Page 1

Vejle Gymnastik-Forening 1888 1913

Vejle Gymnastik Forenings damehold 1913

Vejle Gymnastik Forenings damehold 1908

Vejle Borgerskoles gymnastiksal

Vejle Gymnastik Forenings første damehold 1908, sandsynligvis i Vejle Højere Almensskoles (Latinskolen) gymnastikssal. Gymnastikforeningen, stiftet 1888, indførte damegymnastik i sæsonen 1907-08. Holdet på ca. 30 elever blev frem til 1910 ledet af frøken M. Gertz. De trænede to gange om ugen i Latinskolens gymnastiksal. Stående bagest læge Knud Møller (1867-1938), Vejle, formand for foreningen 1897-1938. I baggrunden over ribbene P.H. Langs tavler med “Ret og Fejl”. Fotograf: Hans Albjerg, Vejle Vejle Stadsarkiv

Gymnaster ved Vejle Gymnastik-Forening fra Vejle Latin- og Realskole 1902-03

Vejle Gymnastik Forenings motionshold, 1908

Vejle Gymnastik Forenings damehold ved foreningens 25 års jubilæum. Leder, lærerinde frk. Bolette Nielsen til højre, ansat på Nyoesgades Skole i 1904. Gymnastikforeningen, stiftet 16. september 1888, indførte damegymnastik i sæsonen 1907-08. Gymnaster fra Vejle Gymnastik Forening laver akrobatiske øvelser på barren i Vejle Borgerskoles gymnastiksal. Gymnaster ne: bogbinderlærling Christian Jensen, elev Odin Kuntze, tømrerlærling Lauritz Poulsen, typograflær ling Niels Olesen og unavngiven. Gymnastiksalen med lav loftshøjde og til venstre den “svenske stige”. Fotograf: A.H. Faber, Vejle

Vejle Gymnastik Forenings motionshold, 1908 i Kirketorvets Skoles gymnastiksal. Vejle Gymnastik Forening, stiftet 16. september 1888, fik i 1905 foreningens første motionshold, da 15 mand fra Ældre Hold ønskede at dyrke gymnastik på motionsbasis. Foto: Hans Alberg, Vejle Vejle Stadsarkiv

Vejle Gymnastik-Forenings første præsentationshold 1889

Vejle Stadsarkiv

Præsentationsholdet 1900

Gymnaster fra Vejle Gymnastik-Forening, der samtidig var elever ved Vejle Latin- og Realskole. På gymnaster nes bluser Vejle Gymnastik-Forenings logo med Vejle byvåben. Drengene samlet omkring Vejle Latin- og Realskoles fane. Til venstre lektor Christian Ishøy, leder af Vejle Gymnastik-Forening, til højre rektor Valdemar Kanaris-Klein og til venstre for fanen Otto Neumann Lektor Christian F. Ishøy, ca. 1920 Lektor, cand.polit. og løjtnant Christian Frederik Sigurd Ishøy, født 17.04.1868 i Ringsted og død 1937, bosat Nørrebrogade 8, Vejle. Ansat ved Vejle Højere Almenskole 1896-1933, adjunkt 1916 og lektor 1920-33. Leder af Vejle Gymnastik-Forening og for mand for Vejle Boldklub fra 1904-11 og 1916-21. Medlem af Vejle Skyttelaug og fuglekonge 28.07.1899

Gymnaster og ledere fra Vejle Gymnastik Forening, 1905

Gymnaster og ledere fra Vejle Gymnastik Forening, 1905

Vejle Gymnastik Forenings præsentationshold, 24. april 1906

Vejle Gymnastik Forenings bestyrelse 1913

Gymnaster i hvide dragter med røde bånd kantet på hvid tricottrøje, røde og hvide livbælter og hvide benklæder. På br ystet Vejle Gymnastik Forenings logo med Vejle bymærke som symbol, enkelte har ligeledes medaljer hæftet på trøjen. I habit to af foreningens store navne: forrest siddende læge Knud Møller og stående løjtnant, cand phil. C. Ishøj. Knud Møller var foreningens for mand fra 1898 til sin død i 1938. C. Ishøj blev ansat som gymnastiklærer ved Latinskolen i 1896. Han virkede som lærer for herreholdet ved VGF frem til 1905, og i den periode blev de blandt de bedste i Jylland. Foto: H.P.Jensen, Vejle Vejle Stadsarkiv

V E J L E

Siddende fra venstre: lærerinde, fru Sigrid Mølgaard Jensen; læge Knud Møller, formand for foreningen 1897-1938; og lektor Christian Ishøy, gymnastikleder til 1905. Stående fra venstre: sukkervarefabrikant, gymnast Ole Markussen; fotograf, gymnast Hans Albjerg; smedemester, gymnast Ingvardt Nyborg. Foto: Hans Albjerg, Vejle

Stående bagest lektor Christian F.A. Ishøy (1868-1937). Gymnastiklærer ved Vejle Latinskole i 1896. Han virkede som leder for herreholdet ved VGF frem til 1905, og i den periode var holdet blandt de bedste i Jylland. Ole Markussens noter 1938 ved billedet: “Klodsmager Andersen. Ishøj. Klodsmager Rasmussen (Død). ukendt. Viggo f. Larsen. M. Christensen (gummimanden). ukendt. Leutnant Christensen (overlærer i Horsens). ukendt - Peter Jensen (Død i Amerika). Toldkontrollør Hammerum.”. Fotograf: H.P. Jensen, Vejle

Vejle Gymnastik Forenings præsentationshold. Siddende fra venstre: slagter Heinrich Kølln; A. Allerup; fotograf Hans Albjerg. Midterste række fra venstre: løjtnant, lærer Gerhard Peter Halvorsen, der over tog holdet i 1905 efter lektor C. Ishøy; bogbindermester Hauge Petersen; tømrer Lauritz Poulsen; for mand, læge Knud Møller; M. Christensen, G. Thomsen. Bageste række fra venstre: Georg Alber tsen; smedemester Ingvardt Nyborg; assurandør L. Skov. Foto: Hans Albjerg, Vejle Vejle Stadsarkiv

Vejle stadsarkiv

G Y M N A S T I K - F O R E N I N G

1 8 8 8 - 2 0 1 3


Vejle Gymnastik-Forening 1914 1938 VGF’s damehold 12. marts 1931

Opvisning af Vejle Gymnastik Forenings damehold, 12. mar ts 1931 i Arbejdernes Forsamlingsbygning, Vejle. Vejle Stadsarkiv

Vejle Gymnastik Forenings damehold 1922-23

VGF’s damehold indvielse af Vejle Stadion 1. juni 1924

Snedker Jens Christensen, 1935

Opvisning ved Vejle Gymnastik Forenings damehold ved indvielsen af Vejle Stadion 1. juni 1924 Vejle Stadsarkiv

Vejle Gymnastik Forening i Nyboesgades Skoles gymnastiksal ca. 1920

Vejle Gymnastik Forening på Sportspladsen ved Horsensvej, 1922-23

Vejle Gymnastik Forenings 50 års jubilæum, 13. november 1938

Kvindeholdet, Vejle Stadion 1930erne

H e r r e h o l d e t f r a Ve j l e G y m n a s t i k Fo r e n i n g g i ve r opvisning på Vejle Stadion. Stående fra venstre: leder Rodding, der kom fra Fredericia, var leder af holdet 1920-35; Børge Nielsen; Svend Madsen; Kai Gjerding; C a r l N i e l s e n . G y m n a s t e n i r e cke n s n e d ke r J e n s Christensen (1907-1978), Nørrebrogade 56.

Vejle Gymnastik Forenings gymnaster foran Arbejdernes Forsamlingsbygning 1930-35

Kvindelige gymnaster fra Vejle Gymnastik Forening g i v e r o p v i s n i n g i s p r i n g p å S p o r t s p l a d s e n ve d Horsensvej. I baggrunden Statens Forskoleseminarium. Vejle Stadsarkiv

Vejle Gymnastik-Forenings herreredskabshold i begyndelsen af tyverne

Herrehold 50 års jubilæum 1938

Vejle Gymnastik Forenings herrehold i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum 1938. Til venstre leder, overofficient Christensen, Fredericia. Siddende nr 4 fra højre: Harald Hendriksen, udnævnt til æresmedlem i 1990 Vejle Stadsarkiv

Snedker Jens Chr istensen (1907-1978) fra Vejle Gymnastik Forening viser en øvelse på barren ca 1935 Vejle Stadsarkiv

VGF’s damehold ved et stævne. Vejle Stadsarkiv

Herreholdet fra Vejle Gymnastik Forening på Vejle Stadion, 1931-35

På bagvæggen plancher med diverse gymnastikøvelser. Foreningen stiftet i 1888. Foto: Ditlev Nissen, Vejle Vejle Stadsarkiv

Procession ved sportsdag i Vejle, 5. maj 1921

Opvisning af damehold i moder ne gymnastik ved festligholdelsen af Vejle Gymnastik Forenings 50 års jubilæum i Arbejdernes Forsamlingsbygning. Vejle Stadsarkiv

Gymnastikopvisning ved indvielsen af Vejle Stadion, 1. juni 1924

Kvindeholdet fra Vejle Gymnastik Forening optræder med tov som rekvisit på Vejle Stadion, 1930erne Vejle Stadsarkiv

Fra venstre ses: Emil Hansens bror, Axel Prinzlau, Elmer Ber telsen, Wissing, Wilhelm Meyer, M. Riimtoft, Rodding, Husted Christensen, Kaj Jensen, Fr. Kalsbøl Madsen, Emil Hansen, ukendt. Foto: Privat

Drengeholdet 1938

Vejle Gymnastik Forenings drengehold, 1938. Jacob Gjerding på ni år siddende på gulvet nr. 4 fra venstre. Vejle Stadsarkiv

V E J L E

Vejle Gymnastik Forenings herre-redskabshold på trappen foran Arbejdernes Forsamlingsbygning i Vejle. Forreste række fra venstre: Harald Søndergaard, Markussen, Vilhelm Meyer, leder Rodding, der kom fra Fredericia, var leder af holdet 1920-35, Marius Rimtoft, Rober t Christensen, Carl Nielsen og unavngiven. 2. række fra venstre: Jens Christensen, Kai Gjerding, to unavngivne og Georg Veilgaard Jørgensen. Bagerste række fra venstre: Svend Correll, Johs. Nielsen, Svend Madsen og Victor Nielsen. Foto: Hans Albjerg, Vejle Stadsarkiv

Elitehold 50 års jubilæum 1938 Opvisning af Vejle Gymnastik Forenings damehold foran klubhuset i forbindelse med indvielsen af Vejle Stadion. I baggrunden fyldte tribuner med tilskuere. Vejle Stadsarkiv

Procession med formand, læge Knud Møller og gymnaster fra Vejle Gymnastik Forening ved spor tsdagen på Kr. Himmelfar tsdag i Vejle. Procession af diverse idrætsudøvere gik fra Borgvold til spor tspladsen, hvor de netop passerer kr ydset ved Dæmningen mod Kirkegade. Sportsdagen, arrangeret af de Samvirkende Idrætsklubber Vejle, SIV, begyndte med reveille kl. 7.30 og efter mange konkurrencer og opvisninger inden for boksning, gymnastik, tennis, kaproning, fodbold og atletik, diverse steder i Vejle, sluttede dagen af med d a n s p å Ve s t e r g a d e s a s fa l t k l . 2 1 . 0 0 - 2 4 . 0 0 . I baggrunden Vejle Håndværkerforening, Dæmningen 34. Vejle Stadsarkiv

Vejle Gymnastik Forenings elitehold i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum 1938 Fra venstre: Thorkild Isager ; Ib Knudsen; Knud Køhler; Gunnar Schmidt; Jens Christensen; Henning Nielsen; Svend Madsen; Svend Aage Andersen; Kai Gjerding; Rober t Christensen; Kaj Andersen; leder, overofficient Christensen. Vejle stadsarkiv

G Y M N A S T I K - F O R E N I N G

1 8 8 8 - 2 0 1 3


Vejle Gymnastik-Forening 1939 1963

Eliteholdet 1961

Damelitehold ved 60 års jubilæum 1948

Eliteholdet 1961

VGF’s redskabshold i 1953

Eliteholdet vandt 1. præmie og laurbærkrans ved gymnastikstævnet i Bürstadt. Fra venstre: Instruktør Signe Troelsen, gymnast Inger Jensen og næstformand Henny Christensen. Dameelitehold ved 60 års jubilæum 1948 i gamle dragter: Stående til venstre holdets leder: Gerda Høgdall, nr 6 Grethe Meyer, længst til højre: Bodil Munch-Christensen. Forrest nr 2 fra højre: Henny Christensen Vejle Stadsarkiv

Dameeliteholdet 1948

VGF’s herrehold ved indsamling i Vejle 1945-50

Eliteholdet 1961 på Vejle Banegård inden afrejse til gymnastikstævne i Bürstadt ved Heidelberg. I n s t r u k t ør S i g n e Tr o e l s e n s t å r y d e r s t t h , h o l d l e d e r H e n n y Christensen står yderst tv

Vejle Gymnastik Forenings redskabshold 1953 med holdleder Jens Bach til venstre og til højre afdelingsleder Georg Veilgaard, formand 1938-71. Gymnasterne bl.a.: Knud Larsen; Helge Gjerding; Cur t Marker; Palle Jørgensen, Søren Ottesen; Poul Uth; Carl Holbech. Vejle Stadsarkiv

VGF’s bestyrelse i 1963 Dameholdet fra Hollandsturen 1952 Stående fra venstre: pianist frk.Davidsen, ukendt, Norma, ukendt, Karin, leder Gerda Høgdall, Grethe Meyer, Aase, Bodil MunchChristensen, ukendt. Siddende fra venstre: Jørga, Mary, Vrå, ukendt, ukendt, ukendt, Henny Christensen, Elna Skov

Vejle Gymnastik Forenings herrehold står på en Falck-ladvogn i optog i forbindelse med indsamlingsdag i Vejle, idet flere af gymnasterne til venstre står med hvide indsamlingsbøsser. I midten blandt gymnasterne, med briller, Gunnar Schmidt, der var kontorchef ved Falck. Til højre afdelingsleder Georg Veilgaard, for mand for gymnastikforeningen i perioden 1938-71 og tidligere gymnast.

Dansk Gymnastikforbunds enkeltmandsmesterskab 1949

Fra venstre: Tonni Nielsen, Else Christensen, Anna Jensen, Lilly Hansen, Tonny Ostenfeldt, Tove Ostenfeldt, Karin Christiansen, Grethe Skaaning og holdets leder Gerda Høgdall

En herlig opvisning a la 1880 Fra venstre ses Karen Knudsen, Georg Veilgaard, Musse Lauritzen, Ole Markussen, Henny Christensen, Helge Gjerding og Heinrich Köhler

Gymnast fra VGF, 1940’erne VGF’s klubmesterskab 1948 i redskabsgymnastik Dansk Gymnastikforbunds enkeltmesterskab 1949 for juniores afholdt i Vejle i Håndværkerforenings store sal. Til venstre gymnast fra Vejle Gymnastik Forening, muligvis Jacob Gjerding, der med tre individuelle mesterskaber fik en samlet 2. plads. Vejle Stadsarkiv Vejle Gymnastik Forening, 1963. Vejle Gymnastik Forening holdt i aftes 75 års jubilæum ved en festlig højtidelighed i Håndværkerforeningen i Vejle. En herlig opvisning a la 1880. Vejle Stadsarkiv

Den olympiske fakkel i Vejle, 29 juni 1952

Henny Christensen

Vejle Gymnastik Forenings klubmesterskab 1948 i redskabsgymnastik i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Vejle med stor t fremmøde af publikum. Vejle Stadsarkiv

Gymnast fra Vejle Gymnastik Forening, 1940’erne, laver øvelse i ringene ved udendørs stævne. Vejle Stadsarkiv

Gymnast Gunnar Schmidt fra Vejle Gymnastik Forening står med den olympiske ild, klar til at overdrage den til atlet i det hvide tøj på landevej ved kilometersten eller muligvis ved kommunegrænsen i Vejle opland. Til højre cykelr ytteren Eluf Dalgaard fra Vejle, der var ledsager på cykel. Vejle Stadsarkiv

V E J L E

Henny Christensen som ung gymnast i 1940-erne

G Y M N A S T I K - F O R E N I N G

1 8 8 8 - 2 0 1 3


Vejle Gymnastik-Forening 1964 1988

Succes SuccesforforVGF-piger VGF-pigerog Danmarks uheldigste gymnast

Succestilfor VGF-piger og 1983 Før afrejse Ørebro Sverige, Danmarks uheldigste gymnast

Margit Larsen sluttede på en flot 4. plads

FestiVejle

VGF´s elitedamer fotograferet inden afrejsen til Ørebro i Sverige, hvor de deltog i et kæmpemæssigt “træf ” med 7.000 gymnaster. Holdet bestod af følgende: Susanne Holm, Marianne Christensen, Birgitte Christensen, Susanne Pedersen, Judith Langergaard, Helle Pedersen, Per nille Hansen, Eva Boltau, Lone Møller, Pia Uth Nielsen og Ulla Hjor tmose. Til højre ses instruktør Jytte Geisler.

Succes for VGF-piger og 1988 VGF’s idrætsgymnaster i spagat, Danmarks uheldigste gymnast

Susanne Olesen, danmarks uheldigste gymnast missede et DM. Lene Jarbøl fik en flot 2. plads.

Succes VGF-piger Grandfor Prix’et i 1968og Danmarks uheldigste gymnast

Ved “FestiVejle”s arrangement “Spor tiVejle” gav VGF´s elitehold opvisning i gamle dragter på Rådhustorvet efter et optog gennem byen.

Succes for VGF-piger og VGF’s Grand Prix hold, 1966 Danmarks uheldigste gymnast

Succes VGF-piger 90 års for jubilæum 1978og Danmarks uheldigste gymnast VGF´s idrætsgymnaster i spagat på den nye Spiethmåtte, som Sparekassen Sydjylland og Kreditforeningen Danmark havde foræret foreningen. Tre af pigerne Anja Møller Vinding (nr. 2 fra højre), Anja Matzen (yderst th) og Anne Louise Karstoft (yderst tv) havde netop vundet Lands-Daniaden. Anja Matzen bliver samlet nr. 1

Succes for VGF-piger og VGF’s Grand Prix hold, 1981 Danmarks uheldigste gymnast

Før Grand Prix´et i 1968 gav alle holdene en 10 minutters opvisning, og her havde VGF disse 13 gymnaster med, mens kun de ti var med til Grand Prix-konkurrencen. Det er forrest fra venstre Birthe Lindvig, Bir the Westergaard og Hanna Ernst. I midten Alice Thomsen, Britta Therkelsen, Ulla Vad og Kirsten Svendsen. Bagest Elin Hansen, Eva Jørgensen, Bente Häger, Karin Hansen, Jonna Back og Judy Hansen.

VGF´s Grand Prix hold 1966 blev nr. 3 ved Dansk Grand Prix og nr. 4 ved Nordisk Grand Prix

Succes VGF-piger VGF’s for elitehold, 1978og Danmarks uheldigste gymnast

Ved 90 års jubilæet i 1978 blev der vist herregymnastik anno 1888 og damegymnastik anno 1900.

Succes for VGF-piger Opvisning 1972 og Danmarks uheldigste gymnast

Succes for og 1966 Opvisningstur til VGF-piger Grækenland, Danmarks uheldigste gymnast VGF´s senior A-hold ved Sydjysk Grand prix i 1981. Forrest fra venstre Hanne Duus og Britta Nötzli

Succes for til VGF-piger Opvisningstur Portugal,og1980 Danmarks uheldigste gymnast

Opvisning med bolde af Vejle Gymnastik Forenings elitehold 1978. Holdets leder var Jytte Geisler.

Vejle Gymnastik Forenings afslutning på sæsonen 1972 for de små og teenagerne ved en opvisning i Håndværkerforeningen. Stuvende fuldt hus og dygtige og chamerende små og noget større gymnaster. Vejle Stadsarkiv

Vejle Gymnastik Forenings dame-elitehold 1966 under træning før tur til Grækenland. Gymnasterne Jytte Rasmussen; Lizzie Brun; Jonna Christensen; Inge Jensen; Eva Jørgensen; Tove Kallesøe; Anni Jensen; Inge Dahl; Hanna Junge; Lone Bagger Sørensen; Ellen Mols, Bir the Lindvig. Leder var Signe Troelsen Vejle Stadsarkiv

V E J L E

G Y M N A S T I K - F O R E N I N G

Eliteholdet var på opvisningstur til Por tugal. Efter nogle dage med opvisninger gik turen til Algarve, hvor holdet er fotograferet foran hotellet.

1 8 8 8 - 2 0 1 3


Vejle Gymnastik-Forening 1964 1988

Jubilæumsfest 1988: Charleston-indslag

Christiane Veilø Rasmussen 1987

Dame-eliteholdet 1974

Dame-eliteholdet i 1980-erne

Fra venstre: Susanne Josephsen, Lone Møller, Birgitte Christensen og instruktør Jytte Geisler

Jubilæumsfest 1988

Christiane Veilø Rasmussen i baglæns bro på bommen; træner Susanne Olesen er modtager.

Dame-eliteholdet 1974. Stående til venstre instruktør Jytte Geisler.

Idrætsgymnast Camilla Skinnebach 1987 VGF’s elitepiger 1980

Dame-eliteholdet i gang med sidste træning inden turen til Portugal i 1980. Stående fra venstre ses Tove Kallesøe, Susanne Rasmussen, Lone Møller, Birgitte Sørensen, Hanne Duus, Ruth Larsen, Britta Nötzli og Birgitte Christensen. Knælende : Birgit Melchior, Helle Pedersen, Anette Simonsen, Marianne Christensen, Ulla Hjortmose. Derudover deltog Lene Mølholm, Judith Langergaard og instruktør Jytte Geisler.

VGF’s elitehold i 1980-erne

Indslag med herregymnastik anno 1888. Fra venstre: Henrik Ottesen, Steen Lyager, Svend Krabsen og Joachim Weith

“Anders And Daniaden”s regionsstævne i 1982

VGF´s elitepiger under ledelse af Jytte Geisler gør sig klar til at vise ski-dancing på Julemessen i Idrættens Hus 1980

Vejle Gymnastik-Forenings elitehold i star ten af 1980-erne

Idrætsgymnast Camilla Skinnebach i barren; træner Dor the Jarbøl til højre

Idrætsgymnastik starter i VGF 1981 Idrætsgymnast Kirsten Sørensen 1987

VGF´s dygtige piger i idrætsgymnastik vandt “Anders And Daniaden”s regionsstævne i 1982. Fra venstre ses Charlotte Meldgaard, Lene Jarbøl, Trine Vedel og Margit Larsen

Grækenlandsturen 1966.

Trine Vedel og Margit Larsen på bom for at gøre opmærksom på, at der star ter idrætsgymnastik i Vejle Gymnastik-Forening

Idrætsgymnast Kirsten Sørensen på bom

V E J L E

VGF´s elitehold ankommer med polsk propelfly. I midten ses DGF´s for mand Aage Feldt og yderst til venstre holdets leder Signe Troelsen.

G Y M N A S T I K - F O R E N I N G

1 8 8 8 - 2 0 1 3


Vejle Gymnastik-Forening 1989 2013

Opvisningstur til Portugal

Vejle Spring Team

2013 - Line Guldmann fra Team Gym

2004 - Inger Frederiksen

Vejle Spring Team på opvisningstur til Por tugal i 1998

Æresmedlemmer 2008

2013: Line Guldmann fra TeamGym mini-holdet springer salto med skrue i trampetten

Inger Frederiksen viser den rette brug af stavene foran Interspor t på strøget.

Stavgang i Skyttehushaven 2009

Keld Lyager, Jytte Buhl Jensen og Inger Holm blev udnævnt til æresmedlemmer i 2008

Inger Frederiksen 2004

Johnny Andersen 2012

Inger Frederiksen møder mange morsomme kommentarer, når hun er ude på stavgang. Nogle spørger, om hun har glemt skiene, andre tror, at hun har dårlige ben.

Johnny Andersen blev udnævnt til ildsjæl af Middelfar t Sparekasse 2012

Vejle Spring Team i en opstilling ved foreningens forårsopvisning i DGI-huset i 2013

Finn Frederiksen 2011

EXPO i Shanghai - Kronprins Frederik

Signe Troelsen 2004

Finn Frederiksen modtager Frøs Herreds Sparekasses lederpris på generalforsamlingen 2011

Forårsopvisning 2008

Thomas Sohn Vejle Spring Team mødte Kronprins Frederik ved opvisningen på EXPO i Shanghai i 2010 Signe Troelsen 1914-2013. Signe var instruktør i VGF fra 1954-2012.

Indmarch ved VGF´s forårsopvisning i DGI-huset Thomas Sohn styrer fællesopvarmningen ved forårsopvisningen i 2012

V E J L E

G Y M N A S T I K - F O R E N I N G

1 8 8 8 - 2 0 1 3


Vejle Gymnastik-Forening 1989 2013 Signe Troelsen

Jydecup 2008

Signe Troelsen med sine Seniorladies i Spejlsalen ca 2005

Forårsopisning 1999

Susanne Olesen nr. 2 ved DM i aerobic

Tirsdags-trampolinholdet med medaljer ved Jydecup i 2008

Fastelavnsfest 2001

Stine Lûtzen nr. 3 ved DM i synkronspring

TeamGym juniorpiger 2013

Vejle GymnastikForenings fastelavnsfest for børn i Idrættens Hus

Forårsopvisning 1999. Inger Holm med småbørnshold

TeamGym juniorpiger ne i bro uden for Nørremarkshallen 2013

TeamGym juniorpiger med bronzemedaljer ved DM i Tåstrup 2012 Vejle Spring Team

Generalforsamling 2008

Generalforsamling på Hotel Hedegården

Vejle Spring Team ved opvisningen i DGI-huset 2009

V E J L E

G Y M N A S T I K - F O R E N I N G

1 8 8 8 - 2 0 1 3

Vgf historien samlet final  
Vgf historien samlet final