Page 1

!

"#$%&'!%+(,3!

!

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2

!

! !

! $%&4&5!+$4-,65!&-.!)7,!38)8+,!$3! )8+9,6:8-(),.!/)&),/!+,#&)($-/! ! ()*+,!#(-! ! !

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$;<1=>?!@AB@!C!"'1)!'%!D1E!FG

"4/:5;/8<!D7476E!#C737!78;!F>G/48>4!H5<<!)>38/IB!A5<.!6>8<47:<58J!?>4/5J8!9>=56I!G5:5>8:! ?>4! <./! K85</;! L<7</:B! 974<56@=74=I! A5<.! 4/J74;:! <>! <./! H5;;=/! M7:<N! O>A! 6>@=;! <./:/! ;5??/4/86/:!C/<A//8!<./!<A>!678;5;7</:!7??/6<!C5=7</47=!4/=7<5>8:!C/<A//8!<./!K85</;!L<7</:! 78;! -@4E/IB! A.56.P7:5;/! ?4>3! %:47/=P5:! J/8/47==I! ://8! CI! <./! K85</;! L<7</:! 7:! 5<:! 3>:<! :<7=A74<! 7==I! 58! <./! H5;;=/! M7:<Q! -.5:! 979/4! A5==! /R7358/! <./! 4/6/8<! .5:<>4I! >?! C5=7</47=! 4/=7<5>8:!C/<A//8!-@4E/I!78;!<./!K85</;!L<7</:B!?4>3!<./!F/>4J/!SN!D@:.!7;3585:<47<5>8!<>! <./!#C737!7;3585:<47<5>8B!7:!A/==!7:!6@44/8<!5::@/:!:@44>@8;58J!4/=7<5>8:!C/<A//8!<./!<A>! 6>@8<45/:N!%<!A5==!7=:>!/R9=>4/!.>A!<./!94/;56</;!9>=565/:!>?!/76.!678;5;7</!6>@=;!53976<!<./! ?@<@4/!6>@4:/!>?!C5=7</47=!4/=7<5>8:!C/<A//8!-@4E/I!78;!<./!K85</;!L<7</:N!

(D<?1HI;<J1D! &>8G/8<5>87=! A5:;>3! :@JJ/:<:! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! C/<A//8! <./! K85</;! L<7</:! 78;! -@4E/I!74/!@8=5E/=I!<>!6.78J/!;4737<567==IB! 4/J74;=/::! >?! A./<./4! D7476E! #C737! >4! H5<<! )>38/I! 5:! /=/6</;! "4/:5;/8<! 58! +>G/3C/4N!T-./4/!5:!7!6/5=58J!7C>G/!A.56.! -@4E5:.U*3/45678! 4/=7<5>8:! 6788><! 5394>U G/B! 78;! <./4/V:! 7! ?=>>4! A.56.! 5<! 678V<! J>! C/=>ABW! >C:/4G/;! DX=/8<! *=54YZ7! >?! <./! &/8</4! ?>4! L<47</J56! 78;! %8</487<5>87=! L<@;5/:!58!0121![L6.=/5?/4B!0121\N!'/<!58!<./! ?54:<!<A>!I/74:!7?</4!#C737!<>>E!>??56/!58! ]78@74I! 011^B! 4/=7<5>8:! C/<A//8! <./!

!

K85</;! L<7</:! 78;! 5<:! 6=>:/:<! 7==I! 58! <./! H@:=53! A>4=;! 799/74/;! <>! J4>A! 5864/7U :58J=I!:<4758/;!@8;/4!<./!A/5J.<!>?!:/G/47=! .5J.U94>?5=/!;59=>37<56!:E5435:./:N!)/374U E7C=IB! >8=I! 7! ?/A! >?! <./:/! :E5435:./:! 6>86/48/;! <./! C5=7</47=! 7??754:! >?! <./! K85</;! L<7</:! 78;! -@4E/I! 7=>8/_! 58:</7;B! <./! J4>A58J! 45?<! C/<A//8! <./! <A>! 6>@8<45/:! 678! =74J/=I! C/! <476/;! <>! /76.! 6>@8<4IV:! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! A5<.! :>3/! <.54;! :<7</P974<56@=74=I! %47`B! %478B! 78;! %:47/=N!

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

&%/)+&*)!!-./!0120!*3/45678!94/:5;/8<57=!/=/6<5>8!?/7<@4/:!<A>!678;5;7</:B!586@3C/8<!


$%&4&5!+$4-,65!&-.!)7,!38)8+,!$3!)8+9,6:8-(),.!/)&),/!+,#&)($-/! 3+&-9!#(-!

! *:5;/! ?4>3! %:47/=B! -@4E/I! 5:! 74J@7C=I! <./! /8:@4/! 5<:! 6>8<58@/;! 6>8<4>=! >?! <./! K85</;! L<7</:V! 3>:<! 539>4<78<! 7==I! 58! <./! b74;78/==/:B! 7! :<47</J56! 97::7J/! C/<A//8! H5;;=/!M7:<N!%8!0122B!#C737!=>JJ/;!3>4/! <./! D=76E! L/7! 78;! <./! H/;5</4478/78! 9.>8/! 67==:! A5<.! "453/! H585:</4! )/6/9! A.56.! A7:! <./! <74J/<! >?! L>G5/<! ;/378;:! -7II59! M4;>a78! <.78! A5<.! 78I! ><./4! ./7;! ?>4!d>58<!6>8<4>=!58!<./!7?</437<.!>?!S>4=;! >?! :<7</! 58! <./! A>4=;! S74! %%N! %8! 78! 7;;4/::! <>! 7! /R6/9<! ?>4! D45<5:.! "453/! d>58<! :/::5>8! >?! &>8J4/::B! %JNK<>?KN!?>NK<J1DO!=><P>>D!<Q>! H585:</4! b7G5;! &73/4>8! "4/:5;/8<!O744I!LN!-4@378! 8DJ<>H!/<K<>O!KDH!)I?L>R!QKS>! [)56.</4B! 0122\N! O5:<>4I! [2^fg\! ;/6=74/;B! T%<! 3@:<! P>K<Q>?>H!O>S>?KN!OJMDJTJ;KD<! .7:!:.>A8!<53/!78;!<53/! C/! <./! 9>=56I! >?! <./! O<1?UO!OJD;>!BVW@5!U1O<! 7J758!<.7<!94/;56<58J!.>A! D1<K=NR!JD!<Q>!UJH:BVXAO5!PQ>D! K85</;! L<7</:! <>! :@99>4<! 7! 94/:5;/8<57=! 678;5;7</! ?4//! 9/>9=/:! A.>! 74/! <Q>!8DJ<>H!/<K<>O!JUY1O>H!K! A5==! 76<! >86/! ./! <7E/:! 4/:5:<58J!7<</39</;!:@Cd@U D>K?NR!<P1:R>K?:N1DM!K?UO! >??56/! 5:! =/::! 78! 58/R76<! >U=K?M1!1D!)I?L>R!JD!?>OY1DO>! J7<5>8! CI! 743/;! 358>45U :65/86/! <.78! 7! 974=>4! <5/:! >4! CI! >@<:5;/! 94/::@U <1!J<O!UJNJ<K?R!JD<>?S>D<J1D!JD! J@/::58J! J73/N! L<5==B! 4/:WB! 97G58J! <./! 97<.! ?>4! *RY?IO!JD!BVXGE! <./4/! 5:! 739=/! /G5;/86/! <./! ;/=5G/4I! >?! >G/4! ef11! <>! :@JJ/:<! <.7<! 8><! >8=I! ;>! #C737! 78;! 35==5>8! 58! 35=5<74I! 78;! /6>8>356! 75;! <>! )>38/I! .>=;! ;5G/4J/8<! G5/A:! >8! <./! F4//6/! 78;! -@4E/IB! C><.! >?! A.56.! d>58/;! H5;;=/! M7:<B! C@<! <./54! G5/A:! ;5G/4J/! 58! +*-#!58!2^h0![-4@378B!2^fg\N! 539>4<78<!A7I:!<.7<!6>@=;!.7G/!:5J85?5678<! D5=7</47=! 4/=7<5>8:! C/<A//8! <./! K85</;! 6>8:/`@/86/:! ?>4! <./! ?@<@4/! >?! -@4E5:.U L<7</:!78;!-@4E/I!.7G/!A/7<./4/;!:/G/47=! K85</;! L<7</:! 4/=7<5>8:N! *:! 6.78J/:! 78;! :5J85?5678<! :<>43:! :586/! 2^h0B! 3>:<! 4/?>43:! :A//9! >G/4! <./! H5;;=/! M7:<! 78;! 8><7C=I! 58! <./! 35;U2^g1:B! A./8! <./! %478V:!8@6=/74!94>J473!6>8<58@/:!<>!9>:/!7! K85</;! L<7</:! 539>:/;! 7! 8/74=I! <A>UI/74U <.4/7<! <>! 4/J5>87=! :<7C5=5<IB! -@4E/I! A5==! =>8J!743:!/3C74J>!>8!-@4E/I!58!4/:9>8:/! C/6>3/! 78! /G/4! 3>4/! 539>4<78<! 974<8/4! <>! 5<:! 35=5<74I! 58</4G/8<5>8! 58! &I94@:! 58! <>! <./! K85</;! L<7</:! 58! 87G5J7<58J! <./! 2^gfN! '/<B! 766>4;58J! <>! #:378! (74@E! @8;@=7<58J!=78;:679/!>?!<./!H5;;=/!M7:<P $>a>a=@! [0121\B! <./! T:/G/4/:<! C=>A! <>! 7! 974<8/4:.59! <.7<! 6>@=;! 9></8<57==I! C/! -@4E5:.U*3/45678! 4/=7<5>8:! <>! ;7</! 673/! ;/:<7C5=5Z/;! 58! 012c! 5?! 7! 8/A! 94/:5;/8<! 58!/74=I!011c!A./8!<./!-@4E5:.!"74=573/8<! <7E/:!>??56/N! ?75=/;! <>! 7994>G/! <./! /8<4I! >?! *3/45678!

%K;LM?1IDH! *:!<./!:>=/!94/;>35878<=I!H@:=53!6>@8<4I! A5<.! A.56.! <./! K85</;! L<7</:! 3758<758:! 7! ?>437=! 7==5/;! 7J4//3/8<! [<.4>@J.! <./! +>4<.! *<=78<56! -4/7<I! #4J785Z7<5>8B! >4! +*-#\B! -@4E/I! .7:! /8d>I/;! 7! 4/=7<5G/=I! 6=>:/! 4/=7<5>8:.59! A5<.! <./! K85</;! L<7</:! :586/! 7<! =/7:<! <./! /8;! >?! S>4=;! S74! %%B! A./8B! 7:! 7! 945374I! C/8/?56574I! >?! <./! -4@378! b>6<458/B! 5<! 4/6/5G/;! >G/4! e211! 35==5>8! 58! :9/657=! 35=5<74I! 78;! /6>8>356! 7::5:<786/! [://! -4@378B! 2^fg\! <>! ./=9! ! !

<4>>9:! 58<>! 8>4<./48! %47`! ?4>3! -@4E/IW! [%C5;N\!CI!7!6=>:/!G></N!-.5:B!7=>8J!A5<.!78! 5865;/8<! 58! ]@=I! 011c! 58! A.56.! 7! J4>@9! >?! -@4E5:.! 35=5<74I! 9/4:>88/=! 78;! 65G5=578:! >9/47<58J! 58! 8>4<./48! %47`! A/4/! 744/:</;! 78;!;/<758/;!CI!<./!K85</;!L<7</:!35=5<74I! ?>4! >G/4! :5R<I! .>@4:P78! /G/8<! E8>A8! 58! <./!-@4E5:.!3/;57!7:!T!"#$%&'%$()WB!>4!T<./! .>>;! /G/8<WB! 4/?/4458J! <>! 7! :/45/:! >?! 9.><>J479.:! <.7<! ;/956</;! *3/45678! :>=;5/4:!@:58J!<7497@=58!.>>;:!<>!6>G/4!<./! ./7;:! >?! <./! ;/<758/;! -@4E5:.! 9/4:>88/=i 4/:@=</;! 58! 7! 374E/;! ;/</45>47<5>8! 58!

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

@! !


$%&4&5!+$4-,65!&-.!)7,!38)8+,!$3!)8+9,6:8-(),.!/)&),/!+,#&)($-/! 3+&-9!#(-!

! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! C/<A//8! <./! K85</;! L<7</:!78;!-@4E/I!58!<./!35;U0111:N! $>a>a=@! [0121\! 6.7476</45Z/:! <./! 4/=7<5>8U :.59!C/<A//8!<./!<A>!6>@8<45/:!7:!T@8;/4! 9/4378/8<! :5/J/! >8! <./! *3/45678! :5;/W! [%C5;N\B! 65<58J! 6>8:<78<! 7<<76E:! ?4>3! T<./! .>:<5=/!*43/8578!b57:9>47!78;!F4//E!78;! F4//E! &I945><! =>CC5/:W! 58! <./! K85</;! L<7</:B!4/:@=<58J!58!T78!/=/3/8<!>?!6.4>856! :@:9565>8!78;!;5:<4@:<!58!<./!-@4E5:.!358;U :/<! 7C>@<! *3/45678! ;/65:5>8U37E/4:W! [%C5;N\N!%8;//;B!C5=7</47=!4/=7<5>8:!C/<A//8! -@4E/I! 78;! <./! K85</;! L<7</:! /8;@4/;! ?@4<./4! :<4758:! 58! <./! =7</4! I/74:! >?! <./! D@:.! 7;3585:<47<5>8! ;@/! <>! A.7<! -@4E/I! 9/46/5G/;! 7:! <./! K85</;! L<7</:V! ?75=@4/! <>! 6=739!;>A8!>8!<475858J!6739:!/:<7C=5:./;! CI! <./! ,@4;5:<78! S>4E/4:V! "74<I! [",,B! >4! *$+,-($& .$+/0+12& ."+3-4,$2\B! 7! J4>@9! ://E58J! 78! 58;/9/8;/8<! ,@4;5:.! :<7</B! 58! 8>4<./48! %47`N! [D><.! -@4E/I! 78;! <./! K85</;!L<7</:!6>8:5;/4!<./!",,!7!</44>45:<! >4J785Z7<5>8N\! #8! #6<>C/4! 2gB! 011gB! <./! -@4E5:.! "74=573/8<! <>>E! 7! ;/?578<! :<786/! 7J758:<!<./!K85</;!L<7</:!CI!G><58J!<>!:/8;! 35=5<74I! 9/4:>88/=! 58<>! 8>4<./48! %47`! 58! 9@4:@5<!>?!3/3C/4:!>?!<./!",,B!<.>@J.!8>! 35=5<74I! >9/47<5>8! A7:! @=<537</=I! 67445/;! >@<N! #8=I! 7! A//E! /74=5/4B! -@4E/I! .7;! 4/67==/;! 5<:! 73C7::7;>4! <>! <./! K85</;! L<7</:!58!94></:<!>?!7!4/:>=@<5>8!97::/;!CI! <./! K85</;! L<7</:! O>@:/! >?! )/94/:/8<7<5U G/:! ://E58J! <>! 67==! <./! S>4=;! S74! %U/47! 37::764/! >?! *43/8578:! CI! <./! #<<>378! M3954/! 7! TJ/8>65;/WN! *66>4;58J! <>! +7:7A! [0121\! <./! 4/:>=@<5>8! @=<537</=I! ;5/;! 58! &>8J4/::! 7?</4! T58</8:/! =>CCI58J! CI! <./! D@:.! 7;3585:<47<5>8WB! <.>@J.! 7! :535=74! 4/:>=@<5>8!A7:!58<4>;@6/;!58!0121PA5<.!7! :535=74!4/:9>8:/!?4>3!*8E747N! ! ! ! ! ! !

!

'>?;>Y<J1DO!1T!8/!KO!K!)Q?>K<! ! S.7<! 6>@8<45/:! >4! J4>@9:! 9>:/! <./! J4/7</:<!<.4/7<!<>![:@4G/I!6>@8<4I\!58! <./! ?@<@4/Q! j>9/8! /8;/;B! 766/9<! @9! <>!<.4//!4/:9>8:/:k! ! l!:7I58J!K85</;!L<7</:!

%:47/=! H>4>66>! ]>4;78! ,@A75<! $/C78>8! MJI9<! "7=/:<N!-/4N! -@4E/I! 1!

01!

f1!

m1!

o1!

3JMI?>! &E! *! 011g! "/A! F=>C7=! *<<5<@;/:! L@4G/I! 4/G/7=/;! <.7<! mfl! >?! -@4E5:.! 4/:9>8;/8<:! 65</;! <./! K85</;! L<7</:! 7:! <./54! 6>@8<4In:! J4/7</:<! <.4/7<! 58! <./! ?@<@4/B! 7! :5J85?5678<=I! .5J./4! ?5J@4/! <.78! 4/:9>8;/8<:! ?4>3! :/G/47=! 37d>4! H5;;=/!M7:</48!6>@8<45/:N!

)Q>!$=KUK!,?KZ!@AAV['?>O>D<! S./8! D7476E! #C737! /8</4/;! >??56/! 58! ]78@74I! 011^B! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! C/<A//8! <./!K85</;!L<7</:!78;!-@4E/I!A/4/!7<!>8/! <./54! 6>>=/:<! 9>58<:! :586/! <./! K85</;! L<7</:V! 743:! /3C74J>! 7J758:<! -@4E/I! 58! <./! 35;U2^g1:N! #C737V:! 7;;5<5>8! >?! *8E747! <>! A.7<! <./! 5$46-27,'2& *'4,V:! b7G5;!%J87<5@:![0120\!67==/;!T78!><./4A5:/!

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

F! !


$%&4&5!+$4-,65!&-.!)7,!38)8+,!$3!)8+9,6:8-(),.!/)&),/!+,#&)($-/! 3+&-9!#(-!

! 94/;56<7C=/!M@4>9/78!5<58/474I!?>4!.5:!?54:<! >G/4:/7:! <459! 58! *945=! 011^W! :5J87=/;! <>! 378I! >C:/4G/4:! >8! C><.! :5;/:! >?! <./! *<=78<56! <.7<! #C737! A7:! ;/</4358/;! <>! 8><! >8=I! 8>437=5Z/B! C@<! :<4/8J<./8B! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! C/<A//8! <./! K85</;! L<7</:! 78;! -@4E/I! 58! <./! 7?</437<.! >?! F/>4J/!SN!D@:.V:!94/:5;/86Ip! L>3/! 9/>9=/! .7G/! 7:E/;! 3/! 5?! %! 6.>:/! <>! 6>8<58@/! 3I! <47G/=:! <>! *8E747! 78;! %:<78C@=!<>!:/8;!7!3/::7J/N!HI!78:A/4! 5:! :539=/p! 8#0,9! -@4E/I! 5:! 7! 645<567=! 7==IN! -@4E/I! 5:! 78! 539>4<78<! 974<! >?! M@4>9/N! *8;!-@4E/I!78;!<./!K85</;!L<7</:!3@:<! :<78;! <>J/<./4P78;! A>4E! <>J/<./4P <>! >G/46>3/! <./! 6.7==/8J/:! >?! >@4! <53/N![#C737!011^\!

)/374E7C=IB! <./! 3>:<! >9<535:<56! 58;567<>4! ?>4! <./! ?@<@4/! >?! -@4E/IUK85</;! L<7</:! 4/=7<5>8:B! 766>4;58J! <>! <./! 011^! 9>==B! A7:! #C737! .53:/=?p! c^N0! 9/46/8<! >?! -@4E:! G5/A/;! <./! *3/45678! 94/:5;/8<! ?7G>47C=IB! 6>3974/;!<>!^N0!9/46/8<!>?!-@4E:!58!011h! [7?</4! D@:.V:! 4//=/6<5>8\N! T-./! `@/:<5>8! <.7<!8//;:!<>!C/!78:A/4/;!5:!5?!<./!-@4E:V! 6>8?5;/86/! 58! #C737! 6>@=;! 4/?=/6<! 9>:5U <5G/=I! >8! -@4E5:.U*3/45678! <5/:WB! [%C5;N\! M4;>a78!:75;!7<!<./!<53/B!:9/65?567==I!65<58J! <./! K85</;! L<7</:! 35=5<74IV:! ?@<@4/! /??>4<:! <>! 6>3C7<! <./! 94/:/86/! >?! <./! ",,! 58! 8>4<./48! %47`! 7:! 7! =586.958! >?! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! C/<A//8! <./! K85</;! L<7</:! 78;! -@4E/Ip! T*8I! ?@<@4/! <.7<! A5==! C/! <7E/8! CI! #C737! <>! ./=9! -@4E/I! 6>3C7<! <./! ",,! 6>@=;! .7G/! 9>:5<5G/! 539=567<5>8:! >8! -@4E5:.U*3/45678!4/=7<5>8:W![%C5;N\N!

#C737V:! 3/::7J/! 673/! 7<! 7! <53/! A./8! <./! K85</;! L<7</:V! 4/9@<7<5>8! 58! -@4E/I! *! 0120! &>8J4/::5>87=! 4/9>4<! 58;567</;! A7:! 58! <7<</4:p! 7! 9>==! 4/=/7:/;! >8=I! <A>! <.7<! <./! K85</;! L<7</:B! @8;/4! "4/:5;/8<! A//E:! 7?</4! #C737V:! G5:5<! 58;567</;! <.7<! #C737B! ;5;! 58;//;! 5864/7:/! 5<:! 6>>9/U Tff! 9/46/8<! >?! <./! -@4E:! :7A! <./! K85</;! 47<5>8!A5<.!-@4E/I!58!6>3C7<58J!<./!",,!58! L<7</:! 7:! <./! C5JJ/:<! ?>/W! A.5=/! >8=I! f! 8>4<./48! %47`B! A45<58Jp! 9/46/8<! <.>@J.<! <./! K85U T-@4E/I! .7:! 5864/7:/;! 754! </;! L<7</:! A7:! -@4E/IV:! E!E!E!<Q>!'99!P1INH!D1<!YNKR!K! 78;! 74<5==/4I! 7<<76E:! >8! T3>:<! 539>4<78<! ?45/8;W! OJMDJTJ;KD<!?1N>!JD!=JNK<>?KN! ",,! :7?/! .7G/8:! 58! %47`B! [OX445I/<B! 011^\N! -.5:! ?>NK<J1DO!=><P>>D!<Q>!8DJ<>H! 75;/;! CI! 58</==5J/86/U ?5J@4/! 4/94/:/8</;! 78! /<K<>O!KDH!)I?L>R!ID<JN!<Q>! :.7458J! ?4>3! <./! K85</;! 7=3>:<! >8/U<.54;! ;/6=58/! '99\O!?>OI?M>D;>!T1NN1PJDM!<Q>! L<7</:B!78;!.7:!4/9>4</;=I! ?4>3! 011gB! A./8! mfl! >?! )I?LJOQ!DK<J1DKN!>N>;<J1DO!JD! 58G>=G/;! J4>@8;! ?>46/:! -@4E5:.! 4/:9>8;/8<:! 6>8U ]ID>!@ABBE!(DO<>KH5!J<!P1INH!=>! 764>::!<./!C>4;/4!7:!A/==W! :5;/4/;!<./!K85</;!L<7</:! )I?L>R\O!;1D<?1S>?OJKN!OIYY1?<! [q78><<5B! 0120\N! *:! 5<! <./54! 6>@8<4IV:! J4/7</:<! 1T!(?KD\O!DI;N>K?!Y?1M?KU^KDH! <@48/;! >@<B! .>A/G/4B! <./! <.4/7<! 58! <./! ?@<@4/! [://! <Q>!;1D;I??>D<!H><>?J1?K<J1D!1T! ",,! A>@=;! 8><! 9=7I! 7! (5J@4/! *\N! *! 4/9>4<! CI! )I?L>R\O!1D;>:T?J>DHNR! :5J85?5678<!4>=/!58!C5=7</47=! OX445I/<! 58;567</;! <.7<! ?>NK<J1DOQJY!PJ<Q!(O?K>N^<QK<! 4/=7<5>8:! C/<A//8! <./! "453/! H585:</4! M4;>a78! P1INH!=>;1U>!<Q>!U1O<! K85</;! L<7</:! 78;! -@4E/I! :75;! T<./! -@4E:B! A.>! OJMDJTJ;KD<!H?JS>?!1T!HJO;1?H! @8<5=!<./!",,V:!4/:@4J/86/! C/673/! >8/! >?! <./! 3>:<! =><P>>D!)I?L>R!KDH!<Q>! ?>==>A58J! <./! -@4E5:.! 78<5U*3/45678! 87<5>8:! 58! 8DJ<>H!/<K<>O!HI?JDM!<Q>! 87<5>87=! /=/6<5>8:! 58! ]@8/! <./! A>4=;! 58! <./! A7E/! >?! $=KUK!KHUJDJO<?K<J1DE! 0122N!%8:</7;B!5<!A>@=;!C/! <./!KNLNU=/;!A74!58!%47`!58! -@4E/IV:! 6>8<4>G/4:57=! 011cB! ./=;! D@:.! 78;! <./! )/9@C=5678:! :@99>4<! >?! %478V:! 8@6=/74! 94>J473P78;! 4/:9>8:5C=/! ?>4! <./! A>4:/858J! >?! C5=7</47=! <./! 6>86@44/8<! ;/</45>47<5>8! >?! -@4E/IV:! <5/:W![%C5;N\!C/<A//8!<./!K85</;!L<7</:!78;! >86/U?45/8;=I! 4/=7<5>8:.59! A5<.! %:47/=P -@4E/IN! ! !

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

G! !


$%&4&5!+$4-,65!&-.!)7,!38)8+,!$3!)8+9,6:8-(),.!/)&),/!+,#&)($-/! 3+&-9!#(-!

! <.7<! A>@=;! C/6>3/! <./! 3>:<! :5J85?5678<! ;45G/4! >?! ;5:6>4;! C/<A//8! -@4E/I! 78;! <./! K85</;! L<7</:! ;@458J! <./! #C737! 7;3585:<47<5>8N!

M4;>a78V:! T6=/74! :<786/! 7J758:<W! %:47/=! [%C5;N\N!

"453/! H585:</4! M4;>a78! 37;/! 78! @8:6./;@=/;! G5:5<! <>! -/.478! 58! H7I! 0121! -@4E/I! .7:! =>8J! 3758<758/;! 7! 9>=56I! >?! A5<.! D47Z5=578! 94/:5;/8<! $@=7! ;/! L5=G7! <>! 8/@<47=5<I!58!<./!6=7:./:!<.7<!A>@=;!:>3/U :5J8! 7! <45=7</47=! 8@6=/74! ;/6=747<5>8! A5<.! <53/:! /3/4J/! C/<A//8! 9>A/4:! 58! <./! D47Z5=! 78;! %478B! 58! A.56.! %478! 7J4//;! <>! H5;;=/! M7:<N! %<! A7:! >8/! >?! <./! ?54:<! 6>@8U </39>4745=I! :<>4/! 7! :5J85?5678<! 73>@8<! >?! <45/:! <>! 4/6>J85Z/! <./! 8/A! J>G/483/8<! 58! 5<:! =>AU/8456./;! @4785@3! 58! -@4E/I! 58! -/.478! 7?</4! <./! %478578! 4/G>=@<5>8! 58! /R6.78J/! ?>4! .5J.=IU/8456./;! @4785@3! <>! 2^g^B!78;!5<!?@86<5>8/;!7:!7!8/@<47=!<47;/! C/!@:/;!58!>8/!>?!%478V:!4/:/746.!4/76<>4:N! 4>@</! C/<A//8! C><.! %478! -./! 4/3>G7=! >?! 7! :5J85U 78;! %47`! 78;! <./! A>4=;! ?5678<!`@78<5<I!>?!@4785@3! &O!N1DM!KO!)I?L>R\O!?>NK<J1DOQJY! ;@458J! <./! %478U%47`! S74! >??!>?!%478578!:>5=!A7:!>8/! PJ<Q!(?KD!;1INH!=>!T?KU>H!JD! 58! 2^o1i2^ooN! '/<! 7:! >?! <./! 945374I! J>7=:! >?! <>?UO!1T!)I?L>R\O!>;1D1UJ;! </8:5>8:! C/<A//8! %478! <./! K85</;! L<7</:! 78;! JD<>?>O<5!<Q>D!;1D;>?DO!K=1I<! 78;! %:47/=! /:67=7</;! 58! ><./4! 6>@8<45/:! <.7<! .7;! )I?L>R!UKLJDM!KD!JH>1N1MJ;KN! <./! 35;U0111:! 735;! 9@:./;! ?>4! 5864/7:/;! OQJT<!KPKR!T?1U!<Q>!P>O<^ :@:9565>8:! <.7<! %478V:! :786<5>8:! >8! %478! 58! <./! >S>D!K<!<Q>!QKDHO!1T!)I?L>R\O! 585<57<5G/! <>! =7@86.! 7! 65G5U 94/G5>@:! 3>8<.:_! .>AU ;>D<>?:?JMQ<!]IO<J;>!KDH! =578!8@6=/74!94>J473!A7:! /G/4B!<./!H7I!0121!7J4//U .>S>N1YU>D<!'K?<R!0&9'5!1?! 6>86/7=58J! 7! =74J/4! /??>4<! 3/8<!A>@=;!:<5==!=/7G/!%478! !"#$%&'(%')#$*+,-#'.#/&0102^ <>! /8456.! A/79>8:UJ47;/! A5<.! 7C>@<! .7=?! >?! 5<:! KYY>K?!<1!=>!1S>?O<K<>HE! @4785@3! A5<.! <./! 753! >?! 6@44/8<! :@99=I! >?! =>AU C/6>358J! 7! 8@6=/74! /8456./;! @4785@3P 9>A/4B! "453/! H585:</4! M4;>a78! .7:! T7C>@<! /8>@J.! ?@/=! ?>4! >8/! 8@6=/74! A/7U C/6>3/!78!5864/7:58J=I!>@<:9>E/8!645<56!>?! 9>8!5?!5<!6.>:/!<>!37E/!>8/WB!766>4;58J!<>! %:47/=!78;!<./!K85</;!L<7</:V!/??>4<:!<>!.7=<! <./! +/A! '>4E! -53/:! [L78J/4! r! L=76E378B! %478V:! 8@6=/74! 76<5G5<5/:N! %8! 7! :<7</! G5:5<! <>! 0121\N! THI! /R9/6<7<5>8! 5:! <.7<! 7?</4! <.5:! -/.478! 58! #6<>C/4! 011^B! M4;>a78! >??/4/;! ;/6=747<5>8! <./4/! A5==! 8><! C/! 7! 8//;! ?>4! .5:! @8`@7=5?5/;! :@99>4<! >?! %478V:! T45J.<! <>! :786<5>8:BW!"453/!H585:</4!M4;>a78!:75;!7<! 9/76/?@=! 8@6=/74! /8/4JIW! [)/@</4:B! 011^\! <./! <53/! [O7?/Z5! r! MR378B! 0121\N! -./! 78;! :.749=I! 645<565Z/;! <./! C4>7;! :786<5>8:! #C737! 7;3585:<47<5>8! ;5:7J4//;! 9>58</;U >8! %478! 9=76/;! CI! 6>@8<45/:! :@6.! 7:! %:47/=! =IB!.>A/G/4B!A5<.!)>C/4<!F5CC:B!<./!S.5</! 78;! <./! K85</;! L<7</:p! T%! <.58E! <.7<! <.>:/! O>@:/! 94/::! :/64/<74IB! :7I58Jp! TS.5=/! 5<! A.>! <7E/! <.5:! :<786/B! A.>! A78<! <./:/! A>@=;! C/! 7! 9>:5<5G/! :</9! ?>4! %478! <>! 744>J78<!:786<5>8:B!8//;!<>!?54:<!J5G/!<./:/! <478:?/4! =>AU/8456./;! @4785@3! >??! >?! 5<:! jA/79>8:k! @9N! S/! :.74/;! <.5:! >9585>8! :>5=! 7:! 5<! 7J4//;! <>! ;>! =7:<! #6<>C/4B! %478! A5<.! >@4! %478578! ?45/8;:B! >@4! C4><./4:W! :75;! <>;7I! <.7<! 5<! A>@=;! 6>8<58@/! 5<:! 01! [%C5;N\N! %8! ]@=I! 0121B! "4/:5;/8<! #C737! 9/46/8<! /8456.3/8<B! A.56.! 5:! 7! ;54/6<! :5J8/;! 58<>! =7A! 78! /R</8:5>8! >?! /6>8>356! G5>=7<5>8! >?! K85</;! +7<5>8:! L/6@45<I! :786<5>8:!>8!%478B!7:!A/==!7!9/87=<I!>8!78I! &>@865=! 4/:>=@<5>8:W! [L78J/4! r! L=76E378B! 6>3978I! >4! 58;5G5;@7=! ?>@8;! <>! 75;! %478V:! 0121\N! 9/<4>=/@3! :/6<>4N! %478V:! H7.3>@;! -./!;/7=!475:/;!3>4/!<.78!7!?/A!/I/C4>A:! *.37;58/d7;! 4/:9>8;/;! <>! M4;>a78V:! 58! <./! K85</;! L<7</:B! C@<! <./! #C737! 4/374E:! CI! 9475:58J! A.7<! ./! 67==/;! 7;3585:<47<5>8V:!;5:799>58<3/8<!A5<.!-@4U ! !

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

W! !


_! !

$%&4&5!+$4-,65!&-.!)7,!38)8+,!$3!)8+9,6:8-(),.!/)&),/!+,#&)($-/! 3+&-9!#(-!

)/=5/?![uOOB!>4!@24$2&A$/&#0&AB++-(0,%0+-&#0& @24$2-&C$+3);&D$/E)\!6744I58J!>G/4!m11!94>U "7=/:<58578! 76<5G5:<:B! d>@487=5:<:B! 78;! .@3785<74578! 75;! A>4E/4:N! -./! ?=><5==7! >?! :.59:B! A.56.! .7;! C//8! :<7<5>8/;! >??! <./! 6>7:<! >?! %:47/=! ?>4! =/::! <.78! 7! ;7IB! A/4/! 6744I58J! .@3785<74578! 75;! 78;! 6>8:<4@6U <5>8! 37</457=:! A5<.! <./! 58</8<5>8! >?! C4/7E58J! <./! %:47/=5UMJI9<578! C=>6E7;/! >?! <./! F7Z7! L<459N! %:47/=5! ?>46/:! 475;/;! <./! ?=><5==7! >8! <./! 85J.<! >?! H7I! c1! 58! <./! 58</487<5>87=!A7</4:!>?!<./!H/;5</4478/78! L/7B! C>74;58J! <./! :.59:! @:58J! :9//;C>7<:! 78;! ./=56>9</4:N! *66>4;58J! <>! %:47/=5! 766>@8<:B! <./! %b(! ?76/;! 4/:5:<786/! >8! <./! (74! 3>4/! <4>@C=58J! <>! :>3/! A/:</48! ?$#-&?$+;$+$!?4>3!7C>@<!f1!uOO!76<5G5:<:! >C:/4G/4:B!.>A/G/4B!5:!-@4E/IV:!5864/7:58J! A.>! A/4/! 743/;! A5<.! 54>8! C74:! 78;! 7=5/87<5>8! ?4>3! 78><./4! .5:<>4567=! 7==Ip! E85G/:N! b@458J! <./! :<4@JJ=/B! 858/! uOO! %:47/=N! -@4E/I! A7:! <./! ?54:<! 94/;>35878<=I! 76<5G5:<:! A/4/! E5==/;_! ;>Z/8:! >?! uOO! H@:=53! 6>@8<4I! <>! 4/6>J85Z/! %:47/=B! 78;! 76<5G5:<:! 78;! :/G/8! %b(! :>=;5/4:! A/4/! 7=:>! "453/! H585:</4! M4;>a78! 5:! >8/! >?! <./! ?/A! A>@8;/;N! =/7;/4:!>?!7!94/;>35878<=I! )Q>!$=KUK!KHUJDJO<?K<J1D\O! H@:=53!6>@8<4I!<>!.7G/!G5U *! ;59=>37<56! 645:5:! H>UKDH!<QK<!(O?K>N!KY1N1MJ`>! :5</;! %:47/=B! 7::@458J! <./8U /8:@/;! 58! <./! 7?</437<.! <1!)I?L>R!T1?!<Q>!TN1<JNNK!?KJH! %:47/=5!9453/!3585:</4!*45/=! >?! <./! H7I! 0121! ?=><5==7! H>K<QO!OJMDKN>H!<1!=1<Q!(O?K>N! L.74>8!;@458J!7!011h!:<7</! 475;B! <.4/7</858J! <>! 6>=U KDH!)I?L>R!<QK<!<Q>!8DJ<>H! G5:5<! <.7<! .5:! 974<IB! <./! =79:/! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! /<K<>O!P1INH!D1<!OJUYNR!KNJMD! *,"B!G5/A/;!78<5UL/35<5:3! C/<A//8! %:47/=! 78;! -@4U J<O!T1?>JMD!Y1NJ;J>O!PJ<Q!<Q1O>! 7:! T7! 6453/! 7J758:<! E/IN! %33/;57</=I! ?>==>AU 1T!(O?K>N!1?!D>;>OOK?JNR!<KL>! .@3785<IW! [s87=B! 0120\N! 58J!8/A:!>?!<./!;/7<.:!>?! (O?K>N\O!OJH>!JD!K!=JNK<>?KN! *66>4;58J! <>! <60& 8='2'> 858/! 76<5G5:<:P7==! A5<.! HJOYI<>!=><P>>D!(O?K>N!KDH! ;-4,! [011h\B! M4;>a78! 7=:>! -@4E5:.! <5/:P-@4E/I! KD1<Q>?!;1ID<?R^>S>D!1D>! T7;;/;! <.7<! %478V:! 8@6=/74! 4/67==/;! 5<:! 73C7::7;>4B! <QK<!JO!Y?>H1UJDKD<NR!4IONJUE! 73C5<5>8:! A/4/! 7! <.4/7<! 6786/==/;! d>58<! 35=5<74I! 8><! d@:<! <>! %:47/=! C@<! <>! /R/465:/:!5<!.7;!./=;!A5<.! t<./!/8<54/!A>4=;BVW!7!9>:5<5>8!<.7<!./!.7:! %:47/=B! 78;! 67==/;! ?>4! 78! /3/4J/86I! 6=/74=I!4/<4/7</;!?4>3!58!4/6/8<!I/74:N! 3//<58J!>?!<./!K+!L/6@45<I!&>@865=N!"453/! H585:</4! M4;>a78! 4/?/44/;! <>! <./! %b(! #8! H7I! c1B! 0121B! 858/! 76<5G5:<:P/5J.<! >9/47<5>8! 7:! 7! TC=>>;I! 37::764/W! 78;! -@4E5:.!65<5Z/8:!78;!>8/!-@4E5:.U*3/45678! T:<7</! </44>45:3W! 58! 78! 7;;4/::! <>! <./! A5<.! ;@7=! 65<5Z/8:.59! 58! -@4E/I! 78;! <./! F478;! +7<5>87=! *::/3C=I! >?! -@4E/I! K85</;! L<7</:PA/4/! E5==/;! ;@458J! 78! [S@4Z/=B!0121\N! %:47/=5! b/?/8:/! (>46/:! [%b(\! 475;! >?! <./! ?$#-& ?$+;$+$B! 7! 3/3C/4! >?! <./! TF7Z7! (4//;>3! (=><5==7BW! 7! 6>8G>I! >?! :5R! :.59:! >4J785Z/;! CI! <./! (4//! F7Z7! H>G/3/8<! 78;! <./! -@4E5:.! (>@8;7<5>8! ?>4! O@378! )5J.<:! 78;! (4//;>3:! 78;! O@3785<74578! ! !

L5J85?5678<=IB! ;/:95</! 5<:! 6=>:/! <5/:! A5<.! %:47/=B! <./! K85</;! L<7</:! d>58/;! -@4E/I! 58! 94/::58J!%:47/=!<>!?>437==I!79>=>J5Z/!?>4!5<:! /R/6@<5>8!>?!<./!?=><5==7!475;N!*66>4;58J!<>! C03-',6&:6+'2',6p!

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

! E/I!3@:<!6/4<758=I!.7G/!C//8!</39/4/;!CI! 78!@8;/4:<78;58J!>?!<./!4/7=5<I!>?!-@4E/IV:! 4/=7<5>8:.59! A5<.! %478N! *66>4;58J! <>! "74:5p! T%8! 011^B! %478578U-@4E5:.! <47;/! :<>>;! 7<! 74>@8;! e22! C5==5>8B! A5<.! %478! 94>G5;58J! 7! :5J85?5678<! 9>4<5>8! >?! -@4E/In:! J7:! 8//;:W! ["74:5B!0121\N!*:!=>8J!7:!-@4E/IV:!4/=7<5>8U :.59!A5<.!%478!6>@=;!C/!?473/;!58!</43:!>?! -@4E/IV:!/6>8>356!58</4/:<B!<./8!6>86/48:! 7C>@<! -@4E/I! 37E58J! 78! 5;/>=>J567=! :.5?<! 7A7I!?4>3!<./!A/:<P/G/8!7<!<./!.78;:!>?! -@4E/IV:!6/8</4U45J.<!]@:<56/!78;!b/G/=>9U 3/8<! "74<I! [*,"B! >4! :3$%0,& #0& .$%/)2;$& *$+,-4-\P799/74!<>!C/!>G/4:<7</;N!


!

$%&4&5!+$4-,65!&-.!)7,!38)8+,!$3!)8+9,6:8-(),.!/)&),/!+,#&)($-/! 3+&-9!#(-!

&=58<>8! :9>E/! A5<.! +/<78I7.@B! 7:E58J! %:47/=! <>! 79>=>J5Z/! <>! -@4E/I! ?>4! E5==58J! 858/! >?! 5<:! 65<5Z/8:! 7C>74;! <./! F7Z7U C>@8;! ?$#-& ?$+;$+$! :.59! 58! H7I! 0121N! O>A/G/4B! +/<78I7.@! 37;/! 5<! 6=/74!<.7<!J5G/8!<./!6@44/8<!:5<@7<5>8!58! <./!H5;;=/!M7:<B!%:47/=!A5==!8><!5::@/!78! 79>=>JIN! N! N! N! -./! KL! 7;3585:<47<5>8! 799=5/;! ./7GI! 94/::@4/! >8! %:47/=! <>! 79>=>J5Z/! <>! <./! -@4E5:.! J>G/483/8<! >G/4!/G/8<:!:@44>@8;58J!<./!H7I!0121! 475;N! -./! *3/45678:! A5:.! <>! :<7C5=5Z/! %:47/=5U-@4E5:.! 4/=7<5>8:! 7:! :>>8! 7:! 9>::5C=/N![L>3?7=G5B!0122\!

-./! #C737! 7;3585:<47<5>8V:! ;/378;! <.7<! %:47/=! 79>=>J5Z/! <>! -@4E/I! ?>4! <./! ?=><5==7! 475;! ;/7<.:! :5J87=/;! <>! C><.! %:47/=! 78;! -@4E/I! <.7<! <./! K85</;! L<7</:! A>@=;! 8><! :539=I!7=5J8!5<:!?>4/5J8!9>=565/:!A5<.!<.>:/! >?!%:47/=!>4!8/6/::745=I!<7E/!%:47/=V:!:5;/!58! 7! C5=7</47=! ;5:9@</! C/<A//8! %:47/=! 78;! 78><./4! 6>@8<4IP/G/8! >8/! <.7<! 5:! 94/;>35878<=I! H@:=53N! %:47/=V:! 4/?@:7=! <>! 79>=>J5Z/! <>! -@4E/I! ?>4! <./! 475;! .7:! 94>;@6/;! :5J85?5678<! 6>8:/`@/86/:! ?>4! C5=7</47=!4/=7<5>8:!C/<A//8!<./!<A>!:<7</:_! 58! L/9</3C/4! 0122B! -@4E/I! /R9/==/;! %:47/=V:! 73C7::7;>4! ?4>3! -@4E/IN! *<! <./! K85</;! +7<5>8:! F/8/47=! *::/3C=I! 58! L/9</3C/4!0122B!"4/:5;/8<!#C737!9/4:>U 87==I! 7:E/;! M4;>a78! <>! 4/:>=G/! 5<:! ;59=>37<56! 645:5:! A5<.! %:47/=N! L/64/<74I! >?! L<7</!O5==74I!&=58<>8!7=:>!3/<!A5<.!M4;>a78! 78;! T@4J/;! .53! 8><! <>! ;>! 78I<.58J! <>! A>4:/8! 5<:! 4/=7<5>8:.59! A5<.! %:47/=W! [D/8.>458B!0122\N! DI! <./! /8;! >?! 0122B! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! C/<A//8! -@4E/I! 78;! <./! K85</;! L<7</:! A/4/! 374E/;=I! 5394>G/;! ?4>3! <./54! =>A! 9>58<! 58! <./! 35;U0111:! @8;/4! F/>4J/! SN! D@:.V:! 94/:5;/86IN! %8! L/9</3C/4! 0122B! -@4E/I! 7J4//;! <>! .>:<! 78! *3/45678U ;/9=>I/;! /74=I! A74858J! 47;74! 58! <./! /7:</48!-@4E5:.!65<I!>?!H7=7<I7!T7:!974<!>?! 7! +*-#U7994>G/;! 35::5=/! ;/?/8:/! :I:</3! <.7<! 3>:<! 787=I:<:! C/=5/G/! 5:! 58</8;/;! <>! ! !

6>@8</4! 9></8<57=! C7==5:<56! 35::5=/! <.4/7<:! <>!M@4>9/!?4>3!%478BW!766>4;58J!<>!7!0120! 4/9>4<! 94/974/;! CI! <./! &>8J4/::5>87=! )/:/746.! L/4G56/! ?>4! <./! K85</;! L<7</:! &>8J4/::![q78><<5B!0120B!9N!01\N!-./!4/9>4<! `@></:! 7! :/85>4! #C737! 7;3585:<47<5>8! >??5657=!7:!67==58J!<.5:!7J4//3/8<!T94>C7C=I! <./!C5JJ/:<!:<47</J56!;/65:5>8!C/<A//8!<./! K85</;!L<7</:!78;!-@4E/I!58!<./!97:<!2h!>4! 01! I/74:W! [%C5;N\N! %8! 4/:9>8:/! <>! -@4E/IV:! 7J4//3/8<! <>! .>:<! <./! +*-#U7994>G/;! 35::5=/! ;/?/8:/! 47;74B! :>3/! %478578! >??5657=:! 4/9>4</;=I! 65</;! <./! 47;74! 7:! 7! 9></8<57=! <74J/<! 58! <./! /G/8<! >?! 78! *3/45678! >4! %:47/=5! 754:<45E/! >8! %478N! F/8/47=!*354!*=5!O7d5Z7;/.!>?!./7;!>?!<./! 7/4>:976/! ;5G5:5>8! >?! %478V:! )/G>=@<5>874I! F@74;B! A7:! `@></;! 7:! :7I58Jp! TL.>@=;! A/! C/! <.4/7</8/;B! A/! A5==! <74J/<! +*-#V:! 35::5=/! ;/?/8:/! :.5/=;! 58! -@4E/I! 78;! <./8! .5<!<./!8/R<!<74J/<:W![b74/585B!0122\N!

)Q>!->a<!,?K! L586/! "4/:5;/8<! #C737! >G/4:7A! <./! *3/45678! A5<.;47A7=! ?4>3! %47`! >8! b/6/3C/4! 2oB! 0122B! <.@:! /8;58J! <./! %47`! S74B! 7! 6/8<47=! `@/:<5>8! ?>4! <./! ?@<@4/! >?! C5=7</47=!4/=7<5>8:!C/<A//8!-@4E/I!78;!<./! K85</;! L<7</:! 35J.<! 76<@7==I! ;/9/8;! >8! .>A! 3@6.! ?@4<./4! 4/=7<5>8:! ;/</45>47</! C/<A//8! <./! K85</;! L<7</:! 78;! 7! 6>@8<4I! A5<.! A.56.! -@4E/I! 3758<758:! ?45/8;=I! 4/=7<5>8:p! %478N! #8! L/9</3C/4! ^B! 0120B! )/9@C=5678! 94/:5;/8<57=! 678;5;7</! H5<<! )>38/I! 7::75=/;! "4/:5;/8<! #C737V:! 7994>76.! <>! %478B! </==58J! .>:<! b7G5;! F4/J>4I!>8!?00,&,60&*+044B!T-./!94/:5;/8<! .7:! 8><! ;47A8! @:! ?@4<./4! 7A7I! ?4>3! 7! 8@6=/74! %478! 78;! 58! ?76<! %478! 5:! 6=>:/4! <>! .7G58J!7!A/79>8B!6=>:/4!<>!.7G58J!8@6=/74! 6797C5=5<I! <.78! A./8! ./! <>>E! >??56/N! ! -.5:! 5:!<./!J4/7</:<!?75=@4/B!58!3I!>9585>8B!>?!.5:! ?>4/5J8! 9>=56IW! [D/8745B! 0120\N! )>38/I! 7;;/;! <.7<! .5:! 7994>76.! <>! %478V:! 8@6=/74! 73C5<5>8:B! @8=5E/! #C737V:B! A>@=;! 4/d/6<!

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

X! !


$%&4&5!+$4-,65!&-.!)7,!38)8+,!$3!)8+9,6:8-(),.!/)&),/!+,#&)($-/! 3+&-9!#(-!

! T7! 9>=56I! >?! /8J7J/3/8<! A5<.! j%478578! 94/:5;/8<! H7.3>@;k! *.37;58/d7;W! 78;! 6>8:5:<!>?!T64599=58J!:786<5>8:W!7J758:<!<./! &/8<47=!*:578!6>@8<4I![%C5;N\N! %8! 7! 0120! 7;;4/::! <>! <./! *3/45678! %:47/=! "@C=56! *??754:! &>335<<//! [*%"*&\B! "4/:5U ;/8<! #C737! :75;! <.7<! ./! A>@=;! T<7E/! 8>! >9<5>8:! >??! <./! <7C=/W! A./8! 5<! 673/! <>! ;/7=58J! A5<.! %478V:! 8@6=/74! 73C5<5>8:B! 586=@;58J!35=5<74I!76<5>8p!

?54:<! <53/B! %478V:! /8<54/! ?5878657=! :I:</3W! [L>46./4B! 0120\B! ./! .7:! 6>8:5:</8<=I! 7G>5;/;! <./! 4./<>456! >?! A74?74/! 78;B! <.4>@J.>@<! .5:! 94/:5;/86IB! :>@J.<! <>! 4/;@6/! 47<./4! <.78! ?@4<./4! /:67=7</! *3/45678! 58G>=G/3/8<! A5<.! <./! H5;;=/! M7:<N!

O>A/G/4B!A./8!A/!/R7358/!A.7<!)>38/I! .7:! 58;567</;! ./! A5==! ;>! A5<.! 4/J74;:! <>! %478B! 5<! ;>/:! 8><! 799/74! <.7<! .5:! :@JJ/:<5>8:! 74/! 7<! 7==! 7! 47;567=! ;/974<@4/! %! .7G/! :75;! <.7<! A./8! 5<! 6>3/:! <>! ?4>3! A.7<! "4/:5;/8<! #C737! .7:! 7=4/7;I! 94/G/8<58J! %478! ?4>3! >C<75858J! 7! >8/p! <.7<! 5:B! 539>:/! :<4>8J! :786<5>8:! 78;! 8@6=/74! A/79>8B! %! A5==! E//9! <./! 35=5<74I! >9<5>8! <7E/! 8>! >9<5>8:! >??! E!E!E!PQJN>!+1UD>R!KYY>K?O!<1! >8! <./! <7C=/N! %<! 5:! <./! <7C=/B! 78;! %! 3/78! QKS>!K!U1?>!QK?H:NJD>H!K<<J<IH>! <./4/?>4/! 4/7:>87C=/! <>! A.7<! %! :7IN! -.7<! 586=@U <1PK?HO!(?KD5!<Q>?>!JO!NJ<<N>! 6>86=@;/! <.7<! A.5=/! ;/:! 7==! /=/3/8<:! >?! >SJH>D;>!<1!OIMM>O<!<QK<!>J<Q>?! )>38/I!799/74:!<>!.7G/! *3/45678! 9>A/4p! ! *! Q>!1?!$=KUK!P1INH!NKID;Q!K! 7! 3>4/! .74;U=58/;! 9>=5<567=! /??>4<! 753/;! Y?>:>UY<JS>!UJNJ<K?R!K;<J1D! 7<<5<@;/! <>A74;:! %478B! 7<! 5:>=7<58J! %478_! 7! KMKJDO<!(?KD5!>S>D!KO!<Q>!;1ID<?R! <./4/!5:!=5<<=/!/G5;/86/!<>! ;59=>37<56! /??>4<! <>! ;1D<JDI>O!<1!P1?L!<1PK?HO! :@JJ/:<!<.7<!/5<./4!./!>4! :@:<758! >@4! 6>7=5<5>8! TINTJNNJDM!J<O!DI;N>K?!KU=J<J1DOE! #C737! A>@=;! =7@86.! 7! 78;! /8:@4/! <.7<! <./! 94/U/39<5G/! 35=5<74I! %478578! 94>J473! 5:! 76<5>8! 7J758:<! %478B! /G/8! 7:! <./! 6>@8<4I! 3>85<>4/;_! 78! /6>8>356! /??>4<! <.7<! 6>8<58@/:! <>! A>4E! <>A74;:! ?@=?5==58J! 5<:! 539>:/:!64599=58J!:786<5>8:_!78;B!I/:B!7! 8@6=/74!73C5<5>8:N! 35=5<74I! /??>4<! <>! C/! 94/974/;! ?>4! 78I! 6>8<58J/86IN! N! N! N! %478V:! =/7;/4:! :.>@=;! @8;/4:<78;! <.7<! %! ;>! 8><! .7G/! 7! 9>=56I! >?! 6>8<7583/8<_! %! .7G/! 7! 9>=56I! <>! 94/G/8<! %478! ?4>3! >C<75858J! 7! 8@6=/74! A/79>8N!*8;!7:!%!.7G/!37;/!6=/74!<53/! 78;! 7J758! ;@458J! <./! 6>@4:/! >?! 3I! 94/:5;/86IB! %! A5==! 8><! ./:5<7</! <>! @:/! ?>46/!A./8!5<!5:!8/6/::74I!<>!;/?/8;!<./! K85</;!L<7</:!78;!5<:!58</4/:<:N![#C737B! 0120\!

#C737V:!A>4;:B!.>A/G/4B!3@:<!C/!4/7;!58! <./!6>8</R<!>?!.5:!7@;5/86/p!.5:!7;;4/::!5:! ;54/6</;!<>!7!=>CCI58J!J4>@9!<.7<!/R9=565<=I! 7;G>67</:! ?>4! 94>U%:47/=5! 9>=565/:! <>! <./! *3/45678! J>G/483/8<N! S.5=/! #C737! .7:! 539=/3/8</;! A.7<! <./! F$,-'2$%& G'"+2$%! .7:! 67==/;! T<./! <>@J./:<! :786<5>8:! /G/4! 539>:/;! >8! <./! %478578! J>G/483/8<B! 586=@;58J!8/A!3/7:@4/:!<74J/<58JB!?>4!<./! ! !

)>38/I!.7:!:75;!=5<<=/!7C>@<!-@4E/IB!C@<!5<! 799/74:! @8=5E/=I! <.7<! ./! A5==! 3758<758! <./! :<4>8J! 4/=7<5>8:.59! <.7<! #C737! .7:! /8d>I/;!A5<.!M4;>a78!:586/!011^N!(>4!>8/B! .5:! 673975J8! A/C:5</! :<7</:! <.7<! <./! TK85</;! L<7</:! 3@:<! ?>46/?@==I! 4/:5:<! <./! /3/4J/86/!>?!78<5U%:47/=!9>=565/:!58!-@4E/I! 78;! MJI9<B! 78;! A>4E! <>! 37E/! 6=/74! <.7<! <./54! 58</4/:<:! 74/! 8><! :/4G/;! CI! 5:>=7<58J! %:47/=BW! [)>38/I! ?>4! "4/:5;/8<\! 58;567<58J! <.7<B!@8=5E/!#C737B!)>38/I!A5==!7;G>67</! ?>4! %:47/=V:! :5;/! 58! 78I! C5=7</47=! ;5:9@</! C/<A//8! %:47/=! 78;! -@4E/IN! *=:>! @8=5E/! #C737B! A.>! .7:! :9/8<! .5:! 94/:5;/86I! 4/;@658J! *3/45678! 58G>=G/3/8<! A5<.! <./! K85</;! L<7</:B! )>38/I! 7;G>67</:! ?>4! 5864/7:/;! *3/45678! 58</4G/8<5>8! 58! <./! 7??754:! >?! <./! H5;;=/! M7:<P7! :976/! <.7<! A5==!@8;>@C</;=I!7<!<53/:!9=76/!<./!K85</;!

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

b! !


$%&4&5!+$4-,65!&-.!)7,!38)8+,!$3!)8+9,6:8-(),.!/)&),/!+,#&)($-/! 3+&-9!#(-!

! L<7</:! :`@74/=I! 7J758:<! -@4E/Ip! Tj-./! H5;;=/!M7:<k!5:!45G/8!CI!</8:5>8:B!78;!%478! 78;! %:=735:<! /R<4/35:<:! 74/! ://E58J! <>! 58?=@/86/!/G/8<:!78;!/R978;!<./54!6>8<4>=N! -./! ?@<@4/! >?! ;/3>647<56! 58:<5<@<5>8:! 58! <./!4/J5>8P78;!<./!:/6@45<I!>?!<./!K85</;! L<7</:! 78;! 5<:! 7==5/:P.78J:! 58! <./! C7=786/N!N!N!N!j-k./!K85</;!L<7</:!6788><!C/! 8/@<47=! 7C>@<! <./! >@<6>3/W! [)>38/I! ?>4! "4/:5;/8<\N!

*1D;NIOJ1D! %<!://3:!<.7<B!58!<./!/8;B!<./!9>:5<5>8:!>?! "4/:5;/8<! D7476E! #C737! 78;! 6.7==/8J/4! H5<<! )>38/I! >8! 5::@/:! 4/=/G78<! <>! <./! K85</;! L<7</:V! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! A5<.! -@4E/I!74/!8><!<.7<!;5??/4/8<B!I/<!)>38/I! 5:! @8=5E/=I! <>! /8d>I! <./! A743<.! >?! #C737V:! 4/=7<5>8:.59! A5<.! "453/! H585:</4! M4;>a78P7!4/=7<5>8:.59!<.7<!.7:!C//8!<./! =586.958! >?! <./! >9<535:<56! ;54/6<5>8! <.7<! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! C/<A//8! <./! <A>! 6>@8<45/:!.7:!<7E/8!:586/!<./!;74E/4!I/74:! >?!<./!D@:.!7;3585:<47<5>8N! %?! )>38/I! 5:! /=/6</;! "4/:5;/8<B! 5<! 5:! @8=5E/=I! <.7<! ./! A>@=;! 873/! M4;>a78! 7:! 73>8J! <./! ?5G/! A>4=;! =/7;/4:! A5<.! A.>3! ./! .7:! <./! 3>:<! <4@:</;! 4/=7<5>8:.59B! 7:! #C737! ;5;! 58! 78! 58</4G5/A! A5<.! (74//;! q7E7457! 58! 0120N! T%! <.58E! <.7<! 5?! I>@! 7:E! <./3B!jF/4378!6.786/==>4k!*8J/=7!H/4E/=! >4! j%8;578! 9453/! 3585:</4! H783>.78k! L58J.! >4! jL>@<.! ,>4/78! 94/:5;/8<! HI@8JU C7Ek! $//! >4! "453/! H585:</4! M4;>a78! >4! jD45<5:.! 9453/! 3585:</4k! b7G5;! &73/4>8! A>@=;! :7IB! A/! .7G/! 7! =><! >?! <4@:<! 78;! 6>8?5;/86/! 58! <./! "4/:5;/8<BW! #C737! <>=;! q7E7457! [0120\N! %8! <./! /8;B! 5?! )>38/I! 5:! /=/6</;! 94/:5;/8<B! <./8! <./! >@<6>3/! >?! C5=7</47=! 4/=7<5>8:! C/<A//8! <./! K85</;! L<7</:!78;!-@4E/I!37I!;/9/8;!3>4/!@9>8! C><.! 6>@8<45/:V! 4/=7<5>8:! A5<.! %478B! %:47/=B! 78;! ><./4! H5;;=/! M7:</48! 6>@8<45/:! <.78! /G/4!C/?>4/N!! ! !

()*+,!#(-! (478E! $58! 5:! 7! 0121! ".5! D/<7! ,7997! J47;@7</! >?! <./! K85G/4:5<I! >?! &.567J>B! A./4/! ./! :<@;5/;! ".5=>:>9.I! 78;! +/74! M7:</48! $78J@7J/:! 78;! &5G5=5Z7<5>8:N! O/! .7:! 94/G5>@:! A>4E/;! 7<! <./! )>>:/G/=<! %8:<5<@</B! A./4/! ./! :/4G/;! 7:! M;5<>4U58U &.5/?! >?! <./! 0122! )>>:/G/=<! )/G5/AB! <./! O@;:>8! %8:<5<@</B! #C737! ?>4! *3/4567B! 78;B!3>:<!4/6/8<=IB!-@4E5:.!M6>8>356!78;! L>657=! L<@;5/:! (>@8;7<5>8N! b@458J! 6>==/J/B! $58!:<@;5/;!*47C56!58!-78J5/4B!H>4>66>!>8! 7! b/974<3/8<! >?! L<7</! &45<567=! $78J@7J/! L6.>=74:.59!78;!A7:!7!O@3785<I!58!*6<5>8! (/==>A!58!*3:</4;73N!O/!A5==!6>8<58@/!.5:! :<@;5/:! 7:! 7! ]NbN! 678;5;7</! 7<! '7=/! $7A! L6.>>=!C/J58858J!L/9</3C/4!012cN! )Q>! 1YJDJ1DO! KDH! ;1D;NIOJ1D! >aY?>OO>H! Q>?>JD! K?>! <Q1O>! 1T! <Q>! JDHJSJHIKN! KI<Q1?0O2! KDH! H1! D1<! D>;>OOK?JNR! ?>TN>;<! <Q>! SJ>PO! 1T! "'1)! *>D<>?! 1?! (O<KD=IN! 9cN<c?!8DJS>?OJ<R! !

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

V! !


! ?4>3!.<<9pvvAAANJ@74;578N6>N@EvA>4=; v0121v374v1hv<@4E/IU@:U73C7::7;>4U 743/857!!

%J=NJ1M?KYQR!

D/8.>458B!'N![0122B!L/9</3C/4!02\N!#C737! K4J/:! M4;>J78! <>! )/:>=G/! &45:5:! A5<.! %:47/=N! C03-',6& :6+'2',69! )/<45/G/;! ?4>3!.<<9pvvAAANI8/<8/A:N6>3v74<56=/ :v1Bgcf1B$Uf20h2ogB11N.<3=!! b74/585B! *N! *N! [0122B! +>G/3C/4! 0m\N! %478! -.4/7</8:! <>! O5<! -@4E/I! 5?! KLB! %:47/=! *<<76EN!<60&:44'=-$,03&*+0449!)/<45/G/;! ?4>3!.<<9pvv8/A:NI7.>>N6>3v5478U <.4/7</8:U.5<U<@4E/IU@:U5:47/=U7<<76EU 2hcmhho10N.<3=!! O7?/Z5B! "NB! r! MR378B! (N! [0121B! H7I! 2g\N! %478! H7E/:! +@6=/74! #??/4B! C@<! S/:<! K86>8G586/;N! J0",0+49! )/<45/G/;! ?4>3! .<<9pvv3>C5=/N4/@</4:N6>3v74<56=/v<>9+ /A:v5;KL-)MmfF2o*01211h2gQ5w2r67 w4;<!! OX445I/<N![011^B!H746.!2^\N!#C737!O/=;!58! O5J.!M:<//3B!C@<!8><!<./!KNLN!)/<45/G/;! ?4>3!.<<9pvvAAAN.@445I/<N6>3N<4v/8J=5 :.v;>3/:<56v220c^^00x9N7:9!! %J87<5@:B!bN![0120B!]@8/!g\N!#C737V:!(45/8;! 58! -@4E/IN! <60& 5$46-27,'2& *'4,9! )/<45/G/;!?4>3!.<<9pvvAAANA7:.58J<>8 9>:<N6>3v>9585>8:v;7G5;U5J87<5@:U >C737:U?45/8;U58U<@4E/Iv0120v1mv1gvJ ]y**.`&Hzx:<>4IN.<3=!! $>a>a=@B! #N! (N! [0121\N! <60& I,$,0& 'E& K9I9> <"+/0(&J0%$,-'24L&:&<"+/-46&*0+4M0=,-#09! -./! *<=78<56! &>@865=N! )/<45/G/;! ?4>3! .<<9pvvAAAN76@:N>4Jv9@C=567<5>8v@:U <@4E/IU4/=7<5>8:U4/`@54/U8/AU ?>6@:v=>J>J=@!! +7:7AB!bN![0121B!H746.!f\N!-@4E/I!)/67==:! KL!*3C7::7;>4!>G/4!*43/857!F/8>65;/! )/:>=@<5>8N! <60& N"$+3-$29! )/<45/G/;! !

#C737B! DN! [011^B! *945=! m\N! J0;$+/4& O(& *+04-302,& PO$;$& ,'& ,60& <"+/-46& *$+%-$;02,9& -./! S.5</! O>@:/N! )/<45/G/;!?4>3!.<<9pvvAAANA.5</.>@: /NJ>Gv<./U94/::U>??56/v4/374E:U 94/:5;/8<U>C737U<@4E5:.U974=573/8<!! #C737B! DN! [0120B! H746.! f\N! J0;$+/4& O(& *+04-302,& PO$;$& ,'& :Q*:R9! K85</;! L<7</:! M3C7::IN! )/<45/G/;! ?4>3! .<<9pvv5478N@:/3C7::INJ>Gv94/:>C7377 5976N.<3=!! "74:5B!-N![0121B!H7I!2g\N!<60&<"+/0(>S+$H-%> Q+$2& T0$%L& R$2& 5$46-27,'2& <$/0& UC04V& E'+& $2& :24W0+X& (>4/5J8! ">=56IN! )/<45/G/;!?4>3!.<<9pvv35;/7:<N?>4/5J89 >=56IN6>3v9>:<:v0121v1hv2gv<./x<@4E/ IxC47Z5=x5478x;/7=x678xA7:.58J<>8x<7 E/xI/:x?>4x78x78:A/4!! )/@</4:N![011^B!#6<>C/4!c2\N!-@4E/I!"Hp!%?! '>@! b>8n<! S78<! %478! <>! O7G/! +@E/:B! F5G/! '>@4:! K9N! )/<45/G/;! ?4>3! .<<9pvvAAAN.774/<ZN6>3v8/A:v<@4E/IU 93U5?UI>@U;>8U<UA78<U5478U<>U.7G/U 8@E/:UJ5G/UI>@4:U@9U2Nh1hh!! )56.</4B! "N! [0122B! #6<>C/4! 21\N! -@4E5:.! "453/! H585:</4! M4;>J78! ">:/:! &.7==/8J/! ?>4! #C737N! Y'4& :270%04& <-;049&)/<45/G/;!?4>3!.<<9pvv74<56=/:N=7< 53/:N6>3v0122v>6<v21vA>4=;v=7U?JU@:U <@4E/IU01222122!! )>38/I! ?>4! "4/:5;/8<N! ?-33%0& 8$4,L& :2& :;0+-=$2& R02,"+(9& )/<45/G/;! ?4>3! .<<9pvvAAAN35<<4>38/IN6>3v5::@/:v35 ;;=/U/7:<!! L78J/4B! bNMNB! r! L=76E378B! HN! [0121B! H7I! 2g\N!KNLN!%:!LE/9<567=!>8!%478578!b/7=!?>4! +@6=/74! (@/=N! <60& F0W& C'+/& <-;049! )/<45/G/;!?4>3!.<<9pvvAAAN8I<53/:N6> 3v0121v1hv2ovA>4=;v35;;=//7:<v2o547 8N.<3=!! !

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

D/8745B! MN! [0120B! L/9</3C/4! 21\N! )>38/I! &45<565Z/:! #C737p! O5:! D5JJ/:<! (75=@4/! 5:! %478N! :+",H& I60#$9! )/<45/G/;! ?4>3! .<<9pvvAAAN5:47/=87<5>87=8/A:N6>3v+ /A:v+/A:N7:9Rv2h^o10!!


$%&4&5!+$4-,65!&-.!)7,!38)8+,!$3!)8+9,6:8-(),.!/)&),/!+,#&)($-/! 3+&-9!#(-!

! L6.=/5?/4B! 'N! [0121B! ]@8/! 0o\N! KLU-@4E5:.! )/=7<5>8:! *99/74! O/7;/;! ?>4! )>@J.! "7<6.N! 8"+$4-$20,9'+79! )/<45/G/;! ?4>3! .<<9pvvAAAN/@47:578/<N>4Jv8>;/vm2f0 m!! L>3?7=G5B!*N![0122B!*@J@:<!2g\N!+/<78I7.@! <>! &=58<>8p! +>! *9>=>JI! <>! -@4E/IN! C03-',6& :6+'2',69! )/<45/G/;! ?4>3! .<<9pvvAAANI8/<8/A:N6>3v74<56=/:v1Bg cf1B$Uf21^^0cB11N.<3=!! L>46./4B! LN! [0120B! (/C4@74I! 00\N! (*&-! &OM&,p! )>38/I! K8;/4:<7</:! #C737n:! H>G/:! *J758:<! %478N! <60& F$,-'2$%& G'"+2$%9&)/<45/G/;!?4>3!.<<9pvvAAAN87 <5>87=d>@487=N6>3v0120U94/:5;/8<57=U 673975J8v?76<U6./6EU4>38/IU @8;/4:<7</:U>C737U:U3>G/:U7J758:<U 5478U01201000!! -4@378B! ON! [2^fgB! H746.! 20\N! *+04-302,& A$++(& I9& <+";$2Z4& :33+044& S0E'+0& $& G'-2,& I044-'2& 'E& R'27+0449& '7=/! $7A! L6.>>=N!)/<45/G/;!?4>3!.<<9pvv7G7=>8N=7 ANI7=/N/;@v01<.x6/8<@4Iv<4@;>6N7:9!! -./! M6>8>35:<N! [011hB! H7I! h\N! M4;>J78V:! -47G/=:N!)/<45/G/;!?4>3!.<<9pvvAAAN/6 >8>35:<N6>3v8>;/vc^f2hmo!! s87=B! HN! [0120B! L/9</3C/4! 2m\N! "H! M4;>a78p! %:=73>9.>C57! L.>@=;! C/! )/6>J85Z/;!7:!&453/!*J758:<!O@3785<IN! <'3$(V4& [$;$29! )/<45/G/;! ?4>3! .<<9pvvAAAN<>;7I:Z7378N6>3v8/A:U 0^0hg^U93U/4;>J78U5:=73>9.>C57U :.>@=;UC/U4/6>J85Z/;U7:U6453/U7J758:<U .@3785<IN.<3=!! S@4Z/=B! LN! [0121B! ]@8/! 2\N! *C! ./@</! 5:<! 856.<:! 3/.4B! A5/! /:! A74! j(4>3! ->;7I! >8B! +><.58J! %:! *8I3>4/! 7:! %<! K:/;! <>! D/k![58!F/4378\N!<$7044=6$"9!)/<45/G/;! ?4>3!.<<9pvvAAAN<7J/::6.7@N;/v7@:=78 ;v<@/4E/55:47/=210N.<3=!! q7E7457B! (N! [0120B! ]78@74I! 2^\N! %8:5;/! #C737V:!S>4=;p!-./!"4/:5;/8<!-7=E:!<>! -%HM! *C>@<! <./! &.78J58J! +7<@4/! >?! *3/45678!">A/4N!<Q?89!)/<45/G/;!?4>3! ! !

.<<9pvv:A739=78;N<53/N6>3v0120v12v 2^v58:5;/U>C737:UA>4=;U<./U94/:5;/8<U <7=E:U<>U<53/U7C>@<U<./U6.78J58JU 87<@4/U>?U73/45678U9>A/4!! q78><<5B! ]N! [0120B! (/C4@74I! 0\N! <"+/0(L& S$=/7+'"23& $23& K9I9& J0%$,-'249! &>8J4/::5>87=! )/:/746.! L/4G56/N! )/<45/G/;!?4>3!.<<9pvv?96N:<7</NJ>Gv;>6 @3/8<:v>4J785Z7<5>8v2oh^c^N9;?!! !! ! ! !

' !

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

BB!!


!

!

!

*D#K-!"'1)! ! ! ! !

!

"#$%&#!'$#()*&#!)+,-./!*,-),+ !

!"#$%"&'#"()(*%"&+,-./0&1-.)-,&2!'#+&1-.)-,3&(0&%&.#.U!"#$%&'()#)U!"#$%&"'(#)&)"#*+(%'&$%$,$%-'( !"#$%&'"(!)*+,)!-*#(!*$+".'/!"*01*2"#$,%+&*34&#4-*5,'6!-"'#7*',*8+-9!7*',*:;;<=*>?08*@!,#!-* A>4E:!>8!5::@/:!6>86/4858J!8><!>8=I!-@4E5:.!?>4/5J8!9>=56I!C@<!7=:>!<./!6@44/8<!58</487<5>87=! 7J/8;7N! -./! &/8</4V:! 58</487<5>87=! :<7??! 6>8;@6<:! 7! A5;/! 478J/! >?! 588>G7<5G/! 94>d/6<:! <.7<! ://E! <>! :@99>4<! 4/6>865=57<5>8! <.4>@J.! ;57=>J@/! 78;! 58?>43/;! ;/C7</N! #@4! 35::5>8! 5:! <>! 6>8<45C@</!<>!:<7C5=5<IB!;/3>647<5Z7<5>8!78;!9/76/!<.4>@J.!>4J785Z58J!3@=<5U<476E!;59=>376I! 3//<58J:B! 6>8;@6<58J! 588>G7<5G/! 78;! 58;/9/8;/8<! 4/:/746.B! 78;! /86>@47J58J! 58?>43/;! ;/C7</:!58!<./!3/;57!>8!E/I!5::@/:!7??/6<58J!-@4E/I!78;!<./!A>4=;N!

! ! ! ! ! !

&#+-*&-!.,)&(#/! ! F=>C7=!">=5<567=!-4/8;:!&/8</4![F">-!&/8</4\! %:<78C@=!,X=<X4!K85G/4:5<I! *<7E>I!&739@:B!D7E54E>I! cf!2hm!%:<78C@=B!-@4E/I! ! AAANJ9><6/8</4N>4J! 58?>{J9><6/8</4N>4J! -/=p!|^1!020!f^o!ff!mh! (7Rp!|^1!020!f^o!ff!1h! ! !

!!!!!"#$%&#!'$#()(*&#!)+,-./!*,-),+!0"'1)2!

#@4! 9@C=567<5>8:! ?/7<@4/! 767;/356! 78;! 6>??//U<7C=/! C>>E:! >8! 5::@/:! 58! 58</487<5>87=! 4/=7<5>8:_!58:5J.<?@=!">=56I!D45/?:!CI!J=>C7=!/R9/4<:_!6>865:/!D45/?:!78;!#9UM;:_!">=56I!K9;7</:! 94>G5;58J! J/8/47=! C76EJ4>@8;! <>! :9/65?56! %)U<>956:_! 78;! H//<58J! )/9>4<:! A5<.! 4/6>33/8;7<5>8:! J/8/47</;! ?4>3! :/=/6</;! F">-! &/8</4U>4J785Z/;! 4>@8;<7C=/:! 78;! 6>8?/4/86/:N!#@4!9@C=567<5>8:!678!C/!;>A8=>7;/;!?4>3!>@4!A/C:5</!?>4!?4//N!-./I!74/!7=:>! 766/::5C=/! <.4>@J.! >8=58/! =5C4745/:! A>4=;A5;/B! :@6.! 7:! <./! %8</487<5>87=! )/=7<5>8:! 78;! L/6@45<I! +/<A>4E! 58! q@456.B! M@4>9/V:! S>4=;! 58! D4@::/=:B! 78;! &>=@3C57! K85G/4:5<I! "4/::! 58! +/A!'>4EN!*;;5<5>87==IB!I>@!678!?58;!>@4!C>>E:!>8!F>>J=/!D>>E:!78;!*37Z>8!,58;=/N!

Obama, Romney, and the Future of Turkey-United States Relations  

This paper will examine the recent history of bilateral relations between Turkey and the United States, from the George W. Bush administrati...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you