Page 1

#RISISCLIMÉTICA %LFRACASODELSISTEMA ALIMENTARIOTRANSNACIONAL ,AURGENCIADECUIDARELSUELO


" 6 ,- 

3534%.4/9#5,452!3 ֓iÀœÊÈÓ]ʜVÌÕLÀiÊ`iÊÓää™ "IODIVERSIDAD SUSTENTOYCULTURASÊiÃÊ՘>ʫՇ LˆV>Vˆ˜ÊÌÀˆ“iÃÌÀ>Ê`iʈ˜vœÀ“>Vˆ˜ÊÞÊ`iL>ÌiÊ ÃœLÀiʏ>Ê`ˆÛiÀÈ`>`ÊLˆœ}ˆV>ÊÞÊVՏÌÕÀ>Ê«>À>Ê iÊÃÕÃÌi˜ÌœÊ`iʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊÞÊVՏÌÕÀ>Ãʏœ‡ V>iÃ°Ê ÊÕÜÊÞÊVœ˜ÃiÀÛ>Vˆ˜Ê`iʏ>ÊLˆœ`ˆÛiÀȇ `>`]ÊiÊˆ“«>V̜Ê`iʏ>ÃʘÕiÛ>ÃÊLˆœÌiV˜œœ}‰>Ã]Ê «>Ìi˜ÌiÃÊ ÞÊ «œ‰ÌˆV>ÃÊ «ÖLˆV>ÃÊ Ãœ˜Ê «>ÀÌiÊ `iÊ ˜ÕiÃÌÀ>Ê VœLiÀÌÕÀ>°Ê ˜VÕÞiÊ iÝ«iÀˆi˜Vˆ>ÃÊ ÞÊ «Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ i˜Ê “jÀˆV>Ê >̈˜>]Ê ÞÊ LÕÃV>Ê ÃiÀÊ Õ˜Êۉ˜VՏœÊi˜ÌÀiʵՈi˜iÃÊÌÀ>L>>˜Ê«œÀʏ>Ê}iÇ ̈˜Ê«œ«Õ>ÀÊ`iʏ>ÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`]ʏ>Ê`ˆÛiÀȇ `>`ÊVՏÌÕÀ>ÊÞÊiÊ>Õ̜}œLˆiÀ˜œ]ÊiëiVˆ>“i˜ÌiÊ >ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃʏœV>iÃ\ʓՍiÀiÃÊÞʅœ“LÀiÃÊ ˆ˜`‰}i˜>ÃÊ ÞÊ >vÀœ>“iÀˆV>˜œÃ]Ê V>“«iȘœÃ]Ê «iÃV>`œÀiÃÊÞÊ«iµÕišœÃÊ«Àœ`ÕV̜Àið "À}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊVœi`ˆÌœÀ>à VVˆ˜Ê Vœ}ˆV> NOTRANSGENICOS ACCIONECOLOGICAORG VVˆ˜Ê«œÀʏ>Ê ˆœ`ˆÛiÀÈ`>` AGENCIABIODLA GMAILCOM

>“«>š>Ê`iʏ>Ê-i“ˆ>Ê `iʏ>Ê6‰>Ê >“«iȘ>Êqʘ>“ÕÀˆ INTERNACIONAL ANAMURICL

i˜ÌÀœÊ Vœ}ˆVœ REVBIODIVERSIDADE CENTROECOLOGICOORGBR GRAIN CARLOS GRAINORG ÀÕ«œÊETC ETCMEXICO ETCGROUPORG ÀÕ«œÊ-i“ˆ>à SEMILLAS SEMILLASORGCO ,i`Ê`iÊ œœÀ`ˆ˜>Vˆ˜Êi˜Ê ˆœ`ˆÛiÀÈ`>` RCBCOSTARICA GMAILCOM , -‡/1ÀÕ}Õ>Þ BIODIV REDESORGUY

œ“ˆÌjÊ `ˆÌœÀˆ>

>ÀœÃÊ6ˆVi˜Ìi]ÊÀ}i˜Ìˆ˜> >°Ê Õ}i˜ˆ>ÊiÀˆ>]ÊÀ}i˜Ìˆ˜>

ˆÀœÊ œÀÀi>]Ê À>ȏ >Àˆ>ÊœÃjÊÕ>ââiˆ]Ê À>ȏ iÀ“?˜Ê6jiâ]Ê œœ“Lˆ> i>˜`À>Ê*œÀÀ>ÃÊ­ œiVœ‡AT®]Ê œÃÌ>Ê,ˆV> -ˆÛˆ>Ê,œ`À‰}ÕiâÊ iÀÛ>˜ÌiÃ]Ê œÃÌ>Ê,ˆV>

>“ˆ>Êœ˜ÌiVˆ˜œÃ]Ê …ˆi À>˜VˆÃV>Ê,œ`À‰}Õiâ]Ê …ˆi ˆâ>LiÌ…Ê À>ۜ]Ê VÕ>`œÀ >°ÊiÀ˜>˜`>Ê6>iœ]Ê VÕ>`œÀ -ˆÛˆ>Ê,ˆLiˆÀœ]Êj݈Vœ >}`>Ê>˜Õâ>]Ê ˆV>À>}Õ> >À̈˜Ê À>}œ]Ê1ÀÕ}Õ>Þ

>ÀœÃÊ->˜ÌœÃ]Ê1ÀÕ}Õ>Þ `“ˆ˜ˆÃÌÀ>Vˆ˜ ˜}Àˆ`ÊœÃÓ>˜˜ INGRIDBIODIVERSIDAD GMAILCOM `ˆVˆ˜ ,>“˜Ê6iÀ>ÊiÀÀiÀ> CONSTELACION LANETAAPCORG RAMON GRAINORG

ˆÃišœÊÞÊvœÀ“>Vˆ˜

>˜ˆiÊ*>ÃÃ>À}i]Ê >Õ`ˆœÊÀ>Սœ DANIELPASSARGE GMAILCOM

#ONTENIDO %$)4/2)!,#AMBIOCLIMÉTICOELFRACASODELSISTEMAALIMENTARIOTRANSNACIONAL"RASILzTERMINØLACRISISDELOSALIMENTOS%NERGÓA ALIMENTACIØNYGASESCONEFECTODEINVERNADERO!4!15%3 0/,·4)#!3 2%3)34%.#)! 2%,!4/3NOCAIGAMOSENLA2%$$ DELSOCIO BOSQUE\%CUADORSOCIO BOSQUE PUNTALDELAVENTADELA NATURALEZA\PRONUNCIAMIENTOENRECHAZOANEGOCIACIONESAMBIENTALES\LANUEVAMOVILIZACIØN SOCIALEN%CUADOR\0ALESTINASIEMBRASURBANASENLAFRANJADE' AZA\#HILESEMILLAS BATALLAS PORLACLAVEDELAVIDAYLAALIMENTACIØN\ESPECULACIØN SEQUÓAYHAMBRE

'EOINGENIERÓAMANIPULARELCLIMAYALAGENTE#UIDARELSUELO$%5.6)34!:/9-5#(!3!2)34!3#RISISCLIMÉTICAYREMIENDOSENGA×OSOS

>ÊÃiÀˆiÊvœÌœ}À?wV>Ê`iʏ>Ê}i˜ÌiÊ`iÊV>“«œÊµÕiʏ>Û>Ê>ÀÌiÃ>˜>“i˜ÌiÊÞÊ`iʓœ`œÃʓ?Ãʈ˜`ÕÃÌÀˆ>iÃʅœÀÌ>ˆâ>ÃÊÊ «>À>ÊÃÕÊÛi˜Ì>ÊÞÊ`ˆÃÌÀˆLÕVˆ˜]ÊvÕiÊ̜“>`>Ê«œÀʘÕiÃÌÀœÊVœ>LœÀ>`œÀÊiÀ˜ˆ“œÊ*>œ“>ÀiÃÊViÀV>Ê`iʏ>ÊVˆÕ`>`Ê`iÊ j݈Vœ]Êi˜Ê>Ê«œL>Vˆ˜Ê`iÊ->˜Ì>Ê ÀÕâ]Ê*ÕiLœÊ Õiۜ]ʓ՘ˆVˆ«ˆœÊ`iÊ/i˜>˜}œÊ`iÊ6>i]ÊiÃÌ>`œÊ`iÊj݈Vœ°Ê -ÕÊ«Àˆ˜Vˆ«>ÊÃÕÃÌi˜ÌœÊiÃÊ«Àœ`ÕVˆÀÊ«>«>]Êâ>˜>…œÀˆ>ÊÞʏ>ÊyœÀÊ`iʘÕLiÊ«>À>ʏœÃʈ˜ÌiÀ“i`ˆ>ÀˆœÃʵÕiÊ>V>«>À>˜ÊÞÊ Ûi˜`i˜Êi˜Ê}À>˜ÊV>˜Ìˆ`>`Êi˜Ê՘>Ê`iʏ>ÃÊVˆÕ`>`iÃʓ?ÃÊ}À>˜`iÃÊ`iÊ“Õ˜`œ°Ê ˆViÊiÀ˜ˆ“œ\ʺ ÃÊVœ“Ö˜Êi˜Vœ˜‡ ÌÀ>ÀʘˆšœÃÊÞʍÛi˜iÃÊ`iÊ->˜Ì>Ê ÀÕâʵÕiÊ`iÃiÀÌ>˜`iʏ>ÊiÃVÕi>ÊÊ«>À>Ê>ÞÕ`>ÀÊ>ʏœÃÊ«>`Àiû° ˜ÊÃÕÊÃiÀˆiÊ#ASTILLOSDE#ASTILLAÊÊ­ÓääӇÓää{®Ê>ÊvœÌ}À>v>]Ê«iÀˆœ`ˆÃÌ>ÊÞÊi`ˆÌœÀ>ʈÀiˆ>Ê-i˜Ì‰ÃÊ`œVՓi˜Ì>ʏ>Ê `i܏>Vˆ˜ÊµÕiʏ>ÃÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>ÃÊÕÀL>˜>ÃÊ`iÊ«œ`iÀÊiV˜œ“ˆVœÊiʈ“«œ˜i˜Êi˜ÊiÊ˜Õiۜʓˆi˜ˆœÊ>Ê?“LˆÌœÊÀÕÀ>Ê “i`ˆ>˜ÌiÊ ÃÕÊ ˆ˜Û>ȝ˜Ê >«>ÃÌ>˜Ìi\Ê ÌœÀÀiÃÊ `iÊ Vœ“Õ˜ˆV>Vˆ˜]Ê V>ÃV>Àœ˜iÃÊ `iÊ i`ˆwVˆœÃ]Ê ÃˆœÃÊ «>À>Ê Vœ˜Ìi˜iÀÊ œÃÊ }À>˜œÃÊ«Àœ`ÕVˆ`œÃʓ>ÈÛ>“i˜Ìi]Ê̜ÀÀiÃÊÀivÀˆ}iÀ>`>ÃÊ«>À>ʏiV…i]ʓœˆ˜œÃÊ`iÊۈi˜Ìœ]Êv?LÀˆV>ÃÊ`iÊ>}ÀœµÕ‰“ˆVœÃÊ µÕiÊۈiÀÌi˜ÊÃÕÊÛi˜i˜œÊi˜Ê…Õ“œÃÊÛiÀ`iÃÊÞÊÀœÃ>Ã]ÊiÃÌ>ÌÕ>ÃÊ>Êœ“œÊ6iÀȝ˜ÊÓ°ä]ÊÌi˜`ˆ`œÃÊijVÌÀˆVœÃÊÞʏ>ÊL>ÃՇ À>ʵÕiÊȓLœˆâ>ÊiÊVœ˜ÃՓœÊpiÊ`iëiÀ`ˆVˆœpÊ`iÊ̜`œÊœÊˆ“>}ˆ˜>Li°Ê-œ˜ÊœÃʘÕiۜÃÊV>Ã̈œÃʵÕi]ÊVœ“œÊi˜Ê >Ê `>`Êi`ˆ>]ʏiʈ“«ÕÈiÀœ˜Ê>ÊV>“«œÊÃÕʏ}ˆV>Ê`iÊÃiÀۈ`ՓLÀiÊÞÊ`i뜍œ°Ê-ˆÊLˆi˜ÊˆÀiˆ>Ê>wÀ“>ʵÕiÊÃÕÊ ˆ˜Ìi˜Vˆ˜ÊiÃʺ“>˜Ìi˜iÀÃiÊ>iÀÌ>Ê`iʏ>Ê`i}À>`>Vˆ˜Êˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê`iÊV>“«œ»]ÊÌ>“Lˆj˜ÊLÕÃV>Êi˜Vœ˜ÌÀ>Àʏ>ʺLii‡ â>Ê`iʏ>ÃʘÕiÛ>ÃÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>û°ÊœÊÀi>ÊiÃʵÕiÊܘÊ՘ÊiëiœÊµÕiÊVœ“«>VÌ>ÊÈ}œÃÊ`iÊ`œ“ˆ˜ˆœÊÞʘœÃÊ>ܓ>˜Ê>Ê `iÈiÀ̜ÊÌiV˜œ}ˆVœÊµÕiʏ>Ãʓi}>i“«ÀiÃ>ÃʘœÃÊ̈i˜i˜Ê`iÃ̈˜>`œ° œÃÊ`ˆLՍœÃÊ`iÊiÃÌiʘ֓iÀœÊ«ÀœÛˆi˜i˜Ê`iÊ՘œÊ`iʏœÃÊ«ÕiLœÃʵÕiÊiÃÌ?˜Êi˜Ê>Ê«Àˆ“iÀ>ʏ‰˜i>Ê`iÊVœ“L>ÌiÊ>˜ÌiÊ >ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>\ÊiÊ«ÕiLœÊˆ˜ÕˆÌÊ­œÊiõՈ“>®Ê`iÊ˜œÀÌiÊ`iÊ >˜>`?°Ê œÃœÌÀœÃʏœÃÊ̜“>“œÃÊVœ˜Ê>v?˜Ê`iÊ`ˆ‡ v՘`ˆÀÊÃÕÊiÝÌÀ>œÀ`ˆ˜>ÀˆœÊ>ÀÌiÊ}À?wVœÊ`iÊˆLÀœ\Ê$ORSET]Ê°°Êi…iiÞÊ*ÕLˆÃ…iÀÃ]Ê/œÀœ˜Ìœ]Ê >˜>`?]Ê£™nä]Ê µÕiÊVÕLÀiʏ>ʜLÀ>Ê`iÊ£nÊ>À̈ÃÌ>ÃÊ`iʏ>ÊÀi}ˆ˜Ê`iÊ >LœÊ œÀÃiÌ]ʜʈ˜˜}>ˆÌÊi˜Êi˜}Õ>ʈ˜ÕˆÌ]ÊÈÌÕ>`œÊi˜Ê>ʈÏ>Ê

œÀÃiÌ]ÊViÀV>˜>Ê>ʏ>ʈÏ>Ê`iÊ >vw˜Êi˜Ê ՘>ÛÕÌ]Ê >˜>`?° >ÃʜÀ}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊ«œ«Õ>ÀiÃÊÞʏ>ÃÊONGÊ`iÊ“jÀˆV>Ê>̈˜>Ê«Õi`i˜ÊÀiVˆLˆÀÊ}À>ÌՈÌ>“i˜Ìiʏ>ÊÀiۈÃÌ>°Ê œ˜Ì>VÌ>ÀÊ >ÊREDES AT1ÀÕ}Õ>Þ\ÊBIODIV REDESORGUYBIODIVSUSCRIPCIONES REDESORGUY iÃʈ˜ÛˆÌ>“œÃÊ>ʵÕiÊÃiÊVœ“Õ˜ˆµÕi˜ÊVœ˜Ê˜œÃœÌÀœÃÊÞʘœÃÊi˜Û‰i˜ÊÃÕÃÊiÝ«iÀˆi˜Vˆ>Ã]ÊÃÕ}iÀi˜Vˆ>ÃÊÞÊVœ“i˜Ì>ÀˆœÃ°Ê

ˆÀˆ}ˆÀÃiÊ>ʘ}Àˆ`ÊœÃÓ>˜ÊINGRIDBIODIVERSIDADLA GMAILCOMÊœÃÊ>À̉VՏœÃÊwÀ“>`œÃÊܘÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`Ê`iÊ ÃÕÃÊ>Õ̜ÀiÃ°Ê Ê“>ÌiÀˆ>Ê>µÕ‰ÊÀiVœ}ˆ`œÊ«Õi`iÊÃiÀÊ`ˆÛՏ}>`œÊˆLÀi“i˜Ìi]Ê>՘µÕiÊ>}À>`iViÀ‰>“œÃʵÕiÊVˆÌ>À>˜Ê >ÊvÕi˜Ìi°Ê*œÀÊv>ۜÀÊi˜Û‰i˜˜œÃÊ՘>ÊVœ«ˆ>Ê«>À>ʘÕiÃÌÀœÊVœ˜œVˆ“ˆi˜Ìœ° }À>`iVi“œÃʏ>ÊVœ>LœÀ>Vˆ˜ÊiÝ«ÀiÃ>Ê`iʏ>Ê՘`>Vˆ˜Êiˆ˜ÀˆV…Ê ŸÊ«>À>ÊiÃÌiʘ֓iÀœÊiëiVˆ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?‡ ̈V>]ÊV>ÕÃ>Ã]Ê«ÀœLi“>Ã]Êv>Ã>ÃÊÞÊÛiÀ`>`iÀ>ÃÊÊ܏ÕVˆœ˜iðÊ}À>`iVi“œÃÊÌ>“Lˆj˜Ê>ÊVœ>LœÀ>Vˆ˜Ê`iʏ>Ê՘`>‡ Vˆ˜Ê-ˆi“i˜«ÕÕÊÞÊ`iʏ>Ê œœ«iÀ>Vˆ˜Ê>Ê`iÃ>ÀÀœœÊ`iʏ>Ê œ˜ÃiiÀ‰>Ê`iʏ>Ê6ˆÛˆi˜`>ÊÞÊÃ՘̜ÃÊ-œVˆ>iÃÊ`iÊ œLˆiÀ˜œÊÛ>ÃVœ°Ê "IODIVERSIDADÊvÕiÊ`iV>À>`>Ê`iʈ˜ÌiÀjÃÊ«ÖLˆVœÊ«œÀÊiÊ œ˜ViœÊ iˆLiÀ>˜ÌiÊ`iÊ՘ˆVˆ«ˆœÊ`iÊ >ÀVœÃÊ*>â]Ê Õi˜œÃʈÀiÃ]ÊÀ}i˜Ìˆ˜>°

i«ÃˆÌœÊi}>Ê˜Ö“°ÊÎ{ä°{™ÓÉäÇÊ `ˆVˆ˜Ê>“«>À>`>Êi˜ÊiÊ`iVÀi̜ÊÓ£nə™È ­ œ“ˆÃˆ˜Ê`iÊ*>«i® ISSN\ÊäǙÇLJnnn8

"IODIVERSIDAD SUSTENTOYCULTURASESUNAREVISTATRIMESTRALCUATRONÞMEROS POR A×O ,AS ORGANIZACIONES POPULARES LAS /.' Y LAS INSTITUCIONES DE !MÏRICA,ATINAPUEDENRECIBIRLAGRATUITAMENTE0ORFAVORENVÓENSUSDATOS CONLAMAYORPRECISIØNPOSIBLEPARASIMPLIlCARLATAREADEDISTRIBUCIØNDE LAREVISTA ,OSDATOSNECESARIOSSON 0AÓS ORGANIZACIØN NOMBRE Y APELLIDO DIRECCIØN POSTAL CØDIGO POSTAL CIUDAD PROVINCIA DEPARTAMENTOOESTADO #ORREOELECTRØNICO TELÏFONOYOFAX SISECUENTACONELLOS %NVÓENPORFAVORSUSOLICITUDA")/$)6%23)$!$ 2%$%3 !45RUGUAY 3AN*OSÏ  -ONTEVIDEO 5RUGUAY4ELÏFONOS BIODIV REDESORGUYHTTPWWWGRAINORGSUSCRIBE


%DITORIAL

!&OTO*ERØNIMO0ALOMARES

ܓ?˜`œ˜œÃÊ>ʏ>ʓˆÀ>`>Ê`iÊiÃÌ>ʘˆš>ʵÕiʘœÃʓˆÀ>Êw>“i˜ÌiÊ`iÃ`iʏ>Ê «>Ì>vœÀ“>Ê`œ˜`iÊ«ÀiÃi˜Vˆ>ʏ>Ê>VVˆ˜ÊµÕiʜVÕÀÀiÊ>L>œÊÞÊi˜ÊiÊvœ˜`œ]Ê ˜œÃÊ«iÀV>Ì>“œÃʵÕiÊiÊvÕÌÕÀœÊiÃÊ«œÃˆLiÊ«œÀµÕiʅ>ÞÊ՘>Êi˜ÌiÀiâ>ʈ˜i݇ «ˆV>LiÊi˜ÊœÃʜœÃÊ`iʏ>Ê}i˜Ìi°Ê ÃÊ`ˆv‰VˆÊiiÀÊiÃÌ>ÊvœÌœÊȘʏ>ÊViÀV>˜‰>ʵÕiÊ`>ÊVœ˜œViÀÊÃÕʅˆÃ̜Àˆ>°Ê->Li“œÃʵÕiÊ >ʘˆš>ÊÌÀ>L>>ʍ՘̜ÊVœ˜ÊÃÕÊv>“ˆˆ>Êi˜ÊiÊ>Û>`œÊ>ÀÌiÃ>˜>Ê`iʅœÀÌ>ˆâ>Ã]ÊVœ“œÊ “ÕV…>ÃÊv>“ˆˆ>ÃÊÛiVˆ˜>ÃÊÌÀ>L>>˜ÊÌ>“Lˆj˜Êi˜ÊiÊ>Û>`œÊ“?Ãʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê`iÊ«>«>ÊÞÊ â>˜>…œÀˆ>]ÊVœ˜Ê`iÌiÀ}i˜ÌiÃÊÞʅ>ÃÌ>Ê܏ÕVˆœ˜iÃÊVœÀ>`>Ã°Ê ÃÊ՘ÊÌÀ>L>œÊµÕiʏ>Ê}i˜‡ ÌiʜLۈ>ÊVÕ>˜`œÊœÃÊ>ˆ“i˜ÌœÃʏi}>˜Ê>ʏ>ÃÊviÀˆ>ÃÊÀi}ˆœ˜>iÃʜÊ>ʏœÃÊ}À>˜`iÃÊÃÕ«iÀ‡ “iÀV>`œÃ]ʈ˜VÕÜÊ`iʜÌÀ>ÃÊ«>ÀÌiÃÊ`iÊ“Õ˜`œ°Ê*iÀœÊÃՓ>Ê­`iÊ>Ê«œVœÊœÊ`iÊ>ʓՇ V…œ®Ê̝݈VœÃÊÞÊi˜iÀ}‰>ÊvÃˆÊ>ʏ>ÊÞ>ÊV>À}>`>ÊVÕi˜Ì>ʵÕiÊ>LՏÌ>ʏœÃÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœ°Ê ÃÊ Õ˜>Ê VÕi˜Ì>Ê µÕiÊ iÊ ÈÃÌi“>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ ÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>Ê V>À}>Ê ­«iÀœÊ˜œÊÀiVœ˜œVi®Êi˜ÊÃÕÊi˜œµÕiVˆ`>ÊV>ÀÀiÀ>Ê«œÀÊ>}Ài}>ÀiÊÛ>œÀÊiVœ˜“ˆVœÊ>ʏœÃÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊVœ˜Ê“?ÃÊÞʓ?ÃÊ«ÀœViÜÃÊp`iʏ>ÊÃi“ˆ>ÊViÀ̈wV>`>Ê>ÊÃÕiœ]Ê>ÊÃÕÊviÀ̈‡ ˆâ>Vˆ˜ÊÞÊ`iȘviVVˆ˜Ê“i}>µÕ‰“ˆV>]Ê>ʏ>ʓiV>˜ˆâ>Vˆ˜Ê>}À‰Vœ>]Ê>ÊÌÀ>˜Ã«œÀÌi]Ê>Ê >Û>`œ]Ê«ÀœViÃ>“ˆi˜Ìœ]Êi“«>µÕi]ÊiÃ̈L>`œ]Ê>“>Vi˜>`œÊÞʘÕiۜÊÌÀ>˜Ã«œÀÌiÊ­ˆ˜‡ VÕÜʈ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>®Ê…>ÃÌ>Ê>ÀÀˆL>ÀÊ>ʏ>ÃʓiÃ>ÃÊ`iʅœ}>ÀiÃÊÞÊVœ“i`iÀœÃÊ«ÖLˆVœÃ°Ê ÃÌ>ÊÃՓ>Ê`iÊ«ÀœViÜÃÊVœ˜ÌÀˆLÕÞiÊ>ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>]Ê«iÀœÊÌ>“Lˆj˜Ê>Ê܍Õâ}>‡ “ˆi˜ÌœÊ`iÊ̜`>Ãʏ>ÃÊ«iÀܘ>ÃÊ>ÌÀ>«>`>ÃÊ`iÊ՘>ÊÕʜÌÀ>ÊvœÀ“>Êi˜ÊiÃiÊÈÃÌi“>Ê>ˆ‡ “i˜Ì>ÀˆœÊÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>ÊµÕiʘˆÊÀiÃÕiÛiʏ>Ê>ˆ“i˜Ì>Vˆ˜Ê`iʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃʘˆÊœÃÊ L>ÀÀˆœÃÊ«iÀœÊÉʏœÃÊṎˆâ>Ê«>À>ÊÀi>ˆâ>ÀʏœÃÊÌÀ>L>œÃʓ?Ãʈ˜˜œLiÃÊÞÊ`>šˆ˜œÃÊ`iÊ Ìœ`>ʏ>ÊV>`i˜>ʓˆi˜ÌÀ>Ã]ÊVœ“œÊV>“«iȘœÃ]ʏœÃÊViÀV>Êi˜Ê՘ÊÈÃÌi“>Ê>}Àœ«iVÕ>ÀˆœÊ ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>ÊµÕiʏiÊÛ>ÊÀœL>˜`œÊvÕÌÕÀœÊ>ÊÃÕÃʏ>LœÀiÃÊÞÊÊÛÕiÛiÊÌÀ>L>œÊÃi“ˆiÃV>ۈâ>‡ `œÊœÊµÕiÊ>˜ÌiÃÊiÀ>ÊÌ>Ài>ÊVÀi>̈Û>]Ê`ˆ}˜>ÊÞÊ`iÊi˜œÀ“iÃÊVՈ`>`œÃ°Ê ÉʜVÕÀÀiÊi˜Ê->˜Ì>Ê ÀÕâ]Ê*ÕiLœÊ Õiۜ]Ê Ã‡ Ì>`œÊ`iÊj݈Vœ]ʏ>ÊVœ“Õ˜ˆ`>`Ê`iÊ`œ˜`iÊۈi˜iÊ >ʘˆš>Ê`iʏ>ÊvœÌœ°Ê*Àœ`ÕVi˜Ê«>À>ÊiÊ“iÀV>`œÊ i˜ÊVœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊV>`>ÊÛiâʓ?ÃʓiÀ“>`>ÃÊ«œÀÊiÊ >Փi˜ÌœÊ`iÊV>ÈÊ՘ÊÇä¯Êi˜ÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÃ]ʺvՇ “ˆ}>˜ÌiÃ]ʈ˜ÃiV̈Vˆ`>ÃÊÞʘi“>̈Vˆ`>ÃʵՉ“ˆVœÃÊ ÞÊi˜ÊÃi“ˆ>ÊViÀ̈wV>`>ÊÞÊ`ˆâµÕiÊ}>À>˜Ìˆâ>`>Ê «>À>Ê`>ÀÊvÀÕ̜»°Ê9ʘœÊiÃʵÕi`>ʜÌÀ>ʵÕiÊ>‡ µÕˆ>ÀÃiÊ«>À>ʘœÊ«>Ã>Àʅ>“LÀi°Ê *iÀœÊ“ˆi˜ÌÀ>Ãʏ>Ê}i˜ÌiÊVœ“Ö˜ÊiÃÌ?Ê>ÌÀ>«>‡ `>Ê i˜Ê iÃ̜ÃÊ i˜ÌÀiÛiÀœÃ]Ê ÞÊ Ì>Ê ÛiâÊ ˜œÊ ̈i˜iÊ V“œÊ«iÀV>Ì>ÀÃiÊ`iʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>]ʏ>ÊVÀˆ‡ ÈÃÊ w˜>˜VˆiÀ>]Ê >Ê VÀˆÃˆÃÊ i˜iÀ}j̈V>]Ê >Ê VÀˆÃˆÃÊ >ˆ“i˜Ì>Àˆ>]ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊiVœ}ˆV>]ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊ`iʏ>Ê L>ÃÕÀ>]ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊ`iÊ>}Õ>]ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊ`iʏ>ÊÕÀL>‡ ˜ˆâ>Vˆ˜ÊÃ>Û>iÊ­ÞÊݏœÊ>ÃÊۈÛiÊ̜`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ Vœ“œÊ i˜œÀ“ˆ`>`Ê >«>ÃÌ>˜ÌiÊ `iÊ >Ê VÕ>Ê …>ÞÊ µÕiÊÃ>ˆÀÊ>ÊVœ“œÊ`jʏÕ}>À]ʓˆ}À>˜`œÊ>ʜÌÀ>Ê «>ÀÌiÊ`œ˜`iÊ>Ê“i˜œÃÊÃiÊ}>˜iÊ՘ʫœVœÊ“?ÃÊ `iÊ«>Ì>®]ʏ>Ãʈ˜ÃÌ>˜Vˆ>Ãʈ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>iÃ]ʏœÃÊ }œLˆiÀ˜œÃÊ `iÊ Ìœ`œÊ È}˜œÊ ÞÊ >ÃÊ }À>˜`iÃÊ i“‡ «ÀiÃ>ÃÊ>˜Õ˜Vˆ>˜ÊÀi“i`ˆœÃÊ>ÊV>`>Ê՘>Ê`iÊiÇ Ì>ÃÊVÀˆÃˆÃÊÞÊ`iÃ̈˜>˜ÊV>˜Ìˆ`>`iÃʓˆœ˜>Àˆ>ÃÊ>Ê Ài>Vœ“œ`>ÀÊiÊÌi>ÌÀˆÌœÊ՘ʫœVœ]Ê>՘µÕiÊÃi>Ê >ÊVœÀ̜ʫ>âœ]Ê«>À>ÊÃi}ՈÀʅ>Vˆi˜`œÊ˜i}œVˆœÃÊ Vœ“œÊÈi“«Ài°Ê


&OTO*ERØNIMO0ALOMARES-iÊ«ÀˆÛ>̈â>Ê̜`>ÊiÊ>}Õ>Ê«œÃˆLiʜʏ>ÊVœ˜Ì>“ˆ˜>˜ÊȘʓˆÀ>“ˆi˜ÌœÃ°Ê*>‰ÃiÃÊÞÊi“‡ «ÀiÃ>ÃÊ >V>«>À>˜Ê ̈iÀÀ>ÃÊ i˜Ê iÊ iÝÌÀ>˜iÀœ]Ê ÞÊ Ãˆi“LÀ>˜Ê >?Ê «>À>Ê >Õ̜ˆ“«œÀÌ>ÀÃiÊ >ˆ“i˜ÌœÃ°Ê>ÞÊVˆi˜Ì‰wVœÃʵÕiʵՈiÀi˜Ê`ˆ˜iÀœÊ«>À>ʈ˜ÛiÃ̈}>ÀÊÃ>ˆ`>ÃÊÌiV˜œ}ˆV>ÃÊ ºˆ˜˜œÛ>`œÀ>û]Ê>ÊÛiViÃʓÕÞÊi˜œµÕiVˆ`>Ã]Ê«>À>Êi˜vÀˆ>ÀÊiÊ«>˜iÌ>ÊȘʈÀÊ>Êvœ˜`œÊ `iÊ>Ã՘̜°ÊœÃʈ˜ÌiÀ“i`ˆ>ÀˆœÃʈ`i>˜Ê“iV>˜ˆÃ“œÃʓiÀV>˜ÌˆiÃÊ«>À>ÊVœ“iÀVˆ>ÀÊ`i‡ ÀiV…œÃÊ `iÊ Vœ˜Ì>“ˆ˜>Vˆ˜Ê “ˆi˜ÌÀ>ÃÊ ÃiÊ «ˆi˜Ã>Ê i˜Ê >ÃÊ Vœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ ÀÕÀ>iÃÊ Vœ“œÊ ÃiÀۈ`ՓLÀiʵÕiÊVՈ`iʏœÃÊ«>ÌÀˆ“œ˜ˆœÃʺ`iʏ>ʅՓ>˜ˆ`>`»ÊµÕiÊ>}֘Ê`‰>Ê«œ`À?˜Ê iÝ«œÌ>ÀÃiÊ`iÊ>}֘ʓœ`œ°Ê >Ãʏi}ˆÃ>Vˆœ˜iÃÊ`iÊÃi“ˆ>Ãʈ˜Ìi˜Ì>˜ÊÀœL>ÀiÊ«œÀÊw˜Ê>ʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊV>“«i‡ Ș>ÃÊ iÊ ˆ˜`‰}i˜>ÃÊ >ÃÊ V>ÛiÃÊ “?ÃÊ «Àœv՘`>ÃÊ `iÊ vÕÌÕÀœ\Ê >ÃÊ Ãi“ˆ>Ã°Ê -iÊ ÌÀ>Ì>Ê `iÊ ViÀ̈wV>À]ʺ…œ“œœ}>À»ÊÞÊVÀˆ“ˆ˜>ˆâ>ÀÊVœ˜Ê«ÀiVˆÃˆ˜Ê>ÃÊÛ>Àˆi`>`iÃÊÞʏœÃʈ˜ÌiÀV>“‡ LˆœÃʓ?ÃÊiwV>ViÃÊÞÊ>˜Ìˆ}՜ÃÊVœ˜ÊœÃʵÕiʏ>Êۈ`>ÊV>“«iȘ>ʅ>ʏœ}À>`œÊ>ˆ“i˜Ì>ÀÊ >Ê“Õ˜`œÊÞÊ>Êw˜Ê`iÊVÕi˜Ì>ÃÊVՈ`>ÀœÊ«œÀʓ?ÃÊ`iÊ£äʓˆÊ>šœÃ°Ê /À>˜Ã}j˜ˆVœÃÊÞÊ>}ÀœVœ“LÕÃ̈LiðÊ/À>Ì>`œÃÊ`iʏˆLÀiÊVœ“iÀVˆœ°Ê>ʏ}ˆV>ʈ˜`ÕÇ ÌÀˆ>ÊÀœ“«iʏ>ÃÊiÃV>>ÃÊ`iÊ՘œÊÞʜÌÀœÊÞʜÌÀœÊ«ÀœViÜ\Êܘʏ>ÃÊ>}Àœi“«ÀiÃ>Ã]ʏœÃÊ >}ÀœÌÝˆVœÃ]ÊiÊ“œ˜œVՏ̈ۜ]Êʏ>ʓˆ˜iÀ‰>]ÊiÊ«iÌÀiœÊÞÊÃÕʵՉ“ˆV>]ʏ>Ê`ivœÀiÃÌ>‡ Vˆ˜°Ê -iÊ «Àœv՘`ˆâ>Ê >Ê ˆ˜Û>ȝ˜Ê `iÊ œÃÊ ÌiÀÀˆÌœÀˆœÃÊ ˆ˜`‰}i˜>ÃÊ ­i˜Ê «>À̈VՏ>ÀÊ ÞÊ i˜Ê vœÀ“>Ê}À>ÛiÊiÊië>VˆœÊ“?ÃÊÛ>Ã̜Ê`iÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`ʵÕiÊiÃʏ>Ê“>✘ˆ>®°Ê-iÊÛ>V‰>˜ÊÊ >ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iðÊ-iÊVœ“>˜Ê>ÃÊVˆÕ`>`iðÊ

œ“œÊ ̜`œÊ ̈i˜iÊ Õ˜Ê ‰‡ “ˆÌiÊ ÞÊ >ÃÊ VÀˆÃˆÃ]Ê i˜Ê ÃÕÊ Vœ“«iˆ`>`]ÊÃiÊ«œÌi˜Vˆ>˜Ê ՘>ÃÊ>ʜÌÀ>ÃÊÞÊÌ>À`iʜÊÌi“‡ «À>˜œÊ «Õi`i˜Ê ۜV>ÀÊ Õ˜>Ê VÀˆÃˆÃʈÀÀi“i`ˆ>Li]ʏ>Ê}i˜‡ ÌiÊ ÃiÊ …>ÀÌ>Ê ÞÊ ÃiÊ “œÛˆˆâ>Ê pÜLÀiÊ̜`œÊ«œÀÊiÊ>}À>‡ ۈœÊLÀÕÌ>Ê>ʏ>Ê`ˆ}˜ˆ`>`Ê`iÊ >ÃÊ«iÀܘ>ÃÊÞʏ>ÃʅˆÃ̜Àˆ>ÃÊ Vœ“Õ˜ið “jÀˆV>Ê iÃÌ?Ê }ÀˆÌ>˜`œ\Ê œ˜`ÕÀ>ÃÊ ÕV…>Ê >…œÀ>Ê Vœ˜ÌÀ>ʏ>ʈ“«œÃˆVˆ˜Ê“ˆˆ‡ Ì>ÀÊ `iÊ ÃÕÊ Àj}ˆ“i˜Ê `iÊ }œ‡ LˆiÀ˜œ°Ê *iÀœÊ i˜Ê ̜`œÊ iÊ Vœ˜Ìˆ˜i˜ÌiÊ œÃÊ «ÕiLœÃÊ œÀˆ}ˆ˜>ÀˆœÃ]ʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>‡ `iÃÊV>“«iȘ>Ã]Êi݈}i˜Ê>Õ̜}œLˆiÀ˜œ]ÊÜLiÀ>˜‰>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>°Ê iwi˜`i˜ÊÃÕÃÊvÕi˜‡ ÌiÃÊ`iÊ>}Õ>]ÊiÊ“>‰âʘ>̈ۜ]Ê̜`œÃʏœÃÊVՏ̈ۜÃÊ«Àœ«ˆœÃ]ʏ>ʏˆLiÀÌ>`Ê`iÊ«œÃiȝ˜]Ê VÕÃ̜`ˆ>Êiʈ˜ÌiÀV>“LˆœÊ`iʏ>ÃÊÃi“ˆ>Ã]ÊÃÕÃÊÃ>LiÀiÃÊ`iÊÈi“«Ài°Ê iwi˜`i˜ÊÃÕÃÊÌi‡ ÀÀˆÌœÀˆœÃÊÞÊÃÕÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`Ê`iʏ>ÊÌÀi“i˜`>ʈ˜Û>ȝ˜Ê`iÊ̜`œÊ̈«œÊ`iÊ«ÀœÞiV̜ÃÊ`iÊ iÝÌÀ>VVˆ˜ÊÞÊ`iÛ>ÃÌ>Vˆ˜°Ê,iV…>â>˜ÊœÃʓi}>«ÀœÞiV̜Ã]ʏœÃÊÌÀ>Ì>`œÃÊ`iʏˆLÀiÊVœ‡ “iÀVˆœ]ʏ>ÃʏiÞiÃÊ`iÊ«ÀˆÛ>̈â>Vˆ˜ÊÞÊViÀ̈wV>Vˆ˜Ê`iÊÃÕÃÊVՏ̈ۜÃ]ʏœÃÊ`iVÀi̜ÃʵÕiÊ Àœ“«i˜Ê>ÊVœ“Õ˜>ˆ`>`Ê`iÊÃÕÃÊi˜ÌœÀ˜œÃ°Ê ݈}i˜ÊµÕiʘœÊÃiÊVÀˆ“ˆ˜>ˆViʏ>ÊÀiÈÃÌi˜‡ Vˆ>°Ê*œÀÊ̜`œÃÊiÃ̜ÃÊÃÕišœÃÊ"IODIVERSIDADÊi݈ÃÌi°Ê œÊœÃÊ«Õi`iÊV>«ˆÌ>ˆâ>Àʘˆ˜}Ö˜Ê «Àœ}À>“>ÊVœ“֘ʈ“«ÕiÃ̜Ê`iÃ`iʘˆ˜}՘>ʈ˜ÃÌ>˜Vˆ>ʈ˜Ûi˜Ì>`>Ê«œÀµÕiÊV>`>Ê՘œÊ ̈i˜iÊÃÕÊ«Àœ«ˆœÊÀiœÊÞʏ>ÃÊÀi>iÃÊÌÀ>˜ÃvœÀ“>Vˆœ˜iÃÊÛi˜`À?˜ÊVÕ>˜`œÊV>`>Ê՘œÊ`iÊ iÃ̜ÃÊÃÕišœÃÊÃiÊȘ̜˜ˆVi˜ÊÕ˜ÌœÃÊ`iÃ`iÊÃÕÊ«Àœ«ˆœÊVœÀ>❘°Ê ")/$)6%23)$!$


#AMBIOCLIMÉTICO

%LFRACASODELSISTEMA ALIMENTARIOTRANSNACIONAL '2!).

%LACTUALSISTEMAALIMENTARIOMUNDIAL CONSUSSEMILLAS DELABORATORIOYSUSPAQUETESTECNOLØGICOS NOESCAPAZ DEALIMENTARALASPERSONAS %STEA×OMÉSDEMILMILLONESDEPERSONASSUFRIRÉNHAMBRE YOTROSMILLONESSUFRIRÉNOBESIDAD4RESCUARTASPARTES DEQUIENESNOTIENENSUlCIENTEQUÏCOMERSONCAMPESINOS YTRABAJADORESRURALESLOSMISMOSQUEPRODUCENLACOMIDA MIENTRASUNPU×ADODECORPORACIONESAGROINDUSTRIALES QUEDECIDENADØNDEYAQUIÏNVAELALIMENTO SEEMBOLSAN MILESDEMILLONESDEDØLARES0ESEASUFRACASOMONUMENTAL YAQUEENORMESYCRECIENTESMOVIMIENTOSSOCIALESCLAMAN PORUNCAMBIO LOSGOBIERNOSYLASAGENCIASINTERNACIONALES DELMUNDOSIGUENPUJANDOPORMÉSDELOMISMOMÉS AGRONEGOCIOS MÉSAGRICULTURAINDUSTRIAL MÉSGLOBALIZACIØN %LCAMBIOCLIMÉTICOENELPLANETASERECRUDECE ENGRAN MEDIDA PORSEGUIRCONELMISMOMODELODEAGRICULTURA .OEMPRENDERACCIONESSIGNIlCATIVASEMPEORARÉCON RAPIDEZESTAINTOLERABLESITUACIØN .OOBSTANTE ENELMOVIMIENTOGLOBALENPOSDE SOBERANÓAALIMENTARIAHAYUNAPROMETEDORASALIDA.UEVOSCASTILLOSDELAERAINDUSTRIALFÉBRICADEALIMENTOS&OTO-IREIA3ENTÓS

,

œÃÊiÃÌÕ`ˆœÃÊVˆi˜Ì‰wVœÃʓ?ÃÊ>VÌÕ>iÃÊ «Ài`ˆVi˜Ê µÕi]Ê ÃˆÊ Ìœ`œÊ È}ÕiÊ ˆ}Õ>]Ê >ÃÊ Ìi“«iÀ>ÌÕÀ>ÃÊ V>`>Ê ÛiâÊ “?ÃÊ iiÛ>‡ `>Ã]Ê >ÃÊ Vœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ Vˆ“?̈V>ÃÊ iÝÌÀi‡ “>ÃÊÞʏœÃÊÃiÛiÀœÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`iÊ>}Õ>ÊÞÊ ÃÕiœÃÊÀi>Vˆœ˜>`œÃÊVœ˜ÊiœÊiÛ>À?˜Ê>Ê “ÕV…œÃʓ?Ãʓˆœ˜iÃÊ>ʏ>ÃÊw>ÃÊ`iʏœÃÊ …>“LÀˆi˜ÌœÃ°Ê œ˜vœÀ“iÊiÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊ `iʏ>Ê«œL>Vˆ˜Ê>Փi˜Ìiʏ>Ê`i“>˜`>Ê`iÊ >ˆ“i˜ÌœÃ]ÊiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊ>}œÌ>À?Ê >Ê V>«>Vˆ`>`Ê `iÊ «Àœ`ÕVˆÀœÃ°Ê ˆiÀ̜ÃÊ «>‰ÃiÃʵÕiÊÞ>ʏÕV…>˜ÊVœ˜ÊÃiÛiÀœÃÊ«Àœ‡ Li“>ÃÊ`iʅ>“LÀiÊ«œ`À‰>˜ÊÛiÀÊÃÕÊ«Àœ‡ `ÕVVˆ˜Ê`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊÀi`ÕVˆ`>Ê>ʏ>ʓˆ‡ Ì>`Ê>˜ÌiÃÊ`iÊw˜Ê`iÊÈ}œ°Ê 1˜Ê “œÌœÀÊ “ÕÞÊ ˆ“«œÀÌ>˜ÌiÊ `iÊ >}À>‡ Û>“ˆi˜ÌœÊ`iʏ>ÃÊVœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊi˜ÊiÊVˆ“>Ê `iÊ«>˜iÌ>Ê̈i˜iʵÕiÊÛiÀÊÌ>“Lˆj˜ÊVœ˜ÊiÊ ÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ“Õ˜`ˆ>\ÊiÊ“œ`iœÊ
3EPREDICEQUELACUOTA ANUALDEMUERTESPOREL CAMBIOCLIMÉTICOLLEGARÉA MEDIOMILLØNPARA AFECTANDOSERIAMENTEA DELAPOBLACIØN MUNDIAL

`iÊ >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê µÕiÊ >L>ÃÌiViÊ >ÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ“Õ˜`ˆ>Êv՘Vˆœ‡ ˜>ÊiÃi˜Vˆ>“i˜ÌiÊÕÃ>˜`œÊ«iÌÀiœÊ«>À>Ê «Àœ`ÕVˆÀÊVœ“ˆ`>ÊÞ]Êi˜ÊiÊ«ÀœViÜ]ÊV>˜Ìˆ‡ `>`iÃÊ i˜œÀ“iÃÊ `iÊ }>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœ°Ê ÊÕÜÊ`iʈ˜“i˜Ã>ÃÊV>˜Ìˆ‡ `>`iÃÊ `iÊ viÀ̈ˆâ>˜ÌiÃÊ µÕ‰“ˆVœÃ]Ê >Ê i݇ «>˜Ãˆ˜Ê`iʏ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê`iʏ>ÊV>À˜i]ÊÞʏ>Ê `iÃÌÀÕVVˆ˜Ê `iÊ >ÃÊ Ã>L>˜>ÃÊ ÞÊ LœÃµÕiÃÊ `iÊ “Õ˜`œÊ «>À>Ê «Àœ`ÕVˆÀÊ “iÀV>˜V‰>ÃÊ >}À‰Vœ>ÃÊܘÊi˜ÊVœ˜Õ˜ÌœÊÀi뜘Ã>LiÃÊ `iÊ«œÀʏœÊ“i˜œÃÊÎä¯Ê`iʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ `iʏœÃÊ}>ÃiÃʵÕiÊV>ÕÃ>˜ÊiÊV>“LˆœÊVˆ‡ “?̈Vœ£°Ê

3ILOSDEACAPARAMIENTODEGRANOS&OTO-IREIA3ENTÓS

)NFORMEGLOBAL DE)NTERNATIONAL !SSESSMENTOF !GRICULTURAL+NOWLEDGE 3CIENCEAND4ECHNOLOGY FOR$EVELOPMENT )!!34$ HTTPWWW AGASSESSMENTORGINDEX CFM0AGE!BOUT? )!!34$)TEM)$#HRIS,ANG h7ORDSAND NOTDEEDSATCLIMATE CHANGETALKSv 72- "ULLETIN NÞMERO JUNIODE 'LOBAL(UMANITARIAN FORUM (UMAN)MPACT 2EPORT MAYODE HTTPWWWGHF GENEVAORG/UR7ORK 2AISING!WARENESS (UMAN)MPACT2EPORT TABID$EFAULTASPXœ˜ÛiÀ̈ÀʏœÃÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊi˜Ê“iÀV>˜V‰>ÃÊ “Õ˜`ˆ>iÃÊ iÊ ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>iÃÊ i˜ÌÀ>š>Ê Ì>“‡ Lˆj˜Ê՘>ÊÌÀi“i˜`>Ê«jÀ`ˆ`>Ê`iÊi˜iÀ}‰>Ê vÃˆÊ >Ê ÌÀ>˜Ã«œÀÌ>À>ÃÊ «œÀÊ iÊ “Õ˜`œ]Ê «ÀœViÃ>À>Ã]Ê >“>Vi˜>À>Ã]Ê Vœ˜}i>À>ÃÊ ÞʏiÛ>À>ÃÊ>`œ˜`iʏ>ÃÊVœ˜ÃՓi˜°Ê/œ`œÃÊ iÃ̜ÃÊ«ÀœViÜÃÊVœ˜ÌÀˆLÕÞi˜Ê>ʏ>ÊVÕi˜Ì>Ê Vˆ“?̈V>°ÊÊÃՓ>À>Ã]Êi˜Ìi˜`i“œÃʵÕiÊ iÊ>VÌÕ>ÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ«œ`À‰>ÊÃiÀÊ Ài뜘Ã>LiÊ`iÊViÀV>Ê`iʏ>ʓˆÌ>`Ê`iʏ>ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iʏœÃÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜‡ ÛiÀ˜>`iÀœ°Ê ՘V>Ê vÕiÀœ˜Ê Ì>˜Ê V>À>ÃÊ >ÃÊ À>✘iÃÊ «>À>Ê՘>ÊÌÀ>˜ÃvœÀ“>Vˆ˜ÊÀ>`ˆV>ÊÕÀ}i˜‡ ÌiÊ`iÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ“Õ˜`ˆ>°Ê*œÀÊ Ìœ`>ÃÊ «>ÀÌiÃÊ >Ê }i˜ÌiÊ “ÕiÃÌÀ>Ê Õ˜>Ê Ûœ‡ Õ˜Ì>`Ê`iÊV>“LˆœÊpÃi>˜ÊVœ˜ÃՓˆ`œÀiÃÊ µÕiÊLÕÃV>˜Ê>ˆ“i˜ÌœÃʏœV>iÃʜÊV>“«i‡ ȘœÃʵÕiÊLœµÕi>˜ÊV>ÀÀiÌiÀ>ÃÊi˜Ê`ivi˜‡ Ã>Ê`iÊÃÕÃÊ̈iÀÀ>Ã°Ê ÊœLÃÌ?VՏœÊiÃʏ>ÊiÇ

ÌÀÕVÌÕÀ>Ê`iÊ«œ`iÀÊÞÊiÃ̜]ʓ?ÃʵÕiʘ>`>]Ê iÃʏœÊµÕiʘiViÈÌ>ÊÃiÀÊÌÀ>˜ÃvœÀ“>`œ° %L PRONØSTICO ES DE HAMBRUNAÊ ˜Ê

ÓääÇ]Ê iÊ *>˜iÊ ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê ÜLÀiÊ

>“LˆœÊ ˆ“?̈VœÊ ­PICC®Ê «ÕLˆVÊ Õ˜Ê ˆ˜vœÀ“iÊÜLÀiÊiÊiÃÌ>`œÊ`iÊVˆ“>Êi˜Ê>Ê /ˆiÀÀ>°Ê՘µÕiÊ>…‰ÊÃiʓœÃÌÀÊi˜ÊÌjÀ“ˆ‡ ˜œÃÊ ˆ˜iµÕ‰ÛœVœÃÊ µÕiÊ iÊ V>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ “Õ˜`ˆ>Ê iÃÊ Õ˜>Ê Ài>ˆ`>`Ê ÞÊ Ãiš>Ê µÕiÊ iÀ>ʺ“ÕÞÊ«ÀœL>Li»ÊµÕiʏœÃʅՓ>˜œÃÊ vÕiÀ>˜Ê Ài뜘Ã>LiÃÊ `iÊ j]Ê Vœ˜Ê V>ÕÌi>Ê «Àœ˜œÃ̈VÊµÕiÊiÊ«>˜iÌ>Ê«œ`À‰>ÊV>i˜‡ Ì>ÀÃiÊ ä°Ó¨ Ê «œÀÊ `jV>`>Ê ÃˆÊ ˜œÊ ÃiÊ …>V‰>Ê ˜>`>Ê«>À>ÊV>“Lˆ>ÀÊiÊVÕÀÜÊ`iʘÕiÃÌÀ>ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊ}>ÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>‡ `iÀœ°Ê Ê ˆ˜vœÀ“iÊ >`ۈÀ̈Ê µÕiÊ …>Vˆ>Ê iÊ w˜Ê`iÊÈ}œÊ՘ÊV>“LˆœÊ`iÊÌi“«iÀ>ÌÕÀ>Ê i˜ÌÀiÊ ÓÊ ÞÊ {¨ Ê «œ`À‰>Ê «Àœ`ÕVˆÀÊ ˆ˜VÀi‡ “i˜ÌœÃÊ `À>“?̈VœÃÊ i˜Ê œÃÊ ˜ˆÛiiÃÊ `iÊ “>ÀÊ ÞÊ Õ˜>Ê V>ÃV>`>Ê `iÊ V>Ì?ÃÌÀœviÃÊ «œÀÊ Ìœ`œÊiÊ«>˜iÌ>° «i˜>ÃÊ «œVœÃÊ >šœÃÊ `iëÕjÃ]Ê ÀiÃՏÌ>Ê µÕiÊiÊPICCÊvÕiÊ`i“>È>`œÊœ«Ìˆ“ˆÃÌ>°Ê Ê Vœ˜Ãi˜ÃœÊVˆi˜Ì‰wVœÊ>VÌÕ>ÊiÃʵÕiʅ>LÀ?Ê Õ˜Ê>Փi˜ÌœÊ`iÊÓ¨ Êi˜Ê>ÃÊ«ÀÝˆ“>ÃÊ`j‡ V>`>ÃÊÞʵÕiÊÈʘ>`>ÊV>“Lˆ>ÊiÊ«>˜iÌ>Ê «œ`À‰>ÊV>i˜Ì>ÀÃiʅ>ÃÌ>Êi˜Ên¨ ʅ>Vˆ>ÊiÊ >šœÊÓ£ää]ʏi}>˜`œÊ>Ê՘ʫ՘̜Ê`iʵՈi‡ LÀiÊ>Êi˜ÌÀ>ÀÊ>Ê՘ÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊ«i‡ ˆ}ÀœÃœÊ iÊ ˆÀÀiÛiÀÈLiÓ°Ê -i}Ö˜Ê iÊ œÀœÊ Փ>˜ˆÌ>ÀˆœÊœL>ÊVœ˜ÊÃi`iÊi˜Êˆ˜i‡ LÀ>]Ê>…œÀ>ʓˆÃ“œÊiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊ >viVÌ>Ê ÃiÀˆ>“i˜ÌiÊ >Ê ÎÓxÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ «iÀܘ>ÃÊ >Ê >šœÊ pΣxÊ “ˆÊ `iÊ i>ÃÊ “ÕiÀi˜Ê`iʅ>“LÀi]Êi˜viÀ“i`>`iÃÊÞÊ`i‡ Ã>ÃÌÀiÃʓiÌiœÀœ}ˆVœÃʈ˜`ÕVˆ`œÃÊ«œÀÊiÊ V>“LˆœÊ Vˆ“?̈VœÎ°Ê -iÊ «Ài`ˆViÊ µÕiÊ >Ê V՜Ì>Ê>˜Õ>Ê`iʓÕiÀÌiÃÊÊ«œÀÊiÊV>“LˆœÊ Vˆ“?̈VœÊ i}>À?Ê >Ê “i`ˆœÊ “ˆ˜Ê «>À>Ê ÓäÎä]Ê>viVÌ>˜`œÊÃiÀˆ>“i˜ÌiÊ>Ê£ä¯Ê`iÊ >Ê«œL>Vˆ˜Ê“Õ˜`ˆ>° Ê>ˆ“i˜ÌœÊiÃÌ>À?Êi˜ÊiÊVi˜ÌÀœ°Ê/œ`œÃÊ Vœ˜VÕiÀ`>˜Êi˜ÊµÕiʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê>}À‰‡ Vœ>Ê Ìˆi˜iÊ µÕiÊ Ãi}ՈÀÊ VÀiVˆi˜`œÊ i˜Ê >ÃÊ «ÀÝˆ“>ÃÊ`jV>`>ÃÊÞʓ>˜Ìi˜iÀÃiÊ>Ê`‰>Ê Vœ˜ÊiÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊ`i“œ}À?wVœ°Ê*iÀœÊiÃÊ «ÀœL>LiʵÕiÊiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊvÀi˜iÊ iÃÌ>Ê «Àœ`ÕVVˆ˜°Ê ˜Ê Õ˜Ê ÀiVÕi˜ÌœÊ i݇ …>ÕÃÌˆÛœÊ `iÊ œÃÊ iÃÌÕ`ˆœÃÊ ÃœLÀiÊ œÃÊ ˆ“‡ «>V̜ÃÊ`iÊV>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ“Õ˜`ˆ>Êi˜Ê>Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>]Ê7ˆˆ>“Ê ˆ˜iÊV>VՏ>ʵÕi]Ê ÃˆÊ >ÃÊ Ìi˜`i˜Vˆ>ÃÊ Ãˆ}Õi˜Ê ˆ}Õ>]Ê «>À>Ê ÓänäÊ iÊ V>“LˆœÊ Vˆ“?̈VœÊ Ài`ÕVˆÀ?Ê iÊ
,ASAGROINDUSTRIASPRETENDENDOMINARELCAMPOENELMUNDO&OTO-IREIA3ENTÓS

«œÌi˜Vˆ>Ê`iÊ«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iʏ>Ê>}ÀˆVՏ‡ ÌÕÀ>ʓ՘`ˆ>Êi˜Ê“?ÃÊ`iÊίÊÀiëiV̜Ê>Ê >VÌÕ>°Ê œÃÊ «>‰ÃiÃÊ i˜Ê `iÃ>ÀÀœœÊ ÃiÀ?˜Ê œÃÊ “?ÃÊ >viVÌ>`œÃ]Ê Vœ˜Ê ՘>Ê V>‰`>Ê `iÊ ™°£¯Ê `iÊ ÃÕÊ «œÌi˜Vˆ>Ê `iÊ «Àœ`ÕVVˆ˜Ê >}À‰Vœ>°ÊvÀˆV>Êi˜vÀi˜Ì>À?Ê՘Ê`iÃVi˜ÃœÊ `iʣȰȯ°ÊœÃʈ“«>V̜ÃÊÀi>iÃÊ«œ`À‰>˜Ê ÃiÀʓÕV…œÊ«iœÀið{Ê 1˜>Ê`iLˆˆ`>`ʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊ`iʏ>ÃÊ«Àœ‡ ÞiVVˆœ˜iÃÊ`iÊPICCÊÞÊ`iʜÌÀœÃ]ÊVÕ>˜`œÊÃiÊ ÌÀ>Ì>Ê`iʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>]ÊiÃʵÕiÊÃÕÃÊ«Ài‡ `ˆVVˆœ˜iÃÊ>Vi«Ì>˜Ê>ÊÌiœÀ‰>Ê`iʏ>ʺviÀ̈ˆ‡ â>Vˆ˜Ê«œÀÊV>ÀLœ˜œ»ÊµÕiÊ>À}ÕÞiʵÕiʏœÃÊ >ÌœÃÊ ˜ˆÛiiÃÊ `iÊ COÓÊ i˜Ê >Ê >̓ÃviÀ>Ê >Vi˜ÌÕ>À?˜Ê >Ê vœÌœÃ‰˜ÌiÈÃÊ i˜Ê “ÕV…œÃÊ VՏ̈ۜÃÊ V>ÛiÊ ÞÊ `ˆÃ«>À>À?˜Ê ÃÕÃÊ Ài˜`ˆ‡ “ˆi˜ÌœÃ°Ê ÃÌÕ`ˆœÃÊ ÀiVˆi˜ÌiÃÊ “ÕiÃÌÀ>˜Ê µÕiÊiÃÌiÊ«œÌi˜Vˆ>ÊiÃÊi˜Ê}À>˜Ê“i`ˆ`>ÊÕ˜Ê iëiˆÃ“œ°Ê œÊ iÃÊ ÃœÊ µÕiÊ VÕ>µÕˆiÀÊ >ViiÀ>Vˆ˜Ê ˆ˜ˆVˆ>Ê `iÊ VÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊ `ˆÃ‡ “ˆ˜ÕˆÀ?Ê Ãˆ}˜ˆwV>̈Û>“i˜ÌiÊ ÌÀ>ÃÊ «œVœÃÊ `‰>ÃʜÊÃi“>˜>Ã]ÊȘœÊµÕiÊiÊ>Փi˜ÌœÊ`iÊ COÓÊÀi`ÕViÊiÊ˜ˆÌÀ}i˜œÊÞʏ>ÃÊ«ÀœÌi‰˜>ÃÊ i˜Ê >ÃÊ …œ>ÃÊ i˜Ê “?ÃÊ `iÊ Õ˜Ê £Ó¯°Ê ÃÌœÊ Ãˆ}˜ˆwV>Ê µÕi]Ê Vœ˜Ê iÊ V>“LˆœÊ Vˆ“?̈Vœ]Ê «>À>ʏœÃʅՓ>˜œÃʅ>LÀ?ʓi˜œÃÊ«ÀœÌi‰‡ ˜>ÃÊi˜ÊœÃÊ«Àˆ˜Vˆ«>iÃÊViÀi>iÃ]ÊVœ“œÊiÊ ÌÀˆ}œÊÞÊiÊ>ÀÀœâ°Ê>LÀ?ÊÌ>“Lˆj˜Ê“i˜œÃÊ

˜ˆÌÀ}i˜œÊ «>À>Ê œÃÊ ˆ˜ÃiV̜Ã]Ê œÊ µÕiÊ iÃÊ ˆ“«œÀÌ>˜ÌiÊÞ>ʵÕiʏœÃʈ˜ÃiV̜ÃÊVœ“iÀ?˜Ê ՘>Ê ÃÕ«iÀwVˆiÊ “>ޜÀÊ `iÊ >ÃÊ …œ>ÃÊ ÞÊ œÊ µÕiÊ «ÀœÛœV>À?Ê Ài`ÕVVˆœ˜iÃÊ Ãˆ}˜ˆwV>̈‡ Û>ÃÊi˜ÊœÃÊÀi˜`ˆ“ˆi˜ÌœÃ°xÊÊ

Õ>˜`œÊ ˆ˜iÊ …ˆâœÊ œÃÊ V?VՏœÃÊ Ãˆ˜Ê Vœ˜Ãˆ`iÀ>Àʏ>ÊÃÕ«ÕiÃÌ>ÊviÀ̈ˆâ>Vˆ˜Ê«œÀÊ V>ÀLœ˜œÊ œÃÊ ÀiÃՏÌ>`œÃÊ vÕiÀœ˜Ê “?ÃÊ >>À“>˜ÌiðÊœÃÊÀi˜`ˆ“ˆi˜ÌœÃʓ՘`ˆ>‡ iÃÊL>>À‰>˜Ê£È¯Ê«>À>ÊÓänä]ÊÞʏ>ÃÊV>‰‡ `>ÃÊ Ài}ˆœ˜>iÃÊ ÃiÀ‰>˜Ê `iÊ Õ˜Ê Ó{°Î¯Ê i˜Ê “jÀˆV>Ê >̈˜>]Ê £™°Î¯Ê i˜Ê È>Ê ÞÊ ÓÇ°x¯Êi˜ÊvÀˆV>°ÊœÃÊÀi˜`ˆ“ˆi˜ÌœÃÊÃiÊ Ài`ÕVˆÀ‰>˜Êi˜Ê՘ÊÎn¯Êi˜Ê˜`ˆ>]ÊÞʓ?ÃÊ `iÊ՘Êxä¯Êi˜Ê-i˜i}>ÊÞÊ-Õ`?˜°ÈÊ ÃÌ>Ê >ÌiÀÀ>`œÀ>Ê «Ài`ˆVVˆ˜Ê «œ`À‰>Ê µÕi`>ÀÃiÊVœÀÌ>°Ê ÊiÃÌÕ`ˆœÊ`iÊ ˆ˜i]ÊiÊ ˆ˜vœÀ“iÊ`iÊPICCÊÞʜÌÀœÃʈ˜vœÀ“iÃÊÜLÀiÊ iÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊÞʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>]ʘœÊ ̜“>˜Êi˜ÊVÕi˜Ì>ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊ`iÊ>}Õ>ÊÀi>‡ Vˆœ˜>`>°ÊœÞ]ÊÓÊ{ääʓˆœ˜iÃÊ`iÊ«iÀ܇ ˜>ÃÊ ÛˆÛi˜Ê i˜Ê >“Lˆi˜ÌiÃÊ Vœ˜Ê ՘>Ê `ÕÀ>Ê iÃV>ÃiâÊ`iÊ>}Õ>ÊÞʏ>ÃÊ«Ài`ˆVVˆœ˜iÃʅ>‡ L>˜Ê`iʵÕiÊ>Փi˜Ì>À?˜Ê>Ê{ʓˆÊ“ˆœ‡ ˜iÃÊ …>Vˆ>Ê >Ê Ãi}՘`>Ê “ˆÌ>`Ê `iÊ È}œ°Ê >ÃÊvÕi˜ÌiÃÊ`iÊ>}Õ>Ê«>À>ʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê ÃiÊ>}œÌ>˜ÊœÊÃiÊiÃÌ?˜Ê…>Vˆi˜`œÊ«iˆ}Àœ‡ Ã>“i˜ÌiÊ iÃV>Ã>ÃÊ i˜Ê “ÕV…>ÃÊ «>ÀÌiÃÊ `iÊ

(OY MILLONES DEPERSONASVIVENEN AMBIENTESCONUNADURA ESCASEZDEAGUAYLAS PREDICCIONESHABLAN DEQUEAUMENTARÉN AMILMILLONES 7ILLIAM2#LINE 'LOBAL 7ARMINGAND!GRICULTURE )MPACT%STIMATESBY #OUNTRY #ENTERFOR 'LOBAL$EVELOPMENTAND THE0ETERSON)NSTITUTEFOR )NTERNATIONAL%CONOMICS HTTPWWWCGDEV ORGCONTENTPUBLICATIONS DETAIL*OHN44RUMBLEAND #ASEY$"UTLER h#LIMATECHANGEWILL EXACERBATE#ALIFORNIAS INSECTPESTPROBLEMSv #ALIFORNIA!GRICULTURE V NÞMHTTP CALIFORNIAAGRICULTURE UCOPEDU!-*TOC HTML/PCIT VERNOTA


4ODASESTASFUENTES DEGASESCONEFECTODE INVERNADEROESTÉN ÓNTIMAMENTELIGADASALA AGRICULTURAINDUSTRIALYALA EXPANSIØNDELSISTEMA ALIMENTARIOTRANSNACIONAL

3EGÞNELINFORMEGLOBAL DE)NTERNATIONAL !SSESSMENTOF !GRICULTURAL+NOWLEDGE 3CIENCEAND4ECHNOLOGY FOR$EVELOPMENT )!!34$ LASEGURIDADDEL ABASTECIMIENTODEAGUA PARAELRIEGODISMINUIRÉ ENTODASLASREGIONES CONUNCAMBIOMUNDIAL DEAENTRE YHTTPWWW AGASSESSMENTORGINDEX CFM0AGE!BOUT? )!!34$)TEM)$3USMITA$ASGUPTA "ENOIT,APLANTE 3IOBHAN -URRAY $AVID7HEELER h3EA ,EVEL2ISEAND 3TORM3URGES! #OMPARATIVE!NALYSISOF )MPACTSIN$EVELOPING #OUNTRIESv 4HE7ORLD "ANK $EVELOPMENT 2ESEARCH'ROUP %NVIRONMENTAND%NERGY 4EAM ABRILDEHTTPWWWFAOORGNEWS STORYENITEM ICODEHTTPWWWAGUORGSCI? SOCPRRL HTML6ERLAPÉGINAWEBDE '2!).SOBRELACRISIS ALIMENTARIAHTTPWWW GRAINORGFOODCRISIS6ERLAPÉGINAWEB DE'2!).SOBREEL ACAPARAMIENTODE TIERRASHTTPWWWGRAIN ORGLANDGRAB“Õ˜`œ°Ê Ê V>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ }œL>Ê Vœ“‡ «ˆV>À?Ê iÊ «ÀœLi“>Ê Vœ˜vœÀ“iÊ >ÃÊ “?ÃÊ iiÛ>`>ÃÊ Ìi“«iÀ>ÌÕÀ>ÃÊ }i˜iÀi˜Ê Vœ˜`ˆ‡ Vˆœ˜iÃÊ “?ÃÊ ÃiV>ÃÊ ÞÊ Ãi>Ê ˜iViÃ>ÀˆœÊ >Շ “i˜Ì>ÀÊ >Ê V>˜Ìˆ`>`Ê `iÊ >}Õ>Ê «>À>Ê >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>°Ê -iÀ?Ê “ÕÞÊ `ˆv‰VˆÊ “>˜Ìi˜iÀÊ œÃÊ>VÌÕ>iÃʘˆÛiiÃÊ`iÊ«Àœ`ÕVVˆ˜]ÊÞʏ>Ê “>ޜÀÊ «œL>Vˆ˜Ê >}À>Û>À?Ê >Ö˜Ê “?ÃÊ iÃÌ>ÊÈÌÕ>Vˆ˜°ÇÊ -iÊ iëiÀ>˜Ê Ì>“Lˆj˜Ê ˆ“«>V̜ÃÊ `iÊ >ÃÊ Vœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ Vˆ“?̈V>ÃÊ iÝÌÀi“>ÃÊ VÕ>˜‡ `œÊiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊÃi>ʓ>ޜÀ\Ê>Շ “i˜Ì>À?ʏ>ÊvÀiVÕi˜Vˆ>ÊÞʏ>ʈ˜Ìi˜Ãˆ`>`Ê`iÊ >ÃÊ ÃiµÕ‰>Ã]Ê >ÃÊ ˆ˜Õ˜`>Vˆœ˜iÃÊ ÞÊ œÌÀœÃÊ `iÃiµÕˆˆLÀˆœÃÊ ˜>ÌÕÀ>iÃ]Ê «ÀœÛœV>˜`œÊ `iÃ>ÃÌÀiÃÊ i˜Ê œÃÊ VÕÌˆÛœÃ°Ê Ê >˜VœÊ ՘`ˆ>Ê«ÀiÛjʵÕiʏ>ʈ˜Ìi˜ÃˆwV>Vˆ˜Ê`iÊ >ÃÊ̜À“i˜Ì>Ãʅ>À?ʵÕiÊәʓˆÊŽˆ“i‡ ÌÀœÃÊ VÕ>`À>`œÃÊ >`ˆVˆœ˜>iÃÊ `iÊ ÌˆiÀÀ>Ê >}À‰Vœ>Ê ÃˆÌÕ>`>Ê i˜Ê ✘>ÃÊ VœÃÌiÀ>ÃÊ ÃiÊ ÛœÛiÀ?˜Ê ÛՏ˜iÀ>LiÃÊ >Ê >ÃÊ ˆ˜Õ˜`>Vˆœ‡ ˜iÃn°Ê-iÊiëiÀ>Ê՘Ê>Փi˜ÌœÊ`À>“?̈VœÊ `iʈ˜Vi˜`ˆœÃÊvœÀiÃÌ>iÃ]ʵÕiÊÞ>Ê>viVÌ>˜Ê ՘>ÃÊ ÎxäÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ …iVÌ?Ài>ÃÊ V>`>Ê >šœ™°Ê1˜ÊiÃÌÕ`ˆœÊ>ۈâœÀ>ʵÕiʏœÃʈ˜Vi˜‡ `ˆœÃÊvœÀiÃÌ>iÃÊ>Փi˜Ì>À?˜Êi˜Ê՘Êxä¯Ê i˜Ê iÊ œiÃÌiÊ `iÊ ÃÌ>`œÃÊ 1˜ˆ`œÃÊ «>À>Ê iÊ >šœÊ Óäxx]Ê >Ê ÀiÃՏÌ>ÃÊ `iÊ œÃÊ >Փi˜ÌœÃÊ `iÊÌi“«iÀ>ÌÕÀ>°£äÊ 9ʏÕi}œÊiÊ“iÀV>`œ°Ê Ê>L>Ã̜Ê}œL>Ê `iÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊiÃÌ?ÊV>`>ÊÛiâʓ?ÃÊVœ˜ÌÀœ‡ >`œÊ«œÀÊ՘ʫiµÕišœÊ˜Ö“iÀœÊ`iÊÌÀ>˜Ã‡ ˜>Vˆœ˜>iÃʵÕiÊ̈i˜i˜ÊiÊVÕ>ȇ“œ˜œ«œ‡ ˆœÊ`iÊ̜`>ʏ>ÊV>`i˜>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>]Ê`iʏ>ÃÊ Ãi“ˆ>ÃÊ>ʏœÃÊÃÕ«iÀ“iÀV>`œÃ°ÊՓi˜Ì>Ê iÊ V>«ˆÌ>Ê iëiVՏ>ÌˆÛœÊ i˜Ê iÊ Vœ“iÀVˆœÊ >}À‰Vœ>°Ê Õ>µÕˆiÀÊ «iÀÌÕÀL>Vˆ˜Ê `iÊ >L>ÃÌœÊ `iÊ >ˆ“i˜ÌœÃ]Ê œÊ >Ê Ãˆ“«iÊ «iÀ‡ Vi«Vˆ˜Ê `iÊ µÕiÊ …>ÞÊ «ÀœLi“>Ã]Ê «Õi`iÊ «ÀœÛœV>ÀÊ>Փi˜ÌœÃÊÌՓՏÌ՜ÜÃÊi˜ÊœÃÊ «ÀiVˆœÃÊÞÊ՘Ê>V>«>À>“ˆi˜ÌœÊˆ˜“i˜ÃœÊ`iÊ }>˜>˜Vˆ>ÃÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`iʏœÃÊiëiVՏ>`œ‡ ÀiÃ]ʏœÊµÕiʅ>Viʈ˜>VViÈLiÃʏœÃÊ>ˆ“i˜‡ ̜ÃÊ «>À>Ê œÃÊ ÃiV̜ÀiÃÊ ÕÀL>˜œÃÊ “?ÃÊ «œ‡ LÀiÃÊÞÊ«ÀœÛœV>Ê̜`œÊ̈«œÊ`iÊ>ÌiÀ>Vˆœ˜iÃÊ i˜Ê >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê >}À‰Vœ>Ê i˜Ê iÊ V>“‡ «œ££°Ê Ê“iÀœÊÀՓœÀÊ`iÊ՘>ÊiÃV>ÃiâÊ>ˆ‡ “i˜Ì>Àˆ>Ê “Õ˜`ˆ>Ê Þ>Ê >ÌÀ>œÊ iëiVՏ>‡ `œÀiÃÊ w˜>˜VˆiÀœÃÊ >Ê >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>]Ê µÕˆi˜iÃÊ iÃÌ?˜Ê >V>«>À>˜`œÊ ̈iÀÀ>ÃÊ i˜Ê }À>˜Ê iÃV>>]Ê >Ê Õ˜Ê ˜ˆÛiÊ µÕiÊ ˜œÊ ÃiÊ Ûi‰>Ê `iÃ`iÊ̈i“«œÃÊVœœ˜ˆ>ið£ÓÊÊ œÃÊ>`i˜ÌÀ>“œÃÊi˜Ê՘>ÊiÀ>Ê`iÊ«iÀÌÕÀ‡ L>Vˆœ˜iÃÊiÝÌÀi“>ÃÊi˜Ê>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊ

>ˆ“i˜ÌœÃ°Ê ՘V>ʅ>ʅ>Lˆ`œÊ՘>ʘiVi‡ È`>`Ê Ì>˜Ê ÕÀ}i˜ÌiÊ `iÊ µÕiÊ Õ˜Ê ÃˆÃÌi“>Ê >Ãi}ÕÀiÊ՘Ê>L>Ã̜Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ«>À>Ê̜‡ `œÃÊ `iÊ >VÕiÀ`œÊ >Ê ÃÕÃÊ ˜iViÈ`>`iÃ°Ê -ˆ˜Ê i“L>À}œ]Ê iÊ ÈÃÌi“>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ “Õ˜‡ `ˆ>Ê >“?ÃÊ …>Ê iÃÌ>`œÊ Ì>˜Ê Vœ˜ÌÀœ>`œÊ «œÀÊ՘Ê}ÀÕ«ˆÌœÊ`iÊ«iÀܘ>ÃÊVÕÞ>ÃÊ`iVˆ‡ Ȝ˜iÃÊ ÃiÊ L>Ã>˜Ê iÝVÕÈÛ>“i˜ÌiÊ i˜Ê VÕ?˜ÌœÊ`ˆ˜iÀœÊ«Õi`i˜ÊœLÌi˜iÀÊ«>À>ÊÃÕÃÊ >VVˆœ˜ˆÃÌ>ð #OCINARELPLANETAÊ iÀV>Ê`iÊ՘ÊVÕ>À̜Ê

`iʏ>Ê«œL>Vˆ˜Ê`iÊ«>˜iÌ>Ê«>Ã>ʅ>“‡ LÀiÊ ÞÊ œÃÊ Ài˜`ˆ“ˆi˜ÌœÃÊ `iÊ œÃÊ VՏ̈ۜÃÊ iÃÌ?˜ÊiÃÌ>˜V>`œÃÊ`iÃ`iʏœÃÊ>šœÃʜV…i˜‡ Ì>°ÊœÊµÕiÊÌi˜i“œÃÊ`i>˜ÌiÊ«>ÀiViÊ՘>Ê …ˆÃ̜Àˆ>Ê `iÊ ÌiÀÀœÀÊ ÃˆÊ Vœ˜Ãˆ`iÀ>“œÃÊ >ÃÊ Vœ˜ÃiVÕi˜Vˆ>ÃÊ >“Lˆi˜Ì>iÃ]Ê iëiVˆ>‡ “i˜ÌiÊ>ʓi`ˆ`>ʵÕiÊiÊ“Õ˜`œÊÃiÊi˜ÌiÀ>Ê `iÊ«>«iÊµÕiʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ÊÞÊ ÃÕÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ…>˜ÊÕ}>`œÊi˜Ê>Ê VÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>°Ê ÊVœ˜Ãi˜ÃœÊVˆi˜Ì‰wVœÊ>VÌÕ>ÊiÃʵÕiʏ>Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê iÃÊ Ài뜘Ã>LiÊ `iÊ Õ˜Ê Îä¯Ê `iÊ̜`>Ãʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV‡ ÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊ «ÀœÛœV>`>ÃÊ «œÀÊ …Õ‡ “>˜œÃ°Ê*iÀœÊiÃʈ˜ÕÃ̜ʫœ˜iÀÊ̜`>Ãʏ>ÃÊ vœÀ“>ÃÊ `iÊ >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê i˜Ê Õ˜Ê “ˆÃ“œÊ Ã>Vœ°Ê-œÊ՘>Ê«iµÕiš>ÊÃiVVˆ˜Ê`iÊ>V̈‡ ۈ`>`iÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊiÃÊÀi뜘Ã>LiÊ`iÊV>ÃˆÊ Ìœ`>Ãʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviVÌœÊ `iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊ`iʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>°Ê>Ê`i‡ vœÀiÃÌ>Vˆ˜Ê V>ÕÃ>`>Ê «œÀÊ iÊ V>“LˆœÊ `iÊ ÕÜÊ`iʏ>Ê̈iÀÀ>ÊiÃÊÀi뜘Ã>LiÊ`iÊViÀV>Ê `iʏ>ʓˆÌ>`Ê`iÊ̜Ì>]ʓˆi˜ÌÀ>Ãʏ>ÃÊi“ˆ‡ Ȝ˜iÃÊ`iʏœÃÊiÃÌ>LiVˆ“ˆi˜ÌœÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊ Ãœ˜Ê«ÀœÛœV>`>ÃÊÜLÀiÊ̜`œÊ«œÀʏ>Ê«Àœ‡ `ÕVVˆ˜Ê>˜ˆ“>ÊÞʏœÃÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiðÊ/œ`>ÃÊ iÃÌ>ÃÊvÕi˜ÌiÃÊ`iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜‡ ÛiÀ˜>`iÀœÊ iÃÌ?˜Ê ‰˜Ìˆ“>“i˜ÌiÊ ˆ}>`>ÃÊ >Ê >Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ÊÞÊ>ʏ>ÊiÝ«>˜Ãˆ˜Ê `iÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊi˜Ê“>˜œÃÊ`iʏ>ÃÊ ÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>iðÊÉÊÌ>“Lˆj˜Ê>Ê>Ì>Ê`i‡ «i˜`i˜Vˆ>Ê`iÊ«iÌÀiœÊÞʏ>Ê}À>˜Ê…Õi>Ê `iÊV>ÀLœ˜œÊµÕiÊ«ÀœÛœV>ÊÌÀ>˜Ã«œÀÌ>ÀÊ>ˆ‡ “i˜ÌœÃÊiʈ˜ÃՓœÃÊ«œÀÊ̜`œÊiÊ“Õ˜`œÊi˜Ê ̜`œÊ̈«œÊ`iÊi˜Û>ÃiÃÊ«?Ã̈VœÃ°Ê >ʓ>ޜÀÊ«>ÀÌiÊ`iʏ>Êi˜iÀ}‰>ÊṎˆâ>`>Ê «œÀÊ iÊ ÈÃÌi“>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê «ÀœÛˆi˜iÊ`iÊVœ˜ÃՓœÊ`iÊVœ“LÕÃ̈LiÃÊ vÃˆiÃ]ÊÞÊiÊ“œ˜ÌœÊ`iÊi˜iÀ}‰>ÊṎˆâ>`>Ê ÃiÊ ÌÀ>`ÕViÊ i˜Ê `ˆÀiVÌœÊ >Ê >Ê i“ˆÃˆ˜Ê `iÊ }>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœ°Ê-iÊV>‡ VՏ>ʵÕiÊiÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊiÃÌ>`œ‡
,OSFERTILIZANTESYPLAGUICIDASINDUSTRIALESSONFABRICADOSCONPETROQUÓMICA&OTO-IREIA3ENTÓS

՘ˆ`i˜Ãi]ÊiÃÊÀi뜘Ã>LiÊ`iÊ՘ÊÓä¯Ê`iÊ Ìœ`œÊ iÊ Vœ˜ÃՓœÊ `iÊ i˜iÀ}‰>Ê vÃˆÊ `iÊ «>‰Ã°Ê ÃÌ>ÊVˆvÀ>ʈ˜VÕÞiʏ>Êi˜iÀ}‰>ÊṎˆ‡ â>`>Ê i˜Ê œÃÊ iÃÌ>LiVˆ“ˆi˜ÌœÃÊ µÕiÊ «Àœ‡ `ÕVi˜Ê Vœ“ˆ`>]Ê ÞÊ i˜Ê œÃÊ «ÀœViÜÃÊ `iÊ ÌÀ>˜Ã«œÀÌi]Ê i“«>V>`œ]Ê «ÀœViÃ>“ˆi˜ÌœÊ ÞÊ>“>Vi˜>i°£ÎÊ >Ê`ˆviÀi˜Vˆ>Êi˜ÊiÊÕÜÊ`iÊi˜iÀ}‰>Êi˜ÌÀiÊ >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê ÞÊ œÃÊ ÃˆÃÌi“>ÃÊ >}À‰Vœ>ÃÊÌÀ>`ˆVˆœ˜>iÃʘœÊ«œ`‰>ÊÃiÀʓ?ÃÊ iÝÌÀi“œ°Ê-iʅ>L>ʓÕV…œÊ`iʏœÊiwVˆi˜ÌiÊ ÞʓÕV…œÊ“?ÃÊ«Àœ`ÕV̈ۜʵÕiÊiÃʏ>Ê>}Àˆ‡ VՏÌÕÀ>Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê Vœ“«>À>`>Ê Vœ˜Ê iÊ “œ`œÊ `iÊ VÕÌˆÛœÊ ÌÀ>`ˆVˆœ˜>Ê i˜Ê iÊ -ÕÀÊ }œL>]Ê«iÀœÊÈÊ՘œÊVœ˜Ãˆ`iÀ>ʏ>ÊiwVˆi˜‡ Vˆ>Ê i˜iÀ}j̈V>]Ê ˜>`>Ê «Õi`iÊ iÃÌ>ÀÊ “?ÃÊ >i>`œÊ `iÊ >Ê ÛiÀ`>`°Ê >Ê FAOÊ V>VՏ>Ê µÕi]Ê i˜Ê «Àœ“i`ˆœ]Ê œÃÊ >}ÀˆVՏ̜ÀiÃÊ `iÊ œÃÊ«>‰ÃiÃʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆâ>`œÃÊ}>ÃÌ>˜ÊVˆ˜VœÊ ÛiViÃÊ “?ÃÊ i˜iÀ}‰>Ê Vœ“iÀVˆ>Ê «>À>Ê «Àœ‡ `ÕVˆÀÊ՘ʎˆœÊ`iÊViÀi>ÊµÕiʏœÃÊV>“«iȇ ˜œÃÊ i˜Ê vÀˆV>°Ê -ˆÊ >˜>ˆâ>“œÃÊ VՏ̈ۜÃÊ iëiV‰wVœÃ]Ê >ÃÊ `ˆviÀi˜Vˆ>ÃÊ Ãœ˜Ê ̜`>ۉ>Ê “?ÃÊ iëiVÌ>VՏ>ÀiÃ\Ê «>À>Ê «Àœ`ÕVˆÀÊ Õ˜Ê ŽˆœÊ `iÊ “>‰â]Ê Õ˜Ê >}ÀˆVՏ̜ÀÊ i˜Ê ÃÌ>`œÃÊ 1˜ˆ`œÃÊṎˆâ>ÊÎÎÊÛiViÃʓ?ÃÊi˜iÀ}‰>ÊVœ‡ “iÀVˆ>ÊµÕiÊiÊV>“«iȘ>`œÊÌÀ>`ˆVˆœ˜>Ê i˜Ê iÊ ÛiVˆ˜œÊ j݈Vœ°Ê 9Ê «>À>Ê «Àœ`ÕVˆÀÊ Õ˜ÊŽˆœÊ`iÊ>ÀÀœâ]Ê՘Ê>}ÀˆVՏ̜ÀÊiÃÌ>`œ‡ ՘ˆ`i˜ÃiÊÕÃ>ÊnäÊÛiViÃʏ>Êi˜iÀ}‰>ÊVœ“iÀ‡ Vˆ>Ê Ṏˆâ>`>Ê «œÀÊ Õ˜Ê V>“«iȘœÊ ÌÀ>`ˆ‡ Vˆœ˜>Ê i˜Ê ˆˆ«ˆ˜>ã{°Ê ÃÌ>Ê ºi˜iÀ}‰>Ê Vœ“iÀVˆ>»ÊiÃ]Ê«œÀÊÃÕ«ÕiÃ̜]ÊiÊ}>ÃÊÞÊiÊ Vœ“LÕÃ̈LiÊ vÃˆÊ ÀiµÕiÀˆ`œÃÊ «>À>Ê «Àœ‡ `ÕVˆÀÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÃÊÞÊ>}ÀœµÕ‰“ˆVœÃÊÞÊ«>À>Ê œ«iÀ>ÀÊ >Ê “>µÕˆ˜>Àˆ>Ê >}À‰Vœ>]Ê œÊ µÕiÊ

Vœ˜ÌÀˆLÕÞiÊÃÕÃÌ>˜Vˆ>“i˜ÌiÊ>ʏ>Êi“ˆÃˆ˜Ê `iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœ°£xÊ *iÀœÊ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Êi˜ÊÉÊiÃÊÀi뜘Ã>LiÊ Ì>˜ÊݏœÊ`iÊ՘ÊVÕ>À̜Ê`iʏ>Êi˜iÀ}‰>ÊÕÃ>‡ `>Ê «>À>Ê iÛ>ÀÊ Vœ“ˆ`>Ê >Ê >ÃÊ “iÃ>Ã°Ê Ê }>ÃÌœÊ `iÊ i˜iÀ}‰>Ê ÞÊ >Ê Vœ˜Ì>“ˆ˜>Vˆ˜Ê œVÕÀÀi˜Ê `i˜ÌÀœÊ `iÊ ÈÃÌi“>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ ˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Êi˜ÊÃÕÊÃi˜Ìˆ`œÊ“?ÃÊ>“«ˆœ\Ê iÊ«ÀœViÃ>`œ]ÊiÊi“«>V>`œ]ʏ>ÊÀivÀˆ}iÀ>‡ Vˆ˜]ʏ>ÊVœVˆ˜>ÊÞʏ>ʓœÛˆˆâ>Vˆ˜Ê`iÊVœ‡ “ˆ`>Ê«œÀÊ̜`œÊiÊ«>˜iÌ>°Ê>ÞÊVՏ̈ۜÃÊœÊ «ˆi˜ÃœÃʵÕiÊÃiÊ«Àœ`ÕVi˜Êi˜Ê/>ˆ>˜`ˆ>]ÊÃiÊ «ÀœViÃ>˜Ê i˜Ê ,œÌÌiÀ`>“]Ê >ˆ“i˜Ì>˜Ê }>‡ ˜>`œÊi˜Ê>}֘ʜÌÀœÊ>`œ]Ê«>À>ʵÕiÊÌiÀ‡ “ˆ˜i˜ÊVœ“œÊVœ“ˆ`>Êi˜ÊV œ˜>`ð /À>˜Ã«œÀÌ>ÀÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ Vœ˜ÃՓiÊ “Õ‡ V…‰Ãˆ“>Êi˜iÀ}‰>°Ê-iÊV>VՏ>ʵÕiÊÓä¯Ê`iÊ Ìœ`œÊiÊÌÀ>˜Ã«œÀÌiÊ`iʓiÀV>˜V‰>ÃÊi˜Ê Ç Ì>`œÃÊ1˜ˆ`œÃÊÃiÊṎˆâ>Êi˜Ê“œÛiÀÊVœ“ˆ‡ `>\Ê£Óäʓˆœ˜iÃÊ`iÊ̜˜i>`>ÃÊ`iÊi“ˆ‡ Ȝ˜iÃÊ `iÊ COÓ°Ê “«œÀÌ>ÀÊ ÞÊ iÝ«œÀÌ>ÀÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ>É`iÊ ÃÌ>`œÃÊ1˜ˆ`œÃÊ`>ÊVÕi˜‡ Ì>Ê `iÊ œÌÀœÃÊ £ÓäÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ Ìœ˜i>`>ÃÊ `iÊCOÓ°Ê?ÃÊiÊÌÀ>˜Ã«œÀÌiÊ`iÊ«ÀœÛˆÃˆœ‡ ˜iÃÊiʈ˜ÃՓœÃÊ­viÀ̈ˆâ>˜ÌiÃ]Ê«iÃ̈Vˆ`>Ã]Ê iÌVjÌiÀ>®Ê >Ê >ÃÊ }À>˜>ÃÊ ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>iÃ]Ê iÊ ÌÀ>˜Ã«œÀÌiÊ`iÊ«?Ã̈VœÊÞÊiÊ«>«iÊ«>À>Ê >Ãʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ÃÊ`iÊi“«>V>`œ]ÊÞʏœÊµÕiʏœÃÊ Vœ˜ÃՓˆ`œÀiÃÊÃiʓÕiÛi˜Ê«>À>ʈÀ]ÊV>`>Ê `‰>Ê “?ÃÊ iœÃ]Ê >Ê œÃÊ ÃÕ«iÀ“iÀV>`œÃ°Ê Ã̜ʘœÃÊ`>Ê՘ʫ>˜œÀ>“>Ê`iʏ>ÊÌÀi“i˜‡ `>ÊV>˜Ìˆ`>`Ê`iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜‡ ÛiÀ˜>`iÀœÊ «Àœ`ÕVˆ`œÃÊ «œÀÊ iÊ ÈÃÌi“>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊˆ˜`ÕÃÌÀˆ>]ÊÌ>˜ÊݏœÊ«œÀÊÃÕÃÊ ÀiµÕiÀˆ“ˆi˜ÌœÃÊ `iÊ ÌÀ>˜Ã«œÀÌi°Ê "ÌÀœÃÊ }À>˜`iÃÊ «Àœ`ÕV̜ÀiÃÊ `iÊ }>ÃiÃÊ Ãœ˜Ê >ÃÊ

0ARAPRODUCIRUNKILODE MAÓZ UNAGRICULTOREN %STADOS5NIDOSUTILIZA VECESMÉSENERGÓA COMERCIALQUEEL CAMPESINADOTRADICIONAL ENELVECINO-ÏXICO

,OSDATOSENESTE PÉRRAFOPROVIENEN DE&OOD7ATER 7ATCH h&OSSIL&UELS AND'REENHOUSE 'AS%MISSIONFROM )NDUSTRIAL!GRICULTUREv 7ASHINGTON NOVIEMBRE DEHTTPWWW FOODANDWATERWATCH ORGFOODFACTORYFARMS DAIRY AND MEAT FACTORIESCLIMATE CHANGEGREENHOUSE GAS INDUSTRIAL AGRICULTURE&!/ h4HE%NERGYAND !GRICULTURE.EXUSv 2OMA TABLAS YHTTPTINYURL COMUBNTJ6ER'2!). h0AREMOSLAlEBREDE AGROCOMBUSTIBLESv "IODIVERSIDAD SUSTENTO YCULTURASv OCTUBRE DE HTTPWWW GRAINORGBIODIVERSIDAD ID
&OTODETALLE-IREIA3ENTÓS&OOD7ATER7ATCH h&OSSIL&UELSAND 'REENHOUSE'AS %MISSIONFROM )NDUSTRIAL!GRICULTUREv 7ASHINGTON NOVIEMBRE DE4RISTRAM3TUART 7ASTE 5NCOVERINGTHE'LOBAL &OOD3CANDAL 0ENGUIN WWWPENGUIN COUKNF"OOK"OOK$ISP LAY

 HTML>ÃÊvÕiÀâ>ÃÊ`iÊV>“LˆœÊiÃÌ?˜Êi˜Ê˜ÕiÇ ÌÀ>ÃÊ “>˜œÃ]Ê i˜Ê ˜ÕiÃÌÀ>ÃÊ Vœ“Õ˜ˆ`>`iÃ]Ê µÕiÊÃiʜÀ}>˜ˆâ>˜Ê«>À>ÊÀiVÕ«iÀ>ÀÊiÊVœ˜‡ ÌÀœÊ ÜLÀiÊ ˜ÕiÃÌÀœÃÊ ÃˆÃÌi“>ÃÊ >ˆ“i˜Ì>‡ ÀˆœÃÊÞʘÕiÃÌÀœÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÃ°Ê ˜Ê>ʏÕV…>Ê«œÀʏœ}À>ÀÊ՘ÊÈÃÌi“>Ê>ˆ‡ “i˜Ì>ÀˆœÊ `ˆviÀi˜Ìi]Ê œÃÊ œLÃÌ?VՏœÃÊ «Àˆ˜Vˆ«>iÃÊܘʫœ‰ÌˆVœÃ]ʘœÊÌjV˜ˆVœÃ°Ê >ÞʵÕiÊۜÛiÀÊ>Ê«œ˜iÀʏ>ÃÊÃi“ˆ>ÃÊi˜Ê “>˜œÃÊV>“«iȘ>Ã]Êiˆ“ˆ˜>ÀʏœÃÊ«iÃ̈‡ Vˆ`>ÃÊÞÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÃʵՉ“ˆVœÃ]ʈ˜Ìi}À>ÀÊ >Ê }>˜>`œÊ >Ê vœÀ“>ÃÊ `iÊ «Àœ`ÕVVˆ˜Ê “ˆÝÌ>]Ê ÞÊ œÀ}>˜ˆâ>ÀÊ ˜ÕiÃÌÀœÃÊ ÃˆÃÌi“>ÃÊ >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÃÊ `iÊ vœÀ“>Ê µÕiÊ Ìœ`œÃÊ Ìi˜‡ }>“œÃÊ ÃÕwVˆi˜ÌiÃÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ Ã>˜œÃÊ ÞÊ ˜ÕÌÀˆÌˆÛœÃ°Ê >ÃÊ V>«>Vˆ`>`iÃÊ «>À>Ê «Àœ‡ `ÕVˆÀÊÌ>iÃÊÌÀ>˜ÃvœÀ“>Vˆœ˜iÃʅ>˜ÊµÕi‡ `>`œÊ`i“œÃÌÀ>`>ÃÊi˜ÊœÃʓˆiÃÊ`iÊ«Àœ‡ ÞiV̜ÃÊÞÊiÝ«iÀˆ“i˜ÌœÃʵÕiÊ`iÃ>ÀÀœ>˜Ê Vœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ`iÊ“Õ˜`œÊi˜ÌiÀœ°Ê˜VÕ‡ Üʏ>Ê Û>Õ>Vˆ˜Ê˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê`iÊ*>‡ «iÊ`iÊ œ˜œVˆ“ˆi˜Ìœ]ʏ>Ê ˆi˜Vˆ>ÊÞʏ>Ê /iV˜œœ}‰>Ê i˜Ê iÊ iÃ>ÀÀœœÊ }À‰Vœ>Ê piÛ>`>Ê>ÊV>LœÊL>œÊ>Ê`ˆÀiVVˆ˜Ê`iÊ >˜VœÊ՘`ˆ>pʘœÊ«Õi`iÊȘœÊÀiVœ‡ ˜œViÀœ°ÊʘˆÛiÊ`iÊw˜V>ÊܘÊL>ÃÌ>˜ÌiÊ V>À>ÃÊ ÞÊ `ˆÀiVÌ>ÃÊ >ÃÊ vœÀ“>ÃÊ `iÊ ˆ`ˆ>ÀÊ Vœ˜ÊiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈Vœ° œÃÊ`iÃ>v‰œÃÊ«œ‰ÌˆVœÃÊܘʓ?ÃÊ`ˆv‰Vˆ‡ iðÊ*iÀœÊ…>ÞʓÕV…œÊµÕiÊÞ>ÊiÃÌ?Ê«>Ã>˜‡ `œÊ>ʘˆÛiÊœV>°Ê ˜vÀi˜Ì>`>Ãʈ˜VÕÜÊ>Ê >ÊÀi«Àiȝ˜Êۈœi˜Ì>]ʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ œV>iÃÊiÃÌ?˜ÊÀiÈÃ̈i˜`œÊœÃʓi}>‡«Àœ‡ ÞiV̜Ã]Ê >ÃÊ Ài«ÀiÃ>Ã]Ê >Ê “ˆ˜iÀ‰>]Ê >ÃÊ «>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊÞʏ>ÊÌ>>Ê`iʏœÃÊLœÃµÕiÃÆÊÃiÊ “œÛˆˆâ>˜Ê«œÀʏ>ÊÜLiÀ>˜‰>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>°Ê -ÕÃÊÀiÈÃÌi˜Vˆ>ÃÊiÃÌ?˜Êi˜ÊiÊVœÀ>❘Ê`iÊ >Ê>VVˆ˜Ê«œÀÊiÊVˆ“>]ʓˆi˜ÌÀ>ÃÊÃiÊÛ>˜Ê ՘ˆi˜`œÊ «>À>Ê ÀiÈÃ̈ÀÊ >Ê ˆ“«œÃˆVˆ˜Ê `iÊ «œ‰ÌˆV>ÃÊ ˜iœˆLiÀ>iÃÊ ÞÊ `iÃ>ÀÀœ>ÀÊ Ûˆ‡ Ȝ˜iÃÊVœiV̈Û>ÃÊ`iÊvÕÌÕÀœ°Ê ÃÊi˜ÊiÃ̜ÃÊ ië>VˆœÃ]Ê Vœ˜Ê iÃ>Ê ÀiÈÃÌi˜Vˆ>Ê œÀ}>˜ˆâ>‡ `>]Ê µÕiÊ i“iÀ}iÀ?˜Ê >ÃÊ >ÌiÀ˜>̈Û>ÃÊ >Ê `iÃÌÀÕVÌˆÛœÊ ÃˆÃÌi“>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ >VÌÕ>Ê ÞÊ«œ`Ài“œÃʅ>>Àʏ>ÊvÕiÀâ>ÊÞʏ>ÃÊiÃÌÀ>‡ #UÉL ES LA SALIDAÊ >Ê VÀˆÃˆÃÊ Vˆ“?̈V>Ê Ìi}ˆ>ÃÊVœ“Õ˜iÃʵÕiʘœÃÊÃ>µÕi˜Ê`iÊVˆ‡ ˆ“«ˆV>ÊV>“LˆœÃÊuÞ>]Ê>…œÀ>ʓˆÃ“œtÊ i‡ VœÊÃՈVˆ`>Êi˜ÊµÕiʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʈ˜`ÕÇ ViÈÌ>“œÃÊ Vœ˜ÃÌÀՈÀÊ ÃˆÃÌi“>ÃÊ >ÌiÀ˜>̈‡ ÌÀˆ>ÊÞÊiÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê ۜÃÊ`iÊ«Àœ`ÕVVˆ˜ÊÞÊVœ˜ÃՓœ]ʜÀ}>˜ˆ‡ ˜œÃÊ̈i˜i˜Ê…Õ˜`ˆ`œÃ°Êl â>`œÃÊ`iÊ>VÕiÀ`œÊ>ʏ>ÃʘiViÈ`>`iÃÊ`iÊ œÃÊ«ÕiLœÃÊÞʏ>Êۈ`>Êi˜ÊiÊ«>˜iÌ>°Ê>Ê ÌÀ>˜ÃvœÀ“>Vˆ˜Ê`iÊiÃÌiÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜‡ ,AVERSIØNCOMPLETADEESTEDOCUMENTOPUEDE CONSULTARSEENWWWGRAINORG Ì>ÀˆœÊ˜œÊœVÕÀÀˆÀ?ʓˆi˜ÌÀ>Ãʏ>ÃÊVœÀ«œÀ>‡ Vˆœ˜iÃÊ Ìi˜}>˜Ê Õ˜Ê «œ`iÀÊ Ì>˜Ê >L܏Õ̜°Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>ÃÊ µÕiÊ «ÀœViÃ>˜Ê Vœ‡ “ˆ`>]ʏ>ÊÀivÀˆ}iÀ>˜ÊÞʏ>Êi“‡ «>V>˜]ÊÀi뜘Ã>LiÃÊ`iÊÓÎ¯Ê `iÊ >Ê i˜iÀ}‰>Ê Vœ˜ÃՓˆ`>Ê i˜Ê iÊ ÈÃÌi“>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ iÃÌ>‡ `œÕ˜ˆ`i˜Ãi£È°Ê Ê /œ`œÊ iÃÌœÊ ÃՓ>Ê՘>ÊV>˜Ìˆ`>`ʈ˜VÀi‰LiÊ `iÊi˜iÀ}‰>Ê`iëiÀ`ˆVˆ>`>° 9ʅ>L>˜`œÊ`iÊ`iëiÀ`ˆVˆœ\Ê iÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊˆ˜`ÕÇ ÌÀˆ>Ê `iÃV>ÀÌ>Ê >Ê “ˆÌ>`Ê `iÊ Ìœ`>ʏ>ÊVœ“ˆ`>ʵÕiÊ«Àœ`ÕVi]Ê i˜Ê ÃÕÊ Ûˆ>iÊ `iÊ œÃÊ iÃÌ>LiVˆ‡ “ˆi˜ÌœÃÊ >Ê œÃÊ Vœ“iÀVˆ>˜ÌiÃ]Ê >ʏœÃÊ«ÀœViÃ>`œÀiÃÊ`iÊVœ“ˆ‡ `>]Ê>ʏ>ÃÊ̈i˜`>ÃÊÞÊÃÕ«iÀ“iÀ‡ V>`œÃÊ pœÊ ÃÕwVˆi˜ÌiÊ «>À>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀÊ>ʏœÃʅ>“LÀˆi˜ÌœÃÊ `iÊ“Õ˜`œÊÃiˆÃÊÛiViãǰÊÊ >‡ `ˆiÊ …>Ê i“«iâ>`œÊ >Ê V>VՏ>ÀÊ VÕ>˜ÌœÃÊ }>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊÃiÊ«Àœ`ÕVi˜Ê«œÀÊ >Ê«Õ`ÀˆVˆ˜Ê`iÊ̜`>ʏ>ÊVœ“ˆ‡ `>Ê̈À>`>Ê>ʏ>ÊL>ÃÕÀ>° ÕV…œÊ `iÊ iÃÌiÊ ÌÀi“i˜`œÊ `iëiÀ`ˆVˆœÊ ÞÊ iÃÌ>Ê `iÃÌÀÕV‡ Vˆ˜Ê}œL>iÃÊ«œ`À‰>ÊiۈÌ>ÀÃiÊ ÃˆÊ iÊ ÈÃÌi“>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ ÃiÊ `iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>À>]ÊÈʏ>Ê>}ÀˆVՏ‡ ÌÕÀ>ÊÃiÊ`iȘ`ÕÃÌÀˆ>ˆâ>À>°Ê ÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊVœ˜‡ ÌÀœ>`œÊ «œÀÊ >ÃÊ ÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ‡ ˜>iÃÊ iÃÌ?Ê i˜Ìœ˜ViÃÊ i˜Ê Õ˜Ê V>i˜Ê È˜Ê Ã>ˆ`>°Ê œÊ µÕiÊ «Àœ«œ˜i˜ÊiÃʓ?ÃÊ>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>ÊÞʓ?ÃÊV>`i˜>ÃÊ>ˆ‡ “i˜Ì>Àˆ>ÃÊ “Õ˜`ˆ>iÃÊ Vœ“œÊ ܏ÕVˆ˜Ê >Ê >Ê VÀˆÃˆÃÊ >ˆ“i˜Ì>Àˆ>°Ê ÃÌ>ÃÊ >V̈ۈ`>`iÃÊݏœÊ>ViiÀ>˜ÊiÊV>“LˆœÊVˆ‡ “?̈Vœ]Ê iÊ ˆ˜Ìi˜ÃˆwV>˜Ê ÃiÛiÀ>“i˜ÌiÊ >Ê VÀˆÃˆÃÊ>ˆ“i˜Ì>Àˆ>°Ê ÃÊ՘ÊV‰ÀVՏœÊۈVˆœÃœÊ µÕiÊ«ÀœÛœV>ÊiÝÌÀi“œÃÊ`iÊ«œLÀiâ>ÊÞÊ}>‡ ˜>˜Vˆ>Ã]Ê ÞÊ iÊ >LˆÃ“œÊ i˜ÌÀiÊ œÃÊ `œÃÊ ÃiÊ …>ViÊV>`>ÊÛiâʓ?ÃÊ«Àœv՘`œ°Ê


z4ERMINØLACRISIS DELOSALIMENTOS 3ERGIO3CHLESINGER

VÀˆÃˆÃÊ `iÊ œÃÊ >ˆ“i˜ÌœÃ»]Ê Vœ˜wÀ“>ÊœÃiÌÌiÊ-…iiÀ>˜]Ê iviÊ `iÊ *Àœ}À>“>Ê ՘‡ `ˆ>Ê `iÊ ˆ“i˜ÌœÃÊ `iÊ >Ê ONU°Î >Ê VÀˆÃˆÃÊ w˜>˜VˆiÀ>Ê ˜œÊ ݏœÊ`ië>âÊ`iʏœÃʘœÌˆ‡ VˆiÀœÃÊiÊ«ÀœLi“>Ê`iʏœÃÊ >ˆ“i˜ÌœÃ]Ê Ãˆ˜œÊ µÕiÊ Vœ˜‡ ÌÀˆLÕÞÊ >Ê >}À>Û>Àœ°Ê >Ê ÀiViȝ˜ÊœÊ՘ʓi˜œÀÊVÀi‡ Vˆ“ˆi˜Ìœ]Ê iÊ >Փi˜ÌœÊ `iÊ `iÃi“«iœ]Ê >Ê Ài`ÕVVˆ˜Ê `iÊ ˆ˜}ÀiÜÃÊ ÞÊ `iÊ Ài“iÃ>ÃÊ `iÊÌÀ>L>>`œÀiÃʓˆ}À>˜ÌiÃÊ >Ê ÃÕÃÊ «>‰ÃiÃÊ `iÊ œÀˆ}i˜Ê Vœ˜ÌÀˆLÕÞiÀœ˜Ê>ÊiiÛ>ÀÊiÊ ˜Ö“iÀœÊ`iÊÃiÀiÃʅՓ>˜œÃÊ VÀ˜ˆV>“i˜ÌiÊ …>“LÀˆi˜‡ ̜Ã]Ê «œÀÊ «Àˆ“iÀ>Ê Ûiâ]Ê >Ê “?ÃÊ`iʓˆÊ“ˆœ˜iÃ°Ê Ê `ˆviÀi˜Vˆ>Ê `iÊ œÊ µÕiÊ ÃÕVi`ˆÊ Vœ˜Ê iÊ «iÌÀiœ]Ê œÃÊ«ÀiVˆœÃʘœÊV>ÞiÀœ˜Ê`iÊ “œ`œÊ È}˜ˆwV>ÌˆÛœÊ >Ê «>À‡ ̈ÀÊ `iÊ iÃÌ>Ê ÖÌˆ“>Ê VÀˆÃˆÃ°Ê ˜Ê >LÀˆÊ `iÊ Óään]Ê jÃ̜ÃÊ iÀ>˜Êi˜Ê«Àœ“i`ˆœÊÈä¯Ê“?ÃÊ>ÌœÃʵÕiÊ £nÊ “iÃiÃÊ >˜ÌiÃ°Ê Õi}œÊ `iÊ Õ˜>Ê vÕiÀÌiÊ V>‰`>]Êi˜ÊiÊV‰“>ÝÊ`iʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊw˜>˜Vˆi‡ À>]Ê œÃÊ «ÀiVˆœÃÊ `iÊ œÃÊ «Àˆ˜Vˆ«>iÃÊ «Àœ‡ `ÕV̜ÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊÀi̜“>Àœ˜ÊœÃʘˆÛiiÃÊ `iʓi`ˆ>`œÃÊ`iÊÓääÇ° 1˜Ê ii“«œÊ iÃÊ iÊ «ÀiVˆœÊ >VÌÕ>Ê `iÊ >ÀÀœâÊ Ì>ˆ>˜`jÃ]Ê Õ˜Ê ÀiviÀi˜ÌiÊ “Õ˜`ˆ>°Ê -ÕÊ«ÀiVˆœÊ>VÌÕ>ÊiÃÊ`iÊÈ£{Ê`>ÀiÃÊ«œÀÊ Ìœ˜i>`>]Ê«iÀœÊVÕiÃÌ>ʓ?ÃÊ`iÊ`œLiÊ`iÊ «Àœ“i`ˆœÊ`iʏœÃÊ֏̈“œÃÊ`ˆiâÊ>šœÃʭәäÊ `>ÀiÃÊ«œÀÊ̜˜i>`>®°ÊœÃÊ«ÀiVˆœÃÊ`œ‡ “jÃ̈VœÃÊ `iÊ œÃÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ i˜Ê “ÕV…œÃÊ «>‰ÃiÃÊ i˜Ê `iÃ>ÀÀœœ]Ê ÃœLÀiÊ Ìœ`œÊ i˜Ê vÀˆV>ÊÃÕLÃ>…>Àˆ>˜>]ʘœÊV>ÞiÀœ˜Ê˜ˆÊÕ˜Ê «œVœÊÞ]Êi˜Ê>}՘œÃÊV>ÜÃ]ÊiÃÌ?˜Ê`iʘÕi‡ ۜÊi˜Ê>Փi˜ÌœÊ`iLˆ`œÊ>Êˆ“«>V̜Ê`iʏ>Ê “>>ÊVœÃiV…>ÊÞʏ>Êv>Ì>Ê`iÊVÀj`ˆÌœÊ«>À>Ê ˆ“«œÀÌ>Vˆœ˜iÃ°Ê -…iiÀ>˜Ê >«Õ˜Ì>\Ê ºœÃÊ «ÀiVˆœÃʏœV>iÃÊiÃÌ?˜ÊÃÕLˆi˜`œ°Ê Ê«Ài‡#ADENADELAVADODEPAPA&OTO*ERØNIMO0ALOMARES

%

˜Ê œÃÊ “i`ˆœÃÊ `iÊ Vœ“Õ˜ˆV>Vˆ˜]Ê >Ê VÀˆÃˆÃÊ w˜>˜VˆiÀ>Ê }œL>Ê ÃÕLÃ̈ÌÕÞÊ iÊ ië>VˆœÊ µÕiÊ >˜ÌiÃÊ œVÕ«>L>Ê >Ê VÀˆÃˆÃÊ `iʏœÃÊ>ˆ“i˜ÌœÃ°Ê*iÀœÊ“ˆi˜ÌÀ>ÃʏœÃʘœ‡ ̈VˆiÀœÃʅ>Vi˜Ê>>À`iÊ`iʏœÊµÕiʘœÃÊ«Ài‡ Ãi˜Ì>˜ÊVœ“œÊ>ÊÌÀ>}i`ˆ>Ê`iʏœÃʓˆœ˜>‡ ÀˆœÃ]ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊ`iʏœÃÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊÈ}ÕiÊi˜Ê «ˆiÊÞÊÃÕÃÊL>ÃiÃ]ʈ˜Ì>VÌ>Ã°Ê ÃÊÛiÀ`>`ʵÕi]Ê>Êˆ}Õ>ÊµÕiÊVœ˜ÊiÊ«i‡ ÌÀiœ]ʏœÃÊ«ÀiVˆœÃÊ`iÊ}À>˜Ê«>ÀÌiÊ`iʏœÃÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ Vœ“iÀVˆ>ˆâ>`œÃÊ “Õ˜`ˆ>‡ “i˜ÌiÊ ÃiÊ Ài`ՍiÀœ˜Ê ÕÃÌ>“i˜ÌiÊ `iLˆ`œÊ >ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊw˜>˜VˆiÀ>]ʵÕiÊvœÀâÊiÊÀïÀœÊ `iÊV>«ˆÌ>iÃÊiëiVՏ>̈ۜÃÊ`iʏ>ÃÊLœÃ>ÃÊ `iʓiÀV>˜V‰>ÃÊ`iÊiÝ«œÀÌ>Vˆ˜ÊÞÊÀi`ՍœÊ >Ê “ˆÃ“œÊ ̈i“«œÊ >Ê `i“>˜`>Ê `iÊ >ˆ‡ “i˜ÌœÃ°Ê*iÀœÊ·µÕjÊÈ}˜ˆwV>ÊiÃÌ>ÊÀi`ÕV‡ Vˆ˜Ê`iʏ>Ê`i“>˜`>¶Ê·+Ոj˜ÊiÃÌ?ÊVœ˜‡ ÃՓˆi˜`œÊ“i˜œÃÊVœ“ˆ`>¶ ÕV…œÃÊ>˜?ˆÃˆÃʈ˜`ˆV>˜ÊµÕiʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊ w˜>˜VˆiÀ>ÊÀi܏ۈ]ʜʫœÀʏœÊ“i˜œÃÊ«œÃ‡ ÌiÀ}]ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊ`iʏœÃÊ>ˆ“i˜ÌœÃ°Ê ˜Êi˜‡ ÌÀiۈÃÌ>ÊVœ˜Ê>ÊÀiۈÃÌ>ʳPOCA ÊՈâÊ"Ì?‡ ۈœÊ `iÊ -œÕâ>Ê i>]Ê iVœ˜œ“ˆÃÌ>Ê i˜Ê iviÊ `iÊ >˜VœÊ ABCÊ À>ȏ]Ê >wÀ“>Ê µÕiÊ iÊ “Õ˜`œÊ «>ÃÊ «œÀÊ iÃÌiÊ «ÀœViÃœÊ i˜Ê v՘‡ Vˆ˜Ê`iÊ՘>ÊVÕiÃ̈˜Ê`iÊ`i“>˜`>\ º-iÊ«ÀiÛi‰>Ê՘ÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊ“ÕÞÊ}À>˜‡ `iÊ`iʏ>ÊiVœ˜œ“‰>ÊÞʏ>ʈ˜VœÀ«œÀ>Vˆ˜Ê>Ê “iÀV>`œÊ`iʘÕiۜÃÊVœ˜ÃՓˆ`œÀiÃ°Ê ÃœÊ }i˜iÀ>À‰>Ê«Àiȝ˜ÊÜLÀiÊiÊ«ÀiVˆœÊ`iʏœÃÊ >ˆ“i˜ÌœÃ°Ê ÊiiÛ>`œÊ«ÀiVˆœÊ`iÊ«iÌÀ‡ iœÊ>ViiÀ>À‰>ÊV>`>ÊÛiâʓ?Ãʏ>ÊLÖõÕi`>Ê `iÊ Vœ“LÕÃ̈LiÃÊ >ÌiÀ˜>̈ۜÃ]Ê iÛ>˜`œÊ >Ê՘>ÊÌÀ>˜ÃviÀi˜Vˆ>Ê`iÊ̈iÀÀ>ÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊ «>À>Ê«Àœ`ÕV̜ÃÊi˜iÀ}j̈VœÃ°Ê*iÀœÊÌÀ>Ãʏ>Ê V>‰`>Ê `iÊ i…“>˜£]Ê iÃiÊ `iL>ÌiÊ µÕi`Ê «œÃÌiÀ}>`œ°»ÊÓ -i}֘ÊiÊ«iÀˆœ`ˆÃÌ>Êië>šœÊ>ۈiÀÊ >ÃÊ >ÊÀi>ˆ`>`ÊiÃʓÕÞÊ`ˆviÀi˜Ìi\ʺ1˜ÊÌÃ՘>‡ “ˆÊvÕiʏ>ʈ“>}i˜Ê«>À>Ê`iÃVÀˆLˆÀÊiÊ}œ«iÊ `iʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊ>ˆ“i˜Ì>Àˆ>ÊiÊ>šœÊ«>Ã>`œ°Ê >ÊÈÌÕ>Vˆ˜Ê>VÌÕ>ÊÀiVÕiÀ`>ʓ?ÃÊiÊ>Շ “i˜ÌœÊi˜ÌœÊÞÊ`iëˆ>`>`œÊ`iÊ՘>ʓ>‡ Ài>Ê µÕiÊ }À>`Õ>“i˜ÌiÊ >ÀÀ>ÃÌÀ>Ê “?ÃÊ ÞÊ “?ÃÊ }i˜ÌiÊ >Ê >ÃÊ w>ÃÊ `iÊ œÃÊ “>˜ÕÌÀˆ‡ `œÃ°»Ê QoRÊ º/œ`>ۉ>Ê ˜œÊ Ã>ˆ“œÃÊ `iÊ >Ê

,ACRISISlNANCIERANO SØLODESPLAZØDELOS NOTICIEROSELPROBLEMA DELOSALIMENTOS SINO QUECONTRIBUYØA AGRAVARLO ,EHMAN"ROTHERS BANCO ESTADUNIDENSEQUE CERRØSUSPUERTASEN SEPTIEMBREDE³POCA.EGØCIOS h2ETROSPECTIVA ˆ#RISElNANCEIRAPAUTA ODIA A DIANOMUNDOv *AVIER"LASh-ARÏ IMPIEDOSADEFOMEGLOBAL ATINGEBILHÎOv&INANCIAL 4IMES DEJUNIODE
VˆœÊ`iÊ“>‰âÊi˜Ê>>ՈÊÃÕLˆÊ£ää¯ÊiÊ >šœÊ«>Ã>`œ]ʓˆi˜ÌÀ>ÃʏœÃÊ«ÀiVˆœÃÊ`iÊÌÀˆ‡ }œÊi˜Êv}>˜ˆÃÌ?˜ÊiÃÌ?˜ÊÈǯʓ?ÃÊ>ÌœÃÊ µÕiʅ>ViÊ՘Ê>šœ»° />“Lˆj˜Ê «œÀÊ >Ê VÀˆÃˆÃÊ w˜>˜VˆiÀ>]Ê œÃÊ >}ÀˆVՏ̜ÀiÃÊ i˜Ê ̜`œÊ iÊ “Õ˜`œÊ iÃÌ?˜Ê «>˜Ì>˜`œÊ“i˜œÃ°ÊÊÀi`ÕVˆÀʏ>Ê«Àœ`ÕV‡ Vˆ˜Ê“Õ˜`ˆ>]ÊVœ˜ÌÀˆLÕÞi˜Ê>Ê>Փi˜ÌœÊ }i˜iÀ>Ê`iʏœÃÊ«ÀiVˆœÃ]Ê«iÃiÊ>ʏ>ʓi˜œÀÊ `i“>˜`>°Ê ˜Ê ÃÌ>`œÃÊ1˜ˆ`œÃ]ÊiÊ“>ޜÀÊ iÝ«œÀÌ>`œÀʓ՘`ˆ>Ê`iÊ«Àœ`ÕV̜ÃÊ>}À‰‡ Vœ>Ã]ÊÃiÊiëiÀ>Ê՘>ÊÀi`ÕVVˆ˜Ê`iÊ?Ài>Ê «>˜Ì>`>Ê`iÊ՘œÃÊÌÀiÃʓˆœ˜iÃÊ`iʅiV‡ Ì?Ài>ÃÊ­iµÕˆÛ>i˜ÌiÃÊ>ÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÊ`iÊ j‡ }ˆV>®]ʏœÊµÕiÊÀi«ÀiÃi˜Ì>ʏ>ʓ>ޜÀÊV>‰`>Ê i˜ÊœÃÊ֏̈“œÃÊÛiˆ˜ÌiÊ>šœÃ° ˜Ê «>‰ÃiÃÊ “i˜œÃÊ `iÃ>ÀÀœ>`œÃ]Ê Õ˜Ê }À>˜Ê «ÀœLi“>Ê iÃÊ >Ê v>Ì>Ê `iÊ ÀiVÕÀÜÃÊ «>À>Ê w˜>˜Vˆ>ÀÊ >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜°Ê ˜Ê iœÃÊ ÃiÊ«ÀiÛjÊÌ>“Lˆj˜Ê՘>ÊV>‰`>Êi˜Ê>Ê«Àœ‡ `ÕV̈ۈ`>`Ê«œÀÊiÊ“i˜œÀÊÕÜÊ`iÊviÀ̈ˆ‡ â>˜ÌiÃÊÞÊ`iÊÃi“ˆ>ÃÊ`iʓiœÀÊV>ˆ`>`°&OTODETALLE *ERØNIMO0ALOMARES

)MPACTOS DE LOS CAMBIOS CLIMÉTICOSÊ

*>À>Ê>ۈiÀÊ >Ã]ÊiÊ«Àˆ˜Vˆ«>ÊiÃVi˜>ÀˆœÊ `iÊ «iÃ>`ˆ>Ê «>À>Ê >ÃÊ >Õ̜Àˆ`>`iÃÊ `iÊ >}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊÞÊ`iÊ>ÞÕ`>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>ÊpÞÊ «>À>Ê iÊ ÃiV̜ÀÊ `iÊ >ˆ“i˜ÌœÃpÊ iÃÊ µÕiÊ Õ˜>Ê œ>Ê ºˆ˜iëiÀ>`>»Ê `iÊ “>Ê ̈i“«œÊ «iÀÕ`ˆµÕiʏ>Ê«ÀÝˆ“>ÊVœÃiV…>°Ê œ˜Ê>ÃÊ ÀiÃiÀÛ>ÃÊ`iʓiÀV>˜V‰>ÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊ`iÊi݇ «œÀÌ>Vˆ˜Ê i˜Ê L>>Ê «œÀÊ “ÕV…œÃÊ >šœÃ]Ê iÃÌœÊ «œ`À‰>Ê V>ÕÃ>ÀÊ Õ˜Ê >Փi˜ÌœÊ i˜Ê œÃÊ «ÀiVˆœÃ]Ê«ÀœÛœV>˜`œÊœÌÀ>ÊVÀˆÃˆÃÊ>`i“?ÃÊ `iʏ>ÊiVœ˜“ˆV>° *iÀœÊ «>À>Ê µÕˆi˜Ê …>Ê >Vœ“«>š>`œÊ >ÃÊ VœÃiV…>ÃÊ>}À‰Vœ>ÃʏœÃÊ֏̈“œÃÊ>šœÃ]ʏœÃÊ «ÀœLi“>ÃÊVˆ“?̈VœÃʘœÊVœÀÀi뜘`i˜Ê iÝ>VÌ>“i˜ÌiÊ>ÊiÃÌ>ʺœ>ʈ˜iëiÀ>`>Ê`iÊ “>Ê ̈i“«œ»°Ê >ÃÊ ÃiµÕ‰>ÃÊ i˜Ê `ˆÛiÀÜÃÊ «>‰ÃiÃ]Ê iÊ iÝViÃœÊ `iÊ Õۈ>ÃÊ i˜Ê œÌÀœÃÊ ÞÊ œÃÊ «ÀœLi“>ÃÊ Vˆ“?̈VœÃÊ `iÊ Ìœ`œÊ ̈«œÊ µÕiʅ>˜ÊiÃÌ>`œÊœVÕÀÀˆi˜`œÊܘÊȘÊ`Õ`>Ê Ài뜘Ã>LiÃÊ`iʏœÃÊ«iÀÕˆVˆœÃÊ>ʏ>Ê«Àœ‡ `ÕVVˆ˜Ê `iÊ >ˆ“i˜ÌœÃ°Ê œÊ µÕiÊ «>ÀiViÊ iÃV>«>ÀÊ>ʏ>Ê«iÀVi«Vˆ˜ÊpœÊ>ʏœÃʈ˜ÌiÀi‡ ÃiÃpÊ `iÊ “ÕV…>Ê }i˜ÌiÊ iÃÊ iÊ >Փi˜ÌœÊ Vœ˜ÃÌ>˜ÌiÊ `iÊ >Ê vÀiVÕi˜Vˆ>Ê `iÊ œÃÊ «Àœ‡ Li“>ÃÊ Vˆ“?̈VœÃÊ µÕiÊ iÊ “Õ˜`œÊ i˜‡ vÀi˜Ì>ÊÞʵÕiÊ`i«>À>ʜLÃÌ?VՏœÃÊ«>À̈VՇ >À“i˜ÌiÊ }À>ÛiÃÊ «>À>Ê >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê >}À‰Vœ>°Ê *œVœÊ ÃiÊ …>L>Ê `iÊ >ÃÊ Ài>Vˆœ‡ ˜iÃÊi˜ÌÀiʏ>ÊiÝ«>˜Ãˆ˜Ê`iʏœÃʓœ`iœÃÊ `iÊ “œ˜œVÕÌˆÛœÊ ÞÊ `iÊ VÀ‰>Ê ­iÝÌi˜ÃˆÛ>Ê œÊ

ˆ˜Ìi˜ÃˆÛ>®Ê`iÊ>˜ˆ“>iÃ]Ê`iʏ>Ê`ivœÀiÃÌ>‡ Vˆ˜]ÊiÊV>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ}œL>ÊÞʏ>Ê«jÀ`ˆ‡ `>Ê`iÊVœÃiV…>ð Ê>Փi˜ÌœÊ`iʏ>ÊÌi“«iÀ>ÌÕÀ>Ê«ÀœÛœ‡ V>`œÊ«œÀʏ>Ê>Ì>ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>Vˆ˜Ê`iÊ}>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊ V>ÕÃ>À?Ê Õ˜Ê ˆ“«>VÌœÊ ˜i}>ÌˆÛœÊ i˜Ê >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê `iÊ V>ÃˆÊ Ìœ`œÊ iÊ «>˜iÌ>°Ê Ê V>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ ÌÀ>iÀ?Ê >}՘>ÃÊ Ûi˜Ì>>ÃÊ ÃœÊ «>À>Ê œÃÊ VՏ̈ۜÃÊ`iʏ>ÃÊÀi}ˆœ˜iÃÊ`iÊ>Ì>Ãʏ>̈ÌՇ `iðʏÊۜÛiÀÃiʓi˜œÃÊvÀ‰>Ã]ÊiÃ>ÃÊ?Ài>ÃÊ «œ`À?˜Ê>LiÀ}>ÀÊ«>˜Ì>ÃʵÕiʅœÞʘœÊÀi‡ ÈÃÌi˜Ê>ÊvÀ‰œ°Ê*iÀœÊœÃÊ`>šœÃÊ«ÀiۈÃ̜ÃÊ Ãœ˜Ê “ÕV…œÊ “?ÃÊ Ãˆ}˜ˆwV>̈ۜÃÊ µÕiÊ œÃÊ Li˜iwVˆœÃ°Ê>ÊFAOÊ­"À}>˜ˆâ>Vˆ˜Ê`iʏ>ÃÊ >Vˆœ˜iÃÊ1˜ˆ`>ÃÊ«>À>ʏ>Ê}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊÞÊ >ʏˆ“i˜Ì>Vˆ˜®Ê>wÀ“>ʵÕiʏ>ÊÃi}ÕÀˆ‡ `>`Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê«Õi`iÊÛiÀÃiÊ«iÀÕ`ˆV>‡ `>Ê i˜Ê >Ê `ˆÃ«œ˜ˆLˆˆ`>`]Ê iÊ >VViÃœÊ ÞÊ >Ê iÃÌ>Lˆˆ`>`Ê`iÊÃՓˆ˜ˆÃÌÀœ°Ê Ê `iÀÀi˜ÌœÊ `iÊ œÃÊ }>Vˆ>ÀiÃÊ `iÊ ˆ“>>Þ>]Ê«œÀÊii“«œ]Ê«iÀÕ`ˆV>À?ÊiÊ ÃՓˆ˜ˆÃÌÀœÊ `iÊ >}Õ>Ê >Ê …ˆ˜>Ê iÊ ˜`ˆ>]Ê Vœ“«Àœ“ïi˜`œÊÃÕÊ>}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊÞÊ>}À>‡ Û>˜`œÊ>ʈ˜Ãi}ÕÀˆ`>`Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>Êi˜ÊœÃÊ `œÃÊ «>‰ÃiÃÊ “?ÃÊ «œL>`œÃÊ `iÊ “Õ˜`œ°Ê œÊ“ˆÃ“œÊœVÕÀÀˆÀ?Êi˜ÊœÃÊ«>‰ÃiÃÊ>vÀˆV>‡ ˜œÃʵÕiÊ`i«i˜`i˜Ê`iʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʈÀÀˆ‡ }>`>Ê«œÀʏÕۈ>°Ê ˜ÊvÀˆV>ʏ>Ê«jÀ`ˆ`>Ê`iÊ >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê >}À‰Vœ>Ê «Õi`iÊ i}>ÀÊ >Ê xä¯Êi˜ÊÓäÓä]ÊÃi}֘ÊiÊ*>˜iÊ˜ÌiÀ}Շ LiÀ˜>“i˜Ì>Ê `iÊ Ý«iÀ̜ÃÊ ÃœLÀiÊ >“‡ LˆœÊ ˆ“?̈VœÊ­PICC®° *>À>ÊiÃ̜ÃÊVˆi˜Ì‰wVœÃ]ÊVœ˜ÊiÊV>i˜Ì>‡ “ˆi˜ÌœÊœÃÊÌÀ«ˆVœÃÊÃÕvÀˆÀ?˜Ê՘>ÊÀi`ÕV‡ Vˆ˜Ê`iʏÕۈ>ÃÊÞÊ`iÊ̈iÀÀ>ÃÊVՏ̈Û>LiÃ°Ê ՘ÊiÊ>Փi˜ÌœÊ`iʏ>ÊÌi“«iÀ>ÌÕÀ>]Ê`iÊ £c Ê>ÊÓc ]Ê«Õi`iÊÀi`ÕVˆÀʏ>Ê«Àœ`ÕV̈ۈ‡ `>`Ê`iʏœÃÊVՏ̈ۜÃ]ʏœÊµÕiÊ>Փi˜Ì>À‰>Ê iÊÀˆiÃ}œÊ`iʅ>“LÀi°Ê Ê )NFORME DE $ESARROLLO (UMANO Ê`iÊPNUDÊ­*Àœ}À>“>Ê`iÊ >‡ Vˆœ˜iÃÊ 1˜ˆ`>ÃÊ «>À>Ê iÊ iÃ>ÀÀœœ®Ê V>‡ VՏÊµÕi]Ê«>À>ÊÓänä]ʅ>LÀ?ÊÈääʓˆœ‡ ˜iÃÊ “?ÃÊ `iÊ «iÀܘ>ÃÊ `iØÕÌÀˆ`>Ã°Ê 9>Ê …œÞÊÃiÊÀi}ˆÃÌÀ>Ê՘ʓ>ޜÀʘ֓iÀœÊ`iÊVœ‡ ÃiV…>ÃÊ«iÀ`ˆ`>ÃÊÞʏ>ʓÕiÀÌiÊ`iÊV>Liâ>ÃÊ `iÊ}>˜>`œ]Ê`iÃÌ>V>ÊiÊ)NFORMESOBREEL $ESARROLLO-UNDIALÊ`iÊÓään]Ê`iÊ >˜‡ VœÊ ՘`ˆ>°Ê *>À>Ê “jÀˆV>Ê >̈˜>]Ê iÊ PICCÊ«ÀiÛjÊ՘>Ê>Àˆ`ˆvˆV>Vˆ˜Ê`iÊ>“>‡ `œÊ -i“ˆ?Àˆ`œÊ ÞÊ >Ê ºÃ>L>˜ˆâ>Vˆ˜»Ê `iÊ iÃÌiÊ `iÊ >Ê “>✘ˆ>°Ê Ê PICCÊ >ۈâœÀ>Ê Õ˜>Ê«jÀ`ˆ`>Ê`iʏ>Ê«Àœ`ÕV̈ۈ`>`Ê`iÊÛ>‡


ÀˆœÃÊ VՏ̈ۜÃ]Ê Vœ˜Ê Vœ˜ÃiVÕi˜Vˆ>ÃÊ «Ài‡ œVÕ«>˜ÌiÃÊ«>À>ʏ>ÊÃi}ÕÀˆ`>`Ê>ˆ“i˜Ì>‡ Àˆ>°Ê }՘>ÃÊ `iÊ iÃÌ>ÃÊ «ÀœÞiVVˆœ˜iÃÊ vÕiÀœ˜Ê Vœ˜wÀ“>`>ÃÊ «œÀÊ Õ˜Ê iÃÌÕ`ˆœÊ `iÊ >Ê “«ÀiÃ>Ê À>ȏiš>Ê `iÊ ˜ÛiÃ̈}>Vˆ˜Ê }Àœ«iVÕ>Àˆ>Ê­ “LÀ>«>®ÊÞʏ>Ê1˜ˆÛiÀȇ `>`Ê ÃÌ>Ì>Ê`iÊ >“«ˆ˜>ÃÊ­1˜ˆV>“«®Êi˜Ê Óään\Ê >Ê “>ޜÀÊ «>ÀÌiÊ `iÊ œÃÊ VՏ̈ۜÃÊ LÀ>ȏišœÃÊÃÕvÀˆÀ?ÊVœ˜ÊiÊ>Փi˜ÌœÊ`iʏ>Ê Ìi“«iÀ>ÌÕÀ>°

VœÃÊ ˜ˆÊ «>À>Ê >`>«Ì>ÀÊ œÃÊ VՏ̈ۜÃÊ >Ê >Ê ˜ÕiÛ>Ê ÃˆÌÕ>Vˆ˜]Ê …>LÀ?Ê Õ˜>Ê “ˆ}À>Vˆ˜Ê `iÊ VՏ̈ۜÃÊ >Ê ˜ÕiÛ>ÃÊ Ài}ˆœ˜iÃÊ i˜Ê LÖÇ µÕi`>Ê`iʓiœÀiÃÊVœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊVˆ“?̈‡ V>Ã°Ê Ài>ÃÊ µÕiÊ …œÞÊ Ãœ˜Ê >ÃÊ “>ޜÀiÃÊ «Àœ`ÕV̜À>ÃÊ`iÊ}À>˜œÃÊ«Õi`i˜Ê`i>ÀÊ`iÊ ÃiÀÊ >«Ì>ÃÊ «>À>Ê iÊ VÕÌˆÛœÊ “ÕV…œÊ >˜ÌiÃÊ `iÊw˜Ê`iÊÈ}œ°Ê1˜>Ê`iʏ>ÃÊVœ˜ÃiVÕi˜‡ Vˆ>Ãʓ?ÃÊ}À>ÛiÃ]Ê>wÀ“>Ê*ˆ˜Ìœ]ÊiÃʵÕiʏ>Ê ÞÕV>Ê«Õi`iÊ`iÃ>«>ÀiViÀÊ`iʏ>ÊÀi}ˆ˜ÊÃi‡ “ˆ?Àˆ`>°Ê՘µÕiÊiÊVՏ̈ۜÊÃiÊLi˜iwVˆiÊ

%LCASODE"RASIL#ADENADELAVADODEZANAHORIA&OTO*ERØNIMO0ALOMARES

,OSGRUPOSQUETIENENUNAFORMAMUYARRAIGADA DEPRODUCIR QUELOHACENASÓDESDEHACE A×OS SEVERÉNOBLIGADOSACAMBIAR%SONOES FÉCIL4IENEQUECAMBIARELMODODECREAR PASTIZALESˆIMPORTADODE%UROPAY%STADOS 5NIDOS CONELMODELODEARRASARÉREASENTERAS SINÉRBOLALGUNOENELPASTO ­ `Õ>À`œÊ °ÊÃÃ>`]Ê “LÀ>«>®

Ê V>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ }œL>Ê «Õi`iÊ «œ˜iÀÊ i˜ÊÀˆiÃ}œÊ>ÊÃi}ÕÀˆ`>`Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê`iÊ À>ÈÊ i˜Ê œÃÊ «ÀÝˆ“œÃÊ >šœÃ°Ê -i}Ö˜Ê “LÀ>«>Ê ÞÊ 1˜ˆV>“«]Ê iÊ >Փi˜ÌœÊ `iÊ >ÃÊÌi“«iÀ>ÌÕÀ>ÃÊ«Õi`iÊ«ÀœÛœV>ÀÊ«jÀ‡ `ˆ`>ÃÊ i˜Ê >ÃÊ VœÃiV…>ÃÊ `iÊ }À>˜œÃÊ «œÀÊ ÎÇääÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ `>ÀiÃÊ «>À>Ê ÓäÓäÊ p՘>Ê«jÀ`ˆ`>ʵÕiÊ«Õi`iÊÃ>Ì>ÀÊ>ÊÇʓˆÊ “ˆœ˜iÃÊ i˜Ê ÓäÇäpÊ ÞÊ >ÌiÀ>ÀÊ «Àœv՘‡ `>“i˜Ìiʏ>Ê}iœ}À>v‰>Ê`iʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê >}À‰Vœ>Êi˜Ê À>ȏ° º Ê«>‰ÃÊiÃÌ?ÊÛՏ˜iÀ>Li°Ê-ˆÊÃiʓ>˜Ìˆi‡ ˜i˜Ê>ÃÊVœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ>VÌÕ>iÃ]ʏ>Ê«Àœ`ÕV‡ Vˆ˜Ê`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊiÃÌ?Ê>“i˜>â>`>°Ê}œÊ ÃiÊ̈i˜iʵÕiʅ>ViÀ]ÊÞÊ«Àœ˜Ìœ]Êi˜ÊÌjÀ“ˆ‡ ˜œÃÊ«œ‰ÌˆVœÃ»]Ê>iÀÌ>ÊiÊˆ˜}i˜ˆiÀœÊ>}À‰‡ Vœ>Ê `Õ>À`œÊÃÃ>`]Ê`iÊ “LÀ>«>ʘvœÀ‡ “?̈V>Ê}Àœ«iVÕ>Àˆ>]ʵՈi˜ÊVœœÀ`ˆ˜ÊiÊ iÃÌÕ`ˆœÊÕ˜ÌœÊVœ˜ÊˆÌœ˜Ê-ˆÛiˆÀ>Ê*ˆ˜Ìœ]Ê `iÊ i˜ÌÀœÊ`iʘÛiÃ̈}>Vˆœ˜iÃÊiÌiœÀœ‡ }ˆV>ÃÊ ÞÊ ˆ“?̈V>ÃÊ «ˆV>`>ÃÊ >Ê >Ê }ÀˆVՏÌÕÀ>Ê`iʏ>Ê1˜ˆV>“«Ê­ i«>}Àˆ®°Ê -iÊ iÛ>Õ>Àœ˜Ê œÃÊ iÃVi˜>ÀˆœÃÊ vÕÌÕÀœÃÊ «>À>Ê ˜ÕiÛiÊ VՏ̈ۜÃÊ ­>}œ`˜]Ê >ÀÀœâ]Ê V>vj]Ê V>š>Ê `iÊ >âÖV>À]Ê vÀˆœ]Ê }ˆÀ>܏]Ê ÞÕV>]ʓ>‰âÊÞÊ܍>®ÊvÀi˜ÌiÊ>Ê>Փi˜ÌœÊ`iÊ Ìi“«iÀ>ÌÕÀ>Ê «ÀiۈÃÌœÊ «œÀÊ iÊ PICC°Ê >ÃÊ «ÀœÞiVVˆœ˜iÃÊ ˆ˜`ˆV>˜Ê µÕi]Ê Vœ˜Ê iÝVi«‡ Vˆ˜Ê`iʏ>ÊV>š>Ê`iÊ>âÖV>ÀÊÞʏ>ÊÞÕV>]Ê̜‡ `œÃÊ œÃÊ VՏ̈ۜÃÊ ÃÕvÀˆÀ?˜Ê ՘>Ê `ˆÃ“ˆ˜Õ‡ Vˆ˜Ê `iÊ >ÃÊ ?Ài>ÃÊ v>ۜÀ>LiÃÊ >Ê ÃÕÊ «>˜Ì>Vˆ˜°Ê-ˆÊ˜œÊÃiʅ>Viʘ>`>Ê«>À>ʓˆ‡ ̈}>ÀʏœÃÊiviV̜ÃÊ`iʏœÃÊV>“LˆœÃÊVˆ“?̈‡

ÌÀ>Ï>`?˜`œÃiÊ>ʜÌÀœÃʫ՘̜ÃÊ`iÊ À>ȏ]Ê `iÃ>«>ÀiViÀ?Ê`iÊ`œ˜`iʅœÞÊiÃʓ?Ãʘi‡ ViÃ>ÀˆœÊ«>À>ʏ>ÊÃi}ÕÀˆ`>`Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>° ÊiÃÌÕ`ˆœÊ“ÕiÃÌÀ>ʵÕiʏ>ÃÊ?Ài>ÃÊVՏ̈‡ Û>`>ÃÊVœ˜Ê“>‰â]Ê>ÀÀœâ]ÊvÀˆœ]Ê>}œ`˜ÊÞÊ }ˆÀ>܏ÊÌ>“Lˆj˜ÊÃÕvÀˆÀ?˜Ê՘>ÊvÕiÀÌiÊÀi‡ `ÕVVˆ˜Êi˜Ê>ÊÀi}ˆ˜Ê œÀ`iÃÌi]ÊVœ˜Ê՘>Ê «jÀ`ˆ`>ÊÈ}˜ˆwV>̈Û>Ê`iʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜°Ê /œ`>ÊiÊ?Ài>ʵÕiÊVœÀÀi뜘`iÊ>Ê}ÀiÇ ÌiÊ ˜œÀ`iÃ̈˜œ]Ê Ài뜘Ã>LiÊ …œÞÊ `iÊ >Ê “>ޜÀÊ«>ÀÌiÊ`iʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜ÊÀi}ˆœ˜>Ê `iʓ>‰â]ÊÞʏ>ÊÀi}ˆ˜Ê`iʏœÃʺ iÀÀ>`œÃ»Ê ˜œÀ`iÃ̈˜œÃÊ piÊ ÃÕÀÊ `iÊ >À>š˜]Ê iÊ ÃÕÀÊ`iÊ*ˆ>ՉÊÞÊiÊœiÃÌiÊ`iÊ >…‰>pÊÃiÀ?˜Ê >Ãʓ?ÃÊ>viVÌ>`>Ã°Ê ÊV>vjÊÌi˜`À?Ê«œV>ÃÊ Vœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ `iÊ ÃœLÀiۈÛi˜Vˆ>Ê i˜Ê >Ê Ài‡ }ˆ˜Ê-Õ`iÃÌi°Ê ˜Ê>ÊÀi}ˆ˜Ê-ÕÀ]ʅœÞʓ?Ãʏˆ“ˆÌ>`>Êi˜Ê VÕ>˜ÌœÊ >Ê VՏ̈ۜÃÊ >`>«Ì>`œÃÊ >Ê Vˆ“>Ê ÌÀœ«ˆV>Ê «œÀÊ iÊ >ÌœÊ ÀˆiÃ}œÊ `iÊ …i>`>Ã]Ê …>LÀ?Ê Ài`ÕVVˆœ˜iÃÊ `iÊ iÃÌ>ÃÊ iÝÌÀi“>ÃÊ iÛi˜ÌÕ>ˆ`>`iÃ°Ê >Ê Ài}ˆ˜Ê ÃiÊ ÛœÛiÀ?Ê «Àœ«ˆVˆ>Ê«>À>Ê«>˜Ì>ÀÊÞÕV>]ÊV>vjÊÞÊV>š>Ê `iÊ>âÖV>À]Ê«iÀœÊ܍>ÊÞ>ʘœ°Ê ÃÌiÊVՏ̈ۜÊ

3INOSEHACENADAPARA MITIGARLOSEFECTOSDE LOSCAMBIOSCLIMÉTICOS NIPARAADAPTARLOS CULTIVOSALANUEVA SITUACIØN HABRÉUNA MIGRACIØNDECULTIVOSA NUEVASREGIONESEN BÞSQUEDADEMEJORES CONDICIONESCLIMÉTICAS


%MISIØNTOTALDELASPRINCIPALESACTIVIDADESECONØMICAS EN"RASILENMILLONESDETONELADASDE#/EQUIVALENTE   

 

 

#A×A!RROZ3OJA/TROSANIMALES'ASØLEOALCOHOL

'ANADODELECHE

/TRASACTIVIDADES AGRÓCOLAS

3IDERURGIA

4RANSPORTE'ANADODECORTE%MISIONESSECTORIALESDEMETANOEN"RASIL 1UEMADERESIDUOS AGRÓCOLAS #AMBIODEUSODELATIERRA

$EYECCIØNANIMAL &ERMENTACIØNENTÏRICA OTROSANIMALES

$EYECCIØNURBANA #OMBUSTIBLEFØSIL

#AMPOSDEARROZ

&UENTE)NVENTARIO"RASILE×ODE%MISIONES!NTRØPICASDE'ASES DE%FECTO)NVERNADERO-#4 

,ADEFORESTACIØN EN LAQUESEDESTACALA !MAZONIA ES LAPRINCIPALRESPONSABLE DELASEMISIONES BRASILE×AS CONDEL TOTAL,ASIGUEN GANADERÓAYAGRICULTURA CONMÉSOMENOS LAMITADDEESTOCADA UNA !SÓ DELAS EMISIONESACTUALESEN "RASILVIENENDEESTOS TREShSECTORESv

&ERMENTACIØNENTÏRICA DEGANADO

ÃiÀ?ÊiÊ“?ÃÊ>viVÌ>`œÊ«œÀÊiÊV>“LˆœÊVˆ‡ “?̈Vœ°Ê ÊiÃÌÕ`ˆœÊ«ÀiÛjÊ՘>Ê`ˆÃ“ˆ˜Õ‡ Vˆ˜Ê `iÊ …>ÃÌ>Ê {£¯Ê `iÊ ?Ài>Ê `iÊ L>œÊ ÀˆiÃ}œÊ«>À>ʏ>Ê«>˜Ì>Vˆ˜Ê`iÊiÃiÊ}À>˜œÊ i˜Ê̜`œÊiÊ«>‰ÃÊi˜ÊÓäÇä]Êi˜ÊiÊ«iœÀÊiÃVi‡ ˜>Àˆœ]Ê}i˜iÀ>˜`œÊ«jÀ`ˆ`>ÃÊ`iÊÎÊnääʓˆ‡ œ˜iÃÊ `iÊ Ài>iÃ°Ê ÃÌœÊ iµÕˆÛ>`À?Ê >Ê >Ê “ˆÌ>`Ê `iÊ >ÃÊ «jÀ`ˆ`>ÃÊ V>VՏ>`>ÃÊ «>À>Ê >Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊLÀ>ȏiš>Ê`iÊ>µÕ‰Ê>ÊÃiÃi˜‡ Ì>Ê >šœÃÊ Vœ“œÊ ÀiÃՏÌ>`œÊ `iÊ V>i˜Ì>‡ “ˆi˜ÌœÊ}œL>° >ÊV>š>Ê`iÊ>âÖV>ÀÊÃiÀ?ʏ>ʓ>ޜÀÊLi˜i‡ wVˆ>Àˆ>Ê `iÊ œÃÊ V>“LˆœÃÊ Vˆ“?̈VœÃÊ i˜Ê À>ȏ°Ê ÊVՏ̈ۜÊÃiÊ>`>«Ì>ÊLˆi˜Ê>ÊV>œÀÊ ÞÊ «œ`À?Ê iÝÌi˜`iÀÃiÊ i˜Ê Õ˜Ê ?Ài>Ê «œÀÊ œÊ “i˜œÃÊ `œÃÊ ÛiViÃÊ “>ޜÀÊ µÕiÊ >Ê >VÌÕ>°Ê -iÊ iëiÀ>Ê µÕiÊ >Ê V>š>]Ê µÕiÊ …œÞÊ œVÕ«>Ê ViÀV>Ê`iÊÇ°nʓˆœ˜iÃÊ`iʅiVÌ?Ài>Ã]Ê«Õi‡ `>ÊiÝÌi˜`iÀÃiÊi˜Ê…>ÃÌ>Ê£Çʓˆœ˜iÃÊ`iÊ …iVÌ?Ài>ÃÊi˜ÊÓäÓä° #ALENTAMIENTOGLOBALOTRACARADELA MONEDAÊ >ÃÊ >V̈ۈ`>`iÃÊ iVœ˜“ˆV>ÃÊ

Ài>Vˆœ˜>`>ÃÊ`ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊ>ʏ>ÃÊ>}Àœi“‡ «ÀiÃ>ÃÊ iÃÌ?˜Ê i˜ÌÀiÊ >ÃÊ «Àˆ˜Vˆ«>iÃÊ ÀiÇ

«œ˜Ã>LiÃÊ `iÊ >Ê i“ˆÃˆ˜Ê `iÊ }>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊ i˜Ê À>ȏ]Ê ÃœLÀiÊ Ìœ`œÊ>Ê`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜]ʏ>Ê}>˜>`iÀ‰>ÊÞʏ>Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>°Ê >Ê`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜]Êi˜Ê>ʵÕiÊÃiÊ`iÃÌ>V>Ê >Ê“>✘ˆ>]ÊiÃʏ>Ê«Àˆ˜Vˆ«>ÊÀi뜘Ã>‡ LiÊ `iÊ >ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ LÀ>ȏiš>Ã]Ê Vœ˜Ê xx¯Ê `iÊ ̜Ì>°Ê >Ê Ãˆ}Õi˜Ê }>˜>`iÀ‰>Ê ÞÊ >}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊVœ˜ÊÓx¯Ê­“?Ãʜʓi˜œÃʏ>Ê “ˆÌ>`Ê`iÊiÃ̜ÊV>`>Ê՘>®°ÊÉ]Ênä¯Ê`iÊ >ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ>VÌÕ>iÃÊi˜Ê À>ȏÊۈi˜i˜Ê `iÊiÃ̜ÃÊÌÀiÃʺÃiV̜Àiû° œÃÊiÃÌÕ`ˆœÃʈ˜`ˆV>˜ÊµÕi]Ê`iʘœÊ>`œ«‡ Ì>ÀÃiʘˆ˜}՘>ʓi`ˆ`>]ʏ>Ê«>À̈Vˆ«>Vˆ˜Ê `iÊ ÃiV̜ÀÊ >}Àœ«iVÕ>ÀˆœÊ i˜Ê >ÃÊ i“ˆÃˆœ‡ ˜iÃÊ`iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊ ­GEI®Ê >Փi˜Ì>À?Ê `iÊ ÓxÊ >Ê Ó™¯Ê i˜ÌÀiÊ ÓääxÊÞÊÓäÎä°ÊœÞʏ>Ê«>À̈Vˆ«>Vˆ˜Ê`iÊ >Ê}>˜>`iÀ‰>ÊiÃÊ՘ʫœVœÊ“>ޜÀ]Ê«iÀœÊ>Ê >V̈ۈ`>`Ê>}À‰Vœ>Ê̈i˜`iÊ>ÊVÀiViÀÊÞÊÃՇ «iÀ>À>°Ê ˜Ê>Ê}>˜>`iÀ‰>]ʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ `iÊ}>ÃʓiÌ>˜œÊܘÊiÊ“>ޜÀÊ«ÀœLi“>° >ÞʜÌÀœÃÊV?VՏœÃÊ`iʏ>Ê«>À̈Vˆ«>Vˆ˜Ê `iÊ}>˜>`œÊLœÛˆ˜œÊi˜Ê>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊ GEIÊi˜Ê À>ȏ°Ê-i}֘Ê*>ՏœÊ >ÀÀi̜]Ê`iÊ ˜Ã̈ÌÕ̜Ê`iÊœ“LÀiÊÞÊiÊi`ˆœÊ“‡ Lˆi˜ÌiÊ `iÊ >Ê “>✘ˆ>Ê ­“>✘®]Ê ˜œÊ i݈ÃÌiÊ Õ˜Ê iÃÌÕ`ˆœÊ Vˆi˜Ì‰wVœÊ iÝ>VÌœÊ Ãœ‡ LÀiÊiÊۜÕ“i˜Ê`iʏœÃÊGEIÊÀiÃՏÌ>˜ÌiÃÊ`iÊ >Ê`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜Ê`iLˆ`>Ê>ʏ>ÊvœÀ“>Vˆ˜Ê `iÊ«>Ã̈â>iðʺ-ˆ˜Êi“L>À}œÊiÃÊ«œÃˆLiÊ iÃ̈“>ÀÊ Õ˜>Ê “>}˜ˆÌÕ`Ê >«ÀœÝˆ“>`>°Ê -ˆÊ `iÊÇxÊ>Ênä¯Ê`iʏ>Ê`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜Êi˜Ê>Ê “>✘ˆ>ÊÃiÊ`iLiÊ>ʏ>ÊVÀi>Vˆ˜Ê`iÊ«>Ç ̈â>iÃ]Êi˜Ìœ˜ViÃÊݏœÊiÃiÊ«ÀœViÜÊi˜Ê>Ê “>✘ˆ>ÊiÃÊÀi뜘Ã>LiÊ«œÀÊ{£Ê>Ê{n¯Ê `iʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊGEIÊLÀ>ȏiš>ð» º-Փ>˜`œÊ>ÊiÃiʘ֓iÀœÊ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ `iʏ>Ê>V̈ۈ`>`Ê`iÊ}>˜>`œÊ`iÊVœÀÌiÊi˜Ê ÉÊpÃi}֘ÊiÃÌÕ`ˆœÃÊÀiVˆi˜ÌiÃ]Ê>Ài`i`œÀÊ `iÊ ™¯Ê `iÊ >ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ ÌœÌ>iÃÊ `iÊ «>‰ÃpÊ«œ`i“œÃÊVœ˜VÕˆÀʵÕiÊ`ˆÀiVÌ>ÊœÊ ˆ˜`ˆÀiVÌ>“i˜Ìiʏ>ÊV>À˜iÊLœÛˆ˜>Ê«Àœ`Շ ViÊ՘ÊÈä¯Ê`iʏœÃÊGEIÊ`iÊ À>ȏ\ʓ?ÃÊ`iÊ ÌÀˆ«iÊ`iÊ«Àœ“i`ˆœÊ}œL>]ʵÕiʏ>ÊFAOÊ V>VՏ>Êi˜Ê£n¯{°»Ê -i}֘Ê>̅iÕÃÊ`iʏ“iˆ`>]Ê`iʏ>Ê Ã‡ VÕi>Ê -Õ«iÀˆœÀÊ `iÊ }ÀˆVՏÌÕÀ>Ê ՈâÊ `iÊ +ÕiˆÀœâÊ­ESALQ‡USP®]ÊiÊÃiV̜ÀÊ«Àœ`ÕV‡ ÌˆÛœÊ ˜>Vˆœ˜>Ê Ìi“iÊ LœˆVœÌÃÊ ÞÊ L>ÀÀiÀ>ÃÊ >À>˜Vi>Àˆ>ÃÊ Þ>Ê µÕi]Ê Ãi}Ö˜Ê >Ê FAO]Ê iÊ «Àœ“i`ˆœÊ`iʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊ}>˜>`œÊ LÀ>ȏišœÊ­{xʎ}Ê`iÊCOÓÊiµÕˆÛ>i˜Ìi®ÊiÃÊ “ÕÞÊ ÃÕ«iÀˆœÀÊ >Ê `iÊ }>˜>`œÊ iÕÀœ«iœÊ


Ã>ÀˆœÃÊ«>À>Ê«ÀiÃiÀÛ>ÀÊiÊ>“Lˆi˜Ìi]ÊÀi>ˆ‡ â>˜`œÊ>ÊVœ˜ÃiÀÛ>Vˆ˜Ê“i`ˆ>˜ÌiÊiÊÕÃœÊ ÃÕÃÌi˜Ì>Li»Ê­LˆœÛi]ÊÓääÇ®° z1UÏPODEMOSESPERARÊ Ê“ˆ˜ˆÃÌiÀˆœÊ

`iÊ }ÀˆVՏÌÕÀ>Ê Ì>“Lˆj˜Ê `iwi˜`iÊ iÃÌ>Ê «Àœ«ÕiÃÌ>°ÊwÀ“>ʵÕiÊi˜ÊœÃÊ«ÀÝˆ“œÃÊ >šœÃ]Ê՘œÃÊÎäʓˆœ˜iÃÊ`iʅiVÌ?Ài>ÃÊ`iÊ «>Ã̈â>Ê`iÊL>>Ê«Àœ`ÕV̈ۈ`>`Ê`iLiÀ?˜Ê ÃiÀÊ ˆLiÀ>`œÃÊ «>À>Ê >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê “i‡ `ˆ>˜ÌiÊiÊÈÃÌi“>Ê`iʈ˜Ìi}À>Vˆ˜Ê>LÀ>˜‡ â>‡}>˜>`iÀ‰>°Ê ˜Ê Ài>ˆ`>`Ê œÊ µÕiÊ ÃiÊ «Àœ«œ˜iÊ iÃÊ iÊ “ˆÃ“œÊ “œ`iœÊ `iÊ «Àœ‡ `ÕVVˆ˜Ê ˆ˜Ìi}À>`>Ê Þ>Ê Ûˆ}i˜ÌiÊ «>À>Ê >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê `iÊ «œœ]Ê «ÕiÀVœ]Ê Ì>L>Vœ]Ê Ãœ>Ê ÞÊ œÌÀœÃÊ «Àœ`ÕV̜ÃÊ >}Àœ«iVÕ>ÀˆœÃ]Ê «œÀʓi`ˆœÊ`iÊVÕ>ÊiÊ“i˜Vˆœ˜>`œÊÛ>œÀÊ >}Ài}>`œÊiÃÊ>«Àœ«ˆ>`œÊ«œÀʏ>ÃÊ}À>˜`iÃÊ i“«ÀiÃ>ÃÊ `iÊ ÃiV̜ÀÊ >}Àœˆ˜`ÕÃÌÀˆ>]Ê i˜Ê `iÌÀˆ“i˜ÌœÊ `iÊ >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê v>“ˆˆ>À°Ê ­-V…iȘ}iÀ]ÊÓään® ՘µÕiÊ >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê `iÊ >}ÀœVœ“‡ LÕÃ̈LiÃÊ ­>Ê ˆ}Õ>Ê µÕiÊ >Ê VÀˆÃˆÃÊ `iÊ >ˆ‡ “i˜ÌœÃ®]Ê ˜œÊ vÀiVÕi˜Ì>Ê œÃÊ ÌˆÌՏ>ÀiÃÊ i˜Ê ̈i“«œÃÊ ÀiVˆi˜ÌiÃ]Ê «Àœ“iÌiÊ Ãi}ՈÀÊ VÀi‡ Vˆi˜`œÊÞÊ`ˆÃ«ÕÌ>˜`œÊiÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÊLÀ>ȇ išœ]ÊÃi>ÊVœ˜Ê>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊ>ˆ“i˜‡ ̜Ã]ÊÃi>ÊVœ˜ÊÃÕÊÛi}iÌ>Vˆ˜ÊœÀˆ}ˆ˜>°Ê>Ê V>š>Ê`iÊ>âÖV>ÀÊiÃÊiÊVՏ̈ۜʵÕiÊ`iLiÀ?Ê Ãi}ՈÀÊVÀiVˆi˜`œÊ`iʓ>˜iÀ>ʓ?ÃÊ>Vii‡ À>`>°Ê ՘µÕiÊ iÃÌœÊ ÃÕVi`>Ê ÃœLÀiÊ Ìœ`œÊ i˜Ê?Ài>ÃÊ`i}À>`>`>Ã]ÊVœ“œÊ>˜Õ˜Vˆ>ÊiÊ }œLˆiÀ˜œ]Ê œÌÀœÃÊ VՏ̈ۜÃÊ Ãœ˜Ê `ië>â>‡ `œÃʜÊÀi`ÕVˆ`œÃ°Ê ˜Ê-KœÊ*>Տœ]ʵÕiÊÞ>Ê «Àœ`ÕViÊV>ÈÊÈä¯Ê`iʏ>ÊV>š>Ê`iÊ>âÖV>ÀÊ `iÊ«>‰Ã]ÊiÃÌiÊVՏ̈ۜʅ>ʈ`œÊœVÕ«>˜`œÊiÊ

h$EBIDOALGRAN NÞMERODEANIMALESEN TODOELMUNDO LOS CÉLCULOSMUESTRANQUE ELGANADOBOVINOEMITE CERCADEDELTOTAL DEESOSGASESGENERADOS PORLAACCIØNHUMANA %STAPARTICIPACIØNES MAYORQUELADE SECTORESVISTOSCOMO CONTAMINADORES COMO ELSECTORDE TRANSPORTESvÃÌÕ`ˆœÊ i«i>‡ESALQ

)GOR:OLNERKEVIC h%FEITOSGLOBAISDOBIFE BRASILEIROv3CIENTIlC !MERICAN"RASIL NÞM MARZODE$ISPONIBLE ENHTTPWWWUOLCOM BRSCIAMREPORTAGENS EFEITOS?GLOBAIS?DO?BIFE? BRASILEIROHTML-ARTA3ALOMONh'OVERNO EXPANDIRÉDENDÐNA !MAZÙNIAv&OLHADE3ÎO 0AULO DEABRILDE,AVANDOPAPAS&OTO*ERØNIMO0ALOMARES

­i˜ÌÀiÊ£xÊÞÊÓxʎˆœ}À>“œÃÊ`iÊV>ÀLœ˜œ®Ê «œÀʣʎˆœÊ`iÊV>À˜i° 1˜Ê iÃÌÕ`ˆœÊ ÀiVˆi˜ÌiÊ «ÕLˆV>`œÊ «œÀÊ

i«i>‡ESALQÊ ­<i˜]Ê Óää™®Ê ˆ˜`ˆV>Ê µÕi]Ê >`i“?ÃÊ`iʏ>Ê`iÃÌÀÕVVˆ˜Ê`iʏœÃÊiVœÃˆÃ‡ Ìi“>Ã]Ê >Ê `i}À>`>Vˆ˜Ê `iÊ ÃÕiœÊ ÞÊ >Ê Vœ˜Ì>“ˆ˜>Vˆ˜Ê `iÊ œÃÊ ÀiVÕÀÜÃÊ …‰`Àˆ‡ VœÃ]ʏ>Ê}>˜>`iÀ‰>ÊVœ˜ÌÀˆLÕÞiÊÈ}˜ˆwV>‡ ̈Û>“i˜ÌiÊ >Ê V>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ }œL>°Ê º iLˆ`œÊ >Ê }À>˜Ê ˜Ö“iÀœÊ `iÊ >˜ˆ“>iÃÊ i˜Ê ̜`œÊ iÊ “Õ˜`œ]Ê œÃÊ V?VՏœÃÊ “ÕiÇ ÌÀ>˜ÊµÕiÊiÊ}>˜>`œÊLœÛˆ˜œÊi“ˆÌiÊViÀV>Ê `iʙ¯Ê`iÊ̜Ì>Ê`iÊiÜÃÊ}>ÃiÃÊ}i˜iÀ>‡ `œÃÊ«œÀʏ>Ê>VVˆ˜Ê…Õ“>˜>°Ê ÃÌ>Ê«>À̈‡ Vˆ«>Vˆ˜Ê iÃÊ “>ޜÀÊ µÕiÊ >Ê `iÊ ÃiV̜ÀiÃÊ ÛˆÃ̜ÃÊVœ“œÊVœ˜Ì>“ˆ˜>`œÀiÃ]ÊVœ“œÊiÊ ÃiV̜ÀÊ`iÊÌÀ>˜Ã«œÀÌi𻠏ÊÌiÝ̜Ê`iʏ>ÊESALQÊÌ>“Lˆj˜Ê>«Õ˜Ì>Ê>Ê >ÊV>ˆ`>`Ê`iʏ>Ê>ˆ“i˜Ì>Vˆ˜Ê`iÊ}>˜>‡ `œÊ Vœ“œÊ Ài뜘Ã>LiÊ «œÀÊ >Ê V>˜Ìˆ`>`Ê `iÊ}>ÃʓiÌ>˜œÊi“ˆÌˆ`œ°Êº Ê«Àˆ“iÀÊ«>ÃœÊ «>À>Ê ÌÀ>Ì>ÀÊ `iÊ `ˆÃ“ˆ˜ÕˆÀÊ >Ê «>À̈Vˆ«>‡ Vˆ˜Ê`iʏ>Ê}>˜>`iÀ‰>Êi˜ÊiÊV>i˜Ì>“ˆi˜‡ ̜Ê}œL>ÊiÃÊiÊ>Փi˜ÌœÊ`iʏ>Ê«Àœ`ÕV̈‡ ۈ`>`Ê«œÀʓi`ˆœÊ`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊ`iʓiœÀÊ V>ˆ`>`°Ê*iÃiÊ>Ê>Փi˜ÌœÊ`iʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ‡ ˜iÃÊ `ˆ>Àˆ>Ã]Ê iÃÌ>Ê >VVˆ˜Ê `ˆÃ“ˆ˜ÕˆÀ‰>Ê iÊ ̈i“«œÊ`iÊۈ`>Ê`iʏœÃÊ>˜ˆ“>iÃÊÞ]ÊÃi}Ö˜Ê œÃÊ ˆ˜ÛiÃ̈}>`œÀiÃ]Ê «œ`À‰>Ê `ˆÃ“ˆ˜ÕˆÀÊ £ä¯Ê`iʏ>Êi“ˆÃˆ˜Ê`iʓiÌ>˜œÊ«œÀʎˆœÊ `iÊV>À˜iÊ«Àœ`ÕVˆ`>»° >ÊESALQÊÀiVœ“ˆi˜`>ʏ>Ê>`œ«Vˆ˜Ê`iÊ ÃˆÃÌi“>Ãʓ?Ãʈ˜Ìi˜ÃˆÛœÃÊ`iÊ«Àœ`ÕVVˆ˜\Ê “iœÀ>Ê `iÊ «>ÃÌÕÀ>ÃÊ iÊ ˆ“«>˜Ì>Vˆ˜Ê `iÊ ÈÃÌi“>Ê ÀœÌ>̈ۜÆÊ Ãi“ˆVœ˜w˜>“ˆi˜ÌœÊ ÞÊ Vœ˜w˜>“ˆi˜Ìœ]Ê ÃˆÃÌi“>ÃÊ >ÌiÀ˜>̈ۜÃÊ Vœ“œÊ>ʈ˜Ìi}À>Vˆ˜Ê>LÀ>˜â>‡}>˜>`iÀ‰>Ê ÞÊÈÃÌi“>ÃÊȏۈ«>Ã̜À>iÃÊ­<i˜]ÊÓä䙮° >Ê ˆ˜Ìi}À>Vˆ˜Ê >LÀ>˜â>‡}>˜>`iÀ‰>]Ê >Ê ÃÕÊ Ûiâ]Ê iÃÊ «ÀiVœ˜ˆâ>`>Ê Ì>“Lˆj˜Ê «œÀÊ >Ê LˆœÛiÊ­ÜVˆ>Vˆ˜Ê À>ȏiš>Ê`iʏ>Ãʘ‡ `ÕÃÌÀˆ>ÃÊ`iÊViˆÌiÃÊ6i}iÌ>iî°Ê*>À>Ê>Շ “i˜Ì>ÀÊ >Ê Ài˜Ì>Ê `iÊ «Àœ`ÕV̜ÀÊ ÀÕÀ>Ê ÃiÊ ÀiµÕˆiÀiʺ`iÃ>ÀÀœœÊ`iʓiV>˜ˆÃ“œÃʵÕiÊ iÛi˜Ê>ʏ>Ê`ˆÛiÀÈwV>Vˆ˜ÊÞÊ>ʏ>Ê>}Ài}>‡ Vˆ˜Ê`iÊÛ>œÀÊ>ʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊ}À>˜œÃ°Ê ÃÌœÊ ÃiÊ «Õi`iÊ œ}À>ÀÊ ÌÀ>˜ÃvœÀ“>˜`œÊ >Ê «Àœ`ÕV̜ÀÊ`iÊ}À>˜œÃʭ܍>ÊÞʓ>‰â®]ÊÜLÀiÊ Ìœ`œÊi˜ÊiÊ iÀÀ>`œ]Êi˜Ê«Àœ`ÕV̜ÀÊ`iÊV>À‡ ˜iÃÊ­>ۉVœ>ÃÊÞÊ«œÀVˆ˜>îʫ>À>ÊiÝ«œÀÌ>‡ Vˆ˜°Ê>Ê«œÃˆLˆˆ`>`Ê`iÊ>}Ài}>ÀÊÛ>œÀÊ>Ê >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê `iÊ }À>˜œÃÊ “i`ˆ>˜ÌiÊ >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê `iÊ V>À˜iÃÊ «>À>Ê >Ê iÝ«œÀÌ>‡ Vˆ˜ÊiÛ>À‰>Ê>Ê}i˜iÀ>ÀʏœÃÊÀiVÕÀÜÃʘiVi‡
2EFERENCIAS !BIOVE0RODU ÎO RESPONSÉVELNOAGRONEGØCIO DASOJA!BRILDE %MBRAPA5NICAMP h!QUECIMENTOGLOBAL EANOVAGEOGRAlADA PRODU ÎOAGRÓCOLANO "RASILv!GOSTODE $ISPONIBLEENWWW CLIMAEAGRICULTURAORGBR ,IMA -)NVENTÉRIO %STADUALDE%MISSÎODE 'ASESDE%FEITO%STUFA NO3ETOR!GROPECUÉRIO %MBRAPA-EDIO!MBIENTE #ETESB 3CHLESINGER 3,ENHA NOVAPARAAVELHA FORNALHAAFEBREDOS AGROCOMBUSTÓVEIS2IODE *ANEIRO&ASE 

&OTO*ERØNIMO0ALOMARES

:EN 3h0ECUÉRIADE CORTEBRASILEIRAIMPACTOS AMBIENTAISEEMISSÜESDE GASESEFEITOESTUFA'%% v 3ÎO0AULO#EPEA%3!,1 

Õ}>ÀÊ`iÊ}>˜>`œ°Ê-iÊ«Õi`iÊiëiÀ>ÀʵÕi]Ê `iʓ>˜Ìi˜iÀÃiʏ>ÃÊVœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ>VÌÕ>iÃ]Ê >Ê “>✘ˆ>Ê Ãi>Ê >Ê Ài}ˆ˜Ê «ÀiviÀˆ`>Ê «>À>ʏ>ÊiÝ«>˜Ãˆ˜Ê`iÊ}>˜>`œÊLœÛˆ˜œÊi˜Ê À>ȏ° Ê}œLˆiÀ˜œÊLÀ>ȏišœÊ̈i˜iÊ«ÀœÞiV̜ÃÊ >“LˆVˆœÃœÃÊ«>À>ʏ>Ê«>“>Ê>ViˆÌiÀ>°Ê-i‡ }֘Ê&OLHADE3ÎO0AULO]ʏ>Ê«Àˆ“iÀ>ÊiÌ>‡ «>Ê`iÊ«Àœ}À>“>Ê`iÊVՏ̈ۜÊ`iʏ>Ê«>“>Ê i˜Ê}À>˜ÊiÃV>>]ʵÕiÊÀiVˆLiÊ>…œÀ>ʏœÃÊ֏‡ ̈“œÃÊ Ài̜µÕiÃÊ `iÊ }œLˆiÀ˜œ]Ê `iLiÀ?Ê œVÕ«>ÀÊ՘Ê?Ài>ÊiµÕˆÛ>i˜ÌiÊ>ÊV>ÈÊÈiÌiÊ ÛiViÃʏ>ÊVˆÕ`>`Ê`iÊ-KœÊ*>ՏœÊVœ˜Ê«>˜‡ Ì>Vˆœ˜iÃÊi˜Ê>Ê“>✘ˆ>°x -i}֘Ê,iˆ˜…œ`Ê-Ìi«…>˜iÃ]ʓˆ˜ˆÃÌÀœÊ`iÊ }ÀˆVՏÌÕÀ>]ÊiÊ?Ài>Ê̜Ì>Ê«>˜i>`>Ê«>À>Ê >ÊiÝ«>˜Ãˆ˜Ê`iʏ>Ê«>“>Ê>ViˆÌiÀ>Êi˜Ê>Ê ÃiÛ>Ê >“>❘ˆV>Ê iÃÊ `ˆiâÊ ÛiViÃÊ “>ޜÀ\Ê iµÕˆÛ>iÊ>ÊÌ>“>šœÊ`iÊiÃÌ>`œÊ`iÊ*iÀ˜>‡ “LÕVœ°Ê-i}֘Êj]Ê£äʓˆœ˜iÃÊ`iʅiVÌ?‡ Ài>ÃÊ«œ`À?˜ÊÃiÀʜVÕ«>`>ÃÊ«œÀʏ>ʺ«Àˆ“>Ê …iÀ“>˜>Ê`iʏ>ÃÊ«>“?Vi>ÃÊ>“>❘ˆV>û°Ê

iVˆÀÊ º«Àˆ“>Ê …iÀ“>˜>»Ê iÃÊ «>ÀÌiÊ `iÊ >Ê iÃÌÀ>Ìi}ˆ>Ê «>À>Ê œ}À>ÀÊ iÊ V>“LˆœÊ i˜Ê iÊ

`ˆ}œÊœÀiÃÌ>Ê À>ȏišœÊµÕiÊ«iÀ“ˆÌˆÀ‰>Ê >ÊÀiVœ“«œÃˆVˆ˜Ê`iʏ>ÃÊ?Ài>ÃÊ`ivœÀiÃÌ>‡ `>ÃÊ`iʏ>Ê“>✘ˆ>ÊVœ˜ÊiëiVˆiÃÊiݝ̈‡ V>ÃÊ>ʏ>ÊÃiÛ>]ÊVœ“œÊiÃÊiÊV>ÜÊ`iʏ>Ê«>‡ “>Ê>ViˆÌiÀ>]ʜÀˆ}ˆ˜>Àˆ>Ê`iÊvÀˆV>° -iÊV>VՏ>ʵÕiÊiÊ?Ài>Ê«>˜Ì>`>ʅœÞÊiÃÊ `iÊÇäʓˆÊ…iVÌ?Ài>Ã]ÊǯÊ`iʏ>ʓiÌ>ʈ˜ˆ‡ Vˆ>Ê `iÊ }œLˆiÀ˜œ°Ê º œ˜Ê Õ˜Ê “ˆ˜Ê `iÊ …iVÌ?Ài>ÃÊ«œ`i“œÃÊ`i>ÀÊ`iʈ“«œÀÌ>ÀÊÞÊ }>À>˜Ìˆâ>“œÃʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊLˆœ`ˆj‡ ÃiÊ…>ÃÌ>ʏ>Êv>ÃiÊ`iÊ ‡xÊ­“iâV>Ê`iÊx¯Ê >Ê `ˆiÃi®°Ê ÃÌœÊ iÃÊ iVœ˜“ˆV>]Ê ÃœVˆ>Ê ÞÊ >“Lˆi˜Ì>“i˜ÌiÊ «Ìˆ“œ»]Ê >ÃiÛiÀ>Ê iÊ “ˆ˜ˆÃÌÀœ°Ê ÃÊiۈ`i˜ÌiʵÕiʏ>Ê`ivœÀiÃÌ>‡ Vˆ˜ÊiëiÀ>`>ÊÃiÀ‰>ÊÀi뜘Ã>LiÊ`iÊ՘>Ê

i“ˆÃˆ˜Ê`iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>‡ `iÀœÊ “ÕV…œÊ “>ޜÀÊ µÕiÊ >Ê Ài`ÕVVˆ˜Ê œLÌi˜ˆ`>ÊVœ˜Ê>ÊÃÕLÃ̈ÌÕVˆ˜Ê`iÊ`ˆjÃi° ˜Ê“>ÌiÀˆ>Ê`iʓœ˜œVՏ̈ۜÃÊ«>À>Ê«Àœ‡ `ÕVˆÀÊi˜iÀ}j̈VœÃ]ÊÃiÊ«ÀiÛjÊ՘Ê>Փi˜ÌœÊ Vœ˜Ãˆ`iÀ>LiÊ`iÊ?Ài>Ê«>˜Ì>`>ÊVœ˜ÊiՇ V>ˆ«ÌœÃ]Ê ÞÊ ˜œÊ ݏœÊ «>À>Ê iÝ«>˜`ˆÀÊ >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê `iÊ «>«iÊ ÞÊ ViÕœÃ>°Ê œÃÊ «>˜iÃÊ`iʏ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ÊÈ`iÀÖÀ}ˆV>ʈ˜VÕ‡ Þi˜Ê՘ÊvÕiÀÌiÊ>Փi˜ÌœÊ`iʏ>Ê«>˜Ì>Vˆ˜Ê Vœ˜Ê iÊ œLiÌœÊ `iÊ >L>ÃÌiViÀÊ ÃÕÃÊ …œÀ˜œÃÊ Vœ˜ÊV>ÀL˜ÊÛi}iÌ>ÊœLÌi˜ˆ`œÊiÝVÕÈÛ>‡ “i˜ÌiÊ>Ê«>À̈ÀÊ`iÊiÕV>ˆ«ÌœÃ° Ê ÃiVÀiÌ>ÀˆœÊ iiVÕÌˆÛœÊ `iÊ “ˆ˜ˆÃÌiÀˆœÊ `iʏ>Ê}ÀˆVՏÌÕÀ>]Ê-ˆ>ÃÊ À>ȏiˆÀœÊVœ˜Ãˆ‡ `iÀ>\Ê ºÌi˜i“œÃÊ iÊ Vˆ“>]Ê iÊ ÃÕiœÊ ÞÊ >ÃÊ Vœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ«>À>Ê>L>ÃÌiViÀÊ̜`œÊiÊ“iÀ‡ V>`œ]Ê «Àˆ˜Vˆ«>“i˜ÌiÊ iÊ È`iÀÖÀ}ˆVœ°Ê -ˆÊ ˜œÃÊ«ÀiœVÕ«>“œÃÊ«œÀÊÕÃ>Àʏ>ÃÊ?Ài>ÃÊ`i‡ }À>`>`>Ã]Ê ÃœLÀiÊ Ìœ`œÊ >ÃÊ `iÊ «>Ã̈â>]Ê «>À>Ê iÊ VÕÌˆÛœÊ `iÊ LœÃµÕiÃ]Ê Ìi˜`Ài“œÃÊ ˆ˜}ÀiÜÃÊ «>À>Ê iÊ «Àœ`ÕV̜ÀÊ ÞÊ >L>ÃÌiVˆ‡ “ˆi˜ÌœÊ «>À>Ê iÊ “iÀV>`œÊ È˜Ê >LÀˆÀÊ ˜Õi‡ Û>ÃÊ?Ài>û°Ê/œ`œÃÊiÃ̜ÃÊ«ÀœÞiV̜ÃÊ«Àœ‡ “iÌi˜Ê`iÃ>ÀÀœ>ÀÃiÊi˜Ê?Ài>ÃÊ`iÊ>˜Ìˆ}՜ÃÊ «>Ã̈â>iÃÊ `i}À>`>`œÃ°Ê ˜Ê >ÃÊ ˜i}œVˆ>‡ Vˆœ˜iÃÊ Vœ“iÀVˆ>iÃÊ ˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>iÃ]Ê iÊ }œLˆiÀ˜œÊ…>Ê«ÀˆÛˆi}ˆ>`œÊ>Êiˆ“ˆ˜>Vˆ˜Ê `iʏ>ÃÊL>ÀÀiÀ>ÃÊiÝÌiÀ˜>ÃÊ>ʏœÃÊ«Àœ`ÕV̜ÃÊ `iʏ>Ê>V̈ۈ`>`Ê>}Àœ«iVÕ>Àˆ>]ÊÜLÀiÊ̜`œÊ V>À˜iÃÊ ÞÊ >}ÀœVœ“LÕÃ̈LiÃ]Ê «>À>Ê >Շ “i˜Ì>ÀÊ >Ö˜Ê “?ÃÊ ÃÕÃÊ iÝ«œÀÌ>Vˆœ˜iÃ°Ê -ˆÊ ̜`œÊ ÃÕVi`iÊ Vœ“œÊ `iÃi>Ê iÊ }œLˆiÀ˜œÊ LÀ>ȏišœ]ʏ>Ê}>˜>`iÀ‰>ÊÞʏœÃʓœ˜œVՏ̈‡ ۜÃÊ Ãi}ՈÀ?˜Ê VÀiVˆi˜`œÊ Þ]Ê Vœ˜Ê iœÃ]Ê >Ê iÝÌi˜Ãˆ˜Ê `iÊ ?Ài>ÃÊ `i}À>`>`>Ã°Ê 9Ê >Ã‰Ê ­…>ÞʵÕiÊÀiVœ˜œViÀ®Ê“ÕÞÊ«Àœ˜ÌœÊ˜œÊv>‡ Ì>À?˜Ê?Ài>ÃÊ`i}À>`>`>ðÊl 6ERSIØNCASTELLANADE !LEJANDRO2EYES!LBERTO6ILLARREAL


%NERGÓA ALIMENTACIØN YGASESCONEFECTO DEINVERNADERO 7ILLIAM!USTEN"RADBURY,AVANDOZANAHORIA&OTO*ERØNIMO0ALOMARES

˜ˆÛiÊ“Õ˜`ˆ>]ʏ>ÊÌ>Ã>Ê`iÊVœ˜ÃՇ “œÊ `iÊ i˜iÀ}‰>Ê ÃiÊ V>VՏ>Ê i˜Ê £xÊ ÌiÀ>Û>̈œÃÊ­TW®]ʜʣxÊÌiÀ>ÕˆœÃÊ­TJ®Ê`iÊ i˜iÀ}‰>Ê V>`>Ê Ãi}՘`œÊ ­£Ê /rÊ £ääääääääääää®°£Ê -ˆÊ ՘>Ê Lœ“Lˆ>Ê ijVÌÀˆV>ÊVœ˜Ûi˜Vˆœ˜>ÊVœ˜ÃՓiÊÈäÊ7]Ê iÃ̜ÊiÃÊiÊiµÕˆÛ>i˜ÌiÊ`iÊÎÇÊLœ“Lˆ>ÃÊ i˜Vi˜`ˆ`>ÃÊ«iÀ“>˜i˜Ìi“i˜ÌiÊ«œÀÊV>`>Ê «iÀܘ>Êi˜ÊiÊ“Õ˜`œ°Ê?ÃÊ`iÊ՘ÊVÕ>ÀÌœÊ `iÊiÃÌiÊVœ˜ÃՓœÊÃiÊ«ˆiÀ`iÊi˜Ê>Ê}i˜iÀ>‡ Vˆ˜ÊÞÊiÊÌÀ>˜Ã«œÀÌiÊ`iʏ>Êi˜iÀ}‰>°Ê

iÀV>Ê`iÊnȯÊ`iÊ̜`>ÊiÃÌ>Êi˜iÀ}‰>ÊiÃÊ «Àœ`ÕVˆ`>ʓi`ˆ>˜ÌiÊVœ“LÕÃ̈LiÃÊvÃˆ‡ iÃÊ­«iÌÀiœ]Ê}>ÃÊÞÊV>ÀL˜®°Ê ÊÕÜÊ`iÊ iÃ̜ÃÊVœ“LÕÃ̈LiÃÊÃiʅ>ʈ˜VÀi“i˜Ì>`œÊ V>ÈÊȘÊvÀi˜œÊ`iÃ`iʏ>ÃÊ«Àˆ“iÀ>ÃÊ«iÀvœ‡ À>Vˆœ˜iÃÊ«iÌÀœ‰viÀ>ÃÊ>ʓi`ˆ>`œÃÊ`iÊȇ }œÊXIX°Ê ÃÌiÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊVœ˜ÌÀ>ÃÌ>ÊVœ˜Ê iÊ `iÃVi˜ÃœÊ «Àœ`ÕVˆ`œÊ i˜Ê iÊ `iÃVÕLÀˆ‡ “ˆi˜ÌœÊ`iÊÞ>Vˆ“ˆi˜ÌœÃÊ`iÃ`iÊw˜>iÃÊ`iÊ œÃÊ Çä°Ê œÃÊ Vœ“LÕÃ̈LiÃÊ vÃˆiÃÊ Ãœ˜Ê ՘>ÊvÕi˜Ìiʏˆ“ˆÌ>`>Ê`iÊi˜iÀ}‰>]ÊiÝ«œ‡ Ì>`>Ê i˜Ê >ÃÊ ÖÌˆ“>ÃÊ `jV>`>ÃÊ `iÊ “œ`œÊ iÝ«œ˜i˜Vˆ>]ʏœÊµÕiÊ>ViiÀ>ÊÃÕʈ˜iۈÌ>‡ LiÊ>}œÌ>“ˆi˜Ìœ° ÊÈÃÌi“>Ê«Ài`œ“ˆ˜>˜ÌiÊ`iÊ>ˆ“i˜Ì>‡ Vˆ˜Ê `i«i˜`iÊ >Ì>“i˜ÌiÊ `iÊ Vœ˜ÃՓœÊ `iÊ i˜iÀ}‰>°Ê >Ê i˜iÀ}‰>Ê Vœ˜ÃՓˆ`>Ê «œÀÊ >Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Êi˜ÊÉÊÃiÊiÃ̈“>Êi˜ÊݏœÊÕ˜Ê {¯Ê `iÊ Vœ˜ÃՓœÊ “Õ˜`ˆ>Ê `iÊ i˜iÀ}‰>Ê «iÀœ]ÊÃi}֘ÊiÊ*>˜iÊ˜ÌiÀ}ÕLiÀ˜>“i˜‡ Ì>Ê `iÊ >“LˆœÊ ˆ“?̈Vœ]Ê Vœ˜ÌÀˆLÕÞiÊ `ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊ>Ê՘ʣ£¯Ê`iÊ̜Ì>Ê`iÊ}>‡ ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊi“ˆÌˆ`œÃ]Ê œÊÈ°£ÊÌÊ`iÊ`ˆÝˆ`œÊ`iÊV>ÀLœ˜œÊiµÕˆÛ>‡ i˜ÌiÎ]{°Ê >ÉÊ̜`>Ãʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊܘÊi˜Ê vœÀ“>Ê `iÊ “jÌ>˜œÊ ­Î°ÎÊ Ì®Ê ÞÊ Ýˆ`œÊ `iÊ ˜ˆÌÀ}i˜œÊ­Ó°nÊÌ®°Ê1˜œÃÊ`œÃÊÌiÀVˆœÃÊ`iÊ >ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ }œL>iÃÊ `iÊ “jÌ>˜œÊ ÞÊ >Ê “>ޜÀ‰>Ê `iÊ >ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ `iÊ Ýˆ`œÊ `iÊ ˜ˆÌÀ}i˜œÊ«ÀœÛˆi˜i˜Ê`iʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>°xÊ -ˆ˜Ê i“L>À}œ]Ê VÕ>˜`œÊ ÃiÊ Vœ˜Ìi“«>Ê Ìœ`œÊiÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆœ]ʅ>ÞʵÕiÊÌi‡ ˜iÀÊi˜ÊVÕi˜Ì>Ê՘ÊVœ˜ÃՓœÊ“ÕV…œÊ“?ÃÊ


&OTO*ERØNIMO0ALOMARES#ONSUMOYRECURSOS ENERGÏTICOSANIVELMUNDIAL )NTERNATIONAL%NERGY/UTLOOK DEL$EPARTAMENTODE %NERGÓADELOS%STADOS5NIDAS HTTPESWIKIPEDIAORG WIKI#ONSUMO?Y?RECURSOS? ENERG#!TICOS?A?NIVEL? MUNDIAL !NATOMYOFANOILDISCOVERY $AVID#OHEN0UBLICADO EN!30/ 53!%NERGY"ULLETIN h/RGANIC!GRICULTUREAND ,OCALIZED&OOD%NERGY 3YSTEMSFOR-ITIGATING#LIMATE #HANGE(OWTHEWORLDCAN BEFOODANDENERGYSECURE WITHOUTFOSSILFUELSv-AE 7AN(O )NSTITUTEOF3CIENCE IN3OCIETY WWWI SISORGUK 0ONENCIADEL4ALLER CONFERENCIA DE!SIADEL%STEYEL3URESTE SOBRELA!GRICULTURA3OSTENIBLE 3EGURIDAD!LIMENTARIAY #AMBIO#LIMÉTICO ,AS&ILIPINAS OCTUBREDE h-ITIGATING#LIMATE#HANGE THROUGH/RGANIC!GRICULTURE AND,OCALIZED&OOD3YSTEMSv -AE 7AN(OY,IM,I#HING )NSTITUTEOF3CIENCEIN3OCIETY ENERODE WWWI SISORGUK

>ÌœÊ `iÊ i˜iÀ}‰>°Ê iÃ`iÊ >Ê «Ài«>À>Vˆ˜Ê `iÊ >Ê ÌˆiÀÀ>Ê «>À>Ê >Ê Ãˆi“LÀ>Ê …>ÃÌ>Ê >Ê Ûi˜Ì>Ê `iÊ œÃÊ «Àœ`ÕV̜ÃÊ «ÀœViÃ>`œÃÊi˜Ê>ÃÊ̈i˜`>ÃÊÞÊ “iÀV>`œÃ]Ê …>ÞÊ Õ˜>Ê “Տ̈‡ ÌÕ`Ê `iÊ «ÀœViÜÃÊ µÕiÊ Vœ“‡ «œ˜i˜Ê iÊ ÈÃÌi“>Ê `iÊ >ˆ‡ “i˜Ì>Vˆ˜Ê i˜Ê iÊ “Õ˜`œÊ ÞÊ µÕiÊ ÀiµÕˆiÀi˜Ê `iÊ i˜iÀ}‰>Ê «>À>Êv՘Vˆœ˜>À\ÊVՏ̈ۜÊ`iÊ œÃÊ>ˆ“i˜ÌœÃ]Ê>“>Vi˜>i]Ê ÌÀ>˜Ã«œÀÌi]Ê «ÀœViÃ>“ˆi˜‡ ̜]Ê ÌÀ>˜ÃvœÀ“>Vˆ˜Ê ÞÊ i“‡ L>>i]Ê `ˆÃÌÀˆLÕVˆ˜]Ê Ûi˜Ì>Ê ÞÊ ÌÀ>Ì>“ˆi˜ÌœÊ `iÊ œÃÊ `iÇ «iÀ`ˆVˆœÃ° >Êv>LÀˆV>Vˆ˜Ê`iʏ>ʓ>‡ ޜÀ‰>Ê`iʏœÃʈ˜ÃՓœÃÊ>}À‰‡ Vœ>ÃÊ­viÀ̈ˆâ>˜ÌiÃ]Ê«iÃ̈Vˆ‡ `>Ã]Ê …iÀLˆVˆ`>Ã]Ê v?À“>VœÃ®Ê ÃiÊ …>ViÊ «ÀœViÃ>˜`œÊ Vœ“‡ LÕÃ̈LiÃÊvÃˆiÃÊVœ“œÊ“>‡ ÌiÀˆ>Ê«Àˆ“>Ê­iÊ}>Ãʘ>ÌÕÀ>Ê «>À>Ê «Àœ`ÕVˆÀÊ viÀ̈ˆâ>˜ÌiÊ `iʘˆÌÀ}i˜œÊÞÊiÊ«iÌÀiœÊ «>À>Ê «Àœ`ÕVˆÀÊ «iÃ̈Vˆ`>î°Ê Ê«>À̈ÀÊ`iʏ>Ê`i˜œ“ˆ˜>`>Ê ,iۜÕVˆ˜Ê 6iÀ`iÊ i˜Ê œÃÊ >šœÃÊÃiÃi˜Ì>]ÊiÊÕÜÊ`iʏœÃÊ >}ÀœµÕ‰“ˆVœÃÊÞÊiÊ>}Õ>Ê«>À>ÊÀˆi}œÊ>Շ “i˜ÌÊÌÀi“i˜`>“i˜Ìi° ˜ÌÀiÊ£™ÈäÊÞÊÓääx]Ê«iÀˆœ`œÊi˜ÊiÊµÕiÊ >Ê «œL>Vˆ˜Ê “Õ˜`ˆ>Ê ÃiÊ `Õ«ˆV]Ê iÊ ÕÜʓ՘`ˆ>Ê`iÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÊ`iʘˆÌÀ}i‡ ˜œÊ>Փi˜ÌÊ“?ÃÊ`iÊnÊÛiViðÊ-iÊV>VՏ>Ê µÕiʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊ`ˆV…œÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÊ Vœ˜ÃՓiÊ՘ÊÓ¯Ê`iÊVœ˜ÃՓœÊ“Õ˜`ˆ>Ê `iÊ i˜iÀ}‰>°ÎÊ ?ÃÊ `iÊ >Ê “ˆÌ>`Ê `iÊ iÃÌ>Ê «Àœ`ÕVVˆ˜ÊÃiʏiÊ>«ˆV>Ê>Ê՘Ê܏œÊVՏ̈‡ ۜ\ÊiÊ“>‰â°Ê ˜ÊEUA]ʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Êˆ˜‡ `ÕÃÌÀˆ>Ê`iÊ՘ʵՈ˜Ì>Ê­£ääʏˆLÀ>îÊ`iÊ “>‰âÊVœ˜ÃՓiÊViÀV>Ê`iʓi`ˆœÊ}>˜Ê`iÊ «iÌÀiœ°Ç ÃÌiÊ}À>˜ÊVœ˜ÃՓœÊ`iÊi˜iÀ}‰>Ê«œÀÊiÊ ÈÃÌi“>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê`iÊ>ˆ“i˜Ì>Vˆ˜]Ê`i‡ «i˜`ˆi˜ÌiÊi˜Ê}À>`œÊÃՓœÊ`iÊVœ“LÕÃ̈‡ LiÃÊvÃˆiÃ]ÊiÃÊÀi뜘Ã>LiÊ`iÊ՘>ÊV>˜‡ ̈`>`Ê i˜œÀ“iÊ `iÊ }>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœ°Ê-iÊV>VՏ>ʵÕiÊ՘>ÊÌiÀViÀ>Ê «>ÀÌiÊ`iʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ}œL>iÃÊ`iÊjÃ̜ÃÊ ÃiÊ«Õi`iÊ>ÌÀˆLՈÀÊ>ÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ }œL>Ê ­ÛiÀÊ >Ê />L>]Ê «?}ˆ˜>Ê £Ç®Î°Ê -ˆ˜Ê i“L>À}œ]Ê i݈ÃÌi˜Ê “ÕV…>ÃÊ `ˆviÀi˜ÌiÃÊ

vœÀ“>ÃÊ`iÊ>ˆ“i˜Ì>ÀÃiʵÕiÊ̈i˜i˜Ê`ˆÃ‡ ̈˜ÌœÃÊVœ˜ÃՓœÃÊ`iÊi˜iÀ}‰>ÊÞÊ«œÀÊÌ>˜‡ ÌœÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ `iÊ }>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœ°Ê>ÃÊvœÀ“>Ãʓ?ÃÊL?ÈV>ÃÊÞÊ ÌÀ>`ˆVˆœ˜>iÃÊ `iÊ «Àœ`ÕVVˆ˜Ê `iÊ >ˆ‡ “i˜ÌœÃÊVœ“œÊ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê`iÊ`ië>‡ â>“ˆi˜ÌœÊÞʏ>ÊV>â>ÊÞÊÀiVœiVVˆ˜]ÊVœ˜‡ ÃՓi˜Ê “ÕV…œÊ “i˜œÃÊ i˜iÀ}‰>Ê µÕiÊ >Ê µÕiÊÃiʜL̈i˜i°ÊœÃʓj̜`œÃʓ?Ãʓœ‡ `iÀ˜œÃÊVœ“œÊiÊÛ>V՘œÊˆ˜Ìi˜ÃˆÛœÊÞʏ>Ê «iÃV>Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê Ü˜Ê “ÕÞÊ ˆ˜iwVˆi˜ÌiÃÊ i˜Ê ÃÕÊ Vœ˜ÃՓœÊ `iÊ i˜iÀ}‰>]Ê ÞÊ >Ê ÛiViÃÊ Vœ˜ÃՓi˜Ê …>ÃÌ>Ê £xÊ >Ê ÓäÊ ÛiViÃÊ “?ÃÊ i˜iÀ}‰>ʵÕiʏœÊµÕiÊÃiÊVœ˜Ãˆ}ÕiÊi˜ÊvœÀ‡ “>Ê`iÊ>ˆ“i˜Ìœ°Ê ÊVœ˜ÃՓœÊ`iÊi˜iÀ}‰>Ê`iÊÈÃÌi“>Ê>ˆ‡ “i˜Ì>ÀˆœÊ `iÊ «>‰ÃÊ “?ÃÊ ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆâ>`œÊ `iÊ«>˜iÌ>]Ê ÃÌ>`œÃÊ1˜ˆ`œÃ]ʅ>Ê>Փi˜‡ Ì>`œÊi˜œÀ“i“i˜ÌiÊi˜ÊœÃÊ֏̈“œÃÊ£ääÊ >šœÃÊ `iÃ`iÊ “i˜œÃÊ `iÊ Õ˜>Ê V>œÀ‰>Ê «œÀÊ V>`>ÊV>œÀ‰>Ê`iÊ>ˆ“i˜ÌœÊœLÌi˜ˆ`>]ʅ>Ç Ì>ʓ?ÃÊ`iÊ£äÊV>œÀ‰>ÃʅœÞ°Ê ˜Ê>ÃÊ֏̈“>ÃÊ`jV>`>Ã]ÊVœ“œÊÀiëÕiÇ Ì>Ê>ÌiÀ˜>̈Û>Ê>ʏ>Ê}À>˜Êˆ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆâ>Vˆ˜Ê `iʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜ÊÞÊ`ˆÃÌÀˆLÕVˆ˜Ê`iÊ>ˆ‡ “i˜ÌœÃÊ>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊ“Õ˜`œ]ʅ>ÊÃÕÀ}ˆ`œÊ Õ˜Ê ˆ“«œÀÌ>˜ÌiÊ “œÛˆ“ˆi˜ÌœÊ `iÊ >}ÀˆVՏ‡ ̜ÀiÃÊÞÊiVœœ}ˆÃÌ>ÃÊi˜Ê«ÀœÊ`iʏ>Ê«Àœ`ÕV‡ Vˆ˜Ê`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊ`iÊvœÀ“>ÊiVœ}ˆV>ÊÞÊ >Ê`ˆÃÌÀˆLÕVˆ˜Ê`iʏœÃʓˆÃ“œÃÊi˜ÊL>ÃiÊ>Ê “iÀV>`œÃÊ œV>iÃ]Ê Ûˆ˜VՏ>˜`œÊ œÃÊ «Àœ‡ `ÕV̜ÀiÃÊVœ˜ÊœÃÊVœ˜ÃՓˆ`œÀiÃ°Ê Ê ˆ˜ˆVˆ>ÀÊ iÊ È}œÊ XXI]Ê Vœ˜Ê >ÃÊ VÀˆÃˆÃÊ i˜iÀ}j̈V>ÊÞÊ>“Lˆi˜Ì>ÊV>`>Ê`‰>ʓ?ÃÊÞÊ “?ÃÊiۈ`i˜ÌiÃ]ÊÃiʅ>˜Ê«ÕLˆV>`œÊœÃÊÀi‡ ÃՏÌ>`œÃÊ`iÊÛ>ÀˆœÃÊiÃÌÕ`ˆœÃʈ“«œÀÌ>˜ÌiÃÊ µÕiÊ«ÀÕiL>˜Ê>ÊiwVˆi˜Vˆ>Ê`iʏ>Ê>}ÀˆVՏ‡ ÌÕÀ>ÊiVœ}ˆV>Êi˜ÊVÕ>˜ÌœÊ>ÊÃÕÊVœ˜ÃՓœÊ `iÊi˜iÀ}‰>°Ê ˜ÊÓääÓ]ÊÃiÊ`ˆiÀœ˜Ê>ÊVœ˜œViÀʏœÃÊÀi‡ ÃՏÌ>`œÃÊ `iÊ %NSAYO $/+ Ê Õ˜Ê iÃÌÕ`ˆœÊ µÕiÊVœ“«>À>L>ʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê Vœ˜Ê >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê Vœ˜Ûi˜Vˆœ˜>Ê `iÃ`iÊ …>V‰>ÊÓ{Ê>šœÃ°Ê2˜ˆVœÊi˜ÊiÊ“Õ˜`œÊ`iÊÃÕÊ ‰˜`œi]Ê`iÊ՘>Ê`ÕÀ>Vˆ˜ÊÌ>˜Ê>À}>]ÊÃÕÃÊ iÃÌ>`‰Ã̈V>ÃʓÕiÃÌÀ>˜ÊµÕiʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê œÀ}?˜ˆV>ÊiÃʺ“?ÃÊ>“ˆ}>LiÊVœ˜ÊiÊ>“‡ Lˆi˜Ìi]ʓ?ÃÊiwV>âÊÞÊÃÕÃÌi˜Ì>Li»]ʓˆi˜‡ ÌÀ>ÃʵÕiʓ>˜Ìˆi˜iʓ?ÃÊ>Ì>ʏ>ÊviÀ̈ˆ`>`Ê i˜ÊiÊÃÕiœ°™Ê Ê ˆ˜vœÀ“iÊ !GRICULTURA ORGÉNICA AM BIENTEYSEGURIDADALIMENTARIADELAS.A CIONES5NIDAS Ê«ÕLˆV>`œÊi˜ÊÓääÎ]ÊÌ>“‡ Lˆj˜ÊVœ˜ÃÌ>̝ʵÕiʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê


`>ʓiœÀiÃÊÀiÃՏÌ>`œÃʵÕiʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê Vœ˜Ûi˜Vˆœ˜>Ê«œÀʅiVÌ?Ài>]ÊVœ˜ÊÀiëiVÌœÊ >ÊVœ˜ÃՓœÊ`ˆÀiV̜Ê`iÊi˜iÀ}‰>Ê­Vœ“LÕÇ ̈LiÊÞÊ>ViˆÌi®ÊÞÊ>ÊVœ˜ÃՓœÊˆ˜`ˆÀiV̜Ê`iÊ i˜iÀ}‰>Ê­viÀ̈ˆâ>˜ÌiÃÊȘÌj̈VœÃÊÞÊ«iÃ̈Vˆ‡ `>î°£äÊ "ÌÀœÊ ˆ˜vœÀ“iÊ `iÊ >Vˆœ˜iÃÊ 1˜ˆ‡ `>Ã]Ê !GRICULTURA ORGÉNICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIAEN­FRICA Ê«ÕLˆV>`œÊiÊ>šœÊ «>Ã>`œ]ÊVœ˜wÀ“ÊµÕiʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʜÀ‡ }?˜ˆV>ÊVœ˜ÃՓiʓi˜œÃÊi˜iÀ}‰>°Ê-iʅ>Ê µÕiÊ ™Î¯Ê `iÊ œÃÊ V>ÜÃÊ ˆ˜ÛiÃ̈}>`œÃÊ Ài‡ «œÀÌ>Àœ˜ÊLi˜iwVˆœÃÊi˜ÊviÀ̈ˆ`>`Ê`iÊÃÕi‡ œ]ÊÃՓˆ˜ˆÃÌÀœÊ`iÊ>}Õ>]ÊVœ˜ÌÀœÊ`iʈ˜Õ˜‡ `>Vˆœ˜iÃÊÞÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`°££Ê ˆi˜ÌÀ>ÃÊ µÕiÊ >ÃÊ ˆ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜iÃÊ ˆ˜ÌiÀ‡ ˜>Vˆœ˜>iÃÊ ÃiÊ ˆ“ˆÌ>˜Ê >Ê ÀiviÀˆÀÃiÊ >Ê >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>ʜÀ}?˜ˆV>]ʓÕV…>ÃʜÀ}>˜ˆâ>‡ Vˆœ˜iÃÊÜVˆ>iÃÊÞÊiVœœ}ˆÃÌ>Ãʅ>L>˜Ê`iÊ >}ÀœiVœœ}‰>°Ê >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê œÀ}?˜ˆV>]Ê `iÃ`iÊ µÕiÊ ˜>ViÊ iÊ ÌjÀ“ˆ˜œ]Ê …>Ê ÃÕvÀˆ`œÊ ՘ÊV>“LˆœÊi˜ÊÃÕÊÈ}˜ˆwV>`œ°Ê>ÃÊ>}Àœˆ˜‡ `ÕÃÌÀˆ>ÃÊ «ÀiÌi˜`i˜Ê Vœ“iÀVˆ>ˆâ>ÀÊ «Àœ‡ `ÕV̜ÃʜÀ}?˜ˆVœÃÊ«œÀµÕiÊܘʓ?ÃÊ>“ˆ‡ }>LiÃÊ>Ê>“Lˆi˜Ìi]ÊVÕ>˜`œÊi˜ÊÀi>ˆ`>`Ê ÃiÊṎˆâ>˜Ê>ÃʓˆÃ“>ÃÊÌjV˜ˆV>ÃÊ`iÊVՏ̈‡ ÛœÊ ­“œ˜œVÕÌˆÛœÃ®Ê >՘µÕi]Ê i˜Ê ÛiâÊ `iÊ ÕÃ>ÀÊ ˆ˜ÃՓœÃÊ µÕ‰“ˆVœÃ]Ê ÕÃi˜Ê ˆ˜ÃՓœÃÊ …iV…œÃÊ>ÊL>ÃiÊ`iʓ>ÌiÀˆ>iÃʘœÊVœ˜Ãˆ`i‡ À>`œÃÊ Vœ“œÊ µÕ‰“ˆVœÃ°Ê *Õi`iÊ ÀiÃՏÌ>ÀÊ i˜Ê՘ʫÀœ`ÕV̜ʓ?ÃÊÃ>Õ`>LiÊ«>À>ÊiÊ Vœ˜ÃՓœÊ…Õ“>˜œ]Ê«iÀœÊÃÕʓiœÀ>Êi˜ÊiÊ ˆ“«>VÌœÊ ÃœLÀiÊ iÊ >“Lˆi˜ÌiÊ iÃÊ VÕiÃ̈œ‡ ˜>Li°Ê-ˆ˜Ê>ʈ“«i“i˜Ì>Vˆ˜Ê`iÊ«À?V̈‡ V>ÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊVœ“œÊ>ÊÀœÌ>Vˆ˜ÊÞÊ>ÜVˆ>‡ Vˆ˜Ê `iÊ VՏ̈ۜÃ]Ê iÊ ÀiVˆV>iÊ `iÊ œÃÊ `iëiÀ`ˆVˆœÃÊi˜Ê>ÊvœÀ“>Ê`iÊ>Lœ˜œÊœÀ‡ }?˜ˆVœ]Ê ÞÊ >Ê «ÀœÌiVVˆ˜Ê `iÊ ÃÕiœ]Ê œÃÊ «ÀœLi“>ÃÊ`iʏ>ÊiÀœÃˆ˜Ê«œÀʏ>ʏÕۈ>ʜÊ

&OTO*ERØNIMO0ALOMARES

«œÀÊiÊۈi˜Ìœ]ʏ>Ê«jÀ`ˆ`>Êi˜Ê>ÊviÀ̈ˆ`>`Ê `iÊÃÕiœ]ÊÞʏ>Ê>Ì>Ê`i«i˜`i˜Vˆ>Êi˜ÊœÃÊ ˆ˜ÃՓœÃÊiÝÌiÀ˜œÃÊÞÊiÊVœ˜ÃՓœÊ`iÊi˜iÀ‡ }‰>]ʘœÊÃiÊ܏ÕVˆœ˜>˜° >Ê >}ÀœiVœœ}‰>Ê Ìˆi˜iÊ œÌÀœÊ i˜vœµÕiÊ L>Ã>`œÊ i˜Ê iÊ VՈ`>`œÊ `iÊ ÃÕiœ°Ê *>À>Ê µÕiʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊÃi>Êi˜ÊÛiÀ`>`Ê>“ˆ}>‡ LiÊ Vœ˜Ê iÊ >“Lˆi˜ÌiÊ ÞÊ ÃÕÃÌi˜Ì>Li]Ê ˜œÊ «Õi`iÊ«iÀ“ˆÌˆÀʵÕiÊiÊÃÕiœÊÃiÊ`i}À>`i°Ê Ã̜ÊݏœÊÃiʏœ}À>ÊVœ˜Ê>ÃÊ«À?V̈V>ÃÊ>˜‡ ÌiÃʓi˜Vˆœ˜>`>Ã]Ê̜`œÊVœ˜ÊiÊ«Àœ«ÃˆÌœÊ `iÊÀiVˆV>ÀʏœÃʘÕÌÀˆi˜ÌiÃ]ÊÞÊ«œÀÊÌ>˜ÌœÊ>Ê i˜iÀ}‰>]Ê`i˜ÌÀœÊ`iʏ>Êw˜V>ʜÊ✘>°Ê1˜Ê ÃÕiœÊLˆi˜ÊVՈ`>`œÊ>VÌÖ>ÊVœ“œÊ՘ʺÃi‡ VÕiÃÌÀ>`œÀÊ `iÊ V>ÀLœ˜œ»Ê p>LÜÀLiÊ `ˆÝˆ`œÊ`iÊV>ÀLœ˜œÊÞʓˆÌˆ}>ÊiÊV>“LˆœÊ Vˆ“?̈Vœ° 1˜Ê“ˆÌœÊiÃʵÕiʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊiVœ}ˆ‡ V>ÊiÃÊ>˜ÌˆVÕ>`>ÊÞʵÕiÊÀˆ˜`iÊ«œVœÊ«œÀ‡ µÕiÊ ˜œÊ >«ÀœÛiV…>Ê >ÃÊ Ûi˜Ì>>ÃÊ `iÊ >Ê ÌiV˜œœ}‰>Ê “œ`iÀ˜>ÆÊ ÌiœÀ‰>Ê `iÃ>VÀi`ˆ‡ Ì>`>Ê «œÀÊ Û>ÀˆœÃÊ iÃÌÕ`ˆœÃÊ ˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>‡ iÃÊ«ÕLˆV>`œÃÊi˜ÊœÃÊ֏̈“œÃÊ>šœÃ° ˜ÊÓääÈ]Ê՘ÊiÃÌÕ`ˆœÊˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê`iÊ “iœÀ>ÃÊ`iÊ«À?V̈V>ÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊ­Vœ“œÊ>Ê ÀœÌ>Vˆ˜Ê`iÊVՏ̈ۜÃÊÞʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʜÀ‡ }?˜ˆV>®Ê…>ÊµÕiÊiÊ>Փi˜ÌœÊ«Àœ“i`ˆœÊ `iʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜ÊiÀ>Ê`iÊ՘ÊǙ¯°£ÓÊ ˜Ê Óään]ÊÃiÊ«ÕLˆV>Àœ˜ÊœÃÊÀiÃՏÌ>`œÃÊ`iÊ iÃÌÕ`ˆœÊ “?ÃÊ }À>˜`iÊ `iÊ “Õ˜`œÊ µÕiÊ Vœ“«>À>L>ÊiÊÕÜÊ`iÊVœ“«œÃÌ>Ê­>Lœ˜œÊ œÀ}?˜ˆVœ®Ê Vœ˜Ê iÊ viÀ̈ˆâ>˜ÌiÊ µÕ‰“ˆVœÊ `ÕÀ>˜ÌiÊ՘ʫiÀˆœ`œÊ`iÊÇÊ>šœÃ°Ê ÊiÃÌՇ `ˆœÊVœ˜VÕޝʵÕiÊiÊÕÜÊ`iʏ>ÊVœ“«œÃÌ>Ê ˆ˜VÀi“i˜ÌÊ >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê i˜Ê Õ˜Ê £ää‡ Óää¯ÊÞÊÜLÀi«>ÝÊiÊˆ˜VÀi“i˜ÌœÊ«œÀÊiÊ ÕÜÊ`iʏœÃÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÃʵՉ“ˆVœÃÊi˜ÊÕ˜Ê Î䯰£ÎÊ ˆ˜>“i˜Ìi]Ê iÊ iÃÌÕ`ˆœÊ `iÊ >ÃÊ

h4HE2OLEOF/RGANIC !GRICULTUREIN-ITIGATING #LIMATE#HANGEˆASCOPING STUDYv*OHANNES+OTSCHIY+ARL -àLLER3ËMANN )NTERNATIONAL &EDERATIONOF/RGANIC !GRICULTURE-OVEMENTS MAYO DE h!GRICULTURAL3USTAINABILITY AND)NTENSIVE0RODUCTION 0RACTICESv$AVID4ILMAN +ENNETH'#ASSMAN 0AMELA !-ATSON 2OSAMOND.AYLOR Y3TEPHEN0OLASKY.ATURE AGOSTODE PP 4HE/MNIVORES$ILEMMA -ICHAEL0OLLAN !RIADNES4HREAD4HE3EARCHFOR .EW-ODESOF4HINKING-ARY% #LARK3T-ARTINS0RESS #ONVOCATORIADE0RENSADEL )NSTITUTODE)NVESTIGACIØNDE LA!GRICULTURA/RGÉNICA&)", 3UIZA HTTPWWWlBLORGNCEN MEDIAMEDIA ARCHIVEMEDIA ARCHIVEMEDIA RELEASE ARTICLESCIENCE PUBLISHES ITS lRST EUROPEAN PAPER ON ORGANIC AGRICULTUREHTML !GRICULTURAORGÉNICA AMBIENTE YSEGURIDADALIMENTARIA /RGANIZACIØNDELAS.ACIONES 5NIDASPARALA!GRICULTURAY LA!LIMENTACIØN&!/ %DITADO POR.ADIA%L (AGE3CIALABBA Y#AROLINE(ATTAM PP #OLECCIØN&!/!MBIENTEY 2ECURSOS.ATURALESNÞM HTTPWWWFAOORG DOCREPYSYS HTM

3ECTOR

%MISIONESGLOBALESDE GASESINVERNADEROS

%XPLICACIØN

!GRICULTURA3OBRETODOMÏTANOYØXIDODE NITRØGENO

#AMBIOENELUSODE LATIERRA$EFORESTACIØNPORLAAGRICULTURA

)NDUSTRIA&ABRICACIØNDEINSUMOSAGRÓCOLAS MAQUINARIA INDUSTRIAALIMENTARIA

%NERGÓA5SOENLAlNCAMAQUINARIA CALENTAMIENTO REFRIGERACIØN RIEGO

4RANSPORTE4RANSPORTEYDISTRIBUCIØNDE ALIMENTOS

4RANSFORMACIØNY EMBALAJE%DIlCIOSE INFRAESTRUCTURA!LMACENAJE PROCESAMIENTOY DISTRIBUCIØN

$ESPERDICIOS$ESPERDICIOSDEALIMENTOSY EMBALAJES

4OTAL
&OTO*ERØNIMO0ALOMARES

/RGANIC!GRICULTUREAND&OOD 3ECURITYIN!FRICA5.%0 5.#4!$ WWWUNCTADORGENDOCS DITCTED?ENPDF h2ESOURCE #ONSERVING !GRICULTURE)NCREASES9IELDS IN$EVELOPING#OUNTRIESv *.0RETTY !$.OBLE $ "OSSIO *$IXON 2%(INE & 740ENNINGDE6RIES Y*), -ORISON%NVIRONMENTAL3CIENCE AND4ECHNOLOGY n HTTPPUBSACSORGDOI ABSESDPREV3EAR CHORGANIC FARMING STUDY PRE TTYSEARCH(ISTORY+EY h'REENING%THIOPIAFOR&OOD 3ECURITY%NDTO0OVERTYv %DWARDS33CIENCEIN3OCIETY  FEBRERODE HTTPWWWI SISORGUK'%&3%0 PHP %VALUACIØN)NTERNACIONALDEL 0APELDEL#ONOCIMIENTO LA #IENCIAYLA4ECNOLOGÓAENEL $ESARROLLO!GRÓCOLA)!!34$ HTTPWWWAGASSESSMENTORG

>Vˆœ˜iÃÊ1˜ˆ`>ÃÊÜLÀiÊ>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʜÀ‡ }?˜ˆV>Ê i˜Ê vÀˆV>]Ê µÕiÊ >˜>ˆâÊ “?ÃÊ `iÊ £ääʈ˜ÌiÀÛi˜Vˆœ˜iÃÊi˜ÊÓ{Ê«>‰ÃiÃ]Êi˜Vœ˜‡ ÌÀÊ Õ˜Ê «Àœ“i`ˆœÊ i˜Ê iÊ >Փi˜ÌœÊ `iÊ >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iʓ?ÃÊ`iÊ՘ʣä䯰££Ê -ˆÊ>ʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʜÀ}?˜ˆV>]ʜʓiœÀʏ>Ê >}ÀœiVœœ}‰>]ÊÃiʏiÊ>}Ài}>Ê՘ÊÈÃÌi“>Ê`iÊ >ˆ“i˜Ì>Vˆ˜ÊœV>Êp«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊ>ˆ‡ “i˜ÌœÃÊ«>À>ÊiÊ“iÀV>`œÊœV>pÊi˜ÊÛiâÊ `iÊ “œ`iœÊ `iÊ >}ÀœiÝ«œÀÌ>Vˆ˜Ê ˆ“‡ «ÕiÃÌœÊ >Ê >Ê “>ޜÀ‰>Ê `iÊ œÃÊ «>‰ÃiÃÊ `iÊ “Õ˜`œÊ«œÀʈ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜iÃÊVœ“œÊiÊ >˜‡ VœÊ՘`ˆ>ÊÞÊiÊœ˜`œÊœ˜iÌ>ÀˆœÊ˜‡ ÌiÀ˜>Vˆœ˜>]ÊÃiÊ«Õi`iÊÀiL>>ÀÊ>֘ʓՇ V…œÊ “?ÃÊ >Ê i˜iÀ}‰>Ê Vœ˜ÃՓˆ`>Ê «œÀÊ >ˆ“i˜Ì>Àʏ>Ê«œL>Vˆ˜°Ê Ã̜ÊiÃʏœÊµÕiÊ«Àœ«œ˜iÊ`iÃ`iʅ>ViÊ£äÊ >šœÃÊ >Ê 6‰>Ê >“«iȘ>]Ê “œÛˆ“ˆi˜ÌœÊ ˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>ÊV>“«iȘœÊµÕiÊÀi«ÀiÃi˜‡ Ì>Ê “ˆœ˜iÃÊ `iÊ V>“«iȘ>ÃÊ ÞÊ V>“«iȇ ˜œÃ]Ê ˆ˜`‰}i˜>Ã]Ê «iµÕišœÃÊ >}ÀˆVՏ̜ÀiÃÊ ÞÊÌÀ>L>>`œÀiÃÊÀÕÀ>iÃÊi˜Êșʫ>‰ÃiÃÊ>‡ Ài`i`œÀÊ`iÊ“Õ˜`œ°Ê ˜ÊÃÕʏÕV…>Ê«œÀʏ>Ê ÃœLiÀ>˜‰>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>]ʏ>Ê6‰>Ê >“«iȇ ˜>ÊÀiV>“>ÊiÊ`iÀiV…œÊ`iʏœÃÊ«ÕiLœÃÊ>Ê `iw˜ˆÀÊ ÃÕÃÊ «Àœ«ˆ>ÃÊ «œ‰ÌˆV>ÃÊ ÃœLÀiÊ >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜]Ê `ˆÃÌÀˆLÕVˆ˜Ê ÞÊ Vœ˜ÃՓœÊ

`iÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ «>À>Ê }>À>˜Ìˆâ>ÀÊ Õ˜>Ê >ˆ‡ “i˜Ì>Vˆ˜ÊÃ>˜>Ê>ÊÃÕÊ«œL>Vˆ˜°Ê-ˆÊiÇ VœˆiÀ>˜Ê«œ‰ÌˆV>ÃʵÕiÊ`iÃ>ÀÀœ>À>˜Ê>Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊiVœ}ˆV>ÊÞÊÈÃÌi“>ÃÊ`iÊ>ˆ‡ “i˜Ì>Vˆ˜ÊÞÊi˜iÀ}‰>ʏœV>ˆâ>`œÃ]Êi݈Ç ̈À‰>ÊiÊ«œÌi˜Vˆ>Ê`iÊ>…œÀÀ>Àʓ?ÃÊ`iÊÕ˜Ê xä¯Ê`iÊVœ˜ÃՓœÊ`iÊi˜iÀ}‰>ÊÞÊi“ˆÃˆœ‡ ˜iÃÊ`iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœ°Ê ˜VœÀ«œÀ>ÀÊ i˜iÀ}‰>Ê Ài˜œÛ>Li]Ê «œ`À‰>Ê ÃՓˆ˜ˆÃÌÀ>Àʓ?ÃÊi˜iÀ}‰>ʵÕiʏ>ʘiViÃ>‡ Àˆ>Ê ÞÊ iˆ“ˆ˜>ÀÊ >Ê `i«i˜`i˜Vˆ>Ê `iÊ œÃÊ Vœ“LÕÃ̈LiÃÊvÃˆiðÎ

œ“œÊ`ˆœÊ>˜ÃÊiÀÀi˜]ÊVœ‡«ÀiÈ`i˜‡ ÌiÊ`iʏ>Ê Û>Õ>Vˆ˜Ê˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê`iÊ*>‡ «iÊ `iÊ œ˜œVˆ“ˆi˜Ìœ]Ê >Ê ˆi˜Vˆ>Ê ÞÊ >Ê /iV˜œœ}‰>Ê i˜Ê iÊ iÃ>ÀÀœœÊ }À‰Vœ>£{\Ê º-ˆ˜ÊÀivœÀ“>Ã]ʓÕV…œÃÊ`iʏœÃÊ«>‰ÃiÃʓ?ÃÊ «œLÀiÃÊÌi˜`À?˜Ê̈i“«œÃʓÕÞÊ`ˆv‰Vˆið» *>À>ʈ“«i“i˜Ì>ÀÊÌ>ÊV>“Lˆœ]ʅ>À‰>˜Ê v>Ì>Ê ÃÌ>`œÃÊ vÕiÀÌiÃ]Ê `i“œVÀ?̈VœÃÊ ÞÊ «>À̈Vˆ«>̈ۜÃ]Ê ÞÊ «œÀÊ iÃœÊ ÃiÊ `iÃÌ>V>Ê >Ê ˆ“«œÀÌ>˜Vˆ>Ê`iÊvœÀÌ>iViÀÊÞÊVœ˜Vˆi˜Vˆ>ÀÊ >ʏœÃʓœÛˆ“ˆi˜ÌœÃÊÜVˆ>iðÊl %CO"!3% %DUCACIØNCON"ASEENLA !GRICULTURA3USTENTABLEY%COLØGICA HTTPWWWCULTIVOBIOINTENSIVONET%CO"!3%


!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS .OCAIGAMOS ENLA2%$$DE3OCIO"OSQUE

#

Õ>˜`œÊ…>L>“œÃÊ`iÊV>“LˆœÊVˆ‡ “?̈VœÊ˜œÊݏœÊ˜œÃÊÀiviÀˆ“œÃÊ>Ê ˆ˜Õ˜`>Vˆœ˜iÃÊÕʜÌÀ>ÃÊV>Ì?ÃÌÀœviÃÊVˆ‡ “?̈V>ÃÊȘœ]ÊÜLÀiÊ̜`œ]Ê>ʏœÃÊiviV‡ ̜ÃÊ µÕiÊ >Ìi˜Ì>˜Ê Vœ˜ÌÀ>Ê >Ê ÃœLiÀ>˜‰>Ê >ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê `iÊ œÃÊ «ÕiLœÃ]Ê «ÕiÃÊ œÃÊ V>“«iȘœÃÊ iÊ ˆ˜`‰}i˜>ÃÊ ÃiÀ?˜Ê µÕˆi‡ ˜iÃÊ ÃÕvÀ>˜Ê `iÊ “>˜iÀ>Ê `ˆÀiVÌ>Ê ÞÊ “?ÃÊ vÕiÀÌiʏ>ÃÊÃiµÕ‰>Ã]ʏÕۈ>ÃÊ̜ÀÀi˜Vˆ>iÃÊ œÊ…i>`>Ã]ʘÕiÛ>ÃÊÞʓ>ޜÀiÃÊ«>}>Ã]Ê >Ê«jÀ`ˆ`>Ê`iÊÃÕÃÊVœÃiV…>ÃʜÊ՘>ÊL>>Ê i˜Ê >Ê «Àœ`ÕV̈ۈ`>`°Ê *iÀœÊ Ì>“Lˆj˜]Ê œÃÊ«ÕiLœÃÊ`iʏ>ÊÃiÛ>ʵÕiʅ>˜Ê«Àœ‡ Ìi}ˆ`œÊ œÃÊ LœÃµÕiÃ]Ê ˜œÊ ݏœÊ Vœ˜ÃiÀ‡ Û>˜`œÊ>ÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`]ÊȘœÊÌ>“Lˆj˜Ê iۈÌ>˜`œÊ ˜ÕiÛ>ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ `iÊ COÓ]Ê «Õi`i˜Ê«iÀ`iÀʏ>ÊVÕÃ̜`ˆ>Ê`iÊÃÕÃÊLœÃ‡ µÕiÃ]Ê>Ê«œ˜iÀœÃÊi˜ÊiÊ“iÀV>`œÊ“Õ˜‡ `ˆ>Ê`iÊi“ˆÃˆœ˜ið

iÊ >VÕiÀ`œÊ Vœ˜Ê >Ê œ˜Ûi˜Vˆ˜Ê `iÊ

>“LˆœÊ ˆ“?̈Vœ]Ê iÊ >Փi˜ÌœÊ `iÊ iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊ ÃiÊ `iLiÊ «Àˆ˜‡ Vˆ«>“i˜ÌiÊ>ʏ>ÊiÝÌÀ>VVˆ˜ÊÞʵÕi“>Ê`iÊ Vœ“LÕÃ̈LiÃÊvÃˆiÃÊpiÊ«iÌÀiœ]Ê}>ÃÊ œÊ V>ÀL˜pÊ ÞÊ >Ê >Ê `ivœÀiÃÌ>Vˆ˜°Ê -ˆ˜Ê i“L>À}œ]ÊiÊ*ÀœÌœVœœÊ`iÊޜ̜Ê`iʏ>Ê

œ˜Ûi˜Vˆ˜]Êi˜ÊÕ}>ÀÊ`iÊ̜“>Àʓi`ˆ‡ `>ÃÊ`À?Ã̈V>ÃÊvÀi˜ÌiÊ>ÊiÃÌ>ÃÊV>ÕÃ>Ã]ʅ>Ê Vœ˜ViLˆ`œÊ ՘>Ê ÃiÀˆiÊ `iÊ “iV>˜ˆÃ“œÃÊ µÕi]Êi˜ÊÛiâÊ`iÊi˜vÀi˜Ì>ÀʏœÃÊ`iÃ>ÃÌÀiÃÊ `iÊ Vˆ“>]Ê œÃÊ i“«iœÀ>˜°Ê ÃÌ>ÃÊ v>Ã>ÃÊ ÃœÕVˆœ˜iÃÊÃiÊL>Ã>˜Êv՘`>“i˜Ì>“i˜‡ ÌiÊi˜ÊiÊ“iÀV>`œÊ`iÊV>ÀLœ˜œÊ>ÊÌÀ>ÛjÃÊ `iʏœÃÊiV>˜ˆÃ“œÃÊ`iÊ iÃ>ÀÀœœÊˆ“‡ «ˆœÊ­MDL®ÊÞʏœÃʘÕiۜÃÊ«Àœ}À>“>ÃÊ`iÊ

0ITSOLEAK,OSPERROSCRUZANELRÓOLENTOS

,i`ÕVVˆ˜Ê`iÊ “ˆÃˆœ˜iÃÊ«œÀÊ ivœÀiÇ Ì>Vˆ˜ÊÞÊ i}À>`>Vˆ˜Ê­REDD®° œÃÊ«Àˆ“iÀœÃʘi}œVˆ>˜ÌiÃÊ`iÊV>ÀLœ‡ ˜œÊ i}>Àœ˜Ê >}՘œÃÊ >šœÃÊ >ÌÀ?ÃÊ >Ê VÕ>`œÀÊ ÞÊ Vœ˜Ãˆ}ՈiÀœ˜Ê >Ê wÀ“>Ê `iÊ >VÕiÀ`œÃÊ µÕiÊ «iÀ“ˆÌˆiÀœ˜Ê µÕiÊ iÝÌi˜‡ ÜÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÃʈ˜`‰}i˜>ÃÊ«>Ã>À>˜Ê>ÊiÇ Ì>À]Êi˜Ê>Ê«À?V̈V>]ÊL>œÊ>ÊVÕÃ̜`ˆ>Ê`iÊ “>˜œÃÊ «ÀˆÛ>`>Ã°Ê >ÜÃÊ «>À>`ˆ}“?̈‡ VœÃÊܘÊiÊVœ˜ÌÀ>̜Ê`iʏ>Ê"˜â>iÊi˜ÊÌi‡ ÀÀˆÌœÀˆœÊâ?«>ÀœÊœÊ>µÕiÊµÕiÊwÀ“>À>ÊiÊ *Àœ}À>“>Ê FACEÊ `iÊ º ˆÀiV̜ÀˆœÊ `iÊ “«ÀiÃ>ÃÊœ>˜`iÃ>ÃÊi˜iÀ>`œÀ>ÃÊ`iÊ iVÌÀˆVˆ`>`»Ê Vœ˜Ê *Àœv>vœÀÊ `iÊ VÕ>‡ `œÀ°Ê ÃÌiÊ ÖÌˆ“œÊ ˆ“«ˆV>L>Ê µÕiÊ FACEÊ vÕiÃiʏ>Ê`Õiš>Ê`iʏ>ÃÊ̜˜i>`>ÃÊ`iÊV>À‡ Lœ˜œÊÀiÌi˜ˆ`>ÃÊi˜Ê«>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊvœÀiÇ Ì>iÃÊ ÞÊ `iÊ Lœ˜œÃÊ `iÊ V>ÀLœ˜œÊ µÕiÊ iÊ «iÀ“ˆÌˆÀ‰>˜Ê Ãi}ՈÀÊ Vœ˜Ì>“ˆ˜>˜`œ°Ê Ê >ÃÊ i“«ÀiÃ>ÃÊ …œ>˜`iÃ>ÃÊ «>ÀiV‰>Ê ˜œÊ …>LiÀiÃÊ ˆ“«œÀÌ>`œÊ œÃÊ ˆ“«>V̜ÃÊ Ãœ‡ Vˆ>iÃÊ ÞÊ >“Lˆi˜Ì>iÃÊ µÕiÊ ÃÕÊ «ÀœÞiVÌœÊ V>ÕÝÊi˜ÊiÊ VÕ>`œÀ° Ê ˜ÕiÛœÊ “iV>˜ˆÃ“œ]Ê Ì>“Lˆj˜Ê Vœ˜‡ ÌÀœÛiÀÈ>]Ê µÕiÊ ÃiÀ?Ê >«ÀœL>`œÊ i˜Ê >Ê «ÀÝˆ“>Ê Ài՘ˆ˜Ê `iÊ >Ê œ˜Ûi˜Vˆ˜Ê `iÊ >“LˆœÊ ˆ“?̈VœÊi˜Ê œ«i˜>}Õi]Ê i˜Ê `ˆVˆi“LÀiÊ `iÊ Óää™]Ê iÃÊ >Ê REDD°Ê É]ÊiÊV>ÀLœ˜œÊVœ˜Ìi˜ˆ`œÊi˜ÊœÃÊLœÃ‡ µÕiÃÊ«Õi`iÊÃiÀÊÌ>“Lˆj˜Ê«>ÀÌiÊ`iÊ˜i‡ }œVˆœÊ`iÊÃiÀۈVˆœÃÊ>“Lˆi˜Ì>iÃÊÞÊVœ˜Ã‡ ̈ÌÕÞiÊ Õ˜>Ê ˜ÕiÛ>Ê >“i˜>â>Ê «>À>Ê œÃÊ «ÕiLœÃÊi˜ÊiÊ VÕ>`œÀ° Ê«Àˆ“iÀÊ«ÀœLi“>Ê`iÊREDDÊiÃʵÕiÊ ÃiÊi˜vœV>ÊÜLÀiÊiÊÓä¯Ê`iʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ‡ ˜iÃÊ «œÀÊ `ivœÀiÃÌ>Vˆ˜Ê ÞÊ “>˜Ìˆi˜iÊ ˆ˜Ìi˜Vˆœ˜>“i˜ÌiÊvÕiÀ>Ê>Ê“?Ãʈ“«œÀ‡ Ì>˜Ìi\Ê iÊ nä¯Ê µÕiÊ VœÀÀi뜘`iÊ >Ê >Ê

µÕi“>Ê`iʅˆ`ÀœV>ÀLÕÀœÃ°ÊREDDÊ̈i˜iÊ œÌÀœÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ>ÜVˆ>`œÃÊ>ʏœÃÊ«>‡ ˜iÃÊ`iÊ-œVˆœÊ œÃµÕi° -œVˆœÊ œÃµÕiÊ Vœ˜ÛˆiÀÌiÊ Õ˜>Ê VÕiÇ ̈˜Êj̈V>Ê`iÊVœ˜ÃiÀÛ>Vˆ˜Ê`iÊLœÃµÕiÃÊ i˜Ê ՘>Ê ÃÕiÀÌiÊ `iÊ V…>˜Ì>i]Ê Þ>Ê µÕiÊ >Ê “i˜œÃʵÕiÊÃiʅ>}>Ê՘Ê>«œÀÌiÊ`iÊ`ˆ˜i‡ Àœ]ÊiÊLœÃµÕiÊÃiÀ‰>Ê`iÃÌÀՈ`œ\ʏ>Ê`ivœ‡ ÀiÃÌ>Vˆ˜ÊºiۈÌ>`>»ÊpÞÊ«>}>`>pÊÕ˜Ê VˆiÀ̜Ê>šœÊ«œ`À‰>ʜVÕÀÀˆÀÊi˜Ê>šœÃÊȇ }Ոi˜ÌiÃ°Ê Ê }œLˆiÀ˜œÊ iëiÀ>Ê V>«Ì>ÀÊ vœ˜`œÃÊ`iÊ“iÀV>`œÊ`iÊV>ÀLœ˜œÊÞÊ`iÊ >ÊÛi˜Ì>Ê`iʏœÃÊÃiÀۈVˆœÃÊ>“Lˆi˜Ì>iÃÊ µÕiÊÃiÊ}i˜iÀi˜°Ê«ˆV>ÀÊ-œVˆœÊ œÃµÕiÊ Ãˆ}˜ˆwV>ʵÕiÊÃiÊwÀ“i˜ÊVœ˜Ûi˜ˆœÃʵÕiÊ Ûˆœ>˜Ê œÃÊ `iÀiV…œÃÊ Vœ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜>iÃÊ `iʏœÃÊ«ÕiLœÃÊÞʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃʈ˜`‰‡ }i˜>ÃÊÞÊ՘>Êi˜>i˜>Vˆ˜Ê`iÊÃÕÃÊ`iÀi‡ V…œÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ið -œVˆœÊ œÃµÕiÊ Vœˆ˜Vˆ`iÊ Vœ˜Ê >Ê vœÀ‡ “Տ>Vˆ˜Ê `iÊ ˜ÕiÛ>ÃÊ «œ‰ÌˆV>ÃÊ >“‡ Lˆi˜Ì>iÃÊVœ“œÊiÊ `ˆ}œÊ“Lˆi˜Ì>]Ê >ÊiÞÊ`iÊ-i}ÕÀˆ`>`Ê*ÖLˆV>ʜÊiÊµÕiÊ >“>“œÃʺ iVÀi̜ʣÇnäÊ`iÊiÛ>˜}i‡ ˆâ>Vˆ˜»°Ê Ê}œLˆiÀ˜œÊ>Ãi}ÕÀ>Ê>ÉÊiÊ Vœ˜ÌÀœÊ`iʏ>ÃÊ?Ài>ÃÊVœ˜ÊÀiVÕÀÜÃÊiÇ ÌÀ>Ìj}ˆVœÃ]ÊVœ˜Ê“>ޜÀÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`]Ê }>À>˜Ìˆâ>Ê iÊ Vœ“iÀVˆœÊ `iÊ ÃiÀۈVˆœÃÊ >“Lˆi˜Ì>iÃÊÞʘiÕÌÀ>ˆâ>Ê>ʏ>ÃÊ«œL>‡ Vˆœ˜iÃʏœV>iÃʵÕiÊ«Õi`>˜Êœ«œ˜iÀÃiÊ>Ê ÃÕÃÊ«>˜ið -œVˆœÊ œÃµÕiÊÞÊREDDʘœÊݏœÊ˜œÊ`i‡ Ìi˜`À?˜ÊiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈Vœ\ʘœÊ>V>‡ L>À?˜ÊVœ˜Ê>Ê`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜Êi˜ÊiÊ«>‰Ã°Ê Ã̜ÃÊ «>˜iÃÊ «iÀ“ˆÌˆÀ?˜Ê µÕiÊ œÃÊ «>‰‡ ÃiÃÊ ÞÊ i“«ÀiÃ>ÃÊ Vœ˜Ì>“ˆ˜`œÀ>ÃÊ `iÊ œÀÌiÊÈ}>˜Êi“ˆÌˆi˜`œÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV‡ ÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœ]Ê “ˆi˜ÌÀ>ÃÊ µÕiÊ >ÃÊ ˜>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃ]Ê«ÕiLœÃÊÞÊVœ“Õ˜ˆ`>‡ `iÃÊVœÀÀi˜ÊiÊÀˆiÃ}œÊ`iʵÕiÊÃÕÃÊÌiÀÀˆÌœ‡ ÀˆœÃÊÃi>˜ÊiÝ«Àœ«ˆ>`œÃÊÞʵÕiʏœÃÊVˆVœÃÊ `iÊ >Ê >ÌÕÀ>iâ>Ê Ãi>˜Ê Vœ“iÀVˆ>ˆâ>‡ `œÃÊVœ“œÊ՘>ʓiÀV>˜V‰>ʓ?ð >ÃÊÛiÀ`>`iÀ>ÃÊ܏ÕVˆœ˜iÃÊ>ÊV>“‡ LˆœÊVˆ“?̈VœÊܘÊ`i>ÀʏœÃʅˆ`ÀœV>À‡ LÕÀœÃÊ i˜Ê iÊ ÃÕLÃÕiœÊ ÞÊ «ÀœÌi}iÀÊ œÃÊ LœÃµÕiÃÊ ÞÊ ÀiëiÌ>ÀÊ œÃÊ `iÀiV…œÃÊ `iÊ >ÃÊ«œL>Vˆœ˜iÃʈ˜`‰}i˜>ÃʵÕiÊۈÛi˜Ê >‰°Êl !CCIØN%COLØGICA
!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS %CUADOR

3OCIO"OSQUEPUNTALDE LAVENTADELANATURALEZA«>˜Ìi>`œÊ œÃÊ *ÀœÞiV̜ÃÊ -œVˆœÊ œÃµÕiÊ ÞÊ -œVˆœÊ *?À>“œÊ Vœ“œÊ “iV>˜ˆÃ“œÃÊ «>À>Ê i˜vÀi˜Ì>ÀÊ iÊ V>“LˆœÊ Vˆ“?̈VœÊ ÞÊ Ài>V̈Û>ÀÊ >Ê iVœ˜œ“‰>Ê ÀÕÀ>Ê Ê “i`ˆ>˜ÌiÊ iÊ «>}œÊ >Ê µÕˆi˜iÃÊ VՈ`>˜ÊœÃÊiVœÃˆÃÌi“>ðÊ/>iÃÊ«ÀœÞiV̜ÃÊÃiÊ«Àœ«œ˜i˜ÊvÀi˜>ÀÊ iÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊȘÊ>viVÌ>ÀÊiÊiÃ̈œÊ`iÊۈ`>Ê`iʏ>ÃÊÜVˆi‡ `>`iÃÊ œ«Õi˜Ì>ÃÊ `iÊ œÀÌi]Ê «Àˆ˜Vˆ«>iÃÊ Ài뜘Ã>LiÃ]Ê µÕiÊ iÃÌ?˜Ê`ˆÃ«ÕiÃÌ>ÃÊ>Ê«>}>ÀÊ>ʜÌÀœÃÊ«ÕiLœÃÊ«>À>ʵÕiʏiÃÊ>ÞՇ `i˜Ê>ÊÀi܏ÛiÀÊiÊ«ÀœLi“>ʵÕiÊi>ÃÊ«ÀœÛœV>Àœ˜°Ê Ã̜Ê`>Ê Õ}>ÀÊ>Ê՘ʘi}œVˆœÊ“ÕÞÊÀi˜Ì>Li\ÊiÊVœ“iÀVˆœÊ`iÊV>ÀLœ˜œÊ Vœ˜Ìi˜ˆ`œÊi˜ÊœÃÊLœÃµÕiÃÊÞʜÌÀœÃÊiVœÃˆÃÌi“>Ãʘ>ÌÕÀ>ið Ã̜ÃÊ«ÕiLœÃÊ­µÕiÊ̈i˜i˜Ê…œÞʏ>ÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`Ê`iÊvÀi‡ ˜>ÀÊ iÊ V>“LˆœÊ Vˆ“?̈Vœ]Ê ÞÊ µÕiÊ }À>Vˆ>ÃÊ >Ê ÃÕÃÊ «À?V̈V>Ê ÞÊ Ã>LiÀiÃÊ>˜ViÃÌÀ>iÃʅ>˜Ê“>˜Ìi˜ˆ`œÊiÊiµÕˆˆLÀˆœÊVˆ“?̈VœÊ œV>ÊÞÊ«>˜iÌ>Àˆœ®]ÊܘʏœÃʓ?ÃÊ>viVÌ>`œÃÊ«œÀʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ‡ “?̈V>]ʓ>˜ˆwiÃÌ>ʘœÊݏœÊVœ˜ÊV>Ì?ÃÌÀœviÃÊȘœÊ“i`ˆ>˜ÌiÊ vi˜“i˜œÃÊVœÌˆ`ˆ>˜œÃ\ÊV>“LˆœÃÊi˜ÊiÊ«>ÌÀ˜Ê`iʏ>ÃʏÕۈ>Ã]Ê >ÃÊÃiµÕ‰>Ãʜʏ>ÃʏÕۈ>ÃÊ̜ÀÀi˜Vˆ>iÃ]ÊÃÕÀ}ˆ“ˆi˜ÌœÊ`iʘÕi‡ Û>ÃÊ«>}>Ã]Ê>viVÌ>Vˆ˜Ê>ʏ>ÊÜLiÀ>˜‰>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>ÊÞʏ>Ê«Àœ‡ `ÕVVˆ˜Ê`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃ° ˜Ê VÕ>`œÀʅ>ʅ>Lˆ`œÊ>˜ÌiVi`i˜ÌiÃÊ`iÊṎˆâ>ÀÊ̈iÀÀ>Ãʈ˜‡ `‰}i˜>ÃÊ«>À>ʏ>Ê>LÜÀVˆ˜Ê`iÊCOÓ°Ê Ê«ÀœÞiV̜Ê`iÊFACEÉ*Àœ‡ v>vœÀÊ­«ÀœÞiV̜Ê`iÊi“«ÀiÃ>ÃÊijVÌÀˆV>Ãʅœ>˜`iÃ>îÊÈ}˜ˆw‡ VÊ Vœ˜ÌÀ>̜ÃÊ `iÊ ÓxÊ >Ê ™™Ê >šœÃ]Ê Ìˆi“«œÊ «œÀÊ iÊ VÕ>Ê >ÃÊ Vœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ Vœ“«Àœ“ïiÀœ˜Ê ÃÕÃÊ ÌˆiÀÀ>Ã]Ê ÃœLÀiÊ Ìœ`œÊ `iÊ «?À>“œ]Êi˜Ê«>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊ`iÊ«ˆ˜œÊœÊiÕV>ˆ«Ìœ]Ê>ÊV>“LˆœÊ`iÊ `ˆ˜iÀœÊÞʏ>Ê«œÃˆLˆˆ`>`Ê`iÊÀiVˆLˆÀÊÇä¯Ê`iʏ>ÃÊ}>˜>˜Vˆ>ÃʵÕiÊ …ÕLˆiÀ>Ê«œÀʏ>ÊÛi˜Ì>Ê`iʏ>ʓ>`iÀ>°Ê ÊÌÀ>L>œÊ`iʏ>ÃÊVœ“Õ‡ ˜ˆ`>`iÃÊ «>À>Ê “>˜Ìi˜iÀÊ >ÃÊ «>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊ «œÀÊ ÓäÊ >šœÃÊ iÀ>Ê }À>ÌՈ̜]Ê>Êˆ}Õ>ÊµÕiʏ>Ê̈iÀÀ>ÊÞÊiÊ>}Õ>°Ê œÊÃiÊVœ˜Ãˆ`iÀÊiÊ ˆ“«>V̜Ê`iʏ>ÃÊ«>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊp>ÊiÀœÃˆ˜Ê`iʏœÃÊ«?À>“œÃ]Ê >Ê `ˆÃ“ˆ˜ÕVˆ˜Ê `iÊ vÕi˜ÌiÃÊ `iÊ >}Õ>]Ê >Ê >“«ˆ>Vˆ˜Ê `iÊ >Ê vÀœ˜ÌiÀ>Ê>}À‰Vœ>Ê«>À>ÊVՏ̈ۜÃÊ`iÊÃÕLÈÃÌi˜Vˆ>ÊÞÊ«>Ã̜ÀiœÊ i˜ÊœÌÀ>ÃÊ✘>Ê`ˆÃ̈˜Ì>ÃÊ>ʏ>ÃʜVÕ«>`>ÃÊ«œÀʏ>ÃÊ«>˜Ì>Vˆœ˜iÃ°Ê œÃÊVœ˜ÌÀ>̜ÃʜLˆ}>L>˜Ê>ʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ>ÊÀi«>˜Ì>ÀʏœÃÊ ?ÀLœiÃʏ>ÃÊÛiViÃʵÕiÊvÕiÀ>ʘiViÃ>ÀˆœÊi˜ÊV>ÜÃÊ`iʈ˜Vi˜`ˆœÃ]Ê ÞÊ`iۜÛiÀÊÎää¯Ê`iʏœÊµÕiÊÀiVˆLˆiÀœ˜ÊÈÊÀœ“«‰>˜ÊiÊVœ˜Ûi‡ ˜ˆœÊ`iʓ>˜iÀ>Ê՘ˆ>ÌiÀ>°Ê9ÊFACEÊiÀ>ʏ>Ê`Õiš>ÊiÝVÕÈÛ>Ê`iÊ >ÃÊ ºÌœ˜i>`>ÃÊ `iÊ V>ÀLœ˜œ»Ê ÀiÌi˜ˆ`>ÃÊ i˜Ê iÃ̜ÃÊ ºÃՓˆ`i‡ ÀœÃ»ÊÞÊ«œ`‰>˜Ê˜i}œVˆ>À>Ã]Êi˜ÊvœÀ“>Ê`iÊLœ˜œÃ]Êi˜ÊiÊ“iÀ‡ V>`œÊˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê`iÊV>ÀLœ˜œ° "ÌÀ>ÃÊ «Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ «Àœ«œ˜i˜Ê «>}>ÀÊ «œÀÊ œÃÊ LœÃµÕiÃÊ ˜œÊ `ivœÀiÃÌ>`œÃ°ÊÊ ˜Ê VÕ>`œÀÊnä¯Ê`iʏœÃÊLœÃµÕiÃʘ>̈ۜÃÊÃiÊ i˜VÕi˜ÌÀ>˜Êi˜ÊʏœÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÃʈ˜`‰}i˜>ÃÊÞÊ`iÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ >vÀœiVÕ>̜Àˆ>˜>ðÊšœÃÊ>ÌÀ?Ãʏi}>Àœ˜ÊœÃÊ«Àˆ“iÀœÃʘi}œ‡ Vˆ>˜ÌiÃÊ `iÊ ÃiÀۈVˆœÃÊ >“Lˆi˜Ì>iÃ°Ê ˆÀ“>Àœ˜Ê >VÕiÀ`œÃÊ ˆ˜‡ Vœ˜ÃՏ̜ÃÊVœ˜Ê`ˆÀˆ}i˜ÌiÃʈ˜`‰}i˜>Ã]ʓÕV…>ÃÊÛiViÃÊi˜Êˆ`ˆœ‡

)KAYUKTA-IRANDODESDELATIENDA

.ATHALIA "ONILLA !CCIØN %COLØGICAÊ ˜Ê VÕ>`œÀÊ ÃiÊ …>˜Ê

“>ÃÊ iÝÌÀ>˜iÀœÃ]Ê µÕi`>˜`œÊ iÝÌi˜ÃœÃÊ ÌiÀÀˆÌœÀˆœÃÊ i˜Ê Vœ“œ`>̜ʫœÀÊxäÊ>šœÃʜʓ?ðÊ1˜ÊV>Üʫ>À>`ˆ}“?̈VœÊvÕiÊ iÊVœ˜ÌÀ>̜ÊVœ˜Ê>Ê"À}>˜ˆâ>Vˆ˜Ê`iʏ>Ê >Vˆœ˜>ˆ`>`Ê<?«>‡ À>Ê `iÊ VÕ>`œÀ]Ê µÕiÊ Vœ“«Àœ“ỉ>Ê ÎxäÊ “ˆÊ …iVÌ?Ài>ÃÊ `iÊ LœÃµÕiÃÊ>“>❘ˆVœÃ° />iÃÊ«ÀœÞiV̜ÃÊiÃÌ>L>˜Ê«œÀÊvÕiÀ>Ê`iÊ œ˜Ûi˜ˆœÊ`iÊ >“‡ LˆœÊ ˆ“?̈VœÊÞÊ`iÊ*ÀœÌœVœœÊ`iÊޜ̜°ÊœÞÊÃiÊ«Àœ«œ˜iÊ ˆ˜VœÀ«œÀ>ÀʏœÃÊiVœÃˆÃÌi“>Ãʘ>ÌÕÀ>iÃÊ>Ê˜i}œVˆœÊ`iÊV>ÀLœ‡ ˜œÊ“i`ˆ>˜ÌiÊiÊ«Àœ}À>“>ÊREDDÊ­,i`ÕVVˆ˜Ê`iÊ “ˆÃˆœ˜iÃÊ «œÀÊ ivœÀiÃÌ>Vˆ˜ÊÞÊ i}À>`>Vˆ˜ÊiۈÌ>`>®]ʵÕiÊiÃÊ«ÀœL>‡ LiÊÃiÊ>«ÀœL>À?Êi˜Ê>Ê«ÀÝˆ“>ÊÀi՘ˆ˜Ê`iÊ œ˜Ûi˜ˆœÊi˜Ê `ˆVˆi“LÀiÊ`iÊÓää™°Ê ˜ÊiÃÌiÊVœ˜ÌiÝ̜ʘ>ViÊiÊ*Àœ}À>“>Ê-œVˆœÊ œÃµÕiʈ“«i‡ “i˜Ì>`œÊ`iÃ`iÊ`ˆVˆi“LÀiÊ`iÊÓään]ÊÞʏ>˜â>`œÊ>ʘˆÛiÊˆ˜ÌiÀ‡ ˜>Vˆœ˜>Êi˜ÊiÊ œ˜Ûi˜ˆœÊ`iÊ >“LˆœÊ ˆ“?̈VœÊ`iÊ*œâ˜>˜]Ê *œœ˜ˆ>]ʍ՘̜ÊVœ˜Ê>ÊwÀ“>Ê`iʏœÃÊ«Àˆ“iÀœÃÊVœ˜ÌÀ>̜Ã]Ê«œÀÊ iÊ“ˆ˜ˆÃÌiÀˆœÊ`iÊ“Lˆi˜ÌiÊiVÕ>̜Àˆ>˜œ° -œVˆœÊ œÃµÕiÊiÃÊ՘ʫÀœ}À>“>Ê`iʈ˜Vi˜ÌˆÛœÃʓœ˜iÌ>ÀˆœÃÊ `ˆÀiV̜ÃÊ>˜Õ>iÃÊ«œÀʅiVÌ?Ài>Ê`iÊLœÃµÕi]ʜ̜À}>`œÃÊ«œÀÊiÊ }œLˆiÀ˜œÊ>Ê«Àœ«ˆiÌ>ÀˆœÃʈ˜`ˆÛˆ`Õ>iÃʜÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃʈ˜`‰‡ }i˜>ÃʵÕiÊ`iVˆ`i˜Ê«ÀœÌi}iÀÊÃÕÃÊLœÃµÕiÃʘ>ÌˆÛœÃ°Ê Ê“ˆ˜ˆÃ‡ ÌiÀˆœÊ`iÊ“Lˆi˜ÌiÊ`ˆViʵÕiÊ-œVˆœÊ œÃµÕiʺ>Ãi}ÕÀ>ÊLi˜i‡ wVˆœÃÊ `ˆÀiV̜ÃÊ ÞÊ iµÕˆÌ>ÌˆÛœÊ «>À>Ê >Ê «œL>Vˆ˜Ê œV>]Ê µÕiÊ Vœ˜ÌÀˆLÕÞiÊ>ʏ>ÊÀi`ÕVVˆ˜Ê`iʏ>ÃÊÌ>Ã>ÃÊ`iÊ`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜]ÊÞÊ LÕÃV>ʏ>ÊÀiVœ˜Vˆˆ>Vˆ˜Êi˜ÌÀiʏ>ÊVœ˜ÃiÀÛ>Vˆ˜ÊÞÊiÊLˆi˜iÇ Ì>ÀʅՓ>˜œ»° œÃÊvœ˜`œÃÊ`iÊ«Àœ}À>“>Ê«ÀœÛˆi˜i˜Ê`iÊ«ÀiÃÕ«ÕiÃ̜Ê}i‡ ˜iÀ>Ê`iÊ ÃÌ>`œÊÞÊ`iÊ`œ˜>Vˆœ˜iÃÊ`iʏ>Ê>}i˜Vˆ>Ê`iÊ>ÞÕ`>Ê iÃÌ>`œÕ˜ˆ`i˜ÃiÊUSAID°Ê*>À>ÊÜÃÌi˜iÀÊiÊ«Àœ}À>“>Êi˜ÊiÊvՇ ÌÕÀœÊÃiÊiëiÀ>ÊV>«Ì>ÀÊvœ˜`œÃÊ`iÊ“iÀV>`œÊ`iÊV>ÀLœ˜œ]Ê`iÊ iV>˜ˆÃ“œÊ`iÊ iÃ>ÀÀœœÊˆ“«ˆœ]Ê`iÊ*ÀœÌœVœœÊ`iÊޜ‡


!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS ̜]Ê`iÊREDDÊÞÊ`iʏ>ÊÛi˜Ì>Ê`iʏœÃÊÃiÀۈVˆœÃÊ>“Lˆi˜Ì>iÃʵÕiÊ ÃiÊ}i˜iÀi˜°Ê­-i}֘Ê՘>Ê«Àœ«ÕiÃÌ>Ê`iÊV`ˆ}œÊ>“Lˆi˜Ì>Êi>‡ LœÀ>`>Ê «œÀÊ iÊ }œLˆiÀ˜œÊ i˜Ê Õ˜ˆœÊ `iÊ Óää™]Ê œÃÊ ÃiÀۈVˆœÃÊ >“Lˆi˜Ì>iÃʈ˜VÕÞi˜ÊÌ>“Lˆj˜ÊºVœ˜œVˆ“ˆi˜ÌœÃÊ>˜ViÃÌÀ>iÃ]Ê “>˜ˆviÃÌ>Vˆœ˜iÃÊVՏÌÕÀ>iÃ]ÊiëˆÀˆÌÕ>ˆ`>`]ÊiVœ˜œ“‰>]ÊÕÃœÊ `iÊ«>˜Ì>Ãʓi`ˆVˆ˜>iÃÊ̜`>ÊiÝ«Àiȝ˜ÊVՏÌÕÀ>ÊÊ`iʏ>ÃÊ«iÀ‡ ܘ>Ã]Ê Vœ“Õ˜ˆ`>`iÃ]Ê «ÕiLœÃÊ ÞÊ ˜>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃ]Ê QoRÊ >ÃÊ v՘Vˆœ˜iÃÊiVœ}ˆV>ÃÊ`iʏ>ʘ>ÌÕÀ>iâ>]ÊVœ“œÊ>Ê}i˜iÀ>Vˆ˜Ê `iʘÕLiÃÊÞÊ>}Õ>]ʏ>Ê«ÕÀˆwV>Vˆ˜Ê`iÊ>ˆÀi]ʏ>ÊVœ˜ÃiÀÛ>Vˆ˜Ê `iʏ>ÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`ÊÞʏ>Ê>LÜÀVˆ˜Ê`iÊV>ÀLœ˜œÊ«œÀʜVj>˜œÃ]Ê Ûi}iÌ>Vˆ˜]ÊiÌVjÌiÀ>°® -œVˆœÊ œÃµÕiÊwÀ“>ÊVœ˜Ûi˜ˆœÃÊVœ˜ÊÊ`ˆÀˆ}i˜ÌiÃÊVœ“Õ˜ˆÌ>‡ ÀˆœÃÊ­ˆ}˜œÀ>˜`œÊ>Ê`ˆÀˆ}i˜Vˆ>Ê`iʏ>Ãʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`iî]Êi˜ÊÕ˜Ê Ìˆi“«œÊÀjVœÀ`]ÊȘʈ˜vœÀ“>ÀÊ>ʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊÞÊȘÊVœ˜‡ ÃՏÌ>Ê «Àiۈ>°Ê Ã̜ÃÊ Vœ˜Ûi˜ˆœÃÊ `ÕÀ>˜Ê ÓäÊ >šœÃÊ iÊ ˆ˜VÕÞi˜Ê “ՏÌ>ÃʜʍՈVˆœÃÊ«i˜>iÃÊ«>À>Ê>Ì>ÀÊ>ʏœÃÊwÀ“>˜ÌiÃ]ʘœÊiÃÌ>‡ LiVi˜Ê}>À>˜Ì‰>ÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>iÃÊ«>À>ʏœÃʈ˜ÛœÕVÀ>`œÃÊÞÊÃՇ «œ˜i˜Ê>Ê>«Àœ«ˆ>Vˆ˜Ê`iÊV>ÀLœ˜œÊVœ˜Ìi˜ˆ`œÊi˜ÊœÃÊLœÃ‡ µÕiÃÊ «œÀÊ «>ÀÌiÊ `iÊ ÃÌ>`œ]Ê “ˆÃ“œÊ µÕiÊ Ê «œ`À‰>Ê ÃiÀÊ ˜i}œVˆ>`œÊi˜ÊiÊ“iÀV>`œÊˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>ÊpœÊµÕiʈ“«ˆV>Ê «jÀ`ˆ`>Ê `iÊ Vœ˜ÌÀœÊ `iÊ ÌiÀÀˆÌœÀˆœÊ «>À>Ê œÃÊ ˆ˜ÛœÕVÀ>`œÃ°Ê

>`œÊµÕiʘœÊ…>ÞÊ}>À>˜Ì‰>ÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>iÃ]Ê>ÊvÕÌÕÀœÊ«œ`À‰>˜Ê ˆ“«ˆV>Àʏ>Ê«jÀ`ˆ`>Ê`iÊ̜`œÊiÊÌiÀÀˆÌœÀˆœ° ˜Ê VÕ>`œÀÊ µÕi`>˜Ê ՘œÃÊ £äÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ …iVÌ?Ài>ÃÊ `iÊ LœÃµÕiÃÊ ˜>ÌÕÀ>iÃ°Ê -iÊ µÕˆiÀiÊ ˆ˜VÕˆÀÊ {Ê “ˆœ˜iÃÊ `iÊ iÃÌ>ÃÊ …iVÌ?Ài>ÃÊi˜ÊiÊ«Àœ}À>“>Ê-œVˆœÊ œÃµÕi°ÊœÃʜÌÀœÃÊÈʓˆœ‡ ˜iÃÊ`iʅiVÌ?Ài>ÃÊÃiÊiÃÌ?˜Ê«iÀ`ˆi˜`œÊ`iLˆ`œÊ>ʏ>ÊiÝÌÀ>VVˆ˜Ê «iÌÀœiÀ>ÊÞʓˆ˜iÀ>]Ê«œÀÊV>ÕÃ>Ê`iʏ>ÊiÝ«>˜Ãˆ˜Ê`iÊVՏ̈ۜÃÊ `iÊ«>“>Ê>ViˆÌiÀ>ÊÞʜÌÀœÃÊVՏ̈ۜÃÊ`iÊ>}ÀœiÝ«œÀÌ>Vˆ˜]ÊœÊ `iLˆ`œÊ>ʏ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ʓ>`iÀiÀ>°Ê>ÊÌ>Ã>Ê`iÊ`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜Ê i˜ÊiÊ«>‰ÃÊiÃÊ`iÊ>Ài`i`œÀÊ`iÊÓääʓˆÊ…iVÌ?Ài>ÃÊ>Ê>šœ]ÊÞÊiÊ *>˜Ê}À>ÀˆœÊœÀiÃÌ>ÊVÕ>˜ÌˆwV>Êi˜Ê{°xʓˆœ˜iÃÊ`iʅiVÌ?‡ Ài>ÃʏœÃÊLœÃµÕiÃÊ«>À>ÊiÝ«œÌ>Vˆ˜ÊvœÀiÃÌ>°ÊREDDʘœÊiۈÌ>‡ À?ÊiÃÌ>ÊiÝ«œÌ>Vˆ˜°ÊÊVœ˜ÌÀ>Àˆœ]ʏ>Ãʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃ]Ê«Õi‡ LœÃÊ ÞÊ Vœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ ÃiÀ?˜Ê iÝ«Àœ«ˆ>`>ÃÊ `iÊ ÃÕÃÊ `iÀiV…œÃÊ >˜ViÃÌÀ>iÃÊ ÃœLÀiÊ ÃÕÃÊ LœÃµÕiÃ°Ê Ê V>ÀLœ˜œÊ Vœ˜Ìi˜ˆ`œÊ i˜Ê œÃÊ?ÀLœiÃÊÞÊi˜Ê>ÊÛi}iÌ>Vˆ˜Ê`iÊLœÃµÕiÊ­«>ÀÌiÊ`iÊVˆVœÊ`iÊ Ài«Àœ`ÕVVˆ˜Ê `iÊ >Ê Ûˆ`>®Ê ÃiÊ Ûi˜`iÊ Vœ“œÊ ՘>Ê “iÀV>˜V‰>Ê “?ðÊ-œVˆœÊ œÃµÕiʘœÊiÃÊ՘>Ê}>À>˜Ì‰>Ê«>À>Ê«ÀœÌi}iÀʏœÃÊ LœÃµÕiÃÊ vÀi˜ÌiÊ >Ê >Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê Ê «iÌÀœiÀ>Ê œÊ “ˆ˜iÀ>°Ê -ˆÊ ÃiÊ i˜VÕi˜ÌÀ>˜Ê Þ>Vˆ“ˆi˜ÌœÃÊ i˜Ê iÃÌ?ÃÊ ?Ài>ÃÊ ÃiÊ iÝ«œÌ>À?˜Ê œÃÊ ÀiVÕÀÜðÊÊ -iʅ>˜ÊÀi}ˆÃÌÀ>`œÊÛ>Àˆ>ÃʈÀÀi}Տ>Àˆ`>`iðÊi˜Ê>ÊwÀ“>Ê`iÊ Vœ˜Ûi˜ˆœÃ°Ê ÊVœ˜ÌÀ>̜Ê`iÊ-œVˆœÊ œÃµÕiÊVœ˜Ê>ÊVœ“Õ˜ˆ`>`Ê Vœv?˜Ê`iÊ ÕÀi˜œÊȘʈ˜vœÀ“>ÀÊ`iLˆ`>“i˜ÌiÊ>ʏ>ÃÊL>ÃiÃÊÞÊ i}>˜`œÊ>Ê>VÕiÀ`œÃÊ܏>“i˜ÌiÊVœ˜ÊœÃÊ`ˆÀˆ}i˜ÌiÃ°Ê Ê«Àiȇ `i˜ÌiÊ`iʏ>ʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`ÊÅÕ>ÀÊ`i˜Õ˜VˆÊµÕiÊ-œVˆœÊ œÃµÕiÊ wÀ“Ê՘ÊVœ˜Ûi˜ˆœÊVœ˜Ê՘>ʜÀ}>˜ˆâ>Vˆ˜Ê`iʏ>ʘ>Vˆœ˜>ˆ‡ `>`Ê>Ê«iÃ>ÀÊ`iʵÕiÊÃiʏiÃʅˆâœÊÃ>LiÀʵÕiʏ>ʘ>Vˆ˜ÊÅÕ>ÀÊ "ʵÕiÀ‰>Ê-œVˆœÊ œÃµÕiÊi˜ÊÃÕÊÌiÀÀˆÌœÀˆœ°Ê/>Ê…iV…œÊiÃÌ>Ê «ÀœÛœV>˜`œÊvÀˆVVˆœ˜iÃÊÞÊ`iÃ՘ˆ˜Ê`i˜ÌÀœÊ`iʏœÃÊÅÕ>À>ð

Ãʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊÃiš>>ÀʵÕiÊ-œVˆœÊ œÃµÕiÊ«>}>Ê«œÀʅiVÌ?‡ Ài>Ê>Ê>šœÊ՘>ÊV>˜Ìˆ`>`ʵÕiÊÛ>Ê`iÃ`iʏœÃÊxäÊVi˜Ì>ۜÃʅ>ÃÌ>Ê œÃÊÎäÊ`>ÀiÃÊ`i«i˜`ˆi˜`œÊ`iÊÈʅ>ÞÊ>“i˜>â>Ê«>À>ÊiÊLœÃ‡ µÕiʭÈʘœÊiÃÌ?Ê>“i˜>â>`œÊ˜œÊi˜ÌÀ>Êi˜ÊREDD®]Ê`iʏœÃÊÃiÀۈ‡ VˆœÃÊ >“Lˆi˜Ì>iÃÊ ­iÃÌœÊ }>À>˜Ìˆâ>À‰>Ê «œ`iÀÊ Ûi˜`iÀÊ œÌÀœÃÊ ÃiÀۈVˆœÃÊ>“Lˆi˜Ì>iÃÊi˜ÊœÃʓiÀV>`œÃÊۜÕ˜Ì>ÀˆœÃÊ>«>ÀÌiÊ `iÊV>ÀLœ˜œ®]ʏœÃʘˆÛiiÃÊ`iÊ«œLÀiâ>Ê`iʏ>Ê«œL>Vˆ˜° >ÊÌ>L>ÊÈ}Ոi˜ÌiÊi>LœÀ>`>Ê«œÀÊiÊ“ˆ˜ˆÃÌiÀˆœÊ`iÊ“‡ Lˆi˜ÌiÊ `ˆÃ«œ˜iÊ Õ˜>Ê Ài>Vˆ˜Ê ˆ˜ÛiÀÃ>“i˜ÌiÊ «Àœ«œÀVˆœ˜>]Ê «œÀʏœÊµÕiÊ>ʓ?ÃʅiVÌ?Ài>ÃÊ`iÊLœÃµÕi]ʓi˜œÀÊiÃÊiÊ`ˆ˜iÀœÊ µÕiÊÃiÊÀiVˆLˆÀ‰>° #ATEGORÓA

,ÓMITES HECTÉREAS

6ALORHECTÉREAS DØLARES 

É]ÊÈÊ՘ÊLœÃµÕiÊiÃÌ?ʓÕÞÊ>“i˜>â>`œÊÞÊVœ˜Ê>Ì>ÊLˆœ`ˆ‡ ÛiÀÈ`>`]Ê«œ`À‰>ÊÊÀiVˆLˆÀʏ>ʓ?ÃÊ>Ì>ÊV>ˆwV>Vˆ˜Ê`iÊÎäÊ`‡ >ÀiÃÊ«œÀʅiVÌ?Ài>Ê«iÀœÊÈÊ՘>ÊVœ“Õ˜ˆ`>`Ê«œ˜iÊ£xäʅiV‡ Ì?Ài>Ã]ÊÀiVˆLˆÀ‰>ÊÎäÊ`>ÀiÃÊ«œÀʏ>ÃÊ«Àˆ“iÀ>ÃÊxäʅiVÌ?Ài>Ã]Ê ÓäÊ`>ÀiÃÊ«œÀʏ>ÃÊÈ}Ոi˜ÌiÃÊ£ääʅiVÌ?Ài>Ã]ʏœÊµÕiÊÃՓ>‡ À‰>ÊÎxääÊ`>ÀiðÊ*œÀʜÌÀ>Ê«>ÀÌi]ÊÈÊi˜ÊÕ}>ÀÊ`iÊ«œ˜iÀÊÕ˜Ê ÌœÌ>Ê`iÊ£xäʅiVÌ?Ài>ÃÊÌÀiÃʺÜVˆœÃ»Ê«œ˜i˜ÊxäʅiVÌ?Ài>ÃÊ V>`>Ê՘œ]ÊÀiVˆLˆÀ‰>˜Ê£xääÊ`>ÀiÃÊ«œÀÊVœ˜Ûi˜ˆœ]ÊÌÀiÃÊVœ˜‡ Ûi˜ˆœÃ]Ê՘Ê̜Ì>Ê`iÊ{Êxää°Ê*iÀœÊiÃÌ>À‰>˜Êi˜Ê՘ÊÀj}ˆ“i˜Ê`iÊ «Àœ«ˆiÌ>ÀˆœÃÊ«ÀˆÛ>`œÃ]ÊȘÊ`iÀiV…œÃÊVœiV̈ۜÃ]ÊVœ˜Ê>Ê«œ‡ ÈLˆˆ`>`Ê`iʵÕiÊÃÕÃÊLœÃµÕiÃÊÃi>˜ÊVœ“«À>`œÃÊÞÊÃiÊ`iLˆˆ‡ Ìi˜Ê>ÃÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>ÃÊVœ“Õ˜ˆÌ>Àˆ>ÃÊÞÊ`iÊ«ÕiLœÃʈ˜`‰}i˜>ð -œVˆœÊ œÃµÕiÊVœˆ˜Vˆ`iÊVœ˜Ê>ÊvœÀ“Տ>Vˆ˜Ê`iʘÕiÛ>ÃÊ«œ‡ ‰ÌˆV>ÃÊVœ“œÊiÊ `ˆ}œÊ“Lˆi˜Ì>]ʏ>ʏiÞÊ`iÊ-i}ÕÀˆ`>`Ê`iÊ ÃÌ>`œÊÞÊiÊ«ÀœÞiV̜Ê`iʏ>ÊiÞÊ`iÊ,iVÕÀÜÃʉ`ÀˆVœÃ°ÊÉ]Ê iÊ ÃÌ>`œÊ>Ãi}ÕÀ>ÊiÊVœ˜ÌÀœÊ`iʏ>ÃÊ?Ài>ÃÊVœ˜Ê“?ÃÊÀˆV>ÊLˆœ‡ `ˆÛiÀÈ`>`]Ê Õ˜>Ê i}ˆÃ>Vˆ˜Ê >VœÀ`iÊ Vœ˜Ê >ÃÊ iÞiÃÊ ˆ˜ÌiÀ˜>‡ Vˆœ˜>iÃÊ µÕiÊ i˜ÌÀ>À‰>˜Ê i˜Ê ۈ}i˜Vˆ>Ê «>À>Ê iÊ “iÀV>`œÊ `iÊ V>ÀLœ˜œ]ÊiÊ`iÀiV…œÊ`iÊ«œ`iÀʘi}œVˆ>ÀʏœÃÊÃiÀۈVˆœÃÊ>“‡ Lˆi˜Ì>iÃÊi˜ÊiÊiÝÌiÀˆœÀÊVœ“œÊ“iœÀʏiÊ«>ÀiâV>ÊÞÊ̜“>Àʏ>ÃÊ “i`ˆ`>ÃʘiViÃ>Àˆ>ÃÊ­ˆ˜VÕˆ`>ʏ>Ê«>À̈Vˆ«>Vˆ˜Ê`iʏ>ÃÊÕiÀ‡ â>ÃÊÀ“>`>îʫ>À>ÊVœ˜ÌÀœ>Àʏ>ÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`ÊÞÊiÊ«>ÌÀˆ‡ “œ˜ˆœÊ}i˜j̈VœÊÞÊVՏÌÕÀ>Ê`iÊ VÕ>`œÀ°Ê 1˜>Ê iÝÌi˜Ãˆ˜Ê iÃÊ iÊ «ÀœÞiVÌœÊ -œVˆœÊ œÃµÕi‡ >«‰ÌՏœÊ *?À>“œÃÊ Vœ˜Ê Õ˜Ê ?“LˆÌœÊ `iÊ ˆ˜yÕi˜Vˆ>Ê i˜Ê “?ÃÊ `iÊ ÈÊ “ˆÊ …iVÌ?Ài>ÃÊ`iÊ«?À>“œÃÊ`œ˜`iʅ>LˆÌ>˜Ê՘>ÃÊxääʓˆÊ«iÀ‡ ܘ>Ã]ʏ>ʓ>ޜÀ‰>Ê«œL>Vˆœ˜iÃʈ˜`‰}i˜>Ã]Ê«iÀœÊÌ>“Lˆj˜Ê }À>˜`iÃʅ>Vi˜`>`œÃʵÕiÊÃiÊLi˜iwVˆ>À?˜Ê`iÊiÃ̜ÃÊÃÕLȇ `ˆœÃÊiÃÌ>Ì>iðÊlÊ
!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS %CUADOR

0RONUNCIAMIENTOENRECHAZO ANEGOCIACIONESAMBIENTALES 5NIØN "ASE 0UYO DE AGOSTO DE Ê>Ê œ˜vi`iÀ>Vˆ˜Ê`iÊ >Vˆœ˜>ˆ‡`>`iÃʘ`‰}i˜>ÃÊ`iʏ>Ê“>✘ˆ>Ê VÕ>‡ ̜Àˆ>˜>Ê­ œ˜vi˜ˆ>i®ÊÀiV…>â>Ê̜`œÊ̈«œÊ `iÊ ˜i}œVˆ>Vˆœ˜iÃÊ >“Lˆi˜Ì>iÃÊ ÃœLÀiÊ LœÃµÕiÃÊ ÞÊ «œ‰ÌˆV>ÃÊ iÝÌÀ>V̈Û>Ã]Ê µÕiÊ >viVÌi˜ÊœÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÃÊ`iʏ>ÃÊʘ>Vˆœ˜>‡ ˆ`>`iÃÊ>“>❘ˆV>ÃÊÞÊ«ÕiLœÃʈ˜`‰}i‡ ˜>ÃÊ`iÊ VÕ>`œÀÊVœ˜Ãˆ`iÀ>˜`œÊµÕiÊiÊ `iÀiV…œÊ>ʏ>Ê«ÕÀˆ˜>Vˆœ˜>ˆ`>`ÊÞÊiÊ-Շ “>ŽÊ>ÜÃ>Þ]ÊiÝ«ÀiÃ>`œÃÊi˜Ê>Ê œ˜Ã̈‡ ÌÕVˆ˜Ê`iʏ>Ê,i«ÖLˆV>]ÊÞÊiÊ`iÀiV…œÊ>Ê >Ê>Õ̜`iÌiÀ“ˆ˜>Vˆ˜Ê`iʏ>Ãʘ>Vˆœ˜>ˆ‡ `>`iÃÊÞÊ«ÕiLœÃÊ>˜ViÃÌÀ>iÃ]ʵÕiÊÀiâ>˜Ê i˜Êˆ˜ÃÌÀՓi˜ÌœÃʈ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>iÃÊVœ“œÊ iÊ#ONVENIOÊ`iʏ>ÊOIT]ʏ>Ê$ECLARA CIØN5NIVERSALDELAS.ACIONES5NIDAS SOBRELOS$ERECHOSDELOS0UEBLOS)N DÓGENAS Ê iÃÌ?˜Ê «>À>Ê }>À>˜Ìˆâ>ÀÊ >Ê Ûˆ‡ Ûi˜Vˆ>Ê ÞÊ Vœ˜ÛˆÛi˜Vˆ>Ê i˜ÌÀiÊ œÃÊ ÃiÀiÃÊ …Õ“>˜œÃÊÞʏ>ʘ>ÌÕÀ>iâ>]Êi˜Ê՘ʓ՘‡ `œÊ`iÊ>Vi«Ì>LiÃÊVœ˜`ˆVˆœ˜iÃ]Ê՘Ê`i‡ Ã>ÀÀœœÊ L>Ã>`œÊ i˜Ê œÃÊ «Àˆ˜Vˆ«ˆœÃÊ `iÊ >Ê Ãœˆ`>Àˆ`>`]Ê ÀiVˆ«ÀœVˆ`>`]Ê Vœ˜ÃiÀ‡ Û>Vˆ˜Ê`iÊ̜`œÊiÊië>VˆœÊÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>]Ê «>À>ʏ>ÊÃi}ÕÀˆ`>`ÊÞÊi݈ÃÌi˜Vˆ>Ê`iÊ}i‡ ˜iÀ>Vˆœ˜iÃ]Ê«ÀiÃi˜ÌiÃÊÞÊÛi˜ˆ`i‡ À>Ã]Ê ÞÊ «>À>Ê }>À>˜Ìˆâ>ÀÊ Õ˜ÊÊ >“Lˆi˜ÌiÊ Ã>˜œ]Ê ˆLÀiÊ `iÊ Vœ˜Ì>“ˆ˜>‡ Vˆ˜]Ê

`iÊ Ài«Àiȝ˜]Ê `iÊ ÃՓˆÃˆ˜Ê «œÀÊ «>ÀÌiÊ `iʏ>ÃÊ«œ‰ÌˆV>ÃÊ`iʏœÃÊVˆiÀ̜ÃÊ}œLˆiÀ‡ ˜œÃʅ>Vˆ>ʏœÃÊ«ÕiLœÃʈ˜`‰}i˜>Ã°Ê +ÕiÊ̜`>Ê«œ‰ÌˆV>ÊÞÊ>V̈ۈ`>`ÊiÝÌÀ>V‡ ̈Û>ÊÞÊ`iʘi}œVˆ>Vˆ˜Ê`iʏœÃÊLœÃµÕiÃÊÞÊ Lˆœ`ˆÛiÀÈ`>`Ê i˜Ê ˜ÕiÃÌÀœÃÊ ÌiÀÀˆÌœÀˆœÃÊ >˜ViÃÌÀ>iÃÊV>ÕÃ>À?ʈ˜ˆ“>}ˆ˜>LiÃʈ“‡ «ˆV>Vˆœ˜iÃ]Êi˜ÌÀiÊi>Ãʏ>ÊiÝ̈˜Vˆ˜Ê`iÊ >ʈ`i˜Ìˆ`>`Ê`iÊʏ>Ãʘ>Vˆœ˜iÃÊ>˜ViÃÌÀ>‡ iÃ]ʏ>Ê«jÀ`ˆ`>Ê`iÊVœ˜ÌÀœÊÞÊiÊ“>˜iœÊ `iʘÕiÃÌÀœÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÃʵÕiÊ«>Ã>À‰>˜Ê>Ê ÃiÀÊ Ê “>˜i>`œÃÊ «œÀÊ iÊ ÃÌ>`œ]Ê «>‰ÃiÃÊ iÝÌÀ>˜iÀœÃ]ÊÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>iÃ]ʘi}œVˆ>‡ `œÀiÃÊ`iÊREDDʜÊVœ“iÀVˆ>˜ÌiÃÊ`iÊÊV>À‡ Lœ˜œ]Ê̜`œÊœÊVÕ>Ê`iÛi˜`À‰>Êi˜Ê“ˆÃi‡ Àˆ>]ʅ>“LÀiÊÞÊ«œLÀiâ>ÊiÝÌÀi“>ʘ՘V>Ê >˜ÌiÃÊ ÛˆÃÌ>Ã]Ê Ì>Ê Vœ“œÊ >…œÀ>Ê œVÕÀÀi˜Ê Vœ˜Ê˜ÕiÃÌÀœÃʅiÀ“>˜œÃʈ˜`‰}i˜>ÃÊi˜Ê>Ê “>✘ˆ>ʘœÀÌiÊ`iÊ VÕ>`œÀÊ«œÀʈ˜Ìi‡ ÀiÃiÃÊ }iœ«œ‰ÌˆVœÃ]Ê iVœ˜“ˆVœÃÊ ÞÊ Vœ‡ “iÀVˆ>iðÊÉ]ÊÀiÃÕiÛi\ £°ÊiÀÌ>ÀÊÞÊVœ“Õ˜ˆV>ÀÊ>Ê̜`>Ãʏ>ÃÊ L>ÃiÃÊ `iÊ >Ê iÃÌÀÕVÌÕÀ>Ê `iÊ >Ê œ˜vi‡ ˜>ˆi]ÊVœ˜Ã̈ÌՈ`>ÃÊi˜ÊœÃÊVi˜ÌÀœÃ]ÊVœ‡ “Õ˜ˆ`>`iÃ]Ê >ÜVˆ>Vˆœ˜iÃ]Ê vi`iÀ>Vˆœ‡ ˜iÃ]ʜÀ}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊÞʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃ]Ê i˜ÊiÊ“>ÀVœÊ`iʏ>Ê,i܏ÕVˆ˜ÊÞÊ>˜‡ `>ÌœÊ Ê `iÊ œ˜}ÀiÃœÊ ÓnΣ]Ê `iÊ “>ÞœÊ `iÊÓää™]ʵÕiʏ>ʜÀ}>˜ˆâ>Vˆ˜ÊÀi}ˆœ‡ ˜>Ê`iʏ>Ê“>✘‰>ÊiVÕ>̜Àˆ>‡ ˜>]ÊʘœÊ«iÀ“ˆÌˆÀ?ʏ>ʈ˜ÌÀœ“ˆ‡ ȝ˜]ʘˆÊÀi«ÀiÃi˜Ì>Vˆ˜]ʘˆÊ ˆ˜ÌiÀœVÕ̜ÀiÃÊ «>À>Ê µÕiÊ `ˆÃVÕÌ>˜]Ê `ˆ>œ}Õi˜]Ê >՘ʓ?Ã]Ê`i˜Ê«>ÜÊ>Ê >Ê ˜i}œVˆ>Vˆ˜Ê `iÊ ˜ÕiÃÌÀœÃÊ Lˆi˜iÃÊ ˜>ÌÕÀ>iÃÊ i݈Ç Ìi˜ÌiÃÊ i˜Ê ˜ÕiÇ

ÌÀœÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÃÊi˜Êië>VˆœÃʘ>Vˆœ˜>‡ iÃʜʈ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>iÃ°Ê Ó°Ê >Ê œ˜vi˜>ˆiÊ ˜œÊ ˜i}œVˆ>À?Ê ˜ˆÊ `ˆ>œ}>À?Ê Ãˆ˜Ê Vœ˜Ãi˜Ìˆ“ˆi˜ÌœÊ `iÊ ÃÕÃÊ L>ÃiÃ]ÊÜLÀiÊÌi“>ÃÊ`iÊʘi}œVˆ>Vˆœ˜iÃÊ «>À>Ê >V̈ۈ`>`iÃÊ iÝÌÀ>V̈Û>ÃÊ «iÌÀœi‡ À>Ã]ʓˆ˜iÀ>Ã]ʅˆ`ÀœijVÌÀˆV>Ã]Ê*>˜Ê-œ‡ VˆœÊ œÃµÕi]Êʘi}œVˆœÃÊREDD]ÊÃiÀۈVˆœÃÊ >“Lˆi˜Ì>iÃ]Ê Þ>Ê µÕiÊ VˆiÀ̜ÃÊ œÀ}>˜ˆÃ‡ “œÃ]Ê Vœ“œÊ >Ê ˆ˜Ã̈ÌÕVˆ˜Ê ˜iÀ}‰>ÊÊ “Lˆi˜ÌiÊ ÞÊ *œL>Vˆ˜]Ê >˜VœÊ ՘‡ `ˆ>Ê ÞÊ œÃÊ “iÀV>`iÀiÃÊ `iÊ V>ÀLœ˜œ]Ê Vœ˜Õ˜Ì>“i˜ÌiÊi˜Ê>ˆ>˜â>ÊVœ˜ÊœÃÊÊ}œ‡ LˆiÀ˜œÃÊ >̈˜œ>“iÀˆV>˜œÃ]Ê «ÀiÌi˜`i˜Ê ˜i}œVˆ>ÀÊÜLÀiʏ>Êۈ`>Ê`iʏ>Ãʘ>Vˆœ˜>‡ ˆ`>`iÃÊÞÊ«ÕiLœÃÊʈ˜`‰}i˜>ÃÊ>viVÌ>˜‡ `œÊ˜ÕiÃÌÀœÃÊ`iÀiV…œÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>iÃ°Ê Î°Ê ,iVœ˜œVi“œÃÊ iÊ «ÀœLi“>Ê `iÊ V>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊÞÊi݈}ˆ“œÃÊ>ʏœÃÊ«>‰‡ ÃiÃÊ µÕiÊ ÀiVœ˜œâV>˜Ê Ê ÃÕÊ Ài뜘Ã>Lˆˆ‡ `>`Êi˜ÊVÕ>˜ÌœÊ>ʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊ}>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœ]Ê `ˆÃ“ˆ˜Õ‡ Þi˜`œÊ«œÀÊÌ>˜ÌœÊ>ʵÕi“>Ê`iÊVœ“LÕÇ ̈LiÃÊvÃˆiÃ]ÊVÕÞ>ÊiÝÌÀ>VVˆ˜Ê…>ÊV>Շ Ã>`œÊ>Ê`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜Ê`iʏ>Ê“>✘ˆ>Ê ÞÊ}À>ÛiÃÊ«ÀœLi“>ÃÊÜVˆ>iÃÊÞÊ>“Lˆi˜‡ Ì>iÃÊi˜Ê˜ÕiÃÌÀœÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÃ°Ê {°Ê ,iV…>â>“œÃÊ >ÃÊ ˜i}œVˆ>Vˆœ˜iÃÊ ÃœLÀiʘÕiÃÌÀœÃÊLœÃµÕiÃ]ÊVœ“œÊœÃÊÜ˜Ê œÃÊ«ÀœÞiV̜ÃÊREDD]ÊÞ>ʵÕiÊ«ÀiÌi˜`i˜Ê µÕˆÌ>À˜œÃÊiÊˆLÀiʓ>˜iœÊÜLÀiʘÕiÇ ÌÀœÃÊÀiVÕÀÜÃÊÞÊ«œÀµÕiÊ>`i“?ÃʘœÊÜ˜Ê ՘>Ê ÃœÕVˆ˜Ê `iw˜ˆÌˆÛ>Ê >Ê «ÀœLi“>Ê `iÊ V>“LˆœÊ Vˆ“?̈Vœ]Ê >Ê Vœ˜ÌÀ>Àˆœ]Ê ÃœœÊœÊi“«iœÀ>°Ê x°Ê œ“Õ˜ˆV>“œÃÊ>ʏ>ÊCOICA]Ê`iʏ>Ê VÕ>ÊܓœÃÊ«>ÀÌi]ÊVœ“œÊÀi«ÀiÃi˜Ì>˜‡ ÌiÃÊ>“>❘ˆVœÃÊiVÕ>̜Àˆ>˜œÃÊVœ˜Ê`i‡ ÀiV…œÊ>ÊۜâÊÞÊ̜ۜ]ʵÕiʘˆ˜}՘>Ê«iÀ‡ ܘ>]ʜÀ}>˜ˆÃ“œ]ÊONG]ÊiÌVjÌiÀ>]ÊiÃÌ?Ê >Õ̜Àˆâ>`œÊ>Ê«Àœ˜Õ˜Vˆ>ÀÃiÊ>ÊʘÕiÃÌÀœÊ ˜œ“LÀiÊ>Êv>ۜÀʜÊi˜ÊVœ˜ÌÀ>Ê`iÊVÕ>‡ µÕˆiÀÊÌi“>Ê`iÊVÕ>Ê˜œÊÌi˜‡ }>“œÃÊ Vœ˜œVˆ“ˆi˜ÌœÊ ˜ˆÊÊ «>À̈Vˆ«>Vˆ˜°ÊlÊ

!TENTAMENTE

4ITO0UANCHIR PRESIDENTE#ONFENIAE +ANANGINAKCAZANDOCONARCO


!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS ,ANUEVAMOVILIZACIØNSOCIALEN%CUADOR #ONINFORMACIØNDE#ONAIE#OMUNICACIØNÊ«>À̈ÀÊ`iʏ>Ê

>Ã>“Li>ÊiÝÌÀ>œÀ`ˆ˜>Àˆ>Ê`iʏ>Ê œ˜vi`iÀ>Vˆ˜Ê`iÊ >Vˆœ˜>‡ ˆ`>`iÃʘ`‰}i˜>ÃÊ`iÊ VÕ>`œÀÊ­ œ˜>ˆi®ÊViiLÀ>`>ÊiÊnÊÞÊ™Ê `iÊÃi«Ìˆi“LÀiÊi˜Ê+Ո̜]Ê VÕ>`œÀ]ʏœÃÊ œ˜ÃiœÃÊ`iÊœLˆiÀ‡ ˜œÊ`iÊ œ˜>ˆVi]Ê œ˜vi˜>ˆiÊÞÊ VÕ>À՘>Àˆ]ʺÕ˜ÌœÊ>ʏœÃÊ`ˆÀˆ‡ }i˜ÌiÃÊ `iÊ “>ޜÀÊ ˜ˆÛiÊ `iÊ >ÃÊ ˜>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃÊ ÞÊ «ÕiLœÃ»Ê >`œ«Ì>Àœ˜Êº`iÊvœÀ“>Ê՘?˜ˆ“i»ÊÀi܏ÕVˆœ˜iÃÊ«œÀʏ>ÃʵÕiÊ ÃiÊ À>̈wV>Àœ˜Ê i˜Ê >Ê `ivi˜Ã>Ê ˆ˜`iVˆ˜>LiÊ `iÊ ÃÕÃÊ `iÀiV…œÃÊ v՘`>“i˜Ì>iÃÊÞÊ>LÀˆiÀœ˜Ê՘ʘÕiۜÊVˆVœÊ`iʓœÛˆˆâ>Vˆ˜°Ê

œ˜>ˆiÊ >˜Õ˜VˆÊ µÕiÊ ºVœ˜Vi˜ÌÀ>Vˆœ˜iÃÊ Ài>ˆâ>`>ÃÊ i˜Ê iÊ ˜œÀÌi]ÊVi˜ÌÀœÊÞÊÃÕÀÊ`iʏ>ÊÀi}ˆ˜Ê>˜`ˆ˜>»Ê…>L‰>˜ÊºÀ>̈wV>`œÊ >“«ˆ>“i˜ÌiÊiÃÌ>Ê«œÃˆVˆ˜»ÊÞʵÕi]ʅ>Vˆ>ÊiÊ£nÊ`iÊÃi«Ìˆi“‡ LÀi]ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>Vˆœ˜iÃÊ`iʏ>Ê“>✘‰>]Êi˜Ê >«œ]Ê"Ài>˜>ÊÞÊ -ÕVՓL‰œÃʅ>À‰>˜Ê«ÖLˆV>ÊÌ>“Lˆj˜ÊºÃÕÊVœ˜`i˜>Ê>ʏ>ÃÊVœ˜‡ ViȜ˜iÃʓˆ˜iÀ>ÃÊÞÊ«iÌÀœiÀ>ÃÊÞÊÃÕÊi݈}i˜Vˆ>Ê`iʈ˜VœÀ«œÀ>‡ Vˆ˜Ê`iÊ«Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ`iʏ>Ê œ˜>ˆiÊi˜Ê>ÊiÞÊ`iÊ}Õ>ÃÊ`iL>‡ ̈`>Êi˜Ê>ÊÃ>“Li>Ê >Vˆœ˜>»°Ê9Ê>ÉʏœÊ…ˆVˆiÀœ˜°

œ˜>ˆiÊÀi>wÀ“Êi˜ÊÃÕÊVœ“Õ˜ˆV>`œÊµÕiʺ˜œÊ…>ÞÊ«ÀœViÃœÊ >}՘œÊ`iʘi}œVˆ>Vˆ˜ÊVœ˜ÊiÊ}œLˆiÀ˜œ»ÊÞÊ`ˆœÊ>ÊVœ˜œViÀÊ ÃÕÃÊ«œÃÌÕÀ>ÃÊVœ˜Ãˆ`iÀ>˜`œÊµÕiʏœÃÊ«ÕiLœÃÊÞʘ>Vˆœ˜>ˆ`>‡ `iÃʈ˜`‰}i˜>ÃÊܘʺi˜Ìˆ`>`iÃÊVœiV̈Û>Ãʓˆi˜>Àˆ>Ã]Ê«œÃii‡ `œÀiÃÊ`iÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÃ]ÊÀiVÕÀÜÃÊÌ>˜}ˆLiÃÊiʈ˜Ì>˜}ˆLiû]ʵÕiÊ Vœ˜Ã̈ÌÕÞi˜ÊÞÊvœÀ“>˜Êº>V̈Û>“i˜ÌiÊi˜Ê>ÊÜVˆi`>`ÊiVÕ>̜‡ Àˆ>˜>]Ê«ÀiÃi˜ÌiÃÊi˜Ê̜`œÃʏœÃʓœ“i˜ÌœÃÊ`iÊ«ÀœViÜÊ`iʏ>Ê Ûˆ`>ʜÀ}>˜ˆâ>`>]Ê>՘Ê>˜ÌiÃÊ`iʏ>ÊVœ˜vœÀ“>Vˆ˜Ê`iʏ>Ê>V‡ ÌÕ>Ê,i«ÖLˆV>Ê`iÊ VÕ>`œÀ]Ê`œ“ˆ˜>˜Ìi]Ê}i˜œVˆ`>]ÊÀ>VˆÃÌ>Ê ÞÊÃi}Ài}>`œÀ>Ê`iÃ`iʏ>ÃÊVœœ˜ˆ>Ãʈ˜Û>ÜÀ>Ã°Ê ˜ÌÀiÊÃÕÃÊVœ˜‡ È`iÀ>Vˆœ˜iÃÊ>«i>˜Ê>ʵÕiʺ>Ê œ˜Ã̈ÌÕVˆ˜Ê*œ‰ÌˆV>Êi˜ÊÃÕÊ >À̉VՏœÊ£ÊÃiš>>ÊÌiÝÌÕ>“i˜ÌiʵÕiÊ Ê VÕ>`œÀÊiÃÊÕ˜Ê ÃÌ>‡ `œÊVœ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜>Ê`iÊ`iÀiV…œÃÊÞʍÕÃ̈Vˆ>ÊÜVˆ>]Ê`i“œVÀ?̈‡ Vœ]ÊÜLiÀ>˜œ]ʈ˜`i«i˜`ˆi˜Ìi]Ê՘ˆÌ>Àˆœ]ʈ˜ÌiÀVՏÌÕÀ>]Ê«ÕÀˆ‡ ˜>Vˆœ˜>ÊÞʏ>ˆVœ»° ˜ÌÀiÊÃÕÃÊÀi܏ṎۜÃÊ`iÃÌ>V>ÊiÊºiiÀViÀÊÞÊvœÀÌ>iViÀʏœÃÊ }œLˆiÀ˜œÃÊ Vœ“Õ˜ˆÌ>ÀˆœÃÊ `iÊ >ÃÊ ˜>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃÊ ÞÊ «ÕiLœÃÊ `iÊ VÕ>`œÀ]Ê`iV>À?˜`œÃiʏˆLÀiÊ`iÊ̜`>ʈ˜iÀi˜Vˆ>ÊÞÊ«À?V‡ ̈V>ÃÊ>i˜>ÃʵÕiÊ>Ìi˜Ìi˜Ê>ÊÈÃÌi“>Ê`iÊۈ`>ÊÞʜÀ}>˜ˆâ>Vˆ˜]Ê Vœ“œÊ i˜Ìˆ`>`iÃÊ iVœ˜“ˆV>Ã]Ê «œ‰ÌˆV>Ã]Ê VՏÌÕÀ>iÃÊ ÞÊ ˆ˜‡ }؉Ã̈V>ÃʅˆÃ̝ÀˆV>“i˜ÌiÊ`iw˜ˆ`>ÃÊÞÊ`ˆviÀi˜Vˆ>`>ðÊ*>À>ÊiÊ iviV̜]ʏ>Ê œ˜>ˆiÊÞÊÃÕÃÊÀi}ˆœ˜>iÃÊp œ˜vi˜>ˆi]Ê œ˜>ˆViÊÞÊ VÕ>À՘>ÀˆpÊ >ÃՓi˜Ê ÃÕÊ Vœ˜`ˆVˆ˜Ê `iÊ >Õ̜}œLˆiÀ˜œÊ `iÊ >Ãʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃÊÞÊ«ÕiLœÃʈ˜`‰}i˜>û]ÊiÊÀiV…>âœÊ>ʏœÃÊ «Àœ}À>“>ÃÊ ÃœVˆ>iÃÊ µÕiÊ ˆ“«i“i˜Ì>Ê iÊ }œLˆiÀ˜œÊ ºµÕiÊ >Ìi˜Ì>˜ÊVœ˜ÌÀ>ÊÃÕÃÊvœÀ“>ÃÊ`iʜÀ}>˜ˆâ>Vˆ˜ÊÞÊÃÕÃÊ`iÀiV…œÃÊ VœiV̈ۜÃ]ʏ>Êi݈}i˜Vˆ>Ê`iʺ}>À>˜Ì‰>Ãʈ˜Ìi}À>iÃÊiʈÀÀiÃÌÀˆV‡ Ì>ÃÊ«>À>ÊiÊiiÀVˆVˆœÊ`iÊ`iÀiV…œÊ>ʏ>Êۈ`>ÊÞÊ>ʏ>ÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>‡ ˆ`>`Ê`iʏœÃÊ«ÕiLœÃʏˆLÀiÃÊÌ>}>iÀˆ]ÊÌ>Àœ“i˜>˜i]ʜš>“i˜>‡ ˜i]Ê`iÃ`iÊÃÕÃÊ«Àœ«ˆ>ÃÊÈÃÌi“>ÃÊ`iÊۈ`>]Ê`iÊ>VÕiÀ`œÊVœ˜Ê>Ê

œ˜Ã̈ÌÕVˆ˜Ê *œ‰ÌˆV>]Ê ÞÊ `iÊ >ÃÊ “i`ˆ`>ÃÊ V>ÕÌi>ÀiÃÊ `iÊ >Ê

œ“ˆÃˆ˜Ê˜ÌiÀ>“iÀˆV>˜>Ê`iÊ iÀiV…œÃÊՓ>˜œÃ]ʜ̜À}>‡

`>ÃÊi˜ÊÓääÈ]ÊÞʏœÃÊVœ˜Ûi˜ˆœÃÊÞÊÌÀ>Ì>`œÃʈ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>iû]Ê >ÉÊVœ“œÊº}>À>˜Ì‰>Ãʈ˜Ìi}À>iÃÊ>ʏœÃÊ`iÀiV…œÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>iÃÊ ÞÊ >Ê >Õ̜`iÌiÀ“ˆ˜>Vˆ˜Ê `iÊ >ÃÊ ˜>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃÊ ÞÊ «ÕiLœÃÊ VÕޜÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÃÊÃiÊi˜VÕi˜ÌÀ>˜Êi˜Ê>ÃÊ✘>ÃÊ`iÊvÀœ˜ÌiÀ>]Ê µÕˆi˜iÃÊ iÃÌ?˜Ê >“i˜>â>`œÃÊ «œÀÊ >Ê ˆ˜Û>ȝ˜Ê `iÊ i“«ÀiÃ>ÃÊ iÝÌÀ>V̈Û>Ã]Ê«œÀʏ>ʓˆˆÌ>Àˆâ>Vˆ˜ÊÞʏ>Êۈœi˜Vˆ>]ÊVœ“œÊÜ˜Ê œÃÊ>Ü>]Êi«iÀ>]ÊV…>V…ˆ]ÊVœv?˜]ÊÃiVœÞ>]ÊȜ˜>Êi˜Ê>ÊvÀœ˜ÌiÀ>Ê Vœ˜Ê œœ“Lˆ>ÊÞʏ>Ãʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃÊÅÕ>À]Ê>V…Õ>À]ÊÃ>«>À>]Ê >˜`œ>Ã]Êň܈>ÀÊVœ˜ÊiÊ*iÀÖ»°Ê}œÊÃՓ>“i˜Ìiʈ“«œÀÌ>˜‡ ÌiÊiÃʏ>Êi݈}i˜Vˆ>Ê`iʵÕiÊiÊ}œLˆiÀ˜œÊ̈ÌՏiʺœÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆœÃÊ >˜ViÃÌÀ>iÃÊ>ʘˆÛiÊ˜>Vˆœ˜>ÊVœ˜ÊiÊV>À?VÌiÀÊ`iÊVœ“Õ˜ˆÌ>‡ Àˆœ]ʈ“«ÀiÃVÀˆ«ÌˆLi]ʈ˜`ˆÛˆÃˆLi]ʈ˜i“L>À}>Li]ÊÞÊiÊÀiëi‡ ̜Ê>ÊiiÀViÀÊÃÕÃÊ`iÀiV…œÃÊ«Àœ«ˆœÃ]ʏ>ÃÊvœÀ“>ÃÊ`iÊ«>À̈Vˆ«>‡ Vˆ˜Ê ÞÊ œÀ}>˜ˆâ>Vˆ˜Ê i˜Ê >ÃÊ VˆÀV՘ÃVÀˆ«Vˆœ˜iÃÊ ÞÊ ÃÕÃÊ }œLˆiÀ˜œÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>iû° *œÀÊ̜`œÊœÊ>˜ÌiÀˆœÀ]ÊiÊ œ˜ÃiœÊ`iÊœLˆiÀ˜œÊ`iʏ>ÃÊ >‡ Vˆœ˜>ˆ`>`iÃÊ ÞÊ *ÕiLœÃÊ ˜`‰}i˜>ÃÊ `iÊ VÕ>`œÀ‡ œ˜>ˆi]Ê Vœ˜ÛœVÊ>Ê«ÕiLœÊiVÕ>̜Àˆ>˜œÊ>ʏ>Ê}À>˜Ê“œÛˆˆâ>Vˆ˜Ê˜>‡ Vˆœ˜>Ê`iÃ`iÊiÊÓÇÊ`iÊÃi«Ìˆi“LÀiÊ`iÊÓää™Êi˜Ê>`i>˜ÌiÊi˜Ê ̜`œÊiÊ«>‰Ã]Ê>˜Ìiʏ>Ê«œÃˆVˆ˜Ê˜i}ˆ}i˜ÌiÊVœ˜ÃÌ>Ì>`>Êi˜ÊiÊ iiVÕÌˆÛœÊ ÞÊ ÃœÃÌi˜ˆ`>Ê i˜Ê >Ê Ã>“Li>Ê >Vˆœ˜>]Ê vÀi˜ÌiÊ >Ê ˆ“«œÀÌ>˜ÌiÃÊÈÌÕ>Vˆœ˜iÃÊÞÊÌi“>ÃÊ`iʈ˜ÌiÀjÃʘ>Vˆœ˜>]ʵÕiÊ

œ˜>ˆiÊ`iÌ>>\ UÊ 1˜>Ê iÞÊ `iÊ }Õ>ÃÊ µÕiÊ ˜œÊ iÃÌ>LiViÊ “iV>˜ˆÃ“œÃÊ `iÊ Àiۈȝ˜Ê `iÊ «ÀœViÃœÊ `iÊ «ÀˆÛ>̈â>Vˆ˜Ê >ÀLˆÌÀ>ÀˆœÊ iÊ ˆi}>Ê ˆ“«ÕiÃ̜Êi˜Ê>ÃÊ֏̈“>ÃÊ`jV>`>ðÊ+ÕiʘœÊVœ˜Ìˆi˜iʓiV>‡ ˜ˆÃ“œÃÊ`iÊÃ>˜Vˆ˜]Ê«ÀiÛi˜Vˆ˜Ê`iʏ>ÊVœ˜Ì>“ˆ˜>Vˆ˜Ê`iʏ>ÃÊ vÕi˜ÌiÃÊÞÊVÕi˜V>ÃÊ`iÊ>}Õ>ÊÞʵÕiʓ>˜Ìˆi˜iÊiÊ“œ˜œ«œˆœÊ ÜLÀiʏ>ʓ>ޜÀ‰>Ê`iÊi>ðÊ>Ê«Àœ«ÕiÃÌ>Ê}ÕLiÀ˜>“i˜Ì>ÊiÃÊ `iÊV>À?VÌiÀÊ«ÀˆÛ>̈â>`œÀ° UÊ œ˜ViȜ˜iÃÊ`iÊië>VˆœÃÊ`iÊۈ`>Ê`iʏ>Ãʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃÊ ÞÊ«ÕiLœÃÊ«>À>Ê>V̈ۈ`>`iÃÊiÝÌÀ>V̈Û>ÃÊ«iÌÀœiÀ>ÃÊÞʓˆ˜i‡ À>Ã]Ê«iÃiÊ>ʏ>ÃÊ}À>ÛiÃÊÈÌÕ>Vˆœ˜iÃÊ`>`>ÃÊi˜ÊiÊ«>‰ÃÊi˜Ê“>Ìi‡ Àˆ>Ê>“Lˆi˜Ì>]Ê`iÊÃ>Õ`ÊÞÊ`iÊ`iÀiV…œÃ° UÊ iÞÊ `iÊ `ÕV>Vˆ˜Ê µÕiÊ VœˆÃˆœ˜>Ê Vœ˜Ê iÊ `iÀiV…œÊ >Ê >Ê i`ÕV>Vˆ˜]ʏ>Ê}À>ÌՈ`>`ÊÞÊ>VViÜÊ՘ˆÛiÀÃ>ÊÞÊ`i“œVÀ?̈VœÊ Þʏ>Ê>Õ̜˜œ“‰>° UÊ -œLiÀ>˜‰>Ê >ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê µÕiÊ ˜œÊ }>À>˜Ìˆâ>Ê œÃÊ v>V̜ÀiÃÊ `iÌiÀ“ˆ˜>˜ÌiÃÊ`iʏ>ʓˆÃ“>ʘˆÊÀiVœ˜œViÊiÊÀœÊ`iʏ>Ãʘ>Vˆœ‡ ˜>ˆ`>`iÃÊÞÊ«ÕiLœÃʘ`‰}i˜>Ã]Ê`iʏœÃÊV>“«iȘœÃ]Ê`iʏœÃÊ >vÀœÊiVÕ>̜Àˆ>˜œÃ]ʓœ˜ÌÕLˆœÃ]Ê«ÕiLœÃÊ`iÊ“>˜}>À]Ê`iʏœÃÊ «iµÕišœÃÊ>}ÀˆVՏ̜ÀiÃÊVœ“œÊœÃÊ>V̜ÀiÃÊv՘`>“i˜Ì>iÃÊ`iÊ >ʓˆÃ“>° UÊ iVÀi̜ÃÊ>Ìi˜Ì>̜ÀˆœÃÊ>Ê`iÀiV…œÃÊv՘`>“i˜Ì>iÃÊVœ“œÊ iÊ £Ç‡näÊ µÕiÊ ˆ“«œ˜iÊ «À?V̈V>ÃÊ Vœœ˜ˆ>iÃ]Ê `ˆÃVÀˆ“ˆ˜>̜‡ Àˆ>Ã]ÊÞÊÀiÌÀ}À>`>Ãʅ>Vˆ>ʏ>Ãʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃÊÞÊ«ÕiLœÃʈ˜‡ `‰}i˜>ð UʘÃ̈ÌÕVˆœ˜iÃʈ˜`‰}i˜>ÃÊVÕÞ>Ê>Õ̜˜œ“‰>ʅ>ÊÈ`œÊ`iÃVœ‡ ˜œVˆ`>Êiʈ}˜œÀ>`>Ê«>À>ÊVœ˜ÛiÀ̈À>ÃÊi˜ÊLœÌ‰˜Ê«œ‰ÌˆVœ°Ê UÊ1˜ÊV`ˆ}œÊ`iʜÀ`i˜>“ˆi˜ÌœÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÊµÕiÊ>Ìi˜Ì>ÊVœ˜‡ ÌÀ>ʏ>ÃÊvœÀ“>ÃÊ`iʜÀ}>˜ˆâ>Vˆ˜]Ê`iÊ>Õ̜˜œ“‰>ÊÞÊ`iÊiiÀVˆ‡
!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS

+AKULU,OSCISNESALIMENTANALOSHUMANOSVˆœÊ `iÊ œÃÊ `iÀiV…œÃÊ ÌiÀÀˆÌœÀˆ>iÃÊ `iÊ >ÃÊ ˜>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃÊ ÞÊ «ÕiLœÃʈ˜`‰}i˜>ð Ê ˜Ìiʏ>ʓ>ÈÛ>ÊÀiëÕiÃÌ>Ê«œÃˆÌˆÛ>Ê`iÃ`iÊ̜`œÃʏœÃÊV>˜Ìœ‡ ˜iÃʘ>Vˆœ˜>iÃ]Ê>ÊVˆiÀÀiÊ`iÊiÃÌ>Êi`ˆVˆ˜ÊÃiÊ«Ài«>À>L>˜Ê`iÇ `iÊ̜`œÃʏœÃÊÀˆ˜Vœ˜iÃÊ`iÊ«>‰ÃÊ«>À>ʅ>ViÀʜ‰ÀÊÃÕÃÊ`i“>˜‡ `>Ã°Ê ˜ÊiÃiÊVœ˜ÌiÝ̜]Ê>Àœ˜Ê->˜Ìˆ]Ê>ʘœ“LÀiÊ`iÊ œ˜ÃiœÊ `iÊœLˆiÀ˜œÊ`iÊ œ˜>ˆi]Ê`ˆÀˆ}ˆÊ>ÊÈ}Ոi˜ÌiÊV>ÀÌ>Ê>ʏ>ʘ>‡ Vˆ˜ÊÞÊ>Ê“Õ˜`œ\

#!24!!")%24! %L#ONSEJODE'OBIERNODELA#ONAIE

UNASOLAVOZ ALANACIØN º ÊÃÕ«Ài“œÊivi»]Ê«ÀiÌi˜`iʓi˜ÌˆÀÊ>ʏ>ʘ>Vˆ˜]Ê>Ê>wÀ“>ÀÊ µÕiʏ>ʓœÛˆˆâ>Vˆ˜ÊÊVœ˜ÛœV>`>Ê«œÀʏ>Ê œ˜>ˆi]ÊiÃÊiÝVÕÈÛ>Ê `iʏœÃʈ˜`‰}i˜>Ã°Ê œ˜ÊiÃÌ>Ê>wÀ“>Vˆ˜]ʓÕiÃÌÀ>Ê՘>ÊÛiâʓ?ÃÊ >ÊÜLiÀLˆ>]ʏ>Ê«Ài«œÌi˜Vˆ>]ʏ>ÊÛ>˜ˆ`>`Ê`iÊVÀiiÀʵÕiʏœÊ֘ˆVœÊ VˆiÀ̜ÊiÃʏœÊµÕiÊ`ˆViÊjÊÞʵÕiÊiÃʈ˜VÕiÃ̈œ˜>LiÊÃÕʈ˜V>«>Vˆ‡ `>`Ê`iÊi˜Ìi˜`iÀÊ>Ê«>‰ÃÊ«ÕÀˆ˜>Vˆœ˜>ÊÞÊ`i“œVÀ?̈Vœ° *ÀiÌi˜`iÀʵÕiʏœÊ֘ˆVœÊµÕiÊÛ>iÊiÃÊÃÕÊ«>>LÀ>]ÊiÃÊÊ>LÃÕÀ‡ `œ]ÊÃišœÀÊÃÕ«Ài“œÊivi°Ê-ÕÃʈ˜ÃՏ̜ÃʘœÊ˜œÃʅ>˜Êi}>`œÊ >“?ÃÊ«ÕiÃÊܓœÃÊVˆÕ`>`>˜œÃÊiVÕ>̜Àˆ>˜œÃ]ÊܓœÃÊ«Õi‡ LœÃÊÞʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃʈ˜`‰}i˜>Ã]Ê`iÊ`ˆ}˜ˆ`>`ʈ˜Ì>VÌ>°Ê Ê-œ“œÃʘœÃœÌÀœÃʏœÃʵÕiÊVœ˜ViLˆ“œÃ]Ê«Àœ«ÕȓœÃ]Ê`i‡ vi˜`ˆ“œÃÊÞÊi݈}ˆ“œÃʏ>ÊÃ>“Li>Ê >Vˆœ˜>Ê œ˜Ã̈ÌÕÞi˜ÌiÊ «ÕiÃÊiÊ«>‰ÃʘiViÈÌ>Ê՘ÊV>“LˆœÊ«Àœv՘`œÊÞÊÀ>`ˆV>°Ê -œ“œÃʘœÃœÌÀœÃ]ʘ>Vˆœ˜>ˆ`>`iÃÊÞÊ«ÕiLœÃÊ«>À>ʵՈi˜iÃÊ >Ê«>>LÀ>ÊiÃÊÃ>}À>`>]ʵÕiÊiÊÀj}ˆ“i˜Ê…>Ê«iÀ`ˆ`œÊiÊÛiÀ`>‡ `iÀœÊÀՓLœÊ`iÊV>“LˆœÊÞÊÃiʅ>ʜÀˆi˜Ì>`œÊ…>Vˆ>ʏ>Ê`iÀiV…>Ê ÀiV>VˆÌÀ>˜Ìi°Ê ÊÃÕ«Ài“œ]ʘœÃʏ>“Êˆ˜v>˜ÌˆiÃ]ÊÞʘœÊVœ˜‡ ÌiÃÌ>“œÃ]Ê«ÕiÃÊiÊÀ>VˆÃ“œÊiÃʓˆÃiÀ>LiÊÞÊ>ÊiÜʘœÊÃiÊVœ˜‡ ÌiÃÌ>°Ê œÃÊÌÀ>̝Ê`iÊÃiÀÊ{Ê`ˆÀˆ}i˜ÌiÃÊ>Êi݈}ˆÀÊ}>À>˜Ì‰>ÃÊ>ʏ>Ê `i“œVÀ>Vˆ>ÊÞÊÌ>“«œVœÊiÊVœ˜ÌiÃÌ>“œÃ]Ê«ÕiÃʘœÃœÌÀœÃÊ܇ “œÃʓˆœ˜iÃÊÞʘœÊVÀii“œÃÊi˜Ê>Ê`i“œVÀ>Vˆ>Ê`iʏ>ÃÊVˆvÀ>ÃÊ Ãˆ˜œÊi˜Ê>Ê`iÊ`iÀiV…œÃ°Ê

Ê «ÀiÈ`i˜ÌiÊ V>˜ÌÊ ˆ“«Ö`ˆV>“i˜ÌiÊ «ˆ`ˆi˜`œÊ µÕiÊ ˜œÃÊ Û>Þ>“œÃ]Ê Ãˆ˜Ê µÕiÊ iÃœÊ ˜œÃÊ …>Þ>Ê >viVÌ>`œÊ «œÀµÕiÊ jÃÌ>Ê iÃÊ ˜ÕiÃÌÀ>Ê̈iÀÀ>ÊÞʏ>Ê`ivi˜`i“œÃÊÞʍ>“?ÃʘœÃʈÀi“œÃÊ«>À>Ê µÕiʏ>Êi˜ÌÀi}Õi˜Ê>ʏ>ÃÊÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>iÃÊÞÊ>Ê«œ`iÀÊiVœ˜‡ “ˆVœÊµÕiʅ>Ê`iÃÌÀՈ`œÊiÊ«>‰ÃÊÞʵÕiʅ>ʅiV…œÊµÕiʓˆœ˜iÃÊ `iʅiÀ“>˜œÃÊiVÕ>̜Àˆ>˜œÃÊÃiʅ>Þ>˜Êˆ`œÊLÕÃV>˜`œÊvÕiÀ>]Ê œÊµÕiÊÃiʏiÃʘˆi}>ÊVœ˜ÊÜLiÀLˆ>Êi˜ÊiÊ«>‰Ã° Ê œÃÊ`ˆœÊiÊ«œ`iÀʵÕiÊjÀ>“œÃʏœVœÃ]Ê«iÀœÊ>ÊÀ>❘ÊiÃÊ ˜ÕiÃÌÀ>ÊvÕiÀâ>ÊÞÊiÜʏœÊ`i“œÃÌÀ>“œÃÊ`‰>Ê>Ê`‰>ÊVœ˜ÊÀi뜘‡ Ã>Lˆˆ`>`°ÊœÃÊ`iVÀi̜ÃÊÊi˜ÊVœ˜ÌÀ>Ê`iʘÕiÃÌÀœÃÊ`iÀiV…œÃ]Ê i˜ÊVœ˜ÌÀ>Ê`iʘÕiÃÌÀ>Ãʈ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜iÃÊVœ˜ÃÌÀՈ`>ÃÊVœ˜ÊÕV…>ÃÊ }À>˜`iÃÊÞʏiÛ>˜Ì>“ˆi˜ÌœÃ]ÊvÕiÀœ˜Ê«ÀˆÛ>`>ÃÊ`iÊÃÕÊ>Õ̜˜œ‡ “‰>ÊÞÊVœ˜ÛiÀ̈`>ÃÊi˜ÊLœÌ‰˜Ê«œ‰ÌˆVœÊ`>`œÊ>ʵՈi˜iÃÊÛi˜`ˆi‡ Àœ˜ÊÃÕÃÊVœ˜Vˆi˜Vˆ>ð Ê Ê«œ`iÀʘœÊ>Vi«Ì>ʵÕiʏœÃʈ˜`‰}i˜>ÃÊܓœÃÊ>V̜ÀiÃÊ܇ Vˆ>iÃ]Ê«œ‰ÌˆVœÃ]ÊVœ˜ÃÌÀÕV̜ÀiÃÊ`iÊ«>‰ÃÊÞʘœÊ܏>“i˜ÌiÊۜ‡ ̜Ã]ʜLi̜Ã]ÊVœ“œÊ˜œÃÊ«iÀVˆL‰>˜ÊœÃÊ}œLˆiÀ˜œÃÊÀ>VˆÃÌ>ÃÊÞÊ Vœœ˜ˆ>ˆÃÌ>ÃÊ`iʏœÃʵÕiÊiÊÀj}ˆ“i˜Ê>VÌÕ>Ê˜œÊÃiÊ`ˆviÀi˜Vˆ>° Ê ÊÃÕ«Ài“œÊi˜ÌÀi}ÊVœ˜ViȜ˜iÃʓˆ˜iÀ>Ã]ÊÞÊ«iÌÀœiÀ>ÃÊ i˜Ê˜ÕiÃÌÀœÃÊië>VˆœÃÊ`iÊۈ`>]ʵÕiÊܘÊÃ>}À>`œÃÊÞÊv՘`>‡ “i˜Ì>iÃ°Ê ÕiÃÌÀ>ÃÊ º7Õ>À“ˆÃ»Ê vÕiÀœ˜Ê `ˆÃVÀˆ“ˆ˜>`>ÃÊ ÞÊ “>ÌÀ>Ì>`>ÃÊVÕ>˜`œÊiÛ>˜Ì>Àœ˜ÊÃÕÃÊۜViÃÊVœ˜ÌÀ>ʏ>ʈ˜ÕÇ ̈Vˆ>ÆÊ ÃiÊ >ÃÊ …>Ê ÌÀ>Ì>`œÊ `iÊ «œLÀiÃÊ iÊ ˆ}˜œÀ>˜ÌiÃÊ `iÃVœ˜œ‡ Vˆi˜`œÊµÕiÊÃiʏ>Ãʅ>Êi“«œLÀiVˆ`œÊ«œÀʏ>ÃÊ«œ‰ÌˆV>ÃÊiVœ˜‡ “ˆV>ÃʵÕiÊv>ۜÀiVi˜Ê>Ê«œVœÃÊÞÊ`ˆÃVÀˆ“ˆ˜>˜Ê>ʓÕV…œÃ°Ê ÊÃÕ«Ài“œ]Êi˜Ê`iÀÀœV…iÊ`iÊÀ>VˆÃ“œÊ>“Lˆi˜Ì>Êˆ“«ÕÃœÊ Õ˜>ʏiÞÊ`iʓˆ˜iÀ‰>ʵÕiÊiÃÊiÊ˜ÕiۜÊ`ˆœÃÊ`iÊÃÕ«Ài“œÊµÕiÊ ˜œÃʏiÛ>À?Ê>Ê…œœV>ÕÃ̜°Ê >Ê`ˆÃVÀˆ“ˆ˜>Vˆ˜Ê˜œÊiÃʘÕiÛ>Ê«>À>ʘœÃœÌÀœÃÆʏ>ʅˆÃ̜Àˆ>Ê Vœœ˜ˆ>ÊÞÊiÃVÀˆÌ>Ê«œÀʏœÃÊÃÕ«Ài“œÃÊ`ÕišœÃÊ`iÊ«>‰Ã]ʘœÃʅ>Ê ÌÀ>Ì>`œ]Ê`iʈ}˜œÀ>˜ÌiÃ]Ê`iʜ«œÃˆÌœÀiÃÊ`iÊ«Àœ}ÀiÜ]ÊÛ>}œÃ]Ê Ãˆ˜Ê>“>Ã]ʘˆÊ`iÀiV…œÃ°Ê Ê«œ`iÀÊiVœ˜“ˆVœÊۈœi˜ÌœÊÞÊÀ>‡ VˆÃÌ>ʘœÃʅ>ʵÕiÀˆ`œÊLœÀÀ>ÀÊ`iʏ>Êv>âÊ`iʏ>Ê̈iÀÀ>ÊÞÊ>…œÀ>Ê ÃiÊ«ÀiÌi˜`iÊÀi«ïÀʏ>ʅˆÃ̜Àˆ>°Ê œÊœÊœ}À>À?˜° ÊÃÕ«Ài“œÊ>…œÀ>Ê>Ìi˜Ì>ʘÕiÃÌÀ>Ê`ˆ}˜ˆ`>`Êi˜Ê>Ê“>✇ ˜ˆ>]ÊȘÊj݈̜°Ê 9œ]Ê ÃœÞÊ >“>❘ˆVœ]Ê ˜>V‰Ê >‰Ê i˜Ê ՘>Ê ÌˆiÀÀ>Ê ˆLÀi]Ê µÕˆÃiÊ «>âÊ«>À>ʓˆÊ}i˜Ìi°Ê>ÃÊʏiÞiÃÊ`iʏ>ÊÀiۜÕVˆ˜ÊVˆÕ`>`>˜>Ê ˜œÊܘʏiÞiÃÊ«>À>ʘÕiÃÌÀœÃÊ«ÕiLœÃ°Ê

œ˜Ê>ÃʏiÞiÃÊ`iÊÃÕ«Ài“œ]ÊÃiÊvœÀÌ>iViÊiÊ“œ˜ÃÌÀ՜Ê`iÊ «œ`iÀÊiVœ˜“ˆVœÆÊܘʏiÞiÃÊʵÕiʅ>˜Ê`iÃÌÀՈ`œÊ>Ê«>‰ÃÊÞÊ «œÀÊiÜÊÀiV>“>“œÃ]ÊVœ˜Ê`ˆ}˜ˆ`>`ʓˆi˜>Àˆ>°Ê >ʓœÛˆˆâ>Vˆ˜ÊÞ>Êi“«iâÊi˜ÊœÃÊ«?À>“œÃ]Êi˜Ê>Ê“>‡ ✘ˆ>]Êi˜ÊœÃʓ>˜}>ÀiÃ]Êi˜Ê>ÃÊV>iÃ]Êi˜ÊœÃÊië‰ÀˆÌÕÃÊ`iÊ œÃʵÕiʵÕiÀi“œÃÊ՘ʫ>‰ÃÊ«ÕÀˆ˜>Vˆœ˜>]Ê`iÊ`iÀiV…œÃ]Ê`iÊ Ìœ`œÃ°Êl -ARLON3ANTI #ONAIE0USHAK+URAKA 3ARAYAKU2UNA +ITUDELDELA×OCOLONIAL


!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS 0ALESTINA

3IEMBRASURBANAS ENLA&RANJADE'AZA

“i`ˆ`>Ê µÕiÊ iÊ “Õ˜`œÊ ÀiL>Ã>Ê œÃÊ “ˆÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ …>“LÀˆi˜‡ ̜ÃÊ«œÀʏ>Ê`iÓi`ˆ`>ÊiëiVՏ>Vˆ˜Ê`iÊ >Ê̈iÀÀ>ÊÞÊi˜ÊiÊ«ÀiVˆœÊ`iʏœÃÊ>ˆ“i˜‡ ̜Ã]Ê «œÀÊ >Ê VÀiVˆi˜ÌiÊ ÃiµÕ‰>]Ê «œÀÊ >Ê iݫՏȝ˜Ê`iÊV>“«iȘœÃÊ>ʏ>ÃÊVˆÕ‡ `>`iÃʜʫœÀÊiÊVœ˜ÌÀœÊVœÀ«œ‡ À>ÌˆÛœÊ `iÊ Ìœ`>Ê >Ê V>`i˜>Ê >ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê ­`iÊ >ÃÊ Ãi“ˆ‡ >ÃÊ>ʏœÃÊÃÕ«iÀ“iÀV>`œÃ®]Ê VÀiViÊ >Ê ÕÀ}i˜Vˆ>Ê `iÊ Ài‡ ܏ÛiÀÊ >Ê ÃœLiÀ>˜‰>Ê >ˆ‡ “i˜Ì>Àˆ>]Ê «iÀœÊ ˜œÊ ֘ˆV>‡ “i˜ÌiÊ>ʘˆÛiÊ`iÊ«>‰ÃÊȘœÊ >Ê ˜ˆÛiÊ œV>]Ê Vœ“Õ˜ˆÌ>Àˆœ]Ê L>ÀÀˆ>]Êv>“ˆˆ>À°Ê -i“LÀ>ÀÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ «Àœ‡ «ˆœÃÊ «Õi`iÊ Ãi}ՈÀÊ Ãœ˜?˜‡ `œiÊ>Ê>}՘>ÃÊ«iÀܘ>ÃÊ՘>Ê Õ̜«‰>]ÊÞʅ>ÃÌ>Ê՘ʏՍœ]Ê«iÀœÊ «>À>ʓÕV…>Ê}i˜ÌiÊVœ“ˆi˜â>Ê>Ê ÃiÀÊȘ˜ˆ“œÊ`iʈ˜`i«i˜`i˜Vˆ>ÊÀi>ÊÞÊ Õ˜Ê «i˜`ˆi˜ÌiÊ µÕiÊ i˜Ê iÊ vÕÌÕÀœÊ ˆ˜“i‡ `ˆ>ÌœÊ ÌiÀ“ˆ˜>À?Ê Ãˆi˜`œÊ >Ê ÕV…>Ê “?ÃÊ v՘`>“i˜Ì>Ê`iÊ̜`>Ã\ʏ>Ê`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊ Ãˆ˜ÊVœ˜`ˆVˆœ˜iðÊ`i“?Ã]Êi˜Ê>ʓi`ˆ‡ `>Ê `iÊ œÊ «œÃˆLi]Ê ÃiÀ?˜Ê ˜ÕÌÀˆÌˆÛœÃÊ ÞÊ «œ`À?˜ÊiÃÌ>ÀʏˆLÀiÃÊ`iÊ̝݈VœÃÊÞÊÌÀ>˜Ã‡ }j˜ˆVœÃ°Ê *œÀʏœÊ«Àœ˜Ìœ]Êi˜Ê>â>]Êi˜Ê“i`ˆœÊ`iÊ >Ê œVÕ«>Vˆ˜Ê Ê ˆÃÀ>i‰Ê ÞÊ ÃÕÊ LœµÕiœÊ LÀÕÌ>]Ê µÕiÊ œÃÊ «>iÃ̈˜œÃÊ Ãˆi“LÀi˜Ê ÃÕÃÊ«Àœ«ˆœÃÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊiÃÊÀiÈÃÌi˜Vˆ>ÊÞÊ >Ê ÃÕ«iÀۈÛi˜Vˆ>Ê “?ÃÊ ii“i˜Ì>Ê i˜Ê ՘>Ê✘>Êi˜ÊµÕiʺnä¯Ê`i«i˜`iÊ`iʏ>Ê >ÞÕ`>Ê >ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê iÝÌiÀˆœÀ»°Ê Ã‰Ê œÊ ˜>ÀÀ>Ê ˆŽ…ˆÊâˆâ]Êi˜Ê'RIS"ETAÊ­™Ê`iÊ Ãi«Ìˆi“LÀiÊ `iÊ Óä䙮\Ê ºœÃÊ ˆÃÀ>i‰iÃÊ Ö˜ˆV>“i˜ÌiÊ «iÀ“ˆÌi˜Ê >Ê i˜ÌÀ>`>Ê >Ê >â>Ê`iʏ>ʓˆÌ>`Ê`iʏ>Ê>ÞÕ`>Ê>ˆ“i˜‡ Ì>Àˆ>Ê`iÊ >Vˆœ˜iÃÊ1˜ˆ`>ÃÊ­`ÕÀ>˜ÌiÊiÊ ֏̈“œÊÈ̈œÊ`iÊ>â>ÊݏœÊÃiÊ«iÀ“ˆÌˆÊ i˜ÌÀ>ÀÊ>Ê£ä¯Ê`iʏœÃÊV>“ˆœ˜iÃÊVœ˜ÊVœ‡ “ˆ`>®»°Ê É]Ê «>˜Ì>ÀÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ i˜Ê VÕ>µÕˆiÀÊ«i`>VˆÌœÊ`iÊ̈iÀÀ>Ê`ˆÃ«œ˜ˆ‡ LiÊ«Õi`iÊÃiÀÊÃÕwVˆi˜ÌiÊ«>À>Ê>Ãi}ÕÀ>ÀÊ >Ê >Õ̜ÃÕwVˆi˜Vˆ>°Ê ˜Ê ՘>Ê âœ˜>Ê ÃՇ

“>“i˜ÌiÊ ˆ˜Ãi}ÕÀ>Ê iÊ ˆ˜iÃÌ>Li]Ê Õ˜>Ê Ãi˜Vˆ>Ê …ÕiÀÌ>Ê ÕÀL>˜>Ê }>À>˜Ìˆâ>Ê >Ê Ãi}ÕÀˆ`>`ÊÞʏ>ÊÜLiÀ>˜‰>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>° âˆâÊ>š>`iʵÕiʺiÊ*Àœ}À>“>Ê՘‡ `ˆ>Ê`iʏˆ“i˜ÌœÃÊ`ˆViʵÕiʏ>Ê}i˜ÌiÊ`iÊ >â>Ê i˜vÀi˜Ì>Ê Õ˜>Ê >}Õ`>Ê iÃV>ÃiâÊ `iÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ>VViÈLiÃ]ʘÕÌÀˆÌˆÛœÃÊÞÊ«Àœ‡ `ÕVˆ`œÃÊ œV>“i˜Ìi»°Ê *œÀÊ vœÀÌ՘>Ê

-ARY0UDLAT"ÞHOALVIENTO

i݈ÃÌiÊ PARC *>iÃ̈˜ˆ>˜Ê }ÀˆVՏÌÕÀ>Ê ,iˆivÊ œ““ˆÌÌiiî]Ê՘>ʜÀ}>˜ˆâ>Vˆ˜Ê µÕiÊ«Àœ“ÕiÛiʏ>ʈ˜ÃÌ>>Vˆ˜Ê`iʅÕiÀ‡ Ì>ÃÊÕÀL>˜>ÃÊVœ˜Ê>«œÞœÊ`iÊÀ>ÃÃÀœœÌÃÊ ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>]Ê Õ˜>Ê œÀ}>˜ˆâ>Vˆ˜Ê È˜Ê w˜iÃÊ`iʏÕVÀœÊVœ˜ÊÃi`iÊi˜Ê œÃ̜˜°Ê ºPARC…>ÊiV…>`œÊ>Ê>˜`>ÀÊ՘œÃʓˆÊ >À`ˆ˜iÃÊÕÀL>˜œÃÊi˜Ê>â>ÊÞʜ«iÀ>ÊÕ˜Ê «Àœ}À>“>ʼ`iÊV>“«œÊ>ʏ>ʓiÃ>½]ʵÕiÊ iÛ>Ê«Àœ`ÕV̜ÃÊ`iʏœÃÊV>“«iȘœÃÊ`iÊ >â>Ê>ʏ>Ê}i˜ÌiÊVœ˜Ê“?ÃʘiViÈ`>`Ê`iÊ >ÞÕ`>Ê >ˆ“i˜Ì>Àˆ>°Ê …“i`Ê -œÕÀ>˜ˆ]Ê `ˆÀiV̜ÀÊ`iÊ«ÀœÞiV̜Êi˜Ê>ÊVˆÕ`>`Ê`iÊ >â>Ê ­PARCÊ ÌÀ>L>>Ê Ì>“Lˆj˜Ê i˜Ê

ˆÃœÀ`>˜ˆ>®]Ê`ˆViʵÕiʏœÃʍ>À`ˆ˜iÃÊÕÀ‡ L>˜œÃÊܘÊۈÌ>iÃʘœÊݏœÊ«>À>ʏœ}À>ÀÊ Ãi}ÕÀˆ`>`Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>]ÊȘœÊ«>À>Ê`>À‡ iÊ «œÌi˜Vˆ>Ê >Ê >ÃÊ “ՍiÀiÃ]Ê ÞÊ iÃÊ Õ˜Ê “œ`œÊ`iʼÀiۈÌ>ˆâ>À½Ê>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Êi˜Ê }i˜iÀ>°Ê >ÃÊ …œÀÌ>ˆâ>ÃÊ `iÊ ÌÀ>ë>̈œÊ ܘʫ>ÀÌiÊ`iʏ>ÊVՏÌÕÀ>Ê`iÊ>â>]Ê`ˆViÊ j]Ê ÞÊ `>`œÊ µÕiÊ ¼>ÃÊ “ՍiÀiÃÊ Ãœ˜Ê >ÃÊ «Àˆ˜Vˆ«>iÃÊVՈ`>`œÀ>ÃÊ`iÊiÃ̜Ãʍ>À`ˆ‡ ˜iÃ]ÊÃÕÊÀiVœ˜œVˆ“ˆi˜ÌœÊÜVˆ>Ê“iœÀ>]Ê Vœ˜vœÀ“iÊ >ÃÊ vÕi˜ÌiÃÊ ÛˆÌ>iÃÊ `iÊ >ˆ‡

“i˜ÌœÃÊ ÃiÊ iÝ«>˜`i˜Ê «œÀÊ Ìœ`>Ê >Ê Vœ‡ “Õ˜ˆ`>`½° PARCLÀˆ˜`>Ê>ʏ>ÃʓՍiÀiÃʺ>ÃÊÃi“ˆ‡ >ÃÊ`iÊvÀÕÌ>ÃÊÞʅœÀÌ>ˆâ>ÃÊÞÊ՘>ÊÀˆ}Շ ÀœÃ>ÊV>«>VˆÌ>Vˆ˜Êi˜ÊiÊ“>˜Ìi˜ˆ“ˆi˜‡ ̜Ê`iÊ՘>ʅÕiÀÌ>\ÊÌjV˜ˆV>ÃÊ`iÊVœ“«œÃÌ]Ê ViÀV>`œ]ʈÀÀˆ}>Vˆ˜ÊÞÊiÊÕÜÊ`iÊ«>}Ո‡ Vˆ`>Ãʘ>ÌÕÀ>iÃʼÛiÀ`iý°Ê>ÃʓՍiÀiÃÊ >«Ài˜`i˜Ê>ÊۜÛiÀÊVÕ>µÕˆiÀÊ«i`>VˆÌœÊ `iÊ ÌˆiÀÀ>]Ê ˆ˜VÕÃœÊ i˜Ê >}՘>Ê >âœÌi>]Êi˜Ê…ÕiÀÌ>ÊyœÀˆ`>»°Ê -i}Ö˜Ê âˆâ]Ê PARC i˜Ãiš>Ê Ì>“Lˆj˜Ê iÊ “>˜iœÊ `iÊ Vœ‡ ˜iœÃ]Ê ˆ˜VœÀ«œÀ>˜`œÊ >Ê VÀ‰>Ê `iÊ >˜ˆ“>iÃÊ `iÊ ÌÀ>ë>̈œÊ «œÀµÕiÊ iÊ «œœÊÞʜÌÀ>ÃÊvÕi˜ÌiÃÊ `iÊ «ÀœÌi‰˜>Ê Ãœ˜Ê «Àœ…ˆLˆÌˆÛœÃ°Ê º ˜‡ ÌÀiÊ >Ê …œÀÌ>ˆâ>Ê ÞÊ œÃÊ >˜ˆ“>iÃÊ «Õi‡ `i˜Ê ۜÛiÀÃiÊ V>ÃˆÊ >Õ̜ÃÕvˆVˆi˜Ìiû°Ê >Ê }i˜ÌiÊ «Àœ`ÕViÊ Û>ÀˆœÃÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ Vœ“œÊ“>‰â]Êi눘>‡ V>Ã]ÊVœiÃ]ÊLiÀi˜i˜>Ã]ÊvÀˆœiÃ]ÊV>>‡ L>VˆÌ>Ã]Ê}ՈÃ>˜ÌiÃ]Ê«iÀœÊÌ>“Lˆj˜ÊVœ‡ ˜iœÃ]Ê«ˆV…œ˜iÃ]Ê«œœÊÞÊ«>̜°Ê ºœÃʍ>À`ˆ˜iÃÊÕÀL>˜œÃÊ`iÊ>â>ÊVœ‡ ÀÀi˜Ê«iˆ}Àœ°Ê>ʓˆÌ>`Ê`iʏ>ÃʅÕiÀÌ>ÃÊ w˜>˜Vˆ>`>ÃÊ «œÀÊ À>ÃÃÀœœÌÃÊ ˜ÌiÀ˜>‡ ̈œ˜>ÊvÕiÀœ˜Ê`iÃÌÀՈ`>ÃÊ«œÀʏœÃÊ>Ì>‡ µÕiÃʈÃÀ>i‰iÃÊ`iÊ`ˆVˆi“LÀiÊ`iÊÓäänÊÞÊ i˜iÀœÊ`iÊÓää™°Ê >ÈÊ̜`œÃʏœÃÊVœ˜iœÃÊ “ÕÀˆiÀœ˜Ê«œÀÊiÊvÃvœÀœÊL>˜VœÊ>ÀÀœ‡ >`œÊ «œÀÊ œÃÊ Ãœ`>`œÃÊ ˆÃÀ>i‰iÃ°Ê Շ “>˜Ê,ˆ}…ÌÃÊ7>ÌV…Ê…>ÊVœ˜wÀ“>`œÊiÊ ÕÜÊ`iÊvÃvœÀœÊL>˜VœÊÞÊ`iV>À>\ʼiÃÊ Õ˜Ê>À“>Ê«iÀÌÕÀL>`œÀ>ʵÕiʏœÃʓˆˆÌ>‡ ÀiÃʈÃÀ>i‰iÃÊṎˆâ>Àœ˜ÊVœ˜ÌÀ>ʏœÃÊVˆÛˆ‡ iÃÊ`iÊ>â>ÊÞÊÃÕÃÊ>˜ˆ“>iÃÊۈœ>˜`œÊ iÞiÃÊ ˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>iý°Ê ­…ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ° …ÀÜ°œÀ}ÉiÃɘiÜÃÉÓää™ÉäÎÉÓxÉ®»

ÕÀ>˜ÌiÊ œÃÊ >Ì>µÕiÃ]Ê œÃÊ Ãœ`>`œÃÊ ˆÃÀ>i‰iÃÊ>Ì>V>Àœ˜ÊÞʜVÕ«>Àœ˜Ê>Ãʜw‡ Vˆ˜>ÃÊ`iÊPARCÊÞÊ`iÃÌÀÕÞiÀœ˜Ê՘ʈ˜ÛiÀ‡ ˜>`iÀœÊ`iÊV>«>VˆÌ>Vˆ˜]ÊV>ÈÊ̜`œÃʏœÃÊ `œVՓi˜ÌœÃÊÞÊÛiˆ˜ÌiÊVœ“«ÕÌ>`œÀ>Ã°Ê Ê`iL>ÌiÊÀi>Ê`iʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊÕÀ‡ L>˜>Ê>«i˜>ÃÊVœ“ˆi˜â>°Êl
!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS #HILE

"ATALLASPORLASCLAVES DELAVIDAYLAALIMENTACIØN3ANTIAGO DESEPTIEMBREÊ Ê*ÀœÞiV̜Ê`iÊiÞÊ`iÊ i‡ ÀiV…œÃÊ `iÊ "LÌi˜ÌœÀÊ i˜Ê …ˆiÊ µÕiÊ Ãi}Ö˜Ê œÃÊ i}ˆÃ>`œÀiÃÊ º>Û>˜â>Êi˜Ê>Ê«ÀœÌiVVˆ˜Ê`iʏ>ÃʘÕiÛ>ÃÊiëiVˆiÃÊÛi}iÌ>iÃÊ «Àœ`ÕVˆ`>ÃÊi˜ÊiÊ«>‰ÃÊ>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iʏ>ÊLˆœÌiV˜œœ}‰>]ÊvÕiÊw‡ ˜>“i˜ÌiÊ>«ÀœL>`œÊ«œÀʏ>Ê œ“ˆÃˆ˜Ê`iÊ}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê`iʏ>Ê

?“>À>Ê `iÊ ˆ«ÕÌ>`œÃÊ Õi}œÊ `iÊ Õ˜>Ê >À}>Ê ÌÀ>“ˆÌ>Vˆ˜°Ê …œÀ>Ê iÊ ÌiÝÌœÊ i}>Ê ÃiÀ?Ê >˜>ˆâ>`œÊ «œÀÊ >Ê œ“ˆÃˆ˜Ê `iÊ >Vˆi˜`>»°Ê -ˆ˜Êi“L>À}œ]ʏ>ʏÕV…>ʘœÊiÃÌ?Ê«iÀ`ˆ`>°Ê iÃ`iʓi`ˆ>`œÃÊ `iʍՏˆœ]ʈ˜˜Õ“iÀ>LiÃʜÀ}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊ>“Lˆi˜Ì>ˆÃÌ>Ã]ʜÀ‡ }>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊV>“«iȘ>Ã]ʈ˜ÛiÃ̈}>`œÀiÃ]Ê>}ÀˆVՏ̜ÀiÃʜÀ‡ }?˜ˆVœÃÊ ÞÊ «ÕiLœÃÊ ˆ˜`‰}i˜>ÃÊ `iÊ …ˆiÊ ­i˜ÌÀiÊ >ÃÊ µÕiÊ ÃiÊ VÕi˜Ì>˜Ê˜>“ÕÀˆÊpÜVˆ>Vˆ˜Ê >Vˆœ˜>Ê`iÊՍiÀiÃÊ,Շ À>iÃÊiʘ`‰}i˜>Ãp]ÊRAP ALÊ …ˆiÊp,i`Ê`iÊVVˆ˜Êi˜Ê*>‡ }ՈVˆ`>ÃÊÞÊÃÕÃʏÌiÀ˜>̈Û>ÃÊ«>À>Ê“jÀˆV>Ê>̈˜>p]ÊOLCA p"LÃiÀÛ>̜ÀˆœÊ `iÊ œ˜yˆV̜ÃÊ “Lˆi˜Ì>iÃp]Ê iÌÃÕÀÊÊ p i˜ÌÀœÊ `iÊ `ÕV>Vˆ˜Ê ÞÊ /iV˜œœ}‰>Ê «>À>Ê iÊ iÃ>ÀÀœœÊ `iÊ-ÕÀpÊÞÊGRAIN®]ÊÀiVÀÕ`iVˆiÀœ˜ÊÃÕʜ«œÃˆVˆ˜Ê>Ê«ÀœÞiV‡ ̜Ê`iʏiÞʵÕiÊi˜ÊœÃʅiV…œÃÊiÝ«>˜`iʏœÃÊ«ÀˆÛˆi}ˆœÃÊ«>À>Ê œÃʏ>“>`œÃʺœLÌi˜ÌœÀiûÊ`iʺ˜ÕiÛ>ÃÊÛ>Àˆi`>`iÃÊ`iÊ«>˜‡ Ì>ûʓˆi˜ÌÀ>Ãʏ>ÃÊVœ“«>š‰>ÃÊÃi“ˆiÀ>ÃÊÞÊiÊ}œLˆiÀ˜œÊˆ˜ÃˆÃ‡ Ìi˜Êi˜ÊµÕiʘœÊ…>LÀ?ʈ“«>V̜Ãʘi}>̈ۜÃÊ«>À>ʏœÃÊ«iµÕišœÃÊ «Àœ`ÕV̜ÀiÃʘˆÊ«>À>ʏ>ÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`°Ê ÃÌ>ÃʜÀ}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊi˜v>̈â>˜ÊµÕiÊ>Ê>«i}>ÀÃiÊ>ʏ>ÃʘœÀ‡ “>ÃÊ`iÊ œ˜Ûi˜ˆœÊ`iʏ>Ê1˜ˆ˜Ê˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê«>À>ʏ>Ê*Àœ‡ ÌiVVˆ˜Ê `iÊ "LÌi˜Vˆœ˜iÃÊ 6i}iÌ>iÃÊ ­UPOV Vœ˜Ûi˜ˆœÊ `iÊ «ÀœÌiVVˆ˜Ê “i`ˆ>˜ÌiÊ «Àœ«ˆi`>`Ê ˆ˜ÌiiVÌÕ>Ê >`œ«Ì>`œÊ i˜Ê *>À‰ÃÊi˜Ê£™È£ÊÞÊÀiۈÃ>`œÊi˜ÊÛ>Àˆ>ÃʜV>Ȝ˜iÃ]ʏ>Ê֏̈“>Êi˜Ê £™™£]Ê i˜Ê Ài>ˆ`>`Ê iÊ }œLˆiÀ˜œÊ ˆ˜Ìi˜Ì>Ê VՓ«ˆÀÊ wi“i˜ÌiÊ Vœ˜Ê œÃÊ ˆ˜ÌiÀiÃiÃÊ `iÊ >ÃÊ ÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>iÃÊ Ãi“ˆiÀ>Ã]Ê ºµÕiÊ LÕÃV>˜Ê“œ˜œ«œˆâ>Àʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜ÊÞʏ>ÊVœ“iÀVˆ>ˆâ>Vˆ˜Ê `iÊÃi“ˆ>Ã]Ê>“i˜>â>˜`œÊˆ˜VÕÜÊVœ˜ÊÃi“ˆ>ÃÊiÃÌjÀˆiÃÊ­>ÃÊ >“>`>ÃÊ Ãi“ˆ>ÃÊ /iÀ“ˆ˜>̜À®Ê ÃˆÊ ˜œÊ ÃiÊ >`œ«Ì>˜Ê >ÃÊ ˜œÀ‡ “>Ãʈ“«ÕÃ>`>ÃÊ«œÀÊUPOVÊÊ >Ê iÞÊ «Àœ«ÕiÃÌ>Ê vœ“i˜Ì>Ê Õ˜Ê «Àˆ˜Vˆ«ˆœÊ ˆ˜>Vi«Ì>Li\Ê >Ê «ÀˆÛ>̈â>Vˆ˜Ê `iÊ Ã>LiÀiÃÊ ÞÊ vœÀ“>ÃÊ `iÊ Ûˆ`>Ê `ˆÛiÀÃ>ÃÊ µÕiÊ Ãœ˜]Êi˜Ê«Àˆ˜Vˆ«ˆœÊÞÊv՘`>“i˜Ì>“i˜Ìi]Ê՘ʫ>ÌÀˆ“œ˜ˆœÊVœ‡ iV̈ۜÊ`iʏœÃÊ«ÕiLœÃʈ˜`‰}i˜>Ã]Ê`iʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊV>“‡ «iȘ>ÃÊÞÊ`iʏ>ʅՓ>˜ˆ`>`°ÊÊ>«Àœ«ˆ>ÀÃiÊ`iÊ̜`œÊiÊ«Àœ‡ ViÃœÊ ˆ“«‰VˆÌœ]Ê iÝ«>˜`i˜Ê ÞÊ ÀivÕiÀâ>˜Ê >ÃÊ ˜œÀ“>ÃÊ iÊ ˆ˜ˆVˆ>̈Û>ÃÊ«œ‰ÌˆV>ÃÊÌÀ>Ãʏ>ÃʏiÞiÃÊ`iÊ«>Ìi˜ÌiÃʵÕiÊi˜ÊiÊvœ˜‡ `œÊVœ˜Vi˜ÌÀ>˜Êi˜Ê«œV>ÃÊi“«ÀiÃ>ÃÊ՘ʫœ`iÀÊ«>À>Ê>V>«>À>ÀÊ Û>Ã̜ÃÊÌiˆ`œÃÊ`iÊ«ÀœViÜÃ]Ê>ÀÀՈ˜>˜ÊœÃÊÈÃÌi“>Ãʘ>Vˆœ˜>‡ iÃÊ`iʈ˜ÛiÃ̈}>Vˆ˜]ÊvÀi˜>˜ÊiÊˆLÀiʈ˜ÌiÀV>“LˆœÊ`iÊÃi“ˆ‡ >ÃÊÞʏœÃÊ«Àœv՘`œÃÊÞʓˆi˜>ÀˆœÃÊ«ÀœViÜÃÊ>}À‰Vœ>ÃʵÕiÊ Ãœ˜Ê>ÊL>ÃiÊ`iʏ>ÊvœÀÌ>iâ>Ê>VÌÕ>Ê`iʈ˜w˜ˆ`>`Ê`iÊVՏ̈ۜðÊ

œ˜ÊiÃÌ>ʏiÞÊÃiÊ>}Ài`iÊiʈ“«ˆ`iÊiÊ˜œÀ“>Ê`iÃ>ÀÀœœÊ`iʏ>ÃÊ

vœÀ“>ÃÊ V>“«iȘ>ÃÊ iÊ ˆ˜`‰}i˜>ÃÊ `iÊ Ài>Vˆœ˜>ÀÃiÊ ÞÊ …>ViÀÊ >}ÀˆVՏÌÕÀ>]ÊÞÊÃiÊۈœi˜Ì>˜Ê«Àˆ˜Vˆ«ˆœÃÊj̈VœÃÊv՘`>“i˜Ì>‡ iÃ]ÊVœ“œÊܘÊiÊˆLÀiÊ>VViÜÊ>ÊVœ˜œVˆ“ˆi˜Ìœ°ÊºÊ«iÀ“ˆÌˆÀÊ >Ê «ÀˆÛ>̈â>Vˆ˜Ê `iÊ >ÃÊ Ãi“ˆ>Ã]Ê iÃÌ>Ê iÞÊ ÞÊ ÃÕÊ >˜ÌiViÜÀ>Ê «œ˜i˜ÊiÊÕVÀœÊ«œÀÊÜLÀiÊiÊ`iÀiV…œÊ>ʏ>Ê>ˆ“i˜Ì>Vˆ˜»° />ÊiÞÊ>LÀiʏ>Ê«ÕiÀÌ>Ê>ʏ>ÊiÝ«Àœ«ˆ>Vˆ˜ÊÞÊ«ÀˆÛ>̈â>Vˆ˜Ê `iÊ >Ê Lˆœ`ˆÛiÀÈ`>`Ê >}À‰Vœ>Ê ÞÊ ÃˆÛiÃÌÀiÊ `iÊ …ˆiÊ >Փi˜‡ Ì>˜`œÊ>ʺ«ÀˆÛ>̈â>Vˆ˜Ê`iʏœÃÊÀiVÕÀÜÃÊ}i˜j̈VœÃ»Ê>Êi݇ Ìi˜`iÀÊʏœÃʏ>“>`œÃÊ`iÀiV…œÃÊ`iʜLÌi˜ÌœÀÊ>Ê̜`>Ãʏ>ÃÊiÇ «iVˆiÃÊ Ûi}iÌ>iÃ°Ê Ê «ÀœÞiVÌœÊ `iÊ iÞÊ «iÀ“ˆÌi]Ê i˜Ìœ˜ViÃ]Ê ºµÕiÊ̜`>ÊiëiVˆiʘ>̈Û>Ê«Õi`>ʵÕi`>ÀÊVœ“œÊ«Àœ«ˆi`>`Ê `iÊi“«ÀiÃ>Ãʘ>Vˆœ˜>iÃÊÞÊiÝÌÀ>˜iÀ>Ã]ÊVœ˜ÊÌ>˜ÊݏœÊ…>ViÀÊ Õ˜ÊÌÀ>L>œÊȓ«iÊ`iÊÃiiVVˆ˜Ê«>À>ʏœ}À>ÀÊ՘>Ê«œL>Vˆ˜Ê œÊ Õ˜Ê }ÀÕ«œÊ `iÊ «>˜Ì>ÃÊ Ài>̈Û>“i˜ÌiÊ …œ“œ}j˜i>û°Ê Ê «ÀœÞiV̜Ê`iʏiÞÊv>VˆˆÌ>Êi˜Ê …ˆiʺµÕiÊVÕ>µÕˆiÀÊi“«ÀiÃ>Ê ÃiÊ >«Àœ«ˆiÊ `iÊ >ÃÊ Û>Àˆi`>`iÃÊ V>“«iȘ>ÃÊ iÊ ˆ˜`‰}i˜>Ã]Ê >Ê Vœ˜Ãˆ`iÀ>ÀÊVœ“œÊ¼˜ÕiÛ>½ÊVÕ>µÕˆiÀÊÛ>Àˆi`>`ʵÕiʘœÊ…>Þ>Ê Ãˆ`œÊ Vœ“iÀVˆ>ˆâ>`>Ê >“«ˆ>“i˜ÌiÊ œÊ ˆ˜ÃVÀˆÌ>Ê i˜Ê Ài}ˆÃÌÀœÃÊ `iÊ«Àœ«ˆi`>`ʈ˜ÌiiVÌÕ>»Ê­ÛiÀÊ>À̉VՏœÃÊx]ÊÈÊÞÊÇ®°

"ÌÀœÊ«Õ˜ÌœÊ`iÊ«ÀiœVÕ«>Vˆ˜ÊiÃʵÕiʏ>ʏiÞÊ«Àœ«ÕiÃÌ>Êi˜Ê

…ˆiʺi}>ˆâ>ʜÊÀiÃÌÀˆ˜}iÊ}À>Ûi“i˜ÌiÊ«À?V̈V>ÃʵÕiʅ>˜Ê iÃÌ>`œÊi˜Êۈ}i˜Vˆ>Ê`iÃ`iʏœÃʈ˜ˆVˆœÃÊ`iʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>]ÊVœ“œÊ iÃÊ iÊ ÃiiVVˆœ˜>À]Ê “iœÀ>À]Ê œLÌi˜iÀ]Ê }Õ>À`>À]Ê “Տ̈«ˆV>ÀÊ iÊ ˆ˜ÌiÀV>“Lˆ>ÀÊÃi“ˆ>ʏˆLÀi“i˜ÌiÊÊ>Ê«>À̈ÀÊ`iʏ>ÊVœÃiV…>Ê>˜‡ ÌiÀˆœÀ°Ê ÃÌ>Ê«À?V̈V>ÊiÃÊ՘Ê`iÀiV…œÊv՘`>“i˜Ì>Ê`iʏœÃÊ>}Àˆ‡ VՏ̜ÀiÃÊ ÞÊ >}ÀˆVՏ̜À>ÃÊ `iÊ “Õ˜`œÊ pˆ˜VÕÃœÊ ÀiVœ˜œVˆ`>Ê «œÀÊiÊ/À>Ì>`œÊ`iÊ,iVÕÀÜÃʈ̜}i˜j̈VœÃÊ`iʏ>ÊFAOpʵÕiÊ >`i“?ÃÊvÕiÊVi˜ÌÀ>Êi˜ÊVÀi>Àʏ>Ê`ˆÛiÀÈ`>`ÊÞÊÀˆµÕiâ>Ê}i˜j̈‡ V>ʵÕiʅœÞÊÕÃ>˜Êʏ>ÃʓˆÃ“>ÃÊi“«ÀiÃ>ÃÊÃi“ˆiÀ>ÃʵÕiÊLÕÇ V>˜Ê«Àœ…ˆLˆÀ>°ÊÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊ>À̉VՏœÊ{n]ÊiÊ«ÀœÞiV̜Ê`iʏiÞÊ ˆ“«i`ˆÀ?ʵÕiʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊV>“«iȘ>ÃÊiʈ˜`‰}i˜>ÃÊi݇ «iÀˆ“i˜Ìi˜]ʓiœÀi˜Êiʈ˜ÌiÀV>“Lˆi˜ÊˆLÀi“i˜Ìiʏ>ÃÊÃi“ˆ‡ >Ã]Ê«ÀœViÜÊ>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊVÕ>Ê}i˜iÀ>Àœ˜Ê̜`>ʏ>Ê`ˆÛiÀÈ`>`Ê µÕiʅœÞÊÃÕÃÌi˜Ì>ʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>°Ê*iœÀÊ>֘]ʏ>ÊVœ“Lˆ˜>Vˆ˜Ê `iÊiÃÌ>ʏiÞÊVœ˜Ê>ʏiÞÊ`iÊ«Àœ«ˆi`>`ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê…>À?˜Ê«œÃˆ‡ LiʵÕiʏœÃÊ>}ÀˆVՏ̜ÀiÃÊVÕÞ>ÃÊÛ>Àˆi`>`iÃʅ>Þ>˜ÊÈ`œÊVœ˜‡ Ì>“ˆ˜>`>ÃÊ «œÀÊ VՏ̈ۜÃÊ ÌÀ>˜Ã}j˜ˆVœÃÊ Ãi>˜Ê «i˜>ˆâ>`œÃÊ ÞÊ


!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS ÃÕÃÊ Û>Àˆi`>`iÃÊ Ãi>˜Ê Vœ˜wÃV>`>Ã°Ê -iÊ VÀi>Ê >Ã‰Ê Õ˜>Ê V?ÈV>Ê ÃˆÌÕ>Vˆ˜Ê`iÊ>`À˜Ê`iÌÀ?ÃÊ`iÊÕiâ»° *iÀœÊ˜œÊ«>À>Ê>…‰Ê>ÊVÕiÃ̈˜°ÊºÊœÌœÀ}>ÀÊ«Àœ«ˆi`>`ÊÜLÀiÊ Û>Àˆi`>`iÃÊ ÞÊ ˜œÊ i݈}ˆÀÊ «ÀÕiL>Ê iviV̈Û>Ê `iÊ “iœÀ>“ˆi˜Ìœ]Ê Ṏˆ`>`ʜʈ˜œVՈ`>`ÊÞÊi˜ÊL>ÃiÊ>ʏ>Êȓ«iÊiÝ«Àiȝ˜Ê`iÊÕ˜Ê V>À?VÌiÀ]ÊiÊ«ÀœÞiV̜Ê`iʏiÞÊVÀi>ʏ>ÃÊVœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ`iÃi>`>ÃÊ «œÀʏ>ÃÊÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>iÃÊÃi“ˆiÀ>ÃÊÊ«>À>ʏ>ʈ˜ÌÀœ`ÕVVˆ˜ÊÞÊ iÝ«>˜Ãˆ˜Ê`iʏœÃÊVՏ̈ۜÃÊÌÀ>˜Ã}j˜ˆVœÃ]ʈ˜VÕˆ`œÃʏœÃÊv>À“œ‡ VՏ̈ۜÃʜÊVՏ̈ۜÃÊ`iÃ̈˜>`œÃÊ>ʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊ`Àœ}>ðÊ>Ê `iw˜ˆVˆ˜Ê `iÊ œÃÊ ÀiµÕˆÃˆÌœÃÊ «>À>Ê œÌœÀ}>ÀÊ «Àœ«ˆi`>`Ê i˜Ê iÊ >À̉VՏœÊÈʘœÊi݈}iʵÕiÊ՘>ÊÛ>Àˆi`>`ÊÃi>ÊiviV̈Û>“i˜Ìiʓi‡ œÀÊ µÕiÊ >ÃÊ Þ>Ê i݈ÃÌi˜ÌiÃ]Ê ˜ˆÊ ȵՈiÀ>Ê i݈}iÊ µÕiÊ Ãi>Ê Ö̈Ê œÊ ˆ˜œVÕ>°ÊÊ`iw˜ˆÀʵÕiÊL>ÃÌ>ʏ>Ê`ˆviÀi˜Vˆ>Vˆ˜Ê`iÊ՘ÊV>À?VÌiÀÊ ­>À̉VՏœÊÇ®]Êv>VˆˆÌ>ÊÈ}˜ˆwV>̈Û>“i˜Ìiʏ>Ê«À?V̈V>ÊVœ“Ö˜Ê`iÊ >ÃÊ i“«ÀiÃ>ÃÊ LˆœÌiV˜œ}ˆV>ÃÊ `iÊ Ṏˆâ>ÀÊ Û>Àˆi`>`iÃÊ >˜Ìˆ‡ }Õ>ÃÊ«>À>Ê>`ˆVˆœ˜>ÀÊÌÀ>˜Ã}i˜iÃʜÊ}i˜iÃÊVœÃ“j̈VœÃʭȘÊÛ>‡ œÀÊ «Àœ`ÕV̈ۜ]Ê «iÀœÊ V>«>ViÃÊ `iÊ «ÀœÛœV>ÀÊ Õ˜>Ê `ˆviÀi˜Vˆ>Ê ÛˆÃˆLi®ÊÞʏÕi}œÊÀi}ˆÃÌÀ>À>ÃÊVœ“œÊ¼˜ÕiÛ>ý°» ˜ÊÀiÃՓi˜]ʺ>ÊœÌœÀ}>ÀÊ«œ`iÀiÃʓœ˜œ«ˆVœÃÊÜLÀiʏ>ÃÊ Ãi“ˆ>Ã]Ê`ˆwVՏÌ>ÀʏœÃÊ«ÀœViÜÃÊ`iʓiœÀ>“ˆi˜ÌœÊ}i˜j̈VœÊ ˆ˜`i«i˜`ˆi˜Ìi]Ê ˆ“«i`ˆÀÊ µÕiÊ œÃÊ >}ÀˆVՏ̜ÀiÃÊ «Àœ`ÕâV>˜Ê ÃÕÃÊ«Àœ«ˆ>ÃÊÃi“ˆ>ÃÊÞÊv>VˆˆÌ>ÀʏœÃÊ«ÀœViÜÃÊ`iÊVœ˜Vi˜ÌÀ>‡ Vˆ˜Ê`iʏ>ÃÊi“«ÀiÃ>ÃÊÃi“ˆiÀ>Ã]ÊÃiÊ«ÀœÛœV>À?ʈ˜iۈÌ>Li‡ “i˜ÌiÊiÊ>â>Ê`iʏœÃÊ«ÀiVˆœÃÊ`iʏ>ÃÊÃi“ˆ>Ã]Êi˜V>ÀiVˆi˜`œÊ >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê >}À‰Vœ>Ê i˜Ê }i˜iÀ>Ê ÞÊ >Ê `iÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ i˜Ê «>À̈VՏ>À°ÊÊ Ê«ÀœÞiV̜Ê`iʏiÞÊVÀi>ʏ>ÃÊVœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ«>À>ÊÕ˜Ê Vœ˜ÌÀœÊ“œ˜œ«ˆVœÊ`iÊ«Àˆ“iÀÊiÏ>L˜Ê­>ÃÊÃi“ˆ>îÊ`iʏ>Ê V>`i˜>Ê `iÊ «Àœ`ÕVVˆ˜Ê `iÊ œÃÊ >ˆ“i˜ÌœÃ]Ê µÕi`>˜`œÊ }À>˜Ê «>ÀÌiÊ`iʏ>Ê«œL>Vˆ˜ÊiÝ«ÕiÃÌ>Ê>ÊiÃÌ>ÊÛՏ˜iÀ>Lˆˆ`>`°Ê ÃÌ>Ê ÃˆÌÕ>Vˆ˜Ê>ʏ>ÊviV…>ʘœÊ…>ÊÈ`œÊ«œÃˆLiÊ`>`œÊµÕiʏ>Ê«Àœ‡ `ÕVVˆ˜Ê`iÊÃi“ˆ>ÃÊÃiÊi˜VÕi˜ÌÀ>Êi˜Ê“>˜œÃÊ`iʓÕV…œÃÊÞÊ “ÕV…>ÃÊ>}ÀˆVՏ̜À>û° `ˆVˆœ˜>“i˜ÌiʏiÊVœ˜wiÀiÊ>ʏ>ÃÊi“«ÀiÃ>ÃÊv>VՏÌ>`iÃÊ«œˆ‡ Vˆ>iÃÊÞ>ʵÕiʺ`i>Êi˜ÊÃÕÃʓ>˜œÃÊiÊ>Ãi}ÕÀ>ÀʵÕiʏ>ÃÊ`ˆÃ«œ‡ ÈVˆœ˜iÃÊ`iʏ>ʏiÞÊÃiʜLÃiÀÛi˜Ê>`iVÕ>`>“i˜ÌiÊ­ÛiÀÊ>À̉VՏœÊ {n®»°Ê ÃÊ Vœ˜œVˆ`œÊ µÕiÊ i“«ÀiÃ>ÃÊ Vœ“œÊ œ˜Ã>˜ÌœÊ ÞÊ -ޘ‡ }i˜Ì>ʅ>˜ÊVÀi>`œÊÛiÀ`>`iÀœÃÊVÕiÀ«œÃÊ«œˆVˆ>iÃÊ«>À>ÊVœ˜‡ ÌÀœ>ÀÊ µÕiÊ œÃÊ >}ÀˆVՏ̜ÀiÃÊ ÞÊ V>“«iȘœÃÊ ˜œÊ ṎˆVi˜Ê ºÃˆ˜Ê Vœ˜Ãi˜Ìˆ“ˆi˜Ìœ»ÊœÊµÕiÊiœÃÊVœ˜Ãˆ`iÀ>˜ÊÃÕÊ«Àœ«ˆi`>`° ˜µÕˆiÌ>Ê «i˜Ã>ÀÊ µÕiÊ iÃÌiÊ «ÀœÞiVÌœÊ `iÊ iÞÊ œÊ Vœ“«œ˜i˜Ê ˜œÀ“>ÃʺVœiÀVˆÌˆÛ>ûʫ>À>ʵՈi˜iÃʅ>˜Ê«À>V̈V>`œÊ>Ê>}Àˆ‡ VՏÌÕÀ>Ê `ÕÀ>˜ÌiÊ “ˆi˜ˆœÃ]Ê ÞÊ ˜œÀ“>ÃÊ º«Àœ“œÌœÀ>Ã»Ê «>À>Ê >ÃÊ i“«ÀiÃ>ÃÊ ÞÊ >}՘œÃÊ VÕ>˜ÌœÃÊ «>À̈VՏ>ÀiÃ°Ê Ê ˆ˜µÕˆiÌ>Ê «i˜Ã>ÀÊÌ>“Lˆj˜ÊµÕiʅ>ÞÊ՘ʈ˜Ìi˜ÌœÊ“Õ˜`ˆ>Ê«œÀÊiÃÌ>˜`>‡ Àˆâ>ÀÊiÃÌ>Ãʺ˜œÀ“>ûÊi˜Ê̜`œÃʏœÃÊ?“LˆÌœÃÊ`œ˜`iÊÌi˜}>˜Ê ˆ˜ÌiÀiÃiÃʏ>ÃÊ}À>˜`iÃÊi“«ÀiÃ>ÃʵÕiʏ>ÃÊ«Àœ“ÕiÛi˜Ê>՘µÕiÊ >ÃÊÀiV…>Vi˜Êi˜Ê̜`œÊiÊ“Õ˜`œ]ʘœÊݏœÊi˜Ê …ˆi]ʏœÃʘև ViœÃʈ˜`‰}i˜>ÃÊÞÊV>“«iȘœÃ°Ê-œ˜ÊÀi}ˆÃÌÀœÃÊÞÊViÀ̈wV>Vˆœ‡ ˜iÃʜLˆ}>̜Àˆ>ÃʵÕiÊ>Êw˜Ê`iÊVÕi˜Ì>Ãʅœ“œœ}>˜Ê՘ÊÛ>Ã̉‡ ȓœÊiʈ˜w˜ˆÌœÊˆ˜Ûi˜Ì>ÀˆœÊµÕiÊÞ>ʘœÊ«œ`À?Ê`ˆÛiÀÈwV>ÀÃiÊ i}>“i˜Ìi°Ê ÃÊ`iVœ“ˆÃœÊÞÊi“L>À}œÊ`iÊVՏ̈ۜÃÊÞÊVœÃiV…>ÃÊ+ENOJUAK"ÞHOYAMIGOS

`iʵՈi˜iÃÊÃi>˜Ê>VÕÃ>`œÃÊ`iʘœÊVՓ«ˆÀʏ>ʏiÞ]ÊVœ˜Ê>ÊVœ˜‡ Ã>Lˆ`>Ê `iÃÌÀÕVVˆ˜Ê `iÊ VՏ̈ۜÃÊ ÞÊ vÀÕÌ>iÃ]Ê `iVœ“ˆÃœÊ `iÊ «Àœ`ÕV̜ÃÊ ÞÊ i“L>À}œÊ `iÊ iÝ«œÀÌ>Vˆœ˜iÃ°Ê i“>˜`>ÃÊ Ãˆ˜Ê v՘`>“i˜ÌœÊ«œÀÊiiÀViÀʏœÊµÕiÊÌÀ>`ˆVˆœ˜>“i˜Ìiʅ>ÊÈ`œÊ>Ê «À?V̈V>ʓˆi˜>Àˆ>Ê`iÊVՈ`>`œÊ>}À‰Vœ>°Ê,iÃÌÀˆVVˆ˜Ê>ʏ>Ê `ivi˜Ã>ʏi}>Ê`iʏœÃÊ`i“>˜`>`œÃ°Êi˜}Õ>iʏi}ՏiޜÊ>“‡ Lˆ}՜ÊÞÊi˜}>šœÃœ°Ê>À>˜Ì‰>ÃÊ>ʏ>ÃÊi“«ÀiÃ>ÃÊ`iÊVœ˜ÌÀœ>ÀÊ ­Vœ˜Ê`iÀiV…œÃÊVœ˜Ã>}À>`œÃ®ÊiÊVœ“iÀVˆœ]ʏ>ʈ“«œÀÌ>Vˆ˜ÊœÊ >ÊiÝ«œÀÌ>Vˆ˜Ê`iÊ̜`œÊ“>ÌiÀˆ>Ê`iÊ«Àœ«>}>Vˆ˜Ê­Ãi“ˆ>Ã]Ê iõÕiiÃ]ÊiÌVjÌiÀ>®]ÊÞÊi˜ÊiÊvœ˜`œÊiÊ`iÀiV…œÊ>Ê`iVˆÀʵÕjÊÃiÊ «Õi`iÊVՏ̈Û>À]Ê`˜`iÊÞʵՈj˜iÃÊ«Õi`i˜Ê…>ViÀœ° *œÀÊ֏̈“œ]Ê`ˆVi˜Ê>ÃʜÀ}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃʜ«œÃˆÌœÀ>Ã]ʺiÃÊ>>À‡ “>˜ÌiʵÕiʏ>Êv՘`>“i˜Ì>Vˆ˜Ê`iʏ>ʏiÞÊ«ÀiÃi˜Ìiʏ>ʈ˜ÌÀœ‡ `ÕVVˆ˜Ê `iÊ v>À“œVՏ̈ۜÃÊ Vœ“œÊ Vœ˜Ûi˜ˆi˜ÌiÊ ÞÊ ˜iViÃ>Àˆ>Ê «>À>ʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊV…ˆi˜>]Ê`>`>ÊÃÕʘ>ÌÕÀ>iâ>ʈ˜iۈÌ>Li‡ “i˜ÌiÊ̝݈V>]ʈ˜VÕÜÊÈʫÀœ`ÕVi˜ÊÃÕÃÌ>˜Vˆ>ÃÊÃÕ«ÕiÃÌ>“i˜‡ ÌiÊLi˜jwV>Ã]ÊÞʵÕiʘˆÊȵՈiÀ>ʓi˜Vˆœ˜iʏœÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`iÊ Ã>Õ`Ê«ÖLˆV>ʵÕiÊiœÃÊ«Õ`ˆiÀ>˜ÊVÀi>À°ÊÊ˜œÊi݈}ˆÀʈ˜œVՈ‡ `>`]ʏ>ʘÕiÛ>ʏiÞÊ«iÀ“ˆÌiÊiviV̈Û>“i˜ÌiʜLÌi˜iÀÊ«Àœ«ˆi`>`Ê ÃœLÀiÊVՏ̈ۜÃÊ«Àœ`ÕV̜ÀiÃÊ`iÊ`Àœ}>ÃʜÊÃÕÃÌ>˜Vˆ>ÃʵՉ“ˆ‡ V>ÃÊ `iÊ ÕÃœÊ ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>°Ê Ê -ˆÊ ÃiÊ œÌœÀ}>Ê «Àœ«ˆi`>`Ê ÃœLÀiÊ iÃÌiÊ Ìˆ«œÊ `iÊ VՏ̈ۜÃÊ i˜Ê …ˆi]Ê …>LÀ?Ê «ÀiȜ˜iÃÊ VÀiVˆi˜ÌiÃÊ `iÊ «>ÀÌiÊ`iÊi“«ÀiÃ>ÃÊÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>iÃÊ«>À>ÊVœ˜ÛiÀ̈ÀÊ>Ê …ˆiÊ i˜Ê՘>Ê`iÊÃÕÃÊ✘>ÃÊ`iÊVՏ̈ۜ°Ê-ˆÊiÃ̜ʜVÕÀÀi]ÊÃiÀ?ʈ“«œÃˆ‡ LiÊ«ÀœÌi}iÀʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>ÊÞÊ>}À‰Vœ>Êi˜Ê}i˜i‡ À>Ê`iʏœÃÊ«ÀœViÜÃÊ`iÊVœ˜Ì>“ˆ˜>Vˆ˜ÊVœ˜Ê}i˜iÃÊ̝݈VœÃ°Ê Ê «>‰ÃÊ `iLiÀ?Ê >È}˜>ÀÊ ÀiVÕÀÜÃÊ Ãˆ}˜ˆwV>̈ۜÃÊ «>À>Ê >Ãi}ÕÀ>ÀÊ µÕiʘœÊiÃÌi“œÃÊVœ˜ÃՓˆi˜`œÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊ̝݈VœÃÊÞÊ՘>ÊÛiâÊ µÕiʘÕiÃÌÀœÊ«>‰ÃÊ>`µÕˆiÀ>Êv>“>Ê`iÊ«>‰ÃÊVœ˜Ì>“ˆ˜>`œ]ʏ>Ê iÝ«œÀÌ>Vˆ˜Ê>}À‰Vœ>ÊÃiÊÛiÀ?Ê>ÀÀՈ˜>`>»°Êl


!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS %SPECULACIØN SEQUÓA YHAMBRE

)Û?˜Ê,iÃÌÀi«œ]ÊÃiš>>L>Êi˜ÊiÊ«iÀˆ‡ `ˆVœÊ “i݈V>˜œÊ ,A *ORNADA ­ÎÊ `iÊ >}œÃ̜Ê`iÊÓä䙮]ʵÕi\ʺœÃÊ`>̜ÃÊ`iʏ>Ê >}i˜Vˆ>Ê µÕiÊ i˜Ê >Vˆœ˜iÃÊ 1˜ˆ`>ÃÊ ÃiÊ œVÕ«>Ê`iʏ>Ê>ˆ“i˜Ì>Vˆ˜ÊÞʏ>Ê>}ÀˆVՏ‡ ÌÕÀ>]Ê FAO ÀiˆÌiÀ>˜Ê >Ê }À>Ûi`>`Ê `iÊ >Ê ÃˆÌÕ>Vˆ˜\ʓ?ÃÊ`iʓˆÊ“ˆœ˜iÃÊ`iÊ«iÀ‡ ܘ>ÃÊ «>`iVi˜Ê …>“LÀiÊ i˜Ê iÊ “Õ˜`œ°Ê 1˜>ÊÃiÝÌ>Ê«>ÀÌiÊ`iʏ>ʅՓ>˜ˆ`>`ÊVœ˜‡ ÃՓi]Ê«iÀÊV?«ˆÌ>]ʓi˜œÃÊ`iÊ£ÊnääÊV>‡ œÀ‰>ÃÊ `ˆ>Àˆ>Ã]Ê œÊ µÕiÊ Õ˜Ê ÃiÀÊ …Õ“>˜œÊ ˜iViÈÌ>Ê Vœ“œÊ “‰˜ˆ“œÊ «>À>Ê ÃÕÊ Ã>˜œÊ `iÃ>ÀÀœœÊVœ˜ÊiÊ>}À>Û>˜ÌiÊ`iʵÕiÊi˜Ê ÛiâÊ `iÊ Ài`ÕVˆÀÃiÊ iÊ ˜Ö“iÀœÊ `iÊ …>“‡ LÀˆi˜ÌœÃÊ iÃÌiÊ >šœÊ Ü˜Ê £ääÊ “ˆœ˜iÃÊ “?Ã°Ê >ÈÊ̜`œÃʏœÃÊ`iØÕÌÀˆ`œÃÊۈÛi˜Ê i˜ÊiÊ“Õ˜`œÊi˜Êۉ>ÃÊ`iÊ`iÃ>ÀÀœœ]Ê`iÇ Ì>V>`>“i˜ÌiÊ >}՘œÃÊ «>‰ÃiÃÊ `iÊ È>]Ê µÕiÊVœ˜Vi˜ÌÀ>˜Ê>ÃÊ`œÃÊÌiÀViÀ>ÃÊ«>ÀÌiÃÊ `iʏœÃʅ>“LÀˆi˜ÌœÃ]ÊÃi}Ո`œÃÊ`iÊvÀˆV>Ê ÃÕLÃ>…>Àˆ>˜>]ÊVœ˜ÊÓÈxʓˆœ˜iÃ]ÊÞÊÀi‡ “>Ì>˜`œÊVœ˜ÊœÃÊxÎʓˆœ˜iÃʵÕiÊi݈Ç Ìi˜Ê i˜Ê “jÀˆV>Ê >̈˜>Ê ÞÊ iÊ >ÀˆLi]Ê `œ˜`iʏœÃʅ>“LÀˆi˜ÌœÃÊ>Փi˜Ì>Àœ˜ÊiÊ ֏̈“œÊ>šœÊ£ÓÊ«œÀÊVˆi˜Ìœ»° iÞi˜`œÊ “?ÃÊ i˜Ê `iÌ>iÊ iÊ ˆ˜vœÀ“iÊ `iÊ FAO]Ê jÃÌiÊ >V>À>Ê µÕiÊ i˜Ê iÊ vÀˆV>Ê ÃÕLÃ>…>Àˆ>˜>ʺi˜ÌÀiÊnäÊÞʙäÊ«œÀÊVˆi˜‡ ̜Ê`iʏœÃÊ«ÀiVˆœÃÊ`iʏœÃÊViÀi>iÃÊi˜ÊÓÇÊ «>‰ÃiÃÊiÃÊÓxÊ«œÀÊVˆi˜ÌœÊ“?ÃÊ>ÌœÊµÕiÊ >˜ÌiÃÊ `iÊ >Ê VÀˆÃˆÃÊ >ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê «ÀœÛœ‡ V>`>Ê«œÀʏ>ÊiëiVՏ>Vˆ˜Ê`iʅ>ViÊ`œÃÊ >šœÃ»°Ê ˜Ê “jÀˆV>Ê >̈˜>]Ê œVÕÀÀiÊ Õ˜>Ê ÃˆÌÕ>Vˆ˜Ê Ãi“i>˜ÌiÊ i˜Ê ՘œÃÊ Î£Ê «>‰ÃiÃ]Ê«iÃiÊ>Ê`iÃVi˜ÃœÊˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê «œÃÌiÀˆœÀÊ>ʏ>ÊVÀˆÃˆÃ° -i}֘ÊFAO]ʺ>ÃÊ«ÀiۈȜ˜iÃÊ«>À>ÊiÊ ÃՓˆ˜ˆÃÌÀœÊÞʏ>Ê`i“>˜`>ʓ՘`ˆ>Ê`iÊ ViÀi>iÃÊ iÃÊ Ã>̈Ãv>V̜Àˆ>]Ê «iÃiÊ >Ê Õ˜Ê `iÃVi˜ÃœÊV>VՏ>`œÊ`iÊίÊi˜Ê>Ê«Àœ‡ `ÕVVˆ˜Ê “Õ˜`ˆ>Ê `iÊ Óää™Ê ÀiëiVÌœÊ `iÊ ÀjVœÀ`Ê `iÊ Óään°Ê >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê “Õ˜`ˆ>Ê `iÊ ViÀi>iÃÊ «ÀiۈÃÌ>Ê «>À>Ê Óää™Ê ÃiÊ ÃˆÌÖ>Ê i˜Ê ÓÊ ÓänÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ Ìœ˜i>`>Ã]Ê՘Êΰ{¯Ê«œÀÊ`iL>œÊ`iʏ>Ê VœÃiV…>ÊÀjVœÀ`Ê`iÊ>šœÊ«>Ã>`œ]ÊiÃÊ`i‡ VˆÀÊ iÃÊ >Ê Ãi}՘`>Ê “>ޜÀÊ VœÃiV…>Ê >‡ “?ÃÊ>V>˜â>`>°Ê

˜ÊÀi«œÀÌiÃÊ>˜ÌiÀˆœÀiÃ]ʏ>ÊFAOÊÃiš>‡ >L>ÊVœ“œÊV>ÕÃ>ÃÊ`iʏ>ʅ>“LÀ՘>\ʏœÃÊ `iÃ>ÕÃÌiÃÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>iÃÊ`iÊ“Õ˜`œ]ʏ>Ê v>Ì>Ê`iÊ>}Õ>]Êi˜ÌÀiʜÌÀœÃÊÀiVÕÀÜÃÊL?‡ ÈVœÃÊ«>À>Ê«Àœ`ÕVˆÀʏœÃÊ>ˆ“i˜ÌœÃʘi‡ ViÃ>ÀˆœÃ]Ê>ÉÊVœ“œÊ>ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>Vˆ˜Ê`iÊ iÜÃÊ ÀiVÕÀÜÃÊ i˜Ê «œV>ÃÊ “>˜œÃÊ ÞÊ µÕiÊ “ÕV…>ÊÛiViÃʘœÊÃiÊVœÃiV…>ʏœÊµÕiʏ>Ê }i˜ÌiʘiViÈÌ>]ÊȘœÊœÊµÕiÊi݈}i˜ÊœÃÊ “iÀV>`œÃʈ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>iÃ°Ê œÞÊVœ˜ÊiÊ`>̜Ê`iÊVœÃiV…>ÃÊÀjVœÀ`Ê i˜Ê ÓäänÊ ÞÊ Óää™]Ê `iLi“œÃÊ Vœ“«i‡ “i˜Ì>ÀÊiÃÌ>ÃÊiÝ«ˆV>Vˆœ˜iÃÊVœ˜ÊiÊ“>‡ ޜÀÊ >V>«>À>“ˆi˜Ìœ]Ê >Ê iëiVՏ>Vˆ˜Ê µÕiÊ ˜œÊ «>À>Ê ­>՘µÕiÊ «>ÀiâV>Ê >“>ˆ‡ ˜>ÀÊi˜ÊiÊiÃV>«>À>ÌiÊ}œL>®ÊÞ]ÊVœ˜ÊiÊ …iV…œÊ`iʵÕiʓÕV…œÊ`iʏœÊµÕiÊÃiÊVՏ‡ ̈Û>ʘœÊiÃÌ?Ê`iÃ̈˜>`œÊi˜ÊœÊ>L܏ÕÌœÊ >ÊÀi܏ÛiÀʏ>Ê>ˆ“i˜Ì>Vˆ˜Ê`iʏ>Ê}i˜ÌiÊ Ãˆ˜œÊ>ÊVœ˜ÛiÀ̈ÀÃi]ÊÌ>À`iʜÊÌi“«À>˜œ]Ê i˜Ê >ˆ“i˜ÌœÊ `iÊ >˜ˆ“>iÃ]Ê >}ÀœVœ“‡ LÕÃ̈LiÃÊ œÊ Èi“LÀ>ÃÊ `iÀˆÛ>`>ÃÊ >Ê >Ê v>LÀˆV>Vˆ˜Ê`iʓiÀV>˜V‰>ÃÊ`iÊÛ>Àˆ>`œÊ ̈«œÊVœ“œÊi`ՏVœÀ>˜ÌiÃ]ʍ>À>LiÃ]ÊÌi>Ê Ãˆ˜Ìj̈V>]Ê>`ˆÌˆÛœÃÊÞʜÌÀœÃÊ«Àœ`ÕV̜ð *iÀœÊ œœ]Ê «œÀµÕiÊ `iVˆÀÊ ViÀi>iÃÊ ˜œÊ >}œÌ>Ê̜`>ʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê “Õ˜`ˆ>°Ê "ÌÀ>ÃÊ vÕi˜ÌiÃÊ ˜œÃÊ >ۈÃ>˜Ê µÕiʏ>ÊÃiµÕ‰>Ê>Û>˜â>Êi˜ÊœÃÊ«>‰ÃiÃʵÕiÊ Ãœ˜Ê}À>˜`iÃÊ«Àœ`ÕV̜ÀiÃÊ`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊ ÞʵÕiÊiÃ̜ʈ“«>VÌ>ÊÞ>ʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê >ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê̜Ì>ÊVœ“œÊ>wÀ“>Ê ÀˆŽÊ`iÊ

>ÀLœ˜˜iÊ «>À>Ê >ÀŽiÌÊ "À>Viɏœ‡ L>Ê,iÃi>ÀV…ʵÕiÊÃiš>>ʵÕiÊiÊ«Àœ“i‡ `ˆœÊ Vœ“Lˆ˜>`œÊ `iÊ i݈ÃÌi˜Vˆ>ÃÊ w˜>iÃÊ `iÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ `iÊ œÃÊ “>ޜÀiÃÊ «>‰ÃiÃÊ ˜i}œVˆ>˜ÌiÃÊ `iÊ ÕÃÌÀ>ˆ>]Ê >˜>`?]Ê EUAÊ ÞÊ >Ê 1˜ˆ˜Ê ÕÀœ«i>Ê …>Ê L>>`œÊ Vœ˜Ìˆ˜Õ>“i˜ÌiÊi˜ÊœÃÊ֏̈“œÃÊ>šœÃ]ÊiÃÊ i˜ÊiÝÌÀi“œÊ«ÀiœVÕ«>˜ÌiÊÞÊ̈i˜iÊ՘ʘˆ‡ ÛiÊ`iÊÓÇ°{ʓˆœ˜iÃÊ`iÊ̜˜i>`>ÃÊVœ˜Ê `>̜ÃÊ`iÊÓään]ÊV>Èʏ>ʓˆÌ>`ʵÕiÊVÕ>‡ ÌÀœÊ >šœÃÊ >˜ÌiÃ°Ê 9Ê Vœ˜Ìˆ˜Ö>\Ê Ê º>Ê Ãi‡ µÕ‰>Êi˜ÊiÊ˜œÀÌiÊ`iÊ …ˆ˜>]ʏ>Ê«iœÀÊi˜Ê xäÊ>šœÃ]Êi“«iœÀ>°Ê Ê?Ài>Ê`iÊVœÃiV…>ÃÊ >viVÌ>`>ÃÊÃiʅ>ÊiÝ«>˜`ˆ`œÊ>Ê£ä°Èʓˆ‡ œ˜iÃÊ`iʅiVÌ?Ài>ÃÊÞÊ{°ÎÇʓˆœ˜iÃÊ`iÊ «iÀܘ>ÃÊÞÊÓ°£Ê“ˆœ˜iÃÊ`iÊV>Liâ>ÃÊ`iÊ }>˜>`œÊi˜vÀi˜Ì>˜ÊiÃV>ÃiâÊ`iÊ>}Õ>Ê«œ‡ Ì>Li°Ê>ÊiÃV>ÃiâÊ`iʏÕۈ>Êi˜Ê>}՘>ÃÊ «>ÀÌiÃÊ`iʏ>ÃÊ«ÀœÛˆ˜Vˆ>ÃÊ`iÊ˜œÀÌiÊÞÊ`iÊ

Vi˜ÌÀœÊiÃʏ>Ê«iœÀÊi˜Ê>ʅˆÃ̜Àˆ>ÊiÃVÀˆ‡ Ì>oÊ>ÞÊiÃvÕiÀâœÃÊ`iÊ>ÞÕ`>Êi˜ÊV>“ˆ‡ ˜œ°Ê Ê }œLˆiÀ˜œÊ V…ˆ˜œÊ …>Ê `iÃ̈˜>`œÊ ՘œÃÊ£ÓÊșäʓˆœ˜iÃÊ`iÊ`>ÀiÃÊ>ʏ>ÃÊ ?Ài>ÃÊ>viVÌ>`>ÃÊ«œÀʏ>ÊÃiµÕ‰>°Ê>ÃÊ>Շ ̜Àˆ`>`iÃÊÌ>“Lˆj˜Ê…>˜ÊÀiVÕÀÀˆ`œÊ>ʏ>Ê Ãˆi“LÀ>Ê`iʘÕLiÃ]ÊÞÊ>}՘>ÃÊ?Ài>ÃÊÀi‡ VˆLˆiÀœ˜Ê>}œÊ`iʏÕۈ>Ê`iëÕjÃʵÕiʏ>ÃÊ ˜ÕLiÃÊ vÕiÀœ˜Ê >V>˜â>`>ÃÊ «œÀÊ ÓΙÓÊ Vœ…iÌiÃÊÞÊ{ä™Ê«ÀœÞiV̈iÃÊV>À}>`œÃÊ`iÊ «Àœ`ÕV̜ÃÊ µÕ‰“ˆVœÃ°Ê -ˆ˜Ê i“L>À}œ]Ê …>ÞÊ՘ʏ‰“ˆÌiÊi˜ÊœÊµÕiÊÃiÊ«Õi`iʅ>ViÀÊ >˜ÌiÊ՘>ÊiÃV>ÃiâÊ`iÊ>}Õ>ÊÌ>˜Ê}i˜iÀ>ˆ‡ â>`>°Ê …ˆ˜>Ê i˜vÀi˜Ì>Ê Õ˜>Ê …ˆ«iÀˆ˜y>‡ Vˆ˜]ÊÞÊiÃÌ>ÊÃiµÕ‰>ÊÀjVœÀ`Êi“«iœÀ>À?Ê >ÃÊVœÃ>Ã°Ê …ˆ˜>Ê«Àœ`ÕViÊ՘ʣn¯Ê`iÊ œÃÊViÀi>iÃÊ`iÊ“Õ˜`œÊV>`>Ê>šœ°ÊÕÇ ÌÀ>ˆ>ʅ>ÊiÃÌ>`œÊÃÕvÀˆi˜`œÊ՘>ÊÃiµÕ‰>Ê ˆ“«>V>LiÊ`iÃ`iÊÓää{]ÊÞÊ՘Ê{£¯Ê`iÊ >Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê>ÕÃÌÀ>ˆ>˜>ÊÈ}ÕiÊ«>`i‡ Vˆi˜`œÊ>Ê«iœÀÊÃiµÕ‰>Êi˜Ê££ÇÊ>šœÃÊ`iÊ …ˆÃ̜Àˆ>ÊiÃVÀˆÌ>°Ê>ÊÃiµÕ‰>ʅ>ÊÈ`œÊÌ>˜Ê ÃiÛiÀ>ʵÕiʏœÃÊÀ‰œÃÊ`i>Àœ˜Ê`iÊyՈÀ]ʏœÃÊ >}œÃÊÃiÊۜÛˆiÀœ˜Ê̝݈VœÃ]ÊÞʏœÃÊ>}Àˆ‡ VՏ̜ÀiÃÊ>L>˜`œ˜>Àœ˜ÊÃÕÃÊ̈iÀÀ>û°Ê œÊݏœÊiÃÊÈ>°Ê ˜Ê ÃÌ>`œÃÊ1˜ˆ`œÃ]Ê

>ˆvœÀ˜ˆ>Ê ºi˜vÀi˜Ì>Ê >Ê «iœÀÊ ÃiµÕ‰>Ê i˜Ê >Ê …ˆÃ̜Àˆ>Ê iÃVÀˆÌ>°Ê -iÊ «Àœ˜œÃ̈V>Ê µÕiÊ >Ê ÃiµÕ‰>Ê ÃiÀ?Ê >Ê “?ÃÊ ÃiÛiÀ>Ê i˜Ê ˜ÕiÃÌÀœÃÊ Ìˆi“«œÃ]Ê «iœÀÊ µÕiÊ >ÃÊ `iÊ £™ÇÇÊ ÞÊ £™™£oÊ >ÃÊ Vœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ `iÊ ÃiµÕ‰>ÊViÀV>Ê`iÊÕÃ̈˜ÊÞÊ->˜Ê˜Ìœ˜ˆœÊ …>˜ÊÈ`œÊiÝVi`ˆ`>ÃÊݏœÊ՘>ÊÛiâÊ>˜ÌiÃÊ p>Ê ÃiµÕ‰>Ê `iÊ £™£Ç‡£™£n°Ê 1˜Ê nn¯Ê `iÊ /iÝ>ÃÊ «>`iViÊ Vœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ >˜œÀ‡ “>“i˜ÌiÊ ÃiV>Ã]Ê ÞÊ Õ˜Ê £n¯Ê iÃÌ?Ê i˜Ê Vœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ `iÊ ÃiµÕ‰>ÃÊ iÝÌÀi“>ÃÊ œÊ iÝVi«Vˆœ˜>iðÊ>ÃÊ?Ài>ÃÊ`iÊÃiµÕ‰>ÊÃiÊ …>˜Ê iÝ«>˜`ˆ`œÊ V>ÃˆÊ V>`>Ê “iÃ°Ê >ÃÊ Vœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊܘÊÌ>˜Ê“>>ÃʵÕiÊiÊ}>‡ ˜>`œÊÃiÊV>iÊÞʓÕiÀiÊi˜Ê«>Ã̈â>iÃÊ?Àˆ‡ `œÃ°Ê>Êv>Ì>Ê`iʏÕۈ>ʅ>ÊVœ˜ÛiÀ̈`œÊ œÃÊ«>Ã̈â>iÃÊi˜ÊÞiÀ“œÃ]ÊÞʏœÃÊ}>˜>‡ `iÀœÃʅ>˜ÊÀiVÕÀÀˆ`œÊ>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀÊ>ʏœÃÊ >˜ˆ“>iÃÊ Vœ˜Ê …i˜œ°Ê >ÃÊ VœÃiV…>ÃÊ `iÊ ÌÀˆ}œÊ`iʈ˜ÛˆiÀ˜œÊi˜Ê/iÝ>Ãʅ>˜ÊÃÕvÀˆ‡ `œÊ՘Ê`>šœÊˆÀÀiÛiÀÈLi°ÊœÃÊ«Àœ˜Ã‡ ̈VœÃÊ>ÊVœÀ̜ÊÞÊ>ʏ>À}œÊ«>âœÊ˜œÊ«Ài`ˆ‡ Vi˜Ê“ÕV…>ʏÕۈ>]ʏœÊµÕiÊÈ}˜ˆwV>ʵÕiÊ >ÊÃiµÕ‰>ÊÛ>Ê>Êi“«iœÀ>À»°Ê-ˆÌÕ>Vˆœ˜iÃÊ Ãi“i>˜ÌiÃÊ œVÕÀÀi˜Ê i˜Ê iœÀ}ˆ>]Ê >‡


.APACHIE#ERCADELARCOIRIS

!TAQUES POLÓTICAS RESISTENCIA RELATOS

Àœˆ˜>Ê `iÊ -ÕÀ]Ê >Àœˆ˜>Ê `iÊ œÀÌiÊ ÞÊ œÀˆ`>°Ê Ê *iÀœÊ Ì>“Lˆj˜Ê i˜Ê “jÀˆV>]Ê «œÀÊ œÊ “i˜œÃÊ i˜Ê À}i˜Ìˆ˜>]Ê À>ȏ]Ê *>À>}Õ>Þ]Ê 1ÀÕ}Õ>Þ]Ê œˆÛˆ>Ê ÞÊ …ˆi]Ê «iÀœÊ>ʓ?ÃÊ«ÕLˆVˆÌ>`>ʅ>ÊÈ`œÊ>Ê`iÊ Õ>Ìi“>>]ʺ>ÊÃiµÕ‰>ʓ?ÃÊ«Àœœ˜}>‡ `>Ê`iʏœÃÊ֏̈“œÃÊÎäÊ>šœÃ]ʵÕiʅ>Ê`i‡ >`œÊ «jÀ`ˆ`>ÃÊ ViÀV>˜>ÃÊ >Ê œÃÊ ˜ÕiÛiÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ `>ÀiÃ]Ê iµÕˆÛ>i˜ÌiÃÊ >Ê Î{ʓˆÊ̜˜i>`>ÃÊ`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃ»]Ê`ˆViÊ Õ˜ÊV>LiÊ`iÊÃÜVˆ>Ìi`Ê*ÀiÃÃ]Ê`iÊ£nÊ `iÊÃi«Ìˆi“LÀi°ÊºˆiÃÊ`iÊv>“ˆˆ>Ã]Ê`iÊ V>“«iȘœÃʅ>˜Ê«iÀ`ˆ`œÊÃÕÃÊVœÃiV…>ÃÊ «œÀÊV>ÕÃ>Ê`iʏ>ÊÃiµÕ‰>°Ê ÊœÀˆi˜ÌiÊ`iÊ «>‰ÃÊiÃÊiÊÃiV̜Àʓ?ÃÊ>viVÌ>`œ°Ê-œLÀiÊ Ìœ`œÊ ÈiÌiÊ `i«>ÀÌ>“i˜ÌœÃ]Ê `iÊ œÃÊ ÓÓÊ µÕiÊ Ìˆi˜iÊ Õ>Ìi“>>]Ê i˜Ê iÊ >“>`œÊ ¼VœÀÀi`œÀÊÃiVœ½°Ê ˜ÊiÃiÊÃiV̜ÀÊvÕiÀœ˜Ê £ÓäÊ “ˆÊ v>“ˆˆ>ÃÊ >ÃÊ µÕiÊ «iÀ`ˆiÀœ˜Ê …>ÃÌ>ʙä¯Ê`iÊÃÕÃÊVœÃiV…>Ã]ʵÕiÊṎˆ‡ â>˜Ê«>À>ÊÃÕÊÃÕLÈÃÌi˜Vˆ>»°Ê>ÃÊ«Ài`ˆV‡ Vˆœ˜iÃÊ Ãœ˜Ê µÕiÊ >Ê ÃiµÕ‰>Ê >V>˜â>À?Ê j݈VœÊi˜ÊÓä£ä° ˜ÊÀ}i˜Ìˆ˜>ʺ>Ê«iœÀÊÃiµÕ‰>Êi˜Ê“i‡ `ˆœÊÈ}œÊ…>ʏiÛ>`œÊ>Ê«>‰ÃÊ>Ê՘ÊiÃÌ>‡ `œÊ`iÊi“iÀ}i˜Vˆ>°Ê,iÃiÃʓÕiÀÌ>ÃÊÞ>‡ Vi˜Êi˜Ê>ÃÊ«À>`iÀ>Ã]ÊÞÊ«>˜Ì>ÃÊ`iÊ܍>Ê >LÀ>Ã>`>ÃÊ«œÀÊiÊ܏ÊÃiʓ>ÀV…ˆÌ>˜ÊL>œÊ iÊ ÜÊ ÛiÀ>˜ˆi}œ»]Ê Vœ˜Ìˆ˜Ö>Ê iÊ >À‡ Lœ˜˜i°Êʺ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê >À}i˜Ìˆ˜>ÊÛ>Ê>ÊL>>ÀÊ«œÀʏœÊ“i˜œÃÊi˜Ê ՘Êx䯰Ê>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊÌÀˆ}œÊ`iÊ «>‰ÃÊ «>À>Ê Óää™Ê ÃiÀ?Ê `iÊ n°ÇÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ Ìœ˜i>`>ÃÊ “jÌÀˆV>Ã]Ê i˜Ê Vœ“«>À>‡

Vˆ˜ÊVœ˜Ê£È°Îʓˆœ˜iÃÊi˜ÊÓään»°Ê Ê ˜Ê À>ȏÊiÊ«Àœ˜Ã̈VœÊ`iʏ>ÊVœÃiV…>Ê `iÊ Óää™Ê iÀ>Ê ˆ˜VˆiÀÌœÊ >Ê «>À̈ÀÊ `iÊ >ÃÊ xn°ÇÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ Ìœ˜i>`>ÃÊ `iÊ Óään]Ê «œÀµÕiÊ >Ê ÃiµÕ‰>Ê …ˆâœÊ L>>ÀÊ `À?Ã̈V>‡ “i˜ÌiÊ œÃÊ V?VՏœÃ°Ê >̜ÃÊ w˜>iÃÊ `iÊ Ãi«Ìˆi“LÀiʏ>Êw>˜Êi˜Êx䰣ʓˆœ˜iÃÊ`iÊ Ìœ˜i>`>ÃÊ«iÀœÊ>µÕ‰]Ê`iʘÕiۜ]ÊiÊ`>ÌœÊ `iÊ`ˆÃ“ˆ˜ÕVˆ˜ÊVœ˜ÌÀ>ÃÌ>ÊVœ˜ÊiÊ…iV…œÊ `iÊ iÃÌ>ÀÊ i˜“>ÀV>`>Ê `i˜ÌÀœÊ `iÊ >Ê Ãi‡ }՘`>ÊVœÃiV…>Ê`iÊ}À>˜œÃʓ?ÃÊ}À>˜`iÊ `iÊ >Ê …ˆÃ̜Àˆ>Ê LÀ>ȏiš>Ê Vœ˜Ê £Î{Ê Î{äÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ Ìœ˜i>`>Ã]Ê Vœ˜Ì>˜`œÊ >Ê Ãœ>]Ê«œÀÊÃÕ«ÕiÃ̜° ˜ÊvÀˆV>ʏ>ÊiÃV>ÃiâÊ`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊÞÊ >Ê …>“LÀ՘>Ê iÃÌ?˜Ê ÌÀi“i˜`>Ã°Ê º>Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê>Ài`i`œÀÊ`iÊ

ÕiÀ˜œÊ `iÊ vÀˆV>Ê …>Ê ÃÕvÀˆ`œÊ «œÀÊ >Ê v>Ì>Ê`iÊ«ÀiVˆ«ˆÌ>Vˆœ˜iðÊ>ʓˆÌ>`Ê`iÊ ÃÕiœÊ >}À‰Vœ>Ê …>Ê «iÀ`ˆ`œÊ ˜ÕÌÀˆi˜ÌiÃÊ ˜iViÃ>ÀˆœÃÊ «>À>Ê iÊ VÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊ `iÊ «>˜Ì>Ã]ÊÞʏ>Ê`ˆÃ“ˆ˜ÕVˆ˜Ê`iʏ>ÊviÀ̈ˆ‡ `>`Ê`iÊÃÕiœÊi˜Ê̜`>ÊvÀˆV>ÊiÝ>ViÀL>Ê >ÃÊ«jÀ`ˆ`>ÃÊ`iÊVœÃiV…>ÃÊÀi>Vˆœ˜>`>ÃÊ Vœ˜Ê >Ê ÃiµÕ‰>o°Ê i˜ˆ>Ê iÃÊ >Ê ˜>Vˆ˜Ê “?ÃÊ >viVÌ>`>oÊ `iëÕjÃÊ `iÊ iÃÌ>ÀÊ Ãˆ˜Ê «ÀiVˆ«ˆÌ>Vˆœ˜iÃÊ `ÕÀ>˜ÌiÊ £nÊ “iÃiÃ°Ê i˜ˆ>Ê Ìˆi˜iÊ µÕiÊ ˆ“«œÀÌ>ÀÊ >ˆ“i˜ÌœÊ «>À>Ê«>ˆ>ÀÊ՘>ÊiÃV>ÃiâÊÞÊÃ>Û>ÀÊ>Ê£äÊ “ˆœ˜iÃÊ`iÊÃÕÊ«ÕiLœÊ`iʏ>ʅ>“LÀՇ ˜>°ÊœÃÊÛiVˆ˜œÃÊ`iÊi˜ˆ>ʵÕiÊÌ>“Lˆj˜Ê «>`iVi˜Ê ÃiµÕ‰>Ê ÃiÀ?˜Ê `iÊ «œV>Ê >ÞՇ `>°»Ê ˜Ê/>˜â>˜ˆ>oʓ?ÃÊ`iÊÓ{äʓˆÊ «iÀܘ>ÃÊÀiµÕˆiÀi˜Ê>ÞÕ`>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>Ê

ˆ˜“i`ˆ>Ì>»°Ê -ˆÌÕ>Vˆœ˜iÃÊ `iÊ ÃiµÕ‰>]Ê iÃV>ÃiâÊ`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊÞÊL>>ÃÊ`À?Ã̈V>ÃÊ i˜Ê >ÃÊ VœÃiV…>ÃÊ œVÕÀÀi˜Ê Ì>“Lˆj˜Ê i˜Ê ÕÀ՘`ˆ]Ê1}>˜`>]Ê-Õ`?vÀˆV>]Ê>>܈]Ê <>“Lˆ>]Ê -Õ>∏>˜`ˆ>]Ê -œ“>ˆ>]Ê <ˆ“‡ L>LÕi]Êœâ>“LˆµÕi]Ê/֘iâ]ʘ}œ>Ê ÞÊ Ìˆœ«‰>° ˜Ê iÊ V>ÃœÊ `iÊ >“>`œÊ "Àˆi˜ÌiÊ *ÀÝˆ“œÊ ÞÊ È>Ê Vi˜ÌÀ>]Ê ÃÕÃÊ «>‰ÃiÃÊ ºÃÕvÀi˜Ê>ÃÊ«iœÀiÃÊÃiµÕ‰>ÃÊi˜Ê>ʅˆÃ̜‡ Àˆ>ÊÀiVˆi˜Ìi]ÊÞʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊViÀi>‡ iÃÊ>ˆ“i˜ÌˆVˆœÃʅ>ÊL>>`œÊ>Ê>}՘œÃÊ `iʏœÃʘˆÛiiÃʓ?ÃÊL>œÃÊi˜Ê`jV>`>Ã°Ê -iÊiÃ̈“>Ê>VÌÕ>“i˜ÌiʵÕiʏ>Ê«Àœ`ÕV‡ Vˆ˜Ê̜Ì>Ê`iÊÌÀˆ}œÊi˜Ê>ÊÀi}ˆ˜Ê}i˜i‡ À>Ê>viVÌ>`>Ê«œÀʏ>ÊÃiµÕ‰>ʅ>ÊL>>`œÊ i˜Ê «œÀÊ œÊ “i˜œÃÊ Õ˜Ê ÓÓ¯Ê i˜Ê Óä䙰Ê

iLˆ`œÊ>ʏ>ÊÃiÛiÀˆ`>`Ê`iʏ>ÊÃiµÕ‰>ÊÞÊ>Ê ÃÕÊ>V>˜ViÊ>Ê̜`>ʏ>ÊÀi}ˆ˜]ʏœÃÊÃՓˆ‡ ˜ˆÃÌÀœÃÊ `iÊ ˆÀÀˆ}>Vˆ˜Ê `iÊ i“L>ÃiÃ]Ê À‰œÃ]ÊÞÊ>}Õ>ÃÊÃÕLÌiÀÀ?˜i>ÃÊÃiÊÀi`Սi‡ Àœ˜ÊVÀ‰ÌˆV>“i˜Ìi°ÊœÃÊ«Àˆ˜Vˆ«>iÃÊi“‡ L>ÃiÃÊi˜Ê/ÕÀµÕ‰>]ÊÀ?˜]ÊÀ>µ]ÊÞÊ-ˆÀˆ>Ê iÃÌ?˜Ê̜`œÃÊ>ʘˆÛiiÃÊL>œÃ]ʏœÊµÕiʈ“‡ «œ˜iÊÀiÃÌÀˆVVˆœ˜iÃÊi˜ÊiÊÕÜ°Ê ˜ÊۈÃÌ>Ê `iʏ>Ê}À>Ûi`>`Ê`iʏ>ÃÊ«jÀ`ˆ`>ÃÊ`iÊVœ‡ ÃiV…>ÃÊi˜Ê>ÊÀi}ˆ˜]ÊÃiÊ«ÀiÛjÊ՘>ʈ“‡ «œÀÌ>˜ÌiÊ iÃV>ÃiâÊ `iÊ Ãi“ˆ>ÃÊ «>À>Ê >Ê VœÃiV…>Ê`iÊÓä£ä»°

œ˜ÊiÃ̜ÃÊ`>̜ÃÊ>ʏ>ÊۈÃÌ>Ê iÊ >À‡ Lœ˜˜iÊ «Ài`ˆViÊ µÕiÊ º Ê “Õ˜`œÊ ÃiÊ `ˆÀˆ}iÊ …>Vˆ>Ê Õ˜>Ê L>>Ê i˜Ê >Ê «Àœ`ÕV‡ Vˆ˜Ê >}À‰Vœ>Ê `iÊ ÓäÊ >Ê {ä¯]Ê `i«i˜‡ `ˆi˜`œÊ`iʏ>ÊÃiÛiÀˆ`>`ÊÞÊ`iʏ>Ê`ÕÀ>‡ Vˆ˜Ê`iʏ>ÃÊ>VÌÕ>iÃÊÃiµÕ‰>ÃÊ}œL>iÃ°Ê >Ãʘ>Vˆœ˜iÃÊ«Àœ`ÕV̜À>ÃÊ`iÊ>ˆ“i˜‡ ̜ÃÊiÃÌ?˜Êˆ“«œ˜ˆi˜`œÊÀiÃÌÀˆVVˆœ˜iÃÊ>Ê >ÃÊ iÝ«œÀÌ>Vˆœ˜iÃÊ `iÊ >ˆ“i˜ÌœÃ°Ê œÃÊ «ÀiVˆœÃÊ`iʏœÃÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊ>Փi˜Ì>À?˜Ê ÛiÀ̈}ˆ˜œÃ>“i˜ÌiÊÞʓˆœ˜iÃʓœÀˆÀ?˜Ê `iʅ>“LÀi]Êi˜Ê«>‰ÃiÃÊ«œLÀiÃÊVœ˜Ê`jw‡ VˆÌÃÊ>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÃ»°Ê -i>ʵÕiÊiÃÌi“œÃʜʘœÊ`iÊ>VÕiÀ`œÊVœ˜Ê ÃÕÊۈȝ˜]ÊÌi˜i“œÃʵÕiÊ>À“>ÀÊiÊÀœ“‡ «iV>Liâ>ÃÊ }œL>Ê «>À>Ê «ÀiÛi˜ˆÀÊ ˜ÕiÇ ÌÀ>ÃÊ «ÀÝˆ“>ÃÊ >VVˆœ˜iÃÊ `iÊ ÀiÈÃÌi˜Vˆ>Ê i˜Ê՘ʓ՘`œÊµÕiʅ>ViÊ>«i˜>ÃʵՈ˜ViÊ >šœÃʘœÃÊ«>ÀiV‰>ʈ˜i݈ÃÌi˜Ìi°Êl 6ER WWWGLOBALRESEARCHCA0RINT!RTI CLEPHPARTICLE)D
#UIDARELSUELO

˜iÌ>ÊÞÊ>ˆ“i˜Ì>ÀÊ>ʏ>Ê«œL>Vˆ˜°Ê ÃÌ>Ê>wÀ“>Vˆ˜ÊiÃÊ VœÀÀiVÌ>ÊÞʏ>ÃÊÀ>✘iÃʏ>Ãʅ>>“œÃ]Êi˜Ê}À>˜Ê“i`ˆ`>]Ê i˜ÊiÊÃÕiœ° '2!). %COSISTEMAS VIVOSÊ œÃÊ ÃÕiœÃÊ Ãœ˜Ê ՘>Ê `i}>`>Ê

3ABEMOSMÉSSOBREELMOVIMIENTO DELOSCUERPOSCELESTESQUEDELSUELOQUEPISAMOS qÊiœ˜>À`œÊ`>Ê6ˆ˜VˆÊq#UIDAELSUELOYTODOELRESTOSECUIDARÉASÓMISMO qÊ*ÀœÛiÀLˆœÊV>“«iȘœÊq

0

>À>ʓÕV…>ÃÊ«iÀܘ>Ã]ÊiÊÃÕiœÊiÃÊ՘>ʓiâV>Ê`iÊ “ˆ˜iÀ>iÃÊÞÊ«œÛœ°Ê ˜ÊÀi>ˆ`>`]ʏœÃÊÃÕiœÃÊÜ˜Ê ՘œÊ`iʏœÃÊiVœÃˆÃÌi“>ÃÊۈۜÃʓ?ÃÊ>ܓLÀœÃœÃÊ`iʏ>Ê /ˆiÀÀ>]Ê `œ˜`iÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ «>˜Ì>Ã]Ê …œ˜}œÃ]Ê L>VÌi‡ Àˆ>Ã]ʈ˜ÃiV̜ÃÊÞʜÌÀœÃʜÀ}>˜ˆÃ“œÃÊۈۈi˜ÌiÃÊp>ʓ>‡ ޜÀ‰>ʈ˜ÛˆÃˆLiÃÊ>ÊœœÊ…Õ“>˜œpÊiÃÌ?˜Êi˜Ê՘ÊV>“‡ Lˆ>˜ÌiÊ«ÀœViÜÊ`iÊVœ˜ÃÌ>˜ÌiÊVÀi>Vˆ˜]ÊVœ“«œÃˆVˆ˜Ê ÞÊ`iÃVœ“«œÃˆVˆ˜Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>ÊÞÊۈ`>°Ê œÃÊ ÃÕiœÃÊ Vœ˜Ìˆi˜i˜Ê i˜œÀ“iÃÊ V>˜Ìˆ`>`iÃÊ `iÊ V>À‡ Lœ˜œ]ÊÜLÀiÊ̜`œÊi˜Ê>ÊvœÀ“>Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>°Ê ÊiÃV>>ʓ՘`ˆ>]ʏœÃÊÃÕiœÃÊÀïi˜i˜Ê“?ÃÊ`iÊ`œLiÊ `iÊV>ÀLœ˜œÊVœ˜Ìi˜ˆ`œÊi˜Ê>ÊÛi}iÌ>Vˆ˜ÊÌiÀÀiÃÌÀi°Ê Ê ÃÕÀ}ˆ“ˆi˜ÌœÊ `iÊ >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê i˜Ê iÊ È}œÊ «>Ã>`œ]Ê«œÀÊÃÕÊ`i«i˜`i˜Vˆ>Ê`iʏœÃÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÃʵՉ‡ “ˆVœÃ]Ê «ÀœÛœVÊ Õ˜Ê `iëÀiVˆœÊ }i˜iÀ>ˆâ>`œÊ «œÀÊ >Ê viÀ̈ˆ`>`ʘ>ÌÕÀ>Ê`iÊÃÕiœÊÞÊ՘>Ê«jÀ`ˆ`>ʓ>ÈÛ>Ê`iÊ ÃÕʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>°ÊÕV…>Ê`iʏ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê «iÀ`ˆ`>ÊÌiÀ“ˆ˜>Êi˜Ê>Ê>̓ÃviÀ>]Êi˜ÊvœÀ“>Ê`iÊ`ˆÝˆ‡ `œÊ`iÊV>ÀLœ˜œÊpiÊ“?Ãʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊ}>ÃÊVœ˜ÊiviVÌœÊ `iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœ° >ÊvœÀ“>Êi˜ÊµÕiʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê…>ÊÌÀ>Ì>‡ `œÊœÃÊÃÕiœÃ]ÊiÃÊ՘Êv>V̜ÀÊVÀÕVˆ>Êi˜Ê>Ê>VÌÕ>ÊVÀˆÃˆÃÊ Vˆ“?̈V>° Ê-i}֘ʘÕiÃÌÀœÃÊV?VՏœÃ]ÊÈʫÕ`ˆjÀ>“œÃÊÀi}ÀiÃ>ÀiÊ >ʏœÃÊÃÕiœÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊ`iÊ“Õ˜`œÊ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê «iÀ`ˆ`>Ê>ÊV>ÕÃ>Ê`iʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>]Ê«œ`À‰>‡ “œÃÊV>«ÌÕÀ>ÀÊ>Ê“i˜œÃÊ՘ÊÌiÀVˆœÊ`iÊiÝViÜÊ`iÊ`ˆÝˆ‡ `œÊ `iÊ V>ÀLœ˜œÊ µÕiÊ ÃiÊ …>>Ê i˜Ê >Ê >̓ÃviÀ>°Ê -ˆÊ iÊ ˆ˜VœÀ«œÀ>“œÃʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê>ÊÃÕiœÊ`ÕÀ>˜ÌiʏœÃÊ «ÀÝˆ“œÃÊxäÊ>šœÃ]Ê`œÃÊÌiÀVˆœÃÊ`iÊ̜`œÊiÊ>VÌÕ>Êi݇ ViÃœÊ `iÊ `ˆÝˆ`œÊ `iÊ V>ÀLœ˜œÊ «œ`À‰>Ê ÃiÀÊ V>«ÌÕÀ>`œÊ «œÀʏœÃÊÃÕiœÃʓ՘`ˆ>iðÊ*œ`À‰>“œÃÊvœÀ“>ÀÊÃÕiœÃÊ “?ÃÊÃ>˜œÃÊÞÊ«Àœ`ÕV̈ۜÃÊÞÊ>L>˜`œ˜>ÀÊiÊÕÜÊ`iÊviÀ‡ ̈ˆâ>˜ÌiÃʵՉ“ˆVœÃʵÕiÊܘʜÌÀœÊ«œÌi˜ÌiÊ«Àœ`ÕV̜ÀÊ `iÊ}>ÃiÃÊ`iÊV>“LˆœÊVˆ“?̈Vœ° 6‰>Ê >“«iȘ>ʅ>Ê>À}Փi˜Ì>`œÊµÕiʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê L>Ã>`>Êi˜Ê“œ`œÃÊ`iÊVՏ̈ۜÊ`iÊ«iµÕiš>ÊiÃV>>]ʵÕiÊ ṎˆViÊ “j̜`œÃÊ >}ÀœiVœ}ˆVœÃÊ `iÊ «Àœ`ÕVVˆ˜Ê ÞÊ ÃiÊ œÀˆi˜ÌiÊ>ʏœÃʓiÀV>`œÃʏœV>iÃ]Ê«Õi`iÊi˜vÀˆ>ÀÊiÊ«>‡

V>«>ʵÕiÊVÕLÀiʓ?ÃÊ`iÊ™ä¯Ê`iʏ>ÊÃÕ«iÀwVˆiÊÌiÀÀiÇ ÌÀiÊ`iÊ«>˜iÌ>Ê/ˆiÀÀ>°Ê œÊܘÊݏœÊ«œÛœÊÞʓˆ˜iÀ>‡ iÃ°Ê -œ˜Ê iVœÃˆÃÌi“>ÃÊ ÛˆÛœÃÊ ÞÊ `ˆ˜?“ˆVœÃ°Ê 1˜Ê ÃÕiœÊ Ã>˜œÊLՏiÊVœ˜Ê“ˆœ˜iÃÊ`iÊÃiÀiÃÊۈۜÃʓˆVÀœÃV«ˆ‡ VœÃÊÞÊۈÈLiÃʵÕiÊiiVÕÌ>˜Ê“ÕV…>ÃÊv՘Vˆœ˜iÃÊۈÌ>iÃ°Ê ÃÊV>«>âÊ`iÊÀiÌi˜iÀÊÞÊ«Àœ«œÀVˆœ˜>Àʏi˜Ì>“i˜ÌiʏœÃÊ ˜ÕÌÀˆi˜ÌiÃʘiViÃ>ÀˆœÃÊ«>À>ʵÕiÊVÀiâV>˜Ê>ÃÊ«>˜Ì>Ã°Ê *Õi`iÊ>“>Vi˜>ÀÊ>}Õ>ÊÞʏˆLiÀ>À>Ê}À>`Õ>“i˜ÌiÊi˜Ê À‰œÃÊÞʏ>}œÃʜÊi˜ÊœÃÊi˜ÌœÀ˜œÃʓˆVÀœÃV«ˆVœÃʵÕiÊVˆÀ‡ V՘`>˜Ê >ÃÊ À>‰ViÃÊ `iÊ >ÃÊ «>˜Ì>Ã]Ê `iÊ “œ`œÊ µÕiÊ œÃÊ À‰œÃÊyÕÞ>˜ÊÞʏ>ÃÊ«>˜Ì>ÃÊ«Õi`>˜Ê>LÜÀLiÀÊ>}Õ>ʓՇ V…œÊ`iëÕjÃÊ`iʵÕiʏÕiÛi°Ê ÃÊV>Ûiʏ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê`iÊÃÕiœÊp՘>ʓi⇠V>Ê `iÊ ÃÕÃÌ>˜Vˆ>ÃÊ œÀˆ}ˆ˜>`>ÃÊ `iÊ >Ê `iÃVœ“«œÃˆVˆ˜Ê `iÊ “>ÌiÀˆ>Ê >˜ˆ“>Ê ÞÊ Ûi}iÌ>ÆÊ ÃÕÃÌ>˜Vˆ>ÃÊ iÝVÀiÌ>`>ÃÊ «œÀʅœ˜}œÃ]ÊL>VÌiÀˆ>Ã]ʈ˜ÃiV̜ÃÊÞʜÌÀœÃʜÀ}>˜ˆÃ“œÃ°Ê ˜Ê>ʓi`ˆ`>ʵÕiÊiÊiÃ̈jÀVœ]ʏœÃÊÀiÃ̜ÃÊ`iÊVœÃiV…>Ê ÞʜÌÀœÃʜÀ}>˜ˆÃ“œÃʓÕiÀ̜ÃÊÃiÊ`iÃVœ“«œ˜i˜]ʏˆLi‡ À>˜Ê˜ÕÌÀˆi˜ÌiÃʵÕiÊ«Õi`i˜ÊÃiÀÊ̜“>`œÃÊ«œÀʏ>ÃÊ«>˜‡ Ì>ÃÊÞÊÕÃ>`œÃÊi˜ÊÃÕÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊÞÊ`iÃ>ÀÀœœ°Ê>Ãʓœ‡ jVՏ>ÃÊ`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê>LÜÀLi˜ÊVˆi˜ÊÛiViÃʓ?ÃÊ >}Õ>ʵÕiÊiÊ«œÛœÊÞÊ«Õi`i˜ÊÀiÌi˜iÀÊÞʏÕi}œÊˆLiÀ>ÀÊ …>Vˆ>ʏ>ÃÊ«>˜Ì>ÃÊ՘>Ê«Àœ«œÀVˆ˜Êȓˆ>ÀÊ`iʘÕÌÀˆi˜‡ Ìiã°Ê>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>ÊVœ˜Ìˆi˜iÊÌ>“Lˆj˜Ê“œjVՇ >ÃÊ µÕiÊ “>˜Ìˆi˜i˜Ê ՘ˆ`>ÃÊ >ÃÊ «>À̉VՏ>ÃÊ `iÊ ÃÕiœÊ «ÀœÌi}ˆj˜`œœÊVœ˜ÌÀ>ʏ>ÊiÀœÃˆ˜ÊÞÊۜÛˆj˜`œœÊ“?ÃÊ «œÀœÃœÊÞʓi˜œÃÊVœ“«>V̜°Ê Ã̜ʫiÀ“ˆÌiÊ>ÊÃÕiœÊ>L‡ ÜÀLiÀʏ>ʏÕۈ>ÊÞʏˆLiÀ>À>ʏi˜Ì>“i˜ÌiÊ>ʏœÃÊÀ‰œÃ]ʏ>‡ }œÃÊÞÊ«>˜Ì>ÃÊÞʵÕiÊVÀiâV>˜Ê>ÃÊÀ>‰ViÃÊ`iʏ>ÃÊ«>˜Ì>ðÊ

œ˜vœÀ“iÊ VÀiVi˜Ê >ÃÊ «>˜Ì>Ã]Ê “?ÃÊ ÀiÃ̜ÃÊ Ûi}iÌ>iÃÊ i}>˜ÊœÊ«iÀ“>˜iVi˜Êi˜ÊiÊÃÕiœÊÞʓ?Ãʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?‡ ˜ˆV>ÊÃiÊvœÀ“>]Êi˜Ê՘ÊVˆVœÊVœ˜Ìˆ˜ÕœÊ`iÊ>VՓՏ>Vˆ˜°Ê ÃÌiÊ«ÀœViÜʅ>ÊÌi˜ˆ`œÊÕ}>ÀÊ«œÀʓˆœ˜iÃÊ`iÊ>šœÃÊÞÊ vÕiÊ՘œÊ`iʏœÃÊv>V̜ÀiÃÊV>ÛiÊi˜Ê>Ê`ˆÃ“ˆ˜ÕVˆ˜Ê`iÊ COÓÊi˜Ê>Ê>̓ÃviÀ>ʓˆœ˜iÃÊ`iÊ>šœÃÊ>ÌÀ?Ã]ʵÕiʅˆâœÊ «œÃˆLiʏ>Êi“iÀ}i˜Vˆ>Ê`iʏ>Êۈ`>Êi˜Ê>Ê̈iÀÀ>ÊÌ>ÊVœ“œÊ >ÊVœ˜œVi“œÃ° >ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>ÊÃiÊi˜VÕi˜ÌÀ>ÊÜLÀiÊ̜`œÊi˜Ê>Ê V>«>ÊÃÕ«iÀˆœÀÊ`iÊÃÕiœ]ʵÕiÊiÃʏ>ʓ?ÃÊvjÀ̈°Ê ÃÊ«Àœ‡ «i˜Ã>Ê>ʏ>ÊiÀœÃˆ˜ÊÞʘiViÈÌ>ÊÃiÀÊ«ÀœÌi}ˆ`>Ê«œÀÊ՘>Ê VÕLˆiÀÌ>ÊÛi}iÌ>ÊµÕiÊÃi>ÊvÕi˜ÌiÊ«iÀ“>˜i˜ÌiÊ`iʓ>Ìi‡ Àˆ>ʜÀ}?˜ˆV>°Ê>Êۈ`>ÊÛi}iÌ>ÊÞʏ>ÊviÀ̈ˆ`>`Ê`iÊÃÕiœÊ ܘʫÀœViÜÃʵÕiÊÃiÊ«Àœ«ˆVˆ>˜Ê“ÕÌÕ>“i˜Ìi]ÊÞʏ>ʓ>‡ ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>ÊiÃÊiÊ«Õi˜ÌiÊi˜ÌÀiÊ>“LœÃ°Ê*iÀœÊjÃÌ>ÊiÃÊ Ì>“Lˆj˜Ê >ˆ“i˜ÌœÊ `iÊ >ÃÊ L>VÌiÀˆ>Ã]Ê …œ˜}œÃ]Ê «iµÕi‡ šœÃʈ˜ÃiV̜ÃÊÞʜÌÀœÃʜÀ}>˜ˆÃ“œÃʵÕiÊۈÛi˜Êi˜ÊiÊÃÕi‡ œÊÞÊVœ˜ÛˆiÀÌi˜ÊiÊiÃ̈jÀVœÊÞʏœÃÊÌiˆ`œÃʓÕiÀ̜ÃÊi˜Ê ˜ÕÌÀˆi˜ÌiÃÊ ÞÊ i˜Ê >ÃÊ ˆ˜VÀi‰LiÃÊ ÃÕÃÌ>˜Vˆ>ÃÊ `iÃVÀˆÌ>Ã]Ê µÕiÊ>Ê>ˆ“i˜Ì>ÀÃiÊÞÊ`iÃVœ“«œ˜i˜Ê>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?‡


ˆ˜Ì>VÌ>ʏ>ÊVÕLˆiÀÌ>ÊvœÀiÃÌ>]ÊÃiÊ>ÌiÀ>ʏœÊ“i˜œÃÊ«œÃˆ‡ LiʜÊÃiʈ“ˆÌ>]Ê`iÊvœÀ“>ʵÕiʏœÃÊ?ÀLœiÃÊ«ÀœÌi>˜ÊiÊ ÃÕiœÊVœ˜ÌÀ>ʏ>ÊiÀœÃˆ˜ÊÞÊ«ÀœÛi>˜Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆ‡ V>Ê>`ˆVˆœ˜>°Ê Õ>˜`œÊ>ʏœÊ>À}œÊ`iʏ>ʅˆÃ̜Àˆ>ÊÃiʅ>˜Ê œÛˆ`>`œÊœÊÃiʅ>˜Ê`i>`œÊ`iʏ>`œÊiÃÌ>ÃÊ«À?V̈V>Ã]ÊÃiÊ «>}Ê՘Ê>ÌœÊ«ÀiVˆœÊ«œÀÊiœ°Ê ,A AGRICULTURA INDUSTRIAL Y LA PÏRDIDA DE MATERIA ORGÉNICA DEL SUELOÊ >Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆâ>Vˆ˜Ê >}À‰Vœ>]Ê

&OTO*ERØNIMO0ALOMARES

˜ˆV>°Ê ÃÌ>Ê `iLiÊ ÃiÀÊ Ài«ÕiÃÌ>Ê Vœ˜ÃÌ>˜Ìi“i˜ÌiÊ ÃˆÊ ˜œ]Ê `iÃ>«>ÀiViʏi˜Ì>“i˜ÌiÊ`iÊÃÕiœ°Ê Õ>˜`œÊœÃʓˆVÀœ‡ œÀ}>˜ˆÃ“œÃÊ ÞÊ œÌÀœÃÊ œÀ}>˜ˆÃ“œÃÊ ÛˆÛœÃÊ i˜Ê iÊ ÃÕiœÊ `iÃVœ“«œ˜i˜Ê >Ê “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>]Ê «Àœ`ÕVi˜Ê i˜iÀ‡ }‰>Ê«>À>ÊiœÃʓˆÃ“œÃÊÞʏˆLiÀ>˜Ê“ˆ˜iÀ>iÃÊÞÊCOÓÊi˜ÊiÊ «ÀœViÜ°Ê *œÀÊ V>`>Ê Žˆœ}À>“œÊ `iÊ “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê µÕiÊ iÃÊ `iÃVœ“«ÕiÃÌ>]Ê ÃiÊ ˆLiÀ>Ê >Ê >Ê >̓ÃviÀ>Ê £°xÊ Žˆœ}À>“œÃÊ`iÊCOÓ° œÃÊ «ÕiLœÃÊ ÀÕÀ>iÃÊ `iÊ Ìœ`œÊ iÊ “Õ˜`œÊ ̈i˜i˜Ê Õ˜Ê «Àœv՘`œÊi˜Ìi˜`ˆ“ˆi˜ÌœÊ`iʏœÃÊÃÕiœÃ°Êi`ˆ>˜Ìiʏ>Ê iÝ«iÀˆi˜Vˆ>ʅ>˜Ê>«Ài˜`ˆ`œÊµÕiÊiÊÃÕiœÊ…>ÞʵÕiÊVՈ‡ `>Àœ]Ê VՏ̈Û>Àœ]Ê >ˆ“i˜Ì>ÀœÊ ÞÊ `i>ÀœÊ `iÃV>˜Ã>À°Ê ÕV…>ÃÊ`iʏ>ÃÊ«À?V̈V>ÃÊVœ“Õ˜iÃÊ`iʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê ÌÀ>`ˆVˆœ˜>Ê Àiyi>˜Ê iÃ̜ÃÊ Ã>LiÀiÃ°Ê >Ê >«ˆV>Vˆ˜Ê `iÊ iÃ̈jÀVœ]Ê ÀiÈ`՜ÃÊ `iÊ VՏ̈ۜÃÊ œÊ COMPOSTÊ ˜ÕÌÀiÊ iÊ ÃÕiœÊÞÊÀi˜ÕiÛ>ʏ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>°Ê>Ê«À?V̈V>Ê`iÊ L>ÀLiV…œ]Ê i˜Ê iëiVˆ>Ê iÊ L>ÀLiV…œÊ VÕLˆiÀ̜]Ê Ìˆi˜iÊ Vœ“œÊw˜ÊµÕiÊiÊÃÕiœÊ`iÃV>˜Ãi]Ê`iʓœ`œÊµÕiÊiÊ«Àœ‡ ViÜÊ`iÊ`iÃVœ“«œÃˆVˆ˜Ê«Õi`>ÊÀi>ˆâ>ÀÃiÊi˜ÊLÕi˜>Ê vœÀ“>°Ê>ʏ>LÀ>˜â>ÊÀi`ÕVˆ`>]ʏ>ÃÊÌiÀÀ>â>Ã]ÊiÊMULCHÊ ÞʜÌÀ>ÃÊ«À?V̈V>ÃÊ`iÊVœ˜ÃiÀÛ>Vˆ˜Ê«ÀœÌi}i˜ÊiÊÃÕiœÊ Vœ˜ÌÀ>ʏ>ÊiÀœÃˆ˜]Ê`iÊvœÀ“>ʵÕiʏ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê ˜œÊ Ãi>Ê >ÀÀ>ÃÌÀ>`>Ê «œÀÊ iÊ >}Õ>°Ê Ê “i˜Õ`œ]Ê ÃiÊ `i>Ê

µÕiÊi“«iâÊi˜Ê ÕÀœ«>ÊÞÊ œÀÌi>“jÀˆV>ÊÞʏÕi}œÊvÕiÊ Ài«ˆV>`>Ê Vœ˜Ê >Ê ,iۜÕVˆ˜Ê 6iÀ`iÊ i˜Ê œÌÀ>ÃÊ «>ÀÌiÃÊ `iÊ“Õ˜`œ]Ê«>À̈Ê`iÊÃÕ«ÕiÃ̜Ê`iʵÕiʏ>ÊviÀ̈ˆ`>`Ê `iÊÃÕiœÊ«Õi`iʓ>˜Ìi˜iÀÃiÊÞʓiœÀ>ÀÃiÊVœ˜ÊiÊÕÃœÊ `iÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÃʵՉ“ˆVœÃ°Ê-iʈ}˜œÀÊÞʓi˜œÃ«ÀiVˆÊ >ʈ“«œÀÌ>˜Vˆ>Ê`iÊVœ˜Ì>ÀÊVœ˜Ê“>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê`iÊ ÃÕiœ°Ê jV>`>ÃÊ`iʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆâ>Àʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Êiʈ“‡ «œ˜iÀÊ VÀˆÌiÀˆœÃÊ ÌjV˜ˆVœÃÊ ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>iÃÊ i˜Ê >Ê «iµÕiš>Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>]Ê`iLˆˆÌÊœÃÊ«ÀœViÜÃʵÕiÊ>Ãi}ÕÀ>˜ÊµÕiÊ œÃÊ ÃÕiœÃÊ œLÌi˜}>˜Ê ˜ÕiÛ>Ê “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê ÞÊ µÕiÊ «ÀœÌi}i˜Ê>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê>“>Vi˜>`>Êi˜ÊiÊÃÕiœÊ `iÊÃiÀÊ>ÀÀ>ÃÌÀ>`>Ê«œÀÊiÊ>}Õ>ʜÊiÊۈi˜Ìœ°Ê œÊÃiʘœ‡ Ì>Àœ˜Ê`iʈ˜“i`ˆ>̜ʏœÃÊiviV̜ÃÊ`iÊ>«ˆV>ÀÊviÀ̈ˆâ>˜‡ ÌiÃÊ µÕ‰“ˆVœÃÊ ÞÊ `iÊ ˜œÊ Ài˜œÛ>ÀÊ >Ê “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê «ÕiÃ̜ʵÕiÊi˜ÊœÃÊÃÕiœÃʅ>L‰>ʈ“«œÀÌ>˜ÌiÃÊV>˜Ìˆ`>‡ `iÃÊ `iÊ “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê >“>Vi˜>`>°Ê *iÀœÊ >Ê «>ÃœÊ `iÊ ̈i“«œ]Ê Vœ˜vœÀ“iÊ ÃiÊ >}œÌ>Àœ˜Ê iÃ̜ÃÊ ˜ˆÛiiÃÊ `iÊ “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê Ì>iÃÊ iviV̜ÃÊ Ãœ˜Ê “?ÃÊ ÛˆÃˆLiÃÊÊ pVœ˜Ê`iÛ>ÃÌ>`œÀ>ÃÊVœ˜ÃiVÕi˜Vˆ>ÃÊi˜Ê>}՘>ÃÊ«>ÀÌiÃÊ `iÊ “Õ˜`œ°Ê Ê ˜ˆÛiÊ “Õ˜`ˆ>]Ê i˜Ê >Ê iÀ>Ê «Ài‡ˆ˜`ÕÇ ÌÀˆ>]ÊiÊiµÕˆˆLÀˆœÊi˜ÌÀiÊ>ˆÀiÊÞÊÃÕiœÊiÀ>Ê`iÊ՘>Ê̜˜i‡ >`>Ê`iÊV>ÀLœ˜œÊi˜ÊiÊ>ˆÀiÊ«œÀÊ՘>ÃÊÓÊ̜˜i>`>ÃÊ`i‡ «œÃˆÌ>`>ÃÊi˜ÊiÊÃÕiœ°Ê>ÊÀi>Vˆ˜Ê>VÌÕ>Ê…>ÊL>>`œ]Ê >«ÀœÝˆ“>`>“i˜Ìi]Ê>Ê£°ÇÊ̜˜i>`>ÃÊi˜ÊiÊÃÕiœÊ«œÀÊ V>`>Ê̜˜i>`>Ê«ÀiÃi˜ÌiÊi˜Ê>Ê>̓ÃviÀ>Ӱΰ >ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê`iÊÃÕiœÊÃiʓˆ`iÊi˜Ê«œÀVi˜Ì>‡ i°Ê1˜œ¯ÊÈ}˜ˆwV>ʵÕiÊ«œÀÊV>`>ʎˆœ}À>“œÊ`iÊÃÕiœ]Ê £äÊ}À>“œÃÊܘʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>°Ê-i}֘ʏ>Ê«Àœv՘`ˆ‡ `>`Ê`iÊÃÕiœ]Ê«Õi`iÊiµÕˆÛ>iÀÊ>Ê՘>ÊÀi>Vˆ˜Ê`iÊi˜‡ ÌÀiÊÓäÊÞÊnäÊ̜˜i>`>ÃÊ«œÀʅiVÌ?Ài>°Ê>ÊV>˜Ìˆ`>`Ê`iÊ “>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>ʘiViÃ>Àˆ>Ê«>À>Ê>Ãi}ÕÀ>Àʏ>ÊviÀ̈ˆ‡ `>`Ê`iÊÃÕiœÊÛ>À‰>ʓÕV…œÊÃi}֘ʅ>Þ>ÊÈ`œÊÃÕÊ«Àœ‡ ViÃœÊ `iÊ vœÀ“>Vˆ˜]Ê µÕjÊ œÌÀœÃÊ Vœ“«œ˜i˜ÌiÃÊ «œÃii]Ê >ÃÊ Vœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ Vˆ“?̈V>ÃÊ œV>iÃ°Ê ˜Ê }i˜iÀ>]Ê Õ˜Ê x¯Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Êi˜ÊiÊÃÕiœÊiÃ]Êi˜Ê>ʓ>ޜÀ‰>Ê `iʏœÃÊV>ÜÃ]Ê՘ʓ‰˜ˆ“œÊ>`iVÕ>`œÊ`iÊÃÕiœÊÃ>Õ`>‡ Li]Ê>՘µÕiÊ«>À>Ê>}՘œÃÊÃÕiœÃʏ>ÃʓiœÀiÃÊVœ˜`ˆ‡ Vˆœ˜iÃÊ«>À>ÊiÊVՏ̈ۜÊÃiÊVœ˜Ãˆ}Õi˜ÊVÕ>˜`œÊiÊVœ˜Ìi‡ ˜ˆ`œÊ`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>ÊÃÕ«iÀ>ÊiÊÎ䯰 -i}Ö˜Ê Õ˜>Ê >“«ˆ>Ê }>“>Ê `iÊ iÃÌÕ`ˆœÃ]Ê œÃÊ ÃÕiœÃÊ >}À‰Vœ>ÃÊi˜Ê ÕÀœ«>ÊÞÊ ÃÌ>`œÃÊ1˜ˆ`œÃʅ>˜Ê«iÀ`ˆ`œ]Ê i˜Ê«Àœ“i`ˆœ]Ê`iÊ£Ê>ÊÓ¯Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Êi˜ÊœÃÊ ÓäÊ>ÊxäÊVi˜Ì‰“iÌÀœÃÊÃÕ«iÀˆœÀið{Ê ÃÌiÊ`>̜ʫÕi`iÊÃiÀÊ Õ˜>ÊÃÕLiÃ̈“>Vˆ˜ÊÞ>ʵÕiÊV>ÈÊÈi“«ÀiÊiÊ«Õ˜ÌœÊ`iÊ Vœ“«>À>Vˆ˜ÊiÃÊiÊ˜ˆÛiÊ`iÊ«Àˆ˜Vˆ«ˆœÃÊ`iÊÈ}œÊXX]Ê
#APTURADECARBONOMEDIANTELARECUPERACIØN DELAMATERIAORGÉNICADELSUELO #/ENLAATMØSFERA BILLONESMILLONESDETONELADAS

%XCESODE#/ENLAATMØSFERA£Ó MILLONESDETONELADAS 3UPERlCIEAGRÓCOLAENELMUNDOʣΠMILMILLONESDEHECTÉREAS 3UPERlCIECULTIVADADELMUNDO MILLONESDEHECTÉREAS

£{0ÏRDIDATÓPICADEMATERIAORGÉNICAENSUELOSCULTIVADOS DEACUERDOAINFORMESTÏCNICOS PUNTOSPORCENTUALES 0ÏRDIDATÓPICADEMATERIAORGÉNICA ENPRADERASYSUELOSNOCULTIVADOS DEACUERDOAINFORMESTÏCNICOS 0ÏRDIDADEMATERIAORGÉNICADELOSSUELOSANIVELMUNDIAL MILMILLONESnMILMILLONESDETONELADAS #ANTIDADDE#/QUESERÓACAPTURADOSISERECUPERANESTAS PÏRDIDAS MILMILLONESnMILMILLONESDETONELADAS &UENTE#ÉLCULOSDE'2!).

VÕ>˜`œÊ“ÕV…œÃÊÃÕiœÃÊÞ>ÊiÃÌ>L>˜Êܓï`œÃÊ>Ê«Àœ‡ ViÜÃÊ`iʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆâ>Vˆ˜ÊÞÊ«œÀÊÌ>˜ÌœÊ«œ`À‰>˜Ê…>LiÀÊ «iÀ`ˆ`œ]Ê Þ>Ê i˜Ìœ˜ViÃ]Ê ˆ“«œÀÌ>˜ÌiÃÊ V>˜Ìˆ`>`iÃÊ `iÊ “>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>°Ê}՘œÃÊÃÕiœÃÊ`iÊi`ˆœÊ"iÃÌiÊ >}À‰Vœ>Ê `iÊ ÃÌ>`œÃÊ 1˜ˆ`œÃ]Ê µÕiÊ i˜Ê œÃÊ >šœÃÊ Vˆ˜‡ VÕi˜Ì>Ê Ãœ‰>˜Ê Vœ˜Ìi˜iÀÊ Õ˜Ê Óä¯Ê `iÊ V>ÀLœ˜œ]Ê i˜Ê >Ê >VÌÕ>ˆ`>`]Ê i}>˜Ê >«i˜>ÃÊ >Ê £Ê œÊ Ó¯°xÊ ÃÌÕ`ˆœÃÊ `iÊ

…ˆi]ÊÀ}i˜Ìˆ˜>È]Ê À>ȏÇ]Ê-Õ`?vÀˆV>nÊÞÊ Ã«>š>™ÊÀi‡ «œÀÌ>˜Ê«jÀ`ˆ`>ÃÊ`iʅ>ÃÌ>Ê£ä¯°Ê >̜ÃÊ«Àœ«œÀVˆœ˜>‡ `œÃÊ«œÀʈ˜ÛiÃ̈}>`œÀiÃÊ`iʏ>Ê1˜ˆÛiÀÈ`>`Ê`iÊ œœÀ>‡ `œÊ ˆ˜`ˆV>˜Ê µÕiÊ >Ê «jÀ`ˆ`>Ê «Àœ“i`ˆœÊ “Õ˜`ˆ>Ê `iÊ “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê i˜Ê >ÃÊ ÌˆiÀÀ>ÃÊ `iÊ VÕÌˆÛœÊ iÃÊ `iÊ ÇÊ «Õ˜ÌœÃÊ«œÀVi˜ÌÕ>ið£ä %LCÉLCULOCLIMÉTICOÊ-Õ«œ˜}>“œÃ]Êi˜Ê՘>ÊiÃ̈“>‡

Vˆ˜ÊV>ÕÌiœÃ>]ʵÕi]Êi˜Ê«Àœ“i`ˆœ]ʏœÃÊÃÕiœÃÊ>ʘˆÛiÊ “Õ˜`ˆ>Ê…>˜Ê«iÀ`ˆ`œÊ`iÊ£Ê>ÊÓ¯Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê i˜ÊœÃÊÎäÊVi˜Ì‰“iÌÀœÃÊÃÕ«iÀˆœÀiÃÊ`iÃ`iÊiÊˆ˜ˆVˆœÊ`iʏ>Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>°Ê ÃÌœÊ «œ`À‰>Ê Ãˆ}˜ˆwV>ÀÊ Õ˜>Ê «jÀ`ˆ`>Ê`iÊi˜ÌÀiÊ£xäʓˆÊ“ˆœ˜iÃÊÞÊÓäxʓˆÊ“ˆœ‡ ˜iÃÊ`iÊ̜˜i>`>ÃÊ`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>°Ê,iVÕ«iÀ>ÀiÊ >Ê ÃÕiœÊ iÃÌ>Ê “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê Ãˆ}˜ˆwV>À‰>Ê «œ`iÀÊ V>«ÌÕÀ>ÀÊi˜ÌÀiÊÓÓäʓˆÊ“ˆœ˜iÃÊÞÊÎÎäʓˆÊ“ˆœ˜iÃÊ `iÊ̜˜i>`>ÃÊ`iÊCOÓÊ`iÃ`iÊiÊ>ˆÀi°Êu Ã̜ÊÀi«ÀiÃi˜Ì>]Ê «œÀʏœÊ“i˜œÃ]Ê՘ʘœÌ>LiÊÎä¯Ê`iÊ>VÌÕ>ÊiÝViÜÊ`iÊ COÓÊi˜Ê>Ê>̓ÃviÀ>tÊ ÊVÕ>`ÀœÊ`iÊ>ÀÀˆL>ÊÀiÃՓiʏœÃÊ

`>̜ð ˜ÊœÌÀ>ÃÊ«>>LÀ>Ã]ʏ>ÊÀiVÕ«iÀ>Vˆ˜Ê>V̈Û>Ê`iʓ>Ìi‡ Àˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê`iÊÃÕiœÊ«œ`À‰>Êi˜vÀˆ>ÀÊiviV̈Û>“i˜ÌiÊ iÊ«>˜iÌ>ÊÞÊiÊ«œÌi˜Vˆ>Ê`iÊi˜vÀˆ>“ˆi˜ÌœÊ«œ`À‰>ÊÃiÀÊ Ãˆ}˜ˆwV>̈Û>“i˜ÌiÊÃÕ«iÀˆœÀÊ>ʏœÃÊV?VՏœÃʵÕiÊ>µÕ‰Ê «ÀiÃi˜Ì>“œÃ]Êi˜Ê>ʓi`ˆ`>ʵÕiʓÕV…œÃÊÃÕiœÃÊ«œ‡ `À‰>˜ÊÀiVÕ«iÀ>Àʓ?ÃÊ`iÊ£‡Óʫ՘̜ÃÊ«œÀVi˜ÌÕ>iÃÊ`iÊ “>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>ÊÞÊLi˜iwVˆ>ÀÃiÊ`iÊiœ°Ê $EVOLVERMATERIAORGÉNICAALSUELOÊ ˜ÊœÃÊ«>‰ÃiÃÊ `iÃ>ÀÀœ>`œÃ]ÊiÊ«ÀœViÜÊ`iʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆâ>Vˆ˜Ê`iʏœÃÊ “j̜`œÃÊ`iÊVՏ̈ۜʵÕiʅ>Ê`iÃÌÀՈ`œÊ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ‡ }?˜ˆV>Ê`iÊÃÕiœÊ…>ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>`œÊ«œÀʓ?ÃÊ`iÊ՘ÊÈ}œ°Ê -ˆ˜Êi“L>À}œ]ÊiÊ«ÀœViÜÊ}œL>Ê`iʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆâ>Vˆ˜Ê i“«iâÊVœ˜Ê>Ê,iۜÕVˆ˜Ê6iÀ`iÊi˜Ê>Ê`jV>`>Ê`iʏœÃÊ ÃiÃi˜Ì>°Ê >Ê VÕiÃ̈˜Ê iÃ]Ê i˜Ìœ˜ViÃ]Ê VÕ?˜ÌœÊ ̜“>À‰>Ê Vœ˜ÌÀ>ÀÀiÃÌ>ÀÊ œÃÊ iviV̜ÃÊ `i]Ê `ˆ}>“œÃ]Ê xäÊ >šœÃÊ `iÊ `iÌiÀˆœÀœÊ`iÊÃÕiœ°Ê*>À>ÊÀiVœLÀ>ÀÊ՘ʣ¯Ê`iʏ>ʓ>‡ ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê `iÊ ÃÕiœÊ ÃiÊ ÀiµÕiÀˆÀ‰>Ê ˆ˜VœÀ«œÀ>ÀÊ ÞÊ ÀiÌi˜iÀÊi˜ÊiÊÃÕiœÊ՘>ÃÊÎäÊ̜˜i>`>ÃÊ`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ‡ }?˜ˆV>Ê «œÀÊ …iVÌ?Ài>°Ê *iÀœ]Ê i˜Ê «Àœ“i`ˆœ]Ê ViÀV>Ê `iÊ `œÃÊÌiÀVˆœÃÊ`iʏ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>ÊÀiVˆj˜Ê>š>`ˆ`>Ê>Ê ÃÕiœÊÃiÀ?Ê`iÃVœ“«ÕiÃÌ>Ê«œÀʏœÃʜÀ}>˜ˆÃ“œÃÊ`iÊÃÕi‡ œ]ʏˆLiÀ>˜`œÊ>ÉʏœÃʓˆ˜iÀ>iÃʵÕiʘÕÌÀˆÀ?˜ÊœÃÊVՏ‡ ̈ۜðÊ*œÀÊÌ>˜Ìœ]Ê«>À>ʵÕiÊÎäÊ̜˜i>`>ÃÊ`iʓ>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê «iÀ“>˜iâV>˜Ê i˜Ê iÊ ÃÕiœ]Ê ÃiÊ ˜iViÈÌ>À‰>˜Ê ™äÊ̜˜i>`>ÃÊ«œÀʅiVÌ?Ài>°Ê Ã̜ʘœÊ«Õi`iÊÀi>ˆâ>ÀÃiÊ À?«ˆ`>“i˜Ìi°Ê-iÊÀiµÕˆiÀiÊ՘ʫÀœViÜÊ}À>`Õ>° ·+ÕjÊV>˜Ìˆ`>`Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê«œ`À‰>˜Êˆ˜VœÀ‡ «œÀ>ÀÊ>ÊÃÕiœÊœÃÊ>}ÀˆVՏ̜ÀiÃÊ`iÊ“Õ˜`œÊi˜ÌiÀœ¶Ê>Ê ÀiëÕiÃÌ>ÊÛ>À‰>ʓÕV…œÊÃi}֘ÊiÊÕ}>À]ÊiÊÈÃÌi“>Ê`iÊ VՏ̈ۜÊÞÊiÊiVœÃˆÃÌi“>ʏœV>°Ê1˜ÊÈÃÌi“>Ê`iÊ«Àœ`ÕV‡ Vˆ˜ÊµÕiÊÃiÊL>ÃiÊiÝVÕÈÛ>“i˜ÌiÊi˜ÊVՏ̈ۜÃÊ>˜Õ>iÃÊ ˜œÊ`ˆÛiÀÈwV>`œÃÊ«Õi`iÊi˜ÌÀi}>ÀÊ>ÊÃÕiœÊi˜ÌÀiÊä°xÊÞÊ £äÊ Ìœ˜i>`>ÃÊ `iÊ “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê «œÀÊ …iVÌ?Ài>Ê >Ê >šœ°Ê-ˆÊiÊÈÃÌi“>Ê`iÊVՏ̈ۜÃÊiÃÊ`ˆÛiÀÈwV>`œÊiʈ˜VœÀ‡ «œÀ>Ê «À>`iÀ>ÃÊ ÞÊ >Lœ˜œÊ ÛiÀ`i]Ê iÃÌ>Ê VˆvÀ>Ê «Õi`iÊ ÃiÀÊ v?Vˆ“i˜ÌiÊ`Õ«ˆV>`>ʜÊÌÀˆ«ˆV>`>°Ê-ˆÊÃiʈ˜VœÀ«œÀ>˜Ê >˜ˆ“>iÃ]Ê >Ê V>˜Ìˆ`>`Ê `iÊ “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê ˜œÊ >Շ “i˜Ì>À?ʘiViÃ>Àˆ>“i˜Ìi]Ê«iÀœÊ«iÀ“ˆÌˆÀ?ʵÕiÊiÊVՏ‡ ̈ۜÊ`iÊ«À>`iÀ>ÃÊÞÊ>Lœ˜œÃÊÛiÀ`iÃÊÃi>Êv>V̈LiÊÞÊÀi˜‡ Ì>Li°Ê -ˆÊ ÃiÊ “>˜i>˜Ê ?ÀLœiÃÊ ÞÊ «>˜Ì>ÃÊ ÃˆÛiÃÌÀiÃÊ Vœ“œÊ«>ÀÌiÊ`iÊÈÃÌi“>Ê`iÊVՏ̈ۜ]ʘœÊݏœÊ>Փi˜Ì>‡ À?ʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜]ʅ>LÀ?ʓ?Ãʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê`ˆÃ‡ «œ˜ˆLi°Êˆi˜ÌÀ>Ãʏ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê>Փi˜ÌiÊi˜ÊiÊ ÃÕiœ]Ê >Ê viÀ̈ˆ`>`Ê “iœÀ>À?Ê ÞÊ …>LÀ?Ê “?ÃÊ “>ÌiÀˆ>Ê «>À>ʈ˜VœÀ«œÀ>ÀÊ>ÊÃÕiœ°ÊÕV…œÃÊ>}ÀˆVՏ̜ÀiÃʜÀ}?‡ ˜ˆVœÃÊ i“«iâ>Àœ˜Ê Vœ˜Ê “i˜œÃÊ `iÊ £äÊ Ìœ˜i>`>ÃÊ «œÀÊ …iVÌ?Ài>Ê>Ê>šœ]Ê«iÀœÊÕi}œÊ`iÊ«œVœÃÊ>šœÃ]Ê«Õi`i˜Ê «Àœ`ÕVˆÀÊÞÊ>«ˆV>Àʅ>ÃÌ>ÊÎäÊ̜˜i>`>ÃÊ`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ‡ }?˜ˆV>Ê«œÀʅiVÌ?Ài>Ê>Ê>šœ°Ê -ˆÊÃiÊ`iw˜ˆiÀ>˜Ê«œ‰ÌˆV>ÃÊÞÊ«Àœ}À>“>ÃÊ>}À‰Vœ>ÃʵÕiÊ >V̈Û>“i˜ÌiÊ«Àœ“œÛˆiÀ>˜Ê>ʈ˜VœÀ«œÀ>Vˆ˜Ê`iʓ>Ìi‡ Àˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Êi˜ÊiÊÃÕiœ]ʏ>ÃʓiÌ>Ãʈ˜ˆVˆ>iÃÊ«œ`À‰>˜Ê


&OTO*ERØNIMO0ALOMARESÃiÀÊ L>ÃÌ>˜ÌiÊ “œ`iÃÌ>ÃÊ «iÀœ]Ê «œVœÊ >Ê «œVœ]Ê «œ`À‰>˜Ê `iw˜ˆÀÃiʜÌÀ>Ãʓ?ÃÊ>“LˆVˆœÃ>Ã°Ê ÊVÕ>`ÀœÊÓÊii“«ˆ‡ wV>ÊiÊˆ“«>V̜Ê`iʓiÌ>ÃÊ«Àœ}ÀiÈÛ>ÃÊÞÊv>V̈LiÃÊ`iÊ ˆ˜VœÀ«œÀ>Vˆ˜Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê>ÊÃÕiœ°Ê %LEJEMPLOESTOTALMENTEPOSIBLEÊœÞ]ʏ>Ê>}ÀˆVՏ‡

ÌÕÀ>Ê`iÊ̜`œÊiÊ“Õ˜`œÊi˜Ê̜Ì>Ê«Àœ`ÕViÊ>˜Õ>“i˜ÌiÊ «œÀʏœÊ“i˜œÃÊÓÊ̜˜i>`>ÃÊ`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>ÊṎˆ‡ â>LiÊ «œÀÊ …iVÌ?Ài>°Ê œÃÊ VՏ̈ۜÃÊ >˜Õ>iÃÊ «Àœ`ÕVi˜Ê “?ÃÊ`iÊ՘>Ê̜˜i>`>Ê«œÀʅiVÌ?Ài>£xÊÞÊÈÊÃiÊÀiVˆV>À>˜Ê œÃÊÀiÈ`՜ÃÊÞʏ>ÃÊ>}Õ>ÃÊÀiÈ`Õ>iÃÊÕÀL>˜>ÃÊÃiÊ«œ`À‰>Ê >š>`ˆÀÊä°ÓÊ̜˜i>`>ÃÊ«œÀʅiVÌ?Ài>°£ÈÊ-ˆÊ>ÊÀiVÕ«iÀ>‡ Vˆ˜Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê`iÊÃÕiœÊÃiÊ̜À˜>À>Ê՘Êv>V‡ ̜ÀÊVi˜ÌÀ>Ê`iʏ>ÃÊ«œ‰ÌˆV>ÃÊ>}À‰Vœ>Ã]Ê՘ʫÀœ“i`ˆœÊ `iÊ£°xÊ̜˜i>`>ÃÊ«œÀʅiVÌ?Ài>Ê«œ`À‰>ÊÃiÀÊÕ˜Ê«Õ˜ÌœÊ `iÊ«>À̈`>Ê«œÃˆLiÊÞÊÀ>✘>Li°Ê Ê˜ÕiۜÊiÃVi˜>ÀˆœÊ ÀiµÕiÀˆÀ‰>Ê`iÊi˜vœµÕiÃÊÞÊÌjV˜ˆV>ÃÊVœ“œÊœÃÊÈÃÌi“>ÃÊ `ˆÛiÀÈwV>`œÃÊ`iÊVՏ̈ۜÃ]ʏ>ʓiœÀʈ˜Ìi}À>Vˆ˜Êi˜‡ ÌÀiÊVՏ̈ۜÃÊÞÊ«Àœ`ÕVVˆ˜Ê>˜ˆ“>]Ê՘>ʓ>ޜÀʈ˜VœÀ‡ «œÀ>Vˆ˜Ê`iÊ?ÀLœiÃÊÞÊÛi}iÌ>Vˆ˜ÊȏÛiÃÌÀi]ÊiÌVjÌiÀ>°Ê >Ê “>ޜÀÊ `ˆÛiÀÈ`>`Ê >Փi˜Ì>À‰>Ê iÊ «œÌi˜Vˆ>Ê `iÊ «Àœ`ÕVVˆ˜ÊÞʏ>ʈ˜VœÀ«œÀ>Vˆ˜Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê “iœÀ>À‰>Ê «Àœ}ÀiÈÛ>“i˜ÌiÊ >Ê viÀ̈ˆ`>`Ê `iÊ ÃÕiœÊ

)MPACTODELAPROGRESIVAINCORPORACIØN DEMATERIAORGÉNICAASUELOSAGRÓCOLAS  A×OS

 A×OS

 A×OS

 A×OS

 A×OS

4ONELADASDEMATERIA ORGÉNICAPORHECTÉREA INCORPORADASALA×O4OTALDEMATERIA ORGÉNICAINCORPORADA ALlNDELPERIODO ACUMULATIVO EN MILLONESDETONELADAS

MIL

MIL

MIL

MIL

MIL

! CUMULACIØNPROMEDIO DEMATERIAORGÉNICAEN ELSUELO ENPORCENTAJES ALlNALDELPERIODO4OTALDE#/ CAPTURADO PORA×OENMILLONESDE TONELADAS

MIL

4OTALDE#/ CAPTURADO DURANTEELPERIODO ACUMULATIVO EN MILLONESDETONELADASMIL

MIL

0ERIODOS

&UENTE#ÉLCULOSDE' 2!).
VÀi>˜`œÊV‰ÀVՏœÃÊۈÀÌ՜ÜÃÊ`iʓ>ޜÀÊ«Àœ`ÕV̈ۈ`>`Ê ÞÊ “>ޜÀÊ `ˆÃ«œ˜ˆLˆˆ`>`Ê `iÊ “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê >Ê œÊ >À}œÊ `iÊ œÃÊ >šœÃ°Ê >Ê V>«>Vˆ`>`Ê `iÊ ÀiÌi˜Vˆ˜Ê `iÊ >}Õ>Ê`iʏœÃÊÃÕiœÃʓiœÀ>À‰>ÊÞÊ«œÀÊi˜`i]ÊÃiÊÀi`ÕVˆ‡ À‰>ÊiÊˆ“«>V̜Ê`iÊiÝViÜÊ`iʏÕۈ>ÃÆʏ>Ãʈ˜Õ˜`>Vˆœ‡ ˜iÃÊÞʏ>ÃÊÃiµÕ‰>ÃÊÃiÀ‰>˜Ê“i˜œÃÊvÀiVÕi˜ÌiÃÊÞʓi˜œÃÊ ˆ˜Ìi˜Ã>Ã°Ê >Ê iÀœÃˆ˜Ê `iÊ ÃÕiœÊ ÃiÀ‰>Ê Õ˜Ê «ÀœLi“>Ê “i˜œÃÊvÀiVÕi˜Ìi°Ê>Ê>Vˆ`iâÊÞÊ>V>ˆ˜ˆ`>`Ê`ˆÃ“ˆ˜Õˆ‡ À‰>˜Ê«Àœ}ÀiÈÛ>“i˜Ìi]ÊÀi`ÕVˆi˜`œÊœÊiˆ“ˆ˜>˜`œÊœÃÊ «ÀœLi“>ÃÊ `iÊ ÌœÝˆVˆ`>`Ê µÕiÊ …>˜Ê i}>`œÊ >Ê ÃiÀÊ iÊ «Àˆ˜Vˆ«>Ê «ÀœLi“>Ê i˜Ê ÃÕiœÃÊ ÌÀœ«ˆV>iÃÊ ÞÊ ?Àˆ`œÃ°Ê Փi˜Ì>Àʏ>Ê>V̈ۈ`>`ÊLˆœ}ˆV>Êi˜ÊiÊÃÕiœÊ«ÀœÌi‡ }iÀ‰>Ê >ÃÊ «>˜Ì>ÃÊ `iÊ «>}>ÃÊ ÞÊ i˜viÀ“i`>`iÃ°Ê >`>Ê Õ˜œÊ`iÊiÃ̜ÃÊiviV̜Ãʈ“«ˆV>ʓ>ޜÀÊ«Àœ`ÕV̈ۈ`>`ÊÞÊ «œÀÊÌ>˜ÌœÊ“>ޜÀʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê`ˆÃ«œ˜ˆLiÊ«>À>Ê iÊÃÕiœ]Ê«œÃˆLˆˆÌ>˜`œÊ“?Ãʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê>ʓi‡ `ˆ`>ʵÕiÊ«>Ãi˜ÊœÃÊ>šœÃ°Ê ˜ÊiÊ«ÀœViÜ]ÊÃiÊ«Àœ`ÕVˆ‡ À‰>˜Ê“?ÃÊ>ˆ“i˜ÌœÃ°Ê ՘ʓiÌ>Ãʈ˜ˆVˆ>“i˜Ìiʓœ`iÃÌ>ÃÊÌi˜`À‰>˜Êˆ“«>V‡ ̜ÃʓÕÞʈ“«œÀÌ>˜ÌiðÊ-ˆÊiÊ«ÀœViÜÊVœ“i˜â>À>ÊVœ˜Ê>Ê ˆ˜VœÀ«œÀ>Vˆ˜Ê >˜Õ>Ê `iÊ £°xÊ Ìœ˜i>`>ÃÊ `ÕÀ>˜ÌiÊ £äÊ >šœÃ]ÊÃiÊV>«ÌÕÀ>À‰>˜ÊÎÊÇxäʓˆœ˜iÃÊ`iÊ̜˜i>`>ÃÊ`iÊ COÓÊ>˜Õ>iÃ\Ê՘ʙ¯Ê`iÊ̜`>Ãʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ>˜Õ>iÃÊ `iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊ«Àœ`ÕVˆ`>ÃÊ«œÀÊ œÃʅՓ>˜œÃ°£Ç "VÕÀÀˆÀ‰>˜ÊœÌÀœÃÊ`œÃʓiV>˜ˆÃ“œÃÊ`iÊÀi`ÕVVˆ˜Ê`iÊ œÃÊ }>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœ°Ê ˜Ê œÃÊ ÃÕiœÃÊ >}À‰Vœ>ÃÊ “Õ˜`ˆ>iÃÊ µÕi`>À‰>˜Ê V>«ÌÕÀ>`œÃÊ ˜ÕÌÀˆi˜‡ ÌiÃÊiµÕˆÛ>i˜ÌiÃÊ>ʓ?ÃÊ`iÊ̜`œÊœÊ>«œÀÌ>`œÊ«œÀʏœÃÊ viÀ̈ˆâ>˜ÌiÃÊ µÕ‰“ˆVœÃ£n°Ê ˆ“ˆ˜>ÀÊ >Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê ÞÊ ÕÜÊ`iÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÃʵՉ“ˆVœÃÊÌi˜`À‰>ÊiÊ«œÌi˜Vˆ>Ê`iÊ Ài`ÕVˆÀʏ>Êi“ˆÃˆ˜Ê`iʝ݈`œÃʘˆÌÀœÃœÃʭ՘Ên¯Ê`iÊ̜‡ `>Ãʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊÞʵÕi]Ê`iëÕjÃÊ`iʏ>Ê`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜Ê iÃ]Ê«œÀʓÕV…œ]ʏ>ʓ>ޜÀÊV>ÕÃ>Ê`iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊ«Àœ`ÕVˆ`œÃÊ«œÀʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>®]ÊÞÊiÊCOÓÊ i“ˆÌˆ`œÊ«œÀʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜ÊÞÊiÊÌÀ>˜Ã«œÀÌiÊ`iÊviÀ̈ˆ‡ â>˜ÌiÃʭ՘ʣ¯Ê`iʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃʓ՘`ˆ>i㙮°Ê-ˆÊœÃÊ ÀiÈ`՜ÃÊ œÀ}?˜ˆVœÃÊ ÕÀL>˜œÃÊ vÕiÃi˜Ê ˆ˜VœÀ«œÀ>`œÃÊ >Ê œÃÊÃÕiœÃÊ>}À‰Vœ>Ã]ʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊCOÓÊÞʓiÌ>˜œÊ `iÊ œÃÊ Àii˜œÃÊ Ã>˜ˆÌ>ÀˆœÃÊ ÞÊ >ÃÊ >}Õ>ÃÊ ˜i}À>ÃÊ pÕ˜Ê Î°È¯Ê`iʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ̜Ì>iÃpÓä]Ê«œ`À‰>˜ÊÀi`ÕVˆÀÃiÊ `iʓ>˜iÀ>ÊÈ}˜ˆwV>̈Û>°Ê˜VÕÜʏ>Ãʓœ`iÃÌ>ÃʓiÌ>ÃÊ ˆ˜ˆVˆ>iÃÊÌi˜`À‰>˜Ê>ÊV>«>Vˆ`>`Ê`iÊÀi`ÕVˆÀʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ‡ ˜iÃÊ>˜Õ>iÃʓ՘`ˆ>iÃÊ«œÀÊViÀV>Ê`iÊ՘ÊÓ䯰 Ã̜Êi˜ÊœÃÊ«Àˆ“iÀœÃÊ`ˆiâÊ>šœÃ°Ê-ˆÊVœ˜Ìˆ˜Õ>“œÃÊ>Շ “i˜Ì>˜`œÊ}À>`Õ>“i˜Ìiʏ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê>ÊÃÕi‡ œ]Êi˜ÊxäÊ>šœÃÊÃiʅ>LÀ?Ê«œ`ˆ`œÊ>Փi˜Ì>Àʏ>ʓ>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê`iÊÃÕiœÊi˜Ê՘ÊÓ¯Ê>ʘˆÛiÊ“Õ˜`ˆ>°Ê ÃÌiÊ Ìˆi“«œÊiÃÊȓˆ>ÀÊ>ÊµÕiÊÃiÊ̜“Ê«>À>Ê`iÃÌÀՈÀ>°Êu9Ê «œ`À‰>“œÃÊV>«ÌÕÀ>ÀÊ{xäʓˆÊ“ˆœ˜iÃÊ`iÊ̜˜i>`>ÃÊ `iÊCOÓ]ÊV>ÈÊ`œÃÊÌiÀVˆœÃÊ`iÊiÝViÜÊi݈ÃÌi˜ÌiʅœÞÊi˜Ê >Ê>̓ÃviÀ>t

,ASPOLÓTICASCORRECTASÊ œ˜ÊiÃ̜ÃÊ`>̜Ã]Ê, ʘœÊ

iÃÌ?Ê«ÀiÃi˜Ì>˜`œÊ՘ʫ>˜Ê`iÊ>VVˆ˜°Ê/>“«œVœÊiÃÌ>‡ “œÃÊ`ˆVˆi˜`œÊµÕiʏ>ÊÀiVÕ«iÀ>Vˆ˜Ê`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆ‡ V>Ê>ÊÃÕiœÊ«œÀÊÉʓˆÃ“>ÊÀi܏ÛiÀ?ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>°Ê -ˆÊ˜œÊœVÕÀÀi˜ÊV>“LˆœÃÊv՘`>“i˜Ì>iÃÊi˜ÊœÃÊ«>ÌÀœ‡ ˜iÃÊ `iÊ «Àœ`ÕVVˆ˜Ê ÞÊ Vœ˜ÃՓœÊ >Ê ˜ˆÛiÊ “Õ˜`ˆ>]Ê iÊ V>“LˆœÊ Vˆ“?̈VœÊ Vœ˜Ìˆ˜Õ>À?Ê >ViiÀ?˜`œÃi°Ê œÊ µÕiÊ «ÀiÃi˜Ì>“œÃʓÕiÃÌÀ>ʵÕiÊÀiVÕ«iÀ>Àʏ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?‡ ˜ˆV>Ê`iÊÃÕiœÊiÃÊ«œÃˆLi]Êv>V̈LiÊÞÊLi˜iwVˆœÃ>Ê«>À>Ê i˜vÀˆ>ÀÊ >Ê /ˆiÀÀ>°Ê ÃÊ >LÃÕÀ`œÊ Vœ˜Ãˆ`iÀ>ÀÊ >Ê “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê Vœ“œÊ `iëiÀ`ˆVˆœÊ œÊ Vœ“œÊ Lˆœ“>Ã>Ê «>À>Ê …>ViÀÊVœ“LÕÃ̈Li°Ê,iVÕ«iÀ>ÀÊ՘ʘˆÛiÊÃ>Õ`>LiÊ`iÊ “>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Êi˜ÊiÊÃÕiœÊiÃÊ՘ʫÀœLi“>ʵÕiÊÀi‡ µÕˆiÀiÊ ÀiëÕiÃÌ>ÃÊ >Ê ˜ˆÛiÊ «œ‰ÌˆVœ]Ê ÞÊ Ãœ˜Ê ˜iViÃ>ÀˆœÃÊ “ÕV…œÃÊ}À>˜`iÃÊV>“LˆœÃÊÜVˆ>iÃÊÞÊiVœ˜“ˆVœÃ°

iۜÛiÀʏ>ʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>Ê>ÊÃÕiœÊ˜œÊÃiÀ?Ê«œÃˆ‡ LiÊÈÊVœ˜Ìˆ˜Ö>˜Ê>ÃÊ>VÌÕ>iÃÊÌi˜`i˜Vˆ>ÃÊ>ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>ÀÊ “?Ãʏ>Ê̈iÀÀ>ÊÞʅœ“œ}i˜ˆâ>ÀÊiÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆœ°Ê

iۜÛiÀiÊ>ÊÃÕiœÊ“?ÃÊ`iÊÇʓˆÊ“ˆœ˜iÃÊ`iÊ̜˜i>‡ `>ÃÊ`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>ÊV>`>Ê>šœ]ÊݏœÊÃiÀ?Ê«œÃˆLiÊ ÃˆÊœÊiÛ>˜Ê>ÊV>LœÊ“ˆœ˜iÃÊ`iÊV>“«iȘœÃÊÞÊVœ“Õ‡ ˜ˆ`>`iÃÊ >}À‰Vœ>Ã°Ê -iÊ ÀiµÕˆiÀi˜Ê ÀivœÀ“>ÃÊ >}À>Àˆ>ÃÊ À>`ˆV>iðÊ+ÕiʏœÃÊ«iµÕišœÃÊ>}ÀˆVՏ̜ÀiÃÊp>Ê}À>˜Ê “>ޜÀ‰>Ê`iʏœÃÊ>}ÀˆVՏ̜ÀiÃÊ`iÊ“Õ˜`œpÊÌi˜}>˜Ê>V‡ ViÜÊ>ʏ>Ê̈iÀÀ>ʘiViÃ>Àˆ>Ê«>À>ʅ>ViÀÊ«œÃˆLiÊiVœ˜‡ “ˆV>ÊÞÊLˆœ}ˆV>“i˜Ìiʏ>ÃÊÀœÌ>Vˆœ˜iÃÊ`iÊVՏ̈ۜÃ]ʏœÃÊ L>ÀLiV…œÃÊ VÕLˆiÀ̜ÃÊ ÞÊ >Ê vœÀ“>Vˆ˜Ê `iÊ «>Ã̈â>iÃ°Ê >ÞÊ µÕiÊ `iÓ>˜Ìi>ÀÊ >ÃÊ >VÌÕ>iÃÊ «œ‰ÌˆV>ÃÊ >˜Ìˆ‡ V>“«iȘ>Ã]ʵÕiÊ`iۜÀ>˜Êw˜V>ÃÊÞÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ>}À‰‡ Vœ>Ã]ʵÕiÊVœÀÀi˜Ê>ʏ>Ê}i˜ÌiÊ`iÊÃÕÃÊ̈iÀÀ>Ã]ʵÕiÊVÕi˜‡ Ì>˜Ê Vœ˜Ê iÞiÃÊ µÕiÊ vœ“i˜Ì>˜Ê >Ê “œ˜œ«œˆâ>Vˆ˜Ê ÞÊ «ÀˆÛ>̈â>Vˆ˜Ê`iʏ>ÊÃi“ˆ>ÃÊÞʵÕiÊVœ˜ÊÀi}Տ>Vˆœ˜iÃÊÞÊ VÀˆÌiÀˆœÃÊ«ÀœÌi}i˜Ê>ʏ>ÃÊVœÀ«œÀ>Vˆœ˜iÃÊ«iÀœÊ>˜ˆµÕˆ‡ >˜ÊœÃÊÈÃÌi“>ÃÊ>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÃÊÌÀ>`ˆVˆœ˜>iðÊœÃÊiVœ‡ ÈÃÌi“>ÃʏœV>iÃʘiViÈÌ>˜ÊÃiÀÊ«ÀœÌi}ˆ`œÃ°Ê-iÊÀiµÕˆiÀiÊ «Àœ“œÛiÀÊÞÊ>«œÞ>Àʏ>ÃÊÌiV˜œœ}‰>ÃÊL>Ã>`>ÃÊi˜ÊÃ>Li‡ ÀiÃÊÞÊVՏÌÕÀ>ÃʏœV>iðÊ-iÊ`iLiʏˆLiÀ>ÀÊ>ʏ>ÃÊÃi“ˆ>ÃÊ `iÊVÕ>µÕˆiÀÊvœÀ“>Ê`iʓœ˜œ«œˆâ>Vˆ˜ÊÞÊ«ÀˆÛ>̈â>‡ Vˆ˜]ÊÞÊÃiÊ`iLiÊ«Àœ“œÛiÀÊÃÕÃÊÈÃÌi“>ÃʏœV>iÃÊ`iʈ˜‡ ÌiÀV>“LˆœÊÞʓiœÀ>“ˆi˜Ìœ°Ê œÊ`iLiÀ‰>˜Êˆ“«œ˜iÀÃiÊ iÃÌ?˜`>ÀiÃʈ˜`ÕÃÌÀˆ>iÃÊi˜Ê>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>°Ê>Ê«Àœ`ÕV‡ Vˆ˜Êˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Êiʅˆ«iÀVœ˜Vi˜ÌÀ>`>Ê`iÊ>˜ˆ“>iÃ]ʵÕiÊ ˆÌiÀ>“i˜ÌiÊVÀi>ʓœ˜Ì>š>ÃÊ`iÊiÃ̈jÀVœÊÞʏ>}՘>ÃÊ`iÊ œÀˆ˜iÃ]Êi˜Ûˆ>˜`œÊ“ˆœ˜iÃÊ`iÊ̜˜i>`>ÃÊ`iʓiÌ>˜œÊÞÊ Ýˆ`œÊ ˜ˆÌÀœÃœÊ >Ê >ˆÀi]Ê ˜iViÈÌ>Ê Àii“«>â>ÀÃiÊ «œÀÊ >Ê VÀˆ>˜â>Ê`iÊ>˜ˆ“>iÃÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>`>Êiʈ˜Ìi}À>`>Ê>ʏ>Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê `iÊ VÕÌˆÛœÃ°Ê ÃÊ ˜iViÃ>Àˆ>Ê Õ˜>Ê ÌÀ>˜ÃvœÀ‡ “>Vˆ˜Ê ̜Ì>Ê `iÊ ÈÃÌi“>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ ˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê p՘>Ê`iʏ>ÃÊV>ÕÃ>ÃÊVi˜ÌÀ>iÃÊ`iʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>°Ê -ˆÊiÃ̜ÊÃiʏœ}À>]ÊVՈ`>ÀÊiÊÃÕiœÊÃiÀ?ÊVÀÕVˆ>°Êl 6ERSIØNCOMPLETAENWWWGRAINORG
&OTO*ERØNIMO0ALOMARES

.OTAS ##-ITCHELLAND*7%VERESTh3OILTESTING ANDPLANTANALYSISv$EPT!GRONOMY 3OILS !UBURN5NIVERSITYWWWCLEMSON EDUAGSRVLBSERA3%2! /2'!.)#?DOCPDF 9'0UZACHENKOETALh!SSESSMENTOFTHE 2ESERVESOF/RGANIC-ATTERINTHE7ORLDS 3OILS-ETHODOLOGYAND2ESULTSv%URASIAN 3OIL3CIENCE VOL NÞM PP nHTTPWWWSPRINGERLINKCOM CONTENTUXRV 2OTHAMSTED2ESEARCH UNODELOS PRINCIPALESCENTROSDEINVESTIGACIØNDE 2EINO5NIDO CALCULAQUEENELSUELOHAY DOSATRESVECESELCARBONOQUEHAYENLA ATMØSFERAHTTPWWWROTHAMSTEDACUK AENSOMNETINTROHTML 2,ALAND*-+IMBLEh3OIL#3INKIN53 #ROPLANDv WWCNRBERKELEYEDUCSRD 3OIL?#?3INK?IN?53?#ROPLANPDFY 0"ELLAMYh5+LOSSESOFSOILCARBON ˆDUETOCLIMATECHANGEv ECEUROPAEU ENVIRONMENTSOILPDFBELLAMYPDF 4IM,A3ALLEETAL h2EGENERATIVE/RGANIC &ARMINGASOLUTIONTOGLOBALWARMINGv 2ODALE)NSTITUTE )'ASPARRI 2'RAU %-ANGHI h#ARBON0OOLSAND%MISSIONSFROM $EFORESTATIONIN%XTRA 4ROPICAL&ORESTS OF.ORTHERN!RGENTINA"ETWEEN ANDv HTTPCATINIST FRA-ODELEAFlCHE.CPSIDT Y*'ALANTINIh-ATERIA/RGÉNICAY

.UTRIENTESEN3UELOSDEL3UR"ONAERENSE 2ELACIØNCONLATEXTURAYLOSSISTEMASDE PRODUCCIØNv WWWFERTILIZANDOCOM #ARLOS##ERRIh%MISSIONSDUETOLAND USECHANGESIN"RAZILvECEUROPAEU ENVIRONMENTSOILPDFCERRIPDF #3$OMINYq2*(AYNESq2VAN !NTWERPEN h,OSSOFSOILORGANICMATTER ANDRELATEDSOILPROPERTIESUNDERLONG TERM SUGARCANEPRODUCTIONONTWOCONTRASTING SOILSv"IOL&ERTIL3OILS n HTTPWWWSPRINGERLINKCOMCONTENT JYNELVQJMTPK %.OAILLES !DE6EIGAh0ÏRDIDADE &ERTILIDADDEUN3UELODE5SO!GRÓCOLAv +0AUSTIAN *3IX %4%LLIOTTAND(7 (UNT h-ANAGEMENTOPTIONSFORREDUCING #/EMISSIONSFROMAGRICULTURALSOILSv "IOGEOCHEMISTRYVOLUME NUMBER ENEROWWWSPRINGERLINKCOMINDEX -64PDF #ARBON$IOXIDE)NFORMATION!NALYSIS #ENTERHTTPCDIACORNLGOVPNS GRAPHICSC?CYCLEHTM #ÉLCULOSENBASEACAMBIOSDELA CONCENTRACIØNDE#/ENELAIRE &!/34!4HTTPFAOSTATFAOORGSITE DEFAULTASPXANCOR )BIDEM #ÉLCULOSDE'2!).CONBASEENLA PRODUCCIØNMUNDIALDECULTIVOSANUALES $EACUERDOADATOSDE(OLM .IELSEN

HAYPORLOMENOSELDOBLEDERESIDUOS VEGETALESCADAA×OWWWDGSDE UPLOADSMEDIA?*ENS?"O?(OLM .IELSEN?!5%PDF YAL/AK2IDGE .ATIONAL,ABORATORYDEL$EPARTAMENTO DE%NERGÓADELOS%STADOS5NIDOSHTTP BIOENERGYORNLGOVPAPERSMISCENERGY? CONVHTML #IFRASSIMILARESSEOBTIENEN UTILIZANDOLOSDATOSDELA5NIVERSIDAD DE-ICHIGANENELSITIOHTTPWWW GLOBALCHANGEUMICHEDUGLOBALCHANGE CURRENTLECTURESKLINGENERGYmOW ENERGYmOWHTML ,OSCÉLCULOSESTÉNBASADOSENLASCIFRAS PROPORCIONADASPOR72)HTTPWWWWRI ORGPUBLICATIONNAVIGATING THE NUMBERS #ÉLCULOSHECHOSCONDATOSDEL 'REENHOUSE'AS"ULLETINNÞMHTTP WWWWMOINTPAGESPROGAREPGAWGHG '('BULLETINHTML #ÉLCULOSBASADOSENLOSSIGUIENTES CONTENIDOSDENUTRIENTESDELAMATERIA ORGÉNICAYLOSSIGUIENTESNIVELESDE ElCIENCIADERECUPERACIØN.ITRØGENO  ElCIENCIA&ØSFORO ElCIENCA0OTASIO ElCIENCIA )BID NOTA )BID 6iÀÊ>˜iݜÊi˜Ê>Ê«?}ˆ˜>ÊÈ}Ոi˜ÌiÊ➤


%LCRECIENTEPROBLEMA DELOSFERTILIZANTESINDUSTRIALES

%L TREMENDO AUMENTO MUNDIAL DE LOS FERTILIZANTES QUÓMICOSESUNGRAVEFACTORENLADESTRUCCIØNDELA FERTILIDADDELSUELO3UCONSUMOACTUALESCINCOVECES MAYORQUEELDE,AGRÉlCAMUESTRAELAUMENTO DELCONSUMOMUNDIALDENITRØGENOPORHECTÉREA SIETE VECESMÉSQUEENLADÏCADADE 'RANPARTEDEESTENITRØGENOEXTRANOESUTILIZADOPOR LASPLANTASYTERMINAENLASAGUASSUBTERRÉNEASOENEL AIRE!MÉSNITRØGENOAPLICADO MENOSElCIENTERESULTA COMOFERTILIZANTE,AGRÉlCAMUESTRALARELACIØNENTRE RENDIMIENTO Y CONSUMO DE FERTILIZANTE NITROGENADO EN MAÓZ TRIGO SOYAYARROZ CUATROCULTIVOSQUECUBRENCASI UNTERCIODETODALATIERRACULTIVADA%NCADAUNO ELREN DIMIENTOPORKILOGRAMODENITRØGENOAPLICADOESUNTER CIODELOQUEERAEN CUANDOSEEMPEZARONAEXPAN DIRLOSFERTILIZANTESQUÓMICOSMUNDIALMENTE ,OS FERTILIZANTES INDUSTRIALES SON CADA VEZ MENOS ElCACES-UCHOSEXPERTOSENSUELOSYMUCHOSAGRI CULTORESSABENHACETIEMPOQUELOSFERTILIZANTESQUÓ MICOS DESTRUYEN LA FERTILIDAD DEL SUELO AL DESTRUIR LA MATERIAORGÉNICA#UANDOSEAPLICANFERTILIZANTESQUÓ MICOS LOSNUTRIENTESSOLUBLESQUEDANDISPONIBLESDE INMEDIATO EN GRANDES CANTIDADES Y PROVOCAN UNA OLEADADEACTIVIDADYMULTIPLICACIØNMICROBIANA³STA POR SU PARTE ACELERA LA DESCOMPOSICIØN DE MATERIA ORGÉNICAYLIBERA #/ALAATMØSFERA!LESCASEARLOS NUTRIENTES DE LOS FERTILIZANTES LA MAYORÓA DE LOS MI CROORGANISMOSMUEREYENELSUELOQUEDAMENOSMA TERIA ORGÉNICA 1UE OCURRA ESTE PROCESO ACELERADO

PORLALABRANZA DURANTEDÏCADASHACEQUELAMATERIA ORGÉNICADELSUELOlNALMENTESEAGOTE,OMÉSGRAVE ESQUEELMISMOENFOQUETECNOLØGICOQUEPROMUEVE LOS FERTILIZANTES QUÓMICOS INDICA QUE LOS RESIDUOS DE CULTIVOS DEBEN RETIRARSE O QUEMARSE Y NO DEBEN SER INTEGRADOSALSUELO !MEDIDAQUELOSSUELOSPIERDENMATERIAORGÉNICA SEHACENMÉSCOMPACTOS ABSORBENMENOSAGUAYTIE NENMENORCAPACIDADPARARETENERNUTRIENTES,ASRAÓ CESCRECENMENOS LOSNUTRIENTESDELSUELOSEPIERDEN MÉSFÉCILMENTEYHAYMENOSAGUADISPONIBLEPARALAS PLANTAS%LUSODELOSNUTRIENTESPRESENTESENLOSFERTI LIZANTESSERÉCADAVEZMÉSINElCIENTE YLAÞNICAFORMA DECONTRARRESTARSUINElCIENCIAESAUMENTANDOLASDO SIS -AYORES DOSIS SØLO AUMENTAN LA INElCIENCIA Y LA DESTRUCCIØNDELOSSUELOS /TROGRAVEPROBLEMADELOSFERTILIZANTESINDUSTRIALES ESQUELASFORMASDENITRØGENOPRESENTESENÏSTOSSE TRANSFORMANRÉPIDAMENTEENELSUELOYEMITENØXIDOS NITROSOSALAIRE,OSØXIDOSNITROSOSTIENENUNEFECTODE INVERNADEROQUEESMÉSDEDOSCIENTASVECESMÉSPO TENTEQUEELEFECTODEL #/3ONRESPONSABLESDEMÉS DEL DEL EFECTO DE INVERNADERO PROVOCADO POR LA AGRICULTURA ,OS ØXIDOS NITROSOS DESTRUYEN LA CAPA DE OZONO 0ORCADAKILODENITRØGENOAPLICADO ENSEOBTE NÓANKGDEMAÓZ YSØLOKGEN0ARAELARROZ ERAN HOYSONKG%RANKILOSDESOYAYAHORA KGDETRIGOYHOYSØLO

#ONSUMOMUNDIALDEFERTILIZANTESNITROGENADOSKGHA 

HTTPWWWFERTILIZERORGIFA(OME 0AGE34!4)34)#3

  

)NElCIENCIADELOSFERTILIZANTESNITROGENADOS 2ENDIMIENTOOBTENIDOPORKILODEFERTILIZANTENITROGENADO UTILIZADOKGCOSECHADOKGDEFERTILIZANTE 0ROMEDIOMUNDIAL

MAÓZARROZ 

SOYA TRIGO

#IFRASOBTENIDASPOR'2!).APARTIRDEHTTP WWWFERTILIZERORGIFA(OME 0AGE34!4)34)#3Y&!/ HTTPFAOSTATFAOORGDEFAULTASPX &ORSTER 0 62AMASWAMY 0!RTAXO 4 "ERNTSEN 2"ETTS $7&AHEY *(AYWOOD * ,EAN $#,OWE '-YHRE *.GANGA 20RINN '2AGA -3CHULZAND26AN$ORLAND h#HANGESIN!TMOSPHERIC#ONSTITUENTSANDIN 2ADIATIVE&ORCINGv #LIMATE#HANGE4HE 0HYSICAL3CIENCE"ASIS#ONTRIBUTIONOF7ORKING 'ROUP)TOTHE&OURTH!SSESSMENT2EPORTOFTHE )NTERGOVERNMENTAL0ANELON#LIMATE#HANGE ;3OLOMON 3 $1IN --ANNING :#HEN - -ARQUIS +"!VERYT -4IGNORAND(,-ILLER EDS =#AMBRIDGE5NIVERSITY0RESS #AMBRIDGE 2EINO5NIDOY.UEVA9ORK .9 %5! P )BIDNOTA )BIDNOTA


'EOINGENIERÓA

-ANIPULARELCLIMAYLAGENTE 3ILVIA2IBEIRO 'RUPO%4#

œ˜Ê …œ˜ÀœÃ>ÃÊ iÝVi«Vˆœ˜iÃÊ Vœ“œÊ œˆÛˆ>]Ê V>ÃˆÊ ˜ˆ˜}Ö˜Ê }œLˆiÀ˜œÊœÊˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê«>˜Ìi>˜ÊˆÀÊ>Ê >ÃÊV>ÕÃ>ÃÊÛiÀ`>`iÀ>ÃÊ`iÊV>“LˆœÊ Vˆ“?̈VœÊ ÞÊ ÌÀ>˜ÃvœÀ“>À>Ã°Ê >ÃÊ «Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ>ʏ>ʓiÃ>Êܘʓi`ˆ`>ÃÊ `iʓiÀV>`œÊ­Vœ“œÊiÊVœ“iÀVˆœÊ`iÊ V>ÀLœ˜œ®Ê µÕiÊ ˜œÊ ÃiÀۈÀ?˜Ê «>À>Ê L>>ÀÊ >ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ `iÊ }>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœ]ʜʓi`ˆ`>ÃÊ ÌiV˜œ}ˆV>ÃÊ µÕiÊ Ãˆ˜Ê Ài“i`ˆ>ÀÊ >Ê ÃˆÌÕ>Vˆ˜Ê Vœ˜iÛ>˜Ê vÕiÀÌiÃÊ ˆ“‡ «>V̜ÃÊ ÃœVˆ>iÃ]Ê >“Lˆi˜Ì>iÃÊ ÞÊ iVœ˜“ˆVœÃ]ÊÞÊ>Փi˜Ì>À?˜Ê>Ãʈ˜‡ ÕÃ̈Vˆ>ÃÊ«ÀœÛœV>`>ÃÊ«œÀÊiÊV>i˜‡ Ì>“ˆi˜ÌœÊ}œL>°Ê >Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ÊiÃʏ>ʘÕiÛ>ÊV>À‡ Ì>Ê`iÊœLLÞÊ«iÌÀœiÀœÊ«>À>ʘi}œ‡ Vˆ>ÀÊ i˜Ê œ«i˜…>}Õi°Ê œÃÊ }œLˆiÀ‡ ˜œÃÊ`iÊ}À>˜`iÃÊ«œÌi˜Vˆ>ÃʓÕiÃÌÀ>˜Ê VÀiVˆi˜ÌiÊi˜ÌÕÈ>ӜÊVœ˜Ê>Ê«iÀÇ «iV̈Û>Ê `iÊ ˜œÊ Ìi˜iÀÊ µÕiÊ V>“Lˆ>ÀÊ ˜>`>Ê ˜ˆÊ Ài`ÕVˆÀÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ i˜Ê ÃÕÃÊ vÕi˜ÌiÃÊÞÊÞ>ÊVœ“i˜â>Àœ˜Ê>Ê`iÃۈ>ÀÊ ÀiVÕÀÜÃÊ «ÖLˆVœÃÊ«>À>Ê >ʈ˜ÛiÃ̈‡ }>Vˆ˜ÊÞÊiÝ«iÀˆ“i˜Ì>Vˆ˜Êi˜ÊiÃÌ>Ê ˜ÕiÛ>Ê ÌiV˜œœ}‰>]Ê µÕiÊ Vœ˜Ê ÃÕÃÊ `À?Ã̈V>Ãʓ>˜ˆ«Õ>Vˆœ˜iÃÊVˆ“?̈‡ V>ÃʜVÕ«>ÊV>`>ÊÛiâʓ?ÃÊië>VˆœÃÊ i˜Ê“i`ˆœÃ]ÊVœ˜viÀi˜Vˆ>ÃÊÞÊÀi՘ˆœ‡ ˜iðÊ-œ˜ÊVœÃ̜Ã>ÃÊ«Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ­Vœ˜Ê Õ˜Ê i˜vœµÕiÊ “ÕÞÊ ÀˆiÃ}œÃœ®Ê «>À>Ê “>˜ˆ«Õ>ÀÊ iVœÃˆÃÌi“>ÃÊ i˜ÌiÀœÃÊ œÊ }À>˜`iÃÊ«œÀVˆœ˜iÃÊ`iÊ«>˜iÌ>ÊVœ˜Ê iÊœLïۜÊ`iÊVœ“L>̈ÀÊ­iÜÊ`ˆVi˜®Ê iÊV>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ}œL>°

iÊ >ÃÊ «Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ `iÊ >}՘œÃÊ Vˆi˜Ì‰wVœÃÊ ­µÕiÊ «>ÀiV‰>˜Ê Vˆi˜Vˆ>Ê wVVˆ˜]ʏiœÃÊ`iÊÃiÀÊ̜“>`>ÃÊÃiÀˆ>‡ “i˜ÌiÊÞʏiÛ>ÀÃiÊ>ʏ>Ê«À?V̈V>®]Ê«>‡ Ã>“œÃÊi˜Ê«œVœÊ̈i“«œÊ>ʏ>Ê«Àiȝ˜Ê «œÀÊ iÝ«iÀˆ“i˜Ì>ÀÊ i˜Ê iÊ “Õ˜`œÊ Ài>°ÊœÞʏ>ÊV>“«>š>Ê«œÀÊ«ÀœL>ÀÊ >Ê º˜iViÈ`>`»Ê ÞÊ Ûˆ>Lˆˆ`>`Ê `iÊ >Ê }iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ÊiÃÌ?ÊV>À}œÊ`iʏ>Ãʓ?ÃÊ ˆ˜yÕÞi˜ÌiÃÊ ˆ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜iÃÊ «ÀˆÛ>`>ÃÊ µÕiÊ µÕˆiÀi˜Ê “>˜Ìi˜iÀÊ iÊ ÈÃÌi“>Ê “Õ˜`ˆ>ÊL>Ã>`œÊi˜ÊiÊ«iÌÀiœ°

'EOINGENIEROS EJÏRCITOSYMAG NATESPETROLEROSÊ1˜ÊÈ}œÊ`iʈ˜‡

`ÕÃÌÀˆ>ˆÃ“œÊ L>Ã>`œÊ i˜Ê œÃÊ Vœ“‡ LÕÃ̈LiÃÊ vÃˆiÃÊ µÕiÊ «Àœ`ՍiÀœ˜Ê >Ê ºVˆÛˆˆâ>Vˆ˜»Ê «iÌÀœiÀ>]Ê «Àœ‡ ۜVÊ Õ˜Ê V>œÃÊ Vˆ“?̈VœÊ `iÊ «Àœ‡ «œÀVˆœ˜iÃÊ`À>“?̈V>Ã\Ê՘ÊV>i˜Ì>‡ “ˆi˜ÌœÊ iÝÌÀi“œÊ `iÊ «>˜iÌ>]Ê …ÕÀ>V>˜iÃÊ “?ÃÊ Ûˆœi˜ÌœÃÊ ÞÊ vÀi‡ VÕi˜ÌiÃ]ʓ?ÃÊÃiµÕ‰>ÃÊiʈ˜Õ˜`>Vˆœ‡ ˜iÃ]Ê`iÀÀi˜ÌœÊ`iʏœÃÊ«œœÃÊÞÊ œÃÊ }>Vˆ>ÀiÃ]Ê >Փi˜ÌœÊ `iÊ ˜ˆÛiÊ `iʓ>ÀÊVœ˜ÊÀˆiÃ}œÊ«>À>ʏ>ÃÊ«œL>‡ Vˆœ˜iÃʈÏiš>ÃÊÞÊVœÃÌiÀ>Ã]ÊÌÀ>Ã̜À‡ ˜œÊ`iʏœÃÊVˆVœÃÊ>}À‰Vœ>Ã]ʓ>ޜÀÊ `iÃiÀ̈wV>Vˆ˜°Ê ÕÀ>ÃÊ Vœ˜`ˆVˆœ‡ ˜iÃÊ ÃœLÀiÊ >ÃÊ «œL>Vˆœ˜iÃÊ “?ÃÊ `iëœÃi‰`>ð

iÃ`iʅ>ViÊ`jV>`>Ã]ʏ>ʓ>˜ˆ«Õ‡ >Vˆ˜Ê ˆ˜Ìi˜Vˆœ˜>Ê `iÊ Vˆ“>Ê ÃiÊ ÛœÛˆÊ՘ʜLïۜʓˆˆÌ>À°Ê*œÀÊ`œ‡ VՓi˜ÌœÃÊ >…œÀ>Ê `iÃV>ÈwV>`œÃÊ Ã>Li“œÃʵÕiÊiÊ}œLˆiÀ˜œÊ`iÊ ÃÌ>‡ `œÃÊ1˜ˆ`œÃÊ«ÀœÛœVÊi˜Ê>Ê}ÕiÀÀ>Ê `iÊ 6ˆi̘>“Ê Õۈ>ÃÊ µÕiÊ `ÕÀ>Àœ˜Ê “iÃiÃÊ «>À>Ê `iÃÌÀՈÀÊ V>“ˆ˜œÃÊ ÞÊ VՏ̈ۜÃÊ>ʏœÃÊۈi̘>“ˆÌ>ðÊh7EA THER AS A &ORCE -ULTIPLIER /W NING THE 7EATHER IN v Qº Ê Vˆ“>Ê Vœ“œÊ “Տ̈«ˆV>`œÀÊ `iÊ vÕiÀâ>\Ê ÃiÀÊ `ÕišœÃÊ `iÊ Vˆ“>Ê i˜Ê ÓäÓx»R]ÊiÃÊ՘Ê`œVՓi˜ÌœÊV?ÈVœÊ `iʏ>ÊÕiÀâ>ÊjÀi>ÊiÃÌ>`œÕ˜ˆ`i˜‡ Ãi]Ê`iÊ£™™È]Ê`œ˜`iÊÃiÊ«>˜Ìi>ÊvœÀ‡ “>ÃÊ`iʓ>˜ˆ«Õ>ÀÊiÊVˆ“>ÊVœ˜Êw‡ ˜iÃÊLjˆVœÃ° >ÃÊ«Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊÀiVˆi˜ÌiÃÊۈi˜i˜Ê `iÊVˆi˜Ì‰wVœÃÊVœ“œÊ*>ÕÊ ÀÕÌâi˜]Ê «Ài“ˆœÊ œLiÊ `iÊ +Չ“ˆV>]Ê µÕiÊ «Àœ«œ˜iʏ>˜â>Àʘ>˜œ«>À̉VՏ>ÃÊ`iÊ >âÕvÀiÊ>ÊVˆiœÊ«>À>ÊÌ>«>ÀÊiÊ܏ÊÞÊ i˜vÀˆ>Àʏ>Ê̈iÀÀ>°Ê-Õʏ}ˆV>ÊiÃʵÕiÊ œÃÊ}œLˆiÀ˜œÃʘœÊÛ>˜Ê>Ê̜“>Àʏ>ÃÊ `iVˆÃˆœ˜iÃÊ ˜iViÃ>Àˆ>ÃÊ «>À>Ê `iÌi‡ ˜iÀÊ >ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ `iÊ }>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊ ÞÊ µÕiÊ >Ê Ö˜ˆV>Ê Ã>ˆ`>Ê iÃÊ >Ê “>˜ˆ«Õ>Vˆ˜Ê ÌiV˜œ}ˆV>Ê `iÊ }À>˜Ê iÃV>>Ê µÕiÊ.UEVOSCASTILLOSENLAERAINDUSTRIAL&OTO-IREIA3ANTÓS

#
`ˆÃ“ˆ˜ÕÞ>ʏ>ÊÀ>`ˆ>Vˆ˜Ê܏>ÀʵÕiÊ i}>Ê>ʏ>Ê̈iÀÀ>ʜÊ>Փi˜ÌiÊ>À̈w‡ Vˆ>“i˜Ìiʏ>Ê>LÜÀVˆ˜Ê`iÊCOÓ° -ÕÊ `ˆÃVÕÀÃœÊ Vœ˜ÛiÀ}iÊ Vœ˜Ê >ÃÊ ˆ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜iÃÊÞʜÀ}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊ`iÊ >ÌœÊ«iÀwÊµÕiʈ˜Ìi}À>˜ÊiÊ>“>‡ `œÊºœLLÞʈ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê`iÊV>À‡ L˜»°Ê ÕiÀÌi“i˜ÌiÊ w˜>˜Vˆ>`>ÃÊ «œÀÊ }À>˜`iÃÊ «iÌÀœiÀ>ÃÊ Vœ“œÊ Ýݜ˜Ê ÞÊ …iÛÀœ˜]Ê ÞÊ «œÀÊ >ÃÊ ÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>iÃÊ >Õ̜“œÌÀˆViÃÊ ÞÊ `iÊ i˜iÀ}‰>]Ê …>˜Ê ˆ˜ÃˆÃ̈`œÊ «œÀÊ ÌÀiˆ˜Ì>Ê>šœÃÊi˜ÊµÕiÊiÊV>“LˆœÊVˆ‡ “?̈VœÊ iÃÊ º˜>ÌÕÀ>»Ê ÞÊ µÕiÊ VÕ>‡ µÕˆiÀÊ “i`ˆ`>Ê µÕiÊ ÀiVœÀÌiÊ iÊ ÕÃœÊ `iÊ Vœ“LÕÃ̈LiÃÊ vÃˆiÃÊ pÜLÀiÊ Ìœ`œÊ «iÌÀiœÊ ÞÊ V>ÀL˜pÊ ÃiÀ‰>Ê Õ˜>Ê >Ìi˜Ì>`œÊ ˆ˜ÕÃ̈wV>`œÊ >Ê º`iÃ>ÀÀœœ»]Ê >ÃÊ vÕi˜ÌiÃÊ `iÊ i“‡ «iœ]Ê iÊ º`iÀiV…œ»Ê >Ê Vœ˜ÃՓˆÀÊ “?ÃÊ ÞÊ >Ê «ÀiÃiÀÛ>ÀÊ iÊ º“œ`œÊ `iÊ Ûˆ`>AMERICANOv >Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ʏiÃÊۈi˜iÊVœ“œÊ >˜ˆœÊ>Ê`i`œÊ>ÊiÃÌ>Ãʈ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜iÃÊ ÞÊ>ʏœÃÊ}œLˆiÀ˜œÃÊ`iʏœÃÊ«>‰ÃiÃʵÕiÊ “?ÃÊ …>˜Ê «ÀœÛœV>`œÊ >ÌiÀ>Vˆœ˜iÃÊ Vˆ“?̈V>Ã]ÊVœ“œÊ ÃÌ>`œÃÊ1˜ˆ`œÃ]Ê «>À>ÊÃi}ՈÀÊ>À}Փi˜Ì>˜`œÊµÕiʘœÊ …>ÞʘiViÈ`>`Ê`iÊV>“Lˆ>Àʏ>ÃÊ«>Շ Ì>ÃÊ `iÊ «Àœ`ÕVVˆ˜Ê ÞÊ Vœ˜ÃՓœÊ i˜iÀ}j̈VœÊ L>Ã>`>ÃÊ i˜Ê Vœ“LÕÃ̈‡ LiÃÊvÃˆiÃ]Ê«œÀµÕiʏ>Ê}iœˆ˜}i˜ˆi‡ À‰>ÊÀiÃÌ>LiViÀ?ÊVÕ>µÕˆiÀʈ“«>VÌœÊ Vœ>ÌiÀ>ÊµÕiÊjÃ̜Ãʅ>Þ>˜ÊÌi˜ˆ`œÊœÊ «Õi`>˜ÊÌi˜iÀÊi˜ÊiÊvÕÌÕÀœ°Ê >ÃÊÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>iÃÊ`iʏœÃÊ>}Àœ‡ ˜i}œVˆœÃÊ ÞÊ >}ÀœVœ“LÕÃ̈LiÃ]Ê >ÃÊ i“«ÀiÃ>ÃÊ `iÊ “œ˜œVՏ̈ۜÃÊ vœÀiÇ Ì>iÃ]ʏ>ÃÊ`iÊLˆœœ}‰>ÊȘÌj̈V>]ʏœÃÊ ˜ÕiۜÃÊ V>«ˆÌ>ˆÃÌ>ÃÊ `iÊ BIOCHARÊ ÞÊ w>˜ÌÀœV>«ˆÌ>ˆÃÌ>ÃÊ Vœ“œÊ ˆÊ ÞÊ iˆ˜`>Ê>ÌiÃ]Êi˜ÌÀiʜÌÀœÃ]Êw˜>˜‡ Vˆ>˜ÊÞÊVœ˜ÛiÀ}i˜Êi˜ÊiÃÌiÊ`ˆÃVÕÀÃœÊ ÞÊiÃÌ>ÃÊiÃÌÀ>Ìi}ˆ>ðÊ>ÌiÃÊ«œÀÊVˆiÀ‡ ̜]Ê Þ>Ê ÃœˆVˆÌÊ ՘>Ê «>Ìi˜ÌiÊ «>À>Ê Vœ˜ÌÀœ>ÀʅÕÀ>V>˜iðÊ…œÀ>Ê̜`œÃÊ ºÀiVœ˜œVi˜»Ê µÕiÊ iÃÊ ÕÀ}i˜ÌiÊ Ìœ‡ “>Àʓi`ˆ`>ÃÊVœ˜ÌÀ>ÊiÊV>“LˆœÊVˆ‡ “?̈Vœ]Ê«iÀœÊVœ˜ÊÀi“i`ˆœÃÊÌiV˜œ‡ }ˆVœÃÊ ÞÊ “i}>«ÀœÞiV̜ÃÊ `iÊ }iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>°ÊÀ>Vˆ>ÃÊ>ÊÃÕÃÊ«œ`i‡ ÀœÃœÃÊ V>Lˆ`iœÃÊ ÞÊ w˜>˜Vˆ>“ˆi˜‡ ̜Ã]Ê …>˜Ê Vœ˜Ãi}Ո`œÊ µÕiÊ >Ê V>‡ `i“ˆ>Ê `iÊ ˆi˜Vˆ>ÃÊ `iÊ ÃÌ>`œÃÊ

1˜ˆ`œÃÊÞʏ>Ê,œÞ>Ê-œVˆiÌÞÊ`iÊ,iˆ‡ ˜œÊ1˜ˆ`œÊÊi>LœÀi˜Êˆ˜vœÀ“iÃÊ>Û>‡ >˜`œÊ>ʘiViÈ`>`Ê`iʓ?Ãʈ˜ÛiÃ̈‡ }>Vˆ˜Ê ÞÊ iÝ«iÀˆ“i˜Ì>Vˆ˜Ê i˜Ê }iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>]ÊÃÕLÈ`ˆ>`>ÊVœ˜ÊÀi‡ VÕÀÜÃÊ«ÖLˆVœÃ°Ê &ACETAS IMPACTOS CONTROLES CÉLCULOSÊœÃÊÀi“ˆi˜`œÃÊÌiV˜œ‡

}ˆVœÃÊ«Àœ“œÛˆ`œÃÊ«œÀʏ>Ê}iœˆ˜}i‡ ˜ˆiÀ‰>Ê Ìˆi˜i˜Ê }À>ÛiÃÊ «ÀœLi“>Ã°Ê 1˜œÃÊ«Àœ«œ˜i˜ÊviÀ̈ˆâ>ÀʏœÃʜVj>‡ ˜œÃÊ Vœ˜Ê ˜>˜œ«>À̉VՏ>ÃÊ `iÊ …ˆiÀÀœÊ œÊÕÀi>Ê­µÕiÊÃÕ«ÕiÃÌ>“i˜ÌiÊ«ÀœÛœ‡ V>˜Ê µÕiÊ VÀiâV>Ê «>˜V̜˜Ê µÕiÊ >L‡ ÜÀLiÊ COÊ ÞÊ œÊ iÛ>Ê >Ê vœ˜`œÊ `iÊ “>À®]ʜÌÀœÃÊÊṎˆâ>ÀÊ>}>ÃÊÌÀ>˜Ã}j‡ ˜ˆV>ÃÊ œÊ >}>ÃÊ «ÀœViÃ>`>ÃÊ Vœ˜Ê “ˆ‡ VÀœLˆœÃÊ Ãˆ˜Ìj̈VœÃÊ µÕiÊ ÛiÀ̈`>ÃÊ i˜Ê iÊ “>ÀÊ ÃiÊ `ˆViÊ µÕiÊ >LÜÀLiÀ‰>˜Ê COÓÊLœ“Li>ÀÊVœ˜Êˆ˜“i˜ÃœÃÊÌÕLœÃÊ >ÃÊV>«>ÃÊ«Àœv՘`>ÃÊ`iÊœVj>˜œÊ>Ê >ÊÃÕ«iÀwVˆiÊ«>À>Êi˜vÀˆ>Àʏ>ÊÌi“«i‡ À>ÌÕÀ>Ê ÃÕ«iÀwVˆ>Ê ÞÊ >Փi˜Ì>ÀÊ >Ê >LÜÀVˆ˜Ê `iÊCOÓÆÊ `ˆÃ«>À>ÀÊ iÊ >‡ “>`œÊºÃՏv>̜ÊiÃÌÀ>̜ÃvjÀˆVœ»Ê>̜‡ “ˆâ>`œÊ `iÃ`iÊ V>šœ˜iÃÊ œÊ }œLœÃÊ «>À>ÊvœÀ“>ÀÊ՘>ÊV>«>Ê`iÊ>iÀœÃœiÃÊ µÕiʈ“ˆÌiÊiÊiviV̜Ê`iÊ՘>ÊiÀÕ«Vˆ˜Ê ۜV?˜ˆV>ʵÕiÊÌ>«iʏœÃÊÀ>ޜÃÊ܏>‡ ÀiÃÊÞÊL>iʏ>ÊÌi“«iÀ>ÌÕÀ>ÆÊVœœV>ÀÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ iëiœÃÊ `iÊ Õ˜Ê Ìiˆ`œÊ ՏÌÀ>w˜œÊ`iÊ>Õ“ˆ˜ˆœÊi˜ÊiÊië>VˆœÊ i˜ÌÀiÊiÊ܏ÊÞʏ>Ê̈iÀÀ>Ê«>À>ÊÀiyi>ÀÊ œÃÊ À>ޜÃÊ `iÊ ÜÊ ˆ“«ˆ`ˆi˜`œÊ µÕiÊ i}Õi˜Ê>ʏ>Ê̈iÀÀ>Æʏ>˜â>ÀÊ>}Õ>ÊÃ>‡ >`>Ê>ʏ>ÃʘÕLiÃÊ«>À>ʵÕiÊÀiyii˜Ê “?ÃÊ œÃÊ À>ޜÃÊ `iÊ ܏ÆÊ µÕi“>ÀÊ }À>˜`iÃÊV>˜Ìˆ`>`iÃÊ`iʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ‡ }?˜ˆV>Ê pVœÃiV…>Ã]Ê ?ÀLœiÃ]Ê Àiȇ `՜ÃÊ Ûi}iÌ>iÃpÊ «>À>Ê «Àœ`ÕVˆÀÊ V>ÀL˜Ê Ûi}iÌ>]Ê i˜ÌiÀÀ>ÀœÊ i˜Ê iÊ ÃÕiœÊ Vœ“œÊ viÀ̈ˆâ>˜ÌiÊ ÞÊ >Ã‰Ê ºÃi‡ VÕiÃÌÀ>ÀÊV>ÀLœ˜œ»]Ê«>˜Ì>ÀÊ?ÀLœiÃÊ ÞÊVՏ̈ۜÃÊÌÀ>˜Ã}j˜ˆVœÃÊVœ˜ÊÌiV˜œ‡ œ}‰>Ê/iÀ“ˆ˜>̜ÀÊ­ÀiÈÃÌi˜ÌiÃÊ>ÊÃi‡ µÕ‰>]ʈ˜Õ˜`>Vˆœ˜iÃ]ÊÃÕiœÃÊÃ>ˆ˜œÃÊ ÞʜÌÀœÃ®]ʜÊw˜>“i˜ÌiÊÃi“LÀ>ÀʘՇ LiÃÊ«>À>Ê«ÀœÛœV>ÀʏÕۈ>]Ê`ˆÃœÛiÀÊ œÊÀi`ˆÀiVVˆœ˜>ÀʅÕÀ>V>˜iðÊÊ ˜Ê iÊ V>ÃœÊ `iÊ >Ê viÀ̈ˆâ>Vˆ˜Ê œVi?˜ˆV>]Ê œÃÊ iÝ«iÀˆ“i˜ÌœÃÊ ÞÊ iÇ ÌÕ`ˆœÃÊ «ÕLˆV>`œÃÊ “ÕiÃÌÀ>˜Ê µÕiÊ ˜œÊÈÀÛiÊpiÊCOÓÊÛÕiÛiÊ>ʏˆLiÀ>À‡

ÃipÊÞÊ«Àœ`ÕVˆÀ‰>ʈ“«>V̜ÃÊi˜Ê>ÃÊ V>`i˜>ÃÊÌÀwV>ÃÊ`iÊ“>À]Êv>Ì>Ê`iÊ œÝ‰}i˜œÊ i˜Ê >ÃÊ V>«>ÃÊ «Àœv՘`>ÃÊ `iÊ œVj>˜œ]Ê ÃœLÀi‡viÀ̈ˆâ>Vˆ˜Ê ̝݈V>Ê Vœ˜Ê ˜ˆÌÀ}i˜œ]Ê V>“LˆœÊ `iÊ Ìi“«iÀ>ÌÕÀ>Êi˜Ê>ÃÊVœÀÀˆi˜ÌiÃʓ>‡ Àˆ˜>Ã]ʈ“«>V̜Êi˜Ê«œL>Vˆœ˜iÃÊ`iÊ «iViÃÊÞÊi˜Ê>ÊÀi}Տ>Vˆ˜ÊVˆ“?̈V>Ê VœÃÌiÀ>°Ê Ãʏ>Ê֘ˆV>ʓ>˜ˆ«Õ>Vˆ˜Ê Vˆ“?̈V>Ê ÃœLÀiÊ >Ê µÕiÊ ÃiÊ œ}ÀÊ ՘>Ê “œÀ>̜Àˆ>Ê `iÊ œ˜Ûi˜ˆœÊ `iÊ

ˆÛiÀÈ`>`Ê ˆœ}ˆV>Ê`iÃ`iÊÓään°Ê >ÃʜÌÀ>Ãʓ>˜ˆ«Õ>Vˆœ˜iÃÊ̈i˜i˜Ê vÕiÀÌiÃÊ ˆ“«>V̜ÃÊ i˜Ê >Ê >Vˆ`ˆwV>‡ Vˆ˜Ê`iʓ>ÀiÃÊÞÊ̈iÀÀ>]Êi˜Ê>ÊV>«>Ê `iÊ œâœ˜œ]Ê i˜Ê iÊ iµÕˆˆLÀˆœÊ `iÊ >ÃÊ Õۈ>Ã]Êi˜Ê>ÃÊV>`i˜>ÃÊÌÀwV>Ã]Êi˜Ê œÃÊiµÕˆˆLÀˆœÃÊ`iʏœÃÊiVœÃˆÃÌi“>Ã]Ê Ãi}֘ÊiÊÀi“ˆi˜`œÊÌiV˜œ}ˆVœÊ`iÊ µÕiÊ ÃiÊ ÌÀ>Ìi°Ê /œ`œÊ Ài“i`ˆœÊ µÕiÊ ˆ“«ˆµÕiʓœ˜œVՏ̈ۜÃÊ­ÞÊ`iÊÌÀ>˜Ã‡ }j˜ˆVœÃÊ«iœÀ®ÊVœ˜iÛ>ʓ?ÃÊÕÜÊ`iÊ >}ÀœµÕ‰“ˆVœÃÊ µÕiÊ ˆLiÀ>˜Ê }>ÃiÃÊ Vœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœ]ʓ֏̈‡ «iÃÊ ˆ“«>V̜ÃÊ ÃœVˆ>iÃ]Ê iVœ˜“ˆ‡ VœÃÊÞÊ>“Lˆi˜Ì>iÃ]Ê}À>ÛiÊVœ˜Ì>“ˆ‡ ˜>Vˆ˜Ê`iʏ>À}œÊ«>âœÊi˜ÊLœÃµÕiÃÊ ÞÊVՏ̈ۜÃ]ʓ>ޜÀÊiÀœÃˆ˜Ê`iÊÃÕi‡ œÃÊÞʓ>ޜÀiÃÊ?Ài>ÃÊiÀœÃˆœ˜>`>ð >ÞÊ «ÀœLi“>ÃÊ Vœ“Õ˜iÃ°Ê *>À>Ê Ìi˜iÀÊiviV̜ÊÜLÀiÊiÊVˆ“>Ê`iÊ«>‡ ˜iÌ>]ʏ>ʓ>˜ˆ«Õ>Vˆ˜Ê`iLiʈ“«ˆ‡ V>Àʏ>Êۈœi˜Vˆ>Ê`iʏ>ʓi}>iÃV>>°Ê ÃÌœÊ Ãˆ}˜ˆwV>Ê µÕiÊ “ˆi˜ÌÀ>ÃÊ >}Շ ˜œÃÊ «>‰ÃiÃÊ ÞÉœÊ i“«ÀiÃ>ÃÊ `iw˜i˜Ê µÕjÊ ÃiÊ >ÌiÀ>]Ê V“œÊ ÞÊ VÕ?˜`œ]Ê “ÕV…œÃʜÊ̜`œÃʏœÃÊ`i“?ÃÊÃÕvÀˆ‡ “œÃʏ>ÃÊVœ˜ÃiVÕi˜Vˆ>ð œÃÊ «Àœ«œ˜i˜ÌiÃÊ >À}Փi˜Ì>˜Ê µÕiʅ>ÞʵÕiÊ«iÀ“ˆÌˆÀʏ>ʺiÝ«iÀˆ‡ “i˜Ì>Vˆ˜»]Ê«œÀµÕiÊiÜʘœÊ`>š>Ê >Ê ˜>`ˆiÊ ÞÊ Õi}œÊ ÃiÊ `iVˆ`ˆÀ?Ê ÃˆÊ ÃiÊ >“«‰>°Ê*iÀœÊ˜œÊ…>Þʓœ`iœÃʓ>‡ Ìi“?̈VœÃÊ ˜ˆÊ iëiVՏ>Vˆœ˜iÃÊ µÕiÊ «Õi`>˜Ê«Ài`iVˆÀʏœÊµÕiÊÀi>“i˜ÌiÊ ÃÕVi`iÀ?Êi˜Ê>Ãʓ֏̈«iÃʈ˜ÌiÀ>V‡ Vˆœ˜iÃÊ `iÊ iVœÃˆÃÌi“>Ã]Ê «œL>Vˆœ‡ ˜iÃÊ Ûi}iÌ>iÃ]Ê >˜ˆ“>iÃÊ ÞÊ …Õ“>‡ ˜>Ã\Ê iÊ Vˆ“>Ê «>˜iÌ>ÀˆœÊ iÃÊ Õ˜Ê ÃˆÃÌi“>Ê Vœ“«iœÊ iÊ ˆ˜ÌiÀVœ˜iVÌ>‡ `œÊVœ˜Êˆ˜w˜ˆÌ>ÃÊÛ>Àˆ>LiÃÊ`ˆ˜?“ˆ‡ V>Ã°Ê *iÀœÊ œÃÊ }iœˆ˜}i˜ˆiÀœÃÊ «Ài‡ Ȝ˜>˜Ê «>À>Ê µÕiÊ >ÃÊ º«ÀÕiL>Ã»Ê Ãi>˜Ê>ʓi}>iÃV>>]ʏœÊµÕiʘœÃÊ܇


`œÊ Ài>Ê ­>Ê viÀ̈ˆâ>Vˆ˜Ê œVi?˜ˆV>Ê Vœ˜ÊÕÀi>Êi˜Êˆˆ«ˆ˜>î]ÊÃiʅÕLˆiÀ>Ê Ài>ˆâ>`œÊ …>LÀ‰>Ê ÌiÀ“ˆ˜>`œÊ Vœ˜Ê œÃʓi`ˆœÃÊ`iÊۈ`>Ê`iÊ£äʓˆÊ«iÇ V>`œÀiÃÊ>ÀÌiÃ>˜>iÃ°Ê œÀ˜Êœ“LœÀ}]Êv>“œÃœÊºˆ˜ÛiÇ ̈}>`œÀ»ÊµÕiʘˆi}>ÊiÊV>“LˆœÊVˆ‡ “?̈Vœ]Ê >Ãi}ÕÀ>Ê µÕiÊ >Ê }iœˆ˜}i‡ ˜ˆiÀ‰>Ê iÃÊ “ÕÞÊ L>À>Ì>°Ê -i}Ö˜Ê j\Ê º«œ`À‰>“œÃÊ Vœ˜ÌÀ>ÀÀiÃÌ>ÀÊ iÊ V>‡ i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ}œL>ÊÈʣ™ääÊL>ÀVœÃÊ ˜œÊÌÀˆ«Õ>`œÃʏ>˜â>˜Ê>}Õ>ʓ>Àˆ˜>Ê

#ONCLUSIONESÊ *œ`À‰>Ê «>ÀiViÀÊ

>Ê>ˆÀiÊ«>À>ÊiëiÃ>Àʏ>ÃʘÕLiÃ°Ê Ê VœÃ̜Ê̜Ì>ÊÃiÀ‰>Ê`iÊ՘œÃʙʓˆÊ“ˆ‡ œ˜iÃÊ`iÊ`>ÀiÃ]ÊÞʏœÃÊLi˜iwVˆœÃÊ `iʈ“«i`ˆÀʵÕiʏ>ÊÌi“«iÀ>ÌÕÀ>Ê>Շ “i˜ÌiÊÃՓ>À‰>˜Ê՘œÃÊÓäÊLˆœ˜iÃÊ `iÊ`>ÀiÃ°Ê Ã̜ÊiµÕˆÛ>iÊ>Ê՘ÊLi‡ ˜iwVˆœÊ`iÊÓʓˆÊ`>ÀiÃÊ«œÀÊV>`>Ê `>ÀÊ}>ÃÌ>`œ»°Ê œÃÊV?VՏœÃÊ`iÊœ“LœÀ}ÊܘÊiÇ «iVՏ>̈ۜÃ]Ê >ÀLˆÌÀ>ÀˆœÃÊ ÞÊ v>ÃœÃ°Ê i“«ˆwV>˜Ê œÊ µÕiÊ `ˆv՘`i˜Ê >ÃÊ ˆ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜iÃÊ `iÊ œLLÞÊ «iÌÀœiÀœÊ «>À>Ê `i“œÃÌÀ>ÀÊ µÕiÊ >Ê }iœˆ˜}i‡ ˜ˆiÀ‰>Ê ˜œÊ ݏœÊ iÃÊ Õ˜>Ê ÃœÕVˆ˜Ê ȘœÊ՘>ÊLÕi˜>ʈ˜ÛiÀȝ˜Ê«>À>ʏœÃÊ }œLˆiÀ˜œÃ°Ê ˆ˜}՘œÊºVÕi˜Ì>»ÊœÃÊ ˆ˜“i˜ÃœÃÊVœÃ̜ÃÊ>“Lˆi˜Ì>iÃ]Ê܇ Vˆ>iÃÊ iÊ ˆ˜VÕÃœÊ iVœ˜“ˆVœÃÊ µÕiÊ Vœ˜iÛ>À‰>]Ê ˆ˜Ìi˜Ì>ÀÊ Ài«>À>ÀÊ œÊ “‰˜ˆ“>“i˜ÌiÊ º>`>«Ì>ÀÃi»Ê >Ê œÃÊ ˜ÕiۜÃʈ“«>V̜ð

˜iÃÊ `iÊ V>“LˆœÊ Vˆ“?̈VœÊ i˜Ê œ‡ «i˜…>}Õi° ÊÀÕ«œÊETCʅ>ÊVœ˜VÕˆ`œÊµÕiÊ >Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ÊiÃÊ՘>ÊÀiëÕiÃÌ>Ê iµÕˆÛœV>`>ÊÞÊ>Ì>“i˜ÌiÊ«iˆ}ÀœÃ>Ê ÞʵÕiÊÃiÊ`iLiÊ«Àœ…ˆLˆÀÊ>ʘˆÛiÊˆ˜‡ ÌiÀ˜>Vˆœ˜>ÊÃÕÊiÝ«iÀˆ“i˜Ì>Vˆ˜ÊÞÊ `iÃ>ÀÀœœÊi˜ÊV>“«œ°Ê-iÊ`iLiÊ«Àœ‡ …ˆLˆÀÊ µÕiÊ VÕ>µÕˆiÀÊ }œLˆiÀ˜œÊ œÊ i“«ÀiÃ>Ê̜“iÊ`iVˆÃˆ˜Ê>}՘>Ê܇ LÀiÊ i>Ê i˜Ê vœÀ“>Ê Õ˜ˆ>ÌiÀ>]Ê Þ>Ê µÕiÊ >ÃÊ Vœ˜ÃiVÕi˜Vˆ>ÃÊ ˜iViÃ>Àˆ>‡ “i˜ÌiʘœÃÊ>viVÌ>À?˜Ê>Ê̜`œÃ°Êl

՘>Ê `ˆÃVÕȝ˜Ê >i>`>Ê `iÊ ˜ÕiÃÌÀ>Ê Ûˆ`>Ê VœÌˆ`ˆ>˜>]Ê `iÊ >ÃÊ «ÀiœVÕ«>‡ Vˆœ˜iÃÊ }À>ÛiÃÊ ÞÊ ÕÀ}i˜ÌiÃÊ `iÊ >ÃÊ œÀ}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊ ÞÊ “œÛˆ“ˆi˜ÌœÃÊ ÃœVˆ>iÃ]Ê«iÀœÊiÃÊv՘`>“i˜Ì>ÊµÕiÊ Vœ˜œâV>“œÃÊiÃ̜ÃʘÕiۜÃÊiÃVi˜>‡ ÀˆœÃÊÞʏœÃÊÀˆi}œÃʵÕiÊVœ˜iÛ>˜°Ê>Ê }iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ÊÃiÀ?Ê«ÀiÃi˜Ì>`>Ê«œÀÊ «œ`iÀœÃœÃÊV>Lˆ`iÀœÃÊÞÊ}œLˆiÀ˜œÃÊ Vœ“œÊ>Ê֘ˆV>Ê܏ÕVˆ˜Êº«œ‰ÌˆV>‡ “i˜ÌiÊ Ûˆ>Li»Ê i˜Ê >ÃÊ ˜i}œVˆ>Vˆœ‡&OTO-IREIA3ANTÓS

“iÌiÀ‰>Ê>ʏ>ʈ˜}i˜ˆiÀ‰>Ê«>˜iÌ>Àˆ>Ê ÞÊ >Ê >Ê `ˆVÌ>`ÕÀ>Ê Vˆ“?̈V>Ê `iÊ œÃÊ µÕiʏ>ÊVœ˜ÌÀœi˜°Ê ÃÌ>ÃÊ«Àœ«ÕiÃÌ>Ãʈ“«ˆV>˜Ê}À>˜‡ `iÃÊ ˆ˜ÛiÀȜ˜iÃÊ ÞÊ ÃœwÃ̈V>Vˆ˜Ê ÞÊ >ÃÊ «Àœ«œ˜i˜Ê `ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊ >ÃÊ ÌÀ>Ø>Vˆœ˜>iÃʓ?ÃÊ«œ`iÀœÃ>ÃÊ`iÊ «>˜iÌ>°Ê ˜VÕÃœÊ ÃˆÊ >ÃÊ «Àœ«œ˜i˜Ê }œLˆiÀ˜œÃ]Ê `i«i˜`i˜Ê `iÊ ÌiV˜œœ‡ }‰>ÃÊ «>Ìi˜Ì>`>ÃÊ «œÀÊ i“«ÀiÃ>Ã°Ê *>À>Ê jÃÌ>ÃÊ Ãˆ}˜ˆwV>Ê ˜ÕiÛ>ÃÊ }À>˜‡ `iÃÊ}>˜>˜Vˆ>ÃÊÞʵÕiʏœÃʈ“«>V̜ÃÊ œÃÊ>ÃՓ>ʏ>ÊÜVˆi`>`°

>ÃˆÊ Ìœ`>ÃÊ >ÃÊ «Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ ­Lˆœ‡ V…>À]ÊviÀ̈ˆâ>Vˆ˜ÊœVi?˜ˆV>]ʓœ˜œ‡ VՏ̈ۜÊ`iÊ?ÀLœiÃÊÞÊVՏ̈ۜÃÊÌÀ>˜Ã‡ }j˜ˆVœÃ]Ê >}ÀœVœ“LÕÃ̈LiÃ]Ê >}>ÃÊ ÌÀ>˜Ã}j˜ˆV>Ã]Ê ?ÀLœiÃÊ Ãˆ˜Ìj̈VœÃ]Ê “iâV>Ê œVi?˜ˆV>]Ê Ãˆi“LÀ>Ê `iÊ ˜Õ‡ LiîʫÀiÌi˜`i˜ÊÛi˜`iÀÊÃÕÃÊ«ÀœÞiV‡ ̜ÃÊVœ“œÊVÀj`ˆÌœÃÊ`iÊV>ÀLœ˜œÊi˜ÊiÊ “iÀV>`œÊ«ÖLˆVœÊœÊ«ÀˆÛ>`œ° >Ê }iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>Ê >Ê «Àœ«œ˜i˜Ê >}՘œÃÊ«>‰ÃiÃÊÞÊi“«ÀiÃ>Ã]ʵÕiʘœÊ «œÀÊV>ÃÕ>ˆ`>`ÊܘʏœÃʓ?ÃÊiÝÌÀi‡ “œÃÊV>ÕÃ>˜ÌiÃÊ`iÊV>“LˆœÊVˆ“?̈‡ Vœ°ÊÀ}Փi˜Ì>˜ÊµÕiʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?‡ ̈V>ʘœÊ«Õi`iÊiëiÀ>ÀÊ՘ʫÀœViÃœÊ `iÊ Vœ˜Ãi˜ÃœÊ }œL>Ê i˜Ê >Vˆœ˜iÃÊ 1˜ˆ`>Ã]Ê «œÀµÕiÊ iÊ “Տ̈>ÌiÀ>ˆÃ‡ “œÊiÃÊ՘ʓj̜`œÊ`i“>È>`œÊi˜ÌœÊ ÞÊLÕÀœVÀ?̈VœÊ«>À>ÊÀi뜘`iÀÊ>ʏ>ÃÊ i“iÀ}i˜Vˆ>ÃÊVˆ“?̈V>ðʷ+ÕjÊ«>‡ Ã>À?ÊÃˆÊ ÃÌ>`œÃÊ1˜ˆ`œÃʵՈiÀiÊÕ˜Ê «>ÀÊ`iÊ}À>`œÃʓ?ÃÊvÀ‰œÊÞÊ,ÕÈ>ÊÕ˜Ê «>ÀÊ`iÊ}À>`œÃʓ?ÃÊV>ˆi˜Ìi¶Ê·œÃÊ «>‰ÃiÃÊ `iÊ -ÕÀÊ }œL>Ê `iLiÀ?˜Ê >}Õ>˜Ì>ÀʏœÊµÕiʏiÃÊ̜µÕiÊ`iÊÜLÀ>Ê i˜ÊiÊ̈Àœ˜iœ¶Ê >Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ÊÃiÀ?Ê՘Ê`i̜˜>‡ `œÀÊ`iÊ«ÀÝˆ“>Ãʺ}ÕiÀÀ>ÃÊVˆ“?̈‡ V>û°Ê -ˆÊ ̜`œÃÊ iÃÌ>“œÃÊ >“i˜>â>`œÃÊ Õ˜ÌœÊ Vœ˜Ê iÊ «>˜iÌ>]Ê œÃÊ «>‰ÃiÃÊ “?ÃÊ «œLÀiÃÊ ÞÊ ÛՏ˜iÀ>LiÃÊ ÃÕvÀˆ‡ À?˜Ê ™äÊ «œÀÊ Vˆi˜ÌœÊ `iÊ œÃÊ ˆ“«>V‡ ÌœÃ°Ê œÃÊ V>“«iȘœÃ]Ê ˆ˜`‰}i˜>Ã]Ê «iÃV>`œÀiÃÊ >ÀÌiÃ>˜>iÃ]Ê …>LˆÌ>˜‡ ÌiÃÊ`iʏœÃÊLœÃµÕiÃÊÞÊ«>Ã̜ÀiÃʘ‡ “>`>Ã]Ê Ãœ˜Ê µÕˆi˜iÃÊ ÃÕvÀˆÀ?˜Ê œÃÊ “>ޜÀiÃʈ“«>V̜ÃÊ«œÀʏœÃÊ`>šœÃÊ Vœ>ÌiÀ>iÃÊ`iʏ>Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>°Ê-ˆÊ ՘>Ê`iʏœÃÊ«Àˆ“iÀœÃÊÀi“i`ˆœÃʵÕiÊ ÃiʵՈÜʈ“«i“i˜Ì>ÀÊi˜ÊiÊ“Õ˜‡

0ARAMÉSINFORMACIØNVER WWWETCGROUPORG ,AFOTOMUESTRAUNMONUMENTOALASTRONAUTA EN#ASTILLA %SPA×A PEROENREALIDADPARECERÓA UNMONUMENTOALOSSERESHUMANOSFUTUROSQUE TENDRÉNQUEUSARTRAJESESPECIALESPARASOPORTAR LASCONDICIONESNORMALESPROVOCADASPORELCAMBIO CLIMÉTICOENNUESTROPLANETA OALPOLICÓAROBOCOPQUE NOSPRETENDERÉCONTROLARCUANDODIGAMOS_"ASTA


$EUNVISTAZOYMUCHASARISTAS

#RISISCLIMÉTICA YREMIENDOS ENGA×OSOS 

.ILOSFUNCIONARIOSDELASAGENCIAS INTERNACIONALESMULTILATERALESNIDELOS GOBIERNOSPARTICULARES YMUCHO MENOSLASEMPRESASPRIVADAS ESTÉN ENFRENTANDOLACRISISCLIMÉTICAQUE VIVEELPLANETA.OLAENFRENTANEN TODASUMAGNITUDNIENSUSORÓGENES .OTOCANLOSINTERESESQUELA PROMUEVEN.OFOMENTANLAS RESPUESTASREALESQUEPODRÓAN SINO REMEDIARLAPORQUESUCOMPLEJIDADES MUYEXTREMA PORLOMENOS AMINORARLAOFRENARSUPOSIBLEY PRONTOESTALLIDOPARATALVEZENTONCES ENCARRILARELMUNDOENOTRADIRECCIØN MÉSPOSIBLE JUSTAYRESPETUOSA%STA VEZPRESENTAMOSVOCESQUE DESDE DIVERSOSRINCONESDESNUDANALGÞN ASPECTOCRUCIALPARAENTENDERESTA CRISISCLIMÉTICA ONOSMUESTRAN ALGUNASPOSIBLESALTERNATIVASAL EXTREMODESEQUILIBRIOPLANETARIOAL QUENOSENCAMINAMOSSISEGUIMOSLOS REMIENDOSINDUSTRIALESY SEUDOCIENTÓlCOSQUEPROMOCIONAN COMOSOLUCIØN !LDECIRQUEELDESARROLLODELAINDUSTRIAAUTOMO TRIZESLAAMAYSE×ORADELAACUMULACIØNDECAPI TALGLOBAL …>ÞʵÕiʓˆÀ>ÀÊiÊië>VˆœÊ`œ˜`iÊÃiÊVœ˜ÃՇ

“i˜ÊœÃÊÛi…‰VՏœÃÊ>Õ̜“œÌœÀiðÊÃÌ>ÊiÃÊ՘>Ê`iʏ>ÃÊ «iµÕiš>ÃÊ V>ÕÃ>ÃÊ `iÊ V>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ }œL>°Ê >`>Ê “?ÃÊ«Àœ`ÕVi˜Ênäʓˆœ˜iÃÊ`iÊ>Õ̜ÃÊ>Ê>šœÊÞÊÃiÊ܇ LÀi«Àœ`ÕVi˜ÊÓäʓˆœ˜iðʜʵÕiʏœÃÊ«œ`iÀœÃœÃʘi‡ ViÈÌ>˜Ê>…œÀ>ʘœÊiÃÊÀi}Տ>ÀÊiÊV>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ}œL>]Ê ºjÃiʘœÊiÃÊiÊ«ÀœLi“>»°ÊœÊµÕiÊÀiµÕˆiÀi˜ÊiÃʓ>˜‡ Ìi˜iÀÊi˜Ê>ÌœÊ>ÊÌ>Ã>Ê`iÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊ`iʏ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê

>Õ̜“œÌÀˆâ°ÊÀ>ÛiʘœÊiÃʵÕiÊÃiÊ`iÀÀˆÌ>ÊiÊV>õÕiÌiÊ «œ>ÀÊ`iÊ˜œÀÌi]ÊȘœÊµÕiÊ`iÊ«iÌÀiœÊµÕiÊi݈ÃÌiÊi˜Ê iÊ«>˜iÌ>]ʏ>ʓˆÌ>`ʵÕiÊÃiÊ«Àœ`ՍœÊ…>ViÊ{ääʓˆœ‡ ˜iÃÊ`iÊ>šœÃ]ÊÞ>ÊÃiÊ>V>L°Ê+Õi`>ʏ>ʜÌÀ>ʓˆÌ>`°Ê ˜Ê £xäÊ>šœÃÊ`iÊÕÜÊ`iÊ«iÌÀiœÊÃiÊ>V>LÊ>ʓˆÌ>`°Ê ˜Ê>ʈ`i>Ê`iʓ>˜Ìi˜iÀʏ>ÊÌ>Ã>Ê`iÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊˆ˜‡ `ÕÃÌÀˆ>]ʏ>ÊÌ>Ã>Ê`iÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊÕÀL>˜œ]ʏ>Ê`ˆ˜?“ˆV>Ê >VÌÕ>Ê iÊ «>˜iÌ>]Ê ÃiÊ V>VՏ>Ê µÕiÊ >Ê œÌÀ>Ê “ˆÌ>`Ê `iÊ ÀiÃiÀÛ>ÃÊ«iÌÀœiÀ>ÃÊÈÀÛi˜Ê«>À>ÊÎäÊ>šœÃʓ?ðÊ*œÀµÕiÊ >ʈ`i>ʵÕiÊ̈i˜i˜Ê>ÃÊi“«ÀiÃ>ÃÊiÃʓ>˜Ìi˜iÀÊi˜Ê>ÌœÊ >Ê`i“>˜`>Ê`iÊ«iÌÀiœ]ʘœÊ`i>ÀœÊ>…‰Êi˜ÊiÊÃÕL‡ ÃÕiœÊÞÊ`iëiÀ`ˆVˆ>Àœ°Ê-iÊÌÀ>Ì>Ê`iʓiÌiÀœÊi˜Ê>Ê`ˆ‡ ˜?“ˆV>Ê `iÊ >Ê >VՓՏ>Vˆ˜Ê }œL>Ê «iÀœ]Ê «ÕiÃÊ Ã‰]Ê ºµÕi“>ÀœÊ `iÊ “>˜iÀ>Ê iVœ}ˆV>»°Ê +ÕiÊ ÃiÊ «Õi`>Ê µÕi“>ÀÊ VՓ«ˆi˜`œÊ œÃÊ *ÀœÌœVœœÃÊ `iÊ ÞœÌœÊ œÊ >‡ }֘ʘÕiۜʫÀœÌœVœœÊµÕiÊÃiʈ˜Ûi˜Ìi˜°Ê ÃÌ>ÊiÃʏ>ÊÌÀiÌ>Ê`iÊ ÕÅÊVœ˜ÊiÊˆ˜Ûi˜ÌœÊ`iʏœÃʺLˆœ‡ Vœ“LÕÃ̈Liû°Ê ÃÊÀi}Տ>ÀÊ՘ʫœVœ]ʓ>µÕˆ>ÀʏÕi}œÊ `iÊÌ>˜ÌœÃÊ>šœÃÊ`ˆVˆi˜`œÊµÕiʘœÊ…>L‰>ÊV>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ }œL>]Ê>…œÀ>ʵÕiÊÞ>ÊiÃʈ˜ÃœÃÌi˜ˆLiÊÃi}ՈÀœÊ˜i}>˜‡ `œ°Ê -iÊ …>˜Ê «>Ã>`œÊ œÃÊ ÖÌˆ“œÃÊ œV…œÊ >šœÃÊ VœÀÀœ“‡ «ˆi˜`œÊVˆi˜Ì‰wVœÃ]Ê«>À>ʵÕiʅ>}>˜ÊœLLÞ]ʈ˜vœÀ“iÃÊÞÊ `iV>À>Vˆœ˜iÃÊi˜Ê̜`œÃʏœÃÊ«>˜iiÃʈ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>iÃ]Ê œÊµÕiʜV>Ȝ˜ÊµÕiÊÞ>ʏœÃʅ>Þ>˜ÊiݫՏÃ>`œÊÊ>Ê̜`œÃÊ `iÊ >ÃÊ >ÜVˆ>Vˆœ˜iÃÊ ÞÊ >V>`i“ˆ>ÃÊ `iÊ Vˆi˜Vˆ>Ê «œÀÊ >Ê “>}˜ˆÌÕ`Ê `iÊ >ÃÊ “>˜ˆ«Õ>Vˆœ˜iÃÊ ÞÊ “i˜ÌˆÀ>ÃÊ µÕiÊ “œ˜Ì>Àœ˜°Ê ˜Ìœ˜ViÃÊÃiÊVœ“ˆi˜â>Ê>ʈ“«ÕÃ>ÀÊiÊiÌ>‡ ˜œÊ«>À>ÊÀi`ÕVˆÀʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊCOÓÊÊÞÊÃÕ«>˜Ì>ÀÊiÊ MTBʭ/ÀˆLṎ‡ÌiÀʵÕiÊ«Àœ`ÕViÊV?˜ViÀ®ÊÀi܏‡ ۈi˜`œ]ÊÃi}֘ÊiœÃ]ÊiÊ`iëÀiÃ̈}ˆœÊµÕiʅ>Ê}i˜iÀ>`œÊ iÊMTBÊVœ“œÊÀi}Տ>`œÀÊ`iÊœVÌ>˜>iÊ`iʏœÃÊÌ>˜µÕiÃÊ `iÊ}>܏ˆ˜>]ÊȘÊvÀi˜>ÀÊiÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊ`iʏ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê >Õ̜“œÌÀˆâÊ}œL>°Ê ÊÛiÀ`>`iÀœÊ«iˆ}ÀœÊÈ}ÕiÊÈi˜`œÊ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê>Շ ̜“œÌÀˆâÊÞÊiÊ«>ÌÀ˜Ê«iÌÀœiÀœÊÞʘœÊÃiʅ>Viʘ>`>Ê«œÀÊ Ài}Տ>Àʏ>ÊvÕi˜ÌiÊ`iÊV>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ}œL>ÊµÕiÊiÃÊiÊ ÌÀ>˜Ã«œÀÌiʓ՘`ˆ>°Ê œÊݏœÊiÃÊ՘ʫÀœLi“>Êi˜Ê>ÃÊ VˆÕ`>`iÃÊ p«œÀÊ ÃÕ«ÕiÃÌœÊ µÕiÊ >…‰Ê ÃiÊ Vœ˜Vi˜ÌÀ>°Ê -iÊ `ˆÃÌÀˆLÕÞiÊi˜Ê̜`œÊiÊ«>˜iÌ>ÊÞÊ̈i˜iʵÕiÊÛiÀÊVœ˜Ê>Ê œVÕÀ>\ʘœÊݏœÊܘʏœÃÊÛi…‰VՏœÃÊ>Õ̜“œÌœÀiÃ]ÊiÃʏ>Ê Ài`Ê`iÊ>ۈœ˜iÃÊp՘>ʵÕiÊÛ>ÊVÀiVˆi˜`œÊLÀÕÌ>“i˜ÌiÊ ÞÊ̈i˜iÊÌ>“Lˆj˜Ê‰œÃÊ`iÊÜLÀi«Àœ`ÕVVˆ˜°Ê ÃÊÌ>“Lˆj˜Ê>ÊLÀÕÌ>ÊV>˜Ìˆ`>`Ê`iÊ«iÌÀiœÊµÕiÊ̈À>˜Ê œÃÊL>ÀVœÃÊ«œÀÊÕÜÊ`iʜiœVœ“LÕÃ̈Li]ÊVÕ>˜`œÊ˜>‡ Ûi}>˜Ê«œÀÊiÊ«>˜iÌ>Æʏ>ÊVœ˜Ì>“ˆ˜>Vˆ˜Ê`iÊ̜`>Ãʏ>ÃÊ Ài`iÃÊ`iÊÌÀ>˜Ã«œÀÌi]Ê`iÃLœV>`>ÃÊVœ˜ÊiÃÌ>ÊÀiۜÕVˆ˜Ê ˆ˜ÌiÀ“œ`>ÊµÕiʏ>ÃʓՏ̈«ˆV>ÊÞʏ>Ãʈ˜Ìi}À>ÊVœ“œÊ>Շ ̝“>Ì>Ê}œL>°Ê >ÃÊ Ài`iÃÊ `iÊ Vœ“Õ˜ˆV>Vˆ˜Ê Ì>“Lˆj˜Ê }i˜iÀ>˜Ê Õ˜Ê «ÀœLi“>Ê`iÊVœ˜Ì>“ˆ˜>Vˆ˜ÊµÕiÊ̈i˜iʵÕiÊÛiÀÊVœ˜ÊiÊ `iÃ>ÀÀœœÊȘʏ‰“ˆÌiÊ`iÊ̜`>Ãʏ>ÃÊVˆÕ`>`iÃÊi˜Ê̜`œÊiÊ «>˜iÌ>Êi˜Ê՘>Ê`ˆ˜?“ˆV>Ê`iÊÕÀL>˜ˆâ>Vˆ˜ÊLÀÕÌ>ÊµÕiÊ ˜œÊݏœÊ}i˜iÀ>ÊV>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ}œL>ÊȘœÊ>Ê`iÃÌÀÕV‡ Vˆ˜Ê`iÊVˆVœÊ`iÊ>}Õ>°Ê


-OLINOSDEVIENTOAESCALAINDUSTRIAL&OTO-IREIA3ENTÓS˜Ê Ài>ˆ`>`Ê iÊ Ìi“>Ê `iÊ œÃÊ LˆœVœ“LÕÃ̈LiÃÊ iÃÊ >Ê Ì‰«ˆV>ʓ>˜ˆ«Õ>Vˆ˜Ê`iÊ՘ʫÀœLi“>Ê`iÊvœ˜`œÊµÕiÊ ˜œÊiÃÌ?˜ÊÀi܏ۈi˜`œ\ÊiÃʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊ}i˜iÀ>Ê`iÊ«>ÌÀ˜Ê ÌiV˜œ}ˆVœÊVœ˜ÊiÊµÕiÊi“«Ài˜`ˆiÀœ˜ÊiÊ«ÀœViÜÊ`iÊ }œL>ˆâ>Vˆ˜°Ê œÊ«œ`i“œÃÊ«ii>ÀÊݏœÊVœ˜ÌÀ>ʏœÃÊ>}ÀœVœ“LÕÃ̈‡ LiÃÊ µÕiÊ «œÀÊ ÃÕ«ÕiÃÌœÊ i˜ÌÀ>š>˜Ê ̜`œÃÊ œÃÊ «iˆ}ÀœÃÊ Ãiš>>`œÃ\ÊiœÃʓˆÃ“œÃʘœÊœÊ`ïi˜i˜]ÊVœ˜ÌÀˆLÕÞi˜Ê “?ÃÊ>ÊV>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ}œL>Êiʈ˜ÌÀœ`ÕVi˜Ê՘ʫÀœLi‡ “>ʵÕiʘœÊ…>L‰>Êp>Ê>ˆ>˜â>Êi˜ÌÀiʏ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê>Շ ̜“œÌÀˆâÊ ÞÊ >Ê >}Àœˆ˜`ÕÃÌÀˆ>°Ê EUAÊ ˜œÊ Ã>L‰>Ê `˜`iÊ VœœV>ÀÊÃÕÃÊiÝVi`i˜ÌiÃÊ`iʓ>‰âʅ>ÃÌ>ʵÕiÊVœ“i˜âÊ >ʈ˜Ûi˜Ì>ÀÊi˜ÊÓääÓʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊiÌ>˜œÊVœ˜ÊL>ÃiÊ i˜Ê“>‰â°Ê9ÊVœ“i˜âÊ>ÊiÕvœÀˆ>Êi˜Ê>ÊLœÃ>Ê`iÊÛ>œÀiÃÊ `iÊ …ˆV>}œÊ«œÀÊiÊ>â>Êi˜ÊœÃÊ«ÀiVˆœÃÊ`iÊ“>‰â° 9Ê̈i˜i˜ÊœÌÀ>ÊVÀˆÃˆÃ\Ê՘>Ê`iʏi}ˆÌˆ“ˆ`>`Êi˜Ê>ʈ˜˜œ‡ Û>Vˆ˜ÊÌiV˜œ}ˆV>°Ê/œ`>ÊiÃÌ>ʜi>`>Ê`iʘÕiÛ>ÃÊÌiV‡ ˜œœ}‰>ÃÊp`iʏ>ʈ˜}i˜ˆiÀ‰>Ê}i˜j̈V>Ê>ʏ>ʘ>˜œÌiV˜œ‡ œ}‰>]ʜʏ>Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>]ÊiÃ̜ÃʘÕiۜÃÊ`ˆÃ«œÃˆÌˆÛœÃÊ µÕiÊÃiʈ˜Ûi˜Ì>˜Ê>ÃÊi“«ÀiÃ>ÃÊ`iʫ՘Ì>pÊiÃÌ?Ê>VՇ “Տ>˜`œÊ՘>ÊV>˜Ìˆ`>`Êi˜œÀ“iÊ`iʈ“«ÀiۈÃ̜ÃÊ­ÌjV‡ ˜ˆVœÃ]Ê>“Lˆi˜Ì>iîʵÕiÊÃiÊÃՓ>˜Êi˜Ê՘>ʏ}ˆV>Ê`iÊ V>œÃʓÕÞ]ʓÕÞÊi˜œÀ“i°Ê!NDRÏS"ARREDA ,OSAGRO COMBUSTIBLES NO RESUELVEN NADA Y %STADOS 5NIDOS ESADICTOALPETRØLEO #ONFERENCIAENLA5NIVERSIDAD DE-ONTEVIDEO ABRIL ˆœ`ˆÛiÀÈ`>` OCTU BREDE

Ê,OSREMIENDOSTECNOLØGICOSSEHANVUELTOELOPIO DELOSPOLÓTICOSÊpiÊ“iœÀʓœ`œÊ`iÊiۈÌ>ÀÊiÊ}À>˜Ê «iÜÊ`iÊ̜“>ÀÊ`iVˆÃˆœ˜iÃÊiëiÀ>˜`œÊµÕiʏœÃÊ«ÀœLi‡ “>ÃÊÀi>iÃÊÃiÊ`iÃÛ>˜iâV>˜Ê­«œÀʏœÊ“i˜œÃʅ>ÃÌ>Ê`iÇ «ÕjÃÊ`iʏ>ÃÊÈ}Ոi˜ÌiÃÊiiVVˆœ˜iîÊi˜Ê>Ê«?Vˆ`>ÊLÀՇ “>Ê>âՏÊ`iʏœÃʓiV…iÀœÃÊ`iÊ Õ˜Ãi˜]ʈ˜v>Ì>LiÃÊi˜Ê œÃʏ>LœÀ>̜ÀˆœÃ°Ê >Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>]ʜ«ˆ˜>˜ÊœÃÊVˆi˜Ì‰wVœÃÊ>Õ̜ÀiÃÊ`iÊ ˆ˜vœÀ“iÊ`iʏ>Ê,œÞ>Ê-œVˆiÌÞ]Ê`iLiÊÃiÀÊ՘Ê`ˆÃÌ>˜ÌiÊiÊ ˆ˜Ã>̈Ãv>V̜ÀˆœÊ*>˜Ê Ê­>Ê“i˜œÃÊiÜÊ`ˆVi˜ÊiëiÀ>À®]Ê µÕiÊ֘ˆV>“i˜ÌiÊVœ˜Ãˆ`iÀ>À‰>˜ÊÈÊ՘œÊœÊ“?ÃÊiÛi˜ÌœÃÊ Vˆ“?̈VœÃʺ`iÃi˜V>`i˜>˜ÌiûÊ>Ûi˜Ì>À>˜Ê>ʏ>ʅՓ>‡ ˜ˆ`>`Ê>ÊLœÀ`iÊ`iʏ>ÊV>Ì?ÃÌÀœvi\ʏ>ÊÀ?«ˆ`>ʏˆLiÀ>Vˆ˜Ê `iÊ}>ÃʓiÌ>˜œÊ`iʏ>ÊÌ՘`À>Ê?À̈V>ÆÊ՘ÊVœ>«ÃœÊ`iʏœÃÊ …ˆiœÃÊ«iÀ“>˜i˜ÌiÃÊ`iÊÀœi˜>˜`ˆ>ʜ]ÊÌ>ÊÛiâ]ʈ˜VÕ‡ ÜʵÕiʏœÃÊ}œLˆiÀ˜œÃÊvÀ>V>Ãi˜Ê>Êw>ÀÊiÊÀՓLœÊi˜Ê>Ê VÀÕVˆ>ÊVœ˜viÀi˜Vˆ>Ê`iÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊi˜Ê œ«i˜‡ …>}ÕiÊi˜Ê`ˆVˆi“LÀi]ÊÞʵÕiÊÃi>ʈ“«œÃˆLiÊÀiVœ“«œ‡ ˜iÀÊiÊ«>˜iÌ>Ê>Ê«>À̈ÀÊ`iÊV>œÃ°Ê Êˆ˜vœÀ“iÊÀiVœ˜œViÊ µÕiʅ>ÞʓÕV…œÃʓœ`œÃÊ`iʅ>ViÀiÊ}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>Ê>Ê «>˜iÌ>Ê ÞÊ >`“ˆÌi˜Ê µÕiÊ Ã>Li“œÃÊ “ÕÞÊ «œVœÊ `iÊ œÃÊ ˆ“«>V̜ÃÊ >“Lˆi˜Ì>iÃÊ ÞÊ ÃœVˆ>iÃÊ `iÊ >Ê “ˆÃ“>°Ê É]Ê œÃÊ >Õ̜ÀiÃÊ `iÊ ˆ˜vœÀ“iÊ «Àœ«œ˜i˜]Ê “œ`iÃÌ>“i˜Ìi]Ê µÕiÊiÊ}œLˆiÀ˜œÊ`iÊ,iˆ˜œÊ1˜ˆ`œÊˆ˜ÛˆiÀÌ>Ê£äʓˆœ‡ ˜iÃÊ`iʏˆLÀ>ÃÊiÃÌiÀˆ˜>ÃÊ>˜Õ>iÃÊ«œÀʓ?ÃÊ`iÊ`ˆiâÊ>šœÃÊ i˜Ê ˆ˜ÛiÃ̈}>Vˆ˜Ê `iÊ }iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>°Ê >Ê “>ޜÀÊ «>ÀÌiÊ `iÊiÃÌ>ʈ˜ÛiÃ̈}>Vˆ˜Ê­œÃʏiV̜ÀiÃʘœÃÊÀi>>“œÃ®ÊÃi‡


(ORIZONTESDEBASURAENELÉMBITORURAL&OTO-IREIA3ENTÓSÀ?˜ÊȓՏ>Vˆœ˜iÃÊ`iÊVœ“«ÕÌ>`œÀ>ÊÞÊVœ˜Ê“œ˜ˆÌœÀiœÊ p«iÀœÊiÊˆ˜vœÀ“iÊÀiVœ“ˆi˜`>ÊÌ>“Lˆj˜Ê«ÀÕiL>ÃÊ`iÊ V>“«œÊ«>À>ÊÛ>Àˆ>ÃÊ`iʏ>ÃÊÌiV˜œœ}‰>Ã°Ê œ“œÊVÕiÀ«œÊ Vˆi˜Ì‰wVœ]Êi˜ÊÃÕÃÊVœ“Õ˜ˆV>Vˆœ˜iÃÊVœ˜Ê>Ê,œÞ>Ê-œ‡ VˆiÌÞÊ>À}Փi˜Ì>˜ÊµÕiÊ«>À>ÊiœÃÊÃiÀ‰>ʈÀÀi뜘Ã>LiÊ ˜œÊiÃÌÕ`ˆ>Àʏ>Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ʜʘœÊiµÕˆ«>ÀÊ>ʏœÃÊ}œ‡ LˆiÀ˜œÃÊÞʏ>ÊÜVˆi`>`ÊVœ˜ÊÃÕÃʓiœÀiÃÊ>˜?ˆÃˆÃÊ`iʏœÃÊ ÀˆiÃ}œÃÊÞÊLi˜iwVˆœÃʈ“«ˆV>`œÃ°ÊœÃÊv՘Vˆœ˜>ÀˆœÃÊÀi‡ Ã>Ì>˜ÊiÊVÀiVˆi˜Ìiʈ˜ÌiÀjÃÊ`iʏœÃʓi`ˆœÃÊ«œÀʏ>Ê}iœˆ˜‡ }i˜ˆiÀ‰>Ê`ÕÀ>˜ÌiʏœÃÊ֏̈“œÃʓiÃiÃÊiʈ˜ÃˆÃÌi˜Êi˜ÊµÕiÊ ÃiÊÈi˜Ìi˜ÊœLˆ}>`œÃÊ>Êi“«Ài˜`iÀʏ>ʈ˜}À>Ì>ÊÌ>Ài>Ê`iÊ LÀˆ˜`>ÀiÊ ºÀˆ}œÀÊ Vˆi˜Ì‰wVœ»Ê >Ê Õ˜Ê `iL>ÌiÊ V>`>Ê ÛiâÊ “?ÃÊ«œj“ˆVœ° *iÀœÊ iÃÌœÊ `i«i˜`iÊ `iÊ `˜`iÊ iÃÌ?Ê Õ˜œÊ «>À>`œ°Ê -ˆÊ ՘œÊiÃÊ՘ʓˆi“LÀœÊ`iÊ‡nÊÞÊiëiVˆ>“i˜ÌiÊÈÊÃiÊiÃÊ Êˆi“LÀœÊ`iÊ‡nʵÕiʈ“«ÕÃÊ>Ê,iۜÕVˆ˜Ê˜‡ `ÕÃÌÀˆ>Ê µÕiÊ iÃÌ?Ê œV>Ȝ˜>˜`œÊ iÊ V>“LˆœÊ Vˆ“?̈VœÊ p՘œÊ«Õi`iÊÌi˜iÀÊ>}œÊ`iÊVœ˜w>˜â>Êi˜ÊµÕiʏ>Ê}iœ‡ ˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ÊiÃʏ>ÊV>ÃiÊ`iÊÀi“i`ˆœÊµÕiÊ>Ê՘œÊiÊVœ˜Ûˆi‡ ˜i° -œÊœÃÊ«>‰ÃiÃʓ?ÃÊÀˆVœÃÊ`iÊ“Õ˜`œÊ«Õi`i˜ÊÀi>‡ “i˜ÌiÊVœ˜}Ài}>Àʏ>ʓ>µÕˆ˜>Àˆ>ÊÞʏœÃÊ«Àœ}À>“>ÃÊ­`ˆ‡ }>“œÃÊ iÊ HARDWARE ÞÊ iÊ SOFTWARE ˜iViÃ>ÀˆœÃÊ «>À>Ê Ài>Vœ“œ`>ÀÊ iÊ Vˆ“>Ê ÞÊ Ài>ÕÃÌ>ÀÊ iÊ ÌiÀ“œÃÌ>̜°Ê 9Ê «Õi`iÊ՘œÊVœ˜w>ÀÊi˜ÊµÕiÊiÊVœÃ̜Ê`iʏ>Ê}iœˆ˜}i˜ˆi‡ À‰>ÊÃi>ʓÕV…œÊ“i˜œÀʵÕiÊiÊÓ¯Ê`iÊ«Àœ`ÕV̜ʈ˜ÌiÀ‡ ˜œÊLÀÕ̜Ê}œL>Ê«œÀÊ>šœÊµÕiÊÃiÊiëiÀ>ÊÃi>ÊiÊVœÃÌœÊ Vœ˜ÃiÀÛ>`œÀÊ `iÊ Ài`ÕVˆÀÊ >ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ `iÊ }>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœ° 9ÊVœ“œÊÃiÀ?ÊÃÕÊ`ˆ˜iÀœ]ÊÃÕÃÊVˆi˜Ì‰wVœÃÊÞÊÃÕÃÊVœ“«>‡ š‰>ÃʏœÃʵÕiÊi“«Ài˜`>˜ÊœÃÊiÝ«iÀˆ“i˜ÌœÃÊÞÊ`i돈i‡ }Õi˜Ê>Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>]Ê«œ`À?˜ÊVœ˜w>À]ÊÀi>̈Û>“i˜‡ Ìi]Êi˜ÊµÕiÊVœ˜ÌÀœ>À?˜ÊiÊ«ÀœViÜÊÞÊ«ÀœÌi}iÀ?˜Ê>ÊÃÕÊ «œL>Vˆ˜°Ê9ÊVœ“œÊÕÃÌi`iÃÊÞ>ÊÃ>Li˜ÊµÕiÊiÊ«ÀœViÃœÊ `iÊ œ«i˜…>}ÕiÊ>˜`>Êi˜Ê«ÀœLi“>ÃÊÞÊiÊVˆ“>ÊiÃÌ?Ê i˜Ê}À>˜ÊÀˆiÃ}œ]ÊiÃʓÕÞÊÀi>>˜ÌiÊVœ˜Ì>ÀÊVœ˜Ê՘Ê*>˜Ê Êi˜ÊiÊLœÃˆœÊÌÀ>ÃiÀœÊ`iÊ«>˜Ì>˜° ˜Ìœ˜ViÃ]ʏœÃÊ֘ˆVœÃÊVœ˜Ìi˜ÌœÃÊVœ˜ÊiÊˆ˜vœÀ“iÊ`iʏ>Ê ,œÞ>Ê-œVˆiÌÞÊܘ\ʏœÃÊVˆi˜Ì‰wVœÃʵÕiÊÞ>Êi“«Ài˜`ˆi‡ Àœ˜Êˆ˜ÛiÃ̈}>Vˆœ˜iÃÊi˜Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>]ʏ>Ãʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ÃÊ µÕiÊ «œ`À?˜Ê ÕVÀ>ÀÊ `iÊ >Ê iÝ«iÀˆ“i˜Ì>Vˆ˜Ê ÞÊ iÊ `iÇ «ˆi}Õi]ÊÞʏœÃÊ}œLˆiÀ˜œÃÊÞʏ>ÃÊVœÀ«œÀ>Vˆœ˜iÃʵÕiÊiÇ «iÀ>˜Ê µÕiÊ iÃÌ>Ê L>>Ê `iÊ «>Ì>Ê iÃÊ «iÀ“ˆÌ>Ê iÛ>`ˆÀÊ >Ê L>>Ê`iʏ>ÊVÀ‰ÌˆV>Ê«ÖLˆV>ÊiÃÌiÊ`ˆVˆi“LÀiÊi˜Ê œ«i˜‡ …>}Õi°Ê œÊ ֘ˆVœÊ µÕiÊ ˜iViÈÌ>L>˜Ê iÃÊ µÕiÊ >Ê ,œÞ>Ê -œVˆiÌÞʏiÊ`ˆiÀ>ʺÕâÊ>“>Àˆ>»Ê>ʏœÃÊ}œLˆiÀ˜œÃÊ«>À>Ê v>ۜÀiViÀʓ?Ãʈ˜ÛiÃ̈}>Vˆ˜ÊÞÊiÝ«iÀˆ“i˜Ì>Vˆ˜°Ê->‡ Li˜ÊµÕiʏ>Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ÊÃiÀ?Ê`ˆv‰VˆÊ`iÊÌÀ>}>ÀÊ«œÀÊiÊ «ÖLˆVœÊµÕiÊÞ>Ê`iÃVœ˜v‰>Ê`iʏ>ÊVˆi˜Vˆ>]Ê`iʏ>ʈ˜`ÕÇ ÌÀˆ>ÊÞÊ`iÊÃÕÃÊ}œLˆiÀ˜œÃÊi˜ÊœÊ̜V>˜ÌiÊ>ÊV>“LˆœÊVˆ‡ “?̈Vœ]Ê«iÀœÊiÃÌ?˜ÊVœ˜Ûi˜Vˆ`œÃÊ`iʵÕiÊÃˆÊ œ«i˜…>‡ }ÕiÊvÀ>V>Ã>ÊiÊ“Õ˜`œÊÃiÊ«œ˜`À?Ê>ÊÃÕÃÊ«ˆið />ÊÛiâ]ÊȘʵÕiÀiÀ]ʏ>Ê,œÞ>Ê-œVˆiÌÞʏiÃÊ«ÕÜÊiÊÕi‡ }œÊi˜Ê>Ãʓ>˜œÃ°Ê2Ìˆ“>“i˜Ìiʏ>ÃÊÀiVœ“i˜`>Vˆœ˜iÃÊ


`iʏ>Ê,œÞ>Ê-œVˆiÌÞÊÃiÊVœ˜ÃÌÀÕÞi˜Êi˜Ê>Ê>Ài˜>Ê`iʏ>Ê ˆ}˜œÀ>˜Vˆ>ÊÞʏ>ÊÛ>˜ˆ`>`°Ê-ˆÊ˜œÊÃiÊÀiVœ˜œViÊiÊ>LˆÃ“œÊ i˜ÌÀiÊ«>‰ÃiÃÊÀˆVœÃÊÞÊ«œLÀiÃ]ʏ>Ê}iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ÊiÃÊ}iœ‡ «ˆÀ>ÌiÀ‰>°'RUPO%4# h%LINFORMEDELA2OYAL3OCIE TYSOBRE'EOINGENIERÓAPARAELCLIMAGEOINGENIERÓA OGEOPIRATERÓAv DESEPTIEMBREDE -ÏTODOSDEMAYORCONFRONTACIØNÊ Õ>˜`œÊiÊۈVi‡

«ÀiÈ`i˜ÌiʏʜÀiÊVœ“i˜âÊ>Ê`>ÀÊÃÕÊÀië>`œÊ>ʏ>Ê `iÜLi`ˆi˜Vˆ>ÊVˆÛˆÊi˜ÊœÊ̜V>˜ÌiÊ>ÊV>“LˆœÊVˆ“?̈‡ Vœ]ÊLˆ}>ˆÊ-ˆ˜}iÀ]Ê>V̈ۈÃÌ>Ê`iÊ,ˆÃˆ˜}Ê/ˆ`i]Ê՘>Ê`iÊ >ÃÊ«Àˆ˜Vˆ«>iÃÊÀi`iÃÊ`iÊL>ÃiʜÀ}>˜ˆâ>`>ÃÊi˜Ê«œÃÊ`iÊ Vˆ“>]Ê `ˆœ\Ê ºÃiÀ‰>Ê “?ÃÊ Vœ˜Ûˆ˜Vi˜ÌiÊ ÃˆÊ «ÕÈiÀ>Ê ÃÕÊ VÕiÀ«œÊ`œ˜`iÊ«œ˜iʏ>ÊLœV>»°Ê9ÊÌi˜‰>ÊÌ>˜Ì>ÊÀ>❘°ÊÊ Vœ“œÊÛ>˜Ê>ÃÊVœÃ>Ã]Ê>“iÃÊ>˜Ãi˜Ê­`iÊÈnÊ>šœÃÊ`iÊ i`>`]ÊÃÕ«ÕiÃÌ>“i˜ÌiÊiÊˆ˜ÛiÃ̈}>`œÀʓ?ÃÊ>VÕVˆœÃœÊÞÊ v>“œÃœÊ`iÊVˆ“>Ê>֘Êۈۜ®]ʅ>ÊÈ`œÊ“i˜œÃÊÀïVi˜ÌiÊ i˜Ê«œ˜iÀÃiÊi˜Ê>ʏ‰˜i>Ê`iÊvÀi˜Ìi°Ê-Õʈ˜ÛœÕVÀ>“ˆi˜ÌœÊ iÊ …>Ê Vœ˜viÀˆ`œÊ }À>˜Ê ÀiëiÌ>Lˆˆ`>`Ê >Ê µÕˆi˜iÃÊ >ÃՇ “i˜Ê “j̜`œÃÊ `iÊ “?ÃÊ Vœ˜vÀœ˜Ì>Vˆ˜Ê «>À>Ê iÝ«ÀiÃ>ÀÊ ÃÕÊ`ˆÃi˜Ãœ]ÊÞʏ>ÊÌÀ>ÞiV̜Àˆ>Ê`iÊÃÕÊVœ“«Àœ“ˆÃœÊ«œ‰‡ ̈VœÊi˜}>Àâ>ÊVœ˜Ê՘>ÊÌi˜`i˜Vˆ>ʈ“«œÀÌ>˜Ìi°Ê Ê œÊ >À}œÊ `iÊ œÃÊ œV…i˜Ì>Ê ÞÊ œÃÊ ˜œÛi˜Ì>Ê >˜Ãi˜Ê «ÕLˆVÊ “ÕV…œÃÊ `œVՓi˜ÌœÃÊ ˆ˜˜œÛ>`œÀiÃÊ µÕiÊ `i‡ “œÃÌÀ>Àœ˜Ê>ÊÀi>ˆ`>`Ê`iÊV>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ`iÊ«>˜iÌ>°Ê *iÀœÊ>˜Ãi˜Ê>ÃՓˆÊµÕiÊiÊÌÀ>L>œÊ`iʵՈi˜iÃÊ`œVՇ “i˜Ì>L>˜ÊiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊÌi˜`À‰>Ê«œÀÊÀiÃՏÌ>`œÊ Õ˜Ê Ài“i`ˆœÊ i}ˆÃ>ÌˆÛœÊ iÝ«j`ˆÌœ]Ê Vœ“œÊ œVÕÀÀˆÊ >Ê «Àˆ˜Vˆ«ˆœÃÊ`iʏœÃʜV…i˜Ì>ÊVÕ>˜`œÊœÃʈ˜ÛiÃ̈}>`œÀiÃÊ `iÊ ÌÀ>L>œÊ `i“œÃÌÀ>Àœ˜Ê µÕiÊ >Ê >V̈ۈ`>`Ê …Õ“>˜>Ê iÀ>ʏ>ÊÀi뜘Ã>LiÊ`iÊ՘Ê>}ՍiÀœÊi˜Ê>ÊV>«>Ê`iʜ✇ ˜œ]ʏœÊµÕiÊ`ˆœÊ«œÀÊÀiÃՏÌ>`œÊiÊÌÀ>Ì>`œÊ`iÊ£™nÇÊVœ˜‡ ÌÀ>ʏœÃÊVœÀœy՜ÀœV>ÀLœ˜œÃ° º ÃʓÕÞÊ«>Vˆi˜Ìi»]Ê`ˆœÊÃÕÊiëœÃ>°Ê9ÊÃiʅ>ʓ>˜Ìi‡ ˜ˆ`œÊÌÀ>L>>˜`œÊÞÊ«ÕLˆV>˜`œ]Ê«i˜Ã>˜`œÊµÕiÊ>}Ոi˜Ê …>À‰>Ê>}œ°Ê ÃÌ>ÊÛiâ]ÊȘÊi“L>À}œ]ʏœÃʈ˜ÌiÀiÃiÃʈ˜`ÕÇ ÌÀˆ>iÃʅ>˜Ê«ÀœL>`œÊiÃÌ>ÀʓÕÞÊ>ÌÀˆ˜V…iÀ>`œÃ°Ê…œÀ>]Ê Vœ˜ÊiÊw˜Ê`iÊ>}ˆˆâ>ÀÊ՘>ÃÊ}jˆ`>ÃÊÞʏi˜Ì>Ãʘi}œVˆ>Vˆœ‡ ˜iÃÊi˜Ê̜À˜œÊ>ÊVˆ“>]Ê>˜Ãi˜ÊVœ“i˜âÊ>ÊiÝ«ÀiÃ>ÀÃiÊ Þʓ?ÃÊÀiVˆi˜Ìi“i˜Ìi]Ê>Ê>ÀÀˆiÃ}>ÀÊÃiÀÊ>ÀÀiÃÌ>`œÊi˜Ê>ÃÊ “>˜ˆviÃÌ>Vˆœ˜iÃ°Ê >˜Ãi˜Ê ÞÊ œÌÀœÃÊ “œÌˆÛ>`œÃÊ >Ê Vœ˜‡ vÀœ˜Ì>ÀÊ>ʏœÃÊV>«ˆÌ>˜iÃÊ`iʏ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ʅ>˜ÊVœ˜VÕˆ`œÊ µÕi]Ê>ʓi˜œÃʵÕiʅ>Þ>Ê՘ÊVœ˜ÌÀ>«iÜʫÖLˆVœÊ>Ê`ˆ‡ ˜iÀœÊ œÀ}>˜ˆâ>`œÊ `iÊ µÕˆi˜iÃÊ ÕVÀ>˜Ê `iÊ ÈÃÌi“>]Ê œÊ µÕiʏ>ÊVˆi˜Vˆ>ÊÌi˜}>ʵÕiÊ`iVˆÀÊiÃÊi˜Ê}À>˜Ê“i`ˆ`>ʈÀÀi‡ iÛ>˜Ìi]Ê ˜œÊ ˆ“«œÀÌ>Ê œÊ Vœ˜Ûˆ˜Vi˜ÌiÊ µÕiÊ Ãi>Ê >Ê ˜ˆÛiÊ ÌiÀˆVœ°Êʓi˜œÃʵÕiʏœÃÊVˆÕ`>`>˜œÃÊÃiÊÛÕiÛ>˜Êˆ˜‡ Vœ˜Ûi˜ˆi˜ÌiÃ]ʏ>ÊÛiÀ`>`ÊÃi}ՈÀ?ÊÈi˜`œÊ՘>ÊVœ˜Ãˆ`i‡ À>Vˆ˜Ê “i˜œÀ° -ARK %NGLER #LIMATE DISOBEDIENCE /œ“ ˆÃ«>ÌV…]ÊDEAGOSTODE

LÀ>ȏišœ]Ê ՈâÊ ˜>VˆœÊ Տ>Ê `>Ê -ˆÛ>]Ê ÞÊ Ãiš>Ê µÕiÊ ºÌœ`œÃʏœÃÊ«>‰ÃiÃÊ`iLi˜Ê«>}>ÀʏœÊ“ˆÃ“œ»Êi˜ÊVœ˜Vi«‡ ̜Ê`iÊi“ˆÃˆ˜Ê`iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœ°Ê Ê “>˜`>Ì>ÀˆœÊˆ˜`ˆVÊµÕiÊÃÕÊ}œLˆiÀ˜œÊº…ˆâœÊ“ÕV…œÊ«œÀÊ iÊ>“Lˆi˜Ìi»ÊÞÊ>wÀ“ÊµÕiÊiÃÌiÊ>šœÊ>Ê`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜Ê `iÊLœÃµÕiÊÌÀœ«ˆV>ÊvÕiʏ>ʓi˜œÀÊi˜ÊœÃÊ֏̈“œÃÊÓäÊ >šœÃ]Ê>՘µÕiÊ`iÃÌ>VÊµÕiʏ>ÊÀi}ˆ˜Ê˜iViÈÌ>Ê`iÃ>ÀÀœ‡ >ÀÃi°Ê-i}֘ÊՏ>]ʵÕiÊÃÕLÀ>ޝʏ>ʘiViÈ`>`Ê`iʺ`i‡ Ã>ÀÀœ>ÀÊVœÀÀiVÌ>“i˜Ìiʏ>Ê“>✘ˆ>»]Ê՘œÃÊÓäʓˆ‡ œ˜iÃÊ `iÊ «iÀܘ>ÃÊ ÛˆÛi˜Ê i˜Ê iÊ LœÃµÕiÊ ÌÀœ«ˆV>Ê ÞÊ >ëˆÀ>˜Êº>ÊÌi˜iÀÊ>VViÜÊ>ʏœÃʓˆÃ“œÃÊLˆi˜iÃʓ>ÌiÀˆ>‡ iÃÊ µÕiÊ ˜œÃœÌÀœÃ»°Ê .OTA DEÊ Ê *>‰Ã]h.O PODEMOS CONVERTIRLA!MAZONIAENUNSANTUARIODELAHUMANI DADvDICE,ULA DESEPTIEMBREDE ,AINCLUSIØNDELOSBOSQUESENELMERCADODECAR BONO ʜÊREDDÊ­,i`ÕVVˆ˜Ê`iÊ “ˆÃˆœ˜iÃÊ«œÀÊ ivœ‡

ÀiÃÌ>Vˆ˜ÊÞÊ i}À>`>Vˆ˜®Ê…>ÊV>ÕÃ>`œÊ>˜Ãˆi`>`]Ê«Àœ‡ ÌiÃÌ>Êiʈ˜`ˆ}˜>Vˆ˜Êi˜Ê`ˆÛiÀÃ>ÃÊ«>ÀÌiÃÊ`iÊ“Õ˜`œ° ÕÃÌÀ>ˆ>Êiʘ`œ˜iÈ>Ê>˜ÌˆVˆ«>Àœ˜ÊµÕiÊi˜Ê>ÃÊVœ˜‡ ÛiÀÃ>Vˆœ˜iÃÊ ÃœLÀiÊ V>“LˆœÊ Vˆ“?̈VœÊ i˜Ê œ˜˜]Ê i‡ “>˜ˆ>]ÊÊ«ÀiÃi˜Ì>Àœ˜Ê՘ʫ>˜Ê`iÊVœ“iÀVˆœÊ`iÊV>ÀLœ‡ ˜œÊ µÕiÊ Ṏˆâ>À?Ê œÃÊ LœÃµÕiÃÊ `iÊ È>Ê ÞÊ iÊ *>VˆwVœÊ Vœ“œÊ՘ʓi`ˆœÊiVœ˜“ˆVœÊ«>À>ÊVœ“«i˜Ã>Àʏ>ÃÊi“ˆ‡ Ȝ˜iÃÊ`iʏ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ʏœV>° ÕÃÌÀ>ˆ>Ê«Ài«>À>Ê>ʘ`œ˜iÈ>Ê«>À>ÊÛi˜`iÀÊVÀj`ˆÌœÃÊ `iÊV>ÀLœ˜œÊL>Ã>`œÃÊi˜ÊiÊV>ÀLœ˜œÊ>“>Vi˜>`œÊi˜ÊœÃÊ LœÃµÕiÃ]ÊÞʅ>LÀ?ÊÃiȜ˜iÃÊÌjV˜ˆV>ÃÊ«>À>ʏœÃÊv՘Vˆœ˜>‡ ÀˆœÃÊÜLÀiÊV“œÊÃÕ«iÀۈÃ>ÀÊiÊ«Àœ}À>“>ÊREDD° “LœÃÊ «>‰ÃiÃÊ `iÃ>ÀÀœ>˜Ê `œÃÊ «ÀœÞiV̜ÃÊ `iÊ `i“œÃÌÀ>Vˆ˜ÊREDDÊ«œÀÊ՘ÊÛ>œÀÊ`iÊÓääʓˆœ˜iÃÊ `iÊ`>ÀiÃʵÕiÊÃiÀ?Ê«ÀiÃi˜Ì>`œÊi˜Ê>Ãʘi}œVˆ>Vˆœ˜iÃÊ ÃœLÀiÊiÊVˆ“>Ê`iÊ`ˆVˆi“LÀiÊ`iÊÓää™Êi˜Ê œ«i˜…>‡ }Õi]Ê ˆ˜>“>ÀV>° ÊœÀœÊ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê`iʏœÃÊ*ÕiLœÃʘ`‰}i˜>ÃÊ܇ LÀiÊ >“LˆœÊ ˆ“?̈VœÊ `iV>ÀÊ µÕi\Ê ºoREDDÊ ˜œÃÊ `i뜍>À?Ê `iÊ ˜ÕiÃÌÀ>ÃÊ ÌˆiÀÀ>ÃoÊ ÞÊ œÃÊ Vœ“iÀVˆ>˜ÌiÃÊ `iÊV>ÀLœ˜œÊÌi˜`À?˜ÊVœ˜ÌÀœÊÜLÀiʘÕiÃÌÀœÃÊLœÃµÕiÃ»Ê œÊµÕiÊ>viVÌ>À‰>Ê>ÊÈäʓˆœ˜iÃÊ`iʈ˜`‰}i˜>ÃʵÕiÊ`i‡ «i˜`i˜Ê`iʏœÃÊLœÃµÕið Ê*Àœ}À>“>ÊONU‡REDDÊvÕiÊ«ÕiÃ̜Êi˜Ê“>ÀV…>Ê«œÀÊ iÊÃiVÀiÌ>ÀˆœÊ}i˜iÀ>Ê`iʏ>ÃÊ >Vˆœ˜iÃÊ1˜ˆ`>ÃÊ >˜Êˆ‡ “œœ˜ÊÞÊiÊ«Àˆ“iÀʓˆ˜ˆÃÌÀœÊ`iÊ œÀÕi}>]ÊVœ˜Ê>ÊVœ>‡ LœÀ>Vˆ˜Ê`iʏ>ÊFAO]ÊiÊPNUD]ÊiÊPNUMAÊÞÊiÊ >˜VœÊ ՘`ˆ>° >ÃʜLiVˆœ˜iÃÊÞʏœÃÊÌi“œÀiÃÊ`iʏœÃÊ«ÕiLœÃʈ˜`‰}i‡ ˜>ÃÊ vÕiÀœ˜Ê Vœ˜wÀ“>`œÃÊ «œÀÊ iÊ «Àœ«ˆœÊ œVՓi˜ÌœÊ >ÀVœÊ`iÊ*Àœ}À>“>ÊONU‡REDDÊ`œ˜`iÊÃiÊ>wÀ“>ʵÕiÊ iÊ«Àœ}À>“>Ê«œ`À‰>ʺ«ÀˆÛ>ÀÊ>ʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ`iÊÃÕÃÊ i}‰Ìˆ“>ÃÊ>ëˆÀ>Vˆœ˜iÃÊ`iÊ`iÃ>ÀÀœ>ÀÊÃÕÃÊ̈iÀÀ>û° ˜Ê>ÃÊ«?}ˆ˜>ÃÊ{ÊÞÊxÊ`iÊ`ˆV…œÊ`œVՓi˜ÌœÊÃiÊ`iV>À>Ê h.OPODEMOSCONVERTIRLA!MAZONIAENUNSANTUA µÕiʏœÃʺ>Û>˜ViÃÊi˜ÊiÊ?Ài>Ê`iÊ“>˜iœÊvœÀiÃÌ>Ê«œ‡ RIODELAHUMANIDADvʈ˜`ˆVÊi˜Êi˜ÌÀiۈÃÌ>ÊVœ˜ÊiÊV>‡ `À‰>˜Ê«iÀ`iÀÃi»ÆʵÕiʺ«œ`À‰>ÊV>ÕÃ>Àʏ>ÊV>ÕÃÕÀ>Ê`iÊ ˜>ÊTVxÊÞÊ2ADIO&RANCIA)NTERNACIONAL iÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ œÃÊLœÃµÕiÃÊ>Ê`iÃۈ˜VՏ>Àʏ>ÊVœ˜ÃiÀÛ>Vˆ˜Ê`iÊ`iÃ>‡


ÀÀœœÊœÊ>ÊiÀœÃˆ˜Ê`iʏ>ÃÊ«À?V̈V>ÃÊ`iÊVœ˜ÃiÀÛ>Vˆ˜Ê ȘÊw˜iÃÊ`iʏÕVÀœ]ÊL>Ã>`>ÃÊi˜ÊÛ>œÀiÃÊVՏÌÕÀ>iû° -iÊ`iÃÌ>VÊµÕiʺœÃÊLi˜iwVˆœÃÊ`iÊREDDÊi˜Ê>}՘>ÃÊ VˆÀV՘ÃÌ>˜Vˆ>Ã]Ê«œ`À‰>˜ÊÌi˜iÀʵÕiÊV>˜i>ÀÃiÊ«œÀʜÌÀœÃÊ Li˜iwVˆœÃÊÜVˆ>iÃ]ÊiVœ˜“ˆVœÃÊÞÊ>“Lˆi˜Ì>iû° ˜ÊiÊ«ÀÕ`i˜Ìiʏi˜}Õ>iỂ«ˆVœÊ`iÊ >Vˆœ˜iÃÊ1˜ˆ`>Ã]Ê iÊ `œVՓi˜ÌœÊ ÀiVœ˜œViÊ Ì>“Lˆj˜Ê µÕiÊ REDDÊ «œ`À‰>Ê V>ÕÃ>ÀÊ}À>ÛiÃÊۈœ>Vˆœ˜iÃÊ`iʏœÃÊ`iÀiV…œÃʅՓ>˜œÃÊ ÞÊÃiÀÊ`iÃ>ÃÌÀœÃœÊ«>À>ʏœÃÊ«œLÀiÃ]ÊÞ>ʵÕiÊREDDÊ«Õi`iÊ º“>À}ˆ˜>ˆâ>ÀÊ>ʏœÃÊȘÊ̈iÀÀ>ÊÞÊ>µÕiœÃoÊVœ˜Ê`iÀi‡ V…œÃÊVœ“Õ˜>iÃÊ`iÊÕÜ»°Ê6ER…ÌÌ«\ÉÉÜÜܰ՘`«°œÀ}É “`ÌvÉUN REDDÉ`œVÃɘ˜i݇‡À>“iܜÀŽ‡ œVՇ “i˜Ì°«`v ,AEXPANSIØNDELASPLANTACIONESDEPALMAACEITE RA}i˜iÀ>“i˜ÌiÊ̈i˜iʏÕ}>ÀÊ>ÊVœÃÌ>Ê`iʏ>ÊÌÀ>˜ÃvœÀ“>‡

Vˆ˜Ê`iÊiVœÃˆÃÌi“>Ãʘ>ÌÕÀ>iÃ]ÊiëiVˆ>“i˜ÌiÊLœÃµÕiÃÊ …Ö“i`œÃÊÌÀœ«ˆV>iÃ°Ê Ã̜Ê̈i˜iÊiviV̜Ãʘiv>Ã̜Ã]Ê«œÀÊ Õ˜Ê>`œÊ«œÀµÕiÊiÃ̜ÃÊLœÃµÕiÃÊܘÊiÊ…œ}>ÀÊ`iÊ«œL>‡ Vˆœ˜iÃʓÕÞÊÌÀ>`ˆVˆœ˜>iÃʵÕiʅ>˜Ê>«Ài˜`ˆ`œÊ>ʏœÊ>À‡ }œÊ `iÊ “ˆi˜ˆœÃÊ >Ê Vœ“«Ài˜`iÀÊ iÊ LœÃµÕiÊ ÞÊ >Ê ÕÃ>ÀœÊ ÀiëiÌ>˜`œÊ ÃÕÊ `ˆ˜?“ˆV>Ê ˜>ÌÕÀ>°Ê *œÀÊ œÌÀœÊ >`œ]Ê >Ê `iÃÌÀÕVVˆ˜Ê `iÊ LœÃµÕiÊ ˆ“«ˆV>Ê >Ê ˆLiÀ>Vˆ˜Ê `iÊ `ˆÝˆ`œÊ `iÊ V>ÀLœ˜œÊ ­COÓ®Ê p՘œÊ `iÊ œÃÊ }>ÃiÃÊ Vœ˜Ê iviVÌœÊ `iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœ]Ê VÕÞ>Ê >VՓՏ>Vˆ˜Ê i˜Ê >Ê >̇ “ÃviÀ>ÊiÃÊÀi뜘Ã>LiÊ`iÊV>i˜Ì>“ˆi˜ÌœÊ}œL>ÊÞÊiÊ Vœ˜Ãˆ}Ոi˜ÌiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈Vœ°Ê9ʘœÊݏœÊiÜ]ÊȘœÊ µÕiÊÈÊÃiʅ>ViÊ՘ÊL>>˜ViÊ`iÊCOÓÊVœ“«>À>̈ۜÊi˜ÌÀiÊ œÃÊ`œÃÊÈÃÌi“>ÃÊ­iÊLœÃµÕiÊÞʏ>ÃÊ«>˜Ì>Vˆœ˜iî]ÊÛiÀi‡ “œÃʵÕiʏœÃÊLœÃµÕiÃÊÌÀœ«ˆV>iÃ]Ê«œÀÊÃÕÊVœ“«iˆ`>`]Ê >“>Vi˜>˜ÊÞÊw>˜Ê“ÕV…œÊ“?ÃÊV>ÀLœ˜œ° >ÃÊ «>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊ `iÊ «>“>]Ê Vœ“œÊ VÕ>µÕˆiÀÊ “œ‡ ˜œVՏ̈ۜÊi˜Ê}À>˜ÊiÃV>>]Ê`i“>˜`>˜Ê՘>Ê}À>˜ÊV>˜‡ ̈`>`Ê `iÊ ˆ˜ÃՓœÃÊ i˜Ê L>ÃiÊ `iÊ Vœ“LÕÃ̈LiÃÊ vÃˆiÃ]Ê µÕiÊ ˆLiÀ>˜Ê V>ÀLœ˜œ°Ê />“Lˆj˜Ê ÀiµÕˆiÀi˜Ê «>}ՈVˆ‡ `>Ã]Ê«œÀʏ>Ê}À>˜ÊV>˜Ìˆ`>`Ê`iÊ«>}>ÃÊÞÊi˜viÀ“i`>`iÃÊ µÕiÊ ˆ˜viÃÌ>˜Ê iÃÌ>ÃÊ «>˜Ì>Vˆœ˜iÃ]Ê >Ã‰Ê Vœ“œÊ …iÀLˆVˆ‡ `>Ã]Ê«>À>ÊVœ“L>̈ÀÊVÕ>µÕˆiÀÊiëiVˆiÊ`iÊ«>˜Ì>ʵÕiÊ ˜œÊÃi>Ê«>“>ÊÞʵÕiÊ«Õi`>ÊVœ“«ïÀÊ«œÀÊiÊ>}Õ>ÊÞÊ œÃʘÕÌÀˆi˜ÌiðÊ/œ`œÊiÃ̜ʫÀœ`ÕViʜÌÀœÊ`iÃL>>˜ViÊ `iÊV>ÀLœ˜œ]Ê>ʏœÊµÕiÊÃiÊÃՓ>ʵÕiÊiÊ>}Àœ`ˆjÃiÊ«Àœ‡ `ÕVˆ`œÊ >Ê «>À̈ÀÊ `iÊ >ViˆÌiÊ `iÊ «>“>Ê }i˜iÀ>“i˜ÌiÊ Ìˆi˜iÊVœ“œÊ`iÃ̈˜œÊ>ÊiÝ«œÀÌ>Vˆ˜°ÊÊÃÕÊÛiâ]ÊiÊ«Àœ‡ ViÃœÊ `iÊ ÌÀ>˜Ã«œÀÌiÊ µÕiÊ iÃÌœÊ ÀiµÕˆiÀiÊ }i˜iÀ>Ê “?ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊCOÓ° ÃÊ«œÃˆLiʵÕiÊiÊVœ˜ÃՓˆ`œÀÊiÕÀœ«iœÊµÕiÊṎˆViÊ iÊ>ViˆÌiʜÊiÊ>}Àœ`ˆjÃiÊ`iÊ«>“>Ê«Àœ`ÕVˆ`œÊi˜ÊÕ˜Ê «>‰ÃÊÌÀœ«ˆV>ÊÌi˜}>ʏ>ÊÃi˜Ã>Vˆ˜Ê`iʵÕiÊiÃÌ?ÊÕÃ>˜`œÊ ՘ÊVœ“LÕÃ̈LiʺiVœ}ˆVœ»ÊœÊºÛiÀ`i»°Ê*iÀœÊˆ}˜œÀ>Ê µÕiÊ iÃiÊ Vœ“LÕÃ̈LiÊ …>Ê Ûˆ>>`œÊ `iÃ`iÊ iÊ œÌÀœÊ >`œÊ `iÊ“Õ˜`œ]ʵÕi“>˜`œÊ>ʏœÊ>À}œÊ`iÊÃÕÊۈ>iÊVœ“‡ LÕÃ̈LiÃÊvÃˆiÃ]ÊÞʏœÊµÕiÊiÃʓ?ÃÊ}À>Ûi]Ê`iÃÌÀÕÞi˜`œÊ >ÊvœÀ“>Ê`iÊۈ`>Ê`iÊVˆi˜ÌœÃÊ`iÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃʏœV>iÃÊ ÞÊ`iÊiVœÃˆÃÌi“>Ãʘ>ÌÕÀ>ið

ÃÊ«œÀÊ̜`œÊiÜʵÕiʏ>ÃÊ«>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊ`iÊ«>“>Ê«>À>Ê >}Àœ`ˆjÃiÊ˜œÊݏœÊ>}À>Û>˜ÊiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊȘœÊ µÕiÊ>`i“?Ãʈ“«>VÌ>˜ÊÜLÀiʏœÃÊiVœÃˆÃÌi“>ÃÊÞʏ>ÃÊVœ‡ “Õ˜ˆ`>`iÃÊ `œ˜`iÊ ÃiÊ ˆ“«>˜Ì>˜°Ê %LIZABETH "RAVO )NSTITUTODE%STUDIOS%COLOGISTASDEL4ERCER-UNDO %CUADOR œỉ˜Ê`iÊœÛˆ“ˆi˜ÌœÊ՘`ˆ>Ê«œÀʏœÃÊ œÃµÕiÃÊ/Àœ«ˆV>iÃÊ72- DESEPTIEMBRE h4ODALACONTABILIDADSOBREELCARBONOlJADOPOR LASPLANTACIONESESMUYINEXACTAvÊÉÊ>Ãi}ÕÀÊ>Ê

>ÊBBC Ê>ۈiÀÊ >Ìœ`>˜œÊ`iÊ œ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ Vœœ}ˆÃ‡ Ì>ÃÊ>Ê iˆL>Ê­ œiVœ‡ iˆL>®]Ê՘>Ê`iʏ>ÃʜÀ}>˜ˆâ>Vˆœ‡ ˜iÃÊ>“Lˆi˜Ì>iÃʓ?ÃÊVœ“L>̈Û>ÃÊ`iÊ«>‰Ã]Ê«œÀµÕiÊi˜Ê

œÃÌ>Ê,ˆV>ʅ>Þʈ“«œÀÌ>˜ÌiÃÊÃiV̜ÀiÃÊiVœœ}ˆÃÌ>ÃʵÕiÊ ˜œÊVœ“«>ÀÌi˜Ê>Êۈȝ˜Êœ«Ìˆ“ˆÃÌ>Ê`iÊ«Àœ}À>“>Ê ‡ iÕÌÀ>Ê`iÊ}œLˆiÀ˜œ°Ê ˆViÊ >Ìœ`>˜œ\ʺ-iÊV>VՏ>Ê µÕiÊ՘>Ê«>˜Ì>Vˆ˜Ê`iʓiˆ˜>Êw>ÊÃiˆÃÊ̜˜i>`>ÃÊ`iÊ V>ÀLœ˜œÊ«œÀÊ>šœ]Êi˜Ê«Àœ“i`ˆœ°Ê*iÀœÊ…>ÞÊ«>˜Ì>Vˆœ‡ ˜iÃʵÕiÊw>˜Ê`œÃÊ̜˜i>`>ÃÊÞʜÌÀ>ÃʵÕiÊw>˜ÊÓä]Ê`i‡ Lˆ`œÊ >Ê `ˆviÀi˜ÌiÃÊ VÀiVˆ“ˆi˜ÌœÃÊ ÞÊ >Ê œÌÀœÃÊ “֏̈«iÃÊ v>V̜ÀiðÊ/>“«œVœÊiÃÊ«œÃˆLiÊ`iÌiÀ“ˆ˜>Àʏ>Ê«iÀ“>‡ ˜i˜Vˆ>Ê`iÊiÃ>Ê«>˜Ì>Vˆ˜»]Ê>}Ài}]Ê«ÕiÃÊ՘œÃÊ?ÀLœ‡ iÃÊÃiÊÌ>>˜Ê>˜ÌiÃÊ`iÊ̈i“«œ]ÊÃiʵÕi“>˜Êœ]Êȓ«i‡ “i˜Ìi]ʘœÊ«i}>˜»]ÊiÝ«ˆV>° >Ìœ`>˜œÊ >Ãi}ÕÀ>Ê µÕiÊ iÊ “iV>˜ˆÃ“œÊ `iÊ Ãˆi“LÀ>Ê `iÊ?ÀLœiÃÊ«>À>Êw>ÀÊiÊCOÓʘœÊiÃÌ?ÊVœ˜Ìi“«>`œÊi˜Ê œÃÊ«ÀœÌœVœœÃʵÕiÊÀi}Տ>˜ÊiÜÃÊ«ÀœVi`ˆ“ˆi˜ÌœÃÊi˜Ê iÊ“>ÀVœÊ`iÊ>VÕiÀ`œÊ`iÊޜ̜ʫÀiVˆÃ>“i˜ÌiÊ«œÀʏ>Ê `ˆwVՏÌ>`Ê`iʓi`ˆÀÊÃÕÊiwV>Vˆ>° *>À>ʓœÃÌÀ>Àʏ>ʏˆ“ˆÌ>Vˆ˜Ê`iÊiÃÌiÊ«ÀœViÜ]ÊÃiš>>Ê µÕiÊݏœÊ«>À>Êw>ÀÊ̜`œÊiÊV>ÀLœ˜œÊi“ˆÌˆ`œÊ«œÀÊiÊ Vœ˜ÃՓœÊ`iÊ`ˆjÃiÊi˜Ê œÃÌ>Ê,ˆV>ÊÃiʘiViÈÌ>À‰>Ê£°xÊ “ˆœ˜iÃÊ`iʅiVÌ?Ài>ÃÊ`iÊ?ÀLœiÃÊÃi“LÀ>`œÃ°Ê9Ê̜`œÊ iÊ «>‰ÃÊ Ìˆi˜iÊ >«i˜>ÃÊ Õ˜>ÃÊ Vˆ˜VœÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ …iVÌ?‡ Ài>ðÊ"ÊÃi>]ʏ>ÊVœ˜Ì>Lˆˆ`>`ʘœÊV>â>°Ê'ILBERTO,O PES h0OLÏMICA EN #OSTA 2ICAv ESCORANKCOM AGOSTO ,IDIARCONELCAMBIOCLIMÉTICOIMPLICAREDUCIREN FORMA DRÉSTICA E INMEDIATA LA CANTIDAD DE COM BUSTIBLESFØSILESQUEEXTRAEMOSYQUEMAMOSÊ>Ê

ˆ`i>Ê`iÊṎˆâ>Àʏ>ÃÊ«>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊ«>À>ʘiÕÌÀ>ˆâ>ÀÊiÇ Ì>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊiÃÊVœ˜ÌÀ>«Àœ`ÕVi˜ÌiÊÞ>ʵÕi]Êi˜ÊÀi>ˆ‡ `>`]Ê«Àœ«œÀVˆœ˜>Ê՘>Êv>Ã>ÊiÝVÕÃ>Ê«>À>ÊÃi}ՈÀʵÕi‡ “>˜`œÊ V>ÀL˜]Ê «iÌÀiœÊ ÞÊ }>Ã°Ê ˆi˜ÌÀ>ÃÊ …>Þ>Ê ië>VˆœÊ«>À>ʓ?ÃÊ«>˜Ì>Vˆœ˜iÃʭȘʈ“«œÀÌ>ÀÊÃÕʈ“‡ «>V̜ÊÜLÀiʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊÞʏœÃÊiVœÃˆÃÌi“>îʏœÃÊ ˆ˜ÌiÀiÃiÃÊ Vœ“iÀVˆ>iÃÊ µÕiÀÀ?˜Ê …>ViÀ˜œÃÊ VÀiiÀÊ µÕiÊ «œ`i“œÃÊÃi}ՈÀÊVœ˜ÃÌÀÕÞi˜`œÊ“?ÃÊÀiw˜iÀ‰>ÃÊ`iÊ«i‡ ÌÀiœÊÞʓˆ˜>ÃÊ`iÊV>ÀL˜° Ê “ˆÃ“œÊ ̈i“«œ]Ê iÃÊ ˆ“«œÃˆLiÊ «>À>Ê ˜œÃœÌÀœÃÊ VÕ>˜ÌˆwV>Àʏ>ÊV>˜Ìˆ`>`Ê`iÊV>ÀLœ˜œÊµÕiÊ՘>Ê«>˜Ì>‡ Vˆ˜Ê`>`>ÊiÃÊV>«>âÊ`iÊÃiVÕiÃÌÀ>À°Ê Ã̜ÊÈ}˜ˆwV>ʵÕiÊ Ìœ`>ÃÊ >ÃÊ “i̜`œœ}‰>ÃÊ «>À>Ê `iw˜ˆÀÊ >Ê V>˜Ìˆ`>`Ê


iÝ>VÌ>Ê`iʼ̜˜i>`>ÃÊ`iÊV>ÀLœ˜œ½Ê>LÜÀLˆ`œ]Ê`iÃ`iÊ >Ê«>˜Ì>Vˆ˜Ê…>ÃÌ>ÊiÊV>šœÊ`iÊiÃV>«i]ÊܘÊ̜˜ÌiÀ‰>Ã°Ê œÊ ֘ˆVœÊ µÕiÊ «œ`i“œÃÊ `iVˆÀÊ Vœ˜Ê >}՘>Ê ViÀÌiâ>Ê Vˆi˜Ì‰wV>Ê iÃÊ µÕiÊ œÃÊ “œ˜œVՏ̈ۜÃÊ `iÊ ?ÀLœiÃÊ Ãœ˜Ê “ÕV…œÊ “i˜œÃÊ iwV>ViÃÊ µÕiÊ œÃÊ LœÃµÕiÃÊ «Àˆ“>ÀˆœÃÊ «>À>Ê>“>Vi˜>ÀÊV>ÀLœ˜œ° œÊ ˆÀ˜ˆVœÊ iÃÊ µÕiÊ >ÃÊ Vœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ µÕiÊ ˜œÀ“>‡ “i˜ÌiÊܘÊ`iÃ>œ>`>ÃÊ«>À>ÊiÃÌ>LiViÀʏ>ÃÊ«>˜Ì>Vˆœ‡ ˜iÃÊ`iÊ?ÀLœiÃ]ÊÃÕii˜ÊÃiÀʏ>ÃʵÕiʏiÛ>L>˜Ê՘>Êۈ`>Ê

՘œÊ“?ÃÊ`iʏœÃÊiÝ«iÀˆ“i˜ÌœÃʈ˜`ÕÃÌÀˆ>iÃ]Êi˜ÊiÃÌiÊ V>ÜʓÕÞÊۈœi˜ÌœÊÞÊÃՓ>“i˜ÌiʘœVˆÛœ]ʵÕiÊ«Àœ‡ “ÕiÛiÊiÊ“œ˜œVՏ̈ۜ]ʏœÃÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÃ]ʏ>ʅœ“œ}i‡ ˜ˆâ>Vˆ˜Ê`iʏ>ÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`ÊÞʏ>ÊiݫՏȝ˜Ê`iÊV>“‡ «iȘœÃÊ`iÊÃÕÃÊ̈iÀÀ>ÃÊ«>À>ÊÃÕ«ÕiÃÌ>“i˜ÌiʓˆÌˆ}>ÀÊ iÊV>“LˆœÊVˆ“?̈VœÊVœ˜Ê“?ÃÊV>œÀ°Ê œ“œÊ«œ˜iÀiÊ }>܏ˆ˜>Ê>ÊvÕi}œ°Ê"IOCHARCOMOPONERLEGASOLINA ALFUEGO "IODIVERSIDAD P

,AAGRICULTURAINDUSTRIAL ESOSDESIERTOSVERDES&OTO-IREIA3ENTÓSÃÕÃÌi˜Ì>Li]ÊVœ˜ÊiÃV>Ã>Êi“ˆÃˆ˜Ê`iÊV>ÀLœ˜œ°Ê1̈ˆâ>ÀÊ >ÃÊ «>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊ «>À>Ê Vœ“«i˜Ã>ÀÊ >ÃÊ i“ˆÃˆœ˜iÃÊ `iÊ œÃʈ˜`ˆÛˆ`՜Ã]Êi“«ÀiÃ>Ãʜʫ>‰ÃiÃÊ`iÊ œÀÌiÊiÃÊ՘>Ê ÃÕiÀÌiÊ`iʺVœœ˜ˆ>ˆÃ“œÊ`iÊV>ÀLœ˜œ»Êp՘>ʘÕiÛ>Ê vœÀ“>Ê `iÊ >Ê >«Àœ«ˆ>Vˆ˜Ê `iÊ >Ê ÌˆiÀÀ>Ê «œÀÊ >Ê µÕiÊ ÃiÊ V>À>VÌiÀˆâÊ >Ê …ˆÃ̜Àˆ>Ê Vœœ˜ˆ>°Ê +EVIN 3MITH #AR BON4RADE7ATCH 2EINO5NIDO œỉ˜Ê`iÊœÛˆ‡ “ˆi˜ÌœÊ՘`ˆ>Ê«œÀʏœÃÊ œÃµÕiÃÊ/Àœ«ˆV>iÃÊ­WRM DESEPTIEMBRE %L FAMOSO BIOCHAR QUE SUPONE DESARROLLAR EXTEN SASPLANTACIONESDEÉRBOLESÊ«>À>Ê`iëÕjÃʵÕi“>ÀÊ

ÃÕÊ Lˆœ“>Ã>Ê …>ÃÌ>Ê Vœ˜ÛiÀ̈À>Ê i˜Ê V>ÀL˜]Ê ÞÊ Õi}œÊ i˜ÌiÀÀ>À>ÊpœÊµÕiÊÃÕ«ÕiÃÌ>“i˜ÌiʺÃiVÕiÃÌÀ>ÊV>À‡ L˜Ê…>Vˆ>ÊiÊÃÕiœÊÞʏiʈ˜VÀi“i˜Ì>ʏ>ÊviÀ̈ˆ`>`»]ÊiÃÊ Õ˜>ÊiÝÌÀ>«œ>Vˆ˜ÊL>ÃÌ>˜ÌiÊ>Ûi˜ÌÕÀ>`>Ê`iʏ>ÃÊ«À?V‡ ̈V>ÃÊ >˜ViÃÌÀ>iÃÊ `iÊ VˆiÀ̜ÃÊ «ÕiLœÃÊ >“>❘ˆVœÃÊ µÕiÊ`ÕÀ>˜Ìiʓˆi˜ˆœÃʅ>˜Ê«Àœ“œÛˆ`œÊ“>ޜÀÊviÀ̈‡ ˆ`>`Ê `iÊ ÃÕÃÊ ÃÕiœÃÊ Vœ˜Ê V>ÀL˜Ê ­>Ê >“>`>Ê TERRA PRETAʜʺ̈iÀÀ>ʜÃVÕÀ>»®°Ê*iÀœÊiÃʏi۝ʓˆi˜ˆœÃÊiÊ «ÀœViÜ°Ê ˜ÊV>“Lˆœ]ʏœÊµÕiÊ>…œÀ>ÊÃiÊ«Àœ«œ˜i]ÊVœ˜Ê }À>˜Êˆ}˜œÀ>˜Vˆ>ÊiʈÀÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`]ÊiÃÊiÝÌÀi“>Àʏ>Ê ˆ˜Ìi˜Ãˆ`>`Ê `iÊ «ÀœViÃœÊ ­ÞÊ ÃÕÊ iÃV>>®Ê «>À>Ê …>ViÀœÊ ºÛˆ>Li»Êi˜Ê«œVœÃʓiÃiÃ]ʜÊÃi“>˜>Ã]ʜÊ`iʓ>˜iÀ>Ê ˆ˜ÃÌ>˜Ì?˜i>°Ê ÃÊ `iVˆÀ]Ê iÊ LˆœV…>ÀÊ ÌiÀ“ˆ˜>Ê Ãˆi˜`œÊ

5NACOALICIØNDECOMPA×ÓASEMERGENTES CONSUL TORES Y ALGUNOS ESPECIALISTAS EN SUELOS PROMUE VENUNANUEVAhSOLUCIØNvÊ«>À>ÊiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈Vœ\Ê

Vœ˜ÛiÀ̈ÀÊ}À>˜`iÃÊV>˜Ìˆ`>`iÃÊ`iʓ>`iÀ>ÊÞʜÌÀœÃÊ̈‡ «œÃÊ`iÊLˆœ“>Ã>Ê>Ê՘Êw˜œÊ«œÛœÊ`iÊV>ÀL˜ÊÛi}iÌ>Ê ­iÕvi“‰Ã̈V>“i˜ÌiÊ >“>`œÊ BIOCHAR Ê ºLˆœœ}ˆV>Ê V…>ÀVœ>»]V>ÀL˜ÊÛi}iÌ>Êi˜Êˆ˜}jîʵÕiÊÃiÊ>«ˆV>À‰>Ê >ÊÃÕiœÃÊ>}À‰Vœ>Ã°Ê >ÕÃ>Ê}À>˜Ê«ÀiœVÕ«>Vˆ˜ÊµÕiÊÃÕÃÊ «Àœ“œÌœÀiÃ]ʜÀ}>˜ˆâ>`œÃÊi˜Ê>ʘˆVˆ>̈Û>ʘÌiÀ˜>Vˆœ‡ ˜>Ê«>À>ÊiÊ ˆœV…>À]Ê>À}Փi˜Ìi˜ÊµÕiÊiÊV>ÀLœ˜œÊ`iÊ V>ÀL˜ÊÛi}iÌ>Ê«iÀ“>˜iViÀ?Êi˜ÊiÊÃÕiœÊ«œÀʓˆiÃÊ`iÊ >šœÃÊÞʺVœ“«i˜Ã>À?»Ê>ʵÕi“>Ê`iÊVœ“LÕÃ̈LiÊv‡ ȏ]ÊÞʵÕiÊiÊV>ÀL˜ÊÛi}iÌ>Ê>«œÀÌ>À?ʓ>ޜÀÊviÀ̈ˆ‡ `>`Ê>ʏœÃÊÃÕiœÃ°Ê œÃÊV>ÈwV>˜Ê>Ê̜`>ʏ>ÊLˆœ“>Ã>Ê Vœ“œÊ ºV>ÀLœ˜œÊ ˜iÕÌÀ>»]Ê Þ>Ê Ãi>Ê µÕiÊ «ÀœÛi˜}>Ê `iÊ «>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊ`iÊ?ÀLœiÃʜÊ`iÊ`i뜍>ÀÊi˜œÀ“iÃÊÃՇ «iÀwVˆiÃÊ `iÊ VՏ̈ۜÃÊ ÞÊ `iÊ LœÃµÕiÃÊ `iÊ ÃÕÃÊ ÀiÈ`՜ÃÊ Ûi}iÌ>iÃ°Ê ˆ˜}՘œÊ`iʏœÃÊ>À}Փi˜ÌœÃÊiÃÌ?Ê`i“œÃ‡ ÌÀ>`œ° œÊi݈ÃÌiÊ՘>ÊVœ“«Ài˜Ãˆ˜Ê>V>L>`>Ê`iʏœÃʈ“«>V‡ ̜ÃÊ`iÊV>ÀL˜ÊÛi}iÌ>Êi˜ÊiÊVˆ“>]ÊÞʅ>ÃÌ>Ê«œ`À‰>˜Ê ÃiÀʘi}>̈ۜÃ]ʈ˜VÕÜÊi˜Ê՘>Ê«iµÕiš>ÊiÃV>>° ÊV>ÀL˜ÊÛi}iÌ>Ê˜œÊiÃÊi˜ÊÉʓˆÃ“œÊ՘ÊviÀ̈ˆâ>˜Ìi°Ê œÃÊ>}ÀˆVՏ̜ÀiÃʈ˜`‰}i˜>Ãʏœ}À>Àœ˜ÊVœ“Lˆ˜>ÀœÊVœ˜Ê ÀiÈ`՜ÃʜÀ}?˜ˆVœÃÊ«>À>Ê>«œÀÌ>Àʓ>ޜÀÊviÀ̈ˆ`>`Ê>Ê
œÃÊÃÕiœÃ]Ê«iÀœÊœÊµÕiÊ«Àœ«œ˜i˜ÊœÃÊ`ivi˜ÃœÀiÃÊ`iÊ LˆœV…>ÀÊi݈}ˆÀ‰>Ê`i뜍>ÀÊ}À>˜`iÃÊiÝÌi˜Ãˆœ˜iÃÊ`iÊ̈i‡ ÀÀ>Ê`iʏœÃÊÀiÈ`՜ÃÊÛi}iÌ>iÃÊ`iÊVՏ̈ۜÃÊÞÊLœÃµÕiÃÊ «>À>Ê v>LÀˆV>ÀÊ V>ÀL˜Ê Ûi}iÌ>]Ê i˜Ê Õ˜Ê «ÀœViÃœÊ “ÕÞÊ `ˆÃ̈˜Ìœ°Ê >Ê iˆ“ˆ˜>Vˆ˜Ê }i˜iÀ>ˆâ>`>Ê `iÊ ÀiÈ`՜ÃÊ >}œÌ>ÊiÊÃÕiœÊÞÊ>Փi˜Ì>ʏ>ÃÊ«ÀœL>Lˆˆ`>`iÃÊ`iÊiÀœ‡ ȝ˜]ÊÞÊ`i>Ê>ʏœÃÊLœÃµÕiÃʓ?ÃÊÛՏ˜iÀ>LiÃÊÞʓi˜œÃÊ Lˆœ`ˆÛiÀÃœÃ°Ê />“Lˆj˜Ê V>ÕÃ>À‰>Ê `i«i˜`i˜Vˆ>Ê `iÊ œÃÊ viÀ̈ˆâ>˜ÌiÃÊ L>Ã>`œÃÊ i˜Ê Vœ“LÕÃ̈LiÊ vÃˆ]Ê «œÀµÕiÊ œÃÊÀiÈ`՜ÃÊÞ>ʘœÊۜÛiÀ?˜Ê>ÊÃÕiœ° œÊÃiʅ>ÊÌi˜ˆ`œÊi˜ÊVÕi˜Ì>ÊiÊ«œÌi˜Vˆ>Ê`iÊVœ˜Ì>“ˆ‡ ˜>Vˆ˜Ê`iÊÃÕiœÊÞÊiÊ>ˆÀi]ʵÕiÊ«œ`À‰>ÊÃiÀÊ}À>Ûi° œÊi݈ÃÌiÊ՘>ÊV>˜Ìˆ`>`Ê`iÊÀiÈ`՜ÃÊÌ>ÊµÕiÊ«Õi`>Ê «Àœ`ÕVˆÀÊ >ÃÊ V>˜Ìˆ`>`iÃÊ `iÊ V>ÀL˜Ê Ûi}iÌ>Ê µÕiÊ ÃiÊ >˜Õ˜Vˆ>˜°Ê >Ê “>`iÀ>Ê iÃÊ iÊ ̈«œÊ `iÊ Lˆœ“>Ã>Ê `iÊ >Ê µÕiÊ ÃiÊ œL̈i˜iÊ “?ÃÊ V>ÀL˜Ê Ûi}iÌ>]Ê ÞÊ ÃiÊ ˜iViÈÌ>‡ À‰>˜Ê}À>˜`iÃÊV>˜Ìˆ`>`iÃÊÞÊ>ÊL>œÊVœÃ̜°Ê>ÃÊ«>˜Ì>‡ Vˆœ˜iÃÊ ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>iÃÊ `iÊ ?ÀLœiÃÊ Ãœ˜Ê >Ê vÕi˜ÌiÊ “?ÃÊ «ÀœL>LiÊ `iÊ LˆœV…>ÀÊ >Ê }À>˜Ê iÃV>>°Ê Ê >˜Õ˜Vˆ>`œÊ º«œÌi˜Vˆ>»Ê `iÊ “ˆiÃÊ `iÊ “ˆœ˜iÃÊ `iÊ Ìœ˜i>`>ÃÊ `iÊ LˆœV…>ÀÊÃiÊL>Ã>Êi˜Ê>Êv>Ã>ʈ`i>Ê`iʵÕiʅ>ÞÊÛ>ÃÌ>ÃÊ ÃÕ«iÀwVˆiÃÊ `iÊ ÌˆiÀÀ>ÃÊ `iÊ VÕÌˆÛœÊ º>L>˜`œ˜>`>Ã»Ê µÕiÊ «œ`À‰>˜Ê ÃiÀÊ >«Àœ«ˆ>`>Ã]Ê Vœ“œÊ ÃˆÊ >Ê }i˜Ìi]Ê >Ê Lˆœ`ˆÛiÀÈ`>`ÊÞÊiÊVˆ“>ʘœÊ`i«i˜`ˆiÀ>˜Ê`iÊ̈iÀÀ>ÃÊ µÕiʘœÊiÃÌ?˜Ê̜`>ۉ>Êi˜ÊÀj}ˆ“i˜Ê`iʓœ˜œVÕÌˆÛœÃ°Ê œÃʓˆÃ“œÃÊ>À}Փi˜ÌœÃÊÃiʅ>˜ÊṎˆâ>`œÊ«>À>ʍÕÇ ̈wV>Àʏ>Ê>«Àœ«ˆ>Vˆ˜Ê`iÊ}À>˜`iÃÊ✘>ÃÊ`iÊ«>Ã̈â>]Ê ÌˆiÀÀ>ÃÊVœ“Õ˜ˆÌ>Àˆ>ÃÊÞÊLœÃµÕiÃ]ÊVœ˜ÊVœ˜ÃiVÕi˜Vˆ>ÃÊ `iÃ>ÃÌÀœÃ>ÃÊ«>À>ʏ>Ê}i˜ÌiÊÞÊÌ>“Lˆj˜Ê«>À>ÊiÊVˆ“>]Ê Þ>ʵÕiÊVÕ>˜`œÊÃiÊVœÀÌ>˜ÊœÃÊ?ÀLœiÃÊÞʜÌÀœÊ̈«œÊ`iÊ Ûi}iÌ>Vˆ˜]Ê ÞÊ ÃiÊ >À>Ê >Ê ÌˆiÀÀ>]Ê ÃiÊ ˆLiÀ>˜Ê }À>˜`iÃÊ V>˜Ìˆ`>`iÃÊ`iÊV>ÀLœ˜œ]ÊÞʍ՘̜ÊVœ˜Ê>Ê}i˜ÌiʜÌÀ>ÃÊ >V̈ۈ`>`iÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊܘÊi“«Õ>`>ÃÊ>ʏœÃÊLœÃµÕiÃÊ µÕiÊÛ>˜ÊµÕi`>˜`œÊi˜Ê«ˆi° `i“?Ã]ʏ>ÃÊ«Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ`iʈ˜VÕˆÀÊiÊLˆœV…>ÀÊi˜ÊiÊ iV>˜ˆÃ“œÊ`iÊ iÃ>ÀÀœœÊˆ“«ˆœÊ­MDL®Ê`iÊ œ˜Ûi‡ ˜ˆœÊÜLÀiÊ >“LˆœÊ ˆ“?̈VœÊ˜œÊÃiʏˆ“ˆÌ>˜Ê>ʏœÃʺÀi‡ È`՜û°Ê9>ÊÃiÊ>«ÀœLÊ>Ê«Àˆ“iÀ>ʓi̜`œœ}‰>ÊMDLÊ «>À>Ê`i`ˆV>ÀÊ«>˜Ì>Vˆœ˜iÃÊ`iÊ?ÀLœiÃÊ>ÊV>ÀL˜ÊÛi}i‡ Ì>Ê Vœ“œÊ Vœ“LÕÃ̈Li]Ê «>À>Ê >Ê i“«ÀiÃ>Ê *>˜Ì>ÀÊ i˜Ê ˆ˜>ÃÊiÀ>ˆÃ]Ê À>ȏ°Ê-ˆÊœÃÊ`ivi˜ÃœÀiÃÊ`iÊLˆœV…>ÀÊÃiÊ Ã>i˜ÊVœ˜Ê>ÊÃÕÞ>]ÊiÃÊ«œÃˆLiʵÕiÊÌi˜}>“œÃʓÕV…œÃÊ “?ÃÊ iÕV>ˆ«ÌœÃÊ ÞÊ œÌÀœÃÊ “œ˜œVՏ̈ۜÃÊ «>À>Ê V>ÀL˜Ê Ûi}iÌ>]ʏœÊµÕiÊÈ}˜ˆwV>ʓ?ÃÊ>«Àœ«ˆ>Vˆœ˜iÃÊ`iÊ̈iÀÀ>Ê ÞÊ “?ÃÊ V>Ì?ÃÌÀœviÃÊ «>À>Ê œÃÊ «ÕiLœÃÊ ˆ˜`‰}i˜>ÃÊ ÞÊ œÃÊ V>“«iȘœÃÊ`iʏœÃÊ«>‰ÃiÃÊ`iÊÃÕÀ°Ê!LMUTH%RNSTING "IOFUEL7ATCH 2EINO5NIDO Ê œỉ˜Ê`iÊœÛˆ“ˆi˜‡ ̜Ê՘`ˆ>Ê«œÀʏœÃÊ œÃµÕiÃÊ/Àœ«ˆV>iÃÊ72- DE SEPTIEMBRE 

LˆœÊVˆ“?̈Vœ]Ê`ˆœÊiÊ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>Ê˜Ã̈ÌÕÌiÊvœÀÊ ˜‡ ۈÀœ˜“i˜ÌÊ>˜`Ê iÛiœ«“i˜ÌÊ­IIED®°Ê Êˆ˜Ã̈ÌÕ̜ÊÃi‡ š>>ʵÕiʏ>Ê`ˆÛiÀÈ`>`Ê`iʏ>ÃÊÃi“ˆ>ÃÊÌÀ>`ˆVˆœ˜>iÃÊ ÃiÊÀi`ÕViÊ>ViiÀ>`>“i˜Ìi]ʏœÊµÕiÊÈ}˜ˆwV>ʵÕiÊÛ>ˆœ‡ ÜÃÊÀ>Ã}œÃÊVœ“œÊ>ÊÀiÈÃÌi˜Vˆ>Ê>ʏ>Ãʈ˜Õ˜`>Vˆœ˜iÃÊÞÊ >ÃÊ«>}>ÃÊ«œ`À‰>˜Ê«iÀ`iÀÃiÊ«>À>ÊÈi“«Ài°Ê º œ˜`iʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ>}À‰Vœ>Ãʅ>˜ÊÈ`œÊV>«>‡ ViÃÊ`iʓ>˜Ìi˜iÀÊÃÕÊÛ>Àˆi`>`iÃÊÌÀ>`ˆVˆœ˜>iÃ]ÊÞ>ʏ>ÃÊ iÃÌ?˜ÊÕÃ>˜`œÊ«>À>ʏˆ`ˆ>ÀÊVœ˜ÊiÊˆ“«>V̜Ê`iÊV>“LˆœÊ Vˆ“?̈Vœ»]Ê `ˆœÊ ÀÞÃÌޘ>Ê -܈`iÀÎ>]Ê ‰`iÀÊ `iÊ «Àœ‡ ÞiV̜Êi˜ÊiÊIIED°Ê º*iÀœÊ iÃ>ÃÊ Û>Àˆi`>`iÃÊ iÃÌ?˜Ê Èi˜`œÊ Àii“«>â>`>ÃÊ «œÀÊ՘ÊÀ>˜}œÊ“?ÃÊÀi`ÕVˆ`œÊ`iÊÃi“ˆ>Ãʼ“œ`iÀ˜>Ã½Ê µÕiÊܘÊvÕiÀÌi“i˜ÌiÊ«Àœ“œVˆœ˜>`>ÃÊ«œÀʏ>ÃÊVœÀ«œ‡ À>Vˆœ˜iÃÊÞÊÃÕLÛi˜Vˆœ˜>`>ÃÊ«œÀʏœÃÊ}œLˆiÀ˜œÃ»]Ê>}Ài‡ }Ê-܈`iÀÎ>°Ê "À}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊ>ÜVˆ>`>ÃÊ>ÊIIEDÊi˜Ê …ˆ˜>]ʘ`ˆ>]Ê i˜ˆ>ÊÞÊ*iÀÖÊ«>À̈Vˆ«>Àœ˜Êi˜Ê>ʈ˜ÛiÃ̈}>Vˆ˜Ê`iÌÀ?ÃÊ `iÊˆ˜vœÀ“i°Ê Ê`œVՓi˜ÌœÊˆ˜`ˆV>ʵÕiÊ՘ÊÌÀ>Ì>`œÊˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê ÜLÀiʏ>Ê«ÀœÌiVVˆ˜Ê`iʘÕiÛ>ÃÊÛ>Àˆi`>`iÃÊ`iÊ«>˜Ì>ÃÊ pVœ˜œVˆ`œÊVœ“œÊUPOVpÊ«ÀœÌi}iʏ>ÃÊ}>˜>˜Vˆ>ÃÊ`iÊ >ÃÊVœÀ«œÀ>Vˆœ˜iÃÊ«ÀˆÛ>`>ÃÊ«iÀœÊ˜œÊÀiVœ˜œViʜʫÀœ‡ Ìi}iʏœÃÊ`iÀiV…œÃÊÞÊiÊVœ˜œVˆ“ˆi˜ÌœÊ`iʏœÃÊ>}ÀˆVՏ̜‡ ÀiÃÊ«œLÀiÃ°Ê ºœÃÊ }œLˆiÀ˜œÃÊ œVVˆ`i˜Ì>iÃÊ ÞÊ >Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê `iÊ >ÃÊ Ãi“ˆiÀ>ÃÊ µÕˆiÀi˜Ê >VÌÕ>ˆâ>ÀÊ >Ê œ˜Ûi˜Vˆ˜Ê UPOVÊ «>À>Ê«ÀœÛiiÀÊ`iÀiV…œÃÊ`iÊiÝVÕÈۈ`>`ʓ>ÃÊiÃÌÀˆV̜ÃÊ «>À>Ê œÃÊ VÀˆ>`œÀiÃÊ Vœ“iÀVˆ>iÃÊ `iÊ «>˜Ì>û]Ê `ˆœÊ -܈`iÀÎ>°Ê º ÃÌœÊ «Àœ“œÛiÀ?Ê >Ê «jÀ`ˆ`>Ê `iÊ >Ê `ˆÛiÀÈ`>`Ê `iÊ Ãi“ˆ>ÃÊi˜Ê>ʵÕiÊÃiÊL>Ã>ʏ>ÊÀiÈÃÌi˜Vˆ>Ê`iʏ>ÃÊVœ“Õ‡ ˜ˆ`>`iÃÊ «œLÀiÃÊ vÀi˜ÌiÊ >Ê >ÃÊ Vœ˜`ˆVˆœ˜iÃÊ Vˆ“?̈V>ÃÊ V>“Lˆ>˜Ìiû]Ê >}Ài}°Ê 2EUTERS h0ÏRDIDA VARIEDAD SEMILLAS COMPLICARÓA RESPUESTA A CAMBIO CLIMAv DESEPTIEMBREDE HTTPNOTICIASTERRACOMAR TICULOSACT (AY CINCO PASOS INESCAPABLES EN BUSCA DE UNA AGRICULTURAQUEAYUDEAREMEDIARLACRISISCLIMÉTI CAÊ5NVIRAJEHACIAMÏTODOSSUSTENTABLESEINTE

GRADOSDEPRODUCCIØN>ÃÊÃi«>À>Vˆœ˜iÃÊ>À̈wVˆ>iÃÊÞÊ >ÃÊȓ«ˆwV>Vˆœ˜iÃʵÕiÊÌÀ>œÊVœ˜Ãˆ}œÊ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê`iLi˜Ê`iÅ>ViÀÃi]ÊÞÊ`iLi˜Ê`iÊÀi՘ˆÀÃiÊ`iÊ ˜ÕiÛœÊ œÃÊ `ˆviÀi˜ÌiÃÊ ii“i˜ÌœÃÊ µÕiÊ Vœ˜vœÀ“>˜Ê œÃÊ ÃˆÃÌi“>ÃÊ >}À‰Vœ>ÃÊ ÃÕÃÌi˜Ì>LiÃ°Ê œÃÊ VՏ̈ۜÃÊ ÞÊ œÃÊ >˜ˆ“>iÃÊ`iLi˜ÊÀiˆ˜Ìi}À>ÀÃiÊ`iʘÕiۜÊi˜Ê>Êw˜V>°Ê>Ê Lˆœ`ˆÛiÀÈ`>`Ê>}À‰Vœ>Ê̈i˜iʵÕiÊ̜À˜>ÀÃi]Ê`iʘÕiۜ]Ê iÊv՘`>“i˜ÌœÊ`iʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>ÊÞÊ`iLiÊ Ài>V̈Û>ÀÃiÊiÊÈÃÌi“>Ê`iÊVՈ`>`œÊiʈ˜ÌiÀV>“LˆœÊ`iÊ ,OS AGRICULTORES ESTÉN PERDIENDO VARIEDADES TRA Ãi“ˆ>Ã°Ê DICIONALESDESEMILLASÊ `iLˆ`œÊ >Ê VÀiVˆi˜ÌiÊ Vœ˜ÌÀœÊ œÃÊ viÀ̈ˆâ>˜ÌiÃÊ ÞÊ œÊ «>}ՈVˆ`>ÃÊ µÕ‰“ˆVœÃÊ `iLi˜Ê `iʏ>ÃÊVœÀ«œÀ>Vˆœ˜iÃÊÜLÀiʏœÊµÕiÊÈi“LÀ>˜]ʏœÊµÕiÊ ÃÕÃ̈ÌՈÀÃiÊ«œÀÊvœÀ“>Ãʘ>ÌÕÀ>iÃÊ`iʓ>˜Ìi˜iÀÊiÊÃÕi‡ œLÃÌ>VՏˆâ>ÊÃÕÊV>«>Vˆ`>`Ê«>À>ʅ>ViÀÊvÀi˜ÌiÊ>ÊV>“‡ œÊÃ>Õ`>LiÊÞÊ`iÊVœ˜ÌÀœ>ÀÊ«>}>ÃÊÞÊi˜viÀ“i`>`iðÊ


6ENENOSOSCASTILLOSDEMUERTE&OTO-IREIA3ENTÓS,iiÃÌÀÕVÌÕÀ>ÀÊ >Ã‰Ê iÊ ÈÃÌi“>Ê >ˆ“i˜Ì>ÀˆœÊ >ÞÕ`>À?Ê >Ê VÀi>Àʏ>ÃÊVœ˜`ˆVˆœ˜iÃʵÕiÊ«iÀ“ˆÌ>˜Êi“ˆÃˆœ˜iÃÊViÀV>‡ ˜>ÃÊ>ÊViÀœÊi˜Ê>ÃÊw˜V>ð 2ECONSTITUIRELSUELOYRETENERELAGUA/i˜i“œÃÊ µÕiÊ̜“>ÀÊiÊÃÕiœÊi˜ÊÃiÀˆœ°Ê iViÈÌ>“œÃÊ՘ÊiÃvÕiÀ‡ âœÊ}œL>Ê“>Èۜʫ>À>ÊۜÛiÀÊ>ʍ՘Ì>Àʓ>ÌiÀˆ>ʜÀ}?‡ ˜ˆV>Êi˜ÊœÃÊÃÕiœÃ]ÊÞÊ>ÉÊ`iۜÛiÀiÊviÀ̈ˆ`>`°Ê jV>‡ `>ÃÊ`iʓ>ÌÀ>̜Ê`iÊÃÕiœÃÊVœ˜ÊµÕ‰“ˆVœÃÊi˜Ê>}՘œÃÊ Õ}>ÀiÃ]Ê ÞÊ >Ê iÀœÃˆ˜Ê `iÊ œÃÊ ÃÕiœÃÊ i˜Ê œÌÀ>ÃÊ «>ÀÌiÃ]Ê `i>Àœ˜ÊœÃÊÃÕiœÃÊi݅>ÕÃ̜ðÊœÃÊÃÕiœÃÊÃ>Õ`>LiÃ]Ê ÀˆVœÃÊi˜Ê“>ÌiÀˆ>ʜÀ}?˜ˆV>]Ê«Õi`i˜ÊÀiÌi˜iÀÊi˜œÀ“iÃÊ V>˜Ìˆ`>`iÃÊ`iÊ>}Õ>]ʵÕiÊÃiÀ?˜Ê˜iViÃ>ÀˆœÃÊ«>À>ÊVÀi>À‡ iÊ>ÊÈÃÌi“>Ê>}À‰Vœ>ʏ>Êyi݈Lˆˆ`>`ÊÞÊiÊ>}Õ>˜Ìiʘi‡ ViÃ>ÀˆœÃÊVœ“œÊ«>À>ÊÀiÈÃ̈Àʏ>ÃÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>ÊÞÊ`iÊ >}Õ>ʵÕiÊÞ>ÊÃiÊVˆiÀ˜i˜ÊÜLÀiʘœÃœÌÀœÃ°ÊՓi˜Ì>Àʏ>Ê “>ÌiÀˆ>Ê œÀ}?˜ˆV>Ê i˜Ê œÃÊ ÃÕiœÃÊ `iÊ Ìœ`œÊ iÊ “Õ˜`œÊ >ÞÕ`>À?Ê >Ê V>«ÌÕÀ>ÀÊ V>˜Ìˆ`>`iÃÊ ÃÕÃÌ>˜Vˆ>iÃÊ `iÊ >V‡ ÌÕ>ÊiÝViÜÊ`iÊCOÓʵÕiʅ>ÞÊi˜Ê>Ê>̓ÃviÀ>°Ê $ESINDUSTRIALIZARLAAGRICULTURA AHORRARENERGÓA Y MANTENER A LA GENTE EN SU TIERRA >Ê >}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê v>“ˆˆ>ÀÊi˜Ê«iµÕiš>ÊiÃV>>Ê`iLiÊۜÛiÀÊ>ÊÃiÀÊiÊv՘‡ `>“i˜ÌœÊ`iʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃ°Ê>LiÀÊ«iÀ‡ “ˆÌˆ`œÊ>Êi˜œÀ“iÊ>VՓՏ>Vˆ˜Ê`iÊi“«ÀiÃ>ÃÊ`iÊ>}Àˆ‡ VՏÌÕÀ>Ê “i}>‡ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê µÕiÊ «Àœ`ÕVi˜Ê “iÀV>˜V‰>ÃÊ «>À>Ê iÊ “iÀV>`œÊ ˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>Ê i˜Ê Õ}>ÀÊ `iÊ Vœ“ˆ`>Ê «>À>ʏ>Ê}i˜Ìi]Ê«ÀœÛœV>Ê?“LˆÌœÃÊÀÕÀ>iÃÊÛ>V‰œÃ]ÊVˆÕ‡ `>`iÃÊ ÃœLÀi«œL>`>ÃÊ ÞÊ >Ê `iÃÌÀÕVVˆ˜Ê `iÊ “ÕV…œÃÊ “œ`œÃÊ `iÊ ÃÕÃÌi˜ÌœÊ ÞÊ VՏÌÕÀ>Ê i˜Ê iÊ «ÀœViÜ°Ê iȘ‡ `ÕÃÌÀˆ>ˆâ>Àʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê>ÞÕ`>À‰>ÊÌ>“Lˆj˜Ê>ÊÌiÀ“ˆ‡

˜>ÀÊVœ˜ÊiÊÌÀi“i˜`œÊ`iëiÀ`ˆVˆœÊ`iÊi˜iÀ}‰>ʵÕiÊ>…œ‡ À>Ê«Àœ`ÕViÊiÊÈÃÌi“>Ê`iÊ>}ÀˆVՏÌÕÀ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>° #ULTIVARENLASINMEDIACIONESYCORTARELCOMER CIOINTERNACIONAL1˜œÊ`iʏœÃÊ«Àˆ˜Vˆ«ˆœÃÊ`iʏ>ÊÜLi‡ À>˜‰>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>ÊiÃÊ«ÀˆœÀˆâ>ÀʏœÃʓiÀV>`œÃʏœV>iÃÊ ÃœLÀiÊiÊVœ“iÀVˆœÊˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>°Ê ÊVœ“iÀVˆœÊˆ˜ÌiÀ‡ ˜>Vˆœ˜>Ê `iÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ i˜Ê Vœ˜ÃœÀVˆœÊ Vœ˜Ê >ÃÊ ˆ˜`ÕÇ ÌÀˆ>ÃÊ`iÊ«ÀœViÃ>“ˆi˜ÌœÊÞʏœÃÊÃÕ«iÀ“iÀV>`œÃÊi˜ÊV>`i‡ ˜>ÊܘʵՈi˜iÃʓ?ÃÊVœ˜ÌÀˆLÕÞi˜Ê>ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>°Ê /œ`œÊiÃ̜ʫÕi`iÊ`iÌi˜iÀÃiÊi˜Ê}À>˜Ê“i`ˆ`>ÊÈÊÃiÊÀi‡ œÀˆi˜Ì>ʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê`iÊ>ˆ“i˜ÌœÃÊ>ʏœÃʓiÀV>`œÃÊ œV>iÃÊÞÊ>ʏ>ÊÃÕLÈÃÌi˜Vˆ>Êv>“ˆˆ>À]ÊVœ“Õ˜ˆÌ>Àˆ>°Êœ‡ }À>ÀÊiÃ̜ÊiÃÊ«ÀœL>Li“i˜Ìiʏ>ʏÕV…>ʓ?ÃÊ`ÕÀ>Ê`iÊ̜‡ `>Ã]ÊÞ>ʵÕiÊiÊ«œ`iÀÊVœÀ«œÀ>̈ۜÊÃiʅ>ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>`œÊ i˜Ê“>˜Ìi˜iÀÊiÊÈÃÌi“>Ê`iÊVœ“iÀVˆœÊVÀiVˆi˜`œÊÞÊi˜Ê iÝ«>˜Ãˆ˜°Ê 9Ê “ÕV…œÃÊ }œLˆiÀ˜œÃÊ iÃÌ?˜Ê viˆViÃÊ Vœ˜Ê iÃ̜°Ê}œÊµÕiÊ`iLiÊV>“Lˆ>ÀÊÈÊܓœÃÊÃiÀˆœÃÊi˜Ê˜ÕiÇ ÌÀ>ÊÀiëÕiÃÌ>Ê>ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>°Ê #ORTAR LA ECONOMÓA DE LA CARNE Y BUSCAR UNA DIETAMÉSSANA/>ÊÛiâʏ>ÊÌÀ>˜ÃvœÀ“>Vˆ˜Ê“?ÃÊ«Àœ‡ v՘`>ÊÞÊ`iÃÌÀÕV̈Û>ʵÕiÊVœ˜iÛ>ÊiÊÈÃÌi“>Ê>ˆ“i˜‡ Ì>ÀˆœÊˆ˜`ÕÃÌÀˆ>ÊiÃʏ>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆâ>Vˆ˜Ê`iÊÃiV̜ÀÊ}>‡ ˜>`iÀœ°Ê œÊ µÕiÊ Ãœ‰>Ê ÃiÀÊ Õ˜>Ê «>ÀÌiÊ ˆ˜Ìi}À>Ê ÞÊ ÃÕÃÌi˜Ì>LiÊ`iʏœÃʓœ`œÃÊ`iÊۈ`>ÊÀÕÀ>iÃ]ÊiÃÊ>…œÀ>Ê Õ˜Ê ÃˆÃÌi“>Ê `iÊ v?LÀˆV>ÃÊ “i}>‡ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>iÃÊ `iÊ V>À˜iÊ `ˆÃi“ˆ˜>`>ÃÊ «œÀÊ Ìœ`œÊ iÊ “Õ˜`œ]Ê Vœ˜ÌÀœ>`>ÃÊ «œÀÊ Õ˜œÃÊVÕ>˜ÌœÃ°Ê>ÊiVœ˜œ“‰>Ê`iʏ>ÊV>À˜iÊ>ʘˆÛiÊˆ˜ÌiÀ‡ ˜>Vˆœ˜>]ʵÕiʅ>ÊVÀiVˆ`œÊVˆ˜VœÊÛiViÃÊi˜Ê>ÃÊ֏̈“>ÃÊ `jV>`>Ã]ÊVœ˜ÌÀˆLÕÞiÊ>ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>Ê`iÊ՘ʓœ`œÊ
i˜œÀ“i°Ê >Ê >ÞÕ`>`œÊ >Ê «ÀœÛœV>ÀÊ iÊ «ÀœLi“>Ê `iÊ œLiÈ`>`Êi˜ÊœÃÊ«>‰ÃiÃÊÀˆVœÃ]ÊÞʅ>Ê`iÃÌÀՈ`œÊp“i‡ `ˆ>˜ÌiÊÃÕLÈ`ˆœÃÊÞÊVœ“iÀVˆœÊ`iÏi>pʏ>Ê«Àœ`ÕVVˆ˜Ê œV>Ê`iÊV>À˜iÊi˜ÊœÃÊ«>‰ÃiÃÊ«œLÀiÃ°Ê Ã̜Ê`iLiÊ`iÌi‡ ˜iÀÃi]Ê ÞÊ >ÃÊ Ìi˜`i˜Vˆ>ÃÊ `iÊ Vœ˜ÃՓœ]Ê iëiVˆ>“i˜ÌiÊ i˜Ê œÃÊ «>‰ÃiÃÊ ÀˆVœÃ]Ê `iLi˜Ê >i>ÀÃiÊ `iÊ >Ê V>À˜i°Ê Ê “Õ˜`œÊ˜iViÈÌ>ÊÀi}ÀiÃ>ÀÊ>Ê՘ÊÈÃÌi“>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>‡ `œÊ`iÊ«Àœ`ÕVVˆ˜ÊÞÊ`ˆÃÌÀˆLÕVˆ˜Ê`iÊV>À˜i]ʜÀ}>˜ˆâ>‡ `œÊ`iÊ>VÕiÀ`œÊ>ʏ>ÃʘiViÈ`>`iÃÊ`iʏ>Ê}i˜Ìi°Ê iLi˜Ê ÀiÃÌ>ÕÀ>ÀÃiÊÞÊÀiVÕ«iÀ>ÀÃiÊʏœÃʓiÀV>`œÃʵÕiÊÃÕÀÌi˜Ê V>À˜iÊ`iÊ«iµÕiš>ÃÊw˜V>ÃÊ>ʏœÃʓiÀV>`œÃʏœV>iÃ]Ê>Ê «ÀiVˆœÃʍÕÃÌœÃ°Ê iLiÊvÀi˜>ÀÃiÊiÊVœ“iÀVˆœÊ`iÏi>Ê>Ê ˜ˆÛiÊˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>°Ê'2!). #INCOPASOSURGENTES RE CUADRODEh%LFRACASODELSISTEMAALIMENTARIOTRANS NACIONALv WWWGRAINORG -IENTRAS LAS PREDICCIONES CIENTÓlCAS SOBRE LA CA TÉSTROFECLIMÉTICACONTINÞANÊVÀiVˆi˜`œ]ʏœÃʓ>˜`>‡

Ì>ÀˆœÃÊ “Õ˜`ˆ>iÃÊ ÃiÊ Ài՘ˆÀ?˜Ê i˜Ê œ«i˜…>}ÕiÊ i˜Ê `ˆ‡ Vˆi“LÀiÊ `iÊ Óää™Ê p`iÊ ÇÊ >Ê £nÊ `iÊ `ˆVˆi“LÀiÊ `iÊ Óää™pÊ«>À>ʏ>Ê œ˜Ûi˜Vˆ˜Ê>ÀVœÊÜLÀiÊiÊ >“LˆœÊ

ˆ“?̈VœÊ`iʏ>ÃÊ >Vˆœ˜iÃÊ1˜ˆ`>ÃÊ­UNFCCCÊi˜ÊÃÕÃÊȇ }>ÃÊi˜Êˆ˜}jî°Ê>ÃÊ܏ÕVˆœ˜iÃʵÕiÊiÃÌ?˜ÊÈi˜`œÊ`ˆÃVՇ ̈`>ÃÊ «œÀÊ iÃÌ>Ê œ˜Ûi˜Vˆ˜Ê Vœ˜Ìˆ˜Ö>˜Ê «iÀ“ˆÌˆi˜`œÊ µÕiʏœÃÊ}À>˜`iÃÊVœ˜ÃՓˆ`œÀiÃÊ`iÊi˜iÀ}‰>ÊÈ}>˜ÊVœ˜Ì>‡ “ˆ˜>˜`œÊVœ˜Êˆ“«Õ˜ˆ`>`ʓˆi˜ÌÀ>ÃÊ«>}>˜Ê>ʜÌÀœÃÊ«>À>Ê ˆ“«i“i˜Ì>ÀÊ«ÀœÞiV̜ÃʵÕiÊÃÕ«ÕiÃÌ>“i˜ÌiÊV>«ÌÕÀ>˜Ê V>ÀLœ˜œ°Ê Ê*ÀœÌœVœœÊ`iÊޜ̜ÊÞʏœÃʓiV>˜ˆÃ“œÃÊ`iÊ “iÀV>`œÊ µÕiÊ jÃÌiÊ …>Ê ˆ“«i“i˜Ì>`œÊ …>˜Ê vÀ>V>Ã>`œÊ «>À>ÊÀi`ÕVˆÀʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊiviV̜ʈ˜ÛiÀ˜>`iÀœÊÞÊÀ>‡ i˜Ìˆâ>ÀʏœÃÊV>“LˆœÃÊ`iLˆ`œÃÊ>ÊVˆ“>° Ê«iÃ>ÀÊ`iʏ>ÊÕÀ}i˜Vˆ>Ê`iʏ>ÊÈÌÕ>Vˆ˜]ÊiÃÌ>Ê œ˜‡ Ûi˜Vˆ˜Ê …>Ê vÀ>V>Ã>`œÊ À>`ˆV>“i˜ÌiÊ >Ê >Ê …œÀ>Ê `iÊ VÕiÃ̈œ˜>ÀʏœÃÊ>VÌÕ>iÃʓœ`iœÃÊ`iÊVœ˜ÃՓœÊÞÊ«Àœ‡ `ÕVVˆ˜ÊL>Ã>`œÃÊi˜Ê>ʈÕȝ˜Ê`iÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊVœ˜Ìˆ‡ ˜Õœ°Ê ˜ÊÛiâÊ`iÊiœ]ʅ>˜Êˆ˜Ûi˜Ì>`œÊ˜ÕiÛ>Ãʜ«œÀÌ՘ˆ‡ `>`iÃÊ `iÊ ˜i}œVˆœÊ «>À>Ê µÕiÊ iÊ ÃiV̜ÀÊ «ÀˆÛ>`œÊ È}>Ê >VՓՏ>˜`œÊ i˜œÀ“iÃÊ Li˜iwVˆœÃÊ >Ê iÝ«i˜Ã>ÃÊ `iÊ >Ê `iÃÌÀÕVVˆ˜Ê`iÊ«>˜iÌ>°Ê ÊV>ÀLœ˜œÊÃiʅ>ÊVœ˜ÛiÀ̈`œÊ i˜Ê՘>ʘÕiÛ>ʺ“iÀV>˜V‰>»Êi˜Ê“>˜œÃÊ`iʏœÃÊiëiVՇ >`œÀiÃ]ʵÕiʏ>ÊṎˆâ>˜ÊVœ“œÊ՘ʘÕiۜʫÀœ`ÕV̜Ê`iÊ iÃ>Ê iVœ˜œ“‰>Ê wV̈Vˆ>Ê µÕiÊ ˜œÃÊ …>Ê iÛ>`œÊ …>ÃÌ>Ê >Ê >VÌÕ>ÊVÀˆÃˆÃÊiVœ˜“ˆV>° >Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊÃiÊi˜VÕi˜ÌÀ>Êi˜ÊiÊVi˜ÌÀœÊ`iʏ>ÃÊVœ˜‡ ÛiÀÃ>Vˆœ˜iÃÊÜLÀiÊiÊVˆ“>°Ê-i}֘ʏ>ÃÊiÃÌ>`‰Ã̈V>Ã]ʏ>ÃÊ «À?V̈V>ÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊVœ˜ÌÀˆLÕÞiÀœ˜Ê>Ài`i`œÀÊ`iÊ£ÇÊ «œÀÊVˆi˜ÌœÊi˜Ê>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃʓ՘`ˆ>iÃÊi˜ÌÀiÊ£™™äÊÞÊ Óääx°Ê`i“?Ã]ÊiÊ>Փi˜ÌœÊ`iʏ>Ê«Àiȝ˜ÊÜLÀiʏ>ÃÊ ÌˆiÀÀ>ÃÊ>}À‰Vœ>ÃÊiÃÊ«ÀœL>LiʵÕiÊÃi>Ê՘œÊ`iʏœÃÊ«Àˆ˜‡ Vˆ«>iÃʈ“«ÕÃœÀiÃÊ`iʏ>Ê`ivœÀiÃÌ>Vˆ˜]ÊiÊœÌÀœÊ}À>˜Ê Vœ˜ÌÀˆLÕÞi˜ÌiÊ>ʏ>ÃÊi“ˆÃˆœ˜iÃÊ`iÊ}>ÃiÃÊVœ˜ÊiviV̜Ê`iÊ ˆ˜ÛiÀ˜>`iÀœ°Ê ˜ÊÀi>ˆ`>`]ʏ>Ê`iÃÌÀÕVVˆ˜Ê`iʏœÃÊLœÃ‡ µÕiÃ]Ê>ÉÊVœ“œÊ>Ê`i}À>`>Vˆ˜Ê`iÊ>“Lˆi˜ÌiÊ`iÃ`iÊiÊ ÃiV̜ÀÊ>}À‰Vœ>Ê«ÀœVi`i˜Ê«Àˆ˜Vˆ«>“i˜ÌiÊ`iʏ>Ê>}Àˆ‡

VՏÌÕÀ>Ê ˆ˜`ÕÃÌÀˆ>°Ê >Ê >}Àœˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê ÞÊ >ÃÊ }À>˜`iÃÊ iÝÌi˜Ãˆœ˜iÃÊ `iÊ “œ˜œVՏ̈ۜÃÊ «ÀœÛœV>˜Ê Õ˜Ê ÕÃœÊ ˆ˜‡ Ìi˜ÃˆÛœÊ`iÊviÀ̈ˆâ>˜ÌiÃʵՉ“ˆVœÃÊ«ÀœVi`i˜ÌiÃÊ`iÊ«i‡ ÌÀiœ]Ê «>}ՈVˆ`>ÃÊ ÞÊ “>µÕˆ˜>Àˆ>]Ê Vœ˜ÛˆÀ̈i˜`œÊ œÃÊ LœÃµÕiÃÊ ÞÊ «À>`iÀ>ÃÊ ÀˆVœÃÊ i˜Ê V>ÀLœ˜œÊ i˜Ê `iÈiÀ̜ÃÊ ÛiÀ`iÃ]ÊÞÊÃiÊL>Ã>˜Êi˜Ê՘>ʏ>À}>Êiʈ˜˜iViÃ>Àˆ>ÊÌÀ>˜Ã‡ vœÀ“>Vˆ˜ÊÃiV՘`>Àˆ>ÊÞÊi˜>ViÃÊ`iÊÌÀ>˜Ã«œÀÌi° *œÀÊÃÕÊ«>ÀÌi]ʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>ÊV>“«iȘ>Ê`iÊ«iµÕiš>Ê iÃV>>ÊiÃÊ՘>Ê܏ÕVˆ˜ÊV>ÛiÊ«>À>ÊiÊV>“LˆœÊVˆ“?̈‡ Vœ°Ê œ˜ÌÀˆLÕÞiÊ>Êi˜vÀˆ>ÀÊiÊ«>˜iÌ>ÊÞʍÕi}>Ê՘ʫ>«iÊ ۈÌ>Êi˜Ê>ÊÀiœV>ˆâ>Vˆ˜Ê`iÊiVœ˜œ“‰>ÃʵÕiʘœÃÊ«iÀ‡ “ˆÌˆÀ?˜ÊۈۈÀÊi˜Ê՘>ÊÜVˆi`>`ÊÜÃÌi˜ˆLi°Ê>Ê«Àœ`ÕV‡ Vˆ˜Ê œV>Ê ÃÕÃÌi˜Ì>LiÊ `iÊ >ˆ“i˜ÌœÃÊ Ṏˆâ>Ê “i˜œÃÊ i˜iÀ}‰>]Êiˆ“ˆ˜>ʏ>Ê`i«i˜`i˜Vˆ>ÊÀiëiV̜Ê>Ê«Àœ`ÕV‡ ̜ÃÊ>ˆ“i˜Ì>ÀˆœÃÊ>˜ˆ“>iÃʈ“«œÀÌ>`œÃÊÞÊÀïi˜iÊV>À‡ Lœ˜œÊi˜Ê>Ê̈iÀÀ>Ê>Ê“ˆÃ“œÊ̈i“«œÊµÕiÊ>Փi˜Ì>ÊÃÕÊ Lˆœ`ˆÛiÀÈ`>`°Ê>ÃÊÃi“ˆ>ÃʏœV>iÃÊÃiÊ>`>«Ì>˜Ê“iœÀÊ >ʏœÃÊV>“LˆœÃÊ`iÊVˆ“>ʵÕiÊÞ>ʘœÃÊiÃÌ?˜Ê>viVÌ>˜`œ°Ê >Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Êv>“ˆˆ>ÀʘœÊ܏>“i˜ÌiÊVœ˜ÌÀˆLÕÞiÊ«œ‡ È̈Û>“i˜ÌiÊ>ÊL>>˜ViÊ`iÊV>ÀLœ˜œÊ`iÊ«>˜iÌ>]ÊȘœÊ µÕiÊ>`i“?ÃÊ`>Êi“«iœÊ>ÊÓÊnääʓˆœ˜iÃÊ`iÊ«iÀܘ>ÃÊ p…œ“LÀiÃÊÞʓՍiÀiÃpÊ>ʏœÊ>À}œÊ`iÊ“Õ˜`œÊÞÊÈ}ÕiÊ Ãˆi˜`œÊ>ʓiœÀʓ>˜iÀ>Ê`iÊVœ“L>̈ÀÊiÊ…>“LÀi]ʏ>Ê “>˜ÕÌÀˆVˆ˜Ê ÞÊ >Ê >VÌÕ>Ê VÀˆÃˆÃÊ >ˆ“i˜Ì>Àˆ>°Ê -ˆÊ >Ê >Ê }i˜ÌiÊV>“«iȘ>]ʵÕiÊÌÀ>L>>Êi˜Ê«iµÕiš>ÊiÃV>>]ÊÃiÊ iÊ`>Ê>VViÜÊ>ʏ>Ê̈iÀÀ>]Ê>Ê>}Õ>]Ê>ʏ>Êi`ÕV>Vˆ˜ÊÞÊ>ʏ>Ê Ã>Õ`ÊÞÊÃiʏiÊ>«œÞ>ÊVœ˜Ê«œ‰ÌˆV>ÃʵÕiÊ«Àœ“ÕiÛ>˜Ê>Ê ÃœLiÀ>˜‰>Ê>ˆ“i˜Ì>Àˆ>ÊÃi}ՈÀ?˜Ê>ˆ“i˜Ì>˜`œÊiÊ“Õ˜‡ `œÊÞÊ«ÀœÌi}ˆi˜`œÊiÊ«>˜iÌ>° *>À>ʏ>Ê}i˜ÌiÊV>“«iȘ>Ê`iÊ“Õ˜`œ]ʏ>ÃÊv>Ã>ÃÊ܇ ÕVˆœ˜iÃÊ «Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ i˜Ê >ÃÊ Vœ˜ÛiÀÃ>Vˆœ˜iÃÊ ÃœLÀiÊ iÊ V>“LˆœÊVˆ“?̈Vœ]ÊVœ“œÊ>ʈ˜ˆVˆ>̈Û>ÊREDDÊ­*Àœ}À>‡ “>Ê`iʏ>ÃÊ >Vˆœ˜iÃÊ1˜ˆ`>ÃÊ«>À>ʏ>Ê,i`ÕVVˆ˜Ê`iʏ>ÃÊ “ˆÃˆœ˜iÃÊ iÀˆÛ>`>ÃÊ `iÊ >Ê ivœÀiÃÌ>Vˆ˜Ê ÞÊ >Ê i‡ }À>`>Vˆ˜ÊœÀiÃÌ>Êi˜ÊœÃÊ*>‰ÃiÃÊi˜Ê iÃ>ÀÀœœ®]ʏœÃÊ “iV>˜ˆÃ“œÃÊ`iÊLœ˜œÃÊ`iÊV>ÀLœ˜œÊÞʏœÃÊ«ÀœÞiV̜ÃÊ`iÊ }iœˆ˜}i˜ˆiÀ‰>ÊܘÊÌ>˜Ê>“i˜>â>˜ÌiÃÊVœ“œÊ>ÊÃiµÕ‰>]Ê œÃÊ̜À˜>`œÃÊÞʏœÃʘÕiۜÃÊ«>ÌÀœ˜iÃÊ`iÊVˆ“>°Ê"ÌÀ>ÃÊ «Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊVœ“œÊ>ʈ˜ˆVˆ>̈Û>ÊLˆœV…>ÀÊ­i˜ÌiÀÀ>ÀÊi˜ÊiÊ ÃÕiœÊ“ˆiÃÊ`iʓˆœ˜iÃÊ`iÊ̜˜i>`>ÃÊ`iÊV>ÀL˜ÊV>`>Ê >šœ®]ʏ>Ê>}ÀˆVՏÌÕÀ>Ê`iʏ>LœÀiœÊViÀœÊÞʏœÃÊÌÀ>˜Ã}j˜ˆ‡ VœÃÊÀiÈÃÌi˜ÌiÃÊ>ÊVˆ“>Êܘʏ>ÃÊ«Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ`iÊ>}Àœ‡ ˜i}œVˆœÊÞÊ>Փi˜Ì>À?˜Ê>ʓ>À}ˆ˜>ˆâ>Vˆ˜Ê`iʏ>Ê}i˜‡ ÌiÊV>“«iȘ>Ê`iÊ«iµÕiš>ÊiÃV>>°Ê>ÊvÕiÀÌiÊ«Àœ“œVˆ˜Ê `iÊ«>˜Ì>Vˆœ˜iÃʈ˜`ÕÃÌÀˆ>iÃÊ`iʓœ˜œVՏ̈ۜÊÞÊ>}Àœ‡ Vœ“LÕÃ̈LiÃÊVœ“œÊ܏ÕVˆœ˜iÃÊ«>À>ʏ>ÊVÀˆÃˆÃÊi˜ÊÀi>‡ ˆ`>`Ê>Փi˜Ì>˜Ê>Ê«Àiȝ˜ÊÜLÀiʏ>Ê̈iÀÀ>Ê>}À‰Vœ>°Ê >ʏiÛ>`œÊÞ>Ê>ʏ>ʓ>ÈÛ>Ê>«Àœ«ˆ>Vˆ˜Ê`iÊ̈iÀÀ>Ê«œÀÊ «>ÀÌiÊ`iʏ>ÃÊVœ“«>š‰>ÃÊÌÀ>˜Ã˜>Vˆœ˜>iÃÊi˜ÊœÃÊ«>‰ÃiÃÊ i˜Êۉ>ÃÊ`iÊ`iÃ>ÀÀœœ]ÊiݫՏÃ>˜`œÊ>ÊV>“«iȘœÃÉ>ÃÊÞÊ >Ê Vœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊ ˆ˜`‰}i˜>ÃÊ `iÊ ÃÕÃÊ ÌiÀÀˆÌœÀˆœÃ°Ê 6ÓA #AMPESINA _"ASTA9A,A#ONVENCIØNSOBRE#AM BIO#LIMÉTICODELA/.5 SEESTÉDESCARRILANDO DE AGOSTODE


" 6 ,- 

3534%.4/9#5,452!3 ֓iÀœÊÈÓ]ʜVÌÕLÀiÊ`iÊÓää™ "IODIVERSIDAD SUSTENTOYCULTURASÊiÃÊ՘>ʫՇ LˆV>Vˆ˜ÊÌÀˆ“iÃÌÀ>Ê`iʈ˜vœÀ“>Vˆ˜ÊÞÊ`iL>ÌiÊ ÃœLÀiʏ>Ê`ˆÛiÀÈ`>`ÊLˆœ}ˆV>ÊÞÊVՏÌÕÀ>Ê«>À>Ê iÊÃÕÃÌi˜ÌœÊ`iʏ>ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃÊÞÊVՏÌÕÀ>Ãʏœ‡ V>iÃ°Ê ÊÕÜÊÞÊVœ˜ÃiÀÛ>Vˆ˜Ê`iʏ>ÊLˆœ`ˆÛiÀȇ `>`]ÊiÊˆ“«>V̜Ê`iʏ>ÃʘÕiÛ>ÃÊLˆœÌiV˜œœ}‰>Ã]Ê «>Ìi˜ÌiÃÊ ÞÊ «œ‰ÌˆV>ÃÊ «ÖLˆV>ÃÊ Ãœ˜Ê «>ÀÌiÊ `iÊ ˜ÕiÃÌÀ>Ê VœLiÀÌÕÀ>°Ê ˜VÕÞiÊ iÝ«iÀˆi˜Vˆ>ÃÊ ÞÊ «Àœ«ÕiÃÌ>ÃÊ i˜Ê “jÀˆV>Ê >̈˜>]Ê ÞÊ LÕÃV>Ê ÃiÀÊ Õ˜Êۉ˜VՏœÊi˜ÌÀiʵՈi˜iÃÊÌÀ>L>>˜Ê«œÀʏ>Ê}iÇ ̈˜Ê«œ«Õ>ÀÊ`iʏ>ÊLˆœ`ˆÛiÀÈ`>`]ʏ>Ê`ˆÛiÀȇ `>`ÊVՏÌÕÀ>ÊÞÊiÊ>Õ̜}œLˆiÀ˜œ]ÊiëiVˆ>“i˜ÌiÊ >ÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃʏœV>iÃ\ʓՍiÀiÃÊÞʅœ“LÀiÃÊ ˆ˜`‰}i˜>ÃÊ ÞÊ >vÀœ>“iÀˆV>˜œÃ]Ê V>“«iȘœÃ]Ê «iÃV>`œÀiÃÊÞÊ«iµÕišœÃÊ«Àœ`ÕV̜Àið "À}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊVœi`ˆÌœÀ>à VVˆ˜Ê Vœ}ˆV> NOTRANSGENICOS ACCIONECOLOGICAORG VVˆ˜Ê«œÀʏ>Ê ˆœ`ˆÛiÀÈ`>` AGENCIABIODLA GMAILCOM

>“«>š>Ê`iʏ>Ê-i“ˆ>Ê `iʏ>Ê6‰>Ê >“«iȘ>Êqʘ>“ÕÀˆ INTERNACIONAL ANAMURICL

i˜ÌÀœÊ Vœ}ˆVœ REVBIODIVERSIDADE CENTROECOLOGICOORGBR GRAIN CARLOS GRAINORG ÀÕ«œÊETC ETCMEXICO ETCGROUPORG ÀÕ«œÊ-i“ˆ>à SEMILLAS SEMILLASORGCO ,i`Ê`iÊ œœÀ`ˆ˜>Vˆ˜Êi˜Ê ˆœ`ˆÛiÀÈ`>` RCBCOSTARICA GMAILCOM , -‡/1ÀÕ}Õ>Þ BIODIV REDESORGUY

œ“ˆÌjÊ `ˆÌœÀˆ>

>ÀœÃÊ6ˆVi˜Ìi]ÊÀ}i˜Ìˆ˜> >°Ê Õ}i˜ˆ>ÊiÀˆ>]ÊÀ}i˜Ìˆ˜>

ˆÀœÊ œÀÀi>]Ê À>ȏ >Àˆ>ÊœÃjÊÕ>ââiˆ]Ê À>ȏ iÀ“?˜Ê6jiâ]Ê œœ“Lˆ> i>˜`À>Ê*œÀÀ>ÃÊ­ œiVœ‡AT®]Ê œÃÌ>Ê,ˆV> -ˆÛˆ>Ê,œ`À‰}ÕiâÊ iÀÛ>˜ÌiÃ]Ê œÃÌ>Ê,ˆV>

>“ˆ>Êœ˜ÌiVˆ˜œÃ]Ê …ˆi À>˜VˆÃV>Ê,œ`À‰}Õiâ]Ê …ˆi ˆâ>LiÌ…Ê À>ۜ]Ê VÕ>`œÀ >°ÊiÀ˜>˜`>Ê6>iœ]Ê VÕ>`œÀ -ˆÛˆ>Ê,ˆLiˆÀœ]Êj݈Vœ >}`>Ê>˜Õâ>]Ê ˆV>À>}Õ> >À̈˜Ê À>}œ]Ê1ÀÕ}Õ>Þ

>ÀœÃÊ->˜ÌœÃ]Ê1ÀÕ}Õ>Þ `“ˆ˜ˆÃÌÀ>Vˆ˜ ˜}Àˆ`ÊœÃÓ>˜˜ INGRIDBIODIVERSIDAD GMAILCOM `ˆVˆ˜ ,>“˜Ê6iÀ>ÊiÀÀiÀ> CONSTELACION LANETAAPCORG RAMON GRAINORG

ˆÃišœÊÞÊvœÀ“>Vˆ˜

>˜ˆiÊ*>ÃÃ>À}i]Ê >Õ`ˆœÊÀ>Սœ DANIELPASSARGE GMAILCOM

#ONTENIDO %$)4/2)!,#AMBIOCLIMÉTICOELFRACASODELSISTEMAALIMENTARIOTRANSNACIONAL"RASILzTERMINØLACRISISDELOSALIMENTOS%NERGÓA ALIMENTACIØNYGASESCONEFECTODEINVERNADERO!4!15%3 0/,·4)#!3 2%3)34%.#)! 2%,!4/3NOCAIGAMOSENLA2%$$ DELSOCIO BOSQUE\%CUADORSOCIO BOSQUE PUNTALDELAVENTADELA NATURALEZA\PRONUNCIAMIENTOENRECHAZOANEGOCIACIONESAMBIENTALES\LANUEVAMOVILIZACIØN SOCIALEN%CUADOR\0ALESTINASIEMBRASURBANASENLAFRANJADE' AZA\#HILESEMILLAS BATALLAS PORLACLAVEDELAVIDAYLAALIMENTACIØN\ESPECULACIØN SEQUÓAYHAMBRE

'EOINGENIERÓAMANIPULARELCLIMAYALAGENTE#UIDARELSUELO$%5.6)34!:/9-5#(!3!2)34!3#RISISCLIMÉTICAYREMIENDOSENGA×OSOS

>ÊÃiÀˆiÊvœÌœ}À?wV>Ê`iʏ>Ê}i˜ÌiÊ`iÊV>“«œÊµÕiʏ>Û>Ê>ÀÌiÃ>˜>“i˜ÌiÊÞÊ`iʓœ`œÃʓ?Ãʈ˜`ÕÃÌÀˆ>iÃʅœÀÌ>ˆâ>ÃÊÊ «>À>ÊÃÕÊÛi˜Ì>ÊÞÊ`ˆÃÌÀˆLÕVˆ˜]ÊvÕiÊ̜“>`>Ê«œÀʘÕiÃÌÀœÊVœ>LœÀ>`œÀÊiÀ˜ˆ“œÊ*>œ“>ÀiÃÊViÀV>Ê`iʏ>ÊVˆÕ`>`Ê`iÊ j݈Vœ]Êi˜Ê>Ê«œL>Vˆ˜Ê`iÊ->˜Ì>Ê ÀÕâ]Ê*ÕiLœÊ Õiۜ]ʓ՘ˆVˆ«ˆœÊ`iÊ/i˜>˜}œÊ`iÊ6>i]ÊiÃÌ>`œÊ`iÊj݈Vœ°Ê -ÕÊ«Àˆ˜Vˆ«>ÊÃÕÃÌi˜ÌœÊiÃÊ«Àœ`ÕVˆÀÊ«>«>]Êâ>˜>…œÀˆ>ÊÞʏ>ÊyœÀÊ`iʘÕLiÊ«>À>ʏœÃʈ˜ÌiÀ“i`ˆ>ÀˆœÃʵÕiÊ>V>«>À>˜ÊÞÊ Ûi˜`i˜Êi˜Ê}À>˜ÊV>˜Ìˆ`>`Êi˜Ê՘>Ê`iʏ>ÃÊVˆÕ`>`iÃʓ?ÃÊ}À>˜`iÃÊ`iÊ“Õ˜`œ°Ê ˆViÊiÀ˜ˆ“œ\ʺ ÃÊVœ“Ö˜Êi˜Vœ˜‡ ÌÀ>ÀʘˆšœÃÊÞʍÛi˜iÃÊ`iÊ->˜Ì>Ê ÀÕâʵÕiÊ`iÃiÀÌ>˜`iʏ>ÊiÃVÕi>ÊÊ«>À>Ê>ÞÕ`>ÀÊ>ʏœÃÊ«>`Àiû° ˜ÊÃÕÊÃiÀˆiÊ#ASTILLOSDE#ASTILLAÊÊ­ÓääӇÓää{®Ê>ÊvœÌ}À>v>]Ê«iÀˆœ`ˆÃÌ>ÊÞÊi`ˆÌœÀ>ʈÀiˆ>Ê-i˜Ì‰ÃÊ`œVՓi˜Ì>ʏ>Ê `i܏>Vˆ˜ÊµÕiʏ>ÃÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>ÃÊÕÀL>˜>ÃÊ`iÊ«œ`iÀÊiV˜œ“ˆVœÊiʈ“«œ˜i˜Êi˜ÊiÊ˜Õiۜʓˆi˜ˆœÊ>Ê?“LˆÌœÊÀÕÀ>Ê “i`ˆ>˜ÌiÊ ÃÕÊ ˆ˜Û>ȝ˜Ê >«>ÃÌ>˜Ìi\Ê ÌœÀÀiÃÊ `iÊ Vœ“Õ˜ˆV>Vˆ˜]Ê V>ÃV>Àœ˜iÃÊ `iÊ i`ˆwVˆœÃ]Ê ÃˆœÃÊ «>À>Ê Vœ˜Ìi˜iÀÊ œÃÊ }À>˜œÃÊ«Àœ`ÕVˆ`œÃʓ>ÈÛ>“i˜Ìi]Ê̜ÀÀiÃÊÀivÀˆ}iÀ>`>ÃÊ«>À>ʏiV…i]ʓœˆ˜œÃÊ`iÊۈi˜Ìœ]Êv?LÀˆV>ÃÊ`iÊ>}ÀœµÕ‰“ˆVœÃÊ µÕiÊۈiÀÌi˜ÊÃÕÊÛi˜i˜œÊi˜Ê…Õ“œÃÊÛiÀ`iÃÊÞÊÀœÃ>Ã]ÊiÃÌ>ÌÕ>ÃÊ>Êœ“œÊ6iÀȝ˜ÊÓ°ä]ÊÌi˜`ˆ`œÃÊijVÌÀˆVœÃÊÞʏ>ÊL>ÃՇ À>ʵÕiÊȓLœˆâ>ÊiÊVœ˜ÃՓœÊpiÊ`iëiÀ`ˆVˆœpÊ`iÊ̜`œÊœÊˆ“>}ˆ˜>Li°Ê-œ˜ÊœÃʘÕiۜÃÊV>Ã̈œÃʵÕi]ÊVœ“œÊi˜Ê >Ê `>`Êi`ˆ>]ʏiʈ“«ÕÈiÀœ˜Ê>ÊV>“«œÊÃÕʏ}ˆV>Ê`iÊÃiÀۈ`ՓLÀiÊÞÊ`i뜍œ°Ê-ˆÊLˆi˜ÊˆÀiˆ>Ê>wÀ“>ʵÕiÊÃÕÊ ˆ˜Ìi˜Vˆ˜ÊiÃʺ“>˜Ìi˜iÀÃiÊ>iÀÌ>Ê`iʏ>Ê`i}À>`>Vˆ˜Êˆ˜`ÕÃÌÀˆ>Ê`iÊV>“«œ»]ÊÌ>“Lˆj˜ÊLÕÃV>Êi˜Vœ˜ÌÀ>Àʏ>ʺLii‡ â>Ê`iʏ>ÃʘÕiÛ>ÃÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>û°ÊœÊÀi>ÊiÃʵÕiÊܘÊ՘ÊiëiœÊµÕiÊVœ“«>VÌ>ÊÈ}œÃÊ`iÊ`œ“ˆ˜ˆœÊÞʘœÃÊ>ܓ>˜Ê>Ê `iÈiÀ̜ÊÌiV˜œ}ˆVœÊµÕiʏ>Ãʓi}>i“«ÀiÃ>ÃʘœÃÊ̈i˜i˜Ê`iÃ̈˜>`œ° œÃÊ`ˆLՍœÃÊ`iÊiÃÌiʘ֓iÀœÊ«ÀœÛˆi˜i˜Ê`iÊ՘œÊ`iʏœÃÊ«ÕiLœÃʵÕiÊiÃÌ?˜Êi˜Ê>Ê«Àˆ“iÀ>ʏ‰˜i>Ê`iÊVœ“L>ÌiÊ>˜ÌiÊ >ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?̈V>\ÊiÊ«ÕiLœÊˆ˜ÕˆÌÊ­œÊiõՈ“>®Ê`iÊ˜œÀÌiÊ`iÊ >˜>`?°Ê œÃœÌÀœÃʏœÃÊ̜“>“œÃÊVœ˜Ê>v?˜Ê`iÊ`ˆ‡ v՘`ˆÀÊÃÕÊiÝÌÀ>œÀ`ˆ˜>ÀˆœÊ>ÀÌiÊ}À?wVœÊ`iÊˆLÀœ\Ê$ORSET]Ê°°Êi…iiÞÊ*ÕLˆÃ…iÀÃ]Ê/œÀœ˜Ìœ]Ê >˜>`?]Ê£™nä]Ê µÕiÊVÕLÀiʏ>ʜLÀ>Ê`iÊ£nÊ>À̈ÃÌ>ÃÊ`iʏ>ÊÀi}ˆ˜Ê`iÊ >LœÊ œÀÃiÌ]ʜʈ˜˜}>ˆÌÊi˜Êi˜}Õ>ʈ˜ÕˆÌ]ÊÈÌÕ>`œÊi˜Ê>ʈÏ>Ê

œÀÃiÌ]ÊViÀV>˜>Ê>ʏ>ʈÏ>Ê`iÊ >vw˜Êi˜Ê ՘>ÛÕÌ]Ê >˜>`?° >ÃʜÀ}>˜ˆâ>Vˆœ˜iÃÊ«œ«Õ>ÀiÃÊÞʏ>ÃÊONGÊ`iÊ“jÀˆV>Ê>̈˜>Ê«Õi`i˜ÊÀiVˆLˆÀÊ}À>ÌՈÌ>“i˜Ìiʏ>ÊÀiۈÃÌ>°Ê œ˜Ì>VÌ>ÀÊ >ÊREDES AT1ÀÕ}Õ>Þ\ÊBIODIV REDESORGUYBIODIVSUSCRIPCIONES REDESORGUY iÃʈ˜ÛˆÌ>“œÃÊ>ʵÕiÊÃiÊVœ“Õ˜ˆµÕi˜ÊVœ˜Ê˜œÃœÌÀœÃÊÞʘœÃÊi˜Û‰i˜ÊÃÕÃÊiÝ«iÀˆi˜Vˆ>Ã]ÊÃÕ}iÀi˜Vˆ>ÃÊÞÊVœ“i˜Ì>ÀˆœÃ°Ê

ˆÀˆ}ˆÀÃiÊ>ʘ}Àˆ`ÊœÃÓ>˜ÊINGRIDBIODIVERSIDADLA GMAILCOMÊœÃÊ>À̉VՏœÃÊwÀ“>`œÃÊܘÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`Ê`iÊ ÃÕÃÊ>Õ̜ÀiÃ°Ê Ê“>ÌiÀˆ>Ê>µÕ‰ÊÀiVœ}ˆ`œÊ«Õi`iÊÃiÀÊ`ˆÛՏ}>`œÊˆLÀi“i˜Ìi]Ê>՘µÕiÊ>}À>`iViÀ‰>“œÃʵÕiÊVˆÌ>À>˜Ê >ÊvÕi˜Ìi°Ê*œÀÊv>ۜÀÊi˜Û‰i˜˜œÃÊ՘>ÊVœ«ˆ>Ê«>À>ʘÕiÃÌÀœÊVœ˜œVˆ“ˆi˜Ìœ° }À>`iVi“œÃʏ>ÊVœ>LœÀ>Vˆ˜ÊiÝ«ÀiÃ>Ê`iʏ>Ê՘`>Vˆ˜Êiˆ˜ÀˆV…Ê ŸÊ«>À>ÊiÃÌiʘ֓iÀœÊiëiVˆ>ÊVÀˆÃˆÃÊVˆ“?‡ ̈V>]ÊV>ÕÃ>Ã]Ê«ÀœLi“>Ã]Êv>Ã>ÃÊÞÊÛiÀ`>`iÀ>ÃÊÊ܏ÕVˆœ˜iðÊ}À>`iVi“œÃÊÌ>“Lˆj˜Ê>ÊVœ>LœÀ>Vˆ˜Ê`iʏ>Ê՘`>‡ Vˆ˜Ê-ˆi“i˜«ÕÕÊÞÊ`iʏ>Ê œœ«iÀ>Vˆ˜Ê>Ê`iÃ>ÀÀœœÊ`iʏ>Ê œ˜ÃiiÀ‰>Ê`iʏ>Ê6ˆÛˆi˜`>ÊÞÊÃ՘̜ÃÊ-œVˆ>iÃÊ`iÊ œLˆiÀ˜œÊÛ>ÃVœ°Ê "IODIVERSIDADÊvÕiÊ`iV>À>`>Ê`iʈ˜ÌiÀjÃÊ«ÖLˆVœÊ«œÀÊiÊ œ˜ViœÊ iˆLiÀ>˜ÌiÊ`iÊ՘ˆVˆ«ˆœÊ`iÊ >ÀVœÃÊ*>â]Ê Õi˜œÃʈÀiÃ]ÊÀ}i˜Ìˆ˜>°

i«ÃˆÌœÊi}>Ê˜Ö“°ÊÎ{ä°{™ÓÉäÇÊ `ˆVˆ˜Ê>“«>À>`>Êi˜ÊiÊ`iVÀi̜ÊÓ£nə™È ­ œ“ˆÃˆ˜Ê`iÊ*>«i® ISSN\ÊäǙÇLJnnn8

"IODIVERSIDAD SUSTENTOYCULTURASESUNAREVISTATRIMESTRALCUATRONÞMEROS POR A×O ,AS ORGANIZACIONES POPULARES LAS /.' Y LAS INSTITUCIONES DE !MÏRICA,ATINAPUEDENRECIBIRLAGRATUITAMENTE0ORFAVORENVÓENSUSDATOS CONLAMAYORPRECISIØNPOSIBLEPARASIMPLIlCARLATAREADEDISTRIBUCIØNDE LAREVISTA ,OSDATOSNECESARIOSSON 0AÓS ORGANIZACIØN NOMBRE Y APELLIDO DIRECCIØN POSTAL CØDIGO POSTAL CIUDAD PROVINCIA DEPARTAMENTOOESTADO #ORREOELECTRØNICO TELÏFONOYOFAX SISECUENTACONELLOS %NVÓENPORFAVORSUSOLICITUDA")/$)6%23)$!$ 2%$%3 !45RUGUAY 3AN*OSÏ  -ONTEVIDEO 5RUGUAY4ELÏFONOS BIODIV REDESORGUYHTTPWWWGRAINORGSUSCRIBE


#RISISCLIMÉTICA %LFRACASODELSISTEMA ALIMENTARIOTRANSNACIONAL ,AURGENCIADECUIDARELSUELO

Biodiversidad, sustento y culturas N° 62  
Advertisement