Page 1


;4ffieft{ffiEg lF

A / ffiffi (nobertD.orr) +#

# a/F+affi HffffiW / lrtl#tH i'ttr#;t/+ H4

w 11^/ ffi++E fr ffi.# /&FBtrHrnU # ft -# ffit iir elinx:miamemm soEfrots

€ {S

/ (oz\zgts-z+ao H / ez)zsrs-zqaz

ry, .-+ / nttpltywwcampus.org.rw NWI=ffi/ €lLWIr. rt -tcqffi,liffi elfffiFffi/ rgszzou'&El=FHhFtl ry&EE / http://shop.campus.org.tw ; Iffi€;E / (o)\zgrs-zqoo # 24r-242 ;Tffii$tr / @z)zsts-zz+s rsqz4 (R se) s Fillf,F. Life and Death Decisions O 1990 by Robert D. On, David Schiedermayerand David B. Biebel Published by Nav press,U.S.A. Chinese edition copyright @ 1997 by Campus Evangelical Fellowship P.O. Box l3-l44,Taipei 106, Taiwan, R.O.C. All Rights Reserved First Edition: May, 1997 Printed in Taiwan

ISBN: 978-9s7-s87-518-3 (+#) ffifgFftH ,-.,H']6NEP " 07 0E 09 r0 rr+

lfrtl'ktz tl

10 9 t j

6 s 4

EX Eilg€HHffFff TFfTfffi Fl?Tf+ ed;trSft{ffiEg / g[ffi (Robert D. on) S -+nh[...-EJLffi E ; HiEfX[iS. : &El=F , .Rto H ; lAft,--(rffftS#g) ;+ H : Life anddeathdecisions:help in making toughchoicesaboutbioethicalissues rsBN 978-957:s87_518_3 (+#)

r. gg{ftffi

198.41

86003463


Hfi& H=fgF

1 #ffiffiB: tF#ctlhHtf":ffi {+H!HA4*, EEg+ FRffiFlF,!trH TreHEEIJ#Ffi trHU&EtJJffi ? lr,fFjiftAs{frrEH!}RE FfffiFlEH!{ffTE#T#

2 rt{;6+ng* --&i*+.lww.+

a

q

I 11 12 17 21 23 28 29

T+trEEI\Wry R&lBfrft,trn+ffiffi'{tr FAfrTdFE

J+

wwzrl

37 38 42 44

l,$tlv,WX ! Fffffi- :4lrEffiTPffi, F{fffi-: ffi,EX{#WHf,frrA

' ,EEHEHtiE*IJ ? 3 f"EilEHttE*tJ +-#F!^Fe*firr ,L,IE{€H

ffiM4nwir*

35 JI

47 48 50 50


r'r€*Ef;Ed&@ )€X#WFW. ;KE6tr,ffi

sfrs+Ff,n wtutfi tftHRf+x Fffffi:frHi*ffiP|ji^

ffixffiffi

HF TEH-][,F? 6q6+B!,1. nfiPfrYt{* ;EXfftiRE? {+MES{'I+MEffi? F{EqTE 16f{fffiEd

reE=*!Et+M,? ryffiFftfiEX WF_-EIJAHT? FEXiAE?

wffi]*.Ern+tutr& ^rrrilEH ^H,r&i*Ea F{f+Ezr 9ftsffiffiP.6

6 -EEZT.

51 52 55 56 59 62 oo 67 69 70 72 74 77 78 82 83 84 85 87 88 91 93 97 102


f'ffie.eI*H!Htr €&,6ffi,ffi EW,6F'!ig+ tritr,E,,lPlffifi ftFtrlEffi{t,fH ffiT+MF.ffiW.? H#HEmH!ffift€;d

,affiH+ FtrffiEFffiFE'g FtrffiEF€trH,.?ifr}EF€ffi

+frF.tgH Ff{ffi:)ffiR

fi*'ATfi

106 107 108 110 111 I tt

116 121 122 124 133 136

? nftfr,{,1tr

138 138 140 141 142 143 143 144 145

*7J# ffiMH!ruiH+fifr\F#rE ? HftHfrF

150 151 151

t€#ffithl,E ?

ffifH4{+r i*efFzr

t€w^

^mi*fiEE ITAffiIfr ftrlrt,'lr;4


IE/&n€fr#.ffift,2 !f.ftEva*n:E9: ? A+Wffia{A+*ffi 4 trJfq,,\ !

H#E ffiffi/m#ffi,e.:# ? 4[,fE]Effi

1 0 F.EiEFF"IEMB

ttrHffin!

' ffiF{{oJH+ ? tEtrHE+Ffi ,illfrtFWttqH!ffiffi

ntwF.# D)+XtrEWgffiWrLt. 11

HfE*E *fr:r?:#.fr. &ffi*)L^ffaml/ffiZrN ffii*EH!F{*f rt #F.fiF.fi FfSffi: i^€dtffiAt

Ef,H

8+=tr

153 154 157 158 159 160 163 168 170 171 173 176 177 180 181 183 187 190 194 197 204


##ffitr t &Ef'EEE4- ) eAffiffifiEESr L' 4+X*jtFW,W. .# ' Effi.|tsTtrtflFffi ' EEA'E +ffif!+H. " (fr,/lr14<l!&. &FLfr Wl<€et +' * )JW,H&H ffii:trF' ilT€-aHxgtft?l ffi{4#r*tq7yftetffi " EfLaE^Fr1Hr , #6tr+.t?WRF " *H49_#- D tu+E#+trft rFe ettf*, DJsqlE4H tr rK' Ef+{Af9-E.EEIf.EEf.g TJ].rrHH L H fR6#f! tt'f , z^ffisI, ;=fi-& l-4€8tr _l rf tuliA ^Fnf'EEffiffiFm ffi,' WN.*F+ftFleHfiEE)E&" -€mF€#ffi AT)eriEM4,e,-#F! Hffi ' &.H4--'6pAtJ #9, ni$AgffifrllF*. , b9fu'80sr{*a&ffiHffie* , m_HXH ltsW']HA-ffi tr EAf U, ++EtJE)rry+,e,+X+F! E +F

&fuH." fh#=F!ffitr^fHHEffi

e'Xffiffie.

' FJffiTgffiffi;ft. *f €fi!ffi

. ffi f+ffie. .{#Ee - #e.ry. rf'Fe,B.ffiF

. XtH:;ft. EE;-ft. RffiFt]fy1+, KJ_:+ €. XiKffiE-EE.-tifi -6, 6f'fr.ffi.+ A F't,-tT+ e E lF' ffi-H_,E H irEE ffi tr ffi .HA H Et, yJ frFerqffi,ea[€Effi " ++th?*ilfr"ffiF[€fE/|"

flK

g, 'W -il-,\"\n-77-4


ffi-F

5i-

gffi.fffrE: 4EIk+1JHfrlF"1ffi e

F

WffifffiW:

[fr{frq]nwffiE , #. t ffiH-#iF,ffi1+tLE.. fr'ff1f+iREf.frW6F-ffiiFaPffi EMW?1trifftffi4&Hldt. itg af * f H Ea4EIat+E *llfEf,&'&{HF!J E6tr EH E S#E f , [ E " 4 [ R T i f t H ' f & € z < € q t ?)

EngT*l+HtE^F* ffiffirfiFEffi e {E/\4iff , ffiH Wr)ffi*t+t+ffiH,ffif!ffi I* " &=,+fr*H^E T Efr 418{4,fr' t -#E$lEW1E6>W tr H ,EfiE'MEIH?.F_f,r HE' T ^ffi+Blj--dF'l'ffi RR4' H!,ffift+F ' E ,&AIIr-Hfr+HRTryH\8ffi" TR&Afu1,r{8+UffiF ETzLWW*R'T Hffi . M.EL'€,fEAffE[VEffiTLI_E+€A H eW Xffi.+ H tE . ftItnWffitr + t+A - WH+ ffi4&tr ffit+fft, '&,,TbtW* ffiFElF,e.* rNT' +F€gffi H!*fm' €xffi € fr ,R" +xffiThiFffi +r"*lt


10 ;,?.ffie6,fffr8+

' iX i*,re' EEXFTE,BAf"5ffiRffiffi+;fr " 9.fr-{;Eryfifr\IfrYt 4tritr,EH!fi+f€f+'+ f f,K X-ffBAbtEt tEtrUW=a#,+,

ftB' T*mE " IV&E€ffrffiEr&ffiffi#l€.HF, "fEEit!,'ff1tr Ad,Ffr IEWitZ<i6tr ; SH t' t*llrl',\ itT qEEE t-b€ t H! trFUqffi frf;ftEX. f'r€ F{FE' nHqn@WgfrgH!A-=Jllfr Ffr*EHlrs.Ifi&f+'f+mr, XEE n ,ERWtE#-arBgHE, -#t -# rX+*9|J H trjEE?&+ Ltr * F!4 ffirE++ F+ €.fi , EN,+EEI ffiff /.ft3f+ffiffPlA4. +' 4r'foJ{&i E ? ttrqnldJ€tffiHE' ffitr?

Etr tfttD)+ &ffifr a tu " fr gt&{tlwurFTE.-s€'H+,flF,

{EE' AEffit F IfiA\*E* +ffiffIt@t&ffi"'tR&I=='lft=&W H!f"lffi (E4 AEffi 1Ef, Hffi {ei E' tr #['f&fl6mf{- {E++EU T ' )EEHffigm{eiE) " I&{n EItV,F*z*ffi'Etrffii&Effi -LH!i Effi*HWT:ffi. EHts'ffiY"T' T{&i^E^HFFfrEffi trffiEfiffiFHFlElf[#fxffi" H#Et#. Ti^E ; frn=tr{Ez<i' . iE,El' 4['fr/\6EFHE ffir,Rry+Frtr49hiFi-ffirui^EFlETE n @LLWtT'ErZ<3tRH H wreffi4 9\i^E H!xts fE' {t1flB!'lF . E.Etr]Eff.W" $F-.MEE4[J}L iAffi , IEftffi +ftWffiffiifi fl Z<- EFEfE{* ffiffiftfiYBA ,fff D}IF. f r € # P!ftg,ffi HH ff E ffi 4 f r,ffiE F!rd€ r' +k[n{h 'fffiEHEIe+E'f*fH'€frAAE!€F# ' ' re

^' ffig#n t'wtrnx^wq#, FnD/.+klt1^n +n,ffie'a,fi

Ei#i4ffi&.1F EEfEF"1 f;#fE,fEffitHfA. 5F t' E Rfi fl H4 FEFtrn+Xff1tn HtA f"1 fi F,E ' iE*-h H R€X l.E' tq€ trJ HE ' n-ffi&EryH'!-#ffi ffifl€,ilfiy&H BA" +k[r1Tdfi-=-EE;ftH! ' 'ftf1f+rffi#ffiTt-lEF.tr. ,ffElFHrRHfrt$WtH HFtr rilHFd#ffitt; EE'fEEtFWEF+ 'ft1Fl4if; .ifrFrtrF


ffi-F

g#iffrg : 4&tb,flHffiF"1ffi 11

. A ' En-E|ff,i<if;trlif++6{F,L' E IIL' +t'lf14 f€'f*a\rt 4 6 +' tr nTiff;=fi'fin lEfi f I - Ei* AFHErgdff {rxH!H{Effi'ftr'ffifH{E : EfffR t {'ffi 4E{R .i H*frs^ffiI'L TEHA]' HfH ]fu, Tfr4Iffi4Ef*f[TffifrT\-Trt.H4FliFH : ftrr,fril1 *T)8. ir'tF€'effiFlgH ' ru+l{F1H!+ftRRfHE5 ' . HBf F!€'FRHHP,B*AE

EEffiFlH!€H FfffiF5EE-{fE frFH!i+',\. "i*fi'fl fftsfrs+ *46-f .' 4+hfr/i'*F4 ISHJ E,6

I a l " : I A - n X A : [ t r U + f t - + i H t ' n $ + f t j t ' H tj. f l [ i F : tr4 ffi , n1^+ *_lt,Ht'E 1^+ft.+k, g}'{t Ht" J I rrh X--'1" ' aft":| +11x," ) ^=d.+nfr-" rift,: | ffi,fr$+r*rx,ffi+

- +hnr,tfr x, - +he-rfr " l'fr1^+Ht+*fi, HHew&+

,\,i4€. al.: [ +A iffi 'ft1^+hn\ffiA Fg' H.Tq+ft ffi , -x.t ' fu,4ilfrLtt , +v,l&,H ),i1": | &l^+fu,4,Ffr+t 1t,. I flI,)fr 7 FE! I rifi" : l-ffift'L+M€_R ' 6 4nTlklb, ; &\fr)rHE ,W I€ffi +tlw, -'ffi.fif,Hk&l&, ft]eft+fi, . ) D)&.rl*XW"n ffF i , l i , , \ ? 8444WE € ' € LD ) ,*W . ( - r t .= 2 3 - 2 8 ) Fnffil1lF.i|i+Hlg#. fiflEl'rxIit UT'fret=He€fiEH : t FIJ-X*fr HlR' {tule9UWWf6FmF EWD&HH,4 D]+tJwil,fi , fr?vFBrlBlF Tm iEHZ9;UWEft&ffiRt,ltZ? .l frFr6-#fr4+t,fFl " gH'


d5

EFnEfr9t*.+,- H+ idrt*pF4N+ IE; HFfr€H!1+18, EEfiHflEffi'lEE # ; HFfEH!QE,HI=Z=ffiffiEIJ ,EEniEffi )RR; Hi,nFfrgfrlA ',ffi Efi ^+W fslL' EF,,\,FE,rn{fiI.f|! ,IIJS.E,TEW ?*TDTF)H HIXEE+ H , 4E;*15fr,F,'ft., MgyZtH!)fr y'., TEqf;' Afrifi* ?

, EHffiw+n& Emn+p=xntrF Efg" HEHAE}II'EEHXEfr!tr tEx H' rfie}fry'.ilxBxBa^iElf EEt,EKSfim$gHlUE' lil'lt@ t ttfr!)*EZEF'3H 'Eh A=uxma,EH'!EH,6ntJ ,r\tr! IE /.f :Bfi ;*E' ffi{rnic^ffi {ffi H!Eid'' - lEffiREi#fEF)i E E+H! tFTPg* " r s B N9 7 8 - 9 5 7 5 8 7 5 1 8 - 3

e+,be$j" #\".d,",

,llUIU!fUlll

認識生命倫理學﹙試讀﹚  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you