Page 1

TORSDAG 3. MARS 2016

bygg og Bu

Bygg og bu Side 11-32

Foto: jon edvardsen

11


12

tema

TORSDAG 3. MARS 2016

Nytt liv på gamletun Med fantasi og stort pågangsmot som verktøy har Anita og Tore Øvregård gitt nytt liv til det gamle tunet på garden Øvregård i Imsland.

Irene Mæland Haraldsen

Ute på tunet står ei gamal hestekjerre fylt med velbrukte mjølkespann og lokkar fram minne frå ei tid som forlengst er forbi. Ein gamal lastebil av merket Volvo har også fått plass på tunet, og i hagen like ved sildrar det i bekken ned mot hagedammen der ei handfull fiskar held til. Andre etasjen i sauefjøset har fått nytt liv etter mange timar med iherdig restaureringsarbeid, og rommar i dag både reiskapar og gamle raritetar. Den vesle raudmåla Larsa-Stova er omgjort til flatbrødbakeri og samlingsplass for demente brukarar som ein gong i veka tek turen til Øvregård for å tilbringa nokre timar på garden der minna frå gamledagar ennå set i veggene. Her bakar dei brød i pizzaomnen på verandaen, går tur saman og kosar seg over ein matbit.

Mange idear — Eg hadde Inn-på-tunet i tankane då me starta med restaureringsarbeidet. Det er eit tilbod for eldre demente, fortel Anita Øvregård (43) og viser fram bygningane som ho og mannen har sett i stand heime på garden. — Planen er å ha verkstad i sauehuset og i Larsa-Stova samlast me for å laga mat og kosa oss. Her bakar eg og flatbrød, seier ho. Med tida håpar ho å utvida Innpå-tunet tilbodet med ein dag til i veka. I tillegg ynskjer ho å satsa meir på flatbrødbaking. — Me har også planar om å rusta opp låven og byggja nytt reiskapshus, seier den arbeidssame bonden som driv garden med sauer, mjølkekyr, høns og hestar på heiltid. Mannen Tore har jobb innan transport i tillegg til gardsdrift, og i periodar fell alt stell av gard og hus på kona. — Me har nok å gjera. Det er alltid eit prosjekt på gang, og mannen mim er alltid positive til mine idear. Det er han som byggjer, seier ho og rosar den nevenyttige mannen som aldri seier nei når nye idear dukkar opp. — Foreldrene mine har også bidratt mykje. Utan dei veit eg ikkje kor me hadde vore i dag.

Restaurering Ekteparet har drive gardsdrift på Øvregård i 14 år og bur på garden saman med sine tre born i alderen 10 til 19 år. I tillegg til gardsdrifta har dei brukt mykje av tida dei siste åra til å setja dei

gamle bygningane i stand, og det største restaureringsarbeidet har dei hatt med sauefjøset. — Me har brukt tre og eit halvt år på å få dette huset i stand. Nå er det nesten ferdig, men litt småting står fortsatt igjen. Vindauge og ein del av bjelkelaget er bytta ut. Alt trematerial er tatt ut frå eigen skog. Golvborda er nye og eternitten på taket er skifta ut. Til dette arbeidet fekk me 90.000 kroner i støtte frå Innovasjon Norge. Nå er det blitt ein stad der me kan visa fram gamle ting og reiskapar me har tatt vare på, fortel Øvregård. Ho har eit godt blikk for detaljar. I ein kasse under bordet har ho samla saker og ting som ennå ikkje har fått ein fast plass, men det meste av dei mange f lotte bruksgjenstandane har ho samla i grupper etter ulike tema. Brukt hesteutstyr har fått sin eigen oppbevaringsplass på hemsen. I kjøkkenkroken står ein gamal komfyr og i kroa under trappa har den gamle eplepressa fått plass. Mesteparten av dei gamle tinga har vore i bruk på garden opp gjennom åra. Ein del har dei fått frå vener og naboar, og noko er kjøpt på bruktbutikkar. — Sofaen og lampane er kjøpt, men elles er alle tinga enten gåver eller ting som har stått på garden, seier ho.

Fleirbrukslåve Når det lir mot jul inviterer Anita Øvregård til juleverkstad i sauefjøset. Då kjem både store og små til gards for å laga julepynt og fletta julekransar. — Det starta med rundt sju personar for tre år sidan. I fjor var over 70 innom i løpet av dei tre dagane eg held kurs. Eg har også arrangert spinnekurs og julebord, så låven er blitt ein skikkeleg fleirbrukslåve, seier ho. Første etasje husar ein f lokk sauer og fem hestar, og her skal dei framleis halda hus. Sauehuset har rom både for folk og dyr. — Me har 26 sauer og fem hestar i etasjen under. Dei bur her fortsatt, seier den kreative dama som skifta yrke frå sjukepleiar då ha kom til gards for å bli bonde og driva kursverksemd. — Eg tok landbruksskulen etter at eg byrja å jobba på garden. Der hadde eg inn-på-tunet som fordjupingsfag, og fann fort ut at dette ville eg driva med, seier den kreative dama som trivst svært godt mellom fjell og fjord i den vesle vindafjordbygda.

Anita Øvregård har samla mange gamle skattar i sauehuset på garden i Imsland.

Heimelaga skilt viser veg rundt på tunet.

Sauehuset er restaurert og gjev rom for både folk og dyr.


bygg og Bu

TORSDAG 3. MARS 2016

13

et ’’

Det er alltid eit prosjekt på gang

Ei gamal hestekjerre fylt med mjølkespann pyntar opp på tunet.

FOTO: Irene Mæland Haraldsen

Larsa-Stova frå 1950 blir brukt til lefsebaking og samlingsplass for Inn-på-tunet brukarar.

Med sans for detaljer.

Ein gamal komfyr har fått nytt liv.


14

tema

TORSDAG 3. MARS 2016

Norges mest fornøyde tv– og bredbåndskunder 6 år på rad. Takk for tilliten. LEVERES AV


TORSDAG 3. MARS 2016

bygg og Bu

15

Skånevik bur seg på utvikling

FAKTA: Prestalio Desse er involverte i utbygginga:

n Mortveit Eiendom AS (grunneigar)

n Tomteselskapet Etne AS n Tungesvik Bygg AS (m.fl.) n Johansen Rør AS n Energikomfort AS n Entreprenør Johannes

Røgelstad AS

n Byggefirma Kjetil Nedreskår AS

Styreleiar Sigve Sørheim i Etne tomteselskap (t.v.), Trond Rune Tungesvik i Tungesvik Bygg AS, dagleg leiar Asbjørn Moe i Fikse næringstuvikling, Leif Jonny Johansen i Ljtr eiendom AS og Torleif Sydnes i Energikomfort AS bidrar alle til at det kjem 35 nye bustadtomter i Prestalio i Skånevik. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Har du ein plan om å bygge nytt hus i Skånevik er moglegheitene for å finne eigna tomt større enn aldri før. I løpet av kort tid er nesten 50 tomter byggeklare. Torstein Nymoen

— Me ønskjer at dei unge skal busette seg i heimbygda. Det vil dei ikkje om me ikkje har tomter kor ein kan bygge moderne bustader, seier Trond Rune Tungesvik i Tungesvik bygg. Tømrar-gründeren er ein av dei som samarbeider med det halv-offentlege Tomteselskapet Etne AS om å utvikle det største bustadfeltet i Skånevik sidan Ligrend-utbygginga på 1970- og 80-talet. 35 tomter skal det bli i Prestalio. Dei første er truleg byggeklare i løpet av våren.

Samarbeidsmodell

Lundmark og Toflebrekko I tillegg til 35 tomter i Prestalio er også andre sentrumsnære område i Skånevik snart byggeklare. I tillegg til Prestalio-utbygginga er to andre sentrumsnære mindre bustadfelt i Skånevik under utvikling. Det eine Toflebrekko, ved det gamle MA-senteret kor det blir seks tomter. Og jobben med å planere ut tomt for fem tomannsboliger på Lundmark, vis-a-avis idrettshallen er også godt i gang. Medan Oddvar Tvedten står bak Toflebrekko er det Trond Runge Tungesvik og Leif Jonny Johansen som står bak satsinga Lundmark-utbygginga gjennom selskapet Ljtr eiendom AS kor dei eig halvparten kvar.

Flott utsikt

Storleiken på tomtene i Prestalio, som opphavleg var ein del av Skånevik prestegard, varierer frå 420 til 1.500 kvadratmeter. Alle tomtene får veg, vatn, kloakk, straum og fiber. Vegane i feltet blir Utan eit asfalterte og får gatelys. Det blir òg opparbeidd areal for leik og spleiselag mellom aktivitetar i friluft. grunneigar, Prisane på tomtene, som allenær ingsliv og reie er lagt ut for sal, er frå i underkant av ein halv million kommunen er det til litt over ein million for dei vanskeleg å få til dyraste. Felles for dei fleste er at dei ligg vestvendt og har sol det noko slikt meste av dagen, med flott utsikt over Skånevik sentrum, Halsnøy, Utåker og Høylandssundet.

’’

Det er Mortveit Eiendom AS, kontrollert av ekteparet  Ørjan Mortveit Tveiten (94 prosent av aksjane) og Maren Tungesvik Tveiten (6 prosent), som er grunneigar i Prestalio. Utbygginga skjer etter den relativt nye tomteselskapmodellen. Den går i praksis ut på at grunneigar og lokalt næringsliv i samarbeid med kommunen går inn med pengar og garantiar for å utvikle nye bustadtomter i bygdene.

Tomteselskapet Etne AS har garantert for fire av tomtene. I tillegg har aktørar i lokalt næringsliv i Skånevik gitt garantiar for ytterlegare åtte tomter, uavhengig av tomteselskapet sjølv om fleire av dei er medeigarar også i det. Utan ein slik modell, kor lokalt næringsliv tar ein del av risikoen, hadde det mest sannsynleg ikkje blitt noko tomteutvikling i Prestalio, fordi ein ikkje hadde kunne reist nok garantiar hos bankane. — Hensikta med tomteselskapet er å få i gang ting ein trur er bra i det lange løp, men som ikkje er kortsiktig lønsamt, seier dagleg leiar Asbjørn Moe i Fikse næringsutvikling som har ansvar for drifta av Tomteselskapet Etne AS. Styreleiar Sigve Sørheim i tomteselskapet skryt av det lokale næringslivet i Skånevik. — Utan eit spleiselag mellom grunneigar, næringsliv og kommunen er det vanskeleg å få til noko slikt som dette. Dette må til, elles får me ikkje noko utvikling i kommunen, meiner Sørheim.

Fitja-start før somaren Fitja-feltet i Etne, som kjem i forlenginga av Silda-feltet retning vestover, nærmar seg. Feltet skal gi plass til 60 nye bustader, og også her er Tomtelskapet Etne AS den sentrale aktøren for å få til ei realisering. Etter at det oppsto ein diskusjon mellom Etne kommune og Tomteselskapet Etne AS om pris på deler av arealet, måtte ein gå ein ny forhandlingsrunde, men no er partane kome til einigheit. Ifølgje dagleg leiar Asbjørn Moe i Fikse næringsutvikling, som er ansvarleg for drifta tomteselskapet, vil det om kort tid gå ut anbod om å byggemodne området, og ein vil truleg sjå anleggsverksemd i området før sommaren.


16

tema

TORSDAG 3. MARS 2016

Flotte hus på Vikaneset og i Ølensvåg Alle våre hus har vannbåren varme og varmepumpe, carport med bod og ferdig opparbeidet uteområde. Les mer på hus.omega.no

Enebolig i Vågshagen

Moderne hus sentralt i Ølensvåg

• BYA 110 m² • Tre soverom • To bad • Loftstue kr. 3.300.000,-

Eneboliger på Vikeneset

For bedriFTer og folk flest! For bedriFTer og folk flest! Varme & Bad består av 200 rørleggerbedrifter og mer enn 1500 fagfolk. Gjennom vår kjedemodell er vi tilgjengelige for det meste av Norges befolkning. Styrken ligger i samholdet. Den samlede kompetansen Varme & Bad består av 200 rørleggerbedrifter og mer enn 1500 fagfolk. Gjennom vår kjedemodell er vi er bred og mangfoldig. Og vi er fleksible. Det betyr at du kan bruke oss til hva det måtte være, enten du tilgjengelige for det meste av Norges befolkning. Styrken ligger i samholdet. Den samlede kompetansen bare skal renovere badet eller skal i gang med et større byggeprosjekt der alt inngår. er bred og mangfoldig. Og vi er fleksible. Det betyr at du kan bruke oss til hva det måtte være, enten du bare skal renovere badet eller skal i gang med et større byggeprosjekt der alt inngår. Og bare så det er sagt; vi er også toneangivende innen alternative oppvarmingsløsninger. For deg handler det om trygghet og tillit. For oss handler det om fagstolthet. Og bare så det er sagt; vi er også toneangivende innen alternative oppvarmingsløsninger. For deg handler det om trygghet og tillit. For oss handler det om fagstolthet.

Rørleggeren Navn Navnesen AS Rørleggeren Navn Navnesen AS

Gateveien 1 • 0000 Poststed • 00 00 00 00 • nettadresse.no • man-fre 10-17 lør 10-14 VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE FOR PRIVAT-• OG BEDRIFTSMARKEDET Gateveien 1 • 0000 Poststed •RØRLEGGERKJEDE 00 00 00 00 • nettadresse.no man-fre 10-17 lør 10-14 Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

5574 Skjold • Tlf. 52 76 22 18 • post@rorharaldseid.no

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Innflyttingsklare hus med flott utsikt over Skjoldafjorden

• BYA 113 m² • Tre soverom • To bad • Loftstue kr. 3.500.000,-

Tomter på Vikeneset

Hos oss får du Hjelp med alt frå planlegging til ferdig installert bad Vi har også flotte tomter til salgs på Vikeneset

Arne Gunnar Habbestad arnegh@omega.no tlf.: 982 86 808 Visning etter avtale

Les mer om våre tomter på vikanesetpanorama.no

fortell oss korleis du vil ha det og overlat resten til oss. då har du og garanti for at det blir skikkelig utført.

Fra kr. 490.000,-

ta kontakt for uforpliktande synfaring og tilbud!

Ligrend, 5593 Skånevik • 53 77 12 50 • 474 54 001 • post@johansen-ror.no


2990

429

Lett å transportere. 6 liter. 1,5 hk. 8 bar

990

bygg og Bu

TORSDAG 3. MARS 2016

Kampanje Kampanje

Kampanje

Kampanje 429

17

SUPERMATT!

1890 Kampanje SLANGESETT

Basic for sentralstøvsuger 8 meter sugeslange med på/av bryter i håndtaket. Leveres komplett med LADY COLOR LADY PUREPURE COLOR teleskoprør, kombimunnEn helmatt kvalitetsmaling med null gjenskinn. Meget god dekkevne. Brukes på bygningsplater, mur og vegger (f.eks. spon, gips, strie, tapet, og stykke møbelmunnstykker BIRKEBEINER BÅLPANNE

2290 2290

En helmatt kvalitetsmaling med null gjenskinn. Meget god dekkevne. Brukes på bygningsplater, mur og vegger (f.eks. spon, gips, strie, tapet, betong og pusset mur). Suveren vaskbarhet, flekkavvisende og slitesterk. 3 liters spann

LADY PURE BIRKEBEINER BÅLPANNE betong og pusset mur).COLOR Suveren vaskbarhet, flekkavvisende og slitesterk.

Kampanje 1290

Er en solid og spesialdesignet bålpanne av beste Espegard kvalitet. Hele panna er emaljert og toppet med pulverlakk for ett flott matt

3 liters spannkvalitetsmaling med En helmatt Din lokale faghandel null gjenskinn. 3 liters spann.

utseende. Leveres grillrist i rustfritt stål, oppheng for kaffekjele av og En solid ogmed spesialdesignet bålpanne oppsamlingskar for fett, aske og glør. Diameter på bålpannen er Ø 60 cm. Vi har mye ekstra utstyr til denne! Alt av tilbehør til den klassiske beste Espegard Espegard bålpannen passer kvalitet. også til denne

Kampanje

Din lokale faghandel

1490 199

LADY EASY CLEAN VEGGMALING For tørre rom. Lett å påføre, spruter ikke. Dekkgaranti, maks 2 strøk. Meget luktsvak. Suveren vaskbarhet, gir en flekkavvisende og skjoldfri overflate. Meget slitesterk. Glans 10. 3 liters spann

329

BORD/STATIV 7033-XJ

DW770GP. Med uttrekk.saging. 1500 W. Planfrest bord og anlegg for nøyaktighet. og anlegg forsag nøyaktig Bladstørrelse 216 mm En sterk på 1500 W med uttrekk, planfrest bord Bladstørrelse: 216 mm

og anlegg for nøyaktig saging. Bladstørrelse 216 mm.

BORD/STATIV 7033-XJ Lite WOOD PARKETT NEUTRAL og hendig for enkel transport. Sammenleggbare ben. BORD/STATIV 7033-XJ WOOD PARKETT NEUTRAL Lite og hendig for enkel transport. Sammenleggbare ben. Bærehåndtak. Total lengde ved fullt uttrekk 2,5 m

uttrekk m Ifullt matt lakk og med 2,5 klikksystem. matt lakk ogenkelt med enkelt klikksystem. Lite og hendig for enkelBærehåndtak. transport. Total lengde Ived Eik 3-stav. kr 199 pr m2. Lys eik, kr 279 pr m2. Selges i pakker 2,075 m2 Selges i pakker 2,075 m2. Total lengde ved fullt uttrekk 2,5 m. Din lokale faghandel

Din lokale faghandel Din lokale faghandel

Dinlokale lokalefaghandel faghandel Din

Coop Byggmix Ølen man-fre 9-19 lør 9-15

Bli medlem se coop.no

Tlf./ 52 7947 54018 05 / 959 47 018 Tlf. 52 79 54 05 959

Arbeid i høyden? www.leiestillas.no

E-post: sidsel@sidsels.no - www.sidsels.no E-post: sidsel@sidsels.no - www.sidsels.no

• Omtrekking møbler • Salg av møbelstoff • Omtrekking møbler • Salg av møbelstoff • Søm av båtputer • Søm av kalesjer • Søm av båtputer • Søm av kalesjer

Skal du male, ski�e kledning, by�e ut tak eller annet? Vi har s�llaset som gjør arbeidet trygt, enkelt og billig.

• Gjerder/porter/rekkverk • Aluminium • Flaggstenger

BYGG & BU

www.halandogkarlson.no post@halandogkarlson.no

Tlf: 52 75 44 55 post@leiestillas.no - www.leiestillas.no - 48 101 565

Roa Tomteselskap AS

HER BYGGER ME 20

Roastrand det gode liv - tett på det meste

Morten Helland 458 65 508

- KLIKK - LETT Å LEGGE - 15 ÅRS GARANTI

1490

KAPP-&&GJÆRSAG GJÆRSAG DW770GP KAPPKAPPGJÆRSAG DW770GP En sterk sag på& 1500 W med uttrekk, planfrest bord

Coop byggekonto - en enkel måte å betale på

Din lokale faghandel

Fra kr

morten@minbit.no minbit.no

Følg oss på www.facebook.com/halandogkarlson

leiligheter

13

einebustader

Livet tett på Opplev det gode liv på Roastrand i Ølen med kort veg til både jobb, barnehage, skule og fritidsaktivitetar, handelssenter, idrettsanlegg, turområde og eit aktivt næringsliv.

For gode finansordningar ring 03240/ 52705000


18

tema

TORSDAG 3. MARS 2016

Liten med alt på eitt

Snikkar Leif Stava er i full gang med å plate dei to siste av seks leilegheiter i rekkje som Garvik Tomteutvikling kjøpte i Nedre Vats i fjor. Det meste er nytt innvendig når dei er ferdig. 

Ikkje så store, men med alt på eitt golv er det nesten livsløpstandard på leilegheitene. Jon Edvardsen

Nesten eitt år er gått sidan Garvik Tomteutvikling AS på Karmøy kjøpte dei seks såkalla trygdebustadene på Kårhus i Nedre Vats. No er fire snart innflyttingsklare. Snikkar i einsmannsbedrift, Leif Stava, også frå Karmøy, er i gang med innspurten på dei to siste leilegheitene. Han har jobba med dei sidan i august. — Alt vart røska ut, det er nye løysingar og alt er nytt innvendig. Dessutan er det skifta kledning og dører mot sør, seier han. Også skeive golv er retta opp.

Ny fasong Dei seks leilegheitene er i eit rekkjehus i ein slakk bakke

på Kårhus i Nedre Vats. Garvik Tomteutvikling kjøpte dei samla av kommunen for til saman 2,5 millionar kroner i april fjor etter ein anboddsrunde. Det var ikkje gjort noko med bygningane på mange år, og Garvik gjekk inn i handelen med planar om å renovere i stort omfang. — Vi synest dei er blitt som nye, og vi har skifta ut alt av elektro og røyr, og sett inn nye vindauge. Standarden er blitt bra, og vi har brukt litt pengar på det, seier Gabriel Garvik, dagleg leiar i Garvik Gruppen. Akkurat kor mykje dei investerer, vil han ikkje ut med. Badet er flytta til den andre enden av leilegheitene og det er blitt plass til to soverom. — Det var berre eitt soverom i utgangspunktet, men no har vi fått plass til to, med rom for dobbelseng i det eine. Det hevar kvaliteten på leilegheitene at vi har fått dette til, meiner Garvik.

Bestemt pris Kvar bustad er nærmare 60 kvadratmeter, med kjøkkenkrok i tilknyting til stova, men likevel skilt i ein hukk for seg sjølv. Garvik opplyser at dei har tenkt å selje bustadene for 1,2 millionar kroner. Det gir ein kvadratmeterpris på 20.000 kroner. Det er vel tusenlappen under kvadratmeterprisen for brukte einebustader i 2014, viser ein oversikt

Dei renoverte leilegheitene ligg i rekkje ved bustadfeltet på Kårhus i Nedre Vat


bygg og Bu

TORSDAG 3. MARS 2016

19

golv

ts.

Nytt kjøkken i ein krok i hjørnet av stova.

FOTO: Jon Edvardsen

Badet har varmekabel og plata vegger.

Leilegheitene er nærmare 60 kvadratmeter og er utvida frå eitt til to soverom ved å omdisponere arealet.

frå Statistisk sentralbyrå. Garvik er spent på kva responsen blir når dei legg bustadene ut for sal. Det skal dei gjere samla om ikkje så lenge. — Vi synest det var ein god idé å renovere og selje desse bustadene. Men vi har ikkje så god kjennskap til korleis det er å selje denne type bustader i dette området. Vi håpar sjølvsagt at det skal bli interessant for kjøparar, seier Garvik.

dei opp. Det er éin person som har kontakta oss, men vi høyrde ikkje meir, seier han. Men det er først når dei går aktivt ut med salet at dei vil få ein peikepinn.

I april

Snikkar Leif Stava starta som skogmann då arbeidet tok til i august. Han brukte to veker på å skjere ned og kutte opp buskaset som var på sørsida av bygningen, Spent på interesse der utsikten skal vere. Han er litt usikker på om dagens økonomiske — Du såg ingenting ut vindauget. Det situasjon med dårlegare tider vil slå inn på er blitt betrakteleg betre og det er eit interessa for å kjøpe. Garvik seier dei ikkje uteområde til kvar leilegheit, seier han. Vi synest det har noko formeining på førehand om kor Ute er det nedgrodde plattingar, lett salet vil gå. men heller enn å få dei fram igjen, var ein god — Utgangspunktet er at vi vil selje, men vil Garvik byggje ein terrasse til kvar idé å renovere leilegheit, slik at ein kan går rett ut. vi vil vurdere å leige ut dersom det ikkje blir nok kjøparar. Det vil vi sjå etter kvart, og selje desse Det er altandør både frå stova og det forklarar tomteutviklaren. største soverommet. bustadene Garvik Gruppen har erfaring med utleige i — Det var litt av ein jobb å rive ut inntillegg til sal av bustader. I dag leiger dei ut 21 vendig også. Med alt på eitt golv fungerer husvære på Karmøy. det godt som livsløpsstandard, seier Stava. — Vi hadde kanskje venta litt meir interesse under vegs Han er i gang med å plate i dei to siste leilegetter at det vart kjent at vi kjøpte rekkjehusa for å fikse heitene og reknar med at alle seks skal vere klare i april.

’’


20

tema

TORSDAG 3. MARS 2016

GinungagapGinungagap

Spar tid eller spar penger på byggesett Spar tid eller spar penger på byggesett Bygg selv, gjør litt, gjør mye eller flytt rett inn? Vi kan tilby deg alt din hyttedrøm Bygg gjør litt, gjør eller flytt rett bestårselv, av. Byggesett fra mye kr. 310.000,inn? Vi kan tilby deg alt din hyttedrøm består av. Byggesett 310.000,Berge Sag gjør akkuratfra såkr. mye som du vil vi skal gjøre. Se hele utvalget på bergesag.no Berge Sag gjør akkurat så mye som du vil vi skal gjøre. Se hele utvalget på bergesag.no

Bygg selv

Gjør litt selv

Bygg selv

Gjør litt selv

Gjør mye selv

Flytt rett inn

Gjør mye selv

Flytt rett inn

Kontaktperson hytte: JARLE TROLAND 98 22 93 16 Kontaktperson hytte: jarlet@bergesag.no JARLE TROLAND 98 22 93 16 jarlet@bergesag.no

Sandeid og Ølensvåg – nye eneboliger Sandeid og Ølensvåg – nye eneboliger ENEBOLIG I REKKE PÅ BALAHAUGEN ENEBOLIG I SANDEID I REKKE PÅ BALAHAUGEN • Gunstig finansiering I gjennom SANDEID Husbanken (80%)

Ca.137 m2 BRA Inntil 4 soverom Fra 3.390.000,Ca.137 m2 BRA + omk. Inntil 4 soverom Fra 3.390.000,- + omk.

VISNING MANDAG 7. MARS VISNING 16:00 – 16:45 MANDAG 7. MARS 16:00 – 16:45 Kontaktperson:

• Inntil 4 soverom • Gunstig finansiering • 2 bad gjennom Husbanken (80%) • Carport •• Inntil soverom og nydelig Gode4solforhold •2 bad over fjorden utsikt •• Carport Sentralt i forhold til skole, • Gode solforhold og nydelig barnehage, dagligvare utsikt over fjorden og forretninger. • Sentralt i forhold til skole, barnehage, dagligvare og forretninger.

NILS TERJE SOLBERG nilsts@bergesag.no Kontaktperson: 98 22 93 21 NILS TERJE SOLBERG nilsts@bergesag.no 98 22 93 21

ENEBOLIG I VÅGSHAGEN ENEBOLIG I I ØLENSVÅG VÅGSHAGEN • Gunstig finansiering I ØLENSVÅG

Ca.135 m2 BRA 4 soverom Fra 3.590.000,Ca.135 m2 BRA + omk. 4 soverom Fra 3.590.000,- + omk.

VISNING MANDAG 7. MARS VISNING 17:00 – 18:00 MANDAG 7. MARS 17:00 – 18:00 Kontaktperson:

gjennom Husbanken (80%) • Inntil 4 soverom • Gunstig finansiering • 2 bad gjennom Husbanken (80%) • Sentralt i forhold til skole, • Inntil 4 soverom barnehage, dagligvare • 2 bad og forretninger. • Sentralt i forhold til skole, barnehage, dagligvare og forretninger.

Besøk oss i Haugesund: Berg senteret, Longhammarvegen 36, 5536 Haugesund Besøk oss i Haugesund: Berg senteret, Longhammarvegen 36, 5536 Haugesund

NILS TERJE SOLBERG nilsts@bergesag.no Kontaktperson: 98 22 93 21 NILS TERJE SOLBERG nilsts@bergesag.no 98 22 93 21

Besøk oss i Ølensvåg: Haukelivegen 676, 5582 Ølensvåg Besøk oss i Ølensvåg: Haukelivegen 676, 5582 Ølensvåg

Telefon: 53 77 54 00 bolig@bergesag.no bergesag.no Telefon: 53 77 54 00 bolig@bergesag.no bergesag.no

bergesag bergesag


TORSDAG 3. MARS 2016

bygg og Bu

21

Energitiltak med Enova-støtte

Etterisolering. Byggmeister Lars Olav Bergsvåg saman med huseigar Jostein Osnes i Etne.

FOTO: Irene Mæland Haraldsen

på marknaden for kort tid sidan. Den kan nyttast på både trehus og hus i teglstein eller betong. Ved å slå opp nye stendarar, som er laga av kompakt glasull med pålimt treverk på begge sider, hindrar ein kuldebruer og forbetrar dermed isoleringsevna. Stendarane er ikkje berande, men kan monterast på eksisterande berande konstruksjon. — Dette er det første huset på Haugalandet med denne nye typen isolasjon, seier Bergsvåg som er i full sving med etterisolering av huset til Jostein Osnes (73) i Etne. Irene Mæland Haraldsen Kledning skal skiftast, vindauge og dører skal bytast Dagens krav til isolering og varmegjenvinning er langt ut, og heile huset inkludert loft skal få seg ei tjukkare strengare enn det var for berre nokre få år sidan. Det kan isolasjonskåpe. I tillegg vil huseigar investere i balansert bli både kostbart og vanskeleg å etterisolera eldre bygg, ventilasjon som gjenvinn 90 prosent av varmen frå lufta men med dagens støtteordningar og tekniske løysininne i huset. For dette løftet håpar Osnes å få dekka ein gar kan draumen om eit lågenergihus bli meir fjerdedel av kostnadane gjennom Enova. enn berre ein draum. Gjennom å kontakta — Målet er å få eit hus med mindre energiein energirådgjevar kan du få ei oversikt bruk. Nå får me eit hus me kan bu i så lenge over tiltak som bør utførast før du sensom mogeleg, seier Osnes som investerer for der inn søknad til statlege Enova om framtida og alderdomen. Først må det støtte til prosjektet. Du kan få tilbake Han er positiv til støttetiltaket frå Enova opp mot 50 prosent av dokumentert og ser føre seg at også kommunane kan gjennomførast totalkostnad, inkludert meirverdiavkoma på banen med støtte til personar ei berekning på gift, alt etter kva energitiltak som vert som ynskjer å oppgradera huset sitt med energitapet gjennomført. tanke på alderdommen. — Først må det gjennomførast ei berek— Eg ser føre meg at også kommunen kan ning på energitapet ved å ta ein analyse i koma inn med støtte for at me kan leva lenger forkant. Kor godt bygget blir når det er ferdig heime, seier han. er avgjerande for tilskotet, forklarar byggmeister 70-tals hus og energirådgjevar Lars Olav Bergsvåg frå Etne. Bergsvåg er ein av svær få energirådgjevarar i distriktet Bustadhuset til Osnes er bygd på midten av 70-talet og som utfører trykktesting og energianalyse av bustader. er som dei fleste hus frå den tida bygd i lett bindingsverk Han kartlegg kva tiltak som kan gjennomførast for at med lite fokus på varmetap. Hus frå denne perioden har bustaden skal bruka mindre energi, og han kontrollerer tre gonger høgare energibehov ti oppvarming enn bustader resultatet etter at arbeidet er utført. som blir bygd i dag. — Eg energimerkar bygget ved å gå over det og finna ut — Dette huset har berre 10 centimeter isolasjon. I dag blant anna kva isolasjon som trengst. Heile huset må som er det vanleg med mellom 20 til 25 cm isolasjon og trelags regel utbetrast dersom det skal nå opp mot dagens krav og vindauge, fortel byggmeisteren. kvalifisera til støtte, seier han. Etter at alt arbeidet er ferdig står den siste testen igjen. Då skal huset på ny trykkprøvast for å sjå om arbeid og Ny metode tiltak er tilfredsstillande utført og kvalifiserer til støtte Ein ny isoleringsmetode for utvendig etterisolering kom frå den statlege organisasjonen. Nye krav til maksimalt

Ei ny isoleringsmetode skal hindra kuldebruer.

Har du eit hus der varmetapet er for stort, kan du mellom anna få støtte til etterisolering og utbetring av varmekjelder.

’’

Heile huset til Jostein Osnes blir etterisolert.

lekkasjetal for nye hus er sett til 2,5. Det betyr at maksimalt tillate luftveksling er 2,5 gonger huset sitt volum målt mot eit bestemt trykk. — Huset skal ikkje leka meir enn 2,5. Er talet for høgt må det rettast opp, seier Bergsvåg. I tillegg til etterisolering som reduserer energitapet, kan du søkja Enova om støtte til balansert ventilasjon, vassboren varme, luft til vatn varmepumpe, væske til vatn varmepumpe, avtrekksvarmepumpe, fjerning av oljekjel og tank, bioomn og solfangar.

Aukande interesse I Enova merkar dei aukande interesse frå folk som søkjer om støtte. — Totalt sett har 6600 personar nytta seg av Enovatilskot sidan den nye ordninga blei introdusert i fjor. Frå juni til desember 2015 var det omkring 500 personar som fekk tilskot til balansert ventilasjon, og me ser ein fin tendens til at fleire gjennomfører tiltaket i år, opplyser marknadssjef for bustad i Enova, Anna Barnwell. Etterisolering og balansert ventilasjon må til for å oppnå best resultat. — Skal ein oppgradera eit hus, og ynskjer å oppnå dagens energikrav eller betre, så vil det i nesten alle tilfelle vera nødvendig å etterisolera og samstundes installera balansert ventilasjon, seier ho.


tema

22

TORSDAG 3. MARS 2016

KARSTEN BJELLAND - BAD FRA A TIL Å TEGNING AV BAD

RENSEANLEGG

FREMTIDENS RENSEALEGG FOR KLOAKK

Kontakt oss for profesjonell rådgivning til ditt nye bad!

Skal du bygge nytt eller renovere din hytte eller bolig, har vi løsningen for deg! Vi skreddersyr ditt renseanlegg inkl. søknadshåndtering og dokumentasjon.

Vi gir deg den komplette løsning!

RENSEANLEGG FRA A TIL Å Ta kontakt på tlf. 906 29 596

Sølvi Enoksen hjelper deg med tegning og fargevalg til badet. Kom innom for en uforpliktende samtale. Du finner oss i Eikeskogvegen 22, 5570 Aksdal, telefon 52 77 62 64. info@karsten-bjelland.no Besøk oss på facebook. www.karsten-bjelland.no

A&B ANDREASSEN Maskin as

Vikedal, mob. 922 22 118, 950 58 745

30 ÅR

1986-2016

Graving - Transport - Sprenging Natursteinmuring Sal av grusmasser, utleige av bosscontainer/minigraver/minidumper

BYGG & BU

Fornøyde k unde r e r vår b e s t e r e f e r a ns e 5574 Skj ol d • TLF 97 5 51 7 7 0 • WWW. HA A KU LL- ERSLA ND. NO

TUNGESVIK BYGG - når du vil realisere hus- eller hyttedraumen!

Vi har erfaring med prosjektering, produksjon og oppsetjing av hus og hytter sidan 1974. Dette gjer oss til det naturlege valet for deg som vil realisere draumen - anten det er på fjellet eller ved sjøen. Du er alltid velkommen til ein hus- eller hytteprat hos oss!


bygg og Bu

TORSDAG 3. MARS 2016

2016 2016

SPORTSMAN 800 6X6 – EU-Traktor

23

Gjør som designerne i “Tid for hjem”

SPORTSMAN 570 SP – EU-Traktor

VINTERKAMPANJE – ATV: SPORTSMAN SPORTSMAN 800 6X6 – EU-Traktor 570 FÅ MED SNØSKJÆR FORSP – EU-Traktor KR.

4.990,- inkl. mva.

KR.

4.990,- inkl. mva. Köp till vinsch

VINTERKAMPANJE – ATV: Veil 10.300,FÅutsalg MEDkr. SNØSKJÆR FOR

TilbudetVeil gjelder frem tilkr. 31.3.16 eller så langt lageret rekker. Omkostninger tilknyttet utsalg 10.300,klargjøring og registrering kan tilkomme. Kan ikke kombineres med andre tilbud. Köp till vinsch

Tilbudet gjelder frem til 31.3.16 eller så langt lageret rekker. Omkostninger tilknyttet klargjøring og registrering kan tilkomme. Kan ikke kombineres med andre tilbud.

Lever inn ditt gamle eller nye kjøkken og send frontene til lakkering for å få den rette fargen.

Vi lakkerer i akkurat den fargenyansen du ønsker. WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY

WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY

Knapphus LAKKERING 5576 Øvre Vats • Telefon 52 76 47 77 • Mobil 905 63 614 • post@knapphuslakk.no • knapphuslakk.no

Knapphus LAKKERING

UANSETT HVA SOM SKJER UTE GIR TOSHIBA VARMEPUMPER PERFEKT TEMPERATUR INNE

NORGES LEIANDE HUSBYGGJAR NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ OPPFYLLER DRAUMAR I DITT Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokaleNÆRMILJØ håndverkere med Mesterbrev. Husene er basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg,

Mesterhus sine arkitektteikna blir bygde lokale ombygg, påbygg eller rehabilitering,hus vi kombinerer dine av ønsker medhandverkarar fagkunnskap og solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og skreddarsaum vi gjør det med trygghet NORGES LEDENDE med Mesterbrev. Husa er baserte HUSBYGGER på somogvifaste enkelt Vi tibyr mange hus, Nybygg, men bare ett løfte. Det blir som avtalt. kanrammer. tilpasse dine behov. ombygg, påbygg eller rehabilitering. OPPFYLLER DRØMMER I DITT NÆRMILJØ Vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og solid handverk. Mesterhus sine arkitekttegnede husdet bygges lokale håndverkere Vi oppfyller husdraumen, og vi gjer med av tryggleik og faste med Mesterbrev. NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ Husene basert på skreddersøm som vieit enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg, rammer. Vilertilbyr mange hus, men berre løfte. Det blir som avtalt. Mesterhus arkitekttegnede hus byggesviavkombinerer lokale håndverkere med Mesterbrev. ombygg, sine påbygg eller rehabilitering, dine ønsker med fagkunnskap Adresse xx, xxxx sted Husene basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dinedet behov. Nybygg, og soliderhåndverk. Vi oppfyller gjør med trygghet og faste Tlf: xx xx husdrømmen, xx xx. Faks: xx xx xxog xx.viE-post: post@xxxxxxx.no ombygg, påbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og rammer. Vi tilbyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt. solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt.

mesterhus.no

TOSHIBA DAISEIKAI 8 25 (6500 W) -TOSHIBAS KRAFTIGSTE OG MEST ENERGIEFFEKTIVE SCOP (årsvarmefaktor) 5,1 Markedets høyeste energimerking, A+++ Suveren varmeeffekt Fabrikkgarantert driftsområde ned til -25 °C

Adresse xx, xxxx sted

Haukelivegen 353, 5574 Skjold. Tlf. 52 76 72 00. Fax 52 76 72 01. Tlf:xxxx xx sted xx xx xx. Faks: xx xx xx xx. E-post: post@xxxxxxx.no xx, E-post: kv@kalstveit-vik.no Adresse Heimeside: www.kalstveit-vik.no Tlf: xx xx xx xx. Faks: xx xx xx xx. E-post: post@xxxxxxx.no

mesterhus.no mesterhus.no

Kontakt oss for en gratis befaring! Tlf 53 77 00 00 / mob 940 14 629


tema

24

TORSDAG 3. MARS 2016

Frå skrot til skatt Mang ei skattejakt langs vegen og på verdsveven har sørga for at Einar Fjeldheim har skapt ein liten bit av Frankrike i sin hage. Sirianne Vikestad

— Velkommen til vårt orangeri, seier Einar Fjeldheim og leier oss langs ein steinlagt sti bort til byggeprosjektet som han har arbeidd med ei tid. Eit lite hus dekka med gamle taksteinar, fargerike glasdører og avrunda vindauge med blyinnfatning ligg med all sin sjarm og små historier i hagen til Einar Fjeldheim og Aud-Oddny Tvinnereim i Sjoargata i Ølen.

Stove i hagen Ideen om å byggja eit lite orangeri i hagen fekk dei då dei var på ferie i Danmark, sør for København. Eit orangeri er eit drivhus som blir nytta for overvintring av eviggrøne planter, og har sitt opphav frå Frankrike. Då plantene ikkje treng like mykje lys, er det vanleg at taket er dekka og berre veggene har vindauge. Paret frå Ølen ønskte å laga noko liknande heime, som ei lita hagestove der dei kunne kosa seg med godt selskap i dei lange sumarnettene. Byggjeprosjektet har tatt to år, og Einar Fjeldheim har lagt ned ein stor porsjon kjærleik, med eit auga for detaljar i byggjeprosessen. — Eg gjekk ut i hagen ein sommarkveld og skritta opp 25 kvadratmeter etter eit av bileta me tok i Danmark, fortel han. Tanken var å byggja orangeriet på rimeligaste vis. Dette er også grunnen til at sjølve byggjeprosessen tok si tid, for materialet som er brukt er komme både frå venner, frå ferieturar, Biltema og Finn.no.

Einar Fjeldheim kom over ei annonse på Finn.no om at nokon ville kvitte seg med gammal takstein på Karmøy. Ølensbuen heiv seg over tilbodet og fekk tilkøyrt eit lass med verneverdig takstein frå rundt år 1900. FOTO: Sirianne Vikestad

Verneverdig materiale Glasa langs den eine veggen er frå Biltema. Desse laga han rammer rundt. Dei flotte dørene med farga glas er frå eit gammalt herskapshus på Karmøy frå 1930åra. Dama som selde dørene ringte til Einar sjølv etter at han hadde vist si interesse. Også taksteinen fekk han nyss om via Finn.no. Ein bygning skulle rivast på Karmøy, men taksteinen var verneverdig og datert tilbake til 1900. Det tok ikkje lange tida før eit lass med den taksteinen fann vegen til Sjoargata, og allereie vinteren etter Danmarksturen stod Einar med spaden i handa ute i hagen. — Det har vore som ein skattejakt, seier kona AudOddny Tvinnereim. Alt har si historie, både taket og det veggane rommar. Ei flott statue av ei hegre, ein vask kjøpt på loppemarknad i Skjold, eit lite vassbad som blir halde oppe av kattefigurar og ei gammal støypekrukke frå Frankrike, er blant detaljane som utgjer sjarmen til uthuset. Gamle ting som andre vil kasta eller selja, er det ekteparet har vore på jakt etter. Ting som er annleis og som skil seg ut. Fargane frå glasdørene skapar ei koseleg atmosfære inne i huset saman med dei boga vindauga med blyinnfatning. — Det gir nesten ei kjensle av eit kapell, seier Einar Fjeldheim og viser vidare til sitjekroken ved teglsteinmuren i det eine hjørna.

Orangeriet har sin eigen vaktar, eller beskyttaren som Aud-Oddny Tvinnerheim kallar figuren. Han passar på kven som kjem på besøk med utsikt frå dei avrunda vindauga med blyinnfatning.

Eit lite stykke Frankrike står i hagen til Einar Fjeldheim og Aud-Oddny Tvinnereim. Dei lot seg

Rimelig og enkelt — Eg har aldri mura før, så då gjekk eg på youtube og fann ut korleis ein skal gjera det, smiler han og viser til at orangeriet skal sjå vel brukt og noko røff ut i kantane. Å få velbrukt materiale å jobba med har vore med på å framheva dette. Han fortel at ein kan finna flotte ting veldig billig, og det er det som er så kjekt. Det er gjennomførbart for dei fleste. — Ein treng berre ein hammar og litt fantasi så går det for ein rimelig sum, seier ølensbuen, som ser fram til å invitera venner på festlege opplevingar i hagen til sumaren.

Berre fantasien set grenser, og det som for nokon kan virka som skrot er skattar for andre. Med auga for detaljer, har Einar og Aud-Oddny laga seg ein sjarmerande liten fristad i hagen sin.

Eit orangeri er meint til å halda grøne planter og sitrustre varme om vinteren. Ekteparet i Ølen nyttar sitt orangeri til oppbevaring av diverse om vinteren og som ei hagestove om sommaren. 


TORSDAG 3. MARS 2016

bygg og Bu

25

’’

t re n g b e r re ein hammar og litt fantasi så går det for ein rimelig sum

g inspirere til å lage et orangeri i hagen, som er eit vinterhus for grøne planter. For ekteparet i Sjoargata er det litle huset også ein fristad. 

Einar Fjeldheim har storkost seg med byggjeprosjektet i hagen og meinar at det er gjennomførbart for dei fleste for ein rimelig sum. Ein må berre ha tolmod og auga ope for svunne skattar langs vegen. FOTO: Sirianne Vikestad

FOTO: Privat

Dørene med dei farga glasa lagar ei fantastisk stemning med varmt lys i orangeriet. Dørene stammar frå 1930-talet og er frå eit herskapleg hus på Karmøy. 


tema

26

TORSDAG 3. MARS 2016

helgevold.com

52 76 60 00 / kontakt@helgevold.com

Skal du bygge

NY BOLIG?

Skal du bygge nytt eller rehabilitere gammalt? Ta kontakt med ein fagmann med lang erfaring.

Atle Rosseland byggmester 5590 Etne – Telefon 911 46 524

filterdk.no

KULESTEIN

i forskjellege størrelsar til • Pynting av skråningar og blomsterbed • Grus og hagesingel

Skal du bygge ny bolig? Helgevold Gruppen leverer alt innen elektriske løsninger og tar gjerne jobben med nettopp din bolig.

Ta kontakt på tlf. 53 75 62 51

Kontakt oss for en uforpliktende samtale eller tilbud.

5590 Etne

3

elektro - telecom - automasjon

SOLGT

10 naust i rekke ved Etnefjorden under oppføring på sjølveigande tomt på Vee i Etne. Støypt kai og innreda naust med WC og baderom. Trapp frå naust til uinnreda loft. Sjå Finn-kode 47451009. Ta kontakt med Kalstveit og Vik v/Tor Vik, tlf. 982 35 802. eller Vee Bygg og Anlegg II v/Åge Vee, tlf. 918 86 553.

Ferdigbetong

Armering i Vindafjord kommune – Eneste produsent i Norge av ovalarmering

Transport og pumping 24 mobile og stasjonære betonganlegg i Norge

Betongvarer

ig-rør og kummer, kabelkanaler og trekkekummer Murblokker, kantstein og belegg

Elementer

For alle typer bygg, samt sikkerhet i tunneler

Tlf. 53 77 52 00 mail@olenbetong.no www.olenbetong.no

Utbjoa Armering og Sveis AS er eit armerings- og sveiserverksted. Vi retter oss først og fremst mot betongvareindustrien og entreprenører, og leverer bl.a. armering i Vindafjord kommune og omegn. Den eine delen av bedriften selger kommunalvarearmering. Det betyr at vi leverer forskjellig ferdigarmering til betongvarefabrikkene som støper betongrør og kummer. Sveising foretas på de fleste av våre produkter. Vi selger også armeringsnett og stenger som vi knekker i enkle vinkler og bøyler, samt løssalg av armeringsstenger til diverse små prosjekter. Vi har norges mest avanserte knekk og bøy maskiner.

Opningstider: 07.00-21.00 Telefontider: Døgnet rundt

Tlf.: 53 76 97 61 Mobil: 950 68 249 Mail: terjkr2@start.no


bygg og Bu

TORSDAG 3. MARS 2016

27

Funkis er populært Murstein og forskalingspanel er brukt i stova.

På tomta skal murmeister Odd Gjellestad bygga to hus. Det første står ferdig og med tida kjem eitt til i same stil. FOTO: Grethe Hopland Ravn 

Dette er kjøkenet i leilegheita. Store vindauge som slepp inn mykje lys, fliser over benkeplata og på golvet.

Fliser på golvet i kjellaren, nokre av veggene er plata, mens andre vegger er i kjerneisolert betong.

Mosaikk, flis og glasbyggjarstein utgjer dusjen i hovudetasjen.

Dei siste 15 åra har funkisstilen tatt huskjøparar med storm i heile Skandinavia. Den enkle og reine stilen kjem i mange variasjonar og i Vats er det mellom anna mur og betong som går igjen. Grethe Hopland Ravn

Ein skal ikkje sjå bort i frå at du også er ein av dei som har kikka mot det nye Veldefeltet, mens du litt utålmodig har passa på at speedometerpila ikkje hamnar så langt over 60 på den beine strekninga, når du køyrer europavegen frå vest mot aust i Øvre Vats. Då har du ganske sikkert også fått med deg eit grått funkishuset med sjenerøse betongmurar rundt, store vindaugo og tre etasjar i huset. Eit hus som ser svært så innbydande ut, og om ein tar steget innomhus får ein snart bekrefta at huset er nettopp det. Med opne rom som får inn mykje lys, rette fine linjer og med gjennomgåande utføring som er ein murmeister verdig.

Murstein, betong, fliser, glasbyggjarstein, mosaikk, skifer murstein. Han har brukt forskalingspanel på ein vegg, og treverk. fliser, mosaikk, glasbyggjarstein, mosaikk på badet og — Huset har eit totalareal på 330 kvaparkett på alle golv utanom våtrom. dratmeter, med eit buareal på 139. I Det er to soverom i denne etasjen og i øvste etasje tillegg kjem leilegheita i kjellaren, ligg ei loftstove, ein kjøkenkrok og eit bad også to store altanar og ein garasje på her. I tillegg er heile huset fritt for listverk, og kan ein styra 50 kvadrat, seier husbyggjar og trass i ein vedomn som er mura inn i kjøkenvegmurmeister Odd Gjellestad. gen, er der det vassboren varme som i hovudsak lyset i huset skal varma opp huset. om ein så Kjerneisolert  — Huset har smartstyring på lyset. Det betyr Det har gått fire år sidan han at ein kan styra styrken på lyser via ein datamaser i Afrika kjøpte den 1,9 mål store tomta, for kin, og ved hjelp av ein app på smarttelfonen kan å henta ut stein som han trengte då ein styra lyset i huset om ein så er i Afrika, seier han skulle mura sonen sitt funkishus Gjellestad og legg til at ein også kan få smartstyring i same byggefelt. på varmen i huset. — Etterkvart fekk eg ideen om å byggja to like hus på denne tomta som eg ville leggja ut for sal, seier Gamal stil han. Funkishusa dukka opp igjen på marknaden på starten av Det første huset er no bort i mot ferdig, og heile før- 2000-talet, men er ikkje noko nytt fenomen då ein kan ste etasje er støypt og kjerneisolert. Dette gir huset både finna funkishus heilt tilbake til 1890-åra. Det som særstabilitet og lang levetid, opplyser byggmeisteren. I kjel- pregar funkisstilen er den reine stilen utan unødvendig laretasjen finn ein ei leilegheit som rommar stove og kjø- dekor, med store flatar, rette linjer og geometriske former. ken i eitt, samt bad, vaskerom og bod. I tillegg er det eit Det blir sagt at det lyse, luftige og hygieniske i denne stilen bad, eit soverom og ei stove  på bakkeplan som høyrer til er eit resultat av angsten for tuberkolosesmitte som herja sjølve huset. Det er gjennomgåande betongvegger, fliser på slutten av 1800-talet og til langt inn i neste århundre. på golv og heilflisa bad i denne etasjen. I hovudetasjen har I dag blir funkis likevel omtala som «det moderande» entreprenøren mura opp deler av ein vegg i god gamaldags innan byggjestil.

’’


tema

28

TORSDAG 3. MARS 2016

BUSTADBEHOVET GODT

Roa i Ølen er blant områda det er bygt flest hus dei siste åra.

Har kommunane kontroll på bustadbehovet i framtida? Bustadprodusentane sin forening meiner Vindafjord kjem bra ut i undersøkinga, medan Etne skil seg lite ut. YNGVE JOHNSEN

medan behovet for dei neste fem åra vil vere på 569. Dermed er ein svært godt dekt inn. Trondheim er nummer to på landsoversikta, medan Flekkefjord i Vest-Agder er nummer tre. I andre enden finn vligg Oslo kommune, der det kvart år blir bygt 3.415 bustader, medan behovet er over dobbelt så høgt. Bergen er nest sist på landsoversikta, og Drammen er tredje sist.

Vindafjord rangert

Bustadprodusentane sin Forening (BPF) ønskjer ein debatt om bustadpolitikken i Noreg, og kan vise til ei undersøking med svært store geografiske ulikskapar. Her er forventa folkeauke sett opp mot gjennomsnittleg igangsetjing av bustader dei siste fire årene. Vindafjord skårar bra i undersøkinga, medan Etne er på det jamne.

mange vi ikkje treng. Ved å sjå på Statistisk sentralbyrå sine befolkningsframskrivingar, så er det kurant å slå fast kor mange bustader som må byggjast i kvar kommune. Dersom det ligg eit stort misforhold i botn her, og det ikkje er ein aktiv pågåande bustadpolitikk, så vil ein kommune kunne få store problem framover, seier administrerande direktør i Per Jæger i BPF

Kan få problem

Best i Noreg

— Vår undersøking er ei rein matematisk øving. Den fortel oss kor mange bustader vi treng i framtida, og kor

Det er Stavanger som kjem best ut på BPF si gransking. Her er det kvart år igangsetting av i snitt 860 bustader,

På denne oversikta kjem Vindafjord oppe på 66. plass blant dei 428 kommunane i landet. I perioden 2011-14 var det ei reell igangsetjing av i snitt 61 bustader per år. Den forventa folkeauka tilseier likevel at det ikkje treng å byggjast meir enn 54 kvart år framover. Det inkluderer også sanering av busetnad. I Etne kommune har det dei siste åra vore igangsett i snitt 22 bustader per år, medan behovet tilseier 26 nye kvart år framover. Dermed hamnar Etne på 234. plass på landsoversikta. I Hordaland er det også store forskjellar. Verstingen er


bygg og Bu

TORSDAG 3. MARS 2016

29

dekt i Vindafjord Bustadbehov Hordaland

Kjelde: Boligprodusentenes Forening Kommune Tysnes Fitjar Kvinnherad Masfjorden Bømlo Fedje Eidfjord Ullensvang Ulvik Granvin Jondal Samnanger Vaksdal Radøy Modalen Os Etne Austevoll Fusa Odda Voss Sund Austrheim Øygarden Sveio Kvam Meland Lindås Osterøy Stord Askøy Fjell Bergen

Snitt igangsett 22 34 70 10 87 1 6 11 2 4 3 11 11 34 2 241 22 47 8 11 57 55 20 32 41 29 81 94 35 117 220 168 1 168

Rogaland

Stavanger Time Strand Finnøy Suldal Tysvær Randaberg Vindafjord Sauda Hjelmeland Rennesøy Bokn Sokndal Kvitsøy Forsand Utsira Lund Bjerkreim Hå Gjesdal Karmøy Eigersund Sandnes Klepp Sola Haugesund

860 237 127 48 25 93 86 61 19 14 75 6 16 2 8 - 15 22 208 134 252 111 846 199 267 214

Behov neste fem år Rangering (av 428) 6 26 21 35 56 37 3 61 81 71 -3 106 4 131 11 163 2 165 4 171 4 180 12 187 13 210 37 219 5 225 244 227 26 234 51 235 16 278 19 282 70 305 70 315 36 319 50 327 58 329 50 341 111 366 126 371 68 372 169 387 314 412 309 417 2 043 427

569 211 102 24 10 82 76 54 13 12 75 6 16 2 9 2 17 26 213 140 264 130 877 233 312 314 

1 10 13 15 30 41 47 66 70 124 161 167 174 176 186 202 218 245 248 261 303 334 369 376 385 414

FOTO: Jon Edvardsen

BOLIGDEBATT: Per Jæger, administrerande direktør i Boligprodusentenes Forening, oppmodar kommunane til å regulere inn meir byggjeland i arealplanane. I dagens avis presenterer han ei undersøking som viser framtidig bustadbehov i kvar enkelt kommune. FOTO: Johnny Syversen

Bergen kommune, der det blir bygt 1.168 bustader kvart år, medan behovet framover vil vere 2.043 bustader. Best ut i Hordaland kjem Tysnes, Fitjar og Kvinnherad kommune, der behovet ser ut til å vere svært godt dekte inn. Rogaland er det Haugesund som kjem verst ut. Her blir det bygt det i snitt 214 bustader, mens behovet tilseier 314 bueiningar per år.

’’

Utviklinga uroar

i dei kommunane der behovet er større enn tilgangen. Førstegangsetablerarar slit med å kome inn på marknaden, og vi er redde at det etter kvart kan utvikle seg eit markant klasseskilje. I Oslo må du ha Om det ei inntekt på over éin halv million kroikkje er nok ner for å betene eit lån for ei leilegheit bustader, så får med eitt soverom, poengterer Jæger.

kommunane svi

SSB legg inn ulike parameter når dei skal berekne framtidig folketal. Det betyr at dei tek høgde for eksempelvis høg eller låg innvandring, levealder og ulike gradar av inn- og utflytting. BPF har nytta det som SSB karakteriserer som «normal utvikling» i denne analysen. — Det som uroar oss mest er prisutviklinga på bustader

Må tenkje langsiktig

Jæger påpeikar at kommunane må sørgje for å ha nok reservar i arealplanane. Altså nok «gule område», der det kan byggjast bustader. — Om det ikkje er nok bustader, så får kommunane svi fordi innbyggjarane då må ha offentleg hjelp for å ha tak over hovudet. Vår bodskap til kommunane er å regulere inn meir tomteområde, så ikkje prisane stig så mykje, seier han.


30

tema

TORSDAG 3. MARS 2016 crop marks

Ottar Skjold Maskin as

Knapphus • 5576 Øvre Vats • Tlf. 908 46 284

Graving

Transport

Sprengning

90 14 77 19 Regea Mobil: www.regea.no Prosjekt a/s

• Autorisert elektroinstallatør • Installasjon, kontroll og service - brannalarmanlegg • Brannforebyggende elkontroll - bolig • Elkontroll - landbruk og næringsbygg • Elektrotermografi

Natursteinsmuring

crop marks

4

SOLGT

crop marks

crop marks

LOREM IPSUM FUSCE ADIPISCING LACUS Prosjekterte leiligheter

ligula, eu commodo. Fusce Fusce adipiscing, lacus eu adipiscing, lacus eu semper semper lobortis, tortor leo lobortis, tortor leo vehicula ligula vehicula ligula, eu commodo 2 48 diam m +idhems frå kr. 1.425.000,ligula, eu commodo.Fusce ipsum magna. Fusce adipiscing, lacus eu semper semper, lorem quis vitae loborKontakt oss for info. lobortis, tortor leo vehicula ling. tis felis nisl sed massa vehicula

Grus • Pukk • Sand

Isvik Hageby i Skjold

Når du trenger

Lokal byggmester

Adresse, postnr. sted, tlf.

17 boligtomter med båtplass, sjøbod og badeplass LOREM IPSUM FUSCE ADIPISCING LACUS Skjold • Tlf. 76 72 00 •tilFax 52 76 72 01 Prosjekterte leiligheter Me5574 har nå tomter på52 Trovågfeltet salgs, sørvestvendte ligula, eu commodo. Fusce Fusce adipiscing, lacus eu • www.kalstveit-vik.no kv@kalstveit-vik.no tomter med utsikt til Haraldseidvågen og Ålfjorden. adipiscing, lacus eu semper semper lobortis, tortor leo Isvik Hageby i Skjold lobortis, tortor vehicula ligula vehicula ligula, eu commodo Finnkode 61138776 eller kontakt oss forleo info.

Alle typer elektrisk installasjonsarbeid utføres

www.mesterhus.no 48 diam m2 +idhems frå kr. 1.425.000,ligula, eu commodo.Fusce ipsum magna. Fusce semper, lorem quis vitae loborKontakt oss for info. tis felis nisl sed massa vehicula

adipiscing, lacus eu semper lobortis, tortor leo vehicula ling.

Lokal byggmester

Adresse, postnr. sted, tlf.

Haukelivegen 353, 5574 Skjold. Tlf. 52 76 72 00. Mobil 982 35 802. 5574 Skjold • Tlf. •52 76 72 00 • Fax 52 76 72 01 kv@kalstveit-vik.no www.kalstveit-vik.no kv@kalstveit-vik.no • www.kalstveit-vik.no

Lager i Vikedal Tor O. Solheim Tlf. 982 66 924 Skjoldastraumen Tlf. 52 77 92 39 - Mob. 982 66 930

www.mesterhus.no

Som NITO sertifisert takstmann utfører jeg profesjonelle verdivurderinger og takstrapporter basert på god markedskjennskap og teknisk kunnskap om eiendommen. Jeg kan også hjelpe deg med generelle byggetekniske spørsmål.

Graving • Natursteinsmuring Sprengning • Masseforflytning

Kontakt meg i dag!

www.gjellestadanlegg.no Tlf: 959 09 417

Byggmeister Skal du Bergsvåg kjøpe, selge Lars Olav eller refinansiere bol

Sørstranda, 5590 Etne, tlf. 53 75 65 27 mob. 415 66 055

www.bergsvag.com

Har du

BYGGEPLANER?

Byggefirma Dommersnes & Larsen AS holder til på Dommersnes industriområde i Vikebygd. Bedriften ble etabert i 1994.

Dommersnes & Larsen AS utfører mange typer byggeoppdrag, vi bygger det meste. Vi utfører oppdrag på hele Haugalandet og ellers rundt om i distriktet! Vi har en dyktig og stabil arbeidsstokk på 20 ansatte og 3 lærlinger! Har du byggeplaner - ta kontakt så skal vi sammen få realisert dine planer fram til ferdig bygg!

NITO Takst er en selvstendig del av NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon.Våre medlemmer tilbyr taksering av alle typer fast eiendom; industri, maskin, landbruk, skade og skjønn, og er aktive i utvikling av tilstandsanalyser. NITO Takst er med sine ca. 430 medlemmer landets største organisasjon for takstingeniører.

Da trenger du en dyktig takstinge

BYGG & BU

Som NITO sertifisert takstmann u vurderinger ogav takstrapporter ba Din leverandør og teknisk kunnskap om eiendomm varmepumper med generelle byggetekniske spør Kontakt meg i dag! Ola Nordmann 22 33 44 55 ola@nordmann.no (Me har overtatt Vika Varmepumpeservice as)

tlf. 976 05 432/ 965NITO 00 707 • epost: bjarte@lauareid.no Takst er en selvstendig del av NITO - Norg

Tlf. 53 76 91 55 • 5568 Vikebygd post@bdl.no • www.bdl.no

medlemmer tilbyr taksering av alle typer fast eie skjønn, og er aktive i utvikling av tilstandsanalys mer landets største organisasjon for takstingen


TORSDAG 3. MARS 2016

bygg og Bu

MØBELERINGSKONSEPT - for deg som vil kosa deg på hytta.

Me møblerer heile eller deler av hytta. • Montering • Faste kjøreruter. Princess Etne tilbyr måltaking, søm, levering og montering av gardiner, solskerming m.m.

Opningstider: mandag - torsdag 10.00 - 18.00 fredag 10.00 - 19.00 lørdag 10.00 - 15.00 Etne senter • Telefon 53 77 09 99

31


32

tema

TORSDAG 3. MARS 2016

KAMPANJE SKY VEDØRSGARDEROBER OG INNREDNINGER

÷30%

BADEROMSINNREDNINGER OG TILBEHØR

÷20% Ølensvåg Tlf 53 77 54 00 Privat

Kampanjene varer fra 3/3-16 til 11/3-15.

Proff

Man-fre 9-17 Man-fre 7-17

Følg oss på:

xl-bygg.no

Profile for Grannar

Bygg og bu mars 2016  

Bygg og bu mars 2016  

Profile for grannar