Page 1

GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

ABOUT ME Resume

Name : Narumon Chimmanang Age : 23 Nickname : Ang Birthday : 26 February 1990 Study Education : Uttaradit Rajabhat Uuiversity Department :Computer Product Design Skill Programs Photoshop Indesign Lightroom Illustrator Paint Tool SAI Contact Telephone : 0861199918 E-mail : Photodesign_alone@hotmail.co.th Facebook : Alo ne ly


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Contents LOGO......................1 POSTER..................2 LAYOUT..................3 PHOTOGRAPHY........4 GRAPHIC DESIGN.....5 DESIGN CARTOON....6 DRAWING...............7


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

1

GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

LOGOS


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Personal Project Design Logo Department

Personal Project Design Logo Department

Personal Project Design Logo Be Delivery For Be magazine


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Personal Project, Design Logo Cashew Nut

Client Wort


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Client Wort

Personal Project, Design Logo Experment


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Personal Project, Design Logo Experment

Client Wort


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

2

GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

POSTER X-BANNER & A4


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Poster Design Project For Be magazine Size : X-Banner


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Poster Design Project Graphic Information Size : A4 Be magazine issue 43

Poster Design Project Graphic Information Size : A4 Be magazine issue 44

Poster Design Project Size : A4


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

ONE BY ONE IN A MONTH OF LOVE "MERCI MERCY"

เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ "เดือนแห่งความรัก" มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์ หรือ ศูนย์เมอร์ซี่ ซึ่งท�าหน้าที่ให้การ ดูแลช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆ และเยาวชนเร่ร่อนมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการรับผิดชอบสังคมร่วม กัน จึงได้แสดงน�้าใจอันงดงามในการช่วยเหลือกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสกับนิตยสาร BE Magazine ด้วยการให้ความอนุเคราะห์ พื้นที่เพื่อจ�าหน่ายนิตยสารในโครงการ One By One เป็นครั้งแรก โดยในการด�าเนินโครงการร่วมกันครั้งนี้นั้น ศูนย์เมอร์ซี่ ได้ ให้ความช่วยเหลือทางนิตยสาร BE Magazine เป็นอย่างดี ซึ่งนอกเหนือจากให้การอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่แล้ว ยังได้ น�าพาผู้ด้อยโอกาสที่จ�าหน่ายนิตยสาร ได้มีโอกาสแนะน�านิตยสาร และเข้าถึงกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อนิตยสารชนิดมือถึงมืออีกด้วย ในการนี้ทางนิตยสาร BE Magazine ต้องขอขอบคุณ ศูนย์เมอร์ซี่ เป็นอย่างมาก ที่ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเข้าร่วม ดังกล่าว และส�าหรับองค์กรอื่นๆ ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ One By One ขณะนี้เรายังคงรอคอยความอนุเคราะห์จาก หลากหลายองค์กรอยู่ ซึ่งเรามั่นใจว่า หากเราร่วมมือกันคนละไม้คนละมือลงแรงแก้ไขปัญหามากมายของสังคมแล้ว ทุกปัญหา จะถูกขจัดไปอย่างแน่นอน ขอขอบคุณองค์กรที่ให้ก�าลังใจผู้ด้อยโอกาสลุกขึ้นสู้

Poster Design Project Size : A4

Poster Design Project Size : A4

Poster Design Project One By One Size : A4 Be magazine issue 44


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Poster Design Project Wishing Well Size : A4


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Poster Design Project Size : A4 Be magazine issue 41

Poster Design Project Size : A4 Be magazine issuevv 42


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Poster Design Project Model Be Magazine Size : A4


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

3

GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

LAYOUT MAGAZINE


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Layout Be Magazine Issue 43


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Layout Be Magazine Issue 43


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

MUST GO

SPACE SPARK

เรื่อง : ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ / ภาพ : จิตรพงษ์ จีระฉัตร

เรื่อง : รัตติกาล พูลสวัสดิ์ / ภาพ : กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร

Slow City, Slow Life หลวงพระบาง, สปป.ลาว

Living legends เวียง-วชิระ บัวสนธ์์

38

“ผมท�าหนังสือติดต่อกันมาครบสาม ทศวรรษแล้ว ทุกวันนี้ยังไม่แน่ใจเลยด้วย ซ�้าว่าเป็นค�าสั่งของฟ้าดิน หรือผมเลือก ของผมเอง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดี โดยเบื้อง ลึกแล้วผมพบว่านี่เป็นการงานที่ผมทั้งรัก ทั้ ง ถนั ด และมี ค วามสุ ข กั บ มั น เสมอมา แม้ ดู เ หมื อ นว่ า จะหมุ น วนอยู ่ กั บ ความ ซ�้าซาก ทว่าผมยังคงรู้สึกในท�านองเริ่ม ต้นนับหนึ่งตลอด ดังนั้น ถ้าจะให้สรุป จากประสบการณ์ตรง ก็คงต้องบอกว่า ขอจงมี ค วามรั ก ความศรั ท ธาในความ หมายแท้ จ ริ ง ต่ อ การงานที่ ห ยิ บ จั บ เป็ น ก้ า วแรก ผมยั ง คงแน่ ใ จว่ า ต่ อ ให้ มี อุปสรรคหรือป่าหนามใหญ่ขวางหน้า ก็ จะฝ่าฟันก้าวข้ามไปจนได้แหละครับ”

“ขอเพียงสิง่ ทีเ่ รารักเราชอบได้ปรากฏออกมา ผมถือว่านัน่ คือความส�าเร็จแล้ว แน่ละ่ ว่ามันคงจะ ดียงิ่ กว่า ถ้าการงานของเรามีสว่ นท�าให้โลกน่า

หลายคนบอกว่ามาที่หลวงพระบาง จะต้องแลกเงินเป็น ฟ่อนๆ แต่จริงๆ แล้วเราใช้เงินไทยจ่ายได้ หากต้องการจะแลกก็ สามารถไปแลกได้ที่ร้านค้าเล็กๆ ข้าง ไปรษณีย์ลาว ใกล้จุดเริ่ม ต้นของถนนคนเดินหลวงพระบาง ตรงข้ามโรงแรมพูสี ซึ่งมี จ�าหน่ายทัง้ ซิมลาว postcard ขายในราคาใบละ 15,000 กีบ หรือ 6 บาท ซึ่งจากการส�ารวจแล้ว ฉันพบว่า ที่นี่ถูกสุดแล้ว ถัดจาก ไปรษณีย์ลาวเดินไปอีกนิดเดียวก็จะพบกับ ร้านกาแฟ JOMA ที่ ขึ้นชื่อของหลวงพระบาง ส�าหรับฉันให้ใจไปเกิน 100 กาแฟสด รสอร่อย เบเกอรี่ก็อร่อย ที่ส�าคัญราคายังไม่แพงไปกว่าที่คิด แวะมาเติมคาเฟอีนเรียบร้อย ก็ย้อนกลับไปที่ถนนคนเดิน เพื่อ เริ่มส�ารวจหลวงพระบางด้วยการเดินขึ้น พระธาตุพูสี เดินกัน จนขาสั่น เพราะเดินขึ้นบันไดหลายร้อยขั้น เพียงเพื่อปรารถนา จะได้เห็นหลวงพระบางในมุมสูงแบบ 360 องศา ฉันแนะน�าว่า อย่าคาดหวังสิ่งใดจากความเหนื่อย เพราะเมื่อขึ้นไปถึงด้านบน แล้ ว อาจจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งที่ คิ ด โดยเฉพาะช่ ว งเวลาที่ พระอาทิตย์จะตกดิน เพราะนักท่องเที่ยวหัวทองตัวสูงเยอะมาก มายืนออกันเต็มไปหมด ส่วนสาวตัวเล็กคนเอเชียอย่างฉัน เห็น หลวงพระบางจากชายรักแร้ของฝรั่งเท่านั้นเอง เมื่อลงมาด้านล่างก็รีบแวะไป “พิพิธภัณฑ์พระราชวังเจ้าฟ้า มหาชีวิต” ซึ่งอยู่ตรงข้ามพระธาตุพูสีทันทีก่อนที่จะปิดลง ด้าน

อยูข่ นึ้ มีสว่ นรับผิดชอบสังคมทีเ่ ราสังกัด ว่า กันแบบบ้านๆ ก็คอื เรามีชวี ติ โดยล�าพังเสีย ทีไ่ หน เพราะฉะนัน้ การไม่เอาธุระกับชีวติ อืน่ หรือเห็นแก่ตวั ศาสนาของผมถือว่าเป็นบาปอัน มหันต์ !”

Idea by ของจริง บรรยากาศ

“โต๊ะทำงาน ก็คือโต๊ะทำงาน”

รักและ ศรัทธา

RAY ISSUE

วิวจากพระธาตุุพูสี

วัดเชียงดาว

ความไม่คุ้นเคยในประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ได้เป็นปัญหาของการเดินย�่าในหลวงพระบาง ประเทศลาวแต่อย่างใด บรรยากาศ ผูค้ น ภาษาพูด และวัฒนธรรมแทบไม่แตกต่างจากบ้านนอกคอกนาในแถบภาคเหนือและภาคอีสานของ ประเทศไทย แต่สิ่งหนึ่งที่ต่างออกไปคือ “เวลา” เพราะเวลาของหลวงพระบางหมุนช้ากว่าเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะ กรุงเทพฯ เมืองหลวงที่ฉันจากมาชั่วคราว

ทุกครั้งที่คัดเลือกบุคคลสัมภาษณ์์คอลัมน์์นี้ ผู้เขียนค่อนข้างหนักใจทุกเล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับนี้ถูกก�าหนดไว้เป็น เดอะเลจเจนด์์ทางด้านงานเขียนที่ยังมีชีวิต คุณเวียง-วิชระ บัวสนธ์์ บรรณาธิการส�านักพิมพ์์สามัญชน แต่บทสนทนา ผ่านข้อความที่ได้รับตอบกลับคือ “ผมเป็นคนไม่มีโต๊ะท�างาน!” “โดยส่วนตัว ผมไม่เป็นโรคติดโต๊ะ แต่อย่างใด อาจเพราะลักษณะงานของ ผมเป็ น เรื่ อ งของการอ่ า น การแก้ ไ ข ต้นฉบับ และตรวจทานอาร์ตเวิร์คก่อน ส่งพิมพ์ พูดอีกแบบก็คือ สามารถพกพา มันไปนั่งไปนอนท�าที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะใน โบสถ์วิหารยันร้านเหล้า ขอเพียงตัวเรา เองมีสมาธิกับมันน่ะครับ” “ชีวิตผมข้องเกี่ยวกับการอ่านการ เขียนมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นการพา ตัวเองไปอยู่ในพื้นที่และบรรยากาศต่างๆ จึงเป็นคุณแก่ชีวิต โดยเฉพาะในแง่ของ การเปิดโอกาสให้ได้พินิจพิจารณา ‘ของ จริง’ จากการสัมผัสตรง เพื่อเทียบเคียง ไปกั บ สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ สพมาแล้ ว จากการอ่ า น หรื อ ดู ห นั ง ฟั ง เพลง ส่ ว นจะน� า มั น ไป ผลิตงานหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือ ปั จ จั ย ส่ ว นอื่ น อี ก ที่ จ ะเข้ า มาสมทบบวก รวม”

ซ.บุฟเฟ่ต์

ตักบาตรข้าวเหนียว

RAY ISSUE

39

68

ในคือ วังเก่า ที่มีความสวยงามมาก ที่นี่ห้ามถ่ายภาพ และต้อง แต่ ง กายสุ ภ าพเพราะเป็ น สถานที่ ร าชการ กระเป๋ า ก็ ห ้ า มน�า เข้าไป อนุญาตให้น�าไปเฉพาะของมีค่าเท่านั้น นอกนั้นสามารถ ฝากไว้ที่ล็อคเกอร์ได้ ที่ นี่ เ น้ น งานเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ และมี ก ารตกแต่ ง ผนั ง ด้ ว ย “ศิลปะไร้มารยา” ซึ่งเป็นการน�าโมเสกและกระจกหลากสีที่ใช้ โทนสีไม่จัดจ้านมากนัก มาติดผนังสีแดงท�าเป็นลวดลายวิถีชีวิต แบบตรงไปตรงมา อลังการมาก ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่จัด แสดงก็คือ ของใช้เดิมที่เจ้าชีวิตหรือกษัตริย์ลาวเคยใช้ โดย หมุนเวียนน�าของมาจัดแสดงทุกๆ 3 เดือน หลังจากที่เต็มอิ่มกับพระราชวังเก่าแล้ว ท้องน้อยๆ ก็เริ่ม เรียกร้องหาของกิน ฉันแนะน�าว่า รสชาติอาหารของที่นี่ อร่อย ไม่แพ้บ้านเรา โดยเฉพาะเฝอและก๋วยจั๊บญวน ร้านป้าน้อย หน้า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และ ซอยบุฟเฟ่ต์ ข้างๆ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว ณ ถนนคนเดิน ที่เต็มไปด้วยของกินราคาถูก โดย เฉพาะบุฟเฟ่ต์ข้าวแกงสารพัดผักรสเด็ด สนนราคาตักครั้งละ 40 บาท นอกจากนี้ยังมีส้มต�ารสแซ่บ ไค (สาหร่ายแม่น�้าโขง) ทอด, แจ่วบอง ปลาดุกย่าง, ไก่ย่าง อีกเพียบ ว่ากันว่า ที่นี่คือ สวรรค์ ของชาวแบ็คแพ็คเกอร์ที่มาจากทุกมุมโลก และอย่าลืมกอดหลวง พระบางด้วย Beer Lao สักคนละกระป๋อง มีความสุขไม่น้อย

RAY ISSUE

Layout Be Magazine Issue 44

Illustrator “เพื่อน” Thai PBS

ร้านแลกเงินกีบ เดินทางโดยจักรยาน พิพิธภัณฑ์พระราชวังเจ้าฟ้ามหาชีวิต

อิ่มแล้วก็ต้องเดินย่อย ณ ถนนคนเดิน ที่หลายคนบอกว่า บรรยากาศดี ซึ่งสินค้าที่จ�าหน่ายส่วนใหญ่คล้ายและแทบเหมือน ถนนคนเดินเชียงใหม่ แต่ส�าหรับฉันกลับมองหาของที่ระลึก “ตุ๊กตาปู่เยอย่าเยอ” ซึ่งเป็นตุ๊กตาที่มีความเป็นมา และน�ามาแห่ ตอนปี ใ หม่ ล าวนั่ น เอง และพลาดไม่ ไ ด้ ที่ ต ้ อ งแวะยามค�่ า คื น คือ ราตรีเมืองซัว ผับวัฒนธรรมกับการเต้นบัดสลบ แต่แนะน�า ว่าให้ไปก่อน 2 ทุ่ม เพราะคนที่นี่งานครื้นเครงเขาเลิกกันเร็ว และเราก็ควรนอนเร็วๆ เพราะวันรุ่งขึ้นจะได้ตื่นไปใส่บาตรข้าว เหนียวกันตั้งแต่รุ่งสาง และจะปั่นจักรยานเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกที่เราจับต้องได้ตลอดเวลา อาทิ วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง วัดหมากโม ซึ่งมีองค์พระที่ใหญ่ ที่สุดในหลวงพระบาง และมีโบราณวัตถุที่ท�าจากไม้ประดู่ ไม้ มะค่า ไม้สักทองอยู่มากมาย มีราวเทียนที่สวยงามวางผิงไว้ ซึ่ง สมัยก่อนไว้ใช้ช่วงเข้าพรรษา ยามที่พระสงฆ์ต้องสวดมนต์ ซึ่ง วัดแทบทุกวัดในหลวงพระบางเดิมใช้หนังควายแทนปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้หายไปพร้อมๆ กับผู้เฒ่าผู้แก่ และกาล เวลาของหลวงพระบาง และใกล้ๆ กันภายในวัดก็ยังมีซุ้มประตู ที่เก่าที่สุดอยู่ด้วย และวัดอีกมากมายที่เป็นมรดกโลก ที่ยังคง ความงดงามไว้ไม่จางหาย

ยามเช้ามืด อากาศที่ลาวเย็นสบาย ฉันมานั่งรอสายพระสงฆ์กัน หน้าโรงเรียนหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ตรงข้ามร้าน Cafe Ban Vat Sene เมื่อหมดสายพระสงฆ์ เราเร่งตัวเองให้เดินไปที่ริมแม่น�้า โขง เพื่ อ ไปนั่ ง ชิ ม กาแฟโบราณที่ ร้ า นประชานิ ย ม กิ น คู ่ กั บ ปาท่องโก๋ หยิบหนังสือที่ชอบมานั่งอ่าน และเช้านี้ก็เป็นอีกเช้าที่ช้า แต่มีความสุขเหลือเกิน

การเดินทาง เครื่องบิน : สายการบิน Bangkok Airway และ Lao Airline บิน ตรงลงสนามบินหลวงพระบาง เดินทางในประเทศ : เดินเที่ยว, ปั่นจักรยาน (สามารถเช่าได้ที่หน้า โรงเรียนหลวงพระบาง ราคา 60-80 บาท/วัน มัดจ�าด้วยพาสปอร์ต), เหมารถตู้น�าเที่ยว, สกายแลป 100-120 บาท/เที่ยว อัตราค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ : เริ่มต้นที่ 80 บาท สกุลเงิน : 1 บาท = 263 กีบ / 1,000 กีบ = 4 บาท (ซือ้ ข้าวจีไ่ ด้ 1 ไม้) RAY ISSUE

69


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Project Magazine “ Grafik Magazine “


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Project Magazine “ Grafik Magazine “


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Project Magazine “ Grafik Magazine “


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Project Magazine “ Grafik Magazine “


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

4

GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

PHOTOGRAPHY


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Photography : Close up


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Photography : Landscape


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Photography Landscape


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Photography : portrait


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

5

GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013 GRAPHIC DESIGN

DIGADAL ART & GRAPHIC AI


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Graphic Design : Avata


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Graphic Design : Sony

Graphic Design : Digidal Collage


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Graphic Design : Vcetor Illustrator


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

6

GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013 DESIGN CARTOON

CHARACTER


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

N ikon

Design Cartoon Character


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

7

GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

DRAWING


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

Drawing


GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO 2013

GRAPHIC DESIGN

Thank you 2013

Portfolio  
Portfolio  

graphic design

Advertisement