Page 1

Nr. 1

Lietuvos Jungtinės Metodistų Bažnyčios laikraštis

2013 m. Sausis

Superintendento žodis Sveikinimai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu! Naujų metų pradžia visada yra jaudinanti dėl jausmo, kad galime pradėti naują startą. Senų metų sunkumai ir nusivylimai yra pamiršti, dienos ilgėja ir mes žinome, kad ateina pavasaris! Lietuvos jungtinė metodistų bažnyčia išgyvena pereinamąjį laikotarpį, iš buvimo misijos bažnyčia į save išlaikančią nacionaline bažnyčią. O pereinamasis laikotarpis nėra lengvas. Pasikeitimai yra sunku ir mes kartais galime jaustis, kad Dievas, mūsų partnerinės bažnyčios Amerikoje ir kitur apleido mus, ar bent jau nesielgia su mumis kaip anksčiau. Kai mes pasižiūrime į dabartinę situaciją su visomis kalbomis apie buvimą save išlaikančiais, gali pasirodyti, kad beveik neįmanoma pasiekti tokio tikslo. Ar Dievas vis dar aprūpina mus? Senovės izraelitai taip pat turėjo jaustis panašiai, kai jie išėjo į dykumą bėgdami iš Egipto vergijos. “Kaip mums išsimaitinti?”, jie klausė. Bet Dievas pasirūpino jais, duodamas manos, duonos iš dangaus, kuri krisdavo iš dangaus kiekvieną rytą keturiasdešimt metų (išskyrus Šabo dieną), leidamas jiems pavalgyti dykvietėje, kurioje maisto buvo mažai. Aš esu tikras, izraelitai priprato prie šios situacijos gauti manos kiekvieną dieną, išskyrus Šabą. Net jei jiems labiausiai rūpėjo pasiekti pažadėtąją Kanaano žemę, jiems buvo smagu nesirūpinti tuo, ką jie valgys, kai yra dykumoje. Ir štai atėjo diena, kai jie įžengė į pažadėtąją Kanaano žemę, ir mana liovėsi. Tai turėjo būti sukrėtimas kai kuriems žmonėms! Jie tikriausiai svarstė, kas nutiko, ką mes blogo padarėme? Nejaugi Dievas mus apleido? Bet Dievas nieko nedaro be tikslo. Nėra taip, kad Dievas netvarkingai keistų savo metodus. Dievas viską daro per savo begalinę išmintį. Dėl to, kad dykuma yra skurdi, nederlinga žemė, izraelitams reikėjo ypatingo Dievo dėmesio per jų keturiasdešimties metų kelionę dykuma. Bet Kanaanas nebuvo dykynė, jo žemė buvo derlinga, ir laikas, kai Dievas dykumoje aprūpindavo, baigėsi. Dievas sustabdė maną, kad brandintų ir priverstų juos prisiminti ir imtis žemdirbystės. Tai pamoko mus apie tai, kaip Dievas aprūpina. Jis patenkina poreikį, bet tada, kai galite savimi pasirūpinti, Dievas laimina jus kitu būdu. Dievas nuolatos nori mus brandinti ir auginti tikėjime. Dievas visada nori mus pakelti į naują lygį.

Panašiu būdu, prieš septyniolika metų, Lietuvos jungtinė metodistų bažnyčia, taip kaip Izraelis, išsilaisvino iš Egipto. Lietuva buvo sovietų sąjungos sudėtyje nuo 1944 m. Metodistų bažnyčia buvo uždaryta tuo metu, religinės praktikos buvo apribotos, bet laisvė galiausiai atėjo. Metodistų bažnyčia buvo atkurta, bet ekonomika tuo metu buvo chaotiška, laisva Lietuva buvo nauja, atkurta metodistų bažnyčia buvo jauna ir Dievas aprūpino tą “dykumos” laiką per partnerines bažnyčias ir misionierius. Bet dabar mes subrendome, ekonomika yra geresnė ir Dievas nori, kad mes judėtume į aukštesnį lygį, nori mus palaiminti nauju būdu. Dabar mes turime vos keletą misionierių ne todėl, kad jie dirbo blogai, bet todėl, kad dabar mes turime lietuvius kunigus. Dievas tikisi, kad dabar mes pradėsime rūpintis dalykais, kuriuos Jis mums suteikdavo praeityje. Mes turime daugiau investuoti savęs ir išteklių į bažnyčią. Mūsų partneriai užsienyje ir toliau bus su mumis, bet padėdami mums kitais būdais. Ar tai reiškia, kad Dievas nustojo mumis rūpintis? Ne, tai reiškia, kad jis veda mus į aukštesnį lygį, į vietą, kurioje yra dar daugiau palaiminimo. Dievas duos manos, kai būsime dykumoje ir vienintelis būdas, kaip tai atsitiks, yra per Jo antgamtinius resursus. Bet Viešpats neduoda manos, kai gyveni derlingoje žemėje! Jis tikisi, kad pradėsime sėti ir pjauti. Vientintelė priežastis, dėl kurios Dievas nustoja davęs mums vienu būdu, tiesiog reiškia, kad aprūpins mus kitu būdu, atsiliepdamas į skirtingus poreikius, skirtingu metu. Pereinamasis laikotarpis tampant labiau save išlaikančiais yra nelengvas laikas, bet kartu ir jaudinantis metas. Tai nereiškia, kad Dievas pyksta ant mūsų, ar kad mūsų partneriai daugiau nebenori remti. Tai reiškia, kad Dievas yra pasiruošęs vesti mus į kitą lygmenį, prisiimti naujas atsakomybes, priimti naujas galimybes, išplėsti mūsų tarnystę Lietuvoje ir mūsų partneriai rems mus kitais būdais. Dievas yra pasiruošęs mus vesti į priekį, bet taip pat reikia imtis iniciatyvos ir patiems, būti pasiruošusiems primti naują kelią, kurį Jis turi mums. Ir Dievas bus su mumis, kai mes judėsime į priekį. Laukiu susitikimų ir darbo su jumis šiais naujais 2013 metais. Telaimina jus Dievas, jūsų šeimas ir jūsų tarnystes vietinėse jungtinių metodistų bažnyčiose. William Lovelace, Apskrities superintendentas, Jungtinės metodistų bažnyčios Estijos metinės konferencijos Lietuvos apskritis


2 GRANDIS

2013/Sausis

Šiaurės Europos ir Eurazijos vyskupija

Centrinė konferencija Lietuvoje Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką! Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote? (Izaijo knyga 43:18-19) 2012 metais spalio mėnesio 17 - 21 dienomis Lietuvoje vyko Šiaurės Europos ir Eurazijos šalių Centrinė konferencija. Centrinė konferencija yra rengiama kartą per ketverius metus ir kaskart vyksta vis kitoje šalyje. Lietuvoje ji buvo surengta pirmą kartą. Konferencijos centras įsikūrė Kauno miesto centre, Viešbutyje „Park Inn“. Ypatingai malonu buvo tai, kad Konferencija buvo pradėta atidarymo pamaldomis Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje, kuri tik 2011 m. minėjo pastato pašventinimo 100-ąjį jubiliejų. Tačiau kiek daug per šį laikotarpį teko patirti šios bažnyčios žmonėms, tikintiesiems, kiek visko matė šios sienos... Bažnyčia statėsi, kilo, vėliau pastatas buvo uždarytas ilgiems penkiasdešimčiai metų, užimtas, niokojamas laiko, istorijos įvykių ir žmonių. Bet tikriausiai pats Dievas norėjo, kad jis išliktų iki šių dienų. Čia buvo Bažnyčia. Vėliau pastatas paverstas kino teatru, naudojamas kaip studentų bendrabutis, sandėliai ir galiausiai įrengta sporto salė. Bet Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atsikūrus metodizmui Lietuvoje, bažnyčios durys ir vėl buvo atvertos tikintiesiems. Nes su Dievu viskas yra įmanoma. Dabar mes dažnai šią bažnyčią vadiname Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios širdimi, kur istorija prasidėjo ir tęsiasi iki šiandien. Per visą bažnyčios gyvavimo laikotarpį čia buvo surengta daugybė susirinkimų, mokymo seminarų, konferencijų ir šventinių įvykių. Ir štai 2012 m. saulėtą Spalį pirmą kartą Lietuvos metodizmo istorijoje Lietuvoje surengiama Šiaurės Europos šalių ir Eurazijos Centrinė konferencija, sukvietusi brolius ir seseris Kristuje iš Latvijos, Estijos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos, Šveicarijos, Vokietijos, JAV, Rusijos, Ukrainos, Kirgistano ir Lietuvos. Tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad tiek vyskupų ir kunigų iš skirtingų šalių vienu metu lig šiol čia dar niekada nebuvo. O pati konferencijos tema “Štai aš darau nauja – jau pasirodo” pasako, kad istoriškai ši vieta Konferencijos davsiniams vakarams, pamaldoms ir iškilmėms buvo pasirinkta neatsitiktinai. Atidarymo pamaldas vedė Apskrities Superintendntas kun. William Lovelace ir kun. Remigijus Matulaitis, pamokslavo Vyskupas Christian Alsted. Delegatus ir svečius iškilmingai pasveikino Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios vadovas Superintendentas William Lovelace, LJMB Administracinės tarybos pirmininkė Andželika Micutienė, Kauno miesto Šančių seniūnas Ričardas Rusteika.

Tris dienas vyko labai aktyvus darbas. Konferencijos centre, viešbučio „Park Inn“ konferencijų salėje vyko plenarinės sesijos, klausomi pranešimai, vyko paskyrimai tolimesnėms tarnystėms tarybose ir komitetuose, vyko balsavimai, svarstomi kiti svarbūs klausimai bei pristatyti Episkopalinis ir Pasauliečių kreipimaisi, kurie buvo aptariami ir diskutuojami mažesnėse darbo grupėse. Konferencijos bendru nutarimu nuspręsta Pasauliečių ir Episkopalinį kreipimusis išversti iš anglų kalbos ir išplatinti visose Jungtinėse metodistų bažnyčiose. Spalio 18 d. vakarą visi delegatai vėl buvo pakviesti į Kauno jungtinę metodistų bažnyčią, kur vyko Lietuvos vakaras: visi susirinkusieji buvo sutikti vaišinant lietuvišku baltu sūriu ir naminiu medumi. Vakarą vainikavo koncertavęs VU Kauno humanitarinio fakulteto folklorinis ansamblis “Uosinta”, kuris pristatė ne tik lietuvių liaudies tradicijas, regionines liaudies dainas, šokius, muzikos instrumentus, bet ir tautinius rūbus, o visiems įsismaginus pakvietė sušokti keletą lietuvių liaudies šokių kartu ir atvykusius užsienio svečius. Vakaro pabaigai visi turėjo galimybę vaišintis lietuviškais tradiciniais skanėstais, kuriuos, kepė, gamino ir suruošė žmonės iš visų Lietuvos jungtinių metodistų bažnyčių, norėdami parodyti atvykusiems svečiams lietuvišką svetingumą.

Delegatai renkasi į Lietuvos vakarą Spalio 19 dienos popietę konferencijos delegatai turėjo puikią galimybę aplankyti Kauno senamiestį ir apžiūrėti lankytinas vietas bei apsilankyti LJMB apskrities raštinėje, kur visi svečiai galėjo ne tik daugiau sužinoti apie Lietuvos JMB, bet ir pasivaišinti kava, arbata ir saldumynais. Po ekskursijos ir vakarienės vėl iki vėlyvo vakaro vyko darbas plenarinėse sesijose. nukelta į 3 p.


3 GRANDIS atkelta iš 2 p. Vienas ryškiausių Centrinės konferencijos momentų buvo naujo Vyskupo Eurazijos Episkopalinei teritorijai rinkimai ir konsekracija. Spalio 19 d. naujuoju Vyskupu išrinktas Eduardas Khegay – Kunigas, Bažnyčios vadovas, Vyskupo Hans Växby asistentas nuo 2005 m., tarnavęs misijos ir švietimo srityse. Eduardas Khegay 42 m. amžiaus, gimė Alma Atoje, Kazachstane ir jis tapo pirmuoju Jungtinės metodistų bažnyčios vyskupu iš buvusios Sovietų Sąjungos teritorijos. Jis buvo vienas iš trijų kandidatų rinkimuose po ilgų debatų ir interviu surinkęs 43 balsus iš 62. Jis pakeitė Vyskupą Hans Växby, kuris išėjo į pensiją. Spalio 20 d. vakarą, pasibaigus plenarinėms sesijoms ir dalykinei konferencijos daliai Rusijos ir Eurazijos metodistai, konferencijos delegatai Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje surengė atsisveikinimo vakarą su ilgus metus tarnavusiu Eurazijos Vyskupu Hans Växby.

2013/Sausis Man buvo didelė garbė ir dar didesnė atsakomybė būti delegate šioje konferencijoje. Tai pirmoji Centrinė konferencija, kurioje man teko dalyvauti ir negaliu su niekuo jos palyginti. Bet buvo be galo malonu girdėti delegatų iš daugelio šalių atsiliepimus ir padėkas Lietuvos JMB žmonėms, planavimo komitetui už kruopštų ir gerą darbą, puikiai suorganizuotą konferenciją, suderintą užimtumą, nepaprastą vaišingumą ir dėmesį svečiams. Taip pat visos LJMB vardu dar kartą dėkoju visoms vietinėms bendruomenėms už keptus saldumynus, suruoštas vaišes svečiams ir ypatingai ačiū Kauno jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijui Matulaičiui ir šios bažnyčios lyderiams, kuriems teko didžiulė atsakomybė, darbas ir rūpestis priimant tokį gausų būrį svečių iš skirtingiausių šalių. Taip pat nuoširdus ačiū LJMB Administracinei tarybai, Centrinės konferencijos planavimo grupei bei apskrities raštinės darbuotojoms – buvo be galo gera patirtis dirbti ir ruoštis šiam svarbiam ir atsakingam įvykiui kartu su jumis visais. Tai buvo nuostabi ir didi savaitė. Ir tai bus įrašyta į Lietuvos metodizmo istoriją, kaip svarbus įvykis. Lietuvos JMB Administracinės tarybos pirmininkė Andželika Micutienė

Ačiū! Iškilminga naujai išrinktojo vyskupo konsekracija vyko Spalio mėn. 21 d. Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje, kuomet vyko ir baigiamosios Centrinės konferencijos uždarymo pamaldos. Iškilmėse dalyvavo visi konferencijos delegatai, svečiai, kunigai, vyskupai, kviesti Romos Katalikų bažnyčios dvasininkai, kurie pasveikino Centrinę Konferenciją, jos delegatus, šalies svečius ir naujai išrinktą ir konsekruotą vyskupą. Taip pat susirinko tikintieji iš visų Lietuvos jungtinių metodistų bažnyčių. Pamaldos pradėtos ir užbaigtos didinga, iškilminga dvasininkų eisena. Pamaldas vedė LJMB Superintendentas W.H.Lovelace, pamokslavo kadenciją užbaigęs Vyskupas Hans Växby. Po pamaldų visi delegatai ir Lietuvos JMB kunigai vėl susirinko viešbučio konferencijų salėje, kur vyko iškilmingi pietūs ir oficialus naujai paskirtojo Vyskupo Eurazijos šalims pasveikinimas.

Jau praėjo trys mėnesiai po Šiaurės Europos ir Eurazijos Centrinės konferencijos, įvykusios Kaune 2012 metų spalio mėnesį. Mes praleidome daugiau nei metus ruošdamiesi Centrinei konferencijai ir dabar mes vėl esame sugrįžę į įprastinį bažnyčios gyvenimą. Mes turėjome puikią konferenciją ir sulaukėme daug teigiamų žodžių apie mūsų svetingumą iš delegatų, kurie buvo atvykę į Lietuvą. Kai kurie iš jų sakė, kad tai buvo pati geriausia Centrinė konferencija, kurioje jie yra dalyvavę. Dėkojame visiems Jums už pastangas, kad ši konferencija būtų puiki ir būtų palaiminimu daugeliui žmonių. Dėkojame visiems už aukas, keptus saldėsius, už nuostabias rankų darbo gulbes, tiems, kurie pasirūpino saldainiais, kaip pasveikinimo dovanėlėmis, už visas maldas prieš ir po konferencijos, už delegatų pasitikimą oro uostuose, traukinių ir autobusų stotyse, visiems, kurie ruošėsi lietuvių vakarui, padėjusiems bažnyčios virtuvėje, už muziką per pamaldas, visiems, kurie atvyko į Kauną per tą savaitę, ir už visas Jūsų šypsenas ir šiltus žodžius delegatams. Ypatinga padėka visiems vaikams bažnyčiose, už pagamintus paukščius, gėles, žvakes ir paveikslus maldos kambariui. Ir galiausiai dėkojame planavimo komitetui, už visą darbą, kurį nuveikėte prieš, per ir po konferencijos. Ačiū! Dievas telaimina jus visus! Helen Byholt Lovlelace Centrinės konferencijos planavimo komiteto Lietuvoje pirmininkė William Lovelace Apskrities superintendentas


4 GRANDIS

2013/Sausis

Bažnyčia Lietuvoje

Tautų sandraugos atminimo diena Lapkričio 11 d. Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas dalyvavo Tautų sandraugos atminimo dienos renginyje Vilniuje. Atminimo dienos pamaldose Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo pagerbtas I ir II pasaulinių karų, smurto ir terorizmo aukų atminimas. Pamaldų metu Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopos kariai padėjo gėlių vainiką. Pamaldose dalyvavo krašto apsaugos viceministrė Indrė Pociūtė-Levickienė, Lietuvos Vyriausybės ir Lietuvos karinių pajėgų atstovai, užsienio šalių ambasadoriai Lietuvoje, bažnyčių ir tarptautinių bendruomenių atstovai. Kiekvienais metais tą pačią dieną – lapkričio 11ąją – minima Tautų sandraugos atminimo diena, skirta atminti žuvusiuosius Pirmajame pasauliniame kare, kuris baigėsi 1918 metų lapkričio 11 dieną.

Kūčių ir Kalėdų šventės Pilviškiuose Gruodžio 23 dieną Pilviškių JMB bendruomenė šventė Kūčias. Visi atsinešėme, kas ką turėjome Šventų Kūčių vakarienei. Mūsų vaikučiai parodė programėlę, o vargonininkė Nemyra su dukromis giedojo gražias giesmes, skirtas šiai šventei. Kunigas Andrew ir kunigė Jolita visiems uždegė žvakutes nuo Advento vainiko, kurias kiekvienas parsinešė į savo namus. Jos simbolizavo ramybę, viltį, džiaugsmą ir meilę. O gruodžio 26 dieną vyko pamaldos, kurias pravedė mūsų kunigai. Džiaugėmės Jėzaus Kristaus gimimu ir su Juo atėjusiu išganymu. Visiems vaikams buvo išdalintos kalėdinės dovanėlės, kuriomis vaikai labai džiaugėsi. Liko nenuskriausti ir suaugusieji, jiems padovanojo po mažą angeliuką. Angeliukas visiems primins gerąją žinią apie Jėzaus, Dievo Sūnaus, gimimą. Mūsų bendruomenė dėkoja kunigams už šias šventes, už jų pasiaukojimą. Mes laimingi, kad Dievas atsiuntė juos į mūsų bažnyčią.

Parengta pagal Krašto apsaugos ministerijos informaciją

Ramutė Katilienė Pilviškių JMB

Vaikų pasirodymas

Alfa kursai Kaune Rugsėjo 16 d. Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje prasidėjo Alfa kursai, į kuriuos buvo kviečiami visi norintys pagilinti savo tikėjimą ir žinias apie krikščionybę. Alfa kursai - tai praktiškas ir paprastas įvadas į nepaprastą krikščioniškojo tikėjimo kelionę. Alfa kursai truko apie dvylika savaičių, susitinkant kartą per savaitę. Susitikimai vyko sekmadieniais po pamaldų, pradedant malda, kunigo įvadu į paskaitą, kurią žiūrėdavome DVD formatu, diskusijomis apie tai, kas sujaudino, ir užbaigiant malda. Baigiamasis Alfa kursas įvyko gruodžio 30 d. Po šių kelių mėnesių, per kuriuos kiekvieną savaitę nekantriai laukdavome sekmadienio, galime pasakyti, kad tai buvo palaimintas laikas, kurį skyrėme dvasinių ir tikėjimo gilumų paieškoms. Tie, kurie lankė Alfa kursus tikrai pagilino savo tikėjimą ir supratimą apie krikščionybę. Jaunimas, įsijungęs į Alfa kursų dalyvių gretas, taip pat džiaugėsi galimybe plėsti savo žinias apie krikščionybę, Bažnyčią, augti tikėjime. Per kiekvieną Alfa kursų susitikimą rasdavome atsakymus į daugelį žmogui kylančių klausimų, tuo pačiu iškildavo daug naujų klausimų, kurie veda į gilesnį Dievo pažinimą. Kauno JMB bendruomenė


5 GRANDIS

Bažnyčia Lietuvoje

2013/Sausis

Naujienos iš Tauragės JMB

Bendruomenės išvyka Lietuvos istorijos takais Rugsėjo mėnesį Tauragės JMB bendruomenė vyko į ilgai planuotą ekskursiją po Lietuvos dvarus, aplankant Pono Ropo dvarą Pakruojyje, Biržų pilį, Astravo dvarą ir Biržų jungtinę metodistų bažnyčią, kur mus sutiko Kun. Raimondas Piečia. Mes paprašėme kunigo pasidalinti patirtimi ir istorija, kaip Biržai statėsi bažnyčią, su kokiais sunkumais, iššūkiais ir palaiminimais susidūrė Biržų metodistai. Kunigas noriai pasidalino su mumis ne tik pasakojimais, jis parodė skaidres tauragiškiams, kuriose atsispindėjo visi svarbiausi bažnyčios augimo momentai. Po to jis aprodė bažnyčios patalpas, papasakojo apie vykdomas bažnyčioje tarnystes ir programas. Žmonės turėjo daug klausimų ir susidomėję apžiūrinėjo patalpas. Atsidėkodami už svetingumą Tauragės JMB tikintieji pasidalino atsivežtais savo pačių keptais pyragais ir bandelėmis, o kun. Raimondas vaišino kava ir arbata. Buvo smagu aplankyti brolius ir seseris Kristuje atokiuose Biržuose, juolab, kad pats Biržų JMB kunigas Raimondas kilęs iš Tauragės

Bendruomenės vakaronė su partneriais Spalio mėnesio pabaigoje mus aplankė svečiai iš partnerinės Ženevos JMB (Ilinojus, JAV) su kuriais praleidome visą savaitę. Kunigas Bill Obalil ir Andrew Bordoni jau ne pirmą kartą lankėsi mūsų šalyje ir bažnyčioje, o Frankas atvyko pirmą kartą. Bet visi jie buvo laukiami kaip mieli šeimos nariai mūsų bažnyčioje. Kartu su svečiais aplankėme Tauragės krašto muziejų, Tauragės pilį, kitas lankytinas miesto ir apylinkių vietas, vykome į Kryžių kalną. Taip pat aplankėme Tauragės Vaikų globos namuose „Šaltinėlis“ augančius vaikus. Andrew vaikai čia gerai pažįsta, nes prieš keletą metų jis padovanojo vaikams keletą gitarų ir labai norėjo pamatyti, kaip jiems sekasi mokytis groti. Vaikai padovanojo svečiams gražią muzikinę programą – dainavo, šoko. Po to Andrew ir Frankas ilgai skambino gitaromis ir dainavo prikaustydami savo talentu vaikų dėmesį. Partneriai taip pat turėjo galimybę kasdien susitikti su žmonėmis bažnyčioje, kartu pietavo humanitarinėje virtuvėje su šiltą maistą gaunančiais mažas pajamas turinčiais žmonėmis, dalinosi savo tikėjimu ir klausėsi mūsų žmonių gyvenimo istorijų. Kartu nubraukėme ne vieną ašarą ir džiaugsmingai kvatojome prisimindami ankstesnius įvykius ir susitikimus, kalbėdami apie bažnyčios gyvenimą, tarnystes, poreikius.

Partnerių dėka šiais metais galėjome atnaujinti humanitarinės virtuvės įrangą kas labai palengvino maisto gaminimo sąlygas mūsų mažose, nepritaikytose bažnyčios tarnystėms patalpose. Bet tai, kad gyvename laikinuose sunkumuose mus tik užgrūdina ir suteikia vilties ateityje turėti geresnes patalpas ir sąlygas bažnyčios veiklai ir vykdomoms programoms. Tai daro mus dvasiškai stipresnius ir vienija tarpusavyje.

Taip pat kartu turėjome savaitinę Biblijos studiją, o po jos surengėme bendruomenės vakaronę su partneriais: skambėjo dainos, giesmės, pokalbiams nebuvo galo ir visi kartu gaminome tikrus karaimiškus kibinus. Prieš tai visi įdėmiai klausėsi istorijos, kaip karaimai atsirado Lietuvoje, kas per patiekalas yra kibinai. Vėliau visi draugiškai pasiskirstėme darbus ir gaminome, minkėme, pjaustėme, kepėme... po to visi skanavome tai, ką patys prigaminome. Tai buvo puikus bendrystės laikas. Išsiskirstėme vėlyvą vakarą. Niekas neskubėjo išeiti. Sunku buvo atsisveikinti. Bet mes suprantame, kad „Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi.“ (Ekl 3, 1). Mes dar turime daug planų ir vizijų, mes turime vieną tikėjimą ir viltį. Ir mes žinome, kad vėl visi susitiksime. Mes esame dėkingi savo partneriams Ženevoje už jų ištikimą partnerystę, draugiškumą, dvasinį palaikymą ir paramą, dėkingi už Dievo dovaną – tai, kad Jis sujungė mus per Jėzų Kristų ir palaiko bei stiprina mūsų partnerystės ryšius. Vakaras su „Paryžiaus katedra“ Lapkričio pradžioje būrelis Tauragės JMB moterų su kun. Vidu Micuta lankėsi Klaipėdos Valstybiniame muzikos teatre, kur žiūrėjome Z.Liepinš operą „Paryžiaus katedra“, pastatytą pagal V.Hugo romaną. Tai buvo jaudinantis reginys ir muzikinis pasakojimas apie pasaulyje bei asmenybėje esančias priešingybes: grožį ir bjaurumą, gėrį ir blogį, dieviškąjį ir žvėriškąjį pradus ir meilę. Tai buvo smagi išvyka, kurią planavome jau keletą metų. Bet štai dabar ryžomės ir supratome, kad ne veltui. Tai suteikė mums daug džiaugsmo , juolab kad tarpe mūsų buvo moterų, kurios operą matė pirmą kartą savo gyvenime.

nukelta į 6 p.


6 GRANDIS

2013/Sausis

Bažnyčia Lietuvoje atkelta iš 5 p. Advento popietė Vaikų globos namuose Gruodžio mėnesio viduryje bažnyčioje apsilankė grupė svečių iš Švedijos ir LJMB vadovas superintendentas W.Lovelace su žmona Helen. Tą speiguotą, šaltą, pūgos lydimą dieną prie bažnyčios išsirikiavo eilė automobilių ir būrys švedų su Kun. Walla Carlson tiesiai iš kelto atvyko pas mus, kur bažnyčioje moterys jau plušo ir laukė svečių, kepė žemaitišką kugelį, virė arbatą, kepė pyragus. Tai buvo kasmetinė misijinė kelionė su tikslu kartu su bažnyčios kunigu aplankyti skurdžiai gyvevnančias šeimas bei Vaikų globos namus ir pasidalinti su visais Gerąja naujiena. Tauragės JMB yra dėkingi krikščionims Švedijoje, kurie jau ne pirmi metai suruošia kalėdines dovanėles Tauragės vaikučiams. Po pietų bažnyčioje visi kartu apsilankėme vaikų globos namuose, kur vyko Adventinė popietė. Vaikams suruošėme specialią programą, įtraukiant adventinius pasakojimus, mokėmės giedoti vaikiškas giesmeles, darėme angelus. Svečiai iš Švedijos papasakojo vaikams apie save ir kelionę, Wala pasidalino savo kalėdine istorija ir po to visiems vaikams išdalinome svečių atvežtas dovanėles. Po programos lankėmės vaikų „šeimynose“, o vaikai lig vėlumos mėtėsi sniego gniūžtėmis su atvykusiais svečiais, nebijodami šalčio ir pūgos, bet džiaugdamiesi bendravimo akimirkomis. Dievo laukai platūs, kaip sako Mt 9, 32–38 „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.“ Darykime gerus darbus ir „Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime!“ (Gal 6,9). Todėl tarnaukime Viešpačiui visais įmanomais būdais, visose vietose dalindamiesi Jo meile su kitais ir nešdami pasauliui Gerąją naujieną.

Labai norėjom Biržų miesto visuomenei parodyti tokį šaunų kolektyvą, tad surengėm jų pasirodymą Biržų pilyje kartu su ,, Saulės“ gimnazijos choru ir mūsų bažnyčios varpelių ansambliu ,,Sielos muzika“. Sunku buvo atsisveikinti su naujais draugais, kurie mums buvo tikra Dievo dovana.

Kai šilta, visada norisi bėgt į gamtą, semtis jos grožio, paslapčių, tad su vaikais sugalvojom žygį dviračiais iki ,,Karvės Olos“, kur dalyvavom įvairiose orientacionio sporto varžybose, piešėm gamtine medžiaga piešinius vasarai, ir paprasčiausiai iškylavom. Vasara mum buvo dosni svečiais. Po kelių savaičių pas mus atvyko svečiai iš Amerikos, tai Jacqueline su vyru Tomu ir draugais.

Andželika Micutienė Tauragės JMB

Kelionė be bilieto atgal Gyvenimas – tai kelionė traukiniu.Vos gimę įlipam į jį ir surandam mums pačius brangiausius žmones, tai savo tėvus.Bet jau kitoje stotelėje jie išlipa, ir palieka mus užaugusius. Tada įlipa kiti, tie, kurie mums labai svarbūs, tai mūsų sesės ir broliai, draugai, mylimieji. Bet ir jie savo gyvenimo kelionę tęsia, išlipdami savo stotelėse. Tokia ir yra kelionė – pilna svajonių, vilčių, tikėjimo. Kelionė be bilieto atgal...spalvota kelionė, nes jug traukinys veža mus per visus metų laikus. Štai kiek stotelių mes aplankėm nuo praeito ,,Grandies“ numerio: Vasaros stotelė - praeitą vasarą mūsų bažnyčios vaikai, kartu su vadovais Oksana, Gintare, Rasa ir kunigu Raimondu vyko į stovyklą Kintuose ,, Kas klauso mano žodžių?“ Praleidę ten 4 dienas, aplankę begalę įvairių stotelių, kuriose mokėsi klausytis Viešpaties žodžio, į namus grįžo su draugais iš Norvegijos, vaikų choru ,,Soul children“, kurie taip pat svečiavosi stovykloje.

Jie atvežė naujų idėjų tolimesniems darbams, naujų giesmių, savo tikėjimo jausmą, neblėstančias šypsenas ir šilumą mums. Rudens stotelė - Saulėtas ir spalvotas ruduo mus pasitiko šiltu susitikimu po vasaros atostogų. Pasibaigus vieno sekmadienio pamaldoms, visi keliavom į šalia bažnyčios esančią pievelę, kur kartu visa bendruomene žaidėm sportinius žaidimus, rašėm svajones, dalyvavom estafetėse, kepėm dešreles. Kitas renginys, kuris vyko rudenį, tai popietė ,, Mados infekcija“ arba ,,Koks aš iš tiesų esu laimingas“. Prieš renginį vaikai pasipuošė įvairiais kostiumais, rengė fotosesiją, berniukai gamino salotas, mergaitės kepė obuolių pyragą, o viską vainikavo kunigo Raimondo parodytas filmas ,, Koks aš iš tiesų esu laimingas“. Pažiūrėjus filmą, stojo spengianti tyla, nes tiek daug akis badančios tiesos, turbūt nei vienas iš mūsų nebuvo matęs, tad susimąstyti apie mus supantį pasaulį, apie tai, kiek daug mes turim čia ir dabar, turėjom visi.

nukelta į 7 p.


7 GRANDIS

Bažnyčia Lietuvoje atkelta iš 6p.

Lapkričio mėnesį Biržuose vyko Krikščioniškos muzikos festivalis ,,Sielos“, kurio savanoriais buvo mūsų bažnyčios jaunimas, dalyviais - varpelių ansamblis, visi vaikai dalyvavo flashmobe Biržų aikštėje, kur ,,Vilties“ šokiu skelbė Biržų miesto žmonėms apie artėjantį festivalį, o mūsų vadovė Rasa buvo ir viena iš šio festivalio organizatorių.

Tai buvo nuostabus muzikinis renginys, kuris dar kartą įrodė, kad ir per muziką, kokiam ji stiliuj beskambėtų, mes galim skelbti Viešpaties žodį, šlovint jo vardą. Varpelių ansamblis ,,Sielos muzika“ yra įvairių miesto švenčių dalyvis, o šį rudenį buvom pakviesti atskleisti, parodyti šią sielos muziką Kėdainiuose Kalvynų bažnyčioje, vykusiame Kėdainių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos organizuotame renginy ,, Šv. Martyno diena“.

Žiemos stotelė - sustojus šioje stotelėje apima didžiulis laukimo džiaugsmas, laukimo Šv. Kalėdų, Kristaus gimimo dienos.

2013/Sausis Tad Kalėdiniam renginiui ruošiamės labai atsakingai. Kartu su vaikais pasirinkom H.K Anderseno pasaką ,,Sniego karalienė“, pasiskirstėm vaidmenis ir kibom į darbą.

Personažai buvo įvairiausi, tai ir velniai, ir kiemo vaikai, plaštakėlės, ledinukai, plėšikai, Kajus, Gerda ir be abejo Sniego karalienė. Rezultatas buvo labai gražus. Spektaklis pavykęs. Bet vaikai jug labai laukė dovanėlių, kurias jau kelinti metai mum atveža Libby Mayers iš Šiaurės Karolinos su savo draugais. Tegul šiuos gerus žmones saugo visi angelai ir su džiaugsmu globoja.

Žiema nesibaigia, ji tik įpusėjo, tad ir jos pramogos mus vilioja. Vieną popietę su bažnyčios vaikais išsiruošėm čiuožinėti nuo kalnų, o kitą sumanėm surengti žiemos fotosesiją.

Na ir kas, kad už lango šalta žiema, smagu, kai vaikų širdžių šiluma nušviečia tavo gyvenimą, kai randi laiko džiaugtis tyliais stebuklais, kai guodžia paslaptinga sielos darna, kai priimi kiekvieną šios kelionės dieną tarsi stebuklą, šventą dovaną. Dievo palaimos Jums visiems. Rasa Murelienė Biržų JMB


8 GRANDIS

2013/Sausis

Ekumenija

Maldų savaitė už krikščionių vienybę Sausio 18-25 dienomis visame krikščionių pasaulyje buvo švenčiama maldų savaitė už krikščionių vienybę. Šiemet jos tema – pranašo Michėjo žodžiai: „Ko Dievas nori iš savo tautos?“ (plg Mch 6,6-8). Ekumeninė Bažnyčių taryba šiemetinės maldų savaitės už krikščionių vienybę tekstų parengimą patikėjimo Indijos krikščionims. Tradicijai sausio 18-25 dienomis melstis už krikščionių vienybę jau daugiau kaip 100 metų. Pirmoji maldos už krikščionių vienybę savaitė 1908 m. sausio 18–25 dienomis buvo surengta Jungtinėse Amerikos Valstijose, Niujorke. Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

Ekumeninės pamaldos Kaune

Sausio 19 d., 16 val. Šiaulių Jungtinėje metodistų bažnyčioje įvyko ekumeninės pamaldos. Jose dalyvavo Šiaulių Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Giedrius Jablonskis, Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius Valdas Vaitkevičius, Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Romas Pukys, Tiesos žodžio bažnyčios pastorė Anželika Krikštaponienė, Šv. Jurgio bažnyčios kunigas Saulius Matulis ir šių bendruomenių tikintieji. Dvasininkai dalijosi Dievo žodžiu, pamokslavo. Tikinčiųjų bendruomenė giedojo giesmes, meldėsi. Skambėjo Nikėjos - Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, malda „Tėve mūsų“.

Sausio 24 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje vyko Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę. Pamaldose dalyvavo: Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios diakonas Arūnas Žydaitis ir kunigas Saulius Juozaitis, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorius Mindaugas Sakalauskas, Kauno stačiatikių Apreiškimo bažnyčios kunigas Nikolaj Murašov, Kauno jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Remigijus Matulaitis, Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigai: mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Tomas Trečiokas, kun. Nerijus Šmerauskas, kun. Algirdas Akelaitis. Pamaldas pradėjo ir joms vadovavo mons. V. Grigaravičius. Per pamaldas buvo skaitomi maldavimai, atgailos maldos, kurias išsakė visi susirinkusieji dvasininkai. Po ramybės palinkėjimo sekė Dievo Žodžio skelbimas ir apmąstymai.

Pamaldos Šiaulių jungtinėje metodistų bažnyčioje Ekumeninės pamaldos Biržuose Sausio 21-24 d. vyko ekumeninės pamaldos Biržų mieste. Kaip ir praeitais metais, taip ir šiemet įvairių konfesijų tikintieji drauge šlovino Viešpatį, klausėsi jo skelbiamo žodžio. Biržuose ekumeninė savaitė kiekvienais metais švenčiama ypatingai. Čia kiekvieną dieną, krikščionių vienybės savaitės metu, vis kituose maldos namuose susirenkama ekumeninėms pamaldoms. Šiais metais sausio 21 d. rinktasi Evangelikų reformatų bažnyčioje, sausio 22 d. Jungtinėje metodistų bažnyčioje, sausio 23 d. Evangelinio krikščionių tikėjimo (sekmininkų) maldos namuose, sausio 24 d. Katalikų bažnyčioje. Tik dėl remonto šiemet ekumeninės pamaldos nevyko Liuteronų bažnyčioje. Kaip ir kiekvienais metais ekumeninių pamaldų metu surinktos aukos skirtos „Biblijos draugijos“ veiklai paremti.

Pamaldos mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Ekumeninės pamaldos Panevėžyje Panevėžyje ekumeninės pamaldos vyko sausio 20 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Už krikščionių vienybę meldėsi katalikų bažnyčios kunigai, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“, Panevėžio jungtinės metodistų bažnyčios atstovai kartu su susirinkusia bendruomene.

Parengta pagal R. Murelienės, www.bernardinai.lt, Kauno JMB informaciją


9 GRANDIS

2013/Sausis

Aš laukiu šios dienos

Apmąstymai

Veikite energingai Ar žinote, kas yra seniausias kultūristas pasaulyje? Ernestina Šeped. Jai yra septyniasdešimt penkeri metai ir treniruotis ji pradėjo būdama apie šešiasdešimties metų amžiaus. Ernestinos vyresnioji sesuo pamanė, kad joms abiems reikėtų sportuoti tam, kad išliktų sveikos. Ernestinos sesuo liovėsi sportavusi, o ji pati tęsė toliau. Koks amžius yra būti per senam jogai? Jeigu jūs paklaustumėte devyniasdešimt dviejų metų Bernisės Beits, ji atsakytų, kad niekada nesi per senas. Savo bendruomenėje ji moko jogos daugiau nei šešiasdešimt metų. Visi jos mokiniai yra virš šešiasdešimt penkių metų amžiaus, bet visi jie kalba apie tai, kokia Bernisė yra pilna gyvenimo. Abi, Ernestina ir Bernisė, turi dar vieną bendrą bruožą – jos yra aktyvios narės savo Jungtinėse metodistų bažnyčiose. Jos gali panaudoti įgūdžius padėdamos mokyti narius apie sveiką gyvenseną ir aktyvų gyvenimą. Tie, kurie jas pažįsta sako, kad šios moterys ypatingai padeda auginti tikėjimo bendruomenę. Kodėl man iškilo šis klausimas, skambantis mano mintyse. Aš sužinojau apie Ernestiną ir Bernisę pavasarį. Jų istorija įkvėpė mane veikti. Aš pradėjau bėgioti. Kuo daugiau aš bėgu, tuo geriau jaučiuosi fiziškai. Taip pat kuo daugiau bėgu, tuo geriau jaučiuosi dvasiškai. Mano tikėjimas sustiprėjo per fizinę discipliną. Kaip tai gali būti? Taip, kaip mūsų fiziniams kūnams reikia išbandymų, kad taptų stipresni ir sveikesni, to reikia ir mūsų dvasiniams raumenims. Treniruotės reikalauja atsidavimo. Aš turiu būti pasiryžęs bėgti, kad ir kas nutinka gyvenime. Tas pats yra ir su mano dvasinėmis praktikomis. Maldos, Biblijos skaitymas, bažnyčios lankymas ir kitos dvasinio augimo praktikos stiprina mūsų dvasią. Mokymasis treniruotis yra sunkus. Aš esu laisvai išblaškomas gyvenimo aplink mane. Man taip pat sudėtinga laikytis treniruočių plano. Kai kuriomis dienomis aš tiesiog noriu daugiau pamiegoti, tačiau prisiverčiu atsikelti tam, kad treniruočiausi. Grįžtu jausdamasis labiau atgaivintas ir gyvas. Visa įtampa išnyksta bėgant ir visi blogi jausmai išnyksta praktikuojant dvasines disciplinas. Ankstesniame “Grandies” numeryje rašiau apie tai, kodėl turėtume “Giedoti iš visos širdies”. Šį kartą, aš noriu pridėti dar ir “Veikime energingai”. Mintimi veikime energingai - aš raginu praktikuoti dvasines ir fizines disciplinas. Pradėkite kiekvieną dieną skirdami penkias minutes mankštai ir penkias minutes maldai. Pažiūrėkite, ar nepasijausite geriau savo viduje ir ar jūsų nauja energija neturės pozityvios įtakos jūsų bažnyčiai. Kun. Andrew Erbele

Aš laukiu šios dienos, Kada ryški žvaigždė danguj sužibs Ir žemė nubus nuo pražūtingo miego, Manęs nespaus, neslėgs našta, Nes Viešpaties rytas jau atėjo. Jo veidas tartum rytmečio žara, Ir akys mielos, švelnios, geros, Ir saulė - džiaugsmo kupina, Juk Jėzus pas mus jau atkeliavo. Gana liūdėt, bei nusimint, Reik džiaugtis Dievu gailestingumu, Giedokim giesmes visi kartu Ir šlovinkim mes Jėzų. Išgirsk mus Viešpatie brangus, Maldas širdies skaisčiausias, Nuplauk mūs nuodėmes, bėdas, Kad rūbas būt balčiausias. Kilmingi ponai, ponios, Viešpaties tarnai, Pažvelkit visi viens į kitą, Atleistos jums nuodėmės tikrai, Juk Viešpaties taip pasakyta. Juozas Matulaitis, Kybartų JMB

Jau 2013 “Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio viltis – tik Viešpats”. (Jeremijo 17:7) Na ir kas, kad jau metai praėjo dar Vieni metai, neskubėkim, pasidžiaukim Jėzaus, mūsų Mesijo gimimu. Raskim savo širdyse tą mažutę Betliejaus žvaigždutę, kuri Pas Jėzų mūsų širdis nuves Kaip ir karalius tris Betliejaus žvaigždė Pas Mesiją, žydų Karalių, vedė. Nebūkime kaip tas piktasis Karalius Erodas: nelaikykim pykčio Ir pagiežos savo širdyse. Išgirskime Evangelijos skelbimą Priimkim į savo širdis tikėjimą Ir viltį, kad būsim atpirkti. Ir skirkim laiko, kurį mums davė Dievas. Skirkim laiko ir Dievo Pažinimui, ir Jo žodžio skelbimui. “Jei žiūrėsite į savo negalią ar sužeidimus ir visą dėmesį sutelksite tik į tai, apie tai ir suksis jūsų gyvenimas. Tačiau jei sutelksite dėmesį į Viešpatį, jis jus išves iš didžiausių problemų” (Todas Hustonas). Artūras Aštašauskas, Kybartų JMB jaunimas


10 GRANDIS

2013/Sausis

Iš kunigų pamokslų

“Jei būčiau išmintingas tai…” Ištrauka iš pamokslo, sakyto Kybartuose, sausio 6 d. Mato 2:1-12. … Pirmiausia, ši istorija pradedama faktu: “Jėzui gimus”. Toliau ir neturėtume jos skaityti. Klausite kodėl? Turime paklausti savęs: “Ar aš tikiu, faktu, jog Jėzus gimė?” Ar Jis jums gimė? Jei taip, ar gyvenate lyg Jis nebūtų? O gal tebegyvenate laukdami Išganytojo? Ne ne ne. Tikrai nesuklyskime. Jėzus gimė. Jis jau atėjo į Žemę. Dievo Siųstasis atėjo tam, kad išgelbėtų mane ir tave. Tikrai taip. Jis atėjo, kad išgelbėtų pražuvusiuosius. Kodėl mes vis dar netikime ar tikime į Jį dalinai? Kodėl mūsų širdys tokios užkietėjusios? Kodėl, kai ateina konkretus įvykis, konkreti sistuacija, mes suabejojame Juo ir pasitikime savimi labiau, nei Jėzumi. Kodėl tebegyvename tamsoje? Kodėl? ...Išminčiai iš Rytų šalies žinojo, kad Žydų Karalius gimė. Jie žinojo, nors buvo tikrai netikintys į Dievą. Kažkodėl, jie žinojo. Mano manymu, teisingiau būtų juos vadinti magais. Nes jie, manoma, buvo astrologai, turintys antgamtiškų galių ir žinių. O labiausiai man patiktų juos vadinti Išmintingais Magais. Jie neliko abejingi Jėzaus gimimui. ...Nesvarbu iš kurios šalies jie bebūtų, jiems reikėjo nukeliauti mažiausiai 1000 km, o gal net 1,600 km… Jų kelionė turbūt užtruko apie tris mėnesius. Mane tai žavi dar labiau, nes jie tiksliai nežinojo, kas iš to Jėzaus išaugs. Bet kažkodėl jie, kažkokie šamanai patikėjo, jog gimė Karalius. Todėl jie keliavo jo pagarbinti. …nesvarbu kas jūs, bet svarbu ar jūs ateinate pagarbinti Jėzaus. Juo labiau, jog žinote, kas Jis yra. Juk žinote, ką Jėzus padarė dėl jūsų? Jis kentėjo ir mirė, kad aš ir tu turėtume gyvenimą. Ar nori turėti gyvenimą? Ar dar vis netiki ir nenori ateiti Jo pagarbinti? Nepykit, bet šiandien aš taip pat galvoju apie Alfonsą ir Marytę. Alfonsas atvyksta iš Teiberių. Alfonsas važiuoja dviračiu apie 20 km tam, kad galėtų sėsti į traukinį ir atvažiuoti į Vilkaviškį. Aš turėčiau būti atvira, nes aš labai abejoju, kaip dažnai aš atvažiuočiau į bažnyčią. O kiek iš jūsų tai darytų? Marytė. Nežinau, kaip jūs, bet aš jau sulaukus tokio amžiaus (82 metų), nežinau ar eičiau į bažnyčią. Virsdama, pasiklysdama, bet ji ateina į bažnyčią, net dukra negali jos sustabdyti. Nepykit visi kiti, nes žinau, kad ir jūs dažnai dedate dideles pastangas tam, kad ateitumėte į bažnyčią. Todėl viliuosi, kad visi iš jūsų yra išminčiai šiuo aspektu.

...visi aukštieji kunigai, Rašto aiškintojai gyveno ne daugiau 10 km nuo Betliejaus. Deja, jie nesugebėjo ateiti kūdikėlio Jėzaus pagarbinti. Iš tiesų, mes visi, kurie mėgstame melstis namuose, patogiai ir ramiai skaityti Bibliją, turime pakilti iš namų ir ateiti pagarbinti Jėzaus kartu su kitais tikinčiaisiais. Išmintingi magai atėjo vedami žvaigždės. Šiandien mus turėtų vesti Biblija ir Šventoji Dvasia. Vadovaukimės jais. Išmintigieji magai, nežinojo, kur tiksliai gimęs Žydų Karalius, todėl jie atvyko į Jeruzalę. Juk čia turėtų būti kaip ir centras, religinis centras. Jie nebijojo suklysti ir nebijojo klausinėti. Mes taip pat turėtume nebijoti klausti, nebijoti ieškoti ir klysti, tik dėl Dievo meilės,nelikime abejingi. ...Pirmiausia, prisiminkite skaitytą Biblijos eilutę. Priimkite, patikėkite ir užgimkite kartu su Jėzumi nauju tikėjimu. Šventoji Dvasia tikrai, tikrai aplankys jus ir duos jums tikėjimo, jei tik atsiversite. Ateikite Jėzaus pagarbinti. Nesvarbu, kiek kliūčių jums reikia įveikti. Nesvarbu, kiek brangus yra jūsų laikas. Ateikite Jo pagarbinti. Juk nuo Jo priklauso visas jūsų gyvenimas. Ir ne tik. Netgi mirtis ir prisikėlimas priklauso nuo Jo. Ateikite pagarbinti JO. Išmintingi magai sekė žvaigždę ir klausinėjo. O jūs skaitykite Bibliją ir klauskite, kad visi kartu ieškotume, rastume, o radę išpažintume Jėzų Kristų. Jei būtumėt išmintingas, tai ... ateitumėte pagarbinti Jėzų. Kun. Jolita P. Erbele

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.“ Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. ... Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą. Mt 2:1-12


11 GRANDIS

2013/Sausis

Diakonija

Rudeninė „Maisto banko“ akcija Nenumaldomai greitai bėga laikas. Laukti rudeniniai darbai jau praeityje. Nutilo Centrinės konferencijos šurmulys, praėjo susitikimas su partneriais ir rudeninė akcija, kurią kasmet organizuoja LPF „Maisto bankas“. Šiais metais akcijoje dalyvavo Biržų, Kauno, Panevėžio ir Vilniaus JMB savanorių komandos. Rudeninė akcija visu mėnesiu anksčiau, nei paeitais metais, nuvilnijo per Lietuvą, spalio 19 – 20 dienomis. Mums ji sutapo su vykusia tomis dienomis centrine konferencija. Savanoriai su meile aukojo savo laisvą laiką, dalindami skrajutes, kviesdami pirkėjus dalyvauti akcijoje, priimdami žmonių paaukotus produktus, kruopščiai suskaičiuodami visa, kas buvo paaukota. Žmonės dvi dienas nuoširdžiai aukojo pagal savo galimybes. Jau ne pirmus metus LPF „Maisto banko“ organizuotose akcijose dalyvavusius Vilniaus JMB savanorius nustebino rezultatas. Šį rudenį buvo surinkta 1015 vnt. paaukotų produktų – tai 3 kartus daugiau negu pavasarinėje akcijoje (346 vnt.). Biržuose savanoriai surinko 429 vnt., Panevėžyje – 568 vnt., Kaune – 1048 vnt. paaukotų produktų. Savo bendruomenėse išanksto numatę kam bus skirti akcijos metu surinkti produktai ir higienos reikmenys: Kauno, Panevėžio ir Vilniaus JMB išdalino maisto paketus mažas pajamas gaunančioms, nepasiturinčioms šeimoms; Biržų JMB – panaudos vaikų dienos centrą lankančių vaikų maitinimui. Turėdami savo širdyse Dievo meilę, tikėjimą galime pastebėti net mažiausius pasikeitimus į gera žmonėse, ypač atstumtose visuomenės – žmonėse turinčiuose priklausomybę nuo alkoholio. Dalyvaudami visuomenei reikalingoje akcijoje „pasirodome tyrumu, išmintimi, pakantumu, gerumu, Šventąja Dvasia, neveidmaininga meile“ (2 Kar 6,6). Dar nepamiršti rūpesčiai, susieti su paaukotų maisto produktų dalinimu, o aš jau noriu Jus paraginti dalyvauti pavasario akcijoje. Pagalvokite apie pavasarinę akciją: aptarkite savo bendruomenėse, ar reikalinga tokia parama jūsų bendruomenės nariams ir aplinkui gyvenantiems žmonėms. Taip „ ... elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meile visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, – Kristuje“. (Ef 4,15) Dėkoju visiems dalyvavusiems rudeninėje „Maisto banko“ akcijoje.

Kalėdinė košė visiems Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko iniciatyva kiekvienais metais šventiniu laiku Kaune vyksta tradicinė akcija „Kalėdinė košė visiems“, kurioje dalyvauja daug organizacijų. Džiugu, kad šiais metais prie akcijos prisijungė ir Kauno jungtinė metodistų bažnyčia, kaip šios akcijos rėmėja ir dalyvė. Gruodžio 20 dieną nuo 12.00 iki 15.00 valandos Kauno JMB patalpose visiems atėjusiems buvo dalinama gardi perlinė košė, paskaninta kepinta pažande su morkomis ir svogūnais. Prie košės buvo dalinama duona, karšta arbata ir mandarinai. Savanoriai iš bendruomenės nuo ryto plušėjo virtuvėje gamindami košę ir valydami kiemą nuo pripustyto sniego pusnių. Tikėjomės, kad pirmieji ateis šalia gyvenantys žmonės, bet sulaukėme visai nepažistamų žmonių, kurie apie jungtinių metodistų dalyvavimą akcijoje ir košės dalinimą sužinojo iš skelbimų. Dėkoju Dievui už galimybę padėti žmonės, kad jie pajaustų Dievo meilę, artumą. Taip pat dėkoju savanoriams už jų darbą ir maldą. Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios Humanitarinių programų koordinatorė Žaneta Rimskytė

Akcija “Kalėdinė košė visiems”

„Malonė visiems, kurie myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų negęstančia meile!“ (Ef 6,24)

Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios Humanitarinių programų koordinatorė Žaneta Rimskytė

Rudeninė maisto banko akcija Kaune


12 GRANDIS

2013/Sausis

INFORMACIJA 2012 m. lapkričio 9-10 d.d. Generalinė pasaulio misijų valdyba kartu su Trejybės jungtine metodistų bažnyčia Hanstvilyje, Alabamos valstija (JAV) organizavo Lietuvos partnerystės konferenciją. Ši konferencija buvo suorganizuota kitokiu formatu nei būdavo anksčiau. Dalis konferencijos laiko buvo skirta sinchroninėms vaizdo konferencijoms su Lietuvos jungtiniais metodistais, kurie buvo susirinkę Kauno JMB. Per šias vaizdo konferencijas susirinkusieji meldėsi, šlovino Viešpatį ir diskutavo partnerystės klausimais.

Lietuvos Jungtinės Metodistų Bažnyčios apskrities kontaktai: Superintendentas kun. William H. Lovelace el. paštas ds@lithuaniaumc.org Interneto svetainės adresas www.jmb.lt www.lithuaniaumc.org

Iždininkė Laurijana Budzinauskaitė el. paštas jmb.rastine@gmail.com Jaunimo veiklos koordinatorė Laurijana Budzinauskaitė el. paštas laurijanabudzinauskaite@gmail.com Diakoninės veiklos koordinatorė Žaneta Rimskytė el. paštas caglinka@mail.ru Vaikų veiklos koordinatorė Andželika Micutienė el. paštas andzelikamicutiene@gmail.com Apskrities administracinės tarybos pirmininkė Andželika Micutienė el. paštas andzelikamicutiene@gmail.com

Bendra konferencijos dalyvių nuotrauka

Sausio 5 d. Administracinė taryba buvo susitikusi 2013 metų sausio 5 dieną. Taryba aptarė pasiruošimo Lietuvos JMB Metinei konferencijai, kuri įvyks balandžio mėnesį, klausimus. Nustatė metinių pranešimų pateikimo ir delegatų registracijos į konferenciją datas. Humanitarinės, diakoninės, vaikų ir jaunimo veiklos koordinatorės pristatė metinius pranešimus, kuriuose apžvelgti 2012 metais nuveikti darbai, įvykę renginiai, ateinančių metų planai.

Balandžio 5-7 d. 2013 m. balandžio 5-7 d.d. Kaune, Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje vyks 18-oji Lietuvos JMB Metinė konferencija. Konferencija prasidės penktadienio pamaldomis, šeštadienį vyks plenariniai posėdžiai, ir baigsis sekmadienio pamaldomis, per kurias bus skaitomi kunigų, diakonų ir kitų tarnautojų paskyrimai. Metinėje konferencijoje dalyvaus Šiaurės Europos ir Baltijos šalių vyskupas Christian Alsted, Lietuvos JMB superintendentas William H. Lovelace, kunigai, diakonai, raštinės darbuotojai ir delegatai iš visų vietinių bažnyčių Lietuvoje.

“Grandies” redakcija Redaktorė Kristina Matulaitienė el. paštas: grandisjmb@gmail.com Laikraštis leidžiamas savanoriško darbo dėka. Leidžiamas elektroninis laikraščio variantas. Bendruomenėse laikraštis spausdinamas pagal poreikį. Naujus straipsnius ir nuotraukas kitam Grandies numeriui prašome atsiųsti iki 2013 m. gegužės mėn. 25 d. Straipsnius, rašytus ranka, galite palikti apskrities raštinėje, su prierašu: laikraščiui “Grandis”.

Lietuvos Jungtinė Metodistų Bažnyčia J. Naugardo g. 8, LT-44280 Kaunas, Lietuva Raštinė +370 37 32 35 88 Faksas +370 37 32 38 19

Grandis 2013 Sausis Nr.1  
Grandis 2013 Sausis Nr.1  

Lihuania UMC newspaper

Advertisement