Page 1

E

RT

ED

IME N

T

MAR K TS

S TÆ

R K E S TE

SO

Innovativ forædling – stærk genetik Bedste kålbrokresistente sorter NYHED! Virus resistente sorter – Kun fra LG

Rapssorter

2017

1


NYHED

ARMSTRONG

ALICANTE

ALABAMA

ARMSTRONG er kendetegnet ved en meget

ALICANTE er en ny og meget spændende sort.

ALABAMA har en unik efterårsudvikling –

kompakt og tæt vækst i efteråret. ­A RMSTRONG

ALICANTE modner meget tidlig, og kan derfor

dvs. ALABAMA vokser meget kraftigt til i efter­

vokser bredt, ikke opret. Derfor er vækstregule­

give en spredning i høstarbejdet uden at gå på

året, vel at mærke uden at have tendens til at

ring i efteråret spild af penge. ARMSTRONG er

kompromis med udbytte eller dyrkningsegen­

strække hovedskuddet. Derfor er vinterfasthe­

genetisk vækstreguleret, hvilket sikrer en suve­

skaber.

den også helt i top. ALABAMA er derfor meget

ræn overvintring.

velegnet til senere såning og et oplagt sortsvalg

ARMSTRONGs vinterfasthed har stået di­

ALICANTE er allerede en etableret sort i

på alle kolde lokaliteter. Den kraf­tige vækst gør,

stancen, da sorten er afprøvet i Finland under

­Tjekkiet, Frankrig og Tyskland, og den vil også

at ALABAMA konkurrerer bedre mod ukrudt

ekstreme forhold. ARMSTRONG er derfor også

vinde indpas i Danmark. Udbyttet er i top, og

og gror hurtigt fra bid af jordlopper og snegle.

blevet en utrolig populær sort i Baltikum.

ALICANTE er en meget tidlig sort med skulpe­

ARMSTRONG

har

i

alle

opspringsgenetik. ALICANTE har en god efter­

ALABAMA har tilmed skulpeopspringsresi­ stens hvilket forhindrer dryssespild.

afprøvningsår

årsudvikling – ALICANTE vokser meget kraf­

haft et højt udbytte og en høj olieprocent.

tigt til i efteråret, vel at mærke uden at have

­A RMSTRONG modner middeltidligt og har en

tendens til at strække hovedskuddet. Derfor er

• Meget højt udbytte

god dry down, der sammen med den kompakte

vinterfastheden helt i top.

• Højt olieindhold

vækst og den gode standfasthed sikrer en me­ get let høst.

• Suveræn overvintring

• God sygdomsresistens

• Højt olieindhold

• God standfasthed

• Meget tidlig modning

VINTER FASTHED

• Højt olieindhold

• Meget tidlig modning • Højt udbytte

• Skulpeopspringsresistens

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

• Skulpeopspringsgenetik

• Højt udbytte

• Suveræn overvintring

• Kompakt vækst i efteråret

• RLM7 phoma resistens

• Standfast i top

• Lavt glucosinolat indhold

• Velegnet til normal og sen såning

VINTER FASTHED

• Suveræn overvintring

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

• Lavt glucosinolat indhold

• God phoma resistens • Lavt glucosinolat indhold VINTER FASTHED

SORT ARMSTRONG

Udbytte 2016 fht

Udbytte GNS

Udbytte 2016 kg

Udbytte GNS

96

99

4.086

5176

50,1

Olieindhold Olieindhold 2016 GNS 50,1

Højde 2016

Højde GNS

Modningstid

144

144

Middel/Sen

ALICANTE

105

-

4.467

-

49,1

-

157

-

Meget tidlig

ALABAMA

109

102

4.647

5104

50,7

50,7

160

153

Meget tidlig

* = Værdiafprøvningen


Limagrain er en af Europas førende forædlere af vinterraps • Sygdomsresistens- Phoma, Lys bladplet og Kransskimmel

Limagrain har et omfattende europæisk forædlingsprogram inden for vinterraps. Vores mål er at sorternes genetik skal være de kemiske løsninger overlegen. Vi forædler efter sorter med stærke agronomiske egenskaber, der kan modstå fremtidens udfordringer. Der sigtes efter højt udbytte, robusthed og stabilitet. Vi prioriterer følgende egenskaber højt:

For at sikre de danske landmænd de bedste sorter, afprøves alle nye hybrider på 3 lokaliteter i Danmark, inden de sendes videre til værdiafprøvning eller direkte i landsforsøg. Sideløbende udføres mange forsøg i Danmark og i resten af Europa, der bidrager med viden om sorternes egenskaber.

• God og kraftig efterårsudvikling uden tendens til strækning af hoved­skuddet • Standfasthed • Vinterfasthed • Skulpeopspringsgenetik • Virus resistens, rapsrødsot

NYHED

ARCHITECT

ARCHIMEDES  ANGELICO

ARCHITECT – tegnet og konstrueret til top­

ARCHIMEDES er markedets bedste kålbrok­

udbytte. ARCHITECT tilhører en ny genera­

resistente sort.

tion af LG rapssorter, der har resistens mod

ANGELICO har resistens mod Rapsrødsot. ANGELICO har en meget kraftig eftersårs­

rapsrødsot virus.

ARCHIMEDES er den eneste sort på markedet,

udvikling, og egner sig derfor godt til middel og

der kombinerer kålbrokresistens og skulpe­

sen såning. ANGELICO har givet høje udbyt­

til

opspringsgenetik! Denne kombination er en

ter under meget forskellige dyrkningsforhold.

fuld udnyttelse sortens genetiske potentiale.

stor fordel, da netop dryssespild giver grobund

­A NGELICO var topscore på udbytte i værdi­

­A RCHITECT er sorten, der har hele pakken –

for kålbroksvampen inden høst. Tabte frø fra

afprøvningen i Danmark, og har igen vist høje

højt udbytte, vinterfasthed, standfasthed og

hybriderne spalter ud og spildplanterne er

udbytter i vores forsøgsnetværk.

sygdomsresistens – alt i alt er ARCHITECT

derfor ikke nødvendigvis resistente længere.

perfekt skruet sammen!

Dermed har kålbrokken mulighed for, at for­

ANGELICO har en god sundhed og en god

Virus-resistensen

sikrer

fundamentet

mere sig i bunden af afgrøden. Ved at have både

standfasthed. ANGELICO har også skulpe­

Grundet de gode agronomiske egenskaber og

kålbrokresistens og skulpeopspringsresistens i

opspringsresistens.

det høje udbytte, er ARCHITECT efterspurgt

samme sort minimerer man presset på kålbrok

over hele Europa.

resistensens holdbarhed.

ARCHITECT har også skulpeopspringsresi­

ARCHIMEDES udvikler sig kraftigt om efter­

• Højt olieindhold

stens hvilket forhindrer dryssespild.

året og har desuden RLM7 phoma resistens.

• Stærk efterårsudvikling

• Virus resistens • Højt udbytte

• God standfasthed

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

• Virus resistens • Højt udbytte • God standfasthed • God vinterfasthed • Skulpeopspringsresistens • Lavt glucosinolat indhold

ARCHITECT

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

• Kraftig efterårsudvikling

VIRUS RESISTENS

VIRUS RESISTENS

• Tidlig moden • God standfasthed

VINTER FASTHED

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

• Lavt glucosinolat indhold

• Unik kombination af kålbrok­resistens og skulpeopspringsgenetik

• Højt olieindhold

SORT

• Skulpeopspringsresistens

• Højt udbytte

• Lavt glucosinolat indhold

VINTER FASTHED

Udbytte 2016 fht

Udbytte GNS

Udbytte 2016 kg

Udbytte GNS

110

107*

4.691

5237*

50,4

VINTER FASTHED

Olieindhold Olieindhold 2016 GNS 50,7*

Højde 2016

Højde GNS

Modningstid

163

154*

Middel

ARCHIMEDES

96

-

4.074

-

48,0

-

156

-

Tidlig

ANGELICO*

110

109

4.363

5306

49,3

49,9

163

157

Middel

* = Værdiafprøvningen

3


Rapsrødsot – den usynlige fjende

VIRUS RESISTENS

RAPSRØDSOT – OGSÅ KENDT SOM TURNIP YELLOW VIRUS (TYuV) ER DEN MEST OVERSETE OG MINDST UNDERSØGTE SYGDOM I VINTERRAPS. SYGDOMMEN ER SVÆR AT DIAGNOSTICERE, OG I MANGE TILFÆLDE VIL SYGDOMMEN OPTRÆDE MED SYMPTOMLØSE ANGREB. Eneste sikre diagnoseværktøj er en EILSA-test. Denne test er dyr, og giver svar på om de analyserede planter, har vi­ rus eller ej. Analysen rejser ligeså mange spørgsmål som den besvarer: Hvor hårdt er marken angrebet? Hvor stort bliver udbyttetabet? Når smitten først er konstateret, kan der intet gøres for at hindre et udbyttetab. Skaden er sket.

GENETISK RESISTENS Da traditionelle bekæmpelsesmetoder alle kommer til kort overfor rapsrødsot, er det eneste effektive forsvar en genetisk resistens. Resistensen forhindrer ikke sygdommen i at blive overført, men resistensgenet forsinker opformeringen af virus i den enkelte rapsplante. Dermed kan rapsens fulde udbytte­ potentiale udnyttes.

FERSKENBLADLUS Rapsrødsot overføres med ferskenbladlus og smitten sker overvejende i efteråret. Førhen gav bejdsemidlerne (de såkald­ te neonicotinoider) vinterrapsen en vis beskyttelse i efteråret. Selv med den danske dispensation til bejdsning med Cruiser/ Modesto, er virkningen utilstrækkelig, fordi den godkendte dosering er halveret. Effekten aftager drastisk når rapsen når til 4-bladsstadiet. Herefter er rapsen ubeskyttet mod ny ind­ flyvning af ferskenbladlus.

Ferskenbladlus

FAKTA OM RAPSRØDSOT

I efteråret 2016 er der givet dispensation til sprøjtning med Biscaya mod ferskenbladlus. Problemet er dog, at der allerede er begyndende resistens mod Biscaya. Samtidigt vil effekten aftage efter ca. 14 dage, da rapsen hurtigt øger bladmassen og der sker en fortyndingseffekt. Der er altså ingen effektive ke­ miske løsninger til bekæmpelse af bladlus i vinterraps og der­ med ingen reel mulighed for ad kemiens vej at forebygge mod angreb af rapsrødsot.

• Rapsrødsot overføres i efteråret af ferskenbladlus

Milde efterår og milde vintre øger antallet af ferskenblad­ lus i de danske marker, og dermed forekomsten af raps­ rødsot.

• Der er konstatere begyndende resistens mod thiacloprid

4

• Ferskenbladlus kan have 40 forskellige værtsfamilier • Pyrethorider er virkningsløse overfor ferskenbladlus

• Udbyttetabet kan være op til 20-30% i kraftigt inficerede områder af markerne. • Genetisk resistens er eneste effektive foranstaltning imod rapsrødsot


Få alle fordelene i ARCHITECT og ANGELICO TIL 2017 TILBYDES TO VIRUSRESISTENTE RAPSSORTER TIL DET DANSKE MARKED, NEMLIG ARCHITECT OG ANGELICO. BEGGE SORTER BLIVER OPTAGET PÅ DEN DANSKE SORTSLISTE PÅ GRUNDLAG AF DE OVERBEVISENDE UDBYTTER I AFPRØVNINGSÅRENE 2015 OG 2016. ARCHITECT og ANGELICO har begge skulpeopsprings­ resistens, god standfasthed, god vinterfasthed og god sygdomsresistens. Derudover har de resistensen mod rapsrødsot med i pakken, hvilket gør dem til markedets mest komplette sorter. Der er tale om meget robuste sor­ ter, hvor de meget høje stabile udbytter kommer af kom­ binationen af et godt skellet, nemlig de gode agronomiske egenskaber, og virus resistensen. Via et intensivt foræd­ lingsarbejde, der startede i 2006, er de virusresistente sorter helt på højde med markedets øvrige sorter. Der er ingen ulemper ved at så en virusresistent sort - Kun fordele i form af en forsikring mod rapsrødsot og i sidste ende et højere og mere stabilt udbytte.

Rapsrødsot inficeret plante.

Begge sorter findes på øverste hylde i sortimentet. ARCHITECTS evne til altid at levere et højt udbytte uan­ set vejrliget og dyrkningsforholdene gør sorten utrolig attraktiv og den er på rekordtid blevet meget efterspurgt - ikke bare på det danske marked, men i hele Europa. ­A RCHITECT dyrkes i Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Polen og England. ANGELICO er det perfekte valg hvis vinterrapsen skal etableres efter vårbyg eller vinterhvede. ANGELICO vok­ ser rigtigt godt til i efteråret og udbytte potentialet holder, selvom der sås i den sidste del af så-vinduet. ANGELICO udbydes i et begrænset antal til sæson 2017.

Ferskenbladlus gemmer sig på undersiden af bladene

5


Kålbrok Kålbrok spreder sig rundt omkring i markerne. Lune og ned­ børsrige forhold om efteråret er ideelle for opformering af kål­ brok. Konstateres der kålbrok er det muligt at fortsætte raps­ dyrkningen ved hjælp af resistente sorter. Resistensen hviler dog på et enkelt gen, der kan nedbrydes. Derfor skal der også sættes fokus på at holde et sundt sædskifte og opretholde et højt pH-niveau. Effektiv dræning forhindrer også opformering af kålbrok. Endelig skal korsblomstret ukrudt og spildraps bekæmpes effektivt, da disse også opformere kålbrok. Fore­ komst af spildraps kan mindskes ved at anvende sorter med opspringsgenetik. Sorten ARCHIMEDES er eneste kålbrokre­ sistente sort med denne egenskab. Derfor er ARCHIMEDES et oplagt valg i kålbrok-inficerede marker.

Phoma

(Rodhalsråd) Phoma, også kaldet rodhalsråd, er en af de mest tabsgivende sygdomme i vinterraps. Svampen inficerer bladene i efteråret, hvor der ses små sorte knopper i hvidfarvede pletter. I foråret vokser svampen fra bladet og ind i stænglen, hvormed saft­ strømen i planten nedsættes. Svage angreb nedsætter både udbytte og olieindhold. Kraftige angreb fører til afsnøring af stænglen, der giver tidlig lejesæd og umuliggør opsamling af de væltede planter. LG ’s rapssorter har alle en god resistens mod phoma, der er baseret på flere resistensgener, også kaldet en polygen resi­ stens. Den polygene resistens forhindrer phomaen i at flytte sig fra bladene og videre ind i stænglen. Enkelte sorter har derudover den såkaldte RLM7 resistens, som bidrager til en yderligere sikring mod rodhalsråd.

6

Opspringsresistens

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

ALICANTE, ARCHITECT, ALABAMA, ANGELICO og A RCHIMEDES har forstærket skulpestyrke. Resistensen ­ stammer fra radiseplanten og giver en fordobling af skulpe­ styrken i forhold til sorter uden opspringsgenetik. Vi har testet 15.000 skulper og har dermed et sikkert grundlag for at kon­ kludere, at den genetiske resistens giver en betydelig forbed­ ring af skulpestyrken. Resistensen forhindrer effektivt drys­ sespild før høst, også når vejret sætter ind med blæst, regn og hagl.

xLGrow Hurtigtvoksende kompakte type. ALABAMA og ALICANTE er de første vinterrapssorter der blev introduceret med xLGrow. Sorter med xLGrow har en me­ get hurtig og kraftig vækstform, der i etableringsfasen giver suveræn konkurrenceevne over for ukrudt samt bedre mod­ standskraft overfor bid af jordloppper. Sorter med xLGrow har, trods deres kraftige vækstform, ikke tendens til at stræk­ ke sig i efteråret, hvilket er med til at sikre en god overvintring. Med forbuddet mod effektive bejdsemidler mod skadedyr er det blevet endnu vigtigere, at rapsen kan vokse hurtigt til i efter­året! I vinterraps skabes ca. 80% af udbyttepotentialet om efteråret. En veludviklet vinterraps skal have 8 blade, have 8 mm tyk rod, og stikke min. 16 cm ned i jorden inden vinter. En veletableret vinterraps har det bedste udgangspunkt for at kunne modstå skader fra jordlopper, og en tæt og kraftig vok­ sende afgrøde giver den bedste konkurrence mod ukrudt.


Lys bladplet

VINTER FASTHED

Lys bladplet

Vinterfasthed

Lys bladplet er en svampesygdom i raps, der kun optræder med mellemrum i Danmark. Svampen trives under våde og kølige forhold, hvilket kan være en af forklaringerne på, at sygdom­ men var relativt mere udbredt i foråret 2016 end tidligere år. Sygdommen kan kontrolleres, men en vis baggrundsresistens er ønskelig. LG’s sorter testes i England for modtagelighed af lys bladplet. Sorter som f.eks. ARCHIMEDES, ALICANTE og ALABAMA har en meget lav modtagelighed for lys bladplet.

Limagrain tester nye sorter for vinterfasthed i Polen, ­Baltikum og Finland. Her udsættes sorterne for den ultimative test af vinterfasthed og de ringeste sorter bliver skilt fra og kom­ mer ikke videre i forædlingen. I 2015/16 var der rigtig hård vinter i Polen, og nedefor ses at vinterfastheden er helt i top i LG’s sorter. Helt suverænt klarer trekløveret, ARCHITECT, ­A LABAMA og ALICANTE sig. Disse sorter har alle et vækst­ punkt tæt ved jordoverfladen hvormed hovedskuddet sidder godt beskyttet gennem vinteren.

Vinterfasthed 9,0

I tabellen ses data fra 3 lokaliteter. Jo lavere “winter kill score” jo bedre er rapssorten.

8,0

7,0

Winter kill score

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

AR

CH

IT

EC

T

0,0

Lajsy (Nordøstlige del af Polen)

Wagrowiec (Nordlige del af Polen)

Dabrowka (Sydlige del af Polen)

Gennemsnit

7


os meget af. Sorten har også vist gode resultater i både Frankrig og Tyskland. En meget stærk og robust sort med et kæmpe udbytte­ potentiale.

De mest lovende er: LE15/294: Højeste ­udbytte i værdiafprøvningen 2016 med FHT 118. Sorten har virus resistens, skulpeopsprings­genetik og også RLM7 phoma resistens. En sort vi forventer

LE15/298: ­Kålbrokresistent sort, der minder om ­ARCHIMEDES. LE15/298 har givet forholdstal 105 i værdi­ afprøvningen 2016. LE15/295 løfter udbytter for kålbrok­ resistente sorter op på et hidtil uset niveau.

For yderligere oplysninger kontakt Thomas Bisgaard Jacobsen Mobil: 28 79 19 61 Mail: thomas-bisgaard.jacobsen@limagrain.com

Fotos: Watier Visuel og Colorbox (hvor ikke andet er angivet)

Med indkrydsning af virus resi­stens rykker LG rapssorterne helt op i toppen af tabellerne. I værdiafprøvningen 2016 har vi 4 nye sorter i top 10.

grafiskforum.dk

MANGE NYE NUMMERSORTER:

Følg med på Facebook

www.LGseeds.dk Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200

Rapssorter 2017  
Rapssorter 2017  

Limagrain