Page 1

THE

GRADUATE SCHOOL NARESUAN UNIVERSITY

ANNUALREPORT 2014 รายงานประจำ�ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำ�นำ� รายงานประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ฉบั บ นี้  จั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ผลการดำ � เนิ น งานระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และผลการดำ � เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย นอกจากนี้ยังแสดงผลการประเมินตรวจสอบบัณฑิตวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา 2557 ที่สะท้อนข้อมูลทั้ง ในส่วนระดับบัณฑิตศึกษา และการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำ � ปี ฉ บั บนี้  จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ หน่ วยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผู้ ส นใจทั่ ว ไป และขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ร ายงาน ประจำ�ปีฉบับนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

(ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธ์) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร


บทนำ�

สารบัญ

ประวัติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย โครงสร้างองค์กรบัณฑิตวิทยาลัย โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำ�บัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลนิสิตต่างชาติ คณาจารย์บัณฑิตศึกษา อาคารสถานที่บัณฑิตวิทยาลัย

1 2 3 4 5 7 10 16 17 18 19 20 21

ผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย กำ�กับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประสานงานและอำ�นวยการกับคณะ/วิทยาลัยฯ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การจัดทำ�เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา

22 24 27 28 30 34 36


ประวัติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร   บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร  ได้ รั บ การก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปี  พ.ศ. 2520 ขณะนั้ น ยั ง เป็ น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย  มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ  พิ ษ ณุ โ ลก ต่ อ มาในปี  พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล อดุ ล ยเดชได้ ท รงพระกรุ ณ า โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนามให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ว่า “ มหาวิทยาลัยนเรศวร ” และได้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่  29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย  จึ ง เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ที่เทียบเท่าระดับคณะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปั จ จุ บั น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เร ศ ว ร  มี ก า ร จั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกเป็ น ระบบทวิ ภ าค แบ่ ง เป็ น  2 รู ป แบบ คื อ  การศึ ก ษาภาค ปกติ  และการศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ซึ่ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพ กำ � กั บ มาตรฐาน  สนั บ สนุ น  ส่ ง เสริ ม และประสานงานจั ด การศึ ก ษา ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทุ ก หลั ก สู ต ร และสาขาวิ ช า  รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า สู่ ควา ม เ ป็ นนา นา ช า ติ  ซึ่ งใน ปี ก ารศึ ก ษา 2557 มี ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จำ � น ว น ทั้ ง สิ้ น  1 2 0  ห ลั ก สู ต ร  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย หลักสูตรระดับปริญญาโท จำ�นวน 74 หลักสูตร ระดับ ปริญญาเอก จำ�นวน 46 หลักสูตร

ที่ตั้ง อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 โซน A มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำ�บลท่าโพธิ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย

ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตบัณฑิตศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นไทจากอวิชชาด้วยความร่วมมือดำ�เนินงาน อย่างใกล้ชิด และเป็นมิตรกับคณะ/สาขาวิชา วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยไทย ภายในปี 2559 พันธกิจ 1. กำ�กับมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพ คณะ/วิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. อำ�นวยความสะดวกและประสานงานกับคณะ/วิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3. บริหารจัดการการจัดทำ�วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร และสำ�นักพิมพ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป้าประสงค์ 1. การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีคุณภาพและมาตรฐาน 2. คณะ/วิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 4. ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

2


โครงสร้างองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย มีโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานอำ�นวยการ งานวิชาการ งานแผนและสารสนเทศ งานวิ จั ย และวิ เ ทศสั ม พั น ธ์  และสำ � นั ก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ดังแสดงในภาพ

มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สำ�นักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย งานอำ�นวยการ

งานวิชาการ

งานแผนและ สารสนเทศ

งานวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์

สำ�นักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยสารบรรณ

หน่วยกำ�กับ มาตรฐาน

หน่วยนโยบาย และแผน

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

หน่วยบรรณาธิการ

หน่วยการเงินและ บัญชี

หน่วยติดตามและ ตรวจสอบ

หน่วยสารสนเทศ

หน่วยสนับสนุน การวิจัย

หน่วยผลิตเอกสาร

หน่วยพัสดุ

หน่วยบริการ วิชาการ

หน่วย ประชาสัมพันธ์

หน่วยวารสาร

หน่วยเผยแพร่ และจัดจำ�หน่าย

หน่วยประกัน คุณภาพการศึกษา

หน่วยบริการ นิสิตนานาชาติ

หน่วยบริหารงาน บุคคล หน่วยจัดการทั่วไป หน่วยพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์

3


โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

อธิการบดี คณะกรรมการ บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์)

คณะกรรมการ ประจำ�บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน (ดร.ภาณุ พุทธวงศ์)

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ)

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ศักดิ์ขัย วิทยาอารีย์กุล)

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาและ ประกันคุณภาพการศึกษา (ดร.ชำ�นาญ ปาณาวงษ์)

หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย (พัชรี ท้วมใจดี) หัวหน้างาน อำ�นวยการ [ศุทธภา (รก.หน.)]

หัวหน้างาน วิชาการ [สินีนาฏ (รก.หน.)]

หัวหน้างานแผน และสารสนเทศ [อรอุษา (หน.)]

หัวหน้างานวิจัย และ วิเทศสัมพันธ์ [ตรีรัส (รก.หน.)]

หัวหน้าสำ�นักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [นวิพรรณ (รก.หน.)]

หน่วยสารบรรณ (ธิติมา+อัจฉรา)

หน่วยกำ�กับ มาตรฐาน (ปณยนุช+อัจจิมา+ กนกกานต์+ปาริชาติ)

หน่วยนโยบาย และแผน (อรอุษา+สายพิณ+มลฑา)

หน่วยสนับสนุน การวิจัย

หน่วยบรรณาธิการ (ภัคคิณี)

หน่วย สารสนเทศ (คมกฤช+พรทิพย์)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ (ตรีรัส)

หน่วยผลิตเอกสาร (พิมพาภรณ์)

หน่วย ประชาสัมพันธ์ (สุทธิพจน์)

หน่วยวารสาร (ธราภรณ์+กัลยกร +ญารัชนี)

หน่วยเผยแพร่ และจัดจำ�หน่าย (สรญา+รัตนเดช)

หน่วยประกัน คุณภาพการศึกษา (อรอุษา+สายพิณ+มลฑา)

หน่วยบริการ นิสิตนานาชาติ (ตรีรัส)

หน่วยการเงิน และบัญชี (ศุทธภา+อนงค์) หน่วยพัสดุ (ณิชาภา+จันทรรัตน์) หน่วยบริหาร งานบุคคล (ธิติมา)

หน่วยติดตามและ ตรวจสอบ (พัฒน์ศักดิ์)

หน่วยบริการ วิชาการ (สินีนาฏ)

หน่วยจัดการทั่วไป (ธนกฤษณ์+สาคร+ขาว) หน่วยพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (จันทรรัตน์)

4

(เกียรติธำ�รง)


ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. กำ�กับมาตรฐาน และ ควบคุมคุณภาพการจัดการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4. สร้างบัณฑิตวิทยาลัยให้ เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล 3. มุ่งสร้างความเป็นเลิศ ทางวิชาการ

2. ประสานงานและอำ�นวย การกับคณะ/วิทยาลัยในการ จัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา

5. ผลิตและเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการที่มีคุณภาพ

5


photo by None Konjanakuha From website: Flower of Thailand

6


คณะกรรมการประจำ�บัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.รสริน  ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา

ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศษฐศาสตร์และการสื่อสาร

รศ.ดร.สำ�ราญ มีแจ้ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์

รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

7

รศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ศ.เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์


ดร. เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเพื่อการ ค้นคว้าระดับรากฐาน

ดร.สุขฤดี  สุขใจ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย พลังงานทดแทน

รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และวางแผน

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ชำ�นาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

พัชรี ท้วมใจดี หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการ

8


ร้อยละของบุคลากร

ในปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย บริหารงานภายใต้ทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย จำ�นวน 6 คน โดยมีบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย จำ�นวนทั้งสิ้น 31 คน แบ่งออกเป็น 5 งาน ได้แก่ 1. งานอำ�นวยการ จำ�นวน 9 คน 2. งานวิชาการ จำ�นวน 6 คน 3. งานแผนและสารสนเทศ จำ�นวน 6 คน 4. งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จำ�นวน 5 คน 5. สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำ�นวน 5 คน

9


ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 1

2

3

5

1. ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธ์ 2. ดร.ภาณุ  พุทธวงศ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้่อมพร  หลินเจริญ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล 5. ดร.ชำ�นาญ  ปาณาวงษ์ 6. นางสาวพัชรี  ท้วมใจดี

4

6

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

10


บุคลากรงานอำ�นวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2

3

1

4

5

6

7

8

9

1. นางศุทธภา นันทพฤกษา 2. นางธิติมา สุบิน 3. นางอนงค์ มีอาชา 4. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง 5. นางสาวณิชาภา ฟักทอง 6. นางจันทรรัตน์ เหนียมพ่วง 7. นายธนกฤษณ์ ตาลช่วย 8. นายสาคร บุญสืบ 9. นายขาว รีส้มซ่า

รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้างานอำ�นวยการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำ�นาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ คนสวน

11


บุคลากรงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

1 2

3

4

5 1. นางสาวสินีนาฏ 2. นางกนกกานต์ 3. นางสาวปุณยนุช 4. นางอัจจิมา 5. นางสาวปาริชาติ 6. นายพัฒน์ศักดิ์

6 พุ่มสอาด ยาห้องกาศ ภัทรมล มวลประสิทธิ์พร พุ่มชม กระต่ายน้อย

12

รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้างานวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำ�นาญการ นักวิชาการศึกษา


บุคลากรงานแผนและสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย 1 2

3

6

4 1. นางสาวอรอุษา บำ�รุงไทย 2. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด 3. นางสาวมลฑา ฉัตรอภิวันท์ 4. นายคมกฤช ยาสมุทร 5. นางพรทิพย์ เม่นสิน 6. นายสุทธิพจน์ ดวงสาโรจน์

5

6 หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำ�นาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำ�นาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำ�นาญการ

13


บุคลากรงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย 1 3 2

5

4 1. นางสาวตรีรัส 2. นางสาวธราภรณ์ 3. นางสาวญารัชนี 4. นายเกียรติธำ�รง 5. นางสาวกัลยกร

ดิเรกพิทักษ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์ หม่องนันท์ ตระกูลจันทร์ เทียมแก้ว

รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำ�นาญการ

14


บุคลากรสำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 1

3

2

4 1. นางสาวนวิพรรณ 2. นางพิมพาภรณ์ 3. นางสาวภัคคีณี 4. นายสรญา 5. นายรัตนเดช

ตันติพลาผล ดวงสาโรจน์ เทิดสิทธิกุล แสงเย็นพันธ์ เสงี่ยมโปร่ง

5 รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำ�นาญการ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

15


ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 2.74%

23.99% 1.92%

71.35%

งบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปี 2558 งบบุคลากร งบดำ�เนินงาน งบอุดหนุน งบกลาง รวม

งบบุคลากร

งบดำ�เนินการ

9.64 %

งบอุดหนุน

บาท บาท บาท บาท บาท

งบลงทุน

23.06 %

31.80 % 35.50 %

งบประมาณรายได้ ประจำ�ปี 2558 งบบุคลากร งบดำ�เนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน รวม

งบบุคลากร

1,784,000 48,100 600,000 68,616 2,500,716

งบดำ�เนินการ

งบอุดหนุน

2,115,358.71 3,256,390.17 2,917,760.42 884,400 9,173,909.30

งบลงทุน

16

บาท บาท บาท บาท บาท


หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการควบคุมคุณภาพ กำ�กับมาตรฐาน สนับสนุนส่งเสริม และประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน จำ�นวนทั้งสิ้น 120 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรปริญญาเอก 2. หลักสูตรปริญญาโท

จำ�นวน 46 หลักสูตร จำ�นวน 74 หลักสูตร

จำ�นวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2557

17


จำ�นวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการควบคุมคุณภาพ กำ�กับมาตรฐาน สนับสนุนส่งเสริม และประสานงาน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตบัณฑิตศึกษา จำ�นวนทั้งสิ้น 841 คน โดยแยกตามประเภทและกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ นิสิตปริญญาเอก จำ�นวน 167 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน 61 คน 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำ�นวน 23 คน 3. กลุ่มสังคมศาสตร์ จำ�นวน 83 คน นิสิตปริญญาโท จำ�นวน 674 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน 145 คน 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำ�นวน 157 คน 3. กลุ่มสังคมศาสตร์ จำ�นวน 372 คน

18


จำ�นวนนิสิตบัณฑิตศึกษาต่างชาติ

19


จำ�นวนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ตำ�แหน่งทางวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มสังคมศาสตร์

รวม

ศาสตราจารย์

2

3

3

8

รองศาสตราจารย์

50

32

36

118

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

112

109

74

295

ไม่มีตำ�แหน่งทาง วิชาการ

161

128

86

375

รวมทั้งสิ้น

325

272

199

796

ข้อมูลจากงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 8 กันยายน 2558

20


อาคารสถานที่ บัณฑิตวิทยาลัยใช้สถานที่อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสำ�นักงาน เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

21


ผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำ�กับมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม E-thesis เพื่อการทำ�วิทยานิพนธ์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

22


กิจกรรมอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัยสำ�หรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ

การประชุมหารือแนวทางการดำ�เนินการงานรับเข้านิสิตบัณฑิตศึกษา

23


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประสานงานและอำ�นวยการกับคณะ/วิทยาลัยในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการจัดทำ�หลักสูตรพหุวิทยาการ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกิจกรรมเพื่อสังคม)

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

24


กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำ�หรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา

25


กิจกรรม Meet the dean

โครงการสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

กิจกรรมอบรมระเบียบวิธีวิจัยสำ�หรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ

26


ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

โครงการสนับสนุนทุนการนำ�เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในเวทีวิชาการต่างประเทศ

Postgraduate Research Showcase: Health Science Edition

กิจกรรมอบรมการนำ�เสนอผลงานวิจัยสำ�หรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ

27


ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาทักษะของผู้บริหารในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

28


กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ�/ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ

โครงการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ “วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน”

29


ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การผลิตและเผยแพร่วารสาร บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินการผลิตวารสารทางวิชาการได้แก่ วารสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) ซึ่งมีผลดำ�เนินงานวารสารดังนี้ 1. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทยให้อยู่ในกลุ่ม ของฐานข้อมูล TCI มีผลรับรองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 – 31 ธันวาคม 2562 ในปีการศึกษา 2557 มีการจัดพิมพ์วารสารจำ�นวน 3 ฉบับ คือ ฉบับปีที่ 22(1), 22(2), 22(3) 2. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยให้อยู่ในกลุ่ม ของฐานข้อมูล TCI มีผลรับรองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในปีการศึกษา 2557 มีการจัดพิมพ์วารสาร จำ�นวน 2 ฉบับ คือ ฉบับปีที่ 7(1) และ 7(2)

1. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30


31


2. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

32


ข้อมูลจาก งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

33


การ

จัดทำ�เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และการจัดทำ�รูปเล่มวิทยานิพนธ์และการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ    การจัดทำ�เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่ผ่านมา สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดพิมพ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ แล้วจำ�นวน 2 เล่ม ได้แก่ 1) หนังสือ เรื่อง นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่ง แวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และ 2) ตำ�รา เรื่อง การเขียนเพื่อ ธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ ในปี พ.ศ. 2558 มีคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสนใจส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อเสนอขอจัดพิมพ์กับสำ�นัก พิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มเติม รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 21 เล่ม แบ่งเป็นประเภท หนังสือ จำ�นวน 16 เล่ม และตำ�รา จำ�นวน 5 เล่ม ในปัจจุบันมีเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และจัดจำ�หน่ายเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558) จำ�นวน 2 เล่ม ได้แก่

หนังสือ เรื่อง “ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดทฤษฎี ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.บุณยสฤษฎ อเนกสุข อาจารย์ประจำ�คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนังสือ เรื่อง “อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการโครงสร้าง และกระบวนทัศน์ยุคใหม่”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร กำ�จัดภัย อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

34


การ

จัดทำ�รูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ

   ในปีงบประมาณ 2557 มีนิสิตบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร มาใช้บริการจัดทำ�รูปเล่ม วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระกับสำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัย นเรศวรแล้ว จำ�นวนทั้งสิ้น 261 ราย แบ่งเป็นประเภทวิทยานิพนธ์ จำ�นวน 127 ราย และประเภทการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำ�นวน 134 ราย ดังนี้ ข้อมูลสถิติการใช้บริการจัดทำ�รูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการ ค้นคว้าอิสระ ของสำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558

ตารางแสดงจำ�นวนผู้ใช้บริการจัดทำ�รูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำ�ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลจาก สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

35


การประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2557  โดยมี ผู้ ป ระเมิ น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ คุณภาพการศึกษา จำ�นวนทั้งสิ้น 4 ท่าน  ได้แก่   รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการฯ  รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผศ. จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย และอ.จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ อาจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ ซึ่ ง ในปี นี้  บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย  ได้ มี ก ารจั ด ทำ � เกณฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ขึ้นใหม่ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมูลภาพรวมในระดับบัณฑิตศึกษาของทุกหลักสูตร  ซึ่งจะใช้เกณฑ์การประเมินของสำ�นักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ ที่ 1.2 วุฒิการศึกษาและตำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ที่ใช้เกณฑ์การประเมินของสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) สำ�หรับข้อมูลที่ใช้ประเมินในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำ�เป็นรายคณะ/หลักสูตร   โดยใช้ ข้ อ มู ล จากหลายส่ ว น ได้ แ ก่  ข้ อ มู ล จาก ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ กองบริการการศึกษาในส่วนที่เป็นข้อมูลอาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำ�หลักสูตร และหลักสูตรที่เปิดสอนใน ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลจากกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เป็นข้อมูล ผลงานวิจัยของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และข้อมูลส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจาก อ. จินตนา พนมชัยชยวัฒน์  อาจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ ที่กล่าวมาแล้ว จะใช้ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย

36


2.ข้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย  ใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ของสำ � นั ก งานคณะกรรมการ การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร หน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น  (non-teaching Unit) โดยใช้ข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยในการประเมิน

37


จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น พบว่ า  บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย  ได้ รั บ ผลประเมิ น ตรวจสอบเช่ น เดี ย วกั บ ผลการประเมิ น ตนเองที่ มี ค่ า เฉลี่ ย รวม ทุกองค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี (4.20 คะแนน) ดังนี้ 1. เกณฑ์ ที่ ป ระเมิ น แบบผ่ า น/ไม่ ผ่ า นจำ � นวน1ตั ว บ่ ง ชี้  ได้ แ ก่  องค์ ป ระกอบที่  1 การกำ � กั บ มาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  1.1 การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ กำ � หนด โดยสำ � นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา พบว่ า  ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ข อง สกอ. (0 คะแนน)เนื่ อ งจากมี จำ � นวน อาจารย์ ป ระจำ � หลั ก สู ต ร ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องสำ � นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)  และอยู่ระหว่างดำ�เนินการปิดบางหลักสูตร

38


2. ผลการประเมินตรวจสอบ (เต็ม 5.00 คะแนน) องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

คะแนน เป้าหมาย(บรรลุ = / คะแนนประเมิน ประเมินตนเอง ไม่บรรลุ = X) ตรวจสอบ

1. การกำ�กับมาตรฐาน 1.2 วุฒิการศึกษาและตำ�แหน่งทางวิชาการของ คณาจารย์บัณฑิตศึกษา

2.74

/

2.74

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1

2.74

/

2.74

2.1 (ก) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.โท)

4.33

/ บรรลุในระดับดี

4.33

2.1 (ข) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.เอก)

4.52

/ บรรลุในระดับดีเยี่ยม

4.52

2.2 (ก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำ�เร็จการศึกษาใน 1.69 ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

X ต้องปรับปรุง

1.69

2.2 (ข) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำ�เร็จการศึกษาใน 3.67 ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

/

3.67

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 3. นักศึกษา

3.55

/ บรรลุในระดับดี

3.55

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

**ไม่ประเมิน

**ไม่ประเมิน

**ไม่ประเมิน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5. การบริหารจัดการ

**ไม่ประเมิน

**ไม่ประเมิน

**ไม่ประเมิน

5.1 การบริหารของคณะฯ

5.00

/ บรรลุในระดับดีเยี่ยม

5.00

5.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ วัฒนธรรม

5.00

/ บรรลุในระดับดีเยี่ยม

5.00

5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4.25

/ บรรลุในระดับดี

4.25

5.4 ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาและปรับปรุงการ 5.00 ดำ�เนินงาน

/ บรรลุในระดับดีเยี่ยม

5.00

5.5 ระดับความสำ�เร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง กับความต้องการของผู้รับบริการ

5.00

/ บรรลุในระดับดีเยี่ยม

5.00

5.6 ผลการดำ�เนินงานของวารสารมหาวิทยาลัย นเรศวร

5.00

/ บรรลุในระดับดีเยี่ยม

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

4.87

/ บรรลุในระดับดีเยี่ยม

4.87

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

4.20

/ บรรลุในระดับดี

4.20

2. บัณฑิต

39


ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล ดร.ชำ�นาญ  ปาณาวงษ์ นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ายข้อมูล งานอำ�นวยการ  งานวิชาการ งานแผนและสารสนเทศ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

รวบรวมข้อมูล / เรียบเรียง / ออกแบบข้อมูล/ จัดทำ�รูปเล่ม นางสาวอรอุษา บำ�รุงไทย

ออกแบบ นายคมกฤช ยาสมุทร

พิมพ์ที่ รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3 จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่โดย งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-8838  โทรสาร 0-5596-8826  http://www.graduate.nu.ac.th

ภาพหน้าปก กฤษฎา สงวนพงษ์

40


ANNUALREPORT 2014 The Graduate School, Naresuan University

Pagefront2 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you