Page 1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

YGS TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

Onları karşımıza almakla çok büyük bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Akdeniz ve mavilikler, Halikarnas Balıkçısı’nın ağzından palas pandıras dökülür ortalığa. Bu cümlede geçen “palas pandıras” sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

A) Düşüncelerimizdeki paralellik onu da memnun etti. B) Bu konuda babama katılmadığımı açıkça belli ettim.

A) gereksiz bilgilerle oyalanmadan

C) Hiçbir baskıya boyun eğmeyecek bir kişiliğe sahipti.

B) ana kaynaklara inilmeden

D) Duygularını kontrol altına almayı bilmen gerekiyor.

C) sağlam bir dil oluşturamadan

E) Dilimizi yozlaştıranlara tüm gücümüzle direneceğiz.

D) gelişigüzel, belirli ölçütlere bağlı kalmadan E) aşırı heyecana kapılmadan

4. 2.

“Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “elde edilmek, sağlanmak” anlamında kullanılmıştır?

Yazdıklarıma hiçbir zaman güzel diyemem; çünkü son sözü, onları okuyan dudaklar söyleyecektir.

A) Ortalık ağarırken yorgun adımlarla evden çıktım.

Bu cümledeki altı çizili sözcükle oluşturulan anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir?

B) İyi ısınamadığımız için bu evden haftaya çıkacağız.

A) Dolaylama

B) Deyim aktarması

C) Yapılan uzun görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.

C) Benzetme

D) Kişileştirme

D) Dershaneden çıktık, bir çay bahçesinde sohbet ettik.

E) Ad aktarması

E) Bu kumaştan sana iki gömlek çıkar mı, bilmem.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

1


A 5.

A

A

A

A

A

A 7.

Sanatçı düşünce ve duygularını anadilinin toprağında üretirse yarınlara kalabilir.

A

A

A

A

Yağmur bütün gün yağdı. Damdaki bütün kiremitler I II III

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

tıkırdadı. Rüzgâr oluklara, pervazlardan içerilere sığındı. IV V

A) Ülke sorunlarına eğilmek

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi “gerçek” anlamıyla kullanılmamıştır?

B) Yalın bir dil kullanmak

A) I.

C) Özgün bir anlatımı benimsemek

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

D) Yerli sözcüklere önem vermek E) Ulusal değerlere sahip çıkmak

6.

8.

Onun bana gönül koyduğunu haftalar sonra öğrendim. Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? A) Akşam yemeğinde yediklerini sindirememişti.

A) Gücenmek, kırılmak

B) Dik kayalarda düz yoldaymış gibi ilerliyor.

B) Âşık olmak, tutulmak

C) Bu tür yangınlarda, su yerine köpük kullanılır.

C) Hoşlanmak, ilgi duymak

D) Tüm rakiplerini silmişti bu güçlü takım.

D) Birinin arkasından konuşmak

E) Evde en çok bu odada rahat ediyordum.

E) Engellemeye çalışmak

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

2


A 9.

A

A

A

A

A

Aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

A 11.

A) Yaşını içine akıtmak: Acısını sezdirmemek.

A

A

A

A

Yolcular, uçak inmeden söylenen anonsu dikkate almadıkları için zarar gördüler. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

B) Yabana atmak: Önem vermemek. C) Taş kesilmek: Duygularını belli etmemek. D) Omuz silkmek: Aldırmamak.

A) Yanlış yapılandırılmış sözcük kullanımı

E) Kulp takmak: Kusur bulmak.

B) Tamlayan eksikliği C) Deyim yanlışlığı D) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı E) Sözdizimi yanlışlığı

10.

12.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlamca karşıtlıktan söz edilebilir?

A) Onun düşünceleri, beni hiçbir zaman etkilememişti.

A) Sen bir şarkıyı yorumlarken

B) Yarışmada birinci olmana gerçekten sevinmiştim.

Ayaklarım yerden kesilir benim

C) Herkesin, bu konuda ahkâm kesmesi doğru değil.

B) Elinde kılıçla, kınla öldürmek için dolaşırsın sen

D) Sanatçı, gerçeği algılamakta bize rehberlik eden kişidir.

Benim defterimde sevgi dolu şiirler, bir bilsen C) Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana

E) Emek harcanarak yazılan bu eserler nesnel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir.

Geleceğim diyorum, takvim sorma bana D) Sor şu yol kenarındaki meyvesiz karaağaçlara Kaç yolcu geçmiştir bu yollardan senden önce E) Sen bir resmi yorumlarken Boyalar canıma karışır benim

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

3


A 13.

A

A

A

A

A

A 15.

Arkadaşlarımdan hepsi, beni destekliyor; hiçbiri söylediklerime itiraz etmiyordu.

A

A

A

A

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Nihayet, onun gönlünü almayı başardı.

A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından

C) Böyle geniş yürekli bir insan zor bulunur.

B) “–ler” ekinin gereksiz kullanılmasından

D) Ona gözdağı vermek için her yolu denedi.

C) Yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasından

E) Bu kazada can kaybı yaşanmadı.

B) Çalışmaları sayesinde herkesi gölgede bıraktı.

D) Tamlayan eki “–in” yerine “–den”in kullanılmasından E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından

14.

I. Uzun yıllar boyunca onunla mektuplaştık.

16.

II. Unutmasını beceremeyen, bu hayata katlanamaz.

Arkadaşına o kadar çok kızmıştı ki onu bir kazan suda boğmak istemişti.

IV. Yüzmesini bilmiyorsan denize girdiğinde dikkatli ol.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

V. Konuşmasına aldanma, on yaşına daha yeni girdi.

A) Gereksiz sözcük kullanılması

Yukarıdaki numaralanmış cümleler, anlatım bozukluğuna yol açan nedenler gözetilerek ikişerli eşlenirse hangisi dışta kalır?

B) Tamlama yanlışlığı

III. Öyle sanıyorum ki, herkesin bir sırrı vardır mutlaka.

A) I.

B) II.

C) III.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

D) IV.

C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması D) Deyimin yanlış kullanılması

E) V.

E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

4


A 17.

A

A

A

A

A

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A 19.

A

A

A

A

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Alışık olduğum sürprizler yaparak beni etkileyemeyeceğini anlamalısın.

A) Bizim gibi müzik yapan bir grup tanımıyorum.

B) Ne yaptığını bilmeyenler, doğal olarak yaptıklarının bilinmesini istemezler.

C) Dünkü maçı, yaklaşık elli bine yakın seyirci izlemişti.

B) Evimizin bahçesindeki incirin tadını unutamadım. D) Dün, bütün gün bu koltukta oturup seni bekledim.

C) Çirkin söz güzel ağızda, iki kere çirkin görünür.

E) Aşırı yağmur, trafiğin tıkanmasına neden olmuştu.

D) İnsanların dinlemeyi öğrenmeleri, iletişimdeki aksaklığı giderir. E) Yazar, özgün üslubu sayesinde, sanat dünyasında farklı bir yer edindi.

18.

20.

“Böyle durumlarda insan haklarına her zamankinden daha fazla sahip çıkar.” cümlesindeki sözcüklerin hangisinden sonra virgül getirilirse, anlam belirsizliği giderilmiş olur? A) böyle

B) insan D) fazla

“Okul müdürü, tüm öğretmenlerin yönetmenlikte belirtilen kurallara uymaları gerektiğini ifade etti.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı

C) zamankinden

B) Gereksiz iyelik eki kullanımı

E) sahip

C) Gereksiz sözcük kullanımı D) Gereksiz yardımcı eylem kullanımı E) Çelişen sözcüklerin kullanımı

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

5


A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1.

Bu testte sırasıyla, Tarih Coğrafya Felsefe

(1 – 8) (9 – 15) (16 – 20)

ile ilgili 20 soru vardır. 2.

1.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3.

Evrensel olaylarla tarih, çağlara ayrılmıştır. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

Tarihi olayları, destan ve efsanelerden ayıran özelliklerden biri de zamanın belli olmasıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin oluş tarihi diğerlerine göre daha belirgindir?

A) Toplumların birbirini etkilemesini B) Olayların araştırılma ve incelenmesini

A) Hicret 622’de gerçekleşmiştir.

C) Tarihi olayların daha kısa süreli yaşanmasını

B) Kavimler Göçü günümüzden yaklaşık 1600 yıl önce yapılmıştır.

D) Diğer bilimlerden yararlanılmasını

C) İstanbul’un fethi 29 Mayıs 1453’te gerçekleşmiştir.

E) Olayların geçtiği yerin belirlenmesini

D) Güneş takvimi Türkiye’de 1 Ocak’ta kullanılmaya başlanmıştır. E) Osmanlı Devleti 13. yüzyılda kurulmuştur.

2.

Sümer kralı Urgakina, din adamlarının halktan mal toplama geleneğine son vermiştir. Getirdiği yasayla herkesi ürettiğini satma ve kullanma özgürlüğüne kavuşturmuştur.

4.

– Orta Asya toplumları Maden Devri’ni yaşarken Avrupa’nın kuzeyinde yaşayan toplumlar Taş Devri’ni yaşamışlardır. – Cilalıtaş Devri’ni yaşayan bir toplum Bakır ve Tunç devrini yaşamadan Demir Devri’ne geçmiştir.

Urgakina’nın bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

Bu durumların yaşanmasında,

A) Sınıf farklılıklarının korunmasını

I. iklim ve coğrafi şartların farklı olması,

B) Askeri yapının güçlendirilmesini

II. toplumlar arasında kültürel etkileşimin yaşanması,

C) Ulusal egemenliğin sağlanmasını

III. uygarlaşmanın tüm toplumlarda aynı süreçte tamamlanması

D) Din adamlarına saygınlık kazandırılmasını E) Mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız II D) II ve III

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

6

B) Yalnız III

C) I ve II

E) I, II ve III


A 5.

A

A

A

A

A

A 7.

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde, insan haklarına ve kanun üstünlüğüne dayanan, imparatorluk unsurlarının eşitliğini öngören ıslahatlar gerçekleştirilmiştir.

A

A

A

Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncelerinin zayıflamasına karşılık Türkçülük düşüncesinin önem kazanmasında, I. Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın ilan edilmesi,

Bu tutumlara göre; I. Egemenlik anlayışında değişimler yaşanmıştır.

II. Araplar arasında ulusçuluk düşüncesinin yayılmaya başlaması,

II. Evrensel değerlere önem verilmiştir.

III. Balkan uluslarının bağımsızlıklarını kazanması

III. Demokratikleşme amaçlı ıslahatlar yapılmıştır.

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

6.

A

A) Yalnız I

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

8.

ABD başkanı Wilson’un Birinci Dünya Savaşı sırasında yayımlanan ilkelerinde yer alan, “Her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek.” ilkesinin, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinden itibaren Türk ulusuna dayalı, tam bağımsız modern bir Türkiye kurmayı temel amaç edinmiş ve milleti ile bütünleşerek bu amaca ulaşmak istemiştir. Atatürk’ün bu düşüncesi Türk İnkılabı’nın, I. geleneksel yönetimi devam ettirme,

A) Demokratik yönetimleri

II. milli değerlere saygılı olma,

B) Yeni devletlerin kurulmasını

III. çağdaş ilkeleri esas alma

C) Milliyetçi yaklaşımları

özelliklerinden hangileri üzerine temellendirildiğinin göstergesidir?

D) Çok uluslu devletleri E) Laik devlet anlayışını

A) Yalnız I D) II ve III

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

B) Yalnız II

7

B) Yalnız III

C) I ve II

E) I, II ve III


A 9.

A

A

A

A

A

A 11.

Türkiye fiziki haritasında yeşil renk ve tonlarının en fazla kullanıldığı bölge Marmara’dır. Çünkü; ……………………… Yukarıdaki paragrafta verilen cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?

A

A

A

A

Türkiye’de ayçiçeği üretiminin yıllara göre üretim miktarını gösteren bir grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği bölgeye

A) Ormanların en geniş yer kapladığı bölgedir.

B) Ayçiçeğinin yetişme koşullarına

B) Ortalama yükseltisi 500 metrenin altındadır.

C) Ayçiçeğinin ekim alanlarına

C) Avrupa ile Asya kıtaları arasındadır.

D) Ayçiçeğinin kullanım alanlarına

D) Üç farklı denize kıyısı vardır.

E) Ayçiçeğinin en fazla üretildiği yıla

E) İklim çeşitliliği fazladır.

10.

10°

15°

12.

20° 25°

A) Çizgisel hızın Ekvator’dan kutuplara doğru azalması

20°

B) Paralel boylarının Ekvator’dan kutuplara kısalması

15°

C) Kutup Yıldızı’nın görünme açısının Ekvator’dan Kuzey Kutbu’na doğru büyümesi

10°

D) Doğudaki yerlerde yerel saatin ileri olması E) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvator’dan kutuplara küçülmesi

Coğrafi koordinat sisteminde gösterilen taralı alandan, aşağıda koordinatları verilen bölgelerin hangisine en kısa yoldan ulaşılabilir? A)

C)

B)

15°

20°

D)

E)

55°

50°

50°

55°

50°

60° 40°

35°

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin sonuçlarından biri değildir?

8


A

A

A

A

A

A

13.

A 14.

B

A

A

A

A

A

Yukarıdaki parçada doğal ortamın kapsamındaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir? A) Bitki örtüsüne B) Güneşin doğuş yönüne C) Rüzgârların sapmasına D) Yeraltı kaynaklarına E) Yağış biçimlerine

Deniz

Yukarıda izohips yönetmiyle çizilen haritada ardışık izohips arası yükselti farkı 50 metredir. Buna göre, A ile B noktaları arasındaki yükselti farkı kaç metredir? A) 50

B) 100

C) 150

D) 200

E) 250

15.

14. VE 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE YANITLAYINIZ.

Parçaya göre, insanların yaşam koşullarını düzenleyebilmelerinde, en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal koşullar B) Gelir düzeyinin farklılığı

“Her gün Güneş’in doğudan doğup batıdan batması, yağmur ve karın yağması, rüzgârın yön değiştirerek esmesi, denizlerde dalgaların oluşması, geniş yapraklı bazı bitkilerin her yıl sonbaharda yaprağını döküp ilkbaharda yeşermesi doğanın sürekliliğini sağlamada etkilidir. Dünyada dört mevsimin yaşandığı yerlerde insan kışın soğukla yazın sıcakla mücadele etmek, kış mevsimi için yiyecek hazırlamak mecburiyetindedir.”

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

C) Nüfusun az ya da çok oluşu D) Endüstri kuruluşları E) Tarım alanlarının genişliği

9


A 16.

A

A

A

A

A

A 18.

Her çocuk, küçük bir “filozof”tur aslında. Bu bakımdan yetişkinlerin çoğundan büyüktür çocuk. Eğer felsefe evren, yaşam, insan hakkında içerikli sorular sorma sanatı ise kim bunu çocuklardan daha iyi yaptığını iddia edebilir ki. Buna göre, felsefenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A

A

A

Halk arasında “kocakarı ilacı” denilen tedavi yöntemlerinden yararlanılması yaygındır. Fakat tıp bu gibi yöntemleri pek önemsemez. Çünkü bunların bilimsel temeli yoktur. Bu otları kullanan kimse, hangi otun hangi nedenle bir hastalığa iyi geldiğini bilmez. Sadece kişisel uygulamadan elde ettiği bir bilgiye sahiptir. Bu tür bilgilere “gündelik bilgi” adı verilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gündelik bilginin özelliklerinden biri değildir?

A) Mutlu olmayı öğretme B) İnsanın pratik ihtiyaçlarını karşılama C) Dünyayı ve insan yaşamını merak edip yorumlama

A) Genelleştirilmiş bilgilerden oluşur.

D) Olanı olduğu gibi bildirme

B) Hayatı kolaylaştırmaya yöneliktir.

E) Yaşamda başarılı olmayı öğretme

C) Neden – sonuç ilişkisine dayanmaz. D) Algı, deneyim yoluyla edinilen bilgilerdir. E) Belli bir sistematiği yoktur.

17.

Bilim insanı uzun uğraşlar sonucu elde ettiği bir bilgiyle ilgili olarak güzel, iyi, kötü gibi yargılarda bulunmaz. Oysa filozof için böyle bir tutum gayet normal bir durumdur. Buna göre, filozofu bilim insanından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Evrensel olması B) Nesnel olması C) Kendi içinde tutarlı olması D) Değerlerle ilgili yargıda bulunması E) Bilgiyi amaçlaması

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

A

10


A 19.

A

A

A

A

A

A 20.

Yaşam karşısında duruşunu belirlemek isteyen insan, “neden – niçin” sorularını kendi mantıksal çıkarımları ile yanıtlamadıkça hiçbir ansiklopedi ya da internetteki web sayfası ona yardımcı olamaz. Çünkü insanın kendisine ait bir duruşu, bir dünya görüşü belirlemesinde yaşamın her alanını bilmeye, anlamaya, sorgulamaya ve çözümlemeye çalışması önemlidir.

A

A

A

“Felsefe, insana ahlâklı ve erdemli bir hayatın yol ve ilkelerini öğretir.” Bu söz ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A) Felsefe evrenin özünü araştırır. B) Felsefe olması gerekeni sorgular.

Buna göre, yaşama karşı duruşunu belirlemeye çalışan bir kişide olması gereken temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

C) Felsefe pratiğe yönelik bir bilgi alanıdır. D) Felsefe “iyi nedir?” sorusuna cevap arar. E) Felsefe varlığın temelini araştırır.

A) Tutarlı davranma gücüne sahip olma B) Mutlak bilgiye ulaşma isteği C) Bilimin verilerinden yararlanma D) Akıl ilkelerinden hareket etme gücü E) Yaşamı anlama ve sorgulama arzusu

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

A

11


A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ 1.

Bu testte sırasıyla, Matematik Geometri

(1 – 14) (15 – 20)

ile ilgili 20 soru vardır. 2.

1.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

a, b, c ardışık üç çift sayı ve a < b < c

3.

dir.

Buna göre, (a – b) (c – b) (a – c) çarpımının sonucu kaçtır? A) – 16

2.

B) – 8

C) – 4

D) 2

mnp – mp = 340 olduğuna göre, m + n + p toplamı en çok kaçtır?

E) 16

A) 27

3 tanesi 24 ten küçük olmayan rakamları farklı iki basamaklı beş farklı doğal sayının toplamı 116 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? A) 42

B) 43

C) 45

D) 46

mnp üç, mp iki basamaklı doğal sayılardır.

4.

C) 19

D) 17

E) 15

ab ve ba iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere, ab – ba = a2 – b2 eşitliği veriliyor. Buna göre, ab biçiminde yazılacak kaç farklı iki basamaklı doğal sayı vardır?

E) 48

A) 8

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

B) 22

12

B) 9

C) 13

D) 17

E) 18


A 5.

A

A

A

A

A

814 – 1 sayısı 4 tabanında yazıldığında sondan kaç basamağı 3 olur? A) 42

B) 21

C) 20

D) 15

A 7.

E) 14

A

A

B) 1919 azalır

D) 2120 azalır

8.

A ve y birer doğal sayı olmak üzere, A 11 3y – 1

C) 95

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

İki basamaklı bir sayı ile bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayı toplanırsa 99, elde edilen sayı ilk sayıdan çıkarılırsa 45 bulunuyor.

A) 14

bölme işlemine göre, A en çok kaç olabilir? B) 97

C) 2120 artar

E) Değişim olmaz

Buna göre, ilk sayının rakamları çarpımı kaçtır?

– ––––– y2 + 1

A) 98

A

En az dört basamaklı bir sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar birer arttırılıp onlar ve binler basamağındaki rakamlar ikişer azaltılırsa sayıdaki değişim ne olur? A) 1919 artar

6.

A

D) 91

E) 73

13

B) 21

C) 25

D) 30

E) 33


A 9.

A

A

A

A

A

A 11.

35 kişilik bir sınıfta basketbol oynayan 20 öğrenci, futbol oynayan 18 öğrenci ve bu iki spordan en çok birini oynayan 24 öğrenci vardır.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde a bulunur, b ve c bulunmaz? A) 1

B) 4

C) 6

D) 9

A

B) 10

C) 15

D) 16

E) 21

D) 4

E) 5

f(x) = 5x – 1 g(x) = x2 + 3 olduğuna göre, (f–1 og)(4) kaçtır?

E) 16

A) 1

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

A

E) 5

12. 10.

A

63 tane öz alt kümesi olan bir kümenin 4 elemanlı kaç alt kümesi vardır? A) 8

Buna göre, bu sınıfta sadece futbol oynayanlar sadece basketbol oynayan öğrencilerden kaç kişi azdır?

A

14

B) 2

C) 3


A 13.

A

A

A

A

A

A = {a, b, {a, b}, c} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a elemanı bulunur, b elemanı bulunmaz? A) 4

B) 8

C) 12

D) 16

A 15.

A

A

A

A B

A

Şekilde

132°

AB // KE

E) 20

C

T

[TE // [BC % m ( ABC ) = 132°

63°

x F

K

% m ( FTE ) = 63°

E

% m ( KFA ) = x° olduğuna göre, x kaçtır? A) 103

14.

16.

f(x) = (a – 2)x2 + (a + b + c)x + c – 5

a + b – c ifadesinin değeri kaçtır? B) – 10

C) – 11

D) – 12

D) 111

E) 113

C

% [CD]; BDE nin açıortayı

E) – 13

C) 108

[BA // [EF % [CK; ABD nın açıortayı

fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre,

A) – 9

B) 105

x A

B E K

100°

% m ( DEF ) = 100° % m ( BCD ) = x

D

Yukarıda verilenlere göre, x kaç derecedir? A) 50

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

15

B) 40

C) 30

D) 20

E) 10

F


A

A

A

A

17.

A

A

A 19.

A

A

A

A

A

A

ABCD dörtgen

//

|AB| = |AC|

\\ 40° B

% m ( ABD ) = 28° //

D

E

° 28 40°

% m ( DBC ) = 40°

C

% m ( ACD ) = 36°

ABC üçgen

D

x

|AD| = |DC|

F

\\

E

36°

B

C

olduğuna göre,

% % m ( BAD ) = m ( ACF )

% m ( ADE ) = x kaç derecedir?

% % % m ( FCB ) = m ( BED ) - m ( DAC )

A) 36

|BE| = |BD|

B) 44

C) 68

D) 72

E) 82

% m ( ABC ) = 40° % Yukarıdaki verilere göre, m ( ADC ) kaç derecedir? A) 55

18.

B) 60

C) 65

D) 70

E) 75

20.

F

ABC bir üçgen A

% % m ( FAK ) = m ( KAC )

|BD| = |DC| |AB| = 6 cm

K

% % m ( ACK ) = m ( KCE ) % m ( AKC ) = x

8

6

x

|AC| = 8 cm B

olduğuna göre,

olduğuna göre, C

E

B

//

//

D

A) 10

B) 8

C) 6

D) 5

E) 4

x B) 45° – x C) 90° – x 2 D) 45° + x E) 90° + x

TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

C

|AD| = x in en büyük ve en küçük tamsayı değerleri toplamı kaç cm dir?

% KBF nin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 45° –

A

ABC üçgen

16


A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ 1.

Bu testte sırasıyla, Fizik Kimya Biyoloji

(1 – 7) (8 – 13) (14 – 20)

ile ilgili 20 soru vardır. 2.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. P – – – •r – – – – –

3.

L

K r

q1=+q

M r •

2r

–q

Şekildeki iletken ve yüksüz K, L, M kürelerinin yarıçapları r, 2r, r ve negatif yüklü P küresinin yarıçapı da r dir. P küresi yalıtkan sapından tutularak önce K, sonra M kürelerine dokundurulup ayrılıyor.

q2=+2q

Eşkenar üçgenin köşelerine konulan q1 = +q , q2 = q3 = +2q yükleri ve kenarortayların kesim noktasına konulan –q yükü hareketsiz tutulmaktadır.

Bu işlem sonunda K, M kürelerinin yük miktarlarının qK oranı kaç olur? qM A)

1 2

B) 1

C)

3 2

D) 2

q3=+2q

q1 yükünün –q ya uyguladığı elektriksel kuvvet 1 newton olduğuna göre, –q yüküne etkiyen bileşke elektriksel kuvvet kaç newtondur?

E) 3

A) 1

B)

C) 2

2

D)

3

4.

2.

E) 3

R M 2R

2R

K(qK)

R L(+q)

2R

K

Şekil – I

C) – 5

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

D) – 6

Şekil – II

Bu dirençler şekil II deki gibi bağlanırsa M–N arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm olur?

Bu işlemin sonunda L nin yükü –2q olduğuna göre, qK yükü kaç q dur? B) – 4

N

R, 2R, 2R dirençleri şekil I deki gibi bağlanınca K–L arasındaki eşdeğer direnç 4 ohm oluyor.

Yükü qK olan K parçacığı, yükü +q olan L küresine içten dokundurulup ayrılıyor.

A) – 3

2R

L

A) 4

E) – 8

17

B) 6

C) 10

D) 12

E) 15


A

A

5.

A

A

A

A

A

A

7.

K – – – –

A d

K(+q)

A

A

2d L(–16q)

P(+2q)

Elektrik yükleri +q, +2q ve –16q olan K, P, L parçacıkları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K parçacığının P ye uyguladığı elektriksel kuvvet F dir. Buna göre, P ye etkiyen elektriksel kuvvetlerin bileşkesi kaç F dir? Topraklanmış bir elektroskoba (–) yüklü K çubuğu şekildeki gibi yaklaştırılıyor.

A) 1

Önce toprak bağlantısı kesilir, sonra K çubuğu uzaklaştırılırsa, elektroskobun topuzundaki ve yapraklarındaki yüklerin işaretleri için ne söylenebilir?

A)

Topuz ––––––– –

Yapraklar ––––––––– –

B)

+

+

C)

+

0

D)

0

E)

0

+

6. α 2α

X

Düşey

Y

Elektrik yüklü X, Y parçacıkları şekildeki gibi dengededir. Buna göre, I. X in yükü Y ninkinden büyüktür. II. X in kütlesi Y ninkinden büyüktür. III. X teki yüklerin işaretleri Y dekilerle aynıdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

18

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5


A 8.

A

A

A

A

A

A 10.

I. Kütle II. Hacim III. Tanecik sayısı IV. Sudaki çözünürlük V. Birim hacimdeki madde miktarı

B) 2

C) 3

D) 4

Bileşik ––––––

A E.N (°C) –––––––

A

K.N (°C) ––––––––

I.

X

16

82

II.

Y

–16

32

III.

Z

40

125

Buna göre suyun sıvı olduğu sıcaklıklarda hangileri heterojen halde bulunabilir?

E) 5

A) Yalnız I D) I ve II

9.

A

X, Y ve Z bileşiklerinin erime ve kaynama noktaları yukarıda verilmiştir.

Aynı koşullarda yukarıdakilerden kaç tanesi madde miktarına bağlı olarak değişmez? A) 1

A

11.

I. Sodyumun suda çözünmesi

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

X maddesi ile ilgili,

II. Sarkıt ve dikitlerin oluşumu

• Homojendir.

III. Alaşımların elektriği iletmesi

• Farklı tür atomlar içermektedir.

Yukarıdaki olayların hangileri kimyasal değişmeye örnektir?

• Belirli bir basınç altında belirli bir erime ve kaynama noktası vardır.

A) Yalnız I D) II ve III

B) I ve II

bilgileri biliniyor.

C) I ve III

Buna göre X aşağıdaki madde örneklerinden hangisi olabilir?

E) I, II ve III

A) Sodyum klorür B) Şekerli su C) Tunç D) Grafit E) Toprak

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

19


A 12.

A

A

A

A

A 14.

X, Y ve Z bir maddenin üç farklı fiziksel halini göstermektedir.

• Glikojen

A) Depolanabilme B) Suda çözünebilme

Z ––––––

C) Aynı hücrede enerji kaynağı olarak kullanılabilme

Katı

Gaz

D) Aynı sayıda glikozdan oluşma

B) Katı

Sıvı

Gaz

E) Glikozit bağı içerme

C) Katı

Gaz

Sıvı

D) Sıvı

Gaz

Katı

E) Gaz

Sıvı

Katı

Emülsiyon sistemleri ile ilgili, I. Süzme ile bileşenlerine ayrışabilir. II. Bileşenlerinin molekül yapıları farklıdır. III. Sabit basınç altında belirli bir kaynama noktası vardır. yargılarından hangileri doğrudur?

D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) II ve III

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

A

Aşağıda bazı polisakkarit çeşitleri verilmiştir.

A) Sıvı

A) Yalnız I

A

Yukarıdaki polisakkaritlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre X, Y ve Z halleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

13.

A

• Selüloz

• Esneklik katsayısı maddenin Z hali için ayırt edici özellik olarak kullanılabiliyor.

Y ––––––

A

• Nişasta

• Genleşme katsayısı maddenin Y hali için ayırt edici özellik olarak kullanılamıyor.

X –––––

A

20


A 15.

A

A

A

A

A 17.

Bir memeli türünde gerçekleşen protein metabolizmasının bazı basamakları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Protein

Polipeptid

1

Aminoasit

2

3

4

A

D) 1, 2 ve 3

16.

D) Çevresel uyarılara karşı tepki gösterebilme

C) 3 ve 4 E) 1, 2, 3 ve 4

18.

Enzim

II. Glikojen + H2O ⎯⎯⎯→ n(Glikoz)

Enzim

IV. Aminoasit + Aminoasit ⎯⎯⎯→ Dipeptid + H2O ATP

Enzim

V. n(Glikoz) ⎯⎯⎯→ Nişasta + (n – 1) H2O ATP

Yukarıdaki biyokimyasal tepkimelerden hangileri hidroliz hangileri dehidrasyon tepkimesidir? Dehidrasyon –––––––––––––– III, IV ve V I, II ve V IV ve V

D) IV ve V

I, II ve III

E)

I ve II

III, IV ve V

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

B) Polipeptit D) ATP

ATP

C) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi hidroliz ile daha küçük moleküllere ayrılamaz? A) DNA

Enzim

III. 3 Yağ asiti + Gliserol ⎯⎯⎯→ Yağ + 3H2O

III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

E) Zaman içinde değişerek evrimleşebilme

Enzim

B)

A

B) Aralarında iş bölümü olan hücrelerden oluşma

I. Sakkaroz + H2O ⎯⎯⎯→ Glikoz + Fruktoz

Hidroliz ––––––––– A) I ve II

A

C) Soylarını devam ettirmek için üreme

Buna göre, numaralarla belirtilen olaylardan hangilerini bu canlı türü sadece hücre içinde gerçekleştirebilir? B) 2 ve 3

A

A) Metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırma

H2O CO2 NH3

Protein

A) 1 ve 2

A

21

C) Nişasta

E) Gliserol


A 19.

A

A

A

A

A

Aşağıdaki organik besinlerden hangisi DNA’daki genetik şifreye göre sentezlenir? A) Glikoz

B) Protein D) Vitamin

A 20.

A

A

A

A

Nişasta sentezleyen bir hücrede; I. Glikoz

C) Aminoasit

II. Azot tuzu

E) Yağ

III. ATP IV. Enzim moleküllerden hangilerinin miktarında azalma olur? A) I ve III

B) I ve IV D) II ve IV

C) II ve III E) I, II ve IV

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

22


A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

LYS – 1 MATEMATİK – GEOMETRİ TESTİ 1.

Bu testte sırasıyla, Matematik Geometri

(1 – 25) (26 – 40)

ile ilgili 40 soru vardır. 2. 1.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik – Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3.

x pozitif çift tamsayıdır. (3x + 7) sayısından önce gelen ilk çift tamsayı ile (3x + 7) sayısından sonra gelen ilk tek tamsayının toplamı 51 olduğuna göre, x kaçtır? A) 4

2.

B) 6

C) 8

D) 10

Buna göre, bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır? A) 142

B) 143

C) 144

D) 145

E) 146

E) 12

a, b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere,

4.

2.a b + 3.c a = 14 olduğuna göre, 7b aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

x ve y birbirinden farklı pozitif tamsayılardır. x.y = 5(x + y)

olduğuna göre,

x – y farkının en küçük değeri kaçtır? A) – 30

A) a tek sayıdır. B) b tek sayıdır. C) a çift sayıdır. D) c tek sayıdır. E) c çift sayıdır.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

Rakamları farklı, üç basamaklı birbirinden farklı 3 tane sayının toplamı 434 tür.

23

B) – 24

C) 0

D) 20

E) 24


A 5.

A

A

A

A

A

A 8.

x, y ve z pozitif tamsayılar, x + z = 8, x.y = 12 ve x < y < z

6.

B) 12

C) 10

B) 5

C) 7

D) 9

A) 7

E) 8

D) 8

9.

10.

1xy5 sayısı, xy sayısının 53 katından 16 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? B) 5

C) 7

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

D) 10

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

abc, cba, mn3 rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, abc – cba = mn3 eşitliğini sağlayan en küçük abc sayısının rakamları toplamı kaçtır?

E) 9

1xy5 dört basamaklı, xy iki basamaklı doğal sayılardır.

A) 4

A

A, B, C farklı rakamlar,

A) 9

7.

A

ABC + CB + A = 4AC olduğuna göre, C kaçtır?

Üç basamaklı 5xy doğal sayısı, iki basamaklı xy doğal sayısının 24 katından 17 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 3

A

4AC, ABC üç, CB iki basamaklı doğal sayılardır.

olduğuna göre,

x + y + z toplamı kaçtır? A) 14

A

24

C) 12

D) 17

E) 19

165 – 3 sayısının 4 tabanında yazıldığında oluşan sayının rakamları toplamının 10 tabanında karşılığı kaçtır? A) 24

E) 11

B) 11

B) 28

C) 32

D) 35

E) 41


A 11.

A

A

A

A

A 14.

AB iki basamaklı doğal sayıdır. AB

A

A –B 15

– ––––––– 3

A

A

A

A

3 elemanlı alt küme sayısı, 4 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir kümenin, en az 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? A) 57

B) 62

C) 79

D) 87

E) 120

olduğuna göre, AB sayısı kaçtır? A) 53

12.

B) 72

C) 83

D) 93

E) 97

15.

x < y < z olmak üzere, x, y, z ardışık tam sayılardır.

s(A) + s(B) = 28 olduğuna göre,

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? A) (x – z)y

B) (x + 2y)z

D) (x + z).y

13.

A kümesinin eleman sayısı kaçtır?

C) (xy)z

A) 9

E) (x.z + 1)

16.

A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s(A – B) = 2.s(B ∩ Aʹ) = 3.s(A ∩ B) ve s(A ∪ B) = 44 olduğuna göre, s(A) kaçtır? A) 28

B) 30

C) 32

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

D) 34

A kümesinin alt kümelerinin sayısı 2 ile, B kümesinin alt kümelerinin sayısı 8 ile orantılıdır.

25

C) 11

D) 12

E) 13

Bir apartman sakinlerinin %60 ı A gazetesini, %40 ı B gazetesini okumaktadır. Apartman sakinlerinin %15 i gazete okumamaktadır. Yalnız B gazetesini okuyanlar 10 kişi olduğuna göre, gazete okumayanlar kaç kişidir? A) 6

E) 36

B) 10

B) 10

C) 16

D) 18

E) 20


A 17.

A

A

A

A

A

A 20.

A = {a, b, c, d, e, f} A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde d ve e bulunur, b bulunmaz? A) 3

18.

B) 4

C) 6

D) 8

s ( A ) = 10

19.

B) 11

C) 10

B) ∅ ∈ A D) {a, y} ⊂ A

22.

C) 32

D) 36

E) 38

B) 10

C) 11

D) 12

E) 13

f(3x + 4) = 2x – 3

olduğuna göre,

f–1(– 1) kaçtır?

C) {a} ⊂ A

A) – 7

E) ü ⊂ A

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

olduğuna göre, f(6) kaçtır?

E) 8

A = {g, ü, {l}, {a, y}} kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) g ∈ A

A

f(2x + 1) = 3x + 5

A) 9 D) 9

A

g(x) = 2x + 3 olduğuna göre, (fog)(1) kaçtır?

olduğuna göre, s ( B ) kaçtır? A) 12

B) 30

A

E) 11

21.

s(A ∪ B) = 11 ,

f(2x + 4) = 8x + 24 A) 24

A, B, C kümeleri için, s(A) = 7, s(B) = 6,

A

26

B) – 1

C) 0

D) 1

E) 7


A 23.

A

A

(3x + y, 2x – y) = (81, 5)

A

A

A

olduğuna göre,

A 26.

x.y çarpımı kaçtır? A) – 2

B) – 1

A

A

A A

ABC dik üçgen % % m ( ABC ) = m ( KDC ) = 90°

C) 1

D) 2

E) 3

A

10 °

[CK] açıortay |BD| = |KD|

K α

//

% m ( KAC ) = 10° olduğuna göre,

//

B

D

C

% m ( DKC ) = a kaç derecedir? A) 35

24.

B) 40

C) 45

D) 50

E) 55

f : R → R bir fonksiyon olmak üzere, f(x) = 2x – 1 olduğuna göre, f(2x + 4) ifadesinin f(x) türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 8f2(x)

B) 32f2(x) D) 4f2(x)

C) 16f2(x)

E) 64f2(x)

27.

A

ABC dik üçgen % m ( DEC ) < 90°

D

//

[BA] ⊥ [AC] % % m ( ACD ) = m ( DCB )

B

//

C

E

|AD| = 3 3 br 25.

f(x) = 4x – 1 (f–1og)(x)

|BE| = |DE| = 6 br

= g(x) + 8x + 1

olduğuna göre,

olduğuna göre,

g(3) kaçtır? A) – 33

B) – 31

|EC| kaç birimdir? C) – 30

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

D) – 27

E) – 24

A) 9

27

B) 12

C) 15

D) 18

E) 24


28.

A

A

A

ABC bir üçgen

A

|AE| = |AF|

50°

A

A

F

B) 15

60°

40° D

|DC| = 6 cm

C

D

4

6

B

C

olduğuna göre,

C) 20

D) 30

|BC| nin alabileceği tamsayı değerleri toplamı kaç cm dir?

E) 35

B) 18

C) 19

D) 20

E) 21

A

ABC üçgen

50°

% % m ( ABD ) = m ( DBC )

D

//

α

% m ( BDF ) = a % m ( ACB ) = 2a

F 2α

E //

% m ( DAC ) = 50°

A A

ABC üçgen

A) 17

29.

A

|DB| = 4 cm

% olduğuna göre, m ( ABF ) = a kaç derecedir? A) 10

A

[CD] açıortay

E

B

% m ( ACB ) = 40°

A

[BD] ve

//

α

% m ( ADB ) = 60°

A 31.

//

% m ( BAD ) = 50°

A

B

C

[DF] ⊥ [AC] % |EF| = |FC| olduğuna göre, m ( BAC ) kaç derecedir? A) 40

30.

B) 50

C) 60

D) 70

E) 80

|DC| = 4 cm

K

B

B) 20

C) 25

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

4

C

|AC| nin alabileceği en küçük tamsayı değeri için |AD| = x in alabileceği kaç tamsayı değeri vardır?

C

D) 30

D

B

°

α

x

olduğuna göre,

10

F

% m ( ECF ) = a kaç derecedir? A) 15

A

ABC üçgen % % m ( BAD ) = m ( DAC )

E

% m ( ACE ) = 10° olduğuna göre,

32.

A

K noktası ABC üçgeninin diklik merkezi, F noktası iç teğet çemberinin merkezidir.

A) 5

E) 35

28

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9


A 33.

A

A

A

A

A

A

ABC dik üçgen

A 36.

% % m ( BAD ) = m ( DAC )

[DA] ⊥ [AC] |BD| = 4 cm

|BD| = 4 br

4

x

A)

C) 4 5

B 4 D x E

6

C

olduğuna göre, |DE| = x kaç cm dir?

C

|DC| = x kaç birimdir? B) 6

A

|EC| = 6 cm

D

olduğuna göre,

A) 5

A A

% % m ( BAD ) = m ( DAE )

B

A

ABC üçgen

[AB] ⊥ [BC]

|AC| – |AB| = 8 br

34.

A

D) 5 5

E) 8 5

1 3

B)

1 2

C) 1

D) 2

E) 3

A

ABC üçgeninde [ED] ve [BD] açıortay, BF

=

5 3

6

x

D

FD |AF| = 6 br

F

olduğuna göre,

B

E

C

|AB| = x kaç br dir? A) 8

35.

B) 10

C) 12

D) 14

E) 16

37.

A

ABC üçgen

|AE| = |ED| = |CE|

α

|AC| = |DC| 18

% m ( BAD ) = a

E

8

|BC| = 6 cm B

|AB| = 18 cm

6

D

//

|CD| = 2 cm

/

\ B

6

C

2

olduğuna göre,

C

|BD| = 6 cm

|DE| kaç cm dir?

verilenlere göre, |AC| kaç cm dir? B) 24

/

|AB| = 8 cm

//

% m ( ACB ) = 2a

A) 12

A

ABD üçgen

C) 36

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

D) 48

A)

E) 60

29

2

B) 2 2

C) 3 2

D) 4 2

E) 5 2

D


A 38.

A

A

A

A

A

A

G, ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi

40. D

E

[AB] ⊥ [AC]

C

E) 20

A)

A

G1, ABC üçgeninin

D

G2, ADC üçgeninin ağırlık merkezi

G1

G2

|BG2| = 22 cm |DG1| = 18 cm

B

C

olduğuna göre, |BD| kaç br dir? A) 24

B) 28

C) 30

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

A

E

G

B

D

|GC| kaç cm dir?

C) 9 5

5

B) 2 5 D) 3 5

39.

A

olduğuna göre,

B) 8 5 D) 15

A

G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi

|BC| = 6 cm

olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? A) 6 5

A

|AC| = 8 cm

B

|EC| = 16 cm

A

[AD] ⊥ [BE]

G

|BD| = 12 cm

A

D) 36

E) 38

30

C) 5 E) 6

C


A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

LYS – 2 FEN BİLİMLERİ TESTİ 1.

Bu testte sırasıyla, Fizik Kimya Biyoloji

(1 – 15) (16 – 30) (31 – 45)

ile ilgili 45 soru vardır. 2.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

q1(+) K

3.

O

d

O

2d L(+4q)

K(+q)

Elektrik yükleri +q, +4q olan K, L parçacıkları şekildeki konumda tutuluyor. K parçacığının O noktasında oluşturduğu elektrik potansiyeli 3 volttur.

M

L q2(+)

Buna göre, O noktasındaki toplam potansiyel kaç volttur?

Eşit bölmeli düzlemde pozitif q1 yükü K noktasında, pozitif q2 yükü L noktasında tutulurken O noktasındaki bileşke elektrik alan şiddeti E, toplam potansiyel V dir.

A) 0

B) 6

C) 9

D) 12

E) 15

q2 yükü L noktasından M noktasına alınırsa, E ve V için ne söylenebilir? A) E azalır, V değişmez. B) E artar, V değişmez. C) E değişmez, V azalır. D) E değişmez, V artar. E) E azalır, V artar.

4.

2.

20Ω q1(+4q)

K 20Ω

O

30Ω

→ E

q2

15Ω

Şekilde bir devre parçası verilmiştir.

Şekilde q1, q2 yüklerinin O noktasında meydana getirdiği elektrik alanlarının bileşkesi verilmiştir.

Buna göre, K, L uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm dur?

q1 yükü +4q olduğuna göre, q2 yükü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6

A) – q

L

B) 8

C) 10

D) 12

E) 15

B) – 2q D) – 8q

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

31

C) – 4q E) – 16q


A

A

A

5.

A

d

A

A

Q

A

7.

d K

A

A

L

4d

C) 4

D) 5

14243

K –q

Elektrik yükü +2 coulomb olan bir parçacık L noktasından K noktasına getirilirse elektrik kuvvetine karşı kaç joule lük iş yapılır? B) 3

A

→ E

Şekildeki K, L noktaları Q yükünün elektrik alanında ve K noktasının potansiyeli 6 volttur.

A) 2

A

L 14243 M 3d

Düzgün E elektrik alanındaki –q yüklü cisim şekildeki gibi K den L ye ve L den M ye hareket ettiriliyor.

E) 6

Elektriksel kuvvetlere karşı yapılan toplam iş nedir? A) 3Eqd

B) 4Eqd D) 7Eqd

6.

E) 10Eqd

8.

20Ω

θ

K 40Ω

l

40Ω L

C) 50

D) 60

II

I

Şekildeki devre parçasında K–L uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm dur? B) 40

m

+q

80Ω

A) 30

C) 5Eqd

Yükü +q kütlesi m olan küre l uzunluğundaki yalıtkan iplikle asılıyor. Bu yüklü küre, yatay ve düzgün bir E elektrik alanı uygulandığında I konumundan II konumuna geliyor.

E) 80

Aşağıdakilerden hangisinin değişimi, θ açısının değerini değiştirmez? (g : Yerçekimi ivmesi) A) q

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

32

B) l

C) E

D) g

E) m


A 9.

A O

A 3d

A

A

A

A

A

A

A

A

11.

q1=+q d

q2=–4q K

L O

4d

q3=+5q

Merkezleri O da çakışık olarak iç içe konulmuş yüklü K, L kürelerinin elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir.

Şekildeki q1, q2, q3 yüklerinin O noktasında oluşturq dukları toplam elektriksel potansiyel kaç k dir? d 1 3 1 A) B) C) 0 D) E) 2 3 4 3

Buna göre, I. L küresi (+) yüklüdür. II. K küresi (–) yüklüdür. III. L nin yük miktarı K ninkinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

10.

12.

Yarıçapları r, 2r olan X, Y iletken kürelerinin yüzey potansiyelleri V, –V dir.

B)

V 2

C) -

V 2

D)

V 3

E) -

E) I, II ve III

R M 2Ω

Küreler birbirine dokundurulduğunda yüzey potansiyelleri ne olur? A) 0

C) I ve III

V 3

4Ω 4Ω N

Şekilde bir devre parçası verilmiştir. M, N uçları arasındaki eşdeğer direnç 2Ω olduğuna göre, R direnci kaç ohm dur? A) 4

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

33

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12


A

A

A

13.

A

A

A

A

A

15.

y

A +2q

A

K

P

x

O

A

E=10 N/C L +4q

O noktasındaki elektrik alanı +x yönünde 10 N/C büyüklüğündedir.

–q

M

İkizkenar üçgenin köşelerine –q, +2q, +4q yükleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. –q yükünün P de oluşturduğu elektrik alan şiddeti E dir.

Buna göre, O noktasına yükü +2 coulomb olan bir parçacık konursa, parçacığa etki eden elektriksel kuvvet hangi yönde kaç newton olur?

Buna göre, P deki bileşke elektrik alan şiddeti kaç E dir? (KP = PM)

A) +x yönünde 5 newton

A)

B) 2

2

C) 4

D) 5

E) 7

B) +x yönünde 20 newton C) –x yönünde 40 newton D) +y yönünde 20 newton E) –y yönünde 40 newton

14.

d

d K

q1=+q

d L

16.

q2=+4q

+q, +4q yükleri şekildeki gibi tutulurken K noktasının potansiyeli VK, L ninki VL dir. Buna göre, A)

1 3

VK VL

B)

1 2

Suda çözündüklerinde molekül başına suya verebildikleri H+ ve OH– sayısı asit ve bazların değerliğini belirler. Buna göre aşağıdaki asit ve bazlardan hangisinin değerliği yanlış verilmiştir?

A)

Madde –––––––––– H2SO4

B)

NH3

C)

NaOH

1

D)

CH3COOH

4

E)

Ba(OH)2

2

oranı kaçtır? C)

2 3

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

D) 1

E) 2

34

Değerlik –––––––––– 2 1


A 17.

A

A

A

A

A

A 19.

I. Her ikisi de elektrik akımını iletir.

A

A

• Atom hacmi en büyük olan X tir.

III. Suda %100 iyonlaşarak çözünürler.

• Atom numarası en küçük olan Z dir.

A) Yalnız I D) I ve III

B) Yalnız II

bu bilgilere göre HX, HY ve HZ asitlerinin eşit derişimli çözeltilerinin kuvvetlerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

C) I ve II

E) I, II ve III

A) HZ, HY, HX

B) HX, HY, HZ

D) HZ, HX, HY

3-

2-

20.

-

I. PO4 (suda) + H2 O(s) E HPO4 (suda) + OH(suda) -

-

III. HF(suda) + H2 O(s) E H3 O(suda) + F(suda) Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde H2O baz olarak davranmıştır? A) Yalnız I D) II ve III

B) Yalnız III

C) I ve III

E) HX, HZ, HY

25 °C, 1 atm basınçtaki asit ve baz çözeltileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) [H+] = [OH–]

ise

pH = 10–7 dir.

B) [H+] > [OH–] C)

[OH–]

D)

[OH–]

ise

pH > 7 dir.

>

[H+]

ise

çözelti asidiktir.

>

[H+]

ise

pOH < pH tır.

ise

pOH = 8 dir.

E) [H+] = 10–8 M

E) I, II ve III

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

C) HY, HZ, HX

+

II.CH3 COOH(suda) + H2 O(s) E CH3 COO(suda) + H3 O(suda) +

A

X, Y ve Z halojenlerinden,

II. Amfoter oksitlerle tepkimeye girerler. Yargılarından hangileri hem kuvvetli asit hem de kuvvetli baz çözeltileri için doğrudur?

18.

A

35


A 21.

A

A

A

A

A

A 23.

Oda koşullarındaki 0,1 M lık HX çözeltisinin pH değeri 3 dür.

II. OH– iyon derişimi 1.10–11 M dır.

B) Yalnız II

A) 1

C) I ve II

B) 7

C) 12

D) 13

E) 14

E) I, II ve III

24.

Oda sıcaklığındaki NH3 çözeltisine sabit sıcaklıkta, I. Su

İki değerli bir bazın 14,8 gramını nötrleştirmek için 2 M 200 mL HCl çözeltisi kullanılıyor. Buna göre bazın mol kütlesi kaçtır?

II. HCl çözeltisi

A) 74

III. KCl çözeltisi maddelerinden hangileri eklenirse oluşan son karışımda pH < 7 olabilir?

D) II ve III

2,7 gram saf Alüminyum (Al) metali 300 mL NaOH çözeltisi,

(Al : 27)

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

A

Buna göre NaOH çözeltisinin pH değeri kaçtır?

III. NaOH ile tepkimesinden oluşan tuz nötr tuzdur.

22.

A

Al(k) + 3NaOH(suda) ⎯→ Na3AlO3(suda) +

I. HX zayıf asittir.

D) I ve III

A

3 H 2 2(g) denklemine göre artansız tepkimeye giriyorlar.

Buna göre,

A) Yalnız I

A

B) Yalnız II

C) I ve III

E) I, II ve III

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

36

B) 72

C) 70

D) 37

E) 36


A 25.

A

A

A

A

A

11,2 gram KOH ile hazırlanan 400 mL sulu çözeltiye aşağıdakilerden hangisi eklenirse ortamın pH değeri 7 olur? (H : 1, O : 16, K : 39)

A

A

27.

A

A

A

– OH derişimi (mol/L) 1

A) 0,4 M 200 mL HCl çözeltisi

A

–7

10

B) 0,1 M 100 mL H2SO4 çözeltisi

2

C) 0,2 M 400 mL HNO3 çözeltisi D) 0,4 M 250 mL H2SO4 çözeltisi

–7

10

E) 0,3 M 250 mL H3PO4 çözeltisi

+ H derişimi (mol/L)

25 °C ta A noktasındaki saf su ile ilgili, I. Su sabiti (Ksu) değeri 10–14 dür. II. Aynı sıcaklıkta suya HCl gazı gönderilirse çözelti iyon derişimi 1 yönünde değişir. III. Aynı sıcaklıkta suya katı NaOH eklenirse çözelti iyon derişimi 2 yönünde değişir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

26.

28.

0,1 M BOH bazının pOH değeri 4 olduğuna göre, iyonlaşma yüzdesi kaçtır? A) 0,001

B) 0,01 D) 2

C) I ve III E) I, II ve III

pH 13

C) 0,1 7

E) 5

100

Eklenen asit hacmi (mL)

25 °C ta 50 mL NaOH çözeltisinin HCl çözeltisi ile titrasyon eğrisi grafikte verilmiştir. Buna göre HCl çözeltisinin molar derişimi kaçtır? A) 5.10–2

B) 5.10–3 D) 1.10–3

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

37

C) 2.10–3 E) 5.10–4


A 29.

A

A

A

A

A

A 31.

• Kuvvetli asit + Zayıf baz → X + su • Zayıf asit + Kuvvetli baz → Y + su • Kuvvetli asit + Kuvvetli baz → Z + su

A I

Basit organik bileşik

III. Z nin sulu çözeltisi nötr özellik gösterir.

C) Yalnız III

A) Yalnız I

E) I, II ve III

32. KOH (suda)

B) Yalnız II

D) I ve III

30. HF (suda)

Kompleks organik bileşik

Buna göre, numaralarla gösterilen dönüşüm olaylarından hangileri tüm canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleşir?

yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II

II

İnorganik bileşik

II. Y nin sulu çözeltisi kırmızı turnusol kağıdına etkir.

D) II ve III

A

III

I. X in sulu çözeltisinde pH > pOH dir.

A) Yalnız I

A

Aşağıda çeşitli canlılarda gerçekleşen bazı metabolik dönüşüm olayları özetlenip numaralandırılmıştır. İnorganik bileşik

Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan X, Y ve Z tuzları ile ilgili,

A

C) I ve II

E) II ve III

Tüm canlı hücrelerde; I. ATP sentezi

HCl (suda)

II. Temel amino asit sentezi 1. kap

2. kap

3. kap

III. RNA sentezi

25 °C, 1 atmosferde hazırlanan yukarıdaki çözeltilerin hacimleri ve derişimleri eşittir.

IV. DNA sentezi olaylarından hangileri gerçekleşir?

Buna göre,

A) Yalnız I

I. 1. ve 2. çözeltiler karıştırılırsa oluşan karışımda

D) I ve III

pH > 7 dir. II. 2. ve 3. çözeltiler karıştırılırsa oluşan karışımda pH = pOH dır. III. Üç kapta da çözünen maddelerin mol sayıları farklıdır. yargılarından hangileri doğrudur? (HF : Zayıf asit) A) Yalnız I D) II ve III

B) I ve II

C) I ve III E) I, II ve III

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

B) Yalnız IV

38

C) I ve II

E) I, III ve IV


A 33.

A

A

A

A

A

Vücutta bulunan mineraller ve suda çözünen proteinlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A 35.

A

A

Bir hücrede gerçekleşen dehidrasyon sentezinde;

A) Zarın porundan geçebilme

II. Su tüketilir.

B) Hücrede sentezlenme

III. ATP harcanır.

C) Osmotik basınç oluşturma

açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

E) Depolanabilme

B) Yalnız II

D) I ve III

36.

Aşağıda çeşitli metabolik tepkimeler numaralandırılmıştır. I

Glikoz

III. Paramesyumun ikiye bölünmesi IV. Bukalemunun bulunduğu ortama uyum sağlaması

Glikoz

III

Aşağıda bazı canlıların gerçekleştirdiği canlılık özellikleri verilmiştir. II. İnsanın idrar çıkarması

IV

Aminoasit

C) I ve II

E) I, II ve III

I. Bitkilerin ışığa yönelmesi

Nişasta

II

A

I. Enzimler görev alır.

D) Enerji verici olma

34.

A

V. Amipin besini parçalayarak ATP oluşturması

Buna göre, numaralandırılmış tepkimelerin hangileri otçul bir hayvanın hücresinin dışında gerçekleşebilir?

Bu canlılık özellikleri, canlıların ortak özelliklerinden olan;

A) Yalnız I

b. Sindirim

B) I ve III

D) I, II ve IV

a. Hareket

C) II ve IV E) I, II, III ve IV

c. Üreme d. Boşaltım e. Adaptasyon ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) I → a

B) II → d D) IV → e

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

39

C) III → c E) V → b


A 37.

A

A

A

A

A

Canlılarda gözlemlenen;

A 39.

I. DNA şifresine göre protein sentezlemek

A

A

I

II Glikoz

özelliklerinden hangileri tüm canlılarda ortaktır?

D) II ve III

Galaktoz

Fruktoz

III. Eşik değerdeki uyarana tepki vermek

B) I ve II

A

Aşağıda sağlıklı bir insanın vücudunda gerçekleşen çeşitli biyolojik olaylar numaralandırılmıştır.

II. Bulunduğu ortama uyum sağlamak

A) Yalnız I

A

O2

C) I ve III III

E) I, II ve III

– CO2 – H2O – ATP

IV

Glikojen

Buna göre, numaralandırılmış olaylardan hangileri karaciğer hücrelerinde gerçekleşebilir? A) I ve II

B) II ve III D) I, III ve IV

38.

40.

Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin görevi değildir? A) Enerji üretiminde ilk sırada kullanılmak

C) II ve IV E) I, II, III ve IV

Enzimlerin eksikliği aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu etkilemez? A) Hipertonik ortama bırakılan hücrenin su kaybederek büzülmesi

B) Kasların yapısına katılmak C) Vücudun savunmasında rol almak

B) Karbon tutma reaksiyonlarında glikoz sentezlenmesi

D) Enzim ve hormonların yapısına katılmak

C) Nefronlarda glikoz ve aminoasitlerin geri emilimi

E) Hücre zarının yapısına katılmak

D) Proteinlerin aminoasitlere parçalanması E) Lökoplastlarda glikozdan nişasta sentezlenmesi

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

40


A 41.

A

A

A

A

A

Minerallerle ilgili;

43.

I. Canlının yapısına katılabilirler.

A

A

A

A

Hücrelerde metabolik tepkimeleri hızlandıran enzimlerle ilgili; I. Substratlarına özgüdürler.

II. Sinirsel iletimde görev alabilirler. III. Enerji üretiminde hammadde olarak kullanılırlar.

II. Aktif bölgeleri katalitik merkezleridir.

IV. Çizgili kasların kasılmasında etkilidirler.

III. Hücrenin fiziksel ve kimyasal çevresi aktivitelerini etkilemez.

açıklamalarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II

B) Yalnız III

D) I, II ve III

42.

A

yargılarından hangileri doğrudur?

C) II ve IV

A) Yalnız I

E) I, II ve IV

D) I ve II

Enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında etkindir. Buna göre; I. Midede proteinlerin sindirimi II. Akyuvarın fagositozla aldığı mikrobu sindirmesi III. Beyin hücrelerinde glikozun yıkımı IV. Çürükçül canlıların organik artıkları parçalaması olaylarından hangileri enzimlerin hücre dışında etkin olduğuna kanıt gösterilebilir? A) I ve IV

B) II ve III D) I, II ve IV

C) III ve IV E) II, III ve IV

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

41

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III


A 44.

A

A

A

A

A 45.

Eşit miktarda patates parçası ve amilaz enzimi içeren deney tüplerine bir süre sonra iyot çözeltisi damlatıldığında I no’lu tüpte renk değişimi gözlenmezken, II ve III no’lu tüplerde gözleniyor. Amilaz

Amilaz

10 gram patates 25°C I

10 gram patates 60°C III

I. Düşük ve yüksek sıcaklık enzimlerin çalışmasını engeller. II. III no’lu tüp oda sıcaklığına getirilirse iyot çözeltisinin rengi değişir. III. Uygun sıcaklıkta amilaz enzimi nişastanın sindirimini sağlar. yargılarından hangileri söylenebilir? (Nişasta, iyot çözeltisi ile mavi – mor renk verir.)

D) I ve III

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

42

A

A

A

İnsan hücrelerinde enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar?

D) tRNA

Buna göre;

A) Yalnız I

A

A) Amino asit

Amilaz

10 gram patates –10°C II

A

B) mRNA

C) Su E) ATP


A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

LYS – 3 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI – COĞRAFYA – 1 TESTİ

1.

1.

Bu testte sırasıyla, Dil Edb. Coğrafya ile ilgili 40 soru vardır.

2.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya–1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3.

Sevgin artık bana kanun ve töre

Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca

Işığın gözleri açtırdı köre

Yol almış hayatın ufuklarınca

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis

A) Telmih

B) Cinas D) Telmih

2.

(1 – 28) (29 – 40)

C) Tecahül–i arif E) Mübalağa

B) Teşbih

D) Kinaye

4.

Ey benim sarı tamburam

C) Tariz E) Tevriye

Solgun yüzünde kaygı taşır her gelen geçen

Sen ne için inilersin

Hep saz benizlidir bu yıl eylül çocukları

İçim oyuk derdim büyük

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmiştir?

Ben onun için inilerim Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? A) Kinaye D) Tezat

B) Nida

B) Kinaye

C) Tevriye

D) Hüsn–i talil E) Teşbih–i beliğ

C) İntak E) Teşhis

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

A) İntak

43


A 5.

A

A

A

A

A 7.

Ne nergis, ne leylak, ne lale, ne gül

A

A

A

A

Ufkunda bir dakika görünmeksizin kara

Hepsiyle dolu bir selesin güzel

Hür gökte, hür denizde uçar hür ufuklara

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tenasüp

A) Tecahül–i arif

B) Cinas

D) İntak

6.

A

C) Tevriye E) Tezat

D) Tekrir

8.

Bana kara diyen dilber Gözlerin kara değil mi Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Teşbih D) Telmih

B) İstifham

B) Teşbih

C) Cinas E) İstifham

Konya Ovası’nın ufukları mavi değil, sarıdır. Rüzgârın kaldırdığı tozdan böyledir sanmayın. Konya hapishanesinde yatan Zagor Mehmet’in benzinin sarılığındandır. Bu parçada yazar, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmuştur?

C) Teşhis

E) Tezat

A) Tecahül–i arif

B) Hüsn–i ta’lil

C) Tevriye

D) Kinaye E) Mecaz–ı mürsel

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

44


A 9.

A

A

A

A

A

A 11.

Böyle bağlar

A

A

A

A

Pembe ve beyaz, mahzunca biraz

Yâr başın böyle bağlar

Açılmış bu yaz zakkum çiçekleri

Gül açmaz, bülbül ötmez

Mehtap ve deniz sensiz kimsesiz

Yıkılsın böyle bağlar

Ağlıyor sessiz zakkum çiçekleri

Bu manideki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme

B) Telmih

D) Ad aktarması

C) Cinas E) Tezat

A) İntak

B) Teşhis

C) Mecaz–ı mürsel

D) Hüsn–i talil

E) Teşbih

10.

12.

Taşıyamam bu kamburu ömür boyu sırtımda Bu dizedeki altı çizili sözcükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kinaye D) Teşbih

B) Hüsn–i talil

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur? A) Ne vakittir ağlamıyor gök Nicedir toprağın güldüğü yok

C) Tevriye

B) Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne

E) Tariz

Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine C) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı D) Laleyi, sümbülü, gülü hâr almış Zevk ü şevk ehlini ah ü zâr almış E) Varsın gene bir yudum su veren olmasın Başucumda biri bana “su yok” desin de

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

45


A 13.

A

A

A

A

A

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım uyak vardır?

A 15.

A

A

Çoban kaval çaldı, sordu bülbüle

Bülbül sordu boynu bükük bir güle

Gözlerim kanlı yaş döker B) Sular açılır fani çiçekler

Şarkılarım hani, yuvam nerede

Şimdi boş sahili gurbet bekler

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) O zaman unutup aşkı hevesi Göğsümüzden kopan bu coşkun sesi

A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Bir koyun yavrusuyla dağda meler

B) Ek ve sözcük biçiminde redif vardır.

Bir bayırdan dahi iner sürüler

C) I. ve III. dizede tam uyak vardır.

E) Her rind bu bezmin nedir encamı bilir

D) II. ve IV. dizede zengin uyak vardır.

Dünyamızı nâgâh zalâm örtebilir

E) Teşhis ve intak sanatı vardır.

16.

Aşağıdaki beyitlerin hangisinde cinaslı uyak vardır?

Aşağıdakilerin hangisinde zengin uyak vardır? A) Haydi Abbas, vakit tamam

A) Üzgün değilim kanmayı öğrendimse

Akşam diyordun, işte oldu akşam

Senden seni kıskanmayı öğrendimse

B) Gayrı dayanamam ben bu hasrete

B) Müşkülü yenmeye bir ömür yetmez

Ya beni de götür ya sen de gitme

Kuş olsan uçsan da yine kâr etmez

C) Bu karanlıkta sevgilim ikimiz

C) Aydınlığa koştum, karanlık çıktı

Kara bir gözde çifte yaz gibiyiz

Her sevgi, her vefâ bir anlık çıktı

D) Pişman olur da bir gün dönersen geri

D) Kimse yanmaz gurbet elde yanana

Gönül kapım açıktır çalmadan gir içeri

Dertler sardı, halime sen yan ana

E) Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık

E) Rüzgâr esiyor rüzgâr meltemdir

Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık

Güzel, dünya üzerinde matemdir

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

A

Sürülerim hani, yuvam nerede

A) Benim çektiğimi kimler çeker

14.

A

46


A 17.

A

A

A

A

A

Aşağıdakilerin hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?

A 19.

A) “Var”ın altında yokluk, “yok” altında varlık

A

A

A

Aşağıdakilerin hangisinde tunç uyak kullanılmıştır? A) Lâleyi sümbülü gülü hâr almış

Başını kaldır da bak, boşluk bile mezarlık

Süleyman tahtını sanki mâr almış

B) Perdenin ardı perde, perdenin ardı perde

B) Aceb ol yâr el sözüne uyar mı

Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde

Helâk edip bendesine kıyar mı

C) Ateş beni yıkayan, yuyan, emziren annem

C) Gedâyi ol ma’şuk yüksek uçmasın

Bir arınma kurnası olsa gerek cehennem

Rakiplerin dolusundan içmesin

D) Eşya latifleştikçe göze görünmez olur

D) Yattı bir ses duyuyormuş gibi lâl

Solucan kanat taksa yerde sürünmez olur

Yattı aylarca devam etti bu hâl

E) Zamanın olmadığı diyar acaba nasıl

E) Her gün aynı manzara sıkıyor bizi niçin

Kesiksiz bir an mıdır bundan sonraki fasıl

18.

A

İçin seni çekecek bir gün seyahat için

20.

Seher vakti garip bülbül öterken Kirpiklerin oku cana batarken Cümle âlem uykusunda yatarken

I. İki kapalı hece arasında bir açık hece bulunması gerektiğinde, bir uzun ünlü ve ünsüzle biten heceyi bir buçuk değerinde okumaya “med” denir.

Kimseler görmeden gel gizli gizli

II. “Zihaf”, uzun heceyi ölçüye uydurmak için kısa okumaktır.

Bu dörtlüğün uyaklanışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

III. Kısa heceyi ölçüye uydurmak için uzun okumaya “imâle” adı verilir.

A) Düz – tam

B) Çapraz – yarım

C) Çapraz – zengin

D) Sarmal – yarım

IV. “Ulama”, ünsüzle biten bir sözcüğün kendisinden sonra gelen ve ünlüyle başlayan sözcükle birleştirilerek okunmasıdır.

E) Düz – yarım

V. Dizelerin durak yerlerini belirtecek şekilde kesik kesik okunmasına, açık ya da kapalı olarak işaretlenmesine “taştir” denir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

47

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.


A 21.

A

A

A

A

A

A 23.

Yaktı yanardağ gibi can yurdumu son bakış Ve gönlüm koşmaz oldu maceralar ardında

A

A

A

Genç Osman dediğin bir küçük uşak Beline bağlamış ibrişim kuşak

I. bugün sensiz kalan yaz

Askerin içinde birinci uşak

II. önünde dün beyazlar

Allah Allah deyip geçti Genç Osman

III. kara bağlar ardında

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

IV. giyinirken kara kış Yukarıdaki dizelerle numaralanmış sözlerin tümü kullanılarak “çapraz uyak” düzeninde anlamlı bir dörtlük oluşturulmak istenirse aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur? A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) II. ve IV.

II. ve IV.

I. ve III.

III. ve IV. D) II. ve III.

A) 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir. B) Tunç uyak kullanılmıştır. C) Düz uyak düzeni vardır. D) Rediflere yer verilmemiştir. E) 4 + 4 + 3 duraklıdır.

E) III. ve IV.

I. ve IV.

22.

A

II. ve I.

24.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

Senin de destanını okuyalım ezberden

A) Önce hafif bir sızı başlar

Bu iki dizeden şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?

Sonra gözümden akar yaşlar B) Açınca baharda dişi güller Dinler çılgınca öten bülbüller C) Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı

A) Nazım biçimi

B) Kafiye düzeni

C) Ölçüsü

D) Nazım birimi E) Yazıldığı dönem

Aradım bir ömür arkadaşımı D) Pervam yok verdiğin elemden Yeter ki gün eksilmesin penceremden E) Düşman geldi tabur tabur dizildi Alnımıza kara yazı yazıldı

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

Sen de geçebilirsin yârdan, anadan, serden

48


A 25.

A

A

A

A

A

A 27.

Baharın eli, ağaçların dallarını yeni yeni okşamıştı. Ovadaki bütün ağaçlar, bir gelin gibi pembe, beyaz çiçeklerle süslenmişti. Yağmur ana, tarlalara yeşil hırka giydirmiş baştan başa. Bu renk cümbüşü bana yaşama sevinci veriyor. Baharın getirdiği güzel kokular ve rengarenk kelebekler beni daha da heyecanlandırıyor. Ovanın sonunda yükselen dağın sırtında parça parça karlar görünüyor. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. kişili anlatımdan yararlanılmıştır.

A

A

A

A

O gün, İzmir’in işgal edildiği gün, yüreğine adeta kara bulutlar çökmüştü. Vatan parçasının elden çıkması, bir burgu gibi yüreğine işlemişti. Dünya ona dar geliyordu artık. Bağırıp çağırmak, yakıp yıkmak istiyordu. Delicesine koşup denizin kıyısına vardı. Çılgın dalgalar metrelerce yükselip alçalıyordu. Yüreği de bu dalgalar gibi çarpıyordu göğsünün kafeslerine, yüreği sanki yırtılıyordu. Ya acısını yüreğine gömecekti ya da delicesine çarpan bu yüreğini yırtarak çıkacaktı oradan. Vatanın bir karış toprağını düşmana vermeyecekti. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Dilin sanatsal işlevi kullanılmıştır. C) İnsan dışındaki varlıklar kişileştirilmiştir.

A) Tanrısal (hakim) bakış açısı kullanılmıştır.

D) Alıntılarla düşünceler pekiştirilmiştir.

B) Sanatsal bir anlatım yeğlenmiştir.

E) Betimleyici ögelerden yararlanılmıştır.

C) Sözcüklerin farklı anlam boyutlarına başvurulmuştur. D) Dilin kanalı kontrol işlevi kullanılmıştır. E) Okuru olay içinde yaşatma amaçlanmıştır.

26.

Ulur aya karşı kirli çakallar

28.

Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa

Leke lekelenmekten korkmaz Kurtulmuş geleceğin ürküntüsünden

Mona Roza, bugün bende bir hal var

Alabildiğine özgür

Yağmur iğri iğri düşer toprağa

Sevincimin kumaşında parlayan

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Üzüntü lekeleridir Silip de bir türlü çıkaramadığım

A) Betimleyici ögeler kullanılmıştır.

İçimin dökülen mürekkebidir

B) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Seslenmeye yer verilmiştir. D) Zengin uyak kullanılmıştır.

A) İmgelere dayalı bir anlatım içerdiği

E) Teşhis sanatından yararlanılmıştır.

B) Serbest ölçüyle yazıldığı C) Duyulmadık sözcükler kullanıldığı D) Kapalı bir anlatıma başvurulduğu E) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanıldığı

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

49


A 29.

A

A

A

A

A

A 31.

Ekosistem, denizlere, nehirlere ve karalara dökülen atıkları birkaç yıl veya daha uzun sürede temizleyebilme özelliğine sahiptir. Ancak atığın türü, doğada ne kadar kalacağı ve ne kadar zamanda ayrışabileceği ve yok olacağı atığın türüne bağlıdır.

A

A

A

A

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumu ile açıklanamaz? A) Doğu Karadeniz Bölümü’nde heyelanların görülmesi B) Yaz mevsiminde uzun gündüzlerin yaşanması C) Kıyılarımızda gel–git genliğinin çok fazla olmaması

Buna göre, aşağıdaki atıklardan hangisi doğada diğerlerinden daha geç ayrışarak yok olur?

D) Sık sık depremlerin görülmesi E) Volkanik faaliyetlerin görülmemesi

A) Kağıt B) Ağaç yaprakları C) Portakal kabuğu D) Plastik şişe E) Yemek artıkları

30. 32.

Orman

Bitki ve hayvanların oluşturdukları yaşam alanları (biyomlar), bölgenin iklim ve toprak özelliklerine göre çeşitlilik gösterir. Buna göre, biyolojik çeşitlilik ve biyomasın (canlı kütlelerin toplamı) en zengin ve en fakir olduğu biyomlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Tarla

A) Savan – Muson B) İğne yapraklı orman – Maki C) Step – Tayga D) Karma ormanlar – Çöl

Mera

E) Tropikal orman – Çöl

Yukarıda insanoğlunun arazi kullanım şekillerinden bazıları verilmiştir. Buna göre, gösterilen uygulamaların aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir? A) Yağış miktarının artmasına B) Yerleşmelerin dağınık olmasına C) Tarım ürünü çeşidinin artmasına D) Toprak örtüsünün incelmesine E) Kaynak suyu çeşidinin artmasına

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

50


A 33.

A

A

A

A

A

Aşağıdakilerden hangisi depreme bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

A 35.

A

A

A

A

Oluşum özellik ve sonuçlarında havayla temasın etkisi vardır.

A) Denizlerde oluşan depremler tsunamiye neden olur.

İnce kristalli ve parlak renkli olurlar.

B) Heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi olaylara neden olur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

C) Tarımsal verimsizlik kuraklık, erozyon artar. D) Barınma ve beslenme problemleri ortaya çıkar.

A) Organik tortul

E) İçme suyu ve beslenme kaynakları zarar görür.

B) Dış püskürük C) Kimyasal tortul D) Başkalaşım E) Mekanik tortul

34.

36.

Kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle değişime uğraması sonucunda başkalaşım (metamorfik) kayaçları oluşur. Granit

Kalker

Kömür

Yüksek Sıcaklık ve Basınç

Yüksek Sıcaklık ve Basınç

Yüksek Sıcaklık ve Basınç

I

II

III

Buna göre, laterit topraklar aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha yaygındır? A) Büyük Sahra B) Orta Asya C) İç Anadolu D) İskandinav Yarımadası E) Amazon Havzası

Yukarıdaki şekilde metamorfizmaya uğrayan bazı kayaç türleri verilmiştir. Bu kayaçların başkalaşmış hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I ––––––– A) Gnays

II ––––––– Mermer

III ––––––– Elmas

B) Elmas

Mermer

Gnays

C) Gnays

Elmas

Mermer

D) Gnays

Şist

Kuvarsit

E) Kuvarsit

Elmas

Mermer

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

Laterit topraklar, sıcak ve nemli iklim bölgelerinin toprağıdır. Aşırı yağışlarla toprak yıkandığı için tuz ve kireç birikimi azdır.

51


A 37.

A

A

A

A

A

Türkiye’deki örnekleri göz önüne alındığında peribacaları, aşağıdaki kayaç türlerinden hangisinin yaygın olarak bulunduğu yerlerde oluşmuştur?

A 39.

A

A

A

A

İzlanda’da volkanik faaliyetlerin etkin olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Yerkabuğunun kalın olduğu bir alanda yer almasıyla

A) Alçı taşı

B) Kireç taşı

B) Yerşekillerinin engebeli olmasıyla

C) Volkan tüfü

D) Kum taşı

C) Levha sınırında yer almasıyla

E) Kaya tuzu

D) Okyanusun ortasında yer almasıyla E) Kutuplara yakın bir bölgede bulunmasıyla

38.

Su ekosisteminde yer alan canlıların yaşamlarını devam ettirmesi ve biyolojik çeşitliliğin artması suda yeterli miktarda oksijen bulunmasına bağlıdır.

40.

Aşağıdaki tabloda Çin’in bazı ülkelerle olan 2006 yılı ithalat ve ihracat değerleri gösterilmiştir. (milyar $)

ABD

Honkong

Japonya

Güney Kore

Almanya

Hollanda

Singapur

Rusya

Buna göre;

İhracat

232.7

184.4

102.1

56.1

48.7

41.4

29.6

28.5

İthalat

302.1

197.2

236.0

159.9

94.1

46.3

47.2

48.2

I. Suda ölmüş canlıların çürümesi II. Suda yaşayan bitki ve hayvanların solunum yapması III. Su ekosisteminde yer alan canlıların fotosentez yapması IV. Zararlı atıkların suya karışması gibi olgulardan hangileri, ekosistemlerin oksijen ihtiyacını karşılar?

Tabloda verilen Çin’in bazı ülkelerle olan ithalat ve ihracat değerlerine göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlış olur?

A) Yalnız I

A) Hollanda ile dış ticaret fazlası gerçekleşmiştir.

D) II ve III

B) Yalnız III

C) I ve II

B) En fazla ithalat ABD’den yapılmıştır.

E) III ve IV

C) Çin’in dış ticaretinde hacmi en az olan ülke Rusya’dır. D) En fazla dış ticaret açığı Japonya ile gerçekleşmiştir. E) Çin’in ticaretinde dış ticaret hacmi en geniş olan ülke ABD’dir.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

52


A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

LYS – 4 SOSYAL BİLİMLER TESTİ

1.

1.

Bu testte sırasıyla, Tarih Coğrafya Felsefe Grubu ile ilgili 45 soru vardır.

2.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

(1 – 22) (23 – 30) (31 – 45)

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin anayurdu olarak nitelendirelen Orta Asya’nın sınırlarının belirlenmesinde kullanılan coğrafi bölgelerden biri değildir?

3.

I. Mimari alanda eserler vermişlerdir. II. Orduda onluk sistemi kullanmışlardır. III. Avrupa’ya göç etmişlerdir.

A) Sibirya B) Hazar Denizi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Hunlar ve Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir?

C) Mezopotamya

A) Yalnız I

D) Himalayaların Kuzeyi

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) I ve III

E) Kingan Dağları

2.

Dış baskılar Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerine neden olmuştur.

4.

Kavimler Göçü’nün, I. Avrupa’nın yüzyıla yakın karışıklıklar içinde kalması,

Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinde, I. Bizans,

II. krallıkların sürekli savaş ve yağmaların etkisiyle zayıflaması,

II. Çin,

III. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması

III. Hint devletlerinden hangileri etkili olmuştur?

sonuçlarından hangileri feodalitenin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

53

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III


A 5.

A

A

A

A

A

Çin Seddi aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin saldırılarından korunma amacıyla yapılmıştır? A) Hunlar C) Hazarlar

A 7.

A

A

A

Türk tarihinde ilk kez kendilerine özgü alfabe kullanan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

B) Bulgarlar

A) Türgişler

D) Göktürkler

C) Uygurlar

E) Uygurlar

6.

A

B) Karahanlılar D) Göktürkler E) Hunlar

Göktürkler, İpek Yolu’nu denetim altına alma amacıyla Sasanilerle ittifak yaparak aşağıdaki hangi devletin hakimiyetine son vermişlerdir?

8.

Kanun–u Esasi’nin; I. Meclisi açma–kapama yetkisi padişaha aittir. II. Hükümet, padişaha karşı sorumludur.

A) Akhunlar

B) Çinliler

III. Padişah anayasayı yürürlükten kaldırabilir.

C) Uygurlar

D) Bizanslar

hükümlerinden hangileri, padişahın yürütme gücü üzerinde etkili olduğunun doğrudan kanıtıdır?

E) Avarlar

A) Yalnız I D) I ve II

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

54

B) Yalnız II E) I ve III

C) Yalnız III


A 9.

A

A

A

A

A

Osmanlı Devleti’nde Osmanlıcılık fikrinin benimsenmesi,

A 11.

III. ülke bütünlüğünü koruma

A

Kanun–u Esasi’nin kabulüyle;

• Üyelerini padişahın atadığı “Ayan Meclisi” oluşturulmuştur.

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? B) Yalnız II

A

• Halkın seçtiği üyelerden oluşan “Mebuslar Meclisi” kurulmuştur.

II. Araplar arasında birliği sağlama,

D) I ve III

A

• Herkes devlet hizmetine girebilmiştir.

I. azınlık ayaklanmalarını önleme,

A) Yalnız I

A

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

C) Yalnız III

A) Osmanlıcılık akımı etkin kılınmıştır.

E) II ve III

B) Padişahın yönetim erkleri korunmuştur. C) Demokratik olmayan uygulamalara da yer verilmiştir. D) Halk egemenliği tam olarak gerçekleştirilmiştir. E) Eşitlik uygulamasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

10.

12.

1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nda aşağıda verilen durumlardan hangisiyle ilgili bir çalışma yapılmamıştır? A) Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi

İttihat ve Terakki’nin Meşrutiyet rejimini yeniden ilan ettirmek üzere harekete geçmesini ve Meşrutiyet’in ikinci kez ilanını hızlandıran dış faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Bulgaristan’ın bağımsız olması

B) Azınlıklara devlet memuru olma hakkının verilmesi

B) İngiltere ve Rusya arasında Reval Görüşmeleri’nin yapılması

C) Eşit bir Osmanlı toplumu oluşturulması D) Askerliğin vatan hizmeti haline getirilmesi

C) Avusturya’nın Bosna–Hersek’i ilhak etmesi

E) Özel mülkiyetin güvence altına alınması

D) Girit’in Yunanistan’a bağlanması E) İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesi

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

55


A 13.

A

A

A

A

A

Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyıl başlarında Balkanlardaki hakimiyetini kaybetmesi,

A 15.

I. Balkan Türkleri’nin yeni uygulamalara tabi olması,

A

A

A) Demokrasi bilincinin önem kazanması

III. Balkanlardan Anadolu’ya göçler yaşanması

C) Askeri yapının yeniden düzenlenmesi

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

D) Anayasal devlet düzenine geçilmesi

A) Yalnız I

E) Mebusan Meclisi’nin açılması

B) Yalnız II

B) Halkın ilk kez devlet yönetimine katılması

C) Yalnız III

E) I ve III

16.

I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı II. Kanun–u Esasi’nin ilanı III. Bab–ı Âli Baskını

D) I ve II

B) Yalnız II

13 Nisan 1909’da Meşrutiyet rejimine karşı başlatılan Otuz Bir Mart İsyanı Selanik’ten İstanbul’a geçen “Hareket Ordusu” tarafından bastırılmıştır. Buna göre, Hareket Ordusu ile ilgili,

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak için yapılan girişimler arasındadır? A) Yalnız I

A

Birinci Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı yönetiminde meydana gelen değişiklikler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

II. devlet yönetiminde Osmanlıcılık akımının öneminin artması,

D) I ve II

14.

A

I. monarşiye destek verdiği, II. yenilik taraftarı olduğu,

C) Yalnız III

III. çağdaş devlet düzenini savunduğu

E) I, II ve III

çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

56

B) Yalnız II E) II ve III

C) Yalnız III


A 17.

A

A

A

A

A

A 19.

Osmanlı Devleti’nde yönetim şekli ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile değişmiştir? A) Kanun–u Esasi

A

A

A

A

İttihat ve Terakki Partisi’nin Hükümeti ele geçirmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

B) Islahat Fermanı

A) İkinci Meşrutiyet’in ilanı

C) Sened–i İttifak

B) Otuz Bir Mart Olayı

D) Tanzimat Fermanı

C) Bab–ı Âli Baskını

E) Teşkilat–ı Esasiye

D) Trablusgarp Savaşı E) Birinci Meşrutiyet’in ilanı

18.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Kanun–u Esasi’nin ilan edilmesinin amaçlarından biri değildir?

II. Bölgenin İtalya’ya yakın olması

A) Azınlıkların ayrılıkçı tutumlarını engelleme

III. Osmanlı Devleti’nin zayıf durumda olması

B) Avrupa’nın Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önleme

Yukarıdakilerden hangileri İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesinin nedenlerindendir?

C) Padişahın otoritesini güçlendirme

A) Yalnız I

D) Milliyetçilik düşüncesini etkisiz kılma

D) I ve II

E) Toprak bütünlüğünü koruma

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

I. Trablusgarp’ta zengin yeraltı kaynaklarının bulunması

57

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III


A 21.

A

A

A

A

A

A 23.

• Bulgaristan ve Yunanistan’da kalan Türklerin sahip olacakları hakları belirleyen antlaşmalar yapılması

A

A

A

A

• Ege Denizi’ndeki Osmanlı hakimiyetinin zayıflaması

Nüfus dağılışı ile iklim koşulları arasında büyük paralellik vardır. Soğuk ve kurak iklimler; seyrek, ılık ve nemli iklimler ise sık nüfuslanmıştır.

Yukarıdaki durumlar Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki hangi savaşın sonucunda ortaya çıkmıştır?

Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerine göre sık nüfuslanmıştır?

A) Balkan Savaşları

A) Amazon Havzası

B) Güney Asya

B) Birinci Dünya Savaşı

C) Himalayalar

D) Orta Asya

E) Kuzey Avrupa

C) Trablusgarp Savaşı D) 1877–1878 Osmanlı–Rus Savaşı E) Dömeke Meydan Savaşı

22.

Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti, Batı Trakya, Makedonya, Girit ve Selanik’i kaybetmiştir.

24.

Bu durum, I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi,

A) Kullanım alanının çok yaygın olması

II. Balkanlardan, Anadolu’ya göçlerin yaşanması,

B) Taşınmasının kolay olması

III. Anadolu’daki Türk nüfus oranının değişmesi

C) Havayı kirletmeyen bir enerji kaynağı olması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I D) I ve II

B) Yalnız II

D) Rezervlerinin az olması

C) Yalnız III

E) Kalorisinin çok fazla olması

E) II ve III

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

Petrolün diğer enerji kaynaklarına göre önemli ve vazgeçilmez bir enerji kaynağı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

58


A 25.

A

A

A

A

A

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarının kuzey kesimlerindeki nüfusun seyrek olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A 27.

A

A

A

A

Aşağıdakilerden hangisi küresel ölçekli sanayi üretim bölgelerinden biri değildir? A) Asya’nın Kuzeyi

A) Yeraltı kaynaklarının az olması

B) Batı Avrupa

B) Yerşekillerinin engebeli olması

C) Uzak Doğu

C) İklim koşullarının elverişsiz olması

D) Kuzey Amerika’nın doğusu

D) Bitki örtüsünün seyrek olması

E) Orta Avrupa

E) Deprem riskinin yüksek olması

26.

28.

Aşağıdaki tabloda Türkiye ve komşularının alanları ile nüfus yoğunlukları verilmiştir. Ülke

Alanı (km2)

A) Alp orojenezi kuşağında yer almaları

Aritmetik yoğunluk (kişi)

Türkiye

814 578

92.0

Irak

438 446

42.8

İran

1 638 005

33.7

Suriye

185 180

70.0

Yunanistan

131 944

77.8

Bulgaristan

110 912

80.9

B) Akdeniz ikliminin görülmesi C) Yarımada ülkesi olmaları D) Aktif volkanların bulunması E) Kıyı turizminin gelişmiş olması

Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) İran’ın alanı Türkiye’nin alanından fazladır. B) Türkiye’nin alanı Suriye ve Yunanistan’dan fazladır. C) İran’ın nüfus yoğunluğu diğer ülkelerden azdır. D) Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke Türkiye’dir. E) Irak’ta nüfus yoğunluğunun az olmasının nedeni göç vermesidir.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

Aşağıdakilerden hangisi İtalya ile Türkiye’nin benzer özelliklerinden biri değildir?

59


A 29.

A

A

A

A

A 30.

Aşağıda 2004 yılı dünya turizm örgütü verilerine göre turizm geliri en yüksek on ülke sıralanmıştır. Ülke

A

Gelir (milyar dolar)

ABD İspanya

45,2

Fransa

40,8

İtalya

35,7

Almanya

27,7

İngiltere

27,3

Çin

25,7

Türkiye

15,9

Avusturya

15,4

Avustralya

13.0

A

A

A

Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin gelişmiş olmasında, ülkede bulunan yeraltı kaynaklarının etkisi en azdır? A) ABD

74,5

A

B) İngiltere D) Almanya

C) Japonya

E) İran

Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Almanya ve İngiltere’nin turizm gelirleri birbirine yakındır. B) Türkiye’nin turizm geliri Çin’den azdır. C) Fransa’nın turizm geliri Avustralya’nın turizm gelirinden fazladır. D) Avusturya’da kış turizmi gelişmiştir. E) ABD’nin turizm geliri İspanya’dan fazladır. 31.

Doğa filozoflarının aksine felsefenin merkezine insanı yerleştiren Sokrates: “Ormanın ağaçlarıyla işim olmaz. Bütün işim insanların mutlu ve erdemli yaşamalarına katkı sağlamaktır.” demiştir. Sokrates’e göre felsefe yapmanın amacı ne olmalıdır? A) Doğal olayları anlama ve açıklama B) İnsanının sorunlarına mutlak çözümler üretme C) Bilimlerin gelişimine yardımcı olma D) İnsanların ahlaklı ve mutlu olmalarını sağlama E) Evreni bir bütün olarak kavrama

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

60


A 32.

A

A

A

A

A

A 34.

Gerçeklik, bir varoluş şeklidir. Gerçeklik bilinçten bağımsız olarak somut alanda var olandır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir gerçeklik örneği değildir? A) Alan hesaplamasında kullanılan sayılar B) Ay’ın varlığı

A

A

A

A

Bastırılmış bir kültürle yetiştik. Gencecik beyinlere milyon kez hayır, yapma, dur, sus, sürüden ayrılanı kurt kapar dendi. Şimdi düşünsel anlamda fikirler üretmek için yoldan çıkma zamanı. Bundan böyle aynı yerden baktığın resmi göremiyorsan farklı yerden bakma, araştırma, sorgulama, düşünme zamanı. Çünkü başkaldırı “ışığın yaratıcısı”dır. Parçaya göre, düşünsel düzeyde farklı fikirler ortaya koyabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

C) Sabah doğan Güneş D) Okumakta olduğumuz kitap E) Kullandığımız bilgisayar

A) Vor olan diğer düşünce sistemleri yok sayılmalıdır. B) Amaç eleştirmek değil, kabul etmek olmalıdır. C) Farklı düşünce sistemlerinin yapılarını öğrenerek eleştiri yapılmalıdır. D) Sistemli ve tutarlı davranılmalıdır. E) Var olanın bilgisi sınırlarında felsefe yapılmalıdır.

33.

Parmenides’e kadar filozofların doğa açıklamaları deney ve düşünmeye, başka bir deyişle belli birtakım deneylerin düşünme ile işlenmesine dayanıyordu. Parmenides’te ilk kez deney bir yana bırakılarak, salt düşünme ile varolanın nitelikleri açıklanmaya çalışılmış; varlığın özü gereği meydana gelmemiş, değişmez, bölünmez olduğu sonucuna varılmıştır.

35.

Günümüzde felsefe, bilimlerden farklı olarak varlığı en genel anlamıyla ele alan ve birçok alt dala ayrılan bir disiplin ve bilgi türüdür. Felsefe; dinsel ve mitolojik açıklamalara karşı insanın özgür, bağımsız ve akla dayalı düşünebilmesi ve sorular sorması sonucu doğmuştur. Parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Parmenides’in bu görüşünden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A) Felsefe sorgulayıcı ve rasyonel bir etkinliktir.

A) Doğru bilgiye sezgiyle ulaşılır.

C) Felsefe subjektif bir etkinliktir.

B) Düşünme yöntemlerinin öğrenilmesi gerekmektedir.

D) Felsefe çağın koşullarından etkilenir.

C) Mutlak doğru diye bir şey yoktur.

E) Felsefe toplumsal yaşama yön verir.

B) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.

D) Filozoflar bilgiye ulaşmada kuşkuya başvurmamalıdırlar. E) Doğru bilgiye salt düşünceyle ulaşılır.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

61


A 36.

A

A

A

A

A

A 38.

“Felsefede amaç sadece teorik kavrayış değil, bilgeliğe de ulaşmaktır. Bilgelik ise; doğruyu bulmak, söylemek ve ondan hareket ederek doğaya uygun davranabilmekle mümkündür.” Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A

A

A

A

Felsefeyle uğraşmak daha ötelere açılmak ve bireysel yaşamın özünü araştırmaktır. Bu noktada felsefe hem nesnelerin bir bilgisi, gerçekler arasında gidip gelmek için bir pusula hem de ilk filozoflar için bir yaşam biçimidir. Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Felsefe yapmanın salt teorik bir etkinlik olarak ele alınmasıyla mümkün olduğuna

A) Var olanla yetinmediğine

B) Felsefe yapmanın özgürlüğün ön koşulu olduğuna

B) İnsanın yaşamını anlamlandırmaya çalıştığına

C) Bilimin felsefeden beslenmesinin zorunluluk olduğuna

C) Dış dünyanın bilgisini kazandırdığına

D) Felsefenin amacının bilgeliğe ulaşmak olduğuna

E) Gerçeğe ulaşmada yolumuzu aydınlattığına

D) Farklı çağlarda farklı etkiler oluşturduğuna

E) Doğaya uygun yaşamın her zaman gerekli olmadığına

37.

Bilinen ve açıklanan her şey duyu organlarını tatmin etmiştir. Önemli olan görünenin gerisindeki perdeyi aralamaktır. Bazen doğru bildiğimiz birçok olgunun aslında felsefeyle çok farklı olduğuna şahit olmuşuzdur.

39.

Buna göre, felsefenin en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Platon: “Evren, doğa ve insanla ilgili olarak bilmediklerimizin üzerine basacak olursak bugün de başımız göğe değebilir.” demiştir. Felsefe ise, henüz bilinmeyen konular üzerinde durarak hem görüş açımızı genişletir hem de bilinenlere dayanarak ve onlara bağlı olarak bilimlerin uzantısı görevini üstlenir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

A) Beklenilen cevapları bulmak B) Bilinmeyeni aramak ve sorgulamak

A) Felsefenin bilimlerden bağımsız oluşu

C) Bilimsel teoriler oluşturmak

B) Felsefenin tarihsel gelişimi

D) Mantıksal çıkarımlarda tutarlı olmak

C) Felsefenin tutarsızlığı

E) Sanatın gelişimini sağlamak

D) Felsefenin ortaya çıkışı E) Felsefenin gerekliliği

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

62


A 40.

A

A

A

A

A

A 42.

Bilgisiz insanlar doğru davranışı bulmakta zorlanırlar. Epiküros’a göre felsefenin amacı, insanı mutluluğa ulaştırmaktır. Felsefenin kendisi söz ve düşünme ile bizi mutluluğa götüren eylemden başka bir şey değildir zaten. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A

A

A

Bilgilerimizin kaynağı aslında ne akıldır ne de duyularımızdır. Çünkü her ikisi de sınırlıdır ve sınırsız olan bir bilgi evreni bilmemize olanak vermez. İnsan, sınırlı bir varlıktır ve bu sınırlı varlık sınırsız olan bilgi evrenine akıl veya duyumla sahip olamaz. Bilgiye ancak ve ancak içgörüyle ulaşılabilir. Bu düşünceyi savunanın bu görüşü aşağıdaki yargılardan hangisiyle örtüşür?

A) Gerçek mutluluk, tutkulara ve doğal dürtülere göre yaşamaktır.

41.

A

B) İnsan hazzın peşinden koşmalı, acıdan kaçınmalıdır.

A) Bilginin kaynağı akıldır.

C) Felsefenin amacı bireyi mutluluğa ulaştırmaktır.

B) Doğru bilgiye sezgiyle ulaşılır.

D) Bilgi bizi her zaman doğru eyleme götürmez.

C) Doğru bilgiye hiçbir zaman ulaşılamaz.

E) Mutlu yaşamanın temeli en yüksek iyiye sahip olmaktır.

D) Doğru bilgi faydalı olan bilgidir. E) Doğru bilgi deneyim ve tücrübeyle elde edilir.

43.

Descartes; duyulara güvenmediği için duyularla elde edilen bilgilerin şüpheli olduğunu düşünür. Matematiği ve fiziği apaçık ve kesin bilginin modeli olarak ele alır. Onun dışındaki her şeyden şüphe eder ve apaçık bilgiye ulaşıncaya kadar bu tutumunu devam ettirir.

İnsan bilgi edinmeye hazırlıklı olarak doğar ve aklı sayesinde bilgiye ulaşabilir. Ancak dış duyumlar olmadan akıl da bir işe yaramaz. Bilgilerimizin malzemesini duyularımız oluşturur. Duyumsanmayan bir şeyin bilinçte de var olması mümkün değildir.

Descartes, doğru bilgiye ulaşmada hangi yöntemi öne çıkarmıştır?

Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Aklın önemini

A) Bilgiler olgularla test edilmelidir.

B) Tutarlı davranmayı

B) Düşünceden bağımsız bir varlık olamaz.

C) Şüpheyi araç olarak görmeyi

C) Bilgi için hem akıl hem de deney gereklidir.

D) Dogmatik olmayı

D) Bilgi, sezgilerin kullanımıyla ortaya çıkar.

E) Diyalektik düşünceyi

E) Her bilgi sonuçta akla dayanır.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

63


A 44.

A

A

A

A

A

A 45.

Doğru bilginin varlığı, bilgi felsefesi alanında hep tartışılagelen bir problemdir. Bu problemle uğraşıp doğru bilginin varlığını kabul eden bir akıma göre bilgi, pratikte bize faydalı olmalı, sorunlarımıza çözümler sağlamalıdır.

A

A

A

A

“Çocuk, köpeğin ısırabileceği ve tehlikeli olabileceği bilgisine deneyden önce değil, köpek ısırdıktan sonra sahip olur.” Bu açıklama, aşağıdaki görüşlerden hangisine karşı çıkmak için kullanılabilir?

Parçada sözü edilen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi, doğuştan aklın ürünü olarak ortaya çıkar.

A) Entüisyonizm

B) Pragmatizm

B) Bilginin elde edilişinde yaşam deneyimleri rol oynar.

C) Empirizm

D) Septisizm

C) Bilgi görecelidir, kişiden kişiye değişir.

E) Kritisizm

D) Herkes için geçerli bilgiler deneyle elde edilir. E) Bilgi, aklın ve deneyin verileriyle oluşur.

F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU – 1

64

1[1] - Kopya (2)  

A) gereksiz bilgilerle oyalanmadan B) ana kaynaklara inilmeden C) sağlam bir dil oluşturamadan D) gelişigüzel, belirli ölçütlere bağlı kalma...

1[1] - Kopya (2)  

A) gereksiz bilgilerle oyalanmadan B) ana kaynaklara inilmeden C) sağlam bir dil oluşturamadan D) gelişigüzel, belirli ölçütlere bağlı kalma...

Advertisement