Page 1

§ñOµÅ¶¨äxvvÀ - C¶T¹¶ªÀ±µ ¶¢lûµ §ñ Sµ±µØsû¹Sµ¶¢hµ¶¢ÀÀ vÑn Oµkµ J ¶p±µ¶¢À¶pÁ¹±µÀ¶¨Àn sñ¶¬îgÀïvÀ ¶p±µsñ¶¬î Cn, ËÈ¢¶¨ä¶¢ÁvÀ £¶¨À䶢n, ËÈ¥¶¢ÁvÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ Ehµ±µ sûµOµÀåvÀ ¦¶¢Áfµn, O¸q¸wOµÀvÀ O¸vËsûDZµ¶¢Áfµn, ¥¹OÉå±ÀµÀÀvÀ ¶¥Oºå Cn OÍwVÇlµ±Ð Cdºà Ê¢lµÊ¢lµÀïËfǶm «¸ö£À Sжps¹vÀ±µOµÀ ¶ªPÀnS¸ ʪ黬hµÀnS¸ È¢ÀwS¼ ¢¸±¼hÐ Oµw»ª hµn Dfº q¸fº ¶¢±¼n hµ±¼A¶pVÉ»ªm¸fµÀ. D¶®! Sжps¹vÀv ClµÅ¶¨àÊ¢À ClµÅ¶¨à¶¢ÀÀ. (ClµÅ¶¨à¶¢ÀAdÉ Oµ¶msfµnl¼ - CAdÉ ¶¢À¶m Y¶mîYm¸îAhµ±¸v Oµ±µî¶pûv¶¢ÀÀ) LOµ«¸±¼ §ñOµÅ¶¨ÀäfµÀ Sжps¹vÀ±µÀ ±ÀµÀ¶¢ÀÀm¸j±µ¶¢ÀÀ¶m DfµÀVµÀAfµS¸ OµA¶ªÊpñ±¼hµÀËfǶm sO¸¶ªÀ±µÀn YÉﶨá¶pÁhµÀñfµÀ C¶T¹¶ªÀ±µÀfµÀ LOµ Èplµç OÍAfµWvÀ¶¢ ±µÃ¶p¶¢ÀÀ¶m ¶¢WÛ mÐdºn hDZ¼W §ñOµÅ¶¨ÀänËOÇ IlµÀ±µÀVµÃȪ¶mÀ. l¸n ËÈpÈplµ£ Ê¢À¶T¶¢ÀAfµv¶¢ÀÀ¶mÀ OºñAl¼ Èplµ£ sûµÃ£Àn h¸OµÀVµÀAfǶmÀ! §ñOµÅ¶¨äxvv¶mÀ ¶pñhµï°µ¶¢ÀÀS¸ V¸v¹«¸±µÀô VµÃ»ª¶m Sжps¹vÀ±µÀ ChµfÉ ±µ°º«¸åfµÊm ¶m¶¢ÀîOµ¶¢ÀÀhÐ Sж¢ÁvhÐ ¶ª¶® ÈplµçOÍAfµtv¶¢ÀÀ ¶¢vǶmÀ¶mé C¶T¹¶ªÀ±µÀn mÐdºvÑOº È¢zõqÒ±ÀÀm¸±µÀ. ¶mAlµOº¥Ñ±µÀfµÀ OµÃf¸ vÑnOº ¶pñÊ¢¦AVǶmÀ. ¶p±µ¶¢Ãhµî ¶pñÊ¢¦AVµS¸Êm C¶T¹¶ªÀ±µÀfµÀ mбµÀ¶¢ÀûªÊ¢Èª¶mÀ. £¶¨¢¸±ÀµÀÀ¶¢Áv ¶pñsû¹¶¢¶¢ÀÀVÉ Sж¢ÁvÀ Sжps¹vÀ±µÀ q¸ñg¶¢ÀÀvÀ £fºW±¼. C¶pÁýêfµÀ ¶p±µ¶¢Ãhµî C¶T¹¶ªÀ±µÀn ¶m¶¢±µAlû¸ñv¶mÀ ¶¢Àûª Glµ±µ¶¢ÀÀ GsÀì¶mdÀà VÉȪ¶mÀ. C¶T¹¶ªÀ±µÀn qÏdà¶pS¼w ¶mAlµ¶mAlµ¶mÀfµÀ s±ÀµÀdºOº ¶¢VÇÛ¶mÀ. ¶ªAOµv궢Ãhµñ¶¢ÀÀVÉ §ñOµÅ¶¨ÀäfµÀ Sж¢Áv¶mÀ Sжps¹vÀ±µ¶mÀ sñiOºAVǶmÀ. C¶T¹¶ªÀ±µÀfµÀ ¶¢ÀÀOºåmÍAlǶmÀ. C¶T¹¶ªÀ±µÀn ¶¢Åh¸åAhµ¶¢ÀÀ: ¶¥APÀfµÊm ±¸°µ¶ªÀn OµÀ¶¢Ã±µÀfµÀ C¶T¹¶ªÀ±µÀfµÀ. ChµfµÀ ¶ªÀAlµ±¸ASµÀfµÀ ±ÀµÀÔ¶¢¶mÀfµÀ sw¶¨álɶ¬ÀfµÀ. O¸n ¶p±µÀv¶mÀ nAl¼AVµÀ ¶ªösû¹¶¢¶¢ÀÀ Oµv¢¸fµÀ. ¢¸fµÀ LOµ«¸±¼ C©¸à¶¢Oµñ ¶¢À¶¬±¼øn VµÃW "Ené ¶¢AOµ±µvÉ£À" Cn ʬyµ¶m VÉȪ¶mÀ. ¶¢À¶¬±¼ø C¶mÀSµñ¶¬¶¢ÀÀ VµÃ¶pÁdOµÀ "M±¿! ¶¢AOµ±µvn ʬyµ¶m VÉ»ª¶m o¶¢Á ¶ª±µê±µÃ¶p¶¢ÀÀ¶mÀ lûµ±¼AhµÀ¶¢Á" Cn ¶¥»pAVǶmÀ. VÉ»ª¶m hµ¶pÁýêOµÀ ¶p¥¹Ûh¸å¶p¶¢ÀÀVÇAl¼ ±µ°ºAVµ¶¢Àn q¸ñ±¼æAW¶m C¶T¹¶ªÀ±µÀnhÐ C©¸à¶¢Oµ ñ ¶¢À¶¬±¼ø "m¸±ÀµÀm¸! ¶p±µnAlµ ¶¢ÀÅhµÀﶢÁ¶¢Adºl¼. ¶¢À¶m¶¢ÀÀ C¶m¶¢¶ª±µ¶¢ÀÀS¸ I¶¢±¼ËÈmm¸ nAl¼Êªå nAl¼A¶psfº¶m ¢¸fº q¸¶p¶¢ÀÀvÑ ¶ªSµA ¶¢À¶mOº¶¢¶ªÀåAl¼. CAhÉO¸Oµ ¶¢À¶mA IAhÐ Oµ¶¨à¶pfº D±¼ÝAVµÀOµÀ¶mé ¶pÁgﶪ±µö¶ªö¶¢ÀÀvÑ ¶ªSµA ChµnOº È¢zqÒhµÀAl¼. O¸¶¢Á¶m C¶m¶¢¶ª±µ¶¢ÀÀS¸ ¶p±µnAlµVɱÀµÀ±¸lµÀ. o¶¢Á VÉ»ª¶m hµ¶pÁýêOµÀ ¶p¥¹Ûh¸å¶p¶¢ÀÀVÇAl¼ q¸¶p¶pûv¶¢ÀÀ C¶mÀsûµ£AW¶m hµ±µÀ¢¸hµ l¸ö¶p±µ±ÀµÀÀSµ¶¢ÀÀvÑ §ñOµÅ¶¨ä¶p±µ¶¢Ãhµî OµÅ¶pVÉ ¶¢ÀÀOºån qÏAlµÀh¸¶¢Á" Cn D§±µöl¼AWm¸fµÀ. »pvôvÃ! ¶¢À¶mÈ¢À¶méfµÃ C¶m¶¢¶ª±µ¶¢ÀÀS¸ ¶p±µÀv¶mÀ nAl¼AVµ±¸lµÀ.

Sri Krishna leelalu  

Sri Krishna leelalu - Aaghasura vadha

Sri Krishna leelalu  

Sri Krishna leelalu - Aaghasura vadha