sak og vedkomande vil bli innkalla, seier Gjærde.

Kvass køyring Frå Vikedals-området har politiet i helga fått melding om ungdom som driv med råkøyring. Lensmannen fortel at dei òg har fått liknande meldingar tidlegare, og seier politiet på eitt eller anna tidspunkt vil dukka opp på staden.

Saknar eigar Politiet fekk måndag melding om ei flytebryggje som har kome rekande og lagt seg i Skjeljarvika i Vikebygd. Ifølgje lensmann Ingvar Gjærde er flytebryggja tre-fire meter lang og halvanna meter brei. — Dersom nokon saknar bryggja, kan dei ta kontakt med oss, seier han.

Politiet nytta peparspray

til ute på Vats- og Yrkefjorden på permanent basis. Høyringa skal skje i formannskapet. Henriette Prytz (SV) til høgre.

ing om Vats ei god sak å prøve med ei open høyring. — Det er uvanleg i kommunane, men eg trur det blir meir og meir vanleg. Det vil kome fleire interessekonfliktar framover fordi det er mindre aksept for at samfunnet kan bestemme, seier han.

Sterke interesser Bergsvåg har sjølv som vikar på Stortinget møtt i open høyring, og han trur det er enkelte saker det kan passe å bruke denne arbeidsforma også for politikarane i Vindafjord sjølv om han ikkje ser for seg at det er mange saker med ein slik dimensjon at dei fortener open høyring. Han tok initiativ overfor ordførar og partikollega Ole Johan Vierdal eit par dagar før formannskapsmøtet, og alle partia i formannskapet

Tips oss

omfamna forslaget. — Sterke interessegrupper inviterer seg sjølv inn fordi dei ser verdien i det. Det er noko anna å levere inn ein merknad, og det å møte ansikt til ansikt. Med høyring blir det likt for alle, og vi kan få stilt spørsmål og ha ein dialog, seier Bergsvåg. Målet er å opplyse saka og problemstillingane betre, meiner han. Sp-politikaren ser interessekonflikten i Vats- og Yrkjefjorden som ei så stor sak at den treng ei meir omfattande behandling. I formannskapet var det ingen diskusjon om planen, og det vil eventuelt kome i neste runde etter høyringa.

September-oktober Formannskapet ber rådmannen om å lage ei sak om korleis den

975 70 789 53 77 11 00 tips@grannar.no

Foto: Jon Edvardsen

opne høyringa kan gjennomførast. Med vedtaket i formannskapet er AF Decom Offshore AS sin plan lagt ut til høyring. Når merknadene i høyringa er komne inn, blir det ei open høyring. Deretter skal formannskapet på ny behandle planen, og deretter kommunestyret. Høyringa blir difor truleg i oktober. Industriområdet er ei kontroversiell sak fordi det er ein reell interessekonflikt mellom industri og fiske. Rådmann Kristian Birkeland meiner planutkastet så langt ikkje avklarar alle spørsmål og problemstillingar som er reiste. I høyringsrunden vil truleg statlege instansar som Fiskeridirektoratet og Kystverket dra heilt ulike konklusjonar.

Ein mann i 40-åra blei natt til tysdag oppsøkt heime i Vindafjord etter at han tidlegere hadde trua to forskjellige menn via sms. Ingen av mennene kjente vedkomande frå tidlegere. Politiet som blei kopla inn i saka, opplyser at truslane kom heilt overraskande på dei to og blei opplevd som svært ubehagelege. Politiet prøvde først med formaning av mistenkte per telefon, noko som førte til at han begynte å plaga politiet sin operasjonssentral med rundt 30 oppringingar, kor han enten spelte høg musikk eller kom med ukvemsord. — Med bakgrunn i dette oppsøkte ein patrulje mannen heime. Då gjorde han det klart at han ikkje ville la seg diktera og gjorde seg klar til slåsskamp. Mistenkte blei passivisert med peparspray og deretter transportert til sentralarresten. Saka vil bli etterforska av Vindafjord lensmannskontor.

Dømt for femte gong Ein vindafjording i slutten av 30-åra er dømt til fengsel 30 dagar, samt 30 timar samfunnsstraff for innbrot hjå Bjoa Auto i september, tjuveri av bil og promillekøyring. Mannen er tidlegare domfelt fire gongar.

Feriepengane er redninga Feriepengane reddar mange sin familieøkonomi. Det viser ei undersøking Ipsos MMI har utført for DNB. I denne månaden kom ferielønna som er nesten den doble av det som er vanleg. Undersøkinga viser at andelen som vil bruka desse pengane på ferie aukar proporsjonalt med storleiken på inntekta. Berre kvar fjerde av dei som tenar under 400.000 kroner i året skal bruka ferielønna på ferie mot seks av ti blant dei som tenar over 600.000. Totalt sett seier 43 prosent at dei skal bruka feriepengane på ferie. På lista over kva nordmenn skal bruka desse pengane til kjem sparing (15 prosent) nest etter ferie og dernest oppussing (10 prosent), mat (9 prosent) og gjeld (8 prosent).


dagens tal: 1,3

km gang- og sykkelveg per 1000 innbyggarar.


4

TORSDAG 20. JUNI 2013

Auke i sjukefråværet

Sjukefråværet i Hordaland var per første kvartal på 6,1 prosent. Det er ein auke samanlikna med same kvartal i fjor (3,8 prosent). Etne er blant kommunane med nedgang i det legemeldte sjukefråværet. Siste tal viser 4,8 prosent (5,0) som er blant det betre i fylket og under snittet i landet på 5,9 prosent. I Rogaland held sjukefråværet seg lågt og stabilt, på 4,8 prosent. Også her er det variasjonar og NAV sine ferske tal viser at Vindafjord nå ligg på 4,8 prosent mot 3,7 eitt år tidlegare.

Ulovleg garnfiske

Friluftsrådet melder om ulovleg garnfiske i Sandeidfjorden. Det opplyser lensmann Ingvar Gjærde, som ber folk ta seg ein kikk på Fylkesmannen sine nettsider og setja seg inn i lovar og reglar som gjeld for slikt fiske. — Garnet som vart oppdaga i helga vart fjerna, seier Gjærde, og legg til at slike saker plar bli politimelde.

Alt går ikkje på bålet Sankthans nærmar seg med stormskritt og tenning av bål er brennaktuelt. Brannvesenet manar til bålvett. Anci C. Tinde

— Generelt sett har ein ikkje lov til å brenna noko form for boss. Det er elles ikkje lov å brenna ting som impregnerte trevirke, møbel, dekk og plast. Reint trevirke har du lov å brenna, seier Oddvar Krakk, konstituert brannsjef i Vindafjord kommune, som minner om at bål skal meldast inn til vakttelefonen i god tid før det blir tent på. — Mange er flinke til å melda inn. I samband med Sankthans dei siste åra har den som vakt stort sett vore fullt oppteken med å svara på spørsmål om brenning. Berre i fjor var det 40-60 som tok kontakt. Det er ganske hektiske dagar.

Mest forbod

Oddvar Krakk, konstituert brannsjef i Vindafjord, ber folk vise bålvett på Sankthans. Han minner om at det berre er reint trevirke som kan bli brent på bålet. Arkivfoto

grillbål utanfor skog og mark i samband med friluftsliv. I forskrifta er det òg lista opp ei rekkje typar brenning som skal vera tillate, men ikkje utan at brannvesenet er varsla. Dette gjeld sankthansbål med reint trevirke, brenning av tørt hageavfall og brenning av bråte. Men kommunen kan uansett forby brenning nær skular, barnehagar, idrettsanlegg, helseinstitusjonar og tettbygde område. Forskriftene har vore ute på høyring og kommunestyret i Etne vedtok dei tysdag.

Bål kan vera alt frå brenning av ved og kvist som ein del av ei turoppleving, til brenning av avfall som eigentleg skulle ha vore handtert på eit mottak. Spennet er stort og det er berre førstnemnde som er lov under visse vilkår. Sistenemnde er alltid forboden. Lovg jevinga seier faktisk Kan verta dyrt ingenting om at det er tillate å Krakk peikar på kor viktig det brenna bål. Reglane handlar om er at folk varslar brenning inn til forboda. Det er nemleg forbode brannvesenet. — Dersom ein å tenna eld eller set fyr i bål utan gjera noko som å ha varsla oss kan føra til brann. på førehand, og Forbodet gjeld òg kan verta brannen medfører bruk av primus, belasta med brannutrykking, eingongsgrill og k a n ei n v er t a sigarettrøyking. kostnadene i belasta med I forsk rifta samband med kostnadene i om brannsamband med førebyggjande utrykkinga utrykkinga, seier tiltak heiter det han og legg til at at det er forbode ordninga me har å gjera opp eld på, eller i nærleiken av, skog og per i dag baserer seg mykje på mark i perioden 15. april til 15. tillit. — Me har ikkje høve til å reisa september. Det er likevel mogeleg å be om særskild løyve til bålfyring ut for å sjekka båla så dette baserer frå brannvesen og grunneigar ved seg på at me stolar på folk. Krakk trur dei nye forskriftene ulike arrangement. kan føra til ein strengare praksis. Felles regler — Me kan ikkje truga med Kommunane Etne og Vindafjord så harde bøter før forskrifta har har kome langt i arbeidet med ei trødd i kraft, men når så skjer felles forskrift om open brenning, opnar det for ein del alternativ. som bålbrenning, og brenning av På den anna side vil forskriftene òg føra til ein del utfordringar for avfall i småomnar. I forslaget til forskrifter er det oss som skal handheva dei. Då må foreslått at open brenning på me begynna å kontrollera i større grillanretningar og utepeisar grad enn det me gjer i dag. Ifølgje brannsjefen er det ikkje og brenning av reint trevirke og avispapir i vedomn skal vera tillate mange som klagar på ulovleg utan at brannvesenet vert varsla. brenning. — Det er ikkje så vanleg, men Det same gjeld brenning av små

Mange bål skal snart tenast, men det er klare reglar for kva som kan brennast. Frå Sankthans i Skjold i fjor. Arkivfoto: Anci C. Tinde

seinast i dag (måndag, journ. anm.) hadde me eit tilfelle om brenning som sjenerte. Så ein kan seia at det skjer, men dette er ikkje eit stort problem. På Sankthans ber han folk vise bålvett. — Det er viktig å ha nokon som verkeleg er ansvarleg for bålet og sørgjer for at alt er sløkt når arrangementet er over. Bålet bør plasserast så gunstig som mogeleg i tillegg til at ein har vatn eller andre sløkkjemidlar i nærleiken.

Trehaugen på Kambe i Etne er klar til Sankthans. Ved første augekast ser dette ut til å vera eit lovleg bål. foto: Anci C. Tinde


5

TORSDAG 20. JUNI 2013

s e r v i c e guiden Coaching/ Kurs

Bakeri Kringla Konditori Christiansen bakeri Ølen

53 76 80 21

Langeland Brdr. Bakeri

52 76 21 75

Skjold

Bank

Ålreit Coaching & kompetansesenter 

Etne Frisør Etne Senter 

53 75 68 08

Elektrikar/ Elektronikk

Ølen 

53 76 82 46

Haraldseid Elektriske

Haugesund Sparebank Skjold Sandeid Vikedal/Imsland Ølen 

03240 03240 03240 03240

Sparebank 1 SR-bank

Nedre Vats Mob. jharald@online.no

Frisørhuset 52 76 53 24 dame og herrefrisør 922 65 324

Helgevold Elektro

elektro - telecom - automasjon Vakt: 911 20 570 52 76 60 00 www.helgevold.com

Ølen www.frisorhuset.no

Haugaland Kjøleservice AS Ølen, www.hks.no Haugesund

53 76 71 30

Frisørane Aud & Margaret

Mur/ betong/flis

Kulde/Varme

Frisør

53 76 78 00

Brødr. Mæland AS 53 76 60 90 52 70 78 00

Varmepumpe Vest

Etne - Ølen 53 75 42 00 www.varmepumpevest.no

Energikomfort AS

Skånevik 903 63 602 www.energikomfort.no frode@energikomfort.no

Ølen Frisørsalong

Etne Betong AS Etne 

53 75 67 12

Lilleskog forskaling AS

Skjoldastraumen 959 30 582 post@lilleskogforskaling.no www.lilleskogforskaling.no

Ølen Betong AS

Ølensvåg 53 77 52 00 www.olenbetong.no

Siv Bente og Gerd Berit Ølen Senter 53 76 80 33 www.olenfrisor.no

Reinhaldsbyrå

Kundeservice 02002 kundeservice@sr-bank.no

Fikse Renhold AS

Ring oss for uforpliktende pristilbud!

Bilberging

Bygg & Betong 41 78 04 50/909 66 711

Skånevik hildegunn@fikse.as www.fikse.as

479 30 090

Kontakt Grannar tlf. 53 77 11 00 for annonseplass her.

Nonslid Bilservice

Skjold VIKING VAKTTELEFON 414 56 060

Rekneskapskontor

Bilverkstad

Sysco Finans AS

Kaldheims Auto AS

Sandeid, døgnvakt 52 76 70 50 kaldauto@online.no

52 76 70 8052 76 71 00

Tveit Regnskap AS

Knapphus Dekk & BilverkstedAS

Røyrleggjar/ flisleggjar

Fax. 52 76 73 14 52 76 73 12 hallgeir@knapphus.no

Etne Rørservice

Nonslid Bilservice

Mob. 

52 76 21 00

Skjold olav@nonslidbil.no975 21 709

Halleraker Rør AS

Vikedal 959 09 397 Mob. 900 52 586 halleraker.ror@gmail.com

Bygg/ Vedlikehald Brødr. Mæland AS

Bygg & Betong 41 78 04 50/909 66 711

Byggmester/ entreprenør Kalstveit & Vik

Elektrikar/Elektronikk Ole's El - tjenester

Skjold 52 76 72 00 www.kalstveit-vik.no

Byggmester Lars Olav Bergsvåg

Etne 53 75 65 27 Mob. 415 66 055 larsolav@bergsvag.com

Nordbohus Haugaland

Ølen 911 77 123 Raglamyr 52 70 52 70 haugaland@telle.no

Ole Hvidsten Ølen Mob.

Gravferdsbyrå Ølen Begravelsesbyrå Døgnvakt

Johansen Rør AS

Kulde/Varme 53 76 82 03

53 76 84 71 901 57 547

Skånevik Mob. 

Vika Varmepumpeservice AS Skånevik www.vika-vps.no

965 00 707 950 08 601

53 77 12 50 474 54 001

Rørlegger Haraldseid AS

Skjold 52 76 22 18 Mob. 905 13 525 / 907 84 465 post@rorharaldseid.no

Svendsbøe Elektro

Ølen 53 76 82 99 Mob. 908 28 834 svendsboeelektro@olen.online.no

Tysvær Elektro

Lager Vikedal Tor O. Solheim 982 66 924 Skjoldastraumen 52 77 92 39

Du finn og serviceguiden på www.grannar.no

Ønskjer du annonseplass i serviceguiden? Kontakt Grannar tlf. 53 77 11 00 eller annonse@grannar.no


6

TORSDAG 20. JUNI 2013

Ros til kvinnestemmer

Signy Rønnevik er Vindafjords første og så langt einaste kvinnelege ordførar og reknast som ei av pionerkvinnene på Haugalandet. Her med utstillinga Haugaland Museum hadde tatt med seg for høvet. foto: Sirianne Vikestad

Politisk engasjerte kvinner i Vindafjord vart tysdag heidra med roser, og det var både debatt om samfunnsutvikling og innvandring. Sirianne Vikestad

Hovudleiar for drift, utvikling Dei tenkte ikkje på at det og kultur i Vindafjord, Kjartan v a r e i t m a n n s d o m i n e r t Innbjo, hadde oppgåva som stem- m i l j ø d e i k o m i n n i . merettskomitéleiar og konferan- — Me blei respektert for sier saman med Inga Øverland mei n i ng a ne v å re og v a r Apeland, under markeringa frampå for å vinna fram vårt av ålmenn stemmerett i Ølen syn, seier Jorunn Sandvik. Kulturhus. Han var fornøgd med — Eg lærte mykje av det også, oppmøte av folk til markeringa. fortel vatsdama og viser til at ho Det er hundre år sidan at kvin- måtte læra seg å respektera det nene fekk stemmerett på lik linje nest beste, dersom det ho meinte med menn, og fleire av dei kvin- var det beste ikkje vann fram. nelege politikarane frå både gamle og nye Vindafjord og gamle Ølen Fire generasjonar kommune var spesielt inviterte Samfunnsutvikling blei tatt opp til feiringa. Alle saman vart ropt som tema ved fire kvinner frå opp og vart heidra med ei rose frå kvar generasjon. Oldemor vart kommunen. representert av Mange synest Valgjerd Lærdal, det var kjekt å Signy Me blei respek- Sandeid, sjå att gamle Rønnevik spela rolla som bestemor, kjente frå tida i tert for meiningane politikken. Henriette Prytz, våre Vikedal som mor Pionerkvinne og Lisa Marie Ness Signy Rønnevik Klungland, Ølen frå Imsland er var fyrstegongden første og sveljaren. så langt den einaste kvinnelege Lærdal kunne fortelje at det ikkje ordføraren Vindafjord har hatt. var allverdas informasjon om Ho er éi av seks kvinner på politikk då ho var ung, men ein Haugalandet som blir rekna merkte seg at det nærma seg val, som pionerkvinne, kvinner for då kom der lister med namn som har spelt ei stor rolle for ein kunne stemma på. kvinners stemmerett, kampen — For meg var lik lønn for for likestilling, eller på annan arbeidarane som for bønder ei måte kjempa for svake og viktig sak. undertrykte si likeverd og rettar. Rønnevik engasjerte seg for Den tidlegare ordføraren og levande bygder, medan Prytz Jorunn Sandvik frå Vats var dei to viste til at likestillingskampen fyrste kvinnene i formannskapet var i gang for fullt i 1980-åra i gamle Vindafjord kommune. då ho skulle byrje å få vera med

Her er nokre av kvinnene som har vore politisk engasjerte i Vindafjord. Kari Austerheim Silde (t.v), Liv Kjerstin Tokerud, Siri Alice Nonslid, Eli Sundfør Skogen og Marit Aga Hustveit.

Ivar Brekkå (t.v) og Lisa Marie Ness Klungland las opp stemmene til elevar frå Lundeneset. Også stemmer frå Ølen vgs vart lest opp. Det skapte latter i kulturhussalen og mange gode svar som Kjartan Innbjo vil politisk ta på alvor.

å stemma. Førstegongsveljaren framheva skulepolitik k og verdspolitikk.

Kva er stemme? Guri Ravatn ved Vindafjord

bibliotek fortel at dei har ei utstilling om ålmenn stemmerett. Det er også blitt tatt kopi av undersk rifter frå 280.0 0 0 kvinner som gav si stemme i 1905 angåande unionsoppløysinga, jamvel om dei ikkje hadde stemmerett. — 960 av desse kvinnene er frå Vindafjord, fortel bibliotekaren og seier at folk kan koma og sjå om dei har slekt blant desse. Ravatn stilte seg også spørsmålet; Kva er Stemme? Ho viser til at det norske ordet betyr ulike ting i ulike kontekstar. spennvidda er stor. — Innvandrarane møter mykje utfordringar, når dei lærer seg det norske språket, seier bibliotekaren og forklarar at språk opar porten for å vera delaktig og få kontakt. — For mange innvandrarar er stemmerett eit framandord, seier Monica Nicolaisdatter Haugen frå Vikedal, som jobbar med vaksenopplæringa ved Hogganvik

wlandsby. Det var mykje lått å høyra i salen då ungdommar frå Ølen og Lundeneset vgs las opp stemmer frå skulane deira om kva stemmeretten tyder for dei og samfunnet.

Ungdomsstemmer Svara var alt frå «ingenting» til at «Ei stemme kan vera med på å vippe eit val». Ein frå Lundeneset ville bruka stemma si til å få KrF i regjering og ein annan frå Ølen ville vera med å bestemma, for å visa at ein bryr seg. Gerd Rødne frå Ølen lurte på kor alle damene mellom 20 og 40 var blitt av under jubileumsmarkeringa då feiringa var slutt. — Det er viktig for dei å engasjera seg politisk og visa seg i det politiske liv, ikkje minst for deira eiga framtid, seier Rødne som saknar fleire yngre damer i kommunestyret.


7

TORSDAG 20. JUNI 2013

Stunt med restegarn Trea langs grusvegen opp til Holmavatnet i Skjold har fått fargerike «halsar», og folk liker det dei ser.

Anne Karine Stautland

— Det er kjempefint, seier Audhild Jamne og Svanhild Skjold. Dei to turvenninnene har vore oppe ved Holmavatnet og er på veg ned att når Grannar møter dei ved eitt av dei halskledde trea. — Me har talt, og kom til 17 stykke. Til og med den tynne bjørka ved kassen der ein skriv namnet sitt i turboka, har blitt pynta, seier dei.

Mange timars arbeid

og ho fortel at nokre av medlemmene i gruppa har vore ekstra ivrige og strikka fleire halsar. Damene har brukt fantasien, og med restegarn i alle slags fargar har dei trylla fram alle moglege slags mønster. Her er alt frå åttebladsroser, fletter og lus til striper, sauer og jordbær. Og både bjørk og grantre har fått nye klede før sommaren. — Det har blitt ein snakkis, ler Margunn Kvinnesland som er ei av damene i strikkegruppa. Ho fortel at det måtte litt klatring til då halsane skulle monterast rundt trestammene.

Den rundt fire kilometer lange grusvegen opp til Holmavatnet er eit populært turmål, og strikkeklubben i Skjold Bygdekvinnelag sa ja med ein gong dei vart spurt av turlaget i bygda Ekstra piff om å bidra. Initiativtakar Siri Nonslid i turlaget set stor — Turlaget har 10-årsjubileum i år. Dei hadde pris på velviljen frå bygdekvinnelaget, og er lyst til å gjera eit stunt, og me tok utfordringa, svært fornøgd med resultatet frå dei produktive seier Inga Lill Håkull, damene. leiar i bygdekvinnelaget. — Det blei heilt fantasHo fortel at dei har tisk, så mange unike halsar. strikkekveldar ein gong Her er god variasjon, og — Det har blitt i månaden, og at det er det er spennande å gå langs ein snakkis mange som har vore med vegen og sjå. Folk blir i godt og bidrege. humør, og det set ein ekstra — Dei har vore kjempepiff på turen oppover, meiflinke, og det ligg mange timars arbeid bak, ner ho. Om stuntet har fått fleire til å ta turen også med monteringa, seier ho. til Holmavatnet er ho ikkje sikker på, men tilbakemeldingane har berre vore positive frå dei Stor fantasi som har sett kunsten. Planen er at halsane skal Svanhild Skjold er ei av dei som har strikka, henga til naturen ordnar opp.

Ingrid Skjold frå strikkegruppa i Skjold Bygdekvinnelag måtte opp i treet for å sy saman halsen. foto: Privat

Det er mange ulike mønster og fargar å sjå når trea langs grusvegen opp til Holmavatnet i Skjold har fått nye klede. 

Foto: Anne Karine Stautland


8

TORSDAG 20. JUNI 2013

Stadig fleire vaksinerte

Jenter i sjuande klasse kan vaksinere seg gratis mot HPV-virus (humant papillomavirus) for å førebyggje livmorhalskreft. Av jenter i Hordaland fødde i 1997-1999 er i gjennomsnitt 75 prosent fullvaksinerte med tre dosar, mot 71 prosent på landsbasis. Dette viser Folkehelseinstituttets årsrapport for HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet for 2012. I åra som har gått sidan vaksinen blei innført, er tendensen på landsbasis at stadig fleire jenter tek vaksinen, melder Fylkesmannen i Hordaland.

Eit urtidstre

I omtalen av den spesielle duetreet i Vikedal, hadde Grannar også eit bilde av eit anna tre eigaren kjøpte samstundes for 40 år sidan. Det vart omtala som ei japanske lerk, men Arne Ødegård som selde trea, meiner bildet viser eit urtidstre som er ganske sjeldan. Det blir også kalla kinesisk vassgran. For mange år sidan trudde ein at treet var dødd ut, før det igjen vart oppdaga i ein dal i Kina. Treet er mellom anna funne som ein fossil på Svalbard. Det er eit hardført tre som har fått fotfeste over store dela av verda. Ødegard meiner difor at eigaren i Vikedal ikkje har ein, men to juvelar i hagen sin. Urtidstreet blir i første omgang 10 meter, men etter lang tid kan det bli langt større, kanskje 40-50 meter.

Rektor Morten Odeen (t.v) hadde strategien klar, etter nøye å ha samtalt med assistenten sin, Andrea Hundhammer Vågen (grå genser midt i biletet). Opningsmatchen sette punktum for heilårsprosjektet «Frå skog til sjakk» Foto: Grethe Hopland Ravn

Sjakk frå skogen Sjetteklasingane hadde all kampen avslutta då stillinga var uavgjort, og både elevane og dei vaksne grunn til å vera så stolte kunne kosa seg med skillingsbollar og som dei var, då prosjektet brus. med å laga vikingsjakk Vikingsinspirert denne veka blei ferdigstilt. Sidan september i fjor har sjetteklassinGrethe Hopland Ravn

Det var lite å seie på konsentrasjonen til sjetteklassingane ved Enge skule i Etne, Andrea Hundhammer Vågen, Daniel Aleksander Hamre og Lukas Feder, tysdag. Då innvia dei det nye vikingsjakkspelet dei hadde laga saman med resten av klassen, og inviterte rektor Morten Odeen til ein opningsmatch. Dermed var det duka for spenning, så snart ordførar Sigve Sørheim hadde klipt av snora, og erklært vikingsjakkspelet for opna. Sjakkspelet har vore skuleprosjektet gjennom heile året, og det var ein glad og stolt klasse som kunne jubla over ferdig resultat. Hundhammer Vågen var på lag med rektor, og ho synest han klarte seg godt i kampen mot Hamre og Feder. — Eg blei trekt ut til å vera rektor sin assistent frå klassen, men eg synest rektor var f link og hadde klart seg godt utan hjelp også, seier sjetteklassingen raust. Rektor Morten Odeen er heilt ueinig i rosen, og seier at det var assistenten som berga skinnet på han denne gong. For husfredens skuld, blei

pussa dei og til slutt beisa dei. Det har vore ein lang prosess, og det er ikkje til å stikka under ein stol at dei var glade då dei nærma seg slutten på prosjektet. Siste finish på figurane var å dekorera dei med skinn, røyrleggjarband og kobbar. gane jobba med prosjektet «Frå skog til Så var dagen dei har venta på så lenge, sjakk», og lærar Elen Merethe Hetleflåt endeleg komen. Då inviterte dei Brit Ramsvik fortel at dei tok utgangspunkt Heggen Mæland frå Olav Vik stifteli læreplanen, der det står at elevane skal sen, ordførar Sigve Sørheim, personalet ha kjennskap til vikingtida. Derfor ville ved administrasjonen og alle foreldre og dei laga vikingsinspibesteforeldre som rert sjakk i stor størhadde høve til å relse, som skal stå ute møta var hjarteleg synest rektor var heile året. Brikkene velkomne. Det blei flink og hadde klart ein god gjeng i soler blitt «vikingar» på mellom 40 og 60 steiken, og elevane seg godt utan hjelp centimeter i høgd, og kan med god grunn elevane er svært stolte gle seg over både over resultatet. oppmøte og resulI prosessen med å tatet på heilårsprolaga eit stort vikingsjektet dei har hatt sjakkspel, har elevane på t imeplanen. hatt avstemning på kva for nokre figu- Vikingsjakkspelet blei imponerande rar dei ønskjer å ha med. Det var ikkje flott til slutt, og når planen er å ha rom for å laga alle variantane. Olav Vik det ute gjennom heile året, er det også stiftelsen gav klassen løyve til å fella tre noko som alle dei andre elevane også ute på Osnes, og med god hjelp av Jens får nytta seg av. Håkon Horneland, som er bestefar til — Det var veldig kjekt å bli ferdig, ein av elevane, kom dei godt i gang med og det var stas å få vera med på den arbeidet, tidleg i haust. aller første spelerunden, seier Andrea Hundhammer Vågen. Ho kan fortelja Mykje arbeid at det har vore spennande å vera med I frå oktober til juni har elevane kappa på eit slikt prosjekt gjennom eit heilt trestokkar, barka dei, forma dei, fila og skuleår.

Daniel Kristoffer Hamre (t.v) og Lukas Feder tenkjer så det knakar, før dei gjennomfører eit nytt sjakktrekk. Å tapa mot rektor er ikkje eit alternativ.


9

TORSDAG 20. JUNI 2013

Friske millionar til vestnorsk forsking

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 11,5 millionar til fire vestnorske forskingsprosjekt. Samtidig vert nye midlar utlyst med søknadsfrist 16. oktober. Fondsstyret har løyvd totalt 11,5 millionar til fire prosjekt i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Fondet hadde lyst ut midlar innan satsingsområda berekraftig mat, reiseliv og offentlege utviklingsoppgåver og løyvde midlar innanfor alle tre. — Prosjekta som har fått støtte, løfter fram forskingstema som er viktige og ikkje minst svært relevante for framtidig verdiskaping eller løysing av viktige offentlege oppgåver i regionen, seier Jone Engelsvold, sekretariatsleiar for Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Blir 600.000 i 2026

Hordaland har nettopp passert ein halv million innbyggjarar. Om berre 13 år passerer fylket100.000 til. I 2026 kan hordalending nummer 600.000 feirast. Ti prosent av folketalet i fylket, 50.000 personar, er innvandrarar. Flest kjem frå Polen og Litauen. — Som før er innvandring den viktigaste faktoren bak folkeveksten, men vi har og stabile, høge fødselstal. Kombinasjon av stabil vekst i tilflyttinga frå resten av Noreg og varierande utflyttartal, gjorde at vi i 2012 òg hadde netto tilflytting frå andre fylke i landet, seier Kathrin Jakobsen, leiar av seksjonen analyse, utgreiing og dokumentasjon fylkeskommunen.

For få brukar SFO Skulefri éin dag i veka for dei minste elevane skapar problem for foreldre når også skulefritidsordninga har stengt på grunn av få barn som vil ha plass. Jon Edvardsen

På dei fleste skulane i Vindafjord er det skulefri onsdagar for 1.-3. klasse, men enkelte av dei minste skulane har onsdagsfri for 1.-2. klasse. — Vi flytta til Vikebygd fordi det er ein oversikteleg plass for ungane å vekse opp. Men eg hadde ikkje tenkt at det skulle bli vanskeleg å kombinere med å gå i full jobb. Eg hadde ikkje venta ein slik skulekabal, seier trebarnsfar Rolf Julsrud. Både han og ektefellen arbeider i Haugesund. — Som tilflyttarar har vi ikkje besteforeldre eller andre å støtte oss på med pass når vi er på arbeid. Å jobbe redusert stilling er ikkje aktuelt for oss, seier han. Skulefri for dei to yngste alderstrinna i barneskulen om onsdagen kombinert med at skulefritidsordninga (SFO) ikkje har ope denne dagen, skapar hovudbry for familien. Kommunen vil ikkje tilby SFO denne dagen på grunn av at få etterspør tilbodet.

På tysdagen er det liv og røre på skulefritidsordning ved Vats skule, men dagen etter er det heilt stille på grunn av skulefri for dei minste elevane. Det er berre Ølen skule som tilbyr SFO om onsdagane i Vindafjord. Foto: Jon Edvardsen

vere meir fleksibel. Han synest det er rart at elevane i 1. og 2. klasse har fire dagar Måtte skifte jobb skuleveke. — Eg måtte skifte jobb for å kun— Eg registrerer at dei fleste ne ha heimekontor om onsdagen ønskjer å ha det slik, og at det når skulen har fri. alltid har vore Slik tilbodet er no, slik. Det er er det ikkje mogfrivillig at folk måtte skifte jobb leg for alle foreldre går i redusert i Vikebygd å stå i for å kunne ha heimestilling, men full jobb dersom kontor om onsdagen eg synest dei ikkje finn løyikkje ein skal singar når det er når skulen har fri bli t v ungen skulefri og SFO til det. Difor har stengt, seier meiner eg han. SFO ikkje bør Julsrud meiner kommunen vere stengt, seier han. bør kunne tilpasse SFO og skuledagen slik at foreldre ikkje Ønske om fridag kjem i klemme. Det står i reglane I Vindafjord er det berre Ølens at det bør vere fem barn på SFO skule som har SFO også om for at skulane skal gi tilbodet, onsdagar. På den største skulen i men han meiner kommunen må kommunen, Skjold, er det for få

Rolf Julsrud i Vikebygd måtte skifte jobb for å kunne ha heimekontor når det er skulefri og stengt SFO om onsdagane. Han meiner det er ei for dårleg løysing for foreldre som ikkje kan gå deltid.

som vil ha dette tilbodet på onsdagar til at skulen tilbyr det. I Vikebygd har samarbeidsutvalet (SU) for skulen og barnehagen gjennomført ei spørjeundersøking om teamet.

Den viser at nesten alle foreldra vil ha dagens ordning med skulefri for dei minste elevane, og at det er liten etterspurnad etter SFO. På det tidspunktet ønskte to plass. Til rådinga til sku lane i Vindafjord er at det bør vere fem elevar som ønskjer plass for at skulane skal tilby SFO. Det er eit bør, ikkje eit må, men SU i Vikebygd meiner det er naturleg med eit minstetal. Utvalet meiner difor kommunen bør strekkje ut ei hand til dei som har bruk for SFO denne dagen ved å tilby skulefritid på dei to største skulane i kommunen, i Ølen og Skjold, uavhengig av kor mange elevar som søkjer plass. Så langt har ordføraren vist til at det skal opp ei sak til hausten der fem dagar skule for alle elevar i kommunen er tema, og der også

SFO-tilbodet blir vurdert.

skulefrien. Men om læring og belastning for elevane er det viktigaste i vurderinga, må også økonomien vurderast, mellom anna auka utgifter på grunn av det blir større behov for såkalla midtskyss, opplyser han. Event uel le endringar for skulefritidsordninga meiner

han blir ein konsekvens av eit vedtak, og ikkje eit sentralt poeng når kommunen skal vurdere skuleveka for dei minste elevane. Men det er mest sannsynleg at behovet for SFO blir likt for alle dagane i veka, og at stengt SFO vil forsvinne dersom fridagen blir tatt vekk.

Sommarpakke Skulefri med lang sommarferie kan også skape ei utfordring for foreldre. Dei to største skulane, Skjold og Ølen, tilbyr såkalla sommarpakke med SFO i starten og slutten av sommarferien, frå skuleslutt og fram til 1. juli, og frå 1. august. Rektor Berit Mortveit Listog ved Skjold skule seier ho er overraska over at ikkje behovet for skulefritid er større enn det er i Vindafjord. I Skjold er det vanlegvis under ti elevar totalt som er i SFO også i skuleferien. Det er så vidt tilbodet går rundt økonomisk med foreldrebetaling. Det er med a nd re ord ikkje vanskeleg å få plass i sommarpakken.

Skulefri opp på nytt Det er læring og pedagogikk som vil avgjere om Vindafjord skal fjerne onsdagsfri for dei yngste elevane.

Det opplyser Arne Borgemyr som er saksbehandlar for temaet i Vindafjord kommune. Han er så vidt starta med saka, og

ventar at den blir lagt fram for politisk behandling til hausten.

Læring viktigast

først og fremst vurderast ut frå læring og pedagogiske grunnar, seier Borgemyr.

— Det er relativt få kommunar som i dag har fire dagar skuleveke for dei minste elevane. Det er blitt auka timetal og det blir lange dagar når 24 timar skal fordelast på fire dagar. Saka skal

Men han har fått med seg at det var stor ståhei rundt temaet då Etne vurderte å fjerne skulefri, og han seier at temaet vedgår så mange at det blir ein høyringsrunde på

SFO underordna


10

Auka frøsal

TORSDAG 20. JUNI 2013

Felleskjøpet har selt 800 tonn grasfrø hittil i år. Det er 70-80 prosent over normalen. — Det har vore ei formidabel utfordring å levera ut det frøet som har blitt etterspurt, seier Jens Randby, sjef plantekultur i Felleskjøpet Rogaland, til jbl.no. Årsaka er at den lange vinteren og kalde våren har øydelagt mykje av graset.

Meir gift i fôret

Noreg har i fleire år forsøkt å få EU til å tillate ti gonger meir giftstoff i laksefôr enn det som er lov i dag. No har Noreg blitt høyrt. Aftenposten skriv at giftstoffet endosulfan er forbode elles i Europa, men at ei ny forskrift vil auka grenseverda for plantegifta i fôret til oppdrettslaks. Ifølgje Mattilsynet er dei økonomiske årsakene til at Noreg ivrar etter å heva grensa.

Fekk synsa om film

Tor Inge Mokleiv (bak f.v), Marius Fedje og Anders Sølvberg synest det var kjekt å få vera «prøvekaninar» på kino. Det same synest Caroline Rekkedal (framme f.v), Julie Hamre og Malene Hardeland Johnsen. Foto: Grethe Hopland Ravn

For første gong i Etne kino si historie fekk eit ungt publikum vera med å vurdera ein film, før sjølve premieredagen. Oppdraget gjekk til ein gjeng frå SFO, og dei storkosa seg. Grethe Hopland Ravn

Åtte unge sjeler frå Enge skule, som nyttar sfo-ordninga på onsdagar, var denne veka så heldige å få vera med på ein før-premiere i kinosalen. Ei heil førestilling berre til ære for dei, til og med før premieredatoen som er kommande fredag. Dei fekk nemleg vera «prøvekaniner» for filmen Ernest og Celestine, og domen etterpå var så visst av det positive slaget. — Eg synest filmen var kjempemorosam, og så var det så spennande musikk til, seier 3.klassingen, Tor Inge Mokleiv. Klassekamerat Marius Fedje nikkar einig, og seier at det var ein svært underhaldande film dei fekk sjå, og han legg til at det var kjekt å høyra dei mange

dialektane som figurane i filmen så tenner – mykje tenner – er det brukte. 3.klassingane Caroline stort behov for. Celestine er ei Rekkedal og Julie Hamre, synest uredd mus, som ikkje trur at alle det var gøy å sjå filmen for den bjørnar er farlege. Ein dag ho er var så morosam at ute for å samla dei lo fleire goninn bjørnetenger og Malene ner, møter ho Kjekt å sjå at ein Hardeland på Ernest som Johnsen i klas- bjørn og ei mus kunne er utsvelta og sen under lo mest bli så gode venner. han prøvar å då Ernest og ete henne opp. Celestine rømde Ho slepp unna, frå politiet. og viser Ernest — Eg synest det vegen til ein var kjekt å sjå at butikk full av ein bjørn og ei mus kunne bli så godteri som han bryt seg inn i. gode venner, seier 1.klassingen Ernest blir arrestert av politiet Anders Sølvberg. og Celestine hjelper han å flykta, Og det er nettopp det heile fil- før dei kjem fram til fengselet. men handlar om. Som takk lovar Ernest å hjelpa Celestine med å stela bjørnetenPå flukt frå politiet ner, men alt går ikkje som planlagt Kven kan vel førestilla seg at ein og snart er dei på flukt frå både stor svær og morgongretten bjørn, bjørnepolitiet og musepolitiet. kan bli bestevenn med ei bitte lita mus? Dei lever i kvar si verd, der Morgongretten sjarmtroll den store bjørnen Ernest bur over Denne franske animasjonsfilmen bakken og musa Celestine på ein har gjennom Stig Henrik Hoff, museheim for foreldrelause mus, Kaia Varjord og Gisken Armand i ein by under jorda. Her må dei fått norske stemmer og gjennom små dyra bruka dagane på å samla heile filmen kan ein nyta både inn tenner til tannlegestudentane, skrudd og underfundig humor i musebyen. på sitt beste. Ernest er ein klumOg dei er det mange av! For pete og stor bjørn, som er både ei mus kan ikkje overleva utan morgongretten men supersjarskarpe framtenner i overkjeven, merande på same tid. Han er ein

klossmajor som får både barn og vaksne til å le høgt i kinostolane sine. Noko som ikkje var unntak i Etne kino denne onsdags føremiddagen heller. Dei åtte utsendingane frå skulefritidsordninga, tok i mot filmen med opne armar, og bjørnen Ernest fekk tidleg godt grep om lattermusklane på dei unge.

Venskap på tvers Filmen byggjer på Gabrielle Vincents populære barnebøker, der ho både sto for tekstane og dei rike illustrasjonane. Denne animasjonen er svært tru mot Vincents nydelege teikna univers,

som minnar mykje om til dømes originalbøkene om Ole Brum. Filmen har allereie hausta fleire prisar på filmfestivalar både i Amsterdam og New York. Bodskapen i filmen er venskap på tvers av forskjellar, og for ungane i kinosalen denne føremiddagen tok det ikkje lange tida før dei snappa opp nettopp dette. Og då filmen var ferdig, og ungane var på veg ut, snappa underteikna opp ein kommentar frå eit av barna: «Når eg kjem heim, trur eg at eg skal prøva å bli litt betre venn med katten min». Venskap på tvers av forskjellar, er bort i mot dokumentert fakta.

Bjørnen Ernest og musa Celestine blir bestevenner, trass den store forskjellen mellom dei.


11

TORSDAG 20. JUNI 2013

Gjennombrot i Asia

Lagerhandteringssystemet AutoStore vinn stadig nye marknader.

Hatteland sitt superlager, AutoStore, ekspanderer stadig. Nå er også Asia på kartet over kor det unike robotsystemet er tatt i bruk. Arne Frøkedal

For eitt år sidan var gjennombrotet i England eit faktum, og sidan den gong er seks nye land komne med. Nyleg har Texas Instrument kunngjort at dei har sett i gang sitt AutoStore-lager i Singapore. — Dette må ka l last eit gjennombrot i Asia, ein region me har store forventningar, seier Helge Olsen, ansvarleg for sal og distribusjon av AutoStore i Hatteland-gruppa.

Viktig referanse Det har gått mange år sidan utviklinga av det heilautomatiske lagerhandteringssystemet starta i

Nedre Vats. AutoStore er unikt og nyheita om anlegget i fordi ein kan lagra og handtera Singapore har alt blitt publisert på store varemengder raskt og effek- fleire hundre nettstader på mange tivt med låg kostnad på grunn av forskjellige språk. kompakt struktur. Finanskrisa i — Det har tatt heilt av, og me 2008 sette ein førebels stoppar har fått veldig god eksponering for forventa utvikling, men nå for produktet. er robotsystemet på full fart inn Mat på døra blant kundar i nye land. — Lageret i Singapore vil bli Autostore kan brukast på ei rekein svært viktig referanse for oss kje forretningsområde med stor i Asia, men også globalt. Dette varemengde og behov for god er det første anlegget i denne logistikk. I Singapore, kor manverdsdelen, men også det første ge selskap har sine transittlager, anlegg til ein har kunden ved Semiconductor å bruka anlegget leverandør som greidd å dobla Ein viktig me kjenner kapasiteten utan å godt, frå tida då auka lagerarealet. referanse for oss, me heldt på med — Dette har også globalt. distribusjon også singaporske av elektronikk styresmakter fått i Nedre Vats, med seg, og dei seier Olsen. har tilrådd selskap Han beskriv som skal bygge ut Texas Instrument som ein av sin lagerkapasitet i Singapore, om dei globalt viktigaste og største å sjå på AutoStore, seier Helge aktørane innan denne bransjen, Olsen.

Vellukka opning Responsen var formidabel då Vindafjord Jakt - og fiskelag opna den nye naturstien og trelavvoen i Stokkadalen.

— Reportasjen i Sommarmagasinet til Grannar må ha hatt ein positiv verknad, fortel Tore Skogen i jakt- og fiskelaget. Sundag a rranger te dei «Fiskesommar», med offisiell

opning av natursti samt familiedag, og oppmøtet var fantastisk. — Sett ut frå at ein ikkje kjem seg til trelavvoen vår utan bruk av båt eller kano, og må via Naturstien som er 1,5 km gjennom skogen eller til fots på skogsveien, var me overmåtes fornøgd. Alle aldrar var representerte frå dei aller miste i vogn til pensjonistar, seier Skogen som har sendt inn desse stemningsbilda frå arrangementet.   

Illustrasjonsfoto: Jakob Hatteland Gruppen

I England ha r to store matvarekjeder stor nytte av robotane frå Nedre Vats. Ocada som er ein av desse, har spesialisert seg på å selja matvarer via internett. Butikkjeda har over 2.000 bilar ute på vegane over heile landet og ved bruk av AutoStore er dei i stand til å levera varene på døra til kunden i løpet av pluss/minus 15 minuttar og maks éin time.

Distributørar I år vil anlegget bli levert til Russland, Italia og kanskje også Frankrike og Spania. — Målet er å ha brukarar i rundt 20 forskjellige land i løpet av tre år, seier Olsen. Hatteland-gruppa har valt å ikkje driva med direkte sal av systemet, og har nå stor fokus på å bygga eit distribusjonsnett. I dag er det gjort avtale med eigne distributørar i Norden, BeNeLux, Frankrike, Tyskland, Spania/ Portugal, USA/Canada, samt éin

global forhandlar. I tillegg blir det jobba med å få éin distributør i Russland, og på sikt fleire i USA, Asia og Tyskland. — Mangeårig arbeid er verkeleg begynt å bera frukter. Me har hatt to år med bra vekst og ligg godt an i første halvår 2013, men må bygga ut distribusjonsnettet ytterlegare for å få den veksten me ynskjer framover, seier Helge Olsen som er meir optimistisk etter gjennombrotet i Austen.

Helge Olsen, ansvarleg for sal og distribusjon av AutoStore i Hattelandgruppa er nøgd med utviklinga


12

TORSDAG 20. JUNI 2013

Minicup for dei minste Spelegleda og entusiasmen var stor blant dei små, og vêret denne formiddag heldt akkurat lenge nok då barnehagane i Etne kommune kom saman til felles fotballturnering. 

 Øystein Birkenes

Torhild Molland i Skånevik barnehage håpar at det nystarta arrangementet blir noko som kan gjentakast. — Me prøver å starte dette opp som ein ny tradisjon i år, og alle barnehagane i kommunen er med. Me har ikkje gjort så mykje på tvers av barnehagane før, så det er kjekt å få til dette, fortel styraren.


Fotball og grilling Mina Molnes Nielsen frå Enge barnehage er innbytar for augneblinken, og følgjer med lagkameratane som er ute og spelar femmarfotball mot laget frå Skånevik. — Kva lag spelar de på? — Norge og Knerten! er svaret. — Kva likar du best å gjere på banen? — Eg likar best å spele ute på banen. Julie er best til å stå keeper. Julie Håland er på si side litt beskjeden og vil ikkje hause opp rolla si som keeper. Men står i mål, det gjer ho gjerne.

Carlos Bjarte Queiroz-Fosse (t.v.) og Kristoffer Klungland

 møtte eit sterkt lag frå Rygg barnehage, men tok det som ei god utfordring.

 Foto: øystein birkenes

Grillmat Mina og Julie er erfarne fotballspelarar frå før. — Me speler fotball kvar onsdag inne i gymsalen, fortel dei. — Likar de best å spele inne eller her ute på graset? — Her ute er kjekkast, kjem det bestemt. Kristoffer Moe Tungesvik i Skånevik barnehage er ein av motspelarane deira. — Å score mål er det kjekkaste med fotball. Me vinn nå, fortel han nøgd. Etter kampane er det tid for grilling inne på barnehagen sitt område. At det skal bli bra med grillmat dei tre samstemde om.

Idé frå byen

Regnet har vist seg, men spelarane frå Skånevik og Enge barnehage viste stor glød likevel i den siste kampen deira fredag formiddag.

Rune Aksdal, som har jobba som vikar i naturbarnehagen på ute på kunstgraset. — Det kjekkaste er å sparke Enge, er ein av pådrivarane for ballen HARDT, og at eg vinn turneringa. — Dette er eit konsept me heile tida, kjem det frå ein oppspelt deltakar som har prøvd med nettopp har gått stort hell blant barnehagane Eg var den einaste av banen. 


 i Haugesund. som kom forbi Rygg og Tøft i mål Etne er jo ein 
Carlos Bjarte kommune med scora mål Queiroz-Fosse sterke cupog Kristoffer tradisjonar, og Klungland

 i me håpar å få Småfolk barneungane tidleg interesserte i fotballen. Men først hage møtte eit sterkt lag frå Rygg og fremst er det berre for å ha det i den eine av kampane deira. — Rygg hadde trena masse, kjekt, og alle er sjølvsagt vinnarar, fortel Kristoffer, som stod i mål seier han. 

 I ei barnehageturnering i fotball og ikkje var heilt førebudd på alle skal alle berre ha det moro, skota han vart nøydd til å redde. men det står ikkje i vegen for at Han var ikkje berre målvakt, konkurranseinstinktet viser seg riktig nok. 

— Eg var den einaste som kom forbi Rygg og scora mål. Såg du ikkje det? spør han, lettare forfjamsa over at prestasjonen hadde gått upåakta hen av Grannar.

 Vêret spelte ikkje heilt på lag fredag formiddag, og eit skikkelig regnskur sette eit litt brått punktum idet laga omtrent var ferdig med siste kamp. Då var det kanskje like greitt at det var på tide å komme seg under tak og ete nokre grillpølser.Typisk døme på den klassiske «halen» etter ballen, som er populær i dei yngste aldersklassane.

Kristoffer Moe Tungesvik, Julie Håheim og Mina Molnes Nielsen (t.h.) gler seg til grillpølser etter innsatsen på banen.
13

TORSDAG 20. JUNI 2013

Vedtok utvida samarbeid

Overskot trass nedgang

Eit samrøystes kommunestyre i Etne vedtok tysdag kveld at brannsamarbeidet mellom Etne og Vindafjord skal verta utvida. Kommunane har sidan 1998 hatt samarbeid innan pålagt brannførebyggjande arbeid. Sidan 2001 har samarbeidet òg omfatta feiarvesenet. No vil ein utvida samarbeidet til òg å omfatta administrative stillingar innan brann- og redningsvesenet. Bakgrunn for at saka er komen opp er at brannsjefen i Vindafjord vart pensjonist hausten 2012, og brannsjefen i Etne står for tur til å gå av for aldersgrensa. Det ligg derfor til rette for ein sams brannsjef og eventuelt sams beredskapsleiar for båe kommunane. Brannsjefstillinga i Vindafjord utgjer 40 prosent stilling og i Etne 20 prosent stilling. Dei økonomiske konsekvensane av avtalen vert innarbeidde i Etne kommune sitt budsjett frå og med 2014.

i fjor med netto driftsresultat på 12,2 millionar. Det rekneskapsmessige overskotet som kjem fram etter avsetjingar og bruk av avsetjingar, samt inndekning av fjorårets underskot, vert på 3,7 millionar. Det viste tala som vart lagt fram i kommunestyret tysdag. Det er likevel ein nedgang samanlikna med året før. Skatteinngangen var god, særleg dei siste månadane i året. I tillegg har det vore lågare renteutgifter og høgare renteinntekter. Netto driftsresultat utgjer 4,35 prosent av driftsinntektene og er òg dette året over Fylkesmannen sitt tilrådde nivå på minst 3

Etne kommune fekk eit greit økonomisk resultat

prosent. — Netto driftsresultat på 4,35 prosent er isolert sett godt. Det er likevel verdt å merka seg nokre faktorar som har innverknad både på brutto og netto driftsresultat. I 2012 var premieavviket til KLP rekordstort, korrigert for amortisert premieavvik, var det på 5,4 millionar. Dette blir inntektsført i rekneskapen, og betrar netto driftsresultat. I tillegg skal momskompensasjon på investeringar fram til og med 2013 inntektsførast i driftsrekneskapen. Dette gav ein positivt effekt på 3,4 millionar på netto driftsresultat for 2012, heiter det i kommentaren til rekneskapen.

Forstår frykta og sinnet Etneordfører Sigve Sørheim forstår at folk er både sinte og redde etter rasering av eit bustadhus i Etne i helga. — Det er mykje snakk blant folk i bygda no og mange er rett og slett sinte. Det forstår eg godt og det må folk få lov til å vera. Det er lett å seia at me i kommunen ikkje gjer noko, men sjølve hendinga er det politiet si oppgåve å ta seg av, forklarar Sørheim som seier han òg opplever at mange er redde. — Eg forstår godt frykta mange føler. Eg kjenner han som er mistenkt for å ha gjort ugjerningane, og utfordringane rundt det, og familien elles. Dette er inga enkel sak, understrekar han.

Fleire dommar Det var sundag ettermiddag at ein mann raserte huset til broren med traktor. Ei alvorleg hending som berre er førebels siste kapittel i ei omfattande historie. 53-åringen som er sikta i saka, har åtte dommar for vald og lekamsfornærmingar bak seg. I tillegg har han etter dom måtta flytta frå kårhuset han budde i på broren sin eigedom og han har besøksforbod mot broren. I oktober i fjor vart han dømd til ti månader fengsel, der tre vart gjort betinga, for vald mot broren. Denne straffa er sona. I februar vart han dømd for vald mot ein polititenestemann, men dommen er ikkje rettskraftig då den er anka til Høgsterett. Resten av dommane gjeld lekamskrenkingar og vald mot politifolk. Mannen vart t ysdag varetektsfengsla for fire veker.

Sundag ettermiddag vart dette bustadhuset i Etne rasert med ein traktor. Den mistenkte sit no i varetekt i fire veker etter fengslingsmøte i Haugaland tingrett. foto: arne frøkedal

Infomøte S ørhei m k a n for telja at kriseleiinga i kommunen har hatt fleire samlingar sidan sundag. — Vårt hovudfokus er å hjelpa den ramma familien. Me kjenner eit sterkt ansvar å følgja opp dei som fekk huset rasert, seier ordføraren. — Det går sterkt innpå oss at familiemedlemane skulle få oppleva noko sånt. Me prøver å gjera det som står i vår makt. Sørheim ønskjer å redusera snakk og rykte som har oppstått i kjølvatnet av det som hende. Kommunen inviterte derfor til eit informasjonsmøte onsdag kveld. — Det vert stilt så mange

— Ei vond og vanskeleg sak, seier Etne-ordførar Sigve Sørheim. arkivfoto

spørsmål og f lorerer mange påstandar som ikkje er rette, at me i lag med politiet ønskjer å informera folk.

Vert i fengsel Niljann Hustoft, lensmann i Etne fortel at dei næraste pårørande

er orienterte om framdrifta kva slags strafferettsparagrafar i saka og rettar i forhold til som er brotne. Deretter tar bistandsadvokat. Åstaden er statsadvokaten stilling til ein frigitt for takstmenn og dei som tiltale, seier Hustoft. skal gjera restverdisikring. — S a m s t u n d e s j o b b a r Føljetong me med etterforsk inga og Mange i Etne ut tr yk kjer vitneavhøyr. I dette tilfellet er frustrasjon over politiet si evne faren for gjentaking og bevistap til å hindra den sikta i stadig å grunnane til gjera nye varetekstfengslinga, lovbrot. seier han. Hustoft hovudfokus er å Va retek ta k a n sjølv hjelpa den ramma verta forlenga etter meiner familien dei fire vekene. politiet — Me vil be om g jer det forlengt varetekt i dei kan. denne saka og sikta — Sikta vil dermed verta sitjande til saka har ei rekkje straffedommar, kjem opp og ein dom har falt. og saker rundt denne mannen Hustoft understrekar at det er følgd godt opp. Han har fått ikkje er tatt ut tiltale i saka. reaksjon for alle saker han er blitt — Tiltalevedtaket vil verta meldt for. tatt ut når saka er ferdig Hustoft minner om at ein ikkje etterforska og ein får klargjort kan verta sett i fengsel utan lov og

dom i Noreg. — Det andre alternativet er tvang. For at dette vert aktuelt må ein i all hovudsak vera utilrekneleg, men dette er ei legevurdering, seier han og legg til at folk sjølvsagt må få lov til å ha ei oppfatning om at politiet ikkje gjer nok. — Me må likevel halde oss til det som er gjeldande lov og rett. Når det er sagt så er me òg avhengige av å få politimeldingar på bordet. Me er kjende med at folk kanskje har vegra seg for å melda frå. I dei tilfella der me har bedt om påtalekrav og folk har vegra seg, har me vurdert om allmenne omsyn krev at det offentlege påtaler forholdet. Denne paragrafen har vore brukt mot den aktuelle mannen.


14

NORGESPREMIERE! NORGESPREMIERE! NORGESPREMIERE! NORGESPREMIERE! NORGESPREMIERE! NYE PEUGEOT 2008 NYE PEUGEOT 2008 PEUGEOT-DEMONSTRASJON

peugeot.no peugeot.no peugeot.no

TORSDAG 20. JUNI 2013

peugeot.no peugeot.no peugeot.no peugeot.no peugeot.no peugeot.no peugeot.no peugeot.no

Er kommet til ErPeugeot-demonstrasjon kommet til butikken kommet til butikken butikken NYE PEUGEOT 2008 2008 NYE PEUGEOT Peugeot-demonstrasjon I ikommet ETNE Er til butikken Er kommet til butikken kommet til butikken odda oonnEsstdndeaaggSe11n99te. rjuli, . juli tsosh rhseedllallssgt2a0s.joj , tasjonunenenin kkll... 111222--1-81188

2008er erer etet helt ny crossover som både er og Fra kun 199.900,2008 et helt ny fra Peugeot romslig, kompakt ogfleksibel. fleksibel. Fra kun 199.900,2008 helt ny crossover fra Peugeot både kompakt er romslig, kompakt Fra og kun fleksibel. 199.900,bådesom er romslig, 2008er erer etet helt ny crossover som både er romslig, kompakt og Fra kun 199.900,2008 et helt ny fra Peugeot romslig, kompakt og fleksibel. Fra kun 199.900,2008 helt ny fra som både romslig, kompakt Fra og kun fleksibel. 199.900,som er 508 RXH ––– NESTE GENERASJON ALL ROAD 508 RXH NESTE GENERASJON ALL ROAD 2008 er et helt ny crossover fra som både er kompakt og fleksibel. Fra kun 199.900,508 RXH NESTE GENERASJON ALL ROAD 2008 er et helt ny romslig, kompakt ogfleksibel. fleksibel. Fra kun 199.900,NESTE GENERASJON ALL ROAD 2008 er et helt ny crossover crossover fra Peugeot Peugeot bådeer er romslig, kompakt Fra og kun fleksibel. 199.900,crossover fra Peugeot Peugeot sombåde bådesom er romslig, FULL-HYBRID HK FULL-HYBRID 200 HK – 4X4 FULL-HYBRID ---200 HK –– 4X4 FULL-HYBRID -200 200 HK –4X4 4X4

508 RXH ––– NESTE GENERASJON ALL ROAD 508 RXH GENERASJON ALL ROAD 508 RXH NESTE GENERASJON ALL ROAD NESTE GENERASJON ALL ROAD 508 RXH –––NESTE NESTE ALL ROAD 508 RXH NESTE GENERASJON ALL ROAD 508 RXH NESTE GENERASJON GENERASJON ALL ROAD NESTE GENERASJON ALL ROAD FULL-HYBRID 200 HK FULL-HYBRID 200 HK –4X4 4X4 FULL-HYBRID ---200 HK –– 4X4 FULL-HYBRID - 200 HK – 4X4 FULL-HYBRID HK FULL-HYBRID 200 HK – 4X4 FULL-HYBRID ---200 HK –– 4X4 FULL-HYBRID -200 200 HK –4X4 4X4

200hk hkhk km/tkm/t på 6,8 6,8på sekunder GTi er er tilbake! 200 ––0-100 km/t på sekunder –– GTi tilbake! 200 –0-100 0-100 6,8 sekunder – GTi er tilbake! Opplev splitter splitter nye nye Peugeot Peugeot 2008 2008 og og 208 208 GTI sammen med flere andre Peugeot-modeller� �ilene st�r Opplev GTI 100.000 kmst�r Opplev splitter nye Peugeot 2008 oger 208 GTI sammen sammen med med flere flere andre andre Peugeot-modeller� Peugeot-modeller� �ilene �ilene st�r 200 hk – 0-100 km/t på 6,8 sekunder – GTi er tilbake! 100.000 km 100.000 km 100.000 km 200 hk – 0-100 km/t på 6,8 sekunder – GTi tilbake! 200 hk – 0-100 km/t 6,8 sekunder – GTi er tilbake! �lar til pr�ve���ring �os oss� �lar til �os oss� lar tilhk pr–pr�ve���ring ve ring oss 200 0-100 km/tos på 6,8på sekunder – GTi er tilbake! �lar til pr�ve���ring �os oss�

200 – 0-100 km/tkm/t på 6,8på sekunder – GTi er tilbake! 200hkhk – 0-100 6,8 sekunder – GTi er tilbake!

Opplev splitter nye nye Peugeot 2008 2008 og 208 208 GTI sammen med flere andre Peugeot-modeller under Opplev 100.000 km Opplev splitter splitter nye Peugeot Peugeot 2008 og og 208 GTI GTI sammen sammen med med flere flere andre andre Peugeot-modeller Peugeot-modeller under under 100.000 km 100.000 km 100.000 km Opplev splitter nye Peugeot 2008 og 208 GTI sammen med flere andre Peugeot-modeller� �ilene st�r bilutstillingen på shellstasjonen i Odda den 19.06.13 fra kl 12.00 til 18.00 PEUGEOT 2008 • 208 GTI • 508 RXH Opplev splitter nye Peugeot 2008 og 208 GTI sammen med flere andre Peugeot-modeller� �ilene 100.000 kmst�r bilutstillingen på shellstasjonen i Odda den 19.06.13 fra kl 12.00 til 18.00 Opplev splitter nye Peugeot 2008 og 208 GTI sammen med flere andre Peugeot-modeller� �ilene st�r bilutstillingen på shellstasjonen i Odda den 19.06.13 fra kl 12.00 til 18.00 bilutstillingen på Etne senter torsdag 20. juni kl. 12.00-18.00 bilutstillingen på shellstasjonen i Odda den 19.06.13 fra kl 12.00 til 18.00 PEUGEOT 2008 • 208 GTI • 508 RXH 100.000 km PEUGEOT 2008 • 208 GTI • 508 RXH 100.000 km PEUGEOT 2008 • 208 GTI • 508 RXH 100.000 km �lar til pr�ve���ring �os oss� �lar �os lar tiltil pr pr�ve���ring ve ring os oss �lar til pr�ve���ring �os oss� oss� PEUGEOT 2008 • 208 GTI • 508 RXH PEUGEOT PEUGEOT 2008 2008 ••• 208 208 G GTI TI ••• 508 508 RXH RXH PEUGEOT 2008 208 GTI 508 RXH PEUGEOT 2008 • 208 GTI • 508 RXH PEUGEOT GTI RXH PEUGEOT 2008 2008 ••• 208 208 GTI 508 RXH PEUGEOT 2008 208 GTI ••• 508 508 RXH 24t. veiassistanse 24 i i

24 24t. ii ii 24t veiassistanse 24 .veiassistanse veiassistanse 24t. 24 i i

Bertel O. Steen Hvorsomhelst, En annen vei 17, 9999 Oslo, Tlf. 00 00 00 00, www.bos.no Industrigt. 24, 5537 Haugesund Bertel vei Industrigt. 5537 Haugesund BertelO. O.Steen SteenHvorsomhelst, Hvorsomhelst,En Enannen annenvei 17,9999 9999 Oslo, Oslo,Tlf. Tlf.00 0000 0000 0000, 00,www.bos.no www.bos.no Industrigt. 24, 24, 5537 Bertel O. Steen Hvorsomhelst, En annen vei 17, 17, 9999 Oslo, Tlf. 00 00 00 00, www.bos.no Industrigt. 24, 5537Haugesund Haugesund

Tlf. 52 70 06 50 • Faks 52 70 06 59 Tlf. 52 70 06 50 •• Faks Tlf. 5252 70 70 06 06 59 Tlf. 52 70 7006 0650 50• Faks Faks 52 70 06 59 59 www.baugeauto.no www.baugeauto.no www.baugeauto.no www.baugeauto.no

Bertel O. Steen Hvorsomhelst, En annen vei 17, 9999 Oslo, Tlf. 00 00 00 00, www.bos.no Bertel Bertel O. O. Steen Steen Hvorsomhelst, Hvorsomhelst, En En annen annen vei vei 17, 17, 9999 9999 Oslo, Oslo, Tlf. Tlf. 00 00 00 00 00 00 00, 00, www.bos.no www.bos.no

24t. veiassistanse 24 i i

Du finner oss på: Du på: Dufinner oss Du finner oss osspå: på:

24 24t. i i i i 24t.veiassistanse 24 veiassistanse 24t. 24 veiassistanse i i

24t. veiassistanse 24 i i

24 24t. ii ii 24t veiassistanse 24 .veiassistanse veiassistanse 24t. 24 i i

24t. veiassistanse 24 i i

24 veiassistanse 24t. i i 24t. veiassistanse 24 i i


15

TORSDAG 20. JUNI 2013

GODE TILBOD PÅ

OG

PRODUKTER

Robotklipper

Les

VIKING MT 5097 TRAKTORKLYPPAR

Har ein lang rekke unike detaljer , stor plass til beina og sete m/fjærer. Motor 15,5 hk klyppebredde 95cm. 250 liter oppsamlar. Før 34.990,-

Nå 27.990,-

på mer om iMow

www.stihl.no

MI 322 C

frå

9.990,-

RE 128 PLUS

STIHL GRASTRIMMAR

Arbeidstrykk 10-135 bar

Fritid!

Maks vannforbruk 500 l/t

KOM INNOM STIHLBUTIKKEN PÅ KNAPPHUS

2.790,Før

FS 38 Sylindervolum 27,2 cm3 Ytelse 0,7kw/1,0 hk Vekt 4,2 kg Før 1.990,-

VIKING GRASKLYPPAR MB 448T

m/ drift og oppsamlar. 5 hk, samanleggbart styre. Lett start. Før 4.790

3.990,-

STIHL RYDDESAG/ GRASTRIMMAR FS130

Svært låg vibra-sjon, 2 mix motor Sylindervolum 36,3cm3 digital tenningsystem, intregerte muttere, Ytelse 1,4kw/1,9hk vekt 5,9kg. Før 4.690,-

4.290,-

2.990,- 1.690,-

(inkl. 3 skjereutstyr)

5576 Øvre Vats

Tlf. 52 76 58 61 - www.traktor-maskin.no

Fortsatt ledige leiligheter i

Meierigården Etne Vi har for salg �lotte selveierleiligheter i Etne sentrum. Bygget vil få en helt unik plassering i Etne med en fantastisk utsikt utover �jorden. Leilighetene blir lyse og luftige, og de store terrassene er solrike.

av Etne genhet i hjertet lig be k is t as nt Fa

Ved Meierigården i Etne får du: • Solrike sør- og vestvendte leiligheter • Gode terrasser • Heis og balansert ventilasjon • Høy kvalitet med �liselagt bad og vaskerom • Kjøkken med gode, praktiske løsninger

• Bygget vil bli oppført etter nyeste byggeforskrifter • Opparbeidet uteareal • Parkering i garasjeanlegg • Kort vei til butikk, skoler og kommunehus • Strandpromenade like utenfor stuedøra • Fortrinnsrett på kjøp av båtplass

www.meierigårdenetne.no

For å sikre deg din drømmeleilighet eller for mer informasjon om prosjektet: Einar H. Hauge, Tlf: 52 70 32 24, Mob: 99 50 04 55, E-post: ehh@haugli.no Kjetil Nedreskår, Mob: 48 11 58 80, E-post: kjetil.nedreskar@gmail.com


16

TORSDAG 20. JUNI 2013

3 DAGARSTILBUD 20.-22. JUNI STRESSLESS © RENO HUD PALOMA COFFEE

7.995,SPAR 4.595,STRESSLESS © RENO Kvilestol. Hud Paloma Coffee. B80 x D75 x H98/108 cm. 12.590,- 7.995,Krakk. B58 x D41 x H 40 cm. 2.930,- 1.895,Begrensa antal!

G L SA

bler

tsmø te li a v k å p d o ode tilb

nge g

ed ma m m a r f ld e h t isalge

Jun

12.995,-

BIBLOS Moduloppsett D700+1400+C45+700+armStoff Luxury koks 4/10, metallbein

SPAR 3.000,-

5.995,SPAR 3.000,-

JACKSON 2+3 seter. Stoff Flash Salt & Pepper. B195/150xD90x H83 cm 8.995,- 5.995,-

INTRODUKSJONSPRIS

PÅ BIBLOS Base 150 x 200

2.995,-

PAKKE

PRIS

SPAR 1.000,-

BASE Kontinentalmadrass. Komplett madrass med skum overmadrass og bein. B150 x 200 cm 2.995,- B180 x 200 cm 3.995,Hodegavl: 150 cm 1.895,- 180 cm 1.995,-

Utsett betalingen i 6 mnd helt uten renter og gebyr

Harmony150 x 200

18.995,SPAR 9.625,-

WONDERLAND HARMONY Farge Brown Harmony Kontinentalseng. PAKKEPRIS Harmony m/L1 pakke, gavl og box.Pocket Comfort fjærer og Xomfort Welun overmadrass. B150 x 200 cm 18.995,- Andre fargar 28.620,B180 x 200 cm 20.995,- Andre fargar 31.005,-

Etne senter | tlf. 53 77 09 99 | post.etne@møbelringen.no | www.mobelringen.no Mandag - torsdag 10.00 - 18.00 Fredag 10.00 - 19.00 Laurdag 10.00-15.00


17

TORSDAG 20. JUNI 2013

Minneord til Sigbjørn Rafdal

Russe-pengar til Røde Kors

Min bror og beste venn Sigbjørn har gått bort bare 48 år gammel. Han var født og oppvokst på Enge i Etne. Da han var bare 8 år så døde pappan vår. Mamma satt igjen med 3 barn på 8,13 og 15 år. Med sin ukuelige vilje og arbeidsevne så klarte hun å gi oss en god oppvekst. Sigbjørn begynte med speiding, ski og fotball. Skyting med den gamle ombygde Kragen til pappa var òg en av aktivitetene. Han var tidlig med meg på rypejakt og fikk etterhvert sin egen hagle. Første hjorten jeg tok på Rafdal så sto han på siden og lurte på hva som skjedde. Første reinen i Markhus-stammen felte vi på Seljestad og bar kjøttet i flere vender ned til Korlevoll. Hytta på Rafdal har vi alltid brukt som utgangspunkt for jakt, fiske og ski. Utallige påskehelger har vi spilt kortleker, noe som fikk han interessert i det mer avanserte, bridge. Det har blitt mange og lange turneringer rundt i bygdene. Da jeg overtok på Rafdal så var det helt naturlig at han var med og hjalp meg. Sigbjørn utdannet seg til ingeniør, en av de yngste i landet, på NKI. El kraft-teknikk som fag førte han til jobb som lærer ved Ølen for 1 år. Nå begynte han på befalsutdanning for Luftvernartilleriet og var utplassert i Troms. Etter militæret bar det til Nes i Akershus, til den lokale el-forsyningen. Hjemlengsel gjorde til at 6-mnd var mer enn lenge nok på det flate

Russen ved Ølen vidaregåande skule, hadde eit overskott på 15.000 kroner etter diverse arrangement i russetida, og ville gi desse pengane til ei lokal verksemd eller organisasjon. Valet fall på Vindafjord Røde Kors og leiar der, Magnor Bårdsen var både overraska og svært glad for pengegåva. Ein av grunnane til valet, er at Vindafjord Røde Kors er svært synlege i lokale arrangement og det er positivt å sjå, meiner russen. Vindafjord Røde Kors består av både lokalforeining, visitorteneste i Sandeid fengsel, omsorg og hjelpekorps. Til venstre i biletet: Økonomiansvarleg i russestyret, Cecilie Grindheim, leiar i Vindafjord Røde Kors, Magnor Bårdsen og russepresident Kelvin Tihon. Foto: Privat

østland. Røldal-Suldal Kraft på Nesflaten ble neste arbeidsgiver i 8 år. Her spillte han fotball i flere sesonger. Driftsleder i Skånevik-Ølen Kraftlag var hans siste arbeidsplass i nesten 18 år. Fotball, og spesielt forholdet til Leeds Utd. har ført til mange turer over til England. Leeds basillen har blitt overført til sønner og nevøer i bleiealderen. Drillos ble òg gode følgesvenner til bla. USA og Frankrike under mesterskapene. Sigbjørn sine administrative evner og fotballinteresse har gjort han til leder for den godt organiserte og likte Etne-Cup. En periode for Høyre i kommunestyret har det òg blitt tid til. Kjærligheten til Kari Anne gjorde at de giftet seg under Marknaden i 2002. Steffen, Albert og Signy Johanne ble han velsignet med og de var alle like oppslukt av faren som han av de. Familien var en av grunnene til mosjoneringen med sykkel, slik at de ikke skulle miste faren som han gjorde. Tragisk at det var dette som skulle føre til en så meningsløs avslutning på livet. Sigbjørn var «hel ved», en kjernekar som holdt det som var avtalt. Jeg som har levd med Sigbjørn i disse årene vil alltid huske han som den gode og omtenksomme karen han var. Så sitter jeg her og lurer på om det hele er en vond drøm og at døra går opp og han kommer inn med et hei! Så enkelt er det nok ikke, jeg må leve videre med de minnene som er. Mine tanker går til mamma, Kari Anne og barna som fikk så altfor få år sammen. Sorg er prisen vi betaler for å være glad i noen. Arvid Inge

Bli Grannar-abonnent i sommar og les avisa på papir, nett, brett og mobil! 400, 6 månader på papir og nett kr. 700, 12 månader på papir og nett kr. 1.200, 12

3 månader på papir og nett kr.

Bestill abonnement på www.grannar.no eller tlf. 53 77 11 00. Dersom du alt har abonnement på papirutgåva, kan du bestille ein prøveperiode med heile avisa også på nett.


18

TORSDAG 20. JUNI 2013

Det blir åpning av

Hatteland stadion Sk VatS lørdag 29. juni

Grannenytt

Kampar i alle aldergrupper frå kl. 11.00-18.00. Offisiell åpning av banen v/ ordførar Ole Johan Vierdal og Håvard Nordtveit kl.14.30. Det blir salg av grillmat og kioskvarer. Vel møtt!!

Ledig stilling Send oss gratulasjonar og familienytt via MMS tlf. 957 60 378, på www.grannar.no eller via e-post: post@grannar.no Kr. 100 pr. gratulasjon. Hugs fullt namn på den som blir gratulert og fakturaadresse.

Ledig stilling som:

AvdeLingsLeiAr fiber

Daglig leiar i 100 % stilling

Me søker ein positiv person med interesse for organisasjonslivet. Må kunne jobba sjølvstendig og ha gode kunnskap om lokalsamfunnet i Etne. Det er ein fordel med erfaring innan økonomi og administrativt arbeid. Løn etter avtale. For meir informasjon ta kontakt med styreleiar Kitty Soltvedt Øyjord 404 15 4 62 Søknadsfrist 1.7.13 skriftleg søknad sendes til Etne kommune v/Kitty Soltvedt Øyjord, postboks 54, 5591 Etne.

SØK er eit samvirkelag i hovudsak eigd av kundane i forsyningsområdet. Selskapet driver med overføring, omsetjing av elektrisk kraft og utbygging av fibernett til bedrifter og private. Selskapet har 20 tilsette og 3.700 nettkundar. SØK leverer i dag produkt og tenester frå Altibox og har i drift 700 breibandskundar. Me har og starta opp med å levera Altibox alarmtenester. Samla omsetjing for selskapet var i 2012 67 mill. kroner. Hovudkontoret er i Skånevik i Etne kommune med avdeling i Ølen i Vindafjord kommune. Naturen med nærleik til fjell og fjord gir høve til rike opplevingar på sjø og land.

annonse@grannar.no

Til vår fiberavdeling ynskjer me ein person med utdanning frå ingeniørhøgskule eller eksamen frå teknisk fagskule innan svakstraum/ elektronikk med relevant erfaring. Personar med elkraftutdanning med tilleggsmodul i elektroniske kommunikasjonsnett blir oppmoda om å søkja. Arbeidsoppgåver: • Dagleg drift av avdelinga. • Planlegging, budsjettering og prosjektering av fiberanlegg • Dokumentasjon. • Utvikling av system og rutinar Me ynskjer ein dyktig og engasjert medarbeidar som er strukturert, ansvarsbevist og resultatorientert. Stillinga inngår i leiargruppa og rapporterer direkte til dagleg leiar. Skånevik Ølen Kraftlag tilbyr konkurransedyktige vilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar, eit triveleg og godt arbeidsmiljø blant dyktige kollegaer. Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar Kristoffer Vannes, tlf. 53 77 13 00. Enkel søknad med CV kan sendast til Skånevik Ølen Kraftlag, 5593 Skånevik, innan 28.6.2013. For meir informasjon om SØK sjå vår heimeside www.sok.no.

Vil du være med å selja ein av marknadens beste forsikring?

FORSIKRINGSRÅDGJEVAR Frende forsikring har Norges mest fornøgde kundar. Som forsikringsrådgjevar får du ansvar for oppfølging og utvikling av eigen og eksisterande kundeportefølje. Vi søkjer deg som har erfaring frå sal, likar menneske, og er tillitsskapande. Bakgrunn frå bank og finans er det ein fordel, men ikkje ein føresetnad.

Etne Sparebank er ein moderne bank som tilbyr eit vidt spekter av produkt og tenester og er ein av eigarane av Frende forsikring. Etne Sparebank har sitt primære marknadsområde i Etne kommune.

Ynskjer du en uforpliktande prat eller har spørsmål knytt til stillinga, ta kontakt med HR Rådgjevar i Human AS, Gunnar Breistein på tlf. 913 11 871. All kontakt vert behandla konfidensielt, også i forhold til vår oppdragsgivar om ynskjeleg. Søknadsfrist: 7. juli / Les meir på: www.human-as.no

Store flotte stauder 17 cm potte

Tilbud Mån - fre 09-19 • Laur 09-16 • Søn 12-17

Thuja

5590 Etne • 53 75 67 00

Brabant

59,-

80-100 cm

59,-

Mån - fre 09-19 • Laur 09-18 • Søn 12-18 Nerheim Store • 5580 Ølen • 53 76 80 26

www.bogront.no Følg oss på facebook


19

TORSDAG 20. JUNI 2013

Sparkar i gang Etnecupen

SPORT

I morgon brakar årets Etne Cup laus, og Hans Joachim Becker trur dei har det meste under kontroll. Etter at Sigbjørn Rafdal på tragisk vis blei riven bort, er det Becker saman med Pål Askvig, Jens Birger Gjerde og Roar Gundegjerde som deler på leiaransvaret. 116 lag er venta frå både Rogaland og Hordaland, og totalt 1.400 fotballspelarar og trenarar skal i aksjon i løpet av helga. Første kamp startar alt fredag ettermiddag. — Den største takka må rettast til alle som bidreg med dugnad. Det er i overkant av 350 personar til saman, seier Becker. Det som blir spesielt dette året, er ei minnestund over Sigbjørn Rafdal, som blir arrangert for dei vaksne på ei leiarsamling. Det blir også oppretta eit fond i Rafdal sitt namn, som skal gå til ungdomsavdelinga i Etne IL si fotballgruppe, opplyser Becker.

Hevda seg blant dei store Daniel Holten (21) frå Vikedal hadde sett som mål å komma til semifinalen under EM-runden i rallycross på Lånke. Det greidde han, og kom inn som nummer fem. SIRIANNE VIKESTAD

Utfordrarane Daniel Holten møtte var mellom anna Timur Timerzyanov frå Russland, Timmy Hansen frå Sverige, franske Davy Jeanney, Petter Solberg, britiske Liam Doran og svenske Anton Marklund som var dei seks beste samanlagt før helgas EM-runde. I alt var det på 26 førarar startstreken utfordrarar, der 12 av desse var nordmenn. På resultatlista etter at den norske EM-runden i rallycross ved Lånke i Nord-Trøndelag var avslutta i helga, kunne Holten skilta med ein 12. plass. Det er hakket kvassare enn Petter Solberg som kom på plassen bak.

Nådde målet sitt Den tidlegare noregsmeisteren hadde semifinalerunde som det klare målet i Lånke og han er godt fornøgd med å ha nådd det. — Eg håpar eg gjer det lika bra i Sverige og kanskje enda litt betre, seier 21-åringen og siktar til neste EM-runde som går i Høljes 6. -7 juli. Under helgas løp køyrde rallycrosstalentet frå Vikedal med teamet til Holte Motorsport frå Mandal og Frode Holte sin Volvo C30 Supercar. Det har han vore fornøgd med. — Dei har god erfaring med å ha køyrt i supercar klassen i EM tidlegare og det har vore ein fordel

Daniel Holten innrømmer det er dyrt å køyra EM, men håpar å få med seg finalerunde som går i Tyskland.

for meg, fortel Holten og synest det er godt å ikkje starta heilt frå nullpunktet, ved å få gode tips og ha rutinerte folk med seg.

Stor kostnad — Det kostar å leiga inn folk og utstyr i lengda, seier rallycrosstalentet, men det har vore det rette for oss som i utgangspunktet berre køyrer to rundar i EM. Han viser til at det kostar kring 150.000 kroner per løp og at det er kostnadane som set ei grense på kor mykje han satsar. — Draumen er å køyra full sesong i den klassen, seier vikedalsbuen og viser til at den er på ni rundar rundt i heile Europa. Det har vore i baktankane om det skal bli éin runde til i haust,

men det er ikkje sikkert. Det er pengane det står på, forklarar 21-åringen. Dersom det skulle bli aktuelt, er det finaleløpet i Tyskland som er blinka ut.

I EM må ein køyra fire omgongar, der alle er teljande, medan i NM er bare to av tre rundar teljande. Dermed må ein omstille seg litt i forhold til det ein er vande med. Han fortel vidare at ein sjølv blir Knallhard konkurranse heva ekstra mykje for å komDet var mange erfarne førarar ma seg opp i toppsjiktet, når som var med i noregsrunden i hel- ein konkurrerer mot slike som ga, noko som han merka i forhold Petter og Henning Solberg og til nivå. Tommy Rustad, — Det er som er godt erfarknallhard ne i rallycross. spesielt å stå over konkur— Det var jo veldig ranse, spesielt å stå over Petter Solberg på seier Petter Solberg på resultatlista Holten resultatlista, seier og legg Daniel Holten og til at legg til at det ikkje det er enda hardare enn tid- er kvar dag han får sjå det. Petter legare år, etter hans meining. Solberg hadde uflaks med bilen,

FOTO: HOLTENMEDIA

og slik er det i rallycross på dette nivået. Sjølv fekk 21-åringen problem med girkassen då han skulle ut i semifinalerunden og måtte starte med kalde dekk. Det gav ein dårligare start. — Det er synd når slikt skjer, og då må ein reservera seg litt meir og ta det meir med ro, seier han.

NM til helga I helga ventar neste runde i NM på Momarken og då skal Daniel Holten køyra sin eigen Ford Fiesta. I Vikedal kom han inn som nummer fem og ligg på 6.plass samanlagt så langt. — Eg satsar på å vera blant topp fem til helga, seier 21-åringen som håpar på betre plassering i toppsjiktet enn det han har no.

Tar steget oppover Han har ambisjonar om å bli handballproff. Nå har 17 år gamle Tom Aareskjold tatt det første viktige steget. ARNE FRØKEDAL

Kjempa frå Ølensvåg har signert to års amatørkontrakt med Hauga land Håndba llk lubb (HHK) som spelar i den nest høgaste divisjonen. Han gler seg, men innrømmer at det blir eit stort sprang. — Ja, dette var stort og eit godt steg mot målet om å bli profesjonell handballspelar. Men

spennande å fylgja hans utvikling dei neste åra. Han kan nå langt med den rette treninga, men guten må vera tolmodig og tenka langsiktig, uttaler Froestad til Grannar.

overgangen frå å spela G18handball blir tøff, så her må eg stå på, seier Tom Aareskjold.

— Uslepen diamant Då Grannar hadde eit intervju med stortalentet i slutten av desember, var det ingen tvil om at 17-åringen frå Vindafjord har lyst å nå langt i denne idretten. Og HHK-trenar Kristoffer Froestad spa rer ik kje på s up erl at iv a n å h a n sk a l karakterisera nysigneringa. — Tom er ein uslepen diamant, tett opp mot to meter høg og hundre kilo tung, og ikkje minst venstrehendt. Det blir veldig

Treningssommar

Kjempetalent: Tom Aareskjold går frå G18 til 1.divisjon. HHK har stor forventningar til den unge vindafjordingen. ARKIVFOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

Aareskjold som fyller 18 år i september, går på Haugaland Toppidrettsgymnas i Haugesund. Han har trena med 1.divisjonsklubben den siste tida og kontrakten var difor inga stor overrasking. — Det må nok meir styrke- og intervalltrening for å greia denne overgangen, seier stortalentet og bakspelaren med harde langskot

som sitt varemerke. I HHK vil han kjempa for proffkontrakt alt til neste sesong. Sommarferien tar han heime i Ølenvåg, men planen om tre til fire treningsøkter i veka er klar. Aarskjold aktar å vera godt førebudd når sesongoppkøyringa startar i august. — Det blir tøft å spela seg fast inn på laget i den første sesongen, seier vågsbuen som må vera innstilt på å spela ein del 3.divisjonskampar for Rival i komande sesong.


20

Man of Steel

TORSDAG 20. JUNI 2013

KINO

Fra Warner Bros. Pictures og Legendary Pictures kjem «Man of Steel» med Henry Cavill i rolla som Clark Kent og hans meir kjende alter ego, sjølve Supermann. For regien står Watchmenskaparen Zack Snyder. På rollelista er også Amy Adams som Daily Planet-journalisten Lois Lane og Laurence Fishburne som hennes redaktør Perry White. I rolla som Clark Kents adoptivforeldre møter ein Diane Lane og Kevin Costner. 

I «Man of Steel» må vår superhelt kjempa mot to andre overlevande frå planeten Krypton: den vondskapsfulle generalen Zod, spela av Michael Shannon, og hans like vonde partner Faora, spela av Antje Traue. Frå Supermanns opphavsplanet Krypton kjem også hans mor Lara Lor-Van og hans far Jor-El, ført til lerretet av Avelet Zurer og Russel Crowe. 

«Man of Steel» er ein episk og storslått ny film i eit actionfylt eventyr med ein av verdas mest kjente superheltar, meisterleg regissert av den amerikanske filmskaparen Zack Snyder.

Lever ut kunstnar

Rigmor Skogen Pents blei kunstnar som pensjonist etter eit langt og variert yrkesliv, blant anna som den første helsesøstera i gamle for første gong.

After Earth Tenåringen Kitai Raige (Jaden Smith) og hans legendariske far Cypher (Will Smith), krasjlandar og strandar på Jorda, 1000 år etter at nesten heile menneskets eksistens blei utsletta etter ein naturkatastrofe. 

Cypher er kritisk skadd og Kitai må ut på ei farefull ferd for å få signalisert etter hjelp. Han møter ukjent landskap, overutvikla dyrearter som nå herskar på jorda, og eit trugande ukjent vesen som slepte unna då dei krasjlanda. Far og son må lera seg å samarbeida og stola på kvarandre for å finna ut korleis dei skal koma seg heim igjen.

Rigmor Skogen Pents sommaren for å mala og dra sørover til Firenze vinterstid for å mala der (77) var ti år gammal nede. Nett slik som kunstnaren ho då ho visste ho ville bli møtte i Haugesund då ho var ei lite jente. kunstnar. No lever ho endeleg ut draumen sin, Kunsten å leva i nået 67 år seinare. Det var då Pents pensjonerte seg

som helsesøster i 2004 at ho endeleg fekk leva ut draumen sin. Rett Galleriet til Rigmor Skogen Pents nok utan bubil, men den draumen er variert med både portrett og har ho enda. naturlandsskap. Inspirasjonen kjem — Det er vanskeleg å leva av å vera av så mangt, kunstnar som yrke, både små og seier 77-åringen, og store ting som legg til at då skal har alltid levd i kunstnaren lar ein vera veldig god seg begeistra nået og tenkjer ikkje så og ha ei sabla god o g fo r u n d r a marknadsføring. a v. U n d e r mykje på framtid Sjølv trivest dama Skjoldadagane frå Skjold best med hadde ho å mala og teikna, og utstilling for sine likar ikkje å bruka tid sambygdingar for aller første gong. på å marknadsføra seg sjølv og ta i Draumen frå tiårsalderen var mot bestillingar og slikt. å reisa rundt i bubil i Noreg om — Det blir for mykje press av det, Sirianne Vikestad

Viser fram veteranbilane Målet er ikkje å komma fort fram, når hundre veteranbilar laurdag skal køyra frå Etne til Skånevik. Dei reknar med at turen tar rundt fem timar, og at folk vil komma til vegkanten å sjå når dei køyrer forbi. Grethe Hopland Ravn

Laurdag vil det bromma godt i Etne sentrum, for ikkje berre skal det arrangerast AmCar-treff på Saloonen, men Haugaland Veteranvognklubb skal også ha Vestlandstreffet 2013 på same tid. Begge arrangementa ventar rundt hundre køyretøy til bygda. Haugaland Veteranvognklubb er

vertskap for Vestlandstreffet 2013, og det er venta at gamle bilar skal komma frå både Bergen, Stavanger og Haugesundklubbane, opplyser Sigurd Eikemo som er aktiv i klubben Haugaland.

Hundre bilar Han kan opplysa at det er venta i

føler Pents og seier at ho malar det ho føler for og lar seg inspirera av. Om det vera seg eit portrett av ein sambygding frå Skjold med storfisk på kroken eller landsskapet ved feriehytta. — Eg har alltid levd i nået og tenkjer ikkje så mykje på framtid, og det har nok forma meg mykje som person og kunstnar. Dette har sitt opphav i ei tid då ho var berre barnet og var svært sjuk og låg isolert lenge frå andre. Den tida var veldig tung for unge Pents som då såg kort på livet. Ho trudde ikkje at ho skulle få oppleva den alderen ho er i no og har heile tida sett på kvar dag som ei gåve som ho takkar Gud for, morgon og kveld.

Imponerte sambygdingar Hennar livssyn og livserfaring kjem til uttrykk i kunsten hennar gjennom symbolikk og analogi, og ho får fram uttrykka i portretta på ein slik måte at ein ser at personen har


21

TORSDAG 20. JUNI 2013

rdraumen

e Vindafjord kommune. I helga stilte ho ut i Skjold Foto: sirianne vikestad

levd eit liv og ber på ei historie. Magnar og Elise Frøyland frå Skjold var innom under Skjoldadagane og fekk med seg galleriutstillinga. Og det var nettopp dei uttrykksfulle portretta som fengja dei. — Ein kan sjå at ho har utvikla seg frå tidlegare arbeid, seier Frøyland og synest at kunstnaren frå Skjold har måla mange flotte bilete. Kjell Egil Grunnaleite (34) likte best maleriet med namn «Skjoldabuen Edvin får stor fangst til middag», som er eit portrett av kunstnaren sin eigen nevø.

Tre moglegheiter i livet Tida mellom tiårs alderen og fram til no, har vore fullt av mykje spennande og utfordrande arbeid for Rigmor Skogen Pents, og ho ville aldri vore det forutan, jamvel om det ikkje var sjølve draumen ho levde i dei åra. Ho er utdanna sjukepleiar, radiotelegrafist utanriksfart og helsesøster. Som helsesøster heldt ho mellom anna på med hjarte- og kar-forsking for staten i ti

Arkivfoto: Elin Øvrebø

DET Skjer

Bill Booth er ein amerikansk roots-folk-rock musikar og låtskrivar. Musikkstilen hans blir ofte samanlikna med Mark Knoppfler. Han har gitt ut både soloalbum og fleire CD-plater. Den siste, New Land frå 2010, fekk strålande kritikkar både i radio og riksaviser. Den er ein oppfølgjar av Songs of the Land, som kom ut i 2006. På begge to skildrar han det sterke sambandet og røtene mellom Noreg og Amerika. Bill Booth er fødd i staten Maine i USA, og starta sin karriere på 70-talet og enda opp med base i New York. Som frilansmusikar, med fele, gitar og vokal, spela han med ulike band. Blant anna opna han konsertar for Willie Nelson, James Cotton Blues Band, Doug Kershaw og mange fleire amerikanske artistar. Han kom til Oslo gjennom samarbeid med ei rekkje norske artistar. Blant andre Åge Aleksandersen, Claudia Scott, Henning Kvitnes, Trond Granlund og mange fleire. Bill Booth har spela i Old River Saloon tidlegare. Laurdag er han tilbake på saloonscenen. Dei som er glad i ekte amerikansk roots-folk og rock musikk, har noko å gleda seg til. Same helg inviterer Wild Cat Van Truck i Haugesund til stort amcartreff med Old River Saloon som vertsskap. Rundt hundre bilar frå store deler av landet er venta og det er lagt opp til ei rekkje aktivitetar for store og små, blant anna ein mekanisk okse, ponniriding, salsboder og dans.

Marthe Bihelgas Skogen (9) er grand tante barnet til Rigmor Skogen Pents. Ho hadde også utstilling på Lensmannsgarden og bileta er tydeleg inspirert av dyrelivet. — Barneteikningar er dei ekta teikningane, meiner kunstutstillaren.

Nokre av bileta frå «herreavdelinga» som Rigmor Skogen Pents kalla det, då ho hadde utstilling på Lensmannsgarden i Isvik i helga. Desse er måla med size-sight metoden.

år og dreiv førebyggande helsearbeid i gamle Vindafjord kommune. — Det var eg og to andre som hadde ansvaret med å byggja opp helsetilbodet i kommunen på den tida, og me måtte starta opp frå ingenting frå 1971 til 1979, seier Skogen Pents og minnest det store arbeidet det var å gi vaksiner

til barn frå elleve ulike skular åleine, kvart år. Då ho vart pensjonist i 2004 tok ho sin tredje fagutdanning i kunstfagskole og ser på det som sin tredje moglegheit i livet. No går ho på teiknegruppe ein gong i veka og har fått fleire nye vener i kunstnarmiljøet i distriktet.

overkant 200 personar til treffet. Dei hundre veteranbilane startar frå Etne Senter laurdag føremiddag, og skal køyra ei rute frå Etne til Skånevik, litt utanom det vanlege. — Me startar med intervall, og det er rekna halvannan time frå første til siste bil og turen er rekna med å ta rundt fem timar.

unike bilane våre, seier Eikemo. Når dei er gjennom Stordalen og kjem til Kyrping, blir det nytt stopp på Kyrping Kro og Bensinstasjon. Den eldste bilen som skal vera med på denne turen er ein modell heilt tilbake til 1926, kan Eikemo opplysa.

Håpar folk vil sjå Per Magne Robberstad og bilen hans, ein 1946 modell Rover 10hp six light salon er klare for Vestlandstreffet kommande helg. 

Bill Booth i Saloonen

Først går turen opp til kraftstasjonen i Litledalen, der det er innlagt ein liten stopp. Deretter køyrer dei vidare over Grindheim, ned til Håfoss og gir seg ut på vegen mot Stordalen. — Eg håpar det blir ein del folk ute langs løypa vår, som stoppar opp og ser når me køyrer forbi med dei gamle og

Køyrer gamlevegen Frå Kyrping går turen vidare til Åkrafjordtunet. Her vil dei gamle bilane køyra på gamlevegen til Teigland, og når dei kjem fram, blir det ein pause på ein heil time. Turen vidare går til Skånevik over Håland og den gamle Tungesviksvegen. Når det endeleg kjem til Skånevik, er det truleg etter fem timars køyretid.

«Lesesommar» på biblioteka I år arrangerer for fyrste gong biblioteka i E t ne o g Skånevik «lesesommar» for alle barn og unge. Andre bibliotek, både i inn og utland, har arrangert liknande sommarlesnadar som har vorte svært populære. Om sommarferien byr på stygt eller fint vêr – det finst alltid gode bøker! Alle som oppheld seg i Etne eller Skånevik i sommar kan vera med. Ein samlar armband i ulike fargar etter kor mange bøker ein les. For kvar bok må ein skrive ei «bokmelding». Det gjer ein ved å krysse av og skrive nokre få ord på eit ark forma som eit postkort. Desse får du utlevert med boka. Bokmeldingane vert hengde opp på biblioteka. Slik kan ein sjå kva andre meiner om bøkene og kanskje få nokre lesetips? Ved skulestart vert det trekt ein vinnar blant alle deltakarane. Premien er ei lita overrasking frå biblioteket. Beste klasse vil også få ei overrasking. Dess fleire bøker du les, dess større sjanse er det for å bli trekt ut! Det er gratis å delta.


22

TORSDAG 20. JUNI 2013

DEBATT

Innleveringsfristar: Måndagsavisa: torsdag kl. 12.00. Torsdagsavisa: tysdag kl. 12.00. E-post: redaksjon@grannar.no Telefaks: 53 77 11 20

KLIFs inkonsekvente opptreden Sigmund Låte Daglig leder i Raunes Fiskefarm AS

KRONIKK Vår bedrift er nærmeste nabo til AF Decoms virksomhet i Vats. Vår fiskeoppdrettsvirksomhet ligger ca 30 meter fra der AF Decom nå klipper og brenner stålmodulene fra oljevirksomheten i Nordsjøen (Statfjord C lastebøye). Vi har måttet avvikle virksomheten på grunn av forurensningen fra naboen, fortrinnsvis på grunn av partikler som kommer fra luften. Det er derfor ganske oppsiktsvekkende når Signe Nåmdal i Klif i innlegg i TU bestrider at det har skjedd forurensning nærmest i det hele tatt fra AF Decoms virksomhet, og kritiserer Jakob Hatteland for ikke å holde seg til faktum. Nåmdal kommer selv med en rekke påstander som overhodet ikke er begrunnet og er faktisk i strid med dokumenterbart faktum. Hvorfor ikke forholde seg til dokumentert fakta, Nåmdal?  For det første har det vært en betydelig økning av giftstoffer i krabber i Vatsfjorden de senere år.   Det kan godt være riktig at det er giftstoffer i flere fjorder, men det skyldes ikke klimakrisen – slik Nåmdal antyder. Det som uansett er påfallende er at Nåmdal overhodet ikke tar i betraktning de spesielle forhold ved virksomheten til AF Decom, som i flere henseende er helt ulik virksomheten i annen industriell virksomhet og situasjonen i andre fjorder, og at giftøkningen her har skjedd i takt med utviklingen av virksomheten til AF Decom. Tilfeldig?  Det er en kjensgjerning at det stålet som kommer inn til Vats inneholder store mengder kvikksølv. Dette er dokumentert tidligere, men vi sender gjerne dokumentasjon til Klif igjen om dette. Dette erkjennes jo til og med i Klifs egen utredning om nedmontering av plattformene i Nordsjøen av 2010.  I henhold til de opprinnelige tillatelser skulle stålet komme inn med containere til miljøbasen etter å ha blitt bearbeidet på feltet i Nordsjøen, men etter hvert har plattformene kommet i sin helhet hvilket innebærer at skjærebrenning og klipping

skjer på miljøbasen og i stor grad utendørs. ganger med Klif, men har så langt ikke Et vesentlig problem er at da konsesjon fått dette kommentert. ble gitt fra forurensning-smyndighetene, Hvorfor?  Støvet som sprer seg fra ble denne gitt uten at det hadde vært noen skjærebrenningen, som er omtalt i faglig vurdering av kvikksølvproblemet. Proactima-rapporten, er i henhold til våre Hvorfor ikke? Selv om Klif overtok målinger imidlertid lite i forhold til det ansvaret for tilsynet av AF Decoms støvet som ellers forlates basegrunnen på virksomhet i 2011 og Nåmdal er påpasselig grunn av støvflukt ved vinden. med å presisere dette, kan ikke Klif   Og videre; enda verre: Vi har fraskrive seg ansvaret for forsømmelser på foretatt beregninger på grunnlag av vegne av andre forurensningsmyndigheter. de tall som vi har fått oss forelagt fra I så fall skulle det ha blitt «ryddet opp» når Proactima-rapporten, sammenholdt Klif overtok ansvaret. med opplysninger fra ConocoPhillips.   AF Decom har bestridt at det skjer Det er altså beregninger som bygger utslipp til luft i det på tall som AF Decom hele tatt, og dette og dets oppdragsgiver har Klif akseptert på ConocoPhillips selv har Hvorfor gjelder tross av store mengder kommet med. Disse meldinger til Klif med det forskjellige metodeberegninger viser at det bilder og film som viser utslippet som kommer fra det motsatte. Klif har krav til de forskjellige AF Decom inneholder f lere ganger skrevet aktører? bet ydelige mengder at de eneste utslipp giftstoffer, blant annet som kan ha skjedd kvikksølv. Beregningene, skjedde i forbindelse for utsetningene for med anleggsarbeidet ved utvidelsen av beregningene og kildene for beregningene miljøbasen i 2008/2009. At Klif nå i har vi redegjort for Klif våren 2012. Vi har ettertid påstår at de har kritisert AF overhodet ikke fått noen kommentarer fra Decoms utslipp til luft er for så vidt riktig, Klif. men det gjelder kun utslippet i 2008/2009,  Hvorfor? som ikke hadde noe direkte med skjæringen  Vi har i tillegg foretatt undersøkelser og klippingen å gjøre i det hele tatt. AF som også viser at det er sluppet ut  til Decom har selv uttrykt at eventuelle dels store mengder kvikksølv. Klif vil kvikksølvutslipp ikke usannsynlig kommer imidlertid ikke godta disse undersøkelser fra England. fordi man angivelig ikke har fulgt den   Og så kommer det inkonsekvente: undersøkelsesmetode som Klif mener Av en rapport fra Proactima av 31.12. man bør følge, uten i forklare hvordan 2011 som fokuserer på utslipp ved dette i så fall burde gjøres. Klif unnlater skjærebrenning, utarbeidet på oppdrag fra å kommentere at analyseresultatene som AF Decom selv, fremkommer det blant bestrides kommer fra ISO sertifiserte annet at det slippes ut så mye støv fra laboratorier. virksomheten at AF Decom hver eneste   Men så igjen inkonsekvensen: De dag feier støv fra basen og en gang i uken metodiske innvendinger som gjøres «vasker» basen. Det anbefales i rapporten gjeldende mot oss, vil gjelde også for den at AF Decom investerer ca 40-50 millioner metode som AF Decom og dets konsulent kroner i anlegg for å redusere støvutslippet NIVA benytter. Hvorfor gjelder det fra skjærebrenningen. Hvor mener Klif at forskjellige metodekrav til de forskjellige dette støvet kommer fra? aktører? Hvorfor skal det gjelde forskjellige   Og når hele miljøbasen feies hver metoderegler for forurenseren og andre dag, tror virkelig Klif at støvet da kun og strengere krav for de som ønsker å faller ned på selve baseområdet og ikke i være sannhetssøkende? Vi har stilt dette fjorden ca ti meter - ja, ti meter - fra der spørsmål til Klif et par ganger tidligere, skjærebrenningen og klippingen skjer. Og men ikke fått noen svar. hva med nabotomten til Raunes Fiskefarm  Nåmdal anfører at «Ettersom utslippene som ligger bare ca. 30 – til100 meter fra til luft kommer fra diffuse kilder og der skjærebrenning og klipping skjer, godt ikke punktutslipp, er det ikke vanlig å innenfor den radius fra utslippspunktet rapportere utslippsmengder, da dette hvor feiingen ellers skjer på baseområdet? ikke er praktisk mulig». Dette må bero Dette forhold har vi tatt opp mange på en faglig feilslutning. Mange byer i

Norge har målestasjoner for blant annet støvforurensning. Det er en enkel sak å sette opp slike stasjoner. Og, Klif har jo faktisk krevd slike metoder i sin nye tillatelse til AF Decom, uten at AF Decom så langt har oppfylt dette kravet. Klif har nå satt en utslippsgrense på 40 g Hg til vann og til luft. Hvordan har man kommet fram til dette tallet? Er det en faglig vurdering som ligger til grunn? Det er vår oppfatning at med de måledata som foreligger om kvikksølvholdig materiale som behandles hos AF Decom og de opplysninger som er fremkommet om kvikksølvholdig støv fra blant annet Proactima-rapporten, er dette en høyst urealistisk verdi. Hvorfor kan ikke Klif redegjøre for det faktumgrunnlaget som foreligger vedrørende giftstoffer som grunnlag for de vurderinger som gjøres og slutninger som treffes?   Jeg kunne kommet med enda f lere eksempler på K lifs inkonsekvente opptreden.  Det som vi ikke klarer å få helt «taket på» er hvorfor Klif alltid legger til grunn AF Decoms forklaringer om at alt det som er påvist av utslipp er så bagatellmessig at det ikke er å bry seg om. Vi har sendt bilder og filmer som taler sitt klare språk, som Klif da velger å se bort fra – også når AF Decom åpenbart er tatt «på fersken». Hvorfor? Min siste inkonsekvens: Klif har nå kommet med utslippskrav til luft, jf fornyet tillatelse av 13. mars 2013. Dette er positivt, selv om vi stiller spørsmålet til grensene som er satt og om målekravene ved utslipp er tilstrekkelige. Men hvorfor kommer Klif med dette først nå – og i det hele tatt hvorfor stille slike krav når Klif generelt har vært av den oppfatning at det ikke skjer utslipp til luft fra denne virksomheten i det hele tatt?  Metylering av kvikksølv i blant annet i fisk og krabber kan ta mange år, slik at det ennå kan ta noen år før vi uomtvistelig får se hvem som virkelig har rett på dette grunnlag. Vi vil da kunne få avdekket om Klif har forsømt sin tilsynsoppgave gjennom flere år.   Hvorfor ikke forholde seg til fakta, Nåmdal, og kun komme med generelle påstander uten nærmere begrunnelse og kildehenvisning når andre stiller spørsmål og kan dokumentere sine påstander, som blant annet Jakob Hatteland har gjort i sitt innlegg i TU, om hva som egentlig foregår ved AF Decoms såkalte miljøbase i Vats?

politiske standpunkt. Venstre har ein visjon om eit land der alle kan nyte stor fridom til egne val, men der ein samtidig skal ta vare på dei som ikkje kan, eller som ikkje bør, ta egne val. For å oppnå dette er det naudsynt at alle har ein stabil plattform dei kan velje frå. Difor er det naturleg for Venstre å satse på kunnskap, gjennom ein sterk folkeskule, som sikrar alle like moglegheiter. Venstre veit at om ein skal ha ein god skule, er det naudsynt med gode lærarar. Dei beste lærarane faktisk. No har me mange av desse beste lærarane. Det som er trist er at dei no druknar i eit uoverkommeleg byråkratisk system, fullt

helsetenestane dei treng er for mange. Det gjeld eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og tilbodet til rusavhengige. Venstre vil ha meir velferd der du bur, og at langt fleire helse- og omsorgstenester skal utførast lokalt. Me vil gi hjelpen nærast mogleg den enkelte borgar og pasient. Dette krev sterkare og større kommunar, sterkare lokaldemokrati og meir lokalt ansvar. Venstre vil satse på kunnskap, og oppfordrar alle til å gjere det same ved valet i september. Og i forbifarta, ta grøne val og vis varme. Då vert det så godt å leve.                Vebjørn Halvfjerdvik Vindafjord Venstre

I forbifarta For ei stund sidan gjekk kystkulturdagane i Sandeid av stabelen. Det er eit godt kulturelt arrangement, slikt er me gode på i Vindafjord. Eg gjekk diverre glipp av det heile. Fort gjort i forbifarta. Under desse dagane var det eit politisk innslag, der dei politiske partia fekk presentere seg gjennom ein kort appell. Dette er eit godt innslag, spesielt sidan det snart er val. Hyggjeleg at alle partia som vart inviterte kunne kome. Det er berre synd at ikkje Venstre vart invitert. Det vert Ikkje heldt noko nag, det er fort gjort å gløyme i forbifarta. Dimed tykkjer eg det er på sin plass, i forbifarta, å fortelje om Venstre sine

av skjema og rundskriv. Venstre vil auke statusen til lærarane, og sette ned eit råd for å gi lærarane betre tid til å vere lærarar, slik at dei slepp å vere kontorarbeidar, helsesyster, forelder og alt anna som ein lærar no må. S a m a n me d k u n n sk ap e r eit velferdssystem bygd på varme og rausheit viktig for å oppnå Venstre sin visjon. Me meiner eit velferdssystem best kan målast på korleis det tar vare på dei svakaste i samfunnet. Venstre meiner det i Noreg ikkje lenger er viktigast å gi litt pengar til alle, men å hjelpe enkeltmenneske som verkeleg treng det.  Historiene om alle som ikkje får dei


23

TORSDAG 20. JUNI 2013

NAV Etne NAV Etne har redusert opningstid i sommar. I perioden 24. juni til 18. august har vi ope mellom 10.00 og 14.00.

BOSS

Kjøp din bil hvor du vil - og la oss ta vare på den!

CONTAINARAR

Kjøp din bil hvor du vil Dette får duta hos Bosch Service - og la oss vare påCar den!

TLF. 917 24 665

Etne Containercervice As

u Full service til alle bilmerker - både bensin og diesel u EU-kontroll Dette får du hos Bosch Car Service u Oljeskift Alt arbeid av godt utdannede u Fullu service til alleutført bilmerker - både bensin ogmekanikere diesel u Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u EU-kontroll u Oljeskift u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr u Alt u arbeid utført av godt utdannede mekanikere Fornuftige priser u Bosch reservedeler medav samme eller tilsvarende kvalitet som original u Opprettholdelse nybilgarantien

Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil - og la oss ta vare på den! - og la oss ta vare på den!

HAGESTUER

u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr

Dette fårpriser du hos Bosch Car Service u Fornuftige Spør oss neste gang! Utleiebiler (person/varebil) Dette får duavhos Bosch Car Service u Opprettholdelse nybilgarantien

u Full service til alle bilmerker - både bensin og diesel Fulloss service alle bilmerker - både bensin og diesel u EU-kontroll Spør neste til gang! EU-kontroll u Oljeskift Oljeskift u Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere Alt arbeid utført av godt u Bosch reservedeler med utdannede samme ellermekanikere tilsvarende kvalitet som original Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Diagnostisering u Fornuftige priserav kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Fornuftige priser av nybilgarantien u Opprettholdelse Service klima/acav nybilgarantien u Opprettholdelse

Vi tegner, prosjekterer og søker for deg. KOSTNADSFRITT

Spør oss neste gang! Spør oss neste gang!

Avaldsnes B Visnesveien Telefon: 52 8

www.bo DP Filtertek Frakkagjerdv www.bo Telefon: 52 7 Aksdal Bil A Aksdalsvege Etne Servic Aksdal Bil A Telefon: 52- 7 Etnesjøen Aksdalsvege Telefon: 52 53 7 7 Telefon: Avaldsnes B Visnesveien Finnås Auto Avaldsnes B Telefon: 52 8 5437 Finnås Visnesveien Telefon: Telefon: 53 52 4 8 DP Filtertek Frakkagjerdv Førde Auto DP Filtertek Telefon: 52 7 Hanaleite 5 Frakkagjerdv Telefon: Telefon: 53 52 7 7 Etne Servic Etnesjøen -D5 Knapphus Etne Servic Telefon: 53 7 5576 Øvre-V Etnesjøen Telefon: Telefon: 52 53 7 7 Finnås Auto 5437 StordFinnås Biltek Finnås Auto Telefon: 53 4 Vabakkjen 1 5437 Finnås Telefon: Telefon: 53 53 4 4 Førde Auto Hanaleite -5 Sunnhordla Førde Auto Telefon: 53-- 57 Svortland 5 Hanaleite Telefon: Telefon: 53 53 2 7 Knapphus D 5576 Øvre-V Knapphus D Telefon: 52 7 5576 Øvre-V

Telefon: 53 4 Sunnhordla Svortland -5 Sunnhordla Telefon: 53- 2 Svortland 5

Telefon: 53 2

Kom med dine ønsker og vi hjelper deg med å finne den beste løsningen.

Kjøp din bil hvor du vil - og la oss ta vare på den!

Gå inn på www.tglass.no for flere bilder

Aksdal Bil A Aksdalsvege Telefon: 52 7

Telefon: 52 7 Stord Biltek Vabakkjen 1 Stord Biltek Telefon: 5314 Vabakkjen

5576 Øvre Vats - Tlf. 52 76 73 12 - hallgeir@knapphus.no

• Sommerhage • Hagestuer • Glasstak • Glassvegger • Glassoverbygg • Svalgang i glass

www.bo

åpningstiderDettei fårsommar: du hos Bosch Car Service 24. juni - 5. juli 7-16 8. juli - 26. juli 8-16 29. juli - 2. august 7-16 Ha ein fin sommar!

u Full service til alle bilmerker - både bensin og diesel u EU-kontroll u Oljeskift u Alt arbeid utført av godt utdannede mekanikere u Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr u Fornuftige priser u Opprettholdelse av nybilgarantien Spør oss neste gang!

5582 Ølensvåg Tlf: 53 77 54 00 bergesag@bergesag.no

www

Aksda Aksdal Telefon

Avalds Visnes Telefon

DP Fil Frakka Telefon

Etne S Etnesj Telefon

Finnås 5437 F Telefon

Førde Hanale Telefon

Knapp 5576 Ø Telefon

Stord Vabakk Telefon

Sunnh Svortla Telefon

Bygg varig og brannsikkert med mur og betong Ferdigbetong Fra Ølen, Kårstø Stord og Bergen Bestilling: 53 77 52 00

Bygg elementer Bolig, Næringsbygg, Landbruk. Sandeid: 52 76 13 95 NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale med Mesterbrev. NOREGS STØRSTE HUSBYGGJAR ER håndverkere I LOKALMILJØET DITT

Husene er basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg, Mesterhus arkitektteikna hus blir bygde avønsker lokale handverkarar. ombygg, sine påbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine med fagkunnskap og husdrømmen, og vivi gjør det med trygghet og faste Husasolid er håndverk. baserte Vipåoppfyller skreddarsaum som enkelt kan tilpasse dine behov. rammer. Vi tibyr mange hus, med men bare ett løfte. Det blir avtalt. Vi kombinerer dine ønske fagkunnskap ogsom solid handverk.

Vi oppfyller husdraumen, og gjer det med tryggleik og faste rammer. Vil tilbyr mange hus, men berre eit løfte. Det blir som avtalt. NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ

Bestill den store husboka vår gratis på www.mesterhus.no Mesterhus sine arkitekttegnede hus xx, bygges av lokale håndverkere med Mesterbrev. Adresse xxxx sted

Mur- og Hage -Forskalingsblokk -Basisblokk -Mini Trønder -Heller og belegg -TONA skorstein

Tlf: xx xx xx xx. Faks: xxkan xx xx xx. E-post: Husene er basert på skreddersøm som vi enkelt tilpasse dinepost@xxxxxxx.no behov. Nybygg, ombygg, påbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt. mesterhus.no 5574 Skjold

Tlf. 52 76 72 00 Fax 52 76 72 01 kv@kalstveit-vik.no www.kalstveit-vik.no Adresse xx, xxxx sted Tlf: xx xx xx xx. Faks: xx xx xx xx. E-post: post@xxxxxxx.no

mesterhus.no

Utsalg: Svehaugstemmen 3 - Haugesund tlf 52 72 65 90


HANNE SØRVÅG & STEFF NEVERS 24 LARS VAULAR • VALKYRIEN ALLSTARS • POLYESTER + DET STORE KORSLAGET INNANTE

TORSDAG 20. JUNI 2013

TRENG DU HJELP TIL REINHALD?

OLD RIVER SALOON:

etnemarknaden 1.-4. august KURT NILSEN • HAWK CHRISTENSEN • AMERIKALINJEN

Me tar gjerne jobben Bedrift eller privat Me finn den beste løysninga for deg Ta kontakt for eit uførpliktande tilbod Fikse Renhold as Postboks 16 5594 Skånevik

Tretjære av topp kvalitet til hytter og hus direkte til forbruker

4 dagar spekka med handel, fest og moro på Noregs beste marknad!

3570 Ål

Tlf. 481 00 245

Tlf. 3208 6330

hildegunn@fikse.as

www.espegard.no

220 UTSTILLARAR - POLITISK DEBATT - TRIALKJØRING - KINO GJETARHUNDOPPVISNING - SAUEKLIPPKONKURRANSE STOR MATMARKNAD - HESTEUTSTILLING - DYREUTSTILLING SKOG & LANDBRUK - ELIASBÅTEN - VIKINGCAMP FOR BORN MAGIENS MESTER - BONDESTOVA - TURNOPPVISNING LARSEN DANIEL – opplag 85.000 LUND ‘S TIVLOI - KUNST&HANDVERK OG EI REKKE ANDRE AKTIVITETAR..

Marknadsavisa

5574 Skjold Tlf. 52 76 21 00

VÅRT VERKSTED UTFØRER:

Marknadsavisa informerer om det som skjer under Etnemarknaden All etnemarknaden.no oginfo blirpådistribuert i veke 29 til husstandar i Etne, Vindafjord, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sola, Randaberg, Strand, Finnøy, Rennesøy, Sauda, Sveio, Stord, Fitjar, Bømlo, Kvinnherad, Odda, Ullensvang, Suldal, Hjelmeland, Utsira, Tysnes, Eidfjord, Jondal og Granvin.

■ Periodisk kjøretøy kontroll inntil 7500 (EU kontroll)

■ Hovedservice ■ Retting av karosseriskader ■ Reparasjon av bremser ■ Skifting av clutch

Ønskjer du å annonsere i Marknadsavisa?

■ Skifting av registerreim

Kontakt annonseavdelinga i Grannar på tlf. 53 77 11 00 eller annonse@grannar.no

■ Bilelektriske reparasjoner

Vakttelefon: 41 45 60 60

Annonsefrist: Fredag 21. juni

FERIEKUPP I FK BUTIKKEN! GASSGRILL

SPAR 500,-

SPAR 1000,-

GRESSKLIPPER VIKING MB 248 T

2490,2490(2990,-)

FUTUR QUATRO ALPES

FERIEKUPP PÅ HAGEMØBLER! OPPTIL

35%

Bobil utleie

■ Veihjelp, hvor vi har avtale med: • Viking Redningstjeneste • NAF • Alle forsikringsselskap

A&B ANDREASSEN Maskin as

Vikedal, mob. 922 22 118, 950 58 745

Graving - Transport - Sprenging Natursteinmuring Sal av grusmasser, utleige av bosscontainer/minigraver/minidumper

MED 4 BRENNERE + SIDEBRENNER!

1995,1995-

RABATT

(2995,-)

BÅLPANNE

ESPEGÅRD 50 CM M/GRILLRIST

FK TOPPBARK NY KOMPAKT UTGAVE!

1199,1199-

50 LITER X 5

5 sekker!

VÅR EGEN KVALITETSBARK!

229-,229

kr. 2998,-

5x50 liter

FK Etne Tlf. 53 77 11 30

Sentrum, Ølen - Tlf. 53 76 80 52


25

TORSDAG 20. JUNI 2013

Feriestengt Hytter og båter til leie ved Åkrafjorden Vi har nå ledige sesongplasser

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for nett for overføring av vassboren varme i Ølen - Vindafjord kommune

eg har ferie veke 29, 30 og 31.

God sommar!

www.kyrping-camping.no Tel 975 65 138

Tlf. 52 76 54 67

Ottar Skjold Maskin as

Knapphus • 5576 Øvre Vats • Tlf. 908 46 284

Graving

Transport

Sprengning Natursteinsmuring

Grannenytt Send oss gratulasjonar og familienytt via MMS tlf. 957 60 378, www.grannar.no e-post: post@grannar.no Kr. 100,- pr bursdagshelsing Ferie frå

4. juli - 5

TEKST TILPASSES TEKST TILPASSES LOKALE FORHOLD! LOKALE FORHOLD! Grus • Pukk • Sand MALING SENTRALSENTRAL-

. august

.

STØVSUGER STØVSUGER HG1930 PLUS

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informera om at Omega areal AS skal utarbeide forslag til reguleringsplan for nett for overføring av vassboren varme i Ølen. Innanfor det viste området skal det fastsetjast trasear for røyr for vassboren varme, med tilhøyrande fyringsanlegg i området ved Fatland slakteri. Området er i kommuneplanen sin arealdel sett av til bustadføremål, næringsføremål, tjenesteyting, idrettsanlegg og sentrumsføremål. Det meste av området inngår i tillegg i gjeldande reguleringsplanar Vindafjord kommune har konkludert med at planen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing(KU). Oppstartvarselet er også lagt ut på heimesida til Vindafjord kommune og Omega areal, vindafjord.kommune.no og omegaareal.no. For nærare informasjon kan du kontakta Omega areal AS, tlf. 469 82 007. Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet kan sendast til Omega Areal as, Kvassen, 5582 Ølensvåg eller epost: areal@omega.no - innan 12.08.2013.

www.omegaareal.no Tlf. 975 40 000

HG1930 PLUS

Kraftig motor på 1900 W gir krefter i overflod. Er utstyrt med mykstart som

LIG GAR A IFT KR KOMPRESSOR

SUPERTILBUD

S

I NT

12

Perfekt til bruk med dykkertpistol for listing, spikring av panel og MDF plater mm. Lett å transportere. ÅR Perfekt til bruk med dykkert6 liter. 1,5 hk. 8 bar

KOMPRESSOR

pistol for listing, spikring av På farge panel og MDF plater mm. og glans Lett å transportere. 6 liter. 1,5 hk. 8 bar

990

Antirustbehandling av personbilar, bobilar, lastebil og buss

990

2990

Butinox Futura 10 l. DEKKBEIS OG MALING KUN

849,-

pr. spann

SLANGESETT Basic for sentralstøvsuger 8 meter sugeslange med

bryter i håndtaket. Vi har bredt på/av utvalg Leveres komplett med teleskoprør, kombimunnSLANGESETT i malerkoster, stykkeruller, og møbelmunnstykker Basic for sentralstøvsuger meter sugeslange med tildekkning,8på/av tape osv. bryter i håndtaket.

LADY EASY CLEAN VEGGMALING For tørre rom. Lett å påføre, spruter ikke. Dekkgaranti, maks 2 strøk. Meget luktsvak. Suveren vaskbarhet, gir en flekkavvisende og skjoldfri overflate. Meget slitesterk. Glans 10. 3 liters spann

Medlem av:

forlenger motorens Kraftig motor på 1900levetid W girbetydelig. krefter i Støvbeholder på hele liter. som overflod. Er utstyrt med 30 mykstart Leveres motorens med 6 års motorgaranti forlenger levetid betydelig. Støvbeholder på hele 30 liter. Leveres med 6 års motorgaranti

LADY EASY CLEAN VEGGMALING

1290

Leveres komplett med teleskoprør, kombimunnstykke og møbelmunnstykker

ELEKTRISK 1290

10% på alle utstillte TV

329 Steinsland Næringspark 5585 Sandeid tlf. 99 55 77 99 - post@suldal-billakering.no

potetbilen setuSrisftoer inviterer til POTETFEST med Norges klart beste poteter!

For tørre rom. Lett å påføre, spruter ikke. Dekkgaranti, maks 2 strøk. Meget luktsvak. Suveren vaskbarhet, gir en flekkavvisende og skjoldfri overflate. Meget slitesterk. Glans 10. 3 liters spann

329

Coop byggekonto - en enkel måte å betale på

Bli medlem se coop.no

Tilboda gjeld kun Coop Byggmix Ølen man - fre 9-19 lør 9-15

Ta kontakt med Steinar Frønsdal, 982 29 348, eller kyrkjekontoret, 53 77 11 70.

Tilbudene gjelder i perioden 20. okt - 25. okt. Coop byggekonto - en enkel måte å betale på

Bli medlem se coop.no

Bryne • Randaberg • Sola 9-20. (9-18)

songen

Knallgode pimpernell (store 47-70) ...... 10 kg. 95,Knallgode beate (47-70) ......................... 10 kg. 95,Kjempegode Astrix (store 47-70) ........... 10 kg. 95,Supergod murgulrot 2 kg./ 4 kg./10 kg. Store ferske gårdsegg (brett á 30 stk). ........... 50,nye norske tomater pr. kg ..................... 10,nye norske grønsaker. Kålrot, blomkål etc. potetbilen kjem til Ølen v/pizzabakeren fredag 21. juni kl. 14.00 –16.30 Kom og prøv Norges klart beste poteter fra ”den riktige potetbilen” frå Jæren Prøv den knallgode Beate-poteten med lyserød skallfarge, mild, men hvit og delikat i kjøttet. Husk at på denne årstiden er Pimpernell knallfin og jeg har denne gangen med det fineste partiet Pimpernell som noen gang har vært i Norge. Kom og få en smaksopplevelse du seint vil glemme.

2013

Byggefirma Dommersnes & Larsen AS holder til på Dommersnes industriområde i Vikebygd, her har vi kontorer og lagerbygninger. Bedriften ble etabert i 1994. Vi er i dag 20 ansatte. I tillegg har vi 2 lærlinger og 5 fast innleide fagpersonell. Vi har en dyktig og stabil arbeidsstokk. Dommersnes & Larsen AS utfører mange typer byggeoppdrag, vi bygger det meste. Vi utfører oppdrag på hele Haugalandet og ellers rundt om i distriktet! Har du byggeplaner - ta kontakt så skal vi sammen få realisert dine planer fram til ferdig bygg!

Husk at Potetbilen garanterer helt ferske miljøegg, maks 4 dager fra verpedag! PS! På denne årstiden er forskjellen på mine poteter og andres enorm!

Mobil 901 22 413 - Bankterminal

DUGNAD

Det nærmar seg! 1. september vert den nye ”Etne kyrkje” vigsla med stor festgudsteneste. Me er svært takksame for alle som har hjelpt oss i arbeidet med å koma dit. Men før me er heilt i mål, treng me litt meir hjelp. Uteområdet skal opparbeidast, kyrkja skal malast utvendig og vaskast innvendig. Har du høve til å gje oss ei hjelpande hand, seier vi takk!

Tlf. 53 76 91 55 • 5568 Vikebygd post@bdl.no • www.bdl.no

VESTLANDSTREFFET Etne-Skånevik 22. juni

Velkommen for å se et stort og variert utvalg av gamle biler. Bilene stilles ut ved Etne senter, der starten er kl 11.00 med ankomst i Skånevik ca. kl 16.00. Løpet går via Mosvingen opp Litledalen til kraftstasjonen, med en liten stopp. Kjører så videre og ut på E134 ved Håfoss. Vi tar en stopp på Kyrping Kro og Bensinstasjon ca kl 12.00, før vegen går videre på gamle Åkrafjordveien til Åkrafjordtunet, der det blir en stopp på 1 time. Tilbaketuren går over Håland og gamle Tungesvikveien til Skånevik ca kl 16.00. Møt opp langs ruten og se mange unike og fine biler. Den eldste fra 1926.


26

TORSDAG 20. JUNI 2013

VURDERER DU EN

RundballepRessing og Raking utføres!

Trond berge 5582 Ølensvåg

tlf. 909 33 737

Rubrikkannonser Hus/leiligHet søkes Ektepar søker hus eller leilighet. 1 soverom. Strekningen ØlenØlensvåg. Sikker betaler. Tlf.908 30 812/997 90 882. Hus/leiligHet søkes Familie på 3 søker hus eller leilighet. 2 soverom. Strekningen Ølen-Ølensvåg. Sikker betaler. Tlf.908 30 812/997 90 882. HYBEL TIL LEIE Delveis møblert hybel til leige sentralt i Etne, like ved Skakkesenteret / Etne vgs. Internett og vaskemaskin inkludert. Mob: 481 01 565 Vedsekker til salgs. Tørr blandingsved, 60 l sekker, kr 65 pr sekk. Tlf. 901 01 308 Din lokale PC-Doktor! Einar Fjeldheim - Ølen www.fjeldheim-data.no Tlf. 465 43 780

Godt hjorteterrenG ønskes leid 2013-sesongen og gjerne for flere påfølgende sesonger. Tlf: 976 62 380 Tore Sivertsen maler ledig for oppdrag. Tlf. 902 60 790 Hytte i Ryfylke ved sjøen i sommar for liten eller stor familie. Tlf. 913 08 972 LiftutLeige 17 meter m/ knekk + minigraver. Kan bringes. Tlf. 412 26 379/900 36 617 www.bjblikk.no - din lokale blikkenslager Vi hjelper med forskjellige ting. Utfører malingsarbeid, reparasjoner, gartnerarbeid, muring og støyping med meir. Kontakt Sandvik Gard Tlf. 916 71 790 STILLASUTLEIE Enkelt, trygt og billig www.etnestillas.no eller 481 01 565

TIL KYRKJE

VARMEPUMPE? Vi kjører i disse dager ein kampanje på alle våre varmepumper, med rimlige priser fra

kr 13.990,-

Tlf: 965 00 707 / 950 08 601 www.vika-vps.no

FETVEIT BRØNNBORING

975 12 676 • Vannboring • Energiboring

Gratis befaring. Service og reprasjoner på alle typer varmepumper.

• Horisontalboring • Fundamentering

søndag 23. juni Skånevik kyrkje kl. 11 Gudstjeneste v/ Harald Grønnevik og Gjermund Lygre. Dåp. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Mali.

Konkurransedyktige prisar

Hus/leiligHet søkes Familie på 5 søker hus eller leilighet. 4 soverom.Strekningen Ølen-Ølensvåg. Sikker betaler. Tlf.908 30 812/ 997 90 882. Treng du heimehjelp? Svein`s heimeservice. Ditt private alternativ. Hjelper deg med praktiske gjøremål. Tlf. 994 52 110 www.heimeservice.no Hus/leiligHet søkes Enslig søker hus eller leilighet. 1 soverom.Strekningen ØlenØlensvåg. Sikker betaler. Tlf.908 30 812/997 90 882. Ny kjellarleilighet Lys og fin til leige i Etne. Ca 80 kvm. Eigen inngang. Tlf.950 83 302 etter kl 16.00. Hytte m/naust og strandline. Hytte bygd 1972 i Sandvik på Skånevikstranda i Etne kommune vurderes solgt. Visning laurdag 22. juni kl. 13-15 og sundag 23 .juni kl. 14-16. Sjå elles Finn kode: 42241287. Ta gjerne kontakt på tlf. 991 01 751

Minilager, etne! Låsbare lagerboder til leige i Etne. Tlf. 975 79 870

Men ikkje nok med det;

Vanngaranti www.fetveit-bronnboring.no e-post: bjorn.fetveit@online.no

Skånevik Teater presenterer:

annonse@grannar.no

EMIL

i Lønneberget!

Pippi Langstrømpe har lova å koma og helsa på, før ho seglar ut på dei 7 hav saman med venene herr Nilsson & Lilla Gubben!

Dagane 11.-14. juli blir fyllt med heile 7 framsyningar frå torsdag til sundag:

Torsdag 11. juli: Premiere kl.17 Fredag 12. juli: Kl. 14 & kl.17 Billetter på scanticket.no

Laurdag 13. juli: Kl. 14 & kl. 17 Sundag 14. juli: Kl. 14 & kl. 17 Meir info: www.pippifestivalen.no

www.etnecup.no

21. - 23. juni Velkommen til alle som kjem til Etne i helga for å være med på EtneCupen. Me ventar på dykk og håpar de får ei fin helg. Søndag kl. 13.00: Finale gutar 14 år Tonganevegen vert stengd ved Etne stadion - Engeleiren. Det vert høve å køyre til eigedommane og Old River Saloon. Vegen vert stengd på følgande tider under Etnecup : Fredag mellom 16.00 - 20.00 Lørdag mellom 08.00 - 20.00 Søndag mellom 08.00 - 14.00

Våre gullsponsorar 2013


27

TORSDAG 20. JUNI 2013

skakke

senter for skule • idrett • kultur

KINOPROGRAM SØNDAG 23.JUNI 17.30: Ernest og Celestine alle, 1t19m 18.30: After Earth 11 år, 1t39m 19.30: Man of Steel 3D 11år, 2t22m 20.30: Man og Steel 2D 11 år, 2t22m

4. - 6. juli 2013

KULTURPROGRAM Opningstider på Skakke i sommar 24.06 – 31.07 Tirsdag og torsdag kl 10.00-15.00

vamp jan toft m/

Info og billett: www.etne-kulturhus.no Tlf. 53 75 64 36

11. - 14. juli 2013

Lesesommar …for barn og unge

BETH HART

Biblioteka i Etne og Skånevik

Lån og les bøker, samla armband, skriv bokmelding, vinn premie til deg eller klassen din…

Kom innom og ver med!

fairport convention

(UK)

bigbang

A1 GRAFISK IDE - ØLEN

www.rootSfeStival.no

li 17. - 21. ju

Pakkers

ONSDAg 17. JULI: Kl 15-20 Motordag på Vikedal Motorbane. TORSDAg 18. JULI: Sommardisko på Vikedal Bygdahus 1.- 4.klasse kl 19-21, 5. klasse og oppover kl 21-23. FREDAg 19. JULI: Motbakkeløpet

Hestanipen opp. Mosjonsklasse kl 15, aktiv klasse kl 17. Sommarfest i Vikedal Båthavn kl 20.30-02.00. Hovudtelt: Pakkers – Leif & Kompisane Molotelt: Ingvald Alvseike. LAURDAg 20. JULI: kl 11-16 Sommarmarked i Vikedal Båthavn. Utstillingar, matsal, hesteskyss og underhaldning for store og små. Kl 13-16 Fiskefestival. Kl 20.30-02.00 Sommarfest i Vikedal Båthavn Hovudtelt: Uthuset - Stage Dolls Molotelt: Ingvald Alvseike SØNDAg 21. JULI: Sommarbingo på Vikedal Bygdahus kl. 19.00 VIKEDAL Eli O. Utvik

Kjøp billetter på ScanticKet.no www.SommarfeStivalen.no følg oSS på facebooK Markedsavdeling

Dir: 51 11 17 23 Mob: 99 61 33 22 Tlf: 52 71 72 73 Fax: 52 71 72 72 e-post: eli@radiohaugaland.no www.radiohaugaland.no

Avd. Skånevik: Måndag 16.00-19.00

Etne bibliotek www.sunnbib.no

i Vikedal

Stage Dolls Leif & Kompisane

VINTAGE TROUBLE

følg oSS på facebooK

SommarfeStivalen

A1 Grafisk Ide - ØLEN

Hovudbiblioteket, Etne: Tysdag 13.00-19.00 Torsdag 10.00-15.00

...valkyrien allstars m/

Reverend Peyton´s Big Damn Band (US), Valkyrien Allstars, Ida Jenshus, Real Ones, Rita Eriksen, Daniel Norgren, Razika, Knut Reiersrud, gunnartoft, Bergen Mandolinband, Tom Roger Aadland, Meg og Kammeraten min, Fliflet & Hamre, Yuma Sun, Pakkers-trio, Vindafjord Kulturskule, Level 6 Kjøp billetter på ScanticKet.no

Sommarope: (24. juni - 18. august)

IAN HUNTER

CURTIS SALGADO

NORA JEAN

DEF LEPPARD (US) - BETH HART (US) - VINTAGE TROUBLE (US) - IAN HUNTER & THE RANT BAND (UK) - CURTIS SALGADO (US) - TRAMPLED UNDER (US) - VIDAR BUSK & HIS BUBBLE OF TROUBLE (N) - BJØRN BERGE (N) - NORA JEAN (US) - JOHNNY HOY & THE BLUE FISH (US) - ROY ROGERS & DELTA RHYTHM KINGS (US) - REIDAR LARSEN (N) - CHRIS THOMPSON & MADS ERIKSEN BAND (UK/N) - ERJA LYYTINEN (FIN) - HUNVåre samarbeidspartnere GRY JOHN (N) - DELTA BLUES BAND (DK) - DIG DEEPER (N) - MALVIN NØSEN & THE COMPANY (N) - YNGVE & HIS COMPANY (N) - JAN FLAATEN BAND (N) - HEREIDE & THE BLUESGANGSTERS (N) - ROBERT TAYLOR BLUES BAND (N) - ERIC “SLIM” ZAHL & THE SOUTH WEST SWINGERS (N) - STINA STENERUD & HER SOUL REPLACEMENT (N) - TIEBREAKER (N) - TALE (N)

Våre samarbeidspartnere

scanticket.no skaanevik-blues.com facebook.com/skaanevikblues

Etne - Tlf 975 24 667 oldriver@saloon.no www.saloon.no 21/6 - 23/6 AMCARTREFF LøRDAg 22/6 KL. 22-02

BILL BooTH 29/6 Clutter Billies 20/7 Tony M ETNEMARKNADEN 1.-3. aug. - Hawk Christensen

- Amerikalinjen - KURT NILSEN

Stor bubilcamp

Konfirmantundervisning Lyst å gå litt dypere inn i den kristne læren? Lyst å bli del av et kjekt fellesskap med sosiale aktiviteter? Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) tilbyr konfirmantundervisning som tillegg eller som alternativ til undervisningen i Den norske kirke. Oppstart i september. Kontakt: hbrekka@lvs.no for brosjyre og mer informasjon!


28

TORSDAG 20. JUNI 2013

Feriedekka treng meir luft

Lufttrykket i dekka må aukast når bilen blir lasta full i sommarferien, er ekspertrådet. Lågt lufttrykk gir auka bremselengde og dårlegare veggrep. — Med fullt bagasjerom og heile familien om bord, er det viktig å justera lufttrykket. Tyngre bil krev høgare lufttrykk, fastlår Katrine Køste, produktsjef i Vianor. Ho meiner at 10 til 15 prosent auka lufttrykk ved større last er ein god regel. Dersom tilrådd lufttrykk er 2,5 bar, skal ein fullasta bil ha 0,25 til 0,40 bar meir. Først og fremst av omsyn til sikkerheit og kjøreeigenskap, men også for å sørgja for best mogeleg biløkonomi.

Kryssord Hjerne- Ut- Nasjon Også slag vekst kalla

Bile

Fisk

Gale

Sentrum

Sleikje Ari seg beidet

Lavine

Stat Fest

Instrument

Over

Daska

Pico

Uvanlege

Konj.

Via

Via

By

Straks

Sluttord

Like

Note

Til hest

Ovring

Vekk

Regn

Styre

Krypdyr

Vekk

Essa

Teppe

Elva

Nummer

Karakt.

9525

Kona

Lækjar

Namn

Brygge

Simple

Like

Parat

Namn

Namn

Viser

Pron.

Like

Egge

Hast Drikk Ny

Plante

Tid

Drikk Klar

Spørje Radius

Fisk

Like

Tynn Vekt Brosje 1000 Utløp

Sølv

Kv. namn

Meter Plass

Landhandel

Ukjend Inf. merke

Tilbygg

Inni

Representanten

Midtlinja

Væske

Fuglar

Snadde

Drikk

Konge

Flyselsk. Elv

Riste

Rar

Fisk

Dyr

Skri

Kutte

Karakter

Igjen

Merk!

50 Svar

Korting

Rekke

Nano

Kryssord løysing A S S B I S Æ T E G R E V A D A T I M P U L S E S A U T B A S R Y D E E I K B E V E R U N A G S E N T R R E A E V E L S K

Sudoku lett Å T T I T R E A L A S K A T L E R K

U I G O D T O R Ø E I N S L C I L I A A D T T U E N N O B L E T R E V E T U N E T L A K N I S T E S K E I K E T E L S E L E P R I M V I T O D R E L E D E N A K K A V R O E O R O N P R I

E K S E G E S E N

S A N E N O D I G E N S E S A L Y F L H I E Ø R N A G E U R N A E L E N E M A G G R U P U L A B R E S I Ø R F R O I L B T N E I N S E S S

U I T M G E O R E N N N A G E S T O K I S J L E D O J V U T E P E R Å R A L B A B O T E D D Ø R E

AA

Sudoku vanskeleg

7 5 5 4 6 8 7 1 2 4 6 2 3 7 5 1 9 3 2 6 1 8

7 5 5 4 6 8 7 1 2 4 6 2 3 7 5 1 9 3 2 6 1 8 4

3

Konj.

Temaet

Hypotese

E K K O L A B L A V I K N E I D U P I B R U P I O N S V

Dikt

Tre

Fryse

Aula Nasjon Meister skap

Teppe

Spele

Leit

Skrinne

Stifte

Humre

Slede

Interj.

Fase

Tanke

Stabel

Like

Tone

Like

Kølle

Trinn

Dyr

Hær

Fe

Ø

Selen

Hast

Smidig

Rovdyr Merknad

Verke- Tjukke leg

Tonefall

Idrett Gudinne

By

Høgstemd

Bastante

Strå

Leikar Sjølvbedrag

Eigarslekt

Svarord

Nasjon

Bøker

Lømmel

Ledd Vittig spott

8

4 3

8


29

TORSDAG 20. JUNI 2013

TV

tv

-program

ukens

Stor gratiskonsert

Nordens største gratiskonsert med de beste artistene fra inn- og utland, direkte fra Rådhusplassen i Oslo. På scenen står bl.a. Kaizers Orchestra, Madcon, Margareth Berger, Kurt Nilsen, Eva & the Heartmaker og mange flere. Programledere er Kåre Magnus Berg og Aishath Afeef (bildet). NRK1 fredag kl 21.25

Sommeråpent seiler langs norskekysten

Sankthans-feiring på brygga i Sandefjord

Sommeråpent byr på sommerens store TVeventyr. NRK seiler med MS Sjøkurs langs hele norskekysten i sommer, fra Oslo til Kirkenes og tilbake igjen. Tore Strømøy, Nadia Hasnaoui, Ingerid Stenvold, Dan

Børge Akerø, Anne Rimmen, Kåre Magnus Berg og Ingrid Gjessing Linhave skal lede sommerens sendinger, og seile innom tilsammen 38 havner langs hele norskekysten. I kveld starter vi i Oslo. NRK1 lørdag kl 21.45

TV 2 og Redningsselskapet ønsker å skape hyggelig bryggestemning på selveste sankthansaften. Programleder Peter Moi Bubresko, kjent fra God Morgen Norge, vil sammen med musikalsk vert Bjarne

Brøndbo og husorkesteret Hans Orkester underholde med gjester og musikk på brygga i Sandefjord. Vi markerer Sankthans og midtsommer med å feire sjøen, båtlivet og livet langs kysten. TV 2 søndag kl 21.45

FREDAG 21.6 07.00 Morgensending 14.00 NRK nyheter 14.05 Gintberg i utkanten (r) 14.35 Bondi Beach (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Folk: En smak av skjærgård (r) 15.50 Billedbrev (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Ville og vakre Kina (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Høydepunkter Morgennytt 17.30 Oddasat 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Ville og vakre Kina (r) 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge rundt 20.05 Prins Philips mor – et stormfullt liv 20.55 20 spørsmål (6) 21.25 VG-lista Topp 20 fra Rådhusplassen 23.00 Kveldsnytt 23.15 Lulu og Leon (10) 23.55 Hugh Laurie – reseptfri blues frå New Orleans (r) 00.45 Nattsending

09.50 Morgensending 13.25 Midt i naturen: Uganda (r) 14.25 Skattejegerne (r) 14.55 Vår aktive hjerne (r) 15.20 Jessica Fletcher (r) 16.05 Med hjartet på rette staden (r) 17.00 Derrick (r) 18.00 Dagsnytt atten 19.00 Skattejegerne (r) 19.30 Et møte med Nord-Korea (r) 20.00 Street of dreams (r) 21.00 Nyheter 21.10 Hemmelige svenske rom (r) 21.25 Den amerikanske borgarkrigen (7) 22.15 Prins Harry i Afghanistan 23.10 Kvinnen i vinduet. Am. thriller fra 1944. 00.45 Treme, New Orleans (r) 02.15 Oddasat – nyheter på samisk (r) 02.30 Distriktsnyheter (r)

06.00 Morgensending 13.10 Supernanny (r) 14.05 Hage på stell (r) 14.30 Hus til salgs (2) 15.00 Livet på Kastrup (7) 15.30 Last Man Standing (r) 16.00 Home and Away (180) 16.30 Home and Away (181) 16.55 Forstadsliv (13) 17.25 En moderne familie (15) 17.55 Karl & Co (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Villdyrlegen (r) 20.00 Sommertid med Katarina og Øyvind (9) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Mord og mysterier (7) 22.40 Mord og mysterier (8) 23.40 Eurojackpot trekning (21) 24.00 Sommertid med Katarina og Øyvind (r) 00.55 Dag (r) 01.25 Nattsending

06.00 Morgensending 10.00 Frasier (r) 10.30 Frasier (r) 11.00 M*A*S*H (r) 11.30 M*A*S*H (r) 12.00 Alligatorjegerne (r) 13.00 Duck Dynasty (r) 13.30 MacGyver (r) 14.30 Whacked Out Sports (r) 15.00 Alligatorjegerne (r) 16.00 Duck Dynasty (r) 16.30 Punk'd (r) 17.00 Scrubs (r) 17.30 That '70s Show (r) 18.00 Alarm 112 – På liv og død (r) 19.00 Vettskremte pøbelunger (r) 20.00 Risky rekefiske (8) 21.00 Top Gun. Am. actiondrama fra 1986. 23.05 Criminal Minds (r) 24.00 Blue Mountain State (r) 00.25 Blue Mountain State (r) 00.55 Pacific Blue (r) 01.50 Nattsending

06.00 Morgensending 12.50 Cougar Town (r) 13.15 Happy Endings (8) 13.45 America's Funniest Home Videos (r) 14.15 Den syvende himmel (r) 15.15 The War at Home (r) 15.40 Christine (r) 16.10 Cougar Town (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Friends (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 Cougar Town (6) 19.30 Kongsvik ungdomsskole (r) 20.00 So You Think You Can Dance (4) 22.00 The Graham Norton Show (10) 23.00 Castle (r) 23.55 Signs. Am. science fiction-drama fra 2002. 01.55 Nattsending

06.00 Morgensending 08.20 Psyk forandring (r) 09.10 Oprah (r) 10.10 Dr. Phil (r) 11.05 Dr. Phil (1881) 12.00 Luksusfellen Sverige (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 Top Model USA (r) 15.00 Gordon Ramsay rydder opp (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 NCIS (r) 17.30 Bones (r) 18.30 Luksusfellen Sverige (r) 19.30 Hele Sverige baker (r) 20.30 How I Met Your Mother (r) 21.00 How I Met Your Mother (r) 21.30 Bad Boys. Am. actionkomedie fra 1995. 23.40 Mars Attacks! Am. actionkomedie fra 1996. 01.30 Leatherheads. Ty./am. komedie fra 2008. 03.30 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 Simpsons (r) 12.30 Simpsons (r) 13.00 Kongen av Queens 13.30 Kongen av Queens 14.00 Two and a Half Men (r) 14.30 Family Guy (r) 15.00 Family Guy (r) 15.30 Simpsons (r) 16.00 Simpsons (r) 16.30 Kongen av Queens 17.00 Kongen av Queens 17.30 How I Met Your Mother (r) 18.00 How I Met Your Mother (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Simpsons (r) 20.30 Simpsons (r) 21.00 American Dad (21) 21.30 American Dad (22) 22.00 American Dad (23) 22.30 American Dad (11) 23.00 Hæla i taket. Am. komedie fra 1982. 00.40 Nattsending

09.50 Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.05 Distriktsnyheter 13.25 Hovedscenen (r) 14.55 Skattejegerne (r) 15.25 Prins Harry i Afghanistan (r) 16.20 Kunnskapskanalen 17.30 På tro og Are (r) 18.00 Zindagi Na Milegi Dobara. Indisk eventyrkomedie fra 2011. I rollene: Naseeruddin Shah, Hrithik Roshan, Katrina Kaif. Regi: Zoya Akhtar. 20.35 Glimt av Norge: Sørlandsseilas med Mathilde (r) Norsk dokumentar. 20.50 FIFA Confederations Cup. Italia – Brasil, direkte fra Salvador i Brasil. Kommentatorer: Andreas Stabrun Smith, Egil Olsen. 23.00 Virkelighetens Atlantis (r) Br. dokumentar. 23.50 Filmens historie (r) 00.55-01.47 Den amerikanske borgarkrigen (r)

06.00 Morgensending 11.00 Bonanza (r) 12.00 Sommertid med Katarina og Øyvind (r) 13.00 Sommertid med Katarina og Øyvind (r) 14.00 Sommertid med Katarina og Øyvind (r) 15.00 Kongelige hoffleverandører (r) 16.00 God kveld Norge 16.30 The Truth About Cats and Dogs. Am. komedie fra 1996. 18.30 Nyhetene 18.50 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Allsang på grensen (r) 20.30 Agnetha Fältskog: Helt privat 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Hvaler (r) 22.50 Invictus. Am. drama fra 2009. 01.35 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 M*A*S*H (r) 14.00 M*A*S*H (r) 14.30 M*A*S*H (r) 15.00 Før kampen 15.25 Fotball: Tippeligaen. Vålerenga – Molde 1. omgang. 16.20 I pausen 16.30 Fotball: Tippeligaen. Vålerenga – Molde, 2. omgang. 17.30 Etter kampen 17.40 Nerdenes søte hevn. Am. komedie fra 1984. 19.25 Ridderrivalene (r) 20.20 Little Britain USA (r) 20.50 Prøve-VM fotball 2013. Japan – Mexico, 1. omgang. 21.50 I pausen 22.00 Prøve-VM fotball 2013. Japan – Mexico, 2. omgang. 23.00 Pretty Bird. Am. komedie fra 2008. 01.25 Nattsending

06.00 Morgensending 10.15 Cougar Town (r) 10.40 So You Think You Can Dance (r) 12.15 Friends (r) 12.45 Friends (r) 13.15 Friends (r) 13.45 Friends (r) 14.15 Friends (r) 14.45 Two and a Half Men (r) 15.15 Two and a Half Men (r) 15.45 Two and a Half Men (r) 16.15 Two and a Half Men (r) 16.45 Two and a Half Men (r) 17.10 Camping på Öland (r) 18.10 Ullared (r) 19.15 Stor ståhai. Am. animasjonsfilm fra 2004. 21.00 America's Funniest Home Videos (42) 21.30 The Dark Knight. Am. action fra 2008. 00.30 Castle (r) 01.25 Nattsending

06.00 Morgensending 08.00 Hawthorne (r) 09.00 Dr. Phil (r) 10.00 Homsepatruljen USA (35) 11.00 Pregnant in Heels (r) 12.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 13.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 14.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 15.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 16.10 Mike & Molly (7) 16.40 Mike & Molly (8) 17.10 Mike & Molly (9) 17.35 Mike & Molly (10) 18.05 Mike & Molly (11) 18.30 Wedding Band (r) 19.30 Dr. Dolittle. Am. komedie fra 1998. 21.00 X-Men: First Class. Am. actioneventyr fra 2011. 23.25 Broken Arrow. Am. actionfilm fra 1996. 01.20 Våre sexvaner (r) 02.30 Nattsending

06.00 Morgensending 09.00 Eureka (r) 10.00 Battlestar Galactica (r) 11.00 Jagerpilotene (r) 12.00 Proving Ground (r) 12.30 Top Chef (r) 13.30 Top Chef (r) 14.30 Top Chef (r) 15.30 Gumball 3000 med Tommy og Morten (r) 16.00 Gumball 3000 med Tommy og Morten (r) 16.30 Ice Road Truckers (r) 17.30 Airwolf (14) 18.30 Simpsons (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 How I Met Your Mother (r) 20.30 How I Met Your Mother (r) 21.00 Garasjen (r) 22.00 Tattoosalongen (r) 23.00 Pale Rider. Am. western fra 1985. 01.25 Mostly Ghostly. Am. familiefilm fra 2008. 03.15 Nattsending

10.05 Hovedscenen (r) 11.35 Zindagi Na Milegi Dobara. Indisk eventyrkomedie fra 2011. 14.05 Eit år med Vivienne Westwood (r) 15.05 Par i terapi (r) 16.05 Norge rundt og rundt (r) 16.45 En togreise gjennom Finland 19.45 Sannheten om fedme (r) 20.35 Sommer i arkivet 21.00 Nyheter. Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon. 21.10 Hovedscenen. Internasjonal pianokonkurranse i Tromsø. 22.30 Mannen fra Laramie. The Man from Laramie. Am. western fra 1955. I rollene: James Stewart, Arthur Kennedy, Donald Crisp. Regi: Anthony Mann. (15 år) 00.10 Filmens historie (r) 01.10-02.00 Virkelighetens Atlantis (r)

06.00 Morgensending 13.05 Verdens sterkeste mann 2012 (5) 14.00 Katastrofen på Kebnekaise (r) 15.00 Luftens helter (r) 16.00 NM landevei Grimstad: Før rittet. 16.30 NM landevei Grimstad. Direkte fra Grimstad og innspurten av fellestarten for seniorer i NM i landevei 2013. 18.00 NM landevei Grimstad: Etter rittet. 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Tippeligaen. Haugesund – Brann 1. omg. 19.50 I pausen 20.00 Tippeligaen. Haugesund – Brann 2. omg. 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Sankthans på brygga 22.45 Fotballkveld 23.45 Wallander: Presten (r) 00.45 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 M*A*S*H (r) 14.00 M*A*S*H (r) 14.30 M*A*S*H (r) 15.00 Hushaiene Vegas (r) 16.00 Grenseløse Ian Wright (r) 17.00 FotballXtra: Før runden 17.30 FotballXtra: Alt om fotball 18.00 FotballXtra: Med runden. 20.00 Massive Moves (14) 20.30 Før kampen 20.50 Prøve-VM fotball 2013. Uruguay – Tahiti, 1. omgang. 21.50 I pausen. Høydepunkter fra første omgang i fotballkampen mellom Uruguay og Tahiti. 22.00 Prøve-VM fotball 2013. Uruguay – Tahiti, 2. omgang. 23.00 Transporter (r) 24.00 Klovn (r) 00.30 Nattsending

06.00 Morgensending 07.55 Wipeout UK (r) 09.05 Stor ståhai. Am. animasjonsfilm fra 2004. 10.30 Christine (r) 10.55 Christine (r) 11.20 Christine (r) 11.40 Christine (r) 12.10 Christine (r) 12.35 Friends (r) 13.00 Friends (r) 13.30 Friends (r) 14.00 Friends (r) 14.30 Friends (r) 15.00 4-stjerners middag (r) 16.00 4-stjerners middag (r) 17.00 4-stjerners middag (r) 18.00 4-stjerners middag (r) 19.00 Morgan og Ola-Conny i USA (r) 20.00 Endelig ferie (5) 21.00 Castle (19) 22.00 The Following (15) 23.00 The Walking Dead (9) 23.55 Hannibal (r) 00.50 CSI (r) 02.00 Skywire Live med Nik Wallenda 04.30 Nattsending

06.00 Morgensending 08.30 Ben and Kate (14) 09.00 Dr. Phil (r) 10.00 Homsepatruljen USA (7) 11.00 Top Chef (r) 12.00 Top Chef (r) 13.00 Top Chef (r) 14.00 Top Chef (r) 15.00 Top Model USA (r) 16.00 Top Model USA (r) 16.55 Top Model Australia (r) 18.00 Lines gode hjelpere (r) 19.00 Luksusfellen Sverige (r) 20.00 Hele Sverige baker (6) 21.00 Knocked Up. Am. komedie fra 2007. 23.30 The New Normal (21) 24.00 The New Normal (22) 00.30 Gordon Ramsay rydder opp (r) 01.30 In Plain Sight (r) 02.25 Mike & Molly (r) 02.55 Mike & Molly (r) 03.20 Nattsending

06.00 Morgensending 10.00 Franklin & Bash (r) 11.00 Chuck (r) 12.00 Simpsons (r) 12.30 Simpsons (r) 13.00 Simpsons (r) 13.30 Storage Hunters (r) 14.00 Storage Hunters (r) 14.30 Storage Hunters (r) 15.00 Storage Hunters (r) 15.30 Storage Hunters (r) 16.00 Tattoosalongen (r) 17.00 Ax Men (r) 18.00 Kongen av Queens (r) 18.30 Kongen av Queens (r) 19.00 Community (12) 19.30 The Simpsons (18) 20.00 Family Guy (13) 20.30 The Exes (3) 21.00 Men at Work (5) 21.30 Grimm (21) 22.30 Dark Country. Am. thriller fra 2009. 00.20 American Dad (r) 00.50 American Dad (r) 01.20 American Dad (r) 01.50 American Dad (r) 02.20 True Justice (r) 03.10 Nattsending

(r) (r)

(r) (r)

LØRDAG 22.6 06.15 Morgensending 07.55 Norge rundt (r) 08.20 Prins Philips mor – et stormfullt liv (r) 09.10 Det du ikkje veit du bør vite (r) 09.40 Ville og vakre Kina (r) 10.30 Megafon (r) 11.00 Nesevis (r) 11.30 VG-lista Topp 20 fra Rådhusplassen (r) 12.55 VG-lista Topp 20 fra Rådhusplassen (r) 14.30 Munter mat (6) 15.00 Vigrasendaren 15.30 EM friidrett lag. Direkte fra Gateshead. 19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Et herskapelig liv (3) 20.55 Fader Brown (5) 21.45 Sommeråpent 22.45 Studio 1 (r) 23.15 Kveldsnytt 23.30 Slumdog Millionaire. Br. drama fra 2008. 01.25 Dansefot jukeboks m/chat 03.55 Nattsending

SØNDAG 23.6 06.15 Morgensending 07.40 Det gode bondeliv (8) 08.10 Fader Brown (5) 09.00 Sommeråpent (r) 10.00 Sommeråpent minutt for minutt 13.30 Et herskapelig liv (3) 14.30 Grønn glede (r) 15.00 Nordkalotten 365 (6) 15.30 EM friidrett lag. Direkte fra Gateshead. 19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens sport. 20.05 Sommeråpent 20.35 Havets kjemper (3) 21.25 Sommeråpent 22.10 Fandens virkelighet 23.05 Kveldsnytt 23.25 20 spørsmål (r) 23.55 Palme – en pilegrims død (r) 00.55 Grammy Awards 2013 (r) 02.35 Emma (r) 03.30 Fader Brown (r) 04.20 Bør sukker forbys? 05.20 Nattsending


30

TORSDAG 20. JUNI 2013

Grannenytt

Andre aviser Uslåelege til topps Vinnarinstinktet sa Heidi Weng at ho ikkje berre skulle vinna, men setja løyperekord i Hovlandsnuten Opp 2013. Det gjorde ho, på knallsterke 43.26. I herreklassen var motbakkespesialist Torstein Tengsareid den sterkaste. Arrangementet samla rekordmange deltakarar. Ryfylke

Blide fjes i Uskedalen Damevenene sin Aktivitetsdag samla mange besøkjande laurdag. Under Hopp i havet-konkurransen var det tettpakka fugleberg av smilande publikum på begge sider av «utskytingsrampen». Damevenene sin farkost kunne godt vore kalla firar utan styring, for det var lite styring på bassenget som blei brukt til båt. Kvinnheringen

Olav Stenberg vOld Tre gonger tre hurra for sjarmerande, morsomme, omtenksomme og litt rampete Olav som fyller 2 år i dag. Me er utrulig glade i deg! Stor klem fra Daniel, mor og far.

Lasse asheim Gratulera til papsen og maen som er 50 år den 20. juni! Glad i deg. Klem fra familien din.

IngvIld Klungland Ingvild fyller 40 år den 19. juni. Gratulerer så mykje frå familien i Ølen!

Lena Grindheim Grønfur Me vil gratulera go´jento våras så masse med 6-årsdagen som er den 21. juni. Tenk at du er skulejenta te hausten! Gode bursdagsklemmar fra Camilla, Malin, mamma og pappa.

Camilla ReimeRs Gratulera så masse til den kjekke jenta vår som blei 5 år den 18. juni! Håpa du hadde ei kjekk feiring. Me er kjempemasse glad i deg! Klemmer fra Stine, Morten, mor og far.

OTELIE JANSEN Gratulera så masse med 2-årsdagen, lille venn! Du e` den herligaste jento i heile verden. Kjempeglad i deg. Klem frå mamma og pappa.

Dansefest i kulturhuset 160 dansarar frå kulturskulen sytte for ei rytmisk og sjarmerande feststund. Alle jentene som dansar i kulturskulen hadde laurdag framsyning i Kulturhuset Husnes. Fordelt på 17 nummer leika, svinga og sjarmerte dei seg omkring på scenen i eit godt tilrettelagt show. Frå dei yngste til deil mest røynde var det danseglede og energi som fylte scenegolvet Grenda

IngvIld 40 år Vi ønsker å gratulera den kjekke og snille mammaen vår som ble 40 år onsdag den 19. juni. Vi elsker deg! Helsing dine to søte små og han knallen din bak kamera (mannen).

AmAlie Kringlebotten Gratulerer med dagen som er den 21. juni til den ”superkule” jenten vår Amalie. Mange klemmer fra Daniel, mamma og pappa.

Sol, sommar og Skredløp Randi Opheim gav alt i Skredløpet, og vart best av kvinnene. Over 300 små og store var ute i løypa laurdag, og alle var særs nøgde då dei kom fram til Reiseter. Der var det både premiar og levande musikk i solskinnet. Hardanger Folkeblad

Bustenskjold

Heilt Nils Geline gløttet bort på ham og ble nesten redd. Han talte som en gærn unggutt og ikke som en mann i støvets år. - Er du itte rekti fresk? Sa hun. Tenk om noen så oss. Det ville vel bli spell! - Er, vi itte gifte da, sa Myrenggubben tvert. - Je spør da ingen etter om je spaserer med kjerringa mi lell!

Den varme strømmen i hjertet hans holdt på å kjølne, men så gol gauken igjen oppe i lia og de vakre minnene kom listende på ny. - Nå ville han få henne med seg bort i løedøra så skulle det være rart om ikke ho au mjuknet. - Den kunne da ikke være borte all vanne i henne heller, tenkte han. - Ho som attpå til var ti år yngre!

Kåre av Helen Kaldheim Episode nr. 108 «Vårfornemmelser»

www.grannar.no Besøksadresse: Etne senter Kontortid: Måndag - fredag kl. 08 - 16 Postadresse: Postboks 84, 5591 Etne Telefon sentralbord: 53 77 11 00 Vakttelefon: 975 70 789

53 77 11 00

ABONNEMENT abonnement@grannar.no Randi B. Ronæs

405 55 774

Arne Frøkedal, ans. redaktør Anne Karine Stautland Jon Edvardsen Grethe Hopland Ravn Anci Tinde

TEKNISK teknisk@grannar.no

ANNONSER annonse@grannar.no

REDAKSJON redaksjon@grannar.no

SENTRALBORD post@grannar.no Eldbjørg Norheim

Stripe nr. 6

932 55 990 988 88 375 934 27 599 454 27 751 920 56 357

Randi B. Ronæs Birgithe E. Johannessen Åse Madsgård, marknadssjef

934 32 156 464 11 862 452 33 883

Edna Trovanelli Astrid E. Hjelmeland Marit Matre Birkenes

957 60 378 452 40 119


31

TORSDAG 20. JUNI 2013

HELGETANKAR 5. sundag i treiiningstida Syndar bror din mot deg, så gå til han og still han til ansvar på tomannshand! Matteus 18, 12 - 18

JOHANNE HOLTER VAE 20. juni blir storesøster Johanne 1 år! Tenk så fort tida har gått, nå fyker du rundt og ordner opp der det trengs. Glad i dyr er du allerede! Stor klem fra mamma, pappa og gjengen!

Knut Holter Vae Hipp Hurra for super-storebror og storsjarmør Knut som ble 4 år den 12. juni. Vi er så stolte av deg og veldig glade i deg! Stor klem fra mamma, pappa og tre småsøstre!

SIGNE REBEKKA HOLTER VAE 20. juni blir Signe Rebekka 1 år. Go`jenta vår! Ler og smiler unntatt når søstrene stikker av med leka.. Synger så fint gjør du. Vi er så glade i og stolte av deg! Stor klem fra mamma, pappa og alle sammen!

Madelen Hellervik lotHe Gratulerer med 12-årsdagen den 22. juni. Håpar du får ei flott feiring i helga. Stor klem fra Kristian, Fredrik, mamma og pappa.

LINNEA HOLTER VAE 20. juni blir solstråla vår Linnea 1 år. Rundt deg er det alltid fart og moro, du finner stadig på nye sprell! Vi er så veldig glad i deg. Stor kos fra pappa, mamma og alle sammen.

GUNHILD SØNDENAA JOHANSEN Bestemor i Vikedal gratulera Gunhild med 1-årsdagen den 25. juni. Gleder meg til å koma på besøk. VI GIFTER OSS i Toscana, Italia søndag 23.juni. Hanne Aadland Nesbø og Egil Haugland.

FØDSEL Me fekk ei flott lita jente 27. mai. Glade foreldre Supaporn Khamya og Ove Opheim. DØYPT, ØLEN KYRKJE 16. juni: Kjell Oskar R einsnes

GRAVLAGT, ØLEN KYRKJE 30. mai: Gerd Torbjørg Lint 31. mai: Oddbjørg Lindgren ME GIFTAR OSS i Skånevik kyrkje lørdag 22.06. og feirar dagen heime på Molnes Jorunn Winterthun og Mårten Sævareid

GRAVLAGT, VIKEBYGD KYRKJE 31. mai: Cecilie Vølstad 14. juni: Jenny Meyer Eide

Me tar oss av alle gjeremål i samband med dødsfall, gravferd og gravstein i Etne og Vindafjord.

Etne Gravferdsbyrå Tlf. 53 22 50 10 - Døgnvakt Medlem i Virke Gravferd

Når du mister nokon du er glad i

DØGNVAKT - Tlf: 53 76 82 03 www.olenbb.no

Hjarteleg takk

For all omtanke, deltaking, kransar og blomehelsingar ved vår kjære mor Brita Nygård sitt sjukeleie og bortgang. Takk og til Etne omsorgssenter, prest Per Hjemdal og til Etne Gravferdsbyrå. Kåre og Helga med familie

ETNE - VINDAFJORD - TYSVÆR

Gratulasjonar

Familienytt

Omtalar

Frå januar 2013 vil Grannar ta betalt kr 100,- pr bursdagshelsing. Maks 8 linjer pr gratulasjon. Hugs fullt namn på den som blir gratulert og fakturaadresse. Send tekst og foto til post@grannar.no eller til mob. 957 60 378.

Minneord, jubilantomtale, heider-, baby- og brudefoto er framleis gratis. Send tekst og foto til post@grannar.no

Send gjerne inn korte omtalar. Innleveringsfrist er tysdag.

Innleveringsfristar for bursdagshelsingar og familienytt: Måndagsavisa: torsdag kl 12.00 Torsdagsavisa: tysdag kl 12.00

Grannar AS Postboks 84, 5591 Etne E-post: redaksjon@grannar.no

I dei gamle handskriftene som ligg til grunn for vår omsetjing av dette Jesus-ordet, er det to variantar. Anten: «Syndar bror din, så gå og tal han til rettes» - eller: «Syndar bror din mot deg, så gå og tal han til rettes.» Den forskjellen er ikkje uproblematisk. Dersom bror din gjer ei openberr synd, er det sjølvsagt viktig å ta på rette viset, slik at ingen lid under feigskap eller ein plass som står tom eller konfliktar som følgje av det som har skjedd. Men det er éin ting. Men dersom Jesus sa dette «mot deg», då vert det heile verre. For det første vert det veldig personleg. For det andre vert det mykje meir krevjande, sidan det er eg - den fornærma part - som oppmodast til å gjere noko med saken. Eg skal rette opp eit misforhold eg ikkje er skuld i, men som tvert om har gått ut over meg. Det er ikkje så lett! Kanskje er det desto viktigare. For når det oppstår brot mellom to, mellom meg og ein annan, fins det visst berre to utgongar: Fiendskap eller brorskap, forherding eller tilgjeving. Forherding er å gje vondskapen fri veg, ikkje berre hos min bror, men hos meg, som vert forherda og ligg i strid med han. Då triumferar fiendskapen. Men når noko vert tilgjeve, då legg eg det bak og brukar det aldri mot den tilgitte att. Tilgjevingas funksjon er å sette grense for vondskapen, å byggje opp og skape fellesskap igjen. Tilgjevinga seier: Vi er ferdig med dette, vi startar på ny. Og sjølv om det er meg som er fornærma, vert det likevel mi oppgåve å byrje dette byggearbeidet, om ikkje bror min sjølv ser det eller vil ta første skritt. For den tilgjevinga vi ber om, må vi sjølv være villige til å gje. «Tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.» Vi kan bøna. Med nåde og tilgjeving kan du vinne bror din attende som bror. Så gå og snakk med han, seier Jesus. Det er om å gjere å hugse at å tilgje syndaren er noko anna enn å tåle synda. Det gjelder faktisk ikkje minst om det er mot deg synda er gjort. Nei, vi skal ikkje alltid teie og tåle, det er ikkje det som står. Var det målet, trengde vel ikkje Jesus be oss gå i rette med den som forbraut seg. Likevel vert vi oppmoda, som Herren sjølv, til å skilje mellom mennesket og menneskets gjerningar. Mennesket skal alltid elskast, ugjerninga slett ikkje. Ingen sa det var lett! At Jesus i denne samanhang talar om bøn (v 19) må forståast slik at han anviser bøna som ein måte å komme ut av striden på. Det er sant. Bøna, anten saman eller på eigehand er en veg ut av fiendskap. Den du ber - med og for - er det vanskeleg å sjå på som fiende. Og den du ber med om tilgjeving, oppgjer, ny start, har ikkje han alt blitt bror din att? Då er ein plutseleg ikkje lenger to, men tre. Den tredje er han som lærte oss å be, ikkje berre «og tilgjev oss vår skuld… », men og: «Lat viljen din råda». Når det er bøna i hjartet, då har brørne ikkje berre vunne kvarandre, men også han sjølv.

Per Hjemdal prest

Namnedag 20. juni Bjørnar og Bjørnhild


!

TIPS OSS

LOKALE ORDTAK

Det er stokkete varme å pissa i sokkane mot fotafrost. KJELDE: SEGN OG SOGE

Vêret i dag Sola opp: 04:15

Månen opp: 18:54

Ned: 23:00

Ned: 03:02 16

13

NOREG I DAG

14

4 m/s

3 m/s

VARMAST 24.3 °C Meråker Vardetun KALDAST 1.8 °C Varntresk

15

2 m/s

21 22

Eiga varsel

2 m/s

VÅTAST 0.7 mm Vega - Vallsjø

21 2 m/s

EUROPA Dagtemp.

FLO

FJÆRE

Etne i dag: 08:25- 21:06 I morgon: 09:31- 22:02

POLLENVARSEL

Etne i dag: 02:05- 14:44 I morgon: 03:11- 15:41

Delvis skya, opphaldsver. Seinare utrygt for tåke. Temperatur mellom 11 og 18 plussgrader. Middel vind for området er svak vind

NOREG LANGTIDSVARSELET Dag-/natt-temp. I GÅR I morgon Laurdag Sundag

17

19

Odda

16/ 14

Husnes

19/ 11

15/ 13

16/ 14

15/ 14

Leirvik

18/ 11

13/ 12

14/ 13

13/ 13

Skånevik

16/ 12

15/ 14

17/ 14

16/ 14

Vikebygd

20/ 9

16/ 14

17/ 15

16/ 14

Ølen

21/ 9

16/ 14

17/ 14

16/ 14

Vikedal

22/ 10

15/ 13

16/ 13

16/ 13

Nedre Vats

22/ 10

15/ 13

16/ 14

16/ 13

Haugesund

15/ 9

16/ 15

17/ 15

16/ 15

3

London

17 °

Berlin

34 °

Paris

24 °

Roma

29 °

Barcelona

23 °

Nedre Vats

www.etneauto.no - tlf. 53 75 69 69

– fullserviceverksted for alle bilmerker Værdata frå: Meteorologisk institutt Kartdata: Statens kartverk

18

18

TURVERET Dagtemp.

Vikedal

2

TYSVÆR

ROGALAND

Etne

VINDAFJORD

Haugesund

2

Skånevik 2

Ølen

18

I dag

I morgon

Etne

18°

20°

Skjold

18°

21°

Skånevik

12°

16°

Vikedal

18°

22°

Ølen

18°

21°

TEMPERATUR OG NEDBØR SISTE 30 DØGN

Maks. temperatur

Værspalta leverast av:

18

2

3

I dag 22 °

17

SVEIO

14

3

12

Vikebygd

19

ETNE

3

16/ 14

BjørkHORDALAND

Rullestad

Måndag

15/ 14

Hassel

Burot

Husnes

4

20/ 11

Gress

Or

16

Leirvik

Etne

Salix

KVINNHERAD

16

STORD

VERET FEKK DYKK AV:

København

Ekstremt Ingen krafteg spreing

2

1 m/s

975 70 789 53 77 11 00 tips@grannar.no

I år

I fjor

28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

Nedbør Nedbør Observasjoner fra Vats i Vindafjord

25 20 15 10

5 0 20.05

27.05

3.06

10.06

17.06

20.05

27.05

3.06

10.06

17.06

Produksjonsdato: 2013-06-19 13:52:34

PÅ TAMPEN

ARNE TORGET

Gode jordbær-minne

Me er snart inne i sjølvaste jordbærsesongen. Heime i småbruket på 874 kvadratmeter i Kolavegen 28 på Husnes dyrka me poteter, gulerøter, neper, salat, reddikar, blomkål, rosenkål, purre, graslauk og persille. I tillegg til vaksne avlingar med rips, solbær og bringebær. Og sjølvaste kronjuvelen i hagen var jordbæråkeren. Pappa hadde sett opp gjerdepålar med ei gammal not som gjerde rundt vårt vesle Mekka i hagen. Det var to pinnsvin som gjerne ville dela med oss, og det slo ikkje feil. Kvar morgon måtte pappa løysa pinnsvina Jens og Gurine ut av nota. Så gav han dei alternativ mat, og dei tusla nøgde inn i buskane sine. Me hadde ei god avling med søte deilige jordbær. Men så fekk dei føretaksame søskenbarna mine i Etne for seg at dei skulle dyrka jordbær på stykket framom huset på garden opponda Åsen på Sørstrondo. Dei gjekk på skule og ville gjerne tena litt ekstra i studietida. Eg var så heldig at eg fekk vera med å plukka nokre somrar då åkeren var på sitt beste. Store saftige jordbær som eg ikkje har sett makan til før eller etter. Eg vog dei største. Største bæret eg vog var vel om lag 65 gram, kanskje litt meir. Rett frå åkeren smaka det heilt fortreffeleg. Eg plukka så godt eg kunne i grøne korger, og fekk eta det eg orka som betaling. Beste betalinga eg har hatt! Ingen somrar har eg smakt betre jordbær enn dei somrane. No er det kjedebutikkane som sel jordbær. Korger med pittesmå vassne bær som er halvvegs syltetøy før dei kjem til kassen. Dei beste bæra er ommøblerte av jordbærmafiaen

som pitlar adle dei beste i sine korger og pakkar dei med hau på og fer heim i triumf utan skjemsel. I mi karriere som fagplukkar fekk du nyplukka bær med godt mål i korga rett frå åkeren. Eg kjøper ikkje dårlige jordbær. Eg får meg ikkje til å kjøpa ei korg med sekunda vare for å dynka det med prima norsk fløyte for å bli skuffa. Men så har jordbær blitt heilårsvare. Freistande transparente kartongar med jordbær av imponerande storleik. Nesten så toppåret på Sørstrondo tenkte eg og raska med meg ein pakke frå gourmetlandet store saftige Belgia. Skar dei opp i fine skjever, bær som eg ikkje danderte dei fint i skåla, dryssa på sukhar sett makan ker og hadde på litt meir fløyte enn eg strengt tatt har godt av. til før eller etter Eg tok ei god skjei, lukka augene, putta i munnen og kjende smaken av …….agurk. Så no sender eg gode tankar til mine gode søskenbarn Ulf og Bjørn. Er det ikkje på tide med jordbærproduksjon opponda Åsen igjen? Eg stiller som plukkar. Alt eg ber om som gjenytelse er eit par korger med smaken av sommar! Så kan me riva av nokre røvarhistoriar til sola går ned…

«

Grannar 20. juni 2013  
Grannar 20. juni 2013  

Fulldistribusjon