Page 1

32e Jaargang 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

november 2013 Nummer

7


Jeu de Boules Vereniging Grand Cru ’82 te Leidschendam Boulodrome: Speeltijden: Fluitpolderplein 1b - 2262 ED Leidschendam dinsdag 13.00 - 17.00; 19.15 - 22.30 uur tel. 070 - 317 62 68 donderdag 13.00 - 17.00 uur vrijdag 19.15 - 22.30 uur Correspondentie-adres: zaterdag 13.00 - 17.00 uur Postbus 1053 - 2260 BB Leidschendam zondag 13.00 - 17.00 uur Bank: ING bank rek. 526 49 89 t.n.v. JBV Grand Cru ’82 te Leidschendam Ereleden: Bestuur:

E-mail: info@grandcru82.nl Wedstr.cie: wedstrijdcommissie@grandcru82.nl Website: www.grandcru82.nl Informatienummer: 070-7536732

Ida en Aad de Jong, Ria en Arie Balkenende en Frans van Egmond.

Jaap-Jan de Vries, voorzitter Jacques van der Meer, secretaris Nicolette ten Bosch, verhuur en promotie Dody Henze, penningmeester René van Donk, wedstrijdsecretaris Cees Henze, kantinecommissie

Wedstrijdcommissie: Henny Bult René van Donk Julia Henze Chris van der Sman Wim van Unnik

070 - 387 62 34 070 - 757 70 80 070 - 444 25 34 06 - 31949400 070 - 320 33 39

Technische Commissie: Julia Henze Dody Henze Koos Toet Henk van Schuppen Max Rutten Cors Van Vliet

070 - 444 25 34 070 - 327 14 72 070 - 387 51 66 070 - 327 21 86 070 - 336 02 44 070 - 325 59 61

Ziekencontacten: Janine Marseille Corrie Meinema Rita den Hartog Ton Reedijk

070 - 320 46 85 070 - 327 50 44 070 - 327 62 44 070 - 320 30 87

070 - 327 06 60 070 - 327 28 35 070 - 327 78 47 070 - 327 14 72 070 - 757 70 80 070 - 327 14 72

Schoonmaakdienst: Coördinator: Cock v.d. Ham

070 - 385 57 63

Kantinecommissie: Jan Bos Kees Duivenvoorden Cees Henze Wilma Oosterbaan Jan Verboom

070 - 785 47 20 070 - 383 49 66 070 - 327 14 72 070 - 336 02 44 070 - 387 05 53

Rooster kantinedienst: Cor den Hollander

070 - 327 86 74

Webmaster: Peter Seilberger

ps7@live.nl

Redactie: E-mail: r edactie@grandcru82.nl Dody Henze Druk: Telstar Media, Pijnacker www.telstar-media.nl

015 - 361 55 00


HET METERTJE Orgaan van Jeu de Boules vereniging Grand Cru ‘82 te Leidschendam 32e jaargang no.3 mei 2013

LIDMAATSCHAP Deze tekst dient wettelijk altijd vermeld te worden, zowel in het “orgaan” van de vereniging als op de homepage van de website. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende: 4. Het lidmaatschap eindigt door: a. opzegging door het lid; b. het overlijden van het lid; c. royement door de vereniging; d. opzegging door de vereniging. 5. a. Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden; b. Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat: 1. een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voorzover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart; 2. een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld. 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

VAN HET BESTUUR Uit de bestuursvergadering van 7 oktober De financiën zijn op deze vergadering niet aan de orde geweest door een “ongeluk(je)” van de penningmeester. Hierdoor was het niet mogelijk een financieel overzicht te maken. Hopelijk kan dat in de novembervergadering wel. Sluiting accommodatie in december 2013 Op dinsdagavond 24 december, donderdagmiddag 26 december en dinsdagmiddag en -avond 31 december zal de accommodatie gesloten zijn. Nieuwjaarsreceptie De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op donderdag 2 januari 2014 van 16.00 tot 18.00 uur. Sloop stenen buitenberging Bij de herbouw van het zwembad zal de stenen buitenberging ook gesloopt worden. Jaap-Jan de Vries heeft inmiddels telefonisch contact gehad met de gemeente. De gemeente heeft toegezegd samen met ons te kijken naar een nieuwe opslag en de plaats waar deze dan zou moeten komen. De nieuwe opslag zou een stenen gebouw moeten worden, voorzien van elektra en verlichting en bestaan uit dezelfde hoeveelheid m2 of m3 als de huidige berging. BoulLes en trainingen Voor de boulLessen in oktober en november hebben zich 22 deelnemers gemeld. Wij hopen dat er ook nog deelnemers zijn die lid worden. Volgende bestuursvergaderingen De volgende vergaderingen zijn gepland op maandagen 4 november 2013 en 2 december 2013 3


Uit de afdelingsvergadering Op 21 oktober hebben Jacques van der Meer en René van Donk de vergadering van afdeling 10 bijgewoond. De afdeling vergadert normaal 2 keer per jaar, 1x in het voorjaar en 1x in het najaar. Deze vergaderingen gaan meestal vooraf aan de bondsvergadering. De stukken voor de bondsvergadering worden in deze vergadering behandeld. Verder komen aan bod de afdelingsstukken zoals de financiën en wedstrijdzaken. Het verslag van deze vergadering wordt meestal met de stukken van de daaropvolgende vergadering meegestuurd. Direct na de vergadering maakt de secretaris een besluitenlijst. Hieronder treft u de besluitenlijst aan van de vergadering van 21 oktober.

8.Frank Versluis en Henk Reincke benoemd tot bondsraadsleden. (8) 9.Positief advies meegegeven aan de bondsraadsleden aangaande de te nemen besluiten in de bondsvergadering van 16 november a.s. (9) Henk Reincke Secretaris afdeling 10 VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE EN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE Technische Commissie. De vergadering van de Technische Commissie was een hele korte vergadering. De secretaris was niet aanwezig en zoals het er nu voorstaat zal ook Max Rutten niet meer terugkeren in de commissie. Door het vertrek van Dennis en Max uit zowel de Wedstrijdcommissie als de Technische Commissie is veel know how verdwenen. Gelukkig blijft Dennis als zich “moeilijke” gevallen voordoen nog wel op de achtergrond beschikbaar om deze op te lossen. Het bestuur heeft op de laatste bestuursvergadering de vraag bij de TC neergelegd om erover na te denken hoe “de groep” die zich afzondert van deelname aan de koppeltoernooien op de dinsdagavond, betrokken kan worden bij deze toernooien. In overleg met Jaap-Jan de Vries heeft de TC een wensenlijstje opgesteld voor de mentale trainingen. Jacques van der Meer zal direct aansluitend op de BoulLessen weer een training voor nieuwe leden opzetten. Ook de leden die in de loop van 2013 lid zijn geworden zullen hierbij betrokken worden.

Besluitenlijst van de vergadering van de afdelingsraad van 21 oktober 2013 (tussen haakjes het betreffende agendapunt) 1.Notulen vergadering afdelingsraad d.d. 6 mei 2013 vastgesteld. (3) 2.Begroting afdeling 2014 goedgekeurd. (4a) 3.Samenstelling financiële commissie afdeling 2014 vastgesteld. (4b) 4.Reglement Afdelingsvoorronde Nationaal Verenigingskampioenschap en Reglement Afdelingskampioenschap voor verenigingen vastgesteld. (5) 5.De verenigingen JBC Zoetermeer, De Six Prêt, PV Markeer en Folâtre zijn vóór het voortzetten van de ATP cyclus. MIDI en Grand Cru ’82 onthouden zich van stemming.(5) In het overleg van de wedstrijdcommissie van de afdeling met die van de verenigingen op 9 december a.s. bij De Goede Worp zal worden besloten of de ATP cyclus in 2014 al of niet zal doorgaan. 6.Het voorstel van Grand Cru ‘82 dat de vereiste licentie voor de ADC(afdelingsDou blettenCompetitie) alleen een J of W licentie bij een vereniging in afdeling 10 kan zijn wordt verworpen. Alleen Grand Cru ’82 stemt voor. (5) 7.Het voostel voor het instellen van een mailadres vereniging(en)@afdeling10 wordt verworpen. Alleen MIDI en PV Markeer zijn vóór. (6)

Wedstrijdcommissie In de wedstrijdcommissie is gesproken over het tekort aan wedstrijdleiders en scheidsrechters door het vertrek van Max Rutten en Dennis Henze. Er zullen nieuwe leden opgeleid moeten worden. Voorlopig kan hier niet mee worden begonnen omdat in 2014 door de NJBB geen opleidingen worden gegeven. Chris van der Sman is nu definitief toegetreden tot de wedstrijdcommissie. 4


De samenstelling van de teams aan het koppeltoernooi zal voortaan handmatig gedaan worden. Zie ook de opmerking hierover van het bestuur bij de Technische Commissie. Ook aan de wedstrijdcommissie wordt verzocht hierover na te denken. Misschien is persoonlijke benadering een oplossing.

adres kon komen. Het was ook moeilijk voor de chauffeur om ons adres te vinden met al die bouw stellages. Het regende pijpenstelen. Om half elf stapten wij in de bus, bij een aardige chauffeur, die ons om twaalf uur afzette bij de jeu de boules vereniging Va-Tout in Breda. We werden daar door Kees Mattijssen hartelijk ontvangen in de gezellige kantine waar de tafels smaakvol gedekt stonden voor de lunch, die zeer goed was verzorgd. Kees sprak een welkomst woord en vertelde hoe de middag zou verlopen. Het is bij deze uitwisseling niet de bedoeling dat er prijzen worden uitgereikt maar Kees had toch een verrassing. Een kleine fraaie trofee. Het werkte als volgt, de gescoorde punten van de deelnemers van de verenigingen werden bij elkaar opgeteld en de vereniging die het hoogste aantal punten had, kreeg de trofee. De puntentelling bij Va-Tout is anders dan bij ons. Wanneer een wedstrijd afgelopen is, krijgen de winnaars de punten van de verliezers er bij.

Tireer opstelling Het proefmodel is gemaakt en beantwoord aan de vraag. Het bestuur gaat er mee akkoord om er vier bij te laten maken (een reserve). Jacques van der Meer neemt hierover contact op met Chris van der Sman, Koos Toet en Theo Nieuwlaat. VAN DE KANTINECOMMISSIE Er zijn geen bijzonderheden te melden vanuit de kantinecommissie. 50 Euro biljetten Nogmaals dit bericht omdat sommige leden het nog steeds niet gelezen hebben. Het gebeurt nog wel eens dat aan het begin van de dag betaald wordt met een biljet van 50 Euro. In de kantinekas zit slecht 100 Euro wisselgeld. Dit betekent dat het heel moeilijk is om terug te geven van 50 Euro. Er blijven dan slechts muntstukken over om te wisselen. Wilt u eraan denken om te betalen met biljetten van kleinere omvang. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Er werd gespeeld volgens de methode balin-de-zak. De eerste wedstrijd kon beginnen. Na afloop werden we getrakteerd op thee of koffie, voor iedereen stond een schaaltje op tafel met twee grote bonbons. Na de tweede ronde was er iets naar keuze te drinken met een spies met drie gehaktballetjes. Allemaal heel smakelijk. Na de laatste wedstrijd stonden de tafels prachtig gedekt met grote schalen huzarensalade plus nog apart een schaal met bladsalade. Maar eerst was er een kop heerlijke groentesoep.

PROMOTIE Uitwisseling Grand Cru ’82 – Va-Tout Een impressie Dinsdag 15 oktober 2013, we gaan met 36 boulers van Grand Cru een dagje naar Breda. Een uitwisseling van de jeu de boules verenigingen Va-Tout - Grand Cru ’82. Het was tegen half elf dat ik naar het Fluitpolderplein reed. Onderweg zag ik dat een grote bus de Amstelhof inreed en daar bleef staan. Dat is foute boel dacht ik. Aangekomen bij Grand Cru vertelde ik dat tegen Nicolette, die de organisatie van deze dag in handen had. Mart is als een haas met de auto daar naar toe gereden en heeft de chauffeur verteld hoe hij bij het juiste

Kees Mattijssen nam het woord en vertelde hoe de uitslagen van de wedstrijden waren. Va-Tout had 1415 punten gehaald en Grand Cru 1373. Helaas, de trofee ging onze neus voorbij. Maar, beloofde Kees, wanneer Va-Tout in maart bij ons komt dan nemen ze de trofee weer mee en wie weet winnen wij hem. Grand Cru heeft goed gespeeld. Het hoogste aantal punten haalde, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat was ik, met 69 punten, daarna kwam Cinta Wortel met 59 5


n

Woningtextiel n Slaapcomfort n Bedmode n Zonwering n Projectstoffering

Damlaan 76 Leidschendam Tel.: 070 - 320 14 00

l DOBBE NISSAN l

A U T O B E D R I J F

DOBBE B.V.

Damhouderstraat 19 - 2266 AS Leidschendam Tel. 070 - 317.01.70 www.nissandobbe.nl info@nissandobbe.nl Verkoop nieuwe en gebruikte automobielen - APK keuringen l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN 6


MEDEDELINGEN UIT HET INFORMATIEBULLETIN VAN DE NJBB De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het updaten van de nieuwe handleiding voor wedstrijdsystemen. Nieuw in de handleiding is de uitvoerige beschrijving van het Zwitserse systeem. Een groot aantal van de behandelde systemen is opgenomen in het wedstrijdleiderprogramma WELP. Op de website van de NJBB is onder het menu “Verenigingsondersteuning” een aparte pagina “Wedstrijdsystemen” ingericht. Op deze pagina zijn onderstaande documenten te downloaden: - De handleiding wedstrijdsystemen in PDF-formaat - De modelschema’s in Excel-formaat - Printversies modelschema’s in PDFformaat - Het wedstrijdleiderprogramma WELP

punten en op de derde plaats Hans Tromp. Op onze website is het na te lezen hoe het verder ging. Nicolette bedankte de mensen van Va-Tout hartelijk voor de fijne dag en alle verwennerijen en wij reden, nog altijd in de regen, weer huiswaarts waar we om ongeveer acht uur aankwamen. Nicolette, bedankt, je hebt het fantastisch georganiseerd. Janine Marseille LEDENADMINISTRATIE Opgezegd De volgende leden hebben hun lidmaatschap voor 2014 opgezegd. Peter Dijkstra: Na 10 jaar met plezier te hebben gebould is het plezier in het boulen wat afgenomen en heeft Peter zijn vrijetijdsbesteding anders ingevuld, nl. met handballen. Joey Dijkstra: Joey is weer gaan voetballen en heeft zijn sportstudie weer opgepakt. Deze drukke belasting en de stages is reden voor het opzeggen van zijn lidmaatschap. Herman Lancée: Herman heeft een uitgebreid mailtje gestuurd aan het bestuur, waarin hij bedankt voor de fijne tijd die hij bij Grand Cru heeft gehad. Omdat zijn NC team uiteen is gevallen (om verschillende redenen) is er geen aanleiding meer om nog langer lid te blijven. Hij probeert bij HKB84 een NC team te formeren om daarmee mee in het landelijk circuit te gaan spelen. Wim Overweel: Om gezondheidsredenen. Wim bedankt iedereen voor alle mooie jaren bij Grand Cru. Netty Brocken: wegens gezondenheidsredenen. Als zij in de loop van 2014 zich weer beter voelt overweegt zij om weer lid te worden. Elly Roelofsen: Elly geeft geen reden op. Jan van Dalen: Ook Jan geeft geen reden op. Vorige week was hij nog wel aanwezig op de dinsdagavond.

De toernooicommissie van de NJBB benadrukt dat C-licentiehouders alleen bij hun eigen vereniging aan categorie 3 toernooien mogen meedoen. Op sommige uitnodigingen staat dat het toernooi toegankelijk is voor W- en C licentiehouders. Dit zou verkeerd kunnen worden opgevat. ZIEKENCONTACTEN NOVEMBER 2013 Dody Henze, zoals wij allemaal weten is Dody, tijdens haar vakantie in Zeeland, in de duinen uitgegleden en heeft haar linker enkel zodanig gebroken dat zij geen kant meer op kon. Politie en ambulancepersoneel hebben haar met veel moeite van het duin naar beneden gebracht in de ambulance, waarna zij naar het ziekenhuis in Goes is vervoerd. Het was een gecompliceerde breuk en daar moest onder narcose de enkel gezet worden, waarna zij de volgende gelukkig richting huis mocht. Eenmaal thuis is zij na ruim een week geopereerd in het Westeinde ziekenhuis en is nu weer thuis. Dody, we leven allemaal met je mee en begrijpen dat het voor iemand die altijd bezig is niet meevalt om thuis te zitten. Maar, er zit niets anders op. Heel veel sterkte en geduld gewenst.

7


Twee etages vol dierplezier gespecialiseerd in verkoop van dier voeding met de hoogste en beste kwaliteitseisen, een groot assortiment in dierbenodigdheden en een zeer ruim assortiment vissen en aquaria en alles wat er bij komt kijken. Thuisbezorgservice voor Leidschendam en Voorburg, vanaf â‚Ź 25.00 is het gratis

Cissy Drogisterij Kadoshop

Prins Frederiklaan 195, 2263 HA Leidschendam

Tel. 070 - 3271148

Dinsdag t/m zondag geopend van 12.00 - 22.00 uur. CHINEES - INDISCH - RESTAURANT

MING YEG

Ook voor het afhalen van diners.

Zaagmolenstraat 110 (hoek Damlaan - Zaagmolenstraat)

Ruime parkeergelegenheid.

2265 WV Leidschendam Tel. 070 - 3275321

8


we ieder een wel thuis en een prettige avond wensen.

Wij wensen de zieken die niet in Het Metertje staan vermeld veel beterschap en, zo mogelijk, een spoedig herstel toe. Janine Marseille Corrie Meinema Rita den Hartog Ton Reedijk

Janine Marseille

tel. 3204685 tel. 3275044 tel. 3276244 tel. 3203087

Ladderstand Bal in de Zak na de 8e speeldag De complete ladderstand gaat nogal grote vormen aannemen. Op de website vindt u de complete ladderstand. In het metertje beperken wij ons tot de eerste 15. 1. Gerard ’t Hart 25 punten 2. Erik Voogd 24 punten 3. Jacques vd Meer 23 punten 4. Wim Rolvink 22 punten 5. Frans Brocken 20 punten 5. Joey Dijkstra 20 punten 5. Ed Delnaaij 20 punten 8. Jan van der Ham 19 punten 9. Hans van Wieringen 17 punten 10. Kees Tap 16 punten 11. Elly Roozenburg 14 punten 11. Frans Bleker 14 punten 11. Ineke Kooijmans 14 punten 11. Kees van Ewijk 14 punten 11. Mart Roozenburg 14 punten

BAL-IN-DE-ZAK Bal-in-de-zak 1 oktober 2013 Het is weer zo ver, dinsdagmiddag bal-inde-zak. Een prachtige herfstmiddag met een heerlijke temperatuur. Fijn om weer een balletje te gooien. We hadden 50 deelnemers. De scores werden genoteerd door Dini Lange, Sjef en ik, Janine, verzorgden de wedstrijdleiding. Achter de bar Inge en Freek Janssen die voor de inwendige mens zorgden. Het was officieel de laatste keer dat de wedstrijden buiten gespeeld werden, in november gaan we weer naar binnen, tenzij het heel mooi weer is, wanneer je team het er over eens is om buiten te spelen, dan mag dat. Wanneer er 1 in je team is die dat niet wil, dan wordt het binnen spelen. De uitslagen: 3 gewonnen wedstrijden: 1.Toos Schrama 2.Corrie Meinema 3.Wim Rolvink

+ 19 punten + 14 punten + 12 punten

2 gewonnen wedstrijden: 1.Ed Delnaaij 2.Pauly Volmuller

+ 16 punten + 14 punten

1 gewonnen wedstrijd: 1.Nico Ridder

+ 05 punten

0 gewonnen wedstrijden: 1.Trees van Paassen

-- 06 punten

WEDSTRIJDVERSLAGEN Intern Doublettekampioenschap Voor deze zonnige dag hadden zich 20 teams ingeschreven. Systeem: “directe eliminatie”. Dat klinkt alsof gedurende de dag diverse mensen of teams “omgelegd” zouden worden, maar in feite komt het op het volgende neer: Verlies je de eerste pot, dan ga je naar de B-poule. Win je, dan ga je naar de A-poule. Om kampioen van de club te kunnen worden moest je dus alle partijen gewonnen hebben. Een aantal “highlights van de dag”: Thea Meyer plaatste dusdanig alles op de but dat menig tegenstander er gek van werd…. Jan Olijhoek z’n hoed kwam scheef te staan (“dit heb ik in jaren niet meegemaakt”) omdat zijn team in een paar menes door team Chris van Houten aan de kant werd gezet…. Mart Roozenburg werd het tireerkanon van de dag: Na 10-1 achter te hebben gestaan

Jacques van der Meer had 3 gewonnen wedstrijden en 31 plus punten. Hij gaf zijn eerste prijs weg aan de volgende, vandaar deze uitslag. Na de prijzen uitgereikt te hebben en alle medewerkers te hebben bedankt, konden 9


Midweek 30 oktober 2013 Om half elf werd door de wedstrijdleider het startsein gegeven voor de eerste Midweek van het winterseizoen 2013-2014. De zon scheen vrolijk door de ruiten van ons boulodrome, waardoor de temperatuur zowel binnen als buiten lekker opliep. De zestien ingeschreven teams verdeeld over twee poules van acht begonnen welgemutst aan hun eerste partij. Ondanks dat de midweektoernooien binnentoernooien zijn, waren enthousiastelingen die hun partij buiten in de zon en luwte van het gebouw wilde spelen.

won zijn team met 13-10 van Charles en Coby….. De partij tussen Jan Bos en Az Eddine werd een spannende pot; uiteindelijk werd het 12-12 en won het team van Az Eddine……. De A-finale was heel spannend; het ging puntje voor puntje. De teams waren aan elkaar gewaagd…uiteindelijk wonnen Richard en Jan-Maarten….. Rond een uur of vier werden de finales gespeeld. De uitslagen waren: A-poule 1e en Doublettekampioen Richard Starrenburg – Jan Maarten Teunissen 2e Peter Dijkstra – Kees van Ewijk 3e Jeanette en Martin Klaar 4e Cees en Dody Henze

De eerste twee partijen gaven nog echte afspiegeling van de krachten van de teams. Alles was aan elkaar gewaagd. Na de vierde partij was in groep 1 (nummers 1 t/m 8), een team (Hoos uit Vlaardingen) die alles had gewonnen zij konden al niet meer in gehaald worden maar er waren nog 6 teams die tweede of derde konden worden. In groep 2 (nummers 9 t/m 16), ging het in de laatste ronden nog tussen vier teams die allen elk drie partijen hadden gewonnen.

A-complementair 1e Dennis en Julia Henze 2e Thea Meijer - Toon Reedijk B-poule 1e Jaap Jan de Vries – Az-Eddine Bendouch 2e Elly en Mart Roozenburg

Even over zessen toen de kruitdampen waren opgetrokken was de einduitslag in beide poules bekend.

B-complementair 1e Koos Toet – Henny Bult 2e Gré van der Tuin en Ploni Vaandrager

Groep 1, nummers 1 t/m 8 1. Team Hoos 2. Team Blom 3. Team v.d. Burg

Vlaardingen De Goede Worp Folâtre

5 + 24 3 + 13 3+9

Groep 2, nummers 9 t/m 16 1. Team Van Houten 2. Team Nijs 3. Team Henneveld

Grand Cru 82 Mix team Folâtre

4 + 31 4 + 21 4-1

Wilt u de boules in de (thee)pauze niet op de banen laten liggen? Graag meenemen of buiten de banen achterlaten! 10


ZO IS HET GEREGELD Via de mail kreeg ik de volgende vraag. Tijdens een toernooi speelde ik een wedstrijd. Er was bij deze wedstrijd geen scheidsrechter aanwezig. Als eerste speler van een team maakte ik tijdens een speelronde een inslag dicht. Dat gaf een hoop kabaal. Mij werd duidelijk gemaakt dat dit volgens het ISP (Internationaal Spelreglement Petanque) volstrekt niet mocht. Ik had de inslag al dicht gemaakt dus er was verder weinig aan te doen.

Tijdens een toernooi zie je spelers vaak oefenen. Wanneer mag er nou wel en wanneer nou niet. Voordat je aan een partij begint is het altijd goed even in te gooien. Je maakt je spieren weer los en soepel en door de beweging van de armzwaai krijg je weer gevoel voor ritme en afstand. Als je dit doet doe het dan niet naast een partij die nog aan de gang is. Je hindert hierdoor spelers die geconcentreerd bezig zijn. In artikel 17 van het ISP vinden wanneer het niet mag. Tijdens een partij mag er niet worden geoefend. Dit betekent dat je ook niet even verderop kan gaan staan oefenen zolang je je boules niet behoeft te spelen. Een speler die zich niet aan deze regel houdt, riskeert een sanctie genoemd in artikel 34. Een scheidsrechter is bevoegd deze op te leggen. Deze sanctie kan uiteen lopen van: - een officiële waarschuwing - ongeldig verklaring van de geworpen of een te werpen boule - ongeldig verklaring van de geworpen of een te werpen boule, en de daaropvolgende boule - uitsluiting van de schuldige speler gedurende de rest van de partij - diskwalificatie van de equipe die de fout maakt - diskwalificatie van de beide equipes indien zij elkaars foutieve gedrag door de vingers zien.

Het antwoord vindt u in artikel 10 van het ISP. De speler die het but gaat uitwerpen, mag niettemin de plek onderzoeken waar hij zijn boule wil laten neerkomen (de donnee), door daar ten hoogste driekeer met een van zijn boules op te kloppen. (het but is dan nog niet uitgeworpen). Bovendien mag een speler van de equipe die aan de beurt is (in dit geval de speler die het but heeft uitworpen), een inslag van een eerder gespeelde boule dichtmaken. Er zijn natuurlijk nog geen inslagen in deze speelronde gemaakt, maar er kunnen wel inslagen zijn van vorige speelronde. Als de eerste speler van een werpronde geen inslag mag dichtmaken, dan geeft dit een zekere rechtsongelijkheid tegenover iedereen die niet de eerste boule speelt. Dit kan niet de bedoeling zijn van het ISP.

MIJN GROOTMOEDER ZALIGER ZEI ALTIJD:

Denkt u ook nog aan het registreren van uw boules in het “registratiesysteem voor boules”. Heel gemakkelijk wanneer u een boule mist. Op de tafel bij de ingang van de hal ligt een losbladig boek waarin u de gegevens van uw boules kunt noteren.

Hou je hoofd koel en de voeten warm

Geert

NIEUWKOMERS OPGELET Wanneer u pas lid bent geworden van onze vereniging kan het gebeuren dat u niet direct wordt uitgenodigd mee te spelen. Het is echter niet de bedoeling dat er nieuwe leden “aan de kant” blijven staan. Het beste kunt u er voor zorgen dat u bij de opening om 13.00 uur aanwezig bent omdat zich dan teams vormen. Mocht het niet lukken u aan te sluiten bij een team, neem dan contact op met het bestuurslid dat die speelmiddag dienst heeft. Hij/zij zal u dan op weg kunnen helpen naar een al spelend team om u op te nemen voor die speelmiddag. Na een paar maanden wordt er van u verwacht zelf initiatief te nemen door naar een spelend team te stappen en te vragen of u mee kunt spelen. 11


NIEUW: in onze vestiging Winkelcentrum Leidsenhage

SHOWROOM VERLICHTING

Berberis 18A, 2262 AT Leidschendam, telefoon 070 - 320 82 15

Schouten ontwikkelt, bouwt, renoveert en onderhoudt. Met slimme, innoverende concepten, vakmanschap, klantgerichtheid en de kwaliteit die onze klanten van ons gewend zijn.

De Tol 8, Leidschendam | Telefoon: 070 - 301 47 00 | www.schoutenbouw.nl

12


ROOSTER KANTINEDIENST DINSDAGMIDDAG 5 nov. Bal in de zak Corrie Meinema – Trees van Paassen 12 nov. Henk Wasserman – Annemarie Manneveld 19 nov. Joop Driessen – Wim Rolvink 26 nov. Ineke Kooijmans – Ineke Rugers 3 dec.. Bal in de zak Carla Sinius – Corrie Leloux 10 dec. Freek Janssen – Inge Janssen 17 dec. Jo Salemans - Jos van Eerdenburg 24 dec. Hieke Brouwer – Rita den Hartog 31 dec. Gesloten

VRIJDAGAVOND 1 nov. Cees Henze 8 nov. Kees van Workum 15 nov. Jessica Velsink 22 nov. Annet Pronk 29 nov. Wim van Unnik 6 dec. Rob Pont 13 dec. Cees Henze 20 dec. Kees van Workum 27 dec. Jessica Velsink ZATERDAGMIDDAG 2 nov. Toos Schrama – Henk van Schuppen 9 nov. Jeanne Hogendoorn – Anneke van Oudheusden 16 nov. Margot van Dongen – Pauly Vollmuller 23 nov. Peter Kloek – Janneke Ament 30 nov. Jan Bos – Gretha Bos 7 dec. Thera Trijssenaar – Plonie Vaandrager 14 dec. Toos Schrama – Henk van Schuppen 21 dec. Kersttoernooi 28 dec. Jeanne Hogendoorn – Anneke van Oudheusden ZONDAGMIDDAG 3 nov. Nannie Toet – Koos Toet 10 nov. Herfsttoernooi 17 nov. Jan Waterreus – Corrie Waterreus 24 nov. Bram Brandt – Paula Brandt 1 dec. Lien van Vliet – Cors van Vliet 8 dec. Nannie Toet – Koos Toet 15 dec. Henny Bult – Ria van Riet 22 dec. Jan Waterreus – Corrie Waterreus 29 dec. Bram Brandt – Paula Brandt

DINSDAGAVOND 5 nov. Jacques van der Meer 12 nov. Peter Beerbaum 19 nov. Jeanette Klaar 26 nov. Chris van der Sman 3 dec. Wilma Oosterbaan 10 dec. Roel Manger 17 dec. Jacques van der Meer 24 dec. Gesloten 31 dec. Gesloten DONDERDAGMIDDAG 7 nov. Henk van Boetzelaer – Ria Hillebrink 14 nov. Lenie Reinders – Nicolette ten Bosch 21 nov. Sjef van Leeuwen – Rob Bijkerk 28 nov. Jaap van den Ende – Ton Zaat 5 dec. Aart Andeweg – Cees Munier 12 dec. Jan Bos – Gretha Bos 19 dec. Aad van Loenen – Elly van Loenen 26 dec. Gesloten

De kantinemedewerkers wordt verzocht bij verhindering onderling te ruilen. Hiervan graag aantekening zaken op de rooster in de kantine. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Aanmelden bij Cor den Hollander tel: 327 86 74.

13


Biologisch specialist Meijer “De Twee-Master” Gespecialiseerd in biologisch vers produkten.

www. Meijer-natuurvoeding.nl voor onze aanbiedingen Burg. Sweenslaan 19 • Leidschendam • Tel. 070-3270659

14


TOERNOOI OVERZICHT GRAND CRU ‘82. (De interne toernooien beginnen om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld op de aankondiging )

Toernooien 2013 Dag Zondag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Woensdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Zaterdag

Datum 10 november 5 november 12 november 22 oktober 27 november 3 december 10 december 17 december 21 december

Toernooien 2014 Dinsdag 7 januari Dinsdag 14 januari Donderdag 16 januari Zondag 19 januari Dinsdag 21 januari Donderdag 23 januari Dinsdag 28 januari Woensdag 29 januari Zondag 2 februari Donderdag 6 februari Dinsdag 4 februari Dinsdag 11 februari Donderdag 13 februari Dinsdag 25 februari Woensdag 26 februari Donderdag 27 februari Donderdag 6 maart Zondag 9 maart Dinsdag 4 maart Dinsdag 11 maart Zaterdag 15 maart Zondag 30 maart

Toernooi Open/intern Herfsttoernooi Open Bal-in-de-zak Intern** Minitoernooi (triplette) Intern* Koppeltoernooi Intern* 40+ Midweek, 2e dag Open Bal-in-de-zak Intern** Minitoernooi (doublette) Intern* Koppeltoernooi Intern Kersttoernooi Intern Bal-in-de-zak Minitoernooi (triplette) WDC, Donderdag A, 1e dag WDC, Zondag, 1e dag WDC, Dinsdag, 1e dag WDC, Donderdag B 1e dag WDC, Dinsdag, 2e dag 40+ Midweek, 3e dag WDC, Zondag, 2e dag WDC, Donderdag A, 2e dag Bal-in-de-zak Minitoernooi (doublette) WDC, Donderdag B 2e dag WDC, Dinsdag, 3e dag 40+ Midweek, 4e dag WDC, Donderdag A, 3e dag WDC, Donderdag B, 3e dag WDC, Zondag, 3e dag Bal-in-de-zak Minitoernooi (triplette) WDC, Finaledag Voorjaarstoernooi

Intern** Intern* Intern Intern Intern Intern Intern Open Intern Intern Intern** Intern* Intern Intern Open Intern Intern Intern Intern** Intern* Intern Open

*) de Minitoernooien en koppeltoernooien worden ’s-avonds gespeeld. **) de maandelijkse bal-in-de-zak wordt ’s-middags gespeeld

WEDSTRIJDKALENDER 2013 en 2014 AFDELING 10 van de N.J.B.B.

(Zie voor de inschrijfdatum en het aanvangstijdstip de aankondigingen van de toernooien op het publicatiebord.) Tevens vindt u deze toernooien via de website van afdeling 10 en van de NJBB tw www.afdeling10.nl en www.njbb.nl 15


Bij Grand Cru hangen reclameborden van: Consolidated Nederland, Bleiswijk Domburg Sportprijzen, Monster ECS Elija’s Cleaning Service, Alphen aan den Rijn Fitt All Day, Leidschenveen Geelhoed Recycling, Nootdorp Kelder Hazelnoottaarten, Den Haag Vishandel Van der Moolen,(op dinsdag en woensdag Frederiklaan, Leidschendam) Mooijman Verzekeringen, Westeinde, Voorburg Nederlandse Orgel Federatie D. Olsthoorn, Venestraat, Leidschendam Primera, Damlaan, Leidschendam Probike, Leidschendam Pronto, Leidschendam Putman Techn. Inst. Bedrijf, Noordwijk Rullens Tandtechnieker, Voorburg Van Rijs Bloemen, Jumbo Leidsenhage Schouten, bouw- en Aannemersbedrijf, Leidschendam Schuijt, Leidschendam Stielstra en Partners Accountants, Rijswijk en Wassenaar Techno Security Services, Forepark, Leidschenveen Vegro Verpleegartikelen, Lisse Verver Reclame, Noordwijk Vreeburg Slagerij, Voorburg Wen Wah Chinees Spec. Restaurant, Den Haag

Schenkt u eens wat aandacht aan onze sponsors en adverteerders en als u er bent laat dan weten dat u van Grand Cru’82 komt.

16


ONZE ADVERTEERDERS In het Metertje : Cissy Drogisterij Kadoshop, Prins Frederiklaan 195, Leidschendam Coop Supermarkt, Ursulaland 70-84, Den Haag Autobedrijf Dobbe, Damhouderstraat 19, Leidschendam Van Kan Stomen en Wassen, Prins Frederiklaan 167, Leidschendam Biologisch Specialist Meijer, Burg. Sweenslaan 19, Leidschendam Ming Yeg, Zaagmolenstraat 110, Leidschendam Groente en Fruit Van Rijn, Prins Frederiklaan, Leidschendam RIVA Dierenspeciaalzaak, Winkelcentrum Leidsenhage, Leidschendam AD Schilperoort, Berberis 18a Leidsenhage, Leidschendam Schouten, bouw- en Aannemersbedrijf, De Tol 8, Leidschendam Schuijt, Damlaan 76, Leidschendam Telstar-Media, Boezemweg 21, Pijnacker Bistro Verdusie, Burg. Duijvendijklaan 124, 2262 CH Leidschendam

Het volgende nummer van “Het Metertje� verschijnt 20 december. Kopij inleveren voor 6 december.

17


METERTJES 2014 Verschijningsdatum 31 januari 14 maart 9 mei 20 juni 15 augustus 26 september 7 november 19 december

kopij inleveren voor: 17 januari 28 februari 25 april 6 juni 1 augustus 12 september 24 oktober 5 december

18


• FRUITMANDEN • RAUWKOSTSALADES • PRIMEURS

Prins Frederiklaan 191, Leidschendam. Tel. 070-3273149

19


Proef

de kwaliteit van

Telstar Media. Digitaal drukken Het meest gehoorde voordeel van digitaal drukwerk is de korte levertijd door een snelle productiewijze. Maar daar komt de kwaliteit van Telstar Media nog eens bij! Want uw brochure, folder of huisstijl wordt gedrukt met de meest moderne apparatuur op elk gewenst papiersoort; in zwart of in kleur.

De garantie is een prima kwaliteit die zorgt voor een uitstekende weerspiegeling van uw bedrijf! Een andere unieke oplossing van digitaal drukwerk is de mogelijkheid van personalisatie. U geeft uw drukwerk hiermee een persoonlijke tint; naar uw personeel, leveranciers of klanten.

Bezoekadres: Boezemweg 21, 2641 KG Pijnacker. Postadres: Postbus 109, 2640 AC Pijnacker. Tel. 015 3615500. Fax 015 3615518. info@telstar-media.nl. www.telstar-media.nl

20

Volg ons op twitter @TelstarMedia

Telstar. Een drukker in alle smaken.

Metertje no. 7 (2013)  

Clubblad van jeu de Boulesvereniging Grand Cru '82