Page 1

Far CR Y 2

Bion ic Com an d o


Se l am l ar , Bu s ayım ızda öne çık an m al al el e r şöyl e: Tom s H ardw are m ak al e s i, AMD Ayak ta K al m a Mücade l e s i ve Ge l e ce ği: AMD , ATI'yıs atın al dık tan s onra al tyapıüre te b il me ye te ne ğine de s ah ip ol du. Yani, ünl ü şirk e t işl e m cil e rin yanında artık grafik işl e m cil e ri ve yongas e tl e ri de üre te b il iyor. Ayrıca il k dört çe k irde k l i işl e m ci m ode l l e rini (Ph e nom ) de h e nüz ik i ay önce duyurdul ar.

Gürk an Ye niçe ri

PCLab s m ak al e s i Fanl arın Fizik s e lYapıs ı: H e m e n h e m e n h e r b il gis ayar s is te m inde e n az b ir tane b ul unan ve s oğutm anın te m e ltaşl arından b iris i ol an fanl arın fizik s e lyapıs ına b ak ıyoruz.

Yaz ıl ım M üh e nd is l iği

D e rgi içe riğinin b ir k ıs m ıde rgiye k atk ıda b ul unan k urul uşl ardan izin al ınarak yayınl anm ak tadır.

Re k l am ve rm e k çok k ol ay ve çok ucuz!

Yayınl anan yazıl ardan yazarl arıs orum l udur. D e rgi içe riği k ıs m e n yada tam am e n k aynak gös te ril s e dah i h e rh angi b ir şe k il de h e rh angi b ir ortam da k ul l anıl am az. Ancak de rgi b ir b ütün ol arak e l e k tronik ortam da s ınırs ız şe k il de dağıtıl ab il ir. İçe rik te n k aynak l anab il e ce k s orunl ardan dol ayıde rgi s orum l u tutul am az. Tüm ticari m ark al ar k e ndi s ah ipl e rine aittir.

Tom s H ardw are m ak al e s i, Be ğe nil e n O rtam O ynatıcıl arı D e ne yde : Çok azım ız s ık k ul l andığıortam oynatıcıs ını(m e dia pl aye r) de ğiştirir. Bunu yapm aya k al k s ak b il e h içb iris i b ize al ışm ış ol duğum uz oynatıcıgib i s am im i görünm e z ve e ninde s onunda özüm üze döne riz. Tom s H ardw are m ak al e s i, Appl e MacBook Air: D ünyanın En İnce D izüs tü Bil gis ayarı: Appl e yine yapacağınıyaptıve 15 O cak 2008'de k i Macb ook Expo'da üze rinde uzun s üre k onuşul acak , de vrim nite l iğinde k i ye ni Macb ook 'u tanıttı. O K U YU CU İ GÖ RÜ ŞLER layarak Bu raya tık ak k ındak i pdfde rgi h iniz i düşünce le r siniz . paylaşab ilir

Bunl arın dışında pil l i, ol ym pos , te k nom ag, s ine m a, m ak al el e ri il e dol u dol u b ir de rgi s izl e ri b e k l iyor. m utl u yarınl ar. pdfde rgi


Bil dirge ç

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 3

Laptop' u şarj e de n Laptop Çantas ı Vol taic Sys te m s şirk e ti A.B.D 'de düze nl e ne n CES 2008 fuarında ye ni tas arım ını s undu.Laptopu güne ş e ne rjis iyl e şarj e de n l aptop çantas ı.Bu b ah ar piyas aya s ürül m e si be k l e ne n ürün 59 9 $'dan s atıl m as ı pl anl anıyorm uş."Vol taic Sys te m s ' Ge ne rator b rie fcas e " orjinal ada s ah ip ürün b ir dizüs tü b il gis ayarın ih tiyacı ol an 12 ve ya 20 vol tu te m in e de b il iyor.Çantanın dış tarafı tam am ı il e s ol ar pane l l e rl e k apl anm ış.Çantanın topl am 1,8 k g ağırl ığa s ah ip ol duğu be l irtil m iş.Ayrıca çantanın is k e l e t yapıs ını ol uşturan s u re zis tans ının da ge ri k azanıl m ış PET pl as tiğinde n e l de e dil diği b e l irtil iyor.

w e b 3.0 Bütün b l ogl arda b aşl ık l arda,h e p w e b 2.0 te k nol ojis inde n b ah s e ttik ,b iril e ri b ah s e tti s onra da aynıh ızl a k e ndis iyl e tanıştık w e b 2.1 diye ve rs iyon üre te nl e r ol du fal an... pe k i şim di de w e b 3.0 diye s e riyi yak al am aya m ı çal ışıyors un diye ce k s iniz. h ayır ge çe n h afta k atıl dığım b ir Micros aoft s e m ine rinde de artık w e b 2.0 ye rine ge l e ce k te b izim ye rim ize düşüne n b izim ye rim ize k ararl ar al ab il e ce k yapay ze k a aram a m otorl arının ge l iştiril m e ye b aşl andığına şah it ol dum ... pe k i w e b 3.0 il e ne l e r ge l iyor? w e b 3.0 dah a çok inte rne ti b ir yapay ze k a ağıol arak k ul l anm ayıam açl ıyor...

b inl e rce ob je de n te k görüntü b urada ch ris jordan'ın çal ışm al arı yayım l anm ış. k e ndis i çok ufak ve çok fazl a s ayıda parçal arl a çok b üyük görüntül e r ortaya çık arıyor. çok fark l ı çal ışm al arı da m e vcut, fark l ıb ir s anat anl ayışıdiye l im .

Çizgi Rom an O k uyucu Com icRack is im l i ücre ts iz program l a e -çizgi rom an ok uyab il irs iniz. CBZ , CBR, Z IP, RAR, TAR ve PD F gib i form atl arı çal ıştırab il e n program , ayrıca k ul l anıcıya bu form atl ar aras ında dönüştürm e de yapm a im k anı s unuyor. e ğe r re s im form atl ı (jpg, gif, png...) çizgi rom anl ara s ah ips e niz, program onl arıda is im s ıral am as ına k oyarak s ize gös te riyor.

örne ğin s iz b ir öğre tm e ns iniz ve b ir ye re tinniniz s öz k onus u, e vl is iniz ve b ir de orta öğre nim de ok um ak ta ol an çocuğunuz var,tain m e s e l e niz için ye ni ne s ilb ir w e b 3.0 s ite s ine b u b il gil e ri giriyors unuz ve aram a m otorl arı b u ve ril e rl e s orgul ara b aşl ıyor ve s ize e n yak ın, çocuğunuza ve e şinize uygun iş al anl arının ol duğu il l e ri s izin için b ir k aç s n de s ıral ıyor... tab ik i,b u s ade ce b ir örne k ... işte w e b 3.0 ge l işim i h ak k ında b ir k aç yab ancık aynak dah as ınıartık s iz tah m in e din w e b 3.0yaps ın...


Bil dirge ç XP'ye de vam icin 75.000 im za Bil indigi gib i W indow s Vis ta piyas aya s urul duk te n k is a s ure s onra Micros oft XP'nin s atis l arini durdurm a k arari al m is ti. O rijinalpl ana gore s atis l ar 2007 s onunda duracak ti. Ancak b u ge cis s ure s ini (s on k ul l anici icin 11 ay, k urum s alm us te ril e r icin 14 ay) k is a b ul an InforW orl d bu k arara k ars i b ir im za k am panyas i b as l atti. Micros oft b u arada orijinal pl ani re vize e de re k XP'nin s atis l arini durdurm a tarih ini 30 H aziran 2008 ol arak de gis tirdi. InfoW orl d'un im za k am panyas i 75.000 im zaya ul as m is durum da. Pe k cok k ul l anici, pratik te XP s atin al m a s ans ini yitirdiys e de (XP il e s atil an b il gis ayar pe k k al m adigi icin) InfoW orl d im za s ayis i 100.000'e ul as inca im zal ari Micros oft'a ve re ce gini acik l adi. Im za k am panyas ina w w w .s ave xp.com adre s inde n ul as il ab il ir.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 4

H e r e rk e ğin öl m e de n önce izl e m e s i ge re k e n 100 fil m Se ne l e rdir e rk e k l er k ız ark adaşl arını ve ya e şl e rini s ine m aya götürdük l e ri zam an fil m s e çm e k onus unda s e s s iz k al m ışl ardır. Şim diye k adar k aç de fa s e vgil inizi b ir Jack ie Ch an fil m ine götüre b il diniz? Ya da k aç de fa rom antik duygus alfil m izl e m e ye gittiniz? Artık e rk e k l iği e l e al arak h e r e rk e ğin öl m e de n önce izl e m e si ge re k e n 100 h arik a fil m l is te s ine göz atarak l is te yi tam am l am a yol una gide b il iriz. Tab ik i l is te ye e k l e m e yada çık arm a yapab il iriz.

En iyi gm ailte m al arıve araçl arı Burada e n iyi gm ail te m al arı ve araçl arı s ıral anm ış. 7 gm ailte m a uygul am as ının adım adım anl atıl dığı s ite de k aynak s ite l e r ve gm ailaraçl arıda s ıral anm ış.

te k nol oji firm al arının e s k i ve ye ni l ogo tas arım l arı b urada b azıpopül e r te k nol oji firm al arının l ogol arının e s k i ve ye ni h al l e ri ve ril m iş. ayrıca l ogol arın yanında k ıs aca firm al arın tarih çe l e rine ve l ogol arın ark as ındak i fik irl e re de de ğinil m iş. (yazıl ar ingil izce )

Se vgil il e r Gününe Öze lRSS İk onl arı Se vgil il e r günü yak l aştık ça b azı bl ogl ar da s e vgil il e r gününe öze l tas arım l arını yayınl am aya b aşl adı. Bu b l ogl ara b ir de s te k de cool je b a dan ge l iyor. Cool je b a b l ogçul ara öze l k al p şe k l inde rs s ik onl arını ziyare tçil e rine s undu. Rs s ik on pak e tinde 25 png dos yas ı ve ps d dos yal arının ol duğu s öyl e nm iş. ps d dos yal arıyl a oynanarak re nk ve şe k ilde ğişik l iği yapıl ab il ine ce ği not e dil m iş.


Bil dirge ç D M O Z Bl og Türk iye açıl dı İns anl ar tarafından inşa e dil e n ve b irçok aram a m otorunu da güçl e ndire n e n b üyük w e b dizini D MO Z (Açık D izin Proje s i), h al k a il işk il e r faal iye tl e rini artırıyor. Re s m i D MO Z Bl og'un açıl m as ının ardından, W orl d/Türk çe e ditörl e ri de gayrire s m i D MO Z Bl og Türk iye 'yi duyurdu. w w w .dm ozb l og.ge n.tr adre s inde n e rişil e b il e n D MO Z Bl og Türk iye ; Açık D izin Proje s i il e il gil i b irinci e l de n b il gil e r, günce lh ab e rl e r, w e b m as te r'l ara yöne l ik püf nok tal arı ve W orl d/Türk çe k ate goris iyl e il gil i ge l işm e l e ri yayınl ayacak .

İzl e n Para K azan vum e .com , Vide ol arınızı, re s im l e rinizi ve s e s k ayıtl arınızıpayl aşab il e ce ğiniz, ve payl aşırk e n para k azanab il e ce ğiniz b ir s ite . Göde rdiğiniz payl aşım l arın h e r b in de fa izl e nm e s ine k arşıl ık 3 dol ar ve riyorl ar. Öde m e l e r paypalh e s ab ınıza ayl ık ol arak yapıl ıyor. öde m e al ab il m ek için h e s ab ınızda e n az 25 dol ar b irik m iş ol m as ıge re k iyor.

Be nze rini Ara s im il icio, h oşunuza gide n ve s üre k l i ziyare t e ttiğiniz w e b s ite l e rinin b e nze rl e rini b ul ma k onus unda h izm e t ve re n b ir w e b s e rvis i. K ul l anım ı ol duk ça k ol ay; s im il icio.us adre s ine girip aram a k utus una b e nze rini b ul m as ını is te diğiniz web s ite s inin adre s ini yazm ak ve "find s im il ar" b utonuna tık l ayarak ge riye yas l anm ak . H e r zam an doğru s onuçl ari e k rana ge tirm e s e de , ge ne l de h e de fi tuturuyor.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 5


Bil dirge ç

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 6

Re k l am da Tık l anm adan K azanm ak , Pay Pe r Pl ay

W ordpre s s .com 3gb Al an Ve riyor

W e b s ite s inde re k l am ve re nl e rin e n b üyük şik aye ti düşük tık l anm a oranl arıdır. Pay Pe r Pl ay b unu düşünm üş ol acak k i tık l am a ol ayını ortadan k al dırıp ye rine s e s l i re k l am ıge tirm iş.

H e r ne k adar ül k e m izde yas ak l anm ış ol s a da h al a b irçok k işinin k ul l andığıw ordpre s s .com , 50m b ol an k apas ite s ini ücre ts iz ol arak 3gb çık artm ış durum da.

Site nizi h e r fark l ı k ul l ancı açtığında 5s n l ik b ir k onuşm a re k l am ı yapıyor ve 3dk s e s s izl ik te n s onra ok uyucunuza varl ığını te k rar h atırl atıyor. H atırl atm a b aşına 0,01 $ve rdik l e rini s öyl üyorl ar k i b u çok iyi b ir rak am . Anl adığım k adarıyl a h al a ufak te fe k prob l em l e ri var am a de ne m e ye de ğe r.

googl e h aritas ıil e 100 şe y şurada googl e h aritas ı il e yapab il e ce ğiniz 100 şe y l is te l e nm iş. um um i tuval e t arayışından, b ir m e s l e k s ah ib i ol ab il e ce ğiniz ye rl e re k adar b irçok b ağl antı m e vcut. tab ii b u b ağl antıl arın b irçoğu m em l e k e tim iz il e il gis iz.

m as dar, ye nil e ne b il ir e ne rji de vrim inin b aşk e nti Paral arını ne re ye h arcayacak l arını şaşıran BAE (Birl e şik Arap Em irl ik l e ri) ye ni b ir çıl gınl ığa im za atm ak üze re . Buradak i h ab e re göre , Ab u D ab i'de k urul acak Mas dar (Arapça'da k aynak anl am ında) adl ışe h irde ; % 100 ye nil e ne b il ir e ne rji k aynak l arık ul l anıl acak , Çöpl e rin % 9 9 'u ye nide n k ul l anıl ab il e ce k , D e niz s uyu güne ş e ne rjis i il e içil e b il ir h al e ge tiril ip tüm atık s ul ar ye nide n k ul l anıl ab il e ce k Ab u D ab i 420.000 nüfus a s ah ip ve adam b aşı ge l iri de te orik ol arak 17 m il yon USD 'ye de nk ge l iyor. H al b öyl e yk e n çe vre dos tu b ir şe h rin inşaas ına m il yar dol arl ık b ir yatırım ı da ancak b u pe trolze ngini k üçük ül k e de n b e k l em el i.

Matt Mul l e nw e g'ın de diğine göre gm ailgib i k ul l anıcıl arına dah a özgür b ir al an b ırak m ayıve k apas ite s i de rt e tm e m e l e rini am açl ıyorl arm ış. 3gb 'dan dah a fazl a al ana s ah ip ol m ak is tiyors anız ücre t k arşıl ığıb unu yapab il iyors unuz. Ve s on ol arak Matt, type pad gib i ücre tl i s e rvis l e re de gönde rm e de b ul unm ayı ih m ale tm iyor. D üşününce w ordpre s s yas ağık al k ars a w ordpre s s 'i de po ol arak k ul l anm ak b andw idth s ık ıntıs ıçe k e nl e r için iyi b ir al te rnatif ol ab il ir

IPv6 Adre s l e ri Inte rne te Ek l e nm e ye Başl andı Bil diğiniz gib i inte rne tte e n üs te 13 ade t root s e rve r var. IPv6 nın inte rne tte k ul l anıl ab il m e ye b aşl anm as ı için b u s e rve rl arın update e dil m e si ge re k m e k te . ICANN yayınl adığı b il diriyl e 13 ade t s e rve rın 6 (A, F, H , J, K , M) ade tine IPv6 adre s l e rinin e k l e ndiğini duyurdu. D ah a fazl a te k nik b il gi için b uraya b ak ab il irs iniz

Sos yalinte ne t radyos u jango b e ğe ndiğiniz b ir şark ıcının/m üzis ye nin şark ıl arını dinl e ye b il e ce ğiniz, de ğe rl e ndire b il e ce ğiniz, o şark ıyı dinl e ye nl e rin görüşl e rini ince l e ye b il e ce ğiniz ve ayrıca yine görüş b e l irte b il e ce ğiniz b ir inte rne t m üzik pl ane t orm u. s ite ye ücre ts iz üye ol arak k e ndi çal mal is te nizi de yapab il irs iniz.


Bil dirge ç Col orPix | Re nk K odl arınıBul un Col orPix, im l e cin üs tünde durduğu re ngin H EX, RGB, H SB ve CMYK k odunu gös te re n; k ul l anım b ak ım ından k ol ay ufak b ir program dır. D oğru re nk tonunu yak al am ak için b üyüte ç k ul l anarak yak l aşab il ir/uzak l aşab il ir(m agnifi e r), h e rh angi b ir tuşa b as tığınızda im l e cin üs tünde b ul unduğu re ngin k odl arını s ab itl e ye b il irs iniz. Yal nızca 605 K B'l ık b ir program ! Col ors ch e m e r yapım ıol an Col orPix'i h e m e n indirin.

K urşun k al e m de n oturak Boe x 3D Cre ative Sol utions tarafından tas arl anan b u ödül l ü oturak , is te ndiği tak dirde ye rinde n çık arıl ıp k ul l anıl ab il e ce k 1600 s il gil i k urşun k al e m de n h azırl anm ış. Cornw al lde s ign w e e k 2007‘ nin e n iyil e ri aras ında ye r al an b u tas arım , ofis ortam l arında gaye t k ul l anışl ı b ir ürün ol ab il ir.

İcons pe dia : ye ni ik on k aynağı Site niz için ye ni m i ye ni, güze l m i güze l ik onl ara ih tiyaç duyuyors anız İcons pe dia tam s ize göre . Site nin s ol tarafında ye r al an k ate goril e rde n is te diğinizi s e çe b il irs iniz. İk onl arı is te rs e niz png form atında, is te rs e niz de favicon ol arak indire b il irs iniz.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 7

Aram a Motorunu k ul l anarak MP3 aradığınızda ge ne l l ik l e s açm a s apan s ite l e rl e m i k arşıl aşıyors unuz? D oğru k ural l arl a yapıl an b ir aram a s ize k e s in s onucu ve re b il ir. İşte s izin için ge l iştirdiğim iz MP3 aram a m otoru k ul l anın!


Re h b e r

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 8

Fanl arın Fiz ik s e lYapıs ı Artık , üze rinde fan b ul unm ayan pas if s oğutucul ar h ariç, b il gis ayarl arın içinde k ul l anıl an tüm işl e m cil er h em en h em en fanl arl a s oğutul uyor.

Fanl ar s oğutm ayınas ıls ağl ar ? Fanl ar; m anye tik al anın ol uşturduğu dönm e k uvve tiyl e, k anatl arının h avayı k e s e re k , “h ava ak ım ı” ol uşturm as ı pre ns ib ine dayanan ve b as it b ir yapıya s ah ip b il e şe nl e rdir. Yaptık l arı e n te m e lgöre v; h avayı X nok tas ından, Y nok tas ına yönl e ndirm e k tir. Bas itçe ; ortam s ıcak l ığındak i h avayı, ıs ınan yongal arın üze rl e rinde ye r al an h e ats ink ’l e re gönde riril e r. O rtam s ıcak l ığı 25 C. ol an b ir h avayı, s ıcak l ığı 50 de re ce ol an b ir h e ats ink ’in üze rine gönde rdik l e ri ve h e ats ink ’in s ıcak l ığının ortam s ıcak l ığı de ğe rl e rine yak ın çal ışm as ını s ağl adık l arı için, b iz fanl ara k ıs aca; s oğutucu diyoruz. Öze l l ik l e , aşırı h arare tl i GPU’l arın ne de n ol duğu yük s e k k as a içi s ıcak l ık l arının da b iraz ol s un ortam de ğe rl e rine inm e s ini de , yine fanl ar s ağl ıyor.

Baze n s e vim l i re nk l e riyl e m utl ul uk ve re n, b aze n de çık arttık l arı k ul ak tırm al ayan s e s l e rl e b izi rah ats ız e de n fanl ar, b il gis ayar dünyas ının e m e k tarl arıdır. İşl e m cil e rin üze rl e rinde s üre k l i görm e ye al ıştığım ız b u fe dak ar işçil e r, h iç şik aye t e tm e de n canl a b aşl a çal ışırl ar. Bil gis ayarl arın e n pratik b il e şe nl e ri ol an fanl ar, e nte gre l e rin m as a üs tl e rine indik l e ri tarih l e rde , yongal arın üze rl e rinde görünm e ye b aşl am ıştır. İl k b aşta fans ız ol arak k ul l anıl an h e ats ink ’l e r, işl e m cil e rin içl e rinde b arındırdığı trans is tör s ayıl arının artışıyl a b e rab e r, fanl ara ih tiyaç duym aya b aşl am ıştır. 8086 gib i h iç ıs ınm ayan işl e m cil e rin ye rini Pre s cott çe k irde k l i Pe ntium 4 gib i e fs ane fırınl ar al ınca, fanl arın öze l l ik l e m addi ve m ane vi de ğe rl e ri iyice anl aşıl m ıştır. Fanl ar s ade ce işl e m cil e rl e s ınırl ı k al m ayıp, e k ran k artl arı, h arddis k s oğutucul arı, k uze y k öprüs ü s oğutucul arı, s u s ite m l e rinde k ul l anıl an radyatörl e r ve b il gis ayar k as al arında vazge çil m ez el e m anl ar h al ine ge l m işl e rdir.


Re h b e r

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 9

Fanl arl a il gil i yanl ış ol arak b il ine n şe h ir e fs ane l e rinde n b iri de ; fanl arın ortam s ıcak l ığından dah a düşük s oğutm ayı ge rçe k l e ştirdik l e ridir. Bu s öyl e ne nl e r, zinh ar de dik odudan ib are ttir, as l a inanıl m aya. Fanl ar; re nk l e ri, ışık l arı yada k anat yapıl arı dışında ik i grub a ayrıl ır. Bal lBe aring ve Sl e e ve Be aring fanl ar.

Sl e e ve Be aring Fanl ar Sl e e ve Be aring fanl arın, fan k anat m il inin, fan gövde s ine s ab itl e nm iş b ir b urcun içinde dönm e s inde n ol uşan yapıl arı vardır. K ıs a öm ürl üdürl e r, fazl a h ız pe rform ans ı gös te re m e zl e r, b ak ım ih tiyaçl arı fazl adır, ancak Bal lBe aring fanl ara göre dah a ucuzdurl ar. Aşağıda gördüğünüz Fris b y 80 m m .l ik b ir Sl e e ve Be aring fan; Las tik tıpayıb ir s aatçik tornavida il e ye rinde n çık artıyoruz;

Fanın parçal arına ayrıl m as ı, e tik e tin s ök ül m e s i il e b aşl ıyor. Etik e tin al tında, conta yuvas ınık apatan b ir l as tik tıpa görüyoruz.

Las tik tıpanın al tında, b e yaz b ir conta b ul unuyor.


Re h b e r

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 10

Gövde de n ayrıl m ış fan k anadı ve ortas ında b ul unan fan k anat m il i;

Bu contayı ince b ir s aatçik tornavida il e nazik çe ye rinde n çık artıyoruz. Burada dik k at e de ce ğim iz k onu "nazik " k e l im e s idir. Eğe r contaya zarar ve rm e ne zak e ts izl iğinde b ul unurs anız, fanı b ir dah a m onte e tm e niz h ayalol ur. Fan k anat m il ine h afifçe b as tırarak , fan k anadınıçık arıyoruz;

Re s im de gördüğünüz ve s arım l arın ortas ında duran s arı m al ze m e “Burç” ol arak b il ine n parçadır. Fan k anat m il i b urcun içine gire re k , b urada döne r.


Re h b e r

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 11

Parçal arına ayrıl m ış b ir Sl e e ve Be aring fan;

Etik e t ve ardından pl as tik tıpayıçık artıyoruz;

Bal lBe aring Fanl ar

Be yaz re nk te çık artıyoruz;

Fan e tik e ti üze rinde gördüğüm üz b u açık l am a; fan k anat m il inin döndüğü yuva içe ris inde , rul m an / rul m anl arın b ul unduğu anl am ına ge l ir. Rul m an s ayıs ı arttık ça, O ne Bal l- Tw o Bal lgib i ifade l er k ul l anıl ır. Se s s iz, uzun öm ürl ü ve yük s e k pe rform ans l ıdırl ar. Bak ım ge re k s inim l e ri, diğe r fan yapıs ına göre çok dah a azdır. Ancak , Sl e ve e Be aring fanl ardan dah a pah al ıdırl ar. Aşağıda gördüğünüz, Z ALMAN Z M-O P1 80 m m . Tw o Bal lBe aring fan:

ve

fan

m il ini

gövde ye

s ab itl e ye n

contayı


Re h b e r Bal lb e aring fanıol uşturan parçal ar;

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 12

m il i yatağına dol m as ı yada yatak l arın yağs ız k al m as ı il e ol uşan b ir s ürtünm e s e s idir. Se s in e nge l l e nm e s i ol duk ça b as ittir. Yuk arıda anl attığım gib i, fanı parçal arına ayırıyoruz. Ge re k l i te m izl iği yaptık tan s onra, re s im de görül düğü k adar (dah a fazl a de ğil ) m inik b ir parça orta k al ınl ık tak i gre s parças ını, yuva üze rine s ürüyoruz. Eğe r fan yatağı (b urç) 20 yıl dır k ul l anıl m ıyor ve s ürtünm e de n dol ayı çapı ge nişl e m e m işs e , yağl andık tan s onra k e di gib i m ırıl dayan s e s s iz b ir fana s ah ip ol urs unuz.

Re s im de gördüğünüz, fan gövde s i üze rine m onte e dil e n ve "b al l " diye ifade e dil e n parçal ardır. Yük s e k de virde h are k e t e de n m e k anik parçal arın s ürtünm e k ats ayıs ını azal tm ak için k ul l anıl an ve b izim yıl l ardır "Rul m an" ol arak b il diğim iz ik i ade t s ab it b il yal ı k apal ıtip rul m an:

O K U YU CU İ GÖ RÜ ŞLER layarak Bu raya tık ak k ındak i pdfde rgi h iniz i düşünce le r siniz . paylaşab ilir

Fan s e s s izl e ştirm e Fan gürül tüs ü, s e vim s iz b ir k onudur. Ge ce nin b ir vak ti k ul ak tırm al ayan vınl am al arıyl a h ayatım ızı ce h e nne m e çe virirl e r. Bu s e s ; k as a içinde / dışında b ul unan toz partik ül l e rinin, fan k anat

K ul l anacağınız yağ, k e s inl ik l e k al ın yapıya s ah ip m ade ni yağ ol m al ıdır. Öze l l ik l e e vde e l inizin al tında b ul unan te re yağı, h anım ın güze l l ik k re m i, traş k re m i ve b e b e ğin pişik k re m i gib i k onu il e al ak as ı ol m ayan yağ çe şitl e rini k ul l anm anız, k e s inl ik l e tavs iye e dil m e z. Öne m l i Not: "Biraz fazl a yağl ayım da, fanım iyice s e s s izl e şs in" m antığıyl a, m ilyatağına k aşık k aşık yağ s ürm e ye k al k ars anız, anak artınızın üze rinde b ul unan işl e m ci, e k ran k artı ve b il um um e nte gre -k ondans atör-k apas itörüde b ol m ik tarda yağl am ış ol urs unuz. Bu yüzde n;D İK K AT !!!


Te k nol oji M agazin

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 13

Sam s ung Soul Sam s ung Ul tra s e ris ine üs t düze y b ir k atıl ım cı ge l di: Sam s ung Soul . Soul(s tanding for Spirit O f Ul tra) il k ol arak 11-14 Şub at'tak i Mob il e W orl d Congre s s 'de gün yüzüne çık acak . Me tal ik Sam s ung Soul , k ayan k apak tas arım ında b ir m ode l . 16M re nk l i 2.2-inç QVGA e k ranl ı te l e fonda dok unm atik k ontrolpane l i b ul unuyor. "m agicaltouch navigation pad" de ne n b u pane l de grafik ik onl ar b ul unul an uygul am aya göre de ğişiyor. Be nze r b ir navigas yon çözüm ü şuan piyas ada b ul unan Sam s ung E9 50'de b ul unuyor. LG de dok unm atik pane l l i LG K F510 m ode l ini ge çtiğim iz günl e rde duyurm uştu. Sam s ung Soul 'un grafik arayüzü öze l l e ştiril e b il iyor. K ul l anıcıl ar k e ndi te m al arını te l e fon üze rinde ol uşturab il iyorl ar. Te m a dah il inde yazık arak te ri, re nk ve ark apl an re s m i de ğiştiril e b il iyor. Te l e fonda s on zam anl arda üs t düze y m ode l l e rde ye r al an 5 m e gapik s e lk am e ra b ul unuyor. O tom atik odak l am al ı k am e ra LED fl aş k ul l anıyor. K am e ra; im aj s tab il izas yonu, yüz tanım a ve Ge niş D inam ik Aral ık (W D R - W ide D ynam ic Range ) öze l l ik l e rine s ah ip. Vide o k aydı QVGA@ 30fps 'de yapıl ab il iyor. Bu öze l l ik l e rl e ce p te l e fonu, k om pak t b ir m ak ine yi aratm ayacak . Mul tim e dya yönüne b ak tığım ızda RD S öze l l ik l i FM Radyo vark e n s e s form atl arından MP3/W AV/W MA de s te ği var. Yük s e k çık ışta s e s b ozul m as ını önl e ye n Bang & O l ufs e n'in pate ntl i ICEpow e r te k nol ojis i te l e fonda ye r al ıyor. D ört b ant GSM şe b e k e de s te k l i Sam s ung Soulb unun yanında H SD PA (7.2 Mb ps ) ve Bl ue tooth v2.0 + A2D P de s te k l i. Ye rl e şik h afıza m icroSD k art il e arttırıl ab il iyor.

K am e ras ız Nok ia E51 Nok ia iş dünyas ına h itab e de n "E"s e ris i m ode l l e rine b ir ye nis ini e k l e di: K am e ras ız Nok ia E51. Aynı adl andırm al ıb il diğim iz Nok ia E51'de n fark l ıol arak 2 m e gapik s e lk am e ra b u m ode l de yok . Buna s e b e p ol arak b azıal anl ara k am e ra s ok m anın yas ak ol duğu ve ce p te l e fonunun dışarıda b ırak ıl m ak zorunda k al m as ıgös te ril iyor. Nok ia b unu dah a önce Nok ia E50 m ode l i için de yapm ıştı. Nok ia E50;k am e ral ıE50-1 ve k am e ras ız E502 m ode l i ol arak çık m ıştı. Te l e fonun E-Mailöze l l ik l e rinde n Nok ia Inte l l is ync W ire l e s s Em ailve Mailfor Exch ange s aye s inde Micros oft Exch ange Se rve r üze rinde n h izm e t al m ak m üm k ün. 2008'in il k yarıs ında çık acak k am e ras ız E51 yurtdışıiçin ve rgil e r h ariç 250 e uro ol acak . İşin il ginciys e piyas adak i k am e ral ıE51'in b undan dah a düşük b ir fiyata s atıl ıyor ol m as ı(yurtdışında). Yani k am e raya de ğilk am e ras ızl ığa dah a fazl a para ve rm e k ge re k e ce k .


Te k nol oji M agazin Sony- Erics s on G Se ris i D e dik odul arı D ok unm atik e k ranl ıce p te l e fonu k e rvanına b ütün m ob ilüre ticil ie rin k atıl dığışu günl e rde , SEw orl d is im l i b ir s ite de yayınl anan h ab e re göre Sony-Erics s on Bars e l ona'dak i Mob il e W orl d Congre s s 'de ik i ye ni m ode l ini gün ışığına çık aracak . Mode l l e rin b irinin is m inin Jos e ph ine (G700i), diğe rinin is e Tyra (G9 00i) ol duğu öne s ürül üyor. Com pact Touch Se rie s ol arak adl andırıl an te l e fonl ar G Se ris i ol arak da is im l e ndiril iyor.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 14

Site de viril e n h ab e re göre te l e fonl arın ge ne lte k nik öze l l ik l e ri şunl ar: Tyra (G9 00i) - 2.6"dok unm atik e k ran - W LAN - 5 MP k am e ra

Erics s on 12 Me gapik s e lMob ilPl atform

Jos e ph ine (G700i) -2.6"dok unm atik e k ran -3.2 MP k am e ra

Pl atform un k il it öze l l ik l e ri:

İşl e tim s is te m l e rinin S60 UIQ ol acağıtah m in e dil e n ye ni te l e fonl ardan Jos e ph ine (G700i) m ode l i W LAN öze l l iğini b arındırm ıyor. Mode l l e r h ak k ında h e nüz ayrıntıl ıb il gi ve tanıtıcıre s im yayınl anm adı.

Son yıl l arda te l e fonl ardak i m e gapik s e lyarışı il e rik i yıl l arda artarak de vam e de ce k . Erics s on b ugün duyurduğu U500 12 m e gapik s e l m ob il çok l u ortam pl atform unda ge l e ce k s e ne ce p te l e fonl arım ızda görm e ye b aşl ayacağım ız ye nil ik l e ri şim dide n tanıttı.

-

Yük s e k k al ite de vide o çe k im i yapan k am e ra 12 m e gapik s e lçözünürl üğünde dijitalk am e ra 800x480 pik s e lçözünürl üğünde W VGA e k ran de s te ği Ge l işm iş 3 b oyutl u arayüz ve oyunl ar CD k al ite s inde s e s pe rform ans ı Ge rçe k TV de ne yim i için yük s e k çözünül ük l ü vide o oynatım ı

U500 pl atform u 3 ade t ARM11 işl e m ciye e k ol arak donanım h ızl andırıcıl ar taşıyacak . U500 pl atform unun 2009 'un 2. çe yre ğinde k ul l anıl m aya b aşl anm as ıh e de fl e niyor.

Nok ia N9 5'e Rak ip: Sam s ung G810 Nok ia'nın N9 5 m ode l inin b aşarıs ı rak ipl e ri b u öze l l ik l e ri b arındıran paral e lm ode l l e re yöne l tti. Sam s ung b u nok tada N9 5'e rak ip ol arak ye ni Sam s ung G810 il e taarruza h azır. Sam s ung, G810 il e ce p te l e fonu s e ve rl e rin k arşıs ına iddial ı çık m ayı pl anl ıyor. İs panya Bars e l ona'dak i Fuarda tanıtıl acak ol an m ode lSym b ian işl e tim s is te m i k ul l anıyor ve N9 5'te n fazl a ol arak 3x optik yak ınl aştırm a öze l l iğine s ah ip 5 MP k am e ra taşıyor. Sam s ung G800'ün b ir üs t m ode l i ol an G810 580 € 'dan s atışa s unul acak . D iğe r te k nik öze l l ik l e r: - GSM/UMTS/3.6 Mb ps H SD PA b ağl antıs e çe ne k l e ri - Sym b ian 9 .2 işl e tim s is te m i (S60 3.1 k ul l anıcıarayüzü) - 2.6″ 262K re nk QVGA TFT e k ran - 5 MP k am e ra, 3x optik yak ınl aştırm a, titre m e önl e yici, yüz tanım a, m ak ro m odu, otom atik odak l anm a - 150 MB ye re lh afıza, m icroSD h afıza k artıgirişi - GPS, - W i-Fi, - Bl ue tooth 2.0 ED R, USB 2.0 (m icroUSB girişi) - 1200 m Ah b atarya, - 104×52x9 ×18 m m b oyutl ar


Te k nol oji M agazin Nok ia N82 Siyah a Büründü D ah a as il görünm e s inde n ol sa ge re k , ce p te l e fonu al ırk e n çoğu k işi s iyah re ngi te rcih e diyor. Bugünk ü h ab e rim izde s izl e ri 5 m e gapik s e l k am e ras ıyl a, xe non fl aşıyl a dik k at çe k e n Nok ia N82'nin s iyah ıil e tanıştıracağız. Nok ia s atış s trate jis i ol arak üre ttiği m ode l l e ri önce gri ve ya açık b ir re nk te dah a s onra s iyah re nk te piyas aya s ürüyor

Appl e iPh one 16GB ve iPod touch 32GB Appl e yük s e k s atış rak am l arıe l de e ttiği ik i ürünü için ye ni m ode l l e r çık arttı. K apas ite nin arttığıiPh one b ir önce k i e n yük s e k s ak l am a al anı8GB'ı16GB il e ik iye k atl am ış ol du. iPod touch tarafında is e önce k i e n yük s e k k apas ite l i m ode l16GB idi. Mode l l e rin yurtdışı fiyatl andırm al arışu şe k il de ol acak : - Appl e iPh one 16GB m ode l i 49 9 $(8GB m ode l i 39 9 $) - iPod touch 32GB m ode l i 49 9 $(16GB m ode l i 39 9 $, 8GB 29 9 $)

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 15

Nok ia N9 6 Te k nik Öze l l ik l er D uyurul duğundan b e ri m e rak l a be k l e diğim iz Nok ia N9 6, görünüm ol arak N9 5 ve N81'in çizgil e rini taşıyor. Nok ia'nın Al m anya s ite s inde te k nik öze l l ik l e ri ve ril en Nok ia N9 6 k e ndis inin b ir al t m ode l i ol an N9 5'e göre b azı nok tal arda fark l ıl ık gös te rs e de ge ne l anl am da öze l l ik l is te l e ri b e nze r. unw ire dvie w .com s ite s inde k i h ab e re göre Nok ia N9 6'nın te k nik öze l l ik l e ri: - 4 b ant GSM (850/9 00/1800/19 00), GPRS/ED GE, çift b ant (850/2100) H SD PA b ağl antıs ı - Sym b ian S60 FP2 - 2.8″ QVGA 320×240px 16M Re nk l i e k ran - 5 m e gapik s e lk am e ra CarlZ e is s l e ns , çift LED fl aş - Vide o aram al arıiçin ik inci k am e ra - 30 fps , VGA k al ite s inde vide o k aydı - 16GB ye rl e şik h afıza - D VB-H TV - W i-Fi b /g, Bl ue tooth 2.0 + ED R, m icroUSB - aGPS - Tam H TML, Fl as h Lite öze l l iği taşıyan W e b Tarayıcı - Boyutl ar: 103×55x18 m m , 9 2 cc - Batarya : 9 50 m Ah N9 6'nın e n k aygı uyandıran öze l l iği b ataryas ının 9 50 m Ah ol m as ı: Çünk ü N9 5 m ode l i de b e k l e m e ve k onuşm a s üre l e rinin k ıs a ol m as ından dol ayı b azı s pe k ül as yonl ara k onu ol m uştu. Ardından N9 5 8GB'da yük s e k k apas ite l i b ir pilk ul l anıl m ıştı. N9 6 m ode l inin öze l l ik l e rini ve re n b ağl antı şu anda Nok ia'nın Al m anya s ite s inde n k al dırıl m ış durum da.


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 16

Appl e M acBook Air: Dünyanın En İ nce Diz üstü Bil gisayarı H azırl ayan: A. Cane r Aydın

Tas arım

Appl e yine yapacağını yaptı ve 15 O cak 2008'de k i Macb ook Expo'da üze rinde uzun s üre k onuşul acak , de vrim nite l iğinde k i ye ni Macb ook 'u tanıttı.

Macb ook Air tas arım ı ge rçe k b ir de vrim ! Ü rün o k adar ince k i, şim diye k adar çık m ış e n ince dizüs tü b il gis ayarl ardan Sony Vaio TZ 'nin e n ince ye ri, Macb ook Air'in e n k al ın ye rinde n dah a k al ın.

Ye şilre nk l e işare tl e ne n k ıs ım ye ni Macb ook Air'i te m s ile diyor (Re s im : Macb ook Expo Macb ook Air Sunum u) As l ında Appl e 'ın b u tarz b ir h am l e yapm as ı uzun zam andan b e ri b e k l e niyordu. Uzun zam andır pazarda ol an Macb ook 'un 13.3 inç e k ranl ı aşırı h afif s ınıfındak i l ide rl iği Sony Vaio SZ tarafından e l e ge çiril m işti. SZ s e ris i, Macb ook 'un öze l l ik l e rine e k ol arak Nvidia 8400GS e k ran k artı ve % 50 dah a h afif, % 200 dah a s ağl am k arb on fib e r gövde yl e s atıl ıyordu. Öze l l ik l e 3D pe rform ans ının fark ı k ul l anıcıl arı SZ al m aya itiyordu. Ü s te l ik Appl e , 11 inçl ik aşırı h afif dizüs tü s ınıfında Sony TZ 'ye rak ip ol ab il e ce k b ir ürün çık arm am ıştı.

Ge ne l ol arak tas arım ı anl atm ak için s anıyorum şu re s im ol duk ça ye te rl i ol acak tır. Macb ook Air ince ve ufak b ir k ağıt zarfın içine s ığab il iyor!

Ağırl ık ol arak da ol duk ça h afif. 1.19 k il ogram l ık Vaio TZ ye k arşıl ık Macb ook Air 1.1 k il ogram . Ağırl ık k arşıl aştırm as ı yapark e n Vaio TZ 'nin 11 inç ol duğunu, b ir D VD yazıcı içe rdiğini ve k arb on fib e rde n yapıl dığını, b una k arşıl ık Macb ook Air'in 13.3 inçl ik e k ranı ol duğunu ve dah il i b ir D VD s ürücüs ü ol m adığını da h e s ab a k atm ak ge re k iyor. As l ında b u ürünü 11.1 ik Vaio TZ il e k arşıl aştırm ak ye rine yine 13.3 inçl ik Sony SZ Ayrıca s on k uşak Macb ook ve Macb ook Pro'l ardak i donanım s al inçl e k arşıl aştırırs ak fark ı dah a ne t göre b il iriz. Vaio SZ 1.7 s orunl ar ve düşük m al ze m e k al ite s i de Appl e h ane s ine e k s i il ogram k e n, Macb ook Air s ade ce 1.1 k g. Fak at 1.1 k g üze rine puan ol arak yazıl dı. Macb ook Pro'nun aşırı (çok aşırı) k il h arici D VD yazıcıs ınıda e k l e rs e k , ağırl ık yak l aşık 1.4 k g ol uyor. ıs ınm as ının s onuçl arı çok tandır inte rne t s ite l e rinde dol aşm ak ta. Mal ze m e k al ite s inin düşük ol m as ı da k as anın b azı K as ada diğe r Macb ook m ode l l e ri gib i anodize al im inyum ye rl e rinin k ırıl m as ına ve çatl am as ına s e b e p ol m uştu. k ul l anıl m ış. Tas arım artık kl as ik l e şm iş Appl e çizgis ini Be k l e ne n an Macb ook Expo'da ge l di ve ye ni MacBook Air yans ıtm ak ta. tanıtıl dı.


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 17

Ve ge ne ltas arım . Bir Appl e ol duğunu b e l l i e diyor.

Macb ook Air'in Mags afe şarj al e tinin b ağl antınok tas ı Ayrıca s on k uşak Macb ook ve Macb ook Pro'l ardak i k l avye aydınl atm as ının b u üründe de k ul l anıl dığınıe k l e m e k is te riz. Te k nik Öze l l ik l er Aşırı h afif dizüs tü b il gis ayarl ar s ınıfındak i ürünl e rin h afifl iği ve ince l iği ancak te k nik öze l l ik l e rinde ve ril e n ödünl e r s aye s inde m üm k ün ol ab il m e k te ydi. Bak al ım Macb ook Air'de de aynı durum s öz k onus u m u? Bu ufak k apağı aşağı doğru ittiğim izde b ağl antı nok tal arı açığa çık ıyor!

Macb ook Air'de 1.6 Gh z (ops iyone lol arak 1.8 Gh z) h ızında çal ışan çift çe k irde k l i ve 4 MB önb e l l ekl i öze lüre tim Inte lCore 2 D uo işl e m ci b ul unuyor. İşl e m ci s ıradan b ir Core 2D uo Mob il e de ğil . Appl e b il gis ayarın h afifl iği ve ince l iği için Inte l 'e öze l ol arak üre ttirm iş. Bu işl e m ci s ıradan Core 2 D uo Mob il e işl e m cil e re göre % 60 dah a ufak ! Macb ook Air'de s tandart ol arak ge l e ne k s e l80 GB 4200 d/dk s ab it dis k b ul unurk e n, s e çe ne k ol arak 64 GB SSD al ab il iyors unuz. Tah m inim ce SSD 'l i s ürüm ü dah a h afif ve dah a h ızl ı ol acak tır, zira 4200 d/dk 'da çal ışan dis k l e r ye te ri k adar h ızl ıde ğil l e r.


D onanım Ve e k ran k artı: Macb ook Air'in h arici b ir e k ran k artı yok . Tüm l e şik Inte l X3100 144 MB'l ık payl aşım l ı be l l ek il e çal ışm ak ta. Bu çözüm h er ne k adar oyunl arda yük s e k b aşarım ve re m e ye ce k ol sa da, günl ük işl em l e r ve ofis k ul l anım ıiçin ye te rl i. Ek ran ol arak parl ak l ığını ortam aydınl ığına göre ayarl ayab il en 13.3 inç LED aydınl atm al ı LCD e k ran k ul l anıl m ış. LED aydınl atm a Sony Vaio SZ s e ris inin üs t m ode l l e rinde n tanıdığım ız b ir öze l l ik . Pilöm rünü artırdığı gib i parl ak l ık ol arak da ge l e ne k s e l(CCFL) aydınl atm anın al tında k al m ıyor. Pilöm rü is e Appl e 'ın s ite s inde k ab l os uz al ıcı ve rici açık ol arak 5 s aat ol arak b e l irtil m iş. Macb ook Air O S X Le opard yük l ü ol arak ge l m e k te . Ü rün Inte l işl e m ci k ul l andığından is te nirs e W indow s işl e tim s is te m i de yük l e ne b il iyor Son ol arak diğe r te k nik öze l l ik l e rde n b ah s e de l im . Ü ründe 2 GB D D R2 RAM, iSigh t k am e ra, 802.11n de s te k l i K ab l os uz b irim , Bl ue tooth 2.1 & ED R, tüm l e şik m ono h oparl ör ve tüm l e şik m ik rofon b ul unm ak ta. Ye nil ik l er Çok nok tal ıim l e çs üre r (m ul ti-touch touch pad) İl k ol arak ol duk ça b üyük çok nok tal ı im l e çs üre rde n (m ul titouch touch pad) b ah s e de l im . Macb ook Air'in im l e çs üre ri diğe r dizüs tü b il gis ayarl ardan dah a fark l ı b ir b içim de aynı anda b irk aç parm ak l a k ul l anıl ab il iyor. Öze l l ik l e re s im işl em e program l arında döndürm e , uzatm a & k ıs al tm a yani dönüştürm e işl em l e rinin im l e çs üre r il e yapıl m as ını s ağl ayan b u te k nol oji ol duk ça il ginç. Ayrıca parm ak h are k e tl e rinize

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 18

atayab il diğiniz göre vl e r il e b il gis ayarı k ol ayca k ul l anab il iyors unuz. iPh one 'dak i gib i parm ak l arınızı s ık ıştırıp ge nişl e te re k b ir fotoğrafa yak l aşıp uzak l aşab il iyor, web s ayfas ındak i yazı tipl e rini b üyütüp k üçül te b il iyors unuz. W e b tarayıcıs ında üç parm ağınızı aynı anda s ağdan s ol a k aydırıp ge ri ve ya s ol dan s ağa k aydırıp il e ri gide b il iyors unuz. Fotoğrafl arınıza b ak ark e n ik i parm ağınızı çapraz nok tal arda tutup s aat yönünde çe virirs e niz s ağa, te rs yönüyl e de s ol a yatırab il iyors unuz. Re m ote D is k öze l l iği de PC l e rde k ul l andığım ız Ağ üze rinde kl as ör payl aşım ı öze l l iğinin b ir b e nze ri. Macb ook Air'de k i D VD yazıcı & ok uyucu e k s ik l iğini b aşk a b ir Mac üze rinde n gide rm e ye yarayan b u s is te m , yak ında b ul unan b ir iMac'in D VD s ürücüs ünü k ul l anıyor. K ab l os uz ağ üze rinde n h ab e rl e şe n s is te m , iMac'e tak ıl ı ol an dis k in Macb ook Air'e tak ıl ıym ış gib i k ul anıl ab il m e s ini s ağl ıyor. Z am an K aps ül ü (Tim e Caps ul e ) de b ir b aşk a il ginç Appl e ye nil iği. Ayrı ol arak s atıl an b u ürün, k ab l os uz b irim ve b ir s ab it dis k te n ol uşm ak ta. Ve ril e riniz s izin b e l irl e diğiniz s ık l ık l arda b u s ab it dis k e ye de k l e niyor ve is te diğiniz b ir zam ana "döne b il iyors unuz".


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 19

Sonuç Ü rünün artıl arını s aym aya ge re k yok s anırım . Appl e aşırı h afif b il gis ayar dünyas ında b ir de vrim yaratm ış diye b il iriz. Öze l üre tim işl e m ci ve ye nil ik çi öze l l ik l e r, m ük e m m e lb ir tas arım l a b irl e şince ortaya b u ürün çık m ış. Ek s il e rine ge l ince ... Macb ook Air'in e n b üyük e k s iği b e nce b ir D VD s ürücü. H arici ol arak s atın al ınab il s e b il e yak l aşık 300 gram ağırl ığındak i b u s ürücüyü yanım ızda taşım ak pe k h oş ol m ayacak tır s anırım . Se çim l ik dâh il i D VD s ürücü s ağl ayıp Tos h ib a gib i yapab il irl e rdi. Tos h ib a Porte gé R500'de dünyanın e n h afif b il gis ayarı ünvanını taşıyab il m e k için D VD s ürücü k oym am ıştı, fak at is te ye nl e re s e çim l ik ol arak dâh il i s ürücü s unm uştu. İk inci ol arak üründe ye te rl i s ayıda giriş b ul unm adığını düşünüyorum . Yal nızca 1 us b girişi, 1 s e s çık ışı ve yal nızca dönüştürücü il e k ul l anıl ab il e n 1 m ini D VI çık ışı b e nce ye te rl i de ğil . Ek ol arak Eth e rne t ve Fire w ire girişl e rinin de ol m am as ı da b üyük e k s ik l ik . Son ol arak üründe e k b ir e k ran k artı de s te ği ol s aym ış çok dah a iyi ol acak m ış. Sony'nin SZ s e ris inde yaptığı gib i giriş-orta s ınıfıb ir e k ran k artıçok şe yi de ğiştire b il irdi Macb ook Air için. Appl e .com 'da şu anda Ön Sipariş fiyatl arı ol arak te m e ls ürüm 179 9 dol ardan s atıl ıyor. Bu fiyata h arici D VD s ürücü dah il de ğil . Türk iye fiyatına il işk in h e nüz b ir b il gim iz yok , fak at Appl e Türk iye dis trib ütörü Bil k om 'un Macb ook Air'ın fiyatını yük s e k tutm ak için e l inde n ge l e ni yapacağına e m iniz. Ayrıca Macb ook Air'i k ul l anırk e n b üyük ol as ıl ık l a e k s ik l iğini çe k e ce ğiniz Eth e rne t çık ışı vb. girişl e rin dönüştürücül e rini de al m anız ge re k e ce k ve b u da fiyatıartıracak tır. K arşıl aştırm ak ge re k irs e , Macb ook Air şu ank i Sony TZ (11.1 inç) s e ris inde n h e m fiyat h e m de öze l l ik ol arak çok dah a üs tün. Bu ürün vark e n k im s e nin Sony TZ s e ris i b ir ürün al acağını s anm ıyorum . Be nce pazarda Macb ook Air'i zorl ayacak te k s e ri Sony Vaio SZ s e ris idir. Ek b ir e k ran k artı ve ge re k l i ol ab il e ce k tüm çık ışl ara b e de lol arak dah a ağır ve k al ın ol an SZ s e ris i, aşırı h afif dizüs tü b il gis ayar s ınıfında yük s e k b aşarım arayanl ar için dah a uygun b ir s e çe ne k ol ab il ir.

Yani, Appl e Macb ook Air b aşarım b e k l e ye n k ul l anıcıl ardan çok tarz ve taşınab il irl ik pe şinde k oşan k ul l anıcıl arı m e m nun e de b il e ce k . Tah m inim ce Appl e yak ın zam anda Macb ook 'u ge l iştirip (örne k ol arak e k b ir e k ran k artı e k l e yip) Sony SZ 'ye rak ip ol arak öne s üre ce k . Appl e ge rçe k te n iyi iş çık arm ış. Öze l l ik l e ri h e r ne k adar çok iyi ol m as a da b u ürünün tas arım ı Appl e 'ın pazarl am a de h as ı il e de b irl e şince ol duk ça b aşarıl ı b ir s atış grafiği izl e ye ce k tir. Z ira Appl e yıl l ardır k ul l anıl an te k nol ojil e ri al l ayıp pul l ayıp s atm as ını çok iyi b e ce re n b ir firm a. Tüm e k s il e rine rağm e n aşırı h afif dizüs tü b il gis ayarl ar pazarında e n b üyük (ve b e l k i de te k ) rak ib i Sony'e b üyük b ir darb e indire ce ğinde n e m inim . "Th e re is s om e th ing in th e air"appl e .com K aynak : Appl e .com , e k şis özl ük , Mac Rum ors Live ve b irk aç k aynak dah a.. Öze l l ik l e rin l is te s i...


Gürk an Ye niçe ri Yaz ıl ım M üh e nd is l iği

Yazıl ım M üh e ndisl iği

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 20

CM M I, SPICE, ISO , IEEE Eğe r b ir e k ip içinde yazıl ım ge l iştiriyors ak h e r zam an ye ni te k nol ojil e re ayak uydurm ak , yarım k al an işl e ri tam am l am ak , m üşte ri prob l em l e ri il e uğraşm ak gib i s orunl arl a b aşe tm e k zorunda k al ırız. Anal is t Yazıl ım Uzm anı ol arak ta k e ndim izi ge l iştirm e k ve b il gil e rim izi çoğal tm ak il e yük üm l üyüz. Ge l işm e e ğe r te m e l l e ri iyi atıl m ış is e m üm k ün ol ur ve izl e ne n yol a göre , faydal arı zam an içinde ortaya çık ar. Yıl l ardan b e ri izl e diğiniz yönte m l e r (b ir işe yaram adığını b il e b il e ), ok ul da öğre til en m e todl ar, m üh e ndis l ik yönte m l e rinin yazıl ım al anında yanl ış k ul l anıl m as ı s onucu artık işe yaram az h al e ge l m iş, durağan işl e yiş m ode l l e rinin de ğiştiril m e s i ge re k e b il ir. Tab ii h e r de ğişim b ir öğre nm e e vre s i ve e ğitim zorunl ul uğu il e b irl ik te ge l ir. Fak at b e l l i b ir yönte m i firm a ge ne l inde oturtm ak uzun vade de çok dah a faydal ı ol acak tır. H e r yiğidin b ir yoğurt yiyişi vardır fak at firm al arında b e l l i b ir yoğurt yiyişi ol m al ıdır. Firm anın s ah ip ol duğu b u "k işil ik " ve "k ül tür" çal ışanl ar tarafından b e nim s e nm e l idir. Firm al ar k e ndi

içl e rinde k üçük s os yalyapıl ardır ve h e r s os yal yapının h ab e rl e şm e ye ve payl aşm aya ih tiyacı vardır. Ayrıca h e r s os yalyapının b ir de k arşıtı (rak ib i) vardır k i, ayak ta k al ab il m e s i ve ge l işe b il m e s i için b u ge re k l idir. Yani düşm an ol m adan il e rl e m e ol m az. Firm a içinde k i yazıl ım ge l iştirm e k ül türü is e b u s os yalyapının b ir ne vi anayas as ıdır. K ural l ara uym ak il e yük üm l ü ol an çal ışanl ar anayas a üze rinde de ğişik l ik yapıl m as ı için öne rge de b ul unab il ir. Tab ii b u anayas anın da ul us l araras ı yas al ara uygun ol m as ı ge re k ir k i firm anın dışarı il e ol an il işk il e ri (h e m yab ancı h e m de Türk firm al ar) de b e l l i çe rçe ve l e r içinde ve anl aşıl ab il ir düze yde ol s un. Te pe de n inm e m e todl ar, anide n de ğişe n k ural l ar firm a çal ışanl arını k ork utab il ir, dire nişe ve ya b öl ünm e l e re ne de n ol ur. Bunu h e pim iz çok iyi b il iyoruz s anırım . Fak at s indiril e re k ve b e l irl i pol itik al ar uygul anarak yapıl an de ğişik l ik l e r dah a k al ıcı ol ur. Ayrıca b u de ğişik l iğin, ve rim i arttırdığı görül düğün de k ab ule dil m e s i çok dah a h ızl ı ol acak tır. Bir ik i dinazor çık acak tır tab ii fak at s e b e pl e rin çok iyi anal iz e dil m e s i ve ye ni s is te m in öğre til m e si için zam an h arcanm as ıge re k ir. Firm aya ye ni k işil e r al ınırk e n de firm a k ül türü ve ah l ak ı da ortaya k onul m al ı ve görüşm e l er s ıras ında adayın b u k ural l ara aşina ol up ol m adığı ve ya öğre nm e ye ve uym aya is te k l i ol up ol m adığı, uym azs a s onuçl arının ne l er ol acağı tartışıl m al ıdır. Bu şe k il de aday s e çim i aşam as ı çok dah a ve rim l i ol acak tır ve firm anın ge l e ce ği garanti al tına al ınm ış ol acak tır. Buraya k adar yazdık l arım ı l ütfe n yavaş yavaş

ve te k rar ok uyun. Bir yazıl ım firm as ı h ayal e dip k avram l arıoturtm aya çal ışın. Bu k adar ge ne l k onuşm adan s onra, firm a k ül türünün nas ılol uşturul acağına, anayas anın nas ıl uygul anacağına, dünyada m e vcut ul us l araras ık ural l ara b ir göz atal ım .

M ÜŞTERİ Bir firm anın varol uş s e b e b i m üşte ril e ridir. Müşte ris i ol m ayan b ir firm a düşüne b il iyor m us unuz? Bu durum da m utl u e dil m e si ge re k e n e n öne m l i b irim m üşte ridir. Mutl u m üşte ri b e dava re k l am de m e k tir. Bir yazıl ım proje s inde de e n öne m l i uns ur m üşte ri ge re k s inim l e ridir. Şim di b ir düşüne l im ; yaptığınız k aç proje de ge rçe k te n m üşte ri il e yüz yüze ge l diniz, m üşte riyi dinl e diniz ve ya m üşte ri il e b ir fik ir b irl iğine vardınız yada m üşte riyi tam ol arak anl adığınıza inandınız? E o zam an b u k adar öne m l i b ir uns uru ne de n proje dışında tuttunuz? Ne de n m üşte riyi iyice dinl e m e diniz? Ce vap s anırım çok k ıs a ve k l as ik , çünk ü düşündüğünüz te k şe y s onuçta ortaya çık acak üründü. Ü rüne odak l andığınız için m üşte ri ik inci pl ana itil di. O ys a k i e n öne m l i uns ur m üşte ril e r;firm anızın h ayatta ol m a s e b e b i. Ü rün odak l ı s is te m l e r il e m üşte ri odak l ı s is te m l e rin e n b üyük fark ı m üşte ri odak l ı s is te m l e rin de vinim s e l ol m al arıdır. Yani proje nin h ayat s üre ci b oyunca m üşte ri ye ni b ir şe yl e r is te r s izde b unl arı uygul am ak l a yük üm l ü ol urs unuz. D inam ik yapıs ından dol ayı ürün odak l ı s is te m e göre dah a zor ge l e b il ir


Gürk an Ye niçe ri Yaz ıl ım M üh e nd is l iği

Yazıl ım M üh e ndisl iği

fak at işl e m e m ode l ini b ir k e re oturttuk tan s onra s orun ol m ayacak tır. Ü rün odak l ı s is te m l e rde is e ürünün ne ne yapacağı b e l irl e nm iştir. Be l l i b ir k itl e si be l irl e nm iştir fak at m üşte rinin h ab e ri yok tur. Eğe r tutars a ne al a, k ar fak at b atab il irde .

ol acağı, m üşte ri üründe n yapab il ir

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 21

b ir b e dava de r v.b. gib i. Yazıl ım firm al arında is e k im is i pal dır k ül dür k od yazm aya gire r, k im is i önce anal iz b e l ge l e rini yazar, k im is i k al ite k ontrol ü e n s ona b ırak ır, k im is i m üşte riyi h iç görm e k is te m e z, k im is i de b azı işl e ri taşe ronl ara ve rir yada O pe n Source m odül l e ri k ul l anm aya çal ışır. K ontrol ve işl e m e m ode l ini ge l iştirm e k gib i k onul ar üze rinde de fazl a durul m az.

Görül üyork i m üşte ri odak l ı b ir s is te m in h ayatta k al ab il m e şans ı dah a fazl a ve ris k l e ri dah a az. Müşte ri üründe n h ab e rdar, ayrıca ge l iştirm e aşam as ında k atk ıda b ul unduğu için m e m nun ve m e s ut. D e m e k k i firm am ızın işl e m e m ode l inde il k de ğiştirm e m iz ge re k e n şe y m üşte rinin öne m ini anl am ak ve ürün ye rine m üşte riye odak l anm ak . Böyl e ce ortaya çık acak ürün m üşte ri ge re k s inim l e rini dah a iyi k arşıl ayacak ve k e ndi k e ndini s atacak tır. İşte s ize m utl ul uğun re s m i. Ab idin D ino gib i re s s am ol m as ak ta k e ndi al anım ızda m utl ul uğun re s m ini yaptık işte .

Bir firm anın önce l ik l e b ir organizas yon şe m as ına ih tiyacı vardır. Bu şe m al arda yapıl an e n b üyük yanl ış; göre vl e r ye rine is im l e rin yazıl m as ıdır. Sade ce göre vl e rin ye r al dığı b ir şe m a dah a m otive e dici b ir şe m a ol acak tır. H e r göre vin ne iş yaptığı ayrıntıl ı ol arak açık l anm al ıdır. Böyl e ce çe şitl i göre vl er için atanan k işil er ne yapacak l arını önce de n b il e ce k l e rdir. Ayrıca atam al arın k arar ve ril m e s i için k işinin b ir üs t pozis yondan yaptığı işl e ride rah atça göre b il iriz. Prob l em l er için ne re l e re b aşvurul acağıda k ol ayca görünür.

K ÜLTÜR

K onum uz yazıl ım ge l iştirm e ol duğuna göre b u k onudak i işl e m e m ode l l e rine b ak al ım .

Firm anın yazıl ım ge l iştirm e k ül türü, işl em e m ode l i il e yak ından il gil idir. Eğe r firm anın işl em e m ode l i ge ne ls tandartl ar içinde is e k al ite zate n k e ndil iğinde n ge l ir. Burada b ah s e ttiğim firm a k ül türü, yazıl ım ge l iştirm e m e todol ojil e ri il e (w ate rfal l , agil e , XP vs .) k arıştırıl m am al ıdır. yazıl ım ge l iştirm e m e todu firm anın işl e yiş m ode l i içine e nte gre ol m uş b ir parçadır ve işl e m e m ode l inde k i k ontrolm e k anizm al arıil e k ontrole dil ir. Me todol ojinin açık l arıve ya ye tm e ye n tarafl arıvars a e k l e nir ve ya de ğiştiril ir.

Pe k i ne dir b u işl e m e m ode l i? İşl e m e m ode l i b ir firm anın yaptığı işi e l e al ış şe k l idir. Aynı s e k törde ol upta fark l ı yönte m l e rl e iş yapan firm al ar vardır. Örne ğin k im is i tah s il atı ayl ık yapar, diğe ri pe şin çal ışır, b ir b aşk as ı b ir al

Çe şitl i s tandart k urul uşl arı ve Am e rik an ordus u b u k onuya e l atıp b ir s tandarda oturtm aya çal ıştıl ar, zam anına göre de ol duk ça b aşarıl ı ol du. İl k b aşl arda çık an pe k çok s tandart ürün odak l ı idi fak at b u günl e rde artık m üşte ri odak l ıl ar. Avrupada ISO (Inte rnational Standards O rganis ation) b ir s tandart çık arınca Am e rik ada b oş durm ayıp IEEE (Th e Ins titute of El e ctrical and El e ctronics Engine e rs ) il e b azı s tandartl ar çık ardıl ar fak at b iraz b öl ük pörçük ve ace l e ye ge l m iş b ir s tandart. Am e rik a b u işin de vl e te l i il e ol m ayacağını anl ayınca Carne gie Me l l on Softw are Engine e ring Ins titue (SEI) il e anl aşıp b u işi ünive rs ite b azında çözm e k için girişim de b ul undu ve ortaya CMM (Capab il ity Maturity


Gürk an Ye niçe ri Yaz ıl ım M üh e nd is l iği

Yazıl ım M üh e ndisl iği

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 22

Mode l ) çık tı. IEEE 12207 çok güze lb ir işl e m e m ode l i ortaya k oyuyor ve yazıl ım firm al arı yada de partm anl arı için ide al . Ayrıca 12207'nin nas ıluygul anacağını anl atan 15504 num aral ı b ir s tandartl arı da var. ISO 'da da aynı num aral arl a s tandartl ar m e vcut. Maal e se f l ınk ve re m iyorum çünk ü b unl ar paral ı s atıl ıyor. SEI is e b ir adım dah a il e ri gidip h e m ISO ve IEEE s e nte zinde h e m de EIA/IS (El e ctronic Indus trie s Al l iance Inte rim Standard), IPD -CMM (Inte grate d Product D e ve l opm e nt) ve Capab il ity Maturity Mode lişl e m e m ode l l e rini aynı potada e ritip CMMI (Capab il ity Maturity Mode l Inte grate d) m ode l ini ortaya çık ardıl ar. Am e rik an ordus u tarafından de s te k l e ne n b u proje şim diye k adar çık an tüm IEEE, ISO ve diğe r s tandartl arın k atk ıs ı ve e k l e ne n ye ni m odül l e rl e ol uştu. H al a da ge l iştiril m e ye de vam e diyor. D e s te k anl aşm al arı ge re ği üre til e n h e r ürünün h al k a açıl m as ı zorunl ul uğundan dol ayı SEI tüm bu s tandartl arı k e ndi örütb ağ s ite s inde yayınl ıyor. 724 s ayfal ık CMMI pdf dos yas ını indirdiğinizde e l inizde h atırı s ayıl ır b ir işl em e m ode l i ol uyor k i b unu uygul ayab il irs e niz ne al a. İl k 9 3 s ayfayı ok uyup diğe r b öl üm l e ri ye ri ge l dik çe ok uyab il irs iniz. CMMI'ın ik i fark l ı m ode l i var. Biri "Continue s " yani de vinim s e l diğe r is e "Stage d" yani m e rdive n m ode l i. (Ge ne fe l ak e t b ir çe viri ol du fark ındayım :-) ) Me rdive n m ode l inde b ir organizas yonun de ğe rl e ndiril m e si aşağıdan yuk arıya h e r de partm an için yapıl ıyor. Yani s ize b ağl ı çal ışan tüm de partm anl ar b e l l i k rite rl e ri ge çm e de n CMMI s e rtifik as ı al am ıyors unuz. CMMI s e rtifik a s is te m i il k çık tığında b u m ode l vardı s ade ce . Ge ne l de ins an h ayatının s öz k onus u ol duğu s is te m l e rde b u m ode lk ul l anıl ır.

Öte yandan D e vinim s e lm ode lis e organizas yon de partm anl arını te k te k e l e al ıp de ğe rl e ndiriyor ve CMMI s e rtifik as ı ve riyor. Ye ri ge l m işk e n b u s e rtifik al ardan da b ah s e de yim . 5 ade t CMMI s e rtifik as ım e vcut, b unl ar: 0. Incom pl e te (Be yaz K uşak ) 1. Pe rform e d (SarıK uşak ) 2. Manage d (Turuncu K uşak ) 3. D e fine d (Mavi K uşak ) 4. Quantitative l y Manage d (K ah ve re ngi K uşak ) 5. O ptim izing (Siyah K uşak ) Tavs iye m Continue s m ode l i indirip atm anız ve il k 9 3 s ayfayıok um anız.

b ir

göz

Bir b aşk a m ode l de SPICE. SPICE s ize yazıl ım ge l iştirm e m ode l inizi te tk ik e de ce k b ir s is te m s unuyor. Bu te tk ik l e r s ıras ında da yapıl m as ı ge re k e nl e ri anl atıyor. ISO ve IEC s tandartl arı göz önüne al ınarak h azırl anm ış. Es as dök üm anl arı ol m as ada "draft" s ürüm ünü indirip b ak ab il irs iniz. Ge re k l i Link l e r: h ttp://w w w .s e i.cm u.e du/pub l ications /docum e nts /02.re ports /02tr011.h tm lCMMI Continue s Mode l h ttp://w w w .s e i.cm u.e du/cm m i/ CMMI Ana Sayfa h ttp://w w w .s e i.cm u.e du/cm m i/adoption/is om apping.h tm l ISO 9 001:2001 ve CMMI aras ındak i b e nze rl ik l er h ttp://w w w .s q i.gu.e du.au/s pice / Sayfa h ttp://w w w .ps m s c.com / Me as ure m e nt

SPICE

Practical

Ana

Softw are


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 23

AM D: Ayak ta K al m a M ücade l e si Ve Ge l e ce ği H azırl ayan: Frank Völ k e lÇe vire n: Sal ih Gül er AM D , ATI'yıs atın al dık tan s onra al tyapıüre te b il me ye te ne ğine de s ah ip ol du.Yani, ünl ü şirk e t işl e m cil e rin yanında artık grafik işl e m cil e ri ve yongas e tl e ri de üre te b il iyor.Ayrıca il k dört çe k irde k l i işl e m ci m ode l l e rini (Ph e nom ) de h e nüz ik i ay önce duyurdul ar. Tüm b unl arın yanı s ıra AMD şu s ıral ar h ayatta k al ab il m e yi s ürdürm e k için de m ücade l e ve riyor. As l ında durum l arı b ugünl e rde o k adar vah im k i Al m an h ük üm e ti AMD 'nin yardım a ih tiyacı ol duğunu h is s e dip, Al m anya'nın Sak s onya e yal e tinde b ul unan AMD 'nin Fab 36 adl ı işl e m ci üre tim fab rik as ına tam 384 m il yon D ol ar h ib e e tm e yi k ararl aştırm ıştı. Bu arada, AMD 'nin e n ciddi rak ib i Inte lk e ndis ini tam am e n fark l ı b ir k onum un içinde b ul du. Inte l yıl l ardan b e ri s ürdürdüğü re k l am pol itik al arıyl a PC pazarını b e s l iyor ve b u de s te k te n s ade ce s atış m ağazal arı yararl anm ıyor. AMD şu anda s unucu pazarıyl a b e rab e r ge ne lk ul l anıcı piyas as ına da odak l anm ak is tiyor. Bu piyas anın e n ol um s uz yönü çok düşük b ir k ar ge tiris i ol m as ı. Şaye t AMD b ir gün ifl as ın e şiğine ge l irs e b u durum b il gis ayar pazarı için çok vah im s onuçl ar doğuracak tır. D iğe r b ir de yişl e , AMD ol m adan piyas ada re k ab e t ol m ayacak tır ve üre tici firm al ardan tutun s on k ul l anıcıl ara k adar h e rk e s Inte l 'in te k e l i al tına gire ce k l e rdir. Tom 's : Bay Pol s te r, ATI'nin s atın al ınm as ıyl a AMD ye ni al anl ara el ini atab il ir ve b u al anl arda da re k ab e t e de b il ir h al e ge l di. Artık te m e l b il gis ayar b il e şe nl e rinin tüm ünü üre te b il diğinize göre b u durum ye ni m üşte ril e r k azanm anızı s ağl am ayacak m ı? Sonuçta AMD b ugün s ade ce işl e m ci de ğil aynı zam anda

yongas e tl e ri ve grafik işl e m cil e ri de üre tiyor. "Al tyapı" k e l im e s i de ak l a s on de re ce yatk ın. J. Pol s te r: Biz b u m ücade l e b ir adım önde ol duğum uzu düşünüyoruz. Şu ank i yapım ızı AMD 'nin e s k i şirk e t yapıs ıyl a k arşıl aştırdığım ız zam an şunu göre ce k s iniz k i s ade ce işl e m cil e ri de ğil , yongas e tl e ri ve grafik işl e m cil e riyl e b e rab e r b iz artık k e ndi al tyapıl arım ızı (pl atform ) üre te b il ir h al e ge l dik . Bana s oracak ol urs anız b ize k arşı gös te rm iş ol duğunuz rak ib im iz, e k ran k artıpazarında b izim k adar güçl ü de ğil .


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 24

Tom 's : Pe k i, AMD 'nin Al m anya ve Avrupa Birl iği'nin de s te ği ol m ak s ızın ayak ta k al ab il e ce ğini düşünüyor m us unuz? J. Pol s te r: Eve t, e l b e tte . H içb ir şirk e t b aşk al arından m e de t um arak h ayatta k al am az. Bunun ak s ine , k arşıl ığını il e ride m utl ak a al acağım ızı düşündüğüm üz b üyük yatırım l ar yapm ak tayız. Tüm b il işim s e k törü içe ris inde e n fazl a ris k doğuran al an işl e m ci ve yonga pazarıdır. Tom 's : Böyl e b ir şirk e tin günde n güne artıyor m u?

CEO 's u

ol m anızın

s orum l ul uğu

J. Pol s te r: AMD il e b irl ik te l iğim b aşl ayal ı çok da uzun b ir s üre ol m adı b il iyors unuz. Ve s iz b ana b unu s oruncaya k adar ne k adar zah m e tl i b ir iş ol duğunu h iç düşünm e ye b il e vak tim ol m am ıştı ancak ge rçe k te n zah m e tl i b ir iş ol duğunu s öyl e ye b il irim . Bizim m e s l e k te h e r görüşe açık , dürüs t ve m ücade l e ci ol m al ıs ınız, yok s a k ıs a s üre de k onum unuzu yitire b il irs iniz. Tom 's : AMD b ağım s ızl ığınıs ürdüre b il e ce k m i? J. Pol s te r: Sanırım Mub dal a D e ve l opm e nt'ın h is s e l e rim izin % 8'ini al m ış ol m as ına dayanarak b u s oruyu s ordunuz. Şüph e s iz k i h e r yatırım cı, yapm ış ol duğu yatırım dan h atırı s ayıl ır b ir ge ri dönüş e l de e tm e k is te r. Biz b u s atın al ım ı yatırım cıl arın b ize ne k adar güve ndiğinin b ir k anıtı ol arak al gıl ıyoruz. Ü s te l ik b u k üçük ortağım ız firm a üs tünde h ak iddia e de ce k k adar b üyük b ir yatırım yapm ış da de ğil . Tom 's : Ye ni Ph e nom işl e m cil e rinizin b aşarım ından e tk il e ndiniz m i? J. Pol s te r: H ayır. Be ni dah a çok s unduğu fiyat/b aşarım oranı e tk il e di diye b il irim . ATI'yi s atın al m am ızın b ir s onucu ol arak güçl ü ve s ağl am b ir al tyapı s unuyoruz. Am a üs t s e viye pazarına şu anda pe k h itap e tm e diğim izi itiraf e tm e l iyim . Tom 's : Mas aüs tü işl e m cil e ri al anın nas ılb ir s trate ji izl e m e yi düşünüyors unuz? AMD re k ab e tin yoğun ol duğu üs t s e viye piyas as ını b ir k öşe ye itip, dah a çok al t ve orta düze y pazarına m ıodak l anacak yani?

J. Pol s te r: Sade ce b üyük k azançl ar e l de e de b il e ce ğim iz pazarl ara ağırl ık ve rm e k is tiyoruz ve b u da ge ne l k ul l anıcı piyas as ı. Çe k irde k s avaşl arınıb aşl atm ak gib i pl anım ız yok . Tom 's : Birk aç inte rne t m ağazas ında uygun fiyatl ı Ph e nom


D onanım işl e m cil e rin diğe r işl e m cil e re göre dah a fazl a te rcih e dil dik l e rini görüyoruz. Buna Ph e nom pazarda b üyük k ab ul görüyor diye b il ir m iyiz? J. Pol s te r: Eve t, Ph e nom çok s e vil di doğrus u. Gide re k dah a uygun fiyatl ı ürünl e r çık artm a doğrul tus undak i s trate jim izi de vam e ttiriyoruz. Ph e nom işl e m cil e ri dah a önce b e nze ri görül m e m iş fiyatl arl a s atıyoruz. Tom 's : AMD ne de n X4 (ve X3) tanım l ayıcıl arını Ph e nom ürün is m inde n çık ardı? J. Pol s te r: D ah a önce s öyl e diğim gib i çe k irde k s avaşl arını b aşl atm ak gib i b ir niye tim iz yok . Bil irs iniz işte "Be nim şu k adar çe k irde ğim var. Pe k i ya s e nde k aç tane var?" gib i O l aya k ul l anıcı ve m üşte ril er açıs ından b ak tığınızda ürün tanım l ayıcıl arının fazl a b ir öne m i ol m adığını anl ars ınız. Sonuçta günüm üzde ins anl arın çoğu tanım l ayıcıl arın ne m anaya ge l dik l e rinde n b il e h ab e rl e ri yok . Tom 's : Pe k i, ye ni işl e m cil e r rak ipl e rine göre ne de n dah a yavaş s aat h ızl arıyl a s atıl ıyorl ar? J. Pol s te r: Bunu da dah a önce s öyl e m iştim , b u tam am e n h e de fl e diğim iz düze yde k i pazarl a il gil i. O rta s e viye piyas as ında b üyük oranda dört çe k irde k l i işl e m cil e r s atıl m ak ta. İşte b u al anda Ph e nom işl e m cil e riyl e ol duk ça iyi b ir k onum da b ul unuyoruz. Ü s te l ik e l b e tte il e rl e ye n zam anl arda dah a yük s e k s aat h ızl arında çal ışan Ph e nom işl e m cil e rini çık aracağız. Tom 's : Şim di de b izi dizüs tü, m as aüs tü ve s unucu al anl arında ne l e r pl anl adığınız h ak k ında b il gil e ndirir m is iniz? J. Pol s te r: Batı Avrupa'da tük e tici düze yinde dizüs tü b il gis ayar pazarı, ge çtiğim iz yıliçinde % 70 oranında b üyüdü. Büyüm e nin ge ri k al an % 30'l uk k ıs m ını da m as aüs tü b il gis ayarl ar al dı. Bununl a b e rab e r anl ayab il e ce ğiniz üze re s unucu pazarında dah a az h are k e tl il ik ge rçe k l e şti. AMD ol arak b u üç pazarda da iddiam ızı s ürdürüyoruz. Turion işl e m cil e rim izl e k e ndim izi taşınab il ir aygıt are nas ında k anıtl adık . Ph e nom işl e m cil e ri h ak k ında az önce k onuşm uştuk ve s on ol arak dört çe k irde k l i O pte ron, s unucul ar için ge l iştirdiğim iz güçl ü ve ve rim l i b ir işl e m ci te k nol ojis i.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 25

Tom 's : AMD 'nin k ar payı yük s e k ol an s unucu pazarına ağırl ık ve rm e s i dah a yararl ıol m az m ı? J. Pol s te r: K e s inl ik l e h ayır. K e ndi fab rik al arım ızda üre ttiğim iz m al ı s atan b ir firm ayız ve b u b irim l e rin tam k apas ite de çal ışm as ı ge re k . Çünk ü dah a b aşk a fab rik al ar da açm ak is tiyoruz. Te orik ol arak de diğinizi yapars ak güze lol ur ancak pratik te b unun b ize çok da b ir faydas ıol m ayacak tır. Tom 's : D izüs tü PC göre b il e ce k m iyiz?

al anı için

yak ında

ye ni

işl e m cil er

J. Pol s te r: Eve t, göre ce k s iniz. Yak ında Griffin işl e m cil e rinde n güç al acak ol an Pum a k od adl ı dizüs tü al tyapım ızı tanıtacağız. Bu ye ni al tyapının e n b üyük avantajl arı dah a uzun pilöm rü, dah a yük s e k grafik b aşarım ı ve ge l iştiril m iş vide o de s te ği ol acak . Ayrıca dâh il i ve h arici grafik yongal arı aras ında da ge çiş yapab il e ce k ol m anız e ne rji tük e tim i k onus unda b üyük yararl ar s ağl ayacak tır. Tom 's : D re s de n'de k i üre tim te k nol ojis inin şu ank i durum u ne dir?H e r şe y pl anl andığıgib i m i yürüyor? J. Pol s te r: D re s de n'de k i h e r şe y pl anl andığı gib i yürüyor. Fab 36 b ugünl e rde 65-nm parçal ar üre tiyor ancak 45 nm üze rine pil ot çal ışm al arım ız tüm h ızıyl a de vam e diyor. Fab 30'dak i 200m m s il ik on pl ak a işl e m e araçl arını gide re k azal tıyoruz. Ye ni Fab 38 üre tim m e rk e zim ize 300-m m üre tim araç ve ge re çl e rini çok tan ye rl e ştirdik ve b u s e ne Fab 36'nın de s te ğiyl e üre tim e b aşl ayacak . Fab 38, 2009 yıl ında is e tüm üre tim ini k e ndis i ge rçe k l e ştire b il e ce k . Tom 's : Es k i Ath l on 64 işl e m cil e rinin üre tim i dah a ne k adar s üre ce k ve dah a b aşk a m ode l l e r de çık aracak m ıs ınız? J. Pol s te r: Ath l on 64'ü tal e p gördüğü s üre ce üre te ce ğiz. Bununl a b e rab e r b u işl e m cil e rin üre tim m ik tarı Ph e nom işl e m cil e rinin çoğal m as ıyl a b e rab e r azal acak tab ii k i. Tom 's : Ene rji tas arrufu h al a öne m l i b ir m e vzu. Ph e nom işl e m cil e rinin de Ath l on 64'de gördüğüm üze b e nze r öze l "tas arrufl u"(e ne rgy e fficie nt) s ürüm l e ri ol acak m ı?


D onanım J. Pol s te r: Eve t, AMD Ph e nom 'un tas arrufl u m ode l l e rini çık aracak . 2008 yıl ı içe ris inde çe k irde k ge ril im i düşürül m üş işl e m cil e rim izi duyuracağız. Tom 's : Cool 'n'Quie t 2.0 güç tas arrufu te k nol ojis i s aye s inde , b u al an için te oride Inte l 'de n b ir adım önde s iniz. Son k ul l anıcı b undan ne yarar s ağl ayacak ? J. Pol s te r: Son k ul l anıcı Ph e nom işl e m cis ini tak ar tak m az ve ya b il e şe nl e rinin h e r b iri h arik a güç tas arrufu te k nol ojil e rine s ah ip ol an Spide r al tyapıs ını k urar k urm az yararını göre ce k tir. Bil iyors unuz Spide r pl atform u Cool 'n'Quie t 2.0'ın yanında Cool Core ve D ualD ynam ic Pow e r Manage m e nt te k nol ojil e rini de s unm ak ta. Tom 's : Birk aç yıl dır piyas ada ol an Ge ode işl e m cis i s ade ce 2 W att gib i k üçük b ir e ne rji h arcam ak ta. Bu işl e m cinin tük e tici el e k troniği pazarında da k ul l anıl m as ı m üşte ril e rin il gis ini çe k m e z m i? Söyl e ntil e re göre b ugünl e rde Inte l , iPh one 2 için işl e m ci tas arl ıyor. J. Pol s te r: İl ginç b ir nok taya de ğindiniz. Günüm üzde b ir tük e tici e l e k troniği aygıtının içinde h angi yonganın ve ya işl e m cinin b ul unduğunu k im s e nin m e rak e tm e diği b ir durum l a k arşı k arşıyayız. Sonuçta b u pazarda s atışl arı yönl e ndire n e n öne m l i e tm e n m ark adır. Aynı şe y üre tici firm al ar için de ge çe rl i. Appl e as l a k ul l andığı işl e m cis iyl e övüne re k re k l am yapm az. Tom 's : Çok k üçük b il gis ayar (ul tra-m ob il e PC) piyas as ı için yani, çok az e ne rji h arcayan k üçük b il gis ayarl ar için h e rh angi b ir pl anınız var m ı? J. Pol s te r: UMPC pazarındak i s atışl ar h e nüz ye te rl i düze yde de ğil . Bu Pazar b üyüyünce b iz de b u işe gire ce ğiz. Şim dil ik b una k al k ışm ak için ye te rl i işare tl e r yok ortada. Burada b ir dizüs tü ve iph one aras ında k al an b ir üründe n b ah s e diyoruz. Tom 's : Şim di de b iraz 3B oyunl arındak i fizik h ızl andırm as ı h ak k ında k onuşal ım . Grafik işl e m cil e ri ne zam an b öyl e m ate m atik s e lişl em l e ri yapab il ir durum a ge l e ce k ?

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 26

J. Pol s te r: Yine AMD ve ATI'nin güç b irl iği k ararından itib are n b u k onudak i im k ânl arım ız ol duk ça arttı. Şu anda çoğu şe y yazıl ım de s te ğine b ağl ı ancak b unun da ye te rl i düze yde ol duğunu iddia e de m e yiz. Biz b unu orta vade l i b ir ge l işm e ol arak görüyoruz. Öte yandan grafik işl e m cil e rinin gücünde n dah a b aşk a h angi al anl arda yararl anab il iriz diye düşünüyoruz. Tom 's : Şu anda ATI'nin grafik yongal arının tüm ü Tayvan'dak i TSMC tarafından üre til iyor? Ne zam an D re s de n'de n grafik işl e m cil e ri de çık acak ? J. Pol s te r: D re s de n b izim tüm dünya için üre ttiğim iz işl e m cil e rin m e rk e zidir. H e m e n h e m e n tüm işl e m cil e rim iz b uradak i Fab 36'da üre til m e k te dir. Bunun yanında işl e m ci ve grafik yongal arının üre tim s üre çl e ri b irb irinde n çok fark l ıdır. Örne ğin grafik yongal arını SO I (Sil icon-on-Ins ul ator) s üre cinde n ge çire m iyoruz. Yine de , ge l e ce k te k i Fus ion te k nol ojim iz için D re s de n'in öne m l i b ir rol oynayacağını s öyl e ye b il iriz. Tom 's : Pe k i, AMD ve Nvidia aras ındak i ortak l ık ne durum da? Sözl e şm e l e riniz artık b itti m i? J. Pol s te r: H e r ne k adar Spide r il e k e ndi al tyapım ızı k urm uş ol s ak da açık s tandartl arl a b e rab e r b aşk a çözüm l e r üre tm e ye h azırıve Nvidia h al a b izim b u pl anım ızın b ir parças ı. Tom 's : Şirk e tinizin ge l ir durum u h ak k ında b izi b iraz b il gil e ndire b il ir m is iniz? Me s e l a, grafik ge l irl e ri işl e m ci pazarındak i zararınızıs ıfırl ıyor m u? J. Pol s te r: H ayır, pre ns ipl e rim iz ge re ği s ize b u k onuda b il gi ve re m e yiz. Tom 's : Sab it dis k l e rin ge l e ce ği fl aş b e l l ekl e rde (k atı durum dis k l e ri) yatıyor. Te xas 'dak i fab rik anız b u ye ni pazar için çal ışm al ar yürütüyor m u? J. Pol s te r: Bu b izim l e de ğil dah a çok Spans ion firm as ı il e al ak al ı. Spans ion artık özgür b ir şirk e t ol duğundan b u s oruyu onl ara yöne l tm e niz dah a iyi ol ur. Yine de k e ndi görüşüm üzü ifade e de yim : Fl aş b e l l ekl e rin ge l e ce k te b üyük b aşarı yak al ayacağık onus unda ik na ol m uş durum dayız.


Güve nl ik Paypal 'dan s ah te k arl ığa k arşıe - pos ta il e k im l ik doğrul am a Gartne r araştırm a firm as ına göre , e Bay ve al tfirm as ı PayPalol ta s al dırıl arında e n çok h e de fl e ne n ye rl e r aras ında il k s ıral arda. PayPal h e s ap k orum a de partm anı m üdürü Mik e Ve rgara Ne tw ork W orl d röportajında ye ni önl em l e ri anl atıyor: - e Bay ve PayPalçe vrim içi s ah te k arl ık de ne m e l e rine k arşınas ıls avaşıyor? 170 m il yon PayPal h e s ab ını k orum ak için ge çtiğim iz h aziran Güve nl ik Anah tarım ız il e ik i fak tör k im l ik doğrul am aya ge çtik . K aç k işinin b u güve nl ik s is te m ini k ul l andığı k onus unda b ir rak am ve re m e ye ce ğim fak at ol duk ça k ab ul e dil m iş durum da diye b il irim . - e Bay ve PayPalm üşte ril e rini h e de fl e ye n ol ta s al dırıl arı k onus unda e n s on ol arak h angi önl em l e r düşünül üyor? D ah a iyi e pos ta k im l ik doğrul am as ına ih tiyacım ız var, ve b unun için de D om ainK e ys Ide ntifie d Mail s tandardını de s te k l iyoruz. Fak at b u iş için ik i s tandart var, diğe ri Micros oft'un de s te k l e diği Se nde r ID SPF. Bu yüzde n h e r ik is ini de de s te k l iyoruz. - Nas ılçal ışıyor?PayPal 'dan gönde ril e n tüm e pos tal ar D om ainK e ys ve Se nde r ID SPF il e im zal anıyor. Yah oo, Googl e , Com cas t ve AO L b aşta ol m ak üze re çoğu ISP D om ainK e ys k ul l anıyor. Ge çtiğim iz yaz Yah oo il e ortak l ığım ız s onras ında artık Yah oo D om ainK e ys k ul l anım ı il e ol ta s al dırıl arını k ul l anıcı e pos ta h e s ab ına ge l m e de n s il iyor. Googl e /Gm ail , Com cas t ve AO L'da D om ainK e ys im zal arını de s te k l iyor fak at h e nüz b l ok l am a yapm ıyorl ar. Bunun ye rine s pam fil tre l e rinde "şüph e l i" ol arak işare tl iyorl ar. Bl ok l am a için ge re k l i yapının ol uşm as ının zam an al acağını b il iyoruz. Um uyoruz k i yak ında b ütün ISP'l e r ol ta s al dırıs ıe pos tal arınıb l ok l ayacak . - Fak at b unu uygul am ayan b ir ISP m utl ak a çık acak tır?Eve t, b u yüzde n b aşk a b ir yak l aşım ım ız dah a var. Ye ni k urul an b ir firm a ol an Iconix'in D om ainK e ys ve ya SPF im zal arını ok uyab il e n e pos ta pl ugin yazıl ım ını s unuyoruz. Bu, w e b tab anl ı ve ya diğe r e pos tal ar için b ir pl ugin. Epos ta vardığında ge rçe k te n b izde n ol up ol m adığıanl aşıl ab il iyor. - Bu e Bay ve PayPal 'ı yazıl ım de s te ği al anına s ok m uyorm u? Bu b izim il k e pos ta ürünüm üz ve s orul ar Iconix'e yönl e ndiril e ce k , e ğe r onl ar ce vapl arı b il m iyors a b izim h e l pde s k 'im iz yardım cıol acak . - Yazıl ım ücre ts iz m i ve k e ndiniz yapm anız ye rine s atın al m aya nas ılk arar ve rdiniz? Ü cre ts iz. Ge çe n s e ne b e ta idi. Be nze r ürünl e r Me s s age Le ve lve Goodm ailil e k arşıl aştırdık ve e n çok b u h oşum uza gitti. K e ndim iz ye ni b ir tane yapacak k adar dizayn te crüb e m iz yok , b u s e b e pl e Iconix il e de vam e tm e ye k arar ve rdik ve m üşte ril e rim izi k ul l anm al arık onus unda te şvik e diyoruz.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 27

Ol ta Sal dırıs ıAk tivite s i - 2006- 2007 Raporu AntiPh is h ing W ork ing Group (APW G) e yl ül2007 raporuna göre 178 finans ve h ük üm e t k urul uşu için ol ta s al dırıl arı ge rçe k l e ştiril m iş. Bu b ir ay içe ris inde ge rçe k l e ştiril e n e n yük s e k ol ta s al dırıs ı. APW G Am e rik an b ank al arı, k re di b irl ik l e ri ve orta doğu, avrupa finans k urul uşl arına artan b ir odak l anm a ol duğunu b e l irtiyor. Grup ayrıca b ire ys e lol ta s al dırıl arının e k im ayında 31,650 ik e n e yl ül ayında 28,074'e indiğini fak at b unun s e b e b inin s ib e r s uçl ul arın h e de f ol arak tük e ticil e rde n çok anah tar firm a pe rs one l ini s e çm e s i ol ab il e ce ğini b e l irtiyor. Rapordan b azıis tatis tik i b il gil e r: * Eyl ülayında al ınan ol ta s al dırıs ıraporl arı: 28074 * Eyl ülayında ol ta s al dırıs ıam açl ıs ite s ayıs ı: 23630 *Ol ta s al dırıl arında h e de fl e ne n m ark al ar: 178 * Eyl ülayında ol ta s al dırıl arının % 80'ini ol uşturan m ark a s ayıs ı: 17 * En çok ol ta s al dırıs ıs ite s i h os t e de n ül k e : Am e rik a * URL'de h e de f is im içe ril m e s i: % 34.3 * H os tnam e 'i ol m ayan s ade ce IP adre s i ol an: % 6 * Port 80 k ul l anm ayan s ite l e r: % .65 *Ol ta s al dırıs ıs ite s inin ave raj çe vrim içi s üre s i: 3 gün * En uzun s üre çe vrim içi k al an ol ta s ite s i: 30 gün


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 28

Be ğe nil e n O rtam O ynatıcıl arı De ne yde Z am an H e r Şe yi D e ğiştirir

Songb ird

Çok azım ız s ık k ul l andığı ortam oynatıcıs ını (m e dia pl aye r) de ğiştirir. Bunu yapm aya k al k s ak b il e h içb iris i b ize al ışm ış ol duğum uz oynatıcı gib i s am im i görünm e z ve e ninde s onunda özüm üze döne riz.

Birçok k ul l anıcıya oynatıcı de ğiştirte n e n b üyük prob l em l e rde n b iris i ortam k itapl ığında ol uşab il e n ve ri k ayıpl arıdır. Songb ird b öyl e k ul l anıcıl ar için s on de re ce e s ne k , dik k atl ice e tik e tl e nm iş ve günce l b ir ortam k itapl ığına s ah ip çünk ü h e m s tandart kl as örl e ri doğrudan k ul l anab il m e nizi h em de iTune s k ütüph ane s ini tam am e n ak tarab il m e nizi s ağl ayab il iyor şark ıl arı e l l e te k e r te k e r e k l e yip zam an k ayb e tm e gib i b ir zorunl ul uğu ortadan k al dırıyor.

Birçok k işi e s k i W indow s Me dia Pl aye r"ı ye ni W MP11"de n çok dah a k ul l anışl ıb ul ur. Eğe r şu an k ul l anıyor ol duğunuz W MP ve ya iTune s işinizi görüyors a, onu de ğiştirm e k için k ıl ınızı b il e k ıpırdatm azs ınız h e rh al de . Ancak h e r şe y tık ırında diye de b e l k i dah a h oşunuza gide b il e ce k b ir şe yl e ri de ne m e k te n çe k inm e m e l is iniz b aze n. Biz de b unu göze te re k h al k aras ında fazl a b il inm e ye n fak at çok k ul l anışl ı ve işl e vs e l ortam oynatıcıl arından b azıl arını s izl e re tanıtal ım de dik .

Songb ird il e dos ya ak tarım ve açm a işl em l e ri artık çok dah a k ol ay.


D onanım Songb ird"in e n övgüye de ğe r öze l l iği e l b e tte s ade ce k ütüph ane yl e s ınırl ı de ğil ; dos yal ara e rişim k ol ayl ığı. W indow s Me dia Pl aye r 11"in h e pim ize öğre ttiği gib i e ğe r k ul l anışs ız b ir arayüzü vars a b ir çuvaldol us u öze l l ik ol s a ne yazar? Songb ird"in k ütüph ane tas arım ı s ık s ık W inam p k ul l anan b irine as l a yab ancı ge l m e ye ce k tir. Bu arayüzde ih tiyacınız ol an h e r b il gi aynı e k randa gös te ril diğinde n l is te l e m e yöne tim i ol duk ça k ol ayl aştırıl m ış. Sanatçıl ar s ol da b e l irtil m iş, al b üm l e r is e s ağda ve diğe r b il gil e r de h e m e n al tta ye r al ıyor. Şark ıl arı kl as ör k l as ör, k öşe b ucak aram ak de rdini b ir k e nara atın gits in.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 29

Songb ird"in inte rne t e rişim i üs tünl üğünün en b üyük yararl arından b iris i de indiril e b il ir çok l u-ortam dos yal arını otom atik m an tanıyıp gös te re b il m e s i. Ü s te l ik örne ğin il gil i s ayfadak i şark ıl arı il l a indirip de dinl e m e k gib i b ir niye tiniz yok s a, doğrudan dinl e ye b il m e şans ınız da var.

En al ttak i l is te de ziyare t e diyor ol duğunuz s ayfadak i çok l uortam dos yal arıgös te ril iyor.

Songb ird"de dah il i b ir w e b tarayıcıs ıda var. Eğe r ge rçe k te n işe yarar fak an özgün b ir öze l l ik arayanl ardans anız, Songb ird"in dah il i w e b tarayıcıs ı s izi ce zp e de b il ir. Sade ce Songb ird"in tarayıcı çub uğuna (e n üs tte ) gitm e k is te diğiniz adre s i yazarak , ge re k s iz ye re Inte rne t Expl ore r ve ya Mozil l a Fire fox gib i tarayıcıl arı açm ak tan k urtul ab il irs iniz. Tab ii k i b ir ortam oynatıcıs ının içinde Inte rne t ge zintis i yapm ak pe k m antık l ı görünm üyor am a çoğu durum da ye te rl i ol uyor.

Ancak h e r şe ye rağm e n Songb ird"ün h e nüz tam am l anm am ış b ir program ol duğunu b e l irtm e l iyiz; şu ank i s ürüm 0.2.5 ve b oyutu s ade ce 12 MB. Tam am l anm am ış de m e m izin s e b e b i de şu: Program h e r açtığınızda k itapl ığa şark ı ak tarıp ak tarm ayacağınızı s oran b ir k utucuk ge l ip duruyor. Yine de b unl ar s ade ce ufak prob l em l e r ve b izce k e s inl ik l e k ul l anıl m aya de ğe r b ir program .


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 30

VLC M e dia Pl aye r

Foob ar2000

VLC, var ol an e n işl e vs e lve e n b as it ortam oynatıcıl arından b iris idir. H e r ne k adar dah a çok diğe r oynatıcıl arın oynatm ayı re dde ttiği dos ya b içim l e rini çal ıştırm ak k onus unda te rcih e dil irk e n, VLC"de diğe r k ul l anıcıl arın tah m in e ttiğinde n b iraz dah a fazl as ıvar.

Foob ar2000 ge rçe k te n çok k üçük : Sade ce 1.6 MB. D oğal ol arak b u k adar k ab a çok öze l l ik s ığdırm ak m üm k ün ol m am ış. Yani s ade ce m üzik çal ıyor am a b unu iyi yapıyor.

VLC b as it arayüzüyl e şaşırtırk e n e n garip vide o b içim l e rini b il e çal ıştırab il iyor. VLC h e r türl ü b içim i oynatab il m e s inin yanında zarar görm üş ve ya tam b itm e m iş vide o dos yal arını da çal ıştırab il iyor. Örne ğin b ir dos yayı parça parça indire n Bittorre nt gib i b ir program b ir vide o dos yas ını indirm e yi tam am l am am ış b il e ol s a, diğe r oynatıcıl ar tarafından oynatıl m as ı m üm k ün ol m ayan b u dos ya VLC tarafından atl am al ı (e k s ik parçal ardan dol ayı) dah i ol s a oynatıl ab il iyor.VLC ayrıca h as arl ı AVI dos yal arını da onarm aya çal ışıp onl arı diğe r oynatıcıl arl a oynatıl m aya h azır h al e ge tiriyor.

Se k m e l i oynatm a l is te l e ri, s üre k l i b irk aç l is te şark ı dinl e ye nl er için çok k ul l anışl ı. Foob ar2000"in k ütüph ane de s te ği tak dire şayan. Ayrıca se k m e l i oynatm a l is te l e rini de göz ardı e tm e m e k ge re k : H e r ye ni l is te k e ndi s e k m e s inde yaratıl ab il iyor. O ynatım l is te l e ri k al ıcı ol duğundan s iz oynatıcıyı k apas anız b il e ye nide n açtığınızda şark ıl arı dinl e m e ye k al dığınız ye rde n de vam e de b il irs iniz.

Tüm b u öze l l ik l e rine rağm e n, VLC s e s dos yal arı k onus unda b iraz h ayal k ırık l ığı yaratıyor. Bir k e re VLC"nin b ir ortam k itapl ığı yok . Bu h e r s e fe rinde dos yal arl akl as örl e rl e b oğuşm ak zorunda k al acağınız anl am ına ge l iyor. Ü s te l ik , oynat l is te s i de s te ğinin ol m as ına rağm e n ortam k itapl ığının ol m am as ı onun ne re de ys e s ade ce vide o izl e m e k am acıyl a yazıl dığına işare t e diyor. VLC h azır arayüzl e ri s aye s inde inanıl m az il k e lgörünüm ünde n k urtul ab il iyor. Şaye t s ade ce vide o dos yal arı için VLC k ul l anm aya k arar ve rdiys e niz, m üzik oynatm ak için de b aşk a b ir b as it arayüzl ü yazıl ım işinizi göre b il ir: Foob ar 2000...

Foob ar2000"in k ütüph ane de s te ği (A h arfiyl e b aşl ayanl arı ak tarm aya b aşl adım ve dah a s onra ne de ns e te m b e l l e şive rdim .)


D onanım D e ğiştiril e b il ir arayüz de s te ği s aye s inde k üçük Foob ar h iç de ğil s e göze h oş ge l e b il iyor. O l duk ça fazl a arayüz s e çe ne ğiniz var ve be l k i de b unl arı b ul ab il e ce ğiniz e n iyi s ite Cus tom ize .org"un Foorb ar s ayfas ıdır.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 31

oynatab il iyor.

Ark a pl anınızl a uyum l u arayüzl e r b ul ab il irs iniz. Foob ar2000 açık ças ı h e rk e s in s e ve b il e ce ği cins te n b ir oynatıcı de ğil- çe k irde ği h al a il kel . Yine de b oyutunun k üçük ol m as ı s e s k al ite s inin k ayıps ız ol m as ında pay s ah ib i. Bunun ge tirdiği ik inci b ir avantaj is e b u program ın tam b ir al b üm çal ma e s nas ında b il e be l l e k te n s ade ce ve s ade ce 7 MB ye m e s i - MS Paint uygul am as ıb il e b irk aç k at dah a fazl a ye r k apl ıyor! Foob ar s ade ce m üzik çal m ak için tas arl anm ış ol duğundan VLC il e b e rab e r k ul l anıl ab il ir.

M e dia Pl aye r Cl as s ic D ah a önce k ul l anıcıl arın W indow s Me dia Pl aye r"in dah a e s k i s ürüm l e rini te rcih e ttik l e rini s öyl e m iştim . Me dia Pl aye r Cl as s ic as l ında W MP"l e rin e n e s k is i s ayıl m az ancak e s k i s ürüm l e rin işl e vs e l l iğini b ünye s inde b arındırıyor. Me dia Pl aye r Cl as s ic açık k aynak k odl u b ir vide o ve m üzik oynatıcıs ı. Ayne n VLC gib i çok az k ütüph ane işl e vs e l l iği s unuyor ancak h e m e n h e m e n tüm vide o b içim l e rini oynatab il iyor. As l ında b u ik i program b irb irinin tam am l ayıcıl arı ol arak k ul l anıl ab il irl e r: Birinin oynatam adığını diğe ri

Bu s ize tanıdık ge l iyor m u? Me dia Pl aye r Cl as s ic"in çe k irde ği W MP 6.4"e dayanıyor. Me dia Pl aye r Cl as s ic"in öne çık tığı nok ta iyice s ık ıştırıl m ış ol an vide o dos yal arını b il e çal ıştırab il m e s i. Örne ğin Fl as h vide ol arı (YouTub e "dan çe k il e n vide ol ar gib i FLV b içim inde k i dos yal ar) VLC üze rinde çal ışm ıyor. Ayrıca Re al Al te rnative e k l e ntis i s aye s inde Re al Pl aye r"a h as dos yal arı da MPC üze rinde n çal ıştırab il iyors unuz. Birçok vide o günüm üzde RM b içim ine s ah iptir çünk ü çok iyi b ir s ık ıştırm a s ağl am ak tadır. Am a ne yazık k i Re alPl aye r de çizgis inde n iyice s aptı ve k ul l anışs ız b ir program a dönüştü. Re al Al te rnative inte rne tte n Re al Me dia dos yal arını oynatam ıyor. Bunun için Re alPl aye r"in k e ndis ine ih tiyacınız var (am a çoğum uz ons uz yaşayab il iriz).


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 32

Far Cry 2 (PC) Ö n İ nce l em e Başk a b ir ce h e nne m e

Arda Gündüz Ub is oft e fs ane yi de vam e ttire b il e ce k m i? 2004 Mart’ına b ir ge ri döne l im . Ye diğim iz b ir rok e t il e b irl ik te k e ndim izi ce nne t gib i b ir adada b ul uyorduk . Tam “Böyl e rok e te can k urb an” diye ce k k e n, as l ında ce h e nne m in tam ortas ına düştüğüm üzü anl ıyor ve çık m ak için m ücade l e ve rm e ye b aşl ıyorduk . CryTe k ’in m uh te şe m Cry Engine ’ı il e ge l iştiril m iş ol an FarCry’dan b ah s e diyoruz. K im s e ondan b öyl e b ir patl am a be k l e m e zk e n, o zam anın e n fazl a oynana yapım l arından b iris i h al ine ge l m işti. 4 s e ne l ik b ir aranın ardından, FarCry 2 il e b ul uşm aya h azırl anıyoruz. Te k nol ojide n nas ib ini s onuna k adar al acak , h e m grafik s e lh e m de yapay ze k a nam ına çok öne m l i ge tiril e ri ol acak . Bu arada h em en be l irte l im ; ol ayın s orum l ul uğunu b u s e fe r Ub is oft Montre alal m ış durum da.

FarCry’da m ace ra yaşadığım ız o güze l ada, ye rini b u s e fe r Afrik a’nın te h l ik e l i çöl l e ri, s avanl arı, orm anl arı ve ye rl e şim ye rl e rine b ırak ıyor. İl k iyl e b ağl antıs ı ol m ayan b am b aşk a b ir h ik aye içe ris inde ol acağız. Afrik a k ök e nl i ik i s avaş topl ul uğu var ve b unl ar b irb irl e riyl e çatışm a h al inde dirl e r. Başl ark e n, is te diğim iz as k e r türünü s e çe re k , b u s avaş b irl ik l e rinde n is te diğim ize h izm e t e tm e şans ına s ah ip ol uyoruz. İs te r ik is ine de düşm an h are k e t e de b il ir, is te rs e k b irine ya da h e r ik is ine b irde n dos tça davranab il iriz. FarCry 2’nin en öne m l i öze l l ik l e rinde n b iris i ol arak , atacağım ız h e r adım ve yapacağım ız h e r h are k e tin, oyuna dire k t ol arak e tk is ini s öyl e ye b il iriz. H e rh angi b ir b irl iğe yardım e ttiğim izde ya da düşm an davrandığım ızda, oyunun s e naryos u b una göre de ğişe ce k ve ol ayl arın s e yri dah a fark l ı ol acak . Bu s ade ce s e çim l e rim ize b ağl ı de ğil , s avaş s ıras ında yaptığım ız h are k e tl e re de b ağl ı ol acak . Te rs b ir h are k e tim iz b ize pah al ıya m al ol ab il ir, ya da k ritik k ararl arım ız il e k e ndi h ayatım ızı k urtarm ış ol ab il iriz. Yal nız, as ıl ol ay Th e Jack alis im l i e s as e l e m anı b ul m a üze rine ge l işiyor. Bu el e m anın e n öne m l i öze l l iği, h e r ik i s avaş b irl iğine de s il ah tah s is e diyor ol m as ı. Özgürl üğüm üz s ade ce ve re ce ğim iz k ararl ar çe rçe ve s inde de ğil , k os k oca b ir h arita üze rinde h are k e t e de ce ğiz ve göre vl e rim ize dil e diğim iz yol dan dil e diğim iz şe k il de ul aşm a şans ına s ah ip ol acağız. Yak l aşık 50 k m k are l ik b ir oyun al anı var. Yapım cıl arın b ize b u k onuyl a il gil i ve rdiği b ir m üjde var; b u k oca h arita üze rinde ge zinm e m iz s ıras ında h e r şe y s ab it dis k im izde n dire k t ol arak ok unacak ve b u da h içb ir yük l em e e k ranı il e k arşıl aşm ayacağım ız anl am ına ge l iyor. Bize yardım cı ol m ak üze re , yanım ızda pus ul am ız ve h aritam ız da ol acak . Ub is oft Montre al , ge l iştirm iş ol duğu ye ni ne s ilgrafik s is te m ini, FarCry 2 il e b irl ik te b e ğe nim ize s unacak . Bu grafik m otoru tam b ir ge l işim ab ide s i. Önce l ik l e , h ava şartl arının ge rçe k zam anı ol arak oyuna yans ıdığını göre b il e ce k , ge re k irs e s al dırı s trate jil e rim izi bu şartl arı göz önünde b ul undurarak


O yun de ğe rl e ndire b il e ce ğiz. Rüzgar çık tığını var s ayal ım , e trafı ate şe ve rdiğim izde , al e vl e rin rüzgarın yönüne ve şidde tine göre yayıl dığını göre b il e ce k s iniz. Buradan çık artab il e ce ğim iz b ir b aşk a s onuç is e , çe vre ye h as ar ve re b il e ce ğim iz. O tl arı ve ağaçl arı tutuşturab il e ce k ya da e trafa k al ıcı h as arl ar uygul ayab il e ce ğiz. Ge rçe k zam anl ı ol arak gün ve ge ce ge çişl e ri yaşanacak . Gündüz ne k adar ortal ık ta ol urs ak , ge ce de gizl e ne b il m e m iz için b içil m iş k aftan ol acak . İs te rs e k k e ndim ize te nh a b ir ye r b ul up, b urada dinl e ne b il e ce k , ge ce nin ge l m e s ini be k l e ye re k k e ndim izi dah a rah at gizl em e şans ını e l de e de b il e ce ğiz.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 33

2’de de araçl ara ye r ve ril iyor ve çe şitl i k oval am acal ar yaşayacağım ız b e l irtil iyor. Araçl ar k onus unda da güze lh ab e rl er var; b izi ge rçe k çi h as ar m ode l l em el e ri b e k l iyor ol acak . Aracım ız h as ar durum una göre şe k il l e ne ce k ve b ir ye rde n s onra da al ev al ıp patl ayacak . Böyl e durum l arda da çok dik k atl i ol m am ız ge re k iyor. K ul l anab il e ce ğim iz b irb irinde n fark l ı 30 s il ah ım ız var ve h e ps inin k e ndine göre avantaj ve de zavantajl arı ol m as ından dol ayı, k ul l anm a k oşul l arına dik k at e tm e m iz ge re k iyor. "H ava şartl arının ge rçe k zam anı ol arak oyuna yans ıdığını göre b il e ce k , ge re k irs e s al dırı s trate jil e rim izi b u şartl arı göz önünde b ul undurarak de ğe rl e ndire b il e ce ğiz." FarCry 2’de al dığım ız h as arl ara dik k at e tm e k durum undayız. Eğe r al dığım ız h as ar m ik tarı azs a, b ir ye rde n s onra zate n k e ndi k e ndine düze l e ce k . Ancak , ağır h as ar al dıys ak , yanım ızda taşıdığım ız il k yardım çantas ına b aşvurm am ız ge re k iyor. H as arın şe k l ine göre k e ndim izi te davi e de ce ğiz, tab ii te davi ol ma s üre m ize k adar yaram ızın acıs ınıde rinde n h is s e diyor ol acağız. Anl attığım ız b unca şe yde n m antık ol arak şöyl e b ir s onuç çık artıl ab il ir; b unca grafik s e l ve yapay ze k a ge l işim ini k al dırab il m e k adına güçl ü b ir s is te m e ih tiyaç duyab il iriz. D oğrudur, güçl ü b ir s is te m b unca şe y için garanti ol acak tır, ancak yapım cıl arın b e l irttiğine göre , FarCry 2, te k çe k irde k l i işl e m cil e rin de çal ıştırab il e ce ği şe k il de optim ize e dil e ce k . Tab ii, D ire ctX10’un m arife tl e ri s onuna k adar de s te k l e ne ce k .

D uyal ım b u çığl ığı M antık çe rçe ve s i Ge l işim in te k adre s i grafik l e r de ğil . İl k FarCry’da ol duk ça tak dir e dil e n yapay ze k a, FarCry 2’yl e b irl ik te dah a da il e ri gidiyor. Ge rçe ğe çok yak ın b ir m antık m e k anizm as ı ge l iştiril iyor ve b öyl e ce k arak te r h are k e tl e ri program l ı ol m ak tan çok , k e ndil e ri düşünüyorm uş gib i h are k e t e tm e l e ri s ağl anacak . Z or durum da k al dık l arında yardım çağıracak , s izi zor durum a s ok m ak için k e ndi s trate jil e rini ge l iştire ce k l e r. K aranl ık l arı k ul l anacak ve ge re k irs e e trafı ate şe ve rip s izi tuzağa düşüre b il e ce k l e r. FarCry

İl k FarCry’ın yarattığı b om b adan s onra, ik incis inin de güm b ür güm b ür ge l diğini s öyl e ye b il iriz. Ge l işim ini m ak s im um düze yde tam am l ayıp k arşım ıza çık tığında, tadından ye nm e ye ce k b ir yapım il e k arşı k arşıya k al ab il iriz. FarCry b ize ge rçe k te n s ürpriz yapm ıştı, ancak FarCry 2 de k al ite dol u ge l diği zam an, b u s ürpriz ol m ayacak , am a b ize k e ndini s onuna k adar al k ışl atacak tır. FarCry 2, PC’nin yanında Xb ox 360 ve PS3 için de h azırl anıyor ve 25 Mart 2008’de n itib are n piyas al ardak i ye rini al acak .


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 34

De vilM ay Cry 4 (PS 3) Ö n İ nce l em e Sparda’nın oğl u ge ri döndü Yazıiçin Ertunga Gündüz'e te şe k k ür e de riz. 2001 yıl ında anide n ortaya çık an ve tüm oyuncul arı e tk il e m e yi b aşaran, ak s iyon oyunl arı içinde de k e ndine h atırı s ayıl ır b ir ye r e dine n D e vilMay Cry s e ris inin s on üye s inin de m os u ge çtiğim iz günl e rde Pl ayStation 3’l e rim izde b e ğe niye s unul du. Capcom ’un yaratm ış ol duğu b u e fs ane nin il k oyunl a m üth iş b ir h ayran k itl e s ine ul aşm as ı b üyük b ir b aşarıydı. Bir s onrak i oyunda oyun s e ve rl e r çok dah a iyi şe yl e r be k l e rk e n il k oyundan da k ötü b ir oyun ge l m işti. Bu oyunl a k arizm as ını çizdire n Capcom , h e r ne k adar il k oyun gib i ol m as a da, b aşarıl ı b ir üçüncü yapım l a oyun dünyas ındak i k arizm as ını te k rar ge ri k azandı. Şim di iş, ye ni ne s il k ons ol l arda ye ni b ir D e vil May Cry yapm ak tı. D uyurul duğunda, D e vilMay Cry’ın ye ni ne s il de nas ılb ir şe y ol acağı tüm oyuncul arda m e rak ve h e ye can uyandırdı. Sade ce Pl ayStation 3 için h azırl andığı duyurul an D MC4'ün dah a s onra Xb ox 360 ve PC pl atform l arına da çık acağı açık l andı. Uzun b ir s üre h e rh angi b ir b il gi ve ril m e m e s ine rağm e n tam s ürüm ünün çık m as ına k ıs a b ir s üre k al a ol duk ça tatm in e dici uzunl uk ta b ir de m oyl a k arşım ıza çık tı. D e m o b ize Exte rm inator ve Exe cutione r adında ik i fark l ı s e çe ne k s unarak b aşl ıyor. Bu s e çe ne k l e rde n Exte rm inator 10 dak ik al ık oynam a s üre s i ve ril e n şe h ir içinde b aşl ayan b ir b öl üm . Exe cutione r is e , k arl ı b ir ye rde h e rh angi b ir zam an ol m adan ve s onunda b os s s avaşının ol duğu b ir b öl üm . İl k ol arak şe h ir içinde ge çe n b öl üm de n b aşl adım ve il k dik k atim i doğalol arak ge l işe n grafik l e r çe k ti. O yunun görs e l l iği b e l k i çok üs t düze y de ğilam a k e s inl ik l e ye ni ne s ilk ons ol l arım ızda görm e k is te diğim iz türde n grafik l e re s ah ip. Ayrıca oyunun ge l işe n ve k e ndini b e l l i e de n b aşk a b ir öze l l iği de ışık l andırm a. Çok ge rçe k ci b ir aydınl atm aya s ah ip ol duğunu s öyl e ye b il irim , zate n de m onun b aşl angıcında k arşınıza çık an b inal ar b unu ol duk ça güze l b ir şe k il de b e l l i e diyor. Ancak , e s k i s e ril e rinde ol duğu gib i çe vre il e e tk il e şim i s ıfıra yak ın. Birk aç m as a, s andal ye , k utu tarzı e şyal ar dışında çe vre ye e tk im iz ne yazık k i yok .


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 35

İl k b öl üm de k i yaratık l ardan b ah s e tm e k ge re k irs e , şe k ilb ak ım ından ol duk ça anl am s ız yaratık l ar var ve çok da zor de ğil l e r. Z ate n yöne ttiğim iz k arak te r ol an Ne ro’nun s ah ip ol duğu öze l l ik l e r s aye s inde rah atl ık l a öl düre b il iyors unuz. İk inci b öl üm de is e , dağl ık k arl ı b ir al anda b aşl ıyoruz. Bu b öl üm ün b aşl arında açık ças ı grafik ya da aydınl atm a ol arak e tk il e nm iyors unuz. Burada da b uzu k ul l anan garip b irk aç yaratık ge l iyor. İl k b öl üm de k i yaratık l arın ak s ine öl dürm e k b iraz dah a uzun s üre b il iyor. Bunun dışında b öl üm ün il e ris inde b üyük b ir şatoya giriyoruz ve dah a s onra ate şte n ol uşan de vas a b ir yaratık l a b os s s avaşıyapıyoruz. Ancak b u yaratığın ol duğu s ah ne l e rde oyunun s ah ip ol duğu ışık l andırm a k e ndini yine b e l l i e diyor. Ye ni k arak te rim iz Ne ro, ol duk ça D ante k opyas ı ol m uş. Ancak D ante ’ye oranl a dah a ge rgin ve çok çab uk s inirl e ne n b ir yapıya s ah ip ol m as ına rağm e n çok güçl ü b ir k arak te r ol duğunu s öyl e ye b il irim . Es k i ve rs iyonl ardak i s ınırs ız k urşuna s ah ip s il ah ım ız ve b üyük b ir k ıl ıcım ız yine var. Bunun dışında Ne ro'nun s ağ e l inde k i şe ytanım s ı gücü k ul l anm ak ol duk ça ze vk l i ve güçl ü b ir s e çe ne k ol m uş. Be l l iki b u gücü oyun il e rl e dik çe ge l iştire b il e ce ğiz, ye ni h are k e tl e r k atab il e ce ğiz. Bu da oyunu ol duk ça ze vk l i b ir h al e dönüştüre ce k gib i görünüyor. D e m oda göre b il diğim iz şe yl e r ne yazık k i b u k adar. Eğe r D e vilMay Cry h ayranı b iriys e niz k e s inl ik l e al m anız ge re k e n oyunl ardan b iri ol m uş. Capcom , k e s inl ik l e işi b oşl am am ış ve gaye t k al ite l i b ir yapım ortaya çık arm ış. Bunu de m odan b il e anl ayab il iyoruz. O yunun Nts c-J ve rs iyonu s anırım çık tı, palve rs iyonu da 5 Şub at’ta rafl ardak i ye rine al acak .


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 36

Bionic Com m ando (PC) Ö n İ nce l em e Ayk ut Gök e r 20 yılönce k i dava 19 88 yıl ında, NES pl atform u için ge l iştiril e n il k Bionic Com m ando, o yıl l arda ye ni ye ni şe k il l e ne n vide o oyunu piyas as ının e n önde ge l e n ne fe rl e rinde n b iri ol m uştu. Böyl e s ine öne m l i b ir b aşl ığı 20 yıl s onra ye nide n diril tm e ye k arar ve re n yapım cıl ar, e fs ane yi Be n Judd l ide rl iğinde ye nide n canl andırıyor. D ah a önce D e vilMay Cry 3 ve D e ad Ris ing’de ak tif göre v üs tl e ne n Judd’un ye ni k om andos u, 88 m ode l inin b aşarıs ını te k rarl am ayıh e de fl iyor.

Nath an “RAD ” Spe nce r İs ve çl i b ir firm a ol an Grin tarafından ge l iştiril en ye ni Bionic Com m ando, ak s iyon türünde b oy gös te re ce k ve il e rl e öl dür m antığını güde ce k . 8-b it’l ik

Atari’de k i b irk aç pik s e l l ik b inal arın ye rini de tayl ı ve yük s e k çözünürl ük l ü m ode l l em el e rin al dığı ye ni yapım da, çe vre de k i h arab e l e rin aras ında ipl e s al l anıp, b ir nok tadan b ir diğe r nok taya ul aşm aya çal ışacağız. Biraz Örüm ce k Adam ’ı andıran b u ipl e s al ınm a yönte m i il e , as l a varam ayacağım ız nok tal ara k ol ayl ık l a varacağız. O yun b oyunca ge ne l l ik l e il e rl e yiş s til im iz ip il e ol acak . Rad k od adl ı b ir öze l as k e ri k um anda e de ce ğim iz oyunda, k arak te rim izin fizik s e l öze l l ik l e ri s ık l ık l a ön pl ana çık acak ; s avunm a ya da s al dırı yapark e n, Rad’ın s ıradan b ir as k e rde n çok dah a fark l ı öze l l ik l e re s ah ip ol duğunu fark e tm e k güç ol m ayacak . Bir k as yığını ol m as ına k arşın s ol k ol u b ir tak ım m odifik as yonl ar s onucu, ins anüs tü b ir görünüm ve güce k avuşm uş ol an Rad, norm al b ir ins anın al tından k al k am ayacağı zorl u güç de ne m e l e rinin üs te s inde n k ol ayl ık l a ge l e ce k . Tam am e n 3 b oyutl u ol arak tas arl anan b ir dünyada il e rl e diğim iz oyunda, h arital ar s on de re ce ge niş ol arak tas arl anıyor. Öyl e k i, yık ık dök ük b ir şe h irde , çoğu zam an h arab e l e rin aras ında ge zinirk e n, düşm anl ar tarafından ortaya çık acak te h l ik e l e rin yanında, çök e n b ina k al ıntıl arı da h ayati te h l ik e yaratacak . Yapım cıl ar ze k am ızı k ul l anm am ız için de b ir tak ım tuzak l ar h azırl ıyor. Yık ıl m ak üze re ol duğunu gördüğüm üz b ir b inayı, doğru nok taya b irk aç k e z ate ş e de re k düşm anın üze rine de vire b il e ce ğiz…

Yapım cıl ar ye ni Bionic Com m ando için m ük e m m e l b ir fizik m otoru ge l iştiriyor. “Ye ni ne s il ” diye tanım l anan b u ye ni m otor il e yum ruk l adığınız düşm anl arın te pk il e ri, s on de re ce ge rçe k çi ol acak ve al dık l arı darb e nin ye ri ve şidde tine göre s e nde l e ye ce k , h atta k im i zam an düşe ce k l e r. Büyük ob je l e rin düşüp parçal anm as ı ve çe vre de k i diğe r öğe l e rl e e tk il e şim i s on de re ce b aşarıl ı h azırl anıyor. Ayrıca patl am al ar s onucunda çe vre ye uçuşan düşm an as k e rl e ri de ol duk ça ge rçe k çi b ir şe k il de h are k e t e de ce k . Sil ah l arın da düşm anl ar ve ob je l e r üze rinde e tk is i fark l ı ol acağı için, s al dırı anl arında s trate ji k urm ak ge re k e ce k .

NES’te n ye ni ne s il k ons ol l ara… PC’nin yanında Pl ayStation 3 ve X360 için de ge l iştiril e n Bionic Com m ando’yu tam b ir ak s iyon oyunu ol arak tanım l am ak yanl ış ol m ayacak tır. H e ye canın b ir an b il e durm adığı, rah at ne fe s al dırm ayan oyunl ar vardır ya, işte Bionic Com m ando’nun da ayne n öyl e b ir yapım ol m as ı b e k l e niyor. Süre k l i düşm an ate şi al tında il e rl e diğim iz oyunda, m üzik l e re de öze n gös te ril iyor. O rijinalm üzik l e rin, dah a te k nol ojik b ir al t yapıyl a te k rardan re vize e dil diği yapım , b ir zam anl arın Bionic Com m ando’s unu ye nide n diril tm e ye h azırl anıyor. Bak al ım türün m üdavim l e ri ve Com m ando’nun fan’l arını tatm in e de ce k m i?


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 37

Sh adow H arve st (PC) Ö n İ nce l em e Tunay Şah in İk i k işil ik ordul ara ye ni b ir is im dah a e k l e ndi Son zam anl arda ik i k işinin yöne til diği tak ım l arın ol duğu oyunl ar artm aya b aşl adı. EA Gam e s ’in h al e n piyas aya s ürm e diği Arm y of Tw o’l a b aşl ayan furya; K ane & Lynch , Confl ict: D e nie d O ps de rk e n yavaş yavaş b u k ons e pt üs tüne k urul u proje l e r de ge l m e ye b aşl adı. Son ol arak is e yine b u te m e lde h azırl anan Sh adow H arve s t duyurul du.

rak ipl e rin işini s e s s iz b ir şe k il de b itire b il e ce ğiz. As l ında h e r ik i k arak te r b irb irini tam am l ayacak . Aron dah a ağır ve yak ında çok e tk il i. Myra is e b unun te rs i ol arak dah a h ızl ı, am a yak ın çatışm al arda Aron’a göre dah a zayıf. Ancak oyunda il e rl e dik çe h e r ik is inin de ye te ne k l e rine ih tiyaç duyacak ve k ul l anacağız. Ye ri ge l diğinde Aron ve ya Myra’nın öze l l ik l e rinde n yararl anacağız.

Bl ack Lion Studios , Sh adow H arve s t’ı gizl il ik ve tak tiğin ön pl anda ol duğu, ak s iyon-m ace ra e l e m e ntl e rinin de içinde b ul unduğu ye ni ne s ilb ir oyun ol arak s unuyor. Yapım TPS(Th ird İk i k işil ik ordu: Bl ack Lion Studios tarafından ge l iştiril e n Sh adow Pe rs on Sh oote r) k am e ra açıs ından oynanacak ve ik il i b ir k ontrol H arve s t günüm üzde n 16 s e ne s onras ında yani 2025 yıl ında s is te m ine s ah ip ol acak . Ge ne l ol arak tak tik yaparak ge çiyor. Aron Al vare z ve Myra Le e adındak i ik i k arak te ri il e rl e ye ce ğim iz s öyl e niyor. Yapay ze k a h ak k ında şim dil ik yöne te ce ğiz. H er ik is i de ge rçe k te de var ol an açık l anan b ir de tay yok . Am a k l as ik ol arak yapım cıl arın “Ak ıl l ı ISA’ya(Inte l l ige nce Support Activity) b ağl ı b ire r ajan. ISA, düşm anl ar ol acak ” s öyl e m ini h e r s e fe rinde te k rar e ttiğini Am e rik a’da k urul m uş, Am e rik an ordus una b ağl ı, öze l h atırl atayım . ope ras yonl ar yapan b ir b irim . K arak te rl e rin uzm an ol duğu fark l ı öze l l ik l e ri var. Aron Al vare z, 36 yaşında ve düşm anl arl a ol an Ge ris i ne ol ur? Sh adow H arve s t’ın h angi grafik m otorunu b ire b ir yak ın çatışm al arda ol duk ça e tk il i. Sık ı m ücade l el e rde k ul l andığı b e l l i de ğil . Ancak s on zam anl arda çoğu oyunun Aron’u k ul l anm ak dah a avantajl ı ol acak . Artı ol arak m üh e ndis l ik ge l iştiril diği Unre al3 Engine ol duğunu tah m in e diyorum . O yunl a vas ıfl arı da b ul unacak . Myra Le e 28 yaşında k adın b ir k arak te r. il gil i Bl ur ye diril m iş yayınl anan görs e l l e r Unre al 3 grafik Aron’a göre atl e tik ve gizl il ik k onus unda uzm an. Myra s aye s inde m otorunu çağrıştırıyor. Be l k i Bl ack Lion’un k e ndi ge l iştirdiği b ir m otor ol ab il ir. Şim dil ik yayınl anan e k ran görüntül e ri ge ne l ol arak fe na durm uyor, iyi b ir s unum yapıyor. O yunun D ire ctx 10 de s te ğiyl e h azırl andığınıda b e l irte yim . H ik aye ve diğe r b azı de tayl arda yine k aranl ık ta k al an k ıs ım l ardan. Yapım cıl arın s öyl e diğine göre fark l ı ve de tayl ı b ir s e naryo e l e al ınacak . Ayrıca Sh adow H arve s t’ın oyuncul ara ze ngin b ir te crüb e yaşatacağı da b e l irtil e nl e r aras ında. Co-op h ak k ında yine açık l anan b ir b il gi yok . Ancak aynı k ons e ptl i ol an K ane & Lynch , Confl ict: D e nie d O ps gib i oyunl arda ye r al an Co-op öze l l iğinin Sh adow H arve s t’ta da b ul unacağınıtah m in e diyorum . Yapım X360 ve PC pl atform l arı için çık acak . PC için s ade ce Vis ta l ogos unun b e l irtil m e s i, Vis ta Excl us ive b ir oyun ol acağını işare t e diyor. Çık ış tarih i is e şim dil ik uzak . Sh adow H arve s t 2009 b irinci çe yre k te oyuncul arl a b ul uşacak .


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 38

Sil e nt H il l : O rigins (Sony PSP) Em re Gök b e rk

Bir tır şöförünün Sil e nt H il lm ace ras ı Sil e nt H il lcoğrafi yapıs ından ol s a ge re k , şim diye de k b u şe h ri s is s iz göre m e şans ım ız ol m adı. Atm os fe rinin vazge çil m ez parças ı s is l i şe h ri e n iyi tam am l ayan k andam l al arı, ne rde n ge l diği b e l l i ol m ayan yaratık l ar ve tab i k i vazge çil m e z ucu açık diyal ogl ar. İşte Sil e nt H il l ’i, Sil e nt H il l yapan ik s irin b il e şim i. K arak te rl e rin ak ıb e ti ne ol acak b il m iyoruz am a b u gidişl e k as ab adan k ol ay k ol ay k urtul am ayacak l arıda b ir ge rçe k . Yapım , b u de fa PSP’nin dave tk âr te k l ifine h ayır de m iyor ve l ane tl i k as ab as ını e l k ons ol um uzun içine taşıyor. H e m de atm os fe rini ol duğu gib i ak tararak . 19 9 9 yıl ı Ağus tos ’unda Pl ayStation için çık an O rigins il e b e nze r yapıya s ah ip ol an oyun, orijinal inde n dah a önce k i zam anda b aşl ayarak s e rinin il k oyunundan tanıdığım ız ve O rigins ’e ak tarıl an şe h irde ge çiyor. Yapım önce k i ve rs iyonl arında ol duğu gib i ge ril im dol u k as ve tl i atm os fe rinde gize m l i diyal ogl ar içe riyor. Sil e nt H il lO rigins ’de b u de fa Travis Grady is im l i tır şöförünü oynuyoruz. Sağanak

yağm ur al tında yol unu k e s tirm e ye çab al ayan k arak te rim iz, tır farl arının aydınl attığı yol da k arşıs ına k üçük b ir k ızın çık m as ı il e fre nl e re as ıl ır. K ız k açm aya b aşl ayınca k arak te rim izde onu tak ip e tm e ye b aşl ar. D ah a önce Sil e nt H il loynadıys anız, k ızın k im ol duğu h ak k ında zate n b ir fik riniz vardır. Travis b ul unduğu şe h irde işl e rin çok ta yol unda gitm e diğini anl am ıştır, ancak b uradan k urtul ab il m e s i için s ade ce şe h rin s orunl arı il e b aş e tm e s i ye tm e ye ce k , m aziye ait fotoğrafl arl a ortaya çık an s orunl arının da üs tünde n ge l m e s i ge re k e ce k tir.

Sil e nt H il l ’e turis t ge zis i! Önce k i ve rs iyonl arda ol duğu gib i k arak te rim iz Travis ’i de 3. şah ıs görüş açıs ı il e s is l i cadde l e rde yol um uzu b ul m aya çal ışarak oynuyoruz. Birb irine ze k ice b ağl anm ış b ul m acal arı çözm e k için fark l ı yol l ar da ye r al m ak ta. Ge ne l l ik l e çoğu şe yi ince l e yip k urcal am al ı, ipuçl arını b ir araya ge tirip topl am al ıs ınız. Se riye ge l e n b ir ye nil ik te ipuçl arını topl ark e n fark l ı b oyutl ara girip çık ab il m e niz. Aynal ar aracıl ığı il e yapıl an b u s e yah atl e r ipuçl arını b irl e ştirm e de ak tif roloynuyor. Bununl a b irl ik te s avaş s ah ne l e ri s e rinin e n vas at s ah ne l e rini s e rgil iyor. Sil ah l ar h aricinde e k ol arak tv, radyo, s tant gib i s ınırl ı k ul l anım a s ah ip m ate ryal l e ri de s avaş e s nas ında k ul l anab il iyoruz. Bos s ol arak tab ir e dil en b öl üm s onu “b ab a” canavarl arı al aşağı e tm e k de dah a güç yapıl m ış. Sil e nt H il lO rigins il e s e rinin önce s ine gidiyor ve b azı şe yl e rin nas ılol uştuğunu anl am aya çal ışıyoruz. Şe h ir il e diğe r dünya aras ında gidip ge l irk e n k apl am a ve de tayl ardan ortam l arın fark ına varab il iyors unuz. K arak te r anim as yonl arı ve m ode l l em el e ri çe vre m ode l l e m e s ine göre b iraz dah a s önük k al m ak ta. Se s l e r ve m üzik l e r is e h e r zam ank i gib i b ire r Sil e nt H il lk l as iği diye b il iriz. O rtam a ve durum a göre de ğişe n m üzik l e r, atm os fe re e şl ik e de re k PSP’de dah i s izi ge rçe k te n rah ats ız e de b il iyor. Yaratık ce s e tl e rinin üs t üs te düşm e s inde m e ydana ge l e n iç içe ge çm e gib i durum l arı s aym azs ak fizik m otorunda çok fazl a s orun göze çarpm ıyor. H ik âye ye çok fazl a b ir şe y k atm ayan, ancak Sil e nt H il ls e ve rl e rin PSP s aye s inde h e r h angi b ir ye rde s e ve re k vak it ge çirm e l e rini s ağl ayacak b ir yapım ol m uş.


Sine m a

D ab b e fil m inin s e naris t ve yöne tm e ni H as an K aracadağ im zal ı Se m um 'da İzm ir'l i C. K .'nın ge rçe k h ik aye s inde n e s inl e nil m iş. 27 yaşındak i Canan K araca ve k ocas ı Vol k an K araca ye ni al dık l arı b üyük b ir e ve taşınırl ar. H e r şe y çok iyi gide rk e n b ir gün s e b e b ini b il m e diğim iz b ir şe k il de Canan’a garip şe yl e r ol m aya b aşl ar. Canan yavaş yavaş b aşk a b ir varl ığa, k e ndis ine h ük m e tm e ye b aşl ayan b ir yaratığa dönüşm e ye b aşl ar. K e ndis ine adım adım görüne n ve ona ce h e nne m dak ik al arı yaşatan b u varl ık , k arab as anl arl a b aşl ayan işk e nce l e rini, Canan’ın b e de nini e l e ge çire re k de vam e ttirir. Şe ytan’ın e n s adık h izm e tk arı Se m um k e ndis ine h e de f ol arak ne de n Canan’ı s e çm iştir ve ona ne yapacak tır? Sıradan b ir ins an için ce h e nne m in k apıs ınas ılaçıl ır?

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 39

Yöne tm e nl iğini Gius e ppe Tornatore ’un yaptığı fil m de K s e niya Rappoport, Mich e l e Pl acido, Cl audia Ge rini il e Margh e rita Buy b aşrol l e rde ye r al ıyor. Uk rayna’dan uzun yıl l ar önce İtal ya’ya ge l m iş Irina, doğu Avrupa’dan, b irçok k adın il e b irl ik te k açark e n yolb oyunca açl ık , şidde t, taciz gib i tal ih s iz ol ayl ar yaşarak de rinde n s ars ıl m ıştır. Yaşadığı daire nin tam k arşıs ında te m izl ik çi ol arak çal ışan Irina'nın e s as am acı orada yaşayan b ir ail e nin yanına gire b il m e k tir. Ire na’yı, k uyum cul uk yapan ail e nin yanında işe girm e k te n h iç b irşe y al ık oyam az, cinaye t b il e . Ire na, ail e nin güve nini k azandığı gib i üze rl e rinde güç ol uşturm ayıda b aşarır.


Sine m a

Mik e Nich ol s ’un yöne tm e nl iğini üs tl e ndi Ch arl ie W il s on’ın Savaşı Tom H ank s , Jul ia Rob e rts , Se ym our H offm an il e Am y Adam s ’ı b iraraya ge tiriyor. Ge rçe k b ir ol aydan e s inl e ne n fil m de , b üyük ve çok gizl i b ir ope ras yon k onu e dinil iyor. Ch arl ie W il s on (Tom H ank s ) k işil iğinin ge ri pl anına pol itik k urnazl ığı, de rin vatans e ve rl ik duygus unu ve m azl um l ara (Afganis tan h al k ına) duyduğu tutk uyu b aşarıyl a gizl e m iş Te k s as l ı b ir k ongre üye s iydi. Ch arl ie ’nin yak ın dos tu, b ir num aral ı k oruyucus u ve b aze n de s e vgil is i ol an Joanne H e rring (Jul ia Rob e rts ), Te k s as ’ın e n ze ngin k adınl arından b iriydi ve çok öne m l i b ir anti-k om ünis t ol arak tanınıyordu. Sovye tl e r’in Afganis tan’ı işgal ine Am e rik a’nın ve rdiği ce vab ın ye te rs iz k al dığına inandığından Afganis tan’dak i Mücah itl e re Am e rik a Birl e şik D e vl e tl e ri’nin de s te k ol m as ı için Ch arl ie ’yi ik na e tti. O güne k adar h iç k im s e nin yapm adığı b irşe yi yaptıl ar ve m ücah itl e re gizl i fon ve s il ah s ağl ayarak ül k e de k i Sovye t işgal inin s ona e rm e s ini s ağl adıl ar. Ch arl ie ’nin b u çab as ında ona CIA ajanı Gus t Avrak otos (Ph il ip Se ym our H offm an) yardım cıol du.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 40

Mus tafa Uğur Yağcıoğl u il e Iraz O k um uş’un yöne ttiği ve Fe rh an Şe ns oy, Ece Us l u, K aan Urgancıoğl u il e D urulBazan’ın oynadığı "Son D e rs : Aşk ve Ü nive rs ite ", k ah k ah a ve h üznü b irarada yaşatacak . Yurt dışından ge l e n b ir Türk öğre tim göre vl is i ünive rs ite de k i m üfre datl a s ınırl ı k al m az. Bu ye ni h oca iddias ızdır, “İl k de rs im iz k im s e nin b uradan al ınacak de rs e ih tiyacı ol m adığı” diye b aşl ar. Ancak öğre ncil e rin ve öze l l ik l e de b ir tane s inin onu fark e tm e s i il e b am b aşk a b ir dünya açıl ır önl e rinde . Saffe t H oca’nın ge çm işi il e ünive rs ite öğre ncis i Ul aş’ın h ayatıgarip b ir şe k il de k e s işir.


M üzik GREEN D AY

D ünya çapında 60 m il yonun üze rinde al b üm ü s atıl an Gram m y ödül l ü ünl ü Am e rik al ı rock m üzik grub u Gre e n D ay, 19 89 yıl ında k urul du. Önce s inde Bil l ie Joe Arm s trong ve Mik e D irnt h e nüz 14 yaşındayk e n Sw e e t Ch il dre n adıyl a ol uşturul an topl ul uk , ik i yıl s onra b u adı al acak ve rock m üzik dünyas ında fırtına gib i e s e ce k ti. Gre e n D ay is m iyl e şark ı üre tm e ye b aşl adık tan s onrak i il k çık ışl arını, Larry Live rm ore 'un s ah ib i ol duğu Look out! K ayıt Şirk e ti e tik e tiyl e yaptıl ar. İl k LP'l e ri ol an "39 /Sm ooth ", 2 O cak 19 9 0 günü b e ğe niye s unul du. Topl am 31 dak ik al ık 10 ade t parçayı içe re n al b üm de Arm s trong gitar ve vok al l e ri, Mik e D irnt b as ve ge ri vok al l e ri, Al Sob rante is e davul l arı üs tl e nm işti.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 41

be k l e ne nin çok üze rinde b ir b aşarıyı b e rab e rinde ge tirdi ve tüm zam anl arın e n çok s atıl an b ağım s ız al b üm l e rinde n b iri ol du. Grub un ye ral tı k ül türünde k i ol ağanüs tü tanınırl ığı, b üyük k ayıt şirk e tl e rinin de dik k atini çe k ti. Goo Goo D ol l s 'tan Je w e l 'a, AvrilLavigne 'de n Sixpe nce None Th e Rich e r'a k adar b irçok ünl ü şark ıcı ve grub a al b üm yapan Am e rik al ı yapım cı Rob Caval l o da Gre e n D ay'i yak ından izl e ye n is im l e r aras ındaydı. K ıs a s üre s onra Caval l o'nun b ağl ı ol duğu Re pris e K ayıt Şirk e ti il e s özl e şm e im zal andı. "D ook ie "ve Ul us l araras ıBaşarı Gre e n D ay, ye ni e tik e tiyl e il k , topl am da üçüncü s tüdyo al b üm ü ol an "D ook ie "'yi, 19 9 4 yıl ının Şub at ayında m üzik s e ve rl e rin b e ğe nis ine s undu. Ye di ül k e de m üzik l is te l e rine girm e b aşarıs ını gös te re n, Ye ni Zel anda'da b irinci, Am e rik a Bil l b oard 200 l is te s inde is e ik inci s ıraya k adar yük s e l en al b üm , grub a b ir de "En İyi Al te rnatif Müzik Al b üm ü"dal ında Gram m y ödül ü k azandırdı.

"D ook ie ", dah a s onra, 19 9 8 yıl ında İngil te re 'de çık an "Öl m e de n Önce D inl e m e niz Ge re k e n 100 Al b üm " k itab ında 33. s ırada ye r b ul du. Spin D e rgis i'nin "En İyi 100 Al b üm " is te s inde 44., Rol l ing Stone 'un "Tüm Yıl ın s onl arına doğru il k yurtiçi turne l e rini l arın En İyi 500 Al b üm ü" l is te s inde is e ge rçe k l e ştirm e l e rinin ardından Al Sob rante , Z am anl an "D ook ie ", 13'ü ye ni, 14 şark ıdan e ğitim ine de vam e tm e k için grupl a yol l arını 19 3. ol ol uşuyordu. ayırm aya k arar ve rdi. Ye rine Tré Cool dah il ol acak ve ge çici ol arak de vral dığı b u göre vi Al b üm ayrıca, MTV Vide o Müzik Ödül l e ri'nde uzun yıl l ar b aşarıyl a s ürdüre ce k ti. tam 9 dal da aday gös te ril m işti. Gre e n D ay'in ik inci al b üm ü ol an "K e rpl unk ", 17 O cak 19 9 2 tarih inde rafl ardak i ye rini al dı. San Francis co'da k ayde dil e n 12 (+ 4 b onus ) şark ıyı içe re n al b üm , 15 yıl da dünya çapında 4 m il yonun üze rinde s atış rak am ına ul aşarak

10 Ek im 19 9 5 günü "Ins om niac" adl ı dördüncü s tüdyo al b üm üyl e ye nide n h ayranl arının k arşıs ına çık an grup, b u de fa "D ook ie "ye oranl a dah a s e rt b ir üs l up

k ul l anm ıştı. Bu durum h ayranl arının b üyük b e ğe nis ini topl as a da "Ins om niac", s atış rak am ı anl am ında b ir önce k i al b üm e rak ip ol am am ıştı. Gre e n D ay'in s trate jis i az çok k e ndini gös te rm e ye b aşl am ıştı. "D ook ie " il e ge niş k itl el e re ul aşm ayı ve b u s aye de ul us l araras ı al anda ol ab il diğince ün k azanm ayı am açl ayan grup, b unu b aşardık tan s onra dah a özgür m üzik yapab il dik l e ri ve tam anl am ıyl a is te dik l e rini s unab il dik l e ri ye ni çal ışm al arını ortaya k oym uşl ardı. Bu pol itik a, s ıradan radyo dinl e yicil e ri için ol m as a da, ge rçe k Gre e n D ay h ayranl arıiçin h arik a b ir ge l işm e ydi. K ıs a Bir Ara ve Ge ri D önüş Gre e n D ay, ve rdiği k ıs a aranın ardından 19 9 7 yıl ının Mayıs ayında ye nide n s tüdyoya girdi ve 2 ayl ık b ir çal ışm anın s onunda b e şinci s tüdyo al b üm ü ol an "Nim rod"'u çık ardı. 14 Ek im 'de Re pris e e tik e tiyl e rafl ardak i ye rini al an çal ışm a, 18 parçadan ol uşuyordu. Am e rik a'da 2, dünya çapında is e 5 m il yonl uk s atış rak am ına ul aşan al b üm , "D ook ie "yi ge ride b ırak am am ış ol m as ına k arşın grup için s on de re ce öne m l i b ir adım ol du. "Nim rod"dak i tüm şark ıl arın s özl e ri Bil l ie Joe Arm s trong'a, m üzik l e ri is e grub a aitti. Al b üm ün Avus tral ya b as k ıs ında "Suffocate ", "D o D a D a", "D e s e ns itize d" ve "You Lie d" adl ı b onus şark ıl ar ye r al dı. Te k l il e rde n is e e n b aşarıl ı ol anl ar, Am e rik a Mode rn Rock Müzik l is te s inde 5. s ıraya k adar yük s e l e n "H itch in' a Ride " ve 2. ol m ayı b aşaran "Good Riddance (Tim e of Your Life )" idi. "Good Riddance (Tim e of Your Life )", Gre e n D ay'e ayrıca, MTV Vide o Ödül l e ri'nde "En İyi Al te rnatif Vide o" ödül ünü de k azandıran şark ıol du.


M üzik 2000'l i Yıl l ar... Tak vim l e r 2000 yıl ını gös te rdiğinde grup, ye pye ni b ir al b üm için te m pol u b ir çal ışm anın içine girm işti. Nis an ayında k ayıtl arı b itiril en "W arning" is im l i al tıncı al b üm l e ri, 3 Ek im 2000 günü rafl ardak i ye rini al dı. Al b üm ün üze rinde yine Re pris e e tik e ti vardı ancak b u de fa yapım cıRob Caval l o de ğil , grub un k e ndis iydi. 2006 yıl ının Ağus tos ayı ve ril e rine göre dünyada topl am 4 m il yonun üze rinde s atışa ul aşan al b üm , topl am 41 dak k ik a 14 s aniye s üre l i 12 şark ıdan ol uşuyordu. Am e rik a Mode rn Rock Müzik l is te s inde 1. s ıraya k adar yük s e l e n al b üm de n çık an b azı şark ıl ar, çe şitl i proje l e rde k ul l anıl dı. En öne m l il e rinde n b iri, "Ch urch on Sunday"in, s ine m a fil m i Road Trip'te ye r al m ış ol m as ıydı. Gre e n D ay, 2001 yıl ında K al iforniya Müzik Ödül l e ri ge ce s ine dam gas ını vurdu. Aday gös te ril diği 8 dal da da ödülal m ayı b aşaran grup, zam an zam an is te k s iz gib i görüns e de ol ağanüs tü şöh re tin tadını çık arıyordu. Ge ce de "W arning" il e k azanıl an "O l ağanüs tü Al b üm " ve "O l ağanüs tü Punk Rock ve Sk a Al b üm ü" vas ıfl arının yanıs ıra "O l ağanüs tü Grup", "O l ağanüs tü Erk e k Sol is t", "O l ağanüs tü Bas çı", "O l ağanüs tü D avul cu", "O l ağanüs tü Şark ı Yazarı ve Sanatçı" ödül l e rinin de s ah ib i ol dul ar. 2002 yıl ında Bl ink 182 il e b irl ik te s ah ne al dık l arı k ons e rl e rin b e l ge s e l l e ştiril diği "Riding In Vans W ith Boys ", D VD ol arak m üzik m ark e tl e rde k i ye rini al dı. Büyük Şok ve "Ye nide n"Gre e n D ay! Gre e n D ay, 2003 yıl ında ye ni b ir al b üm için çal ışm al arına b aşl adı. 20 şark ı k ayde tm iş ve güçl ü b ir atm ak için k e ndil e rini h azırl am ışl ardı. Bil l ie Joe 'nun, "'Nim rod' il e 'W arning'in k arışım ıydı" şe k l inde öze tl e diği ve tah m ini çık ış is m i "Cigare tte s and Val e ntine s " ol arak b e l irl e ne n al b üm , dram atik b ir şe k il de rafa k al dırıl m ak durum unda k al dı. Şark ıl arın as ıl k ayıtl arı s tüdyodan 'çal ınm ıştı'. Bu

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 42

k ork unç te crüb e nin ardından var ol an şark ıl arı ye nide n k ayde tm e k ye rine , ye ni şe yl er üre tm e yi te rcih e de re k çal ışm al arına ye nide n b aşl adıl ar ve 2004'te "Am e rican Idiot"ı m üzik s e ve rl e rin il gis ine s undul ar.

Gre e n D ay, k ariye rinin e n uzun s üre l i turne s ine 2005 yıl ında çık tı. Tam 150 canl ı pe rform ans s e rgil e dik l e ri b u döne m de al anl arı dol duran onb inl e rce k işiye m üzik ziyafe ti çe k tirdil e r.

Grub un, Am e rik a ve İngil te re Bil l b oard l is te l e rinde 1. s ırada ye r al an il k ve te k al b üm ü ol m ayı b aşaran "Am e rican Idiot", "rock ope ra" ve "k avram s al al b üm " k ate goril e rinde de ğe rl e ndiril di. Bir al b üm l ük aradan s onra b u k e z de yapım cı k artviziti Rob Caval l o'ya aitti.

2006 yıl ında, Bil l b oard'un Mode rn Rock l is te s inde tam 16 h afta b oyunca zirve de n inm e ye n "Boul e vard of Brok e n D re am s " adl ı parçayl a "Yıl ın Şark ıs ı" dal ında b ir Gram m y ödül ü dah a k azandıl ar. Aynı yıl"W ak e Me Up W h e n Se pte m b e r Ends " il e "En İyi Rock Vide o Kl ib i" dal ında MTV Ödül ü'ne aday gös te ril en Gre e n D ay, b irincil iği AFI'nin "Mis s Murde r" kl ib ine k aptırdı.

Al b üm ün k apağında ye r al an çal ışm a, şark ı l is te s inde ye r al an "Sh e 's A Re b e l "da ("O Bir İs yancı") ge çe n "And s h e h ol ding on m y h e art l ik e a h and gre nade " ("Ve o k al b im i b ir e l b om b as ı gib i tutuyor") s atırına gönde rm e yapıl m as ıam acıyl a tas arl anm ıştı. "Am e rican Idiot"tan tam 5 ade t te k l i çık tı. Al b üm l e aynı adı taşıyan "Am e rican Idiot"un yanıs ıra, "Boul e vard of Brok e n D re am s ", "H ol iday", "W ak e Me Up W h e n Se pte m b e r Ends " ve "Je s us of Sub urb ia" adl ı şark ıl ar da, b irk aç ve rs iyonl arıyl a ayrı al b üm l e r h al inde s atışa s unul du. "Am e rican Idiot", Gre e n D ay'e 2005 yıl ında "En İyi Rock Al b üm ü" dal ında Gram m y k azandırdı. Ayrıca "Yıl ın Al b üm ü", "Yıl ın Şark ıs ı", "Yıl ın Rock Şark ıs ı", "Yıl ın Bir İk il i ve ya Grup Tarafından Ge rçe k l e ştiril e n En İyi Rock Vok alPe rform ans ı" ve "En İyi K ıs al tıl m ış Vide o K l ip" dal l arında da aday gös te ril m işl e rdi. MTV Müzik Ödül l e ri ge ce s inde is e 8 dal da aday ol up tam 7 ödül k azanarak ge ce ye dam gal arını vurdul ar. Ayrıca K anada m üzik ödül l e ri ge ce s i Juno'da da 2005 yıl ını "Yıl ın En İyi Ul us l araras ıAl b üm ü"ödül üyl e ge çtil e r. Al b üm , 2005-2006 yıl l arı aras ındak i döne m de Avus tral ya'dan İrl anda'ya, Be l çik a'dan İs ve ç'e k adar çok s ayıda ül k e nin m üzik l is te s inde b irinci s ıraya yük s e l m e yi b aşardı. En düşük il ginin gös te ril diği Avrupa ül k e s i ol an İtal ya'da b il e 5. s ırada ye r al m ışl ardı.

Müzik dünyas ında s on yıl l arın adından e n çok s öz e ttire n rock m üzik grupl arından b iri ol an Gre e n D ay, 19 89 yıl ından b u yana s ürdürdüğü varl ığını, h e r ge çe n gün dah a da b üyüye re k ve ye rini s ağl am l aştırarak k oruyor.


Z iyare tçi D e fte rim iz d e n k te b ri i r e l en i ge ç ğ e m r e e s one b i s it l e z ü çok g r a l ş a ark ad u m . :) ... e rim r l i o d y i r d a e l aşarı B . r o uy y in a ol ı e l m s ş m ı u ü l a l v H ça de ık oğ ah a lb ir i için d B al e s z k r e ü o ü m ç g l g sa ab i Öz iy i ve e ltu t e s te ği var k c n o ü arın Ç g d nl ) i : a n S i p S s i a R d . A Y ın k e n ği b ir s ite .. m u ş. IK AY l o R A İns an b il a e c S e ışm er e k ir ana r çal l gü nl B i i b y k ul İ l . e . z u r. ol ok gü ç gü ze l r a l a aş b e dav r ık 8) rk ad s ağl e A v k i l i r e çe n arta r içe rine çe k b i r g K e b l e i l i r l G ğ e e e . e it im al Öm L riz e m ınızda Ç ok k e k b ir b irik e A l ! z k B a e m N ar rç ıl l ıb RK A ışm a am ın z çal n inan e s are ti. Ge Ü v e t e G k d e Ge rç me c ışm a k ü r e de ri l b il a a ç y a r l i n er y ay ı ze lb ara te şe k ik l ü r n b g e e d T k şl ço em e ite . , k al k ada rim be k l r . a k ı u şu m l m ı ı ş r m m r e l a l ü a i u n t k d u b r s ık ar h iç b i k ü rl iy ide l e rim i s izl arıl r bu u z aç ş e , N e n r a a e u m l b C z e u o i d y l ta ib te s s Se R iz b u rirs e niz, h ay at h içb ir de rgiy e s ons u z n u i r ş i g p r b l u i e e a e s v n giy du g Böy l ıol h e rk e rşıl u cu d e de y e r e re k e m et kl u de r g n ı n h b i o a s y A s n e ı a ı l a g m il e k adı ant e rin h azır e rin b il e. iy l azırl as tl dir e d dil e rs l g r h k d e a l r p t i i e k r ı i z B l ı i cı an a S e vm ah m e te g e tm e s rım l gram gıl s u nm a m o n z r a e v r p d e a S ay arına k ad em e l l zın d . r ı k n a n e ı t r u b k a s l ı e ık ol k arşıl anış Başar ve e m e rim . Bu e ri ç a i n r n v u e s . ed a b ir da e rim an Y u ru cu e şe k k ü r ni dil a fazl k K h r . a ü d n t G si su e re i l alol rü nl ri için am e tm e m l e ü e e e i n n v i h n l ö z e e ö v l da pon ir, Y i al im e i am an ve e ne l ab il e r de y anın ştiril l l m el o e n i i k y ğ i i k r z s e a l çe Te arı ık l u zu n at dah gide i arak ze ngin d k r a a e a f h c d i r a y a i d ıc ol ha anın İçe rik il ir. Ay r iniz grafik il m b ş ı e l a r ç rg y e r ve rs e l ik , de l ay ınız al z ö m i g m e u n d r a o s iz ol şü n ü y e rim izi t f ü e d D i e ç y di Z iy are t

D e rgi ab one l iğinizi b aşl atm ak için b oş b ir e -pos ta gönde rm e niz ye te rl i!

kamilfatsanın kitabı  

kamilfatsanın kitabı oku

kamilfatsanın kitabı  

kamilfatsanın kitabı oku

Advertisement