Page 1


VIVA GLAM RIHANNA

ແ´µÑÇÊÒÇ M.A.C VIVA GLAM ¤¹ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´Í‹ҧ໚¹·Ò§¡ÒáѺ ¹Ñ¡ÃŒÍ§«Ø»à»ÍÏʵÒÏÊÒÇ Rihanna ·ÕèÁҾÌÍÁÅԻʵԡáÅÐÅÔ»¡ÅÒÊÊØ´à¡Ž ·Õèὧ仴ŒÇÂàʹ‹ËàÂŒÒÂǹ¡ÑºÊÕá´§»ÃСÒ¿ÃÍʵÊØ´ÁÒ´ÁÑè¹ Ê§‹Ò§ÒÁ àµç Áໂ›ÂÁ ´ŒÇ¾Åѧ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹áºº©ºÑº¢Í§à¸Í ÃÒÂä´Œ·Ñé§ËÁ´ 100 % ¨Ò¡¡ÒâÒ ÅÔ»µÔ¡ VIVA GLAM ¨Ð¹Ó仪‹ÇÂàËÅ×Í ¼ÙŒËÞÔ§,¼ÙŒªÒ ËÃ×Íà´ç ¡ ÊÓËÃѺ¼ÙŒ·Õè µÔ´àª×éÍáÅÐä´ŒÃѺ¼Å¡Ãзº¨Ò¡ HIV/AIDS â´ÂäÁ‹ËÑ¡¤‹Ò㪌¨‹ÒÂã´æ

www.maccosmetics.co.th


H a i rs t y l

It’s come on.

¶ŒÒãËŒ¾Ù´¶Ö§à·Ã¹´ÊÕ¼Á 2014 »‚¹ÕéáÅŒÇÅСç ÊÒ¢‹ÒǢͧáÍ´ÁÔ¹ÃÒ§ҹÁÒÇ‹Ò »‚¹Õé ์¹ÊÕÊѹʴãÊ Ã‡Í¹á礋Рã¤Ã·ÕèäÁ‹ÁÑè¹äÁ‹áç¾Í ¡ÅѺ仹͹¤Ô´´Ù¡‹Í¹ÊÑ¡¤×¹Êͧ¤×¹¡çä´Œ¤‹Ð ÊËÃѺÊÒÇæ ῪÑè¹¹ÔʵŒÒ·Õè¡ÅŒÒáÅкŒÒºÔè¹ (äÁ‹ãª‹æ) ·ÕèÁÑè¹áÅÐ¡ÅŒÒ¾Í àµÃÕÂÁµÑÇä»·ÓÊÕ¼Á ¡ÑºáÍ´ÁÔ¹àŤ‹Ð ᵋ¶ŒÒËÒ¡ã¤ÃäÁ‹ÁÑ蹾ͨÃÔ§æ ÅͧµÒÁammergradeä»ÍѾഷ¡Ñ¹¡‹Í¹ ¡çä´Œ¤‹Ð äÁ‹á¹‹ÍÒ¨¾ÍÁÕÊÕ·ÕèàÃÒÊÒÁÒö·Óä´Œ¡ç໚¹ä´Œ¤‹Ð

ÊÕàÃà´Õ¹· ÍÍϤԴ ( Radi ant or chid) ÁÒ໚¹ÈѾ·ÀÒÉÒ»Ð¡Ô Í‹ҧ¹Õ ´ éËÅÒ¤¹¤§ÁÖ¹µÖº¡Ñ ÅÂ㪋 ¹ä»àäËÁ¤Ð ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§áÅŒÇÊÕ·Õè¾Ù´¶Ö§¡ç ¤×ÍÊÕÁ‹Ç§ËÇÒ¹æ ¹Ñè¹àͧ¤‹Ð ÊÕªÁ¾Ù¿Çà«Õ ( Fuchsia) »‚¹Õé໚¹»‚·Õèᨌ§à¡Ô´¢Í§¼ÁÊÕªÁ¿Ù¿Çà«Õ¨ÃÔ§æ à¾ÃÒÐáÁŒáµ‹ ¹Ò§àÍ¡¤¹´Ñ§Í‹ҧ ÁÒÏ¡Õé ÃÒÈÃÕ Âѧáͺ价ӼÁÊÕ¹Õé ÁÒáÅŒÇàŤ‹Ð ã¤Ã·Õè¨Ðä»·ÓÊÕ¹ÕéºÍ¡ä´Œ¤Óà´ÕÂÇÇ‹Òà¡Ô´¤‹Ò

ÊÕá¾ÅµµÔ¹ÑèÁºÅ͹´ ( Plat inum blond) àÃÕ¡䴌NjÒÊÕá¾ÅµµÔ¹ÑèÁºÅ͹´ ( ÊÕºÅÍôÊÇ‹Ò§àËÅ×ͺà·Òà§Ô¹) ÁÒáçÃдѺâÅ¡àÅ¡ç Ç‹Òä´Œ à¾ÃÒÐäÁ‹Ç‹Ò¨Ð§Ò¹á¤·ÇÍŏ¤ËÃ×Í §Ò¹¾ÃÁá´§ àÃÒ໚¹µŒÍ§ä´ŒàËç ¹´ÒÃÒ ¹Ò§áºº ·Ó¼ÁÊÕ¹ÕéÍÍ¡ ÁÒà´Ô¹âªÇá¹‹¹Í¹¤‹Ð ᵋÊÓËÃѺ·‹Ò¹ã´·Õè¤Ô´Ç‹ÒÊÕ¹ÕéÊÇ‹Ò§à¡Ô¹ä» äÁ‹àËÁÒСѺ˹ŒÒ¢Í§àÃÒ Åͧ»ÃѺà»ÅÕè¹໚¹ÊÕºÅ͹´à©´ÍØ‹¹¢Öé¹ Íա˹‹Í¡ç ä´Œ¤‹Ð


Style you style แฟชััน คือ สิิงที่จับตตองไดด และจับตตองไมมไดด ที่ทำใหหเกิดรสนิยมรรวม เกิดการยอมรับในสังคมเล็กใหญญในเวลาสั้น สิิงซึ่งคุณไปหยิบจับมานี้ มันตตองตอบโจทยย แสดงอะไรบางอยยาง อาจเปปนสถานะ หรือสิิงที่ คุณมีความรููสึกววามันบรรเทา อาการขาดๆหายๆbแฟชัันมิไดดจำกัด เขตแตตเฉพาะ เครื่องแตตงกาย และของประดับ พฤติกรรมตตางๆ เชชน การซื้อบบานหลังใหญญ การไปสปาอบซาววนา เลลน twitter facebook ตามนักการเมือง ก็เปปนแฟชััน เมื่อมันมีคนมาาทำตาม เปปนกระแสมากๆขึ้นๆ


me

เสื้อผผา : Body Glove นางแบบ : เกศมณี ทองสุวรรณ สถานที่ : สวนสันติชัยปราการ แตตงหนนา : ธัชพัฒนน คำเส็ง ทำผม : ธีรภัทร ยังสายไพร ถถายภาพ : Osako Studio


e vivienne Clothing is primarily focused on quality and design.

@Siam Paragon

sale. 35 - 50% www.missnanda.com


CONNECT WITH T.U.K.

Bor n in Eng land, aised r in Cali for nia. Rock and Roll nsp ir edi footwear for men, women and childr en

T.U.K.’S 2012 & MEN 2013 S SPRING WO & FALL LLECTIO CO NS

For Wholesale der sor contact our sales dep ar tment at sales@t u kshoes.com


Dark skin is beautiful เทคนิคการแตงหนาของสาวผิวสองสี

หากคุณมีผิวสองสีและกำลังมีปญหากับการเลือกเฉดสีเครื่องสำอางที่ใช เรามีคำแนะนำดี ๆ ในการเลือกเครื่องสำอางมาบอก รองพื้น ควรเลือกใหใกลเคียงกับสีผิวหนามากที่สุด โดยทดสอบกอนที่บริเวณกรามทั้งสองขาง ถาเกลี่ยแลว เนียนกลืนเขากับสีผิวแสดงวาเลือกไดถูกตอง อยาปลอยใหสีผิวดูซีดจนเกินไปหรือ ดูเขมคล้ำกวาสีผิวปกติ แปงฝุน เลือกตามโทนของสีผิวหรือเลือกตามสีของรองพื้น ซึ่งแปงฝุนมีทั้งโทนเหลือง สม ชมพู แทน หรือจะเลือกชนิดดปรงแสงที่มอบความบางเบาและใหโทนสีที่เปนธรรมชาติ อายแชโดว นอกจากเลือกตามสีของผิวแลว ควรเลือกใหเขากับบุคลิก สีเสื้อผาและโอกาสในการแตงหนานั้นๆ ขอแนะนำใหใชสีน้ำตาลเปนหลัก ควรดูตามโทนของสีผิว เชน ผิวโทนรอนใชสีน้ำตาล ทองแดง ทอง เบจ งาชาง ผิวโทนเย็นใชสีปนเทา มวง หรือสีฟา บลัชออน สาวผิวสองสีควรเลือก บลัชออนสีออกสม น้ำตาล จะชวย ใหผิวเปลงปลั่งอยางเปนธรรมชาติ มาสคารา ควรเลือกชนิดกันน้ำได สำหรับผูหญิงไทยควรเลือกมาสคารา สีดำและสีน้ำตาลเปนหลักหากตองการ เพิ่มสีสันใหกับตัวเอง สาวผิวสองสีควร เเลือกโทนสีน้ำตาล เขียว และสีฟา สวนสาว ผิวคล้ำสามารถเลือกใชสีดำ สีเนวีบลู มวง และน้ำเงินได ลิปสติก สาวผิวสองสีหรือสีโทนรอนควรใชลิปสติกสีออกน้ำตาล ใชวิธีการไลระดับสีไดโดยผสมสีอื่นลงไปได เชน สีแดง ชมพู และสม สาวผิวคล้ำหรือสีโทนเย็น ควรใชลิปสติกสีออกชมพูโดย ไลระดับสีไดดวยการผสมสีอื่นลงไป เชน สีแดง สม มวง

www.spokedarkwm.co.th


Look atMe’oww N

Fashion Tip

Çѹ¹ÕéAmmerg r ade¢ÍàÍÒã¨ÊÒÇæ´ ŒÇ¡ÒùÓàÍÒῪÑè¹ÅÒÂྌ¹·àÅç º â´¹æ ÁÒ½Ò¡¼ÙŒ·Õèª×蹪ͺËÃ×ÍËŧãËÅ㹡ÒÃྌ¹·àÅç ºâ´Â੾ÒÐΌæ Ammer g r ade ËŒÒÁ¾ÅÒ´ ¡Ñºá¿ªÑè¹à¾Œ¹·àÅç ºÃŒÍÁ´ŒÇÂà·¤¹Ô¤¡ÒúÓÃا ÃÑ¡ÉÒàÅç ºÁ×Í·ÕèáÍ´ÁÔ¹¹ÓÁÒ½Ò¡ã¹ÊÑ»´Òˏ¹Õ餋Ð

ËÒ¡¤Ø³ÁÕàÅç º·Õè¢Ø‹¹ÁÑÇ äÁ‹ÇÒÇáÊ´§Ç‹ÒËҧ¡Ò¢ͧ¤Ø³¢Ò´â¿àÅ· µŒÍ§¡Ô¹ÍÒËÒ÷ÕèÍØ´Áä»´ŒÇÂÇÔµÒÁÔ¹ºÕàÂÍÐ æ ઋ¹ ¾×ªµÐ¡ÙŶÑèÇ

ËÒ¡àÅç ºà»ÃÒкҧËÃ×ÍàÅç ºÅÍ¡ÊÑÞÞÒ³àµ×͹¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂÇ‹Ò µŒÍ§¡Òáôä¢Áѹ ¤Çèзҹ¹éÓÁѹàÁÅç ´á¿Å¡«

¶ŒÒ¤Ø³ÁÕº·ÕàÅç 褋͹¢ŒÒ§ºÍººÒ§ ¡ÃÐá·¡¡ÑºÍÐäÃ˹‹Í¡ç ËÑ¡ËÃ×Í ©Õ¡ä´Œ§‹Ò æ àÅç ºäÁ‹á¢ç §áç ¤ÇèСÒÃÃѺ»Ãзҹà¹×éÍÊѵǏ

ËÒ¡àÅç º¢Ò´¤ÇÒÁªØ‹Áª×é¹ àÅç ºáËŒ§ ÁÕà¹×éͧ͡·Õè«Í¡àÅç º ´ŒÇ¡Òà 㪌¹éÓÁѹÁС͡¹Ç´àÅç º·Ø¡Çѹ â´Â์¹ºÃÔàdzà¹×éÍ㵌àÅç ºà»š¹¾ÔàÈÉ


L i v e S t y le

ÊÕ¢ÒÇáÅÐÊÕ´Ó ¹Ñºà»š¹â·¹ÊÕ·Õèä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ µÅÍ´¡ÒÅ á¶ÁÂѧËÂÔºÒÊÇÁãÊ‹ Á ä´Œ§‹Ò æ àËÁÒСѺ·Ø¡âÍ¡ÒÊ â´Â੾ÒÐã¹Çѹ·Ó§Ò¹·Õ赌ͧ์¹ ¤ÇÒÁÊØÀÒ¾àÃÕºÌÍÂáÅÐÅؤ·ÕÙàè´»š¹·Ò§¡Òà ¨Ö§·ÓãËŒÊÒÇ æ ÃÇÁ ¶Ö§¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ Ê×é͹¼ŒÓàÒÊÕ´ÓÁÒ ÁÔ¡« á͹´ áÁ·ªãËŒ¡ÅÒÂ໚¹Åؤ⡌ࡎ ãËŒàËç ¹ÍÂÙ‹º‹Í æ àÍÒÅ‹Ð

ÊÕ¢ÒÇ ´Ó ªØ´ÊÇÂÊÕ¤ÅÒÊÊÔ¡

ÊÓËÃѺ¤Ø³¼ÙŒËÞÔ§

ÊÓËÃѺÊÒÇ æ ¤¹ä˹·ÕèÍÂÒ¡Åͧ ãÊ‹àÊ×éͼŒÒ¢ÒÇ-´ ÓÊØ´¤ÅÒÊÊÔ¡à¾ÔèÁ¤ÇÒÁËÃÙ´Ù´Õ ã¹Çѹ·Ó§Ò¹ºŒÒ§ ᵋÂѧ¹Ö¡äÁ‹Í͡NjҨеŒÍ§àÅ×Í áµ‹§µÑÇẺä˹´Õ


M I X Match & Mix&Match By Gradeoopz

เทคนิค Mix & Match ชุดสีขาว-ดำใหดูคลาสสิก มีเสนหแมใสชิ้นเดียว แตยังมีวิธีสรางความโมเดิรน แบบงายๆ ที่สาวๆ ตองลอง

www.gradeoopzmixmatch.com


By Gradeoopz

e-mag ammergraze  
e-mag ammergraze  
Advertisement