Page 1

Öppna graffitiväggar i Stockholm

D

e senaste årens debatt om Stockholm Stads nolltoleranspolicy mot graffiti har tagit upp många aspekter av lagliga (även kallade öppna) graffitiväggar. Här presenteras fyra möjliga platser för öppna väggar i Stockholm samt de effekter de kan ha på sin omgivning. Diskussionen kring de olika väggarna utgår från Oskar Rendels examensuppsats Efter nolltoleransen - Nyttan av laglig graffiti, Svenska Landskapsuniversitet 2012.

Lagliga väggar - så funkar det Laglig graffiti är inget enhetligt fenomen. Målsättning, struktur och organisering skiljer sig åt. Här handlar det om plattformar för skapande av graffiti och andra budskap i det offentliga rummet. Öppna väggar går att dela in i tre olika grundtyper utifrån struktur, målsättning samt graden av permanens. Gemensamt för merparten – och det som skiljer dem från den mesta annan typ av konstnärlig gestaltning i de offentliga rummen – är att de inte är skapade för att vara beständiga. En målning görs för att efter en tid bytas ut mot en ny – och på detta sätt påminner den lagliga graffitin om reklam. Eller om man hellre vill – scenkonsten där en föreställning pågår en tid för att sedan tas ner. De tre grundtyperna är:

1. Utställningen Exempel: Graffiti Hall of Fame i New York Utställningen är formellt reglerad och tydligt förankrad i samhälleliga institutioner. Urvalet av konstnärer sker i en styrd, och ofta sluten, process – där en curator eller en grupp experter ansvarar för att de inbjudna håller en viss konstnärlig nivå. Precis som vid vanliga utställningar uppstår det ibland diskussion om urvalsfrågor. Målningarna är tänkta vara kvar en längre tid, och ofta arbetar konstnärerna under ett eller flera gemensamma teman. Den stora skillnaden från merparten av andra konstnärliga projekt i offentliga rum ligger i att målningarna inte är tänkta att vara permanenta. Målsättningarna kan vara skiftande – till exempel erbjuda besökarna konstupplevelser av stor kvalité, sätta en plats eller organisation på kartan genom medial uppmärksamhet och många intresserade besökare. Här finns ofta en budget för material och i vissa fall även arvode för konstnärerna.

2. Scenen Exempel: 5 Pointz i New York och Venice Art Walls i Los Angeles Scenen är formellt styrd – vilket betyder att den som vill uttrycka sig konstnärligt måste ha tillstånd. Den intresserade ansöker om möjligheten att måla och tilldelas en specifik plats. Målningen är sedan kvar under en viss tid, och verken byts ut allt eftersom. En målnings livslängd varierar ofta mellan en vecka och ett par månader även om det finns enstaka verk som fått sitta i flera år. På 5 Pointz sker urvalet från en viss kvalitativ bedömning, de mindre erfarna målarna får mer undanskymda platser, eller platser med sämre underlag, vilket gör att en enskild konstnär kan göra en slags karriär, och sakta men säkert få bättre plats. Konstnärerna står här själva för material och erhåller inget arvode. Detta är en form av organisering av offentlig bildkonst som sannolikt är unik för graffitikonsten. Målsättningarna kan vara flera olika, och inte nödvändigtvis motsatta varandra: a) Som ett brottsförebyggande projekt för att minska olaglig graffiti. Ursprungligen var det 5 Pointz tydliga syfte och Venice Art Walls tycks delvis ha skapats för att formalisera och styra det som redan var ett faktum – att betongväggarna sedan decennier användes för graffitimålning. b) Som ett socialt projekt för att undvika att stigmatisera graffitiintresserade

ungdomar, undvika att graffitiintresserade ungdomar begår brott, och för att skapa mötesplatser mellan graffitimålare och allmänhet. c) Som rättighetsprojekt för att ge graffitimålare lagliga möjligheter att utöva sitt intresse precis som fotbollsspelare, skateboardåkare och rullskridskoåkare. d) Som konstprojekt för att göra graffitiestetiken till en integrerad del av stadsrummets konstnärliga uttryck. e) Som ett kulturarvsprojekt – Venice Art Walls existens motiveras delvis med att väggarna målats ända sedan 1960-talet, och att de tillsammans med väggarna blev ett monument över den berömda rekreationsanläggningen the Venice Pavilion (1961-1984).

3. Den öppna väggen Exempel: P-huset Anna i Malmö och Kolhamnen i Norrköping. Öppna väggar är den vanligaste formen av laglig graffiti i Sverige. Kanske den enda formen, eftersom vi i denna definition bortser från de tillfällen där man använt graffiti som permanent konstnärlig gestaltning (t ex Fascinate, Highway eller Admire Nature). Väggarna i Kolhamnen i Norrköping är det mest berömda exemplet, P-huset Anna i Malmö det äldsta – enligt vissa uppgifter fyller det 30 år nästa år. På anslagstavlan finns ingen formell reglering – varken kvalitativt eller på annat sätt. Vem som helst får måla vad den vill – så länge den håller sig på den för ändamålet avsedda ytan. I praktiken sker dock ofta en viss informell reglering där verk som uppfattas som högkvalitativa blir kvar längre. Till skillnad från de två tidigare typerna så drivs dessa väggar sällan av någon ideell organisation eller något företag. Ofta handlar det om att man helt enkelt upplåtit en redan existerande vägg för graffitimålning och/ eller andra typer av budskap i det offentliga rummet. Ofta också utan att egentligen bygga någon som helst infrastruktur runt väggen vilket ibland har lett till problem, till exempel med nedskräpning då det inte funnits sophantering för att klara alla de tomma färgburkar som blir över. Det har också förekommit klagomål från kringboende om att färgen luktar illa, liksom påståenden om ökat olagligt klotter på närliggande fastigheter. Målsättningarna med öppna väggar kan vara flera olika, inte nödvändigtvis motsatta varandra (och de sammanfaller till stor del med de målsättningar som finns vid scenen): a) Som demokratiprojekt för att privatpersoner och ideella aktörer ur den breda allmänheten ska kunna uttrycka sig i det offentliga rummet på någorlunda lika villkor med kommersiella aktörer, intresseorganisationer och institutioner. ”Vi vill att dessa väggar ska vara en demokratisk plats där man får uttrycka vad man vill” sade till exempel en representant för Gatukontoret i Malmö om de väggar staden erbjuder. b) Som ett brottsförebyggande projekt för att minska olaglig graffiti. Norrköpings kommun motiverar sina väggar med att man lyckats minska den olagliga graffiti (detta dock i kombination med ett ambitiöst program för stadens ungdomar). c) Som ett socialt projekt för att undvika att stigmatisera graffitiintresserade ungdomar, att graffitiintresserade ungdomar begår brott, och för att skapa mötesplatser mellan graffitimålare och allmänhet. d) Som rättighetsprojekt för att ge graffitimålare lagliga möjligheter att utöva sitt intresse offentligt – precis som fotbollsspelare, skateboardåkare och rullskridskoåkare. e) Som konst- och kulturprojekt för att göra graffiti till en integrerad del av stadsrummets konstnärliga och kulturella uttryck.


Zinkensdamms IP Plats: Mur längs Zinkensdamms IP, Södermalm. Längd: Circa 120 meter. Om Zinkensdamms IP

Arkitekt Paul Hedqvist ritade Zinkensdamms IP och invigningen ägde rum den 18 maj 1937 då Reymersholms IK mötte Djurgården. Idag spelas framför allt fotboll och bandy här, Zinken är bland annat hemmaplan för Hammarby Bandy. Publikrekordet sattes 1941 då över 11 000 personer såg en allsvensk kvalmatch mellan Reymersholm och IFK Eskilstuna.

Överblick

Zinkensdamms IP ligger längs Ringvägen nära korsningen Hornsgatan. Här finns en tunnelbanestation och ett intensivt stadsliv. På utsidan av idrottsplatsen, längs Ringvägen går en 120 meter lång mur, indragen så att en extra fil för parkerande bussar och bilar får plats. Eftersom Ringvägen är en av Söders huvudgator är platsen välbesökt dygnets alla timmar. Zinken ligger dock på gränsen till ett av Ringvägens ödsligaste partier, i kvarteret söder om idrottsplatsen börjar Tantolunden.

Väggen

Väggen är omkring 2 meter hög och slät. Tidigare var den i råbetong, idag är den målad med vit färg. Med jämna mellanrum dyker det upp klotter och graffiti i varierande storlek på väggen.

Öppen vägg-effekter

I en annars rätt karg och enformig miljö, särskilt under det kalla halvåret, skulle graffiti skapa ett flöde av intryck. Idag är muren enformig och en icke-plats. Som en öppen vägg skulle muren bli ett mötesplats och en plats där medborgare kan stanna till och iaktta konstnärligt skapande på plats, eller själva utföra det.

Reglering

Under matchtider när körfilen närmast väggen används för trafik och parkering och många människor passerar muren bör väggen tillfälligt stängas. På andra tider kan den vara öppen för allmänheten att måla. Liksom vid alla öppna väggar behövs väl tilltagna soptunnor för överblivet material.


Skansbron Plats: Under Skanstullsbrons norra fäste, Södermalm. Längd: Circa 40 meter.

Här går också en gångväg mellan Norra Hammarbyhamnen gör väggen möjlig att måla på oavsett tid på dygnet. och Eriksdal.

Reglering

Väggen Om Skanstullsbron

Skanstullsbron består idag av tre broar, den nedre Skansbron från 1925, Skanstullsbron med tunnelbana och gångbana från 1946, samt motorleden Johannehovsbron från 1984. De tre broarna går alla längs den gamla Göta landsväg och utgör huvudporten till Södermalm söderifrån.

Överblick

Skansbron består av två delar, en bro över Hammarby kanal, och en över spårområdet några hundra meter längre norrut. Under brons norra fäste vid spårområdet finns en 40 meter lång och 5 meter hög vägg. Spårområdet, som nyttjats för godstrafik, är idag i praktiken borta, och det ingemansland som uppstått används som avställningsplats.

Väggen är konstruerad av stålbalkar som är mycket ojämna. Därför behöver här byggas en slät yta som fästs utanpå brofundamentet.

Öppen vägg-effekter

Platsen är fortfarande präglad av det en gång så livliga industriområdet men ter sig idag ödslig. Ett mindre antal cyklister och fotgängare passerar med ojämna mellanrum. Förutom gångstråket finns det ingen aktivitet knuten till platsen. En öppen vägg kommer skapa en oväntad mötesplats och attrahera medborgare. Platsens råhet gör den ytterst lämpad för att användas som öppen vägg. Stockholm är annars en stad med allt färre råa, odesignade platser, de vi har kvar bör vi ta vara på och utnyttja. Platsen saknar grannar vilket

Väggen behöver ingen reglering, men skulle kunna bli en plats där man låter en utvald grupp målare dekorera hela väggen ett par gånger om året. Alltså i stil med Hall of Fame i New York.


Tjurbergsparken Plats: Längs Engelska gymnasiets skolgårdsmur i Tjurb-

ergsparken, Södermalm. Längd: 140 meter.

Om Tjurbergsparken

Tjurbergsparken ligger i anslutning till Helgalunden och är döpt efter kvarnägare Helge Helgesson och kvarnen Häjan som stod på platsen på 1600-talet. Parken anlades på 1910-talet efter ritningar av Per Olof Hallman.

Överblick

Tjurbergsparken hänger ihop med Helgalunden, men är något av en återvändsgränd eller bakgårdspark. Den är insprängd mellan huskroppar och avsaknaden av omgivande gator förstärker parkens isolerade läge. Bara ett par hundra meter i sydostlig riktning befinner sig en av Söders knutpunkter. Tjurbergsparken ligger på en höjd med utsikt över husen på Ringvägen. Längs parkens norra sida går en 2,5 meter hög betongmur som är omkring hundra meter lång. Muren skyms delvis av träd och buskage, men på många platser är den också fullt synlig, en slags förgård till gamla Scenskolan/Katarina Real som sticker upp bakom muren. För det mesta är parken folktom. Tjurbergsparken är inte lika populär som den närbelägna Vitabergsparken eller Tanto. Däremot har den blivit en samlingspunkt för personer med missbruksproblem. Kanske för att parken saknar attraktioner: inga kaféer, minigolfbanor eller gulliga träkåkar. Gräsmattorna nyttjas sporadiskt av andra medborgare, liksom hundägare som nyttjar parkens gångväg.

Väggen

I Tjurbergsparken finns en lång och fritt stående mur utan bostäder eller kommersiella lokaler i närheten. Muren står några meter från gångvägen genom parken. Muren är jämn och passar sig i både struktur och höjd utmärkt för att måla motiv på. Tjurbergsparken var redan under 1980-talet ett känt Hall of Fame där några av Stockholms bästa graffitimålare gjorde genomarbetade verk. Sedan dess har parken varit populär och det målas fortfarande ofta på väggen.

Öppen vägg-effekter

Det finns ett offentligt konstverk i parken: Statyn Vid källan. Dock är det som någon har sagt om offentliga statyer – de är i stort sett osynliga. De är dessutom enkelriktade, få medborgare är delaktiga i beslut om offentlig utsmyckning. En vägg öppen för måleri är däremot en demokratisk arena där samtal uppstår kring gamla och nya konstverk. Många medborgare är nyfikna på graffiti, och graffitimålaren få reaktioner. En laglig graffitivägg är en attraktion och ett mål för både konstnärer och publik. En laglig vägg innebär nästan alltid många stora och genomarbetade målningar, det vill säga den mest populära formen av graffiti. Kostnader för att ta bort dagens olagliga graffiti på väggen försvinner. Med all sannolikhet kommer parken att under (framförallt) dygnets ljusa timmar befolkas av fler medborgare i skiftande ålder och bakgrund. En sådan blandning skapar en social kontroll och en tryggare omgivning. Genom att öppna väggen ger man Tjurbergsparken en demokratisk arena för yttrandefrihet och kultur, vilket höjer parkens sociala värde.

Reglering

I Tjurbergsparken passar det bra att ha en helt oreglerad vägg. Störningsrisken för de omkringboende är minimal. Det behövs som alltid ett par större soptunnor som töms regelbundet så att sprejburkar och liknande material inte lämnas på platsen.


Rålambshovsparken Plats: Västerbrons norra fäste i Rålambshovsparken,

Kungsholmen. Längd: Circa 150 meter.

Om Rålambshovsparken

Rålambshovsparken är döpt efter den malmgård som fortfarande står alldeles vid Västerbrons nordöstra fäste, Rålambshovs gård. Arkitekt Erik Glemme ritade parken som anlades på 1930-talet och det är en av Stockholms första funktionalistiska parker. I parken finns en rad kulturella attraktioner: en amfiteater, ett flertal skulpturer, klättervägg, en strandvolleybollplan, en stor lekplats, ett kafé samt en av Stockholms största skejtparker. Rålambshovsparken, eller Rålis som den kallas i folkmun, är Kungsholmens centralpark. Hit kommer också medborgare från Stockholms norra och västra förorter för att grilla, spela spel, festa, sola och bada.

Överblick

Västerbrons norra fäste ligger i ett undanskymt hörn av Rålambshovsparken, bredvid Rålambshovs gård. Här passerar få personer.

Väggen ligger längs en slänt, och alldeles nedanför finns en stor lekpark. Dock döljs betongväggen nästan helt av stora buskage, bortsett från den lägsta delen där en klättervägg byggts framför väggen. Betongväggen, som utgör brons fundament, är omkring 150 meter lång och runt 5 meter hög.

Väggen

Det här är en slät, gjuten betongvägg. Från slutet av 1980-talet fram till mitten av 90-talet var denna vägg en välkänd plats för Stockholms graffitimålare. Under denna epok var väggen det som graffitimålare brukar kalla “halvlaglig”. Många målningar gjordes fullt öppet under dagtid och det var först under slutet av 1990-talet när repressionen mot graffiti skärptes som målandet dagtid upphörde och målningarna så småningom togs bort. Då och då målas eller taggas det på väggen men det tas bort snabbt.

Öppen vägg-effekter

Alla som någon gång målat på en öppen vägg vet att det är en plattform som skapar samtal. Förbipasserande dras på ett nästa magiskt vis till någon som målar. Många är

nyfikna, andra vill diskutera graffiti. Här föds möten mellan medborgare i samband med både aktionen - att måla graffiti - och konsumerandet - att betrakta verken. Det öppna samtalet är demokratins viktigaste beståndsdel. En öppen graffitivägg skapar samtal, diskussioner och sannolika och osannolika möten kommer till stånd på den offentliga plats som är den enda där våra fulla medborgerliga och grundlagsskyddade rättigheter finns. Idag är detta en icke-plats mitt i Sveriges största stad. En betongvägg full med graffiti skulle locka publik. I Malmö rankas de öppna väggarna bland stadens mest attraktiva konstattraktioner. Dagens kostnader för att hålla muren betonggrå försvinner.

Reglering

Förslaget innebär att det inte målas direkt på betongväggen utan att en yta av trä eller metall fästs utanpå betongen. Överst på väggen fästs en korrugerad metallplåt som indikerar ytans övre begränsning. Med tanke på väggens undanskymda plats behövs inga regleringar utan väggen är öppen för allmänheten att måla oavsett tid på dygnet.

Öppna graffitiväggar i Stockholm  
Öppna graffitiväggar i Stockholm  

Detta är ett idéförslag som togs fram till Art of the Streets 2012.

Advertisement