Page 1

O R R P hello my intern life

2016-2018

P P T T O F FOLLII grace

work store


Introduce

Grace PROFILE

อริสา ไชยมังคลากุล

ALISA CHAIMANGCARAKUL

AGE 21

DATE OF BIRTH 10 / 10 / 1996

สวัสดีคะ ชื่อเกรซคะ เรียนนิเทศศิลป (ออกแบบสื่อสาร) อยูที่ มศว. ชั้นปที่ 3 เกรซเปนคนที่สนใจงานศิลปะมาตั้งแตเด็ก ในชวงมัธยมก็เลือกเรียนสายออกแบบมาเลยแบบมุงมั่นจนเขามามหาวิทยาลัย และเกรซยังเปนคนที่ชอบดูหนังและชอบงานวิดิโอ ควบคูไปกับศิลปะและการออกแบบ ตอนแรกก็มีชวงที่ลังเลอยูวาระหวางเรียน ภาพยนตรหรือวาเรียนออกแบบดีแตสุดทายก็เลือกเรียนออกแบบแตเกรซก็ชอบและมี ความสุขกับมัน เกรซมีเพื่อนอยูคณะที่เรียนภาพยนตรอยูเยอะมาก หลายๆครั้งก็ไปชวยงานออกกองกับเพื่อนอยูบอยๆทำใหไดไอเดีย ทำงานใหมๆและนำมาผสมประยุกตเกี่ยวกับการทำงานอยูบอยครั้ง เกรซเปนคนชางสังเกตและพยายามหาอะไรใหมๆดูอยูตลอดเวลา ชอบอะไรที่แปลกใหม และไมซ้ำเดิมยิ่งเรามาเรียนสายนี้เรายิ่งรูวา เราไมควรจะหยุดนิ่งและยังตองพัฒนาอีกมาก เกรซพรอมจะเปดรับและเรียนรู ในอนาคตก็จะหวังวาจะพัฒนาฝมือและไดศึกษาหรือ ไดลองทำงานอะไรใหมๆและเรียนรูไปกับมัน

Skills Adobe photoshop Adobe Illustrator

EDUCATION satit patumwan Srinakharinwirot University Faculty of fine arts Communication design

Adobe affter effect Adobe lightroom Adobe indesign Cinema 4d Final cut

CONTACT Srinakrarinwirot University Bangkok,Thailand facebook Page : GRXXE instagram : GRXXE mail : saygrxxe@gmail.com tel : 088 655 0888


knowledge &Interests - Concept art - Editing - Retouching - Photography - Grid&layout -illustration - Video

-Fashion film -Packaging -Advestising -Mood board -Branding -Drawing -Collage

Hobbies -Books -movie -music -Fashion -Hangout -Drawing -Food -Travel

I’m a dedicated and hardworking person.


WORK 2016-2018


children book “Thank you teachers” ออกแบบภาพประกอบหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ สำ�หรับเด็กเพื่อสอนเกี่ยวกับเรื่องคุณครู


Type as image project

Image as type project

งานออกแบบภาพประกอบบทความโดยใช้เทคนิค type as image และ image as type


Book

; A WES ANDERSON BOOK

งานออกแบบหนังสือและภาพประกอบโดย ได้เลือกเรื่องทำ�แนวเกี่ยวกับผู้กำ�กับชื่อดัง Wes anderson โดยในเล่มแนะนำ�หนังแต่ละเรื่อง แนะนำ � ตั ว ละครในเรื่ อ งรวมทั้ ง เรื่ อ งย่ อ และและแนว ความคิดโดยมีภาพประกอบบทความในแต่ละหน้า


Poster&ticket Phase : College assignment Design poster & ticket The bangkok design festival


Scanned by CamScanner

typo name Phase : College assignment

ออกแบบตัวอักษรจากตัวขึ้นต้นของชื่อเล่นและชื่อจริงตัวเองโดยอ้างอิงมาจากสิ่งที่ตัวเองชอบ


T Y P O P H I L E A

-

Z

S AY G R A C E X N T B G G P R O D U C T I O N

Typophile Phase : College assignment

อาจาร์ยจับฉลากภายในห้องสุ่มของจากเซเว่นสุ่มได้ผงซักฟอกให้นำ�มาทำ�เป็นตัวอักษร


character


Rebrand Phase : College assignment

Laneige

ให้นำ�เอาแบรนด์มารีแบรนด์ให้เป็น archetype ตามที่อ.สุ่มเลือกให้โดยเราได้ sage ถ้าแปลก็คือ นักปราชญ์ ถ้าให้เรายกตัวอย่าง แบรนด์ที่มี archetype ของ sage ก็จะมี Google / Eucerin / CNN / Wikipedia โดยแบรนด์ที่เราเลือกมาทำ�คือ LANEIGE พอมา ศึกษาอ่านคือตัวแบรนด์ค่อนข้างที่จะแอบมีความ sage ในเรื่องของการวิจัยหรือการคิดค้นคือเป็นแบรนด์ที่ find truth อยู่เหมือนกัน เขามีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับน้ำ�ที่น่าสนใจแต่ในการนำ�เสนอของแบรนด์จะไม่ค่อยนำ�เสนอในส่วนนี้จะนำ�เสนอตัวพรีเซนเตอร์หรืออื่นๆซะ มากกว่าจะไม่ค่อยเน้นตรงนี้ซะเท่าไรจากที่ทำ�การresearchมาจึงทำ�ให้เกิดงานนี้ขึ้นมา โดยเลือกทำ�งานออกแบบ 3 อย่างคือมี -Exhibition เหมือนเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้คนเข้าใจในตัวแบรนด์มากขึ้น สามารถเข้าถึงคนได้ง่ายและน่าสนใจ ทําให้คนเข้าใจในตัวแบรนด์และจุดมุ่งหมายอย่างลึกซึ้ง -Stationary ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เกิดความน่าเชื่อถือ ให้ผู้บริโภคเกิดภาพจดจํา ภาพลักษณ์องค์กร -Poster สามารถนําไปโฆษณาตามที่ต่างๆได้ง่ายและทําให้คนเกิดภาพจําของแบรนด์


Rebrand Phase : College assignment

เลือกทำ�แบรนด์ตรามะลิให้มีproducttใหม่คือไอศครีมรสต่างๆซึ่งมีบุคลิกตามรสชาติโดย สีเขียวคือมิ้นท์แทนคนที่ชอบทำ�กิจกรรม สีฟ้าคือรสนมแทนคนที่สุขุมนุ่มลึก สีชมพูคือรสสตอเบอร์รี่แทนคนที่ชอบเข้าสังคมปาร์ตี้ สีน้ำ�ตาลคือรสช็อกโกแลตแทนคนที่ชอบผจญภัย


Rebrand Phase : College assignment

Repackage กระทิงแดงแบบขวดให้มีภาพลักษณ์ตอบสนองคนรุ่นใหม่


Rebrand Phase : College assignment

x ซื้อเมน�ใ��็���ในร�าน ��� ม����าร�ม ��� บา� นำใบเสร็จมาซื้อบัตร Cat Expo ���ในรา�า ��� บา� ���จา� ����� บา�� ตั้��ต��ัน��� �� ���จ��ายน เ��นตัน�� ���จุ�จำหน�าย��ย���เ�็ต�ุ�สา�า หมายเหตุ: สำหรับ�ารซื้อบัตร��าน���จุ�จำหน�าย��ย���เ�็ตเ��านั้น ใบเสร็จ���มา���รับส��น��ต�อ�เ��นใบเสร็จ �ารซื้อส�น��าเ���ซ��ตั้��ต��ัน��� �� ตุ�า�ม ���� เ��นต�น��� ใบเสร็จสามาร�ซื้อบัตรส��น�����ส��สุ� � ใบ


Bran

Phase

ศิลปะเป็นการแสดงออกทางภาษาอย่างนึง การแสดงออกทางศิลป อย่างยิ่งในเด็ก เด็กแสดงศิลปะของพวกเขาอิสระและไร้เดียงสา ภา เพื่อให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับเด็ก คือเราได้ดึงเอกลักษณ์ของศิล สัญลักษณ์ของความสงบสุขลงไปภายในงานด้วย นอกจากนี้ยังแสด สีเทียนให้สัมผัสที่อ่อนโยนและความรู้สึกของความอบอุ่น ส่วนของโ แบ่งปันและความจริงใจ นอกจากนี้นกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของคว


nding

e : CONTEST

ปะมีความหลากหลายแตกต่างกันตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะ าพวาดนี้เลียนแบบการวาดภาพของเด็ก unicef เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ ลปะของเด็ก ๆ ในสายเส้นขยุกขยิกเส้นที่วาดอย่างไม่มีฟอร์ม และ ได้สอดแทรก ดงให้เห็นว่าในส่วนของงานนี้ที่เลือกใช้สีเทียนเพราะตามหลักการของจิตวิทยาดินสอ โลโก้สีฟ้ามีความหมายต่าง ๆโดย รวมคือ แรงบันดาลใจ, สันติภาพ , ความรัก, การ วามรักและความสงบสุขดั่งปรากฏในที่ต่างๆ ดังนั้นจึงใช้โลโก้นกพิราบสีฟ้าในงานนี้


storyboard Phase : College assignment


Retouch Phase : College assignment

ภาพทั้งหมดที่เอามารีทัชถ่ายเองแบบแยกชิ้นแล้ว เอามารีทัชแล้วนำ�มารวมกันให้เป็นภาพโฆษณา


VIDEO WORK 2016-2018


Video

Phase : College assignment ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนกุฎีจีน มีตัวเต็มในเพจ GRXXE


Video

Phase : Contest เคยส่งผลงานประกวดหนังสั้นร่วมกับเพื่อนกับ cat radio 30 ปี Hi-Q Presents ‘’ALTER มาทำ�เป็นหนัง’’ โดยเกรซได้มีโอกาสร่วมงานกับเพื่อนที่เรียน ภาพยนตร์โดยเกรซได้ไปเป็นฝ่ายคอสตูมและArt Director โดยผลงานที่ส่งไปมีชื่อว่า “one word” ได้ผ่านเข้ารอบ10เรื่องสุดท้ายที่นำ�ไปฉายที่โรงภาพยนตร์ที่พารากอน


Video

Phase : College assignment

ทำ� ad เชิงแฟชั่นให้กับ a&w (unofficial)


Video

Phase : College assignment

ทำ�มีเดียเกี่ยวกับภาพยนตร์ของ wongkarwai (unofficial)


PHOTOGRAPHY WORK 2016-2018


F 3.5 - 1 / 700

F 4 - 1 / 500

F 4 - 1 / 500

F 3.5 - 1 / 400

Bangkok/ sukhumvit Japanese nationals can be found in the sukhumvit 24

F 3.5 - 1 / 0


Week 3 ( 06.10.17 ) “ 1subject 1000ความหมาย ”

Slow it down อย่าคิดมากเลย


Week 5 - Final ( 4.12.17 ) “ สารคดีท่องเที่ยว ”


( 10.11.17 )

“ มุมมองความรู้สึกของนักท่องเที่ยว ต่างชาติกับงานพระราชพิธี ”


etc. WORK


THANK YOU

Portfolio-grace alisa  
Portfolio-grace alisa  
Advertisement