Page 1


Περιεχόμενα

1.

Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

2

2.

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ

5

3.

Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές

7

4.

Δραστηριότητες

8

5.

Κύρια γεγονότα της εταιρίας

13

6.

Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

15

7.

Εγκαταστάσεις Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

22

8.

Ανθρώπινο Δυναμικό

33

9.

Εταιρική Υπευθυνότητα

35

10. Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία

40

11. Διοίκηση της εταιρίας

44

12. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

48

Το χαρτί του Απολογισμού έχει παραχθεί από δάση και φυτείες βιώσιμης διαχείρισης FSC και περιέχει 60% πολτό από αναλυκωμένο χαρτί


Με μια ματιά Δραστηριότητες • Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. • Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 36 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και μια ισχυρή παραγωγική βάση με εργοστάσια στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Π.Γ.Δ.Μ. και τη Ρωσία. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (σε εκ. Ευρώ)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

1.713

139

1.390

938

-59

20 09

20 08

20 07

20 09

20 08

20 07

47

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 721

697 627

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.544

1.615

20 09

20 08

20 07

20 09

20 08

20 07

1.308


1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Το 2009, οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό επηρέασαν τόσο τον κλάδο των μετάλλων διεθνώς, όσο και τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ. Η σημαντική μείωση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας και η καθυστέρηση στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής οδήγησαν σε μειωμένους όγκους πωλήσεων, που σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων χάλυβα οδήγησαν σε μείωση του κύκλου εργασιών, αλλά και σε συμπίεση των περιθωρίων κερδοφορίας για τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ. Παρά τις συνθήκες που επηρέασαν δυσμενώς τη δραστηριότητα της πλειονότητας των κλάδων τόσο της διεθνούς, όσο και της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ έθεσε από νωρίς ως στρατηγικό στόχο και κύριο μέλημα τη διατήρηση του λειτουργικού κόστους σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα, μέσω της προσαρμογής της παραγωγικής δραστηριότητας στις νέες συνθήκες ζήτησης, καθώς και της μείωσης των γενικών εξόδων και της ενίσχυσης της ρευστότητας. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, ήταν η σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας και η διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης. Με 938 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών το 2009, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παραμένει ο σημαντικότερος εξαγωγικός ελληνικός όμιλος παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων χάλυβα με καθετοποιημένη δραστηριότητα, η οποία επεκτείνεται στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης και άνω του 60% περίπου του κύκλου εργασιών να προορίζεται για αγορές του εξωτερικού.

2

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Όσον αφορά στην πορεία και στις προοπτικές κατά την τρέχουσα χρήση 2010, ήδη τα πρώτα σημάδια από το διεθνή χώρο είναι ενθαρρυντικά, με την αναθέρμανση της ζήτησης για χαλυβουργικά προϊόντα σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές, ενώ παράλληλα καταγράφεται και μια μικρή άνοδος στις τιμές του χάλυβα διεθνώς.

Με 938 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών το 2009, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παραμένει ο σημαντικότερος εξαγωγικός ελληνικός Όμιλος παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων χάλυβα

Για το 2010, βασικοί στόχοι του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ παραμένουν η συνεχής βελτίωση της κοστολογικής βάσης και της παραγωγικότητας, η διατήρηση του κεφαλαίου κίνησης σε χαμηλά επίπεδα, καθώς και η αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης και της απόκτησης λιμενικών εγκαταστάσεων σε στρατηγικό σημείο στον ποταμό Δούναβη, με σκοπό την άμεση εκμετάλλευση της διαφαινόμενης ανάκαμψης των δυτικοευρωπαϊκών αγορών.

Σαράντος Μήλιος Διευθύνων Σύμβουλος

3


4

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αντιπροσωπεύει τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, αποτελώντας σήμερα το μεγαλύτερο παραγωγό επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η δυναμική επιχειρηματική πορεία της ΣΙΔΕΝΟΡ ξεκινά το 1962 με την ίδρυση της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ – ΣΑΝΙΤΑΣ, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός πλήρως καθετοποιημένου Ομίλου επιχειρήσεων με 20 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες στην Ελλάδα, 16 στο εξωτερικό και παραγωγική παρουσία στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία και την Π.Γ.Δ.Μ. Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πλήρως καθετοποιημένες και με στόχο τη βέλτιστη λειτουργική αποτελεσματικότητα διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς: • τομέας χαλυβουργίας, • τομέας σωληνουργίας, • τομέας περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα και • τομέας πωλήσεων και διανομής των προϊόντων. Τα προϊόντα του Ομίλου καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών της ΣΙΔΕΝΟΡ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διακρίνονται για την άριστη ποιότητα, την υψηλή τους αξιοπιστία και τα ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση και ουσιαστικό υπόβαθρο για την επίτευξη της υπεροχής της ΣΙΔΕΝΟΡ σε προϊοντικό επίπεδο αποτελούν οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου

Απαραίτητη προϋπόθεση και ουσιαστικό υπόβαθρο για την επίτευξη της ανωτέρω υπεροχής της ΣΙΔΕΝΟΡ σε προϊοντικό επίπεδο αποτελούν οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, οι οποίες αναβαθμίζονται και επεκτείνονται συνεχώς μέσα από ένα ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, οι δαπάνες του οποίου από το 1998 μέχρι και το 2009 έχουν ξεπεράσει τα 650 εκ. Ευρώ. Με δεδομένη την τεχνολογική υπεροχή σε επίπεδο παραγωγικής βάσης, αλλά και με ένα εκτενές δίκτυο πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδος, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ διατηρεί την ηγετική του θέση έχοντας στην κορυφή των προτεραιοτήτων του την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων, τη διαρκή έμφαση στην καινοτομία, τις επενδύσεις σε άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και την πλήρως πελατοκεντρική προσέγγιση των δραστηριοτήτων του.

5


Οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρίες της ΣΙΔΕΝΟΡ στις 31/12/2009 απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Εταιρία ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΑΡΓΟΣ Α.Ε.Β.ΕΞ. BEAT A.E. ΒΕΜΕΤ Α.Ε. Β.ΕΠΕ.Μ. Α.Β.Ε.Ε BET A.E. ΔΕΠΑΛ Α.Ε. ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. A.E. ΔΙΑΠΕΜ Α.Ε. ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Α.Ε. ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΣΥΣ A.E. ΠΡΟΣΑΛ A.E. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. AEIFOROS BULGARIA S.A. AWM SPA BIODIESEL A.E. BOZETTI LTD DOJRAN STEEL LLCOP DOMOPLEX LTD ELMONTE HOLDINGS LIMITED PORT SVISHTOV WEST S.A. PRISTANISHTEN KOMPLEX SVILOSA EOOD PROSAL TUBES S.A. SIDEBALK STEEL DOO SIDERAL STEEL SHPK SIDEROM STEEL SLR SIGMA Α.Ε. SOVEL A.E. STOMANA INDUSTRY S.A. TEPRO STEEL EAD ZAO TMK-CPW

6

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Άμεσο & Έμμεσο Ποσοστό Συμμετοχής

Χώρα εγκατάστασης

90,00% 69,28% 40,78% 100,00% 50,00% 61,80% 100,00% 70,10% 33,35% 20,00% 98,92% 98,43% 69,99% 50,00% 51,00% 100,00% 24,23% 78,55% 90,00% 29,10% 15,69% 100,00% 75,00% 45,00% 100,00% 73,09% 73,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,28% 62,74% 100,00% 100,00% 38,49%

Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Βουλγαρία Ιταλία Ελλάδα Κύπρος Π.Γ.Δ.Μ. Κύπρος Κύπρος Βουλγαρία Βουλγαρία Βουλγαρία Σερβία Αλβανία Ρουμανία Βουλγαρία Ελλάδα Βουλγαρία Βουλγαρία Ρωσία

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

3. Στρατηγική – Στόχοι – Προοπτικές Η επιτυχημένη πορεία της ΣΙΔΕΝΟΡ και των θυγατρικών της αποτελεί αποτέλεσμα της μεθοδικής υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης του Ομίλου. Το ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί κατά την τελευταία δεκαετία έχει προσδώσει στον Όμιλο την ισχύ μιας διευρυμένης παραγωγικής βάσης, ενώ σε εμπορικό επίπεδο του έχει εξασφαλίσει ανταγωνιστική παρουσία σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός προγραμματισμός του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ βασίζεται στους ακόλουθους στρατηγικούς άξονες προτεραιοτήτων:

Το ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί κατά την τελευταία δεκαετία έχει προσδώσει στον Όμιλο την ισχύ μιας διευρυμένης παραγωγικής βάσης

• Την περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του Ομίλου στην ελληνική αγορά, μέσα από την περαιτέρω βελτίωση της κοστολογικής βάσης και τον εμπλουτισμό της οικογένειας προϊόντων της ΣΙΔΕΝΟΡ με νέες καινοτόμες λύσεις που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τελικό πελάτη. • Την περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του Ομίλου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσα από την περαιτέρω αξιοποίηση των επενδύσεων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία και την Π.Γ.Δ.Μ., αλλά και των λιμενικών εγκαταστάσεων που διαθέτει ο Όμιλος στον ποταμό Δούναβη. • Την ενίσχυση της θέσης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στις διεθνείς αγορές έργων ενέργειας, μέσα από την ισχυροποίηση της παρουσίας της στις γεωγραφικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής, της Βορείου Αμερικής και της Ρωσίας. • Την ενίσχυση των πωλήσεων εκτός Ελλάδος, τόσο μέσα από το υφιστάμενο εμπορικό δίκτυο, όσο και μέσα από την ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών. • Την υιοθέτηση και χρήση και αναβαθμισμένων εργαλείων και πρακτικών διοικητικής και εμπορικής υποστήριξης, που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του Ομίλου. • Τη διαρκή και ουσιαστική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. • Την προσήλωση στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου, μέσα από πρωτοβουλίες και πρακτικές που συντελούν στην ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

7


4. Δραστηριότητες Με κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη διευρυμένη παραγωγική βάση και την άριστη ποιότητα των προϊόντων, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο παραγωγό επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εγκατεστημένη παραγωγική βάση του Ομίλου περιλαμβάνει εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη, στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο Κιλκίς, στη Χαλκίδα, στη Θίσβη, στο Pernik Βουλγαρίας, στο Nikolic της Π.Γ.Δ.Μ. και στο Polevskoy της Ρωσίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα και δίνουν τη δυνατότητα στη ΣΙΔΕΝΟΡ και στις θυγατρικές της να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας προϊόντα, ικανά να καλύψουν κάθε σχετική ανάγκη των πελατών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διαθέτει σε παραγωγικό επίπεδο και σε εμπορική παρουσία, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παραμένει προσηλωμένος στη διαρκή αναβάθμιση και επέκταση των εργοστασίων του και του δικτύου διανομής. Έμπρακτη απόδειξη αυτής της δέσμευσης αποτελεί η υλοποίηση ενός εκτεταμένου, μακροχρόνιου επενδυτικού προγράμματος, οι δαπάνες του οποίου την περίοδο 1998 – 2009 έχουν ξεπεράσει τα 650 εκ. Ευρώ. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πλήρως καθετοποιημένος, ενώ για την καλύτερη οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία του, οι δραστηριότητες του Ομίλου κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: Κατηγορία

Μονάδες

Προϊόντα

Παραγωγή ρευστού χάλυβα

ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL, STOMANA INDUSTRY

Παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα

ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL, STOMANA INDUSTRY, DOJRAN STEEL

Παραγωγή σωλήνων & κοίλων δοκών

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΖΑΟ ΤΜΚ – CPW, SOVEL, ΒΕΤ, ΠΡΟΣΑΛ, PROSAL TUBES

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος σε ράβδους & κουλούρες, μορφοσίδηροι, χονδρόσυρμα Σωλήνες για αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου, νερού και κατασκευές, κοίλες δοκοί για κατασκευές

Παραγωγή πλατέων προϊόντων

STOMANA INDUSTRY, SOVEL

Φύλλα χάλυβα, σιδηροταινία

Τελική επεξεργασία προϊόντων χάλυβα

ΕΡΛΙΚΟΝ, SOVEL, ΔΕΠΑΛ, ΕΤΑΛ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ, TEPROSTEEL, DOMOPLEX

Μπιγιέτες, slabs, blooms

Προϊόντα συρματουργίας, δομικά πλέγματα και κλωβοί, χαλύβδινες ίνες οπλισμού σκυροδέματος, μεταποίηση παραπροϊόντων, ειδικοί χάλυβες υψηλής ακριβείας κ.α.

Ετήσια Παραγωγική δυναμικότητα 3.600.000 τόνοι* 3.200.000 τόνοι* περίπου 970.000 τόνοι

400.000 τόνοι 560.000 τόνοι περίπου

* Μετά την ολοκλήρωση των ανακοινωμένων επενδύσεων.

8

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Σε εμπορικό επίπεδο, η διακίνηση του μεγαλύτερου μέρους των βιομηχανικών χαλύβων της ΣΙΔΕΝΟΡ στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία διενεργείται μέσω της συγγενούς εταιρίας ΣΙΔΜΑ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του σιδηρεμπορίου, λειτουργώντας ολοκληρωμένα Κέντρα Επεξεργασίας Χάλυβα (Steel Service Centers). Σε ότι αφορά τα προϊόντα χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, η προώθηση, πώληση και διανομή τους πραγματοποιείται είτε απευθείας από τις εταιρίες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, είτε από αντιπροσώπους στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

Η εγκατεστημένη παραγωγική βάση του Ομίλου περιλαμβάνει εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη, στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο Κιλκίς, στη Χαλκίδα, στη Θίσβη, στο Pernik Βουλγαρίας, στο Nikolic της Π.Γ.Δ.Μ. και στο Polevskoy της Ρωσίας.

9


ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμογές Προϊόντων

Τα προϊόντα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ χρησιμοποιούνται σε μεγάλα τεχνικά έργα, τόσο εντός όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται μια σειρά από πρόσφατες εφαρμογές χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος και εγκαταστάσεις χαλυβδοσωλήνων και κοίλων δοκών: ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έργα στην Ελλάδα ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΕΥΖΩΝΟΙ (ΠΑΘΕ) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ THE MALL ATHENS ΟΛΥΜΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (IBC) – GOLDEN HALL ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΥΛΗΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ JUMBO – (Οινόφυτα) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ (Αθήνα) Έργα στα Βαλκάνια ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ - (Βουλγαρία) GRAND MALL ΒΑΡΝΑΣ – (Βουλγαρία) HERMES PARK CARREFOUR – (Βουλγαρία) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ LYULIN ΚΑΙ TRAKIAN - (Βουλγαρία) ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ – (Αλβανία) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – (Ρουμανία)

10

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ – ΚΟΙΛΕΣ ΔΟΚΟΙ • Μεγάλα έργα μονάδας ευθείας ραφής (ERW/HFI) ΦΟΡΕΑΣ/ PROJECT ΧΩΡΑ GAZ DE FRANCE / ETREZ GENELARD Γαλλία EDF ENERGY / WEST BURTON GAS Ηνωμένο Βασίλειο BORD GAIS / CURRALEIGH WEST Ιρλανδία OMAN GAS CO. / MURAYRAT AL GHUBRAH Ομάν PDO / HARWEEL TO MARMUL Ομάν BECHTEL / PILES Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα PLINACRO / LIKA TO DALMATIA Κροατία SNAM RETE GAS Ιταλία EBLA GAS PROJECT Συρία ABU DHABI NGL Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα THE PROCUREMENT & LOGISTICS DIVISION OF THE PRODUCTION UNION AZNEFT OF THE SOCAR Αζερμπαϊτζάν DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα GRTGAZ Γαλλία SAIPEM FRANCE HASDRUBAL PROJECΤ Τυνησία BG TUNISIA HASDRUBAL PROJECT Τυνησία SAIPEM PORTUGAL MAFUMEIRA NORTE DEVELOPMENT PROJECT Αγκόλα ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM Γκαμπόν UMW OILFIELD INTERNATIONAL TRADING Ινδονησία PETROFAC DEVELOPMENT OMAN Ομάν EGYPTIAN NATURAL GAS CO Αίγυπτος THYSSENKRUPP Ιράκ SALZGITTER-MANNESMAN H.Π.Α. VALENTINE MARITIME / NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY Ιράν IIOC Ιράν BECHTEL, GASCO, OGD III Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα WEST AFRICA GAS PIPELINE PROJECT (CHEVRON TEXACO) Γκάνα TALISMAN TWEEDSMUIR PROJECT Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο

ΕΤΟΣ 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008

Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Πετρέλαιο Πετρέλαιο / Αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2005 2005

11


ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΙΦΑ - ΚΑΤΑΡ • Μεγάλα έργα μονάδας ελικοειδούς ραφής (SSAW) ΦΟΡΕΑΣ / PROJECT SPECTRA ENERGY / EAST TO WEST ENERGY TRANSFER / TEXOMA KATY ENERGY TRANSFER / REED TO MALONE LUMINANT MINING / MARTIN LAKE MITE-SAIPEM-SONATRACH / MENZEL TEXOMA TO CARTHAGE LOOP LINE TEXAS INDEPENDENCE PIPELINE SNAM RETE GAS MONTRAVEL ST. AVIT NORD EST GRIMES TO KATY BAY GAS STORAGE SPECTRA ENERGY ENERGY TRANSFER GRTGAZ ENBRIDGE PANHANDLE ENAGAS S.A. SONATRACH, MEDGAZ GZ4 DAVIDSON PIPE SUPPLY US NAVY Δ.Ε.Π.Α. MLP

12

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

ΧΩΡΑ Η.Π.Α. Η.Π.Α. Η.Π.Α. Η.Π.Α. Αλγερία Η.Π.Α. Η.Π.Α. Ιταλία Γαλλία Η.Π.Α. Η.Π.Α. Η.Π.Α. Η.Π.Α. Γαλλία Η.Π.Α. Η.Π.Α. Ισπανία Αλγερία Η.Π.Α. Ελλάδα Χιλή

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο Δοκοί / Θεμέλια Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .

ΕΤΟΣ 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

5. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της εταιρίας Με αφετηρία την ίδρυση της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ - ΣΑΝΙΤΑΣ το 1962, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία σχεδόν 5 δεκαετιών, τα κυριότερα σημεία της οποίας είναι τα ακόλουθα:

1962 1979 1996 1997 1998 1999

2001 2003

2004 2005

2006 2007

2008

2009

• Ίδρυση της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ - ΣΑΝΙΤΑΣ, με αντικείμενο την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων ύδρευσης, θερμαντικών σωμάτων και λεβήτων. • Μετονομασία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ - ΣΑΝΙΤΑΣ σε ΣΙΔΕΝΟΡ. • Η SOVEL, θυγατρική της ΣΙΔΕΝΟΡ, εξαγοράζει τη ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ. • Εισαγωγή της ΣΙΔΕΝΟΡ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από συγχώνευση της με την εισηγμένη εταιρία ΕΡΛΙΚΟΝ. • Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΣΙΔΕΝΟΡ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002 (σήμερα ISO 9001:2008. • Έναρξη παραγωγής του ελασματουργείου της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας (διπλασιασμός της παραγωγικής δυνα μικότητας προϊόντων ελασματουργείου). • Ανάπτυξη και εμπορική τοποθέτηση του νέου καινοτόμου χάλυβα οπλισμού SD, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ενισχυμένη αντισεισμική συμπεριφορά. • Έναρξη παραγωγής του χαλυβουργείου της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας. • Εξαγορά του 75% της βουλγαρικής εταιρίας STOMANA INDUSTRY. • Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΣΙΔΕΝΟΡ για τις παραγωγικές μονάδες Θεσσαλονίκης και Αλμυρού κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 • Εμπορική τοποθέτηση του χάλυβα SD υψηλής ολκιμότητας κατηγορίας C. • Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. • Η ΣΙΔΕΝΟΡ γίνεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που αποκτά Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς πιστοποιούνται με βάση το σχετικό πρότυπο ISO 14001:2004 τα εργοστάσια Θεσσαλονίκης και Αλμυρού. • Έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής εταιρίας DOJRAN STEEL, στην Π.Γ.Δ.Μ., με κύριο αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος. • Έναρξη λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων της κοινοπραξίας ZAO – TMK CPW στη Ρωσία. • Δημιουργία εγκαταστάσεων logistics στην Αλβανία (SIDERAL STEEL ShPk) και τη Ρουμανία (SIDEROM STEEL Srl). • Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της DOJRAN STEEL. • Έναρξη λειτουργίας της νέας μεθόδου τροφοδοσίας scrap (CONSTEEL) στη SOVEL. • Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της ΣΙΔΕΝΟΡ κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2002 και OHSAS 18001:1999. • Επιλογή της ΣΙΔΕΝΟΡ από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum στις 500 Νέες Πρωτοπόρες Επιχειρήσεις διεθνώς. • Έναρξη λειτουργίας του νέου ελασματουργείου της θυγατρικής STOMANA INDUSTRY στη Βουλγαρία, αυξάνοντας την παραγωγική της δυναμικότητα της σε επιμήκη προϊόντα στους 1.000.000 τόνους ετησίως. • Απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της STOMANA INDUSTRY. • Απόκτηση ποσοστού 34% στην Ιταλική εταιρία Automatic Wire Machines, η οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει μηχανικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα. • Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Svishtov της Βουλγαρίας, σε στρατηγικό σημείο πάνω στον ποταμό Δούναβη, μέσω της PORT SVISHTOV WEST, θυγατρικής της STOMANA INDUSTRY.

13


14

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

Κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΣΙΔΕΝΟΡ και των θυγατρικών της εταιριών είναι η αξιοπιστία, η άριστη ποιότητα και τα ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν προστιθέμενη αξία στον τελικό καταναλωτή. Η ΣΙΔΕΝΟΡ, ανταποκρινόμενη στις ποικίλες ανάγκες των πελατών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει αναπτύξει και παράγει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες οικογένειες προϊόντων: 1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD Με δεδομένες τις απαιτήσεις για χρήση χαλύβων υψηλής ολκιμότητας, οι οποίοι εξασφαλίζουν υψηλή αντισεισμική προστασία, η ΣΙΔΕΝΟΡ έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD, το οποίο αποτελεί συνολική λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό έργο γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.

15


1.1. Χάλυβας Οπλισμού σκυροδέματος SD • Ευθύγραμμες Ράβδοι & Kουλούρες SD: Η ΣΙΔΕΝΟΡ, πρώτη παράγει από το 2003 το χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 σύμφωνα με το νέο πρότυπο που εφαρμόζεται επίσημα στην Ελλάδα από το 2006. Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 της ΣΙΔΕΝΟΡ, παράγεται σε διαμέτρους Φ8 έως Φ40mm σε ευθύγραμμες ράβδους, μήκους 12 και 14 μέτρων και σε διαμέτρους 6 έως 16mm σε κουλούρες. • Ειδικά Μήκη Ράβδων Χάλυβα SD: Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η ΣΙΔΕΝΟΡ προσφέρει ειδικά μήκη ράβδων χάλυβα οπλισμού SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3, διαμέτρου Φ8 έως Φ40mm. Η ποικιλία των προσφερόμενων ειδών και η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης σε ειδικά μήκη παρέχει σημαντικά οφέλη οικονομίας και ταχύτητας στην κατασκευή. 1.2. Πλέγματα Υποστυλωμάτων και Δοκών SD Τα πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών SD, παράγονται από ευθύγραμμες ράβδους οπλισμού SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3. Η μελετημένη σχεδίαση και τα ακριβή γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πλεγμάτων SD διευκολύνουν την κατεργασία και την τοποθέτηση στα έργα. 1.3. Ειδικά Πλέγματα SIDEFIT Τα ειδικά πλέγματα SIDEFIT παράγονται σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, από ευθύγραμμες ράβδους οπλισμού SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3. Τα πλέγματα SIDEFIT εκσυγχρονίζουν την υπάρχουσα πρακτική όπλισης, συνδυάζοντας την εγγυημένη βιομηχανική ποιότητα με τη σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. 1.4. Δομικά και Κοινά Πλέγματα Τα δομικά και κοινά πλέγματα παράγονται σε διατομές Φ4,2 έως Φ8,0 με ορθογώνιους ή τετραγωνικούς βρόχους, σε διάφορες διαστάσεις. Τα δομικά πλέγματα της ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πιστοποιημένα για την κατηγορία Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2 για την Ελλάδα.

16

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

1.5 Τρισδιάστα Στοιχεία Εγκάρσιου Οπλισμού SIDEFOR Τα προϊόντα SIDEFOR είναι έτοιμα, τρισδιάστα στοιχεία (κλωβοί) εγκάρσιου οπλισμού για υποστυλώματα, δοκούς και τοιχώματα. Με ποικιλία διατομών και διαμέτρων, οι κλωβοί SIDEFOR προσφέρουν αξιοπιστία, ασφάλεια και εγγύηση στην κατασκευή του εγκάρσιου οπλισμού. 1.6. Χαλύβδινες Ίνες INOMIX Οι χαλύβδινες ίνες INOMIX παράγονται σε πλήθος διαστάσεων, καλύπτοντας όλο το εύρος των αναγκών της αγοράς, από το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έως την κατασκευή δαπέδων (βιομηχανικά, λιμενικά, στρατιωτικά κ.α.). 1.7. Ηλεκτροσυγκολλημένα Δικτυώματα Τα ηλεκτροσυγκολλημένα δικτυώματα αποτελούνται από δύο ράβδους κάτω οπλισμού, που ενώνονται με μία ράβδο άνω οπλισμού, μέσω συγκρατητικού σύρματος. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην προκατασκευή ως οπλισμός επιφανειακών φορέων (πλάκες) με σκυροδέτηση σε δύο φάσεις, προσφέροντας το πλεονέκτημα της αποφυγής χρήσης ξυλοτύπων. 2. Μορφοσίδηρος Η ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που παράγει προϊόντα μορφοσιδήρου. Η παραγωγή τους πραγματοποιείται τόσο στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, όσο και στις παραγωγικές μονάδες του Ομίλου στο Pernik Βουλγαρίας και στην Δοιράνη της FYROM, ενώ όλα τα σχετικά προϊόντα είναι πιστοποιημένα με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025. 2.1 Ράβδοι Τετραγωνικής Διατομής (Καρέ) Οι ράβδοι τετραγωνικής διατομής χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κάγκελων, αλλά και σε άλλες μεταλλικές κατασκευές. 2.2 Ράβδοι Ορθογωνικής Διατομής (Λάμες) Χρησιμοποιούνται σε μια σειρά μεταλλικών κατασκευών, όπως τα παραδοσιακά κάγκελα, οι γεωτρήσεις, τα μεταλλικά πλαίσια, τα εξαρτήματα μηχανημάτων και ο μηχανολογικός εξοπλισμός.

17


2.3 Ράβδοι Κυκλικής Διατομής (Στρογγυλά) Χρησιμοποιούνται από βιοτεχνίες βιδοποιίας και κατασκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την κατασκευή κάγκελων. 2.4 Ράβδοι Γωνιακής Ισοσκελούς Διατομής (Γωνίες) Χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος μεταλλικών κατασκευών, όπως περιφράξεις, πάσσαλοι στήριξης (γραμμικά) για σκέπαστρα σε αμπέλια, υποστυλώματα για υπόστεγα, βάσεις για στέγες, αμαξώματα, βαριές σιδηροκατασκευές και πυλώνες της ΔΕΗ. 2.5 Δοκοί Υψίκορμοι (IPE) Οι υψίκορμοι δοκοί χρησιμοποιούνται σε μεταλλικές κατασκευές, όπως σκελετοί μεταλλικών κτιρίων, υποστυλώματα σε στέγες, πατάρια και τεγίδες σκεπής. 2.6 Ράβδοι Διατομής ΠΙ (UPN) Τα ΠΙ μικρής διατομής χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή παραδοσιακών κάγκελων, σε συνδυασμό με τα καρέ, ενώ τα ΠΙ μεγάλης διατομής σε σκελετούς μεταλλικών κτιρίων, αμαξώματα, καρότσες, εξαρτήματα μηχανημάτων, υποστυλώματα σε στέγες κ.α. Επίσης, παράγονται και διατομές μορφοσιδήρων για εξειδικευμένες χρήσεις, όπως περόνες ανύψωσης φορτίων, στήριξη στοών μεταλλείων, ενώσεις σιδηροτροχιών, άροτρα κ.α. 3. Χονδρόσυρμα Η ΣΙΔΕΝΟΡ προσφέρει χονδρόσυρμα ποιοτήτων SAE 1006, 1008, 1010, RSt37-2 ποιότητας

18

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

ηλεκτροδίων, σε διατομές Φ5,5 έως Φ16,0 που είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα υποβιβασμών σύρματος και που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της συρματουργίας χαμηλού άνθρακα. 4. Χαλυβδοσωλήνες – Κοίλες Δοκοί Ο κλάδος Σωληνουργίας του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελείται από τέσσερα εργοστάσια, στη Θίσβη Βοιωτίας (ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.), στον Αλμυρό Μαγνησίας (SOVEL A.E.), στη Χαλκίδα (ΒΕΤ Α.Ε.) και στο Pernik Βουλγαρίας (PROSAL TUBES S.A.). Η θυγατρική εταιρία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παράγει και διαθέτει χαλυβδοσωλήνες για αγωγούς μεταφοράς υγρών και αερίων καυσίμων και κοίλες δοκούς μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι τα εξής: Χαλυβδοσωλήνες Μεσαίων και Μεγάλων Διαμέτρων • Χαλυβδοσωλήνες για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων • Χαλυβδοσωλήνες για τη μεταφορά νερού • Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών Χαλυβδοσωλήνες Δικτύων Μικρών Διαμέτρων • Χαλυβδοσωλήνες αγωγών • Χαλυβδοσωλήνες θερμοϋδραυλικών δικτύων και φυσικού αερίου • Χαλυβδοσωλήνες γεωτρήσεων Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών – Κοίλες Δοκοί • Χαλυβδοσωλήνες ικριωμάτων • Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών • Κοίλες Δοκοί μικρών και μεγάλων διατομών

19


Ταυτόχρονα, στις εγκαταστάσεις των εταιριών SOVEL, ΒΕΤ και PROSAL TUBES παράγονται σωλήνες για θερμοϋδραυλικά δίκτυα, δίκτυα φυσικού αερίου και πυρόσβεσης, σωλήνες ελαφρού τύπου για δίκτυα νερού και αποχέτευσης, χαλυβδοσωλήνες κατασκευών και κοίλες δοκοί. 5. Πλατέα Θερμής Έλασης Τα πλατέα προϊόντα θερμής έλασης (φύλλα χάλυβα ή λαμαρίνες) παράγονται στο εργοστάσιο της STOMANA INDUSTRY στο Pernik της Βουλγαρίας. Η παραγωγή τους πραγματοποιείται με βάση τα διεθνή πρότυπα EN και ASTM και προορίζονται για βιομηχανικές και ναυπηγικές χρήσεις. 6. Λοιπά προϊόντα 6.1 Χαλύβδινο πλέγμα διπλής συστροφής Το χαλύβδινο πλέγμα διπλής συστροφής από γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου, με τη μορφή πλέγματος και συρματοκιβωτίων, χρησιμοποιείται για τη στερέωση πλαγιών, την προστασία από κατολισθήσεις, τη σταθεροποίηση εδάφους από τη διάβρωση κ.α. 6.2 Προϊόντα Συρματουργίας (γαλβανισμένα και μη) Τα προϊόντα συρματουργίας παράγονται από τη θυγατρική ΕΡΛΙΚΟΝ στην παραγωγική μονάδα στο Κιλκίς και χρησιμοποιούνται σε μια σειρά εφαρμογών από την κατασκευή περιφράξεων μέχρι την παραγωγή καλωδίων.

20

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

6.3 Προϊόντα Συγκόλλησης Η ΕΡΛΙΚΟΝ παράγει μια ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτροδίων και συρμάτων συγκόλλησης, που καλύπτει αξιόπιστα κάθε ανάγκη των πελατών της σε ότι αφορά εφαρμογές συγκόλλησης. 6.4 Ειδικοί Χάλυβες Οι ειδικοί χάλυβες υψηλής ακριβείας παράγονται από τη θυγατρική εταιρία TEPROSTEEL στο Pernik Βουλγαρίας. Οι ειδικοί χάλυβες καλύπτουν τις ανάγκες της μηχανολογίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας στις κατηγορίες των κοινών, ανθρακούχων χαλύβων βαφής και επαναφοράς, επιφανειακής σκλήρυνσης, μικρο-κραμάτωσης και ελεύθερης κοπής, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις προδιαγραφές των πελατών και περιλαμβάνει: • ράβδους θερμής έλασης (διαμέτρου 20-120mm) και • τορνευμένες και στιλπνές ράβδους (διαμέτρου 20-100mm) 6.5 Χαλύβδινες μπάλες Οι χαλύβδινες μπάλες παράγονται σε διαμέτρους από 40 έως 120mm. Χρησιμοποιούνται σε ειδικά μηχανήματα (σπαστήρες) που διαχωρίζουν μέταλλα από χρυσό, χαλκό, μόλυβδο, ψευδάργυρο, νικέλιο και ασήμι. 6.6 Ειδικά προφίλ Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παράγει και διαθέτει γκάμα ειδικών προφίλ χάλυβα, όπως: προφίλ στήριξης στοών, συνδέσεις σιδηροτροχιών, λάμες boron και λάμες γεωργικών χρήσεων. 6.7 Επεξεργασία Παραπροϊόντων Μεταλλουργίας Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ ανακυκλώνει όλα τα παραπροϊόντα που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα των παραγωγικών του μονάδων, μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΙΦΟΡΟΣ. Από την ανακύκλωση προκύπτουν: • σκληρά αδρανή για αντιολισθητικούς τάπητες και οδοστρώματα, • παλαιοσίδηρος (scrap) μετάλλων που ξαναχρησιμοποιείται ως δευτερογενής ύλη, • άμμος αμμοβολής και σιδηρούχα σκωρία που χρησιμοποιείται κυρίως ως πρόσθετο υλικό στην κατασκευή διακοσμητικών κεραμιδιών και τούβλων, στην παραγωγή υλικών με μαύρο χρώμα, στην παραγωγή τσιμέντου ως καταλύτη, στη διαδικασία ανακύκλωσης μολυβιού από μπαταρίες ως σιδηρούχο λίπασμα, καθώς και στην κατασκευή βαριδίων και αντίβαρων.

21


7. Εγκαταστάσεις Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ Η παραγωγική βάση του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ περιλαμβάνει 14 εργοστάσια στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία και την Π.Γ.Δ.Μ.: Εταιρία 1. ΣΙΔΕΝΟΡ

Τοποθεσία Θεσσαλονίκη

2. SOVEL

Αλμυρός

3. STOMANA INDUSTRY slabs). 4. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5. ΖΑΟ ΤΜΚ – CPW 6. ΑΕΙΦΟΡΟΣ & AEIFOROS BULGARIA 7. ΔΕΠΑΛ 8. ΕΡΛΙΚΟΝ 9. ΒΕΤ 10. ΕΤΑΛ 11. ΠΡΟΣΑΛ/ PROSAL TUBES 12. TEPROSTEEL 13. DOJRAN STEEL 14. DOMOPLEX

Pernik, Βουλγαρία Θίσβη Polevskoy, Ρωσία Θεσσαλονίκη, Αλμυρός & Pernik Βουλγαρίας Θεσσαλονίκη Κιλκίς Χαλκίδα Κιλκίς Pernik, Βουλγαρία Pernik, Βουλγαρία Nikolic, Π.Γ.Δ.Μ. Λεμεσός, Κύπρος

Αντικείμενο Δραστηριότητας Μπιγιέτες, χάλυβας οπλισμού SD, πλέγματα SD, έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR, προϊόντα μορφοσιδήρου, χονδρόσυρμα. Μπιγιέτες, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών SD, ειδικά και δομικά πλέγματα SIDEFIT, έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR, κοίλες διατομές καθώς και σωλήνες κατασκευών. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, φύλλα χάλυβα, μορφοσιδήροι, σφαίρες αλέσεως, δοκοί, καθώς και ημιέτοιμα προϊόντα συνεχούς χύτευσης (μπιγιέτες, blooms και Σωλήνες χάλυβα για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και κοίλες δοκοί για χρήση στον κατασκευαστικό κλάδο. Σωλήνες και κοίλες διατομές. Αντιολισθηρή σκωρία, άμμος αμμοβολής, σιδηρούχα σκωρία, ασβεστούχα κονία και μη σιδηρούχα μέταλλα (από ανακύκλωση αυτοκινήτων και οικιακών συσκευών). Πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος Ηλεκτρόδια συγκολλήσεων και μια σειρά από σύρματα και πλέγματα περίφραξης. Χαλυβδοσωλήνες. Χαλύβδινες ίνες για τον οπλισμό σκυροδέματος. Χαλυβδοσωλήνες. Ράβδοι κυκλικής διατομής. Προϊόντα οπλισμού σκυροδέματος. Πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος

1. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.E. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) Το εργοστάσιο της ΣΙΔΕΝΟΡ στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια σύγχρονη μονάδα, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή μιας μεγάλης γκάμας επιμήκων προϊόντων χάλυβα σε ποικίλες μορφές, διαστάσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1962 και αποτελεί την πρώτη παραγωγική εγκατάσταση του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. • Έκταση εργοστασίου: 441 στρέμματα, εκ των οποίων τα 76 είναι στεγασμένα. • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: 800.000 τόνοι, μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος που έχει ανακοινωθεί. • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου: 800.000 τόνοι, μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος που έχει ανακοινωθεί. • Προϊόντα: πρίσματα (μπιγιέτες), χάλυβας οπλισμού SD, πλέγματα SD, έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR, μορφοσίδηροι, χονδρόσυρμα.

22

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

Πιστοποιήσεις: • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 18001:2007.

2. SOVEL A.E. (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα) Στη μονάδα της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας παράγονται μπιγιέτες, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών, ειδικά και δομικά πλέγματα, έτοιμοι κλωβοί, κοίλες δοκοί, καθώς και σωλήνες κατασκευών. Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου λειτουργούν χαλυβουργείο, ελασματουργείο, μονάδα παραγωγής δομικού πλέγματος, σωληνουργείο και βοηθητικές μονάδες. Η στρατηγικά επιλεγμένη τοποθεσία της μονάδας στον Αλμυρό αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα για τις δραστηριότητες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Ταυτόχρονα, η λειτουργία ιδιόκτητων λιμενικών εγκαταστάσεων δίπλα στο εργοστάσιο συνεπάγεται, όχι μόνο μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και παράδοσης έτοιμων προϊόντων, αλλά και χαμηλότερα μεταφορικά κόστη. • Έκταση εργοστασίου: 1.011 στρέμματα, εκ των οποίων τα 123 είναι στεγασμένα.

23


• Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: 1.350.000 τόνοι. • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου: 1.200.000 τόνοι, μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. • Προϊόντα: πρίσματα (μπιγιέτες), χάλυβας οπλισμού SD, πλέγματα υποστυλωμάτων SD, ειδικά πλέγματα SIDEFIT, έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR, κοίλες δοκοί τετράγωνες (EN 10219, Τ30x2 - T150x8), κοίλες δοκοί ορθογώνιες (EN 10219, 40x20x2 - 200x100x8), σωλήνες κατασκευών (EN 10219, Φ33,7 - Φ168,3). Εντός του 2010, αναμένεται να ολοκληρωθούν στο εργοστάσιο οι εργασίες εγκατάστασης της νέας γραμμής ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων χάλυβα (Compact Mill), οι οποίες θα αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελασματουργείου κατά 300.000 τόνους, διαμορφώνοντάς τη συνολικά σε 1.200.000 τόνους ετησίως. Η νέα γραμμή θα βασίζεται στις πιο εξελιγμένες παραγωγικές μεθόδους και για πρώτη φορά θα παράγονται επιμήκη προϊόντα χωρίς την παρεμβολή κλιβάνου αναθέρμανσης, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της χύτευσης/έλασης χωρίς διακοπή. Η ανωτέρω επένδυση είναι εφικτή μετά την εγκατάσταση και λειτουργία της μεθόδου συνεχούς τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κλιβάνου (CONSTEEL) που ξεκίνησε στο τρίτο τρίμηνο του 2007. Πιστοποιήσεις: • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 18001:2007.

24

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

3. STOMANA INDUSTRY S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Η STOMANA INDUSTRY εντάχθηκε στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ το 2001, έχοντας συμπληρώσει μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία 50 ετών, μέσα από την οποία αναδείχθηκε σε ηγέτη της βιομηχανίας σιδήρου στη Βουλγαρία. Στο εργοστάσιο της STOMANA παράγονται σήμερα προϊόντα χάλυβα θερμής έλασης όπως φύλλα χάλυβα, μορφοσιδήροι, σφαίρες αλέσεως, δοκοί, καθώς και ημιέτοιμα προϊόντα συνεχούς χύτευσης (μπιγιέτες, blooms και slabs) τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των πιο αυστηρών διεθνών προδιαγραφών όπως EN, DIN, ASTM, JIS, BS, Lloyd’s Register και Germanischer Lloyd. Αμέσως μετά την εξαγορά της STOMANA, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ σχεδίασε και υλοποίησε ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την αναδιάρθρωση των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου. Κύριο σημείο αναφοράς των προσπαθειών αναβάθμισης της μονάδας αποτελεί η έναρξη λειτουργίας το 2008 του νέου υπερσύγχρονου ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων, το οποίο αύξησε την παραγωγική δυναμικότητα της STOMANA κατά 800.000 τόνους. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου περιλαμβάνουν μονάδα προετοιμασίας scrap, χαλυβουργείο, ελασματουργείο επιμήκων προϊόντων, ελασματουργείο πλατέων προϊόντων, καθώς και ελασματουργείο παραγωγής χαλύβδινων μπαλών. • Έκταση εργοστασίου: 3.171 στρέμματα, εκ των οποίων τα 536 είναι στεγασμένα. • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: 1.400.000 τόνοι, μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος που έχει ανακοινωθεί.

25


• Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείων επιμήκων: 1.000.000 τόνοι. • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου πλατέων: 400.000 τόνοι. • Προϊόντα: ημιέτοιμα προϊόντα συνεχούς χύτευσης (μπιγιέτες, blooms και slabs), χάλυβας οπλισμού SD, φύλλα χάλυβα (πλατέα), μορφοσίδηροι, μπάλες αλέσεως, δοκοί. Πιστοποιήσεις: • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: EN ISO 9001:2000, • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: OHSAS 18001:2007.

4. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Θίσβη Βοιωτίας, Ελλάδα) Στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στη Θίσβη Βοιωτίας παράγονται υψηλής ποιότητας χαλυβδοσωλήνες για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και κοίλες δοκοί για χρήση στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι εργασίες κατασκευής του εργοστασίου ολοκληρώθηκαν το 2002 και στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν δύο τμήματα σωληνοποίησης, δύο τμήματα εξωτερικής επένδυσης και ένα τμήμα εσωτερικής επένδυσης. Εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης, όπου βρίσκεται η μονάδα, λειτουργεί λιμάνι με τρεις προβλήτες, το οποίο διαθέτει γερανούς αποβάθρας και λιμανιού, περονοφόρα οχήματα και λοιπά μηχανήματα φόρτωσης/εκφόρτωσης εμπορευμάτων. Η χρήση του λιμανιού εξασφαλίζει στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και παράδοσης προϊόντων, καθώς επίσης και βελτιωμένα μεταφορικά κόστη.

26

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

• Έκταση εργοστασίου: 497 στρέμματα, εκ των οποίων τα 83 είναι στεγασμένα. • Ετήσια Παραγωγική δυναμικότητα: 775.000 Η χρήση του λιμανιού εξασφαλίζει τόνοι. στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ • Προϊόντα: Σωλήνες Αγωγών (σωλήνες HF ή HSAW μειωμένους χρόνους παραλαβής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα API 5L, EN 10208, ISO 3183 ή τις εκάστοτε ιδιαίτερες προδιαγραφές πρώτων υλών και παράδοσης του πελάτη), Σωλήνες Γεωτρήσεων (σωλήνες ευπροϊόντων, καθώς επίσης και θείας ραφής που κατασκευάζονται σύμφωνα με βελτιωμένα μεταφορικά κόστη. διεθνή πρότυπα (API 5 CT, ISO 11960) ή με τις εκάστοτε προδιαγραφές του πελάτη σε ποιότητες H 40, J 55, K 55, και N 80), Κοίλες Δοκοί – Κυκλικές (σε ποιότητες S 275, S 355, S 420, και S 460), Κοίλες Δοκοί – Τετράγωνες ή Ορθογώνιες (σε ποιότητες S275, S355, S420, και S460). Πιστοποιήσεις: • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2008 & API Q1 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: OHSAS 18001:2007.

27


5. ΖΑΟ ΤΜΚ - CPW (Polevskoy, Ρωσία) Η παραγωγική μονάδα στο Polevskoy Ρωσίας ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ΖΑΟ ΤΜΚ – CPW, που δημιουργήθηκε από τον Ομίλο ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και την ΤΜΚ, το μεγαλύτερο Όμιλο κατασκευής σωλήνων της Ρωσίας και έναν από τους τρείς μεγαλύτερους διεθνώς. Η κοινή αυτή εταιρία δημιουργήθηκε με στόχο την παραγωγή σωλήνων και κοίλων δοκών για την κάλυψη των αναγκών των αγορών της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΖΑΟ ΤΜΚ – CPW περιλαμβάνουν υψηλής απόδοσης εξοπλισμό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ο οποίος τοποθετήθηκε σε μονάδα παραγωγής της Seversky Tube Works, θυγατρικής εταιρίας της ΤΜΚ. • Προϊόντα: σωλήνες με διάμετρο 168-530mm, πάχος τοιχωμάτων 4,8-12,7 mm, μήκους έως 18m, καθώς επίσης και κοίλες δοκοί βάσει των διεθνών προτύπων ποιότητας. • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα: 200.000 τόνοι.

6. ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη & Αλμυρός, Ελλάδα) / AEIFOROS BULGARIA S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Οι μονάδες των εταιριών ΑΕΙΦΟΡΟΣ στη Θεσσαλονίκη και στον Αλμυρό Μαγνησίας και AEIFOROS BULGARIA στο Pernik Βουλγαρίας ανακυκλώνουν τα παραπροϊόντα που προκύπτουν από τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργάζονται ένα ευρύ φάσμα παραπροϊόντων χαλυβουργείων και βιομηχανιών κατεργασίας σιδήρου, καθώς και παραπροϊόντα κατεργασίας χαλκού και αλουμινίου. Τα προϊόντα που παράγουν είναι αντιολισθηρή σκωρία, άμμος αμμοβολής για την προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών, σιδηρούχα σκωρία για εργοστάσια τσιμέντων και για διάφορες άλλες χρήσεις, ασβεστούχα κονία για κονιάματα και κόλλες και μη σιδηρούχα μέταλλα από την ανακύκλωση αυτοκινήτων και οικιακών συσκευών. Το εργοστάσιο της ΑΕΙΦΟΡΟΣ στον Αλμυρό Μαγνησίας διαθέτει ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ, ταυτόχρονα με την ανακύκλωση παραπροϊόντων, λειτουργεί και ως εξουσιοδοτημένο κέντρο απορρύπανσης και ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Το 2006 η ΑΕΙΦΟΡΟΣ, έλαβε το 1ο Βραβείο Οικολογικού Προϊόντος για την παραγωγή σκληρών αδρανών από την ανακύκλωση σκωρίας ηλεκτρικού κλιβάνου χαλυβουργείων, στο πλαίσιο των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2005-2006. Πιστοποιήσεις: • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2000.

28

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

7. ΔΕΠΑΛ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) Στο εργοστάσιο της ΔΕΠΑΛ στη Θεσσαλονίκη παράγονται πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος για λογαριασμό της ΣΙΔΕΝΟΡ. Οι πρώτες ύλες του εργοστασίου προέρχονται από την παραγωγική μονάδα της ΣΙΔΕΝΟΡ στη Θεσσαλονίκη. 8. ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε. (Κιλκίς, Ελλάδα)

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ, ταυτόχρονα με την ανακύκλωση παραπροϊόντων, λειτουργεί και ως εξουσιοδοτημένο κέντρο απορρύπανσης και ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Στο εργοστάσιο της ΕΡΛΙΚΟΝ στο Κιλκίς παράγονται ηλεκτρόδια συγκολλήσεων και μια σειρά από σύρματα και πλέγματα περίφραξης. Η ΕΡΛΙΚΟΝ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτροδίων συγκολλήσεων στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 60% • Έκταση εργοστασίου: 63 στρέμματα. • Προϊόντα Τομέα Προϊόντων Συγκόλλησης: ηλεκτρόδια συγκόλλησης όλων των τύπων χάλυβα, ηλεκτρόδια επισκευών και αναγομώσεων χάλυβα, ηλεκτρόδια συγκόλλησης και επισκευών μη σιδηρούχων μετάλλων, ηλεκτρόδια συγκόλλησης και επισκευών χυτοσιδήρου, ηλεκτρόδια κοπής μετάλλων, σύρματα επιχαλκωμένα (CO2) αυτόματης και ημιαυτόματης συγκόλλησης. • Προϊόντα Τομέα Συρματουργίας: σύρματα γαλβανισμένα κοινά, σύρματα γαλβανισμένα ημίσκληρα, σύρματα γαλβανισμένα βαρέως τύπου, σύρματα μαύρα σκληρά, σύρματα μαύρα μαλακά, συγκολλητά πλέγματα γαλβανισμένα σε φύλλα, συγκολλητά πλέγματα γαλβανισμένα σε ρόλους.

29


Πιστοποιήσεις: • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2000 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: ΕΛΟΤ 1801:2002 & OHSAS 18001:1999. 9. ΒΕΤ Α.Ε. (Χαλκίδα, Ελλάδα) Το εργοστάσιο της ΒΕΤ είναι εγκατεστημένο στη Χαλκίδα και δραστηριοποιείται στην παραγωγή χαλυβδοσωλήνων ½" έως 4" που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε μεταλλικές κατασκευές και στη μεταφορά υγρών και αερίων. Είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία θερμής έλασης, με ολική εξομάλυνση και διαθέτει τεχνολογία γαλβανίσματος εν θερμώ για την επιψευδαργύρωσή τους. Ταυτόχρονα, στο εργοστάσιο παράγονται εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως σωλήνες αφανούς ραφής SD TUBE ΙΒΣ - TUBO TYPE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 σειρά Medium, για όλα τα θερμοϋδραυλικά δίκτυα, τα δίκτυα φυσικού αερίου, ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού και LPG. • Προϊόντα: σωλήνες αφανούς ραφής για όλα τα θερμουδραυλικά δίκτυα, τα δίκτυα φυσικού αερίου, ύδρευσης, θέρμανσης, πυρίσβεσης, κλιματισμού και LPG , πλήρης σειρά ΣΙΔΕΝΟΡ ΙΒΣ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 σειρά L για δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης. Πιστοποιήσεις: • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2000.

10. ΕΤΑΛ Α.Ε. (Κιλκίς, Ελλάδα) Το κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων της εταιρίας ΕΤΑΛ περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορική διάθεση χαλύβδινων ινών για τον οπλισμό σκυροδέματος. Η ΕΤΑΛ αποτελεί τη μόνη ελληνική εταιρία και μια από τις λίγες διεθνώς που διαθέτει τεχνογνωσία παραγωγής συγκολλημένων ινών άμεσου διασκορπισμού στο σκυρόδεμα, που δεν παρουσιάζουν προβλήματα σβολιάσματος κατά την ανάμιξη. Προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει σε επίπεδο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, η ΕΤΑΛ πραγματοποιεί εκτενές ερευνητικό έργο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών ινοπλισμένου σκυροδέματος. • Προϊόντα: χαλύβδινες ίνες για τον οπλισμό σκυροδέματος μήκους 30mm - 100mm και διαμέτρου 0,75mm – 1,20 mm. Πιστοποιήσεις: • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2000. 11. ΠΡΟΣΑΛ Α.Ε./PROSAL TUBES S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Η ΠΡΟΣΑΛ δραστηριοποιείται από το 2003 στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων σωληνουργίας. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Pernik Βουλγαρίας και η γκάμα προϊόντων της περιλαμβάνει σωλήνες από ψυχρό και προγαλβανισμένο χάλυβα σε πάχη από 0,80mm έως 1,80mm.

30

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

12. TEPROSTEEL S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Η TEPROSTEEL δραστηριοποιείται στην παραγωγή ράβδων κυκλικής διατομής, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή εξαρτημάτων μηχανών και οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και υδραυλικών συστημάτων. Οι εγκαταστάσεις της λειτουργούν μέσα στο εργοστάσιο της STOMANA στο Pernik Βουλγαρίας και περιλαμβάνουν γραμμές παραγωγής ράβδων με ψυχρή έλαση, ισιωτικές μηχανές, μηχανές κοπής, γραμμή παραγωγής ράβδων με μηχανική αποφλοίωση και καθαρισμό της επιφάνειας peeling/polishing, κλίβανους θερμικών κατεργασιών και γραμμές μη καταστροφικού ελέγχου. • Προϊόντα: ευθύγραμμες ράβδοι κυκλικής διατομής που παράγονται μετά από θερμή έλαση (διάμετροι από 20 μέχρι 120mm), μηχανική αποφλοίωση (διάμετροι από 20 μεχρι 100mm) στις κατηγορίες χαλύβων κοινών ανθρακούχων, βαφής και επαναφοράς, επιφανειακής σκλήρυνσης, μικρό-κραμάτωσης και ελεύθερης κοπής, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές των πελάτων. Με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου, τον εμπλουτισμό της προϊοντικής του γκάμας, αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του, η TEPROSTEEL έχει σχεδιάσει και υλοποιεί σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα. 13. DOJRAN STEEL Ltd (Nikolic, Π.Γ.Δ.Μ.) Οι εγκαταστάσεις της DOJRAN STEEL βρίσκονται στο Nikolic της Π.Γ.Δ.Μ., περίπου 80 χλμ από τη Θεσσαλονίκη και καλύπτουν τις ανάγκες των γεωγραφικών αγορών της Π.Γ.Δ.Μ., του Κοσσόβου και της Αλβανίας σε προϊόντα οπλισμού σκυροδέματος. Η στρατηγικά επιλεγμένη τοποθεσία του εργοστασίου εξασφαλίζει ευνοϊκές συνθήκες εισαγωγής πρώτων υλών και πώλησης ετοίμων προϊόντων, με χαμηλό μεταφορικό κόστος. Έπειτα και από την ολοκλήρωση μιας σειράς επενδύσεων, η μονάδα της DOJRAN STEEL περιλαμβάνει: • Έλαστρο επιμήκων προϊόντων χάλυβα, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 200.000 τόνων • Μονάδα παραγωγής πλεγμάτων, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 20.000 τόνων • Μονάδα παραγωγής ηλεκτροσυγκολλητών δικτυωμάτων, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 10.000 τόνων 14. DOMOPLEX (Λεμεσός, Κύπρος) Στο εργοστάσιο της DOMOPLEX στη Λεμεσό παράγονται πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος, πλέγματα περίφραξης κ.α., με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Κυπριακής αγοράς.

31


32

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

8. Ανθρώπινο Δυναμικό Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά της επιτυχημένης επιχειρηματικής του παρουσίας, καθώς επίσης και τη βάση όλων των αναπτυξιακών του προσπαθειών. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ διατηρεί την ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε όλες του τις δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, διατηρεί αξίες προς τους εργαζομένους του, προσπαθώντας να τους προσφέρει ξεχωριστές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς επίσης και μια σταδιοδρομία δημιουργική με μακροπρόθεσμη προοπτική. Η ΣΙΔΕΝΟΡ είναι οικογένεια για τους ανθρώπους της, αποπνέοντας ένα κλίμα ασφάλειας, σταθερότητας, αλλά ταυτόχρονα παραγωγικότητας και δημιουργίας. Στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ, όλοι μοιράζονται το ίδιο όραμα, με ομαδικό πνεύμα, προσανατολισμό στα αποτελέσματα και αφοσίωση στην υπεροχή. Οι δραστηριότητες όλων οδηγούνται από αξίες όπως η ακεραιότητα, ο σεβασμός στον άνθρωπο και την κοινωνία και αξιοπρέπεια. Αυτές οι αξίες είναι αποτυπωμένες στο σύνολο των εταιρικών πολιτικών σε τομείς όπως η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η ηθική συμπεριφορά και οι ανθρώπινες σχέσεις. Η στρατηγική που έχει διαμορφωθεί για το ανθρώπινο δυναμικό, είναι στενά συνυφασμένη με την επιχειρηματική στρατηγική. Σκοπός του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η προσέλκυση υποψηφίων, η συνεχόμενη ανάπτυξη των ανθρώπων του και του ίδιου του οργανισμού, καθώς και η καλλιέργεια της νοοτροπίας και η κουλτούρα της υψηλής απόδοσης. Οι δε αξίες και οι απόψεις των ανθρώπων του Ομίλου, παρέχουν την αναγκαία καθοδήγηση για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Εκπαίδευση Γνωρίζοντας την αξία της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, η ΣΙΔΕΝΟΡ στηρίζει ενεργά κάθε προσπάθεια επιμόρφωσης του προσωπικού της. Κάθε χρόνο διοργανώνονται, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των εργαζομένων και να αποτελέσουν εφαλτήριο για την προσωπική τους εξέλιξη. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ συνεργάζεται και με μεγάλους φορείς του εξωτερικού, οι οποίοι προσφέρουν σχετική τεχνογνωσία και ενημέρωση, τόσο σε θέματα διοίκησης, όσο και σε τεχνικά θέματα.

33


34

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

Η θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ομίλου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες ενότητες: • Διοίκηση (σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων) • Ποιοτικός έλεγχος • Υγεία & ασφάλεια • Επικοινωνία • Στοχοθεσία • Οικονομικά & λογιστικά • Πωλήσεις & marketing • Τεχνικά θέματα

9. Εταιρική Υπευθυνότητα Η ΣΙΔΕΝΟΡ αναγνωρίζει, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής, όσο και σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής ότι το καθήκον της δεν περιορίζεται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα. Ο Όμιλος αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι των κοινωνιών μέσα στις οποίες λειτουργεί και δραστηριοποιείται, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ευθήνη και υποχρέωση για ενεργό συνεισφορά. Ως εκ τούτου πρωταρχικό μέλημα του Ομίλου είναι, αφενός η συμμόρφωση των εταιριών του με την περιβαλλοντική Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και αφετέρου η συνεχής αρωγή σε δράσεις που εστιάζουν στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών. Για τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία με την οποία λειτουργεί και πορεύεται. Η αρμονική συνύπαρξη του Ομίλου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία και την πρόοδο του, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων και είναι μέρος της φιλοσοφίας, της δεοντολογίας και της ηθικής του απέναντι στην κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πλαίσια δράσεων του Ομίλου: • Χορηγίες ερευνητικών προγραμμάτων και βραβείων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. • Χορηγίες αθλητικών συλλόγων. • Χορηγίες σε περιβαλλοντικές οργανώσεις. • Χορηγίες και υποστήριξη σε φορείς και οργανώσεις για την διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων, εθελοντικών αιμοδοσιών και εκθέσεων. • Συνεργασία με επίσημους φορείς για παροχή ενημερωτικού υλικού σε τεχνικά θέματα. • Υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Διαχείριση Ποιότητας Έχοντας επενδύσει ουσιαστικά στην αναβάθμιση και εξέλιξη των εργοστασιακών της μονάδων, η

35


ΣΙΔΕΝΟΡ θέτει ψηλά τον πήχη σε ότι αφορά την ποιότητα των προϊόντων της. Αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε επίπεδο ποιότητας είναι η υιοθέτηση αυστηρών προδιαγραφών κατά τη λειτουργία των εταιριών και η ΣΙΔΕΝΟΡ το επιτυγχάνει εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008. Κύριοι αποδέκτες των ωφελειών από τη δέσμευση αυτή του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι οι ίδιοι της οι πελάτες, οι οποίοι λαμβάνουν καινοτόμα προϊόντα, με υψηλή προστιθέμενη αξία, αδιαπραγμάτευτη υψηλή ποιότητα παραγωγής και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι της ποιότητας των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, στα άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια που διαθέτουν τα Τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου του Ομίλου διενεργούνται εκτενείς χημικές αναλύσεις, μεταλλογραφικοί έλεγχοι, μετρήσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών και μηχανικές δοκιμές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα τελικά προϊόντα συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις των προτύπων και των πιο αυστηρών κανονισμών. Ταυτόχρονα, η ΣΙΔΕΝΟΡ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και ανίχνευσης ραδιενέργειας των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί και των τελικών παραγόμενων προϊόντων. Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας Η ΣΙΔΕΝΟΡ, θεωρώντας το ανθρώπινο δυναμικό της ως το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούνται το όραμα και οι στόχοι της, ήταν η πρώτη βιομηχανία χάλυβα στην Ελλάδα που υιοθέτησε και

36

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

εφάρμοσε σε όλες τις δραστηριότητές της το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007. Επιπρόσθετα, όλες οι θυγατρικές του Ομίλου υιοθετούν στις παραγωγικές τους μονάδες υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. Η πολιτική της εταιρίας για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας (Υ.Α.Ε.) προσδιορίζεται από τη Διοίκηση και η επιτυχημένη εφαρμογή της βασίζεται στην ουσιαστική συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

Η ΣΙΔΕΝΟΡ ήταν η πρώτη βιομηχανία χάλυβα στην Ελλάδα που υιοθέτησε και εφάρμοσε σε όλες τις δραστηριότητές της το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007.

Η ΣΙΔΕΝΟΡ δεσμεύεται για την παροχή των αναγκαίων ανθρώπινων, τεχνολογικών και οικονομικών πόρων για τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Υ.Α.Ε., με βασικό σκοπό τη συνεχή αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, την εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ελέγχου, προστασίας και πρόληψης για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και για την επιτυχία του στόχου των μηδενικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Ταυτόχρονα, η ΣΙΔΕΝΟΡ παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των εργαζόμενων της σε θέματα Υ.Α.Ε. για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην προσπάθεια προστασίας και πρόληψης.

37


Περιβαλλοντική Διαχείριση Για τη ΣΙΔΕΝΟΡ, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αξία και συνεχή επιδίωξη, καθώς είναι πρόδηλο ότι συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του οράματός της και στην αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής, η ΣΙΔΕΝΟΡ δεσμεύεται να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται πάντοτε με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και την υπευθυνότητα προς τους κοινωνικούς εταίρους, όχι μόνο τηρώντας τις προβλεπόμενες νομοθετικές διατάξεις, αλλά προχωρώντας και σε πρόσθετες πρωτοβουλίες. Ο Όμιλος ακολουθεί πιστά πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο οποίο συγκαταλέγονται δράσεις για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μια σειρά από ουσιώδεις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση του αντίκτυπου της δραστηριότητας της ΣΙΔΕΝΟΡ και των θυγατρικών της στο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος επενδύει σε μέτρα πρόληψης της ρύπανσης και σε μέτρα έρευνας και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταβάλλοντας ταυτόχρονα προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών μέσω της χρήσης των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques - ΒΑΤ) που έχουν καθοριστεί από την ΕΕ. Οι εργοστασιακές μονάδες των εταιριών ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL και STOMANA INDUSTRY εφαρμόζουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 14001:2004, στο πλαίσιο του οποίου επιμορφώνουν συστηματικά το προσωπικό τους πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα και μία από τις κορυφαίες στα Βαλκάνια σε ότι αφορά στις δραστηριότητες ανακύκλωσης παλαιοσιδήρου. Στις βιομηχανικές μονάδες της ΣΙΔΕΝΟΡ στην Θεσσαλονίκη, της SOVEL στον Αλμυρό και της STOMANA INDUSTRY στο Pernik της

38

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

Βουλγαρίας ανακυκλώνονται κάθε χρόνο περίπου 2 εκατομμύρια τόνοι παλαιοσιδήρου. Επιπρόσθετα, μέσα από τις εγκαταστάσεις των εταιριών ΑΕΙΦΟΡΟΣ και AEIFOROS BULGARIA στην Θεσσαλονίκη, τον Αλμυρό και το Pernik ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας των εργοστασίων του, συνδράμοντας περαιτέρω στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Τέλος, μια από ακόμη πρωτοβουλία του Ομίλου υπήρξε η λειτουργία της εγκατάστασης απευθείας φόρτωσης scrap στον ηλεκτρικό κλίβανο της SOVEL (CONSTEEL), η οποία συνέβαλλε ουσιαστικά στη μείωση των παραγόμενων σωματιδίων, του θορύβου και της απαιτούμενης ενέργειας, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων. Οι κυριότερες ενέργειες και οι πρωτοβουλίες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος είναι οι ακόλουθες:

Στις βιομηχανικές μονάδες της ΣΙΔΕΝΟΡ στην Θεσσαλονίκη, της SOVEL στον Αλμυρό και της STOMANA INDUSTRY στο Pernik της Βουλγαρίας ανακυκλώνονται κάθε χρόνο περίπου 2 εκατομμύρια τόνοι παλαιοσιδήρου.

• Εκτενής έλεγχος ραδιενέργειας πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. • Αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου ως καύσιμο, λόγω της καλύτερης περιβαλλοντικής του επίδοσης (χαμηλότερες σωματιδιακές εκπομπές και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα) σε σχέση με άλλα ορυκτά καύσιμα. • Ανάλυση και αξιολόγηση του ενεργειακού αποτυπώματος και αποτυπώματος άνθρακα της παραγωγικής δραστηριότητας με στόχο τη μείωσή τους. • Λειτουργία συγκροτήματος φίλτρων απαερίων χαλυβουργείου για τη μείωση των σωματιδιακών εκπομπών. • Λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και ανακύκλωσης νερών ψύξης. • Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση ρύπανσης. • Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων. • Εγκατάσταση και λειτουργία οργάνων συνεχούς παρακολούθησης αερίων ρύπων. • Συστηματικός έλεγχος των ποιοτικών παραμέτρων των στερεών και υδατικών αποβλήτων και των ατμοσφαιρικών εκπομπών με βάση αναλύσεις που διεξάγονται τόσο εντός της εταιρίας, όσο και από εξωτερικούς φορείς. • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. • Εκτενείς δενδροφυτεύσεις στις εγκαταστάσεις των μονάδων παραγωγής.

39


10. Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία

290 244

Κύκλος Εργασιών

Οικονομικά Αποτελέσματα

213

1.713

161

1.390

140 Μικτό Κέρδος

92

139

938 82 92

Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων

22 -37

20 09

29

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων & τόκων

-59

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων

-71

20 08

20 07

20 08

20 07

47

20 09

Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα ποσά σε χιλ. Ευρώ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων Κέρδη/Ζημιές προ φόρων & τόκων Κέρδη/Ζημιές προ φόρων Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

2007 1.390.039 290.057 212.630 160.791 138.507 91.638

2008 1.713.441 244.357 139.971 81.703 47.414 29.260

2009 937.994 92.365 22.263 -36.826 -58.835 -71.325

2007 13,2% -0,3% -3,2% -5,3% -3,9% -15,3%

2008 23,3% -15,8% -34,2% -49,2% -65,8% -68,1%

2009 -45,3% -62,2% -84,1% n/a n/a n/a

Εξέλιξη μεγεθών (%)

Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων Κέρδη/Ζημιές προ φόρων & τόκων Κέρδη/Ζημιές προ φόρων Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

40

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

Περιθώρια Κέρδους 1.713 εκ. Ευρώ 1.390 εκ. Ευρώ

938 εκ. Ευρώ εκ. Ευρώ

20,9%

14,3%

15,3%

4,8% 10,0%

6,6%

2,8%

1,7%

Κύκλος Εργασιών

9,8% 9,8%

8,2%

11,6%

2,4% 2,4% n/a n/a%

n/a n/a%

n/a n/a%

Μεικτό Κέρδος Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων & τόκων Κέρδη/Ζημιές προ φόρων

Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

Περιθώρια Κέρδους Ομίλου

Μικτό Κέρδος Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων & τόκων Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

2007 20,9% 15,3% 11,6% 10,0% 6,6%

2008 14,3% 8,2% 4,8% 2,8% 1,7%

2009 9,8% 2,4% n/a n/a n/a

Πωλήσεις & Αποτελέσματα ανά τομέα

2009 Σίδηρος Σωληνουργία

Πωλήσεις 682.463 255.531

Αποτελέσματα προ φόρων -85.917 27.082

41


Πωλήσεις ανά τομέα

27%

79%

73%

Προϊόντα Σωληνουργίας

Προϊόντα Σιδήρου

20 09

20 07

74%

21%

20 08

26%

2008 Σίδηρος Σωληνουργία

Πωλήσεις 1.354.411 359.030

Αποτελέσματα προ φόρων 32.504 14.910

2007 Σίδηρος Σωληνουργία Μη Κατανεμηθέντα

Πωλήσεις 1.031.592 358.448 0

Αποτελέσματα προ φόρων 114.836 45.955 -22.284

Στοιχεία Ενοποιημένου Ισολογισμού ποσά σε χιλ. Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2007

2008

2009

823.104 390.462 139.050 191.679 1.544.294

838.894 391.395 175.877 209.076 1.615.242

821.008 278.675 107.220 101.077 1.307.981

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

417.977 199.134 205.798 822.909

334.691 280.288 303.502 918.481

295.271 245.653 140.246 681.171

Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

39.413 535.133 574.546 146.840 721.386

39.413 544.827 584.240 112.521 696.761

39.460 476.239 515.699 111.111 626.810

1.544.294

1.615.242

1.307.981

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

42

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

Ενοποιημένες Ταμιακές Ροές ποσά σε χιλ. Ευρώ Λειτουργικές Ταμιακές Ροές Επενδυτικές Ταμιακές Ροές Χρηματοδοτικές Ταμιακές Ροές Συνολικές Ταμιακές Ροές Ταμιακά Διαθέσιμα στην αρχή του έτους Ταμιακά Διαθέσιμα στο τέλος του έτους

2007 71.205 -68.951 17.803 20.058 17.617 37.201

2008 105.773 -90.253 -17.562 -2.041 37.201 35.420

2009 118.439 -45.398 -79.070 -6.030 35.420 29.146

2007

2008

2009

(χ) (χ)

1,78 0,82

1,33 0,66

1,26 0,54

Ημέρες Ημέρες Ημέρες

135 76 65

101 73 68

128 66 58

(χ) (χ)

1,14 8,39

1,32 3,70

1,09 1,12

% %

12,7% 5,9%

4,2% 1,8%

n/a n/a

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Δείκτες Ρευστότητας Γενική ρευστότητα Ειδική ρευστότητα Δείκτες Δραστηριότητας Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Ταχ. Εισπράξεως Απαιτήσεων Ταχ. Πληρωμής Υποχρεώσεων Δείκτες Βιωσιμότητας Ξένα προς Ίδια κεφάλαια Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων Δείκτες Αποδοτικότητας ROE ROA

Σύμβολα Μετοχής ΣΙΔΕ (ATHEX) SID.AT (Reuters) SIDE GA (Bloomberg)

43


11. Διοίκηση της εταιρίας Διοικητικό Συμβούλιο Γεώργιος Καλφαρέντζος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ο κ. Καλφαρέντζος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το 2004. Από το 1960 μέχρι το 1967 διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής στις εταιρίες ΑΡΙΖΟΝΑ & HELLASCAN. Από το 1967 μέχρι το 1996, διετέλεσε ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στη ΣΙΔΕΝΟΡ. Το 1997, ο κ. Καλφαρέντζος έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΙΔΕΝΟΡ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της εταιρίας το 2001. Παράλληλα είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της SOVEL και άλλων εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Νικόλαος Κουδούνης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ο κ. Κουδούνης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τ. ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το 1968 και έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην ΕΛΒΑΛ (1983), Γενικός Διευθυντής στην ΕΛΒΑΛ (2000) και Διευθύνων Σύμβουλος στη FITCO (2004). Μετέχει ως εκτελεστικός σύμβουλος στα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΒΑΛ, της ΧΑΛΚΟΡ, της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β (Πρόεδρος ΔΣ) και άλλων εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Επίσης, διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βοιωτίας. Σαράντος Μήλιος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο κ. Μήλιος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc από το Imperial College of London και MBA από το Institute of Management Development (IMD) της Λωζάννης. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ο κ. Μήλιος κατείχε διευθυντικές θέσεις στη Μεγάλη Βρετάνια στις εταιρίες BP International PLC, Emerson Electric και A. T. Kearney από το 1989 έως το 1999 και στη McKinsey & Co Ελλαδος από το 2000 έως το 2001. Από το 2001 έως το 2005 διετέλεσε Διευθυντής του Κλάδου Σωληνουργίας της ΣΙΔΕΝΟΡ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το 2005 έως το 2007. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Δημήτριος Παρασκευόπουλος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ο κ. Παρασκευόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός, πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Imperial του Λονδίνου. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ, ο κ. Παρασκευόπουλος εργαζόταν στην εταιρία IBM από το 1990 έως το 1998, όπου διετέλεσε στέλεχος της διεύθυνσης οικονομικού και εμπορικού σχεδιασμού πριν γίνει Διευθυντής του Τομέα Προσωπικών Υπολογιστών σε Ελλάδα και Κύπρο. Διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής της ΣΙΔΕΝΟΡ από το 1998 έως το 2003, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής από το 2003 έως το 2005 και Γενικός Διευθυντής από το 2005 έως το 2007. Βασίλειος Παπαντωνίου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ο κ. Παπαντωνίου είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και είναι Τεχνικός Διευθυντής Παραγωγικών Μονάδων της εταιρίας από το 2005. Έχει διατελέσει Προϊστάμενος Συντήρησης (1989-1990), καθώς και Προϊστάμενος στο τμήμα παραγωγής

44

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

του Χαλυβουργείου Θεσσαλονίκης (1993-1997). Το 1997 ανέλαβε τη διεύθυνση του Χαλυβουργείου Θεσσαλονίκης, το 2001 ανέλαβε Τεχνικός Διευθυντής των Χαλυβουργείων Θεσσαλονίκης και Αλμυρού, θέση την οποία και διατήρησε έως ότου αναλάβει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή Παραγωγικών Μονάδων. Γεώργιος Πασσάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο κ. Πασσάς είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΙΔΕΝΟΡ από το 2008. Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ. Εργάζεται στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το 1969 και έχει υπηρετήσει σε επιτελικές θέσεις του Ομίλου. Από το 1973 έως το 1983 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής της ΕΛΒΑΛ, από το 1983 έως το 1987 Οικονομικός Διευθυντής της ΧΑΛΚΟΡ, ενώ από το 1987 έως το 2004 ήταν ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. Ο κ. Πασσάς είναι επίσης μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων αρκετών εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Ιωάννης Οικονόμου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο κ. Οικονόμου είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το 2005. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1960 έως το 1964 εργάστηκε στην εταιρία ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ και από το 1964 έως το 1965 στην εταιρία ΤΙΤΑΝ. Είναι στέλεχος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το 1965. Είναι Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΜΕΤΑΛ. Ανδρέας Κυριαζής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο κ. Κυριαζής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το 2005. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών, Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας, της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ένωσης Βιομηχανίας Ξύλου. Υπήρξε επίσης Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Ευστάθιος Στρίμπερ, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ο κ. Στρίμπερ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το 2002. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ. Στρίμπερ, από το 2002 είναι επίσης ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων αρκετών εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Σαράντος Μήλιος, Διευθύνων Σύμβουλος Ο κ. Μήλιος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc από το Imperial College of London και MBA από το Institute of Management Development (IMD) της Λωζάννης. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ο κ. Μήλιος κατείχε διευθυντικές θέσεις στη Μεγάλη Βρετάνια στις εταιρίες BP International PLC, Emerson Electric και A. T. Kearney από το 1989 έως το 1999 και στη McKinsey & Co

45


Ελλαδος από το 2000 έως το 2001. Από το 2001 έως το 2005 διετέλεσε Διευθυντής του Κλάδου Σωληνουργίας της ΣΙΔΕΝΟΡ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το 2005 έως το 2007. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Νικόλαος Μαρίου, Διευθυντής Στρατηγικού Επιχειρ. Προγραμματισμού και Εμπορικός Διευθυντής Ο κ. Μαρίου είναι Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιοχημική Μηχανική από το University College του Λονδίνου και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Imperial College του Λονδίνου. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ διετέλεσε Area Sales Manager στη ΒΙΟΡΥΛ, Category Marketing Manager στην COLGATE PALMOLIVE HELLAS, Διευθυντής Marketing & Εξαγωγών στην Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην APIVITA. Ο κ. Μαρίου διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής της ΣΙΔΕΝΟΡ από το 2004 έως το 2007 και σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Στρατηγικού Επιχειρ. Προγραμματισμού και του Εμπορικού Διευθυντή. Ευστράτιος Θωμαδάκης, Οικονομικός Διευθυντής Ο κ. Θωμαδάκης είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA του ιδίου Πανεπιστημίου. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το 2000, όπου και μέχρι το 2004 απασχολήθηκε στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Στις οικονομικές υπηρεσίες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ έχει ενταχθεί από το 2004 σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Βασίλειος Παπαντωνίου, Τεχνικός Διευθυντής Παραγωγικών Μονάδων Ο κ. Παπαντωνίου είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και είναι Τεχνικός Διευθυντής Παραγωγικών Μονάδων της εταιρίας από το 2005. Έχει διατελέσει Προϊστάμενος Συντήρησης (1989-1990), καθώς και Προϊστάμενος στο τμήμα παραγωγής του Χαλυβουργείου Θεσσαλονίκης (1993-1997). Το 1997 ανέλαβε τη διεύθυνση του Χαλυβουργείου Θεσσαλονίκης, το 2001 ανέλαβε Τεχνικός Διευθυντής των Χαλυβουργείων Θεσσαλονίκης και Αλμυρού, θέση την οποία και διατήρησε έως ότου αναλάβει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή Παραγωγικών Μονάδων. Σόλων Πυργιώτης, Διευθυντής Εργοστασίου ΣΙΔΕΝΟΡ Θεσσαλονίκης Ο κ. Πυργιώτης είναι Διευθυντής Εργοστασίου Θεσσαλονίκης από τις αρχές του 2009. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πτυχιούχος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις "Σύγχρονες Μεθόδους Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης" από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Μονάδος Παραγωγής Δομικών Πλεγμάτων και Σωληνουργείου στη SOVEL (1999-2007). Το 2008 ανέλαβε Υποδιευθυντής Εργοστασίου Θεσσαλονίκης, θέση την οποία και διατήρησε έως ότου αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Εργοστασίου. Γεώργιος Σουλιτζής, Διευθυντής Εργοστασίου SOVEL Αλμυρού Ο κ. Σουλιτζής είναι Διευθυντής Εργοστασίου της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας από το Φεβρουάριο του 1999. Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Πάντειου Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο χώρο της βιομηχανίας, ως Οικονομικός Διευθυντής, σε βιομηχανίες της

46

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


Ε

Τ

Η

Σ

Ι

Ο

Σ

Α

Π

Ο

Λ

Ο

Γ

Ι

Σ

Μ

Ο

Σ

Μαγνησίας (STALCO & SERVICESTEEL). Ανέλαβε τη Διεύθυνση του εργοστασίου της SOVEL από την αρχή της λειτουργίας του. Μιχαήλ Ίβος, Διευθυντής Α΄Υλών και Διεθνούς Εμπορίου Ο κ. Ίβος είναι Διευθυντής Α΄Υλών και Διεθνούς Εμπορίου της εταιρίας από το 2004. Είναι Οικονομολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Shipping Trade & Finance του City University του Λονδίνου. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο χώρο της εμπορικής ναυτιλίας (διαχείριση εμπορικών, φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου) στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δημήτριος Αντωνακούδης, Διευθυντής Προγραμματισμού Ο κ. Αντωνακούδης είναι Διευθυντής Προγραμματισμού και Οργάνωσης της εταιρίας από το 2004. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει Προϊστάμενος Μηχανογράφησης της ΣΙΔΕΝΟΡ (1992-1997) και έχει εργαστεί στο γραφείο παραγωγής (1997-2003). Σωτήριος Καραχάλιος, Διευθυντής Υγείας, Ασφαλείας και Περιβάλλοντος Ο κ. Καραχάλιος είναι Διευθυντής Υγείας, Ασφαλείας και Περιβάλλοντος από τον Οκτώβριο 2007. Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. Από το 1982 έως το 1996 διετέλεσε διαδοχικά Προϊστάμενος στα Τμήματα Συντήρησης και Παραγωγής του Χαλυβουργείου Θεσσαλονίκης, από το 1996 έως το 1999 Προϊστάμενος του Μηχανολογικού Εξοπλισμού του εργοστασίου Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε Τεχνικός Διευθυντής του Χαλυβουργείου Θεσσαλονίκης από το 1999 έως το 2006. Γρηγόριος Κακανέλης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ο κ. Κακανέλης είναι Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού από τον Οκτώβριο 2007. Προηγουμένως κατείχε τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το 2004. Ο κ. Κακανέλης είναι Απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διπλώματος MBA από το ALBA. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην εταιρία το 1997 ως Υπεύθυνος Μηχανογράφησης και Τμήματος Μετόχων. Το 2000 ανέλαβε τη θέση του Υπεύθυνου Διοικητικών Υπηρεσιών και Προσωπικού. Αβραάμ Μαστοράκης, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Ο κ. Μαστοράκης είναι Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρίας από το 2005. Ο κ. Μαστοράκης είναι Μηχανολόγος - Μεταλλειολόγος Μηχανουργός, πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου της Lille. Διετέλεσε Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου από το 1994 έως το 2004. Μιχαήλ Γιουρμετάκης, Υπεύθυνος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Ο κ. Μιχαήλ Γιουρμετάκης είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και είναι κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάζεται ως φοροτεχνικός στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ από το 1987.

47


12. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” Αρ.ΜΑΕ 2310/06/Β/86/20 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας “ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2010 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής προσωρινού συμβούλου. 5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. 8. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010 να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.:210- 68 61 349, fax: 210- 68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2010. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

48

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

Α . Ε .


ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Λ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα


Περιεχόμενα

Σελίδα

Στοιχεία και Πληροφορίες Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

Π4 Π7 Π9 Π22 Π26

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π3


ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009), (Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΕΝΟΡ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. Αρμόδια Νομαρχία: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως, Σύνθεση Δ.Σ.: Γεώργιος Καλφαρέντζος, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Κουδούνης, Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος, Σαράντος Μήλιος, Γεώργιος Πασσάς, εκτελεστικά μέλη, Δημήτριος Παρασκευόπουλος, Αθανάσιος Μητρόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου, μη εκτελεστικά μέλη, Ανδρέας Κυριαζής, Ευστάθιος Στρίμπερ, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, Νόμιμος ελεγκτής: Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891), Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη, Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 22 Μαρτίου 2010, Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.sidenor.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Οικόπεδα & Kτίρια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα) Μηχανολογικός Eξοπλισμός (Ιδιοχρησιμοποιούμενα) Λοιπά ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (συμμετοχές) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου Μέρισμα Μεταβολή % συμμετοχής σε θυγατρικές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων Προβλέψεις Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Λοιπές προσαρμογές Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Καταβεβλημένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Επιστροφή κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρίας Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Μεταβολές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) Έσοδα τόκων - χρεογράφων Είσπραξη επιχορήγησης Μερίσματα πληρωθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31 Δεκ 09

31 Δεκ 08

31 Δεκ 09

31 Δεκ 08

259.877.583 453.457.277 71.889.396 661.701 28.983.897 1.485.009 4.653.354 278.674.913 107.220.252 101.077.385 ________________ 1.307.980.767 ________________

263.987.369 469.774.095 67.220.007 951.546 30.584.715 1.485.009 4.891.187 391.394.682 175.877.082 209.075.868 ________________ 1.615.241.560 ________________

57.652.581 83.040.999 4.657.240 54.536 221.018.271 1.354.368 3.844.839 68.409.489 38.994.956 97.117.613 ________________ 576.144.892 ________________

59.719.234 83.924.307 4.838.853 109.073 212.401.863 1.354.368 4.043.287 85.306.169 61.436.273 169.913.493 ________________ 683.046.920 ________________

39.460.002 120.406.136 355.833.315 ________________ 515.699.453 111.110.803 ________________ 626.810.256 ________________ 203.199.630 67.393.900 24.677.772 245.653.441 140.245.768 681.170.511 ________________ 1.307.980.767 ________________

39.413.091 120.046.867 424.780.453 ________________ 584.240.411 112.520.630 ________________ 696.761.041 ________________ 252.561.628 58.486.846 23.642.305 280.287.709 303.502.029 918.480.518 ________________ 1.615.241.560 ________________

39.460.002 120.406.136 130.460.280 ________________ 290.326.418 ________________290.326.418 ________________ 78.750.000 18.291.324 2.240.666 52.541.935 133.994.549 285.818.474 ________________ 576.144.892 ________________

39.413.091 120.046.867 170.142.604 ________________ 329.602.562 ________________329.602.562 ________________ 110.000.000 19.608.853 2.192.182 88.444.196 133.199.127 353.444.358 ________________ 683.046.920 ________________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 1.01 - 31.12.2009

1.01 - 31.12.2008

696.761.041 _____-70.444.699 ___________ 626.316.342 _____ ___________ 1.869.523 -111.928 ______-1.263.682 __________ 626.810.256 _____ ___________

721.385.589 ______23.987.886 __________ 745.373.474 _____ ___________ 61.356 -29.498.152 _____-19.175.637 ___________ 696.761.041 _____ ___________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 1.01 - 31.12.2009

1.01 - 31.12.2008

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 1.01 - 31.12.2009 1.01 - 31.12.2008 329.602.562 _____-39.682.324 ___________ ____289.920.238 ____________ 406.180 ____________________290.326.418 ____________

293.113.803 ______60.521.132 __________ ____353.634.934 ____________ -24.032.373 ____________________329.602.561 ____________

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 1.01 - 31.12.2009 1.01 - 31.12.2008

-58.835.172

47.413.645

-33.012.438

76.638.157

59.089.199 78.966 2.374.656 -1.248.704 23.169.552 8.539.216

58.267.349 78.968 1.601.087 762.469 43.296.701 -5.987.495

10.631.763 -1.968.636 -3.547.002 5.995.542 -204.413

11.063.451 1.282.948 -103.095.057 14.457.299 549.214

102.672.909 163.585.640 -142.019.670

-3.907.546 -53.009.717 84.583.526

16.896.680 90.851.828 11.519.285

1.059.759 -17.885.651 43.094.829

-26.272.787 -12.695.212 ________________ 118.438.594 ________________

-44.034.341 -23.291.294 ________________ 105.773.353 ________________

-7.929.194 -8.822.807 ________________ 80.410.609 ________________

-15.059.770 -6.864.740 ________________ 5.240.438 ________________

-3.619.684 -45.389.493 2.497.424 38.634 1.075.084 ________________ -45.398.035 ________________

-19.187.294 -73.736.844 1.432.673 4.530 1.234.096 ________________ -90.252.839 ________________

-65.816.427 58.279.106 -8.013.947 1.129.022 2.093.126 ________________ -12.329.121 ________________

-30.016.574 21.239.893 -10.512.766 14.925 103.986.250 ________________ 84.711.728 ________________

1.869.523 358.788.196 -442.784.463 -640 3.260.286 -203.382 ________________ -79.070.481 ________________ -6.029.922 ________________ 35.420.254 -244.787 ________________ 29.145.546 ________________

61.356 727.376.425 -720.761.245 -15.723 5.456.376 74.263 -29.753.334 ________________ -17.561.881 ________________ -2.041.368 ________________ 37.201.099 260.523 ________________ 35.420.254 ________________

406.180 20.847.739 -88.000.000 276.923 -550 ________________ -66.469.707 ________________ 1.611.781 ________________ 8.895.037 ________________10.506.818 ________________

134.000.000 -196.204.019 104.235 -24.026.033 ________________ -86.125.817 ________________ 3.826.349 ________________ 5.068.688 ________________8.895.037 ________________


ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009), (Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων Μικτά κέρδη / (ζημιές) Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων Μείον φόροι Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ) Κατανέμονται σε : Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) Κατανέμονται σε : Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

1.01 - 31.12.2009

1.01 - 31.12.2008

937.994.023 ___-845.629.345 _____________ 92.364.679 -92.371.386 -31.102.373 ______-5.717.177 __________ -36.826.257 22.262.942 -58.835.172 ___ ____ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ __ -16.004.085 -74.839.257 ___ ____ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ __ (0,7419)

1.713.440.625 _-1.469.083.896 _______________ 244.356.729 -123.254.932 -38.426.723 ________-971.891 ________ 81.703.182 139.970.531 47.413.645 ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ ___ -15.359.231 32.054.414 ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ ___ 0,3044

1.01 - 31.12.2009 1.01 - 31.12.2008 210.705.519 ___-209.742.132 _____________ 963.387 -18.725.094 -12.650.823 _________284.987 _______ -30.127.543 -19.495.780 -33.012.438 ___ ___ ________ _____ _______ _____ -6.513.467 -39.525.905 ___ ________ ________ _____ _______ (0,4111)

419.960.755 ___-387.877.071 _____________ 32.083.684 -28.732.914 -15.889.670 _________276.857 _______ -12.262.042 -1.198.591 76.638.157 ____ ________ _______ ________ ___ -15.814.048 60.824.109 ____ ________ _______ ________ ___ 0,6327

-71.324.684 ______-3.514.573 __________ _____-74.839.257 ___________ _______4.394.557 _________ -70.444.699 ___ ____ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ __

29.259.529 _______2.794.885 _________ ______32.054.414 __________ ______-8.066.528 __________ 23.987.886 ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ ___

-39.525.905 _____________________-39.525.905 ___________ ________-156.419 ________ -39.682.324 ___ ___ ________ _____ _______ _____

60.824.109 ______________________60.824.109 __________ ________-302.977 ________ 60.521.132 ____ ________ _______ ________ ___

-68.041.764 ______-2.402.935 __________ -70.444.699 ___ ____ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ __

22.926.497 _______1.061.389 _________ 23.987.886 ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ ___

-39.682.324 ________________-39.682.324 ___ ___ ________ _____ _______ _____

60.521.132 ________________60.521.132 ____ ________ _______ ________ ___

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες : 1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. με τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία Χώρα έδρας Άμεση Άμεση & Μέθοδος εταιρίας Συμμετοχή Έμμεση Συμ. Ενσωμάτωσης ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. Ελλάδα 63,09% 69,68% Ολική ενοποίηση 2. Η μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006. Στη σημείωση Νο 38 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών του Ομίλου. 3. Κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού εκκρεμούσαν επίδικες και οι υπό διαιτησία διαφορές θυγατρικών εταιριών ύψους Ευρώ 2.842 χιλ. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31.12.2009 ανέρχεται για τον Όμιλο σε Ευρώ 924 χιλ. Επίσης έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Ομίλου Ευρώ 1.047 χιλ., Εταιρίας Ευρώ 267 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις του Ομίλου που έχουν σχηματιστεί την 31.12.2009 ανέρχονται σε Ευρώ 7.504 χιλ. (βλ. σημ.Νο 26 των οικονομικών καταστάσεων). 4. Επί των παγίων στοιχείων θυγατρικών εταιριών υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τραπεζών συνολικού ποσού Ευρώ 128.200 χιλ. για δάνεια τρέχοντος υπολοίπου Ευρώ 45.651 χιλ. 5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2009: Εταιρίας 338 και Ομίλου 2.980 ενώ την 31.12.2008: Εταιρίας 364 και Ομίλου 3.409. 6. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής: Ομίλου Εταιρίας (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2009 2008 2009 2008 i) Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 32.468 78.564 109.844 242.930 ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 64.701 134.445 68.005 153.553 iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 28.637 57.603 64.003 86.656 iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 9.861 9.419 96.516 78.106 v) Συνολικές αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 3.876 6.102 1.231 2.720 vi) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ. 2.712 3.127 550 1.500 vii) Υποχρεώσεις τερματισμού απασχόλησης 185 7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν: Ομίλου 1.01 1.01 31.12.2009 31.12.2008 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εταιριών εξωτερικού -1.119.680 -1.478.134 Κέρδος / (Ζημιά) μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμ. ροών 5.514.238 -6.588.394 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 4.394.557 -8.066.528

1.01 31.12.2009

8. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων το στοιχείο "φόροι" αναλύεται ως παρακάτω: • Ενοποιημένα στοιχεία: 2009 φόρος εισοδήματος Ευρώ (8.908) χιλ., αναβαλλόμενος φόρος Ευρώ (7.097) χιλ. - 2008 Ευρώ (18.574) χιλ. και Ευρώ 3.215 χιλ. αντίστοιχα • Εταιρικά στοιχεία: 2009 φόρος εισοδήματος Ευρώ (7.779), αναβαλλόμενος φόρος Ευρώ 1.265 χιλ. - 2008 Ευρώ (19.366) χιλ. και Ευρώ 3.552 χιλ. αντίστοιχα. 9. Οι εταιρίες που απαρτίζουν τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ με την αντίστοιχη χώρα εγκατάστασής τους, τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης αναλύονται στις σημειώσεις Νο 8 & 9 των οικονομικών καταστάσεων. 10.Κατά τη διάρκεια της χρήσης (Ιαν 2009) η μητρική Εταιρία και η θυγατρική της ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε. απέκτησαν το 24% και 10 % αντίστοιχα της Εταιρίας AWM SPA που εδρεύει στην Ιταλία. Επίσης η μητρική Εταιρία απέκτησε το υπόλοιπο 30% της θυγατρικής Εταιρίας ΠΡΟΣΑΛ Α.Ε. και της θυγατρικής αυτής PROSAL TUBES S.A. Αύξησε το άμεσο ποσοστό συμμετοχής της στη θυγατρική Εταιρία ΕΤΑΛ Α.Ε. κατά 12,53% λόγω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τον Απρίλιο του 2009 η μητρική Εταιρία συμμετέχει άμεσα με 78,55% στην θυγατρική Εταιρία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε." αποκτώντας το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτήν (76.58%) της επίσης θυγατρικής της ELMONTE HOLDINGS LTD. O όμιλος συμμετέχει στη ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε. με 70,1%, ποσοστό που διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (Σεπτέμβριος 2009), καθώς και την πώληση μετοχών σε συνδεδεμένα μέρη (Δεκέμβριος 2009). Τον Ιούλιο η μητρική Εταιρία αγόρασε από τρίτους μετοχές της θυγατρικής Εταιρίας SOVEL A.E. Το ποσοστό συμμετοχής μετά την αγορά ανέρχεται σε 62,75%. Λόγω της εξαγοράς τα ποσοστά συμμετοχής στις συγγγενείς Εταιρίες ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. και BIODIESEL Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 24,23% και 15,69% αντίστοιχα. Τέλος, η συμμετοχή του Ομίλου στη θυγατρική Εταιρία PORT SVISHTOV WEST S.A. μετά την πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 72,97%.(βλ. σημ. Νο 8 & 9 των οικονομικών καταστάσεων). 11.Ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών SIDEBALK STEEL DOO με ποσοστό συμμετοχής 100% και PRISTANISHTEN KOMPLEX SVILOSA EOOD με ποσοστό συμμετοχής 73,09%. 12. Το Δεκέμβριο του 2009 τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών Εταιριών «ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε.» και «ΕΤΑΛ Α.Ε.» αποφάσισαν να κινήσουν τη διαδικασία συγχώνευσης των δύο Εταιριών με απορρόφηση της «ΕΤΑΛ Α.Ε.» από την «ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε.». Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31/12/2009. 13.Σύμφωνα με το Ν.3808/2009 υπολογίστηκε Έκτακτη Εισφορά κοινωνικής ευθύνης επί των κερδών του 2008. Τα ποσά που έχουν επιβαρύνει τα φορολογικά έξοδα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 7.779 χιλ. και Ευρώ 8.316 χιλ. αντίστοιχα.

Εταιρίας 1.01 31.12.2008 -

-

-156.419

-302.977

-156.419

-302.977

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γεώργιος Χ. Καλφαρέντζος Α.Δ.Τ.: Φ 147183

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σαράντος Κ. Μήλιος Α.Δ.Τ.: Π 998326

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Στράτος Π. Θωμαδάκης Α.Δ.Τ.: ΑΕ 551391 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 0065081 Α' ΤΑΞΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π5


Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4: 1. Καλφαρέντζος Γεώργιος του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2. Μήλιος Σαράντος του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 3. Πασσάς Γεώργιος του Νικόλαου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς με την από 29-0309 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας υπό την ανωτέρω ιδιότητα μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οι συνημμένες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., για την χρήση 01.01.2009 31.12.2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, και (β) η συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., για την χρήση 01.01.2009 – 31.12.2009, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010 Οι βεβαιούντες, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος του Δ.Σ.

Το Ορισθέν από το Δ.Σ. Μέλος

Καλφαρέντζος Γεώργιος Α.Δ.Τ. Φ 147183

Μήλιος Σαράντος Α.Δ.Τ. Π 998326

Πασσάς Γεώργιος Α.Δ.Τ Φ 020251

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π7


Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η συνημμένη Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην οικονομική χρήση του έτους 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να αντληθεί μια ουσιαστική ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω οικονομική χρήση της Εταιρίας ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρία» ή «ΣΙΔΕΝΟΡ») καθώς και του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στον οποίο Όμιλο, περιλαμβάνονται πλην της ΣΙΔΕΝΟΡ και οι συνδεδεμένες εταιρίες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. SOVEL A.E. ΔΕΠΑΛ Α.Ε. STOMANA INDUSTRY S.A. ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΛ A.E. TEPRO STEEL EAD ELMONTE HOLDINGS LIMITED BOZETTI LTD ΒΕΜΕΤ Α.Ε. ΕΤΗΛ Α.Ε. ΠΡΑΚΣΥΣ A.E. ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. A.E. AEIFOROS BULGARIA SA BET A.E. BEAT A.E. SIGMA Α.Ε. ΑΡΓΟΣ Α.Ε.Β.ΕΞ. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΔΙΑΠΕΜ Α.Ε. Β.ΕΠΕ.Μ. Α.Β.Ε.Ε ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Α.Ε. DOMOPLEX LTD DOJRAN STEEL LLCOP SIDERAL SHPK SIDEROM STEEL SLR ZAO TMK-CPW BIODIESEL A.E. AWM SPA PORT SVISHTOV WEST S.A. PRISTANISHTEN KOMPLEX SVILOSA EOOD SIDEBALK STEEL DOO PROSAL TUBES S.A.

31.12.2009 Συμμετοχή 62,74% 100,00% 100,00% 98,92% 90,00% 98,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,99% 51,00% 70,10% 90,00% 61,80% 40,78% 69,28% 69,28% 78,55% 24,23% 33,35% 50,00% 50,00% 20,00% 45,00% 75,00% 100,00% 100,00% 38,49% 15,69% 29,10% 73,09% 73,09% 100,00% 100,00%

Μέθοδος Ενσωμάτωσης Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Καθαρή θέση Καθαρή θέση Καθαρή θέση Καθαρή θέση Καθαρή θέση Καθαρή θέση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Καθαρή θέση Καθαρή θέση Καθαρή θέση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

Ανέλεγκτες Χρήσεις 2007 - 2009 2006 - 2009 2007 - 2009 2005 - 2009 2006 - 2009 2009 2007 - 2009 2007 - 2009 2002 - 2009 2008 - 2009 2008 - 2009 2003 - 2009 2004 - 2009 2007 - 2009 2003 - 2009 2007 - 2009 2007 - 2009 2003 - 2009 2004 - 2009 2005 - 2009 2008 - 2009 2007 - 2009 2006 - 2009 2003 - 2009 2006 - 2009 2007 - 2009 2007 - 2009 2008 - 2009 2006 - 2009 2007 - 2009 2007 - 2009 2009 2006 - 2009 2008 - 2009 2004 - 2009 2009 2007 - 2009

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π9


Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: Α. Σημαντικά Γεγονότα οικονομικής χρήσης 2009 Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την οικονομική χρήση του 2009 έχουν ως εξής: Συμμετοχές Τον Ιανουάριο του 2009, η μητρική εταιρία απέκτησε επιπλέον 74.398 μετοχές της θυγατρικής της εταιρίας ΠΡΟΣΑΛ Α.Ε. με αποτέλεσμα να κατέχει πλέον το 100% των μετοχών αυτής καθώς και της θυγατρικής της (Prosal Tubes). Τον Απρίλιο του 2009, η ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. αγόρασε από τη θυγατρική της εταιρία ELMONTE HOLDINGS LIMITED 95.089.856 μετοχές της θυγατρικής της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. χωρίς να αλλάξει το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στην τελευταία. (78,55%). Στις 25/06/2009, η ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. συμμετείχε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΕΤΑΛ Α.Ε. με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στην εν λόγω θυγατρική πλέον ανέρχεται σε 98,43%. Τον Ιούλιο του 2009, η μητρική εταιρία αγόρασε μετοχές τρίτων της θυγατρικής της εταιρίας SOVEL Α.Ε. με αποτέλεσμα η συμμετοχή του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στην εν λόγω εταιρία να διαμορφωθεί στο 62,74%. Τον Σεπτέμβριο του 2009, ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. με καταβολή μετρητών. Επίσης το Δεκέμβριο του 2009 πωλήθηκαν 4.930 μετοχές σε λοιπές συνδεδεμένες εταιρίες. Έτσι το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στην εν λόγω θυγατρική διαμορφώθηκε στο 70,1%. Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι θυγατρικές ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. και SIDERAL SHPK πραγματοποίησαν αύξηση του

Π10

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ ΑΤ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Α . Ε .

μετοχικού τους κεφαλαίου χωρίς αυτή να επηρεάσει το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου (90% και 100% αντίστοιχα). Κατά τη διάρκεια της χρήσης ενοποιείται για πρώτη φορά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η Ιταλική εταιρία A.W.M. S.p.A. της οποίας τον Ιανουάριο του 2009 η ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. και η θυγατρική της εταιρία ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε. αγόρασαν το 24% και 10% αντίστοιχα του μετοχικού της κεφαλαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στην εν λόγω εταιρία να διαμορφωθεί στο 29,10% Η ιταλική εταιρία δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων μηχανολογικών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα. Το Δεκέμβριο του 2009, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών «ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε.» και «ΕΤΑΛ Α.Ε.», θυγατρικών της «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.», κατά 98,92% και 98,43% αντίστοιχα, αποφάσισαν να κινήσουν τη διαδικασία συγχώνευσης των δύο εταιριών με απορρόφηση της «ΕΤΑΛ Α.Ε.» από την «ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε.». Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31/12/2009. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρίας PORT VIDIN NORTH S.A. πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 3.700 χιλ. με καταβολή μετρητών. Στην αύξηση αυτή η STOMANA INDUSTRY S.A., θυγατρική της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. κατά 100%, συμμετείχε κατά το ποσό των Ευρώ 2.700 και πλέον κατέχει το 72,97 % από το 100% που κατείχε. Επίσης, η εταιρία μετονομάστηκε σε PORT SVISHTOV WEST S.A. Το Δεκέμβριο του 2009, συστάθηκε η εταιρία PRISTANISHTEN KOMPLEX SVILOSA EOOD με συμμετοχή 73,09% της θυγατρικής της STOMANA INDUSTRY S.A., PORT SVISHTOV WEST S.A. Το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι η παροχή υπηρεσιών λιμένος και συναφών


δραστηριοτήτων. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Pernik της Βουλγαρίας. Το Δεκέμβριο του 2009 συστάθηκε η εταιρία SIDEBALK STEEL DOO με συμμετοχή 100% της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. Η εταιρία εδρεύει στο Βελιγράδι, Σερβίας και θα δραστηριοποιηθεί στην εμπορία προϊόντων χάλυβα. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:30 μμ, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: (α) Εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (β) Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008. (γ) Αποφασίσθηκε η διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2008, στα πλαίσια της οποίας αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος. (δ) Τακτικός ελεγκτής της χρήσεως 1/131/12/2009 ορίστηκε η ελεγκτική εταιρία “PriceWaterHouseCoopers” με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της. (ε) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός έτους (η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2010), οι κάτωθι: 1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

3. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος 4. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, εκτελεστικό μέλος 5. ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος 6. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, μη εκτελεστικό μέλος 7. ΣΑΡΑΝΤΟ ΜΗΛΙΟ, εκτελεστικό μέλος 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ, μη εκτελεστικό μέλος 9. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος (στ) Ορίστηκαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κάτωθι: 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ, μη εκτελεστικό μέλος 2. ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος 3 ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος Β. Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών αφορούν κατά κύριο λόγο αγοραπωλησίες και κατεργασία προϊόντων (ετοίμων και ημιετοίμων) χάλυβα. Μέσω των συναλλαγών αυτών οι εταιρίες εκμεταλλευόμενες το μέγεθος του Ομίλου επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας. Οι εμπορικές συναλλαγές του ομίλου με τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, στη διάρκεια του 2009, έχουν πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας. To ποσό 5.816.652 Ευρώ (2.213.629 για την εταιρία), που περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις από την ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. αφορά παραχώρηση γης συνολικής έκτασης 337.742 τ.μ. (145.471 τ.μ. για την εταιρία), στα πλαίσια της Πράξης Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας. Οι συναλλαγές μεταξύ των συνδεδε-

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π11


ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. SOVEL A.E. ΔΕΠΑΛ Α.Ε. STOMANA INDUSTRY S.A. ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΛ A.E. TEPRO STEEL EAD ΒΕΜΕΤ Α.Ε. ΕΤΗΛ Α.Ε. ΠΡΑΚΣΥΣ A.E. ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. A.E. AEIFOROS BULGARIA SA BET A.E. BEAT A.E. SIGMA Α.Ε. ΑΡΓΟΣ Α.Ε.Β.ΕΞ. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. DOJRAN STEEL LLCOP SIDERAL SHPK SIDEROM STEEL SLR PROSAL TUBES S.A. PORT SVISHTOV WEST SA PRISTANISHTEN KOMPLEX SVILOSA EOOD ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών

Αγορές

98.123 8.464 1.493 53.999 2.199 2.226 198 923 7.543 400 1.193 832 4.073 4.081 4.748 609 4.871 2.813 1 198.790

48.604 30.142 292 33.134 9.216 595 1.098 2.566 222 185 20 503 147 54 258 62 1.572 36.500 116 32.484 194 197.965

Προϊόντα υπηρεσίες που παγιοποιήθηκαν 117 217 315 20 97 1 6 50 822

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα Μερισμάτων

44.165 91.536 2.773 6.592 33 208 72 568 23 584 194 1 676 293 3.618 252 0 21 457 579 152.644

94.366 268 7 12.994 3.107 15 13 1.725 33 415 40 5.830 8 120 18 12 836 20.797 3.365 7.551 223 325 579 152.644

1.979 230 157 2.366

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. SOVEL A.E. STOMANA INDUSTRY S.A. ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΛ A.E. ΕΤΗΛ Α.Ε. ΠΡΑΚΣΥΣ A.E. BET A.E. SIGMA Α.Ε. ΑΡΓΟΣ Α.Ε.Β.ΕΞ. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. PROSAL TUBES S.A.

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών

Αγορές

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα Μερισμάτων

1.568 8.600 317 3 1 485 119 66 11.159

2.977 117 297 321 2 148 157 360 27 37 62 195 63 4.761

7.096 929 1.404 4 921 2 759 50 11.165

452 61 33 76 33 41 14 4 22 29 766

803 317 23 471 1.614

μένων μερών κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 μερών αναλύονται στον Πίνακα 1.2. Οι κυριότερες συναλλαγές με θυγατρικές εταιρίες έχουν πραγματοποιηθεί από τις εταιρίες ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL, STOMANA και DOJRAN και αφορούν αγοραπωλησίες ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων χάλυβα. Τα έσοδα μερισμάτων της ΣΙΔΕΝΟΡ

Π12

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ ΑΤ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Α . Ε .

προέρχονται από τη BOZETTI (1.546 χιλ. Ευρώ), από την ΑΕΙΦΟΡΟ (371 χιλ. Ευρώ), από την ΠΡΑΚΣΥΣ (48 χιλ. Ευρώ), και από την ΕΤΗΛ (14 χιλ. Ευρώ). Αντίστοιχα τα έσοδα μερισμάτων της ΔΕΠΑΛ προέρχονται από την ΕΤΗΛ (230 χιλ. Ευρώ), και της ΕΤΗΛ από την ΑΡΓΟΣ (157 χιλ. Ευρώ).


ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. SOVEL A.E. ΔΕΠΑΛ Α.Ε. STOMANA INDUSTRY S.A. ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΛ A.E. TEPRO STEEL EAD BOZETTI LTD ΕΤΗΛ Α.Ε. ΠΡΑΚΣΥΣ A.E. ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. A.E. AEIFOROS BULGARIA SA BET A.E. SIGMA Α.Ε. ΑΡΓΟΣ Α.Ε.Β.ΕΞ. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. DOJRAN STEEL LLCOP SIDEROM STEEL SLR PROSAL TUBES S.A. PORT SVISHTOV WEST S.A.

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών

Αγορές

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα Μερισμάτων

9.745 33 81 4.980 1.071 983 134 270 68 223 4 1.778 633 20.003

15.388 33.323 3 5.684 377 13 27 9 45 26 90 1 20 2 1.837 50 395 1 3 57.295

12.694 8 1.353 436 12 101 66 243 1 12 6 2.502 35 17.472

1.698 1.888 1 2.578 161 2 1 11 11 2 683 54 1 84 2 1.850 2 60 3 3 9.094

146 3 149

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2009 31/12/2008 3.692 6.102 185 2.712 3.127

Συνολικές Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών & Μελών Διοίκησης Αμοιβές Τερματισμού Απασχόλησης Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη Δ.Σ.

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ 31/12/2009 31/12/2008 1.231 2.720 550 1.500

Συναλλαγές με Συγγενείς Εταιρίες Οι κυριότερες συναλλαγές με συγγενείς επιχειρήσεις πραγματοποιούνται από τη ΣΙΔΕΝΟΡ και τη STOMANA με τον Όμιλο ΣΙΔΜΑ (Πίνακας 1.3, σελ. π12). Ο τελευταίος λειτουργεί ως εμπορικός διαμεσολαβητής για μέρος των προϊόντων του ομίλου χάλυβα. Τα έσοδα μερισμάτων της ΣΙΔΕΝΟΡ προέρχονται από την DOMOPLEX (629 χιλ. Ευρώ), από την AWM (54 χιλ. Ευρώ) και από τη ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (120 χιλ. Ευρώ), της SOVEL από την BIODIESEL (317 χιλ. Ευρώ), ΠΡΑΚΣΥΣ από την AWM (23 χιλ. Ευρώ) και της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από την ZAO (471 χιλ. Ευρώ).

αφορούν συναλλαγές με εταιρίες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ του οποίου θυγατρική εταιρία είναι και η ΣΙΔΕΝΟΡ (Πίνακας 1.4). Οι συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες εταιρίες πραγματοποιούνται κυρίως από τη ΣΙΔΕΝΟΡ, τη STOMANA και τη DOJRAN. Οι εταιρίες με τις οποίες συνεργάζονται κυρίως είναι η METAL AGENCIES (εμπορία ετοίμων), η ΑΝΑΜΕΤ και η METAL VALUES (αγορά πρώτων υλών). Τα έσοδα μερισμάτων της SOVEL προέρχονται από την ΣΤΗΛΜΕΤ (146 χιλ. Ευρώ) και της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αντίστοιχα από τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ (3 χιλ. Ευρώ).

Συναλλαγές με Λοιπές Συνδεδεμένες Εταιρίες Οι συναλλαγές με τις Λοιπές Συνδεδεμένες

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών Διοικητικού Συμβουλίου Στον Πίνακα 1.5 (σελ. π13) παρατίθενται οι

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π13


ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Περιθώριο EBITDA

αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Γ. Υποκαταστήματα Εταιρίας Οι κυριότερες εγκαταστάσεις του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ μέσω των θυγατρικών του εταιριών, βρίσκονται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Κύπρο. Οι κύριες δραστηριότητες των υποκαταστημάτων είναι η παραγωγή και εμπορία προϊόντων χάλυβα. Δ. Εξέλιξη και Επιδόσεις Ομίλου Το έτος που πέρασε υπήρξε μία από τις δυσκολότερες χρονιές ιστορικά τόσο για τον κλάδο των χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς, όσο και για τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ. Η κάθετη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο διεθνή χώρο, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο τιμών πώλησης στα επιμήκη προϊόντα χάλυβα, δημιούργησε δυσμενείς συνθήκες στην κερδοφορία του Ομίλου. Η αρνητική εικόνα που παρουσίασαν τα επιμήκη προϊόντα αντισταθμίστηκε επιτυχώς από τον κλάδο Σωληνουργίας (ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.) ο οποίος συνεισέφερε θετικά στην λειτουργική κερδοφορία όλου του Ομίλου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ ανήλθαν για την οικονομική χρήση του 2009 σε 938 εκ. Ευρώ έναντι 1.713 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2008. Τα αποτέλεσματα προ φόρων ανήλθαν για την οικονομική χρήση του 2009 σε (59) εκ. έναντι 47 εκ. της οικονομικής χρήσης του 2008, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών,

Π14

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ ΑΤ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Α . Ε .

31/12/2009 0,72 1,26 2,37% 3,55%

31/12/2008 0,76 1,33 8,17% 20,09%

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 22 εκ. Ευρώ έναντι 140 εκ. Ευρώ της οικονομικής χρήσης 2008. Τέλος, το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκε στα (71) εκ. Ευρώ έναντι 29 εκ. της οικονομικής χρήσης του 2008. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης σε 123 εκ. Ευρώ έναντι των 162 εκ. του 2008, ενώ τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 20 εκ. Ευρώ έναντι 38 εκ. της προηγούμενης χρήσης. Όσον αφορά στη μητρική ΣΙΔΕΝΟΡ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 211 εκ. Ευρώ, έναντι 418 εκ. Ευρώ την οικονομική χρήσης του 2008 όταν το αποτέλεσμα μετά φόρων διαμορφώθηκε στα (40) εκ. έναντι 61 εκ. το 2008. Κατά το 2009, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ υλοποιώντας το επενδυτικό του πρόγραμμα πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 45 εκ. Ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Oμίλου ΣΙΔΕΝΟΡ εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής για περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, της ενίσχυσης της ασφάλειας της εργασίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Στον Πίνακα 1.6 απεικονίζεται για τον Όμιλο η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών. Το συνολικό απασχολούμενο προσωπικό κατά την 31/12/2009 αριθμούσε για τον Όμιλο 2.980 εργαζόμενους, ενώ για την μητρική 338. Την 31/12/2008, ο Όμιλος αριθμούσε 3.409 εργαζόμενους, ενώ η μητρική 364.


Ε. Κυριότεροι Κίνδυνοι Κίνδυνος αγοράς Ο κυριότερος κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο της μεταβλητότητας των τιμών των πρώτων υλών (σκραπ) οι οποίες με τη σειρά τους διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό την τελική τιμή των προϊόντων. Επίσης, άλλοι κίνδυνοι της αγοράς είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας του Ομίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα (investment securities). Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Η έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Τα δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης πληρωμών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς δεν παρατηρείται γεωγραφική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και επομένως ο εμπορικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση

για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα πιστωτικά όρια των πελατών κατά κανόνα καθορίζονται με βάση τα ασφαλιστικά όρια που λαμβάνονται για αυτούς από τις ασφαλιστικές εταιρίες και εν συνεχεία διενεργείται ασφάλιση των απαιτήσεων βάσει των ορίων αυτών. Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής του Ομίλου. Οι πελάτες που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και μελλοντικές πωλήσεις πρέπει να προεισπράττονται. Ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του, ο Όμιλος για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις (π.χ. εγγυητικές επιστολές). Ο Όμιλος καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του για ζημίες σε σχέση με τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των δεδομένων συνθηκών ότι θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Επενδύσεις Οι επενδύσεις ταξινομούνται από τον Όμιλο με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π15


κατά το χρόνο απόκτησης της και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει φαινόμενο αθέτησης πληρωμών για τις επενδύσεις αυτές. Εγγυήσεις Ο Όμιλος έχει ως πολιτική να μην παρέχει εγγυήσεις, παρά μόνο και κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμιακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύεται η φήμη του Ομίλου. Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όμιλος διενεργεί πρόβλεψη ταμιακών ροών για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη τριών μηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμιακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των

Π16

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ ΑΤ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Α . Ε .

συναλλαγών του Ομίλου διεξάγεται σε Ευρώ. Μέρος όμως των αγορών εμπορευμάτων του Ομίλου γίνεται σε Δολάριο Αμερικής. Ο Όμιλος για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου πραγματοποιεί συμβάσεις προαγοράς συναλλάγματος (forwards), ενώ παράλληλα η πολιτική του Ομίλου είναι να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς τους προμηθευτές του άμεσα. Αν την 31/12/2009 το Ευρώ ήταν ανατιμημένο / υποτιμημένο κατά 10% έναντι του ρουβλίου Ρωσίας, ενώ οι λοιπές μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, η καθαρή θέση του ομίλου, όπως αυτή επηρεάζεται από τη θυγατρική της εταιρία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, θα ήταν μειωμένη / αυξημένη κατά Ευρώ 2.193.000 και Ευρώ 2.692.000 αντίστοιχα. Αν την 31/12/2009, το Δολάριο Η.Π.Α. ήταν ανατιμημένο / υποτιμημένο κατά 10% (2008: 11%) έναντι του Ευρώ, ενώ οι λοιπές μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου, θα ήταν αυξημένα / μειωμένα Ευρώ 4.079.618 (2008: Ευρώ 4.882.752 μειωμένα) και Ευρώ 4.986.200 (2008: Ευρώ 6.089.724 αυξημένα) αντίστοιχα, κυρίως λόγω των συναλλαγματικών ζημιών / κερδών κατά τη μετατροπή σε Ευρώ των απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών διαθεσίμων σε δολάρια Αμερικής. Αντίστοιχα θα επηρεαζόταν και η Καθαρή Θέση. Οι τόκοι των δανείων είναι σε νόμισμα που δε διαφέρει από αυτό των ταμιακών ροών που προκύπτει από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου (Ευρώ). Οι επενδύσεις του Ομίλου σε άλλες θυγατρικές δεν αντισταθμίζονται, διότι αυτές οι συναλλαγματικές θέσεις θεωρούνται ότι είναι μακροχρόνιας φύσης και έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως σε Ευρώ. Κίνδυνος επιτοκίων Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού και


ομολογιακών δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά του με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. Ο κίνδυνος επιτοκίων μετριάζεται καθώς μέρος του δανεισμού του Ομίλου είναι με σταθερά επιτόκια, είτε άμεσα με τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων (Swaps επιτοκίων). Εάν την 31/12/2009 τα επιτόκια ήταν αυξημένα / (μειωμένα) κατά 0,25% / (0,25%), η επίδραση στα κέρδη προ φόρων του Ομίλου θα ήταν (ζημία) / κέρδος (Ευρώ 1.372 χιλ.) / Ευρώ 1.372 χιλ. Η αντίστοιχη επίδραση στα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας θα ήταν (ζημία) / κέρδος (- Ευρώ 508 χιλ.) / Ευρώ 508 χιλ. Αναλογικά θα επηρεάζονταν και η καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρίας. Διαχείριση κεφαλαίου Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στον Όμιλο και να επιτρέπει την μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει ο Όμιλος ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής θέσης, εξαιρώντας μη μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές και δικαιώματα μειοψηφίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των μερισμάτων στους μετόχους κοινών μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Από 1η Ιανουαρίου 2009 ο Όμιλος εφαρμόζει το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ7 σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εμφανίζονται στις καταστάσεις οικονομικής θέσης σε εύλογη αξία. Στην σημείωση Νο 15 παρατίθεται πίνακας που αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που απεικονίζονται σε εύλογες αξίες με βάση την μέθοδο αποτίμησης. Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. ΣΤ. Εξέλιξη Δραστηριοτήτων για το 2010 Βασικοί στόχοι του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, για το 2010, παραμένουν η συνεχής βελτίωση της κοστολογικής βάσης και της παραγωγικότητας, η διατήρηση του κεφαλαίου κίνησης

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π17


σε χαμηλά επίπεδα, καθώς και η αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης και της απόκτησης λιμενικών εγκαταστάσεων σε στρατηγικό σημείο στον ποταμό Δούναβη, με σκοπό την άμεση εκμετάλλευση της διαφαινόμενης ανάκαμψης των δυτικοευρωπαϊκών αγορών. Τέλος, η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική συμβίωση με την τοπική κοινωνία και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν να αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της εταιρίας.

• •

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 του ν.3556/2007 α) Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 39.460.002,28 διαιρούμενο σε 96.243.908 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,41 εκάστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Με βάση τo καταστατικό της Εταιρίας τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων είναι τα ακόλουθα.: • Δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στον κάτοχό της εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από του

Π18

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ ΑΤ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Α . Ε .

τέλους του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη νέων μετοχών. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που είναι σύμφωνες με αυτό και το νόμο. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Όλοι οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς κατόπιν συμφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας η μετοχή των ανωτέρω δεν αντιπροσωπεύεται. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

β) Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το Καταστατικό της. γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν 3556/2007 Οι σημαντικές (άνω του 5%) συμμετοχές την 31/12/2009 (άμεσες και έμμεσες) διαμορφώνονται ως εξής: • ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. : Ποσοστό 69,68% των δικαιωμάτων ψήφου και ποσοστό 69,68% του μετοχικού κεφαλαίου.


δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. Οι κανόνες του Καταστατικού της Εταιρίας που ρυθμίζουν τα ζητήματα της ψηφοφορίας περιλαμβάνονται στο άρθρο 24 αυτού και αναφέρουν τα εξής: • Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. • Οι μέτοχοι για να αποκτήσουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεώς της να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρίας βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών περί του αριθμού των μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομά τους και τη δέσμευση των μετοχών αυτών μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να προσκομίζονται στα γραφεία της Εταιρίας και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων. στ) Συμφωνίες μεταξύ των Μετόχων της Εταιρίας Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπονται από το

καταστατικό της Εταιρίας τόσο για το διορισμό και για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Καταστατικού ορίζει ότι, εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας ή εντός πενταετίας από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εκχωρεί τέτοιο δικαίωμα, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, δύναται να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών κατά ποσόν όχι μεγαλύτερο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην αγορά ιδίων μετοχών μόνο στο πλαίσιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 έως 13 του Κ.Ν. 2190/20. Κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 και της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 26/6/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π19


το μήνα Δεκέμβριο των ετών 2006 έως και 2013 αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, εκδίδοντας νέες μετοχές στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Option Plan) που ενέκρινε η ίδια Γενική Συνέλευση, λεπτομερή στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην σημείωση 19 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του 2009. θ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου Oι συμβάσεις τραπεζικών δανείων τόσο της Εταιρίας όσο και των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, για τις οποίες γίνεται μνεία στη σημείωση 21 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (σε ενοποιημένη βάση, Ευρώ 203 εκ. μακροπρόθεσμης, και Ευρώ 246 εκ. βραχυπρόθεσμης διάρκειας, και σε

επίπεδο εταιρίας Ευρώ 79 εκ. μακροπρόθεσμης, και Ευρώ 53 εκ. βραχυπρόθεσμης διάρκειας) περιλαμβάνουν ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία παρέχει στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα πρόωρης καταγγελίας τους. Δεν υφίστανται άλλες συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας. ι) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλφαρέντζος Γεώργιος Α.Δ.Τ. Φ 147183

Π20

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ ΑΤ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Α . Ε .


I.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2009 31/12/2008

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2009 31/12/2008

259.877.583 263.987.369 453.457.277 469.774.095 71.889.396 67.220.007 661.701 951.546 28.983.897 30.584.715 1.485.009 1.485.009 100.780 133.198 181.859 4.552.574 ________________ 4.576.130 ________________ 821.008.217 ________________ 838.893.928 ________________

57.652.581 59.719.234 83.040.999 83.924.307 4.657.240 4.838.853 54.536 109.073 10.929.011 9.082.992 210.089.260 203.318.871 1.354.368 1.354.368 181.859 3.844.839 ________________ 3.861.428 ________________ 371.622.834 ________________ 366.390.985 ________________

Σύνολο ενεργητικού

278.674.914 391.394.682 169.946.332 343.789.471 8.409.872 2.369.715 788.549 3.324.973 7.337 48.537 29.145.546 ________________ 35.420.254 ________________ 486.972.551 ________________ 776.347.632 ________________ 1.307.980.768 ________________ 1.615.241.560 ________________

68.409.489 85.306.169 117.863.134 222.454.729 7.742.617 10.506.818 ________________ 8.895.037 ________________ 204.522.058 ________________ 316.655.935 ________________ 576.144.892 ________________ 683.046.920 ________________

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών Λοιπά αποθεματικά Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

39.460.002 120.406.136 -3.132.400 105.511.985 253.453.729 ________________ 515.699.453 ________________ 111.110.803 ________________ 626.810.256 ________________

39.460.002 120.406.136 59.187.445 71.272.835 ________________ 290.326.418 ________________ ________________290.326.418 ________________

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Οικόπεδα & Kτίρια Μηχανολογικός Eξοπλισμός Λοιπά Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Παράγωγα Λοιπές απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος Παράγωγα Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Παράγωγα Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος Δάνεια Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις Παράγωγα Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Π22

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ ΑΤ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Α . Ε .

39.413.091 120.046.867 -2.154.242 98.216.837 328.717.858 ________________ 584.240.411 ________________ 112.520.630 ________________ 696.761.041 ________________

39.413.091 120.046.867 56.469.933 113.672.671 ________________ 329.602.562 ________________ ________________329.602.562 ________________

203.199.630 252.561.628 93.862 379.178 67.393.900 58.486.846 5.647.264 4.992.436 11.863.613 12.957.405 6.281.527 4.495.838 791.506 ________________ 817.448 ________________ 295.271.302 ________________ 334.690.780 ________________

78.750.000 110.000.000 26.700 18.291.324 19.608.853 1.724.326 1.622.906 223.010 302.647 266.630 266.629 ________________- ________________99.281.990 ________________ 131.801.035 ________________

125.638.376 8.737.967 245.653.441 1.458.771 1.017.533 199.683 3.193.441 ________________ 385.899.209 ________________ 681.170.511 ________________ 1.307.980.767 ________________

126.071.424 7.778.867 52.541.935 144.258 ________________186.536.484 ________________ 285.818.474 ________________ 576.144.892 ________________

264.428.687 18.929.635 280.287.709 6.194.998 640 10.802.817 513.195 2.632.057 ________________ 583.789.739 ________________ 918.480.518 ________________ 1.615.241.560 ________________

116.486.341 16.565.430 88.444.196 147.356 ________________221.643.323 ________________ 353.444.358 ________________ 683.046.920 ________________


II.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12 μήνες έως 12 μήνες έως 31/12/2009 31/12/2008

Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μεικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Έσοδα από μερίσματα Κέρδη/ Ζημιές συμμετοχών Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος Καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κατανεμημένα σε: Μετόχους της μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε Ευρώ ανά μετοχή) Βασικά Μειωμένα Αποσβέσεις χρήσης

937.994.023 -845.629.344 ________________ 92.364.679 -92.371.386 -31.102.373 23.236.836 -28.954.014 ________________ -36.826.257 3.298.920 -23.169.552 94.314 -154.465 -2.078.133 ________________ -58.835.172 ________________ -16.004.085 ________________ -74.839.257 ________________

1.713.440.625 -1.469.083.896 ________________ 244.356.729 -123.254.932 -38.426.723 26.387.405 -27.359.297 ________________ 81.703.182 5.460.906 -43.296.701 85.932 -130.065 3.590.392 ________________ 47.413.645 ________________ -15.359.231 ________________ 32.054.414 ________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12 μήνες έως 12 μήνες έως 31/12/2009 31/12/2008 210.705.519 -209.742.132 ________________ 963.387 -18.725.094 -12.650.823 12.171.500 -11.886.514 ________________ -30.127.543 276.923 -5.995.542 2.830.778 2.946 ________________-33.012.438 ________________ -6.513.467 ________________ -39.525.905 ________________

-71.324.684 29.259.529 -3.514.573 ________________ 2.794.885 ________________ -74.839.257 ________________ 32.054.414 ________________

-39.525.905 60.824.109 ________________- ________________-39.525.905 ________________ 60.824.109 ________________

-0,742 ________________ 0,304 ________________ -0,742 ________________ 0,304 ________________ 59.089.199 ________________ 58.267.349 ________________

(0,411) ________________ 0,633 ________________ (0,411) ________________ 0,633 ________________ 10.631.763 ________________ 11.063.451 ________________

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εταιριών εξωτερικού

419.960.755 -387.877.071 ________________ 32.083.684 -28.732.914 -15.889.670 15.978.257 -15.701.400 ________________ -12.262.042 104.235 -14.457.299 103.986.250 -732.988 ________________76.638.157 ________________ -15.814.04 ________________8 60.824.109 ________________

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12 μήνες έως 12 μήνες έως 31/12/2009 31/12/2008

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12 μήνες έως 12 μήνες έως 31/12/2009 31/12/2008

-74.839.257

32.054.414

-39.525.905

60.824.109

-1.119.680

-1.478.134

-

-

Κέρδος / (Ζημιά) μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα μετά από φόρους

5.514.238 ________________ -6.588.394 ________________ 4.394.557 ________________ -8.066.528 ________________

-156.419 ________________ -302.977 ________________ -156.419 ________________ -302.977 ________________

-70.444.699 ________________ 23.987.886 ________________

-39.682.324 ________________ 60.521.132 ________________

Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-68.041.764 22.926.497 -12.402.935 ________________ 1.061.389 ________________ -70.444.699 23.987.886

-39.682.324 60.521.132 ________________- ________________-39.682.324 60.521.132

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π23


IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους χρήσης Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου / (μείωση) Αύξηση - μείωση % συμμετοχής σε θυγατρικές Μεταφορά σε αποθεματικά Μέρισμα Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους χρήσης Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων Έσοδα από έκδοση μετοχών Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου / (μείωση) Αύξηση - μείωση % συμμετοχής σε θυγατρικές Μεταφορά σε αποθεματικά Φόρος μερισμάτων Μέρισμα Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Δικαιώματα Σύνολο Ιδίων Μετοχικό Αποθεματικά Λοιπά Αποτελέσματα Συναλλαγματικές Σύνολο Μειοψηφίας Κεφαλαίων κεφάλαιο & εύλογης αξίας αποθεματικά εις νέον διαφορές Αποθεματικό ενοποίησης Υπέρ τοΆρτιο 159.459.958 779.528 100.144.881 315.209.094 -1.047.831 574.545.630 146.839.959 721.385.589 ________________- _____-5.226.620 ___________ ________________- _____29.259.529 ___________ _____-1.106.411 ___________ _____22.926.497 ___________ ______1.061.388 __________ _____23.987.886 ___________ ________________- _____-5.226.620 ___________ ________________- _____29.259.529 ___________ _____-1.106.411 ___________ _____22.926.497 ___________ ______1.061.388 __________ _____23.987.886 ___________

61.356 61.356 551.045 10.249.612 10.800.657 -29.976.295 -19.175.637 1.968.004 -1.968.004 ________________- ________________- ________________- ____-24.032.373 ____________ ________________- ____-24.032.373 ____________ _____-5.465.780 ___________ ____-29.498.152 ____________ ________________- ________________- ______2.519.049 __________ ____-15.750.764 ____________ ________________- ____-13.231.716 ____________ ____-35.380.718 ____________ ____-48.612.433 ____________ ___159.459.958 _____________ _____-4.447.092 ___________ ___102.663.930 _____________ ___328.717.858 _____________ _____-2.154.242 ___________ ___584.240.412 _____________ ___112.520.630 _____________ ___696.761.042 _____________ 159.459.958 -

-4.447.092 4.261.078 4.261.078

102.663.930 -

328.717.858 -71.324.684 -71.324.684

-2.154.242 -978.158 -978.158

584.240.412 112.520.630 696.761.042 -68.041.764 -2.402.935 -70.444.699 -68.041.764 -2.402.935 -70.444.699

406.180 406.180 406.180 1.463.343 1.463.343 -523 89.175 -908.181 -819.529 -444.154 -1.263.682 2.945.417 -2.945.417 -85.847 -85.847 -26.737 -112.584 ________________- ________________- ________________- ________________- ________________- ________________- _____________656 ___ _____________656 ___ ________406.180 ________ ____________-523 ____ ______3.034.592 __________ _____-3.939.445 ___________ ________________- _______-499.195 _________ ________993.108 ________ ________493.914 ________ 159.866.138 -186.537 105.698.522 253.453.729 -3.132.400 515.699.452 111.110.803 626.810.256

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) του Ομίλου και της Εταιρίας, για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις, αναλύονται παρακάτω: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κέρδη / ζημίες) μετά από φόρους 29.259.529 29.259.529 2.794.885 32.054.414 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εταιριών εξωτερικού -1.106.411 -371.724 -1.478.133 Κέρδος / (ζημίες) μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών ________________- _____-5.226.620 ___________ ________________- ________________- ________________- _____-5.226.620 ___________ _____-1.361.773 ___________ _____-6.588.394 ___________ 01 Ιαν 2008 - 31 Δεκ 2008 -5.226.620 29.259.529 -1.106.411 22.926.497 1.061.388 23.987.886 Κέρδη / ζημίες) μετά από φόρους -71.324.684 - -71.324.684 -3.514.573 -74.839.257 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εταιριών εξωτερικού -978.158 -978.158 -141.522 -1.119.680 Κέρδος / (ζημίες) μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών ________________- ______4.261.078 __________ ________________- ________________- ________________- ______4.261.078 __________ ______1.253.159 __________ ______5.514.238 __________ 01 Ιαν 2009 - 31 Δεκ 2009 4.261.078 - -71.324.684 -978.158 -68.041.764 -2.402.935 -70.444.699 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους χρήσης Μεταφορά σε αποθεματικά Μέρισμα

159.459.958 439.371 54.955.215 78.259.259 - 293.113.803 - 293.113.803 ________________- _______-302.977 _________ ________________- _____60.824.109 ___________ ________________- _____60.521.132 ___________ ________________- _____60.521.132 ___________ ________________- _______-302.977 _________ ________________- _____60.824.109 ___________ ________________- _____60.521.132 ___________ ________________- _____60.521.132 ___________

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008

1.378.324 -1.378.324 ________________- ________________- ________________- ____-24.032.373 ____________ ________________- ____-24.032.373 ____________ ________________- ____-24.032.373 ____________ ________________- ________________- ______1.378.324 __________ ____-25.410.697 ____________ ________________- ____-24.032.373 ____________ ________________- ____-24.032.373 ____________ ___159.459.958 _____________ ________136.394 ________ _____56.333.539 ___________ ___113.672.671 _____________ ________________- ___329.602.561 _____________ ________________- ___329.602.562 _____________

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους χρήσης

159.459.958 136.394 56.333.539 113.672.671 - 329.602.561 - 329.602.561 -156.419 -39.525.905 - -39.682.324 - -39.682.324 ________________- _______-156.419 _________ ________________- ____-39.525.905 ____________ ________________- ____-39.682.324 ____________ ________________- ____-39.682.324 ____________

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων Έσοδα από έκδοση μετοχών Μεταφορά σε αποθεματικά Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Π24

406.180 406.180 406.180 ________________- ________________- ______2.873.931 __________ _____-2.873.931 ___________ ________________- ________________- ________________- ________________________406.180 ________ ________________- ______2.873.931 __________ _____-2.873.931 ___________ ________________- ________406.180 ________ ________________- ________406.180 ________ ___159.866.138 _____________ _________-20.025 _______ _____59.207.470 ___________ _____71.272.835 ___________ ________________- ___290.326.418 _____________ ________________- ___290.326.418 _____________

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ ΑΤ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Α . Ε .


IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (συνέχεια)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κέρδη / ζημίες) μετά από φόρους Κέρδος / (ζημίες) μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών 01 Ιαν 2008 - 31 Δεκ 2008 Κέρδη / ζημίες) μετά από φόρους Κέρδος / (ζημίες) μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών 01 Ιαν 2009 - 31 Δεκ 2009

V.

Μετοχικό κεφάλαιο & Αποθεματικό Υπέρ τοΆρτιο -

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Αποθεματικά Λοιπά Αποτελέσματα Συναλλαγματικές εύλογης αξίας αποθεματικά εις νέον διαφορές ενοποίησης -

-

60.824.109

-

Σύνολο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

60.824.109

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-

60.824.109

________________- _______-302.977 _________ ________________- ________________- ________________- _______-302.977 _________ ________________- _______-302.977 _________ -302.977 60.824.109 - 60.521.132 - 60.521.132 -

-

-

-39.525.905

-

-39.525.905

-

-39.525.905

________________- _______-156.419 _________ ________________- ________________- ________________- _______-156.419 _________ ________________- _______-156.419 _________ -156.419 - -39.525.905 - -39.682.324 - -39.682.324

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθέντες τόκοι Καταβληθείς φόρος εισοδήματος Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις ενσώματων παγίων Πωλήσεις συμμετοχών Μερίσματα εισπραχθέντα Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Τόκοι που εισπράχθηκαν Αύξηση - εξαγορά συμμετοχής σε συγγενείς Αύξηση - εξαγορά συμμετοχής σε Θυγατρικές Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση κοινών μετοχών Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής Δάνεια αναληφθέντα Αποπληρωμή δανεισμού Μεταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων Μερίσματα πληρωθέντα σε δικαιώματα μειοψηφίας Είσπραξη επιχορήγησης Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (αναλογία μειοψηφίας) Λοιπά Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα Ταμιακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1/1 έως 1/1 έως 31/12/2009 31/12/2008

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1/1 έως 1/1 έως 31/12/2009 31/12/2008

157.406.593 173.098.988 -26.272.787 -44.034.342 -12.695.212 -23.291.294 ________________ ________________ 118.438.594 ________________ 105.773.353 ________________

97.162.610 27.164.948 -7.929.194 -15.059.770 -8.822.807 ________________ -6.864.740 ________________ 80.410.609 ________________ 5.240.438 ________________

-45.354.001 -35.492 2.497.424 246.500 1.075.084

-73.475.219 -261.625 1.432.673 1.234.096

-8.013.947 1.129.022 143.150 2.093.126

-10.512.766 14.925 103.986.250

46.949 38.634 4.530 -2.611.137 -12.180 -1.301.996 -19.175.114 ________________ ________________-45.398.035 -90.252.839 ________________ ________________

-1.846.019 -12.180 -64.113.558 -30.004.394 58.279.106 ________________ 21.239.893 ________________ -12.329.121 ________________ 84.711.728 ________________

406.180 -550 -24.026.033 358.788.196 727.376.425 -442.784.463 -720.761.245 -640 -15.723 -202.832 -5.727.302 74.263 1.463.343 61.356 3.260.286 5.456.376 ________________ ________________ -79.070.481 -17.561.881 ________________ ________________ -6.029.921 -2.041.368 ________________ ________________ 35.420.254 37.201.099 -244.787 260.523 ________________ ________________ 29.145.546 35.420.254 ________________ ________________

406.180 -550 20.847.739 -88.000.000 276.923 ________________ -66.469.707 ________________ 1.611.782 ________________ 8.895.037 ________________10.506.818 ________________

-24.026.033 134.000.000 -196.204.019 104.235 ________________ -86.125.817 ________________ 3.826.349 ________________ 5.068.688 ________________8.895.037 ________________

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010

`

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Γεώργιος Χ. Καλφαρέντζος Α.Δ.Τ.: Φ 147183

Σαράντος Κ. Μήλιος Α.Δ.Τ.: Π 998326

Στράτος Π. Θωμαδάκης Α.Δ.Τ.: ΑΕ 551391 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 0065081 Α' ΤΑΞΗΣ

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π25


Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και πρόσθετου συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον

Π26

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ ΑΤ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Α . Ε .

έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.


Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010 Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Σούρμπης Δημήτρης ΑΜ ΣΟΕΛ 1689

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Π27


Διευθύνσεις- Επικοινωνία ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. • Νέα Κεντρικά Γραφεία: Αμαρουσίου -Χαλανδρίου 33, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα Tηλ.: 210-6787111 Fax.: 210-6787722 URL: www.sidenor.gr Email: info@sidenor.vionet.gr • Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Επικοινωνίας κα Σοφία Ζαϊρη, e-mail szairi@sidenor.vionet.gr • Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων: κος Πρόδρομος Κοψιαύτης, e-mail pkospiautis@sidenor.vionet.gr

Π28

Σ Ι Δ Ε Ν Ο Ρ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ ΑΤ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ Α . Ε

ACTION PUBLIC RELATIONS & PUBLICATIONS, www.actionprgroup.com, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΣΑΙΜΟΝ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ

12.

dolkimes  
dolkimes  

sidera, mpeton kai ta lipa