Page 1

Green Voice b y G r e e n p e a c e G r e e c e Vo l u n t e e r s

//Σεπτζμβριοσ 2019//


εμπειρίες εθελοντών

Fridays For Future: Ειιεληζηί: Παηδ

Η

πλατεία Συντάγματοσ, ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, ζχει ςυνδεκεί με κο γεγονότα τθσ χϊρασ μασ εδϊ και δφο αιϊνεσ με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και δικαίωσ κεωρείται επίκεντρο των κοινωνικοπολιτικϊν ε Ραραςκευι 27 Σεπτεμβρίου 2019 ζγινε το επίκεντρο μιασ ςυγκζντ κυριάρχθςε θ φωνι των μακθτϊν και φοιτθτϊν που με παλμό δια αγωνία τουσ για το μζλλον του πλανιτθ από τθν κλιμα Ζτςι, ζφταςε θ ςειρά τθσ κεντρικότερθσ πλατείασ τθσ πρωτεφουςασ τεράςτια υπαίκρια αίκουςα διδαςκαλίασ, αυτι τθ φορά των νζων εφιβω δαςκάλουσ των παλαιότερων γενεϊν. Σθκϊνοντασ, λοιπόν, πλακάτ απ χαρτόνια με ςυνκιματα ςε διάφορεσ γλϊςςεσ του κόςμου ζδωςαν ζνα αφφπνιςθσ, αλθλλεγγφθσ, αγωνιςτικισ δράςθσ δθλϊνοντασ χαρακτ ευφυείασ: “I want a hot boyfriend, not a hot planet”. Και τι άλλο κα μπορ θ νζα γενιά; Για αυτό, ζχοντασ ςυναίςκθςθ ότι κα είναι θ γενιά που κ ςκλθρά από οποιαδιποτε άλλθ τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ χορδαίσ και οργάνοισ: «Ραιδιά τθσ Γθσ – Ραιδιά τθσ Αλλαγισ» και φϊ ότι κζλουν τθν αλλαγι τϊρα, γιατί αυτι θ θλικία ζχει τθν ορμι, τθν και το αςυμβίβαςτο τθσ νιότθσ. Και πράγματι, ζχουν δίκιο, αν ς πολιτικοοικονομικι άρχουςα τάξθ με κάτι λιγότερο από τθ μθ υπζρβ βακμοφ Κελςίου ςτθ μζςθ παγκόςμια κερμοκραςία, τότε απλά δε επόμενεσ γενιζσ να ηωγραφίςουν ςε πανό τον Ήλιο και τθ Γθ, ξαναακουςτεί το πρωινό κελάθδθμα των πουλιϊν, μαηί με τισ φωνζσ των κα ηθτάνε να παίξουν ςτθν παιδικι Οι μεγαλφτεροι ςε αυτι τθν πορεία, μάλλον αιςκάνκθκαν αμιχανοι κ γιατί δεν ιταν αυτι τθ φορά εκείνοι που πιραν από το χζρι τα παιδ ζγιναν απλά παρακολουκθτζσ τθσ νεανικισ επικυμίασ για κλιματικι δι βάδιςαν μαηί τουσ ςε ζνα δρόμο που ζχει τζλοσ διαδρομισ όχι κακιερωμζνθ ςφγκρουςθ των παλαιότερων με τισ επόμενεσ γενιζσ αλλά ςυνφπαρξισ τουσ ςε ζνα πράςινο ειρθνικό Εμείσ τουσ ακολουκοφμε!!!

Λουκάσ – Β


δηά ηεο Γεο – Παηδηά ηεο Αιιαγήο…!

ομβικά ιςτορικά και πολιτικό εξελίξεων. Τθν τρωςθσ, όπου αδιλωςαν τθν ατικι αλλαγι. να γίνει μια ων προσ τουσ πό αυτοςχζδια θχθρό μάκθμα θριςτικά και ροφςε να κζλει κα βιϊςει πιο φϊναξαν εν ϊναξαν δυνατά ανυπομονθςία, ςυμβιβαςτεί θ βαςθ του 1,5 κα υπάρξουν και δε κα ν παιδιϊν που χαρά. και κομπάρςοι, ιά τουσ, αλλά ικαιοςφνθ, και τθν ιςτορικά τθν αρχι τθσ κόςμο.

Βαςίλειοσ Πίτςοσ

© Greenpeace


θαλάσσιο περιβάλλον Πώο νη πγηείο ωθεαλνί κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία καο από ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο

Ξ

ζρουμε ότι οι υγιείσ ωκεανοί ζχουν ηωτικι ςθμαςία για τθ ηωι ςτον πλανιτθ, αφοφ είναι πθγι τροφισ για διςεκατομμφρια ανκρϊπουσ και ρυκμίηουν το κλίμα. Πμωσ, πρόςφατα μάκαμε από τθ Διακυβερνθτικι Επιτροπι του ΟΗΕ για τθν Κλιματικι Αλλαγι ότι θ υγεία των ωκεανϊν είναι ςε κρίςιμθ κατάςταςθ. Η Επιτροπι δθμοςίευςε ειδικι ζκκεςθ ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ κρίςθσ ςτθν υγεία των ωκεανϊν και των παγωμζνων ηωνϊν. Το διοξείδιο του άνκρακα που διοχετεφουμε ςτθν ατμόςφαιρα λόγω τθσ καφςθσ των ορυκτϊν καυςίμων κερμαίνει τον πλανιτθ, κάνει τουσ πάγουσ να λιϊνουν και τα επίπεδα τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ να ανεβαίνουν. Επίςθσ, το νερό απορροφά το διοξείδιο του άνκρακα, κάνοντασ τουσ ωκεανοφσ μασ πιο όξινουσ και καταςτρζφοντασ ζτςι μοναδικά οικοςυςτιματα, όπωσ κοραλλιογενείσ υφάλουσ. Οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ οι καλάςςιεσ εξορφξεισ, θ υπεραλίευςθ και θ ρφπανςθ προκαλοφν ακόμα μεγαλφτερθ καταςτροφι και επθρεάηουν τθν ικανότθτα των ωκεανϊν μασ να διαχειριςτοφν τισ κλιματικζσ αλλαγζσ. Η προςταςία των καλαςςϊν μασ πρζπει να γίνει προτεραιότθτα ςτθν ατηζντα των θγετϊν του πλανιτθ. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ


© Greenpeace


θαλάσσιο περιβάλλον Τη πξνηηκάηε; Έλα πεδίν αλαπαξαγωγήο θαιαηλώλ ή έλα πεδίν εμόξπμεο πεηξειαίνπ;

Τ

ο πλοίο τθσ Greenpeace, Esperanza, ςυνεχίηει το ταξίδι του με ςτόχο τθ δθμιουργία μίασ Ραγκόςμιασ Συνκικθσ για τουσ Ωκεανοφσ, που κα προςτατεφει τισ κάλαςςζσ μασ. Ρρόςφατα βρζκθκε ςτθ Γαλλικι Γουιάνα, ςτον Κοραλλιογενι Φφαλο του Αμαηονίου, μία περιοχι που ενϊ πρζπει να προςτατευτεί, κινδυνεφει από καλάςςιεσ εξορφξεισ που κζλει να κάνει θ πολυεκνικι BP. Ήταν θ τρίτθ φορά που θ Greenpeace πιγε ςτθν περιοχι. Τθν πρϊτθ επιβεβαίωςε τθν φπαρξθ του Υφάλου και τθσ ςπάνιασ ηωισ του, τθ δεφτερθ ανζδειξε το μζγεκόσ του, αφοφ εκτείνεται από τθ Βραηιλία μζχρι τθ Γαλλικι Γουιάνα και τϊρα, τθν τρίτθ φορά, ζκανε ζρευνα για να βρει ακόμα περιςςότερουσ λόγουσ που θ BP δεν μπορεί να κάνει εξορφξεισ εκεί. Η περιοχι όχι μόνο φιλοξενεί κοραλλιογενι φφαλο και ςπάνια είδθ, αλλά είναι και τόποσ αναπαραγωγισ. Οι φάλαινεσ πθγαίνουν εκεί για αυτόν τον λόγο, και πολλά άλλα είδθ περνοφν από εκεί κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ τουσ. Η BP πρζπει να μείνει μακριά από τθν περιοχι και οι θγζτεσ του πλανιτθ να ςυμφωνιςουν ςτθν Ραγκόςμια Συνκικθ για τουσ Ωκεανοφσ. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ.


© Greenpeace


κλιματικές αλλαγές και ε Η Ειιάδα παξαρωξεί ζε πεηξειαϊθέο εηαηξείεο ζαιάζζηα έθηαζε 50.000 η.ρικ. ζε Ιόλην θαη Κξήηε

Τ

θν καταψιφιςθ των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ δικαιϊματοσ ζρευνασ και

εκμετάλλευςθσ υδρογονανκράκων ςε Κριτθ και Ιόνιο, που κατατζκθκαν ςτθ Βουλι ωσ εκνικά επιηιμιων ηθτοφν με επιςτολι τουσ προσ τα κόμματα και τουσ βουλευτζσ οι περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ WWF Ελλάσ και Greenpeace. Η κφρωςθ των ςυμβάςεων ςυμπίπτει χρονικά με τθ Διάςκεψθ του Οργανιςμοφ των Ηνωμζνων Εκνϊν για το κλίμα και τισ μακθτικζσ κινθτοποιιςεισ κατά τθσ κλιματικισ κρίςθσ. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ.


ενέργεια

© Greenpeace


κλιματικές αλλαγές και ε

Επηπρώο, ε ρνιή δελ είλαη (ην κόλν) εζληθό πξνϊόλ

Ε

υτυχϊσ, αυτι θ χϊρα, όπωσ και κάκε άλλθ εξάλλου, “παράγει” και ελπίδα,

άνεμο αλλαγισ, ζγνοια για το ςφνολο, προςπάκεια και αγϊνα για ζνα καλφτερο και πιο δίκαιο αφριο για όλουσ. Αφορμι γι’ αυτι τθ ςκζψθ αποτζλεςαν τα λίτρα πικρόχολθσ διαδικτυακισ μελάνθσ που χφκθκαν αρχικά για τθν Γκρζτα και ςτθ ςυνζχεια για τα δικά μασ πιτςιρίκια που βγαίνουν ςτον δρόμο και διεκδικοφν το αυτονόθτο: το δικαίωμα ςτο μζλλον τουσ. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ.


ενέργεια

© Greenpeace


κλιματικές αλλαγές και ε

Σπγραξεηήξηα, ρωξίο “λαη κελ, αιιά”

Ο

πρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ ανακοίνωςε τθν απόφαςθ για απολιγνιτοποίθςθ

(ιτοι κλείςιμο των λιγνιτικϊν ςτακμϊν) ωσ το 2028. Σε μία τόςο ςθμαντικι δζςμευςθ αρμόηουν και αξίηουν ςυγχαρθτιρια. Χωρίσ δεφτερεσ ςκζψεισ, χωρίσ “αλλά”. Είναι μία καρραλζα απόφαςθ τθν οποία, παρότι προφανισ και μονόδρομοσ, δεν τόλμθςε να πάρει κανείσ μζχρι τϊρα. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ.


ενέργεια

© Greenpeace


βιώσιμη γεωργία Οη επηζηήκνλεο θαινύλ ηνπο δεκάξρνπο

Ε

ξιντα πζντε επιςτιμονεσ από 11 διαφορετικζσ χϊρεσ κάλεςαν τουσ δθμάρχουσ

ςε όλο τον κόςμο να μειϊςουν το κρζασ ςτα κυλικεία, προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ κλιματικι κατάςταςθ. Μεταξφ αυτϊν είναι ο επιςτιμονασ Δρ. Vincent V. Hilomen από το Ρανεπιςτιμιο των Φιλιππίνων, ο οποίοσ μελετά τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτα ψάρια και τθν αλιεία. Οι ευάλωτοι τομείσ ςτισ πόλεισ και ςτουσ διμουσ των Φιλιππίνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των γεωργικϊν και αλιευτικϊν κοινοτιτων, είναι από τουσ πρϊτουσ που βιϊνουν τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Ο Pete Smith, κακθγθτισ ςτο Ρανεπιςτιμιο του Aberdeen και επικεφαλισ ςυγγραφζασ τθσ Διακυβερνθτικισ Ομάδασ για τθν Αλλαγι του Κλίματοσ, πρωτοςτάτθςε ςτθν κοινι ζκκλθςθ των επιςτθμόνων για δράςθ. Διλωςε, μάλιςτα, ότι “θ κατανάλωςθ λιγότερου κρζατοσ και γαλακτοκομικϊν προϊόντων ςτισ αναπτυςςόμενεσ πόλεισ είναι ζνασ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ. Οι πόλεισ μποροφν να διαδραματίςουν κακοριςτικό ρόλο, βοθκϊντασ τουσ πολίτεσ να μειϊςουν τθν κατανάλωςθ ηωικϊν προϊόντων και επιτρζποντασ τισ αλλαγζσ που είναι

απαραίτθτεσ

για

Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ.

τθν

επίτευξθ

των

κλιματικϊν

ςτόχων”.


© Google


αρχέγονα δάση

5 ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εηα θαη KFC νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηη

5. Αγοράηουν προϊόντα που επιδεινώνουν τθν αποδάςωςθ. Η ΙΝPE, θ βραηιλιάνικθ υπθρεςία που καταγράφει τα δάςθ μζςω δορυφόρου, ανακοίνωςε ότι κατά τ Αφγουςτο αποτεφρϊκθκαν 2,5 εκατομμφρια εκτάρια δάςουσ ωσ αποτζλεςμα πυρκαγιϊν που προκάλες εκουςίωσ γαιοκτιμονεσ και καταπατθτζσ, παρακινθμζνοι από τισ δθλϊςεισ του προζδρου Bolsonaro για διάκεςθ του Αμαηονίου για γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ. To τροπικό δάςοσ αποδεκατίηεται για να παρά βοδινό κρζασ και ςόγια. Οι Mc Donalds, KFC και Burger King προμθκεφονται τεράςτιεσ ποςότθτεσ από αυ τα είδθ. Τόςο θ Mc Donalds όςο και θ Burger King αγοράηουν βραηιλιάνικο βοδινό, ενϊ οι τρεισ εταιρε προςφζρουν κοτόπουλα που ζχουν τραφεί με ςόγια που ζχει παραχκεί ςτθν Βραηιλία.

4. Επειδι υποςχζκθκαν να ςταματιςουν τθν εκδάςωςθ, αλλά δεν το ζκαναν. Πχι μόνο εξακολουκοφν ςυναλλαγζσ με εταιρείεσ που ςυνδζονται με τθν καταςτροφι των δαςϊ ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυςκευαςτϊν κρζατοσ που επιχειροφν ςτον Αμαηόνιο, αλλά και προκαλο αυξανόμενθ ανάγκθ για κρζασ. Αυτό ενκαρρφνει τισ αγροβιομθχανίεσ να ειςβάλλουν ςτο δάςοσ τ Αμαηονίου, όπωσ και ςε άλλα δάςθ ανά τθν υφιλιο.

3. Επειδι άλλεσ εταιρείεσ αντιτίκενται ςτθν αποδάςωςθ. Οι H&M, Timberland και Vans ζχουν ςταματιςει να χρθςιμοποιοφν βραηιλιάνικο δζρμα μζχρι εξαςφαλίςουν ότι δεν προκαλεί περιβαλλοντικι βλάβθ. Ο μεγαλφτεροσ παραγωγόσ ςολομοφ ςτον κός ζχει απειλιςει να ςταματιςει να αγοράηει βραηιλιάνικθ ςόγια εξαιτίασ των ιχκυοτροφείων τθσ. Επίςθσ, δ μεγάλεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων και επενδυτικϊν κεφαλαίων περιορίηουν τ δραςτθριότθτά τουσ ςτθν Βραηιλία. Εάν αυτζσ οι εταιρείεσ μποροφν να ορκϊνουν το ανάςτθμά τουσ, ίδιο μποροφν και οι μεγάλεσ εταιρείεσ τροφίμων. Και δεν κα ζχουν καμία δικαιολογία αν δεν το πράξουν.

2. Η πίεςι τουσ κα μποροφςε να προςτατεφςει τον Αμαηόνιο. Η πίεςθ αυξάνεται ενάντια ςτον πρόεδρο Βolsonaro. Oι πολίτεσ, οι πολιτικοί και οι επιχειρις αποδοκιμάηουν τθν επίκεςθ του ςτον Αμαηόνιο και όςουσ επωφελοφνται από αυτι. Δεν κα μπορεί αποφεφγει διαρκϊσ τισ ευκφνεσ του. Εάν οι μεγάλεσ εταιρείεσ αποςφρουν τθν εμπιςτοςφνθ τουσ κ αςκιςουν τθν ανάλογθ επιρροι, τότε κα τουσ ακολουκιςουν πολλζσ άλλεσ, εξαναγκάηοντασ τον πρόεδ να αλλάξει τθν πολιτικι του.

1. Χρειαηόμαςτε τον Αμαηόνιο για τθν επιβίωςι μασ. Κάκε άνκρωποσ χρειάηεται τον Αμαηόνιο, το ίδιο ιςχφει και για τισ μεγάλεσ εταιρείεσ. Ο Αμαηόν απορροφά άνκρακα από τον αζρα και τον αποκθκεφει ςτα δζντρα. Ραράγει ζνα “ποτάμι υδρατμϊ επθρεάηοντασ το κλίμα ςτισ άλλεσ θπείρουσ. Ρροκαλεί βροχοπτϊςεισ ςε ξθρζσ περιοχζσ ςτθν Νό Αμερικι. Αποτελεί το ςπίτι πολλϊν αυτοχκόνων φυλϊν και ποικιλίασ ηϊων και φυτϊν. Χωρίσ αυτόν αντιμετωπίςουμε μεγαλφτερεσ ξθραςίεσ, λιμοφσ, καφςωνεσ και καταιγίδεσ και τθν απϊλεια ενόσ από τα π μαγικά μζρθ του πλανιτθ. Και αν αυτόσ ο λόγοσ δεν είναι αρκετόσ, τότε ποιοσ είναι; Reykia Fick, υπεφκυνθ παγκόςμιασ επικοινωνίασ, Greenpeace, Ηνωμζνου Βαςιλείου. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ.


αηξείεο Mc Donalds, Burger King ηο επζύλεο ηνπο γηα ηνλ Ακαδόλην

τον ςαν α τθ άγει υτά είεσ

ϊν, οφν του

να ςμο δφο τθν , το .

ςεισ να και δρο

νιοσ ϊν” ότιο κα πιο

© Greenpeace


πλαστικά #BreakFreeFromPlastic θαη Brand Audit

Ρ

λζον, είναι γεγονόσ ότι θ πλαςτικι ρφπανςθ απειλεί το φυςικό περιβάλλον και τισ ηωζσ μασ και μάλιςτα οι γνϊςεισ που ζχουμε για τισ καταςτροφικζσ τθσ επιπτϊςεισ ζχουν αυξθκεί πολφ, κακιςτϊντασ μοναδικι λφςθ τθ μείωςθ παραγωγισ πλαςτικοφ. Ωςτόςο, οι μεγάλεσ βιομθχανίεσ ςυςκευαςιϊν, ςχεδιάηουν να επεκτείνουν τθν παραγωγι πλαςτικοφ κατά 40% τα επόμενα χρόνια. Τα καλά νζα όμωσ, είναι ότι μποροφμε να αντιςτακοφμε, δεςμεφοντασ τισ βιομθχανίεσ παραγωγισ και ελζγχοντάσ τισ ςυνικθσ ςυςκευαςίεσ τουσ. Αυτό ιδθ ζχει γίνει μζςω του brand audit, κακϊσ ςε όλα τα πλαςτικά αναγράφεται θ επωνυμία τθσ εταιρίασ, επομζνωσ είναι εφκολο να τισ κατονομάςουμε και να αςκιςουμε πίεςθ ςυλλζγοντασ δεδομζνα και εκκζτοντάσ τισ επωνυμίεσ, με ςκοπό να αλλάξουν τακτικζσ. Ρολφ καλό παράδειγμα αποτελεί το brand audit που ζγινε τθν παγκόςμια θμζρα κακαριςμοφ 2018, όπου μζλθ του κινιματοσ Break Free From Plastic από όλο τον κόςμο ςυνζλεξαν δεδομζνα και ζτςι αναγνωρίςτθκαν οι κορυφαίεσ ρυπογόνεσ εταιρείεσ, ανάμεςά τουσ Coca -Cola, PepsiCo και Nestle. Το αποτζλεςμα ιταν να ταρακουνθκοφν τα μεγάλα brands και να δϊςουν υποςχζςεισ αλλαγισ, με ςτόχο τθ μείωςθ των επιπτϊςεων τθσ πλαςτικισ ρφπανςθσ. Ωςτόςο, οι υποςχζςεισ αυτζσ είναι βραχυπρόκεςμεσ και δεν αρκοφν γι’ αυτό πρζπει να ςυνεχιςτεί θ άςκθςθ πίεςθσ. Αυτό μπορεί να γίνει προςκζτοντασ τθ διαδικαςία του brand audit ςε κακαριςμοφσ που γίνονται ςε όλεσ τισ τοπικζσ κοινότθτεσ και ςυλλζγοντασ ακόμα περιςςότερα δεδομζνα. Πτι χρειαςτεί να γνωρίηεισ για το brand audit μπορείσ να το βρεισ εδϊ . Στθν παγκόςμια θμζρα κακαριςμοφ 2021 μπορείσ να ςυμμετζχεισ με τθν ομάδα ςου κακαρίηοντασ ζνα χϊρο ςτθν τοπικι ςου κοινότθτα, εφαρμόηοντασ brand audit.Μπορείσ να δθλϊςεισ τθ ςυμμετοχι ςου εδϊ και να γίνεισ μζροσ του παγκόςμιου κινιματοσ #BreakFreeFromPlastic Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ


© Greenpeace


vegan συνταγή Φηιεηάθηα Σόγηαο – Τεγαληά Άργθςα πολφ να κάνω φιλετάκια ςόγιασ ςτο ςπίτι και αυτό είναι ζνα μεγάλο λάκοσ. Ρλζον υπάρχουν ςε αρκετά μαγαηιά αλλά μπορείτε να παραγγείλετε και on-line. Θα τα βρείτε ςαν φιλζτα ι ςαν μπιφτζκια ςόγιασ.

Υλικά: 300 γρ. φιλζτα/μπιφτζκια ςόγιασ ελαιόλαδο 1 κφβο ηωμό λαχανικϊν αλάτι, πιπζρι, ρίγανθ, ςκόρδο ςε ςκόνθ

Εκτζλεςθ 1. Βάηουμε τον κφβο ςε μια κατςαρόλα με νερό και τον διαλφουμε. 2. Ρροςκζτουμε τα μπιφτζκια και τα αφινουμε να πάρουν μια βράςθ. 3. Σβινουμε τθ φωτιά, βάηουμε ςτθν άκρθ τθν κατςαρόλα και αφινουμε να μουλιάςουν. (Αν βιαηόμαςτε μποροφμε να προςκζςουμε περιςςότερο νερό και να τα αφιςουμε να ςιγοβράςουν μζχρι να μεγαλϊςουν) 4. Πταν μαλακϊςουν και ζχει τελειϊςει το νερό προςκζτουμε 2-3 κουταλιζσ ελαιόλαδο και τα αλάτι, πιπζρι, ρίγανθ και ςκόρδο για να τα τθγανίςουμε. Εναλλακτικά μποροφμε να βάλουμε ςε ζνα ταψί με λαδολζμονο ςτουσ 180 μζχρι να ροδίςουν. 5. Σερβίρουμε με οποιοδιποτε ςυνοδευτικό ζχουμε ετοιμάςει ι κάνουμε το δικό μασ γφρο! Καλι μασ όρεξθ!


Καλι ςασ όρεξθ!!!


Εκελοντζσ Greenpeace Ελλάδασ

Μανϊλθσ Σαββάκθσ Υπεφκυνοσ Εκελοντών Αγγελικι Τςόλκα Επιμζλεια Κειμζνων Νάνςυ Καλδι Επιμζλεια Κειμζνων Αφροδίτθ Στρατι Τοξικά Μαρία Ραπαδοδθμθτράκθ Βιώςιμθ Γεωργία Τάςοσ Βακιρτηισ Vegan Συνταγζσ Μάγδα Σκοφλου Θαλάςςιο Περιβάλλον Ηλζκτρα Μακράκθ Κλιματικζσ Αλλαγζσ Δθμιτρθσ Σπίνοσ Αρχζγονα Δάςθ Κατερίνα Αλεξίου Πυρθνικά Γιάννθσ Δοφκασ Σχεδιαςμόσ του ενθμερωτικοφ δελτίου

Profile for Greenpeace Greece Volunteers

Green Voice - September 2019  

Green Voice - September 2019  

Profile for gpvol.
Advertisement