Page 1

Samlet årsrapport for Granhøj - §108 Længerevarende tilbud 2012 SIP-socialpsykiatri

Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra d.1. oktober 2011 til 30. september 2012.

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1


Introduktion til rapporten

Indhold Sådan læses rapporten Sådan læses figurerne Oversigt: Borgernes situation i forhold til de syv livsområder • Psykisk velbefindende • Relationer • Fysisk velbefindende • Selvbestemmelse • Aktiviteter • Materielle forhold • Deltagelse i samfundet

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 2


Introduktion til rapporten

Sådan læses rapporten Dette er en årsrapport baseret på data, som er indsamlet gennem SIP-skemaer udfyldt på botilbuddet

•Denne rapport vedrører svarene i livskvalitetsskemaerne •Rapporten viser botilbuddets egne resultater sammenlignet med resultatet for

målgruppen i SIP •Da skemaerne kun er udfyldt én gang pr. borger vil man ikke kunne se udviklingen i borgernes livskvalitet over tid i denne rapport •Bemærk: Der rapporteres kun, hvis der er svaret på minimum 5 skemaer for hhv. borgere og medarbejdere. •Først vises borgernes og medarbejdernes svar på botilbuddet for hvert spørgsmål vedrørende tilfredshed under de syv livsområder sammenlignet med svarfordelingen for målgruppen i SIP* •For hver af de syv livsområder vises også en oversigt over forholdet mellem vurdering af vigtighed og tilfredshed for de spørgsmål, hvor der spørges ind til begge disse dimensioner

De Socialpsykiatriske bortilbud der sammenlignes med i denne rapport er følgende: Bostedet Blåkærgård, Gårdhaven, Pilebakken, Bostedet Sct. Mikkel, Sønderparken, Center for Socialpsykiatri, Tangkær, Kildegade, Skovvang, Granhøj - Midlertidigt tilbud, Granhøj Længerevarende tilbud. Data fra Paderuphus, Infanterivej, Vesterbo, Nørrebrogade og Sjællandsgade indgår ikke i denne sammenligning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 3


Introduktion til rapporten

Sådan læses figurerne vedr. tilfredshed Antal besvarelser

Andel af besvarelser i procent

13%

Borger ([$Botilbud$]) ([$årstal$]) (26)

20%

Borger (hele landet) ([$årstal$]) (98)

Personale ([$Botilbud$]) ([$årstal$]) (31)

27%

13%

15%

Personale (hele landet) ([$årstal$]) (162) 2% 14% 0%

I meget høj grad

I høj grad

10%

12%

13%

40%

12%

25%

25% 20%

10%

45%

15%

45%

14%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

I nogen grad

I mindre grad

100 %

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 4


Introduktion til rapporten

Sådan læses figurerne vedr. forholdet mellem vurdering af vigtighed og tilfredshed Mange af de områder, der spørges ind til i livskvalitetsskemaet, er delt op i et spørgsmål vedr. tilfredshed og et andet spørgsmål vedr. vigtighed. Borger Spørgsmål 1 (30)

75%

Personale Spørgsmål 1 (30)

0%

25%

50%

10%

20%

30%

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I denne figur viser de grønne områder andelen af de besvarelser blandt botilbuddets borgere, hvor tilfredshed har fået en højere vurdering end vigtighed eller hvor vigtighed og tilfredshed har fået den samme vurdering. De røde områder viser andelen af de besvarelser, hvor vigtighed er blevet vurderet højere end tilfredshed: Altså områder som borgeren vurderer som vigtige, men hvor borgeren ikke i samme grad angiver at være tilfreds Figuren viser ikke, hvad der konkret er svaret på spørgsmålene og dermed hvor højt eller lavt tilfredshed og vigtighed er vurderet. Det er derfor vigtigt, ikke at bruge denne figur alene som udgangspunkt for fastlæggelse af indsatsområder mm. Man skal derimod se figuren i sammenhæng med figuren vedr. tilfredshed (vist på forrige side) der viser den konkrete vurdering af tilfredshed. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 5


Psykisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:

•Er du glad for dit liv? •Har du det godt med dig selv? •Har bekymringer indflydelse på din dagligdag? •Føler du dig tryg? •Oplever du, at andre forstår dig, når du gerne vil give udtryk for noget? •Er du tilfreds med din evne til at gennemføre de ting, du gerne vil gøre? •Er du tilfreds med dit seksualliv?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 6


Psykisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:

•Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit liv? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren har det godt med sig

selv? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at bekymringer har stor indflydelse på borgerens dagligdag? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig tryg? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig forstået, når han/hun udtrykker sig? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at gennemføre de ting, han/hun gerne vil gøre? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit seksualliv?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 7


Psykisk velbefindende

Glad for livet Borgernes vurdering af, om de er glade for deres liv og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for livet

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

27%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (245)

16%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25) Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (277)

41%

26%

20%

8% 0%

I meget høj grad

38%

20% I høj grad

16%

47% 30%

40%

50%

I nogen grad

5% 5%

16%

52%

25% 10%

23%

8%

18%

60%

70%

I mindre grad

80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 8


Psykisk velbefindende

Selvfølelse Borgernes vurdering af, om de har det godt med sig selv og medarbejdernes vurdering af om borgerne har det godt med sig selv

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

23%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (240)

17%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25) Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (275)

50%

32%

24%

8% 0%

I meget høj grad

34%

44%

27% 10%

18%

20% I høj grad

13%

8%

20%

43% 30%

40%

50%

I nogen grad

9%

19%

60%

70%

I mindre grad

80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 9


Psykisk velbefindende

Bekymringer

Borgernes vurdering af om bekymringer fylder meget for dem og medarbejdernes vurdering af om bekymringer fylder meget for borgeren Bemærk skalaen vender omvendt her!

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

27%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (246)

14%

20%

50%

28%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

28%

52%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (275)

32% 0%

I meget høj grad

10%

20% I høj grad

16%

20%

26% 30%

9%

40%

50%

I nogen grad

12%

22% 60%

70%

I mindre grad

8%

16%

15% 80%

90%

5% 100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 10


Psykisk velbefindende

Tryghed Borgernes vurdering af, om de føler sig trygge og medarbejdernes vurdering af om borgerne føler sig trygge

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

23%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (244)

23%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

59%

44%

40%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (280)

I meget høj grad

10%

24%

40%

21% 0%

14%

I høj grad

30%

40%

50%

I nogen grad

7%

16%

46% 20%

5%

24% 60%

70%

I mindre grad

80%

8% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 11


Psykisk velbefindende

Kommunikation Borgernes vurdering af om de føler sig forstået, når de udtrykker sig og medarbejdernes vurdering af, om borgerne føler sig forstået når de udtrykker sig

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (21)

10%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (239)

14%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25) Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (277)

38%

27%

16%

8% 0%

I meget høj grad

48%

46%

32%

20% I høj grad

12%

36%

30% 10%

5%

16%

44% 30%

40%

50%

I nogen grad

60%

18% 70%

I mindre grad

80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 12


Psykisk velbefindende

Gennemføre hvad man ønsker Borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

14%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (244)

11%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (24) Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (270)

27%

45%

27%

39%

33%

7% 0%

I meget høj grad

20% I høj grad

18%

42%

20% 10%

5% 9%

17%

44% 30%

40%

50%

I nogen grad

5%

24% 60%

70%

I mindre grad

80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 13


Psykisk velbefindende

Seksualliv Borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres seksualliv og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres seksualliv

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (19)

5%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (167)

32%

17%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

9%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (162)

I meget høj grad

28%

24%

32%

12% 0%

32%

10%

I høj grad

16%

16%

16%

27%

22% 20%

16%

32%

31% 30%

40%

50%

I nogen grad

27% 60%

70%

I mindre grad

80%

8% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 14


Psykisk velbefindende Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

Borger (Seksualliv) (19)

63%

37%

Medarbejdere (Seksualliv) (22)

64%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed

60%

70%

80%

90%

100%

Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 15


Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:

•Er du glad for dit forhold til din familie? •Er du glad for dit forhold til dine venner? •Er du tilfreds med din nuværende situation i forhold til at have eller ikke at have en kæreste/ægtefælle? •Er du tilfreds med dit forhold til personalet? •Er du tilfreds med dine muligheder for at løse problemer, som du har med andre? •Er du tilfreds med dine muligheder for at indgå i socialt samvær?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 16


Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:

•Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sin familie? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sine venner? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende situation i forhold til at have – eller ikke at have – en kæreste/ægtefælle? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit forhold til personalet? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at løse problemer, som han/hun har med andre? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at indgå i socialt samvær? Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 17


Relationer

Familie

Borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til familien og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til familien

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

55%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (233)

23%

41%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (24)

33%

33%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (263)

I meget høj grad

10%

16%

33%

27% 0%

21%

32% 20%

I høj grad

14%

30%

40%

23% 50%

I nogen grad

60%

70%

I mindre grad

5% 5%

6%

8%

14% 80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 18


Relationer

Venner Borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til venner og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til venner

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (21)

24%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (226)

25%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (24)

48%

34%

33%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (236)

16% 0%

I meget høj grad

10%

24%

26%

25%

34% 20% I høj grad

30%

11% 5%

29%

13%

29% 40%

50%

I nogen grad

60%

70%

I mindre grad

5%

18% 80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 19


Relationer

Kæreste/ægtefælle Borgernes vurdering af, om de tilfredse med deres kæreste/ægtefælle-situation og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres kæreste/ ægtefælle-situation

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (20)

25%

25%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (192)

24%

29%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (24)

33%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (211)

18% 0%

I meget høj grad

10%

15%

25%

22%

29%

24% 20% I høj grad

30%

15%

17%

34% 40%

50%

I nogen grad

60%

10%

10%

17%

16% 70%

I mindre grad

80%

9% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 20


Relationer

Personale Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres forhold til personalet og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres forhold til personalet

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

55%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (244)

23%

27%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

40%

48%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (274)

I meget høj grad

10%

25%

24%

26% 0%

18%

I høj grad

30%

40%

50%

I nogen grad

6%

24%

42% 20%

5%

28% 60%

70%

I mindre grad

80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 21


Relationer

Løse problemer med andre Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

23%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (227)

41%

21%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (23)

9%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (234)

9% 0%

I meget høj grad

32%

33%

36%

48%

17%

32% 10%

20% I høj grad

30%

9%

22%

38% 40%

5%

50%

I nogen grad

60%

19% 70%

I mindre grad

80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 22


Relationer

Socialt samvær

Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres sociale samvær og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres sociale samvær

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

23%

41%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (241)

23%

41%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (24)

27%

24%

46%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (273)

38%

20% 0%

I meget høj grad

10%

40% 20% I høj grad

30%

40%

I nogen grad

60%

8%

13%

27% 50%

9%

70%

I mindre grad

11% 80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 23


Relationer Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Borger (Familie) (22)

59%

Medarbejdere (Familie) (24)

41%

46%

54%

-

Borger (Venner) (21)

52%

Medarbejdere (Venner) (24)

48%

63%

38%

-

Borger (Kæreste/ægtefælle) (19)

42%

58%

Medarbejdere (Kæreste/ægtefælle) (24) 0%

83% 10%

20%

30%

40%

17% 50%

Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed

60%

70%

80%

90%

100%

Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 24


Relationer Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Borger (Personale) (22)

73%

Medarbejdere (Personale) (25)

27%

60%

40%

-

Borger (Problemer med andre) (21)

67%

Medarbejdere (Problemer med andre) (23)

33%

43%

57%

-

Borger (Socialt samvær) (20)

75%

Medarbejdere (Socialt samvær) (24) 0%

25%

88% 10%

20%

30%

40%

13% 50%

Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed

60%

70%

80%

90%

100%

Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 25


Fysisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:

•Er du tilfreds med dit helbred? •Er du tilfreds med din nuværende førlighed? •Er du tilfreds med din nuværende personlige hygiejne? •Er du tilfreds med, hvordan du sover om natten?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 26


Fysisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:

•Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit

helbred? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende førlighed? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende personlige hygiejne? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvordan han/hun sover om natten?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 27


Fysisk velbefindende

Helbred Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres helbred og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres helbred

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

9%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (238)

27%

14%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

8%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (264)

7% 0%

I meget høj grad

36%

24%

14%

30%

21%

48%

28%

20% 10%

20% I høj grad

44% 30%

40%

50%

I nogen grad

14%

11%

8%

24% 60%

70%

I mindre grad

80%

8%

5% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 28


Fysisk velbefindende

Førlighed Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres førlighed og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres førlighed

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

23%

41%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (235)

33%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

32%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (263)

30%

I meget høj grad

10%

21%

40%

21% 0%

23%

20% I høj grad

30%

40%

10% 6%

12%

30%

30% 50%

I nogen grad

60%

70%

I mindre grad

5% 9%

12%

14% 80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 29


Fysisk velbefindende

Hygiejne Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres hygiejne og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres hygiejne

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

50%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (240)

27%

38%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

33%

52%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (274)

25% 0%

I meget høj grad

10%

I høj grad

30%

14%

19%

8%

28%

41% 20%

9%

40%

50%

I nogen grad

16%

26% 60%

70%

I mindre grad

80%

9% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 30


Fysisk velbefindende

Søvn Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres søvn og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres søvn

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (21)

43%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (236)

19%

22%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

22%

29%

31%

52%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (267)

18% 0%

I meget høj grad

10%

I høj grad

16%

32%

35% 20%

10%

30%

40%

12%

27% 50%

I nogen grad

60%

70%

I mindre grad

10%

17% 80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 31


Fysisk velbefindende

Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

Borger (Helbred) (22)

32%

68%

Medarbejdere (Helbred) (25)

52%

48%

52%

48%

-

Borger (Førlighed) (21)

Medarbejdere (Førlighed) (25)

0%

68%

10%

20%

30%

32%

40%

50%

Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed

60%

70%

80%

90%

100%

Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 32


Fysisk velbefindende

Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

Borger (Hygiejne) (22)

82%

Medarbejdere (Hygiejne) (25)

18%

76%

24%

-

Borger (Søvn) (21)

57%

Medarbejdere (Søvn) (25)

0%

43%

64%

10%

20%

30%

36%

40%

50%

Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed

60%

70%

80%

90%

100%

Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 33


Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:

•Er du tilfreds med din indflydelse på, hvordan dine penge bliver brugt? •Er du tilfreds med, hvor meget du bestemmer ift. din dagligdag? •Er du tilfreds med din mulighed for privatliv?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 34


Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:

•Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin

indflydelse på, hvordan hans/hendes penge bliver brugt? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvor meget han/hun bestemmer ift. sin dagligdag? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for privatliv?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 35


Selvbestemmelse

Økonomisk selvforvaltning Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (21)

19%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (235)

43%

19%

40%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (24)

34%

29%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (253) 0% I meget høj grad

10%

20% I høj grad

16%

33%

35%

13%

32% 30%

40%

50%

I nogen grad

10%

8%

17%

21% 60%

10%

70%

I mindre grad

80%

8%

8% 6% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 36


Selvbestemmelse

Indflydelse på dagligdag Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (21)

33%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (233)

32%

39%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

32%

40%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (268)

48%

21% 0%

I meget høj grad

10%

19%

21%

28%

44% 20% I høj grad

30%

40%

6%

28% 50%

I nogen grad

60%

70%

I mindre grad

80%

6% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 37


Selvbestemmelse

Privatliv Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for privatliv og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for privatliv

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (20)

45%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (232)

40%

41%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

35%

56%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (265)

I meget høj grad

10%

20% I høj grad

17%

48% 30%

5%

40%

35% 0%

15%

40%

50%

I nogen grad

60%

14% 70%

I mindre grad

80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 38


Selvbestemmelse Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Borger (Økonomisk selvforvaltning) (21)

48%

Medarbejdere (Økonomisk selvforvaltning) (24)

52%

54%

46%

-

Borger (Indflydelse på dagligdag) (21)

71%

Medarbejdere (Indflydelse på dagligdag) (25)

29%

76%

24%

-

Borger (Privatliv) (20)

70%

30%

Medarbejdere (Privatliv) (25) 0%

88% 10%

20%

30%

40%

Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed

12% 50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 39


Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til borgerne:

•Er du tilfreds med din nuværende daglige beskæftigelse? •Er du tilfreds med din evne til at udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver? •Er du tilfreds med din nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere? •Er du tilfreds med dine muligheder for at lære nye færdigheder? •Er du tilfreds med de ting, du kan lave i din fritid? •Er du tilfreds med din mulighed for at deltage i festlige begivenheder?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 40


Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:

•Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin

beskæftigelse •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at kunne udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at lære nye færdigheder? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de ting, han/hun kan lave i sin fritid? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for at deltage i festlige begivenheder?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 41


Aktivitet

Beskæftigelse Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres beskæftigelse og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres beskæftigelse

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (20)

40%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (225)

35%

28%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

35%

32%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (239)

I meget høj grad

10%

22%

40%

22% 0%

20%

I høj grad

30%

40%

10% 6%

20%

29% 20%

35% 50%

I nogen grad

5%

60%

70%

I mindre grad

8%

13% 80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 42


Aktivitet

Selvhjulpenhed Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (21)

43%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (214)

33%

28%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

36%

12%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (254)

52%

19% 0%

I meget høj grad

10%

19%

31% 20% I høj grad

30%

40%

25%

9%

24%

12%

36% 50%

I nogen grad

60%

5%

70%

I mindre grad

13% 80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 43


Aktivitet

Støtte Borgernes vurdering af om de er tilfredse med den støtte de får og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med den støtte de får

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

45%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (227)

41%

33%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

40%

22%

52%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (274)

32%

30% 0%

I meget høj grad

10%

20% I høj grad

9% 5%

16%

47% 30%

40%

50%

I nogen grad

18% 60%

70%

I mindre grad

80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 44


Aktivitet

Lære nyt Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (20)

35%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (210)

55%

27%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

16%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (232)

18% 0%

I meget høj grad

10%

5% 5%

41%

22%

56%

28%

38% 20% I høj grad

30%

40%

5% 5%

31% 50%

I nogen grad

60%

70%

I mindre grad

12% 80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 45


Aktivitet

Fritid Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fritid og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fritid

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (21)

48%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (219)

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

29%

30%

35%

8%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (243)

I meget høj grad

25%

72%

15% 0%

19%

10%

I høj grad

30%

40%

7%

20%

48% 20%

5%

28% 50%

I nogen grad

60%

70%

I mindre grad

80%

9% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 46


Aktivitet

Festlige lejligheder Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

45%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (222)

23%

30%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (24)

27%

39%

21%

46%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (264)

42%

28% 0%

I meget høj grad

10%

39% 20%

I høj grad

30%

40%

50%

I nogen grad

5%

7%

8%

25% 60%

70%

I mindre grad

80%

8% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 47


Aktivitet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Borger (Beskæftigelse) (20)

75%

25%

Medarbejdere (Beskæftigelse) (25)

88%

12%

-

Borger (Selvhjulpenhed) (21)

76%

Medarbejdere (Selvhjulpenhed) (24)

24%

42%

58%

-

Borger (Støtte) (21)

81%

Medarbejdere (Støtte) (25) 0%

19%

84% 10%

20%

30%

40%

16% 50%

Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed

60%

70%

80%

90%

100%

Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 48


Aktivitet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Borger (Lære nyt) (20)

95%

Medarbejdere (Lære nyt) (25)

96%

5%

-

Borger (Fritid) (21)

76%

24%

Medarbejdere (Fritid) (25)

76%

24%

-

Borger (Festlige lejligheder) (22)

91%

Medarbejdere (Festlige lejligheder) (24) 0%

9%

88% 10%

20%

30%

40%

13% 50%

Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed

60%

70%

80%

90%

100%

Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 49


Materielle forhold Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:

•Er du tilfreds med de fysiske rammer på det sted, hvor du bor lige nu? •Er du tilfreds med din nuværende økonomiske situation?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 50


Materielle forhold Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:

•Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de aktuelle fysiske rammer? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende økonomiske situation?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 51


Materielle forhold

Fysiske rammer Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fysiske rammer og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fysiske rammer

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

36%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (237)

36%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (25)

28%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (266)

27% 0%

I meget høj grad

10%

50%

9% 5%

37%

19%

52%

12%

45% 20%

I høj grad

30%

40%

50%

I nogen grad

20% 60%

70%

I mindre grad

80%

6% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 52


Materielle forhold

Økonomi Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres økonomiske situation og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres økonomiske situation

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

45%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (235)

32%

25%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (24)

32%

29%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (250)

21% 0%

I meget høj grad

10%

22%

33%

29% 20% I høj grad

30%

40%

9% 5% 9%

10%

25%

22% 50%

I nogen grad

11%

60%

8%

18% 70%

I mindre grad

80%

10% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 53


Materielle forhold

Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

Borger (Fysiske rammer) (22)

82%

Medarbejdere (Fysiske rammer) (25)

18%

88%

12%

-

Borger (Ă˜konomi) (22)

68%

Medarbejdere (Ă˜konomi) (23)

32%

39%

0%

10%

20%

61%

30%

40%

50%

Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed

60%

70%

80%

90%

100%

Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 54


Deltagelse i samfundet Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:

•Er du tilfreds med samfundets accept af dig? •Er du tilfreds med dine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund? •Er du tilfreds med dine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over medarbejderne på botilbuddet?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 55


Deltagelse i samfundet Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:

•Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med

samfundets accept af sig? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund? •Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over medarbejderne på botilbuddet?

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 56


Deltagelse i samfundet

Accept

Borgernes vurdering af om de er tilfredse med samfundets accept af sig og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med samfundets accept af sig

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (21)

43%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (225)

21%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (23) Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (236)

29%

32%

30%

10% 0%

I meget høj grad

10%

19%

30%

35%

28% 20% I høj grad

14%

22%

41% 30%

40%

50%

I nogen grad

10%

9%

18%

60%

70%

I mindre grad

80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 57


Deltagelse i samfundet

Faciliteter Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (19)

42%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (215)

42%

24%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (23)

41%

22%

43%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (231)

I meget høj grad

10%

46% 20% I høj grad

11%

48%

21% 0%

5% 11%

30%

40%

50%

I nogen grad

9%

27% 60%

70%

I mindre grad

80%

5% 90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 58


Deltagelse i samfundet

Hjælp fra fagpersoner Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner

Borger (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (20)

50%

Borger (SIP-socialpsykiatri) (224)

35%

33%

Medarbejdere (Granhøj - §108 Længerevarende tilbud) (22)

42%

20%

41%

Medarbejdere (SIP-socialpsykiatri) (256)

55%

27% 0%

I meget høj grad

10%

45% 20%

I høj grad

10% 5%

30%

40%

50%

I nogen grad

5%

22% 60%

70%

I mindre grad

80%

90%

100%

Slet ikke

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 59


Deltagelse i samfundet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Borger (Accept) (21)

71%

Medarbejdere (Accept) (23)

29%

65%

35%

-

Borger (Faciliteter) (19)

95%

Medarbejdere (Faciliteter) (23)

96%

5%

-

Borger (Hjælp fra fagpersoner) (20)

95%

5%

Medarbejdere (Hjælp fra fagpersoner) (22)

95%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed

60%

70%

80%

90%

100%

Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 60

granhojenSIP108  

kvalitet 108

Advertisement