Page 1

33e Jaargang 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

maart Nummer

2


Jeu de Boules Vereniging Grand Cru ’82 te Leidschendam Boulodrome: Speeltijden: Fluitpolderplein 1b - 2262 ED Leidschendam dinsdag 13.00 - 17.00; 19.15 - 22.30 uur tel. 070 - 317 62 68 donderdag 13.00 - 17.00 uur vrijdag 19.15 - 22.30 uur Correspondentie-adres: zaterdag 13.00 - 17.00 uur Postbus 1053 - 2260 BB Leidschendam zondag 13.00 - 17.00 uur Bank: ING bank rek. 526 49 89 t.n.v. JBV Grand Cru ’82 te Leidschendam Ereleden: Bestuur:

E-mail: info@grandcru82.nl Wedstr.cie: wedstrijdcommissie@grandcru82.nl Website: www.grandcru82.nl Informatienummer: 070-7536732

Ida en Aad de Jong, Ria en Arie Balkenende en Frans van Egmond.

Jaap-Jan de Vries, voorzitter Jacques van der Meer, secretaris Nicolette ten Bosch, verhuur en promotie Dody Henze, penningmeester René van Donk, wedstrijdsecretaris Cees Henze, kantinecommissie

Wedstrijdcommissie: Henny Bult René van Donk Julia Henze Chris van der Sman Wim van Unnik

070 - 387 62 34 070 - 757 70 80 070 - 444 25 34 06 - 31949400 070 - 320 33 39

Technische Commissie: Julia Henze Dody Henze Koos Toet Henk van Schuppen

070 - 444 25 34 070 - 327 14 72 070 - 387 51 66 070 - 327 21 86

Ziekencontacten: Janine Marseille Corrie Meinema Rita den Hartog Ton Reedijk

070 - 320 46 85 070 - 327 50 44 070 - 327 62 44 070 - 320 30 87

070 - 327 06 60 070 - 327 28 35 070 - 327 78 47 070 - 327 14 72 070 - 757 70 80 070 - 327 14 72

Schoonmaakdienst: Coördinator: Cock v.d. Ham

070 - 385 57 63

Kantinecommissie: Jan Bos Kees Duivenvoorden Cees Henze Wilma Oosterbaan Jan Verboom

070 - 785 47 20 070 - 383 49 66 070 - 327 14 72 070 - 336 02 44 070 - 387 05 53

Rooster kantinedienst: Cees Henze

070 - 327 14 72

Webmaster: Peter Seilberger

ps7@live.nl

Redactie: E-mail: r edactie@grandcru82.nl Dody Henze Druk: Telstar Media, Pijnacker www.telstar-media.nl

015 - 361 55 00


HET METERTJE

Orgaan van Jeu de Boules vereniging Grand Cru ‘82 te Leidschendam 33e jaargang no.2 maart 2014 besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart; 2. een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld. 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Hierbij het tweede metertje van het jaar 2014. De redactie staat open voor inzending van leuke stukjes, ook al hebben deze niets met boulen te maken. Heeft u iets waarvan u denkt dat het anderen zal interesseren stuur het dan op naar info@grandcru82.nl. Een reisverslag, een sportgebeuren of deelname aan een toernooi, het is allemaal welkom. De redactie behoudt zich wel het recht voor om kritisch om te gaan met de plaatsing ervan.

VAN HET BESTUUR Agenda algemene vergadering op maandag 17 maart 2014 1 Opening 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Vaststellen agenda 4 Verslag van de Algemene Vergadering van 18 maart 2013 5 Jaarverslag 2013 6 Financieel verslag a. Jaarrekening 2013 b. Balans c. Verslag kascommissie 7 Begroting 2014 8 Vaststellen contributie 2015 9 Verkiezing bestuursleden 10 Verkiezing leden kascommissie 11 Rondvraag 12 Sluiting

LIDMAATSCHAP Deze tekst dient wettelijk altijd vermeld te worden, zowel in het “orgaan” van de vereniging als op de homepage van de website. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende: 4. Het lidmaatschap eindigt door: a. opzegging door het lid; b. het overlijden van het lid; c. royement door de vereniging; d. opzegging door de vereniging. 5. a. Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden; b. Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat: 1. een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voorzover het

Toelichting: Agendapunten 4, 5, 6, en 7 Het verslag van de algemene vergadering, het jaarverslag, het financieel verslag, begroting, en het verslag van de kascommissie zullen worden bijgevoegd. Agendapunt 8: Het bestuur stelt voor om het in 2008 ingevoerde beleid met betrekking tot de jaarlijkse aanpassing van de contributie in 2015 voort te zetten: 3


over de buitenopslag. Vanuit GrandCru zijn er voorstellen en een programma van eisen bij de gemeente neergelegd. De gemeente had nog geen voorstellen gemaakt en was content met de inbreng van Grand Cru. Over ca. 1 maand is de vervolg afspraak. Mogelijk is er dan een aannemer bekend en kan een plaats bepaald worden.

- een jaarlijkse verhoging waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer. - indien de NJBB besluit in het komende jaar de C en de W licenties te verhogen, wordt deze verhoging direct aan de leden door berekend. Agendapunt 9: Volgens de rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend de bestuursleden Jaap-Jan de Vries en Rene van Donk. Beide bestuursleden zijn herkiesbaar. De voorzitter Jaap-Jan de Vries dient in functie herkozen te worden. Tot één dag voor de Algemene Vergadering kunnen medekandidaten worden voorgedragen op een wijze zoals is bepaald in artikel 10, 2e lid, van de statuten van onze vereniging. U wordt verzocht de voordracht in te dienen bij de secretaris Karpaten 7, 2264 MD Leidschendam. Agendapunt 10: Kees van Duivenvoorden en Jan Schuller vormden het afgelopen jaar de kascommissie. Kees Tap is reserve lid. Kees van Duivenvoorden is aftredend. Er dient een nieuw reserve lid te worden gekozen. Nieuwe leden van de kascommissie moeten voldoende kennis van de materie hebben om de financiële situatie en de gang van zaken te kunnen beoordelen.

Gezamenlijk overleg TC en WC Er heeft, onder leiding van de voorzitter, een overleg plaatsgevonden met de TC en de WC. Het is door beide commissies als zeer prettig ervaren. Zij zeggen veel geleerd te hebben over de betrokkenheid en verantwoordelijkheden van de beide commissies. De wens is uitgesproken om dit een tot twee maal per jaar te herhalen. De voorzitter hoeft hier niet persé meer bij aanwezig te zijn. Het bestuur is in beide commissies vertegenwoordigd. Schoonmaakdienst Het bestuur is ermee akkoord gegaan dat Wim Paans de schoonmaakdienst gaat leiden. Cock van der Ham blijft gewoon doen wat hij altijd heeft gedaan, alleen de coördinatie is in handen van Wim Paans. Volgende bestuursvergadering De volgende vergaderingen van het bestuur zijn vastgesteld op maandagen 14 april, 12 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 2014.

Uit de bestuursvergaderingen van februari en maart 2014 De verslagen van de vorige vergaderingen worden goedgekeurd. Het financieel overzicht 2013 geeft een positief resultaat aan. In de maand januari wordt er nog geen overzicht verstrekt omdat er te weinig te melden is. Contributies zijn nog niet binnen en de boekingen zijn in verband met de jaarrekening ook nog niet bijgewerkt. Het financieel overzicht t/m februari is in de maart vergadering aan de orde geweest. Opmerkelijk hierin is de opbrengst van de kantine. Door de vele verhuren in januari en februari geeft de kantineopbrengst een kwart aan van de begroting voor 2014. Buitenopslag Jaap-Jan de Vries en Jacques van der Meer hebben met de gemeente contact gehad

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE EN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE Technische Commissie en Wedstrijdcommissie. Voor het voorjaarstoernooi op 30 maart is een externe scheidsrechter aangevraagd bij de afdeling. Grand Cru beschikt over twee scheidsrechters die beiden niet aanwezig zijn op 30 maart. In 2015 gaat de NJBB weer cursussen geven. Het zou prettig zijn als er leden zijn die dan die cursus zouden willen volgen. De kosten zijn voor rekening van de vereniging. De wedstrijdleiding zal worden gedaan door Dody Henze. 4


Let wel: het bij je hebben van een fleecejack of het dragen van slechts een fleece bodywarmer betekent niet dat je in clubkleding meedoet aan het toernooi. Bij twijfel zullen er geen punten toegekend worden. In de vergadering van 17 februari is uitgebreid het sportbeleidsplan aan de orde geweest. Op 24 april volgt een bespreking in een kleinere groep speciaal over het sportbeleidsplan. Hierbij zijn meegenomen enkele plannen van andere verenigingen. Hieruit is gebleken dat andere vereniging veel verder gaan met eisen voor wedstrijdspelers dan de simpele ranglijst die wij hanteren, zoals de verplichting tot trainen en/of deelname aan externe toernooien. Tevens wordt in het plan, op verzoek van het bestuur, een aantal punten meegenomen om erin te verwerken. Omdat de TC op dit moment sterk onderbezet is, zijn op deze vergadering een diverse namen voorgelegd van leden die in aanmerking komen deel te nemen in de TC. Er is vooral gezocht naar leden die veel aanwezig zijn op de recreatieve middagen. De wedstrijdspelers zijn in de TC voldoende vertegenwoordigd. Henk van Schuppen zal als eerste Carla Sinius en Mart Roozenburg benaderen. Carla heeft inmiddels toegezegd en Mart zal eerst een vergadering bijwonen voordat het tot een definitieve beslissing overgaat. Volgende vergadering is op donderdag 10 april.

Zowel in de Technische Commissie als de Wedstrijdcommissie is gesproken over een andere vorm van het “koppeltoernooi”. Aan de voorstellen is nog geen uitvoering gegeven. Verwacht wordt dat ook de wedstrijdcommissie in de volgende vergadering met een voorstel komt. Het voorstel voor de komende in- en externe toernooien zomer 2014 is besproken en akkoord. Elders in het Metertje treft u deze aan. De wedstrijdcommissie vergadert weer nadat het metertje bij de drukker is aangeboden. De vergaderingen van de Technische Commissie worden over het algemeen met een dictafoon opgenomen zodat de secretaris zich mede in kan zetten op de te bespreken agendapunten en zich niet hoeft in te zetten om het besprokene op papier te zetten Bij uitwerking van de notulen bleek dat op de vergadering van 9 december de dictafoon dienst heeft geweigerd, waardoor er uit het geheugen geput moest worden, waardoor de notulen minder omvangrijk waren dan wij oorspronkelijk gewend zijn. In een eerdere vergadering van de TC is een voorstel aangenomen om, bij interne kampioenschappen, de teams die gezamenlijk het hoogste aantal ranglijstpunten heeft te plaatsen bij de loting. Dit betekent dat teams die op papier het sterkst zijn elkaar in de eerste ronden niet tegen kunnen komen. De Winter Doublette Competitie valt niet onder deze regeling omdat het hier gaat om de kampioen van een Competitie en niet om een Clubkampioenschap. Het tireerkampioenschap valt hier ook niet onder omdat dit geen kampioenschap is met directe eliminatie. De regeling wordt voor het eerst ingevoerd op 31 mei bij het tête à tête kampioenschap. De TC heeft op zich genomen een schema bij te houden over het dragen van clubkleding bij toernooien waarvoor de vereniging de inschrijfgelden betaalt. Bij een steekproefcontrole is duidelijk de registratie niet zomaar kan uitgaan dat dit ook zo gebeurt. Er wordt nog steeds niet voldaan aan de oproep om clubkleding te dragen op de door de vereniging betaalde deelname.

Opgave NC 2014 en AC 2014 In het team van Frans Brocken is een deelnemer vervangen. Achteraf bleek de opgegeven deelnemer alle data niet te kunnen spelen! De nieuwe deelnemer is in onderstaand overzicht verwerkt. Het aantal ranglijstpunten in het team komt hierdoor op 3 te staan. Omdat alles al klaar is bij de afdeling en de teamnummers zijn doorgegeven zal het team niet geplaatst worden als team 3 maar gewoon team 4 blijven. Er hebben zich 8 teams opgegeven voor de NC en AC 2014. Deze teams zijn door de TC ingedeeld.

5


n

Woningtextiel n Slaapcomfort n Bedmode n Zonwering n Projectstoffering

Damlaan 76 Leidschendam Tel.: 070 - 320 14 00

l DOBBE NISSAN l

A U T O B E D R I J F

DOBBE B.V.

Damhouderstraat 19 - 2266 AS Leidschendam Tel. 070 - 317.01.70 www.nissandobbe.nl info@nissandobbe.nl Verkoop nieuwe en gebruikte automobielen - APK keuringen l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN 6


1 juni, JBV Nederlek, Tiendweg West 15A, 2941 EP Lekkerkerk

Gebruik is gemaakt van het “Ranglijstreglement van J.B.V. Grand Cru ’82” Indeling Nationale Competitie

Data AC: 27 april, 18 mei en 1 juni. Locaties zijn nog niet bekend.

Team Namen Ranglijst Klasse 1 Jacques v.drMeer, 43 Hoofdklasse Wim van Unnik, Jaap-Jan de Vries 2 Cees Henze, 36 1e klasse Julia Henze, Chris van der Sman 3 Leen Roos, 32 1e klasse Lien van Vliet, Cors van Vliet

VAN DE KANTINECOMMISSIE 50 Euro biljetten Nogmaals dit bericht omdat sommige leden het nog steeds niet gelezen hebben. Het gebeurt nog wel eens dat aan het begin van de dag betaald wordt met een biljet van 50 Euro. In de kantinekas zit slecht 100 Euro wisselgeld. Dit betekent dat het heel moeilijk is om terug te geven van 50 Euro. Er blijven dan slechts muntstukken over om te wisselen. Wilt u eraan denken om te betalen met biljetten van kleinere omvang. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Indeling Afdelingscompetitie Team Namen Ranglijst Klasse 1 Henk van Schuppen, 11 1e klasse Toos Schrama, Henny Bult 2 Cees Vergunst, 6 1e klasse Betty Vergunst, Nicolette ten Bosch 3 Nannie Toet, 2 2e klasse Koos Toet, Carla Sinius 4 Frans Brocken, 0 2e klasse Coen Steenbergen, Agaath Hanning 5 Jan Bos, 0 2e klasse Gretha Bos, Thea Meijer

Barmedewerkers Als u weet wanneer u op vakantie gaat wilt u dit dan direct per e-mail of als u geen e-mail heeft mondeling doorgeven aan Cees Henze. ceeshenze@flatnet.nl Hij kan hier dan rekening mee houden bij het maken van het nieuwe schema. Dringend verzoek om op de gewone speeldagen de kassa te gebruiken bij het verstrekken van de drankjes. Dit voorkomt fouten bij het rekenen.

Data NC: 13 april, 27 april, 18 mei en 1 juni.

PROMOTIE Zoals al is aangegeven bij het financieel overzicht heeft promotie in de maanden januari en februari op volle toeren gedraaid. Op de dag dat iemand kwam voor een bijeenkomst in mei a.s. kwam zij op ht idee om de verjaardag van haar man bij Grand Cru te houden. Dit was dan wel binnen 14 dagen en voor 40 personen, met rijsttafel. Nicolette heeft alles in recordtempo in orde gemaakt en de verjaardag kon gevoerd worden. Er staan voor de komende maanden nog enkele verhuren op het programma.

Locaties Hoofdklasse: 13 april, ’t Zwijntje, Schoonbroekerweg 5, 7323 AN Apeldoorn 27 april, Boules de Boeuf, Macharenweg 20 5346 JM Oss 18 mei, P.U.K. van de Aartweg 31, 2026 ZM Haarlem 1 juni, JBC Plop, Portlaan 3, 5404 NM Uden Locaties 1e klasse NC 13 april, JBC Vlaardingen, Watersportweg 7, 3138 HD Vlaardingen 27 april, JBV Petangeske, Beukenlaan 16 a, 2624 AE Bergen op Zoom 18 mei, ABA, Lupinepad 1, 2285 LL Rijswijk

Verzoek aan de leden om, wanneer zij voor een eigen klein groepje een of meer7


Twee etages vol dierplezier gespecialiseerd in verkoop van dier voeding met de hoogste en beste kwaliteitseisen, een groot assortiment in dierbenodigdheden en een zeer ruim assortiment vissen en aquaria en alles wat er bij komt kijken. Thuisbezorgservice voor Leidschendam en Voorburg, vanaf € 25.00 is het gratis anders vragen wij een kleine bijdrage.

Biologisch specialist Meijer “De Twee-Master” Gespecialiseerd in biologisch vers produkten.

www. Meijer-natuurvoeding.nl voor onze aanbiedingen Burg. Sweenslaan 19 • Leidschendam • Tel. 070-3270659

Dinsdag t/m zondag geopend van 12.00 - 22.00 uur.

CHINEES - INDISCH - RESTAURANT

MING YEG

Ook voor het afhalen van diners.

Zaagmolenstraat 110

(hoek Damlaan - Zaagmolenstraat)

Ruime parkeergelegenheid.

2265 WV Leidschendam Tel. 070 - 3275321

8


lijst. Reglementair behoudt hij de reeds “verdiende” ranglijstpunten. Welkom terug Peter.

dere banen willen hebben dit uitsluitend te bespreken met Nicolette ten Bosch en niet met andere commissieleden. Dit voorkomt dubbele boekingen, waardoor teleurstelling kunnen ontstaan. Alleen verhuren (hoe klein ook) die besproken zijn met Nicolette zijn bindend.

Verhuisd Ria de Mos Nieuw adres: Populierendreef Voorburg

KOSTEN BIJ VERHUUR Zoals alles duurder wordt zijn op de laatste vergadering van het bestuur ook de verhogingen van de “verhuur” prijzen besproken. Een greep hieruit: Tot 5 personen (introducés) € 3,50 p/p Consumpties: tegen kantineprijzen en directe betaling

MEDEDELINGEN UIT HET INFORMATIEBULLETIN VAN DE NJBB In het informatiebulletin van februari stonden de volgende interessante onderwerpen. Werving Bondsbestuursleden Het Bondsbestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het aantal portefeuilles, en daarmee het aantal benodigde bestuursleden, wordt uitgebreid. Het huidige bestuur is op zoek naar personen met affiniteit met de volgende beleidsgebieden: - Organisatieveranderingen en/of verandermanagement - Marketing en communicatie - Verenigingsondersteuning Heeft u, of kent u een persoon met, bestuurlijke competenties en affiniteit met de genoemde beleidsgebieden? Maak dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar bij het bondsbureau via info@njbb.nl Graag een motivatie en cv meesturen.

Van 5 tot 12 personen € 5,-- p/p Consumpties tegen verhuurprijzen op turflijst Van 12 personen tot 40 personen € 7,50 p/p altijd inkl. begeleiding Consumpties tegen verhuurprijzen op turflijst Boven de 40 personen wordt niet meer per persoon gerekend maar is altijd een maximum van € 300,-- per verhuur verschuldigd. Grote verandering hierin is dat leden die op een speelmiddag met een groepje van meer dan 5 personen komen boulen de consumpties niet meer tegen kantineprijzen kunnen krijgen, maar tegen verhuurprijzen. Leden betalen contributie en hebben dan recht op lagere prijzen, niet leden betalen daarom bij een verhuur gewoon de verhuurprijzen.

Prijzengeld kampioenschappen NC en NK’s De NJBB heeft geldprijzen bij de NC en NK’s ingevoerd, omdat zich daar destijds een sponsor voor heeft opgeworpen. De sponsor heeft mede bepaald welke kampioenschappen hiervoor in aanmerking kwamen. De sponsor is inmiddels niet meer verbonden aan de NJBB waardoor de prijzen (bonnen) niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast wordt er binnen de huidige verdeling alleen prijzengeld verstrekt aan de nummers 1 van een kampioenschap en geldt voor sommige kampioenschappen helemaal geen geldprijs. In overleg met de toernooicommissie heeft het bondsbestuur besloten om in 2014 voor geen enkel kampioenschap prijzengeld uit te keren en in 2014 een nieuw voorstel uit te werken dat uniform is voor alle kampioenschappen.

Verdere prijzen zijn te verkrijgen bij Nicolette ten Bosch. LEDENADMINISTRATIE Nieuwe leden In principe geen nieuw lid maar wéér lid. Peter Dijkstra kon het boulen toch niet missen en heeft zich per 1 februari weer aangemeld als lid. Het eerst daaropvolgende minitoernooi zette hij om in winst + 2 punten voor de rang9


Aanvraag bondsspelden De huidige procedure met betrekking tot het toekennen van “versierselen” is aangepast. Alle aanvragen worden beoordeeld door het bondsbestuur. Na één jaar ervaring volgt evaluatie. De procedure voor het toekennen van een onderscheiding is: Ø brons voor verenigingsleden (aanvraag door de vereniging via afdelingsbestuur), Ø zilver voor leden die landelijke hebben gewerkt, in commissies en / of afdelingen. (aanvraag door commissie of afdelingsbestuur of bondsbestuur) Ø goud voor de uitzonderlijke inzet / verdiensten. (aanvraag door iedereen mogelijk)

Scheidsrechterskaarten Op de eerste speeldag van de NC (13 april) worden scheidsrechterskaarten ingevoerd. Het gaat hierbij om de uitvoering van hetgeen staat geregeld in artikel 34 van het ISP (sancties), en ook nu al wordt toegepast. 1 officiele waarschuwing. 2 ongeldigverklaring van de geworpen of een te werpen boule 3 ongeldigverklaring van de geworpen of een te werpen boule, en de daaropvolgende boule 4 uitsluiting van de schuldige speler gedurende de rest van de partij 5 diskwalificatie van de equipe die de fout maakt en 6 diskwalificatie van beide equipes indien zij elkaars foutieve gedrag door de vingers zien

Criteria: Brons wordt toegekend aan een verenigingslid die zich heeft onderscheiden door het leveren van een prestatie of prestaties die voor het functioneren van de vereniging van onmisbare waarde waren. Een lange staat van dienst op zichzelf is dat niet. Bij de aanvraag geeft de vereniging in een uitgebreide beschrijving waarin dit lid zich heeft onderscheiden van de andere leden. Zilver wordt toegekend aan een lid van de commissie of afdeling die zich heeft onderscheiden door het leveren van een prestatie of prestaties die voor het functioneren van de commissie, afdeling of bond van onmisbare waarde waren. (Een lange staat van dienst op zichzelf is dat niet.) Bij de aanvraag behoort een uitgebreide beschrijving waaruit blijkt op welke wijze deze persoon zich heeft onderscheiden van de anderen. Goud wordt toegekend aan een persoon die aan de bond (of een bondsorgaan) of aan het functioneren van de bond een bijdrage heeft geleverd die wezenlijk was voor het bestaan of functioneren van de bond.

Bij waarschuwing 1 gele kaart Bij 2 en 3 een oranje kaart Bij 4, 5 en 6 een rode kaart De scheidsrechterskaarten worden ingevoerd op alle Cat 1 en Cat 2 toernooien vanaf april 2014. Noot Grand Cru: Argument is: beter te communiceren (voor iedereen zichtbaar). Zichtbaar voor iemand die op baan 40 speelt als iemand op baan 1 een kaart krijgt??? Is dit serieus of een 1 april grap? De tijd zal het leren! Portefeuilleverdeling bondsbestuur De portefeuilleverdeling van het bestuur is per 17 november 2013 als volgt vastgesteld: Sjoerd Pieterse Voorzitter Pijler bondsorganisatie * Bondsbureau & Huisvesting Reglementencommissie Tuchtcollege Afdeling 01, 02, 06 Ton Roos Secretaris Pijler verenigingsondersteuning * Communicatie Opleidingszaken Redactie petanQue Afdeling 07, 09 Hetty Tindemans Penningmeester Pijler promotie * Sponsoring Afdeling 05, 14, 16 Henk van Rekum Algemeen bestuurslid

Boete administratieve verzuimen Het tuchtcollege heeft de administratieve verzuimen met de daarbij behorende boetes voor 2014 vastgesteld op: § € 50,- per persoon ingeval van ongeoorloofde afwezigheid; § € 50,- per persoon ingeval een equipe geen uniforme kleding draagt voor zover dit krachtens de reglementen verplicht is.

10


is gedotterd en ook nog gevallen is waarbij hij zijn hoofd heeft bezeerd. Hij was zeer optimistisch dat het zo goed gaat. Nanny en Koos Toet hadden het zwaar te verduren. Nanny kreeg een longontsteking waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk was en ook Koos kreeg een tijdje daarna longontsteking. Ze zij allebei opgeknapt, hoewel Nanny nog erg gauw vermoeid is. Mary van der Sluis is gelukkig weer beter na haar rugblessure. Hoewel, af en toe speelt het nog wel op en heeft ze last van haar rug. Zij wil graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, attenties, bezoekjes en goede wensen, dat heeft haar goed gedaan. Ook bedankt zij de schoonmaakploeg waar zij nu helaas voor moest bedanken en waar zij met plezier lange tijd mee gewerkt heeft. Dit is de stand op 27 februari 2014. Wij wensen alle zieken en herstellenden van harte beterschap en zo mogelijk een spoedig herstel. Wanneer u ziek bent en enige aandacht van de club op prijs stelt, bel ons dan. Janine Marseille tel. 3204685 Corrie Meinema tel. 3275044 Rita den Hartog tel. 3276244 Ton Reedijk tel. 3203087

Pijler competitie Jeugd en aangepaste sporten Afdeling 10, 11, 13 Frans Krol Algemeen bestuurslid Afdeling 03, 04

NIEUWKOMERS OPGELET Wanneer u pas lid bent geworden van onze vereniging kan het gebeuren dat u niet direct wordt uitgenodigd mee te spelen. Het is echter niet de bedoeling dat er nieuwe leden “aan de kant” blijven staan. Het beste kunt u er voor zorgen dat u bij de opening om 13.00 uur aanwezig bent omdat zich dan teams vormen. Mocht het niet lukken u aan te sluiten bij een team, neem dan contact op met het bestuurslid dat die speelmiddag dienst heeft. Hij/zij zal u dan op weg kunnen helpen naar een al spelend team om u op te nemen voor die speelmiddag. Na een paar maanden wordt er van u verwacht zelf initiatief te nemen door naar een spelend team te stappen en te vragen of u mee kunt spelen. ZIEKENCONTACTEN Ziekencontacten februari 2014 Kees Bontje is aardig opgeknapt. Zijn longproblemen zijn na een aantal bestralingen geheel opgelost. Hij moet nu nog wat aansterken. We zullen hem binnen korte tijd weer op de baan zien om een balletje te gooien. Gretha Bos heeft al enige tijd weer last van astmatische bronchitis. Het gaat redelijk met haar maar zij wil nog even wachten met boulen. Als het weer wat beter wordt wil zij graag buiten spelen omdat het daar fris is en niet zo stoffig als in het boulodrome. Beb Groen kreeg deze week hevige buikpijn. Zij werd met spoed opgenomen in Bronovo en geopereerd aan darmproblemen. Het is zeer recent, hoe het nu met haar gaat weet ik nog niet. Jan Olijhoek was deze week even op de club. Hij maakt het goed nadat hij tweemaal

Wilt u de boules in de (thee)pauze niet op de banen laten liggen? Graag meenemen of buiten de banen achterlaten! Denkt u ook nog aan het registreren van uw boules in het “registratiesysteem voor boules”. Heel gemakkelijk wanneer u een boule mist. Op de tafel bij de ingang van de hal ligt een losbladig boek waarin u de gegevens van uw boules kunt noteren. Bal-in-de-zak Bal in de zak 4 februari Het was voor februari goed weer en niet koud. Toch had niemand zin om buiten te spelen en dat hoeft natuurlijk ook niet. In

11


WEDSTRIJDVERSLAGEN Midweek 29 januari 2014

april gaan we weer naar buiten als het niet regent. We hadden bij deze bal-in-de-zak 57 deelnemers. Achter de bar Inge en Freek Jansen, die voor de inwendige mens zorgden, aan de tafel voor de scores, die, zowel door de winnaars als door de verliezers worden doorgegeven, Dini Lange en Sjef van Leeuwen en ik, Janine Marseille, zorgden voor de wedstrijdleiding.

Na een “winterstop” van twee maanden werd op 29 januari de 3e midweek van seizoen 2013/2014 gehouden. Het aantal deelnemers haalt het nog steeds niet bij vorige seizoenen. Maar was wel beter dan eind 2013. Met 20 teams waren wij al heel blij. Achter de bar stonden vandaag Lien van Vliet, Jacques van der Meer (die ook weer de taak van scheidsrechter op zich nam) en Cees Henze. Bij het noemen van de naam van Cees en de mededeling dat de deelnemers hem dus niet op het veld zouden tegenkomen ging er een luid gejuich op. De wedstrijdleiding was weer handen van ondergetekende, nadat de vorige twee midweken waren overgenomen door Jacques van der Meer, die het uitstekend heeft gedaan. Bij 20 deelnemers werden twee poules gemaakt van 10 teams, Iedere poule werd voorzien van 3 prijzen. De prijzen hadden als thema “borreltijd” en waren gekocht en ingepakt met behulp van de familie Roozenburg. Alles zag er gelikt uit en er waren deelnemers die zelfs foto’s namen van de prijzentafel. Om 10.30 uur gingen de wedstrijden van start. In de eerste twee rondes waren er steeds 2 partijen die heel erg uitliepen. Waardoor pas na de lunch iedereen aan de derde partij kon beginnen. Aan het eind van de 4e partij werden al potentiële winnaars zichtbaar. Het team van Jos Bos was op dat moment nog het enige teams dat alle partijen al gewonnen had. Winnen van de laatste partij gaf een zekerheid van de 1e prijs. Hoewel het saldo erg laag was geldt bij dit systeem het aantal gewonnen partijen ook en met winst waren zij de enige met 5 partijen. Hun laatste partij moesten zij spelen tegen team Roozenburg. Bij winst van Roozenburg zouden zij kans hebben op een prijs, bij hoge winst zelfs (op saldo) de eerste prijs. Een soort broedermoord dus. Heel lang zag het ernaar uit dat Roozenburg met een stand van 13-2 de winst binnen zou halen en daarmee gelijk zou eindigen als het team van Nijs, met evenveel gewonnen partijen

De uitslagen: 3 gewonnen wedstrijden: Jacques van der Meer + 26 punten Jan Bos + 24 punten Wim Rolvink + 21 punten 2 gewonnen wedstrijden: Trees van Paassen + 14 punten Ineke Kooijmans + 11 punten 1 gewonnen wedstrijd: Els d’Ancona + 07 punten 0 gewonnen wedstrijden: Rob Bijkerk -- 11 punten Na iedereen bedankt te hebben voor haar of zijn medewerking konden we na een plezierige middag, tevreden huiswaarts keren. Janine Marseille Ladderstand Bal in de Zak na de 2e speeldag 1. Gien Molenaar 10 punten Jacques van der Meer 10 punten 3. Rob Bijkerk 9 punten Jan Bos 9 punten 5. Joop Driessen 8 punten Wim Rolvink 8 punten 7. Erik Voogd 7 punten Ruud Dittmar 7 punten 9. Rob van der Knaap 6 punten Jeanne Hogendoorn 6 punten Emiel Oosthoek 6 punten 12. Gretha Bos 5 punten 13. Peter Kam 4 punten Corrie Meinema 4 punten 15. Margot van Dongen 3 punten

12


Meijer kon de partij niet omzetten in winst waardoor team De Jong de prijs binnenhaalde.

en evenveel saldopunten. Mocht zoiets voorkomen heb ik geleerd dat dan naar de eventueel onderlinge partij gekeken wordt, maar de teams hadden niet tegen elkaar gespeeld. Dan wordt gekeken naar het verloop van de wedstrijden, welk team vanaf partij 1 met het hoogste saldo heeft gewonnen. Dat zou dan al bekeken zijn bij de eerste partij, want die had Roozenburg met 13-10 gewonnen en Nijs met 13-12. Dus bij winst van Roozenburg met 13-2 zouden dit team op basis van het voren beschreven de 1e prijs binnenhalen. Team Bos, die bij winst ook de eerste prijs zou krijgen vocht bij een achterstand van 2-12 terug als een leeuw en maakte nog 4 punten. Dat bleef de eindstand. Winst voor Roozenburg met 13-6. Hiermee ging de eerste prijs naar team Nijs, tweede werd Roozenburg en derde team Bos. In de andere poule was het na de 4e partij nog niet bekeken. Team Hoos was op dat moment het enige team met 4 gewonnen wedstrijden. Verder waren er meerdere teams met drie gewonnen zo ook team De Bruin. De vijfde partij troffen deze twee teams elkaar. Uiteraard was team De Bruin gebrand op de overwinning. Met een ruime winst zou het team op saldopunten team Hoos verslaan. Team Henneveld had op dat moment ook drie wedstrijden gewonnen. Hun saldo was na de vierde partij slecht +5, dus alleen een winst van 13-0 zou hen de mogelijkheid geboden worden om in de prijzen te vallen. Hun 4e winstpartij werd met 13-7 gewonnen waardoor het saldo op +11 kwam. Helaas te weinig om in de prijzen te vallen. De strijd tussen Hoos en De Bruin barste los. Hoos moest helaas het onderspit delven tegen De Bruin en wel met een verlies van 3-13, waardoor het saldo van De Bruin het saldo van Hoos oversteeg. Team De Jong (wij hebben de naam maar zo gehouden, ondanks dat de Jong er niet bij kon zijn) die ook kans had op een prijs bij winst moest de laatste partij spelen tegen team Meijer. Als team Meijer met 13-7 zou winnen zou de derde prijs voor Meijer zijn.

Uitslagen: Poule A 1e Hans de Bruin, Frank van de Burg, Tiny Bak Folatre 4 +26 2e Piet Hoos, C. Kwakernaat, Jan Langerak Vlaardingen 4 +24 3e J. Hoogenes, Koos Buijzerd, Jaap Broer Mix 4 +20 Poule B 1e Richard Nijs, Cees Hoogerheide, Piet Kooijman Mix 4 +22 2e Mart en Elly Roozenburg, Rita den Hartog Grand Cru 4 +19 3e Jan Bos, Dirk Mourits, Cinta Wortel Grand Cru 4 +3 Midweek 26 februari 2014 Op 26 februari werd weer de laatste midweek van seizoen 2013-2014 gespeeld. In trend van 2013 en 2014 waren er 18 deelnemers, 29 januari was een uitschieter met 20 teams. Bij de opening werd nog even gerefereerd aan een verzoek van diverse verenigingen om erover na te denken bepaalde deelnemers te “weigeren” op door hen zo genoemde “toch zo gezellige midweek”, die door deze deelnemers een heel andere sfeer kreeg. Wij hebben daar gehoor aan gegeven door de midweek voortaan alleen voor 40+ deelnemers te organiseren. Het is daarom heel jammer te moeten constateren dat na deze maatregel, precies die twee verenigingen weg zijn gebleven die hierom gevraagd hebben. Voor de een nu weer om een andere reden omdat 5 partijen teveel zou zijn. Van de andere vereniging is geen reactie gekomen. Helaas. De indeling was een poule van 8 teams en een van 10 teams. In de poule van 8 werden die teams ingedeeld die alle voorgaande midweken niets gewonnen hadden aangevuld met één team dat een keer een derde prijs had gewonnen. In elke poule waren 4 prijzen te verdelen en om het voor de grote verliezers wat zachter 13


2. A. Harteveld, J. Bennink, C. Sikkens DGW 3 + 14 3. J. Donders, E. v.d. Woerd, L. Hooijmans B.Stier 3+3 4. J. Bos, C.Wortel, J. Wortel Gr.Cru 3–0

te maken werden in de kleine poule ook nog een poedelprijzen uitgedeeld. Het was ook de midweek van de hele lange wedstrijden. Het is nog niet gebeurd dat wij pas om 18:20 uur de accommodatie konden sluiten. En juist waren het die wedstrijden die zo lang duurde die ook nog van belang waren voor de rangschikking. In de kleine poule was de grote verliezer het team van T. Ermerins. Met een hele blije glimlach kwam hij zijn winst van de eerste partij melden en vroeg mij deze te noteren met een ster!! Hieraan heb ik natuurlijk met plezier voldaan. Eigenlijk had hij niet om de ster moeten vragen want de volgende vier partijen werden verliespartijen en goed voor een poedelprijs met 4 verliespartijen en -29 punten. Als vaste barmedewerkers werden Jeanette Klaar, Lien van Vliet, Jacques van der Meer en vliegende keep Cees Henze, bedankt met een Kelder taart. Daarnaast fungeerde Jacques ook nog eens een keer als scheidsrecht. Bedankt allemaal!!! De laatste wedstrijd in poule B was beslissend voor 2e en 3e prijzen. De eerste was al bekend. Mocht team Hoos verliezen dan zou er nog een prijs gaan naar Lucas van Folatre beide teams speelden tegen elkaar. Team de Jong zou dan tweede worden. Na een spannende partij schoot Pies Hoos (himself) met een carreau de partij uit en kon deze omzetten in een winst van 13-12. Hierdoor kwam L. Batens alsnog in de prijzen. In de A-poule kwam team Termoshuizen ook met een grote smile de eerste winst melden, de tweede partij werd bekend gemaakt met “het gaat weer de goede kant op 4-13”. Gelukkig viel dat mee en werden de daarop volgende partijen gemeld met winst waardoor het team op 4 winstpartijen in de prijzen viel. Over ca. 7 maanden zal de eerste Midweek van seizoen 2014-2015 er weer zijn.

B-poule 1. R Nijs, M. Kok, P. Kooijman Mix 5 + 34 2. P. Hoos, B. Hoos, A. Langerak Vl. 4 + 21 3. C. de Jong, K. Buijzerd, J. Broer Mix 4+1 4. L. Batens, C. Weeber, E.Oosthoek DGW 3+8 Winter Senioren Competitie In de Winter Senioren Competitie hebben de teams van Grand Cru’82 uitzonderlijk goed gepresteerd. Er deden 4 teams mee, maar liefst 3 teams zijn geëindigd op de 1e of 2e plaats in hun poule waardoor er 3 teams meedoen op de finaledag en dus kans hebben om de titel kampioen WSC 2014 te halen. Alleen Grand 4 kon de eindstreep niet halen. Veel succes op 26 maart bij Midi. De niet geplaatste spelers kunnen meedoen aan een rand toernooi met een “bal in de zak” systeem. Winter Club Competitie Op 31 januari werd de laatste wedstrijd in deze competitie gespeeld. De WCC is een systeem met een hele competitie. De indeling van de Grand Cru teams zou volgens de ranglijst moeten zijn waardoor Grand Cru 1 “op papier” het sterkste team zou moeten zijn. Helaas zijn veel spelers die volgens de ranglijst in aanmerking zouden moeten komen voor Grand Cru 1 vertrokken bij Grand Cru of gestopt vanwege andere werkzaamheden. Spelers die daarop volgend in aanmerking kwamen voor het 1e team gaven er de voorkeur aan om liever met die teams te blijven spelen waarmee zij het jaar daarvoor ook gespeeld hadden. Het eerste team moest daarom aangevuld worden met spelers die lager op de ranglijst stonden en daarmee op “papier” zwakker waren dan het 2e team. Tot halverwege

De uitslagen: A-poule 1. J. Termoshuizen, N. v.d. Quast, A. Bak Folatre 4 + 19

14


zitten 7 teams waardoor er in iedere poule een vrijloting is. Dat zou betekenen dat er steeds drie teams vrijgeloot zijn. Om dit te voorkomen spelen twee vrijgelote teams tegen elkaar in een kruiswedstrijd. Dat zijn dus twee teams uit verschillende poules. Op deze manier speelt dus maar één team niet. Het systeem is verder directe eliminatie. De eerste wedstrijd verliezen betekent dus dat je geen poulewinnaar kan worden. Na de tweede partij is dan al duidelijk welke teams de finalepartijen spelen. De andere partijen spelen voor de wel bekende Euro en, niet minder belangrijk, het plezier. Het was aangenaam te zien dat een “verloren zoon” weer was teruggekeerd in het nest. Na een maand afwezigheid werd Peter Dijkstra weer lid. De finalewedstrijden verliepen als volgt: In de A-poule ging deze tussen het teams van Brom – Manger en Dijkstra – Van Ewijk. Team Dijkstra won met 13-8 en was daarmee poulewinnaar. In de B-poule kwamen de teams De Vries – Van der Meer en Klaar – Velsink tegenover elkaar. Hier werd team De Vries winnaar met 13-11 In de C-poule stonden de teams Henze – Henze en Van Houten – Frissen tegenover elkaar. Team Van Houten werd winnaar met 13-10. Volgend minitoernooi wordt gehouden op 11 maart en dan is het weer een triplette toernooi. Hopelijk komen er weer zoveel deelnemers.

de competitie hielden beide teams zich goed en verzekerden zich tot de helft van de competitie met een handhaving. Helaas voor Grand Cru 1 vielen nog meer spelers uit of konden op bepaalde avonden niet spelen, waardoor de 2e helft van de competitie geen wedstrijd meer werd gewonnen, Tot de laatste dag van de competitie bleef het degradatiegevaar voor Grand Cru 1 in zicht. De laatste beslissende avond moest gespeeld worden tegen Folatre 1, die al zeker was van het kampioenschap, en totaal geen genade had met het op de afgrond staande team van Grand Cru. Het team van Lien en Cors van Vliet met Leen Roos heeft in de partij tegen het team van Wim Zuidema met 11-0 voor gestaan. Team Folatre maakte 3 punten waardoor zij de but uit mochten gooien. In de voorlaatste mène plaatste Folatre een boule op 50 cm van de but, helaas kon Grand Cru met 6 boules deze afstand niet verbeteren. Folatre sloeg toe met een mène van 6 punten. Dit kwam team van Vliet niet meer te boven en verloor met 11-13. Ook de andere gehavende teams hielden geen stand tegen Folatre. Er werd slechts 1 partij gewonnen. Grand Cru 2 kon zich handhaven in deze competitie Grand Cru 1 degradeerde. Het wil niet zeggen dat volgend jaar het team dat dan in deze competitie speelt Grand Cru 2 zal heten. Dat laat de wedstrijdcommissie van de afdeling niet toe. Folatre heeft al eerder te maken gehad met deze “eigennamen”. De volgende WCC zal het team dat in de A-poule speelt dus gewoon Grand Cru 1 heten.

Bokaal toernooi Folatre 9 maart Ieder jaar wordt bij Folatre het welbekende Bokaaltoernooi gehouden. Dit is een toernooi op uitnodiging waarbij er maar twee teams van elke vereniging mee mogen doen. Volgens de ranglijst kwamen hiervoor in aanmerking: Jaap-Jan, Peter Dijkstra, Julia – Dennis en Cees Henze en Jan Maarten Teunissen. Andere personen konden niet of hadden al iets anders om handen. Grand Cru heeft een naam hoog te houden. De bokaal met de grote oren is al meerdere malen in het bezit geweest van Grand Cru. Laatst nog in 2011 met als winnende teams Dennis, Az-Eddine, Peter D, Cees en

Minitoernooi 11 februari 2014 Het tweede minitoernooi van 2014 gaat voorlopig de historie in als het drukst bezette toernooi tot nu toe. Maar liefst 21 teams deden mee. Er werd gespeeld in doublettevorm. Heel jammer dat een 22 ste team niet gevormd kon worden, Bij een ongelijk aantal teams is er altijd een team vrijgeloot en dat is nooit leuk. De indeling, die door de computer wordt gemaakt, formeerde 3 poules van 7 teams. Het spelsysteem is dan in principe 8 teams. Nu een ingewikkeld verhaal: In elke poule 15


brengen zijn. Wims Paans zal jullie met open armen ontvangen.

Dody met Herman Lancee. In 2012 kwam de bokaal in handen van Jaap-Jan, Max en Jacques en Peter D met Cees en Dennis. In 2013 glipt de bokaal tussen de vingers door naar MIDI. Vol goede moed ging de samenstelling van 2014 op weg naar Folatre. Op de whatsapp werd ik op de hoogte gehouden van het verloop van de partijen. De eerste partij werd door beiden gewonnen. De tweede verloor het team van Cees, die ook de vierde verloor. Het team van Jaap-Jan had op dat moment vier partijen gewonnen. De laatste partij ging tussen het team van Gouda en van Jaap-Jan. Gouda stond op dat moment op totaal 6 partijen winst en Grand Cru op totaal 7 partijen. Een goede kans in het verschiet om weer de bokaal mee naar huis te mogen nemen. Helaas verloor het team deze partij waardoor beide verenigingen op 7 overwinningen uitkwamen. Gouda had echter veel meer pluspunten dan Grand Cru’82 waardoor de bokaal meeging naar Gouda. Het team van Jaap-Jan werd wel tweede in de rangschikking van teams en GrandCru werd tweede in de rangschikking van verenigingen. Volgend jaar weer een nieuwe kans.

MIJN GROOTMOEDER ZALIGER ZEI ALTIJD Zolang je mij nog herinnert ben ik er. Geert ZO IS HET GEREGELD Pauzetijd tussen twee partijen. Tijdens een toernooi ontstond er een meningsverschil tussen de wedstrijdleider en een speler over de pauzetijd tussen twee partijen. Situatie; de wedstrijdleider had, bij het opgeven van de uitslag, de teamleider van een equipe gevraagd of hij zo spoedig mogelijk aan zijn volgende partij in de volgende speelronde wilde beginnen. Dit omdat de vorige partij nogal lang geduurd had, en het toernooi hierdoor weleens uit kon lopen in tijd. De teamleider vond dat hij minimaal recht had op een kwartier pauze, en deze ook wilde gebruiken. In het van toepassing zijnde Toernooi­ reglement is hierover niets te vinden. In het ISP staat in artikel 36 het volgende. Voortgang van het toernooi. Als bepaalde partijen bij de afkondiging van een nieuwe fase van het toernooi nog niet afgelopen zijn, kan de scheidsrechter, na raadpleging van de wedstrijdleiding, alle maatregelen en beslissingen nemen die hij nodig acht voor een vlot verloop van het toernooi.

SCHOONMAAKDIENST OPROEP Mary van der Sluis, die jarenlang iedere maandag aanwezig was bij de schoonmaakdienst, heeft noodgedwongen op moeten zeggen. Ook Coby van Weers heeft aangegeven nog maar een jaartje onderdeel uit te zullen maken van het vaste team. Ook zij is iedere maandag aanwezig. Hierdoor verliest de ploeg twee vrouwen. Er wordt dus dringend een oproep gedaan voor nieuw vrouwelijk bloed in de schoonmaakploeg. Vrouwen zien de dingen nu eenmaal anders dan mannen!!! Meld je aan als vrijwilliger van de schoonmaakploeg. Dit betekent niet dat u iedere maandag verwacht wordt. Er wordt gewerkt via een systeem waarbij u éénmaal in de vier of zelfs vijf weken, op maandagmorgen, aan de buurt bent. Dat moet toch op te

Hieruit blijkt dat de wedstrijdleider wel degelijk het recht had de teamleider aan te zetten om zo spoedig mogelijk door te gaan met de volgende partij. Tegengehouden but. Onlangs werd mij gevraagd, wat er moest gebeuren als het but, nadat deze was weggeschoten, werd tegengehouden door een speler van de tegenpartij, die zich op toegestaan terrein bevond. 16


In artikel 14 van het ISP staat het een en ander beschreven als het but wordt tegengehouden. Alinea 1, is hier niet van toepassing omdat het in deze alinea over een toeschouwer of een scheidsrechter gaat. In alinea 2, vinden we wat we zoeken. Als het but, na te zijn weggeschoten, door een speler, die zich bevindt op toegestaan terrein, wordt tegengehouden of van richting veranderd, heeft zijn tegenstander de keuze uit: a: het but te laten liggen op zijn nieuwe plaats; b: het but terug te leggen op zijn oorspronkelijke plaats; c: het but neer te leggen in het verlengde van de lijn van zijn oorspronkelijke plaats, op ten hoogste 20 meter afstand van de cirkel (15 meter voor jongeren), en zo dat het but zichtbaar is. Om b. of c. te kunnen kiezen moet de plaats van het but tevoren gemarkeerd zijn geweest. Als dat niet het geval is, blijft het but liggen op zijn nieuwe plaats. Er is dus maar een vraag die overblijft. Was het but gemarkeerd? Zo ja, dan heb je de keuze uit b.of c. Zo nee, pech. Het but blijft liggen waar het is geëindigd, en behoudt zijn nieuwe plaats. VRIJWILLIGERSAVOND Op donderdag 6 maart is de jaarlijkse vrijwilligersavond weer gehouden. De voorzitter weet vaak bij de opening van zo’n avond de aanwezigen aan het denken te zetten, zo ook op deze avond. Hij begon met een opsomming van hoe een buitenstaander onze accommodatie ziet als hij binnenkomst om een toernooi te spelen. Elke opsomming die hij noemde was tot stand gekomen omdat er een vrijwilliger achter stond die ervoor gezorgd had dat dit geregeld was. - de speler wil weten wanneer het toernooi is en kijkt op de website—gemaakt door een vrijwiliger - meldt zich aan via info@grandcru82.nl - wordt verwerkt door een vrijwilliger - krijgt een bevestiging - vrijwilliger

17

- komt naar Leidschendam en vindt daar de deur van het buitenhek open—weer een vrijwilliger - ziet de vlaggen wapperen en het welkomstbord staan—vrijwilliger - loopt naar de toegangsdeur van de kantine en bewondert de goed onderhouden plantsoenen—vrijwilliger - opent de deur van de binnenaccommodatie—vrijwilliger - stapt naar binnen en ruikt niet de pies en poepgeur maar de frisheid van de toiletten—vrijwilliger - hangt zijn jas op en wordt verwelkomd door bar medewerker—vrijwilliger - heeft een ruime keus uit een groot assortiment happen en dranken die allemaal op voorraad aanwezig zijn – vrijwilliger - meldt zich bij de wedstrijdtafel – vrijwilliger - krijgt een toelichting op het gekozen wedstrijdsysteem op papier overhandigd—vrijwilliger - gaat oefenen op mooi aangeharkte banen—vrijwilliger - wordt bij de start van het toernooi verwelkomd door bestuur – vrijwilliger - gaat spelen en roept halverwege wedstrijd hulp in van scheidsrechter—vrijwilliger - meldt na afloop van de wedstrijd de stand bij wedstrijdleider—vrijwilliger - tijdens de pauze valt zijn oog op het goed verzorgde clubblad en bladert daarin en treft van meerdere mensen bijdragen aan – vrijwilliger - zit te genieten van een drankje aan een schone tafel en schone omgeving--- vrijwilliger - ziet een persoon binnenkomen lopend met krukken maar met glimlach op haar gezicht omdat ze net een bloemstukje heeft ontvangen —vrijwilliger - speelt mooie partijen en kan de stand bijhouden op scoreborden die een frisse uitstraling hebben—vrijwilliger - neemt na afloop van de wedstrijd een prachtige prijs mee naar huis—vrijwilliger - merkt dat ook bij deze vereniging een verjaardag of ander feestje gevierd kan worden - vrijwilliger


Naast deze opsomming van wat een bezoeker aantrof waren er ook nog een paar stellingen waarop de aanwezige vrijwilligers al dan niet mee in konden stemmen. Als u behoefte heeft hier in een volgend metertje alsnog op de reageren kan dat via info@grandcru82.nl Door te gaan staan of juist te blijven zitten konden de vrijwilligers aangeven hoe zij over de stelling dachten. Hieronder volgen de stellingen en de reacties van de vrijwilligers.

:-)

:-)

Een vrijwilliger: 1. Krijgt van de vereniging te weinig aandacht Unaniem onjuist 2 Is opofferingsgezind Juist 3 Heeft recht op meer gratis drankjes dan de gewone leden Onjuist 4 Vergeet wel eens dat het bestuur ook uit vrijwilligers bestaat Onjuist, het wordt niet vergeten, sommige trokken een bedenkelijk gezicht. Zou dat betekenen dat het wél vergeten wordt? Of is de vraag niet begrepen? 5 Vindt dat er te weinig vrijwilligers zijn De mening was half om half 6 Dat wij bij een tekort aan vrijwilligers over moeten gaan tot betaalde krachten (en dat daarmee de contributie wordt verhoogd) Onjuist 7 Vindt één terugkomavond voor vrijwilligers wel heel zuinigjes is Onjuist 8 Zou veel meer leden tot vrijwilliger kunnen maken Enkele waren het hiermee eens, de grote meerderheid niet. Degenen die het ermee eens waren gaan dus vrijwilligers werven voor de club???

:-)

9 Vindt dat er selectie criteria voor vrijwilligers moeten worden gehanteerd Onjuist 10 Dat er meer bekend moet zijn wat de werkzaamheden voor de vrijwilligers inhouden Er gaan 10 vrijwilligers staan. Die willen dat er meer bekend moet worden over het werk van de vrijwilliger. 11 Vindt dat leden die geen vrijwilligerswerk willen/kunnen doen meer contributie moeten betalen Onjuist 12 Vindt dat ook vrijwilligers gewoon voor hun drankjes moeten betalen 10 vrijwilligers waren het hiermee eens. 13 Vindt dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Juist 14 Bij opzeggen van het vrijwilligerswerk zelf met een voorstel voor een vervanger moet komen. Juist 15 helemaal tevreden met zoals het nu gaat.!!!! Juist

- komt de volgende keer weer terug omdat alles zo goed verzorgd was door jullie allemaal namens het bestuur dank daarvoor in de hoop dat jullie dat nog lang blijven volhouden want dankzij jullie floreert de club en doen we het met z’n en dat moet zo blijven

Wat de avond zelf betreft: er waren ca. 58 vrijwilligers aanwezig, inclusief bestuur want die zijn ook vrijwilliger. In de Hal waren 5 spelsituaties uitgelegd door Jacques van der Meer. Eentje minder dan vorig jaar in verband met het tijdschema dat vorig jaar net op het nippertje was. Bij iedere situatie zat een begeleider die de score noteerde. In volgorde waren dit: Peter Beerbaum, Jacques van der Meer, Ron van Puffelen, Emmy Zuijdwijk (vriendin van Ron van Puffelen en op die dag jarig waarmee zij onderstreepte dat vrijwillig niet vrijblijvend is) en tenslotte René van Donk. In de kantine losten twee teams vragen op die te maken hadden met alles wat in de Wedstrijdinformatiefolder stond, dit waren open vragen. Deze folder is samengesteld door Dennis Henze en is voor ieder lid beschikbaar. De andere vragen gingen over algemene regels van het Petanque en dat waren Multiple choice vragen. Er was maar één team dat heel veel wist van wat in de wedstrijdfolder stond en dat was het team van Henk van Schuppen. Zij haalde hiermee een score van 23, mede omdat 18


ROOSTER KANTINEDIENST DINSDAGMIDDAG 25 mrt. Freek Janssen – Inge Janssen 1 apr. Bal in de zak 15 apr. Joop Driessen – Wim Rolvink 22 apr. Ineke Kooijmans – Ineke Rugers 29 apr. Hieke Brouwer – Janny Laarman 6 mei Bal in de zak Carla Sinius – Corie Leloux 13 mei Freek Janssen – Inge Janssen 20 mei Jo Salemans - Jos van Eerdenburg 27 mei Corrie Meinema – Trees van Paassen 3 juni Bal in de zak Wim Rolvink – Joop Driessen 10 juni Joke van der Stap – Ron Ek 17 juni Ineke Kooijmans – Ineke Rugers 24 juni Carla Sinius – Corie Leloux

25 apr. 2 mei 9 mei 16 mei 23 mei 30 mei 6 juni 13 juni 20 juni 27 juni

Wim van Unnik Cees Henze Kees van Workum Jessica Velsink Annet Pronk Wim van Unnik Rob Pont Cees Henze Kees van Workum Jessica Velsink

ZATERDAGMIDDAG 29 mrt. Toos Schrama – Henk van Schuppen 5 apr. Jeanne Hogendoorn – Anneke van Oudheusden 12 apr. Margot van Dongen – Pauly Vollmuller 19 apr. Peter Kloek – Janneke Ament 26 apr. Jan Bos – Gretha Bos 3 mei Toos Schrama – Henk van Schuppen 10 mei Thera Trijssenaar – Ploni Vaandrager 17 mei Jeanne Hogendoorn – Anneke van Oudheusden 24 mei Margot van Dongen – Pauly Vollmuller 31 mei Peter Kloek – Janneke Ament 7 juni Jan Bos – Gretha Bos 14 juni Toos Schrama – Henk van Schuppen 21 juni Thera Trijssenaar – Ploni Vaandrager 28 juni Jeanne Hogendoorn – Anneke van Oudheusden ZONDAGMIDDAG 30 mrt Voorjaarstoernooi 6 apr. Lien van Vliet – Cors van Vliet 13 apr. Jan Waterreus – Corrie Waterreus 20 apr. 1e paasdag – gesloten 27 apr. Margot van Dongen 4 mei Bram Brandt – Paula Brandt 11 mei Henny Bult 18 mei Jan Waterreus – Corrie Waterreus 25 mei Nannie Toet – Koos Toet 1 juni René van Donk 8 juni Henny Bult 15 juni Lien van Vliet – Cors van Vliet 22 juni Margot van Dongen 29 juni Jan Waterreus – Corrie Waterreus

DINSDAGAVOND 25 mrt. Wilma Oosterbaan 1 apr. Kees van Duivenvoorde 8 apr. Peter Beerbaum 15 apr. Roel Manger 22 apr. Jacques van der Meer 29 apr. Jeanette Klaar 6 mei Chris v.d. Sman 13 mei Wilma Oosterbaan 20 mei Peter Beerbaum 27 mei Roel Manger 3 juni Jacques van der Meer 10 juni Jeanette Klaar 17 juni Chris van der Sman 24 juni Wilma Oosterbaan DONDERDAGMIDDAG 20 mrt. Aart Andeweg – Cees Munier 27 mrt. Jan Bos – Gretha Bos 3 apr. Aad van Loenen – Elly van Loenen 10 apr. Henk van Boetzelaer – Ria Hillebrink 17 apr. Lenie Reinders – Nicolette ten Bosch 24 apr. Sjef van Leeuwen – Rob Bijkerk 1 mei Aart Andeweg – Cees Munier 8 mei Ton Zaat – Helene van Reisen 15 mei Jan Bos – Gretha Bos 22 mei Aad van Loenen – Elly van Loenen 29 mei Hemelvaartsdag 5 juni Henk van Boetzelaer – Ria Hillebrink 12 juni Lenie Reinders – Nicolette ten Bosch 19 juni Sjef van Leeuwen – Rob Bijkerk 26 juni Jan Bos – Gretha Bos

Regeling kantinedienst: Cees Henze tel: 327 14 72. Bij eventuele verhindering proberen onderling te ruilen; de wijziging graag aantekenen op de lijst. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij Cees Henze

VRIJDAGAVOND 28 mrt. Cees Henze 4 apr. Kees van Workum 11 apr. Jessica Velsink 18 apr. Annet Pronk 19


Bij alle spelsituaties was de score ongeveer gelijk waardoor ieder team nog een kans van winnen had. In de laatste ronde stond het team van Cors van Vliet voor de taak om zoveel mogelijk punten te scoren bij het Dart boulen. De hoogste score was op dat moment 210 en daar moesten ze boven zien te komen om in de race te blijven. Alsof het een onderdeel was van de Olympische spelen stond coach Cors Kempers te schreeuwen om zijn mannen en vrouwen aan te moedigen en haalden zij een superpunten aantal van 400 punten. Het team werd daarmee winnaar van de halopdrachten. Iedereen ging voldaan naar huis met een dankjewel aan het bestuur voor het verzorgen van deze avond. Tot volgend jaar.

zij veel wisten over hoeveel NK’s en hoeveel clubkampioenschappen er waren. Het team van Elly Roozenburg scoorde nog een leuke tweede plaats. Bij de Multiple choice vragen lagen de goede antwoorden tussen de 5 en de 7. Geen enkel team scoorde minder. Het totaal van de antwoorden werd bij elkaar opgeteld en daarmee werd het team van Henk van Schuppen het slimste Petanque team van 2014. Zoals gewoonlijk kregen zij hiervoor een certificaat en een prijsje uitgereikt. In de hal ging het er bij de spelletjes héél héél fanatiek aan toe. De te gooien boules moesten weer worden teruggebracht naar de cirkel waarvandaan ze gegooid waren. Dat ging in een heel snel tempo met een fanatisme op de gezichten die soms beangstigend was.

Bij Grand Cru hangen reclameborden van: Domburg Sportprijzen, Monster Fitt All Day, Leidschenveen Geelhoed Recycling, Nootdorp Kelder Hazelnoottaarten, Den Haag Vishandel Van der Moolen,(op dinsdag en woensdag Frederiklaan, Leidschendam) Mooijman Verzekeringen, Westeinde, Voorburg Nederlandse Orgel Federatie D. Olsthoorn, Venestraat, Leidschendam Primera, Damlaan, Leidschendam Probike, Leidschendam Pronto, Leidschendam Putman Techn. Inst. Bedrijf, Noordwijk Rullens Tandtechnieker, Voorburg Van Rijs Bloemen, Jumbo Leidsenhage Schouten, bouw- en Aannemersbedrijf, Leidschendam Schuijt, Leidschendam Stielstra en Partners Accountants, Rijswijk en Wassenaar Techno Security Services, Forepark, Leidschenveen Tunderman Optiek, Leidsenhage, Leidschendam Vegro Verpleegartikelen, Lisse Verver Reclame, Noordwijk Vreeburg Slagerij, Voorburg Wen Wah Chinees Spec. Restaurant, Den Haag Waterloo Restaurant, Den Haag

Schenkt u eens wat aandacht aan onze sponsors en adverteerders en als u er bent laat dan weten dat u van Grand Cru’82 komt. 20


TOERNOOI OVERZICHT GRAND CRU ‘82. (De interne toernooien beginnen om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld op de aankondiging )

Toernooien 2014 Dag Datum Toernooi Open/intern Zondag 30 maart Voorjaarstoernooi Open Dinsdag 1 april Bal in de Zak Intern** Zaterdag 5 april Kipkogeltoernooi Samen met DSP Dinsdag 8 april Minitoernooi (doublette) Intern* Zaterdag 26 april Koningsdagtoernooi Intern aanvang 11.00 uur Dinsdag 6 mei Bal in de Zak Intern** Zaterdag 24 mei Tireerkampioenschap Intern Zaterdag 31 mei Tête à Tête kampioenschap Intern Dinsdag 3 juni Bal in de Zak Intern** Zaterdag 21 juni Triplette Kampioneschap Intern Dinsdag 1 juli Bal in de Zak Intern** Dinsdag 8 juli Minitoernooi (Tête à Tête) Intern* Zondag 13 juli Familiedag Intern Dinsdag 5 augustus Bal in de Zak Intern** Dinsdag 12 augustus Minitoernooi (triplette) Intern* Zaterdag 23 augustus Zomertoernooi Open Dinsdag 2 september Bal in de Zak Intern** Dinsdag 9 september Minitoernooi (triplette) Intern* Zondag 28 september Doublette Kampioenschap Intern *) de Minitoernooien en koppeltoernooien worden ’s-avonds gespeeld. **) de maandelijkse bal-in-de-zak wordt ’s-middags gespeeld

WEDSTRIJDKALENDER 2013 en 2014 AFDELING 10 van de N.J.B.B.

(Zie voor de inschrijfdatum en het aanvangstijdstip de aankondigingen van de toernooien op het publicatiebord.)

Tevens vindt u deze toernooien via de website van afdeling 10 en van de NJBB tw www.afdeling10.nl en www.njbb.nl

21


ONZE ADVERTEERDERS In het Metertje : Autobedrijf Dobbe, Damhouderstraat 19, Leidschendam

Van Kan Stomen en Wassen, Prins Frederiklaan 167, Leidschendam Biologisch Specialist Meijer, Burg. Sweenslaan 19, Leidschendam Ming Yeg, Zaagmolenstraat 110, Leidschendam

Groente en Fruit Van Rijn, Prins Frederiklaan, Leidschendam

RIVA Dierenspeciaalzaak, Winkelcentrum Leidsenhage, Leidschendam Schouten, bouw- en Aannemersbedrijf, De Tol 8, Leidschendam Schuijt, Damlaan 76, Leidschendam

Telstar-Media, Boezemweg 21, Pijnacker

Het volgende nummer van “Het Metertje� verschijnt 9 mei Kopij inleveren voor 25 april.

METERTJES 2014 Verschijningsdatum 20 juni 15 augustus 26 september 7 november 19 december

22

kopij inleveren voor: 6 juni 1 augustus 12 september 24 oktober 5 december


Schouten ontwikkelt, bouwt, renoveert en onderhoudt. Met slimme, innoverende concepten, vakmanschap, klantgerichtheid en de kwaliteit die onze klanten van ons gewend zijn.

De Tol 8, Leidschendam | Telefoon: 070 - 301 47 00 | www.schoutenbouw.nl

• FRUITMANDEN • RAUWKOSTSALADES • PRIMEURS

Prins Frederiklaan 191, Leidschendam. Tel. 070-3273149 23


Proef

de kwaliteit van

Telstar Media. Digitaal drukken Het meest gehoorde voordeel van digitaal drukwerk is de korte levertijd door een snelle productiewijze. Maar daar komt de kwaliteit van Telstar Media nog eens bij! Want uw brochure, folder of huisstijl wordt gedrukt met de meest moderne apparatuur op elk gewenst papiersoort; in zwart of in kleur.

De garantie is een prima kwaliteit die zorgt voor een uitstekende weerspiegeling van uw bedrijf! Een andere unieke oplossing van digitaal drukwerk is de mogelijkheid van personalisatie. U geeft uw drukwerk hiermee een persoonlijke tint; naar uw personeel, leveranciers of klanten.

Bezoekadres: Boezemweg 21, 2641 KG Pijnacker. Postadres: Postbus 109, 2640 AC Pijnacker. Tel. 015 3615500. Fax 015 3615518. info@telstar-media.nl. www.telstar-media.nl

24

Volg ons op twitter @TelstarMedia

Telstar. Een drukker in alle smaken.

Metertje no. 2 (2014)  

Clubblad van Jeu de Boulesvereniging Grand Cru '82

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you