Page 1

Guide til sortsvalg 2017 1

VÆLG BLANDT DE SORTER, DER HAR DEN KORREKTE TIDLIGHED TIL DINE DYRKNINGSBETINGELSER

2 FIND DEREFTER DE SORTER, DER MATCHER DEN KVALITETSPROFIL, DU HAR BRUG FOR PÅ DIN BEDRIFT

✔ BRUG 90/10 REGLEN: ✔ SATS PÅ VELAFPRØVEDE STABILE SORTER TIL HOVEDPARTEN AF DIT MAJSAREAL (90 %) OG

✔ LÆR NYERE SORTER AT KENDE PÅ ET MINDRE AREAL (10 %)

VÆLG MAJSSORT MED OMHU Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget, men det kan være en uoverskuelig jungle at finde rundt i. Der er i dag et hav af majssorter at vælge imellem og også mange udbydere af majsfrø på markedet. Dels er der mange sorter med i landsforsøgene hvert år, dels er der sorter på markedet, som slet ikke er afprøvede under danske betingelser, eller som kun har været med i få private forsøg. En sort vil ikke nødvendigvis klare sig godt i Danmark, selv om den klarer sig godt et sted i udlandet. Det er derfor, at vi i Limagrain bruger rigtigt mange ressourcer på at afprøve vores sorter i Danmark i egne forsøg i 4-5 år, før vi udvælger dem til videre afprøvning i de uvildige landsforsøg og til markedsføring. Det giver de mest stabile sorter, der holder hvad de lover. Kun de færreste har råd til at gamble med et helt års foderforsyning og dermed mæl-

keydelsen ved at satse på sorter, der ikke har veldokumenterede data. Husk også at man ikke kan høste majsen med øjnene. En sort kan sagtens se imponerende ud i marken og give store stakke i siloen, men reelt være bedre til at imponere naboen med, end til at få dine køer til at give mælk. Brug derfor kun sorter med gode stabile resultater fra Landsforsøgene, lyt til dine egne erfaringer og til dine køer og endelig - køb dine frø hos en forhandler, som du har tillid til. GUIDE TIL SORTSVALG 2017 GIVER OVERBLIKKET I denne guide hjælper vi dig med at indskrænke det store udvalg af sorter til netop de sorter, der har relevans på din bedrift.

BRUG 90/10 REGLEN Til 90 % af dit majsareal bør du vælge mellem kendte og stabile sorter. Det er de sorter, der har vist sit værd igennem 3 år eller mere i Landsforsøgene og som du evt. også selv har gode erfaringer med. Til de resterende 10 % af arealet kan du vælge nye sorter. Dvs. sorter, der kun har deltaget i op til 2 år i landsforsøgene. På den måde sikrer du stabilitet i både mark og stald, samtidig med, at du får glæde af den fremgang, der hele tiden sker via forædlingen.

Scan denne side

Scan 90/10 marken her og få overblik over de kendte og de nye LG sorter


Vejledning Vejledning tiltil guiden guiden Korrekt tidlighed tidlighed først! først! 1 1Korrekt Diagrammerne Diagrammerne Diagrammerne i vejledningen ii vejledningen vejledningen viser resultaterne viser viser resultaterne resultaterne fra fra fra Du skal starte Du Du skal skal med starte starte at udelukke med med at at udelukke udelukke alle de sorter, alle alle de de som sorter, sorter, hos som dig som hos hos dig dig de seneste de de3seneste seneste års landsforsøg 33 års års landsforsøg landsforsøg (2013-15). (2013-15). (2013-15). Alle sorter, Alle Alle der sorter, sorter, der der er for sene er er for til, for sene at sene de til, til, med at atsikkerhed de de med med sikkerhed sikkerhed kan nå atkan kan blive nå nåhøstat at blive blive høsthøsthar været har har med været været i landsforsøgene med med ii landsforsøgene landsforsøgene i alle treii år, alle alleogtre tre som år, år, og og som som klare før klare klare midten før førafmidten midten oktober af af–oktober oktober også i et –– også dårligt også ii et et år. dårligt dårligt år. år. igen er anmeldt igen igen er er anmeldt anmeldt til Landsforsøgene til til Landsforsøgene Landsforsøgene i 2016, er ii 2016, 2016, taget er er taget taget med – dvs. med med det –– er dvs. dvs. dedet det sorter, er er de deder sorter, sorter, fylder der der enfylder fylder relativt en enstor relativt relativt stor stor 1. Vurdér 1. 1. Vurdér din Vurdér lokalitet din din lokalitet lokalitet ved hjælpved ved af kortet hjælp hjælp af af over kortet kortet majsover over majsmajsdel af markedet. del del af af markedet. markedet. Det er blandt Det Det er er disse blandt blandt sorter disse disse dusorter sorter skal vældu du skal skal vælvælvarmeenheder, varmeenheder, varmeenheder, og find den og og find farve, find den den derfarve, farve, passer. der der passer. passer. ge til 90 ge % ge af til tildine 90 90 % %majsarealer. af af dine dine majsarealer. majsarealer. 2. Korrigér 2. 2. Korrigér Korrigér farven farven efter farven lokale efter efter forhold, lokale lokale forhold, forhold, der kan der der kan kan De nye sorter De De nye nye frasorter sorter LG, som fra fra LG, LG, kunsom som har kun været kun har har med været været i landsmed med ii landslandstrække dine trække trække marker dine dineimarker marker en enten ii en en køligere enten enten køligere retning køligere(blå) retning retning (blå) (blå) forsøgene forsøgene forsøgene i de seneste ii de de 1seneste seneste eller 2 11åreller eller er også 22 år år vist er er også også i diavist vist ii diadiaeller i eneller eller lunere ii en enretning lunere lunere(rød). retning retning Det (rød). (rød). kan Det Det værekan kan jordtyvære være jordtyjordtygrammerne, grammerne, grammerne, og er markeret og og er er markeret markeret med hhv.med med én(*) hhv. hhv. eller én(*) én(*) to (**) eller eller to to (**) (**) pe, læforhold, pe, pe, læforhold, læforhold, risiko forrisiko risiko sen/tidlig for for sen/tidlig sen/tidlig nattefrost, nattefrost, nattefrost, ønsket ønsket ønsket stjerner. stjerner. stjerner. Værdierne Værdierne Værdierne i diagrammerne ii diagrammerne diagrammerne er forholdstal, er er forholdstal, forholdstal, og og og høsttid mm. høsttid høsttid mm. mm. du kan aflæse du du kan kan under aflæse aflæse grafen under underhvad grafen grafen forholdstal hvad hvad forholdstal forholdstal 100 sva-100 100 svasvarer rer rer til til ii absolutte absolutte værdier. værdier. værdier. 3. Se på 3. 3.diagrammet Se Se på på diagrammet diagrammet over udbytte over over udbytte udbytte og tidlighed og og tidlighed tidlighed og og og til i absolutte vælg blandt vælg vælg deblandt blandt sorter,de de der sorter, sorter, liggerder der i området ligger ligger ii området området under den under under den den farvede bjælke, farvede farvededer bjælke, bjælke, svarer der der tilsvarer svarer din farve. til til din din farve. farve.

≥3400 ≥3400 ≥3400 TOMMELFINGERREGEL: TOMMELFINGERREGEL: 3300<34003300<3400 3300<3400TOMMELFINGERREGEL: 3200 <33003200 3200<3300 <3300 Middeltidlige Middeltidlige Middeltidlige sorter skal sorter sorter bruge skal skal ca.bruge bruge 2.400ca. ca.majsvarme2.400 2.400 majsvarmemajsvarme3100 <32003100 3100<3200 <3200 3000 <31003000 3000<3100 <3100enheder (MVE) enheder enheder fra (MVE) (MVE) såning fra fra tilsåning såning høst for til tilat høst høst blive for forklar at at blive blive til helklar klar til til helhel2900 <30002900 2900<3000 <3000 2800 <29002800 2800<2900 <2900sæd, mens sæd, sæd, de mens mens kræver de deca. kræver kræver 2.700ca. ca. MVE 2.700 2.700 forMVE MVE at kunne for for at at blive kunne kunne blive blive 2700 <28002700 2700<2800 <2800 klar klar til til kolbe/kernemajshøst. kolbe/kernemajshøst. Tidlige sorter Tidlige Tidlige skal sorter sorter bruge skal skal bruge bruge 2600 <27002600 2600<2700 <2700klar til kolbe/kernemajshøst. 2500 <26002500 2500<2600 <2600 færre MVE, færre færre mens MVE, MVE, senere mens mens sorter senere senere skal sorter sorter bruge skal skal flere bruge bruge MVE. flere flere MVE. MVE. 2400 <25002400 2400<2500 <2500 2300 <24002300 2300<2400 <2400 < 2300 <<2300 2300

Følg Majsvarmeenheder Majsvarmeenheder Majsvarmeenheder

Majsvarmeenheder Majsvarmeenheder Majsvarmeenheder i Danmark ii Danmark Danmark 2001-2010 2001-2010 2001-2010 Ontario Crop Ontario Ontario HeatCrop Crop Units, Heat Heat middel Units, Units, årssum middel middel (15.4-15.10) årssum årssum(15.4-15.10) (15.4-15.10) Kilde: www.landbrugsinfo.dk Kilde: Kilde:www.landbrugsinfo.dk www.landbrugsinfo.dk

den Følg Følg aktuden den aktuaktuelle udvikling elle elle udvikling udvikling i ii 3000 3000 3000 2600 2600 2600 majsvarmeen majsvarmeen majsvarmeen heder heder heder 2200 2200 2200 Scan denne Scan Scan side denne denne side side 1800 1800 1800 i dit iipostnumdit dit postnumpostnum1400 1400 1400 1000 1000 1000 mer område mer mer område område på på på 600 600 600 200 200 200 landbrugsinfo.dk. landbrugsinfo.dk. landbrugsinfo.dk. 15-4 15-4 15-4 15-5 15-6 15-7 15-5 15-5 15-8 15-6 15-6 15-9 15-7 15-7 12-10 15-8 15-8 15-9 15-9 12-10 12-10 Skan billedet Skan Skan billedet med billedet med med Layar App Layar Layar og fåApp App direkte og og få fåadgang direkte direktetil adgang adgang siden til med til siden siden majsvarmed med majsvarmajsvarmeenheder. meenheder. meenheder.


Vælg ønsket ønsket kvalitetsprofil kvalitetsprofil 2 2Vælg Stivelsesindholdet Stivelsesindholdet og fordøjeligheden og fordøjeligheden af NDF (FK-NDF) af NDF (FK-NDF) FK-NDF FK-NDF FK-NDF Stivelse Stivelse Stivelse FK-NDF FK-NDF FK-NDF er de to parametre, er de to parametre, der har størst der har indflydelse størst indflydelse på majsenpå majsensilagens silagens kvalitet kvalitet som grovfoder som grovfoder til malkekøer. til malkekøer. FibrenesFibrenes Stivelse Stivelse Stivelse FK-NDF FK-NDF FK-NDF Stivelse Stivelse Stivelse kvalitet (FK-NDF) kvalitet (FK-NDF) sætter grænsen sætter grænsen for, hvorfor, meget hvormajsmeget majsensilage ensilage koen kankoen indtage kan og indtage dermed og dermed også for,også hvorfor, me-hvor meget energi, getder energi, kan udnyttes der kan udnyttes og omsættes og omsættes til mælk.til Det mælk. er Det er Majs andelMajs af grovfoder andel af ration grovfoder ration velkendtvelkendt og veldokumenteret, og veldokumenteret, at højereatfordøjelighed højere fordøjelighed af af NDF giver NDF mulighed giver mulighed for øget foderindtag for øget foderindtag og bedreog foderbedre foderGræs andel Græs af grovfoder andel af ration grovfoder ration udnyttelse, udnyttelse, som direkte, som direkte, kan omsættes kan omsættes til højeretilmælkehøjere mælkeydelse. Hvis ydelse. fiberindholdet Hvis fiberindholdet (NDF-indholdet) (NDF-indholdet) er lavt, gier lavt, giVed en højVed andel en af højmajs andel af majs ver det også ver det plads også til,plads at koen til,kan at koen indtage kan mere. indtage Husk mere. dogHusk dog – se efter det – segule efterLGAN det gule stempel LGAN stempel på, at fibrene på, at netop fibreneernetop ønskelige, er ønskelige, fordi de fordi er forudsætde er forudsætmens man mens vedman lavere vedandele lavereafandele majsensilage af majsensilage ningen for ningen opretholdelse for opretholdelse af en optimal af en optimal vomfunktion. vomfunktion. Det betydning, Det betydning, (under %) og50 mere %) og græs mere i rationen græs i rationen kan lægge kan relativt lægge relativt gælder derfor gælderom, derfor at holde om, atden holde balance, den balance, der medder mest med (under mest 50 mere på stivelsesindholdet. vægt på stivelsesindholdet. mulig grovfoderindtag mulig grovfoderindtag giver de giver sundeste de sundeste køer. Detkøer. giverDet mere giver vægt nemlig mest nemlig mælk mest i tanken. mælk i tanken. På de to På diagrammer de to diagrammer under punkt under2,punkt som viser 2, som hhv. viser for-hhv. fordøjelig døjelig og NDF stivelsesindhold og stivelsesindhold samt NDF-indhold samt NDF-indhold og og Foderrationens Foderrationens sammensætning sammensætning har betydning har betydning for, om for, om NDF stivelsesindhold, stivelsesindhold, kan du se kanhvilken du se hvilken kvalitetsprofil kvalitetsprofil dine dine man børman lægge bør mere lægge eller mere mindre eller vægt mindre på vægt hhv. stivelsespå hhv. stivelsessorter har. sorter Afhængigt har. Afhængigt af hvad af du hvad lægger duvægt lægger vægt indhold,indhold, fordøjeligt fordøjeligt NDF og NDF-indholdet. NDF og NDF-indholdet. Bruger man Brugerudvalgte man udvalgte i netop på din i netop foderration, din foderration, kan du reducere kan du reducere udvalgetudvalget af af en høj andel en højafandel majsensilage af majsensilage i grovfoderrationen i grovfoderrationen (over på (over sorter yderligere. sorter yderligere. 50 %), har 50 %), indholdet har indholdet af fordøjeligt af fordøjeligt NDF relativt NDF større relativt større

LGLG Animal Animal Nutrition Nutrition HØJ NDF-FORDØJELIGHED HØJ NDF-FORDØJELIGHED – ET KLART – ETFORÆDLINGSMÅL KLART FORÆDLINGSMÅL SUVERÆN SUVERÆN KVALITETSPROFIL, KVALITETSPROFIL, HØJ YDELSE HØJ OG YDELSE DE BEDSTE OG DE BEDSTE HOS LIMAGRAIN HOS LIMAGRAIN DYRKNINGSEGENSKABER DYRKNINGSEGENSKABER har det har klaredet forædlingsmål, klare forædlingsmål, når det når drejer det drejer De majssorter, De majssorter, der tildeles derdet tildeles gule det LGAN gulestempel LGAN stempel i Dan- iLimagrain Dan- Limagrain om udvikling sig om udvikling af helsædssorter af helsædssorter til malkekøer, til malkekøer, at både at både mark er mark nøje udvalgte er nøje udvalgte efter en efter lang række en langkriterier. række kriterier. Sor- sig SorNDF-fordøjelighed NDF-fordøjelighed og stivelsesindholdet og stivelsesindholdet skal optimeskal optimeterne vurderes terne vurderes på baggrund på baggrund af vores af egne vores forsøgsresulegne forsøgsresulres. Det res. giver Det os giver majssoros majssortater samt tater minimum samt minimum 2 års resultater 2 års resultater i Landsforsøgene, i Landsforsøgene, ter med ter denmed bedste den kvalibedste kvalihvor højhvor NDF-fordøjelighed høj NDF-fordøjelighed er et af ernøglekriterierne. et af nøglekriterierne. tetsprofil, tetsprofil, hvor fordøjeligt hvor fordøjeligt Vigtige parametre Vigtige parametre derudover derudover er bl.a. totalt er bl.a. energiudbyttotalt energiudbytNDF og stivelse NDF og indgår stivelsei indgår en i en te, energiværdi te, energiværdi (NEL20,(NEL20, MJ/kg TS), MJ/kg stivelsesudbytte, TS), stivelsesudbytte, perfekt balance. stivelsesindhold, stivelsesindhold, udbyttestabilitet, udbyttestabilitet, forårsudvikling, forårsudvikling, kul- perfekt kul- balance. detolerance, detolerance, standfasthed standfasthed og bladsundhed og bladsundhed mm. mm.


Udbytte og tidlighed

1

Alle lokaliteter - helsæd

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 31-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagrammerne på siden til venstre herfor.

Landsforsøgene 2014-16 (alle 7 lokaliteter – 18 forsøg) Nye sorter: *) 2016 (7 forsøg) **) 2015-16 (12 forsøg) MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

LG 31.218

106

LG 31.211 104

Alfastar LG 30.209

FORHOLDSTAL for UDBYTTE af NEL20 afgrødeenheder

102

Nitro

100

Asgaard Ability* Absalon

Emblem

Atrium

LG 30.211

Gatsby** Fieldstar Ambition Wizard**

Pinnacle*

Sortsblanding

Sunlite

98

96

Glory Arcade

Equity*

Reason Emmerson

94

Activate

92

90

88

86

84

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 31,7%, *) 33,8 % **) 30,7 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e: Fht. 100 = 131,0 a.e., *) 143,5 a.e. **) 124,9 a.e. Kilde: www.sortinfo.dk

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE

128


Udbytte og tidlighed

Lune og kølige lokaliteter - helsæd Lune lokaliteter 2014-16 (10 forsøg)

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Nye sorter: *) 2016 (4 forsøg) **) 2015-16 (7 forsøg)

LG 31.218

106

LG 31.211

104

Alfastar LG 30.209

Nitro FORHOLDSTAL for UDBYTTE af NEL20 afgrødeenheder

102

Gatsby**

Atrium 100

Emblem Pinnacle* Sunlite

Sortsblanding

LG 30.211

Fieldstar

Asgaard Absalon

Ability*

Wizard** Ambition

98

Glory Arcade

Reason

96

Emmerson

Equity* 94

Activate

92

90

88

86

84

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

126

124

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

EKSTRA TIDLIGE

Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 34,0 %, *) 36,0 % **) 33,3 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e: Fht. 100 = 136,5 a.e., *) 151,2 a.e. **) 135,9 a.e. Kilde: www.sortinfo.dk

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Kølige lokaliteter 2014-16 (8 forsøg) Nye sorter: *) 2016 (3 forsøg) **) 2015-16 (5 forsøg)

LG 31.211 LG 31.218

107

LG 30.209

FORHOLDSTAL for UDBYTTE af NEL20 afgrødeenheder

103 101

Gatsby**

Alfastar

105

Nitro

LG 30.211

Asgaard Emblem Ability* Absalon

Atrium

Fieldstar Pinnacle*

Ambition Glory

Sortsblanding

99

Wizard**

Sunlite

97

Equity*

Arcade

95

Reason

Activate Emmerson

93 91 89 87 85 83

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 28,7 %, *) 30,9 % **) 26,9 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e: Fht. 100 = 122,2 a.e., *) 133,2 a.e. **) 109,0 a.e. Kilde: www.sortinfo.dk

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE

130

132

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk


Fordøjelig NDF og stivelse

2

Alle lokaliteter - helsæd

Se sorternes kvalitetsprofil på diagrammerne herunder. Den øverste graf viser fordøjeligheden af NDF sammen med stivelsesindholdet, mens den anden viser indholdet af NDF sammen med stivelsesindholdet. Vælg de sorter, der passer godt i forhold til din foderplan og andelen af majs i grovfoderrationen på din bedrift. Ved høj andel af majs – gå efter sorter med høj fordøjelighed af NDF – se efter det gule LG Animal Nutrition stempel.

Fordøjelighed af NDF og Stivelsesindhold 103

Atrium

FORHOLDSTAL for fordøjelighed af NDF (FK-NDF)

LG 31.211 Nitro LG 30.211 LG 31.218

101

Ability*

Sortsblanding

100

Absalon Alfastar

LG 30.209

Activate Emmerson

Emblem

Equity*

Sortsblanding

99

Reason

Asgaard

l

Gatsby** Pinnacle* Fieldstar Ambition

98

Glory

97 96 95 94 93

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

FORHOLDSTAL for indhold af STIVELSE

Forholdstal (Fht.) for indhold af stivelse: Fht. 100 = 30,0 %, *) 31,7 % **) 28,7 % Forholdstal (Fht.) for FK-NDF: Fht. 100 = 57,7 %, *) 56,3 % **) 57,6

Indhold af NDF og Stivelsesindhold 107 106 105

Nitro LG 30.211

104 103

FORHOLDSTAL for indhold af NDF

Nye sorter: *) 2016 (7 forsøg) **) 2015-16 (12 forsøg) Kilde: www.sortinfo.dk

Landsforsøgene 2014-16 (alle 7 lokaliteter – 18 forsøg)

102

Wizard** Sunlite Arcade

102

LG 31.211

101 100

LG 30.209 Ability* Equity* Absalon Atrium Alfastar Asgaard

LG 31.218

99

Reason Fieldstar

98

Emblem Gatsby**

97 96

Ambition

Pinnacle*

95

Arcade Wizard**Glory

Sunlite

94

Emmerson Activate

93 92 91 90

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

FORHOLDSTAL for indhold af STIVELSE

Forholdstal (Fht.) for indhold af stivelse: Fht. 100 = 30,0 %, *) 31,7 % **) 28,7 % Forholdstal (Fht.) for indhold af NDF: Fht. 100 = 39,2 % *) 39,0% **) 40,8 %

112

114

116

118

120

122

124


Majs Majs til til økologi økologi Majssorter Majssorter til økologisk til økologisk dyrkningdyrkning bør altidbør være altid tidlige være tidlige VELEGDE VELEGDE SORTERSORTER TIL ØKOLOGI TIL ØKOLOGI FAO sorter. Det sorter. skyldes, Det skyldes, at såningatoftest såning sker oftest senere skerend senere for end for konventionel konventionel majs pga.majs de højere pga. dekrav højere til jordtemperatukrav til jordtemperatuEMMERSON EMMERSON 150 ren for ubejdset ren for ubejdset majs. Sorter majs. tilSorter økologi tilskal økologi desuden skal desuden være være ACTIVATE ACTIVATE 150 robuste med robuste en kraftig med enforårsudvikling kraftig forårsudvikling og en godogkonkuren god konkurrenceevne renceevne overfor ukrudt. overfor ukrudt. REASON REASON 160 GLORY GLORY Den mest Den populære mest populære sort til økologisk sort til økologisk dyrkningdyrkning i dag er i dag er AMBITION. AMBITION. Den har Den en formidabel har en formidabel robusthed robusthed og dyrk-og dyrkSUNLITE SUNLITE ningssikkerhed ningssikkerhed under alle under forhold, alle og forhold, den kommer og den kommer meget meget WIZARD WIZARD hurtigt og hurtigt sikkert ogfra sikkert start hver fra start gang. hver AMBITION gang. AMBITION er blevet er blevet Treasure’s Treasure’s afløser som afløser økologernes som økologernes foretrukne foretrukne majssort.majssort. EMBLEM EMBLEM AMBITION AMBITION bør altid bør indgå altid i markplanen indgå i markplanen hos den økologihos den økologiAMBITIONAMBITION ske majsavler ske majsavler evt. suppleret evt. suppleret med en eller medflere en eller af deflere sorter, af de sorter, der også der er nævnt også er i tabellen nævnt i til tabellen højre, til som højre, visersom flere viser velegflere velegLG 31.211 (kun LG 31.211 til meget (kunlune til meget forhold) lune forhold) nede majssorter nede majssorter til økologisk til økologisk dyrkning. dyrkning. ASGAARDASGAARD (kun til meget (kunlune til meget forhold) lune forhold)

Majs Majs til til biogas biogas

FAO 150 150 160

170

170

170

170

170

170

180

180

180

180

200

200

205

205

Udbytte Udbytte af tørstof af tørstof – Landsforsøgene – Landsforsøgene 2014-16 2014-16 (18 forsøg) (18 forsøg) Nye sorter: Nye *) 2016 sorter: (7 forsøg) *) 2016**) (7 2015-16 forsøg) **) (122015-16 forsøg) (12 forsøg)

107

107

105

105

FORHOLDSTAL for UDBYTTE af TØRSTOF

101 For majs For til biogas majs til erbiogas der primært er der primært interesseinteresse for sorter,forder sorter, kan proder kan pro99 ducere såducere stor mængde så stor mængde tørstof pr.tørstof pr. 97 ha som muligt. ha som Det muligt. gælder Detisær, gælder især, 95 hvis manhvis er sælger man er af sælger majs tilafbiomajs til bio93 gas, og man gas, og udelukkende man udelukkende bliver bliver 91 afregnet afregnet efter tørstofmængden. efter tørstofmængden. 89 Er man producent Er man producent af biogas,af erbiogas, det er det 87 også ønskeligt, også ønskeligt, at majsenat tilmed majsen tilmed har en høj harenergiværdi en høj energiværdi i form afi form 85af højt stivelsesindhold højt stivelsesindhold og/eller høj og/eller høj 83 93 fordøjelighed fordøjelighed af NDF. af NDF.

LG 31.218 1 LG 31.211

LG 30.209 Alfastar Nitro

LG 30.209 Gatsby** Gatsby** Alfastar Ability* Asgaard Ability* Asgaard Fieldstar Fieldstar Absalon Absalon Emblem Emblem Ambition LG 30.211 Pinnacle* Pinnacle* Atrium Atrium u u Wizard** Glory

103

Nitro

101

LG 30.211 FORHOLDSTAL for UDBYTTE af TØRSTOF

103

LG 31.218 1 LG 31.211

99 97

Sunlite Equity*

Equity*

Ambition Wizard** Glory

Sunlite

95

Reason Arcade

Reason

Arcade

93

Emmerson Activate

Activate

Emmerson

91 89 87 85

95

83

93 97

95 99

101 97

103 99

101 105

103 107

105 109

107 111

109 113

111 115

113 117

115 119

117 121

119 123

121 125

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst

Forholdstal (Fht.) Forholdstal for tørstofindhold: (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 31,7%, Fht. 100 *) 33,8 = 31,7%, % **)*)30,7 33,8%% **) 30,7 % Forholdstal (Fht.) Forholdstal for udbytte (Fht.)af fortørstof: udbytte Fht. af tørstof: 100 = 163,2 Fht. hkg/ha 100 = 163,2 *) 178,2 hkg/ha hkg/ha *) 178,2 **) 155,8 hkg/ha hkg/ha **) 155,8 hkg/ha

123 127

125

127


Kolbemajs og kernemajs

Kernemajs til vådkonservering ved ensilering eller gastæt silo skal kunne nå ned på 38-40 % vandindhold i kernerne.

(8 forsøg)

87,0

Yukon LG 30.179 Glory

Gatsby Ambition

86,0

85,5

Sunlite

85,0

Sorterne SUNLITE, GLORY, AMBITION og FIELDSTAR og den nye GATSBY er alle gode allround sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbe- og kernemajs. De er ideelle som buffersorter fordi de også har gode egenskaber til helsæd. YUKON er en ægte kernemajssort og stadig det sikreste valg til kernemajs pga. dens evne til hvert år, at blive klar til høst i tide. YUKON er pt. den eneste sort på den danske sortsliste for kernemajs. Til 2017 forventes den nye og lovende sort LG 30.179 at blive optaget på kernemajssortslisten også. LG 30.279 er en smule senere end YUKON, men giver et højere udbytte. Den er et rigtig godt supplement til YUKON i markplanen hos kernemajsavleren.

Fieldstar

86,5

84,5

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

Tørstof % i kolbe med svøb

Landsforsøgene med kernemajs 2015-16 (8 forsøg)

LG 30.179

11.300

Gatsby

11.100

10.900

Ambition

Udbytte af FEsv pr. ha (gennemsnit af 2015 og 2016)

Det betyder at: • Kolbemajs skal kunne nå ca. 55 % tørstofindhold i kolber med svøbblade

Kvalitet i kolbemajs – Landsforsøgene 2015-16

Fordøjelighed af organisk stof, %

Kolbemajs og kernemajs skal normalt stå 3-4 uger længere i marken end majs til helsæd. Der bør kun vælges sorter, der kan nå at blive klar til høst senest den 20. oktober hvert år.

10.700

Fieldstar

Sunlite

10.500

Glory

Yukon (målesort)

10.300

10.100

9.900

9.700

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

Vandindhold i kerner ved høst, % (Bemærk laveste vand % til højre)

33,0

32,0

9.500

Guide til sortsvalg 2017  
Guide til sortsvalg 2017