Page 1

Øroddevej 80 7900 Nykøbing Mors Tlf. 96 69 02 83

NYHEDSBREV September 2007 – 3

www.skaldyrcenter.dk

DANSK SKALDYRCENTER

Ny formand ønsker mere selvstyre Skal muslingefiskeriet eksistere også om 20 år, er mere selvstyre til fiskerne vejen frem. Det mener den nyvalgte formand for Centralforeningen af Limfjordsfiskere, Benny R. Andersen, der i juli afløste Steffen Kristensen på posten. – Vi har i forvejen et utrolig godt selvstyre og en god dialog med de politiske beslutningstagere og biologer. Alligevel mener jeg, at endnu mere selvstyre om fiskeriet er vejen frem. I et samarbejde med de politiske beslutningstagere og biologerne skal vi fortælle dem, at fiskerne er tættest på de problemer, muslingefiskeriet oplever og derfor også er de bedste til at løse dem. Vi er dem, der kender fjorden bedst og ved derfor også, hvor meget der kan fiskes og hvor, siger Benny R. Andersen. Som eksempel på fiskernes kendskab til forholdene og evne til selv at regulere fiskeriet, nævner Benny R. Andersen den frivillige kvoteordning, hvor fiskerne selv det sidste halvandet år har nedsat den ugentlige fangstkvote til 45 tons mod de 85 tons, licensen tillader. – Som fiskere ved vi jo, hvor stort dødsfaldet blandt muslingerne er efter iltsvind i fjorden. Vi er også selv – med

nyhedsbrev_sept2007.indd 5

stor succes – med til at omplante muslinger fra lavvækstområder til højvækstområder og indgår lige nu i et forsøg med Dansk Skaldyrcenter om fiskeri af søstjerner til industriel anvendelse. På den måde viser vi, at vi har fingeren på pulsen og er bevidste om, hvad der skal gøres for at sikre et muslingefiskeri også i årene fremover, siger han. Som nyvalgt formand for Centralforeningen af Limfjordsfiskere ser han frem til de udfordringer og opgaver, som skal løses og det med en stor organisationserfaring og faglig ballast i bagagen. Inden han overtog formandsposten, havde han siddet 15 år som menigt medlem af bestyrelsen. Desuden har han været formand for Jegindø Fiskeriforening i to år og medlem af bestyrelsen i daværende Skibsforsikringen Limfjorden i 12 år. Centralforeningen af Limfjordsfiskere har 70 medlemmer. 46 medlemmer er muslingefiskere, resten fisker konsumfisk; sild, ål og rejer. Selv har Benny R. Andersen været fisker siden 1977 og fisket direkte efter muslinger siden 1990. I de første mange år fiskede han fra Jegindø, men flyttede midt i halvfemserne til Nykøbing, hvor han nu bor og har fisket fra siden.

Benny R. Andersen, nyvalgt formand for Centralforeningen af Limfjordsfiskere.

Læs også om...

Perspektivplan frem til 2013 Perspektivplan 2013 skal sætte skaldyrbranchens udvikling i perspektiv. Læs side 2

Østersforsøg tæt på målstregen DSC mangler kun det sidste lille skridt i at få østerslarver til at overleve i fangenskab. Læs side 3

Ministerbesøg Justitsminister Lene Espersen var engageret og stillede mange spørgsmål under en rundvisning på DSC. Læs side 4

19-09-2007 12:09:33


NYHEDSBREV Hvad forskningsinstitutionerne i Danmark gør, er nødvendigvis ikke det rigtige for fiskeren, opdrætteren eller industrien. Omskrivningen af det gamle ordsprog er groft sagt udgangspunktet for den perspektivplan for hele skaldyrbranchen, Dansk Skaldyrcenter, DSC, sammen med branchens aktører nu sætter i søen i et samarbejde med proceskonsulent Lars Ib, Business Institute Aalborg, og efter aftale med Det rådgivende udvalg for toskallede bløddyr – også kaldet muslingeudvalget – under fødevareministeren. – Vi ønsker at få svar på, om de kompetencer vi i forskningsinstitutionerne har, reelt er de kompetencer, erhvervene har brug for, både i dag og i årene fremover, siger direktør Frans O. Høyer, DSC. Perspektivplanen skal, som ovennævnt, være for hele branchen og give et bud på, hvordan man på tværs af branchegrene, interesser og forskellige syn på udviklingen, kan finde sammen om at fremme udviklingen gennem en fælles handleplan og mål til gavn for hele branchen. Med udgangspunkt i en analyse hver for sig af de fire branchegrene; fiskere, opdrættere, industri og forskning/udvikling, skal Lars Ib identificere og perspek-

Skaldyrbrancen får perspektivplan 2013 i spændende strategiproces tivere de trusler og udfordringer, de enkelte branchegrene og en samlet branche står overfor i dag og frem til år 2013. – Analyserne og den samlende perspektivplan vil tage afsæt i og have fuld respekt for det billede, hvert enkelt branchegren har af situationen her og nu, og hvad de mener, der skal ske

på både den korte og den lange bane. Min opgave bliver så at samle og analysere alle informationer og sætte dem i perspektiv til en koordineret indsats for skaldyrbranchens udvikling fra nu og frem til år 2013, siger Lars Ib, som forventer at Perspektivplan 2013 kan ligge klar inden årets udgang.

Proceskonsulent Lars Ib og DSC-direktør Frans O. Høyer.

Formidlingscenter på vej hos DSC Det er aldrig sjovt at sige nej, når man helst vil sige ja. Men lige nu er svaret nej, når man henvender sig til Dansk Skaldyrcenter, DSC, for at få en rundvisning og dermed mere viden om centerets forskning, skaldyrsfiskeriet og den tilhørende industri. – Vi vil gerne formidle al den viden, vi har, men selv om vi i takt med efterspørgslen har sat mere og mere tid af, kan vi slet ikke følge med. Behovet for viden er så stort, at vi er booket op med rundvisninger til langt hen i 2008. Derfor bliver vi desværre nødt til at sige nej til nye henvendelser, siger direktør Frans O. Høyer.

2

For DSC er formidling af viden imidlertid en så vigtig opgave, at Frans O. Høyer nu har taget initiativ til at undersøge mulighederne for at etablere et egentligt formidlingscenter, som alene får til opgave at formidle bredt om alle sider af forskningen, skaldyrfiskeriet og den tilhørende industri. Med kontant støtte fra Morsø Kommune og Region Nordjylland, der begge ser endda meget positivt på et formidlingscenter, er pengene til et forprojekt blevet bevilget, og de kommende måneder skal en nedsat arbejdsgruppe analysere muligheder og barrierer for centeret. – I forundersøgelsen skal vi blandt

DANSK SKALDYRCENTER

nyhedsbrev_sept2007.indd 2

andet finde ud af, hvor stort et center skal være. Taler vi om 5, 20 eller 30 millioner kroner? Hvordan skal det laves? Kan vi overhovedet lave det her? Hvordan får vi det finansieret? Der er mange spørgsmål, der skal besvares, og mange muligheder, der skal undersøges, siger Frans O. Høyer. Arbejdsgruppen stiler mod at være færdig med analysearbejdet sidst på året. – Så ved vi, om det er tomlen op eller ned. Der hviler et stort ansvar på arbejdsgruppen. Vi skal sandsynliggøre, at det kan lade sig gøre at etablere et center, og at det kan drives fornuftigt fremover, siger Frans O. Høyer.

Øroddevej 80 • 7900 Nykøbing Mors • 96 69 02 83 • www.skaldyrcenter.dk

19-09-2007 12:09:35


Østerslarver og den menneskelige faktor Dansk Skaldyrcenter, DSC, er nået langt i bestræbelserne på at producere østers i stor skala i fangenskab. Så langt, at biolog og projektleder Lars Erik Holtegaard er meget tæt på at være overbevist om, at DSC nok skal lykkes. – Vi mangler kun det sidste lille skridt for at nå i mål og få det helt store gennembrud. På den baggrund vil det heller ikke give mening at opgive det hele nu, siger han. Det sidste lille skridt er at få østerslarverne til at overleve de 14 dage, hvor de fra fødsel og til de sætter sig fast som spat, lever frit i vandet. I dag har laverne en dødelighed på over 99 procent. – De 99 og en eller anden decimal procent skal ikke forstås på den måde, at over 99 for hver 100 i et kuld larver dør. Den høje dødelighed skyldes, at næsten 100 procent dør i de fleste kuld, men så kommer der indimellem et kuld, hvor næsten alle overlever og dermed er med til at trække den samlede dødelighed en smule ned, forklarer Lars Erik Holtegaard. Hvorfor enkelte kuld overlever, mens flertallet ikke gør, er den gåde, Lars Erik Holtegaard og DSC skal løse, og med de mange enslydende forsøg, DSC hidtil har lavet, er han nået frem til den konklusion, at det må være den menneskelige faktor, der er forskellen på liv eller død hos larverne. – Når vi kigger tilbage over de se-

Sådan ser larverne ud, når de har sat sig fast som spat.

nere års forsøg, står det tydeligt for os, at det må være den måde, vi håndterer larverne på, der gør forskellen. Altså, at forskerne hos DSC er variablen. For selv om jeg selv synes, vi behandler alle kuld ens, så må vi gøre en forskel der, hvor larverne overlever. Det er den forskel, de øvrige forskere og jeg nu skal finde frem til, og det er jeg sikker på, nok skal lykkes, siger han. Når og ikke hvis, DSC og Lars Erik Holtegaard løser gåden, bliver den sidste, men selvfølgelig nok så vigtige brik sat i det puslespil om produktion af østers, hvor DSC siden 2002 har fået styr på alle de andre brikker. Derfor ærgrer det også Lars Erik Holtegaard, når det offentligt fremstår som om, man ingen vegne er nået. – Det passer simpelthen ikke. Vi er faktisk nået rigtig langt. Så langt, at det i dag er rutine for os at producere østers i fangenskab. Vi har løst alle problemer, fra moderdyret kommer ind, til larverne sætter sig som spat og siden vokser sig store og spiseklare. Faktisk blev nogle af de første østers, som vi producerede her, solgt som spat

Allerede i dag kan DSC producere østers i fangenskab.

DANSK SKALDYRCENTER

nyhedsbrev_sept2007.indd 3

NYHEDSBREV til udenlandske opdrættere, der efterfølgende fortalte os, at de voksede sig spiseklare helt efter planen og smagte fortrinligt, siger Lars Erik Holtegaard. Altså kan det allerede i dag lade sig gøre at producere østers i fangenskab. Problemet er, at man ikke kan satse på en stabil og dermed rentabel produktion på de få tusinde larver, der i dag overlever de første 14 kritiske dage efter fødslen. – Vi har heller ikke resurcerne til at lave en egentlig produktion af de larver, der overlever. Derfor har vi valgt at bruge resurcerne på at løse det sidste lille problem omkring larvernes store dødelighed. Og vi er så tæt på målstregen, at vi næsten kan se den, siger Lars Erik Holtegaard.

DSC med i ”Viden Om”

Biolog Lars Erik Holtegaard, DSC, i et klip fra tv-udsendelsen. (Affotograferet fra DR2)

Alger er ikke kun giftige, ildelugtende bæster. Faktisk er de årsagen til, at vi mennesker overhovedet eksisterer, de kan give os benzin til bilen, mad på bordet og fremtidens medicin. Og måske endda hjælpe os af med CO2´en. Sådan lyder indledningen til DR2 programmet ”Viden Om” i udsendelsen ”Alger, fremtidens redning?”, som blev vist 11. september. Et af udsendelsens centrale omdrejningspunkter er Dansk Skaldyrcenter, DSC, hvor biolog Lars Erik Holtegaard viser, hvordan DSC i praksis dyrker alger og fortæller, hvilke perspektiver alger har. Udsendelsen kan ses på programmets hjemmeside: www.dr.dk/DR2/VidenOm

Øroddevej 80 • 7900 Nykøbing Mors • 96 69 02 83 • www.skaldyrcenter.dk

3

19-09-2007 12:09:39


NYHEDSBREV

Begejstret justitsminister – Det er virkeligt spændende. Lød justitsminister Lene Espersens slutreplik, da hun efter godt en times rundvisning på Dansk Skaldyrcenter, blev ”nødt” til at indstille sin spørgelyst for at deltage i en planlagt middag. Besøget fandt sted i begyndelsen af september, og besøget på DSC var – bortset fra middagen – det næstsidste punkt i et tæt pakket program på Mors, arrangeret af Konservatives lokalforening. Trods synlige tegn på trætte fødder efter en lang dag med virksomhedsbesøg og en tur bag tremmer

i den lokale arrest, var det en yderst veloplagt og interesseret minister med følge, der blev guidet rundt i centeret af direktør Frans O. Høyer og biolog Lars Erik Holtegaard. Især var Lene Espersen optaget af centerets forsøg med produktion af østers, som hun så store perspektiver i, men også muslingeopdræt gav anledning til mange uddybende spørgsmål fra ministeren.

Medarbejdere og gæster hos DSC Flemming Woer

Forskningstekniker 6. august i år blev Flemming Woer ansat som forskningstekniker på DSC. Flemming Woer skal både arbejde på fjorden med muslingeanlæg og på land med at skabe nye redskaber samt vedligeholdelse.

Lars Erik Holtegaard

Biolog og projektleder Lars Erik Holtegaard har været ansat på DSC siden 1. januar 2005. Han arbejder som projektleder i bred forstand, men har østers, rejer og søstjerner som sine fokusområder.

Stephen Wessels

Forsker fra DHI Institut for vand & miljø Stephen Wessels har deltaget i DSC´s forsøg med østerslarver. I samarbejde med biolog og projektleder Lars Holtegaard har Stephen Wessels foretaget forsøg med at fodre larverne med sunde bakterier.

Jørgen Thorsted

4

1. oktober åbner Jørgen Thorsted sin virksomhed Thor Shellfish i lokaler hos Dansk Skaldyrcenter, DSC. Forretningsområdet bliver salg af levende og frossen skaldyr, både fra Limfjorden og import. Jørgen Thorsted har haft sin daglige gang hos DSC i fire år. Først som ansat hos North Atlantic Prawn, siden hos Fjords. Han besluttede sig for at blive selvstændig, da Fjords flyttede sin virksomhed til København. – Gennem årene har jeg opbygget et stort kontaktnet, som nu muliggør min egen virksomhed, siger Jørgen Thorsted.

DANSK SKALDYRCENTER

nyhedsbrev_sept2007.indd 4

PhDstuderende Claudia Zetlmeisl gæstede sidste år DSC og er nu tilbage for at færdiggøre sin PhD-tese om værtsparasit interaktioner for en invasiv krabbe.

Jørgen Jørgensen

Pedel Jørgen Jørgensen blev ansat som pedel i foråret 2007. Hans arbejdsområde er at passe de grønne områder og pladser og almindelig vedligeholdelse.

Øroddevej 80 • 7900 Nykøbing Mors • 96 69 02 83 • www.skaldyrcenter.dk

Tryk: Morsø Folkeblad & Bogtrykkeri

Ny virksomhed hos DSC

Claudia Zetlmeisl

Tekst og tilrettelæggelse: MF Medieservice

Justitsminister Lene Espersen var begejstret for rundvisningen på DSC. På billedet er hun flankeret af DSC-direktør Frans O. Høyer.

19-09-2007 12:09:47

DSC nyhedsbrev sept2007  

nyhedsbrev

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you