Page 1

Katalog Catalogue — 2017

Ambient Ljubljana sejem pohiĹĄtva

Sejem Dom plus


57. Sejem Dom 13.—18. marec 2018 Gospodarsko razstavišče SEJEMDOM . SI


K A Z A L O / Index

2 U V O D / Introduction 28. Ambient Ljubljana in 2. Dom Plus – Vse za dom! / The 28 th Ambient Ljubljana, the 2 nd Dom Plus – Everything for the home! 4 T O P I D E J E / Top Ideas 8 T O P A R H I T E K T – a r h i t e k t u r n o s v e t o v a n j e / Top Architect – architectural consultant 10 P O S E B N I G O S T A M B I E N T A / Special Guest of Ambient Ljubljana 12 N A G R A D E I N P R I Z N A N J A 2 8 . S E J M A P O H I Š T V A / 28 th Ambient Prizes 20 R A Z S T A V E / Exhibitions 26 V S R E D I Š Č U / Additional Programme 40 S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V I N Z A S T O P A N I H P O D J E T I J A M B I E N T L J U B L J A N A / List of exhibitors by alphabet / List of represented companies by alphabet 42 P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V A M B I E N T L J U B L J A N A / Presentation of exhibitors 50 S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O D E J A V N O S T I H A M B I E N T L J U B L J A N A / List of exhibitors by activities 52 N A Č R T D V O R A N / Hall Plan 64 S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V I N Z A S T O P A N I H P O D J E T I J D O M P L U S / List of exhibitors by alphabet / List of represented companies by alphabet 68 P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V D O M P L U S / Presentation of exhibitors 74 S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O D E J A V N O S T I H D O M P L U S / List of exhibitors by activities

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

1


AMBIENT ALJUBLJANA / DOM +

28. Ambient Ljubljana in 2. Dom Plus Vse za dom! / Everything for Home! Opremljamo, vgrajujemo in svetujemo / We furnish, build and advise

Dva sejma z eno vstopnico, ker skupaj predstavljata celovito ponudbo vsega za dom, sta se po lanski premieri izkazala za pravo potezo, je na slovesni otvoritvi poudaril mag. Iztok Bricl, direktor Gospodarskega razstavišča. / Two fairs with one ticket, since together they represent a complete offer of everything for the home, proved to be the right move after last year's premieres, emphasized mag. Iztok Bricl, Director of the GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre.

Razstavne prostore dopolnjujejo razstave TOP 5, Top ideje, sodobnega poljskega oblikovanja, pohištva in opreme iz druge roke CPU Ljubljana, Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete in razstavi na Mestni ploščadi GR. / The exhibition spaces are complemented by the TOP 5 exhibitions, the Top Ideas, modern Polish design, second hand furniture of the CPU Ljubljana, the Department of Woodworking of Biotechnical Faculty and exhibitions on the outer GR platform.

2

AM B I E N T L J U B L J AN A | DOM+ 2017


Letošnji Posebni gost Ambienta je podjetje Miniforms iz Italije. Za njihove kreacije pohištvenih kosov so značilne živahne in sveže barve, združene z nevsakdanjim, avantgardnim dizajnom. / This year's Special guest of the Ambient is the company Miniforms from Italy. Their creations of furniture pieces are characterized by lively and fresh colours, combined with an unusual, avant-garde design.

Vse dni sejmov potekajo brezplačna svetovanja neodvisnih strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK in Mreže ENSVET – Eko sklada. Po arhitekturni nasvet, na polurno brezplačno arhitekturno svetovanje, pa vabijo Top arhitekti. / All days of the fairs free consultations are offered by independent experts of the ZRMK Construction Institute and the ENSVET - Eko Fund. Top Architects are inviting you for a half-hour free architectural consulting.

Od 8. do 12. novembra Ambient Ljubljana razstavlja ponudbo pohištva in notranje opreme, Dom Plus pa stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko in montažne hiše. Na obeh sejmih skupaj sodeluje 183 podjetij iz 13 držav. Pet novembrskih dni na Gospodarskem razstavišču torej opremljamo, vgrajujemo in svetujemo pod skupnim sloganom Vse za dom! / From 9th to 13th of November, the Ambient Ljubljana is exhibiting furniture and home furnishings, while the Dom Plus offers building furniture, heating and cooling technology and prefabricated houses. 183 companies from 13 countries participate in both fairs. On November the 5th, at the GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre, we are furnishing, installing and advising under the common slogan Everything for Home!

Vsako leto na slovesni otvoritvi podelimo nagrade in priznanja za oblikovalske presežke tistega leta. Različne komisije izberejo nagrajence za TOP 5 med Top idejami, za nagrado DOS in Zlato plaketo revije Naš dom. Z nagradami želimo poudariti pomen oblikovanja kot tiste kreativne nerazdružljive komponente vsakega proizvoda, ki naredi izdelek edinstven, neponovljiv in zato prepoznaven. / Every year, at the opening ceremony, we present awards and certificates for the design superlatives of that year. Different commissions choose the TOP 5 award winners among the Top Ideas, the DOS Prize and the Gold Medal of the Naš dom magazine. With awards, we want to emphasize the importance of design as the creative, inseparable component of each product, which makes the product unique, unrepeatable and therefore recognizable.

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

3


T O P I D E J E / Top Ideas

Top ideje 2017

Različnost izdelkov in pristopov mladih ustvarjalcev 8. razstava in borza oblikovanja v Sloveniji Dvorana Kocka – A 2

CIRCULUM

Letošnje Top ideje se predstavljajo v največji postavitvi do sedaj. Z gotovostjo lahko rečemo, da je pobuda Gospodarskega razstavišča uspela in jo ustvarjalci prepoznavajo kot odlično priložnost za predstavitev njihovih idej. Prav vsi se zavedajo, da gre za dogodek s širšo pozornostjo in medijsko izpostavitev, ki je še kako pomembna pri njihovi prepoznavnosti in kasnejši uveljavitvi na trgu. Po mojem mnenju predstavitev na Top idejah nudi še nekatere bistvene prednosti predvsem v smislu realnih izkušenj. Prva je gotovo ta, da na tem mestu idej ne ocenjuje toliko stroka. Ta del je v večini prepuščen obiskovalcem oziroma potrošnikom. Njihove pohvale, sugestije, včasih tudi kritike spodbujajo k premisleku in posledično k nadaljnjemu razvoju izdelka ali k novi poslovni poti. Pomemben je tudi vidik umestitve mladih ustvarjalcev v podjetniške strukture in prepoznavnost njihovih talentov med ostalimi že uveljavljenimi razstavljavci ali trgovci. Za začetek najprej izpostavljam naše sponzorje. Podjetji Lesnina XXXL in mőmax se pri nas nadejata novih svežih idej in sta pripravljeni v svojih salonih izpostaviti najboljše. Z razlogom deljenja izkušenj pa znotraj razstave že drugo leto zapored vabimo k predstavitvi že uveljavljeno oblikovalsko naravnano podjetje. Letos je to povabilo z veseljem sprejelo podjetje Pikka Design d.o.o., ki se bo predstavilo kot Posebni gost. Poudarjam torej, da v okviru Top idej mladi ustvarjalci pridobivajo bogate izkušnje v oblikovalskem, poslovnem svetu in ne nazadnje napredujejo v osebnostni rasti. Tudi tokrat se slovenski mladi oblikovalci, arhitekti in rokodelci v okviru borze oblikovanja predstavljajo z različnimi izdelki in pristopi. Nekateri stavijo na moderne tehnologije, drugi na recikliranje ali ročno izdelavo izdelkov. Predstavljajo se kot posamezniki ali v skupini. Precej je novih razstavljavcev, nekaj pa je tudi takih, ki pri nas že večkrat iščejo priložnost z vedno novimi idejami. Na koncu bi dodal še, da gre za izdelke, ki so odsev časa, njihovega časa. Pomembno je, da so ga pripravljeni kreirati in soustvarjati.

Posebni gost , PIKKA DESIGN d.o.o., prijemnik reddot award 2017

OgLAS_september2017.indd 1

Ernest Nograšek u.d.i.o.

Sponzor TOP IDEJE 2017

Top ideje 2016, Tadej Juranovič

4

AM B I E N T L J U B L J AN A | DOM+ 2017

19/10/17 12:23


Top ideje 2012, Tina Rugelj

The diversity of Products and Approaches of Young Creators The 8th Design Exhibiton and Exchange in Slovenia / The Kocka Hall - A 2 This year’s Top Ideas are presented in the biggest layout so far. We can say with certainty that the initiative of the GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre has been successful and recognized by the creators as an excellent opportunity to present their ideas. Everyone is aware that this is an event with increased media attention, which is still important in their recognition and subsequent market penetration. In my opinion, the presentation at the Top Ideas offers some of the key advantages, especially in terms of real experience. The first is surely that at this place the ideas are not evaluated by the branch experts. This part is mostly done by the visitors or consumers. Their praise, suggestions, and sometimes criticisms encourage to reflecting on, and consequently, further product development or a new business path. The aspect of the placement of young creators in the entrepreneurial structures and the recognition of their talents among the other established exhibitors or vendors is also important. Firstly I would like to expose our sponsors. The companies Lesnina and Mõmax are looking forward to new fresh ideas and are willing to highlight the best in their showrooms.

Top ideje 2016, Simon Bregar

In order to share the experience, for the second consecutive year, we have invited an already established design-oriented company to present itself. This invitation was welcomed by the Pikka Design Company, which will be presented as the Special Guest. I would like to emphasize that within the Top Ideas, young creators gain rich experience in the design and business world and, last but not least, they progress in their personal growth. This time too, young Slovenian designers, architects and craftsmen are represented with different products and approaches within the Design Exchange. Some bet on modern technology, others on recycling or hand making of products. They participate as individuals or in a group. There are a lot of new exhibitors, and some are also those who are looking for an opportunity with new ideas many times. At the end I would like to add, that these are products that reflect the time, their time. It is important that they are ready to create and cocreate it. Ernest Nograšek, B.A.

Top ideje 2016, Maja Repotočnik

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

5


T O P I D E J E / Top Ideas

Lesnina XXL in mömax tudi letos glavna podpornika Top idej! Po uspešno izpeljanem projektu Top ideje 2016 smo se v Lesnini XXL in mömaxu z veseljem odločili nadaljevati uspešno sodelovanje in podpreti tudi letošnje mlade oblikovalce, ki bodo tako dobili priložnost, da se predstavijo širši javnosti in vstopijo na trg. Spoznajte pohištvenega giganta XXXLutz ter njegovi uspešni znamki mömax in Lesnina Leta 1945 ustanovljeno podjetje je začelo delovati v matični hiši v avstrijskem mestecu Haag am Hausruck in se vse do danes postopoma razvilo v eno največjih trgovinskih skupin. Trenutno ima skupina XXXLutz 210 trgovin s pohištvom v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem, v Nemčiji, na Češkem in Slovaškem, Madžarskem, Švedskem in v Srbiji. Povprečno se na leto odpirajo po trije novi centri. Več kot tri desetletja uspeva skupini povečevati prodajo in ustvarjati zadovoljiv dobiček. V zadnjih desetih letih beležimo tudi povprečno 6-odstotno letno rast zaposlovanja. Trenutno je v skupini več kot 20.000 zaposlenih! Skupina XXXLutz je v obdobju od 2005 do 2016 beležila povprečno letno rast prometa v višini 12 odstotkov. Na letni ravni ustvari skupina XXXLutz okoli 3,4 milijarde evrov prihodkov. Po rangiranju organizacije »Europe‘s 500« XXXLutz še naprej ostaja med top 20 dinamičnimi podjetji v Evropi. Uvrstitev pa še naprej ohranja z izpolnjevanjem pogojev, kot so rast, ustvarjanje novih delovnih mest, poslovna uspešnost in celovit podjetniški pristop. Trgovine, ki spadajo v skupino XXXLutz, se uvrščajo med najbolj moderne ponudnike pohištva, ki narekujejo nove trende in so zelo dobro založene. Najvišji standard narekujejo s celostno ponudbo in izjemnimi storitvami za stranke. Kot odgovor na raznolike potrebe svojih strank je skupina XXXLutz razvila številne produktne linije, ki nagovarjajo različne ciljne skupine in na trgu nastopajo z različnimi marketinškimi koncepti. Blagovna znamka Lesnina je znana v Sloveniji že 68 let. Lesnina gradi na zaupanju strank, ustvarja prijetno nakupno okolje, v katerem imajo stranke največji izbor pohištva in dodatkov za dom, s pomočjo katerih ustvarijo toplino doma. V Lesnini dobijo najboljšo kakovost po najboljših cenah. Skladno s tem je z letom 2016 Lesnina osvežila svojo komunikacijsko podobo in predstavila nov pozicijski slogan »Dobrodošli doma!«, hkrati pa je leta 2017 predstavila prenovljeno in najbolj moderno trgovino s pohištvom Lesnina v Sloveniji, ki je v Ljubljani na Brdu. Nova komunikacijska podoba blagovne znamke temelji na poudarjeni emociji občutenja doma kot osrednjega življenjskega prostora in svojo zgodbo pripoveduje skozi vsakdanje, nenarejene trenutke, povezane z našimi bivalnimi prostori mömax. Še vedno relativno mlada, a do sedaj že dobro uveljavljena in priljubljena znamka pri nas, ki slovi po svoji drznosti in drugačnosti. mömaxov koncept lahko opišemo z besedami moderen, trendovski, pester in raznolik. Navdih in najrazličnejše bivanjske ideje pod prepoznavnim sloganom „In takoj je videti bolje!“ so v mömaxu predstavljene v obliki cenovno ugodnih in dobro premišljenih stanovanjskih rešitev. Skoraj vsak mesec mömax preseneti z novimi barvnimi in slogovnimi svetovi, prav tako pa navdušuje tudi s svežim, drznim in velikokrat provokativnim marketinškim pristopom, ki je prav tako pomemben del strategije razvoja in pozicioniranja znamke mömax na slovenskem trgu. Na ta način želimo nagovoriti tudi mlajši del populacije, ki

6

AM B I E N T L J U B L J AN A | DOM+ 2017

živi, misli in kupuje hitro, a kljub temu premišljeno, ki ima do potankosti izdelan lastni slog, a ga kljub temu z veseljem hitro spreminja. Vse to je del filozofije in ponudbe mömaxa v Sloveniji.

Skupina XXXLutz sodi med največje trgovce s pohištvom na svetu V mömaxu in Lesnini smo se za sodelovanje pri projektu Top ideje v okviru sejma Ambient Ljubljana 2017 že drugo leto zapored odločili zato, ker pri obeh znamkah znotraj skupine še naprej iščemo sveže in dobre zgodbe ter z veseljem podpiramo drznost in inovativnost pri ustvarjanju kreativnih bivanjskih rešitev. Eno od naših številnih skupnih vodil je tudi podpora najboljšim idejam za prihodnost, zato želimo s kontinuiranim sodelovanjem pri projektu Top ideje in s podporo vsem sodelujočim mladim oblikovalcem dati priložnost izvirnim in kreativnim idejam, za katere vemo, da jih v slovenskem prostoru ni malo in v kar se vedno znova skozi sodelovanja pri tovrstnih projektih tudi prepričamo iz prve roke. Poleg finančne podpore projektu, skozi katero bomo vsem letošnjim razstavljavcem projekta Top ideje omogočili, da svoje produkte in idejne zasnove predstavijo na sejmu Ambient, bomo tistim najboljšim, ki jih bo izbrala strokovna komisija, tudi letos omogočili, da svoje izdelke razstavijo tako v Lesnini kot tudi v mömaxu. Tudi letos z velikim veseljem pričakujemo izvirne in kreativne rešitve, ki bodo ponovno pokazale izrazno moč slovenskih oblikovalcev in oblikovnih inovatorjev. Teh v slovenskem prostoru ne manjka, zato jim z veseljem pri prvih korakih, ki jih s sodelovanjem pri projektu Top ideje sejma Ambient naredijo pri vstopu na širši trg, ponosno pomagamo in jih podpremo.


ARHITEKTURNO SVETOVANJE

TOP ARHITEKT – arhitekturna svetovalnica Dvorana Kocka – A2

V tretje gre rado! Brezplačno arhitekturno svetovanje je postalo priljubljena in koristna spremljava za obiskovalce sejma. Gospodarsko razstavišče spodbuja pomen kulture bivanja za najširšo javnost – s Top arhitekti jim skuša približati strokovno vrednost profilov, kot sta arhitekt in oblikovalec.

IDstudio - notranje oblikovanje Helena Bernik in Samo Pajk »Oblikovanje združujemo z naprednimi tehnologijami«

Kaj je arhitekturna svetovalnica? TOP ARHITEKT – brezplačno svetovanje za obiskovalce sejma: čas svetovanja na sejmu je omejen na 30 minut. Svetovalci predlagajo ideje za prenovo doma. Obiskovalcem nudijo strokovno pomoč in nasvete, kako ustvariti bivalni prostor po njihovi meri. Za učinkovitejši dialog prosijo, da obiskovalci prinesejo s seboj načrte in fotografije prostora, ki ga želijo prenoviti. Od 8. do 11. novembra od 11.00 do 18.30 ure, zadnji dan, v nedeljo, 12. novembra, pa od 11.00 do 16.00 ure.

8

AM B I E N T L J U B L J AN A | DOM+ 2017

Vsak izmed nas ima tisti svoj kotiček, ki mu je še posebno pri srcu, naj bo to klop v bližnjem parku, miza v najljubši restavraciji ali pa udoben fotelj, kamor se zateče po napornem dnevu ... Naš namen je ta občutek ustvariti v vašem prostoru. V vašem interieru oblikujemo “privlačne” kotičke, vašo pisarno spremenimo v kreativno delavno okolje, vaše bivalne prostore pa v topel vesel dom, kjer bo ostalo veliko lepih spominov. Radi ustvarjamo lepe prostore, v katerih se boste dobro počutili in kamor se boste radi vračali. Ekipo sestavljava Helena Bernik in Samo Pajk, ukvarjamo se z oblikovanjem, načrtovanjem ter vizualizacijo notranjih prostorov. Oblikujemo ambiente bivalnih in poslovnih prostorov ter pomagamo tako pri osvežitvi prostora kot pri celoviti prenovi. Z dobro oblikovanim prostorom, ki upošteva vaše želje in potrebe ter našo kreativnost in znanje, lahko izboljšamo kakovost bivanja in ustvarimo interier, ki vam je pisan na kožo. Verjamemo, da je idejo o prostoru lažje razumeti, če jo lahko preprosto vidite, zato oblikovanje združujemo z naprednim tehnologijam, ki nam omogočajo predstavitev prostorov v virtualni resničnosti (VR). Nove tehnologije omogočajo ogled vašega prostora, še preden je dejansko izveden. S pomočjo posebnih očal lahko vstopite v virtualno resničnost in si ogledate svoje prostore z vsemi izbranimi kosi pohištva, barvami, osvetlitvijo in materiali ter se sami prepričate, ali ustreza vašim željam in potrebam. V okviru sejma bomo poleg svetovanja predstavili tudi, kaj ponuja virtualna resničnost, obiskovalci pa se boste lahko sami sprehodili po enem izmed naših virtualnih prostorov. www.idstudio.si


Vesna Mastnak, Prodomus »Od ideje do izvedbe projekta« Prodomus je blagovna znamka za oblikovanje celostnih prostorskih rešitev na področju interierjev in posameznih izbranih elementov notranje opreme, pohištva in svetil. Podjetje Prodomus d.o.o. vodi arhitektka in direktorica Vesna Mastnak, ki je diplomirala na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, med študijem pa je dragocene izkušnje nabirala v Italiji, kjer še danes sodeluje z različnimi svetovno priznanimi blagovnimi znamkami na področju notranje opreme. Vsak projekt v našem studiu obravnavamo individualno in vanj vnesemo kreativno noto naših idej, pozitivnih energij in zamisli, ki so obogatene z našimi dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami na področju oblikovanja interierjev. Vsak naročnik ima svoje želje, ki jim z veseljem prisluhnemo. V sodelovanju z naročnikom razvijemo funkcionalne rešitve prijetnega in kvalitetnega bivalnega okolja. Naš cilj je zasnovati in realizirati ambiente, kjer je vaše dobro počutje na prvem mestu. Vizija našega podjetja je, da za vaš projekt poskrbimo celostno – od ideje do izvedbe projekta. www.prodomus.si

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

9


P O S E B N I G O S T A M B I E N T A / Special Guest of Ambient Ljubljana

Miniforms – avantgardni dizajn živahnih in svežih barv Dvorana Kocka – A 2 Zgodba Miniforms se prične v Italiji leta 1970. Podjetje se razvije iz takratnega podjetja Inveta, kjer so proizvajali majhne mizice in različne dodatke za opremo doma. Sedemdeseta leta prejšnjega stoletja so z takratno značilno disko glasbo, še posebej slog Davida Bowieja, odločilno vplivali na lastnika podjetja in kreatorje izdelkov Miniforms. Pisane obleke nenavadnih oblik so dale navdih za mnoge izdelke, ki so jih takrat in še danes razvijali s priznanimi arhitekti in industrijskimi oblikovalci. Že takrat so se odločili, da želijo po videzu značilno izstopati od ostalih ponudnikov pohištva in dodatkov za dom. Če so bili njihovi izdelki v 80. letih prejšnjega stoletja bolj diskretni in nevsakdanji, jih danes zlahka najdete v nebotičnikih v Melbournu, v različnih restavracijah v glavnih prestolnicah Evrope in v londonskem dizajnerskem studiu. Njihove kreacije pohištvenih kosov so vedno znova videti mlajše, na kar vplivajo živahne in sveže barve, združene z nevsakdanjim, avantgardnim dizajnom. Konec osemdesetih let je Miniforms na mednarodnem trgu predstavil produkcijo novih stolov, miz, komod, knjižnih omar in različnih dodatkov za dom. Leta 2009 je Luigi Bardini, ustanovitelj podjetja Miniforms, prodal družbo svojim sinovom Alessandru, Matteu in Mariu, ki sedaj z veliko strastjo vlagajo v avantgardne produkcije in delajo z mladimi talenti na področju italijanskega dizajna. Stil, ki navdihuje Miniforms, se odraža v uporabi pristnih materialov, ki prihajajo iz narave, vendar z zavedanjem, kako pomembna je skrb za okolje in prostor. Izbrane oblike in barve so bistvene in čiste, uporabljeni materiali pa so od trdega lesa do jeklene pločevine, stekla in aluminija.

Sodelovanje s priznanimi oblikovalci

Eno najuspešnejših sodelovanj je bilo s Francescom Faccinijem, ki je za Miniforms oblikoval stol Pelleossa. Stol je nastal po navdihu stola Chiavari, prave mojstrovine Made in Italy, ki jo je leta 1807 oblikoval Giuseppe Gaetano Descalzi. S stolom Pelleossa je oblikovalec združil izjemno lahkotnost in minimalističen dizajn z edinstveno trdnostjo. Stol Pelleossa je sinonim vrhunske kakovostne izdelave, vendar po nižji ceni, zahvaljujoč se njegovi proizvodnji, ki povezuje obrtniško rokodelsko izdelavo s sodobno industrijsko tehnologijo.

Novosti in mednarodne nagrade

Eden od najnovejših izdelkov Miniforms je komoda Caruso, ki jo je zasnoval Paolo Cappello. Izjemen kos pohištva združuje vintage obliko in avantgardno tehnologijo. Caruso je hkrati omarica za dnevno sobo in visokotehnološki zvočni HI-FI sistem. Posebnost komode je videz tube gramofona in sodobna zvočna oprema, ki prek povezave Bluetooth 4.0. predvaja glasbo z odlično akustiko. Za predvajanje lahko uporabljate katerekoli digitalne naprave. Vrhunski oblikovalec Paolo Cappello je s tem izdelkom oblikoval nekaj, kar vrača glasbi v sedanji digitalni dobi svojo prvotno

10

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017

obliko. Produkt, ki ga vsi, takoj ob prvem pogledu prepoznajo kot estetski pohištveni kos, hkrati pa predvaja odlično akustično glasbo. Videz komode Caruso se izboljša s kontrastom kvadratnih, ravnih linij in okrogle tube zvočnika ter s kombinacijo dveh materialov – lesa za obod komode in keramike za zvočnik. Vsaka komoda Caruso je oblikovana in sestavljena ročno in povsem individualno, za vsega naročnika posebej. Na voljo je v številnih barvnih odtenkih ali v furnirju oreha in naravnega hrasta. Lakiran les za obod komode je v različnih pastelnih barvah, keramična tuba zvočnika pa je pozlačena z 24-karatnim zlatom ali barvana v različne barve . Dvojna funkcionalnost komode Caruso si je zaslužila dve prestižni nagradi, in sicer nagrado Young & Design 2015 in nagrado za sodobni dizajn Archiproducts Design Awards 2016. Oblikovalec Poalo Cappello pa je na številnih mednarodnih sejmih za izdelek Caruso požel veliko pohval in mednarodnih nagrad. Izdelki Minforms so na voljo v salonu pohištva Maros. Kontakti / Contacts MAROS LJUBLJANA Šmartinska c. 53 1000 LJUBLJANA MAROS CELJE Celeia park Celje Aškerčeva 14 3000 CELJE


The Miniforms – an Avant-garde Design of Llively and Fresh Colours The story of the Miniforms begins in Italy in 1970. The company is developed from the then Inveta Company, where they produced small tables and various accessories for home furnishings. The seventies of the last century, with the characteristic disco music, especially the style of David Bowie, have decisively influenced the owner of the company and the creators of the Miniforms products. The colourful outfits of unusual shapes have inspired many products that were developed then and are still being developed today by renowned architects and industrial designers. Already then, they decided that they wanted to typically stand out in appearance from other furniture and home accessories suppliers. If their products were more discreet and unusual in the 1980s, they are now easily found in skyscrapers in Melbourne, in different restaurants in the main capitals of Europe and in the London design studio. Their creations of furniture pieces over and over again look younger, influenced by vibrant and fresh colours combined with an unusual, avant-garde design. At the end of the 1980s, the Miniforms introduced the production of new chairs, tables, chests, bookcases and various home accessories on the international market. In 2009, Luigi Bardini, the founder of the Miniforms, sold the company to his sons Alessandro, Matteo and Mario, who now invest in avant-garde productions and work with young talents in Italian design with great passion. The style that inspires the Miniforms is reflected in the use of genuine materials coming from the nature, but with the awareness of the importance of the concern for the environment and space. The selected shapes and colours are essential and clean, and the materials used are from hardwood to steel sheet, glass and aluminium. Collaboration with Recognized Designers One of the most successful collaborations was with Francesco Faccini, who designed the Pelleossa chair for the Miniforms. The chair was inspired by the Chiavari chair, the true masterpiece Made in Italy, which Giuseppe Gaetano Descalzi created in 1807. With Pelleossa chair, the designer combines extreme lightness and minimalist design with unique strength. Pelleossa chair is a synonym of top quality production, but at a lower price, thanks to its production, which connects craftsmanship with modern industrial technology.

News and International Awards One of the most recent products of the Miniforms is the Caruso chest, designed by Paolo Cappello. An extraordinary piece of furniture combines vintage design and avant-garde technology. Caruso is a living room cabinet and high-tech audio HI-FI system at the same time. The specialty of the chest is the look of a turntable tube and modern audio equipment, which plays music via Bluetooth 4.0. with great acoustics. You can use any digital devices to play it. The top designer Paolo Cappello created this product with something that gives back to music in present digital age its original form. It is a product that is instantly recognized as an aesthetic piece of furniture, which reproduces excellent acoustic music. The appearance of the Caruso is improved with the contrast of square, soft lines and a round speaker tube, with a combination of two materials - the wood for the chest and the ceramics for the speaker. Each Caruso chest is designed and constructed manually and completely individually, for each customer separately. It is available in many colour shades or in the veneer of walnut and natural oak. The lacquered wood is used in a variety of pastel colours, while the ceramic tube of the speaker is gold-plated with 24-carat gold or coloured in different colours. The Caruso chest dual functionality has earned two prestigious awards, the Young & Design 2015 Prize and the Modern Design Award for Archiproducts Design Awards 2016. The designer Poalo Cappello has won many praises and international awards at numerous international fairs for the Caruso product. The Minforms products are available at the Maros Furniture showroom.

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

11


N A G R A D E / Prizes

Nagrade sejma pohištva – Ambient Ljubljana Gospodarsko razstavišče ❚ Nagrada Pet najboljših – Top 5 za izdelke in sistemske rešitve, ki najbolje združujejo funkcionalnost s tehnološko oziroma likovno kakovostjo, in nagrada za zmagovalca med njimi The Top of The Top. Top 5 prize and The Top of The Top for products and system solutions, which best unite functionality with technological or artistic quality. Nagrajence izbere mednarodna komisija v sestavi: The winners are selected by an international jury consisting of:

1

2

1. Vladimir Pezdirc, u.d.i.o. / BA 2. Marco Marangone, u.d.i.o. / BA 3. Marijan Orešić, u.d.i.o. / BA 4. Jani Bavčer, u.d.i.o. / BA

3

4

❚ Nagrajenci Pet najboljših - Top 5 2016 / Top 5 of 2016 • Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za pohištvo SISTEM 2016, oblikovalca Julijan Krapež in Aleš Potočnik, konstruktor Jure Bence / Furniture Potočnik, Aleš potočnik – entrepreneur, for the furniture SISTEM 2016, by the designers Julijan Krapež and Aleš Potočnik, the constructor Jure Bence • FEIDOM AA d.o.o., za sedežno pohištvo CHOICE 1, oblikovalka Filimena Radonjanin / Feidom Ltd, for seating furniture CHOICE 1, the designer Filimena Radonjanin • JOB PLUS d.o.o., za počivalnik SUN LOUNGER-WTREME COLLECTION BOXMARK, oblikovalka Sabina Zerezgmi / The company JOB PLUS, for the lounger SUN LOUNGER-WTREME COLLECTION BOXMARK, by the designer Sabina Zerezgmi • BIAL d.o.o., za modularni sistem kopalniškega radiatorja SMART SPART 600X1374 white, oblikovalec Simon Bolčič / The Company BIAL, for the modular system of a bathroom radiator SMART SPART 600X1374 white,  the designer Simon Bolčič • AKLIH DESIGN STUDIO, za kreativne izdelke Aklih, oblikovalca Domen Gregorič in Jan Ravbar / AKLIH DESIGN STUDIO, for creative products Aklih, designers Domen Gregorič and Jan  Ravbar

❚ Najboljši – The Top of The Top 2016 • Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za pohištvo SISTEM 2016, oblikovalca Julijan Krapež in Aleš Potočnik, konstruktor Jure Bence Furniture Potočnik, Aleš potočnik – entrepreneur, for the furniture SISTEM 2016, by the designers Julijan Krapež and Aleš Potočnik, the constructor Jure Bence Mednarodna komisija je v svoji obrazložitvi za pohištvo SISTEM 2016 zapisala: »Pohištvo ureja celostni koncept bivanja in pri tem vključuje nove tehnološke rešitve, ki ob perfektni izdelavi in izvrstnih materialih ustvarijo dom.« A special internationally jury TOP 5 explained their decision for furniture SISTEM 2016 as follows: The furniture deals with wholesome concept of living and includes new technological solutions that with perfect manufacturing and excellent materials create a home.

12

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017


❚ Top ideje – borza oblikovanja – nagrada inovativnih in kreativnih oblikovalskih rešitev mladih, perspektivnih arhitektov in oblikovalcev. Awards for imaginative, innovative and creative design solutions for young, promising architects and designers. Komisijo TOP IDEJE sestavljajo / Jury TOP IDEJE 2016:

1

2

3

1. Branka Močnik, Lesnina 2. Dejan Kos, industrijski oblikovalec, ustanovitelj studia Desnahemisfera / BA 3. Ernest Nograšek u.d.i.o. / BA

❚ Nagrajenci Top idej 2016 • Oblikovalka Maja Repotočnik, za delovno mizo Homework / The designer Maja Repotočnik for the table Homework • Oblikovalec Tadej Juranovič, za stojalo za kitaro G-stand / The designer Tadej Juranovič for the G-stand project • Oblikovalec Simon Bregar, za večnamesnki obešalnik Kolmio / The designer Simon Bregar for the Colmio hanger

❚ Najlepši razstavni prostor na Top idejah / The best exhibition space at the Top Ideas • Oblikovalka Lana Strle / The designer Lana Strle

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

13


N A G R A D E / Prizes

DOS - Društvo oblikovalcev Slovenije

Zlata plaketa revije Naš dom

❚ Priznanje za dosežke na področju oblikovanja Društva oblikovalcev Slovenije ČPohištvo leta«, ki ga podeli strokovna komisija društva, predstavlja izbor najboljšega med najboljšim na sejmu pohištva.

❚ Zlata plaketa revije Naš dom za pohištvo domačega proizvajalca, s katerim je mogoče najlepše in najbolj funkcionalno v celoti ali delno opremiti stanovanje. Priznanje podeljuje komisija, ki jo določi uredništvo omenjene revije.

Prize for achievements in design of the Designers Society of Slovenia ČThe furniture of the year« award, presents a selection of the best among the best at the Ambient Ljubljana.

Golden plaque of the Naš dom magazine, awarded to a domestic furniture manufacturer, with whose products it is possible to best and most efficiently furnish either an entire dwelling or a part of it. A jury,named by the Editorial board of the magazine, awards the prize.

Komisijo DOS sestavljajo / The DOS jury:

1

2

Komisijo sestavljajo / The Jury:

3

❚ Pohištvo leta 2016 / The furniture of the year 2016 • Mizarstvo Potočnik, oblikovalec Julijan Krapež, za mini bar – element Sistema The Carpentry Potočnik and the designer Julijan Krapež, for a mini bar – the element of the System 2016

Foto: Robert Balen / Večer

1. Mateja Panter, u.d.i.a., / BSc 2. Jurij Dobrila, samostojni oblikovalec / BA 3. Tea Goljevšček, arhitektka in grafična oblikovalka / BSc, BA

1. Dušan Waldhütter, u.d.i.p. / BSc 2. Evita Sinrajh, dipl. iur. / LL.B. 3. Robert Klun, u.d.i.a. / BSc

❚ •

14

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017

Zmagovalec 2016/ Winner 2015 3S design d.o.o. za funkcionalne kolekcije dodatkov za dom / The company 3S design for functional collections of accessories for the home


TOP 10 - TOP 5

Ducat oblikovalskih TOP 10/5 (2006 – .... ) Nagrade sejma Ambient Ljubljana skozi čas kot spodbuda slovenskemu oblikovanju

"Konkretne in inovativne rešitve izdelkov" Letos je organizator sejma Ambient že dvanajstič podelil nagrade petim najbolje oblikovanim izdelkom, ki jih je izbrala mednarodna komisija sejma Ambient Ljubljana 2017. Če pogledamo nazaj, lahko ugotovimo, da sejem Ambient nesporno izboljšuje in utrjuje svojo pomembno vlogo in podobo predstavitve aktualnega razvoja in produkcije elementov bivanjskega okolja v prostoru med Milanom in Dunajem.

“Pričakujem, da nam bo vse težje izbrati le pet izdelkov”

Mnenja sem, da je del te uspešne poti, ki se je ne glede na preteklo svetovno krizno obdobje vztrajno vzpenjala, treba pripisati odločitvi organizatorja, da v svojo sejemsko strategijo in delovanje močneje preplete z oblikovanjem. Postopoma so se z nagradami Pet najboljših – Top 5, razstavo in borzo idej – Top ideje, nagradami za oblikovanje sejemskih prostorov, okroglimi mizami in strokovnimi predavanji pletle vedno močnejše vezi med oblikovalsko stroko, gospodarstvom in, seveda, končnim uporabnikom. V prihodnosti bo oblikovanje imelo še pomembnejšo vlogo, saj njegova raziskovalno razvojno naravnana aktivnost išče vedno nove rešitve in probleme ter skuša odgovoriti nanje s konkretnimi in inovativnimi rešitvami izdelkov, ki namensko tvorijo, gradijo in vplivajo na naše okolje – AMBIENT. Tako ustvarjajo novo, boljšo kvaliteto našega prostora, počutja in udobja ter nenazadnje spreminjajo tudi nas same. Oblikovanje je gonilna moč v iskanju in razvoju novih inovativnih proizvodov in storitev, ki je v svojem delovanju razpeto med raziskovalno razvojnimi procesi gospodarstva in trženja, vendar je osredotočeno na končnega uporabnika. Vloga oblikovanja je nujna pri razvoju novih visoko kakovostnih konkurenčnih proizvodov in storitev, kar se pozitivno izraža v gospodarskem in družbenem uspehu vsake družbe in nenazadnje tudi v dalovanju in poslanstvu sejma Ambient. Prof. Vladimir Pezdirc, u.d.i.o. / BA Idejni oče projekta

Z veseljem sem že nekajkrat sodeloval v komisiji Top 5 na sejmu pohištva Ambient Ljubljana. Zame osebno je to zelo koristna priložnost, da lahko zadnjih pet let cenim gospodarsko in podjetniško dinamiko, ki je drugačna od tiste v Italiji, s katero sem kot oblikovalec pa tudi predsednik delegacije Furlanije Julijske krajine pri ADI (Industrial Design Association) zagotovo bolj seznanjen. Sejem Ambient je razburljiv dogodek, saj je emblematična predstavitev gospodarstva, oblikovanja in proizvodnje na področju proizvodnje in opreme za dom, ne le v Sloveniji, temveč tudi v tistih balkanskih državah (in drugih), ki se lahko zahvalijo Sloveniji, da tako vstopajo na trg Evropske unije, in obratno. Zato moje petletno sodelovanje v komisiji Top 5 predstavlja priložnost, da opazujem ne le dogodek sam, temveč tudi razvoj industrije v preteklih letih. To potovanje poudarja potrebo, zavezo in kompetenco, s katero podjetja – predvsem srednje velika podjetja, ki si zaslužijo posebno pohvalo! – nadaljujejo svoje raziskave izdelkov v smislu oblikovanja, tehnoloških inovacij in izdelave s tradicionalnimi materiali, kot sta les in kamen, vred. V času Ambienta 2016 sem opazil, da je v tem proaktivnem duhu večji razvoj v primerjavi s prejšnjimi leti. Takrat sem bil vesel, da si to lahko razlagam kot znamenje, da so podjetja po več letih splošne gospodarske in finančne negotovosti našla novo zaupanje, da lahko vlagajo z vedno večjim prepričanjem v raziskave in razvoj novih izdelkov. Upam, da se bo ta trend nadaljeval tudi letos, in pričakujem, da nam bo vse težje izbrati le pet izdelkov med številnimi dosežki podjetnikov, oblikovalcev in tehnikov, ki razstavljajo na Ambientu. Marco Marangone, u.d.i.o. / BA

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

15


TOP 10 - TOP 5

TOP 10 / 5 izjave nagrajencev TOP 5 2015

TOP 5 2015

»Predvsem sem ponosna, da smo prejeli nagrado TOP 5 za del naše nove kolekcije MITJA, in sicer za družino stolov, mize in komode KALOTA, ki jo je oblikoval Neven Kovačić. V preteklih letih smo na sejmu Ambient dobili že nekaj priznanj, a takrat je bil gonilna sila našega podjetja moj mož Mitja Bolčič, ki je bil izreden poznavalec in ljubitelj lesa. V dveh letih po njegovi tragični smrti smo uspeli razviti popolnoma novo kolekcijo, ostali smo zvesti masivnemu lesu, a ga kombiniramo z drugimi materiali, kot so kamen, kovina in usnje. Nagrada pomeni pohvalo strokovne javnosti celotni ekipi zaposlenih za tehnološke rešitve in mojstrsko izvedbo. Verjamem, da nam bo nagrada dala še dodatno energijo za razvoj celotne kolekcije MITJA.« Loredana Matkovič

»Pohištveni sejem Ambient je priložnost, da tudi domači javnosti predstavimo vsakoletne novosti, ki jih uspešno predstavljamo na sejmu v Milanu, Londonu, Kölnu, Stockholmu in ostalih. Sejem razumemo kot priložnost, da informiramo in izobražujemo splošno javnost o pomembnosti tehnologij, dizajna ter družbene odgovornosti produktov, ki jih vsako leto predstavljamo. Številne nagrade so potrditev našega dobrega dela, kot tudi da slovenska strokovna javnost prepozna izdelke, ki so tehnološko inovativni, drugačni ter predstavljajo najboljše. Letos smo s stolom NicoLess predstavili novost na področju materialov (recikliran filc) ter tako tehnološko zahteven produkt skupaj z odličnim dizajnom arh. Primoža Jeze ponovno prepričali vedno zahtevno žirijo strokovnjakov, da nas je tudi letos uvrstila med TOP 5. Morda je najbolj pomembno, da gre v celoti za slovenski produkt, slovenskega oblikovalca ter slovenske proizvodnje, ki na koncu predstavlja tudi cenovno dostopen produkt z najvišjo mero odgovornosti do uporabnika in okolja.« Matej Feguš

Top 10 2011- KOLPA d.d., umivalnik Flat Form, oblikovalec Dejan KosTramek, oblikovalec Dejan Kos

TOP 10 2008 - POBLES d.o.o., kuhinja Akacija, oblikovalka Mateja Cukala

Mizarstvo Bolčič, Loredana Matkovič s.p., za kolekcijo Mitja, oblikovalec Neven Kovačić

16

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017

Donar d.o.o., za stol Nicoless, oblikovalec Primož Jeza


TOP OT THE TOP 2014

TOP OT THE TOP 2009

»Nagrade nam pomenijo potrditev naših idej in spodbudo pri razvijanju teh idej do izdelave uporabnega in oblikovno zaznamovanega izdelka. Letos smo posebej želeli izpostaviti izbor razpoložljivih domačih in cenovno dostopnih materialov. Kuhinja je preplet dveh avtohtonih materialov: masivne smreke in terazza. Oba materiala se danes v notranji opremi redkeje uporabljata, zato smo ju želeli obuditi v sodobni kuhinji. Uporabljena smreka izhaja iz savinjskih gozdov, terazzo pa je izdelan po vzoru Plečnikovih terazzov iz prve polovice 20.stoletja. Poudarek je v izboru razpoložljivih domačih in cenovno dostopnih materialih.« Aleš Potočnik

»Podjetje Pobles je majhno podjetje z 18 zaposlenimi. Pri načrtovanju notranje opreme se zavedamo pomena arhitekture oziroma oblikovanja. Večinoma izdelujemo kuhinjsko pohištvo po naročilu. Naši izdelki so sicer iz različnih materialov, vendar je vsem skupna rdeča nit les kot naravna surovina. Izkušeni mojstri ga skrbno obdelajo, tako da je izkoristek večji. Vrste furnirja, ki so bile nekoč zapostavljene, pa ponovno stopijo v ospredje. Kuhinja Partes je narejena iz majhnih koščkov odpadnega furnirja iste vrste, ki ostanejo pri predelavi večjih površin. Skrbno so spojeni v enake kose, ki se v vodoravni liniji med seboj ujemajo. Kuhalna niša in spodnji predal sta iz nerjavečega jekla, zaradi večje odpornosti na temperaturo in soparo. Pulti so stekleni. Uporabnik lahko izbira med različnimi barvami in obdelavami materiala. Stekleni predali so v notranjosti osvetljeni in nadomestijo stekleno vitrino, hkrati pa s svetlobo ustvarjajo poseben ambient.« Mateja Cukala

Najboljši med njimi - Top of the Top: Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za kuhinjo Smreka in Terazzo, oblikovalec Julijan Krapež

Podjetje POBLES d.o.o. s kuhinjo Partes oblikovalke Mateje Cukala

TOP 5 2016 - FEIDOM AA d.o.o., sedežno pohištvo CHOICE 1, oblikovalka Filimena Radonjanin

TOP 10 2012 - AMEK d.o.o., TV omarica Tramek, oblikovalec Dejan Kos

TOP 10 2013 - MAROS d.o.o., sedežna garnitura Natuzzi Forma, oblikovalec Claudio Bellin

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

17


NAGRADE

50 let revije Naš dom »To je revija, kakršne pri nas še ni. V milijonih primerkov tiskajo take revije v nekaterih državah in z revijo Naš dom slednjič odpravljamo veliko vrzel na našem revialnem trgu.«

Tako je zvenel nagovor uredništva bralcem v prvi številki revije Naš dom pred dobrimi 50 leti. Res je bila edina tovrstna revija in res je prišla v roke bralcev v nekem popolnoma drugem času, pravzaprav celo v drugi državi. Leta 1967, ko so iz tiskarne ČP Mariborski tisk prišli prvi izvodi, dejansko nismo imeli nobenih izkušenj na področju, na katero je zakorakala ta revija. Nihče na jugoslovanskem, 23-milijonskem tržišču jih ni imel. Takrat in še mnogo let kasneje je bil Naš dom edina specializirana revija za kulturo bivanja. Vse od prvih številk je pomembno oblikoval estetski okus številnih generacij, bralce je seznanjal z različnimi vidiki kakovosti bivanja in zlasti v prvih treh desetletjih tudi z jugoslovansko, evropsko in svetovno arhitekturo. Na samem začetku je revija pionirsko orala ledino v številnih pogledih, pa tudi po desetletju ali dveh, izzivov ni zmanjkalo. Med njimi je bilo denimo pomanjkanje papirja za tisk; tako kot je v Jugoslaviji tu in tam zmanjkalo cementa in opek za gradnjo, elektrike in bencina, je v tiskarnah zmanjkalo tudi papirja. Ampak izšli smo vedno. Vrsto let je bil Naš dom tiskan na časopisnem papirju, na bolj kakovostni revialni papir smo prešli po letu 1990. V letih, ki so sledila, so bili poleg naslovnice tu in tam barvni le nekateri oglasi, leta 1995 pa smo začeli barvno tiskati revijo v celotnem obsegu. Ob Našem domu smo v uredništvu vsa leta izdajali številne posebne tematske in vsebinsko zaokrožene revije, povezane z domom in bivanjem. Med njimi jih je bilo veliko o gradnji, ogrevanju, kulinariki in ročnih delih, posebno mesto sta imeli reviji Hobby in Lep vrt. Slednji je izhajal kar 27 let vsako pomlad vse do predlani, ko je doživel vsebinsko in likovno preobrazbo in danes kot samostojna revija izhaja štirikrat letno pod imenom Lep vrt & naravna lekarna.

V studio z vagoni

Sprva so dajali avtorji prispevkov v Našem domu velik poudarek arhitekturi in gradnji hiš, sodelovali so z mnogimi priznanimi arhitekti po Jugoslaviji. Kar zadeva pohištvo in notranjo opremo, je bilo v ospredje postavljena jugoslovanska pohištvena industrija in njene novosti, lastne produkcije prispevkov je bilo izjemno veliko. Pohištvene kompozicije – kuhinje, dnevne sobe, kopalnice – so v fotografske studie iz vseh republik vozili kar v železniških v vagonih, za postavitve za fotografiranje so poskrbeli ugledni arhitekti. Jugoslovansko pohištvo je bilo na prvem mestu, v bistvu pa je – še bolje povedano – bilo na prvem in edinem mestu, saj tujega pohištva nismo poznali ne v reviji ne v trgovinah. V času, ko se je začela z njo ukvarjati revija Naš dom, je domača proizvodnja pohištva dočakala tudi prvo pravo organizirano sejemsko predstavitev in prva ocenjevanja.

18

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017

Plaketa Naš dom je iz leta 1968

Začetki podeljevanja plakete revije Naš dom segajo v leto 1968, ko smo za Jugoslovansko pohištvo leta 1968 na Beograjskem sejmu mode in pohištva razglasili Marlesovo kuhinjo Cocktail. Strokovna komisija, sestavljena na pobudo našega uredništva, je izpostavila dosežek arhitektke Biale Leban, ki je vrsto let projektirala sodobne kuhinje za to ugledno mariborsko podjetje. Leto kasneje so v Beogradu sledili pobudi našega uredništva in pripravili prvi sejem gradbeništva in jugoslovanski salon pohištva. V obdobju, ki je sledilo, smo poleg nagrade za Jugoslovansko pohištvo dolga leta podeljevali še »Zlatnu škrinju« – nagrado za najlepšo arhitekturno rešitev, in proizvajalce nagrajevali vse do slovenske osamosvojitve. Zlato plaketo, kot smo jo prenesli v novo državo, podeljujemo na osredjem pohištvenem dogodku – sejmu pohištva Ambient Ljubljana vsa leta z istim ciljem. Prejme jo slovenski proizvajalec za pohištvo, s katerim je mogoče delno ali v celoti najbolj funkcionalno opremiti stanovanje. Danes je zlata plaketa sicer ena od številnih priznanj v stroki, a vsekakor z najdaljšo in najbolj bogato tradicijo, ki jo pomnijo in poznajo ne samo v vseh uglednih slovenskih pohištvenih podjetjih, ampak mnogi tudi na področju bivše skupne domovine.

Zrcalo družbe

Vsebina revije Naš dom se je vsa ta leta prilagajala razmeram na pohištvenem tržišču, času in dejanskem načinu bivanja, ki od nekdaj odraža življenje posameznika in stanje družbe. V opremljanju bivalnih prostorov se je takrat in se tudi danes zrcali stanje kulture in podoba umetnosti v danem časovnem obdobju. Ob tem je treba poudariti, da je revija vseskozi bila in tudi danes je trendsetter – je vselej na lovu za aktualnostmi in pogosto razkriva, kar šele prihaja na trg, ter tako prebudi v bralcih željo po lepšem, prijetnejšem, skladnejšem domu. V petih desetletjih smo prešli skozi številne sloge opremljanja, spoznali, uveljavili in pozabili številne modne trende, zaznali številne domače in tuje vplive, razvili kopico izvirnega in manj izvirnega pohištva, čeprav tudi danes na stolih še vedno samo sedimo, za mizo posedamo in na postelji spimo. Ko so minila devetdeseta, je postajala vedno bolj iskana vsebina v stilu Sam svoj mojster. »Naredi sam« je bilo vodilo na številnih področjih in oprema doma ni bila nobena izjema. Osamosvojitev Slovenije je bila močna prelomnica. Ne ravno čez noč, a spremenilo se je marsikaj. Tudi 23-milijonsko tržišče za revijo Naš dom se je zdesetkalo. Aktualna naslovnica revije, ki se lahko pohvali s pol stoletja nenehnega izhajanja, spremljanja in narekovanja pohištvenih trendov. Foto: arhiv revije Naš dom


Na naslovnici prve revije Naš dom iz leta 1967 je bila počitniška hišica na Pohorju. Ali kot smo zapisali v naslovu naslovne zgodbe: Weekend, kot pravljica domač in prijeten. Foto: arhiv revije Naš dom

Po letu 1991

Spremenila se je ponudba v trgovinah, spremenila se je miselnost potrošnikov. Obdobje, ko je v malodane vseh domovih kot déjà vu v nas zrlo enako pohištvo, je odpihnila nova miselnost, osvoboditev, ki je zanetila željo po izstopajoči drugačnosti, individualnosti, lovu za osupljivimi opremljevalskimi kosi. Tržišče se je silovito odprlo proti severu in zahodu. Južna tržišča so bila zanimiva le za naše proizvajalce, ki pa jim je bila ločitev od trgov bivše Jugoslavije dobrodošla enako kot strel v koleno. Pa tudi domače tržišče ni bilo več kot nekdaj, šepala je tudi ta noga: kar je bilo iz tujine, se je zdelo odlično, domače marsikomu ni bilo več dovolj dobro. V istem duhu, kot se je začel narod v domači glasbi sramovati frajtonarice, se je spremenilo življenje tudi na področju bivanjske kulture. Tudi prej omenjeni princip »naredi sam« je padel v nemilost, te rešitve so bile za tiste, ki si naj ne bi mogli privoščiti kupljenega oziroma »pravega« pohištva. Začeli smo se ozirati zlasti po Italiji, Avstriji, Franciji, Skandinaviji, od koder ni bil več noben problem pripeljati kakšnega kosa pohištva, navdihe smo začeli iskati na tujih sejmih. Družba se je na široko odprla, kar pa žal ni prineslo samo dobrega. Ko se je ob začetku krize 2008. in 2009. silovito zamajala celotna slovenska pohištvena industrija, je bilo jasno, da smo dokončno pristali na negotovi poti; ne glede na to, kdaj bo uradno konec krize, nikoli ne bo nič več enako in nobena številka primerljiva. Zdesetkalo se je tudi število slovenskih proizvajalcev pohištva, ki so uspešno delovali leta, nekateri celo desetletja. Bolj kot to, kaj vse je propadlo, se lahko pogovarjamo o tem, kaj vse je sploh še ostalo. Ker smo praktično z vsemi deležniki pohištvene industrije sodelovali tudi v reviji Naš dom, se tega še kako dobro zavedamo in smo njihov upad seveda tako ali drugače občutili.

V službi bralcev

Danes so pred revijo, ki je v dobri formi dočakala pol stoletja, nič manjši izzivi, kot tisti, s katerimi smo se srečevali v minulih desetletjih. Zahtevni časi poplave medijev, ko nihče ne upa z gotovostjo napovedati, kako bo videti medijski trg čez leto dni, kaj šele čez pet, so gotovo izziv, vreden vsem največjim izzivom naših predhodnikov, ki so nam postavili temelje. Čeprav so jih zasnovali tako dobro, da je so se obdržali do danes, ni lahko biti kos vsem sodobnim izzivom. 50 let uspešnega dela je po svoje blagoslov, po svoje pa breme, ki ga predstavlja bogata zgodovina naše institucije; preživela je padec države in sistema, menjavo nekaj valut in zamenjavo številnih generacij zaposlenih pri projektu, ki so služile istemu cilju. Delo v uredništvu je ob vsem tem lepo in častno in polno tradicije, je pa ob aktualnih razmerah izredno težko in odgovorno. V našem primeru do bralcev in vedno bolj zahtevnih oglaševalcev. Pod popolnoma primerljivim izzivom so po mojem osebnem mnenju tudi organizatorji sejma Ambient, le da so na drugi strani njihovega razmerja ob razstavljavcih pač sejemski obiskovalci. Eni in drugi smo odvisni od kondicije slovenske pohištvene industrije, ki pa je še zmeraj slabotna in z ne prav obetavnimi napovedmi. Upam, seveda, da se s to oceno vsaj malo motim.

Po poti vrednot

Pol stoletja revije Naš dom je pustilo sledi na ljudeh, v industriji in času. Nas v uredništvu je med drugim naučilo, da je treba pluti s tokom, a imeti močno hrbtenico, da je treba sodelovati in se pove-

Prvo podeljeno nagrado (Najboljše jugoslovansko pohištvo leta 1968) je komisija uredništva dodelila Marlesovi kuhinji Cocktail. Foto: arhiv revije Naš dom zovati s strokovnjaki iz različnih strok. Leta človeka naučijo, da se vse na tem svetu spreminja, tudi reči, za katere si nikoli ne bi mislili. Spoznali pa smo tudi, da je ne glede na spremembe dragoceno pri nekaterih stvareh vztrajati; zlasti pri delu, na katerega smo lahko ponosni. Ko odmislimo vse drugo, nam namreč ostanejo vrednote. »Želimo si, da bi Naš dom postal najboljši prijatelj vašega doma. Ponujamo vam prijateljstvo in vas prosimo, da nam ne odrečete svojega,« so še besede iz uvodnika prve številke naše revije. Sledilo je pol stoletja uspešnega izhajanja, ki je dokazalo, da smo v prvi uvodnik zapisali realne želje in da omenjeno prijateljstvo po najboljših močeh negujemo še danes. Dušan Waldhütter, odgovorni urednik revije Naš dom

Zlate plakete revije Naš dom v samostojni Sloveniji 2016 - 3S Design; funkcionalne kolekcije dodatkov 2015 - Pirnar; linija vhodnih vrat Grande 2014 - Pohištvo Potočnik; program kuhinje Smreka in terrazzo 2013 - Mizarstvo Jezeršek; unikatno stopnišče iz masivnega lesa 2012 - Mizarstvo Amek; izdelki, nastali v sodelovanju z oblikovalci, študenti ALU 2011 - Brest pohištvo; multifunkcionalni program Altera 2010 - Mizarstvo Lestetik; program Sleep FIT, ki je nastal v sodelovanju s Petrom Florjančičem 2009 - Pobles; Mateja Cukala - kuhinja Alba 2008 - Lip Bled; serija notranjih vrat 2007 - Brest; pohištvo 4sides4 2006 - CRI; otroška posteljica Bukela 2005 - Tom Mokronog; oblazinjeno pohištvo 2004 - Kolpa Metlika; kopalniška oprema Kolpa San 2003 - Lipa Ajdovščina; Julijan Krapež in Adriana Balutto kuhinje Modern + Rustikal 2002 - Lipa Ajdovščina; studio Lipa in Julij Krapež - kuhinje 2001 - Novoles; skupina In Digo - pohištvo Next 2000 - Svea Zagorje; Stane Ocepek - program kuhinj 1999 - Liko Vrhnika; Tea in Edo Vidovič - kuhinja in jedilnica Portus 1998 - Paron Laško; Roswita Golčer - pohištva X-tra 1997 - Ergoles; Tone Pogačnik - program Evolution 1996 - Pohištvo Acer; Iša Godina - pohištvo Fleksibilnost 1995 - Metalka Trgovina; Petrice Pajmon - pohištvo Fagus 1994 - Alples Železniki; Nevenka Mandić Orehek - sistem Gaja 1993 - Brest Cerknica; Tea in Edo Vidovič - kuhinjsko pohištvo 1992 - Marles Maribor; Irena Antolič - kuhinja Asteria 1991 - Bor Laško; Biba Bertok - program Kot

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

19


R A Z S T A V E / Exhibitions

RETROspekcije: poljsko oblikovanje na začetku XXI stoletja Dvorana Kocka – A 2

Razstava RETROspekcije: poljsko oblikovanje na začetku XXI stoletja v skrbno opremljene bivalne prostore inovativno postavlja moderne predmete sodobnih poljskih oblikovalcev, ki jih navdihujejo trendi 50. in 60. let. Retro moda se v svetu oblikovanja nadaljuje in vstopa na naslednjo stopnjo evolucije. Sedaj so poljski oblikovalci nalogo iz petdesetih in šestdesetih let naredili z odliko, to je, da na to obdobje ne gledajo samo s spoštovanjem, vendar je čaščenje dopolnjeno z analitičnim razmišljanjem in ustvarjalnim črpanjem. Oblikovalci s svojimi projekti izdelujejo «flashbacke», ki se nanašajo predvsem na pristop k delu in gradnjo predmetov. Zaokrožajo uravnoteženost klasičnega oblikovanja s pridihom 50. in 60. let prejšnjega stoletja, sodobno tehnologijo, kakovost in uporabnost. To, da njihovo iskanje pogosto vodi v «retro» vizualne učinke, je naključje, ki potrjuje tezo, da lepota izvira iz funkcije. Na razstavi je zbranih več kot 100 sodobnih predmetov, ki so jih ustvarili poljski oblikovalci: pohištvo, svetilke, grafika, steklo in keramika, tkanine in druga dodatna oprema. Skoraj vsi predmeti so komercialni, vendar izdelani na obrten, individualen način ter postavljeni v kontekst. Gre za prikazovanje funkcionalnih, trajnih, elegantnih in izpopolnjenih predmetov, ki so dostopni povprečnemu potrošniku. Predstavljeni predmeti niso le zbirka kultnih izdelkov iz preteklih let, temveč zbirka predmetov, ki vsebujejo duh

Na razstavi si lahko ogledamo stojala za rože KWIETNIK, novo kolekcijo kosovnega pohištva iz delavnice wood&paper iz Wroclava, dekorativne in servirne krožnike Look at me plates Magde Pilaczyńske, avtorske plakate Katarzyne Bogucke in Simona Tomiła pod blagovno znamko NIOSKA, OSLO – otherthings – mize, kavne mizice in svetilke oblikovalcev Kasie i Tomka, Un›common – svet lepih in harmoničnih oblik, NIE/BO/DESIGN – svetilke, pohištvo, dodatke iz studia Ane Cichecke in Katarine Węgrzyniak, HADAKI – keramiko iz Poznanja, pa tudi Ceramiko z Lanckorony, ali pa tisto, ki jo zastopajo TURBOT Design, Malwina Konopacka i studio FENEK. Mizice, mize in stole predstavlja blagovna znamka KOLEKTYV oblikovalcev Kasie, Magde in Wojtka, ki sodelujejo z mizarjema Andrejem in Kubo, sedežne garniture ter zofe predstavlja Meesh – podjetje trajnostnih oblikovalcev, svoje pohištvo in dodatke pa še ateljeji Witamina D, UAUProject, FLAPO ter oblikovalskoproizvodni obrat METAFOR iz Kielc. Celoto dopolnjujejo izbrani koledarji, reprodukcije in plakati, ki so delo Gosia Herba, PaprotnikStudia in Longstoryja. Čudeže iz porcelana predstavlja KRAFLA, usnjen etui za iPad pa z blagovno znamko Radka in Radka HUGBAG. Na ogled so tudi novi projekti Manufactured Culture. Inovativne rešitve za rože in časopise ponuja BONGO, luči in dekorativne elemente geometrijskih oblik pa HEXAL design.

20

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017

preteklosti, vendar so jim nov videz vdihnili mladi oblikovalci, ki so s tem poljski klasiki zagotovili novo življenje. Retro in vintage pomeni možnost kreativnega individualnega izražanja, oblikovanje identitete in participacije. Zbrani predmeti potrjujejo lahkotnost, s katero je uspelo domačim oblikovalcem združiti elemente klasičnega dizajna z modernostjo. Poljska umetnostna kritičarka prof. Czesława Frejlich pravi, da so najbolj obetavne prav interpretacije, ne kopije. Saj se sklicujejo na zgodovino, vendar so v njih razvidne sedanjost in potrebe današnjih potrošnikov. Poleg pohištva v poljskem oblikovanju 50. in 60. let izstopa keramika, ki je bila prisotna v vseh poljskih gospodinjstvih in ki tudi danes črpa iz tradicije v inovativnih interpretacijah svojih brezčasnih objektov. Avtorica razstave Magda Jasińska poudarja, da si je želela predstaviti poljske oblikovalce in podjetja, ki zavestno in originalno črpajo iz zlatega obdobja poljskega oblikovanja. Ni nujno, da so na prvih straneh časopisov in spletnih modnih portalov. Ponujajo pa kreativnost, funkcionalnost, kvaliteto in individualizem. Tudi velika in priznana podjetja črpajo svoj razvoj iz preteklosti in snujejo novosti na teh trendih. Razstava RETROspekcije se hkrati spogleduje s trendi prihodnosti, kjer so izdelki prilagojeni posamezniku in kjer ni več množične proizvodnje. Kupci iščejo unikatne in originalne predmete, izdelke, ki so na voljo le pri znanih lokalnih proizvajalcih in mojstrih.


LINK je kombinacija lesa in keramike. Vsak kos pohištva ima vdelane ploščice. Najpomembnejša je mešanica vzorcev, teksture lesa in ploščic. Barvite ploščice so nostalgija sloga 50. in 60. let prejšnjega stoletja. Vse vzorce je ročno narisala Magda Jasińska. Ploščice (Turbot Design za les in papir), hrastov les, hrastov furnir, vezane in lepljene plošče. LINK is a combination of wood and ceramics. Each piece of furniture has a tile application. The most important is the mixture of sketches: wood grain and tiles pattern. Colourful tiles are the reminiscence of the 50s and 60s style. All patterns ate hand-drawn by Magda Jasińska. tiles (Turbot Design for Wood&Paper), solid oak, oak veneer, plywood, blockboard

NEW RETRO it’s an extraordinary return to home, to things we know from the past. The purpose of the exhibition is to show, how the RETRO style has been reinterpreted by the young generation of designers. Creating objects as new, with passion and inspired by the golden period of Polish design takes place here and now. The exhibition gathers objects of applied art created by brands from furniture, graphics, glass and ceramics, fabrics and other interior accessories. Among designers we present: 366 Concept, Wood&Paper, Breka, Un’common, Hello Pets, Aleksandra Richert, Studio Warto, Sunday is Monday, Vola, KWIETNIK and many others. All items are made in traditional way, produced „on order” rather than in mass. They are created locally using craft techniques, based on knowledge passed down between generations. We want to spread the knowledge about Polish designers and who knows – maybe inspire the audience to take their own design activities. We believe that: „Creative people shape cities and regions. The residents’ activities sourced in creativity, innovativness and talent are filling the urban fabric and constitute the cultural and economic face of Poland. (…) Constant changes in the country support the openness of the citizens and their involvement in the creation of new values.” Exhibition prepared by: Magda Jasińska, Agata Kondracka – Wood&Paper

Kukka – trinožna talna svetilka. Surovo, naravno lesno deblo je lepo zaključeno z bombažnimi senčniki. To je odličen dodatek k mirnemu okolju vašega doma. Dobro se prilega v spalnici poleg postelje in v sobi vašega otroka. Odvisno od vrste sijalke daje prijetno svetlobo ali močnejšo svetlobo, ki je kot nalašč za branje. Dobro prav tako izgleda v sodobni notranjosti. Namenjena je za uporabo na javnih mestih, kot so hoteli in restavracije. Enostavna namestitev. Ročno izdelano na Poljskem. Kukka – tripod floor lamp. Raw, natural wood stem is nicely completed with cotton lamp shades. It is a perfect addition to the peaceful environment of your home. It fits well in bedroom next to the bed and in your kid`s room. Depending on the type of the lihgt bulb, it gives pleasant light or stronger light perfect for reading. It also looks good in a modern interior. It has been designed to be used in public places, such as hotels and restaurant. Easy installation. Handmade product, made in Poland. Kukka series deisgned by NIE/BO DESIGN is simple solutions and carefully selected materials with great attention to details. The characteristic feature of the series is geometric inspiration. Products are made by local craftsmen under the watchful eye of designers.

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

21


R A Z S TAV E

Pohištvo in oprema iz druge roke Stebrna dvorana

Povprečen Slovenec vsako leto zavrže – in ne podari, zamenja ali proda – več kot 10 kilogramov še uporabnih stvari. Najpogostejši razlog za to je, da ne pomislimo, da bi jih lahko uporabljal kdo drug, ker jih mi nočemo več. Tisto, česar ne potrebujemo več, ni odpadek, pač pa možnost, da ga v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi posegi dobi drugo življenje. Ponovna uporaba ni zgolj enkratno dejanje, temveč odnos do stvari, miselnost in življenjska filozofija, ki jo lahko udejanjimo s tremi koraki: premisli, predelaj, ponovno uporabi. Na Povšetovi ulici 4 delujeta trgovinica in delavnica, združeni v Center ponovne uporabe (CPU). Tam je na voljo vse, kar najdete tudi na bolšjih sejmih in v starinarnicah. Na prodaj so tudi predmeti, ki so jim vešče roke mojstrov in umetnikov spremenile namembnost. Center ponovne uporabe daje delo težje zaposljivim, po drugi strani pa pomaga, da stari, odvečni ali poškodovani predmeti zaživijo novo življenje in za simbolično ceno razveselijo nove lastnike. Ponovna uporaba tako ni le skrb za to, da naše odvečne stvari dobijo novega lastnika, pač pa tudi priložnost, da sami z nakupom rabljenih stvari pripomoremo k varovanju naravnih virov. Z nakupom iz druge roke lahko dosežemo odlično razmerje med ceno in kakovostjo, vsekakor pa rabljene dobrine omogočajo cenejši nakup, pri katerem nismo udeleženi pri izkoriščanju delovne sile. Snaga Ljubljana razstavni prostor tokrat opremlja v sodelovanju s Centrom ponovne uporabe in Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani.

22

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017


Les je edinstven biopolimerni kompozit Stebrna dvorana Les je tkivo lesnih rastlin, ki se je pojavilo že pred več kot 300 milijoni let. Kot široko uporaben material in vir energije je imel neprecenljivo vlogo v tehnološkem in kulturnem razvoju človeštva. Šele v zadnjih desetletjih so ga nadomestili novi umetni materiali, večinoma narejeni na osnovi nafte. Njihova pridelava in uporaba povzroča številne okoljske težave, zato les v zadnjem času ponovno pridobiva na pomenu kot okolju prijazen, obnovljiv in razgradljiv material. Potrebe po lesu se nenehno povečujejo, saj tradicionalno uporabo lesa spremlja razvoj boljših in inovativnih načinov njegove predelave, kar omogoča snovanje novih, visoko tehnoloških materialov na osnovi lesne biomase. Oddelek za lesarstvo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je edina inštitucija v državi, ki zagotavlja izobraževanje v celotni vertikali znanj, torej na prvi (BSc), drugi (MSc) in tretji, doktorski stopnji (dr.), ki je podprto z vrhunsko in mednarodno priznano raziskovalno dejavnostjo. Več o Oddelku za lesarstvo in študijskih programih, ki jih izvajamo, si lahko preberete na spletni strani www.bf.uni-lj.si/lesarstvo.

Les lahko uporabimo tudi v materialu za 3D tiskanje drevesu prevajalno, mehansko in skladiščno funkcijo, in se razlikujejo po obliki, velikosti ter deležih in razporeditvi, pri čemer je večina lesnih celic poravnana vzporedno z osjo drevesnega debla. Kot kompozit je sestavljena tudi plastovita stena lesnih celic, ki jo sestavljajo trije polimeri, celuloza, lignin in polioze. Zgradbene posebnosti lesa so na makroskopskem nivoju prepoznavne že s prostim očesom na primer kot barvne razlike med beljavo in jedrovino, kot različne lesne teksture, ki so lahko posledica usmerjenosti lesnih vlaken, barvnih razlik ali različnega deleža ranega in kasnega lesa v letni prirastni plasti. Zgradbo lesa na nivoju mikro in nano velikostnega reda pa je mogoče proučevati z zahtevnejšimi raziskovalnimi napravami, kot so na primer svetlobni in elektronski mikroskopi.

Na sliki je prečni prerez debla robinije (Robinija pseudoacacia L.) na podstavku iz bukovine. Na letošnjem sejemskem dogodku želimo obiskovalcu predstaviti kompozitno zgradbo lesa in ga tako opozoriti, da les ni le tisti ploh v zložaju, iz katerega se sicer lahko naredi izredno lep izdelek, ampak v svoji strukturi skriva mnogo več. Les je zapleten tkivni polimerni kompozit, ki ga lahko opišemo na makroskopskem, mikroskopskem, sub-mikroskopskem in celo molekularnem nivoju. Lesno tkivo je sestavljeno iz več tipov celic, ki imajo v živem

Prav raznolikost v zgradbi lesa predstavlja navdih za razstavni prostor, s katerim se predstavlja Oddelek za lesarstvo na letošnjem sejmu Ambient. Izhajajoč iz različnih zgradbenih nivojev lesa predstavljamo številne možnosti rabe tega materiala, mnoge od njih so inovativne tudi v mednarodnem prostoru. Tako si lahko ogledate zanimive razstavne eksponate iz masivnega lesa, npr. dragoceno violino, okvirje lesenih očal, leseno kolo, lesen sup, nadalje termično ali kemijsko modificiran konstrukcijski les, različne ploščne kompozite, izolacijske pene, narejene iz taninov skorje, hidrogele iz celuloznih nanofibril in še marsikaj zanimivega.

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

23


R A Z S TAV E

Lesena samozadostna enota za začasno bivanje Mestna ploščad Lesena bivanjska samozadostna enota je modularna in namenjena različnim začasnim bivanjskim potrebam. Uporablja se lahko za počitniško enoto, drevesno hiško ali kot enoto, namenjeno kratkotrajnem bivanju za potrebe raziskav, turizma in pohodništva. Velikost enote omogoča različne načine transporta. Osnovna enota predstavlja en modul velikosti 4.50 m x 2.50 m, višina 2.70 m, ki lahko nudi bivanje 2 osebam (s kuhinjo, kopalnico, posteljo in sedišči) ali pa se ga zlaga horizontalno oz. vertikalno v dvojček, trojček ali podobno. Objekt je izdelan iz slovenskega lesa in promovira naše lesarstvo in tradicionalna tesarska znanja. Konstrukcija je v celoti iz lesa, obojestransko ojačana z vezanimi ploščami. Lahko je v teren vijačena z vijaki, sidri ali pa ima kot temelje prenosne betonske kvadre. Objekt je bil aprila 2017 razstavljen v sklopu Salone del Mobile, v Parco Sempine - historičnem parku v centru starega mesta Milana, poleti pa je na Ljubljanskem gradu služil kot del Knjižnice pod krošnjami.

Izvajalec Boštjan Perme, Permiz d.o.o. Slovenija, www.permiz.si

24

OFIS arhitekti Rok Oman Špela Videčnik Janez Martinčič Tomaz Cirkvenčič Andrej Gregorič Sara Carciotti Lucas Blasco Sendon Jose Navarrete Jimenez

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017

Foto: Janez MArtinčič

Informacije in kontakt: info@permiz.si Lesena bivanjska samozadostna enota je bila zasnovana v sodelovanju med izvajalcem Permiz (www.permiz.si) ter projektanti OFIS arhitekti, C+C, C 28 in statiki AKT ter Projecta.

C+C Claudio Tombolini Cristiana Antonini

Statika Hanif Kara Carlo Diaco

C28 Francesco Sforza Federico Pasqualini Antonello Michelangeli

Statika Milan Sorc Projecta d.o.o.

Notranja oprema Fotonica Light Componendo – Stilox srl Cristina_rubinetterie Luči Arcadia


LIVING UNIT ON LJUBLJANA CASTLE The research for the Cabin was initiated by OFIS architects & Permiz, C+C, C28 and AKT to develop self-contained wooden shell, flexible and adaptable on different locations, climate conditions and terrains. It can be used as holiday cabin, hide away, tree house or shorttime habitation for research, tourism or shelter; its small size allows easy and different transport possibilities. The basic unit (4.50m X 2.50m X 2.70m) offers accommodation (with kitchen, bathroom, bed and seats) and joins horizontally or vertically and upgraded to twins, triplets or similar. The structure is made by timber frames which are reinforced by plywood boards on both sides. The cabin can be fixed on the ground either by steel anchors or removable concrete cubes. The interior treatment is changeable and flexible. Unit furnishings can be used in various site contexts.

Architecture: OFIS Rok Oman Spela Videcnik Janez Martincic Andrej Gregoric Tomaz Cirkvencic Sara Carciotti Viktoria Dimitrova Jose Navarrete Jimenez Lucas Blasco Sendon

Foundation Structural Engineering & local structural support: Projecta Milan Sorc Contractor: Permiz Bostjan Perme Interior parts Fotonica Light Componendo – Stilox srl Cristina_rubinetterie

C+C Claudio Tombolini Cristiana Antonini

Contractor: Bostjan Perme

C28 Francesco Sforza Federico Pasqualini Antonello Michelangeli

photo@Janez Martincic

Structural Engineering: AKT Hanif Kara Carlo Diaco

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

25


V SREDIŠČU

Prenova večstanovanjske stavbe – vzemimo mačka iz žaklja Slabi dve tretjini dvo- in večstanovanjskih stavb v Sloveniji sta bili zgrajeni pred letom 1980. Toplotnim lastnostim stavbnega ovoja in nasploh energijskim značilnostim stavbe se takrat praviloma ni posvečalo posebne pozornosti. Približno ena četrtina teh stavb izvira iz obdobja med koncem druge svetovne vojne in začetkom prve naftne krize. Prenova večstanovanjske stavbe – vzemimo mačka iz žaklja Te stavbe imajo – tudi zaradi načina gradnje oz. uporabljenih materialov in nekaterih arhitekturnih značilnosti – pogosto še slabše toplotne lastnosti kot tiste starejšega datuma. Ne glede na morebitno skrbnost pri vzdrževanju lahko ocenimo, da so za današnje pojmovanje energijsko potratne, da so obratovalni stroški visoki in da raven bivalnega ugodja v njih ne ustreza sodobnim merilom. V tehničnem jeziku to opišemo kot »velik potencial za učinkovitejšo rabo energije« ali »velik potencial za prihranke«. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj pravi, da je ob rednem in pravilnem vzdrževanju normalna doba trajanja npr. klasične ometane fasade 40 let, opečne kritine 30 let, lesenih oken pa 40 do 50 let. To pomeni, da je pri številnih večstanovanjskih stavbah že nastopil čas za korenito prenovo zunanjega ovoja. Smiselno pa je, da se tega lotimo celovito. Marsikatera starejša večstanovanjska stavba je res že dobila novo streho, fasada je bila na novo ometana, lastniki so bolj ali manj vsak zase zamenjali stavbno pohištvo. Izvirna podoba stavbe je bila marsikje zaradi neusklajenih del popačena, končni rezultat pa tako v finančnem kot tehničnem pogledu slabši, kot bi lahko bil ob primerni pripravi na prenovo.

Prenova stavbe ni priložnostna avantura

Delni ukrepi dolgoročno še zdaleč ne prinašajo takih koristi, kot bi jih celovit in premišljen pristop k prenovi. Razmerje med stroški posameznega ukrepa in prihranki pri obratovalnih in vzdrževalnih stroških je največkrat slabo. Pogosto se tudi ne zavedamo, kako veliko odgovornost sprejemamo kot lastniki stavbe; prenova večstanovanjske stavbe se ne zgodi niti vsako generacijo. Ko npr. stari pralni stroj perila ne opere več tako dobro kot prej, ko pušča vodo in so potrebna vedno pogostejša popravila, se odločimo za nakup novega. Gotovo ne izberemo takega, kot je bil stari oz. kot so ga izdelovali morda pred 20 ali več leti. Izberemo sodobnega, zmogljivejšega, varčnejšega, z boljšim učinkom pranja in po še sprejemljivi ceni za družinski proračun. Morda dobimo še ugoden kredit ali celo subvencijo. Zakaj bi pri prenovi stavbe razmišljali drugače? Če ugotovimo, da streha pušča, da omet odpada, da so okna dotrajana ali da ogrevalni sistem ne deluje več dobro, je treba seveda ukrepati. Smotrno ukrepanje pa je tako, da težave odpravimo, hkrati pa značilnosti stavbe in njenih delov dvignemo na bistveno višjo raven. Ob prenovi stavbe je torej smiselno izboljšati tudi njene energijske lastnosti: toplotno izolirati streho in fasado, morda tudi strop v kleti, zamenjati stavbno pohištvo, posodobiti ogrevalni sistem, zamenjati energent in podobno. Pri nekaterih stavbah so smiselni vsi ukrepi, pri drugih le določena kombinacija.

26

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017

Prav to, kaj sploh narediti, da bo razmerje med investicijo oz. izbrano kombinacijo ukrepov in koristmi najugodnejše na daljši rok, je ključno vprašanje. Nikakor se ne smemo lotiti prenove na pamet, s »škiljenjem« k sosedom, prepustiti pomembne odločitve izvajalcu ali se pustiti prepričati najbolj všečni reklami v medijih.

Izraza »ekonomično« in »poceni« nimata enakega pomena, še manj učinka Značilna napaka, ki vodi k odklonilnemu stališču do prenove, je neupoštevanje razlike med fiksnimi in dodatnimi stroški. Recimo pri prenovi fasade je cela vrsta stroškov, ki nastopijo ne glede na to, ali bomo izvedli dodatno toplotno zaščito ali ne. Dejansko je strošek energetske prenove zajet le v ceni toplotne izolacije in njenega pritrjevanja, zraven lahko prištejemo še najverjetneje potrebno zamenjavo zunanjih okenskih polic in prestavitev kakšnega žleba. Gradbeni oder pa moramo postaviti tako za prenovo zgolj ometa kot za energetsko prenovo. Če pri računu vračilne dobe investicije to zanemarimo, nas zna rezultat res odvrniti od namere. Če pa upoštevamo, da sodi lep kos del in s tem tudi stroškov v vzdrževanje, ki je bilo nujno v vsakem primeru, in posebej ovrednotimo vračilno dobo investicije v dodaten material in delo za energetski del prenove, bo rezultat neprimerno prijaznejši.


Tu je treba opozoriti tudi na potreben odstotek soglasij za izvedbo energetske prenove. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb resda pravi, da sodi vgradnja izolacije ali materialov, ki se vgrajujejo z namenom učinkovite rabe energije, med posle, ki zahtevajo tričetrtinsko soglasje. Vendar pa to ne velja v primerih, ko je potekla pričakovana doba trajanja posameznih elementov; takrat je dovolj že več kot polovično soglasje. Najprej je treba ugotoviti, kakšno je dejansko tehnično stanje stavbe, torej narediti statični in gradbenofizikalni pregled. Kot primer: nova, vrhunsko izdelana nova fasada z izdatno toplotno izolacijo je slaba tolažba, če se npr. izkaže, da bivanje ni varno zaradi hudih statičnih pomanjkljivosti konstrukcije (posebna zgodba je potresna odpornost), ali če nam še vedno nagaja kapilarna vlaga, ki se dviga iz tal in uničuje stene. Z drugimi besedami, stavbi kupimo nova oblačila takrat, ko je njeno telo zdravo. Energetski pregled, ki po potrebi vključuje npr. termografsko snemanje ali test zrakotesnosti, pa je osnova za izdelavo računskega modela stavbe, ki nam omogoči, da se poigramo z različnimi variantami ukrepov za boljšo energetsko učinkovitost in poiščemo ekonomsko najugodnejšo.

Poglejmo, kakšen maček se skriva v žaklju

Ne improvizirajmo

Ne glede na to, da za energetsko prenovo stavbe (če ne vključuje posegov v konstrukcije ali podobno) gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa je izdelava projekta prenove pravzaprav obvezna. Ne gre le za arhitekturne prvine in detajle. Projekt bo tudi osnova za popis del in materialov, na podlagi katerega bodo potencialni izvajalci pripravili svoje ponudbe tako, da jih bomo lahko primerjali med seboj in lažje sprejeli končno odločitev. Natančneje kot bomo pripravili zahteve za ponudnike (npr. tudi predložitev seznama referenc, podatkov o delovnih ekipah in o njihovem strokovnem usposabljanju idr.), lažje se bomo odločili. Velja namreč tole pravilo: merilo najnižje ponudbene cene je povsem upravičeno, kadar smo svoje zahteve – tehnične, organizacijske, strokovne idr. – postavili dovolj visoko, natančno in pregledno. Ne smemo pozabiti niti na nadzor. Ni dovolj, da zgolj imenujemo nadzornika; narediti je treba načrt nadzora, kjer bo jasno navedeno, kaj, kdaj in kako se preverja in beleži. Za pomembne faze in dejavnosti moramo imeti pripravljene protokole zagotavljanja in nadzorovanja kakovosti. Ozaveščeni in informirani lastniki večstanovanjske stavbe so motivirani za spremembe, predvsem pa lažje sprejemajo prave odločitve. Navadno pa niso tehnično dovolj usposobljeni, da bi se sami uspešno lotili celovite energetske prenove svoje stavbe. To pogosto velja tudi za upravnike. Vendar to ne bi smel biti problem. Pomembno je, da upravnik dobro pozna stavbo, da ima vsaj osnovno znanje o tehničnih ukrepih prenove in njihovih učinkih in da mu lastniki zaupajo. Skupaj potem angažirajo zunanjo strokovno tehnično pomoč in podporo za izvedbo projekta. Prav faza t. i. predinvesticijskega načrtovanja je tista, kjer se uspešen projekt loči od slabega. Zelo pomembno je, da se lastniki seznanijo z novimi značilnostmi stavbe. Večja zrakotesnost recimo že pomeni nujnost prilagoditve prezračevanja. Boljša toplotna zaščita omogoča, da se temperatu-

ra zraka nekoliko zniža glede na prejšnje stanje. Morda so vgrajeni novi nadzorni elementi sistema ogrevanja, ki se jih moramo naučiti uporabljati. Pri tehtanju koristi in učinkov prenove se – kadar ne gre v prvi vrsti za odpravo res hudih poškodb ali napak – največkrat ukvarjamo s prihranki energije in znižanjem obratovalnih stroškov. To je gotovo najbolj neposredno viden, vsekakor pa izračunljiv rezultat izvedenih ukrepov. Pri računskih rezultatih študij možnih ukrepov moramo seveda upoštevati, da so posledica upoštevanja standardnih robnih pogojev, npr. notranje temperature in povprečnih klimatskih podatkov. Dejansko stanje v posameznem letu se od računskega iz projekta praviloma razlikuje, ena zima je mrzla, druga spet toplejša, nekdo si v stanovanju nastavi višjo, drugi nižjo temperaturo in podobno. Povprečje več zaporednih let pa lahko dejansko rabo energije po prenovi že približa računski. Ni pa le nižje stanje števca tisto, kar naj bi bila osnovna motivacija za energetsko prenovo. Pomembno se izboljša tudi toplotno ugodje v stanovanjih. Temperature površin prostorov so višje in enakomernejše, manjša je temperaturna asimetrija, gibanje zraka in z njim kroženje prahu je upočasnjeno, ob vzdrževanju primerne vlažnosti zraka se možnost nastanka plesni zmanjša na minimum. Počutje je prijetnejše, blagodejni so vplivi na zdravje. Pred tem pa moramo seveda zagotoviti, da so osnovni stavbni elementi v dobrem tehničnem stanju. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da se celovito prenovljeni stavbi in njenim posameznim delom v etažni lastnini zviša tržna vrednost. Marsikoga prav ta argument dokončno prepriča. Mag. Miha Tomšič, Andraž Rakušček in doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

27


V SREDIŠČU

Smiselnost celovitih prenov večstanovanjskih stavb Veliki premiki pri prenovi starejšega stavbnega fonda se v Evropi dogajajo v obdobju zadnjih desetih let. Zaostruje se zakonodaja, po drugi strani pa je veliko aktivnosti posvečenih odpravljanju ovir pri energetski prenovi, tako finančnih kot organizacijsko tehničnih. Z Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb smo v Sloveniji sprejeli zaveze v zvezi z energetskimi sanacijami glede na vrsto stavb in potenciale znotraj posamezne skupine objektov. Slovenija ima glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov ambiciozne cilje, saj želimo ob začrtanem razvoju in gospodarski rasti povečanje rabe energije omejiti na zgolj 2 odstotka glede na leto 2005. Eden od ključnih dejavnikov uspešnega doseganja tega cilja je energetska prenova obstoječih stavb.

Ideja sNES pospešeno prodira v življenje, stavbe bodo poleg prehoda na okoljsko prijaznejše energente v prihodnje še bolj intenzivno proizvajale električno energijo iz obnovljivih virov in jo oddajale v omrežje. Za to pa bomo po novem k tehničnim sistemom v stavbah šteli tudi naprave na proizvodnjo električne energije in infrastrukturo za elektromobilnost na kraju samem. Opremljanje parkirnih mest s polnilnicami za električna vozila bo postopoma postalo obvezno.

Javni in zasebni sektor sta v preteklih letih že izvedla vrsto posamičnih ukrepov pri energetski prenovi stavb. Tudi zato je celovita energetska prenove stavbe še toliko večji izziv. Govorimo o stroškovno optimalnih celovitih scenarijih prenove, zatika pa se pri finančni konstrukciji, organizacijskih, tehničnih in pravnih dilemah. Nedvomno se je kolo energetske prenove stavb tudi pri nas začelo vrteti. Vendar pa napredujemo šele v prvi prestavi. Ta čas, kljub dobrim namenom in spodbudam, še vedno prednjačijo delne prenove pred celovitimi energetskimi sanacijami, na katere stavijo razvojni načrti. Žal naši investitorji niti ne razmišljajo o skoraj nič-energijski (sNES) prenovi. Ne smemo pozabiti, da naj bi kar tretjino stavb prenovili v skladu s sNES merili. Pa vendarle skoraj sNES prenova ni futurizem, gre za sklop ukrepov, s katerim stavbo prenovimo, ob tem pa začrtamo tudi možnost za čimprejšnji prehod na obnovljive vire energije oz. energijsko učinkovit sistem daljinskega ogrevanja. To je predpogoj. Zadnji korak predstavlja povečanje lokalne proizvodnje elektrike, lokalne baterije in druge oblike shranjevanja energije, pametna omrežja in elektromobilnost, predvsem pa razvoj IKT sistemov in avtomatizacija usklajenega delovanja stavb in oskrbe z energijo.

Evropa gre naprej

Konec lanskega leta je Evropska unija (EU) predstavila predlog zakonodaje s področja energije, ki bo imel vpliv tudi na nas in za naše stavbe. Glavni cilj predloga je pospešiti stroškovno učinkovite prenove obstoječih stavb, kar za gospodarstvo EU kot celoto pomeni možnost, s katero vsi le pridobijo. Približno 75 odstotkov stavb v EU je energetsko neučinkovitih in po državah članicah se letno prenovi le 0,4–1,2 odstotka fonda, Slovenija pri tem ni izjema. Predlog napoveduje glavne spremembe pri povečanju uporabe elektronskega spremljanja energijskega delovanja stavb, avtomatizaciji in nadzoru stavb, da bi tako lahko tudi z manjšim obsegom predpisanih rednih pregledov naprav in klimatskih ter ogrevalnih sistemov dosegli večje učinke. Novost je tudi predlagana uvedba t.i. „naprednega indikatorja“ stavbe, ki ocenjuje pripravljenost stavbe, da prilagodi svoje delovanje potrebam stanovalcev in omrežja ter izboljša njeno delovanje. Pri prenovah stavb je predvidena izdelava energetske izkaznice pred prenovo in po njej, sama izkaznica pa bo vsebinsko in strokovno bogatejši dokument.

28

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017

Naše stavbe nimajo strokovno-informacijskega centra

Delna prenova bi nas morala pravzaprav skrbeti, saj lahko ogrozi cilje. Zato bi morala stroka investitorja opremiti s časovnim načrtom energetske prenove, njegovo izvajanje pa bi morali spremljati, meriti učinke že izvedenih ukrepov, se pohvaliti z dosežki, sistematično nadaljevati ukrepe, vključiti finančne inštitucije, stroko in proizvajalce in deliti izkušnje z lastniki sorodnih stavb. Kljub temu da imajo stavbe tako veliko vlogo pri doseganju podnebno energetskih ciljev, nimajo ustreznega strokovno-informacijskega centra, ki bi ustrezno spremljal in spodbujal energetsko prenovo stavb, sledil učinkom naložb in prenašal dobro prakso potencialnim novim investitorjem. Za to področje je (kljub širokem angažiranju države, občin, stroke in izvajalcev) pri nas značilna razdrobljenost, ki se kaže še posebej pri nezadostni sintezi izkušenj iz dosedanjih projektov prenove stavb. Boljše obvladovanje celovite energetske prenove stavb tako na ravni posamezne stavbe kot sistemsko bi nam gotovo lahko olajšalo pot in omogočilo dosego zastavljenih ciljev. Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK


Svetovanja GI ZRMK – trajnostna gradnja ali prenova in urejanje zunanjih površin Stebrna dvorana

Vabljeni na razstavno-svetovalni prostor Gradbenega inštituta ZRMK, na katerem vse dni sejma brezplačno svetujejo in podajajo koristne informacije neodvisni arhitekti, krajinski arhitekti, finančniki, gradbeni fiziki in ostali strokovnjaki o trajnostni gradnji, prenovi, ogrevanju in prezračevanju, skoraj nič-energijski gradnji ali prenovi ter možnostih financiranja naložb. Razvoj materialov, tehnologij ter sistemi in standardi gradnje ali prenove se skokovito spreminjajo, zakonske zahteve z upoštevanjem okoljske problematike so strožje, naša pričakovanja o kakovosti bivalnega okolja pa na vedno višji ravni. Pred vrati je že gradnja ali prenova v skoraj nič-energijskem standardu, mi pa še vedno gradimo ali prenavljamo kot pred desetletji, tj. brez ustreznih zasnov, projektov, kontrole kakovosti in klasičnem standardu gradnje.

Gradnja večstanovanjskih stavb v skoraj nič-energijskem standardu

Pri nas imamo že nekaj izvedenih projektov v skoraj nič-energijskem standardu, eden izmed njih je vzorčna hiša F3 v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Na ogled je multimedijski prikaz načrtovanja in gradnje skoraj nič-energijske stavbe z orisom vseh ovir in težav v vseh fazah projekta ter način bivanja v takih stavbah.

Predstavitev delujočega modela krožnega gospodarstva v Sloveniji

Predstavljen bo primer o izkušnjah iz uspešne implementacije krožnega gospodarstva v Sloveniji – občina Kočevje. Podrobneje bodo orisane vse faze uvedbe, in sicer od zbiranja idej, načrtovanja, raziskav, ozaveščanje lokalnih deležnikov, usklajevanje z lokalnimi odločevavci, izdelava predlogov in rešitev, implementacije v prakso do uspešne uvedbe in delovanja.

Večkrat se tudi izkaže, da smo se zaradi slabe zasnove, projekta in vodenja investicije ušteli pri financiranju naložbe, saj nam zmanjka denarja ali je kakovost pod pričakovanjem. Včasih pa niti ne poznamo vseh možnih virov financiranja – od subvencije do ugodnejših kreditov.

Prikazana bo gozdno-lesno predelovalna veriga, na novo postavljeni sušilnici za les, izdelek z dodano vrednostjo, sistem daljinskega ogrevanja na biomaso, lokalna samooskrba, zelena delovna mesta, pokušina kočevskih dobrot.

Rdeča nit naših dejavnosti je usmerjena v celovito prenovo večstanovanjskih stavb, saj opažamo, da se prenove lotevamo stihijsko. Vsem lastnikom oz. stanovalcem in tudi upravnikom so vsak dan na voljo predavanja in nasveti v zvezi s celovito prenovo večstanovanjskih stavb, kjer si lahko pridobijo informacije in nasvete, ki se nanašajo na prenovo – od zbiranja idej do končne realizacije projekta.

Na ogled so toplotno izolacijski materiali za kletne oz. talne konstrukcije s prikazom protiradonske zaščite, sistemi in vrste ravnih oz. zelenih streh. Prikazane so tudi izolacije za obodne zidove oz. sistemi za toplotno zaščito zunanjega ovoja ter izolacija iz celuloze, plod domačega znanja. Nič manj ni zanimiv prikaz gradnje pasivne ali skoraj nič-energijske hiše iz opeke. Prikazani so tudi apneni in glineni omet ter izolacija iz penjenega stekla in lesnih plošč, ki se vse pogosteje vgrajujejo v nove hiše. Na vzorčnih primerih si lahko ogledate sodobno vgradnjo oken oz. vgradnjo, skladno z »RAL smernico«, različne sisteme toplotne zaščite ovoja stavbe. Na ogled so tudi sistemi za ogrevanje in prezračevanje – delovanje toplotne črpalke, lokalnega ventilatorja in rekuperatorja. V sklopu prikaza modela krožnega gospodarstva so prikazani polizdelki in izdelki iz lesa, lokalna samooskrba ter pomen trajnostne mobilnosti.

Brezplačni nasveti

Vsak dan od 11. do 13. ure in od 15. do 18. ure so na voljo nasveti arhitektov, krajinskih arhitektov, gradbenih fizikov in drugih strokovnjakov. Koristni neodvisni nasveti so v pomoč vsem, ki načrtujejo gradnjo ali prenovo hiše ali stanovanja, želijo zvedeti več o pridobitvi dovoljenj za gradnjo ali prenovo, razmišljajo o ureditvi zunanjih površin ter se odločajo o sistemih ogrevanja in prezračevanja, standardih gradnje ali gradnji hiše iz opeke.

Brezplačna predavanja in predstavitve

Za strokovno in laično javnost je na voljo bogat strokovni program, ki se nanaša na trajnostno gradnjo, prenovo in ogrevanje, bivalno okolje ter sisteme in standarde gradnje ali prenove najnovejših trendov in smernic pri gradnji in prenovi stavb, smiselnost optimizacije načrtovane gradnje v fazi projektiranja, celovito prenovo stavb kulturne dediščine, prenovo in delitev stroškov za ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, vzroke za nastanek plesni in kako jo odpravimo, uporabo termografije in preskus zrakotesnosti, načrtovanje in izvedbo sanacije starejše hiše, izbiro in vgradnjo stavbnega pohištva. Predavanja in predstavitve potekajo vsak danod 11. do 18.45 oz. do 17.45 v nedeljo.

Manjše razstave

Več informacij o mednarodnih projektih ter podrobnejšem opisu programa GI ZRMK: www.gi-zrmk.si ali www.energetskaizkaznica.si, www.pohistveni-sejem.si/.

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

29


V SREDIŠČU

PROGRAM BREZPLAČNIH, NEODVISNIH IN STROKOVNIH PREDAVANJ, PREDSTAVITEV IN SVETOVANJ Stebrna dvorana, razstavno svetovalni prostor GI ZRMK SAMODEJNE PREDSTAVITVE ura od 10:00 do 11:00

ura od 11:00 do 12:00

Sreda , 8. november

Četrtek , 9. november

Petek , 10. november

Sobota , 11. november

Nedelja , 12. november

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu Projekt energijske optimizacije stavb

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu Projekt energijske optimizacije stavb

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu Projekt energijske optimizacije stavb

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu Projekt energijske optimizacije stavb

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu Projekt energijske optimizacije stavb

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge, kakovost notranjega zraka Nedestruktivne metode preskušanja – termografija, test zrakotesnosti in georadar GI ZRMK

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge, kakovost notranjega zraka Nedestruktivne metode preskušanja – termografija, test zrakotesnosti in georadar GI ZRMK

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge, kakovost notranjega zraka Nedestruktivne metode preskušanja – termografija, test zrakotesnosti in georadar GI ZRMK

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge, kakovost notranjega zraka Nedestruktivne metode preskušanja – termografija, test zrakotesnosti in georadar GI ZRMK

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge, kakovost notranjega zraka Nedestruktivne metode preskušanja – termografija, test zrakotesnosti in georadar GI ZRMK

SAMODEJNE PREDSTAVITVE

PREDAVANJA

Sreda , 8. november

Četrtek , 9. november

Petek , 10. november

Sobota , 11. november

Nedelja , 12. november

Celovita prenova večstanovanjske stavbe – od zasnove, priprave projekta do kontrole kakovosti in končne izvedbe

Celovita prenova večstanovanjske stavbe – od zasnove, priprave projekta do kontrole kakovosti in končne izvedbe

Celovita prenova večstanovanjske stavbe – od zasnove, priprave projekta do kontrole kakovosti in končne izvedbe

Celovita prenova večstanovanjske stavbe – od zasnove, priprave projekta do kontrole kakovosti in končne izvedbe

Celovita prenova večstanovanjske stavbe – od zasnove, priprave projekta do kontrole kakovosti in končne izvedbe

GI ZRMK

Andraž Rakušček Mag. Miha Tomšič Neva Jejčič GI ZRMK

Andraž Rakušček Mag. Miha Tomšič Neva Jejčič GI ZRMK

Andraž Rakušček Mag. Miha Tomšič Neva Jejčič GI ZRMK

Andraž Rakušček Mag. Miha Tomšič Neva Jejčič GI ZRMK

Skoraj nič-energijska prenova – priložnosti obravnave v okrožju – H2020, MODER

Skoraj nič-energijska prenova – priložnosti obravnave v okrožju – H2020, MODER

Skoraj nič-energijska prenova – priložnosti obravnave v okrožju – H2020, MODER

Skoraj nič-energijska prenova – priložnosti obravnave v okrožju – H2020, MODER

GI ZRMK LEAG Interreg MED, LOCAL4GREEN GI ZRMK

GI ZRMK LEAG Interreg MED, LOCAL4GREEN GI ZRMK

GI ZRMK LEAG Interreg MED, LOCAL4GREEN GI ZRMK

GI ZRMK LEAG Interreg MED, LOCAL4GREEN GI ZRMK

H2020, CoNZEBs GI ZRMK SSRS

H2020, CoNZEBs GI ZRMK SSRS

H2020, CoNZEBs GI ZRMK SSRS

H2020, CoNZEBs GI ZRMK SSRS

Krožna ekonomija – globalno razvojna in poslovna priložnost – ESCP ECCA – Kako načrtovati in graditi skoraj nič-energijske stavbe – H2020, GELCLAD – ERASMUS + GREB SGG

Krožna ekonomija – globalno razvojna in poslovna priložnost – ESCP ECCA – Kako načrtovati in graditi skoraj nič-energijske stavbe – H2020, GELCLAD – ERASMUS + GREB SGG

Krožna ekonomija – globalno razvojna in poslovna priložnost – ESCP ECCA – Kako načrtovati in graditi skoraj nič-energijske stavbe – H2020, GELCLAD – ERASMUS + GREB SGG

Krožna ekonomija – globalno razvojna in poslovna priložnost – ESCP ECCA – Kako načrtovati in graditi skoraj nič-energijske stavbe – H2020, GELCLAD – ERASMUS + GREB SGG

od Delitev stroškov za ogrevanje v 12:00 večstanovanjskih stavbah z uporabo do korekturnih faktorjev 12:30 GI ZRMK

od Obnovljivi viri energije 12:30 Energetska izraba lesa in odpadkov do S čim se splača ogrevati 13:00 GI ZRMK od 13:00 do 13:30

Krožna ekonomija – globalno razvojna in poslovna priložnost – ESCP ECCA – Kako načrtovati in graditi skoraj nič-energijske stavbe – H2020, GELCLAD – ERASMUS + GREB SGG

30

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017


SAMODEJNE PREDSTAVITVE Sreda , 8. november

Četrtek , 9. november

Petek , 10. november

Sobota , 11. november

Nedelja , 12. november

Gradnja skoraj nič-energijske hiše Primer gradnje Vzorčne hiše – Zeleni gaj na Brdu GI ZRMK

Gradnja skoraj nič-energijske hiše Primer gradnje Vzorčne hiše – Zeleni gaj na Brdu GI ZRMK

Gradnja skoraj nič-energijske hiše Primer gradnje Vzorčne hiše – Zeleni gaj na Brdu GI ZRMK

Gradnja skoraj nič-energijske hiše Primer gradnje Vzorčne hiše – Zeleni gaj na Brdu GI ZRMK

Gradnja skoraj nič-energijske hiše Primer gradnje Vzorčne hiše – Zeleni gaj na Brdu GI ZRMK

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu

Projekt energijske optimizacije stavb

Projekt energijske optimizacije stavb

Projekt energijske optimizacije stavb

Projekt energijske optimizacije stavb

Projekt energijske optimizacije stavb

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb 15:00 Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge, kakovost notranjega zraka Nedestruktivne metode preskušanja – termografija, test zrakotesnosti in georadar

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge, kakovost notranjega zraka Nedestruktivne metode preskušanja – termografija, test zrakotesnosti in georadar

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge, kakovost notranjega zraka Nedestruktivne metode preskušanja – termografija, test zrakotesnosti in georadar

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge, kakovost notranjega zraka Nedestruktivne metode preskušanja – termografija, test zrakotesnosti in georadar

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge, kakovost notranjega zraka Nedestruktivne metode preskušanja – termografija, test zrakotesnosti in georadar

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

Sreda , 8. november ura od Preventivni ukrepi pri plazovih, 15:00 poplavah in neurjih do 15:30 Jurij Skok, mag. Katarina Žibert, Jože Kos, Neva Jejčič GI ZRMK

Četrtek , 9. november

Petek , 10. november

Sobota , 11. november

Nedelja , 12. november

od 15:30 do 16:00

ura od 13:30 do 14:00

od 14.00 do

GI ZRMK PREDAVANJA

Tudi stavbam kulturne dediščine lahko Preventivni ukrepi pri plazovih, izboljšamo energetsko učinkovitost poplavah in neurjih

Tudi stavbam kulturne dediščine lahko Preventivni ukrepi pri plazovih, izboljšamo energetsko učinkovitost poplavah in neurjih

Mag. Miha Tomšič GI ZRMK

Jurij Skok, mag. Katarina Žibert, Jože Kos, Neva Jejčič GI ZRMK

Mag. Miha Tomšič GI ZRMK

Jurij Skok, mag. Katarina Žibert, Jože Kos, Neva Jejčič GI ZRMK

Vlaga in plesen v bivalnem okolju in alge na fasadah

Vlaga in plesen v bivalnem okolju in alge na fasadah

Vlaga in plesen v bivalnem okolju in alge na fasadah

Kakovost notranjega zraka – vpliv na zdravje in počutje

Kakovost notranjega zraka – vpliv na zdravje in počutje

Kakovost notranjega zraka – vpliv na zdravje in počutje

Trajnostna gradnja hiše iz opeke pasivni ali skoraj nič-energijski standard za zdravo bivanje Dr. Miha Praznik, GI ZRMK

Mag. Miha Tomšič GI ZRMK

Mag. Miha Tomšič GI ZRMK

Mag. Miha Tomšič GI ZRMK

Štefan Piškur, Zelena gradnja

Celovita prenova večstanovanjske stavbe – od zasnove, priprave projekta do kontrole kakovosti in končne izvedbe

Celovita prenova večstanovanjske stavbe – od zasnove, priprave projekta do kontrole kakovosti in končne izvedbe

Celovita prenova večstanovanjske stavbe – od zasnove, priprave projekta do kontrole kakovosti in končne izvedbe

Celovita prenova večstanovanjske stavbe – od zasnove, priprave projekta do kontrole kakovosti in končne izvedbe

Andraž Rakušček Mag. Miha Tomšič Neva Jejčič GI ZRMK

Andraž Rakušček Mag. Miha Tomšič Neva Jejčič GI ZRMK

Andraž Rakušček Mag. Miha Tomšič Neva Jejčič GI ZRMK

Andraž Rakušček Mag. Miha Tomšič Neva Jejčič GI ZRMK

Kako izbrati prava okna Kako vgraditi okna oz. kakšna je vgradnja oken v skladu z »RAL smernico«

Kako izbrati prava okna Kako vgraditi okna oz. kakšna je vgradnja oken v skladu z »RAL smernico«

Kako izbrati prava okna Kako vgraditi okna oz. kakšna je vgradnja oken v skladu z »RAL smernico«

Kako izbrati prava okna Kako vgraditi okna oz. kakšna je vgradnja oken v skladu z »RAL smernico«

Kako izbrati prava okna Kako vgraditi okna oz. kakšna je vgradnja oken v skladu z »RAL smernico«

Neva Jejčič GI ZRMK

Neva Jejčič GI ZRMK

Neva Jejčič GI ZRMK

Neva Jejčič GI ZRMK

Neva Jejčič GI ZRMK

Predinvesticijsko optimiranje projektov za gradnjo in prenovo stavb s pomočjo sodobnih metod numeričnega modeliranja Dr. Miha Praznik GI ZRMK

od Poceni in do okolja prijazno ogrevanje 16:00 do Doc. dr. Henrik Gjerkeš 16:30 GI ZRMK

od Trendi na področju trajnostnega 16:30 ogrevanja stavb do 17:00 Doc. dr. Henrik Gjerkeš GI ZRMK od 17:00 do 17:45

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

31


V SREDIŠČU

PROGRAM BREZPLAČNIH, NEODVISNIH IN STROKOVNIH PREDAVANJ, PREDSTAVITEV IN SVETOVANJ Stebrna dvorana, razstavno svetovalni prostor GI ZRMK SAMODEJNE PREDSTAVITVE ura od 17:45 do 18:45

Sreda , 8. november

Četrtek , 9. november

Petek , 10. november

Sobota , 11. november

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

VSE O GRADNJI IN PRENOVI STAVB

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – primer Zeleni gaj na Brdu

Projekt energijske optimizacije stavb

Projekt energijske optimizacije stavb

Projekt energijske optimizacije stavb

Projekt energijske optimizacije stavb

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge Nedestruktivne metode preskušanja – termografija in test zrakotesnosti, georadar

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge Nedestruktivne metode preskušanja – termografija in test zrakotesnosti, georadar

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge Nedestruktivne metode preskušanja – termografija in test zrakotesnosti, georadar

Celovita energetska prenove stavb Celovita prenova spomeniško zaščitenih stavb Pravična določitev korekturnih faktorjev pri ogrevanju v večstanovanjskih stavb Sodobni sistemi za ogrevanje in prezračevanje Bivalno okolje – vlaga, plesen, alge Nedestruktivne metode preskušanja – termografija in test zrakotesnosti, georadar

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

GI ZRMK

Četrtek , 9. november

Petek , 10. november

Sobota , 11. november

Nedelja , 12. november

INDIVIDUALNA SVETOVANJA ura od 11:00 do 13:00

Sreda , 8. november

Nedelja , 12. november

Arhitekt svetuje: Arhitekt svetuje: Arhitekt svetuje: Arhitekt svetuje: Gradnja in prenova hiše ali stanovanja Gradnja in prenova hiše ali stanovanja Gradnja in prenova hiše ali stanovanja Gradnja in prenova hiše ali stanovanja Kako do dovoljenj za gradnjo ali prenovo

Kako do dovoljenj za gradnjo ali prenovo

Kako do dovoljenj za gradnjo ali prenovo

Kako do dovoljenj za gradnjo ali prenovo

ZAPS GI ZRMK

ZAPS GI ZRMK

ZAPS GI ZRMK

ZAPS GI ZRMK

od Trajnostna gradnja hiše iz opeke 11:00 za zdravo in udobno bivanje do 13:00 GI ZRMK Zelena gradnja

Pomen kontrole kakovosti pri gradnji ali prenovi

Trajnostna gradnja hiše iz opeke za zdravo in udobno bivanje

Pomen kontrole kakovosti pri gradnji ali prenovi

Trajnostna gradnja hiše iz opeke za zdravo in udobno bivanje

GI ZRMK

GI ZRMK Zelena gradnja

GI ZRMK

GI ZRMK Zelena gradnja

od Trajnostno ogrevanje stavb: poceni in 15:00 do okolja prijazno ogrevanje stavb do 17:00 GI ZRMK

Kakšna okna izbrati

Trajnostna gradnja hiše iz opeke za zdravo in udobno bivanje

Kakšna okna izbrati

Trajnostna gradnja hiše iz opeke za zdravo in udobno bivanje

od 15:00 do 17:00

in kako jih vgraditi

in kako jih vgraditi

GI ZRMK

GI ZRMK Zelena gradnja

GI ZRMK

Arhitekt svetuje: Gradnja in prenova hiše ali stanovanja Kako do dovoljenj za gradnjo ali prenovo

Arhitekt svetuje: Gradnja in prenova hiše ali stanovanja Kako do dovoljenj za gradnjo ali prenovo

Arhitekt svetuje: Gradnja in prenova hiše ali stanovanja Kako do dovoljenj za gradnjo ali prenovo

Arhitekt svetuje: Kakšna okna izbrati Gradnja in prenova hiše ali stanovanja in kako jih vgraditi Kako do dovoljenj za gradnjo ali prenovo GI ZRMK

ZAPS GI ZRMK

ZAPS GI ZRMK

ZAPS GI ZRMK

ZAPS GI ZRMK

Krajinski arhitekt svetuje: Kako do zdravega in ugodnega bivanja na vrtu, balkonu ali terasi

Krajinski arhitekt svetuje: Kako do zdravega in ugodnega bivanja na vrtu, balkonu ali terasi

Krajinski arhitekt svetuje: Kako do zdravega in ugodnega bivanja na vrtu, balkonu ali terasi

ZAPS GI ZRMK

ZAPS GI ZRMK

ZAPS GI ZRMK

od Krajinski arhitekt svetuje: 15:00 Kako do zdravega in ugodnega do bivanja na vrtu, balkonu ali terasi 18:00 ZAPS GI ZRMK

GI ZRMK Zelena gradnja

Krajinski arhitekt svetuje: Kako do zdravega in ugodnega bivanja na vrtu, balkonu ali terasi Kako do dovoljenj za gradnjo ali prenovo ZAPS GI ZRMK

32

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017


INDIVIDUALNA ENERGETSKA SVETOVANJA MREŽE ENSVET - dvorana Povodni mož Sreda , 8. november

Četrtek , 9. november

Petek , 10. november

Sobota , 11. november

Nedelja , 12. november

Aleš Borut Ivanko

Jožef Pogačnik

Andrej Svetina

Robert Seme

Carmen Hladnik Prosenc

Vladimir Bizjak

Primož Krapež

Nikolaj Torkar

Lucjan Batista

Mark Bržan

Mag. Ivan Kenda

Peter Petrovčič

Miha Nahtigal

Boris Kac

Patricjo Božič

Danilo Pušnik

Franc Šporn

Marjeta Zupančič Meglič

Drago Cvrtila

Davor Kravanja

PROGRAM STROKOVNIH PREDAVANJ SVETOVALCEV MREŽE EN SVET - dvorana Povodni mož ura

Sreda , 8. november

Četrtek , 9. november

11:00

Petek , 10. november

Sobota , 11. november

Nedelja , 12. november

Mark Bržan: Gradnja nizkoenergijske hiše

Lucjan Batista: Ogrevanje sanitarne vode

Davor Kravanja: Nepovratna sredstva in krediti Eko sklada

12:00

Drago Cvrtila: Vlaga v stavbi in kako jo odpraviti

Mark Bržan: Gradnja nizkoenergijske hiše

Marjeta Zupančič Meglič: Energetsko učinkovita osvetlitev z LED

Carmen Hladnik Prosenc: Plesen v zgradbah in na njih

Patricjo Božič: Ekonomika energentov in dobe vračanja

13:00

Marjeta Zupančič Meglič: Energetsko učinkovita osvetlitev z LED

Drago Cvrtila: Ali se investicija v lastno sončno elektrarno splača?

Andrej Svetina: Življenjski ciklus ogrevalnih naprav

Lucjan Batista: Sončna elektrarna

Patricjo Božič: Enostavni energetski ukrepi

14:00

Drago Cvrtila: Ali se investicija v lastno sončno elektrarno splača ?

Drago Cvrtila: Novosti pri subvencijah in kreditih Eko sklada za stanovanjske stavbe, ki veljajo od 2017 dalje

Drago Cvrtila: Ali se investicija v lastno sončno elektrarno splača?

Carmen Hladnik Prosenc: Napake pri gradnji z vidika izgube energije in primeri dobreprakse

Patricjo Božič: Predstavitev odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL

15:00

Drago Cvrtila: Novosti pri subvencijah in kreditih Eko sklada za stanovanjske stavbe, ki veljajo od 2017 dalje

Drago Cvrtila: Kako pravilno izbrati toplotno črpalko zrak-voda?

Drago Cvrtila: Novosti pri subvencijah Robert Seme: Energetska sanacija in kreditih Eko sklada za stanovanjske fasad in subvencije Eko sklada stavbe, ki veljajo od 2017 dalje

Patricjo Božič: Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva

16:00

Drago Cvrtila: Kako pravilno izbrati toplotno črpalko zrak-voda ?

Peter Petrovčič: Ustrezno prezračevanje stavb in prezračevalne naprave z vračanjem toplote

Drago Cvrtila: Kako pravilno izbrati toplotno črpalko zrak-voda?

Lucjan Batista: Razpisi Eko sklada

Patricjo Božič: Načini in tehnologije za zagotavljanje ustrezne kvalitete zraka v prostoru

17:00

Patricjo Božič: Enostavni energetski ukrepi

Drago Cvrtila: Vlaga v stavbi in kako jo odpraviti

Jožef Pogačnik: Kako svež zrak dihamo

Carmen Hladnik Prosenc: Ogrevanje sanitarne vode na okolju prijazen način

Davor Kravanja: Toplotna izolacija

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

33


V SREDIŠČU

PREDAVANJA MREŽE ENSVET – Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

I Sreda, 08. 11. 2017, 12.00–13.00

Drago CVRTILA, Vlaga v stavbi in kako jo odpraviti Vlaga v stavbi predstavlja težavo, ki lahko ogroža zdravje. Predstavljeni bodo vzroki za vlago in kako jih odpraviti.

I Sreda, 08. 11. 2017, 13.00–14.00

Marjeta ZUPANČIČ MEGLIČ, Energetsko učinkovita osvetlitev z LED Z razvojem tehnologije in prepovedjo prodaje navadnih žarnic na svetilno nitko je postalo kupovanje nadomestnih svetilnih teles prava umetnost. Že kompaktne fluorescenčne sijalke z integrirano predstikalno napravo (po domače varčne žarnice) so omogočale izbiro med različnimi oblikami pa tudi barvami svetlobe, še vedno pa je bil odnos med wati in njihovo svetilnostjo dokaj koherenten. Pri LED sijalkah pa se srečamo s pojavom različnih svetilnosti pri istih močeh. Do sedaj merodajni watti nam dajejo informacijo le o porabi, ne pa tudi o svetilnosti. Povrhu tega je komercialno dostopnih čedalje več svetilk, kjer svetilnega telesa ne moremo menjati, po preteku življenjske dobe ali okvari je potrebno menjati celo svetilko. V predavanju bom poskusila razložiti osnovne pojme in podati nekaj nasvetov, kako naj se potrošnik znajde v čedalje večji in čedalje manj pregledani ponudbi in kako doseči največ z najmanjšo porabo energije.

I Sreda, 08. 11. 2017, 14.00–15.00

niso ekonomsko upravičene, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Z enostavnimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, ali pa stroški izvedbe niso visoki, lahko zmanjšamo strošek za energijo.

I Četrtek, 09. 11. 2017, 12.00–13.00

Mark BRŽAN, Gradnja nizkoenergijske hiše Potek načrtovanja s PHPP in gradnje nizkoenergijske hiše. Poudarek na detajlih zrakotesne izvedbe. Uporaba novejših tehnologij gradnje, prikazanih na dejanskem projektu.

I Četrtek, 09. 11. 2017, 13.00–14.00

Drago CVRTILA, Ali se investicija v lastno sončno elektrarno splača? Sončne elektrarne izkoriščajo za svoje delovanje sonce. Imajo številne prednosti. Podrobno bo predstavljen ekonomski vidik investicije.

I Četrtek, 09. 11. 2017, 14.00–15.00

Drago CVRTILA, Novosti pri subvencijah in kreditih Eko sklada za stanovanjske stavbe, ki veljajo od 2017 dalje Leta 2017 sta bila objavljena nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov in nov javni poziv za nepovratne spodbude občanom. Oba prinašata novosti, ki bodo predstavljene.

Drago CVRTILA, Ali se investicija v lastno sončno elektrarno splača? Sončne elektrarne izkoriščajo za svoje delovanje sonce. Imajo številne prednosti. Podrobno bo predstavljen ekonomski vidik investicije.

I Četrtek, 09. 11. 2017, 15.00–16.00

I Sreda, 08. 11. 2017, 15.00–16.00

I Četrtek, 09. 11. 2017, 16.00–17.00

Drago CVRTILA, Novosti pri subvencijah in kreditih Eko sklada za stanovanjske stavbe, ki veljajo od 2017 dalje Leta 2017 sta bila objavljena nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov in nov javni poziv za nepovratne spodbude občanom. Oba prinašata novosti, ki bodo predstavljene.

I Sreda, 08. 11. 2017, 16.00–17.00

Drago CVRTILA, Kako pravilno izbrati toplotno črpalko zrak-voda? Investitorji najpogosteje vgradijo toplotno črpalko zrak-voda. Da bo vgrajena toplotna črpalka ustrezna, je potrebno upoštevati več dejavnikov.

I Sreda, 08. 11. 2017, 17.00–18.00

Patricjo BOŽIČ, Enostavni energetski ukrepi Starejše zgradbe so se gradile v času nižjih cen energentov, zato se je rabi energije namenjalo manj pozornosti. Kljub današnjim višjim cenam energentov pa se včasih izkaže, da večje investicije

34

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017

Drago CVRTILA, Kako pravilno izbrati toplotno črpalko zrak-voda? Investitorji najpogosteje vgradijo toplotno črpalko zrak-voda. Da bo vgrajena toplotna črpalka ustrezna, je potrebno upoštevati več dejavnikov. Peter PETROVČIČ, Ustrezno prezračevanje stavb in prezračevalne naprave z vračanjem toplote Predavanje obsega naslednje teme: pomen kakovosti zraka, pomen zadostnega prezračevanja v energetsko saniranih stavbah, naravno prezračevanje z odpiranjem, nadzorovano prezračevanje z vračanjem, dve vrsti nadzorovanega prezračevanja z vračanjem toplote: lokalne naprave, centralne naprave, novejše naprave zagotavljajo tudi kontrolirano stopnjo zračne vlage v prostorih, v napravo je možno vgraditi grelec ali hladilnik za uravnavanje temperature zraka v prostorih, z vgradnjo cevnega kolektorja v okoliško zemljino za dovod svežega zraka iz okolice je možno zvišati izkoristke naprave s koriščenje toplote zemlje. Na Eko skladu je možno pridobiti nepovratna sredstva za vgradnjo lokalnih ali centralnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote, pri novogradnji ali celoviti obnovi stavbe po standardu Eko sklada je za pridobitev nepovratnih spodbud vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote.


I Četrtek, 09. 11. 2017, 17.00–18.00

I Petek, 10. 11. 2017, 14.00–15.00

I Petek, 10. 11. 2017, 11.00–12.00

I Petek, 10. 11. 2017, 15.00–16.00

Drago CVRTILA, Vlaga v stavbi in kako jo odpraviti Vlaga v stavbi predstavlja težavo, ki lahko ogroža zdravje. Predstavljeni bodo vzroki za vlago in kako jih odpraviti.

Mark BRŽAN, Gradnja nizkoenergijske hiše Potek načrtovanja s PHPP in gradnje nizkoenergijske hiše. Poudarek na detajlih zrakotesne izvedbe. Uporaba novejših tehnologij gradnje, prikazanih na dejanskem projektu.

I Petek, 10. 11. 2017, 12.00–13.00

Marjeta ZUPANČIČ MEGLIČ, Energetsko učinkovita osvetlitev z LED Z razvojem tehnologije in prepovedjo prodaje navadnih žarnic na svetilno nitko je postalo kupovanje nadomestnih svetilnih teles prava umetnost. Že kompaktne fluorescenčne sijalke z integrirano predstikalno napravo (po domače varčne žarnice) so omogočale izbiro med različnimi oblikami pa tudi barvami svetlobe, še vedno pa je bil odnos med wati in njihovo svetilnostjo dokaj koherenten. Pri LED sijalkah pa se srečamo s pojavom različnih svetilnostih pri istih močeh. Do sedaj merodajni watti nam dajejo informacijo le o porabi, ne pa tudi o svetilnosti. Povrhu tega je komercialno dostopnih čedalje več svetilk, kjer svetilnega telesa ne moremo menjati, po preteku življenjske dobe ali okvari je potrebno menjati celo svetilko. V predavanju bom poskusila razložiti osnovne pojme in podati nekaj nasvetov, kako naj se potrošnik znajde v čedalje večji in čedalje manj pregledani ponudbi in kako doseči največ z najmanjšo porabo.

I Petek, 10. 11. 2017, 13.00–14.00

Andrej SVETINA, Življenjski ciklus ogrevalnih naprav Optimalna izbira, nabava, vgradnja, delovanje, vzdrževanje in razgradnja ogrevalnih naprav ter primeri dobre prakse.

Drago CVRTILA, Ali se investicija v lastno sončno elektrarno splača? Sončne elektrarne izkoriščajo za svoje delovanje sonce. Imajo številne prednosti. Podrobno bo predstavljen ekonomski vidik investicije. Drago CVRTILA, Novosti pri subvencijah in kreditih Eko sklada za stanovanjske stavbe, ki veljajo od 2017 dalje Leta 2017 sta bila objavljena nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov in nov javni poziv za nepovratne spodbude občanom. Oba prinašata novosti, ki bodo predstavljene.

I Petek, 10. 11. 2017, 16.00–17.00

Drago CVRTILA, Kako pravilno izbrati toplotno črpalko zrak-voda? Investitorji najpogosteje vgradijo toplotno črpalko zrak-voda. Da bo vgrajena toplotna črpalka ustrezna, je treba upoštevati več dejavnikov.

I Petek, 10. 11. 2017, 17.00–18.00

Jožef POGAČNIK, Kako svež zrak dihamo Kakšen zrak imamo v okolju in kakšen v stanovanjskih prostorih. Kako poskrbimo za bivalno ugodje. Ali je mehansko prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka danes nujnost.

I Sobota, 11. 11. 2017, 11.00–12.00

Lucjan BATISTA, Ogrevanje sanitarne vode Koliko energije porabimo za ogrevanje naših stavb in koliko za ogrevanje sanitarne vode? Koliko nas stane energija za pripravo tople sanitarne vode? Ali smo že razmišljali, kje, kako in koliko bi lahko prihranili? Kaj so to obnovljivi viri energije, ali jih lahko uporabimo? Kakšne so investicije v te namene? Ali nam Eko sklad kaj pomaga, da lažje izvedemo načrtovano investicijo? Na ta in še ostala vaša vprašanja bomo na predavanju poiskali odgovore.

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

35


V SREDIŠČU

I Sobota, 11. 11. 2017, 12.00–13.00

Carmen HLADNIK PROSENC, Plesen v zgradbah in na zgradbah Plesen je najpogostejša posledica napak, ki so bile narejene pri gradnji, pa tudi naše nepravilne uporabe stanovanj. Predstavlja tako zdravstveni kot tudi estetski problem. Predavateljica bo predstavila najpogostejše vzroke za nastanek plesni v stanovanjih, kleteh in na fasadah, pa tudi načine, kako plesen odpravimo in se je dolgoročno znebimo. Po predavanju se boste lahko s svetovalko pogovorili o svojih konkretnih težavah s plesnijo.

I Nedelja, 12. 11. 2017, 11.00–12.00

Davor KRAVANJA, Nepovratna sredstva in krediti Eko sklada Kateri ukrepi v energetsko obnovo se subvencionirajo? Kdaj se lahko pridobi ugoden kredit Eko sklada? Razpis za enostanovanjske in večstanovanjske stavbe. Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju vlog, da bo vloga popolna? Pogoste napake pri izpolnjevanju vlog.

I Nedelja, 12. 11. 2017, 12.00–13.00

Lucjan BATISTA, Sončna elektrarna Sonce je vir življenja na Zemlji. Razen življenja brez sonca ne bi bilo niti sončnih elektrarn. Skupaj z vami bomo poskušali poiskati načine, kako do »svoje« elektrike; kako k temu pristopiti, predvsem pa, kje in kako pridemo do ugodnih kreditov in nepovratnih sredstev za te in ostale namene.

Patricjo BOŽIČ, Ekonomika energentov in dobe vračanja Kateri način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izbrati, na kateri energent se zanesti, kateri je najbolj primeren za oskrbo vašega doma? Ni enostavno, saj obstaja veliko dejavnikov, o katerih morate razmisliti. Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti; idealnih rešitev za splošno uporabo ni. Ostane le, da poskušamo prepoznati vse dejavnike, ki vplivajo na izbiro, in tako določiti najboljšo možno rešitev.

I Sobota, 11. 11. 2017, 14.00–15.00

I Nedelja, 12. 11. 2017, 13.00–14.00

I Sobota, 11. 11. 2017, 13.00–14.00

Carmen HLADNIK PROSENC, Napake pri gradnji z vidika izgube energije in primeri dobre prakse V predavanju bodo s fotografijami prikazane in komentirane napake pri gradnji in obrazloženo, kakšna bi bila pri posameznemu ukrepu pravilna izvedba. Slovenci smo varčen narod. Veliko stavb je bilo in je še grajenih in adaptiranih v samogradnji. Pri tem je bilo narejenih veliko napak in veliko denarja, ki smo ga prihranili s samogradnjo, potem zapravimo za sanacijo tistega, kar smo naredili narobe, ali pa s tem, da nas ogrevanje dražje stane. V predavanju so prikazane pogoste napake, ki jih »mojstri« delamo. Obrazloženo je tudi, kakšna bi bila pravilna izvedba.

I Sobota, 11. 11. 2017, 15.00–16.00

Robert SEME, Energetska sanacija fasad in subvencije Eko sklada Predstavljeni bodo fasadni sistemi za energetsko sanacijo fasad in na kaj morajo biti investitorji pozorni pri tem. Kateri so najbolj pogosti toplotno izolacijski materiali, ki se uporabljajo za izdelavo fasad, in v kakšne so priporočljive debeline izolacije. Predstavljene bodo možnosti subvencij oz. nepovratnih sredstev in kreditov za toplotno izolacijo fasad Eko sklada ter primeri, za katere je mogoče pridobi največje možne subvencije.

I Sobota, 11. 11. 2017, 16.00–17.00

Lucjan BATISTA, Razpisi EKO sklada Kaj je Eko sklad pripravil za letošnje leto, da nam finančno pomaga pri energetski sanaciji naših stavb in ogrevalnih sistemov. Predstavili vam bomo podrobnosti in novosti iz nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe; nepovratne finančne spodbude za večstanovanjske stavbe; kreditiranje okoljskih naložb občanov; in vse ostale aktualne razpise Eko sklada. Seveda bomo poskušali najti odgovor tudi na vaše vprašanje.

I Sobota, 11. 11. 2017, 17.00–18.00

Carmen HLADNIK PROSENC, Ogrevanje sanitarne vode na okolju prijazen način Po starem smo bili navajeni sanitarno vodo ogrevati večinoma z električnim bojlerjem ali pogosto s kotlom centralne kurjave na kurilno olje. Obstajajo pa tudi okolju in denarnici prijaznejši načini priprave tople sanitarne vode. V predavanju bo podrobneje predstavljena priprava tople vode z obnovljivimi viri energije (biomasa, sončni kolektorji, toplotne črpalke).

36

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017

Patricjo BOŽIČ, Enostavni energetski ukrepi Starejše zgradbe so se gradile v času nižjih cen energentov, zato se je rabi energije namenjalo manj pozornosti. Kljub današnjim višjim cenam energentov pa se včasih izkaže, da večje investicije niso ekonomsko upravičene, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Z enostavnimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, ali pa stroški izvedbe niso visoki, lahko zmanjšamo strošek za energijo.

I Nedelja, 12. 11. 2017, 14.00–15.00

Patricjo BOŽIČ, Predstavitev odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL Na predavanju bo predstavljeno, katere novitete je na območju Mestne občine Ljubljana prinesel Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL, ki je pričel veljati junija 2016. Pojasnjene bodo tudi nekatere posebnosti, ki so vezane na kandiranje na razpisih Eko sklada.

I Nedelja, 12. 11. 2017, 15.00–16.00

Patricjo BOŽIČ, Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva V stanovanjskih in tudi večstanovanjskih zgradbah so fosilna goriva, predvsem zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin, zelo pogost energent. Prednost plinskih peči oz. kotlov na fosilna goriva je v tem, da ne zahtevajo visoke začetne investicije in zavzemajo relativno malo prostora. Tovrstne peči so primerne tudi za sodobne novogradnje. Če pa imate starejšo dotrajano plinsko peč ali kotel na kurilno olje, je smiselno preveriti, koliko lahko prihranite z zamenjavo dotrajane peči ter s katerimi dodatnimi ukrepi na ogrevalnem sistemu lahko še dodatno zmanjšate rabo energije v svojem domu.

I Nedelja, 12. 11. 2017, 16.00–17.00

Patricjo BOŽIČ, Načini in tehnologije za zagotavljanje ustrezne kvalitete zraka v prostoru Kakovost zraka, ki ga dihamo v zaprtih prostorih, ima učinek na naše počutje in tudi zdravje. Zato je pomembno, da se pri gradnji ali prenovi pozornost nameni tudi ustreznemu prezračenju/zračenju prostorov. Na predavanju bodo prestavljene različne tehnologije in načini prezračevanja oziroma zračenja.

Nedelja, 12. 11. 2017, 17.00–18.00

Davor KRAVANJA, Toplotna izolacija Pomen izolacije pri sodobni gradnji in pri obnovah starejših stavb. Katere vrste izolacije poznamo, prednosti in slabosti različnih izolacij, zakaj je pomembna specifična toplotna prevodnost, ocene vrednosti izolacije, dobe vračanja ukrepov v izolacijo objekta, primerna debelina izolacije, subvencije Eko sklada.


AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

37


V SREDIŠČU

Vabilo na posvet in okroglo mizo Vabilo na posvet in okroglo mizo

Posvet in okrogla miza:Izzivi Izzivi v lesarstvu v lesarstvu Izzivi v lesarstvu

Kdaj: 9. november Dvorana Urška 2017 ob 11.00 uri Kje: AMBIENT Ljubljana, Sejem 2017, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana, Četrtek, 9. november obpohištva 11.00 uri Kdaj: 9. november 2017 2017, ob 11.00 uri Dvorana Urška Kje: AMBIENT Ljubljana, Sejem pohištva 2017, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana, Dvorana Urška Program posveta:

Program Program posveta: posveta:  Pozdravni nagovori Jože Prikeržnik, MGRT Direktorat za lesarstvo, direktor in prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, dekan, nagovor ob 70-letnici Biotehniške fakultete - in Prof. dr. Milan Šernek, nagovori Jože Prikeržnik, MGRT Direktorat za lesarstvo, direktor in prof. dr. Miha Humar, Biotehniška ❚ Pozdravni Pozdravni nagovori Jože Prikeržnik, MGRT Direktorat za lesarstvo, direktor prof. dr. Miha Humar, fakulteta, dekan, nagovor ob 70-letnici Biotehniške fakultete prof. dr. Milan Šernek, prodekan Oddelka za lesarstvo, Igor Milavec, prodekan Oddelka za lesarstvo, Igor Milavec, Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS Biotehniška fakulteta, dekan, nagovor ob 70-letnici Biotehniške fakultete - Prof. dr. Milan Šernek, Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS

prodekan Oddelka za lesarstvo, Igor Milavec, Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS Zakaj je BIM? Prihodnost projektiranja, izvajanja in upravljanja stavb, dr. Katja Malovrh Rebec, ❚ dr. Katja Malovrh Rebec, ZAG: Zakaj je BIM? Prihodnost projektiranja, izvajanja in upravljanja stavb ZAG  Zakaj je BIM? Prihodnost projektiranja, izvajanja in upravljanja stavb, dr. Katja Malovrh Rebec, ❚ Mateja BIMMatko, V pohištveni Matko, CGS plus d.o.o. CGS plusindustriji d.o.o.: BIMMateja V pohištveni industriji ZAG  Pridobivanje podatkov za BIM knjižnico o funkcionalni in estetski življenjski dobi lesa  BIM V pohištveni industriji Mateja Matko, CGS plus d.o.o. ❚ Davor Kržišnik, UL Biotehniška fakulteta: Pridobivanje podatkov za BIM knjižnico o funkcionalni in estetski življenjski dobi izpostavljenega na prostem Kržišnik, UL Biotehniška fakulteta  Pridobivanje podatkov za BIMDavor knjižnico o funkcionalni in estetski življenjski dobi lesa lesa izpostavljenega na prostem  izpostavljenega Sodobni razvoj na in izdelava na Oddelku za lesarstvo doc. dr. Mirko Kariž, doc. dr. Miran prostemizdelkov Davor Kržišnik, UL Biotehniška fakulteta Merhar,razvoj UL Biotehniška fakulteta ❚ Doc. Sodobni izdelava izdelkov naULOddelku za lesarstvo dr. Mirko doc. dr. Miranna Oddelku za dr. Mirko Kariž,indoc. dr. Miran Merhar, Biotehniška fakulteta: doc. Sodobni razvoj Kariž, in izdelava izdelkov lesarstvo Svetovni trendi v pohištveni industriji Lynne Elvins, Design Rally, Wales Merhar, UL Biotehniška fakulteta Razvoj inteligentnega pohištva v podjetju Franc TolarWales  Svetovni trendi v pohištveni industriji LynneAlples Elvins,d.d. Design Rally, ❚ Lynne Elvins, Design Rally, Wales:2.0 Svetovni trendi dobre v pohištveni industriji  Znanje za razvoj KOCles s primerom prakse iz podjetja  Razvoj inteligentnega pohištva v podjetju Alples d.d. Franc Tolar Bernard Likar, Lesarski grozd 

❚ Franc Znanje razvoj - KOCles 2.0 spohištva primerom dobre Alples praksed.d. iz podjetja Bernard Likar, Lesarski grozd Tolar:zaRazvoj v podjetju Kratek odmor z manjšointeligentnega pogostitvijo Kratek odmor Likar, z manjšo pogostitvijo ❚ Bernard Lesarski grozd: Znanje za razvoj - KOCles 2.0 s primerom dobre prakse iz podjetja Okrogla miza z naslovom Industrija 4.0. Trajanje cca. 1 h. Okrogla miza zz manjšo naslovom Industrija 4.0. Trajanje cca. 1 h. Kratek odmor pogostitvijo Razpravljavci: Jože Prikeržnik, MGRT Direktorat za lesarstvo Okrogla miza z naslovom Industrija 4.0. (traja približno eno uro) Razpravljavci: Franc Tolar, Alples d.d. Jože Prikeržnik, MGRT Direktorat za lesarstvo Razpravljavci: dr. Andraž Zavod za gradbeništvo Slovenije Franc Tolar,Legat, Alples d.d. JožeViktor Prikeržnik, MGRT Direktorat za lesarstvo dr. Zaletelj, L-TEK dr. Andraž Legat, Zavod zad.o.o. gradbeništvo Slovenije Franc Tolar, Alples d.d.

dr. L-TEKzad.o.o. Dr.Viktor AndražZaletelj, Legat, Zavod gradbeništvo Slovenije Posvet okrogloL-TEK mizod.o.o. bo povezoval dr. Aleš Ugovšek Dr. ViktorinZaletelj,

Posvet in okroglo mizo bo povezoval dr. Aleš Ugovšek Posvet in okroglo mizo bo povezoval dr. vendar Aleš Ugovšek. Udeležba na posvetu je brezplačna, se je potrebno na dogodek prijaviti. Prijava na spletni strani Društva lesarjev Slovenije (www.ditles.si). Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar se je potrebno na dogodek prijaviti. Prijava na spletni strani

Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar se je potrebno na dogodek prijaviti na Društvo lesarjev Slovenije: www.ditles.si

Društva lesarjev Slovenije (www.ditles.si). V sodelovanju z:

V sodelovanju z:

38

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017


Sejem Ambient 2017

AMB IENT L J UB L J ANA 2017

39


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V / List of exhibitors

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DVORANAH - Sejem Ambient 2017 LIST OF EXHIBITORS BY PAVILIONS - Ambient Fair

Dvorana Pavilion

A/13 C/1d C/15 D/1 A/10 A/1a C/3a A2/6 A2/10 AA/2 A2/4 C/7 A/3 A2/7 D/17 A/2 C/23 A2/12 A/15 A2/18 C/1B A2/19 AV/1 A/9 A/12 C/8 A/7 A/21 D/13 A2/5 C/2 D/16 D/3 A2/9 A/8 A2/15 A2/1a C/1C A/17 A2/3 A/22 B2/9 A/16 A2/14a C/12 A2/2a, ZU/6 C/1a A/1

40

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY

ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki, SLOVENIJA ALPOD d.o.o., Cerknica, SLOVENIJA ARCUS PRO d.o.o., Celje, SLOVENIJA INADA, Osaka, JAPONSKA ATOM d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA AVENE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DUNAVOX, Budimpešta, MADŽARSKA ČASNIK VEČER d.o.o., REVIJA NAŠ DOM, Maribor, SLOVENIJA ČOKOLADNICA CUKRČEK, Ljubljana, SLOVENIJA DINAMIKA - IDEJA - PROSTOR, d.o.o., raziskovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana, SLOVENIJA CRI CELJE d.o.o., Celje, SLOVENIJA DONAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA ELEKTROMATERIAL Lendava d.d., Lendava, SLOVENIJA EMO - ETT, d.o.o., Celje, Celje, SLOVENIJA ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA NEXT125, Herrieden, NEMČIJA FEIDOM AA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA FLOWCHAIRS d.o.o., Koper - Capodistria, SLOVENIJA HAM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p., Miklavž na Dravskem polju, SLOVENIJA H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH, AT - 1020 Wien, AVSTRIJA IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA JOB PLUS, razstavni salon masažnih bazenov HotSpring, Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA WATKINS, Vista, CA, ZDA KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA KLINC MARKO s.p., Ptuj, SLOVENIJA KOMPAS SHOP d.d., VELANA, Ljubljana, SLOVENIJA KUNC JOŽE s.p., Žiri, SLOVENIJA LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD), ITALIJA MAAT 1 d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA MAGNET DESIGN d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA GIROFLEX, Koblenz, ŠVICA MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA MARJETKA NOVAK s.p., Bistrica ob Dravi, SLOVENIJA MAROS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA CALLIGARIS, Manzano, ITALIJA NATUZZI, Santaremo in Colle, ITALIJA MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale, SLOVENIJA MAX-FURNITURE BÚTORGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG, Székesfehérvár, MADŽARSKA MEDISANUS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA MINI FORMS S.R.L. , 31056 RONCADE TV, ITALIJA MIZARSKI ATELJE d.o.o., Celje, SLOVENIJA MIZARSTVO BOLČIČ d.o.o., Kozina, SLOVENIJA MIZARSTVO GREGOR ŽUŽEK s.p., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana, SLOVENIJA MOSAICO by REPUA - vrtne garniture po naročilu, Ljubljana, SLOVENIJA MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer, SLOVENIJA NAPOLNITE SI, d.o.o., Celje, SLOVENIJA NOVAK POHIŠTVO d.o.o., Ljubljana - Polje, SLOVENIJA OUTSIDER - REVIJA KI PRESEGA MEJE, Ljubljana, SLOVENIJA PARNAD d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VORWERK International, Wollerau, ŠVICA PERMIZ d.o.o. Grosuplje, Grosuplje, SLOVENIJA PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA PMF d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA

AM B I E N T L J U B L J A N A 2017


A/20 A/4 D/9 C/3 A2/14 C/1e C/20 C/14 C C/9 BK/1 C/19 A/18 A2/1 A/11 A/19 A/5 D/5 C/15a D/11 BK/2 A2/20 A/14 A2/16 A2/2 D/8 A2/13 A2/8 A2/17

BLANCO, Oberderdingen, NEMČIJA POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica, SLOVENIJA POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p., Apače, SLOVENIJA POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA PRIMUS R d.o.o., KOMENDA, SLOVENIJA REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA RENY24 d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA RONA TRGOVINA d.o.o., Kranj, SLOVENIJA Ledvance, Garching, NEMČIJA SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin, SLOVENIJA SICCABO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA SOVEN d.o.o., Selnica ob Dravi, SLOVENIJA SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče, SLOVENIJA SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka, SLOVENIJA SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, Postojna, SLOVENIJA STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podnart, SLOVENIJA STV GLOBAL d.o.o., Dob, SLOVENIJA APELL S.P.A., Pescara, ITALIJA FABER S.P.A., Fabriano, ITALIJA TEHNOFAN, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA TRGOVINA Z OPREMO ZA DOBRO POČUTJE DANIJEL LAGINJA s.p., Novo mesto, SLOVENIJA UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO, Ljubljana, SLOVENIJA VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE POLJSKE, Ljubljana, SLOVENIJA VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA VISMAPLUS3 S.r.l., IT-36016 THIENE (VI), ITALIJA Zavod BIG, so.p., Ljubljana, SLOVENIJA ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA ZUPANC d.o.o. ŽAKELJ d.o.o., Žiri, SLOVENIJA 3S design d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA

SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ - Sejem Ambient 2017 LIST OF REPRESENTED COMPANIES - Ambient Fair

Dvorana Pavilion

A/5 A/1 A/3 A2/5 A2/6 A/10 A/5 A/7 C/15 C/8 C/8 C/14 A2/5 A/3 A/3 C/8 C/12 A2/18

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY

APELL S.P.A., Pescara, ITALIJA (STV GLOBAL d.o.o.) BLANCO, Oberderdingen, NEMČIJA (PMF d.o.o.) BORA,Ingolstadt, NEMČIJA, (ETIS d.o.o. LJUBLJANA) CALLIGARIS, Manzano, ITALIJA (MAROS d.o.o.) CRI CELJE d.o.o., Celje, SLOVENIJA (DINAMIKA - IDEJA - PROSTOR, d.o.o., raziskovanje, projektiranje in inženiring) DUNAVOX, Budimpešta, MADŽARSKA (AVENE d.o.o.) FABER S.P.A., Fabriano, ITALIJA (STV GLOBAL d.o.o.) GIROFLEX, Koblenz, ŠVICA (MAGNET DESIGN d.o.o.) INADA, Osaka, JAPONSKA (ARCUS PRO d.o.o.) JACUZZI,Chino Hills, CA, ZDA (MAAT 1 d.o.o.) KLAFS, Schw‰bisch Hall, NEMČIJA (MAAT 1 d.o.o.) LEDVANCE, Garching, NEMČIJA (RONA TRGOVINA d.o.o.) NATUZZI, Santeramo in Colle,ITALIJA (MAROS d.o.o.) NEXT125, Herrieden, NEMČIJA (ETIS d.o.o. LJUBLJANA) SIEMENS, Munchen, NEMČIJA (ETIS d.o.o. LJUBLJANA) SOFTUB, Poway, CA, ZDA (MAAT 1 d.o.o.) VORWERK International, Wollerau, ŠVICA (PARNAD d.o.o.) WATKINS, Vista, CA, ZDA (JOB PLUS, razstavni salon masažnih bazenov HotSpring)

AMBIENT L J UB L J ANA 2017

41


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI

Češnjica 48a, 4228 Železniki, SLOVENIJA Tel. 04/511 81 00, Fax. 04/511 81 08 E-mail: alples@alples.si Internet naslov: www.alples.si Pohištvo za kuhinje, predsobe, dnevne sobe, otroške sobe in vgradne omare po meri. Furniture for kitchens, hallways, living rooms, bedrooms, children bedrooms and built-in wardrobes

ALPOD d.o.o.

Podskrajnik 112 1380 Cerknica, SLOVENIJA Tel. 01/707 14 00, Fax. 01/707 14 20 E-mail: info@alpod.si, Internet naslov: www.alpod.si Več kot 700 laminatov, 400 različnih parketov, odlična ponudba vinilnih in zunanjih talnih oblog. Vse na enem mestu. Center talnih oblog Alpod. Najdete nas v Cerknici, Ljubljani in Murski Soboti. More than 700 laminate floorings, 400 different wooden floorings, excellent offer of vinyl and outdoor floorings. All at one place. The Floorings Alpod Centre. We can be found in Cerknica, Ljubljana in Murska Sobota.

COMPANYWALL d.o.o.

Kuzmičeva ulica 5 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/320 92 92 E-mail: info@comapnywall.si Internet naslov: www.companywall.si Finančni asistent Companywall Business je zanesljivo orodje, ki vam zagotavlja hiter in enostaven vpogled v vse finančne informacije slovenskih podjetij. Ponudimo vam lahko tudi odlične rešitve na področju CRM spletnih aplikacij. Financial assistent Companywall Bussiness is a reliable tool, which guarantees you speedy and easy insight to financial informations of all Slovenian companies. We can also offer you excellent solutions in field of CRM web applications.

ČASNIK VEČER d.o.o., REVIJA NAŠ DOM

Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 031/439 009

Levstikova ulica 1B, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 041/633 911, Fax. 03/897 53 63 E-mail: info@arcus.si Internet naslov: www.arcus.si

Revija Naš dom - kultura bivanja Najbolj brani slovenski dvomesečnik ponuja 100 strani uporabnega branja ljubiteljem urejenega doma. Na našem razstavnem prostoru vam ponudimo mesečno naročnino in brezplačno svetovanje arhitektke Mojce Berthold. The Naš Dom magazine (Our Home) - the culture of living The most read Slovenian bimonthly offers 100 pages of useful reading to lovers of a nice home. At our showroom we offer you monthly subscription and free advice by the architect Ms. Mojca Berthold.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: INADA, Osaka, JAPONSKA

ČOKOLADNICA CUKRČEK

ARCUS PRO d.o.o.

Masažni stoli INADA. Massage armchairs INADA.

ATOM d.o.o.

Zamarkova 1a 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 031/580 009, Fax. 02/621 77 79 E-mail: polona@atom.si Internet naslov: www.atom.si Gospodinjski pripomočki, eterično olje japonske mete YIN YANG. Household utensils, Japanese mint oil YIN YANG.

AVENE d.o.o.

Tržaška cesta 134 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/566 618 E-mail: prodaja@avene.si, Internet naslov: www.vinskevitrine.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DUNAVOX, Budimpešta, MADŽARSKA Vinske hladilne vitrine. Wine coolers.

42

AM B I E N T L J U B L J A N A 2017

Trpinčeva ulica 41a 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 030/368 899 E-mail: info@cukrcek.si, Internet naslov: www.cukrcek.si Čokolade, več kot 100 okusov, Prešernove kroglice, čokoladni bonboni, praženi mandlji. Chocolates, more than 100 flavours, Prešeren balls, chocolate candies, roasted almonds.

DINAMIKA - IDEJA - PROSTOR, d.o.o., raziskovanje, projektiranje in inženiring

Resljeva cesta 32, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 69 10, Fax. 08/205 69 11 E-mail: info@dipstor.si, Internet naslov: www.dipstor.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: CRI CELJE, Celje, SLOVENIJA Leseni stoli in mize lastne blagovne znamke DIPSTOR®. Trenutna ponudba zajema izdelke treh linij višjega kakovostnega razreda: Linija No.1, Linija No.2, Linija Massimo. Wooden chairs and tables of our own brand DIPSTOR®. The current offer includes products of three top quality lines: Line No.1, Line No.2, the Massimo Line.


DONAR d.o.o.

FEIDOM AA d.o.o.

Kamniška ulica 41 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/430 57 41, Fax. 01/430 57 42 E-mail: info@donar.si, Internet naslov: www.donar.si Pisarniški in konferenčni stoli / Office and conference chairs

DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA

Mrharjeva ulica 8 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/516 15 89, Fax. 01/512 64 89 E-mail: info@drop-shop.si, Internet naslov: www.lachocolate.si Posladkajte se z našimi praženimi mandlji, čokoladnimi oreščki in gumi bonboni. Za svoje najdražje izberite sladko presenečenje in jim podarite eno izmed naših čokoladnih daril. Indulge in our roasted almonds, chocolate nuts and gummi sweets. Choose a sweet surprise for your loved ones and give them one of our chocolate gifts.

ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.

Kolodvorska 8, 9220 Lendava, SLOVENIJA Tel. 02/578 91 00 E-mail: info@elektromaterial.si Internet naslov: www.elektromaterial.si Serije stikal in vtičnic za dozo fi 60, modularna serija stikal in vtičnic, brezžična stikala, svetilke. Series of switches and sockets for dosage fi 60, modular series of switches and sockets, wireless switches, lamps.

EMO - ETT, d.o.o., Celje

Mariborska cesta 86, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/428 81 52 E-mail: emoposoda@gmail.com

EMO

Emajlirana zdrava posoda, ki je primerna za vsa kuhališča, tudi za indukcijo. Ne vsebuje niklja, zato je primerna tudi za alergike. Enameled healthy cooking pots, suitable for all hobs, also for induction. They don’t contain nickel, so it is also suitable for people with allergies.

Tavčarjeva ulica 1 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 82 62, Fax. 08/205 82 63 E-mail: info@feydom.si Internet naslov: www.feydom.com Pohištvo FEYDOM se odlikuje po svoji vsestranskosti in modularnosti, saj lahko svoj fotelj ali sedežno garnituro v nekaj trenutkih spremenite v posteljo, kotno garnituro ali kotiček za zabavo in še mnogo več. Modeli so zasnovani tako, da se lahko prilagodijo na vaše želje, glede na velikost in funkcionalnost. FEYDOM se je predstavil že na različnih svetovnih pohištvenih sejmih, kjer smo prejeli različne oblikovalske nagrade (Interior Innovation Award 2012, A`Design Winner 2013, German Design Award 2013, Interior Innovation Award 2014, Iconic Awards 2016, German Design Award 2017). Poleg garnitur vam FEYDOM ponuja še stole, tabureje, pletene tabureje in okrasne blazine. The FEYDOM Furniture excels for its multi functionality and modularity since an armchair or a sofa can be formed into a bed, a corner sofa, a play area and much more, within seconds. Models are designed to be able to be customized to your liking, regarding the size and functionality. The FEYDOM furniture has already been introduced at various world furniture fairs and has gained numerous design awards (Interior Innovation Award 2012, A`Design Winner 2013, German Design Award 2013, Interior Innovation Award 2014, Iconic Awards2016, German Design Award 2017). In addition to sofas, FEYDOM also offers chairs, pouffes, knitted pouffes and decorative pillows.

FLOWCHAIRS d.o.o.

Kolodvorska cesta 1 6000 Koper - Capodistria, SLOVENIJA Tel. 05/903 68 59, 040/450 050 E-mail: rebeka@flowchairs.com Leseni in/ali plastični stoli in mize. Indoor chairs and tables in plastic and/or wood.

HAM d.o.o.

Gerbičeva ulica 102 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 08 70, Fax. 01/242 08 77 E-mail: info@spinalis.si, Internet naslov: www.spinalis.net

ETIS d.o.o. LJUBLJANA

Gibljivi pisarniški stoli SPINALIS za aktivno sedenje brez bolečin v hrbtu. Dynamic office chairs SPINALIS for active sitting without back pain.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: BORA, NEMČIJA SIEMENS, NEMČIJA NEXT125, NEMČIJA

HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p.

Tržaška 333, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 70 00, Fax. 01/200 70 01 E-mail: info@etis.si, Internet naslov: www.etis.si

Kuhinje125, BORA, Miele….samo dobre stvari trajajo. V ETIS-u se zavestno osredotočamo na visoko raven kakovostne ponudbe. Stalno inovativni razvoj izdelkov in izboljšave naših dobaviteljev, nam zagotavljajo dragocene izdelke. Kitchens125, BORA, Miele ... only good things last. At the ETIS, we consciously focuse on a high level of quality offer. Continuous innovative product development and improvements of our suppliers provide us with valuable products.

Kidričeva cesta 26 2204 Miklavž na Dravskem polju, SLOVENIJA Tel. 041/368 619, Fax. 02/629 22 58 E-mail: andreja.merkur@gmail.com Drobni gospodinjski izdelki, zeliščne kreme in olja, izdelki za izboljšanje počutja i.p.d.. Miscellaneous household products, herbal skin creams and oils, products to feel better.

AMBIENT L J UB L J ANA 2017

43


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH

Engerthstraße 151/Top 1.3., AT - 1020 Wien, AVSTRIJA Tel. +43/1 214 06 010, Fax. +43/1 214 06 0111 E-mail: ahead@aheadmedia.com Internet naslov: www.home-mag.si, www.home-direkt.si Založniška hiša, revija H.O.M.E. Publishing house, the H.O.M.E. magazine.

IZI MOBILI d.o.o.

Vikrče 27 a 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/723 73 20, Fax. 01/723 71 37 E-mail: svetovanje@izi-mobili.si, Internet naslov: www.izi-mobili.si Načrtovanje in izdelava pohištva po meri za opremo stanovanjskih in poslovnih prostorov. Designing and manufacturing custom made furniture for private and business premises.

JOB PLUS, razstavni salon masažnih bazenov HotSpring

Celovška 336, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 041/638 019 E-mail: jobplus@siol.net Internet naslov: www.jobplus.si, www.freeflow.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: WATKINS, Vista, CA, ZDA Široka paleta masažnih bazenov HotSpring nudi popolno sprostitev telesa in duha. Edini na Slovenskem tržišču že 20 let, vrhunska kvaliteta, nizki stroški vzdrževanja, energetsko varčni. Odlikuje jih 100% 24-urna filtracija vode. Zagotovljen lasten servis. A wide range of massage pools HotSpring offers a complete body and mind relaxation. The only one on the Slovenian market already for 20 years, top quality, low cost maintenance, energy-saving. They are distinguished by 100% 24-hour water filtration. Maintenance service provided.

KAMINI KOČEVAR d.o.o.

Rimska cesta 88 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 17 96, Fax. 03/700 17 97 E-mail: info@kamini.si, Internet naslov: www.kamini.si Bogata izbira kaminov in peči na drva in pelete, strokovno svetovanje, projektiranje in obzidava kaminov, sanacije obstoječih kaminov. Various choices of fire places, wood and pellet heaters; consulting and designing; fireplace masonry. Restoration of existing fireplaces.

KLINC MARKO s.p.

Spuhlja 25, 2250 Ptuj, SLOVENIJA Tel. 041/936 469 E-mail: mklinc@siol.net Internet naslov: www.tapetnistvo-klinc.si Tapetništvo Klinc je podjetje, ki se ukvarja z izdelavo notranjega

44

AM B I E N T L J U B L J A N A 2017

pohištva. Tradicija podjetja Klinc sega v daljno leto 1956, ko je Marko Klinc starejši začel z obrtjo tapetništva in sedlarstva. The Klinc Upholstery is an enterprise engaged in the production of interior furniture. The tradition of the Klinc Company dates back to 1956, when Mr. Marko Klinc started the upholstery and saddle craft.

KOMPAS SHOP d.d., VELANA

Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/656 500 E-mail: info@kompas-shop.si Internet naslov: www.velana.si, www.kompas-shop.si Estetika bivanja; novi trendi, ki sledijo navdihu; dodatki za dom, zavese, vrtne in sedežne garniture, pohištvo, preproge, svetila, „legendarna kakovost novih dimenzij“ VELANA LIVING. Aesthetics of living; new trends that follow an inspiration; home accessories, curtains, garden and living room sofas, furniture, carpets, lamps, „the legendary quality of new dimensions „ VELANA LIVING.

KUNC JOŽE s.p.

Partizanska cesta 77, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/519 16 66, Fax. 05/995 09 68 E-mail: info@stopnice-kunc.si Internet naslov: www.stopnice-kunc.si Izdelava in montaža vseh vrst stopnišč in stopniščnih ograj. Production and installation of all sorts of staircases and stair railings

LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS

Via Nazionale 86, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD), ITALIJA Tel. +39 0432 660579, Fax. +39 0432 660 080 E-mail: info@lastile.it, Internet naslov: www.lastile.it Razstavni prostor 5000 m2 - klasična oprema - rustikalna - baročna - moderna - kuhinje. Exhibition space of 5000 m2 - classic furnishings - rustic - baroque modern - kitchens.

MAAT 1 d.o.o.

Cesta v Kleče 16 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/510 51 81, 041/677 005 E-mail: info@maat1.si, Internet naslov: www.selfness.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: SOFTUB JACUZZI KLAFS JACUZZI (jakuziji, whirlpool, masažni bazeni), KLAFS (infra, finske, turške savne), SOFTUB (masažni bazeni). JACUZZI (Jacuzzi, whirlpools, massage pools), KLAFS (infra, Finnish, Turkish saunas), SOFTUB (massage pools).

MAGNET DESIGN d.o.o.

Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/237 31 13, 041/790 777 E-mail: robert.klun@klun.si Internet naslov: www.magnet-design.si; www.klun.si


Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: GIROFLEX, ŠVICA Sedežne garniture: CAMELEON, KODDA, BIG APPLE, KLUN. Pisarniško pohištvo: ergonomski stoli GIROFLEX, Švica. Arhitektura & design. Sofas: CAMELEON, KODDA, BIG APPLE, KLUN. Office furniture: ergonomic chairs GIROFLEX, Switzerland. Architecture & design.

MAREMICO, d.o.o.

Šlandrova ulica 4 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/561 09 00, Fax. 01/561 09 05 E-mail: marketing@maremico.si Internet naslov: www.lectus.si; www.leticia.si Obiskovalcem bomo predstavili svet popolnega spanca z osebnimi ležišči Leticia in vrhunskimi vodnimi posteljami Lectus. Kot novost pa bomo predstavili največkrat nagrajeno posteljo BoxSpring Air, ki predstavlja novo dimenzijo kraljevskega spanja. Visitors will be introduced to the world of full sleep with Leticia personal beds and Lectus top-class waterbeds. As a novelty we will introduce the most prized BoxSpring Air bed, which represents the new dimension of royal sleep.

MARJETKA NOVAK s.p.

Cesta v Log 15, 2345 Bistrica ob Dravi, SLOVENIJA Tel. 041/436 271 E-mail: marjeti73@gmail.com Izdelki za nego in čiščenje usnjenih izdelkov. Products for leather products care and cleaning.

MAROS d.o.o.

Šmartinska cesta 53 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/401 20 03, Fax. 01/401 20 20 E-mail: info@maros.si Internet naslov: www.maros.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: CALLIGARIS, ITALIJA NATUZZI, ITALIJA Sedežne garniture, stoli, mize, dodatki za dom. Sofas, chairs, tables, home accessories.

MARSEN, PETERKA MARKO, s.p.

Ihan, Breznikova cesta 78 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 12 18, 041/925 625 E-mail: info@marsen.si, Internet naslov: www.marsen.si Slovenska proizvodnja ročno izdelanih vzmetnic iz materialov, ki so zdravju neškodljivi in okolju prijazni.Izdelujemo jih od leta 2001, in sicer standardnih dimenzij in po meri. Nudimo vam tudi jedra iz naravnega lateksa, ki imajo žig 100% lateks ulit v jedro; postelje iz masivnega lesa, letvene mreže ter ostale izdelke za zdravo spanje. The Slovenian production of handmade mattresses from materials that are harmless to health and environmentally friendly. We have

been manufacturing them since 2001, of standard dimensions and custom made. We also offer natural latex cores, having a certificate of 100% latex cast in the core; bedding made of solid wood, mesh and other healthy sleep products.

MAX-FURNITURE BÚTORGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG Kőrösi út 226 HU - 8000 Székesfehérvár, MADŽARSKA Tel. +367 0 316 33 17 E-mail: info@maxpelle.hu Sedežne garniture. Sofas.

MEDISANUS d.o.o.

Vagajeva ulica 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/320 08 09, Fax. 01/423 34 94 E-mail: info@medisanus.com Internet naslov: www.medisanus.com; www.trgovina-medisanus.com Aroma razpršilci ter eterična olja. Aromatic sprays and essential oils.

MINI FORMS S.R.L.

Via san Rocco 55 31056 Roncade TV, ITALIJA Tel. +39/421 618 255 E-mail: info@miniforms.com Pohištvo. Furniture.

MIZARSKI ATELJE d.o.o.

Lava 7, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/492 10 60, Fax. 03/492 10 61 E-mail: ambienta@siol.net Internet naslov: www.mizarstvo-ambienta.si Izdelava rustikalnega masivnega pohištva po naročilu. Custom made rustic solid wood furniture.

MIZARSTVO BOLČIČ d.o.o.

Klanec pri Kozini 5 6240 Kozina, SLOVENIJA Tel. 05/680 01 20 E-mail: loredana@mitja.eu, Internet naslov: www.mitja.eu Kolekcija MITJA obsega kose pohištva in dodatke v kombinaciji materialov (masivni oreh, hrast ali jesen, naravni marmor, kovina, usnje, tkanina) za opremo doma in javnih prostorov. The MITJA collection includes furniture and accessories in a combination of materials (massive walnut, oak or ash, natural marble, metal, leather, fabric) for home furnishings and public spaces.

AMBIENT L J UB L J ANA 2017

45


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors logo_novak_pantone_rjav.pdf

MIZARSTVO GREGOR ŽUŽEK s.p.

Tacenska 8 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/512 25 31, 041/681 902, Fax. 01/516 15 12 E-mail: gregor.zuzek@siol.net Pohištvo po meri, notranja vrata, kuhinje, kopalnice. Custom made furniture, indoor doors, kitchens, bathrooms.

MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o.

Hotavlje 7b, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/518 15 48, Fax. 04/518 00 99 E-mail: info@stopnice-jezersek.si Internet naslov: www.stopnice-jezersek.si

NOVAK POHIŠTVO d.o.o.

V Toplice 7 1260 Ljubljana - Polje, SLOVENIJA Tel. 01/528 38 57, Fax. 01/549 18 58 E-mail: novak@pohistvo-novak.si Internet naslov: www.pohistvo-novak.si

4/6/07

9:35:46 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sedežne garniture, postelje, vzmetnice, počivalniki, fotelji; izdelava po meri. Sofas, beds, mattresses, recliner chairs, armchairs; custom made.

OUTSIDER - REVIJA KI PRESEGA MEJE

Notranje lesene stopnice / Indoor wooden stairs

Ulica aktivistov 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/303 269 E-mail: editorial@outsider.si, Internet naslov: www.outsider.si

MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p.

Osrednja revija za arhitekturo, gradnjo, oblikovanje in nove ideje. The main magazine for architecture, building, design and new ideas.

Tiranova 40, 1125 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 59 70, Fax. 01/242 59 75 E-mail: peklenk.anica@siol.net Internet naslov: www.mizarstvo.com

Kuhinje, spalnice, garderobno pohištvo. Kitchens, bedrooms, wardrobe furniture.

MOSAICO by REPUA - vrtne garniture po naročilu

Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/608 475 E-mail: info@mosaico.si, Internet naslov: www.mosaico.si Blagovna znamka MOSAICO by Repua izdeluje vrtne sedežne garniture, ki so prilagojene naročnikovim zahtevam. Designi temeljijo na minimalističnih linijah masivnega lesa in visoko kakovostnih materialih oblazinjenega dela. Z dimenzijami in izborom materialov se prilagodimo vsakemu naročniku. The MOSAICO by Repua brand manufactures garden seating sets tailored to the customer‘s requirements. The designs are based on the minimalist lines of solid wood and high-quality upholstery materials. We adapt to each customer regarding dimensions and material selection.

MURALES d.d. Ljutomer

Kolodvorska ulica 3, 9240 Ljutomer, SLOVENIJA Tel. 02/585 18 00, Fax. 02/585 18 29 E-mail: murales@siol.net, Internet naslov: www.murales.si Jedilniško pohištvo iz masivnega lesa - mize, stoli, kotne klopi, vitrine, komode. Solid wood dining room furniture - tables, chairs, corner benches, showcases, chests.

NAPOLNITE SI, d.o.o.

Valvasorjeva ulica 46, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 030/650 540 E-mail: info@napolnite.si, Internet naslov: www.napolnite.si Polnilna postaja za mobilnike / Mobile phones charging station

46

AM B I E N T L J U B L J A N A 2017

PARNAD d.o.o.

Cesta v Gorice 33 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 48 10, Fax. 01/423 22 55 E-mail: parnad@parnad.si, Internet naslov: www.parnad.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: VORWERK International, Wollerau, ŠVICA Na sejmu predstavljamo učinkovito delovanje čistilnega sistema KOBOLD VK200 - VORWERK. At the fair we present the efficient operation of the cleaning system KOBOLD VK200 - VORWERK.

PERMIZ d.o.o. Grosuplje

Spodnje Blato 20B, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 041/689 133 E-mail: info@permiz.si Samozadostna modularna bivalna enota / Living unit.

PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o.

Bravničarjeva ulica 20, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 12 10, Fax. 01/563 39 01 E-mail: info@pirnar.si, Internet naslov: www.pirnar.si ALU, ALU-LES in LESENA vhodna vrata. Aluminium, aluminium-wood and wood entrance doors.

PMF d.o.o.

Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/513 51 64, Fax. 01/513 52 08 E-mail: blanco@pmf.si, Internet naslov: www.pmf.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: BLANCO, Oberderdingen, NEMČIJA BLANCO - nemško podjetje iz Oberderdingena je eden največjih svetovnih proizvajalcev visokokakovostnih pomivalnih korit iz nerjavnega jekla, Silgranita in keramike,njim prilagojenih


mešalnih baterij, ter praktičnih sistemov za ločevanje kuhinjskih odpadkov. BLANCO - a German company from Oberderdingen is one of the world‘s largest manufacturers of high-quality stainless steel, Silgranite and ceramics sinks, custom-made mixing batteries, and practical kitchen waste separation systems.

POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o.

Koreninova ulica 13 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 67 26, Fax. 01/256 67 27 E-mail: info@kuhinje-erjavec.si Internet naslov: www.kuhinje-erjavec.si Pohištvo po naročilu - kuhinje, jedilnice, dnevne sobe, notranja vrata,… Custom made furniture for kitchens, dining and living rooms, and indoor doors, ...

POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p.

Dorfarje 5, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/231 47 00, Fax. 04/231 47 01 E-mail: info@pohistvopotocnik.si Internet naslov: www.pohistvopotocnik.si Kuhinje / Kitchens

POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p.

Lutverci 68, 9253 Apače, SLOVENIJA Tel. 041/689 190 E-mail: posredovanjegugi@gmail.com Internet naslov: www.posredovanjegugi.com Prodaja majhnih kuhinjskih in gospodinjskih pripomočkov (WIDIA brusi, usnjena galanterija, lupilci, vse za dekoracijo sadja in zelenjave). Sale of small kitchen and household utensils (WIDIA grinders, leather accessories, peelers, all for fruit and vegetables decoration).

POSTELJA d.o.o.

Zapuže 10b 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/532 57 75, Fax. 04/532 57 80 E-mail: tajnistvo@postelja.com Internet naslov: www.postelja.com

REMAX d.o.o.

Tržaška cesta 23 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/300 00 70, Fax. 02/300 00 71 E-mail: info@remax.si, Internet naslov: www.remax.si Plavalni bazeni, družinski bazeni, domači bazeni, javni bazeni, finska savna, bio savna, infrardeča savna, whirpooli, masažni bazeni, fontane, vodni efekti, bazenska oprema. Swimming pools, family pools, indoor pools, public swimming pools, Finnish sauna, bio sauna, infrared sauna, whirlpools, massage pools, fountains, water effects, swimming pool equipment.

RENY24 d.o.o.

Muljava 22a 295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/787 65 10, 041/614 590 E-mail: marko@reny.si, Internet naslov: www.reny.si Ležišča, posteljni program / Beds and bed parts

RONA TRGOVINA d.o.o.

Šuceva ulica 25, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/281 32 33, Fax. 04/281 32 38 E-mail: robert.potocnik@zarnice-rona.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: Ledvance, Garching, NEMČIJA Svetila / Lights

SICCABO d.o.o.

Tržaška 297, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 70 33 E-mail: home@siccabo.si, Internet naslov: www.siccabo.si Nape, cevni sistemi, filtri, kuhinjske komponente. Kitchen hoods, pipe systems, filters, kitchen components.

SKUPINA VILA BRAVUM

Ljubljanska 12b, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 031/517 737 E-mail: info@vilabravum.si Internet naslov: www.vilabravum.si

Proizvodnja in prodaja ležišč: latex, žepaste vzmeti, posteljnina, hotelski in yacht program. Production and sale of beds: latex, pocket springs, bedding, hotel and yacht program.

Alu vhodna vrata, lesene stopnice, oblazinjeno pohištvo, kuhinje po meri, kamini, vodne postelje in modularna ležišča, savne, bazeni in wellness, masiva, talne obloge. Aluminium front doors, wooden stairs, upholstered furniture, custom-made kitchens, fireplaces, water beds and modular beds, saunas, pools and wellness, solid wood furniture, floor tiling.

PRIMUS R d.o.o.

SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o.

Luksuzni kopalniški program iz masivnega orehovega lesa. Luxurious bathroom program made of solid walnut wood.

Upciklirano pohištvo. Upcycled furniture.

Gmajnica 24, 1218 KOMENDA, SLOVENIJA Tel. 040/302 304 E-mail: info@primusr.si Internet naslov: www.wobath.com

Povšetova ulica 6 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/477 96 00 E-mail: snagalj@snaga.si, Internet naslov: www.snaga.si

AMBIENT L J UB L J ANA 2017

47


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

SOVEN d.o.o.

STV GLOBAL d.o.o.

BIO VOLNENA POSTELJNINA; odeje, nadvložki, vzglavniki iz Slovenskih naravnih materialov. BIO WOOL BEDDING; blankets, pillows, pillows from Slovenian natural materials.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: APELL S.P.A., Pescara, ITALIJA FABER S.P.A., Fabriano, ITALIJA

Mariborska cesta 48 2352 Selnica ob Dravi, SLOVENIJA Tel. 02/674 05 74, Fax. 02/674 05 73 E-mail: soven@siol.net, Internet naslov: www.soven.si

SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p.

Kersnikova ulica 7, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/721 67 20, Fax. 01/722 68 68 E-mail: stv.global@siol.net Internet naslov: www.kuhinjskenape.si

Kuhinjske nape Faber. Pomivalna korita Apell. Faber kitchen hoods. Apell sinks.

Rašica 24 A 1315 Velike Lašče, SLOVENIJA Tel. 01/788 19 77, 041/832 953, Fax. 01/788 19 76 E-mail: andraz@mizarstvo-stritar.si nternet naslov: www.mizarstvo-stritar.si

TEHNOFAN, d.o.o.

Izdelujemo pohištvo po meri: kuhinje, dnevne in spalne prostore, garderobno pohištvo, notranja vrata in stopnice, opremo hotelov, trgovin, gostinskih lokalov in poslovnih prostorov, kopalniško pohištvo in harmonika vrata. We produce custom furniture: kitchens, living rooms and bedrooms, wardrobe furniture, interior doors and stairs, hotel, shop, restaurant and office furniture , bathroom furniture and folding doors.

Reševanje problemov z vodo v industriji in gospodinjstvu mehčalci vode, UV sterilizatorji, ionizatorji vode, samočistilni filtri, podpultni filtri. Solving problems with water in industry and households - water softeners, UV sterilizers, water ionizers, self-cleaning filters, under-counter filters.

SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p.

Zminec 23 a 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/512 01 60, 041/729 036, Fax. 04/512 01 60 E-mail: info@tapetnistvo-bokal.si Internet naslov: www.tapetnistvo-bokal.si Izdelava sedežnih garnitur - moderne, klasične; izdelava postelj in vzmetnic ter jedilnih kotov. Production of sofas – modern, classic; production of beds, mattresses and dining sets.

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA

Tržaška ulica 036 6230 Postojna, SLOVENIJA Tel. 05/850 10 20, Fax. 05/726 22 20 E-mail: sgls.postojna@guest.arnes.si Internet naslov: www.sgls.si Mize iz bukovine, ki simbolizirajo bukove gozdove. Tables from beech wood that symbolize beech forests.

STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Otoče 9a, 4244 Podnart, SLOVENIJA Tel. 04/537 66 00, Fax. 04/537 66 21 E-mail: info@steelplast.si Internet naslov: www.steelplast.si

Hladilniki LIEBHERR, nape ELICA, sesalci DYSON. LIEBHERR refrigerators, ELICA hoods, DYSON vacuum cleaners.

48

AM B I E N T L J U B L J A N A 2017

Ilovški štradon 41/a 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/427 44 76, Fax. 01/427 44 76 E-mail: info@tehnofan.si, Internet naslov: www.filtri-za-vodo.si

TOME d.o.o. LJUBLJANA

Kneza Koclja 57 000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/519 31 37 E-mail: tome@tome.si Internet naslov: www.tome.si, www.moll-sistemi.si Mize in stoli, ki rastejo z otroki. Tables and chairs getting bigger together with children

TRGOVINA Z OPREMO ZA DOBRO POČUTJE DANIJEL LAGINJA s.p.

Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 070/569 035 E-mail: info@nanoteh.si, Internet naslov: www.nanoteh.si Promocija in prodaja nano izdelkov za zdravje in wellness. Promotion and sale of nano products for health and wellness.

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO

Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/320 36 02, Fax. 01/257 22 97 E-mail: urska.kovacic@bf.uni-lj.si Internet naslov: www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-lesarstvo Predstavitev različnih možnosti rabe lesa. Presentation of different possibilites in use of the wood.


VGRADNE OMARE HOBY d.o.o.

ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.

Vgradne omare, drsna vrata, pohištvo za predsobe, garderobne sobe, spalnice, otroške sobe, dnevne sobe in kopalnice; postelje, predelne stene, pisarniško pohištvo. Built-in wardrobes, sliding doors, furniture for hallways, wardrobe rooms, bedrooms, children bedrooms, living rooms and bathrooms; beds, partition walls and office furniture.

HOME ART - vrhunski smart sistemi za kuhanje. HOME CARE - prečiščevalci zraka, vode in prostora. MEDICAL - BIOPTRON svetlobne terapije. HOME ART – top quality smart cooking systems. HOME CARE – air, water and space purifiers. MEDICAL - BIOPTRON - light therapy.

Podlog v Savinjski dolini 60 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 14 75, Fax. 03/700 14 76 E-mail: info@hoby.si, Internet naslov: www.hoby.si

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE POLJSKE

Bežigrad 10, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/436 54 50, Fax. 01/436 25 21 E-mail: lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl Internet naslov: http://lublana.msz.gov.pl Razstava: Retrospekcije. Poljsko oblikovanje na začetku XXI stoletja. Exhibition: Retrospekcje. Polish design of early 21st century

VISMAPLUS3 S.r.l.

Via del Costo, 25 36016 IT-36016 THIENE (VI), ITALIJA Tel. (+39) 0422 7849 Fax. (+39) 0422 7849 18 E-mail: info@vismaplus3.com Internet naslov: www.vismaplus3.com Kuhinje, jedilnice, dnevne sobe. Kitchens, dining and living rooms.

Zavod BIG, so.p.

Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/431 22 22 E-mail: info@zavodbig.si Internet naslov: www.zavodbig.com Revija HIŠE, revija za nove razsežnosti bivanja. The magazine HIŠE (Houses) , a magazine for new dimensions of living.

Pohorska cesta 12 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/884 39 01, Fax. 02/884 39 00 E-mail: info@zepter.si Internet naslov: www.zepter.si, www.bioptron.si

ZUPANC d.o.o.

Dolenja vas 70, 4227 Selca, SLOVENIJA Tel. 04/510 33 55, Fax. 04/514 14 75 E-mail: info@zupanc-mizarstvo.si Internet naslov: www.zupanc-mizarstvo.si Kuhinje in gospodinjski aparati. Kitchens and kitchen appliances.

ŽAKELJ d.o.o.

Goropeke 1, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/517 05 50, Fax. 04/517 05 51 E-mail: tanja@zakelj.si, Internet naslov: www.zakelj.si Sedežne garniture lastnega proizvodnega programa. Sofas of our own production program.

3S design d.o.o.

V Murglah 7, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/505 28 63 E-mail: studio@3sdesign.eu Internet naslov: www.3sdesign.eu Stojalo za obleke - Plutoo. Magnetni sistem dodatkov k pohištvu Steelline magneti. Linija kovinskega pohištva - Steelline. Kovinska obešala - Ce-vi. Clothes stands - Plutoo. Magnetic system of accessories for furniture - Steelline magnets. Metal furniture line - Steelline. Metal hangers Ce-vi.

AMBIENT L J UB L J ANA 2017

49


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O D E J A V N O S T I H / List of exhibitors by activities

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DEJAVNOSTIH - Sejem Ambient 2017 LIST OF EXHIBITORS BY ACTIVITIES - Ambient Fair

1. PROGRAM PREDSOB IN GARDEROB

VESTIBULE AND WARDROBE FURNITURE ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini 3S design d.o.o., Ljubljana

2. PROGRAM DNEVNIH SOB

LIVING ROOMS ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini VISMAPLUS3 S.r.l., IT-36016 THIENE (VI) 3S design d.o.o., Ljubljana

3. PROGRAM MASIVNEGA POHIŠTVA SOLID FURNITURE DINAMIKA - IDEJA - PROSTOR, d.o.o., Ljubljana raziskovanje, projektiranje in inženiring LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) MOSAICO by REPUA - vrtne garniture po naročilu Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, Postojna 3S design d.o.o., Ljubljana

4. PROGRAM OBLAZINJENEGA POHIŠTVA

UPHOLSTERED FURNITURE ARCUS PRO d.o.o., Celje FEIDOM AA d.o.o., Ljubljana LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) MAGNET DESIGN d.o.o., Ljubljana MAROS d.o.o., Ljubljana MOSAICO by REPUA - vrtne garniture po naročilu Ljubljana NOVAK POHIŠTVO d.o.o., Ljubljana - Polje SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka ŽAKELJ d.o.o., Žiri

5. PROGRAM JEDILNIC DINING-ROOMS DINAMIKA - IDEJA - PROSTOR, d.o.o., Ljubljana raziskovanje, projektiranje in inženiring LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin

50

AM B I E N T L J U B L J A N A 2017

SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče VISMAPLUS3 S.r.l., IT-36016 THIENE (VI)

6. PROGRAM MIZE, STOLI TABLES AND CHAIRS DINAMIKA - IDEJA - PROSTOR, d.o.o., Ljubljana raziskovanje, projektiranje in inženiring FLOWCHAIRS d.o.o., Koper - Capodistria LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) MINI FORMS S.R.L., 31056 RONCADE TV MIZARSTVO BOLČIČ d.o.o., Kozina MOSAICO by REPUA - vrtne garniture po naročilu Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, Postojna TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana

7. PROGRAM KUHINJ KITCHENS ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki AVENE d.o.o., Ljubljana IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) MIZARSKI ATELJE d.o.o., Celje MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p.Ljubljana MIZARSTVO ZUPANC ANTONIJA S.P., Selca POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin SICCABO d.o.o., Ljubljana SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podnart STV GLOBAL d.o.o., Dob VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini VISMAPLUS3 S.r.l., IT-36016 THIENE (VI) ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec 3S design d.o.o., Ljubljana

8. PROGRAM SPALNIC IN POSTELJ BEDROOMS ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem RENY24 d.o.o., IvanËna Gorica SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin SOVEN d.o.o., Selnica ob Dravi SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini

9. PROGRAM OTROŠKIH SOB

CHILDREN'S AND TEEN'S FURNITURE ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki


IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini

10. PROGRAM KOPALNIC BATHROOMS LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) PRIMUS R d.o.o., KOMENDA SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini

11. PROGRAM PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

OFFICE FURNITURE DONAR d.o.o., Ljubljana HAM d.o.o., Ljubljana IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini

12. DRUGO POHIŠTVO

17. ARHITEKTURA, NAČRTOVANJE , SVETOVANJE

ARCHITECTURE, HOME PLANS AND CONSULTING LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin

18. DRUGO OTHER ATOM d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah ČOKOLADNICA CUKRČEK, Ljubljana DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid ELEKTROMATERIAL Lendava d.d., Lendava HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p., Miklavž na Dravskem polju JOB PLUS, razstavni salon masažnih bazenov, Ljubljana Šentvid HotSpring KOMPAS SHOP d.d., VELANA, Ljubljana MAAT 1 d.o.o., Ljubljana MARJETKA NOVAK s.p., Bistrica ob Dravi MINI FORMS S.R.L., 31056 RONCADE TV MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas NAPOLNITE SI, d.o.o., Celje PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., Ljubljana TEHNOFAN, d.o.o., Ljubljana ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec

OTHER FURNITURE POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče

13. PROGRAM SVETIL LIGHTING KOMPAS SHOP d.d., VELANA, Ljubljana LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) RONA TRGOVINA d.o.o., Kranj

14. PROGRAM POHIŠTVENEGA OKOVJA

FURNITURE MOUNTINGS AND FITTINGS LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) SKUPINA VILA BRAVUM, Trzin

15. PROGRAM TKANIN FABRICS KOMPAS SHOP d.d., VELANA, Ljubljana LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD)

16. DODATKI ZA DOM ACCESSORIES ELEKTROMATERIAL Lendava d.d., Lendava KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini KOMPAS SHOP d.d., VELANA, Ljubljana LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010 REANA DEL ROJALE (UD) PARNAD d.o.o., Ljubljana POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p., Apače 3S design d.o.o., Ljubljana

AMBIENT L J UB L J ANA 2017

51


Vho d

52

Vho d

AM B I E N T L JU BL JA N A | DOM+ 2017

Dun

ajsk

a ce

/ En ter

/ En ter

sta

Dvorana A2 Pavilion/ KOCKA

Dvorana A Pavilion/ KUPOLA

Dvorana A avla Pavilion/ AVLA

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

Dvorana C Pavilion/ STEKLENA DVORANA

Dvorana D Pavilion/ FONTANA

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

Dvorana Bk Pavilion / STEBRNA DVORANA

Dvorana B Pavilion / MARMORNA DVORANA

Dvorana Bz Pavilion / POVODNI MOŽ

Dvorana B2 Pavilion / PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

N A Č R T D V O R A N / Hall Plan


DVORANA / PAVILION

DVORANA / PAVILION

A

A avla

DVORANA / PAVILION

A2

DVORANA / PAVILION

B

DVORANA / PAVILION

B2

DVORANA / PAVILION (FLOOR -1)

Bk

DVORANA / PAVILION

Bz

DVORANA / PAVILION

C

DVORANA / PAVILION

D

ZUNANJI PROSTOR / OUTDOOR AREA

Zu

KUPOLA

Kuhinje, bela tehnika, ploskovno pohištvo, stilno pohištvo, stoli, vgradne omare, stopnice, založba / kitchens, kitchen appliance, flat furniture, period furniture, chairs, built-in wardrobes, stairs, publishing

AVLA

Tkanine, dodatki/ fabrics, accessories

KOCKA

Sedežne garniture, ploskovno pohištvo, stoli, oblazinjeno pohištvo, design, kuhinje, bazeni, savne, arhitektura razstava TOP IDEJE, razstava TOP 5, / sofas, flat furniture, chairs, upholstered furniture, design,kitchens, pools, architecture, saunas, TOP IDEAS exhibition, exhibition TOP 5

MARMORNA DVORANA

Stavbno pohištvo, montažne hiše, senčila, klimatizacija in ogrevalna tehnika / construction furniture, prefabricated houses, blinds, air conditioning and heating solutions

PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

Montažne hiše, klimatizacija in ogrevalna tehnika / prefabricated houses, conditioning and heating solutions

STEBRNA DVORANA

svetovanja, razstave / consulting, exhibitions

POVODNI MOŽ Svetovanja / consulting

STEKLENA DVORANA

Oblazinjeno pohištvo, postelje, kopalnice, pisarniški stoli, bazeni, savne, talne obloge, svetila, predstavitev skupine VILA BRAVUM / upholstered furniture, bed, bathrooms, office chairs, pools, saunas , floor coverings, lighting, VILA BRAVUM group presentation

FONTANA

Gospodinjski pripomočki, okolica hiše, klimatizacija in ogrevalna tehnika, oblazinjeno pohištvo, prodajni program, ostalo / household items, outdor and garden, air conditioning and heating solutions, upholstered furniture, various

ZUNANJI PROSTOR

Kuhinje, okolica hiše, kamini, peči, stavbno pohištvo, gostinstvo / kitchens, outdoor and garden, fireplaces, stoves, pools, construction furniture, catering

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

53


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

Dvorana A2 Pavilion Dvorana A Pavilion

A Kupola

Dvorana A2 Pavilion

 13

14 16

Dvorana C Pavilion

16

8

18

11

9

10

7

17

5

19

3

Zasilni izhod / Emergency exit

12

15

2

21

4

20

1a

22

1

Avla / Galerija

13 10 1a 3 2 15 9 12 7 21 8

54

ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI AVENE d.o.o. ČASNIK VEČER d.o.o., REVIJA NAŠ DOM ETIS d.o.o. LJUBLJANA HAM d.o.o. IZI MOBILI d.o.o. KUNC JOŽE s.p. LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS MAGNET DESIGN d.o.o. MAREMICO, d.o.o. MIZARSKI ATELJE d.o.o.

AM B I E N T L JU BL JA N A | DOM+ 2017

17 22 16 1 20 4 18 11 19 5 14

MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. MURALES d.d. Ljutomer NOVAK POHIŠTVO d.o.o. PMF d.o.o. POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o. POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p. SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p. SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA STEEL PLAST, proizvodnja in trgovina, d.o.o. STV GLOBAL d.o.o. VGRADNE OMARE HOBY d.o.o.


A2 Kocka

9a

9

5

TOP ARHITEKT

4

TOP 5

10

6

3

20 12 19

7

13

2a

14 14a

Vhod Vilharjeva cesta / Enter from Vilharjeva cesta

KAVARNA

TOP IDEJE

2

14 8

18

15

17

1a

16

1

 Dvorana A Pavilion

6 DINAMIKA - IDEJA - PROSTOR, d.o.o., raziskovanje, projektiranje in inženiring 10 DONAR d.o.o. 4 ELEKTROMATERIAL Lendava d.d. 7 FEIDOM AA d.o.o. 12 H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH 18 JOB PLUS, razstavni salon masažnih bazenov HotSpring 19 KLINC MARKO s.p. 5 MAROS d.o.o. 9, 9a MINI FORMS S.R.L. 15 MIZARSTVO BOLČIČ d.o.o.

1a 3 14a 2a 14 1 16 2 13 8 17

MIZARSTVO GREGOR ŽUŽEK s.p. MOSAICO by REPUA - vrtne garniture po naročilu OUTSIDER - REVIJA KI PRESEGA MEJE PERMIZ d.o.o. Grosuplje PRIMUS R d.o.o. SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p. VISMAPLUS3 S.r.l. Zavod BIG, so.p. ZUPANC d.o.o. ŽAKELJ d.o.o. 3S design d.o.o.

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

55


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

Dvorana B Pavilion Dvorana BK Pavilion

B Marmorna dvorana Dvorana B2 Pavilion

 16

15

1 2

13

14

8

12

11

9

10

3

17

6

7

5

18

 Zunanji prostor Zu Outdoor area

56

13 1 15 16 6 7 2 3 12

ALFA NATURA d.o.o. BLINK BLINK, KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o. DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana EQUEL, d.o.o. INLES d.d. INOTHERM d.o.o. INTERLUX d.o.o. JELOVICA, d.d. LUMAR IG d.o.o.

AM B I E N T L JU BL JA N A | DOM+ 2017

10 18 9 5 11 8 14 4 17

M SORA d.d. MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. MIK, d.o.o. MIZARSTVO JUDEŽ d.o.o. PVC NAGODE d.o.o. ROLETE KOSEC d.o.o. ROLTEK, d.o.o. SENČILA MEDLE d.o.o. VETO VELETRGOVINA d.o.o.

4


Bk Stebrna dvorana Dvorana BZ Pavilion

 2

3

1

 Zunanji prostor Zu Outdoor area

3 1 2

GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o. SNAGA JAVNO PODJETJE d.o.o. UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

57


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

Dvorana AV-A2 Pavilion Dvorana AV AVLA Pavilion Dvorana BK Pavilion Dvorana B2, BZ Pavilion

B2 Preddverje Marmorne dvorane

3

5

Dvorana Bk Pavilion

2 DANTA, Simon Borötnar, s.p. 7 ENERGA SISTEMI d.o.o. 1 MEDIAELEMENT 5 MINERGIA d.o.o. 9 NAPOLNITE SI, d.o.o. 4 RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o. 3 RIKO HIŠE d.o.o. 8 ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

8

4

Vhod / Enter

2

KAVARNA

1

7

9

 Dvorana B Pavilion

Bz Povodni mož

1

EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD

Dvorana B2 Pavilion

1

 Dvorana Bk Pavilion

58

AM B I E N T L JU BL JA N A 2017 | DOM+ 2017


AV Avla Dvorana A Pavilion

 1

1

3

1 KOMPAS SHOP d.d., VELANA 3 RESTAVRACIJA

 Mestna ploščad ZU Outdoor area

A-A2 Prehod Dvorana A2 Pavilion

2

2

DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA

 Dvorana A Pavilion

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

59


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

Dvorana C Pavilion Dvorana D Pavilion

D Fontana Dvorana C Pavilion

 16

17 15

11

10

12

6

13

14

5

4

3

2

9

1 8

7

 Dvorana B Pavilion Zunanji prostor Zu Outdoor area

15 1 17 11 6 13 16 3

60

ARMEX ARMATURE d.o.o. ATOM d.o.o. FLOWCHAIRS d.o.o. TRGOVINA Z OPREMO ZA DOBRO POČUTJE DANIJEL LAGINJA s.p. LUNOS d.o.o. MARJETKA NOVAK s.p. MAX-FURNITURE BÚTORGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG MEDISANUS d.o.o.

AM B I E N T L JU BL JA N A 2017 | DOM+ 2017

12 2 4 9 10 7 5 14 8

OGRAJE KOČEVAR d.o.o. ORTOPEDICA d.o.o. PARNAD d.o.o. POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p. RADOM d.o.o. ROTO SLOVENIJA, d.o.o. TEHNOFAN, d.o.o. UNIHEM d.o.o. ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.


Zasilni izhod / Emergency exit 14 7

6 13

15

C Steklena dvorana

5

15a

18

12

4 19

16

11 3

20 17

10

21

9

3a

Vhod / Enter

23

8 22

2 2a

1e

1d 15 11 6 3a 7 23 21 1B 8 18 2 1C 5 12 16 1a 3 1e 20 14 19 4 2a 15a 17 13 10 22

ALPOD d.o.o. ARCUS PRO d.o.o. BRALKO d.o.o. COMPANYWALL d.o.o. ČOKOLADNICA CUKRČEK EMO - ETT, d.o.o., Celje HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p. HOTENJKA d.o.o. KAMINI KOČEVAR d.o.o. MAAT 1 d.o.o. MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA MARSEN, PETERKA MARKO, s.p. MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o. ParkettCo HandelsGmbH PARNAD d.o.o. PINOCCHIO d.o.o. PIRNAR, trgovina in proizvodnja, d.o.o. POSTELJA d.o.o. REMAX d.o.o. RENY24 d.o.o. RONA TRGOVINA d.o.o. SKUPINA VILA BRAVUM SOVEN d.o.o. STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE TIM OPARA d.o.o. TOME d.o.o. LJUBLJANA TONTINA d.o.o. VOGART d.o.o. WOHNKORK PRODUKTIONS-U HANDELS GmbH ŽIHER d.o.o.

1d

1c 1a

1b

Dvorana A Pavilion

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

61


N A Č R T D V O R A N / Hall Plan

Zunanji prostor ZU Outdoor area

Zu Dunajska in Mestna ploščad 5 7 2 1 4 6 3 8 9

Dvorana D, C Pavilion

AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI SISTEMI d.o.o. EXPO BIRO d.o.o. FIGURA d.o.o. GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p. MEGAMIK d.o.o. PERMIZ d.o.o. Grosuplje SEL SISTEMI, d.o.o. TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o. ŽURBI TEAM d.o.o.

 2

1

Dvorana A Pavilion

3

4

8 9

Dvorana B Pavilion

5

7

Restavracija PAVILJON

6

VHOD, BLAGAJNE, RECEPCIJA

 VHODA z Dunajske ceste / Enter

62

AM B I E N T L JU BL JA N A 2017 | DOM+ 2017


Sejem DOM+

D O M+ 2017

63


S EZN AM R A Z S TAV L JALCE V / Li s t o f exhi b itors

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DVORANAH - Sejem DOM+ LIST OF EXHIBITORS BY PAVILIONS - DOM+ Fair

Dvorana Pavilion

ZU/5 B/13 D/15 B/1 C/11 B2/2 B/15 BZ/1 B2/7 B/16 ZU/7 ZU/2 ZU/1 BK/3 C/21 B/6 B/7 B/2 B/3 B/12 D/6 B/10 C/18 B/18 ZU/4 B/9 B2/5 B/5 D/12 D/2 C/5 C/16 B/11 D/10 B2/4 B2/3 B/8 B/14 D/7

64

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI SISTEMI d.o.o., Preserje, SLOVENIJA LOHBERGER G.m.b.H., Salzburg, AVSTRIJA RIKA G.m.b.H., Micheldorf, AVSTRIJA ALFA NATURA d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA OTTO GRAF GmbH, Teningen, NEMČIJA BLINK BLINK, KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki, SLOVENIJA DANTA, Simon Borštnar, s.p., Mokronog, SLOVENIJA DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, Ljubljana, SLOVENIJA ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA EQUEL, d.o.o., Medvode, SLOVENIJA ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH, Ansfelden, AVSTRIJA EXPO BIRO d.o.o., Hoče, SLOVENIJA FIGURA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p., Maribor, SLOVENIJA GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA BEFAG, MADŽARSKA KLB KOETSTAL, NEMČIJA SCHEUCHER, AVSTRIJA INLES d.d., Ribnica, SLOVENIJA INOTHERM d.o.o., Dolenja vas, SLOVENIJA INTERLUX d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA JELOVICA, d.d., Škofja Loka, SLOVENIJA LUMAR IG d.o.o., Maribor, SLOVENIJA LUNOS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA M SORA d.d., Žiri, SLOVENIJA MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA PAIL, ITALIJA VIRAG, ITALIJA MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš, SLOVENIJA MEGAMIK d.o.o., Pišece, SLOVENIJA MIK, d.o.o., Vojnik, SLOVENIJA MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici, SLOVENIJA AIRWELL RESIDENTIAL SAS, Guyancourt Cedex, FRANCIJA DANTHERM AIR HANDLING A/S, Skive, DANSKA EURAPO s.r.l., Pordenone, ITALIJA Mitsubishi Heavy Industries, JAPONSKA PAUL GmbH, Lahr, NEMČIJA ZEHNDER Group Deutschland GmbH, Lahr, NEMČIJA MIZARSTVO JUDEŽ d.o.o., Boštanj, SLOVENIJA OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold, SLOVENIJA ORTOPEDICA d.o.o., Maribor, SLOVENIJA ParkettCo HandelsGmbH, A-9170 Ferlach, AVSTRIJA ADMONTER, Sägestrase, AVSTRIJA KRONOTEX, Heiligeng, NEMČIJA MEISTER, Rüthen, NEMČIJA WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA PINOCCHIO d.o.o., Celje, SLOVENIJA PVC NAGODE d.o.o., Postojna, SLOVENIJA RADOM d.o.o., Domžale, SLOVENIJA RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o., Ljubno ob Savinji, SLOVENIJA RIKO HIŠE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA ROLTEK, d.o.o., Dob, SLOVENIJA ROTO SLOVENIJA, d.o.o., Murska Sobota, SLOVENIJA

DO M + 2017


ZU/3 B/4 C/4 C/2a ZU/8 C/17 D/14 B/17 C/13 C/10 B2/8 C/22 ZU/9

SEL SISTEMI, d.o.o., Logatec, SLOVENIJA SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE, Grosuplje, SLOVENIJA KERAKOLL, Gorica, ITALIJA LUNOS, Ljubljana, SLOVENIJA ONIS, Ljubljana, SLOVENIJA SONETT, Kamnik, SLOVENIJA ZELENA TRGOVINA, Ljubljana, SLOVENIJA TIM OPARA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor, SLOVENIJA TONTINA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ČERVA GROUP d.s., Jeneč Praga, ČEŠKA UNIHEM d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA VAŠ PROFIT d.o.o., Muta, SLOVENIJA VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - ČrnuËe, SLOVENIJA DE DIETRICH, Mertzwiller, FRANCIJA DL RADIATORS, Moimaco, ITALIJA EMMETI, Fontanafredda, ITALIJA STIEBEL ELTRON, Holzminden, NEMČIJA WINDHAGER, Salzburg, AVSTRIJA VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA LALEGNO, BELGIJA MOLAND, DANSKA OSMO, NEMČIJA WOHNKORK PRODUKTIONS-U HANDELS GmbH, A-8342 Gnas, AVSTRIJA ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE - DRUŠTVO, Ljubljana, SLOVENIJA ŽIHER d.o.o., Gorišnica, SLOVENIJA ŽURBI TEAM d.o.o., Kamnik, SLOVENIJA

Prostorom dajemo življenje

Moderna zasnova za trajno sodobnost

D O M+ 2017

65


S EZN AM Z A STOPANIH PODJE T IJ / List of represented companies

SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ - Sejem DOM+ LIST OF REPRESENTED COMPANIES - DOM+ Fair

Dvorana Pavilion

B/16 C/5 B2/5 C/21 C/17 B2/7 B2/2 B2/5 B/17 B/17 B/17 B2/5 C/4 C/21 C/5 C/13 ZU/5 C/4 C/5 B2/7 B2/2 B2/5 C/13 C/4 C/13 D/15 C/18 B2/5 ZU/5 C/21 C/4 B/17 C/18 C/5 B/17 B2/5 C/4

66

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY

ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH, Ansfelden, AVSTRIJA (EQUEL, d.o.o.) ADMONTER, Sägestrase, AVSTRIJA (ParkettCo HandelsGmbH) AIRWELL RESIDENTIAL SAS, Guyancourt Cedex, FRANCIJA (MINERGIA d.o.o.) BEFAG, Külterület, MADŽARSKA (HOTENJKA d.o.o.) ČERVA GROUP d.s., Jeneč Praga, ČEŠKA (TONTINA d.o.o.) DAIKIN, Osaka, JAPONSKA (ENERGA SISTEMI d.o.o.) DAIKIN ALTHERMA, Osaka, JAPONSKA, (DANTA, Simon Borštnar, s.p.) DANTHERM AIR HANDLING A/S, Skive, DANSKA (MINERGIA d.o.o.) DE DIETRICH, Mertzwiller, FRANCIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) DL RADIATORS, Moimaco, ITALIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) EMMETI, Fontanafredda, ITALIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) EURAPO s.r.l., Pordenone, ITALIJA (MINERGIA d.o.o.) KERAKOLL, Gorica, ITALIJA (STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE) KLB KOETZTAL, Ichenhausen , NEMČIJA (HOTENJKA d.o.o.) KRONOTEX, Heiligeng, NEMČIJA (ParkettCo HandelsGmbH) LALEGNO, Mouscron , BELGIJA (VOGART d.o.o.) LOHBERGER G.m.b.H., Salzburg, AVSTRIJA (AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI SISTEMI d.o.o.) LUNOS, Ljubljana, SLOVENIJA (STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE) MEISTER, R¸then, NEMČIJA (ParkettCo HandelsGmbH) MITSUBISHI, Tokio, JAPONSKA (ENERGA SISTEMI d.o.o.) MITSUBISHI ELECTRIC, Tokio , JAPONSKA (DANTA, Simon Borštnar, s.p.) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,Tokio , JAPONSKA (MINERGIA d.o.o.) MOLAND, Skive, DANSKA (VOGART d.o.o.) ONIS, Ljubljana, SLOVENIJA (STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE) OSMO, Warendorf, NEMČIJA (VOGART d.o.o.) OTTO GRAF GmbH, Teningen, NEMČIJA (ARMEX ARMATURE d.o.o.) PAIL, ITALIJA (MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA) PAUL GmbH, Lahr, NEMČIJA (MINERGIA d.o.o.) RIKA G.m.b.H., Micheldorf, AVSTRIJA (AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI SISTEMI d.o.o.) SCHEUCHER, Mettersdorf, AVSTRIJA (HOTENJKA d.o.o.) SONETT, Kamnik, SLOVENIJA (STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE) STIEBEL ELTRON, Holzminden, NEMČIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) VIRAG, Cernusco sul Naviglio, ITALIJA (MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA) WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA (ParkettCo HandelsGmbH) WINDHAGER, Salzburg, AVSTRIJA (VETO VELETRGOVINA d.o.o.) ZEHNDER Group Deutschland GmbH, Lahr, NEMČIJA (MINERGIA d.o.o.) ZELENA TRGOVINA, Ljubljana, SLOVENIJA (STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE)

DO M + 2017


www.gr-sejem.si Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |

FORUM: PODJETNIŠKA MOBILNOST Kako kot poslovni subjekt optimizirati svojo mobilnost? Od lahkih tovornih vozil, drugih transportnih sredstev do bančnih in zavarovalniških storitev, ter druge ponudbe povezane z mobilnostjo blaga.

6.—7. junij 2018 Gospodarsko razstavišče


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI SISTEMI d.o.o.

BRALKO d.o.o.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: RIKA G.m.b.H., Micheldorf, AVSTRIJA LOHBERGER G.m.b.H., Salzburg, AVSTRIJA

Masažni fotelji in aparati. Massage armchairs and appliances.

Kaminske peči Avstrijske izdelave RIKA, štedilniki za kuhanje na polena Avstrijske izdelave LOHBERGER. Woodburning stoves made in Austria by RIKA, cooking woodburning stoves made in Austria by LOHBERGER.

DANTA, Simon Borštnar, s.p.

Jezero 141, 1352 Preserje, SLOVENIJA Tel. 051/206 692 E-mail: info@agni.si, Internet naslov: www.agni.si

ALFA NATURA d.o.o.

Slovenska cesta 96 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 031/786 858 E-mail: info@alfanatura.si Internet naslov: www.alfanatura.si Inovativni pristop h gradnji montažnih objektov iz križno lepljenih lesenih sten. An innovative approach to the construction of prefabricated objects from cross-glued wood walls.

ARMEX ARMATURE d.o.o.

Ljubljanska cesta 66 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/786 92 70, Fax. 01/786 92 61 E-mail: info@armex-armature.si Internet naslov: www.cistilnenaprave-dezevnica.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: OTTO GRAF GmbH, Teningen, NEMČIJA Biološke čistilne naprave, kompostniki, zbiranje in uporaba deževnice, namakalni sistemi. Biological purification plants, composters, collection and use of rainwater, irrigation systems.

BLINK BLINK, KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o.

Šmartinska cesta 53 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 35 83, Fax. 08/205 35 84 E-mail: info@blinkblink.si Internet naslov: www.blinkblink.si Prostore zasenčimo pred soncem in radovedneži. Poskrbimo, da vam polna luna ne krati spanca in da nadležni mrčes nepovabljen ne brenči okoli vas. Zasenčimo in hkrati olepšamo z izjemnim izborom, ter vrhunsko montažo in servisom. We shade the place against the sun and the curious. We make sure the full moon doesn’t disturb your sleep and we prevent the annoying insects to buzz around you uninvited. We shade and embellish with outstanding selection and with top quality installing and maintenance services.

68

DOM + 2017

Šmartno ob Paki 134 3327 Šmartno ob Paki, SLOVENIJA Tel. 03/891 55 60, Fax. 03/891 55 61 E-mail: bralcom@siol.net, Internet naslov: www.bralko.si

Most 9, 8230 Mokronog, SLOVENIJA Tel. 040/292 730 E-mail: info@danta.si, Internet naslov: www.danta.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DAIKIN ALTERMA MITSUBISHI ELECTRIC Novi modeli toplotnih črpalk MITSUBISHI in DAIKIN, profesionalni modeli klima naprav MITSUBISHI, DAIKIN. New models of heat pumps MITSUBISHI and DAIKIN, professional models of air conditioning devices MITSUBISHI, DAIKIN.

DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana Mihov štradon 23 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/755 47 88, Fax. 01/755 36 64 E-mail: info@dekor-sencila.si Internet naslov: www.dekor-sencila.si

Notranja in zunanja senčila iz lastne proizvodnje: zunanje in notranje žaluzije, rolete, komarniki, plise zavese, zunanji in notranji roloji, tende. Interior and exterior shades in our production: blinds, shutters, mosquito nets, awnings, pleated blinds and panel curtains, blinds.

EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD

Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/241 48 20, Fax. 01/241 48 60 E-mail: ekosklad@ekosklad.si Internet naslov: www.ekosklad.si Mreža ENSVET s svojimi svetovalci nudi neodvisne strokovne nasvete na področju URE in OVE v stavbah, ter informacije o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za te namene. The ENSVET (one world) network with its consultants offers independent professional advice in the field of efficient energy use and the use of renewable energy sources in buildings, giving information on the possibilities of obtaining direct grants and loans for these purposes.

ENERGA SISTEMI d.o.o.

Celovška cesta 228 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/063 366, Fax. 059/063 367 E-mail: info@energasistemi.si Internet naslov: www.energasistemi.si


Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: Mitsubishi Daikin Toplotne črpalke, klimatske naprave, prezračevalni sistemi, izvedba strojnih in elektro instalacij, neto meritve. Heat pumps, air conditioners, ventilation systems, execution of machine and electrical installations, net measurements.

EQUEL, d.o.o.

Donova cesta 2 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 041/384 519, Fax. 01/361 38 38 E-mail: equel.doo@siol.net, Internet naslov: www.equel.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ACTUAL Okna, vrata, senčila GmbH Ansfelden, AVSTRIJA Okna (LES, LES-ALU, PVC, PVC-ALU, ALU), vhodna vrata (LES, LES-ALU, PVC, PVC-ALU, ALU), senčila, sistem fiksne zasteklitve brez vidnih okvirjev. Windows (WOOD, WOOD-ALU, PVC, PVC-ALU, ALU), entrance doors (WOOD, WOOD-ALU, PVC, PVC-ALU, ALU), blinds, fixed glazing systems without visible frames.

EXPO BIRO d.o.o.

Miklavška cesta 57, 2311 Hoče, SLOVENIJA Tel. 02/480 58 00, Fax. 02/480 58 20 E-mail: info@expobiro.si Internet naslov: www.expobiro.si Odlikuje nas več kot 25-letna tradicija trženja prireditvenih šotorov, tribun, montažnih skladišč ter gradbenih odrov. Proizvajamo vse vrste izdelkov iz PVC platna ter tekstilno dekoracijo. Naš program smo letos obogatili s prodajo stavbnega pohištva. A company with more than 25 years tradition in marketing of event tents, industrial tents, stages, scaffolds. We produce all kinds of products from PVC canvas fabrics and textile decoration. This year, our program has been enriched by the sale of woodwork.

FIGURA d.o.o.

GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.

Dimičeva ulica 12 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/ 280 81 81, Fax. 01/ 280 81 91 E-mail: info@gi-zrmk.si, Internet naslov: www.gi-zrmk.si Svetovanja / Consulting

HOTENJKA d.o.o.

Tržaška cesta 513b 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 76 56, Fax. 01/365 76 57 E-mail: info@hotenjka.si, Internet naslov: www.hotenjka.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: KLB KOETSTAL, NEMČIJA SCHEUCHER, AVSTRALIJA BEFAG, MADŽARSKA Prodaja in montaža parketa, vinila, stopnic, teras, epoksija. Sale and installation of parquet, vinyl, stairs, terraces, epoxy.

INLES d.d.

Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, SLOVENIJA Tel. 01/837 71 00, Fax. 01/837 73 33 E-mail: info@inles.si, Internet naslov: www.inles.si Okna in vhodna vrata iz lesa, les/aluminija, PVC-ja, PVC/aluminija. Polkna, senčila in drsne stene. Windows and entrance doors made of wood, wood / aluminium, PVC, PVC / aluminium. Shutters, shades and sliding walls.

INOTHERM d.o.o.

Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, SLOVENIJA Tel. 01/835 07 10, Fax. 01/835 07 50 E-mail: prodaja@inotherm.si, Internet naslov: www.inotherm.si Slovenski proizvajalec vhodnih vrat iz aluminija. Slovenian manufacturer of aluminium entrance doors.

Mengeška cesta 49b, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 041/724 400 E-mail: vodnjaki@gmail.com Internet naslov: www.figura.si

INTERLUX d.o.o.

Letne kuhinje, vrtni vodnjaki iz brušenega betona. Summer kitchens, garden fountains made of brushed concrete.

Dekorativna senčila ter dekorativni naravni kamen. Decorative shades and decorative stone.

GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p.

JELOVICA, d.d.

Praženi mandeljni, sadje v čokoladi, česnov kruh, hot dog, pop corn, kava, pijača. Roasted almonds, fruits in chocolate, garlic bread, hot dog, pop corn, coffee, beverages.

Nizkoenergijske, pasivne in aktivne lesene montažne hiše in veliki objekti; nizkoenergijska in pasivna lesena okna, les-alu okna, lesena vhodna vrata. Low-energy, passive and active wooden prefabricated houses and large buildings; low-energy and passive wooden windows, woodaluminium windows, wooden entrance doors.

Slovenska 27, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/252 37 20, Fax. 02/252 37 20 E-mail: simona.acko@gmail.com

Cesta v Gorice 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/423 32 63, Fax. 01/423 32 64 E-mail: info@interlux.si, Internet naslov: www.interlux.si

Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/511 30 00 E-mail: info@jelovica.si Internet naslov: www.jelovica.si

D O M+ 2017

69


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

LUMAR IG d.o.o.

Limbuška cesta 32a 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/421 67 50 E-mail: info@lumar.si Internet naslov: www.lumar.si, www.blackline.si Skoraj nič-energijske hiše, samozadostne hiše, plusenergijske hiše, aktivne hiše, Lumar BlackLine, individual, mobilne stanovanjske in poslovne enote, Microloft. Nearly zero-energy houses, self-sufficient houses, plus-energy houses, active houses, Lumar BlackLine, individual, mobile housing and business units, Microloft.

LUNOS d.o.o.

Robbova ulica 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/620 43 00, Fax. 01/620 43 03 E-mail: info@lunos.si, Internet naslov: www.lunos.si Rekuperacija LUNOS: LUNOS E2, E2-NEO, Nexxt, e-go. Filtri proti alergijam, pametno krmiljenje. LUNOS Recovery: LUNOS E2, E2-NEO, Nexxt, e-go. Anti-allergy filters, smart steering.

M SORA d.d.

Trg svobode 2, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/505 02 00, Fax. 04/510 44 55 E-mail: okna@m-sora.si, Internet naslov: www.m-sora.si Okna, vrata, drsne stene / Windows, doors, slidin walls

MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA

Stegne 3a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/511 46 47, 041/663 344, 041/527 844 E-mail: info@mabo.si, Internet naslov: www.mabo.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: VIRAG, ITALIJA PAIL, ITALIJA Vrhunska notranja vrata, italijanski design, okvir masivni les, 4000 modelov, italijanska protivlomna vrata v designu notranjih vrat, vinilne talne obloge evropskega porekla, oljeni, lakirani, krtačeni parket, kmečki pod. Top-quality interior doors, Italian design, solid wood frame, 4000 models, Italian anti-burglary door in design of interior doors, vinyl flooring of European origin, oily, varnished, brushed parquet, rustic floors.

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.

Limbuška cesta 2 2341 Limbuš, SLOVENIJA Tel. 02/429 45 00, Fax. 02/429 46 40 E-mail: info@marles.com, Internet naslov: www.marles.com Marles je danes vodilni, najstarejši in največji slovenski proizvajalec montažnih objektov in je že več kot 75 let sinonim za montažne hiše. Marlesove hiše so sodobno zasnovane, vrhunsko izdelane, prilagojene različnim namenom ter krajinskim in podnebnim razmeram. V standardnem programu Marles nudi pasivne hiše, eko hiše, plus energijske hiše in aktivne hiše.

70

DOM + 2017

Today Marles is the leading, the oldest and the largest Slovenian manufacturer of prefabricated buildings and has been a synonym for prefabricated houses for more than 75 years. Marles houses are modernly designed, superbly produced, adapted to different purposes and landscape and climatic conditions. In the standard program, Marles offers passive houses, eco houses, plus-energy houses and active houses.

MEDIA ELEMENT d.o.o.

Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 05/992 44 42, 041/307 888 E-mail: info@media-element.si Internet naslov: www.hausbau.si, www.media-element.si Revija Hausbau - najbolj priznana specializirana revija za hiše, opremo in gradnjo v Evropi. The Hausbau magazine – the most renowned specialized journal for homes, equipment and construction in Europe.

MEGAMIK d.o.o.

Pišece 99a, 8255 Pišece, SLOVENIJA Tel. 031/693 870 E-mail: info@megamik.si, Internet naslov: www.megamik.si - HIBRIDNI KAMIN - kamin na pelete in drva, namenjen tudi za ogrevanje cele hiše. - Predstavitev Energijske hiše Megamik - hiša prihodnosti, katero ogreva le toplozračna in akumulacijska peč . - HYBRID FIREPLACE - fireplace on pellets and wood, also intended for heating the whole house - Presentation of Megamik Energy House - a house of the future, which is heated only by a hot-air and accumulation stove.

MIK, d.o.o.

Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, SLOVENIJA Tel. 03/425 50 50, Fax. 03/425 50 60 E-mail: mik@mik-ce.si Internet naslov: www.mik-ce.si Izberite prava okna za vaš dom. PVC, ALU, LES, LES/ALU. Izbira je vaša. Poskrbeli bomo za celovito kvalitetno rešitev in tudi za najbolj zahtevne kupce. Choose the right windows for your home. PVC, ALU, WOOD, WOOD / ALU. The choice is yours. We will take care of a wholesome quality solution, also for the most demanding customers.

MINERGIA d.o.o.

Bevke 3c, 1358 Log pri Brezovici, SLOVENIJA Tel. 01/200 99 90, 080 82 00 08 E-mail: info@minergia.si, Internet naslov: www.minergia.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: AIRWELL RESIDENTIAL SAS, Guyancourt Cedex, FRANCIJA DANTHERM AIR HANDLING A/S, Skive, DANSKA Mitsubishi Heavy Industries, JAPONSKA PAUL GmbH, Lahr, NEMČIJA EURAPO s.r.l., Pordenone, ITALIJA ZEHNDER Group Deutschland GmbH, Lahr, NEMČIJA Novi rekuperatorji Zehnder-ComfoAir Q s kar 94% toplotnim izkoristkom. Rekuperatorji Paul, montažni material za prezračevanje,


toplotne črpalke, klimatske naprave in druga oprema za ogrevanje-hlajenje-prezračevanje. New recuperators, the Zehnder-ComfoAir Q with 94 % heat efficiency. The Paul recuparators, prefabricated materials for air conditioning, heat pumps, air conditioning appliances and other equipment for heating-cooling-ventilation.

MIZARSTVO JUDEŽ d.o.o.

Radna 30, 8294 Boštanj, SLOVENIJA Tel. 07/816 09 30, Fax. 07/816 09 32 E-mail: mizarstvo.judez@siol.net Internet naslov: www.mizarstvo-judez.si Patentirani program prestižnih oken in panoramskih sten „PROTECT“, vhodnih vrat in kombinacije oken v LES-ALU variantah z najboljšimi zasteklitvami, pasivna okna. Patented program of prestigious windows and panoramic walls „PROTECT“, entrance doors and combinations of windows in LES-ALU varieties with the best glazing, passive windows.

OGRAJE KOČEVAR d.o.o.

Tovarniška cesta 11c, 3312 Prebold, SLOVENIJA Tel. 03/570 12 21, Fax. 08/205 21 65 E-mail: info@ograje.com, Internet naslov: www.ograje.com

PINOCCHIO d.o.o.

Gosposka ulica 1, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/492 54 00 E-mail: info@kaleido.si Internet naslov: www.kaleido.si Podjetje iz Celja z lastno grafično proizvodnjo. Označevalne table, potisk na različne hoodije, svetlobne kasete. Več na www.kaleido.si A company from Celje with its own graphic production. Marking boards, a print onto various hoodies, light cassettes. More at www. kaleido.si

PVC NAGODE d.o.o.

Tržaška cesta 87/a 6230 Postojna, SLOVENIJA Tel. 05/720 35 55, Fax. 05/720 35 56 E-mail: info@pvcnagode.si, Internet naslov: www.pvcnagode.si Okna, vrata, balkonska vrata, rolete, senčila, polkna. Windows, doors, balcony doors, shades, blinds, shutters.

RADOM d.o.o.

Cankarjeva ulica 13 1 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 041/640 079 E-mail: dominvrt@elegance.si, Internet naslov: www.elegance.si

5

Boksi za zabojnike za smeti,PVC in ALU vrtni 2robniki, ograje, pregrade, umetno zelenje. Boxes for garbage containers, PVC and ALU garden edges, fences, bulkheads, artificial greenery.

6

ORTOPEDICA d.o.o.

RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o.3

7

Memory ortopedski vložki, narejeni po meri za vse vrste obutve. Brezplačna računalniška merjenja obremenitve stopal. Memory orthopaedic inserts, custom made for all types of footwear. Free computerized measurement of foot loading.

Temeljne dejavnosti podjetja so proizvodnja, razvoj, postavitev in projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih montažni hiš. The main activities of the company are production, development, layout and design of passive and low-energy prefabricated houses.

ParkettCo HandelsGmbH

RIKO HIŠE d.o.o.

Zunanji ograjni sistemi: panelne ograje, kamnite ograje, pletene mrežne ograje, lamelne ograje, ograje po naročilu. Ograjna vrata enokrilna, dvokrilna, samonosna. Outdoor fencing systems: panel fences, stone fences, knitted-net fences, lamellar fences, custom made fences. Fence doors: Singlewinged, double-winged, self-reliant.

Tržaška cesta 40, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/426 05 46, Fax. 02/426 05 47 E-mail: info@ortopedica.si, Internet naslov: www.ortopedica.si

Freibacherstr 14, A-9170 Ferlach, AVSTRIJA Tel. 031/388 440 E-mail: marjan.saje@parkettco-si.com Internet naslov: www.parkettco-si.com Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: KRONOTEX, Heiligeng, NEMČIJA ADMONTER, Sägestrase, AVSTRIJA WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA MEISTER, Rüthen, NEMČIJA Gotovi dvo, troslojni in masivni parket, parketi v ladijskem in kmečkem podu, parketi za kopalnice, stensko-stropne obloge, talne obloge za terase, laminati, talna olja, voski, čistila... Finished double, three-layer and solid parquet flooring, parquet floors in the panel and rustic floors, parquet floors for bathrooms, wall-ceiling fittings, floor fitings for terraces, laminates, floor oils, waxes, cleaners ...

Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji, SLOVENIJA Tel. 03/839 04 30, Fax. 03/839 04 31 E-mail: prodaja@rihter.si, Internet naslov: www.rihter.si

4

Bizjanova 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/837 26 22, Fax. 01/836 99 36 E-mail: info@riko-hise.si, Internet naslov: www.riko-hise.si Predstavitev RIKO sistemov montažnih hiš. Introduction of RIKO prefabricated house systems.

ROLETE KOSEC d.o.o.

Steletova ulica 4, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/723 71 00, Fax. 01/723 74 47 E-mail: info@rolete-kosec.si Internet naslov: www.rolete-kosec.si Podjetje ima 45 letno tradicijo izdelovanja vseh vrst senčil, nudi vam kvalitetno in hitro dobavo, prav tako konkurenčne cene. Proizvodi in storitve: nadokenska omarica DELTA, zunanje senčilo HURICAN, zunanje žaluzije MASTER, notranje žaluzije, komarniki.

D O M+ 2017

71


P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V / Presentation of exhibitors

PVC ograja, rolo garažna vrata, markize, foliranje renolit artiklov. The company has a 45 year tradition in making of all kinds of shades, it offers you quality and fast delivery, as well as competitive prices. Products and services: DELTA above-window cabinet, HURICAN outdoor blinds, external MASTER blinds, inner blinds, mosquito nets. PVC fences, rolling garage doors, marquees, foiling of renolit objects.

ROLTEK, d.o.o.

Želodnik 19, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/724 00 00, Fax. 01/724 00 10 E-mail: info@roltek.si, Internet naslov: www.roltek.si Rolete, žaluzije, komarniki, garažna vrata, markize - tende, druga senčila. Shutters, blinds, mosquito nets, garage doors, marquees - awnings, other shades.

ROTO SLOVENIJA, d.o.o.

Gorička ulica 150, Černelavci 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/525 21 52, Fax. 02/525 21 61 E-mail: info@roto.si, Internet naslov: www.rotovoda.si Čistilne naprave, zbiralniki deževnice, dodatna oprema za zbiralnike deževnice, lovilci olj, lovilci maščob, vrtne garniture. Wastewater treatment plants, rainwater collectors, additional equipment for them, oil and fat separators, garden furniture.

SEL SISTEMI, d.o.o.

IOC Zapolje 23/I, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 040/848 940, 040 223 250 E-mail: logar@sel-sistemi.si, Internet naslov: www.sel-sistemi.si Predstavitev peči na pelete in drva podjetja LA NORDICA. Introduction of the LA NORDICA pellet and wood burning stoves.

SENČILA MEDLE d.o.o.

Podbevškova ulica 31 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/393 09 34, Fax. 07/393 09 33 E-mail: info@medle.eu, Internet naslov: www.medle.eu Notranja in zunanja senčila, komarniki. Interior and exterior shades and mosquito nets.

STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE

Ponova vas 90, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 041/633 776 E-mail: info@stavbnabiologija.si Internet naslov: www.stavbnabiologija.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: SONETT, Kamnik, SLOVENIJA LUNOS, Ljubljana, SLOVENIJA ONIS, Ljubljana, SLOVENIJA KERAKOLL, Gorica, ITALIJA ZELENA TRGOVINA, Ljubljana, SLOVENIJA STAVBNA ASISTENCA, Ljubljana, SLOVENIJA

72

DOM + 2017

Stavbna biologija se ukvarja z zdravim bivalnim okoljem, ki je vse večkrat razlog za zdravstvene težave in slabo počutje. Eden glavnih problemov poleg elektrosmoga je slaba kvaliteta zraka mikroklima in toksične substance. The building biology deals with a healthy living environment, which is more and more a cause of health problems and not feeling well. One of the main problems besides electrosmog is poor air quality microclimate and toxic substances.

TIM OPARA d.o.o.

Uršičev štradon 52, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/534 42 40, Fax. 01/534 42 39 E-mail: timopara@siol.net Internet naslov: www.timopara.si 3D dekorativne stenske in stropne obloge iz naravnega lesa ter imitacije kamna, opeke in lesa iz umetnih materialov. 3D interior claddings made of natural wood and imitations of stone, brick and wood made of artificial materials.

TONTINA d.o.o.

Vodnikova cesta 127 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/673 790 E-mail: primoz@tontina.si, Internet naslov: www.cervaslovenija.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: ČERVA GROUP d.s., Jeneč Praga, ČEŠKA Celovita ponudba osebne varovalne opreme podjetja Červa, tako za splošno rabo posameznikov, kot tudi za profesionalno rabo najzahtevnejših mojstrov različnih poklicnih profilov. Complete offer of personal protective equipment of the Červa company, for general use Of individuals, as well as for the professional use of the most demanding masters of different occupational profiles.

UNIHEM d.o.o.

Kajakaška 30 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/511 02 00, Fax. 01/511 62 90 E-mail: prodaja@unihem.si, Internet naslov: www.refloor.eu Sodobni trendi oblikovanja vtisnjeni v edinstveno barvno kolekcijo. Barvni odtenki izven standardnih barvnih kart, videz betona, talne grafike, 3D tlaki ali popolnoma divje forma, ki navdušujejo. Vse pripravljeno, da se vaša vizija pretvori v tlak prilagojen vam. Odkrijte svoj slog. Modern design trends are embroidered in a unique colour collection. Colour shades out of standard colour cards, a look of concrete, floor graphics, 3D floors or completely wild forms that impress. Everything ready to get your vision convert to a floor adjusted to you. Discover your style.

VAŠ PROFIT d.o.o.

Gortina 145b, 2366 Muta, SLOVENIJA Tel. 02/872 33 30, 040/217 018 E-mail: info@vas-profit.si, Internet naslov: www.vas-profit.si Medijska hiša, založništvo, izdajatelj revij, specializiranih za področje gradnje in obnove, z največjim dosegom na slovenskem


trgu. Revije: GRADNJA IN OBNOVA PLUS, GRADNJA IN OBNOVA, BAU UND RENOVIERUNG. A media house, publishing, a publisher of magazines specializing in the field of building and reconstruction, with the largest reach on the Slovenian market. Magazines: CONSTRUCTION AND RECOVERY PLUS, BUILDING AND RENOVATION, BAU UND RENOVIERUNG.

VETO VELETRGOVINA d.o.o.

Brnčičeva 25 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/580 91 00, Fax. 01/580 91 24 E-mail: svetovanje@veto.si Internet naslov: www.veto.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: DE DIETRICH, Mertzwiller, FRANCIJA WINDHAGER, Salzburg, AVSTRIJA STIEBEL ELTRON, Holzminden, NEMČIJA DL RADIATORS, Moimaco, ITALIJA EMMETI, Fontanafredda, ITALIJA Veto group predstavlja ogrevalno tehniko vodilnih in uveljavljenih evropskih proizvajalcev. Predstavljeni so ogrevalni sistemi DE DIETRICH, kotli na lesno biomaso WINDHAGER, toplotne črpalke ter centralni prezračevalni sistemi STIEBEL ELTRON, radiatorji DL RADIATORS, klimatske naprave in ventilatorski konvektorji EMMETI, izdelki lastne blagovne znamke VSELECT…. Izdelki naštetih proizvajalcev odlikujejo enake lastnosti: inovativne rešitve, vrhunska kvaliteta, enostavna uporaba, zanesljivost, ekološka primernost. Poleg strokovnega svetovanja, v sodelovanju z izvajalci nudi vgradnjo sistemov ter s pomočjo široko razvejane servisne mreže zagotavlja stabilnost, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo prodajanih izdelkov. Veto group presents heating systems of leading and wellestablished European manufacturers: DE DIETRICH heating systems, WINDHAGER boilers fuelled by biomass, STIEBEL ELTRON heat pumps and central ventilation systems, DL RADIATORS radiator heaters, EMMETI air conditioning and fan coils, products of our own brand VSELECT etc. Products by these manufacturers share the same excellence: innovative solutions, top quality, simple use, reliability, ecological suitability. In addition to professional counselling in collaboration with contractors providing the installation of systems and with the help of widespread service network, ensures stability, reliability and long life span of the products.

VOGART d.o.o.

Cesta v Log 20 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 79 70, 031/610 719, Fax. 01/363 72 60 E-mail: parket@vogart.si, Internet naslov: www.vogart.si Na sejmu zastopamo / At the fair we represent: OSMO, NEMČIJA LALEGNO, BELGIJA MOLAND, DANSKA Nudimo vse vrste lesenih talnih oblog in strokovno vgradnjo: gotovi parket, klasični parket, ladijski pod in kmečke deske svetovno priznanih kvalitetnih proizvajalcev s celega sveta. Izdelujemo

lesene terase in nudimo vse za kvalitetno zaščito in vzdrževanje lesa: Osmo olja, čistila, lake. We offer all kinds of wooden flooring and professional fitting: made parquet, classical parquet, ship flooring and rustic boards of world-renowned quality manufacturers from around the world. We produce wooden terraces and we offer everything for quality wood preservation and maintenance: Osmo oils, cleaners, lacquers.

WOHNKORK PRODUKTIONSU HANDELS GmbH Gnas 203, A-8342 Gnas, AVSTRIJA

ZASTOPNIKA V SLOVENIJI: AL-PA TRG Saša Paluc Kekec s.p. Dvorjane 25, 2241 Spodnji Duplek, SLOVENIJA Tel.: +386 02/684 02 13, +386 31/399 544; fax: +386 02/684 02 14 E-mail: alpa@alpa-sp.si, internet naslov: www.alpa.si PIRC INTERNATIONAL d.o.o. Pot k sejmišču 30 a, 1231 Ljubljana – Črnuče, SLOVENIJA Tel.: +386 01/256 80 69; fax: +386 01/423 22 58 E-mail: info@pirc-int.si, internet naslov: www.pirc-int.si Ponujamo široko ponudbo talnih oblog, naravno pluto, pluto v imitaciji lesa in kamna, PVC vinil in dimenzijsko stabilno talno oblogo MICODUR. Talne obloge za edinstven užitek na vsakem koraku! We offer a wide range of flooring, natural cork, cork in wood and stone imitation, PVC vinyl and dimensionally stable flooring MICODUR. Floorings for a unique pleasure at every step!

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE - DRUŠTVO Frankopanska ulica 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/474 06 00, Fax. 01/433 33 71 E-mail: zps@zps.si, Internet naslov: www.zps.si

Izvajanje javne službe obveščanja o pasteh potrošniškega kreditiranja in procesnega vidika uveljavljanja stvarne napake. Implementation of the public information service on the loan traps and the procedural aspect of claiming a real error.

ŽIHER d.o.o.

Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica, SLOVENIJA Tel. 02/743 08 20, Fax. 02/743 08 12 E-mail: info@ziher.si, Internet naslov: www.ziher.si Parketi, vinilne obloge, keramika, stopnice, terase, montažne hiše. Parquet, vinyl coverings, ceramics, stairs, terraces, prefabricated houses.

ŽURBI TEAM d.o.o., Kamnik

Bakovnik 5a, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/830 35 00, Fax. 01/830 35 02 E-mail: tajnistvo@zurbiteam.si Internet naslov: www.zurbiteam.si Betonski izdelki - elementi. Ograje, letne kuhinje, klopi in drugo. Products from concrete-elements. Fences, summer kitchens, benches etc.

D O M+ 2017

73


S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O D E J A V N O S T I H / List of exhibitors by activities

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DEJAVNOSTIH - Sejem DOM+ LIST OF EXHIBITORS BY ACTIVITIES - DOM+ Fair

1. STAVBNO POHIŠTVO WOODWORK 1.1. Okna in vrata Windows and doors EQUEL, d.o.o., Medvode INLES d.d., Ribnica EXPO BIRO d.o.o., Hoče JELOVICA, d.d., Škofja Loka M SORA d.d., Žiri MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana MIK, d.o.o., Vojnik MIZARSTVO JUDEŽ d.o.o., Boštanj PVC NAGODE d.o.o., Postojna 1.2. Senčila Window shades and blinds BLINK BLINK, KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o., Ljubljana DEKOR SENČILA d.o.o. Ljubljana, Ljubljana INLES d.d., Ribnica PVC NAGODE d.o.o., Postojna ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš ROLTEK, d.o.o., Dob SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto 1.5. Garažna vrata, ograje Garage doors, fences ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš ROLTEK, d.o.o., Dob 1.7. Stavbno pohištvo - ostalo Woodwork - other INLES d.d., Ribnica SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto

2. MONTAŽNE HIŠE PRE-FABRICATED HOUSES 2.1. Montažne hiše PRE-FABRICATED HOUSES ALFA NATURA d.o.o., Mengeš JELOVICA, d.d., Škofja Loka LUMAR IG d.o.o., Maribor MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o., Ljubno ob Savinji RIKO HIŠE d.o.o., Ljubljana

3. OPREMA ZA VSE VRSTE OGREVANJA IN HLAJENJA AIR CONDITIONING 3.1. Ogrevalna in klimatizacijska tehnika Heating and climatization devices AGNI BIOMASNO OGREVANJE, KAMINI, SOLARNI, Preserje SISTEMI d.o.o. DANTA, Simon Borštnar, s.p., Mokronog ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana MEGAMIK d.o.o., Pišece MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici, VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče

74

DOM + 2017

3.2. Hladilne in prezračevalne naprave Cooling and ventilating devices ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana LUNOS d.o.o., Ljubljana MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče 3.3. Oprema za vse vrste ogrevanja in hlajenja - ostalo Air conditioning - other ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici, VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče

4. TALNE IN STENSKE OBLOGE FLOOR AND WALL CARPETINGS 4.1. Talne in stenske obloge floor and wall carpetings HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani MABO Co. d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana ParkettCo HandelsGmbH, A-9170 Ferlach TIM OPARA d.o.o., Ljubljana UNIHEM d.o.o., Ljubljana - Šmartno VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani WOHNKORK PRODUKTIONS-U HANDELS GmbH, A-8342 Gnas ŽIHER d.o.o., Gorišnica

6. OKOLICA HIŠE OUTDOOR AND GARDEN 6.1. Vrtno pohištvo Garden furniture FIGURA d.o.o., Trzin 6.3. Urejanje okolice Gardening and nursery OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold RADOM d.o.o., Domžale 6.4. Tehnika za odpadke in kompostiranje Waste management and composting ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica 6.5. Okolica hiše - ostalo Outdoor and garden - other FIGURA d.o.o., Trzin OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold

9. DRUGO OTHER 9.1. Drugo Other BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, Ljubljana GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p., Maribor ORTOPEDICA d.o.o., Maribor ROTO SLOVENIJA, d.o.o., Murska Sobota STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE, Grosuplje


D O M+ 2017

75


IMPRESUM

Splošne informacije / General information

AMBIENT LJUBLJANA – 28. SEJEM POHIŠTVA in 2. SEJEM DOM + Ambient Ljubljana – 28 th Furniture Fair and 2nd Home Fair + 8. – 12. november 2017 / 8 – 12 November, 2017 Gospodarsko razstavišče d.o.o. 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 18, Slovenija 1001 Ljubljana, p.p. 3517, Slovenija tel.: +386/1/300 26 00 faks.: +386/1/300 26 49 info@gr-sejem.si www.pohistveni-sejem.si, www.sejemdom.plus www.furniture-fair.com, www.homefair.plus Recepcija in tehnični servis v času sejmov / Reception and technical service in time of fairs: 01 300 26 14 Avtobusna postaja / Bus station: 090 42 30 Adria Airways: 01 431 30 00 Letališče Jože Pučnik Ljubljana / Airport Jože Pučnik Ljubljana: 04 206 10 00 Železniška postaja / Railway station: 01 291 33 32 Taksi / Taxi: 01 234 90 00 Izdajatelj in organizator sejma / Publisher & Fair Organiser: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Vodja sejma / Project Manager: Stane Kavčič Uredili / Editing: Marjana Lavrič, Milena Pelipenko Računalniško grafična priprava za tisk, načrt dvoran / Desktop publishing: Zvone Kukec Tisk / Printed by: Tontina d.o.o. Cena vstopnic: • Odrasli 9 EUR • Otroci od 7. do 15. leta brez spremstva staršev, dijaki, študenti, upokojenci 7 EUR • Otroci do 17. leta v spremstvu staršev, invalidi na vozičkih s spremljevalcem brezplačen vstop Entrance fees: • Adults 9 EUR • Children from 7-15 years not accompanied by parents, pupils, students, pensioners 7 EUR • Children to 17 years accompanied by parents, disabled persons in wheelchairs with an attendant free of charge Odpiralni čas / Open for public: 8. – 11. 11. 2017 10:00 – 19:00 12. 11. 2017 10:00 – 18:00 Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. Pri podatkih, ki so prispeli po roku, se izdajatelj ne obvezuje, da jih bo objavil. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako razmnoževanje ali druga uporaba celotnega kataloga ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. The editor shall not be responsible for false data and deficiencies in submitted materials. In case that the materials are received after the closing date, only the name and address of the copmany will be published. All rights reserved. Copying or using the whole catalogue or any part of it in whatever extent or process – photocopying, printing or computer saving included – without a publisher's permission is forbidden.

76

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017


NOTES

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

77


NOTES

78

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017


NOTES

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2017

79


NOTES

80

AM B I E N T L J U B L JA N A | DOM+ 2017


29. Sejem turizma Natour Alpe-Adria

natour-alpeadria.si

Gospodarsko razstavišče | 31. januar — 3. februar 2018

VZPOREDNI DOGODEK:


Najdete nas na Sejmu DOM plus Ambient Ljubljana 8. - 12. 11. 2017 Marmorna dvoran a

sončna elektrarna

MARLES ZERO ENERGY HOME varovanje doma

polnilna postaja* spletno krmiljenje prezračevanja

spletno krmiljenje toplotne črpalke

Sejemski katalog 2017  
Sejemski katalog 2017  

Ambient Ljubljana in Sejem Dom plus

Advertisement