Page 1

32e Jaargang 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

augustus 2013 Nummer

Metertje aug 2013.indd 1

5

14-08-13 15:15


Jeu de Boules Vereniging Grand Cru ’82 te Leidschendam Boulodrome: Speeltijden: Fluitpolderplein 1b - 2262 ED Leidschendam dinsdag 13.00 - 17.00; 19.15 - 22.30 uur tel. 070 - 317 62 68 donderdag 13.00 - 17.00 uur vrijdag 19.15 - 22.30 uur Correspondentie-adres: zaterdag 13.00 - 17.00 uur Postbus 1053 - 2260 BB Leidschendam zondag 13.00 - 17.00 uur Bank: ING bank rek. 526 49 89 t.n.v. JBV Grand Cru ’82 te Leidschendam Ereleden: Bestuur:

E-mail: info@grandcru82.nl Wedstr.cie: wedstrijdcommissie@grandcru82.nl Website: www.grandcru82.nl Informatienummer: 070-7536732

Ida en Aad de Jong, Ria en Arie Balkenende en Frans van Egmond.

Jaap-Jan de Vries, voorzitter Jacques van der Meer, secretaris Nicolette ten Bosch, verhuur en promotie Dody Henze, penningmeester René van Donk, wedstrijdsecretaris Cees Henze, kantinecommissie

Wedstrijdcommissie: Henny Bult René van Donk Julia Henze Max Rutten Wim van Unnik

070 - 387 62 34 070 - 757 70 80 070 - 444 25 34 070 - 336 02 44 070 - 320 33 39

Technische Commissie: Julia Henze Dody Henze Koos Toet Henk van Schuppen Max Rutten Cors van Vliet

070 - 444 25 34 070 - 327 14 72 070 - 387 51 66 070 - 327 21 86 070 - 336 02 44 070 - 325 59 61

Ziekencontacten: Janine Marseille Corrie Meinema Rita den Hartog

070 - 320 46 85 070 - 327 50 44 070 - 327 62 44

Schoonmaakdienst: Coördinator: Cock v.d. Ham

070 - 385 57 63

Metertje aug 2013.indd 2

070 - 327 06 60 070 - 327 28 35 070 - 327 78 47 070 - 327 14 72 070 - 757 70 80 070 - 327 14 72

Kantinecommissie: Jan Bos Kees Duivenvoorden Cees Henze Wilma Oosterbaan Jan Verboom

070 - 785 47 20 070 - 383 49 66 070 - 327 14 72 070 - 336 02 44 070 - 387 05 53

Rooster kantinedienst: Cor den Hollander

070 - 327 86 74

Webmaster: Peter Seilberger

ps7@live.nl

Redactie: E-mail: r edactie@grandcru82.nl Druk: Telstar Media, Pijnacker www.telstar-media.nl

015 - 361 55 00

14-08-13 15:15


HET METERTJE Orgaan van Jeu de Boules vereniging Grand Cru ‘82 te Leidschendam 32e jaargang no.5 augustus 2013

LIDMAATSCHAP Deze tekst dient wettelijk altijd vermeld te worden, zowel in het “orgaan” van de vereniging als op de homepage van de website. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende: 4. Het lidmaatschap eindigt door: a. opzegging door het lid; b. het overlijden van het lid; c. royement door de vereniging; d. opzegging door de vereniging. 5. a. Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden; b. Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat: 1. een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voorzover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart; 2. een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld. 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

VAN HET BESTUUR Uit de bestuursvergaderingen van 1 juli en 5 augustus Op woensdag 26 juni zijn de eerste 6 binnenbanen van de hal schoongeveegd en van nieuw grind (4 – 8 mm) voorzien. Het grind is geleverd door Snoei uit Bleijswijk.

Zie op deze foto de ploeg die hard gewerkt heeft om de binnenbanen voor de winter weer speelklaar te maken.

Over de kapotte muur op de erfgrens, met de parkeerplaats, is contact geweest met de gemeente. De muur is inmiddels hersteld. Als proef is er een LED-lamp aangebracht in een lamp boven de vergadertafel in de kantine. Deze lampen zouden een veel langere levensduur hebben. Een lichtmast is verplaatst naar de buitenbak voor de kantine. Deze mast kan aangesloten worden door middel van een verlengkabel vanuit de bestuurskamer. Voor het kopieerwerk op de club is een goede kopieermachine overgenomen uit een failliete inboedel. Onlangs zijn er 10 stoelen “weggenomen” van het terras. Drie stoelen werden vei3

Metertje aug 2013.indd 3

14-08-13 15:15


liggesteld door een medewerker van het zwembad die deze stoelen aantrof onder de overkapping bij het zwembad. De andere 7 stoelen zijn nog spoorloos totdat donderdag 8 augustus diezelfde medewerker met nog twee stoelen aan kwam lopen die teruggevonden zijn bij het Veurs College. Waarschijnlijk zijn de stoelen “weggenomen” als de accommodatie gesloten is en men tegenwoordig makkelijk over de stenen muur kan klimmen om het terrein te bereiken. Gevolg hiervan is dat er stalen kabels zijn aangeschaft om het wegnemen te bemoeilijken. Nadeel hiervan is dat de leden van de kantinecommissie belast worden met het be- en ontkabelen van de stoelen, hetgeen voor de leden weer een kwartier extra werk is.

is het dus niet zo dat wij het netwerk open zetten voor iedereen! Er is op het netwerk een strikt besloten draadloze toegang, dit is dus geen openbare WiFi en deze is alleen door een aantal leden van bestuur en commissies VOOR GrandCru zaken te gebruiken en niet om de diverse (a)sociale media bij te houden! Een openbaar WiFi netwerk neerzetten en onderhouden vraagt namelijk iets meer dan een routertje neerleggen, een goede beveiliging met proxyserver om selectief poorten af te sluiten en antivirus kost heel veel geld, nog afgezien van de kosten voor een zakelijk snel internet abonnement! Zonder deze beveiliging staat de lijn binnen enkele uren in diverse blacklists, of erger, en dat willen we met zijn allen niet! Ooit meegemaakt wat er allemaal gebeurt als er een kwaadwillende een bulk- email loslaat op een onbeveiligd openbaar netwerk? Nee? Zo ontstaat SPAM dus! Bovendien is een duur zakelijk abonnement nodig omdat het anders eenvoudigweg niet MAG van de provider. Met dit artikel hoop ik iedereen duidelijk te hebben gemaakt hoe een en ander in elkaar zit en kunnen we weer verder gaan op de club waar we eigenlijk voor gekomen waren… boulen ;-) René

BANKEN Het zal de leden al wel opgevallen zijn dat het merendeel van de banken bij de buitenbanen er weer keurig uitzien en weer helemaal in de verf zijn gezet. Het merendeel betekent niet dat er banken niet gedaan worden, maar er wordt nog hard aan gewerkt en misschien is het al klaar als dit Metertje verschijnt. Alle eer van het werk gaat naar Kees van Duivenvoorden, die op vele middagen dat de club gesloten is in zijn uppie aan de banken staat te werken.

Volgende bestuursvergadering De volgende vergadering wordt gepland op maandag 2 september 2013.

WIFI netwerk. De laatste tijd worden bestuursleden en commissieleden regelmatig aangeklampt met de vraag of wij WiFi hebben omdat men blijkbaar ook op een sportclub al niet meer zonder kan. In dit artikel wil ik dit, als ICT man van o.a. deze vereniging, graag een en ander nader toelichten. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, nee, wij hebben GEEN openbaar WiFi bij Grand Cru! De netwerkaansluiting die wij op de club hebben is onderdeel van een besloten netwerk. In dit netwerk draaien ook (op een andere locatie) servers en om reden van veiligheid

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE EN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE In de samenstelling van deze commissies is de afgelopen tijd het een en ander gewijzigd. Wij zijn voorlopig een zeer gewaardeerd lid kwijt door persoonlijke omstandigheden. Max Rutten heeft aangegeven dat hij de komende tijd niet in staat is om nog deel te nemen als lid van deze commissies. Hij was zowel lid van de Technische- als de Wedstrijdcommissie. Wij vinden dit heel jammer en hopen dat wij toch snel Max weer in ons midden kunnen verwelkomen. 4

Metertje aug 2013.indd 4

14-08-13 15:15


Wat verstrekkende gevolgen heeft is het vertrek van Dennis Henze uit beide commissies. Dennis is al jaren lid van de wedstrijdcommissie, met een korte onderbreking is hij de laatste 5 jaar na die onderbreking weer lid van de Wedstrijdcommissie geweest. Bij elk toernooi zorgde Dennis ervoor dat hij een computerprogramma had gemaakt waarmee het betreffende toernooi op eenvoudige wijze de indeling en standen mogelijk maakte. Tevens heeft hij een goed lopend programma gemaakt voor de minitoernooien waardoor iedereen die deze zou willen leiden op eenvoudige wijze de uitslagen kan bijhouden en de standen kan berekenen. Als enige in de vereniging heeft hij het hoogst haalbare diploma “wedstrijdleider” van de NJBB op zak. Van de Technische Commissie is Dennis al vanaf het begin lid 9 tot 10 jaar geleden, vanaf het opzetten van het sportbeleidsplan tot het maken van reglementen en systemen voor diverse wedstrijden en lijsten. Het ingewikkeldste is wel het systeem voor het tireerkampioenschap, wat feilloos werkt. Reden waarom Dennis stopt in beide commissie is dat hij per 1 september begint aan een studie aan de Universiteit van Leiden. Naast zijn werk is dat niet meer te combineren met zijn werkzaamheden in de commissies. Hij wil met de aanvang van zijn studie met een schone lei beginnen en vrij zijn van verplichtingen die het vrijwilligerswerk met zich meebrengt. Ook het boulen zal hij daarom niet of nauwelijks nog gaan doen.

boulen. Cors van Vliet is bereid gevonden om lid te worden van de commissie. Cors is bijna iedere dinsdag- en donderdagmiddag op de club. Ook Thera Trijssenaar heeft na 9 jaar afscheid genomen als lid van de wedstrijdcommissie, inmiddels is Henny Bult toegetreden als haar vervangster. De Wedstrijdcommissie zal hopelijk versterkt worden met Chris van der Sman. Chris heeft al een vergadering meegedraaid en heeft beloofd met een beslissing te komen. Wij hebben er goede hoop op dat hij “ja” zal zeggen. Het herschrijven van het Sportbeleidsplan zal wat stagneren door de afwezigheid van Max Rutten. Max en Henk hadden hiermee een start gemaakt. In de volgende vergadering van de Technische Commissie zal besproken worden hoe dat opgelost gaat worden. Ook wordt op die vergadering de mentale training besproken. Op de terugkomavond is een inventarisatie gehouden welke leden hieraan graag mee zouden willen doen. Bekeken wordt welke mentale training het beste past bij de aangemelde personen. Wat betreft het tireermateriaal is al bekend gemaakt dat de matten bij de laatste kampioenschappen uitsteken hebben voldaan. De ingeslagen kopen buisjes voor de figuren lieten hier en daar een beetje los. Een groepje “uitvinders” zal onder leiding van Jacques van der Meer gaan bekijken hoe zij hiervoor een oplossing kunnen maken.

In beide commissies wordt hij vervangen door Julia Henze, hiermee blijft de kennis die Dennis bezit dicht bij huis en zullen de commissies stiekem via Julia toch nog gebruik kunnen maken van zijn ervaringen en know how.

Op 3 juli is de “terugkomavond” voor competitiespelers gehouden. Maar liefst 40 deelnemers waren aanwezig. Zie het verslag elders in dit Metertje.

Van de Technische Commissie zal ook Toos Schrama afscheid nemen. Toos is in de Technische Commissie gekomen als vervangster van de TC leden die meer bekend waren met de recreatieve tak van onze vereniging. Toos heeft aangegeven dat zij nauwelijks nog contact heeft met deze groep omdat zij, op bal in de zak na, niet meer op de dinsdag- en donderdagmiddag komt

Gedragscode voor spelers en toeschouwers Binnen de NJBB bestaat een gedragscode voor spelers en toeschouwers. Deze gedragscode is gebaseerd op publicaties van NOC*NSF en is bestemd voor zowel de spelers als de toeschouwers 5

Metertje aug 2013.indd 5

14-08-13 15:15


n

Woningtextiel n Slaapcomfort n Bedmode n Zonwering n Projectstoffering

Damlaan 76 Leidschendam Tel.: 070 - 320 14 00

l DOBBE NISSAN l

A U T O B E D R I J F

DOBBE B.V.

Damhouderstraat 19 - 2266 AS Leidschendam Tel. 070 - 317.01.70 www.nissandobbe.nl info@nissandobbe.nl Verkoop nieuwe en gebruikte automobielen - APK keuringen l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN 6

Metertje aug 2013.indd 6

14-08-13 15:15


Een aantal afspraken binnen de gedragscode gelden voor iedereen, zij dekken de gehele lading. Er zijn echter specifieke zaken die zich voor kunnen doen binnen de NJBB waardoor er noodzaak is om afspraken toe te voegen.

11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend; 12. Laat accommodaties netjes achter. Ruim je spullen op.

De basis voor de gedragscode binnen de sport is: 1. Respecteer de regels van je sport; 2. Respecteer de mede-en tegenstander binnen je sport; 3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig; 4. Pesten is verboden; 5. Gebruik geen (fysiek-, mentaal-en verbaal) geweld bij sport; 6. Zorg met respect voor accommodatie en materialen; 7. Pak geen dingen van een ander zonder te vragen, anders is het stelen; 8. Samen staan voor een faire sport.

Voor de toeschouwers 1. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials; 2. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd; 3. Toon respect voor de spelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn; Respecteer verzoeken van de spelers zoals te hard praten bij de baan of andere zaken die de spelers kunnen hinderen in het spel. Zij kunnen het speelveld niet verlaten, terwijl u zich buiten het veld wel aan kan passen. 4. Maak een speler/speelster nooit belachelijk; 5. Veroordeel elk gebruik van geweld; 6. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en wedstrijdleider; 7. Moedig de spelers/speelsters altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden; 8. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen;

Sporters 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders; 2. Speel volgens de bekende of afgesproken afwijkende wedstrijdregels; 3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk; 4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en wedstrijdleiders; 5. Be誰nvloed de scheidsrechter of wedstrijdleider niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden; 6. Wees blij met een overwinning maar laat je niet ontmoedigen door een nederlaag; 7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent; 8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden; 9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag; 10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je coach, je teamgenoten of je ouders;

Het is de laatste tijd al eens voorgekomen dat spelers in hun spel gehinderd worden door activiteiten die buiten de baan plaatsvinden. Respecteer hun verzoeken zoals deze beschreven staan in de gedragscode voor de toeschouwers bij punt 3. VAN DE KANTINECOMMISSIE 50 Euro biljetten . Nogmaals dit bericht omdat sommige leden het nog steeds niet gelezen hebben. Het gebeurt nog wel eens dat aan het begin van de dag betaald wordt met een biljet van 50 Euro. 7

Metertje aug 2013.indd 7

14-08-13 15:15


Twee etages vol dierplezier gespecialiseerd in verkoop van dier voeding met de hoogste en beste kwaliteitseisen, een groot assortiment in dierbenodigdheden en een zeer ruim assortiment vissen en aquaria en alles wat er bij komt kijken. Thuisbezorgservice voor Leidschendam en Voorburg, vanaf â‚Ź 25.00 is het gratis

Cissy Drogisterij Kadoshop

Prins Frederiklaan 195, 2263 HA Leidschendam

Tel. 070 - 3271148

Dinsdag t/m zondag geopend van 12.00 - 22.00 uur. CHINEES - INDISCH - RESTAURANT

MING YEG

Ook voor het afhalen van diners.

Zaagmolenstraat 110 (hoek Damlaan - Zaagmolenstraat)

Ruime parkeergelegenheid.

2265 WV Leidschendam Tel. 070 - 3275321

8

Metertje aug 2013.indd 8

14-08-13 15:15


In de kantinekas zit slecht 100 Euro wisselgeld. Dit betekent dat het heel moeilijk is om terug te geven van 50 Euro. Er blijven dan slechts muntstukken over om te wisselen. Wilt u eraan denken om te betalen met biljetten van kleinere omvang. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Véél succes voor de toekomst met deze formule. Lia en Ben Baggerman,

PROMOTIE Alweer een rustige maand. Vrijdagavond 14 juni kwam een groep van 14, hoofdzakelijk jongeren met een verstandelijke beperking, boulen onder leiding van mevrouw De Jong. Uiteraard was er nog meer begeleiding en ook supporters waren voldoende aanwezig.

14 april 2013 Lenie Reinders 70 jaar! Met 70 man, vrouw en kinderen hebben wij vandaag kennis gemaakt met Jeu de Boule en Grand Cru. In één woord: FANTASTISCHE middag, de sfeer, de ontvangst, de verwennerij en de gezellige wedstrijden. Namens de hele tafel: vrienden uit Zoetermeer, familie uit Nootdorp, Wassenaar en Leidschendam zeggen wij: Lenie en Grand Cru, hartelijk dank voor een mooie middag!

Het was droog, lang licht, gunstig dus om de boules buiten klaar te leggen. Met veel enthousiasme werd een uurtje gespeeld, lang genoeg om de aandacht vast te houden.

Lenie wat een fantastische middag heb je ons bezorgd. Leuk om je familie en goede vrienden te ontmoeten en soms weer te zien. De herinnering aan deze 70ste verjaardag zal ons lang bij blijven.

Na afloop nog een drankje in het clubhuis en weer tevreden naar huis. Dinsdag 30 juli is een groep gepensioneerde geweest, uitgerekend op die middag werden wij verrast met een aantal korte buien, waardoor er op de drukke dinsdagmiddag extra geïmproviseerd moest worden met de ruimte. Het is uitstekend gelukt gezien het stukje in het gastenboek.

21 april 2013 Op een hele zonnige zondagmiddag hebben wij als Frans clubje weer genoten van een gezellig spel Jeu de boule en zijn weer vriendelijk ontvangen door de dames van jullie jeu de boule club Grand Cru Merci et au revoir, Tsipoara Brun-Franck 30 juli 2013 Als seniorenclub van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op voorstel van Rob Pont bij Grand-Cru op bezoek geweest voor een middag Jeu de Boule. Wij hebben genoten van een gezellig samenzijn waarbij vooral de sfeer bij deze vereniging bij ons als heel bijzonder is ervaren. Wat een gezellige vereniging en wij wensen deze club dan ook een voortvarende toekomst. Hopelijk tot weer een volgende keer, Gefeliciteerd. Namens het bestuur van de Seniorenclub Leidschendam-Voorburg.

GASTENBOEK Nadat de ons inmiddels wel bekende Piet Bult (oom van…) een stukje in het Metertje heeft laten zetten over zijn petanque-virus, opgelopen nadat hij had deelgenomen aan een verjaardagsfeestje bij Grand Cru, is het idee ontstaan om ook andere feestgangers iets in een gastenboek te laten schrijven. Onderstaand vindt u een paar van deze stukjes: 23 februari 2013 Beste mensen van de Grand Cru. Uw bediening en gastvrijheid was grandioos. Zeer bedankt hiervoor! Vele complimenten van onze vrienden gehad en deze zijn voor u bestemd!

Bestuursdienst Alle bestuursleden streven ernaar dat er tijdens de openingsuren een bestuurslid minstens een paar uur aanwezig is, zodat u met vragen altijd bij hen terecht kunt. 9

Metertje aug 2013.indd 9

14-08-13 15:15


MEDEDELINGEN UIT HET INFORMATIEBULLETIN VAN DE NJBB Wij hebben al bijna 9 weken geen informatiebulletin meer ontvangen van de NJBB, het is daar waarschijnlijk ook komkommertijd

Het komt wel eens voor dat ook bestuursleden verhinderd zijn. In zo’n geval kunt u op de dinsdag- en donderdagmiddag met uw vragen altijd terecht bij Janine Marseille. Zij is nagenoeg altijd aanwezig op deze middagen.

ZIEKENCONTACTEN Peter van Driest heeft al enige maanden veel last van een aandoening aan de rugwervels waardoor hij veel pijn heeft. Er is een operatie overwogen maar men is daar nog niet toe overgegaan omdat het een zeer zware operatie zou zijn. Helaas is het hem niet mogelijk om te komen boulen. Het toeval wil dat zijn vrouw Ada sinds korte tijd ook last heeft van haar rug.

LEDENADMINISTRATIE Per 1 juli hebben de volgende leden zich aangemeld: Peter Offerman Pelikaanhof, Leidschendam, Helène van Reisen, Graaf Adolflaan, Leidschendam Riet Vermeulen J.S. Bachlaan , Leidschendam

Simon Toonen is ernstig ziek geweest. Het begon met een hartinfarct waar hij bij een operatie drie bypasses kreeg maar daarna traden er zoveel complicaties op, zodat hij sindsdien vijfmaal is geopereerd. Lange tijd verbleef hij in het LUMC in Leiden. Hij is nu alweer enige tijd thuis. Hij doet veel oefeningen en sinds een paar weken gaat het steeds beter met hem. Simon we hopen je over enige tijd toch weer op de baan te zien, evenals je vriend Peter van Driest.

Wim Koemans, J.S. Bachlaan , Leidschendam Riet Bruijnzeels Schout van Eijklaan, Leidschendam

NIEUWKOMERS OPGELET

Peter en Simon zijn, met hun vrouwen, nog niet zo heel lang lid van onze vereniging. Ze spelen altijd met z’n vieren maar helaas werden de mannen tegelijk ziek dus is boulen er nu niet bij, wat zij erg jammer vinden.

Wanneer u pas lid bent geworden van onze vereniging kan het gebeuren dat u niet direct wordt uitgenodigd mee te spelen. Het is echter niet de bedoeling dat er nieuwe leden “aan de kant” blijven staan. Het beste kunt u er voor zorgen dat u bij de opening om 13.00 uur aanwezig bent omdat zich dan teams vormen.

Tiny v.d. Ploeg van Tiny heb ik geen bericht. Ik kan haar dochter niet te pakken krijgen dus weet ik helaas niet hoe het met haar is.

Mocht het niet lukken u aan te sluiten bij een team, neem dan contact op met het bestuurslid dat die speelmiddag dienst heeft. Hij/zij zal u dan op weg kunnen helpen naar een al spelend team om u op te nemen voor die speelmiddag. Na een paar maanden wordt er van u verwacht zelf initiatief te nemen door naar een spelend team te stappen en te vragen of u mee kunt spelen.

Dit is de stand op 31 juli 2013. Alle zieken, ook hen die wij niet vermelden, wensen wij veel beterschap en zo mogelijk een spoedig herstel toe. Janine Marseille tel. 3204685 Corrie Meinema tel. 3275044 Rita den Hartog tel 3276244

10

Metertje aug 2013.indd 10

14-08-13 15:15


Bal-in-de-zak

Marseille, zorgden ervoor dat alle wedstrijden goed verliepen.

Bal-in-de-zak 2 juli 2013

De uitslagen: 3 gewonnen wedstrijden: Jacques v.d. Meer + 30 punten Hans v. Wieringen + 21 punten Nicolette ten Bosch + 18 punten

Vandaag mooi weer, niet te warm, af en toe een zonnetje, heerlijk weer om te spelen. Er kwamen deze keer 59 spelers, een mooi aantal. De bar werd bezet door Joop Driessen, die voor de drankjes zorgde, aan de tafel, Dini Lange voor de scores en de wedstrijdleiding werd weer gedaan door Sjef van Leeuwen en mijn persoon, Janine Marseille.

2 gewonnen wedstrijden: Els d’Ancona + 16 punten Wim Eijgenraam + 13 punten 1 gewonnen wedstrijd: Helen van Reisen

Nog even een mededeling: wanneer jullie vertrekken na de laatste wedstrijd en niet wachten op de uitslag, meld je dan af bij mij. Wanneer je dan in de prijzen valt krijg je die alsnog later. Wanneer je je niet afmeldt en je hebt een prijs verdiend dan krijgt een ander die.

0 gewonnen wedstrijden: Fredy Dane -15 punten Om kwart over vijf waren de scores uitgerekend en konden we aan de prijsuitreiking beginnen. Na alle medewerkers, maar ook de deelnemers bedankt te hebben voor deze prettige middag, konden we iedereen een fijne avond wensen en tevreden huiswaarts keren.

De uitslagen: 3 gewonnen wedstrijden: Mart Roozenburg 34 punten Gien Molenaar 29 punten Elly Roozenburg 28 punten

Janine Marseille

2 gewonnen wedstrijden: Anneke v. Oudheusden 17 Punten Gerard ’t Hart 16 punten 1 gewonnen wedstrijd: Wim Rolvink

+ 04 punten

Ladderstand Bal in de Zak na de 6e speeldag De complete ladderstand gaat nogal grote vormen aannemen. Op de website vindt u de complete ladderstand. In het metertje beperken wij ons tot de eerste 15. 1. Erik Voogd 24 punten 2. Gerard ’t Hart 22 punten 3. Joey Dijkstra 20 punten 3. Frans Brocken 20 punten 5. Jan van der Ham 19 punten 6. Hans van Wieringen 17 punten 7. Kees Tap 16 punten 8. Wim Rolvink 15 punten 9. Ed Delnaaij 14 punten 9. Elly Roozenburg 14 punten 9. Frans Bleker 14 punten 9. Kees van Ewijk 14 punten 9. Ineke Kooijmans 14 punten 9. Mart Roozenburg 14 punten 15.Jo Salemans 13 punten 15. Jacques v.d. Meer 13 punten

01 punten

0 gewonnen wedstrijden: An v.d. Ham -10 punten Na alle medewerkers bedankt te hebben en na de prijsuitreiking konden we iedereen na een geslaagde middag een wel thuis en een prettige avond wensen. Janine Marseille Bal-in-de-zak 6 augustus 2013 Mooi weer, heerlijke temperatuur, fijn om te spelen. Er kwamen dan ook 64 spelers opdagen. Een prachtig aantal. De bar werd gedaan door Henk Driessen en Jan Waterreus. Beb Groen hield aan de tafel de scores bij en Sjef van Leeuwen en ik, Janine 11

Metertje aug 2013.indd 11

14-08-13 15:15


NIEUW: in onze vestiging Winkelcentrum Leidsenhage

SHOWROOM VERLICHTING

Berberis 18A, 2262 AT Leidschendam, telefoon 070 - 320 82 15

Schouten ontwikkelt, bouwt, renoveert en onderhoudt. Met slimme, innoverende concepten, vakmanschap, klantgerichtheid en de kwaliteit die onze klanten van ons gewend zijn.

De Tol 8, Leidschendam | Telefoon: 070 - 301 47 00 | www.schoutenbouw.nl

12

Metertje aug 2013.indd 12

14-08-13 15:15


Wedstrijdverslagen

Een vermelding waard was het dat Wim van Unnik in de voorronde een giga punten aantal verzamelde, dat was zo hoog dat hij bijna de Nederlandse Kampioen punten had geëvenaard. De winnaar dat was Dennis Henze die eindelijk, nadat 5 opeenvolgende keren de meerdere heeft moeten erkennen in Peter Dijkstra, nu eindelijk voor de tweede keer het kampioenschap op zijn naam kon zetten. 2e werd Cees Henze, 3e Wim van Unnik en 4e Emmy Zuijdwijk.

Tireerkampioenschap Onlangs vroeg iemand wie nu eigenlijk het Tireerkampioenschap 2013 had gewonnen, waarop geantwoord werd dat dat op de GrandCru site stond en in het Metertje. Bij controle moest met schaamrood op de kaken gezegd worden dat deze uitslag helemaal niet bekend was gemaakt met een groot sorry aan de winnaar. Er deden wat minder deelnemers mee dan vorig jaar, maar toch altijd genoeg om het kampioenschap te houden. Het was droog weer met veel wind, maar dat hield de lucht ook schoon. Dennis had weer voor een prima organisatie gezorgd en iedereen die scheidsrechter was of wedstrijdleider kon meedoen aan de wedstrijden, dat was goed ingedeeld. De tireermatten was een uitkomst, waar andere jaren bijna 3 kwartier werd gewerkt aan het uitleggen van 1 baan konden deze nu in minder dan een kwartiertje klaar zijn. Met dank aan de makers ervan: Koos Toet voor het uitsnijden van de cirkels waarvoor hij een heel mooi tooltje had gemaakt. Cees Henze voor het maken van de ringen in de matten om deze vast te kunnen leggen op de baan. Dennis Henze en Jacques van der Meer voor de werkzaamheden op de baan zelf, het uitleggen van de figuren. En natuurlijk alle medewerkers op de dag zelf. Het verloop van de wedstrijden staat ons niet meer zo goed voor de geest.

Sextettentoernooi Op 14 juli is er weer sinds lange tijd een intern sextetten toernooi gehouden. De inschrijving liep moeizaam omdat het toch wel moeilijk is om 6 mensen in een team bij elkaar te krijgen. Triplette levert al moeilijkheden op, laat staan 6 mensen. Het toernooi zou doorgaan als er zeker 6 teams mee zouden doen. Bij minder is het niet mogelijk om een volwaardig toernooi te kunnen organiseren. Tot dicht bij de komende datum stonden er zowaar 6 teams op de lijst en werd de lijst aangevuld met een zevende team. Sextetten moet eigenlijk altijd met een even aantal teams gehouden worden, dus team nr 7 kon alleen maar meedoen als er ook een team nr 8 zich zou melden. Helaas is dat niet gelukt en werd de 14e juli gestart met 6 teams of te wel 36 deelnemers. Het eigenlijke systeem voor sextetten is niet gehandhaafd omdat in dit systeem minimaal 6 partijen gespeeld moeten worden en dat wilden wij onze deelnemers niet aandoen. 5 partijen is voldoende en daarbij werd er op tijd gespeeld om de organisatie niet onnodig langdurig op te houden. Bij sextetten spelen 3 deelnemers een triplette, 2 deelnemers een doublette en dan blijft er uiteraard nog een tête à tête over. Het winnende triplette scoort in één ronde 3 punten, het doublette 2 punten en de tête à tête 1 punt. Gezamenlijk kunnen dus 6 punten in één ronde behaald worden. Lange tijd zag het ernaar uit dat het Team van Jan Bos wel de eindoverwinning zou halen. Helaas hadden zij een wat minder fortuinlijke eindsprint en wist in de laat-

De winnaar van het tireerkampioenschap.

13

Metertje aug 2013.indd 13

14-08-13 15:15


want het was een buitentoernooi. Er ontstond zo wel vertraging. 2 dames haakten af, waardoor hun partner tot zijn spijt ook niet verder kon spelen, jammer. Tenslotte ging verder iedereen weer het veld op.

ste ronde slechts 1 punt uit een tête à tête overwinning binnen te halen. Het team van Pauly Vollmuller wist de triplette punten naar zich toe te halen waardoor zij team Bos passeerde in de eindoverwinning met een score van 18 punten, slechts eentje meer dan team Bos.

De wedstrijden verliepen sportief en hier en daar werd ook flink gelachen.

De uitslag zag er als volgt uit: Team Pauly Vollmuller 1e met 18 punten Team Jan Bos 2e met 17 punten Team Toos Schrama 3e met 15 punten Team Koos Toet 4e met 15 punten Team Cees Vergunst 5e met 14 punten Team Chris van de Sman 6e met 11 punten Het team van Toos Schrama eindigde met een gelijk aantal punten als team Koos Toet, maar omdat team Schrama in de eerste partij het triplette van team Toet had gewonnen werd team Schrama met een soort “onderling resultaat” derde. Het was een genoeglijke dag die goed georganiseerd was en wij hopen dan ook volgende keer wel 8 tot 10 teams te hebben.

De kampioenen van 2013.

De finale partij ging tussen de teams van Jaap-Jan en Az Eddine, en werd na een spannende en langdurige partij gewonnen door het eerste. Jaap-Jan sprak weer enkele woorden om het toernooi af te sluiten.

Intern Triplettekampioenschap 23 Juni: het regent aanvankelijk nog niet, maar dat duurt niet lang. Om 10.30 uur opent Jaap-Jan het toernooi op zijn eigen grappige manier: er zijn jagers en gejaagden…….. In de morgen was Dennis er en verder was de leiding in mijn handen. Achter de bar stonden Jeanne Hogendoorn, Anneke Oudheusden en Janneke Ament, die ons de hele dag goed verzorgden, waarvoor mijn dank. Er zijn 20 teams, er wordt via directe eliminatie gespeeld, zodat de kampioen ongeslagen is. Prompt gaan boven de kranen open, steeds wijder. Sommigen speelden stoïcijns door, anderen werd het te erg. Binnen spelen mocht niet,

Daarna volgde de prijsuitreiking: 1 in de B-complementaire was An en Jan van der Ham met Jan Schuller. In de B waren het Dody, Cees en Julia Henze, En op de 2e plaats Margreet Storken met Charles van der Ham en Coby van Weers. In de A-complementair waren Nannie en Koos Toet en Carla Sinius de eerste en Cor den Hollander met Hans Tromp en Cock van der Ham tweede. Tenslotte de A: 3 Chris van Houten met Kees van Ewijk en Henny Bult. 2 Az-Eddine Bendouch met Richard Starrenburg en Jan-Maarten Teunissen. 1 De ongeslagen kampioenen Jaap-Jan de vries, Jacques van der Meer en Max Rutten. 14

Metertje aug 2013.indd 14

14-08-13 15:15


was gedronken en gebak gegeten werd de hele ploeg ingedeeld volgens het bal in de zak systeem. Vooraf werd meegedeeld dat er twee wedstrijden gespeeld zouden worden en dat er voor de individuele winnaar een prijsje zou zijn. Er waren maar liefst 8 prijsjes, dus degene die in competities niet zo lekker hadden gescoord kregen nu de kans hun beste beentje voor te zetten om alsnog een (troost)prijs binnen te halen. Na de eerste rond tijd voor een hartige hap Jan Bos, Corrie Meinema, waren na deze ronde koploper met beiden + 10 punten. Dit zegt nog niets omdat straks het resultaat van de tweede ronde erbij opgeteld of afgetrokken wordt. In de tweede ronde was scoorden Dennis Henze en Wim Rolvink 11 punten. Helaas hadden beide heren de eerste wedstrijd verloren waardoor zij niet in de prijzen konden vallen omdat er 12 waren die er twee hadden gewonnen.

Gefeliciteerd jullie allen! Om ongeveer half zeven was het officiële deel afgelopen en konden we ondanks het slechte weer terugkijken op een geslaagde dag. Thera Trijssenaar Terugkomavond NC/AC, WCC/WSC spelers. Zoals gebruikelijk wordt er ieder jaar een avond georganiseerd voor de spelers die meegedaan hebben aan een of andere competitie. De aanwezigen werden toegesproken door de Voorzitter Jaap-Jan de Vries met de volgende woorden: Terugkomen is een heel raar woord. Terug: is naar achteren Komen: is een beweging naar voren en dat is precies wat er gebeurde in de competitie. Je kunt terugkomen van weggeweest op een beslissing wel of niet schieten als jezelf terugvechten in een wedstrijd van een achterstand met de pest in je lijf of met euforische gevoelens bij een ingenomen standpunt of op een bekende plaats bijvoorbeeld als je degradeert. Kortom je kunt altijd terugkomen op de vertrouwende thuisbasis wat je ook mag hebben gepresteerd. Er zijn mensen teruggekomen op deze basis met een promotieplaats in de pocket zoals Henny Bult, Chris van Houten en Kees van Ewijk 2e in de 1e klasse AC en Lien en Cors van Vliet met Leen Roos, 2e in de 2e klasse van de AC en gepromoveerd naar de 1e klasse. Ik hoop dat jullie volgend jaar weer terugkomen en weer deelnemen aan welke competitie dan ook. Er hadden zich maar liefst 47 leden opgegeven voor deze avond. En zoals in een echt verslag hoort te staan waren er 4 afwezig met kennisgeving en 3 afwezig zonder kennisgeving. Nadat alle toespraken en huldigingen van kampioenen hadden plaatsgevonden, koffie

De gelukkige prijswinnaars waren als volgt: 1. Cinta Wortel 2 + 18, 2. Gerard ’t Hart 2 + 17 3. Chris van Houten 2 + 15 4. Rita den Hartog 2 + 14 5. Jaap-Jan de Vries 2 + 13 6. Peter Kloek 2 + 11 7. Corry Meinema 2 + 11 8. Wim van Unnik 2 + 11 Ook met twee gewonnen maar te weinig plus-punten voor een prijs: Kees van Ewijk, Jelle Netten, Elly Roozenburg, Lien van Vliet. Dody Henze Koppeltoernooi Op 23 juli 2013 is het eerste Koppeltoernooi gehouden. Wat houdt het Koppeltoernooi nu eigenlijk in? Dat heeft uitgebreid in het Metertje nummer 4 gestaan. Voor degenen die het toen niet gelezen hebben wordt het artikel hieronder nog even herhaald: “Vanaf dinsdag 23 juli komt de Wedstrijdcommissie met een nieuw toernooi voor de 4e dinsdagavond van de maand. Het gaat heten het 15

Metertje aug 2013.indd 15

14-08-13 15:15


“Koppeltoernooi” en is in het leven geroepen naar aanleiding van een verzoek van Chris van der Sman in de Algemene Ledenvergadering, om een toernooi te organiseren waarbij leden met wat minder wedstrijdervaring in de gelegenheid worden gesteld te spelen met wat meer ervaren leden. Het wedstrijdsysteem is op basis van Bal-inde-Zak. Iedereen die mee wilt doen, meldt zich tussen 19:15 en 19:30 aan de wedstrijdtafel en krijgt een nummer. Vervolgens worden er 3 lijsten opgehangen waarop de deelnemers kunnen zien wie hun medespeler is en wie de tegenstander. Er is geen inschrijfgeld, maar er worden ook geen prijzen uitgekeerd. Het doel van deze toernooien is dan ook alleen om spelers die op dinsdagavond naar de vereniging komen de gelegenheid te bieden om op een gestructureerde manier een aantal partijtjes te spelen, met telkens een andere tegenstander en medespeler. Het toernooi staat open voor alle leden van de vereniging en zal, zoals eerder genoemd, van start gaan op woensdag 23 juli. In de periode van de interne Winter Doubletten Competitie en de door de afdeling georganiseerde Avond Doubletten Competitie zullen er geen Koppeltoernooien plaatsvinden. Als wedstrijdcommissie hopen we op een groot aantal deelnemers op de eerste avond, dus graag tot dan!” Voor dit systeem is voor het eerst gebruik gemaakt van het door de NJBB beschikbaar gestelde computer programma WELP en dat functioneerde uitstekend. Het heeft één nadeel, je kan er niet voor kiezen om maar 1 of 2 wedstrijden te spelen, zoals bij bal in de zak wel, waar alles handmatig wordt ingedeeld. Daarnaast is het ook moeilijk om meer geoefende spelers met en tegen minder geoefende te laten speler. Nogmaals benadrukken wij hieronder het doel van dit koppeltoernooi: “Het doel van deze toernooien is dan ook alleen om spelers die op dinsdagavond naar de vereniging komen de gelegenheid te bieden om op een gestructureerde manier een aantal partijtjes te spelen, met telkens een andere tegenstander en medespeler.”

Door het systeem kan het daarom voorkomen dat twee betere tegen twee mindere spelers komen. Als deze betere er dan op uit zijn om alleen maar voor de winst te gaan en de mindere geen aanwijzingen geven om hun speelpeil te verbeteren dan wordt voorbijgegaan aan het doel van deze toernooien. Ik heb slechts één betere speler gezien die zijn medespeelster en tegenspelers aanwijzingen gaf. Ook het commentaar uit het veld om handmatig een indeling op sterkte te maken raakt kant nog wal. Want wie bepaalt hoe sterk de deelnemers zijn, daarbij komt nog dat slechts een zeer klein groepje van “de sterkere spelers” genegen was om mee te doen. De verhouding “sterk/zwak” gaf daarom niet voldoende inzicht om een handmatige indeling te maken. Al met al heeft een grote groep van de deelnemers zich vermaakt en ondanks dat sommige met grote getallen hadden verloren was de algemene conclusie dat zij het toch leuk gevonden hadden om ook eens gespeeld te kunnen hebben tegen leden uit “het groepje” waar zij anders nooit door in de gelegenheid waren gekomen. Omdat het om een wedstrijd gaat waar niets mee te verdienen valt omdat deze wedstrijden een ander doel hebben worden ook de winnaars niet “gehuldigd”. Met het gemak van het gebruik van het computerprogramma is wel binnen enkele seconden nadat de laatste uitslag is ingevuld te zien hoe de stand is. Opmerkelijk was de opkomst en met 35 deelnemende leden was de wedstrijdcommissie dan ook zeer tevreden. Hierbij het eindresultaat van de deelnemers die alle 3 de wedstrijden gewonnen hebben: 1. Cees Henze 3 gewonnen +33 2. Jan-Maarten Teunissen 3 gewonnen + 28 3. Daar is ie weer……. Leen Roos 3 gewonnen + 25 4. Hieke Brouwer 3 gewonnen + 20 5. Margot van Dongen 3 gewonnen + 18 6. Judith Harlingen 3 gewonnen + 18 7. Jacques van der Meer 3 gewonnen + 14

16

Metertje aug 2013.indd 16

14-08-13 15:15


ZO IS HET GEREGELD

verstandig om even te wachten tot bij die andere partij de werpronde is afgelopen.

Onlang vroeg iemand aan mij , als ik het but uitwerp, hoever moet het dan liggen van een butje uit andere partij en die in de nabijheid worden gespeeld ?.

Laatst kwam ik in gesprek met een speler die mij vertelde dat zij na elke werpronden in een partij op de baan alle gaten dicht maakte en de baan wat vlak maakte met haar voeten. Ik heb haar verteld dat dit niet de bedoeling was om de volgende reden. Na de toss kiest een van de partijen een baan uit of deze is al toegewezen door de wedstrijdleiding. Vervolgens maakt iemand van de equipe die de but gaat uitwerpen een werpcirkel en wist alle werpcirkels in de nabijheid van de te gebruiken werpcirkel uit (artikel 6, alinea 6). Dit is tevens de aanvang van de partij. Er mag nu niets meer aan de baan veranderd worden. In artikel 10 lezen we verder. Het is de spelers verboden een klein obstakel dat zich op het terrein bevindt te verwijderen, te verplaatsen, in de grond te drukken of plat te stampen. De speler die het but gaat uitwerpen, mag de plek onderzoeken waar hij zijn boule wil laten neerkomen (de donnee) door daar ten hoogste drie keer met een van zijn boules op te kloppen. Bovendien mag een speler van de equipe die aan de beurt is, een inslag van een eerder gespeelde boule dichtmaken. Deze speler hield zich niet aan deze regels. Zij riskeerde hiermee dat haar een sanctie werd opgelegd zoals genoemd in artikel 34.

Hiervoor is helaas geen formele regel. Door de reglementencommissie van de NJBB is in het verleden wel de suggestie gedaan om hierbij twee meter aan te houden, naar analogie met de twee meter tussen twee werpcirkels (zie artikel 6, alinea 5 van het Internationaal Spelreglement Petanque). Helaas moet het hierbij een suggestie blijven: de reglementencommissie heeft geoordeeld dat hier geen sprake is van een interpretatiekwestie, en dat zij dus niet de bevoegdheid heeft om hierover een bindende uitspraak te doen. Overigens is in de praktijk niet alleen de afstand van belang: als er een kleine hoek is tussen de richtingen vanuit de werpcirkel naar de beide buts liggen ze haast in elkaars verlengde en bestaat het gevaar dat spelhandelingen in de ene partij de ligging van de boules en de but in de andere partij kunnen verstoren. Ook daarom is het af te raden ”te dicht bij elkaar” te spelen. Let op! Formeel is het dus niet toegestaan om een but dat dicht bij een but uit een andere partij ligt opnieuw uit te werpen. Het is dus

Denkt u ook nog aan het registreren van uw boules in het “registratiesysteem voor boules”. Heel gemakkelijk wanneer u een boule mist. Op de tafel bij de ingang van de hal ligt een losbladig boek waarin u de gegevens van uw boules kunt noteren.

MIJN GROOTMOEDER ZALIGER ZEI ALTIJD:

Wilt u de boules in de (thee)pauze niet op de banen laten liggen?

tegen mij: “liefie”.

Graag meenemen of buiten de banen achterlaten!

Geert

17

Metertje aug 2013.indd 17

14-08-13 15:15


ROOSTER KANTINEDIENST DINSDAGMIDDAG

20 aug. 27 aug. 3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept. 1 okt. 8 okt. 15 okt. 22 okt. 29 okt.

30 aug. 6 sept. 13 sept. 20 sept. 27 sept. 4 okt. 11 okt. 18 okt. 25 okt.

Carla Sinius – Wil Kleijheeg Ineke Kooijmans – Ineke Rugers Bal in de zak Hieke Brouwer – Corrie Watereus Jo Salemans - Jos van Eerdenburg Corrie Meinema - Trees van Paassen Henk Wasserman – Annemarie Manneveld Bal in de zak Joop Driessen – Wim Rolvink Ineke Kooijmans – Ineke Rugers Carla Sinius – Wil Kleijheeg Freek Janssen – Inge Janssen Jo Salemans - Jos van Eerdenburg

ZATERDAGMIDDAG

17 aug. 24 aug. 31 aug. 7 sept. 14 sept. 21 sept. 28 sept. 5 okt. 12 okt. 19 okt. 26 okt.

DINSDAGAVOND

13 aug. 20 aug. 27 aug. 3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept. 1 okt. 8 okt. 15 okt. 22 okt. 29 okt.

Peter Beerbaum Jeanette Klaar Roy Oosthoek Chris van der Sman Wilma Oosterbaan Roel Manger Peter Beerbaum Jeanette Klaar Roy Oosthoek Chris van der Sman Wilma Oosterbaan Roel Manger

18 aug. 25 aug. 1 sep. 8 sep. 15 sep. 22 sep. 29 sept. 6 okt. 13 okt. 20 okt. 27 okt.

Lenie Reinders – Nicolette ten Bosch Aart Andeweg – Cees Munier Jaap van den Ende – Ton Zaat Sjef van Leeuwen – Rob Bijkerk Jan Bos – Gretha Bos Henk van Boetzelaer – Ria Hillebrink Lenie Reinders – Nicolette ten Bosch Sjef van Leeuwen – Rob Bijkerk Jaap van den Ende – Ton Zaat Ria Hillebrink – Cees Munier Jan Bos – Gretha Bos Aad van Loenen – Elly van Loenen Hieke Brouwer – Dora Haaster

Cors van Vliet – Lien van Vliet Aad van Loenen – Elly van Loenen Nannie Toet – Koos Toet Jan Waterreus – Corrie Waterreus Cors van Vliet – Lien van Vliet Bram Brandt – Paula Brandt Nannie Toet – Koos Toet Henny Bult – Ria van Riet Jan Waterreus – Corrie Waterreus Bram Brandt – Paula Brandt Lien van Vliet – Cors van Vliet

De kantinemedewerkers wordt verzocht bij verhindering onderling te ruilen. Hiervan graag aantekening maken op de rooster in de kantine. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Aanmelden bij Cor den Hollander tel: 327 86 74.

VRIJDAGAVOND

16 aug. 23 aug.

Toos Schrama – Henk van Schuppen Zomertoernooi Jeanne Hogendoorn – Anneke van Oudheusden Peter Kloek – Janneke Ament Jan Bos – Gretha Bos Thera Trijssenaar – Ploni Vaandrager Toos Schrama – Henk van Schuppen Margot van Dongen – Pauly Vollmuller Jeanne Hogendoorn – Anneke van Oudheusden Peter Kloek – Janneke Ament Thera Trijssenaar – Ploni Vaandrager

ZONDAGMIDDAG

DONDERDAGMIDDAG

8 aug. 15 aug. 22 aug. 29 aug. 5 sept. 12 sept. 19 sept. 26 sept. 3 okt. 10 okt. 17 okt. 24 okt. 31 okt.

Annet Pronk Wim van Unnik Rob Pont Cees Henze Kees van Workum Jessica Velsink Annet Pronk Wim van Unnik Rob Pont

Kees van Workum Jessica Velsink 18

Metertje aug 2013.indd 18

14-08-13 15:15


Biologisch specialist Meijer “De Twee-Master” Gespecialiseerd in biologisch vers produkten.

www. Meijer-natuurvoeding.nl voor onze aanbiedingen Burg. Sweenslaan 19 • Leidschendam • Tel. 070-3270659

19

Metertje aug 2013.indd 19

14-08-13 15:15


TOERNOOI OVERZICHT GRAND CRU ‘82. (De interne toernooien beginnen om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld op de aankondiging )

Toernooien 2013 Dag Zaterdag Dinsdag Dinsdag Zondag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Woensdag Zondag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Woensdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Zondag

Datum 24 augustus 3 september 10 september 22 september 1 oktober 8 oktober 22 oktober 30 oktober 10 november 5 november 12 november 22 oktober 27 november 3 december 10 december 17 december 22 december

Toernooi Open/intern Zomertoernooi (ATV) Open Bal-in-de-zak Intern** Minitoernooi (triplette) Intern* Doublettekampioenschap Intern Bal-in-de-zak Intern** Minitoernooi (doublette) Intern* Koppeltoernooi Intern* 40+ Midweek, 1e dag Open Herfsttoernooi Open Bal-in-de-zak Intern** Minitoernooi (triplette) Intern* Koppeltoernooi Intern* 40+ Midweek, 2e dag Open Bal-in-de-zak Intern** Minitoernooi (doublette) Intern* Koppeltoernooi Intern Kersttoernooi Intern

Toernooien 2014 Dinsdag 7 januari Dinsdag 14 januari Donderdag 16 januari Zondag 19 januari Dinsdag 21 januari Donderdag 23 januari Dinsdag 28 januari Woensdag 29 januari Zondag 2 februari Donderdag 6 februari Dinsdag 4 februari Dinsdag 11 februari Donderdag 13 februari Dinsdag 25 februari Woensdag 26 februari Donderdag 27 februari Donderdag 6 maart Zondag 9 maart Dinsdag 4 maart Dinsdag 11 maart Zaterdag 15 maart Zondag 30 maart

Bal-in-de-zak Intern** Minitoernooi (triplette) Intern* WDC, Donderdag A, 1e dag Intern WDC, Zondag, 1e dag Intern WDC, Dinsdag, 1e dag Intern WDC, Donderdag B 1e dag Intern WDC, Dinsdag, 2e dag Intern 40+ Midweek, 3e dag Open WDC, Zondag, 2e dag Intern WDC, Donderdag A, 2e dag Intern Bal-in-de-zak Intern** Minitoernooi (doublette) Intern* WDC, Donderdag B 2e dag Intern WDC, Dinsdag, 3e dag Intern 40+ Midweek, 4e dag Open WDC, Donderdag A, 3e dag Intern WDC, Donderdag B, 3e dag Intern WDC, Zondag, 3e dag Intern Bal-in-de-zak Intern** Minitoernooi (triplette) Intern* WDC, Finaledag Intern Voorjaarstoernooi Open

*) de Minitoernooien en koppeltoernooien worden ’s-avonds gespeeld. **) de maandelijkse bal-in-de-zak wordt ’s-middags gespeeld 20

Metertje aug 2013.indd 20

14-08-13 15:15


WEDSTRIJDKALENDER 2013 AFDELING 10 van de N.J.B.B.

(Zie voor de inschrijfdatum en het aanvangstijdstip de aankondigingen van de toernooien op het publicatiebord.) Tevens vindt u deze toernooien via de website van afdeling 10 en van de NJBB tw www.afdeling10.nl en www.njbb.nl

Bij Grand Cru hangen reclameborden van: Consolidated Nederland, Bleiswijk Domburg Sportprijzen, Monster ECS Elija’s Cleaning Service, Alphen aan den Rijn Fitt All Day, Leidschenveen Geelhoed Recycling, Nootdorp Kelder Hazelnoottaarten, Den Haag Vishandel Van der Moolen,(op dinsdag en woensdag Frederiklaan, Leidschendam) Mooijman Verzekeringen, Westeinde, Voorburg Nederlandse Orgel Federatie D. Olsthoorn, Venestraat, Leidschendam Primera, Damlaan, Leidschendam Probike, Leidschendam Pronto, Leidschendam Putman Techn. Inst. Bedrijf, Noordwijk Rullens Tandtechnieker, Voorburg Van Rijs Bloemen, Jumbo Leidsenhage Schouten, bouw- en Aannemersbedrijf, Leidschendam Schuijt, Leidschendam Stielstra en Partners Accountants, Rijswijk en Wassenaar Techno Security Services, Forepark, Leidschenveen Vegro Verpleegartikelen, Lisse Verver Reclame, Noordwijk Vreeburg Slagerij, Voorburg Wen Wah Chinees Spec. Restaurant, Den Haag

Schenkt u eens wat aandacht aan onze sponsors en adverteerders en als u er bent laat dan weten dat u van Grand Cru’82 komt. 21

Metertje aug 2013.indd 21

14-08-13 15:15


ONZE ADVERTEERDERS In het Metertje : Cissy Drogisterij Kadoshop, Prins Frederiklaan 195, Leidschendam Coop Supermarkt, Ursulaland 70-84, Den Haag Autobedrijf Dobbe, Damhouderstraat 19, Leidschendam Van Kan Stomen en Wassen, Prins Frederiklaan 167, Leidschendam Biologisch Specialist Meijer, Burg. Sweenslaan 19, Leidschendam Ming Yeg, Zaagmolenstraat 110, Leidschendam Groente en Fruit Van Rijn, Prins Frederiklaan, Leidschendam RIVA Dierenspeciaalzaak, Winkelcentrum Leidsenhage, Leidschendam AD Schilperoort, Berberis 18a Leidsenhage, Leidschendam Schouten, bouw- en Aannemersbedrijf, De Tol 8, Leidschendam Schuijt, Damlaan 76, Leidschendam Telstar-Media, Boezemweg 21, Pijnacker Bistro Verdusie, Burg. Duijvendijklaan 124, 2262 CH Leidschendam

Het volgende nummer van “Het Metertje� verschijnt 27 september. Kopij inleveren voor 13 september.

22

Metertje aug 2013.indd 22

14-08-13 15:15


METERTJES 2013 Verschijningsdatum 8 november 20 december

kopij inleveren voor: 25 oktober 6 december

• FRUITMANDEN • RAUWKOSTSALADES • PRIMEURS

Prins Frederiklaan 191, Leidschendam. Tel. 070-3273149

23

Metertje aug 2013.indd 23

14-08-13 15:15


Proef

de kwaliteit van

Telstar Media.

Telstar. Een drukker in alle smaken.

Digitaal drukken Het meest gehoorde voordeel van digitaal drukwerk is de korte levertijd door een snelle productiewijze. Maar daar komt de kwaliteit van Telstar Media nog eens bij! Want uw brochure, folder of huisstijl wordt gedrukt met de meest moderne apparatuur op elk gewenst papiersoort; in zwart of in kleur.

De garantie is een prima kwaliteit die zorgt voor een uitstekende weerspiegeling van uw bedrijf! Een andere unieke oplossing van digitaal drukwerk is de mogelijkheid van personalisatie. U geeft uw drukwerk hiermee een persoonlijke tint; naar uw personeel, leveranciers of klanten.

Bezoekadres: Boezemweg 21, 2641 KG Pijnacker. Postadres: Postbus 109, 2640 AC Pijnacker. Tel. 015 3615500. Fax 015 3615518. info@telstar-media.nl. www.telstar-media.nl

24

Volg ons op twitter @TelstarMedia

Metertje aug 2013.indd 24

14-08-13 15:15

Metertje no. 5 (2013)  

Clubblad van Jeu de Boulesvereniging Grand Cru '82

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you