Page 1

GRAELLA D’AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS PER AL MESTRE O LA MESTRA

L’avaluació es farà mitjançant l’observació directa de les diferents activitats, tenint en compte l’adquisició dels coneixements treballats i l’interès i la participació de l’alumnat. Ens pot ajudar la següent graella:

La recerca d’informació

La resolució d’activitats amb l’ordinador L’elaboració de les activitats manuals

L’elaboració del mural

El treball en grup

POC Li costa buscar informació a la web i mostra poc interès per aprendre’n. Té dificultats alhora de resoldre les activitats en línea. Mostra poc interès i no s’esforça gaire.

BASTANT Va aprenent a buscar informació a la web amb l’ajut de la mestra i dels companys/es. Va resolent les activitats que se li plantegen on-line si la mestra el va guiant. Realitza les activitats amb l’ajut de la mestra.

MOLT Sap buscar informació de la web i ajuda als companys si s’escau. Entén els enunciats de les activitats en línia i sap resoldre-les.

Mostra interès i dedicació envers les diferents activitats. Li agrada fer la feina ben feta. No participa gaire Participa però li Mostra interès, i mostra poc falta iniciativa. col·laboració i interès. iniciativa. Mostra poc Va aprenent a Sap treballar en interès pel treball treballar en grup, grup: participa en grup: no a participar i a sempre, participa gaire, no assumir les seves assumeix les és responsable, responsabilitats seves té poca amb ajuda. responsabilitats i iniciativa… ajuda als seus companys/es.

Graella avaluació webquest conill  

graella avaluació amb ítems

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you