Page 1

Materialencatalogus

Materiaal voor club of vereniging •

Handreikingen –12, -16 en +16

Informatie leidinggevenden

Brochures

       


Pagina 2

       

Materialencatalogus


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Pagina 3

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Kort materialenoverzicht Uitgebreid materialenoverzicht Materiaal –12 Opzet Materiaal Materiaal Materiaal –16 Bijbelstudiemateriaal Jij en… Themaschetsen Handreiking actueel Materiaal +16 Bijbelstudiemateriaal Kernwoorden Actueel Lopers/Brochures Voor de inleider Overig materiaal Ledenboekje Aanpakker Dagboek Bestelinformatie Vragen

       

3 4 4 6 6 6 8 9 9 9 10 12 13 13 13 14 14 14 15 15


Materialencatalogus

Pagina 4

Inleiding In deze catalogus vind je een overzicht van al het materiaal dat de HHJO in samenwerking met het LCJ te bieden heeft. De catalogus is gerangschikt in de categorieën -12, -16 en +16. Ook vind je in deze catalogus materiaal voor leidinggevenden en overige materialen.

Kort materialenoverzicht In dit overzicht vind je in het kort welke materialen er beschikbaar zijn. Ook staat bovenin elke kolom de prijs van het materiaal genoemd. Verder vind je in deze catalogus uitgebreidere informatie over het materiaal.

Handreiking -12 Bijbelstudiemateriaal € 3,00 CD ROM ( -12 schetsen 1 t/m 5) Werkboekjes voor de kinderen € 1,50 Door het geloof (1) Licht in het donker (2) Jezus en (3) De keus van je leven (4) Door het geloof II (5) Hoe God is (6)

Handreiking -16 Bijbelstudie € 1,75 Bijbelse Woorden 1 Bijbelse Woorden 2 Bijbelse Woorden 3 Bijbelse Woorden 4 Daniël Richteren Door het geloof Gelijkenissen 2 (On)bekende personen Petrus Jona Jezus in gesprek met... Ik ben… Kleine profeten Mensen rondom Jezus Zending Paulus

Jij en … Jij en je beroepskeuze Jij en verslaving Jij en je Bijbel Jij en je Schepper Jij en je gebed Jij en jezelf Jij en occultisme

       

€ 0,75

Themaschetsen € 0,50 Jezus Christus Zaligmaker - Kerst Duisternis en Licht - Kerst Zijn Ster gezien - Kerst Zoeken en vinden - Kerst Pasen, feest van het leven Pinksteren Naar het Vaderhuis… - Hemelvaart

Handreiking Actueel € 1,00 Hyves, iedereen te vriend? Biertje?


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Pagina 5

Handreiking +16 Bijbelstudie € 2,50 Bergrede Openbaring 4-7 Spreuken Mozes De Drie-eenheid Zendingsreizen Jeremia Jezus in gesprek met Titus Elia Galaten Zeven gemeenten Heilsfeiten

Kernwoorden € 2,00 Zonde Wedergeboorte Heiligheid Barmhartigheid Verkiezing Verzoening Liefde Toorn Lankmoedigheid Blijdschap Droefheid Dankbaarheid Doop Belijdenis Heilig Avondmaal Beproeving Volharding Heerlijkheid Matigheid Zachtmoedigheid Vrede

Overige materialen Brochures/lopers Lopers (+16 ) complete set Brochure: Godsdienst thuis Brochure: Jongeren onderweg Brochure: Hoe maak ik een inleiding? Overige materialen HHJO ledenboekje Aanpakker Dagboek: Voor jou persoonlijk

€ 1,00 € 2,50 € 2,50 € 0,25 € 0,75 € 2,50 €14,90

       

Actueel € 1,00 Christen - in de verdediging?! Internet op je zolderkamer Asielzoekers, wie zijn dat? Trouwen of samenwonen Sport Israël Seksualiteit Zending


Materialencatalogus

Pagina 6

Uitgebreid materialenoverzicht Opzet materiaal -12 • •

Een uitgebreide exegese van het gedeelte uit de Bijbel. Er is een Bijbelstudie opgenomen en in een vertelschets is de vertelling puntsgewijs uitgewerkt. Het is belangrijk dat de kinderen een parate kennis van Gods Woord opbouwen. Als inhoudelijke verwerking van het onderwerp hebben wij daarom steeds een kerntekst opgenomen, die de kinderen leren. Naast dit inhoudelijke gedeelte, proberen we zoveel mogelijk praktische handvatten aan te reiken. We noemen een aantal psalmen en liederen die je kunt zingen met elkaar; er staan gebedspunten bij en leestips voor als je jezelf nog wat meer wilt verdiepen in het onderwerp. We hebben het ook over de organisatie van de avond zelf. Welke opstelling gebruik je? En laat je die de hele avond hetzelfde, of is het met een Bijbelstudie beter om de stoelen en tafels anders neer te zetten? Hoe ontvang je de kinderen en waarover heb je het met hen? Zijn er materialen nodig voor het zingen en kun je tijdens de vertelling iets laten zien? De creatieve verwerking van het onderwerp is meestal ook nog best een klus. Jullie vinden daarom bij elk onderwerp een aantal suggesties. Je kunt dan een keuze maken. Het is belangrijk om afwisselend te kiezen, zodat de kinderen steeds weer op een andere manier bezig zijn. De uitwerkingen van de verschillende opdrachten staan ook in het boekje of op de cd-rom. Natuurlijk staat er ook bij wat je nodig hebt. Omdat ook dit gedeelte van de avond een goede voorbereiding vergt, geven we een aantal tips om dit uurtje zo goed mogelijk te laten verlopen. Naast de verwerking bij de schets zijn er ook een aantal ‘losse’ verwerkingen opgenomen. Die vind je onder het kopje ‘Ideeën’.

Materiaal -12 Door het geloof (1) Schets 1: God liefhebben boven alles Schets 2: Luisteren naar Gods stem Schets 3: Geloof wat God belooft Schets 4: De beproeving van Abraham Schets 5: De keus van Mozes Schets 6: God geeft op het geloof (Jozua)

De keus van je leven (4) Schets 1: Ruth Schets 2: Saul Schets 3: Elia Schets 4: Naäman Schets 5: Daniël Schets 6: Hizkia

Licht in het donker (2) Schets 1: Saulus bekering Schets 2: Op Cyprus Schets 3: In Filippi Schets 4: In Troas Schets 5: Op Zee Schets 6. Op Melite

Door het geloof II (5) Schets 1: Richteren 6:33 - 7:25 Schets 2: Richt 16:4-31 en Hebr 1:1 en 2-34 Schets 3: 1 Samuël 7:2-13 Schets 4. 1 Samuël 17:33-51 Schets 5: Daniël 6 Schets 6: 1 Koningen 17

Jezus en.. (3) Schets 1: Jezus en Zijn roep Schets 2: Jezus en Zijn Koninkrijk Schets 3: Jezus en Zijn macht over de duivel Schets 4: Jezus en Zijn macht over de dood Schets 5: Jezus en het wonder van de broden en de vissen Schets 6: Jezus en Zijn Rijk

Hoe God is (6) (uitverkocht) Schets 1: De Heere is heilig Schets 2: De Heere is almachtig Schets 3: De Heere is barmhartig Schets 4: De Heere is rechtvaardig Schets 5: De Heere is alwetend Schets 6: De Heere is genadig

       


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Bijbelstudie Materiaal -16 Bijbelse woorden (1) Schets Schets Schets Schets Schets

1: 2: 3: 4: 5:

Zonde Bekering Geloof Liefde Blijdschap

Bijbelse woorden (2) Schets 1: Roeping Schets 2: Verkiezing Schets 3: Wedergeboorte Schets 4: Genade Schets 5: Vergeving Bijbelse woorden (3) Schets 1: Vrede Schets 2: Heiligheid Schets 3: Barmhartigheid Schets 4: Nederigheid Schets 5: Lankmoedigheid Bijbelse woorden (4) Schets 1: Gerechtigheid Schets 2: Zaligheid Schets 3: Hoop Schets 4: Lijdzaamheid Schets 5: Dankbaarheid Mensen rondom Jezus (1) Schets 1: Allemansvriend Schets 2: Ex-bezeten Schets 3: Een 'arme' weduwe Schets 4: Blind geboren Schets 5: Een verbannen apostel Gelijkenissen (2) Schets 1: God zoekt wat verloren is Schets 2: Beloning uit genade Schets 3: 'Aan de vruchten ken je de boom' Schets 4: Rijk en toch arm... arm en toch rijk... Schets 5: Ben je er klaar voor? Door het geloof... Schets 1: Weten en vertrouwen Schets 2: Abraham geloofde God... Schets 3: Behouden door het geloof Schets 4: Wie 'waagt' die wint Schets 5: Kijk de goede kant op! Zending Schets 1: Zending in de Bijbel Schets 2: Zending: roeping en verantwoordelijkheid

       

Pagina 7


Materialencatalogus

Pagina 8

Bijbelstudie Materiaal -16 Richteren Schets 1: Othniël Schets 2: Ehud Schets 3: Samgar, Debora en Barak Schets 4: Gideon Schets 5: Thola, Jaïr, Jefta, Ebzan, Elon, Abdon, Simson, Eli en Samuël (On)bekende personen in de Bijbel Schets 1: Verspieder Kaleb Schets 2: Koning Manasse Schets 3: Zanger Asaf Schets 4: Jakobus een discipel van de Heere Jezus Schets 5: Slaaf Onesimus Petrus Schets Schets Schets Schets Schets

1: 2: 3: 4: 5:

Over roeping gesproken..... Lessen op zee Belijdenis en bestraffing Liefde en verloochening Vol van de Heilige Geest

Daniël Schets Schets Schets Schets Schets

1: 2: 3: 4: 5:

Durf alleen te staan! Een beeld en een Steen... Een God die verlost! Wie God niet verheerlijkt... De kracht van het gebed!

Jona Schets Schets Schets Schets Schets

1: 2: 3: 4: 5:

Ongehoorzaam Gearresteerd Bidden in het donker Wat een preek kan doen... God is geen mens

Jezus in gesprek met... Schets 1: ... de vader van de maanzieke knaap Schets 2: ... een rijke jongeling Schets 3: ... de Joden Schets 4: ... een zondares Schets 5: ... Pontius Pilatus Ik ben Schets Schets Schets Schets Schets

1: 2: 3: 4: 5:

IK BEN, de Naam van Go Ik ben het Brood en het Licht Ik ben de Goede Herder en de Deur Ik ben de Weg naar het Leven Ik ben de Ware Wijnstok

Kleine profeten Schets 1: Hosea-God heeft Zijn volk lief Schets 2: Joël-Gods dag komt Schets 3: Amos-God is rechtvaardig Schets 4: Obadja-God straft Zijn vijanden en be schermt Zijn volk Schets 5: Micha-God belooft verlossing

       


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

‘Jij en …’ Materiaal -16 Jij en je beroepskeuze (uitverkocht) 1e avond aan de hand van Matth. 25 : 14-30 2e avond aan de hand van Matth. 5 : 13-1 Jij en verslaving 1e avond aan de hand van Markus 10 : 17-31 2e avond aan de hand van Lukas 12 : 13-21 Jij en je Bijbel 1e avond over het ontstaan, het gezag en de bedoeling van de Bijbel. 2e avond over jouw persoonlijke omgang met de Bijbel. Jij en je Schepper 1e avond: Als God je Schepper is… 2e avond: Adam of aap? Jij en je gebed (uitverkocht) 1e avond: Wat, hoe, waarom bidden? 2e avond: Gebedsverhoring Jij en jezelf 1e avond: Zorgen voor jezelf 2e avond: Wie ben ik? Jij en occultisme 1e avond: Occultisme, leuk of link? 2e avond: Duivels dichtbij

Themaschetsen -16 Jezus Christus: Zaligmaker! (Kerstdeclamatorium) Duisternis en Licht (Kerstschets) Zijn ster gezien (Kerst) (Kerstschets) Zoeken en... vinden! (Kerstdeclamatorium) Pasen, feest van het Leven Pinksteren Naar het Vaderhuis... (Hemelvaart)

Handreiking Actueel Hyves, iedereen te vriend? Biertje?

       

Pagina 9


Materialencatalogus

Pagina 10

Bijbelstudiemateriaal +16 Drie-eenheid Schets 1: De drie-enige God Schets 2: De Vader - wie is Hij? Schets 3: De Vader - wat doet Hij? Schets 4: Jezus Christus - wie is Hij? Schets 5: Jezus Christus - wat doet Hij? Schets 6: De Heilige Geest - wie is Hij? Schets 7: De Heilige Geest - wat doet Hij? De Bergrede (uitverkocht) Schets 1: De grondwet van het Koninkrijk der hemelen afgekondigd Schets 2: De Heere spreekt over zout en licht Schets 3: De Heere vraagt overvloediger gerechtig heid: meer dan het gewone! Schets 4: De praktijk van het geloofsleven Schets 5: Waar je schat is, daar zal je hart zijn! Schets 6: ‘Spreken is zilver, maar zwijgen is goud’ Schets 7: Doorlopend of doodlopend? Openbaring Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

Onder een open hemel Er wordt geregeerd Het Lam regeert Allemaal Paarden Verlangen naar en angst voor het oordeel Van uitstel komt geen afstel En daarna….. zaligheid!

Spreuken Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

De vreze des HEEREN Van geven wordt je niet arm Gods geboden Rijkdom is niet alles Geef je hart aan de Heere Zwervers en pelgrims Onderwijs van kleine dieren

Mozes Schets Schets Schets Schets Schets Schets Schets

Liever slaaf dan prins De HEERE roept Nalatigheid wordt gestraft Bloed om te leven Een dubbele strijd Bijna niet meer verder Toch Kanaän in

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:

Zendingsreizen Schets 1: De wereld en de zendeling Schets 2: Van roeping tot resultaat Schets 3: Ruzie en fijngevoeligheid Schets 4: Een onbekende God? Schets 5: Onderscheiden door de Geest Schets 6: Bekering is radicaal Schets 7: Afscheid voor het leven

       


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Bijbelstudiemateriaal +16 Jeremia Schets Schets Schets Schets Schets Schets Schets

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:

Jong en toch geroepen Eigen wegen Onverdiend Een beeldende profetie Door het geloof De barmhartige Samaritaan Een klager vertroost

Titus Schets Schets Schets Schets Schets Schets Schets

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:

Een welkome bemoediging Orde op zaken Schijn bedriegt Gezonde leer Gods opvoedkunde In de wereld, niet van de wereld Van de kern naar de omtrek

Jezus in gesprek met... Schets 1: 'Jezus in gesprek met... Schets 2: 'Jezus in gesprek met... schriftgeleerden’ Schets 3: 'Jezus in gesprek met... Schets 4: 'Jezus in gesprek met... vrouw’ Schets 5: 'Jezus in gesprek met... Schets 6: 'Jezus in gesprek met... vrouw' Schets 7: 'Jezus in gesprek met...

de duivel' farizeeën en Nicodemus' de Kananese de rijke jongeling' de Samaritaanse Maria Magdalena'

Elia Schets Schets Schets Schets Schets Schets Schets

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:

Alles of niets! Een instrument in Zijn hand… Gehoorzaam vertrouwen Een vurig bewijs van de Verbondsgod Levensmoe Verkocht aan de satan Gods werk overgedragen

Galaten Schets Schets Schets Schets Schets Schets Schets

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:

Geen ander Evangelie Op het scherp van de snede Hoe word ik rechtvaardig voor God? Is de wet nog nodig? Ben je slaaf of ben je vrij? Het geloof werkt... door de liefde Een loflied op het kruis

Zeven gemeenten Schets 1: De eerste liefde… - Efeze Schets 2: Door lijden… - Smyrna Schets 3: Waar de troon van de satan is - Pergamus Schets 4: Houdt wat gij hebt… - Thyatire Schets 5: Wordt wakker…! - Sardis Schets 6: Kleine kracht en toch sterk - Filadelfia Schets 7: Om uit te spugen! - Laodicea Heilsfeiten Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

Kerstfeest Goede Vrijdag Pasen Hemelvaart Pinksteren Advent - verwachtend uitzien Wederkomst

       

Pagina 11


Pagina 12

Kernwoorden +16 Zonde - Wedergeboorte - Heiligheid Schets 1: Zonde Schets 2: Wedergeboorte Schets 3: Heiligheid Barmhartigheid - Verkiezing - Verzoening (uitverkocht) Schets 1: Barmhartigheid Schets 2: Verkiezing Schets 3: Verzoening Liefde - Toorn - Lankmoedigheid Schets 1: Liefde Schets 2: Toorn Schets 3: Lankmoedigheid Blijdschap - Droefheid - Dankbaarheid Schets 1: Blijdschap Schets 2: Droefheid Schets 3: Dankbaarheid Doop - Belijdenis - Heilig Avondmaal Schets 1: Doop Schets 2: Belijdenis Schets 3: Heilig-Avondmaal Beproeving - Volharding - Heerlijkheid Schets 1: Beproeving Schets 2: Volharding Schets 3: Heerlijkheid Matigheid - Zachtmoedigheid - Vrede Schets 1: Matigheid Schets 2: Zachtmoedigheid Schets 3: Vrede

       

Materialencatalogus


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Pagina 13

Actueel +16 Israël Avond 1: Volk van Gods verkiezing Avond 2: Beloften en toekomst Christen in de verdediging!? (1 avond) Thema: Hoe verdedig jij jouw christelijk geloof tegenover aanvallen van buitenaf Internet op je zolderkamer (2 avonden) Avond 1: Media en informatie Avond 2: Internet en jouw tijd Asielzoekers, wie zijn dat? (1 avond) Thema: De achtergronden en de verantwoordelijkheid die we als land en in het bijzonder als kerk tegenover asielzoekers. Trouwen of samenwonen? (schets voor 1 avond) Sport (schets voor 1 avond) Seksualiteit Zending Avond 1: Zending in de Bijbel Avond 2: Zending: roeping en verantwoordelijkheid

Lopers/Brochures Hoe kan een JV georganiseerd worden? Hieronder een aantal 'lopers' met informatie over de organisatie en de verschillende functies binnen een JV. Beschikbare lopers: 1. Bestuur 2. Voorzitter 3. Bestuursfuncties 4. Inleiding 5. Verwerking Prijs totale set € 1,00 Brochure Godsdienst thuis Deze brochure geeft kerkenraden en degenen die zich bezig houden met gezinstoerusting handvatten om ouders te helpen de huisgodsdienst handen en voeten te geven. Prijs: € 1,50 Brochure Jongeren Onderweg De integrale tekst van de lezing die prof. dr. A. Baars hield, is opgenomen in deze brochure. De gespreksvragen geven een aanzet voor het gesprek met en tussen jongeren, ouders en ambtsdragers. Prijs: € 1,50 Brochure: Hoe maak ik een inleiding? Prijs € 0,25

Voor de inleider! Bij het materiaal is extra informatie voor de inleider of leidinggevende verkrijgbaar. Deze informatie is via de website van de HHJO, www.hhjo.nl, te downloaden.

       


Pagina 14

Overig materiaal HHJO Ledenboekje Handig hulpmiddel voor het bijhouden van aanwezigheid, betaling van contributie etc. Prijs: € 0,75

Aanpakker (-16) Handleiding voor beginnende leidinggevenden van jeugdclubs. Prijs: €2,50

Dagboek Dagboek HHJO ‘Voor jou persoonlijk’ Voor jou persoonlijk is een thematisch dagboek. Het gaat over onderwerpen die jongeren zelf hebben aangedragen en waar ze mee te maken hebben. Het bestaan van God, geloof en bekering, christen-zijn, maar bijvoorbeeld ook occultisme, vriendschap en Gods leiding in je leven. Het doel van dit dagboek is: iedere dag stil zijn met Gods Woord. Om biddend in Zijn wegen te wandelen. Een Woord voor jou persoonlijk! Aan dit dagboek werkten de volgende auteurs mee:

       

ds. N. den Ouden ds. K.J. Kaptein kand. B.D. Bouman ds. W. Pieters ds. A. Kot G.P. de Jong (jeugdwerkadviseur HHJO) ds. J. Koppelaar ds. J.C. den Ouden ds. J. Joppe ds. Joh. Post ds. P.C. Hoek ds. L.M. Jongejan ds. J.W. van Estrik ev. M.C. Schreur ds. K. Klopstra

Prijs: 14,90

       

Materialencatalogus


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

Pagina 15

Bestelinformatie Bestellen van het materiaal kan via de website van de HHJO, www.hhjo.nl. Hier kunt u een bestelformulier invullen, die u kunt emailen naar bestel@hhjo.nl U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan het secretariaat van de HHJO. Telefoonnummer: 0318-552851. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk naar u toegestuurd.

Vragen Voor vragen over de catalogus kunt u contact opnemen met ĂŠĂŠn van de jeugdwerkadviseurs: Gerbrand de Jong Diefdijk15 4145 MH Schoonrewoerd Tel. nr: 0613-623122 E: gpdejong@hhjo.nl

Steven Middelkoop Vendelier 51d 3905 PC Veenendaal Tel: 0620-931151 E: smiddelkoop@hhjo.nl

       


Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

       

HHJO materialen catalogus  

HHJO materialen

HHJO materialen catalogus  

HHJO materialen

Advertisement