__MAIN_TEXT__

Page 1

DIN majsspecialist - Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget

Majssorter 2020 Breeding your profit August 2019


Limagrain danmark Limagrain Field Seeds forsyner, via Limagrain Danmark, hele det Skandinaviske og Baltiske marked med stærke sorter af både majs, raps og korn m.fl. Sorterne, der markedsføres, afprøves grundigt under de lokale dyrkningsforhold. Sorterne udvælges nøje efter de krav, der lokalt stilles til både udbytte, kvalitet og dyrkningsegenskaber. Alt LG frø distribueres via et solidt forhandlernet. Limagrain er det 4. største frøfirma i verden - et internationalt andelsselskab, grundlagt og ledet af franske landmænd. Hvert år skaber Limagrain hundredvis af nye sorter af både landbrugs- og grøntsagsafgrøder. ­Sorter, der kan møde fremtidens udfordringer og krav i de ­lande og regioner, hvor de skal dyrkes. Limagrain Field Seeds forædler, producerer og sælger såsæd af mange forskellige afgrøder til landbruget majs, raps, hvede, byg, solsikke og mange flere. Såsæden sælges i 56 lande gennem datterselskaber og markedsføres under brandet LG. LG brandet er et af Europas førende indenfor fodermajs og hvede, og er lige­ledes en hovedspiller på markedet for solsikke. For yderligere information: www.LGseeds.dk.

Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene, hvor ikke andet er nævnt, kilde: www.sortinfo.dk. Fotos: Watier Visuel, Colourbox, Landbrugsmedierne, Erik Nissen, Limagrain. Der tages forbehold for trykfejl.


Indhold Majssorter 2020 giver dig overblikket over Danmarks bedste og mest omfattende majssortiment. Du finder hjælp til sortsvalg, gode råd om majsdyrkning, Et indblik i afprøvningen af majsfrø og aktuelt fra majssæsonen 2019. Læs i kataloget om: • • • • • • • •

side

Aktuelt for vækstsæson 2019 Såteknik og plantetal Det handler om høj fordøjelighed og optimale betingelser i marken Økologiske majsmarker: vælg dine sorter med omhu Grundig intern afprøvning Guide til Sortsvalg 2020 Nye sorter Beskrivelser af de enkelte LG sorter

4 5 6-7 8-9 10 11-18 19 20 - 27

Kontakt os:

Ole Schmidt Mob. 20 96 19 61

Andreas Andersen Mob. 40 51 19 61

Thomas Jacobsen Mob. 28 79 19 61

BEATE VISBY Mob. 29 19 19 61

Mette Christensen Mob. 60 24 19 61


Hårde klimatiske vækstbetingelser for majs i foråret 2019 Vækstsæsonen for majs i 2019 startede for mange ud med udfordringer, særligt i de kølige egne af Jylland på sandjord med 1. års majs. April måned var meget varm, jordtemperaturene var høje og såbedet var ekstremt tørt. Derfor besluttede mange at det var bedre at så majsen tidligt, mens der stadig var noget jordfugt tilbage. Flere valgte med god grund også at øge så-dybden for at nå ned til jordfugten. Umiddelbart efter såning – de sidste dage i april og langt ind i maj – blev majsen ramt af en lang periode med nattefrost og kraftig dalene jordtemperature. Derfor var en fremspiringstid på omkring tre uger mere normen end undtagelsen. Det er problematisk i majs, da bejdsningerne mod spirehæmmende svampe som Fusarium og Pytium - ikke beskytter frøet i mere end 10-14 dage. Det resulterede flere steder i en utilfredsstillende fremspiring, særlig udtalt i lavninger, på åbne marker med dårlige læ-forhold og i såbede med mangelfuld jordpakning. Det er svært at sige, hvad man skulle have gjort anderledes. Konsekvent sen såning af majs mindsker risikoen for at løbe ind i dårligt vejr, men udbyttepotentialet reduceres og man risikere sen høst langt ind i oktober, hvor det kan være svært at køre på alle marker. Det bedste værktøj til at bestemme såtidspunkt er altså jeres egen erfaring og kendskab til arealerne samt en 7 døgns prognose indeholdende stigende luft og jordtemperature med moderate mængder vand.

Fusarium

Næringsstof mangel

Den kolde start påvirkede ikke kun fremspiring men reducerede også rodudviklingen og ­majsen stod i stampe til langt hen i juni måned. Kraftig sandfygning umiddelbart efter majsens fremspiring forsinkede i flere egne af landet udviklingen yderligere. I juni måned begyndte majsen derfor mange steder at vise symptomer på næringsstofmangel. Mangelsymptomerne lignede fosfor, jern, mangan eller kvælstof mangel, og var i det fleste tilfælde nok et udtryk for generel næringstofmangel. Man-

gelsymptomerne var ofte sammenfaldende med løs og tør jord. Såning i løs og tør jord og efterfølgende tørt vejr, medfører en betydelig mindre kapillær transport af vand og næring til rødderne. Især efter kløvergræs, ­eller ved anvendelse af dybstrøelse kan det være svært at pakke jorden tilstrækkeligt. Det er derfor ekstremt vigtigt at få lavet en ordentlig jordpakning umiddelbart efter pløjning inden jorden tørrer ud. Ser man mangel symptomer i sine majsmarker kan det have en gavnlig ­effekt at tildele kvælstof i forbindelse med radrensning. ­Tidlig igangsætning af vanding er dog det mest ­effektive, da det øger den kapillærer transport af næringsstoffer til rødderne.

at placeringen af frøene bliver tilfredsstillende. Det er vigtigt, at såmaskinen indstilles efter frøstørrelse og form. Det skal tjekkes og om nødvendigt justeres hver gang der skiftes sort og/eller frøparti. Det behøver ikke tage mere en 10 min. at skifte skiven og det gør en kæmpe stor forskel.

Ukrudt

Ukrudtsbekæmpelsen haltede i foråret mange steder i landet, måske fordi det gik så nemt i 2018, at vi glemte at man skal være over det fra starten. Der findes mange måder at skrue en god sprøjteplan sammen på og denne afhænger selvfølgelig fuldstændig af lokalitet og ukrudtstryk. Men for rigtig mange kan en sprøjtning med glyphosat og DFF før fremspiring være en god og billig basis løsning, som mindsker risikoen for at ukrudtet bliver for stort inden første sprøjtning.

Så teknik

Klumpsåning var meget udtalt i år og ekstra irri­terende nu hvor fremspiringen var dårligere end normalt. Majs kan til en vis grad kompensere for en dårlige fremspiring, men det kræver i så fald at frøene er jævnt fordelt. Således at der ikke opstår huller i rækken på 40-50 cm, som et resultat af at et frø er dødt og tre er sået oven i hinanden. Stil derfor krav til dig selv og/eller din maskinstation ved såning således

4

Klumpsåning Majs-frøene skal placeres i en ensartet dybde på ca. 4 cm. Dybere såning påføre majsen yderligere stress i kølige år. Kimstænglen skal løfte koleoptilen eller spiren op til jordoverfladen. Ved for dyb såning, skal der bruges meget energi på at danne denne ”kimløfter”. Er det koldt, så går det langsomt og majsen får svært ved at vokse fra svampeangreb m.m. Efter 1014 dage er svampemidlet dampet af, og derfor er det især i et koldt år eller på kold jord farligt, at være kommet for langt i jorden. Kun i tilfælde af, et meget tørt såbed som i år hvor frøene ikke kan forventes at få kontakt med fast og fugtig bund, kan en lidt dybere såning blive nødvendig. Sås majsens omvendt for øverligt, tvinges den til at sætte sit hjerteskud tættere på jordoverfladen end de optimale ca. 1½ cm, hvilket kan resultere i ”rodløse” majs. Det er derfor vigtigt at også sådybden tjekkes


jævnligt. Uanset jordtype bør såmaskine og traktor spores således, at der kun køres mellem sårækkerne, og der bør benyttes mellemringe når der anvendes tvillingehjul. Majs der er sået i køresporet giver mindre udbytte og dårligere kvalitet. Der er stor forskel på de forskelige såmaskiners evne til at så præcist. Men for høj hastighed og slidte så-skær kan også være årsag til, at frøene havner med uens afstand og sådybde. For at opnå en ensartet såning er det derfor vigtigt at så-skærene er skarpe og at kørsels hastigheden er tilpasset efter forholdene. Derudover skal såbedet være jævnt og løsnet i dybden, men tilpas pakket således at majs-rødderne kan vokse frit nedefter uden at møde større lufthuller i rodzonen.

Korrekt udsædsmængde

Enkelte steder i landet er udsædsmængden for lav set i forhold til SEGES-anbefaling der tager udgangspunkt i den økonomiske sammenhæng mellem udbytte og udgifter til udsæd. Det er således kun ved dyrkning af meget sildige sorter i Midt- og Nordjylland eller til kolbe/ kernemajs at anbefalingen er 90.000 frø/ha. I alle andre tilfælde er det økonomiske optimum 100-110.000 frø/ha. Det ønskede plantetal er mange steder 90.000, men en markspiring på 100% er lige så urealistisk i majs som den er i korn og derfor skal udsædsmængden altså være højere. For at få en vellykket afgrøde skal udsædsmængden selvfølgelig stadig tilpasses til de lokale forhold. Ved forhold som forsinker majsens modning (f.eks. sen sort, sen såning, lave jordtemperature, vindfølsomme marker osv.) bør plantetallet sænkes. Omvendt – ved forhold der indikerer tidlig modning kan plante­tallet øges.

Tabel 1. Plantetal, frøantal og frøafstand i majs Middelgode til gode forhold. F.eks. tidlig såning i milde ­jord­typer i kystnære områder ­ i Sydjylland og på Øerne Planter pr. Frø m2 pr. ha1) Rækkeafstand, cm

Frøafstand, cm 50

75

Køligere forhold, tørre forhold, sent sået majs. F.eks. Midt- og Nordjylland samt på tungere jordtyper midt på Fyn, midt på Sjælland og midt på Bornholm Planter pr. m2

Frø pr. ha1)

Frøafstand, cm 50

75

Majshedsæd til foder Tidlige sorter

10

110.000

18,0

12,0

9

100.000

20

13,3

Middeltidlige sorter

10

110.000

18,0

12,0

9

100.000

20

13,3

Sildige sorter

9

100.000

20,0

13,3

8

90.000

22,5

15,0

9

100.000

13,3

8

90.000

11

120.000

11,0

10

110.000

Koldemajs og kernemajs Tidlige sorter

15,0

Majshelsæd til biogas Alle sorter

1) Ved en markspiring på 90 pct.

Kilde: landbrugsinfo.dk

5

16,4

18,0

12,0


Det handler om høj fordøjelighed og optimale betingelser Søren Røndbjerg fra Give har hævet sin ydelse hos sine malkekøer ved at have fokus på fordøjeligheden i grovfoderet. Derfor får hans majs de optimale betingelser i marken, og det kan ses på udbyttet i stalden. Sådan siger Søren Røndbjerg, når han vælger majssorter til sine 130 hektar majs. Sådan har det dog ikke altid været. I lang tid har det været det omvendte, som var hans fokus, når han skulle lave markplanen. Det handlede kun om at få det bedste udbytte i marken, mens det med fordøjelighed var sekundært.

MAJSEN SKAL HAVE EN HØJ FORDØJELIGHED OG GIVE ET FINT UDBYTTE”,

”Mit fokus har ændret sig. Nu handler det om at få et højt udbytte i stalden og ikke fokusere på udbyttet i marken. Hvis udbyttet i marken ikke har den rette foderværdi, så er et højt udbytte ingen succes. Det handler om at have den rette balance af udbytte og foderværdi. Det giver flere penge på bundlinjen. Derfor er min primære fokus fordøjeligheden i mit grovfoder,” fortæller Søren Røndbjerg.

fakta Søren Røndbjerg: • Har 320 RDM-køer med en ydelse på 11.900-12.100 kg mælk • Han driver cirka 300 hektar agerjord med 130 hektar majs og 86 hektar græs • Majsudbytte i 2018: 13.100 FE per hektar • Majssorter i marken: Function på 70 hektar, Prospect på 40 hektar, Pinnacle på 20 hektar og lidt Wizard

Mælkeproducenten kan allerede nu se et godt afkast af den ændrede tankegang. De sidste seks måneder har mælkeydelsen ligget mellem 11.900 og 12.100 kg. mælk. Opskriften er en blanding af ny fodervogn med NIR-sensor, og den gode majsensilage med høj FK-NDF. ”Vi har hævet ydelsen på vores køer, og det betyder jo, at de skal æde mere, derfor er det endnu mere vigtigt at have en god fordøjelighed i majsensilagen,” siger Søren Røndbjerg.

Sorter er nøje planlagt til markerne

Søren Røndbjerg dyrker cirka 300 hektar med foder til sine 320 RDM-køer. Grovfoderarealet består af 216 hektar, hvoraf 130 hektar er til majs og 86 hektar er til græs. Sidste år klarede mælkeproducentens majs sig utroligt stærkt gennem tørken med et udbytte på 13.100 FE per hektar.

Søren Røndbjerg har Limagrain sorter i sine majsmarker, da han lægger vægt på at anvende sorter med høj FK-NDF. Limagrain’s majssorter har et højt FK-NDF og giver samtidig et højt udbytte på markerne. Søren Røndbjerg vælger majssorterne til sine marker med stor omhu ud fra kvaliteten af sorten. Han har i år sorterne: FUNCTION på 70 hektar (”pga. det høje udbytte og den gode kvalitet”), PROSPECT på 40 hektar (”fungerer godt på de kolde marker”), WIZARD på nogle få hektar (”pga. den høje kvalitet”) og PINNACLE på 20 hektar (”til kolbemajs”).

70 procent bejdset med Starcover

På majsarealet er 70 procent af majssorterne bejdset med Limagrains Starcover, som giver afgrøderne et bedre rodnet og sikrer et højere

VI HAR HEKTAR NOK TIL AT SIKRE ALLE ­ VORES KØER GROVFODER, SÅ HVIS VI KAN FÅ KØERNE TIL AT SPISE MINDRE KRAFT­ FODER OG MERE GROV­ FODER, HAR VI FUNDET DEN BILLIGSTE FORM FOR FOD­ RING, HVIS FORDØJELIGHE­ DEN AF ENSILAGEN VEL AT MÆRKE ER HØJ. DERFOR SKAL JEG HAVE DE HELT RIGTIGE SORTER I MARKEN, SOM JEG KAN STOLE PÅ, GIVER ET HØJT UDBYTTE OG HØJ FK-NDF”

– fortæller Søren Røndbjerg

6


i marken

udbytte. For Søren Røndbjerg handler det i høj grad om forsikringen om den gode start for planten. ”Jeg har valgt majs bejdset med Starcover som en forsikring for at hjælpe dem godt på vej. Hvis vi bare kan hjælpe en lille smule, så er det godt for udbyttet i sidste ende,” siger ­Søren Røndbjerg og pointerer, at man som landmand aldrig kan være sikker på vejret. Derfor giver han sine majs de bedste forudsætninger for at blive hjulpet godt på vej uanset vejrforholdene. ”Man ved aldrig, hvordan foråret kommer til at blive. Hvis det er et dårligt forår, og majsene ikke får den varme, de skal have, så er det godt givet ud, hvis Starcover kan hjælpe afgrøderne med at sikre sig et godt rodnet fem dage hurtigere end normalt for at klare kulden. Nu kan jeg sige med sikkerhed, at jeg har gjort det, jeg kunne for mine majs. Og jeg bilder mig også ind, at jeg kan se en forskel på de majs, der

ikke har modtaget Starcover mod dem, der har modtaget det,” fortæller Søren Røndbjerg. For Søren Røndbjerg betyder det alt, at majsen er veludviklet, når den er klar til at blive snittet.

Mælkeproducentens behov for en høj FK-NDF betyder, at majsen skal have de bedste forhold, inden den snittes. Derfor har det været en selvfølge for Søren Røndbjerg at give afgrøderne optimale forhold med Starcover.

Info om starcover Starcover er et bejdsemiddel, der består af to komponenter som sikrer majsen et højere og mere stabilt udbytte med større fosforoptag, bedre adgang til næringsstoffer, større stresstolerance og bedre rodudvikling. Den ene del af Starcover er et planteudtræk fra Guarbønnen. Få dage efter såningen diffunderer det ud i rodzonen og lægger sig omkring frøet. Det opsuger jordfugtighed og danner en slags skorpe omkring frøet. Planteudtrækket stimulerer derefter den sekundære rodvækst og giver dermed planten et større rodnet hele vejen frem til høst. Den anden biologiske komponent, bakterien Bacillus amyloliquefaciens udskilles fra bejdsemidlet omkring frøet til rodzonen. Bakterierne knytter sig til rhizosfæren, hvor de lever og formerer sig af de affaldsstoffer, som roden udskiller. Derved stimulerer de rodvæksten ved at afgive nedbrydningsprodukter og fytase, der opløser fosfor i jorden, som ellers er utilgængeligt for planterne.

7


Økologiske majsmarker: Vælg dine sorter med omhu Økologerne Jesper Jensen og Peter Juel dyrker majs på deres økologiske marker. De har hver især deres egen metode til at give majsen en god start og opnå høje udbytter på. På Sofiegaard ved Rødekro driver Jesper Jensen en økologiske mælkeproduktion på 300 hektar med 160 køer. Jesper Jensen dyrker majs på 45 hektar og her vælger han sorter efter, hvilke der har den bedste forårsudvikling. ”Jeg sørger for at vælge nogle sorter, der vil fremad i livet. Jeg har kørt med AMBITION i en del år. For mig er det vigtigt, at sorten ikke må stå stille, for så kommer der ukrudt,” fortæller han. Jesper Jensen har haft AMBITION i sine majsmarker de sidste fem år. I år har han også af-

prøvet den nye sort, PROSPECT, som han har på 25 hektar. For at sikre sine majs den bedste tilvækst, planter Jesper Jensen majs efter at have haft kløvergræs på marken i mindst to år. Det hjælper med at holde majsen mere ren. ”Når vi starter med at så, lader vi marken ligge som falsk såbed i ti dage, hvor vi giver gylle. Når marken har ligget i ti dage, harver vi op for at slå ukrudt ihjel og sår majsen derefter. Lige inden majsen fremspirer, blindstrigler vi marken. Det tager rigtig meget ukrudt og gør ingen skade på afgrøden,” siger Jesper Jensen. Mælkeproducenten har dyrket økologisk majs, siden gården blev omlagt til økologi i 1997. Siden omlægningen har Jesper Jensen eksperimenteret med at opnå høje majsudbytter, der er svært at få som økolog.

”Når majsen begynder at komme op, lader vi dem stå, til de har tre blade. Vi har købt en stjernerenser, som vi kører med i de voksende afgrøder, og vi renser bagefter. Stjernerenseren løsner kun jord i toppen og smider det op. Det hjælper med at tørre ukrudtet ud i majsmarken,” siger Jesper Jensen. Jesper Jensen sørger altid for at hans majsmarker er optimalt vandet, og han starter gerne med at vande tidligt. Derfor ligger hans udbytte stabilt omkring 10.000 FE i majsen. Sidste år var dog exceptionelt, og udbyttet kom op på 13.000 FE.

Høj Fosfortolerance

Ukrudt er normalt den mest udbyttereducerende faktor i økologisk majs. Men Jesper Jensen har også døjet med fosformangel i sine majs, så han har taget konsekvensen og vælger nu kun fosfortolerante sorter. ”Vores sorter skal ikke stå stille, så får de blå blade. Det har jeg aldrig set i AMBITION, som klarer sig rigtig godt i mine marker. For når først afgrøden er blå, så er den voldsomt sat af i vækst. Derfor udvælger vi også vores bedste stykke jord og så majs på det. Jeg har før oplevet, at en sort er blevet blå, når de bliver blå, giver jeg dem svinegylle. Men på det tidspunkt er det faktisk allerede for sent. Mine majs sorter skal derfor kunne tåle udsving i fosfor og undgå væksthæmninger,” siger Jesper Jensen. Jesper Jensen sår gerne sine majsfrø tidligt for at opnå topudbytter. ”Vi venter altid med at så, til vejrudsigten er med os. Ubejdset frø er mere følsomme. I år har vi faktisk sået lidt senere, end vi plejer for at vende jorden af med kulden. Men jeg vil hellere så tidligt, hvis det bliver for sent, så mister man toppen af udbyttet,” fortæller Jesper Jensen.

Økolog ved Brørup: Man skal have en ordentlig klump is i maven Peter Juel er økologisk mælkeproducent på Flintholm I/S som han driver i samarbejde med sine forældre. Han har 370 hektar med afgrøder og 200 køer. Han driver 40 hektar majs, som han næsten altid sår omkring den 25. maj. ”Det handler om at have en ordentlig klump is i maven, når man skal så sine majs. Jeg plejer at sige, at man ikke skal så, før man er 100 procent sikker på vejret. Vi startede i 1995 som økolo-

8


fakta Fem gode råd til majsdyrkning økologisk (leveret af Andreas, Limagrain) • Dyrk som hovedregel majs efter kløvergræs. Det giver majsen en god forsyning med næringsstoffer samt en mindre fremspiring af ukrudt. • Hav is i maven angående såning af ubejdsede frø. Sen såning påvirker udbyttepotentialet, men giver også lavere risiko for dårlig fremspiring. Afvent derfor en jordtemperatur på 10 grader og – allervigtigst – så majsen når syvdøgnsprognosen, lover en god vejrudvikling uden større mængder nedbør og lave nattemperaturer. • Optimal jordpakning forud for såning er om muligt endnu vigtigere ved økologisk dyrkning af majs, da det sikre en bedre tilgængelighed af næringsstoffer. • Såbedet skal være fuldstændig jævnt, for at opnå en ensartet fremspiring og succesfuld ukrudtsbekæmpelse. • Vælg dine sorter med omhu. Til økologi bør et af de vigtigste fokusområder være sortens evne til at opnå en høj afgrødedækning, hurtigt.

gisk bedrift, hvor vi havde en nabo, der avlede majs. Derfor blev vi enige om, at det skulle vi også gøre. Så det har vi gjort siden 2000 med op- og nedture. Majs er lidt af en joker at have som økolog,” fortæller Peter Juel. Når Peter Juel skal vælge sine majssorter i marken, går han først og fremmest efter de robuste sorter med en hurtig fremspiring i foråret. ­Peter Juel har til sæsonen 2019 PROSPECT, ­F UNCTION og en lille smule AMBITION i markplanen. Udbyttet på majsmarkerne ligger på omkring 10.500 til 11.000 FE. Sidste år var en undtagelse, hvor udbyttet lå på mellem 12.500 og 13.000 FE.

Sætter frøene i blød i to døgn

Anderledes end Jesper Jensen, sår Peter Juel sine majs sent. Inden han sår, står frøene i blød i to døgn, før de sås. Han blødgør frøene i nogle palletanke med lunken vand. Efterfølgende flyttes frøene over i nogle rammer med net i bunden,

hvor de ligger til tørre i et døgn. Derefter sås de. ”Ved at bruge denne metode, giver jeg frøene den mængde væske, de skal have, så de ikke behøver lede efter vand i jorden. Derudover kommer frøene op fire dage før ved at gøre det på denne måde. Der er selvfølgelig meget arbejde i det, men det har vist sig at virke for mig,” siger Peter Juel. Økologen har blødgjort sine majs i otte år. Det er med til at sikre en hurtigere fremspiring, og mindske sårbarhedsperioden over for kulde og fugle. Ideen til at sætte kernerne i blød inden såning kom efter en snak mellem Peter Juel og hans planteavlsrådgiver. De diskuterede, hvad de skulle gøre for at gøre majsen mere robust. Tanken faldt på blødgøring, efter at have set det blive gjort ved lucerne frø og inden for træverdenen. Majsfrøet skal suge vand til et indhold på ca. 30 % inden spiringsprocesserne går i gang. Hvis vandet, som frøet optager er koldt, kan det re-

9

sultere i abnorme spirer eller i værste fald slå kimen ihjel. Derfor er det uhyre vigtigt, at jorden er varm og der ikke er udsigt til regn den første uge efter såning. ”Vi er blevet mange erfaringer rigere. Nu ved vi, at det skal være 100 procent i orden, og såtidspunktet skal spille optimalt med tørvejr og stigende temperaturer. Jeg plejer at sige, at man skal så majs, når man skal til at tage det første slet græs,” siger Peter Juel. Udover at såtidspunktet skal være optimalt, går Peter Juel også op i at få den nyeste genetik i sine marker. Simpelthen for se, hvor langt det kan bringe ham i jagten på de høje udbytter. ”Jeg går altid efter den nyeste genetik. De nye sorter er bare bedre rent kvalitetsmæssigt. Det næste bliver for mig, at jeg skal finde en ny AMBITION til markplanen. Jeg tester en ny sort hvert år for at se, hvad den kan gøre for mig,” fortæller Peter Juel.


Grundig intern afprøvning LG’s forædling af majs til det Europæiske marked er inddelt i 5 geografiske zoner. Vi tilhører den nordligste zone 1. De forædlere, der arbejder i zone 1, koncentrerer sig udelukkende om, at forædle sorter, der passer til dyrkning i Nordeuropa. Hvert år testes hundredvis af potentielle nye LG sorter, i vores eget omfattende forsøgsnetværk med over 30 forsøgs­lokaliteter. Tre hovedforsøg ligger i Danmark ved hhv. Aars, Varde og Vojens. Derudover har vi en række mindre forsøg på fem andre lokaliteter, hvor hybrider, der er nået et stykke igennem nåleøjet i hovedforsøgene, bliver afprøvet på nogle flere lokaliteter. Limagrain´s forædlere er konsekvente i udvælgelsen af sorter hvor udbytte, kvalitet, ensartet kolbesætning og størrelse samt nedknækning og lejesæd er vigtige

parametre. Har en sort vist lejesæd på bare en enkelt eller to lokaliteter i afprøvningen er den ude. Hvert år startes der ud med 15.000 linjer og 6-7 år ­senere er der 1-5 sorter tilbage, som når ud på markedet. LG`s nye sorter på det danske marked ­P ROSPECT, ­ FUNCTION, ­CONCLUSION, PINNACLE, TROOPER osv. har da også vist en enorm høj kvalitet og standfasthed i landsforsøgene. Som noget nyt bruger LG´s forædlere nu i højere grad molekylære markører i deres udvælgelse. Her knyttes specifikke egenskaber til planternes DNA (markører), hvorved visse egenskaber kan forudsiges. På hver sort indsamles 22.000 markører og forædlerne kan bruge disse data til at stoppe en sort tidligere i processen pga.

f.eks. lejesæd uden at det nødvendigvis har været observeret I forsøgene. Det kan forhåbentlig være med til at gøre forædlingen af nye sorter hurtigere og bedre i fremtiden. I efteråret 2018 var flere igen hårdt ramt af leje­sæd i majsen, og noget kunne altså tyde på at man skal vænne sig til disse efterårsstorme. Derfor skal man være meget opmærksomme på sorternes standfasthed ved sortsvalget, især hvis det skal blive stående til kolbe eller kernemajs. Karakterer for lejesæd kan findes både her i brochuren under de enkelte sorter og under sortsguiden til kolbemajs samt på SEGES sortsinfo. Jeres planteavlskonsulent ved helt sikkert også hvilke sorter der er større og mindre risiko ved at vælge.

vidste du at Frostskader på hjerteskuddet kan forstyrre den hormonelle balance, bryde den apikale dominans og derved medføre accelereret sideskudsdannelse?

FØLG OS PÅ FACEBOOK i løbet af efteråret og bliv opdateret på nyt om Mesurol, Korit, ­ Force og de nye udbytte resultater.

10


Guide til sortsvalg 2020 1 VÆLG BLANDT DE SORTER, DER HAR DEN KORREKTE TIDLIGHED TIL DINE DYRKNINGSBETINGELSER

FIND DEREFTER DE SORTER, DER MATCHER DEN KVALITETSPROFIL,

2 DU HAR BRUG FOR PÅ DIN BEDRIFT

BRUG 90/10 REGLEN:

✔ SATS PÅ VELAFPRØVEDE STABILE SORTER TIL HOVEDPARTEN AF DIT MAJSAREAL (90 %) OG ✔ LÆR NYERE SORTER AT KENDE PÅ ET MINDRE AREAL (10 %)

Mere end 3 år

i landsforsøg

3. år i landsforsøg 2019 2. år i landsforsøg 2019 Asgaard Atrium

Activate Sunlite

LG 31.211 LG 30.209

Ability

Yukon Ambition

Emblem

1. år i landsforsøg 2019

LG 31.218 Reason

Pinnacle Gatsby

Fieldstar

Emmerson

LZM 168/86

Wizard LG 30.179

Conclusion Function

Resolute Trooper

LG 31.205

Prospect

11

LG 31.207


1

spørg marken

Vejledning til guiden Diagrammerne i vejledningen viser resultaterne fra de seneste 3 års landsforsøg (2016-18). Alle sorter, der har været med i landsforsøgene i alle tre år, er taget med – dvs. det er de sorter, der fylder en relativt stor del af markedet. Det er blandt disse sorter du skal vælge til de 90 % af dine majsarealer.

Du skal starte med at ”spørge marken” og udelukke alle de sorter, som hos dig er for sene til, at de med sikkerhed kan nå at blive høst­klare før midten af oktober – også i et dårligt år. 1. Vurdér din lokalitet ved hjælp af kortet over majsvarmeenheder, og find den farve, der passer. 2. Korrigér farven efter lokale forhold, der kan trække dine marker i en enten køligere retning (blå) eller i en lunere retning (rød). Det kan være jordtype, læforhold, risiko for sen/tidlig nattefrost, ønsket høsttid mm. 3. Se på diagrammet over udbytte og tidlighed og vælg blandt de sorter, der ligger i området under den farvede bjælke, der svarer til din farve.

De nye sorter fra LG, som kun har været med i landsforsøgene i de seneste 1 eller 2 år er også vist i diagrammerne, og er markeret med hhv. én(*) eller to (**) stjerner. Da disse nye sorter ikke har deltaget i lige så mange forsøg som de øvrige sorter endnu, skal deres placering i diagrammet ses i forhold til resultaterne i de år, som de har deltaget. Derfor er værdierne i diagrammerne forholdstal, og du kan aflæse under grafen hvad forholdstal 100 svarer til i absolutte værdier.

Tommelfingerregel:

Middeltidlige sorter skal bruge ca. 2.400 majsvarme­enheder (MVE) fra såning til høst for at blive klar til helsæd, mens de kræver ca. 2.700 MVE for at kunne blive klar til kolbe/kernemajshøst. Tidlige sorter skal bruge færre MVE, mens senere sorter skal bruge flere MVE. Følg den aktuelle udvikling i majs­varmeen­heder­i dit postnummer på ­landbrugsinfo.dk.

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Majsvarmeenheder i Danmark 2001-2010 Ontario Crop Heat Units, middel årssum (15.4-15.10) Kilde: www.landbrugsinfo.dk

12


1

spørg marken ≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 31-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagrammerne på næste side.

Alle lokaliteter - Helsæd Landsforsøgene 2016-18 (alle 7 lokaliteter - 19 forsøg)

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Nye sorter: *) 2018 (5 forsøg) **) 2017 - 2018 (12 forsøg)

Function** Function** 107,0

Conclusion** Conclusion** Conclusion** Function**

107,0

LG31205**

NEL20 Fht. afgrødeenheder Forholdstal for NEL20 udbytte af NEL20 Fht.

106,0

102,0 102,0 101,0

Ability

Prospect**

LG31205** Ability Ability LG31205** LG31218 LG30209 LG30209 Asgaard LG31218 Asgaard LG31211 LG30209 LG31218 Sortsblanding LG31211 Asgaard LG31211 Sortsblanding

Resolute* Resolute* Pinnacle Pinnacle Wizard Gatsby Pinnacle Fieldstar Wizard Fieldstar Emblem Gatsby Fieldstar Wizard Gatsby Emblem Ambition Emblem Ambition Ambition Sunlite

Sortsblanding

Atrium Atrium Atrium

97,0

Prospect**

Prospect** Resolute*

96,0 97,0

Trooper*

Sunlite

Kandidat

Trooper* Reason Trooper* Reason

Sunlite

Glory Glory

91,0 92,0

Reason

Activate

Emmerson Activate

92,0

Activate 86,0

32,0

87,0

31,0 87,0 31,0

34,0

36,0

38,0

33,0

35,0

33,0

35,0

40,0

Tørstof %

44,0

39,0

41,0

43,0

Tørstof %

39,0

41,0

43,0

Tørstof %

13

Emmerson

37,0 37,0

Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 37,2 % *) 33,9 % **) 33,9 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e: Fht. 100 = 140,5 a.e. *) 135 a.e. **) 137,5 a.e. Kilde: www.sortinfo.dk

42,0

Emmerson


spørg marken

1

Lune og kølige lokaliteter - helsæd Lune lokaliteter 2016-18 (11 forsøg) Nye sorter: *) 2018 (3 forsøg) **) 2017-18 (7 forsøg) ≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300

Conclusion** Function**Conclusion** Function**

Forholdstal for udbytte af NEL20 afgrødeenheder Forholdstal for udbytte af NEL20 afgrødeenheder

106,0 106,0

LG31218 LG31218

101,0 101,0

Ability Ability

LG31205** LG31205** LG30209 LG30209

Prospect** Prospect**

Asgaard Asgaard

Resolute* Resolute* Pinnacle Pinnacle Wizard Wizard Fieldstar Fieldstar Gatsby Emblem Gatsby Ambition Emblem Ambition

LG31211 LG31211

Sortsblanding Sortsblanding

Atrium Atrium

96,0 96,0

Kandidat

Trooper* Trooper*

Sunlite Sunlite

Reason Reason

91,0 91,0

Activate Activate

86,0 86,0 32,0 32,0

34,0 34,0

36,0 36,0

SILDIGE

38,0 38,0

40,0 40,0

Tørstof Tørstof %%

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

Emmerson Emmerson

42,0 42,0

MEGET TIDLIGE

44,0 44,0

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

EKSTRA TIDLIGE

Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 38,7 % *) 35,3 % **) 35,5 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e: Fht. 100 = 135,2 a.e., *) 139,2 a.e. **) 143,2 a.e. Kilde: www.sortinfo.dk

Kølige lokaliteter 2016-18 (8 forsøg) Nye sorter: *) 2018 (2 forsøg) **) 2017-18 (5 forsøg) ≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300

112,0

Function**

Forholdstal for udbytte af NEL20 afgrødeenheder

107,0

Prospect**

Conclusion**

LG31205**

Ability 102,0

LG31218

Gatsby

LG31211 Sortsblanding LG30209 Atrium Asgaard

Emblem

Resolute* Fieldstar

Pinnacle

Wizard

Ambition

97,0

Glory

Reason

Sunlite

Kandidat

92,0

Activate

Trooper*

Emmerson

87,0

29,0

31,0

33,0

35,0

37,0

39,0

41,0

Tørstof %

SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 34,8 % *) 31,8 % **) 31,5 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e: Fht. 100 = 148,5 a.e*) 129,9 a.e**) 131,0 a.e Kilde: sortsinfo.dk

14

EKSTRA TIDLIGE

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk


2

spørg koen

Se sorternes kvalitetsprofil på diagrammet herunder. Grafen viser fordøjeligheden af NDF ­sammen med stivelses­indholdet, her ses det at sorterne med det gule LG Animal Nutrition stempel alle har høj FK-NDF. Vælg de sorter, der passer godt i forhold til din foderplan og andelen af majs i grovfoder­ rationen på din bedrift.

fakta NDF • Kulhydraterne i fibrene i cellevæggene • Fibrene giver struktur i foderet, længere tyggetid og bedre vommiljø • NDF nedbrydes af mikroorganismer FK-NDF • Angiver fordøjeligheden af NDF • 1 procent højere FK-NDF øger mælkeydelsen med 0,25 kg EKM pr. dag • Der er stor forskel på majssorternes FK-NDF • Økonomisk merværdi for FK-NDF kan være på mere end 700 kr. pr. årsko

Landsforsøgene 2016-18 (19 forsøg) Nye sorter: *) 2018 (5 forsøg) **) 2017-18 (12 forsøg)

103,0

Function**

102,0

Wizard Sunlite

Ability

101,0

FORHOLDSTAL for fordøjelighed af NDF (FK-NDF)

Conclusion**

LG31218

Atrium

LG31211

100,0

Sortsblanding

Asgaard

99,0

Prospect**

Trooper*

Resolute* Gatsby

98,0

Reason

Kandidat

LG30209

Ambition

LG31205**

Activate

Emblem Pinnacle Fieldstar Fieldstar

Emmerson

97,0

Glory

96,0

95,0

94,0

93,0

92,0

97,0

107,0

102,0

FORHOLDSTAL for indhold af Stivelse Forholdstal (Fht.) for indhold af stivelse: Fht. 100 = 36,4 % *) 33,5 % **) 32,7 % Forholdstal (Fht.) for FK-NDF: Fht. 100 = 62,7% *) 60,0 % **) 58,8 % Kilde: sortsinfo.dk

15

112,0


2

spørg koen

Majs til økologi

VELEGNEDE SORTER TIL ØKOLOGI

FAO

Vi kan ikke direkte overføre de observationer der foretages i de konventionelle forsøg til økologiske dyrkningsbetingelser. Derfor tester vi i Limagrain hvert år et stort antal sorter hos økologiske landmænd. Dette giver et solidt grundlag for at anbefale de rigtige majssorter til økologisk dyrkning. Majssorter til økologisk dyrkning bør altid være tidlige sorter. Det skyldes, at såning oftest sker senere end for konventionel majs pga. de højere krav til jordtemperaturen for ubejdset majs. Konkurrenceevnen overfor ukrudt er særlig vigtig i økologisk majs dyrkning. Derfor har vi fokus på en kraftig forårsudviklingen og høj afgrøde­dækning ved valg af velegnede sorter til økologi. Ligeledes er det v­ igtigt at majsen kan klare sig godt uden startgødning.

EMMERSON

150

ACTIVATE

150

TROOPER

160

SUNLITE

170

WIZARD

170

PROSPECT

180

AMBITION

180

AMBITION er stadig et sikkert kort i markplanen hos økologer. ­AMBITION er meget robust og dyrkningssikker sort der kommer hurtigt fra start uanset dyrkningsforholdene. Andre spændende højtydende sorter med suveræn forårsudvikling er PINNACLE, PROSPECT og nyheden TROOPER.

PINNACLE

180

FIELDSTAR

180

EMBLEM

180

GATSBY

180

FUNCTION

190

CONCLUSION

190

Majs til biogas

For majs til biogas er der primært interesse for sorter, der kan producere så stor mængde tørstof pr. ha som muligt. Det gælder især, hvis man er sælger af majs til biogas, og man udelukkende bliver afregnet efter tørstofmængden. Er man producent af biogas, er det også ønskeligt, at majsen tilmed har en høj energiværdi i form af et højt stivelsesindhold og høj fordøjelighed af NDF.

Udbytte af tørstof – Landsforsøgene 2016-18 (19 forsøg) Nye sorter: *) 2018 (5 forsøg) **) 2017-18 (12 forsøg)  

Function**

106,0

LG31205** Conclusion** LG31211 LG31218

Tørstof udbytte Fht.

101,0

LG30209 Sortsblanding

Ability Prospect** Gatsby

Asgaard Emblem

Atrium

Resolute* Pinnacle Fieldstar

Ambition

Wizard 96,0

Glory Kandidat

Sunlite

Trooper* Reason 91,0

Activate Emmerson

86,0

31,0

33,0

35,0

37,0

39,0

Tørstof %

Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 37,2 % *) 33,9 % **) 33,9 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af tørstof: Fht. 100 = 170,5 hkg/ha *) 167,2 hkg/ha **) 170,8 hkg/ha Kilde: sortsinfo.dk

16

41,0

43,0


Når du har udvalgt de sorter, der dyrkningsmæssigt passer til din lokalitet, skal du ”spørge koen”, hvilken kvalitet der passer til foderrationen.

Stivelse

FK-NDF

FK-NDF

FK-NDF

Stivelse

Stivelse

Stivelsesindholdet og fordøjeligheden af NDF (FK-NDF) er de to parametre, der har størst indflydelse på majsensilagens kvalitet som grovfoder til malkekøer. Fibrenes kvalitet (FK-NDF) sætter grænsen for, hvor meget majs­ensilage koen kan indtage og dermed også for, hvor meget energi, der kan udnyttes og omsættes til mælk. Det er velkendt og veldokumenteret, at højere fordøjelighed af NDF giver mulighed for øget foderindtag og bedre foderudnyttelse, som direkte, kan omsættes til højere mælkeydelse. Hvis fiberindholdet (NDF-indholdet) er lavt, giver det også plads til, at koen kan indtage mere. Husk dog på, at fibrene netop er ønskelige, fordi de er forudsætningen for opretholdelse af en optimal vomfunktion. Det gælder derfor om, at holde den balance, der med mest mulig grovfoderindtag giver de sundeste køer. Det giver nemlig mest mælk i tanken.

betydning, mens man ved lavere andele af majsensilage (under 50 %) og mere græs i rationen kan lægge relativt mere vægt på stivelsesindholdet.

Foderrationens sammensætning har betydning for, om man bør lægge mere eller mindre vægt på hhv. stivelsesindhold, fordøjeligt NDF og NDF-indholdet. Bruger man en høj andel af majsensilage i grovfoderrationen (over 50 %), har indholdet af fordøjeligt NDF relativt større

På diagrammet på side 15, som viser fordøjeligt NDF og stivelses­ indhold, kan du se hvilken kvalitetsprofil dine udvalgte sorter har. Afhængigt af hvad du lægger vægt på i netop din foderration, kan du reducere udvalget af sorter yderligere.

lg animal nutrition

Høj NDF-fordøjelighed – et klart forædlingsmål hos Limagrain

Majs andel af grovfoder ration

Græs andel af grovfoder ration

Ved en høj andel af majs – se efter det gule LGAN stempel

Limagrain har det klare forædlingsmål, når det drejer sig om udvikling af helsædssorter til malkekøer, at både NDF-fordøjelighed og stivelsesindholdet skal optimeres. Det giver os majssorter med den bedste kvalitetsprofil, hvor fordøjeligt NDF og stivelse indgår i en perfekt balance.

Suveræn kvalitetsprofil, høj ydelse og de bedste dyrkningsegenskaber

De majssorter, der tildeles det gule LGAN stempel i Danmark er nøje udvalgte efter en lang række kriterier. Sorterne vurderes på baggrund af vores egne forsøgsresultater samt minimum 2 års resultater i Landsforsøgene, hvor høj NDF-fordøjelighed er et af nøglekriterierne. Vigtige parametre derudover er bl.a. totalt energiudbytte, energiværdi (NEL20, MJ/kg TS), stivelsesudbytte, stivelsesindhold og udbyttestabilitet.

DU KAN KENDE SORTERNE MED DEN HØJESTE NDF FORDØJELIGHED PÅ DET GULE LG ANIMAL NUTRITION STEMPEL.

17


kolbemajs og kernemajs Kolbemajs og kernemajs skal normalt stå 3-4 uger længere i marken end majs til helsæd. Der bør kun vælges sorter, der kan nå at blive klar til høst senest den 20. oktober hvert år.

Det betyder at:

Sorterne PINNACLE, AMBITION, GATSBY og den nye PROSPECT er alle gode allround sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbeog kernemajs. De er ideelle som buffersorter fordi de også har gode egenskaber til helsæd og standfastheden til at stå til modenhed. YUKON og LG 30.179 er ægte kernemajssorter og de sikreste valg til kernemajs pga. deres evne til hvert år, at blive klar til høst i tide. YUKON og LG 30.179 er pt. de eneste sorter på den danske sortsliste for kernemajs. LG 30.179 er en smule senere end YUKON, men giver et højere udbytte.

• Kolbemajs skal kunne nå ca. 55 % tørstofindhold i kolber med svøbblade • Kernemajs til vådkonservering ved ensilering eller gastæt silo skal ­kunne nå ned på 38-40 % vandindhold i kernerne.

100

Sikkerhed i kolbemajs - Landsforsøgene 2018 90

100

9080

80

70

Lejesædi iprocent procent afaf areal Lejesæd areal

70

60 60

5050

Vigtigt ved kolbemajs: Standfasthed og Tidlighed 40

40

Vigtigt ved kolbemajs: Standfasthed og Tidlighed

Vigtigt ved kolbemajs: Standfasthed og Tidlighed

30

30 20

0

60,5

61,5

62,5

61,5

63,5 63,5 Tørstof % i kolbe

62,5

64,5

64,5

Tørstof % i kolbe 60,5

61,5

Gatsby

Gatsby

Pinnacle Ambition Prospect Pinnacle Prospect Ambition

10

0

Glory

Glory

20

10

LG30179

LG30179 Yukon 65,5

65,5

Yukon Glory

Prospect Pinnacle Ambition

62,5

Landsforsøgene med kernemajs 2015-18 (14 forsøg) Nye sorter: *) 2018 (1 forsøg) **) 2016-2018 (10 forsøg)

63,5

Gatsby 66,5

66,5

64,5

LG30179 65,5

Yukon 66,5

Tørstof % i kolbe

Pinnacle **

111

Pinnacle **

111

109

Ambition

Pinnacle **

109

Ambition Gatsby

105

105

FeSv FeSvFht. Fht.

LG30179 ***

Ambition

Gatsby

107 107

Gatsby

LG30179 ***

LG30179 ***

Glory

103

103

Prospect *

Glory

Prospect Glory *

Yukon

Prospect *

101

Yukon

101

Yukon

99

99

97

95

9794,0

99,0

99,0

94,0 95,0 97,0 Forholdstal (Fht.) for vandindhold i kerne: Fht. 100 = 28,2 % *) 34,096,0 % **) 33,1% ***) 33,8% Forholdstal (Fht.) for udbytte af FEsv pr. ha: Fht. 100 = 13.295 FEsv *) 11.114 FEsv **) 11.733 FEsv ***)11.044Tørstof FEsv % Fht. Kilde: sortsinfo.dk

98,0

95

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0 97,0

Tørstof % Fht. Tørstof % Fht.

98,0 98,0

100,0

100,0

99,0

101,0

101,0

100,0

101,0


nye sorter til 2020 Nye sorter med 2 års resultater i Landsforsøgene (2019 er 3. år)

Nye sorter med 1 års resultater i Landsforsøgene (2019 er 2. år)

Nye lovende LZM nummersorter – 1. gang i landsforsøgene i 2019

Kandidat

PROSPECT (FAO 170)

Er en ny tidlig sort som både danske og svenske landmænd har taget imod med åbne arme. Den har derfor allerede overtaget føretrøjen fra EMBLEM og AMBITION som landmandens mest fortrukne sort i Scandinavian. PROSPECT er en all-round sort, der leverer et overlegent højt udbytte af foderenheder og stivelse uden at gå på kompromis med NDF-fordøjeligheden. PROSPECT har desuden en suveræn forårsudvikling, som kombineret med en god standfasthed og middel stay-green gør det til en utrolig alsidig sort. Af samme årsag er PROSPECT at finde i både helsæds- og kernemajs forsøgene.

FUNCTION (FAO 190)

Er en ny middeltidlig sort der sætter nye standarder for udbytte og FK-NDF, hvilket gør den ideel til rationer med en høj andel af majs. FUNCTION ligger som gns. af 2017 og 2018 nr. 1 på udbytte af foderenheder og med højeste FK-NDF i landsforsøgene. FUNCTION er utrolig kuldetolerant, super standfast, og med en høj grad af stay-green.

CONCLUSION (FAO 190)

Er en ny middeltidlig sort, der giver højt udbytte, højt stivelsesniveau og høj FK-NDF. Perfekt til højtydende malkekøer. I 2018 lå CONCLUSION nr. 1 på udbytte af foderenheder i landsforsøgene og havde et stivelsesudbytte der var hele 5% højere end nr. 2. CONCLUSION er en massiv og bladrig plantetype med flotte kolber. Forårsudviklingen er i top, hvilket sammen med en tidlig blomstring og god standfasthed gør den til en meget robust og dyrkningssikker sort.

LG 31.205 (FAO 205)

Er en ny opret og meget høj plantetype der virkelig kan sparke udbyttet op på de gode lokaliteter. I 2017 lå LG 31.205 nummer 1 på stivelsesudbytte i Landsforsøgene, når vi ser på resultaterne fra de lune lokaliteter.

TROOPER - (FAO 150)

Ekstremt tidlig sort, med en forårsudvikling der er helt i top. TROOPER har en meget bred­ stående bladvækst med høj afgrødedækning til følge, det gør den ideel til økologisk dyrkning. Udbyttet er ligeledes højt for så tidlig en sort. En sund plante med god fordøjelighed og højt stivelsesniveau. Viste sig i 2018 som den mest standfaste blandt de tidlige majssorter - da standfastheden for alvor blev afprøvet under stormen d. 10 august.

RESOLUTE - (FAO 190)

LZM 168/86 - (FAO 190)

LZM 168/86 er en middeltidlig sort der minder meget om sine forgængere FUNCTION, CONCLUION og RESOLUTE - En sund, bladrig plante med et imponerende højt stivelses udbytte og en god standfasthed.

LZM 167/39 - LG 31.207 - (FAO 205)

LG 31.207 er blandt LG´s forædlere spået til at blive den nye konge af majs i Nordeuropa. Den har allerede vist overlegne resultater i Tyskland, Holland og Belgien og nu glæder vi os til at se hvad den kan præstere herhjemme.

Middeltidlig sort, med et imponerende højt udbytte potentiale. En sund massiv og bladrig plante med en god forårsudvikling og høj grad af stay-green.

FIND FORHANDLERE Se hvor de nye og vores mere velkendte sorter forhandles på www.lgseeds.dk under menu-fanen „Forhandlere“.


NYHED 2020

EMMERSON

activate

Trooper

EMMERSON har igennem adskellige år været Danmarks tidligste majssort og 2018 var ingen undtagelse. Med EMMERSON er sikker dyrkning af majs muligt alle steder i landet – også på de koldeste lokaliteter. EMMERSON leverer et flot udbytte for så tidlig en sort, og fiberkvaliteten er helt i top. Ved ønsket om en meget tidlig høst, eller hvor sen såning er påkrævet er EMMERSON derfor det perfekte valg.

ACTIVATE er en fantastisk populær sort, der giver sikkerhed for tidlig høst af høj kvalitet hvert år. ACTIVATE har en relativ høj grad af stay-green for så tidlig en sort, hvilket giver den et lidt bredere høstvindue i forhold til andre sorter i den ekstremt tidlige klasse. ACTIVATE leverer høje udbytter med en exceptionel god foderkvalitet. Standfast sort med pænt siddende kolber, som har lukket svøb. Kolben modner ekstremt tidligt. Et sikkert og klogt valg når tidlighed, udbytte og kvalitet skal gå op i en højere enhed.

TROOPER er en meget tidlig og stærk all-round sort til alle køllige lokaliteter. Det er en robust stivelsesleverandør i helsæd med en pæn fordøjelighed af cellevægge. TROOPER er en sund plante med en god forårsudvikling og den viste sig i 2018, som den mest standfaste blandt de tidlige majssorter. TROOPER kan derfor dyrkes i alle områder af landet

FAO 150

• • • • • •

FAO 150

DK’s tidligste sort Højt udbytte for så tidlig en sort Høj FK-NDF Lukket kolbesvøb Hurtig afmodning Velegnet til alle inkl. kolde lokaliteter

• • • • • •

Anvendelse

hels d æ

øko

bhieolgsaæs d KERNE

KOLBE

Forårsudvikling

h

Ekstrem tidlig - til alle lokaliteter Højt sikkert og stabilt udbytte Exceptionel høj kvalitet Høj FK-NDF Meget højt stivelsesudbytte Relativ høj grad af stay-green for så tidlig en sort

bhieKOLBE olgsaæs d

Kø EkRo N E

KERNE

øko

KERNE bhieolgsaæs d

KOLBE

Højt udbytte af stivelse og foderenheder Meget tidlig, men harmonisk afmodning Robust plante med suveræn standfasthed Høj grad af stay-green for en majs i denne tidligheds-klasse • Meget høj afgrødedækning

øKkOoL B E

bhKieoOlgLsaBæsEd

bhieolgsaæs d

øko

KERNE KERNE KOLBE bhieolgsaæs d ø k oaf jorden Afgrødedækning

KOLBE

øko

KOLBE bhieolgsaæs d

bh

ieolgsaæs d ø k oaf jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

bio gas

biog

øko

bio gas

biog

Plantehøjde

Dækning af kolbe

Antal år i Landsforsøgene 2014-18

øko

Forårsudvikling

Plantehøjde KERNE

• • • •

Anvendelse

Forårsudvikling

Plantehøjde e l sæ d ø k oaf jorden Afgrødedækning

FAO 150

Anvendelse

KERNE øko

Kandidat

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

EMMERSON

5

89

92

93

105

45,6

41,5

ACTIVATE

5

87

92

90

105

42,7

40,1

TROPPER

1

94

94

98

98

40,5

40,5

REASON

5

92

94

99

102

44,1

40,0

SUNLITE

5

97

97

101

106

41,6

36,6

YUKON

Kun afprøvet i kernemajsforsøgene - se under midteropslaget Guide til sortsvalg - bagsiden

20


reason

Yukon

SUNLITE

REASON er en meget tidlig højtydende sort, der producerer en perfekt kvalitetsprofil til højtydende malkekøer. REASON har rigtig stærke dyrkningsegenskaber og var i 2018 ikke blot den højstydene sort i den helt tidlige klasse den havde sammen med TROOPER også den klart bedste standfasthed. Forårsudviklingen er hurtig og REASON giver høje og kraftige planter. Sikker, tidlig høst, højt udbytte og god kvalitet, er gode grunde til at tage REASON med i markplanen for 2020.

YUKON det absolut mest sikre valg til kernemajsavl i Danmark. Tidlighed og perfekt kolbe-drydown betyder, at kernemajshøsten kan komme sikkert i hus hvert eneste år inden efterårsvejret sætter ind. YUKON har en god fusarium resistens og er nem at høste ren - det giver en sund færdigvare til vådkonservering og opfodring til svin eller fjerkræ. YUKON er også særdeles velegnet til kolbemajs og kan også anvendes til helsæd på bedrifter med en græsrig ration eller til kvier.

SUNLITE har gennem både forsøg og i praksis bevist, at den leverer ensilage af absolut højeste kvalitet. Et unikt højt FK-NDF kombineret med et meget højt stivelsesudbytte, sikrer den bedst mulige foderværdi, der giver mest mælk i tanken. Perfekt til højtydende malkekøer, uanset hvor høj en andel majsen udgør. SUNLITE har store, flot afsluttede kolber, som sidder opret ved stænglen. En stabil og dyrkningssikker sort alle steder.

• Tidligste og mest sikre sort til kolbe/ kernemajs • Højt kerneudbytte for så tidlig en sort. • Høj kraftig plante og flotte kolber med lukket svøb • Nem høst der giver ren og sund vare • Se kerne- og kolbemajs resultater på side 18.

• Højeste kvalitets grovfoder - meget høj FK-NDF • Meget højt stivelsesudbytte • Lav-middelhøj plante • Meget høj standfasthed • En majssort, der kan det hele, uden at gå på kompromis

Anvendelse

Anvendelse

FAO 160

• • • • • • •

FAO 160

Ekstrem tidlig Højt udbytte af foderenheder og stivelse Meget høj fordøjelighed af NDF Super hurtig forårsudvikling Høje kraftige planter God konkurrenceevne over for ukrudt Flot kolbe med lukket svøb

Anvendelse

h eKlEsR NdE æ

øko

KKERNE OLBE

øko KERNE

b i oKOLBE gas

KOLBE

Forårsudvikling

h

KERNE

KOLBE

øKkOoL B E

hels d æ

KKERNE OLBE

e l sæ d ø kaf o jorden Afgrødedækning

Plantehøjde KERNE

øko

KOLBE bio gas

KOLBE

bh

KERNE

KERNE

bhieolgsaæs d

øko

KOLBE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

KOLBE

øko

hels d æ

bh

ieolgsaæs d ø k oaf jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

bio gas

biog

øko

bio gas

biog

Plantehøjde

Dækning af kolbe

Stivelses-indhold % af tørstof

øko

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde KERNE

bhieolgKsaæ EsRdN E

FAO 170

Indhold af NDF % af tørstof

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

38,1

36,8

6,09

6,02

38,7

38,1

61,2

58,0

37,8

36,9

6,14

6,04

37,2

37,4

61,5

58,2

38,4

38,4

6,21

6,21

36,8

36,8

62,3

62,3

40,3

34,7

6,31

6,02

36,0

39,1

63,4

58,9

37,9

35,3

6,18

6,09

37,3

37,7

62,6

59,7

21


NY i 2019

WIZARD

PROSPECT

Tidlig topscorer! WIZARD har exceptionel høj NDF-fordøjelighed og yder et meget højt udbytte af både foderenheder og stivelse. WIZARD er en høj og fyldig plante og den har gode dyrkningsegenskaber. Sorten modner tidligt og harmonisk, og den har en god standfasthed frem til høst med en relativt god staygreen for så tidlig en sort.

PROSPECT er en ny tidlig sort, der på rekord tid er blevet den mest fortrukne blandt danske landmænd. PROSPECT er en all-round sort, der leverer et overlegent højt udbytte af foderenheder og stivelse uden at gå på kompromis med NDF-fordøjeligheden. PROSPECT har desuden en suveræn forårsudvikling, som kombineret med en god standfasthed og middel stay-green gør det til en utrolig alsidig sort. Af samme årsag er PROSPECT at finde i både helsæds- og kernemajs forsøgene.

FAO 170

• • • • • •

FAO 170

Stort udbytte og høj foderkvalitet Fremragende NDF fordøjelighed Højt stivelsesudbytte Tidlig blomstring og harmonisk afmodning God standfasthed God plantehøjde og stay-green for så tidlig sort

Anvendelse

K hE eRlNsEæ d h e l sæ d

KOLBE

• • • • • •

FAO 180

Enormt udbytte potentiale Høj energikonsentration Kraftig forårsudvikling og tidlig blomstring Super standfasthed Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs Kan dyrkes på alle lokaliteter

Anvendelse

KERNEø k o

KERNE øko

KOLBE

b i o g a s bhieoKlhgsEeaæ Ed KOLBE RlssNdæ

KOLBE KERNE

KERNE

KOLBE

øko

• Korrekt tidlighed til sikker kernemajs­ dyrkning i Danmark • Meget højt kerneudbytte • Høj foderværdi pr. hkg kerne • Høj foderværdi i kolbemajs • Stærk forårsudvikling og standfasthed i top • Se kerne- og kolbemajs resultater på side 18

KøOkLoøBkEo KERNE

KOLBE

KOLBE

bhieoKblgEisoaR æsgNdaEs

KERNE

KERNE KERNE KOLBE KOLBE KERNE b i o g a s bhieolhgseaælssdæ d Afgrødedækning af jorden

KOLBE KERNE ø k oø k o

Plantehøjde KOLBE

KOLBE

KERNE bh b

KERNE

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

KøOkLoB E

KOLBE

KOLBE

ieolgisoaæsgda s Afgrødedækning af jorden

Dækning af kolbe

Antal år i Landsforsøgene 2014-18

KOLBE

biog

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

LG 30.179 er forædlet til kernemajs og optaget på den danske sortsliste for kernemajs i 2016. Den danske sortsliste for kernemajs har derfor nu to sorter – LG 30.179 og YUKON. Sikker kernemajsavl i Danmark stiller særlige krav til sorterne mht. tidlighed, kerne nedtørring og tærskbarhed, standfasthed mm. LG 30.179 har det hele og har leveret topudbytter i både forsøg og i praksis.

Anvendelse

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KERNE KOLBE KERNE hels d hels d æ Afgrødedækning æ af jorden ø k o

KERNE

LG 30.179

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

biog

øko

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

WIZARD

4

100

99

103

108

42,2

36,8

PROSPECT

2

102

103

108

112

42,6

38,9

AMBITION

5

96

98

96

107

42,1

37,1

PINNACLE

3

101

100

106

109

40,9

37,5

FIELDSTAR

5

98

100

101

108

41,7

36,0

LG 30.179

1

-

95

-

95

-

32,8

22


ambition

pinnacle

FIELDSTAR

AMBITION er stadig en af de absolut foretrukne majssorter i Danmark. Ikke uden grund. ­A MBITION har både i forsøg og i praksis vist suveræn stabilitet som leverandør af sikre høje udbytter hvert eneste år. Sorten har uovertrufne dyrkningsegenskaber i form af en god forårsudvikling, fantastisk stresstolerance og høj standfasthed. AMBITION er perfekt til både helsæd, kolbe- og kernemajs samt til økologisk dyrkning – AMBITION giver dig stabilitet og alsidighed i særklasse! En sikker og ekstremt pålidelig sort, der altid leverer topudbytte.

PINNACLE er en ny spændende tidlig sort, der har super stærke dyrkningsegenskaber, herunder suveræn forårsudvikling. PINNACLE giver høje stivelsesudbytter og er en perfekt allround sort, der egner sig til både helsæds-, kolbe- og kernemajs. PINNACLE er en meget opret plantetype, der giver flotte fyldte ensartede kolber. Planten afmodner harmonisk og kan dyrkes på alle lokaliteter.

FIELDSTAR er ligesom AMBITION en utrolig stærk og allround sort til både helsæd, kolbeog kernemajs. En robust og kraftig plante med en fantastisk forårsudvikling. FIELDSTAR har desuden en god bladsundhed og høj grad af stay-green. Udbyttet ligger stabilt højt over årene og i kombination med en god foderkvalitet gør det FIELDSTAR til et sikkert valg.

FAO 180

FAO 180

• Tidlig sort med meget højt udbytte af stivelse og foderenheder • Kraftig og massiv plantetype • Meget stresstolerant • Kan dyrkes på alle lokaliteter • God afpasset stay-green

Anvendelse

KOLBE

h eKOLBE l sæ d

Kø EkRo N E

KERNE

OoL B E øKkKERNE

hoOegLlaBssE d bKiKERNE æ

• Ny tidlig sort med meget højt udbytte af stivelse og foderenheder • Suveræn forårsudvikling • Blandt DK´s mest standfaste • Harmonisk afmodning • Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs • Kan dyrkes på alle lokaliteter

• Tidlig sort med meget højt udbytte og suveræn stabilitet over årene • God foderkvalitet • Højeste foderværdi i kolbemajs • Robust og kraftig plantetype • Stærk forårsudvikling og standfasthed i top • Flot lukket kolbe • Høj grad af stay-green

Anvendelse

Anvendelse

KOLBE KOLBE bhieolg saæs d

K oE R N E øk

KERNE

eiKolOg ø kKERNE aBsdE oK O L B E hbKERNE sLæ

KOLBE bhieolgKOLBE saæs d

Plantehøjde

KERNE KERNE KOLBE hels d ø k oaf jorden æ Afgrødedækning

KKERNE OLBE

øko

KKERNE OLBE b ihoeglassæ d

Plantehøjde KOLBE

ø kKoE R N E

KERNE KERNE KOLBE bhieolgsaæs d ø kaf o jorden Afgrødedækning

KOLBE KERNE

øko

KOLBE KERNE hb ei ol s a sd gæ

Plantehøjde KOLBE

bh

KOLBE

KERNE

ieolgsaæs d ø kaf o jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

KERNE

ø k oK O L B E b i oKgOaLsB E

biog

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KOLBE

FAO 180

Indhold af NDF % af tørstof

KERNE

KOLBE

øko

KOLBE bio gas

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

38,5

34,7

6,27

6,07

36,7

39,2

63,8

60,0

39,5

37,3

6,30

6,10

35,2

37,7

63,0

59,9

37,2

34,2

6,21

5,96

36,7

38,4

62,5

57,3

38,7

36,0

6,23

6,00

36,4

38,2

62,3

57,7

38,1

33,9

6,19

5,96

36,6

38,7

61,8

57,2

-

27,6

-

5,77

-

44,7

-

57,4

23

biog


NY i 2019

EMBLEM

GATsby

FUNCTION

EMBLEM er en tidlig sort med suverænt udbytte af stivelse og en meget høj FK-NDF. Forårsudviklingen er i særklasse. Den kraftige vækst og meget tidlige blomstring sikrer en tidlig stivelsesindlejring. Når det handler om stabilitet, stor udbyttesikkerhed og stivelsesudbytte helt i top kombineret med en fremragende foderkvalitet, er EMBLEM meget svær at komme udenom. Derfor er den blandt danske landmænd en af de allermest populære topsorter.

GATSBY er en stærk all-round sort af ­A MBITION typen. Den er med i både helsæds- og kernemajs forsøgene, hvor den klarer sig overlegent i alle discipliner inkl. kolbemajs. En meget højtydende sort, der kan det hele og som har robuste dyrkningsegenskaber, der gør den til et sikkert og populært valg på alle lokaliteter.

FUNCTION er virkelig en top sort der sætter nye standarder for udbytte og FK-NDF, hvilket gør den ideel til rationer med en høj andel af majs. FUNCTION ligger som gns. af 2017 og 2018 nr. 1 på udbytte af foderenheder og med højeste FK-NDF i landsforsøgene. FUNCTION er utrolig kuldetolerant, super standfast, og med en høj grad af stay-green.

FAO 180

• • • • •

FAO 190

Tidlig sort med topudbytte Forårsudvikling i særklasse Tidlig indlejring af stivelse Høj fordøjelighed af NDF Sikker leverandør af kvalitetsfoder

Anvendelse

h eKlEsR NdE æ

øko

h

KERNE

• Meget højt udbytte af foderenheder og stivelse • Forårsudvikling i top • Super kvalitet til kolbemajs • Flotte ensartede og fyldte kolber • Fremragende afgrødedækning • Harmonisk afmodning

• Højeste udbytte af foderenheder i landsforsøgene gns. af 2017-18 • Højeste FK-NDF i landsforsøgene gns. 20172018 • God forårsudvikling • Høj kuldetolerance • Sund plante • Høj grad af stay-green

Anvendelse

KOLBE KERNE

øko

bhiKOLBE eolgsaæs d

bhieolKgsEaæ NE Rs d

Anvendelse

øhkeol sæ d

KOLBE

øko

b i o gøakso

Plantehøjde

KOLBE KERNE

e l sæ d ø k oaf jorden Afgrødedækning

øko

KOLBE bhieolgsaæs d

bh

KERNE

h

bhieolgsaæs d

bio gas

d ieolgsaæs d ø keoaf l sæ Afgrødedækning jorden

øko

b i o gøakso

bh

b

s ieolgsaæs d i oaf g ajorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

biog

øko

biog

Plantehøjde

KOLBE

Dækning af kolbe

Antal år i Landsforsøgene 2014-18

øko

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling Plantehøjde

FAO 190

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

EMBLEM

5

97

99

97

107

38,7

34,8

GATSBY

4

93

100

95

106

40,6

35,0

FUNCTION

2

107

108

105

107

37,6

34,9

CONCLUSION

2

109

106

114

111

38,8

35,2

RESOLUTE

1

101

101

101

101

37,0

37,0

ABILITY

3

105

103

102

103

38,6

34,8

24


CONCLUSION

NY i 2019

FAO 190

• Nr. 1 på udbytte af foderenheder og stivelse i 2018 • Super kvalitetsprofil • Robust og dyrkningssikker • Stærk forårsudvikling og god standfasthed • Massiv og bladrig plante med flotte kolber

Anvendelse

KERNE

hels d æ

resolute FAO 190

CONCLUSION lå i 2018 nr. 1 på udbytte af foderenheder i landsforsøgene og havde et stivelsesudbytte der var hele 5% højere end nr. 2. Fordøjeligheden er som altid hos LG´s sorter helt i top. CONCLUSION er en massiv og bladrig plantetype med flotte kolber. Forårsudviklingen er i top, hvilket sammen med en tidlig blomstring og god standfasthed gør den til en meget robust og dyrkningssikker sort.

KERNE

NYHED 2020

FAO 200

RESOLUTE er en ny middeltidlig sort, som på tværs af LG´s nordiske forsøgsnetværk har vist imponerende høje udbytter. Foderkvaliteten er som vi kender det fra LG, helt i top. RESOLUTE er en sund massiv og bladrig plante med en god forårsudvikling og høj grad af stay-green.

ABILITY er en topsort, med meget høj NDF-fordøjelighed og et stort udbytte af foderenheder og stivelse. Derfor har ABILITY også modtaget LG Animal Nutrition stemplet. ABILITY er en sund og standfast plantetype med flotte ensartede kolber, stærke dyrkningsegenskaber og middelhøj stay-green..

• • • • • •

• Kvalitet i højeste klasse – som ATRIUM, men med højere udbytte • Perfekt balance mellem stivelse og fordøjelige cellevægge - meget høj FK-NDF • Stærke dyrkningsegenskaber • Sund og standfast plante • Massiv opret plantetype med flotte ensartede kolber • Middel til høj stay-green

Udbytte og foderkvalitet i højeste klasse Meget høj stivelses udbytte God forårsudvikling Sund plante Meget høj afgrødedækning Høj grad af stay-green

Anvendelse

K Oh LeBl sEæ d

øko

øko

bhieolgsaæs d

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde øko

øko

Anvendelse

bio gas KERNE

Forårsudvikling

KOLBE hels d hels d æ Afgrødedækning afæjorden

ability

K E R N E bhieolgsaæs d

øKOLBE ko

KOLBE

KERNE bhieolgsaæs d bio gas Afgrødedækning af jorden

KERNE

KOLBE

Plantehøjde bh

øko

biog

KOLBE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

øko

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

biog

Forårsudvikling

Dækning af kolbe

Stivelses-indhold % af tørstof

øko

Indhold af NDF % af tørstof

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

37,1

34,5

6,20

5,99

36,9

38,7

62,5

58,2

37,0

33,3

6,14

5,94

38,5

39,9

61,9

57,8

36,5

34,2

6,24

6,10

37,4

39,4

63,3

61,2

39,4

36,2

6,33

6,13

35,6

38,7

63,6

61,0

36,4

36,4

6,11

6,11

38,4

38,4

61,9

61,9

36,2

33,2

6,22

6,02

37,5

39,8

63,2

59,4

25


atrium

lg 31.211

lg 31.205

ATRIUM er stadig blandt Danmarks bedste majssorter – Ganske enkelt fordi den leverer kvalitet og stabilitet, som er meget svær at slå! Med ATRIUM er du sikker på, at din majsensilage har den helt perfekte sammensætning hvert eneste år. ATRIUM giver den højest mulige grovfoderoptagelse og mest mælk i tanken.

LG 31.211 giver dig en suveræn kombination af højt udbytte, perfekt stivelseindhold og høj cellevægsfordøjelighed. Optimal kvalitetsprofil til højt ydende malkekøer med høj andel af majs. Sorten har over flere år vist usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber, uanset hvor den er blevet dyrket. En utrolig stærk sort, der er blevet en af de mest efterspurgte sorter i Nordeuropa. Med LG 31.211 vælger du højt udbytte, høj kvalitet og høj stabilitet!

LG 31.205 er en ny middeltidlig sort der virkelig kan sparke udbyttet op på de gode lokaliteter. I 2017 lå LG 31.205 nummer 1 på stivelsesudbytte i Landsforsøgene, når vi ser på resultaterne fra de lune lokaliteter. LG 31.205 er opret og meget høj plantetype med en god standfasthed og passende stay-green.

FAO 200

FAO 200

• Stadig blandt Danmarks bedste majssorter • Højeste FK-NDF af alle sorter stabilt over årene • Altid optimal foderkvalitet • Robuste dyrkningsegenskaber • Tidlig blomstring og høj kuldetolerance

Anvendelse

KERNE

KERNE

NY i 2019

hels d æ

Kh eOlLsBæE d

• • • • • •

FAO 205

Højtydende topkvalitet Høj fordøjelighed af cellevægge Usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber Stærk forårsudvikling Store fyldte kolber Middel stay-green – harmonisk afmodning

Anvendelse

øko

øko

bhieolgsaæs d

• Højeste stivelsesudbytte i landsforsøgene 2017 (lune lokaliteter) • Meget høj og opret plantetype • God forårsudvikling • God bladsundhed • Stærk standfasthed • Middel stay-green

Anvendelse

bh ieolgsæ a sd

øko

bhieolgsaæs d

øko

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Plantehøjde

KOLBE hels d hels d æ Afgrødedækning afæjorden

øko

øko

bh

bh

d ieolgsaæs d ieolgsaf a sjorden æ Afgrødedækning

øko

bh

b

ieolgsaæs d i o gaf a s jorden Afgrødedækning

øko

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

Antal år i Landsforsøgene 2014-18

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

øko

biog

øko

biog

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

ATRIUM

5

97

99

93

98

35,4

32,4

LG 31.211

5

101

103

97

98

36,4

36,4

LG 31.205

2

102

103

94

101

35,5

33,6

ASGAARD

5

103

102

100

104

38,5

33,4

LG 31.218

5

101

104

94

99

35,0

31,9

LG 30.209

5

102

102

100

101

37,4

32,2

26


asgaard

lg 31.218

lg 30.209

ASGAARD er en stærk og meget pålidelig sort, der hvert år leverer et kæmpe udbytte af foderenheder af høj kvalitet. En massiv og bladrig type med ekstremt flotte kolber, der har lukket svøb. Kvalitetsprofilen er tæt på ATRIUM’s og med den formidable dyrkningssikkerhed, er ASGAARD et klogt og sikkert valg på middel til lune lokaliteter.

LG 31.218 er en kvalitetssort med et enormt potentiale. Højest ydende sort i landsforsøgene som gennemsnit over seneste 4 år (201518). En absolut favorit på de lidt lunere lokaliteter. LG 31.218 giver ensilage med meget høj foderværdi, der kan indgå i rationer med store mængder majs. Flotte og fyldte kolber. Stærk forårsudvikling og rigtig god bladsundhed.

LG 30.209 er en middeltidlig topsort til højtydende malkekøer. En stabil og pålidelige sort, der kombinerer meget stort udbytte med foder­kvalitet i særklasse. LG 30.209 har stærke dyrkningsegenskaber og er et oplagt valg på de lunere lokaliteter.

• • • • • • •

• Højest ydende sort i landsforsøgene – seneste 4 års gennemsnit • Høj fordøjelighed af cellevægge • Stærk forårsudvikling • God bladsundhed • Middel stay-green

FAO 205

FAO 205

Meget højt udbytte af foderenheder Super kvalitetsprofil - tæt på ATRIUM’s Robust og dyrkningssikker Massiv og bladrig plante Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Imponerende kolber Middel stay-green

Anvendelse

h eKlEsR NdE æ

bhieolgsaæs d

Anvendelse

KOLBE

øko

øko

Forårsudvikling Plantehøjde h

KERNE

KOLBE

bh

FAO 210

e l sæ d d ieolgsaf aæs jorden Afgrødedækning

øko

øko

bhieolgsaæs d

• • • • • •

Udbytte og kvalitet i topklasse Til majsrige rationer - høj FK-NDF Stærk forårsudvikling Middelhøj og massiv plantetype Standfasthed i top Middel stay-green

Anvendelse

bhieolgsaæs d

øko

øko

bhieolgsaæs d

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

bh

bh

d ieolgsaæs d ieolgsaf aæs jorden Afgrødedækning

øko

øko

bh

b

ieolgsaæs d i o gaf a s jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

Indhold af NDF % af tørstof

øko

biog

øko

biog

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

2018

Gns. flerår

34,8

31,5

6,14

6,03

38,2

39,5

61,9

59,6

34,9

30,1

6,17

5,98

38,6

40,5

62,3

58,9

33,2

32,5

6,05

5,91

39,8

41,1

61,1

58,5

35,9

32,4

6,18

6,01

37,7

39,5

62,5

58,8

34,3

30,4

6,21

6,01

38,3

39,6

62,9

58,9

36,0

31,4

6,17

5,98

37,5

39,9

62,3

58,4

27


FIND FORHANDLERE Se hvor de nye og vores mere velkendte sorter forhandles på www.lgseeds.dk under menu-fanen „Forhandlere“.

www.LGseeds.dk Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200

Profile for Grafisk Forum

Majssorter 2020  

Majssorter 2020