Page 1

Materialencatalogus              Materiaal voor club of vereniging •

Handreikingen -12, -16 en +16

Informatie leidinggevenden

Brochures

       


Materialencatalogus

Pagina 2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor de inleider Kort materialenoverzicht Uitgebreid materialenoverzicht Materiaal –12 Bijbelstudie Materiaal Materiaal –16 Bijbelstudiemateriaal Handreiking actueel Jij en… Themaschetsen Materiaal +16 Bijbelstudiemateriaal Kernwoorden Actueel Lopers/Brochures Overig materiaal Ledenboekje, verwerkingsmap etc. Dagboek Bestelinformatie Vragen

       

2 3 3 5 5 7 8 9 9 13 16 17 18 18 19/20 21 21


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Pagina 3

Voor de inleider! In deze catalogus vind je een overzicht van al het materiaal dat de HHJO in samenwerking met het LCJ te bieden heeft. De catalogus is gerangschikt in de categorieën -12, 16 en +16. Ook vind je in deze catalogus materiaal voor leidinggevenden en overige materialen. Bij het materiaal is extra informatie voor de inleider of leidinggevende verkrijgbaar. Leidinggevenden kunnen via de website van de HHJO, www.hhjo.nl, extra informatie downloaden.

Kort materialenoverzicht In dit overzicht vind je in het kort welke materialen er beschikbaar zijn. Ook staat bovenin elke kolom de prijs van het materiaal genoemd. Verderop vind je in deze catalogus uitgebreidere informatie over het materiaal.

Handreiking Bijbelstudiemateriaal CD ROM ( -12 schetsen 1 t/m 5)

€ 2,50

Werkboekjes voor de kinderen Door het geloof (1) Licht in het donker (2) Jezus en.. (3) De keus van je leven (4) Door het geloof II (5) Hoe God is (6) Gelijkenissen uit Lukas (7) Jozef (8) Petrus (9)

€ 1,75

Handreiking Bijbelstudiemateriaal Bijbelse Woorden 1 Bijbelse Woorden 2 Bijbelse Woorden 3 Bijbelse Woorden 4 Daniël Richteren Door het geloof Gelijkenissen 2 (On)bekende personen Petrus Jona

€ 1,75

Jezus in gesprek met... Ik ben… Kleine profeten Mensen rondom Jezus Zending Paulus

       


Materialencatalogus

Pagina 4

Themaschetsen Jezus Christus Zaligmaker - Kerst Duisternis en Licht - Kerst Zijn Ster gezien - Kerst Zoeken en vinden - Kerst Pasen, feest van het leven Pinksteren Naar het Vaderhuis… - Hemelvaart

€ 0,50

Handreiking Bijbelstudie Bergrede Openbaring 4-7 Mozes De Drie-eenheid Zendingsreizen Jeremia Jezus in gesprek met Titus Elia Galaten Zeven gemeenten Heilsfeiten Spreuken

€ 1,75

Kernwoorden Zonde - Wedergeboorte - Heiligheid Barmhartigheid - Verkiezing - Verzoening Liefde - Toorn - Lankmoedigheid Blijdschap - Droefheid - Dankbaarheid Doop - Belijdenis - Heilig Avondmaal Beproeving - Volharding - Heerlijkheid Matigheid - Zachtmoedigheid - Vrede

€ 1,50

Overige materialen Brochures/lopers Lopers (+16 ) complete set € 1,00 Brochure: Godsdienst thuis € 1,50 Brochure: Jongeren onderweg € 1,50 Brochure: Hoe maak ik een inleiding? (-16) € 0,50 Overige materialen HHJO ledenboekje € 0,75 HHJO verwerkingsmap € 7,50 Aanpakker € 2,50 Met open mond €11,50 Dagboek: Voor jou persoonlijk €14,90 Dagboek: Raak! € 12,90

       

Jij en … Jij en je beroepskeuze Jij en verslaving Jij en je Bijbel Jij en je Schepper Jij en jezelf Jij en occultisme Jij en je gebed Actueel Hyves, iedereen te vriend? Biertje? Verliefd! Milieu en rentmeesterschap

€ 1,00

Actueel Christen - in de verdediging?! Internet op je zolderkamer Asielzoekers, wie zijn dat? Trouwen of samenwonen Sport Israël Seksualiteit Zending Gebedsgenezing

€ 1,00

€ 1,00


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Bijbelstudie Materiaal

Thema 1: Door het geloof Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

God liefhebben boven alles Luisteren naar Gods stem Geloof wat God belooft De beproeving van Abraham De keus van Mozes God geeft op het geloof (Jozua)

Thema 2: Licht in het donker Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6.

Bekering van Saulus Op Cyprus In Filippi In Troas Op Zee Op Melite

Thema 3: Jezus en.. Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

Jezus en Zijn roep Jezus en Zijn Koninkrijk Jezus en Zijn macht over de duivel Jezus en Zijn macht over de dood Jezus en het wonder van de broden en de vissen Jezus en Zijn Rijk

Thema 4: De keus van je leven Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

Ruth Saul Elia Naäman Daniël Hizkia

Thema 5: Door het geloof II Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4. Schets 5: Schets 6:

Gideon Simson Samuël David Daniel Elia

       

Pagina 5


Bijbelstudie Materiaal

Thema 6: Hoe God is Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

De Heere is heilig De Heere is almachtig De Heere is barmhartig De Heere is rechtvaardig De Heere is alwetend De Heere is genadig

Thema 7: Lukas gelijkenissen Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

De barmhartige Samaritaan De rijke dwaas Het verloren schaap De onrechtvaardige rechter De rijke man en Lazarus De tien ponden

Thema 8: Van slaaf tot onderkoning Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

God is met Jozef God leidt het leven van Jozef God beproeft Jozef Jozef beproeft zijn broers Opnieuw naar Egypte Ik voor jou!?

Thema 9: Visser van mensen Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

Petrus geroepen Jezus loopt op het water Was mij helemaal! Petrus verloochent zijn Meester Heb je Mij lief? Ieder in zijn eigen taal

       


Handreiking Bijbelstudiemateriaal Mensen rondom Jezus 1 (lg) Schets 1: Allemansvriend Schets 2: Ex-bezeten Schets 3: Een 'arme' weduwe Schets 4: Blind geboren Schets 5: Een verbannen apostel

Bijbelse woorden 1 (lg) Schets 1: Zonde Schets 2: Bekering Schets 3: Geloof Schets 4: Liefde Schets 5: Blijdschap

Bijbelse woorden 2 (lg) Schets 1: Roeping Schets 2: Verkiezing Schets 3: Wedergeboorte Schets 4: Genade Schets 5: Vergeving

Bijbelse woorden 3 (lg) Schets 1: Vrede Schets 2: Heiligheid Schets 3: Barmhartigheid Schets 4: Nederigheid Schets 5: Lankmoedigheid

Bijbelse woorden 4 (lg) Schets 1: Gerechtigheid Schets 2: Zaligheid Schets 3: Hoop Schets 4: Lijdzaamheid Schets 5: Dankbaarheid

       


Materialencatalogus

Pagina 8

Handreiking Bijbelstudiemateriaal Daniël (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5:

Durf alleen te staan! Een beeld en een Steen... Een God die verlost! Wie God niet verheerlijkt... De kracht van het gebed!

Door het geloof… (lg) Schets 1: Weten en vertrouwen Schets 2: Abraham geloofde God... Schets 3: Behouden door het geloof Schets 4: Wie 'waagt' die wint Schets 5: Kijk de goede kant op!

Gelijkenissen 2 (lg) Schets 1: God zoekt wat verloren is Schets 2: Beloning uit genade Schets 3: 'Aan de vruchten ken je de boom' Schets 4: Rijk en toch arm... arm en toch rijk... Schets 5: Ben je er klaar voor?

Ik ben (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5:

IK BEN, de Naam van God Ik ben het Brood en het Licht Ik ben de Goede Herder en de Deur Ik ben de Weg naar het Leven Ik ben de Ware Wijnstok

Jezus in gesprek met… (lg) Schets 1: ... de vader van de maanzieke knaap Schets 2: ... een rijke jongeling Schets 3: ... de Joden Schets 4: ... een zondares Schets 5: ... Pontius Pilatus

Jona (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5:

Ongehoorzaam Gearresteerd Bidden in het donker Wat een preek kan doen… God is geen mens

       


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Pagina 9

Kleine profeten (lg) Schets 1: Hosea-God heeft Zijn volk lief Schets 2: Joël-Gods dag komt Schets 3: Amos-God is rechtvaardig Schets 4: Obadja-God straft Zijn vijanden en beschermt Zijn volk Schets 5: Micha-God belooft verlossing

Paulus (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5:

Ongehoorzaamheid Predik Mijn Woord Tot een licht der heidenen Tegenstand God tegenover (af)god

Petrus (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5:

Over roeping gesproken..... Lessen op zee Belijdenis en bestraffing Liefde en verloochening Vol van de Heilige Geest

(On)bekende personen in de Bijbel (lg) Schets 1: Verspieder Kaleb Schets 2: Koning Manasse Schets 3: Zanger Asaf Schets 4: Jakobus een discipel van de Heere Jezus Schets 5: Slaaf Onesimus

Richteren (lg) Schets 1: Othniël Schets 2: Ehud Schets 3: Samgar, Debora en Barak Schets 4: Gideon Schets 5: Thola, Jaïr, Jefta, Ebzan, Elon, Abdon, Simson, Eli en Samuël

       


Pagina 10

‘Jij en …’

Jij en verslaving e 1 avond aan de hand van Markus 10 : 17-31 e 2 avond aan de hand van Lukas 12 : 13-21

Jij en je Bijbel e 1 avond over het ontstaan, het gezag en de bedoeling van de Bijbel. e 2 avond over jouw persoonlijke omgang met de Bijbel.

Jij en je Schepper e 1 avond: Als God je Schepper is… e 2 avond: Adam of aap?

Jij en jezelf (lg) e 1 avond: Zorgen voor jezelf e 2 avond: Wie ben ik?

Jij en occultisme (lg) e 1 avond: Occultisme, leuk of link? e 2 avond: Duivels dichtbij

Jij en je gebed (lg) - Herziene uitgave (2010) 1e avond: Wat is bidden, hoe moet je bidden 2e avond: Bidden en verhoring

       

Materialencatalogus


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Pagina 11

Themaschetsen

Jezus Christus: Zaligmaker! Kerstdeclamatorium

Zoeken en... vinden! Kerstdeclamatorium

Duisternis en Licht Kerstschets

Zijn ster gezien (lg) Kerstschets

Pasen feest van het Leven

Naar het Vaderhuis... (lg) Hemelvaart

Pinksteren (lg) het leven van de volheid

       


Pagina 12

Actueel ‘Hyves, iedereen te vriend? (lg)

Biertje?! (lg)

Verliefd! (lg)

Milieu, jou een zorg?! Verschijnt medio mei

       

Materialencatalogus


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Pagina 13

Handreiking Bijbelstudiemateriaal Drie-eenheid Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

De drie-enige God De Vader - wie is Hij? De Vader - wat doet Hij? Jezus Christus - wie is Hij? Jezus Christus - wat doet Hij? De Heilige Geest - wie is Hij? De Heilige Geest - wat doet Hij?

De Bergrede Schets 1: De grondwet van het Koninkrijk der hemelen afgekondigd Schets 2: De Heere spreekt over zout en licht Schets 3: De Heere vraagt overvloediger gerechtigheid: meer dan het gewone! Schets 4: De praktijk van het geloofsleven Schets 5: Waar je schat is, daar zal je hart zijn! Schets 6: ‘Spreken is zilver, maar zwijgen is goud’ Schets 7: Doorlopend of doodlopend? Heilsfeiten (lg) Schets 1: Kerstfeest Schets 2: Goede Vrijdag Schets 3: Pasen Schets 4: Hemelvaart Schets 5: Pinksteren Schets 6: Advent - verwachtend uitzien Schets 7: Wederkomst Jeremia Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

Jong en toch geroepen Eigen wegen Onverdiend Een beeldende profetie Door het geloof De barmhartige Samaritaan Een klager vertroost

       


Galaten (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

Geen ander Evangelie Op het scherp van de snede Hoe word ik rechtvaardig voor God? Is de wet nog nodig? Ben je slaaf of ben je vrij? Het geloof werkt... door de liefde Een loflied op het kruis

Zendingsreizen (lg) Schets 1: De wereld en de zendeling Schets 2: Van roeping tot resultaat Schets 3: Ruzie en fijngevoeligheid Schets 4: Een onbekende God? Schets 5: Onderscheiden door de Geest Schets 6: Bekering is radicaal Schets 7: Afscheid voor het leven Titus (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

Een welkome bemoediging Orde op zaken Schijn bedriegt Gezonde leer Gods opvoedkunde In de wereld, niet van de wereld Van de kern naar de omtrek

Jezus in gesprek met... (lg) Schets 1: Jezus in gesprek met... de duivel Schets 2: Jezus in gesprek met... FarizeeĂŤn/ schriftgeleerden Schets 3: Jezus in gesprek met... Nicodemus Schets 4: Jezus in gesprek met... de Kananese vrouw Schets 5: Jezus in gesprek met... de rijke jongeling Schets 6: Jezus in gesprek met... de Samaritaanse vrouw Schets 7: Jezus in gesprek met... Maria Magdalena Elia (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

Alles of niets! Een instrument in Zijn hand‌ Gehoorzaam vertrouwen Een vurig bewijs van de Verbondsgod Levensmoe Verkocht aan de satan Gods werk overgedragen

       


Zeven gemeenten (lg) Schets 1: Efeze Schets 2: Smyrna Schets 3: Pergamus Schets 4: Thyatire Schets 5: Sardis Schets 6: Filadelfia Schets 7: Laodicea

— De eerste liefde… — Door lijden… — Waar de troon van de satan is — Houdt wat gij hebt… — Wordt wakker…! — Kleine kracht en toch sterk — Om uit te spugen!

Spreuken (lg) Nieuw! Schets 1 : De vreze des HEEREN Schets 2 : Van geven word je niet arm Schets 3 : Gods geboden Schets 4 : Rijkdom is niet alles Schets 5 : Geef je hart aan de Heere Schets 6 : Zwervers en pelgrims Schets 7 : Onderwijs van kleine dieren

       


Kernwoorden Barmhartigheid - Verkiezing - Verzoening Schets 1: Barmhartigheid Schets 2: Verkiezing Schets 3: Verzoening Beproeving - Volharding - Heerlijkheid (lg) Schets 1: Beproeving Schets 2: Volharding Schets 3: Heerlijkheid Blijdschap - Droefheid - Dankbaarheid Schets 1: Blijdschap Schets 2: Droefheid Schets 3: Dankbaarheid Doop - Belijdenis - Heilig Avondmaal Schets 1: Doop Schets 2: Belijdenis Schets 3: Heilig Avondmaal Liefde - Toorn - Lankmoedigheid Schets 1: Liefde Schets 2: Toorn Schets 3: Lankmoedigheid Matigheid - Zachtmoedigheid - Vrede (lg) Schets 1: Matigheid Schets 2: Zachtmoedigheid Schets 3: Vrede Zonde - Wedergeboorte - Heiligheid Schets 1: Zonde Schets 2: Wedergeboorte Schets 3: Heiligheid

       


Actueel IsraĂŤl (lg) Avond 1: Avond 2:

Volk van Gods verkiezing Beloften en toekomst

Christen in de verdediging!? (1 avond) Thema: Hoe verdedig jij jouw christelijk geloof tegenover aanvallen van buitenaf Internet op je zolderkamer (2 avonden) Avond 1: Media en informatie Avond 2: Internet en jouw tijd Sport (lg) (1 avond)

Trouwen of samenwonen? (1 avond)

Asielzoekers, wie zijn dat? (1 avond) Thema: De achtergronden en de verantwoordelijkheid die we als land en in het bijzonder als kerk hebben tegenover asielzoekers. Seksualiteit (lg)

Gebedsgenezing (lg)

       


Pagina 18

Lopers/Brochures Hoe kan een JV georganiseerd worden? Hieronder een aantal 'lopers' met informatie over de organisatie en de verschillende functies binnen een JV.

Beschikbare lopers: 1. Bestuur 2. Voorzitter 3. Bestuursfuncties 4. Inleiding 5. Verwerking Prijs totale set € 1,00

Brochure Godsdienst thuis Deze brochure geeft kerkenraden en degenen die zich bezig houden met gezinstoerusting handvatten om ouders te helpen de huisgodsdienst handen en voeten te geven. Prijs: € 1,50 Brochure Jongeren Onderweg De integrale tekst van de lezing die prof. dr. A. Baars hield, is opgenomen in deze brochure. De gespreksvragen geven een aanzet voor het gesprek met en tussen jongeren, ouders en ambtsdragers. Prijs: € 1,50 Brochure: Hoe maak ik een inleiding? (-16) Prijs € 0,50

Overig materiaal HHJO Ledenboekje Handig hulpmiddel voor het bijhouden van aanwezigheid, betaling van contributie etc. Prijs: € 0,75

HHJO Verwerkingsmap Complete map vol met knutselideeën, diverse soorten groepsspellen en andere verwerkingen. Voor alle doelgroepen. Een handig hulpmiddel bij de voorbereiding van de verenigingsavond! Prijs: € 7,50

       

Materialencatalogus


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Pagina 19

Aanpakker (-16) Handleiding voor beginnende leidinggevenden van jeugdclubs. Prijs: €2,50

Met open mond - Jongeren in prediking en pastoraat In dit boek komen verschillende aspecten in de vorming van jongeren aan de orde. Onder andere verschillende predikanten bespreken jeugdwerk, catechese, jongerenpastoraat en huisbezoek. Het is niet alleen bezinnend maar geeft ook praktische handvatten. Relevant voor kerkenraadsleden en jeugdleiders. 140 pag. Prijs: € 11,50

Dagboek Dagboek ‘Voor jou persoonlijk’ (derde druk) Voor jou persoonlijk is een thematisch dagboek. Het gaat over onderwerpen die jongeren zelf hebben aangedragen en waar ze mee te maken hebben. Het bestaan van God, geloof en bekering, christen-zijn, maar bijvoorbeeld ook occultisme, vriendschap en Gods leiding in je leven. Het doel van dit dagboek is: iedere dag stil zijn met Gods Woord. Om biddend in Zijn wegen te wandelen. Een Woord voor jou persoonlijk! Aan dit dagboek werkten de volgende auteurs mee:

       

ds. N. den Ouden ds. K.J. Kaptein ds. B.D. Bouman ds. W. Pieters ds. A. Kot G.P. de Jong (jeugdwerkadviseur HHJO) ds. J. Koppelaar ds. J.C. den Ouden ds. J. Joppe ds. Joh. Post ds. P.C. Hoek ds. L.M. Jongejan ds. J.W. van Estrik ev. M.C. Schreur ds. K. Klopstra

Prijs: 14,90

       


Dagboek ‘Raak!’ Dagboek voor tieners (+14)

In oktober 2010 is een nieuw dagboek voor jongeren van 14-16 jaar verschenen, onder de titel Raak! Het is een prachtig dagboek waaraan diverse predikanten van de CGK en HHK en enkele jeugdwerkadviseurs hebben meegewerkt. De dagboekstukjes zijn afgestemd op de jongeren, met steeds een verwerkingsvraag of opdracht. Elke week wordt er een ander thema behandeld, zoals bijbelse woorden, personen uit de Bijbel, begrippen uit het leven van de jongeren, et cetera. Het is een prima hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel. Redactie: Geertje Fokkema & Steven Middelkoop Prijs: 12,90

       


Bestelinformatie Bestellen van het materiaal kan via de website van de HHJO, www.hhjo.nl. Hier kunt u een bestelformulier invullen, dat u kunt e-mailen naar bestel@hhjo.nl. U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan het secretariaat van de HHJO. Telefoonnummer: 0318-552851. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden.

Vragen Voor vragen over de catalogus kunt u contact opnemen met ĂŠĂŠn van de jeugdwerkadviseurs: Gerbrand de Jong Diefdijk15 4145 MH Schoonrewoerd Tel. nr: 0613-623122 E: gpdejong@hhjo.nl

Steven Middelkoop Vendelier 51d 3905 PC Veenendaal Tel: 0620-931151 E: smiddelkoop@hhjo.nl

       

Catalogus HHJO najaar 2010  

Alle HHJO materialen Versie: najaar 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you