Page 1

Αζθήζεηο Σερληθήο Γεσινγίαο

Β.Υξεζηάξαο Εργαζηήριο Τετνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας


Σερληθή Γεσινγία Γηαδηθαζηηθά καζήκαηνο  2 ώξεο ζεσξίαο 11:00- 11:30 (ΠΑΑ)  2 ώξεο αζθήζεσλ (3 ηκήκαηα)

Πνιπήκεξε άζθεζε ππαίζξνπ ζηε Γπηηθή Διιάδα


Σερληθή Γεσινγία Γηαδηθαζηηθά καζήκαηνο ΢εκεηώζεηο – Παξνπζηάζεηο

• Όια ηα καζήκαηα (ζε κνξθή παξνπζηάζεσλ) ζα αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. • Όιεο νη εθθσλήζεηο ησλ αζθήζεσλ, ην αληίζηνηρν βνεζεηηθό θπιιάδην (έλα γηα θάζε άζθεζε) θαη ε παξνπζίαζε ηεο άζθεζεο (εθηόο ηε ιύζε ηεο βέβαηα) ζα αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Βηβιία: 1. Σερληθή Γεσινγία (Γ. Γεκόπνπινο) 2. Σερληθή Γεσινγία (Γ.Κνύθεο & Γ. ΢ακπαηαθάθεο)


Σερληθή Γεσινγία Γηαδηθαζηηθά καζήκαηνο Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢  3 ηκήκαηα αζθήζεσλ (3 ηκήκαηα: 15:0017:00,17:00-19:00, 19:00-21:00)  12-15 αζθήζεηο ζπλνιηθά ζην εμάκελν  1-2 αζθήζεηο αλά εξγαζηήξην  Τπνρξεσηηθή παξνπζία ιακβάλνληαη παξνπζίεο. Γπλαηόηεηα γηα 1 απνπζία.

Βοήθεια για ηο θοιηηηή: Ένα βοηθηηικό θσλλάδιο για κάθε άζκηζη Μία παροσζίαζη για κάθε άζκηζη


Σε περίπτωςη απώλειασ μαθημάτων κατά τη περίοδο του εξαμήνου, ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν όλεσ οι αςκήςεισ αλλά να γίνει επιλογή τουσ.


Σερληθή Γεσινγία Γηαδηθαζηηθά καζήκαηνο Ζ ηειηθή αμηνιόγεζε ησλ αζθήζεσλ «πξηκνδνηεί» ηνλ ηειηθό βαζκό ηνπ θνηηεηή θαηά 1 βαζκό πεξίπνπ (ην 4 ζηηο εμεηάζεηο λα γίλεηαη 5, ην 8 λα γίλεηαη 9, θιπ.). Οη αληηγξαθέο ζα ζεκεηώλνληαη θαη δελ ζα αμηνινγνύληαη. Αμηνιόγεζε ησλ αζθήζεσλ πνηνηηθά-πνζνηηθά: Γ, Β - , Β, Β + , Α - , Α, Α + (νη αζθήζεηο ζα δηνξζώλνληαη). Παξάδνζε όισλ ησλ αζθήζεσλ. Κάζε άζθεζε (ή αζθήζεηο) ζα παξαδίδεηαη ηελ επνκέλε Πέκπηε! Αλ δελ παξαδίδεηαη, ζεσξείηαη θαζπζηεξεκέλε θαη δελ ζα αμηνινγείηαη. Ζ ζπλερή πνιύ θαιή παξνπζία θαη επίδνζε ζην ζύλνιν ησλ αζθήζεσλ (Α+) κπνξεί λα «πξηκνδνηεί» αθόκα παξαπάλσ ηνλ ηειηθό βαζκό.


Σερληθή Γεσινγία Γηαδηθαζηηθά καζήκαηνο Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢ Θα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο: 1. ΢ρεδηαζηηθά κέζα (millimeter, ράξαθεο, δηαθαλέο, κνιύβη, ρξώκαηα,πηλέδα) 2. Τπνινγηζηή ρεηξόο (θνκπηνπηεξάθη)

Παπάδοζη ηων αζκήζεων ςποσπεωηικά ζηο επόμενο μάθημα: ζε ζελαηίνα


Σερληθή Γεσινγία Γηαδηθαζηηθά καζήκαηνο Θέκαηα Σειηθώλ Δμεηάζεσλ • 3 ζέκαηα εμεηάζεσλ • 1 Θέκα Θεσξίαο (κε κηθξά ππν-ζέκαηα) • 2 Θέκαηα Αζθήζεσλ (2 αζθήζεηο) • Βαξύηεηα Θεσξίαο 50% • Βαξύηεηα Αζθήζεσλ 50% • Όια ηα ζέκαηα ζα έρνπλ άιια κηθξόηεξα εξσηήκαηα ώζηε λα θαιύπηνπλ ζρεδόλ όιε ηελ ύιε • Σα εξσηήκαηα δελ απνζθνπνύλ ζε καθξνζθειήο απαληήζεηο αιιά ζύληνκεο (έηζη ζα ππάξρεη ρξόλνο γηα λα απαληήζεη ν θνηηεηήο)

Θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος μαθήμαηορ παπάδειγμα εξέηαζηρ καηά ηην πεπίοδο ηων Χπιζηοςγέννων


Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢ ΣΔΥΝΗΚΖ΢ ΓΔΧΛΟΓΗΑ΢ 1ε Άζθεζε Τίηλος άζκηζης: Ζ ζεκαζία ηνπ γεσινγηθνύ κνληέινπ γηα ηα ηερληθά έξγα: Οη ζπλέπεηεο ηεο άγλνηαο ή ιαλζαζκέλεο εξκελείαο ηνπ. Η μεγάλη αζηοτία ηοσ θράγμαηος Malpasset


Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢ ΣΔΥΝΗΚΖ΢ ΓΔΧΛΟΓΗΑ΢ 1ε Άζθεζε Τίηλος άζκηζης: Ζ ζεκαζία ηνπ γεσινγηθνύ κνληέινπ γηα ηα ηερληθά έξγα: Οη ζπλέπεηεο ηεο άγλνηαο ή ιαλζαζκέλεο εξκελείαο ηνπ. Η μεγάλη αζηοτία ηοσ θράγμαηος Malpasset


1 ε άζθεζε:Ζ ζεκαζία ηνπ γεσινγηθνύ κνληέινπ γηα ηα ηερληθά έξγα ΢θνπόο •Ζ άζθεζε απνηειεί εηζαγσγή γηα ηελ θύζε θαη ηελ ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο. •Δίλαη κηα άκεζε πξώηε επαθή ησλ θνηηεηώλ κε ηελ Σερληθή Γεσινγία θαη ηα ηερληθά έξγα κέζα από κηα ηξαγηθή αζηνρία. •Αλαδπθλύεη, από ηε κία ηελ πςειή επζύλε πνπ έρεη έλαο Γεσιόγνο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ, θαη από ηελ άιιε ηηο ζπνπδαίεο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην έξγν ηνπ. •Ζ αζηνρία ηνπ θξάγκαηνο Malpasset απνηειεί δηεζλώο «εθπαηδεπηηθό κλεκείν». Πιήζνο γεσιόγσλ θαη κεραληθώλ από Παλεπηζηήκηα ηνπ θόζκνπ ηελ δηδάζθνληαη σο κία από ηηο πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο αζηνρίαο έξγνπ Πνι. Μεραληθνύ ιόγσ ιαλζαζκέλνπ γεσινγηθνύ κνληέινπ.


Γεληθ Ζ Απνςε πεξηνρ Ζζ θξ Αγκαηνζ Malpasset. Φ α Η λ ε ηα η ην ε ξ γ νη Α μ η ν ην π α π ην θ η λ ε ην δ ξ Ο κ ν π , 1 9 5 9 .


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Σν γεσινγηθό πξνζνκνίσκα ηεο κειέηεο


ΦξΑγκα Malpasset, 1956


Φξάγκα Malpasset (εδώ 1954) πξηλ ηελ πιήξσζή ηνπ. Γηαθξίλεηαη ε θνιίδσζε ηνπ γλεπζίνπ

ΦρΑγμα Malpasset: ΓνεΥσιοσ θεμελΙωσησ. ΔιακρΙνεται η ΦΟΛΙΔΩΣΗ


ΣΟΞΩΣΟ ΦΡΑΓΜΑ MALPASSET

Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά Φξάγκαηνο Malpasset ζηε ζέζε ηνπ εθθελσηή ππζκέλα


Φξάγκα Malpasset: Γεληθή όςε κεηά ηελ θαηαζηξνθή (1959)


Σνμσηό θξάγκα Malpasset κεηά ηελ θαηαζηξνθή. Όςε από ηα θαηάληε


Σνμσηό θξάγκα Malpasset κεηά ηελ θαηαζηξνθή. Όςε από ηα θαηάληε


Σνμσηό θξάγκα Malpasset κεηά ηελ θαηαζηξνθή. Όςε από ηα θαηάληε Σν ξήγκα ζα κπνξνύζε λα είρε ζεκεησζεί θαηά Σελ θαηαζεζθεπή ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ


Φξάγκα Malpasset: Σν αξηζηεξό αληέξεηζκα θαη ε πεξηνρή ηεο ζθήλαο πνπ εθηηλάρζεθε


Φξάγκα Malpasset: Όςε από ηα θαηάληε. Γηαθξίλεηαη ν εθθελσηήο ππζκέλα θαη ν γλεύζηνο ζηε ζέζε πνπ εθηηλάρζεθε ην θξάγκα (καδί κε ηκήκα γλεπζίνπ).


Φξάγκα Malpasset: Ζ κεγάιε ξσγκή ζην γλεύζην πίζσ από ην δεμηό ηκήκα ηνπ θξάγκαηνο


Ζ πόιε ηνπ Frejus κεηά ηελ θαηαζηξνθή


Ζ πόιε ηνπ Frejus

9Km θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο.


Φξaγκα Malpasset: Οξηδνληηνγξαθία πξηλ ηελ θαηαζηξνθή


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Καηαζηξνθή Φξάγκαηνο Malpasset, Γαιιίαο, 1959

υλικό πλήρωςησ ρήγματοσ 0.5-0.8μ


ΦΡΑΓΜΑ MALPASSET Οξηδνληηνγξαθία κεηά ηελ θαηαζηξνθή


P35 P40 P45 P50 P55 P60 P65 P70 P75 P80 P85


Καηαζθεπή ηνκώλ από ηηο παξαηάμεηο (ηζνηνληθέο)


Αξγηιηθό κπισληηηθό πιηθό ηνπ ξήγκαηνο ζε πάρνο 0.5-0.8m.


Υάξαμε λένπ ξήγκαηνο

Παξάηαμε ησλ 55m

Άξγηινο κπισληηησκέλεο δώλεο

1. Με βάζεη ηελ παξάηαμε ησλ 55m ηνπ ξήγκαηνο θαη ην βάζνο πνπ βξήθε ε γεώηξεζε F4 ην ξήγκα θέξλνπκε ην λέν ξήγκα (δηαθεθθνκέλε). 2. Μεηξάηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ παιαηνύ θαη ηνπ λένπ ξήγκαηνο ζηελ επηθάλεηα θαη ηελ «κεηαθέξεηε» ζηνλ ράξηε (νξηδνληηνγξαθία).


Υάξαμε λένπ ξήγκαηνο

Δξγάδεζηε όκνηα θαη ζηηο άιιεο ηνκέο


Υάξαμε λένπ ξήγκαηνο

Δξγάδεζηε όκνηα θαη ζηηο άιιεο ηνκέο


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Πξηλ

Μεηά

ξήγκα


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο

Από Bellier, 1967, Bernaix, 1967, Londe 1987 με ηροποποιήζεις


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο


ΓΔΩΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ Γεσινγηθά ζηνηρεία πξηλ ηε θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο


Ζ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΣΖ΢ ΓΔΝΗΚΖ΢ ΓΟΜΖ΢ ΣΖ΢ ΒΡΑΥΟΜΑΕΑ΢ ΢ΣΖΝ ΜΔ΢ΟΚΛΗΜΑΚΑ

Καηαλνκή ηάζεσλ θάησ από θαηαθόξπθν θνξηίν ζε βξαρόκαδα κε δηαθνξεηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο ηεο εκκέλνπζαο αζπλέρεηαο. (Gaziev & Erlikhan 1971)


Δπίπησζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο ζρηζηόηεηαο ζηελ θαηαλνκή ησλ ζιηπηηθώλ ηάζεσλ

Bάζε εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ, από Habib


΢ρέζεηο κεηαμύ ηεο γεσινγηθήο δνκήο (θνιίδσζε) θαη ηεο ώζεζεο ηνπ ηόμνπ.


Βηβιηνγξαθία Άζθεζεο 1. Bellier, J. 1967 Le barrage de Malpasset. Travaux, Juliet. 2. Bellier, J., Londe, P. And Langbein, J., 1970. The Malpasset Dam. Proc. Conf. Evaluation of Dam Safety, Asilomar, 1970. ASCE. 3. Bellier, J. And Londe, P., 1976. The Malpasset Dam Engineering Foundation Conference Proceedings, “The Evaluation of Dam Safety”. Pacific Grove, Calif. 4. Bernaix, J., 1967. Etude geotechnique de la roche de Malpasset. Dunod, Paris. 5. Carriere A. Les lecons de Malpasset. Leur application aux projets de barrages d’aujourd’hui. Revue Francaise de Geotechnique, No 131-132, 2e et 3e trimestres. 6. Commission d’Enquete du Barrage de Malpasset, 1960. Rapport Definitif. Ministere de l’Agriculture, France, Aout 1960. 7. Duffaut P. 2010. Malpasset, la seule rupture totale d’un barrage-voute. Revue Francaise de Geotechnique, No 131-132, 2e et 3e trimestres. 8. Frejus 59. Website dedicated to the disaster of Malpasset (http://frejus59.fr/en/node/51). 9. Goguel J. Avant-propos au rapport geologique Malpasset de J. Goguel. Revue Francaise de Geotechnique, No 131-132, 2e et 3e trimestres. 10. Goguel J. Rapport geologique Malpasset. Revue Francaise de Geotechnique, No 131132, 2e et 3e trimestres. 11. Habib P. 2010. La fissuration des gneiss de Malpasset. Revue Francaise de Geotechnique, No 131-132, 2e et 3e trimestres. 12. Lessons from Dam Incidents, International Commission on Large Dams, Paris, 1974


Βηβιηνγξαθία Άζθεζεο 13. Leonards, G.A. (Editor) Dam failures. Engineering Geology, Vol 24, 1-4 14. Leonards, G.A., 1982, 1984 Investigation of Failures, 16th Terzagui Lecture. Proc. ASCE, GT2, February 1982 ( and corresponding discussions in Vol. 110, No.1, Jan 1984, pp. 95-96 and 105-107). 15. Londe P (1987) - The Malpasset Dam Failures, Proc. of Int. Conf. on Dam Failures, Engineering Geology, 24,295-329. 16. Μαξίλνο Π. Σζηακπάνο Γ. Μαξίλνο Β. (2009) ΢εκεηώζεηο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ , ΔΜΠ. Έθδνζε Γεσηερληθνύ Σνκέα ΢ρνιήο Πινηηηθώλ Μεραληθώλ ΔΜΠ 17. Mary, M., 1968. Barrages –Voutes, historique, accidents et incidentes. Dunot, Paris. 18. Maurenbrecher M. 2007/2008. The Ingeokring Newsletter. Analysing the analysis of the Malpasset arch dam failure dam of 1959. 19. Serafim, J.L., 1977. Lessons from experience and research on the safety of dams, 2nd Int. ICOSSAR, Munich, 1977. 20. Serafim, J.L., 1981b. Safety of dams judged from failures. Water Power Dam Constr. 21. Wittke, W., 1984 Felsmechanik-Grundlagen fur wirtschaftliches Bauen im Fels. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York Tokyo. 22. Wittke, W. Erichsen, C. and Kleinschnittger, M., 1985. Influence of seepage and uplift forces on stresses in the rock foundation of arch dams. Proc. 5th Int. Conf. Numerical Methods in Geomechanics, Vol. 4, Nagoya.


Θεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη επίιπζε ηεο άζθεζεο •΢ηηο επόκελεο δηαθάλεηεο παξνπζηάδνληαη θάπνηα επηιεγκέλα κόλν - ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε θαη επίιπζε ηεο άζθεζεο. •Πηζαλώο δελ ζα ρξεηαζηείηαη όια ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ηελ άζθεζε. Απηά όκσο ζα ζαο δώζνπλ κηα πην επνπηηθή εηθόλα ζεκάησλ θαη ελλνηώλ πνπ ζίγεη ε άζθεζε. •Σα ζεσξεηηθά απηά ζηνηρεία ζα δηδαρζνύλ θαη ζε δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο. Πξνζνρή: Μελ αληηγξάςεηε ηα ζηνρεία απηά ζηηο αζθήζεηο ζαο. Γηα ελδερόκελεο απνξίεο ζαο απεπζπλζείηε θαη ζηνπο δηδάζθνληεο.


Θεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη επίιπζε ηεο άζθεζεο

Φξάγκαηα


ΣΤΠΟΗ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ

Xσκάηηλν ή Ληζόξηπην θξάγκα

Φξάγκα Βαξύηεηαο Σνμσηό Φξάγκα

Αληεξηδσηά θξάγκαηα


ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΡΤΣΖΣΑ΢

ΣΟΞΧΣΟ ΦΡΑΓΜΑ


ΥΧΜΑΣΗΝΟ ΦΡΑΓΜΑ

Αξγηιηθόο ππξήλαο γηα ηελ ζηεγαλόηεηα ηνπ έξγνπ

Ακκνράιηθα ζην θέιπθνο ζηήξημεο ηνπ θξάγκαηνο (γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ έξγνπ)


ΘΔ΢Ζ ΘΔΜΔΛΗΧ΢Ζ΢ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ ΣΟΞΧΣΑ ΦΡΑΓΜΑΣΑ

Βξαρόκαδα πνιύ θαιήο πνηόηεηαο, νκνηνγελήο κε κηθξή ξσγκάησζε ηδηαίηεξα ζηα αληεξείζκαηα: Τςειέο αληνρέο, πςειό κέηξν παξακνξθσζηκόηεηαο • Οηθνλνκία ζθπξνδέκαηνο ζε ζρέζε κε ηα θξάγκαηα βαξύηεηνο 50-85% • Πεξηπηώζεηο θξαγκάησλ ηνμσηώλ βαξύηεηνο


ΘΔ΢Ζ ΘΔΜΔΛΗΧ΢Ζ΢ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ ΣΟΞΧΣΑ ΦΡΑΓΜΑΣΑ

• Μηθξή επαηζζεζία ζε ππνπηέζεηο (πξνζνρή όκσο κε ζπλδπαζηεί ε ζεκειίσζε ηνπ θξάγκαηνο κε ζθήλεο βξαρόκαδαο πνπ κπνξνύλ λα εθηηλαρζνύλ από ππνπηέζεηο. Βιέπε θαηαζηξνθή Malpasset)

• Πεξηνξηζκνί γεσκνξθνινγηθνί: -ύςνο θξάγκαηνο πξνο κήθνο ζηέςεο >1:5 -- αζπκκεηξία θνηιάδαο: ζεκαληηθή επίδξαζε


ΓΤΝΑΜΔΗ΢ ΣΟΞΧΣΟΤ ΦΡΑΓΜΑΣΟ΢ (ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνμσηνύ θξάγκαηνο)


ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑ΢ΣΖΡΑ, ΤΦΟ΢ 83m


ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ΢ ΡΟΖ΢ ΝΔΡΟΤ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ

• Απώιεηεο λεξνύ (Γηαθπγέο) (΢ε κεγάιεο πεξαηόηεηαο πεηξώκαηα) • Αλάπηπμε ππνπηέζεσλ (θαη ζε πεηξώκαηα κηθξήο πεξαηόηεηαο) • Γηάβξσζε πεηξώκαηνο ζεκειίσζεο (αλ είλαη δηαβξώζηκν)


1. Δθηίκεζε Γηαθπγώλ: Q = A*K*(Γh/L)

2. Τπνπηέζεηο (αλ m=0,75h): S = (0,75h)(h)/2 = 0,37h2


ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗ΢Ζ ΤΠΟΠΗΔ΢ΔΩΝ ΜΔ ΚΟΤΡΣΗΝΑ Σ΢ΗΜΔΝΣΔΝΔ΢ΔΩΝ

Q = A*K*(Γh/l) l πνιύ κεγαιύηεξν ηνπ L (l κήθνο δηαδξνκήο παξάθακςεο ηεο θνπξηίλαο)


ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗ΢Ζ ΤΠΟΠΗΔ΢ΔΩΝ ΜΔ ΔΡΓΑ ΑΠΟ΢ΣΡΑΓΓΗ΢Ζ΢

Q = A*K*(Γh/l) l πνιύ κεγαιύηεξν ηνπ L (l κήθνο δηαδξνκήο παξάθακςεο ηεο θνπξηίλαο)


ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗ΢Ζ ΤΠΟΠΗΔ΢ΔΩΝ ΜΔ ΚΟΤΡΣΗΝΑ Σ΢ΗΜΔΝΣΔΝΔ΢ΔΩΝ

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: ΦΡΑΓΜΑ AVENE (ΓΑΛΛΗΑ) ΚΟΤΡΣΗΝΑ Σ΢ΗΜΔΝΣΔΝΔ΢ΔΩΝ


ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗ΢Ζ ΤΠΟΠΗΔ΢ΔΩΝ ΜΔ ΔΡΓΑ ΑΠΟ΢ΣΡΑΓΓΗ΢Ζ΢

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: ΦΡΑΓΜΑ AVENE (ΓΑΛΛΗΑ) ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟ΢ΣΡΑΓΓΗ΢ΣΗΚΩΝ ΓΔΩΣΡΖ΢ΔΩΝ ΚΑΗ ΠΗΔΕΟΜΔΣΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖ΢Ζ΢


Θεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη επίιπζε ηεο άζθεζεο

Γεσεξεπλεηηθό πξόγξακκα (Γεσηξήζεηο)


Πιεξνθνξίεο από γεσηξήζεηο-γεληθά Γεληθά i. Γεσινγηθή πεξηγξαθή εδαθηθώλ ή βξαρσδώλ δεηγκάησλ ii. Πνηόηεηα ησλ γεσπιηθώλ (έδαθνο - βξαρόκαδα) ζην βάζνο i. Πνηνηηθή ii.Σαμηλόκεζε βξαρόκαδαο iii.Καηάηαμε εδάθνπο iii. Κεξκαηηζκόο ηνπ βξαρώδνπο γεσπιηθνύ (RQD) iv. ΢ηάζκε ππόγεηνπ λεξνύ v. Δπηηόπνπ δνθηκέο (in situ Testing) i. ΢πλεθηηθόηεηαο – Αληνρήο εδάθνπο (SPT, CPT) ii.Παξακνξθσζηκόηεηαο (Πξεζζηνκεηξήζεηο) iii.Τδξνπεξαηόηεηαο (π.ρ. Lugeon, Maag, Lefranc) vi. Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο


Γεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο ΢θνπόο ΢πγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ζύζηαζε θαη δνκή ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ. ii. Λήςε δηαηαξαγκέλσλ θαη αδηαηάξαθησλ δεηγκάησλ από δηάθνξα βάζε γηα ηε γεσηερληθή ηαμηλόκεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ. iii. Δθηέιεζε, κέζα ζηε γεώηξεζε, εηδηθώλ επί ηόπνπ δνθηκώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ ζρεκαηηζκώλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ (SPT, CPT, ληηιαηνκεηξήζεηο, θ.α.). i.


Γεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο  Απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε κέζνδν ηεο γεσηερληθήο δηεξεπλήζεσο ηνπ ππεδάθνπο θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ιήςε δεηγκάησλ εδαθώλ - βξάρσλ πνιύ θαιήο πνηόηεηαο  Απνηειεί ζεκαληηθό πξνγξάκκαηνο

ηκήκα

ελόο

γεσεξεπλεηηθνύ


Πιεξνθνξίεο από γεσηξήζεηο-γεληθά Ση πέηξσκα είλαη;

Πόζν θεξκαηηζκέλν είλαη;Πνπ αιιάδεη ν θεξκαηηζκόο; -Δίλαη απνζαζξσκέλν; -Πόζν; -Αιιάδεη ν βαζκόο ηεο απνζάζξσζεο κε ην βάζνο;

Τπάξρνπλ δεπηεξνγελή Οξπθηά (π.ρ. άξγηινο);

-Πόζεο δηαθιάζεηο έρεη; -Πνηά ε πνηόηεηά ηνπο; -Δίλαη νιηζζεξέο;ηξαρείεο Πνηά ε αληνρή ηνπ άξξεθηνπ (ρσξίο αζπλέρεηεο) βξάρνπ;


Σερληθνγεσινγηθέο θαη γεσηερληθέο πιεξνθνξίεο από κία γεώηξεζε

Σν ζρήκα απνηειεί παξάδεηγκα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη από κία γεώηξεζε: Παξαηεξείζηε ηελ πιεξνθνξία αλά ζηήιε ηνπ κεηξώνπ.


Γεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο Πνηόηεηα δεηγκαηνιεςίαο  Σα δείγκαηα απηά ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύνπλ όζν ην δπλαηό θαιύηεξα, από πιεπξάο ζύζηαζεο, δνκήο θαη πεξηερόκελεο πγξαζίαο, ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ ππεδαθηθώλ ζηξσκάησλ  Σα δείγκαηα δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκό δηαηάξαμήο ηνπο, αλάινγα κε:  ηερληθή δεηγκαηνιεςίαο  ηελ εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνύ  ηε θύζε ηνπ πιηθνύ


Γεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο Πνηόηεηα δεηγκαηνιεςίαο Καιή Γεηγκαηνιεςία:  πιήξε εηθόλα γηα ηε ζύζηαζε θαη δνκή ζρεκαηηζκώλ (πνηόηεηαο ηνπ γεσπιηθνύ)  δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θύζεο

ησλ

 όισλ ησλ ζηξώζεσλ, καιαθώλ ελζηξώζεσλ ή ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο ησλ αζπλερεηώλ,  ησλ ζπζηεκάησλ δηαθιάζεσλ, ηεο ζηξώζεο ή ηεο ζρηζηόηεηαο θαη  ηνπ βαζκνύ απνζάζξσζεο.


Θεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη επίιπζε ηεο άζθεζεο

Σερληθνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά Γλεπζίνπ


Σερληθνγεσινγηθή πνηόηεηα Γλεπζίνπ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  Γεληθά πςειή έσο πνιύ πςειή αληνρή.  Γεληθά ζπκπαγέο αιιά όηαλ είλαη απνζαζξσκέλν (αλάινγα κε ηνλ βαζκό απνζάζξσζεο) ράλεη κεγάιν πνζνζηό ηεο αληνρήο ηνπ.  Μπνξεί λα απνζαζξώλεηαη ζε αξγηιηθά νξπθηά ιόγσ ηεο παξνπζίαο αζηξίσλ.  Εσλώδεο ηζηόο: Ζ θνιίδσζε ηνπ γλεπζίνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο εηεξνγέλεηαο ζηελ ζπλνιηθή αληνρή ηνπ θαη αληζνηξνπίαο («επηιεθηηθή» ζπκπεξηθνξά θαηά κήθνο νξηζκέλεο επηθάλεηαο) ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ (π.ρ. ζηα πξαλή νιίζζεζε θαηά κήθνο ηεο θνιίδσζεο).  Ζ αληνρή ηνπ εμαξηάηαη από ηνλ βαζκό απνζάζξσζεο θαη θεξκαηηζκνύ (ξσγκάησζεο).


Σερληθνγεσινγηθή πνηόηεηα Γλεπζίνπ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά Δπίδξαζε απνζάζξσζεο ζηελ πνηόηεηα θαη αληνρή ηνπ γλεπζίνπ.

Απνζαζξσκέλνο γλεύζηνο: Υακειή αληνρή

Τγηήο γλεύζηνο: Τςειή αληνρή


Σερληθνγεσινγηθή πνηόηεηα Γλεπζίνπ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά Δπίδξαζε απνζάζξσζεο ζηελ πνηόηεηα θαη αληνρή ηνπ γλεπζίνπ.


Σερληθνγεσινγηθή πνηόηεηα Γλεπζίνπ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά Αληζόηξνπε ζπκπεξηθνξά Δπίδξαζε ηεο θνιίδσζεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ γλεπζίνπ. Δδώ επίπεδεο νιηζζήζεηο θαηά κήθνο ηεο θνιίδσζεο (γλεπζηαθήο πθήο).


Θεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη επίιπζε ηεο άζθεζεο

Θέκαηα ηάζεσλ – αληνρήο παξακνξθσζηκόηεηαο


Γηαηί κειεηάκε ηηζ ηάζεηζ; Αλάινγα κε ην πώο θαηαλέκνληαη νη ηάζεηο ζην έδαθνο, όπνπ θαηαζθεπάδνληαη ηα ηερληθά έξγα, εμαξηώληαη: νη παξακνξθώζεηο θαη..... νη αζηνρίεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζηα γεσπιηθά. Τπνινγίδνληαη είηε αλαιπηηθά είηε κε αξηζκεηηθέο κεζόδνπο (π.ρ. πεπεξαζκέλα ζηνηρεία).


Γηαηί κειεηάκε ηηζ ηάζεηζ;  Καηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ νη ηάζεηο κεηαβάιινληαη δξακαηηθά. Ο βξάρνο ν νπνίνο εθζθάπηεηαη, πεξηείρε πξηλ ηάζεηο θαη απηέο νη ηάζεηο πξέπεη λα παξαιεθζνύλ αιινύ.  Σα πεξηζζόηεξα θξηηήξηα αζηνρίαο ηεο βξαρνκεραληθήο ζρεηίδνληαη κε ηε παπαμοπθωζιμόηηηα θαη ηελ ανηοσή ηνπ βξάρνπ ή ηεο βξαρόκαδαο θαη ε αλάιπζε απηώλ πεξηιακβάλεη ηηο ηάζεηο.


Σύπνη ηάζεσλ Τδξνζηαηηθή ηάζε: Οη ηάζεηο είλαη ίδηεο ζε όιεο ηηο δηεπζύλζεηο Θιηπηηθή (ζπκπηεζηηθή) ηάζε Δθειθπζηηθή ηάζε Γηαηκεηηθή ηάζε


Παξακόξθσζε θαη αζηνρία βξάρνπ  Πσο παξακνξθώλεηαη γηα δεδνκέλε θόξηηζε Γειαδή ζρέζεηο ηάζεσλ - παξακνξθώζεσλ

 Πόηε αζηνρεί Γειαδή ηελ αληνρή (κνλναμνληθή, δηαηκεηηθή) ηνπ ζε δηάθνξεο θαηαπνλήζεηο


Παξακόξθσζε θαη αζηνρία βξάρνπ  Πσο παξακνξθώλεηαη θαη ζξαύεηαη γηα δεδνκέλε έληαζε  ΢ρέζεηο ηάζεσλ - παξακνξθώζεσλ


Αζηνρία θαη παξακόξθσζε βξάρνπ


Αζηνρία θαη παξακόξθσζε βξάρνπ


Θξαύζε ηνπ βξάρνπ Μνλναμνληθή ζιηπηηθή αληνρή  αλαθέξεηαη ζην κέγηζην επίπεδν ηάζεσλ πνπ κπνξεί λα θέξεη έλα δείγκα βξάρνπ Ζ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ππό απιή ζιίςε πεξηγξάθεηαη από ηελ θακπύιε ηάζεο – παξακόξθσζεο:


Παξακνξθσζηκόηεηα άξξεθηνπ βξάρνπ Σν πέηξσκα σο ειαζηηθό κέζν (Οξηζκόο ειαζηηθνύ κέζνπ Δ= ζ/ε) Μέηξν Παξακνξθσζηκόηεηαο Δ Πεηξώκαηα  Με γξακκηθή ειαζηηθόηεηα • Δ κεηαβάιιεηαη κε ζ • Δ κεηαβάιιεηαη κε θνξά θνξηίνπ (Δmax

)

• E ζπλάξηεζε ηεο δνκήο («αιιεινθιεηδώκαηνο θόθθσλ») • Δμεξό  Δπγξό

• Δ κεγαιύηεξν αλ ππήξμε κεγάιε ζε δηάξθεηα θόξηηζε ζην παξειζόλ


Παξακνξθσζηκόηεηα άξξεθηνπ βξάρνπ


Υαξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζ-ε

ζ-ε

Διαζηηθή - Πιαζηηθή ζπκπεξηθνξά

ζ

ζ

Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά

π.ρ. Βαζάιηεο

π.ρ. Αζβεζηόιηζνο ε

ε

ζ-ε

ζ-ε Πιαζηηθή- Διαζηηθή -Πιαζηηθή ζπκπεξηθνξά

ζ

ζ

Πιαζηηθή- Διαζηηθή ζπκπεξηθνξά

π.ρ. Φακκίηεο ε

π.ρ. Μάξκαξν ε


Υαξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο

ζ-ε

ζ

Διαζηηθή - Πιαζηηθή - Δξππζηηθή ζπκπεξηθνξά

π.ρ Δβαπνξίηεο ε


Υαξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο δηαθόξσλ γεσπιηθώλ: Από ηελ «ειαζηηθή» ζπκπεξηθνξά ζηελ «πιαζηηθή» θαη ηελ «εξππζηηθή». Παξαηεξείζηε ηηο θακπύιεο θαη ζπγθξίλεηε. Οη θιίκαθεο ησλ αμόλσλ ζ θαη ε είλαη πεξίπνπ ίδηεο. ζ:αλεκπόδηζηε ηάζε (ζιίςε) ε: Αλνηγκέλε παξακόξθσζε


Θξαύζε ηνπ άξξεθηνπ βξάρνπ Σηκέο αλεκπόδηζηεο ζιίςεο ζci (UCS) Ζ αληνρή ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ζε κνλναμνληθή θόξηηζε εμαξηάηαη από: ζc (MPa) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ

 ΢πζηαηηθά νξπθηά Πνιύ πςειή αληνρή >200 Υαιαδίηεο, δνιεξίηεο, γάββξνο, βαζάιηεο  Σξόπνο ζύλδεζεο (δνκή) Μάξκαξν, γξαλίηεο, γλεύζηνο, 100-200

Τςειή αληνρή

αζβεζηόιηζνο «θιείδσκα» θόθθσλζπγθόιιεζε Φακκίηεο, καξκαξπγηαθόο ζρηζηόιηζνο,

Μέζε αληνρή

60-100

Υακειή αληνρή

20-60

Φακκίηεο κέηξηα ζπλεθηηθόο, ηόθθνο, ηιπόιηζνο, αξγηιηθόο ζρηζηόιηζνο

Πνιύ ρακειή αληνρή

<20

Ηιπόιηζνο, αξγηιηθόο ζρηζηόιηζνο, θξεηίο, νξπθηό αιάηη, απνζαζξσκέλα πεηξώκαηα

<20

Μαιαθνί βξάρνη

<1

Έδαθνο

καξγατθόο αζβεζηόιηζνο

Από, Hoek & Marinos, 2000


Αληνρή-Παξακνξθσζηκόηεηα ξήγκαηνο

βξάρνο βξάρνο

Οκνηνγελήο βξάρνο

Άξγηινο

Ο βξάρνο δελ αζηνρεί θαη δελ παξακνξθώλεηαη.... Όκσο παξακνξθώλεηαη ε δώλε ηεο αξγίινπ πνπ κπνξεί λα έρεη ην 0,1-1% Έζησ αληνρή Αληνρή βξάρνπ 100 Αξγίινπ 0,1-1 Παξακνξθσζηκόηεηαο ηνπ βξάρνπ

Οκνηνγελέο πιηθό

Γεσπιηθό κε πξνππάξρνπζα επηθάλεηα ζξαύζεο (κε ή ρσξίο δεπηεξνγελέο πιηθό)


Αληνρή-Παξακνξθσζηκόηεηα ξήγκαηνο

βξάρνο βξάρνο

Οκνηνγελήο βξάρνο

Άξγηινο

Ο βξάρνο δελ αζηνρεί θαη δελ παξακνξθώλεηαη.... Όκσο παξακνξθώλεηαη ε δώλε ηεο αξγίινπ πνπ κπνξεί λα έρεη ην 0,1-1% Έζησ αληνρή Αληνρή βξάρνπ 100 Αξγίινπ 0,1-1 Παξακνξθσζηκόηεηαο ηνπ βξάρνπ

Αζηνρία επί πξνππάξρνπζαο αζζελνύο επηθάλεηαο

Παξακόξθσζε (αιιαγή όγθνπ) ηεο αζζελνύο δώλεο

askisi 1st  

askisi 1st auth

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you