Page 1


ส า ร บั ญ 4

19 27

33

9

หนา

• • • • • •

คํานิยม ผอ.ศรีพรรณ เวียนทอง ครูรัตนา เพ็ชรคลาย ครูมาลี ณ นาน มุทิตาจิตานุสรณ จากใจ ... กษิณาลัย

37

4 9 19 27 35 37

จัดทําโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


“งานของครูเปนงานพิเศษแปลกกวางานอืน่ ๆ กลาว ในแงทสี่ าํ คัญคือ ครูจะหวังผลตอบแทน เปนยศศักดิ์ ความรํ่ารวย หรือประโยชนทางวัตถุ เปนที่ตั้งไมได ผลไดสวนสําคัญจะเปนผลทางใจ ซึ่งเปนครูแท ยอมพึงใจและภูมิใจอยูแลว และยอมยิ่งภูมิใจกวา ขาวของเงินทองและยศศักดิเ์ สียอีก เพราะความมัง่ มี เพราะความยิ่งใหญไมอาจบันดาลความผูกพัน ทางใจอันแทจริงจากผูใดได แตความเปนครูนั้น ผูกพันใจคนไวไดโดยอัตโนมัติ” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 9 ตุลาคม 2516 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

3 เกษียณ... ร�ำลึก

พระบรมราโชวาท


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานพิพิธภัณฑและหอสมุด สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ แด่... ท่านอาจารย์ศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ เกษียณ... ร�ำลึก

4

กระผมได้เคยมาด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2553 ท�าให้ได้มีโอกาสรู้จัก กับท่านอาจารย์ศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ และที่ส�าคัญที่สุด ท่านเป็นครูของศิษย์ผู้เป็นแบบอย่างที่งดงามอย่างยิ่งของความเป็นครูในความทรงจ�าของกระผม ตลอดเวลาของการเป็นครู ท่านได้ทุ่มเท เสียสละ อบรม สั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยจิตวิญญาณแห่ง ความเป็นครูอย่างแท้จริง เมื่อเป็นผู้บริหารสถานศึกษา การปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตนของท่าน ก็ได้ปรากฏความเป็นที่รักเคารพ ศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน การศึกษา คือ การสร้างคน ช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจ�าเป็นของชีวิต และองค์กรหนึ่งที่มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานทาง ความคิดแก่ผู้คนในสังคม คือ สถานศึกษาทั้งหลาย ช่วยอบรมกล่อมเกลานักเรียนและเยาวชนให้มี ความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติตนให้เกิดความเข้าใจในบรรทัดฐานของสังคมไทย ควบคู่กับความมีคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอย่างถูกต้อง ซึ่ง ในประการทั้งหลายเหล่านี้ ท่านอาจารย์ศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ถือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ทุม่ เทเพือ่ ช่วยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย และด�ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่ งี ามให้แก่ ลูกศิษย์และบุคลากรทางการศึกษารุน่ หลัง ๆ โดยมีความมุง่ มัน่ พัฒนาการศึกษาให้มคี วามเจริญก้าวหน้า ซึ่งน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง สมดั่งพระโอวาทค�าสอนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง ราชานุภาพทีว่ า่ ครูพร�า่ เพียรสอนศิษย์ให้มคี วามรูค้ วามสามารถและเป็นคนดี เพือ่ ให้ศษิ ย์ไปดูแลรักษา และสร้างชาติบา้ นเมืองต่อไป ท่านอาจารย์ศรีพรรณได้ดา� รงปรัชญาของความเป็นครูตามพระโอวาท ดังกล่าวมาโดยตลอดชีวิตราชการ ในโอกาสที่ท่านอาจารย์ศรีพรรณ เวียนทอง ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบเกษียณอายุราชการนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย พระบรมธาตุดอยสุเทพ และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลก

พระบารมีของพระครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ตลอดจนเดชะ พระบารมีปกเกล้าฯ แห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินนี าถ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้ท่านอาจารย์ศรีพรรณ เวียนทอง และ ครอบครัวประสบแต่ความสุข เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย มีก�าลังกาย ก�าลังใจทั้งมวลที่ จะด�ารงตนอันเป็นความสง่างามทีเ่ ป็นนิรนั ดร์ แก่ ค นในชาติ และเป็ น แบบอย่ า งของ ความเคารพรักและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบไป

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุด สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ www.prince-damrong.moi.go.th


นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ เป็นภารกิจส�าคัญอย่างยิ่งที่รัฐจัก ต้องจัดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เป็นรากฐานด้านความรุง่ เรืองมัน่ คงของบ้านเมือง บุคลากร ทางการศึกษาในทุกภาคส่วนจึงเป็นก�าลังส�าคัญในภารกิจนี้และจะต้องปฏิบัติการให้สอดรับ กันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานนโยบายที่เด่นชัดเป็นรูปธรรม จนเกิดผลิตผลด้านมนุษยชาติที่ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและปัญญาซึ่งพร้อมจะก้าวไปสู่การด�ารงสัมมาชีพ แล้วน�าพา ความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติบ้านเมืองไปตามล�าดับอย่างเต็มศักยภาพรายบุคคล ผู้บริหาร สถานศึกษาซึง่ เป็นบุคคลส�าคัญในการด�าเนินการให้ลเุ จตนารมณ์นใี้ นระดับโรงเรียน เพือ่ ผลักดัน ให้เกิดกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพร่วมกับองค์กรอื่นๆ อย่างสอดคล้อง

ผมในนามส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณในสรรพ ประโยชน์ ที่ ท ่ า นได้ ม อบให้ แ ก่ ว งการ การศึกษาและเยาวชน ขออาราธนาคุณ พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน เคารพนับถือ โปรดอ�านวยพรให้ท่านและ ครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

ท่านผูอ้ า� นวยการศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ท่านได้มานะ พยายามบริหารงานทุกด้าน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท�าให้โรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการสอนส�าหรับเยาวชนทุกคนจนได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย เช่น ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจ�าปี 2555 และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ปีการศึกษา 2555 จากกระทรวงสาธารณสุข ผลงานทั้งหลายที่ท่านได้ท�าล้วนเป็น สิง่ ทีน่ า่ ยกย่องชมเชยและเป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่คนรุน่ หลังทีจ่ ะได้สบื สานและพัฒนางานการศึกษา ส�าหรับเยาวชนสืบไป

(นายชินภัทร ภูมิรัตน) เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกษียณ... ร�ำลึก

5


นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกษียณ... ร�ำลึก

6

หากจะกล่าวถึงเชียงใหม่ ทุกท่านคงนึกถึงความงดงามตามธรรมชาติแห่งขุนเขาและ วัฒนธรรมล้านนาที่มีเสน่ห์ เมื่อได้ไปเยือนแล้วก็มักจะใคร่ไปอีกหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นเชียงใหม่นั้น ยังมีสถานที่อีกมากมายที่ยากล�าบากในการ เดินทาง และเป็นท้องถิน่ ทุรกันดาร ท่านศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ท่านเป็นบุคคลหนึง่ ทีม่ เิ คยย่อท้อและหวาดหวัน่ ต่อความยากล�าบาก จากประสบการณ์ ทีเ่ คยด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เป็นเครือ่ งชีว้ ดั ให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ อดทน เพือ่ พัฒนาการศึกษาในท้องถิน่ ทุรกันดารห่างไกลเช่นทีอ่ า� เภออมก๋อย ให้เจริญก้าวหน้า ขึน้ มาได้ จากวันนัน้ จนถึงวันนี ้ ท่านด�ารงต�าแหน่งผูอ้ า� นวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นน�าระดับประเทศแห่งหนึ่ง ท่านส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ โรงเรียน มีผลงานปรากฏต่อสาธารณชน ไม่วา่ จะเป็นเกียรติบตั รชัน้ ที ่ 2 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองการประกวดวงโยธวาทิตแชมป์โลก WMC (World Music Contest) ณ เมืองเคอคาเด ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2556 ในปี 2555 รางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2556 โรงเรียนรางวัลพระราชทานประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ และรางวัลเหรียญทองการประกวดวงโยธวาทิตแชมป์โลก WMC (World Music Contest) ณ เมืองเคอคาเด ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ท่านจึงสมควรได้รับการยกย่องให้ เป็นสตรี นักบริหารการศึกษา แบบอย่างของผู้น�าสตรีแห่งล้านนาได้อย่างสมศักดิ์ศรี

ในโอกาสทีท่ า่ นผูอ้ า� นวยการศรีพรรณ เวียนทอง ครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2556 นี้ ผมขออาราธนา อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนบุญบารมีแห่ง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ และสมเด็จ พระบรมวงศ์ทกุ พระองค์ดลบันดาลให้ทา่ น และครอบครัว ประสบความสุขสวัสดิ์ ตลอดไป

(นายกมล รอดคล้าย) รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ในโอกาสที่ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพครบเกษียณอายุราชการ ในวันที ่ 30 กันยายน 2556 นี้ กระผมขอแสดงความชืน่ ชมท่าน ทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความวิรยิ ะอุตสาหะ มีความอดทนเสียสละอุทิศตนในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่นักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพจนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพให้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ นับว่า ผลงานของท่าน เป็นคุณประโยชน์ต่อการวางรากฐานในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศชาติซึ่งกระผมเชื่อว่าคุณงาม ความดี ทีท่ า่ นได้สร้างไว้ตลอดอายุการรับราชการของท่านจะยังคงประทับ อยู่ในจิตใจ ของบรรดาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปกครอง และ นักเรียนที่ได้เคยร่วมงานและได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านตลอดไป โอกาสนีก้ ระผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาให้ท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับผลส�าเร็จในสิ่ง ที่มุ่งหวังทุกประการ

(นายธานินทร์ สุภาแสน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผูบ้ ริหาร สถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง กับบริบทของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง ชัดเจน ทีจ่ ะสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนโดยไม่ยึดติดว่าเป็นนักเรียนจากโรงเรียนใดสังกัด ใด ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูของท่าน เห็นได้จากท่านเพียรพยายามน�านักเรียนจาก ถิ่นห่างไกลที่มีความสามารถด้านดนตรีได้เดินทางไปประกวดดนตรีโลก ณ ประเทศ เนเธอร์แลนด์จนประสบผลส�าเร็จได้รับรางวัลเหรียญทอง น�าชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ท่านได้สนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของบุคลากรครู นักเรียน และโรงเรียนจนได้รับการยกย่องชมเชย และได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชมจากผู้ปกครองและหน่วยงานทุกภาคส่วน อีกทั้ง นักเรียนได้รบั การชืน่ ชมจากบุคคลทัว่ ไปว่านักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเป็นผูส้ ภุ าพ อ่อนน้อม มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีคุณภาพในสังคมได้อย่างยั่งยืน ตลอดเวลาที่กระผมได้ร่วมงานกับท่าน ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การศึกษาอย่างแท้จริง มีความวิรยิ ะอุตสาหะและความมุง่ มัน่ ในการบริหารและพัฒนา การศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ ให้ก�าลังใจ แก่เพือ่ นร่วมงานด้วยมิตรภาพและความจริงใจ การประสานงานทีด่ กี บั ผูป้ กครองนักเรียน ชุมชน ความมีนา�้ ใจ ความมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ กี บั บุคลากรในส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ตลอดจนความเป็นเพื่อนที่ดีที่ให้กับผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ ล้วน เป็นปัจจัยน�ามาสูค่ วามส�าเร็จบนเส้นทางชีวติ ราชการของท่าน จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ แก่สังคม และประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เนื่องในโอกาสครบรอบเกษียณอายุราชการของท่านผู้อ�านวยการศรีพรรณ เวียนทอง วันที่ 30 กันยายน 2556 นี้ กระผมขออาราธนาอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านมีความสุขกาย สุขใจ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป (นายวิเชียร ชมภูผล) รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

7 เกษียณ... ร�ำลึก

ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้อ�านวยการ ส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา


If one advances confidently In the direction of your dream, And endeavors to live a life which imagined You will meet with a success unexpected in common hours

เกษียณ... ร�ำลึก

8


มุทิตาจิตานุสรณ์

ผอ.ศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ

ได้น�าพาแนวคิดสัมฤทธิ์ผล ประพฤติตนเป็นแบบอย่างสร้างความดี

ประสบการณ์ผลงานที่โดดเด่น สร้างศรัทธา สร้างคน ผลงานมี

จึงมาเป็นผู้บริหารสมศักดิ์ศรี ล้วนเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน

อุทิศตน อุทิศเวลา ความสามารถ อย่างเปรื่องปราชญ์แสดงให้ชนได้เห็น วิสัยทัศน์ กว้างไกล ไม่วายเว้น งานล�าเค็ญไม่ย่อท้อรอเวลา ผอ.ศรีพรรณ เวียนทอง โรงเรียนพระราชทานที่ได้มา

เปรียบเทียบส่องครรลองการศึกษา มีคุณค่าดังประสงค์จ�านงจินต์

สร้างชื่อเสียงก้าวไกลให้ปรากฏ เกียรติยศกว่าจะได้ใช้ศาสตร์ศิลป์ โยธวาทิตเกรียงไกรได้ยลยิน ไปแข่งถิ่นเนเธอแลนด์แดนส�าราญ สองเหรียญทองได้มาพาให้ปลื้ม ดังได้ดื่มมธุรสอันหอมหวาน ศักยภาพเด็กไทยเหลือประมาณ ชาวเชียงใหม่กล่าวขานกันมากมาย 60 ปี ตามวิถีราชการ วันเกษียณแม้เรือจ้างต้องวางพาย

เวลาผ่านล่วงไปน่าใจหาย แต่ความหมายยังสว่างกลางวัฒโนฯ

ขออาราธนาพระไตรรัตน์ ท่านผอ.ศรีพรรณ คือร่มโพธิ์

ช่วยขจัดโพยภัยให้สุโข ชาววัฒโนฯ น้อมมุทิตามาอวยพร นันทิชา ศรีวงศ์ ร้อยกรอง

9 เกษียณ... ร�ำลึก

38 ปีที่สืบสานการศึกษา พัฒนาความรู้สู่สากล


If one advances confidently In the direction of your dream, And endeavors to live a life which imagined You will meet with a success unexpected in common hours

เกษียณ... ร�ำลึก

8


มุทิตาจิตานุสรณ์

ผอ.ศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ

ได้น�าพาแนวคิดสัมฤทธิ์ผล ประพฤติตนเป็นแบบอย่างสร้างความดี

ประสบการณ์ผลงานที่โดดเด่น สร้างศรัทธา สร้างคน ผลงานมี

จึงมาเป็นผู้บริหารสมศักดิ์ศรี ล้วนเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน

อุทิศตน อุทิศเวลา ความสามารถ อย่างเปรื่องปราชญ์แสดงให้ชนได้เห็น วิสัยทัศน์ กว้างไกล ไม่วายเว้น งานล�าเค็ญไม่ย่อท้อรอเวลา ผอ.ศรีพรรณ เวียนทอง โรงเรียนพระราชทานที่ได้มา

เปรียบเทียบส่องครรลองการศึกษา มีคุณค่าดังประสงค์จ�านงจินต์

สร้างชื่อเสียงก้าวไกลให้ปรากฏ เกียรติยศกว่าจะได้ใช้ศาสตร์ศิลป์ โยธวาทิตเกรียงไกรได้ยลยิน ไปแข่งถิ่นเนเธอแลนด์แดนส�าราญ สองเหรียญทองได้มาพาให้ปลื้ม ดังได้ดื่มมธุรสอันหอมหวาน ศักยภาพเด็กไทยเหลือประมาณ ชาวเชียงใหม่กล่าวขานกันมากมาย 60 ปี ตามวิถีราชการ วันเกษียณแม้เรือจ้างต้องวางพาย

เวลาผ่านล่วงไปน่าใจหาย แต่ความหมายยังสว่างกลางวัฒโนฯ

ขออาราธนาพระไตรรัตน์ ท่านผอ.ศรีพรรณ คือร่มโพธิ์

ช่วยขจัดโพยภัยให้สุโข ชาววัฒโนฯ น้อมมุทิตามาอวยพร นันทิชา ศรีวงศ์ ร้อยกรอง

9 เกษียณ... ร�ำลึก

38 ปีที่สืบสานการศึกษา พัฒนาความรู้สู่สากล


เกษียณ... ร�ำลึก 10


ประวัติโดยสังเขป วันเดือนปเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2496 ที่อยู่ 47 หมู่ที่ 5 บ้านต้นปิน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 081 – 8856134 E-mail sripan_wp@hotmail.com, sripan.wp@gmail.com เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.) ประวัติการศึกษา • • • • •

ปริญญาโท ก.ศ.ม. (บริหารการศึกษา) ม.นเรศวร ปริญญาตรี ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จ.เชียงใหม่ ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านต้นปิน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประวัติการทํางาน

1. อาจารย์ใหญ่ ผู้อ�านวยการ 2535–2540 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2. ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ 2540–2545 3. ผู้อ�านวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 2546–2548 4. ผู้อ�านวยการโรงเรียนหอพระ 2548–2552 5. ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 2552–2556

เกษียณ... ร�ำลึก

11


เกษียณ... ร�ำลึก

12

ความภาคภูมิใจ

ข้อคิดที่ฝากไว้

ตรงเวลา รักษาค�าพูด

• • • •

เกียรติบตั รขัน้ ที ่ 2 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2552 โรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ 2555 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 2555 รางวัลเหรียญทองการประกวดวงโยธวาทิตแชมป์โลก WMC (Word Mucie Contest) เมืองเคอคาเด ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2556


บนเส้นทางของความเป็นครู หากย้อนมองกลับไปในปีพทุ ธศักราช 2518 ซึ่งเป็นปีที่บรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สาขาวิชาเอกภาษาไทย เป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามสุขทีไ่ ด้มโี อกาสประกอบอาชีพ ที่ตนเองรัก ได้พบกับนักเรียนที่อายุห่างจากครูไม่มากนัก เป็นนักเรียนที่มี ความน่ารักตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อว่านักเรียนเหล่านี้จะมีอนาคตที่ด ี ได้ท�างานร่วมกับเพื่อนครูฉันท์พี่น้อง ณ ที่แห่งนี้ได้รับประสบการณ์และ อุดมการณ์แห่งความเป็นครูจากหน้าที่ครู ครูมิได้หวังเพียงรายได้เป็นเงิน ตอบแทนเท่านัน้ แต่ครูเป็นอาชีพทีม่ เี กียรติ มีศกั ดิศ์ รี ทีจ่ ะต้องด�ารงรักษา ไว้ให้สมกับที่ผู้คนยกย่องสรรเสริญ จนถึงปีพทุ ธศักราช 2524 ได้ยา้ ยมาทีโ่ รงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุ ถัมภ์ นอกจากงานสอนวิชาภาษาไทยแล้ว ยังได้ท�างานพัสดุโรงเรียนรู้สึกมี ความสุขที่ได้ท�างาน ไปท�างานแต่เช้า กว่าจะกลับก็ค�่ามืด กลับบ้านได้ ไม่กชี่ วั่ โมงก็ถงึ เวลาต้องไปท�างานอีกแล้ว รูส้ กึ ว่ามีงานทีจ่ ะต้องท�าอีกมาก มีความตั้งใจในการท�างานและเชื่อมั่นว่า เมื่อเราได้ท�าความดี การท�างาน ให้ดี จะท�าให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลา และในระหว่างปี 2521 – 2522 ได้มีโอกาสช่วยกรมวิชาการจัดท�าคู่มือครูวิชาภาษาไทยในส่วนของวิชา วรรณคดีไทย เพือ่ รองรับการปรับหลักสูตรจากหลักสูตร 2503 เป็นหลักสูตร 2521 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการท�างาน ให้กับส่วนรวม ระยะเวลา 7 ปีของการเป็นครูในสายผู้สอน ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อ ได้เห็นเด็กนักเรียนมีความรู ้ อ่านออกเขียนได้ และทีส่ า� คัญคือ เด็กนักเรียน ที่เราได้พร�่าสอนเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม ความเป็นครูใช่เพียงสอน ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เพราะหน้าที่ ที่ส�าคัญอีกอย่างคือ การเป็น เสมือนพ่อและแม่ ของเด็กนักเรียน ที่ต้องใส่ใจ ดูแลในเกือบทุกๆ เรื่อง เด็กแต่ละคนในห้องต่างมีความเหมือนและต่างกัน ทั้งทางด้านครอบครัว อุปนิสัย สุขภาพและความถนัดหรือความสามารถ ครูจะต้องเรียนรู้และ รู้จักเด็กแต่ละคน เพื่อให้สามารถสร้างเสริม สนับสนุน ให้เด็กแต่ละคน ได้พัฒนาและมีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ ซึ่งเป็นการ มองทุกอย่าง ให้เป็นระบบ เด็กจะดีมีความสามารถและเป็นคนที่ดีของ สังคมได้ นั้นมีองค์ประกอบที่หลากหลาย จึงต้องมองให้ครอบคลุมหรือที่ เรียกว่ามองแบบองค์รวม แก้ไขและพัฒนาแบบองค์รวม

ปีพุทธศักราช 2525 เริ่มต้นการท�างานด้านบริหารซึ่งนอกจากจะ ต้องมีความเป็นครูเป็นพื้นฐานแล้วยังต้องมองแนวการบริหารงานกับ การบริหารคนให้สอดคล้องกัน โดยเริ่มท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิชาการ จนในปีพุทธศักราช 2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ การแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยครั้งนั้นเป็นการแต่ง ตั้งจากการยอมรับของเพื่อนผู้ร่วมงาน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น อุทศิ เวลาให้ราชการ สามารถประสานสัมพันธ์ทงั้ ภายในและชุมชนภายนอก หน่วยงานทางราชการ และปีพุทธศักราช 2535 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง ต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยการแต่งตั้งจาก ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาเสนอกรมสามัญศึกษาแต่งตัง้ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีผลงานและคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหาร การท�างานในฐานะผู้บริหารการศึกษานั้น เป็นงานที่ต้องมองอย่าง รอบด้าน มีเรื่องมากมายให้ต้องบริหารจัดการ เพื่อให้การท�างานไปถึงยัง เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ได้วางไว้ จึงเป็นการเรียนรู้อีกระดับ หนึ่ง ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการเป็นครูผู้สอน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เด็กนักเรียน ดังนั้นการบริหารจึงต้องมองให้รอบด้านยิ่งกว่าการเป็น ครูผู้สอน และสามารถรวมใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปยัง

13 เกษียณ... ร�ำลึก

แลหลัง...ชีวิตครูเส้นทางแห่งความสุข


เกษียณ... ร�ำลึก

14

ของนักเรียนจะได้รับการพัฒนาอย่างไร ผู้ปกครองจะเข้าใจและส่งบุตร หลานไปเรียนหรือไม่ ปัญหาเหล่านีค้ า� ตอบคือการศึกษาเท่านัน้ ทีจ่ ะพัฒนา ได้ จึงได้ด�าเนินงานโครงการบ้านพักช่วยตัวเอง ระดมทุนทั้งภาครัฐและ เอกชนสร้างหอพักนอน เพื่อรองรับนักเรียนบนพื้นที่สูงและอยู่ห่างไกล ซึ่งเป็นนักเรียนชนเผ่าฐานะยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษา ในปี 2535 มีนักเรียนประมาณ 120 คน ถึงปัจจุบันประชาชนในอ�าเภออมก๋อยมี ความเข้าใจและมองเห็นความส�าคัญของการศึกษาจึงส่งบุตรหลานให้ศกึ ษา ต่อมากขึ้น และคุณภาพชีวิตของชาวอมก๋อยก็ดีขึ้นเป็นล�าดับ ต่อมาได้ย้ายไปบริหารงานที่ โรงเรียนน�้าบ่อหลวงวิทยาคม (เทพศิรนิ ทร์ เชียงใหม่) เด็กนักเรียนมีฐานะยากจนและมีปญั หาทางการเรียน ปัญหาพฤติกรรม จึงต้องแก้ปญ ั หานักเรียนทัง้ ด้านการเรียนและพฤติกรรม ไปพร้อมๆ กัน โครงการมัธยมประจ�าบ้าน จึงเริม่ ด�าเนินการ ณ สถานศึกษา แห่งนี้เป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการให้โอกาสเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียน ปัญหาทางพฤติกรรม เช่น ติด 0 ร หรือเด็กตั้งครรภ์ก่อน วัยอันควรไม่สามารถเรียนในระบบได้ โครงการนีป้ ระสบผลส�าเร็จสามารถ ท�าให้นักเรียนจบหลักสูตรภาคบังคับและบางรายได้ศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึน้ สามารถไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ซึง่ หลักสูตรของโครงการนี้ เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งไม่ง่ายเลย เพราะต่างคนต่างมีพื้นฐานความคิด ความรู้ ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบที่โรงเรียนหนองชุมแสง จังหวัดเพชรบุรี จน และประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกัน ซึง่ ในความหลากหลายของความคิด ความเข้าใจ เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ และความหลากหลายประสบการณ์ อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่หากมอง กลับมาอีกครัง้ ทีโ่ รงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุ ถัมภ์ เหมือนได้กลับ อีกมุมหนึ่งกลับพบว่า ความหลากหลายนี่เองที่สร้างทางเลือก และแนวทาง บ้านมีความอบอุ่นเนื่องจากมีความคุ้นเคยทั้งสถานที่ เพื่อนร่วมงานจึง ที่ดีและเหมาะสมได้ ซึ่งเมื่อมีโอกาสได้ท�างานในด้านนี้ ก็คิดเสมอว่าจะต้อง เริม่ งานได้ทนั ทีและอย่างเต็มทีโ่ ดยมิตอ้ งศึกษาท่าทีของผูร้ ว่ มงานคนใด ท�างานให้ดแี ละท�าอย่างเต็มศักยภาพ เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความสามารถ การบริหารงานที่นี่ได้น�าประสบการณ์จากการบริหารงานทั้งสองแห่งเป็น เป็นคนดี และมีคุณภาพของสังคม และยึดหลักที่ว่าเด็กนักเรียนทุกคนมี แนวทาง งานโครงการในการพัฒนาเด็กที่ยังขาดหายก็จะได้เติมเต็ม ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่แตกต่างกัน ดังนั้น เด็กนักเรียนทุกคน ต่อยอดแนวคิดในการให้โอกาสพัฒนาเด็กต่อไป ซึ่งเป็นการโชคดีมากที่มี จึงจะต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ประสบความส�าเร็จในชีวิต ทีมบริหารที่เข้มแข็ง ครูอาจารย์ให้ความร่วมมือในการท�างานเป็นน�้าหนึ่ง ตามสาขาที่ถนัด เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและของชาติต่อไป ใจเดียวกัน ท�า น�า ประสาน จึงเป็นวลียอดนิยมของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ จากการทีไ่ ด้ทา� งานในฐานะของผูบ้ ริหารโรงเรียนตัง้ แต่ครัง้ แรกจนถึง อุปถัมภ์ในขณะนัน้ เนือ่ งจากโรงเรียนได้รบั คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่จะครบวาระงาน มีความประทับใจและภาคภูมิใจในงานทุกชิ้นเกินกว่าจะ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการ เขียนบรรยายให้เห็นภาพทั้งหมดด้วยการบอกเล่าผ่านตัวหนังสือได้ ดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบ ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจาก ตัง้ แต่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้ทา� งานทีอ่ มก๋อย โรงเรียนต่างๆ เข้าศึกษาดูงานอย่างสม�า่ เสมอ อีกทัง้ ได้ให้การดูแลเอาใจใส่ วิทยาคม วันเวลาผ่านอย่างรวดเร็ว มีงานให้คิดและมีค�าถามที่จะพัฒนาเด็ก นักเรียนอย่างทั่วถึงได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา รศ.นพ.ไพรัช อยู่ตลอดเวลา ท�าอย่างไรนักเรียนบนดอยจึงจะได้เรียนหนังสือ คุณภาพชีวิต พฤกษชาติคุณากร มาเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง


15 เกษียณ... ร�ำลึก

สามารถลดปัญหาพฤติกรรมนักเรียนและยังสามารถส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ เต็มศักยภาพ จนนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในปีการศึกษา 2548 มีความสุขกับงานไม่ทันไรได้รับค�าสั่งให้ย้ายไปที่โรงเรียนหอพระ ซึ่งเป็นโรงเรียนในอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ แต่ไม่คอ่ ยเป็นทีร่ จู้ กั ในระดับมัธยม เพราะเป็นโรงเรียนประถมมาก่อน คนส่วนมากคิดว่าอยูอ่ า� เภอแม่แตง เพราะ มีโรงเรียนประจ�าต�าบล คือโรงเรียนแม่หอพระ เป้าหมายมีเพียงจะท�าอย่างไรให้มีนักเรียนมาเรียนครบตามแผนที่ วางไว้ เพราะนักเรียนไปเรียนที่อื่นหมดแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเก่ง(ยุพราชวิทยาลัย วัฒโนทัยพายัพ) ได้รับนักเรียน ปานกลางและอ่อนมาเรียนแล้วจะดีหรือไม่ดี ต้องท�าให้นักเรียนเหล่านี้จบ ม.3 หรือ ม.6 ให้ได้ เป็นคนดี มีที่เรียน ไม่ออกกลางคัน ถือว่าบรรลุเป้าประสงค์แล้ว นักเรียนเรียนไม่เก่งแต่มคี วามสามารถด้านกีฬา จึงได้สง่ เสริมนักเรียน ทีม่ คี วามสามารถด้านกีฬาตะกร้อ และยกน�า้ หนัก โดยรับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านกีฬาทีม่ ฐี านะยากจน อยูใ่ นโรงเรียนทีห่ า่ งไกลได้มโี อกาสเข้าเรียนโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย จัดหาทีพ่ กั และมีครูดแู ลส่งเสริมนักเรียนได้เข้าแข่งขัน ตามความสามารถของนักเรียน จนเป็นทีย่ อมรับจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์กฬี ายกน�า้ หนักประจ�าจังหวัด เชียงใหม่ คืนถิ่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นับเป็นบุญวาสนาที่มีโอกาสได้บริหารงาน ณ สถานศึกษาที่ได้เคยศึกษา เล่าเรียน ในฐานะศิษย์เก่าจึงตัง้ ปณิธานแน่วแน่ทจี่ ะปฏิบตั งิ านด้วยความวิรยิ ะ อุตสาหะ เพือ่ สนองพระมหากรุณาธิคณ ุ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และทดแทนบุญคุณเพือ่ ประโยชน์แก่สถาบัน ชุมชน และส�าคัญที่สุดคือนักเรียน ไม่ว่างานอะไรที่สามารถท�าได้ จะน�าและ จะท�า และต้องท�าให้ส�าเร็จ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนแห่งนี้ต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ที่ได้เคยบริหารมาเนื่องจากเป็นโรงเรียน ขนาดใหญ่ที่มีภาระงานมาก จ�านวนบุคลากรมีมาก ต้องเรียนรู้วิถีการท�างานอีกทั้งการปรับตัวเพื่อความส�าเร็จ ในงาน ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเป็นผู้มีความรับผิดชอบงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนโครงการหรือ กิจกรรมทุกกิจกรรมส�าเร็จได้รับรางวัลและการยกย่องชมเชยเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป งานที่จะขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของชีวิตราชการ ในปีแรกที่เข้ารั้ว ฟ้า–ขาว คือ การ ได้น�าพาวงโยธวาทิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพไปประกวด World Music Contest ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2552 ผูอ้ �านวยการต้องท�าหน้าที่เข็นกลองเข้าสนามประกวดทีเ่ มืองเคอคาเด (KEKADE) ผลการประกวดได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น First Division ประเภท Show Contest และ โล่รางวัลและเกียรติบัตรเหรียญทองประเภท Showwedstrijd Earste Divisie Crops Style/Show Contest First Division Crops Style Class และ ในปี พ.ศ. 2556 ได้น�าวงโยธวาทิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ หอพระ ฮอดพิทยาคม ดอยเต่าวิทยาคม สองแคววิทยาคม แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” และ จักรค�าคณาทร เข้าประกวดระดับโลก World Music Contest (WMC) ครั้งที่ 17 ที่เมืองเคอคาเด (KEKADE) ประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้ง การน�าคณะไปประกวดดนตรีโลกครั้งนี้เป็นการส่งท้ายการปฏิบัติงานราชการที่มี ความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้สบับสนุนนักเรียนจากพื้นที่ห่างไกลที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี เข้าร่วมวงโยธวาทิตเดินทางไปประกวดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ด้อยโอกาสอีกทางหนึ่ง นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง อีกทั้งพัฒนาทักษะทางดนตรีได้เป็นอย่างดี ซึ่งผล การประกวดวงโยธวาทิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและโรงเรียนเครือข่าย ได้รบั รางวัล 2 เหรียญทอง ประเภท Show


เกษียณ... ร�ำลึก

16

Contest และ Marching Contest รุ่น Word Division เป็นความ ภาคภูมใิ จของนักเรียนจากต่างจังหวัดต่างอ�าเภอ มีโอกาสขึน้ เวทีทยี่ งิ่ ใหญ่ ผูช้ มชาวไทย ชาวต่างชาติ ชืน่ ชมกันมากมาย เรามีโอกาสได้เผยแผ่ชอื่ เสียง และความสามารถให้คนต่างชาติได้ชนื่ ชม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ยิง่ ใหญ่เสมอ และเมือ่ นักเรียนกลับไปยังโรงเรียนเดิมของตนยังได้ชว่ ยสอน ดนตรีให้กบั เพือ่ นๆในโครงการเครือข่ายดนตรีพสี่ อนน้อง เนือ่ งจากโรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนครูสอนดนตรี นับเป็นการสร้างโอกาสให้กับ เยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีได้น�าความรู้และประสบการณ์เพื่อ พัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของการบริหารสถานศึกษา คือ โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพได้รบั การประเมินและคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา ขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา 2555 เมื่อทราบผลเป็น ความปิตเิ กินกว่าทีจ่ ะบรรยาย รางวัลอันทรงเกียรติและคุณค่านี ้ ถือเป็นการ ประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างดีเยี่ยม ที่จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณความดี เป็นที่ยอมรับถึง ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาการศึกษาให้ ยั่งยืนของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน กิจกรรมของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพมีหลากหลาย ทุกกิจกรรมล้วน สร้างสรรค์เพื่อนักเรียนเป็นส�าคัญการให้โอกาสเพื่อการพัฒนาเด็กและ เยาวชน การให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือสนับสนุนจากเครือข่าย กัลยาณมิตรทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจึงเป็นที่รู้จักและยอมรับ จากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อาทิ

• การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการได้น้อมน�าเอาหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปรับใช้ในการบริหาร โรงเรียนและน�าเข้าสูก่ ารเรียนการสอนบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่ ยืน ให้การอบรมพัฒนาครูให้เกิดความรูค้ วาม เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและใน ชีวิตประจ�าวัน จัดกิจกรรมค่ายองค์รวม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งใน และนอกโรงเรียน • กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รับงาน ใหม่ได้เพียง 7 วัน ครูผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งการประเมินงานโครงการ สวนพฤกษศาสตร์ ขั้นที่ 2 มีเพียง 3 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน คือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพิชญศึกษา (เอกชน) กรรมการที่ปรึกษาได้ให้ค�าแนะน�ารวมทั้งครูอาจารย์ทุกคน ให้ก�าลังใจและท�างานกันจนผ่านการประเมินอย่างสมเกียรติ ถือเป็น สิรมิ งคลทีไ่ ด้สบื สานงานโครงการพระราชด�าริเป็นผลงาน Best Proactive ของโรงเรียน และได้รบั การยกย่องยอมรับเป็นทีศ่ กึ ษาดูงานของสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอด • กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียน อย.น้อย เป็นกิจกรรม ส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี และถูกต้องในแต่ละพฤติกรรมทัง้ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ การอ่านฉลากก่อนใช้ ได้รบั เกียรติให้เป็นโรงเรียน ต้นแบบ อ.ย.น้อย ของกระทรวงสาธารณสุข


• กิจกรรมสือ่ สารสือ่ รัก เป็นอีกหนึง่ โครงการทีใ่ ห้การส่งเสริม เยาวชนและพัฒนาต้นทุนชีวิตทุกด้านทั้งในด้านพลังตัวตน ส่งผลให้ ทุกคนตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทาง ด้านพลังครอบครัว ด้านพลังปัญญา ด้านพลังเพื่อน และที่ส�าคัญคือ ด้านพลังชุมชนทีผ่ ใู้ หญ่ในชุมชนเห็นคุณค่าและความส�าคัญ จึงเป็นแรง ขับเคลื่อนให้เด็กมีความสุข ภูมิใจในท้องถิ่นของตน • ส้วมสุขสันต์ ได้ให้การสนับสนุนการจัดบรรยากาศภายใน และภายนอกห้องส้วมให้สวยงามน่าใช้ ทัง้ นีโ้ รงเรียนยังได้ตอ้ นรับบุคคล คณะต่างๆ ทีม่ าเยีย่ มเยียน และเข้ามาใช้บริการในโรงเรียนบ่อยครัง้ ซึง่ ได้คา� ชืน่ ชมในการเป็นห้องน�า้ สะอาด มีบรรยากาศน่าใช้อยูต่ ลอดเวลา และเป็นแบบอย่างที่ดี จากประสบการณ์ทา� งานทัง้ ในด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารโรงเรียน ยังคงแนวความคิดที่ว่า เด็กทุกคนมีความสามารถ มีทักษะ หากเพียง ได้รับโอกาสในการพัฒนาตามสาขาที่ถนัด ในฐานะของครู จึงจะต้อง พยายามซ่อมเสริม พร้อมกับส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสในการ พัฒนาตนเองและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที ่ ความสามารถไม่ใช่เพียง ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่หมายรวมถึง ความรู้ความสามารถทาง

38 ปี แห่งความสุข เกิดจากการประพฤติปฏิบตั ิในทางทีค่ วรและ ความเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าท�าดีย่อมได้ดี ท�าชั่วย่อมได้ชั่ว ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรอบรู้ มีคุณธรรม เป็นความหวังของประเทศในวันข้างหน้า มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ทา� หน้าที่ อันทรงเกียรติทรงศักดิ์ศรี สุดท้ายแห่งความภาคภูมใิ จในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยศรัทธา และอุดมการณ์แห่งความเป็นครู ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคล ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อรับรางวัลเกียรติยศ “รางวัล ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจ�าปี 2556 ซึ่งถือเป็นเกียรติ แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล จะยึดมั่น ในคุณความดีท�าประโยชน์ด้านการ พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป ตลอดระยะการท�างานบนเส้นทางอาชีพครู และการบริหารโรงเรียน ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ ที่ได้สร้างเส้นทางของ ความเป็นครู ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท�างานได้ส�าเร็จลุล่วงและเป็นผู้ร่วม อุดมการณ์สร้างคนให้เป็นคนดีสมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ เป็นคนดีมี คุณภาพของสังคมไทยตลอดไป

17 เกษียณ... ร�ำลึก

ด้านดนตรี กีฬา งานฝีมือและทักษะทางด้านอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกับ เด็กที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย ตนเอง มีทักษะการด�ารงชีวิตที่ดีมีคุณภาพและด�ารงตนในสังคม ประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุขทัง้ ร่างกายและจิตใจ และทีส่ า� คัญ ที่สุดคือเป็นคนดี


เกษียณ... ร�ำลึก 18


มุทิตาจิตานุสรณ์

ครูรัตนา เพ็ชรคล้าย ครูรัตนา เพ็ชรคล้าย คล้ายดั่งเพชร ประกายเก็จแก้ววาวพราวแสงสี ท่านอ่อนโยนละมุนละไมน�้าใจดี จึงเป็นที่รักใคร่ในโรงเรียน

19

“ครูแม่นาคนดีที่หนึ่งเลย” สอนให้หนูอดทนและรักเรียน

ศิษย์เฉลยเอ่ยไว้ก่อนเกษียณ จึงพากเพียรเขียนอ่านเสมอมา

พร้อมอุทิศทุ่มเทกิจการงาน มืออาชีพรางวัลเพชรล้านนา

ท�ารอบด้านช�านาญการศึกษา ช่างสูงค่าเชิดชูผู้ท�าดี

เกษียณ... ร�ำลึก

ครูช�านาญการพิเศษ

เศรษฐกิจพอเพียงเสียงตอบรับ มาตรฐานสากลโรงเรียนดี

ร่วมขานขับเคลื่อนไปในวิถี ท�าหน้าที่วิทยากรผู้ทรงคุณ

ดูแลงานพิพิธภัณฑ์เพื่อสรรค์สร้าง Miracle of life ได้ใบบุญ

ฝึกแบบอย่างมัคคุเทศก์สนับสนุน สื่อรักหนุนสารสู่หมู่เยาวชน

และเมื่อวันเกษียณเวียนมาถึง ด้วยพรพระไตรรัตน์พิพัฒน์ดล

ใจดวงหนึ่งจึงเต็มปริ่มอิ่มกุศล ครูทุกคนมุทิตาด้วยอาลัย นันทิชา ศรีวงศ์ ร้อยกรอง


เกษียณ... ร�ำลึก 18


มุทิตาจิตานุสรณ์

ครูรัตนา เพ็ชรคล้าย ครูรัตนา เพ็ชรคล้าย คล้ายดั่งเพชร ประกายเก็จแก้ววาวพราวแสงสี ท่านอ่อนโยนละมุนละไมน�้าใจดี จึงเป็นที่รักใคร่ในโรงเรียน

19

“ครูแม่นาคนดีที่หนึ่งเลย” สอนให้หนูอดทนและรักเรียน

ศิษย์เฉลยเอ่ยไว้ก่อนเกษียณ จึงพากเพียรเขียนอ่านเสมอมา

พร้อมอุทิศทุ่มเทกิจการงาน มืออาชีพรางวัลเพชรล้านนา

ท�ารอบด้านช�านาญการศึกษา ช่างสูงค่าเชิดชูผู้ท�าดี

เกษียณ... ร�ำลึก

ครูช�านาญการพิเศษ

เศรษฐกิจพอเพียงเสียงตอบรับ มาตรฐานสากลโรงเรียนดี

ร่วมขานขับเคลื่อนไปในวิถี ท�าหน้าที่วิทยากรผู้ทรงคุณ

ดูแลงานพิพิธภัณฑ์เพื่อสรรค์สร้าง Miracle of life ได้ใบบุญ

ฝึกแบบอย่างมัคคุเทศก์สนับสนุน สื่อรักหนุนสารสู่หมู่เยาวชน

และเมื่อวันเกษียณเวียนมาถึง ด้วยพรพระไตรรัตน์พิพัฒน์ดล

ใจดวงหนึ่งจึงเต็มปริ่มอิ่มกุศล ครูทุกคนมุทิตาด้วยอาลัย นันทิชา ศรีวงศ์ ร้อยกรอง


เกษียณ... ร�ำลึก 20


ประวัติโดยสังเขป

ต�าแหน่ง ผู้จัดการธนาคาร ปัจจุบัน เกษียณอายุ บุตร-ธิดา จ�านวน 2 คน 1. นางสาวพรพรหม เพ็ ช รคล้ า ย อาชี พ นั ก การทู ต ต� า แหน่ ง นั ก การทู ต ช� า นาญการ กองสันติภาพ ความมัน่ คง และการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 2. นายพล เพ็ชรคล้าย อาชีพ วิศวกรคอมพิวเตอร์ ต�าแหน่ง Senior Implement Engineer บริษัท Prime Solution and Services Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2512 • ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2516 • ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2519 เริ่มรับราชการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2521 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จนถึงปัจจุบัน

21 เกษียณ... ร�ำลึก

วันเดือนปเกิด วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2496 ที่อยู่ 49/1 ถนนวัวลาย ซอย 4 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-271868, 086-7306482 E-mail rpetklai@gmail.com คู่สมรส นายสิทธิศักดิ์ เพ็ชรคล้าย อาชีพ พนักงานธนาคาร


เกษียณ... ร�ำลึก

22

ประวัติการทํางาน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อายุราชการ 35 ปี


ความภาคภูมิใจ

23 เกษียณ... ร�ำลึก

ภูมิใจที่ได้อยู่ในรั้วฟ้าขาวเป็น เวลายาวนานเกือบ 40 ปี ตั้งแต่เป็น นักเรียนโรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ ในปีพุทธศักราช 2510 – 2512 และ เ มื่ อ เ รี ย น จ บ ป ริ ญ ญ า ต รี จ า ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้สอบบรรจุ เป็ น ครู ผู ้ ส อนที่ โรงเรี ย นวั ฒ โนทั ย พายัพแห่งนี้จนกระทั่งเกษียณอายุ ราชการในวั น นี้ ตลอดระยะเวลา เกือบ 40 ปี (รวมทัง้ การเป็นนักเรียน) ภาพทุกมุมในโรงเรียนตั้งแต่อดีตยัง อยู่ในความทรงจ�า เวลาที่ผ่านมาได้ อยู่ในเหตุการณ์ ได้เห็นพัฒนาการ ของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ได้มสี ว่ นร่วม ได้มองเห็น ได้ชนื่ ใจ ทีโ่ รงเรียนของเรา ได้รับรางวัลพระราชทานทั้ง 4 ครั้ง (พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2555) ได้มีส่วนร่วมใน การท�างานกับคุณครูที่เคยสอนดิฉัน มาตั้งแต่ต้น รวมทั้งได้ร่วมงานกับ ผู้บริหารในแต่ละยุคสมัยได้ร่วมงาน กับพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่เป็น กัลยาณมิตร จนกระทั่งวันนี้ ลูกศิษย์ หลานศิษย์ตา่ งก็กลับมาร่วมกันพัฒนา ข้อคิดที่ฝากไว้ โรงเรี ย นของเราให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า พวกเราชาว ฟ้าขาว ภูมิใจที่ได้เข้ามาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา สืบไป แม้ดิฉันจะออกไปอยู่ นอกรั้ว พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระผู้ทรงพระราชทานนามโรงเรียน การสืบสาน ฟ้าขาว แต่ก็ยังคงเฝ้ามองความเจริญ ปณิธานของพระองค์ท่าน คือ การมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�างาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราให้ ก้าวหน้าด้วยความภาคภูมิใจ วัฒนาสถาพรสืบไป


ชีวิตในรั้วฟ้าขาว

เกษียณ... ร�ำลึก

24

วันนี ้ 30 กันยายน 2556 เป็นวันเกษียณอายุราชการของครูนา โดยรวมแล้วตัง้ แต่เป็นเด็กนักเรียน และย้อนกลับมาเป็นครู จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 39 ปี ครูนาได้รับการขอร้องให้เล่าเรื่องราวในรั้วฟ้าขาวแห่งนี้ให้ผู้ที่มีความสนใจได้อ่าน ได้ฟัง หาก ครูนาเล่าด้วยปากเปล่าคงเล่าได้หลายวัน เพราะมีเรื่องราวมากมาย จากความทรงจ�าอันยาวนาน ครูนา ขอสรุปเป็นประเด็น ดังนี้ ในวัยเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพยังมีชอื่ ว่า โรงเรียนสตรีวฒ ั โนทัยพายัพ ทีม่ แี ต่นกั เรียนผูห้ ญิง ถูกฝึกให้เป็นกุลสตรี เมื่อคุณครูนั่งเก้าอี้ นักเรียนจะคุกเข่าลงกับพื้นเพื่อพูดคุย ขอค�าแนะน�า เวลาเข้า ห้องประชุมลุกนั่งเก้าอี้ต้องเงียบเรียบร้อย เวลาเรียนพละ ต้องใส่กางเกงขาสั้นสีขาวที่มีความยาวถึงเข่า แต่ทา� ไมครูนารูส้ กึ อายมาก ๆ คิด ๆ ดู เวลานีน้ า่ ข�า การฟ้อนเล็บดูจะเป็นงานทีส่ า� คัญมากเพราะตอนนัน้ ยังไม่มีวิทยาลัยนาฏศิลป์ เมื่อพระราชอาคันตุกะของในหลวงเสด็จมาเชียงใหม่ พวกเรานักเรียนสตรี วัฒโนทัยพายัพ ได้ฟ้อนเล็บต้อนรับ โดยแต่งตัวตามสีธงชาติของประเทศนั้น ๆ ฟ้อนกันแต่ละครั้ง ร่วมหลายร้อยคน วัยท�างาน เมื่อได้รับการบรรจุที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นสิ่งที่ครูนาภูมิใจมาก คนที่ภูมิใจ มากกว่าคงเป็นคุณพ่อของครูนาเองพ่อยิ้มของครูนาปลื้มมาก (นี่ก็แสดงถึงว่าเราได้ตอบแทนพระคุณ ท่าน ท�าให้ท่านชื่นใจ) เริ่มแรกของการท�างานได้อยู่ท่ามกลางคุณครู “ผู้เคยประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมจริยาแก่ข้าในกาลปัจจุบัน ข้าขอเคารพ อภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา” เป็น บรรยากาศที่อบอุ่นเต็มไปด้วยมิตรไมตรีนอกจากครูเราแล้วยังมีพี่ ๆ เพื่อน ๆ แต่ละท่านมากความ สามารถ มีจติ วิญญาณของความเป็นครู เอาจริงเอาจังในการสอน เตรียมการสอน เตรียมเอกสารประกอบ การสอนกันมากมาย จะท�าแบบฝึกหัด หรือข้อสอบ ก็ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ซึ่งมีเครื่องเดียว ครูหลายท่านจึงซือ้ เครือ่ งพิมพ์ดดี ขนาดเล็ก ครูนาก็ซอื้ กับเขาด้วย ยีห่ อ้ ยอดนิยมตอนนัน้ คือ “โอลิมเปีย” สบายใจไม่ต้องเข้าคิวพิมพ์งาน มิเช่นนั้นงานจะล่าช้าเพราะชั่วโมงว่างเรามักจะชนกันเสมอ ๆ จ�าได้ว่า เมื่อการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ผ่านไปหลังจากท�าคะแนนส่งแล้ว เวลาที่เหลือก่อนปิดภาคเรียน พี่ ๆ ที่ขยันหลายท่านจะเตรียมเบิกสมุดรบ. 1 มานั่งเขียนรายชื่อนักเรียน บางท่านก็เอาใบรายชื่อมาตัดแปะ และส่งกระดาษไขให้นักการภารโรงโรเนียวเตรียมพร้อมส�าหรับการเปิดเทอมในภาคเรียนต่อไป ค�าสั่ง ต่าง ๆ ของโรงเรียนต้องจัดเก็บเข้าแฟ้ม เรียงตามล�าดับ เวลาจะอ้างอิงในการขอความดีความชอบ หรือ งานอื่นใดก็พร้อมใช้ ซึ่งต่อมาก็เห็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องท�าผลงานทางวิชาการ เพราะเราเก็บเป็น แฟ้ม ๆ 3-4 ปีค่อยทยอยทิ้งของปีเก่า ๆ สิ่งนี้ครูนาซึ่งเป็นครูบรรจุใหม่ได้เรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่าง มาตลอดการท�างานจนถึงทุกวันนี้


พระราชทาน ครูนาได้รับค�าสั่งให้เป็นประธานฝ่ายเตรียมน�าเสนอ ภาพรวมของโรงเรียนทั้งหมดด้วยสื่อเทคโนโลยี แม้จะมีทีมงานคือ คุณครูที่บรรจุใหม่ที่เก่งมาก ๆ แต่เพราะเป็นครูเก่า และแก่ ที่อยู่ มานานครูนาคงจะหาข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ มาป้อนให้ทางทีมงานได้ หนักใจอยู่ลึก ๆ เครียดนะเพราะต้องไปหาข้อมูลจากหลาย ๆ ฝ่าย แต่คา� พูดทีท่ า� ให้ได้สติเป็นค�าพูดของ “น้องเวียร์” แสงรวินท์ ราชสาร พิธีกรรายการ Miracle of life ที่นับถือกันเป็นแม่ – ลูก ได้กล่าวว่า “อดทนอีกนิดนะ แล้วแม่จะหันกลับไปดูข้างหลังด้วยความ ภาคภูมิใจ” แม้วันที่ใกล้เกษียณแล้ว ครูนาก็คิดว่าเพียงพอและพอเพียง กับการท�างานมายาวนาน พอใจกับที่ผ่านมา จะลองผิดลองถูกมา บ้าง จะผิดพลาด จะคลาดเคลื่อนบ้าง แต่รวมแล้วมุ่งงานเป็นหลัก มุง่ นักเรียนเป็นส�าคัญ ถึงเวลาแล้วที ่ “เรือจ้างจะวางพาย” เป็นส�านวน ที่พูดกันเป็นปกติและเป็นสิ่งที่พูดกันมานานแต่ว่าน้องเวียร์ จะพูด ด้วยความรู้สึกใดก็แล้วแต่ เมื่อครูนาพูดว่า ตอนนี้งาน Miracle Of Life ประสานงานมาอีกแล้ว คงต้องให้คณ ุ ครูจนั ทร์ดาวท�าหน้าทีแ่ ทน ครูนา เพราะตอนนี้ เรือจ้างจะวางพายแล้ว น้องเวียร์ กล่าวว่า “เรือจ้ง เรือจ้างอะไรกันแม่.... สุพรรณหงส์ ทรงพู่ห้อย งามชดช้อย ลอยหลังสินธุ์” ฟังแล้วก็อมยิ้ม คนพูดช่างสรรหาถ้อยค�ามาเปรียบ เปรยยกระดับพ่อพิมพ์ แม่พมิ พ์ได้ขนาดนี ้ ครูนาไม่บงั อาจคิดว่าตนเอง เป็นถึงเรือพระที่นั่ง แต่ครูนามีความสุขใจกับความหมายของ ค�าพูดนี้มาก ภูมิใจในความเป็นครู และภูมิใจที่สุดที่ได้บรรจุและ เกษียณในรั้วฟ้าขาวแห่งนี้

25 เกษียณ... ร�ำลึก

เมื่อเราผ่านการเรียนรู้ผ่านการขัดเกลาทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากบุคคล และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ก็ท�าให้เราเกิด ความช�านาญในหน้าทีค่ วามเป็นครูมากขึน้ ไม่ใช่จากต�าราในมหาวิทยาลัย แต่เป็นมหาวิทยาลัยชีวิต เมื่ออายุเพิ่มขึ้นประสบการณ์มีเพิ่มขึ้น คุณครูและพี่ ๆ ของเราเกษียณออกไป เราก็ต้องเริ่มเป็นหัวหน้างาน ซึ่งต้องขยันและมีความรับผิดชอบมากขึ้น งานอีกด้านหนึ่งคือการเป็นหัวหน้าระดับซึ่งเป็นติดต่อกันถึง 6 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 – 2552 เป็นอีกหนึ่งงานหนักเหมือน เป็นครูใหญ่โรงเรียนเล็ก ๆ ทีม่ นี กั เรียนประมาณ 500 คน เป็นต�าแหน่ง ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เป็นการแต่งตั้งจากท่านผู้อ�านวยการ ปรานอม เชื้อศักดาหงส์ พวกเราหัวหน้าระดับทั้ง 6 ระดับ ประชุม ปรึกษาหารือกันตลอดเวลา และทุกเดือนเราจะนัดทานอาหารกัน ตามร้านอาหาร เพื่อจะได้ปรึกษาปัญหา เล่าสู่กันฟังถึงการท�างาน ร่วมด้วยช่วยกันเพือ่ ขับเคลือ่ นงาน แม้กระทัง่ ทุกวันนีเ้ ราก็ยงั คงเป็น “กลุ่มคนรู้ใจ” ที่พบปะทานอาหารกัน ขอบคุณในมิตรภาพ มีงานอีกมากมายทีพ่ วกเราชาววัฒโนทัยพายัพช่วยกันท�าเพือ่ โรงเรียนของเรา ครูนาเป็นน็อตตัวเล็ก ๆ ในเครื่องจักรกลตัวนี้ แต่ คิดว่าเราจะเป็นน็อตตัวไหนก็แล้วแต่ จะเล็กหรือจะใหญ่ ก็ส�าคัญ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ตามก�าลัง และสติปัญญา จะเก่งมาก เก่ง น้อย ถ้าได้ช่วยกันทุ่มเท จะรวมเป็นพลังมหาศาลให้องค์กรแห่งนี้ ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง มีค�าพูดอีกหลายค�าพูดที่อยากให้ ก�าลังใจคุณครูทุกท่าน เป็นค�าพูดของบุคคลคนหนึ่งแต่มีอิทธิพลต่อ ความรูส้ กึ นัน่ คือเมือ่ โรงเรียนของเราเตรียมงานการประเมินโรงเรียน


เกษียณ... ร�ำลึก 26


มุทิตาจิตานุสรณ์

ครูมาลี ณ น่าน ครูช�านาญการพิเศษ

ครูตัวอย่างประพฤติดีมีมารยาท งานธนาคารท่านดูแลเนิ่นนานมา

คณิตศาสตร์ Master teacher หนา ที่ปรึกษาเยี่ยมยอดตลอดกาล

หัวหน้าระดับ ม.หนึ่งสองสมัย ท�าอย่างไรจะลุล่วงกิจการงาน

เพื่อนวางใจเพราะครูรู้ประสาน อย่างเชี่ยวชาญต่างเชิดชูผู้พากเพียร

จากวันนั้นถึงวันนี้ครูมาลี เสียดายพี่คงคิดถึงทั้งโรงเรียน

ครูสอนดีมืออาชีพจะเกษียณ มิอาจเปลี่ยนหยุดวันคืนชื่นสราญ

แม้วันนี้ท�าไม่ได้ดังใจคิด ต่างบุปผามาลัยร้อยถ้อยกลอนกานท์

ขอน้อมจิตบรรจงร้อยถ้อยค�าหวาน จากดวงมานอวยพรครูผู้วางพาย

ขอพระศรีสวรินทิราเจ้า ประสบสุขใช้ชีวิตในบั้นปลาย

โปรดคุ้มเกล้าให้ห่างโศกโรคจางหาย สมดังหมายครูมาลีศรีวัฒโนทัยฯ นันทิชา ศรีวงศ์ ร้อยกรอง

27 เกษียณ... ร�ำลึก

จากสาวน้อยเมืองล�าปางช่างสดใส งามวิไลโสภาหาใครเหมือน พูดไพเราะอ่อนหวานติดตาเตือน รักผองเพื่อนทั้งลูกศิษย์คิดเมตตา


เกษียณ... ร�ำลึก 26


มุทิตาจิตานุสรณ์

ครูมาลี ณ น่าน ครูช�านาญการพิเศษ

ครูตัวอย่างประพฤติดีมีมารยาท งานธนาคารท่านดูแลเนิ่นนานมา

คณิตศาสตร์ Master teacher หนา ที่ปรึกษาเยี่ยมยอดตลอดกาล

หัวหน้าระดับ ม.หนึ่งสองสมัย ท�าอย่างไรจะลุล่วงกิจการงาน

เพื่อนวางใจเพราะครูรู้ประสาน อย่างเชี่ยวชาญต่างเชิดชูผู้พากเพียร

จากวันนั้นถึงวันนี้ครูมาลี เสียดายพี่คงคิดถึงทั้งโรงเรียน

ครูสอนดีมืออาชีพจะเกษียณ มิอาจเปลี่ยนหยุดวันคืนชื่นสราญ

แม้วันนี้ท�าไม่ได้ดังใจคิด ต่างบุปผามาลัยร้อยถ้อยกลอนกานท์

ขอน้อมจิตบรรจงร้อยถ้อยค�าหวาน จากดวงมานอวยพรครูผู้วางพาย

ขอพระศรีสวรินทิราเจ้า ประสบสุขใช้ชีวิตในบั้นปลาย

โปรดคุ้มเกล้าให้ห่างโศกโรคจางหาย สมดังหมายครูมาลีศรีวัฒโนทัยฯ นันทิชา ศรีวงศ์ ร้อยกรอง

27 เกษียณ... ร�ำลึก

จากสาวน้อยเมืองล�าปางช่างสดใส งามวิไลโสภาหาใครเหมือน พูดไพเราะอ่อนหวานติดตาเตือน รักผองเพื่อนทั้งลูกศิษย์คิดเมตตา


เกษียณ... ร�ำลึก 28


ประวัติโดยสังเขป

บุตร

ประวัติการศึกษา

วันที่ 20 กันยายน 2496 158 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053 – 355446, 089-1913349 malee_lee123@hotmail.com นายอุดม ณ น่าน ต�าแหน่ง ครูปฏิบัติการช�านาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกนอกระบบและท�างานต่อทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556 มีบุตรบุญธรรม 1 คน นายสุทัศน์ ณ น่าน ประกอบธุรกิจส่วนตัว • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนล�าปางกัลยาณี จังหวัดล�าปาง • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล�าปาง • ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

ประวัติการทํางาน

• บรรจุเป็นข้าราชการครัง้ แรก 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ต�าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

29 เกษียณ... ร�ำลึก

วันเดือนปเกิด ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail คู่สมรส


เกษียณ... ร�ำลึก

30

• 1 ตุลาคม 2527 ต�าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ • 18 ธันวาคม 2538 ต�าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ • 2 เมษายน 2542 ต�าแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ • 24 ธันวาคม 2547 ต�าแหน่ง ครูวทิ ยฐานะ คศ. 3 โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ • ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อายุราชการ 34 ปี 4 เดือน ได้เวลาราชการทวีคูณ 2 เดือน 8 วัน นับเป็นอายุราชการ 35 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสูงสุด เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ความภาคภูมิใจ

ภาคภูมิใจในอาชีพครู ได้พัฒนางานในหน้าที่อย่างเต็ม ความสามารถ ได้ท�าประโยชน์ให้เยาวชนเพื่อเติบโตเป็นคนดี คนเก่งของสังคม และประเทศชาติจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ

ข้อคิดที่ฝากไว้

มองโลกในแง่ดี ตั้งใจดี คิดดี ท�าดี ย่อมน�าสุขมาให้


ประทับใจวัฒโนทัยพายัพ

31 เกษียณ... ร�ำลึก

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเปรียบเสมือนบ้านที่ให้ความอบอุ่น สมาชิกทุกคนรักใคร่จริงใจต่อกัน รักและเคารพกันเหมือนพีเ่ หมือนน้อง สืบเนือ่ งต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ทุกคนมีรอยยิม้ ให้กนั เกือ้ หนุนจุนเจือ กัน ร่วมไม้ร่วมมือกันท�างานอย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าโรงเรียน จะมีงานอะไรทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง จนท�าให้โรงเรียน ของเรามีชื่อเสียงในหลายๆ ด้าน ทั้งผลงานครูและนักเรียน ซึ่งเป็น ที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็น วัฒโนทัยพายัพยังมีครูรุ่นใหม่ที่มากด้วย ความรูค้ วามสามารถอีกเป็นจ�านวนมาก คิดว่าโรงเรียนของเราจะเจริญ รุง่ เรืองยิง่ ๆ ขึน้ ไปโดยฝีมอื ของครูมอื อาชีพรุน่ น้องๆ ขอเป็นก�าลังใจ ให้นอ้ งๆ ได้ทา� งานในหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ รักใคร่ปรองดอง และสามัคคีกันเหมือนรุ่นพี่ที่ผ่านมา ขอให้ประสบความส�าเร็จใน หน้าที่การงาน ได้เลื่อนยศ เลื่อนต�าแหน่งที่สูงขึ้นตามล�าดับ มีชีวิต ครอบครัวทีด่ ี และช่วยกันอบรมสัง่ สอนนักเรียนเพือ่ ให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพสืบไป


เกษียณ... ร�ำลึก 32


ค�านิยม

นายกสมาคม ผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

การเป็นผู้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นงานที่หนักและท�างาน ยากมาก มีอปุ สรรคมากมายบางเรือ่ งคิดอยากท�า แต่ตอ้ งหยุดคิด ทุกครั้งว่าคนอื่นเห็นด้วยหรือไม่ แม้แต่เขาเห็นด้วยแต่เขาจะช่วย เราท�าหรือเปล่าหากช่วยท�าเขาจะช่วยแค่ไหน เช่นว่า ท�าเฉพาะ เริ่มต้นหรือช่วย จนท�าส�าเร็จ แต่เรื่องส�าคัญก็คือเรื่องที่เราอยากท�าอยากให้เกิดเป็นสิ่งที่ เกิดประโยชน์กับส่วนรวม มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเกิดผลต่อ นักเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของผู้บริหาร ท่านผู้อ�านวยการ ศรีพรรณ เวียนทอง เป็นผู้หนึ่งที่ท�าได้ดีท�าได้ส�าเร็จหลายเรื่อง ขอให้อานิสงส์ที่ท่านท�าดีมาตลอดจงดลบันดาลให้ ผู้อ�านวยการ ศรีพรรณ เวียนทอง จงประสบแด่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ท�าประโยชน์ให้สังคม ต่อไป

(นายอุทัย ขัติยศ) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันที่สง่างามและทรงเกียรติของข้าราชการคือวันเกษียณอายุ ผู้อ�านวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ล่าสุดท่านได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ ท่านจะต้องอ�าลาชีวิตราชการไปตามวาระ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่กระผมได้มีโอกาสท�างานร่วมกับท่านในฐานะ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ได้ประจักษ์เห็นจิตวิญญาณ ของความเป็นครู ความเป็นนักปกครอง นักบริหาร ทีเ่ สียสละทุม่ เท มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ช่วยเหลือส่งเสริมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และนักเรียนทุกคน ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับแก่ หน่วยงานสังคม และประชาชนทั่วไป ท่านได้พยายามผลักดันให้มี การจัดหารถยนต์บรรทุก 6 ล้อขนาดเล็ก เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักเรียน และ ครูอาจารย์ หาทุนทรัพย์จัดตั้งอาคารพยาบาล ท�าให้โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้ รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทาน ตลอดจนได้ระดมจัดหาทุนทรัพย์ส่ง วงโยธวาทิตของโรงเรียนไปประกวดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จนได้รับรางวัล ที่กล่าว มานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ในวาระที่ท่านเกษียณอายุราชการที่จะต้องอ�าลาชีวิตราชการไป กระผมใน นามตัวแทนผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทุกท่านรูส้ กึ อาลัยเป็นอย่างยิง่ และขอแสดงความยินดีกบั ท่าน ทีไ่ ม่ตอ้ งแบกภาระงานทีย่ งิ่ ใหญ่ไว้อกี ต่อไปท่านคงจะ มีความสุขที่จะได้เห็นความก้าวหน้าของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและความส�าเร็จของ ลูกศิษย์ ที่เจริญรุ่งเรือง ตามที่ท่านได้วางรากฐานที่มั่นคงไว้ในเบื้องต้นสืบไป ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านมีความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย เสนียดจัญไรทั้งสิ้นด้วยเทอญ

น.อ. (พิเศษ)

(พินิจ สุรภาพ) นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

33 เกษียณ... ร�ำลึก

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


ค�านิยม

นายกสมาคม ศิษย์เก่า วัฒโนทัยพายัพ

ปบริหาร 2556-2558

เกษียณ... ร�ำลึก

34

นับเป็นเกียรติอย่างสูงทีผ่ อู้ า� นวยการศรีพรรณ เวียนทอง ซึง่ เป็น ศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารคนที่ 22 ของ โรงเรียนแห่งนี้โดยเริ่มเข้าท�างานในต�าแหน่งตั้งแต่ปี 2551–2556 ท่าน เป็นศิษย์เก่ารุ่น ม.ศ. 312 (รุ่น 2512) และ ม.ศ.514 (รุ่น 2514) นับเป็น ศิษย์เก่าทีม่ คี ณ ุ ภาพ และประสบความส�าเร็จในชีวติ ราชการอย่างสูง เป็น แบบอย่างของศิษย์เก่าวัฒโนที่เป็นเกียรติศักดิ์ศรีของรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ อย่างดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น น�าโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียน พระราชทาน ครัง้ ที ่ 4 สนับสนุนส่งเสริม การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ริเริ่มก่อสร้างอาคารพยาบาล 150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า น�าวงโยธวาทิตเข้าประกวดชิงแชมป์ โลก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จนกระทั่งได้รับรางวัลเหรียญทอง รวมถึงพัฒนาวิชาการให้โรงเรียนได้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในเรื่อง ของกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าท่านได้สนับสนุนให้ความส�าคัญมาโดยตลอด จึงเป็นบุคคลที่มีแต่ความดีงามน่ายกย่องและเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง ในวาระเกษียณอายุราชการของท่าน กระผมในนามของสมาคม ศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง อันมีพระเจ้า แค่ ง คมพระพรหมเจ้ า ที่ สมเด็ จ พระศรี ส วริ น ทิ ร า บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้โปรดดลบันดาลให้ทา่ น จงประสบแด่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป (นายปริชัย ค�าสุข) นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ

นายกสมาคม ศิษย์เก่า วัฒโนทัยพายัพ

ปบริหาร 2554-2556 และแล้ววันแห่งการเดินทางก็มาถึงหลักไมล์ทหี่ กสิบ วันเกษียณ อายุราชการของท่านผูอ้ า� นวยการศรีพรรณ เวียนทอง ได้บรรลุภารกิจ การปฏิบตั ริ าชการแล้ว ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาท่านได้ปฏิบตั ริ าชการ และได้สร้างผลงานทีม่ ปี ระโยชน์แก่โรงเรียนอย่างใหญ่หลวง โดยปลูกจิต ส�านึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี โดดเด่นในเรื่องของวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เตรียมพร้อมในการน�าโรงเรียนเข้าสูป่ ระชาคม อาเซียนอย่างสมบูรณ์ และด้วยความรักความอบอุ่นที่ได้มอบให้ทั้ง ผูร้ ว่ มงาน นักเรียน ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับโรงเรียนทุกฝ่าย ซึง่ ส่งผลให้โรงเรียน ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย และที่เด่นที่สุด คือ โรงเรียนรางวัล พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2555, วงโยธวาทิตได้รับรางวัลระดับโลก ฯลฯ ดิฉันมีโอกาสท�างานกับท่านในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นเวลา 2 ปี บทบาทของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครองตน ครองคน ครองงาน งดงามไปทุกด้าน นึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปอย่าง รวดเร็ว ได้แต่หวังว่าคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไม่ว่าจะในสถานะใด ก็ตาม และขอให้ได้โปรดรับทราบว่าคุณค่าแห่งความดีและคุณค่าใน ตนเองของท่านนั้น จะยังคงอยู่คู่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและความ ทรงจ�าของดิฉันตลอดไป โอกาสนี ้ ขออาราธนาอ�านาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีท่ า่ นเคารพนับถือโปรดประทานพรให้ทา่ นประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจแจ่มใส มีดวงตาเห็นธรรม ของพุทธองค์โดยง่ายดาย มีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขสืบไป (หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา) นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ ปีบริหาร 2554-2556


รองผู้อ�านวยการ กลุ่มกิจการนักเรียน

ท่านผูอ้ า� นวยการศรีพรรณ เวียนทอง เป็นผูอ้ า� นวยการโรงเรียน ทีก่ ระผมได้รว่ มงานกับท่านมา 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์ และ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ท่านเป็นทั้งผู้บังคับบัญชา เป็น ทั้งพี่สาว ที่คอยดูแลเอาใจใส่น้องๆ ในโรงเรียน ท่านมีความจริงใจ มีความสุจริต ท�างานร่วมกับท่านแล้วรูส้ กึ สบายใจ มีนา�้ ใจ และ อัธยาศัย ที่ดียิ่ง มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน และ มองโลกในแง่ดี จนท�าให้คนรอบข้างมีความสุขใจ คลายความขุ่นมัวไปด้วยโดยไม่รู้ตัว ถือได้ว่าท่านเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในชีวิตการเป็น ครูของกระผมเอง นอกจากนี้เรายังมีท่านคุณครูรัตนา เพ็ชรคล้าย และคุณครูมาลี ณ น่าน ที่จะเกษียณอายุราชการไปพร้อมกับท่านผู้อ�านวยการด้วย ท่านทัง้ 2 คนเป็นครูทมี่ คี วามเป็นผูใ้ หญ่ทนี่ า่ นับถือ และน�ามาเป็นแบบอย่าง ในการเป็นครูผสู้ อน เพราะเป็นครูทนี่ า� ความส�าเร็จมาสูโ่ รงเรียนหลายด้าน และเป็นผูท้ ใี่ ห้เกียรติผอู้ นื่ เสมอ ให้เกียรติผบู้ งั คับบัญชาซึง่ แม้วา่ จะอาวุโส น้อยกว่าท่าน ซึ่งน่ายกย่องอย่างยิ่ง และอยู่ในใจของผมตลอดไป ในโอกาสที่ทั้ง 3 ท่าน ครบวาระเกษียณอายุราชการ กระผม ขอตั้งจิตอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่าน มีสขุ ภาพกาย และ จิตใจ ทีเ่ ข้มแข็ง สมบูรณ์ และ มีความสุขกับครอบครัว อันเป็นที่รักตลอดไป

เดือนตุลาคมเป็นเดือนของการเกษียณอายุราชการของผู้อาวุโส ในปีนโี้ รงเรียนของเรามีคณ ุ ครูเกษียณราชการด้วยอายุ 60 ปี ประกอบด้วย ท่านผู้อ�านวยการโรงเรียนและคุณครู รวม จ�านวน 3 ท่าน ระยะเวลา หนึ่งที่ได้มีโอกาสท�างานร่วมกัน ได้เห็นความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น ที่ ท่านผูอ้ �านวยการและคุณครูมีความตัง้ ใจในการบริหารงานโรงเรียน และ การอบรมสัง่ สอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม ดิฉนั ขอยกย่องชมเชย ชืน่ ชม และภูมิใจแทนลูกๆ วัฒโนทัยฯ ที่มีท่านผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูดี เอาใจใส่อยู่เสมอ โอกาสนี้ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสากลโลกและในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้โปรดดลบันดาล ให้ทุกท่านมี สุขะ พละ สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ มีวรรณะผ่องใส เป็นที่รักของผู้ใกล้ชิดตลอดไป

(นายอนันต์ สุวรรณคะโต) รองผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ

(นางสุพิน อินทรรักษ์) รองผู้อ�านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

“เกียรติศักดิ์ แห่งครู ผู้สร้างศิษย์ ดังอาทิตย์ แจ่มจ้า กลางเวหน รัศมีเจิด จ�ารัส ในใจคน พระคุณพ้น ร�าพัน พรรณนา เพราะเส้นทาง เกียรติยศ ปรากฏเลิศ แสนประเสริฐ อุดมการณ์ แห่งคนกล้า ความเปนครู สร้างคน กี่คนมา กี่คนดี พัฒนา ลูกวัฒโนทัย”

มุทิตาจิตานุสรณ์

รองผู้อ�านวยการ กลุ่มอ�านวยการ

35 เกษียณ... ร�ำลึก

มุทิตาจิตานุสรณ์


มุทิตาจิตานุสรณ์ เกษียณ... ร�ำลึก

36

มุทิตาจิตานุสรณ์ รองผู้อ�านวยการ กลุ่มวิชาการ ....เส้นทางการเดินทางชีวิตราชการของแต่ละคนอยู่บนถนนเส้นทางเดียวกัน มีจุดเริ่มต้นคล้ายกัน แต่จุดสุดท้ายของชีวิตราชการแตกต่างกัน บางคนอาจออกนอก เส้นทาง วกวน บางคนอาจก้าวย่างอย่างช้า ๆ ให้ชีวิตเปลี่ยนผ่านไปวัน ๆ เพื่อรอ วันสุดท้าย แต่คงไม่ใช่...ผอ.ศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ นักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ที่มีจิตใจที่ดงี าม โอบอ้อมอารี มีเมตตา สร้างสรรค์ผลงานตลอดชีวิตราชการที่มีคุณูปการต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน สังคมและ ประเทศชาติ เป็นประจักษ์มากมาย อาทิ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร สวนพฤกษศาสตร์เกียรติบัตรขั้นที่ 2 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียน ในฝัน) โรงเรียนสุดยอดส้วมสุขสันต์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโยธวาทิตระดับโลก ฯลฯ ....นอกจากนี้ยังได้ สร้างและให้โอกาส ...แก่นักเรียนในการพัฒนาทักษะทุกด้าน ทั้งใน นอกโรงเรียน และต่างประเทศ ....แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนในการพัฒนา ศักยภาพตนเอง ... ในการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมบริหารในทุกที่ทุกโอกาส และ... แก่ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ มีคณ ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนให้โอกาสแก่คนทีห่ ลงผิดใน การแก้ไขและปรับปรุงตนเอง ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ส�าหรับ...แม่ครูรัตนา เพ็ชรคล้าย และแม่ครูมาลี ณ น่าน ท่านคือ ปูชนียบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งของลูก ๆ วัฒโนทัยพายัพ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และทักษะชีวติ ผ่านไป...รุน่ แล้ว...รุน่ เล่า....ท่านได้ปฏิบตั ภิ ารกิจทีย่ งิ่ ใหญ่นนั่ คือการสร้าง คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วอย่างสง่างามทุกกาลเวลา... ดังนั้น ท่านทั้งหลายจึงเปรียบเสมือนแม่แบบที่ได้สร้างบ้านที่สวยงาม มั่นคง แข็งแรง ...ทุกคนในรัว้ ฟ้า-ขาว รูส้ กึ เสียดายทีจ่ ะต้องขาดบุคลากรทีเ่ ปีย มด้วยความรู ้ ความสามารถ และมีคุณภาพเช่นท่าน ในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุราชการ ขอให้ท่านจงภูมิใจและเกษียณอายุ ด้วยความสุข เชื่อมั่นว่าความดีที่ท่านได้กระท�ามาตั้งแต่หนหลังจะส่งผลให้ท่านประสบ แต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์ สัมฤทธิผลในสิง่ อันพึงปรารถนาทุกประการ..... และจะอยู่ในใจของผู้พบเห็นตลอดไป........ (นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์) รองผู้อ�านวยการกลุ่มวิชาการ

รองผู้อ�านวยการ กลุ่มบริการ

ท่านเป็นผู้บริหารที่สามารถ เป็นดั่งปราชญ์สร้างโรงเรียนมีชื่อเสียง เจิดจรัสเกริกก้องซ้องส�าเนียง ด้วยเพราะเพียงทุ่มเททั้งกายใจ

ศาสตร์ความรู้ปูทางสร้างรากฐาน กิจการงานส�าเร็จ เสร็จสดใส ท่าน ผ.อ. ศรีพรรณ วัฒโนทัยฯ สู่หลักชัยด้วยคุณค่าสง่างาม

ครูมาลี ครูรัตนากัลยาณมิตร มีลูกศิษย์รักใคร่กันล้นหลาม ความเมตตา กรุณา เลื่องลือนาม สมนิยาม ค�าว่า ครู ปูชนีย์

กษิณาวาระเกษียณเวียนมาแล้ว ขอครูแก้วจงประสบสุขสดศรี พระไตรรัตน์จงคุ้มครองสามครูดี สู่ปัจฉิมวิถีสถาพร

(นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ) รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริการ


ผู้อ�านวยการศรีพรรณ เวียนทอง เป็นลูกศิษย์ผมที่โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ ผมได้ติดตามการท�างานมาตลอด ตั้งแต่ราชการครูที่โรงเรียนเชียงดาว วิทยาคม มาเป็นรองผูอ้ า� นวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุ ถัมภ์ อยูห่ ลายปี ไปเริ่มต้นอาจารย์ใหญ่ ที่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และย้ายมาโรงเรียน น�้าบ่อหลวงในที่สุดมาเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนหอพระ และมาเกษียณที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพอย่างภาคภูมิใจ ซึ่ง เป็นผู้บริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ปี นับว่าเป็นคนมีความมานะ พยายาม ได้สร้างความเจริญให้กบั การศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถจะประเมิน ค่าได้ เป็นผลจากผู้อ�านวยการศรีพรรณได้อุทิศตนเป็นครูที่ดีเป็นผู้บริหาร ที่มีความสามารถ จึงได้รับความรักจากเพื่อนผู้บริหารคณะครูและลูกศิษย์ ซึ่งในวิชาชีพอื่นจะไม่มีลักษณะนี้ เป็นผลจากผู้อ�านวยการศรีพรรณได้ทุ่มเท ก�าลังกายก�าลังใจอย่างเต็มที่ให้กับโรงเรียนทุกโรง และนักเรียนที่ผ่านมา อย่างสม�่าเสมอ เนื่องในโอกาสที่ผู้อ�านวยการศรีพรรณ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้ ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด ใกล้เคียง จงดลบันดาลให้ผอู้ า� นวยการศรีพรรณ ประสบแต่ความสุข มีสขุ ภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการ

(นายวิจิตร ไอสุวรรณ) ประธานชมรมครูเก่าวัฒโนทัยพายัพ

จากใจ... กษิณาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในนามของคณะครูกลุม่ สาระการเรียนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกคน ถือโอกาสในวันเกษียณอายุราชการของ บุคลากรทีส่ า� คัญทัง้ 3 ท่าน ... ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาท่านทัง้ 3 ได้เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพให้ก้าวหน้าจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในแวดวงการศึกษา เป็นอย่างดี ท่านผู้อ�านวยการศรีพรรณ เวียนทอง คุณครูรัตนา เพ็ชรคล้าย คุณครูมาลี ณ น่าน

ทั้งสามท่าน คือดวงตะวัน วิทยา สง่าศักดิ์ เป็นที่รัก ของทุกคน ในสถาน เป็นหลักชัย ของสถาบัน มาช้านาน จากไป เนื่องเกษียณมา เราอาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

37 เกษียณ... ร�ำลึก

ประธานชมรมครูเก่า วัฒโนทัยพายัพ


จากใจ... กษิณาลัย เกษียณ... ร�ำลึก

38

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ 2

เนือ่ งในวาระเกษียณอายุราชการของท่านผูอ้ า� นวยการศรีพรรณ เวียนทอง คุณครูรตั นา เพ็ชรคล้าย และคุณครูมาลี ณ น่าน ซึง่ ทัง้ สามท่าน เป็นสัญลักษณ์ของคุณครูตน้ แบบโรงเรียนวัฒโนทัยทีแ่ ท้จริง ทีม่ คี วามรัก ศรัทธาในวิชาชีพครู มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และอุทิศเวลาให้กับการท�างาน อย่างเต็มก�าลังความสามารถ พัฒนาโรงเรียน นักเรียนและเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่คุณครูรุ่นน้อง ๆ ในการน�าพาและขับเคลื่อนสถาบันวัฒโนทัย อันเป็นที่รักของทุกคนให้ไปยืนอยู่แนวหน้าของสถาบันการศึกษา ยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคุณูปการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาทั้งหมด ถือได้วา่ ทัง้ สามท่านได้มอบไว้เป็นเกียรติยศและศักดิศ์ รีของวัฒโนทัยพายัพ อย่างน่ายกย่องยิ่ง ณ โอกาสนี้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยีทุกคน ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยใด ๆ อยู่เป็นก�าลังใจให้ กับน้อง ๆ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ตลอดกาลนานเทอญ

มุทิตาจิตานุสรณ์

ด้วยรักและผูกพัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้อ�านวยการศรีพรรณ เวียนทอง, ครูครูรัตนา เพ็ชรคล้าย, คุณครูมาลี ณ น่าน “ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน” ในโอกาสทีท่ า่ นครบเกษียณอายุราชการ คณะครูกลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที ่ 2 (ภาษาฝรัง่ เศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาจีน, ภาษาญีป่ นุ่ และภาษาเกาหลี) ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดบันดาลให้ท่านมีความสุข ความสมหวัง มีสุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัยในทุกสถาน อิ่มเอมด้วยความดีงาม ที่ท่านได้สร้างไว้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกฟ้าขาวทุกคน ขออวยพรให้ท่าน เดินบนถนนสาย 61 อย่างสมเกียรติและสง่างาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2


จากใจ... กษิณาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

มุทิตาจิตานุสรณ์

ครู ค�า ๆ นี้มีความหมายมากกว่าเรือจ้าง ครู คือ พ่อ แม่ พี่ และ เพื่อน คือทุก ๆ อย่างที่ลูกศิษย์จะต้องการ ส�าหรับครูคนหนึ่งแล้วที่ มีอายุราชการยาวนานจนกระทั่งถึงวาระของการเกษียณอายุราชการ แล้วนัน้ แน่นอนว่าจะต้องผ่านการอบรมสัง่ สอนลูกศิษย์มาแล้วนับไม่ถว้ น นับได้ว่าครูเป็นบุคคลที่จะต้องเคารพและนับถือเป็นอย่างยิ่ง

ในวาระเกษียณอายุราชการของท่านผูอ้ า� นวยการศรีพรรณ เวียนทอง คุณครูรัตนา เพ็ชรคล้าย และคุณครูมาลี ณ น่าน ทุกท่านถือว่า เป็นบุคลากรทรงคุณค่ายิง่ ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ทา� คุณประโยชน์ ให้กับโรงเรียนอย่างมากมาย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกคน ขอกราบอาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลก จงดลบันดาล ให้คุณครูทั้งสามท่านจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจในชีวิตหลังเกษียณอายุ ราชการตลอดไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในโอกาสทีป่ กี ารศึกษา 2556 นี ้ มีขา้ ราชการครูทจี่ ะต้องเกษียณ อายุราชการด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คงจะ ไม่มคี า� ใดทีจ่ ะบรรยายความรูส้ กึ ออกมาได้ทงั้ หมดนอกจากค�าว่าขอบคุณ ขอบคุณแทนลูกศิษย์ทั้งหมดของทุกท่านที่ได้เคยประสิทธิ์ประสาท วิชาให้ ขอบคุณในฐานะเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมอาชีพที่ทรงเกียรตินี้ “ ขอบคุณ ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เกษียณ... ร�ำลึก

39


จากใจ... กษิณาลัย เกษียณ... ร�ำลึก

40

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สิ่งที่ท่านผู้อ�านวยการศรีพรรณ เวียนทอง คุณครูรัตนา เพ็ชรคล้าย และคุณครูมาลี ณ น่าน ท�ามาโดยตลอด กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระลึกด้วยความเคารพอยู่เสมอ ว่าแม้เวลาจะ ผ่านไปแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ ความมีน�้าใจต่อครูเราและลูกศิษย์ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน สากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านผู้อ�านวยการศรีพรรณ เวียนทอง คุณครูรัตนา เพ็ชรคล้าย และคุณครูมาลี ณ น่าน พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน อยู่กับครอบครัว ลูกหลานอย่างมีความสุข ตลอดไป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ 1 It’s not only your service that we are thankful for but it’s your friendship and kindness that you have share with us. We will surely miss you. You will always be a post of us. Lots of love, The Foreign Language Department


จากใจ... กษิณาลัย “ภารกิจที่ยงิ่ ใหญ่ใดๆ นั้นท�าได้ไม่ยาก แต่ภารกิจที่ตอ้ งตรากตร�า เนิน่ นานและท�าต่อเนือ่ งจนครบวาระสมบูรณ์นนั้ แสนยากยิง่ กว่า คนเป็น ครู คือผู้แบกภาระที่หนักและยิ่งใหญ่ เพราะต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ให้ แก่สังคม สร้างไม่ดี สังคมก็ทรุด กว่าจะเห็นดอกผลที่ตนสร้างก็ต้องอีก หลายปี ดังนั้น ครู จึงต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตนสร้างไว้ไปจนกว่าจะหาชีพ ไม่ ไม่มีอะไรจะดีใจเมือ่ เห็นศิษย์ได้ดี และไม่มอี ะไรจะเสียใจเมื่อเห็นศิษย์ ล้มเหลว ครู จึงเป็นผู้สมควรยกย่องที่สุด” ค�ากล่าวนี้ เป็นความจริงที่พวกเราชาววัฒโนทัยพายัพประทับไว้ ในดวงจิต ท่านผูอ้ า� นวยการศรีพรรณ เวียนทอง คุณครูรตั นา เพ็ชรคล้าย และคุณครูมาลี ณ น่าน ท่านเป็นแบบอย่างในการเป็นปูชนียบุคคล ชี้น�าให้น้องๆ ได้เดินตามรอยทางของการเป็นครูที่แท้จริง พวกเราเสียดายและรูส้ กึ ใจหายทีโ่ อกาสเกษียณอายุราชการเวียน มาอีกครั้ง เราไม่อาจหลีกเลี่ยงเส้นทางในชีวิตราชการ แต่เราจะจดจ�า คุณงามความดีที่ท่านท�าไว้และจะสานต่อภารกิจเพื่อโรงเรียนของเราจะ ได้เดินไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ ในโอกาสนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ดลบันดาลให้ ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ได้พักผ่อนอย่างมีความสุขกับครอบครัว หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่เหนื่อยยากตรากตร�า และรอดูความส�าเร็จใน ผลงานที่ท่านสร้างสรรค์ไว้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา เดือนกันยายนของทุกปี เป็นเวลาทีข่ า้ ราชการเกษียณอายุราชการ ส�าหรับปีนี้บุคลากรของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพมิอาจหลีกเลี่ยงได้มี 3 ท่าน ล้วนแต่มีคุณานุปการยิ่ง ท่านหนึง่ นัน้ คือ ผูอ้ า� นวยการศรีพรรณ เวียนทอง ผูอ้ า� นวยการ คศ.4 ท่านสอง คือ คุณครูรัตนา เพ็ชรคล้าย ครู คศ.3 จากกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่านสาม คือ คุณครูมาลี ณ น่าน ครู คศ.3 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามท่านคือเสาหลักที่เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถานศึกษา และอนาคตของลูกศิษย์ทที่ า่ นได้ขดั เกลาจนสูค่ วามส�าเร็จรุน่ แล้วรุน่ เล่า ท่านเป็นปูชนียบุคคลทีค่ วรยกย่องสรรเสริญและจดจ�าเคียงคูส่ ถานศึกษา นามว่า วัฒโนทัยพายัพตลอดไป ท้ายสุดขอตัง้ จิตอธิษฐาน บันดาลให้ทา่ นทัง้ สามประสบแต่ความ สุขกายสุขใจกับการพักผ่อนและมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตราบนาน เท่านาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

41 เกษียณ... ร�ำลึก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


เพลงประจําโรงเรียน มาร์ชฟ้า – ขาว ฟาขาวเราชาววัฒโนทัย รวมสามัคคีไมตรีมีตอกัน รวมครูเเละอาจารยประสาทวิทย พุทธ จริยะ พละ หัตถะวิชา สีฟาสดใสวิไลดูเดน ดังดวงใจของเราเหลานองพี่ ฟาขาวศักดิ์ศรีแหงลานนา เกียรติวัฒโนทัยเราควรเทอดไว

ทุกรุนทุกวัยพรอมใจสมานฉันท เคยรวมชั้นรวมสถานการศึกษา รวมจิตอารีเเละมีเมตตา การศึกษามาดั้งเดิมเพิ่มทวี ขาวบริสุทธิ์สะอาดเปนศักดิ์ศรี วัฒโนทัยแหงเรานี้เนิ่นนานมา จงวัฒนาสถาพรชั่วดินฟา ใหดํารงคงอยูยั่งยืนนาน


Only as high as I reach can I grow, Only as deep as I look can I see

Only as far as I seek can I go Only as much as I dream can I be

ณ แดนดินถิ่นนี้มีแตรัก มวลดอกไมหลากสีนานาพรรณ อาคารวัฒนาสวยสงานาพิศวง พระราชานุสาวรียไมลืมเลือน

จึงสลักอักษราภาษาสวรรค ภาพวารวันเกากอนยอนมาเตือน ยังยืนยงเปยมราศีหามีเหมือน เคยชวนเพื่อนนํามาลัยไหวขอพร

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL 22 ถนนบุ ญเรืองฤทธิ์ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 5327 7151 โทรสาร 0 5327 7452 www.wattano.ac.th facebook.com/wattanothaichiangmai

เกษียณ… รำลึก วัฒโนทัยพายัพ 2556  

หนังสือขนาด 7.5 X 7.5 นิ้ว พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำนวน 44 หน้า (รวมปก) ออกแบบโดยแผนกกราฟิก บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you