Majssorter 2021

Page 1

DIN majsspecialist - Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget

Majssorter 2021 Breeding your profit


Limagrain danmark Limagrain Field Seeds forsyner, via Limagrain Danmark, hele det Skandinaviske og Baltiske marked med stærke sorter af både majs, raps og korn m.fl. Sorterne, der markedsføres, afprøves grundigt under de lokale dyrkningsforhold. Sorterne udvælges nøje efter de krav, der lokalt stilles til både udbytte, kvalitet og dyrkningsegenskaber. Alt LG frø distribueres via et solidt forhandlernet. Limagrain er det 4. største frøfirma i verden - et internationalt andelsselskab, grundlagt og ledet af franske landmænd. Hvert år skaber Limagrain hundredvis af nye sorter af både landbrugs- og grøntsagsafgrøder. Sorter, der kan møde fremtidens udfordringer og krav i de lande og regioner, hvor de skal dyrkes. Limagrain Field Seeds forædler, producerer og sælger såsæd af mange forskellige afgrøder til landbruget majs, raps, hvede, byg, solsikke og mange flere. Såsæden sælges i 56 lande gennem datterselskaber og markedsføres under brandet LG. LG brandet er et af Europas førende indenfor fodermajs og hvede, og er ligeledes en hovedspiller på markedet for solsikke. For yderligere information: www.LGseeds.dk.

Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene, hvor ikke andet er nævnt, kilde: www.sortinfo.dk. Fotos: Watier Visuel, Colourbox, Landbrugsmedierne, Erik Nissen, Limagrain. Der tages forbehold for trykfejl.


Indhold Majssorter 2021 giver dig overblikket over Danmarks bedste og mest omfattende majssortiment. Du finder hjælp til sortsvalg, gode råd om majsdyrkning, Et indblik i afprøvningen af majsfrø og aktuelt fra majssæsonen 2020. Læs i kataloget om: • • • • • • • • •

side

Produktion og forædling Fremspiring i 2020 og bejdsninger i 2021 Kolbemajs giver mere hjemmeavlet foder på Søndergård Starcover forbedrer forårsudviklingen på Fiskbæk Forsøg med no-till dyrkning af majs Et andet perspektiv på majs Guide til Sortsvalg 2021 Nye sorter Beskrivelser af de enkelte LG sorter

4 5-6 7 8 9 10 11-18 19 20 - 27

Kontakt os:

Ole Schmidt Mob. 20 96 19 61

Andreas Andersen Mob. 40 51 19 61

Lars Eriksen Mob. 28 79 19 61

Beate Visby Mob. 29 19 19 61

Mette Christensen Mob. 60 24 19 61


Produktion og forædling LG’s forædling af majs til det Europæiske marked er inddelt i 5 geografiske zoner. Danmark tilhører den nordligste zone 1, her har vi fokus på at forædle sorter der passer specefikt til de klima forhold vi har i Nordeuropa. Zone 1 består af 40 hovedforsøg, hvor der hvert år testes hundredevis af potentielle nye LG sorter. Limagrain´s forædlere er konsekvente i udvælgelsen af sorter hvor udbytte, kvalitet, kuldetolerance, forårsudvikling, samt en god standfasthed er vigtige parametre. Først når der kan sættes flueben udfor alle disse parametre, har vi en sort der er klar til jeres markplaner. For overhovedt at nå her til startes der hvert år ud med ca. 15.000 linjer, 4000 af disse når til observations forsøg, 2000 når til 1 års udbytteforsøg, 400 når til 2 års udbytteforsøg, 150 når til 3 års udbytte forsøg, 5-10 sorter når den danske værdi afprøvning mens kun 1-5 sorter ender med at blive godkendt og dyrket i Danmark. Dette sikrer et solidt grundlag for at nå frem til de allerbedste sorter, hvor uønskede egenskaber som f.eks. lejesæd er sorteret fra. LG`s nye sorter på det danske marked R E S O LU T E , LG 3 1 . 2 0 5 , LG 3 1 . 2 0 7 , EMELEEN, P R O S P EC T, F U N C T I O N , C O N C LU S I O N , P I N N A C L E , T R O O P E R osv. har da også vist en enorm høj kvalitet og standfasthed i landsforsøgene. Som noget nyt bruger LG´s forædlere nu i højere grad molekylære genmarkører i deres udvælgelse. Her knyttes specifikke egenska-

ber til planternes DNA (markører), hvorved visse egenskaber kan forudsiges. På hver sort indsamles 22.000 markører og forædlerne kan bruge disse data til at stoppe en sort tidligere i processen pga. f.eks. en dårlig kuldetolerance uden at dette nødvendigvis har været observeret i forsøgene. Molekylære genmarkører kan derfor forhåbentlig være med til at gøre forædlingen af nye sorter hurtigere og bedre i fremtiden.

kolberne bliver far-linjen fjernet helt, således at man undgår at få kolber med herfra. Morlinjen høstes med plukkebord som hele kolber for at beskytte frøene. Kolberne transporters og opbevares derefter i ventilerede containere.

Produktions af majsfrø

Produktionen af majsfrø er en tidskrævende og omkostningstung proces. I Limagrain krydser vi indavlede forældre linjer af ``flint`` og ``dent`` typen, til det Skandinaviske marked. Flint typen bidrager med tidlighed og kuldetolerance, mens dent typen bidrager med et højt udbyttepotentiale. Når man har fundet frem til en krydsning af to forældrelinjer, som giver en dyrkningssikker og højtydende hybrid, bliver forældrelinjerne opformeret selvbestøvende i 8 generationer for at sikre at genotypen, der bruges til produktion af hybriden, er 100% identisk. Når man har sikret rene forældrelinjer kan produktionen begynde. Rækker med far og mor planter såes på skift og her er det vigtigt at ramme såtidspunkterne rigtig. Far-linjen - som skal levere pollen – skal blomstre mens mor-linjen - som der høstes frø på - sætter hunblomst. Alt afhængig af højde, størrelse og bestøvningsevne på far-linjens hanblomst set i forhold til støvfanget på mor-linjens kolbe, så kan en række med farl-injer bestøve 1-6 rækker mor-linjer. Hvilket selvfølgelig har en stor indvirkning på produktionen per/ha. Mor-linjen må ikke selvbestøve og derfor fjernes hanblomsten. Dette gøres først mekanisk og efterfølgende gennemgåes marken manuelt ca. 4 gange. Før høst af

4

Der tages ved ankomst til fabrikken en kvalitetstest af kolberne, derefter bliver kolberne afsvøbet og sendt videre til en manuel kontrol – Hvor f.eks. Fusarium inficerede kolber eller off-types bliver sorteret fra. Efter kontrol tørres kolberne ned I 4-6 dage indtil de når et vandindhold på 12%. Herefter igangsættes processen med at få løsnet kernerne fra kolben og få frøene sorteret efter form, vægt og størrelse. Endeligt bliver de sækket op og lagt på lager ved en lav fugtighed og konstant temperatur på ca. 4 grader. Der udtages efterfølgende prøver af hvert parti til varm og kold test af spireevnen.


fremspiring i 2020 og bejdsninger til 2021 I foråret 2020 var der især i de nordlige og centrale dele af Danmark flere steder skuffende fremspiring af majsfrøene. I de fleste tilfælde har det været en kombination af flere faktorer som har gjort udslaget. April måned var varm og tør, hvilket fik mange til at så tidligt og samtidig dybere end normalt for at sikre jordfugt eller forbygge fugleangreb. Normalt er der ingen problemer i dette, men som resultat af den kolde maj måned måtte man mange steder vente 3 uger på at majsen fremspirede. Dette er problematisk da standardbejdsningen mod spirehæmmende svampe kun beskytter frøene i 10-14 dage. Skuffende fremspiring i kolde forår kan udover for dyb såning forværres af en række andre faktorer, som f.eks. pløjfri dyrkning. Der er rigtig mange fordele ved reduceret jordbearbejdning i forbindelse med dyrkning af majs. Det er bl.a. lettere at holde på jordfugt i foråret, hvilket i tørre forår fremskynder fremspiring og mindsker jordfygning, ligeledes er det ofte set at jordens bæreevne i et vådt efterår er forbedret. I kolde forår er det dog ikke muligt at få den samme varme i jorden som det er med ploven, hvilket påvirker fremspiringen negativt. Majs efter kløvergræs, kraftig efterafgrøder der ikke er nedvisnet og dybstrøelse kan i kølige forår hæmme majsens forårsudvikling. Årsagen til dette er at man har en stor pulje af organisk materiale, der først skal mineraliseres. Denne process bruger mere energi en den frigiver i majsens tidlige vækst fase. Til gengæld er der mere energi tilrådighed i majsens sene vækstfase og udbytteresultatet er derfor ofte rigtig godt. Milde vintre efterfulgt af kolde forår kan give flere problemer med smælder- og stankelbenslarver, da skadedyrs trykket er større og majsrøddernes evne til at gro fra et angreb er mindre. Endeligt skal man altid være opmærksom på at dårlig jordpakning mindsker den kapillære næringsstoftransport, hvilket påvirker majsens vækst og fremspiring negativt. Manglende jordløsning og kørsel i sårækkerne giver samme resultat.

Flere bejdsemidler på forbudslisten

Når vi skal bestemme os for en sådato af majs, er det ud over jordtemperatur samt prognoser for temperatur og nedbør nødvendigt, at være opmærksome på, at de bejdsningsmuligheder der er tilgængelige for os frøfirmaer, bliver

STANDARD mindre for hvert år der går. Sidste år kom der et EU forbud mod tre af de bejdsninger vi normalt bruger. Vi mistede Mesurol mod fuglene, Sonido mod smælder og stankelsbenslarver og endelig Thiram mod spirehæmmende svampe. Thiram blev afløst af Redigo M som på papiret skulle være lige så effektiv mod Phytium og Fusarium, i praksis har det dog set anderledes ud. Måske skyldes det at virkningstiden på Redigo M er kortere end Thiram. Det har været meget tydeligt i år, at under omstændigheder hvor majsfrøene har fremspiret hurtigt, der har fremspiringsprocenten også været god.

VIBRANCE SDHI-gruppen. Aktivmidlet er SEDAXANE, som er særlig effektiv mod Rhizoctonia og så har det en meget positiv effekt på frøets spiring. Vibrance forbedre desuden stresstolerancen i forhold til tørke og næringsstofmangel. Mange af de samme egenskaber gør sig gældende for Starcover og synergieffekten mellem de to er derfor rigtig god. STARCOVER Pro sikrer dig en bedre fremspiring, bedre rodudvikling, bedre næringsstofoptag og fosfor tilgængelighed og så har majsens stay-green vist sig at blive markant forbedret, hvilket giver et større høstvin-

STARCOVER nu også med Vibrance

Til dem der gerne vil gøre noget ekstra for at sikre sine majs en god start, så har LG til kommende sæson opdateret STARCOVER bejdsningen, således at Vibrance 500 FS nu indgår. STARCOVER Pro, som den nye bejdsning hedder, består derfor nu af tre komponenter. Den ene komponent er et planteudtræk fra Guarbønnen, som få dage efter såningen trækker ud i rodzonen og lægger sig omkring frøet. Her danner det en skorpe rundt om frøet som suger jordfugt således at frøet hurtigere når et vandindhold på 30%, som igangsætter spiringen. Planteudtrækket stimulerer derefter til dannelse af flere sekundære rødder, hvilket giver planten et større næringsstofoptag. Den anden komponent er bakterien Bacillus amyloliquefaciens, som knytter sig til rhizosfæren, hvor den lever og formerer sig af de affaldsstoffer som rodnettet udskiller. Bakterien lever dermed i symbiose med rødderne, da den afgiver nogle nedbrydningsprodukter i form af f.eks. fytase, der opløser det organisk bundne fosfor i jorden og derved øger fosfor tilgængeligheden. Den tredje komponent Vibrance 500 FS der nu indgår som et ekstra element i STARCOVER Pro bejdsningen er et fungicid tilhørende

5

due. STARCOVER Pro giver altså dine majs de bedste forudsætninger for at opnå sit fulde udbyttepotentiale. Så hvis du med god ro i maven vil kunne sige, at du har gjort alt hvad du kunne for dine majs . Så bør du vælge Starcover Pro bejdsningen.


Fugleproblemer

Tabet af Mesurol fik mange til at så majsen dybere end de optimale 3-4 cm, i håb om at det ville gøre det svært for fuglene at finde majsfrøene. Dybere såning påfører majsen yderligere stress i kølige år. Kimstænglen skal løfte koleoptilen eller spiren op til jordoverfladen. Ved for dyb såning, skal der bruges meget energi på at danne denne ”kimløfter”. Er det koldt, så går det langsomt og majsen får svært ved at vokse fra et evt. svampeangreb. Efter 10-14 dage er svampemidlet dampet af, og derfor er det især i et koldt år eller på tungere jord problematisk, at så majsen for dybt. I stedet for Mesurol blev der i år brugt Korit. Mange havde frygtet at virkningen af Korit ikke var tilstrækkeligt mod fuglene, men effekten har heldigvis vist sig at være rigtig god. Til gengæld har flere landmænd og maskinstations chauffører beklageligvis oplevet at blive dårlige efter såning af majs bejdset

med Korit. Derfor er det ekstremt vigtigt at overholde sikkerhedsforskrifterne ved håndtering og såning af majs bejdset med Korit. Vi er meget opmærksomme på, at der er gener forbundet med at arbejde med Korit og vi håber derfor allerede til næste år, sæsonen 2021/2022, at kunne introducere en ny fuglebejdsning bestående af naturlige komponenter uden disse gener, men med minimum samme effekt. Vi ønsker ikke at sælge jer noget og garantere en effekt før vi har afprøvet det under lokale forhold her i Danmark. Derfor venter vi til næste år med at introducere afløseren til KORIT.

Den ny fuglebejdsning

Fremspiringen af majs bejdset med Korit har selv på kølige lokaliteter været rigtig god, måske fordi Korit også er et fungicid (Ziram) i familie med det Thiram, som nu er forbudt i EU. Dermed har man altså haft en dobbelt dækning mod spirehæmmende svampe med

FØLG OS PÅ FACEBOOK Vær den første til at se de nye resultater når de er frigivet.

6

både Redigo M og Korit. For at bygge videre på denne succes har vi til majssæsonen 2020/21 givet LG’s fuglebejdsning en opdatering. Således indgår Vibrance 500 FS samt mikronæringsstofferne Zink og Mangan nu sammen med Redigo M og Korit, under navnet KORIT® Pro. Dermed får vi en tredobbelt dækning mod spirehæmmende svampe. Mikronæringsstofferne i form af Zink og Mangan sørger sammen med Vibrance for at majsen fremspirer og gror hurtigere, specielt under kølige forhold. Derved mindskes perioden, hvor frøene er udsat for svampe og fugleangreb. Med LG´s nye fuglebejdsning er du altså sikret bedst mulig fremspiring og dækning mod fugleangreb.


Kolbemajs giver mere hjemmeavlet foder på søndergård På Søndergård ved Varde dyrkes 250 ha majs, ud af disse bliver 70 ha høstet som kolbemajs. Det gøres for at øge andelen af hjemmeavlet foder og fordi man tror på, at det er med til at opretholde en høj ydelse hos køerne. Dan Søndergård Pedersen, medejer og markansvarlig på Søndergård, tror på, at fodring med kolbemajs kan være en medvirkende årsag til at opretholde en høj ydelse hos køerne. Kolbemajs, er som fodertype meget rig på by-pass stivelse, hvilket sikrer, at køerne ikke kommer i energiunderskud. ”Vi har en ydelse på 13.300 EKM. Vores foder skal derfor være af en god kvalitet og rimelig koncentreret og vi vil også gerne have en høj andel af hjemmeavlet foder. Det er derfor, vi bruger kolbemajs, da vi synes det fungerer bedre hos os end kun at køre med ren byg i blandingen,” fortæller Dan Søndergård Pedersen.

SELVOM KOLBEMAJS ER EN VIGTIG DEL AF FODRINGEN PÅ SØNDERGÅRD, ER UDBYTTET OG KVALITETEN I HELSÆDS MAJSEN STADIG DET VIGTIGSTE.”

– fortæller Dan Søndergård Pedersen

fakta Søndergård I/S: • Lokation: Varde • Dyrehold: 730 årskøer • Ydelse: 13.300 EKM pr. årsko • De driver cirka 600 hektar agerjord med 250 hektar majs af disse er 70 ha kolbemajs • Majsudbytte i gennemsnit: 12.100 FE per hektar • Majssorter: Gatsby + Starcover, Emblem, Conclusion + Starcover, Prospect + Starcover

Derfor er det et krav at alle sorter i markplanen skal være velegnede både som højt fordøjelige helsædssorter og som kolbemajs. Disse sorter bliver ofte også omtalt som buffersorter. ”Det vigtigste er helsæden, da jeg altid kan købe byg, skulle jeg mangle kolbemajs. Derfor er det vigtigt, at hvis noget af det vi regnede med at bruge til helsæden eksempelvis bliver for vådt, så kan det blive stående og bruges til kolbemajs i stedet,” siger Dan Søndergård Pedersen.

Ikke for stor udskiftning

I år har man sået 250 hektar til med sorterne Gatsby, Emblem, Conclusion og Prospect. Dan Søndergård Pedersen er forsigtig, når det kommer til valg af sorter. Derfor vælger han altid nogle sikre velkendte sorter til en stor del af

markplanen samtidig med at han tester nogle nye af. ”Vi har fire-fem forskellige sorter, og skifter en til to af dem ud hvert år for at teste nye sorter. Det er et forsigtighedsprincip, for hvis man vælger at låse sig fast på kun to sorter, og så den ene fejler, kan det ramme hårdt,” siger Dan Søndergård Pedersen. På Søndergård har de et gennemsnitligt udbytte i majsen på 12.100 FE og en af de vigtigste faktorer i valget af majssorter, er for Dan Søndergård Pedersen, sorternes tidlighed. Han vælger de tidlige sorter for at sikre sig, at høsten kommer i hus hvert år uden de store udfordringer. ”Kvalitet og udbytte er selvfølgelig vigtige parametre, men vi vil også gerne få afgrøden sikkert hjem hvert år, lige meget om det er tørt eller vådt. Derfor har vi normalt ikke sorter med et FAO-tal på over 200 og i år har de faktisk alle et FAO-tal mellem 170-190,” forklarer Dan Søndergård Pedersen.

Såbeds tilberedning

På Søndergård har man en klassisk fremgangsmåde til tilberedning af såbedet, først køres der gylle ud, hvorefter der pløjes og til sidst tromles marken. Når Dan Søndergård Pedersen vælger at tromle, er det for at sikre, at majsfrøene kan sås i den rigtige dybde. ”Når vi tromler, bliver det også nemmere at rense majsen, og vi holder bedre på fugten. Vores erfaring er, at vi får et jævnt såbed, hvor vi ikke har jordknolde, ukrudtet kan stå i læ af,” fortæller Dan Søndergård Pedersen og fortsætter: ”Hvis man vælger at tromle jorden, kan der på nogle jorde skabes større risiko for sandfygning. Det er en afvejning, og vi kan godt opleve sandfygning hos os. Dog ser vi, at vi gennemsnitligt får mere ud af at tromle kontra ikke at gøre det.”

7


Starcover forbedrer forårsudviklingen på Fiskbæk fakta Fiskbæk - Gråsten Landbrugsskole: • Lokation: Gråsten • Dyrehold: 200 årskøer og 350 søer • De driver 225 hektar agerjord med 5060 hektar majs • Majssorter: Wizard + Starcover, Ambition + Starcover, Prospect + Starcover

På Gråsten Landbrugsskole, sår man majs lidt senere end mange andre, da majsen dyrkes på kold lerjord. Derfor benytter man Starcover, for at sikre at majsene kommer hurtigt fra start. Landbrugsskolen har ligeledes etableret en sortsdemo for at kunne vise eleverne forskellighederne i de mange majssorter. På Fiskbæk, der er navnet på den gård, som er tilknyttet Gråsten Landbrugsskole i Sønderjylland, holder man til på kold lerjord, der skaber sine særegne udfordringer, når man dyrker majs. For markansvarlig Niels Schmidt, gør jordtypen, at de nøje skal overveje, hvornår de sår majs. ”Jorden er lidt koldere herude end tilfældet er på sandjord. Det gør, at vi oftest først kan etablere majsen sent på foråret. I år var det dog

varmt tidligt i april, og vi såede derfor majsen allerede midt i april,” fortæller Niels Schmidt og fortsætter: ”Jorden er heller ikke så medgørlig, og derfor har vi typisk lidt mere jordbearbejdning. Vi pløjer altid og kører efterfølgende med rotorharven for at slå jordknoldene i stykker, nogle gange skal det endda have to gange med rotorharven. Vi har ikke mulighed for at vande, så vi kører ofte med tromlen, for at sikre at vi har fugt nok i jorden. ” De 50-60 hektar majs, der dyrkes på ejendommen, bliver ikke dyrket i et fast sædskifte. Niels Schmidt fortæller dog, at de gerne vil undgå majs efter majs, og helst gerne vil så majs efter græs for at optimere udbyttet. Efter majsen skal der gerne sås hvede, som så følges op af enten vårbyg eller havre. Men som sagt er der ikke en helt fast rutine. ”Vi har ikke et sædskifte, hvor vi kan sige, at sådan er det hvert år, men vi prøver at rotere rundt, så vi kan holde ukrudtstrykket nede og samtidig optimere udbyttet.”

Vi bejdser med STARCOVER

Den lidt kolde lerjord sætter også krav til de majssorter, som de kigger efter på skolens landbrug. På Fiskbæk er det derfor særligt de tidlige sorter, man vælger at tilså markene med. ”Majs er jo en eksotisk plante, som traditionelt set trives godt på varme lokationer, og derfor skal vi have tidlige sorter, hvis vi skal nå at få en helt veludviklet plante inden høst,” siger Niels Schmidt. Lerjord fordrer ikke kun en sen såning, men også en tidlig høst, da jorden hurtigt bliver våd i løbet af efteråret. Det er derfor nemt at lave store strukturskader i marken, hvis man høster for sent. Derfor tyer de på Fiskbæk til bejdsemidlet Starcover. ”Vi vil gerne bruge Starcover på grund af den

FAKTA om starcover • Innovativt produkt • Løsning på reelt problem • Stor effekt på plantehøjde i landsforsøg (10-15%) • Markant højere fosfor optag i landsforsøg (22%) • Størrer rødder både i praksis og forsøg Kilde: SEGES

8

kolde jord, så vi kan få planten så godt i gang som muligt. Vi er tilmed begrænset på vores fosfortilførsel, så vi bruger også bejdsningen for, at det fosfor der allerede er i jorden gøres mere tilgængeligt for planten.”

Plads til læring

På landbrugsskolen bliver markbruget inddraget som en del af undervisningen, og bruges blandt andet til at illustrere, hvordan forskellige tiltag i marken udmønter sig i praksis. I år har de etableret en sortsdemo med forskellige majssorter fra Limagrain i parceller af 6-12 rækker, med tidlige og sene sorter. Dette gøres for at vise eleverne forskellene på de forskellige majssorter. ”Vi har valgt Starcover på nogle af rækkerne for at illustrere, hvad det gør. Det er landbrugsskolemæssigt spændende at vise eleverne, at der er forskel på tingene. Det at man ser, at nogle sorter har bedre udviklede kolber, men fordøjeligheden måske er bedre andre steder, er en god måde at vise, hvordan man konkret kan arbejde med sorter for at optimere,” siger Niels Schmidt, der ikke lægger skjul på, at han også selv får noget ud af forsøgene:

PERSONLIGT SYNES JEG, DET ER SPÆNDENDE AT SE, AT EN MAJS IKKE BARE ER EN MAJS, MEN AT DER ER MANGE SORTER, OG HVER SORT ER FORSKELLIG OG HAR SINE SÆREGNE STYRKER.”

– fortæller Niels Schmidt


FOrsøg med no-till dyrkning af majs fakta Kvindlund I/S: • Lokation: Løgumkloster • Dyrehold: 215 årskøer • De driver 250 hektar agerjord med 95100 hektar majs. • 28 ha majs dyrkes som no-till • Majssorter: Conclusion

Hos Kvindlund I/S, der dyrker deres jord pløjefrit, har man som noget nyt i år, sået 28 hektar majs efter no-till princippet. Det har de valgt at gøre for at spare arbejdstid og for bedre at kunne holde på fugten i jorden, når der etableres majs efter 1. slæt græs. På Kvindlund ved Løgumkloster i Sønderjylland, er man som noget nyt begyndt at eksperimentere med et nyt og mere utraditionelt dyrkningsprincip, for både at spare tid men også for at holde på fugten i jorden. De har nemlig sået majs efter første slæt, direkte ned igennem græslaget. Princippet hedder no-till og er en dyrkningsmetode, få i Danmark har taget til sig.

”Der opstår en del udfordringer, hvis man vil have majs efter 1. slæt græs, som normalvis kræver en del jordbearbejdning. Derfor har vi tænkt over, hvordan vi kunne gøre det på en ny måde, for at slippe for alt det bøvl” siger Carsten Nielsen, der er markansvarlig på Kvindlund.

Det er første år, de gør brug af dyrkningsmetoden, hvor de sår direkte ned i foregående afgrøde. Dog har de taget deres forbehold for ikke at gamble for meget med de 28 hektar majs, der dyrkes efter no-till princippet. ”Vi har valgt at grubbe marken, i forbindelse med såning af majsen, da vi har taget slæt på marken de seneste år, og derfor mente vi at jorden burde løsnes en smule. Vi tager lidt af et forsigtighedsprincip med det i år, da det er svært finde danske erfaringer med no-till. Vi har kun hørt om det fra udlandet og tager derfor vores forbehold,” siger Carsten Nielsen.

den sidste bliver brugt til biogas. ”Vi har genvalgt de samme tre sorter fra sidste år. Vi ligger typisk på 13-14.000 FE. og vores køer giver ca. 11.000 kg EKM. For os handler det i høj grad om en god fordøjelighed og et højt stivelsesudbytte på de to sorter vi bruger til køerne. Kvaliteten af foderet er det vigtigste, og så kommer det samlede udbytte bagefter,” siger Carsten Nielsen. Den ene af de to sorter der bruges i stalden, er Limagrains Conclusion, som er en middel-tidlig sort. ”For ikke at blive for pressede i høsten har vi en tidlig sort og så Conclusion, der er middeltidlig.

Fra dybde harvning til direkte såning

På det sønderjyske landbrug dyrkes resten af deres afgrøder pløjefrit og de har oftest majs efter korn, og forsøger helst at undgå majs efter majs. De har hvert år mellem 95-100 hektar majs, i deres sædskifte. ”Vi nedfælder gyllen, og så plejer vi at køre en tur med stubharven, inden vi sår. I år er vi dog begyndt at bearbejde jorden, samtidig med at vi sår. Vi har tilføjet en grubber til vores såmaskine, da den roder mindre i jorden end stubharven, og der spares en arbejdsgang og noget diesel. Men de 25 hektar, hvor vi har kørt dybstrøelse på, har vi dog stadig valgt at stubharve, for at få muldet dybstrøelsen ned” siger Carsten Nielsen, og fortæller videre om deres dykning: ”Vi kører en Round-Up sprøjtning umiddelbart før fremspiring, og derefter venter vi til, der er to-tre blade på majsen, så sprøjter vi to gange med et interval på 14 dage, for til sidst at slutte af med en radrensning, og etablering af efterafgrøder.”

To sorter, to høsttidspunkter

Når der skal vælges sorter, er der ingen tvivl om, at det handler om at opnå en høj foderværdi. Carsten Nielsen har 3 sorter i sin markplan i år, hvor de to af dem bruges til foder og

9

Det gør, at vi kan høste sorterne på forskellige tidspunkter. På den måde har vi tid til at fylde en silo med den ene sort først, uden at stresse over, at den anden står og bliver overmoden på marken.”

hvad er no-till? No-till kommer af det engelske ord ”tillage” der betyder: jordbearbejdning. No-till er derfor en dyrkningsmetode, hvor man undgår jordbearbejdning inden såning og sår direkte gennem resterne fra de tidligere afgrøder. Dyrkningsmetoden anvendes ofte for at reducere mængden af maskintimer og for at undgå den erosion der opstår når man vender jorden, hvilket er fordelagtigt på tørre jorde. Dog mistes muligheden for mekanisk ukrudts- og sygdomsbekæmpelse.


Et andet perspektiv på majs fakta Toftegaard: • Lokation: Brønderslev • Dyrehold: 220 årskøer og 1900 søer • De driver 1050 hektar agerjord med 250 hektar majs. • Majssorter: Wizard + Starcover og LG30179

Martin Dunker er driftsleder på Toftegaard ved Brønderslev, der indtil for nyligt udelukkende har haft svineproduktion. Efter et opkøb er der i år blevet tilføjet 220 årskøer. Det har medvirket at majsarealet er øget og på Toftegaard dyrkes disse lidt anderledes, end man ”plejer”. Det mener Martin Dunker i hvert fald, at de gør og det skyldes nok baggrunden som svineproducent. ”Som svineproducent er vi nok lidt mere vant til kontant og hurtig afregning på de beslutninger vi tager. Det gør også, at vi har lidt nemmere ved at træffe nye valg, da vi hurtigt kan se effekten af de ting, vi gør. Man arbejder i et lidt langsommere flow, når man har med kvæg at gøre, da livscyklussen på en ko bare er længere.” På Toftegaard har man derfor ikke tøvet med at tage nogle af de metoder, man har gjort brug af i produktionen af korn til svinefoder med videre i majsdyrkningen. ”Vi tildeler 80 procent af den gødning, vi må tildele, inden eller sammen med såningen. Vi sprøjter første gang umiddelbart før majsens fremspring, 18-20 dage senere kører vi den store ukrudtssprøjtning, hvor vi samtidig tildeler majsen mikronæringsstoffer. 15-20 dage efter at majsen har fået mikronæringsstoffer placere vi så de sidste 20 procent gødning og i samme arbejdsgang får vi radrenset og sået miljøgræs i det hele,” beretter Martin Dunker og fortsætter: ”Hvorfor tildele de sidste 20 procent senere? Når man dyrker korn, så ved vi, at afgrøden har godt af at blive gødsket over flere omgange, så hvorfor skulle man ikke også gøre det ved majs?”

Pløjefrit landbrug

På Toftegaard gik de for år tilbage over til pløjefri dyrkning, for blandt andet at gøre arbejdsbetingelserne i marken nemmere. ”I år er det vores sjette år med pløjefri dyrk-

ning, og den metode anvender vi også i vores majsproduktion. Det har den klare fordel, at vores jord bliver meget nemmere at køre og begå sig på,” fortæller Martin Dunker og fortsætter: ”Derudover oplever vi i et år som i år, hvor foråret har været tørt, at vi har lettere ved at holde fugten i jorden, når vi skal så majs.” Den pløjefri dyrkning ændrer dog ikke på, at driftslederen Martin Dunker stadig venter på, at jordtemperaturen kommer op over 10 grader og gerne mere, før majsfrøene kommer i jorden.

Intet slår troldmanden

For Martin Dunker er der ingen tvivl om at det foder, de producerer, skal være af så høj kvalitet som mulig. Og på den parameter er der, ifølge Martin, ikke noget der kan hamle op med Wizard fra Limagrain. ”Alt hvad jeg har kunnet læse og høre mig frem til, har peget os i retning af Wizard, som den sort der giver den bedste foderkvalitet, og netop foderkvaliteten vil vi ikke gå på kompromis med. Det kan godt være, at den ikke har det højeste udbytte, men til gengæld opvejer dens høje fordøjelighed for det mindre udbytte,” siger Martin Dunker og fortsætter: ”Før vi selv havde køer, leverede vi for nogle år tilbage majs til en kvægmand, og da var det også Wizard, vi benyttede os af, da vi også dengang bare skulle levere høj foderkvalitet.” Ud over majs til foderproduktion, dyrker man hos Toftegaard også majs til et biogasanlæg. Også her leverer de en betydelig mængde af sorten Wizard. Når vi skal levere majs til biogas, laver vi en cost/ benefit analyse af sorterne. Sidste år kunne vi se, at vi fik et rigtig godt resultat fra Wizard, da den opnåede et meget højt tørstofindhold.

TILLÆGGET FOR DET MAJS VI LEVERER STIGER PROPOTIONALT MED TØRSTOFINDHOLDET, DA ET HØJT TØRSTOFINDHOLD BÅDE ØGER GASPRODUKTIONEN OG SAMTIDIG REDUCERER TRANSPORTOMKOSTNINGERNE. DA VI SIDSTE ÅR FIK DET HØJESTE TILLÆG FRA VORES WIZARD, HAR VI I ÅR SAT 50 HEKTAR WIZARD AF TIL BIOGAS.” 10

Alt får en tur med Starcover

Martin Dunker er de senere år virkelig begyndt at nørde mikronæringsstoffer og bejdsemidler, og arbejder aktivt med at sørge for, at planterne ikke mangler noget. Hos Toftegaard har man særlig fokus på mangan og fosfor, som tildeles ved sprøjtning af majsen. Dertil er Starcover bejdsningen valgt på alle de 150 hektar der er tilsået med Wizard.

JEG ER SIMPELTHEN BLEVET SÅ VILD MED DET HER MIKRONÆRING OG BIOCOATING, OG JEG SYNES, JEG SER EN KÆMPE FORSKEL PÅ PLANTERNE. DET FEDE VED STARCOVER ER, AT VI HJÆLPER PLANTEN HELT FRA STARTEN AF, LIGE DER HVOR PLANTEN HAR ALLERMEST BRUG FOR DET, SÅ VI ER SIKRE PÅ, AT PLANTEN KOMMER GODT FRA START.”

– fortæller Martin Dunker ”Vi har selvfølgelig valgt Starcover bejdsningen, fordi vi kan se, at vi opnår en merindtjening ved at bruge det, men idéen kommer fra de forsøg, Limagrain laver ude ved os, hvor forskellige sorter testes med og uden Starcover. Sådanne forsøg er jo en genial måde at få indblik i, hvad der lige netop virker godt på vores jord.”


Guide til sortsvalg 2021 1 VÆLG BLANDT DE SORTER, DER HAR DEN KORREKTE TIDLIGHED TIL DINE DYRKNINGSBETINGELSER

FIND DEREFTER DE SORTER, DER MATCHER DEN KVALITETSPROFIL,

2 DU HAR BRUG FOR PÅ DIN BEDRIFT

BRUG 90/10 REGLEN:

✔ SATS PÅ VELAFPRØVEDE STABILE SORTER TIL HOVEDPARTEN AF DIT MAJSAREAL (90 %) OG

✔ LÆR NYERE SORTER AT KENDE PÅ ET MINDRE AREAL (10 %)

11


1

spørg marken

Vejledning til guiden Diagrammerne i vejledningen viser resultaterne fra de seneste 3 års landsforsøg (2017-19). Alle sorter, der har været med i landsforsøgene i alle tre år, er taget med – dvs. det er de sorter, der fylder en relativt stor del af markedet. Det er blandt disse sorter du skal vælge til de 90 % af dine majsarealer.

Du skal starte med at ”spørge marken” og udelukke alle de sorter, som hos dig er for sene til, at de med sikkerhed kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. 1. 2.

3.

Vurdér din lokalitet ved hjælp af kortet over majsvarmeenheder, og find den farve, der passer. Korrigér farven efter lokale forhold, der kan trække dine marker i en enten køligere retning (blå) eller i en lunere retning (rød). Det kan være jordtype, læforhold, risiko for sen/tidlig nattefrost, ønsket høsttid mm. Se på diagrammet over udbytte og tidlighed og vælg blandt de sorter, der ligger i området under den farvede bjælke, der svarer til din farve.

De nye sorter fra LG, som kun har været med i landsforsøgene i de seneste 1 eller 2 år er også vist i diagrammerne, og er markeret med hhv. én(*) eller to (**) stjerner. Da disse nye sorter ikke har deltaget i lige så mange forsøg som de øvrige sorter endnu, skal deres placering i diagrammet ses i forhold til resultaterne i de år, som de har deltaget. Disse sorter bør ikke fylde mere end 10% i din markplan.

Tommelfingerregel:

Middeltidlige sorter skal bruge ca. 2.400 majsvarmeenheder (MVE) fra såning til høst for at blive klar til helsæd, mens de kræver ca. 2.700 MVE for at kunne blive klar til kolbe/kernemajshøst. Tidlige sorter skal bruge færre MVE, mens senere sorter skal bruge flere MVE. Følg den aktuelle udvikling i majsvarmeenheder i dit postnummer på landbrugsinfo.dk.

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Majsvarmeenheder i Danmark 2001-2010 Ontario Crop Heat Units, middel årssum (15.4-15.10) Kilde: www.landbrugsinfo.dk

12


1

spørg marken ≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 30-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagrammerne på næste side.

Alle lokaliteter - Helsæd Landsforsøgene 2017-19 (alle 7 lokaliteter - 19 forsøg)

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

LG31.207 * Function 106,0

LG31.205

Conclusion LG31.211 LG31.218 101,0

LG30.209

Asgaard

Pinnacle

Prospect

Gatsby

NEL20 Fht.

Sortsblanding

Ability Resolute **

Emblem

Fieldstar Ambition

96,0

Wizard

Sunlite

Trooper** Reason

91,0

Activate Emmerson

86,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

Tørstof %

Kilde: www.sortinfo.dk

13

40,0

42,0


spørg marken

1

Lune og kølige lokaliteter - helsæd Lune lokaliteter 2017-19 (11 forsøg)

108,0

LG31.207

*

Function Conclusion

LG31.205 103,0

Ability Resolute **

LG31.218 LG31.211 LG30.209

Prospect

Pinnacle

Asgaard

Sortsblanding NEL20 Fht.

≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300

Gatsby

98,0

Emblem

Fieldstar Ambition Sunlite

93,0

Wizard

Trooper ** Reason Activate Emmerson

88,0

83,0

31,0

33,0

35,0

37,0

39,0

41,0

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

43,0

Tørstof % SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE

Kilde: www.sortinfo.dk

Kølige lokaliteter 2017-19 (8 forsøg) ≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300

LG31.207 *

112,0

Function

LG31.205 107,0

LG31.211

NEL20 Fht.

102,0

Conclusion

Ability Resolute **

LG31.218

Pinnacle

Gatsby

LG30.209

Fieldstar

Sortsblanding

Asgaard Emblem

97,0

Prospect

Ambition Wizard

Trooper **

Sunlite 92,0

Reason

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Activate Emmerson

87,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

Tørstof % SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

Kilde: sortinfo.dk

14

EKSTRA TIDLIGE

42,0


spørg koen

2

Se sorternes kvalitetsprofil på diagrammet herunder. Grafen viser fordøjeligheden af NDF sammen med stivelsesindholdet, her ses det at sorterne med det gule LG Animal Nutrition stempel alle har høj foderkvalitet. Vælg de sorter, der passer godt i forhold til din foderplan og andelen af majs i grovfoderrationen på din bedrift.

fakta NDF • Kulhydraterne i fibrene i cellevæggene • Fibrene giver struktur i foderet, længere tyggetid og bedre vommiljø • NDF nedbrydes af mikroorganismer FK-NDF • Angiver fordøjeligheden af NDF • 1 procent højere FK-NDF øger mælkeydelsen med 0,25 kg EKM pr. dag • Der er stor forskel på majssorternes FK-NDF • Økonomisk merværdi for FK-NDF kan være på mere end 700 kr. pr. årsko

Foderkvalitet i Landsforsøgene 2017-19 (19 forsøg)

70,5

Function 70,0

LG31.211 LG31.218 69,5

LG31.207 *

LG30.209

Ability Conclusion **Resolute Asgaard

Wizard

Sortsblanding

FK-NDF %

Gatsby

Trooper **

Reason

69,0

LG31.205

Sunlite

Emblem

Prospect

Pinnacle

68,5

Ambition

Activate Emmerson

Fieldstar 68,0

67,5

67,0

27,0

29,0

31,0

33,0

Stivelse % Kilde: sortinfo.dk

15

35,0

37,0

39,0


2

spørg koen

Majs til økologi Vi kan ikke direkte overføre de observationer der foretages i de konventionelle forsøg til økologiske dyrkningsbetingelser. Derfor tester vi i Limagrain hvert år et stort antal sorter hos økologiske landmænd. Dette giver et solidt grundlag for at anbefale de rigtige majssorter til økologisk dyrkning. Majssorter til økologisk dyrkning bør være tidligere sorter. Det skyldes, at såning oftest sker senere end for konventionel majs pga. de højere krav til jordtemperaturen for ubejdset majs. Konkurrenceevnen overfor ukrudt er særlig vigtig i økologisk majs dyrkning. Derfor har vi fokus på en kraftig forårsudviklingen og høj afgrødedækning ved valg af velegnede sorter til økologi. Ligeledes er det vigtigt at majsen kan klare sig godt uden startgødning. AMBITION, WIZARD, GATSBY, EMBLEM og FUNCTION er stadig de mest populære kort i markplanen hos økologer. Det er de fordi de er meget robuste og dyrkningssikre og de kommer hurtigt fra start uanset dyrkningsforholdene. Andre spændende højtydende sorter med suveræn forårsudvikling er PINNACLE, PROSPECT, CONCLUSION og nyhederne TROOPER og RESOLUTE.

VELEGNEDE SORTER TIL ØKOLOGI

FAO

EMMERSON

150

ACTIVATE

150

TROOPER

160

WIZARD

170

PROSPECT

170

AMBITION

180

PINNACLE

180

EMBLEM

180

RESOLUTE

190

GATSBY

190

FUNCTION

190

CONCLUSION

190

Majs til biogas For majs til biogas er der primært interesse for sorter, der kan producere så stor mængde tørstof pr. ha som muligt. Det gælder især, hvis man er sælger af majs til biogas, og man udelukkende bliver afregnet efter tørstofmængden. Er man producent af biogas eller afregnet med tørstof tillæg, er det også ønskeligt, at majsen tilmed har en høj energiværdi i form af et højt stivelses- og tørstofindhold. Højdespringerne på tørstofudbytte i de danske landsforsøg er LG31.207, LG31.205, FUNCTION og den nye EMELEEN.

Udbytte af tørstof – Landsforsøgene 2017-19 (19 forsøg)

111,0

LG31.207

*

LG31205

106,0

LG31211 LG31218 101,0

Function Conclusion

** Ability Resolute

LG30209

Gatsby

Tørstof udb. Fht.

Asgaard

Pinnacle

Prospect

Fieldstar Ambition

Emblem

Wizard

96,0

Sunlite

** Trooper Reason

91,0

Activate Emmerson

86,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

Tørstof indhold %

Kilde: sortinfo.dk

16

40,0

42,0


Når du har udvalgt de sorter, der dyrkningsmæssigt passer til din lokalitet, skal du ”spørge koen”, hvilken kvalitet der passer til foderrationen.

Stivelse

FK-NDF

FK-NDF

FK-NDF

Stivelse

Stivelse

Stivelsesindholdet og fordøjeligheden af NDF (FK-NDF) er de to parametre, der har størst indflydelse på majsensilagens kvalitet som grovfoder til malkekøer. Fibrenes kvalitet (FK-NDF) sætter grænsen for, hvor meget majsensilage koen kan indtage og dermed også for, hvor meget energi, der kan udnyttes og omsættes til mælk. Det er velkendt og veldokumenteret, at højere fordøjelighed af NDF giver mulighed for øget foderindtag og bedre foderudnyttelse, som direkte, kan omsættes til højere mælkeydelse. Hvis fiberindholdet (NDF-indholdet) er lavt, giver det også plads til, at koen kan indtage mere. Husk dog på, at fibrene netop er ønskelige, fordi de er forudsætningen for opretholdelse af en optimal vomfunktion. Det gælder derfor om, at holde den balance, der med mest mulig grovfoderindtag giver de sundeste køer. Det giver nemlig mest mælk i tanken.

betydning, mens man ved lavere andele af majsensilage (under 50 %) og mere græs i rationen kan lægge relativt mere vægt på stivelsesindholdet.

Foderrationens sammensætning har betydning for, om man bør lægge mere eller mindre vægt på hhv. stivelsesindhold, fordøjeligt NDF og NDF-indholdet. Bruger man en høj andel af majsensilage i grovfoderrationen (over 50 %), har indholdet af fordøjeligt NDF relativt større

På diagrammet på side 15, som viser fordøjeligt NDF og stivelsesindhold, kan du se hvilken kvalitetsprofil dine udvalgte sorter har. Afhængigt af hvad du lægger vægt på i netop din foderration, kan du reducere udvalget af sorter yderligere.

lg animal nutrition

Høj NDF-fordøjelighed – et klart forædlingsmål hos Limagrain

Majs andel af grovfoder ration

Græs andel af grovfoder ration

Ved en høj andel af majs – se efter det gule LGAN stempel

Limagrain har det klare forædlingsmål, når det drejer sig om udvikling af helsædssorter til malkekøer, at både NDF-fordøjelighed og stivelsesindholdet skal optimeres. Det giver os majssorter med den bedste kvalitetsprofil, hvor fordøjeligt NDF og stivelse indgår i en perfekt balance.

Suveræn kvalitetsprofil, høj ydelse og de bedste dyrkningsegenskaber

De majssorter, der tildeles det gule LGAN stempel i Danmark er nøje udvalgte efter en lang række kriterier. Sorterne vurderes på baggrund af vores egne forsøgsresultater samt minimum 2 års resultater i Landsforsøgene, hvor høj NDF-fordøjelighed er et af nøglekriterierne. Vigtige parametre derudover er bl.a. totalt energiudbytte, energiværdi (NEL20, MJ/kg TS), stivelsesudbytte, stivelsesindhold og udbyttestabilitet.

DU KAN KENDE SORTERNE MED DEN HØJESTE NDF FORDØJELIGHED PÅ DET GULE LG ANIMAL NUTRITION STEMPEL.

17


kolbemajs og kernemajs Kolbemajs og kernemajs skal normalt stå 3-4 uger længere i marken end majs til helsæd. Der bør kun vælges sorter, der kan nå at blive klar til høst senest den 20. oktober hvert år.

Det betyder at:

• Kolbemajs skal kunne nå ca. 55 % tørstofindhold i kolber med svøbblade • Kernemajs til vådkonservering ved ensilering eller gastæt silo skal kunne nå ned på 38-40 % vandindhold i kernerne.

Sorterne PINNACLE, PROSPECT, LG30.179, AMBITION, og GATSBY er alle gode allround sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbeog kernemajs. De er ideelle som buffersorter fordi de også har gode egenskaber til helsæd og standfastheden til at stå til modenhed. YUKON og LG 30.179 er ægte kernemajssorter og de sikreste valg til kernemajs pga. deres evne til hvert år, at blive klar til høst i tide. YUKON og LG 30.179 er pt. de eneste sorter på den danske sortsliste for kernemajs. LG 30.179 er en smule senere end YUKON, men giver et højere udbytte.

Landsforsøgene med kernemajs 2015-19 (18 forsøg) Sorter afprøvet i 2 år eller mere

111

109

Pinnacle*** 107

Ambition***** Gatsby****

Kerne Udb. Fht.

105

Prospect** LG30179 ***

103

101

Glory****

Yukon*****

99

Sikkerhed i kolbemajs - Landsforsøgene 2018 97

95

89,0

91,0

93,0

95,0

Tørstof % Fht.

Sorter med **)= 2 års afprøvning, ***)= 3 år, ****)= 4 år og *****)= 5 års afprøvning Kilde: sortinfo.dk

97,0

99,0

101,0


nye sorter til 2021 Nye sorter med 2 års resultater i Landsforsøgene (2020 er 3. år)

Nye sorter med 1 års resultater i Landsforsøgene (2020 er 2. år)

Nye lovende LG sorter – 1. gang i landsforsøgene i 2020

TROOPER - FAO 160

LG 31.207 - FAO 205

ECHO - FAO 160

Er en tidlig sort, med en forårsudvikling der er helt i top, sammenlignet med andre sorter i samme tidlighedsklasse. TROOPER har en meget bred bladvækst med høj afgrødedækning til følge, det gør den ideel til økologisk dyrkning. TROOPER sætter helt nye standarder for kombinationen af FK-NDF og stivelsesindhold som er i en klasse for sig selv. Trooper har derfor helt fra starten været selvskrevet til at få det gule LGAN stempel. TROOPER har bedre stay-green end de andre helt tidlige sorter og når standfastheden er blevet udfordret har den vist sig at være klart bedst. TROOPER har altså et bredt høstvindue der gør den egnet til alle lokaliteter.

RESOLUTE - FAO 190

Er en ny middeltidlig sort af samme type som CONCLUSION. RESOLUTE har et imponerende højt udbytte potentiale samtidig med at NDFfordøjligheden og stivelsesindholdet er helt i top. RESOLUTE har derfor fået det gule LGAN stempel der indikere foderkvalitet af højeste klasse. Det er en massiv og bladrig plante med en god forårsudvikling der gør at den hurtigt lukker rækkerne og dækker af for ukrudt. RESOLUTE har middelhøj stay-green, lukket kolbesvøb og meget høj standfasthed hvilket sikre et bredt og sikkert høstvindue.

Er en ny opret og meget høj plantetype der virkelig kan sparke udbyttet op på de gode majs lokaliteter. I 2019 lå LG 31.207 nummer 1 i de danske landsforsøg målt på tørstof og energiudbytte. Fordøjeligheden af LG 31.207 er i top så den egner sig både til højtydende malkekøer og biogas. LG 31.207 er blandt LG´s forædlere spået til at blive den nye konge af majs i Nordeuropa. Da den ligeledes har vist overlegne resultater i både Tyskland, Holland og Belgien. Vi forventer derfor en succesful opfølgning på 2019 her i 2020.

FIND FORHANDLERE Se hvor de nye og vores mere velkendte sorter forhandles på www.lgseeds.dk under menu-fanen „Forhandlere“.

ECHO er en sort der minder meget om TROOPER både hvad angår kvalitet, udbytte og udseende. ECHO er en smule tidligere end TROOPER og har et lidt højere udbytte, tilgengæld er energikoncentrationen lavere. ECHO har en meget bredstående bladvækst med høj afgrødedækning til følge. Standfastheden er som altid i top.

EMELEEN - (FAO 200)

EMELEEN er en middeltidlig sort. Udseendet minder lidt om LG31.207 og LG31.205. Det er en høj slank plante med ensartede store fyldte kolber. Udbyttet er på niveau med sidste år´s nr. 1 og 2., også er den en smule tidligere. Det er altså en ny sort med potentialet til at gå direkte ind på førstepladsen i Danmark. Kvalitetsmæssigt er EMELEEN meget afbalanceret.

LZM 169/87, (FAITH) - (FAO 175)

LZM 169/87 ligger sig med hensyn til udbytte, stivelsesindhold og fordøjelighed tæt op ad PROSPECT. LZM 169/87 er en middelhøj og meget kompakt plante, hvor kolberne sidder lavt. Dette sikre en rigtig god standfasthed. Forårsudviklingen på LZM 169/87 er virkelig god og stay-green er medium.

LZM 169/88, (DIGNITY) - (FAO 175)

LZM 169/88 er en slank opret plante med middel plantehøjde og kolbesætning. LZM 169/88 er en tidlig hybrid med høj standfasthed, samt medium forårsudvikling- og stay-green. Den er også velegnet til kolbe og kernemajs.

LZM 169/89, (SAXON) - (FAO 175)

LZM 169/89 ligner PROSPECT. Det er en slank og opret plante med middel højde, medium/ god stay-green og en virkelig stærk forårsudvikling. LZM169/89 er samme tidlighed som PROSPECT men udbytte potentialet er lidt højere. LZM 169/89 har sammenlignet med PROSPECT et lavere stivelsesindhold men fordøjeligheden af NDF er højere.


EMMERSON

activate

Trooper

EMMERSON har igennem adskellige år været Danmarks tidligste majssort og 2019 var ingen undtagelse. Med EMMERSON er sikker dyrkning af majs muligt alle steder i landet – også på de koldeste lokaliteter. EMMERSON leverer et flot udbytte for så tidlig en sort, og fiberkvaliteten er helt i top. Ved ønsket om en meget tidlig høst, eller hvor sen såning er påkrævet er EMMERSON derfor et godt valg.

ACTIVATE er en populær sort, der giver sikkerhed for tidlig høst af høj kvalitet hvert år. ACTIVATE har en relativ høj grad af stay-green for så tidlig en sort, hvilket giver den et lidt bredere høstvindue i forhold til andre sorter i den ekstremt tidlige klasse. ACTIVATE leverer en exceptionel god foderkvalitet. Det er en standfast sort med pænt siddende kolber, som har lukket svøb. Kolben modner ekstremt tidligt.

TROOPER er tidlig og stærk all-round sort til alle kølige lokaliteter. Det er en robust stivelsesleverandør i helsæd med en ekstremt høj fordøjelighed af cellevægge. I det helt tidlige segment er TROOPER en klar nr. 1 på fordøjeligheden. TROOPER er en sund plante med en god forårsudvikling og den har sammen med REASON vist sig som den mest standfaste blandt de helt tidlige majssorter. TROOPER kan derfor dyrkes i alle områder af landet

• • • • •

• • • • •

• • • •

FAO 150

FAO 150

DK’s tidligste sort Højt udbytte for så tidlig en sort Lukket kolbesvøb Hurtig afmodning Velegnet til alle inkl. kolde lokaliteter

Anvendelse

hels d æ

øko

KERNE øko

bhieolgsaæs d KERNE

KOLBE

bhieKOLBE olgsaæs d

Kø EkRo N E

Anvendelse

KERNE

øKkOoL B E

bhKieoOlgLsaBæsEd

Plantehøjde KERNE

øko

KERNE bhieolgsaæs d

KOLBE

bhieolgsaæs d

øko

KERNE KERNE KOLBE bhieolgsaæs d ø k oaf jorden Afgrødedækning

KOLBE

øko

KOLBE bhieolgsaæs d

bh

ieolgsaæs d ø k oaf jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

bio gas

biog

øko

bio gas

biog

Plantehøjde

Dækning af kolbe

Antal år i Landsforsøgene 2015-19

øko

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde h

Højt udbytte af stivelse og foderenheder Ekstremt høj cellevægs fordøjelighed Robust plante med suveræn standfasthed Høj grad af stay-green for en majs i denne tidligheds-klasse • Meget høj afgrødedækning

Ekstrem tidlig - til alle lokaliteter Højt sikkert og stabilt udbytte Exceptionel høj kvalitet Meget højt stivelsesudbytte Relativ høj grad af stay-green for så tidlig en sort

Anvendelse

Forårsudvikling

e l sæ d ø k oaf jorden Afgrødedækning

FAO 160

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

EMMERSON

5

87

88

104

104

40,5

41,1

ACTIVATE

5

90

89

106

105

37,6

39,8

TROPPER

2

94

93

107

102

36,3

38,4

REASON

5

94

93

104

103

37,5

39,4

SUNLITE

5

94

94

107

105

34,8

36,1

YUKON

Kun afprøvet i kernemajsforsøgene - se under midteropslaget Guide til sortsvalg - bagsiden

20


reason

Yukon

SUNLITE

REASON er en meget tidlig højtydende sort, der producerer en perfekt kvalitetsprofil til højtydende malkekøer. REASON har rigtig stærke dyrkningsegenskaber og den har sammen med TROOPER også den klart bedste standfasthed i den helt tidlige klasse. Forårsudviklingen er hurtig og REASON giver høje og kraftige planter. Sikker, tidlig høst, højt udbytte og god kvalitet, er gode grunde til at tage REASON med i markplanen for 2021.

YUKON det absolut mest sikre valg til kernemajsavl i Danmark. Tidlighed og perfekt kolbe-drydown betyder, at kernemajshøsten kan komme sikkert i hus hvert eneste år inden efterårsvejret sætter ind. YUKON har en god fusarium resistens og er nem at høste ren - det giver en sund færdigvare til vådkonservering og opfodring til svin eller fjerkræ. YUKON er også særdeles velegnet til kolbemajs og kan også anvendes til helsæd på bedrifter med en græsrig ration eller til kvier.

SUNLITE har gennem både forsøg og i praksis bevist, at den leverer ensilage af absolut højeste kvalitet. Et unikt højt FK-NDF kombineret med et meget højt stivelsesudbytte, sikrer den bedst mulige foderværdi, der giver mest mælk i tanken. Perfekt til højtydende malkekøer, uanset hvor høj en andel majsen udgør. SUNLITE har flotte afsluttede kolber, som sidder opret ved stænglen. En stabil og dyrkningssikker sort alle steder.

• • • • • •

• Tidligste og mest sikre sort til kolbe/ kernemajs • Højt kerneudbytte for så tidlig en sort. • Høj kraftig plante og flotte kolber med lukket svøb • Nem høst der giver ren og sund vare • Se kerne- og kolbemajs resultater på side 18.

• Højeste kvalitets grovfoder - meget høj FK-NDF • Meget højt stivelsesudbytte • Lav-middelhøj plante • Meget høj standfasthed • En majssort, der kan det hele, uden at gå på kompromis

Anvendelse

Anvendelse

FAO 160

FAO 160

Ekstrem tidlig Højt udbytte af foderenheder og stivelse Meget høj fordøjelighed af NDF Super hurtig forårsudvikling Høje kraftige planter Flot kolbe med lukket svøb

Anvendelse

hels d æ

øko

KERNE

øko KERNE

b i oKOLBE gas

KOLBE

Forårsudvikling

KERNE

KOLBE

øKkOoL B E

hels d æ

Plantehøjde KERNE

e l sæ d ø kaf o jorden Afgrødedækning

KERNE

øko

KOLBE bio gas

KOLBE

bh

KERNE

KERNE

bhieolgsaæs d

øko

KOLBE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

KOLBE

øko

hels d æ

bh

ieolgsaæs d ø k oaf jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

bio gas

biog

øko

bio gas

biog

Plantehøjde

Dækning af kolbe

Stivelses-indhold % af tørstof

øko

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde h

bhieolgKsaæ EsRdN E

FAO 170

Indhold af NDF % af tørstof

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

37,1

36,3

6,43

6,38

38,8

39,3

68,4

68,3

36,9

36,1

6,47

6,40

37,2

38,3

68,6

68,4

35,5

36,8

6,48

6,49

38,3

37,6

69,5

69,6

34,4

34,2

6,44

6,40

39,2

39,8

69,2

69

35,6

34,8

6,48

6,43

37,6

38,4

69,6

69,2

21


WIZARD

PROSPECT

LG 30.179

Tidlig topscorer! WIZARD har exceptionel høj NDF-fordøjelighed og er i det tidlige segment suverænt nr. 1 på denne parameter. WIZARD yder desuden et højt udbytte af både foderenheder og stivelse. WIZARD er en relativ højplante og den har gode dyrkningsegenskaber. Sorten modner tidligt og harmonisk, og den har en ekstrem god standfasthed. Stay-green er også god for så tidlig en sort.

PROSPECT er en tidlig sort, der på rekord tid er blevet den mest fortrukne blandt danske og svenske landmænd. PROSPECT er en all-round sort, der leverer et overlegent højt udbytte af foderenheder og stivelse uden at gå på kompromis med NDF-fordøjeligheden. PROSPECT har desuden en god forårsudvikling, som kombineret med en god standfasthed og middel stay-green gør det til en utrolig alsidig sort. Af samme årsag er PROSPECT at finde i både helsæds- og kernemajs forsøgene.

LG 30.179 er forædlet til kernemajs og har som gennemsnit af de 3 år den har været med i kernemajs forsøgene (2017-2019) været nr.1. Sikker kernemajsavl i Danmark stiller særlige krav til sorterne mht. tidlighed, kerne nedtørring, tærskbarhed, standfasthed, og forårsudvikling mm. Mange af disse egenskaber er også vigtige til helsæd hvor LG 30.179 præstere rigtig godt med flotte udbytter af god kvalitet.

• • • • • •

• • • • • •

FAO 170

FAO 170

Stort udbytte og høj foderkvalitet Fremragende NDF fordøjelighed Højt stivelsesudbytte Tidlig blomstring og harmonisk afmodning God standfasthed God stay-green for så tidlig sort

Anvendelse

K hE eRlNsEæ d h e l sæ d

KOLBE

FAO 180

Højeste stivelses udbytte i DK (2017-2019) Høj FK-NDF Overlegen bladsundhed Super standfasthed Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs Kan dyrkes på alle lokaliteter

Anvendelse

KERNEø k o

KERNE øko

KOLBE

b i o g a s bhieoKlhgsEeaæ Ed KOLBE RlssNdæ

KOLBE KERNE

KøOkLoøBkEo KERNE

KOLBE

KOLBE

KERNE

KOLBE

øko

bhieoKblgEisoaR æsgNdaEs

KERNE

KERNE KERNE KOLBE KOLBE KERNE b i o g a s bhieolhgseaælssdæ d Afgrødedækning af jorden

KOLBE KERNE ø k oø k o

Plantehøjde KOLBE

KOLBE

KERNE bh b

KERNE

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

KøOkLoB E

KOLBE

KOLBE

ieolgisoaæsgda s Afgrødedækning af jorden

Dækning af kolbe

Antal år i Landsforsøgene 2015-19

KOLBE

biog

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Meget højt kerneudbytte Høj foderværdi pr. hkg kerne Høj foderværdi i kolbemajs Stærk forårsudvikling og standfasthed i top Se kerne- og kolbemajs resultater på side 18 • Med i landsforsøgene 2020 se sortinfo.dk

Anvendelse

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KERNE KOLBE KERNE hels d hels d æ Afgrødedækning æ af jorden ø k o

KERNE

• • • • •

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

biog

øko

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

WIZARD

5

94

97

104

107

35,1

36,4

PROSPECT

3

100

101

111

111

34,6

37,5

AMBITION

5

97

98

108

108

34,4

36,4

PINNACLE

4

101

100

114

110

33,6

36,6

FIELDSTAR

5

98

99

105

107

33,5

35,4

LG 30.179

1

-

97

-

101

-

32,8

22


ambition

pinnacle

FIELDSTAR

AMBITION er stadig en af de absolut foretrukne majssorter i Danmark. Ikke uden grund. AMBITION har både i forsøg og i praksis vist sig som en sikker og ekstremt pålidelig sort, der altid leverer topudbytte. Sorten har uovertrufne dyrkningsegenskaber i form af en ekstrem god forårsudvikling, fantastisk kuldetolerance og høj standfasthed. AMBITION er perfekt til både helsæd, kolbe- og kernemajs samt til økologisk dyrkning – AMBITION giver dig stabilitet og alsidighed i særklasse!

PINNACLE er en tidlig sort, der har super stærke dyrkningsegenskaber, herunder fantastisk forårsudvikling. PINNACLE giver ekstremt høje stivelsesudbytter og ligger som gennemsnit af de 4 år den har været i landsforsøg (20162019) nr. 1 på udbytte af stivelse. PINNACLE er en perfekt allround sort, der egner sig til både helsæds-, kolbe- og kernemajs. PINNACLE er en meget opret plantetype, der giver flotte fyldte ensartede kolber. Planten afmodner harmonisk og kan dyrkes på alle lokaliteter.

FIELDSTAR er ligesom AMBITION en utrolig stærk allround sort til både helsæd, kolbe- og kernemajs. En robust og kraftig plante med en god forårsudvikling. FIELDSTAR har desuden en god bladsundhed og høj grad af stay-green. Udbyttet ligger stabilt højt over årene og i kombination med en god foderkvalitet gør det FIELDSTAR til et sikkert valg.

• Tidlig sort med meget højt udbytte af stivelse og foderenheder • Kraftig og massiv plantetype • Meget stresstolerant • Kan dyrkes på alle lokaliteter • God afpasset stay-green

• • • • • •

Anvendelse

Anvendelse

FAO 180

KOLBE

h eKOLBE l sæ d

Kø EkRo N E

KERNE

FAO 180

OoL B E øKkKERNE

hoOegLlaBssE d bKiKERNE æ

• Tidlig sort med højt udbytte og suveræn stabilitet over årene • God foderkvalitet • Robust og kraftig plantetype • Stærk forårsudvikling og standfasthed i top • Flot lukket kolbe • Høj grad af stay-green

Højeste stivelse udbytte i DK (2016-2019) Suveræn forårsudvikling Blandt DK´s mest standfaste Harmonisk afmodning Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs Kan dyrkes på alle lokaliteter

KOLBE KOLBE bhieolg saæs d

K oE R N E øk

Anvendelse

KERNE

eiKolOg ø kKERNE aBsdE oK O L B E hbKERNE sLæ

KOLBE bhieolgKOLBE saæs d

Plantehøjde

KERNE KERNE KOLBE hels d ø k oaf jorden æ Afgrødedækning

KKERNE OLBE

øko

KKERNE OLBE b ihoeglassæ d

Plantehøjde KOLBE

ø kKoE R N E

KERNE KERNE KOLBE bhieolgsaæs d ø kaf o jorden Afgrødedækning

KOLBE KERNE

øko

KOLBE KERNE hb ei ol s a sd gæ

Plantehøjde KOLBE

bh

KOLBE

KERNE

ieolgsaæs d ø kaf o jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

KERNE

ø k oK O L B E b i oKgOaLsB E

biog

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KOLBE

FAO 180

Indhold af NDF % af tørstof

KERNE

KOLBE

øko

KOLBE bio gas

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

33,9

34,3

6,48

6,44

38,7

39,1

70

69,6

34,6

36,1

6,42

6,43

39

38,1

68,7

68,8

34,0

33,6

6,38

6,35

39,6

39,4

68,1

68,1

34,6

35,5

6,40

6,38

38,4

38,2

68,2

68,0

32,9

33,3

6,37

6,36

39,8

39,3

68,2

68,0

-

31,3

-

6,23

-

42,5

-

67,8

23

biog


EMBLEM

GATsby

FUNCTION

EMBLEM er det sikre kort i markplanen. Den kraftige vækst, tidlige blomstring og hurtige stivelsesindlejring sikre at EMBLEM når at blive færdig til tiden år efter år. Bladsundheden i forhold til majsøjeplet er også helt i top. Når det handler om stabilitet, stor udbyttesikkerhed kombineret med en fremragende foderkvalitet, er EMBLEM meget svær at komme udenom. Derfor er den blandt danske landmænd en af de allermest fortrukne sorter.

GATSBY er en stærk all-round sort af AMBITION typen. Den har været med i både helsæds- og kernemajs forsøgene, hvor den klarer sig overlegent i alle discipliner inkl. kolbemajs. En meget højtydende sort, der kan det hele og som har robuste dyrkningsegenskaber, der gør den til et sikkert og populært valg på alle lokaliteter.

FUNCTION er virkelig en top sort der sætter nye standarder for udbytte og FK-NDF, hvilket gør den ideel til rationer med en høj andel af majs. FUNCTION ligger som gns. af 2017-2019 nr. 1 på udbytte af foderenheder og med højeste FK-NDF i landsforsøgene. FUNCTION er af samme årsag Nr. 1 i SEGES majssortvalg, som den sort der giver mest mælk i tanken. FUNCTION er utrolig kuldetolerant, super standfast, og med en høj grad af stay-green.

• Meget højt udbytte af foderenheder og stivelse • Super kvalitet til kolbemajs • Flotte ensartede og fyldte kolber • Fremragende afgrødedækning • Harmonisk afmodning

• Højeste udbytte af foderenheder i landsforsøgene gns. af 2017-19 • Højeste FK-NDF i landsforsøgene gns. 20172019 • God forårsudvikling • Høj kuldetolerance • Sund plante • Høj grad af stay-green

Anvendelse

Anvendelse

FAO 180

• • • • •

FAO 190

Tidlig sort med højt stivelses udbytte Kraftig vækst og tidlig blomstring Hurtig indlejring af stivelse Høj fordøjelighed af NDF Sikker leverandør af kvalitetsfoder

Anvendelse

h eKlEsR NdE æ

øko

KOLBE KERNE

øko

bhiKOLBE eolgsaæs d

h

KERNE

øhkeol sæ d

KOLBE

øko

b i o gøakso

Plantehøjde

KOLBE KERNE

e l sæ d ø k oaf jorden Afgrødedækning

øko

KOLBE bhieolgsaæs d

bh

KERNE

h

h e l s dbhieolgsa s d æ æ

øko

øko

bio gas bio g

h e l s dbhieolgsa s d bio gas æ æAfgrødedækning af jorden ø k o

øko

bio gas bio g

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling Plantehøjde

bhieolKgsEaæ NE Rs d

FAO 190

Plantehøjde

KOLBE

d ieolgsaæs d ø keoaf l sæ Afgrødedækning jorden

øko

b i o gøakso

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

Antal år i Landsforsøgene 2015-19

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

EMBLEM

5

96

97

106

108

31,9

33,9

GATSBY

5

101

100

106

107

31,8

34,3

FUNCTION

3

106

106

106

107

32,3

34,0

CONCLUSION

3

102

104

108

110

31,6

34,0

RESOLUTE

2

104

102

112

110

32,2

34,6

ABILITY

4

101

102

102

102

32,2

35,2

24


CONCLUSION

resolute

ability

CONCLUSION lå i 2018 nr. 1 på udbytte af foderenheder i landsforsøgene og havde et stivelsesudbytte der var hele 5% højere end nr. 2. Fordøjeligheden er som altid hos LG´s sorter helt i top. Derfor er CONCLUSION også nr. 2 i SEGES majssortvalg. CONCLUSION er en massiv og bladrig plantetype med flotte kolber. Forårsudviklingen er i særklasse hvilket sammen med en god standfasthed gør den til en meget robust og dyrkningssikker sort.

RESOLUTE er en ny middeltidlig sort, som på tværs af LG´s nordiske forsøgsnetværk har vist imponerende høje udbytter. Foderkvaliteten er som vi kender det fra LG, i den absolutte top. RESOLUTE er en sund massiv og bladrig plante der dækker godt af for ukrudt. Forårsudvikling er blandt de bedste i LG´s sortiment og den har en høj grad af stay-green.

ABILITY er en topsort, med ekstrem høj NDFfordøjelighed og et stort udbytte af foderenheder og stivelse. ABILITY er derfor en del af LG Animal Nutrition familien. ABILITY er en sund og standfast plantetype med flotte ensartede kolber, stærke dyrkningsegenskaber og middelhøj stay-green.

• Nr. 1 på udbytte af foderenheder og stivelse i 2018 • Super kvalitetsprofil • Robust og dyrkningssikker • Stærk forårsudvikling • God standfasthed • Massiv og bladrig plante med flotte kolber

• Udbytte og foderkvalitet i absolut højeste klasse • Meget højt stivelses udbytte • God forårsudvikling • Meget høj afgrødedækning • Høj grad af stay-green

• Perfekt balance mellem stivelse og fordøjelige cellevægge • Anden højeste FK-NDF i landsforsøgene gns. 2017-2019 • Sund og standfast plante • Massiv opret plantetype med flotte ensartede kolber • Middel til høj stay-green

Anvendelse

Anvendelse

Anvendelse

FAO 190

Kh eE lRsNæE d

hels d æ

K Oh LeBl sEæ d

øko

øko

FAO 190

øko

b i oh g e lassæ d bhieolgsaæs d

bio gas KERNE

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

KERNE KOLBE hels d hels d hels d æ Afgrødedækning æ afæjordenø k o

øko

øko

FAO 200

øko

bKiEoRgNaEs bhieolgsaæs d

øKOLBE ko

KOLBE

KERNE b i oh g bhieolgsaæs d bio gas e lassæ dAfgrødedækning af jorden ø k o

KERNE

øko

biog

Plantehøjde

KOLBE b i o g a s bhieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

KOLBE

øko

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

biog

Forårsudvikling

Dækning af kolbe

Stivelses-indhold % af tørstof

øko

Indhold af NDF % af tørstof

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

33,7

34,1

6,36

6,36

39,7

39,6

68,8

68,7

31,7

32,6

6,36

6,35

40,4

40,0

68,5

68,4

30,7

32,8

6,47

6,46

39,5

39,3

70,3

70,1

32,7

34,7

6,44

6,46

39,2

38,9

69,4

69,6

33,3

34,6

6,46

6,46

38,9

38,7

69,3

69,6

30,7

32,4

6,41

6,40

40,4

39,5

69,7

69,8

25


lg 31.211

lg 31.207

lg 31.205

LG 31.211 giver dig en suveræn kombination af højt udbytte, perfekt stivelseindhold og høj cellevægsfordøjelighed. LG 31.211 havde i 2019 den højeste FK-NDF af alle sorter i landsforsøgene. Sorten har over flere år vist usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber, uanset hvor den er blevet dyrket. En utrolig stærk sort, der ligger på en delt førsteplads på energi udbytte i landsforsøgene som gennemsnit over seneste 5 år (2015-19).

LG 31.207 er en ny middeltidlig sort der sætter nye standarder for hvilket udbytte man kan opnå på de gode lokaliteter. I 2019 var den for første gang med i landsforsøgene og her kom den ud som nr. 1 med det højeste energiudbytte. Det er opret, massiv og høj plantetype. Den har en god standfasthed og middel stay-green.

LG 31.205 er en middeltidlig sort der virkelig kan sparke udbyttet op på de gode lokaliteter. LG 31.205 ligger i perioden 2017-2019 nr. 2 i landsforsøgene målt på energiudbytte. Det er en opret og meget høj plantetype med impornerende store og fyldte kolber. Den har en god standfasthed og middel stay-green.

• Højest ydende sort i landsforsøgene – seneste 5 års gennemsnit • Højste fordøjelighed af cellevægge i 2019 • Usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber • Stærk forårsudvikling • Middel stay-green – harmonisk afmodning

• • • • • •

• Nr. 2 på energiudbytte i landsforsøgene – seneste 3 års gennemsnit • Meget høj og opret plantetype • God forårsudvikling • God bladsundhed • Stærk standfasthed • Middel stay-green

Anvendelse

Anvendelse

FAO 200

h e l s d h e l sæ d æ

bhieolgsaæs d

FAO 205

øko

øko

øko

bio gas

FAO 205

Nr. 1 på energiudbytte i landsforsøgene Nr 1 på udbytte af tørstof Høj fordøjelighed af cellevægge Stærk forårsudvikling Store fyldte kolber Middel stay-green – harmonisk afmodning

bhieolgsaæs d

Anvendelse

bh ieolgsæ a sd

øko

bhieolgsaæs d

øko

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Plantehøjde

h e l s d h e l sæ d bhieolgsaæs d æ Afgrødedækning af jorden ø k o

øko

øko

bio gas

bh

bh

d ieolgsaæs d ieolgsaf a sjorden æ Afgrødedækning

øko

bh

b

ieolgsaæs d i o gaf a s jorden Afgrødedækning

øko

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

Antal år i Landsforsøgene 2015-19

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

øko

biog

øko

biog

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

LG31.211

5

105

103

101

97

31,3

31,5

LG 31.207

1

108

108

97

97

30,4

30,4

LG 31.205

3

107

105

106

103

30,8

32,5

ASGAARD

5

98

100

100

102

31,3

32,6

LG 31.218

5

104

103

101

99

30,6

31,2

LG 30.209

5

99

101

95

101

30,3

31,6

26


asgaard

lg 31.218

lg 30.209

ASGAARD er en stærk og meget pålidelig sort, der hvert år leverer et stort udbytte af foderenheder af høj kvalitet. En massiv og bladrig type med flotte kolber, der har lukket svøb. Kvalitetsprofilen er tæt på ATRIUM’s og med den gode dyrkningssikkerhed, er ASGAARD et klogt og sikkert valg på middel til lune lokaliteter.

LG 31.218 er en kvalitetssort med et enormt potentiale. Den ligger på en delt førsteplads på energi udbytte i landsforsøgene som gennemsnit over seneste 5 år (2015-19). En absolut favorit på de lidt lunere lokaliteter. LG 31.218 giver ensilage med meget høj foderværdi, der kan indgå i rationer med store mængder majs. Flotte og fyldte kolber og rigtig god bladsundhed.

LG 30.209 er en middeltidlig sort til højtydende malkekøer. En stabil og pålidelige sort, der kombinerer et højt udbytte med god foderkvalitet. LG 30.209 har en meget kraftig forårsudvikling og er et oplagt valg på de lunere lokaliteter.

• • • • • •

• Højest ydende sort i landsforsøgene – seneste 5 års gennemsnit • Høj fordøjelighed af cellevægge • Stærk forårsudvikling • God bladsundhed • Middel stay-green

• • • • • •

Anvendelse

Anvendelse

FAO 205

FAO 205

Højt udbytte af foderenheder Super kvalitetsprofil - tæt på ATRIUM’s Robust og dyrkningssikker Massiv og bladrig plante Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Middel stay-green

Anvendelse

KERNE

KERNE

hels d æ

KhOe Ll sBæ Ed

øko

øko

bhieolgsaæs d

FAO 210

bhieolgsaæs d

øko

øko

Udbytte og kvalitet i topklasse Til majsrige rationer - høj FK-NDF Stærk forårsudvikling Middelhøj og massiv plantetype Standfasthed i top Middel stay-green

bhieolgsaæs d

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Plantehøjde

KOLBE hels d hels d æ Afgrødedækning afæ jorden

øko

øko

bh

bh

d ieolgsaæs d ieolgsaf aæs jorden Afgrødedækning

øko

øko

bh

b

ieolgsaæs d i o gaf a s jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

Indhold af NDF % af tørstof

øko

biog

øko

biog

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

2019

Gns. flerår

29,6

28,9

6,45

6,38

40,5

41,4

70,5

69,6

26,8

26,8

6,34

6,34

42,5

42,5

69,3

69,3

29,9

31,0

6,36

6,34

41,9

41,4

68,9

68,8

31,0

31,2

6,40

6,39

40,4

40,5

69,2

69,2

29,9

29,5

6,41

6,39

40,4

40,6

69,7

69,4

29,4

30,4

6,38

6,38

40,7

40,4

69,2

68,9

27


www.LGseeds.dk Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200

August 2020