Page 1

Klimastrategi for Servodan A/S 2010-2014

Intelligent lysstyring - til gavn for mennesker og miljø


Den globale klimaudfordring

2


De seneste års stigende opmærksomhed på udledning af drivhusgasser og påvirkning af det globale klima gør det uundgåeligt, at klimahensyn i stigende grad integreres i udviklingen af samfund, industri og marked. Og i takt med de stigende globale klimaproblemer som følge af den øgede udledning af drivhusgasser – især CO2 – er det blevet endnu mere nødvendigt at iværksætte handlinger, der kan imødegå denne udvikling – og samlet set reducere CO2-emissonen verden over. Som førende producent af intelligent lysstyring er Servodan sit ansvar bevidst om at bidrage til at begrænse de skadelige effekter på klimaet. Vi har således siden etableringen i 1958 haft et stærkt fokus på at udvikle, producere og sælge komponenter og løsninger, der både optimerer menneskers lys-komfort ifm. arbejde og fritid, og som samtidig medvirker til at sænke energiforbruget til belysning. Vi prøver således at gøre vores bidrag til at skabe et grønnere miljø ved at arbejde for en stigende anvendelse af intelligent lysstyring hos især virksomheder og offentlige organisationer og institutioner på de p.t. 20 markeder verden over, hvor Servodan opererer. Samtidig er Servodan hjemhørende i en kommune, der har formuleret en ambitiøs vision om at være CO2neutral inden 2029. En vision, som er konkretiseret i ProjectZero og som er bindeleddet mellem kommunens institutioner, de lokale virksomheder, uddannelsesstederne, forsyningsselskaberne, landbruget og hver enkelt husstand og privatperson.

Nærværende klimastrategi er således et skridt til at kunne realisere de målsætninger, som vi hos Servodan har opstillet for at kunne reducere vores egen CO2udledning. Og som samtidig er ledestjernen i vores fortsatte arbejde med at sætte intelligent lysstyring på dagsordenen hos så mange virksomheder og organisationer som muligt.

Servodan A/S Oktober 2009

3


Massive besparelser gennem 50 år Over 900.000 tons CO2 i besparelse Selvom klimadebatten er af nyere dato, har Servodan arbejdet med energireducerende løsninger gennem mange år. Løsninger, som over tid har medført en betydelig reduktion i energiforbruget til belysning, og således også har haft en stor betydning for klimabelastningen.

Og dét alene er næsten tilstrækkelig motivation for os til at arbejde endnu hårdere for at sætte intelligent lysstyring mest muligt på dagsordenen. Besparelse i kWh/CO2 med Servodan lysstyring

Besparelse (kWh/Kg CO2) 1.000.000.000

900.000.000

I perioden 1960 til 2008 har Servodan solgt over 2,1 mio. lysstyringskomponenter, fordelt på flg. 5 produktgrupper: • Udendørs controls/styringer • Skumringsrelæer • Udendørs bevægelsessensorer • Indendørs controls/styringer • Indendørs bevægelsessensorer, stand-alone

800.000.000

700.000.000

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

902.000 tons CO2 er et meget stort tal, som svarer til at over 250.000 danske husstande er blevet CO2-neutrale for så vidt angår deres strømforbrug. Eller at over 200.000 ældre biler er blevet CO2-neutrale. Dermed yder Servodan år efter år et væsentligt bidrag til at reducere CO2-emissionen, samtidig med at virksomheder og organisationer kan skære kraftigt på el-regningen og brugerne får optimal lys-komfort.

4

kWh-besparelse p.a.

Kg CO2-besparelse p.a.

Kg CO2-besparelse akkumuleret

Det reelle tal på 902.000 tons CO2 er dog faktisk flere gange større, da besparelseseffekten for de forskellige lysstyringskomponenter kun er medregnet i dét år, de er blevet solgt. Men da erfaringerne viser, at en Servodan-komponent sagtens kan holde i både 10, 15 og 20 år – ja, så er den samlede energibesparelse – og dermed den samlede CO2-reduktion – i virkeligheden mange gange større, som tabellen til højre viser.

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

100.000.000

1960

Adderes den gennemsnitlige besparelse i kWh pr. år for de respektive komponenter i de 5 produktgrupper, giver det en samlet besparelse på 1,4 mia. kWh – eller en samlet besparelse på 902.000 tons CO2 akkumuleret fra 1960 frem til 2008.

Årstal


Servodan lysstyring fra 1960 til 2008 Samlet CO²-besparelse ved forskellige komponentlevetider Komponenternes levetid

1 år

5 år

10 år

Samlet besparelse i kWh

1.443.199.471

7.215.997.355

14.431.994.710

901.999

4.509.998

9.019.997

Samlet besparelse i ton CO²

5


Alsion – Sønderborgs nyeste vartegn med bl.a. videns- og kulturcenter – er udstyret med lysstyring fra Servodan.

6


Servodan er ZEROcompany Frontløberne i Sønderborg Kommune Sønderborg Kommunes ambitiøse vision om at være CO2-neutral inden 2029 har bla. udmøntet sig i gruppen af ZEROcompanies, ”klimafrontløberne” blandt Sønderborgs virksomheder. ZEROcompanies er et netværk af bl.a. lokale clean tech-virksomheder, som via deltagelse i projektet har forpligtet sig til en række tiltag, som har til hensigt at reducere virksomhedernes egen CO2-udledning. At være ZEROcompany indebærer bl.a., • at vi har forpligtet os en 10 % reduktion i CO2udledningen i 2010 ift. baseline, som er 2008 • at vi skal udvikle og offentliggøre en ambitiøs og målbar klimastrategi, der bl.a. skal lede til opfyldelsen af ovennævnte CO2-reduktion • at Servodans klimaindsats er blevet dokumenteret via den førende internationale og uafhængige database over virksomheders klimapåvirkning – Carbon Disclosure Project. Se i øvrigt mere på www.carbondisclosureproject.net • at Servodan deltager i et længerevarende læringsforløb omkring klimaledelse og således via undervisning, sparring og ERFA med andre virksomheder og organisationer formaliserer og systematiserer sin klimaindsats.

Som en konsekvens af deltagelsen i ZEROcompanyprojektet har vi bl.a. kortlagt vores CO2-emission. I 2008 har Servodan udledt 145,09 ton CO2-ekvivalenter i direkte (scope 1 og 2-udledninger) og delvist indirekte udledninger (scope 3-udledninger). Altså en forholdsvis beskeden udledning for en virksomhed af vores størrelse. Så i lyset af, at Servodan alene i 2008 via vores komponenter og løsninger bidrog til at spare 126 mio. kWh – svarende til 79.000 t CO2 – så kan vi vist roligt konstatere, at Servodan er CO2-neutral. Og mere til!

Servodans CO 2-emission i 2008 Scope 1 Egne/leasede transportmidler 30,14 t CO2

Scope 3 Forretningsrejser

21,14 t CO2

93,81 t CO2

Scope 2 El og varme

7


Servodans klimastrategi Målsætning Servodan er i dag reelt set CO2-neutral. Dels har vi gennem årene gennemført en række tiltag på hovedkontoret i Sønderborg for at reducere energiforbruget til opvarmning, belysning, produktion osv. – herunder naturligvis lysstyring i en række lokaler. Og dels har vi med de massive energibesparelser, som vores produkter medfører for brugerne, et stort ”plus på kontoen” allerede. Overordnet er vores mål at mindske virksomhedens miljømæssige påvirkning til omgivelserne generelt og i særdeleshed CO2-udledningen til luften, i alt hvad vi foretager os i forbindelse med vores virke. Dette gøres med skyldig hensyntagen til vores fortsatte konkurrenceevne, kvalitet og økonomi. Mere specifik er vores mål: Vi vil i forhold til 2008 nedsætte vores absolutte årlige klimapåvirkning med 10 % inden udgangen af 2010 – og med samlet 35 % inden udgangen af 2014. Vores klimapåvirkning er målt som CO2-ekvivalenter inden for hovedsagligt scope 1 og 2 (jf. CDP-registrering). Denne målsætning er i sit udgangspunkt absolut og derfor uafhængige af konjunkturer og udviklingen i erhverv og økonomien generelt. Målsætningen er således også uafhængig af det aktuelle aktivitetsniveau hos Servodan.

8

Vores løbende opfølgning og rapportering indeholder dog bl.a. nøgletal, der sætter det aktuelle energiforbrug/CO2-udledning i forhold til Servodans aktuelle antal af medarbejdere hhv. til antallet af m2, som Servodan benytter til at drive sin virksomhed. Disse aktivitetsindikatorer følges og benchmarkes løbende ifm. de øvrige energi- og CO2-målinger. Direkte og indirekte emissioner Som tidligere nævnt baserer opgørelsen over Servodans CO2-udledninger sig hovedsagligt på de direkte emissioner (scope 1 og 2). Opgørelsen over vores indirekte udledninger (scope 3) indeholder i skrivende stund således kun udledninger ifm. vores rejseaktiviteter. De indirekte udledninger ifm. outsourcede aktiviteter hos leverandører i fortrinsvis Fjernøsten, udledninger ifm. transport af vores varer mellem leverandør, Servodan og grossistled osv. er endnu ikke beregnet. Vores ambition er dog at kortlægge disse også, selvom vores scope 3-emmisioner reelt bør indregnes i andre virksomheders CO2-regnskab.


Vores klimavision Servodan vil arbejde for, at der integreres intelligente lysstyringsløsninger i bygninger hos private og offentlige virksomheder og organisationer med det klare sigte at opnü optimal lys-komfort for brugerne. Og samtidig sikre maksimal reduktion af energiforbruget til belysning. Til gavn for mennesker og miljø!

9


Klimaplan for Servodan

10


Ord og handling Klimaplan Operationelle handlingsplaner og konkrete tiltag, som skal lede til opfyldelse af Servodans reduktionsmål, er i skrivende stund ved at blive udarbejdet og implementeret. Klimaaktiviteterne vil overordnet være fokuseret omkring flg. områder: • CO2-reduktioner hos Servodan • søgt realiseret via optimering af virksomhedens energiforbrug til opvarmning, belysning, produktion og drift i øvrigt, herunder reducere anvendelsen af forbrugsstoffer såsom papir mm. • søgt realiseret via adfærdspåvirkning og holdningsbearbejdelse hos medarbejderne i Servodan. • CO2-reduktioner ifm. outsourcet fremstilling og transport af Servodans produkter • søgt realiseret via energibesparende tiltag, hvor det er muligt. • CO2-reduktioner hos brugerne af Servodans produkter og løsninger • søgt realiseret via kontinuert fokus på formidling af viden til kunder, rådgivere og influenter om intelligent lysstyring og betydningen for brugerens energiforbrug til belysning.

Forankring Servodans klimaledelse er forankret i Servodans ledergruppe med selskabets direktion som øverste ansvarlig. Operationel tovholder er Servodans marketingchef samt Servodans kvalitetschef, der sørger for løbende dataopsamling, rapportering af klimanøgletal, implementering af handlingsplaner og konkrete tiltag samt for implementering af klimaledelse i Servodans forretningsprocesser og -systemer. Kommunikation Kommunikation er et vigtigt redskab i klimaarbejdet. Dels fordi det skal bruges til at involvere og aktivere medarbejderne internt hos Servodan, og dels fordi vi ønsker at påvirke virksomhedens stakeholders om vigtigheden af intelligent lysstyring som et meget effektivt middel til energireduktion. Servodan ønsker således at være kendt som en virksomhed, der sætter miljøet i fokus og arbejder utrætteligt for, at energireduktion til belysning kan realiseres mest muligt. Til gavn for menneskers komfort. Og ikke mindst for miljøets skyld. Denne position vil vi bl.a. søge at opnå via omverdenskommunikation.

11


Mange bække små arbejde aktivt for, at vi alle bruger mindre energi og dermed mindsker emissionen af drivhusgasser. Servodan har valgt det sidste og vi tror på, at mange flere vil gøre det samme!

091020CWH-R0 · Tryk: grafisk arbejde

Klodens klima er under hastig forandring, og det vil påvirke mennesker overalt på jorden. Vi kan enten se passivt til og vælge at bruge energi og klodens knappe ressourcer som altid. Eller vi kan vælge at sætte ind og

Stenager 5 DK-6400 Sønderborg Tel: +45 7442 4726 Fax: +45 7442 4035 info@servodan.dk www.servodan.dk

http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/Brochurebestilling/brochure_-_klimastrategi  

http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/Brochurebestilling/brochure_-_klimastrategi.pdf

http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/Brochurebestilling/brochure_-_klimastrategi  

http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/Brochurebestilling/brochure_-_klimastrategi.pdf

Advertisement