Page 1

Equilibrio Akademi Balanceret Kommunikation Balanceret Liv

Familier

Virksomheder

skoler og institutioner

EQUILIBRIO AKADEMI En kulturforandrende virksomhed der støtter det indre liv


Indledning I de mange år jeg har arbejdet med mennesker, har jeg oplevet at kommunikation er det mest udbytterige forandringsværktøj som findes. I mit arbejde i Equilibrio har jeg fundet ud af, at jeg kan være åben eller lukket mod andre og mig selv, jeg kan skabe tillid eller bryde tilliden, blot ved en lille ændring i ansigtsudtrykket.

Med disse indsigter, som jeg egentlig troede jeg havde aktiveret i forvejen, kom jeg hjem til mig selv. Det har efter min egen mening gjort mig til en bedre mand i alle sammenhænge.

Stuart Peacock

Kommunikation starter og slutter med os selv.

2

Equilibrio Akademi

Kommunikation starter og slutter med os selv. Det er mit ansvar at min formidling bliver forstået, og at jeg forstår hvad en anden ønsker at formidle til mig, og deri ligger udvikling.


Om akademiet Equilibrio Akademiet udspringer af konsulentvirksomheden Equilibrio, som i 16 år har specialiseret sig i at udvikle kontakt mellem mennesker i virksomheder, institutioner og skoler i Skandinavien. Equilibrio’s grundlæggende holdning er, at mennesker er nøglen til forandring. Equilibrio bringer nærvær, tillid og åbenhed ind i kommunikationen i hverdagens praktiske rammer gennem en lyttende kultur. Derved udvikles:

I en verden af stress, høje krav til effektivitet, resultater og økonomi, kan vi mennesker føle os presset i hverdagens samvær og kommunikation, både på arbejde og privat. Derfor vælger vi i Equilibrio Akademi at holde fokus på det menneskelige. Vores filosofi og metoder fokuserer på menneskets evne til og ønske om at trives med andre. Vi har derfor nogle tilbud til dig, som ønsker at: • skabe en anerkendende kommunikationsform • blive bevidst om betydningen af egne forudfattede meninger • håndtere konflikter hensigtsmæssigt • forstå forskellen mellem dig og mig og at rumme det • rumme “den anden”, selv under stor uenighed • skabe tillid, selv i svære situationer • rumme forskelige meninger • tage ledelse i mødesituationer • forstå sprogets betydning for tillidsskabende arbejde • lytte, så du forstår den anden • forstå hvordan din egen indre ro påvirker samtalen

• Kreativitet • Samarbejde • Personlighed • Talenter Akademiet sætter værdier som • Respekt • Tillid • Åbenhed • Ærlighed • Nærvær i fokus, som menneskelige kvaliteter, og vi giver deltagerne arbejdsredskaber, som støtter disse værdier.

Vi mener at teorien skal overføres til hverdagen, fordi det er i hverdagen, forandringen skal ske. Med engagerende undervisning og faglig kompetence skaber vi rammer, hvor deltagerne kan trives og finde deres potentialer.

Det er menneskerne der skaber resultaterne, i din virksomhed, skole, institution, forening, i dit netværk, dit ægteskab og din familie.

Equilibrio Akademi

3


Om kurserne generelt

Udbytte for deltagerne

På alle vores kurser bliver teorien overført til praksis ved hjælp af samtaler, eksempler, øvelser og opgaver.

• Indsigt i egne tankers uhensigtsmæssige støj og de hensigtsmæssige alternativer • Redskaber til og erfaring med ledelse af grupper • Indsigt i sammenhængen mellem tale og tillid • Metoder og teknikker som støtter menneskers ønske om udvikling og selvindsigt • Redskaber du kan bruge som coach og mentor, samtaleleder og til proces-facilitering

Deltagerne lærer at benytte værktøjer, som kan bruges i samspil med mennesker, såvel professionelt som personligt. Undervisningen bygger på dit virkelige liv, og den teori, som du lærer, skal føres tilbage til dit virkelige liv for at få værdi.

Alle undervisere i Equilibrio Akademi arbejder også som konsulenter, vi kan derfor også tilbyde skræddersyede virksomhedstilrettede forløb, som er specielt tilpasset jeres behov.

GRUNDKURSER At Lytte

1 dag

Du har sikkert haft oplevelsen, hvor det at tale sammen ikke fungerer. Det efterlader kold luft og sårede følelser, distance og tabt tillid. Tænk hvis der er en måde at undgå det, så du kan lære ikke at tage ting så personligt, og i stedet opleve dig værdifuld. Det går denne workshop ud på.

Tillid er meget vigtig i alle relationer. Uden tillid vil vi være tilbøjelige til at møde andre med mistro, at tolke deres udspil negativt. Men hvordan skaber vi tillid? Har det noget at gøre med ord, tone og stemning? Hvad med frivillighed? Er det vigtigt for tillid? På denne workshop får du indsigt i hvad der skal til for at skabe tillid i alle sammenhænge.

At forandre din indre spænding 1 dag En workshop, som giver dig indsigt i din tankers påvirkning af din adfærd. Det vi tænker, farver vores oplevelser, og det påvirker vores handlinger. Ofte er det ikke det vi ønsker skal ske. Hvis din indre spænding er høj, er det svært at styre dine reaktioner, de synes at styre dig. Kurset indeholder den indsigt, som skal til for at forandre det.

4

At skabe tillid

1 dag

Equilibrio Akademi


OVERBYGNING Den Lyttende Kultur

Møde kultur

2 dage

2 dage

Du har sikkert oplevet det, det ene ord tager det andet, og du havner i diskussioner, som du slet ikke har lyst til, eller samtalen ender med ubehagelig tavshed. På denne workshop får du indsigt i forskellen mellem den talende og den lyttende kultur i din hverdag, og hvad det betyder for samværet. Du kommer til at arbejde med at ”slukke for dit eget hoved”, for du kan ikke samtidigt lytte til dine egne tanker og til den, som taler.

Livet er fyldt med møder, en del opleves som ustrukturerede, langstrakte eller ”alles kamp mod alle”. Det er forskelligt hvordan vi håndterer det, men ofte kan det opleves som meningsløst eller frustrerende. At føle sig delagtig, værdifuld, og at det giver mening at deltage, kræver en kultur, der også tilgodeser menneskene. Equilibrio har udviklet sådan en kultur, og det handler denne workshop om.

Samtale ledelse

Kultur forandring

2 dage

2 dage

Vi indgår i samtaler på kryds og tværs i vores liv. Ind imellem opstår svære samtaler, og ofte kan de forløbe mere hensigtsmæssigt, hvis der er nogen, der sørger for, at samtalen bliver holdt på sporet. At tage ledelse af en samtale eller et møde kan være udfordrende. Equilibrio har udviklet en form, som både har konkrete redskaber og en klar metode til sådan en samtaleledelse.

Kulturen opstår når mennesker mødes, i fællesskaber. Kulturen udvikler sig umærkeligt eller vi viderefører en eksisterende kultur. Vi tænker egentlig ikke over den, men vi mærker konsekvenserne af den. Det kan være mobning, manglende engagement eller samarbejde osv. På denne workshop får du mulighed for at stoppe op og overveje, om du synes kulturen skal laves om, og du får værktøj og teknikker til at forandre kulturen.

Nærværende ledelse 2 dage Som leder er det vigtigt at have klare mål for sin ledelse, og samtidigt er det vigtigt at være opmærksom på at skabe en nærværende dialog med medarbejderne. Den nærværende leder håndterer konflikter og misforståelser på en måde, der er konstruktiv for alle parter. Det er vigtigt, at alle bliver hørt og set, det styrker både den enkelte og organisationen. På denne workshop kommer du til at arbejde med hvordan du kan blive en nærværende leder.

Typologi 2 dage Hvordan kan det være, at en reagerer voldsomt på noget, som en anden synes er en bagatel? Hvad er det der gør, at når jeg siger et, så gør de noget andet? En grund kan være at vi er forskellige typer, med forskellige måder at opleve tingene på. På denne workshop får du forståelse for, at det handler om at vi tænker og opfatter forskelligt, ikke at vi modarbejder hinandens ønsker og behov.

Equilibrio Akademi

5


UDDANNELSER Kommunikations facilitator - Kom Fac, ABC uddannelse

Kommunikations facilitator - Kom Org, med speciale i Organisationer

9 dage

9 dage

At kunne skabe kontakt og tillid kræver, at vi er villige til at slukke for vores egen måde at opfatte den anden eller verden. Det kræver at vi forstår nærværets betydning og betydningen af vores egne tankesystemer.

Kan det skabe fremgang i en organisation, hvis man ændrer kommunikationsformen? Vil det kunne medvirke til at skabe mere effektivitet og innovation? Samtidigt med at alle bliver gladere og mere tilfredse? Det mener vi i Equilibrio.

Det er en fantastisk oplevelse at blive hørt uden fordømmelse. Men på den anden side er det ikke nemt at opdage, hvornår vi som lyttere er i gang med at ”sætte meninger på”, det kræver at vi er virkelig til stede… og det kræver øvelse.

Denne uddannelse tager udgangspunkt i kommunikation og hvordan kommunikationsformen i en organisation har indflydelse på medarbejdernes oplevelse af tryghed, åbenhed og tillid.

På denne uddannelse arbejder du med at håndtere din egen tilstand, selv under stort pres. Du vil opleve hvordan tankesystemer (dine egne og andres) kan påvirkes til at blive mere hensigtsmæssige igennem tillid og nærvær. Undervejs vil dine kompetencer som coach blive opbygget, ved brug af vores værktøjer og teknikker.

6

Equilibrio Akademi

Du lærer hvordan man kan skabe en kultur, hvor kommunikationen er understøttende i forhold til det som ønskes fremmet, og hvor misforståelser og spændinger mindskes. På uddannelsen lærer du om typologien og får indsigt i hvordan tankesystemer (dine egne og andres) har indflydelse på jeres samarbejde. Du får redskaber, som kan bruges i konfliktsituationer, og du får forståelse for medarbejdernes forskelligheder og hvordan disse forskelligheder er et udviklingspotentiale, hvis de støttes med accept, åbenhed og forståelse.


Kommunikations facilitator - Kom Pæd, med speciale i Pædagogik

Kommunikations facilitator - Kom Fam, med speciale i Familier

9 dage

9 dage

Den Kommunikative Pædagogik tager sit udgangspunkt i læring, det vil sige formidling af information på modtagernes betingelser.

Alting i livet har sine besværligheder, men ingen steder mere end i familien. Partneren er umulig, børnene hører ikke efter og ingen ser, hvor meget du laver.

På uddannelsen vil du opleve hvor vigtigt kontakt og nærvær er i din undervisning, og hvor vigtig din evne for at skabe tillid er, når børn og voksne skal trives. Du vil få forståelse for hvor forskellige børn er, og hvordan du kan bruge den viden som en nøgle, ind til det enkelte barn. Du lærer om typologi og hvordan den viden kan bruges, ikke til at putte børn i kasser, men som støtte for dig, så hvert enkelt barn kan få den inspiration, ro, fordybelse, stimulation, tankemæssige udfordring og fysiske udfoldelse, som det har brug for. Den fysiske indretning af læringsrummet har derfor betydning for læringen, det beskæftiger vi os også med. Du lærer at bruge den spejlende samtale til at synliggøre elevernes tankesystemer og ved accept og åbenhed at motivere dem til forandring og udvikling af deres potentiale.

Vi har behov for værktøjer, som kan bruges i hverdagen til at håndtere og forebygge misforståelser og som vi kan benytte bevidst, i stedet for at lade os ramme af andres ord og handlinger. Under uddannelsen vil du opleve hvordan konflikter kan håndteres, selv om du måske er en del af dem. En stor del af forløbet vil handle om at forstå forskellen i menneskers opfattelse, og hvad det kan betyde i en familie. Vi ser på betydningen af sprog i forhold til opbygning af tillid og tryghed. Du får en oplevelse af hvordan tankesystemer (dine egne og andres) påvirker forventninger og krav, og den indsigt du får sættes i relation til dit eget familieliv. I forhold til dine børn får du indsigt i deres tænkning, og kan så, sammen med børnene, skabe hensigtsmæssige forandringer i jeres fælles liv.

Equilibrio Akademi

7


Undervisere

Lars Rokkjær

Stuart Peacock

Lars Nillson

Lennart Söberbak

Anna Gradin

Ingemar Thoren

Ejer af Equilibrio og udvikleren af filosofien som Den Lyttende Kultur indholder.

Rie Jepsen

Nia Tved

Se nærmere på hjemmesiden for mere information om uddannelser, foredrag og workshops Her kan du finde en uddybende beskrivelse af forløbene bl.a. med Kontakt: Stuart Peacock Tlf. 50 43 53 95 stuart@equilibrio.dk www.equilibrio.dk

• pris • antal deltagere • sted • datoer og tidspunkter

EQUILIBRIO AKADEMI En kulturforandrende virksomhed der støtter det indre liv

Grafikeren.nu

og alle praktiske informationer om betaling og tilmelding.

Kursuskatalog 2012  

Kurser og uddannelser fra Equilibrio