Page 1

Gramo 책rsmelding 2010

www.gramo.no


2


Innhold

Leder Styres årsberetning  Regnskap  Revisjonsberetning  Åndsverkloven § 45b  Forskrifter  Vedtekter  Summary in English

4 5 12 24 27 28 29 31

3


Kjære medlem Pressen skriver stadig om våre medlemmers inntekter og ofte ønsker de å fokusere på negative trender. Platesalget synker og inntektene fra streamingtjenester er for små. Gramo-inntektene eller ”radiopengene”, som de ofte omtales som, blir stadig viktigere og vi merker både nasjonalt og internasjonalt et økende press og fokus på den inntektsstrømmen vi representerer. Derfor jobber vi hver dag for å øke inntekten, holde kostnadene nede og fokusere på individuell fordeling til rettighetshaverne. For 2010 er det en økning i inntekten for annen offentlig fremføring på 12,5 % som markerer seg som mest positivt. Det ligger en betydelig innsats og mye arbeid bak hver nye avtale som tegnes og hver faktura som skrives. For første gang har vi inntekter for annen offentlig fremføring på over 50 millioner, dette er et resultat vi er stolte av og som legges merke til også utenfor Norge. Flere ”Gramo organisasjoner” fra andre land ønsker å komme til Norge for å høre hvordan vi organiserer arbeidet og se på våre systemer og rutiner. Usikkerheten og forsinkelsene rundt tildelingen an nye lokalradiokonsesjoner har, for første gang på mange år, medført reduserte inntekter for dette området. Vi får håpe dette ikke er begynnelsen på en langvarig trend. Både trenger Gramo disse inntektene og Norge trenger en sterk lokalradiosektor for å bevare variasjonene og mangfoldet i eteren. På utgiftssiden er det posten ”tap på fordringer” som bekymrer. Vi ser et økende antall konkursen og opphør av virksomheter, særlig innenfor området servering og utesteder. Utenom dette er kostnadene ikke økt og ligger omtrent på samme nivå som i 2009. Generalforsamlingen blir i år avholdt på Håndverkeren, i Rosenkrantzgate 7 i Oslo, tirsdag 31. mai kl 17:00. Det er ikke mange anledninger i løpet av året for Gramos medlemmer til å få en samlet gjennomgang av virksomheten så jeg håper mange kommer på generalforsamlingen. Det er medlemmene vi jobber for hver dag og vi vil gjerne høre deres menig. Jeg er sikker på at mange av dere kan komme med gode råd og innspill til oss i administrasjonen. Jeg avslutter alltid denne lederen med å komme med et ønske. Ikke glem oss, vi trenger å vite hvis dere flytter, gir ut noe nytt eller skifter bankkonto. Hjelper dere oss med dette vil vi spare kostnader og være sikre på at vederlaget deres kommer frem til rett tid.

Martin Grøndahl administrerende direktør

4


Årsberetningen 2010 VIRKSOMHETEN Gramo ble stiftet 7. juni 1989. Foreningens formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til utøvende kunstnere og produsenter for kringkasting og offentlig fremføring av lydopptak som regulert i åndsverkloven § 45b. Annen tilsvarende vederlagsforvaltning kan også drives. Foreningen kan også fordele midler som på annen måte enn ved individuell fordeling kommer rettighetshaverne til gode. Virksomheten drives fra Karl Johansgate 21, 0159 Oslo. FORTSATT DRIFT Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. STYRET Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 7. juni 2010: Leder Nestleder Medlemmer    Varamedlemmer     

Harald Sommerstad Marte Thorsby Renèe Rasmussen Larry Bringsjord Dag Krogsvold Elin Aamodt Tore Østby (for Harald Sommerstad) Lena Midtveit (for Marte Thorsby) Knut Aafløy (for Renee Rasmussen) Erling Andersen (for Larry Bringsjord) Bjørn Rogstad (for Dag Krogsvold) Askil Holm (for Elin Aamodt)

På konstituerende styremøte ble valgt leder, nestleder og arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og direktør. Varamedlemmer og direktør har hatt forslags- og talerett på styremøtene. SEKTORUTVALGENE Styre- og varamedlemmer har organisert seg i sektorutvalg for behandling av saker som gjelder henholdsvis utøvere eller produsenter. Administrerende direktør har deltatt på møtene. Produsentsektor Produsentsektoren har bestått av Thorsby, Andersen, Bringsjord og Krogsvold

1 heltidsansatt vikar ved årets slutt. Martin Grøndahl er administrerende direktør. Foreningen er organisert med drifts-/ vedlikeholdsavdeling, markedsavdeling, IT-avdeling, økonomiavdeling og stab. Arbeidsmiljø Sykefraværet var i 2010 5,49 % (mot 9,6 % i 2009). Langtidsfravær utgjør 2,24 % (mot 6,61 % i 2009). Det har ikke forekommet arbeidsuhell som har forårsaket person- eller materiell skade. Marianne Helleberg er Gramos verneombud. Likestilling Bemanningen fordeler seg prosentvis 54/46 på kvinner og menn. To av tre avdelingsledere er kvinner. Miljørapportering Utenom reiser for å delta i internasjonal virksomhet forurenser ikke Gramo det ytre miljøet. OFFENTLIG FREMFØRING Rettigheter Åndsverkloven § 45b ga fra 2002 vederlagsrett til utøvere og produsenter når deres innspilte musikk (CD, radio, mp3fil, m.v.) blir offentlig fremført i kundelokaler, hoteller, serveringssteder etc. Innen rammen av vederlagsavtalen kan musikkbrukere fremføre beskyttet repertoar. Et slikt forenklet vederlagssystem samsvarer med internasjonal praksis i EU/EØS og andre land som har innført slik vederlagsrett etter EF-direktiv h.h.v. Romakonvensjonen. Vederlagsinnkrevingen i 2010 Markedsavdelingen har nok en gang hatt et år med høy aktivitet. Vi har som tidligere år jobbet strukturert og målrettet i forhold til eksisterende bransjer og nyetableringer. Etterdønninger av finanskrisen har i 2010 vært merkbare, og da spesielt i forhold til restaurantbransjen. Parallelt med dette har vi hatt full effekt av de vederlagsavtalene som ble inngått siste halvdel av 2009 og av de aktivitetene og avtalene vi har tegnet på bakgrunn av kontroll og utsendelser i 2010. Markedsavdelingen leverte i overkant av 1,5 mill over budsjett og det er vi godt fornøyd med.

Utøversektor Utøversektoren har bestått av Aamodt, Aafløy, Rasmussen, Holm, Sommerstad og Østby. ADMINISTRASJON Bemanning og organisasjon Gramo hadde 26 ansatte ved utgangen av 2010. Av disse er 2 ansatt på deltid og 2 ansatte var i permisjon. Gramo hadde

5


KRINGKASTING

etc for at utbetalinger fra Gramo skal kunne komme frem.

NRK Gjeldende vederlagsavtale er videreført i 2010. Avtalen er en lumpsum-avtale og viderefører vederlagsnivået fra de seneste årene. Foreløpig er NRK og Gramo ikke enige om rapporteringsklausulen i avtalen, men intensjonen er at dette skal komme på plass i løpet av første halvår 2011.

Innspillingsregisteret vedlikeholdes løpende. Gramo er avhengig av at medlemmene sender inn, eller registrerer diskografi og all relevant repertoarinformasjon på våre hjemmesider www. gramo.no.

P4 og Radio Norge Gramo og P4 har i 2010 blitt enige om innholdet i ny avtale, men avtalen er ikke underskrevet. Avtalen som ble signert med Radio Norge i 2009 er videreført uten endringer i 2010. Lokalradioene De fleste lokalradiokonsesjonærer har inngått vederlagsavtale med Gramo. Lokalradioene har de siste par årene hatt noe sviktende inntekter på grunn av nye konsesjonstildelinger og usikkerhet knyttet rundt videre drift for noen av konsesjonærene. Omsetningen er et element i beregningen av vederlag fra de største lokalradioene, og dette har derfor også medført noe redusert vederlag til Gramo for denne perioden. Web-castere Gramo har i løpet av året inngått vedelagsavtale med 36 webcastere. Øvrige kringkastere De fleste konsesjonærene for Lokal-TV har inngått standard kringkastingsavtale med Gramo. Kringkastingsavtale med TV3 er inngått i London og håndteres av PPL, det engelske vederlagsbyrået. AVGIFTSINNKREVING FOR FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE (FFUK) Gramo har siden 1.1.2002 hatt oppgaven med fakturering og innkreving av avgift til FFUK fra kringkastere. Fra 1.1.07 er det i tillegg gjeninnført avgift for ikke vernet musikk i annen offentlig fremføring, og Gramo har også her hatt ansvaret for fakturering og innkreving. Totalt for både kringkasting og annen offentlig fremføring har det vært fakturert kr 40 100 165 i avgift, og kr 39 810 572 er i løpet av året overført til fond for utøvende kunstnere. INNKOPIERINGSSEKTOREN Gramos innkopieringssektor ble lagt ned med virkning fra årsskiftet 2008/2009. Det er nå inngått avtale mellom NRK og IFPI (for deres medlemmer) og Gramo (på vegne av uavhengige produsenter). Fra 1.1.2009 vil utøvere medvirket på innspillinger gjort av IFPI-medlemmer, ikke lenger motta innkopieringsvederlag direkte fra Gramo. Fordelingen av innkopieringsvederlag må nå reguleres i avtale mellom utøvere og selskapene. Fra før har NRK og FONO en avtale som omfatter innkopiering av lydopptak for medlemmene i FONO. GRAMOS REGISTRE Medlemsregisteret oppdateres kontinuerlig. Medlemmene må selv sende endringsmeldinger om ny adresse, kontonummer,

6

Se for øvrig avsnittet ”Internett-siden www.gramo.no og MinSide” nedenfor. TEKNOLOGISK UTVIKLING Gramos avregningssystem (PAID) PAID er Gramos avregningssystem. Systemet utvikles kontinuerlig for å møte medlemmenes ønsker og krav. Internasjonal Standard Recording Code (ISRC) Basert på retningslinjer fra IFPI-sekretariatet er Gramo ansvarlig for utdeling, forvaltning og kontroll av koden i Norge. Koden identifiserer opprinnelig registrant, innspillingsland og innspillingsår. Hver ny innspilling skal ha en kode. Også ved reutgivelse tildeles ISRC, men plateselskapene må selv komplettere sine kataloger. Gramo ønsker å bli kontaktet før selskapene iverksetter opprettings- eller etterarbeid. Gramo deltar i den internasjonale revideringen av ISRC som skal være ferdig i 2011. Internett-siden www.gramo.no og MinSide Gramos medlemmer skal via www.gramo.no få tilbud om en personlig pålogging til et transparent og selvforklarende websystem hvor man skal kunne se/endre personlig informasjon, vedlikeholde sin egen diskografi ved å legge til nye album og innspillinger, legge til nye grupper og utøvere samt se på sin egen kontooversikt. Det skal også være mulig for Gramos medlemmer å ta ut relevante rapporter fra MinSide. Gramo skiftet i begynnelsen av 2010 samarbeidspartner i forbindelse med utviklingen av MinSide. Dette har medført at lanseringen har blitt noe forsinket og planlagt lansering er nå satt til medio 2011 I forbindelse med lanseringen av MinSide vil også www.gramo. no fremstå med nytt design. International Performers Database (IPD) IPD inneholder informasjon om utøvere og deres medlemskap i ulike vederlagsbyråer. Det er registrert i underkant av 500.000 utøvere i IPD. IPD, som nå er i en versjon 3, er til stor hjelp ved internasjonal utveksling av vederlag. Virtual Recording Database (VRDB) VRDB er en database for gjenkjenning av innspillinger som benyttes av vederlagsbyråene i mange europeiske land. Gramo er aktiv deltager i “New VRDB”, et prosjekt som har til hensikt å lage en ny VRDB-løsning med kraftig forbedret funksjonalitet. “New VRDB” skal lanseres i løpet av 2011.


A AFGM AFM AG AGM AGS AM AS AT F FG FGM FM FT G GM GMS GMT GS GST GT M MS MT S T Ordinære medlemmer

Tilsluttede medlemmer Arvinger Sum Regionale medlemmer Utøvermedlemmer totalt

Organisasjonskoder: A = Norsk Artistforbund F = Folkemusikk- og Folkedansorg. i Noreg G = GramArt M = Musikernes fellesorganisasjon S = Norsk Skuespillforbund T = Norsk Tonekunstnerforbund

141 1 1 348 60 1 27 2 2 13 6 8 11 1 1974 366 1 7 12 1 13 1523 2 57 90 44 4712

Gramart

Musikernes Felles Organisasjon

Norsk Skuespillerforbunf

Norsk Tonekunstnersamfund

A 141 1 1 348 60 1 27 2 2

Folkorg

Norsk Artistforbund

Antall

Medlemsstatus Gramo pr. 31.12. 2010

F

G

M

S

T

1 1

1 348 60 1

1 1 60 1 27 2 2

13 6 8 11 1

6 8

8 11 1

1974 366 1 7 12 1 13

366 1 7

1 7 12 1

1523 2 57

1 13

2 57 90

583

41

2798

2064

109

44 125

5047 162 9921 1274 11195

PRODUSENTER FONO IFPI Sum ordinære medlemmer Tilsluttede medlemmer Produsentmedlemmer totalt

115 30 145 2575 2720

7


CLARA Gramo er medlem av foreningen Clara sammen med TONO, Kopinor, Norwaco og BONO. Clara har som formål å spre informasjon til relevante brukere og allmennheten om opphavsrett og andre aktuelle regler. Gjennom www.clara.no får man oversikt over klarering av rettigheter til bruk av åndsverk og beskyttede prestasjoner og produksjoner i ulike sammenhenger. NORCODE Høsten 2007 stiftet fem norske forvaltningsorganisasjoner foreningen Norcode (The Norwegian Copyright Development Association). De fem organisasjonene er BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO. Norcode skal blant annet koordinere arbeidet med å bygge og styrke foreninger for opphavsmenn, utøvere og produsenter/utgivere, så vel som forvaltningsorganisasjoner, i utviklingsland. I 2010 har Frode Løvik blitt ansatt som ny daglig leder. På generalforsamlingen ble Helge Rønning valgt som styreleder og Tarja Koskinen-Olsson nestleder. Øvrige styremedlemmer er Harald Holter fra BONO, Yngve Slettholm fra Kopinor, Cathrine Nagell fra Norwaco, Cato Strøm fra TONO og Martin Grøndahl fra Gramo. INTERNASJONALE RELASJONER Gramo er medlem av følgende internasjonale fora: The Societies Council for the Administration of Performers Rights (SCAPR) Foreningen har som oppgave å arbeide for samordning av vederlagsutbetalinger over landegrensene, og å ivareta utøver­ rettigheter. Performance Right Commitee (PRC) Komiteen ivaretar produsentenes rettigheter til sekundærbruk av fonogrammer. Association of European Performers (AEPO) Organisasjonen arbeider for styrking av utøveres rettigheter i forhold til EU/EØS og WIPO (FNs opphavsrettsorganisasjon). Gjensidighetsavtaler For å redusere administrasjonskostnadene og for å sikre best kvalitet på repertoarinformasjon, er det internasjonal enighet om at et lands rettighetshavere kun bør være medlem av vederlagsbyrået i sitt hjemland. Forholdet mellom vederlagsbyråene blir da regulert gjennom gjensidighetsavtaler. Det er ikke tegnet nye gjensidighetsavtaler i 2010. Dette fordi vi har lagt hovedfokus på å få til gode og like utvekslingsformater og prosedyrer som skal gjøre jobben så effektiv og riktig som mulig. Dette viser seg å være mer utfordrende enn først antatt, men det jobbes iherdig med å få dette på plass.

8

Gramo har per i dag følgende gjensidighetsavtaler: Danmark Sverige Sverige Nederland Irland Spania England Finland Tyskland Frankrike Slovakia Den Tsjekkiske Republikk Japan Island

GRAMEX, A-avtale i begge sektorer SAMI, A-avtale i utøversektor IFPI, A-avtale i produsentsektor Sena, A-avtale i begge sektorer RAAP, A-avtale i utøversektor AIE, A-avtale i utøversektor PPL, A-avtale i begge sektorer GRAMEX, A-avtale i begge sektorer GVL, B-avtale i begge sektorer(1) SPEDIDAM, B-avtale i utøversektor SLOVGRAM, B-avtale i begge sektorer INTERGRAM, B-avtale i begge sektorer GEIDANKYO, B-avtale i utøversektor SFH, B-avtale i utøversektor

(1) blir ikke praktisert for produsentsektors vedkommende

A-avtale: avtale om at individuelle avregnede vederlag til et annet lands rettighetshavere overføres samlet til dette landets vederlagsbyrå og utbetales individuelt gjennom dette byrået. B-avtaler: avtale om at det ikke utveksles individuelle vederlag mellom to lands byråer inntil byråene er i stand til å gjennomføre individuell avregning til det andre landets rettighetshavere. A-avtale skal inngås når avtalepartene har verktøy og repertoarinformasjon til å gjennomføre fullverdig individuell avregning til motpartens medlemmer. AVREGNING Hovedavregning for 2009 ble foretatt i juni 2010. Dette var første gang hovedavregningen ble foretatt før sommerferien noe rettighetshaverne satte stor pris på. Det ble da avregnet kr 57,3 millioner i utøversektor og kr 54,1 millioner i produsentsektor. I 2010 er vederlagsåret 2006 avsluttet. Etter sluttavregning er 88 % av vederlaget utbetalt individuelt til utøvere. For produsenter er andelen individuelt utbetalt 93 %. Forøvrig henvises til Gramostatistikken for 2009 for ytterligere informasjon om fordelingen. GRAMO-STATISTIKKEN Hvert år registrerer Gramo over 2 millioner minutter radiosendt innspilt musikk, og behandler omtrent 50.000 innspillinger med dertil hørende rettighetshavere. Deler av dette daglige arbeidet som danner grunnlaget for avregningen blir presentert i den årlige Gramo-statistikken. Hvilke utøvere og låter som er mest spilt, norskandeler i kringkasting, gjennomsnittlig og høyeste vederlag og fordeling mellom kvinnelige og mannlige utøvere er eksempler på innhold i Gramo-statistikken som kan bestilles i papirutgave eller lastes ned på www.gramo.no.


BEVILGNINGER Krav på vederlag foreldes etter tre år, jf forskriftene til ånsdverkloven. Midler som ikke har kunnet bli utbetalt individuelt skal da bevilges til organisasjonsstøtte eller til andre formål til beste for norsk utøvende kunst. Styret fører kontroll med sektorutvalgenes bevilgninger fra kollektive midler

PRODUSENTSEKTOR

UTØVERSEKTOR

Bevilgninger fra brutto vederlagsmidler:

Bevilgninger fra brutto vederlagsmidler:

Organisasjonsstøtte

0

Organisasjonsstøtte

Bevilgninger fra kollektive midler

Bevilgninger fra kollektive midler

Organisasjonsstøtte

Organisasjonsstøtte

Ifpi

1 500 000

Fono

500 000

Sum

2 000 000

Prosjektstøtte IFPI FONO Spellemannprisen

GramArt

5 205 663

Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

1 671 254

Norsk Artistforbund (NA) Sum

6 048 307

Prosjektstøtte: GramArt

120 000

Musikernes fellesorganisasjon

947 428

Norcode

500 000 360 000

1 500 000

Norcode

500 000

Gramo synlighetsprosjekt

150 000

Music Export Norway jubileum

FONO - 30 års markering

250 000

Dele - ikke stjele

832 875

120 000

Bevilget Music Export Norway Spellemann - administrasjonssystem

0

90 000

2 951 071

50 000

Folkelarm

30 000

Dele - ikke stjele

12 500

12 500

Sum

2 742 500

SUM

4 742 500

Sum Dekning av finanstap for 2008

SUM

4 850 999 772 224 13 333 015

GramArt og Musikernes fellesorganisasjon har benyttet prosjektstøtten bevilget fra kollektive midler til å støtte Music Export Norway, Spellemannprisen, by:Larm, diverse andre festivaler samt kurs og informasjonsvirksomhet ovenfor medlemmene.

9


PROSJEKTER TIL FREMME AV NYE UTØVERE Gjennom bevilgninger fra utøversektor, produsentsektor og administrasjonen har Gramo satt sammen en gruppe ansatte på tvers av avdelingene som skal arbeide med prosjekter som gjør Gramo mer synlige for nye potensielle, samt eksisterende medlemmer. I kjølvannet av dette arbeidet håper Gramo at vi skal bli mer synlige og tydelige som organisasjon, og at dette også vil føre til flere vederlagsavtaler for annen offentlig fremføring. Gramo har gjennom disse prosjektene ønsket å gi utøvere et springbrett til videre karriere, noe som forhåpentligvis gir oss enda flere medlemmer å betale ut vederlag til i fremtiden. I 2010 støttet/deltok Gramo på følgende prosjekter: Underwood Gramo var sammen med NRK samarbeidspartner for Underwood under Norwegian Wood festivalen i Oslo. Vi var tilstede og presenterte Gramo samt utdelte hyre til alle bandene, deriblant Honningbarna og Blood Command. Norwegian Wood Gramo var også tilstede som annonsør og ble presentert som en av hovedsponsorene på promomateriell fra Norwegian Wood, blant annet inngangsbåndene og på storskjerm ved hovedscenen. Jazzintro Gramo var tilstede i Molde og delte ut stipend til vinner av jazz­intro på kroner 100 000,-.

10

Spellemann Gramo videreførte sitt arbeidsstipend på kr 200.000 til vinneren av prisen Årets Nykommer. Vinner av prisen som ble delt ut 4.mars 2010 i Oslo Spektrum var Donkeyboy. Gramo står også som arrangør av vorspiel for de nominerte og andre bransjekontakter. Gramo står også som sponsor av sendingen gjennom TV-plakat. Urørt Gramo er hovedsponsor under årets Urørt-finale, og har annonse inne på hjemmesidene til NRK Urørt. Bukta Gramo er en av Bukta-festivalen i Tromsø sine hovedsponsorer. Bukta og Gramo samarbeidet om en demokonkurranse hvor vi hadde 2 representanter i juryen som plukket ut 2 band til å spille på Paradisbukta-scene. På samtlige arrangementer er vi tilstede både med annonser og representanter fra administrasjonen. Vi opplever tilstedeværelsen som positiv i vår relasjonsbygging med fremtidige medlemmer. I tillegg har Gramo kjørt annonser i ulike bransjeblader som Musikk-Kultur, Musikkpraksis, by:Larm og på www.ballade.no.


Kontrollkomité Generalforsamlingen 2010 valgte følgende kontrollkomité: Produsentsektor: Cai Leitner (vara Håkon Gjesvik). Utøversektor: Odd Langklopp (vara Åse Karin Hjelen). Komiteen har mottatt protokoller fra styreog utvalgsmøter, samt gjennomgått regnskapet for år 2010. Oslo, 23. mars 2011

Harald Sommerstad (styreleder)

Larry Bringsjord

Marte Thorsby

Dag Krogsvold

Renée Rasmussen

Elin Aamodt

Martin Grøndahl (Administrerende direktør)

11


Resultatregnskap Driftsinntekter

Note

2010

2009

Vederlagsinntekter kringkasting

1,10

84.588.389

87.103.561

Vederlagsinntekter innkopiering

1

2.972.500

2.900.000

1,10

50.589.467

44.980.424

1

309.674

218.120

138.460.030

135.202.105

Vederlagsinntekter offentlig fremføring Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader

2,13

15.422.338

15.354.543

Personalkostnader styret/sektorene

2

632.393

598.356

Avskrivninger

3

3.150.130

2.729.022

Nedskrivninger

3

949.075

0

Administrasjonskostnader

4

6.960.974

7.925.120

Administrasjonsgebyr

4

-2.461.439

-1.532.945

Kostnader sektorene

5

560.850

366.754

Tap på fordringer

6

2.514.085

987.488

27.728.406

26.428.338

108 773 767

105 239 248

2.092.833

2.053.294

272.451

92.806

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler Sum finansposter

7

Ordinært resultat

6.101.945

5.633.790

7.922.327

7.594.278

118.653.951

116.368.045

0

2.000.000

Disposisjoner Bevilgninger fra sektorene

8

Overført vederlag til avregning

9

Sum disposisjoner Resultat etter disposisjoner

12

118.653.951

114.368.045

118.653.951

116.368.045

0

0


Balanse EIENDELER Anleggsmidler

Note

2010

2009

Varige driftsmidler Bil

992.352

Edb-utstyr Programvare Inventar, telefonsentral m.v Sum

724.792

437.408

388.638

6.774.243

7.811.521

837.603

1.221.102

9.041.606

10.146.053

9.041.606

10.146.053

6

7.173.377

15.114.223

10

54.586.559

51.747.716

3

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kundefordringer Opptjente inntekter Andre fordringer Sum

3.951.499

3.657.635

65.711.435

70.519.574

Finansielle plasseringer Fondsplasseringer

11

130.383.134

150.120.804

130.383.134

150.120.804

13.110.467

16.928.320

13.110.467

16.928.320

Sum omløpsmidler

209.205.036

237.568.698

Sum eiendeler

218.246.642

247.714.751

Sum Bankinnskudd, kontanter Kasse, bank Sum

12

13


Egenkapital og gjeld

Note

2010

2009

Egenkapital Egenkapital

0

0

Sum

0

0

Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelse

441.881

751.268

Sum

13

441.881

751.268

Sum langsiktig gjeld

441.881

751.268

205.434.978

232.558.799

205.434.978

232.558.799

959.066

1.695.000

Kortsiktig gjeld Vederlag Vederlag til avregning

9

Sum Øvrig kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlig gjeld

1.666.664

1.318.754

9.744.053

11.390.930

12.369.783

14.404.684

Sum kortsiktig gjeld

217.804.761

246.963.483

Sum egenkapital og gjeld

218.246.642

247.714.751

Annen kortsiktig gjeld

14

Sum

Oslo, 23. mars 2011

Elin Aamodt

Harald Sommerstad (styreleder)

Marte Thorsby

Larry Bringsjord

Dag Krogsvold

14

Renée Rasmussen

Martin Grøndahl (administrerende direktør)


Kontantstrømoppstilling 1.1 - 31.12 2010 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før avregning Gevinst/Tap avgang driftsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivinger Endring i kortsiktige fordrings- og gjeldsposter Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring i finansielle plasseringer

2010

2009 118.653.951

114.368.045

-37.124

-28.769

3.150.130

2.729.022

949.075

-

7.258.958

-206.484

-4.022.883

-7.832.653

19.737.670

3.485.606

Utbetaling til medlemmer og deres organisasjoner

-146.549.996

-99.393.759

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-860.218

13.121.008

-3.447.633

-3.483.924

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum)

490.000

165.000

-2.957.633

-3.318.924

0

0

Netto endring i likvider i året

-3.817.851

9.802.084

Kontanter og bankinnskudd pr 1.1.

16.928.321

7.126.237

Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.

13.110.470

16.928.321

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

15


Fordelingsregnskap Poster som fordeles likt mellom utøver- og produsentsektor Felleskostnader

Note

2010

Lønninger Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger Vikarbyrå Andre personalkostnader

11.087.763

2.090.690

1.681.689

-933.947

-965.088

423.111

1.718.805

-343.352

822.689

1.316.061

1.008.685

15.422.338

15.354.543

4.099.205

2.729.022

4.099.205

2.729.022

Lokalkostnader

2.567.559

2.287.708

Datakostnader

Forsikringer ansatte Sum lønninger, folketrygd

2

Avskrivninger Sum avskrivninger

3

2.146.521

2.195.273

Kontorkostnader

342.081

322.749

Advokatkostnader

175.636

291.987

Revisjonskostnader

134.044

102.406

Forsendelseskostnader

710.791

995.398

Transportkostnader

268.845

322.122

Reisekostnader

420.091

491.077

Andre administrasjonskostnader

195.407

916.401

Sum administrasjonskostnader

4

6.960.974

7.925.120

Tap på fordringer

6

2.514.085

987.488

28.996.602

26.996.173

Sum felleskostnader

16

2009 12.869.774


Fordelingsregnskap forts. Note Felleskostnader fordelt

Utøver

Produsent

Innkopiering

14.498.301

14.498.301

Sum 2010

Sum 2009

0

28.996.602

26.996.173

Poster som kan henføres direkte til sektorene Driftsinntekter Vederlagsinntekter kringkasting

1

42.294.195

42.294.195

0

84.588.389

87.103.561

Vederlagsinntekter innkopiering

1

0

0

2.972.500

2.972.500

2.900.000

Vederlagsinntekter offentlig fremføring

1

25.294.734

25.294.734

0

50.589.467

44.980.424

Andre driftsinntekter

1

Sum inntekter Administrasjonsgebyr

154.837

154.837

0

309.674

218.120

67.743.765

67.743.765

2.972.500

138.460.030

135.202.105

1.714.063

735.217

12.159

2.461.439

1.532.945

0

0

0

0

2.000.000

0

0

0

0

2.000.000

Bevilgninger fra brutto vederlag Bevilgninger fra sektorene

8

Sum bevilgninger Personalkostnader styret/sektorene

2

327.129

305.264

0

632.393

598.356

Kostnader sektorene

5

463.669

97.181

0

560.850

366.754

5.244.044

2.950.734

0

8.194.778

7.687.084

Finansinntekter Finanskostnader Netto finans Sektorresultat

7

136.901

135.551

0

272.451

92.806

5.107.144

2.815.183

0

7.922.327

7.594.278

59.275.872

56.393.419

2.984.659

118.653.951

114.368.045

17


Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven­ og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er satt opp med henblikk på en avstemming mot fordelingsregnskapet.

(estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Klassifiseringsprinsipper Omløpsmidler og kor tsik tig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter tidspunktet for regnskapsavleggelse, samt poster som kny tter seg til vare- / tjenestekretsløpet. Øvrige poster er klassifiser t som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke for ventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amor tiseres over for ventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).

Prinsipp for inntektsføring Sum inntekter relaterer seg i 2010 i sin helhet til regnskapsåret 2010 og hovedsakelig til vederlagsåret 2010, enten som sluttfakturer t, som estimater på endelig inntekt eller som avvik ved sluttfakturering i forhold til tidligere estimater. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Gramo har en todelt kollektiv pensjonsordning for å ivareta sine pensjonsforpliktelser. Begge ordninger ivaretar kravene i lovpålagt Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP). 1. Ansatte pr 01.01.2006 fikk valget mellom å forbli i den eksisterende, ytelsesbaser te ordningen eller å gå over i en ny, innskuddsbasert ordning. Nyansatte etter 01.01.2006 blir automatisk innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. Den ytelsesbaser te ordningen er lukket fra og med 01.01.2006. 2. For de som valgte å bli stående i den ytelsesbaserte pensjonsordningen finansierer Gramo sine pensjonsforpliktelser som følger: Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening baser t på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurder t til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene

18

Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineær t over forventet økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi ved regnskapsårets slutt. Verdiendring resultatføres under ’Verdiendring markedsbaser te omløpsmidler’.


Noter til årsregnskapet 2010 Note 1: Vederlagsinntekter 2009 Riksdekkende kringkasting Lokalradio Offentlig fremføring

2008 73.775.991

74.520.529

6.983.563

9.535.835

50.589.467

44.980.424

Innkopiering

2.972.500

2.900.000

Vederlag fra utlandet

3.828.835

3.047.197

Andre inntekter Sum

309.674

218.120

138.460.030

135.202.105

Det er benyttet vesentlige inntektsavsetninger i regnskapet for 2010. For ytterligere kommentarer, se note 10..

Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, honorarer og andre godtgjørelser Personalkostnader for administrasjon og sektorene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Antall ansatte i Gramos administrasjon:

2010

Antall ansatte pr. 31.12.: Gjennomsnittlig antall årsverk:

2009 26

24

22,8

21,0

520.850

519.144

36.665

84.810

Godtgjørelse for styre- og utvalgsarbeid er som følger: Styrehonorar Utvalgshonorar Arbeidsgiveravgift Sum

74.878

77.096

632.393

681.050

Styre- og utvalgshonorar omfatter 2. halvår av styreperioden 2009/2010 og 1. halvår av styreperioden 2010/2011. Satsene for faste styremedlemmer er i all hovedsak uforandret for styreperioden 2010/2011 i forhold til foregående periode. Ytelser til ledende personer Lønn / honorar Annen godtgjørelse Sum

Adm.dir 1.022.580 208.949 1.231.529

Det er i år 2010 gitt kr 250.000,- i lån til administrerende direktør. Låneperioden var fra 21.12.2010 og lånet ble innfridd i sin helhet 01.02.2011. Lånerenten var 2,75%. Regnskapet er belastet med kr 198.306,- inkl.mva. i revisjonshonorar i 2010. Av dette er kr 64.263,-, knyttet til kontroll av medlemslistene til rettighetshaverorganisasjonene på utøversiden. Kostnaden er belastet utøversektor.

19


Note 3:Varige driftsmidler/ avskrivninger

Anskaffelseskost 01.01.10

Sum

Utvikling programvare

EDB-utstyr

Lokaler

Biler

Inventar Kontorutstyr

2010

1.186.242

575.004

2.264.293

712.651

17.866.850

22.605.040

Tilgang

965.600

-

-

285.084

2.196.949

3.447.633

Avgang

911.742

-

-

-

-

911.742

1.240.100

575.004

2.264.293

997.735

20.063.799

25.140.931

247.748

347.730

1.653.964

560.328

12.340.485

15.150.255

-

-

-

-

949.075

949.075

Bokført verdi 31.12.10

992.352

227.274

610.329

437.407

6.774.239

9.041.601

Årets avskrivninger

245.164

108.341

275.158

236.314

2.285.153

3.150.130

-

-

-

-

949.075

949.075

5 år

4-5 år

10 år

3 år

4-6 år

Anskaffelseskost 31.12.10 Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger

Årets nedskrivninger Økonomisk levetid Oversikt aktiverte kostnader siste fem år:

2006

2007

2008

2009

2010

Total tilgang

4.235.505

2.467.766

1.943.720

3.483.924

3.447.633

15.578.548

-herav programvare

2.480.696

1.263.525

1.171.485

2.869.023

2.196.949

9.981.678

340.777

580.000

397.000

355.382

911.742

2.584.901

2.707.931

2.568.683

2.584.265

2.729.022

3.150.130

13.740.031

949.075

949.075

Avgang Avskrivninger Nedsrivninger

-

-

-

-

Sum

Det er i 2010 foretatt en nedskriving av verdien på Gramos markedssystem. Dette ble gjort fordi det i 2010 ble besluttet å investere i et nytt CRM og økonomisystem som skal tas i bruk i 2011.

Note 4: Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Administrasjonsgebyr fremkommer som en kostnadsreduksjon ved at det belastes 10% gebyr på utbetalinger til rettighetshavere som ikke er ordinære medlemmer, dvs. ikke medlemmer av norsk rettighetshaverorganisasjon.

Note 5: Kostnader sektorene Utøver Reisekostnader

20

25.787

Produsent

Innkopiering 0

0

Totalt 25.787

Andre administrasjonskostnader (kontingenter, generalforsamling etc.)

437.882

97.181

0

535.063

Sum

463.669

97.181

0

560.850


Note 6: Kundefordringer / tap på fordringer

Spesifikasjon kundefordringer:

2010

2009

Fordringer offentlig fremføring

5.426.692

Fordringer kringkasting

9.554.890

3.746.686

8.559.333

Avsatt til tap på fordringer

-2.000.000

-3.000.000

Sum fordringer

7.173.377

15.114.223

Tap på fordringer:

2010

2009

Konstaterte tap

3.514.085

987.488

Endringer avsetning for tap

-1.000.000

0

Tap på krav

2.514.085

987.488

Det er avsatt til sammen kr 2.000.000 til tap på fordringer fordelt med kr 300.000 til kringkasting og kr 1.700.000 til offentlig fremføring. Avsetningen er vurdert å dekke potensielle tap.

Note 7: Finansposter 2010 Renter kunder

2009 174.566

132.937

7.745.830

7.238.235

Renter bankinnskudd

255.085

297.808

Øvrige finansinntekter

19.297

18.104

Avkastning plasseringer

Finanskostnader SUM -herav ikke realisert avkastning plasseringer

272.451

92.806

7.922.327

7.594.278

6.101.945

5.633.790

Avkastning fra bank og plasseringer utgjorde i 2010 ca 5,2%. Fordeling mellom sektorene fremgår av fordelingsregnskapet.

Note 8: Bevilgninger fra brutto vederlag Det har ikke vært foretatt bevilgninger fra brutto vederlag i 2010.

21


Note9:Vederlag til avregning Vederlag til avregning er oppført i balansen som kortsiktig gjeld. Her er medtatt vederlag som ennå ikke er avregnet, vederlag som er avregnet men ennå ikke utbetalt rettighetshaverne samt midler som er foreldet og kan benyttes til kollektive formål. 2010

2009

Vederlag til disposisjon 01.01.

232.558.799

214.829.674

Overført fra årets virksomhet

118.653.951

114.368.045

Tilført i løpet av året

118.653.951

114.368.045

Utbetalt rettighetshavere

128.439.481

82.387.284

Bevilget produsentsektor

4.742.500

4.963.566

13.333.015

10.925.674

0

1.360.936

Disponert i løpet av året

146.514.996

99.637.460

Vederlag til avregning 31.12.

204.697.754

229.560.260

-200.000

-334.570

Utbetalt i 2008, bevilget i 2009

0

245.207

Bevilget i 2010, utbetalt i 2011

165.000

333.064

Periodisert tap på plasseringer 2008

772.224

2.754.838

Bokført vederlag til avregning 31.12

205.434.978

232.558.799

Bevilget utøversektor Bevilget innkopieringssektor

Bevilget i 2009, utbetalt i 2010

Note 10: Opptjent, ikke fakturert inntekt NRK er ikke sluttfakturert for årene 2009 og 2010. P4 er ikke sluttfakturert for årene 2006-2010, pga. manglende avtale. Det er også estimert og avsatt vederlagsinntekter fra utland for 2010. For annen offentlig fremføring er det estimert og avsatt inntekt for 2010 for de avtaler som ikke var fakturert ved årsskiftet. Det er i januar 2011 foretatt fakturering for 17,5 millioner kroner knyttet til avsatte vederlagsinntekter.

Note 11: Fondsplasseringer Gramo har plassert midler i fond hos styregodkjente forvaltere. Midlene er plassert i fond som klassifisert nedenfor. Avkastning på pengemarkedsfondene og enkelte av obligasjonsmarkedsfondene reinvesteres normalt i forbindelse med den årlige kapitalisering. For de øvrige plasseringer realiseres gevinst/ tap først i forbindelse med salg. Det er gjennom 2010 foretatt mindre endringer i Gramos portefølje. Endringer i prosentvis andel av aktivaklassene er i hovedsak begrunnet i endringer i verdiene. Netto nedgang i porteføljen som skyldes kjøp/salg er ca. 26,7 millioner kroner. Gjennomsnittlig avkastning på porteføljen er ca. 5,9%. Tilpasningene er gjort etter diskusjoner med våre profesjonelle rådgivere for å møte Gramos målsetting om en optimal avveiing mellom avkastning og risiko. Markedsverdi Andel i %

12/31/10

Andel i %

12/31/09

Pengemarkedsfond

15,6 %

20.290.083

17,9 %

26.932.103

Obligasjonsmarkedsfond

20,3 %

26.522.317

30,4 %

45.675.912

9,8 %

12.713.240

6,9 %

10.339.122

9,7 %

12.607.278

7,4 %

11.129.131

19,2 %

24.998.944

14,7 %

22.110.742

Aksjefond,norske Aksjefond,utenlandske Alternative investeringer Eiendom Sum

25,5 %

33.251.272

22,6 %

33.933.793

100,0 %

130.383.134

100,0 %

150.120.804

Note 12: Kasse, bank Bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk utgjør kr 744.775,-.

22

Markedsverdi


Note 13: Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har en todelt kollektiv pensjonsordning som omfatter samtlige ansatte. Den ene ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. 2010

2009

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

714.280

588.668

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

440.179

363.973

Avkastning på pensjonsmidler

-372.280

-322.561

Netto pensjonskostnad før amortisering

782.179

630.080

53.285

2.686

Resultatført estimatendring og avvik Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Resultatført pensjonskostnad (etter AGA)

88.756

75.096

110.287

88.842

1.034.507

796.704

Midler/ forpliktelser

Midler/ forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser (minsteforpliktelse)

11.365.864

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering

8.183.631

0

0

Beregnede pensjonsforpliktelser

11.365.864

8.183.631

Pensjonsmidler

-6.871.202

-6.014.062

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

-4.686.529

-1.724.211

Arbeidsgiveravgift

633.747

305.909

Netto pensjonsforpliktelse

441.880

751.267

Økonomiske forutsetninger

2010

2009

Diskonteringsrente

4,20%

5,40%

Forventet lønnsregulering

4,00%

4,50%

Forventet G-regulering

3,75%

4,25%

Regulering av løpende pensjon

0,90%

1,30%

Forventet avkastning på fondsmidler

5,00%

5,70%

Ansatte per 01.01.2006 fikk valget mellom å forbli i den eksisterende, ytelsesbaserte ordningen eller å gå over i en ny, innskuddsbasert ordning. Nyansatte etter 01.01.2006 blir automatisk innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. Det ble i 2010 betalt inn kr 264.458,- til pensjon for ansatte med innskuddsbasert pensjonsordning. 12 ansatte hadde denne ordningen per 31.12.2010. Begge ordninger ivaretar kravene i lovpålagt Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP).

Note 14: Annen kortsiktig gjeld 2010

2009

Utestående avgift

6.828.520

7.485.225

Avsatte feriepenger/påløpte kostnader

2.915.535

3.905.706

Annen kortsiktig gjeld

9.744.055

11.390.931

Gramo har siden 1.1.2002 hatt oppgaven med fakturering og innkreving av avgift til Fond for utøvende kunstnere (FFUK) fra kringkastere, og siden 1.1.2007 også for annen offentlig fremføring. Tabellen under gir en oversikt over fakturert og innbetalt avgift. Utestående avgift (inngår også i kundefordringer): Utestående per 1.01.2010 Fakturert Overført FFUK Tap på krav

7.485.225 40.100.165 -39.810.572 -946.298

Utestående per 31.12.2010

6.828.520

Innbetalt, ikke overført FFUK pr. 31/12

4.395.374

23


24


25


26


Åndsverkloven § 45b § 45b. Lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner kan innenfor det i § 45 nevnte tidsrom mot vederlag gjøres tilgjengelig for allmennheten ved offentlig fremføring. Dette gjelder ikke for overføring på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket. Så vel tilvirkeren av opptaket som de utøvende kunstnere hvis fremføring gjengis, har krav på vederlag. Har to eller flere kunstnere samvirket ved fremføringen, må de gjøre vederlagskravet gjeldende i fellesskap. Overfor de vederlagspliktige må vederlagskravet gjøres gjeldende gjennom oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som er godkjent av vedkommende departement. Kongen kan gi nærmere regler om oppkreving og fordeling av vederlag. Vederlagets størrelse skal fastsettes uavhengig av avgiftsplikten etter § 3 i lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv. Rettighetshavere som ikke er medlem av organisasjon godkjent etter andre ledd, må selv fremsette krav på vederlag overfor organisasjonen. Kravet må fremsettes innen tre år etter utløpet av det år opptaket ble fremført. Vederlag for videresending kan uansett fordeles etter prinsippene i § 37. Bestemmelsene i §§ 3, 21, 22 og 25, jf. § 11, og § 39k fjerde ledd, har tilsvarende anvendelse. Det som er bestemt i denne paragraf gjelder ikke for lydfilm. For offentlig fremføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven, gjelder lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv.

27


Forskriftsbestemmelser som gjelder oppkreving og fordeling av vederlag etter åndsverkloven § 45b § 3-2. Organisasjon som representerer en vesentlig del av de vederlagsberettigede, kan god­ kjennes av Kulturdepartementet som oppkrevings- og fordelingsorganisasjon etter åndsverkloven § 45b. Departementet skal godkjenne organisasjonens vedtekter og eventuelle endringer i disse. Årsrapport og revidert regnskap skal oversendes departementet innen 1. mai det påfølgende år. § 3-3. Vederlagsberettigede norske fonogramprodusenter og utøvende kunstnere som er medlem­av norsk rettighetshaverorganisasjon på området, kan opptas som ordinære medlemmer av oppkrevings- og fordelingsorganisasjonen. Ikke-organiserte og utenlandske produsenter og utøvere samt personer og juridiske personer som har fått overdratt rettigheter ved livsdisposisjon eller arv, kan opptas som tilsluttede medlemmer av organisasjonen. § 3-4. Organisasjonen skal også oppkreve vederlag for utenlandske og norske ikke-organiserte rettighetshavere, som ikke er tilsluttede medlemmer av organisasjonen. Organisasjonen overtar de vederlagspliktiges forpliktelser overfor disse rettighetshavere. § 3-5. Organisasjonen kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om vederlags­ plikt foreligger og for beregning av vederlagets størrelse. Vederlagspliktige kringkastingsforetak skal rapportere til organisasjonen om hvilke opptak og fonogrammer som kringkastes og om hvilke utøvere som deltar. Tvist om opplysningsplikt og rapportering kan bringes inn for departementet for endelig avgjørelse. § 3-6. Brutto oppkrevd vederlag fordeles likt mellom de to rettighetshavergruppene. Individuelt årlig beløp som utgjør mindre enn 0,5 pst. av folketrygdens grunnbeløp avrundet oppad til nærmeste hele tikrone, utbetales ikke. Beløp under denne grensen disponeres av organisasjonen til formål som organisasjonen fastsetter. Foreldede vederlag disponeres på samme måte. Organisasjonen kan beregne seg et administrasjonsgebyr av de beløp som utbetales til andre enn ordinære medlemmer. § 3-7. Avregnede vederlag til rettighetshavere fra andre land som er tilsluttet Romakonven­sjonen, skal overføres til lignende oppkrevings- og fordelingsorganisasjoner i samsvar med inngåtte gjensidighetsavtaler. Det kan også avtales at overføring ikke skal skje og at midlene skal forbli i inntjeningslandet og disponeres av organisasjonen. Rettighetshavere fra land som ikke har tilsvarende oppkrevings- og fordelingsorganisasjon, må selv kreve vederlag for å få utbetalt avregnede beløp.

28


Vedtekter § 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund * Norsk Skuespillerforbund * Skuespillerforeningen av 1978 Foreningen er frittstående og har sete i Oslo. § 2 Formål Gramos primære formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til produsenter og utøvende kunstnere når deres lydopptak blir kringkastet eller offentlig fremført i Norge, jf lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 45b. Gramo kan også innkreve, forvalte og fordele andre typer vederlag som tilfaller de samme rettighetshavere. Tilsvarende gjelder også for midler som på annen måte enn ved individuell fordeling, vil komme rettighetshavergruppene til gode. Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i § 9. § 3 Medlemsskap Forutsetningen for medlemskap er rettigheter som beskrevet i åndsverklovens § 45b. Som ordinære medlemmer kan opptas medlemmer av norske rettighetshaverorganisasjoner på området. Som tilsluttede medlemmer kan opptas norske fonogramprodusenter og utøvende kunstnere som ikke er medlem i norske rettighetshaverorganisasjoner, utenlandske produsenter og utøvere samt de som har fått overdratt rettigheter ved livsdisposisjon eller arv. Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra 1. januar og med 3 måneders varsel. Medlemsretten bortfaller videre når et medlem a) ikke lenger er innehaver av vederlagsrett som beskrevet i åndsverkloven § 45b b) ved ukollegial eller illojal opptreden motarbeider Gramos virksomhet og interesser. Gramos styre har fullmakt til å oppheve medlemsretten etter denne paragraf, men den utelukkede kan anke avgjørelsen inn for kommende generalforsamling. § 4 Godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner Rettighetshaverorganisasjon som representerer norske utøvere eller produsenter kan opptas som rettighetshaverorganisasjon

i foreningen. Styret avgjør opptak med vektlegging av søkerens formål og virke, samt hvorvidt søkeren har et rimelig antall betalende, vederlagsberettigede medlemmer. Styret kan gi spesialbestemmelser i reglementer. Avslag på søknaden kan innen gjeldende forslagsfrist innankes for generalforsamlingen. § 5 Forvaltningskontrakter Ethvert medlem overdrar sine § 45b-rettigheter til Gramo. Foreningen ivaretar også tilsvarende vederlagspliktiges forpliktelser overfor utenlandske og norske rettighetshavere som ikke er medlemmer i Gramo. Gramos forvaltning av andre rettigheter enn vederlagsretten i åndsverkloven § 45b reguleres av de respektive forvaltningskontrakter som inngås med medlemmene. § 6 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Gramos høyeste organ. Ordinær generalforsamling avholdes i løpet av første halvår. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende innen 1. februar. Innkallingen til generalforsamlingen, med eventuelle forslag, skal sendes ut senest 1 måned før møtet. Samtidig gjøres årsmeldingen tilgjengelig for utsending på forespørsel eller for nedlasting via Gramos hjemmeside på Internett. Bare ordinære medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Søknader om ordinært medlemskap må være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlingen for at vedkommende skal kunne få stemmerett på vedkommende generalforsamling. Ordinære medlemmer som i løpet av et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1.000,-, kan gi fullmakt til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon. For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlingen. Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på generalforsamlingen. Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende generalforsamling er gyldige. Fullmaktskort utstedt av Gramo skal benyttes. Tilsluttede medlemmer, administrasjon og rettighetshaverorganisasjonene har møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter: • Konstituering av møtet • Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra møtet • Årsberetning • Årsregnskap • Revisjonsberetning • Godkjenning av styrehonorarer • Godkjenning av honorar til revisor

29


• Ansvarsfrihet for styret • Valg av styre og varamedlemmer • Valg av statsautorisert revisor • Valg av to personer med varamedlemmer til utvalg for kontroll med forvaltningen av foreningen. • Valg av valgkomite bestående av fire medlemmer, to fra utøversektor og to fra produsentsektor • Eventuelle andre saker fra styret eller innsendt av medlemmene. De to rettighetshavergruppene, utøverne og produsentene, skal ha like stor stemmetyngde på generalforsamlingen, slik at saker som skal behandles i fellesskap krever alminnelig flertall innenfor begge grupper for å bli vedtatt. Styret kan med simpelt flertall innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når dette er nødvendig, eller når minst 15% av ordinære medlemmer i utøvergruppen eller 30% av ordinære medlemmer i produsentgruppen, krever dette ved skriftlig henvendelse til Gramo. I saker som gjelder begge rettighetshavergrupper kreves at ovennevnte prosentandeler ordinære medlemmer i begge gruppene fremsetter krav. Det innkalles på samme måte som ordinær generalforsamling med minst 30 dagers varsel. § 7 Styret Styret leder foreningen og har ansvar for den daglige drift. Styret består av 6 medlemmer med personlige varamenn, hvorav 3 medlemmer og varamedlemmer velges av produsentenes rettighetshavergruppe og 3 medlemmer med varamedlemmer av utøvernes rettighetshavergruppe. Styremedlemmene velges for ett år av gangen. Styret utpeker leder og nestleder, utgått fra hver av rettighetshavergruppene. Vervene som leder og nestleder rullerer årlig mellom rettighetshavergruppene. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede, blant disse leder eller nestleder. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Styret ansetter direktør, fastsetter stillingsinstruks og gir fullmakter. Foreningens firma tegnes av styret. Styret kan gi og tilbakekalle rett for styreleder og nestleder i fellesskap, eller direktøren, til å tegne foreningens firma. Styret kan meddele prokura. § 8 Daglig ledelse Direktøren leder foreningens daglige drift etter instruks gitt av styret. Saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for foreningen, skal alltid forelegges styret. Kan slik foreleggelse ikke gjøres uten at dette er til vesentlig ulempe, har direktøren myndighet til å treffe avgjørelse i samråd med styreleder eller i dennes fravær med nestleder. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

30

Direktøren representerer foreningen utad i saker som inngår i den daglige ledelse. Direktøren eller den direktøren særskilt bemyndiger, kan representere Gramo i forbindelse med rettslig inndriving av vederlag. Direktøren ansetter administrativt personell innenfor de rammer styret har fastsatt. § 9 Vederlag Vederlaget, som regulert i åndsverkloven § 45b, fordeles likt mellom de to rettighetshavergruppene. Individuell fordeling innenfor hver rettighetshavergruppe skal skje slik at hver gruppe fastsetter fordelingskriterier og fordeler sin andel av inntektene uten innblanding fra den andre gruppen. Foreningen fordeler også midler til kollektive formål i samsvar med lov og forskrift. Bevilgninger til kollektive formål foretas av de respektive sektorutvalg, som er nedsatt av styret. Styret skal føre kontroll med sektorenes bevilgninger før utbetaling kan effektueres. Fordeling av andre vederlag følger de fordelingsregler som fastsettes for disse. Vederlag som innkreves i henhold til vedtektenes § 2 skal, med fradrag for administrasjonskostnader, uavkortet deles ut til rettighetshaverne. I den grad individuell fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene komme rettighetshaverne til gode ved at midlene deles ut til kollektive formål, jf 2. avsnitt i denne bestemmelsen. § 10 Oppløsning Ved en eventuell oppløsning av foreningen, skal foreningens midler tilfalle rettighetshaverne. I den grad individuell fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene tilfalle kollektive formål, slik som beskrevet i § 9. § 11 Regnskap Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor. § 12 Vedtekter Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper. Vedtektsendringer skal godkjennes av Kulturdepartementet. Vedtatt av konstituerende generalforsamling 7. juni 1989 med endringer, senest på ordinær generalforsamling 9. juni 2008. Vedtektsendringene er godkjent av Kulturdepartementet 7.10.08.


Annual report for 2010 – summary in English Gramo Gramo is the Norwegian joint collecting society for performing artists and producers. The main objective is to negotiate, collect, administrate and distribute remuneration for performers and producers when their recordings are used for broadcast or public performance. Martin Grøndahl is the managing director. In 2010 Gramo had 26 employees. Gramo has a total of 11.195 performer members and 2.720 producer members. Collection of remuneration for broadcasting and public performance Section 45b of the Norwegian Copyright Act establish a right of performers and producers to remuneration when their recordings are used for broadcasting (from 1990) and for public performance (i.e. music in shops, restaurants, cafés, hotels etc.) from 2001. Broadcasting and dubbing revenues combined remained Gramos largest source of income. Public performance licensing revenues grew by 12,45 %, to a total of NOK 50,5 million in 2010, reflecting an increasing number of music users. The main administrative objective has been to conclude more new agreements, and collect more remuneration from businesses that play recorded music.

138.460.030

Operating costs

27.728.406

Operation profit

110.731.624

Result of financial items Net result

Distribution of remuneration In 2010, Gramo distributed the main remuneration from broadcasting and public performance in 2009. Gramo distributed a total of NOK 98,9 million in the main settlement for 2009.

Balance sheet 2009

Profit and loss account 2010 (NOK) Operating income (1)

Collection of a levy for the Foundation for Performing Artists (Fond for utøvende kunstnere) A levy for the Foundation for Performing Artists has been established under Norwegian law for the broadcasting and public performance of non-protected repertoire. The levy has come into force both for broadcasting and public performance. Gramo collects the levy on behalf of the foundation. The total amount collected in 2010 on behalf of the Foundation for Performing Artists was NOK 40,1 million.

7.922.327 118.653.951

Grants

0

Transferred to distribution

118.653.951

Result after distribution

0

(1) Operating income/fees 2010 (NOK) National broadcasting (public service and commercial) 73.775.991 Public performance 50.589.467 Local radio (close community radio) 6.983.563 Remuneration from abroad 3.828.835 Other income 3.282.174 Total operating income 138.460.030

Assets

Capital assets/fixed assets

10.146.053

Current assets

209.205.036

Total assets

218.246.642

Liabilities and reserves Reserves Long-term debt Remuneration not yet paid out Short-term creditors Total liability and reserves

0

441.881 205.434.978 12.369.783 218.246.642

31


Karl Johansgt. 21, N-0159 Oslo, Telefon: (+47) 22 00 77 77, Telefax: (+47) 22 00 77 78, E-post: fellesmail@gramo.no, www.gramo.no

Gramo - Årsmelding 2010  

Årsmelding fra Gramo 2010

Gramo - Årsmelding 2010  

Årsmelding fra Gramo 2010

Advertisement