Page 1


อ่านรูปให้ฟัง


บทนำ�

เรื่องราวของในวันๆหนึ่งที่ผ่านไปได้เกิดเป็นเรื่องราว และแง่คิดในการดำ�เนินชีวิต ซึ่งผู้เขียนก็ได้นำ�เสนอโดยสื่อผ่าน รูปภาพในหนังสือ การดู แ ค่ รู ป ภาพอาจเป็ น เรื่ อ งปกติ ที่ ใ ครๆก็ ทำ � กั น แต่ ห นั ง สื อ “อ่ า นรู ป ให้ ฟั ง ” ต้ อ งการให้ ผู้ อ่ า นได้ ฟั ง เรื่ อ งราว จากการอ่านเรือ่ งผ่านรูปภาพและได้คด ิ ตาม ซึง่ ภาพนัน ้ เป็นภาพ ในเชียงใหม่ที่แสนธรรมดา แต่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดมุมมอง ที่มาจากการเดินทางท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ภาพถ่ายอาจไว้แค่ดู แต่ภาพในหนังสือเล่มนีม้ เี รือ่ งราว ที่ ส อดแทรกด้ ว ยแง่ คิ ด ให้ อ่ า นให้ ไ ด้ คิ ด และเพลิ น เพลิ น กับรูปถ่าย รวมถึงสามารถนำ�เทคนิคการถ่ายภาพในหนังสือ แบบง่ า ยๆไปใช้ ไ ด้ และผู้ เ ขี ย นหวั ง เสมอว่ า ผู้ อ่ า นจะได้ สิ่ ง ดี มากกว่าแค่การดูภาพและอ่านข้อความ เมื่ อ คุ ณ อ่ า นจบคุ ณ อาจจะอยากลุ ก ไปเข้ า ห้ อ งน้ำ � แล้วเก็บของออกไปถ่ายรูป หรือไปทานข้าวพร้อมกับกำ�ลังใจ ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ในมุมใหม่ก็เป็นไปได้


สารบัญ

แสงไก่ขัน

1

การถ่ายวิวทิวทัศน์ตอนอาทิตย์ขึ้น 6 การใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง

สปาสมอง ผีตากผ้าอ้อม

16 24

การเก็บราักษากล้องและเลนส์

รัศมีนีออน การถ่ายภาพกลางคืน

เนรมิตร

32

39

15

31

38


แสงไก่ขัน


อากาศเย็นๆ ในช่วงฤดูหนาว ช่างเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ กับการออกไปสั ม ผั ส กั บ บรรยากาศของเมฆหมอกตอนเช้ า และไอน้ ำ�แสนเย็ น สบาย บางคนอาจไม่ชอบฤดูหนาว เพราะฤดูหนาวอากาศ จะเย็นมันทรมาน ไม่อยากออกไปไหน นอนอยู่ที่บ้านคงจะดีกว่า ซึ ่ ง นั ้ น ก็ เ ป็ น ความคิ ด ที่ ดี ที่ จ ะทำ � ให้ ตั ว เองมี ค วามสุ ข ได้ แต่หากเรานอนอยูท่ ีบ่ า้ น เราอาจจะพลาดสิ่งที่มีคุณค่าและพลาด ในสิ่งที่สวยงามสิ่งที่มองข้ามมาตลอด ก็เป็นไปได้

อ่านรูปให้ฟัง 2


ถนนที่ไม่ค่อยมีรถผ่าน กับข้างทางที่ มีหมอกและน้ำ�ค้างเกาะตามใบหญ้า การเริ่ ม วั น ใหม่ ข องใครหลายๆคน และการเดิ น ทางที่ กำ � ลั ง เริ่ ม ต้ น ช่ ว ยเติ ม บรรยากาศสวยงามให้ชวี ต ิ และภาพถ่ายของเรา ได้ดีจริงๆ

ตอนเช้ า ป็ น ช่ ว งเวลาที่ ถ่ า ยภาพได้ ส วยจั บ ใจ ด้วยบรรยากาศสีขาวของหมอกที่กระทบกับแสงอาทิตย์ อ่อนๆในตอนเช้า บรรยากาศที่ นุ่ ม นวลนี้ ช วนให้ ต้ อ งออกมา ถ่ายภาพเก็บไว้สักใบ อ่านรูปให้ฟัง 3


ตอนเช้าวันใหม่ ดวงอาทิตย์ดวงโตที ่ก ำ�ลังโผล่พ้น ขอบฟ้ า บนพื้ น ดิ น ก็ มี ที่ สิ่ ง ที่ กำ � ลั ง ฟื้ น จากการหลั บ ใหล เช่นกัน การเดินทางของชีวิตก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง แสงที่ส่อง กระทบตาเราอย่ า งบางเบาทำ � ให้ เ ราสั ม ผั ส ถึ ง ความนุ่ ม ละมุ น ในความเงียบของยามเช้าอย่างแท้จริง อ่านรูปให้ฟัง 4


ความสวยของก้อนเมฆที่เรียงตัวกันเป็นคลื่นสะท้อนกับแสงอาทิตย์สีทองสดใส เป็นแสงที่ทำ�ให้นึกถึงเสียงไก่ขันที่ปลุกให้เราตื่น ในตอนเช้าเสียจริง แต่ใครจะคิดบ้างว่าเสียงเหล่านั้นกำ�ลังจะเลือนหายไปจากความทรงจำ�ของคนในเมืองใหญ่ โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลย อ่านรูปให้ฟัง 5


การถ่ายวิวทิวทัศน์ตอนอาทิตย์ขึ้น

หากเราอยากถ่ า ยวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ กั บ อาทิ ต ย์ ก่ อ นอื่ น จะต้ อ ง ใช้ ก ารวั ด แสงแบบเฉลี่ ย ทั้ ง ภาพป็ น ส่ ว นใหญ่ เ พราะจะทำ � ให้ ภ าพที่ ไ ด้ มีแสงสมดุล แต่ถ้าแสงแรงมากๆ ดวงอาทิตย์ดวงโตอาจจะไม่ได้เป็นดวง กลมๆแบบที่เราต้องการ ให้วัดแสงเฉลี่ยหรือเฉพาะจุดบริเวณท้องฟ้า ใกล้ๆพระอาทิตย์ แต่อย่าเข้าไปวัดแสงใกล้พระอาทิตย์มากเกินไป ตั้ ง ค่ า รู รั บ แสงให้ แ คบที่ สุ ด (ค่ า F) เพราะฉะนั้ น จะได้ ค่ า ความเร็วชัตเตอร์ ปรับค่า iso ให้ต่ำ�สุดเท่าที่กล้องของตัวเองจะทำ�ได้ ลองปรับค่า WB ดูมันจะได้สีสันของท้องฟ้าแตกต่างกัน ต้ อ งใช้ ข าตั้ ง กล้ อ งในการป้ อ งกั น ภาพสั่ น ไหวหรื อ หากกลั ว ภาพสั่นไหวให้ตั้งเวลา 2 วินาที เพื่อช่วยให้ขณะกล้องทำ�งานลั่นชัตเตอร์ จะได้มั่นใจว่า ไม่มีสิ่งใดเข้าไปขยับกล้อง ทำ�ให้กล้องเกิดความเคลื่อนไหว ห้ามมองตรงไปยังพระอาทิตย์เด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตราย แก่ดวงตาของเราได้

อ่านรูปให้ฟัง 6

y

h p a r g o t o TIP Ph


แอะอะอิ่ม


ของกิ น มาก ของใช้ ม าก ผู้ ค นวุ่ น วาย สถานที่ ที่รวมของกิน ของใช้ให้คนได้เลือกซื้อกัน สถานที่ที่เราเรียกว่า “ตลาดสด” และการทีม่ คี นซือ้ ขายร่วมกันนัน ้ จึงทำ�ให้เราปวดหัว เพราะความวุ่ น วายที่ เ ป็ น เหมื อ นบททดสอบหนึ่ ง ก่ อ นที่ เ รา จะได้ของที่ดีๆติดมือกลับไป อ่านรูปให้ฟัง 8


“ความวุ่นวาย” กลายเป็นเรื่องปกติสำ�หรับมนุษย์ อย่างเราๆต้องพบเจอ เราคงจะหลีกหนีความวุ่นวายที่มีอยู่ไม่ได้ หากเรายัง ต้องอยู่บนโลกใบนี้

อ่านรูปให้ฟัง 9


ตอนเช้าเป็นตลาดของสด ตกเย็นเป็นตลาดของกิน ตลาดของกิ น มี อ ยู่ ห ลายที่ ใ นเชี ย งใหม่ ที่ ต ลาดเมื อ งใหม่ ที่ส่วนใหญ่ก็มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายตั้งแต่ เนื้อ ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า จนถึงไม้ถูพื้นเลยก็ว่าได้ อ่านรูปให้ฟัง 10


“ ยิ่งมากคนก็มากความ” มากความวุ่นวายเพราะมีคน หลายหลาก ตราบใดที่คนยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จึงปฏิเสธ ความวุ่นวายไม่ได้ แต่ในความวุ่นวายนี้เองทำ�ให้เกิดเรื่องราว ที่น่าขำ�ให้เห็นอยู่เสมอ

อ่านรูปให้ฟัง 11


ตลาดวโรรส หรือภาษาท้องถิ่นเรียก “กาดหลวง” ตลาดกลางคืนที่มีของกินให้เลือกมากมาย สำ�หรับรสชาตินั้น ไม่ต้องเป็นห่วง รับรองว่าอร่อยเหาะ อ่านรูปให้ฟัง 12


ท้องร้องแล้ว...กลิน ่ ควันหอมๆของหมูทอด กลิน ่ แรงๆ ของน้ำ�พริกและอีกมากในตลาดที่เป็นเหมือนสิ่งธรรดา แต่สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเสน่ห์ที่คนทั่วไปเลือกที่จะมา จับจ่ายซื้อขายในตลาด

อ่านรูปให้ฟัง 13


ตลาดแม้จะเสียงดังแต่ตลาดก็ทำ�ให้เราอิ่มได้เสมอ“เอะอะอิ่ม”

อ่านรูปให้ฟัง 14


การใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง เมื่อเราต้องการจับภาพที่มีการเคลื่อนไหว เช่นการถ่ายภาพนก,ถ่ายภาพกีฬา ที่ต้องมีการเคลื่อนไหว ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงๆ และมีเลนส์ที่ทางยาวโฟกัสสูงเพื่อ ซูมนก หรือ นักกีฬาจะทำ�ให้ได้ภาพทีส่ วยกว่า หากความเร็วชัตเตอร์ไม่พอ ให้เพิม่ ความกว้าง ของรูรับแสงให้มีค่ามาก ๆ เช่น 2.8 แล้วอย่าลืมเพิ่ม ISO ให้สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสูงเกิน 800 จะเกิดจุดรบกวนของภาพมาก ลองปรับนำ�ไปใช้ดู เราอาจภาพสวยๆ จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเสียววินาทีก็ได้

y h p a r g o TIP Phot อ่านรูปให้ฟัง 15


สปาสมอง


อ่านรูปให้ฟัง 17


อ่านรูปให้ฟัง 18


ในเมื อ งใหญ่ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความวุ่ น วายของรถ บนถนนความเครี ย ดรุ ม เร้ า จิ ต ใจทำ � ให้ ค นเราทุ ก วั น นี้ แทบจะหาความสุขไม่ได้ บางคนอาจคิ ด ว่ า ความสุ ข จากเงิ น เดื อ นที่ อ อกนั้ น เพี ย งพอแล้ ว สำ � หรั บ ทุ ก อย่ า ง ถ้ า คุ ณ คิ ด แบบนั้ น เชื่ อ สิ ! มั น ไม่ เ พี ย งพอหรอก หรื อ จะหาความสุ ข จากการท่ อ งราตรี หลังเลิกงานนั้น อาจจะดีแต่ยังไม่ใช่ดีที่สุด

เมื่ อ มองไปทางซ้ า ยก็ ตึ ก มองไปทางขวาก็ ไ ฟแดง ถ้าเปลี่ยนเป็นทางซ้ายต้นไม้และภูเขาเขียวๆ มองทางขวาเป็น ก้อนเมฆ ก้อนขาวๆ ดูนุ่มนวลคงจะดี ความจริงเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงและรอให้เราไปสัมผัส อยู่ที่เราจะสามารถพบเจอสิ่งดีๆเหล่านี้หรือไม่สปาสมองนั้น ไปได้ ทุ ก เวลา ไม่ มี วั น หยุ ด ไม่ มี ค่ า ทำ � เนี ย ม และมี อ ยู่ ทุ ก ที่ ขอเพียงแค่เข้าไปสัมผัสกับมันเท่านั้น อ่านรูปให้ฟัง 19


ต้นไม้เขียวขจี ดูแล้วสบายตา สบายใจ แต่จะมีสก ั กีค่ น ที่ จ ะมี เ วลาได้ สั ม ผั ส แต่ ถึ ง แม้ ป่ า จะเขี ย วแค่ ไ หนหรื อ เมฆ จะขาวใสเพียงใด หากไม่รู้จักปล่อยว่างสิ่งที่แบกไว้ ต้นไม้และ ก้ อ นเมฆก็ จ ะไม่ ทำ � ให้ คุ ณ พบสปาสมองของคุ ณ ได้ แ น่ น อน เพราะสปาสมองในที่ นี้ นั้ น ต้ อ งการแค่ ค วามเงี ย บสงบ และตัวของเราเองก็พอ

อ่านรูปให้ฟัง 20


ความเหนื่ อ ยของร่ า งกาย ความล้ า ของสมอง สามารถผ่อนคลายได้ ด้วยการออกไปเที่ยว ออกไปสูดอากาศ ที่ โ ล่ ง สบาย บริ สุ ท ธิ์ ลองออกไปมองฟ้ า ที่ ส ดใส มองต้ น ไม้ ตามข้ า งทางที่ เ ขี ย วบริ สุ ท ธิ์ มองถนนเสั น เดิ ม ที่ วุ่ น วาย ในมุมมองใหม่ มองบรรยายผู้คนมากมาย ในแบบที่น้อยคนนัก จะได้เห็น ท่องเที่ยวติดดินด้วย สปาสมอง

สปาสมองไปได้ทุกเวลา ไม่มีวันหยุด ไม่มีค่าทำ�เนียม และมีอยู่ทุกที่ ขอเพียงแค่เข้าไปสัมผัสกับมันเท่านั้น อ่านรูปให้ฟัง 21


ต้นไม้ ภูเขา ก้อนเมฆ อาจเป็นเพียงส่วนประกอบหนึง่ ที่ ทำ � ให้ ใ จเราสงบนิ่ ง แต่ ถ้ า เราอยากไปสปาสมองให้ ส มอง พักผ่อนจริงๆ เราก็ต้องลองไปที่จิตใจของเราเอง และพักผ่อน นอนหลับ จงให้รางวัลกับตัวเองแล้ว คุณจะได้อะไรมากกว่า การนั่งดูแค่ภาพเท่านั้น อ่านรูปให้ฟัง 22


อ่านรูปให้ฟัง 23


ผีตากผ้าอ้อม


อ่านรูปให้ฟัง 25


อ่านรูปให้ฟัง 26


แสงอาทิ ต ย์ ต่ำ � ลงตามเวลา เมื่ อ เรามองที่ ข อบฟ้ า บนนั้นดูสวยงามดูมีสีสันสวยงาม แสงจากดวงอาทิตย์ที่กำ�ลัง จะเลิ ก งาน พลั ด เวรยามกั บ ดวงจั น ทร์ ที่ จ ะค่ อ ยให้ แ สงสว่ า ง ได้ทิ้งความงามนี้ไว้ให้เราได้เฉยชม สีของก้อนเมฆนั้นช่างน่า ชวนให้น่ามอง รับรองได้เลยว่าใครที่เห็นแล้ว จำ�ต้องหันไปมอง ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก

แตกต่ า งจากบนพื้ น โลกของเรา ในช่ ว งเวลาเย็ น ที่แสนจะวุ่นวาย ช่วงเวลาที่คนทำ�งานทั้งหลายกำ�ลังเลิกงาน พร้อมกับดวงอาทิตย์ การเดินทางกลับบ้านเป็นจุดหมายของใครหลายๆคน แต่ ก็ ยั ง มี ค นบางกลุ่ ม ที่ ช่ ว งเวลาเย็ น ได้ ก ลายเป็ น ช่ ว งเวลา การเดินทางที่ซ้ำ�ซากในถนนยามเย็นของเขา อ่านรูปให้ฟัง 27


อ่านรูปให้ฟัง 28


อ่านรูปให้ฟัง 29


แสงแดดอันร้อนแรงได้เบาบางลง ท้องฟ้าที่เคยสว่างจ้า กลายเป็นสีส้มม่วง เรียงรายราวกับมีคนมาแต่งเติมสีสันให้ “ผีตากผ้าอ้อม” เป็นคำ�ที่คนเฒ่าคนแก่ใช้หลอกเด็ก หลายคนอาจไม่เคยได้ยินและไม่รู้จักความหมายของคำ�นี้ ท้ อ งฟ้ า ยามเย็ น ที่ มี สี สั น แปลกตา บอกถึ ง เวลาว่ า ค่ำ � แล้ ว สมั ย ก่ อ นนั้ น ยั ง ไม่ มี น าฬิ ก าใช้ กั น มากเหมื อ นสมั ย นี้ โดยเฉพาะเด็กๆ คนในสมัยก่อนจึงหลอกเด็กด้วยสีสันของท้องฟ้ายามเย็นนี้เองว่า เมื่อไรที่เห็นท้องฟ้าเป็นสีสันแปลกตาแบบนี้ ให้รีบกลับบ้าน เพราะช่วงที่ท้องฟ้ามีสี แสดงว่าผีจะมาตากผ้าอ้อม ถ้าไม่อยากโดนผีหลอกให้รีบกลับบ้าน จึงเป็นที่มา ของการเรียกท้องฟ้าช่วงเย็นว่า “ผีตากผ้าอ้อม” อ่านรูปให้ฟัง 30


y h p a r g o t TIP Pho

การเก็บราักษากล้องและเลนส์

หลังจากการนำ�กล้องของเราออกใช้งานในสภาพความชื้นสูง เช่นน้ำ�ตก หรื อ ถู ก ความชื้ น จากเมฆหมอกตอนเช้ า แล้ ว เมื่ อ จบการเดิ น ทางแล้ ว ต้ อ งทำ � ให้ กล้องและเลนส์แห้งก่อนที่จะเก็บเข้าที่ เก็บโดยให้กล้องถูกแสงแดดบ้าง ให้เหมือนกับ การถูกแสงแดดขณะใช้งาน จุดประสงค์เพือ่ ให้แสงแดดส่องผ่านเลนส์ เพือ่ ไล่ความชืน ้ ออกจากผิวเลนส์ และภายในกระบอกเลนซ์ แต่อย่าวางกล้องตากแดดโดยตรงเพราะอาจจะร้อนเกินไป ทำ�ให้ยางในบางจุดของกล้องเสื่อมสภาพหรือเสียหายได้ ต้องค่อยดูแล้วตัวกล้อง ด้วยการเช็ดด้วยผ้าที่เหมาะสมและหมั่นค่อย ทำ�ความสะอาดด้วยการปัดฝุ่นอยู่เสมอเพื่อไม่มีเศษฝุ่นเข้าไปรบกวนการทำ�งาน ของตัวกล้องได้ และเก็บใส่กระเป๋าเข้าที่ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป และควรมือถุงดูดความชื่นไว้ในกระเป๋ากล้อง หากไม่แยากให้กล้องชื่น แต่ถ้าหาถุงดูดความชื่นไม่ได้จริงๆลองดูในขนม บางยี่ห้อที่มีถุงดูดความชื่นบรรจุอยู่ เมื่อกินเสร็จอย่าทิ้งเราสามารถนำ�มาใส่กระเป๋า กล้องเราได้ ประหยัดทั้งเงินและช่วยลดโลกร้อนด้วย

อ่านรูปให้ฟัง 31


รัศมีนีออน


แสงจากดวงอาทิตย์ลับจากฝากฟ้าไป ท้องฟ้าดำ�มืด มองไม่เห็นก้อนเมฆสีสวยสด บนท้องฟ้ายังคงมีดวงดาวและ ดวงจันทร์ที่ค่อยสลับกันส่องสว่างแทนที่ดวงอาทิตย์ บนพื้นดินก็ยังมีแสงสว่างที่ทำ�หน้าที่แทนดวงอาทิตย์ เช่นกัน เมื่อโลกยามค่ำ�คืนนั้นไร้ซึ่งแสงสว่าง มนุษย์อย่างเราๆ ใช้แสงสว่างจากสิ่งที่เราเรียกว่า ไฟฟ้า อ่านรูปให้ฟัง 33


อ่านรูปให้ฟัง 34


กลางคื น แล้ ว ...หลายคนนั้ น ได้ ใ ช้ ช่ ว งกลางคื น เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ด้วยการทิ้งตัวลงบนที่นอนนุ่มๆ และผ้าห่มอุ่นๆ แต่ ก็ ยั ง มี อี ก หลายๆคนที่ ใ ช้ ช่ ว งเวลากลางคื น เป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทาง การเดินทางไปในโลกแห่งแสงไฟ ที่เรียงรายเป็นเส้นสายตามถนน ความสวยงามของแสงจากหลอดไฟทีเ่ ปลีย่ นถนนเส้น เดิมเป็นถนนเส้นใหม่ที่ต่างไปจากตอนกลางวันโดยสิ้นเชิง อ่านรูปให้ฟัง 35


อ่านรูปให้ฟัง 36


ความนิ่ ง สงบในตอนกลางคื น นั้ น เป็ น ช่ ว งเวลาที่ มหัศจรรย์ ความร้อนระอุจากสิ่งต่างๆได้สงบนิ่งลง เหมือนโลก กำ�ลังพักผ่อนจากสิ่งที่ผ่านมาทั้งวัน สิ่งที่สงบตอนกลางวันนั้น กลับมีชีวิตชีวา แต่ สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต ชี ว าในกลางวั น ก็ ก ลายเป็ น นิ่ ง เงี ย บ เพื่ อ พั ก และเตรี ย มพร้ อ มให้ พ รุ่ ง นี้ ไ ด้ ทำ � งานตามหน้ า ที่ คล้ า ยกั บ ดวงอาทิ ต ย์ แ ละเมื่ อ ใดที่ มี แ สงจากดวงอาทิ ต ย์ สว่างอีกครั้งในวันใหม่ แสงจากหลอดไฟก็จะดับลงอีกครั้งหนึ่ง เช่นกัน

อ่านรูปให้ฟัง 37


การถ่ายภาพกลางคืน ภาพแสงสว่างจากไฟฟ้าตามท้องถนน ป้ายนีออนโฆษณา น้ำ�พุ แสงไฟจากรถยนต์ แสงเทียน และดวงดาวบนท้องฟ้า ความสวยงามต่าง ๆ ที่เราสามารถมองเห็นได้ในเวลาค่ำ�คืน หากเราต้องการถ่ายภาพไฟกลางคืนเหล่านี้ให้สวย ดูดี เราก็ต้องมีกล้องที่ปรับค่า ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ�ได้ และหาวิธีป้องกันภาพสั่นไหวจากความเร็ว ชัตเตอร์ต่ำ� ด้วยการใช้ ขาตั้งกล้อง ซึ่งจะช่วยลดการ สั่นไหวได้ เพราะเพียงกดชัตเตอร์เบาๆ ก็อาจเกิดการสั่นไหวจน ส่งผลให้ภาพที่ได้ขาดความคมชัด สำ�หรับกล้องดิจิตอลเมื่อมีสิ่งรองรับกล้องที่มั่นคง ก็ไม่จำ�เป็นต้องใช้ความไวแสงสูงๆ ควรปรับ ISO ไปที่ต่ำ�สุด เพื่อให้ภาพที่ได้นั้นมี Noise น้อยที่สุดและจะต้องใช้โหมดที่ทำ�ให้ การเปิดรับแสงของหน้ากล้อง ช้าลงกว่าเดิม หรือไปเพิ่มส่วนของความไวแสงของตัวรับแสง ให้มากขึ้น หามุมถ่ายที่สวยๆหน่อย รับรองได้เลยว่า จะได้ภาพที่สวยแปลกตาตามความต้อง การอย่างแน่นอน

TIP Photog

raphy

อ่านรูปให้ฟัง 38


เนรมิตร


โลกเต็มไปด้วยความหลากหลาย เต็มไปด้วยสิ่งที่น่ากลัวและสิ่งที่สวยงาม อย่างไรก็ตามโลกก็ยังคงใหญ่เท่าเดิม หากโลกจะดู แคบคง คงเป็นเพราะโลกน่าอยู่น้อยลง คนอย่างเราๆที่ต้องดำ�เนินชีวิตไปตามหน้าที่ ชีวิตที่ดำ�เนินไปนั้นดูยากและเหนื่อยขึ้นทุกวัน

อ่านรูปให้ฟัง 40


อ่านรูปให้ฟัง 41


อ่านรูปให้ฟัง 42


วันเวลาทีผ ่ า่ นไปแต่ละวันมีทัง้ ดี ร้าย และไม่ได้เป็นอย่าง ที่คิด ความฝันเท่านั้นที่เป็นที่ให้เราทำ�ได้ทุกอย่าง ตามที่เรา ต้องการ แต่ เ ราไม่ ไ ด้ อ ยู่ แ ค่ ใ นความฝั น อย่ า งไรสั ก วั น หนึ่ ง เราก็ต้องตื่น ตื่นมาเพื่อพบกับการเดินทางที่ต้องวนเวียนอยู่ เป็นประจำ�ตั้งแต่เช้าถึงเย็น จนถึงเวลาในกลางคืนจึงจะเป็นเวลา ที่เราจะได้ฝันและเนรมิตสิ่งที่เราอยากทำ� อยากมี อยากเป็น เพียงแค่เราหลับตา แต่ เ มื่ อ ไรที่ ลื ม ตานั้ น ก็ ก ลายเป็ น เป็ น เวลาที่ เ ราต้ อ ง ทำ�ความฝันนั้นให้เป็นจริงต่อไป อ่านรูปให้ฟัง 43


อ่านรูปให้ฟัง 44


อ่านรูปให้ฟัง 45


อ่านรูปให้ฟัง 46


ดวงอาทิตย์ยังมีขึ้นและตก ชีวิตคนก็ต้องมีล้มและลุก มันไม่จำ�เป็นว่าการเดินทางของเราจะไปถึงจุดหมายเมื่อไร แต่เมื่อไรที่เรามีความสุขกับชีวิตที่ได้เริ่มการเดินทางอีกครั้ง นั้นก็เหมือนเราไปถึงจุดหมายแล้วครึ่งหนึ่งแล้ว ตราบใดที่พรุ่งนี้ แสงที่มาพร้อมเสียงไก่ขันยังมีให้เห็น ท้องเรายังมีความหิว เรายังเหนื่อย และกลางคืนยังสีแสงนีออน นั่นก็แสดงให้เรารู้ว่า ”เรายังหายใจ” อ่านรูปให้ฟัง 47


เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล.

y h p a r g TIP Photo

การที่เราจะถ่ายภาพบุคคลให้ได้ดี..ให้ออกมาสวยเป็นที่น่าพอใจ(ของตัวแบบเอง)นั้น ตัว ช่างภาพเองจะต้องคำ�นึงถึงเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ (ในที่นี้จะขอใช้คำ�ว่า “นางแบบ” แทนบุคคลทั้งหมด) การทิ้งฉากหลัง หรือ ละลายฉากหลังดีตรงที่จะทำ�ตัวแบบเด่น ไม่มีฉากหลังรก ๆ มาแย่ง สายตา แต่ในบางกรณี หากฉากหลังไม่แย่งสายตา หรือ เป็นลักษณะฉากหลังที่สามารถที่จะเล่า เรื่องราวได้ ก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์เช่นกันแสงสีของฉากหลังแสงสีของฉากหลังที่ดี ็คือ แสง สีของฉากจะต้องมืดกว่าค่าแสงเฉลี่ยของหน้านางแบบ และสว่างกว่าค่าแสงที่ผมส่วนมืดของนางแบบ ในบางกรณี เราจะอาจกำ�หนดให้ฉากหลังมีความสว่าง หรือ ชัดก็ได้ ถ้าหากฉากหลังนั้นๆ มีความน่า สนใจ อย่าให้ตัวแบบ/นางแบบกลายเป็นคนพิการกล่าวคือ ในถ่ายรูปบุคคลใดๆ พยายามอย่าทำ�ให้ นางแบบเป็นคนพิการเด็ดขาด นั่นคือ อย่าให้ปลายมือ ปลายเท้า ข้อศอกขาดพยายามเก็บเข้ามาใน เฟรมให้หมด แต่ ถ้าหากจะตัดส่วนไม่เอาไว้ในเฟรมก็ต้องตัดให้เห็นว่าจงใจตัด เช่น ตัดสูงกว่าศอก และเข่า (แต่ประเภทเห็นทั้งตัว ยกเว้นนิ้วเท้าอย่างนี้ไม่ควรตัดอย่างเด็ดขาด)

อ่านรูปให้ฟัง 48


การถ่ า ยภาพคอนเสิ ร์ ต จั ด เป็ น งานหิ น อี ก ประเภทหนึ่ ง สำ � หรั บ คนที่ ยั ง ไม่ เ คย มี ป ระสบการณ์ ไม่ เ พี ย งแต่ แ สงวู บ วาบจากเวที ที่ ทำ � ให้ ห ลายคนลั ง เลในเรื่ อ งค่ า แสง การเคลื่อนที่ไปมาของศิลปินก็ทำ�ให้หนักใจที่จะโฟกัสภาพได้ทัน ก่อนจะถ่ายภาพคอนเสิร์ตเราควรต้องรู้ถึงกฏกติกาของผู้จัดงานให้ดีเสียก่อน ใช่ว่าคุณจะสามารถถือกล้องเดินดุ่มเข้าไปถ่ายได้ในทุกงาน สำ�หรับคอนเสิร์ตของศิลปินต่าง ชาติให้ทำ�ใจได้เลยครับส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ สำ � หรั บ คอนเสิ ร์ ต ของศิ ล ปิ น ไทยจะไม่ ค่ อ ยเข้ ม งวดเรื่ อ งการถ่ า ยภาพเท่ า ไหร่ ส่วนใหญ่อนุญาตให้นำ�กล้องเข้าไปได้ การใช้แฟลชไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะนอกจากแสงแฟลช จะทำ�ลายบรรยากาศของแสงสีในงานคอนเสิร์ตแล้วมันยังเป็นการรบกวนตัวศิลปินด้วย การ์ดบันทึกภาพควรเตรียมให้พร้อม คำ�นวนเผื่อเหลือไว้ก่อน เพราะหากเจอ กับการแสดงที่ตื่นตาจนกดชัตเตอร์เพลินจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายหากว่าการ์ดเต็มก่อน การแสดงจบ ให้ใช้เลนส์ซูมที่มีขนาดรูรับแสง F2.8 เป็นซูมไวด์ขนาด 17-55 มม.หนึ่งตัว และเทเลซูมขนาด 70-200 มม.อีกหนึ่งตัว ส่วนเลนส์ซูมไวแสง F2.8 ความสว่างของเลนส์ ระดับนี้เพียงพอที่จะทำ�ให้กล้องหาโฟกัสได้รวดเร็วแม่นยำ� แน่นอนว่าเลนส์กลุ่มนี้มีราคาสูง พอสมควร หากมีโอกาสได้เข้าไปถ่ายใกล้กับเวทีแสดง ลองแหงนกล้องขึ้นถ่ายมุมเงยดูบ้าง ในทุกเวทีคอนเสิร์ตต้องมีแผงไฟที่ติดตั้งอยู่ด้านบนเสมอ การก้มตัวลงต่ำ�แล้วเงยกล้องขึ้น จะทำ�ให้คุณสามารถดึงเอาแสงสีของดวงไฟเข้ามาประกอบในภาพได้

y h p a r g o TIP Phot

การถ่ายภาพคอนเสิร์ต อ่านรูปให้ฟัง 49


ÍÂÙ‹ºŒÒ¹

à¤ÃÕ´ อ่านรูปให้ฟัง 50

ÍÍ¡ä»à·ÕèÂÇ


อ่านรูปให้ฟัง 51

อ่านรูปให้ฟัง  
อ่านรูปให้ฟัง  

หนังสืออ่านรูปให้ฟัง พร้อมเทคนิคการถ่ายภาพเล็กๆ น้อยๆ