Page 1

2019

2. - 4. AUGUST

ETNEMARKNADEN NILSI

Nils Ingar Aadne er komikaren som valde skisporet for å finna ut kor god han kunne bli som langrennsløpar  Side 19

HANNE HAUGLAND

frå «Mesternes mester!» Side 14 - 15

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM Side 4 - 5

FORTNITE

- foredrag, tips og triks

Side 26 - 27

ETNIR DUGGURD

Side 20 - 21


ETNEMARKNADEN

2

Velkomen til Etne! Det er ei stor glede nok ein gong å invitera til marknadsdagar. Etnemarknaden er ein kulturell folkefest som har prega livet vårt i nærare 40 år. Sidan foreldra våre starta dette arrangementet, har marknaden vore ein motor i lokalsamfunnet, noko å reisa heim til, ein stad å møta naboar og nye vener. Etnemarknaden har gitt oss kulturopplevingar og minne me elles måtte ha reist til meir sentrale strok for å oppleva. Tradisjonen står seg og me gler oss til å ta i mot gjester frå heile Vestlandet nok ein gong. Slagordet «der folk og fe møtest» understrekar det viktigaste for mange av oss, møteplassen. Kommunen ligg sentralt i regionane Hardanger, Sunnhordland, Haugalandet og Ryfylke og gjer Etnemarknaden til ein møteplass for gode grannar med eit mangfald av opplevingar for heile familien. Marknaden endrar seg, tidene endrar seg og me har mykje som konkurrerer om fritida vår, men Etnemarknaden har same grunnlaget. Etne er ein stor landbrukskommune. Det blir satsa stort og nye generasjonar kjem til. Det er difor ei glede å sjå at landbruket har ein sentral plass i marknaden. Mangfaldet elles er stort med mellom anna kunstutstillingar, kulturopplevingar, tivoli, handel, aktivitetar, politiske debattar og kaffidrøs. Som eit naturleg supplement til landbruket, står mattradisjonane og nye matopplevingar sentralt. Ingen treng å gå svoltne heim. Etnemarknaden starta i 1981 og er den største i sitt slag på Vestlandet. Stifta av aktive lag og organisasjonar for å bidra til finansiering av det flotte kulturhuset og laga sin økonomi. Effekten av desse dagane skaper aktivitet året rundt. Såkornet frå marknadsdagane stimulerer eit blømande kulturliv og lagsarbeid. Ringverknadane er store. Etnemarknaden set Etne på kartet og løftar fram kommunen på beste måte. Dugnadsånda skaper verdiar me ikkje kan måle i kroner og øre. Det er god grunn for å løfta fram dugnadsånda og frivilligheita. Frivillig arbeid har fleire oppsider. Du gler deg sjølv, du gler andre, du får nye vener, du byggjer fellesskap og varme lokalsamfunn. Dette kan berre anbefalast og har absolutt vore avgjerande for utviklinga i vår kommune. Som ordførar er det ei stor glede å ønskja utstillarar, gjester, aktørar og ikkje minst hardtarbeidande arrangørar lukke til med den 39. Etnemarknaden. Velkomen til Etne! Siri Klokkerstuen ordførar i Etne

MARKNADSAVISA 2019 er gitt ut av Lokalavisa Grannar Opplag 65.000 Ansvarleg redaktør: Arne Frøkedal Framsidefoto: Svein Egil Økland

DEN STØRSTE ENDRINGA SIDAN STARTEN Gløym det gamle utstillingsområdet på skuleplassen som har vore sentralt sidan starten i 1981. Etnemarknaden har dette året tatt eit stort og viktig steg i utviklinga av arrangementet. ARNE FRØKEDAL

Vegen øvst på bildet ­– Fv. 34 – er ofte omtalt som gamlevegen til Skånevik. Der den tidlegare har delt Etnemarknaden på midten, vil den i årets utgåve bli grensa mot sør. Med andre ord; heile arrangementet er nå flytta til nedsida av fylkesvegen. Marknadsleiar Anita Larsen forklarar den største endringa etter starten for snart 40 år sidan, slik. — Me vil skapa ein meir komprimert marknad, som vil gi betre oversikt og gjera det lettare for publikum å orientera seg. Også for utstillarane blir dette ei betring.

— Framtidsretta Det nye Skakkesenteret med idrettshall og kunstgrasområde er bakgrunnen for at arrangørane begynte å tenka nytt. I tillegg er det kome strengare brannreglar som også ville ha gjort det vanskeleg med så mange utstillarar på skuleplassen som det har vore før. — Området me hadde var veldig todelt og spreidd. Mange fann ikkje messehallen inne på Skakke når dei gjekk på området oppe på skuleplassen. Og kom dei inn via utstillingshallen på Skakke, fann dei gjerne ikkje alle utstillarane utandørs på oppsida, seier marknadsleiaren. Larsen trur løysinga dei nå landar på, er framtidsretta og til det beste for Etnemarknaden og dei mange besøkande.

Blir parkering Tidlegare har Strondavegen, fylkesvegen mellom Skakke og Enge skule, vore stengd for trafikk. Nå er den open under heile Etnemarknaden. Flyttinga gjer at det store skuleområdet blir frigjort til parkeringsplass. Her vil det vera plass til fleire hundre bilar. Det er også mogeleg å køyra vidare og parkera i området nær Etne kyrkje. Vegen på nedsida av Skakke, vil bli stengd, men det er mogeleg å køyra mot Tongane industriområde. På området før Etne stadion, vil det på høgre side av vegen bli parkeringsplass. Laurdag og sundag vil det også vera


2. - 4. AUGUST 2019

3

Stor fornying: Uteområdet på nedsida av Skakke blir sentral i den nye utgåva av Etnemarknaden. Det tidlegare utstillingsområdet ved Enge skule blir nå parkeringsplass.  FOTO: JAN MARTIN GRINDHEIM

mogeleg å setja frå seg bilen på merka delar av Tongane industriområde. — Me legg opp til at hovudinngangen til marknaden blir nede ved Etne stadion, men det blir også billettluker på oppsida, som før, forklarar Larsen.

Nytt midtpunkt Den store endringa fører til at nesten heile marknaden nå skjer på eitt nivå; inne i idrettshallen, på uteområdet mellom Skakke og dei to idrettsanlegga, der også bøen ved Saloonen er nytta. I Skakke er det som før messehall, kafé og middagsservering. Matområdet og utstillarane som tidlegare stod ute på skuleplassen, er flytta til nedsida av kultur og idrettssenteret. Dette uteområdet blir sentralt i den nye logistikken. Her kjem også det store marknadsteltet der den offisielle opninga skjer med Trygve Slagsvold Vedum fredag og påfølgjande konsert. Eldhugparken med tivoli er lagt til uteområdet på andre side av idrettshallen, der det i fjor var utstilling av stort og smått innan landbruk. Etne stadion som lenge var sentral med store konsertar, blir tatt i bruk til diverse aktivitetar, blant anna som utgangspunkt for eit trimarrangement der Hanne Haugland er sentral og start for løpet Osnes Rundt. Nytt er også at området på nordsida av Stadionvegen, mellom Tongane og kunstgrasbanen, blir nytta. På marka like ved Saloonen vil landbruket få sin plass. Parkeringsplassen ved kunstgrasbanen vil bli nytta til andre type utstillingar.

— Positivt utslag Arrangøren trur også endringa vil slå positivt ut for utstillarane fordi det er tett avstand mellom messehallen og dei ute til mat- og underhaldningsteltet som blir midtpunktet for marknaden. — Me håpar og trur at både gjester og dei mange utstillarane blir nøgde med den nye løysinga, seier marknadsleiar Anita Larsen og håpar at publikum vil setja pris på den nye utgåva av Etnemarknaden.

Marknadsleiar Anita Larsen (t.v.) og utstillingssjef Monica Grindheim har store forhåpningar til den «nye» Etnemarknaden. ARKIVFOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

ein meir komprimert marknad, som gjer det lettare for publikum å orientera seg 

ANITA LARSEN, MARKNADSLEIAR


ETNEMARKNADEN

4

TEK KAFFIKOPPSTRATEGI Han er glad i både folk, gardsdrift og maskinar. No er Trygve Slagsvold Vedum klar for debatt og snorklipping. ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

God kommunikasjon, tenester nær folk og norsk matproduksjon er noko av det han brenn aller mest for. Trygve Slagsvold Vedum seglar i medvind på meiningsmålingane og Senterpartiet kan gjere eit rekordgodt kommuneval til hausten. Marknadsfredagen debatterer partileiaren i eit panel beståande av ei rekkje profilerte politikarar. Han står også for den offisielle opninga av Etnemarknaden 2019.

PÅ TVERS AV GENERASJONAR

Vedum er oppvaksen på garden heime på Stange i Hedmark. Her fekk han det han skildrar som ein god oppvekst i ein samfunnsengasjert heim. På tunet budde også besteforeldra, noko Vedum meiner var ein verdifull del av barndomen. — Som gutunge var det eit privilegium å få vekse opp så tett på besteforeldra. Eg var heldig som fekk moglegheita til å dele opplevingar på tvers av generasjonar. Det skapar tette band, seier partileiaren. Han er oppvaksen i ein lærarheim, der det var særleg interesse for skule, natur og miljø. — Far min er ein slik fuglemann, seier Vedum og ler sin karakteristiske latter.

POLITISK ENGASJEMENT

Det politiske engasjementet blei for alvor vekka då det blei diskutert om nærskulen skulle leggjast ned eller ikkje. I dei tider var det oppkøyring til EU-kamp, noko som også var med å gjere hedmarkingen interessert i politikk. — Lokalt var det saka om nærskulen som drog meg inn i politikken, globalt var det debatten om EU-medlemskap, fortel 40-åringen. Ikkje alle familiemedlemmene var senterparti-tilhengjarar frå byrjinga, men partileiaren har gjort sitt for å overtyde. — Min far var venstremann, men eg har heldigvis klart å få han med på rette laget, smiler han.

GARDSARBEID SOM MEDITASJON

Gardsdrift er noko han alltid har interessert seg for, og Vedum meiner det finaste med bondelivet er å kunne følgje årstidene og naturens gang. I eit hektisk kvardagsliv finn partileiaren roen i småsyslar heime på garden. — Å så er ei fin mental avkopling. Då held ein kontakt med naturen, og det fungerer nesten som meditasjon. I alle fall når såmaskina fungerer som den skal, humrar han. På heimegarden er det fortrinnsvis kornproduksjon som føregår. I tillegg driv dei med ammekyr, har ein del skog og mykje honning. Vedum har derimot lite tid til å samle honning, og har dei seinare åra overlate birøktarmaska til andre. Når han har tid til fritid, ønskjer han å bruke mest mogleg av den på småfolket, som i Vedum sitt tilfelle er to døtrer på åtte og tolv år. Vinterstid likar han å leike seg på ski, men mest av alt kosar han seg varme sommarkvelder med gode vener og utsikt mot Mjøsa omringa av eit frodig kulturlandskap.

MED VINDEN I RYGGEN

Livet som stortingspolitikar opplever han som givande, sjølv om han også kjenner på ansvaret det inneber å vere valt inn til landet si lovgivande makt. — I det store og det heile er det meiningsfylt fordi du trur du skal få gjennomslag i saker for folk rundtom. Som politikar møter eg engasjerte folk og jobbar med det eg brenn for. Samtidig føler ein på ansvaret. Mange har forventningar til ein, vedgår partileiaren.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum kjem til marknaden for politisk debatt og offisiell opning.

Eg plar seie menneske har to øyre og éin munn. Derfor må ein vere flink å lytte TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, PARTILEIAR I SENTERPARTIET

FOTO: RAGNE BORGE LYSAKER, SENTERPARTIET

Partiet hans er i medvind, noko han naturlegvis synest er gledeleg. Han trur den store oppslutninga kan skuldast sentraliseringspolitikken dagens regjering praktiserer. — Sentraliseringa gjer Noreg til eit dårlegare land over tid. Det ligg ein stor verdi i utvikling av både små og store stader, hevdar han. Samtidig meiner han det er viktig å ta vare på eigen matproduksjon, som skapar store verdiar og arbeidsplassar. For å halde på medvinden har han planen klar. — Me må gjere det me gjer vidare. Tenester må vere nær folk, seier han. I tillegg understrekar han viktigheita av at kommunikasjon må gå begge vegar. — Eg plar seie menneske har to øyre og éin munn. Derfor


2. - 4. AUGUST 2019

5

IEN TIL MARKNADEN Profilert panel Det blir bokstaveleg talt eit mannsterkt panel som stiller til debatt marknadsfredagen. Dette er debattantane i tillegg til Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

BJØRNAR SKJÆRAN (Ap)

Nordlendingen Bjørnar Skjæran (53) blei i mars ein del av nestleiarduoen i Arbeiderpartiet saman med Hadia Tajik. Frå 2011 har han vore leiar av Nordland Arbeiderparti. Politikaren var også ordførar i Lurøy kommune mellom 2011 og 2015.

TORE STOREHAUG (KrF)

Storehaug er stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane. Han er frå Flokenes i Sunnfjord, og er medlem av finanskomiteen, samt energi- og miljøkomiteen. Politikaren blir den desidert yngste i panelet med sine 27 år.

må ein vere flink å lytte, seier Vedum.

KAFFIKOPP OG MASKINAR

Kommunikasjon er eit nøkkelord for Vedum også under Etnemarknaden, der kaffikoppstrategien vil bli utført i praksis. Her får han vere nær folk, få inn nye medlemmer, ved sida av å få innspel til nye tankar og verdiar. I tillegg til å kike litt på maskinar, sjølvsagt. Han har alltid vore glad i folk. — Som folkevalt trur eg det er ein utruleg fordel, seier 40-åringen. Det kan også føre til at tida går frå han, innrømmer hedmarkingen. Under Etnemarknaden har du sjansen til å slå av ein prat med partileiar Vedum. Han kan sannsynlegvis ikkje garantere deg kaffe latte i koppen, men du skal ikkje sjå vekk i frå at han gløymer tida.

TERJE BREIVIK (Venstre)

Breivik er frå Ulvik i Hordaland, og har vore valt inn på Stortinget sidan 2013. 54-åringen er parlamentarisk leiar for Venstre, i tillegg til å vere 2. nestleiar i partiet.

TORBJØRN RØE ISAKSEN (Høgre) Høgre-politikaren er oppvaksen i Porsgrunn. Han har vore ein del av Solbergregjeringa sidan 2013, først som kunnskapsminister, men frå januar 2018 som næringsminister. 41-åringen har sete på Stortinget frå 2009.

TERJE SØVIKNES (Frp)

Terje Søviknes (50) har vore ordførar i Os kommune sidan 1999, berre avbrote av ein periode i regjeringa. Mellom 2016 og 2018 var han olje- og energiminister i den blåblå regjeringa til Erna Solberg. Frå 2013 har han vore medlem av Frp sitt sentralstyre.

Kjent fjes som ordstyrar Eva Bratholm styrer ordet. Med så mange førenamn på «t», må debattleiaren halde tunga beint i munnen. Eva Bratholm har passert 66, og tida vil vise om ho gjer som ho vil under marknadsdebatten. Der styrer ho ordet blant dei profilerte politikarane. Bratholm har lang fartstid som journalist i NRK og Dagbladet, og har også vore informasjonsdirektør i Norad. Ho er for mange kjent som tidlegare utanriksreporter for NRK i Washington D.C.


6

ETNEMARKNADEN

Flytt til Etne kommune! - Kort veg til alt! Omega Design

Tomteselskapet Etne har salgsklare, sentrumsnĂŚre tomter fleire stader i Etne og SkĂĽnevik

Salgsklare tomter

PRESTALIO

FITJA

KAMBE

Epost: post@tomteselskapet-etne.no Telefon: 97 77 17 55


2. - 4. AUGUST 2019

7

ND A T S vinn! m g o r 0 e t 0 n 4 e R Mini-S A t r H å v å R p TE ense N Handle E S Svane Ztalseng E 9 ETN kontinen 00 1 0 2 EN 180x2 2

NAD K R A M ETNE UST G U A . 4 2. -

SAMLA VERDI

Sport 1

Etne Fysioterapi og Trening en Møbelring

Etne Frisør

G! N E S L E B g NN DOB inn ei sen

Interoptik

Senterkafeèn

Montèr

Eurosko Baardsen

Princess Rema 1000

ALLE KJØP ER MED I T R E K N IN G A

Prøverom

b.young

61.898.-

VI

k

Vitusapote

Ølen Bok og Papir

ra

Willi og Ve

gv i Senter o in M t r å v Besøk 0,1.898,ort à 300 k e v å verdi kr. 6 g v a kvar dag e Senter. Trekning n t E å p t s ytta som kan n

Jorunn og Joanas Blomsterbutikk

Interflora jorunn og joanas

Blomsterverksted

Interflora

bare lave priser

jorunn og joanas

SENTERKAFEEN

Blomsterverksted

ETNE

ÅPNINGSTIDER: Etne senter: Måndag - Torsdag 10 - 18 Fredag 10 - 19 Laurdag 10 - 15

! n e m m o Velk Rema 1000: Måndag - Fredag 8 - 22 Laurdag 9 - 20

!

E K K A K PÅ S

Telefon: 53 75 62 20 Epost: kontor@etnesenter.no

Web: www.etnesenter.no Postadresse: Haukelivegen 997, 5590 Etne


ETNEMARKNADEN

8

Kaffimåla er ein favoritt hos Tregnomen.

— Kaffien smakar alltid betre i trekopp, hevdar Nes.

Håkon Nes deler gladeleg kunnskap vidare.

TREGNOM KLAR FOR Å FORMIDLE Håkon Nes (51) tar med seg foreldra, kniv, øks og sandpapir. Tregnomen skal få flisene til å fyke utover marknadsplassen. ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

Håkon Nes er klar for å vise spikketeknikkar og andre trekunster.

— Her har du kaffimål. Det er eit godt friele-mål, for å seie det slik, humrar Håkon Nes. Kaffimålet er ein av favorittane til trekunstnaren. Han kallar seg Tregnomen, og no skal han ta med seg kunstene frå furtebua og ut til folket. Stordabuen, som er oppvaksen på Føyno midt i Trekantsambandet, ser fram til å formidle handverket sitt under Etnemarknaden. Foreldra er også med blant utstillarane.

MANGFALD I TELTET

På marknaden finn du Tregnomen, Håkon Nes, ein eller annan stad inne i handverkarteltet. Her held han til saman med foreldra Reidun Karin og Leif Nes. Medan det stort sett er tre sonen viser fram, går det i tau og vev for foreldra. Dei gjesta marknaden for første gong i fjor, noko som gav meirsmak til å vende tilbake. Sonen i familietrioen ser fram til å formidle til dei besøkande. — Det er givande å ta del i formidlinga av eit handverk som faktisk held på å døy

ut, seier Nes. For å formidle og underhalde må ein skape litt action, trur trekunstnaren. — Med ein gong flisene byrjar å fyke, då kjem folk. Flisene må ut på plassen – det er skøy, seier han entusiastisk. Å samle dei fleste handverkarane i det same teltet, meiner Nes er positivt. — Ein får eit større mangfald i dei som driv med ulike typar hobbyar, understrekar han.

NOKO SPESIELT VED HANDVERKET

Og for stordabuen, som på dagleg basis held til i låsebransjen, er trearbeidet førebels berre ein hobby. Interessa har vore der lenge. — Eg har halde på med det sidan eg var 20. Det byrjar jo å bli ein mannsalder sidan eg begynte med trearbeid, reknar han seg fram til. I kvardagen slappar han av i det han omtalar som furtebua si, nemleg verkstaden


2. - 4. AUGUST 2019

Med ein gong flisene byrjar å fyke, då kjem folk

HÅKON NES

Vidt spekter i utstilling Eit mini kjøpesenter er eitt av fleire grep gjort for å skape endå betre marknadsstemning. Variasjonen i utstillarar er stor. — Her kan dei besøkande få sjå alt mogleg. Me har alt i frå ein som skal vise gamal byggeteknikk til ein som driv på med digituning. Det er heile spekteret, seier Monica Grindheim i marknadsnemnda. Ho synest det er veldig stas med eige handverkartelt, der utstillarane demonstrerer medan dei er på marknaden. Grindheim kan fortelje at mange av utstillarane er gjengangarar. Marknaden blir arrangert for 39. gong, og nokre utstillarar har vore med nærast alle åra. — Det er ein del nye, men òg mange gode, gamle, fortel ho. Også i foajeen på Skakke vil publikum finna handverkarar. Dette vil vere fire lokale produsentar, pluss Etne husflidslag.

Blir meir samla Nytt av året er plasseringa. Nemnda har valt å flytte marknaden vekk frå skuleplassen, og til området nedanfor Skakkesenteret. — Det blir mykje meir kompakt. Før var det veldig spreidd, men no satsar me på ei meir naturleg gjennomstrøyming, seier Grindheim. Bondestova er flytta inn og slått saman med middagsserveringa. Dei besøkande vil finne den inne i storsalen i kulturhuset. Rundt 160 utstillarar er på årets marknad. I tillegg til handverkarar utgjer landbruk ein stor del av desse, rundt 15 i talet.

Flyttar kjøpesenteret Heile 400 kvadratmeter er sett av til Etne Senter, som tar med seg omtrent alle butikkane i kjøpesenteret inn på marknadsområdet. — Det er viktig for heile bygda at marknaden finst, og handelsstanden har lyst til å vere med på å skape ein endå meir attraktiv marknad, understrekar Øyvind Thorson. Han er leiar av ei arbeidsgruppe som har jobba sidan i fjor haust med å førebu konseptet. — Eg har tru på at det skal bli ganske så bra, seier han.

FOTO: ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

i garasjen. — Følelsen av å jobbe med tre er det noko ekstra ved. Det er dette eg gjer i staden for å sjå på tv, men radio eller lydbok er herleg å ha på i bakgrunnen, seier Nes. Kunstnaren likar best å halde seg til det gamle handverket utan å ta moderne hjelpemiddel i bruk. — Det er noko spesielt med det å lage ting med hendene. Eg prøver å unngå maskinar, fortel han. I verkstaden finn han roen, og der kan han finne på å sitte mange timar. — Og ingen skal koma å seie eg må rydde, flirer 51-åringen.

LÆRER SEG SJØLV OG ANDRE

Han har mange jarn i elden, eller knivar i treet om du vil, og gjennomfører kurs i teknikkar som spikking, øksing og design. I fjor var han på Spoonfest i Dale i England, der meir enn 300 tregnomar samla seg for det sosiale, i like stor grad som

kursing av kvarandre. Med mange timar i furtebua i garasjen, har det blitt nokre skeier opp i gjennom åra. Nes prøver å lære seg ulike teknikkar og modellar, og desse deler han gladeleg vidare. — Eg prøver å lære meg dei ulike skeiene, og lærer dei vidare, seier han. Om han får sitje i fred, brukar han rundt éin time på å spikke ei skei. Den tar likevel lenger tid å ferdigstille, og skal tørke ei vekes tid. Mange av skeiene bruker han mjølkemåling til å dekorere. — Det er nesten ingen i Noreg som har høyrt om det. Mjølkemåling er mjølkepulver blanda med natron, vatn og farge. Det inneheld ingen farlege kjemikaliar og er derfor matsikkert, forklarar stordabuen. Tørketida gjer det usikkert om han tar med seg målinga til marknaden. Men tar du turen innom handverkarteltet, er det derimot sikkert at du vil finne ein tregnom som ivrig ønsker å formidle handverket sitt. I teltet kan du også treffe foreldra hans, som kan vise fram både veving, tau- og knivmaking.

9


ETNEMARKNADEN

10

rhandler avPÅ STAND PÅViETNEMARKNADEN! er forhandler a MØT OSS Me stiller ut bl.a. Ssangyong Rexton og Rexton Sports Rexton W

Rexton W

Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi; har en 14% forbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer med EURO 6 utslippstandard. 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor 1400 – 2800 omdr., hvor motoren gir en enestående akselerasjon.

Vår nyeste dieselm 14% forbedring i med EURO 6 utsl 178HK v/4000 om 1400 – 2800 omd enestående aksel

Rexton W 2,0 liter , fra kr 349.900,Rexton W 2,2 liter, fra kr 369.900,-

Rexton W 2,0 Rexton W 2,2

Rodius

Rodius

Nye Rodius er et avansert bilprodukt som gir deg den ultimate kjøreopplevelse. Rodius Premium vare 2,0 liter diesel, 155 HK, automat

Me har med oss på standen

Fra kr 439.900,-

Fluid Film

Fra kr 4

Antirustbehandling

Tivoli

Tivoli er smart, sikker og dynamisk. En frisk kompakt SUV for deg som lever et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 HK, 4-WD, 6-trinns manuell girkasse.

Me hjelper deg uansett behov Fra kr 309.900,til kjøretøyet

Tivoli

VEG HJELP

Bilbutikk rekvisita dekk og felg

OMMEN TIL PRØVEKJØRING

4, 5550 Sveio, t@sveioauto.no, 7 77 cebook

Nye Rodiu bilprodukt ultimate kj Rodius Pre 155 HK, au

Tivoli er smart, si En frisk kompakt et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 6-trinns manuell g

Fra kr 309.90

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØ

Etne Auto, Tongane, 5590 Etne www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook

V V V V V

ORDINÆRE OPNINGSTIDER I BUTIKKEN UNDER MARKNADEN

Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

God kompetanse God service Konkurransedyktige prisar Fullserviceverksted for alle merker Skadeverkstad alle forsikringsselskap

Etne Auto, Ton www.etneauto.no, e Tlf. 53 Følg oss p


2. - 4. AUGUST 2019

-20%

PR. DEL

300,FØR FRA 849,-

alle sko frå

ON CLOUD NÅ

199,299,-

JUNIOR - SJEKK PRISEN!

SENIOR - SJEKK PRISEN!

TIRO 19 ADIDAS TRENINGSBUKSE

11

LØPE OG FRITIDSSKO

799,Før 1699,-


ETNEMARKNADEN

12

VELKOMMEN INNOM VÅR STAND PÅ

ETNEMARKNADEN

Serigstad RBK

med høyre sidedør

25%

PÅ ALT AV DALENPRODUKTER!*

MARKNADSTILBUD:

69.900 ekskl. mva

Tillegg for 2 sidedører kr. 2.500

* GJELDER IKKE SNØFRES

KUHN TB181 MARKNADSTILBUD:

REKORD GJØDSELMIXER 5,5 M MARKNADSTILBUD:

38.500 ekskl. mva

63.900 ekskl. mva

KUHN TB211 MARKNADSTILBUD:

71.500 ekskl. mva

Eiksenteret Haugesund

Eikeskogvegen 72, 5570 Aksdal – Tlf. 52 75 44 44


2. - 4. AUGUST 2019

13

• MEKTIGE OG SPENSTIGE NATUROPPLEVINGAR • TRYGG OG GOD OPPVEKST • RIKT KULTURLIV • NÆRINGSLIV I VEKST

Etne kommune

SKÅNEVIK BLUESFESTIVAL

FOTO: LARS GUNLEIKSRUD

SKAKKESENTERET

FOTO: SONJA FRAFJORD

ETNE OMSORGSSENTER

FOTO: SONJA FRAFJORD

SKÅNEVIK

FOTO: ROAR BÆVRE

Velkommen til standen vår!

FUGL FØNIX HOTEL, ETNE

VIA FERRATA, FJÆRA

FOTO: SONJA FRAFJORD

FOTO: ÅKRAFJORDEN NATURE B&B

Etne kommune er omringa av flott og variert natur og ligg sør i Hordaland fylke. Kommunen grensar til Kvinnherad, Odda, Suldal, Vindafjord og Sauda, der dei tre siste ligg i Rogaland. Dei fleste innbyggjarane bur rundt tettstadane Etne og Skånevik. Kommunen er eit godt utgangspunkt for å nå stader som Haugesund, Bergen, øyriket i Sunnhordland, Hardangerfjorden og Ryfylkefjordane.

ETNE KOMMUNE

Sjoarvegen 2, 5590 Etne Tlf. 53 75 80 00 post@etne.kommune.no • www.etne.kommune.no

I Etne kommune kan du busetje deg i landlege omgjevnader med det du treng av butikkar og andre servicetilbod i nærleiken. Det er gode og velorganiserte kommunale tenester for innbyggjarane. Etne kommune har eit stort mangfald i lokalsamfunnet, der livskvalitet for alle står i sentrum. VELKOMMEN!

TURISTINFORMASJON:

Fugl Fønix Hotel tlf. 53 77 14 40 Åkrafjordtunet tlf. 53 77 14 80 Skånevik Fjordhotell tlf. 53 77 07 00


ETNEMARKNADEN

14

INVITERER TIL UNG «MESTERNES MESTER» - D Idrettsprofil Hanne Haugland (51) kjem for å vere konferansier, samt for å utfordre heldige utvalde til «Mesternes Mester»-duell. ØYSTEIN BIRKENES

Det skjer når Etne IL skal revitalisere det tradisjonsrike «Osnes Rundt»-løpet ved å legge det til marknaden i år. Ein betre bjellesau enn Hanne Haugland kan neppe tenkjast. Namnet vekker garantert kjensel hjå dei som var bevisste på friidrett på 80- og 90-talet, men også hos dei mange som følgde med på NRK sitt suksessprogram Mesternes Mester, der Haugland gjorde det skarpt førre sesong. Friidrettsstjerna frå Haugesund tok seg heilt til finalen, og enda opp med ein tredjeplass, ei sterk plassering for ein utøvar som har passert 50 år og som har lagt opp for eit par tiår sidan. Den tidlegare høgdeog lengdehopparen har eit utal NM-sigrar på merittlista, og hadde eit stort høgdepunkt i karrieren då ho sensasjonelt vann VM-gull i høgde i Aten 1997. — Me er veldig godt fornøgde med å få med oss Hanne Haugland søndag under marknaden, og gi folk høve til å treffe henne. Det er rett og slett kanonbra. Ho er jo ei inspirasjonskjelde for barn og unge, og ein skikkeleg kjendis nå for tida, fortel Elen Merethe Hetleflåt Ramsvik i Etnemarknaden sin programkomité.

TREKNING OM UTFORDRARAR

Etter planen skal Haugland vere med som speaker under Osnes Rundt og det tilhøyrande barneløpet, som skal vere undervegs frå eitt-tida søndag 4. august. For deltakarane mellom sju og elleve år i barneløpet, skal det trekkast eit knippe ungar som får gå i dyst mot henne på stadion. Då skal det gjennomførast ei rekke øvingar av dei slaga som ein finn i Mesternes Mester. Her kan det dreie seg om timing, uthald, koordinasjon mellom auge og hand, auge og fot, eller noko heilt anna. — Det blir ei lita overrasking akkurat kva øvingar det kjem til å dreie seg om, fortel Ramsvik.

FOR KONKURRERANDE OG MOSJONISTAR

Barneløpet blir avvikla på marknadsområdet, samstundes med at dei som deltar i hovudløpet spring den rundt 8,5 km lange løypa rundt Osnes og kjem i mål på Etne stadion, der alt startar og sluttar. Barneløpet er for dei frå null til elleve år, hovudløpet er delt opp i juniorklasse 12 til 15 år og seniorklasse for 16 år og opp. I tillegg blir det ein mosjonistklasse rundt Osnes for dei som vil sykle, gå eller springe i eige tempo. Osnes Rundt har til vanleg blitt arrangert i august-september, og har halde på uavbrote heilt sidan 1986. Willy Asbjørn Lunde, JanErik Fedje og resten av arrangørane i friidrettsgruppa til Etne idrettslag satsar på at marknaden kan gi arrangementet ein omstart og energi-innsprøyting. — Her trengst det litt meir blest, meir oppslutning, og det trur me at det kan bli av å flytte løpet litt fram og gjere det til eit tilskot til Etnemarknaden, seier Lunde.

OVER 30 ÅR

Samstundes er tanken at det i grunn skal vere det same arrangementet. Etter løpet blir det premieutdeling til dei som har vore med for første, tredje, femte, sjuande gong og så vidare, heilt opp til 25. gong og lengre. — Dette løpet har jo halde på i over 30 år, og det er ei handfull løparar som meir eller mindre har stilt kvart år, heile den tida, fortel Lunde. Påmelding skjer på mail: wal@helgevold.com. Meir informasjon finn ein på facebook-sida med namn «Osnes Rundt med Hanne Haugland».

Prøv deg mot Mesternes Mester-kjendis. Eit utval unge deltakarar får møta Hanne Haugland til dyst i liknande RUBICON TV/NRK

Willy Asbjørn Lunde (t.v.) og Jan-Erik Fedje i friidrettsgruppa i Etne IL ser fram til ny start for Osnes Rundt under marknaden i år. FOTO: ØYSTEIN BIRKENES


2. - 4. AUGUST 2019

UELL

15

Hanne Haugland fotografert på Mallorca under innspelinga av siste sesong av Mesternes Mester. FOTO: TOKE RISKJÆR, RUBICON-TV/NRK

Hovudutstillar. Olaf Storø saman med kona Kjersti og hunden Bozz, fotografert i Bjørndalen på Svalbard. FOTO: ERIK KRAG JENSSEN

Inspirert av lyset langt i nord Han har Svalbard som adresse og lar seg inspirera av landskapet. Nå blir han også delvis haugalending, og tar snart ei god last med bilde med seg den korte vegen inn til Etne. ARNE FRØKEDAL

Bildekunstnar Olaf Storø (66) er årets hovudutstillar på Etnemarknaden. Han er fødd i Levanger og utdanna førskulelærar. Sidan 1987 har han vore kunstnar på heiltid. For 20 år sidan kom han til Svalbard for første gongen og 14 år seinare flytta han til Longyearbyen. — Eg gler meg til å koma til Etne med bilda mine. Sist gong var midt på 1980-talet då eg hadde utstilling på marknaden saman med Arne Mæland, seier Storø. Nå har 66-åringen også gjort haugalending av seg. Saman med kona Kjersti har han i sommar flytta inn i nyinnkjøpt bustad i Salhusvegen i Haugesund. Der blir det både verkstad og galleri. Dei vil veksla mellom å bu her og på Svalbard, der han best trivst i vinterhalvåret. Når cruisetrafikken set inn for alvor, flyktar paret sørover til fastlandet. — Eg hadde lenge hus med verkstad i Kristiansand, men nå har me bytta ut Sørlandet med Vestlandet. Det var 15 tonn utstyr i lasta då flyttelasset gjekk. Eg likar meg svært godt her i distriktet, og du skal ikkje sjå vekk frå at det vil påverka mitt arbeid, seier kunstnaren.

TEIKNAR PÅ STEIN

konkurransar som under den populære tv-serien på NRK. FOTO SUNNIVA LUCA VELIZ PEDERSEN,

Mellom 30 og 40 kunstverk vil vera med på marknadsutstillinga, det aller meste litografi. Olaf Storø teiknar på stein og trykkjer på papir. Mange av bilda han tar med til Etne vil ha motiv henta frå Svalbard. Det er landskapet ­og ikkje minst lyset der nord – ­ som inspirerer kunstnaren. — Eg lagar litografi i små opplag i eigen verkstad. Og du vil aldri sjå at mine opplag oppstår i «ny drakt», for teikninga blir slipt vekk frå steinen etter kvar farge, forklarer Storø på si eige nettside (storoe.no). Han har lenge hatt nær tilkny ting til Sunnhordland og Haugalandet. Tidleg på 80-talet budde Storø på Stord og i 1992 var han med og «Du som solblått smiler» er tittelen starta Galleri Ryvarden Fyr saman med Sveio kom- på dette litografien laga av Olaf mune. Dette samarbeidet oppstod etter at han ein Storø. sommar budde på Ryvarden. I dag har fyret eit eige rom med hans bilde.

KUNSTNARKOLLEGA

ei lita overrasking akkurat kva øvingar det kjem til å dreie seg om 

ELEN MERETHE HETLEFLÅT RAMSVIK, MEDARRANGØR

Mest kjent er han for sine mektige vinterfjellmotiv. Med reine, klare fargar skildrar han fjella i vintersol eller mot ein blåsvart himmel med nordlys og snøføyke rundt toppane. Med bilda følgjer gjerne ei oppmuntring eller forklaring i bildetittel, slik at tekst og bilde etter kvart betyr like mykje i uttrykket. Nå ser Olaf Storø fram til eit gjensyn med Etnemarknaden. For eit par år sidan blei han kjent med kunstnarkollega Jan Terje Rafdal i Etne og er skikkeleg imponert over hans kunst. — Eg har lenge visst kven han var, men det var kjekt å møta han. Det er flott at det kjem nye kunstnarar og me har alt prata om samarbeid nå når eg har flytta til Haugesund. Det er mykje flott natur i Etne og i distriktet generelt, og eg vil tru at eg etter kvart vil finna inspirasjon til å laga kunst frå området, seier årets hovudustillar på Etnemarknaden.


ETNEMARKNADEN

16

Blir du med på

HYTTETUR?

Fiska etter fjellauren, plukka molter, leika i bekken, snøhola, tid til å prata, stigespelet, nyta kaffien midt i fjellheimen eller eit for friskande bad i sjøen…

Kontakt Torgeir på 917 08 474 i dag, så får du bli med på hyttetur.

>> Bråstøl

- ein av våre mange hyttemodellar

Vinnarskalle

Dei som kjøper Tungesvik hytto veit å nyta dagane

Tungesvik Hytto leverer gode dagar. Me viser deg gjerne ei eller fleire av våre hytter til sjø og til snø. Og nokre av dei er ferdig møblert. Be oss om forslag forslag og tilbod på din hyttedraum.

Kontakt Torgeir på 917 08 474


2. Side - 4. AUGUST Vindafjordingar drøymer_annonse A4 .qxp_Layout 1 10.05.2019 14.54 1

2019

17

BU I VINDAFJORD

Vindafjordingar drøymer om så mangt – også når dei er langt borte...

Har livet ditt blitt slik du drøymde om? Kor me bur og veks opp vil sjølvsagt prega oss.

Dette er noko av det Vindafjordingar kan gleda seg over:

· · · · · · · · ·

Imponerande antal lokale og internasjonale arbeidsplassar Skular med lærarar som verkeleg kan og bryr seg Eldreomsorg som viser handlekraft og respekt Natur som inviterer til mangfaldige opplevingar Folk som kan bli ein god ven berre du gir dei tid Kultur i ulike former og nivå Moglegheiter for mykje for dei som vil Eit kommunalt apparat som kvar dag arbeider for å yta på sitt høgste nivå Levande bygder – der den enkelte er særs viktig

vindafjord.kommune.no

• • • • • • • • •

Trygg plass å veksa opp Snille barnehagar Lærerike skular Kjekke og inkluderande aktivitetar Framtidsretta næringsliv Varm omsorg Gode kommunale tenester Brukarvenleg natur Kort veg til heile verda

Det er mange som meiner at Vindafjord er ein slik «draumeplass». Me ynskjer Vindafjordingar – og alle andre, ein god sommar og gode dagar.

VITAL OG SENTRAL

Vinnarskalle.no

Det viktigaste er kanskje dette:


ETNEMARKNADEN

18

2.–3. august FK butikken Etne

K K I T U B E Y N R Å D V O B M L I O T S N D N I A N K R KOM A M E D O G R O F Kun få maskiner igjen

GRASKLYPPER

JOHN DEERE JS63V

6500,-

Graset vert klypt og finsnitta slik at det raskt vert omdanna til næring i plenen. 53 cm klyppebreidd. 5,4 hk motor. Vekt 26 kg.

GAUPEN F0720 MED BREMS

Totalvekt 750 kg. Nyttelast 610 kg. Kassemål 122x200x30 cm. Med brems og støttehjul. 10”hjul.

MARKNADSTILBOD!

8490,-

(7290,-)

Gratis registreringsavgift fredag og laurdag!

(8795,-)

MARKNADSTILBOD!

14900,-

Gjeld kun fredag og laurdag

(16695,-)

GRASTRIMMAR

Gratis registreringsavgift fredag og laurdag!

STIHL FS 40

Lett og kompakt grastrimmar med et nytt og forbetra startsystem. Perfekt til å klyppe små grasflater eller til fintrimming rundt grasplenen, langs rabattar, kanter, rundt busker og trer, etc. Effekt 0,7 kw/1,0 hk. Vekt 4,4 kg.

1990,(2695,-)

GAUPEN B1225 MED BREMS

Totalvekt 1300 kg. Nyttelast 1000 kg. Kassemål 144x242x35 cm. Brems og støttehjul. 13”hjul.

30% rabatt på hagemøbler frå NOWA: DØME: HJØRNESOFA KRAGERØ MED BORD

30% RABATT

TERRASSEVARMAR FLAMME

Ein lekker fakkel/terrassevarmer i pyramideform som gir behageleg varme. Utført i pulverlakkert metall og aluminium. Total høgd 229cm. Botnplate/flatemål 49x49cm. Glasrøyr kan bytast ut hvis det vert knust. Leverast med slange og regulator.

2 995,-

SOFA OG BORD Laga av UV-beskyttet og frostbestandig kunstrotting av polyetylen. Rammene er i pulverlakkert aluminium, rustfrie skruar og bordplate i herda glas. Putetrekka kan vaskast på 30 grader. Bord: B145XD85XH66cm. Hjørnesofa: L200xB258XD74XH88cm

FK BUTIKKEN ETNE

Tlf. 53 77 11 30 MAN–FRE: 8-18 LØR: 9-15

Tilbudoda gjeld 2.–3. august, eller så langt beholdninga rekker.

9093,(12990,-)


2. - 4. AUGUST 2019

LEIK OG MORO I ELDHUGPARKEN

Eldhugparken er atter ein gong klar for å ta i mot store og små til leik og moro. Parken liknar ein fornøyelsespark, der ein betalar ein gong og får vere med på det som er av aktivitetar. Nokre tombola-aktivitetar kostar derimot ekstra. I Eldhugparken har dei besøkande mellom anna tilbod om tivoli, hoppeslott, vasspark, ansiktsmåling og ballongmodellering. Inne på området kan ein også treffe på ein klovn.

NILSI FRÅ HUMOR TIL TOPPIDRETT

Nils Ingar Aadne, eit kjent fjes til marknaden med føredrag. PRESSEFOTO: PAX FORLAG

Han sørgjer for at publikum drar på smilebandet, men har også med seg ein porsjon alvor.

FRØKEDAL OG TALENTVINNAR TIL SCENEN

Anne Lise Frøkedal står for det musikalske innslaget under opninga av Etnemarknaden 2019. PRESSEFOTO: JULIA NAGELSTAD

Poetiske tekstar og silkemjuke tonar kjem til marknaden. ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

Blant dei musikalske innslaga finn ein Anne Lise Frøkedal og Tuva Lutro. Frøkedal, som opphavleg er frå Etne, har med seg «familien» sin til marknaden. Bakgrunnsbandet som kjem til marknaden fredag kveld, er denne gongen beståande av Olav Christer Rossebø, Johan J. Bakken, Ola Øverby og Ingeleiv Berstad. Anne Lise Frøkedal gav i fjor ut sitt andre soloalbum, How we made it, eit album som hausta gode kritikkar. Tuva Lutra blir å høyra på scenen sundag ettermiddag. FOTO: TV2 Artisten har også vore frontperson, gitarist og låtskrivar i Harrys Gym og I Was A King, og låtskrivinga hennar er poetisk, melodisk og ofte mørk. Frøkedal & vann Norske Talenter 2018 på TV 2. Songaren gjesta Familien har tidlegare fått særs gode tilbakemeldingar også Etnemarknaden i fjor, og er igjen klar for å spreie internasjonalt frå mellom anna BBC Radio 6 Music, fløyelsmjuke tonar utover marknadsplassen. Ho blir å The Line Of Best Fit og Clash, og har blitt omtalt som sjå søndag ettermiddag. det musikalske kjærleiksbarnet til Joni Mitchell og The Etne musikklag føyer seg som vanleg også på lista Mamas & The Papas. over musikalske innslag. Musikklaget spelar både før På scenen står òg Tuva Lutro. Ho kjem frå Odda, og og etter den offisielle opninga, der Trygve Slagsvold blei kjend for det norske publikum då ho som 13-åring Vedum klipper snora fredag ettermiddag.

ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

Nils Ingar Aadne, også kalla Nilsi, er kanskje mest kjend som komikar, men for nokre år sidan valte han å prioritere skisporet føre humorscenen. I 2016 la han komikarkarrieren på vent, og starta på eit prosjekt for å finne ut kor god han kunne bli som langrennsløpar. April 2017 gjekk han sitt første langløp, etter å ha levd og trena som ein toppidrettsutøvar i laget Team BN Bank. Aadne kjem til Etnemarknaden for å fortelje om livet som toppidrettsutøvar, om korleis det er å trene 700 timar i året og kvifor han valde som han gjorde. Føredraget har fått namnet «Prosjekt Toppidrett – du trener ikke 700 timer for kødd».

19

VITSKAPLEG EVENTYR

Kanskje blir det eitt og anna smell å høyre når Roe Lauvås Jr. opptrer marknadssøndagen. Den utflytta etnebuen har laga show av vitskap før, og er mannen bak Vilde Vite og halemysteriet, ei sommarframsyning på Vil Vite-senteret i Bergen, som også blei framført på Den Nationale Scene i 2016. I fjor var Lauvås å finne på marknaden med showet «Superheroes», og no er han igjen klar for å la det smelle. Denne gong med «Eit vitskapleg eventyr».


ETNIR DUGGURD

20

DISKAR OPP MED SØTE DEL Som lita tråla ho gjennom vekeblad etter vekeblad, på jakt etter nye kake- og dessertoppskrifter som ho ville testa ut. I år har Sølvi Merkesvik sjølv komponert fire dessertar, som skal serverast under det gastronomiske matshowet, Etnir duggurd. ANITA HAUGLAND

— Då eg gjekk på konditorlinja, lærte me at det alltid er smaken som er viktigast. Sjølv er eg også oppteken av at maten skal sjå fin ut når han blir servert, seier Sølvi Merkesvik.

VENNSKAP OG KJENNSKAP

Konditoren er busett på Askøy, ho har tre barn, og ein kjærast i Sogndal. I år deltek ho som konditor under Etnemarknaden for tredje året på rad. — Korleis hamna du i Etne? — Det heng saman med at eg er venninne med Line Njåstad, som er prosjektleiar for Etnir duggurd. Me gjekk i same klasse på konditorlinja, på Bergen kokk- og stuertskule rundt 1989-90. Me fann tonen med ein gong, og me har halde kontakten sidan den gongen. Under Etnemarknaden får eg både hjelpt ho, og me får tid til å vera i lag. Dessutan får eg halda konditorkunnskapane mine ved like. Eg synest det er veldig kjekt å vera med, fortel Merkesvik.

PÅ KJØKENET MED BESTEMOR

Ho har vore interessert i å laga mat sidan ho var lita jente. — Eg var heldig og slapp til på kjøkenet heime. Det kjekkaste var likevel å laga mat med bestemor. Me kunne finna ei oppskrift, for så å gå på butikken for å handla inn til baking, ein heilt vanleg vekedag. Me laga både kransekaker, blautkaker og mat etter handskrivne oppskrifter frå bestemor, fortel askøyværingen. Ho fann ofte inspirasjon til matlaging i vekeblad. Ho var også fascinert av dronninga av fjernsynskjøkenet, Ingrid Espelid Hovig.

Det kjekkaste var å laga mat med bestemor. Me kunne finna ei oppskrift, for så å gå på butikken for å handla inn til baking, ein heilt vanleg vekedag SØLVI MERKESVIK

Sølvi Merkesvik er utdanna konditor, og ho synest det er gøy å bidra med matkunnskapane sine på Etnemarknade

— I dag har du enorm tilgang på inspirasjon frå til dømes Pinterest og Instagram. Det var ikkje heilt det same før, seier Merkesvik. På konditorlinja var lærarane mellom anna fokuserte på at elevane skulle læra seg sjølve handverket som ligg bak det å laga ei kake. — Me øvde til dømes på å skriva teksten på kakene for hand. I dag er det mange som trykkjer ut bokstavane. Eg prøver å kombinera det tradisjonelle handverket med moderne trendar, når eg lagar kakene mine. Under kontonamnet «sollimerk» legg ho ut bilete av kakene ho lagar. — No om dagen er det svært populært med figurkaker med fondanttrekk. Sjølv likar eg best friske kaker, gjerne sjokoladekaker i kombinasjon med friske bær, fortel konditoren. Det aller beste ho veit er sjokoladefondant. — Enkelt, men likevel så godt, seier konditoren.

ALLTID PÅ FARTEN

Då ho fekk barn var det uaktuelt å jobba som konditor på grunn av ukurante arbeidstider. Merkesvik har likevel aldri slutta å baka. — Eg tar på meg ein del oppdrag i helga og på kveldstid. Eg har alltid vore ein person som likar å ha noko å gjera på, så eg slit ikkje akkurat ut sofaen. Når eg ikkje er på jobb, lagar eg ofte mat eller spring ein tur i fjellet. Det er der eg hentar energi til dei andre oppgåvene i kvardagen. Ho har som mål å fullføra ein heilmaraton innan fylte 50 år. Så langt har ho sprunge halvmaraton under Bergen City Marathon fire gonger, København halvmaraton éin gong, ho har delteke i Skåla opp og Askøy på langs (3,8 mil). — Eg likar meg best i terrenget der det er skog, mark og fjell. Mosjonsløp er gøy, fordi det er morosamt å gjera noko slikt saman med andre. Dessutan er det gøy å feira etterpå, seier Merkesvik. Hovudjobben har ho på ein institusjon for psykisk utviklingshemma, der ho er tilsett som miljøarbeidar. — Det blir litt enkel matlaging der også, seier ho.

ÅRETS MENY

Årets siste ferieveke er sett av til Etnemarknaden. Ho byrjar matlaginga

Plommekake med lakrissirup er blant dessertane som har vore servert av Sølvi Merkesvik tidlegare.  FOTO: SVEIN EGIL ØKLAND

nokre dagar før ho reiser ned til marknadsbygda. Der held ho fram med førebuingane, slik at det meste er klart før arrangementet er i gang. — Blir du freista av alle dei gode kakene du lagar? — Det er litt merkeleg, for når eg bakar sjølv så er dei ikkje så freistande å smaka. Går eg derimot på kakebesøk eller kjem over ein kakebuffét, så elskar eg å smaka. Helst litt av alt, fortel konditoren. Ho passar på at publikum alltid møter nye dessertkombinasjonar under Etnemarknaden, som ho sjølv har sett saman. I år får deltakarane mellom anna høve til å smaka på små terter fylt med sitronkrem og toppa med luftig marengs, eller pavlova med salt karamell og sjokoladeis.

Sølvi Merkesvik har fått god hjelp av dottera, Carmen Viktoria, under Etnemarknaden. FOTO: PRIVAT


2. - 4. AUGUST 2019

21

LIKATESSER

en. 

Etnir duggurd plar vera eit populært arrangement. I fjor var det rundt 450 deltakarar i duggurdselskapet.  FOTO: SVEIN EGIL ØKLAND

Serverer rovfisk på matfatet Prosjektleiar Line Njåstad har engasjert faren til å fiska breiflabb.

FOTO: SVEIN EGIL ØKLAND

ETNIR DUGGURD Etnir duggurd er eit gastronomisk matshow som blir arrangert på Etnemarknaden for femte gong dette året. Publikum får høve til å smaka på seks hovudrettar og fire dessertar i eit mattelt, der det samstundes er ein konferansier som står på scenen og fortel om dei ulike rettane. Det er plass til rundt 500 deltakarar, og i år er det første mann til mølla-prinsippet som gjeld. Det er rundt 38 personar som er engasjerte i duggurdselskapet, og blant desse er prosjektleiar Line Njåstad, Ryfylkekokken Frode Selvaag og konditor Sølvi Merkesvik. Ifølgje Wikipedia er duggurd eit ord som i gamledagar blei brukt om eit måltid på føremiddagen, mellom frukost og middag.

I år er Line Njåstad prosjektleiar for Etnir duggurd for fjerde året på rad. Ho var også med som dugnadskokk det første året då Etnir duggurd blei arrangert. — Tanken bak Etnir duggurd er at det skal vera eit matshow der publikum kan få sjå matlaginga, i tillegg til å smaka på mat som er laga frå botnen av. Det blir brukt flotte råvarer frå distriktet, fortel Njåstad, busett i Etne, men oppvaksen på Austevoll. På menyen blir det både laks, gris og storfe frå Etne. Det går med heile 170 kilo kjøt og fisk, og cirka 100 kilo grønsaker i løpet av duggurdselskapet. — Eg har engasjert far min til å fiska breiflabb, fortel prosjektleiaren. Han står ikkje heilt på bar bakke når han skal dra opp den breikjefta rovfisken. Han har jobba som fiskar i heile sitt liv, og har i tillegg lang erfaring frå fiskeoppdrett. Hovudkokk Frode Selvaag frå Sandeid har sett saman middagsmenyen. — Ved å rigga til eit heilt kjøken i teltet, ønskjer me å spreia matglede og inspirasjon, slik at folk skal laga mat frå botnen av. Det krev mykje rigging for å laga eit fungerande kjøken, og me har difor med oss både snikkar, røyrleggar og elektrikar, fortel Njåstad.

RIFT OM BILLETTANE

Ho ønskjer at arrangementet skal spreia ekte matglede. — I tillegg er tanken med dette showet at alle skal få høve til å gå på gourmetrestaurant til ein grei pris. Prosjektleiarjobben inneber ei rekkje oppgåver, som til dømes å henta inn sponsorar, planleggja meny og henta inn dugnadsfolk. Mannen slepp heller ikkje unna. Han er ein ivrig hjelpar til sponsoroppdraget. Til saman er det 38 dugnadsfolk som er i sving under arrangementet. Tidlegare år har det vore høve til kjøpa billettar på førehand. I år blir det annleis. — Når det gjeld billettar, er det første mann til mølla-prinsippet som gjeld. I fjor var showet svært populært, det stod lang kø utanfor teltet då me opna. Me oppmodar difor folk til å møta opp i god tid, seier Njåstad. Opplegget blir elles som før. — Kokken har sett i saman ein spennande meny med mange gode smakar. Rettane blir presentert i små porsjonar, slik at alle får høve til å smaka på alt.


ETNEMARKNADEN

22

Bli med på reisen til Norges første unicorn selskap Vi er i sterk vekst og søker nå etter flere dyktige kollegaer innenfor fagfeltene software, elektronikk, testing, firmware, mekanikk, prosjektledelse, support, markedsføring, salg og analyse. Se alle stillingene på autostoresystem.com/career.

Kåret av Google og Financial Times til en av ”Europe`s Top 100 Digital Companies”

autostoresystem.com/career


2. - 4. AUGUST 2019

23

VW VW– NYTTEKJØRETØY NYTTEKJØRETØY –Norges Norgesbeste bestearbeidsplass arbeidsplasspåpå4 4hjul hjul

www.volkswagen.no www.volkswagen.no

Norges mest populære elbil. Norges mest populære elbil.

Amarok! Amarok! Tøffest i klassen Nye e-Golf Tøffest i klassen Nye e-Golf Med inntil 300 km rekkevidde, større motor og mer komfort!

-

Inntil 300 km rekkevidde - Inntil 300 km rekkevidde Elmotor på 136 hk - Elmotor på 136 hk Hurtiglader - Hurtiglader Adaptiv Cruise Control - Adaptiv Cruise Control Discover Pro navigasjon med 9,2” skjerm - Discover Pro navigasjon med 9,2” skjerm som standardutstyr som standardutstyr - LED-lys foran og bak - LED-lys foran og bak - Varmepumpe - Varmepumpe

Med inntil 300 km rekkevidde, større motor og mer komfort!

Introduksjonstilbud 18. tiltil 31. mai: Introduksjonstilbud 18. 31. mai:

Kjøp ny ny e-Golf ogog få service ogog vedlikeholdsavtale Kjøp e-Golf få service vedlikeholdsavtale 3 år/45.000 km og vinterhjul inkludert i prisen! 3 år/45.000 km og vinterhjul inkludert i prisen! Nye e-Golf er kraftig og innovativ med en utvidet rekkevidde på inntil 300 km og 136 hestekrefter sørger for at elbilen går fra 0-100 km/t Nye er kraftig innovativ en utvidet rekkevidde på inntil og 136 hestekrefter sørger forklasse. at elbilen fra har 0-100 km/t på kun 9,1e-Golf sekunder. Med og et forbruk påmed kun 12,7 kWh/100 km er e-Golf en 300 av dekm mest økonomiske elbilene i sin Nye går e-Golf på kun 9,1 sekunder. Med et forbruk på kun 12,7 kWh/100 km er e-Golf en av de mest økonomiske elbilene i sin klasse. Nye e-Golf et bevegelseskontrollert navigasjonssystem som standardutstyr, og assistentsystemer som Adaptiv Cruise Control og parkeringssensorerhar navigasjonssystem som standardutstyr, assistentsystemer Adaptiv Cruise og parkeringssensorer foranet ogbevegelseskontrollert bak sørger for økt sikkerhet. Klar for en prøvetur? Velkommenog innom! Volkswagen. som Innovasjoner du harControl bruk for. foran og bak sørger for økt sikkerhet. Klar for en prøvetur? Velkommen innom! Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

Nye Volkswagen e-Golf fra kr 314.200,-** ** Nye Volkswagen e-Golf fra kr 314.200,-

Tilbudet gjelder 18. til 31. mai 2017. ** Prisen gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Strømforbruk blandet kjøring 12,7 kWh/100 km. CO2-utslipp 0 g/km. Tilbudet gjelder 18. til 31. mai 2017. ** Prisen gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Strømforbruk blandet kjøring 12,7 kWh/100 km. CO2-utslipp 0 g/km.

Raglamyrveien 4, 5536 Haugesund. Tlf. 24 03 39 00. volkswagenforhandlere.no/moller-bil-haugesund Raglamyrveien 4, 5536 Haugesund. Tlf. 24 03 39 00. volkswagenforhandlere.no/moller-bil-haugesund


ETNEMARKNADEN

24

Bestill synstest marknadshelga og få

FÅ DET I ORDEN!

MØT OSS PÅ ETNEMARKNADEN OG FÅ GODT

MARKADSTILBUD

Har du sjekka at reidskapen er klar for våren? Kanskje på tide å byte ut eller vedlikehalde noko av utstyret? Kontakt oss i Velde Maskin og få eit godt tilbod før sesongen startar.

PÅ TRAKTOR OG ATV

Me forhandlar:

50%

på glass ved kjøp av komplett brille Verdi inntil kr. 5.045

Velde Maskin AS Øygardsvegen 8, 5576 Øvre Vats Tlf. 52 76 59 11 www.veldemaskin.no

MARKNADSHELGA FREDAG 10.00-20.00 • LØRDAG 10.00-18.00

Interoptik Etne, Etne senter. Tlf. 53 75 71 00

Etne • Tlf. 483 49 625 • www.saloon.no aslaug@saloon.no

20 år med country!

SUPRE TILBOD

ETNEMARKNADEN

DANSEGALLA MED

I TELTET UTANFOR BUTIKKEN VÅR!

200,-

kr

kr

300,-

500,-

kr

Fredag 2. august

RAGA ROCKERS JARLE & HÅVARD (FYK)

JUKEBOX Lørdag 3. august

BILL. TICKETMASTER.NO • ETNE SHELL • I DØRA

Mange flotte klede til dame/herrer til fantastiske prisar!

Prøv klær i fred og ro. Kaffien er alltid klar. Velkommen!

3 for 2

INDIAN SUMMER 23.-25. AUG NORSKE REDNEKCS Country/western-musikk

ARLY KARLSEN & SONS

7. september

DANSEGALLA • CONTRAST

heile butikken

Myhre ’s

Dameklær - Herreklær - Undertøy 5590 Etne • Tlf. 926 86 898

21. september

SPRINGSTEEN-NIGHT 12. oktober

VASSENDGUTANE 26. oktober

ROTLAUS

16. november

CREEDENCE-SHOW 30. november

Uteterrasse med servering. www. saloon.no Bubilcamp med alle fasilitetar tlf. 483 49 625 OPPDATERT PROGRAM PÅ FB

HEILE ÅRET

GUNSLINGERS Kontakt oss for:

FIRMATREFF BLÅTUR SELSKAP JUBILEUM

GJESTEHUS OG FJELLHYTTE: Tlf. 483 49 625/ Etne/Hordaland N18075 NOVASOL.no


2. - 4. AUGUST 2019

25

AVSLUTNING MED LOKALE STJERNER Etne ungdomskor under leiing av Audny Aasheim. F.v.: Malin Helen Skjold Hamre, Emma Haraldseid Grindheim, Amalie Grønli Haugan, Line Dakineviciute, Julie Lysholt, Helena Heggelund Solheim, Ingrid Hustvedt, Marte Hustvedt. Ikkje til stades: Kristine Skjold Hamre.

Sara Yordanos Rossebø Svanæs. FOTO: ESPEN SOLLI/TV 2

Gunhild Aksdal.

Seks artistar, likt fordelt mellom Etne og Vindafjord, avsluttar Etnemarknaden 2019. ARNE FRØKEDAL

Arrangøren har gitt oppdraget til to garva damer i det lokale musikkmiljøet til å organisera ein avslutningskonsert med lokale stjerner. Audny Aasheim og Dagny Christophersen tok utfordringa på strak arm, og har lagt lista høgt. — Det finst mange flinke folk i distriktet, og me vil gi publikum ein liten smakebit av dette. I utveljinga har me tenkt på folk som er scenevande og kan gi publikum noko ekstra, seier Audny Aasheim.

Svein Arne Aasheim.

Tor Helleland.

Jarle Nordtveit Åsheim. 

ARKIVFOTO

— RÅSKINN PÅ SCENEN

Ho har dei siste 12 åra vore dirigent for Skakkekoret. Det var også ho som drog i gang Etne ungdomskor. Sistnemnde er blant dei seks som er handplukka til konserten i mat-teltet sundag ettermiddag. Aasheim har også fått med ei røyst som ho har merka seg gjennom arbeidet med Skakkekoret. — Gunhild Aksdal er eit råskinn på scenen. Ho har ei allsidig stemme og storkosar seg på scenen. Dei som har møtt Gunhild elles, kjenner ho ikkje igjen med mikrofonen i handa, seier Aasheim. Utflytta etnebu og til dagleg i jobb ved PST i Oslo, Svein Arne Åsheim, er den tredje frå arrangørbygda på den lokale stjernekonserten. Broren til Audny er ein svært habil songar med lang fartstid som solist på hobbybasis, og med gjestevisitt på heimlege trakter med jamne mellomrom.

IDOL-DELTAKAR

Duoen bak artistgalleriet vil stort sett finna seg bak kulissane under konserten. Dagny Christophersen,

som har ei av dei aller beste stemmene i distriktet, overlét podiet til tre andre vindafjordingar denne kvelden. Den mest profilerte utover distriktet er unge Sara Yordanos Rossebø Svanæs frå Ølen. Som 19-åring utmerka ho seg i siste sesong i den TV 2-sendte talentkonkurransen Idol. Ho kom svært langt i den tøffe konkurransen, og har i ettertid vore ein ettertrakta songar på dei lokale scenane. Tor Helleland (25), også han frå Ølen, er ein annan lokal musikar som Dagny Christophersen har trekt ut av hatten. Han trakterer gitar og spelar i band, men er også ein habil songar. I Grannar er hans fine røyst omtalt som særeigen, i den litt grå enden av skalaen. Den tredje vindafjordingen på scenen denne ettermiddagen er Jarle Nordtveit Åsheim. 25-åringen er

mest kjent som vokalist og gitarist i bandet FYK frå Imsland, men tar også solooppdrag. Som under siste julekonsert i Ølen då han fekk publikum i kulturhuset i Ølen til å trampa takten.

— IKKJE GÅ GLIPP AV DETTE

Konserten byr på to innslag frå kvar av dei seks artistane som alle blir akkompagnert av ein dyktig kvartett. Rune Rødne på piano, Anders Lunde på bass, batterist Arne Medhus Haugen og Morten C. Rødne er bandets gitarist. Audny Aasheim er godt tilfreds med det ho har høyrt under øvingane og føler seg trygg på at dette skal bli ein knallgod konsert. — Så gå ikkje glipp av dette. Dette skal bli ei god og verdig avslutning på årets marknad, seier ho.

Soger på Sæbøtunet Pensjonert prest, Harald Grønnevik, har mange gode historier på lur. Under siste dag av Etnemarknaden kan du høyra nokre av desse. ARNE FRØKEDAL

Forteljarfestivalen var i mange år ein del av marknaden. Nå har drivkreftene bak valt å nytta Sæbøtunet til eit eige program kalla Løesoger. Søndag ettermiddag inviterer dei publikum til ei koseleg stund i historiske kulissar.

Grønnevik vil fortelja om karar han kjende då han vaks opp i Førde i Sunnhordland. Truleg vil han dra andre historier frå stader frå den omreisande yrkeskarrieren, blant anna frå Liverpool der han var sjømannsprest. Steinar Aalvik, kjent som kåsør og fast spaltist i Grannar i mange år, skal sy programmet saman på sin lune og humoristiske måte. Sidan det er søndag tar han også på seg å halda preika for dagen, på sitt vis. Musikar Solveig Sørheim syt for musikken, denne gongen med trøorgel som instrument. Tre damer som har vore sentrale i Forteljarfestivalen, Marta Onstein, Ingvor Gundegjerde og Jorunn Grindheim, vil servera ferske lappar og nytrekt kaffi under arrangementet på Sæbøtunet, og syta for at gjestene blir tatt vel imot.

Tidlegare sokneprest i Skånevik, Harald Grønnevik fortel soger frå gutedagane heime i Sveio. ARKIVFOTO


26

ETNEMARKNADEN

INNBLIKK I VERDA TIL MANGE UNGE

Det skjer gjerne på guterommet utan at foreldre heilt greier å følgja med. Der lever dei seg inn i ei dataverd med fascinerande spel mange vaksne har lite kjennskap til. ØYSTEIN BIRKENES

Morten Frankrig kallar seg sjølv ein godt vaksen gamer og kjem til marknaden for å halde foredrag om emnet. Han håpar på å få foreldra der ute til å forstå fenomenet litt betre. FOTO: PRIVAT


2. - 4. AUGUST 2019

Laurdag ettermiddag 3. august er tida for å ta seg til kinosalen på Skakke dersom ein er interessert i dataspel, eller til dømes er forelder og ønskjer å forstå heile gaming-fenomenet betre. Morten Frankrig, ein godt vaksen sjølverklært gamer i 40-åra, kjem for å halde eit foredrag som er retta mot foreldra til dataspeloppslukte barn og unge. Til dagleg er han produktsjef i Altibox AS. Etterpå skal det haldast eit forum for utveksling av tips og triks samt introduksjon i det ekstremt populære online-spelet «Fortnite». Her er det med andre ord noko både for dei som lever og andar for gaming som fritidsaktivitet, og dei som ser med litt meir skeptiske augo på det. Og desse bur jo gjerne under eitt og same tak, noko som er ein del av bakgrunnen og motivasjonen for foredraga til Frankrig. I fleire år har han halde desse i samarbeid med datatreffet Warpzone i Stavanger. — Mor og far treng ikkje sjølv bli interessert i å drive med gaming, men eg ønskjer at dei forstår betre kva gutungen driv med føre skjermen, og at dei kommuniserer betre om det. At det fungerer samlande, i staden for å bli ei kjelde til konflikt, seier Frankrig.

IKKJE BERRE Å PAUSE

Det klassiske eksempelet er kanskje dette: middagen er klar, maten er varm, men det er tilsynelatande umogleg for den dataspelande medlemen av familien å rive seg vekk frå skjermen til rett tid. Kvifor går det ikkje an å berre sette på pause? — Ein sit jo og speler med ein masse andre folk over nett, og spelet skjer akkurat nå, akkurat som i sport. I slike tilfelle tenker eg at det openbert berre er dårleg kommunikasjon ute og går, ikkje teikn på eit større problem med gaming som fritidsaktivitet, seier Frankrig. Det å få fram detaljane og nyansane er i mange tilfelle avgjerande for å forstå betre. På overflata kan ting sjå annleis ut enn dei eigentleg er. — Mykje som føregår føre ein skjerm er i grunn ein passiv aktivitet, det å sjå ein film eller tv-serie, for eksempel. Gaming er derimot aktiviserande, det krev konsentrasjon og trening. Og på nett er dette primært ein sosial aktivitet, noko ein gjer med andre.

Det enormt populære online-spelet Fortnite har om lag 250 millionar spelarar på verdsbasis for tida. FOTO: SERGEY GALYONKIN/WIKIMEDIA COMMONS

VIL UNNGÅ SPISSFORMULERINGANE

Gaming, ei tilsynelatande usosial og inneslutta, men eigentleg ganske sosial greie, har fått ein del medieomtale dei siste åra. I tilsvarande positive ånd har det blitt framheva at spel kan gjere ein meir kompetent i ei heil rekke grunnleggande ferdigheiter, at arbeidsgivarar aktivt søker etter folk som har spelt dataspel på konkurransenivå, og så vidare. — Det er veldig mykje spissformuleringar ute og går om gaming i media: enten er det veldig positivt, eller så er det veldig negativt. Eg ønskjer heller å gå vekk frå dei sensasjonsprega overskriftene, og få fram at dette er ein fritidsaktivitet som alle andre. Spel er ei aktiviserande og positiv kjelde til meistringsfølelse, men det kan bli problematisk dersom ein føler at ein ikkje meistrar noko anna, og rømmer heilt inn i det. Foreldre må involvere seg for å kunne vere foreldre og sette grenser der dei ser behov for det, akkurat som med alt anna. Me må halde spel til same standard som andre ting ungdommen driv med, eller kunne ha drive med i staden for. Denne tilnærminga strekkjer seg til spørsmål om valdeleg innhald i spel, som har vore eit brennpunkt for debatt oppigjennom åra. — Aldersgrenser er der for å takast på alvor, akkurat som med film! Valden i mange dataspel er òg veldig stilisert og teikneserieaktig, når ein ser etter. Fortnite, som dei yngre oftast speler, er veldig tamme greier på den fronten, vil eg seie. Dette er den nye utgåva av cowboy og indianar.

KAN LAGAST KONKURRANSE

Frankrig har vore interessert i spel heilt sidan Commodore 64 tok verda med storm på byrjinga av 80-talet. For tida speler han MOABspelet (Multiplayer Online Arena Battle) Heroes of the Storm, samt det nettbaserte FPS-spelet (First Person Shooter) Apex Legends. Det er mykje forkortingar, ord og uttrykk som høyrer spel-verda til, og dette er òg noko som han nøstar litt opp i under foredraga. — Eg speler ikkje mykje direkte med ungane mine, riktig nok. Eg er ikkje god nok til å henge med i svingane der, ler Frankrig. Hector Alonso Vestbø i marknaden sin programkomité er òg ein spel-entusiast etter gamalt, som har eigd det meste av Playstation- og Nintendo-konsollar frå 90-talet og oppover. Han har vore sentral i å gjere dette til fokusområde på marknaden i år. — Me ønskjer å møte ungdommen på områda dei til vanleg interesserer seg for, ting me veit at slår an. Ikkje berre popcorn og karusellar og alt det tradisjonelle ein finn på marknaden, seier Vestbø. Tidlegare har han stått for avvikling av FIFA-turnering under marknaden. Noko slik tevling, i FIFA eller andre spel, er det ikkje lagt opp til i år. Men det er opning for få det inn, dersom nokon kjem med initiativet, er bodskapen.

Det mest spelte spelet på verdsbasis for tida er Fortnite, som først kom ut i 2017. FOTO: EPIC GAMES

Giganten Fortnite

Det aller mest populære dataspelet i Vesten for augneblinken er online-spelet Fortnite, lansert i 2017. Fortnite, frå den amerikanske utviklaren Epic Games, er eit såkalla «Battle Royale»-spel. Dette er ei sjangernemning som siktar til måten konkurransen mellom spelarane er lagt opp på. Saman med mange andre deltakarar blir ein utplassert på ein bane der det handlar om å plukke opp våpen og slå ut motstandarar utan å bli slått ut sjølv. I motsetning til mange andre spel har ein berre eitt «liv» per runde. Vinnaren er den som står igjen til sist. Dette bidrar til å heve nerva i kampen drastisk. I Fortnite kan spelaren i tillegg bygge festningar, bruer eller andre strukturar for å nyttiggjere seg av dei i kampen. Dette kan sjå ut til å vere inspirert av eit anna uhyre populært spel: byggespelet Minecraft. Kombinasjonen av fargerik og teikneserie-aktig grafikk, Battle Royale og bygging har vist seg å dominere online-gaming på verdsbasis. Noko anna som gjer Fortnite attraktivt er at spelet i utgangspunktet er gratis. Det går likevel an å kjøpe såkalla «skins», kostyme og utsmykkingar som får spelarkarakteren til å sjå annleis ut, og dette er det mange spelarar som har brukt mykje pengar på. Konkurrentar til Fortnite for tida er blant anna Apex Legends og PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), to meir reindyrka skytespel i Battle Royale-format. Men Fortnite er desidert størst av dei, med rundt 250 millionar spelarar på verdsbasis.

27


ETNEMARKNADEN

28

Me søker industrimekanikar

smv.as

Rigga servicebil for uteoppdrag

• Reparasjon & service på maskiner og utstyr innen landbruk og anlegg • Air-condition service på maskiner • Sertifisering av masseforflytningsmaskiner

5590 Etne Tlf: 984 31 906 E-post: fredriksamland@gmail.com

DIGITALT ABONNEMENT

5 veker

kr.

5,-

Få tilgang til eAvis og daglege oppdateringar på nettavisa og søkbart digitalt arkiv tilbake til 1973. Bestill på grannar.no/abonnement

MØT OSS PÅ ETNEMARKNADEN 2. - 4. AUGUST


2. - 4. AUGUST 2019

29

FRA 286 900 KR

Europas mest solgte helelektriske bil* leveres i to utgaver i 2019 for å passe en rekke livsstiler – Nissan LEAF og Nissan LEAF e+.

e-Pedal

ProPILOT

ProPILOT Park

Bilsenteret Haugesund AS Hemmingstadveien 15, 5535 Haugesund

*Kilde: AAA(Association Auxiliaire de l'Automobile), modellår 18, Nissan LEAF var den mest registrerte elbilen i EU i 2018. ProPILOT og ProPILOT Park er tilgjengelig på et begrenset utvalg av bilmodeller.

nissan_LEAF_AMAZING_RETAIL_SP_246X365_NOR_online1_CS6 1

06/11/19 08:46:07


ETNEMARKNADEN

30

Ta turen innom vår stand for ein prat! POLITISK DEBATT i Kinosalen på Skakke fredag 2. august kl. 16.00

Her kan du møta politikarar fra både Stortinget og Fylkestinget, og våre lokalpolitikarar vil sjølvsagt også vera tilstades.

Fredag får me besøk av næringsminster Torbjørn Røe Isaksen som skal delta på den politiske debatten i kinosalen.

Tema: Kva må til for at folk vil bu i distrikts-Norge?

Me ser fram til å møta deg!

Etne Høgre

Vindafjord Høyre

Me utviklar Etne! Kom innom på standen og fortel oss kva du er oppteken av. — Siri Klokkerstuen, ordførar i Etne

Stem på eit handlekraftig Vestland!

Etne Arbeiderparti

Nei til bompengar! Fritt skuleval i heile Vestland Trygge vegar Eit dekkande kollektivtilbod for heile Vestland Ta ein kaffi med Trygve på Etnemarknaden!

Møt landets blidaste partileiar på standen vår fredag ettermiddag! Ta gjerne turen innom oss i løpet av helga for ein drøs med • Ordførarkandidatar i Etne og Vindafjord: Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim og Ole Johan Vierdal • Fylkesordførarkandidatar i Vestland og Rogaland: Jon Askeland og Arne Bergsvåg • Stortingsrepresentantar frå Vestland: Kjersti Toppe og Nils T. Bjørke

Me står klar med kaffi og kortreiste godsaker heile marknaden! Sjåast på stand i område C

JA-haldning, verdiskaping og arbeid

Stem Søviknes og FrP ved fylkestingsvalet!


2. - 4. AUGUST 2019

31

MØT OSS PÅ MARKNADEN

Vi er Husqvarna proff-forhandler! Med mer enn 20 år med salg, service og montering av Husqvarna-produkter, er vi de på Haugalandet som har lengst erfaring med disse produktene!

Vi er på plass hele dagen med traktorer fra anerkjente Case IH, redskaper og et bredt utvalg av Husqvarna, inkludert populære Automower - den testvinnende robotgressklipperen. Velkommen! Kontakt oss: Hilde Stene Bauge: 90547040 • John Egil Frøystad: 90 18 31 13 Thor Birger Tollefsen: 90665365 • Haugaland: 52 75 50 40 www.a-k.no

Turen blir ikke alltid slik du hadde tenkt! Få hjelp av bilbergere, advokater og bileksperter. Besøk vår stand på Etnemarknaden.

NAF avd. Haugesund og Omegn naf.no

Treff oss i husdyrteltet


32

PAKKEREISE

3

15. - 17. oktober (tysdag - torsdag)

dagar 15.TIL - 17. oktoberFJORDHOTEL 2019 3-DAGARS TUR FARSUND

Gla’ dans tur til Farsund Fjordhotel

Gla’dans med Lindesnes trekkspelklubb, god mat, god musikk og gode minner.

Pris pr. person 3 800,-

Dag 1

Me startar bussen i Suldal og køyrer via Haugesund til Farsund Fjordhotell (lunsj undervegs ). Alt ligg til rette for fine dagar med god mat, god musikk, hyggeleg samvær og flotte opplevingar. Me serverer ein herleg 3-rettars middag på kvelden, med dei beste råvarer frå både sjø og land. Utover kvelden blir det quiz og dansbar musikk i restauranten.

Dag 2 Ein god frukost nytast i vår restaurant, før dagens tur går til Lindesnes Fyr. Omvising med fokus på kystreise og stadens historie. Lunsjservering “En smak av sydspissen” som er frå både hav og land, både vilt og dyrka, - bla. ein smak på fyrbrød bakt på sjøvatn med tørka algar og pesto laga av havsalat og ramsløk.

3 dagar

INKLUDERT I PAKKEN • • • • • • •

Om kvelden dekker me til flott buffé i hotellets restaurant med mykje godt for ein kvar smak. Utover kvelden blir det dans i vår restaurant til tonar frå populære Lindesnes Trekkspillklubb. Her kan me love topp stemning med eit feststemt orkester som byr på gode gamle låtar frå eit rikhaldig repertoar. Turen kan sjølvsagt kombinerast med andre aktivitetar, opplevingar og antall døgn. Dykk bestemmer, me tilrettelegg!

ETNEMARKNADEN Velkommen til Marknadsgudsteneste!

NYE KALESJER PUTER KABELTELT PRESENNINGER HETTER LEVEGGER

Etne kyrkje søndag 4. august kl. 11.00 Ved fhv. prost Arne Øystese. Nattverd. Takkoffer til Frelsesarmèen. Enkel kyrkjekaffi.

LØESOGER

Reparerer kalesjer, fortelt og seil.

Søndag 4. august kl. 16.00 på Sæbøtunet

Dag 3

Harald Grønnevik fortel • Steinar Aalvik snakkar mellom Solveig Sørheim spelar trøorgel Lærarinnene kokar kaffi, steikjer lappar og steller vel med folk. Inngong kr. 100,Billettar vert selde på tunet. Ver ute i god tid

Etter ein god frukost set me oss i bussen og køyrer heimover. Stopp undervegs for felles lunsj.

PÅMELDINGSFRIST: 15. SEPTEMBER

6. september 2019

Pris per person:

3.800,Dansetur til Storefjell

Hyggeleg busstur i ny og moderne buss 2 netter på Farsund Fjordhotell inkl. frukost 2 x middagar 3 x Lunsj Dagsutflukt til Lindesnes j Gladdans med Lindesnes Trekkspillklubb dag 2 Quiz og dansbar musikk i restauranten dag 1

per person i dobbeltrom Enkeltromstillegg kr. 400,-

Pris pr. person 4 900,- (Enkeltromstillegg kr 700,-) Book din tur nå på www.suldalsbussen.no

Velkommen til min stand på Etnemarknaden

Eteka AS

Mølstrevågvegen 91 5550 Sveio Tlf. 53 74 06 71 eteka.no

• Produkter til heile familien, handle fra katalog, gode pakketilbud. • Bli medlem og få fra 15% rabatt, også på tilbudspris. • Skuleklasser, lag o.s.v, selg pakker m/fortjeneste. Sissel Eikemo Årak tlf. 970 35 594 sisseleikemo@gmail.com

Vi klarer det meste og produserer det beste! suldalsbussen.no

455 06 601

post@suldalsbussen.no

23. september - 2. oktober 2019

10

dagar

Mayrhofen, Østerrike

med to utflukter til Hintertux; kuslepp og oktoberfest Pris pr. person 14 400,- (Enkeltromstillegg kr 2 600,-)

Hordaland Nei til EU

TAR DU VARE PÅ

BUNADEN?

kjem til Etnemarknaden 2019

Hordaland Nei til EU vil stå på stand gjennom heile Etnemarknaden.

2

dagar

28. september 2019

Firmatur: Oktoberfest i Egersund Pris pr. person 2 800,-

Hos oss vil du få informasjon om aktuelle saker som • Korleis påverkar EU/EØS kommunepolitikk og nasjonal politikk • Kvifor må me ut av EØS-avtala • Pålegg frå ESA (EUs overvåkingsorgan) om endringar i kommunal drift – meir privatisering • Folkestyret og demokrati – dårlegare kår som følgje av EU/EØS Og mykje meir! Velkomen til standen vår for både diskusjon, meiningsutveksling og informasjon!

13. - 17. oktober 2019

Bomullpose med glidelås i hele fronten. 2 utvendige lommer.

MESSETILBUD kr. 400,- pr. stk (Utsalgspris kr. 500,-)

UNISON DESIGN Besøk standen vår på Etnemarknaden

5

dagar

Danmark med cruise Oslo-København t/r Egeskov slott, sjokoladefabrikk og tur til Flensburg Pris pr. person 7 700,- (Enkeltromstillegg kr 1 000,-)

KJØTTMAT FRÅ ÅKRAFJORDEN

SØR-NORSK

BORING www.boring.no

3

dagar

Bergen, 20. desember 2019

Firmatur: Julekonsert med Kurt Nilsen Pris pr. person 3 800,- (Enkeltromstillegg kr 500,-)

Sør-Norsk Boring AS er et firma innen bygg- og annlegsvirksomhet som opererer over hele Sør-Norge. Våre arbeidsområder er alle typer boreoppdrag innen infrastruktur på jernbane, energiboring, fundamentering, brønnboring, horisontalboring og kjerneboring. Vi har borerigger fra 3 til 42 32 tonn. Vi er 45 ansatte og omsatte for 127 116 mill. i 2018 2017. Selskapet er i god vekst og har en sunn økonomi.

Grunnet økende oppdragsmengde Grunnet økende søker oppdragsmengde på Haugalandet vi: på Haugalandet søker vi:

16. januar 2020

5

dagar

Håndball-EM i Malmø, Sverige

Pris pr. person 9 900,- (Enkeltromstillegg kr 1 800,-)

TURAR SOM KJEM:

Busstur til Albania - september Julemarkedstur til Tyskland • Nyttårstur til Voss Blomstringstur til Holland - april/mai 2020 EM i friidrett i Paris (fly) - aug. 2020 suldalsbussen.no 455 06 601 post@suldalsbussen.no

-- Lastebilsjåfør Lastebilsjåfør - Boreriggfører / hjelpemann

- Boreriggfører / hjelpemann

® ® www.johslundal.no

®

Velkommen innom

Norges einaste garveri!

Se mer informasjon på vår hjemmeside: www.boring.no

901 47 744

EIGE FABRIKKUTSALG FOR SKINN OG LÆR GODE MARKNADSTILBOD I HEILE VEKE 31 SAUESKINN REINSDYRSKINN LÆR M.M. Bjoavegen 187, 5582 Ølensvåg - 52 76 50 00 - granberggarveri.no


2. - 4. AUGUST 2019

33

DELER ERFARINGAR OM YOUTUBESUKSESS Kristina Halsnes (17) frå Ølensvåg har nærmare 20.000 følgjarar på YouTube. Til hausten droppar ho skulen for å satsa på digitale verktøy på fulltid. ANITA HAUGLAND

Kristina Halsnes (17) frå Ølensvåg har mange talent. Heime i kjellaren har ho laga til eit studio der ho spelar inn YouTube-videoane sine. Bileta på denne sida er henta frå Instagram-kontoen hennar, «makeupbyksh», der ho har over 6.500 følgjarar. Ho kan bruka timevis på å sminka eitt ferdig motiv.  FOTO: ANITA HAUGLAND

Målet mitt er å kunna leva av YouTube

Ho fekk sitt første videokamera i ung alder. For nokre år sidan starta ho å laga korte videosnuttar til YouTube. I 2015 kom det store gjennombrotet, etter at ho la ut ein video der ho parodierte artistduoen Marcus & Martinus. — Eg gjekk frå 400 til 4.000 følgjarar på kort tid. Det var litt absurd. Kvar dag gjekk eg inn og sjekka kor mange nye visningar eg hadde fått, og då hadde eg 10.000 nye kvar dag, fortel Kristina Halsnes. Videosnutten har i skrivande stund over 450.000 visningar. Under Etnemarknaden skal ho prata litt om eigne erfaringar rundt YouTube under ein eigen bolk laurdag ettermiddag.

HAR LAGT OM TIL ENGELSK

Videoane inneheld alt frå testing av uvanlege matvarer som astronautmat og sjokoladepizza, til bading i gelekuler og nudlar, testing av yoga-positurar, sminking, gaming og liknande. «Tøff» humor går som ein raud tråd gjennom videosnuttane hennar. Veslebroren, Ådne på åtte år, er ofte med i testpanelet. I år bestemte ho seg for å produsera videoane på engelsk, med mål om å nå ut til fleire følgjarar. Det er verken eit problem for henne eller veslebroren, som har tileigna seg mykje engelsk ved å sjå på YouTube. — Eg har alltid likt engelsk. Ikkje som fag på skulen, men sånn elles. Det er avgrensa kor mange eg når ut til, når eg lagar videoane på norsk. Med engelsk blir målgruppa mykje større, seier 17-åringen.

SLUTTAR PÅ SKULEN

Frå hausten har vågsbuen bestemt seg for å ta ein pause frå skulen. Det betyr at ho avsluttar skulegangen på vidaregåande etter eitt år. I skuleåret som var, gjekk ho på medieproduksjon ved Lundeneset vidaregåande skule. — Me sa ikkje ja med ein gong, men når eg fekk tenkt meg litt om, så tenkjer eg at det er tøft gjort å gjera noko ein har tru på, seier mamma Jorunn Halsnes. Ho har slått seg til ro med at det ikkje er for seint å byrja på skule att, dersom dottera får lyst til å gjera noko anna seinare. 17-åringen bur framleis heime hos foreldra i Ølensvåg. Ho har fått

såpass mange følgjarar på YouTube at ho også har byrja å tena pengar på annonsar. — Talet på følgjarar avgjer kor mykje du tenar, fortel Halsnes. Ho ønskjer ikkje å oppgje konkret kva ho tener, men fortel at ho held seg med lommepengar via YouTube-kanalen. — Målet mitt er å kunna leva av YouTube, seier 17-åringen. I fjor skreiv TV 2 ei sak om Ryan på seks år, som tente 92 millionar på eitt år, ved å melda leiker på YouTube. Ifølgje NRK var det Dennis Vareide i Prebz og Dennis som i 2015 tente best blant norsktalande youtubarar med ei inntekt på 600.000 kroner. Den svenske Youtubestjerna Felix «PewDiePie» Kjellberg hadde ei inntekt på rundt 100 millionar kroner det same året. — Har de som foreldre vore skeptiske til at barna blir eksponerte på YouTube i så ung alder? — Eg har fått fleire kommentarar frå andre foreldre, særleg med tanke på Ådne, som er så ung. Så lenge videoane er baserte på humor, så tenkjer eg at det er greitt, seier Jorunn Halsnes.

FANN KJÆRLEIKEN PÅ YOUTUBE

Kristina synest responsen og kontakten ho får med følgjarane, er noko av det som er mest spennande ved å vera til stades på digitale kommunikasjonsplattformer. Ho er ikkje berre på YouTube, men også på Instagram og Snapchat. I fjor sommar, då ho var på Norway Cup, var det to jenter som reiste frå Drammen til Oslo, berre for å møta henne. Familien til Kristina har fått kjenna på at ho byrjar å bli kjend utanfor bygdegrensene. — Kvar gong me reiser til Haugesund, blir ho stoppa av nokon som vil ta selfie med henne, fortel mamma Jorunn Halsnes. Ho har også blitt stoppa av nordmenn på flyplassen, både i Noreg og Polen. Blant fansen har ho heilt klart éin favoritt. Det er youtubaren Tobias som bur i Sogndal. — Det byrja med at han såg nokre videoar som eg la ut på Snapchat. Han har slektningar på Bjoa, og då han besøkte dei, møttest me, fortel Kristina. No er dei kjærastar, og også dette er kjent i YouTube-kanalen. Dei har nemleg laga dissevideoar av kvarandre.

KRISTINA HALSNES (17)


ETNEMARKNADEN

34

Jubileumsdag

PÅ ÅKRAFJORDTUNET LAURDAG 24. AUGUST KL. 12 - 17

GODE JUBILEUMSTILBUD! Jubileumsmiddag

m/underhaldning og musikalsk innslag kl 20.00 - For meir info: akrafjordtunet.no Pris 390,-

Jubileumsdans frå kl 22:00 Fri entre

SALSBODER OG SMAKSPRØVAR

30-50% på alle solbriller

FRÅ ULIKE LOKALMAT-PRODUSENTAR Laurdag 24.august

Frå Kyrping Kro og Bensinstasjon, på gamlevegen til Åkrafjordtunet - 11 vakre km Påmelding: www.klypetussen.no

www.akrafjordtunet.no

Interoptik Etne, Etne senter. Tlf. 53 75 71 00

HOTELL PAKKE

HOTELLPAKKE MED FESTIVALPASS

SJØMATAFTEN I SILDAJAZZEN

Benytt deg av byen, få med deg livet og hele opplevelsen. Kombiner festivalpass med overnatting inkludert Rogalands Beste frokost. Vi samarbeider med både Sildajazzen og Den festivalen i Vangen. Les mer på: Hotelmaritim.no

Vår store sjømataften inneholder fisk- og skalldyr bestående av kongekrabbe, hummer, krabbe, sushi, sjøkreps, blåskjell, kamskjell, kveite, sild, torsk, østers, lysing, breiflabb, Salma, ferske reker og mye annet godt som havet har å tilby.

SILDAJAZZ // DEN FESTIVALEN I VANGEN

TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

LES MER / BESTILLING: Nett: hotelmaritim.no // Telefon: 52 86 30 30 // E-post: post@hotelmaritim.no


2. - 4. AUGUST 2019

35

APPEX MADE THIS!

ROM FOR Å BYGGE NYTT

BERGE SAG har lang erfaring med å bygge hus, og vi har et stort utvalg hustyper vi kan bygge for deg, enten du ønsker tilpasning eller skreddersøm. Vi er også forhandler av Blink Hus sine varierte og spennende hus. Variasjonene er mange, men sammen med vår arkitekt er vi sikre på at du vil finne en løsning som passer din smak, din livssituasjon og din personlighet.

KONTAKT ELLEF FOR EN HYGGELIG PRAT!

ELLEF KVALVÅGNES 982 29 354 ellefk@bergesag.no

NILS SKÅLNES 982 29 309 nilss@bergesag.no

På bergesag.no kan du bestille eller laste ned katalogen.

Følg oss på


ETNEMARKNADEN

36

Etnemarknaden +

= SANT

Etne Sparebank er stolt hovudsponsor for Etnemarknaden som for 38. gong lagar aktivitet og liv i bygda. Det er viktig for banken å vera med å skapa engasjement og støtta vidare drift av marknaden som sidan 1981 i generasjonar har vore ein stad der folk og fe møtes. Etnemarknaden er eit høve til å gjera Etne kjend, til å få t uristar til Etne, og få utflytta Etnebuarar heim. Etnemarknaden er også viktig for butikkar og næringslivet elles. EIN KULTURELL FOLKEFEST Etnemarknaden som starta i 1981 er ein godt innarbeidd marknad og er den største i sitt slag på Vestlandet. Etnemarknaden er eigd av lokale, frivillige organisasjonar og målet er å tilby gode kultur- og familieopplevingar for både store og små.

MØT BANKEN PÅ MARKNADEN

Etne Sparebank har eigen stand på Etnemarknaden også i år og inviterar alle til å komma innom og slå av ein prat eller vera med på konkurransar. Dei oppmodar alle å bruka Vipps som betaling på heile marknadsområdet for å få enkel og rask inngong, effektive kjøp i kiosk og når ein skal handla i dei spennande bodene og hos utstillarane. Treng du veiledning til nedlasting og bruk av Vipps-appen ta kontakt med banken.

Betal med

på marknaden

TOMTESELSKAPET ETNE

Då det for fem år sidan vart aktuelt å stifta eit tomteselskap for å få fart på utviklinga av attraktive tomter i kommunen, var Etne Sparebank raske med å takka ja til å vera med på eit slikt spleiselag for lokalsamfunnet. For kvar krone andre aksjonærar la på bordet i selskapskapital, ville banken bidra med like mykje. Dette resulterte i ein solid start for tomteselskapet som planla store investeringar i tomteutvikling. Status i dag er at ein saman med grunneigar og andre bidrags-ytarar har utvikla nærare 30 flotte utsiktstomter i Prestalio i Skånevik, der 7 er selde så langt. På Kambe i Etne har ein utvikla og seld tomter til to enkle og to tomannsbustadar og ei tomt er framleis ledig. Det største prosjektet tomteselskapet har vore med på så langt er Fitja-feltet i Etne med totalt 59 tomter. Dette feltet var ferdig i 2018, og det fyrste huset er nyleg innflytta, det andre under bygging og tre til i søknadsprosess. Samla er det her seld åtte tomter så langt. I tillegg til utviklingsprosjekta tomteselskapet sjølv er med på, marknadsfører ein også andre tomter i heile kommunen som ein god stad å busetja seg. I samarbeid med dyktige byggefirma og eigedomsutviklarar samt Etne Sparebank sin partnar på eigedomsmegling, Eiendomsmegler A, kan tomteselskapet by på eit godt utval av attraktive tomter for alle som ønskjer å bu landleg og sentralt. «Him te Etne lånet» er Etne Sparebank sitt bidrag til å få endå fleire til å flytta tilbake til Etne. Dette er bustadlån med lågare rente til nyetablering i Etne. At Etne er ein av dei gode stadane å bu kan det ikkje vera tvil om. Her er fjell og fjord, rikt kulturliv og ein aktiv handelsnæring; med ein relativt køfri og avslappande kvardag.

SPIRAFONDET OG TEAM SPIRA

Team Spira er ei kultur- og idrettsstipend-ordning for ungdom opp til 25 år. Med Etne Sparebank sitt ungdomsstipend (kultur- og idrettsstipend) ønskjer ein å stimulere lovande enkeltutøvarar i banken sitt kjerneområde som har utmerka seg med gode ferdigheiter og prestasjonar. Med enkeltutøvar meiner ein også den enkelte i ein lagidrett. Dette skal vera eit bidrag til ungdom som tek utdanning eller ynskjer å vidareutvikla seg i aktivitetar innan kultur/ idrett. Målgruppa er utøvarar som er busette/oppvaksne, eller ha markert seg særleg i bankens strategiske marknadsområde i Etne og Vindafjord.

Team Spira 2019 er:

• Odd-Inge Berge (Karate) • Inger Constanse Eidhammer Lunde (Friidrett) • Sander Nesheim Fuglestein (Sjakk) • Thomas Lien (Leirdueskyting) Spirafondet er eit fond som støttar store tankar og gode verdiar og er for dei som ynskjer å skapa attraktive lokalmiljø.

Desse fekk støtte i den andre utdelinga i 2018: • Kr. 100.000 til Etne Skulekorps til nye uniformar • Kr. 50.000 til Etne Idrettslag til nytt klubblokale • Kr. 50.000 til Sørstranda Grendalag til oppgradering av hus • Kr. 100.000 til Ølen Kulturhus til oppgradering av scenerigg • Kr. 50.000 til Bjoa Idrettslag sin nye turveg • Kr. 50.000 til Imsland Bygdahus og nytt lydutstyr Sist utdeling var i juli 2019. NY SØKNADSFRIST ER 31. OKTOBER 2019.


2. - 4. AUGUST 2019

37 Annonse frå Etne Sparebank

Fondsparing

- solid avkastning og samstundes lokal verdiskaping

F.v. Mats Østenstad (Etne Sparebank), saman med forvaltarane Erik Hagerup og Frank Harestad i Heimdalfondene. Dagleg leiar og gründer Per Magne Ludvigsen til høgre.

Rundt på Etnemarknaden går det mange uvitande om at dei indirekte er medeigarar i eit fondsforvaltningsselskap,nemleg Heimdal Forvaltning.

F

ordelt på alle kundane til Etne Sparebank ligg ein aksjepost på nærare 20 % i forvaltningsselskapet. Etne Sparebank sitt overskot går som kjent tilbake til lokalsamfunnet, anten i form av gåver, sponsing eller verdiauke gjennom banken sin eigenkapital. Nå som banken også er eigar av Heimdal-fondene vil også fondssparing gi verdiar lokalt i tillegg til avkastninga kvar og ein av oss fondsparar opparbeider oss. Heimdal Forvaltning vart starta av stordabuen Per Magne Ludvigsen. Selskapet tilbyr fire fond med konsesjonar frå Finanstilsynet. I 2017 kom Etne Sparebank og Jakob Hatteland inn på eigarsida. I tillegg eig også ein del andre personar i sfæren rundt Hatteland i dette selskapet. Omkring halvparten av det Stavangerbaserte selskapet har i dag eigarar frå distriktet rundt Etne og Vindafjord.

FOND MED ULIKE RISIKOPROFILAR

H

eimdal Forvaltning tilbyr fond i alt frå rentefond til aksjefond. Heimdal Tinde er eit aksjefond som investerer i aksjar i Norge og internasjonalt. Heimdal Høyrente investerer i selskaps-gjeld hovudsakeleg i Norske selskap. Heimdal Jorde og Heimdal Vidde er to kombinasjonsfond beståande av både aksjar og renter. Mats Østenstad som er ein av dei som er ansvarlege for sparing i Etne Sparebank fortel at Høgrentefondet til Heimdal i eit normalår bør gi ei avkastning på 3-5 %, medan aksjefondet i gjennomsnitt bør gi

en avkastning på nærare 7-10 %. Når det gjelder kombinasjonsfonda så bør avkastninga her ligge i mellom aksje og høgrentefondet. Østenstad understrekar at fonda og marknaden vil kunne svinge ein stor del. For eksempel var aksjemarknaden og Heimdal Tinde ned med 6 % i fjor, medan det per første halvår i år er opp med 10 %. Rentefondet vil normalt sett vera meir stabilt og har auka med heile 14,1 % sidan fondet blei lansert for litt over to år sidan. Den største nedturen til rentefondet sidan start er 1 % på ein månad. Oslo Børs og Heimdal Tinde gjekk ned med henholdsvis 17- og 12% i fjerde kvartal 2018. I same periode steig faktisk rentefondet. Ser ein på historia til Heimdal samsvarar den godt med teorien – rentefondet svingar lite, men stig sakte og sikkert, medan aksjefondet svingar meir. Aksjefondet vil fortsetja å svinga, men over tid vil utfallet danna eit gjennomsnitt som ligg nærare forventa avkastning på 7-10%.

SPAR I AKSJEFOND OM DU ER LANGSIKTIG OG TOLER SVINGINGAR

Ø

stenstad meiner at Heimdal Tinde er eit godt alternativ for dei som sparer langsiktig og kan leve med svingingar. Rentefondet eller eit av kombinasjonsfonda er gode alternativ for dei som vil ta lågare risiko eller har ei kortare tidshorisont for si sparing. Aksjefondet Heimdal Tinde forvaltast i dag av Frank Harestad og Erik Hagerup. Harestad, som kjem frå Sandnes, har lang fartstid frå finansbransjen. Han har tidlegare arbeidd i Pareto Securities og har blant anna av tidsskriftet Kapital blitt kåra til ein av Norges beste sektor-analytikarar. Harestad understrekar at aksjefondet har ei verdibasert forvaltningsstrategi og fokuset er å kjøpa lågt prisa selskap med solid balanse og god lønnsemd. Det aller viktigaste for å oppnå ei god avkastning er å unngå å investere i selskap med for høg risiko. Harestad er tilfreds med avkastninga i Tinde hittil i år og har tru på at selskapets forvalt-

ningsstrategi vil gi gode resultat framover. Saman med Frank Harestad sit Jærbuen Erik Hagerup. Hagerup som kjem frå Kverneland har tolv års erfaring frå finansbransjen i selskap som Pareto Securities, SR-Bank og DNB. Før han kom til Heimdal arbeidde han som aksje- og obligasjonsmeklar i DNB Markets, noko som er ein stor fordel med tanke på forvaltning av rentefondet til Heimdal. I tillegg til å forstå selskapa me investerer i er det også ein stor fordel med erfaring i marknaden, understreker Jærbuen. Han fortel vidare at selskapa høgrentefondet investerer i blir nøye gjennomgått slik at dei er trygge på at dei er i stand til å betale rentene og til slutt også innfri låna.

STRATEGISK INVESTERING OG SAMARBEID

R

une Ramsvik, banksjef i Etne Sparebank, fortel at investeringa i Heimdal er strategisk viktig for deira del. Planen framover er at samarbeidet skal bli tettare og at dei som arbeidar i- og kundane av banken skal nyte godt av dette. Harestad og Hagerup fortel at dei framover kjem til å besøke banken på månadleg basis. I tillegg vil også tilsette i banken hospitere hjå Heimdal Forvaltning i Stavanger. Hagerup gler seg over det tette samarbeidet med banken, som held til i eit område det skjer mykje spanande. Han ser mange parallellar med den Jærske grundekulturen i distriktet rundt Etne og Vindafjord. Han er djupt imponert over resultata som er oppnådd innan fleire industriar som teknologi, IT, byggebransjen og olje/offshore service. Nå håpar han også at Heimdal kan bidra til at finansmiljøet vil vekse vidare i kommunen og skapa lokale verdiar. Med sterke lokale eigarar burde forholda ligge til rette for dette i følgje Ramsvik. Han fortel at banken er godt nøgd med samarbeidet med det lokale næringslivet og har tru på at dette vil bli ytterlegare styrka framover. I tillegg håper han at Etnebuen også vil dra nytte av bankens auka fokus på sparing.


ETNEMARKNADEN

38

UTSTILLARAR A Messehall All verdas gåver og bruksting Anna Taylor Nyrud Anne Olaug M. Helgesen Antikk og brukt Astrid Turøy Aud Sigrid Flesland B-Young Caspara’s Smykker Danuta Lazareva Devlon Norge Din perle Einarsen 3D Etne Frisør Etne fysioterapi og trening Etne Kommune Etne Sogelag/Etne Bygdeboknemd Etne Sparebank Eurosko Baardsen Fatland GA strikkedesign Galleri Jorunn Galleri Yvonne Gnisten Grannar Havforskningsinstituttet Helsekjelda Hilde og Liv Fredriksen Hildegunn og Gro Kristin Opdal Ina Therese Vetås Interoptik J. Trading AS Jorunns og Joannas Blomsterverksted Kigurumi Co Storeide KM Trading og Ingrids Agentur Lanullva Lillian Skervik • Tupperware Litledalen Lys Made by Margot Man to Gentleman AS Moi Skinnutsalg Monter Etne Morill Møbelringen Etne Oriflame Per Grindheim Antikk Princess Etne Propolife Pølsegleder Rema 1000 Rustika Trading AS Senterkafeen Smykker av ull Solveig Engelsen Sport 1 Etne Terje Conrad Seim Tine Sunde Hetland Tomteselskapet Etne AS Trimakk Nor AS Unique Import Svein Olav Helgeland Urtegod/Fagerland helse og naturterapi Vitus Apotek Vivitex Elisebeth Bjørlo Willi og Vera AS Ølen bok og papir

Håndarbeid frå Nepal, Afrika mm A 3 -D bilder og kort A Rosemåla produkt, bunadsskrin og noko strikk A Antikk og brukt A Måla porselen, silkeblomster, glas, strikk, smykker A Bilder, trykk, litt småkunst, lopper, måleri m.m. A Klede A Håndlaga sølv- og glasssmykke, glassenglar m.m. A Håndmalte produkt A Devlon-matten A Perlesmykker, sølvsmykker m.m. A Eigenproduserte treprodukt A Frisør A Fysioterapitjenester A Info om Etne kommune A Bøker, informasjonsmateriell, årbøker A Informasjon om Etne Sparebank A Sko A Infostand på landbruksområde A Eige strikkedesign, garn og strikkebøker A Måleri i akryl og pastell A Måleri, dekorasjonar, masker, kort, kremar m.m. A Eigenproduserte produkt i tre og tekstil A Avis og abonnement A Informasjonstand A Økoligiske naturprodukt A Strikka og hekla produkt A Bilder, kort, notatbøker, aktivitetshefter, spel m.m. A Smykker og tilbehør til dame, herre og barn A Briller A Demonstrerer blåsetusj f/barn, reingjeringsprodukt A Blomster og pynt A Japanske kosedressar A Madrasser, puter og dyner A Ulltøy i 100% merinoull A Tupperwareprodukt A Eigenproduserte lys og diverse interiør A Trykk på puter og klede, diverse dekor A Herreklede, belter, vesker m.m A Skinnklede A Trevarer og anna byggmateriell A Håndlaga barneklede, hårklemmer mm A Møbler A Oriflame produkt A Antikviteter, eldre møbler m.m. A Interiørartiklar A Helseprodukt A Spekepølser, sukkertøy, lakris etc A Matvarer A Elektroniske dupedittar, smartklokker m.m. A Kafémat A Ull-produkt A Hud og velværeprodukt A Tur- og fritidstøy A Bilde og klede A Quilta og håndsydde dukar, puter o.l A Informasjon om tomter til salgs i Etne A Worwerk reingjeringsmaskinar A Håndlaga gull- og sølvsmykker figurer m.m. A Kosttilskudd av produkt frå Nord-Norge A Apotekvarer A Helseprodukt A Klede A Bøker, skrivesaker m.m. A

A Skakke Olaf Storø Mariann Skjølingstad Inger Marie S. Eikemo Håland Design Edna H. Trovanelli Etne Husflidlag Skakke Kiosk Bondestova

HOVEDUTSTILLAR 2019 Syr klede m.m Eigenproduserte barneklede Smykker, trearbeid og biletkunst Keramikk Husflidsprodukt Kiosk Mat

Foaje Foaje Foaje Foaje Foaje Foaje Foaje Kafeen

B Eldhugpark Klovnen Kathrine LM-Baptista Skandinavisk tivolipark Tivoli kafeen

Klovn Vannaktivitetar v/ tivoliet Tivoli Kafé på eldhugområdet

B B B B

Selger Jaguar og Landrover Bilkosmetikk Remapping og tuning av bilar Politisk parti infostand Bruktbilar Politisk parti infostand Politisk parti infostand Sanitetsvakter Politisk parti infostand Bobilar, lys og bilutstyr Politisk parti infostand Alovera produkt Ullklede, smykker Kjøkken Infostand Industriverktøy Malte treting, decopage på glass Acetec afuktere, varmepumper Barenleker og klede fra søramerika Varmepumper og El-sykkel Utøvande håndtverkar, lagar tau Helsesko Bilar Håndlagde og maskinstrikkede produkt Sjokolade, tørka frukt etc Spekemat Utøvande håndtverkar, spinning, fiksar gamle rokkar Politisk parti infostand Våpenmakar Utøvende håndverker, vever Massasjebad og ATV Håndverk, kjiper, sendingskorger og kister Hud- og velværeprodukt Spabad Trening- og fritidstøy Steiner i alle varianter Canada skjorter, skinnbelter El-Sykler Solskjermingsprodukt Casa gave og pynteartikler Ulike treprodukt, knivar m.m. Forskjellige treleker, saueskinn Bunadposer og -tilbehør, ullprodukt Varmepumper Politisk parti infostand Politisk parti infostand Politisk parti infostand Elektisk Seniorscooter, El trail, Cross, ATV m.m.

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

C Utstillarar Bilpavaljongen Calvia AS Digituning Stord Etne Arbeiderparti Etne Auto Etne Høgre Etne KRF Etne Røde Kors Etne Senterparti Etne Service senter AS Etne Venstre Forever Living Øyvind Lie Freddy Christian Romero Gualapure Herjedalskjøkken as Hordaland Nei til EU IDG Tools AS Inger Lise Engen Jakobsen energi service AS Jose Gramal Lauvareide Service AS Leif Nes Lito Helsesko Møller Bil Natur Alpakka-Scandinavian Supply Naturgodt Norsk fjell og bygdemat Haraldsen`s Ossian Kidholm Partiet De kristne Rafdal Våpen Reidun Karin Nes Runes Max Fritid Samson Øvstebø Siljes hud og velværeprodukt Sparoyal Sport Outlet Steinmannen/Freddy Larsen Stig Howsmo Agentur Strand EL-sykkel AS Sunnhordland Solskjerming Til Han og Henne Tregnomen Håkon Nes Treleker.no Unison Design Og Import AS Varmepumpe vest Vestlandet og Etne FRP Vindafjord KRF Vindafjord senterparti Weecar AS


2. - 4. AUGUST 2019

39

OMRÅDEKART A B C D

Løa

E

A B C D

D

A Messehall og Skakke B Eldhugpark C Utstillarar D Matsmak- og

Matsmak- og konsertområde

Appetitt Takeaway Euro Cheese Eusebiu Budau AS Gunnar Lurane Hos Carlos kaffebar Lomelde Gard DA Mat og konsert-telt Nimai Håvard Hammer Norske fiskeprodukt Ludvig Egge Paad Thai Paranee Thaimat AS Potetbakeriet Skeie gard Skillingsbakeriet Snacks Snadder AS Tine Produsentlag Vikedal Gardsmat Wafflefactory

Thaimat Oliven, salami og ost Italienske matprodukt, ost, salami, skinke m.m. Fiskeprodukt, grønsaker Ulike varme og kalde drikker, enkel type mat Frukt og bær Underholdning Belgiske vaffler, is m.m. Fiskeprodukt Thaimat Bakte poteter Oxeburger Skillingsboller Lakris, slush, varmsnacks, gassballonger Spekekjøtt og bakst Infostand Diverse spekemat Belgiske Vafler, candy apple

D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Bobilar Gratis høyrseltest Info om organisasjonen Trafikksikkerhet. Infostand Infostand

E E E E E

E Utstillarar Haugaland Caravan HLS Grannelaget MA avdeling Haugaland NAF Avd. Haugesund og Omegn Ung i trafikken • Ingen venner å miste

konsertområde

E Utstillarar

F G Messehall og Skakke Eldhugpark H1 Utstillarar Matsmak- og H2

konsertområde E Hovudinngangsområde og utstillarar FE Handikapp-parkering Landbruk F Landbruk G Diverse aktivitetar G Diverse aktivitetar H1 Parkering H1 Parkering H2 H2 Parkering/camping Parkering/ camping Inngang marknaden Inngang tiltil marknaden

F Landbruk Aase landbruk AK Maskiner EIK senteret Etne Bondelag Dyreteltet Felleskjøpet Rogaland Fiskå Mølle Helgevold Elektro Hordaland Bonde og småbrukalag Hymax Jaka Norge Lundegård Alpakka Nortura Velde Maskin AS

Traktor og maskinutstyr Landbruksmaskiner Landbruk Info om bondelagsaktivitetar, dyreutstilling Landbruk Infostand Varmepumper, elektro Infostand Anlegsmaskiner Saueskinn, sokker, tøfler, skinnvarer Stiller ut alpakkaer i dyreteltet Infostand på landbruk Landbruksmaskiner og ATV

F F F F F F F F F F F F F

Det kan komma endringar


PROGRAM Etnemarknaden 2019 FREDAG 2. AUGUST

13.00-21.00 Etnemarknaden er open 13.00-21.00 ELDHUGPARKEN (Tivoli) er open 13.00-21.00 TRYGVE ØSTBØ viser gamal byggteknikk med tømmer 13.00-21.00 Hovedutstillar OLAF STORØ opnar utstillinga si 13.30-15.00 KLOVNEN KATHRINE minglar på marknadsområdet 15.00 Opning av OLAF STORØ si kunstutstilling v/ Ordførar Siri Klokkerstuen 16.00 POLITISK DEBATT Tema: Kva må til for at folk vil bu i distrikts-Norge 16.00 GRATIS KINO 17.00-20.00 ANSIKTSMALING OG BALLONGLEK i teltet til klovnen Kathrine 18.00 Foredrag med «NILSI» Nils- Ingar Aadne : «Prosjekt toppidrett – Du trener ikke 700 timer for kødd» 19.10 MUSIKKLAGET spelar 19.30 OFFISIELL OPNING av Etnemarknaden v/ Trygve Slagsvold Vedum 19.45 MUSIKKLAGET spelar 20.00 Konsert med FRØKEDAL OG FAMILIEN 21.00 Marknaden stenger 21.00-23.30 PUBKVELD i teltet med Furseth og Eide. Gratis inngang

B C A • Galleri Skakke A • Galleri Skakke A • Kinosalen Skakke A • Litlesalen B Kinosalen Skakke D • Mat-teltet D • Mat-teltet D • Mat-teltet D • Mat-teltet D • Mat-teltet

LØRDAG 3. AUGUST

10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 11.00-12.30 11.00-16.00 11.00-12.00 12.00-13.00 12.00 12.00-14.00 13.00-16.00 14.30-17.30 13.00 13.30-14.30 15.00-16.00 15.00 16.00 16.00 17.00 18.00

Etnemarknaden er open ELDHUGPARK (Tivoli) er open B Hovedutstillar OLAF STORØ sin utstilling er open A • Galleri Skakke KLOVNEN KATHRINE mingler på området REDNINGSSKØYTA OG ELIAS BÅTEN ligg ved Etne Båthavn Etne Båthavn EVENTYRSTUND for barn v/Jorunn Grindheim og Mathias Høyland C • Løa Møt og ta bilde med SNØDRONNINGA C • Løa Etnemesterskap i FOTBALLTENNIS Tennisbanen KLATRING i klatreveggen A • Skakke ETNIR DUGGURD Eit gastronomisk mat-show med m.a Ryfylkekokken D • Mat-teltet ANSIKTSMALING OG BALLONGLEK i teltet til klovnen Kathrine B GRATIS KINO A • Litlesalen Skakke Møt og ta bilde med SNØDRONNINGA C • Løa EVENTYRSTUND for barn v/Jorunn Grindheim og Mathias Høyland C • Løa Foredrag med KRISTINA HALSNES A • Kinosalen Skakke Lokal influenser og YouTuber FORTELJINGAR for vaksne C • Løa v/Ingvor Gundegjerde Musikk John Almås Foredrag med MORTEN FRANKRIG A • Kinosalen Skakke Ta gaming på alvor. Lær litt om gaming -trendar, grensesetting, overgrep og spel. A • Kinosalen Skakke GAMING – FORTNITE tips og triks A • Kinosalen Skakke Etnemarknaden stenger

21.00-02.00

MARKNADSDANS med John Almås • Inng. kr. 100,- gratis før kl. 22.00

A • Storsalen Skakke

11.00-17.00 11.00-17.00 11.00-17.00 11.00-12.30 12.00-14.00 13.00-14.00 14.00 14.00-17.00 14.00 14.15 15.00 16.00 16.30

Etnemarknaden er open ELDHUGPARKEN (Tivoli) er open B Hovedutstillar OLAF STORØ si utstilling er open A • Galleri Skakke KLOVNEN KATHRINE minglar på området Marknadsløpet OSNES RUNDT M/ HANNE HAUGLAND G • Stadion Konfransier: Morten Odeen BARNELØP OG MESTERNES MESTER G • Stadion aktivitetar M/ HANNE HAUGLAND GRATIS KINO A • Litlesalen Skakke ANSIKTSMALING OG BALLONGLEK i teltet til klovnen Kathrine B Oppvisning med HAUGALAND HANG-OG PARAGLIDER KLUBB G • Stadion Konsert med TUVA LUTRO M/ BAND D • Mat-teltet Show med ROE LAUVÅS JR. «Eit vitenskapleg eventyr» D • Mat-teltet LØESOGER Harald Grønnevik fortel • Steinar Aalvik snakkar mellom Sæbøtunet Solveig Sørheim spelar trøorgel • NB! Eige billetasal på Sæbøtunet Takk for i år v/ marknadsleiar og kåring av årets stand D • Mat-teltet AVSLUTNINGSKONSERT med lokale stjerner frå Etne og Vindafjord

Det kan komma endringar

SØNDAG 4. AUGUST

Profile for Grannar

Etnemarknadsavisa 2019  

Etnemarknaden 2019 Marknadsavisa for Etnemarknad 2.-4. august. Etne

Etnemarknadsavisa 2019  

Etnemarknaden 2019 Marknadsavisa for Etnemarknad 2.-4. august. Etne

Profile for grannar
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded