Page 1

Broj predmeta: 13-001296/12 Broj akta: 02-0263NS-0001/12 Datum, 18.4.2012. godine Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 22 Zakona o javnoj upravi („Sl. Glasnik Brčko Distrikta BiH“ broj 19/07, 2/08, 43/08),Odluke o usvajanju budžeta Brčko Distrikta BiH za fiskalnu 2012. godinu Skupštine Brčko DistriktaBiH broj: 01-02-546/12 od 01.04.2012. godine, Člana 20 stav (6) Zakona o izvršenju budžeta Brčko Distrikta BiH za 2012. godinu („Sl. Glasnik Brčko Distrikta BiH“ broj 8/12) i Odluke o utvrđivanju kriterijuma za finansiranje ili sufinansiranje planova i programa rada i projekata udruženja građana i fondacija Brčko Distrikta BiH broj:02-000233/12, od 17.04.2012.godine, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove o b j a v lj u j e

J A V N I

P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BIH 1.Predmet javnog poziva su: prijedlozi projekata udruženja građana za realizaciju aktivnosti u oblastima: *prevencija maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija u skladu sa akcionim planom Vlade Brčko distrikta BiH; *implementaciju Strategije za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH do 2014. godine /javne kampanje o sprovođenju Strategije/; *rješavanje problema mladih u Brčko distriktu BiH; *širenje kulture mira i nenasilja; *zaštitu, promociju i afirmaciju ljudskih prava, prava djeteta, prava žena, prava manjina; unapređenje kvalitete življenja, zaštitu i očuvanje zdravlja i životne sredine; 2. Pravo učešća Pravo učešća imaju udruženja građana registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, koja programske aktivnosti predložene projektom obavljaju na području Brčko distrikta BiH i koja su registrovana u Sudu Brčko distrikta BiH najkasnije do 31.decembra prethodne godine. Udruženja koja su koristila budžetska sredstva Brčko distrikta BiH za projekte po javnom pozivu u 2011. godini a nisu dostavila finansijski izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti u skladu sa propisima, njihovi prijedlozi projekata za 2012. godinu neće se uzeti u razmatranje. 3. Opšti, posebni i eliminatorni uslovi Izbor projekata vršiće se na osnovu opštih, posebnih i eliminatornih uslova.


Opšti uslovi: a) Rješenje o upisu u sudski registar udruženja i fondacija sa identifikacijskim brojem iz registra, te spesimenom potpisa; b) Statut kao osnovni programski dokument; c) Naziv projekta s detaljnim opisom projektnih aktivnosti. Posebni uslovi: a) Realan budžet u skladu s aktivnostima; b) Relevantne kvalifikacije članova projektnog tima; c) Podaci o donatorima i visini dobijenih sredstava, ako se radi o sufinansiranju projekta; d) Broj volontera koji će biti angažovani na projektu; e) broj građana koje će okupiti; f) Konkretan, mjerljiv i ostvariv rezultat kojim se doprinosi razvoju lokalne zajednice. Eliminatorni uslovi: a) Projekat nije dostavljen u naznačenom roku; b) Nedostaju formalni uslovi za kandidovanje projekta, odnosno nepotpuna ili netačna dokumentacija, aplikacioni obrazac nije popunjen u potpunosti; c) Nije opravdan utrošak sredstava za odobrene projekte u protekloj godini, ukoliko je aplikant bio korisnik budžetskih sredstava Pododjeljenja za podršku MZ, NVO i UG, nije dostavljen finansijski i narativni izvještaj. d) Projekti koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, kao što su konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave godišnjica, izleti i sl. 4. Način prijavljivanja Obrazac za podnošenje prijedloga projekta se može preuzeti u Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG, u zgradi Omladinskog centra Brčko distrikta BiH, Trg pravde br.18 i na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net). Prijedlozi projekata sa traženom dokumentacijom se dostavljaju putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH, u zatvorenoj koverti, sa naznakom prijava na Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata udruženja građana za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta Pododjeljenja za podršku MZ, NVO i UG-NE OTVARATIOTVARA KOMISIJA 5. Ostale napomene: Samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom će biti uzete u razmatranje za dodjelu sredstava. Izbor udruženja koja će realizovati navedene projekte, a na osnovu kriterija iz člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterija za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH, vršiće posebna interresorna Komisija imenovana Odlukom Gradonačelnika. Ukupna vrijednost sredstava koja će biti dodijeljena po ovom javnom pozivu iznosi 100.000,00 KM, od čega 50.000,OO za omladinske organizacije a 50.000,00 KM za ostale NVO. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

ŠEF ODJELJENJA Niko Stoparić, dipl. oec DOSTAVLJENO: 1. Medijima, 2. Oglasna tabla Vlade Vlade Brčko Distrikta BiH 3. Sektor za informacione tehnologije Vlade Brčko distrikta BiH 4. Evidenciji 5. A/a

Javni poziv za podnosenje prijedloga projekata  

Javni poziv za podnosenje prijedloga projekata UG-a za finansiranje i sufinansiranje iz Budzeta Brcko distrikta

Javni poziv za podnosenje prijedloga projekata  

Javni poziv za podnosenje prijedloga projekata UG-a za finansiranje i sufinansiranje iz Budzeta Brcko distrikta

Advertisement