Page 1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33e Jaargang Mei Nummer

3


Jeu de Boules Vereniging Grand Cru ’82 te Leidschendam Boulodrome: Speeltijden: Fluitpolderplein 1b - 2262 ED Leidschendam dinsdag 13.00 - 17.00; 19.15 - 22.30 uur tel. 070 - 317 62 68 donderdag 13.00 - 17.00 uur vrijdag 19.15 - 22.30 uur Correspondentie-adres: zaterdag 13.00 - 17.00 uur Postbus 1053 - 2260 BB Leidschendam zondag 13.00 - 17.00 uur Bank: ING bank rek. 526 49 89 t.n.v. JBV Grand Cru ’82 te Leidschendam Ereleden: Bestuur:

E-mail: info@grandcru82.nl Wedstr.cie: wedstrijdcommissie@grandcru82.nl Website: www.grandcru82.nl Informatienummer: 070-7536732

Ida en Aad de Jong, Ria en Arie Balkenende en Frans van Egmond.

Jaap-Jan de Vries, voorzitter Jacques van der Meer, secretaris Nicolette ten Bosch, verhuur en promotie Dody Henze, penningmeester René van Donk, wedstrijdsecretaris Cees Henze, kantinecommissie

Wedstrijdcommissie: Henny Bult René van Donk Julia Henze Chris van der Sman Wim van Unnik

070 - 387 62 34 070 - 757 70 80 070 - 444 25 34 06 - 31949400 070 - 320 33 39

Technische Commissie: Julia Henze Dody Henze Koos Toet Henk van Schuppen Carla Sinius Mart Roozenburg

070 - 444 25 34 070 - 327 14 72 070 - 387 51 66 070 - 327 21 86 070 - 320 10 96 070 - 320 42 77

Ziekencontacten: Janine Marseille Corrie Meinema Rita den Hartog Ton Reedijk

070 - 320 46 85 070 - 327 50 44 070 - 327 62 44 070 - 320 30 87

070 - 327 06 60 070 - 327 28 35 070 - 327 78 47 070 - 327 14 72 070 - 757 70 80 070 - 327 14 72

Schoonmaakdienst: Coördinator: Cock v.d. Ham

070 - 385 57 63

Kantinecommissie: Jan Bos Kees Duivenvoorden Cees Henze Wilma Oosterbaan Jan Verboom John Wortel

070 - 785 47 20 070 - 383 49 66 070 - 327 14 72 070 - 336 02 44 070 - 387 05 53 070 - 327 22 63

Rooster kantinedienst: Cees Henze

070 - 327 14 72

Webmaster: Peter Seilberger

ps7@live.nl

Redactie: E-mail: r edactie@grandcru82.nlDody Henze Druk: Telstar Media, Pijnacker www.telstar-media.nl

015 - 361 55 00


HET METERTJE Orgaan van Jeu de Boules vereniging Grand Cru ‘82 te Leidschendam 33e jaargang no.3 mei 2014

de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voorzover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart; 2. een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld. 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

OPROEP De redactie staat open voor inzending van leuke stukjes, ook al hebben deze niets met boulen te maken. Heeft u iets waarvan u denkt dat het anderen zal interesseren stuur het dan op naar info@grandcru82.nl. Een reisverslag, een sportgebeuren of deelname aan een toernooi, het is allemaal welkom. De redactie behoudt zich wel het recht voor om kritisch om te gaan met de plaatsing ervan. Op dit moment komt een groot deel van de teksten in het metertje van één persoon, wij zouden graag wat meer bijdragen of ideeën voor bijdragen van de leden willen zien. LIDMAATSCHAP Deze tekst dient wettelijk altijd vermeld te worden, zowel in het “orgaan” van de vereniging als op de homepage van de website. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

VAN HET BESTUUR Uit de bestuursvergaderingen van 14 april 2014 Het verslag van de vergadering van maart wordt goedgekeurd. Het financieel verslag tot en met maart wordt doorgenomen. Alle contributies zijn ontvangen. Het totaalbedrag aan ontvangen contributie ligt iets hoger dan begroot. Er worden dit jaar geen donaties verwacht. De inkomsten van reclameborden en advertenties zijn nog niet bekend, de facturen moeten nog verstuurd worden. In verband met enkele faillissementen van adverteerders zullen de begrote inkomsten uit advertenties naar beneden bijgesteld moeten worden. De Energienota over 2013/2014 was 400 Euro hoger dan de voorgeschoten termijnen. Dat betekent dat, ondanks de zachte winter, wij zuiniger om moeten gaan met energie. Er zijn klachten bij (anderen dan het bestuur) neergelegd over de organisatie van een speelmiddag met een andere vereniging. Omdat deze klachten niet door het bestuur zelf zijn gehoord wordt besloten er niets mee te doen. Er zijn nog gesprekken gaande over het al dan niet verplaatsen van de buitenberging,

Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende: 4. Het lidmaatschap eindigt door: a. opzegging door het lid; b. het overlijden van het lid; c. royement door de vereniging; d. opzegging door de vereniging. 5. a. Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden; b. Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat: 1. een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan 3


dit in verband met de verbouwing van het zwembad. De gemeente heeft nog geen concreet voorstel gedaan. Het bestuur heeft toestemming gegeven aan Mart Roozenburg voor het volgen van een scheidsrechterscursus wanneer deze in 2015 weer zullen beginnen. Op een voorstel uit de Technische Commissie zal naast de bar een Afwezig/ Aanwezig bordje komen met de namen van de bestuursleden en Janine Marseille erop waarop dan is te zien wie aanwezig is als aanspreekpunt. Het eist wel discipline van de betreffende personen om met het “schuifsysteem” om te gaan. Het interne tireerkampioenschap zou oorspronkelijk op 10 mei gehouden worden. Omdat op 10 mei ook een ATP toernooi wordt gehouden in Zoetermeer was deze datum verschoven naar 24 mei. Interne kampioenschappen vallen nooit samen met ATP toernooien, NK’s en ranglijsttoernooien. Een afspraak voor de viering van een verjaardag bij Grand Cru en de verschoven datum van de tireerkampioenschappen hebben elkaar gekruist, waardoor deze nu op dezelfde dag vielen. Besloten is daarom de datum van het kampioenschap nu een dag later houden en wel op 25 mei a.s. Op deze dag wordt ook het NK Tête à tête gehouden in Enschede. Het bestuur heeft de vrijheid genomen om tegen de regels in toch het interne kampioen gelijk met het NK Tête à tête te organiseren. Dit omdat er nauwelijks nog ruimte was in de toernooikalender om het tireerkampioenschap op een vrij weekend te organiseren.

gadering besproken. De agenda bevatte ondermeer de onderwerpen: notulen vorige vergadering, jaarverslag van de afdeling en de wedstrijdcommissie, financiën, herverkiezing bestuurslid en wedstrijdzaken. De notulen en de jaarverslagen werden goedgekeurd. Over de begroting merkte Grand Cru op dat de inkomsten en uitgaven van de AC, ADC, AKV en NK niet gelijk waren. Grand Cru gaf het advies om, of de inkomsten te verhogen of de uitgaven te beperken, zodat de inkomsten en uitgaven gelijk zouden lopen. Verder maakte Grand Cru de opmerking dat het argument om leden met een W-licentie buiten de afdeling maar met een C-licentie binnen de afdeling toch te laten deelnemen aan de afdelings ADC ondeugdelijk was. De vereniging Bleijswijk vroeg dispensatie voor twee van hun leden die in dezelfde situatie verkeerden, (W-licentie buiten de afdeling, C-licentie binnen de afdeling) of deze wel mee mogen doen aan de Winter Senioren Competitie. Dit werd in eerste instantie niet toegestaan. Ook hierover maakte Grand Cru bezwaar met het argument waarom bij de ADC wel toestaan en bij een senioren competitie niet.!! Uiteindelijk gaf de vergadering toestemming, (op Folatre na die zich onthield van stemmen) op voorwaarde dat bij inschrijving dit wordt vermeld en er later geen andere deelnemers met eenzelfde constructie worden toegevoegd. In het schema samenstelling financiële commissie komt Grand Cru niet voor. Het blijkt dat dit al vanaf het begin zo is. Dit zal worden aangepast. De wijzigingen in de puntentoekenning bij de ATP toernooien worden goedgekeurd. Wim Gorter, niet aanwezig op de vergadering, is herkozen tot voorzitter. Overwogen wordt om de ADC op tijd te gaan spelen. Nu duren de wedstrijden, die op dinsdagavond gespeeld worden, soms wel tot 01:00 uur. Een overweging is ook nog om deze dan op vrijdagavond te gaan spelen.

Volgende bestuursvergadering De volgende vergaderingen van het bestuur zijn vastgesteld op maandagen 12 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 2014. Afdelingsvergadering van afdeling 10. Op 23 april vond de halfjaarlijkse afdelingsvergadering plaats bij Westlandia te Naaldwijk. Deze vergadering werd bezocht door René van Donk en Dody Henze. De vergaderingen gaan meestal vooraf aan de bondsvergaderingen. De stukken voor de bondsvergadering worden op deze ver-

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE EN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE De opzet van de in het leven geroepen thematoernooi komt niet echt uit de verf omdat een groot deel van de wedstrijdspelers er 4


niet aan mee wil doen. De wedstrijdspelers die op die avonden aanwezig zijn doen wel mee, anderen komen gewoon niet.

bestuur proberen door een andere opzet toch alle dinsdagavond spelers mee te krijgen in een “wedstrijdgevoel”. Als proef zal het volgende worden georganiseerd. De minitoernooien zoals deze er nu zijn blijven bestaan, maar zullen voor een groot deel in doublettevorm gespeeld worden, afgewisseld met een enkele keer triplette (om te oefenen met je NC team) en een enkele keer als tête à tête. Alles blijft zoals het nu is: het systeem, inleggeld, punten voor de ranglijst en een geldprijs. Naast dit toernooi zal er voor de aanwezigen die liever niet tegen de competitieve spelers willen spelen een wedstrijd georganiseerd worden met 3 voorgelote partijen. Hier wordt de winnaar dan degene die de meeste wedstrijden heeft gewonnen en daarvan het hoogste saldo heeft.

Carla Sinius en Mart Roozenburg hebben voor de eerste keer de vergadering van de Technische Commissie bijgewoond. Er is een voorzet gegeven voor het sportbeleidsplan waarbij in een voorwoord uitleg is gegeven over de bedoeling ervan. Er komt een vergadering met wedstrijd- en recreatiespelers waarin activiteiten worden uitgewerkt. Dody zal een andere vereniging vragen naar hun plan om te kunnen vergelijken. De bedoeling is om de 1e opzet in oktober aan het bestuur voor te leggen. De mails van een paar leden over trainingen is in de TC behandeld. De TC van mening dat leden ook eigen initiatief moeten tonen en aan ervaren spelers tips vragen.

Er kunnen géén ranglijstpunten verdiend worden. Inleg slechts 1 Euro per persoon. De complete inleg wordt uitgekeerd aan de twee hoogst geëindigde teams. De spelvorm is altijd doublette, opgeven met een eigen team, dus geen bal in de zak systeem, je mag je eigen medespeler kiezen.

Bij de minitoernooien doen steeds minder recreatieve leden mee omdat het voor sommige gewoon niet leuk is om op één avond 2 wedstrijden te spelen en dan beide wedstrijden te moeten verliezen met 13-0. De TC heeft een voorstel bij het bestuur neergelegd, om naast de minitoernooitjes ook recreantentoernooitjes te organiseren met voorgelote partijen, er kunnen dan geen ranglijstpunten worden verdiend en er wordt vaker in doublettenvorm gespeeld.

De keuze aan welke toernooivorm je wilt deelnemen is vrij. De wedstrijdleider zal wel toezien als hij of zij vindt dat een team kiest voor de 3 voorgelote parijen en daar volgens hem niet thuis hoort. Let wel! Het is een proef! Het bestuur zal bekijken of deze vorm kans van slagen heeft.

NIEUWE VORM MINITOERNOOIEN Op advies van de Technische Commissie komt het bestuur met een nieuwe vorm van de minitoernooien. Wat in het begin zeer succesvol leek neemt nu in enthousiasme af. “de minitoernooien”!! Er is een groep die niet meer aan de minitoernooien mee wil doen omdat zij het op die avond vaak moeten opnemen tegen een veel sterker spelend team. Sommige deelnemers gaan naar huis met als resultaat 2 (met 13-0) verloren wedstrijden die ook nog eens binnen 10 minuten gespeeld waren. Op het laatste minitoernooi waren er zeker 12 leden minder. Niet een aanwezig of niet meegedaan maar gewoon thuis gebleven!! Omdat deze 2e dinsdagavond van de maand speciaal is ingericht om ook voor de werkende leden één keer in de maand een soort competitie te organiseren wil het

NC 2014 en AC 2014 In de NC zijn bij het verschijnen van het Metertje twee speeldagen gespeeld = 10 wedstrijden In de AC één dag, sommigen hebben 3 en sommigen 4 wedstrijden gespeeld De stand tot nu toe is: Hoofdklasse (landelijk) 20 teams: Team van Jaap Jan de Vries, Jacques van der Meer, Wim van Unnik 10 gespeeld, 5 gewonnen en +8. Hiermee staat het team met nog 5 anderen met 5 gewonnen wedstrijden op de 8e t/m de 12e plaats 5


n

Woningtextiel n Slaapcomfort n Bedmode n Zonwering n Projectstoffering

Damlaan 76 Leidschendam Tel.: 070 - 320 14 00

l DOBBE NISSAN l

A U T O B E D R I J F

DOBBE B.V.

Damhouderstraat 19 - 2266 AS Leidschendam Tel. 070 - 317.01.70 www.nissandobbe.nl info@nissandobbe.nl Verkoop nieuwe en gebruikte automobielen - APK keuringen l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN l DOBBE NISSAN 6


In de kantinekas zit slecht 100 Euro wisselgeld. Dit betekent dat het heel moeilijk is om terug te geven van 50 Euro. Er blijven dan slechts muntstukken over om te wisselen. Wilt u eraan denken om te betalen met biljetten van kleinere omvang. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Eerste klasse (Zone C) 20 teams: Team van Cees en Julia Henze en Chris van der Sman, 10 gespeeld, 5 gewonnen 27 minpunten, staat met nog 4 anderen met 5 gewonnen wedstrijden op de 7e t/m 10e plaats Team van Cors en Lien van Vliet en Leen Roos, 10 gespeeld, 3 gewonnen 31 minpunten, staat met nog 5 anderen met 3 gewonnen wedstrijden op de 15e t/m de 19e plaats.

Barmedewerkers Als u weet wanneer u op vakantie gaat wilt u dit dan direct per e-mail of als u geen e-mail heeft mondeling doorgeven aan Cees Henze. ceeshenze@flatnet.nl Hij kan hier dan rekening mee houden bij het maken van het nieuwe schema.

Afdelingscompetitie In de afdelingscompetitie 1e klasse (16 teams) heeft het team van Henk van Schuppen, Toos Schrama en Henny Bult 2 wedstrijden van de 4 gewonnen en staat hiermee met nog 4 anderen op de 10e tot en met de 14e plaats. In dezelfde klasse met één gewonnen wedstrijd staat het team van Cees en Betty Vergunst met Nicolette ten Bosch op de 14e plaats. In de tweede klasse A (9 teams) had het team van Koos en Nannie Toet met Carla Sinius een vrijloting. Zij wonnen een van de twee wedstrijden en staan nu op de 8e plaats. In de tweede klasse B (8 teams) staat het team van Frans Brocken, Coen Steenbergen en Agaath Hanning op de 1e plaats met nog 2 andere teams, zij hadden er 3 van de 4 gewonnen. Het team van Jan en Gretha Bos met Thea Meijer is naar huis gegaan zonder een wedstrijd te winnen. (Volgende keer beter)

Dringend verzoek om op de gewone speeldagen de kassa te gebruiken bij het verstrekken van de drankjes. Dit voorkomt fouten bij het rekenen. Voor het spelen van muziek via de radio betaalt de vereniging jaarlijks een bedrag van ca. 900 Euro. In de kantinecommissie is overwogen om de radio dan maar weg te doen. Na overleg met het bestuur blijft de radio in de kantine voorlopig nog in gebruik. John Wortel heeft toegezegd lid van de Kantinecommissie te willen worden. Welkom in de commissie John. PROMOTIE Voor 2014 staan er weer diverse verhuren in de kalender. Het lijkt erop dat de verhuren weer meer en meer aan gaan trekken. Een goede zaak voor de publiciteit van de vereniging. De kosten bij verhuur zijn aangepast. Er wordt geen accommodatieprijs meer gevraagd. Deze kosten zijn verwerkt in de kosten per persoon die de huurder betaald. In het vorige metertje heeft een overzicht gestaan over deze kosten.

VAN DE KANTINECOMMISSIE “Vals” geld in omloop. Gevraagd wordt vooral te letten op de e 2,munten. Er worden munten afgegeven die afkomstig zijn uit Thailand. Deze lijken heel erg veel op de 2 Euro munt maar is veel minder waard. 50 Euro biljetten. Nogmaals dit bericht omdat sommige leden het nog steeds niet gelezen hebben. Het gebeurt nog wel eens dat aan het begin van de dag betaald wordt met een biljet van 50 Euro.

Achteraf is gebleken dat in het overzicht toch nog kosten niet duidelijke verwoord en verwerkt waren. Onderstaand een aangepast overzicht. 7


Biologisch specialist Meijer “De Twee-Master” Gespecialiseerd in biologisch vers produkten.

www. Meijer-natuurvoeding.nl voor onze aanbiedingen Burg. Sweenslaan 19 • Leidschendam • Tel. 070-3270659

Dinsdag t/m zondag geopend van 12.00 - 22.00 uur.

CHINEES - INDISCH - RESTAURANT

MING YEG

Ook voor het afhalen van diners.

Zaagmolenstraat 110 (hoek Damlaan - Zaagmolenstraat)

Ruime parkeergelegenheid.

2265 WV Leidschendam Tel. 070 - 3275321

8


KOSTEN BIJ VERHUUR PRIJSLIJST VERHUUR GRAND CRU ‘82 Verhuur is altijd in combinatie met boules activiteiten Zover niet anders is vermeld zijn de prijzen in Euro’s en per persoon Dranken worden op basis van nacalculatie berekend en genoteerd op een turflijst. Dagtarief Tot 5 personen (introduceés) € 3,50 Vanaf 6 personen gelden voor de consumpties niet meer de kantineprijzen, maar de prijzen zoals die bij verhuur gehanteerd worden. Vanaf 6 - 12 personen (geen begeleiding) € 5,00 Vanaf 13 personen en meer (altijd begeleiding, niet in de avond en zonder lunch/buffet) € 6,00 Idem met lunch/buffet € 6,50 Avondtarief alleen mogelijk vanaf 30 personen (zonder buffet) € 7,00 Idem met buffet € 7,50 In alle gevallen wordt er geen accommodatiehuur berekend

LEDENADMINISTRATIE Nieuwe leden Lia van der Laan Riem, Populierendreef Voorburg Cynthia de Heer, Hooikamp Leidschendam Piet Smits (terug van weggeweest) Sperwerlaan Leidschendam René Offers (ook weer terug van weggeweest) Thierenskade Rijswijk Tineke de Graaf Tierolf Populierendreef Voorburg Peter Smits Roomolenstraat Leidschendam Wij heten alle nieuwe leden welkom en hopen ze vaak op de accommodatie te zien spelen.

SPONSORS GEVEN KORTING Sinds kort hangt in onze hal een reclamebord van restaurant “Waterloo”. Om u kennis te laten maken met dit restaurant wordt u 10% korting aangeboden over de gehele nota tot maximaal 4 personen. U krijgt deze korting op vertoon van uw licentiepas van Grand Cru ’82. Adres en andere gegevens vindt u op het reclamebord. Wij wensen een smakelijke maaltijd toe. 9


Verhuisd Bram en Paula Brandt Uiterwaard Zoetermeer

Janine Marseille Corrie Meinema Rita den Hartog Ton Reedijk

MEDEDELINGEN UIT HET INFORMATIEBULLETIN VAN DE NJBB Uit het informatiebulletin 455 van april 2014.

tel. 3204685 tel. 3275044 tel. 3276244 tel. 3203087

Bal-in-de-zak Bal in de zak 4 maart 2014 Het was de laatste keer dat wij bal-in-dezak binnen speelden. Van april t/m oktober spelen wij weer buiten, tenzij het heel slecht weer is, dan mag het binnen. Deze middag hadden wij 47 deelnemers, die enthousiast aan het spelen waren. De bar werd bezet door Ineke Kooijmans en Ineke Rugers, zij verzorgden ons goed van drankjes en hapjes. De scores werden bijgehouden door Dini Lange. Zij viel in voor Beb Groen, die op deze dag plotseling in het ziekenhuis werd opgenomen. De wedstrijdleiding als altijd in handen van Sjef van Leeuwen en van mij, Janine Marseille.

Het bestuur van de NJBB heeft in navolging van de FIPJP (wereldbond Jeu de Boules) besloten dat de E-sigaret ook onder het rookverbod valt. Grand Cru zal deze regel daarom ook toepassen. De locaties voor de NC en NK’s 2015 zijn in dit Bulletin bekend gemaakt. Grand Cru heeft voor 2015 geen NK’s toegewezen gekregen. ZIEKENCONTACTEN Ziekencontacten april 2014 Hieke Brouwer zal aanstaande dinsdag 29 april een heupoperatie ondergaan in het Westeinde ziekenhuis. Wij wensen haar veel sterkte en een spoedig herstel. Beb Groen is na haar operatie in februari nog steeds niet de oude. Ze voelt zich nog moe en niet in staat om veel te doen. Boulen is er helaas voorlopig niet bij. Ze heeft het er moeilijk mee dat het volledige herstel zo lang duurt. Hans van Wieringen ondergaat nog altijd chemo kuren en bestralingen. Hij voelt zich niet bepaald lekker nu zijn nieren zo slecht werken. Hij blijft optimistisch en hoopt op betere tijden.

De uitslagen: 3 gewonnen wedstrijden: Jeanne Hogendoorn Emiel Oosthoek Trees van Paassen

+ 22 punten + 20 punten + 20 punten

2 gewonnen wedstrijden: Jacques van der Meer Corry Janssen

+ 16 punten + 16 punten

1 gewonnen wedstrijd: Truus van der Zalm

+ 06 punten

0 gewonnen wedstrijden: Jeanne Bronmeijer

-- 12 punten

Na iedereen bedankt te hebben voor alle medewerking konden we om 17.15 uur weer naar huis. Janine Marseille

Dit is de stand op 25 april 2014. Wij wensen alle zieken, ook diegenen waarvan wij niet op de hoogte zijn dat zij ziek zijn, al het goede en zo mogelijk een spoedig herstel.

Bal-in-de-zak 1 april 2014 Het was prachtig weer, deze bal-in-de-zak, die we weer voor het eerst buiten speelden. Een stralende zon en 64 deelnemers. De bar werd bezet door Inge en Freek Janssen, de scores verzorgd door Dini

Wanneer u enige aandacht van ons wilt hebben, bel ons dan en wij nemen graag contact met u op. 10


Lange en de wedstrijdleiding door Sjef van Leeuwen en mij, Janine Marseille. Leuk dat er ook nieuwe leden meededen, die we eerst wegwijs hebben gemaakt in de gang van zaken omtrent bal-in-de-zak. De uitslagen: 3 gewonnen wedstrijden: Wim Rolvink Toos Schrama Joke van Marwijk

+ 29 punten + 29 punten + 21 punten

2 gewonnen wedstrijden: Cinta Wortel Rob van der Knaap

+ 21 punten + 18 punten

1 gewonnen wegstrijd: Piet van der Lans

+ 08 punten

0 gewonnen wedstrijden: Truus van der Zalm

-- 06 punten

Al sinds enige jaren worden de finalisten volgens loting aan elkaar gekoppeld. Dit komt omdat niet meer op iedere speeldag eenzelfde aantal teams naar de finaledag gaan. Het aantal teams dat naar de finale gaat is weer afhankelijk van het aantal dat op eenzelfde dag meedoet aan de competitie. In het reglement is dat in de onderstaande artikelen uitgelegd: 4.3 In totaal plaatsen 16 doublettes zich voor de finaledag. 4.3.1 Het aantal doublettes dat zich per poule plaatst voor de finaledag is 16 gedeeld door het totaal aantal doublettes dat zich voor de WDC heeft ingeschreven, vermenigvuldigd met het aantal doublettes in de betreffende poule, afgerond naar gehele getallen. 4.3.2 Indien het totaal aantal doublettes dat zich, naar aanleiding van de berekening in artikel 4.3.1, plaatst voor de finaledag niet gelijk is aan 16, dan zal in de poule waar het afrondingsverschil het grootst is een correctie worden toegepast om op een totaal van 16 doublettes te komen. 4.3.3 Indien er meerdere poules zijn waarbij de grootste afrondingsverschillen gelijk zijn, dan wordt de correctie toegepast op een poule die daarna het grootste afrondingsverschil heeft. 4.3.4 Als blijkt dat in een bepaalde poule, na de berekening van artikel 4.3.1 en de eventuele toegepaste correcties, het aantal doublettes dat zich plaatst voor de finaledag gelijk is aan het aantal ingeschreven doublettes in de betreffende poule, dan worden er in die poule geen voorronden gespeeld en plaatsen alle doublettes zich automatisch voor de finaledag. 4.3.5 Als een equipe zich terugtrekt van deelname aan de finaledag terwijl deze zich daarvoor wel had geplaatst, dan wordt aan de hand van de berekening in artikel 4.3.1 opnieuw bepaald hoeveel doublettes zich per poule plaatsen voor de finaledag. 4.4 Op de finaledag is het wedstrijdsysteem gebaseerd op rechtstreekse eliminatie.

Het was een plezierige middag, mede door het prachtige weer. We bedankten alle medewerkers en na de prijsuitreiking wensten we iedereen een wel thuis en een prettige avond. Janine Marseille Ladderstand 1 april 2014 Wim Rolvink Jeanne Hogendoorn Emiel Oosthoek Jacques van der Meer Rob Bijkerk Gien Molenaar Trees van Paassen Pauly Vollmuller Toos Schrama Jan Bos Joop Driessen Joke van Marwijk Erik Voogd Ruud Dittmar Cinta Wortel

18 16 15 14 14 10 10 10 10 9 8 8 7 7 7

WEDSTRIJDVERSLAGEN Finale dag WDC 2014, 15 maart Op 10:15 uur waren alle deelnemers aanwezig. 10 minuten later kon de loting aanvangen.

Na de loting zag de eerste ronde er als volgt uit Tap/Marseille tegen Tromp/Verboom 11


‘t Hart/Trijssenaar tegen Van Vliet/Van Vliet Molenaar/Voogd tegen Brocken/ Steenbergen Bos/Bijkerk tegen Oosterbaan/Bendouch Roozenburg/Roozenburg tegen Henze/ Henze Van Dongen/ Van Leeuwen tegen Velsink/ Beerbaum Pont/Roos tegen Van Unnik/Starrenburg Teunissen/Manger tegen De Vries/Van der Meer De vet gedrukte teams plaatsten zich voor de A-poule In principe viel de loting gunstig uit. (een loting blijft een loting !) behalve voor de teams Teunissen en van De Vries. De kampioen van vorig jaar moest het opnemen tegen het team van de dinsdagavond die nog maar net als 5e geplaatste de finaledag wisten te bereiken. Op papier dus de zwakkere. Niets was minder waar want team De Vries maakte korte metten met de ex-kampioen door met 13-3 te winnen. In de A- en B poule ging de strijd verder. De teams ’t Hart/Trijssenaar, Oosterbaan/ Bendouch, Velsink/Beerbaum en De Vries/ Van der Meer wonnen hun partijen en blijven dus kanshebber voor de paal. Tevens waren deze teams hiermee automatisch de nummers 1 t/m 4 van de WDC. Team Velsink verloor van team De Vries en teams ’t Hart verloor van team Oosterbaan. De finale werd dus gespeeld met het team De Vries tegen team Oosterbaan. Voor de derde en vierde plaats streden de teams ’t Hart en Velsink tegen elkaar. Team Teunissen/Manger kwam hun verlies in de eerste wedstrijd snel te boven de eerste wedstrijd in Poule-B wisten zij net met 13-12 te winnen, de tweede partij rolde zij team Van Dongen/van Leeuwen op met 13-1 en de finale van de B wisten zij te winnen van Bos/Bijkerk met 13-6 De finale van de A-complementair werd gewonnen door Julia en Cees Henze door Hans Tromp en Jan Verboom met 13-9 te verslaan. De finale van de B-complementair werd gewonnen door Lien en Cors van Vliet door met 13-11 te winnen van Rob Pont en Leen Roos. Terug naar de A-poule (het hoofdtoernooi) om de derde en vierde plaats. Het was geen

spannende wedstrijd. Gezien de respectabele leeftijd en het aantal wedstrijden dat zij al gespeeld hadden van de tegenstanders van Jessica en Peter ligt het daar misschien wel aan dat het min of meer een Walk-Over is geworden voor Jessica en Peter. De finale leek dezelfde uitslag te krijgen. Jaap-Jan en Jacques stonden voor met 7-0 en het zag ernaar uit dat een 13-0 of misschien 13-2 in zicht was. Of het nu komt dat de tegenstanders al diverse malen in deze opstelling in de finale van de WDC had gestaan en nu eindelijk wel eens op die paal wilden is niet gevraagd, maar zij vochten als leeuwen terug. Wilma presteerden het om in de laatste mènes haar boules nagenoeg op de but te krijgen, maar Jacques had geen er geen moeite mee om de goed geplaatste boules, soms met een “blijven” weer weg te schieten. Toch wisten Wilma en Az-Eddine de stand op 11-12 te brengen. In de laatste mène lagen zij op punt met nog een boule in de handen van Az-Eddine en nog een in handen van Jaap-Jan. Jaap-Jan wist zijn boule op het 13e punt te plaatsen, Er was voor Az-Eddine geen andere keus dan deze te schieten, met als resultaat een 12e punt te halen, en met een blijver misschien nog wel het 13e er bij. Onder die omstandigheden, winnen, eindelijk de paal, is het toch wel heel moeilijk om de spanning de baas te blijven. Het was muisstil in de hal toen Az-Eddine zijn schot inzette en helaas niet raakte. Weer geen winst in een finale voor Az-Eddine en Wilma. Jaap-Jan en Jacques mochten zich de terechte winnaar van de WDC 2014 noemen. Gefeliciteerd.

Het winnende team van de ADC 2014 Jacques van der Meer en Jaap-Jan de Vries.

12


Finaledag Winter Senioren Competitie De Competitie 2013/2014 zit er weer op. Na de groepswedstrijden is op 26 maart op de locatie van MIDI te Delft de finale afgewerkt.

Hierbij is de W.S.C. 2013/2014 voorbij. Nogmaals hartelijk dank voor de deelname en de inzet, graag tot het volgend seizoen. Met sportgroeten, Ton & Lies Ermerins.

Het verloop van de wedstrijden leverde spannende tussenstanden op. Aan het eind van de tweede speelronde zag het er naar uit dat drie teams gingen uitmaken hoe de ereplaatsen verdeeld zouden worden. Doordat Folatre 4 verrassend presteerde in de laatste ronden moest Westlandia 1 afhaken en Grand Cru 1 afzien van de tweede plaats, Gravenboules wist zich staande te houden en behield de eerste plaats. En werd hierdoor W.S.C. kampioen 2013/2014.

Grand Cru’82 wil in het bijzonder Ton en Lies bedanken voor de organisatie van de WSC.

De totale eindstand was als volgt. 1. Gravenboules 1, 2. Folatre 4, 3. Grand Cru 1, 4. Westlandia 1, 5. Folatre 3, 6. Grand Cru 3, 7. Folatre 1, 8. Westlandia 2, 9 Grand Cru 2, 10. Westlandia 3.

Nicolette ten Bosch toont trots haar tweede prijs. Zij liet hiermee 78 deelnemers achter zich

Naast de finale werd ook dit jaar weer een randtoernooi gespeeld. Hiervoor waren 80 deelnemers naar MIDI gekomen, een record aantal in de geschiedenis van 20 jaar WSC. Er waren tien deelnemers die alle drie de wedstrijden wisten te winnen. Het punten saldo bepaalde de volgorde. Voor de eerste vijf deelnemers was er een prijsje en een flesje wijn.

VOORJAARSTOERNOOI 30 MAART 2014 Wij hebben het wel eens anders meegemaakt “Voorjaarstoernooi”, koud, nat, sneeuw en vorst. Het voorjaarstoernooi van 2014 was een echt voorjaarstoernooi. Mooi weer, zo mooi dat zonder jassen aan gespeeld kon worden. Op het laatste moment vernam de wedstrijdcommissie in het infobulletin van de NJBB dat dit toernooi was aangemerkt als kwalificatietoernooi. Dit betekende dat er teams mee zouden kunnen doen die in de Ere- en Hoofdklassen van de NJBB speelden. Dat was zeker het geval. Dit hield wel in dat de “underdog” geen kans had op een 1e plaats in het hoofdtoernooi, maar de kwaliteit van het toernooi was daardoor wel hoog. Sommige wedstrijden waren zeer de moeite waard om ernaar te kijken. Er meldde zich 35 teams. Altijd jammer omdat je dan met een vrijloting zit,maar dat is nu eenmaal niet anders en niemand zeurde daarover vooral door het mooie weer. In de eerste ronde gaan de verliezers naar de B-poule en de winnaars naar de A-poule

1. Ch. Schmidt, (ABA)+31, 2. Nicolette ten Bosch, (Grand Cru) +30, 3. R. Jansen, (MIDI)+30, 4. A.Sandberg (MIDI)+24, 5. T.v.d. Ploeg, (DSP)+23, 6. C.Okkerse (Fol)+22, 7. H.v. Oyen (MIDI)+19, 8. A.Bak (Fol)+15, 9. W.Vogels (MIDI)+12, 10. Ineke Rugers (Grand Cru) +4 Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde afsluiting van een goed verlopen competitie. Een woord van dank aan ieder die hiertoe heeft bijgedragen. Bij deze onze hartelijke dank aan MIDI voor de geboden gastvrijheid en service op deze finaledag. 13


daarna complementair. Het is een systeem waarbij de zeker bent van het spelen van 3 partijen en bij veel deelnemers valt dit wel in goede aard. Een systeem met 2 of 3 voorrondes duurt vaak al tot 9 uur ’s-avonds, nu is de kans groot dat het toernooi rond 18:00 uur is afgelopen. Bij 35 deelnemers moet uiteindelijk een poule ontstaan met 8 teams, met 32 deelnemers is dat geen probleem. Dan ga je na de eerste partij naar 16, dan 8, 4 en 2. Om dit te bereiken bij 35 deelnemers moeten er cadragepartijen gespeeld worden om tot die macht van 2 te komen. Zulke cadragepartijen houden ook het toernooi wel vaak op. Van Grand Cru deden er 6 teams mee. Thea Meijer had de klok niet vooruit gezet en kwam daardoor een uur te laat op het toernooi. Er was gelukkig iemand aanwezig die haar plaats in had genomen, zodat Ineke Rugers en Pauly Vollmuller in ieder geval konden spelen. Bij het team van Ed Delnaaij en Henk Stevens kwam Nico van der Hulst niet opdagen. Gelukkig kon het team aangevuld worden met Reijer Reijerse van Folatre zodat alle teams compleet waren en het door Dennis Henze gemaakt programma ook zo gebruikt kon worden. Het team van Jaap-Jan de Vries en van Cees Henze wonnen de eerste partij waardoor zij doorstroomden naar de A-poule. De andere vier teams verhuisden naar de B-poule. Vervolgens verloren deze teams in de A-poule waardoor zij naar de A-complementair gingen. Jaap-Jan verloor hier van het selectieteam en Cees Henze moest de bekende cadrage spelen die hij ook verloor en daardoor naar de C-poule ging. De vier B-poulespelers verloren ook de wedstrijden in deze poule, waardoor zij naar de B-complementair overgingen. In deze poule kwamen de Grand Cru teams van Henk Stevens en Leen Roos tegenover elkaar te staan. In een spannende partij moest het team van Henk Stevens toch het onderspit delven en verloor met 12-13. Ook het team van Ineke Rugers en Frans Brocken verloren en konden naar huis. Leen, Lien en Cors gingen door in

deze poule en wonnen de halve finale waardoor zij in de finale kwamen. Op de gladde banen achteraan het terrein gingen zij de strijd aan en wonnen de finale met 13-11. Door het verlies van de cadrage verhuisde het team van Cees Henze naar de finale van de C-poule. Daar verloren zij van het team van Jan Tonen, die zij de tweede keer vandaag tegenkwamen. De uitslagen: A-poule 1e Theo van der Meer, Peter Bonarius, Jeroen van der Mei. 2e Essa Agzoul, Noel Kempeneers, Kees Koogje 3e Rudolph de Groot, Bauke Bokhorst, Richmond van der Huure 3e Cees Wubben, Henny Duchenne, Najib Elarkoubi A-complementair 1e Tom van der Voort, Milan Saunier, Joey van Doorn 2e Hans van der Veen, Sandy Rikkers, Roy Hulskamp B-poule 1e Teun van Ooijen, Ruud Kramer, Rob Schouten 2e Ad Wagenaars, Cas Schellekens, Jan Paashuis B-complementair 1e Leen Roos, Lien van Vliet, Cors van Vliet 2e Mauro Saunier, Debby Cowan, Michael Voorn C-poule 1e Jan Tonen, Tim van Drunen Little, Sander Beukers 2e Cees Henze, Julia Henze, Chris van der Sman

De winnaars van het Voorjaarstoernooi 2014

14


Lentetoernooi 15 april 2014 Thema “lentetoernooi” 37 enthousiaste deelnemers bezochten op dinsdag 15 april het eerste thema toernooi dat in het teken van de lente stond. Na de indeling van de doubletten en een korte uitleg kon de eerste wedstrijd om 19.45 uur beginnen. Het was buiten lente fris, maar omdat het zonnetje nog scheen werd de eerste wedstrijd toch buiten gespeeld. Na deze wedstrijd stonden er voldoende chocolade eitjes op tafel om per persoon alle smaken daarvan te verkennen. De tweede wedstrijd werd met en tegen anderen binnen gespeeld, evenals de derde en laatste wedstrijd. Tijdens het spelen konden er punten gespaard worden. Als je de wedstrijd won, gelijk speelde of met 03-13 verloor kreeg je een punt. Ook een carreaux, het uitspelen van het butje en het plaatsen van je boule tegen het butje leverde een punt op. Deze punten konden ingewisseld worden voor een ‘eitje’. De kleur van dit ‘eitje’ kon je zelf kiezen en correspondeerde met een prijs in de categorie; lentebloemen, lente gezelligheid, lente lekkernij of lente schoonmaak. De prijsuitreiking was om 22.15 uur. Cees Vergunst en Cees Henze hadden de meeste ‘eitjes’ weten te verzamelen. Middels loting won Cees Vergunst de hoofdprijs. Daarna volgde de rest van de ‘bingo’ waarbij per kleur de ‘eitjes’ verzameld werden en er middels loting veel prijzen verdeeld werden. Na het laatste drankje gingen de meeste mensen tevreden naar huis.

teams van 5 kan maken. De indeling wordt dan een poule van 4 en twee poules van 3 teams. De indeling komt er zo uit omdat er maar drie wedstrijden gespeeld worden. Om ervoor te zorgen dat toch iedereen speelt spelen de “vrijgelote” teams een kruiswedstrijd. Deze wedstrijd doet niet mee in de rangschikking. Daardoor kan het voorkomen dat je net als het andere team in jouw poule er twee gewonnen hebt, maar die ene partij kwam uit winst in de kruiswedstrijd. Bij dit minitoernooi was de stand na twee partijen al bekeken. In poule A hadden de teams van Cees Henze en Rene van Donk beiden verloren van het team van Cors van Vliet. Peter Dijkstra kon met twee verliespartijen al niet meer in aanmerking komen voor een prijs. Ook al zou in de laatste partij Cees van Rene winnen of andersom dan zouden zij nog geen winnaar kunnen worden door hun verlies op Cors. De laatste partij had geen invloed meer op de eindstand. Cors en Lien van Vliet en Leen Roos werden 1e in deze poule met een super score van 0 punten. In poule B speelden het team van Jeanette Klaar als laatste wedstrijd de kruiswedstrijd. De vorige 2 partijen hadden zij gewonnen waardoor de andere poule teams maar op één winstpartij konden komen. Dus ook hier was de winnaar na de tweede partij al bekend. Met twee gewonnen partijen en 11 pluspunten werd het team van Jeanette Klaar, Jessica Velsink en Roel Manger eerste. In poule C deed zich dezelfde situatie voor als in poule B. Het team dat zich op aandringen van Cees Henze alsnog meldde aan de wedstrijdtafel won de eerste twee partijen en had als laatste wedstrijd de kruiswedstrijd. Hierdoor hadden de overige 2 teams geen kans van winnen meer. Met 2 gewonnen wedstrijden en 5 pluspunten konden Theo Nieuwlaat, Judith Harlingen en Kees Duivenvoorden met de eerste prijs naar huis.

Minitoernooi 11 maart 2014 Het derde minitoernooi van 2014 heeft, ten opzichte van het tweede toernooi, het hoogste aantal deelnemers niet gehaald. Er deden uiteindelijk 10 tripletten mee, toch nog een score van 30 deelnemers. Nu is een doublette vormen meestal makkelijker dan een triplette. Tot 2 minuten voor tijd stonden er nog 9 teams. 6 spelers deden niet mee en gelukkig kon Cees Henze 3 spelers nog zover krijgen dat ze meededen. Een even aantal is altijd prettig dan staat er geen team langs de kant. Bij 10 teams is de indeling toch wat moeilijker opdat je nu eenmaal niet 2

Minitoernooi 8 april 2014 Dit minitoernooi heeft niet het aantal deelnemers van februari geëvenaard of overtroffen. 15


Veel teams die er toen meededen hebben nu niet meegedaan en waren zelfs niet aanwezig. Daar komen we later op terug. Geen 21 maar 14 teams meldden zich aan de wedstrijdtafel. 14 teams betekent dat er ingedeeld wordt in 2 poules van 7 deelnemers. In iedere poule is er dan een vrijloting. Deze vrij gelote teams spelen dan een wedstrijd tegen elkaar anders zouden er twee teams langs de kant zitten. Voordeel van deze vrijloting in de eerste ronde is dat je gelijk met een winstpartij naar de tweede ronde gaat. Verlies in de tweede ronde betekent, geen finale. Ondanks dat Emmy en Toos met 13-1 wonnen van Corry en Cinta in deze kruisfinale, maar de tweede wedstrijd verloren van Wim en Richard maakten zij geen kans meer op een prijs, Corrie en Cinta wonnen hun tweede partij van Jessica en Jeanette met 13-7 waardoor zij wel nog kans hadden op een prijs. De finalepartijen werden gespeeld door Corrie Meinema en Cinta Wortel tegen Leen Roos en Lien van Vliet en Jaap-Jan de Vries en Peter Seilberger tegen Jan Maarten Teunissen en Richard Starrenburg. Corrie en Cinta wonnen en werden in de A-poule 1e Jaap Jan en Peter wonnen in een spannende partij en werden in de B-poule 1e In de maanden mei en juni zijn er geen minitoernooien. 8 juli is weer het eerstvolgende minitoernooi.

Na de inschrijving kon de wedstrijdleiding verzorgd door Henny Bult en ondergetekende de indeling gaan maken. Met een ongelijk aantal spelers van beide verenigingen is het natuurlijk onvermijdelijk dat er toch een paar Grand Cru leden samen spelen, maar dat mag de (six…) pret niet drukken . Een zonovergoten dag zorgde dat er buiten gespeeld kon worden en ook tussen de speelronden door het terras volop gebruikt kon worden. Na 3 speelronden welke op tijd gespeeld zijn, konden de punten geteld worden. DSP had een aantal mooie prijsjes meegenomen waaronder de traditionele doosjes met eieren. Men kon dus rustig eieren voor zijn geld kiezen als men prijs had… en dat hadden de spelers. Nadat de beste speler van DSP en de beste van Grand Cru waren genoemd en een prijs hadden opgehaald zijn eerst de mensen achter de bar naar voren gehaald voor een prijsje wat zij zeker verdiend hadden. Vervolgens werden er meer namen genoemd, de hele lijst met spelers in volgorde van winstpartijen en saldo! Dat dit enige hilariteit met zich mee bracht zoals “heb ik een prijs met zulke slechte resultaten?” Jawel, iedereen die had deelgenomen ging uiteindelijk met een prijsje voldaan weer naar huis. Met natuurlijk een woord van dank aan Henny voor de wedstrijdleiding en aan Dody voor het kopen en inpakken van de prijsjes sloot Cok van de Ploeg van DSP de dag af met de belofte dat wij medio deze zomer weer uitgenodigd worden door DSP om bij hun te komen spelen in Voorschoten. Rene van Donk

Verslag Kipkogeltoernooi 5 april 2014 Zaterdag 5 april is het, intussen traditionele, kipkogeltoernooi weer gehouden. Vlak voor Pasen nodigt Grand Cru onze bevriende vereniging De Six Pret uit Voorschoten uit om een gezamenlijk toernooi te spelen waarbij men “mix” speelt, dus een Grand Cru speler met een DSP speler. De herkomst van het woord “kipkogel” is een goed bewaard geheim wat de wat langer meespelende leden u zeker kunnen uitleggen …. Van DSP hadden zich 28 leden gemeld voor deelname, Grand Cru wist 30 mensen op de been te brengen.

De sfeer zoals deze er altijd is bij het Kipkogeltoernooi!

16


KONINGSDAGTOERNOOI Alle zonnige dagen die vooraf gingen aan de 26e april zetten zich gelukkig voort ook op deze dag. Om precies half elf waren alle 53 aangemelde deelnemers aanwezig. Dat is een fantastische score in vergelijking met vorig jaar toen 12 van de aangemelde deelnemers zonder bericht wegbleven. Dit jaar kwamen er zelfs 4 niet aangemelde leden bij. Op zich niet erg maar zowel bij afmeldingen als onverwachte aanmelding realiseren de deelnemers zich niet dat er aan de hand van het aantal deelnemers inkopen worden gedaan zoals de oranje tompoezen en de oranjebitter en niet te vergeten de prijzen. In het eerste geval hou je over en in het tweede geval moet de mensen teleurstellen omdat je te kort hebt. Zoals in het begin al gezegd het weer gaf een extra oranje zonnetje met af en toe een wolkje, maar de temperatuur bleef goed. Het systeem was bal in de zak. Er werd zo mogelijk uitgespeeld tot 13 punten. In een enkel geval zijn de wedstrijden afgeblazen omdat de wedstrijdleiding anders in tijdnood kwam. Meestal wordt er iets apart gedaan met de prijzentoekenning. Aangekondigd werd dat in ieder geval degenen die er 3 gewonnen hadden een prijs zouden krijgen. Er waren 32 “oranje” prijzen ter beschikking, ingekocht door Julia en Dody Henze. Deze bestonden uit oranjebitter, mandarijnen, pakjes thee, plastic bekers enz. alleen al omdat het allemaal oranje was. Nadat de laatste partij was gespeeld kon iedereen in het zonnetje nog genieten van de oranjebitter. De wedstrijdleiding, die in handen was van Julia en Dody Henze had toen eventjes te tijd om de prijswinnaars uit te rekenen. In totaal hadden 11 deelnemers 3 wedstrijden gewonnen. De rest van de prijzen werd verloot. Op ieder lootje, dat correspondeerde met het inschrijfnummer stond de daarbij behorende naam. Zo hadden ook mensen die misschien geen enkele wedstrijd hadden gewonnen ook nog kans op een prijs. Toen de rangschikking bekend was mochten eerst de barmedewerkers Carla Sinius

en Cees Henze iets van de oranje tafel halen. De prijswinnaars waren: 1. Gré van der Tuin +24, 2. Toos Schrama ook +24. Als twee deelnemers gelijk aantal punten hebben kijkt de wedstrijdleider altijd naar de hoogst gewonnen wedstrijd en dat was Gré van der Tuin. 3. Gijs den Hartog, 4. Corrie Meinema, 5. Margot van Dongen alle 3 met +23. Ook hier is weer gekeken naar de hoogst gewonnen wedstrijd. 6. Judith Harlingen +22. 7. Jos Wolff +17, 8. Gien Molenaar +17, 9. Margreet Storken +15, 10. Nico van der Hulst +13, en als laatste met 3 gewonnen partijen Hanny Bos +11. Om 16.30 uur werd het einde van de dag aangekondigd. Er bleven nog enkele leden in het zonnetje napraten. Om 17.30 kon de accommodatie gesloten worden nadat iedereen voldaan naar huis was gegaan.

Ook dit jaar kleurde de prijzentafel van het Koningstoernooi weer Oranje

Aan het verzoek om zoveel mogelijk oranje te dragen werd heel serieus genomen.

17


INGEZONDEN STUK Zeer grappig. Soms doen leden van commissies hun uiterste best om activiteiten onder de aandacht van de leden te brengen, zo ook het “lentetoernooi” van 15 april jl. Er werden nette briefje gemaakt die op de tafel werden gelegd. Het kan niet missen! Iedereen werd op deze manier op de hoogte gebracht van het komende toernooi. Na de uitleg over het toernooi stond op het briefje “U komt toch ook”. Op een van de briefjes had een van onze eigen leden met pen erachter gezet “niet”. Heel leuk voor de mensen die de briefjes gemaakt hebben! Hoe volwassen zijn wij?! De schrijver van dit ingezonden stuk wil net zo anoniem blijven als degene die het briefje op deze flauwe manier beklad heeft.

Er blijkt iets wezenlijks veranderd. Ik heb het allemaal gemist. Half recreatief fietsend Nederland belazert de boel in de geest van Lance Armstrong. Voor mij is een elektrische fiets vergelijkbaar met het gebruik van amfetaminen, groeihormonen, EPO en bloeddoping. Het deugt niet. Ik heb natuurlijk niet over extreem oudere mensen of chronisch zieken, die verdienen een kontje. Het gaat me om de gezonde mens, die nog gemakkelijk zou kunnen afzien, sterker, dat zou goed voor hem en haar zijn, laat die benen maar eens verzuren potverdriepielekes. Weet je wat het is? Als die elektriekelingen je voorbij fietsen verontschuldigen ze zich niet eens. Hautain, met een besmuikt glimlachje halen ze je in. Ik weet nu hoe de dopingweigeraars van het professionele wielerpeloton zich gevoeld moeten hebben de afgelopen decennia. Armstrong c.s. demarreerden met infuus en al en de dopingweigeraar bleef achter en at hoofdschuddend zijn boterhammetje met pindakaas.

DE ELEKTRISCHE FIETS IS NIET ZOIETS ALS “EPO” GEBRUIKEN. Overgenomen uit het AD van 4 april 2014, van Hugo Borst Het was de afgelopen daten schitterend weer, in plaats van de auto nam ik de fiets naar mijn kantoortje. In het diepst van mijn gedachten koerste ik met een noodgang op Parijs aan, waarbij vlak voor de lichtstad nog een col van de vierde categorie moest worden genomen, de Rozenbrug, die pakte ik in een tamelijk hoge versnelling. Soms vraag ik daarbij veel van mezelf en moet ik uit het zadel, soms schakel ik een tandje terug. Het was me eerder opgevallen dat ik ondanks een bloedvorm vaak werd ingehaald. Dit keer door een oudere man met een ongezond uiterlijk. Ik zette de achtervolging in, maar hij ging veel te hard. “Respect” mompelde ik en pakte mijn verlies. Ik wilde het denkbeeldige peleton voorblijven, maar op de Noordsingel werd ik ingehaald door een vrouw die op mijn schoonzus leek. Zij kreeg de pedalen ijzingwekkend makkelijk rond. Ik begon te twijfelen aan mijn conditie, maar bij mijn kantoor aangekomen bleek ik mijn record te hebben verbeterd. Gisteren snapte ik het pas toen mijn schoonzusje zei: “van het weekend nog 65 kilometer gefietst met je broer. Lekker hoor, zo’n elektrische fiets.”

ZO IS HET GEREGELD Voortijdig opgeraapte boules. Laatst sprak een speler mij aan en vertelde mij wat hem was over komen tijdens een partij. In een partij is de laatste boule gespeeld. Voordat de score kan worden vastgesteld raapt een speler van de tegenpartij een van onze boules op, die nota bene op punt ligt! Hebben wij recht op dat punt? Als we het Internationaal Spelreglement Petanque (ISP) hier op naslaan lezen we in artikel 26 het volgende: Het is spelers verboden gespeelde boules op te rapen voor het einde van een werpronde. Een boule die aan het einde van een werpronde wordt opgeraapt vóór het aantal punten is overeengekomen, is ongeldig. Hiertegen kan niet worden geprotesteerd. Dus was mijn antwoord Neen. Dit is strikt volgens de regels van het reglement. Maar het kan ook anders opgelost worden. Blijf in zulk soort situaties altijd rustig. Vertel de speler dat hij een boule heeft opgeraapt die niet van hem is en dat deze op punt lag. Betrek ook zijn medespeler(s) hierbij, en probeer met rustig overleg tot overeenstemming te komen. Vaak kan je op die manier iets oplossen. 18


Verplaatste boules. Onlangs was ik als toeschouwer getuige van een raar voorval tijdens een wedstrijd. Tijdens een partij waarin al een flink aantal boules waren gespeeld, wordt een meting gedaan tussen twee boules die bijna gelijk liggen. Als beslist is welke boule op punt ligt, dit was de boule van de speler (team A) die de meting heeft verricht. Deze speler die de meting had verricht loopt achteruit en verplaats daarbij een boule van de tegenpartij. Hierna ontstaat een meningsverschil wat er met deze boule moet gebeuren. De partij die de meting (team A) had verricht was van mening dat deze boule uit het spel moest worden genomen omdat hij niet gemarkeerd was terwijl het team (B) waarvan de boules was deze terug wilde leggen op de plaats waar hij ongeveer had gelegen. Team A bleef star en haalde de boule uit het spel, waarop een speler van team B vervolgens de puntboule van team A weg schopte en meldde dat deze verplaatst was en niet gemarkeerd was dus ook uit het spel moest worden genomen. Toen de stoom was afgeblazen zijn ze de mène opnieuw gaan spelen.

Het is duidelijk dat het zo niet werkt. Een reglement is er om iets te regelen. Strikt genomen had de speler van team A gelijk. Dat kun je vinden in artikel 21. Als een stilliggende boule door bijvoorbeeld de wind of de helling van het terrein verplaatst wordt, wordt hij teruggelegd op zijn oorspronkelijke plaats. Dit gebeurt ook als de boule per ongeluk verplaats wordt door toedoen van een speler, de scheidsrechter, een toeschouwer, een dier of enig bewegend voorwerp. Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van de boules markeren. Maar de speler van team A had ook voor hij in het spel ging staan voor de meting de verantwoordelijkheid kunnen nemen om de boules die achter hem lag te markeren. Lees ook alleen het cursief gedrukte stukje eens Ook hier geldt dat dit anders geregeld had kunnen worden. Blijf rustig en denk na voor je dingen gaat roepen. De verplaatst boule had best ongeveer teruggelegd kunnen worden, mogelijk was er nog een indruk omdat er half op de boules gestaan was. En ook hebben we de boule op een bepaalde plaats zien liggen.

TOERNOOI OVERZICHT GRAND CRU ‘82. (De interne toernooien beginnen om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld op de aankondiging )

Toernooien 2014

Zondag 25 mei Tireerkampioenschap Intern (onder voorbehoud) Zaterdag 31 mei Tête à Tête kampioenschap Intern Dinsdag 3 juni Bal in de Zak Intern** Zaterdag 21 juni Triplette Kampioenschap Intern Dinsdag 1 juli Bal in de Zak Intern** Dinsdag 8 juli Minitoernooi (Tête à Tête) Intern* Zondag 13 juli Familiedag Intern Dinsdag 5 augustus Bal in de Zak Intern** Dinsdag 12 augustus Minitoernooi (triplette) Intern* Zaterdag 23 augustus Zomertoernooi (ATP) Open Dinsdag 2 september Bal in de Zak Intern** Dinsdag 9 september Minitoernooi (triplette) Intern* Zondag 21 september Doublette Kampioenschap Intern (onder voorbehoud omdat dit samenvalt met een ATP toernooi) *) de Minitoernooien en koppeltoernooien worden ’s-avonds gespeeld. **) de maandelijkse bal-in-de-zak wordt ’s-middags gespeeld 19


WEDSTRIJDKALENDER 2014 AFDELING 10 van de N.J.B.B.

(Zie voor de inschrijfdatum en het aanvangstijdstip de aankondigingen van de toernooien op het publicatiebord.) Tevens vindt u deze toernooien via de website van afdeling 10 en van de NJBB tw www.afdeling10.nl en www.njbb.nl

Bij Grand Cru hangen reclameborden van: Domburg Sportprijzen, Monster Fitt All Day, Leidschenveen Geelhoed Recycling, Nootdorp Kelder Hazelnoottaarten, Den Haag Vishandel Van der Moolen,(op dinsdag en woensdag Frederiklaan, Leidschendam) Mooijman Verzekeringen, Westeinde, Voorburg Multi Fysio, Isabellaland Den Haag, Frisiolaan Leidschendam Nederlandse Orgel Federatie D. Olsthoorn, Venestraat, Leidschendam Primera, Damlaan, Leidschendam Probike, Leidschendam Pronto, Leidschendam Putman Techn. Inst. Bedrijf, Noordwijk Rullens Tandtechnieker, Voorburg Van Rijs Bloemen, Jumbo Leidsenhage Schouten, bouw- en Aannemersbedrijf, Leidschendam Schuijt, Leidschendam Stielstra en Partners Accountants, Rijswijk en Wassenaar Techno Security Services, Forepark, Leidschenveen Vegro Verpleegartikelen, Lisse Tunderman Optiek, Leidsenhage, Leidschendam Verver Reclame, Noordwijk Vreeburg Slagerij, Voorburg Wen Wah Chinees Spec. Restaurant, Den Haag

Schenkt u eens wat aandacht aan onze sponsors en adverteerders en als u er bent laat dan weten dat u van Grand Cru’82 komt. 20


ONZE ADVERTEERDERS In het Metertje : Autobedrijf Dobbe, Damhouderstraat 19, Leidschendam Van Kan Stomen en Wassen, Prins Frederiklaan 167, Leidschendam Biologisch Specialist Meijer, Burg. Sweenslaan 19, Leidschendam Ming Yeg, Zaagmolenstraat 110, Leidschendam Groente en Fruit Van Rijn, Prins Frederiklaan, Leidschendam Schouten, bouw- en Aannemersbedrijf, De Tol 8, Leidschendam Schuijt, Damlaan 76, Leidschendam Telstar-Media, Boezemweg 21, Pijnacker

NIEUWKOMERS OPGELET

Het volgende nummer van “Het Metertje” verschijnt 20 juni. Kopij inleveren voor 6 juni.

Wanneer u pas lid bent geworden van onze vereniging kan het gebeuren dat u niet direct wordt uitgenodigd mee te spelen. Het is echter niet de bedoeling dat er nieuwe leden “aan de kant” blijven staan. Het beste kunt u er voor zorgen dat u bij de opening om 13.00 uur aanwezig bent omdat zich dan teams vormen. Mocht het niet lukken u aan te sluiten bij een team, neem dan contact op met het bestuurslid dat die speelmiddag dienst heeft. Hij/zij zal u dan op weg kunnen helpen naar een al spelend team om u op te nemen voor die speelmiddag. Na een paar maanden wordt er van u verwacht zelf initiatief te nemen door naar een spelend team te stappen en te vragen of u mee kunt spelen.

SCHOONMAAKDIENST OPROEP

Mary van der Sluis, die jarenlang iedere maandag aanwezig was bij de schoonmaakdienst, heeft noodgedwongen op moeten zeggen. Ook Coby van Weers heeft aangegeven nog maar een jaartje onderdeel uit te zullen maken van het vaste team. Ook zij is iedere maandag aanwezig. Hierdoor verliest de ploeg twee vrouwen.Er wordt dus dringend een oproep gedaan voor nieuw vrouwelijk bloed in de schoonmaakploeg. Vrouwen zien de dingen nu eenmaal anders dan mannen!!! Meld je aan als vrijwilliger van de schoonmaakploeg. Dit betekent niet dat u iedere maandag verwacht wordt. Er wordt gewerkt via een systeem waarbij u éénmaal in de vier of zelfs vijf weken, op maandagmorgen, aan de buurt bent. Dat moet toch op te brengen zijn. Wims Paans zal jullie met open armen ontvangen.

21


ROOSTER KANTINEDIENST DINSDAGMIDDAG 13 mei Freek Janssen – Inge Janssen 20 mei Jo Salemans - Jos van Eerdenburg 27 mei Corrie Meinema – Trees van Paassen 3 juni Bal in de zak Wim Rolvink – Joop Driessen 10 juni Joke van der Stap – Ron Ek 17 juni Ineke Kooijmans – Ineke Rugers 24 juni Carla Sinius – Corie Leloux 1 juli Bal in de zak Freek Janssen – Inge Janssen 8 juli Jo Salemans - Jos van Eerdenburg 15 juli Corrie Meinema – Trees van Paassen 22 juli Hieke Brouwer – Janny Laarman 29 juli Ineke Kooijmans – Ineke Rugers

27 juni 4 juli 11 juli 18 juli 25 juli

ZATERDAGMIDDAG 10 mei 17 mei 24 mei 31 mei 7 juni 14 juni 21 juni 28 juni 5 juli 12 juli 19 juli 26 juli

DINSDAGAVOND 13 mei 20 mei 27 mei 3 juni 10 juni 17 juni 24 juni 1 juli 8 juli 15 juli 22 juli 29 juli

Chris van der Sman Wilma Oosterbaan Peter Beerbaum Roel Manger Jacques van der Meer Jeanette Klaar Chris van der Sman Kees Duivenvoorden Wilma Oosterbaan Peter Beerbaum Roel Manger Jacques van der Meer

11 mei 18 mei 25 mei 1 juni 8 juni 15 juni 22 juni 29 juni 6 juli 13 juli 20 juli 27 juli

Ton Zaat – Helene van Reisen Jan Bos – Gretha Bos Henk van Boetzelaer – Ria Hillebrink Hemelvaartsdag gesloten Lenie Reinders – Nicolette ten Bosch Sjef van Leeuwen – Rob Bijkerk Jan Bos – Gretha Bos Aart Andeweg – Cees Munier Jaap van den Ende – Ton Zaat Nicolette ten Bosch – Helene van Reisen Henk van Boetzelaer – Ria Hillebrink Sjef van Leeuwen – Rob Bijkerk Jan Bos – Gretha Bos

Moederdag gesloten Jan Waterreus – Corrie Waterreus Nannie Toet – Koos Toet René van Donk 1e Pinksterdag gesloten Lien van Vliet – Cors van Vliet Margot van Dongen Jan Waterreus – Corrie Waterreus Henny Bult Bram Brandt – Paula Brandt Nannie Toet – Koos Toet Lien van Vliet – Cors van Vliet

Regeling kantinedienst: Cees Henze tel: 327 14 72. Bij eventuele verhindering proberen onderling te ruilen; de wijziging graag aantekenen op de lijst. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelding bij Cees Henze.

VRIJDAGAVOND 9 mei 16 mei 23 mei 30 mei 6 juni 13 juni 20 juni

Thera Trijssenaar – Ploni Vaandrager Jeanne Hogendoorn – Anneke van Oudheusden Margot van Dongen – Pauly Vollmuller Peter Kloek – Janneke Ament Jan Bos – Gretha Bos Toos Schrama – Henk van Schuppen Thera Trijssenaar – Ploni Vaandrager Jeanne Hogendoorn – Anneke van Oudheusden Margot van Dongen – Pauly Vollmuller Peter Kloek – Janneke Ament Jan Bos – Gretha Bos Thera Trijssenaar – Ploni Vaandrager

ZONDAGMIDDAG

DONDERDAGMIDDAG 8 mei 15 mei 22 mei 29 mei 5 juni 12 juni 19 juni 26 juni 3 juli 10 juli 17 juli 24 juli 31 juli

Jessica Velsink Annet Pronk Wim van Unnik Rob Pont Cees Henze

Kees van Workum Jessica Velsink Annet Pronk Wim van Unnik Rob Pont Cees Henze Kees van Workum

In verband met vakanties kan het voorkomen dat u in de vakantieperiode iets eerder aan de beurt bent voor kantinedienst. Wij vragen uw begrip hiervoor.

22


METERTJES 2014 Verschijningsdatum 15 augustus 26 september 7 november 19 december

kopij inleveren voor: 1 augustus 12 september 24 oktober 5 december

Schouten ontwikkelt, bouwt, renoveert en onderhoudt. Met slimme, innoverende concepten, vakmanschap, klantgerichtheid en de kwaliteit die onze klanten van ons gewend zijn.

De Tol 8, Leidschendam | Telefoon: 070 - 301 47 00 | www.schoutenbouw.nl

MIJN GROOTMOEDER ZALIGER ZEI ALTIJD: Alleen vervelende mensen vervelen zich.

Geert

Wilt u de boules in de (thee)pauze niet op de banen laten liggen? Graag meenemen of buiten de banen achterlaten!

Denkt u ook nog aan het registreren van uw boules in het “registratiesysteem voor boules”. Heel gemakkelijk wanneer u een boule mist. Op de tafel bij de ingang van de hal ligt een losbladig boek waarin u de gegevens van uw boules kunt noteren.

• FRUITMANDEN • RAUWKOSTSALADES • PRIMEURS

Prins Frederiklaan 191, Leidschendam. Tel. 070-3273149 23


Proef

de kwaliteit van

Telstar Media. Digitaal drukken Het meest gehoorde voordeel van digitaal drukwerk is de korte levertijd door een snelle productiewijze. Maar daar komt de kwaliteit van Telstar Media nog eens bij! Want uw brochure, folder of huisstijl wordt gedrukt met de meest moderne apparatuur op elk gewenst papiersoort; in zwart of in kleur.

De garantie is een prima kwaliteit die zorgt voor een uitstekende weerspiegeling van uw bedrijf! Een andere unieke oplossing van digitaal drukwerk is de mogelijkheid van personalisatie. U geeft uw drukwerk hiermee een persoonlijke tint; naar uw personeel, leveranciers of klanten.

Bezoekadres: Boezemweg 21, 2641 KG Pijnacker. Postadres: Postbus 109, 2640 AC Pijnacker. Tel. 015 3615500. Fax 015 3615518. info@telstar-media.nl. www.telstar-media.nl

24

Volg ons op twitter @TelstarMedia

Telstar. Een drukker in alle smaken.

Metertje no. 3 (2014)  
Metertje no. 3 (2014)  

Clubblad van Jeu de Boulesvereniging Grand Cru '82

Advertisement