{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

PRORAČUN U MALOM GRADA TROGIRA ZA 2020. Vodič za građane


UVODNA RIJEČ GRADONAČELNIKA Drage Trogirke i Trogirani, pred vama je proračun u malom za 2020. godinu, pojednostavljeni vodič kroz najvažniji dokument Grada. S ovom praksom započeli smo prošle godine s ciljem da rad Gradske uprave učinimo još kvalitetnijim, komunikaciju s građanima još otvorenijom, a gradske

nancije još transparentnijima, po uzoru na

najrazvijenije jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj i šire. I ovaj smo proračun usvojili kao prvi grad u Dalmaciji, već u prvim danima studenog 2019. To je, vjerujem, jedan od dokaza koliko ozbiljno pristupamo i promišljamo posao koji radimo. U prošloj godini uspjeli smo u potpunosti sanirati gradske

nancije i riješiti se tereta koji su

onemogućavali ulaganja te smo prvi put nakon skoro desetljeća postali kreditno sposobni i to po kamati povoljnijoj nego je državna. Iza je nas drugi ciklus projekta „I tebe se pita!“ kojim smo izravno uključili Vas građane u raspodjelu gradskog novca. Hvala vam na velikom odazivu i interesu koji pokazujete. Nadam se da smo ispunili vaša očekivanja i da će ovakav način komunikacije ostati naša zajednička dugogodišnja praksa. Želja nam je u 2020. dodatno otvoriti proračun građanima, upoznati ih sa svim detaljima i učiniti ga maksimalno otvorenim javnosti, kako to rade najtransparentniji gradovi u Europi ili kao što je to krenuo raditi Bjelovar u Hrvatskoj. Trogir više nikad ne smije postati rob privatnih hirova. To je standard koji moramo postaviti neovisno tko je na vlasti, a ja mogu obećati da ćemo se, kao i do sada, prema gradskom novcu nastaviti odnositi s punom odgovornošću. Vaš gradonačelnik Ante Bilić


Što je proraČun? Proračun je temeljni

nancijski dokument u kojem su iskazani svi

planirani godišnji prihodi i primici te svi izdaci i rashodi Grada koje odobrava Gradsko vijeće. Proračun se odnosi na skalnu godinu i vrijedi za godinu u kojoj je donesen. Fiskalna godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, a počinje od 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine.

Što se moŽe saznati iz proraČuna? • Koliki su i koji ukupni prihodi Grada • Koliki su ukupni rashodi Grada • Što sve Grad nancira • Koliko se novca troši na gradsku upravu • Koliko novca odlazi na komunalnu, stambenu djelatnost i uređenje prostora • Koliko se novca troši na kulturu, znanost i šport • Koliko novca Grad izdvaja za nanciranje dječjih vrtića, a koliko za • osnovne škole i socijalnu skrb • Koje poslove obavlja grad


gdje moŽete pronaĆi proraČun?

2. Upravni odjel za gospodarstvo, nancije i proračun Grada Trogira, Trg Ivana Pavla II 1/II, 2. kat

1.

Službeni glasnik Grada Trogira, br. 24/19

3. Web stranica Grada Trogira (www.trogir.hr)


organizacija

Gradske uprave

GRADONAČELNIK

ZAMJENICI GRADONAČELNIKA

URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU

UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE


Proračunski korisnici su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu, a • kojih je osnivač jedinica lokalne samouprave

MUZEJ GRADA TROGIRA

3.

• kojima je izvor prihoda proračun jedinica lokalne samouprave u iznosu od 50% ili više, te • koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA TROGIRA 2. SU: GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR

1. DJEČJI VRTIĆ TROGIR

Športski objekti 4. Trogir

5.

Javna vatrogasna postrojba Trogir


IZVORI FINANCIRANJA IZ PRORAČUNA kn

(51,51%):

NENAMJENSKI PRIHODI • Opći prihodi i primici Proračuna • Vlastiti prihodi proračunskih korisnika Σ

%

63.753.640,00

51,01%

631.300,00

0,51%

64.384.940,00

51,51% namjenski prihodi i primici 48,49 %

(48,49%):

NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI • Prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos, naknada i sl.)

18.906.000,00

15,13%

• Ostali prihodi za posebne namjene

3.670.000,00

2,94%

• Ostali prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

1.960.000,00

1,57%

• Pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije JVP

2.123.000,00

1,70%

13.323.504,00

10,66%

1.499.140,00

1,20%

10.730.000,00

8,58%

1.499.200,00

1,20%

20.000,00

0,02%

• Donacije proračunskim korisnicima

525.000,00

0,42%

• Primici od zaduživanja - Grad Trogir

6.350.000,00

5,08%

60.605.844,00

48,49%

• Tekuće i kapitalne pomoći - Grad Trogir • Tekuće i kapitalne pomoći - proračunski korisnici • Pomoći EU - Grad Trogir • Pomoći EU - Proračunski korisnici • Donacije Gradu Trogiru

Σ

nenamjenski prihodi 51,51 %


RASPODJELA SREDSTAVA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE kn

%

49.158.530,00

39,33%

• Upravni odjel za nancije, proračun i naplatu potraživanja

1.749.000,00

1,40%

• Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije

73.017.254,00

58,42%

• Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje

1.066.000,00

0,85%

124.990.784,00

100%

• Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada

Σ


UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Javna uprava i administracija ( nanciranje tekućih rashoda, obilježavanje dana Grada,

kn

%

15.870.350,00

32,28 %

160.000,00

0,33 %

35.000,00

0,07 %

1.456.000,00

2,96 %

1.450.000,00

2,95 %

2.400.000,00

4,88 %

1.000.000,00

2,03 %

1.830.000,00

3,72 %

državnih praznika i blagdana, zaštita imovine i prava građana, savjet mladih, provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, nabava dugotrajne imovine, digitalizacija uprave, izgradnja bežične infrastrukture grada Trogira, strategija razvoja pametnog grada) Mjesna samouprava Upravljanje nancijama (naknada za premije osiguranja) Predškolski odgoj i razvoj školstva (razvoj školstva, razvoj predškolskog odgoja) Kultura (donacije za obavljanje djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Trogir, nanciranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi, promidžba i očuvanje kulturne baštine) Šport i tehnička kultura (donacije zajednici sportskih udruga Trogir) Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje (redovna djelatnost DVD-a, civilna zaštita i nabava novog vatrogasnog vozila) Socijalna skrb (naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince)


880.000,00

1,79 %

250.000,00

0,51 %

90.000,00

0,18 %

510.000,00

1,04 %

110.000,00

0,22 %

100.000,00

0,20 %

Upravljanje imovinom (subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru)

1.000.000,00

2,03 %

Dječji vrtić Trogir

12.112.200,00

24,64 %

805.180,00

1,64 %

Muzej Grada Trogira

2.254.800,00

4,59 %

Športski objekti Trogir

1.785.000,00

3,63 %

Javna vatrogasna postrojba Trogir

5.060.000,00

10,29 %

UKUPNO

49.158.530,00

100 %

Ostale društvene djelatnosti (donacije vjerskim zajednicama, suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama, udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti , unapređenje zdravstva) Obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo (subvencije - poticajne mjere i potpore, izrada planova razvoja grada Trogira) Poljoprivreda (Tekuće donacije udrugama i organizacijama u poljoprivredi, poticajne mjere i potpore u poljoprivredi) Turizam (potpore turističkim udrugama, brendiranje grada, potpore razvoju turizma) Suradnja s gradovima i projekti iz EU (suradnja s gradovima, tekući rashodi za pripremu projekata iz EU, tekuće donacije udrugama u suradnji s gradovima) Investicije na objektima od javnog interesa (legalizacija objekata u vlasništvu Grada, etažiranje objekata u vlasništvu grada)

Gradska knjižnica Trogir


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

Javna uprava i administracija ( nanciranje tekućih rashoda) Upravljanje nancijama (naknade poreznoj upravi za ubiranje poreza, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, političke stranke i nezavisni vijećnici, proračunska pričuva) Ukupno

kn

%

64.000,00

3,66 %

1.685.000,00

96,34 %

1.749.000,00

100 %

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije

Javna uprava i administracija ( nanciranje tekućih rashoda) Održavanje javnih površina (odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, javnih površina, kamenih pločnika, regulacija prometa na području Grada, sanacija divljih deponija, sanacija AB zidova na nerazvrstanim cestama)

kn

%

100.000,00

0,14 %

4.990.000,00

6,83 %


Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva (održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje

2.150.000,00

2,94 %

2.550.000,00

3,49 %

300.000,00

0,41 %

1.185.000,00

1,62 %

125.000,00

0,17 %

1.350.000,00

1,85 %

5.350.000,00

7,33 %

13.733.000,00

18,81 %

9.800.000,00

13,42 %

100.000,00

0,14 %

poljskih i šumskih puteva po otocima i priobalju) Održavanje javne rasvjete (održavanje javne rasvjete) Održavanje groblja (održavanje gradskog groblja u Trogiru) Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti (obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti, opremanje redarstva, digitalna obrada podataka komunalne infrastrukture i investicija u GIS sustavu) Održavanje objekata od javnog značaja (usluge održavanja na drevnom mostu u Foši te ostali nespomenuti rashodi) Participativno budžetiranje mjesnih odbora („I tebe se pita“) Izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta (rekonstrukcija ulice Put Dragulina, rekonstrukcija ulice Rimski put, rekonstrukcija raskrižja u Mastrinci i Miševcu, geodetski snimak nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija ul. Ante Starčevića, prometnica OS 5 I 5A UPU 10, rekonstrukcija ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak) Uređenje javnih površina (održavanje javnih površina, održavanje gradskih plaža, nabava tipskih štandova za gradsku jezgru, sustav videonadzora Grada, rekonstrukcija trga na Lučici, nabava opreme za autobusna stajališta, izgradnja pristupne ceste s parkiralištem Brigi - Lokvice, izgradnja obalnog pojasa Brigi - Lokvice, uređenje parking prostora na Čiovu, uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora, sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Split, uređenje parkova Fortin i Žudika, izgradnja autobusnih stajališta, izgradnja obalnog pojasa na Saldunu, uređenje plaže na Saldunu) Izgradnja javne rasvjete (modernizacija javne rasvjete) Izgradnja vodoopskrbnih objekata i uređaja (izgradnja vodoopskrbe na drveniku Velikom i Malom)


100.000,00

0,14 %

14.300.504,00

19,59%

75.000,00

0,10 %

100.000,00

0,14 %

100.000,00

0,14 %

165.000,00

0,23%

50.000,00

0,07 %

Otoci - održavanje nerazvrstanih cesta i puteva (održavanje puteva na Drveniku Velikom i M.)

530.000,00

0,72 %

Otoci - uređenje javnih površina (uređenje heliodroma na Drveniku Velikom)

200.000,00

0,27 %

20.000,00

0,03 %

2.610.000,00

3,57 %

Groblja (izgradnja parkinga na gradskom groblju) Zbrinjavanje komunalnog otpada (sanacija deponija u Planom, izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja nadstrešnice za kontejnere, nabava spremnika za prikupljanje otpada te nabava polu podzemnih spremnika za prikupljanje otpada) Pomoći za građevinske i stambene objekte (tekuće pomoći za građevinske i stambene objekte, kapitalna pomoć za obiteljske kuće, gospodarske objekte i slično) Izgradnja oborinske mreže (izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO) Investicije na objektima od javnog interesa (su nanciranje izgradnje županijske ceste kardinala Alojzija Stepinca, su nanciranje rekonstrukcije državne ceste D315) Imovina grada - održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada (održavanje stambenih i poslovnih prostora) Otoci - održavanje javnih površina (uređenje javnih površina na Drveniku V. i M.)

Otoci - zbrinjavanje komunalnog otpada (izgradnja dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom) Očuvanje kulturne baštine i investicije - očuvanje kulturne baštine (su nanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine, rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata, sanacija i restauracija palače Garagnin Fanfogna, uređenje kulturnih objekata)


Investicije u graditeljstvu (rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića, izgradnja dječjih i sličnih igrališta,

6.820.000,00

9,34 %

3.950.000,00

5,41 %

2.263.750,00

3,10 %

73.017.254,00

100 %

izgradnja nove sportske dvorane, rekonstrukcija postojećeg objekta u dječji vrtić u Planom) Investicije na objektima od javnog interesa (tekući rashodi za pripremu projekata, izgradnja spomen obilježja hrvatskim braniteljima, energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada, adaptacija kino dvorane, izgradnja POS stanova, obnova zgrada u vlasništvu Grada) Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine (rekonstrukcija parka Garagnin, Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre od kule Kamerlengo do kule sv.Marka, otvorena ljetna pozornica) Ukupno


UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Javna uprava i administracija ( nanciranje tekućih rashoda) Zbrinjavanje komunalnog otpada (zaštita i očuvanje okoliša) Prostorno planiranje (izrada projektne dokumentacije za zahvate u prostoru, izrada dokumenata prostornog uređenja, geodetski poslovi parcelacijski elaborati i drugo) Zaštita okoliša i ekologija (ekološke aktivnosti, izrada dokumentacije za zaštitu okoliša) Ukupno

kn

%

16.000,00

1,50 %

400.000,00

37,52 %

470.000,00

44,09 %

180.000,00

16,89 %

1.066.000,00

100 %


PRIORITETNI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI U 2020. GODINI

1.800.000,00 KN

1.020.000,00 kn

2.500.000,00 kn

4.050.000,00 kn

7.700.000,00 kn

Rekonstrukcija ulice Put Dragulina

Izgradnja pristupne ceste s parkiralištem Brigi Lokvice

Rekonstrukcija trga na Lučici

Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice

Sanacija deponija u Planom

5.580.504,00 kn

5.650.000,00 kn

9.800.000,00 kn

2.000.000,00 kn

1.250.000,00 kn

Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice

Rekonstrukcija postojećeg objekta u dječji vrtić u Planom

Izgradnja javne rasvjete

Adaptacija kino dvorane (projekt Urbana aglomeracija)

Izgradnja POS stanova

1.050.000,00 kn

1.400.000,00 kn

1.000.000,00 kn

1.500.000,00 kn

1.500.000,00 KN

Otvorena ljetna pozornica

Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića

Izgradnja šetnice i parking prostora na Čiovu

Izgradnja obalnog pojasa na Saldunu

Su nanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine (sanacija Gradske lože)


MO Žedno/Mastrinka • Uređenje spomenika, vrta i postavljanje pješčanika • nasuprot doma - 52.000 kn • Uređenje lokacije za odlaganje otpada • u Mastrinci - 45.000 kn • Uređenje vidikovca - 30.000 kn • Prilagodba Puta Kobijaka u jednosmjernu ulicu - 8000 kn • Oslikavanje igrališta - 8000 kn • Postavljanje prometnih ogledala • kod groblja - 4500 kn • Postavljanje oglasnih ploča u cijelom • mjesnom odboru - 3000 kn Ukupno = 150.000 kn

MO Travarica • Svjetlosna signalizacija dva pješačka • prijelaza na Put Mulina i F. Tuđmana - 140.000 kn • Signalizacija na pješačkom prijelazu • na križanju A. Starčevića i spojne ceste - 70.000 kn • Uklanjanje kontejnera i ugradnja • moloka na drugoj lokaciji - 40.000 kn • Jače osvjetljenje u Ulici kneza Trpimira - 30.000 kn • Uspornici prometa u Put Kapelice - 24.000 kn • Uspornici prometa u Put Mulina - 24.000 kn • Nadzorne kamere u Naselju - 16.000 kn • Prometno ogledalo na križanje ulica • Put Krbana i Ante Starčevića - 1500 kn Ukupno = 345.500 kn

MO Grad • Zamjena oglasne ploče - 1000 kn • Sadnja perunika na Fortinu - 2000 kn • Postavljanje dodatnog vatrogasnog • hidranta na Fortinu - 30.000 kn • Čišćenje, sanacija i uređenje spomenika • u parku Žudika - 40.000 kn • Uređenje parkinga za stanare • stare gradske jezgre - 75.000 kn Ukupno = 148.000 kn


Mo Čiovo • Dječje igralište na Bilinom dolcu - 100.000 kn • Uspornici prometa u ulici Špira Puovića - 50.000 kn • Uspornici prometa u ulici Put Salduna - 50.000 kn • Uspornici prometa u ulici Gospe kraj mora - 15.000 kn • Uspornici prometa u ulici Bilin dolac - 15.000 kn • Sanacija igrališta na Lučici - 9000 kn Ukupno = 239.000 KN

MO PLANO • Uređenje ulice Put Karanušića - 60.000 kn • Uređenje zemljišta u Put Karanušića - 75.000 kn

MO Arbanija

Ukupno = 135.000 kn

• Sanacija asfalta na Put dionica - 73.500 kn • Postavljanje prometnih kamera - 40.000 kn • Postavljenje nadzornih kamera u porat - 16.000 kn • Postavljanje tabli s nazivima ulica - 15.000 kn • Zamjena dviju čekaonica na • autobusnim stanicama - 7000 kn • Obnova spomenika poginulima u NOB-u - 3000 kn • Postavljanje oglasne ploče - 2000 kn • Čišćenje Mišine ulice - 800 kn

MO Drvenik Mali

Ukupno = 157.300 kn

MO Drvenik veliki

• Uređenje puta od dućana do crkve Ukupno = 125.000 kn

• Uređenje središnjeg dijela uvale Grabule Ukupno = 160.000 kn


Priprema sadržaja: Upravni odjel za nancije, proračun i naplatu potraživanja Gra čki dizajn i oblikovanje: Mikado Design Izdavač: Grad Trogir Siječanj 2020.

Profile for Grad Trogir

Proračun u malom - Trogir 2020.  

Proračun u malom skraćen je i pojednostavljen vodič kroz najvažniji dokument Grada. S ovom praksom Trogir je započeo 2019. godine s ciljem...

Proračun u malom - Trogir 2020.  

Proračun u malom skraćen je i pojednostavljen vodič kroz najvažniji dokument Grada. S ovom praksom Trogir je započeo 2019. godine s ciljem...

Advertisement