Page 1

grafotex

SUVI @IG

RU^NI MODEL KLIJE[TA ZA UTISKIVANJE SUVOG @IGA RUKOM promjer `iga do 35 mm CIJENA: 180,00 KM PDV 17% URA^UNAT / sa postoljem 210.00 KM ROK IZRADE: do 48 h Posebni uslovi: Zahtjev, rje{enje nadle`ne institucije o registraciji, ostale dozvole/licence za obavljanje djelatnosti naru~ioca.

STONI MODEL KLIJE[TA ZA UTISKIVANJE SUVOG @IGA SA STOPICAMA ZA STO LAK[E OTISKIVANJE MALO VE]I PRITISAK promjer `iga do 35 mm CIJENA: 210,00 KM PDV 17% URA^UNAT ROK IZRADE: do 48 h Posebni uslovi: Zahtjev, rje{enje nadle`ne institucije o registraciji, ostale dozvole/licence za obavljanje djelatnosti naru~ioca.

VELIKI MODEL ZA PROFESIONALNU UPOTREBU KLIJE[TA ZA UTISKIVANJE SUVOG @IGA SA VE]OM POLUGOM LAK[E OTISKIVANJE, VE]I PRITISAK promjer `iga do 40 mm CIJENA: 530,00 KM PDV 17% URA^UNAT ROK IZRADE: 15 -30 dana Posebni uslovi: Zahtjev, rje{enje nadle`ne institucije o registraciji, ostale dozvole/licence za obavljanje djelatnosti naru~ioca.

Vinjete za suvi `ig:

http://issuu.com/grafotex/docs/embossing_label

Suvi zig katalog  
Suvi zig katalog  
Advertisement