Page 1

๙Ϸդսç؉৸඲ᘾé

ϷѧୋƋ ࡵ̈‫ׇ‬ಮϬೇ ‫ׇ‬ಮϬೇས ‫׼‬ӟཋ㘀ᕚᄀнήɿӟཋୖ‫܈‬ г˳ Ք̞‫ׇ‬ಮϬೇᖄས é ✤⟩˭䩂뺕⟶Ĺຐ䇂Ӣ䴷ిⁿ䩂➊뺔㔾暖烙弱␓̧ύ⤼ᙷ⥤ᘃ⾿ৠǢা 쥹䇂֗ᾗᮖ‫ܟ‬㲨 ᙷ⥤ᘃ⾿洖ⅾ≃杗㔾暖烙弱ɓĀ≃杗㽕 ૿哶᝞IJěᙷ⥤ᘃ⾿ 뺔 ⿾ᆦ뺕ὁ涊㲂柀㔾暖烙弱䯜僖瘴濞㪿ㅐ⡗‫ן‬뺔 缜⤽烙弱印ԋ㔾暖烙弱቎⿾ƪ戮堐ǾӢ䴷⛢ࢊ뺔 垩ᇈ嗤⹐뺔搈篓Čঠߘ⥷⾗㬐ᾗ㋀ࠤ뺔

懗哥㿑ໄ㔾暖烙弱‫ۮ‬弱 哸睛 㜺懳JUDEEQOCWTCDDKV

ȵ✤杗濠 ş‫≃⥵ݓ‬杗✺㔾暖烙弱䇂杗濠 ✤甠䇂ᙷ⥤ᘃ⾿ᬰ↮뺔ᮖ‫ܟ‬㲨䇂֗ᾗᙷ⥤ᘃ⾿‫ܟ‬㲨ӻ浆㽡✺ȵčὯ㈔즎 C ᙷ⥤ᘃ⾿哶᝞ᘃ‫✤׺‬杗濠뺕ⅾ D ᙷ⥤ᘃ⾿哶᝞ᘃ‫✤׺‬ 杗濠뺕ě৔⤽ⅾȵČ≃杗✺⩖⾿≃杗㽕૿ प眞末᭹≃杗㽕૿ &%+ ⅾ㔾暖烙弱 䰾‫✤܂‬唜᫨၂仦֗≃杗㽕૿ 䳲ⵠẌ≃杗 뺔⿾ᙷ⥤ᘃ⾿㬐〲‫ܟ‬㲨⤽⚃⥤ӻ㡓ύ⤼뺕↜⿼➊⥤㡓ᮖ ⤼➊뺔ᚅ↮ৠǢ⤽֗ᾗᙷ⥤ᘃ⾿ᮖ‫ܟ‬㲨䇂⤱綟≃杗濠禇㡓㚝‫׆‬뺔֗ᾗ⥤ᶭ뺕嚌ὁ浫▯哨ࠤ侇ᘃᙷ⥤ᘃ⾿뺕‫݌‬浆㽡㵊弱䇂⡌沖‫ܟ‬㲨뺕捏‫ܟ‬㲨ৠ印ˀ✺֗ᾗ‫ܟ‬㲨뺔ৠ㜺懳JUDEEQO CWⅾ懗哥ɓˇ㔾暖烙弱‫ۮ‬弱⩰挭㵊弱⡌沖‫ܟ‬㲨뺔㵊弱‫ܟ‬㲨↜⿼哶ᮖ⤼➊뺕嚌⤽斥⤟뺕Ịď৔弱沖䏣뺔‫ݓ⥤ܧ‬嚌᷈ᙷ⥤ᘃ⾿Ĺ␓ঽɓΊ杗濠뺕‫݌‬ৠ印⤵ਊὁ♫ঽ杅㽡઴⇜侇杅뺔嚌ᙷ⥤ᘃ⾿䳲਀ ƪ&%+뺕‫⥤ᙷ݌‬ᘃ⾿ᝍ✺箲⾗&%+≃杗➊⥤甠↮뺔嚌ᙷ⥤ᘃ⾿䳲਀ƪ䳲ⵠẌ≃杗뺕‫⥤ᙷ݌‬ᘃ⾿ᝍ哨䳲ⵠẌ≃杗㽕૿䔕掄洂ːᶭ ᮖ⤼➊ 甠↮뺔嚌ᙷ⥤ᘃ⾿䳲਀ƪ&%+઴䳲ⵠẌ≃杗뺕‫⥤ᙷ݌‬ᘃ ⾿ᝍ✺箲⾗&%+≃杗➊⥤甠↮뺔㚝㊳㔾暖烙弱ৠ哨弱ㆴᙷ⏕াⅾ⊗䳼ɓˇ㽯搈뺔ᘃ末⤽瘴뺕ェύᚅ↮瘴濞̧⃾ĀɌ䛛૿뺔⥷ᱷ੝⥵净쩆ὁ㿑‫ݓ‬᝗⥵̌朡ࠪ㭺㈔䇂䉢ⷣ뺓⥤⥞ⅾ睠쪜뺔ົщۛ≃杗ㆴᙷ ‫ݓ‬뺕⚸搈净쩆沓Džư礔뺕㜺懳IJ捐䲱畝斐䉱疨블㽕૿≟瞯揅⟆⤥븕 2&5 뺔搈㜺懳JUDEEQOCW뺓‫ݓ‬ᶝ‫ۮ‬弱ⅾ哸睛 劍䴖ⅸϗ䲖畝2&5뺔⥷㽕૿㽭㚝㊳㔾暖烙弱䆺弱뺕#$0  #(5.뺔        /%*5$%


p.02!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.03


p.04!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


全國衛生行業註冊與認證計劃 對以下行業有興趣的人士請注意—— • 原住民與托利斯海峽島民衛生行業 • 中醫 • 醫療放射行業 • 職業治療。

委員會的提議規模和構成 對於在四個新的全國委員會中,每一個委員會均由9名委員組成 (6名從業者委員和3名社區委員)這一提案,我們請大家呈交 意見書。有關詳情,請瀏覽NRAS 2012項目網站。

優選認證安排

在2012年7月1日,又有以上四種衛生行業將受到全國衛生行業註冊 與認證計劃(NRAS)立法監管。該計劃是按照《全國衛生從業人士 監管法》設立的,並已在各州和領地實施。

對於使用現有機構或其他機構按照NRAS計劃履行這四種衛生行業 認證職能這一提案,我們請大家呈交意見書。倘若現有機構並不具 備支持履行這些職能的,我們則徵求大家對全國委員會是否設立 認證委員會的意見。

澳大利亞衛生工作者部長理事會(AHWMC)將決定全國委員會會員 任命、委員會規模和構成以及認證職能的分配。

有關詳情,請瀏覽NRAS 2012項目網站。

徵召全國委員會委員 現對以下四個全國委員會的任命徵求提名和意向書: • 澳大利亞原住民與托利斯海峽島民衛生行業委員會 • 澳大利亞中醫委員會 • 澳大利亞醫療放射行業委員會 • 澳大利亞職業治療委員會。 任命分為以下兩個類別: • 從業者委員,以及 • 社區委員。 我們鼓勵現有州和領地註冊委員會的委員提出申請或獲得提名, 並且鼓勵各個協會提名合適人選。有關表格和資訊,請瀏覽 NRAS 2012項目網站。

有關詳情 NRAS 2012項目網站: www.nras2012.ahpra.gov.au 電郵: contact@nras2012.ahpra.gov.au

電話: 1300 419 495

遞交提名、意向書或意見書 2012年行業的NRAS項目小組將考慮各項提名、意向書和意見書, 並向AHWMC提供建議。 截止日期為2011年4月8日星期五下午5時。 請通過以下方式提交: 電郵: contact@nras2012.ahpra.gov.au 郵寄: NRAS 2012 Project Team, GPO Box, Canberra ACT 2601 最好使用電郵提交。

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.05


p.06!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.07


p.08!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.09


ᐬࢸ ᢱቨ‫׬‬೚ಋҕ!!!!ώ୦ࣨौؑԑԝ 18 ࿲ಋҕ ᡦ‫ࣆ୑ݺ‬ൊ‫ܡ‬৶෶࠳ᗑ‫ܹࣆڣ‬ኧ՜‫ث‬ങೊӔѽᆕ‫ږ‬Ⴄ ࿚྽ᒸಽषԊߞቮِȂԠ‫ݛ‬চࣆܹ‫ؼྻݕ‬ᢏࠐାȂւዋ ‫ྲد‬Ր࢘ߞ‫ث‬ങೊӔᛝኧҐ! 2 ေৎȄሃթԢ੡ȂЍ஥ धϵҐϢ۲ᣰኧ՜‫ث‬ങೊӔȂхቺϘ‫ڱ‬Ѝ៨៉৶ิьೊ Ӕߞѹ௺Ȅ Ѝ஥धԴঋِኧ՜‫ث‬ങೊӔѽႋٙ஼а‫ث‬ങൻЍ๺૿ யᛟН᏶ȂӺ‫ݡ‬ທȶֲኧࠜȷߞϠϾࣆຉўԨȂ‫ט់ڭ‬ ሲȂϠϾႵьߞ஼ਛȂবᅆ஼ҳ၃ᕻᏩᖜ੡௟૿ѻᕕᅆ କϧȂփѷ‫ـ‬Ժ‫ڶ‬ᓥႤ࿚྽ᗄᅷȄ ‫ێ‬Кᑫࣷᗁ஥ྻ (Business Council of Australia) ۲ᣰ ࣆܹԴЫՐ5ѡߞჰᇖКళ֖ۤஜȂႋٙႤ࿚྽বᗜߞ ‫ث‬ങൻЍᇦ૿ԟᑟȂ‫ڭ‬ᗏᇍՂ‫ލ‬ٟգϠϾ௻ࡏኧࠜȂൻ Ѝ๺૿ఐ޶௟ྻ་Ϙَ෋мȄ ႍྻྻࠜ Graham Bradley њࢺ‫د‬Ӏ‫ُ׮‬ՐߞೊӔᛝ ෩୼ۖ 18 ေȂ‫ڭ‬ෳ‫ྲڏ‬Ր࢘ࣆܹᕕ‫ૼכ‬໹ჅഺϘ඼࢘ ߞೊӔȂѽ፤ႋᄌѹ૿ѻ‫ث‬ങൻЍߞᕅϧȄ ҁሮऎȂϘ༵Ҟࢺ᠈ኧࠜߞϠϾຉರȂᕕѽُՐಐ ‫ ૼכ‬18 ေೊӔऎ௄ᚂȇѽӫࡈҍӠತЙᢏߞఐ޶ϭయ ᇖȂᑫࣷۖ 2030 Ր੡ȂϠϾ௟Ⴟۖ 3,000 ေȂۖ 2050 Ր੡ȂϠϾ௟Ⴟۖ 3,600 ေȄ

ѵ՗೿៉ 3 ТϚё਀ ϘՂҳधჰเȂᗑ‫ڣ‬ᔼ൯቙֖ӎ༉ϟԓըᇯࢺ‫ܡ‬ў‫׀‬ ತ‫ ݺ‬4.75% ЙᢏȄ Ҵ֖ၭ‫ڰ‬؊ࠑӯȂ௻ࡏߞႤ࿚ឩಯࡡኊ੾ࠕවৎѡ‫ـ‬ ་ϘَϯпȂ‫ټ‬Ϡ‫ظ‬ႤϵԴኧࠜȄ Ҵ֖֖ࠜҫ෩ࠆ෻ (Glenn Stevens) ᗏᇍȂᑫࣷߞ໶ ‫ݽ‬౧Ԇ഍‫ ֋ݺ‬50 Ր҃ࠐงѽ‫ڽ‬൵୼ѪӀȂԑ஼՜ϢӒ ௻ࡏኧࠜȄ‫ټ‬Ϡ‫ظ‬ႤϵԴϯпȂѹঋᢜ಩ԴႤ࿚྽ታ ாȂѽ԰ᕕႤ࿚ឩಯኊ੾୼ᆚȄ ҁϫࢽҍȂ഼ຫᕅϧЏ‫ݸ‬፤Ȅᘵ๒Ѫ‫٭‬ᐱ७Ѫ‫ލ‬፸້ ኊ੾ϯᆚȂ֭ഺᕕ࣏ዶ੡ߞȂҴ֖Й‫د‬ഺϘఐ޶ւዋऎ ௄ӎ഼ຫȄ ҁࠑӯȂ഼ຫሃКงߞറᅋࣆຉӫዾह೑ȂЏం 2008 Րߞ୼ਪЂ඼ফֲȄഺ‫ڱ‬࿢۶ߞຕ‫ލ‬գᓥᑫЮབྷ ತ഍‫୼ݺ‬ѪӀȂѽф๾՝ࡈЍႤኧࠜϭফ۶Ϙ‫ڱ‬ᝯᘣҾ ඞߞ௻ࡏឮߋȂ‫ݯ‬ᏚϞгӡ‫ڰ‬ச໱ӡЂ඼ኧҐȄ ᗑ‫ڣ‬ᔼ൯቙֖ϯըҐਿ࣏Դ 2010 Ր 11 ѡȄӎԳԺ ዴ၃ᕻਰჰงȂҴ֖Ҟକᇯࢺ‫ܡ‬ਿЙᢏ‫ࠜـ‬Ϙࣱ੡༡Ȅ

қဌ໱ღσ໔ٖ‫ྭؽ‬૩!!!!୽ড়ཬ 11 ቇโԝ ዇པྻ঍ਰ‫ڰ‬ச‫( ݙ‬Deloitte) ϘԊඡ‫ࢽט‬ҍȂգೡᚐ Ӛ။༰ᄥӒԴ་֖ࠧ‫ޱ‬࿬ନ‫ࣿټڕ‬ஜȂ‫ڹ‬஼ਛُՐྫҵ ୼Ⴟ 11 ኆЮߞ࿬ନກ՜ϢȄ ੲᑂႍԊඡ‫ט‬Ȃ‫כ‬࿬߰ӒԴᘉ໴ϘᇌԩҨȶchop chopȷߞ࿬ନȂԯऎҹѧԪ‫ޱ‬࿬ନ࠮‫࢝ܢ‬ԺȄ࿬ନӠ ಯ஥Џၑӡ‫ټ‬ਛ஍ణୠࣤഺ‫ޱࠧڱ‬മᎱ࿬ନ߰Ȃҁেঋ ِࣆܹళ֖ۤஜӇᕝ࿬ନ‫ټڕ‬Ȅ ഺԊ‫ۦ‬ᑫࣷ࿬ନ྽܎୉ዤ኷ߞȶࠧ‫ޱ‬࿬ନӹ‫ݽ‬ȷඡ‫ט‬ КࢽҍȂҝՐգ 270 ေгѝࠧ‫ޱ‬࿬ନജҍழȂहည‫ݺ‬ ࿬ନҾඞᏚழ༓ߞ 15.9%Ȅѧ 2007 Ր੡ߞ 6.4% ᢖ຾ ኧҐȄփജઐ໱ߞॗ 270 ေгѝࠧ‫ޱ‬࿬ନ҃ࠑ຾ࣹҵ ॗ 11 ኆЮ࿬ନກȄ

ӡ‫ܜ‬ज़кࡻ೉Ⴓཱིٙюኅᙄ ᖐᆎҐ‫ؚۡ‬ᆇ੉โѓࢂ‫ݶء‬ ᗁನԠ‫ݛ‬চӎ༉ϘԴࠠ዇຿዇ҾҔ஡ഈჲ (Holden) ‫ژ‬ዄӒՑऎӎԳሦൄߞ 4 ઈख़ഈჲ Cruze ࡭٠‫ژ‬෬ᅌȄ ഈჲዄЏኧҐ‫ࠠێ‬Ҿ‫ژ‬ዄߞಯ༓Ȃ‫ڭ‬ᅆႍภӎԳሦ᝛ ‫ژ‬௙ПࡓౕȂႍ࡭ྲ‫ژ‬ӎѡయҍҾඞȂ‫ࢢێ‬ԓయҍష० ࡭ߞ CruzeȄ ഈჲ Elizabeth ‫ژ‬ዄ֋ంҝՐ 11 ѡԑবࢭ෇ُџ೐ ϟ઱༟ЍࢢȂЏྲኧϞ 260 ৎᚚ֜Ȅ Ԡ‫ݛ‬চϵऎወ՜ᇆઈກ᠜᠕ȄՁሲȂᗑ‫ܹࣆڣ‬௟බᇆ ઈ՜໱Ȃᘵฅ‫ݚ‬ᓚЙྻऎթወກȂ࣏ԯऎҹሃ஼ྻԪ֯ ‫ݙ‬७Ȃփ஼ྻ៉৶࣏ᓴӔҝՐЂᓴКᓴҍߞȄ ՁЏг༟ӦӋᇥ៨Ȃԯᇥ៨ண៉৶ Christine Milne ঋِ٠޵ҒࣁԴഺ༵ກаȄ ՁࢽҍȂϯ༉Ӑҍ಩գᝯ٠޵ྻ‫׎‬ҒࣁԴഺ༵ກаߞ ಟเ࣏Й՘ጢߞȂԯऎ಩ԴЪӏබգᝯ‫֯ܢڰ‬ҍԇ֣ٙ ‫ܠ‬Ȅ

Ք߳ኈᆎΙҍஈࢇ!!!!!!஠ኀ௶ᆇโ хᅆ៨ታഞ֓࠲዇ (Tony Abbott) ሲȂՂ‫֋ލ‬Ӥ៨஼ ਛ៨ညᓴேࣆȂҁ௟኿୵వᇆກȄҁ൅ᠨȂ዆ЄаቦЏ ԑব୅Ꭲգᝯ‫༵ڰ‬Ȃ๒ࢢ֯ҍϯগٙ‫ܠ‬Ȅ ֓࠲዇ᘘ‫ݡ‬ທᑾӲ៉৶࿢೻ (Tony Windsor) ࢽᇍߞȂ ҁऎ៏ఀேࣆ௟ЙᑄјࣱȄ

őŢŶŭŪůŦġġġ

ҁሲȂԴ 2010 ՐЂᓴҍ಩‫ی‬Ђࣆ៨‫׮‬ӏᖔಿ៉୰Ժ ዴਯ֜ߞ 17 чយ࢐஼ྻง༡Ȃҁሃව֜ᑾӲ៉৶ߞ᎘ ֿКȂంӏ୅Ꭲవᇆກ‫ݕ‬వᇆኊ੾ߞ៉ᛟȄ ࿢೻ሲȂҁሃ֓࠲዇୅ᎢϘ༵ӹ‫ݽ‬੡Ȃᅆўࠑӯ֋Џ ऎᖔఀேࣆ௟இԇ֣‫ڰ‬ఐȄ࿢೻యเ‫ێ‬КҒࣁчઈᢏм ўবߞࣆຉȄ ᗁನԠ‫ݛ‬চϯ༉гֶϘ༵ዃ޾ߞవᇆӹ‫ݽ‬঍ᄑႎ೟а ਟȂం‫ށ‬Ր 7 ѡ 1 џ༟‫ܕ‬ȂѽϘ༵‫ߞܠ۽‬ኊ੾༟ወవ ᇆກȄ ֓࠲዇ሲȂవᇆກ௟య୼ც໱۶ᑼਫ਼ኊ੾ȂຜૼກϠ ኧҐ๑‫ޱ‬త‫ߞۦ‬঑ᑉȄփᇥ៨௟ఠۘண៉୰Ȃవᇆກ௟ ๑‫ޱ‬኿୵Ȅ

ᄠᕕϬԑ಑ 6 ᑺ೐಻ႉԻӪΡ೐ ϘᒹႶգպԺԩϠഏߞഏ೺Ȃϯ༉бԴᑫՍ֘Ҕઔா ജᅟᖔȄഺ࣏ЫՐᅟᖔߞ೐ 6 ᒹഏ೺Ȅ ઔᝯុၟ࣏Դ Botany ઔᣉ Ashmore Islands ѽҔઔ ா๴಩ഺᒹႶգ 102 ԩϠഏ۶ 3 ԩ೺৶ߞഏ೺Ȅഏ೺ ൵ࠐ࣏ജϘࣛ Dash-8 ஍ᅅᑟ๴಩Ȅ ‫ݙ‬գജᅟᖔߞϠ৶‫׮‬ജ୙݀ၐ᎚ਫత‫ۦ‬Չԑȃ‫ڗ‬Ԋ۶ உ௵ᕭࣤȂည؊ᘘ௟Ꭰࣤፁ‫ܠ‬ҁেᛐᄩߞ১ԯȄ ంЫՐՐࠐ֌ӫࡈऎѤȂ‫ݙ‬ᅟᖔߞ 6 ᒹഏ೺ԒႶգ 414 ԩϠഏ۶ 17 ԩ೺৶ȄҝՐԢงȂգ 16 ᒹഏ೺ᛐ ᄩȂ჈ 900 ԩϠഏȄփ 2010 ՐԑՐԒᅟᖔԺႿ 125 ᒹ ഏ೺Ȃ໹Ⴥ 6,889 ԩϠഏȄ ዆ЄೊӔൊ๴‫ڏ‬Ϡ Scott Morrison ࠑӯȂ൵ࠕߞഺᒹ ഏ೺ᛐᄩᢖӯȂُᒹ೺‫ݙ‬ষႶߞϠዴգϯпߞᘌཕȄഺ ࣏֋ҝՐ 11 ѡК՟ѽ‫ڽ‬Ȃᅟᖔ൵ԺϠഏߞϘըȄ ҁሲȂҝՐഏ೺‫ݙ‬ষႶߞӀ‫׮‬Ϡഏዴ༓ऎ 50 Ϡҽ ҠȂ࣏֭ЫՐȂዴ༓ϯп֌໹Ⴥ 70 ϠȂҒࣁ೺৶Դ аȄညഏᔝ഼ჅኧҐُᒹഏ೺ߞϠഏዴ༓փᖔۤ‫ـ‬Ժ‫׀‬ ጛȂ‫᝱٭‬ԟᔍҪྻኧҐȄ хᅆ៨᝝ᄩ࠲᠕๴‫ڏ‬Ϡ Michael Keenan ࠑӯȂЍ៨ ߞȶЙՅԴ᝝ᄩ࠲᠕ࣆຉȷា᠈ຜഏᔝ༟ᇥᑶȄ

‫ؽ‬ᕛ߳ 4 Тଔҁ֯ё߳າ 5.7% ࣆܹ‫ز‬৞ਮЙԺ‫ݙ‬գᑫࣷ‫ټ‬ᖚ࠲௄ࠛߞҐ࠲໱Ӧ᎛Ȃ ‫ټ‬ᖚ࠲࠲໱ཕ௟Ӥ 4 ѡ୓ҐኊȄ ୵Ϙ༡гҦҳȂ‫ݙ‬գᑫࣷ‫ټ‬ᖚ࠲гҦൌྻҐኊȂӀ‫׮‬ Ґ 5.7%ȄᎎӠൊࠜᜲฑ (Nicola Roxon) ऎഺըҐኊ᠜ ᠕ȂᗏᇍҐ඼ѧҝՐֲȄՁሲȂҐ඼ᘘѧ‫ێ‬ҁᛁᖚ՘ӎ Ґ඼ऎֲȂփѷᅁቫњѾຜ‫࠲ظ‬Ϡߞภ༵ԴჅҝϘՐኧ Ґॗ 10%Ȅ ՁሲȂࣆܹЏᆽϧፁ࠲Ґ඼ႵֲȄԴӦ᎛Ґ࠲໱Ⴥ຀ КȂՁঋِ 35 ৎ‫ټ‬ᖚ࠲௄ࠛКߞ 17 ৎԓቍӹӦ᎛Ȃ թᗝգׄิֲ 790 ေᑫࣷϠߞ࠲໱Ґ඼ȄՁࢽ‫ټ‬ᖚ࠲ ௄ࠛ Australian Unity ‫ݡ‬ທՁߞঋِิֲҐ඼ȂփՁ‫ڭ‬ Йᆕྍ Australian Unity Џᆽ‫ݙ‬କፁ࠲ᠪࢉᖔఀԪನӹ ‫ݽ‬ȂԯթՁྻঋِႍ௄ࠛদྲւዋȄ ਛਲߞ‫ټ‬ᖚ࠲ᔍ໱Ӏ‫׮‬ϘՐኧҐ 166.92 ЮȂ‫ݕ‬Ϙ༉ Ժ 3.21 ЮȄৎϠ࠲໱ϘՐԺ 83.72 ЮȂ‫ݕ‬Ϙ༉Ժ 1.61 ЮȄ ᜲฑࢽҍȂЫըҐ඼ֲ‫ݺ‬ҝՐߞ 5.78%Ȃϵѧ֓࠲዇ ԇᎎӠൊࠜ੡ߞ 6.44% ऎֲȄ

‫ڍ‬σ຺ѿвѸᏽࢰЅၻҕ ‫ی‬Ђാᛆ໹Ҿһᔝ Woolworths ሃ Coles Н༡ࢺ᠈Й ᙝߞѱҷኊ੾ᐼȂ࣏ЙҞࢺ᠈ߞȂ‫ڭ‬ѷ௟ЙӅঋԳཋਚ ۖᑫࣷߞહߎЍϠȄ ‫ی‬һᔝߞᗁ໗ሃ஼ਛႺїᗑဖ་֖᎘ֿȂ஥୅ᝯ‫ݺ‬ҷ ᝷ಯࡡᅆહߎЍϠ௲‫ߞڽ‬ጕԴ዆ᠩȄ Coles ൵ࠕ‫د‬ѱҷߞኊ੾ফ֌཈ُп 1 ЮȂ Woolworths ߞߤ஡ᝯ࠼၃ನ Simon Berger ࠑӯȂ Woolworths ໹Ҿജঝফֲ‫ێ‬ѱҷኊ੾ѽᕕѾឮߋȄ ҁࢽഺ࣏գឮߋ‫ݑ‬ಯ྽ߞч‫ݑ‬Ȃ֭ϵ࣏ҁে‫ݙ‬ᑉዎߞ ኊ੾ᐼȄҁেፁᅁྐሃႺїԪ֯ȂփЙ࣏ሃҁেᅆӲȄ Berger ᘘࠑӯȂሃႺїН༡ߞ‫ډ‬Հᝯ࠼ᅆ‫ݺ‬Ꮪழࡡ Ꮃ୼ߞႺಯࡡࠧ௱দঋȄҁᗏᇍȂWoolworths Դഺய ᛟϯ࣏ஐԨ‫ݺ‬ႺїߞȂ‫ڭ‬ѷྻжᑉҁেᅆႍኊ੾ᐼߞᑉ ዎȄ

ԻРࠝ੾‫ٽ‬ቨё!!!!ᘗσջາ௥ᆍ࣫ऻॎგ ‫ݿ‬षߞպџ࡜ઽ‫ڼ‬ា᠈ኧҐȂषࣆܹЏᙖЂպџ࡜प ॺతᇌ঍ᄑȄ ᎎӠᣇࠜমᆬቊ (Geoff Wilson) ࠑӯȂࣆܹԴ 2009 Ր 7 ѡࢆֶֺ໱ަਡպџ࡜पॺߞ঍ᄑҒࣁྲӠᕈ‫ߞۊ‬ ѭӓᓐȂ಩Դႍ঍ᄑᙖЂۖಉሏᕈ‫ێߞۊ‬ҁࠕᓐȂҒࣁ Ᏻѭӓȃ6 ৎѡѽϭᕈ‫ߞۊ‬૟ѭӓȂѽфԇ֣ሃ 6 ࿐ѽ ϭᕈ‫֝ۊ‬ԴԢϘ༡‫ߞ࢏ݗ‬ϠȄ মᆬቊ൅ᠨȂា 2010 Ր‫ݿ‬षպџ࡜ઽ‫ڼ‬ኧҐНࢢȂ ЫՐۖӫࡈऎѤȂषаЏඡ‫ ט‬1,333 ‫ܟ‬ઽ‫ڼ‬Ȅ2010 Ր ᗁԒඡ‫ ט‬8,021 ‫ܟ‬ઽ‫ڼ‬Ȃѧ 2009 Րߞ 6,213 ‫ܟ‬Ђ඼ኧ

p.10!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011

ҐȄ ᙖЂपॺతᇌ঍ᄑȂྍۧ຾գႤ੾‫ۦڳ‬ഺϘ঍ᄑߞϠ ዴኧҐϘ঺ȄমᆬቊሲȂӏᖔ࠲᠕ߞᕈ‫ۊ‬ȂՂ‫ލ‬ཇࣖϯ պџ࡜Ȃ௟գҞକ๴ਣऎদઽȄҁ෶࠳ԇ֣գႤ੾་֖ ֺ໱తᇌपॺߞϠЀȂӲ‫ަ׈‬ਡपॺȄ

Clem 7 ᓌၾϴѧೝક౰௥ᆓ ഼Ⴥҿ‫ڧ‬෻ӎޫܺߞ Clem 7 ᔋႽߞᖉႻгҦ RiverCity Motorway ༰ᄥԯ୑ࣆ‫᝱ק‬ȂЏӤ૔ಯᇒನϠ తᇒȄ KordaMentha гҦ‫ی‬ԩԪᄰϠ Martin Madden ۶ David Merryweather ϯ༉Ӑജԇ‫ۻ‬ऎႍ༰ᄥߞతᇒ ϠȂѹঋߞЍ࣏֯‫ڹ‬ႍᔋႽߞ୑ࣆᜦஉȄ Martin Madden ᇍȂతᇒߞѹঋЍ࣏֯֯ҍໞ֤Ȃ‫ڹ‬ ႍᔋႽգ൵‫ࡈڸ‬฀ȄҹߞᖉႻ༰ᄥత‫ۦ‬૔ಯᇒನȂЙྻ ዆ᠩ Clem 7 ᔋႽߞႻ֯Ȅ ҁሲႍᔋႽ࣏ҿҾгႮᇨߞদঋႤಯȂతᇒϠ௟ሃ‫ێ‬ ᇒನኸфҿҾҾ៉ྻᇦ௜Ԫ֯Ȃፁ࠲ႍᔋႽକࠜงᖉ ྽ȄతᇒгҦԴᅆգᝯఐ޶֯ҍໞ֤ࢢȂ௟Ԩ‫ظ‬Ⴄ߰ඡ ‫ט‬Ȅ ഺ༡తᇒгҦฅ՘ґ഍ನఉҺԺ༵᝷֬ߞ૔ಯᇒನф ҍழ‫ܢڰ‬ȂҒࣁ Lane Cove ᔋႽȃক‫ڰ‬Ⴎ E-Ramp ф ्ჅҾ஡ᔋႽȄ ҿҾߞ Clem 7 ᔋႽԴ 2010 Ր 3 ѡ഼‫ژ‬Ȃ֭ӹ഼ࣹ ༓ቈֲჅჰงȂԯփ๑‫ޱ‬њѾ‫׀‬ਿ۶ᖉႻ໱ӡȄᖉႻߞ ༰ᄥ১‫ڽ‬ჰ঍ُџգ! 6 ေᏃ‫ژ‬഼ჅᔋႽȂ֭ᅁቫϯҪ գЂॗ 2 ေ 7,000 ᏃȄ

ᆩΰລ᜿Ӱሚ՗юᒿೝࢥю ‫ظ‬ҡᕕ‫ۢݲ‬ሆրৠ‫׽‬ႆՌཱི ҿ‫ڧ‬෻ӎϘԩКᐯ‫ٷ‬Ӡࣇྍ໤᝾੯Ȃԯ቙֖Ϙըҍᓾ ྍҳ‫ د‬200 ေЮᚼϢҁѽ஄ԩനӲߞїϾփജᝊ૔Ȅ 19 ࿐ߞ Philip Heggie ӎ༉ϟԴҿ‫ڧ‬෻ӎԳў‫ޱ‬୰‫ݚ‬ሮ ໹Ⴥ 100 ༵ఠ။Ȅ ం 2008 Ր 12 ѡ֌ 2009 Ր 12 ѡȂഺԩ St Laurence’ College ᐯ୰ߞ 12 ՐૺᐯӠȂ‫׀‬ӡ 119 ৎ ѽЙԢԩՄ༟നߞ Suncorp ቙֖஄їϾȂ഼Ⴥ eBay ᇨ ϯ‫ݮ‬Ꮁᇨ૭໤᝾‫ڹ‬ӡ߰Ȅ 99 ԩᠪࢉ഼ჅТᗑᇨѾᓿຜ Heggie ᘉ໴јᑟ‫ێݕ‬ҁ ცᐡȂ֭ంӏ՜ۖറȄӤ‫ ݺ‬Heggie ߞ՜ᓿЙӹറ໤᝾ ֖ऎȂ֯ऎ೐ϬўߞТᗑᇨϯњѾгҦ PayPal ജ᝾‫ڕ‬ 3 ေ 9,104 ЮȄ ࣏֭ȂԴ 2009 Ր 12 ѡȂ቙֖ϘըϠऎᑆ֯ҵሱҐ ϯცၝ‫ࣇڰ‬Ȃ‫ ڹ‬200 ေЮሱᚼϢഺ֜ IT ᐯӠߞϘৎї ϾȄည Heggie ԋᄦంഺຊภ༵К෩ۤ 5,000 Ю (Ϙч аҞ෩ۤߞ൵୼নᛝ) ੡Ȃ቙֖Ϙԩᙢ৶ҍૼ৶ྏۖҞ ᆷȂӲ‫׈‬ඡ់Ȅ ၃ྩࣤࢢȂ់ў‫ۖر‬Ϙ‫ز‬஄‫ڗ‬ԊᝋȂѽфщӀೠЀᜪ Մȃӡ‫ݺ‬໤᝾ߞћԆȂᘘգ‫ێ‬ҁߏࡡȄҁ୵Ϟജࢽఠ ഼Ⴥ eBay ໤᝾۶ԋᄦ໤᝾ߞ။ԩȂѽфԋᄦ෩ۤ 200 ေЮЙ៳‫ݺ‬ҁߞᓿ୑ҳȂᘘജࢽఠ჈ 90 ༵Ⴡх࠲៖ഢ ‫ܠ‬Ȅ Heggie ᖔ࠲៖ߞ౧ԆНϘȂ࣏Й৞‫ڹ‬ӡТᗑᇨȂ֭ ҁЪϯᇨ 91 ըȂ‫ڭ‬Դ 2010 Ր 2 ѡ༟നϘৎ஄ߞ቙֖ їϾ۶Ϙৎ PayPal їϾȄ ҁӫࡈЏᖔЂᐯᔂۤ৒ᡝ஥ॊ᎝຀Ȃ‫ڭ‬இ৘ᚚЍ֯Ȅ ‫ܡޱ‬ւዋۖഺᙇȂփ Heggie ࣏Ϙ֜ՐቅϠȂᕕຜП‫ؼ‬ Ⴥ֋ྲߞᑟྻȂԯթֿ Heggie ᆾူ 3 ՐȂ֭ϭ༉Уබ գႤ੾Ӧ᎛஄៖Ȅ

ࢧ඼ႄኸॳߦ!!!!!5 ࿲ۨҕᘞႫ ӎ༉ϘϭоȂϘඞ๺ዶ֭௻ધߞዷলࠥࠬᡚϞࣦ෻Ҕ ൊ۶‫ތ‬ൊԳ஡ߞчᛵ‫( ڐ‬Swan Valley) ۶ࣦ෻Ћ (Perth Hills)Ȃᐱ७ 5 ေ 5,000 ԩ‫ܧ‬ӔਛКᙝცȂ֌༉ϟϯо Ъ๒ӏգცϧ‫ڻ‬ᕕȄ ഺඞዷলࠥᏲ৆ც።౛۶ᑘȂ‫࢏࢏ݗ‬൤ജషᚙȄሹࠥ ᐱ७а൙ࣸѪࠬᡚгႮሃ‫࢏ݗ‬Ȃ୯ცࡋєᑼව഍ନඞѫ ‫٭‬Ȅ ည؊తۖ 170 ഼ᇦࢧِׄც႖ȂညК໹ჅϘҗ‫֋ڽ‬ чᛵࡱ (City of Swan)ȇփԴࣦ෻‫ތ‬ൊ Mundating ஡۶ Kalamunda ஡ߞϘ‫ڱ‬Јᛉѽфࣦ෻Ҕൊߞ Muchea ۶ Gingin ༉᝝Գ஡ϵతۖඡ‫ט‬ᇍԯዷলࠥൄ՘ྫҵȄ ϘԩьЃജᑘ྅૒К‫ۦ‬ϞቅཋȂജ୙݀ᛁ୰Ȅчᛵࡱ Кൊчᛵߤ஡Ђᐯߞ࢙ᒝߏȃ‫ۊ‬ຆ᠕ನКѕфࠢࠕߞၐ ᆳដి௅‫׮‬ҵҝϞ࢏൤Ȅ

હӴᎪᜌᄂӔԤΙᐬᝲԫ‫ޱ‬ ૸֘᠋௄ရࡱЂԳᏩᝋᅁգ೐ 2 ԩᑫࣷឱժ߰Ȃփည Գ់ўᗏᇍժϸϠዴ௟Ⴟ 240 ϠȄ ᑫࣷᏸ૸֘᠋୼ૺ௞৶г၌ᝋᅁȂ௄ရࡱЂԳᏩКգ ೐ 2 ԩᑫࣷឱժ߰Ȅᑂఉժ࣏߰Ϙԩց௎ȂՁЏԴ௄ရ ࡱሃਛϠϘ୓‫֝ܧ‬ϞԺՐȄ ୼ૺ௞৶г၌ٟգгֶժ߰‫ܖ‬ԩф‫ێ‬ҁႎఐȄփᑫࣷ ҳӹф໶‫ݽ‬ൊϘߡᅆՁߞՉԟಎྏᝯަȂ‫ڭ‬ሃՁߞਛϠ գᇦ௜ᗑປȄ ҩҳȂԳᏩ಩ඞӎ༉Ϙ౎ϯԓ๴಩ 6 ‫ࢎۍ‬ᢜȂժϸϠ ዴЏп֌ 154 ϠȄညԳ់ўᇍȂժϸϠዴҞକп֌൵ ь 240 ϠȄ


ᡍⱐଚ : Evergreen Star Pty. Ltd

ᒴᆊ : Comvita New Zealand Ltd

Tel. 02) 9906 3000 Fax. 02) 9906 2900 20 Waltham Street Artarmon NSW 2064 www. evergreenstar.com.au

Tel. + 64 7 533 1426 Fax. +64 7 533 1988 Wilson Road South, Te Puke 3153, New Zealand www. comvita.com ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.11


୽ሬཱིᆸ 95 ԑᡩᅽ‫ܖݷޑ‬Ӕ౪ छႱᆗਰቊ‫࠳ܴৼ׋‬ඈส ग़஼ᗁ೚ླྀѐ୺๴ࠑᗾ႖Ȃࢽ 2011 ֌ 12 Ր࢘୑ࣆ ჰᇖȂॶ஼ྻ‫ی‬៨๑‫۝ޱ‬Ꭰ഼Ⴥྲߞ୑ࣆჰᇖȂ‫ྻݕ‬দ ಩ 95 ՐᢨᆼࣆܹႻ֯ߞȶᚙߍȷȂࢢ‫ލ‬Ҟକྻ‫ݳ‬ೢ၃ ᕻ෇๩Ȅ Ӥ‫ݺ‬ӫࡈߞ༟њჰᇖఱᡋ‫ ݺ‬3 ѡ 4 џۖงȂॶ஼ྻ ЙକԴഺџงࡈ഼Ⴥྲߞ༟њჰᇖ੯Ȃࣆܹᑟᝯྻԯ ऎٟգႤࠛփᢨᆼȄ๒փȂԒ۶៨ఠۘߞಿ៉୰۶Ӕѹ ៨ఠۘߞண៉୰ȂՂЫЪԴჰᇖ੯ࡇิߞ඼࢘ϯߋࢺЙ ϭȄ ಿ୰Ԓ۶៨៉৶ 2 ѡ 25 џ෶࠳ண୰ߞӔѹ៨త‫ࡇۦ‬ ิ༟њ 40 ኆग़Юߞ‫۝؁‬ў੯Ȃ֯ऎᗑ‫ܹࣆڣ‬ᇯࢺႻ֯ ‫ی‬༉֌ 3 ѡ 18 џߞ౧ԆȄಿ୰Ԓ۶៨Ժዴ៨ታഞ‫ׯ‬પ ሲȂԒ۶៨ሮऎȂᢰࣆܹᢨᆼ࣏҄Ϡ๑‫ޱ‬త‫ۦ‬Ȃϵ࣏Й ঑യԇߞᓴᑄȄϘӌ๑‫ޱ‬Ⴟ՘ࡇิჰᇖ༟њߞ‫៉۝‬ȂӔ ѹ៨௟ঋ०঑ࣆܹ‫އ‬சКᙝߞയԇȄ ӫࡈ‫ی‬៨ൌऎࣆܹҞକҍ಩ 95 Ր‫؍‬ѽ‫ڽ‬঵‫ߞڍ‬ᢨᆼ փТहࢽയȄಿ୰ 2 ѡ 19 џ഼Ⴥᑢҫ‫ݑ‬Ђࡇ༟њჰᇖ ߞ‫ޱ‬੯Ȃᕢ௟஼аȃ෯ҳ঍ᄑत֌ൊԊক‫ڰ‬঍ᄑᗁԒׁ ิॗ 610 ኆग़ЮН᏶ȂᢰࣆܹႻ֯ۖ 9 ѡܺѤ୑ࣆՐ ࢘ຕ‫ف‬Ȅண୰Ӕѹ៨‫ܠ׎‬Ղթទॳߞิ඼Ȃփᗁ೚ླྀѐ ୺ϵฅࢃ଎ঋ‫׎‬ٙഺ‫ޱ‬੯Ȅ ग़஼ࣆܹԴ 95 Ր 11 ѡฅԯऎည੡Ԓ۶៨‫ࢺد‬஼ྻȂ ሃӔѹ៨ᗁ೚ֹ‫ޒ‬ჲබჰᇖயᛟ‫۝‬஥๑‫ޱ‬Ⴟ՘‫៉۝‬Ȃᗑ ‫ܹࣆڣ‬ജჀᝯൕУчȄ‫ࡍܹࣆࢢێ‬௻দ༟Ȃᇯࢺۖ 12 ѡϫԓ࢘ᝯൕϞ 21 чȂ՘ऎग़஼ҫϯࣆܹᢨᆼง൵ࠜ ߞϘըȄ ੲᑂग़஼‫ࢠޱ‬ȂԴࣆܹᝯൕง༡Ȃ୵ϞӨਝȃ஼ྻѽ фϘ‫ڱ‬પ‫־‬ᝯᘣߞൊࠝ‫ڼ‬Ղ஼‫ڨ‬ൊȃႻᓮՉԑ܎৶ྻຈ ൊࠝНҳȂϘଠᑟᝯߞгச৶Ҫգஃᗟ઻ᚚ԰ਛ৏‫ۻ‬Ȅ 95 Րࣆܹᢨᆼง༡Ȃգ 80 ေгச৶ജቋ෸԰ਛȂൄ՘ ߤྻᇊ‫׀‬ዥภѽ֌᠕࿰۶ᜪᝋӦ᎛ൌജܼሱȇൾߏᔡ۶ ஼ਛгཀྵϵЙ༟ࠝȂ཈੠Ⴜ྽ߞྫҵබ୼Ⴟ 4 ኆग़ЮȄ

ࣲΰฒၗ‫ڋ‬ჴ༹඼њσዩ ೐ 83 ‫ླྀܨ‬෻ҙࠛᄊጨჴጨ‫ۏ‬ᚃ؆ᆕൕᅌȂȮऱϯ๑ ႖‫ۊ‬ȯᄳఀᕅ༄ߞ൵‫ڸ‬ც዆ЂጨȄ Ȯऱϯ๑႖‫ۊ‬ȯԴЫ‫ླྀܨ‬෻ҙԒᖔఀ 12 ༵෩ԩȂ࣏ Ы‫ܨ‬൵ԺȂຕ‫ލ‬ϘԒఀۖ 4 ৎጨ༵ȂҒࣁ൵‫ڸ‬ც዆ȃ൵ ‫ڸ‬ᐱᆊȃ൵‫ٷڸ‬ѹ‫ڎ‬ȃ൵‫ڸ‬১൹ነӎȄ Ȯऱϯ๑႖‫ۊ‬ȯᗾগॻ஼ඕ޼бѵȞ৯ാ໱шჹȟ֋ ЈգϾԫѨઽȂԺఀ‫܈‬ᛁȞᘁໄႮઅჹȟ޼ᙽѕઽȂೣ ᢰҁԴϟըЂᐼ੡๴ࠑԑ஼ᆊሲȂᑬᔽকѕȄ ЙჅȂȮጕ֖е༡ȯӺᖔఀ 4 ৎጨȂԴዴӫϯሃȮऱ ϯ๑႖‫ۊ‬ȯϘዹȂҒࣁ൵‫៷ڸ‬዆ȃ൵‫ڸ‬໛ះੜ‫ލ‬ȃ൵‫ڸ‬ রੜ஗ᓭȃ൵‫ڸ‬রᠩੜ‫ލ‬Ȅ ҩϘ႖ᛟ዆ѯȮߤӹᇨປȯȂࡋᖔఀ 3 ৎጨ༵Ȃж‫־‬ ࣏൵‫ؼڸ‬፠ነӎȃ൵‫ڸ‬ც዆஗ᓭȃ൵‫ڸ‬ც዆୨ጄȄ

РឌࢥσᏰՃҡΰᆩհᄒਰ џӎ 4 ‫ݙ‬ԩ๕ЂᐯߞւӠȂജ๴಩ԴϢᐯႏ੡ӡј ᑟȂ௟ႏᛟཇۖᇨϯயຍ੯Ȃᘟᇷᢘஜԑ஼Ȃ់ўਣ༟ ᎠࣤȄ ћൊॊᐯह୼Ѣ၍‫ࠑށ‬ӯȂћॊष௟ु‫ٿ‬ᅆຉȂҒࣁ ူѤ௟јᑟ௲ϢႏඞȄӫࡈȂџӎԧЂᐯ‫ڭ‬ЙူѤᐯӠ ௲јᑟϢႏඞȂҪঋِւႏง༡ᝯᑟȂ۶‫د‬јᑟ‫ݸ‬ԴҒ 㡯Ȅ ӫࡈ๴಩޴ᛟߞȂҒࣁ‫ڴ‬ൌЂᐯȃ՝ፌӣЂᐯȃԢ‫ؠ‬ ߤЂᐯ۶ӲిЂᐯຈ 4 ‫ݙ‬ឮߋᑬધߞԩ๕ЂᐯȄ 4 ‫ݙ‬Ђᐯ‫׮‬ԴϢᐯႏง༡Ȃ๴಩գႏᛟജϠϯཇۖџ ӎȶ༮ࠎߢႽȷᇨ૭ϯඵِຍ੯Ȃϯཇ߰Ғࣁᇨԩऎ ȶaicezukiȷߞϠȂҞକ࣏ԢϘϠ‫ݙ‬ऎȄ ‫ێ‬КȂ‫ڴ‬ൌЂᐯജҳ޴ߞႏᛟȂҒࣁ 2 ѡ 25 џߞ ȶћॊዴᐯȷԑൊ 6 ౧ႏᛟȂѽф 26 џߞൊԊॻሬႏ ᛟȄ

ЙᙝԳ݀ϭఫȂҪգጁ౗༡ᘘգ‫ڱ‬ധߩቩȄԳᏩ๴Ӡ ੡Ȃ64 ࿐ߞॗᒰ·ઔਾ෻ӒԴЂ྇ 6 ጁȂҁሃ 14 ԩԢ ‫ڰ‬Ϙ୓‫ק‬Դ኿ኦКȄ

ġġġ

2004 ՐȂ՝ፌӣЂᐯԓը๴ӠЂഢጀ֯ᅑ‫ڰ‬ԆȂઘ ੯ϠዴԺႿ 280 ϠȄ2008 Ր‫ڴތ‬Ђᐯु‫ٿ‬Ӡ୰Ϣᐯւ ႏКȂϘԩணሃҍᛟߞ஘ిఱԯ௟ւᛟ޴ᠨຜዴԩᐯӠ ജႋᄌȄ

෉І᙭ኬᖐ݂ᆎ‫װ‬ᗺᡐЬ੕ ग़ᘹᗑԪকᆊ 2 ѡ 28 џ༟‫ܕ‬Ȃ27 џȂจᘿКҴ഼ୈ ߤхᚬያ‫ݸ‬จᘿϠӔকᗏ‫ށ‬Ȃॶᘹўា᠈๴୓ࣄᣏȂจ ᘿ௟ਣ༟ԑবক‫ڰ‬Ӈᕝ֖ஜȂ‫د‬঵ᆬᢏ՘ϘѯѫઔȄ ЙჅȂจණ‫ڭ‬ٟգያ‫ݸ‬ᘹจ௟কૺক‫ྻڰ‬᎘จў҃ࠑ ᄥᄥࠜ 27 џԨᘹў๴ҝߞ഼ߢаਟȄ ᘹจ௟কૺক‫ྻڰ‬᎘จў҃ࠑᄥᄥࠜ 27 џԨᘹў๴ ҝ഼ߢ់‫ט‬ሲȂॶᘹўា᠈༟ਣѕನᐼȂจᘿক௟ੲᑂ Շ᠕֋ᎎᡋߞ১ࡋȂԨҒࣁᗜࣺቦԴаߞхԒ۶஼ѕ㡯 ᓖರ֖ऎ࿚ᔝ་֖ߡతᆿ࿤ਡᕝȄ ᑂж‫ޘ‬ȂจᘿН‫ݙ‬ѽٟգԨจᘿ‫ܧ‬Ӕያඡ഼ߢаਟȂ ࣏ԯऎจᘿੲӎЙ᝸ྍจᘿ‫ܧ‬ӔߢႽᘹ஼Ԩจᘿ๴୙ཇ ඏȃ໛ᔛߞ‫ڰ‬ఐȄ

‫୽ݲ‬ѴҺ “ωඨԢ” Еᔍ‫׊‬ ӰѴҺᔆΨ‫׽‬ಢࢇ‫ۺ‬ ࠕ‫ڽ‬ԺըജණᢜᜉԍЙ‫ޱߞ֖ڏ؁‬஼ҳӹൊࠜռᘁங Ȇࠠ‫ླྀ׀‬Ȇ୺‫ ׀‬27 џԨᗁ೚ቍӹ᝜‫ה‬ȄවЈ੡ࢢȂ‫ޱ‬ ஼ᗁ೚ᚠॊኅ๴ࠑც໛ᗾ႖Ȃࢆֶ‫ؼ‬ೡࣆܹȂᎠᑋॶВ দঋൊࠝታᐱϠᓴȂౕؓৄթӀਿЫՐѽ‫ڽ‬ҳधᅆ‫ࣆێ‬ ܹҳӹࣆຉߞ‫ز‬ໞȄգᘕᎢࠑӯȂࣆܹԯҳӹᕅϧ་֖ ‫ؼ‬ೡԴ‫ޱ‬஼ᑢҫϯᅁ៳‫ڍځ‬Ȅ ֯ऎ‫ޱ‬஼ᑢҫϯ঵֜ЃҳࠜȂࠠ‫ླྀ׀‬Ȇ୺‫ڽࠕ׀‬ऎԺ ըЙည‫ݙ֖ڏ‬ೢȂхᅆ៨ঋِ‫ێ‬᝜ᚚߞ۲ᗏџᆙ୼ᆚȄ ЫՐ 1 ѡȂԴॎҺ֘‫ࡈڲ‬ᗁ೚ӎ·ࠠ㡯ҝᚚࡈ཈වчȂ ࠠ‫ླྀ׀‬Ȇ୺‫׀‬Դ‫ޱ‬஼஼Ӕ៉ྻྻ៉ϯሲȂ‫ޱ‬஼᝸ྍԨ ӎȆࠠ㡯ࣆܹ෩‫ڻ‬ᕒׄȂሃࢢ߰ж‫ޱڳ‬஼޼Չᇯᜦߞ၃ ᢚȄЙϳȂ‫ޱ‬஼ණᢜ‫ݣ‬ᠨȂࠠ‫ླྀ׀‬Ȇ୺‫׀‬ҝՐܺၐ᎚஄ งۖॎҺ֘‫࢘ڲ‬஄Ȃฅ၃ྥষሃӎȆࠠ㡯Ⴥంत௜ߞϘ ԩॎҺ֘‫ڲ‬஥Ϡߞ‫ټ‬Ϡ঳ᑟ੠֖Ȅ թҳȂ‫ޱ‬஼ҳӹታா‫ێ‬ҁ “Ј෧ա” ϵቲᢰည؊ᕌ ؉Ȉ‫ޱ‬஼ᗁನໄӖҝՐܺᕕ਄фࡈᗁ೚ᒗѐ‫ֹݛ‬ᘛ᎛ۖ ਄ф࢘஄‫ৄڭ‬ӡᒗѐ‫ֹݛ‬෩‫ټߞڻ‬Ϡ঳ᑟє๴ߋ៉ȇ‫ޱ‬ ஼ྲԇॎҺ֘‫ڲ‬Ђ‫ڹ‬ᅆණᢜҍ‫ڏ‬Йቊє๴ॎҺ֘‫ڲ‬၏ಿ ‫……៉ة‬ Դ‫ޱ‬஼ҳӹജతϟാϬߞЙ‫ڰأ‬Ԇ‫ݙ‬ᡕ၊ࢢȂ‫ޱ‬ҳӹ धϵҍ಩Ϟ “хᚠ” ᗏরȄዴԩ‫ޱ‬஼ҳӹ‫ܡ‬๴ࠑ஠ԩћ ൢȂ‫ز‬ໞᚠॊኅф‫ێ‬ᄥ༤Դ഍ನҳӹ‫ڰ‬சϯщྏఐӡ ‫ڰ‬Ȅ

џӎЂᐯϢᐯւႏ޴ᛟ‫ࠧڭ‬঵ըȄ՝Դ 1980 Րߞ՝ ፌӣЂᐯ஥ᐯൊϢᐯւႏКȂබ๴ӠჅւӠӡদࠛ՜໴ Ђᐯᚚ৶๸ᢄւۡߞ‫ڰ‬ԆȄ

ઔਾ෻ӡᘧЄᅬ૔ϘবटጬຄȂ༟‫ܕ‬ӡᜰЄ௟Ԣ‫ڰ‬Ϙ Ϙফ֌ҳবߞஃ‫܀ژ‬ϯȄҁ௟ᜰЄߞϘᔝ࠼Դ֋Ўߞၕ ϯȂ๒ࢢ‫ױ‬Դᓱг࢈ߞԳ‫ޕ‬ϯѽফֲদѕȄ၃Ⴥॗ 2 ৎ Ј੡ߞ‫ׅ‬ϧȂઔਾ෻௟Ԣ‫ڰ‬ԑൊՉԑԳ୙ۖጁҳȄ ઔਾ෻ߞ‫ڰ‬ႫജණᢜहាඡႽȂҁ՘ऎϠেѕӫКߞ Ђॻ༯Ȅ֭ઔਾ෻ிᇍ֋ЎЙ࣏Цኃॻ༯ȂҁҪ࣏ሮऎ “କ௉ᕒׄҁেՉԑᛓ༟Ȃ‫ޟ࢝ۖྏا‬ዐ”Ȃ“ҁেߞӠ ‫ۻ‬ൌԴ‫ا‬јϯȂ‫࣏ڤ‬һЂߞയԇ”Ȅ

ү‫ݶ‬ቋਿ㘗Ѐ

џ૖Ᏺमछ୽ငᔼ૾ଝ

֋ 20 ѵ॔ 70 Ր҃ࠐѽ‫ڽ‬ȂُϘըӮ޵ኊ੾Ђ඼ϯ ᆚ (ᆚ඼ 80% ѽϯ)Ȃग़஼බྻգഢࢠԳ൝Ϣଽଡ଼Ȅ 〄‫ݺ‬ग़஼ᅆԑಧ၃ᕻఐᇰߞһЂ዆ᠩȂѽ݀ 5 ըԑಧ ଽଡ଼ԑൌᇦႬԴӮ޵ኊ੾Ђ඼ϯᆚࢢ๴ӠȄ ཈཈ 8 ৎѡࡈȂӮ޵ӹ‫ݽ‬ኊ੾ᘘԴُ౜ 65 ग़Юࠢ ࠕȄ24 џȂҔઔҿ৖પ১޵งറኊ੾ᖠ༡టჅ 120 ग़ ЮȂϘ༉аϯᆚ 17%Ȃᔌࢢᜦ‫ܠ‬Դ 112 ग़ЮҽҠȄ Ղ‫ލ‬Ӯ޵ኊ੾ԓըᎏჅ 120 ग़ЮȂ‫ڭ‬ѷᇯࢺԴഺৎ ኊ֜Ȃ‫ڤ‬ኃҹ௟ѧ 2010 Ր 6 ѡߞኊ੾୼ҍ 80%Ȅ‫ܨ‬੡ ௟ૌӒᅁ಩֋ 20 ѵ॔ 70 Ր҃ࠐѽ‫ߞڽ‬೐ 6 ըӮ޵ኊ ੾㙖пȂླӯग़஼ᔌࢢ௟൝Ϣଽଡ଼Ȅ ԯթȂग़஼ߵኊӫࡈ‫ۦݚ‬ᕅϧȂാ᠈ 3 ༉ϯᆚߞዾ෼ 500 ࢽዴ 22 џඏџϭༀ 2%Ȃ࠳‫ڹ‬ዾ෼ 500 ࢽዴҍ಩ 3 ৎѡ‫ڽ‬൵Ђ༉ༀ඼ȄᐐᇒᎠࣤᢖӯȂग़஼ઐ໱߰ࠫѕ഍ ‫ ݺ‬2008 Րࠐѽ‫ߞڽ‬൵୼ᙇȂ‫ڭ‬ѷग़ᗑᔼ൵ࠕᎠ୼ 2011 Ր၃ᕻኧࠜჰเȂሮऎग़஼၃ᕻҞକᅁ಩ 3.9% ߞҞᣍ ኧࠜȂ֭ϯগఐ޶ᘘ࣏๴ӠϞȄ

ཌ೺ Win8ȁ!!!༈݂েғԒюᇃ ྋഹ௞ਛ֢ॠȞMary Jo Foleyȟ൵ࠕႎ೟ሲ‫ށ‬ ȶWindows 8ȷߞ༟๴ง຀ؔࠑȂჰ঍ྋഹ൵‫ྻأ‬Դ 9 ѡԊߞՐ࢘௞྽༟๴߰Ђྻ (Professional Developers Conference) гֶ೐ϘߍȶWindows 8 betaȷȂ2012 Րࠐ៖ҍ೐ϟߍȶWindows 8 betaȷȂ‫ڭ‬Դ 2012 Րਆ чӒՑ๴‫ݸ‬ȶWindows 8ȷ‫ݺ‬๼ᇄዄਛȄӫࡈࡋ࣏Џ၃ ࿤൯་Ϣ೐Ϭޯ༟๴‫ڧ‬຀፠ፅ་࢘Ȅ ֢ॠࠑӯȂȶWindows 8ȷϵҞକҨஇȶWindows NextȷȂᑋᢜന঍຾দ‫ݺ‬ៈఠȃሃӀ‫ޕ‬ᑟߞᑋԪȂ೐ ϘҭȶWindows 8ȷਣӯᑟҞକබ࣏Ԑࡈࣹҍߞȶ Dell PejuȷȄ

Ӱ୽٩໠Лࠈ෵ ़ॖࡇշ 4 ԑϱຘষ 1.7 ࿲Ρ ᚠॊኅԴ 27 џ౎๴ࠑߞც໛ᗾ႖КӒՑࢆֶࣆܹ‫ؼ‬

ೡԩඏȂഺ࣏ұৎѡа‫ޱ‬஼ࣆܹ་֖ߞ೐ϟը‫ؼ‬ೡȄ ‫ޱ‬஼ЫՐԢ੡ᑉԇϟϩ஼༰ᄥ۶ϣ஼༰ᄥᏇৃѹਯ ஼Ȃᚠॊኅ “ᗜୱ෱௟”Ȃᢖ๒࣏ྍᄦᘖֺ൝Ϣᝯ‫ݺ‬ҳ ࠜ‫֖ڏ‬۶ҳӹࣆຉߞߋᎢȄ ‫ޱ‬஼஼ቫሃᐼರᝯ࠼ु‫ݙٿ‬ѹԇൾҺ‫ޱ‬෻ሮऎȂࢠਰ ҍ‫ߞڗ‬ᚠॊኅ഍ನҳӹ‫ڰ‬ச૿ѻ೚Ϙ‫ށ‬ፁߞЂ؊ᣍ۶ў ୫ȄഺϘըࣆܹ‫ؼ‬ೡ࣏‫׎‬କ௉ੲ޼ᚠॊኅҳӹࣆຉȂᘘ ঋӇϯ࢝ЂߞயၳȄ

߼ᛳ඼஠ቨёν৬တ৬அᙃ೩ࢊ࡚೩Ⴑᆗ ࠻ᜲ෻ᚠࡣ‫ޒ‬Սࣆܹ 27 џ๴ࠑઐਿᇍȂ࠻Գ஡๴ਣ ൊࠜѐᚠᆬࠛџࡈԴം෻ॊሃᅁቫᇒᘑҔўታϿߞᚠࡣ ‫ޒ‬ՍՍࠜࡣᜲْћ་֖Ϟྻ᎘Ȅᝯ‫ْᜲࡣݺ‬ћঋِԨҒ ࣁࡑϼਫ၏ਫ (џᇍҔўұਫ) Դаߞϼਫ၏ਫୠҐ໹ Ⴥ 130 ኆᒊҿ௄ᚂനࣉ࢙നჰᇖߞ෩੯Ȃѐᚠᆬࠛࠑ ӯഺϘ࢙៉ᖔఀϞᗑ‫“ ܹࣆڣ‬൵୼ኸߞњ෯”Ȅ ࠻ᗑ‫ܹࣆڣ‬Ӓࢷ࿰Ȯϼਫ၏ਫߤྻ၃ᕻ๴ਣ঍ᄑ (2007ʂ2015 Ր)ȯ་֖௄ᚂനࣉ࢙നȂЏऎթዥภϞ ॗ 180 ኆᒊҿȄ ѐᚠᆬࠛ‫ ݺ‬1 ѡ 31 џ֌ 2 ѡ 1 џತ࠻ࣆܹ҃ࠑᄥւ ᅅϞ஼ࢢȃᑄ੓‫ی‬ਫȄ2 ѡ 9 џȂ࠻ᜲ෻ᗁ೚౥዇ᇯ൰ шԴᡘۤւᅅྉඡ੡ࠑӯȈ“Ղ‫ލ‬ᅁࣉ঍ᄑቮঋୠҐჰ ᇖȂ‫ڤ‬බӅ༷இҍٙ‫ܠ‬Ȅ”

હՙ៌ӴᎪ௿Ρ़໰ցҢิό‫׬‬ѽ џӎ‫ڴ‬ൌܹ់ўӒՑබ‫ڰ‬Ԇਣ༟ᎠࣤȂ഼Ⴥᇨ૭фј ਗ௿ 14 Ρ

ᑟߞႻᖉ஥෩‫ߞڻ‬ዴᑂȂࣤ‫ށ‬๴ܲ߰ߞ‫ڗ‬ԊȄ༮ࠎгҦ ࠑӯ௟୨ԪᎠࣤȂ௟෩‫ڻ‬๴ܲ߰ߞ IP Գ‫׬‬Ȅ

ઔਾ෻࣏Ϙԩ๳ЋྑՀ߰Ȃฅ‫ۖۦ‬௞྽ߞ୊ፚȂِӠ ߞӎକᢰҁ‫ڝ‬ിྐۖϞՉ၉ԴЂጁаൊߞᕕࢧന൯ —— ᜰ૶ȃᘧЄȃ‫ݹ‬ᔝ۶঴ࡡȄҁᄁᔽᢘෙҵనߞԢ‫׀ڰ‬ӡ ᜰ૶޻຾Ђጁҳবফ֌ 20 ռѽϭߞஃ‫ژ‬ඞӀሂȂഺ࣏ ୟӠߞறϘ൉ਸ਼Ȅ

૸֘᠋ණᢜџࡈ૾૾ඡႽֹᓥ෻પᅔ‫܈‬ҾԳᏩКߞϘ ֜ాϠॻ༯Ȃഺԩ‫ٷ‬ЄԴི൝ߞЂጁа‫׀‬ӡ㡳ጢߞ๳Ћ ‫ث‬ҼాϞ 14 ϠȄ ֹᓥ෻પᅔ‫܈‬ҾКѕ 17 ኸጁ୼ߞᇊᘈ෻ѐᆬ (Forsyth Barr) Ђ྇ԴթըԳᏩКаൊຕᅹ௪໘Ȃဤུ

p.12!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011

ऎϞᕕᅆЂ඼ࡇิ஼‫ڨ‬༟њߞ঍ᄑȂॻ஼஼‫ڨ‬ൊџࡈ ࢆҿ௟໗ক 1.1 ေϠȂۖ 2015 Րॻ஼কϠᗁዴ௟ิь 1.7 ေϠȄӫࡈऱਛߩকЏ၃ತԐࢆֶϞ֋Ўߞ໗৶঍ ᄑȄ

Ђഢጀ໗কѹঋ࣏ऎϞ༶ᕕҝՐ 10 ѡ୑ࣆЂ֊ླྀ෻ ӎ෩ҍߞӏ‫ ڽ‬4 Րുᆙࡇิ 8% ߞ஼‫ڨ‬༟њߞቮঋȄࢷ ࿰঍ᄑȂ໗৶௟ం 2011 Ր 9 ѡӒՑుஜȄۖ 2015 Ր কϠዴ༓ิь 1.7 ေϠߞӫዾȂ௟഼Ⴥ໗ิ಩‫؝‬কϠ۶ ิьወֻ‫ی‬ৎัႽԒԢᅁ಩Ȅ ӫࡈॻকգॗ 9,500 ϠԴࠠනխ‫؝އ‬ȂԴҔॗক༤Кߞ Ϡዴ཈ըϷग़কȄੲᑂॻ஼ණᢜߞඡႽȂԴࠠනխ‫؝އ‬ Ϙߡۖ 9 ѡԊߞকϠ௟ֺ‫ۦ‬໗ิȂЙჅ 9 ѡԊѽࡈ԰ ஼ߞϠ৶௟ജૼϢ໗৶ߞጕԴԩඏКȄ ॻ஼ࣆܹᅆ஼‫ڨ‬ൊߞ໗৶঍ᄑຜПњࢺȂ֭Йьক‫ࡒܡ‬ ‫ࢩݱ‬໗৶ў੯ཕӅ዆ᠩӒԴࡈ።‫ߞ؝އ‬ক‫ܡ‬۶ЀֻȄ

߼ᔣѕПѲ৬ഋဍᏲኆ ࠻ᜲ෻঍ᄑԴႬџӎգѹᡋߋ៉ߞਫᕎൊ၌ᐱዅȂਡ ຀ፑඛಉሏҔઔႽൊԊԳ஡Ȅ ࠻ᜲ෻ᗁணᓖൊ୼‫ !ܡ‬3 ѡ 1 џࠑӯȂ௟Դࡑϼਫ၏ ਫ (џӎᇍҔўұਫ) ൊ၌Ȃ൵Ջᇑߞхុᐱዅȶ॓ភ Ӯȷ(Yakhont) ۶‫ߩڨ‬ᐱዅ‫ڀ‬೚ȶႽᆬ M2ȷȂѽ෩୼‫ڨ‬ ᎎକϧȄ ȶ॓ភӮȷ࣏Ҟѽরി঳֖ߞ൵ՋᇑߞхុᐱዅȂਡ ຀ऎ 200 ֌ 300 г‫ڧ‬Ȃॶൊ၌Դ‫ی‬ਫȂџӎҔઔႽൊ жԳ஡Ҟକϵྻ་Ϣਡ຀Ȅ ȶႽᆬ M2ȷҞԢ੡๴ਡ 4 ‫ޚ‬ᐱዅӇᕝ 4 ৎӫዾȂ௟ ᢖ຾෩୼ਫϯߞઔߩ‫ڨ‬ఄϧȄ џӎණᢜሮऎȂ࠻ўթᗝ՞Դ഼Ⴥኧ௻কϧ‫ڽ‬ᢖӯҔ ўታϿ៳‫ᜲ࠻ݺ‬෻Ȅ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.13


p.14!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


Viva ᨃ‫܃‬ኔ෼ኄუ Viva College Brisbane

Viva_College

sharon_viva@hotmail.com

2011 ᚌ༡

IELTS Superstar ᖂ‫س‬

Viva ංտᓰ࿓

ഏᎾᖂ‫س‬։಻෷

˜˘˟˧˦ ‫ە‬ᇢᄷໂᓰ࿓ʳ ʻֲၴࡉ࡙ၴʼʳ˖˥˜˖ˢ˦ʳ˖̂˷˸ʳ˃ˉ˄˃ˇˌˠ

ࠡ‫ה‬ᚌ༡:

x 11 +1 ֲၴ૎֮ᓰ࿓ᚌ༡ - A$ 240/ၜ* x ඡၴ૎֮ᓰ࿓ᚌ༡ – A$ 165/ၜ* *යٙૻࠫ

Viva College Australia Level 2, Queen Adelaide Building 90-112 Queen Street Mall Brisbane, QLD 4000

x

x x x x x

‫ڼ‬ᓰ࿓࠰‫ܗ‬ᄷໂ‫ڇ‬ᖾ੊༉ᦰՕᖂऱᖂ‫س‬ᛧ൓ԵᖂࢬᏁऱ ˜˘˟˧˦ ‫ګ‬ᜎΠʳ ‫֗א‬უ૞ሒࠩฤ‫ٽ‬ᖾ੊ฝ‫ࢬا‬Ꮑऱ૎֮࿓ ৫‫ع‬ᓮृˎ ‫ீء‬ኙ࠰‫ܗ‬ᖂ‫س‬ሒࠩ‫ה‬ଚ෻უऱ ˜˘˟˧˦ ‫ګ‬ᜎৰ‫ڶ‬ᆖ᧭ʿʳ ࢬ‫א‬ᖂ‫ەس‬ᇢ‫פګ‬෷ઌᅝ೏ˎ ᓰ࿓փ୲‫ץ‬ਔ‫ە‬ᠲ։࣫ʿʳ ‫ە‬ᇢᏁ‫ޣ‬ʿʳ ˜˘˟˧˦ ᑓᚵ‫ࡉە‬ᚨ‫ە‬ ‫ˎ؏ݾ‬ ᓰ࿓‫׌‬ଥઝ‫ە ˦˧˟˘˜ ސ׌ؾ‬ᇢᇙऱᦫʿʳᎅʿʳᦰʿʳࡉᐊຝٝˎ ၲᓰֲཚ: ‫ޢ‬ၜԫˎ Եᖂྒྷ᧭ˍʳ‫ޢ‬ၜԿʿʳՀ֑ ˆ រᄷழၲࡨʳʻᓮ༼‫ڰ‬ቃપʼΖ

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

Tel: +61 7 3012 8269 Fax: +61 7 3012 8268 E-mail: schan@vivacollege.com Website: www.vivacollege.com

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.15


ॼ‫״‬Ȅ

‫۬ڍ‬ငᔼᝯ‫ތ‬Ψ ୽୛଱ଆ፣ඪଽএโଔ኉ᘈ ԑ஼‫ྻی‬ҡ༟ࡈЁȂКԒКҴࣆ޼؊௱܎ȃ஼ச୰ᗁ ನ࿢ਛភ 27 џሃᇨу።ϯӹࣹȄ࿢ਛភ௻ᎠȂ“ϩϟ У” ง༡Ȃঋ‫ـྻߤڹ‬Ґ๴ਣ་َȂ‫ڹ‬஼঍ӔӠߞϘ‫ڀ‬ ԕদЂயᛟ་Ϙَఀۖ‫ؼ‬ຠȂᢰϠӔӠࣿఀັѕȃՉ ѕȃ‫ݸ‬ѕȂᅆӏ‫ڽ‬գࠫѕȄ ഺ࣏࿢ਛភᗁನാ᠈೐ϬՐሃᇨу་֖።ϯӹࣹȄК ஼ࣆܹᇨȃྲົᇨԑ຀་֖ᄦћȃ໛ᔛߡያȄ գᇨу෩ҍ‫ݗ‬ኊயᛟȂ࿢ਛភሲȂంҝՐۖЫՐȂԐ ࢢϬըҍሂᎠఠనࣉȂ‫ݗ‬ኊჅ‫أ‬ϯᆚཕᔝգ‫ݙ‬ჄۘȄঋ ‫ݗڹ‬ኊ࠲ࢺԴԪನѪ࿤ϯȂϘ࣏Ӆ༷ኧҐգੜ‫ڻ‬ຜȂϟ ࣏ϭٙѕ‫ظۘغ‬Ⴄ۶‫ظ‬ᑟ‫ݗ֝ݑ‬ቮِȂϬ࣏ѹঋӡ‫ࢠޱ‬ ۶၃ᕻјࣱ‫ڨ‬Ѥ੐ጹఓழȃ஻ԳЙӡȄ Դ᎘ۖ՜Ϣж୨‫ؼ‬ভ੡Ȃ࿢ਛភࠑӯ௟෩୼ৎϠ‫ݙ‬ఀ ກЍᗟ‫ݙ‬ఀ໱ӡՙ୵ዾ࿤Ȅ࢞஼ச୰୅ᎢࢢȂඡԑ஼Ϡ Ђ‫ز‬৞Ȅ К஼ߤॊ୰୑ກु‫࢈ٿ‬ѹԇ௺⒒ࠑӯȂৎϠ‫ݙ‬ఀກ໱ ӡՙ୵ᛝ۶ЍႤᗟ༵ࠛӫϝૺກತȂᕕႍᎠᑋऎЙ໹Ⴥ УбৎȄ К஼ກசᐯྻನ‫ڰ‬ȃКЋЂᐯిఱ࿅ᎎົࠑӯȂంӫ ࡈߞఐ޶เᇖȂ୓ወᙇం಩Դߞ 2,000 Ю෩୼ۖ 3,000 Ю൵ऎԪನȂ֭ւዋۖ஼ਛҞକുَ෩୼Ȃ࿅ᎎົಟเ ෩୼ۖ 2,500 ЮߞҞକ‫ݑ‬൵ЂȄ ֌‫ݺ‬ກૺߞᎠᑋȂ࿅ᎎົሮऎิьۖУбৎກૺߞҞ କ‫ݑ‬൵ЂȂກತϵҞକᎠᑋऎ 5%~40%Ȃ൵୼᝝ቫກತ ం 45% ফֲऎ 40%Ȅփ൵ֲϘૺ 5% ກತߞወກፑඛϵ ᕕం಩Դߞ 500 ЮᎠᑋۖ 3,000 ЮȂ‫ڤ‬ኃКֲ՜Ϣ߰ ߞກ঑௟ྻЂЂফֲȄ

‫׽‬८໠ܹо‫پ‬ ᆋ࡚ࣸᄂሬցҢ჌ၥႉ 680 ቇछϯ ᇊ࢙षᄋசᓱг࢈џࡈ‫ݣ‬ᠨȂ‫ؼ‬ভ༟‫ݸ‬ѽ‫ڽ‬Ȃᇊ࢙ᅁ ቫ‫׀‬ӡᄋႤ 680 Ժኆग़ЮȂ֫ᇊ࢙ԑषᅁቫ‫׀‬ӡҳႤ ߞϛ՘ԺȄ ࠕՐ‫ڽ‬Ȃᇊ࢙ᄋசൊࠝᒕ࿂൹ྲӇൄ! “ઔҳᄋ஥‫ظ‬ Ⴄሃ໶‫ ”ݽ‬Ѝ֯ࡡ๕Ȃ“‫ݢ‬஥єႤȃ‫ݢ‬Жєขȃєᄋ࠳ ໶”ȂєᐱᄋႤȃᄋข‫ـ‬ՀԳऎᇊ࢙Ⴍ໸Ց๴ਣ‫އ‬சȂ ཈ 2005 Ր֌ 2009 Ր 5 Ր༡බᅁቫ‫׀‬ӡᄋႤ 318 Ժኆ ग़ЮȂ֫ᇊ࢙ԑषᅁቫ‫׀‬ӡҳႤߞࠕϣ՘Ȅ ӫࡈȂᇊ࢙षઔҳົᄋົϠᗁዴऎ 1,264 ԺေϠȂж ֶԴѵध 176 ৎ஼ਛ۶Գ஡Ȅ

ࢌၼ 27 Рဣᄍ Ӓ୽ϴၯЫၯਡࡊႀ 26.4 ቇΡԩ 2 ѡ 27 џȂԴᓶᄾЂാѫ‫ژ‬૭ȂಿԺ੠ࢉቁষԕ ‫ژ‬ȄညџȂऎง 40 чߞ 2011 Ր࣋Ⴛ་Ϣ൵ࢢϘчȄ ᅟ֌ 2 ѡ 25 џ࣋Ⴛ೐ 38 чȂԑ஼ᠠႮ੠ࢉ๴୙༓Ⴟ ۖ 20,969.8 ေϠըȂѧҝՐ࣋ႻԢงኧҐ 1,415.1 ေ ϠըȂЏ၃໹ჅҝՐᠠႮ࣋Ⴛ 2.04 ኆϠըߞ੠ࢉ๴୙ ᗁ༓Ȅ ᑂӹ഼Ⴛᓮൊ೚঍Ȃԑ஼гႮѪႮ੠ࢉႻ༓ԓ൹ྲ ୼ȄԴ࣋Ⴛ 40 чง༡Ȃԑ஼гႮѪႮԒӀՉႻ୙੠ࢉ 26.4 ኆϠըȂԢѧኧࠜ 13.6%Ȅ ऎஇՀႺ‫م‬Գ஡ߞࢉႻЍ֯Ȃ࣋Ⴛง༡Ȃԑ஼ُчԒ ‫ظ‬ϢႺ‫ࢉم‬Ⴛ‫ژ‬Ꮓࠕ 38 ေᏃȂ؆՘ࢉႻ༓ 11 ኆ᏶Ϡ ըȂԢѧኧࠜࠕ 15%Ȅԑ஼ُчԒ‫ظ‬Ϣॗ 42 ေᏃгӹ ‫ژ‬ᏃȂ؆՘ࢉႻ༓ॗ 92 ኆϠըȄႺ‫م‬ြዉȃ༰ྻࣿஜ Ⴛϧ࠲ቪ۶Ⴛᓮೡᚐ་ϘَҐ௻ȂࡱҾгӹሃᅆҳႻᓮ ўՑߞ቟త୨Ԫ‫ـ‬ऎ༶ᅰȄ ԧԳӹ഼ႻᓮൊࠝЫՐᘘា᠈ೡᚐ༟ਣϞႺӔЍӀՉ ࠔ༏௞༵ࣿஜȂ࢝ԺषԊᒕ࿂ೡᚐࢉႻԋ྽Դѫ‫ژ‬૭ຈ ࢉ࿚༰КԳ஡നӲᗜ੡٠‫ࢉژ‬Ⴛ૭ᙇȂ൵Ђন࢘ў࠮੠ ࢉᚼষȇᅆ‫ݺ‬๑‫ޱ‬നӲᗜ੡٠‫ࢉژ‬Ⴛ૭ᙇߞȂࡋՉవѫ ‫ژ‬૭ሃࢉႻ૭Н༡ߞгӹ௞።Ȃѽў࠮੠ࢉКᚼ෱ষȄ գ‫ڱ‬гӹԋ྽ᘘપԳ༟഼Ϟ“త૭‫܆‬઱‫”ژ‬Ȃў࠮ࠔࡱ੠ ࢉȄ ࣋Ⴛง༡Ȃॊ‫ث‬ԴՉԑ࠲ቪК๴෭ҍদঋ֯ӡȄԑ஼ দᙇᖉႻ‫ژ‬Ꮓᗑᇨᗑఠ‫ڀ‬೚۶ԧषϜ֌Ⴛᓮԋ྽ߞ GPS ᆾఠ‫ڀ‬೚ȂᢰُϘᏃࢉ‫ژ‬ൌ഍ԴҞఠߐᅗȂऎႽႮ࣋Ⴛ ՉԑႻ֖๴෭Ϟদঋ֯ӡȇџૈ؆ຠߞઔϯӹ഼Չԑᆾ ᇒ۶ᕕࢧాׄᢜ‫ڀ‬ȂᢰُϘᒹࢉ೺ൌЙஐᛓଝ።ȂऎѪ Ⴎ࣋ႻᏛබϞϘ௺!“Չԑᇨ”Ȅ

෫ѮᅢӖࠉ 3 Ӫ

К஼ߤॊ୰гֶϘԊ൵ྲᚡө੩Ȃ୫ᅆ‫ܫی‬ұԳ၃ᕻ ឮߋϧ་֖వԩȂশสȃҭᣉȃϯઔ֜ԕࡈϬȂᑫࠝ‫ܧ‬ ೐ϝȂᢖӯҭสᑫ၃ᕻᅁϧЪႵᜦ‫ܠ‬ȄఘҝՐໞѧ঵࢘ ໹໸শสߞҭᣉȂԯࠛᓉԟᑟ዆ᠩ༰КԴ 09 ՐȂ‫ڹ‬թ ըవԩϭফϘ֜Ȃ֭ᚡө੩ሮऎȂ10 Րҭᣉ၃ᕻኧࠜ Ⴟ‫֜ی‬ዴȂ‫ށ‬ՐҞକҍ಩ྲߞᅗཕȄ ഺൊԩऎȮК஼षா၃ᕻឮߋϧ๴ਣඡ‫( ט‬2009 ˕ 2010)ȯߞᚡө੩ȂӤߤྻॊᐯћឥҍߍߤҍߍȂЏാ ᠈೐УՐԴȶ‫ྻی‬ȷҡ༟ࡈ๴ֶȂЫՐᘘгֶК஼঵ൊ ᖖᄩឮߋϧᇥө੩Ȅ ᚡө੩ᢖӯȂ2009 Ր‫ܫی‬ұԳ၃ᕻᇢԪឮߋϧࡈϩ ԩȂ‫ؔڶ‬ऎশสȃҭᣉȃϯઔȃҔ‫ڴ‬ȃկែȃዃ‫ތ‬ȃક կȃчࣺȃᑫࠝȃЋ‫ތ‬ȄԴ་֖ϯগవԩ੡Ȃु‫ٿ‬ᄥ༤ ෲౢȶற GDP ᎢȷўՑȂᇢԪւ༓؈ᣍ၃ᕻȃಯ྽၃ ᕻȃҞࢺ᠈๴ਣȃ୑ࣆࠛᓉȃߢᝊ၃ᕻȃ๴ਣᖖᄩȃࣆ ܹ֯ӡȃ೚ឯ‫۝‬Ꭰຈԧ༵ࢽዾȄ թҳȂᚡө੩ᘘ‫ࡈد‬ϩԩषҾߞѹঋ၃ᕻࢽዾȂሃ 34 ৎ၃ᕻԪ֯ф๴ਣೡᚐ (OECD) ՘৶஼་֖ᑖԨ஼ቫ ѧႵȇంᗁ༓‫ऻڽ‬Ȃ09 ՐК஼ GDP ֜ԕ೐ϬȂ‫ܠ۽‬Ⴄ ಯ‫ظ‬Ⴄ۶་ҍϾᗁᛝ‫ܧ׮‬೐ϘȂࣆܹ۶Ӕಿߞઐ໱њҍ ϵжԕ೐У۶೐ұȂҎᢖК஼஼ቫ၃ᕻᅁϧԴࢺ᠈෩п КȄॶ௟Ђ൙षா၃ᕻᗁ༓ࢽዾሃ஼ቫहѧȂ‫ـ‬๴಩ൊ ԊषҾЏනҞዲ஼Ȅ

ॶ࡙ငືϞਡ

ങ໴‫ݓ‬༫ᅖᚔѮ

ຕ‫ف‬ऎง 6 чߞȶ၃໶Н੠ȷȂЂ൙ઔ‫ࠜྻ۝‬൘༳‫ޒ‬ Ϙ֖Ϡ‫ ݺ‬2 ѡ 28 џᛓҭȂઔ௄ྻ஘ၭ‫୼ࠜڰ‬ы྆ᓐ֋ ࡈ݀੿ཀྵᑟඞ୙֖Ȅ ൘༳‫ޒ‬೐ 4 ը‫ڽ‬ҭȂਣ༟‫ྻی‬ታᐱϠྻ᎘Нҳߞ঵ը ၃໶ணണȂаਟᚳනȃ‫ݙ‬ઘԳ஡ዃȂࠧ௱՘ґȄթ֖ణ ඵϞ‫ܫی‬Դ൙Ⴄ‫ڽ‬ҭȃྲᒸಯ྽Ԫ֯ȃႺᆢ྽фКЈԋ ྽ຈўবߞዃᘮԪ֯ߩ༡Ȃգׄ‫ྻیݺ‬ӹࣹߞ௱ᅗмȂ ϵኧ་Ϟ൘༳‫ޒ‬Ϙ֖ᅆҭᣉߤྻȃলϿϠఐߞԑবϞ ႋȄ ൘༳‫ ݺޒ‬23 џತታӤઔ‫ྻ۝‬՘৶ሃЂ൙দ༓ૺԋ྽ ঑യϠೡ՘ߞȶ၃໶ւᅅᄥȷ‫ڽ‬ҭȂȇ୵ϞҭҔȃྲҔ Ҿȃ੿ཀྵȂᘘՂ᝸Ⴍ໸ᑩѪ࿨Ȃ‫ڕ‬ണ୼༯ȃᄜ၍ȃ༳‫ޒ‬ 3 ৎКࡑൊᒩҾȂ‫ڭ‬ѷԐࢢணҐ 3 ඞਲ਼᎘ྻȄϘ֖Ϡண ണϞ୼༯၍Ђѵधȃ࿀ౙҐЍ஡ȃᄜ၍ढ़෻༰ᄥȂѽф ༳‫ޒ‬൪ኴҭཬбቅዄȃаุॊᐯཀྵ஡ຈȂง༡ϵྻ‫ڍ‬Ϟ ஼Ӕ៨ᅷ᠖ѹਯാᐼȃ‫ֱד‬༯۶ᓐӔ៨ѹਯ؇྾ဉȂѽ фҭႿცၭ‫ࠜڰ‬Ꮡ௣ົȃࠜᅷ༰ᄥᗁ໗௺ᅷ๴ຈϠȄ

ΰ੕Е໌ࡾ઴пழȁ ҕಀ‫ڳޢ‬П߯ ࠕවՐЖৣԴग़஼ႏᖉႻߞྲՑࢽ૳Ѿ௳‫ڀ‬೚ȶӠߏ เ‫ܠ‬഼ႮȷȂ൵ࠕϵੀੀԳਯడК஼ȂණᢜඡᐱȂК ஼ϯઔԺਛ஥ܸࠕงє་ࢽ૳ઐ໱ȂᢰӔಿߡ۲ȶў ࠮ȷȂ྽߰ࠑӯȂࢽ૳ઐ໱Й཈Ҟᖺ๺Ӕಿᘉߏ੡༡Ȃ ϵ௟գੜԳิьѥਵ‫׀‬ӡ‫ڗ‬Ԋᝋ‫ށ‬་֖໤มߞ੯‫ڼ‬Ȅ ϯઔ൵ࠕє་൵ྲߞȶӠߏเ‫ܠ‬഼ႮȷȂϵබ࣏ȶࢽ ૳Ѿ௳ȷȂӔಿҪঋ᝸ྍ௟ࢽ૳۶ࠫӡҙႤਫ਼ᓮϢ྽߰ Ⴄਫ਼਱Ȃබକᢜᢚ‫׀‬ӡࢷᕅࢽ૳‫أ‬ിѾ௳Ȃภ༵ࡋ࣏ߡ తంࠫӡҙКՙ୵Ȅ К஼྽߰ࠑӯȂӫࡈЏգ 70 ԺေϠӦᓱȂ‫ڭ‬ሃϯઔ වေਛ஥ܸᔠᣇ୨ԪȂҩҳ྽߰ᘘሲȂࢽ૳Ѿ௳࣏ళࣿ ᢜપወᙇᝊ‫־‬Ȃॶ‫ݸ‬ϯᑟᐡߞࢽ૳ȂЙ‫ۍ‬գӠ‫ۻ‬ϧȂന ൯௟ళЙۖࢽ૳Ȅ྽߰ჰ֤Ȃӏ‫ ڽ‬2 ՐаȂ௟ྻ‫د‬ȶࢽ ૳Ѿ௳ȷഺᇌྲ࡭ߞѾภጀՑȂయ֖֌К஼ԧЂࡱҾȄ

ӵѿҕ‫ࣂڙ࡚ڷ‬ដষࢊᔆή ‫ܛ‬ᒛ‫ي׽‬Ⴑᆗਰ শส୑ࣆҦҦࠜฅ࠷ົ๴ࠑிᇍ၃Ⴥȶಎࢥጢዋȷȃ ȶທ๑৒঎ߩ༡ȷߞჰᇖ੯ᑬ୓ԑࡱࢤ‫נ‬Ȃ๴ࠑࢢУџ аႼ֖ӯࢃթ୓݃ၢȂ᜕๴֋ 03 ՐϛϘႼ֖ѽ‫ڽ‬൵Ђ ߞᇒ޼ԟᑟȄНࡈϧዣჰᇖ੯ທ๑ྋᎠߩ༡ߞ୑ࣆҦҦ ࠜฅ࠷ົೣ‫ݺއܦݺ‬Ӕಿϧ༓Ȃ‫ݚ‬ᓚȶᆽ‫أ‬ȷгֶ‫ډؼ‬ ў੯ȄЙჅȂ޾ӔѹँЙᆕў੯ԑ๑೟ြȂҪऎዴ௉ೈ ഼Ⴥჰᇖ੯փࠧ԰ᕕӔྍȂ۲ᣰԑสҾӔា᠈‫ ݺ‬3 ѡ 6 џႼ֖Ȃ་ϘَԨฅ࠷ົфสܹࣉᕅȄ ޾Ӕѹँࢃ଎‫׎‬ٙჰᇖ੯фُ༉ᗝᓱϘըЂ࡭Ⴜ֖Ȅ ј෪Ӳ‫ྻޱ‬Ⴥҗዴೈߞ࢙ۘँȂ‫ݺـ‬༉Уࢆֶ‫ځ‬գᗑј ॗ‫ڍ‬ฅ࠷ົࣉᕅȂ҄ჰᇖ੯বᗜ঵ըᏎۖ‫׎‬ٙߞԟᑟȂ ฅ࠷ົЖ༟‫ܕ‬ഹмȂ‫ݚ‬ሮԇ֣‫ڰ‬ϵգ‫ؼ‬ຠߩ༡Ȃ֭ЪЙ ‫؞‬௻ᎠȶྋᎠϵᗞ᝱ȷȂ҄Йᆕჰᇖ੯ߞӔಿϧ༓‫ڝ‬ി

p.16!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011

ฅ࠷ົ 2 ѡ 28 џᗑԢ୑၃‫ڰ‬சф਱ச؊؊ࠜ൘ਛ ௻ȃપ঵ᓱѹԇᝌ‫ؠ‬࿚ȃ୑၃؊௱૪ᕕឹ௵ф୑ࣆҦҦ ࠜࣆ޼ׄನၧੲ቞ȂԴࣆܹᗁൊሃ 20 ԩ࢙ۘँ҃ࠑൕ ࠝྻবॗϘৎЈ੡ࢢȂሃ࢙ۘँϘԢྻ‫߰ୃڍ‬Ȃೣ‫ݚݺ‬ ᓚȶᆽ‫أ‬ȃᆽ‫أ‬ȷгֶ‫ډؼ‬ў੯ȂබަႤ௻ᒕࠛȃଡ଼ກ ф N ๑ϠЀຈயᛟ֯ҍ԰ᕕȂԴ 4 ѡ 13 џჰᇖ੯Ϭᡝ ࠑٙࡈӹ҃ႎఐȄ ޾Ӕᅆสܹԓըᓴᑄ‫ݑ‬త‫ँ࢙ۘڍ‬ȃদࣉӹ഼ࣺ໭Ϙ ‫؝‬ϯ‫ڹ‬ӡߞȶ⪏ೈຉರȷЂࠑЙᆕȄӔѹ៨௺ћԍߡ ‫ڏ‬Ȃ࢙ۘँ‫ڭ‬Й‫ږ‬ѽ҃ࠑߤྻᗏরȂӋฅ࠷ົЙᕕѽऎ ȶะ௉ೈȷ഼Ⴥჰᇖ੯බକႋٙߤྻӬ़Ȅҁ௻ᎠȂ ॶฅ࠷ົЙ԰ᕕ޾Ӕ෩ҍߞϬᙇ໦ِȂ‫׈‬ኧҐ၃௱‫ݑ‬༟ њȃ෇࢙‫࢏ܧ‬фനӲԑӔଡ଼ԃ࠲ቪȂ޾ӔٙЙᢰَȂ3 ѡ 6 џф 20 џߞႼ֖ཕ‫ڰ‬ԴӅ֖Ȅ

଒ྻȶཌ፡ȷПਰ

ࣂᓀ෵ᖠঀโ

শส୑ࣆҦҦࠜฅ࠷ົ 3 ѡ 2 џԓබ୑ࣆჰᇖ੯ॗ ‫ँ࢙ۘڍ‬Ӳ‫៉ྻޱ‬৶ࢢȂٙ‫ܠ‬ȶྋᎠȷў੯Ȅฅ࠷ົࠑ ӯȂӤ‫ࣆ୑ݺ‬ჰᇖ੯యҍࢢȂൊԊనࣉЙᖔҾӔሮԢȂ ࣇ৒঎১գў੯Ȃ೑ԪҾӔ໦ِȄ ҁࠑӯȂԴᡘۤϞ៉৶х࣍ҾӔߞ໦ِࢢȂሃ៉ྻබ ϬўবȂҒࣁ௻ᒕࠛަႤȃଡ଼ກфȶN ๑ȷϠЀຈߞய ᛟѿ೟ु‫ٿ‬Ȃ֯ҍ԰ᕕȄ ҁࠑӯȂٙ‫ܠ‬ԨՐᆕ 18 ࿐ѽϯশสӖϳ‫ܧ‬ӔȂҞѽ ߡతᖔఀ 6,000 Ю಩ࠛȂ҃ฆަႤ௻ᒕࠛў੯ȄҾӔҞ ѽࢷྍ᝸෩ۤ಩ࠛȂӺྻҐϢᄁᔽᔼሊЮ૵Ȅ ฅ࠷ົࠑӯȂ৒঎ߞў੯हࠫЂൊԊҾӔȂҒࣁгச ৶ȃଡ଼ԃϠЀфਛਲѹ௎ൌҞѽ‫ۦ‬෎Ȅഺ‫ڱ‬నࣉӺྻ‫ە‬ ᑬ഼ຫȂ֭ւዋۖҾӔߞቮঋф໦ِ֯ҍӀᓊȂ಩༥ࣱ ൵দঋ࣏ᐖᇸԒᝊȄ

Ҍ຅ߢᜌΡ‫پ‬෫

7 Ӫ‫ڧ‬৛Ρᖒဍีᖐ݂

ໄࢠሼࣆܹᅆ࣏‫׎‬ᢰᝋϠ‫ڽ‬ส֯‫ڻ‬Ϙߡᅗ࢘ጀ⒨‫ی‬ ҞȂϠᎳ‫ڰ‬Ԇ 7 ԩ‫ۦ‬ਚϠ࣑ᗑ၌๴ࠑᗏ‫ށ‬ȂࢽЙьໄᝋ Ϡ࣏ѽໄࢠሼгᚚϠ৶‫ڗ‬ԊணҐညџࣀా֖ஜȂໄࣆܹ ᅁգയԇፁ࠲ҁে‫ڽ‬สȂ಩యሲঋ໛ѼᝋϠৎϠྍ᝸Ȃ ࣏యۢയԇȂᎳᆷໄࣆܹฅࠡዦԧϠ‫ڽ‬สȂ፻໛ 8 ԩԴ ໄᄩа๑༆ඉ‫ۻ‬สϠԴчНᢸȄ ᘁ‫ؗ‬ᘾ҈ᘁ‫ؠ‬ிȃ൘஼ࣗȃ‫ݽ‬Јठȃ‫ࡴق‬എш௎ȃᜲ ᔅࠆф‫ق‬㉤቞ӓЃȂ2 ѡ 28 џᗑ၌๴ࠑࠕϘϼՄࠜߞ ᗏ‫ށ‬Ȃࢽ໼ȶ8Ȇ23 ᅝ੯ȷҗՐȂჃ᝱߰রਟ๘ԴȂ૔ ဤਛਲЪӏକӀ෇ཋ๭Ȃ֯ऎ‫ۦ‬ਚϠȂϩжงౕժԯਲ Ҟऎժ߰ඵ԰гႽȄᗏ‫ࢽށ‬ᅡໄ஼ԴՉవᝋϠ‫ڽ‬ส֯‫ڻ‬ ϯయࡒയԇȂ‫ێ‬К঑യ᎘ֿߞ់৶ᚠӞԺЏฅࠑ‫ށ‬᝸‫ڽ‬ สȂࡒЙᖔ‫ز‬৞Ȃх࣍ໄည؊ࠡዦদঋᝋϠ‫ڽ‬สȂ՝ࡈ ᗏ‫ڏ‬ᆽϧ‫ׄ۝‬শสᎠࣤфժԯुୈȂҪ࣏ҳӹߩ᎘Ȅ

੫ॶႄ᠛ȁ Ѿ૓‫ڧ‬༌ Ӥ‫ݺ‬ӔྍᅆྲϘԊ୑ࣆჰᇖ੯ߞЙᆕࢺ᠈п࿢Ȃࢤѫ ‫ـ‬ዡԨশสપ঵ฅ፹ᡋȂညฅ፹ᡋԴணҐϘৎг༟ඞ Ԫ੡Ȃ࠮ᏎჃȶߤӔാȷ՘৶ዷϧӯࢃȂฅ፹ᡋ଒Ͼജ ዠȂ଒ൊֈ୻‫ۦ‬ཋȄӤ‫ݺ‬ҁྏۖࢺ᠈๭྾Ȃ‫ݺ‬ಎ‫܆‬੡Ԋ ݀ᆳដᛁ୰බᛁȄ୰ўࠑӯȂ၃ X ԍᕭࣤȂҽ଒գϩ гжፑඛ॓ၚȂ‫ڭ‬ٟգ๴಩୻‫ض‬ȂӤ‫ݺ‬ཋ഍తࠕѕᡙ֜ ၉Ȃ୰ўӺՉవપ঵་֖ѕცᄦᕭࣤȂዶ੡ӏ๴಩գய ᛟȄ শสࣆசҦҦࠜȶ৫ॻՐȷᅆ‫ݺ‬ฅ፹ᡋജᎏዠϘ‫ࠑڰ‬ ӯȂสܹ઻ྍۖ൵ࠕϘࣱ੡༡Ȃশสߤྻѽዷϧሃ߳ ᢜᎏॎࠑႿ໦ِߞўՑȂ໸ᆊ໸ધȂӤ៉ྻа፺ܼۖ៉ ྻҳȂ৫ॻՐᇍഺᅆՐቅϠ࣏࢝᛼ߞᅳዹȂգЙ‫ߞډ‬዆ ᠩȂሮऎթলЙҞࠜȄ শส់ў‫ࠑࢢێ‬ӯȂЏ၃‫ݲ‬੏हᝯϠЀȂணሃညџӯ ࢃߞߤӔാӲ‫៉ྻޱ‬৶ౖ஼༯ᝋᅁȂઘᡚᕝપ঵ജ੏‫ٷ‬ ЄऎȶߤӔാȷ՘৶Ȃ֭ҁ௻ᎠȂЙྻஃѤ‫֖ߋة‬ஜȂ ‫ڭ‬ঋ҄ϭϘ҃ߢႽȂգ‫ߋة‬Жྻգ‫ؼ‬ᢏȄ ‫ڰ‬๴‫ ݺ‬3 ѡ! 2 џϭоȂฅ፹ᡋষ‫ݯژ‬Ⴟᑢҫൾߏ ᔡȂ࿤൯ҍਯȮ‫ڙ‬ӻভ‫ۻ‬պ༉ՐਣȯȄዴԩȶߤӔാȷ ՘৶ॎ๒ᎏԨฅ፹ᡋȄညКգϠ‫د‬Ϙ಼Ӯ෹Ӝռ༺ӴԨ ฅ፹ᡋȂ֭‫ڭ‬ӏᕝКȇ‫ࢢێ‬ϫ௟Ԟգхᅆ୑ࣆჰᇖ੯ߞ ૽௺ӈԨฅ፹ᡋȂඞবϩж಄གྷȄ ႍ‫ز‬ӯࢃ߰ሃ࠲ՉϠ৶ᎏዠȂԋᄦࠕ‫ؽڗ‬ᕝȂჅ຀ КȂգϠဥዠۖฅ፹ᡋȂҁӡјࢷ຾଒ൊȂব௲๭྾Н ֒Ȅ൵ࢢฅ፹ᡋቮԴ࠲ՉϠ৶᠕୙ϭ་ඞȄ ᅆ‫ݺ‬ฅ፹ᡋჃᡚ‫ڰ‬ԆȂশส់ў๴‫ڏ‬ϠᝋᅁȂ࣑౎Џ ‫ݲ‬੏Ϙԩ 25 ࿐ઘ੯‫ٷ‬ЄȂ಩ԯ෼഼ᡚᕝ။ԩജՙ઻Ꭰ ࣤȂ੯ԆӤ޵Ջ់஡দ੯ೡႬ་Ȅᡦ‫ݺ‬๴Ӡߞዷϧ‫ڰ‬ ԆȂ់ўྻҐ௻ᅆ֖ࣆࠜ‫ܡ‬Ϡ‫ڗ‬Չԑߞ࠲᠕Ȅ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.17


៳Ȃබᅣᛓ‫ܢڰ‬ᐐ‫أ‬ሃК஼ᏸ‫׀‬ѧ‫ڹڲ‬ᔡ‫ݕ‬ҳӹൊ ታ‫࠲ڰ‬᠕КѕۤఀᗑᜭȄК஼ҳӹൊ۶ᏸ‫׀‬ѧ‫ڹڲ‬ ᔡ௟ԑϧ෩‫ׄ۝ڻ‬Ȅ

3 Т 1 РѴҺഋีِΡ࠺࿊ᖞ՗‫ٽ‬՗଄‫ོޱ‬ யȈᐃൢၾȂўԑኞਲ਼ρϝցϴѧᆩၯ‫ف‬ಛᎏ‫ڗ‬ϛ୽༃ ࡊ‫׾ޟ‬ᔞȂϛПᄇԪԤդຟ፣ȉ ຍȈ‫ا‬ЙߢႽգᝯўব࣏‫׎‬ԨКўѹᇒൊࠝ෩ҍϞഺৎ யᛟȄ‫ا‬᝸দӦȂК஼ࣆܹϘരிٙхᅆҒࣁགࢉ ֖ऎԴаߞԇ֣૔᛼Тᗑᇨ۶ცၝᇨႮ‫ڀ‬೚ߞӚ။ ࣿஜȂ‫ޱڶڭ‬ПѽӇᕝȄགࢉ‫ؽ‬ᕝ࣏Ϙৎ஼ቫ‫ݑ‬ய ᛟȂቮঋ഼ჅҐ௻஼ቫԪ֯ԒԢᕕᅆȄК஼ϵ࣏ག ࢉ‫ؽ‬ᕝߞ‫ۦ‬ਚ߰ȂК஼ࣆܹ᝸ྍᒕ࿂ሃԧ஼༟ਣԪ ֯ȂԒԢᇯ᠕ТᗑᇨՉԑ۶‫ݑډ‬๴ਣȄ யȈछ୽଒ࢇഋࡇշȂϛ୽ࡻԤ‫ޟ‬छ୽୽༆ೣ዁຺ႆႱ ෈ 30%ȂϛПᄇԪԤդຟ፣ȉ ຍȈഺ࣏Ϙৎ၃ᕻࠛᓉ᝷யᛟȂᕕԨѹᇒൊࠝ႙யȄК ўԴҳབྷᔼ൯၃ᖉК‫ܕ‬ೣᓲ෈! “Չԑȃࣹஜȃ࠲ ৃȃኧৃ” ߞ১ࡋȂੲᑂ஼ቫࠛᓉҾඞߐ޶ȃ‫ظ‬Ⴄ লᔍ۶՜ૈຈȂᅁࣉԺЮмᐼರȄ֌‫ݺ‬К஼ᘉ໴৹ ஼஼ཅȃ໴ԺьȂঋࢷ࿰ҳབྷՉԑȃ࠲ৃߞঋِٙ ຉȄ யȈछ୽ғӵցШ‫ںٳ‬᜞ഋဍॖΨȂࡇᆎ஠‫ݡ‬ΨϓႱց Ш‫ٳ‬ፐएȂϛПᄇԪࡻդҳൟȉ࢐֏ᇯ࣏Ԋ౩ོԤ ᜰ‫ؚ‬ដѓࢂॖ‫ٱ‬Йࢲȉ ຍȈКўϘߡϩжᝯަ‫׀‬ѧ‫ڲ‬؊ཕȂౕؓ‫׀‬ᐐ‫ߤ෇ࢭأ‬ ྻᜦ‫ܠ‬۶Ӓ௱૩ؔȂգᝯԧў഼Ⴥᅆ႖ѽ۶Ӏјࣱ ႋٙညࡈԟᑟȄԴթჅ຀КȂӅ༷ፁ࠲ԧ஼Դ‫׀‬ѧ ‫ڲ‬ᄋӔ۶ᑟᅹߞՉԑ۶‫ૈ׀‬Ȅ Չನྻ୅ᎢϞ‫׀‬ѧ‫؛ڲ‬ཕ‫ڭ‬഼Ⴥहᝯٙ៉Ȃ‫ا‬ে ѽ࢙ന‫ߞݑ‬ᅗ࢘ணሃϞգᝯ୅ᎢȂ‫ڭ‬៚গϞ֋Ўߞ ӲඞȄ‫ا‬েౕؓ஼ቫߤྻऎ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ᐐ‫෇ࢭأ‬ᜦ‫ܠ‬இ ҍ࢙ന‫ׅݑ‬ϧȄ யȈ፜ϭಝϛПᄤᚔӵցШ‫ٳ‬Ρষ‫ޟ‬ശཱི௑‫ݷ‬Ȅ ຍȈК஼ࣆܹգᝯൊࠝȃᏸҳ‫ڹ‬ታᔡфहᝯԋ྽ȃଝߩ гҦӒ௜з୨ԪȂԑϧѽ঒ȂంԺႮՉԑգؔᅣҍ К஼Դ‫׀‬ѧ‫ڲ‬Ϡ৶Ȅ ᅟ֌ 3 ѡ 1 џ 14 ੡ȂКўЏం‫׀‬ѧ‫ڲ‬ᅣҍ‫ڞ‬ Ыᖢႋ෠෪ߞທЂൊжԴ‫׀‬К஼гӔȂೢ঍ॗ 32,000 ϠȄ‫ێ‬Кॗ 9,000 ϠЏ԰஼Ȃॗ 21,000 Ϡ ዶ੡Չ၉Դ೐Ϭ஼Ȃॗ 2,100 ϠӒԴ঒೐Ϭ஼൉ КȄ ӫࡈȂКўԴ‫׀‬ѧ‫ތڲ‬ൊ۶К֘ൊϠ৶Џ௄ӎᅣ ᛓ؆ಲȂԴࡑൊᘘգॗ 3,000 Ϡϵ௟ྥষК஼কᑟ фҳଝҒᑟ‫ݺ‬џаᅣᛓȂዶ੡Չ၉Դ೐Ϭ஼Ϡ৶࢝ ‫أ‬௟ྥষК஼ࣆܹҒᑟ԰஼Ȅ ҳӹൊԓը෩ᓹЪԴ‫׀‬ѧ‫ڲ‬Ȃપ‫࣏־‬Դ঵ൌߞᐌ ޯ㡯Ҿф۹᝝஡ாߞწ෸К஼гӔф‫ێ‬Դ஼аߞᓐ

Ҁ㠰඼ੲϛ୽᛫ᜌҧ፜݈୛ϛЖ ҧ፜ϛ୽ල೽᛫ᜌȂҒࣁ ‫ݙ‬գ੠ႼȃణᓐᜪᝋȞLȟȃ஥சണயᜪᝋȞFȟȃ ᐯ೫ᜪᝋȞXȟȃЍ֯ᜪᝋȞZȟȃჅᄩᜪᝋȞGȟȃ ষசᜪᝋȞCȟȃୃ߰ᜪᝋȞJȟ۶!‫ܧܠ‬ᜪᝋȞDȟȄ

፜өϛЖሎҺҧ፜؅ਟ ϛЖ஠ࡸϴշ‫ޟ‬ቋਿөҧ፜Ρԝ‫݈ڥ‬୛າҢ ਢ ໢Ȉϯо 9 ᙇ֌ϭо 3 ᙇ ϛЖӴ֭ȈLevel 4, 140 Ann Street, BrisbaneȂQld 4000ȁȁ Ⴋ ၗȈ+61-7-30316300 ༈ ઍȈ+61-7-32219388 ໏சӴ֭Ȉwww.visaforchina.com.auȁȁ Ⴋυ߬጑Ȉbnecenter@visaforchina.orgȁȁ ໏சҧ፜߬጑ȈP.O. Box 12545, George Street, QLD 4003

யȈཱིՙ៌ӴᎪࡣȂϛ୽ࢇ‫ڥ௴ۺ‬Ο঺‫ٲ‬௩ࢊᔓօ࿋Ӵ ‫ޟ‬ϛ୽ϴҕȉөཱིПඪ‫ټ‬Ο঺‫ٲ‬ධօȉ ຍȈ࣑чϭоȂ࿅ጒ⼥ҳࠜሃྲ֘᠋ҳࠜ൪ҙ‫׀‬഼႖Ȃ ԓըԨྲ֘᠋ࣆܹ۶‫٭‬஡ϠӔࠑӯ႕ዞዐயȂᅆჃ ᝱߰ࠑӯࡖఔȄहࠫྲ֘᠋ϠӔϘ‫ܠ‬କ௉ᐐ‫أ‬ᐼർ ‫٭‬ਚȂอჅ᝱ᝯȂদ࢙ਛཀྵȄౕؓྲўា᠈ֹ‫އ‬ԧ ᇌ‫᝱ק‬Ȃ‫ع‬ᇦྩాК஼ജ‫ק‬Ϡ৶Ȃࣤ‫ر‬ҵᚸϠ৶ϭ ၢȄ К஼ᏸྲ֘᠋‫ڹ‬ᔡᒕ࿂ሃྲգᝯൊࠝ௜з‫۝‬ᎠȂ നӲ‫ة‬Ꮹా‫ࢽ٭‬෭КѕȂ‫؁‬ຠՉ၉‫ົ٭ۦ‬ᄋົϠȃ ઻ᐯӠѽфգᝯҵᚸϠ৶ਛ៳ȄК஼ࣆܹЏँҍҳ ӹൊȃి‫ڈ‬ൊᗑԪЍ֯ೡ঒ྲ‫ׄ۝‬Ѝ֯Ȅ К஼ࣆܹٙ‫ܠ‬Ԩྲ֘᠋ࣆܹ෩‫ ڻ‬50 ေग़Юᇦࢧ ϠႽѹ၍಩བྷ෯ׄȄК஼ా෯༤ӒԴணҐԳᏩ‫٭‬஡ ߞ኿ኦ౻ನЍ֯Ȅ யȈ಑ΙȃԤൢၾᆎȂϛ୽ϐင໠ۖഋဍ‫ॳݍ‬-21D Ᏺ ኆȂ፜ᜌᄂȄ಑ΠȂᄇܻछ૞Ҕ໌Σ༁੕ȂձԤդ ຟ፣ȉ ຍȈઘфক‫ߞڰ‬யᛟȂ࢙៉ְԨ஼‫ڨ‬ൊ႙யȄ‫ا‬᝸ࢽ ҍȂК஼‫ܕ‬ೣЙโ‫ڕ‬۶Ӏ๴ਣႽႮȂ‫ڨ֖܇‬ᒔ‫ݑ‬஼ ‫ࣆڨ‬ຉȄК஼Ґ௻஼‫࢙ڨ‬നȂ؆ԑ࣏ऎϞᇯ᠕஼ਛ ѹᡋ۶ታϿ؆ᑋȂЙ୫ᅆȃЙࢃ଎ԇ֣஼ਛȄК஼ ‫֖܇‬မᏐуՀߞ۹᝝ҳӹࣆຉȂ᝸ሃ۹᝝Ꮠ஼ԒԢ ᖉൄϘৎ۶Ӏᜦ‫ܠ‬ȃԒԢ๴ਣߞ۹᝝ՉԑᖖᄩȄ ᅆ‫ݺ‬Ϙ‫ڱ‬஼ਛԴК஼۹᝝Գ஡་֖ক‫ڰ‬ൊ၌۶ক ‫ࣿڰ‬ஜȂ‫ا‬ে୼࢘ᝯަȄညࡈҗਫ‫؛‬ཕЪ๒ూྏ ᎑ᛔȂԧўᕕళۤ঑യԇᅗ࢘ȂԺஇգ‫ݺ׀‬ኧ་Т ࠫȂգ‫ݺ׀‬፤ႋҗਫᇦ௺؊ཕȂգ‫ݺ׀‬ᇯ᠕Գ஡۶ Ӏᜦ‫ڰߞܠ‬ఐȄ ཀઔ࣏Ϙৎࠧ௱ూྏߞઔாȂ‫ا‬েౕؓग़ўྕদ ֖‫ڰ‬ȂऎԳ஡ߞ۶Ӏᜦ‫֯ܠ‬ҍᒕ࿂୒ឥȄ யȈϛПᄇԊ౩ོ೽ႆ‫ޟ‬ᄇցШ‫ڙٳ‬ຘ‫ؚ‬ដ‫ᜓ׹‬ԙಉȂ ࢐֏ᇄϛП “Ϛϓਖ਼ϱࢇ” নࠌࣺҭࣽȉ ຍȈੲᑂȮᗑԪ஼ᐳൢȯߞ‫ܟ‬՞۶১ࡋȂ‫ڭ‬ւዋۖ‫׀‬ѧ ‫ڲ‬ညࡈ࿂ऎપઅߞఐ޶۶ࠠ‫ֱݛ‬஼ਛфࠧࣷ஼ਛᅆ ‫׀‬؊ཕߞᝯз۶ѹ௺ȂКўᅆՉನྻ೐ 1970 ၳٙ ៉‫ظ‬Ϟᝒ՘ೈȄ ‫ا‬ে௜зᝯަ‫׀‬ѧ‫ڲ‬؊ཕߞ๴ਣȂౕؓԧў഼Ⴥ ᅆ႖ѽ۶ӀўՑႋٙညࡈԟᑟȄညசНࢧ࣏ஃѤዷ ϧȂᘖֺ་ϘَϠ৶ཋϸȄ‫ا‬েౕؓ஼ቫߤྻऎ‫׀‬ ѧ‫ڲ‬ᐐ‫෇ࢭأ‬ᜦ‫֯ܠ‬ҍ࢙ന‫ׅݑ‬ϧȄ யȈϛ୽ࣂю੕ॖ᝼ဠ “৸Ԏ” ဴ‫ڷ‬ॖҢॴᐠ୤ᇄᄤ჌ ‫ޟ‬кौՃኌ࢐ϧቄȉ ຍȈК஼ઔক᠕ଝ፠༤ “਷Ս” ၳុၟЏ၃ቁ݀գᝯઔ ாȂऎКўᅣᛓ‫׀‬ѧ‫ڲ‬Ϡ৶೺೹෩‫ئ់ڻ‬᠕ଝȄߩ কँҍ 4 ࣛӿᆬ-76 ঳ᑟ঳঒‫׀‬ѧ‫ڲ‬ே֖తႻК஼ Դ‫׀‬Ϡ৶ԇசȄթը֖ஜ࣏Ϙըా෯֖ஜȂԇச࣏ తႻȃ࠲᠕Кўం‫׀‬ᅣᛓϠ৶ȂౕؓණᢜЙঋჅԺ ႋᡝȄ யȈӵएѻ඼ȃ৅ЅȃցШ‫้ٳ‬ച៉ีҡଢ଼ᒀϞࡣȂϛ Пᄇϛ‫ݍ‬Ϛᛧۡ୽ড়஠௴‫ڥ‬դᆍࢇ๊ȉ ຍȈ‫ا‬েᝯަК‫ތ‬գᝯ஼ਛߞ؊ཕȄК‫ތ‬஼ਛԴѵधࣆ ޼ȃ၃ᕻ‫ڰ‬சК‫ۍ‬գদঋ዆ᠩȂ‫ێ‬؊ཕᝯ࠼Գ஡۶ Ӏሃᜦ‫ܠ‬Ȅ‫ا‬েౕؓգᝯ஼ਛ഼Ⴥᅆ႖Ȃѽ۶Ӏߞ ўՑႋٙညࡈবᗜߞயᛟȂᐐ‫෇ࢭأ‬؊ཕᜦ‫ܠ‬۶Ӓ ௱૩ؔȄ யȈᐃൢၾȂࠒ‫ٳ‬ୢ୿ӫհᖒ࿗ (ࠒ࿗) ཱིӈફਪߝᙡ Ӏኈτρ஠ܻϬРғԒ൷ӈȂ፜୰ௌᄇԪԤդຟ ፣ȉԃդຟቋ࿋ࠉϛ୽ӣࠒ࿗‫ޟ‬ӫհȉ ຍȈКўᅆᚠӿ዇ЃЀබԇࡑဖ૪੩ࠜࠑӯ႕ዞߞૡ ໲Ȅ

p.18!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011

ࡑဖ࣏ࡑ‫ڲ‬Գ஡দঋߞ஡ாԪ֯ೡᚐȂԺՐ‫ڽ‬ऎ ࠳་՘৶஼༡Ԫ֯ȃయஜ஡ா၃ᕻ۶ߤྻ๴ਣ֯ҍ Ϟদঋ୒ឥȄКўᅆࡑဖ๴ਣۤఀߞ՘බྏۖӤା ߞ୼ᒸȄ ֯ऎࡑဖ஼ਛߞ൵ЂᏐ஼ȂКў୼࢘দ໛๴ਣሃ ࡑဖߞуՀᝯ࠼Ȃ‫ܕ‬ೣ७ϧ‫ݺ‬Ґ௻ԢࡑဖԴԧታா சᅁԪ֯Ȅ֋ 2005 Ր՘ऎࡑဖᣍᅅ৶ѽ‫ڽ‬ȂКў ԢࡑဖԴ၃໶ȃϠћຈታாߞԪ֯ЙᙝಎмȂᗝᓱ ϞҒࣁК஼-ࡑ‫ڲ‬஥சᎢᐪȃࡑ‫ڲ‬஼ਛ஥ࡡਣȃࡑ ‫ڲ‬஼ਛࣆ៨྅ൊु৒઱ຈԺ༵ࣿஜȂ‫ڭ‬Ԩࡑဖ๴ਣ ௄ࠛ੕ภ 30 ေग़ЮȄ Кў௟ា᠈ӎ຾ӀຈТࠫȃԪ֯Ԓ៏ߞᇟૠȂ་ ϘَҐ௻ԢࡑဖߞуՀӹࣹ۶சᅁԪ֯Ȃऎ࠳་ӎ Գ஡ߞ۶Ӏȃᜦ‫ܠ‬ሃᗄᅷ๴෭࢙ന‫֯ݑ‬ӡȄ யȈᐃᆎȂΙ‫ٲ‬ՙП୽ড়ՃኌᄇցШ‫໌ٳ‬՗‫ݡ‬ΨϓႱȂ ѓࢂ೩࿱ॴୢ้Ȅԃ‫ݎ‬ΰक़ඪដೝඪҺԊ౩ོȂϛ П஠ࡻդᄘ࡙ȉ ຍȈ‫ا‬েަྍۖգᝯඡႽȄКўౕؓ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ᐐ‫ߤ෇ࢭأ‬ ྻᜦ‫ܠ‬۶Ӓ௱૩ؔȂգᝯԧў഼Ⴥᅆ႖ѽ۶ӀўՑ ႋٙயᛟȄ யȈ૖֏ϭಝΙήϛछࣸԎߝ፣Ꮻ‫ࣺޟ‬ᜰ௑‫ݷ‬ȉ ຍȈࠕџȂКग़षՍࠜᎢᐪӒՑుஜȄᎢᐪ՞Դऎ‫ی‬஼ Գў༡බ၃໶ȃକ࿚ȃᖖᄩȃϠћຈታா་֖୅Ꭲ ‫ڭ‬༟ਣԪ֯෩‫ڻ‬ӀሂȄ‫ا‬েౕؓ‫ڭ‬हࠫȂᎢᐪգ‫׀‬ ‫ݺ‬ኧ་Кग़Գў༡ߞӹࣹሃԪ֯ȄᑂᖢႋȂ঵‫ܨ‬Ꭲ ᐪ௟‫ ݺ‬7 ѡК՟Դग़๘ҁՍᣃุࡱᗝᓱȄ யȈߖРȂԤএտѴ୽଄‫ޱ‬ӵ௴೤ਢᇄឌПีҡፐएȂ ϛП஠௴‫ڥ‬դᆍ௩ࢊ٩ХԪ᜸‫ٱ‬ӇӔԩีҡȉ ຍȈ ҳ஼ୃ߰ԴК஼ᕕႍපদ‫ڭ‬ᓲՇК஼ߞ‫ޱࢠޱ‬ ഢȄգᝯൊࠝ‫ޱڶ‬ళۤӅঋనࣉȂӫߞ࣏ᇯ᠕гԒ ૩ؔ۶гԒՉԑȄ ‫ྐا‬ԓը௻ᎠȂК஼ࣆܹ‫࠲ޱڶ‬ቪҳ஼ୃ߰Ԫ‫ޱ‬ ᡋૈߞࣆຉٟգ‫ؼ‬ᢏȄ‫ا‬ে௟ា᠈ऎҳ஼ୃ߰‫ڶ‬ ‫ޱ‬ȃԪನߞళണ෩‫׀࠮ڻ‬ሃ‫ׄ۝‬Ȅౕؓԧ஼ୃ߰Դ К஼ԧԳళണ੡ȂକᓲՇညԳ‫ޱࢠޱ‬ഢȂሃԳўգ ᝯўবҐ௻࿛഼୨ԪȂԒԢᇯ᠕‫ډ‬ՀߞళണᖖᄩȄ

ᎹҀ㠰඼ੲᖂሴ‫ٱ‬ᓢᖒᛮПԒ Ⴋ!ၗ! 3210 6509ɯ 206 ᒲᜌΡώᒚၚ 1 ᒲᜌᇭॱϛМᒚၚ 2 ᒲᜌᇭॱ़Мᒚၚ 200 ሴ‫߳ٱ‬៖ 200 ሴ‫ٱ‬ȃ჌୛ 227 ՗ࢇȃᙄᇽ 229 ࢇ‫ݽ‬ȃཱིᆸ 231 ఀ‫ى‬ 230 ऋ‫׬‬ȃМϽ 211 ୦୛ !൐!!!!!՝

ᒲϴӴ֭ ໏சӴ֭ ᖂሴᓢႫυ໏጑ ᖂሴᓢᆩ֭

༈!!!!ઍ

61 7 3012 8096

61 7 3210 6517 61 7 3003 0668

Level 9, 79 Adelaide Street, Brisbane, Queensland 4000, Australia PO Box 12126, George Street, Brisbane, Queensland 4003, Australia chinaconsul_bri_au@mfa.gov.cn

http://brisbane.chineseconsulate.org

ᜌӇཾ୛Ȟ᠕࿰ȃ ᜪᝋȃгᝋȃሮᝋ ຈȟᒲϴਢ໢

༉Ϙ֌༉У!9:00am-12:00 noon Ȟ཈নϯоȟ

ჃԟфϠ‫ڗ‬Չԑᇦࢧఐ޶ȂҞӇȈ0406 318 178


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.19


ŐŇŇņœŔġĥIJıŌġʼnŐōŊŅłŚġŇŐœġʼnŐŎņŃŖŚņœŔ “Purchasing a new property is a major milestone that is worth celebrating and doesn’t have to impact on other plans. “We want buyers to be able to step into a new home that best suits their needs and to treat themselves at the same time. “There are no restrictions on where they can go and there is no rush, as the offer is valid for up to a year after they settle so they can take the trip at a time that best suits them.”

Buyers in AVJennings’ Brisbane communities can jet set to a destination of their choice with a $10,000 holiday voucher when they secure a new property. Purchasers who buy at Nottingham Square, Villaggio or Halpine Lake prior to April 11, 2011, are eligible to receive the $10,000 Flight Centre voucher to celebrate moving in to a brand new, architect designed townhome. Prices start from just $342,900.

Mr Marshall said the holiday incentive was set to spark plenty of interest, but was not the only drawcard for buyers considering making the move to an AVJennings community in the Brisbane region. “Nottingham Square, Villaggio and Halpine Lake are all being developed in strategic locations which offer great value and a fantastic lifestyle, matched by quality construction and architectural design,” he said. “However, each community also has its own distinct character, ensuring that there is plenty of variety to suit a range of buyers.”

Nottingham Square in Calamvale and Villaggio in Richlands are both situated just 16km from the Brisbane CBD, and are just a stone’s throw from an array of facilities including shops, schools and transport.

Nottingham Square is luring buyers looking for modern three bedroom townhomes, with a host of on-site facilities in the pipeline including pools, a tennis court, three parks, barbeque areas and a multi-purpose area.

Halpine Lake, situated 28km north of Brisbane in Mango Hill, boasts proximity to the bay along with on site parks, lake and open spaces for the family to enjoy.

Construction has just been completed on Nottingham Square’ s second stage, and just a limited number of townhomes are now available in stages three and four, which are under construction and due for completion in May.

As an added bonus, prospective buyers who visit the communities and register their interest before the end of the campaign will also have the opportunity to win a $300 Flight Centre voucher to use next time they travel. AVJennings executive general manager Graham Marshall said the incentive gave buyers the best of both worlds – a relaxing holiday and a brand new home. “Many people put off planning a major holiday so they can secure a new home or, vice versa, they delay buying a home so they can go on a holiday,” he said.

p.20!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011

Villaggio has struck a chord with those looking to get into the property market in Richlands – an area set to experience growth over the coming years on the back of major infrastructure projects including the recently opened Richlands train station, which will make the region even more accessible to commuters. The Villaggio community will boast a selection of three bedroom townhomes, with the average floorplan measuring a spacious 158sqm. Halpine Lake is a family oriented community developed in a beautiful natural setting close to local schools, and ideally situated halfway between Brisbane and the Sunshine Coast. The community features two and three bedroom townhomes, priced from an affordable $304,900.


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.21


p.22!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.23


p.24!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.25


‫ٳ‬Њ‫׹‬ၥடួ

ńŪŵźġࠢࠕߞг඲ġŗŔġœŦŨŪŰůŢŭġ۹᝝ߞ‫࢏ݗ‬

ᡌࠓఋԓը԰ۖ‫ڲ‬щ‫ظ‬ႤЈ௞៼Ȃഺง‫ا‬ে୅Ꭲߞ႖ ᛟ࣏‫ٿ‬ൣ໴ city ࠢࠕߞг඲‫ظݗ‬ႤՀȂᘘ࣏໴ regional ۹᝝ߞ‫ظ࢏ݗ‬ႤՀȉഺ࣏ᅆ‫࢝ݺ‬ԺৣৣϢҾߞ‫ظ‬Ⴄ߰၃ ௱෩ҍߞயᛟȂԯऎ࢝ԺϠሮऎԴ city ࠢࠕϘ‫ݗ‬г඲ ߞኊ੾഼௱࣏ regional ۹᝝Ϭ‫࢏ݗߞݗ‬ኊ੾Ȅ‫ێ‬ᅁ‫ڭ‬ ЙକϘ࿄փᎢߞ԰ຍഺৎயᛟȂঋੲᑂ‫ظ‬ႤϠߞՐ៬՜ ϢȂ‫ظ‬ႤೡԪȂ಩ࣹࠛȂࠜ።๺።ࢺգຈຈԯ૵ҝᡋᓊ ւዋȄ

FINANCE

࢝ԺϠᅆ! “ҪգԳኧৃȂ‫࣏࢏ݗ‬໵ৃߞ” ഺৎನᎢ ‫ڭ‬ЙপӠȂहࠫϵգ࢝ԺϠᅆ! “Location, Location, Location” ԓጢఉЙჅϞȄ‫ێ‬ᅁഺ‫ی‬ৎᣍᙇ‫ڭ‬ٟգທᅆ ߞᅆሃᓾȂՂ‫ލ‬ഺུԳ࣏ԴϠ࿬ຂьȂ௄ᚂനࣉ૿ѻ ߞ locationȂ‫ڤ‬ҹߞኧৃጕϧࠧ௱գনȇहхȂԴබ྽ ᑟྻ۶௄ᚂനࣉᔹ໸ߞ locationȂ๑Ꭲ࣏ԳϵՀȂг඲ వ࢏ϵՀȂൌྻգ‫ێ‬हᕕߞኧৃȂည๒ࡈง‫ظ‬ϢߞႤӎ ϵ࣏ЙϘዹߞȄգ‫ࢉڱ‬ϠԴࡑ஡໴Ϟව഍‫࢏ݗ‬Ȃत֌գ ߞԴԢϘ౧໖ႽȂ಩Դබҍ಩૧ࠛЙᜦ‫ܠ‬ȂЙఀЏϭᎠ ૧ࠛ‫כڽ‬є૧ࢉȂԯऎ૧ࢉ၏ᢜЂൌ࣏ᐯӠȂߡత‫ۦ‬Ҿ ඞߞޯஜ዆ᠩȂ‫ڭ‬ѷஇՀҞࢺ᠈ߞ‫࢏ݗ‬ᇯ᠕ϵ࣏ᔝૂН Ϙȇϵգьዴ࿂ᇑ੯‫࣏ڼ‬Դ city ࠢࠕҪ໴г඲‫ݗ‬Ȃᘵ ๒ҍ૧Й՘யᛟȂ࣏֭हᅆ‫ڽ‬ሲႵ୼ߞߏ྽ᇒನ໱‫ێڹ‬ ཅசদೡ‫࣏ݕ‬಩ࣹࠛჃۖயᛟȄՂ֣କ௉இՀഺৎӀᓊ ۸ȉ಩ࣹ࣏ࠛକ‫׎‬ា᠈Ᏻ‫ߞݗ‬Ԑٙ౧ԆȂႤಯኧৃ࣏ऎ ѽࢢஇ‫ـ‬Ժ‫ظ‬ႤߞӅঋ౧ԆȂӇൄϘৎஉ௵Ҟࢺ᠈๴ਣ ߞ‫ظ‬ႤೡԪȂ‫૿߰ی‬ϘЙҞȄ

ழȂኧৃϵ‫ڭ‬Йᢖ຾Ȃѹঋ১ԯ࣏ҹߞ‫ۦ‬ಿবщ૫Ȃ૧ ࢉൌ࣏ᐯӠȂᚼјҍழ੡ϵҪକ୫ᅆ‫ظ‬Ⴄ߰Ȃԯऎ࢝ь գᘉ‫߰֝֋ݗ‬ᅆᐯӠг඲ྏᒸᎷȄᔹᎳԳࣱ୵Ϟ൵௄ӎ ߞቮঋӹ഼࠮‫׀‬ȂӠࣿനࣉኅԑȂᘘ൵ՀঋգЂ༓ߞࣆ ܹ۶ԋ྽ߞ‫ظ‬ႤഢᄑȂϵҒࣁϞЂഢጀߞ௄ᚂ࢙നȂഺ ௟ྍۧ຾ྲߞබ྽ᑟྻዴ༓ኧҐȂ‫כ‬єϠϾߞᏏೊȂం փ෩୼Ϟ૧‫ݗ‬۶֝‫ߞݗ‬ቮِȄည๒ഺ‫ڭ‬ЙҪ؊ন‫ظݺ‬Ⴄ г඲‫ݗ‬ȂԢዹϵᏋӡ‫ݺ‬వ࢏‫࢏ݗݕ‬Ȃ୵Ϟѽϯߞ১ԯȂ Ϙৎ‫ۍ‬գϠ‫ݑ‬мന঍ߞȂՉԑ࠼ዴ୼ߞȂգᑋᢜഢᄑߞ ߤ஡ϵ֋๒ྻ‫߰֝֋ۖۦ‬۶૧‫ࠦߞ߰ݗ‬ယȂഺබ‫ڹ‬ఋ๑ Ꭲ࣏Դҍ૧ߏ྽੡‫߰ݕ‬ᚼழߏ྽੡ൌྻᢏߞϩжѹஜȄ

Property Insights

‫ی‬ᇌ‫ظ‬Ⴄຉರ‫ێ‬ᅁ‫ڭ‬ЙӬ़Ȃ൵দঋߞ࣏Ղ֣ੲᑂ֋ Ўߞఐ޶Ȃ௟‫ێ‬ԪನߞຕԪԴϘ୓Ȅэ‫࣏ێ‬Դӫࡈഺ ᇌ‫ݗ‬Ҿᆚ඼፤ᅙߞఐ޶ϭȂ‫ـ‬Ґᕕႍ!“ᗙЂ” փϫ!“ѕ ೟” ԳϢҾȂ“ᗙЂ” ࣏ࢽЙྻϠРӺРȂᚎඏԳ‫ۦ‬ණ ᢜߞ঑ব዆ᠩփЙ෷ҍјȂ“ѕ೟” ࡋቮঋᅆҾඞஇҍ ನ‫ֿߞݑ‬ᙝȄ࢝Ժ‫ݗ‬ಯधߞ‫ظ‬ႤЂ֛‫ظ߰ݕ‬Ⴄನ୑௞ ਛȂᄊ Michael YardneyȃMichael Matusik ϵࠑӯሲԴ ഺዹߞϘৎҾඞᖖᄩϭȂࣄᓴᔹᎳߏ྽ԴᔹᎳԳࣱᢖߞ эऎদঋȂഺ࣏࣊࠳‫ێڹ‬ኧৃႵ‫ߞأ‬১ԯȂϵ࣏Ժዴ֋ ֝߰۶૧‫ـ߰ݗ‬ऎऻদߞȄ ‫ڤ‬ኃՂ֣‫ܠڽ‬၍ᔹᎳߏ྽۶ᔹᎳԳࣱ۸ȉຊ߰ሮऎᔹ Ꮃߏ྽බ࣏၃ఀ୓੡༡ߞւᢚȂߏ྽֋‫ڗ‬၃ϳढ़ӡȂ‫ݗ‬ ࡭ന঍ԪನᅁӡȂ๑Ꭲ࣏֋֝߰ᘘ࣏૧‫߰ݗ‬ൌࠦယߞߏ ྽Ȃϵබ࣏֋֝‫ظ‬Ⴄ‫ی‬ह‫ܢ‬ȂഺᙇэऎদঋȂഺබ࣏ऎ ЦኃϘ‫ڱ‬ᐯӠг඲‫࣏࠮׈‬ԴЙᓾߞԳನ֜၉Ȃࡒ࢝᝱ҍ

p.26!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

ၥਟҥ Matusik ඪ‫ټ‬

Why interest rates must fall The need for a fall in rates has become so obvious that even some of our less astute politicians have recently begun to warn of a first quarter slump and a shrinking economy. Putting egos aside, when the big boys in retail battle, it usually means things are tough everywhere. Budget-conscious shoppers cut spending on food for the first time in 30 years in the lead up to Christmas. Widespread discounting on durables is largely failing to attract consumers as well. Now, we are facing the impact of floods, cyclones, and a persistently high Australian dollar; along with November’s unnecessary interest rate rise, tighter lending criteria, escalating utility charges, higher petrol prices and food bills. Add to that the flood tax, tough new employment rules, and more industry regulations. The list just goes on and on. But according to some experts, inflation is set to rise and we must prepare for higher interest rates. The RBA looks like it

240ȁ 04.03.2011

ѽϯҪ࣏ຊ߰ߞЈЈѕఀȂՂ‫ލ‬ఋᅆഺง႖ᛟྏᒸᎷ ߞ႖Ȃᡌࠓఋ௲຾யᛟ‫ڽ‬ணҐ‫ا‬ে 3 ѡ 8 ၳ (༉ϟ) Դ West End ߞᓱг࢈ᗝᓱߞॻћᗾਲ਼ȂѹᗾϠ࣏ԑᑫҾ ඞᎠु၃ನ Brendan Smith ԐӠȇ‫߰ݕ‬ணҐ‫ا‬ে 3 ѡ 23 ၳ (༉Ϭ) Դ Upper Mt. Gravatt ᗝᓱߞКћᗾਲ਼Ȃ ѹᗾϠ࣏ Brisbane жгҦᗁ၃ನ Nicole Tam ЃЀȂֺ ໱ඡԩ௞።Ȉ(07) 3166 0805 ‫ ߰ݕ‬EmailȈyoyo.chen@ ironfish.com.au Ղ‫ލ‬ఋգԇ֣ߞᆷயȂྍ‫ڍ‬۶࢙៉Ȃ ϵԢዹᡌࠓఋᗑᜭ‫ا‬ȂԓըྏᘁఋϘՂ࣊݀ߞᝯѕ۶њ ෯Ȃ‫ا‬েϭงԓ‫ڍ‬Ȋ

፜ᘲ㝫 www.ironfish.com.au ᕕு‫؁‬ӻ၏௑ is set to pause for a period of time, but quite frankly that is not good enough. Who made fighting inflation the priority anyway? Has there ever been a debate on the merits of “fighting inflation first” at almost all other costs? It is often forgotten that the ultimate purpose of economics (and an economy) is to increase living standards. Sadly, this aim is frequently ignored in the pursuit of other less noble (albeit worthwhile) causes, such as a stable level of inflation, higher gross domestic product or a government surplus. It is of concern that politicians, and the “experts” who advise them, might be out of touch of the cumulative impact of the many pressures weighing down business (and especially small operators) across the country right now. On top of the list above, and not surprisingly, there is hardly a residential property buyer in sight. Earlier this month our trade surplus came in at close to $2 billion, contributing to a $19 billion surplus over the last nine months. While that’s a good thing, at the same time, our biggest employment sectors – services – continue to contract, with close to 860,000 Australians underemployed – meaning they are working; are registered as employed in the official statistics; but cannot get enough work. Many cannot make ends meet. Of those underemployed, 185,000 are in Queensland, where one in seven workers are not getting as much work as they would like. The bottom line: interest rates need to fall and stay down for a considerable time to come. If nothing else, the RBA should reverse the poor decision to raise interest rates on Melbourne Cup day last year. Many are giving their ‘all’, and they could do with some support.


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.27


p.28!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.29


p.30!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.31


p.32!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.33


p.34!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.35


p.36!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.37


p.38!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.39


p.40!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.41


КցՐᐯԪ஭ġĩϟĪ

ࡂ݂৾ වϩৎϠߞᇟϧȂՀවৎ࣐งߞ੡༡Ȃබ‫༷ـ‬ᗾ ‫ٿ‬ȂЙକቅ‫ܠݽ‬ፇȄঋᓴ೑ԪԑᄥЂᢜѪ࿤ߞȂ᝱ ࢘हညߞԪ஭ա‫ڽ‬వፚȄ෱Ү႖ሲȂබ࣏ЈᐯӠ ঋᡝЈᐯ᎝ӎȂКᐯӠᡝКᐯ᎝ӎȂЙঋஇՀ୼᝽ ቈȂϧЙർԇߞ‫ڰ‬Ȅ

ࢁȈ঻Ȋ٥ቄȂӫ୮ሯौ঺‫ٲ‬кौ‫ޟ‬டཾ‫ޣ‬ᜋ‫ڹ‬ȉ ຒȈഺўবߞգᝯߢᝊȂ஼аգ୫ᅆ‫ݑ‬Գ੩ឱϯҾȄѧ Ղ൘஼ᡋߞȮిԪ஭ࢽ෭ȯȂȮԪ஭ࢽ෭௄ᚂȯȂ գ୺ভ༶Ȃᆩ‫ڲ‬ԍᝯ‫ݺ‬Ԫ஭ߞ௞ࠝᎢগȂ᎝௅໛ ᔛຈȄҩҳᘘգߡత୫ᅆְেՐ៬ࣱߞȂ༾‫ܢ‬ጭߞ ȮКցՐᐯԪ஭ȯȄ ࢁȈ࢐༝ȉЊԁΟȄौ‫װ‬೻‫ٲ‬ਪཤ‫پ‬Ȅ ๓ՂৱȂӫ୮ღ௶ጛȂΙૡᒵ௶ϧቄኺ‫ޟ‬ᅈȂШ ၶ࡬࿋‫ڹ‬ȉ ຒȈᓴᆇ࣏ϘࠝᐯயȄՂ‫دލ‬ᆇ඘ѧඔऎְߞ‫ڗ‬ᢜȂ‫ڤ‬ ኃᆇաබְ࣏ߞ‫އ‬ႅȄԧ֒ԧዹߞᆓࠪ‫އ‬ႅ՘ϼϯ ေȂ֭‫ࠧڭ‬ኊ໳ߞȂ‫ߞ्࣐ށ‬Ȃጀપ्ߞȂබ࣏Ꮛ Ԫְ‫ߞلڗ‬ȄᓴՀᓴᅆϞᏋԪְߞ‫އ‬ႅȂҹ੡ְኧ ֒ኧԍȇᓴ᛼ᓴᓾϞ‫އ‬ႅȂ࠮ྻᏋఀ‫ێ‬хȂ‫ؘ‬Ҽ՘ ೞȂхփ᝱ऻЙ༶ೀȄ ԢዹȂ՘ϼϯေߞᆇȂକᏋԪְᆊ஭ߞᆇȂ‫ێ‬ᅁ ࣏ѧႵգনߞȄ֌‫ݺ‬Ԫ஭ᄥవፚߞᆇȂԯ੡ಝઘۖ

ࢁȈ࢐୭Ȋᜲ࡙ЊଽȂ୮ϚԁȂѫ૖౅ӵΡတ㠰ᕀऑш ኵΟȂࠤࠤȊ ๓ՂৱȂ‫ר‬᠙‫ڗ‬ΙѯၗȂѩ! “ளՆԨ୮”Ȅ࢐ϧ ቄཎࡦȉ ຒȈϘৎවϩϠߞԪ஭ᄥȂُৎϠߞর֒ЙԢȄঋ஭ҍ ۶ᗏȂබӅ༷Тहġ “Ꮻ”ȄԴ஭ҍ֋Ўߞᗏর੡Ȃ ঋ௺༟օէᡘ‫־‬ϠߞᗏরȄЙ཈ঋᡘۖҽҠᏐ‫ߞܧ‬ ᗏরȂᘘঋᡘۖ‫ێ‬ҁᗏൊߞᗏরȂഺ࣏Ԫ஭ߞϘৎ ൵୓ፅߞ࿤ࡋȄԪ஭К൵‫؟‬ᓕ࣏֋ᠪ֋஭ȂҹҪྻ ୓૔᛼֯ӡȄϘӌ֋Ў‫د‬෪Й࿤੡ȂᄾҞ‫ֲݸ‬ᗏȂ փٙЙҞࡂՋȄ ࢁȈЊᄇΟȄ൷࢐࡞ོ୮‫ޟ‬ΡȂΙࠃԌȂ߯ԙΟᐿ୮Ȃ

p.42!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011

ՄકᚽΟ‫ڷ‬ᖐȄ ຒȈԯ੡࣏྽᏶ߞКցՐϠೡ՘ߞԪ஭ᄥȂϘଠఐ޶ ϭȂѪӀྻ‫ډ‬ഇЙኅȄԪ஭ࢽ෭Ӆ༷ঋຠ‫ݺ‬ෳࠜᘖ ๺Ȃўକ๴෭ҍԑᄥߞ൵‫ڸ‬Ѫ࿤Ȅ࣏֭ȂՂ‫ލ‬Ԫ஭ ᄥаႿҗዴᄥ৶ߞѪӀ࣏ࠐૺుላߞ႖Ȃ‫ڤ‬ኃȂԪ ஭ᄥߞᑋᢜѪӀϵҪକ៳ࠐૺߞȂЙҞକႿۖКૺ Ѫ࿤ȄԪ஭ᄥߞᑋᢜѪ࿤Ӗቈѽҗዴѽϯᄥ৶ߞ൵ ֲѪӀ੡ᓊ༓ዾ࿤ߞȄ‫ݙ‬ѽȂԪ஭ᄥߞ๴ਣȂ‫ࠧڭ‬ ϠዴԺԺૈຠȂփ࣏ঋգᎳգ༓Ȅ ࢁȈ‫ڏ‬ᄂȂ୮‫ڷ‬ᖐȂ჋! “ჲϞਡ” ಢӫȂΙ‫ظ‬ΠτȂ୮ ுΪϷଢ଼᠙Ȃ઱๛ΙσаȄ ຒȈ௱Չ --- ഼࠸ЃᆇјȂ‫ד‬ৰቛ --- ‫ٷ‬КরȂᘨ෎ਔ --- ЃКরȂ࣏К஼ӫࡈ൵ߢԩߞᆊ஭ೡԪȂዃՍ ຾ԩ۶ᗏ঵ਯȄҁে‫د‬ฅ၃ཇ஭К஼ЂկࡑҔߞ ᆇȂႻӡ഼࠸஭‫ޱ‬ȂӔ౉஭‫ޱ‬ሃग़ᗏ஭‫ڽޱ‬দྲᆊ ᜯȄ‫ٷ‬ЃϬদ஭ೡԪȂԴ஼а‫៳ܥ‬঵൹ȄȮࣹ౷ߞ ᆇᗏȯ஭ఀġ“࿢៟ȃࢰᔖȃ‫ش‬ఐ” ग़࿂ϞȄ ࡟៉


ೊӔգॴሲЙ౻ ЫчϭоᡘϘ֜ցуж‫ڳ‬ѕ‫ڰ‬Ȃྏஜतಎȇۖ౎ϯҁ ߞ႖ᘘԴၝઔጹొȂЙߺᛓҝȄ Ⴌ‫ا‬ϘዹȂҁϵ࣏ం‫ࣷڲ‬஼ਛೊӔ‫ڽ‬ᑫࣷߞȄҁԴᑫ ࣷЏ၃ϟϩԺՐȇ‫ا‬ሮᝊҁϵ൵ьգϩԺՐϞȇ‫ݙ‬ѽ‫ا‬ ϘԨѽऎ‫࣏ا‬ႵऎᖢႋҁߞȇҞ࣏Ычҁߞж‫ڳ‬Ȃᢰ‫ا‬ ሮᝊҁྲߞϘবȂϵਟധ‫ا‬་ϢϞҁߞ‫ټ‬ϠѵधȄ ১‫֋ڽ‬ೊӔѽࢢȂҁߞ֋‫؛ا‬໪බ‫ۖۦ‬ᎏᕝȄ ҁሲȈ“ೊӔѽࡈȂ࣏‫חا‬۳ҁϠஇ‫ڰ‬ȄೊӔНࢢȂ ࣏‫־‬Ϡ‫ח‬۳ġ(ࢽ෭) ‫ا‬இ‫ڰ‬Ȅ” Й࣏ “Ⴥ‫ڽ‬Ϡ” ЂҞѽሲȈ“ӇЍ࣏ऎԫ༺Ȅְࢽ෭ ϠሃϠࢽ෭ְൌ๑‫ݙ‬ᓜȂ൵ঋᇦ࣏գᗟѪȊ” ֋ய៳ᢸߞ‫ిܟ‬ϠЀҞѽሲȈ“Ѝ֯๑ж໳ᎭȂϲ֋ ୼ߞӅফऎ۟ȇ֋۟ߞӅпऎ୼Ȅ” Ҟ࣏๑Ҟ‫׎‬ሮȂ‫ވا‬уߞѕᄩ࣏ധԺೊӔ‫ٷ‬Ѐߞѕ ᗏȄ

ŅųġőŦŵŦųġŇŶůŨġ ஏ౰ऋġġ໿୽‫ي‬ᚂҡ ҞЙ࣏ཛྷȉྐညࠐԴশสԴК஼Դ୺‫ڲ֘ڽ‬ȂҁেҬ Ԯল༳Ȃࢽ෭៳ϭවϩत֌වպϠȇൌ࣏۲Нࡋ‫ڽ‬Ȃ෭ НࡋҝȄҁেԴгҦ࣏ѹᇒȂ࣏ցᘲȇҁেߞྍ‫ڍ‬ജප দȄԴ‫־‬ϠԴ֋ЎߞೀКȂҁেൌ࣏գኊৃߞȄҞ࣏ೊ ӔᑫࣷНࢢȂգ‫ڱ‬ঋ‫֖ؼ‬ȇգ‫࣏ڱ‬ജჀ෩՝ଡ଼ԃȇϵգ ܶႻ‫ۖر‬ԢዹЍ֖֯྽ߞȂҞ࣏ԯऎ࣏ྲೊӔȂ‫ݙ‬ѽঋ ാফϬૺȂత‫ۦ‬ѧႵֲϭߞᚚ֜Ȅঋ‫ށ‬Өഺ‫ڱ‬ϠЙ࣏‫گ‬ ଙӏ஀ߞЈᄰЄȂҁেൌЏ၃َϢұУϩ࿐ߞКՐȂϵ ൌ࣏ԓٟգᑟྻԓٟ੡༡କ௉ᚙ‫ߞڗ‬Ϡȇ‫ݙ‬ѽԴഺৎ੡ ৏ᘘঋ௙ϠᣊϭȂऎУ୽ռ‫ض‬ၕȇᘵ๒Й֌‫਺܈࣏ݺ‬Ђ ୘Ȃ֭֋‫؛ا‬໪‫ۖۦ‬ᎏᕝȂࡒ࣏ЙҞᘖֺߞ‫ڰ‬ᅁȄ

ҁেԴҳ‫ۦ‬ઈȂԴਛϵఀЙۖњ෯ȇѕКߞ๭ॴૌ࣏պ ϯҐѝȄ

ੲᑂ௞ਛߞж‫ޘ‬Ȃ‫ٷ‬Ϡᅆྏఐߞ࿛഼‫ث‬Ҽ࣏ѧႵᓵ༙ ߞȇ‫ݙ‬ѽᘵ๒ѕႆ࢝Йັ‫އ‬ȂҁেЙྻϵЙ᝸ྍԨ୨ஊ ҝࠑႿഺৎ঑বߞྏ‫ۦ‬ȄЙ௉ూྏߞщщхփះఀԐӠ ॎ๒ᢏఀඈࢤ๑௱Ȃ‫ݙ‬ѽ௱௱ྻ‫ࢩݱ‬त֌യ᝱ϮшȄҞ ዔߞԐӠেᅁԴ࣏ “னѐԫཀാȂգॴሲЙ౻”ȇ‫ݙ‬ѽ

ঋְ࣏েգഺዹߞϘ֜Ϯш/ߌߌȂ᎛ְЙঋ‫׊‬ఓְ ߞྏఐȂ᎛ְ‫ر‬Ϙৎᑟྻҝߺ‫ܠ‬ҁȂҝྏᘁҁȇᢰҁࢭ ෇உ௵ߞ֋‫؛ا‬໪Ȅॶְૌߞߺഺዹ֯ȂሲЙ‫ࠑܠ‬বϯ ҁႅ֯ॶ๑‫ୃ( ڰێ‬ఀ‫ٷ‬Ϡ࣏ЙщྻࠑႿྏఐߞ)Ȃ‫ێ‬ᅁ ႆবЏ၃࣏ေжྏᑬȂඈጄߞೀಊԴѕႆЙᙝฯࣹȊ

ည๒‫ا‬Й࣏ሲೊӔᅆщщেබ؆ԑٟգ዆ᠩȄԐӠщ щൌ࣏Ϡ -- ࣊๒Ղթ‫ٷ‬ЃൌԢዹᐾգϠ‫ߞݑ‬ഹ਴ȇϵ ԢዹঋবᅆྲᖖᄩߞࣄᐼȄሃԐӠϘዹȂщщেঋֹ‫އ‬ ೊӔߞᇌᇌ‫᝱ק‬ϵ‫ڰݽࠧڭ‬Ȅ‫ا‬েЙ࣏ঋѧႵᎡЖ࣏൵ Йܶߞ‫ۦ‬ਚ߰ȇҞ࣏Ычഺ֜‫ވ‬уߞж‫ڳ‬ᢰ‫ا‬գᑟྻ‫ށ‬ Өҁߞ഍ᄩȄ‫ا‬ϵ഼ౕؓჅഺፔћൢᢰ‫ـ‬Ժߞਛਲ‫ށ‬Ө ਛКഺ֜ඈࢤ๑௱ߞϮш/ߌߌ࣏Դഺዹߞᖖᄩϭ܎ա ِԑȂत֌ඉҵϞஉ௵ߞ֋‫؛ا‬໪ȇऎߞබ࣏Ҟѽᘇව ৎᓿੋ԰ਛᢰ‫ۊ܍‬ցьԫఀჸ्ఀྷȄ

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.43


௰юႭц ୽ሬߝഊႫၗາ ኊઢϴѧԙҳ‫໊ڍ‬ԑ Lebara ௟দྲध‫ܠ‬ჰѾјᑟߞ஼ቫࠜ൉ც႖ҾඞȂᅆంᑫࣷӇც႖ۖ൵ጤࠝߞ஼ ਛ۶Գ஡Ȃయҍҫ๑ࡈ‫ُߞڼ‬жៗწ҅ᔹ෎Ȅթᗝ࣏ऎϞ୨Ԫዉૡ Lebara ՘Ӳ‫ی‬༉ Ր॔݇ȄႍгҦԴ 2009 Ր 3 ѡ՘Ӳ੡Ȃ࣏೐Ϙৎ௞ࠝѽ஼ቫࠜ൉७ც߰ऎ‫އ‬சᅆ ໪ߞცࠫгҦȄ ࢺգ Lebara ჰѾ SIM ҙߞࢉї಩ԴњѾϘը‫ ݑ‬25c త഼໱ࢢȂᅁቫϯҞѽֺ໱ ७ცК஼ȃশส۶୺‫ߞڲ֘ڽ‬јᑟ۶‫۽‬ᇨც႖Ȅ७ც‫ێ‬ҁധԺ஼ਛ۶Գ஡ߞ໱ತϵ ་ϘَফֲȄ ே֖ᗁᆾ Warren Hardy ሲȈ“Lebara Դᑫ࢙ࣷӲϞѽֲኊӡјᑟߡዥ஼ቫࠜ൉ც ႖ҾඞȄ‫ا‬েߞ՘ґЙ཈ঋᙩґ‫اݺ‬ে࿂‫ۦ‬ᡌࠓߞֲ໱ತȂᘘঋᙩґ‫୼ݺ‬Ꮃ૵ߞ഼ ႖ੜ‫ލ‬ȃᑫࣷ஼аߞࢉ‫އ‬КѕȂѽф‫ا‬েକᆕ‫ࢉږ‬їӡјᑟϯᇨߞঋِȂ෩‫୼ڻ‬ി 3G ዴᑂ‫އ‬சߞକϧȄ”

୽੎ོ

ົϠ။੯‫ۦ‬ਚ߰ њ෯঍ᄑೡ၍Ѝᇸྻ

Date

Р!෈ȈSunday 20th March ࣐งч Ϭѡϟϩџ

Time

ਢ!໢Ȉ2 - 4pm ϭоϟᙇ֌ұᙇ

Venue

Ӵ!ᘈȈUpper Mt Gravatt Police Station ់၌

Theme к!ᚠȈCrime Prevention / Community Volunteers Recruitment ჰ‫ڨ‬။੯ / ‫ݢ‬དྷ၍Ѝ

າҢӒջȂ૯ᘈ‫ټ‬ᔖȂջາ௥ଚȂԤᑹ፸‫ޱ‬፜ҳ։ൢӪȄ ൢӪȈ0451 050 311 ‫ ݕ‬crime@cathay.org.au ௥ଚ໱ӫӴᘈȈҔ஡ Fortitude Valley Police Station ‫ݕ‬ ࡑ஡ Sunnybank Plaza Police Beat

๼Ρဌਰ‫ڧ‬৛‫ޱ‬Лධॎგಢ јᑟ 0451 050 311 ‫ ݕ‬crime@cathay.org.au.

p.44!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.45


ፙ኉โЛпЫ‫ࡣخ‬१࡚ हࠫЂਛ൵ࠕᅆࣆܹߞϘը‫ݑ‬ወກ‫ڽ‬দ࢙Ѫ‫ݿߞࢢ٭‬ षфᇯषᅁྏۖኝ๒Ȃ‫ێ‬ᅁࣆܹҞѽऎഺըѪ‫٭‬ឯภߞ ў‫ޱ‬Ժߞ࣏ȂወກҪ࣏‫ێ‬КϘৎᓴᑄȂӺ࣏ϘৎЙщ‫ށ‬ ขߞ‫ح‬ᑄȂЙ᝱ನႋԳԴЍ៨гֶ঍ᄑࢢ‫׈‬Ꮞхᅆ៨‫ٳ‬ ᠛Ȅ୵ወກҳȂࣆܹӺྻ‫د‬࿤൯ஜЍߞ௄࢙༵ӫܼᓵ་ ֖Ȃᛝҳषϭ 10 ኆЮȂऎჰ঍ߞ 56 ኆদ࢙༟њ֯ዥ ൯Ȃ֭యᓵ๴ਣ༵ӫᅆ‫ێ‬ҁषԊϵЙ࣏ϘԆՀ‫ڰ‬Ȅ ಩੡Դ၃ᕻЂᖖᄩऻ‫ڽ‬ϵࠧϘՎল༶Ȃწழ྽Դ 2010 Ր 11 ѡҪᔂఀቅྋп඼ȇ஥྽ࠫѕࢽዴ 12 ѡԊ ᔂఀ঑ዴȂഺ࣏֋ 09 Ր 4 ѡѽ‫ڽ‬঵ըҍ಩঑ዴȇઐ໱ ࠫѕࢽዴӺϭ࿣ 5.7%Ȃऻ‫ڽ‬ወກҪྻᅆӏ‫ߞڽ‬၃ᕻஇ ՘ȶൠϯҐᘶȷȄႏྐ಩੡ઐ໱߰বᅆ຾ԯѪ‫٭‬Ⴥࢢփ ॎ๒䚧пߞྲᘿ঴ࡡኊ੾ȂҩҳѪ‫٭‬Ⴥࢢգৎ‫࠲ߞ־‬ᔍ ໱ӡ௟ྻ෩пȂԴ‫֝ܧ‬ўব૧ࠛϵԴ‫ِڻ‬๺૿ߞఐ޶ϭ

᠈َᜆпȂԴ‫׀‬ತЙᙝϯᎠϭ‫ڻ‬ጁϠҀߞ༟њϵӒԴኧ ҐȂ৐ॶࣆܹԓԴກசϯ༟ወࠢҐກߞ႖Ȃ๑ᆷ෼ᜲЂ ಿߞᅁᎳњҍኧҐȂԴѕನϯϵྻ‫ۖۦ‬዆ᠩȂంփ዆ᠩ џࢢઐ໱ࠫѕȂ༷ߢઐ໱༵ӫԴᑫࣷߞ၃ᕻ୒ឥϯ֫Ϟ Ђ࿄ 6 ՘ҽҠȄ యᓵᒸ࢙௄࢙༵ӫ‫ێ‬ᅁϵЙ࣏؆ԑٟգயᛟȂႏྐЂ ᒸϿѢҝ๴ਣ௄࢙༵ӫ࣏ऎᖢႋٙ࢝ԺಬᔚߞயᛟȂᢰ Ϙ‫ڱ‬ϘߡՅԴߞȃᐱ७ֲੜತ‫ࠡݕ‬ᜣ๴ਣߞ‫༵ڰ‬ఀѽᆽ ‫ັأ‬፤Ȃ֭‫ݳ‬ᓵ༵ӫ๴ਣҪྻ҄யᛟ᠈ាՅԴȂ൵ೣϫ ྻ҄ϘߡՅԴߞኊ੾ϯᆚᕅϧఀЙۖ፤ႋȄ୵թНҳȂ Դӏ‫ڽ‬Ҟକྻҍ಩Ϙৎᗜ੡‫༵ߞݑ‬ӫ༟њ૿ϾȄॶ‫ࢢ٭‬ দ࢙ҞԴ 6 ֌ 9 ৎѡ؆Ѝߞ႖Ȃ಩੡‫ܼݙ‬ᓵߞ༵ӫ௟ ྻ‫׈‬੡ஃЍȂ‫ށ‬ᢖԳԴዴѡညদ࢙؆՘ࢢഺ‫ڱ‬ӎᕕҍ಩ ߞ༵ӫ༟њ௟ྻઐҵȂ‫࣏׈‬ሲԴӏ‫ߞڽ‬၃ᕻ๴ਣϵྻ‫ۦ‬

ឌଉ Sunnybank Hills ࡻడ՗ք 3 ѡ 1 џϯоॗ 11:40ȂϘԩ‫ٷ‬Є‫ڕ‬་ Pinelands Road Ϙ༡࠮‫ܸ׀‬ȄҁјࢺЂϥ‫ࠕڕ‬ᙢҭᚚ৶Ȃঋᚚ৶ ӹҍࠛᓿȄ‫ـࢢێ‬ႯϯᙢҭȂԨᚚ৶ྭ੤ϥЄȂ֯ҍࢃ ᕂȄᚚ৶ం՜ภᑟКۤҍϘຊ಩ࠛӹຜႣϠȂႣϠ࠮ୟ ໿ఫȂ൵ࢢജऻ‫ ޻ڍ‬Pinelands Road Ԩࡑୟҝ๑ᚸȄ ႣϠऎӨϠҳሻȂᑆᑫࣷϾরȂ‫୼ڗ‬ॗ 170 ֌ 175 ᶔ ռȂ्຾ག֒Ꮽȃག֒ࠜᓌȃག֒ാලਇ֗Ȃ߷ϯգ౧ ૳Ȅ

Holland Park ࡻడ՗ք 2 ѡ 28 џ౎ϯॗ 10:00ȂϘԩ‫ٷ‬Є‫ڕ‬་ Cavendish Road Ϙৎ٠‫ژ‬Ґ޵૭ߞ஥ܸȄҁ‫ࠕڕ‬ᙢҭᚚ৶Ȃঋᚚ ৶ӹҍ಩ࠛȄᚚ৶‫ݡ‬ທȂႍԩ‫ٷ‬Є࠮ࠪҍϥЄȄᚚ৶ӹ ҍϘຊภ༵ࢢȂႍԩ‫ٷ‬Є࠮‫ږݥ‬ୟ໿ȄႣϠऎӨϠҳ ሻȂՐॗ 20 ࿐Ȃ‫୼ڗ‬ॗ 170 ᶔռȂ‫࡭ڗ‬йᇍȂ्຾᎐ ຘ॓֒ാලਇ֗۶ག֒ࠜᓌȄ

Woolloongabba ߨ‫ݲ‬༌Ρ 27 џϭоॗ 2:00ȂϘԩ 44 ࿐ඡ֝ Moorooka ߞ‫ٷ‬ ЄሃϘԩ 40 ࿐ЃЄԴ Totterham Street ๴ӠߋேȂႍ

नოᓸོॎ౩଒ৱ

ϸ଄ႄΰᆧࡨ‫ٱ‬௑ ፜҈ “000” ԩ‫ٷ‬Єѽटጬಬ൷ཋႍԩЃЄȄ‫ۦ‬ཋЃЄߞј۶Ђᇿജ ቅྋ൷ཋȂ୙݀ Mater ᛁ୰޼ನȄᑂඡȂႍԩ‫ٷ‬Є۶ ЃЄ࣏ТहሮᝊߞȄ

West End քਰ 26 џϯоॗ 9:30ȂϘԩ 30 ࿐ඡ֝ West End ߞ‫ٷ‬Є Դ Mollison Street ‫ࠕڕ‬ҩϘԩ‫ٷ‬ЄȂԨҁ૶ۤশ࿬Ȃ ๒ࢢᡚᕝҁȂԓ๸ҝҁߞশ࿬Ȅ‫ڰ‬ѹᗚൊജ൷ཋȄ់ў ‫ݲࢢێ‬੏ႣϠȂఠѽዷϧྫྷ‫ߞ׃‬။ԩȄ

Fortitude Valley ᝒ१᠛ឌ 26 џঢ়౐ॗ 3:45ȂϘԩ 29 ࿐‫់ٷ‬৶ሃҩϘԩ់৶ Դ Brunswick Street Ꭰႋ‫ی‬ԩ‫ٷ‬Єߞߋ‫ם‬Ȅ‫ێ‬КϘԩ‫ٷ‬ Є௟ 29 ࿐‫់ٷ‬৶యༀԴԳϯȂԓႯϯ់৶‫ڗ‬ϯȂា᠈ ෭੉ӇҁȄ೐ϟԩ់৶ϯࡈ‫ׄ۝‬ႍԩЙषϠ‫់ߞڰ‬৶Ȃ ‫ڭ‬ళӡ१บኡᝳȄႍԩ‫ٷ‬Єం 29 ࿐ߞ់৶‫ڗ‬ϯϭ‫ڽ‬Ȃ ԓ෭੉ᡚᕝ೐ϟԩ់৶Ȃ‫ڭ‬ѷЙᙝࢃᕂҁȄ់৶൵ࢢ‫ڹ‬ ӡცᆀȂ௟ႍԩ‫ٷ‬Є‫ݲ‬੏Ȅ‫ۦ‬ཋ់৶Դ Royal Brisbane ᛁ୰઻ᛁȂҁߞᔝൊജ൷ཋȂ‫ڗ‬ᢜգဌཋȂཋཕ‫ڭ‬๑Ӡ ‫ࢃۻ‬଎Ȅജ੏ߞ 24 ࿐‫ٷ‬Єඡ֝ South BrisbaneȂҁജ ఠѽ‫༵ی‬ទদᡚ់۶Ϙ༵‫׸‬ਚгಿՉᄾߞ။ԩȄ

p.46!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011

(02) 9211 0228 ᆩમ www.simonwu.com.au

ۖ዆ᠩȄ ഺ‫ࣆڱ‬ຉऻ‫ڽ‬Ҫྻᅆ၃ᕻԴѪ‫٭‬዆ᠩჅࢢ҄ࢭ෇ኧࠜ ߞി࢘ิᅙф‫د‬੡༡‫ࠜݳ‬Ȅ‫ێ‬ᅁወກߞࣆຉҪକឯ༰ ॗ 18 ኆЮߞภ༵ȂऎዴЙԺȂ֭බ‫ږ‬ѽӇᕝઐ໱߰ࠫ ѕȂԴѽࢢࣆܹ‫ـ‬ҞକജᎳᆷҁেߞࣉࣆྻ‫ࢫ׎‬ညȄж ‫ࢽޘ‬ҍഺը‫٭‬ఐ༟њҪྻԴዴՐаኧҐ୑ࣆ‫ڔ‬ՄॗպԊ Н 0.2Ȃ৹ऎ֣ࣆܹᘘྻࡂ຾ྻӇᕝઐ໱ࠫѕߞলᔍ֖ ‫ڰ‬۸ȉ ԪМണ឴ܻΙૡ‫ޟܒ‬ၥਟȂ‫ٮ‬Ϛ૖фߒӈդ‫׹ޟ‬ၥ‫ܖ‬౩଒‫ࡾޟ‬ᏲȄԃ Ԥཎୈӈդ‫׹‬ၥ‫ܖ‬౩଒П७‫ؚۡޟ‬Ȃ፜ӑөௌ‫ݧޟ‬ы౩଒டড়‫ོܖ‬ॎৱ ࢥၚȂ‫ܖ‬џоᖒ๜नოᓸོॎ౩଒‫ٱ‬୛‫ܚ‬Ȅ नოᓸ౩଒‫ٱ‬୛‫ ࢐ܚ‬Premium Wealth Management ‫ޟ‬ԙষϞΙ! Premium Wealth Management ࡻԤᐬࢸ‫׹‬ၥ౩଒ถྱ (AFSL No: 237498)

ѕୢ Aspley ߨᙄਰ 25 џ౻౐ॗ 5:20ȂϘԩ 22 ࿐ЃЄ޻ Denver Road ሃ Zillmere Road Н༡ߞϘࣱ Dorville Road ෸َ੡Ȃ Ϙԩ‫ٷ‬Є‫ࠕڕ‬ԨՁࣤய੡༡ȄՁ‫د‬੡༡‫ט‬໦ႍԩ‫ٷ‬Є ࢢ࠮ា᠈ϯႮȄЙϳȂԢϘԩ‫ٷ‬Єంࢢ‫ع‬຾ՁȂ‫ࠧڭ‬ᚃ ՁȄႍԩЃЄ୼ᗏ۲ҨȂ‫ڭ‬ӡၙᎻႍԩ‫ٷ‬ЄȂႍԩ‫ٷ‬Є ‫࣏ݺ‬จ Zillmere Road ўԨୟҝ๑ᚸȄႍԩ‫ٷ‬ЄऎӨϠ ҳሻȂՐॗ 25 ࿐Ȃ‫ ୼ڗ‬175 ֌ 180 ᶔռȂጴ‫لڗ‬Ȃࠧ ௱๺ߞࠛ֒ᔝ᐀Ȃ्຾๺ᓌ۶໿َᏭȂ‫ڭ‬๑्຾ϯ֗Ȅ ់ў۲ᣰҾӔԴгಿԳўஇႻஜ੡Ȃঋ၃௱ަྍ۹ඛᖖ ᄩ۶ᠪфৎϠՉԑȄ

༁ߜ੕۬ Surfers Paradise ‫ ڷ‬Helensvale ᛖ ᡅਰ 25 џঢ়౐ॗ 2:00ȂϘൊႶ຾ 4 ԩ‫ٷ‬ЄߞӨ֒٠‫ژ‬ജ ऻ‫ڍ‬ዠ૔ Surfers Paradise ஡ Admiralty Drive Ϙ༡ࣶ ୧⳴ߞࠝȂ๒ࢢႍවԩ‫ٷ‬Є࠮‫ࣶد‬୧ྦྷϯ٠‫ژ‬Ȃԓ༟‫ژ‬ ᛓҝȄઘ੯ߞ‫ژ‬Є࣏ϘൊӨ֒ྲ࡭ၳ᝛‫ژ‬Ȃࢢ࠲ᔍًЙ ‫ڍ‬ϞȂ൵ࢢജऻ‫ ޻ڍ‬Gold Coast Highway ԨҔ֖ᏺȄ ‫ێ‬КϘԩ‫ٷ‬Є्຾Ө֒ϯ֗ȂӡҿላবȄ‫ێ‬᏶! 3 ԩ ‫ٷ‬Є‫्׮‬຾॓֒ϯ֗ȄЂॗҗЈ੡ࢢȂHelensvale ஡ Hope Island Road Ϙ༡ࣶ୧⳴ϵജϘᄰ 4 ԩ‫ٷ‬Єᏼᏺߞ ྫ࿑Ө֒‫ژ‬૔ࠝփϢȄҁে൵ࢢജऻ‫ ޻ڍ‬M1 гႮԨҔ ᏺҝȄ


ᒃΝ‫ي‬ৱയᕕႵತ٘ԙ൷ዩ 2010 Ր! 12 ѡ 17 џ࣐ง У‫ྲݺ‬㡯઱ (Sunnybank) ࣦ ‫ޒ‬୧ጁ֯ϞϘৎᑢҫ‫ڍ‬ᝋȄ ᑫࣷᗑ‫ܹࣆڣ‬Ⴛஜ܎ ৶ྻ (Australian Sports Commission) њൊᑫࣷᗑ‫ڣ‬ ‫ޠ‬ങЍш‫( ྻ۝‬Australian Wu Shu Kung Fu Federation) ѹਯ Walt Missingham ԐӠ ҃ࠑ஼ਛჴ๴Ϙ༵ೣ‫ڗ‬՘බ ጨ (Life Time Achievement Award) ຜ‫ޠ‬ങϝࣱᓂϜ‫ډ‬ ਰ൮ (9th Degree Grandmaster Henry Sue) ѽࠑෳᓂਰ ൮УϩԺՐ‫ڽ‬ԴᑫࣷЙᙝ௲ታф๴ෳК஼‫ޠ‬ങȄ

⊊ൔʑᄽણዮ૾ᓌ ȌȌ! ܹ୅‫ޟ‬ਢঐȂளτ‫ڗڋ‬ᚔড়Ϛሉ‫ޟ‬ყਪᓢ ࣼਪȂതณ๝‫ีר‬౪Ιএ᝘ᙠ! .! ᓢϱԝᙠΟϚЍ ϛМਪᝲȂԤ҂‫ڋ‬ყਪȃ‫ٱ࢈็ڋ‬ਪȃωᇳȃᚕ ᇬ้Ȃ࿋ਢ‫ר‬ዅആΟȌȌ ഺ࣏ϩԺՐࡈᗝਛೊ‫ܧ‬ᑫࣷࢢȂࠐըᎼϢϘ༡ҾӲᄦ ੩ᔡ‫ݙ‬ఀۖߞȶྍҳᢘඈȷȄੲᑂ 2006 ՐߞϠϾ෼ࣤ ೚঍Ȃᑫࣷߞົႁ‫ܧ‬Ӕ໹ჅбϩေȂ࣏൵Ђߞࠧॻሬ० ฀౉ႁȇ੡֌ЫџȂК஼Դѵधህҭϯ‫ط‬ᆊ຾Ϙৎᗝ‫ږ‬ ቅদߞ‫֒ڎ‬Ȃփᑫࣷ۶К஼ߞᝯ࠼ϵџᘌ௜зȂԯթȂ ໸‫ڽ‬໸ԺᑫࣷϠᓴᑄКћऎᐯ೫ҳሬȇ༟ѕߞ࣏Ȃ಩੡ ᄦ੩ᔡаߞКћ੩ឱᇌ᝷ѧ՝Ր‫ـ‬Ժ‫ـ‬ᚳනϞȄ Кћ࣏Ϙᇌ᝱ᐯ᝱ᇟߞሬ‫ڏ‬Ȅ‫ا‬েߞࢅЄᐐᇒ࣏ᡘఀ ᕖȂሲఀ‫ށ‬Ȃ֭ԴሮᡝћՄȂໟྉನႋ۶኷֯ўবȂ ൌգ࢝Ђߞ‫᝱ק‬Ȃಲൣᅆҁে‫ڽ‬ሲȂКћ࣏Ϙᇌȶҳ ሬȷȄ‫ێ‬ᅁȂКћ ႬॻћϘዹȂҪঋԺ ᡝȃԺ኷ȃԺሲȂ෠ ෪‫ا‬েߞӓሬ‫ڭ‬Й࣏ щ᝱Ȅ‫ا‬ሮऎȂԴਛ 㡯ຜࢅЄ൹ൄϘৎӓ ሬᖖᄩȂҞѽᕒׄҁ

Missingham ԐӠ௻Ꭰഺৎጨ༵࣏Ⴛஜ܎৶ྻ঵ըჴ ๴ຜᅆೣ‫ڗ‬գ՘බߞࠑࠑ߰Ȅҁ‫ྏـ‬ᘁᓂਰ൮ᑉԇ‫ܨی‬ ‫ݿ‬Ѐ᠋ष‫ޠ‬ങѹਯȂԴԇง༡Ȃऎႍྻయஜ‫ޠ‬ങЙᓷ᏶ ϧȂ୒ឥ‫ډ‬ԺȄ ਯϯ Missingham ԐӠ‫ـ‬ᄜጨᓂਰ൮ࠝӠ୵‫ޠ‬ങᇟ ีȂُৎᐯӠൌࠧ௱գᚃሻȂ҄ϠԞ໪ಎ‫ے‬Ȃᅁ៳᝱କ Ҟ໳Ȅ ᓂϜ‫ډ‬ਰ൮Դ‫ޠ‬ങधᑢҫȂЙѤ‫ݺ‬ԴᑫࣷෳԩȂ‫ݺ‬஼ ቫў࠮ӺఀۖᕕԢȂэ‫࣏ێ‬К஼ȂКЋც໛ҭપԳࡈ‫ڽ‬ ళണȂᣙෳᓂਰ൮Ղ֣௟஼ങ๴ෳԍЂȂ‫ݙ‬գࠝӠൌߧ ‫ݚ‬૟ਰిሴȈȪපᓐȃපਰȃපి୊ȄᐯХȃᐯ၍ȃᐯ ґшȫߞᇟૠȄഺᓭ௞ണȂѽജКҴც໛ҭతૼȂ‫ݺ‬ԑ ஼ᚼያȄ

ᓂਰ൮୵ԇి֜‫ݺ‬ Stanley Street, East Brisbane ᗁྻҳȂԑ ᑫϟϩԺ༡‫ޠ‬ᔡߞϢ࢈ ‫ؙ‬Єൌߡత‫ݺిۦ‬ҁȄ ൊԊߞϢ࢈‫ؙ‬ЄЏԴԞ ࢘ȃМ൪നᔡȄփϯઔ ‫ޠ‬ᔡӺ௟༟നȄ

᠍ߔࢥࣼ၎ོᆩॲ www.ckfa.com.au

ࣼყਪ

໿Ղৱ

েԺሮᝊȃԺϞႋ۶ԺႻӡКћȂᒸᎷ֋ྻ෩୼Ȃ‫᝱ק‬ हᕕิьȄ ಩ԴȂຜЂਛЬ೜ϘৎᓐЄߞைᏳӓሬᖖᄩȈऻᄦ ੩Ȅ ੲᑂϘ֜Ⴄಎి‫ڈ‬Ѝ֯߰ ɯ ែЄൾЀ ɯ ߞु‫ٿ‬Ȃ ๴಩၃௱ሃిਰ۶ѭӓϘ୓Ꮶᡝߞ‫ۊ‬ຆȂᅆᐯ೫ሬћߞ ᒸᎷપ‫־‬ᑧࡓȂ‫ڭ‬ѷሮᝊႵԺໟྉȄ‫ا‬েࢨዹҝ൹ൄഺ ৎȶऻᄦ੩ȷߞᖖᄩ۸ȉѽϭ࣏Ϙ‫៉࢙ڱ‬Ȉ ᠞ࠉྥരȈ 1. ਛࠜ֋ЎԐऻϘ჆Ȃᅆ੩ߞаਟգ‫ݙ‬෠෪Ȅ 2. єᐱࢅЄᣍᅅᄦ੩ࢋবߞᄦ๪ȂԐᢰҁেಟྐࣇ ‫ڰ‬аਟ‫ݕ‬ሮᝊࣇ‫ڰ‬ϠߏȄ 3. ᡝҍ੩ӎԩᇍȂᢰࢅЄᗑྐࣇ‫ڰ‬аਟȄ 4. ᚎগࣇ‫ڰ‬аਟȂѽඓ୓ࢅЄᏦᡝԑ੩ߞዒౕȄ Ꭷ᠞ႆแȈ 1. ՐࠜߞࢅЄҞѽ֋֖ᏦᡝȄ 2. ۶ՐӁߞࢅЄϘ୓ᏦᡝȄ 3. ж঱ᏦᡝȄ 4. єᐱࢅЄᣍᅅ෧ᄦ㡯ߞϠߏ‫ݕ‬ఐြȂ෡গࣇ‫ڰ‬๴ ਣ၃ჅȄ

5. ‫ڰࣇد‬㡯ߞҮЄ‫ݕ‬ൊԊћൢᡝϘըȂࢅЄႬᡝȂ ‫ࢅݕ‬ЄႏᡝȂ՘Ϡం੟‫ׄ۝‬Ȅ 6. ҞᢰࢅЄయྐࣇ‫ڰ‬ఐြ‫ݕ‬ຕ؊Ȅ 7. ႋ៖фሮᡝѹঋՄໟȄ ᠞ࡣࣀଢ଼Ȉ 1. ԨࢅЄ෩ҍயᛟȂᢰࢅЄࢥւ԰ຍȂᄁᔽࢅЄ๴ ࠑྍ‫ڍ‬Ȃ‫ڭ‬ሮૌཉᡘȄ 2. ж‫ࢅڳ‬Єߞ၃ᢚ۶ྏ‫ۦ‬Ȅ 3. ࢽᐱࢅЄ؆՘ᏦᡝЍ֯૽‫ێݕ‬ҁࣿஜȄ ᐯ೫КћȂ‫ا‬েߞӓሬȂ࣏ᕕႍంਛ㡯༟‫ܕ‬ȂԴਛК Ꮾ‫۽‬Ȅ໹Ⴥҗዴߞົႁ‫ܧ‬Ӕ࣏ԴК஼ȃশส‫ݕ‬ҭᣉҍӠ ࠜЂȂԴਛ㡯ిࢅЄКћȂᕕႍٟգ‫᝱ק‬ȄധԺҳ஼Ϡ ൌ࢝‫ׅ‬ϧԳᐯሲКћȂ኷К஼ՄȂ‫ا‬েߞࢅЄ࣏ఀчᑾ ࡓߞȶᛕሬϠȷȂऎЦኃҁেᡘЙ‫ށ‬ȂሲЙϯȂ኷Йҍ ۸ȉ ੲᑂϘ֜Ⴄಎి‫ڈ‬Ѝ֯߰ɯែЄൾЀɯߞु‫ٿ‬Ȃ๴಩ ၃௱ሃిਰ۶ѭӓϘ୓Ꮶᡝߞ‫ۊ‬ຆȂᅆᐯ೫ሬћߞᒸᎷ પ‫־‬ᑧࡓȂ‫ڭ‬ѷሮᝊႵԺໟྉȄ

፜உᎴࡆυᎧ᠞ϛМਪ‫ޟ‬ᑹ፸Ȃ ளЕтঈ໌Σӻ࠼ӻߛ‫ޟ‬Ꭷ᠞жࣨȊ

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.47


Γ

ၼଢ଼࢐୊ஶ‫ي‬᛾

Ӓ୊௶ᇆ -- ߑᏰੲ

ਢ໢Ȉ࣐งϘ֌б ϯо 6:30 ֌ 7:30 ӴᘈȈM.D. Henderson Park, Granadilla Street, MacGregor Ђгཀྵа кᒲȈ஼ઍྻщ࿂౐Ⴛ઱ ᖒ๜Ȉౖକ࿱ԐӠ 3343 7959 ֺ໱ᐯ೫щ࿂ႻஜೡᚐȂӫߞ࣏ᢰЂಿ ௻‫ڗ‬உᢜȂႿۖ‫أ‬ጄᏳӠНႽȄ‫ا‬েُџ ౻౐༟‫ܕ‬ႻஜȂ঍գᝯြᑆȂщ࿂ઈґȂ ь‫ޒ‬ઈґȂϣࣱᔅȂፚґϩϣ‫ޱ‬Ȃщ࿂ ੉Ȃщ࿂ና۶щ࿂ੈຈȄ‫ا‬েߞᄥуȂЙ ж஼ឱȂЙжՐ៬ȂᡌࠓЂਛᔌ੡ҐϢ‫ا‬ েߞЂਛਲȄ

ਢ໢Ȉ࣐งџ ϯо 9:00 ֌ 10:30 (ُѡ೐ϟৎ࣐งџԃ᎝) ӴᘈȈPineland Lions Dancing Hall, 1 Nathan Road, Runcorn ѫ‫ژ‬૭੟ кᒲȈ਷ᔅࡱህ᜹ߤᅱᑫົԑஉవህᐯྻ ᖒ๜Ȉ3272 6918 (౎ϯ 6 - 9 ੡) tsuidance@yahoo.com.au ЫчȂవህ۶ҙ஧ OK ϘዹȂЏ՘ऎൌ Ҿ੡‫ࠦܥ‬ьՐȃ૰ታে۶ࠜ߰েȂ൵ቖߞ ၏ᢜ௵ጄ᜹‫ࣿث‬ஜȂࠦ࣋੡‫ܥ‬ȂՀ௵உ ग़Ȅᔹग़୼༮ȂັਣህࡻȂጄᎷ๑ፎȊ

ߑ઻Њྃੲ ਢ໢Ȉ࣐งϘȃұ ϯо 7:30 ֌ 8:30 ӴᘈȈSvaboda Park, Steller Dr. KURABY ᖒ๜ȈൻԐӠ 3343 5028 ᐯ೫ࠐૺщ࿂઱Ȃᅆ௻‫ڗ‬ᢜգՀ഍Ȃщ ࿂ઈґȃᝯြᑆȃщ࿂੉ȃјြᑆȃщ࿂ ੈȃ႖ᏳӠНႽȄᡌࠓԧ֜‫ވ‬уணҐȄ

୽੎ོဃԢಢ ਢ໢Ȉ࣐งџ ϯо 11:00 ֌ϭо 4:00 ӴᘈȈ஼ઍྻྻ‫ݙ‬ȇ 161 Wickham st, Fortitude Valley ᖒ๜Ȉ3252 9066 ᡌࠓԧधϠҀፚ೫ᆊ஭ф੟ᡘȄ

QCN-240

ၖġဒ

ဒġ፜

՝ܻ Sunshine Coast Buderim Happy Du ϴѧ‫ޟ‬

ѕୢ Taigum বᓡ ᓢၖဒߝ/ඹኁ‫ܘ‬ᚕ ώȂԤཎ‫ޱ‬፜ႫȈ

ႫၗȈ0430 352 168

मႫȈ07-5447 6065

QCN-238

2 ໢বΡᓡᓢၖဒኁৱȂ Ԥငᡛ‫ޱ‬ᓺӑȂԤཎ‫ޱ‬፜

࡟ႄ௃ᓺȂ QCN-240

ѕୢবᓡᓢ ፜ࢿ࿧ߝώȂ Ԥཎ‫ޱ‬፜ႫȈ 0417 755 712

3265 6216

ၖġဒġ ငᡛኁৱȃኁ‫ܘ‬ᔓώ ՝ܻᖅԔ Market Square, SunnybankȂငᕊӻԑ ϛᓡᓢȂࡨဒငᡛ‫ވ‬ᗧȃ ஈጆȄሯዣЙȂ‫ڎ‬ღ໥ ӫհᆠડȂҳ։໠ώȄ ፜ࣁ۹к 0404 087 566

বΡທȂନዂ‫ܣ‬ဒ ᘈЖᔓ㚩ΙӪȂ Ԥཎ‫ޱ‬፜ႫȈ 0431 810 947 Fiona ࣁ

‫ܣ‬ġဒ

ဒġ፜

ၖġဒ

ဒġ፜

বΡທȂନዂ‫ܣ‬ဒ ኁ‫ݶܘ‬㚩ΙӪȂ Ԥཎ፜ႫȈ 0433 733 958

ϛ୽࠲छᏁ۹ ဒ፜౩ᏁৱȂ ཎ‫ޱ‬፜ႫȈ 0409 893 239

‫ݍ‬ୢ Raby Bay ᓡᓢ ၖဒዣЙ‫ݶ‬㚩ȃ ஈጆȃዂ७ষώȂ ፜ႫȈ3821 1999 ‫ܖ‬ 0433 008 618 ࣁ

៖୽਀‫خ‬έਢᛮ‫( ོݲ܈‬೽ం) ਢ໢Ȉ֌ 3 ѡ 31 џϭо 2:20 ֌ 8:50 ӴᘈȈ11 Toona Place, Calamvale кᒲȈᑫࣷಐ‫ܟ‬ᐯྻ ᖒ๜Ȉ3273 1693; enquiry@amtb-qld.org Ԉ‫ݚ‬᎜֢ຳᚠྎ෌᠕݇Ȃ‫֖܇ڭ‬ᐱਰϯಐϭ ߩց۶‫্ݙܥ‬ᐱНȶϬ੡ᜭ֢݇‫ڰ‬ȷȄᑫࣷಐ ‫ܟ‬ᐯྻұಿԢ৒Ȃ࡚Ԓ๴ѕȂ௞ऎ᠕஼ਿ‫ڭ٭‬ ໹ᚧԑಧᒮ᝱ಿӠ݀ӠಐϿȄԴթ֌႕ྰᘛѵ ध‫ݙ‬գ֢ిᄥᢜಐ‫ܟ‬Ԣ৒‫ڽ‬ᑫணሃ‫ྻޱ‬ȂԒᗷ ಽᗝȄ

੼ᏰҡϞড় ਢ໢Ȉ3 ѡ 5 џ (б) ϭо 6:00 ӴᘈȈRSL Club, 19 Gager St, Sunnybank кᒲȈ௄ရిົϠᎎನгྻѹਾ௅ ᖒ๜Ȉ௺ᑘ۶ 0421 708 804 ऎઔҳ઻ᐯӠ෩‫ڻ‬Ϙৎ࿢ྷߞਛȂ෩‫ڻ‬ Դᑫᡝ੩ȃӠࣿȃӹуȃЍ֯ȃೊӔȃ਎ ጄຈўবգੜߞᓙ႙۶ᅁቫߞᕒׄȄُѡ ೐Ϭ༉ߞ༉бգࣿஜȄࣿஜ؆ԑֺ໱ȂҒ ࣁֺ໱౎ᔠ۶త୙Ȅ

QCN-238

֭᝸ૠᢸգᡥȂᢰ‫ߞا‬᝸ౕᅁ಩Ȅϵ ౕಿӠധ᝸ాԳಧȂྑѵधȂ‫ڤ‬ఋϘ ‫ྻܠ‬ᝯྑഺৎЂ‫ݗ‬ЄȂయᓹԴٔᇂК ߞϠȂ‫ؼ‬ᢏ֯૔᛼֖ஜНԢ᝷ȂϘԢᖖ ࠲Ȃদ৒ഺ‫ݗݙ‬ЄȂᢰ‫ا‬েൌգৎՉጄ НਛȄ

ဒġ፜

ၖġ‫ܣ‬

QCN-238

‫ߞا‬᝸ೋ࣏Цኃ۸ȉѵधԓ๑ч‫٭‬Ϡ ᇋȇщ༧লዷЙཋфԳಧȇՆ‫ܣ‬༡࣐ಧ ۶ᓘԒՅȊ

ဒġ፜ ‫ݍ‬଄૯ᓡᢈၖဒ ߝώ‫ظ‬τ࡟ᔖӨΙӪȂ ԤငᡛᓺӑȄԤཎ‫ޱ‬ ፜ႫȈ0433 221 283 Lisa ࣁ

༁ߜ੕۬ϛᓡᓢ ၖ‫ݶܣ‬ঙᔓᗧΙӪȂ

Ҟ࣏ȂЦኃў‫ޱ‬Жକ‫ڝ‬ിє७ԑϠ᝷ ᓹះփԪ֯۸ȉ ྐϞϫྐȂᇖϞϫᇖȂබգِૠᢸ‫ج‬ ׄ‫ا‬ে‫א‬ȄৣՀ՜ۖϘৎც༎ȂՂթ኷ Ⴝ -- Ҫঋளࠫа‫ށ‬ԕߞϘࡋᜤћȂ๒ࢢ ധϘৎ᝸ȂНࢢ୙ҍႍც༎ຜ‫ވ‬уȄॶ Դ! 3 Ј੡аཇ୙ҍҝ໹Ⴥ 20 ϠዴȂࡋ ᝸ౕԴ 3 Ј੡аᅁ಩Ȅ‫ا‬Ӳ‫׈‬႕ѕ࿰ள ᜤћȂϫധϞϘৎ᝸Ȃѽ೐Ϙ੡༡ཇ୙ ҍ໹Ⴥ 100 ֜‫ވ‬уȂ‫ߞا‬᝸ౕᕕႍԴည џНа‫׈‬Ҟᅁ಩Ȅ‫࣏ڤ‬Ϭ༉ࡈߞ‫ڰ‬Ȅ

ġဒ QCN-240

գ಩҃ྑԯ෻‫܃‬Нᇍߞॊᐯਛᔒࠛබ ฅ់‫ט‬Ȃ಩੡҃ߞԇ֣਻‫ݍ‬ೡᚐஇ‫ޱ‬Ҟ ѽ౭ժዴϼϠȂ֭ԑಧ‫ݑ‬Ȃ࿑࿝‫ߞݑ‬ч ‫٭‬Ҟѽ౭ժኆေϠȄ2010 ՐඏϘՐ࢘ժ ‫ݺ‬ч‫߰٭‬බႿ 30 ေϠȊ ॊᐯ‫ߞݑ‬ణ୅ൌ໠ᅁȂ಩Դߞԑಧྷ м࣏Ϡ᝷֖ऎ‫ݙ‬є୓Ȅ௞ਛেൌሲȂЂ ֋๒෋мി࢘ѧჰเ‫أ‬ിധԺȂԳಧ಩ Ӓ഍‫ݺ‬ԟࢧՅϸНौȂഺ༡Ђ‫ݗ‬ЄЏ၃ ϼጵպыȂؑؑҞԟȂԓЙҐᇦᇯ৒Ȃ ௟ᐥ᚜ംфȂ๑Ҟ੖ాȄ

ņŮűŭŰźŮŦůŵ

QCN-238

Գಧ࣏ϘৎЂ‫ݗ‬ЄȂϯব֝Ϟ 67 ኆᜀ ЂϠϾȂఐ޶බ᎑ᛔϫ‫᝱ק‬ϞȄϠ᝷Кധ ԺϠȂ๑ߢ‫֋ݺ‬Џߞ֖ऎԴԴൌ዆ᠩЂ֋ ๒ߞႻ֯ȇ௲ຜЂ‫ݗ‬Єѽ‫٭‬ᇋȄᘵ๒Йь ϠЂᗏ‫מ‬඄Ȃඡ‫ט‬ԟ᝱ୈਿȂ۲ᣰ၏୓ా ԳಧȂ֭ԳಧবᒕЂȂಳ‫ݺ‬գনবᒕߞϘ ৎ‫࢏ݗ‬Ȃ۲ᗏ๑‫ޱ‬ཇႿ‫ُݺ‬Ϙ‫ڎ‬ၢȄգߞ ࡒϫᡘփЙᇷȂ‫٭‬ᇋӏᗜ‫ڗ‬Ȃ࠮ሃӫЏ๑ ։፲Н๭ȂҪୠِᆕ‫֋ږ‬Џߞ‫ۦڳ‬Ȃ‫֖ا‬ ‫૵ا‬ȇࣆܹӲ‫ޱ‬Й௻ȂҪᠪӫࡈ‫ૈ׀‬ȂЙ

ۘ໗૔᛼ߞ֖ऎȇџᆙϘџȂЂ‫ݗ‬Єϼ ጵպыȂാᇯ৒ൌ‫ڽ‬ЙфϞȂҪຈ‫ི׭‬ ϭ‫ڽ‬Ȅ

QCN-238

Ղ‫ ލ‬67 ৎϠԢ֝ԴϘৎ‫ݗ‬Є㡯ȂϘ ӌգч‫٭‬ୈਿཇҍȂ67 ৎϠබྻԑൊߢ ႽȄऎِ֋‫ڗ‬ՉԑȂЙఀЙӲ‫׈‬ኅѕԪϧ ֯‫ڨ‬൯Ȃᇯ৒‫ݗ‬Єѽ‫ة‬ч‫٭‬ȄՂ‫ێލ‬Кࣙ ‫ڱ‬ϠЙԪ֯Ȃ‫ݕ‬இҍࣙ‫ڱ‬૔᛼‫֖ݑ‬ऎȂϘ ‫ܠ‬ജ‫ێ‬ҁྑ᠕‫ݗ‬ЄߞϠᙙҍҝȄୃఀচ ЀҺ዆ѯ “Өൠгѹ” КȂϛဣϠНϘߞ! “ցჱ‫ ”۽‬ЙߺࣾবࣾᑦȂබജ‫ێ‬ҁб֜ ‫ވ‬у‫د‬ҁᕟϭѪҝᕡৎ஀ಐȄ৾৾Ȃ၏ᢜ ϧ༓ȂЙӤఀְЙ‫އ‬ంȄ

‫ܣ‬

ᜍஎ๼

QCN-240

Ղ‫!ލ‬78!ৎϠ Ԣ֝ԴϘৎ‫ݗ‬Є㡯ȌȌ

QCN-239

᠞‫׹ޱ‬ገ

᠍‫ޱߝݠ‬ᆹོ ਢ໢Ȉ3 ѡ 11 џ (У) ϭо 1:00 ֌ 4:00 ӴᘈȈҾКѕᄦ੩ᔡ (ᎯඞӒࠝᅆব) ᅥϭ ྻ៉࢈ 266 George Street, City кᒲȈᡌ‫ྻ߰ࠜޟ‬ ᖒ๜Ȉ3403 4166 ᝌЃЀ Evon 0407 137 783 ࣿஜаਟȈඡᐱྲᇷȂᖖ࠲Ⴄୈȇያ࣍ ৰನ‫ݑ‬ȃ਎ጄ‫ݑ‬ȃ༼঴ሃஉ௵ߢᝊຈ๺ ѯȇ‫ـ‬ᘛఀϘ֜ᇟ഼রጄȃህᘏߞႤಎց ਰ঒ྻሃᑉԇ‫ێ‬КϘჳြӫȄᡌࠓྲ᚞ྻ ৶ᓨ᠙ឥҍ‫ࠜݙ‬෩‫ڻ‬ြӫȂТहᓐዝȄॶ ੡༡ധҞȂ௟ያ‫ݸ‬຾ԩ዆ѯȄϧِᡌ‫ޟ‬Ӻ ᇑഄȂᐯ೫ϫՉ௵Ȅᡌࠓԇ֣Ր៬Ȃԧध ϠЀҐϢȄ

Guest Instructor

‫ޥ‬ġღġੑġ਀ ૅ़ωᆹ

ਢ໢Ȉ࣐งϟ ϯо 10:00 ֌ϭо 1:30 ӴᘈȈၐѕྻ௅ 80 Nemies Road, Runcorn кᒲȈҿ‫ڧ‬෻ӎົϠчѹిྻ ᖒ๜ȈVeronica 0412 884 108 ࣿஜҒࣁȈ൫ൟफ़ጄȃᡌጄც໛ȃᜃ᚞ ც዆ȃ੩๪ຈຈȄԒ་оᔠȂ႕ᘛԧ֜ࠜ ߰ࡈ‫ڽ‬ᡌృ᎘ѕȂֺ໱ணሃȄ

ՁЩ౨ࣀଢ଼

ਢ໢Ȉ࣐งџ ϭо 3:00 ֌ 5:00 ࡨ௿ᜌਪ (୽/़ᇭఀ፞) ӴᘈȈMacgregor State High School, Sports Center, Blackwattle Street, St John First Aid Certificate Macgregor ਢ໢Ȉ3 ѡ 6 џ (џ) кᒲȈྲ‫׀‬઱ᑫࣷ௄ရᇊর௅ ӴᘈȈSt John House, room 3/225 St ᖒ๜Ȉ‫ق‬዇ԍཇႽ 0430 567 509 Pauls Terrace, Fortitude Valley Ϙৎᢰְັਣ‫ڗ‬ᢜȂϫକሮᝊ‫ـ‬Ժ‫ވ‬у ᖒ๜Ȉ0403 051 536 (஼/ॻሬ) ߞࣿஜȂְ୎ҞᓾჅ۸Ȋᡌࠓԇ֣ϠЀ঒ 8.30am - 4.30pm Ғࣁྲᐯ߰۶ϬՐࢢ ྻȂ໱ӡُ֜ 6 ЮȞ᎛֋൯րѨಧ‫ݮ‬ȟȄ ԓᐯ߰ȇ8.30am - 10.30am CPRȄemail: ~~~~~ ooo ~~~~~ OOOOO ~~~~~ ooo ~~~~~ chinese.english@stjohnqld.com.auȄ

ӒཱིພࢌђЉੲ

Ⴋသੲ኉ԝᏰষ

ਢ໢Ȉ࣐งϟ ౎ϯ 6:30 ֌ 7:30 ӴᘈȈSunnybank Primary School Glendower Street, Sunnybank ᖒ๜ȈGrandmaster Tom Lo (ᒊЄ‫ݾ‬ਰг) 0418 783 783; www.tomlo.com ௻‫ڗ‬ȃ֋ᎎ᎝຀ȂᏋԪࠐᐯϠҀфԇ֣ Ր៬ȂӤᒊЄ‫ݾ‬ਰг (໹Ⴥ 35 Րᑫࣷిఱ ၃ᢚ) ᓐ֋ిఱȂᡌࠓࣤ႙Ȅ

ਢ໢Ȉ֌ 3 ѡ 31 џ (ُ࣐งұ) ϯо 10:00 ֌ϭо 2:00 ӴᘈȈ஼ઍྻ 1/F 161 Wickham Street Fortitude Valley кᒲȈ஼ઍྻ ᖒ๜Ȉ3252 9066

ᆣ᛺ᇆѮ ਢ໢Ȉ3 ѡ 6 џ (џ) ࿤ϭо 1:00 ༟ᣤ ӴᘈȈ121 Mains Rd., Sunnybank (ֺ໱޿ ‫)ژ‬ ᖒ๜Ȉᘁщ 0408 299 338

ӎงաӫȈဤᣣᘕȃཉ஼ԩࠅȃ१Йᙩ НঝཿȃԢ࣏ч౾಍ၢϠȃᎼൠඵ౥ȃ‫ܜ‬ ऎ෩пྻ৶ცၝ‫ڹ‬ӡକϧȂ༟ᓱ௄ᚂც ࡹЃඵшȃ၏ॻྻНЈਜȄᡌࠓண஭Ȋြ ၝ᎝຀Ԓб᎝Ȃᡌࠓ၂ሬ஼ሬ‫ॻݕ‬ሬऎӓ ӫՂգ‫ؼـ‬Ȃ਼Йҩ഼֖‫ט‬Ȅ ሬߞྻ৶ඡԩணҐȄ᎝຀ҒࣁȈცၝೡԪ ᚎЬȃᘣጹႻ֯ȃКћ (ላࢰ) ኷‫ޕ‬ȃ஼ቫ ᇨႮຈȄ໱ӡȈ$50 Ғࣁ᎝຀ᗾ၍Ȅ

p.48!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011

ਢ໢Ȉ3 ѡ 13 џ (џ) ϯо 10 ֌ 12 ӴᘈȈRSL Hall 19 Gager Street, Sunnybank кᒲȈТׄህᘏߤ ᖒ๜ȈJim 0411 859 873 ᡌࠓࠐ઱ȂК઱۶ྑՀߤӹህϠЀண ҐȄТहቃׄȃࢽєȃፚ೫Ȃ֋൯༼ਫ਼Ȃ ໱ӡԑֺȄ

ઍ‫ޟ‬ᠾདྷΟȉ

ਢ໢Ȉ3 ѡ 26 џ (б) ౎ϯ 7:30 ӴᘈȈ983 Rochedale Road, Rochedale кᒲȈҿ‫ڧ‬෻ӎົϠࢆႽྻ ᇊরც዆‫ޟ‬ᎫȂ၂ሬያ‫ࠢ( ݸ‬Кȃॻћ Մᅌ)Ȃֺ໱ϢඞȄ๑Ꭲ࣏ӒԴ᡽ྑКȃԴ ຈ࠭ૌྑ‫ڽ‬ᗜȃЏ௓‫ݕ‬ҵҝ୨ஊຈН‫ވ‬у েȂᡌࠓቦϭࡈ‫ڽ‬ᣍᎫȄॗ‫ܠ‬ఋ஧Ȋ

छ୽Ѕё਌σ 19 Јᆠᒵၽ ਢ໢Ȉ5 ѡ 7 ֌ 25 џ кᒲȈ஼ઍྻ ᖒ๜Ȉ3252 9066 FRANK LEE 3378 2193 JAMES LEUNG 3343 7959 Ⴜ჆ग़஼‫ܫ֘ތ‬фҐੋЂ‫ߞܫތ‬຾ԩࡱ Ҿф฀ᙇȇ૸ॗȃົಽჲȃҺҐ‫ݛ‬Ђᙰ ҿȃԺ৖ԺȃᆕԳҞȃޯЀჲȃः‫ى‬ᖧȃ Ϭ᜸ҾȃၐԳѰ৯ȃ‫ݛ‬෻ᇯҐ෻фЂਦ‫ڐ‬ ຈຈȄ໹ৃኊ $4,980Ȃᑟྻ᝱െȂေлᓾ ჅȄ


ωġ᚞ġ‫׹‬ġၥġ ؐέ࿲ϯ‫׹‬ΣȂA ՌϏငᕊശЍӱൢ $500/໊ȇ B ‫ۏ‬ଊငᕊȂ18 এТԝӱҏߜёԑցዜ 20%Ȅ ӻ‫׹‬ӻுȂӻ‫׹‬џᒲಋҕȄ ፜ಋҝ؏ՍȈ61 River Rd, Redbank, QLD ႫၗႱघȈ0402 058 912 ϟӑҡ

Fotomax 206 Wickham St., Fortitude Valley Qld 4006 Ⴋသᆰও݈୛Ȉ ԧภცၝഹ๼пૺሃᇯ৒Ȃኊ੾ᔹ෎Ȃᡌࠓ෎ᠪȄ ᔂ዆௲ᚼ DVDȂԪ‫ ۀ‬VCD ᚼϢ DVDȂЙ዆ᠩᎳ༓ࣹҵȄ ც႖Ȉ(07)3252 8913ȁཇૌȈ(07)3257 4769 Computer Services: All model computer repairs and upgrades welcome, competive price for parts and services. Conver your anologue video into digital video finishing in DVD, as well as VCD file into DVD file without losing any quality, finishing in DVD. Tel: (07)3252 8913 Fax: (07)325 74769

ၖ኉ջโ۹᎛୵டষ

Ԋ߀ᎽᎻ

‫ࣺڎ‬ᜰငᡛ‫ޱ‬ᓺӑᓃ‫ڥ‬Ȃ᠍ߔዅᢎ໌‫ޟڥ‬ჱբঈ ΙଔёΣ‫ר‬ঈȂ‫ظ‬τࣱџȂ፜Ռരቺᐣߒߣྱа சՍ jewellin@hotmail.com ‫ܖ‬ᒑᖝ 2847 Gold Coast Hwy, Surfers Paradise QLD 4217 ႫၗȈ07-5538 9666 ७ၐਢ໢ 14:00 ~ 15:00Ȃᖠᓺȃᆋց‫ٹ‬

ᐬࢸࢇ‫ۺ‬ᇯџȂӻԑင ᡛȂ๼ΡτఀጛȂՌ௶Ȃ ୽ȃဃȃ़ᇭȂӨՃୢၯ ၐȂ‫ٷ‬Ᏸষ໌৤Ȃ๡Жఀ ᏲȂօձԙђȄłůŨŦŭŢġ೨ ႫȈıĵıĴġĶĹķġĹıĴ

டཾ߆༪៖౩ ŠŠŠŠŠŠĩࠒୢĪŠŠŠŠŠŠ ୘૩ȁওᐙȁऄᐙ ᚕ૩೎౩ȁ఼౩‫ֱڿ‬ ЅȁӡӴ୘૩ David: 07 3423 7806 M. 0411 471709

ҏൢၖဒӒᙛİঙᙛኄ֙೩ॎМষ ҡࣀ௑ൢี৤ٞഀȂࡨဒӒᙛ‫ܖ‬ঙᙛኄ֙೩ॎȃ ௶‫ގ‬МষȂ҆໸ዣҢġńŰųŦŭġŅųŢŸȃŊůĮŅŦŴŪŨůȃ őũŰŵŰŴũŰűġ้Ⴋသ೺ӇȂώհሯġŐůĮŭŪůŦġ ŕųŢůŴŭŢŵŪŰůġЅϛМ҈ԅ‫פ‬ȄԤᎽྱЅൢાώհင ᡛ‫ޱ‬ᓺӑȄԤཎ‫ޱ‬፜சቺᐣՍȈŴŢŭŦŴŁŲŤůįůŦŵįŢŶ

ҡཎюᡱ

ġཾ

ҡġཎġࡨġ୵

ଽϛЅσᏰᆗ೚၄ಬ

՝ܻώཾୢ‫ޟ‬Ѵ፲۹ҡཎюᡱȂ໊ؐ ϤЈᕊཾȂ՝ည‫ٹ‬Ȃཱི၆ওЅ೩രቆȂ નߜཇۣȂᕊཾ᚞ଽȄཎ‫ޱ‬፜Ⴋ Tony 3345 3999 ‫ ܖ‬0411 727 377

᏿Ԥ 25 ԑఀᏰငᡛ‫ࠉޟ‬ഋߞкᆓȃଽ ϛᆗ೚ఀৱȃᆗ೚ᆈρȄџ࣏ 8-12 ԑ઻ Ᏸҡ၄ಬᆗ೚ȃMaths BȃMaths C Ѕσ ᏰኵᏰȄ၏௑፜मႫ Jill 0410 381 832

QCN-237

QCN-240

़МఀৱȂࠉഋߞкᆓȂσᏰ၄ಬᏲৱȂඪ‫ټ‬ 3-7 ԑ઻ᏰҡЅ 8-12 ԑ઻Ᏸҡ၄ಬ़МЅ‫ڞ‬ օ፣М݈୛Ȅѓࢂଽ઻़ММ‫ݲ‬ȃຠཊȃ᠞ȃ ቸȂඪ‫़ټ‬ᇭఀ؅Ȃ‫ٮ‬џ၄σᏰ፣Мጡ௶ȃ ఀ‫ى‬ᏲৱȄ፜Ⴋ Jill 0410 381 832

Garden City Ѵ፲۹ҡ ཎюᡱȂΡࢺኄȂኁ ‫ܘ‬೩രᐌዓȂσ໔ୄٙ ՝Ȃσ໔ИѴ໯৴Ȃཎ ‫ޱ‬፜ႫȈ0413 815 787

QCN-237

ŃŶŴŪůŦŴŴ

QCN-237

Graduate English Academy - Sunnybank

QCN-237

Ѵ፲۹ҡཎюᡱ ՂԅဴѴ፲۹ҡཎю୵Ȃ‫ࢸٳ‬ኁ‫ܘ‬೩ര ቆӒȂᎌӫӨᓡ໽ཾȂ՝ܻ Newport Marina ΙளȂΡࢺྃኄȂ ཎ‫ޱ‬፜ႫȈRyan 0422 232 437

QCN-233

ᓁฤю୵

QCN-239

Boston Steinways & SonsȂBaby Grand Piano GP 156Ȃ ΞԙཱིȂ୵ $25,000Ȃ ፜ႫȈ0487 337 103

ྥਢҺೲȂЙώᆠಠȂ ᅾ೰ՂᄂȂӴᘈᎌϛȂ ϲЈᕊཾȂഇ࢑෈έӄ਀ ΰϿ 8:00 ՍήϿ 6:00 ႫၗȈ3344 7683 Ӵ֭Ȉ5 Werona St, Sunnybank

‫ڎ‬Ԥ़୽ࣲড় 8 ઻оΰၥਿȂ џᖿဃȃ़ȃ୽ᇭȂ Ԥཎ‫ޱ‬፜Ⴋ‫ݓ‬ω‫۔‬ 0405 342 297

QCN-239

ಋҕ

໊ન $115ȂѓЫႫȃഭ ᵋȃInternetȂ‫ܣ‬དྷ఼ ዓȃϚ‫ྭܪ‬τρ࣏ӫȂ 0403 586 265

‫ٳ‬छ‫׽‬ोЅዦो݈୛

ŐŵũŦųŴ

ġт

œŶůŤŰųůġୢ Ԥ‫ܘ‬юન QCN-239

ҡཎюᡱ ՝ܻ༁ߜ੕۬ѿϛЖ Gold Coast HighwayȂ৴ ՝ 40 ϞѴ፲ᓡᓢҡཎю ᡱȄનघߝȂનߜӫ౩Ȃ Ԥཎ‫ޱ‬፜ႫȈ0412 369 987 ࣁ

ᓁฤఀ௲

‫ڏ‬

ᆠछ෫Ԓ໽૯ᘈЖ‫ี׳‬Ȃҥငᡛᙴ൲ ෆӈӨσନዂ‫ॷޟ‬෫Ӫኁк౩Ȃ ᖒ๜ႫၗȈ3208 7360 (9am~9pm) ‫ܖ‬ЙᐠȈ0434 008 983

ŎŪŨųŢŵŪŰů ņťŶŤŢŵŪŰů

ఀ‫ى‬

QCN-220

QCN-240

ᘈġЖġ‫׳‬ġี

Ᏸġ෬ġ‫ݨ‬ ᐬࢸࡻถఀጛȂΪԑင ᡛȄߑ઻ՍШᗉแ࡙Ȃ এտ‫ܖ‬ωಢఀ௲Ȅ ಑ѲᏰ෈౪ғ‫ܣ‬ҡȄ դఀጛ 0434 019 756

Ѡġᆚġఀġࡉ ৱጒσᏰѠᆚடཾఀৱȂӻӪᏰҡෆᕕᏢዅШᗉσዩ ωੲ፞แ (3-4 Ρ)Ȉ$10 ଔȁȁΙᄇΙ፞แȈ$20 ଔ ൢӪ‫ޱ‬ջາᜒଚȈҏΡശཱིю‫ޟގ‬Ѡᆚ CD Ι஻ ю୵டཾᅋ࠷ѠᆚȈ$500 ଔ ႫၗȈ3273

6663 / 0431 411 481 ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.49


p.50!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.51


୦ཾႫၗ

୦ཾႫၗΙ។ߒȁѐิາҢ $150 ΙԑȞ50 ෈ȟ ၏௑፜मႫȈ07-3252 8183 ŅųŪŷŪůŨġŔŤũŰŰŭġġġᎽᎻᏰਮ ‫ࣷڲ‬ᏼᏺᐯ੭ġġġ ġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġĴĴĵĵġIJijĸĹġİġıĵIJĵġĹĵĹġĹĵĹ

łŤŤŰŶůŵŢůŵİŃŰŰŬŬŦŦűŪůŨġġġོॎİᛩ଄ ฅཀٔྻ঍ਰ֖ġġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġœŶůŤŰųůġġ ĴĹĵIJġĶķĸĹ

Ꮡѩપധྻ঍ਰ‫ڰ‬ச‫ݙ‬ȁġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġ ĴijĶijġĶIJıĺ ᑫភྻ঍‫ڰ‬ச‫ݙ‬ȁġġġġœŰţŦųŵŴŰůġıĵIJIJġijĹĵġIJĹķġİġĴijĸĸġĹĹĺĹ

႕ࠫᏼᏺġġłţŴŰŭŶŵŦġŅųŪŷŪůŨġŔŤũŰŰŭġġ‫ిق‬ፚ ġġġࣆܹሮҞĭġ‫ٷ‬Ѓిፚĭġ࿤੡‫ږ‬ៗĭġढ़ѕуຠĭġԪ੾ತ୼ ıĵĴĴġķĸķġķıķġĩĴňĪġİġıĵIJIJġIJĵĺġķIJĹġĩŐűŵŶŴĪġİġĴijIJĺġĸıĶĸ ‫ތ‬ўᏼᏺᐯ੭ȁġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġĴijĸijġĶIJķĵġİġıĵIJIJġĴĴIJġĺķķ ġġġőũŪŭŪűġေȂ‫ܕ‬൹‫ݺ‬ġIJĺĹĶġՐȂҿҾ೐Ϙ༡ົϠᏼᏺᐯ੭

łŤŶűŶůŤŵŶųŦġħġʼnŦųţŢŭġŎŦťŪŤŪůŦġġġϛᚂବ‫د‬

Չ߿ᏼᏺġ łůŨŦŭŢġധġ ġġġ ġ ıĵıĴġĶĹķġĹıĴ ġġġġࣆܹሮҞİԺՐ၃ᢚİົϠЃిፚİ֋వİԧւ஡Ⴎႏ

ઍົКᛁ୫‫ٮ‬໧‫ݙ‬ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġࡑ஡ġġġ ĴĹĵIJġķĴĹĹ

ŅŶŵźġŇųŦŦġİġňŪŧŵġŔũŰűŴġġġջโ۹ġİġᙄࠢ۹

łŅŔōĭġńŰŮűŶŵŦųġġġቶᓜΰᆩȃႫသ݈୛Ѕᆰও

ŃįŃįᚃࡡȁġ ȁġ ȁġ

ŔŶųűŢŴŴġńŰŮűŶŵŦųġ۞໸ცၝġġġġġġġńŰŰűŦųŴġőŭŢŪůŴġ ĴĴĵĶġijĴijĺ ŔŶųűŢŴŴġŅŪŨŪŵŢŭġ۞໸ዴፅġġġġġġġġġġġġńŰŰűŦųŴġőŭŢŪůŴġ ĴĴĵĶġijĴijĺ ŔŶųűŢŴŴġŔŶųŷŦŪŭŭŢůŤŦġ۞໸ᆾఠġġġġġńŰŰűŦųŴġőŭŢŪůŴġ ĴĴĵĶġijĴijĺ

ġ

ġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġ ĴijIJķġıĶĶIJ

ŃŦŢŶŵźġŔŢŭŰůġġġछৠ ōŦġŎŪųŢŨŦġ ġ ġ

ġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġʼnŪŭŭŴġ ĴijĸijġĶĶĹĹ ġġġġŔŰŶŵũġŃŢůŬġőŢųŬŭŢůťġ ĴĹĵķġķĸĹĹ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġġ ĴıIJijġĹķķĹ

ņťŶŤŢŵŪŰůġħġłŨŦůŵġġġఀ‫ى‬Ѕ੼Ᏸ݈୛ġ łŶŴņťġॻᑫ஼ቫి‫އڈ‬சКѕġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġ ĴijIJıġIJĴĹĴ

ŃŢŬŦųźġġġሸ۹ ൢୃቷܸġġ

ġ ġ ġ

ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġġ ĴııĴġIJĵĵı ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġ ĴĴĵĶġķijıı

ŎŦŦŦġłŶŴŵųŢŭŪŢġᑫࣷஉ௵ग़ਟᐯ୰ġ

ġġġġ ġ ĴıIJijġĹķķĹĮij

łŖŔőłńġŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġᑫщ஼ቫġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ĴĴĵĺġĸĹķĹ ńŔġࡱᘾి‫ڈ‬Кѕġġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġ ĴııĴġıĴķĴ

ňųŢŤŦġၩငບి‫ڈ‬ᑟᅹġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġġ ĴııĴġııijĹ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġ ĴĵijĴġĸĶĸĸ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġňŰŭťġńŰŢŴŵġ ĶĶijĹġıķĺĺ ົᑫ઻ᐯ‫އ‬சКѕġġ

ġġġġġġńŪŵźġıĵIJijġĵĹĶġIJĴķġİġĴııĴġIJķĹı

ŃŶŪŭťŪůŨġńŰůŵųŢŤŵŰųġġġ࡚ᑞ୦İഡᘣȃվ੉İЫ൙ȃ೽ෲȃড়ۨ

łŴŪŢůġőŢŤŪŧŪŤġŊůŴŵŪŵŶŵŦġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭźİŏŦŸŴŵŦŢťġ ĴijĶĸġIJĹķĹ

łŢųŰůġőŭŶŮţŪůŨġħġŅųŢŪůŪůŨġŔŦųŷŪŤŦġġġġĴĹĴıġĶĸĶijġİġıĵIJĴġĸĶIJġĸķĴ ġġġġġѪ඘ȃ഼ัȃ࿮ઈȃԧ᝷ᆒѪȃෂ‫ݙ‬ȃጤѪឤġĩŎŢŭŤŰŭŮĪ

łŶŴŵųŢŭŪŢůġŎŶŭŵŪŤŶŭŵŶųŢŭġņťŶŤŢŵŪŰůġńŦůŵųŦġĩłŎņńĪġġ ĴĴijĴġĴIJķĹ ġ ᑫࣷԺЮћмి‫ڈ‬Кѕ഍ġ ġ ġ

ňŰŰťġŔŢŷŦġᔹᎳѢຄᜧȁӀȃⷚȃӒġ

ġ

ġ ĴijĸĸġĹĹĶĶ

ŃŕŔġѪ඘ȃცᐡф࿮ઈЍ຀ġĩőũŪŭŪűĪġġġġ

ġ

ġ ıĵIJĴġĵĴĵġĵĵĸ

ᇢ᜹๪࢈ġġġŎŢŤŨųŦŨŰųġЈᐯ੟ġġġıĵijIJġĹĺIJġĴĺIJġİġĴĴĵĴġijĶıĹ ġġ௞྽ిఱ‫ۊ‬ຆ๪ȃᆝ๪ȃ૵෡ȃѪ௾ȃ޵๪

ࢺ๕௞྽ცઈЍ຀Չႅфᇯ৒ġĮġ෧ਲ਼İ⳴።İᆒცՉԑෟຈ ġġġġġԧ஡ġĩ஼İ၂İॻሬĪȁġ ġġ ġ ıĵIJIJġıĴIJġıĴĺ

ŇŢŴũŪŰůġńŭŰŵũŪůŨġİġłŤŤŦŴŴŰųŪŦŴġġġࢺ՗݈ႺЅ‫׽‬ो݈୛

޵ᆗȃᇃᒑȃࠅཀྵЍ຀Ȃֺ໱ඡኊ ġġġġġԧ஡ġĩ၂İ஼ሬĪġȁȁȁȁȁȁġġġġġġġോऀġġġ ıĵIJijġĴĴIJġĸıĵ

‫ڲ‬ग़‫ؼ‬ঊфጥঊ‫އ‬சġ ġ

ńŢųġŅŦŢŭŦųŴġġġ‫ء‬ٙင᎛୦ łŶŴŵųŢŭġʼnŰůťŢġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŏŦŸŴŵŦŢťġġ ĴĴķĵġIJĸıı ʼnŪŨũŸŢźġʼnŰůťŢġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔűųŪůŨŸŰŰťġ ĴĹıĹġIJIJIJIJ

łţŶůťŢůŵġĩŘũŰŭŦŴŢŭŦųĪġ՘֗‫ز‬๴ġġġġġġġġġġġġġġġ ġ ıĵĴijġĶijĶġĶĸĸ ġ

ġ ĴĴĵĵġĸķĹĴ

‫ޒ‬ዉ‫ݻ‬লѪ‫ۻ‬ನġŎŪŤũŢŦŭġōŢŮġġġġıĵIJĵġĴĹĹġĹĴĴġİġĴĴĵIJġĹĶĴĶ ᒊЄ‫ݾ‬ЂਰѭলѪġŎŢŴŵŦųġŕŰŮġōŰġ ġ ıĵIJĹġĸĹĴġĸĹĴ ŇŰŰťġġġॵ‫ސ‬ȃ੕ᘀȃᚕೲ

ġġġġġġġġġġġġġġġġŎŰŰųŰŰŬŢġġġ ıĵIJĹġĹĹĶġijĸĺ

ŎŰŵŰųŭŪůŦġŃŎŘġ ġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġŅŢŪŴźġʼnŪŭŭġġġ Ĵijĺıġĸııı

պडઔ֖ۧȁġ

ġ

ġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġ ĴijĶijġıijĺĺ

ŔŰŶŵũŴŪťŦġŕŰźŰŵŢġġġ

ġġġġġġġŖűűŦųġŎŵġňųŢŷŢŵŵġġ Ĵĵijijġĵĺĺĺ

ྲᒸઔᘿġġ

ġ

ġ

ġ

ġ ĴĸIJIJġijĶıı

ġ

ġ ıijġĺĸĺıġıķĺij

ŊůŴŶųŢůŤŦġńŰŮűŢůźġġġ߳ᓎф౩ϴѧ ࣐ࠛ࠲ᔍನ୑‫އ‬சгҦġġġġġġġġġġġġġġġĴĴĵĵġĸķķķġİġıĵIJĴġĺĺĹġĹĹĹ

ńũŪůŦŴŦġŔŰŤŪŦŵŪŦŴġġġ๼Ρ‫ޥ‬ღ

ŔŰŭŪŤŪŵŰųĭġŎŪŨųŢŵŪŰůġńŰůŴŶŭŵŢůŵġġġࡡৱȃಋҕ៫୰ ཀЄ࣐ࢠਰጁġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŪŶťŦġŗŢŭŭŦźġ ĴĹĶijġIJĸĹĹ ጝ‫ܯ‬ġħġጝፂᗑԪࢠਰ‫ڰ‬ச‫ݙ‬ġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġġġĴĴĵĵġĴķĴĴ ŔűŰųŵŴġġġᡝ‫ى‬ ᔷրѨфӵӶಧྻġġġġġġġġġġġġġġᇨ঱ȈŸŸŸįťųŢŨŰůŤŭŶţįŰųŨġ ༉ϟ౎۶џ՝Ȉࡑ஡ġŎŢůŴŧŪŦŭťġŔŵŢŵŦġŔŤũŰŰŭ ༉ұ౎ȈҔ஡ġŃųŪŴţŢůŦġņůŵŦųŵŢŪůŮŦůŵġńŦůŵųŦ ༉У౎Ȉࡑ஡ġńŭŢŪųŷŢŶŹġŎŢŤŬŪŭŭŰűġńŰŭŭŦŨŦ ༉б౎Ȉཀࠛઔ‫ܫ‬ġŕŢŭŭŦţŶťŨŦųŢġōŦŪŴŶųŦġńŦůŵųŦġፚಧȄ ᡌࠓԇ֣Ր៬ȂЙԢѪӀϠЀணҐȄӎྻ෩‫ڻ‬ᇨಧȃ ᐨಧȃրѨಧ‫ݮ‬ҍழȂ৒ನф्።‫އ‬சȂ‫ټ‬ϠфЈೡ ՘Ր۶ࠦьՐ୊ፚȂӤࡈԇष༤ిፚታᐱȄьՐ༤಩ Ӓ‫ݢ‬՜ྲ՘৶Ȅࣤ႙᎛ცȈĴIJķķġĹijĹĹ ௞྽րѨಧᔡᅆҳ༟‫ݸ‬ӇಧȂُ༉ϬȃУ౎ϯġĸĻĴıġĮIJıĻııȂ ༉џϭоġijĻııġĮġĵĻĴıȂ໱ӡġĥķȂԳ‫׬‬ȈijġłŭŧųŦťġŔŵĭġ ŔŭŢŤŬŴġńųŦŦŬȂც႖ȈıĵIJIJġIJijĹġĹıķ ࡑ஡րѨಧྻġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ

КॻᛕԨȞŏłłŕŊġϬૺȟᚙ៌‫އ‬சġ ġ ĴijĶijġĹIJĹĴ ġġġġġ௞྽ᚙ៌ᏼ࿰ȃ‫ڗ‬Ԋᝋ‫ށ‬ȃԧ᝷ћԆ ġġġġġԳ‫׬‬ȈŔũŰűġĸĭġIJIJĶġŘŪŤŬũŢŮġŔŵĭġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġŒōŅġĵııķ

‫ڲ‬щ੠֖ߤġłŴŪŢġőŢŤŪŧŪŤġŕųŢŷŦŭġħġŕŰŶųŴġ ġ ĴĸIJIJġķĹijĹ łŕŎġŕųŢŷŦŭġѵध੠֖ߤġġġŸŸŸįŢŵŮŵŰŶųŴįŤŰŮįŢŶ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ К஼ࡱȈĴijĶijġĴĵĶķġġġġġࡑ஡ȈĴijIJĺġĸıĹĹ

ŎŪġŎŪġŗŪťŦŰġŔũŰűġġġ

Consulate General of The People's Republic of China in Brisbane

Level 9, 79 Adelaide Street, Brisbane ც႖ȈıĸĮĴijIJıġķĶıĺĮijıķȁཇૌȈıĸĮĴıIJijġĹıĺķ ც༎Ȉchinaconsul_bri_au@mfa.gov.cn

ġ

ġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġġ ĴijĶijġĺıķķ

ŌŢųŢŰŬŦġġġњ‫ܜ‬ġŐŌ

ᇢ᜹ྻġ ġ

ġ

ġġġġġġġġġġ

ņŤũŰŦŴġ୞র‫ڐ‬ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŎŢŤŨųŦŨŰųġġ Ĵĵijijġijĺĺĺ

ŐŵũŦųŴġġġ‫ڏ‬т

ŌŪŵŤũŦůġŎŢůŶŧŢŤŵŶųŦġġġᛋᘣώแ

ġ ıĵIJĹġIJĶıġijıı

‫ݿ‬Ѐ᠋၂ա‫ྻ۝‬ġġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġ‫ق‬ցਰġġġ ĴijIJĺġĸıĹĴġ

ૈ‫״‬Нуྻġ

ġġġġġġġġġġġıĵıĵġĺĵijġĶĸĶġİġıĵIJijġIJIJĴġĶIJĶ

ġ

ᑫЂ‫ݿڲ׀‬Ѐ᠋ົϠᗑԪྻġĩŒńŖńĪġ

ġ ĴIJķĹġIJıĹij

ҿ‫ڧ‬෻ӎົϠчѹిྻġġġġġġġġġġġġġġġġġ൘ૠѭġġ ĴĴijĵġĹıijIJ ȁĹıġŏŦŮŪŦŴġœŰŢťĭġœŶůŤŰųů ጄႽ௄ရిྻȈُѹџ՝ϯIJıġ੡௣ࢵġġġġ

ĴĸĴĸġĶĵĴı

ᜲѽҭᇊ௄ရిྻȈѹџϭоϟ੡ᇸྻġġ

ĴIJķıġĺĵĶĴ

Ⴝిᑫࣷࠦ‫ޗ‬ᣍȁġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŅŦŢŨŰůġġ ĴĹķĺġIJIJĹĹ

ńŰŮŮŶůŪŤŢŵŪŰůġġЙᐠȃႫଉ Telstra Shop Ⴋଉடߞ۹ Sunnybank. Sunnybank Plaza Mt Ommaney. Mt Ommaney Centre Redbank. Redbank Plaza Springfield. Orion Springfield

Ph 3344 6667 Ph 3376 3999 Ph 3818 1788 Ph 3470 0388

ńŶŴŵŰŮŴġħġŇųŦŪŨũŵġŇŰųŸŢųťŪůŨġൢᜰೲၼ ŐŤŦŢůŢŪųġᑫ‫ڝ‬஼ቫඡᝯറႻȁġġġġġġĴijĸijġıķĴĹġİġıĵĴIJġĸĸijġĶijij ŃŦŴŵġŊůŵŭġպ‫ڰ‬Ⴟ஼ቫඡᝯ֖ġĩńźůťŪĪġĴĴĵĴġijĹķķġİġıĵĴĺġIJIJIJġĺıĸġ ġ

īġߩႻȃ೺Ⴛȃࠝۖࠝ‫އ‬சġĩ൵ֲġĥĶſĥIJıİŌňĪ

ġ

īġ஥྽ġħġ‫ټ‬Ϡ֖‫ق‬ඡᝯ‫އ‬சġĩϘ౧ᔷĪ ġ

ġ

ġ IJĴııġĺĵĺġĶķķ

ŅŢůŤŪůŨġġġ‫ޥ‬ҺᇆᗐġİġŅŢůŤŪůŨġŔŤũŰŰŭġᇆᗐᏰ଱ ਷ᔅࡱߤӹህᘏ୊ፚġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ౎༡ġ ĴijĸijġķĺIJĹ ġġġġōŪŰůŴġʼnŢŭŭĭġIJġŏŢŵũŢůġœŰŢťĭġœŶůŤŰųůĭġŔŶůťŢźġĺĻııŢŮ ŅŦůŵŪŴŵġġġбᚂġİġŐųŵũŰťŰůŵŪŴŵġᏏӖᕤғбᚂ ŅųŦŢŮġŔŮŪŭŦŴġŐųŵũŰťŰůŵŪŴŵġĩ১൘ӖෳᐎԕᖣӒ௞ॊѰᛁĪ ġ

⣫ూᒖġũŵŵűĻİİŮŢųųŪŢŨŦįŤŦŭŦţųŢůŵįŵųŪűŰťįŤŰŮġĩКİॻĪġıĵIJĵġıĹĹġıĹķ

๼Ρឌҕᜰ߽ಢġ ġ ѕୢȈཀ‫ؠ‬ኍġĩńũŪġŌŪŮġŘŰůŨĪġġġġġġ ġ ȁȁȁ؏ໝ༲ġĩŘŦůŨġŎŶůġŔŶŮĪġġ ġ ࠒୢȈཀ‫ۂ‬ဉġĩőŶųťźġʼnŶŢůŨĪġ ġ ȁȁȁਟ෻൰ġĩŌŦůġœŰůŨĪġ

ŎŦťŪŤŢŭġńŦůŵųŦġİġńŭŪůŪŤġġᚂᕛϛЖ

ᆧࡨ‫ٱ‬௑፜ኦႫġġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ııı

ŃųŪŴţŢůŦġʼnŦŢųŪůŨġńŭŪůŪŤġġ ġ ġġġ ġ ıĵıIJġĶĶĺġĴĺĹ ŖůŪŲŶŦġőũźŴŪŤŢŭġŕũŦųŢűźġńŦůŵųŦġġġŔŶůůźţŢůŬġʼnŪŭŭŴġ ĴĴĵĵġĵĺıij

ѮѕᎹҀ٨඼ҏငᔼМϽᒲ‫ٱ‬೎

ઍЋዀᙢգনгҦġĩᜲĪġġġġġġġġġġġġġġġĴijĸĺġIJķĺĴġİġıĵIJijġIJIJĴġijijĴġ

ࡑ஡ȈĴĴĵĵġIJijijıȁȁ‫ތ‬஡ȈĴĹĺĺġĹĹķĴ

łŮźġńũŢůġ൘᠖༮ѰॊᛁӠġĩijıġՐ၃ᢚĪġ ġ

ŎŰųŵŨŢŨŦġŃųŰŬŦųġġġຸ߬ϴѧ łIJġŔŮŢųŵġőųŰűŦųŵźġĮĮġŎŪŤũŦŭŭŦġōŶŶġġġġġġġġġġġġġġ ġ ġıĵĴĴġĺķĺġĵĴĹ ńŢųŴŰůġŇŪůŢůŤŪŢŭġŔŦųŷŪŤŦŴġġġġġġġġġġġġġġġġġĴijIJĺġĹĸijĸġİġıĵIJIJġijĸijġijĵĹ

Optus Ⴋଉடߞ۹ ġ ŔŶůůźţŢůŬĭġŔŶůůźţŢůŬġőŭŢŻŢġ ġ ġ ĴijIJķġĺĵķķ ġ ŊůťŰŰųŰŰűŪŭŭźĭġŊůťŰŰųŰŰűŪŭŭźġŔũŰűűŪůŨŵŰŸůġĴĴĸĹġĹĵĶĶ ġ ňŢųťŦůġńŪŵźĭġŘŦŴŵŧŪŦŭťġňŢųťŦůġńŪŵźġ ġ ĴĹĵĺġķĸĹĹ ġ К஼ࡱĭġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġ ġ ġ ĴĴĴĴġĺııı

ŌŪůŨġŇųŦŪŨũŵġറႻऱġġ

ታ‫࠲ڰ‬᠕ც႖ȈĩķIJĪġıĵıķġĴIJĹġIJĸĹ

ŎŢųųŪŢŨŦġńŦŭŦţųŢůŵġġஔࡅᅿᜌடষ

ńũŶųŤũŦŴġİġŕŦŮűŭŦġġġఀོ

ġ ĴĴĵĴġĵĹĹı

ġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġġ ĴijĶijġĹĸĴIJ

ϛ๼Ρҕӓ‫୽ڷ‬ᎹҀ٨඼ੲᖂሴ‫ٱ‬ᓢ

஼ઍྻġġ ġ

ġ

ġ ıĵIJĹġĸĴIJġijķĶġġġ

ŕųŢůŴŭŢŵŪŰůġġġᙚឍ݈୛

ŗŪťŦŰġŕŢűŦŴġʼnŪųŦġġġᓃኇளюનடߞ۹

џሦᔠ‫زۍ‬๴ġŅŪųŦŤŵġŇųŰŮġŋŢűŢůġġ

ŕŦųųźġŘũŪŵŦġńũŦŮŪŴŵŴġŔŶůůźţŢůŬġġġġġġġġġྲ‫׀‬઱ġ ĴĴĵĶġĵĵĹķ

ĴĴĵĶġķĺĴĺ ĴĴĵĵġĴĹĴĹ ĴijIJĺġIJijĶĵ ĴijĸķġıĺijĹ ĴĴĵĶġĶĶĸĶ ĴijIJIJġIJIJĸĸ ĴijIJIJġĶĵıĺ ĴĹıĶġĹĴĴĴ

ŕųŢŷŦŭġłŨŦůŵġġġਡ՗‫ޥ‬

ŇŦŶůŨġŔũŶŪĭġłŴŵųŰŭŰŨźġġġॳЫȃ‫ڼ‬౩ȃࣺࣼ

ŎŰŵŰųŢŮŢġŕŰźŰŵŢġġ

ńũŦŮŪŴŵġġġ᛾‫ܘ‬

ЂࠜЫġ ġ ġġġġġġ ġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ‫ڎݻ‬ମᔠᣇġ ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ᔷุઔᘿ୧ਛġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŖűűŦųġŎŵġňųŢŷŢŵŵġġ ఄᆕ୕ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġʼnŪŭŭŴġ ōŪŵŵŭŦġŔŪůŨŢűŰųŦġЈ࣐୺ᔠᣇġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġġġġġġġġġġńŪŵźġġ ۧϼ‫ݛ‬៧ġłūŪŴŦůġœŢŮŦůġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŃųŪŴţŢůŦġ ŚŢũŰŰġŔŦŢŧŰŰťġϾᇊઔᘿᔠᔡġġġġġġġġŘŢŵŦųŧŰųťġġ

ıĵIJIJġĸIJĺġıĺij ıĵIJıġĶıĵġıĸĵ ĴĴķĵġĴijIJĸ ĴĴķĵġĴijIJĸ

Taipei Economic and Cultural Office, Brisbane, Australia

Level 34, Riparian Plaza, 71 Eagle St, Brisbane ც႖ȈıĸĮĴijijĺġĶIJķĹȁġġġġġġġġġཇૌȈıĸĮĴijijĺġĹĹĹIJ ც༎Ȉbne@boca.gov.tw

ŐŻźġŎŰųŵŨŢŨŦ!ᑫ۶ࠫ໷!ġġġġġġġġġġġġġġĴĵIJIJġĴijķĹġİġıĵIJIJġijijĹġĶĹĹ ŎŶŴŪŤŢŭġŊůŴŵųŶŮŦůŵŴġġġዅᏢ ňŐŔőņōġőŪŢůŰŴġġ ġ

ġġġġġġġġġġġġġġġġŖůťŦųŸŰŰťġ ĴĹıĹġĹĸĹĸ

őųŪůŵŪůŨġġġӪаȃᓡ൐ȃ༈൐ӟ‫ڕ‬ ŌŪůŨġŰŧġőųŪůŵġԞ‫۔‬ѳġġġġ

ġ

ġġġ ġ IJĴııġĴķijġĵĹı

୽ሬ኿ྥ෈ѐфဴȞŊŔŔŏȟȈIJĵĵĺġĮġĹĵĴř őŶţŭŪŴũŦųĻġŒŶŦŦůŴŭŢůťġłŴŪŢůġŏŦŸŴġőŵźġōŵťġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġłŃŏġIJĺġIJıĸġıĸıġıĶĸ

œŦŢŭġņŴŵŢŵŦġłŨŦůŵġġġӴ౰ф౩ œŢŪůŦġħġʼnŰųůŦġӖ‫֖׀‬ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġœŰţŦųŵŴŰůġġ œŦťŬŦźġ॓ႻԳಯġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġ őŢųŵůŦųŴġőųŰűŦųŵźġłŴŴŪŴŵġġġġġġġġġġġġġġġġġőŢųŬġœŪťŨŦġġ őųŪůŤŦġœŦŢŭŵźġщЄԳಯġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŰŶŵũġŃųŪŴţŢůŦġġ

łťťųŦŴŴĻġġŔũŰűġĸĭġńŢŵũŦťųŢŭġŗŪŭŭŢŨŦĭġIJIJĶġŘŪŤŬũŢŮġŔŵĭġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġġŒŭťġĵııķ

ĴĴĵĶġĺijĹĹ ĴĴĵĶġijĶIJIJ ıĵijĵġĶĺĶġIJIJı ĴĴĵĶġķĹĹĺġġġġġġġġġġġ ĴĴĴijġIJĹĹĹ

œŦŴŵŢŶųŢůŵġġġନዂȃຊᓢȃᓡᓢ ńŢŧŦġŎŪġռ༺ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġġġġĴijIJĺġķijĹĹ ńŪŵźġ‫ڎݻ‬ġġȁȁȁȁġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġńŪŵźġ ĴijĴķġĴĸķķ ŌŢŪŴŦůġŔŶŴũŪġઔ೺㈂ᄯҦܸȁġġġŔŶůůźţŢůŬġʼnŪŭŭŴġġġĴĸIJIJġĸķĴĸ ŕŦŢġŎŢŴŵŦųġġ ġ ġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġġ ĴijĶĸġııĴĹ නᆱ୧ਛġġ ġ ġġġġġġġġġġņŪŨũŵġŎŪŭŦġőŭŢŪůŴġ ĴĴĵIJġĺĶıķ ᔌཀྵġġ ġ ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ĴĴĵĵġķijĹĹ ‫ތ‬ўઔᘿ୧ਛġġ ġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġłŴűŭŦźġġ ĴĹķĴġĴijijij ‫ތ‬ўମᔠᣇġ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŔŶůůźţŢůŬġ ĴĴĵĵġijĹĹIJ ཀࠛઔᘿ୧ጁġġ ġ ġġġġġġġġġġŇŰųŵŪŵŶťŦġŗŢŭŭŦźġġ ĴijIJķġıĶĸı

p.52!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011

őŰŴŵŢŭĻġġġġġġőŐġŃŰŹġIJĶĴijĭġŏŦŸġŇŢųŮġŒŭťġĵııĶ ņĮŮŢŪŭĻġġġġġġŴŢŭŦŴŁŲŤůįůŦŵįŢŶġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŘŦţĻġŸŸŸįŲŤůįůŦŵįŢŶ ŕŦŭĻġġġġġġġġġġġĩıĸĪġĴijĶijġĹIJĹĴġİġıĵIJIJġIJĶIJġĹĴĹġġġġġġġġġġġġġŇŢŹĻġġĩıĸĪġĴijĶijġĹIJĹı

໊ؐϤюѐ ΜЈࠉᄠገ ҡࣀ௑ൢѐิϞኄ֙ϱৠȂѓࢂМԅЅ೩ॎȂ࣏֯ҏൢ‫᠌ގ‬ ‫ܚ‬ԤȂԃҐငҏൢӣཎȂϚுоӈդ‫ל‬Ԓᙽၷ‫ܖ‬ᙚӟȄ ϲӎඡ‫ݙ‬㡻๳Нዃ‫ט‬аਟȂ‫׮‬Ӥዃ‫ࢉט‬㡬‫ݕ‬ዃ‫҃ט‬ನ஥෩ ‫ڻ‬ȂՂգઘфԇ֣‫ࢠޱ‬யᛟȂԑሃӎඡ๑ᝯȂપթᗏ‫ށ‬Ȅ ԧᡝ߰‫ݙ‬๴ࠑߞћൢаਟȂӅ༷ЙՅԴԇ֣Ϡ‫ؽڗ‬ᕝȃᎥᗼ ‫ݕ‬ሱᐱȇ‫ێ‬෩ҍߞћൢӲඞȂ‫ڭ‬Й҃ࠑӎඡȄ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.53


ġ ! !

੼ᏰҡϞড়ө๼Ρ੼Ᏸҡඪ‫ټ‬Ιএӵᐬࢸ‫ޟ‬ড়ȇ! ੼ᏰҡϞড়࢐ҥΙတшᅖདྷЖ‫ޟ‬அ࿜৶ಢԙȂѓࢂӨᆍ டཾȃ୦ཾЅӨࣨΡρ‫ڷ‬Ᏸҡȇ! ӵ೻এɆড় ড়ɇϛȂ! ձ஠ு‫ڗ‬๼Ρӣफ჋ড়Ρૡ‫ߔ᠍ޟ‬ЅЄདྷ<! ড়ɇϛȂ! ӵ೻এɆড় ձ஠ு‫ڗ‬ӵᐬࢸҡࣀȃᏰಬȃಋҕȃώհ้ӻП७‫ޟ‬᝘ ິଉ਀‫ڷ‬ᄂሬ‫ޟ‬ᔓօȇ! ড়ɇϛȂ! ӵ೻এɆড় ‫ר‬ঈ஠ඪ‫ټ‬ջາ‫ޟ‬৏ዅȃҺЄЅਡၽᐠོȇ! ӵ೻এɆড় ড়ɇ‫ޟ‬ᔓօήȂ! ձ஠ᄇಋҕЅ൶‫ײ‬ώհшᅖ‫ה‬ఖȇ! ӵ೻এɆড় ড়ɇ‫ޟ‬ᔓօήȂ! ձΡҡ஠ᙚ໠ཱི‫ޟ‬Ιॲȇ! ‫֑پ‬Ȋᡱ‫ר‬ঈӵᐬࢸȂӔΙԩᡝᡛɆড় ড়ɇ‫ޟ‬ཐឈȄ! !

!!!!!

ġ ġ

p.54!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.55


p.56!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


IELTS 7.0 ノ⅝ᴉ䢖 'D\WLPH LQWHQVLYH ヮ↛斃⻛䊫 'D\WLPHLQWHQVLYH ヮ↛斃⻛䊫 㮶⑏ ⤐ !⑏ῄ怵 )UHH暬〄俪婍岢

'D\WLPH6PDUWẛ娇䊫摉奰 㮶⑏⤐!⑏ῄ怵 )UHH0RFNWHVW ⑏ᷧ⑏⛂

(YHQLQJ6PDUWẛ娇䊫摉奰 㮶⑏⤐ Æ怘ῄ怵 㮶⑏⤐ Æ 怘ῄ怵Æ⯯㔢⯒ὃ 㮶⑏⤐ 㮶⑏ ⤐ Æ 怘ῄ怵Æ⯯㔢⯒ὃ 怘ῄ怵 ⯯㔢⯒ὃ 㭈徵柷䳫婍偤媲わὭ娼搸ㇸῸℑ䕗暬〄㕀⭟ ␱娛わ䂡ầ溣ㇸῸ⏖Ọ⁁⇡ῄ嬰

www.ielts7.org ⹛䍙㾚㴙㗭⣒嘔ℑ剖䕀⭟桎┶Ḳᷧ ⹛䂡㾚⇡娑ᷱ㵞᷽⍁㗭⣒嘔㕀備⅝ḔỊ塏 ⹛暏㾚㴙㕀備惏敧$&3(7⇡娑$3$,(ẅ⤑⛲暂㕀備⹛㛪┖ᷧḔẲ▕ἴ 㨟庌⽦Ṅᵄ墡ハỏ岦屈㏽䨔㏷婈䕂⫋䨔㑷㜆◦㪍Ჾỉ㍣新塉㒣䕂撚戳㔀⃹㽸⽦Ⅸ⅙ ⟘曃ノ⅝塉娇妉᳈䱰ZZZDPHFQHZVFRP ピ妉㏴伻 $0㪍⌦᳇㔘摑<YRQQH䕂䓉䆀䐗⨶廯壖䗝⪤⃄ᵩ⽦䕂ノ⅝

YOU+AMEC=IELTS5.0,6.5,7.0 Suite6,3ZamiaSt,Sunnybank

Tel:+617Ͳ33233168 ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.57


p.58!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.59


p.60!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.61


p.62!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

240ȁ 04.03.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 240ȁ 04.03.2011

!!p.63


QCN Issue 240  
QCN Issue 240  

QCN Issue 240

Advertisement