Page 1


*àÏ:

1$

%,%/,27(.

$

/(.

$ 5 6. $

&(1758 0 1$8 .2:(- ,1)25 0$&-, 0('<&= 1(-

Biuletyn *áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM Numer jubileuszowy

5 2 . X LI X   1 5 


*àÏ:1$%,%/,27(.$/(.$56.$ ,067$1,6à$:$.2123., &(175801$8.2:(-,1)250$&-,0('<&=1(=(63Ïà5('$.&<-1< :RMFLHFK*LHUPD]LDN±UHGDNWRUQDF]HOQ\ 5DIDá(6WRODUVNL±]DVWĊSFDUHGDNWRUDQDF]HOQHJR $JQLHV]ND%yMNR±VHNUHWDU]UHGDNFML ,ZRQD)U\]RZVND&KURERW±SU]HZRGQLF]ąFD.RPLWHWX1DXNRZHJR

5 (&(1=(1&, 3URIGUKDEPHG-DQ3DFKHFND 3URIQDG]ZGUKDE3LRWU7RPDV]HZVNL

352-(.7*5$),&=1< $JDWD=LHPHFND

6.à$',à$0$1,( %RĪHQD:RĨQLDN

$ '5(65 ('$.&-, *áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVNDLP6WDQLVáDZD.RQRSNL XO&KRFLPVND:DUV]DZD

5 ('$.7251$&=(/1< WHOGR ID[ HPDLOVHNUHWDULDW#JEOZDZSO

6(.5(7$5=5('$.&-, WHO HPDLOVNPHG#JEOZDZSO KWWSZZZJEOZDZSO 5HGDNFMD]DVWU]HJDVRELHSUDZR]PLDQ\W\WXáyZRUD]VNUDFDQLDLDGLXVWDFMLWHNVWyZ 0DWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FK5HGDNFMDQLH]ZUDFD =DMDNRĞüPHU\WRU\F]QąWHNVWyZRGSRZLDGDMą$XWRU]\

:V]HONLHSUDZD]DVWU]HĪRQHĩDGQDF]ĊĞüWHMSUDF\QLHPRĪHE\üSRZLHODQDLUR]SRZV]HFKQLDQDZMDNLHMNROZLHN IRUPLHLZMDNLNROZLHNVSRVyEZáąF]QLH]IRWRNRSLRZDQLHPQDJU\ZDQLHPQDQRĞQLNLHOHNWURQLF]QHOXESU]\ XĪ\FLXLQQ\FKPHGLyZEH]]JRG\:\GDZF\ $OOULJKWVUHVHUYHG1RSDUWRIWKLVSXEOLFDWLRQPD\EHUHSURGXFHGVWRUHGLQDUHWULHYDOV\VWHPRUWUDQVPLWWHG LQDQ\IRUPRUE\DQ\PHDQVHOHFWURQLFPHFKDQLFDOSKRWRFRS\LQJUHFRUGLQJRURWKHUZLVH ZLWKRXWWKHSULRUSHUPLVVLRQRIWKHDXWKRU

,661; &RS\ULJKW‹*áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVNDLP6WDQLVáDZD.RQRSNL:DUV]DZD


W

5

N

U

M

E

R

Z

E

Wojciech Giermaziak Od Redakcji

K RONIK A

7

Agnieszka Bójko :\GDU]\áRVLÄ&#x160;«

STUDIA â&#x20AC;&#x201C; HISTORIA

43

0LURVáDZD6REF]DN 2GG]LDá\WHUHQRZH*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM

59

*U]HJRU]à XNRPVNL 3ROVNDVáXĪED]GURZLDZZDUXQNDFKZRMQ\LRNXSDFML3XáNRZQLN SURIHVRUGRNWRUPHG\F\Q\7HR¿O.XFKDUVNLLMHJRGRNRQDQLD

81

5\V]DUG5\END 6]SLWDO:RMHQQ\±&HQWUXP6]SLWDOQHÃ&#x201E;=DPRÄ&#x17E;ü´ZURNX=DU\VG]LHMyZ

97

5\V]DUG5\END5DIDá(6WRODUVNL 6áXĪED=GURZLD:RMVND3ROVNLHJR±SROHJOLSRPRUGRZDQL]PDUOLL]DJLQLHQLQD :VFKRG]LHSRGF]DV,,ZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHM6áRZQLNELRJUD¿F]Q\&]Ä&#x160;Ä&#x17E;ü,

121

$QGU]HM.U]\V]WRI.XQHUW 2NROHMQ\FKSROVNLFKSRNROHQLDFKÃ&#x201E;.DPLHQLQDV]DQLHF´

S T U D I A â&#x20AC;&#x201C; M E DYC Y N A

143

:RMFLHFK*LHUPD]LDN6\OZLD*DMHZVND'RURWD8E\V]6\OZLD1LHZLDGRPVND 3RUyZQDQLHVNXWHF]QRÄ&#x17E;FLV]F]HSLRQHNSU]HFLZSQHXPRNRNRP6\QÃ&#x20AC;RUL[ 3UHYHQDU3QHXPRL3QHXPRZD[

159

:RMFLHFK*LHUPD]LDN'RURWD8E\V]6\OZLD1LHZLDGRPVND/LOLDQD5RVLÄ&#x201D;VND =DNUHV]DVWRVRZDÄ&#x201D;EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZRVNXWHF]QRÄ&#x17E;üRUD]VXEVW\WXF\MQRÄ&#x17E;ü WHUDSHXW\F]QDGRQHSH]LOXHVWD]RODPXLNORQD]HSDPX


179

:RMFLHFK*LHUPD]LDN'RURWD8E\V]6\OZLD1LHZLDGRPVND 3RUyZQDQLHVNXWHF]QRĞFLLEH]SLHF]HĔVWZDLQVXOLQDQDORJRZ\FK]SUHSDUDWDPL LQVXOLQ\OXG]NLHMZOHF]HQLXFXNU]\F\

0 $7 ( 5 , $ à<

219

5DIDá(6WRODUVNL Ä*G]LHĞZ6]NRFML«´F]\OLÄ/HNDU]:RMVNRZ\´QDZ\FKRGĨVWZLH

„ N O N O M N I S M O R I A R …”

233

0JUIDUP7HUHVD:áDGF]\N*yUVND

237

1$%,%/,27(&=1(-3Ïà&(

264

NA S I AU T O R Z Y

267

5HSULQW Ä/HNDU]:RMVNRZ\&]DVRSLVPRSRĞZLĊFRQHZRMVNRZHMVáXĪELH]GURZLD PHG\F\QLHLKLJLHQLH´ 3HUWK6]NRFMD OLSLHFW;;;,9QU


Wojciech Giermaziak

OD R EDAKCJI

6]DQRZQL3DÄ&#x201D;VWZR QXPHUSLHUZV]\Ã&#x201E;%LXOHW\QX*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM´E\áGDWRZDQ\OXW\U ]DÄ&#x17E; F]DVRSLVPR SRZVWDáR ] LQLFMDW\Z\ SURI 6WDQLVáDZD .RQRSNL ± 7ZyUF\ L SLHUZV]HJR'\UHNWRUDQDV]HM%LEOLRWHNL 3HULRG\N XND]\ZDá VLÄ&#x160; GR URNX QU  ] SU]HUZÄ&#x2026; Z ODWDFK 5HGDNWRUDPL QDF]HOQ\PL Ã&#x201E;%LXOHW\QX´ E\OL SURI GU KDE 6WDQLVáDZ .RQRSND  SURI GU KDE )HOLNV :LG\:LUVNL  SURI GU KDE -DQXV] .DSXÄ&#x17E;FLN LGU(GZDUG3LJRÄ&#x201D;  3R F]WHUQDVWX ODWDFK SU]HUZ\ ZUyFLOLÄ&#x17E;P\ GR SRP\VáX Z\GDZDQLD Ã&#x201E;%LXOHW\QX *áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM´±]QRZÄ&#x2026;V]DWÄ&#x2026;JUD¿F]QÄ&#x2026;L]DZDUWRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;3RG]LHOLOLÄ&#x17E;P\ JRWHĪQDSU]HMU]\VWHG]LDá\ 2EHFQ\ QDZLÄ&#x2026;]XMÄ&#x2026;F\ GR GDZQHM QXPHUDFML ]HV]\W MHVW WHĪ HG\FMÄ&#x2026; MXELOHXV]RZÄ&#x2026; XSDPLÄ&#x160;WQLDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; OHFLH *áyZQHM %LEOLRWHNL /HNDUVNLHM LP 6WDQLVáDZD .RQRSNL  1DV]\P ]DáRĪHQLHP MHVW SU]\ZUyFHQLH QDOHĪ\WHJR PLHMVFD Ã&#x201E;%LXOHW\QX´ MDNR SHULRG\NX QDXNRZHJR VSHáQLDMÄ&#x2026;FHJR REHFQH Z\PRJL IRUPDOQH GR XPLHV]F]DQLD Z QLP SXEOLNDFML L LQIRUPDFML QDXNRZ\FK ]H ZV]\VWNLFK G]LHG]LQ PHG\F\Q\ :\GDMH VLÄ&#x160; WR V]F]HJyOQLH ZDĪQH Z GRELH SRZV]HFKQHJR GRVWÄ&#x160;SX GR ZLHG]\ PHG\F]QHM ZH ZV]\VWNLFKMHMDVSHNWDFKLIRUPDFK=QDMG]LHFLHWX3DÄ&#x201D;VWZRPRĪOLZRÄ&#x17E;üXPLHV]F]DQLD L F]\WDQLD WUHÄ&#x17E;FL RSLVXMÄ&#x2026;F\FK QDMQRZV]H RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;FLD Z QDXNDFK PHG\F]Q\FK DOH WDNĪHSU]\SRPQLHQLHNDUWKLVWRULLSROVNLHMÃ&#x201E;V]WXNLOHNDUVNLHM´LSRVWDFLKLVWRU\F]QLHMÄ&#x2026; UHSUH]HQWXMÄ&#x2026;F\FK 6]F]HJyOQLH ZDĪQ\P GOD 5HGDNFML EÄ&#x160;G]LH XND]\ZDQLH QD áDPDFK Ã&#x201E;%LXOHW\QX´ GRURENX EDGDZF]HJR PáRG\FK SU]HGVWDZLFLHOL VáXĪE\ ]GURZLD ELEOLRWHNR]QDZVWZD RUD]KLVWRULLLFKSURPRFMDLZVSDUFLHQDV]\PZLHOROHWQLPGRÄ&#x17E;ZLDGF]HQLHP]]DNUHVX PHG\F\Q\ L QDXN SRNUHZQ\FK &KFHP\ UHDOL]RZDü W\P VDP\P QDV]H ]DPLHU]HQLD

POWRÃ&#x201C;T DO SPISU TREÅ&#x161;CI


QDXNRZH D UyZQRF]HÄ&#x17E;QLH QDJUDG]Dü QDMOHSV]\FK SXQNWDFMÄ&#x2026; ± ZHGáXJ 3XQNWDFML &]DVRSLVP1DXNRZ\FK0LQLVWHUVWZD1DXNLL6]NROQLFWZD:\ĪV]HJR±RFRSRQRZQLH XELHJDP\VLÄ&#x160; $E\Z\GDZDQ\SU]H]QDVSHULRG\NPLDáRGSRZLHGQLÄ&#x2026;UDQJÄ&#x160;±EÄ&#x160;G]LHXND]\ZDáVLÄ&#x160; FRSyáURNX8ZDĪDP\ERZLHPĪHWDNLF]DVMHVWQLH]EÄ&#x160;GQ\GRWHJRDE\]JURPDG]LüGR SXEOLNDFML QDMOHSV]H PHU\WRU\F]QLH PDWHULDá\ QDXNRZH QDMFLHNDZV]H IDNW\ L GRQLHVLHQLD]HÄ&#x17E;ZLDWDV]HURNRUR]XPLDQHMPHG\F\Q\ 6Ä&#x2026;G]Ä&#x160;ĪHXGRVWÄ&#x160;SQLHQLH3DÄ&#x201D;VWZXSU]\ZUyFRQHMGRLVWQLHQLDQDXNRZHMSODWIRUP\ ERJDWHMZUHODFMH]HZV]\VWNLFKG]LHG]LQPHG\F\Q\XPRĪOLZLSXEOLNRZDQLHZáDVQ\FK RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;üQDXNRZ\FK:QDZLÄ&#x2026;]DQLXGRSU]HV]áRÄ&#x17E;FLLUHODFMLGRZVSyáF]HVQRÄ&#x17E;FLRWZLHUDP\ SRWHQFMDOQÄ&#x2026; PRĪOLZRÄ&#x17E;ü NWyUD G]LÄ&#x160;NL 3DÄ&#x201D;VWZD LQLFMDW\ZLH EÄ&#x160;G]LH UR]ZLMDü VLÄ&#x160; SU]HGHZV]\VWNLPMDNRĨUyGáRQDXNRZH *RUÄ&#x2026;FR ]DFKÄ&#x160;FDP\ 3DÄ&#x201D;VWZD GR QDGV\áDQLD WHNVWyZ SRÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FRQ\FK QDXNRP PHG\F]Q\P ELEOLRWHNR]QDZVWZX KLVWRULL PHG\F\Q\ RUD] LQQ\P SRNUHZQ\P REV]DURP -DNR UHGDNWRU QDF]HOQ\ XZDĪDP ]D RVRELVW\ ]DV]F]\W PRĪOLZRÄ&#x17E;ü SU]HND]DQLD 3DÄ&#x201D;VWZX ± $XWRURP L &]\WHOQLNRP ± Z]QRZLRQHJR Ã&#x201E;%LXOHW\QX´ MDNR Z\UD] NRQW\QXDFMLZLHOXG]LHVLÄ&#x160;FLROHFLZ\WÄ&#x160;ĪRQHMSUDF\SROVNLFKELEOLRWHNDU]\LPHG\NyZZFHOX RGWZRU]HQLD MHV]F]H MHGQHJR IRUXP SUH]HQWRZDQLD RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;ü *áyZQHM %LEOLRWHNL /HNDUVNLHM &KFLDáE\P WHĪ JRUÄ&#x2026;FR SRG]LÄ&#x160;NRZDü .LHURZQLFWZX 0LQLVWHUVWZD =GURZLD RUD] SU]HGVWDZLFLHORPZLHOXÄ&#x17E;URGRZLVNQDXNRZ\FKLSROLW\F]Q\FK]D]DDQJDĪRZDQLHLĪ\F]OLZÄ&#x2026; SRPRF MDN UyZQLHĪ ]D Z\WÄ&#x160;ĪRQÄ&#x2026; SUDFÄ&#x160; PRMHJR ELEOLRWHF]QHJR ]HVSRáX ± ERWR G]LÄ&#x160;NLQLPZV]\VWNLPPRĪOLZHMHVWRWZDUFLHQRZHJRUR]G]LDáXZSXEOLNDFMLSHULRG\NX *áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM 0DP ZLHONÄ&#x2026; QDG]LHMÄ&#x160; ĪH NROHMQH QXPHU\ Z]QRZLRQHJR Ã&#x201E;%LXOHW\QX *áyZQHM %LEOLRWHNL/HNDUVNLHM´]QDMGÄ&#x2026;JURQRZLHUQ\FK$XWRUyZL&]\WHOQLNyZ


.

5

2

1

,

.

$

$ + 7 .) â$ + $ .. '2 016, n r 3 67, s. 7- 42

:<'$5=<à26,ĉ« 8 CZERWCA 2015 R. /$7* àÏ:1(-%,%/,27(.,/(.$56.,(- 

*áyZQD %LEOLRWHND /HNDUVND LP 6WDQLVáDZD .RQRSNL Z :DUV]DZLH LVWQLHMH MXĪ ODW 2G SRF]ąWNX IXQNFMRQRZDQLD XGRVWĊSQLD VSRáHF]HĔVWZX]DUyZQRVSXĞFL]QĊSRQDMZLĊNV]\FKOXPLQDU]DFKSROVNLHM PHG\F\Q\ MDN L QDMQRZV]H GRNRQDQLD ĞZLDWRZH ] WHM G]LHG]LQ\ :F]HUZFXURNXZZDUV]DZVNLP0X]HXP.ROHNFMLLP-DQD 3DZáD ,, REFKRG]LáD VZRMH OHFLH 3UH]HQWXMHP\ NUyWNL ]DU\V KLVWRULLELEOLRWHNLLUHODFMĊ]WHMGRQLRVáHMXURF]\VWRĞFL *áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVNDLP6WDQLVáDZD.RQRSNL 3ODFyZND MHVW QRZRF]HVQą VNRPSXWHU\]RZDQą ELEOLRWHNą VSHFMDOLVW\F]QąMHGQą]WU]HFKJáyZQ\FKELEOLRWHNUHVRUWRZ\FKZNUDMX -HM NVLĊJR]ELyU OLF]\ RN  ZROXPLQyZ ZĞUyG NWyU\FK ]QDMGXMą VLĊSXEOLNDFMH]]DNUHVXPHG\F\Q\IDUPDFMLQDXNELRPHG\F]Q\FKRUD]KLVWRULLQDXNPHG\F]Q\FK 1DMFHQQLHMV]H]ELRU\VWDQRZLąQDURGRZ\]DVyEELEOLRWHF]Q\EĊGąF\QLH]E\ZDOQąF]ĊĞFLąG]LHG]LFWZD QDURGRZHJR%LEOLRWHNDSRVLDGDRGG]LDáyZWHUHQRZ\FK]NWyU\FK]ELRUyZNRU]\VWDMąOHNDU]H IDUPDFHXFLSLHOĊJQLDUNLUHKDELOLWDQFLLVWXGHQFLQDXNPHG\F]Q\FK]FDáHJRNUDMX2GURNX *áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVNDSHáQLWDNĪHUROĊ&HQWUXP'RNXPHQWDFMLĝZLDWRZHM2UJDQL]DFML=GURZLD :+2 JURPDG]ąFGRNXPHQW\LSXEOLNDFMH]]DNUHVXPHG\F\Q\LQDXNSRNUHZQ\FKRUD]SXEOLNDFMH GRW\F]ąFHRUJDQL]DFMLRFKURQ\]GURZLDZSRV]F]HJyOQ\FKNUDMDFK *áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVNDRGPRPHQWXMHM]DáRĪHQLDF]HUZFDURNXSURZDG]LG]LDáDOQRĞüF]\WHOQLF]ąDWDNĪHUR]V]HU]DMąZ]DNUHVLHXSRZV]HFKQLDQLDLSRSXODU\]RZDQLD]ELRUyZSRSU]H] RUJDQL]RZDQLH Z\VWDZ VHVML KLVWRU\F]Q\FK SXEOLNDFMH QDXNRZH RSUDFRZDQLD R FKDUDNWHU]H KLVWRU\F]Q\PZ\GDZQLFWZDDOEXPRZHRUD]UHHG\FMHU]DGNLFKLFHQQ\FKGUXNyZ %LEOLRWHND RIHUXMH ERJDW\ L GREU]H ]RUJDQL]RZDQ\ ZDUV]WDW GR SUDF\ QDXNRZHM 5R]EXGRZDQ\ DSDUDW LQIRUPDF\MQ\ SODFyZNL VWDQRZLą NDWDORJL NDUWRWHNL RUD] ZáDVQH ED]\ GDQ\FK ']LĊNL Z\VRNLHMWHFKQRORJLLELEOLRWHND]DSHZQLDXĪ\WNRZQLNRPGRVWĊSGRHOHNWURQLF]Q\FKĨUyGHáLQIRUPDFMLED] GDQ\FK ELEOLRJUD¿F]Q\FK DEVWUDNWRZ\FK IDNWRJUD¿F]Q\FK SHáQRWHNVWRZ\FK NROHNFML F]DVRSLVP LNVLąĪHNHOHNWURQLF]Q\FK]G]LHG]LQ\PHG\F\Q\RUD]QDXNSRNUHZQ\FK NDWDORJyZLQQ\FKELEOLRWHN VHUZLVyZLQIRUPDF\MQ\FKLQVW\WXFML:VZRLFK]DVREDFKSRVLDGDĨUyGáDGUXNRZDQHPDWHULDá\UĊNRSLĞPLHQQLF]H]ELRU\¿OPyZIRWRNRSLLPLNUR¿OPyZNROHNFMHREUD]yZJUD¿NU\FLQIRWRJUD¿LPHGDOL RUD]DUFKLZDOLyZ:\NRU]\VWXMąFERJDWH]ELRU\RUD]ZáDVQHL]DJUDQLF]QHED]\ELRPHG\F]QHSU]\JRWRZ\ZDQHVąLQIRUPDFMHIDNWRJUD¿F]QHELEOLRJUD¿F]QH]HVWDZLHQLDWHPDW\F]QHSLĞPLHQQLFWZDRUD] NRSLHPDWHULDáyZNWyUHSU]HV\áDQHVąGRXĪ\WNRZQLNyZQDFDá\PĞZLHFLH*áyZQąVLHG]LEąELEOLRWHNL MHVWJPDFKSU]HGZRMHQQHMNDPLHQLF\SU]\XO&KRFLPVNLHMZ:DUV]DZLH

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
K RONIKA ']LDá6WDUHM.VLÄ&#x2026;ĪNL0HG\F]QHM

=QDF]Ä&#x2026;FÄ&#x2026;UROÄ&#x160;Z*áyZQHM%LEOLRWHFH/HNDUVNLHMSHáQL]QDMGXMÄ&#x2026;F\VLÄ&#x160;ZEXG\QNXSU]\XO-D]GyZ$ Z:DUV]DZLH']LDá6WDUHM.VLÄ&#x2026;ĪNL0HG\F]QHMNWyU\JURPDG]LFHQQHVWDURGUXNLLLQNXQDEXá\DUFKLZDOLD RUD] PX]HDOLD EÄ&#x160;GÄ&#x2026;FH Ä&#x17E;ZLDGHFWZHP UR]ZRMX QDXN PHG\F]Q\FK QD SU]HVWU]HQL ZLHNyZ ']LDá 6WDUHM.VLÄ&#x2026;ĪNL0HG\F]QHMXGRVWÄ&#x160;SQLDWDNĪHHNVSRQDW\]ZLÄ&#x2026;]DQH]KLVWRULÄ&#x2026;PHG\F\Q\V]WXNÄ&#x160; PDODUVWZR JUD¿NL U]HĨEÄ&#x160; IRWRJUD¿H PHGDOH QDU]Ä&#x160;G]LD OHNDUVNLH L SDPLÄ&#x2026;WNL SR OHNDU]DFK ¿ODWHOLVW\NÄ&#x160; SODNDW\G\SORP\GUXNLUHFHSWLLQQH 2GG]LDá\WHUHQRZH*%/ :G]LDáDOQRÄ&#x17E;FL*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMZDĪQÄ&#x2026;UROÄ&#x160;RGJU\ZDMÄ&#x2026;RGG]LDá\WHUHQRZHNWyUH SRZVWDZDá\ Z FLÄ&#x2026;JX ZLHOX ODW SRV]HU]DMÄ&#x2026;F ]DNUHV MHM G]LDáDOQRÄ&#x17E;FL QD FDá\ NUDM 2EHFQLH IXQNFMRQXMHLFKZ%HáFKDWRZLH%LDáHM3RGODVNLHM%LHOVNX%LDáHM&LHFKDQRZLH&]Ä&#x160;VWRFKRZLH(OEOÄ&#x2026;JX *RU]RZLH :LHONRSROVNLP .DWRZLFDFK .LHOFDFK .RV]DOLQLH 2SROX 5DGRPLX 6áXSVNX 7RUXQLX L =LHORQHM *yU]H ,GHD WZRU]HQLD RGG]LDáyZ WHUHQRZ\FK SRZVWDáD MXĪ Z RNUHVLH PLÄ&#x160;G]\ZRMHQQ\P NLHG\WRSLHUZV]\G\UHNWRU*%/±SURI6WDQLVáDZ.RQRSNDP\Ä&#x17E;ODáRXWZRU]HQLXFHQWUDOQHMELEOLRWHNL PHG\F\Q\LUR]EXGRZDQHMVLHFLELEOLRWHN :SRáRZLHODWSLÄ&#x160;üG]LHVLÄ&#x2026;W\FK;;ZLHNXXWZRU]RQRSLHUZV]HF]WHU\RGG]LDá\*%/Z.DWRZLFDFK .LHOFDFK 2OV]W\QLH L 5]HV]RZLH ,QWHQFMÄ&#x2026; *%/ E\áR ORNRZDQLH RGG]LDáyZ Z ZRMHZyG]WZDFK NWyUHQLHSRVLDGDá\QDXNRZ\FKELEOLRWHNPHG\F]Q\FK ]Z\MÄ&#x2026;WNLHP.DWRZLF : ODWDFK V]HÄ&#x17E;üG]LHVLÄ&#x2026;W\FK ;; ZLHNX SRZVWDá\ NROHMQH WU]\ RGG]LDá\ Z .RV]DOLQLH 2SROX L%\GJRV]F]\DZODWDFKRVLHPG]LHVLÄ&#x2026;W\FKQDVWÄ&#x160;SQHWU]\Z&]Ä&#x160;VWRFKRZLH.DOLV]XL=LHORQHM*yU]H : URNX XND]DáR VLÄ&#x160; ]DU]Ä&#x2026;G]HQLH PLQLVWUD ]GURZLD SRZRáXMÄ&#x2026;FH VLHGHP QRZ\FK RGG]LDáyZ *%/Z%HáFKDWRZLH%LHOVNX%LDáHM(OEOÄ&#x2026;JX*RU]RZLH:LHONRSROVNLP5DGRPLX6áXSVNXL7RUXQLX :URNXRWZDUWRQRZ\RGG]LDáELEOLRWHNLZ%LDáHM3RGODVNLHM =H Z]JOÄ&#x160;GX QD SRZV]HFKQÄ&#x2026; GRVWÄ&#x160;SQRÄ&#x17E;ü L RJyOQRPHG\F]Q\ SUR¿O ]ELRUyZ ] XVáXJ RGG]LDáyZ NRU]\VWDV]HURNLLEDUG]R]UyĪQLFRZDQ\NUÄ&#x2026;JXĪ\WNRZQLNyZ 2SUyF]OHNDU]\]QDMGXMÄ&#x2026;VLÄ&#x160;ZÄ&#x17E;UyGQLFKWDNĪHIDUPDFHXFLSV\FKRORG]\UHKDELOLWDQFLGLHWHW\F\ SLHOÄ&#x160;JQLDUNLODERUDQFLVWXGHQFLSUDFRZQLF\QDXNRZLDWDNĪHXF]QLRZLHV]NyáPHG\F]Q\FK :RGG]LDáDFK*%/SR]DREVáXJÄ&#x2026;F]\WHOQLNyZRUJDQL]RZDQHVÄ&#x2026;UyZQLHĪZ\GDU]HQLDVSHFMDOQH ±VSRWNDQLDZ\VWDZ\SUHOHNFMH2GG]LDá\W\PVDP\PVWDQRZLÄ&#x2026;ZDĪQHPLHMVFHQDNXOWXUDOQHMPDSLH PLDVWZNWyU\FKVLÄ&#x160;]QDMGXMÄ&#x2026; 3LHUZV]HODWDZ*%/ 7ZyUFÄ&#x2026; L SLHUZV]\P G\UHNWRUHP ELEOLRWHNL E\á SURIHVRU 6WDQLVáDZ .RQRSND NWyU\ Z F]HUZFX URNX ]RVWDá Z\]QDF]RQ\ SU]H] 0LQLVWHUVWZR =GURZLD GR RUJDQL]DFML PHG\F]QHJR Ī\FLD ELEOLRWHF]QHJR Z 3ROVFH L ]EXGRZDQLD QRZHM FHQWUDOQHM ELEOLRWHNL PHG\F]QHM 6WDQLVáDZ .RQRSND R¿FHU :RMVND3ROVNLHJRKLVWRU\NPHG\F\Q\Z\ELWQ\ELEOLRWHNDU]LELEOLRJUDIQDG]RURZDáSUDFHQDGUDWRZDQLHPL]DEH]SLHF]DQLHPUHV]WHNNVLÄ&#x160;JR]ELRUyZRFDODá\FKSRZRMQLHRVRELÄ&#x17E;FLHMHĨG]LáSRNUDMX]ELHUDMÄ&#x2026;F EH]FHQQH GUXNL ']LÄ&#x160;NL ]DELHJRP SURIHVRUD .RQRSNL SRZVWDáD ELEOLRWHND Z NWyUHM ]ELRUDFK PRĪQD ZVSyáF]HÄ&#x17E;QLH]QDOHĨüNVLÄ&#x2026;ĪNLXQLNDWRZHU]DGNRZ\VWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;FHZPDJD]\QDFKELEOLRWHNQDÄ&#x17E;ZLHFLH : SLHUZV]\P RNUHVLH IXQNFMRQRZDQLD ELEOLRWHNL ]EXGRZDQR RG SRGVWDZ ERJDW\ NVLÄ&#x160;JR]ELyU PHG\F]Q\VXNFHV\ZQLHRSUDFRZ\ZDQ\RUD]XGRVWÄ&#x160;SQLDQ\-XĪZJUXGQLXURNXOLF]\áRQSRQDG ZROXPLQyZNVLÄ&#x2026;ĪHNLF]DVRSLVP.VLÄ&#x2026;ĪHNGDZQ\FKE\áRMHGQRVWHNLQZHQWDU]RZ\FKLQZHQWDU]]ELRUyZVSHFMDOQ\FKQDSRF]Ä&#x2026;WNXURNXOLF]\áSR]\FML=ELRU\ZRGG]LDáDFK*%/ OLF]\á\áÄ&#x2026;F]QLHSRQDGZROXPLQyZ 6WDQLVáDZ.RQRSNDQDZLÄ&#x2026;]DáZVSyáSUDFÄ&#x160;]EOLVNRW\VLÄ&#x2026;FHPELEOLRWHNQDXNRZ\FKRUD]LQG\ZLGXDOQ\FKRGELRUFyZQDFDá\PÄ&#x17E;ZLHFLH:JPDFKXELEOLRWHNLF]\WHOQLF\PLHOLGRG\VSR]\FMLDOIDEHW\F]Q\ NDWDORJNDUWNRZ\NVLÄ&#x2026;ĪHNLF]DVRSLVP 6]HU]HMQDWHQWHPDW]RE0LURVáDZD6REF]DN2GG]LDá\WHUHQRZH*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM Ã&#x201E;%LXOHW\Q*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM´QUV


K RONIKA*%/ VSHáQLDáD ZV]HONLH IXQNFMH QRZRF]HVQHM SODFyZNL ELEOLRWHF]QHM JURPDG]Ä&#x2026;FHM ] ]DáRĪHQLD NRPSOHWQÄ&#x2026;OLWHUDWXUÄ&#x160;SROVNÄ&#x2026;]]DNUHVXPHG\F\Q\LQDXNSRNUHZQ\FKMDNWHĪZDĪQLHMV]HSR]\FMHOLWHUDWXU\Ä&#x17E;ZLDWRZHM2GSRF]Ä&#x2026;WNXG]LDáDOQRÄ&#x17E;FLELEOLRWHNDUR]SRZV]HFKQLDáDLQIRUPDFMHRVZRLFK]DVREDFK QDáDPDFKF]DVRSLVPÃ&#x201E;']LHQQLN=GURZLD´ ODWD Ã&#x201E;3ROVNL7\JRGQLN/HNDUVNL´ RGURNX RUD]ZÃ&#x201E;%LXOHW\QLH*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM´ RGURNXZÃ&#x201E;%LXOHW\QLH´GUXNRZDQRXáRĪRQ\ DOIDEHW\F]QLHNDWDORJJURPDG]RQ\FKNVLÄ&#x2026;ĪHNSROVNLFKRUD]]DJUDQLF]Q\FK Ã&#x201E;%LXOHW\Q*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM´E\áZ\GDZDQ\ZODWDFK']LÄ&#x160;NLSODQRZHMG]LDáDOQRÄ&#x17E;FLZ\GDZQLF]HM]DLQLFMRZDQHMSU]H]WU]HFLHJRG\UHNWRUD*%/-DQXV]D.DSXÄ&#x17E;FLND]RVWDáSU]HNV]WDáFRQ\ZELEOLRWHNDUVNLH F]DVRSLVPR QDXNRZH : ODWDFK RSLV\ DUW\NXáyZ ] F]DVRSLVP PHG\F]Q\FK SXEOLNRZDQR ZÃ&#x201E;3U]HJOÄ&#x2026;G]LH3LÄ&#x17E;PLHQQLFWZD/HNDUVNLHJR3ROVNLHJR´

3URI6WDQLVáDZ.RQRSND±]DáRĪ\FLHOELEOLRWHNL $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

3UDFÄ&#x160;SURIHVRUD.RQRSNLGRFHQLDOLQLHW\ONRSROVF\XF]HQL:URNXSRGF]DV,,0LÄ&#x160;G]\QDURGRZHJR.RQJUHVX%LEOLRWHNDU]\%LEOLRWHN/HNDUVNLFKZ:DV]\QJWRQLH6WDQLVáDZ.RQRSNDRWU]\PDá QDMZ\ĪV]H RG]QDF]HQLH ELEOLRWHNDU]\ PHG\F]Q\FK 86$ MDNR SLHUZV]\ QLH $PHU\NDQLQ 1DJURGD 0DUFLD&1R\HV 0DUFLD&1R\HV$ZDUG SU]\]QDZDQDMHVW]DQDMZ\ELWQLHMV]HRVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;FLDZ]DZRG]LHELEOLRWHNDU]D 3URIHVRU 6WDQLVáDZ .RQRSND ]PDUá ZU]HÄ&#x17E;QLD URNX 2G URNX *áyZQD %LEOLRWHND /HNDUVNDQRVLMHJRLPLÄ&#x160;
K RONIKA 5R]ZyMQRZ\FKWHFKQRORJLL

.ROHMQ\PG\UHNWRUHP*%/ZODWDFKE\áSURIGUKDEPHG)HOLNV:LG\:LUVNL/DWD SUDF\ SURIHVRUD :LG\:LUVNLHJR VSORWá\ VLÄ&#x160; ] RNUHVHP WZRU]HQLD QRZHJR PRGHOX ELEOLRWHNDUVWZD LLQIRUPDFMLZ3ROVFH:Z\QLNXMHJRVWDUDÄ&#x201D;ZELEOLRWHFHZSURZDG]RQRQRZÄ&#x2026;WHFKQRORJLÄ&#x160;XPRĪOLZLDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; NRSLRZDQLH GRNXPHQWyZ PLNUR¿V]RZDQLH D WDNĪH MHGHQ ] SLHUZV]\FK Z 3ROVFH NRPSXWHURZ\ V\VWHPELEOLRJUD¿F]Q\ : URNX Ä&#x17E;URGRZLVNR PHG\F]QH X]\VNDáR GRVWÄ&#x160;S WHOHWUDQVPLV\MQ\ GR ED] DPHU\NDÄ&#x201D;VNLHJR V\VWHPXLQIRUPDF\MQHJR0('/$56 0HGLFDO/LWHUDWXUH$QDO\VLVDQG5HWULHYDO6\VWHP XGRVWÄ&#x160;SQLDQHJRZ.DUROLQVND,QVWLWXWHWZV]ZHG]NLHM6ROQLHQLHRSRGDO6]WRNKROPX =DLQVWDORZDQ\ Z ELEOLRWHFH V\VWHP 6LQJHU&RJDU XPRĪOLZLá XUXFKRPLHQLH NRPXQLNDFML ]V\VWHPHP 0('/,1( 0('/$56 RQOLQH RUD] WZRU]HQLH ZáDVQ\FK SURJUDPyZ Z ]DNUHVLH ]ELHUDQLDLSU]HWZDU]DQLDLQIRUPDFML%D]Ä&#x160;0('/,1(UHJXODUQLHZ\NRU]\VW\ZDQRGRURNX : URNX *%/ ]RVWDáD ZáÄ&#x2026;F]RQD GR MHGQROLWHJR V\VWHPX QDXNRZHM LQIRUPDFML PHG\F]QHM NUDMyZ5:3*±0(',1)250 :NáDGHPELEOLRWHNLZUR]ZyMMÄ&#x160;]\NyZLQIRUPDF\MQRZ\V]XNLZDZF]\FKMHVWRSUDFRZDQ\LZGURĪRQ\6áRZQLN+DVHá]']LHG]LQ\0HG\F\Q\L1DXN3RNUHZQ\FKVáXĪÄ&#x2026;F\GRWHPDWRZDQLDSXEOLNDFML *%/DGDSWRZDáDGRSROVNLFKZDUXQNyZMÄ&#x160;]\NLQIRUPDF\MQRZ\V]XNLZDZF]\SU]\MÄ&#x160;W\Z861DWLRQDO /LEUDU\RI0HGLFLQHGODV\VWHPX0('/$56LMHJRZHUVMLRQOLQH0('/,1(±0HGLFDO6XEMHFW+HDGLQJV 0H6+ 3ROVNDZHUVMD0H6+QD]ZDQD7H]DXUXVHPMXĪRGURNXIXQNFMRQRZDáDMDNRSLHUZV]D Z3ROVFHNRPSXWHURZDVáRZQLNRZDED]DGDQ\FK±QDU]Ä&#x160;G]LHGRRSUDFRZ\ZDQLDSROVNLHMPHG\F]QHM ED]\ELEOLRJUD¿F]QHMLWHPDW\F]QHJRRSUDFRZDQLDSLÄ&#x17E;PLHQQLFWZD'RURNXED]D7H]DXUXVXGRVWÄ&#x160;SQLDQD E\áD Z ZHUVML GUXNRZDQHM D SURZDG]RQD QD ZáDVQ\P RSURJUDPRZDQLX L VSU]Ä&#x160;FLH ELEOLRWHNL RGURNX±ZV\VWHPLH0LFUR&'6,6,6 5R]EXGRZDNVLÄ&#x160;JR]ELRUXPHG\F]QHJR 3R RNUHVLH LQWHQV\ZQ\FK ]PLDQ Z ]DNUHVLH WHFKQRORJLL LQIRUPDW\F]Q\FK NLHURZQLFWZR *áyZQÄ&#x2026; %LEOLRWHNÄ&#x2026;/HNDUVNÄ&#x2026;SU]HMÄ&#x2026;áZVSRPQLDQ\SURIGUKDEQKXP-DQXV].DSXÄ&#x17E;FLNNWyU\WÄ&#x160;IXQNFMÄ&#x160;SHáQLá ZODWDFK :ODWDFKRVLHPG]LHVLÄ&#x2026;W\FK;;ZLHNXXSRU]Ä&#x2026;GNRZDQRL]LQZHQWDU\]RZDQRQLHRSUDFRZDQHNROHNFMH 8QLNDOQH]ELRU\WZRU]RQRSR]\VNXMÄ&#x2026;FPDWHULDá\ELEOLRWHF]QHZGURG]H]DNXSXSUHQXPHUDW\Z\PLDQ\ ]DJUDQLF]QHMSRSU]H]GDU\RGZ\GDZFyZRUJDQL]DFMLSROVNLFKL]DJUDQLF]Q\FKDWDNĪHRVyESU\ZDWQ\FK 6\VWHPDW\F]Q\ SU]\URVW ]ELRUyZ L SUREOHP\ ] SRZLÄ&#x160;NV]HQLHP SU]HVWU]HQL GOD LFK SU]HFKRZ\ZDQLDZSá\QÄ&#x160;á\QDNV]WDáWRZDQLHSROLW\NLJURPDG]HQLD=DZÄ&#x160;ĪRQRNU\WHULDSU]\MPRZDQLDSXEOLNDFML GRNVLÄ&#x160;JR]ELRUXZ]DNUHVLHQDXNSRNUHZQ\FKPHG\F\QLH ELRORJLDFKHPLDSV\FKRORJLDZHWHU\QDULD PHG\F]QHDVSHNW\VSRUWXLWXU\VW\NL ,VWRWQ\P HWDSHP Z KLVWRULL ELEOLRWHNL E\áR SRGMÄ&#x160;FLH GHF\]ML R Z\ERU]H RSURJUDPRZDQLD XPRĪOLZLDMÄ&#x2026;FHJR SHáQÄ&#x2026; DXWRPDW\]DFMÄ&#x160; SURFHVyZ ELEOLRWHF]Q\FK ]DSHZQLDMÄ&#x2026;FHJR NRQWUROÄ&#x160; Z\SRĪ\F]HÄ&#x201D; RUD] ]ELRUyZSR]ZDODMÄ&#x2026;FHJRQDXGRVWÄ&#x160;SQLDQLHNDWDORJyZZVLHFL,QWHUQHW 3URIHVRU -DQXV] .DSXÄ&#x17E;FLN RG PRPHQWX REMÄ&#x160;FLD IXQNFML G\UHNWRUD *%/ XF]HVWQLF]\á Z FRURF]Q\FKRJyOQRSROVNLFKNRQIHUHQFMDFKQDXNRZRSUREOHPRZ\FKELEOLRWHNDU]\]DNDGHPLLPHG\F]Q\FKRUD] LQVW\WXWyZUHVRUWX]GURZLD ']LÄ&#x160;NLVWDUDQLRP'\UHNWRUD-DQXV]D.DSXÄ&#x17E;FLNDZURNXELEOLRWHNDSR]\VNDáDGUXJLEXG\QHN± SDZLORQ SU]HGZRMHQQHJR 9, 2GG]LDáX &KLUXUJLF]QHJR 6]SLWDOD 8MD]GRZVNLHJR : Z\UHPRQWRZDQ\P SDZLORQLH PLHÄ&#x17E;FL VLÄ&#x160; ']LDá 6WDUHM .VLÄ&#x2026;ĪNL 0HG\F]QHM GR URNX ']LDá =ELRUyZ 6SHFMDOQ\FK 8URF]\VWHRWZDUFLHQRZHMVLHG]LE\RGE\áRVLÄ&#x160;ZURNXSRGF]DVMXELOHXV]XOHFLDLVWQLHQLD*áyZQHM %LEOLRWHNL/HNDUVNLHM : URNX ZSURZDG]RQR WHFKQRORJLH &RS\UDSLG L &RS\SURRI ¿UP\ $*)$ GR Z\WZDU]DQLD RIIVHWRZ\FKIRUPGUXNRZ\FK']LÄ&#x160;NLF]\VWHMSURVWHMWHFKQRORJLLPRĪOLZHE\áRZ\NRQ\ZDQLHZ\VRNLHM MDNRÄ&#x17E;FLIRUPGUXNRZ\FKZUD]]LOXVWUDFMDPLZLHORWRQDOQ\PL %LEOLRWHNDRERNSXEOLNRZDQLDZáDVQ\FKZ\GDZQLFWZVáXĪ\áDMDNRR¿F\QDZ\GDZQLF]RXVáXJRZD GOD]OHFHQLRGDZFyZ]HZQÄ&#x160;WU]Q\FK3XEOLNRZDQRQLVNRQDNáDGRZHSUDFHQDXNRZH SUDFHKDELOLWDF\MQH VSHFMDOLVW\F]QH RSUDFRZDQLD LQVW\WXWyZ QDXNRZREDGDZF]\FK NDWHGU DNDGHPLL PHG\F]Q\FK SUDFH


K RONIKAQDXNRZHRVyEยฟ]\F]Q\FKEURV]XU\ยฟUPRZDQHSU]H]5DGฤŠ1DXNRZฤ…SU]\PLQLVWU]H]GURZLDยฑ$QDOL]\ L2SLQLH 5DSRUW\ 'HSDUWDPHQW 1DXNL SXEOLNDFMH 7RZDU]\VWZD +LVWRULL 0HG\F\Q\ L )DUPDFML ร„%LXOHW\Q&(=$/Xยด 

6WDURGUXNL]H]ELRUyZ*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM ร„'HUHYROXWLRQLEXVRUELXPFRHOHVWLXPยด0LNRรกDM.RSHUQLNZ\GDQLHGUXJLH%DVLOHD ร„+HUEDU]WRLHVW=LRรกWXWHF]Q\FKSRVWURQQ\FK\=DPRUVNLFKRSLVDQLH>ยซ@ยด0DUFLQ6LHQQLN.UDNyZ

$UFKLZXP*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

.ROHMQHNURNLUR]ZRMX :ODWDFKG\UHNWRUHP*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHME\รกGUQPHGPJUยฟO$OHNVDQGHU 7XOF]\ฤ”VNL 2G URNX ELEOLRWHND SRGMฤŠรกD UROฤŠ &HQWUXP 'RNXPHQWDFML ฤZLDWRZHM 2UJDQL]DFML =GURZLD :+2 *รกyZQ\P]DGDQLHPRฤžURGNDMHVWJURPDG]HQLHRSUDFRZDQLHLSU]HFKRZ\ZDQLHSLฤžPLHQQLFWZD Z\GDZDQHJRSU]H]:+2RUD]XGRVWฤŠSQLDQLHJRLQVW\WXFMRPQDXNRZ\PLZV]\VWNLP]DLQWHUHVRZDQ\P SUREOHPDW\Nฤ…]GURZLD%LXUR5HJLRQDOQH:+2GOD(XURS\]VLHG]LEฤ…Z.RSHQKDG]HQDGV\รกDV\VWHPDW\F]QLHGRELEOLRWHNLQDMQRZV]HZ\GDZQLFWZDSRZVWDMฤ…FHZLQVW\WXFMDFK:+2RUD]RSUDFRZDQLD HNVSHUWyZ ] UyฤชQ\FK G]LHG]LQ Z\NRQ\ZDQH QD ]OHFHQLH WHM 2UJDQL]DFML &HQWUXP RIHUXMH REHFQLH SRQDG W\VLฤ…FH SXEOLNDFML L DQDOL] GRW\F]ฤ…F\FK UyฤชQ\FK ]DJDGQLHฤ” PHG\F]Q\FK ฤžZLDWRZH UDSRUW\ ]GURZLDSXEOLNRZDQHFRURF]QLHSU]H]:+2DWDNฤชHLQQHRSUDFRZDQLD]ELRUF]H1DVWURQLHLQWHUQHWRZHMELEOLRWHNLXGRVWฤŠSQLRQRWDNฤชHNDWDORJ%LEOLRWHNL:+2SR]ZDODMฤ…F\F]\WHOQLNRPQDNRU]\VWDQLH ]SHรกQRWHNVWRZ\FKZHUVMLZLHOXSXEOLNDFML :URNXZZ\QLNXSRรกฤ…F]HQLDED]7H]DXUXVRUD]0H6+SRZVWDรกDED]D7H]0H6+ 8]XSHรกQLRQR Mฤ… R EUDNXMฤ…FH SROVNLH WรกXPDF]HQLD QRZ\FK GHVNU\SWRUyZ ฤจUyGรกRZ\FK :HUVMD HOHNWURQLF]QDWHMED]\7H]0H6+]DZLHUDWHUPLQRORJLฤŠDQJORRUD]SROVNRMฤŠ]\F]Qฤ…]]DNUHVXPHG\F\Q\QDXN SRNUHZQ\FKRUJDQL]DFMLRFKURQ\]GURZLD : URNX SU]HSURZDG]RQR GLJLWDOL]DFMฤŠ WUDG\F\MQHM NDUWRWHNL ร„3ROVNLHM %LEOLRJUDยฟL /HNDUVNLHMยด]DODWD :VSyรกF]HVQRฤžรผ 2NUHVRGURNXWRLQWHQV\ZQ\F]DVSUDF\REHFQHJRG\UHNWRUD'UQSU]\U:RMFLHFK*LHUPD]LDNSR]DVWDรก\PXQRZRF]HฤžQLDQLHPSUDF\ELEOLRWHNLMHMUHRUJDQL]DFMฤ…LNRQWDNWDPL]RUJDQL]DFMDPL EUDQฤชRZ\PL]FDรกHJRฤžZLDWDSRZUyFLรกGRWUDG\FMLZ\VWDZLHQQLF]HM*%/%LEOLRWHNDRUJDQL]XMHZLฤŠF
K RONIKA

Z\VWDZ\VWDáHLF]DVRZHNWyUHSUH]HQWRZDQHVÄ&#x2026;QLHW\ONRZMHMPXUDFKDOHWDNĪHZRGG]LDáDFK*%/ ZFDáHM3ROVFHLLQQ\FKLQVW\WXFMDFKSDÄ&#x201D;VWZRZ\FK 5yZQLHF]Ä&#x160;VWR']LDá6WDUHM.VLÄ&#x2026;ĪNL0HG\F]QHMZNWyU\P]QDMGXMÄ&#x2026;VLÄ&#x160;QDMFHQQLHMV]H]ELRU\*%/ MHVWRGZLHG]DQ\SU]H]RVRELVWRÄ&#x17E;FL]HÄ&#x17E;ZLDWDQDXNLNXOWXU\LSROLW\NL '\UHNWRUGEDRMDNQDMV]HUV]\GRVWÄ&#x160;SVSRáHF]HÄ&#x201D;VWZDGRZLHG]\PHG\F]QHM:HZU]HÄ&#x17E;QLXURNX ]RVWDáRWZDUW\SLÄ&#x160;WQDVW\RGG]LDá*%/±Z%LDáHM3RGODVNLHM3ODQRZDQHMHVWWDNĪHRWZDUFLHNROHMQ\FK *áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVNDVWDOHVLÄ&#x160;UR]ZLMDSRWRE\G]LHG]LFWZRLQWHOLJHQFMLSROVNLHMZ]DNUHVLH PHG\F\Q\ L QDXN SRNUHZQ\FK E\áR ZFLÄ&#x2026;Ī DNWXDOQH -XELOHXV] OHFLD *%/ MHVW WHJR QDMOHSV]\P GRZRGHP

:LGRNREHFQ\&]\WHOQL2JyOQHM]QDMGXMÄ&#x2026;FHMVLÄ&#x160;ZEXG\QNX*%/QDXOLF\&KRFLPVNLHMZ:DUV]DZLH $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

JXELOHXV] 8URF]\VWH REFKRG\ MXELOHXV]X *%/ RGE\á\ VLÄ&#x160; F]HUZFD URNX Z :DUV]DZLH Z 0X]HXP .ROHNFMLLP-DQD3DZáD,, *DOHULD3RUF]\Ä&#x201D;VNLFK :]LÄ&#x160;áRZQLFKXG]LDáSRQDGRVyEUHSUH]HQWDQWyZ Ä&#x17E;ZLDWDPHG\F\Q\NXOWXU\QDXNLLSROLW\NL :Ä&#x17E;UyG JRÄ&#x17E;FL XURF]\VWRÄ&#x17E;FL ]QDOHĨOL VLÄ&#x160; PLHG]\ LQQ\PL -HJR (PLQHQFMD NVLÄ&#x2026;G] NDUG\QDá .D]LPLHU] 1\F] -HJR (NVFHOHQFMD NVLÄ&#x2026;G] ELVNXS $QGU]HM )UDQFLV]HN ']LXED ,JRU 5DG]LHZLF]:LQQLFNL ±SRGVHNUHWDU]VWDQXZ0LQLVWHUVWZLH=GURZLDPHFHQDV-DFHN'XERLV±]DVWÄ&#x160;SFDSU]HZRGQLF]Ä&#x2026;FHJR 7U\EXQDáX6WDQX0DUHN3RVRENLHZLF]±JáyZQ\LQVSHNWRUVDQLWDUQ\%HDWD5XVLQRZVND±SRVáDQNDQD 6HMP53-DQ.U]\V]WRI$UGDQRZVNL±SRVHáQD6HMP53SURIHVRU-HU]\-XUNLHZLF]±SUH]HV7RZDU]\VWZD/HNDUVNLHJR:DUV]DZVNLHJRSURIHVRU(XJHQLXV]*DWQDU±F]áRQHN=DU]Ä&#x2026;GX1DURGRZHJR%DQNX 3ROVNLHJR :RMFLHFK -DVLÄ&#x201D;VNL ± SUH]\GHQW PLDVWD Ä©\UDUGRZD RUD] ZLHOX LQQ\FK ]QDPLHQLW\FK JRÄ&#x17E;FL 8F]HVWQLF\XURF]\VWRÄ&#x17E;FLPRJOL]DSR]QDüVLÄ&#x160;]ERJDWÄ&#x2026;KLVWRULÄ&#x2026;ELEOLRWHNLLMHM]ELRUDPL*RVSRGDU]HP Z\GDU]HQLDE\áG\UHNWRU*%/GUQSU]\U:RMFLHFK*LHUPD]LDN Ã&#x201E;']LÄ&#x160;NL 3DÄ&#x201D;VWZD SUDF\ PRĪHP\ VNXWHF]QLHM OHF]\ü L OHSLHM ]QDP\ Z\ELWQH RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;FLD QDV]\FK URGDNyZZWDNZDĪQHMG]LHG]LQLHMDNÄ&#x2026;MHVWPHG\F\QD´±QDSLVDá3UH]\GHQW53%URQLVáDZ.RPRURZVNL ZOLÄ&#x17E;FLHGRRUJDQL]DWRUyZLXF]HVWQLNyZREFKRGyZ 3RGF]DVMXELOHXV]X]DSUH]HQWRZDQR]UHDOL]RZDQ\QD]OHFHQLHELEOLRWHNLSU]H])XQGDFMÄ&#x160;:VSDUFLD 2VyE]=DEXU]HQLDPL.RPXQLNDFMLÃ&#x201E;0LÄ&#x160;G]\6áRZDPL´¿OPXND]XMÄ&#x2026;F\WUDG\FMÄ&#x160;LZVSyáF]HVQRÄ&#x17E;ü*áyZQHM %LEOLRWHNL/HNDUVNLHMNWyU\REUD]XMHG]LHMHSODFyZNLRGPRPHQWXMHM]DáRĪHQLDSU]H]SURI6WDQLVáDZD


K RONIKA

'\UHNWRU*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMGUQSU]\U:RMFLHFK*LHUPD]LDN F]HUZFDU0X]HXP.ROHNFMLLP-DQD3DZรกD,, *DOHULD3RUF]\ฤ”VNLFK :DUV]DZD $UFKLZXP*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

8F]HVWQLF\MXELOHXV]X $UFKLZXP*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD


K RONIKA

.RQRSNฤŠ ยฑ SR F]DV\ ZVSyรกF]HVQH : ยฟOPLH Z\SRZLDGDMฤ… VLฤŠ PLQ GU Q SU]\U :RMFLHFK *LHUPD]LDN ยฑ G\UHNWRU *%/ SURIHVRU -HU]\ -XUNLHZLF] ยฑ SUH]HV 7RZDU]\VWZD /HNDUVNLHJR :DUV]DZVNLHJR NVLฤ…G] ELVNXS $QGU]HM )UDQFLV]HN ']LXED ยฑ F]รกRQHN 5DG\ 1DXNRZHM *%/ GU 3DXOLQD .DUZRZVND ยฑ G\UHNWRU%LXUD:+2Z3ROVFHGUKDE6WDQLVรกDZ*yฤจGฤจยฑG\UHNWRUฤZLฤŠWRNU]\VNLHJR&HQWUXP2QNRORJLLZ.LHOFDFKRUD]:RMFLHFK.RฤชXFKRZVNLยฑNDZDOHU=DNRQX0DOWDฤ”VNLHJRZ3ROVFH 3RHPLVMLยฟOPXJรกRVQDREFKRGDFKOHFLD]DEUDรกNVLฤ…G]NDUG\QDรก.D]LPLHU]1\F]PHWURSROLWD ZDUV]DZVNLPyZLฤ…F ร„&KFLDรกE\P SU]HGH ZV]\VWNLP SRJUDWXORZDรผ REHFQHPX 3DQX '\UHNWRURZL NRQW\QXDFML G]LHรกD ZLHONLFK SRSU]HGQLNyZ NWyUH VWDQฤŠรกR X SRGVWDZ ELEOLRWHNL .LHG\ VLฤŠ SDWU]\ QD WฤŠ SLฤŠNQฤ… KLVWRULฤŠ QLHPRฤชQDQLHZVSRPQLHรผRSDQXSURIHVRU]H6WDQLVรกDZLH.RQRSFHNWyU\SRรกRฤช\รกSRGZDOLQ\SRGWDN ]DFQฤ… LQVW\WXFMฤŠ 0\ฤžOฤŠ ฤชH PRฤชQD GRGDรผ GR WHJR MXELOHXV]X SU]\QDMPQLHM ODW SU]HGZRMHQQ\FK NWyUHVSUDZLDMฤ…ฤชHSRZRMQLHELEOLRWHNDVWDQฤŠรกDQDWDNLPIXQGDPHQFLHMDNL]RVWDรกMHMQDGDQ\MHV]F]H Z,,5]HF]\SRVSROLWHMยด :ฤžUyG SU]HPDZLDMฤ…F\FK JRฤžFL ]QDOD]รก VLฤŠ WDNฤชH ,JRU 5DG]LHZLF]:LQQLFNL SRGVHNUHWDU] VWDQX Z0LQLVWHUVWZLH=GURZLD ร„7R ZLHONLH ฤžZLฤŠWR QLH W\ONR GOD 3DQD '\UHNWRUD ELEOLRWHNL OHNDUVNLHM WR WDNฤชH ZLHONLH ฤžZLฤŠWR SROVNLHMPHG\F\Q\ERSU]HFLHฤชQLFWDNEDUG]RMDNELEOLRWHNDOHNDUVNDQLHVWDQRZLRWRฤชVDPRฤžFL]DZRGRZHM7RQLHSRZWDU]DOQHPLVWHULXPSROVNLHMPHG\F\Q\LMHMFLฤ…JรกRฤžFLKLVWRU\F]QHMLMHMZVSyรกF]HVQHM WRฤชVDPRฤžFLNWyUDEXGRZDQDSU]H]ODWDSU]H]ZLHNLSU]H]SRNROHQLDJURPDG]LVLฤŠZW\PROEU]\PLP NDSLWDOHLQWHOHNWXDOQ\PNWyU\]WDNLPZLHONLPSLHW\]PHPLWURVNฤ…3DQ'\UHNWRUVNXSLDZUDPDFK*%/ 7R]DWHPZLHONLG]LHฤ”SR]ZDODMฤ…F\QDPQLHW\ONRSDWU]HรผZSU]HV]รกRฤžรผDOHSU]HGHZV]\VWNLPZSU]\V]รกRฤžรผERSU]HFLHฤชQLHW\ONRQDW\FKRG]\VNDQ\FKDOERWHฤชXWUDFRQ\FKHOHPHQWDFKWRฤชVDPRฤžFLEXGXMH VLฤŠSU]\V]รกRฤžรผLZL]MฤŠPHG\F\Q\$OHWRZรกDฤžQLHWRSRWฤŠฤชQH]DSOHF]HNWyUHJURPDG]L*%/SR]ZDODQDP ZVSRVyEDEVROXWQLHRWZDUW\]SRGQLHVLRQฤ…JรกRZฤ…XF]HVWQLF]\รผZฤžZLDWRZHMPHG\F\QLHLZUR]ZRMX QDMZLฤŠNV]\FKWHFKQRORJLLPHG\F]Q\FKNWyUH]DSHZQH]DSHZQLHODW]RVWDQฤ…]HEUDQHSRฤžUyG NROHMQ\FKPX]HDOQ\FK]ELRUyZ*%/ยด

0HGDO/XG]LRPL2MF]\ฤจQLH7RZDU]\VWZD:DUV]DZVNLHJR/HNDUVNLHJR $UFKLZXP*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD


0HGDOSDPLฤ…WNRZ\3UR0DVRYLDPDUV]DรกNDZRMHZyG]WZDPD]RZLHFNLHJR $UFKLZXP*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD
K RONIKA

ร„*UDWXOXMฤŠ3Dฤ”VWZXSRGMฤŠW\FKLQLFMDW\ZNWyUHVWZRU]\รก\REUD]WHMELEOLRWHNLRMDNLPMHV]F]HSDUฤŠ ODWWHPXQLNWQLHPDU]\รก:GURฤชHQLHQDMQRZV]\FKWHFKQRORJLLWHOHLQIRUPDW\F]Q\FKXPRฤชOLZLรกRSRGQLHVLHQLHMDNRฤžFLXVรกXJRUD]]ZLฤŠNV]\รกRLFKGRVWฤŠSQRฤžรผGODฤžURGRZLVNPHG\F]Q\FKZFDรก\PNUDMX6]\ENL GRVWฤŠS GR ]JURPDG]RQ\FK PDWHULDรกyZ IDFKRZHM OLWHUDWXU\ RUD] SR]\VNLZDQLD DNWXDOQ\FK LQIRUPDFML RZ\QLNDFKEDGDฤ”QDXNRZ\FKMHVWREHFQLHNRQLHF]QRฤžFLฤ…2SUyF]QDXNRZFyZOHNDU]\SUDFRZQLNyZ VรกXฤชE\]GURZLDGR]ELRUyZVLฤŠJDMฤ…WDNฤชHVWXGHQFLSDFMHQFLLLFKURG]LQ\:GRELHVSRรกHF]Hฤ”VWZDLQIRUPDF\MQHJRSURPRZDQLH]GURZHJRVW\OXฤช\FLDLSRSXODU\]DFMLZLHG]\PHG\F]QHMQDWDNV]HURNฤ…VNDOฤŠ RGJU\ZDLVWRWQฤ…UROฤŠZUDWRZDQLXOXG]NLHJRฤช\FLD0DFLHZW\P3Dฤ”VWZRVZyM]QDF]ฤ…F\XG]LDรกยดยฑQDSLVDรกDZOLฤžFLHGRG\UHNWRUD*%/SUH]HV5DG\0LQLVWUyZ53(ZD.RSDF] -XELOHXV]OHFLD*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM]DNRฤ”F]\รกVLฤŠXURF]\VW\PNRQFHUWHPPX]\F]Q\P ZZ\NRQDQLXDUW\VWyZSRGSU]HZRGQLFWZHPSLDQLVW\0DNV\PD5]HPLฤ”VNLHJR 3DWURQ :VSRPQLMP\MHV]F]HQDNRQLHF]DรกRฤช\FLHOD*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMยฑ6WDQLVรกDZD.RQRSNฤŠ +DOLQD 'XVLฤ”VND WDN SLV]H R QLP Z ELRJUDILL ] URNX 6WDQLVรกDZ .RQRSND =DU\V PRQRJUDยฟF]Q\ ร„.LHURZDรกSU]H]ODW*รกyZQฤ…%LEOLRWHNฤ…/HNDUVNฤ…RUJDQL]XMฤ…FQDXNRZฤ…LQIRUPDFMฤŠPHG\F]Qฤ… QDQDMZ\ฤชV]\PZyZF]DVSR]LRPLHNWyUDGRFLHUDรกDGRNDฤชGHJR]DLQWHUHVRZDQHJROHNDU]DZQDMGDOV]\P ]DNฤ…WNX NUDMX %LEOLRWHND NWyUD SRZVWDรกD QD ]JOLV]F]DFK :DUV]DZ\ G]LฤŠNL HQHUJLL MHM G\UHNWRUD ZH ZF]HVQ\FKODWDFKW\FKPLHฤžFLรกDVLฤŠZU]ฤŠG]LHQDMZLฤŠNV]\FKELEOLRWHNPHG\F]Q\FKฤžZLDWD*%/ยฑ SRPQLNVรกDZ\6WDQLVรกDZD.RQRSNLRGURNXQRVLMHJRLPLฤŠ>ยซ@ 6ZRMฤ… PLVMฤŠ G]LHMRZฤ… 3URIHVRU Z\SHรกQLรก MDN PDรกR NWR SU]\F]\QLDMฤ…F VLฤŠ GR UR]ZRMX NXOWXUDOQHJRLSRVWฤŠSXQDXNLFDรกHJRQDURGX+LVWRULDZ\ND]DรกDฤชHSU]HGQLPZQDXNDFKPHG\F]Q\FKQLNWQLH GRNRQDรกWHJRFRRQยด 

$JQLHV]ND%yMNR

/87(*2,0$5&$5 +(15<.%(&.ยฑฤ:,$7:,'=,$1<2&=$0,/(.$5=$ยฑ35(0,(5$$/%808 25$=27:$5&,(:<67$:<$.:$5(/ร„. 521,.,2%5$=.2:(ยด +HQU\N %HFN SROVNL OHNDU] JLQHNRORJ DNZDUHOLVWD XURG]Lรก VLฤŠ OXWHJR URNX ZH /ZRZLH -HJR URG]LFDPLE\OL5HJLQD]0DQGHOEDXPyZL$GROI%HFNZ\ELWQ\QDXNRZLHFSURIHVRUยฟ]MRORJLLZVSyรกRUJDQL]DWRU OZRZVNLHJR :\G]LDรกX /HNDUVNLHJR D WDNฤชH GZXNURWQ\ UHNWRU 8QLZHUV\WHWX -DQD .D]LPLHU]DZH/ZRZLH +HQU\N%HFNSRGREQLHMDNMHJRRMFLHF]ZLฤ…]DรกVZRMHฤช\FLH]PHG\F\Qฤ…3RPDWXU]HZURNX L]DWUXGQLHQLXSU]\]DEH]SLHF]DQLX]ELRUyZZ=DNรกDG]LH$QDWRPLL3DWRORJLF]QHM8QLZHUV\WHWX/ZRZVNLHJRZURNXXNRฤ”F]\รกMHJR:\G]LDรก/HNDUVNL2GURNXE\รกDV\VWHQWHPZ.OLQLFH3RรกRฤชQLFWZD L &KRUyE .RELHF\FK 8QLZHUV\WHWX :DUV]DZVNLHJR 'R URNX Z\NรกDGDรก ยฟ]MRORJLฤŠ FLฤ…ฤช\ SRURGXLSRรกRJX OXWHJRURNXGU%HFNX]\VNDรกKDELOLWDFMฤŠLW\WXรกGRFHQWDJLQHNRORJLLLSRรกRฤชQLFWZDQD8QLZHUV\WHFLH:DUV]DZVNLPVW\F]QLDURNX]RVWDรกVWDUV]\PDV\VWHQWHPDMXฤชF]HUZFDDGLXQNWHPQD WHMXF]HOQL : ODWDFK UHGDJRZDรก PLHVLฤŠF]QLN ร„*LQHNRORJLD 3ROVNDยด 3U]H] GZD ODWD SUH]HVRZDรก 3ROVNLHPX 7RZDU]\VWZX *LQHNRORJLF]QHPX : URNX ]RVWDรก NLHURZQLNLHP 2GG]LDรกX *LQHNRORJLF]QHJRZ,QVW\WXFLH5DGRZ\PLP0DULL6NรกRGRZVNLHM&XULHZ:DUV]DZLHDZRUG\QDWRUHP 2GG]LDรกX*LQHNRORJLF]QHJR6]SLWDOD']LHFLฤ…WND-H]XV 6WDรกVLฤŠMHGQ\P]EDUG]LHM]QDQ\FKLZ]LฤŠW\FKOHNDU]\JLQHNRORJyZ*G\SRGF]DVSRE\WXZ3ROVFH Z.U\QLF\ZURNX]DFKRURZDรกDKROHQGHUVNDQDVWฤŠSF]\QLWURQX-XOLDQDยฑZH]ZDQRGRQLHMGRNWRUD %HFND3U]HSURZDG]LรกWDNฤชHJรกRฤžQฤ…ZyZF]DVZ3ROVFHSLHUZV]ฤ…RSHUDFMฤŠ]PLDQ\SรกFLNDOLVNLHMVSRUWVPHQNL=RยฟL6PฤŠWNyZQ\QD:LWROGD6PฤŠWND
K RONIKA

+HQU\N%HFNRSXEOLNRZDรกSRZDฤชQ\FKSUDFQDXNRZ\FKLZLHOHDUW\NXรกyZZSUDVLHPHG\F]QHM 1DXF]DรกUyZQLHฤชSRรกRฤชQLFWZDZ6]NROH3LHOฤŠJQLDUVNLHM3&.RUD]:DUV]DZVNLHM6]NROH3LHOฤŠJQLDUVWZD SURZDG]LรกNXUV\GRNV]WDรกFDMฤ…FHGODOHNDU]\ 2GOLVWRSDGDURNX+HQU\N%HFNZVWRSQLXV]HUHJRZFDEUDรกXG]LDรกZREURQLH/ZRZDSU]HG 8NUDLฤ”FDPL5R]ND]HP1DF]HOQHJR'RZyG]WZD:RMVND3ROVNLHJR]VW\F]QLDURNXPLDQRZDQ\ ]RVWDรก SRGFKRUฤ…ฤช\P VDQLWDUQ\P ] MHGQRF]HVQ\P SU]HQLHVLHQLHP ]H 6]SLWDOD =DSDVRZHJR QU ZH /ZRZLHGR3RFLฤ…JX6DQLWDUQHJRQU-DNRSRGFKRUฤ…ฤช\SRGOHNDU]]GQLHPOLSFDURNXGHNUHWHP ]OLSFDURNXPLDQRZDQ\]RVWDรกSRGSRUXF]QLNLHPSRGOHNDU]HP]]DWZLHUG]HQLHPSU]\G]LDรกX GR3RFLฤ…JX6DQLWDUQHJRQU SU]HPLDQRZDQ\SRFLฤ…JQU =ZROQLRQ\]RVWDรกZHZU]HฤžQLXURNX ]GDOV]HMVรกXฤชE\ZRMVNRZHMGODNRQW\QXRZDQLDVWXGLyZ :URNXSSRUOHNUH]+HQU\N%HFN]ZHU\ยฟNRZDQ\]RVWDรกZVWRSQLXSRUXF]QLNDOHNDU]D]H VWDUV]Hฤ”VWZHP]F]HUZFDURNXLSU]\G]LDรกHPGR,,EDRQXVDQLWDUQHJR SyฤจQLHMV]HM.DGU\=DSDVRZHM,,6]SLWDOD2NUฤŠJRZHJR :URNXSU]HQLHVLRQ\]RVWDรกGR.DGU\=DSDVRZHM,6]SLWDOD2NUฤŠJRZHJRDZF]HUZFXURNXPLDQRZDQ\NDSLWDQHPUH]HUZ\]HVWDUV]Hฤ”VWZHP]PDUFDURNX =DVรกXฤชEฤŠQDIURQFLHGU+HQU\N%HFNRG]QDF]RQ\]RVWDรก.U]\ฤชHP:DOHF]Q\FK0HGDOHP1LHSRGOHJรกRฤžFLL2G]QDNฤ…+RQRURZฤ…ร„2UOฤŠWDยด +HQU\N%HFNVSHรกQLDรกVLฤŠQLHW\ONR]DZRGRZR:V]HFKVWURQQLHXWDOHQWRZDQ\DUW\VW\F]QLHXSUDZLDรกUyZQLHฤชVSRUW ZPรกRGRฤžFLJUDรกZSLรกNฤŠQRฤชQฤ…Z3RJRQL/ZyZ XZLHOELDรกMD]GฤŠVDPRFKRGHP EUDรก QDZHWXG]LDรกZZ\ฤžFLJDFK SRGUyฤชRZDรก JUXGQLDURNXGU%HFNRฤชHQLรกVLฤŠ]PรกRGV]ฤ…RODW-DGZLJฤ…]7UHSNyZUyZQLHฤชOHNDU]HP JLQHNRORJLHP0DรกฤชHฤ”VWZRE\รกRZ\Mฤ…WNRZRXGDQHLV]F]ฤŠฤžOLZH :HZU]HฤžQLXURNXNSWUH]OHN+HQU\N%HFN]RVWDรก]PRELOL]RZDQ\LEUDรกXG]LDรกZREURQLH :DUV]DZ\EฤŠGฤ…FRUG\QDWRUHPยฑFKLUXUJLHPZMHGQ\P]HV]SLWDOLREOฤŠฤชRQHM6WROLF\3U]HQLHVLRQ\GR WZLHUG]\%U]HฤžรผQDG%XJLHPSRQDSDฤžFL=ZLฤ…]NX6RZLHFNLHJRQD3ROVNฤŠZU]HฤžQLDURNXZUD] ]ฤชRQฤ…SU]HGRVWDรกVLฤŠGR/ZRZD JUXGQLDURNXNSWUH]OHN+HQU\N%HFNZUD]]LQQ\PLSROVNLPLRยฟFHUDPL]RVWDรกDUHV]WRZDQ\ SU]H] 1.:' 2G Z\Zy]NL Z Jรกฤ…E =665 Z\UDWRZDรกD JR ฤชRQD : OLSFX URNX ]QDOD]รก ]DWUXGQLHQLHZ,,6]SLWDOX/ZRZVNLP]IXQNFMฤ…NLHURZQLND2GG]LDรกX*LQHNRORJLF]QR3RรกRฤชQLF]HJR :]JOฤŠGQLH VSRNRMQ\ F]DV WUZDรก MHGQDN NUyWNR : F]HUZFX URNX SR XGHU]HQLX 1LHPFyZ QD =ZLฤ…]HN6RZLHFNLGU%HFNSU]HVWDรกSUDFRZDรผZV]SLWDOXL]HZ]JOฤŠGXQDVZRMHฤช\GRZVNLHSRFKRG]HQLH ]DF]ฤ…รกVLฤŠXNU\ZDรผ -HVLHQLฤ…URNXVSRWNDรกDJRVWUDV]OLZDWUDJHGLDยฑRMFXSUDZLHRVLHPG]LHVLฤŠFLROHWQLHPX$GROIRZL %HFNRZL JUR]LรกD Z\Zy]ND QD SHZQฤ… ฤžPLHUรผ GR RER]X -DQRZVNLHJR ยฑ SU]\VWDQNX GR RER]X ]DJรกDG\Z%HรกฤชFX$E\JRXFKURQLรผRGPฤŠF]DUQLV\Q]GHF\GRZDรกVLฤŠXรกDWZLรผPXVDPREyMVWZRSRGDMฤ…F F\MDQHNSRWDVXยซ3RW\P]GDU]HQLX%HFNRZLHXFLHNOL]H/ZRZDLZOLVWRSDG]LHURNXSU]HQLHฤžOL VLฤŠGR:DUV]DZ\JG]LHQDGDOVLฤŠXNU\ZDOLยฑSRร„VWURQLHDU\MVNLHMยด']LฤŠNLฤชRQLHLVLRVWU]H-DGZLG]H NWyUHE\รก\F]รกRQNDPL$UPLL.UDMRZHM%HFN]DF]ฤ…รกSUDFRZDรผZNRQVSLUDFML:\NRU]\VWXMฤ…F]GROQRฤžFL SODVW\F]QHLOXVWURZDรกLQVWUXNFMHPLQHUVNLHGODฤชRรกQLHU]\SRG]LHPLD 3R Z\EXFKX 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR VLHUSQLD URNX %HFN ZUHV]FLH PyJรก SU]HVWDรผ VLฤŠ XNU\ZDรผ =RVWDรก NLHURZQLNLHP V]SLWDOD SRZVWDฤ”F]HJR QD URJX XOLF &KPLHOQHM L 0DUV]DรกNRZVNLHM ZNWyU\PWDNฤชHSUDFRZDรกDMHJRฤชRQD-DNZ\QLND]]DSLVyZ]$UFKLZXP0X]HXP3RZVWDQLD:DUV]DZVNLHJRร„+HQU\N%HFNยฑSVHXGRQLPยฉ1HNDQGHUยชOHNDU]NDSLWDQ2GG]LDรกยฉ%DNF\Oยช 6DQLWDULDW2NUฤŠJX :DUV]DZVNLHJR$. ยฑ,9=JUXSRZDQLHยฉ*XUWยชยฑV]SLWDOSRORZ\6LHQQDยด 3RNOฤŠVFH3RZVWDQLDSDฤจG]LHUQLNDURNX%HFNRZLH]HV]OLGRSLZQLFZUXLQDFKฤUyGPLHฤžFLD :DUV]DZ\PLฤŠG]\XOLFDPLฤOLVNฤ…D6LHQQฤ…:UD]]QDMOLF]QLHMV]ฤ…]XNU\ZDMฤ…F\FKVLฤŠZVWROLF\ JUXSฤ… RVyE ]RVWDOLร„URELQVRQDPLZDUV]DZVNLPLยด:HNVWUHPDOQ\FKZDUXQNDFKSU]Hฤช\OLGQL RSXV]F]DMฤ…FVFKURQLHQLHGRSLHURVW\F]QLDURNX 3R ]DMฤŠFLX :DUV]DZ\ SU]H] $UPLฤŠ &]HUZRQฤ… L /XGRZH :RMVNR 3ROVNLH GRF %HFN ZUD] ] ฤชRQฤ… SRZUyFLOLGRSUDF\2WU]\PDรกRUG\QDWXUฤŠ2GG]LDรกX3RรกRฤชQLF]R*LQHNRORJLF]QHJR6]SLWDOD0LHMVNLHJR SU]\XO.RZHOVNLHMQD3UDG]HZ:DUV]DZLH


K RONIKA: VLHUSQLX URNX :\G]LDรก /HNDUVNL WZRU]ฤ…FHJR VLฤŠ 8QLZHUV\WHWX ZH :URFรกDZLX ]DSURSRQRZDรก %HFNRZL REMฤŠFLH .DWHGU\ *LQHNRORJLL L 3RรกRฤชQLFWZD +HQU\N %HFN FKFฤ…F GDOHM SUDFRZDรผ QDXNRZR Z\UD]Lรก ]JRGฤŠ : OXW\P URNX SU]HQLyVรก VLฤŠ GR :URFรกDZLD JG]LH REMฤ…รก NLHURZQLFWZR .OLQLNL3RรกRฤชQLFWZDL&KRUyE.RELHF\FK 1LHVWHW\ VWDELOL]DFMD SDVMRQXMฤ…FD SUDFD ]DZRGRZD L QDXNRZD V]F]ฤŠฤžFLH URG]LQQH SU]\ ERNX XNRFKDQHMฤชRQ\Z]DVDG]LHQLHE\รก\PXGDQH=PDUรกSRNLONXW\JRGQLDFKPDUFDURNXQD]DZDรก VHUFDSU]Hฤช\ZV]\]DOHGZLHODWฤฉRQDZNLONDJRG]LQSyฤจQLHMZUXLQDFK:URFรกDZLDRGHEUDรกDVRELH ฤช\FLH]Dฤช\ZDMฤ…FWUXFL]QฤŠ%HFNRZLHVSRF]ฤŠOLQDFPHQWDU]XฤžZ:DZU]\ฤ”FDZH:URFรกDZLX %HFNSR]DW\PฤชHSRฤžZLฤŠFDรกVLฤŠVรกXฤชELHFKRU\PE\รกWDNฤชHDXWRUHPSRQDGDNZDUHOU\VXQNyZ LNRODฤช\'RNXPHQWRZDรก]DLFKSRฤžUHGQLFWZHPVZRMฤ…SUDFฤŠ]DZRGRZฤ…OHNDU]\QDU]ฤŠG]LDPHG\F]QH L SDFMHQWNL DOH WDNฤชH ฤช\FLH RVRELVWH SRGUyฤชH NRV]PDU RNXSDFML L NUyWNL RNUHV SR RG]\VNDQLX SU]H] 3ROVNฤŠ ZROQRฤžFL GR VZRMHM QDJรกHM ฤžPLHUFL Z URNX : DNZDUHODFK F]ฤŠVWR SRVรกXJLZDรก VLฤŠ PHWDIRUฤ…NDU\NDWXUฤ…LJURWHVNฤ…3RV]F]HJyOQHU\VXQNLWR]DSLVSRMHG\QF]\FKZ\GDU]Hฤ”=รกRฤชRQHZFDรกRฤžรผ WZRU]ฤ… QLHSRZWDU]DOQฤ… GRNXPHQWDFMฤŠ ฤช\FLD -HGQ\P ] QDMVรก\QQLHMV]\FK F\NOyZ U\VXQNyZ GU %HFND WRร„%XQNLHUUยดSRZVWDรก\ZSLZQLFDFK]UXMQRZDQHMSRSRZVWDQLRZHM:DUV]DZ\ OXWHJRURNXZURF]QLFฤŠXURG]LQGU+HQU\ND%HFNDZ']LDOH6WDUHM.VLฤ…ฤชNL0HG\F]QHM *รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMPLDรกRVZRMฤ…SUHPLHUฤŠSLHUZV]HฤžZLDWRZHZ\GDQLHDOEXPX-HJRDNZDUHO SW+HQU\N%HFNยฑฤžZLDWZLG]LDQ\RF]DPLOHNDU]D*รกyZQD%LEOLRWHND/HNDUVNDZNWyUHM]ELRUDFK]QDMGXMฤ…VLฤŠU\VXQNL$XWRUDZHZVSyรกSUDF\]ฤฉ\GRZVNLP,QVW\WXWHP+LVWRU\F]Q\P]HEUDรกDDNZDUHOH ZMHGHQZ\Mฤ…WNRZHMREMฤŠWRฤžFLSLฤŠNQLHZ\GDQ\DOEXPGRNXPHQWXMฤ…F\GRNRQDQLDDUW\VW\F]QH+HQU\ND %HFNDQDSU]HVWU]HQLODW:SXEOLNDFML]QDOD]รกRVLฤŠQLHPDOU\VXQNyZ$UW\VW\ 1LHGรกXJRSRSUHPLHU]HDOEXPXZG]LHฤ”SU]HGURF]QLFฤ…ฤžPLHUFL%HFND PDUFDURNX -HJR0DJQLยฟFHQFMD5HNWRU8QLZHUV\WHWX0HG\F]QHJRZH:URFรกDZLXSURIGUKDE0DUHN=LฤŠWHNRUD] ]DVWฤŠSFD G\UHNWRUD *รกyZQHM %LEOLRWHNL /HNDUVNLHM (ZD 0รก\QDUF]\N XURF]\ฤžFLH RWZRU]\OL Z\VWDZฤŠ SRฤžZLฤŠFRQฤ… +HQU\NRZL %HFNRZL SW ร„.URQLNL REUD]NRZHยด :\VWDZD SU]\JRWRZDQD SU]H] *รกyZQฤ… %LEOLRWHNฤŠ/HNDUVNฤ…WR]ELyUREUD]NyZPDORZDQ\FKJรกyZQLHDNZDUHOฤ…DOHWDNฤชHJZDV]HPWHFKQLNฤ…PLHV]DQฤ…LNRODฤช\SRZVWDรก\FKZRNUHVLH(NVSR]\FMDE\รกDSUH]HQWRZDQDGRNZLHWQLD URNXZ&HQWUXP1DXNRZHM,QIRUPDFML0HG\F]QHM8QLZHUV\WHWX :DUWRGRGDรผฤชHZLฤŠNV]RฤžรผSUDF]NROHNFML+HQU\ND%HFNDQLHE\รกDMHV]F]HZ\VWDZLDQDSXEOLF]QLH 'RW\FKF]DVW\ONRQLHNWyUH]QLFKZ\SRฤช\F]RQRQDZ\VWDZ\ZURNXGR:\ฤชV]HM6]NRรก\3HGDJRJLF]QHMZ=LHORQHM*yU]HZURNXGR:URFรกDZLD]RND]ML;9,,.UDMRZHJR=MD]GX3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD +LVWRULL 0HG\F\Q\ L )DUPDFML ZH ZU]HฤžQLX URNX GR OZRZVNLHJR 0X]HXP (WQRJUDยฟL L5]HPLRVรกD$UW\VW\F]QHJRJG]LHSRND]DQRร„ฤZLDW$GROID%HFNDRF]DPL+HQU\ND%HFNDIDNW\]QDQH LQLH]QDQHยด =ZLHG]DMฤ…F\ Z\VWDZฤŠ ร„.URQLNL REUD]NRZHยด PRJOL ]DSR]QDรผ VLฤŠ ]H VZRLVW\P FKURQRORJLF]Q\P SDPLฤŠWQLNLHP ] ฤช\FLD +HQU\ND %HFND D WDNฤชH SU]HF]\WDรผ IUDJPHQW\ MHJR ฤช\FLRU\VX GRZLHG]LHรผ VLฤŠ V]HU]HMRMHJRURG]LQLHSUDF\]DZRGRZHMLSDVMDFK:\VWDZLHWRZDU]\V]\รก\SODQV]HQDNWyU\FK]DZDUWR LQIRUPDFMHGRW\F]ฤ…FHV]F]HJyรกyZ]ฤช\FLDGU%HFNDDWDNฤชHDUFKLZDOQH]GMฤŠFLDLGRNXPHQW\ 7\WXรกRZHร„.URQLNLREUD]NRZHยดWR]ZURWMDNLPZNRUHVSRQGHQFMLGRV\QDSRVรกXฤช\รกVLฤŠ$GROI%HFN RMFLHF+HQU\NDSLV]ฤ…FRDNZDUHODFK+HQU\N%HFNWZRU]\รกVZRMHSUDFHQDSDSLHU]HELEXOHNRORURZ\P NDUWRQLHDOHZ\NRU]\VW\ZDรกWDNฤชHGUXNLUHFHSWXURZHLVWURQLFHNVLฤ…ฤชHN6]NLFHZ\NRQ\ZDรกRรกyZNLHP PDORZDรกQDMF]ฤŠฤžFLHMDNZDUHODPLPDรกRUR]SURZDG]RQ\PLZRGฤ…GDMฤ…F\PLLQWHQV\ZQHEDUZ\6WRVRZDรก UyZQLHฤชWHFKQLNฤŠPLHV]DQฤ…Xฤช\ZDรกF]DUQHJRLF]HUZRQHJRWXV]XRUD]JZDV]X&]DVDPLSRVรกXJLZDรกVLฤŠ SLyUNLHPLWXV]HPSU]HZDฤชQLHZSRรกฤ…F]HQLX]DNZDUHOฤ…LJZDV]HP1LHNLHG\WDNฤชHURELรกNRODฤชHZ\NRU]\VWXMฤ…FZ\FLQNL]JD]HW]QDF]NLSRF]WRZHZ\FLQDQNL

 +HQU\N %HFN ยฑ ฤžZLDW ZLG]LDQ\ RF]DPL OHNDU]D SRG UHG :RMFLHFKD *LHUPD]LDND Z\G *รกyZQD %LEOLRWHND/HNDUVNDLP6WDQLVรกDZD.RQRSNL:DUV]DZDOXW\VV/,OLF]QHUHSU
K RONIKA

: F]HUZFX URNX GR SXEOLNDFML R +HQU\NX %HFNX GRáąF]\áD NROHMQD $UFKLZDOLD URG]LQQH +HQU\ND%HFNDZ]ELRUDFK*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM.DQZĊGRSRZVWDQLDWHMSXEOLNDFMLVWDQRZLá\ ORV\]DUyZQR+HQU\NDMDNLMHJRRMFD$GROIDGURJLLFKPHG\F]Q\FKNDULHUDWDNĪHSU\ZDWQH]DSLVNL :ĞUyGRSXEOLNRZDQ\FKGRNXPHQWyZ]QDMGXMąVLĊG\SORP\R¿FMDOQHSLVPDOHJLW\PDFMHEDUG]RRVRELVWH OLVW\RMFDGRV\QDRUD]WZyUF]RĞüSRHW\FNDGRW\F]ąFD+HQU\ND%HFND&DáDNROHNFMDOLF]\SRQDG VWURQVWDUDQQLHZ\VHOHNFMRQRZDQ\FKLSLĊNQLHZ\GDQ\FK±ZIRUPLHDOEXPX±GRNXPHQWyZ 2ELHSXEOLNDFMHPRJąVWDQRZLüFHQQHĨUyGáRZLHG]\GODZV]\VWNLFKRVyEV]XNDMąF\FKLQIRUPDFML QDWHPDWGU+HQU\ND%HFNDLMHJRURG]LQ\Z\ELWQHJROHNDU]DLQLHWX]LQNRZHJRDUW\VW\6ąRQH]UHV]Wą MHGQ\PL]QLHZLHOXGRVWĊSQ\FKV]HUV]HMSXEOLF]QRĞFLRSUDFRZDĔGRW\F]ąF\FKWHMSRVWDFL 

$JQLHV]ND%yMNR

/87(*25 326,('=(1,(5 $'<1$8.2:(-* àÏ:1(-%,%/,27(.,/(.$56.,(- : GQLX OXWHJR URNX Z VLHG]LELH %LEOLRWHNL RGE\áR VLĊ SRVLHG]HQLH 5DG\ 1DXNRZHM *áyZQHM %LEOLRWHNL/HNDUVNLHMZUR]V]HU]RQ\PVNáDG]LH 'HF\]Mą PLQLVWUD ]GURZLD GR 5DG\ 1DXNRZHM *%/ NDGHQFML ]RVWDOL SRZRáDQL SURI.U]\V]WRI %LHOHFNL SURI 3DZHá &]HFKRZVNL SURI =G]LVáDZ *DMGD GU $QQD *UĊ]LDN SURI:DOGHPDU.RVWHZLF]SURI-HU]\.RWRZLF]SURI+HQU\N6NDUĪ\ĔVNLLSURI3LRWU7RPDV]HZVNL 5DGD1DXNRZD*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMLP6WDQLVáDZD.RQRSNL ±3URIGUKDE:LHVáDZ%DQ\Ğ ±3URIGUKDEQPHG.U]\V]WRI%LHOHFNL ±3URIGUKDE3DZHá&]HFKRZVNL ±%LVNXSRUG\QDULXV]GUKDE$QGU]HM)UDQFLV]HN']LXED ±3URIGUKDEPHG=G]LVáDZ*DMGD ±'U$QQD*UĊ]LDN ±3URIQDG]ZGUKDEPHG-HU]\-XUNLHZLF] ±3URIGUKDE$QGU]HM.DĨPLHUF]DN ±3URIGUKDEPHG:DOGHPDU.RVWHZLF] ±3URIGUKDE-HU]\.RWRZLF] ±3URIGUPHG.DULQD-DKQ]5yĪ\N ±3URIGUKDEPHG-DQXV]0RU\Ğ ±3URIGUKDEQIDUP(OĪELHWD1RZDNRZVND ±3URIGUKDEQPHG.U\VW\QD2OF]\N ±3URIGUKDEPHG-DQ3DFKHFND ±3URIGUKDEPHG+HQU\N6NDUĪ\ĔVNL ±'U-DQ7DUF]\ĔVNL ±3URIQDG]ZGUKDE3LRWU7RPDV]HZVNL 

$JQLHV]ND%yMNR

 $UFKLZDOLDURG]LQQH+HQU\ND%HFNDZ]ELRUDFK*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMSRGUHG:RMFLHFKD *LHUPD]LDNDZ\G*áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVNDLP6WDQLVáDZD.RQRSNL:DUV]DZDF]HUZLHF VV;9,,QOEOLF]QHUHSUGRNIRW


K RONIKA3URIGUKDE-HU]\-XUNLHZLF]LGUQSU]\U:RMFLHFK*LHUPD]LDN ZUĊF]DMąSURIGUKDE3DZáRZL&]HFKRZVNLHPXQRPLQDFMĊQDQRZHJRF]áRQND5DG\1DXNRZHM *áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM]W\áX5REHU*XW±]DVWĊSFDG\UHNWRUD*%/ $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

'UQSU]\U:RMFLHFK*LHUPD]LDNZUĊF]DSURIGUKDE-HU]HPX.RWRZLF]RZLQRPLQDFMĊQDQRZHJR F]áRQND5DG\1DXNRZHM*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM]W\áX5REHU*XW±]DVWĊSFDG\UHNWRUD*%/ $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD
K RONIKA

3URIGUKDE-HU]\-XUNLHZLF]LGUQSU]\U:RMFLHFK*LHUPD]LDN ZUĊF]DMąGU$QQLH*UĊ]LDNQRPLQDFMĊQDQRZHJRF]áRQND5DG\1DXNRZHM *áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM]W\áX5REHU*XW±]DVWĊSFDG\UHNWRUD*%/ $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

3URIGUKDE-HU]\-XUNLHZLF]LGUQSU]\U:RMFLHFK*LHUPD]LDNG\UHNWRU*%/ZUĊF]DMąSURI3LRWURZL 7RPDV]HZVNLHPXQRPLQDFMĊQDQRZHJRF]áRQND5DG\1DXNRZHM*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD


K RONIKA.:,(71,$5 :<67$:$ร„/(232/'6.8/6.,)$50$&(87$,0ฤ„ฤฉ67$18ยด :6(1$&,(5 =(&=<32632/,7(-32/6.,(NZLHWQLDURNXZ6HQDFLH53RGE\รกRVLฤŠXURF]\VWHRWZDUFLHZ\VWDZ\SU]\JRWRZDQHMSU]H]*รกyZQฤ… %LEOLRWHNฤŠ/HNDUVNฤ…SWร„/HRSROG6NXOVNL)DUPDFHXWDLPฤ…ฤชVWDQXยด:\VWDZฤŠ]DSUH]HQWRZDOL6WDQLVรกDZ .DUF]HZVNLยฑPDUV]DรกHN6HQDWX53:DOGHPDU.UDVNDยฑSU]HZRGQLF]ฤ…F\6HQDFNLHM.RPLVML=GURZLD GUQSU]\U:RMFLHFK*LHUPD]LDNยฑG\UHNWRU*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMRUD]0DU]HQD6NXOVND/XQGJUHQยฑZQXF]NDEUDWD/HRSROGD6NXOVNLHJR

3U]HPDZLDMฤ…F\6WDQLVรกDZ.DUF]HZVNLยฑPDUV]DรกHN6HQDWX53 2GOHZHM$GDP%LHODQยฑZLFHPDUV]DรกHN6HQDWX53$QQD$QGHUVยฑVHQDWRU :DOGHPDU.UDVNDยฑSU]HZRGQLF]ฤ…F\VHQDFNLHM.RPLVML=GURZLD GUQSU]\U:RMFLHFK*LHUPD]LDNยฑG\UHNWRU*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM $UFKLZXP*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

:XURF]\VWRฤžFLZ]LฤŠOLXG]LDรกVHQDWRURZLHL]DSURV]HQLJRฤžFLH=QDOHฤจOLVLฤŠZฤžUyGQLFKPLQ$GDP %LHODQยฑZLFHPDUV]DรกHN6HQDWX53$QQD$QGHUVยฑVHQDWRUF]รกRQNRZLH5DG\1DXNRZHM*%/SURI-HU]\ -XUNLHZLF]ยฑSUH]HV7RZDU]\VWZD/HNDUVNLHJR:DUV]DZVNLHJRSURI3LRWU7RPDV]HZVNLSURI$QGU]HM .DฤจPLHUF]DNSURI-DQ3DFKHFNDDWDNฤชHGU-DQ7DUF]\ฤ”VNLยฑG\UHNWRU&HQWUDOQHM%LEOLRWHNL:RMVNRZHM +DQQDฤZLGHUVND.LFLRUยฑZLFHSUH]HV=DU]ฤ…GX)XQGDFML3ROVNLHJR3Dฤ”VWZD3RG]LHPQHJRRUD]3LRWU 6NXOVNL]ฤชRQฤ…0DรกJRU]DWฤ…6]ODJRZVNฤ…6NXOVNฤ… *RVSRGDU]DPLZ\GDU]HQLDE\OLSRQDGWR5REHUW*XWยฑ]DVWฤŠSFDG\UHNWRUD*%/GV2UJDQL]DF\MQ\FK(ZD0รก\QDUF]\Nยฑ]DVWฤŠSFDG\UHNWRUD*%/GV)LQDQVRZ\FKRUD]NXUDWRUNLZ\VWDZ\.DWDU]\QD .DUNXWW0LรกHNL$JDWD=LHPHFND
K RONIKA

0DU]HQD6NXOVND/XQGJUHQ ZQXF]NDEUDWD/HRSROGD6NXOVNLHJR

RUD]:DOGHPDU.UDVND±SU]HZRGQLF]ąF\VHQDFNLHM.RPLVML=GURZLD $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

=ZLHG]DMąF\Z\VWDZĊ2GOHZHMSURI3LRWU7RPDV]HZVNL L.DWDU]\QD.DUNXWW0LáHN±NXUDWRUNDZ\VWDZ\ $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD


K RONIKAÃ&#x201E;1DV]D KLVWRULD SLVDQD MHVW SU]H] RVRE\ R NWyU\FK PyZLP\ L NWyU\FK SRVWDFL SU]\SRPLQDP\ DOHMHVWWDNĪHSLVDQDSU]H]OXG]LZ\ELWQ\FKLZDĪQ\FKGODSROVNLFKG]LHMyZZVSRPLQDQ\FK]QDF]QLH U]DG]LHM´±SRZLHG]LDáSRGF]DVRWZDUFLDZ\VWDZ\PDUV]DáHN6WDQLVáDZ.DUF]HZVNL-HJR]GDQLHPWDNÄ&#x2026; SRVWDFLÄ&#x2026;E\áZáDÄ&#x17E;QLH/HRSROG6NXOVNLMHGHQ]QDMPáRGV]\FKSUHPLHUyZ,,5]HF]\SRVSROLWHM =GDQLHPG\UHNWRUD*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM:RMFLHFKD*LHUPD]LDNDSRVWDü/HRSROGD6NXOVNLHJR WR Ã&#x201E;NODV\F]Q\ SU]\NáDG SROVNLHJR LQWHOLJHQWD SU]HGVWDZLFLHOD ZDUVWZ\ VSRáHF]QHM XNV]WDáWRZDQHMSR3RZVWDQLX6W\F]QLRZ\PPDMÄ&#x2026;FHMRJURPQ\ZSá\ZQDRG]\VNDQLHSU]H]3ROVNÄ&#x160;QLHSRGOHJáRÄ&#x17E;FL LNV]WDáW,,53NWyUDZ\GDáDSRNROHQLHMDNLH]áRĪ\áRRJURPQÄ&#x2026;GDQLQÄ&#x160;NUZLZF]DVLH,,ZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHM Z3RZVWDQLX:DUV]DZVNLPF]\:LOHÄ&#x201D;VNLP´ 3UH]HQWRZDQD SU]H] *áyZQÄ&#x2026; %LEOLRWHNÄ&#x160; /HNDUVNÄ&#x2026; Z\VWDZD E\áD SU]\NáDGHP ZL]XDOL]DFML Ī\FLD LGRNRQDÄ&#x201D;WHJRZLHONLHJR3RODND&KURQRORJLF]QÄ&#x2026;NURQLNÄ&#x2026;XND]XMÄ&#x2026;FÄ&#x2026;SRVWDü/HRSROGD6NXOVNLHJRMDNR IDUPDFHXW\LQĪ\QLHUDFKHPLNDG]LDáDF]DSXEOLF]QHJRSROLW\F]QHJRLVSRáHF]QHJRDWDNĪHMDNRSU]HGVLÄ&#x160;ELRUF\ 3UH]HQWRZDáD WDNĪH DVSHNW\ Ī\FLD URG]LQQHJR L SU\ZDWQHJR :\VWDZÄ&#x160; ]DP\NDáD SODQV]D XND]XMÄ&#x2026;FD XSDPLÄ&#x160;WQLHQLH SRVWDFL /HRSROGD 6NXOVNLHJR Z F]DVDFK QDP ZVSyáF]HVQ\FK ± WDEOLFDPL SDPLÄ&#x2026;WNRZ\PLZà RG]L:DUV]DZLHL=DPRÄ&#x17E;FLX]NWyUHJRSRFKRG]Lá : HNVSR]\FML ]JURPDG]RQH ]RVWDá\ EDUG]R ERJDWH PDWHULDá\ XND]XMÄ&#x2026;FH SU]HELHJ Ī\FLD L NDULHU\ 6NXOVNLHJR3HáQLáRQIXQNFMÄ&#x160;SUHPLHUDSROVNLHJRU]Ä&#x2026;GXZRNUHVLHRGJUXGQLDURNXGRF]HUZFD URNXZ NRDOLF\MQ\PU]Ä&#x2026;G]LH:LQFHQWHJR:LWRVDOLSFDURNXSU]\MÄ&#x2026;áWHNÄ&#x160;PLQLVWUDVSUDZ ZHZQÄ&#x160;WU]Q\FKZV]HGáZVNáDG5DG\2EURQ\3DÄ&#x201D;VWZDF]HUZFDURNX]áRĪ\áG\PLVMÄ&#x160;-HJRNDULHUÄ&#x160; SROLW\F]QÄ&#x2026; ]DNRÄ&#x201D;F]\áD SU]HJUDQD Z Z\ERUDFK GR 6HQDWX Z URNX 0LPR RVWDWHF]QHJR QLHSRZRG]HQLDU]Ä&#x2026;GyZ6NXOVNLHJRMHJRZ\VLáNL]PLHU]Dá\GREXGRZ\VLOQHMQLH]DOHĪQHM5]HF]SRVSROLWHM.UDMX ZNWyU\PZGUXJLHMSRáRZLHODW;;ZLHNXSRZVWDZDá\]UÄ&#x160;E\QRZHMJRVSRGDUNLZW\PWDNĪHIDUPDFML 6WDUDQLDWH]QLZHF]\áMHGQDNZ\EXFK,,ZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHM /HRSROG 6NXOVNL SRFKRG]Lá ]H ]XERĪDáHM URG]LQ\ V]ODFKHFNLHM NWyUD PRJáD VLÄ&#x160; V]F]\FLü NLONXVHWOHWQLÄ&#x2026; WUDG\FMÄ&#x2026; KHUERZÄ&#x2026; :UD] ] URG]LFDPL L EUDWHP PLHV]NDáZ=DPRÄ&#x17E;FLX :LHORHWDSRZ\ SURFHV NV]WDáFHQLDZNLHUXQNX]GRE\FLDW\WXáXSURZL]RUDIDUPDFMLUR]SRF]Ä&#x2026;áPDMÄ&#x2026;FODW:URNXXNRÄ&#x201D;F]\áVWXGLDQD:\G]LDOH)DUPDFML8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJRLUR]SRF]Ä&#x2026;áQDXNÄ&#x160;QD:\G]LDOH&KHPLL :\ĪV]HM6]NRá\7HFKQLF]QHMZ.DUOVUXKH1DREXXF]HOQLDFKDQJDĪRZDáVLÄ&#x160;ZG]LDáDOQRÄ&#x17E;üVSRáHF]QÄ&#x2026; 1D8QLZHUV\WHFLH:DUV]DZVNLP]RVWDáSU]HZRGQLF]Ä&#x2026;F\PNRáDÃ&#x201E;%UDWQLD3RPRF´:.DUOVUXKH]RVWDá Z\EUDQ\SUH]HVHP.RUSRUDFML6WXGHQWyZ3RODNyZ3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD$NDGHPLFNLHJR 3RXNRÄ&#x201D;F]HQLXXF]HOQLZUZUyFLáGR:DUV]DZ\LSRGMÄ&#x2026;áSUDFÄ&#x160;ZIDEU\FH:DUV]DZVNLHJR7RZDU]\VWZD$NF\MQHJR Ã&#x201E;0RWRU´ VSyáNL ]DáRĪRQHM SU]H] ]QDQ\FK ZDUV]DZVNLFK DSWHNDU]\ ± -DQD 5XWNRZVNLHJR.D]LPLHU]D:HQGÄ&#x160;L+HQU\ND.ODZHQDVWDQRZLVNXNLHURZQLND:URNX¿UPDSU]HQLRVáD JRGRàRG]LJG]LHQDG]RURZDáSURGXNFMÄ&#x160;SUHSDUDWyZIDUPDFHXW\F]Q\FK:URNXUR]SRF]Ä&#x2026;áSUDFÄ&#x160; ZDSWHFHQDXOLF\&HJLHOQLDQHM REHFQLHXO-DUDF]D 2GURNXSUDFRZDáZDSWHFHQDXO3LRWUNRZVNLHM : URNX QD PLHMVFH ]GHOHJDOL]RZDQHJR 7RZDU]\VWZD *LPQDVW\F]QHJR Ã&#x201E;6RNyá´ SRZVWDáR 7RZDU]\VWZR =ZROHQQLNyZ 5R]ZRMX )L]\F]QHJR Z àRG]L /HRSROG 6NXOVNL ]RVWDá MHJR SUH]HVHP : URNX ]RVWDá PLDQRZDQ\ GUXJLP EXUPLVWU]HP àRG]L 3LHUZV]\P EXUPLVWU]HP E\á 1LHPLHF ± QDGEXUPLVWU]+HLQULFK6FKRSSHQ1DOHĪ\SDPLÄ&#x160;WDüĪHE\áWRRNUHVNLHG\ZáDG]Ä&#x160;ZPLHÄ&#x17E;FLHVSUDZRZDOL 1LHPF\±SRZ\JUDQHM]5RVMDQDPL-DNR,,EXUPLVWU]]DMPRZDáVLÄ&#x160;DSURZL]DFMÄ&#x2026;LRSLHNÄ&#x2026;QDGELHGQLHMV]\PLPLHV]NDÄ&#x201D;FDPLPLDVWD-HV]F]HZW\PVDP\PURNX]RVWDáQDGEXUPLVWU]HPàRG]L-HGQH]SLHUZV]\FKMHJRGHF\]MLGRW\F]\á\XVXQLÄ&#x160;FLDMÄ&#x160;]\NDQLHPLHFNLHJR]SLHF]Ä&#x160;FLPLHMVNLHMD5DGD0LDVWD]OHFLáD ]DSURMHNWRZDQLHZ]RUXQRZHMSLHF]Ä&#x160;FL6NXOVNLZV]HGáZVNáDG.RPLWHWX2EFKRGyZ7U]HFLHJR0DMD RUD]E\áLQLFMDWRUHPDNFMLSDWULRW\F]Q\FK]RND]MLVHWQHMURF]QLF\Ä&#x17E;PLHUFL7DGHXV]D.RÄ&#x17E;FLXV]NL

 à XNDV] .RW =DPRMVNL URGRZyG 3UHPLHUD /HRSROGD 6NXOVNLHJR >Z@ Ã&#x201E;$UFKLZDULXV] =DPRMVNL´ =DPRÄ&#x17E;ü V :RMHZyG]ND%LEOLRWHND3XEOLF]QDLP0DUV]DáND-y]HID3LáVXGVNLHJRZàRG]L%LEOLRWHND&\IURZD ±5HJLRQDOLD=LHPLàyG]NLHMÃ&#x201E;*D]HWDàyG]ND´ àyGĨ NZLHWQLDUQUVNZLHWQLD UQUVPDMDUQUV
K RONIKA

:URNXRGE\áVLÄ&#x160;SLHUZV]\=MD]G$SWHNDU]\/HRSROG6NXOVNLRUD]%URQLVáDZ*áXFKRZVNL -y]HI 3RJRQRZVNL L :LNWRU :DJQHU WZRU]\OL .RPLWHW 2UJDQL]DF\MQ\ , =MD]GX $SWHNDU]\ .UyOHVWZD 3ROVNLHJR 3RPLPRWHJRĪH6NXOVNLXWRĪVDPLDáVLÄ&#x160;]SDV\ZLVWDPLLPLDáQDG]LHMÄ&#x160;QDVWRSQLRZHSRNRMRZH SU]HMPRZDQLHPLDVWDZURNXSROHFLáSRZRáDü0LOLFMÄ&#x160;0LHMVNÄ&#x2026;LOLVWRSDGD]DF]Ä&#x160;áRVLÄ&#x160;UR]EUDMDQLH 1LHPFyZ']LÄ&#x160;NLMHJRVWDUDQLRPHZDNXDFMD1LHPFyZ]à RG]LSU]HELHJáDVSRNRMQLH]DSHZQLáLPWUDQVSRUWLSRPRFZZ\MHĨG]LHGR1LHPLHF :URNXVWDUWRZDáZZ\ERUDFKGR6HMPX5]HF]SRVSROLWHM3ROVNLHM]OLVW\1DURGRZHJR.RPLWHWX:\ERUF]HJR6WURQQLFWZ'HPRNUDW\F]Q\FK]RNUÄ&#x160;JXáyG]NLHJR0DQGDWVSUDZRZDáGRURNX 3RXVWÄ&#x2026;SLHQLX,JQDFHJR3DGHUHZVNLHJR.RQZHQW6HQLRUyZSRSDUáNDQG\GDWXUÄ&#x160;/HRSROGD6NXOVNLHJRQD SUH]HVD5DG\0LQLVWUyZLJUXGQLDURNX1DF]HOQLN3DÄ&#x201D;VWZD-y]HI3LáVXGVNLSRZLHU]\áPXPLVMÄ&#x160; VNRQVWUXRZDQLDU]Ä&#x2026;GX :F]DVLHNUyWNLFKU]Ä&#x2026;GyZSRPLPRWRF]Ä&#x2026;FHMVLÄ&#x160;NDPSDQLLZRMHQQHMQDOHĪ\SUHPLHURZL/HRSROGRZL6NXOVNLHPXSU]\SLVDüV]HUHJ]DVáXJLVXNFHVyZ:NZLHWQLXURNXZSURZDG]RQRMHGQROLW\ V\VWHPVNDUERZ\LMHGQROLW\SRGDWHNGRFKRGRZ\3RGNRQLHFNZLHWQLDNUDM]DF]Ä&#x2026;áSRVáXJLZDüVLÄ&#x160;MHGQÄ&#x2026; ZDOXWÄ&#x2026;DQDSRF]Ä&#x2026;WNXF]HUZFDZSURZDG]RQRMHGQROLWÄ&#x2026;WDU\IÄ&#x160;NROHMRZÄ&#x2026;5R]SRF]Ä&#x160;WRWZRU]HQLHXVWDZ\ RV]NROQLFWZLHZ\ĪV]\PLUR]ZDĪDQRSRZVWDQLHSLHUZV]HJRSRUWXQDG%DáW\NLHP F]HUZFDURNX/HRSROG6NXOVNLQDUÄ&#x160;FH-y]HID3LáVXGVNLHJR]áRĪ\áG\PLVMÄ&#x160;U]Ä&#x2026;GX.ROHMQ\P SUHPLHUHP]RVWDá:LQFHQW\:LWRV3RZLHU]\áRQWHNÄ&#x160;PLQLVWUDVSUDZZHZQÄ&#x160;WU]Q\FK/HRSROGRZL6NXOVNLHPXW\PVDP\PGDMÄ&#x2026;FZ\UD]V]DFXQNXLSRSDUFLDGODMHJRG]LDáDÄ&#x201D;LXPLHMÄ&#x160;WQRÄ&#x17E;FL :OLSFXURNX6NXOVNLZV]HGáZVNáDG5DG\2EURQ\3DÄ&#x201D;VWZD:REHFZ\]ZDQLDMDNLPE\áD ZRMQD]EROV]HZLFNÄ&#x2026;5RVMÄ&#x2026;SRZLHU]RQRPXRGSRZLHG]LDOQH]DGDQLHHZDNXDFMLZáDG]L]DEH]SLHF]HQLD PLDVW SU]HG ]ZLDGHP SU]HFLZQLND : F]HUZFX URNX /HRSROG 6NXOVNL ]áRĪ\á G\PLVMÄ&#x160; ]H VWDQRZLVND:NROHMQ\FKODWDFKG]LDáDá]DUyZQRZ6HMPLHMDNL6HQDFLH 3R]DG]LDáDOQRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;SROLW\F]QÄ&#x2026;SURZDG]LáUyZQLHĪG]LDáDOQRÄ&#x17E;üJRVSRGDUF]Ä&#x2026;LWRZZLHOXG]LHG]LQDFK%\áF]áRQNLHP.RPLVML5HZL]\MQHM%DQNX3ROVNLHJRSUH]HVHP7RZDU]\VWZD=DNáDGyZÄ©\UDUGRZVNLFKF]áRQNLHP]DU]Ä&#x2026;GyZRUD]DNFMRQDULXV]HPNLONXVSyáHN%\áMHGQ\P]]DáRĪ\FLHOLLXG]LDáRZFyZ VSyáNL 3ROVNLH 5DGLR %\á SUH]HVHP àyG]NLHJR 7RZDU]\VWZD (QHUJHW\F]QHJR NWyUH SU]HMÄ&#x160;áR (OHNWURZQLÄ&#x160;àyG]NÄ&#x2026; 5yZQLHĪZĪ\FLXSU\ZDWQ\PFLHV]\áVLÄ&#x160;X]QDQLHPLV]DFXQNLHPSyĨQLHMV]\3UH]\GHQW53*DEULHO 1DUXWRZLF]SRZLHU]\áPXRSLHNÄ&#x160;QDGVZRLPLG]LHüPLRUD]]DU]Ä&#x2026;GLFKPDMÄ&#x2026;WNLHPGRF]DVXX]\VNDQLD SU]H]QLHSHáQROHWQRÄ&#x17E;FL :HZU]HÄ&#x17E;QLXU/HRSROG6NXOVNLSRVWDQRZLáSU]HQLHÄ&#x17E;üVLÄ&#x160;]URG]LQÄ&#x2026;QDZVFKyGGR3LÄ&#x201D;VND 1LHVWHW\]RVWDáDUHV]WRZDQ\SU]H]1.:'LQDMSUDZGRSRGREQLHM]RVWDá]DPRUGRZDQ\Z.XURSDWDFK ZURNX '\UHNWRU*%/:RMFLHFK*LHUPD]LDNSRGF]DVRWZDUFLDZ\VWDZ\SRGVXPRZDáUROÄ&#x160;MDNÄ&#x2026;SHáQLá /HRSROG 6NXOVNL Z SROVNLFK G]LDáDQLDFK QLHSRGOHJáRÄ&#x17E;FLRZ\FK L SDWULRW\F]Q\FK Ã&#x201E;-DND PXVLDáD E\ü ,,5]HF]SRVSROLWDĪHGDáDWDNLFKV\QyZLXNV]WDáWRZDáDZáDÄ&#x17E;FLZ\NLHUXQHNP\Ä&#x17E;OHQLDRVáXĪELH3ROVFH"´ 

$JQLHV]ND%yMNR

 : VWXOHFLH 3LHUZV]HJR =MD]GX $SWHNDU]\ .UyOHVWZD 3ROVNLHJR >Z@ Ã&#x201E;$SWHNDU] 3ROVNL 3LVPR 1DF]HOQHM,]E\$SWHNDUVNLHM´PDMQUH RQOLQH±KWWSZZZQLDRUJSOQHZVDSWHNDU] SROVNLSLVPRQDF]HOQHML]E\DSWHNDUVNLHMKWPO 

$UFKLZXP3DÄ&#x201D;VWZRZHZÃ RG]L1DURGRZH$UFKLZXP&\IURZH :DUV]DZD 


K RONIKA:5=(ฤ1,$5 27:$5&,(:<67$:<ร„67()$1ยฉ*527ยช52:(&.,ยด ZU]HฤžQLD URNX SU]HG ZDUV]DZVNLP 'RPHP 3RORQLL 6WRZDU]\V]HQLD ร„:VSyOQRWD 3ROVNDยด .UDNRZVNLH 3U]HGPLHฤžFLH  RGE\รกR VLฤŠ XURF]\VWH RWZDUFLH Z\VWDZ\ SW ร„6WHIDQ ยฉ*URWยช 5RZHFNLยด (NVSR]\FMD]RND]MLURF]QLF\XURG]LQ*HQHUDรกDSRZVWDรกD]LQLFMDW\Z\*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMLP6WDQLVรกDZD.RQRSNLZHZVSyรกSUDF\QDXNRZHM]$UFKLZXP$NW1RZ\FKDMHM]DSUH]HQWRZDQLH XฤžZLHWQLรกRREFKRG\URF]QLF\SRZVWDQLD3ROVNLHJR3Dฤ”VWZD3RG]LHPQHJRL6]DU\FK6]HUHJyZ :DUWR GRGDรผ ฤชH SRVWDรผ JHQ G\Z 6WHIDQD 5RZHFNLHJR SV ร„*URWยด MHVW QLH]Z\NOH ZDฤชQD GOD KLVWRULL *%/ ยฑ ZMHM G]LVLHMV]HM ZDUV]DZVNLHM VLHG]LELH SU]\XO&KRFLPVNLHMPLDรก2QERZLHP VZRMH SU]HGZRMHQQH PLHV]NDQLH )DNW WHQ XSDPLฤŠWQLD VWRVRZQD SDPLฤ…WNRZD WDEOLFD ZPXURZDQD ZฤžFLDQฤŠ NDPLHQLF\ Z VWXOHFLH XURG]LQ *HQHUDรกD ยฑ Z URNX RUD] QLHZLHOND HNVSR]\FMD DUFKLZDOQDZSRF]HNDOQLVHNUHWDULDWXG\UHNFML %LEOLRWHNL -DN ZVSRPLQDรกD =RยฟD *URGHFND SV ร„(ZDยด ร„>ยซ@ 6WHIDQ 5RZHFNL W\ONR SU]\SDGNLHP XQLNQฤ…รก DUHV]WRZDQLD Z OLSFX U WM Z GQLX XMฤŠFLD SU]H] *HVWDSR V]HID 6]WDEX >$UPLL .UDMRZHM@ SรกN -DQXV]D $OEUHFKWD ยฉ*URWยช Z\V]HGรก ZF]HฤžQLHM ] ORNDOX NRQVSLUDF\MQHJR SU]\ DO 1LHSRGOHJรกRฤžFL L ] GDOHND GRVWU]HJรก ]DFLฤ…JDQฤ… REรกDZฤŠ SROLF\MQฤ… =GRรกDรก VLฤŠ RGGDOLรผ QLH Z]EXG]DMฤ…F ]DLQWHUHVRZDQLD 1LHPFyZ -HV]F]H JURฤจQLHM Z\JOฤ…GDรกD V\WXDFMD MHVLHQLฤ… URNX : PLHV]NDQLX ยฟJXUXMฤ…FHMRF]\ZLฤžFLHSRGLQQ\PQD]ZLVNLHP GUXJLHM ฤชRQ\ ยฉ*URWDยช (XJHQLL ,Q\ 5RZHFNLHMSU]\XO&KRFLPVNLHM *HQHUDรกE\รก]DPHOGRZDQ\MDNRVXEORNDWRU 3DZHรก 1RZDN L QLHNLHG\ E\ZDรก ZW\P ORNDOX : F]DVLH NROHMQ\FK RGZLHG]LQ R JRG]LQLH UDQR GR PLHV]NDQLD ZWDUJQฤŠรกR SLฤŠFLX X]EURMRQ\FK ฤชRรกQLHU]\ QLHPLHFNLFK L QLF QLH PyZLฤ…F R SRZRGDFK QDMฤžFLD ]DF]ฤŠรกR MH SU]HV]XNLZDรผ ]DJOฤ…GDMฤ…FZHZV]\VWNLHNฤ…W\L]DNDPDUNL:UHV]FLHMHGHQ]ฤชDQGDUPyZ]DS\WDรกยฉ:RLVWLKUH6RKQ"ยช,QD 5RZHFNDRGSRZLHG]LDรกDฤชHQLHPDV\QD -HMV\Q]SLHUZV]HJRPDรกฤชHฤ”VWZDSU]HE\ZDรกZWHG\Z$QJOLL 3R SRZWyUQ\P SU]HMU]HQLX ZV]\VWNLFK SRPLHV]F]Hฤ” ฤชRรกQLHU]H Z\V]OL QLH VSUDZG]DMฤ…F GRNXPHQWyZ PLHV]NDฤ”FyZ:WHG\MDN]DZV]HRSDQRZDQ\*HQHUDรกVWZLHUG]LรกฤชHPDรกREUDNRZDรกRD1LHPF\PRJOL JRDUHV]WRZDรผJG\ฤชPLDรกSU]\VRELHGRNXPHQW\QDQD]ZLVNR6RNRรกRZVNLSRGF]DVJG\QDOLฤžFLHORNDWRUyZZSLVDQ\E\รกMDNR3DZHรก1RZDN 1DOHฤช\WXZVSRPQLHรผฤชHLVWQLDรกZ:DUV]DZLH]DND]SU]HE\ZDQLDQRFฤ…ZPLHV]NDQLDFKZNWyU\FK QLH E\รกR VLฤŠ ]DPHOGRZDQ\P 2ND]DรกR VLฤŠ ฤชH 5RZHFNL ]DSRPQLDรก SR SU]\MฤžFLX QD XO &KRFLPVNฤ… Z\PLHQLรผ GRNXPHQW\ :รกDฤžFLZH Z WHM V\WXDFML VSRF]\ZDรก\ VFKRZDQH Z PDV]\QFH HOHNWU\F]QHM
K RONIKA

2WZDUFLHZ\VWDZ\Ã&#x201E;6WHIDQ©*URWª5RZHFNL´ZU]HÄ&#x17E;QLDURNXSU]HGZDUV]DZVNLP 'RPHP3RORQLL6WRZDU]\V]HQLDÃ&#x201E;:VSyOQRWD3ROVND´.UDNRZVNLH3U]HGPLHÄ&#x17E;FLH $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

:\VWDZDÃ&#x201E;6WHIDQ©*URWª5RZHFNL´ZU]HÄ&#x17E;QLDURNX $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD


K RONIKA

2GOHZHM0DULXV]2OF]DNà£&#x201C;]DVWÄ&#x160;SFDG\UHNWRUD$UFKLZXP$NW1RZ\FK GUQSU]\U:RMFLHFK*LHUPD]LDNà£&#x201C;G\UHNWRU*%/SRF]HWV]WDQGDURZ\]*LPQD]MXPQU LPJHQ6WHIDQDÃ&#x201E;*URWD´5RZHFNLHJRXO6LHPLHÄ&#x201D;VNLHJRZ:DUV]DZLH $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

8F]HVWQLF\RWZDUFLDZ\VWDZ\ $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD


K RONIKA

=ELJQLHZ3XVรกRZVNLSVร„%LDรก\ยดF]รกRQHN=*ฤ=ฤฉ$.ZUฤŠF]D2G]QDF]HQLH3DPLฤ…WNRZH ร„=D]DVรกXJLGODฤ=ฤฉ$.ยดGUQSU]\U:RMFLHFKRZL*LHUPD]LDNRZLเฃ“G\UHNWRURZL*%/ QDGUXJLPSODQLH+DQQDฤZLGHUVND.LFLRUเฃ“ZLFHSUH]HV)XQGDFML333 $UFKLZXP*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

2G]QDF]HQLH3DPLฤ…WNRZHร„=D]DVรกXJLGODฤ=ฤฉ$.ยด $UFKLZXP*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD


K RONIKA0DV]\QND WD QDOHฤชDรกD GR NROHNFML VSU]ฤŠWyZ VรกXฤชฤ…F\FK MDNR GRUDฤจQH VFKRZNL 'RGDWNRZ\ VFKRZHN PLHฤžFLรกVLฤŠZR]GREQ\PUHJDOHNWyUHJREODWPLDรก]REXVWURQFLHQNLHZ\VXZDQHV]Xร€DGNLGRVNRQDOH XNU\WH'RVNU\WHNW\FK]DZV]HQDW\FKPLDVWSRSU]\E\FLXGRฤชRQ\5RZHFNLZNรกDGDรกGRZyGRVRELVW\ NWyU\DNWXDOQLHPLDรกSU]\VRELHDZ\MPRZDรกWHQRSLHZDMฤ…F\QDORNDWRUDPLHV]NDQLD7\PUD]HP]DDEVRUERZDQ\REรกRฤชQฤ…FKRUREฤ…ฤชRQ\QLHGRNRQDรกZ\PLDQ\ 3U]\F]\Q\QLHSRNRMฤ…FHMยฉZL]\W\ยชฤชDQGDUPyZZ\MDฤžQLรก\VLฤŠZNUyWFH2ND]DรกRVLฤŠฤชHSRV]XNLZDOL RQLZPLHV]NDQLDFKWHMG]LHOQLF\PรกRG\FKOXG]LZ]ZLฤ…]NX]Z\NU\FLHPQDGROQ\P0RNRWRZLH]DNRQVSLURZDQHM GUXNDUQL :H ZV]\VWNLFK Vฤ…VLHGQLFK SU]HV]XNLZDQ\FK PLHV]NDQLDFK OHJLW\PRZDOL REHFQ\FK7\PUD]HP6WHIDQ5RZHFNLE\รกRNURNRGIDWDOQHJRSU]\SDGNRZHJRDUHV]WRZDQLD>ยซ@ยด :\VWDZDSUH]HQWXMHฤช\FLH6WHIDQD5RZHFNLHJRRGXURG]HQLD URN GRFKZLOLDUHV]WRZDQLD U DSRZVWDรกDG]LฤŠNLPDWHULDรกRPDUFKLZDOQ\P]H]ELRUyZ$UFKLZXP$NW1RZ\FK :DUV]DZD &HQWUDOQHJR $UFKLZXP :RMVNRZHJR :DUV]DZD ,QVW\WXWX LP *HQ 6WHIDQD ร„*URWDยด 5RZHFNLHJR /HV]QR 1DURGRZHJR$UFKLZXP&\IURZHJR :DUV]DZD 0X]HXPLP-HU]HJR'XQLQ%RUNRZVNLHJR .URฤžQLHZLFH L$UFKLZXP5RG]LQ\5RZHFNLFK :\ERUXGRNXPHQWyZLRSUDFRZDQLDZ\VWDZ\GRNRQDรก0DULXV]2OF]DN]DฤžMHMSURMHNWJUDยฟF]Q\ WRG]LHรกR%DUWRV]D-DNVHQGHUD :\VWDZLH WRZDU]\V]\รก RNROLF]QRฤžFLRZ\ SLฤŠNQLH Z\GDQ\ IROGHU ]DZLHUDMฤ…F\ WUHฤžรผ ZV]\VWNLFK SODQV]RUD]]ZLฤŠ]รก\ELRJUDPW\WXรกRZHJRERKDWHUD ร„*HQHUDรก6WHIDQ5RZHFNLยฉ*URWยช3U]\EUDQHQD]ZLVNDยฉ-y]HI3DZHรก2NRรกRZVNLยชยฉ3DZHรก1RZDNยช ยฉ-DQ 6RNRรกRZVNLยช ยฉ-y]HI 6RNRรกRZVNLยช 3VHXGRQLP\ ยฉ-DQยช ยฉ5DNRฤ”ยช ยฉ7XUยช ยฉ*UDELFDยช ยฉ.DOLQDยช ยฉ*URWยช'\SORPRZDQ\RยฟFHUVรกXฤชE\VWDรกHMSLHFKRW\:RMVND3ROVNLHJR$ZDQVQDVWRSLHฤ”SRGSXรกNRZQLND SXรกNRZQLND JHQHUDรกDEU\JDG\ JHQHUDรกDG\ZL]ML  6WHIDQ3DZHรก5RZHFNLXURG]LรกVLฤŠGQLDJUXGQLDUZ3LRWUNRZLH7U\EXQDOVNLPMDNRV\Q 6WHIDQD$XJXVWDL=RยฟL&KU]DQRZVNLHM:URG]LQLHXU]ฤŠGQLF]HMRURGRZRG]LHV]ODFKHFNLPSRGWU]\P\ZDQRWUDG\FMHSRZVWDฤ”F]HLQLHSRGOHJรกRฤžFLRZHFRXNV]WDรกWRZDรกRFKDUDNWHUPรกRGHJR6WHIDQDNWyU\ FDรกHฤช\FLHGXPQ\E\รก]HVZRLFKฤชRรกQLHUVNLFKSU]RGNyZ *G\ Z U ]DF]ฤ…รก XF]ฤŠV]F]Dรผ GR QRZR ]DรกRฤชRQHJR JLPQD]MXP SROVNLHJR Z URG]LQQ\P PLHฤžFLH RG UD]X ]QDOD]รก VLฤŠ Z ฤžURGRZLVNX QLHSRGOHJรกRฤžFLRZ\P :LRVQฤ… U E\รก ZVSyรกRUJDQL]DWRUHP D QDVWฤŠSQLH SLHUZV]\P GUXฤช\QRZ\P WDMQHJR ]DVWฤŠSX VNDXWRZHJR Z 3LRWUNRZLH 2G MHVLHQL UXF]\รกVLฤŠZ6]NROH0HFKDQLF]QR7HFKQLF]QHM:DZHOEHUJDL5RWZDQGDZ:DUV]DZLH:VWฤ…SLรก ZWHG\GRWDMQHJR:RMVNRZHJR2GG]LDรกX3ROVNLFK'UXฤช\Q6WU]HOHFNLFKSU]\MPXMฤ…FSVHXGRQLPยฉ6WHIDQ 5DGHFNLยช3RXNRฤ”F]HQLXQDMSLHUZNXUVXSRGRยฟFHUVNLHJRZ5DEFHZUDQDVWฤŠSQLHRยฟFHUVNLHJR NXUVX LQVWUXNWRUVNLHJR Z 1RZ\P 6ฤ…F]X 5RZHFNL Z VLHUSQLX U ]DFLฤ…JQฤ…รก VLฤŠ GR /HJLRQyZ 3ROVNLFK 3LรกVXGVNLHJR : F]DVLH ZDON ]RVWDรก WU]\NURWQLH UDQQ\ : OLVWRSDG]LH URNX ]D EUDZXURZฤ…DNFMฤŠUR]EURMHQLDNRPSDQLLQLHPLHFNLHMZUHMRQLH2VWURZL0D]RZLHFNLHMVLรกDPLG]LHVLฤŠFLXOXG]L RWU]\PDรกVZyMSLHUZV]\.U]\ฤช:DOHF]Q\FKDWU]\LQQHRUD].U]\ฤช:RMHQQ\2UGHUX9LUWXWL0LOLWDUL 9NODV\]DXG]LDรกZZDONDFK3XรกNX3LHFKRW\/HJLRQyZ 3RRG]\VNDQLXQLHSRGOHJรกRฤžFLSRU6WHIDQ5RZHFNLVNRฤ”F]\รกZ:DUV]DZLH.XUV:RMHQQ\6]NRรก\ 6]WDEX*HQHUDOQHJRRWU]\PXMฤ…FDZDQVQDVWRSLHฤ”NDSLWDQD6]WDEX*HQHUDOQHJR%UDรกXG]LDรกZZRMQLH SROVNREROV]HZLFNLHM URNX MDNR V]HI 2GG]LDรกX ,, )URQWX 3RรกXGQLRZR:VFKRGQLHJR L ฤURGNRZHJRQDVWฤŠSQLH*UXS\8GHU]HQLRZHMJHQ(GZDUGDฤPLJรกHJR5\G]D:OLSFXWHJRฤชURNXDZDQVRZDรก GR VWRSQLD PDMRUD : UDPDFK yZF]HVQHM NDGU\ RยฟFHUVNLHM 5RZHFNL QDOHฤชDรก EH]VSU]HF]QLH GR HOLW\ LQWHOHNWXDOQHM

 =RยฟD *URGHFND SV ร„(ZDยด /RNDOH NRQVSLUDF\MQH *HQHUDรกD ร„*URWDยด ร„%LXOHW\Q ,QIRUPDF\MQ\ ฤZLDWRZHJR=ZLฤ…]NXฤฉRรกQLHU]\$UPLL.UDMRZHMยฑ2NUฤŠJ3R]QDฤ”ยด 3R]QDฤ” QU  :\VWDZD6WHIDQร„*URWยด5RZHFNLNRQFHSFMDLRSUDFRZDQLH0DULXV]2OF]DNRSUDFRZDQLHJUDยฟF]QH %DUWRV]-DNVHQGHU$UFKLZXP$NW1RZ\FK *รกyZQD%LEOLRWHND/HNDUVNDLP6WDQLVรกDZD.RQRSNL EGLPZ\G>:DUV]DZD@VVQOE>@
K RONIKA

3R NOฤŠVFH ZU]HฤžQLRZHM SR]RVWDรก Z NUDMX Z]Lฤ…รก XG]LDรก Z WZRU]HQLX ]DNRQVSLURZDQHJR ZRMVND LVWUXNWXU F\ZLOQ\FK :\VWDZLRQR PX GRNXPHQW\ QD QD]ZLVNR ยฉ-y]HID 6RNRรกRZVNLHJRยช L ]DWUXGQLRQRยฟNF\MQLHZVWUDฤช\IDEU\F]QHM*D]RZQL0LHMVNLHMDSRWHPMDNRXU]ฤŠGQLNDZ:\G]LDOH(ZLGHQFML /XGQRฤžFL2GSDฤจG]LHUQLNDURNX6WHIDQ5RZHFNLSHรกQLรกยฑSRGSVHXGRQLPHPยฉ6WHIDQD*UDELF\ยชยฑ IXQNFMฤŠV]HID6]WDEXL]DVWฤŠSF\'RZyGF\*รกyZQHJR6รกXฤชE\=Z\FLฤŠVWZX3ROVNL:U]RVWDรกPLDQRZDQ\.RPHQGDQWHP*รกyZQ\P=:=QDFDรก\NUDM2GOXWHJRURNXSR]PLDQLHQD]Z\=ZLฤ…]NX :DONL=EURMQHMQD$UPLฤŠ.UDMRZฤ…E\รกMHM'RZyGFฤ…SRVรกXJXMฤ…FVLฤŠWDNฤชH]DPLHQQLHW\WXรกHP.RPHQGDQWD 6Lรก=EURMQ\FKZ.UDMX=QDQ\E\รกJรกyZQLHSRGSVHXGRQLPHPยฉ*URWยช 8ZLฤŠ]LRQ\ZRER]LHNRQFHQWUDF\MQ\P6DFKVHQKDXVHQRGPyZLรกNDWHJRU\F]QLHZVSyรกSUDF\]1LHPFDPL=JรกDG]RQ\]RVWDรกSUDZGRSRGREQLHZSLHUZV]\FKGQLDFKVLHUSQLDURNXSRZ\EXFKX3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR $UHV]WRZDQLHJHQHUDรกD5RZHFNLHJRGQLDF]HUZFDUR]QDF]DรกRGOD$UPLL.UDMRZHMQLHE\ZDรกฤ…NOฤŠVNฤŠQLHE\รกRZ.UDMXDQLQDHPLJUDFMLF]รกRZLHNDWHMPLDU\NWyU\PyJรกE\*R]DVWฤ…SLรผยด :\VWDZฤŠร„6WHIDQยฉ*URWยช5RZHFNLยดRWZRU]\รกPLQLVWHU-DQ']LHG]LF]DNยฑVHNUHWDU]VWDQXZ0LQLVWHUVWZLH6SUDZ=DJUDQLF]Q\FKDVรกRZDR3ROVNLP3Dฤ”VWZLH3RG]LHPQ\PGR]JURPDG]RQ\FKVNLHURZDรก GU Q SU]\U :RMFLHFK *LHUPD]LDN ยฑ G\UHNWRU *รกyZQHM %LEOLRWHNL /HNDUVNLHM (NVSR]\FMฤŠ SU]\EOLฤช\รก ]HEUDQ\PNXUDWRUZ\VWDZ\0DULXV]2OF]DNยฑ]DVWฤŠSFDG\UHNWRUD$UFKLZXP$NW1RZ\FK 3RGF]DVVSRWNDQLDG\UHNWRU*%/GU:RMFLHFK*LHUPD]LDNQDZQLRVHN)XQGDFML3ROVNLHJR3Dฤ”VWZD 3RG]LHPQHJR]RVWDรกRG]QDF]RQ\PHGDOHPร„=D=DVรกXJLGODฤZLDWRZHJR=ZLฤ…]NXฤฉRรกQLHU]\$.ยด2G]QDF]HQLH ZUฤŠF]\รก =ELJQLHZ 3XVรกRZVNL SV ร„%LDรก\ยด NRPEDWDQW$UPLL .UDMRZHM ] 2NUฤŠJX .LHOFHยฑ5DGRP ร„-RGรกDยด F]รกRQHN =DU]ฤ…GX *รกyZQHJR ฤZLDWRZHJR =ZLฤ…]NX ฤฉRรกQLHU]\$. D ODXGDFMฤŠ Z\JรกRVLรกD +DQQD ฤZLGHUVND.LFLRUยฑZLFHSUH]HV)XQGDFML3ROVNLHJR3Dฤ”VWZD3RG]LHPQHJR :DUWR GRGDรผ ฤชH 2G]QDF]HQLH 3DPLฤ…WNRZH ร„=D =DVรกXJL GOD ฤZLDWRZHJR =ZLฤ…]NX ฤฉRรกQLHU]\$.ยด ]RVWDรกRXVWDQRZLRQHZJUXGQLXU8FKZDรกฤ…3OHQXP=DU]ฤ…GX*รกyZQHJRฤ=ฤฉ$.]RND]MLURF]QLF\SU]HPLDQRZDQLDSU]H]1DF]HOQHJR:RG]DJHQG\Z:รกDG\VรกDZD6LNRUVNLHJRUR]ND]HP]OXWHJR URNX=ZLฤ…]NX:DONL=EURMQHMQD$UPLฤŠ.UDMRZฤ…-HVWRQRQDGDZDQHSU]H].DSLWXรกฤŠ2G]QDF]HQLD NWyUD QD VZRLFK SRVLHG]HQLDFK SU]\]QDMH WR Z\UyฤชQLHQLH ]DVรกXฤชRQ\P F]รกRQNRP ฤ=ฤฉ$. RUD] RVRERP ยฟ]\F]Q\P QLH EฤŠGฤ…F\P F]รกRQNDPL ฤ=ฤฉ$. OXE LQVW\WXFMRP ]D Z\ELWQH ]DVรกXJL Z G]LHG]LQLH UR]SRZV]HFKQLDQLDZLHG]\R3ROVNLP3Dฤ”VWZLH3RG]LHPQ\PRUD]6=3=:=$. :XURF]\VWRฤžFLZ]LฤŠOLXG]LDรกSRQDGWRPLQ0DUHN5yฤช\FNLยฑVHNUHWDU]JHQHUDOQ\6WRZDU]\V]HQLD ร„:VSyOQRWD 3ROVNDยด -DQ %DGRZVNL ยฑ GRUDGFD VHNUHWDU]D VWDQX 06= SURI GU KDE PHG -HU]\ -XUNLHZLF] GU$QQD *UฤŠ]LDN SURI GU KDE -DQ 3DFKHFND ยฑ F]รกRQNRZLH 5DG\ 1DXNRZHM *รกyZQHM %LEOLRWHNL /HNDUVNLHMGU3DXOLQD.DUZRZVNDยฑG\UHNWRU:+23ROVNDGUKDE,ZRQD$UDEDVยฑG\UHNWRUZDUV]DZVNLHJR0X]HXP)DUPDFMLGU:RMFLHFK.RฤชXFKRZVNLยฑ=ZLฤ…]HN3ROVNLFK.DZDOHUyZ0DOWDฤ”VNLFK$QQD .RVHZVND6XZDรกDยฑ]DVWฤŠSFDG\UHNWRUDZDUV]DZVNLHJR*LPQD]MXPQULPJHQG\Z6WHIDQD5RZHFNLHJRร„*URWDยด$UNDGLXV]8UEDQยฑGRUDGFDPLQLVWHU$QQ\0DULL$QGHUV,]DEHOD0DOLV]HZVNDL6WDQLVรกDZ 0DOLV]HZVNLยฑ0X]HXP:DUV]DZ\(ZD/HFLHMHZLF]=LHPHFNDยฑ8U]ฤ…G5HMHVWUDFML3URGXNWyZ/HF]QLF]\FK$UNDGLXV]*รกRJRZVNLDWDNฤชHJRฤžFLH]DSURV]HQLSU]H]SURIGUKDE.U\VW\QฤŠ5RZHFNฤ…7U]HELFNฤ… EUDWDQLFฤŠ 6WHIDQD 5RZHFNLHJR ร„*URWDยด &HF\OLD %XGNRZVND $QGU]HM &LVDN =RยฟD -DQLDN .U]\V]WRI -DQLDNL7HUHVD%UHLWNRSI $JQLHV]ND%yMNR

,ELGHPV>@


6

7

8

'

,

$

±

+

,

6

7

2

5

,

$

$ + 7 .) â$ + $ .. '2016, nr 367, s. 43-58

0LURVáDZD6REF]DN *áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVND:DUV]DZD

2''=,$à<7(5(12:(*àÏ:1(-%,%/,27(.,/(.$56.,(: G]LDáDOQRĞFL ELEOLRWHF]QRLQIRUPDF\MQHM *áyZQHM %LEOLRWHNL /HNDUVNLHM *%/ ZDĪQąUROĊRGJU\ZDMąRGG]LDá\WHUHQRZH3RZVWDZDá\RQHZFLąJXZLHOXODWZUyĪQ\FK PLDVWDFK 3ROVNL SRV]HU]DMąF ]DVLĊJ RGG]LDá\ZDQLD ELEOLRWHNL 2EHFQLH QD WHUHQLH NUDMXG]LDáDRGG]LDáyZ*%/ +LVWRULD SRZVWDQLD RGG]LDáyZ WHUHQRZ\FK VLĊJD F]DVyZ SRZRMHQQ\FK NLHG\ SLHUZV]\'\UHNWRUL]DáRĪ\FLHO*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMSURI6WDQLVáDZ.RQRSND UR]SRF]ąáVWDUDQLDRUR]V]HU]HQLHG]LDáDOQRĞFLELEOLRWHNLQDFDá\NUDM:]RUXMąFVLĊQD UR]ZLą]DQLDFKDPHU\NDĔVNLFKP\ĞODáRXWZRU]HQLXFHQWUDOQHMELEOLRWHNLPHG\F\Q\ LUR]EXGRZDQHMVLHFLELEOLRWHN=DP\VáWHQ]DF]ąáUHDOL]RZDüSRSU]H]ZLHOROHWQLHWZR U]HQLHSRGVWDZNDGURZRRUJDQL]DF\MQ\FKLPDWHULDOQ\FKELEOLRWHNLFHQWUDOQHMSU]\JR WRZXMąFMHGQRF]HĞQLHSRWHQFMDáGRXWZRU]HQLDL]RUJDQL]RZDQLDRGG]LDáyZWHUHQRZ\FK :HGáXJ]DáRĪHĔ3URIHVRUDRGG]LDá\WHUHQRZH*%/PLDá\SRZVWDüZPLDVWDFKZRMH ZyG]NLFKZNWyU\FKQLHE\áRQDXNRZ\FKELEOLRWHNPHG\F]Q\FKSU]H]FRNDGUDOHNDU]\ L SUDFRZQLNyZ VáXĪE\ ]GURZLD PLDáD EDUG]R RJUDQLF]RQ\ GRVWĊS GR ZVSyáF]HVQHM ZLHG]\ IDFKRZHM : URNX VWDUDQLD WH ]RVWDá\ XZLHĔF]RQH VXNFHVHP L GR VWD WXWX*%/PLQLVWHU]GURZLDZSURZDG]Lá]DSLVZEU]PLHQLXÄ%LEOLRWHNDPRĪHSRVLDGDü RGG]LDá\ WHUHQRZH´ 'DáR WR SRGVWDZ\ SUDZQH GR WZRU]HQLD RGG]LDáyZ WHUHQRZ\FK *%/ 2UJDQL]RZDQLHRGG]LDáyZZWDPW\FKODWDFKE\áREDUG]RWUXGQH/RNDOL]RZDQR MHF]ĊVWRZVWDU\FKQLHRGSRZLHGQLFKSRPLHV]F]HQLDFKEUDNRZDáRSLHQLĊG]\NVLąĪHN 3URIGUKDEPHG6WDQLVáDZ.RQRSND OHNDU]KLVWRU\NPHG\F\Q\ELEOLRJUDIELEOLR¿O ELEOLRWHNR]QDZFDRUJDQL]DWRUPHG\F]QHJRELEOLRWHNDUVWZDQDXNRZHJRZLĊ]LHĔQLHPLHFNLFKQD]LVWRZ VNLFK RER]yZ NRQFHQWUDF\MQ\FK SRGSXáNRZQLN :RMVND 3ROVNLHJR SUDFRZQLN V]SLWDOQLFWZD ZRMVNR ZHJRZ\GDZFDUHGDNWRUG]LDáDF]VSRáHF]Q\F]áRQHNWRZDU]\VWZQDXNRZ\FKQDXF]\FLHODNDGHPLFNL SURIHVRU QDG]Z\F]DMQ\ NLHURZQLN UHIHUDWX ELEOLRWHNL L Z\GDZQLFWZ :RMVNRZHJR ,QVW\WXWX 6DQLWDU QHJR%LEOLRWHNL6]SLWDOD8MD]GRZVNLHJRQDF]HOQLN:\G]LDáX1DXNRZR:\GDZQLF]HJR0LQLVWHUVWZD =GURZLDNLHURZQLN=DNáDGX+LVWRULL0HG\F\Q\$NDGHPLL0HG\F]QHML]DáRĪ\FLHOLG\UHNWRU*áyZQHM %LEOLRWHNL /HNDUVNLHM Z :DUV]DZLH $XWRU 3ROVNLHM ELEOLRJUD¿L OHNDUVNLHM G]LHZLĊWQDVWHJR ZLHNX W :DUV]DZD UyZQLHĪDXWRUZLHORWRPRZHMZVSyáF]HVQHMELEOLRJUD¿LOHNDUVNLHMZ\GD ZDQHMRGU

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
0,526Ã $:$62%&=$.

LVSU]Ä&#x160;WX-HGQDN]DSDáQLHW\ONR3URIHVRUDDOHWDNĪHORNDOQ\FKÄ&#x17E;URGRZLVNOHNDUVNLFK SR]ZROLá SRNRQDü SLHUZV]H WUXGQRÄ&#x17E;FL 3RPRF PDWHULDOQD L RUJDQL]DF\MQD XG]LHODQD E\áDSU]H]WRZDU]\VWZDOHNDUVNLHV]SLWDOHXU]Ä&#x160;G\LRVRE\SU\ZDWQH,WDNZURNX XWZRU]RQR F]WHU\ SLHUZV]H RGG]LDá\ WHUHQRZH *%/ Z .DWRZLFDFK .LHOFDFK 2OV]W\QLH L 5]HV]RZLH : PLDVWDFK W\FK QLH E\áR XF]HOQL PHG\F]Q\FK SRVLDGDMÄ&#x2026; F\FK ELEOLRWHNL QDXNRZH Z\MÄ&#x2026;WHN VWDQRZLá\ .DWRZLFH ] GXĪÄ&#x2026; ELEOLRWHNÄ&#x2026; $NDGHPLL 0HG\F]QHMMHGQDN]HZ]JOÄ&#x160;GXQDEDUG]ROLF]QÄ&#x2026;NDGUÄ&#x160;PHG\F]QÄ&#x2026;ZVNDĨQLNQDV\FHQLD OLWHUDWXUÄ&#x2026;IDFKRZÄ&#x2026;QDW\PWHUHQLHE\áQLĪV]\QLĪZZLHOXLQQ\FKUHJLRQDFK 1DVWÄ&#x160;SQH RGG]LDá\ WHUHQRZH *%/ ]DF]Ä&#x160;WR WZRU]\ü Z ODWDFK V]HÄ&#x17E;üG]LHVLÄ&#x2026;W\FK XELHJáHJR ZLHNX ] LQLFMDW\Z\ ZáDG] ORNDOQ\FK L Ä&#x17E;URGRZLVN OHNDUVNLFK NWyUH VZRMH ZQLRVNL VNáDGDá\ QD UÄ&#x160;FH PLQLVWUD ]GURZLD L G\UHNFML *%/ 3RZVWDá\ ZyZF]DV QDVWÄ&#x160;SQHWU]\RGG]LDá\Z.RV]DOLQLH2SROXL%\GJRV]F]\:W\PF]DVLHRUJDQL ]DFMDELEOLRWHNE\áDáDWZLHMV]D]HZ]JOÄ&#x160;GXQD]HEUDQHZF]HÄ&#x17E;QLHMGRÄ&#x17E;ZLDGF]HQLDRUD] EDUG]LHMXVWDELOL]RZDQHZDUXQNLPDWHULDOQHLRUJDQL]DF\MQHQLHW\ONR*%/DOHFDáHM VáXĪE\ ]GURZLD 1LHPQLHM SRPRF ZáDG] ORNDOQ\FK L Ä&#x17E;URGRZLVN OHNDUVNLFK E\á\ QLH GRSU]HFHQLHQLD2RJURPQ\P]DDQJDĪRZDQLXSUDFRZQLNyZWZRU]RQ\FKRGG]LDáyZ

2GG]LDá7HUHQRZ\*%/Z=LHORQHM*yU]H± NXWDUÄ&#x160;F]QLHDUW\VW\F]QDNUDWDZZHMÄ&#x17E;FLXGRELEOLRWHF]QHJRPDJD]\QX $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD


2''=,$à<7(5(12:(*àÏ:1(-%,%/,27(.,/(.$56.,(-ĞZLDGF]\PLQIDNWĪHQSZ2SROXGRPRPHQWXX]\VNDQLDRGSRZLHGQLHJRORNDOX NVLąĪNLLF]DVRSLVPDE\á\SU]H]SHZLHQF]DVSU]HFKRZ\ZDQHLRSUDFRZ\ZDQHZSU\ ZDWQ\PPLHV]NDQLXNLHURZQLNDRGG]LDáX 7U]\ NROHMQH RGG]LDá\ Z &]ĊVWRFKRZLH .DOLV]X L =LHORQHM *yU]H SRZVWDá\ QD SRF]ąWNX ODW RVLHPG]LHVLąW\FK XELHJáHJR VWXOHFLD SRG ZSá\ZHP FRUD] EDUG]LHM ĞZLDGRP\FKDPELFMLZáDG]UHJLRQDOQ\FKGąĪąF\FKGRUR]ZRMXLSRVLDGDQLDQDVZRLP WHUHQLHLQVW\WXFMLNXOWXUDOQ\FKLQDXNRZ\FK -HGQDN SU]HáRP Z UR]ZRMX RGG]LDáyZ WHUHQRZ\FK *%/ QDVWąSLá Z NRĔFX ODW RVLHPG]LHVLąW\FK L QD SRF]ąWNX G]LHZLĊüG]LHVLąW\FK ;; ZLHNX 5R]SRF]ĊWH Z W\P F]DVLH SURFHV\ GHPRNUDW\]DFML SU]\F]\QLá\ VLĊ GR UR]ZRMX QDXNRZHJR L NXOWXUDO QHJRNUDMXDZáDG]HORNDOQHVWDUDá\VLĊ]DVSRNRLüSRWU]HE\VZRLFKĞURGRZLVNZW\P ]DNUHVLH'RW\F]\áRWRUyZQLHĪELEOLRWHNPHG\F]Q\FK6SRĞUyGyZF]HVQ\FKZRMH ZyG]WZW\ONRPLDáRQDXNRZHELEOLRWHNLPHG\F]QH±DNDGHPLFNLHLQVW\WXWRZHOXE RGG]LDá\*%/:LĊNV]RĞüW\FKSODFyZHNVNXSLDáDVLĊW\ONRZNLONXQDVWXPLDVWDFK ZSRQDGSRáRZLHSR]RVWDá\FKZRMHZyG]WZOHNDU]HLLQQLSUDFRZQLF\VáXĪE\]GURZLD QLHPLHOLEH]SRĞUHGQLHJRGRVWĊSXGRQDMQRZV]HMOLWHUDWXU\IDFKRZHMLPXVLHOLSRV]X NLZDüMHMZLQQ\FKRGOHJá\FKRĞURGNDFK 'ODWHJRWHĪQDPRĪOLZRĞüXWZRU]HQLDNROHMQ\FKRGG]LDáyZ*%/RGSRZLHG]LDáR NLONDQDĞFLHZRMHZyG]WZDOHW\ONRVLHGHP]QLFKE\áRZVWDQLH]DSHZQLüRGSRZLHGQLH ZDUXQNL ORNDORZH L WHFKQLF]QH XPRĪOLZLDMąFH G]LDáDOQRĞü ELEOLRWHNL QDXNRZHM :UH]XOWDFLHZURNX]DU]ąG]HQLHPPLQLVWUD]GURZLDSRZRáDQRVLHGHPQRZ\FK RGG]LDáyZWHUHQRZ\FK*%/Z%HáFKDWRZLH%LHOVNX%LDáHM(OEOąJX*RU]RZLH :LHONRSROVNLP5DGRPLX6áXSVNXL7RUXQLX7DNMDNSRSU]HGQLRX]\VNDQRZVSDUFLH LSRPRF]HVWURQ\ZáDG]WHUHQRZ\FKLVDPRU]ąGRZ\FKFRSR]ZROLáRRGG]LDáRPQD V]\ENLHSRGMĊFLHNRPSOHNVRZHMREVáXJLXĪ\WNRZQLNyZ 2EHFQLH*áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVNDSRVLDGDRGG]LDáyZWHUHQRZ\FK1DSU]H VWU]HQL ODW GZD RGG]LDá\ ]RVWDá\ ]OLNZLGRZDQH ] SU]\F]\Q QLH]DOHĪQ\FK RG *%/ .U\]\V HNRQRPLF]Q\ NWyU\ QLH RPLQąá UyZQLHĪ ELEOLRWHNL SRGOHJáHM 0LQLVWHUVWZX =GURZLD VSRZRGRZDá ]PQLHMV]HQLH ¿QDQVRZDQLD G]LDáDOQRĞFL *%/ D Z UH]XOWDFLH NRQLHF]QRĞüOLNZLGDFMLRGG]LDáyZZ2OV]W\QLHL5]HV]RZLH 2GG]LDá\PLHV]F]ąVLĊQDMF]ĊĞFLHMQDWHUHQLHV]SLWDOLLL]EOHNDUVNLFKORNDOHMDNLH XĪ\WNXMąVąUyĪQH±RGPDá\FKLVNURPQ\FKGRUR]EXGRZDQ\FKSU]HVWU]HQQLHRDWUDN F\MQ\FKZQĊWU]DFK-DNRSU]\NáDGPRĪQDSRGDüE\áąVLHG]LEĊRGG]LDáX*%/Z2SROX ± GR URNX PLHĞFLá VLĊ RQ Z KLVWRU\F]Q\P EXG\QNX ;9,ZLHF]QHJR NODV]WRUX ]SLĊNQ\PLNDVHWRQRZ\PLVWURSDPLL]DE\WNRZ\PLSODIRQDPLRUD]SU]\OHJDMąFąGR EXG\QNXGDZQąNDSOLFąĞZ:RMFLHFKDGRNWyUHMZHMĞFLH]QDMGRZDáRVLĊEH]SRĞUHGQLR ]ELEOLRWHNL=NDSOLFąZLąĪHVLĊFLHNDZRVWND±SRGF]DVMHMSRU]ąGNRZDQLDSUDFRZ QLFH 2GG]LDáX ]QDOD]á\ ZĞUyG JUX]yZ OXG]Ną F]DV]NĊ SRFKRG]ąFą ] yZF]HVQHJR NODV]WRUX« 2EHFQLH G]LDáDOQRĞü RGG]LDáyZ WHUHQRZ\FK *%/ RSLHUD VLĊ QD FLąJOH UR]EXGR Z\ZDQ\P NVLĊJR]ELRU]H L QRZRF]HVQ\FK V\VWHPDFK LQIRUPDF\MQ\FK REHMPXMąF\FK NRPSXWHURZH ED]\ ELEOLRJUD¿F]QH RUD] ED]\ SHáQRWHNVWRZH F]DVRSLVP L NVLąĪHN
0,526Ã $:$62%&=$.

1D LFK SRGVWDZLH SU]\JRWRZ\ZDQH VÄ&#x2026; LQIRUPDFMH IDNWRJUD¿F]QH ELEOLRJUD¿F]QH ]HVWDZ\ WHPDW\F]QH SLÄ&#x17E;PLHQQLFWZD SU]HV\áDQH QD Ī\F]HQLH XĪ\WNRZQLND UyZQLHĪ GURJÄ&#x2026;HOHNWURQLF]QÄ&#x2026; =HZ]JOÄ&#x160;GXQDSRZV]HFKQÄ&#x2026;GRVWÄ&#x160;SQRÄ&#x17E;üLRJyOQRPHG\F]Q\SUR¿O]ELRUyZ]XVáXJ RGG]LDáyZNRU]\VWDV]HURNLNUÄ&#x2026;JXĪ\WNRZQLNyZ2SUyF]OHNDU]\IDUPDFHXWyZSLH OÄ&#x160;JQLDUHNSUDFRZQLNyZQDXNLLVWXGHQWyZNLHUXQNyZPHG\F]Q\FKELEOLRWHNDVáXĪ\ FDáHPXORNDOQHPXÄ&#x17E;URGRZLVNX]DMPXMÄ&#x2026;FHPXVLÄ&#x160;V]HURNRSRMÄ&#x160;WÄ&#x2026;RFKURQÄ&#x2026;]GURZLD 2GG]LDá\SRSU]H]VZRMÄ&#x2026;RWZDUWRÄ&#x17E;üLXF]HVWQLFWZRZĪ\FLXVSRáHF]QRNXOWXUDOQ\P VZRLFKPLDVWZSLVDá\VLÄ&#x160;QDVWDáHZSHM]DĪORNDOQHJRĪ\FLDNXOWXUDOQHJRLQDXNRZHJR 3U]\NáDGHP VÄ&#x2026; RUJDQL]RZDQH SU]H] QLH Z\VWDZ\ L SUHOHNFMH SU]\EOLĪDMÄ&#x2026;FH G]LDáDO QRÄ&#x17E;üQDXNRZÄ&#x2026;DF]Ä&#x160;VWRWHĪDUW\VW\F]QÄ&#x2026;Z\ELWQ\FKSROVNLFKOHNDU]\PLQGRNWRUyZ +HQU\ND%HFND:áDG\VáDZD%LHJDÄ&#x201D;VNLHJRF]\:áDG\VáDZD0DWODNRZVNLHJRSU]\ JRWRZ\ZDQLHFRURF]Q\FKZ\VWDZNVLÄ&#x2026;ĪNLPHG\F]QHMQD8QLZHUV\WHFLHLP0LNRáDMD .RSHUQLNDZ7RUXQLXXG]LDáZSUDFDFKLNRQIHUHQFMDFKORNDOQ\FKRJQLZ6WRZDU]\ V]HQLD%LEOLRWHNDU]\3ROVNLFK=DVZÄ&#x2026;G]LDáDOQRÄ&#x17E;üLDNW\ZQRÄ&#x17E;üQLHNWyU]\SUDFRZQLF\ RGG]LDáyZ ]RVWDOL XKRQRURZDQL SU]H] ORNDOQH Ä&#x17E;URGRZLVND OHNDUVNLH Z\UyĪQLHQLDPL LR¿FMDOQ\PLSRG]LÄ&#x160;NRZDQLDPLPLQZ.DWRZLFDFKSU]H]2NUÄ&#x160;JRZÄ&#x2026;5DGÄ&#x160;/HNDUVNÄ&#x2026; F]\Z&]Ä&#x160;VWRFKRZLHSU]H]7RZDU]\VWZR/HNDUVNLH&]Ä&#x160;VWRFKRZVNLH 3U]HGVWDZLDMÄ&#x2026;F KLVWRULÄ&#x160; SRZVWDQLD L G]LDáDOQRÄ&#x17E;ü RGG]LDáyZ WHUHQRZ\FK *%/ QDOHĪ\ ]ZUyFLü XZDJÄ&#x160; QD UyĪQLFH Z\VWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;FH PLÄ&#x160;G]\ QLPL Z ]DOHĪQRÄ&#x17E;FL RG ORND OL]DFML ELEOLRWHNL ,QQH SRWU]HE\ L RF]HNLZDQLD VÄ&#x2026; Z PLDVWDFK JG]LH LVWQLHMH NLOND MHGQRVWHNOHF]QLF]\FK]GXĪ\PLV]SLWDODPLNOLQLF]Q\PLLLQQ\PLRÄ&#x17E;URGNDPLQDXNR Z\PLDLQQHZPLDVWDFKRQLHZLHONLP]DSOHF]XMHGQRVWHNRFKURQ\]GURZLD-HGQDNĪH ZVSyOQ\PPLDQRZQLNLHPGODZV]\VWNLFKRGG]LDáyZMHVWÄ&#x17E;ZLDGF]HQLHQRZRF]HVQ\FK XVáXJLQIRUPDF\MQRELEOLRWHF]Q\FKVNLHURZDQ\FKGRZ\PDJDMÄ&#x2026;FHJRRGELRUF\MDNLP MHVWV]HURNDU]HV]DSUDFRZQLNyZRFKURQ\]GURZLD -HGQÄ&#x2026; ] QDMZLÄ&#x160;NV]\FK L QDMSUÄ&#x160;ĪQLHM G]LDáDMÄ&#x2026;F\FK SODFyZHN *%/ MHVW 2GG]LDá Z.DWRZLFDFK=RVWDáSRZRáDQ\=DU]Ä&#x2026;G]HQLHPPLQLVWUD]GURZLD]URNXDMHJR XWZRU]HQLH SU]\MÄ&#x160;WH ]RVWDáR ] X]QDQLHP L ZG]LÄ&#x160;F]QRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; SU]H] PLHMVFRZH Ä&#x17E;URGR

 +HQU\N %HFN  OHNDU] PDODU] 8F]HVWQLN REURQ\ /ZRZD Z URNX RUG\QDWRU 2GG]LDáX*LQHNRORJLF]QHJR6]SLWDOD']LHFLÄ&#x2026;WND-H]XVZ:DUV]DZLHXF]HVWQLNNDPSDQLLZU]HÄ&#x17E;QLRZHM URNX Z REURQLH :DUV]DZ\ L 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR Ã&#x201E;5RELQVRQ :DUV]DZVNL´ 3R]RVWDZLá SRQDG W\V U\VXQNyZ JáyZQLH DNZDUHOL Z\GDQ\FK SU]H] *áyZQÄ&#x2026; %LEOLRWHNÄ&#x160; /HNDUVNÄ&#x2026; Z IRUPLH DOEXPX +HQU\N %HFN ± Ä&#x17E;ZLDW ZLG]LDQ\ RF]DPL OHNDU]D SRG UHG :RMFLHFKD *LHUPD]LDND *áyZQD %LEOLRWHND/HNDUVNDLP6WDQLVáDZD.RQRSNL:DUV]DZD*áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVND  :áDG\VáDZ %LHJDÄ&#x201D;VNL  OHNDU] LQWHUQLVWD GRNWRU PHG\F\Q\ ORJLN ¿OR]RI G]LDáDF] VSRáHF]Q\ =DMPRZDá VLÄ&#x160; QLHPDO ZV]\VWNLPL G]LHG]LQDPL PHG\F\Q\ V]F]HJyOQLH FKRUREDPL ]DNDĨ Q\PLGLDJQRVW\NÄ&#x2026;FKRUyELORJLNÄ&#x2026;ZPHG\F\QLH :áDG\VáDZ0DWODNRZVNL OHNDU]FKLUXUJSRGUyĪQLN WáXPDF]EDGDF]SRGKDODÄ&#x201D;VNLHM V]WXNLOXGRZHM5HGDNWRUÃ&#x201E;*D]HW\/HNDUVNLHM´RUG\QDWRUĪHÄ&#x201D;VNLHJRRGG]LDáXFKLUXUJLF]QHJRZ6]SL WDOX']LHFLÄ&#x2026;WND-H]XVZ:DUV]DZLHDXWRURNRáRSUDFQDXNRZ\FK]]DNUHVXPHG\F\Q\


2''=,$à<7(5(12:(*àÏ:1(-%,%/,27(.,/(.$56.,(-ZLVNRPHG\F]QHRZLHOROHWQLFKWUDG\FMDFKELEOLR¿OVNLFKOLF]ąFHZyZF]DVSRQDGGZD W\VLąFHOHNDU]\ -XĪZRNUHVLHPLĊG]\ZRMHQQ\PZ.DWRZLFDFKG]LDáDáD%LEOLRWHNDLPGU-y]HID 5RVWND]DáRĪRQDZODWDFKGZXG]LHVW\FK;;Z0LDáDRQDVZyMORNDOF]\WHOQLĊELEOLR WHNDU]D±GUPHG0DNV\PLOLDQD:LOLPRZVNLHJRLSRQDGGZDW\VLąFH]ELRUyZXGR VWĊSQLDQ\FKGRURNX5yZQROHJOHZ6RVQRZFXG]LDáDáD%LEOLRWHND7RZDU]\VWZD /HNDUVNLHJR =DJáĊELD 'ąEURZVNLHJR 7UDG\FMĊ NRQW\QXRZDáD %LEOLRWHND 2NUĊJRZHM ,]E\/HNDUVNLHM 2,/ Z.DWRZLFDFKRWZDUWDF]HUZFDURNX2SRWU]HELHSR VLDGDQLDSU]H]OHNDU]\ZáDVQHMELEOLRWHNLĞZLDGF]ąDUW\NXá\]DPLHV]F]DQHZyZF]H VQHMSUDVLHQSZÄĝOąVNLHM*D]HFLH/HNDUVNLHM´]GQLDF]HUZFDUF]\WDP\QD VWĊSXMąF\DSHOÄ,]EDWZRU]\ELEOLRWHNĊOHNDUVNąLSRVLDGDMXĪWRPyZ:]\ZDP\ .ROHJyZRGDOV]HGDWNLFHOHPX]XSHáQLHQLD]ELRUyZ´%LEOLRWHND2,/Z.DWRZLFDFK LVWQLDáDGRF]DVXUR]ZLą]DQLD,]E\ZURNX =DFKRZDQH]ELRU\W\FKWU]HFKUHJLRQDOQ\FKELEOLRWHNOHNDUVNLFKZFLHORQRGRNVLĊ JR]ELRUXSRZVWDMąFHJR2GG]LDáX*%/Z.DWRZLFDFK-HJRXUXFKRPLHQLHE\áRZLĊF XZLHĔF]HQLHPVWDUDĔZLHOXSRNROHĔĞOąVNLFKOHNDU]\RZáDVQąELEOLRWHNĊZUHJLRQLH 2GG]LDá PLDá GRW\FKF]DV GZLH VLHG]LE\ 3LHUZV]D PLHĞFLáD VLĊ Z FHQWUXP .DWRZLF Z NDPLHQLF\ SU]\ XO :DUV]DZVNLHM Z NWyUHM ELEOLRWHND G]LDáDáD SU]H] ZLHOH ODW =SRZRGXWUXGQ\FKZDUXQNyZORNDORZ\FKNWyUH]QDF]ąFRRJUDQLF]Dá\G]LDáDOQRĞü SODFyZNL SRGMĊWR VWDUDQLD R QRZą ORNDOL]DFMĊ =RVWDá\ RQH XZLHĔF]RQH VXNFHVHP LZURNX*%/RWU]\PDáDSRPLHV]F]HQLDZQRZRZ\EXGRZDQ\P'RPX/HNDU]D Z.DWRZLFDFK2EHFQLHVWDQRZLRQVLHG]LEĊĝOąVNLHM,]E\/HNDUVNLHM3ROVNLHJR7RZD U]\VWZD/HNDUVNLHJRRUD]2GG]LDáX*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMSHáQLąFIXQNFMĊ FHQWUXPG\GDNW\F]QRV]NROHQLRZHJRUHJLRQX -HGQ\P ] SLHUZV]\FK NLHURZQLNyZ 2GG]LDáX  E\á OHNDU] IW\]MDWUD GU$GDP3DUOLĔVNLSRVWDü]QDQDZĞURGRZLVNXPHG\F]Q\P.DWRZLFZLHOROHWQLNLH URZQLN0LHMVNLHM3U]\FKRGQL3U]HFLZJUXĨOLF]HMNRQVXOWDQWZRMHZyG]NLGVJUXĨOLF\ ZLHOROHWQL VHNUHWDU] 3ROVNLHJR 7RZDU]\VWZD /HNDUVNLHJR Z .DWRZLFDFK : ELEOLR WHNDUVWZLH]DVáXĪ\áVLĊVWDUDQLHPRSUR¿O]ELRUyZRGSRZLDGDMąF\SRWU]HERPĞURGR ZLVNDLGEDáRĞFLąRáDWZąGRVWĊSQRĞüELEOLRWHNLGODXĪ\WNRZQLNyZ 'R ]DVáXĪRQ\FK SUDFRZQLNyZ 2GG]LDáX QDOHĪ\ UyZQLHĪ PJU 0DJGDOHQD :DO F]DN ]DWUXGQLRQD Z ODWDFK QD VWDQRZLVNX NXVWRV]D Z\ELWQ\ ELEOLRJUDI ]GRVNRQDáą]QDMRPRĞFLąVSHF\¿NLELEOLRWHNDUVWZDPHG\F]QHJR3U]\F]\QLáDVLĊRQD GR]QDF]ąFHJRSRGQLHVLHQLDLXQRZRF]HĞQLHQLDSR]LRPXXVáXJLQIRUPDF\MQ\FKĞZLDG F]RQ\FK SU]H] 2GG]LDá RĪ\ZLDMąF L XáDWZLDMąF NRQWDNW\ ] QDXNRZFDPL ]DJUDQLF] Q\PLF]ĊVWRSR]\VNXMąFWąGURJąPDWHULDá\QLHGRVWĊSQHZNUDMX ']LĊNL]DDQJDĪRZDQLXSUDFRZQLNyZ]QDMRPRĞFLQRZRF]HVQHJRELEOLRWHNDUVWZD L RWZDUWRĞFL QD QRZH WHFKQLNL LQIRUPDF\MQH 2GG]LDá NDWRZLFNL UR]ZLMDá VLĊ EDUG]R SUĊĪQLHLV]\ENRVWDáVLĊSRSXODUQ\PZĞURGRZLVNXOHNDUVNLPĨUyGáHPZVSyáF]HVQHM ZLHG]\PHG\F]QHM 2SUyF] WUDG\F\MQ\FK GRNXPHQWyZ JURPDG]RQ\FK Z ELEOLRWHFH ± Z\GDZQLFWZ ]ZDUW\FKFLąJá\FKLPLNURIRUPZZ\QLNXSRVWĊSXWHFKQLNLSRMDZLá\VLĊQRZHW\S\ PDWHULDáyZELEOLRWHF]Q\FK±GRNXPHQW\HOHNWURQLF]QHLDXGLRZL]XDOQH
0,526à$:$62%&=$.

3UR¿OJURPDG]RQ\FKPDWHULDáyZ]]DáRĪHQLDREHMPXMHZ\GDZQLFWZD ]]DNUHVX QDXN R ]GURZLX PHG\F\Q\ IDUPDFML VWRPDWRORJLL SLHOĊJQLDUVWZD SRáRĪQLFWZD UHKDELOLWDFML GLHWHW\NL DQDOLW\NL PHG\F]QHM L NRVPHWRORJLL ĝFLĞOH PHG\F]Q\ SUR¿O JURPDG]RQHJRSLĞPLHQQLFWZDELEOLRWHNDSRV]HU]DRG]LHG]LQ\SRNUHZQH]ZáDV]F]D ]G]LDáXQDXNVSRáHF]Q\FKSU]\URGQLF]\FKRUD]]]DNUHVXPHWRG\NLLWHFKQLNLSUDF\ XP\VáRZHM PLQ SV\FKRORJLL SHGDJRJLNL SUDZD VRFMRORJLL ¿OR]R¿L ELRFKHPLL ELR¿]\NLELRORJLL :VWUXNWXU]HNVLĊJR]ELRUXXZ]JOĊGQLDVLĊSRQDGWRVSHFMDOQRĞFL ]ZLą]DQH ] ZDUXQNDPL UHJLRQDOQ\PL QS UDWRZQLFWZR JyUQLF]H RFKURQD ĞURGR ZLVND &KDUDNWHU XĪ\WNRZ\ NVLĊJR]ELRUX Z\]QDF]DMą GRGDWNRZR DNWXDOQH WUHQG\ HGXNDF\MQHLPRGDSRZRGXMąF]ZLĊNV]RQH]DSRWU]HERZDQLHF]\WHOQLNyZQDOHNWXU\ GRUDĨQH]ZLą]DQHWHPDW\F]QLH]SUREOHPDPLELHĪąF\PL QSZ\PRJL8QLL(XURSHM VNLHM NROHMQH UHIRUP\ ]GURZLD ]PLDQ\ DNWyZ SUDZQ\FK F]\ WHĪ ] ]DJDGQLHQLDPL SRSXODU\]RZDQ\PLSU]H]PHGLD 5yĪQRURGQRĞüWHPDW\NLNVLĊJR]ELRUXRUD]JURPDG]HQLHSRGUĊF]QLNyZR]UyĪQL FRZDQ\PSR]LRPLHSUH]HQWRZDQLDZLHG]\XZ]JOĊGQLDMąF\PSRWU]HE\F]\WHOQLNyZ Z\]QDF]DMąSXEOLF]Q\FKDUDNWHUELEOLRWHNL

2GG]LDá7HUHQRZ\*%/Z.DWRZLFDFK $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD


2''=,$à<7(5(12:(*àÏ:1(-%,%/,27(.,/(.$56.,(-:2GG]LDOH*%/Z.DWRZLFDFKUHDOL]RZDQHVąZV]\VWNLHIRUP\XGRVWĊSQLDQLD ]ELRUyZSUH]HQF\MQHZ\SRĪ\F]DQLH±PLHMVFRZHL]DPLHMVFRZHRUD]ZROQ\GRVWĊS GRNVLĊJR]ELRUXSRGUĊF]QHJRREHMPXMąFHJRNLONDW\VLĊF\NVLąĪHNZ\GDZQLFWZLQIRU PDF\MQ\FKLF]DVRSLVPELHĪąF\FK 1DMF]ĊVWV]ą IRUPą NRU]\VWDQLD ]H ]ELRUyZ MHVW XGRVWĊSQLDQLH SUH]HQF\MQH :V]\VF\ ]DLQWHUHVRZDQL PRJą NRU]\VWDü ]H ]ELRUyZ Z F]\WHOQL EH] ĪDGQ\FK RJUD QLF]HĔ :ĞUyG RGZLHG]DMąF\FK F]\WHOQLĊ QDMOLF]QLHMV]ą JUXSĊ VWDQRZLą QDXF]\FLHOH LXF]QLRZLHV]NyáSRPDWXUDOQ\FKDWDNĪHVWXGHQFL RN LWRQLHW\ONRNLHUXQNyZ PHG\F]Q\FK OHF] WDNĪH SUDZD HNRQRPLL L QDXN WHFKQLF]Q\FK : RVWDWQLFK ODWDFK REVHUZXMH VLĊ ]QDF]ąF\ QDZHW ZLHORNURWQ\ Z]URVW XGRVWĊSQLDQLD SUH]HQF\MQHJR ]ELRUyZ =MDZLVNX WHPX VSU]\MD PRĪOLZRĞü VDPRG]LHOQHJR NRU]\VWDQLD Z F]\WHOQL ]ED] ELEOLRJUD¿F]Q\FK L SHáQRWHNVWRZ\FK ED] NVLąĪHN L F]DVRSLVP 'RVWĊS GR QLFK VWDáVLĊQLHRFHQLRQ\PĨUyGáHPLQIRUPDFMLGODVWDOHURVQąFHMOLF]E\XĪ\WNRZQLNyZ 'R Z\SRĪ\F]HĔ QD ]HZQąWU] ELEOLRWHNL XSUDZQLHQL Vą W\ONR SUDNW\F\ VáXĪE\ ]GURZLD RUD] SUDFRZQLF\ QDXNRZL UHSUH]HQWXMąF\ UyĪQH ]DZRG\ MHGQDN R SUR¿OX SRĞUHGQLR]ZLą]DQ\P]PHG\F\Qą:ĞUyGZ\SRĪ\F]DMąF\FKQD]HZQąWU]]GHF\GR ZDQąZLĊNV]RĞüVWDQRZLąOHNDU]HPHG\F\Q\XELHJDMąF\VLĊRVSHFMDOL]DFMHLGRNWR UDQFL  ,QQąIRUPąXGRVWĊSQLDQLD]ELRUyZMHVWZ\SRĪ\F]DQLH]DPLHMVFRZHW]ZZ\SR Ī\F]DQLHPLĊG]\ELEOLRWHF]QH]DSHZQLDMąFHXĪ\WNRZQLNRPGRVWĊSGR]ELRUyZLQQ\FK ELEOLRWHN L ]RERZLą]XMąFH MHGQRF]HĞQLH ELEOLRWHNĊ GR UHDOL]DFML ]DPyZLHĔ LQQ\FK LQVW\WXFML±QD]DVDG]LHZ]DMHPQRĞFL,GHąZ\SRĪ\F]DQLD]DPLHMVFRZHJRMHVWVWZR U]HQLH NDĪGHPX F]\WHOQLNRZL GRJRGQHJR GRVWĊSX GR GRNXPHQWyZ ĨUyGáRZ\FK EH] Z]JOĊGXQDPLHMVFHLFKORNDOL]DFML )RUPDZ\SRĪ\F]HĔ]DPLHMVFRZ\FKEĊG]LHVLĊQDGDOG\QDPLF]QLHUR]ZLMDáDSR QLHZDĪGRNXPHQWyZĨUyGáRZ\FKSU]\E\ZDZV]\ENLPWHPSLHDĪDGQD]ELEOLRWHN QLH PD V]DQV QD ]JURPDG]HQLH LFK Z LORĞFL JZDUDQWXMąFHM ]DVSRNRMHQLH SRWU]HE ĞURGRZLVND ']LDáDOQRĞüLQIRUPDF\MQD2GG]LDáX*%/Z.DWRZLFDFKSURZDG]RQDMHVWZRSDU FLXRNDWDORJLZáDVQHNDWDORJLRQOLQHED]\ZáDVQH*%/RUD]ED]\NVLąĪHNLF]DVRSLVP XGRVWĊSQLDQHSU]H]*áyZQą%LEOLRWHNĊ/HNDUVNą :2GG]LDOHZ\NRU]\VW\ZDQHVąVSUDZG]RQHLFLąJOHXGRVNRQDODQHPHWRG\NRP SOHNVRZHM REVáXJL XĪ\WNRZQLNyZ áąF]ąFH PRĪOLZRĞFL MDNLH GDMH QRZRF]HVQD WHFK QRORJLD ] WUDG\F\MQ\PL ]DGDQLDPL %RJDWD RIHUWD XVáXJRZD VSUDZLD ĪH ELEOLRWHND WUDNWRZDQDMHVWMDNRIDFKRZ\SRĞUHGQLNZSU]HND]\ZDQLXZLHG]\FHQLRQ\ZĞURGR ZLVNXÄVSHFMDOLVWD´]]DNUHVXLQIRUPDFMLPHG\F]QHM 2GG]LDáHPĞUHGQLHMZLHONRĞFLSRZVWDá\PZLQQ\PF]DVLHLRGPLHQQ\FKZDUXQ NDFKSROLW\F]QRJRVSRGDUF]\FKMHVW2GG]LDá*%/Z&]ĊVWRFKRZLH3RZRáDQ\]RVWDá ZURNXGHF\]MąPLQLVWUD]GURZLDNWyUąSRSU]HG]Lá\NLONXOHWQLHVWDUDQLDF]ĊVWR FKRZVNLHJR ĞURGRZLVND OHNDUVNLHJR ZáDG] PLHMVNLFK L ZRMHZyG]NLFK : ELHĪąF\P
0,526à$:$62%&=$.

URNXREFKRG]LáOHFLHLVWQLHQLDLZSLVDáVLĊZKLVWRULĊPLDVWDQLHUR]HUZDOQLHZLąĪąF VLĊ]ORNDOQ\PĞURGRZLVNLHPPHG\F]Q\PLNXOWXUDOQ\P 6ZRMąG]LDáDOQRĞüELEOLRWHNDUR]SRF]ĊáDZ]DE\WNRZ\PEXG\QNXZNWyU\PĪ\á L SUDFRZDá GU :áDG\VáDZ %LHJDĔVNL ]QDQ\ OHNDU] F]ĊVWRFKRZVNL : EXG\QNX W\P PLHĞFLáRVLĊUyZQLHĪ7RZDU]\VWZR/HNDUVNLH]NWyU\P2GG]LDáZ&]ĊVWRFKRZLHPLDá EDUG]RRĪ\ZLRQHNRQWDNW\RUJDQL]XMąFZVSyOQLHZ\VWDZ\L]HEUDQLDQDXNRZH-HGQD ]WDNLFKZ\VWDZE\áDSRĞZLĊFRQDZáDĞQLHGU:áDG\VáDZRZL%LHJDĔVNLHPX

2GG]LDá7HUHQRZ\*%/Z&]ĊVWRFKRZLH $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

2GG]LDá UR]SRF]\QDá G]LDáDOQRĞü G\VSRQXMąF YROXPLQyZ RSUDFRZDQ\FK NVLąĪHNLYROXPLQyZURF]QLNyZF]DVRSLVP1DNVLĊJR]ELyUWHQ]áRĪ\á\VLĊSU]H ND]DQH 2GG]LDáRZL ]ELRU\ ] ELEOLRWHNL 7RZDU]\VWZD /HNDUVNLHJR RUD] RNRáR YROXPLQyZZ\GDZQLFWZSU]HND]DQ\FKSU]H]*%/Z:DUV]DZLH:]PLDQNLZSUDVLH ZSLHUZV]\PRNUHVLHLVWQLHQLDSU]\F]\QLá\VLĊ]QDF]ąFRGRUR]SURSDJRZDQLDXVáXJ ELEOLRWHF]QRLQIRUPDF\MQ\FK2GG]LDáX=ELHJLHPF]DVX2GG]LDá]\VNDáX]QDQLHZĞUR GRZLVNXLVWDáVLĊQLHRGáąF]Q\PHOHPHQWHPZNV]WDáFHQLXSRG\SORPRZ\POHNDU]\


2''=,$à<7(5(12:(*àÏ:1(-%,%/,27(.,/(.$56.,(-: URNX ELEOLRWHNĊ GRWNQĊá\ SU]HPLDQ\ GRNRQXMąFH VLĊ Z 3ROVFH :áDĞFL FLHOEXG\QNXNWyU\RGNXSLáGRPRGVSDGNRELHUFyZGU%LHJDĔVNLHJR]DĪąGDáRSáDW\ F]\QV]XZWDNLHMZ\VRNRĞFLĪHGDOV]\E\W2GG]LDáXVWDáVLĊ]DJURĪRQ\3RV]XNLZDQLH QRZHJRSRPLHV]F]HQLDE\áR]DGDQLHPEDUG]RWUXGQ\PSRQLHZDĪZSRGREQHMV\WX DFML]QDOD]áRVLĊZLHOHLQQ\FKLQVW\WXFMLNXOWXUDOQ\FKLSODFyZHNVáXĪE\]GURZLD/RV\ ELEOLRWHNLE\á\WDNEOLVNLHĞURGRZLVNXĪHZSRV]XNLZDQLHORNDOXZáąF]\á\VLĊLQVW\ WXFMH PHG\F]QH ZáDG]H PLDVWD OHNDU]H D QDZHW RVRE\ SU\ZDWQH ']LĊNL ]DDQJD ĪRZDQLX/HNDU]D:RMHZyG]NLHJRLSU]\FK\OQRĞFLG\UHNFML:RMHZyG]NLHJR6]SLWDOD 6SHFMDOLVW\F]QHJR SRGMĊWR GHF\]MĊ R XPLHV]F]HQLX 2GG]LDáX Z EXG\QNX V]SLWDOD %LEOLRWHNDVWDáDVLĊMHGQą]F]ĊĞFLV]SLWDODDGODZLHOXPáRG\FKOHNDU]\NWyU]\SRGHM PRZDOLSUDFĊZQRZRRWZDUWHMSODFyZFHLSU]\JRWRZ\ZDOLVLĊGR]GRE\FLDVSHFMDOL ]DFMLE\áDPLHMVFHPEH]SRĞUHGQLHJRGRVWĊSXGRIDFKRZHMOLWHUDWXU\PHG\F]QHM %LEOLRWHND FLHV]\ VLĊ GXĪ\P ]DLQWHUHVRZDQLHP L X]QDQLHP ORNDOQHJR ĞURGR ZLVND=HZ]JOĊGXQDGRVWĊSQRĞüLRJyOQRPHG\F]Q\SUR¿O]ELRUyZ]XVáXJ2GG]LDáX NRU]\VWDV]HURNLLEDUG]R]UyĪQLFRZDQ\NUąJXĪ\WNRZQLNyZ2SUyF]OHNDU]\RGELRU FDPLXVáXJELEOLRWHF]Q\FKVąSLHOĊJQLDUNLSRáRĪQHUDWRZQLF\PHG\F]QLIDUPDFHXFL UHKDELOLWDQFL ¿]MRWHUDSHXFL SV\FKRORG]\ GLHWHW\F\ SUDFRZQLF\ QDXNRZL VWXGHQFL DWDNĪHXF]QLRZLHV]NyáRSUR¿OXPHG\F]Q\P 3HUVRQHO 2GG]LDáX VáXĪ\ SRPRFą PHWRG\F]Qą Z SU]\JRWRZ\ZDQLX SUDF OLFHQ FMDFNLFK L PDJLVWHUVNLFK SRUDGDPL ELEOLRJUD¿F]Q\PL SRĞUHGQLFWZHP Z SU]HND]\ ZDQLXLQIRUPDFML]*%/Z:DUV]DZLHL]LQQ\FKSODFyZHN : SRPLHV]F]HQLDFK XGRVWĊSQLRQ\FK SU]H] :RMHZyG]NL 6]SLWDO 6SHFMDOLVW\F]Q\ ELEOLRWHNDG]LDáDáDODW:URNX2GG]LDáNROHMQ\UD]]PLHQLáVZRMąVLHG]LEĊ 3RáąF]RQRGZDV]SLWDOHZRMHZyG]NLH±:RMHZyG]NL6]SLWDO6SHFMDOLVW\F]Q\L:RMH ZyG]NL6]SLWDO=HVSRORQ\RUD]SRGMĊWRGHF\]MĊRSU]HQLHVLHQLX%LEOLRWHNL]H6]SLWDOD 6SHFMDOLVW\F]QHJRGR6]SLWDOD=HVSRORQHJR]QDMGXMąFHJRVLĊZVąVLHGQLHMG]LHOQLF\ PLDVWD 0LPR SURWHVWyZ L SHW\FML ZQRV]RQ\FK SU]H] OHNDU]\ L SLHOĊJQLDUNL ELEOLR WHNĊ SU]HQLHVLRQR GR LQQ\FK SRPLHV]F]HĔ PQLHM IXQNFMRQDOQ\FK L RGGDORQ\FK RG RGG]LDáyZV]SLWDOQ\FK 2G SRF]ąWNX VZHJR LVWQLHQLD 2GG]LDá XF]HVWQLF]\á Z ZDĪQ\FK Z\GDU]HQLDFK NXOWXUDOQ\FK RUJDQL]RZDQ\FK Z &]ĊVWRFKRZLH SU]H] RUJDQL]DFMH VDPRU]ąGRZH QS 8U]ąG 0LDVWD EąGĨ VSRáHF]QH ± 7RZDU]\VWZR /HNDUVNLH &]ĊVWRFKRZVNLH 7UDG\FMą VWDá VLĊ XG]LDá NLHURZQLND ELEOLRWHNL Z SRVLHG]HQLDFK =DU]ąGX 7RZDU]\VWZD /HNDU VNLHJR&]ĊVWRFKRZVNLHJRDSUDFRZQLF\F]ĊVWRDQJDĪXMąVLĊZRUJDQL]DFMĊLSU]\JR WRZ\ZDQLHWDNLFKZ\GDU]HĔMDNVHVMHQDXNRZHVHPLQDULDNRQJUHV\F]\Z\VWDZ\ :URNXZZDUXQNDFKUR]ZLMDMąFHMVLĊGHPRNUDW\]DFMLNUDMXLFRUD]EDUG]LHM DNW\ZQHM G]LDáDOQRĞFL VDPRU]ąGyZ WHU\WRULDOQ\FK ]DF]ąá IXQNFMRQRZDü 2GG]LDá *%/Z6áXSVNX 3RZRáDQ\ SU]H] PLQLVWUD ]GURZLD QD ZQLRVHN ORNDOQHJR ĞURGRZLVND PHG\F] QHJRRUD]ZáDG]VDPRU]ąGRZ\FKE\áMHGQ\P]VLHGPLXRGG]LDáyZ*%/NWyUHZW\P F]DVLHUR]SRF]Ċá\G]LDáDOQRĞü
0,526Ã $:$62%&=$.

1DVZRMÄ&#x2026;VLHG]LEÄ&#x160;2GG]LDáRWU]\PDáORNDORSRZLHU]FKQLRNPðZELXURZFX Z FHQWUXP PLDVWD : WDPW\P RNUHVLH E\á WR MHG\Q\ SU]\SDGHN JG\ ELEOLRWHND QLH ]QDMGRZDáDVLÄ&#x160;ZV]SLWDOXOXEL]ELHOHNDUVNLHM

2GG]LDá7HUHQRZ\*%/Z6áXSVNX $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

%LEOLRWHNDVáXSVNDWRQLHGXĪDSODFyZNDRNDPHUDOQ\PFKDUDNWHU]HLSU]\MD]Q\P RWRF]HQLX-HVWMHGQ\P]PQLHMV]\FKRGG]LDáyZOHF]G]LDáDEDUG]RSUÄ&#x160;ĪQLHLVSHáQLD IXQNFMHQRZRF]HVQHMELEOLRWHNL .VLÄ&#x160;JR]ELyU Z GXĪHM F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FL SRZVWDá Z RSDUFLX R ]ELRU\ ZF]HÄ&#x17E;QLHM G]LDáDMÄ&#x2026;FHM ELEOLRWHNLSU]\V]SLWDOQHMDWDNĪHGDU\SU\ZDWQ\FKR¿DURGDZFyZ]HÄ&#x17E;URGRZLVNDOHNDU VNLHJR:Ä&#x17E;UyGGDUF]\Ä&#x201D;FyZZVSRPQLHüQDOHĪ\GU7DGHXV]D=DNU]HZVNLHJRNWyU\E\á ZLHONLP RUÄ&#x160;GRZQLNLHP SRZVWDQLD QDXNRZHM ELEOLRWHNL PHG\F]QHM Z 6áXSVNX L QD SRF]Ä&#x2026;WNXODWXELHJáHJRVWXOHFLDSU]HND]DáELEOLRWHFHNVLÄ&#x2026;ĪNLPHG\F]QHRZDUWRÄ&#x17E;FL W\VLÄ&#x160;F\ GRODUyZ 'U =DNU]HZVNL VZRMÄ&#x2026; SUDFÄ&#x160; QDXNRZÄ&#x2026; L ]DZRGRZÄ&#x2026; NRQW\QXRZDá Z6WDQDFK=MHGQRF]RQ\FKL.DQDG]LH=DZV]HSDPLÄ&#x160;WDáRELEOLRWHFHLQLHMHGQRNURWQLH ZVSRPDJDá MÄ&#x2026; GDUDPL SU]\F]\QLDMÄ&#x2026;F VLÄ&#x160; GR SRZLÄ&#x160;NV]DQLD NVLÄ&#x160;JR]ELRUX R WUXGQR GRVWÄ&#x160;SQHZyZF]DVZ\GDZQLFWZD]DJUDQLF]QH


2''=,$à<7(5(12:(*àÏ:1(-%,%/,27(.,/(.$56.,(-2G SRF]ąWNX VZRMHJR LVWQLHQLD 2GG]LDá VSRW\NDá VLĊ ] GXĪ\P SRSDUFLHP ĞURGRZLVND ORNDOQHJR SU]\FK\OQRĞFLą ZáDG] L ZLHONLP ]DDQJDĪRZDQLHP 6áXSVNLHM ,]E\ /HNDUVNLHM 1D áDPDFK UHJLRQDOQHM SUDV\ PHG\F]QHM XND]\ZDá\ VLĊ DUW\NXá\ SURPXMąFH G]LDáDOQRĞü ELEOLRWHNL L ]DFKĊFDMąFH ĞURGRZLVNR OHNDU]\ GR R¿DURZDQLD GDUyZZSRVWDFLZ\GDZQLFWZQDXNRZ\FK$SHOHWH]DZV]HVSRW\NDá\VLĊ]GXĪ\P RG]HZHP D ZĞUyG KRMQ\FK R¿DURGDZFyZ E\OL Z\ELWQL SU]HGVWDZLFLHOH VáXSVNLHJR ĞURGRZLVNDOHNDUVNLHJR 1DSRF]ąWNXG]LDáDOQRĞFL2GG]LDáXJáyZQ\PLMHJRXĪ\WNRZQLNDPLE\OLOHNDU]H FR ZLą]DáR VLĊ PLQ ] QRZHOL]DFMą SURJUDPX V]NROHĔ SRG\SORPRZ\FK 3RMDZLDQLH VLĊ LQWHUG\VF\SOLQDUQ\FK NLHUXQNyZ PHG\F]Q\FK SRZVWDZDQLH JDELQHWyZ OHNDU]\ URG]LQQ\FK]URG]Lá\SRWU]HEĊSRGQRV]HQLDNZDOL¿NDFMLL]GRE\ZDQLDQRZ\FKXSUDZ QLHĔ]DZRGRZ\FKSU]H]OHNDU]\ =PLDQ\ L SU]HREUDĪHQLD ĞURGRZLVND PHG\F]QHJR ZSá\ZDá\ QD ]PLDQĊ SUR¿OX XĪ\WNRZQLNyZ ELEOLRWHNL 3RZVWDQLH QRZ\FK NLHUXQNyZ NV]WDáFHQLD Z $NDGHPLL 3RPRUVNLHMZ6áXSVNXVSUDZLáRĪHFRUD]ZLĊNV]ąJUXSĊF]\WHOQLNyZ]DF]ĊOLVWDQRZLü UDWRZQLF\PHG\F]QLLSLHOĊJQLDUNL ']LDáDOQRĞüELEOLRWHF]QRLQIRUPDF\MQDLHGXNDF\MQDELEOLRWHNLPXVLE\ü]LQWH JURZDQD]UR]ZRMHPRĞZLDW\PHG\F]QHML]PLHQLDMąF\PVLĊREOLF]HPVáXĪE\]GURZLD =QDMRPRĞü VWUXNWXU\ F]\WHOQLF]HM ZáDVQHJR RWRF]HQLD MHJR VSHF\¿NL L SUR¿OX SR]ZDODQDSU]\JRWRZDQLHRGSRZLHGQLHMRIHUW\XVáXJLZáDĞFLZHNV]WDáWRZDQLHNVLĊ JR]ELRUX 2GG]LDá VáXSVNL VSHáQLD RF]HNLZDQLD ORNDOQHJR ĞURGRZLVND PHG\F]QHJR LVWDUDVLĊVNXWHF]QLH]DVSRNDMDüMHJRSRWU]HE\LQIRUPDF\MQH]JRGQLH]H]PLHQLDMą F\PLVLĊVWDQGDUGDPLNV]WDáFHQLD %LEOLRWHNDZ6áXSVNXWDNMDNLQQHRGG]LDá\EXGXMHSUR¿OZáDVQHJRNVLĊJR]ELRUX ZRSDUFLXRSRWU]HE\ORNDOQHJRĞURGRZLVNDPHG\F]QHJRLQDXNRZHJR:VWUXNWXU]H XĪ\WNRZQLNyZRSUyF]OHNDU]\LSLHOĊJQLDUHNEDUG]ROLF]QąJUXSĊVWDQRZLąVWXGHQFL NLHUXQNyZ PHG\F]Q\FK XF]HOQL UHJLRQDOQ\FK WDNLFK MDN $NDGHPLD 3RPRUVND F]\ 6SRáHF]QD6]NRáD3U]HGVLĊELRUF]RĞFLL=DU]ąG]DQLDNWyUHNV]WDáFąQDNLHUXQNDFKSLH OĊJQLDUVNLFK UDWRZQLFWZD PHG\F]QHJR ¿]MRWHUDSLL HGXNDFML ]GURZRWQHM L ]GURZLD SXEOLF]QHJR 3U]H]NROHMQHODWDVZRMHMG]LDáDOQRĞFL2GG]LDáZ6áXSVNXVXNFHV\ZQLHSRZLĊNV]Dá VWDQNVLĊJR]ELRUX3RF]ąWNRZRSRMĊFLH±QDXNLELRPHG\F]QHE\áRUR]XPLDQHEDUG]R V]HURNRLJURPDG]RQRZV]\VWNRFRZMDNLPNROZLHNVWRSQLXZLą]DáRVLĊ]QDXNDPL PHG\F]Q\PL ± RG SV\FKRORJLL SR ¿]\NĊ 3RZLĊNV]DMąF\ VLĊ NVLĊJR]ELyU LSUREOHP\ ]PDJD]\QRZDQLHP]ELRUyZZSá\QĊá\QD]DZĊĪHQLHSUR¿OXJURPDG]HQLD2EHFQLH 2GG]LDáJURPDG]LNVLąĪNLĞFLĞOHPHG\F]QH]]DVWRVRZDQLHPVHOHNFMLZ]DNUHVLHQDXN SRNUHZQ\FKWDNLFKMDNELRORJLDFKHPLDZHWHU\QDULDPHG\F\QDQDWXUDOQD:]DNUHVLH ELHĪąFHJR SLĞPLHQQLFWZD SROVNLHJR 2GG]LDá GąĪ\ GR PDNV\PDOQHM NRPSOHWQRĞFL QDWRPLDVWSLĞPLHQQLFWZRREFHSRGGDMHGRGDWNRZHMVHOHNFML]SRáRĪHQLHPQDFLVNXQD UDQJĊ QDXNRZą G]LHáD SR]\FMĊ UDQNLQJRZą F]DVRSLVP L MĊ]\N Z\GDQLD 3RZLĊNV]D
0,526Ã $:$62%&=$.

VLÄ&#x160; NVLÄ&#x160;JR]ELyU ] ]DNUHVX QRZ\FK G]LHG]LQ PHG\F\Q\ WDNLFK MDN DQHVWH]MRORJLD UDWRZQLFWZR PHG\F]QH SLHOÄ&#x160;JQLDUVWZR VSHFMDOLVW\F]QH RSLHND SDOLDW\ZQD SV\FKR JHULDWULDQHRQDWRORJLDEURPDWRORJLDRÄ&#x17E;ZLDWD]GURZRWQD]GURZLHSXEOLF]QH %LEOLRWHNDSHáQLIXQNFMHLQIRUPDF\MQRELEOLRJUD¿F]QHZRSDUFLXRZáDVQ\NVLÄ&#x160;JR ]ELyUGRVWÄ&#x160;SQHED]\F]DVRSLÄ&#x17E;PLHQQLF]HLELEOLRJUD¿F]QHDW DNĪHSRÄ&#x17E;UHGQLF]\ZXGRVWÄ&#x160;S QLDQLX]ELRUyZLQQ\FKELEOLRWHNPHG\F]Q\FKL]DVREyZ*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM 2G ZLHOX ODW 2GG]LDá ZVSyáSUDFXMH ] 3HGDJRJLF]QÄ&#x2026; %LEOLRWHNÄ&#x2026; :RMHZyG]NÄ&#x2026; Z6áXSVNXFR]DSHZQLDXĪ\WNRZQLNRPREX%LEOLRWHNOHSV]\GRVWÄ&#x160;SGRQDMQRZV]HM OLWHUDWXU\ IDFKRZHM 3UDFRZQLF\ 2GG]LDáX QD ]DSURV]HQLH ZáDG] %LEOLRWHNL EDUG]R F]Ä&#x160;VWR XF]HVWQLF]Ä&#x2026; Z RUJDQL]RZDQ\FK SU]H] QLÄ&#x2026; LPSUH]DFK QDXNRZ\FK RÄ&#x17E;ZLDWR Z\FKLNXOWXUDOQ\FK

2GG]LDá7HUHQRZ\*%/Z&LHFKDQRZLH $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

-HGQÄ&#x2026;]QDMPáRGV]\FKSODFyZHNWHUHQRZ\FK*%/MHVW2GG]LDáZ&LHFKDQRZLH SRZRáDQ\GHF\]MÄ&#x2026;PLQLVWUD]GURZLDZPDUFXURNXG]LÄ&#x160;NLVWDUDQLRPORNDOQ\FK ZáDG]VDPRU]Ä&#x2026;GRZ\FKZáDG]XF]HOQLLÄ&#x17E;URGRZLVNOHNDUVNLFK


2''=,$à<7(5(12:(*àÏ:1(-%,%/,27(.,/(.$56.,(-2JURPQH]DVáXJLGODXWZRU]HQLD2GG]LDáX*%/Z&LHFKDQRZLHPLDáDĞSVHQDWRU -DQLQD)HWOLĔVND%\áDLQLFMDWRUNąSURMHNWXL]RJURPQąGHWHUPLQDFMąGąĪ\áDGRMHJR UHDOL]DFML 2GG]LDá G]LDáD QD WHUHQLH 3DĔVWZRZHM :\ĪV]HM 6]NRá\ =DZRGRZHM Z &LHFKD QRZLH =ORNDOL]RZDQLH JR QD :\G]LDOH 2FKURQ\ =GURZLD 3:6= QLH E\áR SU]\SDG NRZHERZLHP-DQLQD)HWOLĔVND±SHáQLąFDZyZF]DVIXQNFMĊG\UHNWRUDWHJR:\G]LDáX ± SUDJQĊáD VWZRU]\ü RSW\PDOQH ZDUXQNL UR]ZRMX ]DZRGRZHJR FDáHPX ORNDOQHPX ĞURGRZLVNX PHG\F]QHPX V]F]HJyOQLH ]DĞ SHUVRQHORZL SLHOĊJQLDUVNLHPX D ELEOLR WHND PLDáD VWDQRZLü ]DSOHF]H QDXNRZH ]DUyZQR GOD VWXGHQWyZ MDN UyZQLHĪ NDGU\ QDXNRZHMUR]ZLMDMąFHMVLĊXF]HOQL:Z\ĪV]\PSROVNLPV]NROQLFWZLHSLHOĊJQLDUVNLP E\á WR ZyZF]DV RNUHV GXĪ\FK SU]HPLDQ ZHU\¿NXMąF ERZLHP ± SU]HG SU]\VWąSLH QLHPGR8QLL(XURSHMVNLHM±SURJUDP\NV]WDáFHQLDVWZLHUG]RQRĪHQLHVSHáQLDá\RQH Z\PRJyZXQLMQ\FK =DSURSRQRZDQR]DWHPPRĪOLZRĞüX]XSHáQLHQLDNZDOL¿NDFML]DZRGRZ\FKSLHOĊ JQLDUHN SRSU]H] W]Z VWXGLD SRPRVWRZH UHDOL]RZDQH Z UDPDFK SURMHNWyZ XQLMQ\FK SU]\VSLHV]DMąF DNDGHPLFNLH NV]WDáFHQLH SLHOĊJQLDUHN :DĪQ\P ]DGDQLHP VWDáR VLĊ ZLĊF XPRĪOLZLHQLH SLHOĊJQLDUNRP L VWXGHQWRP SLHOĊJQLDUVWZD GRVWĊSX GR QDMQRZ V]HMP\ĞOLPHG\F]QHMSRSU]H]PRĪOLZRĞüNRU]\VWDQLD]H]ELRUyZ*áyZQHM%LEOLRWHNL /HNDUVNLHMRUD]MHMED]HOHNWURQLF]Q\FKZáDĞQLHZ&LHFKDQRZLH 2RJURPQHMVDW\VIDNFMLL]DGRZROHQLX]XUXFKRPLHQLD2GG]LDáXĞZLDGF]ąVáRZD Z\SRZLHG]LDQH SU]H] 3DQLą VHQDWRU SRGF]DV XURF]\VWRĞFL RWZDUFLD Ä2WR PDP\ Z&LHFKDQRZLH 2GG]LDá *áyZQHM %LEOLRWHNL /HNDUVNLHM ']LVLHMV]D XURF]\VWRĞü MHVW GRZRGHPQDWRĪHPDU]HQLDVLĊVSHáQLDMąĪHMHĪHOLVLĊF]HJRĞEDUG]RFKFHLFLĊĪNRQD WRSUDFXMHPRĪQDZLHOHRVLąJQąü´ 2GG]LDá]DMPXMHSRPLHV]F]HQLDRSRZLHU]FKQLPðLSRVLDGDEDUG]RGRJRGQH ZDUXQNL GR SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞFL ELEOLRWHF]QHM RUD] QRZRF]HVQ\FK XVáXJ LQIRU PDF\MQRELEOLRJUD¿F]Q\FK 2EV]HUQD F]\WHOQLD Z\SRVDĪRQD MHVW Z NLOND VWDQRZLVN NRPSXWHURZ\FKL]DSHZQLDGRVWĊSGRERJDWHJRNVLĊJR]ELRUXSRGUĊF]QHJR -DQLQD)HWOLĔVND GUQPHGSLHOĊJQLDUNDVHQDWRU539,L9,,NDGHQFMLSROLW\NMDNR SLHUZV]D SROVND SLHOĊJQLDUND RGE\áD V]NROHQLH VSHFMDOL]DF\MQH SLHUZV]HJR VWRSQLD Z ]DNUHVLH PHG\ F\Q\VSRáHF]QHMVSHFMDOL]DFMĊGUXJLHJRVWRSQLDX]\VNDáD]DĞZ]DNUHVLHRUJDQL]DFMLRFKURQ\]GURZLD UyZQLHĪMDNRSLHUZV]DZ3ROVFHX]\VNDáDZURNXVWRSLHĔGRNWRUDQDXNPHG\F]Q\FKZ]DNUHVLH SLHOĊJQLDUVWZDHNVSHUWZG]LHG]LQLHSLHOĊJQLDUVWZDZSURJUDPLH3+$5(Z]DNUHVLH32=NRRUG\QDWRU ZLHOXSURJUDPyZ]GURZRWQ\FKG\UHNWRU%LXUD&LHFKDQRZVNLHJR.RQVRUFMXP=GURZLDRUJDQL]DWRUND ROLPSLDGSLHOĊJQLDUVWZDF]áRQHN.UDMRZHM5DG\$NUHG\WDF\MQHM6]NROQLFWZD0HG\F]QHJRLQLFMDWRUND LZLFHG\UHNWRU,QVW\WXWX(GXNDFML=GURZRWQHML3URPRFML=GURZLDZ:\ĪV]HM6]NRá\+XPDQLVW\F]QHM LP$*LH\V]WRUD,QLFMDWRUNDLG\UHNWRU RGURNX VWZRU]RQHJRSU]H]VLHELH,QVW\WXWX2FKURQ\ =GURZLDZ3:6=Z&LHFKDQRZLH$XWRUNDNLONXG]LHVLĊFLXDUW\NXáyZQDXNRZ\FK]]DNUHVXSLHOĊJQLDU VWZDRUJDQL]DFML]GURZLDRUD]]GURZLDSXEOLF]QHJR2NUHĞODQDMDNRÄVHQDWRUZLHONLHJRVHUFD´=JLQĊáD ZNDWDVWUR¿HVDPRORWXSUH]\GHQFNLHJRSRG6PROHĔVNLHPNZLHWQLDURNXXF]HVWQLF]ąFZREFKR GDFKURF]QLF\]EURGQLNDW\ĔVNLHM>Z@6áRZQLNELRJUD¿F]Q\SROVNLFKQDXNPHG\F]Q\FK;;ZLHNX W]UHGQDXN%RĪHQD8UEDQHN:DUV]DZDV
0,526Ã $:$62%&=$.

%LEOLRWHND JURPDG]L Z\GDZQLFWZD ] G]LHG]LQ\ PHG\F\Q\ L V]HURNR SRMÄ&#x160;W\FK QDXN SRNUHZQ\FK ]H V]F]HJyOQ\P XZ]JOÄ&#x160;GQLHQLHP SLHOÄ&#x160;JQLDUVWZD RUD] Z\GDZ QLFWZD GRW\F]Ä&#x2026;FH LQIRUPDFML L GRNXPHQWDFML QDXNRZRPHG\F]QHM .VLÄ&#x160;JR]ELyU MHVW DNWXDOL]RZDQ\]JRGQLH]]DSRWU]HERZDQLHPJUXSF]\WHOQLF]\FKJáyZQLHVWXGHQWyZ SLHOÄ&#x160;JQLDUVWZD PHG\F\Q\ UDWRZQLFWZD PHG\F]QHJR IDUPDFML MDN UyZQLHĪ Z\Ī V]HJR L Ä&#x17E;UHGQLHJR SHUVRQHOX PHG\F]QHJR PLHMVFRZHJR V]SLWDOD RUD] Z\NáDGRZFyZ :\G]LDáX2FKURQ\=GURZLD : RSDUFLX R ZáDVQ\ NVLÄ&#x160;JR]ELyU RUD] GRVWÄ&#x160;SQH ED]\ NVLÄ&#x2026;ĪHN L F]DVRSLVP 2GG]LDá Ä&#x17E;ZLDGF]\ QRZRF]HVQH XVáXJL ELEOLRWHF]QRLQIRUPDF\MQH Z\NRQXMH ]HVWD ZLHQLDWHPDW\F]QH ZZHUVMLSDSLHURZHMEÄ&#x2026;GĨHOHNWURQLF]QHM VWDQRZLÄ&#x2026;FHQLH]EÄ&#x160;GQH ĨUyGáR LQIRUPDFML SU]\ SLVDQLX SUDF VHPHVWUDOQ\FK OLFHQFMDFNLFK L PDJLVWHUVNLFK .DGUD QDXNRZRG\GDNW\F]QD NRU]\VWD ] WHM RIHUW\ JáyZQLH SU]\ SU]\JRWRZ\ZDQLX PDWHULDáyZ GR SXEOLNDFML IDFKRZ\FK SUDF QDXNRZ\FK L NRQIHUHQFML 2GG]LDá ELHU]H DNW\ZQ\ XG]LDá Z Ī\FLX 8F]HOQL XF]HVWQLF]Ä&#x2026;F PLQ Z 'QLDFK 2WZDUW\FK 8F]HOQL SRGF]DVNWyU\FKZELEOLRWHFHRUJDQL]RZDQHVÄ&#x2026;SUHOHNFMHGODVWXGHQWyZ : PDMX URNX SRGF]DV ; .RQJUHVX 3LHOÄ&#x160;JQLDUHN 3ROVNLFK ]RUJDQL]RZD QHJRSU]H]:\G]LDá2FKURQ\=GURZLD3:6=RWZDUWRZ\VWDZÄ&#x160;SRÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FRQÄ&#x2026;SDPLÄ&#x160;FL ]PDUáHMWUDJLF]QLHVHQDWRU-DQLQLH)HWOLÄ&#x201D;VNLHM:\VWDZD]RVWDáDSU]\JRWRZDQDSU]H] SUDFRZQLNyZ2GG]LDáX*%/ ,QWHJUDFMD 2GG]LDáX ]H Ä&#x17E;URGRZLVNLHP QDXNL L NXOWXU\ &LHFKDQRZD D SU]HGH ZV]\VWNLP 8F]HOQL VWDáD VLÄ&#x160; IDNWHP 7UDG\FMÄ&#x2026; MHVW XG]LDá SUDFRZQLNyZ ELEOLRWHNL Z RUJDQL]RZDQ\FK SU]H] 3:6= XURF]\VWRÄ&#x17E;FLDFK WDNLFK MDN NRQIHUHQFMH VHPLQDULD QDXNRZH LQDXJXUDFMD L ]DNRÄ&#x201D;F]HQLH URNX DNDGHPLFNLHJR 8F]HVWQLFWZR Z :LJLOLL QDXNRZHJR .RáD 6WXGHQFNLHJR RUD] XURF]\VWRÄ&#x17E;FLDFK ZUÄ&#x160;F]DQLD G\SORPyZ XNRÄ&#x201D; F]HQLDXF]HOQLMHVWLVWRWQÄ&#x2026;IRUPÄ&#x2026;Z]DMHPQ\FKNRQWDNWyZLZVSyáSUDF\ 3RZLÄ&#x160;NV]DMÄ&#x2026;F\ VLÄ&#x160; NVLÄ&#x160;JR]ELyU GREUH ZDUXQNL ORNDORZH Z]RURZD ZVSyáSUDFD ]ORNDOQ\PLRÄ&#x17E;URGNDPLQDXNLVSUDZLDĪH2GG]LDáZ&LHFKDQRZLHVWDáVLÄ&#x160;MHGQÄ&#x2026;]QDM V]\EFLHMUR]ZLMDMÄ&#x2026;F\FKVLÄ&#x160;SODFyZHN*%/ 1DMPáRGV]\2GG]LDá]RVWDáRWZDUW\ZU]HÄ&#x17E;QLDURNXZ%LDáHM3RGODVNLHM ZURF]QLFÄ&#x160;SRZVWDQLD*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM-HVWWRSLÄ&#x160;WQDVWDLQVW\WXFMD WHUHQRZDLMHGQRF]HÄ&#x17E;QLHSLHUZV]DELEOLRWHNDOHNDUVNDQDW]ZÄ&#x17E;FLDQLHZVFKRGQLHM 2GG]LDá SURZDG]L V]HURNÄ&#x2026; G]LDáDOQRÄ&#x17E;ü ELEOLRWHF]QRLQIRUPDF\MQÄ&#x2026; ]DSHZQLD GRVWÄ&#x160;SGRZLHOXHOHNWURQLF]Q\FKED]F]DVRSLÄ&#x17E;PLHQQLF]\FKLUR]EXGRZXMHVZyMNVLÄ&#x160; JR]ELyU Z RSDUFLX R SRWU]HE\ F]\WHOQLNyZ -HJR ]ELRU\ FLHV]Ä&#x2026; VLÄ&#x160; GXĪ\P ]DLQWHUH VRZDQLHP SUDFRZQLNyZ VáXĪE\ ]GURZLD VWXGHQWyZ NLHUXQNyZ PHG\F]Q\FK RUD] Z\NáDGRZFyZDNDGHPLFNLFK %LEOLRWHNDMHVWRWZDUWDQDZVSyáSUDFÄ&#x160;]HÄ&#x17E;URGRZLVNLHPPHG\F]Q\PZUDPDFK SRUR]XPLHQLD RGE\ZDMÄ&#x2026; VLÄ&#x160; Z QLHM VSHFMDOLVW\F]QH V]NROHQLD RUJDQL]RZDQH SU]H] 2NUÄ&#x160;JRZÄ&#x2026;,]EÄ&#x160;3LHOÄ&#x160;JQLDUHNL3RáRĪQ\FKZ%LDáHM3RGODVNLHM 3HáQL UyZQLHĪ UROÄ&#x160; RÄ&#x17E;URGND NXOWXU\ Z NWyU\P RUJDQL]RZDQH VÄ&#x2026; VSRWNDQLD LZ\VWDZ\ : 2GG]LDOH ]DSUH]HQWRZDQR NLOND HNVSR]\FML SU]\JRWRZDQ\FK SU]H]


2''=,$à<7(5(12:(*àÏ:1(-%,%/,27(.,/(.$56.,(-*áyZQą %LEOLRWHNĊ /HNDUVNą Ä+HQU\N 6LHQNLHZLF] L ZSá\Z -HJR WZyUF]RĞFL QD SRVWDZ\ SDWULRW\F]QH PáRG]LHĪ\ Z F]DVLH ,, ZRMQ\ ĞZLDWRZHM´ Ä7U\ORJLD ']LZQH PDWHULL SRPLHV]DQLH´ Ä6WHIDQ 5RZHFNL ± *URW´ Z\VWDZD XND]XMąFD KLVWRULĊ Ī\FLD NRPHQGDQWD JáyZQHJR =ZLą]NX :DONL =EURMQHM RUD] $UPLL .UDMRZHM Ä0HG\ F\QD ZLOHĔVND Z ,, 5]HF]\SRVSROLWHM´ GRNXPHQWXMąFD KLVWRULĊ :\G]LDáX /HNDU VNLHJR 8QLZHUV\WHWX 6WHIDQD %DWRUHJR Z :LOQLH RUD] Ä3LHOĊJQLDUNL Z KDELWDFK ĩHĔVNLH ]JURPDG]HQLD ]DNRQQH Z SRVáXG]H FKRU\P´ XND]XMąFD KLVWRULĊ Z\EUD Q\FKĪHĔVNLFK]JURPDG]HĔ]DNRQQ\FK]DDQJDĪRZDQ\FKZQLHVLHQLHSRPRF\FKRU\P LSRWU]HEXMąF\P 

2GG]LDá7HUHQRZ\*%/Z%LDáHM3RGODVNLHM $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

:HZU]HĞQLXURNX2GG]LDá*%/Z2SROX]PLHQLáVLHG]LEĊLREHFQLHIXQN FMRQXMHZSRPLHV]F]HQLDFK]QDMGXMąF\FKVLĊEXG\QNX8QLZHUV\WHWX2SROVNLHJRSU]\ XO2OHVNLHM :,NZDUWDOH URNXSODQRZDQHMHVWRWZDUFLHUHDNW\ZRZDQHJR2GG]LDáX *%/ Z 5]HV]RZLH NWyU\ PLHĞFLá VLĊ EĊG]LH Z EXG\QNX SU]\ XO :DU]\ZQHM $ 3RSU]HGQLR 2GG]LDá Z 5]HV]RZLH ]OLNZLGRZDQR Z U SR SRQDG WU]\G]LHVWR OHWQLHMG]LDáDOQRĞFL
0,526Ã $:$62%&=$.

3RPLPRUyĪQLFPLÄ&#x160;G]\RGG]LDáDPLNWyUHZ\QLNDMÄ&#x2026;]LFKPLHMVFDXV\WXRZDQLD SRWU]HE ORNDOQHM VSRáHF]QRÄ&#x17E;FL SUR¿OX JURPDG]HQLD ]ELRUyZ DNW\ZQRÄ&#x17E;FL L ]DVLÄ&#x160;JX RGG]LDá\ZDQLD RUD] XF]HVWQLFWZD Z UyĪQ\FK IRUPDFK G]LDáDÄ&#x201D; ZV]\VWNLH QD WUZDáH ZSLVDá\VLÄ&#x160;ZPDSÄ&#x160;QDXNRZÄ&#x2026;NXOWXUDOQÄ&#x2026;LRÄ&#x17E;ZLDWRZÄ&#x2026;VZRLFKPLDVW

2GG]LDá\ WHUHQRZH *áyZQHM %LEOLRWHNL /HNDUVNLHM SRPDJDMÄ&#x2026; Z X]\VNDQLX QDM QRZV]HMZLHG]\]G]LHG]LQ\V]\ENRUR]ZLMDMÄ&#x2026;F\FKVLÄ&#x160;QDXNELRPHG\F]Q\FK6Ä&#x2026;F]Ä&#x160;VWR MHG\Q\PLPHG\F]Q\PLELEOLRWHNDPLQDXNRZ\PLQDWHUHQDFKQLHNWyU\FKZRMHZyG]WZ ZDUV]WDWHP QDXNRZ\P GOD VWXGHQWyZ QRZR SRZVWDMÄ&#x2026;F\FK Z\ĪV]\FK V]Nyá ]DZRGR Z\FKRJQLZHPZNV]WDáFHQLXSRG\SORPRZ\PGODOHNDU]\SLHOÄ&#x160;JQLDUHNLRVyE]ZLÄ&#x2026; ]DQ\FK]LQQ\PL]DZRGDPLPHG\F]Q\PL


S

T

U

D

I

A

H

I

S

T

O

R

I

A

$ + 7 .) â$ + $ .. '2016, nr 367, s. 59-80

*U]HJRU]àXNRPVNL 8QLZHUV\WHW$GDPD0LFNLHZLF]D3R]QDĔ

32/6.$6à8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-, 38à.2:1,.352)(625'2.7250('<&<1<7(2),/.8&+$56., ,-(*2'2.21$1,$ 1LHPLHFNLSODQDWDNXQD3ROVNĊ]DNáDGDáUyZQRF]HVQHNRQFHQWU\F]QHXGHU]HQLH]3UXV :VFKRGQLFK3RPRU]D=DFKRGQLHJRLĝOąVNDZNLHUXQNX:DUV]DZ\=ELHĪQRĞüW\FK G]LDáDĔPLDáDGRSURZDG]LüGR]QLV]F]HQLDJáyZQ\FKVLáSROVNLFK8GHU]HQLH]H ĝOąVNDNX:DUV]DZLHZ\NRQ\ZDáDQDMVLOQLHMV]D*UXSD$UPLLÄ3RáXGQLH´ L$UPLD VNRQFHQWURZDQDF]ĊĞFLRZR QDĝOąVNXDF]ĊĞFLRZRQDWHUHQLH0RUDZ L6áRZDFML RUD] )ORWD 3RZLHWU]QD :VSyáG]LDáDMąFD ] QLą *UXSD $UPLL Ä3yáQRF´ L $UPLD ZUD] )ORWą 3RZLHWU]Qą Z\NRQ\ZDá\ XGHU]HQLH ] UXV :VFKRGQLFK VLáDPL $UPLL NWyUDZHZVSyáG]LDáDQLX]*UXSą$UPLL Ä3RáXGQLH´ PLDáD RNUąĪ\ü L ]QLV]F]\ü JáyZQH XJUXSRZDQLD SROVNLH QD ]DFKyG RG :LVá\ Z UHMRQLH :DUV]DZ\ :W\P F]DVLHVLá\$UPLLXGHU]Dá\]3RPRU]D =DFKRGQLHJR ] ]DPLDUHP ]QLV]F]HQLD ZRMVN SROVNLFK QD 3RPRU]X *GDĔVNLP LÄNRU\WDU]X´DQDVWĊSQLHDWDNRZDüPLD á\ SR REX EU]HJDFK :LVá\ Z NLHUXQNX VWROLF\3ROVNL .ROHMQHHWDS\G ]LDáDĔSRSU]HNURF]H3áNOHNGUPHG7HR¿O.XFKDUVNL QLX:LVá\1LHPF\SODQRZDOL]UHDOL]RZDü ]HVZRLPSVHPODWD;;ZLHNX ZH ZVSyáG]LDáDQLX ] VLáDPL VRZLHFNLPL =ELRU\*U]HJRU]DàXNRPVNLHJR 3R]QDĔ

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
*5=(*25=Ã 8.206.,

'RVLHUSQLDURNX1LHPF\]JURPDG]LOLQDGSROVNÄ&#x2026;JUDQLFÄ&#x2026;PLOLRQDĪRáQLHU]\RNRáRW\VLÄ&#x2026;FDF]RáJyZW\VLÄ&#x160;F\G]LDáLW\VLÄ&#x2026;FDVDPRORWyZ1DWRPLDVW :RMVNR 3ROVNLH Z GQLX ZU]HÄ&#x17E;QLD URNX VNáDGDáR VLÄ&#x160; ] EURQL JáyZQ\FK ± SLHFKRW\NDZDOHULLLDUW\OHULLEURQLWHFKQLF]Q\FK±EURQLSDQFHUQHMORWQLFWZDVDSHUyZ áÄ&#x2026;F]QRÄ&#x17E;FLLVáXĪERUD]]PDU\QDUNLZRMHQQHMRáÄ&#x2026;F]QHMVLOHRNRáRPLOLRQDĪRáQLHU]\ 3ODQPRELOL]DF\MQ\Ã&#x201E;:´]DNáDGDáZ\VWDZLHQLHáÄ&#x2026;F]QLHVLá]EURMQ\FKZVLOH ĪRáQLHU]\ 1D WR ]DEUDNáR MHGQDN F]DVX 3RQDGWR SROVNLH PRĪOLZRÄ&#x17E;FL PRELOL]DF\MQH VWDQRZLá\OHGZLHSRWHQFMDáXQLHPLHFNLHJRLRNRáRVLá\WHFKQLF]QHMQLHSU]\MDFLHODDZ\MÄ&#x2026;WNRZRQLHNRU]\VWQDRGáXJRÄ&#x17E;FLNLORPHWUyZOLQLDJUDQLF]QDXQLHPRĪOLZLDáDRGSRZLHGQLÄ&#x2026;NRQFHQWUDFMÄ&#x160;VLáLÄ&#x17E;URGNyZGRVNXWHF]QHJRRGSDUFLDZURJD SR]DFKRGQLHMVWURQLH:LVá\ %LWZD QDG %]XUÄ&#x2026; PLDáD Z\PLDU V\PEROX E\áD QDMZLÄ&#x160;NV]Ä&#x2026; ELWZÄ&#x2026; NDPSDQLL ZU]HÄ&#x17E;QLRZHM SROVNÄ&#x2026; RSHUDFMÄ&#x2026; ]DF]HSQÄ&#x2026; QD VNDOÄ&#x160; RSHUDF\MQÄ&#x2026; VWRF]RQÄ&#x2026; SU]H] $UPLH Ã&#x201E;3R]QDÄ&#x201D;´ L Ã&#x201E;3RPRU]H´ ] QLHPLHFNLPL L $UPLDPL RUD] *UXSÄ&#x2026; $UPLL Ã&#x201E;3RáXGQLH´5R]HJUDáDVLÄ&#x160;ZGQLDFKRGGRZU]HÄ&#x17E;QLDURNX&HOHPZRMVNSROVNLFK SRG GRZyG]WZHP JHQ G\Z 7DGHXV]D .XWU]HE\ E\áR XQLHPRĪOLZLHQLH DUPLRP QLHPLHFNLPGRVWÄ&#x160;SXGR:DUV]DZ\RG]DFKRGX 3RF]Ä&#x2026;WNRZRG]LDáDQLDSROVNLHSU]HELHJDá\QDGHUSRP\Ä&#x17E;OQLHOHF]RVWDWHF]QLHSRG QDSRUHPSU]HZDĪDMÄ&#x2026;F\FKVLáQLHSU]\MDFLHODZRMVNDSROVNLH]RVWDá\RNUÄ&#x2026;ĪRQHDMHG\QLH QLHOLF]QHMHGQRVWNL]GRáDá\SU]HELüVLÄ&#x160;SU]H]3XV]F]Ä&#x160;.DPSLQRVNÄ&#x2026;GRVWROLF\3ROVNLH NRQWUXGHU]HQLH]QDG%]XU\RSyĨQLáRMHGQDNQLHPLHFNLHREOÄ&#x160;ĪHQLH:DUV]DZ\LXQLHPRĪOLZLáR*UXSLH$UPLLÃ&#x201E;3RáXGQLH´XG]LDáZG]LDáDQLDFKQD/XEHOV]F]\ĨQLH 6WRVXQNRZR QDMPQLHM ]QDQÄ&#x2026; VWURQÄ&#x2026; ZU]HÄ&#x17E;QLRZ\FK ZDON MHVW SUREOHP PHG\F]QHJR]DSOHF]DZRMVNSROVNLFK6]F]HJyOQH]QDF]HQLHPLDáRRQRZáDÄ&#x17E;QLHZELWZLHQDG %]XUÄ&#x2026;*UXQWRZQHJRRSUDFRZDQLDQLHGRF]HNDáDVLÄ&#x160;GRWÄ&#x2026;GMHGQD]JáyZQ\FKSRVWDFL PDMÄ&#x2026;F\FK]QDF]Ä&#x2026;F\ZSá\ZQDRUJDQL]DFMÄ&#x160;LG]LDáDQLDPHG\F]QHJRSHUVRQHOX$UPLL Ã&#x201E;3R]QDÄ&#x201D;´±MHMV]HIDVDQLWDUQHJR26WDQRZLVNRWRVSUDZRZDáSXáNRZQLNOHNDU]PHG\F\Q\7HR¿O.XFKDUVNLZ\ELWQ\VSHFMDOLVWDFKRUyEZHZQÄ&#x160;WU]Q\FKSRVLDGDMÄ&#x2026;F\Z\UyĪQLDMÄ&#x2026;FHVLÄ&#x160;GRÄ&#x17E;ZLDGF]HQLHPHG\F]QHLZRMVNRZHRUD]OLF]Ä&#x2026;F\VLÄ&#x160;GRUREHNQDXNRZ\ 8URG]LáVLÄ&#x160;OXWHJRURNXZ-DV]F]ZLQLHGXĪHMZLRVFHSRáRĪRQHMZSRZLHFLH NURÄ&#x17E;QLHÄ&#x201D;VNLP ]DFKRGQLD 0DáRSROVND -HJR RMFLHF -y]HI E\á UROQLNLHP L NRZDOHP 6]F]HJyáRZRQDWHPDWZU]HÄ&#x17E;QLRZ\FKZDONLSU]\JRWRZDÄ&#x201D;GRDWDNX]RE7-XUJD2EURQD3ROVNL :DUV]DZDV 3UREOHPGRW\F]\FDáRNV]WDáWX]DJDGQLHÄ&#x201D;]ZLÄ&#x2026;]DQ\FK]]DSOHF]HPPHG\F]QRVDQLWDUQ\P:RMVND 3ROVNLHJR Z NDPSDQLL ZU]HÄ&#x17E;QLRZHM U 3RU : 0DUNRZVNL =DRSDWU]HQLH PHG\F]QRVDQLWDUQH :DUV]DZ\L0RGOLQDZZRMQLHREURQQHMU:DUV]DZDV 3RU * à XNRPVNL 3XáNRZQLN SURIHVRU PHG\F\Q\ 7HR¿O .XFKDUVNL ± V]HI VDQLWDUQ\ $UPLL Ã&#x201E;3R]QDÄ&#x201D;´>Z@%LWZ\:U]HÄ&#x17E;QLD0DWHULDá\],9VHPLQDULXPKLVWRU\NyZZRMQ\REURQQHM.RV]DOLQ ZU]HÄ&#x17E;QLD.RV]DOLQV3URI7HR¿O.XFKDUVNLQLHGRF]HNDáVLÄ&#x160;FKRüE\NUyWNLHMQRW\ ELRJUD¿F]QHZ:LHONLHM,OXVWURZDQHM(QF\NORSHGLL3RZVWDQLD:DUV]DZVNLHJRW:\ND]XF]HVWQLNyZ ±ĪRáQLHU]\3RZVWDQLD:DUV]DZVNLHJR.U±ĩ:DUV]DZD


32/6.$6à 8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-,«PDWND -DGZLJD %UDXQ ] SRFKRG]HQLD 1LHPND ]DMPRZDáD VLÄ&#x160; GRPHP %\á MHGQ\P ]NLONXQDVWXURG]HÄ&#x201D;VWZDIDNWWHQQLHXáDWZLDáĪ\FLRZHJRVWDUWX*DOLF\MVNLHÄ&#x17E;URGRZLVNRZ\FKRZDZF]HLRWRF]HQLHDWDNĪHZDUXQNLSROLW\F]QHPLDá\MHGQDNWDNĪHVZRMH ]DOHW\5HODFMHZQLPSDQXMÄ&#x2026;FH]QDF]Ä&#x2026;FRUyĪQLá\VLÄ&#x160;RGLVWQLHMÄ&#x2026;F\FKZLQQ\FK]DERUDFK]ZáDV]F]DZ]DERU]HSUXVNLP:*DOLFMLSROVNRÄ&#x17E;üPRĪQDE\áRNXOW\ZRZDüVZRERGQLHM 5yĪQRURGQRÄ&#x17E;ü QDURGRZRÄ&#x17E;FL L JUXS HWQLF]Q\FK ]DPLHV]NXMÄ&#x2026;F\FK PRQDUFKLÄ&#x160; KDEVEXUVNÄ&#x2026; VSU]\MDáD NV]WDáWRZDQLX WROHUDQFML XF]\áD V]DFXQNX GOD LQQ\FK NXOWXU 2WRF]HQLHWRZ\ZDUáRGXĪ\ZSá\ZQDPáRGHJRZUDĪOLZHJRLXWDOHQWRZDQHJRZFKRG]Ä&#x2026;FHJRZĪ\FLHPáRGHJRF]áRZLHND 3RQDXFHZURG]LQQHMZVLXF]Ä&#x160;V]F]DáGRRÄ&#x17E;PLRNODVRZHJRKXPDQLVW\F]QHJRJLPQD]MXPZ-DÄ&#x17E;OHNWyUHXNRÄ&#x201D;F]\áZURNX]Z\UyĪQLHQLHP1DVWÄ&#x160;SQLHVWXGLRZDá PHG\F\QÄ&#x160;Z%HUOLQLH0RQDFKLXPL/LSVNXDQD:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWX -DJLHOORÄ&#x201D;VNLHJR Z .UDNRZLH ]GDá SDÄ&#x201D;VWZRZ\ HJ]DPLQ OHNDUVNL QDWRPLDVW OLSFD URNXX]\VNDáG\SORPGRNWRUDZV]HFKQDXNOHNDUVNLFK:F]DVLHVWXGLyZQDOHĪDá GRNRUSRUDFMLÃ&#x201E;3URPLHÄ&#x201D;´]QDMGXMÄ&#x2026;FHMVLÄ&#x160;SRGLGHRZ\PLZSá\ZDPL336SDUWLLV]\ENR UR]V]HU]DMÄ&#x2026;FHMZyZF]DVVZRMHZSá\Z\]ZáDV]F]DZÄ&#x17E;UyGPáRG]LHĪ\-HV]F]HWHJRODWD SRGMÄ&#x2026;áSUDFÄ&#x160;VHNXQGDULXV]DZ6]SLWDOX3RZLDWRZ\PZ1RZ\P6Ä&#x2026;F]X :\EXFK,ZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHMSRGREQLHMDNGODPLOLRQyZ3RODNyZLVWRWQLH]DZDĪ\á WDNĪH QD ORVDFK 7HR¿OD .XFKDUVNLHJR 'RW\FKF]DVRZ\ OHNDU] QD VWDáH ]ZLÄ&#x2026;]Dá VLÄ&#x160; ]ZRMVNLHP 2G SRF]Ä&#x2026;WNX GRNRQDá ]GHF\GRZDQHJR Z\ERUX ]JRGQHJR ]H VZRLPL SRJOÄ&#x2026;GDPLSROLW\F]Q\PLVLHUSQLDURNXZVWÄ&#x2026;SLáGR/HJLRQyZ3ROVNLFK-y]HID 3LáVXGVNLHJR : IRUPDFMDFK NWyUH VWDá\ VLÄ&#x160; SyĨQLHM F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026; RGURG]RQHJR :RMVND 3ROVNLHJR VáXĪ\á GR VLHUSQLD URNX 3RF]Ä&#x2026;WNRZR GR PDUFD U Z V]SLWDOX QRZRVÄ&#x2026;GHFNLPRUD]Z-DEáRQNRZLHQDVWÄ&#x160;SQLHGRVLHUSQLDUMDNROHNDU]NROHMQR ZSXáNXSLHFKRW\LSXáNXXáDQyZ3U]H]QDMEOLĪV]HODWDSR]RVWDZDáSRGZLHONLP ZSá\ZHP.RPHQGDQWDDMHJRLGHRPSR]RVWDáZLHUQ\GRNRÄ&#x201D;FDĪ\FLD6]\ENR]GRE\á X]QDQLH SU]HáRĪRQ\FK -XĪ PDMD U DZDQVRZDá GR VWRSQLD SRGSRUXF]QLND DJUXGQLDWHJRURNXGRVWRSQLDSRUXF]QLND±OHNDU]D3RGNRQLHFWHJRRNUHVXE\á MXĪRUG\QDWRUHPV]SLWDODOHJLRQRZHJRZ1RZ\P6Ä&#x2026;F]X.U\]\VZ/HJLRQDFK U SU]\QLyVáNROHMQÄ&#x2026;ZMHJRĪ\FLX]PLDQÄ&#x160;ZHZU]HÄ&#x17E;QLXUZFLHORQ\]RVWDáGRV]HUHJyZDXVWURZÄ&#x160;JLHUVNLFK '\ZL]MD+X]DUyZ:Ä&#x160;JLHUVNLFK 'R NRÄ&#x201D;FD SDĨG]LHUQLND U VáXĪ\á QD IURQFLH VLHGPLRJURG]NLP MDNR ZDFKPLVWU]OLQLRZ\QDVWÄ&#x160;SQLHZV]SLWDOXZ2SDZLHL:DGRZLFDFKOLVWRSDGDU Z]ZLÄ&#x2026;]NX]UHVW\WXFMÄ&#x2026;SDÄ&#x201D;VWZDLWZRU]HQLHPMHJRVWUXNWXUZVWÄ&#x2026;SLáGRQRZRRUJDQL]RZDQHMDUPLLSROVNLHM=RVWDáGRZyGFÄ&#x2026;V]SLWDODZRMVNRZHJRZ&LHFKDQRZLH :ODWDFKEUDáXG]LDáZZDONDFKQDIURQWDFKZRMQ\SROVNREROV]HZLFNLHM =D ]DVáXJL ZRMHQQH RG]QDF]RQ\ ]RVWDá SyĨQLHM Z URNX 2UGHUHP 9LUWXWL 

.URQLND8QLZHUV\WHWX3R]QDÄ&#x201D;VNLHJR]DODWDV]NROQHL3R]QDÄ&#x201D;

 &HQWUDOQH$UFKLZXP:RMVNRZH GDOHM&$: DNWDSHUVRQDOQH7HR¿OD.XFKDUVNLHJRV\JQ 


*5=(*25=Ã 8.206.,

62

0LOLWDUL 9 NODV\ NU]\Ī VUHEUQ\ R QXPHU]H 6 .ROHMQH DZDQVH MHGQR]QDF]QLH Ä&#x17E;ZLDGF]Ä&#x2026; R QLHSU]HFLÄ&#x160;WQHM SRVWDZLH .XFKDUVNLHJR OLVWRSDGD U GR VWRSQLD NDSLWDQDLNZLHWQLDUGRVWRSQLDPDMRUD±OHNDU]D:RNUHVLHSHáQLá IXQNFMÄ&#x160;OHNDU]DSXáNRZHJRLJDUQL]RQRZHJRZ-DEáRQQLH2GPDUFDUGROLVWRSDGDUVSHFMDOL]RZDáVLÄ&#x160;Z:RMVNRZ\P,QVW\WXFLH6DQLWDUQ\P OHNDU]FKRUyE ZHZQÄ&#x160;WU]Q\FK ± LQWHUQLVWD L SU]\G]LHORQ\ ]RVWDá GR 2¿FHUVNLHM 6]NRá\ 6DQLWDUQHM Z:DUV]DZLH OLVWRSDGDU JG]LHSHáQLáIXQNFMÄ&#x160;RUG\QDWRUDQDRGG]LDOHNLHURZDQ\PSU]H]SáNSURI(GZDUGDÄ©HEURZVNLHJR 2GOLVWRSDGDUQDVWDáH]ZLÄ&#x2026;]DáVLÄ&#x160;]3R]QDQLHP=RVWDáVWDUV]\PRUG\QDWRUHPRGG]LDáXZHZQÄ&#x160;WU]QHJR9,,2NUÄ&#x160;JRZHJR6]SLWDOD:RMVNRZHJR0LHÄ&#x17E;FLáVLÄ&#x160; RQZyZF]DVZVWDU\PSRQLHPLHFNLPEXG\QNXSU]\:DáDFK-DQD,,, REHFQLHXOLFD 7DGHXV]D.RÄ&#x17E;FLXV]NL ]ZHMÄ&#x17E;FLHPRGXOLF\$XJXVWD&LHV]NRZVNLHJR REHFQLH.DUROD /LEHOWD 1DSRF]Ä&#x2026;WNXODWWU]\G]LHVW\FK]EXGRZDQRQRZ\JPDFKUyZQLHĪSRáRĪRQ\ SU]\:DáD-DQD,,, REHFQLH'RZyG]WZR:RMVN/RWQLF]\FK =DPLHV]NDáSU]\XOLF\ $XJXVWD&LHV]NRZVNLHJR REHFQLH.DUROD/LEHOWD 1DRNUHVWHQSU]\SDGDZ]PRĪRQDDNW\ZQRÄ&#x17E;ü]DZRGRZD7HR¿OD.XFKDUVNLHJR NZLHWQLDUDZDQVRZDáGRVWRSQLDSRGSXáNRZQLNDDPDUFDUSXáNRZQLNDOHNDU]D:UREMÄ&#x2026;áNRPHQGDQWXUÄ&#x160;9,,2NUÄ&#x160;JRZHJR6]SLWDOD:RMVNRZHJR 1DVWDQRZLVNXW\PSR]RVWDáDĪGRZ\EXFKX,,ZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHM%\áRRQRVZRLVW\P Ī\FLRZ\P Z\]ZDQLHP REOLJRZDáR GR V]F]HJyOQHJR Z\VLáNX 1LH SR UD] SLHUZV]\ XMDZQLá ZyZF]DV Z\ELWQH ]GROQRÄ&#x17E;FL RUJDQL]DWRUVNLH : ]QDF]Ä&#x2026;FHM PLHU]H MHJR VWDUDQLRPV]SLWDO]DZG]LÄ&#x160;F]DáVZRMÄ&#x2026;UR]EXGRZÄ&#x160;3RQDGWRDNW\ZQLHSUDFRZDáQDXNRZR : U KDELOLWRZDá VLÄ&#x160; QD 8QLZHUV\WHFLH 3R]QDÄ&#x201D;VNLP GDOHM 83 L RWU]\PDá HWDW GRFHQWDFKRUyEZHZQÄ&#x160;WU]Q\PQDMHJR:\G]LDOH/HNDUVNLP 6\VWHPDW\F]QLH WHĪ SRZLÄ&#x160;NV]Dá VLÄ&#x160; MHJR GRUREHN OHNDUVNL : ODWDFK RJáRVLá GUXNLHP SXEOLNDFMH ] ]DNUHVX FKRUyE ZHZQÄ&#x160;WU]Q\FK L KLJLHQ\ SXEOLNRZDQ\FKWDNĪHZF]DVRSLVPDFK]DJUDQLF]Q\FK:ODWDFKSURZDG]LáüZLF]HQLDGODVWXGHQWyZWU]HFLHJRURNXPHG\F\Q\ SRUD]SLHUZV]\ZURNXDNDGHPLFNLP *à XNRPVNL.XFKDUVNL7HR¿O>Z@.DZDOHURZLH9LUWXWL0LOLWDULW F] .RV]DOLQV 6]SLWDOHPV]NROHQLRZ\P2¿FHUVNLHM6]NRá\6DQLWDUQHM SyĨQLHMV]H&HQWUXP:\V]NROHQLD6DQLWDUQHJR E\áZODWDFKPLÄ&#x160;G]\ZRMHQQ\FK6]SLWDO8MD]GRZVNLSODFyZNDRZVSDQLDáHMWUDG\FMLVLÄ&#x160;JDMÄ&#x2026;FHM F]DVyZ.VLÄ&#x160;VWZD:DUV]DZVNLHJR6'Ä&#x2026;EURZVNL=G]LHMyZWDMQHJRQDXF]DQLDFKRUyEZHZQÄ&#x160;WU]Q\FKQD 2GG]LDOH:HZQÄ&#x160;WU]Q\P9,(6]SLWDOD8MD]GRZVNLHJRZ:DUV]DZLHZODWDFK,,ZRMQ\>Z@0DWHULDá\ LGRNXPHQW\GRG]LHMyZQDXNLSROVNLHMZF]DVLH,,ZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHMW:URFáDZV - 0DFKRZVNL =DU\V KLVWRULL 6]SLWDOD :RMVNRZHJR Z 3R]QDQLX >Z@ = G]LHMyZ V]SLWDOL SR]QDÄ&#x201D; VNLFK3R]QDÄ&#x201D;V 7HPDWSUDF\KDELOLWDF\MQHMEU]PLDá:VSUDZLHSDWRJHQH]\LV\PSWRPDWRORJLLĪyáWDF]NLQLHĪ\WRZHM .URQLND83]DODWDV]NROQHL3R]QDÄ&#x201D;V3URI)UDQFLV]HNàDEHQG]LÄ&#x201D;VNLZH ZVSRPQLHQLXSRÄ&#x17E;PLHUWQ\PR7HR¿OX.XFKDUVNLPSRGDáLQQ\WHPDWKDELOLWDFML:Sá\ZZ\FLÄ&#x2026;JX]W\OQHM F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLSU]\VDGNLPy]JRZHMQDXVWUyMOXG]NL6SUDZR]GDQLD3731]DU3R]QDÄ&#x201D;V 

.URQLND83«RSFLWV


32/6.$6à 8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-,« GR Z\NáDGyZ SURI -DQD +HQU\ND /XELHQLHFNLHJR ] GLDJQRVW\NL FKRUyE ZHZQÄ&#x160;WU]Q\FK DQDOLW\NL OHNDUVNLHM L ]DVDG GLHWHW\F]QHJR OHF]HQLD ,FK XF]HVWQLF\ ZVSRPLQDOLZLHONLH]DDQJDĪRZDQLHGRF.XFKDUVNLHJRMHJRUR]OHJáÄ&#x2026;ZLHG]Ä&#x160;Z\VRNLH Z\PDJDQLDVWDZLDQHVWXGHQWRPRUD]±V]F]HJyOQLHZDUWHSRGNUHÄ&#x17E;OHQLD±XF]HQLHEH]Z]JOÄ&#x160;GQHJRSU]HVWU]HJDQLD]DVDGHW\NLOHNDUVNLHM

3RÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FHQLHQRZHJRSDZLORQX9,,2NUÄ&#x160;JRZHJR6]SLWDOD:RMVNRZHJRZ3R]QDQLX VW\F]QLDU3áNGU7HR¿O.XFKDUVNLZSLVXMHVLÄ&#x160;GRNVLÄ&#x160;JLSDPLÄ&#x2026;WNRZHMQRZHJRV]SLWDOD :LGRF]QLWDNĪHPLQNVNDSHODQ)UDQFLV]HN'\PDUVNL GUXJL]SUDZHM

LPMUGU/RQJLQ:DáÄ&#x160;JD SLHUZV]\]SUDZHM ].RUSXVX6Ä&#x2026;GRZHJR:3 1DURGRZH$UFKLZXP&\IURZH :DUV]DZD

 .OLQLND'LDJQRVW\F]QD&KRUyE:HZQÄ&#x160;WU]Q\FKNLHURZDQDSU]H]SURI-DQD+HQU\ND/XELHQLHFNLHJR VWDQRZLÄ&#x2026;FD RUJDQL]DF\MQLH MHGHQ ] ]DNáDGyZ :\G]LDáX /HNDUVNLHJR PLHÄ&#x17E;FLáD VLÄ&#x160; ZyZF]DV Z:RMVNRZ\P 6]SLWDOX 2NUÄ&#x160;JRZ\P 6 'Ä&#x2026;EURZVNL :VSRPQLHQLH R SXáNRZQLNX SURIHVRU]H GU PHG 7HR¿OX .XFKDUVNLP Ã&#x201E;$UFKLZXP +LVWRULL 0HG\F\Q\´ QU V ]DMÄ&#x160;FLD SURZDG]RQH SU]H] GRF.XFKDUVNLHJRQRVLá\QD]ZÄ&#x160;ûZLF]HQLDZ]DNUHVLHSUR¿ODNW\NLZFKRUREDFKZHZQÄ&#x160;WU]Q\FK6SLV Z\NáDGyZ83]DURNDNDGHPLFNL±GR 6'Ä&#x2026;EURZVNLRSFLWV&6DGRZVNL:VSRPQLHQLHRSáNSURIGUPHG7HR¿OX.XFKDUVNLP Ã&#x201E;$UFKLZXP+LVWRULL0HG\F\Q\´QUV70DUFLQNRZVNL3áNSURIGUPHG7HR¿O.XFKDUVNL " >Z@1DZ\NDONRKROL]RZDQLDVLÄ&#x160;LXOHJDQLDQDUNRPDQLLZRNUHVLHREHFQ\FKSU]HPLDQ VSRáHF]Q\FK3UDFD]ELRURZDSRGUHG70DUFLQNRZVNLHJR6]F]HFLQV


3áNOHNGUPHG7HR¿O.XFKDUVNLODWD;;ZLHNX 1DURGRZH$UFKLZXP&\IURZH :DUV]DZD


32/6.$6à 8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-,«:LRVQÄ&#x2026;U6HQDW83PLDQRZDá.XFKDUVNLHJRSURIHVRUHPW\WXODUQ\P =EOLĪDá VLÄ&#x160; SRF]Ä&#x2026;WHN ,, ZRMQ\ Ä&#x17E;ZLDWRZHM 1DGFKRG]Ä&#x2026;F\ F]DV VWDQRZLá NROHMQH WUXGQHĪ\FLRZHGRÄ&#x17E;ZLDGF]HQLH3URIHVRUD$UPLDÃ&#x201E;3R]QDÄ&#x201D;´SU]\JRWRZ\ZDáDVLÄ&#x160;ZUD] ] LQQ\PL IRUPDFMDPL SROVNLFK VLá ]EURMQ\FK GR REURQ\ 2MF]\]Q\ 1D F]HOH VáXĪE\ ]GURZLDDUPLLVWDáV]HIVDQLWDUQ\IDFKRZRSRGOHJDMÄ&#x2026;F\V]HIRZL6áXĪE\=GURZLD1DF]HOQHJR'RZyG]WZD*áyZQÄ&#x2026;MHGQRVWNÄ&#x2026;RUJDQL]DF\MQÄ&#x2026;E\á6]SLWDO(ZDNXDF\MQ\RUJDQL]RZDQ\]UHJXá\QDED]LH6]SLWDOD2NUÄ&#x160;JRZHJR7DNDV\WXDFMDLVWQLDáDZ3R]QDQLX 'R]DGDÄ&#x201D;V]HIDVDQLWDUQHJRQDOHĪDáRNLHURZDQLH]UDPLHQLDGRZyGF\DUPLLFDáÄ&#x2026; VáXĪEÄ&#x2026; ]GURZLD DUPLL RSUDFRZDQLH Ã&#x201E;3ODQX HZDNXDFML UDQQ\FK FKRU\FK RUD] OHF]QLFWZDQDREV]DU]HDUPLL´UHJXORZDQLHZF]DVLHZRMQ\F]\QQRÄ&#x17E;FLDPLV]SLWDOLHZDNXDF\MQ\FKSRG]LDáSUDF\PLÄ&#x160;G]\V]SLWDOHHWDSRZH VSHFMDOL]DFMDV]SLWDOL GRNRQ\ZDQLH SU]\G]LDáyZ SHUVRQHOX VáXĪE\ ]GURZLD SURZDG]HQLH MHJR HZLGHQFML QDG]RURZDQLH VSUDZ ]DRSDWU]HQLD L GEDQLH R X]XSHáQLHQLH Z SRUÄ&#x160; ZV]HONLFK EUDNyZ Z\GDZDQLH UR]ND]yZ L LQVWUXNFML GRW\F]Ä&#x2026;F\FK KLJLHQ\ L SUR¿ODNW\NL FKRUyE ]ZáDV]F]D ]DNDĨQ\FK NRQWURORZDQLHG]LDáDOQRÄ&#x17E;FLVáXĪE\]GURZLDSURZDG]HQLHVWDW\VW\NLLVSUDZR]GDZF]RÄ&#x17E;FLRUD]DGPLQLVWURZDQLHNUHG\WDPLVáXĪE\]GURZLDDUPLL-DNZLGDü]DNUHV RGSRZLHG]LDOQRÄ&#x17E;FL L SUDF\ QD W\P VWDQRZLVNX E\á ROEU]\PL QDZHW Z SU]\SDGNX JG\E\G]LDáDQLDDUPLLSU]HELHJDá\SRP\Ä&#x17E;OQLHL]Z\FLÄ&#x160;VNR7\PF]DVHPZDUXQNLG]LDáDQLDVDQLWDULDWX$UPLLÃ&#x201E;3R]QDÄ&#x201D;´RND]Dá\VLÄ&#x160;V]F]HJyOQHLZSUDNW\FHPLDá\QLHZLHOH ZVSyOQHJR]LVWQLHMÄ&#x2026;F\PLZF]HÄ&#x17E;QLHMSODQDPL 'UXJD GHF\GXMÄ&#x2026;FD ID]D PRELOL]DFML :RMVND 3ROVNLHJR Z REOLF]X QDGFKRG]Ä&#x2026;FHM ZRMQ\ UR]SRF]Ä&#x160;áD VLÄ&#x160; VLHUSQLD URNX 3XáNRZQLN .XFKDUVNL REMÄ&#x2026;á ZyZF]DV VZRMÄ&#x2026;IXQNFMÄ&#x160;6SUDZQLHSU]HELHJáDPRELOL]DFMD9,,6]SLWDOD2NUÄ&#x160;JRZHJR:SLHUZV]\FKGQLDFKZRMQ\ZU]HÄ&#x17E;QLDZRMVND$UPLLÃ&#x201E;3R]QDÄ&#x201D;´SR]D:LHONRSROVNÄ&#x2026;%U\JDGÄ&#x2026; .DZDOHULL L F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026; '\ZL]ML 3LHFKRW\ QLH EUDá\ EH]SRÄ&#x17E;UHGQLHJR XG]LDáX ZZDOFH 3LHUZVL ]DELFL L UDQQL SRMDZLOL VLÄ&#x160; Z Z\QLNX LQWHQV\ZQ\FK ERPEDUGRZDÄ&#x201D; QLHPLHFNLFKZSRF]Ä&#x2026;WNRZ\FKGQLDFKZRMQ\6]F]HJyOQLHXSRUF]\ZHLVWDUDQQLHSU]\JRWRZDQH QDORW\ QLV]F]\á\ PLDVWD L GXĪH ZÄ&#x160;]á\ NROHMRZH Z W\P QLH]Z\NOH LVWRWQ\ GOD GDOV]\FK G]LDáDÄ&#x201D; DUPLL ZÄ&#x160;]Há Z .XWQLH NWyU\ ZNUyWFH VWDá VLÄ&#x160; ZDĪQÄ&#x2026; VWDFMÄ&#x2026; HZDNXDF\MQÄ&#x2026; :]ZLÄ&#x2026;]NX]RJyOQLHQLHSRP\Ä&#x17E;OQÄ&#x2026;V\WXDFMÄ&#x2026;QDIURQFLHSRZVWDáDNRQLHF]QRÄ&#x17E;üUDG\NDOQHM]PLDQ\SODQXV]SLWDOQLFWZDZRMVNRZHJR%UDNĨUyGHáXQLHPRĪOLZLDGRNáDGQH RGWZRU]HQLHHZDNXDFMLVáXĪE\]GURZLD$UPLLÃ&#x201E;3R]QDÄ&#x201D;´ZGQLDFKZU]HÄ&#x17E;QLDQLH LVWQLHMHWDNĪHUHODFMD]WHJRRNUHVXRVRE\QDMEDUG]LHMNRPSHWHQWQHM±MHMV]HIDsaniWDUQHJR0RĪQDMHG\QLHZQLRVNRZDüQDSRGVWDZLHOHSLHM]QDQHMV\WXDFMLVDQLWDULDWX 5 :DQNLHZLF] 6áXĪED ]GURZLD :RMVND 3ROVNLHJR Z ELWZLH QD %]XUÄ&#x2026; ZU]HÄ&#x17E;QLD U %\GJRV]F] PDV]\QRSLVSUDF\GRNWRUVNLHMXGRVWÄ&#x160;SQLRQ\SU]H]DXWRUD V 

,ELGHPV

 3%DXHU%3RODN$UPLDÃ&#x201E;3R]QDÄ&#x201D;´ZZRMQLHREURQQHM3R]QDÄ&#x201D;V 

,ELGHPV


*5=(*25=Ã 8.206.,

66

$UPLL Ã&#x201E;3RPRU]H´ RUD] GDQ\FK R ORVDFK WUDQVSRUWyZ NROHMRZ\FK L ]QDMGXMÄ&#x2026;F\FK VLÄ&#x160; ZQLFKSR]QDÄ&#x201D;VNLFKV]SLWDODFK :GQLDFKLZU]HÄ&#x17E;QLDUR]SRF]Ä&#x160;WR]ZLMDQLHV]SLWDOLRNUÄ&#x160;JRZ\FKZ3R]QDQLX 7RUXQLXLà RG]L1DMEDUG]LHMQDVLQWHUHVXMÄ&#x2026;F\±SR]QDÄ&#x201D;VNLZ\UXV]\á]PLDVWDZU]HÄ&#x17E;QLDGRFLHUDMÄ&#x2026;FZQRF\SR]D7U]HPHV]QRQDVWÄ&#x160;SQLHZVNXWHN]DJURĪHQLDZÄ&#x160;]áDLQRZURFáDZVNLHJR]RVWDáVNLHURZDQ\GRVWROLF\SU]H]*QLH]QRL:U]HÄ&#x17E;QLÄ&#x160;'RWDUáMHGQDN W\ONR]WUXGHPZUHMRQÄ©\FKOLQDLSRF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLRZ\PZ\áDGRZDQLX]DF]Ä&#x2026;áSU]H]GQL ZVSyáSUDFRZDü ]H V]SLWDODPL $UPLL Ã&#x201E;3RPRU]H´ Z PLHMVFRZRÄ&#x17E;FL 3QLHZR :FLÄ&#x2026;JX QDMEOLĪV]\FK GQL ZU]HÄ&#x17E;QLD ]ZLÄ&#x160;NV]DáD VLÄ&#x160; OLF]ED HV]HORQyZ PLÄ&#x160;G]\ .RáHP .RQLQHP.XWQHPLÄ©\FKOLQHPSU]HPLHV]F]DMÄ&#x2026;F\FKVLÄ&#x160;ZQLHZLHONLPWHPSLHVWRSQLRZRXQLHPRĪOLZLDMÄ&#x2026;FSU]HMD]GSU]H].XWQR6]SLWDOHSR]QDÄ&#x201D;VNLLWRUXÄ&#x201D;VNLQLH]GRáDá\VLÄ&#x160;SU]H]HÄ&#x201D;SU]HGRVWDü1DWHUHQLHSU]HZLG\ZDQ\FKG]LDáDÄ&#x201D;$UPLLÃ&#x201E;3R]QDÄ&#x201D;´QLH E\áR]DWHPĪDGQHJRZRMVNRZHJRV]SLWDODJDUQL]RQRZHJR:]ZLÄ&#x2026;]NX]W\PV]DIVDQLWDUQ\ZSRUR]XPLHQLX]NZDWHUPLVWU]HPDUPLLSáNG\SO%ROHVáDZHP%RUNRZVNLP SRVWDQRZLáZ.XWQLHLRNROLF\]RUJDQL]RZDü]DSOHF]HVDQLWDUQHGODUR]JU\ZDMÄ&#x2026;FHMVLÄ&#x160; QDG%]XUÄ&#x2026;ELWZ\ 6NDODSU]HGVLÄ&#x160;Z]LÄ&#x160;FLDQLHPLDáDGRWÄ&#x2026;GSUHFHGHQVXZG]LHMDFKGZXG]LHVWRZLHF]Q\FK ZRMHQ : QLHZLHONLP NLONXQDVWRW\VLÄ&#x160;F]Q\P PLHÄ&#x17E;FLH Z FLÄ&#x2026;JX NLONXG]LHVLÄ&#x160;FLX JRG]LQ V]HI VDQLWDUQ\ ]GRáDá ZUD] ] JUXSÄ&#x2026; ZVSyáSUDFRZQLNyZ ]RUJDQL]RZDü VLHü V]SLWDOLNWyUHáÄ&#x2026;F]QLHSU]\MÄ&#x160;á\ZF]DVLHELWZ\RNRáRSDFMHQWyZ%\á\WR1D ED]LHV]SLWDODSRZLDWRZHJR]DLPSURZL]RZDQ\6]SLWDO(ZDNXDF\MQ\0LDáRQJáyZQÄ&#x2026; VDOÄ&#x160;RSHUDF\MQÄ&#x2026;LE\áED]Ä&#x2026;GODQDVWÄ&#x160;SQ\FKF]WHUHFKV]SLWDOLSRORZ\FK6]SLWDO3RORZ\ Ã&#x201E;.RV]DU\´ ± UR]ZLQLÄ&#x160;W\ Z NRV]DUDFK SXáNX SLHFKRW\ 6]SLWDO 3RORZ\ ZJLPQD]MXP SU]\ XOLF\ .RÄ&#x17E;FLXV]NL 6]SLWDO 3RORZ\ Z VLHURFLÄ&#x201D;FX 6]SLWDO 3RORZ\ ZÃ&#x201E;6DOFHĪ\GRZVNLHM´QDSU]HFLZV\QDJRJLSU]\XOLF\6HQDWRUVNLHM 7UXGQRÄ&#x17E;FL SRJáÄ&#x160;ELDá EUDN NRRUG\QDFML SU]HGVLÄ&#x160;Z]LÄ&#x160;FLD Z V]HUV]HM VNDOL =DZRG]LáDWDNĪHáÄ&#x2026;F]QRÄ&#x17E;üLNRPXQLNDFMD-XĪERZLHPZRVWDWQLFKGQLDFKPDUV]XZNLHUXQNX :DUV]DZ\ SU]HG UR]SRF]Ä&#x160;FLHP ELWZ\ VáXĪED ]GURZLD REX DUPLL FDáNRZLFLH VWUDFLáDNRQWDNW]ZáDG]DPL]ZLHU]FKQLPLVáXĪE\]GURZLD1DF]HOQHJR'RZyG]WZD 5]HF] LQWHUHVXMÄ&#x2026;FD ± Z ]DLVWQLDáHM V\WXDFML V]HIRZLH VDQLWDUQL REX DUPLL G]LDáDMÄ&#x2026;F Z MHGQ\P UHMRQLH L NRU]\VWDMÄ&#x2026;F ]H ZVSyOQ\FK GUyJ HZDNXDFML WDNĪH QLH X]JRGQLOL ]H VREÄ&#x2026; G]LDáDÄ&#x201D; -DN VLÄ&#x160; Z\GDMH ]EXGRZDQLX WUZDáHM VWUXNWXU\ ZVSyáG]LDáDQLD QLH VSU]\MDáDV]\ENR]PLHQLDMÄ&#x2026;FDVLÄ&#x160;V\WXDFMDQDSROXZDONL5:DQNLHZLF]RSFLWV

 ,ELGHP V 3RQDGWR LVWQLDá\ MHV]F]H VDOH V]SLWDOQH 6]SLWDO 3RORZ\ W]Z Ã&#x201E;'Ä&#x2026;EURZV]F]DN´ XPLHV]F]RQ\ZEXG\QNXRWHMVDPHMQD]ZLH6]SLWDOZEXG\QNX6]NRá\3RGVWDZRZHMQUSU]\XOLF\ 6WDV]LFD6]SLWDOZEXG\QNX=DU]Ä&#x2026;GX'UyJRUD]ZVDOL7RZDU]\VWZD*LPQDVW\F]QHJRÃ&#x201E;6RNyá´SU]\ XOLF\.LOLÄ&#x201D;VNLHJR*à XNRPVNL3XáNRZQLN«RSFLWV3RUWDNĪH5:DQNLHZLF]6áXĪED]GURZLD :RMVND3ROVNLHJRZELWZLHQDG%]XUÄ&#x2026;Ã&#x201E;3U]HJOÄ&#x2026;G/HNDUVNL´QUV 

,ELGHPV


32/6.$6à 8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-,«6]SLWDOH]QDMGXMÄ&#x2026;FHVLÄ&#x160;Z.XWQLH]RVWDá\ZGQLDFKLZU]HÄ&#x17E;QLDSU]HMÄ&#x160;WHSU]H] ZáDG]H QLHPLHFNLH ZUD] ]H ]QDMGXMÄ&#x2026;F\PL VLÄ&#x160; Z QLFK SRQDG RÄ&#x17E;PLX W\VLÄ&#x2026;FDPL UDQQ\FK)DNWWHQZSRáÄ&#x2026;F]HQLX]GDOV]\PQLHNRU]\VWQ\PGODSROVNLFKDUPLLSU]HELHJLHP ELWZ\SRZU]HÄ&#x17E;QLDVSRZRGRZDáFDáNRZLWÄ&#x2026;XWUDWÄ&#x160;NRQWUROLV]HIyZVDQLWDUQ\FKQDG RUJDQL]DFMÄ&#x2026;]DEH]SLHF]HQLDPHG\F]QHJRZRMVNDORV\]DEH]SLHF]HQLD]DOHĪDá\RGWÄ&#x2026;G Z\áÄ&#x2026;F]QLHRGSUDF\VáXĪE\]GURZLDZSRGRGG]LDáDFK :GQLDFKZU]HÄ&#x17E;QLDVáXĪEDPHG\F]QD]QDMGXMÄ&#x2026;FDVLÄ&#x160;QD]DFKRGQLPEU]HJX %]XU\GRVWDáDVLÄ&#x160;GRQLHZROLQLHPLHFNLHM2GG]LDá\$UPLLÃ&#x201E;3R]QDÄ&#x201D;´]WUXGHPSU]HELMDá\VLÄ&#x160;GRVWROLF\GRZRG]Ä&#x2026;F\DUPLÄ&#x2026; JHQG\Z7DGHXV].XWU]HEDSU]HGRVWDá VLÄ&#x160; GR PLDVWD ZU]HÄ&#x17E;QLD 1LH MHVW SHZQH NLHG\ ]QDOD]á VLÄ&#x160; Z VWROLF\ V]HI VDQLWDUQ\ DUPLL 6Ä&#x2026;G]Lü QDOHĪ\LĪQDVWÄ&#x2026;SLáRWRPLÄ&#x160;G]\D ZU]HÄ&#x17E;QLD 3R NDSLWXODFML :DUV]DZ\ ZU]HÄ&#x17E;QLD SáN .XFKDUVNL QDMVWDUV]\ UDQJÄ&#x2026; R¿FHU ± OHNDU] ]RVWDá V]HIHP 3ROVNLFK 6]SLWDOL :RMVNRZ\FKZ:DUV]DZLH%\áRLFKáÄ&#x2026;F]QLH ] RNROLF]Q\PL ± NLONDG]LHVLÄ&#x2026;W 2ERZLÄ&#x2026;]NL NWyUH SRGMÄ&#x2026;á VWDá\ VLÄ&#x160; QDWXUDOQ\P SU]HGáXĪHQLHP ZU]HÄ&#x17E;QLRZHM Z\WÄ&#x160;ĪRQHM SUDF\ L ORJLF]QÄ&#x2026; NRQVHNZHQFMÄ&#x2026;MHJRĪ\FLRZHMSRVWDZ\ ']LDáDQR Z ZDUXQNDFK HNVWUHPDOQ\FK 3RODF\ MDNR SLHUZVL GRÄ&#x17E;ZLDGF]\OL VNXWNyZ ZRMQ\ SU]HP\VáRZHM WRWDOQHM SURZDG]Ä&#x2026;FHM GR FDáNRZLWHM]DJáDG\ZVHQVLH]XSHáQLH GRVáRZQ\P ± ELRORJLF]Q\P 7DNLHM 3URI7HR¿O.XFKDUVNL ZRMQ\ GRWÄ&#x2026;G Z (XURSLH QLH E\áR ZRNUHVLHRNXSDFMLQLHPLHFNLHM FKRFLDĪ SHZQH MHM V\PSWRP\ PLDá\ =ELRU\*U]HJRU]Dà XNRPVNLHJR 3R]QDÄ&#x201D;

PLHMVFH MXĪ Z ODWDFK : SUDNW\FH QDW\FKPLDVW SR ZNURF]HQLX GR 3ROVNL ZRMVN QLHPLHFNLFK UR]SRF]Ä&#x160;WR UHDOL]DFMÄ&#x160; $NFML $% $XVVHURUGHQWOLFKH %HIULHGXQJVDNWLRQ ± QDG]Z\F]DMQD DNFMD SDF\¿NDF\MQD NWyUHMFHOHPE\áRFDáNRZLWHZ\QLV]F]HQLHSROVNLFKHOLWVSRáHF]Q\FK GXFKRZQLQDXF]\FLHOHSROLW\F\DUW\Ä&#x17E;FLSLVDU]HHWF 3U]HSURZDG]RQRMÄ&#x2026;QDFDá\P

 6\VWHPáÄ&#x2026;F]QRÄ&#x17E;FLLSODQRZHUR]ND]RGDZVWZRZG]LDOHVáXĪE\]GURZLDLVWQLDáRW\ONRGRZU]HÄ&#x17E;QLDUZ\MÄ&#x2026;WNRZRZQLHNWyU\FKG\ZL]MDFKGRZU]HÄ&#x17E;QLD,ELGHPV
*5=(*25=à8.206.,

REV]DU]HRNXSDF\MQ\PXWZRU]RQ\FKZSDĨG]LHUQLNXURNX*HQHUDOQ\P*XEHUQDWRUVWZLH GDOHM ** Ä.UDMX :DUW\´ 2SHUDFMD 7DQQHQEHUJ22 RUD] QD W]Z ]LHPLDFKZFLHORQ\FKGR5]HV]\QD3RPRU]X ;,±;,,U,QWHOOLJHQ]DNWLRQ ĝOąVNX SRF]ąWHNU Z*HQHUDOQ\P*XEHUQDWRUVWZLH 9±9,,U FDáRĞFLąNLHURZDá GRZyGFDSROLFMLLVáXĪE\EH]SLHF]HĔVWZD 6LSRL6' Z*HQHUDOQ\P*XEHUQDWRUVWZLH 66%ULJDGHIKUHU%UXQR6WUHFNHQEDFK6]F]HJyOQLHVSHNWDNXODUQHE\áRDUHV]WRZDQLH SUDFRZQLNyZQDXNRZ\FK8QLZHUV\WHWX-DJLHOORĔVNLHJR;,U 6RQGHUDNWLRQ .UDNDX PLQ SURIHVRUyZ GRFHQWyZ NWyU\FK ]DPNQLĊWR Z RER]LH NRQFHQWUDF\MQ\P 6DFKVHQKDXVHQ 1D NUHVDFK ]DFKRGQLFK WRF]\áD VLĊ ZDOND R VWDZNĊ QDMZ\ĪV]ąR]DFKRZDQLHSROVNLHJRHWQRVXQDREV]DU]HSU]H]QDF]RQ\PGRFDáNRZLWHJR ]JHUPDQL]RZDQLD :WDNLFKZDUXQNDFKSROLW\F]Q\FKG]LDáDüPXVLDáDSROVNDVáXĪED]GURZLDSRZU]HĞQLXURNX1DW\FKPLDVWRZHJRXUHJXORZDQLDZ\PDJDáDV\WXDFMDSUDZQDSRGOHJá\FK SáN SURI .XFKDUVNLHPX SODFyZHN PHG\F]Q\FK RUD] RSW\PDOQH ELRUąF SRG XZDJĊZ\MąWNRZRĞüV\WXDFML]DEH]SLHF]HQLHRSLHNLPHG\F]QHMLE\WRZHMSDFMHQWyZ LSHUVRQHOXPHG\F]QHJR]DNWyU\FKORVF]XáVLĊZSHáQLRGSRZLHG]LDOQ\:NRQWDNWDFK]ZáDG]DPLQLHPLHFNLPL]DMąáSRVWDZĊJRGQąL]GHF\GRZDQą:\GDáUR]ND]LĪ V]SLWDOH ZRMVNRZH ]RERZLą]DQH Vą QDGDO IXQNFMRQRZDü QD SRGVWDZLH UHJXODPLQyZ VáXĪE\ ZHZQĊWU]QHM :RMVND 3ROVNLHJR SR]RVWDMąF V]SLWDODPL ZRMVNRZ\PL FKURQLRQ\PLSRVWDQRZLHQLDPL.RQZHQFML*HQHZVNLHML+DVNLHM WHNVW\REXQRVLá]DZV]HSU]\ VRELH :V]HONLH UR]PRZ\ ] 1LHPFDPL SURZDG]Lá SRVLáNXMąF VLĊ RGQRĞQ\PL SRVWDQRZLHQLDPLUDW\¿NRZDQ\FKSU]H]RNXSDQWyZGRNXPHQWyZ:áDG]HWROHURZDá\WDNą SRVWDZĊ:\GDá\UR]ND]ZP\ĞONWyUHJRUDQQ\FKZRMVNRZ\FKX]QDQRMDNRMHĔFyZ ZRMHQQ\FKSR]RVWDMąF\FKQDZROQHMVWRSLH 'HNUHWHP NDQFOHU]D 5]HV]\ ] SDĨG]LHUQLND U R DGPLQLVWUDFML RNXSRZDQ\FK ]LHP SROVNLFK NWyUH QLH ]RVWDá\ ZáąF]RQH GR 5]HV]\ XWZRU]RQ\ ]RVWDá RUJDQL]P SROLW\F]QRDGPLQLVWUDF\MQ\QD]ZDQ\*HQHUDOQ\P*XEHUQDWRUVWZHPMHJRXWZRU]HQLHRJáRVLáSDĨG]LHUQLNDUJHQHUDOQ\JXEHUQDWRU+DQV)UDQNQLHE\áWRVDPRG]LHOQ\WZyUSDĔVWZRZ\ERZáDG]Ċ]ZLHU]FKQLąVSUDZRZDáDZQLP5]HV]DQLHE\áMHGQDNF]ĊĞFLąWHMĪH5]HV]\**SRG]LHORQRDGPLQLVWUDF\MQLHSRF]ąWNRZR QDG\VWU\NW\ .UDNyZ/XEOLQ5DGRPL:DUV]DZD WH]NROHLQDSRZLDWyZZLHMVNLFK .UHLVKDXSW PDQQVFKDIWHQ RUD]PLHMVNLFK 6WDGWKDXSWPDQQVFKDIWHQ SRZ\EXFKXZRMQ\QLHPLHFNRVRZLHFNLHM F]HUZFD U GRáąF]RQR GR QLHJR RG VLHUSQLD U W]Z 'LVWULNW *DOL]LHQ VNáDGDMąF\ VLĊ ]SRZLDWyZZLHMVNLFKLPLHMVNLHJR&]0DGDMF]\N)DV]\]PLRNXSDFMH:\NRQ\ZDQLH RNXSDFMLSU]H]SDĔVWZD2VLZ(XURSLHW8NV]WDáWRZDQLHVLĊ]DU]ąGyZRNXSDF\MQ\FK3R]QDĔ V 22 :DUWKHJDX QLHP 2NUĊJ :DUW\ SHáQD QD]ZD 5HLFKVJDX :DUWKHJDX OXE :DUWKHODQG .UDM :DUW\ MHGHQ]GZyFKRNUĊJyZDGPLQLVWUDF\MQ\FK5]HV]\XWZRU]RQ\FKQDW]Z]LHPLDFKZáąF]RQ\FK GR1LHPLHFQDSRGVWDZLHGHNUHWX$GROID+LWOHUD]SDĨG]LHUQLNDUÄ2RUJDQL]DFMLDGPLQLVWUDFML ZVFKRGQLFKWHU\WRULyZZáąF]RQ\FKGR5]HV]\´G]LHOLáVLĊQDWU]\UHMHQFMHLQRZURFáDZVNąSR]QDĔVNą LáyG]Ną0.DOODV+LVWRULDXVWURMX3ROVNL;±;;Z:DUV]DZDV $UFKLZXP8QLZHUV\WHWX0HG\F]QHJRZ3R]QDQLX GDOHM$UFK80 V\JQDNWDSHUVRQDOQH SURI7.XFKDUVNLHJR ,ELGHP


32/6.$6à 8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-,«6SRVyE SUDF\ SáN SURI .XFKDUVNLHJR FHFKRZDáD NRQVHNZHQFMD Z GÄ&#x2026;ĪHQLX GR UHDOL]DFMLSRZ]LÄ&#x160;W\FK]DPLHU]HÄ&#x201D;3RVWDZDWDNDEXG]LáDV]DFXQHNLUHVSHNWUR]PyZFyZ ±1LHPF\GRFHQLDOLSRQDGWRZLHONLHNRPSHWHQFMHLGRÄ&#x17E;ZLDGF]HQLHOHNDUVNLH3URIHVRUD ± QDUDĪDáD MHGQDN QD UHSUHVMH L V]\NDQ\ PLÄ&#x160;G]\ LQQ\PL GZXNURWQH DUHV]WRZDQLH ZOLVWRSDG]LH L Z OXW\P URNX Z\ZLHUDQLH FLÄ&#x2026;Já\FK QDFLVNyZ SV\FKRORJLF]Q\FKZ\PDJDáDROEU]\PLHJRFKDUDNWHUXQLHVSRĪ\WHMVLá\ZROLLRGSRUQRÄ&#x17E;FL-HJR HQHUJLF]QHMSRVWDZLH]DZG]LÄ&#x160;F]Dá\SODFyZNLPHG\F]QHZ:DUV]DZLHLRNROLF\]DRSDWU]HQLHZQLH]EÄ&#x160;GQ\PDWHULDáVDQLWDUQ\RUD]Ä&#x17E;URGNLWUDQVSRUWRZH=MHJRLQLFMDW\Z\ XWZRU]RQR 6]SLWDO 3RáRĪQLF]\ GOD ĪRQ ]DZRGRZ\FK ZRMVNRZ\FK D G]LÄ&#x160;NL XVLOQ\P VWDUDQLRP]ZROQLRQRRNRáROHNDU]\ZRMVNRZ\FKGRF\ZLOD 3URIHVRU ]RVWDá WDNĪH NRPHQGDQWHP 6]SLWDOD 8MD]GRZVNLHJR PLHV]F]Ä&#x2026;FHJR VLÄ&#x160; SU]\ XOLF\ *yUQRÄ&#x17E;OÄ&#x2026;VNLHM )XQNFMÄ&#x160; SHáQLá RG ZU]HÄ&#x17E;QLD GR PDUFD URNX GR F]DVX JG\ V]SLWDO SR]RVWDZDá R¿FMDOQLH V]SLWDOHP ZRMVNRZ\P 3RG MHJR NLHUXQNLHP Z VNUDMQLH QLHVSU]\MDMÄ&#x2026;F\FK ZDUXQNDFK SODFyZND NRQW\QXRZDáD VZRMÄ&#x2026;FKOXEQÄ&#x2026;WUDG\FMÄ&#x160;1D]\ZDQ\Ã&#x201E;5]HF]Ä&#x2026;SRVSROLWÄ&#x2026;8MD]GRZVNÄ&#x2026;´OXENUyWNRÃ&#x201E;8MD]GRZHP´VWDáVLÄ&#x160;RVWRMÄ&#x2026;SROVNRÄ&#x17E;FLRÄ&#x17E;URGNLHPNRQVSLUDFMLLWDMQHJRQDXF]DQLD=DSHZQLDáD]\ONDĪGHPXSRWU]HEXMÄ&#x2026;FHPXSRPRF\3URIHVRU.XFKDUVNLDNW\ZQLHZRZ\FK G]LDáDQLDFKXF]HVWQLF]\á26 2G SRF]Ä&#x2026;WNX RNXSDF\MQH ORV\ 6]SLWDOD 8MD]GRZVNLHJR E\á\ QLH]Z\NOH WUXGQH 3U]H] SLHUZV]H W\JRGQLH ZáDG]H QLHPLHFNLH QLH GRVWDUF]Dá\ V]SLWDORP Ī\ZQRÄ&#x17E;FL :SRáRZLH SDĨG]LHUQLND SU]\]QDá\ ]QLNRPH QLHZ\VWDUF]DMÄ&#x2026;FH SU]\G]LDá\ 3HáQD GUDPDW\]PXLQWHUZHQFMDSáNSURI.XFKDUVNLHJRRGQLRVáDZNRÄ&#x201D;FXVNXWHN:P\Ä&#x17E;O .RQZHQFML *HQHZVNLHM ]DF]Ä&#x160;WR GRVWDUF]Dü V]SLWDORP UDFMH Ī\ZQRÄ&#x17E;FLRZH UyZQH ]DRSDWU]HQLXRWU]\P\ZDQHPXSU]H]RGG]LDá\:HKUPDFKWX:OLVWRSDG]LHURNX SREOLVNRPLHVLÄ&#x160;F]Q\FKSHUWUDNWDFMDFK3URIHVRUX]\VNDá]JRGÄ&#x160;1LHPFyZQDZ\SáDFDQLHĪRáGXUDQQ\PR¿FHURPLSHUVRQHORZLV]SLWDOQHPX WDNĪHZHGáXJ.RQZHQFML 6SUDZD VWDáD VLÄ&#x160; SU]\F]\QÄ&#x2026; RVWUHJR NRQÃ&#x20AC;LNWX ] =DU]Ä&#x2026;GHP *áyZQ\P 3ROVNLHJR &]HUZRQHJR.U]\ĪD GDOHM3&. LNLHURZQLFWZHPV]SLWDODWHMRUJDQL]DFML,QLFMDW\ZD ]LQWHUSUHWRZDQD]RVWDáSU]H]ZLFHSUH]HVD=DU]Ä&#x2026;GX3&.-y]HID:LHORZLH\VNLHJRMDNR QLHGRSXV]F]DOQDSUyEDSU]HMÄ&#x17E;FLDQDÃ&#x201E;ĪRáGQLHPLHFNL´:UH]XOWDFLHV]SLWDO3&.MDNR MHG\Q\QLHSRGSRU]Ä&#x2026;GNRZDáVLÄ&#x160;LQLFMDW\ZLH-HGQDNZW\G]LHÄ&#x201D;SyĨQLHM:LHORZLH\VNL ]PLHQLáVZRMÄ&#x2026;GHF\]MÄ&#x160;FRVSRZRGRZDáRNRPSOLNDFMHJG\ĪVSUDZLHQDGDQRMXĪELHJ 3RRG]\VNDQLXSU]H]3ROVNÄ&#x160;QLHSRGOHJáRÄ&#x17E;FLZUNRPSOHNVV]SLWDOQ\NWyU\]DMPRZDá=DPHN 8MD]GRZVNLLNLONDQDÄ&#x17E;FLHSDZLORQyZ]RVWDáSU]HMÄ&#x160;W\SU]H]:RMVNR3ROVNLH1DMSLHUZIXQNFMRQRZDáWX *áyZQ\6]SLWDO:RMVNRZ\QDVWÄ&#x160;SQLH6]SLWDO2NUÄ&#x160;JRZ\QU ZODWDFK LZUHV]FLH6]SLWDO 2¿FHUVNLHM6]NRá\6DQLWDUQHM SyĨQLHM&HQWUXP:\V]NROHQLD6DQLWDUQHJR NROHENDSROVNLHJRPHG\F]QHJRV]NROQLFWZDZRMVNRZHJR6]SLWDO]DMPRZDáRJURPQ\WHUHQSRPLÄ&#x160;G]\XO*yUQRÄ&#x17E;OÄ&#x2026;VNÄ&#x2026;REU]HĪHP VNDUS\ZLÄ&#x17E;ODQHM$JU\NROÄ&#x2026;D$OHMDPL8MD]GRZVNLPL 26 6'Ä&#x2026;EURZVNL=G]LHMyZ«RSFLWV 6SUDZDĪRáGXGODUDQQ\FKV]HUHJRZ\FKLSRGR¿FHUyZPLDáDE\üSU]H]1LHPFyZ]JRGQLH]RELHWQLFÄ&#x2026;]DáDWZLRQDSyĨQLHMQLJG\MHGQDNQLHGRF]HNDáDVLÄ&#x160;¿QDOL]DFML
*5=(*25=Ã 8.206.,

DGPLQLVWUDF\MQ\QDUDĪDMÄ&#x2026;FSáNSURI.XFKDUVNLHJRQDGRGDWNRZHXFLÄ&#x2026;ĪOLZHUR]PRZ\ ]ZáDG]DPL7áXPDF]HQLDLSU]HNRQ\ZDQLDRSyĨQLá\Z\SáDWÄ&#x160;SLHQLÄ&#x160;G]\RSDUÄ&#x160;W\JRGQL ±SLHUZV]Ä&#x2026;UDWÄ&#x160;SU]HND]DQRGRSLHURZNRÄ&#x201D;FXJUXGQLDU,QF\GHQWPLDáVZyMFLÄ&#x2026;J GDOV]\VSRZRGRZDáSORWNLLSRPyZLHQLDXZáDF]DMÄ&#x2026;FHF]FLLKRQRURZL3URIHVRUD 1D V]F]HJyOQÄ&#x2026; XZDJÄ&#x160; ]DVáXJXMH yZF]HVQD G]LDáDOQRÄ&#x17E;ü G\GDNW\F]QD SáN SURI .XFKDUVNLHJR3RSU]HMÄ&#x160;FLXNLHURZQLFWZD6]SLWDOD8MD]GRZVNLHJRSU]H]SáNGUPHG /HRQD6WUHKOD ]SRF]Ä&#x2026;WNLHPNZLHWQLDU±GRF]DVX3RZVWDQLD:DUV]DZVNLHJR GRW\FKF]DVRZ\ NRPHQGDQW ]RVWDá NLHURZQLNLHP QDXNRZ\P RGG]LDáyZ ZHZQÄ&#x160;WU]Q\FK2GUNLHURZDQ\SU]H]QLHJR2GG]LDá9,(VWDáVLÄ&#x160;ZLVWRFLH.OLQLNÄ&#x2026;3URSHGHXW\F]QÄ&#x2026;&KRUyE:HZQÄ&#x160;WU]Q\FK7DMQHJR8QLZHUV\WHWX=LHP=DFKRGQLFK GDOHM 78== L7DMQHJR8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJR GDOHM8: %\á\F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026;VWUXNWXU 3ROVNLHJR3DÄ&#x201D;VWZD3RG]LHPQHJR ,QLFMDW\ZDZ]DNUHVLHWZRU]HQLDF\ZLOQ\FKVWUXNWXU3ROVNLHJR3DÄ&#x201D;VWZD3RG]LHPQHJR GDOHM 333 QDURG]LáD VLÄ&#x160; Z :LHONRSROVFH =DUyZQR F\ZLOQH MDN L ZRMVNRZH SROVNLHLQVW\WXFMHNV]WDáWRZDá\VLÄ&#x160;LUR]ZLMDá\RGMHVLHQLURNXFKRFLDĪSU]\JRWRZ\ZDQRMHMHV]F]HSU]HGZ\EXFKHP,,ZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHM3RZU]HÄ&#x17E;QLXURNXPLDá\ RQHZ\PLDUSROLW\F]Q\)RUPDOQLHZUDPDFK]DSU]\VLÄ&#x160;ĪRQHMSDĨG]LHUQLNDU 5DG\0LQLVWUyZF\ZLOQHVSUDZ\NUDMRZHVSRF]\ZDá\SRF]Ä&#x2026;WNRZRZUÄ&#x160;NDFKPLQLVWUyZ $OHNVDQGUDà DGRVLDL0DULDQD6H\G\:VNáDGSRZVWDáHJROLVWRSDGDU.RPLWHWX0LQLVWUyZGOD6SUDZ.UDMXZHV]OLJHQEURQL.D]LPLHU]6RVQNRZVNL±MDNRSU]HZRGQLF]Ä&#x2026;F\RUD]$OHNVDQGHUàDGRÄ&#x17E;0DULDQ6H\GD-DQ6WDÄ&#x201D;F]\NLJHQEU\J0DULDQ .XNLHO1DVZ\PLQDXJXUDF\MQ\PSRVLHG]HQLXOLVWRSDGD.RPLWHWXFKZDOLáG\UHNW\Z\GODNUDMXGRW\F]Ä&#x2026;FHVWRVXQNXVSRáHF]HÄ&#x201D;VWZDGRRNXSDQWyZ=DOHFDá\RQHPLQ ERMNRWSROLW\F]Q\LWRZDU]\VNL1DSU]HáRPLHODWQDVWÄ&#x2026;SLá\]PLDQ\ZRUJDQL]DFMLU]Ä&#x2026;GXSROVNLHJRZH)UDQFML:LÄ&#x2026;]Dá\VLÄ&#x160;RQH]ZHMÄ&#x17E;FLHPZMHJRVNáDGSURI6WDQLVáDZD .RWD SU]\E\áHJR ]H /ZRZD SRSU]H] %XNDUHV]W L]UHRUJDQL]DFMÄ&#x2026; .RPLWetu $UFK80V\JQ5HODFMHGU6WDQLVáDZD0LOHZVNLHJR/LSNRZVNLHJRNRPHQGDQWD:RMVNRZHJR 6]SLWDOD =DNRQX 0DOWDÄ&#x201D;VNLHJR Z :DUV]DZLH RUD] GU -HU]HJR 'UH\]\ R¿FHUD áÄ&#x2026;F]QLNRZHJR V]HID 3ROVNLFK 6]SLWDOL :RMVNRZ\FK ] .RPPHQGDQWXU :DUVFKDX 2EDM Z SHáQL SRSLHUDOL VWDQRZLVNR SURI.XFKDUVNLHJR 3áN GU PHG /HRQ 6WUHKO  Z ODWDFK EUDá XG]LDá Z 3RZVWDQLX :LHONRSROVNLPZRNUHVLH,,53E\áV]HIHPVDQLWDUQ\P'RZyG]WZD2NUÄ&#x160;JX.RUSXVX GDOHM'2. 9,,3R]QDÄ&#x201D; '2.9,,,7RUXÄ&#x201D;L'2.,:DUV]DZDZUV]HIVDQLWDUQ\$UPLLÃ&#x201E;:DUV]DZD´ZODWDFK G\UHNWRU 6]SLWDOD 0DOWDÄ&#x201D;VNLHJR L 8MD]GRZVNLHJR V]HI VáXĪE\ VDQLWDUQHM .RPHQG\ *áyZQHM $. SR 3RZVWDQLX:DUV]DZVNLPE\áNRPHQGDQWHP6]SLWDOD-HÄ&#x201D;FyZ$.=HLWKDLQ3RU:LHOND(QF\NORSHGLD« RSFLWV : :DUV]DZLH LVWQLDá\ ZyZF]DV WU]\ RGUÄ&#x160;EQH XQLZHUV\WHFNLH :\G]LDá /HNDUVNLH :\G]LDá /HNDUVNL78== G]LHNDQSURI$GDP:U]RVHNRGUSURI:LWROG.DSXÄ&#x17E;FLÄ&#x201D;VNL :\G]LDá/HNDUVNL 8: G]LHNDQSURI:LWROG*Ä&#x2026;G]LNLHZLF] RUD]:\G]LDá/HNDUVNLSRZRáDQ\]LQLFMDW\Z\SURI(GZDUGD /RWKD ]DWZLHUG]RQ\ SU]H] 5DGÄ&#x160; :\G]LDáX /HNDUVNLHJR 8: L ]DOHJDOL]RZDQ\ X ZáDG] PLHMVNLFK MDNR 3U\ZDWQD 6]NRáD =DZRGRZD 3RPRFQLF]HJR 3HUVRQHOX /HNDUVNLHJR + 6]XNLHZLF] ûZLF]HQLD ]DQDWRPLL QD WU]HFK XF]HOQLDFK >Z@ 8QLZHUV\WHW =LHP =DFKRGQLFK L 7DMQH .XUV\ 8QLZHUV\WHFNLH 3RNáRVLHZVSRPQLHÄ&#x201D;3R]QDÄ&#x201D;VSRU(&KUXÄ&#x17E;FLHOHZVNL7DMQ\:\G]LDá/HNDUVNL 8QLZHUV\WHWX=LHP=DFKRGQLFKÃ&#x201E;3U]HJOÄ&#x2026;G/HNDUVNL´QUV


32/6.$6à8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-,«0LQLVWUyZ GOD 6SUDZ .UDMX =PLDQ\ ]DV]á\ WDNĪH Z VNáDG]LH .RPLWHFLH GOD 6SUDZ .UDMX 3UyF] SU]HZRGQLF]ąFHJR ± JHQ EURQL 6RVQNRZVNLHJR ± JUHPLXP WZRU]\OL 6WDQLVáDZ .RW 7DGHXV] %LHOHFNL .DURO 3RSLHO 6WDQLVáDZ 0LNRáDMF]\N L JHQ EU\J 0DULDQ.XNLHO3U]\F]\P6.RWRWU]\PDáÄ]DGDQLH]PRQWRZDQLDRUJDQL]DFMLSROLW\F]Q\FKZNUDMXRUD]DSDUDWXáąF]QRĞFL]SROLW\F]QHM]NUDMHP´ 1D SRVLHG]HQLX .RPLWHWX Z GQLX OXWHJR U X]JRGQLRQR QDMSLOQLHMV]H ]DGDQLDWDNLHMDNRUJDQL]DFMDáąF]QRĞFLSROLW\F]QHM]NUDMHPXWZRU]HQLHVLHFLGHOHJDWyZ U]ąGX LQIRUPDFMD L SURSDJDQGD GOD NUDMX SU]HV\áDQLH SLHQLĊG]\ QD G]LDáDOQRĞüNRQVSLUDF\MQąLRSLHNĊVSRáHF]Qą8VWDORQRUyZQLHĪ]DGDQLDGODGHOHJDWyZU]ąGX ZNUDMX NWyUH RNUHĞORQR QDVWĊSXMąFR ZVSyáSUDFD ] RUJDQL]DFMDPL SROLW\F]Q\PL ZVSyáSUDFD ] =:= Z\NRQ\ZDQLH ZV]HONLFK ]OHFHĔ U]ąGX NLHURZDQLH ZV]\VWNLPL LQVW\WXFMDPL SRGOHJá\PL U]ąGRZL VWDáD áąF]QRĞü ] U]ąGHP L SU]HND]\ZDQLH LQIRUPDFMLQDOLQLLNUDM±U]ąG±NUDMRUJDQL]RZDQLHUDWXQNXSU]HGJUDELHĪąJRVSRGDUF]ą LNXOWXUDOQąQDG]RURZDQLHDNFMLVSRáHF]QHMLFKDU\WDW\ZQHMJURPDG]HQLHPDWHULDáyZ GRW\F]ąF\FKSROLW\NLRNXSDQWDZ\GDZDQLHG\UHNW\ZZVSUDZLHZáDĞFLZHMSRVWDZ\ 3RODNyZSRGRNXSDFMą :\áRQLáD VLĊ NRQLHF]QRĞü XVWDQRZLHQLD SU]H] U]ąG SHáQRPRFQHJR 'HOHJDWD UHSUH]HQWXMąFHJRZáDG]HHPLJUDF\MQHQDREV]DU]HFDáHJRRNXSRZDQHJRNUDMX1DVWąSLáRWRXVFK\áNXU,QLFMDW\ZĊSRGMĊáDWDMQDRUJDQL]DFMDÄ2MF]\]QD´G]LDáDMąFD RGODWDURNXQDWHUHQLH:LHONRSROVNLL3RPRU]DQDVWĊSQLHWDNĪHQDWHUHQLH*HQHUDOQHJR*XEHUQDWRUVWZD7ZyUF\Ä2MF]\]Q\´Z]RUFHVZRMHF]HUSDOL]SR]QDĔVNLHJR RĞURGNDSROVNLHMP\ĞOL]DFKRGQLHMNWyUHJRZVSyáWZyUFDPLE\OLXF]HQLWHMPLDU\FR -y]HI .RVWU]HZVNL F]\ =\JPXQW :RMFLHFKRZVNL ZVSyá]DáRĪ\FLHO L LQVSLUDWRU SURJUDPXSROLW\F]QHJRÄ2MF]\]Q\´RUD]PLQSXEOLF\VWD-y]HI.LVLHOHZVNL'RF]RáRZ\FK G]LDáDF]\ RUJDQL]DFML QDOHĪHOL WHĪ .LU\á 6RVQRZVNL Ä.RQUDG´ RUD] NV LQIXáDW -y]HI3UąG]\ĔVNL]ZLą]DQL]QLąE\OLWDNĪH$GROI%QLĔVNLL&\U\O5DWDMVNL JUXGQLDUPLDQRZDQ\]RVWDá'HOHJDW5]ąGX53QD*HQHUDOQH*XEHUQDWRUVWZR%\áQLP&\U\O5DWDMVNL:LHONRSRODQLQ]]DZRGXSUDZQLNSRVLDGDMąF\ERJDWH GRĞZLDGF]HQLDDGPLQLVWUDF\MQHDWDNĪHSROLW\F]QH 2GGUXJLHMSRáRZ\U5DWDMVNLHJRPLDQRZDQR'HOHJDWHP5]ąGXQDREV]DU]H FDáHJRNUDMX=DGDQLHPNWyUHSU]HGQLPSRVWDZLRQRQLHE\áRáDWZH=RUJDQL]RZDQLH DSDUDWX DGPLQLVWUDF\MQHJR GHOHJDWXU\ SRáąF]\ü PXVLDá ] XáRĪHQLHP KDUPRQLMQ\FK VWRVXQNyZ ] 3ROLW\F]Q\P .RPLWHWHP 3RUR]XPLHZDZF]\P UHSUH]HQWXMąF\P SU]HGVWDZLFLHOL VWURQQLFWZ SROLW\F]Q\FK QD WHUHQLH NUDMX RUD] ZVSyáSUDFą ] .RPHQGą *áyZQą=:=:]DWDUJDFKRNRPSHWHQFMHUHSUH]HQWRZDáVWDQRZLVNRSU\PDWXDGPLQLVWUDFMLF\ZLOQHMLSRGSRU]ąGNRZDQLDVRELHZáDG]\ZRMVNRZHM:VNXWHNVSU]HF]QRĞFL ZHZQąWU]VWURQQLFWZSROLW\F]Q\FKODWHPURNXSRGDáVLĊGRG\PLVML IRUPDOQ\P SUHWHNVWHPE\á]á\VWDQ]GURZLD  : *UDERZVNL 'HOHJDWXUD 5]ąGX 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM QD .UDM :DUV]DZD V *àXNRPVNL 7 'XELFNL ( 3RQF]HN 0\ĞO SROLW\F]QD L SURSDJDQGD ĝZLDGRPRĞü L FHOH SROVNLFK ]PDJDĔZODWDFK&]ĊVWRFKRZDV
*5=(*25=Ã 8.206.,

'RUVWUXNWXU\RUJDQL]DF\MQH'HOHJDWXU\5]Ä&#x2026;GXQD.UDMHZROXRZDá\RUJDQL]DF\MQLH QD FR QDMZLÄ&#x160;NV]\ ZSá\Z PLDá\ ]DUyZQR URVQÄ&#x2026;FH ]DGQLD L SRWU]HE\ MDN WHĪNRQVSLUDF\MQHUHDOLDG]LDáDOQRÄ&#x17E;FL3RGVWDZRZ\PLVWUXNWXUDPL'HOHJDWXU\5]Ä&#x2026;GX E\á\ WZRU]RQH SU]H] 5DWDMVNLHJR 'HSDUWDPHQW\ EÄ&#x160;GÄ&#x2026;FH VZHJR URG]DMX RGSRZLHGQLNDPL PLQLVWHUVWZ 3RZRáDQR GHOHJDWyZ RNUÄ&#x160;JRZ\FK Z SU]HGZRMHQQ\FK ZRMHZyG]WZDFK L SRZLDWRZ\FK &\ZLOQH VWUXNWXU\ 333 REHMPRZDá\ QLHPDO ZV]\VWNLH REV]DU\Ī\FLDVSRáHF]QHJRNWyUHPRĪQDE\áRUHDOL]RZDüZZDUXQNDFKNRQVSLUDF\MQ\FKPLÄ&#x160;G]\LQQ\PLZ\PLDUVSUDZLHGOLZRÄ&#x17E;FLV]NROQLFWZRRSLHNÄ&#x160;VSRáHF]QÄ&#x2026;%\á\ QLH]Z\NOH ZDĪQ\P X]XSHáQLHQLHP VWUXNWXU ZRMVNRZ\FK =:= ± $. :DĪQÄ&#x2026; UROÄ&#x160; RGJU\ZDáRWDMQHV]NROQLFWZRQDSR]LRPLHHOHPHQWDUQ\PÄ&#x17E;UHGQLPLZ\ĪV]\P']LDáDOQRÄ&#x17E;ü 333 E\áD IHQRPHQHP QD VNDOÄ&#x160; Ä&#x17E;ZLDWRZÄ&#x2026; MHG\QÄ&#x2026; WDNÄ&#x2026; LQLFMDW\ZÄ&#x2026; Z F]DVLH ,,ZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHM $ ]DWHP PDFLHU]\VW\ GOD SURIHVRUD .XFKDUVNLHJR 8QLZHUV\WHW 3R]QDÄ&#x201D;VNL SU]HNV]WDáFLá VLÄ&#x160; Z 7DMQ\ 8QLZHUV\WHW =LHP =DFKRGQLFK :]QRZLHQLH ]DMÄ&#x160;ü G\GDNW\F]Q\FKVWDáRVLÄ&#x160;PRĪOLZHG]LÄ&#x160;NLLQLFMDW\ZLHSURIHVRUyZ83Z:DUV]DZLHRUD]]DELHJRP XU]Ä&#x160;GyZ F\ZLOQ\FK 3ROVNLHJR 3DÄ&#x201D;VWZD 3RG]LHPQHJR 3URIHVRURZLH 8QLZHUV\WHWX 3R]QDÄ&#x201D;VNLHJR Z]LÄ&#x160;OL F]\QQ\ XG]LDá Z ]DáRĪHQLX 78== =QDF]Ä&#x2026;FH VNXSLHQLH SURIHVRUyZ L VWXGHQWyZ 8QLZHUV\WHWX 3R]QDÄ&#x201D;VNLHJR Z :DUV]DZLH RGHUZDQLH LFK RG QRUPDOQHM SUDF\ RUD] NU\W\F]QH SRáRĪHQLH PDWHULDOQH QDVXQÄ&#x160;á\ P\Ä&#x17E;O SRQRZQHJR SRGMÄ&#x160;FLDSUDF\SU]HPRFÄ&#x2026;SU]HUZDQHM *G\ SUyE\ SUDF\ OHJDOQHM VSHá]á\ QD QLF]\P D ZLGRF]QH VLÄ&#x160; VWDáR ĪH ZRMQD QLHU\FKáR VLÄ&#x160; VNRÄ&#x201D;F]\ ]GHF\GRZDQR VLÄ&#x160; QD SUDFÄ&#x160; WDMQÄ&#x2026; = SRF]Ä&#x2026;WNLHP SDĨG]LHUQLND URNX Z PLHV]NDQLX NV GU 0DNV\PLOLDQD 5RGHJR G\UHNWRUD 'HSDUWDPHQWX 2Ä&#x17E;ZLDW\ Z 'HOHJDWXU]H =LHP =DFKRGQLFK RGE\áD VLÄ&#x160; NRQIHUHQFMD Z NWyUHM Z]LÄ&#x160;OL XG]LDáSURI/XGZLN-D[D%\NRZVNLGRF:áDG\VáDZ.RZDOHQNRDSyĨQLHMSURIGU 5RPDQ3ROODNGRF:LWROG6DZLFNLLSURG]LHNDQ:\G]LDáX3UDZQHJR8QLZHUV\WHWX :DUV]DZVNLHJRSURI-y]HI5DIDF]']LHNDQDPL:\G]LDáX/HNDUVNLHJRE\OLNROHMQR SURI$GDP:U]RVHNLSURI:LWROG.DSXÄ&#x17E;FLÄ&#x201D;VNL :WDMQHQDXF]DQLHDNW\ZQLHZáÄ&#x2026;F]\áVLÄ&#x160;SURI.XFKDUVNLNWyU\FLÄ&#x2026;JXF]WHUHFKODW RNXSDFML]DMPRZDáVLÄ&#x160;QLHXVWDQQLHNV]WDáFHQLHPOHNDU]\LVWXGHQWyZ3RGMHJRNLHUXQNLHP ± NLHURZQLND QDXNRZHJR RGG]LDáyZ ZHZQÄ&#x160;WU]Q\FK ± 6]SLWDO 8MD]GRZVNL VWDá VLÄ&#x160; RÄ&#x17E;URGNLHP WDMQHJR QDXF]DQLD PHG\F\Q\ 3URIHVRU SURZDG]Lá Z\NáDG\ ] ]DNUHVX FKRUyEZHZQÄ&#x160;WU]Q\FK1LHVWUXG]HQLHSU]HND]\ZDá]PLHQLDMÄ&#x2026;F\PVLÄ&#x160;FRV]HÄ&#x17E;üW\JRGQL JUXSRPVZRMÄ&#x2026;ZLHG]Ä&#x160;=DFKÄ&#x160;FDáGRSUDF\QDXNRZHMSURSRQRZDáWHPDW\SUDFSLVHPQ\FKLRGF]\WyZ2UJDQL]RZDQH]DMÄ&#x160;FLDE\á\QLHW\ONRZ]RURZHG\GDNW\F]QLHOHF] EXG]Lá\ V]F]HU\ SRG]LZ NXOWXUÄ&#x2026; RVRELVWÄ&#x2026; L SLÄ&#x160;NQHP MÄ&#x160;]\ND 3URIHVRU Z\V]XNLZDá ZNVLÄ&#x160;JDUQLDFKLDQW\NZDULDWDFKWDNEDUG]RSRWU]HEQÄ&#x2026;IDFKRZÄ&#x2026;OLWHUDWXUÄ&#x160;VWDUDMÄ&#x2026;FVLÄ&#x160; ]DSHáQLüOXNÄ&#x160;VSRZRGRZDQÄ&#x2026;L]RODFMÄ&#x2026;RGÄ&#x17E;ZLDWRZHJRSLÄ&#x17E;PLHQQLFWZD%\áLQLFMDWRUHP :.RZDOHQNR7DMQ\8QLZHUV\WHW=LHP=DFKRGQLFKZODWDFK3R]QDÄ&#x201D;SDVVLP


32/6.$6à8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-,«]DáRĪHQLD SUDFRZQL (.* L SUDFRZQL SU]HPLDQ\ PDWHULL D ] MHJR LQVSLUDFML SURZDG]RQREDGDQLDL]ELHUDQRPDWHULDá\GRNLONXWHPDWyZ]HVSRáRZ\FK : F]DVLH WUZDMąFHJR RG VLHUSQLD U 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR JG\ SXáNRZQLN6WUHKO]RVWDáV]HIHPVDQLWDUQ\P.RPHQG\*áyZQHM$UPLL.UDMRZHMQDSURĞEĊ ZVSyáSUDFRZQLNyZSáNSURI.XFKDUVNLSRQRZQLHREMąáNLHURZQLFWZRV]SLWDOD VLHUSQLDURNXZSRáXGQLH]RVWDáSU]H]1LHPFyZSRZLDGRPLRQ\R]DPLDU]H ]QLV]F]HQLDSODFyZNLRUD]LQWHUQRZDQLDOHNDU]\3RUD]NROHMQ\VWDQąáSU]HGGUDPDW\F]Q\P Z\ERUHP 3URIHVRU QLH ]DZDKDá VLĊ Ä>«@ 8ZDĪDáHP ĪH OHNDU]H ZRMVNRZL PXV]ą]QDOHĨüVLĊWDPJG]LHVąUDQQLLFKRU]\>«@´±QDSLVDáSRODWDFK=ZUyFLáVLĊ GR ZáDG] SROLF\MQ\FK ] ZQLRVNLHP R ]DQLHFKDQLH ]DPLDUX OLNZLGDFML V]SLWDOD FKURQLRQHJRSU]H]PLĊG]\QDURGRZHSUDZRÄ>«@'QLD9,,,SU]\E\áGRV]SLWDODSU]HG SRáXGQLHPSRGR¿FHUSROLFMLQLHPLHFNLHM]XO:LHMVNLHM]]DZLDGRPLHQLHPĪHV]SLWDO PDE\üVSDORQ\DOHNDU]HLQWHUQRZDQL3RQLHZDĪUR]ND]E\áQLHMDVQ\LGODPQLHQLHSUDZGRSRGREQ\SRSURVLáHPSRGR¿FHUDE\PQLHSU]HSURZDG]LáGRNRPHQG\SROLFML ZVHMPLH SU]\ XO :LHMVNLHM >«@ .RPHQGDQW SROLFML NSW 0H\HU SU]HGH ZV]\VWNLP ]Z\P\ĞODá Z RNURSQ\ VSRVyE SRGR¿FHUD QLHPLHFNLHJR ]D QLHZ\NRQDQLH UR]ND]X DQDPRMHSU]HGVWDZLHQLHĪHV]SLWDOVWRLSRGRFKURQąSUDZDPLĊG]\QDURGRZHJRLQD PRMąSURĞEĊRZ]JOĊG\GODSHUVRQHOXLOLWRĞüQDGFKRU\PLSLHQLąFVLĊLJURĪąFSLĊĞFLDPLREU]XFLáVWHNLHPREHOJLZ\]ZLVNPQLHLQDUyGSROVNLZ\NU]\NXMąFĪH3RODF\ DQL ]GURZL DQL FKRU]\ QLH ]DVáXJXMą QD ĪDGQH Z]JOĊG\ L OLWRĞü ĪH Vą RNUXWQL ĨOH REFKRG]ąVLĊ]UDQQ\PLL]GURZ\PL1LHPFDPL±MHĔFDPLLĪHVSDOLOLZV]SLWDOX 1LHPFyZLWS:NRĔFXNUyWNLP©KHUDXVª±Z\U]XFLáQDV]KROXZNWyU\PQDVSU]\MPRZDá>«@´ 2VWDWHF]QLH X]\VNDá MHGQDN ]JRGĊ QD HZDNXDFMĊ NWyUD PLDáD QDVWąSLü QD]DMXWU] VLHUSQLD 1DMHMSU]\JRWRZDQLHSR]RVWDáRQLHZLHOHF]DVX3UDFRZDQR]DWHP SU]H]FDáąQRFGRĞZLWXÄ>«@5D]HPHZDNXDFMLSRGOHJDüPLDáRRVyEZW\P FLĊĪNR FKRU\FK ]GROQ\FK GR WUDQVSRUWX W\ONR QD QRV]DFK >«@ 2 JRG] UR]SRF]ĊáD VLĊ ]ELyUND 8VWDOLáHP QDVWĊSXMąF\ SRU]ąGHN SRFKRGX QD SU]HG]LH NRELHW ] FKRUąJZLDPL &]HUZRQHJR .U]\ĪD XV]\W\PL Z QRF\ ]D QLPL F]ZyUNDPL FKRU]\ QD QRV]DFK F]ZyUHN QDVWĊSQLH LQZDOLG]L ]D QLPL ]GURZL ]H VZRLPL WáXPRF]NDPL QD NRĔFX ]DSU]ĊJyZ NRQQ\FK ]H V]SLWDOD 8MD]GRZVNLHJR ]H V]SLWDOD ĝZ'XFKD]H6SyáG]LHOQL.RáRJRG]SRFKyGE\áPQLHMZLĊFHMVIRUPRZDQ\EUDNRZDáRMHV]F]HREVDG\GRQRV]\:yZF]DVXGDáHPVLĊ>GR@NSW0H\HUDMHV]F]HUD] SURV]ąFE\GDáPQLHPĊĪF]\]QLQWHUQRZDQ\FK]HVSDORQ\FKGRPyZLE\QLHSDOLá ELEOLRWHNLV]SLWDOQHMSRGDMąFĪHMHVWWRELEOLRWHNDMHGQD]QDMZLĊNV]\FKLQDMEDUG]LHM ]QDQ\FKZ(XURSLH1LHFKFLDá]HPQąPyZLü.D]DáPLZUDFDüLGRGDáĪHZFLąJX SyáJRG]LQ\PDPUD]HP]HV]SLWDODPLRSXĞFLüWHUHQ8MD]GRZD>«@*URĨEąLSURĞEą XGDáRVLĊ]QDOHĨüQRV]RZ\FKLRJRG]GDáHP]QDNGRUR]SRF]ĊFLDSRFKRGX>«@

 6'ąEURZVNL=G]LHMyZ«RSFLWVHDGHP:VSRPQLHQLHRSXáNRZQLNXRSFLWV
*5=(*25=à8.206.,

'ODVNRQWURORZDQLDSRU]ąGNXXVWDZLáHPVLĊNRáRDSWHNLQDSU]HFLZNREUDP\V]SLWDOD LPRJáHPVWZLHUG]LüĪHREUD]SRUXV]DMąFHJRVLĊRUV]DNXF]\QLáQLHVDPRZLFLHPDNDEU\F]QHZUDĪHQLH]DUD]HPZUDĪHQLHGRVWRMHĔVWZDLJRGQRĞFL>«@´ .ROXPQD GRWDUáD QD XOLFĊ &KHáPVNą JG]LH 3URIHVRU QRV]ąF FDá\ F]DV PXQGXU SXáNRZQLND:RMVND3ROVNLHJR]HZV]\VWNLPLRG]QDF]HQLDPLQDSLHUVL]RUJDQL]RZDá V]SLWDO]DVWĊSF]\NROHMQ\ZVZRLPĪ\FLX2NRáRVLHUSQLDZ\GDáUR]ND]PyZLąF\ RW\PĪHHZDNXRZDQ\6]SLWDO8MD]GRZVNLMHVWV]SLWDOHPZRMVNRZ\P VLHUSQLD EXG\QNL ]ERPEDUGRZDQR Ä>«@ 2 JRG] UR]SRF]ąá VLĊ SLHUZV]\ QDORW ERPERZFyZ %RPERZFH SLNRZDá\ QD V]SLWDO 2¿DU Z OXG]LDFK QLH E\áR =D JRG]LQĊ SU]\OHFLDáD QRZD IDOD ERPERZFyZ NWyUH SLNXMąF ]U]XFLá\ ERPE EXU]ąF\FK SyáWRQRZ\FK L ]ELRUQLN ERPE ]DSDODMąF\FK QD VNU]\GáR =DNáDGX 2SDWU]QRĞFL %RĪHM ]DMĊWH SU]H] V]SLWDO L ERPE\ SyáWRQRZH RUD] ]ELRUQLN ERPE ]DSDODMąF\FK QD EXG\QHN 7RZDU]\VWZD 2SLHNL QDG &KáRSFDPL %RPE\]DZDOLá\VX¿W\,L,,SLĊWUDJU]HELąFSRGUXPRZLVNLHPFKRU\FK]VDOFDáNRZLFLHLF]ĊĞFLRZR]LQQ\FKVDO5yZQRF]HĞQLH]]DZDOHQLHPVLĊVX¿WXUR]SRF]ąá VLĊSRĪDUGUHZQLDQHJREHONRZDQLD]DF]Ċá\VLĊZDOLüV]\ENRVX¿W\QLHWUD¿RQHEH]SRĞUHGQLRDOHQDUXV]RQHZVZHMVSRLVWRĞFLSU]H]ZVWU]ąVLSRĪDU5R]SRF]ąáVLĊQDW\FKPLDVWRZ\UDWXQHN:WHMĪHDWROLFKZLOLQDGOHFLDá\ERPERZFHLREV\SDá\UDWXMąF\FK LUDQQ\FKJUDGHPSRFLVNyZ]SRNáDGRZHMEURQLNDUDELQyZPDV]\QRZ\FKLG]LDáHN V]\ENRVWU]HOQ\FK >«@ :HGáXJ QLHĞFLVá\FK REOLF]HĔ ]QDOD]áR ĞPLHUü SRG JUX]DPL V]SLWDODRVyEUDQQ\FKFKRU\FKSHUVRQHOXLXFKRGĨFyZDSRGJUX]DPLEXG\QNX RERNRVyE]SHUVRQHOXV]SLWDOQHJRURG]LQV]SLWDOQ\FKLXFKRGĨFyZ±UD]HP RVyE>«@´ = W\PL NWyU]\ SU]HĪ\OL 3URIHVRU SU]HQLyVá VLĊ GR 0RNRWRZD 7DP ZU]HĞQLD UJG\SRQLyVáĞPLHUüRGERPE\ORWQLF]HMSáNSURI(GZDUG/RWKV]HIVDQLWDUQ\ REZRGX0RNRWyZ$.REMąáSRQLPVWDQRZLVNR6SUDZRZDáMHGRNRĔFDSRZVWDQLD3R NDSLWXODFMLNLHURZDáSU]HQRV]HQLHPUDQQ\FKLFKRU\FK]WHUHQXG]LHOQLF\1DVWĊSQLH ]RVWDáHZDNXRZDQ\ZUD]]HV]SLWDOHPGR0LODQyZNDDSRWHPGR.UDNRZD :RMQD]EOLĪDáDVLĊGRNUHVX:3ROVFHSRGRNXSDFMąVRZLHFNąVWRSQLRZRWZRU]RQR QRZ\W\SSDĔVWZD%\áDWR3ROVND5]HF]SRVSROLWD/XGRZDF]\OLÄ35/´±V]F]HJyOQ\ E\W SROLW\F]Q\ 6DPD QD]ZD VWRVRZDQD Z SRZ\ĪV]\P VNUyFLH PD SXEOLF\VW\F]Q\ SRGWHNVWVHPDQW\F]Q\FKRFLDĪIXQNFMRQXMHMXĪWDNĪHZSUDFDFKQDXNRZ\FK35/WR NRPXQLVW\F]QHSDĔVWZRWRWDOLWDUQHLVWQLHMąFHZ3ROVFHZODWDFKSDĔVWZR SRF]ąWNRZR QLHVXZHUHQQH SRGOHJáH FDáNRZLFLH VRZLHFNLHPX QDMHĨGĨF\ LÄVRMXV]-

 3DFMHQFL RVyE ]DNZDWHURZDQL]RVWDOLZ=DNáDG]LH2SDWU]QRĞFL%RĪHMRUD]ZVąVLDGXMąF\P ]QLP 7RZDU]\VWZLH 2SLHNL QDG &KáRSFDPL Ä3U]\V]áRĞü´ &KRU]\ SU]\SLVDQL GR V]SLWDOD ĝZ 'XFKD RNRVyE SU]HQLHVLHQL]RVWDOLQDVWĊSQLHQD6DG\EĊ 3DPLĊWQLNSURI7HR¿OD.XFKDUVNLHJR]RNUHVX3RZVWDQLD:DUV]DZVNLHJR±XGRVWĊSQLRQ\SU]H] URG]LQĊ.RSLDSU]HND]DQD]RVWDáDGR=ELRUyZ6SHFMDOQ\FK*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMSU]H]GU(ZĊ 0\ĞOLZLHFZQXF]NĊSáNSURIGU7HR¿OD.XFKDUVNLHJR


32/6.$6à 8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-,«QLNRZL´ ODWD DQDVWÄ&#x160;SQLHSRVLDGDMÄ&#x2026;FHEDUG]RRJUDQLF]RQÄ&#x2026;VXZHUHQQRÄ&#x17E;ü Z UDPDFK WDN ]ZDQHJR RER]X SDÄ&#x201D;VWZ VRFMDOLVW\F]Q\FK VDWHOLFNLFK ZREHF =ZLÄ&#x2026;]NX 6RZLHFNLHJR:35/RERZLÄ&#x2026;]\ZDáDLGHRORJLDPDUNVLVWRZVNROHQLQRZVND3RF]Ä&#x2026;WHN V\VWHPXNRPXQLVW\F]Q\GDWXMHVLÄ&#x160; Z 3ROVFH RG OLSFD URNX JG\RJáRV]RQR0DQLIHVW3ROVNLHJR .RPLWHWX :\]ZROHQLD 1DURGRZHJR GDOHM 3.:1 1DVWÄ&#x2026;SLáR WR Z &KHáPLH SLHUZV]\P PLHÄ&#x17E;FLH ]DMÄ&#x160;W\P SU]H] NRPXQLVWyZ SRáRĪRQ\P QD ]DFKyG RG OLQLL &XU]RQD 2SUDFRZDQ\ ]RVWDá MHGQDN Z 0RVNZLH SU]H] SU]HGVWDZLFLHOL &HQWUDOQHJR %LXUD .RPXQLVWyZ 3ROVNL =ZLÄ&#x2026;]NX 3DWULRWyZ3ROVNLL.UDMRZHM5DG\ 1DURGRZHMD]DWZLHUG]RQ\SU]H] SU]\ZyGFÄ&#x160; VRZLHFNLHJR -y]HID 6WDOLQD 1D]ZD SRMDZLáD VLÄ&#x160; SR UD]SLHUZV]\R¿FMDOQLHZNRPXQLVW\F]QHM NRQVW\WXFML RJáRV]RQHM OLSFD URNX 7DN ZLÄ&#x160;F Ä&#x17E;FLÄ&#x17E;OH U]HF] XMPXMÄ&#x2026;F 35/ WR ODWD %\ PyF GDOHM SUDFRZDü ± OHF]\üLXF]\üPDUFDURNX 3áN7HR¿O.XFKDUVNLZPXQGXU]H SURI.XFKDUVNLZVWÄ&#x2026;SLáGR/XGR/XGRZHJR:RMVND3ROVNLHJRU ZHJR:RMVND3ROVNLHJR3RZUyFLá =ELRU\*U]HJRU]Dà XNRPVNLHJR 3R]QDÄ&#x201D;

GR3R]QDQLDLREMÄ&#x2026;áNRPHQGDQWXUÄ&#x160; 6]SLWDOD :RMVNRZHJR NWyU\ QRVLá ZyZF]DV QD]ZÄ&#x160; 6]SLWDOD 2NUÄ&#x160;JRZHJR QU 7\P UD]HP ]DPLHV]NDá SU]\ XOLF\ .RQVWDQWHJR 5RNRVVRZVNLHJR WDN QD]\ZDáD VLÄ&#x160; ZyZF]DVXOLFD*áRJRZVND -DN]DZV]HHQHUJLF]QLH]DEUDáVLÄ&#x160;GRSUDF\2UJDQL]RZDáSRV]F]HJyOQHRGG]LDá\ GEDMÄ&#x2026;F R LFK PRĪOLZLH Z\VRNL Z SRZRMHQQ\FK UHDOLDFK SR]LRP OHF]HQLD =D MHJR F]DVyZRGE\á\VLÄ&#x160;SLHUZV]HSRVLHG]HQLDQDXNRZHOHNDU]\V]SLWDODNWyU\PRVRELÄ&#x17E;FLH SU]HZRGQLF]\á 5]HF]SRVSROLWD áDF 5HVSXEOLFDVSUDZDZVSyOQDU]HF]ZVSyOQDZMÄ&#x160;]\NXVWDURSROVNLPWHUPLQ R]QDF]Dá LQVW\WXFMÄ&#x160; SDÄ&#x201D;VWZD D WDNĪH RELHJRZÄ&#x2026; QD]ZÄ&#x160; SDÄ&#x201D;VWZRZRÄ&#x17E;FL SROVNLHM +LVWRU\F]QD QD]ZD SDÄ&#x201D;VWZDSROVNLHJR
*5=(*25=Ã 8.206.,

7\PF]DVHPVWDQMHJR]GURZLDSRJRUV]\áVLÄ&#x160;6ZRMHRERZLÄ&#x2026;]NLSHáQLáGRJUXGQLD U2U]HF]HQLHPNRPLVMLOHNDUVNLHM]RVWDáZGQLXOLSFDUX]QDQ\]DQLH]GROQHJRGRVáXĪE\ZRMVNRZHMD]GQLHPWHJRPLHVLÄ&#x2026;FDSU]HQLHVLRQ\ZVWDQVSRF]\QNX:W\PRNUHVLH E\áNLHURZQLNLHP.OLQLNL'LDJQRVW\F]QHM&KRUyE :HZQÄ&#x160;WU]Q\FK83=DMÄ&#x160;FLDG\GDNW\F]QHSURZDG]LáGRURNXDGRURNXSR]RVWDZDá F]áRQNLHP :\G]LDáX /HNDUVNLHJR83'DOV]Ä&#x2026;SUDFÄ&#x160;]DZRGRZÄ&#x2026; XQLHPRĪOLZLá UR]ZyM FKRURE\ QRZRWZRURZHM /RV QLH RV]F]Ä&#x160;G]Lá PX WDNĪH JRU]NLFK ]DZRGyZ PRUDOQ\FK =QDOHĨOL VLÄ&#x160; ERZLHP RV]F]HUF\ ]QLHVáDZLDMÄ&#x2026;F\ G]LDáDOQRÄ&#x17E;ü 3URIHVRUDZRNUHVLHRNXSDFMLL3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR $ ]DWHP VFK\áHN VZRMHJR Ī\FLD VSÄ&#x160;G]Lá SURI .XFKDUVNL Z F]DVDFK NV]WDáWXMÄ&#x2026;FHM VLÄ&#x160; QRZHM U]HF]\ZLVWRÄ&#x17E;FL VSRáHF]QRSROLW\F]QHM.RPXQLÄ&#x17E;FLWZRU]\OL V\VWHPSDÄ&#x201D;VWZDWRWDOLWDUQHJRDMHJR F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026; VWDáD VLÄ&#x160; GH]LQWHJUDFMD GRW\FKF]DVRZ\FK VWUXNWXU VSRáHF]Q\FK L Z\PLDQD HOLW 3RZV]HFKQH E\áR GRQRVLFLHOVWZR L IDáV]\ZH RVNDUĪHQLD 3URIHVRU ]PXV]RQ\ ]RVWDá GR VNáDGDQLD Z\MDÄ&#x17E;QLHÄ&#x201D; PLDá WDNĪH SUREOHP\ Z SUDF\ XQLZHUV\WHFNLHM 1D 83 SRGREQLH MDN QD LQQ\FK XF]HOQLDFK UHSUHVMR3áNOHN7HR¿O.XFKDUVNL±.RPDQGRU-DFKW.OXEX QRZDQRDQDZHW]ZDOQLDQR]SUDF\ :LHONRSROVNLHJRODWD Ã&#x201E;SU]HGZRMHQQ\FKVDQDF\MQ\FKSUR=ELRU\*U]HJRU]Dà XNRPVNLHJR 3R]QDÄ&#x201D;

IHVRUyZ´3RVWDQRZLáVLÄ&#x160;]DWHPEURQLü:QLyVáVSUDZÄ&#x160;GRVÄ&#x2026;GX=QDOD]áDVZyMHSLORJNZLHWQLDUZSR]QDÄ&#x201D;VNLP 6Ä&#x2026;G]LH *URG]NLP =DNRÄ&#x201D;F]\áD VLÄ&#x160; NRPSURPLVHP =QLHVáDZLDMÄ&#x2026;F\ RGZRáDá ]DU]XW\ SR]RVWDáMHGQDNQLHVPDNLĪDO 3URIHVRU NRQW\QXRZDá WHĪ UR]SRF]Ä&#x160;WÄ&#x2026; MHV]F]H SU]HG ZRMQÄ&#x2026; G]LDáDOQRÄ&#x17E;ü Z -DFKW .OXELH :LHONRSROVNLP GDOHM -.:  F]HUZFD U QDG]Z\F]DMQH SRVLHG]HQLH .OXEX SRZRáDáR SáN 7HR¿OD .XFKDUVNLHJR QD VWDQRZLVNR .RPDQGRUD 6SUDZRZDá $UFK80V\JQ


32/6.$6à8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-,«MH SU]H] WU]\ NROHMQH NDGHQFMH 3RG MHJR NLHURZQLFWZHP RĞURGHN Z .LHNU]X SRG 3R]QDQLHPVWDáVLĊQDMQRZRF]HĞQLHMV]\PĞUyGOąGRZ\PFHQWUXPĪHJODUVNLPZNUDMX 1DVWąSLáD UR]EXGRZD LQIUDVWUXNWXU\ .OXEX L XGRVNRQDOHQLH SURJUDPyZ V]NROHQLD ĪHJODUVNLHJR:URNXG]LĊNLVWDUDQLRP.RPDQGRUDLMHJR]HVSRáX]XG]LDáHP OLF]QLH ]DSURV]RQ\FK JRĞFL ]RUJDQL]RZDQR XURF]\VWRĞFL G]LHVLĊFLROHFLD -.: 3R ZRMQLHNZLHWQLDUSRQRZQLH]RVWDáZ\EUDQHQDWRQDMZ\ĪV]HZNOXELHVWDQRZLVNR:NUyWNLPF]DVLHSU]HSURZDG]LáUHPRQW\]QLV]F]RQ\FKZF]DVLHZRMQ\XU]ąG]HĔRĞURGNDZ.LHNU]X:X]QDQLXMHJR]DVáXJQDGDQRPXJUXGQLDURNX W\WXá.RPDQGRUD+RQRURZHJR-.: 3RVWĊSXMąFD FKRURED FRUD] EDUG]LHM RJUDQLF]DáD DNW\ZQRĞü 0LPR WR SU]H] NLONDPLHVLĊF\SUDFRZDáMHV]F]HMDNRNRQVXOWDQW6DQDWRULXPZ&LHFKRFLQNX U : U SRGMąá QD NUyWNR SUDFĊ MDNR G\UHNWRU 6DQDWRULXP 5HXPDWRORJLF]QHJR Z&LHSOLFDFKĝOąVNLFKJG]LH]PDUáF]HUZFDU3RFKRZDQ\]RVWDáQDFPHQWDU]X Z.LHNU]X ĩ\FLH7HR¿OD.XFKDUVNLHJRSRG]LHORQHE\áRPLĊG]\VáXĪEĊZREURQLHOXG]NLHJR Ī\FLDL]GURZLDRUD]REURQĊRMF]\]Q\+XPDQLWDU\]PJRGQRĞüERKDWHUVWZRSDWULRW\]PSRF]XFLHRERZLą]NX±E\á\MHJRZ\]QDF]QLNDPL3R]RVWDZLáQLHPDá\GRUREHN QDXNRZ\ SXEOLNDFML ĞFLĞOH QDXNRZ\FK L G]LHVLąWNL DUW\NXáyZ SRSXODU\]XMąF\FK ZLHG]ĊPHG\F]QąMHGQR]QDF]QLHĞZLDGF]ąF\FKRNLHUXQNDFK]DLQWHUHVRZDĔEDGDZF]\FK3URIHVRUDVWDQRZLąFLVWRWQ\GRUREHNZSROVNLHMPHG\F\QLH3R]RVWDZLáWDNĪH JURQRXF]QLyZNRQW\QXDWRUyZLVSDGNRELHUFyZ-HJRVSXĞFL]Q\ 2GZU]HĞQLDU7HR¿O.XFKDUVNLE\áĪRQDW\]OHNDUNą±SHGLDWUąLIW\]MDWUą %RJXVáDZą]1RZDNyZ 0LDáGZyFKV\QyZ:LWROGD0LFKDáD  L-DQD6WDQLVáDZD  =D ]DVáXJL RG]QDF]RQ\ ]RVWDá SUyF] ZVSRPQLDQHJR MXĪ 2UGHUX 9LUWXWL 0LOLWDUL PLĊG]\ LQQ\PL GZXNURWQLH .U]\ĪHP :DOHF]Q\FK U =áRW\P .U]\ĪHP =DVáXJL U .U]\ĪHP1LHSRGOHJáRĞFL U .U]\ĪHP*UXQZDOG]NLP,,,NODV\ U ,ELGHP


3URI7HR¿O.XFKDUVNLQDHPHU\WXU]HRNU =ELRU\*U]HJRU]Dà XNRPVNLHJR 3R]QDÄ&#x201D;


32/6.$6à8ĩ%$='52:,$::$581.$&+:2-1<,2.83$&-,«%LEOLRJUD¿D ħUyGáD ± $UFKLZXPURG]LQ\SURI7HR¿OD.XFKDUVNLHJR 3R]QDĔ

± $UFKLZXP8QLZHUV\WHWX0HG\F]QHJRZ3R]QDQLX 3R]QDĔ

±&HQWUDOQH$UFKLZXP:RMVNRZH :DUV]DZD

± &6DGRZVNL:VSRPQLHQLHRSáNSURIGUPHG7HR¿OX.XFKDUVNLPÄ$UFKLZXP+LVWRULL0HG\F\Q\´ QU ± 6 'ąEURZVNL :VSRPQLHQLH R SXáNRZQLNX SURIHVRU]H GU PHG 7HR¿OX .XFKDUVNLP Ä$UFKLZXP +LVWRULL0HG\F\Q\´QU ± .URQLND8QLZHUV\WHWX3R]QDĔVNLHJR]DODWDV]NROQHL3R]QDĔ ± 7 .XFKDUVNL : VSUDZLH SDWRJHQH]\ L V\PSWRPDWRORJLL ĪyáWDF]NL QLHĪ\WRZHM .URQLND 83 ]D ODWD V]NROQHL3R]QDĔ

2SUDFRZDQLD ± 3%DXHU%3RODN$UPLDÄ3R]QDĔ´ZZRMQLHREURQQHM3R]QDĔ ± ( &KUXĞFLHOHZVNL 7DMQ\ :\G]LDá /HNDUVNL 8QLZHUV\WHWX =LHP =DFKRGQLFK Ä3U]HJOąG /HNDUVNL´ QU ± 6'ąEURZVNL=G]LHMyZWDMQHJRQDXF]DQLDFKRUyEZHZQĊWU]Q\FKQD2GG]LDOH:HZQĊWU]Q\P9,( 6]SLWDOD 8MD]GRZVNLHJR Z :DUV]DZLH Z ODWDFK ,, ZRMQ\ >Z@ 0DWHULDá\ L GRNXPHQW\ GR G]LHMyZ QDXNLSROVNLHMZF]DVLH,,ZRMQ\ĞZLDWRZHMW:URFáDZ ± :*UDERZVNL'HOHJDWXUD5]ąGX5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQD.UDM:DUV]DZD ± 7-XUJD2EURQD3ROVNL:DUV]DZD ± 0.DOODV+LVWRULDXVWURMX3ROVNL;±;;Z:DUV]DZD ± :.RZDOHQNR7DMQ\8QLZHUV\WHW=LHP=DFKRGQLFKZODWDFK3R]QDĔ ± *àXNRPVNL.XFKDUVNL7HR¿O>Z@.DZDOHURZLH9LUWXWL0LOLWDULW F] .RV]DOLQ ± * àXNRPVNL 7 'XELFNL ( 3RQF]HN 0\ĞO SROLW\F]QD L SURSDJDQGD ĝZLDGRPRĞü L FHOH SROVNLFK ]PDJDĔZODWDFK&]ĊVWRFKRZD ± *àXNRPVNL3XáNRZQLNSURIHVRUPHG\F\Q\7HR¿O.XFKDUVNL±V]HIVDQLWDUQ\$UPLLÄ3R]QDĔ´>Z@ %LWZ\:U]HĞQLD0DWHULDá\],9VHPLQDULXPKLVWRU\NyZZRMQ\REURQQHM.RV]DOLQZU]HĞQLD .RV]DOLQ ± &0DGDMF]\N)DV]\]PLRNXSDFMH:\NRQ\ZDQLHRNXSDFMLSU]H]SDĔVWZD2VLZ(XURSLH W8NV]WDáWRZDQLHVLĊ]DU]ąGyZRNXSDF\MQ\FK3R]QDĔ ± -0DFKRZVNL=DU\VKLVWRULL6]SLWDOD:RMVNRZHJRZ3R]QDQLX>Z@=G]LHMyZV]SLWDOLSR]QDĔVNLFK 3R]QDĔ ± 70DUFLQNRZVNL3áNSURIGUPHG7HR¿O.XFKDUVNL " >Z@1DZ\NDONRKROL]RZDQLDVLĊ LXOHJDQLDQDUNRPDQLLZRNUHVLHREHFQ\FKSU]HPLDQVSRáHF]Q\FK3UDFD]ELRURZDSRGUHG70DUFLQ NRZVNLHJR6]F]HFLQ
*5=(*25=Ã 8.206.,

± :0DUNRZVNL=DRSDWU]HQLHPHG\F]QRVDQLWDUQH:DUV]DZ\L0RGOLQDZZRMQLHREURQQHMU :DUV]DZD ± +6]XNLHZLF]ûZLF]HQLD]DQDWRPLLQDWU]HFKXF]HOQLDFK>Z@8QLZHUV\WHW=LHP=DFKRGQLFKL7DMQH .XUV\8QLZHUV\WHFNLH3RNáRVLHZVSRPQLHÄ&#x201D;3R]QDÄ&#x201D; ± 5 :DQNLHZLF] 6áXĪED ]GURZLD :RMVND 3ROVNLHJR Z ELWZLH QDG %]XUÄ&#x2026; ZU]HÄ&#x17E;QLD U  %\GJRV]F] ± 5:DQNLHZLF]6áXĪED]GURZLD:RMVND3ROVNLHJRZELWZLHQDG%]XUÄ&#x2026;Ã&#x201E;3U]HJOÄ&#x2026;G/HNDUVNL´ QU ± :LHOND ,OXVWURZDQD (QF\NORSHGLD 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR W :\ND] XF]HVWQLNyZ ± ĪRáQLHU]\ 3RZVWDQLD:DUV]DZVNLHJR.U±ĩ:DUV]DZD

7DEOLFDQDJURELHSURI7HR¿OD.XFKDUVNLHJRZ.LHNU]XNRáR3R]QDQLD =ELRU\*U]HJRU]Dà XNRPVNLHJR 3R]QDÄ&#x201D;


S

T

U

D

I

A

โ€“

H

I

S

T

O

R

I

A

$ + 7 .) รข$ + $ .. '2016, nr 367, s. 81-96

Ryszard Rybka 8QLZHUV\WHW-DJLHOORฤ”VNL.UDNyZ

6=3,7$/:2-(11<ยฑ&(175806=3,7$/1(ร„=$02ฤรปยด:52.8 ZARYS DZIEJร“W 2G GR VLHUSQLD URNX GR Z .DGU]H =DSDVRZHM 6]SLWDOD 2NUฤŠJRZHJR Z.UDNRZLHPRELOL]RZDQRV]HUHJMHGQRVWHNVDQLWDUQ\FK:ฤžUyGQLFKE\รกV]SLWDO SRORZ\ ZUD] ] SU]\G]LHORQ\PL RGG]LDรกDPL SRORZฤ… SUDFRZQLฤ… EDNWHULRORJLF]QRFKHPLF]QDNROXPQฤ…GH]\QIHNF\MQRNฤ…SLHORZฤ…LSRORZฤ…SUDFRZQLฤ… GHQW\VW\F]QD :V]\VWNLH WH RGG]LDรก\ ]RVWDรก\ SR ]PRELOL]RZDQLX SU]\G]LHORQH GR '\ZL]ML3LHFKRW\G]LDรกDMฤ…FHMZUDPDFK*UXS\2SHUDF\MQHMร„ฤOฤ…VNยด1'RZyG]WZR QDGW\P]JUXSRZDQLHPREMฤ…รกNRPHQGDQWV]SLWDODPMUGU-y]HI3DMฤ…N 2 VLHUSQLDMHGQRVWNLRSXฤžFLรก\.UDNyZLWUDQVSRUWHPNROHMRZ\P]RVWDรก\SU]HU]XFRQHGR:LWNRZLF37DPUR]ZLQฤŠรก\VLฤŠLSRZ\EXFKXZRMQ\SRPLPRERPEDUGRZDQLD SU]\MPRZDรก\UDQQ\FKGRGQLDZU]HฤžQLDJG\RWU]\PDรก\UR]ND]RGZURWX 2GG]LDรก\ VDQLWDUQH Z\FRI\ZDรก\ VLH SU]H] :DZU]Hฤ”F]\FH ยฑ 1RZH %U]HVNR ยฑ 1RZ\.RUF]\Qยฑ6]F]XFLQยฑ.ROEXV]RZฤ…ยฑ1LVNRGR-DQRZD/XEVNLHJRJG]LHGRWDUรก\ UDQNLHPZU]HฤžQLDLSRQRZQLHUR]ZLQฤŠรก\VLฤŠGRSUDFVDQLWDUQ\FK/HF]LSRGF]DV RGZURWX RGG]LDรก\ WH FDรก\ F]DV QLRVรก\ SRPRF UDQQ\P L FKRU\P ฤชRรกQLHU]RP RUD] OXGQRฤžFLF\ZLOQHM :LHF]RUHP ZU]HฤžQLD URNX ]JUXSRZDQLH VDQLWDUQH PXVLDรกR VLฤŠ ]QyZ HZDNXRZDรผLSU]H]%LรกJRUDMยฑ$OHNVDQGUyZยฑ=LHORQHGRWDUรกRGR7RPDV]RZD/XEHOVNLHJR JG]LH UR]ZLQฤŠรกR VLฤŠ ZU]HฤžQLD : W\P RNUHVLH RGG]LDรก\ VDQLWDUQH ]JUXSRZDQLD XG]LHOLรก\ SRPRF\ SRQDG UDQQ\P ฤชRรกQLHU]RP ]DSHZQLDMฤ…F LP RSLHNฤŠ L HZDNXDFMฤŠ GR V]SLWDOL ZRMHQQ\FK L PLHMVNLFK : F]DVLH GUyJ RGZURWRZ\FK XG]LHODQRSRPRF\QLHW\ONRฤชRรกQLHU]DG\ZL]MLDOHUyZQLHฤชL'\ZL]ML3LHFKRW\]H VNรกDGX$UPLLร„.UDNyZยด 55\END.6WHSDQ1DMOHSV]DEURฤ”3ODQPRELOL]DF\MQ\ร„:ยดLMHJRUR]ZLQLฤŠFLH:DUV]DZD V 

7.U\VND.DUVNL0DWHULDรก\GRKLVWRULL:RMVND3ROVNLHJR]HV]\W/RQG\QV

 :LWNRZLFHยฑREHFQLHZLHฤžVRรกHFNDSRรกRฤชRQDZZRMHZyG]WZLHPDรกRSROVNLPZSRZLHFLHRฤžZLฤŠFLPVNLPZJPLQLH.ฤŠW\

POWRร“T DO SPISU TREลšCI


RYSZARD RYBKA

82

ZU]HฤžQLDURNXRGG]LDรก\HZDNXRZDรก\VLฤŠGR=DPRฤžFLDJG]LHUR]ZLQฤŠรก\ VLฤŠGRSU]\MPRZDQLDUDQQ\FK7DPGRG\VSR]\FMLNRPHQGDQWDV]SLWDODSU]\G]LHORQRUyฤชQHMHGQRVWNLVDQLWDUQH]HVNรกDGX$UPLLร„.UDNyZยดL$UPLLร„/XEOLQยด 3RNDSLWXODFML]JRGQLH]UR]ND]HPQU]ZU]HฤžQLDURNXV]HIDVDQLWDUQHJR $UPLL ร„.UDNyZยด SSรกN GU :รกDG\VรกDZD *HUJRYLFKD ]JUXSRZDQLH ]RVWDรกR UR]ZLฤ…]DQHDSRGRGG]LDรก\ZHV]รก\ZVNรกDGQRZRSRZVWDรกHJRยฑ]D]JRGฤ…1LHPFyZยฑ6]SLWDOD:RMHQQHJRร„=DPRฤžรผยดNWyUHJRSRGVWDZฤ…PLDรกVWDรผVLHGRW\FKF]DVRZ\V]SLWDO SRORZ\ .RPHQGDQWHP&HQWUXP]RVWDรกPLDQRZDQ\GRW\FKF]DVRZ\V]HIVรกXฤชE\VDQLWDUQHM *UXS\ 2SHUDF\MQHM ร„ฤOฤ…VNยด SSรกN OHN GU $GDP 6FKHEHVWD4 D ZVSRPQLDQ\ PMUGU -y]HI 3DMฤ…N ]RVWDรก MHJR ]DVWฤŠSFฤ… : VNรกDG NDGU\ V]SLWDOD ZRMHQQHJR ZHV]OL OHNDU]H LSHUVRQHOPHG\F]Q\]UR]ZLฤ…]DQ\FKMHGQRVWHNVDQLWDUQ\FK5 ยฑ ]V]SLWDODSRORZHJRยฑRยฟFHUyZLV]HUHJRZ\FK ยฑ ]V]SLWDODSRORZHJRยฑRยฟFHUyZLV]HUHJRZ\FK ZW\POHNDU] ยฑ ]NRPSDQLLVDQLWDUQHMยฑRยฟFHUyZLV]HUHJRZ\FK ZW\POHNDU]\ ยฑ ]NRPSDQLLVDQLWDUQHMยฑRยฟFHUyZLV]HUHJRZ\FK ZW\PRยฟFHU ยฑ ]F]RรกyZNLFKLUXUJLF]QHMยฑRยฟFHUyZVLRVWU\3&.LV]HUHJRZ\FK ยฑ ]]HVSRรกXSU]HFLZJD]RZHJRยฑRยฟFHUyZLV]HUHJRZ\ ยฑ ]]HVSRรกXFKLUXUJLF]QHJRยฑRยฟFHUyZVLRVWU\3&.LV]HUHJRZ\ ยฑ ]V]HIRVWZDVDQLWDUQHJR$UPLLร„/XEOLQยดJHQG\Z7DGHXV]D3LVNRUDยฑRยฟFHUyZ 3RF]ฤ…WNRZRZVNรกDG]LHSHUVRQHOXOHNDUVNLHJR RยฟFHURZLHLV]HUHJRZLOHNDU]H E\รกRFKLUXUJyZLQWHUQLVWyZEDNWHULRORJQHXURORJODU\QJRORJOHNDU]\ RJyOQ\FKRNXOLVWDLUHQWJHQRORJ83R]RVWDOLRยฟFHURZLHZ\ZRG]LOLVLH]NRUSXVX RยฟFHUyZ VDQLWDUQ\FK RUD] LQWHQGHQWXU\ L NDSHODQyZ : FLฤ…JX QDVWฤŠSQ\FK GQL GRรกฤ…F]RQRSHUVRQHOLV]SLWDODSRORZHJRRUD]LNRPSDQLVDQLWDUQHM ZU]HฤžQLD URNX 6]SLWDO :RMHQQ\ ร„=DPRฤžรผยด ]RVWDรก SU]HPLDQRZDQ\ QD &HQWUXP6]SLWDOQHร„=DPRฤžรผยดLSRGWฤ…QD]Zฤ…G]LDรกDรกGRPRPHQWXRยฟFMDOQHJR]OLNZLGRZDQLD SODFyZNL Z OLVWRSDG]LH URNX NLHG\ WR SR]RVWDรก\FK UDQQ\FK SU]HZLH]LRQRGRE\รกHJR6]SLWDOD2NUฤŠJRZHJRZ.UDNRZLH=RE=Dรกฤ…F]QLN

 0X]HXP :RMVND 3ROVNLHJR :DUV]DZD GDOHM 0:3 WHF]ND :,, ยฑ UR]ND] G]LHQQ\ QU ],;U6]SLWDOD3RORZHJRQU :UD]]SRORZฤ…SUDFRZQLฤ…EDNWHULRORJLF]QRFKHPLF]Qฤ…NROXPQฤ…GH]\QIHNF\MQRNฤ…SLHORZฤ…LSRORZฤ…SUDFRZQLฤ…GHQW\VW\F]Qฤ… 

:UD]]OHNDU]DPLRGG]LDรกyZ:DUV]DZVNLHM%U\JDG\3DQFHUQR0RWRURZHM0:3WHF]ND:,,ยฑUR]ND]G]LHQQ\QU],;U6]SLWDOD3RORZHJRQU


6=3,7$/:2-(11<ยฑ&(175806=3,7$/1(ร„=$02ฤรปยด:52.8=$5<6'=,(-ร:

83

3RF]ฤ…WNRZRZVNรกDGV]SLWDOD FHQWUXP ZFKRG]LรกRRGG]LDรกyZDRGSLHUZV]\FK GQLSDฤจG]LHUQLNDURNXRGG]LDรกyZV]SLWDOQ\FKFKLUXUJLF]Q\FKZHZQฤŠWU]Q\ QU9,,, L]DNDฤจQ\ QU; 5DQQL SRFKRG]LOL ] V]SLWDOL SRORZ\FK Zรกฤ…F]RQ\FK Z VNรกDG 6]SLWDOD :RMHQQHJR ร„=DPRฤžรผยดRUD]]LPSURZL]RZDQ\FKV]SLWDOLNWyUHPLHG]\DZU]HฤžQLDURNX XWZRU]RQR Z 6]F]HEU]HV]\QLH 7DUQRJURG]LH -y]HIRZLH 7RPDV]RZLH /XEHOVNLP %LรกJRUDMX =ZLHU]\ฤ”FX .RPDURZLH L :RฤชXF]\QLH :V]\VWNLH WH SODFyZNL XOHJรก\ OLNZLGDFMLSRSU]HND]DQLXSDFMHQWyZGR6]SLWDOD:RMHQQHJRร„=DPRฤžรผยด

%XG\QHN6ฤ…GX2NUฤŠJRZHJRZ=DPRฤžFLXPLHMVFHSUDF\RGG]LDรกyZ,,,,,99,9,, L,;&HQWUXP6]SLWDOQHJRร„=DPRฤžรผยดZHZU]HฤžQLXยฑOLVWRSDG]LHURNX =ELRU\5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD

'RSLHUZV]\FKGQLSDฤจG]LHUQLNDURNXGR6]SLWDOD:RMHQQHJRร„=DPRฤžรผยดSU]HZLH]LRQRUyZQLHฤชUDQQ\FK]HV]SLWDOLSRZLDWRZ\FKZ=DPRฤžFLX V]SLWDOฤžZ0LNRรกDMDRUD]3U\ZDWQ\6]SLWDO'U.RUF]DND %LรกJRUDMXRUD]Z7RPDV]RZLH/XEHOVNLP =DฤžGRSRรกRZ\WHJRฤชPLHVLฤ…FDV]SLWDOZRMHQQ\XWU]\P\ZDรกGZLHยฟOLHZ7RPDV]RZLH /XEHOVNLP L %LรกJRUDMX JG]LH SU]HE\ZDOL FLฤŠฤชNR UDQQL )LOLD Z 7RPDV]RZLH XOHJรกD OLNZLGDFMDZUD]]SU]HZLH]LHQLHPSDFMHQWyZGRV]SLWDODZ=DPRฤžFLXDยฟOLDZ%LรกJRUDMXLVWQLDรกDGRJUXGQLDURNXยฑF]DVXRVWDWHF]QHMOLNZLGDFML&HQWUXP6]SLWDOQHJRร„=DPRฤžรผยด9 $6]HEHVWD&HQWUXP6]SLWDOQH=DPRฤžรผ 6]SLWDO:RMHQQ\:3 .UDNyZยฑ=DPRฤžรผVPDV]\QRSLVZ]ELRUDFKDXWRUD


84

RYSZARD RYBKA

&HQWUXP V]SLWDOQH UR]ORNRZDQR Z UyĪQ\FK SXQNWDFK =DPRÄ&#x17E;FLD 3RF]Ä&#x2026;WNRZR E\áRUR]PLHV]F]RQHRGG]LDá,Z8EH]SLHF]DOQL6SRáHF]QHMRGG]LDá,,,,,99,9,, L,;Z6Ä&#x2026;G]LH2NUÄ&#x160;JRZ\PRGG]LDá,9Z6]NROH3RZV]HFKQHMLP0LFNLHZLF]DRUD] RGG]LDá9,,;;,,L;,,ZJLPQD]MXP =ELHJLHPF]DVX XE\WNLHPUDQQ\FK V]SLWDORSXÄ&#x17E;FLáEXG\QHNV]NRá\SRZV]HFKQHM LXEH]SLHF]DOQL 3R SDĨG]LHUQLND URNX RGG]LDá\ FKLUXUJLF]QH 9 L 9, SU]HNV]WDáFRQR ZRGG]LDáVSHFMDOQ\]SRGRGG]LDáDPLGODSU]\SDGNyZ ± QHXURFKLUXUJLF]Q\FK±GODUDQQ\ZJáRZÄ&#x160;NUÄ&#x160;JRVáXSQHUZ\REZRGRZH ± NRPSOLNDFMLSV\FKLDWU\F]Q\FKRUD]UDQRF]Q\FKLXV]Q\FK : W\P RNUHVLH SU]HNV]WDáFRQR WHĪ ; RGG]LDá FKLUXUJLF]Q\ Z RGG]LDá GOD OHNNR UDQQ\FK,9RGG]LDáFKLUXUJLF]Q\QDRGG]LDáGODR]GURZLHÄ&#x201D;FyZJUXSXMÄ&#x2026;FZV]\VWNLFK FLÄ&#x160;ĪNRUDQQ\FKQD,9,,L;,,RGG]LDOHFKLUXUJLF]Q\P 2SUyF] RGG]LDáyZ V]SLWDOQ\FK Z FHQWUXP V]SLWDOQ\P G]LDáDá\ WDNĪH DSWHND SUDFRZQLD EDNWHULRORJLF]QD RUD] L]E\ SU]\MÄ&#x160;ü GHQW\VW\F]QD RWRODU\QJRORJLF]QD RF]QDVNyUQRZHQHU\F]QDQHUZRZRSV\FKLDWU\F]QDLRJyOQD=RGG]LDáyZLSRUDGQL NRU]\VWDOL QLH W\ONR ĪRáQLHU]H DUPLL SROVNLHM DOH UyZQLHĪ OXGQRÄ&#x17E;ü F\ZLOQD RUD] ĪRáQLHU]HDUPLLQLHPLHFNLHMLVRZLHFNLHM 1D SRF]Ä&#x2026;WNX SDĨG]LHUQLND URNX Z FHQWUXP VáXĪEÄ&#x160; SHáQLáR R¿FHUyZ NLONXOHNDU]\ZVWRSQLDFKSRGFKRUÄ&#x2026;ĪHJRLV]HUHJRZ\FKSRQDGVLyVWU3&.]DZRGRZ\FKRUD]SRJRWRZLDVDQLWDUQHJREOLVNRRFKRWQLF]HNPLHMVFRZ\FKL]DPLHMVFRZ\FK SR NXUVDFK VDQLWDUQ\FK NLONDG]LHVLÄ&#x2026;W VLyVWU ]DNRQQ\FK ]H =JURPDG]HQLD )UDQFLV]NDQHN11 Z =DPRÄ&#x17E;FLX L =JURPDG]HQLD (OĪELHWDQHN12 Z *UXG]LÄ&#x2026;G]X RUD] EOLVNRVDQLWDULXV]\ZRMVNRZ\FK13'RGDWNRZRSHZQDJUXSDV]HUHJRZ\FKZRMVND ]SHUVRQHOXSRPRFQLF]HJRE\á\FKV]SLWDOLZRMVNRZ\FK ZRĨQLFHNXFKDU]HSHUVRQHO NDQFHODU\MQ\LJRVSRGDUF]\ ZU]HÄ&#x17E;QLDURNX]ZROQLRQR]SHUVRQHOXV]SLWDODZVNXWHN]PQLHMV]HQLDVLH OLF]E\ UDQQ\FK R¿FHUyZ OHNDU]\ L DGPLQLVWUDFML  VLyVWU 3&. RUD] VDQLWDULXV]\ ZRMVNRZ\FK L F\ZLOQ\FK .ROHMQH JUXS\ SHUVRQHOX E\á\ ]ZDOQLDQH ZUD] ]]PQLHMV]DMÄ&#x2026;FD VLH OLF]EÄ&#x2026; FKRU\FK : OLVWRSDG]LH URNX JG\ OLNZLGRZDQR ,ELGHPV 11 =JURPDG]HQLH 6LyVWU )UDQFLV]NDQHN 5RG]LQ\ 0DU\L ± ZVSyOQRWD NRPSOHWDF\MQRF]\QQD SRZVWDáDJUXGQLDUZFDUVNLHM5RVML:VSRVyEV]F]HJyOQ\VLRVWU\IUDQFLV]NDQNLPLáXMÄ&#x2026;0DWNÄ&#x160; 1DMÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;WV]Ä&#x2026; D Ī\MÄ&#x2026;F UDGDPL HZDQJHOLF]Q\PL VWDUDMÄ&#x2026; VLÄ&#x160; ZLHUQLH SUDNW\NRZDü FQRW\ 1DMÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;WV]HM 5RG]LQ\Ã&#x201E;,PNWRELHGQLHMV]\LPEDUG]LHMRSXV]F]RQ\W\PEOLĪV]\VHUFXZDV]HPXE\üSRZLQLHQER WDNLLVHUFX0DU\LMHVWQDMEOLĪV]\P´ 12 =JURPDG]HQLH 6LyVWU Ä&#x17E;Z (OĪELHW\ ± ZVSyOQRWD NRQWHPSODF\MQRF]\QQD QD SUDZLH SDSLHVNLP SRZVWDáDZU]HÄ&#x17E;QLDUZ1\VLH&KDU\]PDWHP=JURPDG]HQLDMHVWĪ\FLHZHGáXJUDGHZDQJHOLF]Q\FKLVáXĪED%RJXZSRPRF\RVRERPFKRU\PVWDUV]\PLXERJLP 13 -3DMÄ&#x2026;N5HODFMD]ZU]HÄ&#x17E;QLDLSDĨG]LHUQLNDRUD]PRMDGURJDQD]DFKyGNVHURUÄ&#x160;NRSLVXZ]ELRUDFKDXWRUD


6=3,7$/:2-(11<ยฑ&(175806=3,7$/1(ร„=$02ฤรปยด:52.8=$5<6'=,(-ร:

85

FHQWUXPVรกXฤช\รกRZQLPMHV]F]HRยฟFHUyZVLRVWU\3&.VLyVWU=JURPDG]HQLD (OฤชELHWDQHNLVDQLWDULXV]\ZRMVNRZ\FK14 3RG]LDรก RยฟFHUyZ OHNDU]\ VรกXฤชฤ…F\FK Z &HQWUXP 6]SLWDOQ\P ร„=DPRฤžรผยด ZHGรกXJ VSHFMDOL]DFML Nazwa specjalizacji

Liczba

Nazwa specjalizacji

Liczba

&KLUXUJyZ1HXURSV\FKLDWUyZ

2

,QWHUQLVWyZ'HUPDWRORJyZ

2

%DNWHULRORJyZ

3

$SWHNDU]\

11

2NXOLVWyZ

1

5HQWJHQRORJyZ

1

'HQW\VWyZ

2

'XFKRZQ\FK

5

/HNDU]\RJyOQ\FK4

/DU\QJRORJyZ

2

2ยฟFHUyZVDQLWDUQ\FK DGPLQLVWUDFML

Razem

103

ฤงUyGรกR$6]HEHVWD&HQWUXP6]SLWDOQH=DPRฤžรผ 6]SLWDO:RMHQQ\:3 .UDNyZยฑ=DPRฤžรผVLPDWHULDรก\]H ]ELRUyZDXWRUD

1DOHฤช\ WXWDM ZVSRPQLHรผ ฤชH 6]SLWDO :RMHQQ\ &HQWUXP 6]SLWDOQH ร„=DPRฤžรผยด ]PLHQLDรก Z FLฤ…JX VZRMHJR NUyWNLHJR LVWQLHQLD WU]\NURWQLH VZRLFK ร„RSLHNXQyZยด 2G ZU]HฤžQLDURNXNRQWUROฤŠQDGV]SLWDOHPSU]HMฤŠรก\ZRMVNDQLHPLHFNLHNWyUHZ\FRIDรก\ VLฤŠ ] =DPRฤžFLD ZU]HฤžQLD SU]HND]XMฤ…F V]SLWDO ZUD] ] SHUVRQHOHP L FKRU\PL $UPLL&]HUZRQHMSDฤจG]LHUQLNDURNXV]SLWDOSRQRZQLHSU]HV]HGรกSRGZรกDG]ฤŠ QLHPLHFNฤ… -DNZVSRPLQDรกSHUVRQHOLSDFMHQFLV]SLWDODร„>ยซ@5RVMDQLHPLQRSR]RUQHJRSU]HVWU]HJDQLDยฉ.RQZHQFML*HQHZVNLHMยช15SRVWฤŠSRZDOLZEUHZZV]HONLHMQRUPDOQHMORJLFH RUD]ZEUHZSRF]XFLXXF]FLZRฤžFLLVSUDZLHGOLZRฤžFL>ยซ@ยด&RG]LHQQRฤžFLฤ…E\รกQRFQH UHZL]MHSHUVRQHOXLFKRU\FKRUD]UDERZDQLHFRW\ONR6RZLHWRPZSDGรกRZRNRยฑRG ฤช\ZQRฤžFL L ELHOL]Q\ V]SLWDOQHM SRSU]H] PHG\NDPHQW\ Z DSWHFH SR LQVWUXPHQW\ LXU]ฤ…G]HQLDVDOLFKLUXUJLF]QHM

14 $6]HEHVWDRSFLWV 15 =ZรกDV]F]D.RQZHQFMD*HQHZVNDRSROHSV]HQLXORVXFKRU\FKLUDQQ\FKZDUPLDFKF]\QQ\FKRUD] .RQZHQFMDGRW\F]ฤ…FDWUDNWRZDQLDMHฤ”FyZZRMHQQ\FKSRGSLVDQHZ*HQHZLHGQLDOLSFDURNX :U]HF]\ZLVWRฤžFL=ZLฤ…]HN6RZLHFNLQLHE\รกV\JQDWDULXV]HPWHMNRQZHQFML $UFKLZXP ,QVW\WXWX 3ROVNLHJR L 0X]HXP LP *HQ 6LNRUVNLHJR /RQG\Q GDOHM ,306 V\JQ %,
RYSZARD RYBKA

1LHPF\ QD RJyá SU]HVWU]HJDOL NRQZHQFML 3R]RVWDZLOL VZRERGÄ&#x160; OHF]HQLD RUD] GRVWDUF]DOLOHNDUVWZDRUD]NLONDNURWQLHDUW\NXáXVSRĪ\ZF]H-HGQDNFRG]LHQQHXWU]\PDQLH Z\Ī\ZLHQLH SHUVRQHOX L FKRU\FK VSRF]\ZDáR QD EDUNDFK SHUVRQHOX NZDWHUPLVWU]RZVNLHJRV]SLWDOD1DOHĪ\WXSRGNUHÄ&#x17E;OLüQLHRFHQLRQÄ&#x2026;UROÄ&#x160;]DPRMVNLHJRRGG]LDáX 3&. NWyU\ QLH W\ONR XáDWZLDá NRQWDNW\ ] ZáDG]DPL SRZLDWX L PLDVWD DOH UyZQLHĪ SRPyJáSU]\XUXFKRPLHQLXNXFKQLV]SLWDOQHMSU]\]ELyUFHáyĪHNPDWHUDFyZLSRÄ&#x17E;FLHOL RUD]]DMÄ&#x2026;áVLÄ&#x160;SU]\JRWRZDQLHP]DSDVyZĪ\ZQRÄ&#x17E;FL :FLÄ&#x2026;JXNLONXW\JRGQLLVWQLHQLD&HQWUXP6]SLWDOQHJRÃ&#x201E;=DPRÄ&#x17E;ü´SU]H]RGG]LDá\ V]SLWDOQH SU]HZLQÄ&#x160;áR VLÄ&#x160; UDQQ\FK RUD] GRGDWNRZR Z SU]\FKRGQLDFK SU]\MÄ&#x160;WR FKRU\FKLUDQQ\FKĪRáQLHU]\RUD]RVyEF\ZLOQ\FK :V]SLWDOX]PDUáRRVyER¿FHUyZSRGR¿FHUyZĪRáQLHU]\F\ZLOyZ VLRVWUD3&.LĪRáQLHU]\QLHPLHFNLFK=RVWDOLRQLSRFKRZDQLQD]DPRMVNLPFPHQWDU]XRERNNZDWHU\]ODW,ZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHM:UD]]PDUá\PLZV]SLWDOXSRFKRZDQR WHĪQDW\PFPHQWDU]XĪRáQLHU]\SU]\ZLH]LRQ\FK]SRERLVNZRMHQQ\FKRUD]ZLÄ&#x160;ĨQLyZUR]VWU]HODQ\FKSU]H]1LHPFyZ18

=DáÄ&#x2026;F]QLN 2EVDGDSHUVRQDOQDIRUPDFMLVáXĪE\]GURZLDNWyUHZHV]á\ZVNáDG &HQWUXP6]SLWDOQHJRÃ&#x201E;=DPRÄ&#x17E;ü´19

V]SLWDOSRORZ\ NRPHQGDQW ± PMUGU3DMÄ&#x2026;N-y]HI,,, 9 FKLUXUJ ± SSRUUH]GUde Poraj-Mikiewicz'DPD]\0LHF]\VáDZ  ;,, DSWHNDU] ± SSRUUH]PJU.DE]LÄ&#x201D;VNL0DULDQ0LFKDá ,; GRZyGFD,VHNFML ± SRUUH]GUOlechnowicz:LWROG ,,, GRZyGFDVHNFML ± SSRUUH]GUMalewski7DGHXV] ;, GRZyGFDVHNFML ± SRUUH]GUSzaniawski6WDQLVáDZ ; R¿FHUJRVSRGDUF]\ ± SSRUUH]LQW=\FK-y]HI , R¿FHUĪ\ZQRÄ&#x17E;FLRZ\ ± SSRUUH]VDQKempny$GROI 9,, NDSHODQ ± NSOUH]NVKochaj.DURO ; $6]HEHVWDRSFLWV

18

,ELGHPV

19 ,036V\JQ%,LPDWHULDá\]H]ELRUyZDXWRUD


3HUVRQHO&HQWUXP6]SLWDOQHJRÃ&#x201E;=DPRÄ&#x17E;ü´URN :Ä&#x17E;URGNX QDWOHPÄ&#x160;ĪF]\]Q\ZF\ZLOQ\PSáDV]F]X VLHG]LNRPHQGDQW&HQWUXPSSáNOHN$GDP6FKHEHVWD =ELRU\5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD


RYSZARD RYBKA

88

V]SLWDOSRORZ\ NRPHQGDQW FKLUXUJ DSWHNDU] GRZyGFDVHNFML GRZyGFDVHNFML GRZyGFD,,,VHNFML

± SSáNGUPopek:DOHQW\ , ± SRUUH]GUUrbanowicz)HOLNV , ± SSRUUH]PJUHoch=\JPXQW ,; ± SSRUUH]OHN%RFKHÄ&#x201D;VNL/HRQ ,, ± VLHUĪSFKRUOHNPHG3LVDUVNL=ELJQLHZ ± SSRUUH]GUBerkowicz/HM]HU 9, 

NRPSDQLDVDQLWDUQD GRZyGFD FKLUXUJ IDUPDFHXWD GRZyGFDSOXWRQ GRZyGFDSOXWRQX

± NSWGUPasieczny7DGHXV]$GDP 9,,, ± SRUUH]GU=GDQRZLF]$OHNVDQGHU 9 ± SSRUUH]PJUNowakowski=ELJQLHZ%URQLVáDZ$QWRQL ,9 ± SSRUUH]Jacyszyn:áRG]LPLHU] ,, ± VLHUĪSFKRUVDQ=HPEU]XVNL.RQUDG 

NRPSDQLDVDQLWDUQD GRZyGFD FKLUXUJ IDUPDFHXWD GRZyGFDSOXWRQX GRZyGFDSOXWRQX

± NSWGU+DXVOLQJHU-DQ.DURO ;,, ± NSWGUDomaradzki%URQLVáDZ0DULDQ 9 ± SSRUPJUIDUP%LDáHN5\V]DUG ,,, ± SSRUUH]OHN.RVLÄ&#x201D;VNL0LHF]\VáDZ ; ± VLHUĪSFKRUGU6NLEQLHZVNL

NRPSDQLDVDQLWDUQD GRZyGFD FKLUXUJ IDUPDFHXWD GRZyGFDSOXWRQX GRZyGFDSOXWRQX

± PMUGU'Ä&#x2026;EURZVNL+HQU\N%D]\OL 9, ± SRUUH]GU=\VV$GDP ,,, ± SSRUUH]PJULGU¿OSchimmer/XGZLN$OHNVDQGHU ,,, ± SRUOHN3LRWURZVNL0DULDQ 9,,, ± VLHUĪSFKRUGU$QWDV:DOWHU

]HVSyáSU]HFLZJD]RZ\ NLHURZQLN DV\VWHQW

± NSWOHNHerchold%ROHVáDZ(X]HELXV] 9,,, ± SSRUUH]PJUPelc7DGHXV](PLOLDQ:RMFLHFK 9,, 

]HVSyáFKLUXUJLF]Q\ NLHURZQLN DV\VWHQW

± SSRUUH]GUBernadzikowski:áDG\VáDZ 9 ± SSRUUH]OHNBielas$OHNVDQGHU ;,


6=3,7$/:2-(11<ยฑ&(175806=3,7$/1(ร„=$02ฤรปยด:52.8=$5<6'=,(-ร:

F]RรกyZNDFKLUXUJLF]QD NLHURZQLN DV\VWHQW

ยฑ SRUUH]GU/LJฤŠ]D/HRQ , ยฑ SSRUUH]OHN+DEDVLฤ”VNL$OIUHG6WHIDQ 9,, 

SRORZDSUDFRZQLDGHQW\VW\F]QD NLHURZQLN

ยฑ SSRUUH]OHN6WDQNLHZLF]:LWROG,, 9 

SRORZDSUDFRZQLDEDNWHULRORJLF]QRFKHPLF]QD NLHURZQLN ยฑ VLHUฤชSFKRUGUKaczor:รกRG]LPLHU] SRORZDSUDFRZQLDEDNWHULRORJLF]QRFKHPLF]QD NLHURZQLN

ยฑ SRUUH]GUDonhaiser$QWRQL(PLOLDQ-y]HI ,, 

SRORZDNROXPQDGH]\QIHNF\MQRNฤ…SLHORZD NRPHQGDQW

ยฑ NSWUH]GUKasprowicz7DGHXV] ,

=Dรกฤ…F]QLN :\ND]SHUVRQHOX&HQWUXP6]SLWDOQHJRร„=DPRฤžรผยด NWyU\]RVWDรก]ZROQLRQ\SRGF]DVUR]ZLฤ…]\ZDQLDV]SLWDOD;,,U20

/HNDU]HLRยฟFHURZLH SSรกNOHNGU$GDP6FKHEHVWDยฑNRPHQGDQWFHQWUXP SSรกN G]LHNDQ NV/XGZLN%RPEDVยฑSURERV]F]V]SLWDOD PMUGU-y]HI3DMฤ…Nยฑ]DVWฤŠSFDNRPHQGDQWD NSW NDSHODQ NV.DURO.RFKDMยฑNDSHODQFHQWUXP NSWGU6WDQLVรกDZ.RVWDUF]\NยฑNLHURZQLNRGG]LDรกXFKLUXUJLL NSWGU%ROHVรกDZ+HUFKROGยฑNLHURZQLNRGG]LDรกXZHZQฤŠWU]QHJR NSWGU7DGHXV]3DVLHF]Q\ยฑNRPHQGDQWยฟOLLZ%LรกJRUDMX SRUGU0DULDQ3LRWURZVNLยฑRUG\QDWRURGG]LDรกXFKLUXUJLF]QHJR SRUGU$QWRQL.RVWDUF]\NยฑRUG\QDWRURGG]LDรกXFKLUXUJLF]QHJR SSRUGU-y]HI5HPEDF]ยฑRUG\QDWRURGG]LDรกXFKLUXUJLF]QHJR SSRUPJU7DGHXV])DฤžFLV]HZVNLยฑNLHURZQLNDSWHNL SSRUPJU-DQ%LHODฤ”VNLยฑSRPRFQLNDSWHNDU]D $6]HEHVWDRSFLWV

89
RYSZARD RYBKA

SSRUVDQ-y]HI=\FKยฑRยฟFHUJRVSRGDUF]\ SSRUVDQ2WPDU5\ELFNLยฑRยฟFHUฤช\ZQRฤžFLRZ\ 6LRVWU\3&.  

(OฤชELHWD-DVLฤ”VNDยฑSU]HรกRฤชRQD .U\VW\QD6FKยWWHUO\ยฑRSDWUXQNRZD 0DULD%รกDV]F]\NyZQDยฑRGG]LDรกRZD =RยฟD0LV]F]\V]F]\QยฑRSDWUXQNRZD

6LRVWU\(OฤชELHWDQNL   

V(UPLQROGDยฑ+HOHQD/LEXUF]\NยฑRGG]LDรกRZD V0HFKW\OGDยฑ0DUWD.UDX]HZLF]ยฑVDORZD V$QWRQHWDยฑ.D]LPLHUD-XUNyZQDยฑVDORZD V$OELQDยฑ:LNWRULD.D]LPLHUF]DNยฑVDORZD V,OXPLQDWDยฑ0DULD6]F]HSDQHNยฑVDORZD V5RPDQDยฑ-DQLQD.DF]PDUHNยฑVDORZD

6DQLWDULXV]HZRMVNRZL VWVLHUฤช(UQHVW.XF]HUD VLHUฤช:LWDOLV-DVLฤ”VNL VLHUฤช)UDQFLV]HN*URWW SOXW-DQ.XVLDN SOXW-DQ$QLRรก SOXW-DQ3DOF]HZVNL SOXW6WDQLVรกDZ7U]ฤŠVRZVNL SOXW0LFKDรก/LFKRWD SOXW6WHIDQ%RUNRZVNL NSU7DGHXV]&KRGDFNL NSU$OHNVDQGHU-Dฤ”F]\N NSU3LRWU3UDV]F]\N NSU.D]LPLHU]0XODUF]\N NSU$OIUHG%XMDNRZVNL NSU3LRWU.U]\ฤชDN VWV]HU$QWRQL*ROHQLRZVNL VWV]HU-y]HI3รกDF]HN VWV]HU)UDQFLV]HN7RPLFD VWV]HU$QWRQL6]F]\JLHรก VWV]HU$QGU]HM&LFKRฤ”

 VWV]HU-y]HI:ROQLFNL VWV]HU-y]HI2FLHSND VWV]HU)UDQFLV]HN%DUWXฤž VWV]HU-DQ*U]HJRUHN VWV]HU/XGZLNฤฉHJDQ VWV]HU:รกDG\VรกDZ1DZURFNL VWV]HU-DQ*yUHFNL VWV]HU)UDQFLV]HNฤZLWDรกD VWV]HU-y]HI.R]GUyM VWV]HU7HRยฟO:LWDรกD VWV]HU$QGU]HM%DQ\ฤž VWV]HU7DGHXV].LMDN VWV]HU%D]\OL'RZKDQ VWV]HU-y]HI%HGQDU] VWV]HU$QWRQL=DP\VรกRZVNL VWV]HU7RPDV].RQLHF]Q\ VWV]HU-y]HI:URQD V]HU$QGU]HMฤฉDNYHO3DรกND V]HU:รกDG\VรกDZ%DUF]\N


6=3,7$/:2-(11<ยฑ&(175806=3,7$/1(ร„=$02ฤรปยด:52.8=$5<6'=,(-ร:

91

=Dรกฤ…F]QLN 6FKHEHVWD 6]HEHVWD $GDP(GZDUGXURG]LรกVLฤŠ;,,Z6WU\MXMDNRV\Q 5REHUWD.DURODG\UHNWRUDELXUDSRGDWNRZHJRL:DQG\]GRPX6FKXKDUGW 8F]ฤŠV]F]DรกGR*LPQD]MXPZ%U]HฤชDQDFK L%XF]DF]X JG]LH Z X]\VNDรก ฤžZLDGHFWZR GRMU]DรกRฤžFL ] RG]QDF]HQLHP 3R PDWXU]H VWXGLRZDรก QD Z\G]LDOHOHNDUVNLP8QLZHUV\WHWXZ:LHGQLX  :H ZU]HฤžQLX SRZRรกDQ\ GR DUPLL DXVWULDFNLHM ]RVWDรก ZFLHORQ\ GR EDWDOLRQX]DSDVRZHJRSXรกNXSLHFKRW\8NRฤ”F]\รกV]NROฤŠRยฟFHUyZUH]HUZ\LZVWRSQLX NDSUDOD ]RVWDรก Z\VรกDQ\ MDNR SRGRยฟFHU VDQLWDUQ\ GR PDFLHU]\VWHJR SXรกNX QD IURQFLH ZVFKRGQLP : ]RVWDรก SU]HQLHVLRQ\ Z VWRSQLX NDGHWDDVSLUDQWD QD VWDQRZLVNR VHNXQGDULXV]GRRGG]LDรกXSV\FKLDWU\F]QHJRV]SLWDODZRMVNRZHJRZ/XEOLQLHJG]LHDZDQVRZDรกQDFKRUฤ…ฤชHJR 2GNRPHQGHURZDQ\ZF]HUZFXQDVWXGLDOHNDUVNLHQD8QLZHUV\WHW/ZRZVNL VNฤ…GMXฤชZHZU]HฤžQLX]RVWDรกSU]HQLHVLRQ\GR;,;.RUSXVXZ$OEDQL :OLVWRSDG]LHZUyFLรกGR/ZRZDLZVWฤ…SLรกGR:3ZVWRSQLXSRGSRUXF]QLND %UDรกXG]LDรกZZDONDFKZPLHฤžFLHMDNRRยฟFHUVDQLWDUQ\ZVNรกDG]LH6]SLWDOD=DSDVRZHJR QU ZH /ZRZLH ,, ]RVWDรก SU]HQLHVLRQ\ GR G\VSR]\FML 'HSDUWDPHQWX 6DQLWDUQHJR 06:RMVN L VNLHURZDQ\ GR &HQWUDOQHM 6NรกDGQLF\ 6DQLWDUQHM JG]LH E\รก UHIHUHQWHPDQDVWฤŠSQLHNRPHQGDQWHP =GQLHP;,,]RVWDรกPLDQRZDQ\SRUXF]QLNLHPVDQLWDUQ\P-HVLHQLฤ… SU]HQLHVLRQ\QDVWDQRZLVNROHNDU]DGR.RPHQG\0LDVWD/ZRZDMHGQRF]HฤžQLHNRQW\QXRZDรกVWXGLDPHG\F]QHQDWDPWHMV]\PXQLZHUV\WHFLH /DWHP]RVWDรกVNLHURZDQ\QDIURQWMDNRQDF]HOQ\OHNDU]RFKRWQLF]HJR SXรกNXDUW\OHULLSRORZHM5DQQ\ZZDONDFKOHF]\รกVLHZV]SLWDODFKDZOLVWRSDG]LH]RVWDรกEH]WHUPLQRZRXUORSRZ\]ZRMVNDZFHOXNRQW\QXRZDQLDVWXGLyZZLRVQฤ… ]RVWDรก SU]HQLHVLRQ\ GR UH]HUZ\ Z VWRSQLX SRUXF]QLND .RQW\QXRZDรก ZyZF]DV ZH /ZRZLHSU]HUZDQHVWXGLDLZPDUFXX]\VNDรกW\WXรกGRNWRUQDXNPHG\F]Q\FKQD 8QLZHUV\WHFLH-DQD.D]LPLHU]D 3RZRรกDQ\GR]DZRGRZHMVรกXฤชE\ZRMVNRZHM]RVWDรก]DWZLHUG]RQ\ZVWRSQLXNDSLWDQDOHNDU]D]HVWDUV]Hฤ”VWZHP]9,LZ\]QDF]RQ\OHNDU]HPSXรกNXSLHFKRW\ ZH/ZRZLH:DZDQVRZDรกQDQDF]HOQHJROHNDU]DSXรกNXL]RVWDรกPLDQRZDQ\GR VWRSQLDPDMRUD]HVWDUV]Hฤ”VWZHP]9,,, :H ZU]HฤžQLX ]RVWDรก SU]HQLHVLRQ\ GR 6]SLWDOD 2NUฤŠJRZHJR ZH /ZRZLH LZ\]QDF]RQ\ RUG\QDWRUHP RGG]LDรกX QHXURORJLL UyZQRF]HฤžQLH RGE\ZDรก VSHFMDOL]XMH Z .OLQLFH 1HXURORJLL :\G]LDรกX /HNDUVNLHJR 8QLZHUV\WHWX -DQD .D]LPLHU]D : VW\F]QLX ]RVWDรก SU]HQLHVLRQ\ GR 2GG]LDรกX 1HXURORJLF]QHJR 6]SLWDOD 6]NROQHJR 2ยฟFHUVNLHM 6]NRรก\ 6DQLWDUQHM 6]SLWDO 8MD]GRZVNL Z :DUV]DZLH GOD RGE\FLD


3SRU$GDP6FKHEHVWDU =ELRU\5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD


6=3,7$/:2-(11<ยฑ&(175806=3,7$/1(ร„=$02ฤรปยด:52.8=$5<6'=,(-ร:

93

VWDฤชX 2G OXWHJR E\รก QHXURORJLHP Z &HQWUXP %DGDฤ” /HNDUVNR/RWQLF]\FK JG]LHUR]SRF]ฤ…รกSURZDG]HQLHSLRQLHUVNLFKEDGDฤ”QDGRGG]LDรก\ZDQLHPORWyZQDRUJDQL]P ORWQLNyZ L SRZVWDZDQLHP VWDQyZ XWDMRQHM WฤŠฤช\F]NL :H ZU]HฤžQLX ]RVWDรก SU]HQLHVLRQ\ GR 6]SLWDOD 2NUฤŠJRZHJR Z :DUV]DZLH L Z\]QDF]RQ\ QHXURORJLHP Z&HQWUDOQHM3U]\FKRGQL/HNDUVNLHM:PDUFX]RVWDรกSU]HQLHVLRQ\GR.DWRZLF JG]LH]RVWDรกPLDQRZDQ\QDF]HOQ\POHNDU]HPSXรกNXSLHFKRW\ZPDUFXDZDQVRZDรกGRVWRSQLDSRGSXรกNRZQLND]HVWDUV]Hฤ”VWZHP],:]RVWDรกZ\]QDF]RQ\NRPHQGDQWHP*DUQL]RQRZHM,]E\&KRU\FKZ.DWRZLFDFKLQDF]HOQ\POHNDU]HP JDUQL]RQX -HGQRF]HฤžQL E\รก OHNDU]HP V]NROQ\P :RMVNRZHM 6]NRรก\ 0X]\F]QHM SU]\ 3Dฤ”VWZRZ\P.RQVHUZDWRULXP0X]\F]Q\PZ.DWRZLFDFK : PDUFX ]RVWDรก PLDQRZDQ\V]HIHPVDQLWDUQ\P'\ZL]ML 3LHFKRW\ Z.DWRZLFDFK 3RGF]DV VรกXฤชE\Z.DWRZLFDFKE\รกF]รกRQNLHP =DU]ฤ…GX2NUฤŠJXฤOฤ…VNLHJR3ROVNLHJR &]HUZRQHJR.U]\ฤชD 3&. =UDPLHQLD ZRMVND ZVSyรกSUDFRZDรก ] :RMHZyG]NLP .RPLWHWHP /LJL 2EURQ\ 3RZLHWU]QHM L 3U]HFLZJD]RZHM RUJDQL]XMฤ…F L V]NROฤ…F Z NRSDOQLDFK LKXWDFK GUXฤช\Q\ VDQLWDUQRUDWRZQLF]H RUD] VรกXฤชEฤŠ VDQLWDUQฤ… Z2NUฤŠJX ฤOฤ…VNLP =ZLฤ…]NX +DUFHUVWZD 3ROVNLHJR =DMฤ…รก VLH UyZQLHฤช QHXURORJLฤ…G]LHFLฤŠFฤ…SURZDG]ฤ…FSLRQLHUVNLH EDGDQLH SU]\ ZVSyรกSUDF\ ] 6]SLWDOHPGOD']LHFLZ.DWRZLFDFK 2G 9,,, E\รก V]HIHP 6รกXฤชE\ 6DQLWDUQHM *UXS\ 2SHUDF\MQHM ร„ฤOฤ…VNยด 3RGF]DV NDPSDQLL ZU]HฤžQLRZHM NRRUG\QRZDรก G]LDรกDQLD RGG]LDรกyZ VDQLWDUQ\FK ZDรกF]ฤ…F\FK 3SรกNOHN$GDP6FKHEHVWDZPXQGXU]HSRORZ\P:3 QD ฤOฤ…VNX SRWHP SRGF]DV RGZURWX GUXJDSRรกRZDODW;;ZLHNX QD /XEHOV]F]\]QฤŠ ,; URNX =ELRU\5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD

SU]H] V]HID VDQLWDUQHJR $UPLL ร„.UDNyZยด]RVWDรกPLDQRZDQ\NRPHQGDQWHP6]SLWDOD:RMHQQHJR RG,;&HQWUXP6]SLWDOQHJR ร„=DPRฤžรผยด3ROLNZLGDFML;,,FHQWUXP]RVWDรกSU]HZLH]LRQ\ ]SHUVRQHOHPLSDFMHQWDPLGR.UDNRZDDQDVWฤŠSQLHLQWHUQRZDQ\GRVW\F]QLD 3R ]ZROQLHQLX UR]SRF]ฤ…รก SUDFH MDNR SHรกQRPRFQLND =DU]ฤ…GX *รกyZQHJR 3&. QD 2NUฤŠJ .UDNRZVNL L LQVSHNWRU VDQLWDUQ\P 5DG\ *รกyZQHM 2SLHNXฤ”F]HM 2G G]LDรกDMZNRQVSLUDFMLJG]LHE\รกV]HIHPVDQLWDUQ\P2NUฤŠJX.UDNyZ=ZLฤ…]NX:DONL


94

RYSZARD RYBKA

=EURMQHM RG$UPLL.UDMRZHM :PDMX]RVWDรกDUHV]WRZDQ\SU]H]*HVWDSR L RVDG]RQ\ Z ZLฤŠ]LHQLX SU]\ XO 0RQWHOXSLFK Z .UDNRZLH VNฤ…G ]ZROQLRQ\ ]RVWDรก ZVLHUSQLXSRLQWHUZHQFMLZรกDG]3&. :NZLHWQLXQDฤชฤ…GDQLHZรกDG]QLHPLHFNLFKE\รกRUJDQL]DWRUHPJUXS\NWyUD GRรกฤ…F]\รกDGR.RPLVML7HFKQLF]QHM3&.]:DUV]DZ\SU]\HNVKXPXMฤ…FHM]ZรกRNRยฟFHUyZZ.DW\QLX2GF]HUZFXXF]HVWQLF]\รกMDNRF]รกRQHN.RPLVML2SLQLRGDZF]HM ZLGHQW\ยฟNDFMLGRZRGyZU]HF]RZ\FKZ\GRE\W\FK]JUREyZNDW\ฤ”VNLFKGRNRQ\ZDQHM Z 6WDDWOLFKHV ,QVWLWXW IยU *HULFKWOLFKH 0HGL]LQ XQG .ULPLQDOLVWLN SU]HGZRMHQQ\P=DNรกDG]LH0HG\F\Q\6ฤ…GRZHM8- 3RQLHXGDQHMZLRVQฤ…SUyELHSU]HMฤŠFLD NDW\ฤ”VNLFK GRZRGyZ XNU\ZDรก VLฤŠ SU]HG 1LHPFDPL Z %XNRZLQLH 7DWU]Dฤ”VNLHMJG]LHE\รกNRQVXOWDQWHP QHXURORJLF]Q\PHZDNXRZDQHJRWDP ]:DUV]DZ\V]SLWDODG]LHFLฤŠFHJR 3R ZHMฤžFLX $UPLL &]HUZRQHM XNU\ZDรกVLHZ.UDNRZLHGRSRรกRZ\ SRG IDรกV]\Z\PL QD]ZLVNDPL GU-y]HID3DMฤ…NDRUD]GU.D]LPLHU]D 6]F]HSDฤ”VNLHJR /DWHP ]DPLHV]NDรก Z .DWRZLFDFK JG]LH ]RVWDรก SHรกQRPRFQLNLHP =DU]ฤ…GX *รกyZQHJR 3&. QD 2NUฤŠJ ฤOฤ…VNR'ฤ…EURZVNLLNLHURZDรกDNFMฤ…SRPRF\ GOD OXGQRฤžFL PLHMVFRZHM L SU]HVLHGORQHM]=665 :XU]ฤŠGRZRXVWDOLรกSLVRZQLฤŠVZHJRQD]ZLVNDQDร„6]HEHVWDยด 2GG]LDรกDรกZ6SRรกHF]QHJR .RPLWHWX %XGRZ\ 6DQDWRULXP GOD ']LHFLZ5DEFHNWyUHZ\EXGRZDQR ]MHJRLQLFMDW\Z\Z%\รกF]รกRQ'U$GDP6]HEHVWDODWD;;ZLHNX NLHP 3ROVNLHM 3DUWLL 6RFMDOLVW\F]QHM =ELRU\5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD

- :E\รกNUyWNRDUHV]WRZDQ\]DG]LDรกDOQRฤžรผZ$UPLL.UDMRZHM]ZROQLRQ\SRLQWHUZHQFML3&.3R]ZROQLHQLX SURZDG]Lรก SUDNW\NฤŠ SU\ZDWQฤ… MHGQRF]HฤžQLH ZVSyรกSUDFXMฤ…F ]:RMHZyG]ND 3U]\FKRGQLฤ… 0DWNL L ']LHFND RUD] :RMHZyG]ND 3U]\FKRGQLฤ… 5HXPDWRORJLF]Qฤ… Z.DWRZLFDFK %\รกELHJรก\PVฤ…GRZ\P2NUฤŠJRZHJR6ฤ…GX8EH]SLHF]Hฤ”6SRรกHF]Q\FKZ.DWRZLFDFKRUD]NRQVXOWDQWHP=DNรกDGX8EH]SLHF]Hฤ”6SRรกHF]Q\FKZ&KRU]RZLH%\รกZVSyรก]DรกRฤช\FLHOHP2GG]LDรกXฤOฤ…VNLHJR3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD1HXURORJLF]QHJRZ.DWRZLFDFKZNWyU\PE\รกSU]HZRGQLF]\รก6HNFML1HXURORJLL5R]ZRMRZHM GR :ODWDFK


6=3,7$/:2-(11<ยฑ&(175806=3,7$/1(ร„=$02ฤรปยด:52.8=$5<6'=,(-ร:

95

-E\รกF]รกRQNLHP3ROVNLHJR=ZLฤ…]NXE:LฤŠฤจQLyZ3ROLW\F]Q\FK+LWOHURZVNLFK :LฤŠ]LHฤ”L2ER]yZ.RQFHQWUDF\MQ\FKDRGF]รกRQNLHP3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD :DONL].DOHFWZHP =PDUรก 9,, Z .DWRZLFDFK SRFKRZDQ\ QD FPHQWDU]X NDWROLFNLP SU]\ XO6LHQNLHZLF]D 2G]QDF]RQ\ 2UGHUHP 9LUWXWL 0LOLWDUL .U]\ฤชHP 1LHSRGOHJรกRฤžFL .U]\ฤชHP :DOHF]Q\FK=รกRW\P.U]\ฤชHP=DVรกXJL0HGDOHPOHFLD2G]\VNDQLD1LHSRGOHJรกRฤžFL0HGDOHP3DPLฤ…WNRZ\P]D:RMQฤŠ-%Uฤ…]RZ\P0HGDOHPร„=D'รกXJROHWQLฤ…6รกXฤชEฤŠยด0HGDOHPร„2EURฤ”FRP.UHVyZ:VFKRGQLFKยดRUD].U]\ฤชDPL2ยฟFHUVNLP L.RPDQGRUVNLP2UGHUX2GURG]HQLD3ROVNL :SRฤžOXELรก-DGZLJฤŠ6]F]HSDฤ”VNฤ…]NWyUDPLDรกV\QD$GDPD -HJRQD]ZLVNLHPQD]ZDQRMHGQฤ…]XOLFZ.DWRZLFDFKRUD]*yUQRฤžOฤ…VNL2ฤžURGHN 5HKDELOLWDFML']LHFLZ5DEFH=GURMX

BiblioJUDยฟD &HQWUDOQH$UFKLZXP:RMVNRZHDNWDSHUVRQDOQHLRG]QDF]HQLRZH6SUDZR]GDQLH'\UHNFML&.:\ฤชV]HJR *LPQD]MXPZ%U]HฤชDQDFK]DURNV]NROQ\V]DURNV]NROQ\V6SUDZR]GDQLH '\UHNFML *LPQD]MXP Z %XF]DF]X ]D URN V]NROQ\ V ]D URN V]NROQ\ V ]D URN V]NROQ\V]DURNV]NROQ\V]DURNV]NROQ\V]DURNV]NROQ\ V  /LVWD 2ยฟFHUyZ 5H]HUZ\ ]Dรกฤ…F]QLN GR ร„']LHQQLN 3HUVRQDOQHJR 06:RMVNยด QU :DUV]DZD V VDQ  5RF]QLN 2ยฟFHUVNL :DUV]DZD V  5RF]QLN 2ยฟFHUVNL :DUV]DZD V  5RF]QLN 2ยฟFHUVNL :DUV]DZD V  5RF]QLN2ยฟFHUVNL:DUV]DZDV/LVWD6WDUV]Hฤ”VWZD2ยฟFHUyZ]DZRGRZ\FK.RUSXVX 6DQLWDUQHJR:DUV]DZDV/LVWD6WDUV]Hฤ”VWZD2ยฟFHUyZ]DZRGRZ\FK.RUSXVX6DQLWDUQHJR :DUV]DZDV/LVWD6WDUV]Hฤ”VWZD2ยฟFHUyZ]DZRGRZ\FK.RUSXVX6DQLWDUQHJR:DUV]DZD V5RF]QLN/HNDUVNL5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQDURNSR]QDURNSR]QD URNSR]QDURNV9HU]HLFKQLVGHU0LWJOLHGHUGHU+HLOEHUXIHLP*HQHUDOJRXYHUQHPHQW .UDNDX V 7 .U\VND.DUVNL 0DWHULDรก\ GR KLVWRULL :RMVND 3ROVNLHJR ]HV]\W /RQG\Q V:6WHEOLN$UPLDร„.UDNyZยด:DUV]DZDV55\END .6WHSDQ5RF]QLN2ยฟFHUVNL.UDNyZV66RNyรก6]SLWDOHZRMVNRZHQDWHUHQLH =DPRMV]F]\]Q\>Z@ร„$UFKLZXP+LVWRULL0HG\F\Q\ยดQUV'0RVND3RVWDZDOHNDU]\ L IDUPDFHXWyZ SROVNLFK QD RNXSRZDQ\P *yUQ\P ฤOฤ…VNX >Z@ ร„3U]HJOฤ…G /HNDUVNLยด QU V $0XVLRรก:OHFLHSUDF\]DZRGRZHMLOHFLHXURG]LQGRNWRUDPHG\F\Q\$GDPD6]HEHVW\>Z@ ร„1HXURORJLD L 1HXURFKLUXUJLD 3ROVNDยด 7  QU V IRW . %URฤชHN /HNDU]H Zฤช\FLX VSRรกHF]Q\P ZRMHZyG]WZD ฤžOฤ…VNRGฤ…EURZVNLHJR  >Z@ ร„5RF]QLN .DWRZLFNLยด 7  V  + /DQJDXHU/HZRZLFND 'U PHG $GDP 6]HEHVWD >Z@ ร„6WU]HFKD 6WU\MVNDยด QU V 1RZH ฤOฤ…VNLH 6DQDWRULXP GOD ']LHFL LP : 3VWURZVNLHJR Z 5DEFH=GURMX .DWRZLFH VWURQ\QLHQXPHURZDQH 5:DQNLHZLF]2FHQDSUDF\VรกXฤชE\]GURZLDZF]DVLHZRMQ\REURQQHM URNX %\GJRV]F] V  - =LHOLฤ”VNL *HQHUDรก -DQ -DJPLQ6DGRZVNL 2EURฤ”FD ฤOฤ…VND .DWRZLFHV$3DQNRZLF]3ROVNL&]HUZRQ\.U]\ฤชZ*HQHUDOQHM*XEHUQL .UDNyZV6SUDZR]GDQLH]G]LDรกDOQRฤžFLLQZHVW\F\MQHM.RPLWHWX%XGRZ\2ฤžURGNyZ /HF]QLF]\FKZ.DWRZLFDFK.DWRZLFHV IRW 
RYSZARD RYBKA

%LEOLRJUD¿D ±

$UFKLZXP,QVW\WXWX3ROVNLHJRL0X]HXPLPJHQ6LNRUVNLHJR /RQG\Q

±

&HQWUDOQH$UFKLZXP:RMVNRZH :DUV]DZD

±

0X]HXP:RMVND3ROVNLHJR :DUV]DZD

±

7.U\VND.DUVNL0DWHULDá\GRKLVWRULL:RMVND3ROVNLHJR]HV]\W/RQG\Q

±

-3DMÄ&#x2026;N5HODFMD]ZU]HÄ&#x17E;QLDLSDĨG]LHUQLNDRUD]PRMDGURJDQD]DFKyGNVHURUÄ&#x160;NRSLVXZ]ELRUDFKDXWRUD

±

55\END.6WHSDQ1DMOHSV]DEURÄ&#x201D;3ODQPRELOL]DF\MQ\Ã&#x201E;:´LMHJRUR]ZLQLÄ&#x160;FLH:DUV]DZD

±

$6]HEHVWD&HQWUXP6]SLWDOQH=DPRÄ&#x17E;ü 6]SLWDO:RMHQQ\:3 .UDNyZ±=DPRÄ&#x17E;üPDV]\QRSLV Z]ELRUDFKDXWRUD


6

7

8

'

,

$

±

+

,

6

7

2

5

,

$

$ + 7 .) â$ + $ .. '2016, nr 367, s. 97-120

Ryszard Rybka 8QLZHUV\WHW-DJLHOORĔVNL.UDNyZ

5DIDá(6WRODUVNL *áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVND:DUV]DZD

6à8ĩ%$='52:,$:2-6.$32/6.,(*2±32/(*/,32025'2:$1, =0$5/,,=$*,1,(1,1$:6&+2'=,(32'&=$6,,:2-1<ĝ:,$72:(- 6à2:1,.%,2*5$),&=1<&=ĉĝû, :VWĊS :QDV]\PRSUDFRZDQLXSUDJQLHP\SU]\EOLĪ\ü&]\WHOQLNRPV\OZHWNLOHNDU]\PHG\F\Q\LZHWHU\QDULLIDUPDFHXWyZDGPLQLVWUDFMLVDQLWDUQHMSLHOĊJQLDUHNG\SORPRZDQ\FK L3ROVNLHJR&]HUZRQHJR.U]\ĪDWHFKQLNyZGHQW\VW\F]Q\FKLUHQWJHQRZVNLFKRUD]SHUVRQHOXSRPRFQLF]HJR6áXĪE\=GURZLD:RMVND3ROVNLHJR,,5]HF]\SRVSROLWHMNWyU]\ SROHJOL]RVWDOL]DPRUGRZDQL]PDUOLEąGĨ]DJLQĊOLQD:VFKRG]LHZODWDFK 1DV] VáRZQLN ELRJUD¿F]Q\ W\P UyĪQL VLĊ RG GRW\FKF]DV RSUDFRZ\ZDQ\FK ĪH SUH]HQWRZDü EĊG]LH SU]HGVWDZLFLHOL V]HURNR UR]XPLDQHM ÄV]WXNL OHNDUVNLHM´ ]Z\NOH Z WDNLFK SXEOLNDFMDFK SRPLMDQ\FK ± RSUyF] OHNDU]\ L IDUPDFHXWyZ ± WDNĪH ZHWHU\QDU]\ SLHOĊJQLDUNL WHFKQLNyZ F]\ SHUVRQHO DGPLQLVWUDF\MQ\ DOH WDNĪH QLH EĊG]LH NRQFHQWURZDüVLĊMHG\QLHQDSU]HELHJXLFKVáXĪE\ZRMVNRZHMRPDZLDMąFWHĪNDULHU\ ZF\ZLOQHMVáXĪELH]GURZLDF]\GRNRQDQLDQDXNRZHRUD]Ī\FLHSU\ZDWQH =DMPLHP\VLĊWDNĪHSRVWDFLDPL]ZLą]DQ\PL]HVáXĪEą]GURZLDSROVNLHMNRQVSLUDFML QLHSRGOHJáRĞFLRZHM Z\ZLH]LRQ\FK L ]DPRUGRZDQ\FK EąGĨ ]PDUá\FK Z =665 ZODWDFKF]\ 1DV] VáRZQLN RSDUOLĞP\ QD U]HWHOQHM NZHUHQG]LH DUFKLZDOQRELEOLRWHF]QHM NUDMRZHML]DJUDQLF]QHMLERJDW\FK]ELRUDFKZáDVQ\FKMHGQDN]RERZLą]DQLEĊG]LHP\ ]DZV]HONLHQDZHWGUREQHSRSUDZNLVSURVWRZDQLDLX]XSHáQLHQLDRUD]QRZHLQIRUPDFMHLIRWRJUD¿H±QDGV\áDQHQDDGUHV5HGDNFMLRyszard Rybka 5DIDá(6WRODUVNL

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
5<6=$5'5<%.$5 $)$Ã (672/$56.,

%$/':,15 $08à 7:,72/' 8URG]Lá VLÄ&#x160; ,; U Z %LDáRUHFNX JXEHUQLD RUHQEXUVND Z 5RVML V\Q /XGZLNDXU]Ä&#x160;GQLNDL0DULL]GRPX.XNOLÄ&#x201D;VNLHM 2GUXF]Ä&#x160;V]F]DáGR6SRáHF]QHJR*LPQD]MXP0Ä&#x160;VNLHJRLP)HOLNVD)DELDniegoZ5DGRPVNXJG]LHZUX]\VNDáÄ&#x17E;ZLDGHFWZRGRMU]DáRÄ&#x17E;FL 2G9,,,UNV]WDáFLáVLÄ&#x160;Z2¿FHUVNLHM 6]NROH 6DQLWDUQHM SyĨQLHMV]HM 6]NROH 3RGFKRUÄ&#x2026;Ī\FK 6DQLWDUQ\FK Z :DUV]DZLH SRGHMPXMÄ&#x2026;F MHGQRF]HÄ&#x17E;QLH Z SDĨG]LHUQLNX U VWXGLD QD :\G]LDOH /HNDUVNLP 8QLZHUV\WHWX :DUV]DZVNLHJR JG]LH ,9 UX]\VNDáG\SORPOHNDU]D3RXNRÄ&#x201D;F]HQLXVWXGLyZLQDXNLZV]NROHR¿FHUVNLHM ]RVWDá SURPRZDQ\ GR VWRSQLD SRGSRUXF]QLNDOHNDU]D]HVWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP]9U L VNLHURZDQ\ QD VWDĪ GR 6]SLWDOD 6]NROQHJR &HQWUXP :\V]NROHQLD 6DQLWDUQHJR Z:DUV]DZLH2GPDMDURGE\ZDáVWDĪ ZV]SLWDOX2ER]X:DURZQHJR:LOQRDODWHP UZ6DQDWRULXP:RMVNRZ\PZ=DNRSDQHP:HZU]HÄ&#x17E;QLXU]RVWDáPLDQRZDQ\ OHNDU]HPZ,,,EDWDOLRQLHSXáNXSLHFKRW\ Z 6DUQDFK JG]LH ,,, U DZDQVRZDá GRVWRSQLDSRUXF]QLND;,,U]RVWDá 3SRUOHN:LWROG%DOGZLQ5DPXáW SU]HQLHVLRQ\QDVWDQRZLVNROHNDU]GREDWDRNURNX OLRQXSDQFHUQHJRZ*URGQLH Ä©RáQLHU]HZU]HÄ&#x17E;QLD«UHG$QGU]HM:HVRáRZVNL 3RGF]DV PRELOL]DFML Z VLHUSQLX U :DUV]DZDV±IRW ]JáRVLáVLÄ&#x160;]JRGQLH]SU]\G]LDáHPGR.DGU\ =DSDVRZHM 6]SLWDOD 2NUÄ&#x160;JRZHJR Z 6RNyáFH L 9,,, U ]RVWDá Z\]QDF]RQ\ QD GRZyGFÄ&#x160; ]HVSRáX SU]HFLZJD]RZHJR QU 3R Z\EXFKX ZRMQ\ NLHURZDQ\ SU]H] QLHJR ]HVSyá GRáÄ&#x2026;F]\á GR 6]SLWDOD :RMHQQHJR QU NWyU\ UR]ZLQÄ&#x2026;á VLÄ&#x160; Z 3LÄ&#x201D;VNX :UD] ] NLONRPD SRGR¿FHUDPL SRU %DOGZLQ5DPXáW ]RVWDá Z\VáDQ\ ,; U ZFHODFK]DRSDWU]HQLRZ\FKGR7DUQRSRODJG]LHGRVWDáVLÄ&#x160;SR,;UGRQLHZROL VRZLHFNLHM :\ZLH]LRQ\ GR RER]X Z .R]LHOVNX ]RVWDá ]DPRUGRZDQ\ ZLRVQÄ&#x2026; U Z.DW\QLX %\áĪRQDW\]5HJLQÄ&#x2026;%RXIDá2G3DÄ&#x201D;VWZRZH*LPQD]MXP0DWHPDW\F]QR3U]\URGQLF]HLP))DELDQLHJR


6à 8ĩ%$='52:,$:2-6.$32/6.,(*2«%LEOLRJUD¿D $UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HÄ&#x17E;QLDU&HQWUDOQH$UFKLZXP :RMVNRZH :DUV]DZD DNWDSHUVRQDOQH5RF]QLN/HNDUVNL5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQDURNSR] QDURNSR] 55\END.6WHSDQ5RF]QLN2¿FHUVNL.UDNyZV- /(QJOHUW$'RPDU'RPDUDG]NL 6]NRáD 3RGFKRUÄ&#x2026;Ī\FK 6DQLWDUQ\FK /RQG\Q V   - % *OLÄ&#x201D;VNL 6áRZQLNELRJUD¿F]Q\OHNDU]\LIDUPDFHXWyZR¿DUGUXJLHMZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHMW:URFáDZV 7 .U\VND.DUVNL 6WUDW\ NRUSXVX R¿FHUVNLHJR /RQG\Q V .VLÄ&#x160;JD SRFKRZD Q\FK ĪRáQLHU]\ SROVNLFK SROHJá\FK Z ,, ZRMQLH Ä&#x17E;ZLDWRZHM W 3UXV]NyZ V WX MDNR %DOGZLQ5HPXáW $ 0RV]\Ä&#x201D;VNL /LVWD NDW\Ä&#x201D;VND :DUV]DZD V - 7XFKROVNL 0RUG Z .DW\QLX .R]LHOVN2VWDV]NyZ6WDURELHOVN/LVWDR¿DU:DUV]DZDV3RGFKRUÄ&#x2026;ĪRZLH]8MD]GRZD RSU%0DUNRZVNL/RQG\QV3UR0HPRULD>Z@Ã&#x201E;:RMVNRZ\3U]HJOÄ&#x2026;G+LVWRU\F]Q\´ :DUV]DZD QUV55\END.6WHSDQ$ZDQVHR¿FHUVNLHZ:RMVNX3ROVNLP .UDNyZVÄ©RáQLHU]HZU]HÄ&#x17E;QLD3ROHJOLLSRPRUGRZDQLQD:VFKRG]LHVHULD3DPLÄ&#x160;WDP\ 5RNZ:RMVNRZ\FK0DWHULDáDFK$UFKLZDOQ\FKUHG$:HVRáRZVNL:DUV]DZDV IRW 

%(51$&.,-$1 8URG]Lá VLÄ&#x160; ; U Z '\QRZLH SRZLDW %U]R]yZ V\Q )HOLNVD .DPLOD XU]Ä&#x160;GQLNDVÄ&#x2026;GRZHJRL-y]HI\]GRPX6NLELÄ&#x201D;VNLHM 8F]Ä&#x160;V]F]Dá GR V]NRá\ SRZV]HFKQHM Z '\QRZLH  L JLPQD]MXP Z.RáRP\L 3RGF]DVQDXNLZJLPQD]MXPQDOHĪDáRGUGRWDMQ\FKNyá VDPRNV]WDáFHQLRZ\FK L VNDXWLQJX : VLHUSQLX U RGV]HGá ] F]áRQNDPL 3RORZHM 'UXĪ\Q\ 6RNROHM GR /HJLRQX :VFKRGQLHJR 3R UR]ZLÄ&#x2026;]DQLX /HJLRQX Z 0V]DQLH 'ROQHM ,;U RSXÄ&#x17E;FLáV]HUHJLOHJLRQRZH:UyFLáGR.RáRP\LL]RVWDáHZDNXRZDQ\GR:LHGQLDJG]LHZU]GDáPDWXUÄ&#x160;ZRMHQQÄ&#x2026;;USRZRáDQ\]RVWDá GRDUPLLDXVWULDFNLHMLZFLHORQ\GREDWDOLRQX]DSDVRZHJRSXáNXSLHFKRW\3RXNRÄ&#x201D;F]HQLXV]NRá\R¿FHUyZUH]HUZ\Z-lJHUQGRU¿H ,9±9,,,U SRZUyFLáGR EDWDOLRQX]DSDVRZHJRJG]LH]RVWDáPLDQRZDQ\GRZyGFÄ&#x2026;SOXWRQXZRGFKRG]Ä&#x2026;FHMQD IURQWZáRVNLNRPSDQLLPDUV]RZHM3RSU]\E\FLXQDIURQWGRZRG]LáSOXWRQHPMXĪ;, U]RVWDáFLÄ&#x160;ĪNRUDQQ\LGR9,USU]HE\ZDáZV]SLWDODFKZZRMVNRZ\FK Z/XEODQLH*UD]X%UQLHL1RZ\P6Ä&#x2026;F]X3RSRZURFLHGR]GURZLDVáXĪ\áSRQRZQLH MDNRGRZyGFDSOXWRQXZEDWDOLRQLH]DSDVRZ\PSXáNXSLHFKRW\JG]LH9,,U ]RVWDáPLDQRZDQ\FKRUÄ&#x2026;Ī\P2G;,UGRNRÄ&#x201D;FDSDĨG]LHUQLNDUGRZRG]LáNRPSDQLÄ&#x2026;]DSDVRZÄ&#x2026;GODFKRU\FKQDMDJOLFÄ&#x160;Z3LDVNDFK:LHONLFKSRG.UDNRZHP QD W\P VWDQRZLVNX ]RVWDá , U PLDQRZDQ\ SRGSRUXF]QLNLHP 5R]SRF]Ä&#x2026;á WHĪ ZJUXGQLXUVWXGLDPHG\F]QHQD8QLZHUV\WHFLH-DJLHOORÄ&#x201D;VNLP ;,U]JáRVLáGR:RMVND3ROVNLHJRL]RVWDáSU]\G]LHORQ\GR/HJLL2¿FHUVNLHM Z.UDNRZLH 2G ;, U VáXĪ\á MDNR R¿FHU VDQLWDUQ\ Z6]SLWDOX =DSDVRZ\P
5<6=$5'5<%.$5 $)$Ã (672/$56.,

1U Z .UDNRZLH D SR MHJR FDáNRZLWHM OLNZLGDFML ]RVWDá ,,, U SU]\G]LHORQ\ ZFKDUDNWHU]H DGLXWDQWD GR :RMVNRZHJR 6]SLWDOD 2NUÄ&#x160;JRZHJR Z .UDNRZLH ,9 U]RVWDáSU]HQLHVLRQ\GREDWDOLRQXVDQLWDUQHJRQUZ.UDNRZLHQDZ\NáDGRZFÄ&#x160;LQDW\PVWDQRZLVNXDZDQVRZDá9UGRVWRSQLDSRUXF]QLND:HZU]HÄ&#x17E;QLX U ]RVWDá SU]\G]LHORQ\ GR 6]SLWDOD :RMVNRZHJR 1U Z 6WDQLVáDZRZLH DRG ,, U SHáQLá IXQNFMÄ&#x160; PáRGV]HJR OHNDU]D SXáNX XáDQyZ :PDMX U ]RVWDá EH]WHUPLQRZR XUORSRZDQ\ ] ZRMVND RVWDWHF]QLH]GHF\GRZDáVLÄ&#x160;MHGQDNQDVáXĪEÄ&#x160; ]DZRGRZÄ&#x2026; L ] GQLHP ; U ]RVWDá ]SRZURWHP SRZRáDQ\ GR VáXĪE\ F]\QQHM ]MHGQRF]HVQ\P RGNRPHQGHURZDQLHP QD 8QLZHUV\WHW -DQD .D]LPLHU]D ZH /ZRZLH Z FHOX NRQW\QXDFML VWXGLyZ PHG\F]Q\FK :UXNRÄ&#x201D;F]\á6]NRáÄ&#x160;$SOLNDF\MQÄ&#x2026;GOD OHNDU]\ZRMVNRZ\FKZ:DUV]DZLHD ,9 URWU]\PDáZH/ZRZLHW\WXáGRNWRUD PHG\F\Q\ 3R XNRÄ&#x201D;F]HQLX VWXGLyZ E\á PáRGV]\P OHNDU]HP Z SXáNX SLHFKRW\ Z7DUQRSROX 9±,;U SRF]\P RWU]\PDá QRPLQDFMÄ&#x160; QD QDF]HOQHJR OHNDU]D SXáNXSLHFKRW\Z.RáRP\L JG]LHQDGDO PLHV]NDOLMHJRURG]LFH SLDVWXMÄ&#x2026;FWÄ&#x160;IXQNFMÄ&#x160; DZDQVRZDá9UGRVWRSQLDNDSLWDQD ]H VWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP]9,,U D,U ±GRVWRSQLDPDMRUD8NRÄ&#x201D;F]\áPLQNXUVGOD 0MUOHN-DQ%HUQDFNLODWD;;ZLHNX $UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD R¿FHUyZ V]WDERZ\FK ± OHNDU]\ Z &HQWUXP PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HÄ&#x17E;QLDU :\V]NROHQLD 6DQLWDUQHJR SDĨG]LHUQLN± ±JUXG]LHÄ&#x201D; U  ,9 U ]RVWDá SU]HQLHVLRQ\ GR 6]SLWDOD 2NUÄ&#x160;JRZHJR ZH /ZRZLHQDVSHFMDOL]DFMÄ&#x160;ZFKRUREDFKZHZQÄ&#x160;WU]Q\FK :F]DVLHPRELOL]DFMLZVLHUSQLXU]RVWDáZ\]QDF]RQ\QDGRZyGFÄ&#x160; NRPSDQLL VDQLWDUQHM G]LDáDMÄ&#x2026;FHM Z VNáDG]LH '\ZL]ML 3LHFKRW\ 3RGF]DV NDPSDQLL ZU]HÄ&#x17E;QLRZHMUZDOF]\áZVNáDG]LHG\ZL]ML]NWyUÄ&#x2026;SU]HELMDáVLÄ&#x160;GR/ZRZD3R ]DNRÄ&#x201D;F]HQLXZDONSRGMÄ&#x2026;áSUDFÄ&#x160;ZV]SLWDOXZH/ZRZLH $UHV]WRZDQ\ SU]H] 1.:' ;,, U Z V]SLWDOX L RVDG]RQ\ Z ZLÄ&#x160;]LHQLX %U\JLGNL=DPRUGRZDQ\]RVWDáZLRVQÄ&#x2026;UZ%\NRZQL 2G]QDF]RQ\ 6UHEUQ\P .U]\ĪHP =DVáXJL 0HGDOHP OHFLD 2G]\VNDQLD 1LHSRGOHJáRÄ&#x17E;FL 0HGDOHP 3DPLÄ&#x2026;WNRZ\P ]D :RMQÄ&#x160; %UÄ&#x2026;]RZ\P 0HGDOHP Ã&#x201E;=D'áXJROHWQLÄ&#x2026;6áXĪEÄ&#x160;´ =PDáĪHÄ&#x201D;VWZD]H6WHIDQLÄ&#x2026; XUU PLDáV\QD6WHIDQD XU,U 


6à8ĩ%$='52:,$:2-6.$32/6.,(*2«%LEOLRJUD¿D $UFKLZXP 3DĔVWZRZH Z .UDNRZLH .UDNyZ 6ąG *URG]NL .UDNyZ V\JQ , =J $UFKLZXP 5\V]DUGD 5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\ L ZVSRPQLHQLD ] ZU]HĞQLD U &HQWUDOQH $UFKLZXP :RMVNRZH :DUV]DZD DNWD SHUVRQDOQH L RG]QDF]HQLRZH +RRYHU ,QVWLWXWLRQ $UFKLYHV 6WDQIRUG 8QLYHUVLW\ 86$ :ODG\VODZ $QGHUV 3DSHUV V\JQ UHO UHO PLNUR¿OP Z $UFKLZXP $NW1RZ\FK:DUV]DZD &RUSXV6WXGLRVRUXP8QLYHUVLWDWLV,DJHOORQLFDH.UDNyZW,,,F] $±' V/LVWDVWDUV]HĔVWZDR¿FHUyZ]DZRGRZ\FK.RUSXVX6DQLWDUQHJR:DUV]DZDV /LVWDVWDUV]HĔVWZDR¿FHUyZ]DZRGRZ\FK.RUSXVX6DQLWDUQHJR:DUV]DZDV/LVWDVWDUV]HĔ VWZD R¿FHUyZ ]DZRGRZ\FK .RUSXVX 6DQLWDUQHJR :DUV]DZD V 5RF]QLN /HNDUVNL 5]HF]\ SRVSROLWHM3ROVNLHMQDURNSR]QDURNSR]QDURNSR]5RF]QLN 2¿FHUVNL:DUV]DZDV5RF]QLN2¿FHUVNL:DUV]DZDV 5RF]QLN 2¿FHUVNL :DUV]DZD V  5RF]QLN 2¿FHUVNL :DUV]DZD V55\END.6WHSDQ5RF]QLN2¿FHUVNL.UDNyZV 7.U\VND.DUVNL0DWHULDá\GRKLVWRULL:RMVND3ROVNLHJR/RQG\Q]V7.U\VND.DUVNL 3LHFKRWD/RQG\Q]V7.U\VND.DUVNL6WUDW\NRUSXVXR¿FHUVNLHJR /RQG\QVĝODGHP]EURGQLNDW\ĔVNLHMRSU=*DMRZQLF]HN:DUV]DZDV8NUDLĔVNL ĞODG.DW\QLDRSU=*DMRZQLF]HN:DUV]DZDV

à$'$*52'=,&.,520$1%2ĩ<'$5 8URG]LáVLĊ9,UZàDĔFXFLHV\Q $QWRQLHJRL-y]HI\]GRPX&LHV]NRZVNLHM 8F]ĊV]F]DáGR*LPQD]MXP22-H]XLWyZZ %ąNRZLFDFKSRG&K\URZHPJG]LHZF]HUZFX UX]\VNDáĞZLDGHFWZRGRMU]DáRĞFL 3RPDWXU]HVWXGLRZDáQD:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWX3R]QDĔVNLHJR  JG]LH9,UX]\VNDáG\SORPOHNDU]D 3RZRáDQ\ GR VáXĪE\ ZRMVNRZHM XNRĔF]\á NXUV Z 6]NROH 3RGFKRUąĪ\FK 5H]HUZ\ 6DQLWDUQ\FK LZVWRSQLXSOXWRQRZHJR SRGFKRUąĪHJR ]RVWDá SU]\G]LHORQ\ QD VWDĪ GR 6]SLWDOD2NUĊJRZHJRZ3R]QDQLX3U]HQLHVLRQ\ ZH ZU]HĞQLX U GR UH]HUZ\ UR]SRF]ąá SUDFĊ VWDĪ Z 3XEOLF]Q\P 6]SLWDOX 3RUOHN5RPDQàDGD*URG]LFNL RNURNX 0LHMVNLPZ3R]QDQLX:௘U]JáRVLáFKĊü $UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD ]DZRGRZHM VáXĪE\ ZRMVNRZHM L ]RVWDá SRZRPDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HĞQLDU áDQ\GRVáXĪE\F]\QQHM]SU]\G]LDáHPQDVWDQRZLVNRPáRGV]HJROHNDU]DZSXáNXORWQLF]\PZ/LG]LH:OXW\PU]RVWDá PLDQRZDQ\ GR VWRSQLD SRGSRUXF]QLND UH]HUZ\ ]H VWDUV]HĔVWZHP ],U 2G
5<6=$5'5<%.$5 $)$Ã (672/$56.,

UE\áOHNDU]HPZED]LHSXáNXORWQLF]HJR1DW\PVWDQRZLVNX]RVWDáSU]HPLDQRZDQ\9UQDR¿FHUD]DZRGRZHJRZVWRSQLXSRUXF]QLNDOHNDU]D]HVWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP]9U:SDĨG]LHUQLNXU]RVWDáSU]HQLHVLRQ\QDVWDQRZLVNR OHNDU]DZ6]NROH3RGFKRUÄ&#x2026;Ī\FK5H]HUZ\/RWQLFWZDZ6DGNRZLHNRáR5DGRPLD 3RZ\EXFKXZRMQ\HZDNXRZDáVLÄ&#x160;,;U]HV]NRáÄ&#x2026;QDWHUHQ\ZVFKRGQLH53 JG]LHZU]HÄ&#x17E;QLDZRNROLF\3RGKDMHFGRVWDáVLHGRQLHZROLVRZLHFNLHM :\ZLH]LRQ\ GR RER]X Z 6WDURELHOVNX ]RVWDá ]DPRUGRZDQ\ ZLRVQÄ&#x2026; Z&KDUNRZLH Ä©RQDW\]$QWRQLQÄ&#x2026;]NWyUÄ&#x2026;PLDáV\QD0LHF]\VáDZD XU;,,U 

%LEOLRJUD¿D $UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HÄ&#x17E;QLDU&HQWUDOQH$UFKLZXP :RMVNRZH :DUV]DZD DNWDSHUVRQDOQH5RF]QLN/HNDUVNL5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQDURNSR] 55\END.6WHSDQ5RF]QLN2¿FHUVNL.UDNyZV - %*OLÄ&#x201D;VNL6áRZQLNELRJUD¿F]Q\OHNDU]\LIDUPDFHXWyZR¿DUGUXJLHMZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHMW:URFáDZ V 7 .U\VND.DUVNL 6WUDW\ NRUSXVX R¿FHUVNLHJR /RQG\Q V .VLÄ&#x160;JD SDPLÄ&#x2026;WNRZD OHFLD .RQZHQWX L *LPQD]MXP 22 -H]XLWyZ Z &K\URZLH .UDNyZ V.VLÄ&#x160;JDSRFKRZDQ\FKĪRáQLHU]\SROVNLFKSROHJá\FKZ,,ZRMQLHÄ&#x17E;ZLDWRZHMW3UXV]NyZ V$0RV]\Ä&#x201D;VNL/LVWDNDW\Ä&#x201D;VND:DUV]DZDV-3DZODN3áRQÄ&#x2026;FHED]\±ZU]HVLHÄ&#x201D; :DUV]DZDV3UR0HPRULD>Z@Ã&#x201E;:RMVNRZ\3U]HJOÄ&#x2026;G+LVWRU\F]Q\´ :DUV]DZD QU V55\END.6WHSDQ$ZDQVHR¿FHUVNLHZ:RMVNX3ROVNLP.UDNyZV -7XFKROVNL 0RUG Z .DW\QLX .R]LHOVN 2VWDV]NyZ 6WDURELHOVN /LVWD R¿DU :DUV]DZD V 

0$&87.,(:,&=(':$5' 8URG]LáVLÄ&#x160;;,UZ:LOQLHV\Q-y]HIDL:LNWRULL]GRPX7RPDV]HZVNLHM 8F]Ä&#x160;V]F]Dá GR 3DÄ&#x201D;VWZRZHJR *LPQD]MXP LP +HWPDQD .DUROD &KRGNLHZLF]D Z/LG]LH JG]LHZUX]\VNDáPDWXUÄ&#x160; :UZVWÄ&#x2026;SLáGR]DZRGRZHMVáXĪE\ZRMVNRZHM.V]WDáFLáVLÄ&#x160;Z2¿FHUVNLHM 6]NROH 6DQLWDUQHM Z :DUV]DZLH  SRGHMPXMÄ&#x2026;F MHGQRF]HÄ&#x17E;QLH VWXGLD QD :\G]LDOH)DUPDFHXW\F]Q\P8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJRJG]LH;UX]\VNDá G\SORPPDJLVWUDIDUPDFML0LDQRZDQ\SRGSRUXF]QLNLHPVDQLWDUQ\P IDUPDFHXWÄ&#x2026; ]HVWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP];,URGE\áVWDĪZ6]SLWDOX&HQWUXP:\V]NROHQLD6DQLWDUQHJR ;, U ± 9 U DZDQVXMÄ&#x2026;F , U GR VWRSQLD SRUXF]QLND9U]RVWDáSU]HQLHVLRQ\GR.DGU\=DSDVRZHM6]SLWDOD2NUÄ&#x160;JRZHJR JG]LH E\á R¿FHUHP PDWHULDáRZ\P  ,,, U RWU]\PDá SU]\G]LDá GR .LHURZQLFWZD=DRSDWU]HQLD6DQLWDUQHJRQDVWDQRZLVNRNLHURZQLNDUHIHUDWX]DNXSyZ LQDW\PVWDQRZLVNXDZDQVRZDá,,,UGRVWRSQLDNDSLWDQD


:DUV]DZD6]NRá\3RGFKRUÄ&#x2026;Ī\FK6DQLWDUQ\FKURN SFKRU(GZDUG0DFXWNLHZLF]VWRLZGUXJLPU]Ä&#x160;G]LHSLHUZV]\]OHZHM ]D]QDF]RQ\NyáNLHP

-XOLXV]/(QJOHUW$OHNVDQGHU'RPDU'RPDUDG]NL6]NRáD3RGFKRUÄ&#x2026;Ī\FK6DQLWDUQ\FK±/RQG\QV±IRW
5<6=$5'5<%.$5 $)$à(672/$56.,

: NDPSDQLL ZU]HĞQLRZHM U SR]RVWDZDá QD GRW\FKF]DVRZ\P VWDQRZLVNX 3RZU]HĞQLDHZDNXRZDáVLĊ]JRGQLH]UR]ND]HPGRàXFNDL7DUQRSRODJG]LHPLDQR UR]ZLQąüQRZąVNáDGQLFĊVDQLWDUQą $UHV]WRZDQ\ SU]H] 1.:' SR ,; U ZLĊ]LRQ\ Z 7XUFH VNąG ]RVWDá Z\ZLH]LRQ\L]DPRUGRZDQ\ZLRVQDUZ%\NRZQL 9,,USRĞOXELá$QQĊ$UGHQLĊ&]ZDUWDFNą XU,U 

%LEOLRJUD¿D $UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HĞQLDU$UFKLZXP8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJR :DUV]DZD DNWDDOE&HQWUDOQH$UFKLZXP:RMVNRZH :DUV]DZD DNWD SHUVRQDOQHÄ']LHQQLN3HUVRQDOQ\0LQLVWHUVWZD6SUDZ:RMVNRZ\FK´QUV/LVWDVWDUV]HĔ VWZDR¿FHUyZ]DZRGRZ\FK.RUSXVX6DQLWDUQHJR:DUV]DZDV55\END.6WHSDQ5RF]QLN 2¿FHUVNL.UDNyZV - /(QJOHUW$'RPDU'RPDUDG]NL6]NRáD3RGFKRUąĪ\FK6DQLWDUQ\FK/RQG\QV IRW  WX EáĊGQLH SRGDQH ĪH SROHJá Z NDPSDQLL ZU]HĞQLRZHM U - % *OLĔVNL 6áRZQLN ELRJUD¿F]Q\ OHNDU]\ L IDUPDFHXWyZ R¿DU GUXJLHM ZRMQ\ ĞZLDWRZHM W :DUV]DZD V WX EáĊGQD GDWD XURG]LQ L LPLĊ RMFD 7 .U\VND.DUVNL 6WUDW\ NRUSXVX R¿FHUVNLHJR /RQG\Q V3RGFKRUąĪRZLH]8MD]GRZDRSU%0DUNRZVNL/RQG\QV55\END.6WHSDQ $ZDQVHR¿FHUVNLHZ:RMVNX3ROVNLP.UDNyZVĝODGHP]EURGQLNDW\ĔVNLHMRSU =*DMRZQLF]HN:DUV]DZDV8NUDLĔVNLĞODG.DW\QLDRSU=*DMRZQLF]HN:DUV]DZD V

1$'2/6.,-(5=< 8URG]LáVLĊ;Z6DQQLNDFK SRZLDW*RVW\Ĕ V\Q6WDQLVáDZDXU]ĊGQLND L=R¿L]GRPX.XELFNLHM -DNRXF]HĔ,,*LPQD]MXP5]ąGRZHJR0ĊVNLHJRZ:DUV]DZLHZVWąSLáGR=ZLą]NX 0áRG]LHĪ\3ROVNLHMÄ=HW´SRVWUDMNXV]NROQ\PSU]HQLyVáVLĊZUGR*LPQD]MXP JHQ3DZáD&KU]DQRZVNLHJRJG]LHZUX]\VNDáPDWXUĊ 2GMHVLHQLUVWXGLRZDáPHG\F\QĊQD8QLZHUV\WHFLH-DJLHOORĔVNLP.UyWNR SU]HGZ\EXFKHP,ZRMQ\ĞZLDWRZHMXNRĔF]\áVWXGLD VSHFMDOL]DFMDFKLUXUJLDLJLQHNRORJLD L9U]RVWDáSURPRZDQ\QDGRNWRUDPHG\F\Q\ 1DOHĪDá GR ZVSyáWZyUFyZ 3RORZ\FK 'UXĪ\Q 6RNROLFK QD WHUHQLH ]DFKRGQLHM *DOLFML U 3R Z\EXFKX ZRMQ\ 9,,, U ZVWąSLá GR /HJLRQyZ 3ROVNLFK 3RF]ąWNRZRE\áOHNDU]HPEDWDOLRQRZ\PZ,,EDWDOLRQLHSXáNXSLHFKRW\LQDW\P VWDQRZLVNX ,; U RWU]\PDá VWRSLHĔ SRGSRUXF]QLND ]D ÄQDG]Z\F]DM G]LHOQH LSLOQH SHáQLHQLH VáXĪE\ SU]\ RSDWU\ZDQLX UDQQ\FK Z RJQLX´ -XĪ ;, U DZDQVRZDQ\ ]RVWDá GR VWRSQLD SRUXF]QLND ,9 U SU]HQLHVLRQ\ GR .RPHQG\ /HJLRQyZ3ROVNLFKMHGQDNMXĪ9UQDVNXWHNFKRURE\VHUFDRGV]HGáGRV]SLWDODSRNXUDFMLZ.UDNRZLHL.U\QLF\SRZUyFLáGRVáXĪE\LRG;UVáXĪ\á


6à 8ĩ%$='52:,$:2-6.$32/6.,(*2«Z*UXSLH/HJLRQyZ3ROVNLFKSRF]Ä&#x2026;WNRZRMDNRMHMOHNDU]QDF]HOQ\DRG9,U MDNROHNDU]NRPSDQLLX]XSHáQLDMÄ&#x2026;FHMQU;U]RVWDáSU]HQLHVLRQ\GRSXáNX SLHFKRW\/HJLRQyZQDVWDQRZLVNROHNDU]DSXáNRZHJRWX;,,UDZDQVRZDáGR VWRSQLDNDSLWDQD2G9UE\áSU]\G]LHORQ\GROHJLRQRZHMNRPLVMLSRERURZHM Zà XNRZLHDSRNU\]\VLHSU]\VLÄ&#x160;JRZ\P]RVWDáOHNDU]HP.XUVX:\V]NROHQLD$UW\OHULL3ROVNLHM6Lá\=EURMQHM ZU]HVLHÄ&#x201D;U DQDVWÄ&#x160;SQLHGRNRÄ&#x201D;FDRNXSDFMLE\áOHNDU]HP.DGU\$UW\OHULLZ*DUZROLQLH 3R RG]\VNDQLX QLHSRGOHJáRÄ&#x17E;FL SRF]Ä&#x2026;WNRZR SR]RVWDZDá QD GRW\FKF]DVRZ\P VWDQRZLVNX 2G , U E\á NRPHQGDQWHP 3RFLÄ&#x2026;JX 6]SLWDOQHJR 1U D ; U]RVWDáV]HIHPVDQLWDUQ\P'\ZL]ML 3LHFKRW\ L QD VWDQRZLVNX W\P SR]RVWDá GR NRÄ&#x201D;FD ZRMQ\ :\UyĪQLá VLÄ&#x160; SRGF]DV ZDON RGZURWRZ\FK ODWHP U L Z VLHUSQLX U ]RVWDá DZDQVRZDQ\ GR VWRSQLD PDMRUD 3R ]DNRÄ&#x201D;F]HQLX ZRMQ\ RG ZU]HÄ&#x17E;QLD U VáXĪ\á Z'RZyG]WZLH 2NUÄ&#x160;JX .RUSXVX QU 9 Z .UDNRZLH 3RF]Ä&#x2026;WNRZR SU]\G]LHORQ\ E\á GR 6]SLWDOD :RMVNRZHJR Zà¯&#x2DC;%LHOVNX DZU ]RVWDá ]ZHU\¿NRZDQ\ ZVWRSQLX SRGSXáNRZQLND ]H VWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP]9,ULREMÄ&#x2026;áVWDQRZLVNR UHIHUHQWDRJyOQHJRZ6]HIRVWZLH6DQLWDUQ\P 2NUÄ&#x160;JX .RUSXVX QU 9 .UDNyZ 2G ,; 3áNOHN-HU]\1DGROVNL UE\áVWDUV]\PRUG\QDWRUHP2GG]LDáX ODWD;;ZLHNX $UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD *LQHNRORJLF]QR3RáRĪQLF]HJR Z 6]SLWDOX PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HÄ&#x17E;QLDU 2NUÄ&#x160;JRZ\P Z .UDNRZLH Z U VNLHURZDQ\ QD VSHFMDOL]DFMÄ&#x160; ZSRáRĪQLFWZLH GR 6]SLWDOD 6]NROQHJR 2¿FHUVNLHM 6]NRá\ 6DQLWDUQHM D SR MHM XNRÄ&#x201D;F]HQLX SRZUyFLá QD GRW\FKF]DVRZH VWDQRZLVNR REHMPXMÄ&#x2026;F GRGDWNRZRIXQNFMÄ&#x160;QDF]HOQHJROHNDU]DJDUQL]RQX.UDNyZ9,,U]RVWDáPLDQRZDQ\NRPHQGDQWHP6]SLWDOD2NUÄ&#x160;JRZHJRZ7RUXQLXDMXĪ;,,U]RVWDá Z\]QDF]RQ\V]HIHPVDQLWDUQ\P2NUÄ&#x160;JX.RUSXVXQU9,,,7RUXÄ&#x201D;1DW\PVWDQRZLVNX ,UDZDQVRZDáGRVWRSQLDSXáNRZQLNDL9,USRZUyFLáGR.UDNRZD REHMPXMÄ&#x2026;FVWDQRZLVNRV]HIDVDQLWDUQHJR2NUÄ&#x160;JX.RUSXVXQU9=GQLHP9U SU]HQLHVLRQ\QDWDNLHVDPRVWDQRZLVNRGR2NUÄ&#x160;JX.RUSXVXQU,:DUV]DZD:LRVQÄ&#x2026; UVNLHURZDQ\]RVWDáQDVWDĪGR&HQWUDOQHJR,QVW\WXWX:\FKRZDQLD)L]\F]QHJR D QDVWÄ&#x160;SQLH ; U PLDQRZDQ\ MHJR G\UHNWRUHP 1D VWDQRZLVNX W\P SR]RVWDá WDNĪHSRSU]HNV]WDáFHQLX,QVW\WXWXZ$NDGHPLÄ&#x160;:\FKRZDQLD)L]\F]QHJR U 
5<6=$5'5<%.$5 $)$Ã (672/$56.,

$NW\ZQLH G]LDáDá Z /LG]H 2EURQ\ 3U]HFLZORWQLF]HM L 3U]HFLZJD]RZHM RUD] Z 3ROVNLP &]HUZRQ\P .U]\ĪX E\á WDNĪH SU]HZRGQLF]Ä&#x2026;F\P NRPLWHWX UHGDNF\MQHJR F]DVRSLVPD Ã&#x201E;.XOWXUD )L]\F]QD´ RG U XND]\ZDáR VLÄ&#x160; MDNR Ã&#x201E;:\FKRZDQLH )L]\F]QH´ 3RPRELOL]DFMLZVLHUSQLXUSRF]Ä&#x2026;WNRZRSR]RVWDZDáZUH]HUZLHSHUVRQDOQHM V]HID6áXĪE\=GURZLD0LQLVWHUVWZD6SUDZ:RMVNRZ\FK,;UREMÄ&#x2026;áNLHURZQLFWZR]JUXSRZDQLDV]SLWDOLZRMVNRZ\FKZUHMRQLH&KHáPDHZDNXRZDáVLÄ&#x160;VWDPWÄ&#x2026;G GRà XFNDJG]LH,;U]RVWDáDUHV]WRZDQ\SU]H]6RZLHWyZ 2VDG]RQ\ZRER]LHZ6WDURELHOVNX]DPRUGRZDQ\Z&KDUNRZLHZLRVQÄ&#x2026;U 2G]QDF]RQ\2UGHUHP9LUWXWL0LOLWDULNODV\9.U]\ĪHP1LHSRGOHJáRÄ&#x17E;FL.U]\ĪHP:DOHF]Q\FKF]WHURNURWQLH=áRW\P.U]\ĪHP=DVáXJL Ä©RQDW\ ] 0DULÄ&#x2026; *áXFKRZVNÄ&#x2026;  ] NWyUÄ&#x2026; PLDá V\QD $QGU]HMD -HU]HJR ;,U±U 

%LEOLRJUD¿D $UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HÄ&#x17E;QLDU&HQWUDOQH$UFKLZXP :RMVNRZH :DUV]DZD DNWDSHUVRQDOQH&RUSXV6WXGLRVRUXP8QLYHUVLWDWLV,DJHOORQLFDH.UDNyZ W,,,F] 0±1 V/LVWDVWDUV]HÄ&#x201D;VWZDR¿FHUyZ/HJLRQyZ3ROVNLFKZGQLXRGGDQLD/HJLRQyZ 3ROVNLFK :RMVNX 3ROVNLHPX NZLHWQLD  :DUV]DZD V /LVWD VWDUV]HÄ&#x201D;VWZD R¿FHUyZ ]DZRGRZ\FK .RUSXVX 6DQLWDUQHJR :DUV]DZD V /LVWD VWDUV]HÄ&#x201D;VWZD R¿FHUyZ ]DZRGRZ\FK .RUSXVX6DQLWDUQHJR:DUV]DZDV/LVWDVWDUV]HÄ&#x201D;VWZDR¿FHUyZ]DZRGRZ\FK.RUSXVX6DQLWDU QHJR:DUV]DZDV5RF]QLN/HNDUVNL5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQDURNSR]L QD URN SR] 5RF]QLN 2¿FHUVNL :DUV]DZD V  5RF]QLN 2¿FHUVNL :DUV]DZDV5RF]QLN2¿FHUVNL:DUV]DZDV5RF]QLN 2¿FHUVNL:DUV]DZDV55\END.6WHSDQ5RF]QLN2¿FHUVNL.UDNyZ V - %*OLÄ&#x201D;VNL6áRZQLNELRJUD¿F]Q\OHNDU]\LIDUPDFHXWyZR¿DUGUXJLHMZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHMW:URFáDZ V7.U\VND.DUVNL0DWHULDá\GRKLVWRULL:RMVND3ROVNLHJR/RQG\Q]V 7.U\VND.DUVNL6WUDW\NRUSXVXR¿FHUVNLHJR/RQG\QV.VLÄ&#x160;JDSRFKRZDQ\FK ĪRáQLHU]\SROVNLFKSROHJá\FKZ,,ZRMQLHÄ&#x17E;ZLDWRZHMW3UXV]NyZV$0RV]\Ä&#x201D;VNL/LVWD NDW\Ä&#x201D;VND:DUV]DZDV-7XFKROVNL0RUGZ.DW\QLX.R]LHOVN2VWDV]NyZ6WDURELHOVN/LVWD R¿DU:DUV]DZDV6=DMÄ&#x2026;F3RNyMZDP.UDNyZV

1(/.(1-$1:à $'<6à$: 8URG]LáVLÄ&#x160;,,,UZHZVL6NRPRURV]NL JXEHUQLDNLMRZVND V\Q(GZDUGD G\UHNWRUDFXNURZQLL(XJHQLL]GRPX)HOV] 8F]Ä&#x160;V]F]Dá GR JLPQD]MyZ Z =áRWRSROX QD 8NUDLQLH Z :DUV]DZLH L Z àRG]L JG]LHZUX]\VNDáÄ&#x17E;ZLDGHFWZRGRMU]DáRÄ&#x17E;FL 1DVWÄ&#x160;SQLH UR]SRF]Ä&#x2026;á VWXGLD PHG\F]QH QD &HVDUVNLP 8QLZHUV\WHFLH :DUV]DZVNLP U UyZQRF]HÄ&#x17E;QLH G]LDáDMÄ&#x2026;F Z VWXGHQFNLP NyáNX VRFMDOLVW\F]Q\P ]D


6à 8ĩ%$='52:,$:2-6.$32/6.,(*2«XG]LDáZSRJU]HELHVRFMDOLVW\F]QHJRG]LDáDF]D%ROHVáDZD6áRÄ&#x201D;VNLHJRZUZ\GDORQ\]XQLZHUV\WHWX]MHGQRF]HVQ\PQDND]HPRSXV]F]HQLD:DUV]DZ\3U]HQLyVáVLÄ&#x160; ZyZF]DVQD8QLZHUV\WHWZ.D]DQLXJG]LHZUXNRÄ&#x201D;F]\áPHG\F\QÄ&#x160;1DVWÄ&#x160;SQLH SRZUyFLáGR:DUV]DZ\LUR]SRF]Ä&#x2026;áSUDFÄ&#x160;ZV]SLWDOXSV\FKLDWU\F]Q\PZSRGZDUV]DZVNLFK7ZRUNDFK 5yZQRF]HÄ&#x17E;QLHG]LDáDáZUXFKXVRFMDOLVW\F]Q\PRGUE\áF]áRQNLHP2NUÄ&#x160;JRZHJR .RPLWHWX 5RERWQLF]HJR 3ROVNLHM 3DUWLL 6RFMDOLVW\F]QHM Z :DUV]DZLH DRG U WDNĪH :DUV]DZVNLHJR .RPLWHWX 5RERWQLF]HJR 336 XĪ\ZDá ZyZF]DV SVHXGRQLPXÃ&#x201E;2WWR´ ZVSyáRUJDQL]RZDá9,,.RQJUHV336 PDU]HFU RGPDUFDGR F]HUZFDULSRQRZQLHZPDUFXU ZLÄ&#x160;]LRQ\Z;3DZLORQLH&\WDGHOL:DUV]DZVNLHM:JUXGQLXU]DJURĪRQ\NROHMQ\P DUHV]WRZDQLHPZ\MHFKDáGR6RVQRZFDJG]LH NRQW\QXRZDá G]LDáDOQRÄ&#x17E;ü ]DZRGRZÄ&#x2026; RUD] SDUW\MQÄ&#x2026; QD WHUHQLH =DJáÄ&#x160;ELD 'Ä&#x2026;EURZVNLHJR SR UR]áDPLH Z 336 OLVWRSDG U ]QDOD]á VLÄ&#x160; Z V]HUHJDFK 336/HZLF\ 336 XĪ\ZDáZyZF]DVSVHXGRQLPXÃ&#x201E;7\WXV´ :JUXGQLX U SU]HQLyVá VLÄ&#x160; GR .UDNRZD JG]LH ]DMÄ&#x2026;á VLÄ&#x160; JáyZQH SUDFÄ&#x2026; QDXNRZÄ&#x2026; 3UDFRZDá MDNR DV\VWHQW Z .OLQLFH 1HXURORJLF]QR3V\FKLDWU\F]QHM 8QLZHUV\WHWX -DJLHOORÄ&#x201D;VNLHJR ZUQRVWU\¿NRZDáVZyMG\SORPOHNDUVNLLZU]RVWDáSURPRZDQ\QDGRNWRUD PHG\F\Q\ QD SRGVWDZLH SUDF\ Ã&#x201E;2SRUDĪHQLDFK QDVWÄ&#x160;SRZ\FK SR RVWU\P ]DWUXFLX 3SáNOHN-DQ1HONHQ ODWD;;ZLHNX WOHQNLHP ZÄ&#x160;JOD´ : QDVWÄ&#x160;SQ\FK ODWDFK SUR$UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD ZDG]Lá X]XSHáQLDMÄ&#x2026;FH VWXGLD Z]DNUHVLH SV\PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HÄ&#x17E;QLDU FKLDWULL Z =XU\FKX %HUOLQLH L 3DU\ĪX 3R SRZURFLHZUGR*DOLFMLSUDFRZDáZ6]SLWDOX3V\FKLDWU\F]Q\PZ.XOSDUNRZLH SRG/ZRZHPDQDVWÄ&#x160;SQLHZ.RELHU]\QLHNRáR.UDNRZD3RZ\EXFKX,ZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHM]PRELOL]RZDQ\GRDUPLLDXVWULDFNLHME\áOHNDU]HP6]SLWDOD*DUQL]RQRZHJRZH /ZRZLH 3RRG]\VNDQLXQLHSRGOHJáRÄ&#x17E;FLZVWÄ&#x2026;SLáGR:RMVND3ROVNLHJR-DNRNDSLWDQ]RVWDá ZOLSFXUSU]\G]LHORQ\GR6]SLWDOD8MD]GRZVNLHJRZ:DUV]DZLHSRF]Ä&#x2026;WNRZR RGNRPHQGHURZDQ\ E\á GR 2NUÄ&#x160;JRZHM .RPLVML 8]XSHáQLHÄ&#x201D; Z :DUV]DZLH D ; U]RVWDáPLDQRZDQ\VWDUV]\PRUG\QDWRUHP2GG]LDáX3V\FKLDWU\F]QHJR6]SLWDOD 8MD]GRZVNLHJR QD W\P VWDQRZLVNX SR]RVWDá GR NRÄ&#x201D;FD ZRMQ\ SROVNREROV]HZLFNLHM DZDQVXMÄ&#x2026;F9,,,UGRVWRSQLDPDMRUD-HGQRF]HÄ&#x17E;QLHSUDFRZDáMDNROHNDU]ZDPEXODWRULXP 8EH]SLHF]DOQL 6SRáHF]QHM Z :DUV]DZLH NRQW\QXRZDá WHĪ SUDFÄ&#x160; QDXNRZÄ&#x2026; :JUXGQLXUE\áZVSyá]DáRĪ\FLHOHP3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD3V\FKLDWU\F]QHJR
5<6=$5'5<%.$5 $)$Ã (672/$56.,

3R ]DNRÄ&#x201D;F]HQLX ZRMQ\ ]ZHU\¿NRZDQ\ Z VWRSQLX SRGSXáNRZQLND OHNDU]D ]H VWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP]9,UQDGDOE\áVWDUV]\PRUG\QDWRUHP6]SLWDOD8MD]GRZVNLHJR DSyĨQLHM6]SLWDOD2NUÄ&#x160;JRZHJRZ:DUV]DZLH;,,UPLDQRZDQ\NLHURZQLNLHP2GG]LDáX8P\VáRZHJRZ6]SLWDOX8MD]GRZVNLP SyĨQLHMV]\6]SLWDO6]NROQ\ &HQWUXP:\V]NROHQLD6DQLWDUQHJR D,UDZDQVRZDQ\GRVWRSQLDSXáNRZQLND :LHORNURWQLH E\á SRZRá\ZDQ\ MDNR ELHJá\ Z ]DNUHVLH SV\FKLDWULL SRGF]DV UR]SUDZ SU]HGVÄ&#x2026;GDPLZRMVNRZ\PLDSyĨQLHMWDNĪHF\ZLOQ\PLE\áHNVSHUWHP.RPLVML.RG\¿NDF\MQHM53LZVSyá]DáRĪ\FLHOHP DSyĨQLHMZLFHSUH]HVHP 3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD .U\PLQRORJLF]QHJR2GUGRZ\EXFKXZRMQ\E\áUHGDNWRUHPQDF]HOQ\PÃ&#x201E;5RF]QLND3V\FKLDWU\F]QHJR´RUD]ZFKRG]LáZVNáDGUHGDNFMLÃ&#x201E;&]DVRSLVPDVÄ&#x2026;GRZROHNDUVNLHJR´ RSXEOLNRZDá SU]HV]áR SUDF QDXNRZ\FK SU]HGH ZV]\VWNLP ] ]DNUHVX SV\FKLDWULL VÄ&#x2026;GRZHM RUD] SV\FKLDWULL ZRMVNRZHM =SRZRGX SU]HNURF]HQLD JUDQLF\ ZLHNX HPHU\WDOQHJR SU]HQLHVLRQ\ ]RVWDá 9, U Z VWDQ VSRF]\QNX 1DGDO PLHV]NDáZ:DUV]DZLHNRQW\QXXMÄ&#x2026;FG]LDáDOQRÄ&#x17E;ü]DZRGRZÄ&#x2026;MDNRSV\FKLDWUD8EH]SLHF]DOQL6SRáHF]QHM =PRELOL]RZDQ\9,,,UGR&HQWUXP:\V]NROHQLD6DQLWDUQHJRRWU]\PDá SU]\G]LDáQDNLHURZQLNDQDXNRZHJR2GG]LDáX3V\FKLDWU\F]QHJRZ6]SLWDOX:RMHQQ\P QU:UD]]HV]SLWDOHPHZDNXRZDQ\GR7DUQRSRODJG]LHFDá\V]SLWDO]RVWDáZ]LÄ&#x160;W\ GRQLHZROLVRZLHFNLHM 2VDG]RQ\ZRER]LHZ.R]LHOVNX]DPRUGRZDQ\Z.DW\QLXZLRVQÄ&#x2026;U 2G]QDF]RQ\.U]\ĪHP1LHSRGOHJáRÄ&#x17E;FL=áRW\PRUD]6UHEUQ\P.U]\ĪHP=DVáXJL :USRÄ&#x17E;OXELá6WDQLVáDZÄ&#x160;5DGRPVNÄ&#x2026; ]PU ]NWyUÄ&#x2026;UR]ZLyGáVLÄ&#x160;ZLRVQÄ&#x2026; U0DáĪHÄ&#x201D;VWZRE\áREH]G]LHWQH3RUD]GUXJLRĪHQLáVLÄ&#x160;9,,U],UHQÄ&#x2026; %RUNRZVNÄ&#x2026; ±9,,,U SLHOÄ&#x160;JQLDUNÄ&#x2026;SU]\FKRGQL3ROVNLHJR&]HUZRQHJR .U]\ĪD]NWyUÄ&#x2026;PLDáFyUNÄ&#x160;$QQÄ&#x160; 9U±,;U LV\QD-DQD XUU Ä©RQD]FyUNÄ&#x2026; VDQLWDULXV]NÄ&#x2026;$UPLL.UDMRZHM ]JLQÄ&#x160;á\Z3RZVWDQLX:DUV]DZVNLP

%LEOLRJUD¿D $UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HÄ&#x17E;QLDU&HQWUDOQH$UFKLZXP :RMVNRZH :DUV]DZD DNWD SHUVRQDOQH /LVWD VWDUV]HÄ&#x201D;VWZD R¿FHUyZ ]DZRGRZ\FK .RUSXVX 6DQLWDU QHJR:DUV]DZDV/LVWDVWDUV]HÄ&#x201D;VWZDR¿FHUyZ]DZRGRZ\FK.RUSXVX6DQLWDUQHJR:DUV]DZD V5RF]QLN/HNDUVNL5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQDURNSR]LQD URN SR] 5RF]QLN 2¿FHUVNL :DUV]DZD V  5RF]QLN 2¿FHUVNL :DUV]DZDV5RF]QLN2¿FHUVNL:DUV]DZDV5RF]QLN 2¿FHUVNL:DUV]DZDV - %*OLÄ&#x201D;VNL6áRZQLNELRJUD¿F]Q\OHNDU]\LIDUPDFHXWyZR¿DUGUXJLHMZRMQ\Ä&#x17E;ZLDWRZHMW:URFáDZ V7.U\VND.DUVNL0DWHULDá\GRKLVWRULL:RMVND3ROVNLHJR/RQG\Q]V 7.U\VND.DUVNL6WUDW\NRUSXVXR¿FHUVNLHJR/RQG\QV.VLÄ&#x160;JDSRFKRZDQ\FK ĪRáQLHU]\SROVNLFKSROHJá\FKZ,,ZRMQLHÄ&#x17E;ZLDWRZHMW3UXV]NyZV$0RV]\Ä&#x201D;VNL/LVWD NDW\Ä&#x201D;VND:DUV]DZDV1HONHQ-DQ:áDG\VáDZ>Z@Ã&#x201E;3ROVNL6áRZQLN%LRJUD¿F]Q\´ .UDNyZ WV3UR0HPRULD>Z@Ã&#x201E;:RMVNRZ\3U]HJOÄ&#x2026;G+LVWRU\F]Q\´ :DUV]DZD QU V - 7XFKROVNL 0RUG Z .DW\QLX .R]LHOVN 2VWDV]NyZ 6WDURELHOVN /LVWD R¿DU :DUV]DZD V


6à8ĩ%$='52:,$:2-6.$32/6.,(*2«6$:,&.,=<*0817%521,6à$: 8URG]Lá VLĊ ; U Z :DUV]DZLH V\Q :DZU]\ĔFD L $QLHOL ] GRPX 5XV]F]\ĔVNLHM .V]WDáFLáVLĊZ:DUV]DZLHJG]LHXF]ĊV]F]DáGRV]NRá\SRZV]HFKQHMQDVWĊSQLHGR 6]NRá\7HFKQLF]QHM(GZDUGDĝZLĊFLPVNLHJR ZUHV]FLHGRSROVNLHJR*LPQD]MXPJHQ3DZáD&KU]DQRZVNLHJRZ:DUV]DZLH  : U ]GDá PDWXUĊ URV\MVNąZU]ąGRZ\PJLPQD]MXPQD3UDG]H L UR]SRF]ąá VWXGLD PHG\F]QH QD &HVDUVNLP 8QLZHUV\WHFLH:DUV]DZVNLP3U]HG]DMĊFLHP PLDVWDSU]H]ZRMVNDQLHPLHFNLHHZDNXRZDQ\ GR5RVMLJG]LH9,,U]RVWDáSRZRáDQ\ GR VáXĪE\ ZRMVNRZHM L PLDQRZDQ\ SRGOHNDU]HP ] SU]\G]LDáHP GR ,,, NRQQRVDQLWDUQHM NROXPQ\ WUDQVSRUWRZHM =ZLą]NX =LHPLDQ 9,,SU]HQLHVLRQ\]RVWDáZFKDUDNWHU]HPáRGV]HJROHNDU]DGRF]RáyZNL&]HUZRQHJR.U]\ĪDSU]\9,,.RUSXVLH.DZDOHULL Z WUDNFLH VáXĪE\ NRQW\QXRZDá VWXGLD QD 8QLZHUV\WHFLHZ5RVWRZLHQDG'RQHP  ;UZUD]]ZLĊNV]RĞFLąSHUVRQHOXWHMF]RáyZNLSU]HV]HGáGRIRUPDFMLSRO6]WDEVNDSLWDQ=\JPXQW6DZLFNLRNU 3ROVNL&PHQWDU]:RMHQQ\.LMyZ±%\NRZQLD VNLFK L MDNR V]WDEVNDSLWDQ ]RVWDá OHNDU]HP .VLĊJDFPHQWDUQD:DUV]DZDW9,VL Z'\ZL]ML,.RUSXVX3ROVNLHJRZ5RVML3R MHJRGHPRELOL]DFMLLOLNZLGDFMLPLHV]NDáZ.LMRZLHJG]LHRG9,,,UE\áOHNDU]HPSROVNLHJR3RVHOVWZDQD8NUDLQLH SU]\U]ąG]LHKHWPDQD3DZáR6NRURSDGVNLHJR L3ROVNLHM0LVML:RMVNRZHM:JUXGQLXUSRZUyFLáGRNUDMXSU]\ZRĪąFWUDQVSRUW G]LHFLLE\á\FKZRMVNRZ\FK 3RSRZURFLHRG,UVáXĪ\áZ:RMVNX3ROVNLPZVWRSQLXSRGSRUXF]QLND SRGOHNDU]D,,U]RVWDáQDF]HOQ\POHNDU]HPSXáNXDUW\OHULLFLĊĪNLHMD,,, U]RVWDáSU]HQLHVLRQ\QDVWDQRZLVNRQDF]HOQHJROHNDU]D,,EDWDOLRQXNROHMRZHJR ;,,USU]HQLHVLRQ\GR6]SLWDOD(SLGHPLF]QHJRZH/ZRZLHJG]LH]RVWDáPáRGV]\P RUG\QDWRUHP D MHGQRF]HĞQLH SRGMąá QD WDPWHMV]\P XQLZHUV\WHFLH SU]HUZDQH VWXGLD PHG\F]QH 1DVWĊSQLH E\á QDF]HOQ\P OHNDU]HP DXWRNROXPQ\ ZH /ZRZLH RG 9 U L QDF]HOQ\P OHNDU]HP ,, EDWDOLRQX ]DSDVRZHJR ZRMVN ZDUWRZQLF]\FK LHWDSRZ\FKZ/XEOLQLH RG9,,U 9,,,U]DFKRURZDáQDW\IXVL]RVWDá XPLHV]F]RQ\Z6]SLWDOX(SLGHPLF]Q\PZ5DGRPLX3RRSXV]F]HQLXV]SLWDODRG; GR;,USR]RVWDZDáQDXUORSLH]GURZRWQ\PD;,,URWU]\PDáXUORS ZFHOX]GDQLDHJ]DPLQyZOHNDUVNLFK:W\PF]DVLH]RVWDá,,,UDZDQVRZDQ\ GRVWRSQLDNDSLWDQDSRGOHNDU]D ]GQLHP,9U :WUDNFLHXUORSXQDXNRZHJR


/HJLW\PDFMDPáRGV]HJROHNDU]D=\JPXQWD6DZLFNLHJRZ\GDQDSU]H]3ROVNL&]HUZRQ\.U]\Ī±(NVSR]\WXUDZ.LMRZLHJUXGQLDU 3ROVNL&PHQWDU]:RMHQQ\.LMyZ±%\NRZQLD.VLÄ&#x160;JDFPHQWDUQD:DUV]DZDW9,VL


6à 8ĩ%$='52:,$:2-6.$32/6.,(*2«SRQRZQLH]DFKRURZDáLRG9,,UOHF]\áVLÄ&#x160;Z6]SLWDOX:RMVNRZ\PZH/ZRZLH D SRWHP RWU]\PDá NROHMQ\ XUORS ]GURZRWQ\ ,; ± ;, U 3R SRZURFLH GR ]GURZLD ]RVWDá VNLHURZDQ\ QD XUORS Z FHOX RVWDWHF]QHJR XNRÄ&#x201D;F]HQLD VWXGLyZ :UX]\VNDáQD8QLZHUV\WHFLH-DQD.D]LPLHU]DZH/ZRZLHGRNWRUDWPHG\F\Q\L,,,USRZUyFLáGRVáXĪE\MDNROHNDU]EDWDOLRQRZ\ZOZRZVNLPSXáNX VDSHUyZ9USU]HVXQLÄ&#x160;WRJRQDVWDQRZLVNROHNDU]DGRG\ZL]MRQXWDERUyZ ZH/ZRZLHZW\PF]DVLH]RVWDá]ZHU\¿NRZDQ\LSU]HPLDQRZDQ\QDNDSLWDQDOHNDU]D ]HVWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP]9,UXNRÄ&#x201D;F]\áWDNĪHNXUVDSOLNDF\MQ\GODR¿FHUyZ.RUSXVX 6DQLWDUQHJRZ:DUV]DZLH 9,,±,;U :JUXGQLXUDZDQVRZDáGR VWRSQLDPDMRUD]HVWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP]9,,,UL9U]RVWDáSU]HQLHVLRQ\QD VWDQRZLVNRQDF]HOQHJROHNDU]DGRSXáNXXáDQyZZH/ZRZLH2G9UVáXĪ\á Z2NUÄ&#x160;JRZ\P6]HIRVWZLH6DQLWDUQ\PMDNRNLHURZQLNUHIHUDWXRJyOQHJRSLDVWXMÄ&#x2026;F WÄ&#x160;IXQNFMÄ&#x160;XNRÄ&#x201D;F]\á.XUV'RVNRQDOHQLD2¿FHUyZ6]WDERZ\FK/HNDUVNLFKZ&HQWUXP :\V]NROHQLD6DQLWDUQHJRZ:DUV]DZLH ;±;,,U D,URWU]\PDá DZDQVGRVWRSQLDSRGSXáNRZQLND ;,U]RVWDáPLDQRZDQ\NRPHQGDQWHP6]SLWDOD2NUÄ&#x160;JRZHJRZH/ZRZLH LQDW\PVWDQRZLVNXSR]RVWDZDáWDNĪHSRGF]DVNDPSDQLLZU]HÄ&#x17E;QLRZHMULEH]SRÄ&#x17E;UHGQLRSR]DMÄ&#x160;FLX/ZRZDSU]H]$UPLÄ&#x160;&]HUZRQÄ&#x2026; $UHV]WRZDQ\ SU]H] 1.:' ; U ZH /ZRZLH L GR NZLHWQLD U E\á ZLÄ&#x160;]LRQ\QD=DPDUVW\QRZLH:NZLHWQLXUZ\ZLH]LRQ\GR.LMRZDLRVDG]RQ\ ZZLÄ&#x160;]LHQLXQDà XNMDQyZFH9UZ\ZRáDQ\]FHOLLZ\ZLH]LRQ\GR%\NRZQL JG]LH]RVWDá]DPRUGRZDQ\ 2G]QDF]RQ\=áRW\P.U]\ĪHP=DVáXJL0HGDOHPOHFLD2G]\VNDQLD1LHSRGOHJáRÄ&#x17E;FL0HGDOHP3DPLÄ&#x2026;WNRZ\P]D:RMQÄ&#x160;%UÄ&#x2026;]RZ\P0HGDOHPÃ&#x201E;=D'áXJROHWQLÄ&#x2026;6áXĪEÄ&#x160;´ 9,USRÄ&#x17E;OXELá.ODUÄ&#x160;,UHQÄ&#x160;)ULVFKOHNDUNÄ&#x160;0DáĪHÄ&#x201D;VWZRE\áREH]G]LHWQH

%LEOLRJUD¿D $UFKLZXP ,QVW\WXWX 3ROVNLHJR L 0X]HXP LP *HQ 6LNRUVNLHJR /RQG\Q UHODFMH ] NDPSDQLL ZU]HÄ&#x17E;QLRZHM V\JQ %, $UFKLZXP 5\V]DUGD 5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\ L ZVSRPQLHQLD ] ZU]HÄ&#x17E;QLD U&HQWUDOQH$UFKLZXP:RMVNRZH :DUV]DZD DNWDSHUVRQDOQHLRG]QDF]HQLRZH+RRYHU,QVWLWXWLRQ$UFKLYHV 6WDQIRUG8QLYHUVLW\86$ :ODG\VODZ$QGHUV3DSHUVV\JQUHOÃ&#x201E;']LHQQLN 3HUVRQDOQ\ 0LQLVWHUVWZD 6SUDZ :RMVNRZ\FK´ :DUV]DZD  QU /LVWD VWDUV]HÄ&#x201D;VWZD R¿FHUyZ ]DZRGRZ\FK .RUSXVX 6DQLWDUQHJR :DUV]DZD V /LVWD VWDUV]HÄ&#x201D;VWZD R¿FHUyZ ]DZRGRZ\FK .RUSXVX6DQLWDUQHJR:DUV]DZDV/LVWDVWDUV]HÄ&#x201D;VWZDR¿FHUyZ]DZRGRZ\FK.RUSXVX6DQL WDUQHJR:DUV]DZDV5RF]QLN/HNDUVNL5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQDURNSR]L QDURNSR]5RF]QLN2¿FHUVNL:DUV]DZDV5RF]QLN2¿FHUVNL :DUV]DZDV5RF]QLN2¿FHUVNL:DUV]DZDV5RF]QLN2¿FHUVNL :DUV]DZDV55\END.6WHSDQ5RF]QLN2¿FHUVNL.UDNyZV Ã&#x201E;*D]HWD/ZRZVND´ /ZyZ QUVQUV5'DOHFNL$UPLDÃ&#x201E;.DUSDW\´ZZRMQLHREURQQHM 5]HV]yZV7.U\VND.DUVNL6WUDW\NRUSXVXR¿FHUVNLHJR/RQG\Q
5<6=$5'5<%.$5 $)$à(672/$56.,

V3ROVNL&PHQWDU]:RMHQQ\.LMyZ±%\NRZQLD.VLĊJDFPHQWDUQD:DUV]DZDW9,,NRQR JUD¿D>OLWHU\0±ĩ@Z\EyULOXVWUDFML53LąWHN7=DFKDUDZVSyáSUDFD0'DQFHZLF]5 (6WRODUVNL UHGDNFMDQDXNRZD$ ..XQHUWVL &$:V\JQ$3BIRW&$:V\JQ$3B ĝODGHP ]EURGQLNDW\ĔVNLHMRSU=*DMRZQLF]HN:DUV]DZDV8NUDLĔVNLĞODG.DW\QLDRSU=*DMRZQLF]HN:DUV]DZDV

6=806.,$5785 8URG]LáVLĊ9UZPDMąWNX2ĪDURZVNL6WHS SRZLDW/LW\Ĕ V\Q6\PHRQD ]LHPLDQLQDL$SRORQLL]GRPX6]XOF 8F]ĊV]F]Dá GR , *LPQD]MXP Z ĩ\WRPLHU]X JG]LH Z U X]\VNDá PDWXUĊ 3RGF]DVQDXNLZJLPQD]MXPE\áDNW\ZQ\PF]áRQNLHP3ROVNLHMĩ\WRPLHUVNLHM.RUSRUDFML 8F]QLRZVNLHM Z U F]DVRZR UHOHJRZDQ\ ]H V]NRá\ ]D XG]LDá Z VWUDMNX V]NROQ\P 3R PDWXU]H UR]SRF]ąá VWXGLD PHG\F]QH QD 8QLZHUV\WHFLH .LMRZVNLP SRGF]DV VWXGLyZ E\á F]áRQNLHP Ä%UDFWZD .LMRZVNLHJR´ L Ä%UDWQLDND´ 9 U XNRĔF]\áVWXGLDPHG\F]QHL9U]RVWDáSRZRáDQ\GRDUPLLURV\MVNLHM2GNRPHQGHURZDQ\ GR G\VSR]\FML 5RV\MVNLHJR &]HUZRQHJR .U]\ĪD VáXĪ\á SRF]ąWNRZR MDNR PáRGV]\ OHNDU] Z 6]SLWDOX &KLUXUJLF]Q\P Z 5yZQHP D RG 9,, U MDNR VWDUV]\ OHNDU] Z SXQNFLH RSDWUXQNRZRHZDNXDF\MQ\P &]HUZRQHJR .U]\ĪD QU Z6]HSHWyZFH QD :Rá\QLX ;, U SU]HQLHVLRQ\ ]RVWDá GR 0RVNLHZVNLHJR 2NUĊJX6DQLWDUQHJRLVNLHURZDQ\GRJXEHUQLPRK\ORZVNLHMJG]LHRG;,,UE\á OHNDU]HPZ0RK\ORZLHDRG,U±OHNDU]HPZ5RKDF]HZLH JXEHUQLDPRK\ORZVND L MHGQRF]HĞQLH ]DU]ąGFą V]SLWDOL HSLGHPLRORJLF]Q\FK Z SRZLHFLH URKDF]HZVNLP3RUHZROXFMLSDĨG]LHUQLNRZHMRSXĞFLáVZHVWDQRZLVNRLXGDáVLĊGR,.RUSXVX 3ROVNLHJR GR NWyUHJR MHGQDN QLH ]RVWDá SU]\MĊW\ ] SRZRGX QLHSRVLDGDQLD ]JRG\ GRW\FKF]DVRZ\FKSU]HáRĪRQ\FK,,USU]\MĊW\]RVWDáGR,,,.RUSXVX3ROVNLHJR Z5RVMLSRF]ąWNRZRE\áOHNDU]HPZV]WDELH.RUSXVXDRG,,U±OHNDU]HP ,NRPSDQLLU\FHUVNLHM /HJLD5\FHUVND :RNUHVLHVáXĪE\Z,,,.RUSXVLHEUDáF]\QQ\ XG]LDáZZDONDFK]EROV]HZLNDPLRUD]ZDNFMLZHUEXQNRZHM9UZ]ZLą]NX ]UR]ZLą]DQLHP/HJLL5\FHUVNLHM]RVWDá]GHPRELOL]RZDQ\LSRZUyFLáGRURG]LQQHJR PDMąWNX3RMHJR]QLV]F]HQLXSU]H]PLHMVFRZ\FK8NUDLĔFyZSU]HGRVWDáVLĊZVW\F]QLX UGR3ROVNL ,, U ]RVWDá SU]\MĊW\ GR :RMVND 3ROVNLHJR Z VWRSQLX SRUXF]QLND OHNDU]D LMDNR ZHQHURORJ SU]\G]LHORQ\ Z FKDUDNWHU]H PáRGV]HJR RUG\QDWRUD GR 6]SLWDOD :HQHU\F]QHJRZ0RGOLQLHZUD]]NWyU\P]RVWDáSyĨQLHMSU]HVXQLĊW\GRĩ\UDUGRZD D QDVWĊSQLH GR %LDáHJRVWRNX 2G 9,, U E\á V]HIHP VDQLWDUQ\P XWZRU]RQHM ZyZF]DV%U\JDG\-D]G\2FKRWQLF]HMPDMRUD)HOLNVD-DZRUVNLHJRDSRUHRUJDQL]DFML EU\JDG\ZUHJXODUQ\SXáNXáDQyZ ;,U ]RVWDáQDF]HOQ\POHNDU]HPWHM MHGQRVWNL,,,U]RVWDá]DWZLHUG]RQ\ZVWRSQLXSRUXF]QLNDOHNDU]D]GQLHP


7áXPDF]HQLH]MÄ&#x160;]\NDURV\MVNLHJRG\SORPXXNRÄ&#x201D;F]HQLDSU]H]$UWXUD6]XPVNLHJR:\G]LDáX/HNDUVNLHJR &HVDUVNLHJR8QLZHUV\WHWX.LMRZVNLHJR.LMyZVW\F]QLDU 3ROVNL&PHQWDU]:RMHQQ\.LMyZ±%\NRZQLD.VLÄ&#x160;JDFPHQWDUQD:DUV]DZDW9,VL


=DÄ&#x17E;ZLDGF]HQLHRPLHMVFXSUDF\GU$UWXUD6]XPVNLHJRÄ©\WRPLHU]JUXGQLDU 3ROVNL&PHQWDU]:RMHQQ\.LMyZ±%\NRZQLD.VLÄ&#x160;JDFPHQWDUQD:DUV]DZDW9,VL


6à 8ĩ%$='52:,$:2-6.$32/6.,(*2«,9U3R]DNRÄ&#x201D;F]HQLXZRMQ\]DNZDOL¿NRZDQ\MDNRR¿FHUUH]HUZ\L]DWU]\PDQ\ Z VáXĪELH F]\QQHM ;, U ]RVWDá PLDQRZDQ\ QDF]HOQ\P OHNDU]HP SXáNX XáDQyZ Z QDVWÄ&#x160;SQ\P URNX XNRÄ&#x201D;F]\á NXUV SU]HV]NROHQLRZ\ GOD R¿FHUyZ .RUSXVX 6DQLWDUQHJR SR F]\P ; U SRZUyFLá GR SXáNX XáDQyZ Z 2VWURJX QD :Rá\QLX QDVWDQRZLVNRQDF]HOQHJROHNDU]D:OXW\PU]ZHU\¿NRZDQ\RVWDWHF]QLHZVWRSQLXNDSLWDQDDZOLVWRSDG]LHWHJRURNXSU]HPLDQRZDQ\QDR¿FHUD]DZRGRZHJRDZDQVXMÄ&#x2026;FZJUXGQLXUGRVWRSQLDPDMRUD]HVWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP]9,,, U3RGáXJROHWQLHMVáXĪELHZSXáNXXáDQyZ,,,U]RVWDáVNLHURZDQ\ GR 6]SLWDOD 2NUÄ&#x160;JRZHJR Z :DUV]DZLH QD VSHFMDOL]DFMÄ&#x160; Z ]DNUHVLH FKRUyE ZHQHU\F]Q\FKDSRMHMXNRÄ&#x201D;F]HQLX]GQLHP9,,U]RVWDáPLDQRZDQ\NRPHQGDQWHP 6]SLWDOD *DUQL]RQRZHJR Z 5yZQHP QD W\P VWDQRZLVNX , U DZDQVRZDá GR VWRSQLDSRGSXáNRZQLND2G,9UE\áNRPHQGDQWHP:RMVNRZHJR6DQDWRULXP Z=DNRSDQHP :NDPSDQLLZU]HÄ&#x17E;QLRZHMUE\áNRPHQGDQWHP6]SLWDOD:RMHQQHJRQU 6]SLWDOWHQPLDáG]LDáDüZ1RZ\P6Ä&#x2026;F]XOHF]ZZ\QLNXG]LDáDÄ&#x201D;ZRMHQQ\FK]RVWDá HZDNXRZDQ\GR%LDáRNU\QLF\NRáR.U]HPLHÄ&#x201D;FD3RNDPSDQLLZU]HÄ&#x17E;QLRZHM]D]JRGÄ&#x2026; ZáDG]VRZLHFNLFKQDGDOSUDFRZDáZW\PV]SLWDOX $UHV]WRZDQ\ZQRF\];,,UZ.U]HPLHÄ&#x201D;FXLRVDG]RQ\ZPLHMVFRZ\P ZLÄ&#x160;]LHQLX:LRVQÄ&#x2026;UZ\ZLH]LRQ\L]DPRUGRZDQ\Z%\NRZQL 2G]QDF]RQ\.U]\ĪHP:DOHF]Q\FK=áRW\P.U]\ĪHP=DVáXJL0HGDOHPOHFLD 2G]\VNDQLD1LHSRGOHJáRÄ&#x17E;FL0HGDOHP3DPLÄ&#x2026;WNRZ\P]D:RMQÄ&#x160;%UÄ&#x2026;]RZ\P 0HGDOHPÃ&#x201E;=D'áXJROHWQLÄ&#x2026;6áXĪEÄ&#x160;´LDOLDQFNLP0pGDLOOH,QWHUDOOLpH 9,,, U SRÄ&#x17E;OXELá -DQLQÄ&#x160; 6RNRáRZVNÄ&#x2026; XU U PDáĪHÄ&#x201D;VWZR E\áR EH]G]LHWQH

%LEOLRJUD¿D $UFKLZXP$NW1RZ\FK :DUV]DZD 0LQLVWHUVWZR6SUDZ=DJUDQLF]Q\FKV\JQ$UFKLZXP,QVW\WXWX 3ROVNLHJR L 0X]HXP LP *HQ 6LNRUVNLHJR /RQG\Q UHODFMH ] NDPSDQLL ZU]HÄ&#x17E;QLRZHM V\JQ %,$UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HÄ&#x17E;QLDU&HQWUDOQH $UFKLZXP :RMVNRZH :DUV]DZD DNWD SHUVRQDOQH L RG]QDF]HQLRZH +RRYHU ,QVWLWXWLRQ $UFKLYHV 6WDQIRUG 8QLYHUVLW\ 86$ :ODG\VODZ $QGHUV 3DSHUV V\JQ UHO Ã&#x201E;']LHQQLN 3HUVRQDOQ\ 0LQLVWHUVWZD6SUDZ:RMVNRZ\FK´ :DUV]DZD QUQUVQUV Ã&#x201E;']LHQQLN5R]ND]yZ:RMVNRZ\FK´ :DUV]DZD QU/LVWDVWDUV]HÄ&#x201D;VWZDR¿FHUyZ]DZRGR Z\FK.RUSXVX6DQLWDUQHJR:DUV]DZDV/LVWDVWDUV]HÄ&#x201D;VWZDR¿FHUyZ]DZRGRZ\FK.RUSXVX 6DQLWDUQHJR :DUV]DZD V /LVWD VWDUV]HÄ&#x201D;VWZD R¿FHUyZ ]DZRGRZ\FK .RUSXVX 6DQLWDUQHJR :DUV]DZD V 5RF]QLN /HNDUVNL 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM QD URN SR] L QD URN SR] 5RF]QLN 2¿FHUVNL :DUV]DZD V  5RF]QLN 2¿FHUVNL :DUV]DZDV5RF]QLN2¿FHUVNL:DUV]DZDV5RF]QLN2¿FHUVNL :DUV]DZDV5R]ND]\'RZyG]WZD2NUÄ&#x160;JX*HQHUDOQHJR:DUV]DZDQU 55\END.6WHSDQ5RF]QLN2¿FHUVNL.UDNyZV 7.U\VND.DUVNL6WUDW\NRUSXVXR¿FHUVNLHJR/RQG\QV55\END.6WHSDQ $ZDQVH R¿FHUVNLH Z :RMVNX 3ROVNLP .UDNyZ V 3ROVNL &PHQWDU] :RMHQQ\
5<6=$5'5<%.$5 $)$à(672/$56.,

.LMyZ±%\NRZQLD.VLĊJDFPHQWDUQD:DUV]DZDW9,,NRQRJUD¿D>OLWHU\0±ĩ@Z\EyULOXVWUDFML 53LąWHN 7 =DFKDUD ZVSyáSUDFD 0 'DQFHZLF] 5 ( 6WRODUVNL UHGDNFMD QDXNRZD $ . .XQHUW VL &$: V\JQ $3 B &$: V\JQ $3 B ĝODGHP ]EURGQL NDW\ĔVNLHM RSU =*DMRZQLF]HN:DUV]DZDV8NUDLĔVNLĞODG.DW\QLDRSU=*DMRZQLF]HN:DUV]DZD V

=$.5=(:6.,-$1 8URG]LáVLĊ,UZ%U]y]NDFK SRZLDW.ROQR V\Q7\PRWHXV]DXU]ĊGQLND SU\ZDWQHJRL0LFKDOLQ\]GRPX+XPLĊFNLHM 8F]ĊV]F]Dá GR *LPQD]MXP .RHGXNDF\MQHJR :\G]LDáX 6HMPLNX 3RZLDWRZHJR Z2VWURZL 0D]RZLHFNLHM  JG]LH ZUX]\VNDáPDWXUĊ 3U]H] URN VWXGLRZDá QD :\G]LDOH )LOR]R¿F]Q\P 8QLZHUV\WHWX :DUV]DZVNLHJR  SR F]\P ]GHF\GRZDá VLĊ QD ]DZRGRZą VáXĪEĊ ZRMVNRZą .V]WDáFLá VLĊ Z2¿FHUVNLHM6]NRá\6DQLWDUQHMZ:DUV]DZLH SRGHMPXMąFMHGQRF]HĞQLHVWXGLD QD :\G]LDOH /HNDUVNLP 8QLZHUV\WHWX :DUV]DZVNLHJRJG]LH9,UX]\VNDá G\SORP OHNDUVNL 0LDQRZDQ\ SRGSRUXF]QLNLHPVDQLWDUQ\P]HVWDUV]HĔVWZHP]9,,, U RGE\á VWDĪ Z 6]SLWDOX 6]NROQ\P &HQWUXP :\V]NROHQLD 6DQLWDUQHJR 9,,, U±,U 3U]\G]LHORQ\,U GRNDGU\&HQWUXP:\V]NROHQLD6DQLWDUQHJR Z :DUV]DZLH ]RVWDá Z\]QDF]RQ\ LQVWUXN3RUOHN-DQ=DNU]HZVNL ODWD;;ZLHNX WRUHPLGRZyGFąSOXWRQXZNRPSDQLLV]NROQHM 3ROVNL&PHQWDU]:RMHQQ\.LMyZ±%\NRZQLD EDWDOLRQXSRGFKRUąĪ\FK]DZRGRZ\FK6]NRá\ .VLĊJDFPHQWDUQD:DUV]DZDW9,VL 3RGFKRUąĪ\FK 6DQLWDUQ\FK 1D W\P VWDQRZLVNX,UDZDQVRZDáGRVWRSQLDSRUXF]QLND:VW\F]QLXU]RVWDáZ\]QDF]RQ\GRGDWNRZRQDVWDQRZLVNRDGLXWDQWD6]NRá\3RGFKRUąĪ\FK6DQLWDUQ\FK,,, U DZDQVRZDá GR VWRSQLD NDSLWDQD 3RGF]DV VáXĪE\ ZRMVNRZHM X]\VNDá G\SORP LQVWUXNWRUDQDUFLDUVNLHJR ;,, U ]RVWDá SU]HQLHVLRQ\ QD VWDQRZLVNR OHNDU]D G\ZL]MRQX DUW\OHULL NRQQHM Z :DUV]DZLH 1D W\P VWDQRZLVNX XF]HVWQLF]\á Z NDPSDQLL ZU]HĞQLRZHM U3RNDSLWXODFML*UXS\2SHUDF\MQHM.DZDOHULLJHQEU\J:áDG\VáDZD$QGHUVD ,;U SUyERZDáSU]HGRVWDüVLĊQD:ĊJU\


6WURQDÃ&#x201E;.DUW\.ZDOL¿NDF\MQHM´SRUOHN-DQD=DNU]HZVNLHJR ]H6]NRá\3RGFKRUÄ&#x2026;Ī\FK6DQLWDUQ\FKZ:DUV]DZLHODWD;;ZLHNX 3ROVNL&PHQWDU]:RMHQQ\.LMyZ±%\NRZQLD.VLÄ&#x160;JDFPHQWDUQD:DUV]DZDW9,VL
5<6=$5'5<%.$5 $)$à(672/$56.,

$UHV]WRZDQ\SU]H]1.:'UHMRQXVWU\MVNLHJRZSDĨG]LHUQLNXU 2VDG]RQ\ZZLĊ]LHQLX6WU\MXVNąGZ\ZLH]LRQ\L]DPRUGRZDQ\ZLRVQąU Z%\NRZQL 2G]QDF]RQ\ %Uą]RZ\P .U]\ĪHP =DVáXJL %Uą]RZ\P 0HGDOHP Ä=D 'áXJROHWQLą6áXĪEĊ´ ,9USRĞOXELá+DOLQĊ$QQĊ6]DZG\Q0DáĪHĔVWZRE\áREH]G]LHWQH

%LEOLRJUD¿D $UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HĞQLDU&HQWUDOQH$UFKLZXP :RMVNRZH :DUV]DZD DNWD SHUVRQDOQH /LVWD VWDUV]HĔVWZD R¿FHUyZ ]DZRGRZ\FK .RUSXVX 6DQLWDU QHJR:DUV]DZDV5RF]QLN/HNDUVNL5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQDURNSR]L QDURNSR]55\END.6WHSDQ5RF]QLN2¿FHUVNL.UDNyZV $UW\OHULDNRQQDZNDPSDQLLZU]HĞQLRZHMURNXRSU-%RJXVNL/RQG\QV- /(QJOHUW $'RPDU'RPDUDG]NL6]NRáD3RGFKRUąĪ\FK6DQLWDUQ\FK/RQG\QV WXEáĊGQLHSRGDQHĪHSROHJáZNDPSDQLLZU]HĞQLRZHMU - %*OLĔVNL 6áRZQLN ELRJUD¿F]Q\ OHNDU]\ L IDUPDFHXWyZ R¿DU GUXJLHM ZRMQ\ ĞZLDWRZHM W :DUV]DZD V 7 .U\VND.DUVNL 0DWHULDá\ GR KLVWRULL :RMVND 3ROVNLHJR /RQG\Q ] V 7.U\VND.DUVNL6WUDW\NRUSXVXR¿FHUVNLHJR/RQG\QV3RGFKRUąĪRZLH]8MD] GRZD RSU % 0DUNRZVNL /RQG\Q V 5 5\END . 6WHSDQ $ZDQVH R¿FHUVNLH Z :RMVNX 3ROVNLP .UDNyZ V 3ROVNL &PHQWDU] :RMHQQ\ .LMyZ±%\NRZQLD .VLĊJD FPHQ WDUQD:DUV]DZDW9,,NRQRJUD¿D>OLWHU\0±ĩ@Z\EyULOXVWUDFML53LąWHN7=DFKDUDZVSyáSUDFD 0 'DQFHZLF] 5 ( 6WRODUVNL UHGDNFMD QDXNRZD $ . .XQHUW V L &$: V\JQ $3 BIRW &$: V\JQ $3 B ĝODGHP ]EURGQL NDW\ĔVNLHM RSU = *DMRZQLF]HN :DUV]DZD V - 7XFKROVNL 0RUG Z .DW\QLX .R]LHOVN 2VWDV]NyZ 6WDURELHOVN /LVWD R¿DU :DUV]DZD V Z\PLHQLRQ\MDNRMHQLHF6WDURELHOVND 8NUDLĔVNLĞODG.DW\QLDRSU=*DMRZQLF]HN:DUV]DZD V3=DU]\FNL'\ZL]MRQ$UW\OHULL.RQQHM3UXV]NyZV

=,ĉ%$:à$'<6à$:-Ï=() 8URG]LáVLĊ,,,UZ3RGJyU]X SRZLDW.UDNyZ V\Q-y]HIDURERWQLND L5R]DOLL]GRPX6]XPLHF 8F]ĊV]F]Dá GR V]NRá\ SRZV]HFKQHM Z 3RGJyU]X L GR JLPQD]MXP Z %RFKQL  : NU\W\F]Q\P RNUHVLH ZRMQ\ SROVNREROV]HZLFNLHM ]JáRVLá VLĊ RFKRWQLF]R GR :RMVND 3ROVNLHJR L 9,, U ]RVWDá SU]\G]LHORQ\ GR 6\EHU\MVNLHJR SXáNX SLHFKRW\ Z MHJR V]HUHJDFK DZDQVRZDá ,; U GR VWRSQLD NDSUDOD : OXW\P U]RVWDáSU]HQLHVLRQ\GRSXáNXSLHFKRW\L,,,UEH]WHUPLQRZRXUORSRZDQ\ :UyFLá ZyZF]DV GR ERFKHĔVNLHJR JLPQD]MXP JG]LH Z U RWU]\PDá ĞZLDGHFWZRGRMU]DáRĞFL-HVLHQLąUUR]SRF]ąáVWXGLDQD8QLZHUV\WHFLH-DJLHOORĔVNLP±SRF]ąWNRZRPHG\F]QHDSyĨQLHMSUDZQLF]HNWyUHMHGQDNPXVLDáSRU]XFLü]H


6à 8ĩ%$='52:,$:2-6.$32/6.,(*2«Z]JOÄ&#x160;GyZ¿QDQVRZ\FK:VLHUSQLXUZVWÄ&#x2026;SLáGR2¿FHUVNLHM6]NRá\6DQLWDUQHM Z:DUV]DZLHSRGHMPXMÄ&#x2026;FMHGQRF]HÄ&#x17E;QLHVWXGLDQD:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHW\ :DUV]DZVNLHJR SR LFK XNRÄ&#x201D;F]HQLX 9, U X]\VNDá G\SORP OHNDU]D 0LDQRZDQ\SRGSRUXF]QLNLHPVDQLWDUQ\P]HVWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP],,,URGE\áVWDĪ Z6]SLWDOX6]NROQ\P&HQWUXP:\V]NROHQLD6DQLWDUQHJR ,U]RVWDá SU]HQLHVLRQ\ QD VWDQRZLVNR PáRGV]HJROHNDU]DGRSXáNXSLHFKRW\ Z =áRF]RZLH SHáQLÄ&#x2026;F WÄ&#x160; IXQNFMÄ&#x160; DZDQVRZDá GR VWRSQLD SRUXF]QLND ]HVWDUV]HÄ&#x201D;VWZHP],U,; U]RVWDáSU]HQLHVLRQ\QDVWDQRZLVNRVWDUV]HJROHNDU]DGRSXáNX SLHFKRW\ZH/ZRZLH 2G;,,UE\áQDF]HOQ\P OHNDU]HP Z SXáNX XáDQyZ ZH /ZRZLH-HGQRF]HÄ&#x17E;QLHRG9,,U SU]H] GZD ODWD SUDFRZDá MDNR ZRORQWDULXV] Z.OLQLFH 3HGLDWU\F]QHM 8QLZHUV\WHWX -DQD .D]LPLHU]D ZH /ZRZLH ;,, U ]RVWDá SU]HQLHVLRQ\ GR .DGU\ =DSDVRZHM 6]SLWDOD 2NUÄ&#x160;JRZHJR QD VWDQRZLVNROHNDU]DNDGU\LQDW\PVWDQRZLVNX,URWU]\PDáDZDQVGR VWRSQLDNDSLWDQD 2G 9, U UR]SRF]Ä&#x2026;á 3U]HGZRMHQQ\EXG\QHN6]SLWDOD 2NUÄ&#x160;JRZHJRZH/ZRZLHSU]\XO.XUNRZHM NROHMQÄ&#x2026;SUDNW\NÄ&#x160;Z6]SLWDOX2NUÄ&#x160; REHFQLHXOà \VHQNL Z\JOÄ&#x2026;GZVSyáF]HVQ\ JRZ\PZH/ZRZLHJG]LHE\áRUG\$UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD QDWRUHP L VWDUV]\P RUG\QDWRUHP ]ZU]HÄ&#x17E;QLDU 2GG]LDáX:HZQÄ&#x160;WU]QHJR  D SyĨQLHM PáRGV]\P RUG\QDWRUHP L RUG\QDWRUHP 2GG]LDáX =DNDĨQHJR  2GUE\áMHGQRF]HÄ&#x17E;QLHNLHURZQLNLHP3RUDGQL6SRUWRZR/HNDUVNLHM2NUÄ&#x160;JRZHJR 2Ä&#x17E;URGND:\FKRZDQLD)L]\F]QHJRQU9,ZH/ZRZLH :NDPSDQLLZU]HÄ&#x17E;QLRZHMUOHNDU]Z6]SLWDOX2NUÄ&#x160;JRZ\PZH/ZRZLH3R SRGGDQLX/ZRZDSR]RVWDáQDVWDQRZLVNXZV]SLWDOX$UHV]WRZDQ\SU]H]1.:'; UZV]SLWDOXZH/ZRZLHLRVDG]RQ\Z%U\JLGNDFK,,USU]HQLHVLRQ\GR ZLÄ&#x160;]LHQLDQD=DPDUVW\QRZLH :LRVQÄ&#x2026;UZ\ZLH]LRQ\GRZLÄ&#x160;]LHQLDZ.LMRZLH±]DPRUGRZDQ\Z%\NRZQL 2G]QDF]RQ\ 6UHEUQ\P .U]\ĪHP =DVáXJL 0HGDOHP 3DPLÄ&#x2026;WNRZ\P ]D :RMQÄ&#x160; 0HGDOHPOHFLD2G]\VNDQLD1LHSRGOHJáRÄ&#x17E;FL Ä©RQDW\]-DQLQÄ&#x2026;
5<6=$5'5<%.$5 $)$à(672/$56.,

%LEOLRJUD¿D $UFKLZXP5\V]DUGD5\ENL %RFKQLD PDWHULDá\LZVSRPQLHQLD]ZU]HĞQLDU&HQWUDOQH$UFKLZXP :RMVNRZH :DUV]DZD DNWDSHUVRQDOQHLRG]QDF]HQLRZH,QGHNV5HSUHVMRQRZDQ\FK2ĞURGNDÄ.DUWD´ :DUV]DZD 0DWHULDá\6WRZDU]\V]HQLD5RG]LQD.DW\ĔVNDZ:DUV]DZLH/LVWDVWDUV]HĔVWZDR¿FHUyZ ]DZRGRZ\FK.RUSXVX6DQLWDUQHJR:DUV]DZDV5RF]QLN/HNDUVNL5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM QDURNSR]QDURNSR]QDURNSR]5RF]QLN2¿FHUVNL:DUV]DZD V55\END.6WHSDQ5RF]QLN2¿FHUVNL.UDNyZV6SUDZR] GDQLD'\UHNFML&.*LPQD]MXPZ%RFKQL]DURNV]NROQ\V]DURNV]NROQ\Vza URNV]NROQ\V6SUDZR]GDQLD'\UHNFML3DĔVWZRZHJR*LPQD]MXPZ%RFKQL]DURNV]NROQ\ V]DURNV]NROQ\V - /(QJOHUW$'RPDU'RPDUDG]NL6]NRáD3RGFKRUąĪ\FK6DQLWDUQ\FK/RQG\QV - %*OLĔVNL6áRZQLNELRJUD¿F]Q\OHNDU]\LIDUPDFHXWyZR¿DUGUXJLHMZRMQ\ĞZLDWRZHMW :DUV]DZDV7.U\VND.DUVNL6WUDW\NRUSXVXR¿FHUVNLHJR/RQG\QV WXEáĊGQLHMDNROHNDU]SXáNXSLHFKRW\ 55\END.6WHSDQ$ZDQVHR¿FHUVNLHZ:RMVNX3ROVNLP .UDNyZ V % 7XV]\ĔVNL =D FHQĊ Ī\FLD 6SRUW 3ROVNL :DOF]ąFHM :DUV]DZDVĝODGHP]EURGQLNDW\ĔVNLHMRSU=*DMRZQLF]HN:DUV]DZDV8NUD LĔVNLĞODG.DW\QLDRSU=*DMRZQLF]HN:DUV]DZDV


S

T

U

D

I

A

โ€“

H

I

S

T

O

R

I

A

$ + 7 .) รข$ + $ .. '2016, nr 367, s. 121-142

Andrzej Krzysztof Kunert Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa

O KOLEJNYCH

POLSKICH POKOLENIACH

โ€žK AMIENI

NA SZANIECโ€1

(PRZEDMOWA) .VLฤŠJD1NWyUฤ… G]Lฤž SU]HGVWDZLDP\ &]\WHOQLNRP MHVW NVLฤŠJฤ… QLH]Z\Nรกฤ… MXฤช FKRรผE\ W\ONR ] WHJR Z]JOฤŠGX Lฤช RSRZLDGD ยฑ VรกRZDPL .DUROD .RฤจPLฤ”VNLHJR L $OHNVDQGUD .DPLฤ”VNLHJRยฑRQDMEDUG]LHMFK\EDQLH]Z\Nรก\P]MDZLVNXZKLVWRULL3ROVNL;,;L;; ZLHNXRSROVNLHMV]WDIHFLHSRNROHฤ”R]MDZLVNXFLฤ…JรกRฤžFLXG]LDรกXNROHMQ\FKSRNROHฤ” Z ZDONDFK R QLHSRGOHJรกRฤžรผ R XWU]\PDQLH QLHSRGOHJรกRฤžFL RG]\VNDQHM SR ODWDFK QLHZROLL]DERUyZLXWUDFRQHM]DOHGZLHSRGZyFKGHNDGDFKL]QyZZZDONDFKRMHM odzyskanie. 3U]HGPRZฤŠGRRZHMRSRZLHฤžFL]DF]ฤ…รผZ\SDGDFRIQLฤŠFLHPVLฤŠZF]DVLHGRJRG]LQ ZLHF]RUQ\FKGQLDPDUFDU 1D NLOND JRG]LQ SU]HG DUHV]WRZDQLHP %\WQDUD 7DGHXV] =DZDG]NL -DQHN %\WQDU Lร„2UV]DยดV]OL3ROHP0RNRWRZVNLP

ยฑF\WXMฤŠSLVDQHZWU]HFLHMRVRELHZVSRPQLHQLD6WDQLVรกDZD%URQLHZVNLHJRร„2UV]\ยด yZF]HVQHJR NRPHQGDQWD ZDUV]DZVNLFK *UXS 6]WXUPRZ\FK D ZNUyWFH RG PDMD U 1DF]HOQLND6]DU\FK6]HUHJyZ 1 .DURO.RฤจPLฤ”VNL$OHNVDQGHU.DPLฤ”VNL.DPLHQLHQDV]DQLHFยฑSRNROHQLDZDOF]ฤ…FHR1LHSRGOHJรกฤ… 5]HF]SRVSROLWฤ… .VLฤŠJD -XELOHXV]RZD Z\G =ZLฤ…]HN +DUFHUVWZD 5]HF]\SRVSROLWHM Z UDPDFK +RQRURZHJR 3URWHNWRUDWX 3UH]\GHQWD 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM QDG 5XFKHP +DUFHUVNLP Z 3ROVFH LSR]D *UDQLFDPL .UDMX SU]\ ZVSyรกSUDF\ 5DG\ 2FKURQ\ 3DPLฤŠFL :DON L 0ฤŠF]Hฤ”VWZD ]HVSyรก UHGDNF\MQ\KP0LFKDรก%XWNLHZLF]KP-DURVรกDZ%รกRQLDU]:DUV]DZDVVIRWOLF]QHLOXVWUDFMH UHSURNรกDGHN:VSDQLDOHZ\GDQD.VLฤŠJD-XELOHXV]RZD]RND]MLURF]QLF\SLHUZV]HMHG\FMLVรก\QQ\FK Kamieni na szaniec $OHNVDQGUD .DPLฤ”VNLHJR OLSLHF U ยฑ OLSLHF U F]\OL .6,ฤ„ฤฉ.$ 2 .6,ฤ„ฤฉ&( =DZLHUD PLQ KLVWRULฤŠ REX NVLฤ…ฤชHN Z ]QDNRPLW\P V]NLFX KLVWRU\F]Q\P O kolejnych polskich pokoleniach โ€žKamieni na szaniecโ€ยฑSU]HGPRZLHGR.VLฤŠJL-XELOHXV]RZHMDXWRUVWZD$QGU]HMD .U]\V]WRID.XQHUWD 3DQX3URIHVRURZL$QGU]HMRZL.U]\V]WRIRZL.XQHUWRZLUHGDNFMDร„%LXOHW\QX*รกyZQHM%LEOLRWHNL /HNDUVNLHMยด VNรกDGD VHUGHF]QH SRG]LฤŠNRZDQLD ]D ]JRGฤŠ QD SU]HGUXN 3U]HGPRZ\ Z NRPSOHWQHM wersji autorskiej! โ€” Redakcja

POWRร“T DO SPISU TREลšCI


2NáDGNDLVSLVWUHÄ&#x17E;FLNVLÄ&#x2026;ĪNL.DURO.RĨPLÄ&#x201D;VNL$OHNVDQGHU.DPLÄ&#x201D;VNL.DPLHQLHQDV]DQLHF± SRNROHQLDZDOF]Ä&#x2026;FHR1LHSRGOHJáÄ&#x2026;5]HF]SRVSROLWÄ&#x2026;.VLÄ&#x160;JD-XELOHXV]RZD:DUV]DZD =ELRU\5DIDáD(6WRODUVNLHJR :DUV]DZD


O KOLEJNYCH POLSKICH POKOLENIACH โ€žK AMIENI NA SZANIECโ€%\รกFLFK\PDUFRZ\ZLHF]yU:รกDฤžQLH]DNRฤ”F]\รกDVLฤŠRGSUDZDZDUV]DZVNLFK*UXS 6]WXUPRZ\FK Z PLHV]NDQLX -DQND D WHUD] WUZDรกR Z]DMHPQH RGSURZDG]DQLH SU]HG รกXฤชDQH QLHNRฤ”F]ฤ…F\P VLฤŠ Zฤ…WNLHP UR]PRZ\ -DQHN PyZLรก R NVLฤ…ฤชHF]FH >ยซ@ Kamienie na szaniec.

3U]HU\ZDPUHODFMฤŠร„2UV]\ยดฤชHE\SU]\SRPQLHรผLฤชร„NDPLHQLHQDV]DQLHFยดWRIUD]D z 7HVWDPHQWXPRMHJRMHGQHJR]QDMEDUG]LHM]QDQ\FKZLHUV]\-XOLXV]D6รกRZDFNLHJR QDSLVDQHJRZUDRSXEOLNRZDQHJRSRUD]SLHUZV]\ZURNXMXฤชSRฤžPLHUFL autora: $NLHG\WU]HEDQDฤžPLHUรผLGฤ…SRNROHL -DNNDPLHQLHSU]H]%RJDU]XFDQHQDV]DQLHFยซ

1LF]DWHPG]LZQHJRฤชHyZZLHUV]D]ZรกDV]F]DSRZ\ฤชV]\MHJRIUDJPHQWE\รก\ Z F]DVLH GUXJLHM ZRMQ\ ฤžZLDWRZHM WHPDWHP GRฤžรผ F]ฤŠVW\FK G\VNXVML ZฤžUyG KDUFHU]\ 6]DU\FK6]HUHJyZรZF]HVQ\NLHURZQLN:\G]LDรกX.V]WDรกFHQLD6WDUV]\]Q\Z*รกyZQHM .ZDWHU]H6]DU\FK6]HUHJyZ-DQ5RVVPDQร„.XQDยดZVSRPLQDรกSyฤจQLHMVZRMHZUDฤชHQLD ] MHGQHM ] WDNLFK G\VNXVML WRF]ฤ…FHM VLฤŠ MXฤช SR RGELFLX ร„5XGHJRยด Z DNFML SRG $UVHQDรกHPLSRMHJRฤžPLHUFLNLHG\ZUyFLรกZQRF\PDUFDUGRVZRMHJRGRPXUD]HP ]7DGHXV]HP=DZDG]NLPร„=RฤžNฤ…ยดDGRรกฤ…F]\OLGRQLFK6WHIDQ0LURZVNLร„%ROHNยดL-DQ :XWWNHร„&]DUQ\-Dฤžยด 'รกXJR Z QRF VLHG]LHOLฤžP\ Z ร„GXฤช\Pยด SRNRMX L UR]PDZLDOLฤžP\ 7UXGQD WR E\รกD UR]PRZD5R]SDPLฤŠW\ZDQLHWHJRFRSU]Hฤช\OLฤžP\7DGHXV]SU]\SRPQLDรกVRELHMDN UR]PDZLDรก ] RGELW\P 5XG\P R ZLHUV]X 6รกRZDFNLHJR ร„7HVWDPHQW PyMยด 3RSURVLรก PQLHRWRPSRH]ML6รกRZDFNLHJR3U]HF]\WDรกร„7HVWDPHQWPyMยดJรกRฤžQR3DPLฤŠWDPฤชH XGHU]\รกRPQLHZWHG\WRฤชHQDZHWQDMEDUG]LHMERKDWHUVNLHF]\Q\QDMJRUฤŠWV]HDNW\ SU]\MDฤจQLยฑRVWDWHF]QLHEฤŠGฤ…ร„NDPLHQLDPLU]XFRQ\PLQDV]DQLHFยด6]DQLHF"%XGRZOฤŠ REURQQฤ… %URQLฤ…Fฤ… F]HJR" 3HZQ\FK OXG]N LFK ZDUWRฤžFL WHJR Z FR OXG]LH ZLHU]ฤ… $ZLฤŠFWRFRURELP\ZNRQVSLUDFMLZ3RG]LHPQHM3ROVFHMHVWEXGRZฤ…V]Dฤ”FD]WDN VHUGHF]QHJR EXGXOFD" ร„.DPLHQLH QD V]DQLHFยด XWNZLรก\ PL Z SDPLฤŠFL :UyFLรก\ QD VWURQฤŠW\WXรกRZฤ…UHODFMLร„=RฤžNLยด 'DรกHP 7DGHXV]RZL HJ]HPSODU] MHJR UHODFML SU]HSLVDQHM SU]H]H PQLH QD PDV]\QLH %\รกR WR Z SLHUZV]\FK GQLDFK PDMD URNX 7DGHXV] ZQLyVรก NLOND SRSUDZHN ]LHORQ\PDWUDPHQWHP(J]HPSODU]WHQSRVรกXฤช\รกSRWHP$OHNVDQGURZL.DPLฤ”VNLHPX ZMHJRUR]PRZDFK]Hร„ฤžZLDGNDPLKLVWRULLยดLZMHJRSUDF\QDGNVLฤ…ฤชNฤ…>ยซ@ 3DPLฤŠWDPฤชHVSUDZDW\WXรกXRSUDFRZDQLD$OHNVDQGUD.DPLฤ”VNLHJRVSUDZLรกDSHZLHQ NรกRSRW SURSRQRZDQ\ SU]H] QDV W\WXรก ร„.DPLHQLH QD V]DQLHFยด VWDQRZF]R PX QLH RGSRZLDGDรก6ZHPXRSRZLDGDQLXQDG DรกW\WXรกร„ฤฉ\FLHLฤžPLHUรผยด8SLHUDรกVLฤŠSU]\QLP PRFQR0yZLรกNDP LHQLHWRFRฤžWZDUGHJRL]LPQHJRยฑFyฤชWRPDZVSyOQHJR]XF]X FLHP SU]\MDฤจQL RยฟDUฤ… ฤช\FLD" 'RVNRQDOH SDPLฤŠWDP PDUV] ] =DOHVLD GR 3LDVHF]QD

 6WDQLVรกDZ %URQLHZVNL ร„6WHIDQ 2UV]Dยด &Dรก\P ฤช\FLHP 6]DUH 6]HUHJL Z UHODFML QDF]HOQLND, :DUV]DZDV
A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT ]7DGHXV]HPDSRWHPZ:DUV]DZLHDOHMฤ…1LHSRGOHJรกRฤžFLRG5DNRZLHFNLHMGRXOLF\ 6LHUSQLD L UR]ZDฤชDQLD MDNLFK DUJXPHQWyZ Xฤช\รผ DE\ MHGQDN SU]HNRQDรผ .DPLฤ”VNLHJRGRQDV]HMSURSR] \FMLW\WXรกX=WUXGHPER]WUXGHPDOHZNRฤ”FXVLฤŠWRXGDรกR.

3U]\SRPQLMP\ Z W\P PLHMVFX ฤชH Z W\P VDP\P PLHVLฤ…FX ยฑ PDMD ยฑ w znDQ\P ZDUV]DZVNLP ORNDOX JDVWURQRPLF]QRUR]U\ZNRZ\P ร„$GULDยด ZyZF]DV ร„QXUIยU'HXWVFKHยด SU]\XO0RQLXV]NLฤชRรกQLHU]$.-DQ.U\VWร„$ODQยด]DVWU]HOLรก WU]HFKJHVWDSRZFyZLVDP]JLQฤ…รก0LHVLฤ…FSyฤจQLHMF]HUZFDUร„%LXOHW\Q,QIRUPDF\MQ\ยด$UPLL.UDMRZHM QU ]DPLHฤžFLรกREV]HUQ\DUW\NXรกRDNFML.U\VWDDXWRUVWZD UHGDNWRUD QDF]HOQHJR SLVPD $OHNVDQGUD .DPLฤ”VNLHJR ]DW\WXรกRZDQ\ ZรกDฤžQLH .DPLHQLHSU]H]%RJDU]XFDQHQDV]DQLHFNWyUHJRGXฤชHIUDJPHQW\]RVWDรก\]DPLHV]F]RQHMDNRGHG\NDFMDZJรกRฤžQ\P]ELRU]HUHSRUWDฤช\6รกDZRPLUD'XQLQ%RUNRZVNLHJR 3ROVNDNDU]ฤ…FDZ\GDQ\PNRQVSLUDF\MQLHZJUXGQLX W\WXรกGHG\NDFML3DPLฤŠFL -DQD.U\VWDฤชRรกQLHU]D3ROVNL3RG]LHPQHM 3LHUZV]H NRQVSLUDF\MQH Z\GDQLH Kamieni na szaniec $OHNVDQGUD .DPLฤ”VNLHJR XND]DรกRVLฤŠGUXNLHPZOLSFXU GRG]LฤžGZDG]LHฤžFLDยซHG\FMLZรกฤ…F]Q\PQDNรกDG]LHSRQDGHJ]HPSODU]\ 8ND]DรกRVLฤŠZOLSFXUยซ2MDNLHM]DWHPNVLฤ…ฤชFHSRGWDNLPW\WXรกHPUR]PDZLDOLร„5XG\ยด]ร„=RฤžNฤ…ยดPDUFDUD]DWHPF]WHU\PLHVLฤ…FH S U ] H G W\PIDNWHP PLHVLฤ…F S U ] H G SU]HSLVDQLHP QD PDV]\QLH UHODFML ร„=RฤžNLยด SU]H] -DQD 5RVVPDQD NWyU\QDGDรกMHMZyZF]DVWDNLZรกDฤžQLHW\WXรกKamienie na szaniecNLONDGQLS U ] H G DNFMฤ…SRG$UVHQDรกHPLNLONDGQLS U ] H G ฤžPLHUFLฤ…ร„5XGHJRยดIDNWDPLVWDQRZLฤ…F\PL NDQZฤŠ]DUyZQRUHODFMLร„=RฤžNLยดMDNLQDVWฤŠSQLHNVLฤ…ฤชNL.DPLฤ”VNLHJR" 0yZLOL RF]\ZLฤžFLH R NVLฤ…ฤชFH .DUROD .RฤจPLฤ”VNLHJR SLHUZV]HM SRG W\WXรกHP .DPLHQLHQDV]DQLHFZ\GDQHMZQLHSRGOHJรกHM'UXJLHM5]HF]\SRVSROLWHMGZDODWDSU]HG Z\EXFKHP ZRMQ\ Z U ZH /ZRZLH ยฑ :DUV]DZLH L RSRZLDGDMฤ…FHM R GZXQDVWX ฤชRรกQLHU]DFK /HJLRQyZ 3ROVNLFK -y]HID 3LรกVXGVNLHJR L LQQ\FK IRUPDFML SROVNLFK F]DVyZ,ZRMQ\ฤžZLDWRZHMฤชRรกQLHU]DFKXURG]RQ\FKZQLHZROLLSROHJรก\FKZZDONDFK RQLHSRGOHJรกRฤžรผ3ROVNL:NUyWNLHMSU]HGPRZLHDXWRUQD]ZDรกLFKร„NRSFDPLJUDQLF]Q\PLQRZHM3ROVNLยด. .SW.DURO.RฤจPLฤ”VNL VWXGHQWKLVWRULLF\ZLOL]DFMLLV]WXNLZ$NDGHPLL 6]WXN3LฤŠNQ\FKZ.UDNRZLHL.UyOHZVNLHM$NDGHPLL6]WXNLZ0RQDFKLXPZF]DVLH ,ZRMQ\ฤžZLDWRZHMVรกXฤช\รกRGVLHUSQLDUZSXรกNXXรกDQyZ/HJLRQyZ3ROVNLFK :]LฤŠW\GRQLHZROLURV\MVNLHMZOLSFXUQD:Rรก\QLXSRUHZROXFMLOXWRZHMU RUJDQL]RZDรก=ZLฤ…]HN:RMVNRZ\FK3RODNyZZJXEHUQLZRURQHVNLHMZUVรกXฤช\รก Z 3ROQLVFKH :HKUPDFKW 3ROVNLHM 6LOH =EURMQHM D Z QLHSRGOHJรกHM 3ROVFH Z ODWDFK E\รก RยฟFHUHP RGURG]RQHJR :RMVND 3ROVNLHJR : ODWDFK VHNUHWDU] PDUV] -y]HID 3LรกVXGVNLHJR E\รก NLHURZQLNLHP UHIHUDWX SUDVRZHJR Z JDELQHFLH 

$QQD=DZDG]ND-DQ5RVVPDQ7DGHXV]=DZDG]NLร„=RฤžNDยด:DUV]DZDV.DURO.RฤจPLฤ”VNLKamienie na szaniec/ZyZ:DUV]DZDV


O KOLEJNYCH POLSKICH POKOLENIACH โ€žK AMIENI NA SZANIECโ€PLQLVWUD VSUDZ ZRMVNRZ\FK RG U GZXNURWQLH UHGDNWRUHP QDF]HOQ\P ร„3ROVNL =EURMQHMยด L L]DVWฤŠSFฤ…UHGDNWRUDQDF]HOQHJRร„:LDUXVDยด2SXEOLNRZDรกGZDWRP\ZVSRPQLHฤ”=XรกDQDPL%HOLQ\ oraz :QLHZROLLZ:HKUPDFKFLHRSUDFRZDรกWDNฤชHDQWRORJLฤŠPoezja Legionรณw. :F]DVLH,,ZRMQ\ฤžZLDWRZHMSU]HE\ZDรกZ5XPXQLLJG]LHSUDFRZDรกMDNRQDXF]\FLHO L G]LDรกDรก Z .RPLWHFLH 3RPRF\ 8FKRGฤจFRP 3ROVNLP 3R SRZURFLH GR NUDMX ZLฤŠ]LRQ\ZODWDFK]PDUรกSDฤจG]LHUQLNDUZ:DUV]DZLH. 1DMZLฤŠNV]ฤ…ERGDMSRSXODUQRฤžรผSU]\QLRVรก\0XRSRZLHฤžFLELRJUDยฟF]QHNWyU\FKERKDWHUDPLE\OLZ\ELWQLGRZyGF\LG]LDรกDF]HQLHSRGOHJรกRฤžFLRZL]NRฤ”FD;9,,,LSLHUZV]HMSRรกRZ\;,;Z.

%RKDWHUDPL W\FK RSRZLHฤžFL ELRJUDยฟF]Q\FK .DUROD .RฤจPLฤ”VNLHJR RSXEOLNRZDQ\FKZODWDFK E\OLPLQNV6WDQLVรกDZ%U]yVNDJHQ-DQ+HQU\N'ฤ…EURZVNL JHQ6WDQLVรกDZ)LV]HUJHQ-y]HI+DXNH%RVDN%HUHN-RVHOHZLF]JHQ.DURO.QLD]LHZLF]JHQ7DGHXV].RฤžFLXV]NRJHQ0LFKDรก.UXN+H\GHQUHLFK-RDFKLP/HOHZHO $GDP 0LFNLHZLF] NVLฤ…ฤชฤŠ -y]HI 3RQLDWRZVNL JHQ .D]LPLHU] 3XรกDVNL JHQ -y]HI 6RZLฤ”VNL6WDQLVรกDZ6WDV]LFJHQ-y]HI6XรกNRZVNL-y]HI:\ELFNL Kamienie na szaniec .DUROD .RฤจPLฤ”VNLHJR Vฤ… MHG\Qฤ… MHJR NVLฤ…ฤชNฤ… RSRZLDGDMฤ…Fฤ… R ฤช\FLRU\VDFK GZXQDVWX ERKDWHUyZ 3LHUZV]\ ]DPLHV]F]RQ\ Z QLHM WHNVW QRVLรก ]QDPLHQQ\ W\WXรก : ฤžODG\ 7UDXJXWWD ZVND]XMฤ…F\ QD FLฤ…JรกRฤžรผ ZDON R QLHSRGOHJรกRฤžFL RGSRZVWDQLDVW\F]QLRZHJR ZWHMLQVXUHNFMLEUDรกXG]LDรกRMFLHFSLHUZV]HJRERKDWHUD NVLฤ…ฤชNL.RฤจPLฤ”VNLHJRSSRU6WDQLVรกDZD.DV]XEVNLHJRร„.UyODยดSRZLHV]RQHJRSU]H] 5RVMDQOXWHJRUZ3LOฤจQLH DฤชGRRG]\VNDQLDZROQRฤžFLSU]H]3ROVNฤŠZU LGRMHMREURQLHQLDSU]HGEROV]HZLFNฤ…5RVMฤ…ZU 2 FLฤ…JรกRฤžFL ZDON SRF]\QDMฤ…F RG REX LQVXUHNFML ;,;ZLHF]Q\FK OLVWRSDGRZHM L VW\F]QLRZHM ]DฤžZLDGF]DOL SU]RGNRZLH UyZQLHฤช RVWDWQLHJR ] ERKDWHUyZ NVLฤ…ฤชNL .RฤจPLฤ”VNLHJR PMUSSรกN $QWRQLHJR -DEรกRฤ”VNLHJR ร„=G]LVรกDZDยด %\รก QDMPรกRGV]\POHWQLPXรกDQHPSLHUZV]HJRSDWUROXXรกDQyZ/HJLRQyZ3ROVNLFK ร„VLyGHPNL %HOLQ\ยด NWyU\V]HฤžรผODWSyฤจQLHMMXฤชZQLHSRGOHJรกHM'UXJLHM5]HF]\SRVSROLWHM]RVWDรก ZZLHNXODWGRZyGFฤ…SXรกNXXรกDQyZRGURG]RQHJR:RMVND3ROVNLHJRDฤžPLHUWHOQH UDQ\ RGQLyVรก SDฤจG]LHUQLND U Z GQLX SRGSLVDQLD UR]HMPX NRฤ”F]ฤ…FHJR ZRMQฤŠSROVNREROV]HZLFNฤ… :]DP\NDMฤ…F\PNVLฤ…ฤชNฤŠWHNฤžFLHSRG]QDPLHQQ\PW\WXรกHP2VWDWQLDNXOD, Karol .RฤจPLฤ”VNLSLVDรกRGRPXURG]LQQ\P-DEรกRฤ”VNLHJR ,GHP, =XรกDQDPL%HOLQ\:DUV]DZD UHSULQWยฑ.RPRUyZ ,GHP:QLHZROL LZ:HKUPDFKFLH:DUV]DZD 

3RH]MD/HJLRQyZ RSUDFRZDรก.DURO.RฤจPLฤ”VNL:DUV]DZD

 9LGH0DULDQ)XNV.DURO.RฤจPLฤ”VNL 3RUDM.RฤจPLฤ”VNL >Z@3ROVNL6รกRZQLN%LRJUDยฟF]Q\W;9 :URFรกDZ V (ZD *รกฤŠELFND .DURO .RฤจPLฤ”VNL 3RUDM >Z@ :VSyรกF]HฤžQL SROVF\ SLVDU]H LEDGDF]HOLWHUDWXU\6รกRZQLNELRELEOLRJUDยฟF]Q\W:DUV]DZDV 

= %.DURO.RฤจPLฤ”VNLร„:7.ยด:DUV]DZD;QU ZVSRPQLHQLHSRฤžPLHUWQH 
A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT 7HQZLHMVNLGRPSHáHQE\áWUDG\FMLZDONRQLHSRGOHJáRÄ&#x17E;ü']LDGRZLHPDáHJR$QWND ] OLQLL PÄ&#x160;VNLHM L ĪHÄ&#x201D;VNLHM E\OL ĪRáQLHU]DPL UHZROXFML OLVWRSDGRZHM L VW\F]QLRZHJR SRZVWDQLD2MFLHFXURG]RQ\ZURNXZ]UyVáZĪ\ZHMMHV]F]HDWPRVIHU]HZDON RVWDWQLFKLQRZRQDURG]RQHJR>ZURNX@V\QDSRZLWDá]HVáRZDPL±8URG]LáVLÄ&#x160; 3ROVFHĪRáQLHU].

7X ZDĪQH GRSRZLHG]HQLH GOD G]LVLHMV]HJR &]\WHOQLND 2MFLHF SSáN $QWRQLHJR -DEáRÄ&#x201D;VNLHJR PyJá E\ü DEVROXWQLH SHZLHQ LĪ MHJR VáRZD ]RVWDQÄ&#x2026; ]UR]XPLDQH SU]H] ZV]\VWNLFKZHZáDÄ&#x17E;FLZ\PNRQWHNÄ&#x17E;FLH±8URG]LáVLÄ&#x160;3ROVFHĪRáQLHU]NROHMQHJRSRNROHQLD 0yZLP\ SU]HFLHĪ R FLÄ&#x2026;JáRÄ&#x17E;FL SRNROHQLRZHM NWyUD WRZDU]\V]\áD FLÄ&#x2026;JáRÄ&#x17E;FL WUDG\FMLNROHMQ\FKLQVXUHNFMLQDURGRZ\FK 7RQDVWÄ&#x160;SQHSRNROHQLHXURG]RQ\FKMHV]F]HZQLHZROLZRVWDWQLHMGHNDG]LH;,;ZLHNX Z\UXV]\áRGRNROHMQHMZDONLRRG]\VNDQLHQLHSRGOHJáRÄ&#x17E;FLZVLHUSQLXU=DV\PEROLF]QÄ&#x2026;]DSRZLHGĨWDPWHJRÃ&#x201E;Z\PDUV]XNXZROQRÄ&#x17E;FL´LMHGQRF]HÄ&#x17E;QLHXPLHMVFRZLHQLHJR ZFLÄ&#x2026;JXLQVXUHNFMLQDURGRZ\FKPDP\SUDZRX]QDüSRJU]HE-y]HID.DMHWDQD-DQRZVNLHJRDUFKLWHNWDRVWDWQLHJRĪ\MÄ&#x2026;FHJRF]áRQNDWDMQHJR5]Ä&#x2026;GX1DURGRZHJR]F]DVyZ SRZVWDQLDVW\F]QLRZHJRRUJDQL]DWRUD7RZDU]\VWZD:HWHUDQyZUZH/ZRZLH QD]ZDQHJRSU]H]SURI6WHIDQD.LHQLHZLF]DÃ&#x201E;XU]Ä&#x160;GRZ\PQLHMDNRSLDVWXQHPWUDG\FML U´3RJU]HEPLDáPLHMVFHF]HUZFDUQD&PHQWDU]Xà \F]DNRZVNLPZH /ZRZLH3U]\E\áWDPZyZF]DVRGG]LDá6WU]HOFyZL'UXĪ\QLDNyZSURZDG]RQ\SU]H] -y]HID3LáVXGVNLHJRNWyU\Z\JáRVLáSU]HPyZLHQLHQDVWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;FHMWUHÄ&#x17E;FL &KRZDP\ F]áRQND 5]Ä&#x2026;GX 1DURGRZHJR ± 5]Ä&#x2026;GX ± D QLH 5DG\ 1DURGRZHM 5]Ä&#x2026;G ERZLHP W\ONR ZáDVQ\ ± V]DQRZDQ\ D SRVáXV]HÄ&#x201D;VWZD Z\PDJDMÄ&#x2026;F\ ± SU]\VWRL narodowi. 3RSyáZLHNXWXáDF]NLĪ\FLRZHMSRSyáZLHNXSUDF\VHUGHF]QHMDNUZDZHMZLG]LDáHÄ&#x17E; RVWDWQL ] 5]Ä&#x2026;GX 1DURGRZHJR FR QDUyG GR ZDONL R ZROQRÄ&#x17E;ü L OXG SURZDG]Lá QRZH ]DVWÄ&#x160;S\JRWRZHZDOF]\ü]DWR]DFRZDOF]\áHÄ&#x17E;W\LWZRL±ZLG]LDáHÄ&#x17E;RGURG]RQHJR ĪRáQLHU]DSROVNLHJRNWyUHPXMXWU]HQNDZROQRÄ&#x17E;FLLV]F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLD]DÄ&#x17E;ZLWD 1LHP\Ä&#x17E;OSU]\V]á\ĪRáQLHU]XSROVNLĪH7ZRMDMXWU]HQNDPDE\üSLÄ&#x160;NQ\PLUyĪRZ\P ]DUDQLHPV]F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLDLFKZDá\ĪHFLHELHEÄ&#x160;GÄ&#x2026;FKRZDOL]W\PLKRQRUDPLMDNG]LÄ&#x17E;SR ODWDFKSLÄ&#x160;üG ]LHVLÄ&#x160;FLX±FKRZDP\ZRG]DQDV]\FKG]LDGyZ 7ZRMD MXWU]HQND WR Eá\VN SLRUXQD QD F]DUQHM FKPXUFH« 7ZyM JUyE EH]LPLHQQ\P E\üPRĪH7\]QDMG]LHV]ZOHVLHQLH] QDQ\POXEQDÄ&#x17E;PLHWQLVNXZLÄ&#x160;]LHQQ\P±WDNMDN SU]HGSyáZLHNLHPÃ&#x201E;RQL´]QDMGRZDOL 2QL±FLQDVLG]LDGRZLHNWyU\PWHQNRJRG]LÄ&#x17E;FKRZDP\SU]HZRG]Lá /HF]ĪRáQLHU]XSROVNLW\QLH]DGUĪ\V]SU]HGZDONÄ&#x2026;QDNWyUÄ&#x2026;FLÄ&#x160;WZyM5]Ä&#x2026;G1DURGRZ\ Z\Ä&#x17E;OHERU]Ä&#x2026;GWRWZyMZyG]FRNUZLĪRáQLHUVNLHMQLHSRZLQLHQQLHPRĪHĪDáRZDü 6WRLP\ SU]HG 5]Ä&#x2026;GHP 1DURGRZ\P FKáRSF\ ± SRĪHJQDü JR QDP SR ĪRáQLHUVNX SU]\VWRL %DF]QRÄ&#x17E;ü6]DUĪHVDOXWXMÄ&#x2026;6SRF]QLM. 

,ELGHPV

 -y]HI3LáVXGVNL3LVPD]ELRURZHW:DUV]DZDV


O KOLEJNYCH POLSKICH POKOLENIACH โ€žK AMIENI NA SZANIECโ€3RZ\ฤชV]H VรกRZD 3LรกVXGVNLHJR PDP\ SUDZR QD]ZDรผ V\PEROLF]Q\P SU]HMฤŠFLHP VSXฤžFL]Q\ SRZVWDQLD VW\F]QLRZHJR SU]H] ฤชRรกQLHU]\ /HJLRQyZ 3ROVNLFK NWyU]\ SRG MHJRGRZyG]WZHPUR]SRF]Qฤ…]DV]HฤžรผW\JRGQLNROHMQ\SROVNLร„Z\PDUV]NXZROQRฤžFLยด 3LHUZV]\PDGLXWDQWHP.RPHQGDQWD]RVWDรกZVLHUSQLXU7DGHXV]ฤฉXOLฤ”VNL  ZQXN XF]HVWQLND SRZVWDQLD OLVWRSDGRZHJR V\Q QDF]HOQLND .UDNRZD ZF]DVLHSRZVWDQLDVW\F]QLRZHJRNWyU\SU]\Mฤ…รกSVHXGRQLPร„5RPDQยดQDF]HฤžรผVWU\MD 5RPDQDฤฉXOLฤ”VNLHJR QDXF]\FLHODPDWHPDW\NLLJHRJUDยฟLDXWRUDSRGUฤŠF]nika =DVDG\UDFKXQNXUyฤชQLF]NRZHJRLFDรกNRZLWHJR ZSRZVWDQLXVW\F]QLRZ\P F]รกRQND WDMQHJR 5]ฤ…GX 1DURGRZHJR 5RPXDOGD 7UDXJXWWD UD]HP ] QLP VLHUSQLD USRZLHV]RQHJRQDV]XELHQLF\QDVWRNDFK&\WDGHOL:DUV]DZVNLHM7DNLWHฤชW\WXรก ยฑ3LHUZV]\DGLXWDQW.RPHQGDQWDยฑQRVLWHNVWRฤฉXOLฤ”VNLPZKamieniach na szaniec .DUROD.RฤจPLฤ”VNLHJR 3RU7DGHXV]ฤฉXOLฤ”VNLXURG]RQ\PDMDUZH/ZRZLHDEVROZHQW9*LPQD]MXPZH/ZRZLHL:\G]LDรกX/HNDUVNLHJR8QLZHUV\WHWX-DQD.D]LPLHU]DZH/ZRZLH GUPHG\F\Q\E\รกUHGDNWRUHPJD]HWNLV]NROQHMร„=QLF]ยดLXF]HVWQLNLHPVWUDMNX V]NROQHJRU&]รกRQHNร„)LODUHFMLยดLRGU=ZLฤ…]NX6WU]HOHFNLHJR SRXNRฤ”F]HQLX NXUVX RยฟFHUVNLHJR RWU]\PDรก RG]QDNฤŠ W]Z SDUDVROD Z U E\รก NRPHQGDQWHP=ZLฤ…]NX6WU]HOHFNLHJRZ=DJรกฤŠELX'ฤ…EURZVNLP 2GVLHUSQLDUDGLXWDQW-y]HID3LรกVXGVNLHJRZ/HJLRQDFK3ROVNLFK ZSDฤจG]LHUQLNX PLDQRZDQ\ SRGSRUXF]QLNLHP D Z OXW\P U ยฑ SRUXF]QLNLHP QDVWฤŠSQLH RGSDฤจG]LHUQLNDUNRPHQGDQWJรกyZQ\3ROVNLHM2UJDQL]DFML:RMVNRZHMRUJDQL]DWRULGRZyGFD%DWDOLRQX:DUV]DZVNLHJR32:SRMHJRZHMฤžFLXZVNรกDG/HJLRQyZ 3ROVNLFK VLHUSLHฤ”U GRZyGFDNRPSDQLL9,EDWDOLRQX 3ROHJรกOLVWRSDGDU FLฤŠฤชNRUDQQ\SDฤจG]LHUQLNDZELWZLHSRG.XNODPL ]PDUรก Z V]SLWDOX SRORZ\P Z 6HZHU\QyZFH 3RฤžPLHUWQLH RG]QDF]RQ\ 2UGHUHP :RMHQQ\P9LUWXWL0LOLWDUL9NODV\L.U]\ฤชHP1LHSRGOHJรกRฤžFL]0LHF]DPL :VSHFMDOQ\PUR]ND]LHSRฤžPLHUFLฤฉXOLฤ”VNLHJRGDWRZDQ\POLVWRSDGDU %U\JDGLHU-y]HI3LรกVXGVNLSLVDรก >ยซ@:]HV]รก\PURNXZSDฤจG]LHUQLNXZ\VรกDรกHPJRGR:DUV]DZ\E\WDPZ]DERU]H MHV]F]HZyZF]DVURV\MVNLPVWDQฤ…รกQDF]HOHSU]\JRWRZDฤ”ZRMHQQ\FK*G\P\]EURQLฤ… ZUฤŠNXPLHOLฤžP\VDW\VIDNFMฤŠERMXRWZDUWHJR]ZURJLHPJG\ฤžP\QDRGSRF]\QNDFK ZZHVRรก\PNROHJyZJURQLH]DSRPLQDOLRWURVNDFKJG\ZUHV]FLHQDZHWฤžPLHUรผF]\ FLฤŠฤชNDUDQDVSRW\NDรกDฤชRรกQLHU]DZฤžUyGZU]DZ\ZDONLฤžZLVWXNXOLZRWRF]HQLXSU]\MDFLHOVNLP]QLPE\รกRLQDF]HM 7DP Z :DUV]DZLH ZฤžUyG VLHFL V]SLHJyZ L SRGV]HSWyZ VรกDERฤžFL EH] ZV]HON LFK Eรก\VNRWHN]HZQฤŠWU]QHJRฤช\FLDฤชRรกQLHUVNLHJRPDMฤ…FZSHUVSHNW\ZLHฤžPLHUรผVDPRWQฤ… ZORFKXZLฤŠ]LHQQ\POXEZRWRF]HQLXVLHSDF]\SRUXF]QLNฤฉXOLฤ”VNLGรกXJLHPLHVLฤ…FH VWDรกQDVWDQRZLVNXZWHMZRMQLHQDMWUXGQLHMV]\PDZLฤŠFLQDMEDUG]LHMKRQRURZ\P V]HGรกZฤžODG\RMFyZLG]LDGyZNWyU]\WDMHPQLHZFLฤŠฤชNLFKZLฤŠ]DFKSRG]LHPQHJR VSLVNXJRWRZDOLEURฤ”SU]HFLZQDMHฤจGฤจF\>ยซ@11. 11

,ELGHPW:DUV]DZDV
A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT

3R HNVKXPDFML ] JUREX Z 6HZHU\QyZFH PDMD U QD &PHQWDU]X à\F]DNRZVNLP ZH /ZRZLH SRFKRZDQR ĩXOLĔVNLHJR Z JURERZFX URG]LQQ\P QD NWyU\P GHOHJDFMD R¿FHUyZ , %U\JDG\ /HJLRQyZ 3ROVNLFK ]áRĪ\áD ZLHQLHF RG .RPHQGDQWD ]NUyWNLPQDSLVHPÄ5RPDQRZL´ 8URF]\VWRĞFL SRJU]HERZH SU]HURG]Lá\ VLĊ Z ZLHONą PDQLIHVWDFMĊ QDURGRZą ] XG]LDáHP ZLHOX W\VLĊF\ RVyE RSLV\ZDQą ZH ZV]\VWNLFK PLHMVFRZ\FK SLVPDFK SROVNLFKÄ.XULHU/ZRZVNL´QDSLVDáQDZHWLĪÄWDNLHJRSRJU]HEX/ZyZQLHZLG]LDá´ ]DĞELRJUDIĩXOLĔVNLHJRSRODWDFKRFHQLDá 3RJU]HE 7DGHXV]D ĩXOLĔVNLHJR E\á SLHUZV]\P DSHOHP /ZRZD GR Ī\ZLRáRZHJR VNXSLHQLDVLĊE\ZGZDODWDSRWHPVWDQąüGRERMXRSU]\QDOHĪQRĞüGR0DFLHU]\´.

1D JURELH ĩXOLĔVNLHJR XPLHV]F]RQR F\WDW ] :DUV]DZLDQNL &DVLPLUD 'HODYLJQH ZSU]HNáDG]LH.DUROD6LHQNLHZLF]D .WRSU]HĪ\MHZROQ\PEĊG]LH .WRXPLHUDZROQ\PMXĪ.

: QLHSRGOHJáHM 'UXJLHM 5]HF]\SRVSROLWHM SRGF]DV =MD]GX =ZLą]NX3HRZLDNyZ PDUFDUQDEXG\QNXSU]\XOLF\3R]QDĔVNLHMUyJĩXUDZLHMRGVáRQLĊWR WDEOLFĊSDPLąWNRZą±ZLHUQLH]UHNRQVWUXRZDQąZU±QDVWĊSXMąFHMWUHĞFL = WHJR GRPX GQ 9,,, U R J UDQR QD UR]ND] NRPHQGDQWD JáyZQHJR -y]HID 3LáVXGVNLHJR SRG GRZyG]WZHP 7DGHXV]D ĩXOLĔVNLHJR 5RPDQD %DUVNLHJR Z\PDV]HURZDá QD SROH ZDON , %U\JDG\ /HJ 3RO R QLHSRGOHJáRĞü 3ROVNL %DWDOLRQ :DUV]DZVNL3ROVNLHM2UJDQL]DFML:RMVNRZHM&]HĞüERMRZQLNRPZROQRĞFL

&]WHU\ODWDSRRGVáRQLĊFLXWHMWDEOLF\LPLHQLHP7DGHXV]DĩXOLĔVNLHJRQD]ZDQR ZU]HĞQLDUF]ĊĞüXOLF\ĩXUDZLHMRG3R]QDĔVNLHMGR0DUV]DáNRZVNLHM 6WROLFD REFKRG]LáD ZF]RUDM GZXG]LHVWROHFLH Z\PDUV]X EDWDOLRQX ZDUV]DZVNLHJR 32:GRSLHUZV]HMEU\JDG\OHJLRQyZ*PDFK\SXEOLF]QHLGRP\SU\ZDWQHSU]\EUDQRÀDJDPLREDUZDFKQDURGRZ\FK

± WDN EU]PLDá\ SLHUZV]H VáRZD REV]HUQHJR VSUDZR]GDQLD R W\FK XURF]\VWRĞFLDFK RJáRV]RQHJRQDVWĊSQHJRGQLDQDáDPDFKÄ.XULHUD:DUV]DZVNLHJR´. 7\JRGQLN ÄĝZLDW´ QDGDá VZRMHM UHODFML ]QDPLHQQ\ W\WXá ĝZLĊWR QLHSRGOHJáHM Warszawy. 2GQRWRZDüQDPDUJLQHVLHWU]HEDLĪQDGDQąZyZF]DVQD]ZĊVNDVRZDQRZ3ROVFH /XGRZHMZUMDNVLĊRND]DáR±EH]SRZURWQLH =\JPXQW=\JPXQWRZLF].RPHQGDQWSRG]LHPQHM:DUV]DZ\/ZyZ:DUV]DZDV OHFLH Z\PDUV]X EDWDOLRQX 32: ] :DUV]DZ\ Ä.XULHU :DUV]DZVNL´ :DUV]DZD ,; QUZ\GDQLHSRUDQQH ÄĝZLDW´:DUV]DZD,;QU


O KOLEJNYCH POLSKICH POKOLENIACH โ€žK AMIENI NA SZANIECโ€6SRฤžUyG NLONX SU]HPyZLHฤ” Z\JรกRV]RQ\FK SRGF]DV XURF]\VWRฤžFL ZU]HฤžQLD USU]\WRF]\รผZ\SDGDZFDรกRฤžFLZDฤชQHZ\VWฤ…SLHQLHSUH]\GHQWDPVW:DUV]DZ\ 6WHIDQD6WDU]\ฤ”VNLHJR OE\ZDWHOH

:GQLXG]LVLHMV]\P:DUV]DZDF]FLVZ\FKSLHUZV]\FKMDZQ\FKฤชRรกQLHU]\SROVNLFK NWyU]\ODWWHPXZVLOHMHGQHJREDWDOLRQXSRGGRZyG]WZHPฤžSSRUXF]QLND7DGHXV]DฤฉXOLฤ”VNLHJR]JPDFKXSU]HGNWyU\PVWRLP\Z\UXV]\OLZSROHGRSLHUZV]HM EU\JDG\/HJLRQyZ-y]HID3LรกVXGVNLHJR %\รกD WR FKZLOD Z G]LHMDFK :DUV]DZ\ GRQLRVรกD %Rรผ QLH JG]LH LQG]LHM W\ONR WX Z:DUV]DZLHZFLฤ…JXGรกXJLFKODWQLHZROLELรกRQDMVLOQLHMVHUFHUHZROXF\MQH]DU]HZLH EXQWX SU]HFLZ ]DERUFRP ZROD F]\QX L GHF\]MD ZDONL :DUV]DZD GREU]H SDPLฤŠWD ZV]\VWNLHSRZVWDQLDLZV]\VWNLHUXFK\Z\]ZROHฤ”F]H7XQDXOLFDFKQDV]\FKREยฟFLH ODรกDVLฤŠNUHZ]DUyZQRZERMDFKRWZDUW\FKZODWDFKSRZVWDฤ”LLQVXUHNFMLMDNZZDOFH SRG]LHPQHMยฑMDNฤชHNUZDZHMยฑRZROQRฤžรผLQLHSRGOHJรกRฤžรผ2MF]\]Q\ ,FKRFLDฤชQLHUD]QD]HZQฤ…WU]UHSUH]HQWRZDรกD:DUV]DZฤŠXJRGD]]DERUFฤ…ยฑWRMHGQDN NDฤชG\ 3RODN D L NDฤชG\ ฤžZLDGRP\ KLVWRULL SROVNLHM FXG]R]LHPLHF ZLHG]LDรก GRVNRQDOH ฤชH 3ROVNฤŠ Z :DUV]DZLH UHSUH]HQWRZDOL ZyZF]DV QLH SU]HGVWDZLFLHOH ZรกDG] L QLH UHSUH]HQWDQFL XJRG\ ] FDUDWHP OHF] FL FR Z UXFKDFK Z\]ZROHฤ”F]\FK EUDOL XG]LDรก 3UDZG]LZH ฤช\FLH SROVNLH Z :DUV]DZLH E\รกR SRG]LHPQH 7RWHฤช JG\ :yG] 1DV] .RPHQGDQW -y]HI 3LรกVXGVNL QD F]HOH 6ZHM %U\JDG\ SURZDG]Lรก MXฤช RG VLHUSQLD U RWZDUWฤ… ZRMQฤŠ ] QDMHฤจGฤจFฤ… ยฑ Z :DUV]DZLH ฤช\FLH SRG]LHPQH SU]\JRWRZ\ZDQLHNDGUZRMHQQ\FKZ3ROVNLHM2UJDQL]DFML:RMVNRZHMURVรกR]GQLDQDG]LHฤ”1D F]HOHSU]\JRWRZDฤ”ZRMHQQ\FKVWDรกSRU7DGHXV]ฤฉXOLฤ”VNLRยฟFHU,%U\JDG\/HJLRQyZ RGNRPHQGHURZDQ\ GR :DUV]DZ\ 3R FLฤŠฤชNLFK GQLDFK SUDF\ SRG]LHPQHM QDGV]HGรก G]LHฤ”ZNWyU\P3ROVND2UJDQL]DFMD:RMVNRZDZ\V]รกD]SRG]LHPLLVZyMUHSUH]HQWDF\MQ\EDWDOLRQZDUV]DZVNLPRJรกDRGSURZDG]LรผQDIURQW 'ZXG]LHVWDURF]QLFDWHJRMDVQHJRGQLDZฤช\FLX:DUV]DZ\ยฑGQLDZNWyU \PฤชRรกQLHU] SROVNLVWDQฤ…รกMDZQLHQDZDUFLHZDONLRQLHSRGOHJรกRฤžรผยฑMHVWGODQDVฤžZLฤŠWD:DUV]DZD GXPQฤ…MHVWLGXPQฤ…EฤŠG]LH]DZV]H]HVZ\FKSLHUZV]\FKฤชRรกQLHU]\NWyU]\ZGQLX W\PQLHW\ONRZVHUFDFKSUDZ\FKPLHV]NDฤ”FyZ6WROLF\DOHLQD]HZQฤ…WU]SRNRQDOL ]GUDGOLZฤ…XJRGฤŠ]DSU]Dฤ”VWZDSROVNLHJR ']LHฤ” NWyU\ F]FLP\ G]LVLDM ยฑ MHVW MHGQ\P ] W\FK NWyUH ฤžZLHFLรผ PDMฤ… QDV]HM PรกRG]LHฤช\SU]\NรกDGHPMDNNRFKDรผLMDNฤช\รผGODNUDMXQDOHฤช\:WURVFHRZ\FKRZDQLHQRZ\FKSRNROHฤ”PรกRG]LHฤช\QDV]HMRW\OHV]F]ฤŠฤžOLZV]HMRGQDV]HJRSRNROHQLD ER]URG]RQHMZQLHSRGOHJรกHM2MF]\ฤจQLHยฑ=DU]ฤ…G0LDVWDMXฤชSU]HGURNLHPZGQLX VLHUSQLD SU]HPLDQRZXMฤ…F XOLFฤŠ ] GDWฤ… UR]SRF]ฤŠFLD RVWDWQLHM ZDONL R QLHSRGOHJรกRฤžรผ ]ZLฤ…]DQฤ… >PRZD R SU]HPLDQRZDQLX XOLF\ 1RZRZLHMVNLHM QD 6LHUSQLD@ ยฑ SRVWDQRZLรก Z QD]ZDFK XOLF 6WROLF\ RGWZRU]\รผ QDMZDฤชQLHMV]H HWDS\ QDV]\FK ZDON Z\]ZROHฤ”F]\FK 3UDFD WD QLH MHVW XNRฤ”F]RQฤ… MHGQDN SUDJQฤ…F VSHFMDOQLH XURF]\ฤžFLH XF]FLรผ G]LHฤ” G]LVLHMV]\ =DU]ฤ…G 0LDVWD SRVWDQRZLรก XOLF\ VNฤ…G %DWDOLRQ :DUV]DZVNL Z\UXV]\รก
A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT Z SROH ± QDGDü QD]ZÄ&#x160; LPLHQLD MHJR ERKDWHUVNLHJR GRZyGF\ Ä&#x17E;S SRU 7DGHXV]D Ä©XOLÄ&#x201D;VNLHJR 1LHFKDM QD KLVWRULL QLHVWHW\ WDN NUyWNLHJR Ī\FLD GRZyGF\ %DWDOLRQX :DUV]DZVNLHJRSUDZHJRLG]LHOQHJRV\QDVZHM2MF]\]Q\SUDZG ]LZHJRĪRáQLHU]D LERKDWHUD±PáRG]LHĪSROVNDNV]WDáFLVLÄ&#x160;LXF]\MDNĪ\üLMDNSRÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FDüVZHĪ\FLH GODNUDMXQDOHĪ\.

2GVáRQLÄ&#x160;FLDWDEOLF\]QRZÄ&#x2026;QD]ZÄ&#x2026;XOLF\GRNRQDáZLFHSUH]\GHQWPVW:DUV]DZ\ -DQ 3RKRVNL 6\PEROLF]QHJR ]QDF]HQLD QDELHUD IDNW LĪ REDM SUH]\GHQFL :DUV]DZ\ Z\VWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;F\SRGF]DVWHMXURF]\VWRÄ&#x17E;FL 6WDU]\Ä&#x201D;VNLL3RKRVNL MXĪF]WHU\ODWDSyĨQLHM SRGF]DVZU]HÄ&#x17E;QLRZHMREURQ\:DUV]DZ\F]\QHP]DGRNXPHQWRZDOLZLHUQRÄ&#x17E;üZ\JáDV]DQ\P VáRZRP D QDVWÄ&#x160;SQLH Ī\FLHP ]DSáDFLOL ]D NRQW\QXRZDQLH FKOXEQHM WUDG\FML XG]LDáXZZDONDFKRQLHSRGOHJáRÄ&#x17E;ü -HV]F]HMHGQ\PHOHPHQWHPXURF]\VWRÄ&#x17E;FLE\áRRGVáRQLÄ&#x160;FLHWDEOLF\SDPLÄ&#x2026;WNRZHMQD 3DáDFX1DPLHVWQLNRZVNLPSU]\XO.UDNRZVNLH3U]HGPLHÄ&#x17E;FLH JG]LHEH]SRÄ&#x17E;UHGQLR SRHZDNXDFML5RVMDQL]DMÄ&#x160;FLX:DUV]DZ\SU]H]1LHPFyZZGQLXVLHUSQLDU± GRNáDGQLHZURF]QLFÄ&#x160;Ä&#x17E;PLHUFL5RPXDOGD7UDXJXWWD±PLHÄ&#x17E;FLáDVLÄ&#x160;SU]H]GZDGQL SLHUZV]DNZDWHUDĪRáQLHU]\%DWDOLRQX:DUV]DZVNLHJR3ROVNLHM2UJDQL]DFML:RMVNRZHM GRZRG]RQHJRSU]H]7DGHXV]DÄ©XOLÄ&#x201D;VNLHJR QDVWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;FHMWUHÄ&#x17E;FL :W\PPLHMVFXVWROLF\ZGQLXVLHUSQLDURNXSRUD]SLHUZV]\RGGQLDZU]HÄ&#x17E;QLDURNXVWDQÄ&#x2026;áMDZQLHQDZDUFLHĪRáQLHU]SROVNL]%DWDOLRQX:DUV]DZVNLHJR 3ROVNLHM2UJDQL]DFML:RMVNRZHM

7DEOLFD WD ]QLV]F]RQD Z F]DVLH ZRMQ\ VWDUDQLHP 5DG\ 2FKURQ\ 3DPLÄ&#x160;FL :DON L0Ä&#x160;F]HÄ&#x201D;VWZD]RVWDáD]UHNRQVWUXRZDQDQDSRGVWDZLH]DFKRZDQHMIRWRJUD¿LLRGVáRQLÄ&#x160;WD OLVWRSDGDUSU]H]3UH]\GHQWD5]HF]\SRVSROLWHM%URQLVáDZD.RPRURZVNLHJR 'UXJL ] XNRFKDQ\FK R¿FHUyZ .RPHQGDQWD 3LáVXGVNLHJR L MHGHQ ] ERKDWHUyZ Kamieni na szaniec.RĨPLÄ&#x201D;VNLHJRNSWSáN/HRSROG/LV.XODE\á]NROHLMHG\Q\P]H ]QDQ\FKOHJLRQLVWyZGODNWyUHJRRG]\VNDQLHQLHSRGOHJáRÄ&#x17E;FLSU]H]3ROVNÄ&#x160;OLVWRSDGD UR]QDF]DáRRWU]\PDQLHQDMSLÄ&#x160;NQLHMV]HJRSUH]HQWXXURG]LQRZHJR2EFKRG]Ä&#x2026;F\ Z W\P GQLX GZXG]LHVWH GUXJLH XURG]LQ\ ZQXN SR NÄ&#x2026;G]LHOL SRZVWDÄ&#x201D;FD VW\F]QLRZHJRE\á/LV.XODZURVWDWQLPGRZyGFÄ&#x2026;SXáNXSLHFKRW\/HJLRQyZ3ROVNLFK PLDá ZyZF]DV ODW D Z U NRPHQGDQWHP QDF]HOQ\P 3ROVNLHM 2UJDQL]DFML :RMVNRZHM.RPHQGD1DF]HOQD1UQD8NUDLQLH2GOLVWRSDGDVáXĪ\áZRGURG]RQ\P:RMVNX3ROVNLP$ZDQVRZDQ\GRVWRSQLDPDMRUDSROHJáPDUFDUQD IURQFLHXNUDLÄ&#x201D;VNLP 2VWDWQLDMHJRGURJDZLRGáD]7RUF]\QDSU]H]:áRG]LPLHU]:Rá\Ä&#x201D;VNLL/XEOLQGR :DUV]DZ\JG]LHPDUFDUQDSODFX6DVNLPRGE\á\VLÄ&#x160;FHQWUDOQHXURF]\VWRÄ&#x17E;FL SRJU]HERZH QDWUXPQLH]áRĪRQRZyZF]DVZLHQLHFRG1DF]HOQHJR:RG]D]QDSLVHP

 'ZXG]LHVWROHFLHZ\PDUV]X%DWDOLRQX:DUV]DZVNLHJR32:Ã&#x201E;0RQLWRU3ROVNL´:DUV]DZD,; QUV


O KOLEJNYCH POLSKICH POKOLENIACH โ€žK AMIENI NA SZANIECโ€ร„0HPXG]LHOQHPXFKรกRSFXยฑ-y]HI3LรกVXGVNLยด QDVWฤŠSQLHSU]H].UDNyZGR5]HV]RZD JG]LH]RVWDรกSRFKRZDQ\PDUFDUQD&PHQWDU]X3RELWQHฤ”VNLP $ZDQVRZDQ\SRฤžPLHUWQLHQDSRGSXรกNRZQLNDL]ZHU\ยฟNRZDQ\ZVWRSQLXSXรกNRZQLND Z U ]RVWDรก RG]QDF]RQ\ 2UGHUHP :RMHQQ\P 9LUWXWL 0LOLWDUL 9 NODV\ 3RPQLN /LVD.XOL DXWRUVWZD (GZDUGD :LWWLJD RGVรกRQLฤŠWR Z 5]HV]RZLH PDUFD U]XG]LDรกHP3UH]\GHQWD53,JQDFHJR0RฤžFLFNLHJRPDUV]DรกNRZHM$OHNVDQGU\ 3LรกVXGVNLHM ] GZLHPD FyUNDPL JHQHUDรกyZ (GZDUGD ฤPLJรกHJR5\G]D L .D]LPLHU]D 6RVQNRZVNLHJR1DFRNROHZJUDQLFLHZ\U\WRQDSLVNRฤ”F]ฤ…F\VLฤŠVรกRZDPL 6WU]HOHF /HJLRQLVWD 3HRZLDN ฤฉRรกQLHU] SROVNL :H ZV]\VWNLFK SUDFDFK SU]\NรกDG FQRW\:ZDONDFKZ]yUERKDWHUVWZD 1LF]DSRELHFQLHPRฤชHW\PฤชDORPNWyUHฤžPLHUรผ/LVDZ]QLHFLรกDOHF]PRฤชH]รกDJRG]LรผMH]GRรกDLฤชZZROQRฤžFLNWyUฤ…RGG\FKDP\WฤŠWQLNUHZWHJRERKDWHUDยซฤฉHZH ZLRฤžQLHNWyUDSU]HGฤช\FLHPQDV]\PMHVWUR]ZDUWDXZUyW]GRE\W\FKZรกDฤžQLHSU]RGXMHWHQGXFKWHQGXFKQLHZ\F]HUSDQ\LฤžZLHฤช\ยฑMDNRPDMRZ\GHV]F]

ยฑEU]PLDรก\RVWDWQLHVรกRZDNVLฤ…ฤชHF]NLRQLPSLyUD-XOLXV]D.DGHQD%DQGURZVNLHJR. 8URF]\VWHREFKRG\URF]QLF\ฤžPLHUFLSรกN/HRSROGD/LVD.XOLPLDรก\PLHMVFH PDUFDUZ:DUV]DZLHLZ7RUF]\QLH3RGF]DVXURF]\VWHMDNDGHPLLZ7HDWU]H 3ROVNLPZ:DUV]DZLHPDUV]DรกHN6HQDWX53SรกN%RJXVรกDZ0LHG]Lฤ”VNLVZRMHSU]HPyZLHQLH]DNRฤ”F]\รกVรกRZDPL 0DU\ZVSRPQLHQLDF]\VWHVHUGHF]QHฤช\ZHPรกRGHZVSRPQ LHQLH/LVD.XOLWRGOD QDV ยฑ D Fyฤช GOD ZDV QDVL PรกRG]L SU]\MDFLHOH" 'OD ZDV GZLH U]HF]\ NX SDPLฤŠFL 1DMWUZDOV]ฤ… QDMSLฤŠNQLHMV]ฤ… L QDMEDUG]LHM SU]H] QDUyG SR ZV]\VWNLH F]DV\ FHQLRQฤ… MHVW FQRWD L VรกDZD ฤชRรกQLHU]D %Rรผ WHJR QDMEDUG]LHM ]DZV]H SRWU]HERZDรกD SRWU]HEXMHL]DZV]HSRWU]HERZDรผEฤŠG]LHQDV]D2MF]\]QD,MHGQRMHV]F]HGODZDV3DWU]FLH MDNKRMQLHMDNZVSDQLDOH2MF]\]QDSLฤ…FL]DFQRWฤŠฤชRรกQLHUVND]DERKDWHUVWZR3รกDFL ZVSDQLDรกฤ…XWฤŠVNQLRQฤ…SU]H]NDฤชGHJRQDJURGฤ…ยฑSรกDFLVรกDZฤ….

.ROHJD]JLPQD]MXPZ5]HV]RZLHLQDVWฤŠSQLHSRGZรกDGQ\/LVD.XOL]ODW SyฤจQLHMV]\V]HI2GG]LDรกX,,.RPHQG\*รกyZQHM$UPLL.UDMRZHMSรกNG\SO.D]LPLHU] ,UDQHN2VPHFNL SLV]ฤ…F ZVSRPQLHQLH R QLP Xฤช\รก QDZHW RNUHฤžOHQLD ร„]DGDWNL JHQLDOQRฤžFLยด /RJLND L SRF]XFLH UHDOL]PX Z RSHUDF\MQ\P SODQRZDQLX /LVD.XOL L SUHF\]MD Z WDNW\F]Q\P Z\NRQDQLX Z\SUDZ QD 3RU\FN L 7RUF]\Q ZVND]XMฤ… QD RSDQRZDQLH SU]H]QLHJRREXW\FKV]F]HEOLGRZRG]HQLD%LHJรกHZรกDGDQLHU]HPLRVรกHPMDNLPMHVW WDNW\NDZNWyUHMZLHOXGRZyGFyZFHOXMHRUD]RSDQRZDQLHV]WXNLMDNฤ…MHVWG]LDรกDQLH RSHUDF\MQH ยฑ QLH GOD ZV]\VWNLFK รกDWZH GR RSDQRZDQLD Z\VXQฤŠรกR /LVD.XOH

 -XOLXV].DGHQ%DQGURZVNL3RGSXรกN/LV.XOD:DUV]DZDV 3XรกNRZQLN /LV.XOD 3U]HPyZLHQLH 0DUV]DรกND 6HQDWX % 0LHG]Lฤ”VNLHJR ร„*D]HWD 3ROVNDยด :DUV]DZD,,,QU
A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT QD F]RรกRZH PLHMVFH QDV]\FK GRZyGFyZ %รก\VNRWOLZRฤžรผ Z REX W\FK G]LHG]LQDFK RVLฤ…JQLฤŠWHUH]XOWDW\SU]\EDUG]RNUyWNLPRNUHVLHF]DVXQD]GRE\FLHGRฤžZLDGF]Hฤ”ยฑ SRWZLHUG]DMฤ…RSLQLฤŠRSRVLDGDQLXSU]H]/LVD.XOฤŠ]DGDWNyZJHQLDOQRฤžFL.

3XรกNRZQLN /LV.XOD ZV]HGรก WDNฤชH SU]HERMHP QD NDUW\ SRH]ML $XWRUHP QDMEDUG]LHM]QDQHJRSRฤžZLฤŠFRQHJRPXZLHUV]DE\รกNSW$GDP.RZDOVNL 2SXรกNRZQLNX/LVLH.XOL *G\UXV]\รกQDZRMHQNฤ… 0LDรกVLHGHPQDฤžFLHODW $VHUFHJRUHMฤ…FH $OLFDMDNRNZLDW &KรกRSLฤŠFฤ…MHV]F]HGXV]ฤŠ ,Zฤ…WรกHUDPLฤŠPLDรก *G\ZNUZDZHM]DZLHUXV]H 6]HGรกV]XNDรผPฤ…NLFKZDรก /HF]ฤžPLDรกVLฤŠฤžPLHUFLZRF]\ ,]WUXGyZZV]\VWNLFKNSLรก 3DUรกQDSU]yGMDNKXUDJDQ ,ELรกLELรกLELรก $FKรกRSF\]QLPQDERMH 6]OL]SLHฤžQLฤ…MDNQDEDO %R]G]LHOQ\PNRPHQGDQWHP ,QDฤžPLHUรผLฤžรผQLHฤชDO 1LHWUZRฤช\รกVLฤŠPRVNLHZVNLFK %DJQHWyZODQFQLG]LDรก 'RFLHUDรก]DZV]H]ZLDUฤ… 7DPGRNฤ…GGRWU]HรผFKFLDรก *G\V]HGรกMXฤชZEyMRVWDWQL 0LDรกODWGZDG]LHฤžFLDGZDยฑ 0LDรกVรกDZฤŠERKDWHUD $PRFLGXPฤŠOZD ฤZLVQฤŠรกDPDรกDNXOND ,JUyEZ\U\รกDPX %RKDWHURZLรกRฤชHยฑ 3RVรกDQLHZLHF]QHOZX

 .D]LPLHU] ,UDQHN2VPHFNL 3XรกNRZQLN /LV.XOD ฤชRรกQLHU] L GRZyGFD ร„3U]HJOฤ…G 3RZV]HFKQ\ยด /RQG\Q ,,,,9 QU V : WRPLH .D]LPLHU]D ,UDQND2VPHFNLHJR 3RZRรกDQLH L SU]H]QDF]HQLH:VSRPQLHQLDRยฟFHUD.RPHQG\*รกyZQHM$.RSUDFRZDQ\PSU]H]V\QD-HU]HJR,UDQND2VPHFNLHJR Z\GUR]V]HU]RQH:DUV]DZD ]RVWDรก]DPLHV]F]RQ\ยฑQLHVWHW\ยฑMHG\QLHNUyWNLIUDJPHQW ZVSRPQLHQLDR/LVLH.XOLQDSLVDQ\ZU V 


O KOLEJNYCH POLSKICH POKOLENIACH „K AMIENI NA SZANIEC”5\FHUVNLSĊG]LáĪ\ZRW 5\FHUVNL]QDOD]á]JRQ $UPDW\PXG]ZRQLá\ $QLHĪDáREQ\G]ZRQ &KRUąJZLHVLĊVNáRQLá\ 1DGJUREHPQDF]FL]QDN $VWDUDEUDüĪRáQLHUVND -DNG]LHFLáNDáDWDN 6DPQDZHW:yG]1DF]HOQ\ à]\ZGREU\FKRF]DFKPLDá± 8NRFKDQHPXFKáRSFX 1DWUXPQĊRUGHUGDá &]\ZLHFLHZ\UHNUXW\ .WRPLDáWDNSLĊNQ\]JRQ .WRWDN2MF]\ĨQLHVáXĪ\á± &]\ZLHFLHNWRE\á2Q" 2WZyU]FLH]áRWąNVLĊJĊ *G]LHERKDWHUyZVSLV 1DF]HOHZQLHMZLGQLHMH 38à.2:1,..8/$/,6.

:NRPSDQLLU]HV]RZVNLHM/HJLRQyZ3ROVNLFKSRGGRZyG]WZHP/LVD.XOLZ\UXV]\áGRZDONLZVLHUSQLXUPLĊG]\LQQ\PL6WDQLVáDZ%\WQDURMFLHFÄ5XGHJR´« 5R]G]LDáR/LVLH.XOLZKamieniach na szaniec.RĨPLĔVNLHJRQRVLW\WXáUkochany FKáRSLHF .RPHQGDQWD ]DĞ DXWRUHP QLHZLHONLHM VWURQLFRZHM NVLąĪNRZHM ELRJUD¿L /LVD.XOLZ\GDQHMSLĊüODWZF]HĞQLHMZUZ.DWRZLFDFKL]DW\WXáRZDQHM2¿FHU 5]HF]\SRVSROLWHME\á«$OHNVDQGHU.DPLĔVNL =DF]ĊOLĞP\ MXĪ Z\ĪHM Z\PLHQLDü QD]ZLVND XF]HVWQLNyZ NROHMQ\FK SROVNLFK ÄZ\PDUV]yZNXZROQRĞFL´=D]QDF]\üZW\PPLHMVFXZ\SDGDLĪZF]DVDFKQLHZROL ]DUyZQRRGG]LDá\üZLF]HEQHÄ=DU]HZLD´ WZRU]RQHRGU MDNLSLHUZV]HGUXĪ\Q\ KDUFHUVNLH WZRU]RQHRGU ZQLHSRGOHJáHM'UXJLHM5]HF]\SRVSROLWHMSXáNLRGURG]RQHJR :RMVND 3ROVNLHJR V]NRá\ L GUXĪ\Q\ KDUFHUVNLH D Z F]DVLH ,, ZRMQ\ ĞZLDWRZHMRGG]LDá\$UPLL.UDMRZHMLLQQ\FKRUJDQL]DFMLNRQVSLUDF\MQ\FK±RWU]\P\ZDá\ ]D SDWURQyZ ERKDWHUyZ QDURGRZ\FK QDMF]ĊĞFLHM QDMEDUG]LHM ]QDQ\FK XF]HVWQLNyZ NROHMQ\FKLQVXUHNFML 2GQRWRZDüWDNĪHWU]HEDMDNĪHZ\UDĨQLHZLGRF]QHZHZV]\VWNLFKW\FKRNUHVDFK RGZRá\ZDQLH VLĊ GR WUDG\FML LQVXUHNF\MQ\FK ± ]ZáDV]F]D GR WUDG\FML SRZVWDQLD VW\F]QLRZHJR±LZLHONLV]DFXQHNRND]\ZDQ\ZHWHUDQRPV]F]HJyOQLHZQLHSRGOHJáHM 'UXJLHM5]HF]\SRVSROLWHMSRF]\QDMąFRGGZyFKVSHFMDOQ\FKUR]ND]yZ1DF]HOnego

 $GDP.RZDOVNL/XWQLDZWRUQLVWU]H:DUV]DZDV
A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT

:RG]D -y]HID 3LáVXGVNLHJR Z\GDQ\FK VW\F]QLD U 'UXJL ] QLFK 3LáVXGVNL ]DNRĔF]\áVáRZDPL 'ODQDVĪRáQLHU]\ZROQHM3ROVNLSRZVWDĔF\UVąLSR]RVWDQąRVWDWQLPLĪRáQLHU]DPL3ROVNLZDOF]ąFHMRVZąVZRERGĊSR]RVWDQąZ]RUHPZLHOXFQyWĪRáQLHUVNLFK NWyUHQDĞODGRZDüEĊG]LHP\'ODXF]F]HQLDLFKLXSDPLĊWQLHQLDUZV]HUHJDFK DUP LL SROVNLHM Z\GDáHP UR]ND] ]DOLF]HQLD GR V]HUHJyZ ZRMVND ZV]\VWNLFK ZHWHUDQyZU]SUDZHPQRV]HQLDPXQGXUXZRMVNSROVNLFKZGQLXURF]\VWH:LWDP LFKW\PUR]ND]HPMDNRQDV]\FK2MFyZL.ROHJyZ.

3LHUZV]H Z QLHSRGOHJáHM 3ROVFH XURF]\VWH REFKRG\ URF]QLF\ Z\EXFKX SRZVWDQLDVW\F]QLRZHJR]XG]LDáHPW\VLĊF\ZDUV]DZLDNyZQDF]HOH]1DF]HOQLNLHP3DĔVWZD-y]HIHP3LáVXGVNLP]RUJDQL]RZDQ\FKVW\F]QLDUQDVWRNDFK &\WDGHOL :DUV]DZVNLHM JG]LH ZNUyWFH XVWDZLRQR .U]\Ī 7UDXJXWWD SRG NWyU\P Z F]DVLH SLHUZV]\FK ] NROHL REFKRGyZ ĞZLĊWD 0DMD WDNĪH Z U ]DVDG]RQR 'U]HZR:ROQRĞFLMDNR]DF]ąWHN3DUNX7UDXJXWWD 'RGDMP\ LĪ VW\F]QLD ]DUyZQR Z XURF]\VWRĞFLDFK QD &\WDGHOL :DUV]DZVNLHM MDN L Z ZF]HĞQLHMV]\P QDERĪHĔVWZLH G]LĊNF]\QQ\P Z NDWHGU]H ĝZ -DQD RGSUDZLRQ\P SU]H] ELVNXSD 6WDQLVáDZD *DOOD GZD W\JRGQLH SyĨQLHM PLDQRZDQHJR %LVNXSHP 3RORZ\P :RMVND 3ROVNLHJR XF]HVWQLF]\áD QLH W\ONR JUXSD ZHWHUDQyZ LQVXUHNFMLVW\F]QLRZHMDOHWDNĪHGZyFKXF]HVWQLNyZSRZVWDQLDOLVWRSDGRZHJRVSU]HG RVLHPG]LHVLĊFLXRĞPLXODW0LFKDá6]XUPLĔVNL RUG\QDQVJHQ6RZLĔVNLHJR LàXNDV] 3U]\E\OVNL : QDVWĊSQ\P URNX UyZQLHĪ G]LHĔ NROHMQHM SLĊüG]LHVLąWHM VLyGPHM URF]QLF\ Z\EXFKXSRZVWDQLDVW\F]QLRZHJR±VW\F]QLDU±Z\EUDá1DF]HOQLN3DĔVWZD L1DF]HOQ\:yG]-y]HI3LáVXGVNLQDG]LHĔZVNU]HV]HQLDQDMVWDUV]HJRLQDMZ\ĪV]HJR SROVNLHJR RG]QDF]HQLD ]D ]DVáXJL ERMRZH 2UGHUX :RMHQQHJR 9LUWXWL 0LOLWDUL 3R XGHNRURZDQLXQLPF]áRQNyZSLHUZV]HM.DSLWXá\2UGHUXQDXURF]\VW\PRELHG]LHQD =DPNX .UyOHZVNLP GOD QLFK L GOD JUXS\ ]DSURV]RQ\FK SRZVWDĔFyZ VW\F]QLRZ\FK 3LáVXGVNLVZRMHSU]HPyZLHQLH]DF]ąáVáRZDPL 0RLSDQRZLH ']LHĔZSURZDG]HQLDZĪ\FLHRUGHUXÄ9LUWXWL0LOLWDUL´]ZLą]DáHP]GQLHPZ\EXFKX SRZVWDQLD VW\F]QLRZHJR =URELáHP WR UR]P\ĞOQLH L WR GODWHJR DE\ ]ZLą]Dü Ī\FLH QRZRF]HVQHJR ĪRáQLHU]D 3ROVNL ]H ZV]\VWNLPL ZDONDPL SU]HV]áRĞFL NWyUH GOD MHM VZRERG\WRF]RQR.

:F]DVLHREFKRGyZURF]QLF\SRZVWDQLDVW\F]QLRZHJR±VW\F]QLDU Z :DUV]DZLH ± JHQ G\Z (GZDUG ĝPLJá\5\G] RGF]\WDá ]DU]ąG]HQLH 3UH]\GHQWD 5]HF]\SRVSROLWHM,JQDFHJR0RĞFLFNLHJR -y]HI3LáVXGVNL3LVPD]ELRURZHW:DUV]DZDV 

,ELGHPV


O KOLEJNYCH POLSKICH POKOLENIACH โ€žK AMIENI NA SZANIECโ€1DGDMฤŠ .U]\ฤช 1LHSRGOHJรกRฤžFL ] 0LHF]DPL SROHJรก\P L ]PDUรก\P SRZVWDฤ”FRP URNXMDNRV\PEROLFK]DVรกXJZZDOFHRQLHSRGOHJรกRฤžรผ3ROVNL2G]QDF]HQLHWRZLQQR E\รผ]DZLHV]RQHQD.U]\ฤชX7UDXJXWWDQDVWRNDFK&\WDGHOLZ:DUV]DZLH.

3RZV]HFKQLHV]DQRZDQLZHWHUDQLSRZVWDQLDVW\F]QLRZHJRXF]HVWQLF]\OLZZLHOX XURF]\VWRฤžFLDFK SDฤ”VWZRZ\FK :DUWR Z W\P PLHMVFX SU]\SRPQLHรผ FKRรผE\ G]LHฤ” PDMDUJG\JUXSDZHWHUDQyZSRZVWDQLDVW\F]QLRZHJR]QDMGRZDรกDVLฤŠZฤžUyG ZLHORW\VLฤŠF]Q\FK WรกXPyZ ZDUV]DZLDNyZ HQWX]MDVW\F]QLH ZLWDMฤ…F\FK ]Z\FLฤŠVNLH SXรกNL ZDUV]DZVNLH SRZUDFDMฤ…FH GR VWROLF\ SR Z\JUDQHM ZRMQLH SROVNREROV]HZLFNLHM7X]NROHLZDUWRSDPLฤŠWDรผLฤชSROHJรก\VLHUSQLDUZ2VVRZLHERKDWHUVNฤ… ฤžPLHUFLฤ… Z SU]HรกRPRZ\P PRPHQFLH %LWZ\ :DUV]DZVNLHM NV ,JQDF\ 6NRUXSND E\รก ZQXNLHPSRNฤ…G]LHOLSRZVWDฤ”FDVW\F]QLRZHJR=DฤžZSURZDG]RQ\SU]H]Hฤ”GRKDUFHUVWZDPรกRGV]\EUDWSRU.D]LPLHU]6NRUXSNDร„']LDGยดKDUFPLVWU]NRPHQGDQW2NUฤŠJX 3UDJD 6]DU\FK 6]HUHJyZ F]รกRQHN .RPHQG\ 2EZRGX 3UDJD $UPLL .UDMRZHM DUHV]WRZDQ\LZ\ZLH]LRQ\GRQLHPLHFNLHJRRER]XNRQFHQWUDF\MQHJRQD0DMGDQNX]RVWDรก ]DPRUGRZDQ\ZฤžOHG]WZLHQD=DPNX/XEHOVNLPJUXGQLDU : W\P PRPHQFLH MHV]F]H UD] SRWZLHUG]DP\ IDNW FLฤ…JรกRฤžFL WUDG\FML L FLฤ…JรกRฤžFL SRNROHQLRZHM RG SRZVWDQLD VW\F]QLRZHJR Dฤช GR F]DVyZ ,, ZRMQ\ ฤžZLDWRZHM 'DOV]H UR]ZDฤชDQLDZ\SDGD]DF]ฤ…รผRGV\PEROXRZHMFLฤ…JรกRฤžFLยฑRG]QDNXNRWZLF\ : URNX Z\GDQLD .DPLHQL QD V]DQLHF .DUROD .RฤจPLฤ”VNLHJR  Z REHFQHM VLHG]LELHG]LDรกDรกRMXฤชRGWU]HFKODW0X]HXP:RMVND3ROVNLHJRZ:DUV]DZLHQD]ZDQH SU]H]-y]HID3LรกVXGVNLHJRร„ฤžZLฤ…W\QLฤ…VรกDZ\RUฤŠฤชDSROVNLHJRLVNDUEQLFฤ…QLHฤžPLHUWHOQHJRGXFKDU\FHUVNLHJRยด:FHQWUDOQ\PSXQNFLHVDOLSRฤžZLฤŠFRQHMSRZVWDQLXVW\F]QLRZHPXQDGU]HฤจEฤ…JรกRZ\5RPXDOGD7UDXJXWWDZLVLDรก\WDPQDฤžFLDQLHFDUVNLHNDMGDQ\ ];3DZLORQX&\WDGHOL:DUV]DZVNLHMXรกRฤชRQHZNV]WDรกWยซNRWZLF\7HQVWDURFKU]HฤžFLMDฤ”VNLV\PEROQDG]LHLLXIQRฤžFLZF]DVDFKSU]HฤžODGRZDฤ”SRMDZLรกVLฤŠSRUD]SLHUZV]\ ZKLVWRULL3ROVNLZรกDฤžQLHNUyWNRSU]HGZ\EXFKHPSRZVWDQLDVW\F]QLRZHJR SRPDVDNU]HGRNRQDQHMSU]H]5RVMDQQDSODFX=DPNRZ\PNZLHWQLDU RERNNU]\ฤชD L NRURQ\ FLHUQLRZHM EฤŠGฤ…F QDMF]ฤŠฤžFLHM VSRW\NDQ\P HOHPHQWHP Z F]DUQHM ELฤชXWHULL DSyฤจQLHMZฤžUyGV\PEROLOHSLRQ\FK]FKOHEDLU]HฤจELRQ\FKZNDZDรกNDFKGU]HZDSU]H] ]HVรกDฤ”FyZV\EHU\MVNLFKSRSRZVWDQLXVW\F]QLRZ\P 7D VDPD NRWZLFD X]XSHรกQLRQD ร„EU]XV]NLHPยด WZRU]ฤ…F\P ] QLHM VSOHFLRQH OLWHU\ ร„3ยด L ร„:ยด F]\WDQH MDNR ร„3ROVND :DOF]ฤ…FDยด VWDรกD VLฤŠ QDMVรก\QQLHMV]\P ]QDNLHP JUDยฟF]Q\P $UPLL .UDMRZHM L 3ROVNLHJR 3Dฤ”VWZD 3RG]LHPQHJR D QDVWฤŠSQLH QDMSRSXODUQLHMV]\P SROVNLP ]QDNLHP JUDยฟF]Q\P RNUHVX ,, ZRMQ\ ฤžZLDWRZHM 'RW\NDP\ WX NROHMQHJR ZDฤชQHJR WHPDWX MDNLP E\รกR RGZRรก\ZDQLH VLฤŠ GR WUDG\FML LQVXUHNF\MQHMยฑ]ZรกDV]F]DSRZVWDQLDVW\F]QLRZHJRยฑUyZQLHฤชZF]DVDFK,,ZRMQ\ฤžZLDWRZHM RNXSDFML NRQVSLUDFML L 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR 1LH]Z\NรกD SRSXODUQRฤžรผ ]QDNX NRWZLF\ 3ROVNL :DOF]ฤ…FHM MHVW WHJR QDMOHSV]\P L QDMZ\PRZQLHMV]\P SU]\NรกDGHP

 =ELJQLHZ3XFKDOVNL7DGHXV]:DZU]\ฤ”VNL.U]\ฤชL0HGDO1LHSRGOHJรกRฤžFL:DUV]DZDV
A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT

FKRรผORMDOQLHQDOHฤช\SU]\]QDรผLฤชQLHPDP\SHZQRฤžFLLOX]XF]HVWQLNyZDNFML2UJDQL]DFML0DรกHJR6DERWDฤชXร„:DZHUยดU\VXMฤ…F\FKLPDOXMฤ…F\FK]QDNNRWZLF\QDPXUDFK SรกRWDFKLFKRGQLNDFKRNXSRZDQHM:DUV]DZ\RGPDUFDU]GDZDรกRVRELHVSUDZฤŠ ]MHMZDฤชQHJRPLHMVFDZHZF]HฤžQLHMV]HMKLVWRULL3ROVNL =DVรก\QฤŠOLZW\FKDNFMDFKZV]\VF\WU]HMJรกyZQLERKDWHURZLH.DPLHQLQDV]DQLHF $OHNVDQGUD.DPLฤ”VNLHJRยฑ-DQHN%\WQDUร„5XG\ยด0DFLHM$OHNV\'DZLGRZVNLร„$OHNยด L7DGHXV]=DZDG]NLร„=RฤžNDยด ZSLHUZV]\PNRQVSLUDF\MQ\PZ\GDQLXNVLฤ…ฤชNLQD]\ZDQL&]DUQ\P:RMWNLHPL6WDFKHP ร„5XG\ยดNZLHWQLDUSRSUDZLรกQDSLVร„-HGฤจFLH]QDPLGR1LHPLHFยดQDV]\OG]LHSU]HGJรกyZQ\PELXUHPZHUEXQNRZ\PQDURERW\Z5]HV]\SU]\XO1RZ\ฤZLDW QDร„-HGฤจFLHVDPLยซยด a ZSU]HGG]LHฤ”ฤžZLฤŠWDPDMDUQDU\VRZDรกGXฤชฤ…NRWZLFฤŠ 3ROVNL :DOF]ฤ…FHM QD FRNROH SRPQLND /RWQLND QD SO 8QLL /XEHOVNLHM RGWZRU]RQฤ… ZU]HฤžQLD U QD W\PฤชH SRPQLNX SR ZRMQLH ]UHNRQVWUXRZDQ\P L XPLHMVFRZLRQ\PQDURQG]LHX]ELHJXDOฤฉZLUNLL:LJXU\RUD]XOLF:DZHOVNLHM5DV]\ฤ”VNLHM L8QLZHUV\WHFNLHM 6NRQVWUXRZDQHSU]H]QLHJRW]ZZLHF]QHSLyURVรกXฤชฤ…FHGRZ\NRQ\ZDQLDQDSLVyZLU\VXQNyZZDNFMDFKร„PDรกHJRVDERWDฤชXยดE\รกRSyฤจQLHMSRZV]HFKQLH stosowane. ร„$OHNยดOXWHJRURGNUฤŠFLรกLXNU\รกQLHPLHFNฤ…WDEOLFฤŠร„'HPJURVVHQ$VWURQRPHQยด ] SRPQLND 0LNRรกDMD .RSHUQLND ]D FR NRPHQGDQW JรกyZQ\ ร„:DZUDยด $OHNVDQGHU .DPLฤ”VNL QDGDรก PX QDVWฤŠSQLH KRQRURZ\ SVHXGRQLP ร„.RSHUQLFNLยด WDEOLFD ]QDMGXMH VLฤŠ REHFQLH Z 0X]HXP +LVWRU\F]Q\P PVW :DUV]DZ \ .LHG\ 1LHPF\ Z RGZHW ]D WฤŠ DNFMฤŠ XNU\OL SRPQLN -DQD .LOLฤ”VNLHJR QDSLVDรก QD PXUDFK 0X]HXP 1DURGRZHJR Z PDUFX U ร„/XGX :Z\ MDP WX -DQ .LOLฤ”VNLยด ]Dฤž QD FRNROH SRPQLND.RSHUQLNDXPLHฤžFLรกPDUFDUREZLHV]F]HQLH :RGZHW]D]QLV]F]HQLHSRPQLND.LOLฤ”VNLHJR ]DU]ฤ…G]DPSU]HGรกXฤชHQLH]LP\RW\JRGQL ยฑ 0LNRรกDM.RSHUQLNDVWURQRP

:UHV]FLHร„=RฤžNDยด]DQDMZLฤŠNV]ฤ…OLF]EฤŠNRWZLFZ\U\VRZDQ\FKQDWHUHQLHVZRMHM G]LHOQLF\ 0RNRWyZ RWU]\PDรก RG NRPHQGDQWD JรกyZQHJR ร„:DZUDยด KRQRURZ\ SVHXGRQLPร„.RWZLFNLยด 2SRMDZLHQLXVLฤŠ]QDNXNRWZLF\3ROVNL:DOF]ฤ…F\FKQDPXUDFK:DUV]DZ\ZPDUFX U SLVDรก Z QDVWฤŠSQ\P PLHVLฤ…FX ร„%LXOHW\Q ,QIRUPDF\MQ\ยด $UPLL .UDMRZHM ]DPLHV]F]DMฤ…F UHSURGXNFMฤŠ NRWZLF\ ]DSRZLDGDMฤ…F L QDND]XMฤ…F ร„=QDN NRWZLF\ RSDQRZDรกVWROLFฤŠLMHVWSUDZGRSRGREQHฤชHUR]SRZV]HFKQLVLฤŠSRFDรก\PNUDMX1LHFK LG]LHZฤžZLDWยด . : QDVWฤŠSQ\P URNX G]LHฤ” NROHMQHM URF]QLF\ Z\EXFKX SRZVWDQLD VW\F]QLRZHJR VW\F]QLD U Z\EUDรก 'RZyGFD $UPLL .UDMRZHM JHQ EU\J 6WHIDQ 5RZHFNL ร„*URWยดQDG]LHฤ”Z\GDQLDGZyFKZDฤชQ\FKUR]ND]yZUR]ND]XRIRUPDOQ\PSRZRรกDQLX

 ร„%LXOHW\Q,QIRUPDF\MQ\ยด:DUV]DZD,9QU


O KOLEJNYCH POLSKICH POKOLENIACH โ€žK AMIENI NA SZANIECโ€WZRU]RQHJR MXฤช RG OLVWRSDGD U .LHURZQLFWZD '\ZHUVML ยฑ .HG\ZX L UR]ND]X QDND]XMฤ…FHJRSRVรกXJLZDQLHVLฤŠRGWฤ…Gร„ZรกDVQฤ…ยฟUPฤ…ยดZG]LDรกDQLDFKG\ZHUV\MQ\FKMXฤช PLHVLฤ…FSyฤจQLHMX]QDMฤ…FZUR]ND]LH]OXWHJRULฤชQDMEDUG]LHMRGSRZLHGQLP ]QDNLHP GR R]QDF]DQLD DNFML WHUURU\VW\F]Q\FK L VDERWDฤชRZRG\ZHUV\MQ\FK $UPLL .UDMRZHMMHVWZรกDฤžQLH]QDNNRWZLF\3ROVNL:DOF]ฤ…FHM 7\G]LHฤ”SyฤจQLHMร„%LXOHW\Q,QIRUPDF\MQ\ยดSRZWyU]\รกUHSURGXNFMฤŠ]QDNXNRWZLF\ VWZLHUG]DMฤ…Fร„-HVWWR]QDNSRG]LHPQHJR:RMVND3ROVNLHJRยด. ร„=QDNWHQQDEUDรก]F]DVHPGODQDVยฑZVSRPLQDรกSyฤจQLHM'RZyGFD$UPLL.UDMRZHM JHQ G\Z 7DGHXV] .RPRURZVNL ร„%yUยด ยฑ SRGREQHJR ]QDF]HQLD MDN ]QDN U\E\ GOD SLHUZV]\FKFKU]HฤžFLMDQ3RMDZLDรกVLฤŠZV]ฤŠG]LHยด. 1DMEDUG]LHM Z\PRZQ\P GRZRGHP QLH]Z\NรกHM SRSXODUQRฤžFL ]QDNX NRWZLF\ 3ROVNL:DOF]ฤ…FHMVWDรกDVLฤŠMHJRREHFQRฤžรผZOLSFXUQDRNรกDGFH SURMHNWX6WDQLVรกDZD .XQVWHWWHUD SLHUZV]HJR NRQVSLUDF\MQHJR Z\GDQLD .DPLHQL QD V]DQLHF $OHNVDQGUD.DPLฤ”VNLHJRยฑQDMJรกRฤžQLHMV]HMLQDMSRSXODUQLHMV]HMNVLฤ…ฤชNL3ROVNLHJR3Dฤ”VWZD 3RG]LHPQHJR 2VWDWHF]Qฤ… QRELOLWDFMฤ… ]QDNX NRWZLF\ VWDรกD VLฤŠ GHF\]MD R MHM XPLHV]F]HQLXQD.U]\ฤชX$UPLL.UDMRZHMXVWDQRZLRQ\PZ/RQG\QLHSU]H]E\รกHJR'RZyGFฤŠ $.JHQG\Z7%RUD.RPRURZVNLHJRZURF]QLFฤŠZ\EXFKX3RZVWDQLD:DUV]DZVNLHJRVLHUSQLDU :UyรผP\ GR ]D]QDF]RQHM Z\ฤชHM FLฤ…JรกRฤžFL WUDG\FML L FLฤ…JรกRฤžFL SRNROHQLRZHM RG SRZVWDQLDVW\F]QLRZHJR DQDZHWRGZF]HฤžQLHMV]HJRยฑNRฤžFLXV]NRZVNLHJR GRF]DVyZ ,, ZRMQ\ ฤžZLDWRZHM 3ROVNLHJR 3Dฤ”VWZD 3RG]LHPQHJR $UPLL .UDMRZHM L 3RZVWDQLD Warszawskiego. :NDPSDQLLZU]HฤžQLRZHMZREURQLH:DUV]DZ\SROHJรกZQXN5RPXDOGD7UDXJXWWD %ROHVรกDZ-XV]NLHZLF]3yฤจQLHMSRGRNXSDFMฤ…QLHPLHFNฤ…ZQLHPLHFNLPRER]LHNRQFHQWUDF\MQ\P$XVFKZLW] 2ฤžZLฤŠFLP ]JLQฤ…รกSUDZQXN7UDXJXWWD-HU]\-XV]NLHZLF] -Xฤช UHDNW\ZRZDQD Z SDฤจG]LHUQLNX U NRQVSLUDF\MQD 3ROVND 3DUWLD 6RFMDOLVW\F]QD SU]\MฤŠรกD MDNR VZyM NU\SWRQLP SRMฤŠFLD Z\PLHQLRQH QD SLHF]ฤŠFL WDMQHJR SRZVWDฤ”F]HJR5]ฤ…GX1DURGRZHJR7UDXJXWWD 5yZQRฤžรผยฑ:ROQRฤžรผยฑ1LHSRGOHJรกRฤžรผ V]HUHJXMฤ…F MH W\ONR Z QLHFR LQQHM NROHMQRฤžFL :ROQRฤžรผ ยฑ 5yZQRฤžรผ ยฑ 1LHSRGOHJรกRฤžรผ ZVNUyFLH:517DNLPWDNฤชHVNUyWHPV\JQRZDQHE\รก\WDMQHZ\GDZQLFWZD3ROVNLHM 3DUWLL6RFMDOLVW\F]QHMDFHQWUDOQ\RUJDQSUDVRZ\NRQVSLUDF\MQHM336QRVLรกQDZHWWDNL ZรกDฤžQLHW\WXรกร„:51ยด2GPDMDUZPLHMVFHNU\SWRQLPXร„:51ยดSU]\ZUyFRQRWUDG\F\MQฤ…QD]ZฤŠ3ROVND3DUWLD6RFMDOLVW\F]QD]DฤžF]HUZFDUW\WXรกMHM SLVPD]ร„:51ยด]PLHQLRQRQDWUDG\F\MQ\ร„5RERWQLNยด -HGHQ ] F]RรกRZ\FK G]LDรกDF]\ NRQVSLUDF\MQHM 3ROVNLHM 3DUWLL 6RFMDOLVW\F]QHM NRPHQGDQWJรกyZQ\0LOLFML5RERWQLF]HM336:51 LMHMUHSUH]HQWDQWZQDMZ\ฤชV]\FK ZรกDG]DFK3ROVNLHJR3Dฤ”VWZD3RG]LHPQHJR$QWRQL3DMGDN GUXJL]DVWฤŠSFD 'HOHJDWD5]ฤ…GX53QD.UDMLPLQLVWHUยฑF]รกRQHN.UDMRZHM5DG\0LQLVWUyZXฤช\ZDรก 

,ELGHP,,QU

 7DGHXV]%yU.RPRURZVNL$UPLD3RG]LHPQDZ\G:DUV]DZDV
A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT

SVHXGRQLPX ร„7UDXJXWWยด 'RGDMP\ Lฤช SVHXGRQLPX ร„7UDXJXWWยด Xฤช\ZDรก ZF]HฤžQLHM ZODWDFK-DQ:\JOHQGDMHGHQ]GRZyGFyZ,L,,,SRZVWDQLDฤžOฤ…VNLHJR

'RFLฤ…JรกRฤžFLWUDG\FMLLQVXUHNF\MQ\FKRGZRรกDรกVLฤŠZJUXGQLXUZ5R]ND]LH 1UGRฤชRรกQLHU]\R]DGDQLDFKLFHODFK=ZLฤ…]NX:DONL=EURMQHM.RPHQGDQW*รกyZQ\ =:=JHQEU\J6WHIDQ5RZHFNLร„*URWยด .LONDSRNROHฤ”ZDOF]\รกRRQLHSRGOHJรกRฤžรผZ\ND]XMฤ…FEH]J UDQLF]QHXPLรกRZDQLHLGHL LFDรกNRZLWฤ…RยฟDUQRฤžรผ-HVWHฤžP\VSDGNRELHUFDPLWHMWUDG\FML.

:SU]HGG]LHฤ”]DฤžURF]QLF\Z\EXFKXSRZVWDQLDVW\F]QLRZHJRยฑVW\F]QLD U ยฑ ร„%LXOHW\Q ,QIRUPDF\MQ\ยด $UPLL .UDMRZHM QU  SU]\QLyVรก QD SLHUZV]HM VWURQLHQDGZLQLHWฤ…W\WXรกRZฤ…QDVWฤŠSXMฤ…Fฤ…GHG\NDFMฤŠ %RKDWHUVNLPSUDRMFRPNWyU]\SU]HGRVLHPG]LHVLฤŠFLXODW\]DSDWU]HQLZZROQRฤžรผ]D PLHF]FKZ\FLOLZEUHZUDFKXERPยฑKRรกGVHUGHF]Q\RGGDMฤ…LFKQLHRGURGQHZQXNL .

: ZDONDFK Z 3RZVWDQLX :DUV]DZVNLP ยฑ QDMNUZDZV]HM SROVNLHM LQVXUHNFML ยฑ GRNรกDGQLH SyรกWRUD ZLHNX SR SRZVWDQLX NRฤžFLXV]NRZVNLP ]DVรก\Qฤ…รก EDWDOLRQ $UPLL .UDMRZHM QD]ZDQ\ LPLHQLHP MHM SU]\ZyGF\ Z :DUV]DZLH -DQD .LOLฤ”VNLHJR D Z ZDONDFK SRZVWDฤ”F]\FK SROHJรก MHJR SUDSUDZQXN OHWQL VWU]HOHF =JUXSRZDQLD ร„.U\VNDยด$UPLL.UDMRZHM:RMFLHFK%DUWRV].LOLฤ”VNLร„5RODQGยด MHJRRMFLHFSUDZQXN -DQDSรกNG\SO:รกDG\VรกDZ.LOLฤ”VNLE\รกRยฟFHUHP/HJLRQyZ3ROVNLFKLRGURG]RQHJR :RMVND 3ROVNLHJR = NROHL LPLฤŠ QDMEDUG]LHM ]QDQHJR ERKDWHUD SRZVWDQLD OLVWRSDGRZHJRJHQ-y]HID6RZLฤ”VNLHJR SROHJรกHJRZREURQLH:ROLZU]HฤžQLDUQD]\ZDQHJR ร„SROVNLP /HRQLGDVHPยด QRVLรก Z F]DVLH 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR LQQ\ ]SRZVWDฤ”F]\FKEDWDOLRQyZ$UPLL.UDMRZHMXWZRU]RQ\ZฤUyGPLHฤžFLX]RGG]LDรกyZ ZDOF]ฤ…F\FKZF]HฤžQLHMQD:ROL .LHG\ SDฤจG]LHUQLND U ZUD] ] RVWDWQLPL RGG]LDรกDPL $UPLL .UDMRZHM Z\FKRG]Lรก ] :DUV]DZ\ GR QLHZROL QLHPLHFNLHM 'RZyGFD $. JHQ G\Z 7DGHXV] .RPRURZVNLร„%yUยดMHGQD]REVHUZXMฤ…F\FKWฤŠVFHQฤŠNRELHWRยฟDURZDรกDPXQDGURJฤŠ VUHEUQ\PHGDOLRQ]SRZVWDQLDVW\F]QLRZHJR 1DJOHZ\VWฤ…SLรกD]WรกXPXQLH]QDQDPLNRELHWDZฤชDรกRELHSRGHV]รกDGRPQLHยฑZVSRPLQDรก SyฤจQLHM ร„%yUยด ยฑ L ZUฤŠF]DMฤ…F PL VUHEUQ\ PHGDOLRQ U]XFLรกD W\FK NLOND VรกyZ ร„3URV]ฤŠSU]\Mฤ…รผSDQLHJHQHUDOHWฤŠSDPLฤ…WNฤŠ]SRZVWDQLDURNXยด .

-DNVLฤŠRND]DรกRZLHOHODWSyฤจQLHMRZฤ…NRELHWฤ…ZฤชDรกRELHE\รกDVLRVWUD.D]LPLHU]D 0RF]DUVNLHJR $QQD 5RWKHQEXUJ5RฤžFLV]HZVND ร„0DUJRWยด ZGRZD SR :LWROG]LH 5RWKHQEXUJ5RฤžFLV]HZVNLP ร„.DUOLฤ”VNLPยด SU]\ZyGF\ RUJDQL]DFML NRQVSLUDF\MQHM 3UDZG]LZDKLVWRULD3RODNyZ,OXVWURZDQHZ\SLV\ฤจUyGรกRZHRSUDFRZDOL'DULXV]%DOLV]HZVNLL$QGU]HM.U]\V]WRI.XQHUWW:DUV]DZDV ร„%LXOHW\Q,QIRUPDF\MQ\ยด:DUV]DZD,QU 

,ELGHPV


O KOLEJNYCH POLSKICH POKOLENIACH โ€žK AMIENI NA SZANIECโ€ร„3REXGNDยด ]DPRUGRZDQ\P SU]H] 1LHPFyZ Z U NWyUHJR V\Q ] SLHUZV]HJR PDรกฤชHฤ”VWZD0LFKDรก5RฤžFLV]HZVNLร„0LฤžยดOHWQLฤชRรกQLHU]EDWDOLRQX$UPLL.UDMRZHM ร„&]DWDยดRG]QDF]RQ\.U]\ฤชHP:DOHF]Q\FKSROHJรกZ3RZVWDQLX:DUV]DZVNLP ย™

ย™

ย™

3LVDรกHPZ\ฤชHMLฤชQLHPDOFDรกDKLVWRULD3ROVNL;,;L;;VWXOHFLDWRG]LHMHZLHOX NROHMQ\FKSRNROHฤ”ร„NDPLHQLQDV]DQLHFยด2W\FKSLHUZV]\FKXURG]RQ\FKZQLHZROL SLVDรก.DURO.RฤจPLฤ”VNL&L]SRNROHQLDRNWyU\PSLVDรก$OHNVDQGHU.DPLฤ”VNL]SLHUZV]HJRSRNROHQLDXURG]RQHJRLNV]WDรกFฤ…FHJRVLฤŠZZROQHMLQLHSRGOHJรกHM3ROVFHZ\ZDOF]RQHMSU]H]LFKG]LDGyZLRMFyZZ\FKRZ\ZDQLQDZ]RUFDFKRVRERZ\FKERKDWHUyZ WDPW\FKZDONVWDOLVLฤŠRVWDWQLPSRNROHQLHPZDOF]ฤ…F\P]EURQLฤ…ZUฤŠNXRSRQRZQH RG]\VNDQLH QLHSRGOHJรกRฤžFL XWUDFRQHM Z U 3RNROHQLHP MDNฤชH VNUZDZLRQ\P QD ZLHOXIURQWDFK,,ZRMQ\ฤžZLDWRZHMยซ2SRZLDGDรกRW\PZVZRMHMUHODFMLRNWyUHMPyZLOLฤžP\ZF]HฤžQLHM7DGHXV]=DZDG]NLร„=RฤžNDยด =QDP\ ERKDWHUVWZR QD SROX ZDONL ERKDWHUVWZR ฤชRรกQLHU]D 7H FKZLOH Z NWyU\FK RGZDJDฤชRรกQLHUVNDGRFKRG]LGRV]F]\WXJG\QDSLฤŠFLHZDONLSR]ZDODQD]GรกDZLHQLH VWUDFKX L REMDZLD VLฤŠ Z QDMSLฤŠNQLHMV]\FK F]\QDFK ฤชRรกQLHU]\ERKDWHUyZ =QDP\ MH ZV]\VF\]OHJHQGRQDV]\FKSU]RGNDFK]HZVSRPQLHฤ”]QDV]HMGDOHNLHML]XSHรกQLH MHV]F]H ฤžZLHฤชHM SU]HV]รกRฤžFL 6\PEROHP MHJR ยฑ WR QLHELHVNRF]DUQD ZVWฤ…ฤชHF]ND 9LUWXWL0LOLWDULQDSLHUVLDFKฤชRรกQLHU]\F]\ZJRGOHPLDVWD/ZRZD

3DPLฤŠWDรผWDNฤชHZDUWRLฤชE\OLRQLZZROQHM3ROVFHRF]\ZLฤžFLHZ\FKRZ\ZDQLQD Z]RUFDFKRVRERZ\FKSU]HND]\ZDQ\FKSU]H]QDXF]\FLHOLLZ\FKRZDZFyZSU]H]NDWHFKHWyZLLQVWUXNWRUyZKDUFHUVNLFKDOHPLHOLWDNฤชHWRV]F]ฤŠฤžFLHฤชHPRJOLNV]WDรกWRZDรผ SRVWDZฤŠฤช\FLRZฤ…PDMฤ…Fฤช\ZHZ]RUFHSU]HGRF]DPLERSU]HFLHฤชSRSU]HGQLHSRNROHQLH ยฑERKDWHUyZ.DPLHQLQDV]DQLHF.DUROD.RฤจPLฤ”VNLHJRยฑE\รกRSRNROHQLHPLFKRMFyZ ,SDPLฤŠWDMP\ฤชHZLHOX]WDPWHJRSRNROHQLDยฑLFKRMFyZLFKGRZyGFyZLZ\FKRZDZFyZยฑQLHW\ONRZDOF]\รกRRRG]\VNDQLH1DMMDฤžQLHMV]HM5]HF]\SRVSROLWHMZF]DVLH SLHUZV]HM ZRMQ\ ฤžZLDWRZHM L QDVWฤŠSQLH R XWU]\PDQLH MHM JUDQLF Z ODWDFK DOHWDNฤชHRGGDZDรกRฤช\FLH]D3ROVNฤŠZF]DVLHMXฤชQDVWฤŠSQHMGUXJLHMZRMQ\ฤžZLDWRZHM 3U]\SRPQLMP\FKRรผE\W\ONRGZyFK]QLFK 2MFLHF ร„5XGHJRยด ZVSRPQLDQ\ MXฤช ZF]HฤžQLHM 6WDQLVรกDZ %\WQDU  KDUFHU] ฤชRรกQLHU] /HJLRQyZ 3ROVNLFK FLฤŠฤชNR UDQQ\ Z ELWZLH SRG .U]\ZRSรกRWDPL LQZDOLGDDEVROZHQW,QVW\WXWX3HGDJRJLNL6SHFMDOQHMZ:DUV]DZLHNLHURZQLNV]NRรก\ VSHFMDOQHMDUHV]WRZDQ\UD]HP]V\QHPLPDMDUZ\ZLH]LRQ\GRQLHPLHFNLHJR RER]XNRQFHQWUDF\MQHJR$XVFKZLW] 2ฤžZLฤŠFLP ]PDUรกQDW\IXVOXE]RVWDรก]DVWU]HORQ\ ZF]DVLHWUDQVSRUWXHZDNXDF\MQHJR 0DUV]ฤPLHUFL QDWUDVLH2ฤžZLฤŠFLP:RG]LVรกDZ ฤOฤ…VNLZVW\F]QLXU 2MFLHF ร„$ONDยด $QWRQL 'DZLGRZVNL  DEVROZHQW ,QVW\WXWX 7HFKQRORJLF]QHJR Z 3HWHUVEXUJX LQฤช\QLHU WHFKQRORJ G\UHNWRU DGPLQLVWUDF\MQ\ )DEU\NL .DUDELQyZ0DV]\QRZ\FKQD:ROLSU]\XO'ZRUVNLHMDUHV]WRZDQ\ZOLVWRSDG]LH
A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT

U ZLฤŠ]LRQ\ Z ZLฤŠ]LHQLX QD XO 'DQLรกRZLF]RZVNLHM Z MHGQHM FHOL ] 0DFLHMHP 5DWDMHP L 0LHF]\VรกDZHP 1LHG]LDรกNRZVNLP ]RVWDรก UR]VWU]HODQ\ SUDZGRSRGREQLH ZVW\F]QLXUZRJURGDFKVHMPRZ\FK0DWNDร„$ONDยด-DQLQD'DZLGRZVND]GRPX 6DJDWRZVNDZODWDFKZLฤŠ]LRQDE\รกDQD3DZLDNXLZQLHPLHFNLFKRER]DFK NRQFHQWUDF\MQ\FK0DMGDQHNL5DYHQVEUยFN 6ฤ…G]ฤŠ Lฤช ZรกDฤžFLZฤ… SXHQWฤ… W\FK UR]ZDฤชDฤ” PRฤชH E\รผ OLVW MDNL MHGHQ ] RMFyZ QDV]\FKERKDWHUyZ]SRNROHQLD.DPLHQLQDV]DQLHF$OHNVDQGUD.DPLฤ”VNLHJRQDSLVDรก GRGZyFKVZRLFKV\QyZVLHGHPPLHVLฤŠF\SU]HGZ\EXFKHP,,ZRMQ\ฤžZLDWRZHMZGQLX URF]QLF\Z\EXFKXSRZVWDQLDVW\F]QLRZHJRVW\F]QLDU 'URG]\PRL &]\ SDPLฤŠWDOLฤžFLH R URF]QLF\ SRZVWDQLD VW\F]QLRZHJR" -HVW RQD QDP GURJD MDNR NUZDZ\]QDNGฤ…ฤชHQLDGRQLHSRGOHJรกRฤžFL7HQ]QDNSR]RVWDรกQLE\]QDPLฤŠSLฤŠWQRQD UDPLHQLXNDฤชGHJR]QDV3RW\P]QDPLHQLXSR]QDMHVLฤŠSOHPLฤŠSROVNLHSR]QDMHVLฤŠ NDฤชGHJRNWRGRGXPQHJRQDURGXPD]DV]F]\WQDOHฤชHรผ7\FK]QDNyZNUZDZ\FKQD :DV]\FKUDPLRQDFKMHVWZLHOH']LVLDMP\ฤžOLP\R]QDPLHQLXURNX>@ 'ODPQLHNWyU\VWRMฤŠQDUXELHฤช\SU]HV]รกRฤžFLLSU]\V]รกRฤžFLQLHZROLLQLHSRGOHJรกRฤžFL SRPLฤŠG]\P\P2MFHPSRZVWDฤ”FHPL6\QDPLUHJXODUQHMDUPLLSROVNLHMSU]\V]รก\PL V]HUHJRZFDPL GOD PQLH ]DWU]\PDQLH VLฤŠ VHUFHP L GXV]ฤ… Z UR]SDPLฤŠW\ZDQLX WHM URF]QLF\PD]QDF]HQLHV]F]HJyOQLHZDฤชQHZรกDฤžQLH]HZ]JOฤŠGXQDSU]\V]รกRฤžรผNWyUD MHVW]DUyZQRSU]\V]รกRฤžFLฤ…3ROVNLMDNLSU]\V]รกRฤžFLฤ…PRLFK6\QyZ:DVFKรกRSF\ $ P\ฤžOฤ…F R :DV QLH PRJฤŠ RSU]Hรผ VLฤŠ ZHZQฤŠWU]QHPX SU]\PXVRZL SRG]LHOHQLD VLฤŠ ]:DPLSHZQ\PLXF]XFLDPLLSU]HฤžZLDGF]HQLDPL'ODWHJRSLV]ฤŠLSURV]ฤŠSRSU]HF]\WDQLXOLVWVFKRZDMFLH :DV] 2MFLHF L :DV] ']LDG L :DVL 3UDG]LDGRZLH ]RVWDZLOL QD :DV]\FK UDPLRQDFK]QDPLRQDVรกXฤชE\5]HF]\SRVSROLWHM7DNMDNFKOXEฤ…PRMฤ…MHVWSU]RGNyZPRLFK VรกXฤชEDWDN:DV]ฤ…FKOXEฤ…L:DV]ฤ…GXPฤ…ZLQQRE\รผSU]HฤžZLDGF]HQLHฤชHQDOHฤช\FLH GR URGX ยฑ ]DZV]H JRWRZHJR GOD LGHDOQ\FK FKRFLDฤชE\ NRQLHF]QRฤžFL SDWULRW\F]Q\FK VLHELHSRฤžZLฤŠFLรผ7DNLFKURGyZMHVWZLHOHZ3ROVFHDOHZSURFHQWDFKGRRJyรกXOXG]NRฤžFLXรกDPHNPDรก\ 'XPDGRNWyUHMMHVWHฤžFLHXSUDZQLHQLQLHXSRZDฤชQLDGRSXVWHMSUyฤชQRฤžFLGRSU]HFKZDODQLDVLฤŠ%URฤ”%RฤชH7DGXPDRERZLฤ…]XMH:DV]DZV]HLZNDฤชG\P:DV]\P SRF]\QDQLXSU]HQLND:DV]HSU]HฤžZLDGF]HQLHRW\PFRMHVWJRG]LZHLV]ODFKHWQH DFRMHVWQLHJRG]LZHLQLHV]ODFKHWQHGRVWฤŠSXGR:DVQLHPD'XPDNWyUฤ…PDPQD P\ฤžOLMHVWV]DFXQNLHPGODVLHELHVDPHJRZ\VRNฤ…RFHQฤ…VLHELHVZRLFKSRF]\QDฤ” VZRLFKDVSLUDFMLฤช\FLRZ\FK:\UDฤชDVLฤŠVWDQRZF]\PRSRUHPJG\RKRQRURVRELVW\ FKRG]LQLHFKฤŠFLฤ…QDWRPLDVWGRWRZDU]\VWZDRLQVW\QNWDFKLVNรกRQQRฤžFLDFKQLVNLFK 7DNฤ…GXPฤŠQD]ZDรผPRฤชQDDPELFMฤ…Z]PRFQLRQฤ…RSU]HฤžZLDGF]HQLHฤชHMDNSRSU]HGQLF\:DVLWDNL:\ZW\PURG]LH]SR]LRPRฤžFLฤ…XSRGREDฤ”WU\ZLDOQRฤžFLฤ…LEH]LGHRZRฤžFLฤ…QLHPDFLHQLFZVSyOQHJR-HVWHฤžFLH]URGXU\FHU]\]URVรก\FKZV]\VWNLPL ยฟEUDPL VHUFD ] 5]HF]ฤ…SRVSROLWฤ… L MHM VSUDZDPL L WHJR GXFKD V]ODFKHWQHJR PDFLH RERZLฤ…]HNNXOW\ZRZDรผSU]HGHZV]\VWNLPยฑZVRELH. %RKDWHURZLH ร„.DPLHQL QD V]DQLHFยด Z ฤžZLHWOH GRNXPHQWyZ RSUDFRZDรก 7RPDV] 6WU]HPERV] :DUV]DZDV


O KOLEJNYCH POLSKICH POKOLENIACH โ€žK AMIENI NA SZANIECโ€$XWRUHP SRZ\ฤชV]HJR OLVWX E\รก MHV]F]H MHGHQ ] WDNLFK RMFyZ PMU LQฤช 3DZHรก 5RPRFNL  Z ODWDFK SU]HGVWDZLFLHO 1DF]HOQHJR 3ROVNLHJR .RPLWHWX:RMVNRZHJRZ0Lฤ”VNX/LWHZVNLPXF]HVWQLNZRMQ\SROVNREROV]HZLFNLHM USRVHรกGR6HMPX53PLQLVWHUNROHLLPLQLVWHUNRPXQLNDFMLQDF]HOQ\G\UHNWRU 8QLL 3ROVNLHJR 3U]HP\VรกX *yUQLF]R+XWQLF]HJR Z .DWRZLFDFK SUH]HV =ZLฤ…]NX 2ยฟFHUyZ5H]HUZ\53&]\QQ\ZNRQVSLUDFMLRGMHVLHQLU]RVWDรกSRWUฤ…FRQ\QD XOLF\Z:DUV]DZLHSU]H]QLHPLHFNLVDPRFKyGZRMVNRZ\L]PDUรกF]HUZFDU ZZ\QLNXGR]QDQ\FKREUDฤชHฤ” /LVW DGUHVRZDQ\ E\รก GR GZyFK MHJR V\QyZ $QGU]HMD 5RPRFNLHJR ร„0RUURยด SU]\Mฤ…รก SVHXGRQLP RMFD  KDUFPLVWU]D SOXW SFKRUSSRU F]DVX ZRMQ\ GRZyGF\ NRPSDQLL ร„5XG\ยด KDUFHUVNLHJR EDWDOLRQX $UPLL .UDMRZHM ร„=RฤžNDยด RG]QDF]RQHJR2UGHUHP:RMHQQ\P9LUWXWL0LOLWDUL9NODV\UR]ND]HP'RZyGF\$. ]VLHUSQLDUSROHJรกHJRZU]HฤžQLDUZZDOFHQDSU]\F]yรกNXF]HUQLDNRZVNLPSU]\XO6ROHFL-DQD5RPRFNLHJRร„%RQDZHQWXU\ยด SRGKDUFPLVWU]D SOXWSFKRUVLHUฤชSFKRUSSRUF]DVXZRMQ\SRHW\DXWRUDQDSLVDQHMZF]HUZFXU Vรก\QQHM0RGOLWZ\ LQQHW\WXรก\0RGOLWZD%RQDZHQWXU\0RGOLWZD6]DU\FK6]HUHJyZ Z3RZVWDQLX:DUV]DZVNLPGRZyGF\GUXฤช\Q\Z,SOXWRQLHร„6DGยดNRPSDQLLร„5XG\ยด KDUFHUVNLHJR EDWDOLRQX $UPLL .UDMRZHM ร„=RฤžNDยด GZXNURWQLH UDQQHJR SROHJรกHJR VLHUSQLDUZ]ERPEDUGRZDQ\PV]SLWDOXSRZVWDฤ”F]\PSU]\XO0LRGRZHM SRฤžPLHUWQLH RG]QDF]RQHJR 2UGHUHP :RMHQQ\P 9LUWXWL 0LOLWDUL 9 NODV\ QD PRF\ UR]ND]X'RZyGF\$.]VLHUSQLDU &]\WDMฤ…F WHQ OLVW L QDVWฤŠSQLH F]\WDMฤ…F FDรกฤ… SUH]HQWRZDQฤ… &]\WHOQLNRP NVLฤŠJฤŠ ZDUWR SU]\SRPLQDรผ VRELH VรกRZD NDQFOHU]D L KHWPDQD ZLHONLHJR NRURQQHJR -DQD =DPR\VNLHJR]DSLVDQHZUZDNFMHIXQGDF\MQ\P$NDGHPLL=DPRMVNLHM ร„=DZV]HWDNLH5]HF]\SRVSROLWHEฤŠGฤ…MDNLHLFKPรกRG]LHฤช\FKRZDQLHยด

%LEOLRJUDยฟD ยฑ

โ€ž%LXOHW\Q,QIRUPDF\MQ\ยด:DUV]DZD,9QU

ยฑ

ร„%LXOHW\Q,QIRUPDF\MQ\ยด:DUV]DZD,QU

ยฑ

%RKDWHURZLH ร„.DPLHQL QD V]DQLHFยด Z ฤžZLHWOH GRNXPHQWyZ RSUDFRZDรก 7RPDV] 6WU]HPERV] :DUV]DZD

ยฑ

6WDQLVรกDZ %URQLHZVNL ร„6WHIDQ 2UV]Dยด &Dรก\P ฤช\FLHP 6]DUH 6]HUHJL Z UHODFML QDF]HOQLND, :DUV]DZD

ยฑ

7DGHXV]%yU.RPRURZVNL$UPLD3RG]LHPQDZ\G:DUV]DZD

ยฑ

OHFLH Z\PDUV]X EDWDOLRQX 32: ] :DUV]DZ\ ร„.XULHU :DUV]DZVNLยด :DUV]DZD ,; QUZ\GDQLHSRUDQQH
A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT

ยฑ

'ZXG]LHVWROHFLHZ\PDUV]X%DWDOLRQX:DUV]DZVNLHJR32:ร„0RQLWRU3ROVNLยด:DUV]DZD,; QU

ยฑ

0DULDQ )XNV .DURO .RฤจPLฤ”VNL 3RUDM.RฤจPLฤ”VNL >Z@ 3ROVNL 6รกRZQLN %LRJUDยฟF]Q\ W ;9 :URFรกDZ

ยฑ

(ZD *รกฤŠELFND .DURO .RฤจPLฤ”VNL 3RUDM >Z@ :VSyรกF]HฤžQL SROVF\ SLVDU]H L EDGDF]H OLWHUDWXU\ 6รกRZQLNELRELEOLRJUDยฟF]Q\W:DUV]DZD

ยฑ

.D]LPLHU],UDQHN2VPHFNL3RZRรกDQLHLSU]H]QDF]HQLH:VSRPQLHQLDRยฟFHUD.RPHQG\*รกyZQHM $.RSUDF-HU]\,UDQHN2VPHFNLZ\GUR]V]HU]RQH:DUV]DZD

ยฑ

.D]LPLHU] ,UDQHN2VPHFNL 3XรกNRZQLN /LV.XOD ฤชRรกQLHU] L GRZyGFD ร„3U]HJOฤ…G 3RZV]HFKQ\ยด /RQG\Q,,,,9QU

ยฑ

-XOLXV].DGHQ%DQGURZVNL3RGSXรกN/LV.XOD:DUV]DZD

ยฑ

.DURO.RฤจPLฤ”VNLKamienie na szaniec/ZyZ:DUV]DZD

ยฑ

.DURO.RฤจPLฤ”VNL:QLHZROLLZ:HKUPDFKFLH:DUV]DZD

ยฑ

.DURO.RฤจPLฤ”VNL=XรกDQDPL%HOLQ\:DUV]DZD UHSULQWยฑ.RPRUyZ

ยฑ

3UDZG]LZDKLVWRULD3RODNyZ,OXVWURZDQHZ\SLV\ฤจUyGรกRZHRSUDFRZDOL'DULXV]%DOLV]HZVNLL$QGU]HM.U]\V]WRI.XQHUWW:DUV]DZD

ยฑ

-y]HI3LรกVXGVNL3LVPD]ELRURZHW:DUV]DZD

ยฑ

-y]HI3LรกVXGVNL3LVPD]ELRURZHW:DUV]DZD

ยฑ

3RH]MD/HJLRQyZ RSUDFRZDรก.DURO.RฤจPLฤ”VNL:DUV]DZD

ยฑ

=ELJQLHZ3XFKDOVNL7DGHXV]:DZU]\ฤ”VNL.U]\ฤชL0HGDO1LHSRGOHJรกRฤžFL:DUV]DZD

ยฑ

3XรกNRZQLN /LV.XOD 3U]HPyZLHQLH 0DUV]DรกND 6HQDWX % 0LHG]Lฤ”VNLHJR ร„*D]HWD 3ROVNDยด :DUV]DZD,,,QU

ยฑ

ฤZLฤŠWRQLHSRGOHJรกHM:DUV]DZ\ร„ฤZLDWยด:DUV]DZD,;QU

ยฑ

= %.DURO.RฤจPLฤ”VNLร„:7.ยด:DUV]DZD;QU

ยฑ

$QQD=DZDG]ND-DQ5RVVPDQ7DGHXV]=DZDG]NLร„=RฤžNDยด:DUV]DZD

ยฑ

=\JPXQW=\JPXQWRZLF].RPHQGDQWSRG]LHPQHM:DUV]DZ\/ZyZ:DUV]DZD


S

T

U

D

I

A

โ€“

M

E

D

Y

C

Y

N

A

$ + 7 .) รข$ + $ .. '2016, nr 367, s. 143-158

Wojciech Giermaziak, Sylwia Gajewska, Dorota Ubysz, Sylwia Niewiadomska *รกyZQD%LEOLRWHND/HNDUVND:DUV]DZD

325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,6=&=(3,21(.35=(&,:31(802.2.20 6<1)/25,;35(9(1$531(802,31(802:$; Wnioski =DNDฤชHQLD SQHXPRNRNRZH VWDQRZLฤ… SRZDฤชQH ]DJURฤชHQLH GOD ]GURZLD ]ZรกDV]F]D G]LHFLGRODWSLฤŠFLXRVyESRZ\ฤชHMUฤชLSDFMHQWyZ]FKRUREDPLSU]HZOHNรก\PL>@ 6]F]HSLHQLD SU]HFLZ SQHXPRNRNRP Vฤ… MHG\Qฤ… VNXWHF]Qฤ… IRUPฤ… SURยฟODNW\NL ,&K3:ZLHOXNUDMDFKV]F]HSLHQLDSU]HFLZSQHXPRNRNRP]RVWDรก\ZSURZDG]RQHGR SURJUDPXV]F]HSLHฤ”RFKURQQ\FK>@ 3ROVNDMHVWMHGQ\P]RVWDWQLFKNUDMyZ8QLL(XURSHMVNLHMNWyUHQLHZSURZDG]Lรก\ MHV]F]HRERZLฤ…]NRZ\FKV]F]HSLHฤ”SU]HFLZNRSQHXPRNRNRPGODFDรกHMSRSXODFML>@ : 3ROVFH ยฟQDQVRZDQLH V]F]HSLHฤ” SU]HFLZNR SQHXPRNRNRP ] EXGฤชHWX SDฤ”VWZD ZUDPDFK362GRW\F]\W\ONRSDFMHQWyZ]JUXSU\]\ND>@ :SURยฟODNW\FH]DNDฤชHฤ”SQHXPRNRNRZ\FKZ\NRU]\VW\ZDQHVฤ…V]F]HSLRQNLSROLVDFKDU\GRZH 3369 3QHXPRL3QHXPRYD[RUD]V]F]HSLRQNLVNRQLXJRZDQH 3UHYHQDU 3&9 L6\QI ORUL[ 3&9 6]F]HSLRQNL 3369 3QHXPR L 3QHXPRYD[ Z VSRVyE QLHZ\VWDUF]DMฤ…F\FKURQLฤ…SU]HG,&K3]HZ]JOฤŠGXQDEUDNPRฤชOLZRฤžFLZ\WZRU]HQLDGรกXJRWUZDรกHM SDPLฤŠFLLPPXQRORJLF]QHM>@6NXWHF]QRฤžรผW\FKV]F]HSLRQHNZ]DSRELHJDQLX,&K3 Z\QRVL>@ 2GUGODV]F]HSLRQHN3369EUDNMHVWQRZ\FKฤžZLDWRZ\FKUHNRPHQGDFML GRSRGDZDQLDMDNRVDPRG]LHOQHMGDZNL=DOHFDQHVฤ…REHFQLHMDNRV]F]HSLHQLHX]XSHรกQLDMฤ…FHSRVNRQLXJRZDQHMV]F]HSLRQFH3&9>@ ZDOHQWQDV]F]HSLRQND6\QI ORUL[MHVWHIHNW\ZQDZ]DSRELHJDQLX,&K3:HGรกXJ EDGDฤ” .25281 Z U V]F]HSLRQND 3&9 GDZDรกD SRNU\FLH VHURW\SRZH ZH ZV]\VWNLFK JUXSDFK ZLHNRZ\FK >@ :HGรกXJ GDQ\FK .25281 ] U Z3ROVFHPRฤชQDE\]DSRELHF,&K3XG]LHFLSRQLฤชHMUฤชVWRVXMฤ…FV]F]HSLRQNฤŠ3&9

POWRร“T DO SPISU TREลšCI
WOJCIECH GIERMAZIAK, SYLWIA GAJEWSKA, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

Z >@ ZDOHQWQD V]F]HSLRQND 3UHYHQDU MHVW HIHNW\ZQD Z ]DSRELHJDQLX ,&K3:HGáXJEDGDÄ&#x201D;.25281ZUV]F]HSLRQND3&9GDZDáDSRNU\FLHVHURW\SRZH ZH ZV]\VWNLFK JUXSDFK ZLHNRZ\FK >@ :HGáXJ GDQ\FK .25281 ]UZ3ROVFHPRĪQDE\]DSRELHF,&K3XG]LHFLSRQLĪHMUĪVWRVXMÄ&#x2026;FV]F]HSLRQNÄ&#x160; 3&9Z>@ '\UHNW\ZD:+2PyZLĪHSU]\ZSURZDG]DQLXSRZV]HFKQ\FKV]F]HSLHÄ&#x201D;SU]HFLZNRSQHXPRNRNRPQDOHĪ\NLHURZDüVLÄ&#x160;DNWXDOQÄ&#x2026;V\WXDFMÄ&#x2026;HSLGHPLRORJLF]QÄ&#x2026;GDQHJR NUDMX : 3ROVFH VDPRU]Ä&#x2026;G PLDVWD .LHOFH ZSURZDG]Lá Z U SRZV]HFKQH V]F]HSLHQLH QRZRURGNyZ SU]HFLZNR SQHXPRNRNRP SRF]Ä&#x2026;WNRZR V]F]HSLRQNÄ&#x2026; 3&9 DREHFQLH3&9>@6]F]HSLHQLDWHVSRZRGRZDá\VSDGHNOLF]E\]DSDOHÄ&#x201D;SáXFZ\PDJDMÄ&#x2026;F\FK KRVSLWDOL]DFML UHGXNXMÄ&#x2026;F MH DĪ R Z JUXSLH G]LHFL UĪ 3RÄ&#x17E;UHGQLP HIHNWHPV]F]HSLHÄ&#x201D;E\áDUHGXNFMD]DFKRURZDÄ&#x201D;]SRZRGX]DSDOHQLDSáXFZ\PDJDMÄ&#x2026;FHJR KRVSLWDOL]DFMLZÄ&#x17E;UyGRVyEPLÄ&#x160;G]\DUĪRPLÄ&#x160;G]\DUĪR DSRZ\ĪHMUĪR>@ :HGáXJGDQ\FK.25281]UQDMZLÄ&#x160;NV]HSRNU\FLHVHURW\SRZH  L QDMZLÄ&#x160;NV]Ä&#x2026; VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü Z ]DSRELHJDQLX ,&K3  Z\ND]XMH ZDOHQWQD V]F]HSLRQND3UHYHQDU %DUG]RZDĪQHMHVWV]\ENLHZSURZDG]HQLHV]F]HSLHÄ&#x201D;SU]HFLZSQHXPRNRNRPGR SROVNLHJR3URJUDPX6]F]HSLHÄ&#x201D;2FKURQQ\FK2VRE\GHF\GXMÄ&#x2026;FHEÄ&#x160;GÄ&#x2026;PXVLDá\Z\EUDü PLÄ&#x160;G]\FHQÄ&#x2026;V]F]HSLRQNLDMHMSRNU\FLHPVHURW\SRZ\PLLPPXQRJHQQRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;>@ 'RNXPHQWDFMÄ&#x2026;SU]HGVWDZLRQ\FKZQLRVNyZMHVWSRQLĪV]DWDEHOD


7DEHOD3RUyZQDQLHVNXWHF]QRฤžFLV]F]HSLRQHNSU]HFLZSQHXPRNRNRP6\QIORUL[3UHYHQDU3QHXPR L3QHXPRZD[ 3UHYHQDU

ยฑQLHPRZOฤŠWDLG]LHFLRG XNRฤ”F]HQLDW\JRGQLDGR XNRฤ”F]HQLDODW>@

ยฑG]LHFLZZLHNXRGW\JRGQLDฤช\FLDSRSyฤจQฤ…VWDURฤžรผ >@

ยฑRGSRUQRฤžรผF]\QQDSU]HFLZ FKRURELHLQZD]\MQHM]DSDOHQLXSรกXFRVWUHPX]DSDOHQLX XFKDฤžURGNRZHJRZ\ZRรก\ZDQ\PSU]H]Streptococcus pneumoniae>@

ยฑPRJฤ…E\รผSRGDZDQHZF]HฤžQLDNRP>@

ยฑRGSRUQRฤžรผF]\QQDSU]HFLZ ]DNDฤชHQLRPZ\ZRรก\ZDQ\P SU]H]Streptococcus pneumoniaeV]F]HJyOQLHSU]HFLZNR RVWUHPX]DSDOHQLXXFKDฤžURGNRZHJRZ\ZRรก\ZDQHPX SU]H]Streptococcus pneumoniaeX]GURZ\FKQLHPRZOฤ…W ZZLHNXRGW\JRGQL ,GDZND LZLPLHVLฤ…FX ฤช\FLD NROHMQHGDZNL PLHVLฤŠF\ GDZNDยฑSU]\SRPLQDMฤ…FD >@

โ€“ SU]HFLZFKRURELHLQZD]\MQHMZ\ZRรก\ZDQHMSU]H] Streptococcus pneumoniae XGRURVรก\FKSRZ\ฤชHMUฤช LRVyEVWDUV]\FK>@ ยฑXRGSDUQLDQLHSU]HFLZNR FKRURELHLQZD]\MQHM]DSDOHQLXSรกXFRVWUH]DSDOHQLH XFKDฤžURGNRZHJRZ\ZRรก\ZDQHSU]H]EDNWHULH Streptococcus pneumoniae

3QHXPRYD[

ยฑG]LHFLSRZ\ฤชHMURNXฤช\FLD LGRURฤžOLZFHOX]DSRELHJDQLD ]DNDฤชHQLRPZ\ZRรก\ZDQ\P Streptococcus pneumoniae >@

ยฑG]LHFLSRZ\ฤชHMURNX ฤช\FLDLGRURฤžOLZFHOX]DSRELHJDQLD]DNDฤชHQLRPZ\ZRรก\ZDQ\PStreptococcus pneumoniae>@

ยฑRVRE\SRZ\ฤชHMUฤชRUD] ZV]\VF\SDFMHQFLSRZ\ฤชHM ODW]FKRUREฤ…SUHG\VSRQXMฤ…Fฤ…GR,&K3>@

ยฑZV]\VF\GRURฤžOLSRZ\ฤชHM Uฤช>@

ยฑRVRE\SRZ\ฤชHMUฤช>@ ยฑGRURฤžOL]JUXSU\]\ND >@ ยฑRVRE\ZZLHNXODW FKRUHQDFKRURE\SU]HZOHNรกH ZW\PDVWPฤŠ OXE]EUDNLHP RGSRUQRฤžFL>@ ยฑG]LHFLSRPฤชLPรกRG]LHฤชFKRUHQDQLHNWyUH FKRURE\SU]HZOHNรกHOXE]QLHGRERUHPRGSRUQRฤžFL>@ ยฑG]LHFL]DVWPฤ…OHF]RQHW\ONR JOLNRNRUW\NRVWHURLGDPL>@ ยฑRVRE\ZZLHNX SDOฤ…FHSDSLHURV\>@

ยฑRVRE\ZZLHNXODW FKRUHQDFKRURE\SU]HZOHNรกH ZW\PDVWPฤŠ OXE]EUDNLHP RGSRUQRฤžFL>@ ยฑG]LHFLSRPฤชLPรกRG]LHฤชFKRUHQDQLHNWyUHFKRURE\SU]HZOHNรกHOXE]QLHGRERUHPRGSRUQRฤžFL>@ ยฑG]LHFL]DVWPฤ…W\ONR OHF]RQHJOLNRNRUW\NRVWHURLGDPL>@ ยฑRVRE\ZZLHNX SDOฤ…FHSDSLHURV\>@ ยฑGDZNฤŠSU]\SRPLQDMฤ…Fฤ… ]DOHFDVLฤŠW\ONRSDFMHQWRP ZZLHNXEH]ฤžOHG]LRQ\ OXE]QLHGRERUHPRGSRUQRฤžFL RUD]RVRERPSRZ\ฤชHMUฤช V]F]HSLRQ\PSU]HGUฤชยฑX]GURZ\FKQLHPRZOฤ…W ZZLHNXRGW\JRGQL ,GDZND LZLPLHVLฤ…FXฤช\FLD NROHMQHGDZNL PLHVLฤŠF\ GDZNDยฑ SU]\SRPLQDMฤ…FD >@

ยฑXRGSDUQLDQLHSU]HFLZNR FKRURELHLQZD]\MQHM]DSDOHQLXSรกXFRVWUHPX]DSDOHQLHXFKDฤžURGNRZHJR Z\ZRรก\ZDQHSU]H]EDNWHULH Streptococcus pneumoniaeXQLHPRZOฤ…WG]LHFL LPรกRG]LHฤช\RGW\JRGQLD GRODW

3QHXPR

325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,6=&=(3,21(.35=(&,:31(802.2.20ยซ

'RFHORZHJUXS\RGELRUFyZ

Synflorix


'RFHORZHJUXS\RGELRUFyZ FG

3U]HFLZZVND]DQLD

3QHXPR

XQLHPRZOÄ&#x2026;WG]LHFLLPáRG]LHĪ\RGW\JGRUĪ>@

±GDZNÄ&#x160;SU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; ]DOHFDVLÄ&#x160;W\ONRSDFMHQWRP ZZLHNXEH]Ä&#x17E;OHG]LRQ\ OXE]QLHGRERUHPRGSRUQRÄ&#x17E;FL RUD]RVRERPSRZ\ĪHMUĪ V]F]HSLRQ\PSU]HGUĪ 3369]HZ]JOÄ&#x160;GXQDZVND]DQLD]ZLÄ&#x2026;]DQH]HVWDQHP ]GURZLD>@

±RVRE\]JUXSV]F]HJyOQHJR U\]\NDUR]ZRMX,&K3 SU]\ FKRUREDFKLPPXQRORJLF]QR KHPDWRORJLF]Q\FKQSFKáRQLDNLELDáDF]NLDVSOHQLD PDáRSá\WNRZRÄ&#x17E;üLGLRSDW\F]QDSLHUZRWQH]DEXU]HQLDRGSRUQRÄ&#x17E;FLQRVLFLHOVWZR+,9 $,'6SU]\SU]HV]F]HSLDQLXQDU]Ä&#x2026;GyZG]LHFLSU]\ ZV]F]HSLHQLXLPSODQWXÄ&#x17E;OLPDNRZHJRG]LHFL]SU]HZOHNá\PLFKRUREDPLVHUFD]QLHZ\GROQRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;XNáDGX NUÄ&#x2026;ĪHQLDG]LHFLSRXUD]DFK L]ZDGDPL281]Z\FLHNLHPSá\QXPy]JRZRUG]HQLRZHJRQLHPRZOÄ&#x160;WD]PDVÄ&#x2026; XURG]HQLRZÄ&#x2026;SRQLĪHMJ RUD]ZF]HÄ&#x17E;QLDNL]G\VSOD]MÄ&#x2026; RVNU]HORZRSáXFQÄ&#x2026; >@ ±FLÄ&#x2026;ĪDQDGZUDĪOLZRÄ&#x17E;üQD VNáDGQLNLRVWUHFKRURE\ SU]HELHJDMÄ&#x2026;FH]JRUÄ&#x2026;F]NÄ&#x2026; REMDZ\QHXURORJLF]QHSR SRGDQLXSRSU]HGQLHMV]F]HSLRQNL>@

±FLÄ&#x2026;ĪDQDGZUDĪOLZRÄ&#x17E;üQD VNáDGQLNLRVWUHFKRURE\ SU]HELHJDMÄ&#x2026;FH]JRUÄ&#x2026;F]NÄ&#x2026; REMDZ\QHXURORJLF]QHSR SRGDQLXSRSU]HGQLHMV]F]HSLRQNL>@

3QHXPRYD[ 3369]HZ]JOÄ&#x160;GXQD ZVND]DQLD]ZLÄ&#x2026;]DQH]H VWDQHP]GURZLD>@ ±GDZNÄ&#x160;SU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; ]DOHFDVLÄ&#x160;W\ONRG]LHFLRP LPáRG]LHĪ\EH]Ä&#x17E;OHG]LRQ\ OXE]QLHGRERUHPRGSRUQRÄ&#x17E;FL>@

±GDZNÄ&#x160;SU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; ]DOHFDVLÄ&#x160;W\ONRG]LHFLRP LPáRG]LHĪ\EH]Ä&#x17E;OHG]LRQ\OXE ]QLHGRERUHPRGSRUQRÄ&#x17E;FL>@

±QLHVWRVRZDüGRXRGSRUQLDQLDG]LHFLEH]FKRUyE SU]HZOHNá\FKRUD]QLHVWRVRZDüZSUR¿ODNW\FH,&K3 XSDFMHQWyZ]JUXSU\]\ND>@

±QLHVWRVRZDüGRXRGSRU QLDQLDG]LHFLEH]FKRUyESU]H ZOHNá\FKRUD]QLHVWRVRZDü ZSUR¿ODNW\FH,&K3XSDFMHQWyZ]JUXSU\]\ND>@

±FLÄ&#x2026;ĪDQDGZUDĪOLZRÄ&#x17E;üQD VNáDGQLNLRVWUHFKRURE\SU]H ELHJDMÄ&#x2026;FH]JRUÄ&#x2026;F]NÄ&#x2026;REMDZ\

±FLÄ&#x2026;ĪDQDGZUDĪOLZRÄ&#x17E;üQD VNáDGQLNLRVWUHFKRURE\SU]H ELHJDMÄ&#x2026;FH]JRUÄ&#x2026;F]NÄ&#x2026;REMDZ\

WOJCIECH GIERMAZIAK, SYLWIA GAJEWSKA, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

3UHYHQDUSynflorix


6NXWHF]QRĞüZ]DSRELHJDQLX,&K3

±VNXWHF]QRĞüZVFKHPDFLHSU]\]DSRELHJDQLX SR]DV]SLWDOQHPX]DSDOHQLX SáXF>@ ±ZSá\ZV]F]HSLHQLDQD UHGXNFMĊDQW\ELRW\NRWHUDSLL VNXWHF]QRĞFLSU]\VFKHPDFLHL>@

±QLH]DOHFDQHGRSUR¿ODNW\F]QHJRVWRVRZDQLDXRVyE ]GURZ\FK>@

±QLH]DOHFDQHGRSUR¿ODNW\F]QHJRVWRVRZDQLDXRVyE ]GURZ\FK>@

±QLH]DOHFDVLĊSRGDZDQLD ZLĊFHMQLĪGDZHN3369 >@

±QLH]DOHFDVLĊSRGDZDQLDZLĊFHMQLĪGDZHN 3369>@

±SU]\SRGDQLXSLHUZV]HM GDZNL3369SRXNRĔF]HQLXUĪGUXJDGDZND QLHMHVWZVND]DQD>@

±SU]\SRGDQLXSLHUZV]HM GDZNL3369SRXNRĔF]HQLXUĪGUXJDGDZND QLHMHVWZVND]DQD>@

±SRNU\FLHV]F]HSLRQNRZHZV]\VWNLFK]DFKRURZDĔQD,&K3XG]LHFLGR UĪZ\QRVLGOD V]F]HSLRQNL3&96]F]HSLRQNDWDFKURQLZ EH]Z]JOĊGXQDZLHNSU]HG ]DFKRURZDQLHPQD,&K3>@

±]PQLHMV]DU\]\NR]DFKRURZDQLDQD]DSDOHQLHSáXFEH] Z]JOĊGXQDSU]\F]\QĊRUD] RSUDZGRSRGREQHMHWLRORJLL SQHXPRNRNRZHM>@

±]PQLHMV]DU\]\NR]DFKRURZDQLDQD]DSDOHQLHSáXFEH] Z]JOĊGXQDSU]\F]\QĊRUD] RSUDZGRSRGREQHMHWLRORJLL SQHXPRNRNRZHM>@

±FDáNRZLFLHQLHVNXWHF]QD XG]LHFLGRODW>@

±FDáNRZLFLHQLHVNXWHF]QD XG]LHFLGRODW>@

±ZHGáXJ.25281]H Z]JOĊGXQDZ]URVWVHURW\SX ZUV]F]HSLRQND3&9 ]DSRELHJDZ]DFKRURZDQLRPQD,&K3D3&9 Z>@

±QLH]DOHFDQHGRSUR¿ODNW\NL XRVyE]GURZ\FKQLH]PQLHMV]DMąQRVLFLHOVWZDS. pneumoniaeZQRVRJDUG]LHOL>@

±QLH]DOHFDQHGRSUR¿ODNW\NLXRVyE]GURZ\FKQLH ]PQLHMV]DMąQRVLFLHOVWZD S. pneumoniaeZQRVRJDUG]LHOL>@

±VNXWHF]QRĞFLZ]D SRELHJDQLX,&K3>@ ±]DSRELHJDQLH,&K3XRVyE ]FKRUREDPLSU]HZOHNá\PL SRZ\ĪHMUĪ±>@ ±]DSRELHJDQLH,&K3XRVyE SRZ\ĪHMUĪ±>@

±VNXWHF]QRĞFL Z]DSRELHJDQLX,&K3>@ ±QDSRGVWDZLHPHWDDQDOL]\EDGDĔ]UDQGRPL]DFMą Z\ND]DQRĪHV]F]HSLHQLH ]PQLHMV]DU\]\NR,&K3 R>@±]DSRELHJDQLHRVWUHPX]DSDOHQLXXFKDĞURGNRZHJREH]

QHXURORJLF]QHSRSRGDQLX SRSU]HGQLHMV]F]HSLRQNL>@

325Ï:1$1,(6.87(&=12ĝ&,6=&=(3,21(.35=(&,:31(802.2.20«

±EDGDQLDZ)LQODQGLL RNW\VG]LHFLVNXWHF]QRĞüQDSR]LRPLH XG]LHFLSRQLĪHMPLHVLąFD QLH]DOHĪQLHRG]DVWRVRZDQHJR VFKHPDWX RUD] VNXWHF]QRĞFLXG]LHFL ZZLHNXPLHVLĊF\:ZLH NXPLHVLĊF\QDMZLĊNV]D VNXWHF]QRĞüVFKHPDWX>@

QHXURORJLF]QHSRSRGDQLX SRSU]HGQLHMV]F]HSLRQNL>@


6NXWHF]QRÄ&#x17E;üZ]DSRELHJDQLX,&K3 FG

±EDGDQLDZ3ROVFH1LHPF]HFKL+LV]SDQLL]GURZ\FKQLHPRZOÄ&#x2026;WSUyED ]UDQGRPL]DFMÄ&#x2026;Z\ND]DQRSRGREQÄ&#x2026;VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü ZSRUyZQDQLXGRV]F]HSLRQNLZDOHQWQHM 3&9 :\ND]DQRLĪV]F]HSLHQLH ZDOHQWQÄ&#x2026;V]F]HSLRQNÄ&#x2026; 6\QI ORUL[UyZQRF]HÄ&#x17E;QLH ]LQQ\PLV]F]HSLRQNDPL UXW\QRZRSRGDZDQ\PL QLHPRZOÄ&#x160;WRPMHVWEH]SLHF]QH LSRGREQLHWROHURZDQHMDN V]F]HSLHQLHGRW\FKF]DVRZÄ&#x2026; 3&9]DUyZQRSRGF]DV V]F]HSLHQLDSLHUZRWQHJR XQLHPRZOÄ&#x2026;WMDNLSRGDZDQLD GDZNLSU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FHM G]LHFLRPZGUXJLPURNX Ī\FLD>@ ±EDGDQLDZ3ROVFH)UDQFML L)LQODQGLL]GURZ\FK QLHPRZOÄ&#x2026;WSUyEDMHGQRVWURQQLHÄ&#x17E;OHSDEDGDQLD ]UDQGRPL]DFMÄ&#x2026;Z\ND]DQR LĪV]F]HSLRQNDZDOHQWQD RND]DáDVLÄ&#x160;QLHPQLHMLPPXQRJHQQDQLĪ3&9>@

3QHXPR ±QDSRGVWDZLHPHWDDQDOL]\EDGDÄ&#x201D;]UDQGRPL]DFMÄ&#x2026; Z\ND]DQRĪHV]F]HSLHQLH ]PQLHMV]DU\]\NR,&K3 R>@ ±PHWDDQDOL]DEDGDÄ&#x201D;REVHUZDF\MQ\FKZ\ND]DáDVNXWHF]QRÄ&#x17E;ü3369QDSR]LRPLH >@ ±VNXWHF]QRÄ&#x17E;FLZVFKHPDFLHSU]\]DSRELHJDQLX SR]DV]SLWDOQHPX]DSDOHQLX SáXF>@ ±ZSá\ZV]F]HSLHQLDQD UHGXNFMÄ&#x160;DQW\ELRW\NRWHUDSLL VNXWHF]QRÄ&#x17E;FLSU]\VFKHPDFLHL>@ ±]DSRELHJDQLHRVWUHPX]DSDOHQLXXFKDÄ&#x17E;URGNRZHJREH] Z]JOÄ&#x160;GXQDHWLRORJLÄ&#x160; ]DSDOHQLHXFKDÄ&#x17E;URGNRZHJR RHWLRORJLLSQHXPRNRNRZHM± >@

3QHXPRYD[ ±PHWDDQDOL]DEDGDÄ&#x201D; REVHUZDF\MQ\FKZ\ND]DáD VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü3369QD SR]LRPLH>@ ±]PQLHMV]DU\]\NR]DFKRURZDQLDQD]DSDOHQLHSáXFEH] Z]JOÄ&#x160;GXQDSU]\F]\QÄ&#x160;RUD] RSUDZGRSRGREQHMHWLRORJLL SQHXPRNRNRZHM>@ ±QLHMHVWVNXWHF]QDZ]DSRELHJDQLX]DNDĪHQLRPNU]\ĪRZ\PZ\ZRáDQ\PSU]H] VHURW\S\QLHV]F]HSLRQNRZH >@ ±VNXWHF]QRÄ&#x17E;FLZSUR¿ODNW\FH]DSDOHQLDSáXF>@ ±EDGDQLH]UDQGRPL]DFMÄ&#x2026; ZV]SLWDODFKLGRPDFK RSLHNLSU]HZOHNáHMZ-DSRQLL Z\ND]Dá\ĪHV]F]HSLHQLH ZDOHQWQÄ&#x2026;SROLVDFKDU\GRZÄ&#x2026;V]F]HSLRQNÄ&#x2026;SU]HFLZ S. pneumoniae]DSRELHJD ]DFKRURZDQLXQD]DSDOHQLH SáXF SQHXPRNRNRZH LRFHQLDQHáÄ&#x2026;F]QLHQLH]DOHĪQLHRGHWLRORJLL RUD] ]PQLHMV]DXPLHUDOQRÄ&#x17E;ü ]SRZRGX]DSDOHQLD SáXF>@

WOJCIECH GIERMAZIAK, SYLWIA GAJEWSKA, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

Z]JOÄ&#x160;GXQDHWLRORJLÄ&#x160; ]DSDOHQLHXFKDÄ&#x17E;URGNRZHJR RHWLRORJLLSQHXPRNRNRZHM± >@

3UHYHQDUSynflorix


ยฑGDQH.25281 ZODWDFK SRWZLHUG]Lรก\ฤชH 3&9]DSHZQLDQDMV]HUV]H SRNU\FLHVHURW\SyZYV GOD3&9>@

6NXWHF]QRฤžรผRGSRZLHG]LLPPXQRORJLF]QHM

ยฑZFLฤ…JXW\JRGQLSR V]F]HSLHQLXXFRQDMPQLHM ]GURZ\FKPรกRG\FK GRURVรก\FKSRMDZLDVLฤŠVZRLVWD RGSRZLHGฤจVHURORJLF]QD VHURNRQZHUVMDOXE]ZLฤŠNV]HQLHSR]LRPXSU]HFLZFLDรก SU]\QDMPQLHMNURWQH =DREVHUZRZDQRUyฤชQLFHZ SR]LRPLHRGSRZLHG]LVHURORJLF]QHMZREHFSRV]F]HJyOQ\FKW\SyZSQHXPRNRND >@

ยฑZFLฤ…JXW\JRGQLSR V]F]HSLHQLXXFRQDMPQLHM ]GURZ\FKPรกRG\FK GRURVรก\FKSRMDZLDVLฤŠ VZRLVWDRGSRZLHGฤจVHURORJLF]QD VHURNRQZHUVMD OXE]ZLฤŠNV]HQLHSR]LRPX SU]HFLZFLDรกSU]\QDMPQLHM NURWQH =DREVHUZRZDQR UyฤชQLFHZSR]LRPLHRGSRZLHG]LVHURORJLF]QHMZREHF SRV]F]HJyOQ\FKW\SyZ SQHXPRNRND>@

ยฑVZRLVWHSU]HFLZFLDรกDSR SRGDQLX3369ZVXURZLF\SRMDZLDMฤ…VLฤŠUyZQLHฤช XRVyEZSRGHV]รก\PZLHNX ]PDUVNRฤžFLฤ…DONRKRORZฤ… Zฤ…WURE\FKRU\FKQD32&K3 F]\FXNU]\FฤŠ>@

ยฑVZRLVWHSU]HFLZFLDรกDSR SRGDQLX3369ZVXURZLF\SRMDZLDMฤ…VLฤŠUyZQLHฤช XRVyEZSRGHV]รก\PZLHNX ]PDUVNRฤžFLฤ…DONRKRORZฤ… Zฤ…WURE\FKRU\FKQD32&K3 F]\FXNU]\FฤŠ>@

ยฑRVRE\SRXNRฤ”F]HQLXUฤช EH]ฤžOHG]LRQ\RGSRZLDGDMฤ…QD V]F]HSLHQLHMDN]GURZLUyZLHฤžQLF\>@

ยฑRVRE\SRXNRฤ”F]HQLXUฤช EH]ฤžOHG]LRQ\RGSRZLDGDMฤ… QDV]F]HSLHQLHMDN]GURZL UyZLHฤžQLF\>@

ยฑXFKRU\FK]QLHGRERUHP RGSRUQRฤžFLRGSRZLHGฤจVHURORJLF]QDQDV]F]HSLHQLHMHVW ]QDF]QLHXSRฤžOHG]RQDOXE ZFDOHQLHZ\VWฤŠSXMH>@

ยฑXFKRU\FK]QLHGRERUHP RGSRUQRฤžFLRGSRZLHGฤจVHURORJLF]QDQDV]F]HSLHQLHMHVW ]QDF]QLHXSRฤžOHG]RQDOXE ZFDOHQLHZ\VWฤŠSXMH>@

ยฑVWฤŠฤชHQLHVZRLVW\FKSU]HFLZFLDรกSRV]F]HSLHQLXX FKRU\FKQDQRZRWZRU\

ยฑVWฤŠฤชHQLHVZRLVW\FKSU]HFLZFLDรกSRV]F]HSLHQLX XFKRU\FKQDQRZRWZRU\ยฑZ\ND]DQRSRGREQฤ…VNXWHF] QRฤžรผ3&9ZSRUyZQDQLX GR3&9ZREHFVSRฤžUyG VHURW\SyZ ]VHURW\SyZ]3&9RUD]ZREHF QRZ\FKGRGDWNRZ\FKVHURW\SyZV]F]HSLRQNL3&9 5yฤชQLFDZRGSRZLHG]LZREHF W\SyZ]3&9]DQLNDรกDSR SRGDQLXGDZNLSU]\SRPLQD Mฤ…FHM:VND]XMHWRQDSRGREQฤ… VNXWHF]QRฤžรผ3&9ZREHF ZV]\VWNLFKVHURW\SyZ รกฤ…F]QLH]%L)3RSRGDQLX 3&9REVHUZRZDQROHSV]ฤ… RGSRZLHGฤจZREHFVHURW\SyZ

ยฑZ\ND]DQRLPPXQRJHQQRฤžรผV]F]HSLRQNLPLHU]ฤ…F VWฤŠฤชHQLHSU]HFLZFLDรก,J* WHVWHP(/,6$RUD]RNUHฤžODMฤ…F RGSRZLHGฤจF]\QQRฤžFLRZฤ… SU]HFLZFLDรก DNW\ZQRฤžรผRSVRIDJRF\WDUQD 'OD] VHURW\SyZRGVHWHNG]LHFL NWyUHRVLฤ…JQฤŠรก\RGSRZLHGQLSR]LRPSU]HFLZFLDรก E\รกSRGREQ\MDNXG]LHFL SRWU]HFLHMGDZFH3&9 'ODVHURW\SXMHG\QLH G]LHFLRVLฤ…JQฤŠรก\RGSRZLHGQLSR]LRPSU]HFLZFLDรก 3RF]ZDUWHMGDZFH3&9 VWฤŠฤชHQLHSU]HFLZFLDรกZ]URVรกR GODZV]\VWNLFKVHURW\SyZ >@

325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,6=&=(3,21(.35=(&,:31(802.2.20ยซ

ยฑ Z\ND]DQR LPPXQRJHQQRฤžรผ V]F]HSLRQNL RFHQLDQฤ…PHWRGฤ… (/,6$ GODNDฤชGHJR] VHURW\SyZSQHXPRNRNRZ\FK V]F]HSLRQHNSRV]F]HSLHQLX SLHUZRWQ\PLGDZFHSU]\SR PLQDMฤ…FHM2GSRZLHGฤจLPPX QRORJLF]Qฤ…QDV]F]HSLRQNฤŠ SRGDZDQฤ…MHGQRF]HฤžQLH ]'73D+%9,39+LELDQW\ JHQDPL 0HQ& SR WU]HFLHM GDZFH SRGVWDZRZHM RV]DFR ZDQRQD]EOLฤชRQ\]DNUHVGR RGSRZLHG]LQDV]F]HSLRQNฤŠ ZDOHQWQฤ… 3UHYHQDU GOD ZV]\VWNLFKVHURW\SyZ SRQDG SDFMHQWyZ ]Z\Mฤ…WNLHP VHURW\SX% FRQDMPQLHM SDFMHQWyZ >@


&L)QLĪSR3&9RUD] GREUÄ&#x2026;RGSRZLHGĨZREHFVHURW\SyZUHDJXMÄ&#x2026;F\FKNU]\ĪRZR $L$ >@ ±ZWHVWDFKRSVRQRIDJRF\WDUQ\PZ\ND]DQRĪHSR V]F]HSLHQLXSRZVWDMÄ&#x2026;Z\VWDUF]DMÄ&#x2026;FHPLDQDSU]HFLZFLDá IXQNFMRQDOQ\FKSU]HFLZNR ZV]\VWNLPVHURW\SRPV]F]HSLRQNRZ\P>@

3QHXPR

3QHXPRYD[

SU]HZOHNáÄ&#x2026;QLHZ\GROQRÄ&#x17E;ü QHUHNF]\]HVSyáQHUF]\FRZ\MHVW]QDPLHQQLHQLĪV]H QLĪXRVyELPPXQRNRPSHWHQWQ\FK>@

SU]HZOHNáÄ&#x2026;QLHZ\GROQRÄ&#x17E;ü QHUHNF]\]HVSyáQHUF]\FRZ\MHVW]QDPLHQQLHQLĪV]H QLĪXRVyELPPXQRNRPSHWHQWQ\FK>@

±SU]HFLZFLDáDX]GURZ\FK RVyEXWU]\PXMÄ&#x2026;VLÄ&#x160;ODW V]\EV]\VSDGHNSR]LRPX SU]HFLZFLDáREVHUZXMHVLÄ&#x160;SR VSOHQHNWRPLLWUDQVSODQWDFML QDU]Ä&#x2026;GyZXRVyE]]HVSRáHP QHUF]\FRZ\PXZ\PDJDMÄ&#x2026;F\FKGLDOL]>@

±SU]HFLZFLDáDX]GURZ\FK RVyEXWU]\PXMÄ&#x2026;VLÄ&#x160;ODW V]\EV]\VSDGHNSR]LRPX SU]HFLZFLDáREVHUZXMHVLÄ&#x160;SR VSOHQHNWRPLLWUDQVSODQWDFML QDU]Ä&#x2026;GyZXRVyE]]HVSRáHP QHUF]\FRZ\PXZ\PDJDMÄ&#x2026;F\FKGLDOL]>@

±EUDNRNUHÄ&#x17E;ORQ\FKNU\WHULyZ GODVWRVRZDQLDGDZHNSU]\SRPLQDMÄ&#x2026;F\FK>@

±EUDNRNUHÄ&#x17E;ORQ\FKNU\WHULyZGODVWRVRZDQLDGDZHN SU]\SRPLQDMÄ&#x2026;F\FK>@

±EDGDQLDQDZF]HÄ&#x17E;QLDNDFK Z \ND]Dá\ĪHSRQDGV]F]H SLRQ\FKZ\WZRU]\áRSRQDGSURJRZHVWÄ&#x160;ĪHQLHVZRLVW\FK SU]HFLZFLDáSRSLHUZV]\P V]F]HSLHQLXLRNRáRSR GDZFHSU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FHM>@ ±ZVFKHPDFLH,V]DGDZND SRGDQDZRNUHVLHRG W\JRGQLĪ\FLDQLHPRZOÄ&#x2026;W LZLPLHVLÄ&#x2026;FXĪ\FLD NROHMQHGDZNL GDZNÄ&#x160; SU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026;SRGDMHVLÄ&#x160; ZZLHNXPLHVLÄ&#x160;F\ Z\ND]DQRLĪNLQHW\NDRGSRZLHG]LLPPXQRORJLF]QHMRG SRGDQLDGUXJLHMGDZNLGR GDZNLSU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FHM

±RVRE\]EUDNLHPÄ&#x17E;OHG]LRQ\ L]DEXU]HQLDPLRGSRUQRÄ&#x17E;FL± GDZNDSU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FDODW SRSLHUZV]\PV]F]HSLHQLX >@ ±V]F]HSLHQLHZZLHNX PLHVLÄ&#x160;F\OXEPLHVLÄ&#x160;F\ ±GDZNDSU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FD ZZLHNXPLHV>@

WOJCIECH GIERMAZIAK, SYLWIA GAJEWSKA, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

6NXWHF]QRÄ&#x17E;üRGSRZLHG]LLPPXQRORJLF]QHM FG

3UHYHQDUSynflorix


±ZVFKHPDFLHX]GURZ\FK QLHPRZOąWZZLHNXRG W\JRGQL ,GDZND LZ LPLHVLąFXĪ\FLD NROHMQH GDZNL GDZNĊSU]\SRPLQDMąFąSRGDMHVLĊZZLHNX PLHVLĊF\>@ ±ZRNUHVLHSRSRGDQLX GDZNLDSU]HGSRGDQLHP GDZNLSU]\SRPLQDMąFHM RFKURQQHVWĊĪHQLHVZRLVW\FK SU]HFLZFLDáXWU]\PDáRVLĊ XG ]LHFL]J UXS\3&9 LX]JUXS\3&9 :WHĞFLH23$±RSVRQRIDJRF\WR]\UyĪQLFDSRPLĊG]\ V]F]HSLRQNDPLQLHSU]HNURF]\áD>@ ±SRSRGDQLXGDZNLSU]\SRPLQDMąFHMZJUXSLH3&9 ZSRUyZQDQLXGR3&9 VWZLHUG]RQRGREUąRGSRZLHGĨLPPXQRORJLF]QąQD ZV]\VWNLHW\S\SQHXPRNRND ]DZDUWHZV]F]HSLRQFH>@

±ZJUXSLHZ\VRNLHJR U\]\ND,&K3V]F]HSLRQND SU]\SRPLQDMąFDFRODW >@ ±EUDNĞOHG]LRQ\RUD]]DEXU]HQLDRGSRUQRĞFL±MHGQD GDZNDSRODWDFK>@ ±XG]LHFL]FKRUREDPL SU]HZOHNá\PLEH]]DEXU]HĔRGSRUQRĞFLV]F]HSLHQLD SU]\SRPLQDMąFHQLH]DOHFDQH XG]LHFL]FKRUREDPLSU]HELHJDMąF\PL]QLHGRERUHP RGSRUQRĞFLRUD]XG]LHFL ]EUDNLHPOXEG\VIXQNFMą ĞOHG]LRQ\±VF]HSLHQLHSU]\SRPLQDMąFHSRODWDFK >@ ±GRURĞOLEH]]DEXU]HĔ RGSRUQRĞFL±V]F]HSLHQLH SRZWyUQHQLH]DOHFDQH GRURĞOLZZLHNXODWD ]G\VIXQNFMąZąWURE\± V]F]HSLHQLHSU]\SRPLQDMąFHSRODWDFKGRURĞOL ]]DEXU]HQLDPLRGSRUQRĞFL± V]F]HSLHQLHSU]\SRPLQDMąFH SRODWDFKRVRE\SRZ\ĪHM UĪV]F]HSLHQLHSU]\SRPLQDMąFHQLH]DOHFDQH>@

±SRQRZQDGDZNDPRĪHE\ü SRWU]HEQDSRODWDFK>@±ZNDĪG\PSU]\SDGNXJG\ SLHUZV]ąGDZNĊV]F]HSLRQNL

±ZJUXSLHZ\VRNLHJRU\]\ND ,&K3V]F]HSLRQNDSU]\SRPLQDMąFDFRODW>@

325Ï:1$1,(6.87(&=12ĝ&,6=&=(3,21(.35=(&,:31(802.2.20«

2NUHVHIHNW\ZQRĞFLRGSRZLHG]LLPPXQRORJLF]QHM

E\áDSRGREQDGODZLĊNV]RĞFLVHURW\SyZZREX JUXSDFKSDFMHQWyZV]F]HSLRQ\FKSUHSDUDWHP6\QÀRUL[L V]F]HSLRQNąZDOHQWQą>@


3UHYHQDU

3QHXPR

0RĪOLZRÄ&#x17E;FLNU]\ĪRZHJRVWRVRZDQLDLQQ\FKW\SyZV]F]HSLRQHN

±SRQRZQDGDZNDPRĪHE\ü SRWU]HEQDSRODWDFK>@ ±V]F]HSLRQNLPRQRZDOHQWQH OXEVNRMDU]RQH'73D+%9,39+L%'73Z+%9+L% 005V]F]HSLRQNDSU]HFLZ RVSLHZLHWU]QHMVNRQLXJRZDQDV]F]HSLRQNDSU]HFLZ PHQLQJRNRPW\SX&RUD]$ L&:L< NRQLXJDW77 GRXVWQDV]F]HSLRQNDSU]HFLZ SROLRGRXVWQDV]F]HSLRQND SU]HFLZURWDZLUXVRP>@ ±XGRNXPHQWRZDQRVNXWHF]QRÄ&#x17E;üLEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZRVWRVRZDQLDV]F]HSLRQNL6\QI ORUL[ UyZQRF]HÄ&#x17E;QLH]'73D+%9,39+L% V]F]HSLRQND Z\VRNRVNRMDU]RQDV]HÄ&#x17E;FLRVNáDGQLNRZDSU]HFLZNR EáRQLF\WÄ&#x160;ĪFRZLNU]WXÄ&#x17E;FRZL :=:W\SX%Poliomyelitis LHaemoinf luenzaeW\SXE '73D+%9,39+L%0HQ& &50V]F]HSLRQNDVSU]Ä&#x160;ĪRQD]WRNVRLGHPEáRQLF]\P 0HQ&&500HQLQJLWHF 

±V]F]HSLRQNLPRQRZDOHQWQH LVNRMDU]RQH'73D'73Z +LELQDNW\ZRZDQDV]F]HSLRQNDSU]HFLZSROLR+%9 V]F]HSLRQNDSU]HFLZPHQLQJRNRNRPW\SX&005 V]F]HSLRQNDSU]HFLZRVSLH ZLHWU]QHMV]F]HSLRQND SU]HFLZURWDZLUXVRP>@ ±V]F]HSLRQNÄ&#x160;3&9XGRURVá\FKPRĪQDEH]SLHF]QLH SRGDZDü]ZDOHQWQÄ&#x2026;LQDNW\ZRZDQÄ&#x2026;V]F]HSLRQNÄ&#x2026; SU]HFLZJU\SLH>@ ±REHFQLHQLHPDGDQ\FKQD WHPDWPRĪOLZRÄ&#x17E;FLSRGDZDQLD XGRURVá\FK3&9]LQQ\PL V]F]HSLRQNDPL V]F]HSLRQND SU]HFLZEáRQLF\WÄ&#x160;ĪFRZL LNU]WXÄ&#x17E;FRZLOXEV]F]HSLRQND SU]HFLZSyáSDÄ&#x17E;FRZL >@

WOJCIECH GIERMAZIAK, SYLWIA GAJEWSKA, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

SRGDQRSRXNRÄ&#x201D;F]HQLXUĪ GUXJDGDZNDQLHMHVWZVND]DQD>@

3QHXPRYD[Synflorix


']LDรกDQLDXERF]QHUHDNFMHQLHSRฤชฤ…GDQH

ZEDGDQLDFKSRUyZQDZF]\FK V]F]HSLRQNLZDOHQWQHM LZDOHQWQHMVWZLHUG]RQR ยฑSRGREQHU\]\NRZ\VWฤ…SLHQLDJRUฤ…F]NL ! ยฑSRGREQHU\]\NRZ\VWฤ…SLHQLDXRJyOQLRQHJR QLHSRฤชฤ…GDQHJRRGF]\QX SRV]F]HSLHQQHJR 123 SR MHGQRF]HVQ\PV]F]HSLHQLX ]Z\VRFHVNRMDU]RQ\PL V]F]HSLRQNDPL'73D+%9,39+LE'73D,39+LE

ยฑZLฤŠNV]DF]ฤŠVWRฤžรผZ\VWฤŠSRZDQLDQLHNWyU\FKUHDNFML XNรกDGRZ\FKSRGF]DVVWRVRZDQLD3&9]WUyMZDOHQWQฤ… LQDNW\ZRZDQฤ…V]F]HSLRQNฤ… SU]HFLZJU\SLH>@

ยฑEyOREU]ฤŠNL]DF]HUZLHQLHQLHZPLHMVFXZVWU]\NQLฤŠFLD OXEREMDZ\ RJyOQHJRUฤ…F]NDLEyOH PLฤŠฤžQLRZH ! 2EMDZ\ PDMฤ…รกDJRGQ\LSU]HMฤžFLRZ\ FKDUDNWHU>@ ยฑZEDGDQLDFKSU]HSURZDG]RQ\FKZ%UD]\OLLQD RVREDFKV]F]HSLRQ\FK 3QHXPRRGF]\Q\PLHMVFRZHZ\VWฤŠSRZDรก\Z SU]\SDGNDFK  QDMF]ฤŠVWV]\PREMDZHP E\รกEyOZPLHMVFXLQLHNFML SU]\SDGNyZ Z\VWฤŠSRZDรกUyZQLHฤชUXPLHฤ”  LPLHMVFRZ\REU]ฤŠN  ZSU]\SDGNyZZ\VWฤŠSRZDรก\REMDZ\RJyOQH ]รกH VDPRSRF]XFLHJRUฤ…F]ND VHQQRฤžรผLXRJyOQLRQ\EyO >@

ยฑEyO]DF]HUZLHQLHQLH LฤžZLฤ…GZPLHMVFXLQLHNFMLRJUDQLF]HQLHUXFKRPRฤžFLUDPLHQLDZNWyUH E\รกDSRGDZDQDV]F]HSLRQND ]PฤŠF]HQLHEyOJรกRZ\ GUHV]F]HVSDGHNDSHW\WXEyO PLฤŠฤžQLLEyOVWDZX>@ ยฑZEDGDQLDFKSU]HSURZDG]RQ\FKQDRVREDFKSR VSOHQHNWRPLL]FKรกRQLDNLHP QLH]LDUQLF]\PSRGGDQ\FK V]F]HSLHQLX3QHXPRYD[HP XNLONXSDFMHQWyZZ\VWฤ…SLรก\REMDZ\XERF]QH 8SDFMHQWyZ]SODPLFฤ… PDรกRSรก\WNRZฤ…Z\VWฤŠSRZDรกRSU]H]GQL]DF]HUZLHQLHQLHLVWZDUGQLHQLH ZPLHMVFXLQLHNFML-HGHQ SDFMHQWPLDรกJRUฤ…F]NฤŠSU]H] G]LHฤ”DLQQ\QDU]HNDรกQDยฑZLฤŠNV]HU\]\NRUR]GUDฤชQLHQLDLVHQQRฤžFLRUD]XPLDUNRZDQHMJRUฤ…F]NLDWDNฤชH SRGREQHU\]\NRXWUDW\ DSHW\WXSRV]F]HSLHQLX]H VNRQLXJRZDQ\PLV]F]HSLRQNDPLSU]HFLZNRPHQLQJRNRNRPJUXS\&

ยฑEDUG]RF]ฤŠVWR]PQLHMV]HQLHรกDNQLHQLDEyOJรกRZ\ ELHJXQNDGUHV]F]H ]PฤŠF]HQLHEyOHPLฤŠฤžQL RGF]\Q\PLHMVFRZHF]ฤŠVWR JRUฤ…F]NDZ\PLRW\QLH]E\W F]ฤŠVWRSRZLฤŠNV]HQLHZฤŠ]รกyZ FKรกRQQ\FKRNROLF\ZVWU]\NQLฤŠFLDU]DGNRZ\V\SNL VNyUQH>@

325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,6=&=(3,21(.35=(&,:31(802.2.20ยซ

'73D+%9,39+L% 0HQ&77 V]F]HSLRQNLSU]HFLZNRPHQLQJRNRNRPJUXS\ &VSU]ฤŠฤชRQHM]WRNVRLGHP WฤŠฤชFRZ\P 1HLV9DF&

+LE 0HQ&77]GDZNฤ…SU]\SRPLQDMฤ…Fฤ…VNRMDU]RQHM V]F]HSLRQNLSU]HFLZNRRGU]H ฤžZLQFHUyฤช\F]FHLRVSLH ZLHWU]QHMV]F]HSLRQNฤ…SU]HFLZNRURWDZLUXVRP'73Z+HS%+LE>@


']LDáDQLDXERF]QHUHDNFMHQLHSRĪÄ&#x2026;GDQH FG

±SRGREQHU\]\NRZ\VWÄ&#x2026;SLHQLDPLHMVFRZ\FKFLÄ&#x160;ĪNLFK PLHMVFRZ\FKFLÄ&#x160;ĪNLFKXRJyOQLRQ\FK123DWDNĪHSRZDĪQ\FKG]LDáDÄ&#x201D;QLHSRĪÄ&#x2026;GDQ\FK ±SRSRGDQLXGDZNLSU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FHMPLHMVFRZH123 F]Ä&#x160;VWV]HQLĪSRGF]DVV]F]HSLHQLDSLHUZRWQHJRMHGQDN ]SRGREQÄ&#x2026;F]Ä&#x160;VWRWOLZRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; ZREXJUXSDFKV]F]HSLRQ\FK U\]\NRFLÄ&#x160;ĪNLHJRREU]Ä&#x160;NX PQLHMV]HZJUXSLH3&9 >@ ±QLHSRĪÄ&#x2026;GDQHRGF]\Q\ SRV]F]HSLHQQHVÄ&#x2026;]EOLĪRQH GRREVHUZRZDQ\FKSR3&9 LLQQ\FKV]F]HSLRQHNVWRVRZDQ\FKXG]LHFL QDMF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLHM VÄ&#x2026;WRRGF]\Q\PLHMVFRZH JRUÄ&#x2026;F]NDGUDĪOLZRÄ&#x17E;ü LVSDGHNDSHW\WX >@

3QHXPR

3QHXPRYD[ ]DZURW\JáRZ\LGUHV]F]H 3U]\GDZFHSU]\SRPLQDMÄ&#x2026;FHM SRGDQHMSDFMHQWRP XGZyFKSDFMHQWyZUR]ZLQÄ&#x2026;á VLÄ&#x160;UXPLHÄ&#x201D;ZPLHMVFXLQLHNFML>@

WOJCIECH GIERMAZIAK, SYLWIA GAJEWSKA, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

±ZLÄ&#x160;NV]HU\]\NRUR]GUDĪQLHQLDLXWUDW\DSHW\WXRUD] SRGREQHU\]\NRXRJyOQLRQ\FK123SRV]F]HSLHQLX ]HVNRMDU]RQÄ&#x2026;V]F]HSLRQNÄ&#x2026; '73Z+%9+LE

3UHYHQDUSynflorix


ยฑZ\ND]DQRLฤชV]F]HSLRQND ZDOHQWQDRND]DรกDVLฤŠQLH PQLHMLPPXQRJHQQDQLฤช 3&9>@ ยฑSRNU\FLHVHURW\SRZH ZDOHQWQHMV]F]HSLRQNL MHVWJRUV]HQLฤชZDOHQWQHM ZJ.25281V]F]HSLRQNL 3&9L3&9Z UGDZDรก\SRNU\FLHRGSRZLHGQLRZ\QRV]ฤ…FH LZHZV]\VWNLFK JUXSDFKZLHNRZ\FK DOHMHVW RQD]QDF]QLHWDฤ”V]D>@ ยฑZDOHQWQDV]F]HSLRQND MHVWHIHNW\ZQDZ]DSRELHJDQLX,&K3ZNUDMDFK RUyฤชQ\PSR]LRPLHHNRQRPLF]Q\P QS%UD]\OLD .DQDGD)LQODQGLD >@

Wnioski

ยฑSRNU\FLHVHURW\SRZH ZDOHQWQHMV]F]HSLRQNL MHVWOHSV]HQLฤชZDOHQWQHM ZJ.25281ZU V]F]HSLRQND3&9GDZDรกD SRNU\FLHD3&9 >@ ยฑZHGรกXJ.25281V]F]HSLRQND3&9]DSRELHJD Z]DFKRURZDQLRP QD,&K3>@ ยฑ3&9ZJUXSLHG]LHFLRG PLHVLฤ…FDGRURNXฤช\FLD MDNRMHG\QDV]F]HSLRQND VNRQLXJRZDQDPDUHMHVWUDFMฤŠLUHNRPHQGDFMHJUXS HNVSHUWyZGRVWRVRZDQLDX G]LHFLZJUXSDFKU\]\ND>@

ยฑV]F]HSLRQNDZVSRVyE QLHZ\VWDUF]DMฤ…F\FKURQL SU]HG,&K3]HZ]JOฤŠGXQD EUDNPRฤชOLZRฤžFLZ\WZRU]HQLDGรกXJRWUZDรกHMSDPLฤŠFL LPPXQRORJLF]QHM>@

ยฑV]F]HSLRQNDZVSRVyE QLHZ\VWDUF]DMฤ…F\FKURQL SU]HG,&K3]HZ]JOฤŠGXQD EUDNPRฤชOLZRฤžFLZ\WZRU]HQLDGรกXJRWUZDรกHMSDPLฤŠFL LPPXQRORJLF]QHM>@

ยฑV]F]HSLRQND3QHXPR QLHPDUHNRPHQGDFML HNVSHUWyZGRVWRVRZDQLD ZSRSXODFMLG]LHFL]GURZ\FK RUD]ZSRSXODFMLRVyE GRURVรก\FK>@

ยฑGODV]F]HSLRQHN3369 RGUEUDNMHVWQRZ\FK ฤžZLDWRZ\FKUHNRPHQGDFMLGR SRGDZDQLDMDNRVDPRG]LHOQHM GDZNL=DOHFDQDMHVWREHFQLH MDNRV]F]HSLHQLHX]XSHรกQLDMฤ…FHSRV]F]HSLRQFHVNRQLXJRZDQHM3&9>@

ยฑGODV]F]HSLRQHN3369 RGUEUDNMHVWQRZ\FK ฤžZLDWRZ\FKUHNRPHQGDFMLGR SRGDZDQLDMDNRVDPRG]LHOQHM GDZNL=DOHFDQDMHVWREHFQLH MDNRV]F]HSLHQLHX]XSHรกQLDMฤ…FHSRV]F]HSLRQFHVNRQLXJRZDQHM3&9>@

325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,6=&=(3,21(.35=(&,:31(802.2.20ยซ

ยฑZ\QLNLEDGDฤ”SRND]XMฤ… ฤชH]DVWRVRZDQLHV]F]HSLRQNL3&9VWZDU]DPRฤชOLZRฤžรผRFKURQ\QDMPรกRGV]\FK G]LHFLSU]HG]DNDฤชHQLDPL SQHXPRNRNRZ\PLZVWRSQLX SRGREQ\PGR3&9DWDNฤชH UR]V]HU]D]DNUHVRFKURQ\ RZDฤชQHHSLGHPLRORJLF]QLH VHURW\S\L)>@


WOJCIECH GIERMAZIAK, SYLWIA GAJEWSKA, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

%LEOLRJUD¿D >@ 6WU\F]\ĔVND.D]XEVND-3UR¿ODNW\ND]DNDĪHĔSQHXPRNRNRZ\FK=DNDĪHQLD  >@ *RáRĞ$6]F]HSLHQLDRERZLą]NRZHL]DOHFDQHZHGáXJ362&]ĊĞü$6]F]HSLHQLDRERZLą]NRZHQDSRGVWDZLH362=DNDĪHQLD  >@ 6WU\F]\ĔVND.D]XEVND - =DNDĪHQLD SQHXPRNRNRZH ± HSLGHPLRORJLD L DNWXDOQH PRĪOLZRĞFL SUR¿ODNW\NL/HNDU]  >@ 6WU\F]\ĔVND.D]XEVND-3UREOHP\ZSUDNW\FHOHNDU]D32=6]F]HSLHQLHGRURVá\FKSU]HFLZNR SQHXPRNRNRPLPHQLQJRNRNRP0HG\F\QD3UDNW\F]QD  >@ 6WU\F]\ĔVND.D]XEVND-6]F]HSLHQLHSU]HFLZNRSQHXPRNRNRP0HG3UDNW6]F]HSLHQLD  >@ 'REU]DĔVND$:\W\F]QH3HGLDWU\F]QHJR=HVSRáX(NVSHUWyZGVSURJUDPX6]F]HSLHĔ2FKURQQ\FKGRW\F]ąFHVWRVRZDQLDZDOHQWQHMVNRQLXJRZDQHMSROLVDFKDU\GRZHMV]F]HSLRQNLSU]HFLZ SQHXPRNRNRP±3UHYHQDU6WDQG0HG3HGLDWU  >@ %HUQDWRZVND(&RZDUWRE\]PLHQLüZQRZ\P3URJUDPLH6]F]HSLHĔ2FKURQQ\FKQDURN 6WDQG0HG3HGLDWU  >@ %HUQDWRZVND(3URJUDPV]F]HSLHĔRFKURQQ\FKQDURN±UR]V]HU]HQLHZVND]DĔRUD]ZLĊNV]H PRĪOLZRĞFL]DSRELHJDQLDLQZD]\MQ\PLQLHLQZD]\MQ\P]DNDĪHQLRPSQHXPRNRNRZ\PL]DNDĪHQLRPLQQ\PLEDNWHULDPLRWRF]NRZ\PL=DNDĪHQLD  >@ =DVWRVRZDQLH V]F]HSLRQHN SU]HFLZNR SQHXPRNRNRP VNRQLXJRZDQHM ZDOHQWQHM L SROLVDFKDU\GRZHMZDOHQWQHM XG]LHFLZZLHNX±ODW]QLHGRERUDPLRGSRUQRĞFLÄ0HG3UDNW6]F]HSLHQLD  >@ 6HUD¿ĔVND 6 6]F]HSLHQLD SU]HFLZNR SQHXPRNRNRP X GRURVá\FK ĝZLDW 0HG )DUP   >@ 7DODUHN ( 6]F]HSLHQLD SU]HFLZ SQHXPRNRNRP ± WHUDĨQLHMV]RĞü L SU]\V]áRĞü =DNDĪHQLD   >@ ĝOXVDUF]\N-6WRVRZDQLHV]F]HSLRQHNSU]HFLZSQHXPRNRNRPZDVSHNFLH]GURZLDSXEOLF]QHJR =DNDĪHQLD  >@ 6]HQERUQ/6]F]HSLHQLDSU]HFLZNRSQHXPRNRNRPXGRURVá\FKĝZLDW0HG\)DUP  >@ (PHU\N$6WUHSWRFRFFXVSQHXPRQLDHDDVWPD$OHUJLD  >@ %HUQDWRZVND(5RODUHNRPHQGDFMLHNVSHUWyZZSRGHMPRZDQLXVWUDWHJLF]Q\FKGHF\]MLGRW\F]ąF\FKV]F]HSLHĔRFKURQQ\FKRUD]ZZ\GDZDQLXLQG\ZLGXDOQ\FK]DOHFHĔGODG]LHFLLRVyEGRURVá\FK3HGLDWU3RO  >@ .XFKDU(%H]SLHF]HĔVWZRLVNXWHF]QRĞüZDUWRĞFLRZHMNRQLXJRZDQHMV]F]HSLRQNLSQHXPRNRNRZHM 3&9 6\QI ORUL[XG]LHFL±V\VWHPDW\F]Q\SU]HJOąGSLĞPLHQQLFWZD=DNDĪHQLD  >@ 6WU\F]\ĔVND.D]XEVND-=DNDĪHQLDSQHXPRNRNRZH/HN5RG]GRGDWHN±ZU]HVLHĔ >@ 5DG]LNRZVNL$(IHNW\ZQRĞüZDOHQWQHMV]F]HSLRQNLSU]HFLZSQHXPRNRNRZHMVNRQLXJRZDQHM ]ELDáNLHP']QLHW\SRZDOQHMSDáHF]NLKHPR¿OQHM 3+L'&9 3HGLDWU3RO  >@ %HUQDWRZVND ( 6NRQLXJRZDQD V]F]HSLRQND SROLVDFKDU\GRZD 3UHYHQDU ± SURSR]\FMH UHNRPHQGDFMLV]F]HSLHĔSU]HFLZNRSQHXPRNRNRPZJUXSDFKZ\VRNLHJRU\]\NDFKRURE\SQHXPRNRNRZHM=DNDĪHQLDVXSO


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,6=&=(3,21(.35=(&,:31(802.2.20ยซ>@ =DSRELHJDQLH ]DNDฤชHQLRP Z\ZRรกDQ\P SU]H] 6WUHSWRFRFFXV SQHXPRQLDH X QLHPRZOฤ…W L G]LHFL VWRVRZDQLH ZDOHQWQHM VNRQLXJRZDQHM V]F]HSLRQNL SQHXPRNRNRZHM 3&9 L ZDOHQWQHM SROLVDFKDU\GRZHMV]F]HSLRQNLSQHXPRNRNRZHM 3369 3HGLDWU'\SO  >@ %HUQDWRZVND(3URยฟODNW\ND]DNDฤชHฤ”SQHXPRNRNRZ\FKZ3ROVFHLQDฤžZLHFLH6WDQG0HG  >@ $OEUHFKW35HNRPHQGDFMHGRW\F]ฤ…FHSURยฟODNW\NLSR]DV]SLWDOQHJR]DSDOHQLDSรกXF]EDNWHULHPLฤ… MDNRZLRGฤ…FHMSRVWDFLLQZD]\MQ\FK]DNDฤชHฤ”SQHXPRNRNRZ\FKZSRSXODFMLRVyESRZ\ฤชHMURNX ฤช\FLDRUD]ZJUXSDFKU\]\NDSRZ\ฤชHMURNXฤช\FLD3RO0HUNXULXV]/HN  >@ >.RPHQWDU]GRDUW\NXรกXSW=DSRELHJDQLH]DNDฤชHQLRPZ\ZRรกDQ\PSU]H]6WUHSWRFRFFXVSQHXPRQLDHXQLHPRZOฤ…WLG]LHFLVWRVRZDQLHZDOHQWQHMVNRQLXJRZDQHMV]F]HSLRQNLSQHXPRNRNRZHM 3&9 LZDOHQWQHMSROLVDFKDU\GRZHMV]F]HSLRQNLSQHXPRNRNRZHM 3369 @3HGLDWU'\SO  >@ =DSRELHJDQLHLQZD]\MQHMFKRURELHSQHXPRNRNRZHMXGRURVรก\FKL]DVDG\VWRVRZDQLDZDOHQWQHM V]F]HSLRQNLSROLVDFKDU\GRZHMZJUXSDFKU\]\ND0HG3UDNWZ\GVSHF=DNDฤชHQLD >@ 6]HQERUQ/3URยฟODNW\ND]DNDฤชHฤ”SQHXPRNRNRZ\FK]Xฤช\FLHPZDOHQWQHMSROLVDFKDU\GRZHM V]F]HSLRQNLSQHXPRNRNRZHM 339 =DNDฤชHQLDVXSO >@ *DFRฤ” - RSUDF :Sรก\Z V]F]HSLHQLD SHQVMRQDULXV]\ GRPyZ SU]HZOHNรกHM RSLHNL ZDOHQWQฤ… SROLVDFKDU\GRZฤ… V]F]HSLRQNฤ… SU]HFLZ SQHXPRNRNRP QD ]DFKRURZDOQRฤžรผ QD ]DSDOHQLH SรกXF 0HG3UDNW  >@ :\VRFNL-7HMHGRU-&*UXQHUW'.RQLRU5*DUFLD6LFLOLD-.QXI0%HUQDUG/'LHXVVDHUW,6FKXHUPDQ/,PPXQRJHQLFLW\RIWKHYDOHQWSQHXPRFRFFDOQRQW\SHDEOH+DHPRSKLOXV LQI OXHQ]DHSURWHLQ'FRQMXJDWHYDFFLQH 3+L'&9 ZKHQFRDGPLQLVWHUHGZLWKGLIIHUHQWQHLVVHULD PHQLQJLWLGLVVHURJURXS&FRQMXJDWHYDFFLQHV3HGLDWU,QIHFW'LV- 6XSSO >@ 6FKXHUPDQ / %RU\V ' +RHW % )RUVJUHQ $ 3U\PXOD 5 3UHYHQWLRQ RI RWLWLV PHGLD 1RZ DUHDOLW\"9DFFLQHยฑ >@ 9HVLNDUL7:\VRFNL-&KHYDOOLHU%.DUYRQHQ$&]DMND+$UVqQH-3/RPPHO3'LHXVVDHUW , 6FKXHUPDQ / ,PPXQRJHQLFLW\ RI WKH YDOHQW SQHXPRFRFFDO QRQW\SHDEOH +DHPRSKLOXV LQI OXHQ]DH SURWHLQ ' FRQMXJDWHYDFFLQH 3+L'&9 FRPSDUHG WR WKH OLFHQVHG Y&50 YDFFLQH3HGLDWU,QIHFW'LV- 6XSSO >@ 'XELHO % 2FHQD EH]SLHF]Hฤ”VWZD L WROHUDQFML QRZHM ZDOHQWQHM VNRQLXJRZDQHM V]F]HSLRQNL SU]HFLZNRSQHXPRNRNRPSRGDZDQHMMHGQRF]HฤžQLH]LQQ\PLV]F]HSLRQNDPLVWRVRZDQ\PLUXW\QRZRXQLHPRZOฤ…W0HG3UDNW6]F]HSLHQLD VXSO >@ >.RPHQWDU] GR DUW\NXรกX SW 2FHQD EH]SLHF]Hฤ”VWZD L WROHUDQFML QRZHM ZDOHQWQHM VNRQLXJRZDQHMV]F]HSLRQNLSU]HFLZNRSQHXPRNRNRPSRGDZDQHMMHGQRF]HฤžQLH]LQQ\PLV]F]HSLRQNDPL VWRVRZDQ\PLUXW\QRZRXQLHPRZOฤ…W@0HG3UDNW6]F]HSLHQLD VXSO >@ 7DODUHN ( 6]F]HSLHQLD SU]HFLZ SQHXPRNRNRP ยฑ NRU]\ฤžFL GOD RVyE V]F]HSLRQ\FK L ]GURZLD SXEOLF]QHJR=DNDฤชHQLD  >@ 'RQDOLVLR05$GYHUVHHYHQWVDIWHUSQHXPRFRFFDOYDFFLQDWLRQ-%UDV3QHXPRO  >@ 7RPF]\N68VHRIYDOHQWSQHXPRFRFFDOFRQMXJDWHYDFFLQHDQGYDOHQWSQHXPRFRFFDOSRO\VDFFKDULGHYDFFLQHDPRQJDGXOWVDJHG!\HDUVUHFRPPHQGDWLRQVRIWKHDGYLVRU\FRPPLWWHHRQ LPPXQL]DWLRQSUDFWLFHV $&,3 00:50RUE0RUWDO:NO\5HS  >@ 3HWUDVFK 6 $QWLERG\ UHVSRQVHV RI VSOHQHFWRPL]HG SDWLHQWV ZLWK QRQ+RGNLQยถV O\PSKRPD WR LPPXQL]DWLRQZLWKSRO\YDOHQWSQHXPRFRFFDOYDFFLQHV&OLQ'LDJQ/DE,PPXQRO
WOJCIECH GIERMAZIAK, SYLWIA GAJEWSKA, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

>@ 3DWU]DOHN06LJQL¿FDQWGHFOLQHLQSQHXPRQLDDGPLQLRQUDWHDIWHUWKHLQWURGXFWLRQRIURXWLQH GRVHVFKHGXOHKHSWDYDOHQWSQHXPRFRFFDOFRQMXJDWHYDFFLQH 3&9 LQFKLOGUHQXQGHU\HDUVRI DJHLQ.LHOFH3RODQG(XU-&OLQ0LFURELRO,QIHFW'LV  >@ 3DWU]DOHN 0 ,QGLUHFW SRSXODWLRQ LPSDFW RI XQLYHUVDO 3&9 YDFFLQDWLRQ RI FKLOGUHQ LQ D VFKHGXOHRQWKHLQFLGHQFHRISQHXPRQLDPRUELGLW\LQ.LHOFH3RODQG(XU-&OLQ0LFURELRO,QIHFW 'LV  >@ $OEUHFKW36]F]HSLüF]\QLHV]F]HSLüG]LHFLSU]HFLZSQHXPRNRNRP"±RSLVNLONXSU]\SDGNyZ LQZD]\MQHMFKRURE\SQHXPRNRNRZHM 3&K3 3HGLDWU3RO 


S

T

U

D

I

A

โ€“

M

E

D

Y

C

Y

N

A

$ + 7 .) รข$ + $ .. '2016, nr 367, s. 159-178

Wojciech Giermaziak, Dorota Ubysz 6\OZLD1LHZLDGRPVND/LOLDQD5RVLฤ”VND *รกyZQD%LEOLRWHND/HNDUVND:DUV]DZD

=$.5(6=$67262:$ฤ“%(=3,(&=(ฤ“67:26.87(&=12ฤรป25$= 68%67<78&<-12ฤรป7(5$3(87<&=1$'21(3(=,/8(67$=2/$08 ,./21$=(3$08 Donepezil 'RQHSH]LOยฑ]DNUHV]DVWRVRZDฤ”WHUDSHXW\F]Q\FK :HGรกXJ FKDUDNWHU\VW\NL SURGXNWX OHF]QLF]HJR GRQHSH]LO MHVW VWRVRZDQ\ Z chorobie Alzheimera. :SXEOLNDFML-LQJ&KHQRSLVDรกW\JRGQLRZHEDGDQLHRVyEZZLHNXODW ]FKRUREฤ…DIHNW\ZQฤ…GZXELHJXQRZฤ…ZHSL]RG]LHRVWUHMPDQLLRVyE]JUXS\EDGDQHM E\รกROHF]RQ\FKW\ONROLWHPDRVRERPGROLWXGRGDQRGRQHSH]LOZGDZFHPJGREฤŠ NWyUฤ…]ZLฤŠNV]DQRGRPJGREฤŠ:\QLNLWHJREDGDQLDZ\ND]Dรก\ฤชHVWRVRZDQLHGRQH SH]LOXUD]HP]OLWHPGDMHSHZQHNRU]\ฤžFLW\ONRZSRF]ฤ…WNRZ\PRNUHVLHOHF]HQLD1LH PDUyฤชQLFZOHF]HQLXVDP\POLWHPDOLWHP]GRGDWNLHPGRQHSH]LOXZGรกXJRWUZDรกHM WHUDSLL>@ -DFREVHQ L ZVS ]DVWRVRZDOL GRQHSH]LO Z FKRURELH DIHNW\ZQHM X SDFMHQWyZ QLHJHULDWU\F]Q\FKZFHOXOHF]HQLD]DEXU]Hฤ”SDPLฤŠFLZ\ZRรกDQ\FKOHNDPLSV\FKRWURSRZ\PL VXFKRฤžFL Z MDPLH XVWQHM L ]DSDUรผ %DGDQ\P SDFMHQWRP NRELHW L PฤŠฤชF]\]Q SRGDZDQR GRQHSH]LO Z GDZFH PJG]LHฤ” SU]H] W\J D QDVWฤŠSQLH ]ZLฤŠNV]RQRGDZNฤŠGRPJG]LHฤ”SDFMHQWyZNRQW\QXRZDรกRWHUDSLฤŠฤžUHGQLRSU]H] PLHVLฤŠF\ %DGDQLD Z\ND]Dรก\ ฤชH GRQHSH]LO PRฤชH UHGXNRZDรผ ]DEXU]HQLD SDPLฤŠFL VXFKRฤžรผZXVWDFKL]DSDUFLDXQLHJHULDWU\F]Q\FKDIHNW\ZQ\FKSDFMHQWyZ>@ ,VWQLHMฤ…UyZQLHฤชGRQLHVLHQLDRSR]\W\ZQ\PHIHNFLHWHUDSHXW\F]Q\PLQKLELWRUyZ HVWHUD]\FKROLQRZHM GRQHSH]LO Z]HVSROH*LOOHVGHOD7RXUHWWHยถD>@ 'RQHSH]LOSRSUDZLD]DEXU]HQLDIXQNFMLSR]QDZF]\FKVSRZRGRZDQHUDGLRWHUDSLฤ…>@

POWRร“T DO SPISU TREลšCI
:2-&,(&+*,(50$=,$.'2527$8%<6=6</:,$1,(:,$'206.$/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$

: EDGDQLX SU]HSURZDG]RQ\P SU]H] 6REyZ 7 SDFMHQWRP Z ZLHNX ODW ] FKRUREÄ&#x2026; 3DUNLQVRQD SRGDQR LQKLELWRU\ FKROLQRHVWHUD]\ SDFMHQWyZ RWU]\PDáR U\ZDVW\JPLQÄ&#x160;SDFMHQWRWU]\PDáGRQHSH]LO:V]\VF\SDFMHQFLGRÄ&#x17E;ZLDGF]DOLKDOXcynacji wzrokowych : Z\QLNX RWU]\P\ZDQLD LQKLELWRUyZ FKROLQRHVWHUD]\ SR W\JRGQLDFKOHF]HQLDXSDFMHQWyZKDOXF\QDFMHFDáNRZLFLHXVWÄ&#x2026;SLá\DXSDFMHQWyZ ]QDF]QLHVLÄ&#x160;]PQLHMV]\á\>@ 6REyZ7LZVSGRNRQDOLSU]HJOÄ&#x2026;GXOLWHUDWXU\ZFHOXRFHQ\ZSá\ZXLQKLELWRUyZ DFHW\ORFKROLQRHVWUD]\ GRQHSH]LO JDODQWDPLQD L U\ZDVW\JPLQD QD áDJRGQH ]DEX U]HQLDSR]QDQLD$XWRU]\Z\EUDOLEDGDQLDLSU]HSURZDG]LOLPHWDDQDOL]Ä&#x160;RFHQLDMÄ&#x2026;F VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü L EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR WHUDSLL :\QLNL Z\ND]Dá\ ĪH VWRVRZDQLH LQKLELWRUyZ DFHW\ORFKROLQRHVWHUD]\ ]PQLHMV]D R U\]\NR Z\VWÄ&#x2026;SLHQLD RWÄ&#x160;SLHQLD Z WUDNFLH OHWQLHM REVHUZDFML Z SRUyZQDQLX ] SODFHER /HF]HQLH SURZDG]L MHGQDN GR ZLHOX G]LDáDÄ&#x201D;QLHSRĪÄ&#x2026;GDQ\FKL]W\FKSRZRGyZZLHOHRVyEUH]\JQXMH]WHUDSLL>@ 6RFKRFND 0 Z VZRMHM SUDF\ GRNWRUVNLHM EDGDáD ZSá\Z GRQHSH]LOX L Z\FLÄ&#x2026;JX ] *LQNR ELORED QD ZURG]RQÄ&#x2026; RGSRUQRÄ&#x17E;ü SU]HFLZZLUXVRZÄ&#x2026; OXG]NLFK OHXNRF\WyZ $XWRUND RFHQLDáD ZSá\Z GRQHSH]LOX L Z\FLÄ&#x2026;JX ] *LQNR ELORED QD ZLUXV SÄ&#x160;FKHU]\ NRZHJR ]DSDOHQLD EáRQ\ Ä&#x17E;OX]RZHM MDP\ XVWQHM E\GáD 969YHVLFXODUVRPDWLWLVYLUXV ZLUXVRSU\V]F]NL ++9KXPDQKHUSHVYLUXV LOXG]NLDGHQRZLUXV $GKXPDQ DGHQRZLUXV  :QLRVNL DXWRUND PLÄ&#x160;G]\ LQQ\PL Z\ND]DáD LVWRWQÄ&#x2026; UyĪQLFÄ&#x160; PLÄ&#x160;G]\ GRQHSH]LOHP D Z\FLÄ&#x2026;JLHP *LQNR ELORED Z VNXWHF]QRÄ&#x17E;FL SRGQRV]HQLD SR]LRPX ZURG]RQHMRGSRUQRÄ&#x17E;FLOHXNRF\WyZ3UHSDUDWURÄ&#x17E;OLQQ\MHVWEDUG]LHMHIHNW\ZQ\>@ :EDGDQLX<RVKLPL$LZVSOHWQLHJRSDFMHQWD]G\VNLQH]Ä&#x2026;SROHNRZÄ&#x2026;Z\ZR áDQÄ&#x2026;DPRNVDSLQÄ&#x2026;VNXWHF]QLHOHF]RQRGRQDSH]LOHP>@ : EDGDQLX 6FKRSLFND ' Z\ND]DQR ĪH GRQHSH]LO PRĪH E\ü Z\NRU]\VW\ZDQ\ ZOHF]HQLXSyĨQHMG\VNLQH]\%DGDQROHWQLHJRFKáRSFD]]DEXU]HQLDPLUR]ZRMR Z\PLLSV\FKLF]Q\PLRUD]FLÄ&#x160;ĪNÄ&#x2026;SyĨQÄ&#x2026;G\VNLQH]Ä&#x2026;:\VWÄ&#x2026;SLHQLHG\VNLQH]\ZLÄ&#x2026;]DQR ] SU]\QDMPQLHM PLHVLÄ&#x160;F]Q\P SRGDZDQLHP U\VSHULGRQX 6WRVRZDQLH U\VSHULGRQX SU]HUZDQR DOH REMDZ\ G\VNLQH]\ SR]RVWDá\ 6WRVRZDQLH GRQHSH]LOX Z GDZFH PJ FRG]LHQQLHUDQRGRSURZDG]LáRGRFDáNRZLWHJRXVWÄ&#x2026;SLHQLDREMDZyZG\VNLQH]\SRGF]DV JG\SRGDZDQLHU\ZDVW\JPLQ\]DSHZQLDáRFKZLORZÄ&#x2026;SRSUDZÄ&#x160; 2SUyF] OHF]QLF]HJR VWRVRZDQLD GRQHSH]LOX SU]\ SyĨQHM G\VNLQH]LH PRĪQD UyZQLHĪ UR]ZDĪ\ü SUR¿ODNW\F]QH SRGDZDQLH OHNX SU]\ ]ZLÄ&#x160;NV]RQ\P U\]\NX SRMD ZLHQLDVLÄ&#x160;FKRURE\ Z\VWÄ&#x160;SRZDQLH]QDQ\FKF]\QQLNyZU\]\ND >@ 6ODWNLQ1LZVSZ\ND]DOLĪHGHOLULXPZ\ZRáDQHRSLRLGDPLPRĪQDVNXWHF]QLH OHF]\ü LQKLELWRUDPL DFHW\ORFKROLQRHVWHUD]\ 3U]HGVWDZLRQR SU]\SDGHN OHWQLHM NRELHW\]]DDZDQVRZDQ\PUDNLHPMDMQLNDLVLOQ\PEyOHPXNWyUHMZ\VWÄ&#x2026;SLáRGHOLULXP SR]ZLÄ&#x160;NV]HQLXGDZHNRSLRLGyZ6WDQSDFMHQWNL]PLRNORQLÄ&#x2026;LGHOLULXPXOHJá]GHF\ GRZDQHMSRSUDZLHSRGRĪ\OQ\P]DVWRVRZDQLXLQKLELWRUDDFHW\ORFKROLQRHVWHUD]\¿]R VW\JPLQ\LSRSUDZDWDXWU]\P\ZDáDVLÄ&#x160;SU]\VWRVRZDQLXGRQH]HSLOX>@ =HVSyá &KDUOHVD %RQQHWD FKDUDNWHU\]XMH VLÄ&#x160; REHFQRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; KDOXF\QDFML Z]URNR Z\FKXSV\FKLF]QLH]GURZ\FKRVyE&KRFLDĪKDOXF\QDFMHZ]URNRZHXVWDUV]\FKRVyE


=$.5(6=$67262:$ฤ“%(=3,(&=(ฤ“67:26.87(&=12ฤรปยซF]ฤŠVWR]ZLฤ…]DQHVฤ…]RWฤŠSLHQLH]FLDรกDPL/HZ\ยถHJRFKRUREฤ…$O]KHLPHUDLGHOLULXP Vฤ…RQHZ\NOXF]RQH]GLDJQR]\]HVSRรกX&KDUOHVD%RQQHWDWDNMDN]DEXU]HQLDNRJQL W\ZQHOXESV\FKLF]QH]DEXU]HQLDVQXL]PLDQ\QHXURORJLF]QHRJQLVNRZH 8NDL 6 L ZVS SU]HGVWDZLOL SU]\SDGHN OHWQLHM NRELHW\ ] W\SRZ\P ]HVSRรกHP &KDUOHVD %RQQHWD NWyUD SR]\W\ZQLH ]DUHDJRZDรกD QD SRGDZDQLH GRQHSH]LOX L QLH Z\ND]\ZDรกD ฤชDGQ\FK REMDZyZ VXJHUXMฤ…F\FK FKRUREฤŠ $O]KHLPHUD OXE RWฤŠSLHQLH ]FLDรกDPL/HZ\ยถHJRSU]H]RVWDWQLFKPLHVLฤŠF\(IHNW\ZQRฤžรผVWRVRZDQLDGRQHSH]LOX ZVND]XMH QD WR ฤชH KDOXF\QDFMH Z]URNRZH X EDGDQHM SDFMHQWNL PRJฤ… E\รผ ]ZLฤ…]DQH ]G\VIXQNFMฤ…QHXURQyZFKROLQHUJLF]Q\FKDOER]PLDQDPLPRUIRORJLF]Q\PLOXEยฟ]MR ORJLF]Q\PLZPy]JX : ]ZLฤ…]NX ] W\P ฤชH GRQHSH]LO PD PQLHM G]LDรกDฤ” XERF]Q\FK QLฤช OHNL SU]H FLZGUJDZNRZH L QHXUROHSW\NL PRฤชH E\รผ EH]SLHF]QLH VWRVRZDQ\ X VWDUV]\FK RVyE ]]HVSRรกHP&KDUOHVD%RQQHWD>@ &HOHP EDGDQLD )DJHUXODQG % L ZVS E\รกD RFHQD HIHNW\ZQRฤžFL OHF]HQLD X]XSHรก QLDMฤ…FHJR LQKLELWRUHP DFHW\ORFKROLQRHVWHUD]\ GRQHSH]LOHP Z GHยฟF\WDFK XZDJL LSV\FKRSDWRORJLLXSDFMHQWyZ]HVFKL]RIUHQLฤ…OHF]RQ\FKSU]HFLZSV\FKRW\F]QLH]LSUD VLGRQHP *UXSLH SDFMHQWyZ SRGDZDQR ]LSUDVLGRQ SU]H] W\J QDVWฤŠSQLH SU]H] PLHVLฤ…FH SURZDG]RQR EDGDQLH UDQGRPL]DF\MQH ] SUyEฤ… SRGZyMQLH ฤžOHSฤ… UyZQLHฤช ]GRQHSH]LOHPOXE]SODFHER:FDรกNRZLWHMSUyELHXF]HVWQLF]\รกRSDFMHQWyZ RVyE RWU]\P\ZDรกRGRQHSH]LODSODFHER 3U]HSURZDG]RQHEDGDQLHQLHZ\ND]DรกRSRSUDZ\ IXQNFMLSR]QDZF]\FKSROHF]HQLXGRQHSH]LOHPFKRFLDฤชNRQNOX]MDPRฤชHE\รผQLHPLD URGDMQD]HZ]JOฤŠGXQDPDรกฤ…JUXSฤŠEDGDQ\FKRVyE>@ 'RQHSH]LOยฑVNXWHF]QRฤžรผWHUDSHXW\F]QD +RZDUGLZVSRSLVDOLEDGDQLHZLHORRฤžURGNRZHZ:LHONLHM%U\WDQLLZNWyU\P VSUDZG]DQR VNXWHF]QRฤžรผ OHF]HQLD GRQHSH]LOHP OXE PHPDQW\Qฤ… X FKRU\FK QD XPLDUNRZDQฤ…OXEFLฤŠฤชNฤ…FKRUREฤŠ$O]KHLPHUD8WZRU]RQRJUXS\EDGDQHFKRU\FK SU]\MPRZDรกRZ\รกฤ…F]QLHGRQHSH]LOFKRU\FKSU]\MPRZDรกRZ\รกฤ…F]QLHPHPDQW\QฤŠ FKRU\FKSU]\MPRZDรกRGRQHSH]LOLPHPDQW\QฤŠDFKRU\FKSU]\MPRZDรกRSODFHER 3R W\JRGQLDFK OHF]HQLD RND]DรกR VLฤŠ ฤชH X FKRU\FK NWyU]\ SU]\MPRZDOL GRW\FK F]DVGRQHSH]LOSU]HUZDZSU]\MPRZDQLXWHJROHNXVSRZRGRZDรกD]ZLฤŠNV]HQLHQDVL OHQLD]DEXU]Hฤ”SR]QDZF]\FKLSUDZGRSRGREQHSRJRUV]HQLHVSUDZQRฤžFLZ\NRQ\ZDQLD F]\QQRฤžFL FRG]LHQQ\FK : F]DVLH VWRVRZDQLD X W\FK FKRU\FK PHPDQW\Q\ Z SRรกฤ… F]HQLX ] GRQHSH]LOHP OXE Z PRQRWHUDSLL QLH ]DREVHUZRZDQR UyฤชQLF Z SRVWฤŠSDFK FKRURE\ :HGรกXJ DXWRUyZ EDGDQLD Z\ND]XMฤ… ฤชH MHGQRF]HVQH SU]\MPRZDQLH GRQH SH]LOX L PHPDQW\Q\ QLH SU]\QLRVรกR ZLฤŠNV]\FK NRU]\ฤžFL QLฤช VWRVRZDQLH W\ONR GRQH SH]LOX>@ 6REyZ 7 RSLVDรก EDGDQLH GRW\F]ฤ…FH VNXWHF]QRฤžFL L EH]SLHF]Hฤ”VWZD VWRVRZDQLD GRQHSH]LOXLU\ZDVW\JPLQ\ZFKRURELH$O]KHLPHUD%DGDQRSDFMHQWyZRVyE
:2-&,(&+*,(50$=,$.'2527$8%<6=6</:,$1,(:,$'206.$/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$

SU]\MPRZDáRGRQHSH]LOZGDZNDFKPJGREÄ&#x160;RVyESU]\MPRZDáRU\ZDVW\JPLQÄ&#x160; ZGDZNDFKPJGREÄ&#x160;:\QLNLQLHLVWRWQDVWDW\VW\F]QLHE\áDUyĪQLFDZWROHUDQFML OHNyZ RVyE QLH WROHURZDáR QDMQLĪV]HM GDZNL GRQHSH]LOX D RVyE QLH WROHURZDáR QDMQLĪV]HM GDZNL U\ZDVW\JPLQ\ 3RGREQLH QLH VWZLHUG]RQR UyĪQLF VWDW\VW\F]Q\FK ZLORÄ&#x17E;FLSDFMHQWyZWROHUXMÄ&#x2026;F\FKQDMQLĪV]HOXEQDMZ\ĪV]HGDZNLREXOHNyZ>@ :HGáXJ 9HVQD -HOLF L ZVS GRQHSH]LO Z OLF]Q\FK EDGDQLDFK XZDĪDQ\ MHVW ]D EH]SLHF]Q\ L GREU]H WROHURZDQ\ 3RGF]DV WU]\PLHVLÄ&#x160;F]QHM REVHUZDFML Z SU]\ SDGNyZVWZLHUG]RQRSROHSV]HQLHMDNRÄ&#x17E;FLĪ\FLDXSDFMHQWyZLLFKURG]LQ>@ 0DORXI5L%LUNV-ZUDQGRPL]RZDQ\FKEDGDQLDFKQDGXĪÄ&#x2026;VNDOÄ&#x160; EDGDQ\FK RFHQLDOL VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü NOLQLF]QÄ&#x2026; L WROHUDQFMÄ&#x160; GRQHSH]LOX Z FKRURELH $O]KHLPHUD XNWyU\FKQDVWÄ&#x2026;SLáVSDGHNIXQNFMLSR]QDZF]\FK]SRZRGXSUDZGRSRGREQHJRZ\VWÄ&#x2026; SLHQLDRWÄ&#x160;SLHQLDQDF]\QLRZHJR'RQHSH]LOVWRVRZDQRZGDZNDFKPJGREÄ&#x160;LPJ GREÄ&#x160; SU]H] RNUHV L W\JRGQL 6WZLHUG]RQR GREUÄ&#x2026; WROHUDQFMÄ&#x160; OHNX SRSUDZÄ&#x160; Z ]DNUHVLH IXQNFML SR]QDZF]\FK F]\QQRÄ&#x17E;FL Ī\FLD FRG]LHQQHJR RUD] ]DFKRZDQLD VSRáHF]QHJR :LÄ&#x160;NV]RÄ&#x17E;ü REMDZyZ QLHSRĪÄ&#x2026;GDQ\FK SU]\ GDZNRZDQLX PJGREÄ&#x160; QXGQRÄ&#x17E;FL ELHJXQND DQRUHNVMD L VNXUF]H XVWÄ&#x2026;SLáD QDW\FKPLDVW SR RGVWDZLHQLX OHNX >@ 3RWZLHUG]DMÄ&#x2026; WR UyZQLHĪ EDGDQLD %LUNVD L +DUYH\D X NWyU\FK Z FKRURELH $O]KHLPHUDVWRVRZDQRGRQHSH]LOZGDZFHPJGREÄ&#x160;LPJGREÄ&#x160;SU]H]RNUHV L W\JRGQL QD EDGDQ\FK :\ND]DQR NRU]\Ä&#x17E;FL ]H VWRVRZDQLD GRQHSH]LOX Z]DNUHVLHIXQNFMLSR]QDZF]\FK]DFKRZDQLDRUD]F]\QQRÄ&#x17E;FLFRG]LHQQ\FK2JyOQLH VWZLHUG]RQR OHSV]Ä&#x2026; WROHUDQFMÄ&#x160; GRQHSH]LOX RUD] QLĪV]H NRV]W\ SU]\ VWRVRZDQLX OHNX ZGDZFHPJGREÄ&#x160;>@ +DLMXQ7LDQLZVSSU]HGVWDZLOLUHWURVSHNW\ZQHEDGDQLHQDSDFMHQWDFKNWyU\P ]DPLHQLRQR SRGDZDQ\ GRXVWQLH GRQHSH]LO QD U\ZDVW\JPLQÄ&#x160; Z SRVWDFL SODVWUyZ %DGDQR 3'& WKH SURSRUWLRQ RI GD\VFRYHUHG L VWZLHUG]RQR QDMOHSV]Ä&#x2026; ZVSyáSUDFÄ&#x160; SDFMHQWDSU]\]DPLDQLHOHNyZZF]DVLHSLHUZV]HJRURNXVWRVRZDQLDGRQHSH]LOX>@ &DJQLQ $ L ZVS SU]HSURZDG]LOL V]HÄ&#x17E;FLRPLHVLÄ&#x160;F]QH EDGDQLH SURVSHNW\ZQH ZNWyU\P XF]HVWQLF]\áR RVyE ] FKRUREÄ&#x2026; $O]KHLPHUD 3RGDZDQRGRXVWQLH GRQH SH]LOLU\ZDVW\JPLQÄ&#x160;ZSRVWDFLSU]H]VNyUQ\FKSODVWUyZ3RZRGHPSU]HMÄ&#x17E;FLD]SRGD ZDQLDGRXVWQHJRQDSODVWU\E\á\EUDNVNXWHF]QRÄ&#x17E;FL±EUDNWROHUDQFML±RELH SU]\F]\Q\±3U]HMÄ&#x17E;FLH]QLHVNXWHF]QHMGRXVWQHMWHUDSLLGRQHSH]LOHPQDSODVWU\ ]U\ZDVW\JPLQÄ&#x2026;MHVWHIHNW\ZQHLEH]SLHF]QHXZLÄ&#x160;FHMQLĪSRáRZ\SDFMHQWyZ>@ 5RVHQEORRP L ZVS EDGDOL EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR L WROHUDQFMÄ&#x160; VWRVRZDQLD JDODQWDPLQ\ 6$ SR SU]HMÄ&#x17E;FLX ] GRQHSH]LOX X SDFMHQWyZ ] GHPHQFMÄ&#x2026; 6WZLHUG]LOL GREUÄ&#x2026; WROH UDQFMÄ&#x160;OHNXSU]H]PLHVLÄ&#x2026;FHXEDGDQ\FK SRZRGHPZ\FRIDQLDOHNXXSR]RVWD á\FKE\áD]PLDQDVWDQXSV\FKLF]QHJR >@ %LUNV - SRGDMH ĪH QLH PD GRZRGyZ QD WR ĪH OHF]HQLH LQKLELWRUDPL FKROLQR HVWHUD]\ Z FKRURELH $O]KHLPHUD MHVW QLHRSáDFDOQH L ĪH QLH PD UyĪQLF PLÄ&#x160;G]\ QLPL ZRGQLHVLHQLXGRVNXWHF]QRÄ&#x17E;FL6WZLHUG]RQRPQLHMG]LDáDÄ&#x201D;XERF]Q\FKSRGF]DVVWRVR ZDQLDGRQHSH]LOXQLĪU\ZDVW\JPLQ\>@


=$.5(6=$67262:$ฤ“%(=3,(&=(ฤ“67:26.87(&=12ฤรปยซ 'RQHSH]LOยฑG]LDรกDQLDXERF]QH : FKDUDNWHU\VW\FH SURGXNWX OHF]QLF]HJR RSLVDQR QDVWฤŠSXMฤ…FH VNXWNL XERF]QH SU]\ VWRVRZDQLX GRQHSH]LOX ELHJXQND NXUF]H PLฤŠฤžQL ]PฤŠF]HQLH QXGQRฤžFL Z\PLRW\ EH]VHQQRฤžรผ EUDN DSHW\WX DJUHVMD KDOXF\QDFMH SREXG]HQLH RPGOHQLD ]DZURW\ JรกRZ\ EH]VHQQRฤžรผ GUJDZNL REMDZ\ SR]DSLUDPLGRZH ]รกRฤžOLZ\ ]HVSyรก QHXUROHSW\F]Q\EUDG\NDUGLDEORNVHUFDNUZRWRNฤชRรกฤ…GNRZRMHOLWRZ\FKRUREDZU]R GRZDฤชRรกฤ…GNDLGZXQDVWQLF\]DEXU]HQLDF]\QQRฤžFLZฤ…WURE\ฤžZLฤ…GVNyU\Z\V\SND QLHWU]\PDQLH PRF]X EyOH JรกRZ\ Z\SDGNL Z]URVW DNW\ZQRฤžFL PLฤŠฤžQLRZHM NLQD]\ NUHDW\QRZHMZHNUZL>@ :EDGDQLX-LQJ&KHQG]LDรกDQLDQLHSRฤชฤ…GDQHSU]\VWRVRZDQLXGRQHSH]LOXZRVWUHM PDQLL]JรกRVLรกRRVyE%\รก\WRF]ฤŠVWRVNXUF] RVRE\ ]DSDUFLD RVRE\ QXGQRฤžFL RVRE\ EyOH JรกRZ\ RVRE\ OHWDUJ RVRE\ GUฤชHQLH RVRED QLHSU]\MHPQ\ VPDN RVRED ELHJXQND RVRED >@ :EDGDQLXSU]HSURZDG]RQ\PSU]H]6REyZ7SDFMHQWRP]FKRUREฤ…3DUNLQVRQD ZZLHNXODWSRGDQRLQKLELWRU\FKROLQRHVWHUD]\SDFMHQWyZRWU]\PDรกRU\ZD VW\JPLQฤŠ SDFMHQW RWU]\PDรก GRQHSH]LO ']LDรกDQLD QLHSRฤชฤ…GDQH WHJR OHF]HQLD E\รก\ QLHZLHONLH L NUyWNRWUZDรกH -HGHQ ] SDFMHQWyZ OHF]RQ\FK U\ZDVW\JPLQฤ… Z\ND]\ZDรก XWUDWฤŠDSHW\WXLQXGQRฤžFLNWyUHXVWฤ…SLรก\VDPRLVWQLHSRW\JRGQLDFK3DFMHQWNWyU\ RWU]\P\ZDรกGRQHSH]LOPLDรกEyOHJรกRZ\3RGDZDQRQLVNLHGDZNLSDUDFHWDPROX%yOH JรกRZ\PLQฤŠรก\VDPRLVWQLHSRW\JRGQLDFKOHF]HQLD>@ :EDGDQLXRSLVDQ\PSU]H]6REyZ7GRW\F]ฤ…F\PVNXWHF]QRฤžFLLEH]SLHF]Hฤ”VWZD VWRVRZDQLDGRQHSH]LOXLU\ZDVW\JPLQ\ZFKRURELH$O]KHLPHUD%DGDQRSDFMHQWyZ RVyE SU]\MPRZDรกR GRQHSH]LO Z GDZNDFK PJGREฤŠ D RVRE\ SU]\MPR ZDรก\ U\ZDVW\JPLQฤŠ Z GDZNDFK PJGREฤŠ ']LDรกDQLD XERF]QH SU]\ VWRVRZDQLX GRQHSH]LOX Z\VWฤŠSRZDรก\ QDMF]ฤŠฤžFLHM ]H VWURQ\ XNรกDGX SRNDUPRZHJR RVRE\ EyOHJรกRZ\ RVyE ]DEXU]HQLDVQX RVyE QXGQRฤžFL RVyE VNXUF]HPLฤŠฤžQL RVyE Z\PLRW\ RVyE ]DSDUFLD RVRE\ RVรกDELHQLHNRฤ”F]\Q RVRE\ QLHSRNyM RVRE\ ELHJXQNฤŠ RVRE\ ]DZURW\ JรกRZ\ RVRE\ REMDZ\ SR]DSLUDPLGRZH RVRE\ ]DEXU]HQLDVHQVRU\F]QH RVRE\ ]DEXU]HQLDU\WPXVHUFD RVRED :ฤžUyG RVyE SU]\MPXMฤ…F\FK U\ZDVW\JPLQฤŠ REMDZ\ QLHSRฤชฤ…GDQH Z\VWฤŠSRZDรก\ QDMF]ฤŠฤžFLHM ]H VWURQ\XNรกDGXSRNDUPRZHJR RVRE\ QXGQRฤžFL RVyE ]DEXU]HQLDVQX RVyE VNXUF]H PLฤŠฤžQL RVyE Z\PLRW\ RVyE EyOH JรกRZ\ RVyE ]DSDUFLD RVyE REMDZ\SR]DSLUDPLGRZH RVRE\ RVรกDELHQLHPLฤŠฤžQL RVRE\ ELHJXQND RVRE\ ]DZURW\JรกRZ\ RVRE\ QLHSRNyM RVRE\ QLHZ\GROQRฤžรผVHUFD RVRED 3RGVX PRZDQLHLORฤžรผG]LDรกDฤ”QLHSRฤชฤ…GDQ\FKE\รกDSRGREQDZREXJUXSDFKZJUXSLH OHF]RQHMGRQHSH]LOHPLZJUXSLHSDFMHQWyZOHF]RQ\FKU\ZDVW\JPLQฤ…3U]HUZDQLH OHF]HQLD ] SRZRGX G]LDรกDฤ” QLHSRฤชฤ…GDQ\FK UyZQLHฤช E\รกD SRUyZQ\ZDOQH L Z\QRVLรกR ZJUXSLHSDFMHQWyZOHF]RQ\FKGRQHSH]LOHPLZJUXSLHSDFMHQWyZOHF]R Q\FKU\ZDVW\JPLQฤ…>@
:2-&,(&+*,(50$=,$.'2527$8%<6=6</:,$1,(:,$'206.$/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$

7DNHPL.LPXUDLZVSRSLVDOLGZDSU]\SDGNLND]XLVW\F]QHZNWyU\FKXOHWQLHM NRELHW\LOHWQLHJRPÄ&#x160;ĪF]\]Q\VWZLHUG]RQREHKDZLRUDOQHLSV\FKRORJLF]QHREMDZ\ RWÄ&#x160;SLHQLD SR ]DVWRVRZDQLX GRQHSH]LOX Z GDZFH PJGREÄ&#x160; 3RMDZLá VLÄ&#x160; QLHSRNyM UR]GUDĪQLHQLHDJUHVMDLWHQGHQFMDGRZáyF]Ä&#x160;JRVWZD>@ &LUR0DQ]RLZVSSU]HGVWDZLOLSU]\SDGHNOHWQLHMNRELHW\XNWyUHMSR]DVWRVR ZDQLXGRQHSH]LOXZ\VWÄ&#x2026;SLáWRF]HÄ&#x201D;UXPLHQLRZDW\XNáDGRZ\>@ *DUGHWWH 9 L ZVS RSLVXMÄ&#x2026; GZXOHWQLH SURVSHNW\ZQH ZLHORRÄ&#x17E;URGNRZH EDGDQLD NRKRUWRZH Z NWyU\FK RPDZLDMÄ&#x2026; F]\QQLNL SU]HUZDQLD L ]DPLDQ\ VWRVRZDQLD LQKLEL WRUyZFKROLQRHVWHUD]\XSDFMHQWyZ]FKRUREÄ&#x2026;$O]KHLPHUD=SDFMHQWyZ]RVWDáR Z\áÄ&#x2026;F]RQ\FK OXE SU]HUZDáR WHUDSLÄ&#x160; ] SRZRGX SRJRUV]HQLD IXQNFML SR]QDZF]\FK KRVSLWDOL]DFMLQLHSRNRMXRUD]XWUDW\PDV\FLDáD>@ -DFREVHQLZVS]DVWRVRZDOLGRQHSH]LOZFKRURELHDIHNW\ZQHMXSDFMHQWyZZFHOX OHF]HQLD]DEXU]HÄ&#x201D;SDPLÄ&#x160;FLZ\ZRáDQ\FKOHNDPLSV\FKRWURSRZ\PLVXFKRÄ&#x17E;FLZMDPLH XVWQHML]DSDUüSDFMHQWyZNRQW\QXRZDáRWHUDSLÄ&#x160;Ä&#x17E;UHGQLRSU]H]PLHVLÄ&#x160;F\']LD áDQLD XERF]QH SU]\ ]DVWRVRZDQLX GRQHSH]LOX WR EH]VHQQRÄ&#x17E;ü QXGQRÄ&#x17E;FL Z\PLRW\ ELHJXQND D X SDFMHQWyZ GZXELHJXQRZ\FK Z\VWÄ&#x2026;SLáD PDQLD Z FLÄ&#x2026;JX JRG]LQ\ RG SRGDQLDOHNX>@ 1DGHHP+%KDQMLLZVSRSLVXMÄ&#x2026;WU]\ND]XLVW\F]QHSU]\SDGNLSRZLNáDÄ&#x201D;SRSU]HM Ä&#x17E;FLX ] OHF]HQLD GRQHSH]LOHP QD JDODQWDPLQÄ&#x160; 3U]\ VWRVRZDQLX GRQHSH]LOX Z\VWÄ&#x160;SR ZDá\]DEXU]HQLDVQXL]DEXU]HQLD]DFKRZDQLD=DVWÄ&#x2026;SLRQROHNJDODQWDPLQÄ&#x2026;ZGDZFH SRF]Ä&#x2026;WNRZRPJGREÄ&#x160;QDVWÄ&#x160;SQLHPJGZDUD]\QDGREÄ&#x160;DOHSRRGVWDZLHQLXGRQH SH]LOX]DEXU]HQLDQLHXVWÄ&#x2026;SLá\DZGZyFKSU]\SDGNDFKQDVWÄ&#x2026;SLáRSRJRUV]HQLH>@ 6DGRZVN\&+LZVSSU]HGVWDZLOLZ\QLNLEDGDÄ&#x201D;SRWZLHUG]DMÄ&#x2026;FHEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR LGREUÄ&#x2026;WROHUDQFMÄ&#x160;]DPLDQ\VWRVRZDQLDGRQHSH]LOXQDU\ZDVW\JPLQÄ&#x160;8EDGDQ\FKSR GQLDFKVWRVRZDQLDU\ZDVW\JPLQ\VWZLHUG]RQRFKRURE\XNáDGXWUDZLHQQHJR  FKRURE\XNáDGXQHUZRZHJR FKRURE\SV\FKLF]QH DSRGQLDFKVWZLHU G]RQR FKRURE\ XNáDGX WUDZLHQQHJR  FKRURE\ XNáDGX QHUZRZHJR  FKRURE\SV\FKLF]QH >@ ,FKLUR1R]DNLLZVSRSLVDOLGZDSU]\SDGNLZ\VWÄ&#x2026;SLHQLDREMDZyZSOÄ&#x2026;VDZLF\SR ]DVWRVRZDQLXGRQHSH]LOXZGDZFHPJGREÄ&#x160;XSDFMHQWyZ]FKRUREÄ&#x2026;$O]KHLPHUD>@ =HVSRá\ G\VWRQLL SyĨQ\FK VÄ&#x2026; GREU]H ]QDQ\P SRZLNáDQLHP SU]HGáXĪDMÄ&#x2026;FHJR VLÄ&#x160; VWRVRZDQLD OHNyZ SU]HFLZSV\FKRW\F]Q\FK =HVSyá 3LVD FKDUDNWHU\]XMH VLÄ&#x160; XWU]\ PXMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; VLÄ&#x160; MHGQRVWURQQÄ&#x2026; G\VWRQLÄ&#x2026; WXáRZLD L JáRZ\ .LOND SU]\SDGNyZ WHJR ]HVSRáX Z\VWÄ&#x2026;SLáR X SDFMHQWyZ SU]\MPXMÄ&#x2026;F\FK LQKLELWRU\ DFHW\ORFKROLQRHVWHUD]\ QS GRQH SH]LO SU]H]FRQDMPQLHMPLHVLÄ&#x2026;F 3DQRJLRWLV,LZVSRSLVDOLSU]\SDGHNOHWQLHMNRELHW\]FKRUREÄ&#x2026;$O]KHLPHUD X NWyUHM Z\VWÄ&#x2026;SLá\ REMDZ\ RVWUHJR ]HVSRáX 3LVD SR SRGDQLX SRMHG\QF]HM GDZNL GRQHSH]LOX 6WRVRZDQLH OHNX ]RVWDáR SU]HUZDQH 2EMDZ\ G\VWRQLL XVWÄ&#x2026;SLá\ SR NLONX GQLDFK>@ %KDUGZD\ $ 'KDUPDYDUDP 6 L ZVS SRGF]DV ]QLHF]XOHQLD RJyOQHJR SU]\ PDVWHNWRPLL UDG\NDOQHM VWZLHUG]LOL QLHGRVWDWHF]QH ]ZLRWF]HQLH PLÄ&#x160;Ä&#x17E;QL L RSyĨQLRQH


=$.5(6=$67262:$ฤ“%(=3,(&=(ฤ“67:26.87(&=12ฤรปยซXVWฤŠSRZDQLHEORNDG\QHUZRZRยฑPLฤŠฤžQLRZHM3DFMHQWNDRGPLHVLฤŠF\SU]HGRSHUDFMฤ… SU]\MPRZDรกD GRQHSH]LO Z GDZFH PJG]LHฤ” /HNDU]H X]QDOL ฤชH SUDZGRSRGREQLH SU]\F]\Qฤ… SU]HGรกXฤชDMฤ…FHM VLฤŠ EORNDG\ QHUZRZRPLฤŠฤžQLRZHM L VรกDEHJR ]ZLRWF]HQLD PLฤŠฤžQLE\รกDLQWHUDNFMDGRQHSH]LOX]OHNDPL]ZLRWF]DMฤ…F\PLPLฤŠฤžQLH:HGรกXJUHNRPH GDFMLSURGXFHQWDGRQHSH]LOQDOHฤช\RGVWDZLรผW\JRGQLSU]HGSODQRZDQ\P]DELHJLHP FKLUXUJLF]Q\P>@ 'RQHSH]LOยฑVXEVW\WXFMDWHUDSHXW\F]QD ,QKLELWRU\DFHW\ORFKROLQRHVWHUD]\QLHPXV]ฤ…E\รผVXEVWDQFMDPLRWU]\P\ZDQ\PL V\QWHW\F]QLH 0RฤชQD MH L]RORZDรผ ] URฤžOLQ 1DWDOLD :V]HODNL Z DUW\NXOHHamowanie DNW\ZQRฤžFL DFHW\ORFKROLQRHVWHUD]\ L EXW\ORFKROLQRHVWHUD]\ SU]H] VXURZFH URฤžOLQQH LLFKVXEVWDQFMHF]\QQH]URELรกDSU]HJOฤ…GSUDFQDWHQWHPDW1DMEDUG]LHM]QDQHVฤ…DOND ORLG\ VWHURLGRZH L LQGRORZH 1DMEDUG]LHM ]QDQ\P DONDORLGHP LQGRORZ\P MHVW ยฟ]R VW\JPLQD SRFKRG]ฤ…FD ] URฤžOLQ\ 3K\VRVWLJPDYHQHQRVXP 3U]H] PRG\ยฟNDFMฤŠ WHM F]ฤ…VWHF]NLX]\VNDQRU\ZDVW\JPLQฤŠ*DODQWDPLQDDONDORLG]URฤžOLQ\$PDU\OOLGDFHDH ]RVWDรกD Z\L]RORZDQD ] SU]HELฤžQLHJX *DODQWKXVQLYDOLV / 8 SDFMHQWyZ OHF]RQ\FK W\P OHNLHP SRWZLHUG]RQR SRSUDZฤŠ IXQNFML SR]QDZF]\FK L ZLฤŠNV]ฤ… VDPRG]LHOQRฤžรผ Zฤช\FLXFRG]LHQQ\P:\FLฤ…J]*LQNRELORED/ZEDGDQLDFKQDV]F]XUDFKRND]DรกVLฤŠ SRGREQ\GROHNyZREHFQLHVWRVRZDQ\FKLQLHZ\ND]DรกZLฤŠNV]\FKG]LDรกDฤ”XERF]Q\FK %DGDQLDGRZLRGรก\WHฤชฤชHSR]\W\ZQHG]LDรกDQLHQDSRSUDZฤŠSDPLฤŠFLXRVyE]FKRUREฤ… $O]KHLPHUDPDZ\FLฤ…J]6DOYLDRIยฟFLQDOLV/L]0HOLVVDRIยฟFLQDOLV/'RVXURZFyZ R QDMZLฤŠNV]HM ]GROQRฤžFL GR KDPRZDQLD DFHW\ORFKROLQRHVWHUD]\ QDOHฤชฤ… 5KHLUDGL[ HW UKL]RPH3RO\JRQLPXOWLร€RULUDGL[6DOYLDHPLOWLRUUKL]DUDGL[5DGL[SDHRQLDHDOED 5DGL[SDHRQLDHUXEUD&KHOLGRQLLKHUEDFRU\GDOLVFDYDHEXOEXV&RU\GDOLVFDYDHKHUED ]URG]LQ\3DSDYHUDFHDH7DEHUQDHPRQWDQDHUDGL[ $SRF\QDFHDH L6WHSKDQLDHUDGL[ 0HQLVSHUPDFHDH Z\FLฤ…JL]NRU]HQLD%XWHDVXSHUED5R[EZ\FLฤ…JL]NRU]HQLD&DVVLD ยฟVWXOD / ] URG]LQ\ )DEDFHDH Z\FLฤ…JL ] V]\SXรกHN 3LSHULQWHUUXSWXP 2SL] LZ\FLฤ…JL ]QDVLRQ3LSHUQLJUXP/]URG]LQ\3LSHUDFHDH>@ 2VDPX .DQR L ZVS Z GZyFK EDGDQLDFK Z VXPLH QD RVREDFK VWRVRZDOL JDODQWDPLQฤŠZGDZNDFKPJG]LHฤ”LPJG]LHฤ”GRQHSH]LOZGDZFHPJG]LHฤ” LJDODQWDPLQฤŠZSRรกฤ…F]HQLX]PHPDQW\Qฤ…ZGDZFHPJG]LHฤ”1LHZ\ND]DQRLVWRW Q\FKUyฤชQLFEUDNSRSUDZ\006( 0LQL0HQWDO6WDWH([DPLQDWLRQ RUD]QLHZLHOND SRSUDZDSRW\JRGQLDFKZ]DNUHVLH&0$, &RKHQ0DQVยฟHOG$JLWDWLRQ,QYHQWRU\ :J DXWRUD Z LQQ\FK EDGDQLDFK Z\ND]DQR VNXWHF]QH WรกXPLHQLH VWDQyZ SREXG]HQLD SU]\GRรกฤ…F]HQLXPHPDQW\Q\GROHF]HQLD>@ 3LHUUH7DULRWZNRPHQWDU]XRSLVDรกEDGDQLHQDXF]HVWQLNDFKXNWyU\FKVWRVR ZDQRGRQHSH]LORUD]GRQHSH]LOZSRรกฤ…F]HQLX]PHPDQW\Qฤ…3RSUDZฤŠIXQNFMLSR]QDZ F]\FK L F]\QQRฤžFL ฤช\FLD FRG]LHQQHJR ]DREVHUZRZDQR SU]\ SRGDZDQLX VDPHJR GRQHSH]LOX>@
:2-&,(&+*,(50$=,$.'2527$8%<6=6</:,$1,(:,$'206.$/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$

2ND 0 1DNDDNL 6 L ZVS RSLVXMÄ&#x2026; EDGDQLH Z NWyU\P ]D SRPRFÄ&#x2026; WRPRJUD¿L HPLV\MQHM NRPSXWHURZHM SRMHG\QF]HJR IRWRQX DQDOL]RZDQR Z\QLNL OHF]HQLD JDODQ WDPLQÄ&#x2026;SRSU]HMÄ&#x17E;FLX]GRQHSH]LOX ZGDZNDFKPJQDVWÄ&#x160;SQLHPJLPJGREÄ&#x160; 1DVWÄ&#x2026;SLáDSRSUDZDZ]DNUHVLH13,4 1HXURSV\FKLDWU\,QYHQWRU\%ULHI4XHVWLRQQDLUH )RUP L'(; '\VH[HFXWLYH4XHVWLRQQDLUH *DODQWDPLQDPDSR]\W\ZQ\ZSá\ZQD REMDZ\DSDWLLLIXQNFMHZ\NRQDZF]H>@ )DGL0DVVRXGLZVSSU]HGVWDZLOLRVLHPEDGDÄ&#x201D;ZNWyU\FK]DPLHQLDQRVWRVRZDQLH LQKLELWRUyZFKROLQRHVWHUD]\GRQHSH]LOOXEJDODQW\PLQDQDU\ZDVW\JPLQÄ&#x160;OXEPHPDQ W\QÄ&#x160; SRSUDZDXL GRQHSH]LOQDU\ZDVW\JPLQÄ&#x160; SRSUDZDXRNEDGD Q\FK GRQHSH]LOLOXEPHPDQW\QÄ&#x160;QDU\ZDVW\JPLQÄ&#x160; ZLÄ&#x160;FHMVNXWNyZXERF]Q\FK>@ :EDGDQLDFK$OYDUH];$LZVSVWRVRZDQRGRQHSH]LOZGDZFHPJLFHUHEUR OL]\QÄ&#x160;ZGDZFHPO/HF]HQLHWRX]QDQR]DEH]SLHF]QHL]DREVHUZRZDQRSRSUDZÄ&#x160; IXQNFMLSR]QDZF]\FK>@ 5RVHQEORRP L ZVS EDGDOL EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR L WROHUDQFMÄ&#x160; VWRVRZDQLD JDODQWDPLQ\ 6$XSDFMHQWyZSRSU]HMÄ&#x17E;FLX]GRQHSH]LOX6WZLHUG]LOLGREUÄ&#x2026;WROHUDQFMÄ&#x160;OHNXSU]H] PLHVLÄ&#x2026;FHXEDGDQ\FK SRZRGHPZ\FRIDQLDOHNXXSR]RVWDá\FKE\áD]PLDQD VWDQXSV\FKLF]QHJR >@ *DU\6)LJLHOLZVSSRWZLHUG]LOLEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZRLVNXWHF]QRÄ&#x17E;üG]LDáDQLDU\ZD VW\JPLQ\ X FKRU\FK QD FKRUREÄ&#x160; $O]KHLPHUD NWyU]\ QLH ]DUHDJRZDOL Z\VWDUF]DMÄ&#x2026;FR QD OHF]HQLH GRQHSH]LOHP 1DMZLÄ&#x160;FHM G]LDáDÄ&#x201D; XERF]Q\FK VWZLHUG]RQR SU]\ ]ZLÄ&#x160;N V]HQLX GDZNL OHNX 6SRÄ&#x17E;UyG RVyE EDGDQ\FK SU]HUZDáR OHF]HQLH D ]JáDV]DáR FR QDMPQLHM MHGQR ]GDU]HQLH QLHSRĪÄ&#x2026;GDQH REMDZ\ ]H VWURQ\ XNáDGX SRNDUPRZHJR>@ :EDGDQLDFK*XQKLOG:LZVSVWZLHUG]RQRGREUÄ&#x2026;WROHUDQFMÄ&#x160;VWRVRZDQLDPHPDQ W\Q\ Z GDZFH RG PJGREÄ&#x160; GR PJGREÄ&#x160; Z FKRURELH $O]KHLPHUD ]DUyZQR SU]\ QDJá\PMDNLVWRSQLRZ\PSU]HMÄ&#x17E;FLX]HVWRVRZDQLDGRQHSH]LOX>@

Estazolam (VWD]RODP±]DNUHV]DVWRVRZDÄ&#x201D;WHUDSHXW\F]Q\FK :HGáXJFKDUDNWHU\VW\NLSURGXNWXOHF]QLF]HJRHVWD]RODPMHVWVWRVRZDQ\GRUDĨQLH LNUyWNRWUZDOHZOHF]HQLX]DEXU]HÄ&#x201D;VQXWUXGQRÄ&#x17E;FLZ]DV\SLDQLXF]Ä&#x160;VWHSU]HEXG]HQLD QRFQHZF]HVQHSU]HEXG]HQLDSRUDQQH (VWD]RODP±VXEVW\WXFMDWHUDSHXW\F]QD &KDQ&KLD+VLDQKLZVSRSLVDOLSU]\SDGHNOHWQLHJR7DMZDÄ&#x201D;F]\NDNWyU\]RVWDá SU]\MÄ&#x160;W\GRV]SLWDOD]UR]SR]QDQLHPGHSUHVML:OHF]HQLXRWU]\PDáÃ&#x20AC;XR[HWLQÄ&#x160;LEXSUR SLRQ EURPD]HSDP L DOSUD]RODP 3R UR]SRF]Ä&#x160;FLX OHF]HQLD EXSURSLRQHP X FKRUHJR


=$.5(6=$67262:$ฤ“%(=3,(&=(ฤ“67:26.87(&=12ฤรปยซZ\VWฤ…SLรก\G]LDรกDQLDXERF]QHSRGSRVWDFLฤ…GHOLULXP:GDOV]\POHF]HQLX]DVWRVRZDQR ]DWHPHVWD]RODPSDURNVHW\QฤŠLVXOSLU\G>@ -LDQ &DL L ZVS RSLVDOL SU]\SDGHN OHWQLHM NRELHW\ X NWyUHM GHSUHVMฤŠ OHF]RQR HVWD]RODPHPLGLD]HSDPHP3RURNXOHF]HQLDNRELHWD]JรกRVLรกDVLฤŠSRQRZQLHGROHNDU]D ] REMDZDPL GHSUHVML L P\ฤžODPL VDPREyMF]\PL 2GVWDZLRQR HVWD]RODP L GLD]HSDP RED OHNL E\รก\ SURGXNFML NUDMRZHM D Zรกฤ…F]RQR ZHQODIDNV\QฤŠ LQKLELWRU Z\FKZ\WX ]ZURWQHJR VHURWRQLQ\ 3RF]ฤ…WNRZR SRGDZDQR OHN RU\JLQDOQ\ (IIH[RU DOH SyฤจQLHM Zรกฤ…F]RQROHNJHQHU\F]Q\%ORVVRP3RRWU]\PDQLXOHNXJHQHU\F]QHJRREMDZ\GHSUHVML QLH ]PQLHMV]\รก\ VLฤŠ ZLฤŠF SDFMHQWND ]DF]ฤŠรกD GRVWDZDรผ SRQRZQLH OHN RU\JLQDOQ\ SR NWyU\PVWDQSDFMHQWNLSRSUDZLรกVLฤŠ3RQLHZDฤชSDFMHQWNDQLHFKFLDรกDSU]\Mฤ…รผGRZLDGR PRฤžFLฤชHOHNJHQHU\F]Q\G]LDรกDWDNVDPRMDNOHNRU\JLQDOQ\SUREOHPZQLHVNXWHF] QRฤžFLOHF]HQLDOHNLHPJHQHU\F]Q\PPRฤชHWNZLรผZSV\FKLFHSDFMHQWNL:&KLQDFKOHNL JHQHU\F]QHXZDฤชDQHVฤ…]DOHNLJRUV]HMMDNRฤžFLQLฤชOHNLRU\JLQDOQH>@ (VWD]RODPยฑG]LDรกDQLDXERF]QH :FKDUDNWHU\VW\FHSURGXNWXOHF]QLF]HJRRSLVDQHVฤ…QDVWฤŠSXMฤ…FHVNXWNLXERF]QH SU]\VWRVRZDQLXHVWD]RODPX]DEXU]HQLDNUZLLXNรกDGXFKรกRQQHJRUHDNFMHQDGZUDฤช OLZRฤžFLDOHUJLF]QHUHDNFMHVNyUQHEUDNDSHW\WXUHDNFMHSDUDGRNVDOQHX]DOHฤชQLHQLH ยฟ]\F]QH L SV\FKLF]QH ]DEXU]HQLD XNรกDGX QHUZRZHJR ]DEXU]HQLD ZLG]HQLD EUDG\ NDUGLD EyO Z NODWFH SLHUVLRZHM REQLฤชHQLH FLฤžQLHQLD NUZL QXGQRฤžFL GROHJOLZRฤžFL ฤชRรกฤ…GNRZH VXFKRฤžรผ Z MDPLH XVWQHM ]DEXU]HQLD F]\QQRฤžFL Zฤ…WURE\ SRGZ\ฤชV]HQLH DNW\ZQRฤžFL DPLQRWUDQVIHUD]\ GUฤชHQLH L ]ZLRWF]HQLH PLฤŠฤžQL ]DWU]\PDQLH PRF]X QLHWU]\PDQLHPRF]X]DEXU]HQLDPLHVLฤ…F]NRZDQLDRVรกDELHQLHRJyOQHRPGOHQLD>@ %RJDF]HZLF]$LZVSZVZRLPDUW\NXOHRSLVXMฤ…EDGDQLHUHWURVSHNW\ZQHSU]H SURZDG]RQHQDRVREDFK]FKRUREDPLXNรกDGXRGGHFKRZHJR:JUXSLHWHMSRGDZDQR OHNLRG]LDรกDQLXQDVHQQ\PยฑK\GURNV\]\QฤŠLSRFKRGQHEHQ]RGZXD]HSLQ\ HVWD]RODP ORUD]HSDP :\QLNLEDGDQLDZ\ND]XMฤ…ฤชHSRGDZDQLHSRFKRGQ\FKEH]QRGZXD]HSLQ\ VSRZRGRZDรกRLVWRWQHSRJRUV]HQLHIXQNFMLRGGHFKRZHM VDWXUDFMD)L2ยฑ X RVyE :QLRVHN K\GURNV\]\QD MHVW SUHSDUDWHP NWyU\ QLH ]DEXU]D LVWRWQLH IXQNFMR QRZDQLDXNรกDGXRGGHFKRZHJR3RFKRGQHEHQ]RGZXD]HSLQ\Vฤ…SU]HFLZZVND]DQHGR VWRVRZDQLDSU]\FKRUREDFKXNรกDGXRGGHFKRZHJR>@ 6LHN 0 L ZVS SU]HSURZDG]LOL EDGDQLH QD JUXSLH RVyE NRELHW L PฤŠฤชF]\]Q ZZLHNXODW]ZRMHZyG]WZDSRPRUVNLHJR2FHQLDQRZSรก\ZSRGDZDQLDPJ HVWD]RODPX QD Z\G]LHODQLH NRUW\]ROX Z SRSXODFML ]GURZ\FK OXG]L :\QLNL Z\ND ]Dรก\LVWRWQ\VSDGHNZ\G]LHODQLDNRUW\]ROXSRSU]\MฤŠFLXPJHVWD]RODPXSU]HGVQHP 1LHZ\ND]DQRUyฤชQLFZVWฤŠฤชHQLXNRUW\]ROXPLฤŠG]\NRELHWDPLLPฤŠฤชF]\]QDPL>@
:2-&,(&+*,(50$=,$.'2527$8%<6=6</:,$1,(:,$'206.$/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$

Klonazepam .ORQD]HSDP±]DNUHV]DVWRVRZDÄ&#x201D;WHUDSHXW\F]Q\FK :HGáXJ FKDUDNWHU\VW\NL SURGXNWX OHF]QLF]HJR NORQD]HSDP VWRVRZDQ\ MHVW ZpadaczceXGRURVá\FKLG]LHFL .ORQD]HSDP MHVW OHNLHP SLHUZV]HM OLQLL WHUDSHXW\F]QHM Z stanie drgawkowym Z3ROVFH>@ %XGUHZLF] 6 L ZVS RSLVXMÄ&#x2026; SU]\SDGHN OHWQLHM NRELHW\ ] DVWPÄ&#x2026; L SDGDF]NÄ&#x2026; 3R ]DWU]\PDQLX RGGHFKX L NUÄ&#x2026;ĪHQLD Z SU]HELHJX FLÄ&#x160;ĪNLHJR QDSDGX DVWPDW\F]QHJR XFKRUHM Z\VWÄ&#x160;SRZDá\ QLHUHJXODUQH VNXUF]H PLÄ&#x160;Ä&#x17E;QL Z UyĪQ\FK RNROLFDFK FLDáD EH] ]DEXU]HÄ&#x201D; Ä&#x17E;ZLDGRPRÄ&#x17E;FL RUD] ]DEXU]HQLD FKRGX L ]ERUQRÄ&#x17E;FL NRÄ&#x201D;F]\Q /HF]HQLH SLUD FHWDPHP QLH SU]\QLRVáR HIHNWyZ 'R OHF]HQLD ZáÄ&#x2026;F]RQR NORQD]HSDP SR NWyU\P X]\VNDQR]PQLHMV]HQLHQDVLOHQLDPLRNORQLL>@ -HGQ\P]OHNyZSRGDZDQ\FKSU]\]DEXU]HQLDFKW\SXtikiMHVWNORQD]HSDP>@ 0HQGDN=LyáNR0LZVSSU]HSURZDG]LOLEDGDQLHZNWyU\PXF]HVWQLF]\áRRVyE ]]HVSRáHPSLHF]HQLDMDP\XVWQHM3RGDZDQRNORQD]HSDPPJUD]\G]LHQQLHGR VVDQLD6NXWHF]QRÄ&#x17E;üFDáNRZLFLHVNXWHF]Q\±RVyEF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLRZRVNXWHF]Q\±RVRE\ QLHVNXWHF]Q\±RVRE\>@ *UXVKNDLZVSZEDGDQLXQDFKRU\FK]]HVSRáHPSLHF]HQLDMDP\XVWQHM]DVWR VRZDOLNORQD]HSDPZWDEOHWNDFK=DF]\QDQRRGGDZNLPJGREÄ&#x160;GRGDZNLRVWD WHF]QHMPJGREÄ&#x160;:Z\QLNXWHUDSLL RGGZXPLHVLÄ&#x160;F]QHMGRGZXQDVWRPLHVLÄ&#x160;F]QHM X]\VNDQR]PQLHMV]HQLHGROHJOLZRÄ&#x17E;FLXSDFMHQWyZ SDFMHQWyZ±±]JáRVLáR ]QDF]QÄ&#x2026;SRSUDZÄ&#x160;LNRQW\QXRZDáROHF]HQLH >@ :\QLNLDXWRUyZ]DJUDQLF]Q\FKMHGQR]QDF]QLHZVND]XMÄ&#x2026;QDQDMZLÄ&#x160;NV]Ä&#x2026;VNXWHF] QRÄ&#x17E;üNORQD]HSDPXVWRVRZDQHJRPLHMVFRZR SDFMHQWyZZ\OHF]RQ\FK ZSRUyZ QDQLX]LQQ\PLOHNDPLXSDFMHQWyZ]]HVSRáHPSLHF]HQLDMDP\XVWQHM. *UHPHDXLZVSZ\NRQDOLSRGREQHEDGDQLHQDJUXSLHRVyE%\áRWREDGDQLH UDQGRPL]RZDQH]SRGZyMQLHÄ&#x17E;OHSÄ&#x2026;SUyEÄ&#x2026;RVRE\VWRVRZDá\NORQD]HSDPPJUD]\ G]LHQQLH GR VVDQLD = SDFMHQWyZ NWyU]\ ]DNRÄ&#x201D;F]\OL WHUDSLÄ&#x160;  RVyE X]QDáR WHUDSLÄ&#x160; ]D EDUG]R VNXWHF]QÄ&#x2026;  RVyE X]QDáR WHUDSLÄ&#x160; ]D F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLRZR VNXWHF]QÄ&#x2026; D RVyE QLH X]\VNDáR SRSUDZ\ 3R XSá\ZLH PLHVLÄ&#x160;F\ SRQRZQLH ]EDGDQR RVyE NWyUH EUDá\ XG]LDá Z EDGDQLX 8 RVyE  OHF]HQLH E\áR VNXWHF]QH RVRE\  ]JáRVLá\ UHGXNFMÄ&#x160; REMDZyZ D RVRE\ ]DSU]HVWDá\ OHF]HQLD ] SRZRGX G]LDáDÄ&#x201D;QLHSRĪÄ&#x2026;GDQ\FKLEUDNXHIHNWyZOHF]HQLD>@ :RGD$LZVSSU]HSURZDG]LOLEDGDQLHZNWyU\PXSDFMHQWyZ]idiopatycznym EyOHP WZDU]RF]DV]NL SU]H] RNUHV W\JRGQL VWRVRZDQR PLHMVFRZR NORQD]HSDP XRVyE 8 RVyE VWZLHUG]RQR FDáNRZLWH XVWÄ&#x2026;SLHQLH GROHJOLZRÄ&#x17E;FL EH] QDZURWX SLHF]HQLDGRPLHVLÄ&#x160;F\RG]DSU]HVWDQLDWHUDSLL>@


=$.5(6=$67262:$ฤ“%(=3,(&=(ฤ“67:26.87(&=12ฤรปยซ%R6K\DDQ /HH L ZVS RSLVDOL SU]\SDGNyZ RVyE X NWyU\FK ]GLDJQR]RZDQR PDQLฤŠ ] REMDZDPL GHOLULXP :ฤžUyG LQQ\FK OHNyZ Z ]ZLฤ…]NX ] ]DFKRZDQLDPL DJUHV\ZQ\PL SRGDZDQR UyZQLHฤช NORQD]HSDP :HGรกXJ DXWRUyZ SRGDZDQLH GXฤช\FK GDZHNEHQ]RGLD]HSLQ]ZรกDV]F]DMHGQRUD]RZ\FKGDZHNGRXVWQ\FKORUD]HSDPX PJ GRPJ F]ฤŠVWRSURZDG]LGR]DXZDฤชDOQHMSRSUDZ\DOHZ\QLNLQLHVฤ…WDNGREUHMDN ZSU]\SDGNXVWRVRZDQLDHOHNWURZVWU]ฤ…VyZ>@ ,QRXH.LZVSEDGDOLOHWQLHJRPฤŠฤชF]\]QฤŠ]GHSUHVMฤ…VWDUF]ฤ…NWyUHPXSRGDZD QROHNLSU]HFLZGHSUHV\MQH VXOSLU\GLQKLELWRU\Z\FKZ\WXVHURWRQLQ\LQRUHSLQHIU\Q\ RUD] DW\SRZH DQW\GHSUHVDQW\ L WUL L WHWUDF\NOLF]QH DQW\GHSUHVDQW\ =DVWRVRZDQH OHF]HQLHQLH]PQLHMV]\รกRREMDZyZGHSUHVML3DFMHQWRZL]DOHFRQRPJNORQD]HSDPX QD QRF 3R W\JRGQLDFK VWRVRZDQLD NORQD]HSDPX REMDZ\ GHSUHVML ]PQLHMV]\รก\ VLฤŠ 'DZNฤŠ NORQD]HSDPX ]ZLฤŠNV]RQR GR PJGREฤŠ FR XรกDWZLรกR UHPLVMฤŠ W\JRGQLH SyฤจQLHMREMDZ\GHSUHVMLMHV]F]HEDUG]LHMVLฤŠ]PQLHMV]\รก\ZLฤŠFNRQW\QXRZDQROHF]H QLH NORQD]HSDPHP -HฤชHOL SRGDZDQLH VWDQGDUGRZ\FK OHNyZ SU]HFLZGHSUHV\MQ\FK ZGHSUHVMLVWDUF]HMQLHSU]\QRVLUH]XOWDWXUR]SDWUXMHVLฤŠ]DVWRVRZDQLHNORQD]HSDPX .ORQD]HSDPPRฤชHE\รผOHNLHPSRGVWDZRZ\PZOHF]HQLXGHSUHVMLVWDUF]HM .ORQD]HSDP MHVW VNXWHF]Q\P OHNLHP SU]HFLZGUJDZNRZ\P ] G]LDรกDQLHP SU]H FLZGHSUHV\MQ\PLDQNVMROLW\F]Q\PRUD]XVSRNDMDMฤ…F\P/RQGERUJLZVSGRQRV]ฤ…ฤชH NORQD]HSDP]PQLHMV]DREMDZ\OฤŠNRZH]DEXU]HQLDVQXLLVWRWQHREMDZ\GHSUHVML 6]F]HJyรกRZH EDGDQLD GRQRV]ฤ… ฤชH SRGDZDQLH ร€XRNVHW\Q\ ] NORQD]HSDPHP MHVW EH]SLHF]QH L ]PQLHMV]D REMDZ\ OฤŠNRZH L ]DEXU]HQLD VQX L F]ฤŠฤžFLRZR RVรกDELD QLHNRU]\VWQH G]LDรกDQLH 665, VรกDER UHGXNXMH REMDZ\ RVรกDELHQLD QDVWURMX L XWUDW\ ]DLQWHUHVRZDQLD .ORQD]HSDP PRฤชH E\รผ UyZQLHฤช VWRVRZDQ\ Z QDSDGDFK SDQLNL Z RVWU\P OHF]HQLX PDQLL RUD] PRฤชH E\รผ SRPRFQ\ MDNR OHN SRGWU]\PXMฤ…F\ Z ]DEXU]HQLDFK DIHNW\ZQ\FK>@ 8 ZLHOX SDFMHQWyZ ] ]DEXU]HQLDPL SDQLF]Q\PL ZVSyรกZ\VWฤŠSXMH depresja wielka /HF]HQLH DQW\GHSUHV\MQH REX ]DEXU]Hฤ” SRZLQQR E\รผ SURZDG]RQH SU]H] SHZLHQF]DV/HF]HQLHQDSDGyZSDQLNL]FKDUDNWHU\VW\F]Q\PL]DEXU]HQLDPLSDQLF] Q\PLSRZLQQRE\รผSRGMฤŠWHQDMV]\EFLHMMDNWRPRฤชOLZHLQDZHWSRMHG\QF]\DWDNSRZL QLHQE\รผSRGNRQWUROฤ…DQW\GHSUHVDQWyZ &HOHPSU]HGVWDZLRQ\FKEDGDฤ”&LD$LZVSE\รกDRFHQDVNXWHF]QRฤžFLEH]SLHF]Hฤ” VWZDLWROHUDQFMLVWUDWHJLLOHF]HQLD]SRF]ฤ…WNRZฤ…PRQRWHUDSLฤ…NORQD]HSDPHP]DPLH QLRQฤ…SURJUHV\ZQLHQDLQKLELWRUZ\FKZ\WXVHURWRQLQ\LQRUDGUHQDOLQ\ยฑPLOQDFLSUDQ %DGDQLHPREMฤŠWRSDFMHQWyZ]]DEXU]HQLDPLSDQLF]Q\PL]OXEEH]REMDZyZDJRUD IRELL L ZVSyรกZ\VWฤŠSXMฤ…Fฤ… GHSUHVMฤ… ZLHONฤ… MHGQRELHJXQRZฤ… 3DFMHQWRP SRGDZDQR NORQD]HSDPPJGRPJSU]H]GQLDQDVWฤŠSQLHSRZROLRGVWDZLDQROHNSU]H] W\JRGQLH 2G GQLD SRGDZDQR PLOQDFLSUDQ PJGREฤŠ ]ZLฤŠNV]DMฤ…F GDZNฤŠ GR PJGREฤŠZGQLX&KRU]\SR]RVWDZDOLQDWHMGDZFHSU]H]NROHMQ\FKW\JRGQL SDFMHQWyZ Z\ND]\ZDรกR GREUฤ… RGSRZLHGฤจ QD ]DVWRVRZDQH OHF]HQLH SU]HFLZGH SUHV\MQHDE\รกRZROQ\FKRGDWDNyZSDQLNL%DGDQLHWRVXJHUXMHฤชHVNRMDU]RQH
:2-&,(&+*,(50$=,$.'2527$8%<6=6</:,$1,(:,$'206.$/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$

QDVWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;FHSRVRELHOHF]HQLHNORQD]HSDPHPLPLOQDFLSUDQHPPRĪHE\üEH]SLHF]QH LHIHNW\ZQH X SDFMHQWyZ ] ZVSyáZ\VWÄ&#x160;SRZDQLHP ]DEXU]HÄ&#x201D; SDQLF]Q\FK L GHSUHVML ZLHONLHM>@ <DPDPRWR7LZVSEDGDOLOHWQLÄ&#x2026;NRELHWÄ&#x160;XNWyUHMZ\VWÄ&#x160;SRZDáDG\VWRQLDRJQL VNRZD SUDZHM VWRS\ SRMDZLDMÄ&#x2026;FD VLÄ&#x160; W\ONR SU]\ VFKRG]HQLX SR VFKRGDFK =DVWRVR ZDQRNDUEDPD]HSLQÄ&#x160;NWyUD]PQLHMV]DáDREMDZ\G\VWRQLLDOH]HZ]JOÄ&#x160;GXQDG]LDáDQLD XERF]QH RVXWNDOHXNRSHQLDWURPERSHQLD ]RVWDáD]DVWÄ&#x2026;SLRQDNORQD]HSDPHPNWyU\ ]DGRZDODMÄ&#x2026;FR UHGXNRZDá REMDZ\ G\VWRQLL 1DVWÄ&#x160;SQLH ]DVWÄ&#x2026;SLRQR NORQD]HSDP FKOR URZRGRUNLHP HSHULVRQX 3R RGVWDZLHQLX NORQD]HSDPX GRV]áR GR QDZURWX G\VWRQLL 1LVNLHGDZNLOHNyZSU]HFLZSDGDF]NRZ\FK QSNORQD]HSDPX PRJÄ&#x2026;E\üGREUÄ&#x2026;RSFMÄ&#x2026; WHUDSHXW\F]QÄ&#x2026;SU]\G\VWRQLLRJQLVNRZHM>@ =ZUyFRQRXZDJÄ&#x160;QDUR]SRZV]HFKQLHQLHQLHZáDÄ&#x17E;FLZHJRVWRVRZDQLDOHNyZSU]HFLZ SDGDF]NRZ\FK NORQD]HSDPX 3UDFDREHMPRZDáDNRELHW\SU]HE\ZDMÄ&#x2026;FHZZLÄ&#x160;]LHQLX ]SRGHMU]HQLHPSDGDF]NL3UDZLHEH]Z\MÄ&#x2026;WNXGLDJQR]DQLHE\áDSRWZLHUG]RQDSU]H] ZLGHRWHOHPHWULÄ&#x160; SRQLHZDĪ Ã&#x201E;QDSDG\´ REVHUZRZDQH X ZLÄ&#x160;ĨQLDUHN QLH PLDá\ QDWXU\ SDGDF]NRZHM : SU]HZDĪDMÄ&#x2026;FHM OLF]ELH SU]\SDGNyZ NORQD]HSDP SU]HSLV\ZDQ\ MHVW ZOHF]HQLDSDGDF]NL5XW\QRZR]DVWÄ&#x2026;SLRQRNORQD]HSDPDOWHUQDW\ZQ\PLOHNDPLSU]H FLZSDGDF]NRZ\PL WDNLPL MDN ODPRWU\JLQD L QLH VWZLHUG]RQR ĪDGQ\FK NOLQLF]Q\FK SUREOHPyZ ]ZLÄ&#x2026;]DQ\FK ] EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZHP LFK VWRVRZDQLD 5R]SR]QDZDQH X ZLÄ&#x160;Ĩ QLyZ SVHXGRGUJDZNL SRZLQQ\ E\ü UDF]HM OHF]RQH PHWRGDPL SV\FKRORJLF]Q\PL QLĪ OHNDPL 1DOHĪ\ ]GDZDü VRELH VSUDZÄ&#x160; ] NRQVHNZHQFML ]E\W F]Ä&#x160;VWHJR SU]HSLV\ZDQLD SRWHQFMDOQLHX]DOHĪQLDMÄ&#x2026;F\FKOHNyZ>@ .ORQD]HSDP±VXEVW\WXFMDWHUDSHXW\F]QD : OHF]HQLX RSRUQHM SDGDF]NL ZLHOX OHNDU]\ MHVW ]DLQWHUHVRZDQ\FK SU]HMÄ&#x17E;FLHP ] OHF]HQLD NORQD]HSDPHP QD NORED]DP Z FHOX SROHSV]HQLD OXE XWU]\PDQLD NRQWUROL SDGDF]NL SRSUDZ\ WROHUDQFML SU]H] SDFMHQWyZ UHĪLPX IDUPDNRWHUDSLL L SROHSV]HQLD MDNRÄ&#x17E;FL Ī\FLD SDFMHQWyZ L LFK URG]LQ 6DQNDU 5 L ZVS SU]HGVWDZLOL SU]\SDGNL SU]HMÄ&#x17E;FLD ] NORQD]HSDPX QD NORED]DP OHWQLHJR FKáRSFD OHWQLHJR PÄ&#x160;ĪF]\]Q\ LOHWQLHM NRELHW\ : SLHUZV]\P SU]\SDGNX GRGDQLH L SU]HMÄ&#x17E;FLH QD NORED]DP SRSU]HG]LáRRGVWDZLHQLHNORQD]HSDPX:GUXJLPLWU]HFLPSU]\SDGNXNORQD]HSDP E\á EH]SLHF]QLH RGVWDZLRQ\ MDN NORED]DP E\á MXĪ GRGDQ\ : NDĪG\P SU]\SDGNX VWZLHUG]RQR SRSUDZÄ&#x160; NRQWUROL GUJDZHN RUD] VSDGHN G]LDáDÄ&#x201D; XERF]Q\FK QD VNXWHN SU]HMÄ&#x17E;FLD ]SRGDZDQLD NORQD]HSDPX QD NORED]DP 8Ī\ZDQLH NORED]DPX MHVW ]ZLÄ&#x2026; ]DQH ] PQLHMV]Ä&#x2026; QHXURWRNV\F]QRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; QLĪ VWRVRZDQLH NORQD]HSDPX .ORED]DP PRĪH PLHü VáDEV]\ HIHNW VHGDFML QLĪ NORQD]HSDP 3U]HMÄ&#x17E;FLH ] NORQD]HSDPX QD NORED]DP ]ZDĪ\ZV]\QDLQG\ZLGXDOQ\SU]HELHJGUJDZHNLZUDĪOLZRÄ&#x17E;üSDFMHQWyZRUD]EH]SLH F]HÄ&#x201D;VWZRDSOLNDFMLPRĪHSURZDG]LüGROHSV]HMNRQWUROLGUJDZHNLSRGQLHVLHQLDMDNRÄ&#x17E;FL Ī\FLDSDFMHQWyZLLFKURG]LQ>@


=$.5(6=$67262:$ฤ“%(=3,(&=(ฤ“67:26.87(&=12ฤรปยซ6KLQQR+LZVSZEDGDQLXSURVSHNW\ZQ\PZLHORRฤžURGNRZ\PSDFMHQWyZ ] ]HVSRรกHP QLHVSRNRMQ\FK QyJ OHF]HQLH NORQD]HSDPHP ]DVWฤ…SLRQR SUDPLSHNVROHP .RQZHUVMD ] NORQD]HSDPX QD SUDPLSHNVRO VNXWNRZDรกD ]QDF]ฤ…Fฤ… UHGXNFMฤ… REMDZyZ QLHVSRNRMQ\FKQyJ3U]HMฤžFLH]HVWRVRZDQLDNORQD]HSDPXQDSUDPLSHNVROZ]HVSROH QLHVSRNRMQ\FKQyJLVHQQRฤžFLG]LHQQHMMHVWZLฤŠFVNXWHF]QHLGREU]HWROHURZDQH :LHOH EDGDฤ” SRND]XMH ฤชH EH]RGLD]HSLQ\ WDNLH MDN NORQD]HSDP ZSรก\ZDMฤ… QD MDNRฤžรผVQXLUHGXNFMฤŠRNUHVRZ\FKUXFKyZQyJSRGF]DVVQXZzespole niespokojnych QyJ .ORQD]HSDP MHVW VWRVRZDQ\ Z FHOX SROHSV]HQLD FLฤ…JรกRฤžFL VQX L MHVW Xฤช\ZDQ\ ZOHF]HQLXX]XSHรกQLDMฤ…F\PSRQLHZDฤชF]\QQLNLGRSDPLQHUJLF]QHF]DVDPLSRJDUV]DMฤ… EH]VHQQRฤžรผ>@ *HQHU\F]Q\NORQD]HSDPSRZRGXMHZLฤŠNV]ฤ…VHGDFMฤŠLZLฤŠNV]HG]LDรกDQLHSU]HFLZ OฤŠNRZHQLฤชMHJRRU\JLQDOQ\RGSRZLHGQLN>@ :GZyFKSU]\SDGNDFKSU]HGVWDZLRQRZ\UDฤจQฤ…UyฤชQLFฤŠVNXWNyZIDUPDNRORJLF] Q\FK SU]\ VWRVRZDQLX RU\JLQDOQ\FK L JHQHU\F]Q\FK IRUP NORQD]HSDPX 3DFMHQWND ODW]QDSDGDPLSDQLNLSU]\MPRZDรกDNORQD]HSDPJHQHU\F]Q\ZGDZFHPJSR NWyU\P Z\VWฤ…SLรกR ]PฤŠF]HQLH L ]DZURW\ JรกRZ\ 3R Z]QRZLHQLX SU]\MPRZDQLD OHNX RU\JLQDOQHJRREMDZ\XVWฤ…SLรก\ZFLฤ…JXGRE\ 8GUXJLHMSDFMHQWNLZZLHNXODWSU]\REMDZDFKOฤŠNXQDSDGRZHJRVWRVRZDQR RU\JLQDOQ\NORQD]HSDPZGDZFHPJ]GREUฤ…VNXWHF]QRฤžFLฤ…WHUDSHXW\F]Qฤ… 2PDZLDQHSU]\SDGNLSRND]XMฤ…ฤชHRELHIRUP\NORQD]HSDPXUyฤชQLฤ…VLฤŠELRGRVWฤŠS QRฤžFLฤ…2U\JLQDOQDIRUPDOHNXZ\GDMHVLฤŠSRZRGRZDรผZLฤŠNV]HXVSRNRMHQLHLSRVLDGD OHSV]HZรกDฤžFLZRฤžFLSU]HFLZOฤŠNRZH>@ .ORQD]HSDPยฑG]LDรกDQLDXERF]QH :FKDUDNWHU\VW\FHSURGXNWXOHF]QLF]HJRRSLVDQHVฤ…QDVWฤŠSXMฤ…FHVNXWNLXERF]QH SU]\ VWRVRZDQLX NORQD]HSDPX X]DOHฤชQLHQLH ยฟ]\F]QH L SV\FKLF]QH QLHSDPLฤŠรผ ZVWHF]QDUHDNFMHSDUDGRNVDOQHZGHSUHVMLQDVLODWHQGHQFMHVDPREyMF]HPDKDPX Mฤ…F\ ZSรก\Z QD RฤžURGHN RGGHFKRZ\ ]DEXU]HQLD RULHQWDFML L NRRUG\QDFML UXFKRZHM HQFHIDORSDWLDZฤ…WURERZDQDGPLHUQHZ\G]LHODQLHฤžOLQ\>@ 0HQGDN=LyรกNR 0 L ZVS SU]HSURZDG]LOL EDGDQLH Z NWyU\P XF]HVWQLF]\รกR RVyE ] ]HVSRรกHP SLHF]HQLD MDP\ XVWQHM &KRU\P SRGDZDQR NORQD]HSDPX PJ UD]\G]LHQQLH']LDรกDQLDXERF]QH]JรกRVLรกRRVyE1DGPLHUQDVHQQRฤžรผZ\VWฤ…SLรกDX RVyE]DZURW\JรกRZ\XRVyEVSOฤ…WDQLHXRVyE8RVyEREMDZ\WHE\รก\WDNVLOQH ฤชH]GHF\GRZDOLVLฤŠRQLQDUH]\JQDFMฤŠ]WHUDSLL>@ .ORQD]HSDP MHVW F]ฤŠVWR Z\NRU]\VW\ZDQ\ SU]\ QDSDGDFK SDQLNL L ]DEXU]HQLDFK GUJDZNRZ\FK']LDรกDQLHXERF]QHSU]\VWRVRZDQLXNORQD]HSDPX]ZLฤ…]DQHMHVWQDMF]ฤŠ ฤžFLHM]FHQWUDOQ\PXNรกDGHPQHUZRZ\P VHGDFMD]DZURW\JรกRZ\RVรกDELHQLHFKZLHM QRฤžรผ 8ERF]QHREMDZ\GHUPDWRORJLF]QHVฤ…U]DGNLHLREHMPXMฤ…Z\SDGDQLHZรกRVyZ KLUVXW\]PRVXWNฤŠRUD]REU]ฤŠNWZDU]\LNRVWHN
:2-&,(&+*,(50$=,$.'2527$8%<6=6</:,$1,(:,$'206.$/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$

: EDGDQLX /HH 0 L ZVS SU]HGVWDZLRQR SU]\SDGHN OHWQLHJR PÄ&#x160;ĪF]\]Q\ ]FKRUREÄ&#x2026; VNyU\ SÄ&#x160;FKHU]RZÄ&#x2026; Z\ZRáDQÄ&#x2026; NORQD]HSDPHP 3Ä&#x160;FKHU]H SRF]Ä&#x2026;WNRZR SRMD ZLá\ VLÄ&#x160; QD XGDFK L VWRSDFK D QDVWÄ&#x160;SQLH Z FLÄ&#x2026;JX GQLD UR]SU]HVWU]HQLá\ VLÄ&#x160; QD NRÄ&#x201D;F]\Q\JyUQHLWXáyZ3Ä&#x160;FKHU]HE\á\EROHVQHLV]\ENRSÄ&#x160;NDá\3RRGVWDZLHQLXNORQD ]HSDPXSÄ&#x160;FKHU]HVWRSQLRZR]DQLNDá\8SDFMHQWD]GLDJQR]RZDQR]DSDOHQLHSáXF]H ZVWU]Ä&#x2026;VHPVHSW\F]Q\PLQLHZ\GROQRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;RGGHFKRZÄ&#x2026;0LPR]DVWRVRZDQHJROHF]HQLD ]HZ]JOÄ&#x160;GXQDFLÄ&#x160;ĪNÄ&#x2026;VHSVÄ&#x160;SDFMHQW]PDUáZZ\QLNXZVWU]Ä&#x2026;VXVHSW\F]QHJRGQLDSR SRMDZLHQLXVLÄ&#x160;SÄ&#x160;FKHU]\>@ .ORQD]HSDP MHVW F]Ä&#x160;VWR XĪ\ZDQ\ Z OHF]HQLX QDSDGyZ SDQLNL ]H Z]JOÄ&#x160;GX QD V]\ENL SRF]Ä&#x2026;WHN G]LDáDQLD L GREUÄ&#x2026; WROHUDQFMÄ&#x160; ,VWQLHMH MHGQDN ]DJURĪHQLH Z\VWÄ&#x2026; SLHQLD ]HVSRáX DEVW\QHQF\MQHJR REMDZyZ ] RGVWDZLHQLD 1DUGL $ L ZVS ]EDGDOL SDFMHQWyZ ]]DEXU]HQLDPL SDQLF]Q\PL NWyU]\ QLH Z\ND]\ZDOL REMDZyZ SU]H] RVWDWQL URN L NWyU]\ ]DĪ\F]\OL VRELH ]DSU]HVWDQLD OHF]HQLD 'R EDGDÄ&#x201D; ZáÄ&#x2026;F]RQR SDFMHQWyZ OHF]RQ\FK NORQD]HSDPHP SU]H] RVWDWQLH ODWD 'DZND NORQD]HSDPX E\áD VXNFHV\ZQLH ]PQLHMV]DQD SDFMHQWyZ E\áR ZROQ\FK RG SRGDZDQLD OHNX SR PLHVLÄ&#x2026;FDFK]PQLHMV]DQLDGDZNLDSR]RVWDá\FKSRWU]HERZDáRMHV]F]HPLHVLÄ&#x160;F\ GRFDáNRZLWHJR]DSU]HVWDQLDSRGDZDQLDOHNX2EMDZ\Z\VWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;FHSU]\]DSU]HVWDQLX SRGDZDQLDNORQD]HSDPXE\á\áDJRGQHLREHMPRZDá\JáyZQLHOÄ&#x160;NGUĪHQLHQXGQRÄ&#x17E;FL Z\PLRW\ EH]VHQQRÄ&#x17E;ü NRV]PDU\ QRFQH SRFHQLH VLÄ&#x160; QDGPLHUQH WDFK\NDUGLÄ&#x160;SDOSL WDFMÄ&#x160;EyOJáRZ\RVáDELHQLHLEyOPLÄ&#x160;Ä&#x17E;QL.ORQD]HSDPPRĪHE\üRGVWDZLRQ\EH]JURĨ Q\FKREMDZyZMHĪHOLGDZNDMHVWUHGXNRZDQDVWRSQLRZR>@ 1LHPDEDGDÄ&#x201D;GRW\F]Ä&#x2026;F\FKZSá\ZXSRFKRGQ\FKGZXEHQ]RGLD]HSLQ\QDMDNRÄ&#x17E;ü Ī\FLDSRQLHZDĪ]HZ]JOÄ&#x160;GXQDG]LDáDQLDXERF]QH X]DOHĪQLHQLH¿]\F]QHLSV\FKLF]QH OHNLWHVWRVRZDQHVÄ&#x2026;NUyWNRLGRUDĨQLH>@ 7ROHUDQFMDLX]DOHĪQLHQLHPRJÄ&#x2026;Z\VWÄ&#x160;SRZDüQDZHWSU]\NUyWNRWUZDá\PXĪ\ZDQLX EHQ]RGLD]HSLQ 6WRVRZDQLH EHQ]RGLD]HSLQ\ SU]H] SRQDG F]WHU\ W\JRGQLH ]ZLÄ&#x160;NV]D SUDZGRSRGRELHÄ&#x201D;VWZR X]DOHĪQLHQLD RNUHÄ&#x17E;ODQHJR MDNR NRPSXOV\ZQD OXE SU]HZOHNáD SRWU]HEDXĪ\ZDQLDWHJROHNX L]MDZLVNRGVWDZLHQLD RNUHÄ&#x17E;ODQHMDNR]HVSyáREMDZyZ NWyU\UR]ZLMDVLÄ&#x160;SRRGVWDZLHQLXOHNX 6]DFXMHVLÄ&#x160;ĪHXGRSU]HZOHNá\FK XĪ\WNRZQLNyZEHQ]RGLD]HSLQUR]ZLMDVLÄ&#x160;X]DOHĪQLHQLHDFLHUSL]SRZRGX]HVSRáX RGVWDZLHQLD8]DOHĪQLHQLHMHVWEDUG]LHMSUDZGRSRGREQHSU]\VWRVRZDQLXFRG]LHQQ\P SU]H] SRQDG F]WHU\ PLHVLÄ&#x2026;FH SU]\ Z\ĪV]\FK GDZNDFK X VWDUV]\FK SDFMHQWyZ XSDFMHQWyZ ] LQQ\PL X]DOHĪQLHQLDPL RUD] SU]\ XĪ\FLX GXĪ\FK GDZHN EHQ]RGLD ]HSLQSU]\NUyWNLPF]DVLHVWRVRZDQLD2GVWDZLHQLHEHQ]RGLD]HSLQPRĪHSRZRGRZDü QLHSRNyMGHSUHVMÄ&#x160;QXGQRÄ&#x17E;FL]DEXU]HQLDIXQNFMLSR]QDZF]\FKQDZUyWEH]VHQQRÄ&#x17E;FL NRV]PDU\VHQQH]DEXU]HQLDSDPLÄ&#x160;FL2EMDZ\RGVWDZLHQLDPRJÄ&#x2026;UR]ZLQÄ&#x2026;üVLÄ&#x160;ZFLÄ&#x2026;JX NLONXJRG]LQSRRGVWDZLHQLXEHQ]RGLD]HSLQSU]\NUyWNLPF]DVLHLFKVWRVRZDQLDOXE QDZHWGRWU]HFKW\JRGQLSRRGVWDZLHQLXEHQ]RGLD]HSLQMHÄ&#x17E;OLSDFMHQFLSU]\MPRZDOL MHSU]H]GáXJLF]DV=DOHFDQHRGVWDZLDQLHEH]QRGLD]HSLQSRSU]H]VWRSQLRZH]PQLHM V]DQLH GDZHN MHVW QLHVNXWHF]QH SU]\ GáXJRWHUPLQRZ\P VWRVRZDQLX W\FK OHNyZ %DGDQLDZ\ND]XMÄ&#x2026;ĪHáÄ&#x2026;F]HQLHSV\FKRWHUDSLLSR]QDZF]REHKDZLRUDOQHML]PQLHMV]DQLH


=$.5(6=$67262:$ฤ“%(=3,(&=(ฤ“67:26.87(&=12ฤรปยซGDZHNEH]QRGLD]HSLQGDMHV]DQVฤŠSRP\ฤžOQHJRRGVWDZLHQLDOHNyZXSDFMHQWyZ SR PLHVLฤ…FDFK 3R NUyWNLP F]DVLH SU]\MPRZDQLD EHQ]RGLD]HSLQ PRฤชH Z\VWฤ…SLรผ WDN ]ZDQD ร„EH]VHQQRฤžรผ ] RGELFLDยด WHM VDPHM QRF\ FR SURZDG]L GR XSRฤžOHG]HQLD SDPLฤŠFL>@

Wnioski 'RQHSH]LO ZHGรกXJ FKDUDNWHU\VW\NL SURGXNWX OHF]QLF]HJR MHVW VWRVRZDQ\ Z chorobie Alzheimera. 6NXWHF]QRฤžรผGRQHSH]LOXZ\ND]DQRUyZQLHฤชSU]\VWRVRZDQLXZchorobie afektywQHMGZXELHJXQRZHMZHSL]RG]LHRVWUHMPDQLLZFKRURELHDIHNW\ZQHMXSDFMHQWyZ niegeriatrycznychZ]DEXU]HQLDFKSDPLฤŠFLZ\ZRรกDQ\FKOHNDPLSV\FKRWURSRZ\mLZVXFKRฤžFLZMDPLHXVWQHMLZ]DSDUFLDFKZ]HVSROH*LOOHVGHOD7RXUHWWHยถD Z ]DEXU]HQLDFK IXQNFML SR]QDZF]\FK VSRZRGRZDQ\FK UDGLRWHUDSLฤ… Z KDOXF\nacjach wzrokowych]ZLฤ…]DQ\FK]FKRUREฤ…3DUNLQVRQDZรกDJRGQ\FK]DEXU]HQLDFK SR]QDQLD Z dyskinezach polekowych Z KDOXF\QDFMDFK Z]URNRZ\FK Z zespole &KDUOHVD %RQQHWD Z mioklonii L GHOLULXP Z GHยฟF\WDFK XZDJL X SDFMHQWyZ ]H VFKL]RIUHQLฤ… RUD] Z SRGQRV]HQLX SR]LRPXZURG]RQHM RGSRUQRฤžFL SU]HFLZZLUXVRZHMOXG]NLFKOHXNRF\WyZ. 'RQHSH]LOZOLF]Q\FKEDGDQLDFKXZDฤชDQ\MHVW]DEH]SLHF]Q\LGREU]HWROHURZDQ\ : ZLฤŠNV]RฤžFL SU]\SDGNyZ ZSรก\ZD QD SROHSV]HQLH MDNRฤžFL ฤช\FLD X SDFMHQWyZ L LFK URG]LQ>@ 3U]\VWRVRZDQLXGRQHSH]LOXZFKRURELH$O]KHLPHUDVWZLHUG]RQRGREUฤ…WROHUDQFMฤŠ OHNX SRSUDZฤŠ Z ]DNUHVLH IXQNFML SR]QDZF]\FK F]\QQRฤžFL ฤช\FLD FRG]LHQQHJR RUD] ]DFKRZDQLDVSRรกHF]QHJR>@ 1LH PD GRZRGyZ QD WR ฤชH OHF]HQLH LQKLELWRUDPL FKROLQRHVWHUD]\ Z FKRURELH $O]KHLPHUD MHVW QLHRSรกDFDOQH L ฤชH QLH PD UyฤชQLF PLฤŠG]\ QLPL Z RGQLHVLHQLX GR VNXWHF]QRฤžFL>@ 6WZLHUG]RQRPQLHMG]LDรกDฤ”XERF]Q\FKSRGF]DVVWRVRZDQLDGRQHSH]LOXQLฤชU\ZD VW\JPLQ\>@ %DGDQLD Z\ND]Dรก\ ฤชH MHGQRF]HVQH SU]\MPRZDQLH GRQHSH]LOX L PHPDQW\Q\ QLH SU]\QLRVรกRZLฤŠNV]\FKNRU]\ฤžFLQLฤชVWRVRZDQLHW\ONRGRQHSH]LOX>@ 3U]\VWRVRZDQLXGRQHSH]LOXRUD]GRQHSH]LOXZSRรกฤ…F]HQLX]PHPDQW\Qฤ…]DRE VHUZRZDQRSRSUDZฤŠIXQNFMLSR]QDZF]\FKLF]\QQRฤžFLฤช\FLDFRG]LHQQHJRSU]\SRGD ZDQLXVDPHJRGRQHSH]LOX>@ :HGรกXJ UHNRPHGDFML SURGXFHQWD GRQHSH]LO QDOHฤช\ RGVWDZLรผ W\JRGQL SU]HG SODQRZDQ\P]DELHJLHPFKLUXUJLF]Q\P>@ (VWD]RODPZHGรกXJFKDUDNWHU\VW\NLSURGXNWXOHF]QLF]HJRMHVWVWRVRZDQ\GRUDฤจQLH LNUyWNRWUZDOHZOHF]HQLX]DEXU]Hฤ”VQXWUXGQRฤžFLZ]DV\SLDQLXF]ฤŠVWHSU]HEXG]HQLD QRFQHZF]HVQHSU]HEXG]HQLDSRUDQQH
:2-&,(&+*,(50$=,$.'2527$8%<6=6</:,$1,(:,$'206.$/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$

.ORQD]HSDP ZHGáXJ FKDUDNWHU\VW\NL SURGXNWX OHF]QLF]HJR MHVW VWRVRZDQ\ ZpadaczceXGRURVá\FKLG]LHFL 6NXWHF]QRÄ&#x17E;üNORQD]HSDPXZ\ND]DQRUyZQLHĪZ]HVSROHSLHF]HQLDMDP\XVWQHM SU]\]DEXU]HQLDFKW\SXtikiZ]PQLHMV]HQLXQDVLOHQLDmiokloniiZidiopatycznym EyOXWZDU]RF]DV]NLZPDQLL]REMDZDPLGHOLULXPZdepresji starczejZ]DEXrzeniach panicznychZVSyáZ\VWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;F\FK]GHSUHVMÄ&#x2026;ZLHONÄ&#x2026;Zzespole niespokojQ\FKQyJRUD]Zdystonii ogniskowej. .ORQD]HSDP MHVW OHNLHP SLHUZV]HM OLQLL WHUDSHXW\F]QHM Z VWDQLH GUJDZNRZ\P Z3ROVFH>@ :LHOH EDGDÄ&#x201D; SRND]XMH ĪH EH]RGLD]HSLQ\ WDNLH MDN NORQD]HSDP ZSá\ZDMÄ&#x2026; QD MDNRÄ&#x17E;üVQXLUHGXNFMÄ&#x160;RNUHVRZ\FKUXFKyZQyJSRGF]DVVQXZ]HVSROHQLHVSRNRMQ\FKQyJ.ORQD]HSDPMHVWVWRVRZDQ\ZFHOXSROHSV]HQLDFLÄ&#x2026;JáRÄ&#x17E;FLVQXLMHVWXĪ\ZDQ\ ZOHF]HQLXX]XSHáQLDMÄ&#x2026;F\P>@ 3U]HMÄ&#x17E;FLH ]H VWRVRZDQLD NORQD]HSDPX QD SUDPLSHNVRO Z ]HVSROH QLHVSRNRMQ\FK QyJLVHQQRÄ&#x17E;FLG]LHQQHMMHVWVNXWHF]QHLGREU]HWROHURZDQH>@ 3U]HMÄ&#x17E;FLH ] NORQD]HSDPX QD NORED]DP ]ZDĪ\ZV]\ QD LQG\ZLGXDOQ\ SU]HELHJ GUJDZHNLZUDĪOLZRÄ&#x17E;üSDFMHQWyZRUD]EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZRDSOLNDFMLPRĪHSURZDG]LüGR OHSV]HMNRQWUROLGUJDZHNLSRGQLHVLHQLDMDNRÄ&#x17E;FLĪ\FLDSDFMHQWyZLLFKURG]LQ>@ .ORQD]HSDP MHVW F]Ä&#x160;VWR XĪ\ZDQ\ Z OHF]HQLX QDSDGyZ SDQLNL ]H Z]JOÄ&#x160;GX QD V]\ENLSRF]Ä&#x2026;WHNG]LDáDQLDLGREUÄ&#x2026;WROHUDQFMÄ&#x160;,VWQLHMHMHGQDN]DJURĪHQLHZ\VWÄ&#x2026;SLHQLD ]HVSRáXDEVW\QHQF\MQHJR REMDZyZ]RGVWDZLHQLD>@ 7ROHUDQFMDLX]DOHĪQLHQLHPRJÄ&#x2026;Z\VWÄ&#x160;SRZDüQDZHWSU]\NUyWNRWUZDá\PXĪ\ZDQLX EHQ]RGLD]HSLQ 6WRVRZDQLH EHQ]RGLD]HSLQ\ SU]H] SRQDG F]WHU\ W\JRGQLH ]ZLÄ&#x160;NV]D SUDZGRSRGRELHÄ&#x201D;VWZR X]DOHĪQLHQLD RNUHÄ&#x17E;ODQHJR MDNR NRPSXOV\ZQD OXE SU]HZOHNáD SRWU]HEDXĪ\ZDQLDWHJROHNX L]MDZLVNRGVWDZLHQLD RNUHÄ&#x17E;ODQHMDNR]HVSyáREMDZyZ NWyU\UR]ZLMDVLÄ&#x160;SRRGVWDZLHQLXOHNX >@ 1LHPDEDGDÄ&#x201D;GRW\F]Ä&#x2026;F\FKZSá\ZXSRFKRGQ\FKGZXEHQ]RGLD]HSLQ\QDMDNRÄ&#x17E;ü Ī\FLDSRQLHZDĪ]HZ]JOÄ&#x160;GXQDG]LDáDQLDXERF]QH X]DOHĪQLHQLH¿]\F]QHLSV\FKLF]QH OHNLWHVWRVRZDQHVÄ&#x2026;NUyWNRLGRUDĨQLH>@

%LEOLRJUD¿D >@ &KDQ&+/LX+&+XDQJ0&'HOLULXPDVVRFLDWHGZLWKFRQFRPLWDQWXVHRIORZ±GRVHVXVWD LQHGUHOHDVHDQGÃ&#x20AC;XR[HWLQH-&OLQ3V\FKRSKDUPDFRO  >@ &KDUDNWHU\VW\NDSURGXNWXOHF]QLF]HJR±FORQD]HSDPXP >@ &KDUDNWHU\VW\NDSURGXNWXOHF]QLF]HJR±GRQHSH]LO >@ &KDUDNWHU\VW\NDSURGXNWXOHF]QLF]HJR±HVWD]RODP


=$.5(6=$67262:$ē%(=3,(&=(ē67:26.87(&=12ĝû«>@ &KHQ-/X==KDQJ0LZVS$UDQGRPL]HGZHHNGRXEOHEOLQGSODFHERFRQWUROVWXG\HI¿ FDF\RIGRQHSH]LODXJPHQWDWLRQRIOLWKLXPIRUWUHDWPHQWDFXWHPDQLD1HXURSV\FKLDWU'LV7UHDW >@ &LD $ %UL]XHOD -$ &DVFDUGR ( L ZVS &ORQD]HSDP DQG PLOQDFLSUDQ LQ WKH WUHDWPHQW RI SDWLHQWVZLWK3DQLFGLVRUGHUDQGFRPRUELGPDMRUGHSUHVVLRQ3ULP&DUH&RPPXQLW\3V\FKLDWU  >@ 0DQ]R & 3XWLJQDQR 6 'UXJLQGXFHG OXSXV HU\WKHPDWRVXV DVVRFLDWHG ZLWK GRQHSH]LO DFDVH UHSRUW$JH$JHLQJ >@ 'HVPDUDLV-(%HDXFODLU/0DUJROHVH+&6ZLWFKLQJIURPEUDQG±QDPHWRJHQHULFSV\FKR WURSLFPHGLFDWLRQVDOLWHUDWXUHUHYLHZ&161HXURVFL7KHU  >@ (QJODQG5'KRODNLD17XNPDFKL(LZVS5HSODFHFORQD]HSDPZLWKDQDOWHUQDWLYHDQWLQHRSOD VWLFGUXJWRUHGXFHGUXJPLVXVH%0-H >@ 0DVVRXG)'HVPDUDLV-(*DXWKLHU66ZLWFKLQJFKROLQHVWHUDVHLQKLELWRUVLQROGHUDGXOWVZLWK GHPHQWLD,QW3V\FKRJHU  >@ )DJHUOXQG%6RKROP%)LQN-HQVHQ$LZVS(IIHFWRIGRQHSH]LODGMXQFWLYHWUHDWPHQWWR]LSUD VLGRQH RQ FRJQLWLYH GH¿FLWV LQ VFKL]RSKUHQLD $ GRXEOHEOLQG SODFHERFRQWUROOHG VWXG\ &OLQ 1HXURSKDUPDFRO  >@ *DUGHWWH 9 $QGULHX 6 /DSH\UH0HVWUH 0 L ZVS 3UHGLFWLYH IDFWRUV RI GLVFRQWLQXDWLRQ DQG VZLWFKRIFKROLQHVWHUDVHLQKLELWRUVLQFRPPXQLW\±GZHOOLQJSDWLHQWVZLWK$O]KHLPHU¶VGLVHDVH &16'UXJV  >@ )LJLHO *6 6DGRZVN\ &+ 6WULJDV - L ZVS 6DIHW\ DQG HI¿FDF\ RI ULYDVWLJPLQH LQ SDWLHQWV ZLWK$O]KHLPHU¶VGLVHDVHQRWUHVSRQGLQJDGHTXDWHO\WRGRQHSH]LODQRSHQODEHOVWXG\3ULP&DUH &RPSDQLRQ-&OLQ3V\FKLDWU\  >@ *UHPHDX5LFKDUG&:RGD$1DYH]0/LZVS7RSLFDOFORQD]HSDPLQVWRPDWRG\QLDDUDQGR PL]HGSODFHERFRQWUROOHGVWXG\3DLQ  >@ *UXVKND0(SVWHLQ-0RWW$$QRSHQODEHOGRVHHVFDODWLRQSLORWVWXG\RIWKHHIIHFWRIFORQD ]HSDPLQEXUQLQJPRXWKV\QGURPH2UDO6XUJ2UDO0HG2UDO3DWKRO2UDO5DGLRO(QGRG  >@ :DOGHPDU * +\YlULQHQ 0 -RVLDVVHQ 0. L ZVS 7ROHUDELOLW\ RI VZLWFKLQJ IURP GRQHSH]LO WR PHPDQWLQH WUHDWPHQW LQ SDWLHQWV ZLWK PRGHUDWH WR VHYHUH $O]KHLPHU¶V GLVHDVH ,QW - *HULDWU 3V\FKLDWU\  >@ 7LDQ+$ERX]DLG6&KHQ:LZVS3DWLHQWDGKHUHQFHWRWUDQVGHUPDOULYDVWLJPLQHDIWHUVZLW FKLQJIURPRUDOGRQHSH]LODUHWURVSHFWLYHFODLPVGDWDEDVHVWXG\$O]KHLPHU'LV$VVRF'LVRUG  >@ +RZDUG 5 0F6KDQH 5 /LQGHVD\ - L ZVS 'RQHSH]LO DQG PHPDQWLQH IRU PRGHUDWH WR VHYHUH $O]KHLPHU¶V'LVHDVH1(QJO-0HG  >@ 1R]DNL , ,QDR * <DPDGD 0 'RQHSH]LO ± LQGXFHG FKRUHD LQ $O]KHLPHU¶V GLVHDVH - 1HXURO  >@ ,QRXH.7DQLL+.DL\D+LZVS3RVVLEOHWKHUDSHXWLFHIIHFWRIFORQD]HSDPXSRQHOGHUO\GHSUHV VLYHSDWLHQWV3V\FKRJHULDWULFV  >@ -DFREVHQ )0 &RPDV'LD] / 'RQHSH]LO IRU 3V\FKRWURSLF ± ,QGXFHG 0HPRU\ /RVV - &OLQ 3V\FKLDWU\  >@ -DQLN3/HF]HQLHZ]HVSROH*LOOHVGHOD7RXUHWWH¶D1HXURO1HXURFKLU3RO VXSO 
:2-&,(&+*,(50$=,$.'2527$8%<6=6</:,$1,(:,$'206.$/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$

>@ &DL-<H0)HL&,PSDFWRIEUDQGQDPHGUXJZRUVKLSDQGH[SHFWDWLRQSV\FKRORJ\RQDQWLGH SUHVVDQWHI¿FDF\,QW-&OLQ([S0HG  >@ .DURVLQ&K.RÃ&#x20AC;HU0$QXQXVXDORFDOOHJG\VWRQLDLQGHVFHQGLQJVWDUVLUHVSRQVLHWRDQWLFR QYXOVDQWV±DFRPPHQW&OLQ1HXURO1HXURVXUJ  >@ .RODN $ 6WDURVáDZVND ( .LHV]NR ' L ZVS 3RZLNáDQLD QHXURORJLF]QH SR UDGLRWHUDSLL 3RO 0HUNXULXV]/HN  >@ /HH 0 6X &3 :DQJ &+ L ZVS 6XVSHFWHG FORQD]HSDP ± LQGXFHG EXOORXV GHUPDWRVLV LQ D SDWLHQWZLWKUHVSLUDWRU\IDLOXUH-&OLQ3KDUPDFRO  >@ 0DORXI5%LUNV-'RQHSH]LOIRUYDVFXODUFRJQLWLYHLPSDLUPHQW&RFKUDQH'DWDEDVH6\VW5HY  &' >@ 0HQGDN=LyáNR 0 5DGZDQ2F]NR 0 7RSLFDO FORQD]HSDP LQ WKH WUHDWPHQW RI EXUQLQJ PRXWK V\QGURPH %06 ±SUHOLPLQDU\UHSRUW-6WRPDWRO  >@ %KDQML 1+ *DXWKLHU 6 (PHUJHQW FRPSOLFDWLRQV IROORZLQJ GRQHSH]LO VZLWFKRYHU WR JDODQWD PLQHLQWKUHHFDVHVRIGHPHQWLDZLWK/HZ\ERGLHV-1HXURSV\FKLDWU\&OLQ1HXURVFL  >@ 1DUGL$)UHLUH5&9DOHQoD$0LZVS7DSHULQJFORQD]HSDP,QSDWLHQWVZLWKSDQLFGLVRUGHU DIWHUDWOHDVW\HDUVRIWUHDWPHQW-&OLQ3V\FKRSKDUPDFRO  >@ 2FHQD ZSá\ZX GRQHSH]LOX L HNVWUDNWX ] *LQNR ELORED(*E QD ZURG]RQÄ&#x2026; RGSRUQRÄ&#x17E;ü SU]H FLZZLUXVRZÄ&#x2026; OXG]NLFK OHXNRF\WyZ 0DUWD 6RFKRFND /DERUDWRULXP :LUXVRORJLL ,QVW\WXW ,PPXQRORJLL L 7HUDSLL 'RÄ&#x17E;ZLDGF]DOQHM LP /XGZLND +LUV]IHOGD SURPRWRU SURI GU KDE =R¿D %áDFK2OV]HZVND >@ 2ND01DNDDNL61HJL$LZVS3UHGLFWLQJWKHQHXUDOHIIHFWRIVZLWFKLQJIURPGRQHSH]LOWR JDODQWDPLQH EDVHG RQ VLQJOHSKRWRQ HPLVVLRQ FRPSXWHG WRPRJUDSK\ ¿QGLQJV LQ SDWLHQWV ZLWK $O]KHLPHU¶VGLVHDVH3V\FKRJHULDWULFV  >@ .DQR2,WR+7DND]DZD7LZVS&OLQLFDOO\PHDQLQJIXOWUHDWPHQWUHVSRQVHVDIWHUVZLWFKLQJWR JDODQWLPLQHDQGZLWKDGGLWLRQRIPHPDQWLQHLQSDWLHQWVZLWK$O]KHLPHU¶VGLVHDVHUHFHLYLQJGRQH SH]LO1HXURSV\FKLDWU'LV7UHDW >@ ,RDQQLGLV 3 0DLRYLV 3 %DODPRXWVRV * L ZVS $FXWH 3LVD 6\QGURPH $IWHU $GPLQLVWUDWLRQ RI D 6LQJOH 'RVH RI 'RQHSH]LO - 1HXURSV\FKLDWU\ &OLQ 1HXURVFL   ( KWWSG[GRL RUJDSSLQHXURSV\FK >@ 7DULRW31&HVVDWLRQRIGRQHSH]LOLVDVVRFLDWHGZLWKFOLQLFDOGHFOLQHLQSDWLHQWVZLWKPRGHUD WHWRVHYHUH$O]KHLPHU¶VGLVHDVHFRPSDUHGWRFRQWLQXDWLRQRIGRQHSH]LORUDGGLWLRQRUVXEVWLWX WLRQRIPHPDQWLQH(YLG%DVHG0HG  >@ 5DPDNULVKDQDQ.6FKHLG'&7UHDWPHQWRSWLRQVIRULQVRPQLD$P)DP3K\VLFLDQ  >@ 5DSDSRUW0+&OLQLFDO'LIIHUHQFHVEHWZHHQWKHJHQHULFDQGQRQJHQHULFIRUPVRIFORQD]HSDP -&OLQ3V\FKRSKDUPDFRO  >@ 5RVHQEORRP0+%URZQ-%HUORZLW]'5LZVS6DIHW\DQG7ROHUDELOLW\RI*DODQWDPLQH6$LQ GHPHQWLDSDWLHQWVWUDQVLWLRQHGIURPGRQHSH]LO&RQVXOW3KDUP  >@ 5RWWHU , 7LNLDVSHNW\ GLDJQRVW\F]QH L WHUDSHXW\F]QH )DP 0HG 3ULP &DUH 5HY   >@ 6DGRZVN\&+)DUORZ05$WNLQVRQ/LZVS6ZLWFKLQJIURPGRQHSH]LOWRULYDVWLJPLQHLV ZHOOWROHUDWHGUHVXOWVRIDQRSHQODEHOVDIHW\DQGWROHUDELOLW\VWXG\3ULP&DUH&RPSDQLRQ-&OLQ 3V\FKLDWU\ 


=$.5(6=$67262:$ē%(=3,(&=(ē67:26.87(&=12ĝû«>@ 6DQNDU 5 &KXQJ 6 3HUU\ 06 L ZVS &OLQLFDO FRQVLGHUDWLRQ LQ WUDQVLWLRQLQJ SDWLHQWV ZLWK HSLOHSV\IURPFORQD]HSDPWRFORED]DPDFDVHVHULHV-0HG&DVH5HS >@ 6FKRSLFN ' 'RQHSH]LO DQG WDUGLYH G\VNLQH]LD - $P $FDG &KLOG $GROHVF 3V\FKLDWU\   >@ 6KLQQR+2ND<2WVXNL0LZVS3URSRVHGGRVHHTXLYDOHQFHEHWZHHQFORQD]HSDPDQGSUDPL SH[RO LQ SDWLHQWV ZLWK UHVWOHVV OHJV V\QGURPH 3URJ 1HXURSV\FKRSKDUPDFRO %LRO 3V\FKLDWU\  >@ 6LHN0.DQLXND62ERáRĔF]\NàLZVS:Sá\ZMHGQRUD]RZHMZLHF]RUQHMGDZNLHVWD]RODPX QD SRUDQQH VWĊĪHQLH NRUW\]ROX X RVyE EH] SDWRORJLL RVL SRGZ]JyU]RZRSU]\VDGNRZRQDGQHU F]RZHM3V\FKLDWULD  >@ 6ODWNLQ15KLQHU07UHDWPHQWRIRSLRLGLQGXFHGGHOLULXPZLWKDFHW\ORFKROLQHVWHUD]HLQKLEL WRUVDFDVHUHSRUW-3DLQ6\PSWRP0DQDJH  >@ 6REyZ7.áRV]HZVND,&KROLQHVWHUDVHLQKLELWRUVLQPLOGFRJQLWLYHLPSDLUPHQWDPHWDDQDO\VLV RIUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDOV1HXURO1HXURFKLU3RO  >@ 6REyZ7&KROLQHVWHUDVHLQKLELWRUVIRU3DUNLQVRQ¶V'LVHDVHUHODWHGYLVXDOKDOOXFLQDWLRQVXQUH VSRQGLYHWRDW\SLFDODQWLSV\FKRWLVF$UFK0HG6F  >@ 6REyZ7.áRV]HZVND,&KROLQHVWHUDVHLQKLELWRUVLQWKH³UHDOZRUG´VHWWLQJULYDVWLJPLQHYHUVXV GRQHSH]LOWROHUDELOLW\DQGHIIHFWLYHQHVVVWXG\$UFK0HG6FL  >@ 6REyZ 7 3DUNLQVRQ¶V GLVHDVHUHODWHG YLVXDO KDOOXFLQDWLRQV XQUHVSRQVLYH WR DW\SLFDO DQWLS V\FKRWLFV WUHDWHG ZLWK FKROLQHVWHUDVH LQKLELWRUV D FDVH VHULHV 1HXURO 1HXURFKLU 3RO   >@ .LPXUD77DNDPDWVX-7ZRFDVHVRI$O]KHLPHU¶VGLVHDVHVKRZLQJGHWHULRUDWLRQRIEHKDYLRUDO DQGSV\FKRORJLFDOV\PSWRPVRIGHPHQWLDLQGXFHGE\VZLWFKLQJIURPULYDVWLJPLQHWRGRQHSH]LO 1HXURSV\FKLDWU'LV7UHDW >@ 8NDL6<DPDPRWR07DQDND0LZVS7UHDWPHQWRIW\SLFDO&KDUOHV%RQQHWV\QGURPHZLWK GRQHSH]LO,QW&OLQ3V\FKRSKDUPDFRO  >@ -HOLF9'DUUHK6KRUL7'RQHSH]LO$UHYLHZRI3KDUPDFRORJLFDO&KDUDFWHULVWLFVDQG5ROHLQWKH 0DQDJHPHQWRI$O]KHLPHU'LVHDVH&OLQ0HG,QVLJKWV7KHU  >@ :RGD$3LQFKRQ3$XQL¿HGFRQFHSWRILGLRSDWKLFRURIDFLDOSDLQFOLQLFDOIHDWXUHV-2URIDF 3DLQ  >@ :V]HODNL 1 +DPRZDQLH DNW\ZQRĞFL DFHW\ORFKROLQRHVWHUD]\ L EXW\ORFKROLQRHVWHUD]\ SU]H] VXURZFHURĞOLQQHLLFKVXEVWDQFMHF]\QQH3RVW)LWRWHU  >@ <DPDPRWR77DNLJXFKL17DPXUD1LZVS$QXQXVXDOIRFDOOHJG\VWRQLDLQGHVFHQGLQJVWDLUV UHVSRQVLYHWRDQWLFRQYXOVDQWV&OLQ1HXURO1HXURVXUJ  >@ <RVKLPL$7RJR76XJL\DPD1LZVS7UHDWPHQWRIUHIUDFWRU\WDUGLYHG\VNLQHVLDZLWKGRQH SH]LOLQDQHOGHU\SDWLHQWZLWKGHSUHVVLRQ3V\FKRJHULDWULFV >@ =LHOLĔVND03RVWĊSRZDQLHZVWDQLHGUJDZNRZ\PXG]LHFL.OLQ3HGLDWU  >@ %LUNV-6+DUYH\5'RQHSH]LOIRUGHPHQWLDGXHWR$O]KHLPHU¶VGLVHDVH&RFKUDQH'DWDEDVH6\VW 5HY &' >@ &DJQLQ$&HVWHU$&RVWD%LZVS(IIHFWLYHQHVVRIVZLWFKLQJWRWKHULYDVWLJPLQHWUDQVGHUPDO SDWFKIURPRUDOFKROLQHVWHUDVHLQKLELWRUVDQDWXUDOLVWLFSURVSHFWLYHVWXG\LQ$O]KHLPHU VGLVHDVH 1HXURO6FL 
:2-&,(&+*,(50$=,$.'2527$8%<6=6</:,$1,(:,$'206.$/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$

>@ %LUNV-&KROLQHVWHUDVHLQKLELWRUVIRU$O]KHLPHU VGLVHDVH&RFKUDQH'DWDEDVH6\VW5HY  &' >@ %KDUGZDM$'KDUPDYDUDP6:DGKDZDQ6LZVS'RQHSH]LO$FDXVHRILQDGHTXDWHPXVFOH UHOD[DWLRQ DQG GHOD\HG QHXURPXVFXODU UHFRYHU\ - $QDHVWKHVLRO &OLQ 3KDUPDFRO   >@ $OYDUH];$&DFDEHORV56DPSHGUR&LZVS&RPELQDWLRQWUHDWPHQWLQ$O]KHLPHU VGLVHDVH UHVXOWVRIDUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDOZLWKFHUHEURO\VLQDQGGRQHSH]LO&XUU$O]KHLPHU5HV  >@ %RJDF]HZLF] $ Ä©\FLÄ&#x201D;VND . :DUG\Q .$ L ZVS 6WRVRZDQLH OHNyZ QDVHQQ\FK X SDFMHQWyZ ] FKRUREDPL XNáDGX RGGHFKRZHJR NRU]\Ä&#x17E;FL F]\ VWUDW\" )DP 0HG 3ULP &DUH 5HY   >@ %XGUHZLF]6.RV]HZLF]0'DáHN*LZVS0LRNORQLH]DPLDURZHZHQFHIDORSDWLLDQRNV\F]QHM XFKRU\FK]DVWPÄ&#x2026;RVNU]HORZÄ&#x2026;3RO3U]1HXURO  >@ /HH%6+XDQJ66+VX:<LZVS&OLQLFDOIHDWXUHVRIGHOLULRXVPDQLDDVHULHVRI¿YHFDVHV DQGDEULHIOLWHUDWXUHUHYLHZ%0&3V\FKLDWU\ >@ %RWWHPDQ0+HDOWKHFRQRPLFVRILQVRPQLDWKHUDS\LPSOLFDWLRQVIRUSROLF\6OHHS0HG 6XSSO6


S

T

U

D

I

A

โ€“

M

E

D

Y

C

Y

N

A

$ + 7 .) รข$ + $ .. '2016, nr 367, s. 179-218

Wojciech Giermaziak, Dorota Ubysz, Sylwia Niewiadomska *รกyZQD%LEOLRWHND/HNDUVND:DUV]DZD

325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1 $1$/2*2:<&+=35(3$5$7$0,,168/,1</8'=.,(:/(&=(1,8&8.5=<&< IQVXOLQRWHUDSLD FXNU]\F\ VWDQRZL MHGHQ ] JรกyZQ\FK SUREOHPyZ PHG\F\Q\ RUD] V\VWHPyZ RSLHNL ]GURZRWQHM QD ฤžZLHFLH L Z 3ROVFH 2EHFQLH RN POQ RVyE QD ฤžZLHFLHRUD]RN3RODNyZZ\PDJDOHF]HQLDLQVXOLQฤ…VWRVRZDQHJR]JRGQLH ]FHODPLPHG\F]Q\PLLHW\F]Q\PLRUD]RSDUWHJRQD]DVDGDFK(YLGHQFH%DVHG0HGLFLQH,QVXOLQRWHUDSLDMHVWVWDOHXGRVNRQDODQDDGREUHOHF]HQLHLSUHZHQFMDQDU]ฤ…GRZ\FKSRZLNรกDฤ”FXNU]\F\]DSHZQLDMฤ…FKRU\PQDFXNU]\FฤŠOHSV]ฤ…MDNRฤžรผฤช\FLD %DUG]R ZDฤชQH MHVW ]DSHZQLHQLH SRZV]HFKQHM GRVWฤŠSQRฤžรผ SUHSDUDWyZ LQVXOLQ\ SRQLHZDฤชLFKEUDN]DJUDฤชD]GURZLXLฤช\FLXFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠ:]ZLฤ…]NX]W\P Vฤ…NRQLHF]QHRGSRZLHGQLH]DSDV\W\FKOHNyZRUD]VSUDZQDLFKG\VWU\EXFMD=W\FK Z]JOฤŠGyZ :+2 ]DOHFD DE\ QD Z\SDGHN ]DEXU]Hฤ” Z GRVWDZDFK SUHSDUDWyZ LQVXOLQ\ NDฤชGH SDฤ”VWZR WZRU]\รกR LFK ]DSDV SRNU\ZDMฤ…F\ GQLRZH ]DSRWU]HERZDQLH 7DRNROLF]QRฤžรผฤžZLDGF]\RV]F]HJyOQ\P]QDF]HQLXNUDMRZHMSURGXNFMLLQVXOLQ\ 5RF]QHNRQLHF]QH]Xฤช\FLHLQVXOLQ\Z3ROVFHZ\QRVLRNNJ PJ MLQVX OLQ\ .RV]W\]W\P]ZLฤ…]DQHREHMPXMฤ…UHIXQGDFMฤŠ1)=U]ฤŠGXPOQ]รกRW\FKURF]QLH RUD]Z\GDWNLSDFMHQWyZ]ZLฤŠNV]DMฤ…FHWฤŠNZRWฤŠRRN'RWHMVXP\QDOHฤช\GRGDรผ NRV]WSDVNyZGRVDPRNRQWUROQHJRR]QDF]DQLDJOLNHPLLF]\OLPOQ]รกURF]QLH RUD] NRV]W VSU]ฤŠWX GR SRGDZDQLD LQVXOLQ\ รกฤ…F]QLH ] RVRELVW\PLSRPSDPL LQVXOLQRZ\PL3RZ\ฤชV]HV]DFXQNRZHZ\OLF]HQLHSRWZLHUG]DVWUDWHJLF]QH]QDF]HQLHSURGXNFML LQVXOLQ\]DUyZQR]HZ]JOฤŠGyZOXG]NLFKMDNLHNRQRPLF]Q\FK 1DOHฤช\ GRGDรผ MHV]F]H MHGQฤ… ZDฤชQฤ… UHร€HNVMฤŠ GRW\F]ฤ…Fฤ… UR]V]HU]DQLD NUDMRZHM SURGXNFMLLQVXOLQ\-HVWWRVSUDZDEH]SLHF]Hฤ”VWZDVSRรกHF]QHJR1DUXV]HQLHFLฤ…JรกRฤžFL GRVWDZ LQVXOLQ\ OXE SU]HUZD Z W\P ]DNUHVLH JUR]L Z 3ROVFH ฤžPLHUFLฤ… RN  RVyENWyUHฤช\Mฤ…G]LฤŠNLFRG]LHQQHPXZVWU]\NLZDQLXLQVXOLQ\.RV]W\LQVXOLQRWHUDSLL Vฤ… EDUG]R Z\VRNLH GODWHJR MHVW NRQLHF]QH SRNU\ZDQLH ]H ฤžURGNyZ SDฤ”VWZRZ\FK LVSRรกHF]Q\FKZ\GDWNyZ]ZLฤ…]DQ\FK]]DNXSHPSUHSDUDWyZLQVXOLQ\RUD]LFKSRGD-

POWRร“T DO SPISU TREลšCI
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

ZDQLHPDWDNĪHNRQWUROÄ&#x2026; VDPRNRQWUROÄ&#x2026; VNXWHF]QRÄ&#x17E;FLOHF]HQLD8]\VNDQLHGREU\FK Z\QLNyZLQVXOLQRWHUDSLLSRZRGXMHMHMRSáDFDOQRÄ&#x17E;ü]DUyZQRSRGZ]JOÄ&#x160;GHPZDUWRÄ&#x17E;FL OXG]NLFK±LQG\ZLGXDOQ\FKLVSRáHF]Q\FK±MDNLHNRQRPLF]Q\FK 8]\VNDQLHSR]\W\ZQ\FKZ\QLNyZLQVXOLQRWHUDSLLZ\PDJDNRPSOHNVRZHJRG]LDáDQLDZ\ERUXRGSRZLHGQLFKSUHSDUDWyZLQVXOLQ\LWHFKQLNLLFKSRGDZDQLDOHF]HQLD ZHGáXJ LQG\ZLGXDOQLH GREUDQ\FK DOJRU\WPyZ SODQRZHM NRQWUROL L VDPRNRQWUROL JOLNHPLL RUD] +E$F D WDNĪH SURZDG]HQLD SU]H] SDFMHQWD SUR]GURZRWQHJR WU\EX Ī\FLDSRGQDG]RUHP]HVSRáXRSLHNLGLDEHWRORJLF]QHM 3LHUZV]\PNURNLHPZLQVXOLQRWHUDSLLMHVWZ\EyUSUHSDUDWyZLQVXOLQ\VWRVRZQLH GRSDWR¿]MRORJLF]Q\FKRUD]NOLQLF]Q\FKLVSRáHF]Q\FKSRWU]HESDFMHQWyZ :\EyUSUHSDUDWyZ]DOHĪ\SU]HGHZV]\VWNLPRG Æ&#x201D; FHFK IDUPDNRG\QDPLF]Q\FK ± MHGQH SUHSDUDW\ G]LDáDMÄ&#x2026; EDUG]R V]\ENR L NUyWNR LQQHSRZROLUyZQRPLHUQLHQSZFLÄ&#x2026;JXFDáHMGRE\ Æ&#x201D; FHFK NOLQLF]Q\FK ± REHMPXMÄ&#x2026; RQH UyĪQLFH Z Z\VWÄ&#x160;SRZDQLX U\]\ND KLSRJOLNHPLL SRLQVXOLQRZHM SRZVWDZDQLH SRLQVXOLQRZHM RW\áRÄ&#x17E;FL QLHZ\MDÄ&#x17E;QLRQH MHV]F]H VSUDZ\ U\]\ND RQNRORJLF]QHJR L RGF]\QX DOHUJLF]QHJR RUD] SRLQVXOLQRZÄ&#x2026; OLSR G\VWUR¿Ä&#x160; Æ&#x201D; XZDUXQNRZDÄ&#x201D;RUJDQL]DF\MQR¿QDQVRZ\FK±GRVWÄ&#x160;SQRÄ&#x17E;ü]DNUHVUHIXQGDFMLV]DQVH QDPRQLWRURZDQLHLQVXOLQRWHUDSLL]DSRPRFÄ&#x2026;VDPRREVHUZDFMLLVDPRNRQWUROLLQVXOLQRWHUDSLL>@ :\QLNL ZLHOX GRW\FKF]DV SU]HSURZDG]RQ\FK EDGDÄ&#x201D; NOLQLF]Q\FK ZVND]XMÄ&#x2026; ĪH LQWHQV\ZQDNRQWURODJOLNHPLLSR]ZDODQD]PQLHMV]HQLHU\]\NDZ\VWÄ&#x2026;SLHQLDLGDOV]HM SURJUHVML W]Z SyĨQ\FK SRZLNáDÄ&#x201D; FXNU]\FRZ\FK D LQVXOLQD MHVW F]Ä&#x160;VWR MHG\Q\P QDU]Ä&#x160;G]LHP XPRĪOLZLDMÄ&#x2026;F\P X]\VNDQLH GRFHORZ\FK ZDUWRÄ&#x17E;FL JOLNHPLL : SUDNW\FH NOLQLF]QHM F]Ä&#x160;VWR MHGQDN GHF\]MH R ZGURĪHQLX LQVXOLQRWHUDSLL RGZOHND VLÄ&#x160; Z F]DVLH ]HZ]JOÄ&#x160;GXQDREDZ\MDNLHWRZDU]\V]Ä&#x2026;SDFMHQWRPRUD]OHNDU]RPRGQRÄ&#x17E;QLHWHMIRUP\ OHF]HQLD 1LHSRNyM L OÄ&#x160;N EXG]Lü PRJÄ&#x2026; U\]\NR KLSRJOLNHPLL ZWyUQ\ SU]\URVW PDV\ FLDáDF]\PQLHMV]DHODVW\F]QRÄ&#x17E;üZOHF]HQLX .RU]\Ä&#x17E;FLZ\QLNDMÄ&#x2026;FH]HVWRVRZDQLDDQDORJyZGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FK Æ&#x201D; VWDELOQLHMV]\SU]HELHJJOLNHPLL Æ&#x201D; PQLHMV]HU\]\NRKLSRJOLNHPLL]ZáDV]F]DQRFQHM Æ&#x201D; QLZHORZDQLH]MDZLVNDEU]DVNX Æ&#x201D; Z\JRGDVWRVRZDQLD PLQXFKRU\FKZ\PDJDMÄ&#x2026;F\FKGZyFKZVWU]\NQLÄ&#x160;üNPHOXE XFKRU\FKZZLHNXSRGHV]á\P Æ&#x201D; SRSUDZDMDNRÄ&#x17E;FLĪ\FLD


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซ.RU]\ฤžFL]HVWRVRZDQLDDQDORJyZV]\ENRG]LDรกDMฤ…F\FK ฦ” PQLHMV]HU\]\NRKLSRJOLNHPLLSRSRVLรกNRZHM ฦ” PQLHMV]\SU]\URVWJOLNHPLLSRSRVLรกNX ฦ” Z\JRGDVWRVRZDQLD EUDNRSyฤจQLHQLDG]LDรกDQLD ฦ” PRฤชOLZRฤžรผ GRGDWNRZHM PRG\ยฟNDFML SRU\ ZVWU]\NQLฤŠFLD EH]SRฤžUHGQLR SU]HG SRVLรกNLHPPLQSU]HGSRVLรกNLHPSRSRVLรกNX ฦ” SRSUDZDMDNRฤžFLฤช\FLD : QLHGDZQR RSXEOLNRZDQ\P SU]HJOฤ…G]LH V\VWHPDW\F]Q\P SRUyZQXMฤ…F\P VNXWHF]QRฤžรผLEH]SLHF]Hฤ”VWZRVWRVRZDQLDglarginyRUD]LQVXOLQ\NPHZPRGHOXZLHORNURWQ\FKZVWU]\NQLฤŠรผXFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXZ\ND]DQRฤชHFKRรผRELHLQVXOLQ\ Z SRGREQ\P VWRSQLX REQLฤชDMฤ… JOLNHPLฤŠ FKRU]\ OHF]HQL JODUJLQฤ… ]GHF\GRZDQLH U]DG]LHMGRฤžZLDGF]DMฤ…HSL]RGyZKLSRJOLNHPLL 2GUฤŠEQฤ…JUXSฤŠFKRU\FKVWDQRZLฤ…RVRE\ZZLHNXSRGHV]รก\PXNWyU\FK]HZ]JOฤŠGX QDSU]HZLG\ZDQ\NUyWNLRNUHVSU]Hฤช\FLDRUD]VWRSLHฤ”]DDZDQVRZDQLDSyฤจQ\FKSRZLNรกDฤ”OLEHUDOL]XMHVLฤŠFHOHOHF]HQLDKLSRJOLNHPL]XMฤ…FHJR1DOHฤช\MHGQDNSDPLฤŠWDรผฤชH FKRU]\FLWR]Z\NOHRVRE\]ZLHOROHWQLPSU]HELHJLHPFXNU]\F\XNWyU\FKPRฤชOLZD MHVW REHFQRฤžรผ PLHMVFRZ\FK SRZLNรกDฤ” LQVXOLQRWHUDSLL PLQ OLSRG\VWURยฟL ]PQLHMV]DMฤ…FHMZFKรกDQLDQLHLQVXOLQ\DW\PVDP\PMHMVNXWHF]QRฤžรผ2VRE\ WHF]ฤŠVWRWHฤชPDMฤ… ]รกHQDZ\NLSRGDZDQLDLQVXOLQ\ EUDNXW\OL]DFMLLJLHรกQLH]PLHQLDQLHPLHMVFZNรกXFLD NWyUH QDVLODMฤ… MXฤช LVWQLHMฤ…FH XV]NRG]HQLD VNyU\ SRWฤŠJXMฤ… QLHSU]HZLG\ZDOQRฤžรผ G]LDรกDQLD VWRVRZDQ\FK LQVXOLQ L SRJDUV]DMฤ… Z\UyZQDQLH PHWDEROLF]QH =DVWRVRZDQLH glarginySRGDZDQHMUD]QDGREฤŠZWHMJUXSLHFKRU\FKSR]ZDODQD]PQLHMV]HQLHVNDOL RSLV\ZDQ\FK]MDZLVN GlulizynaMHVW]NROHLSRZV]HFKQLHVWRVRZDQ\PDQDORJLHPV]\ENRG]LDรกDMฤ…F\P %HFNHU L ZVS SRUyZQDOL PHWRGฤ… NODPU\ HXJOLNHPLF]QHM G]LDรกDQLH glulizyny RUD] LQVXOLQ\NUyWNRG]LDรกDMฤ…FHM:\ND]DQRฤชHglulizynaZSRUyZQDQLX]LQVXOLQฤ…UHJXODUQฤ…ZFKรกDQLDVLฤŠRNRรกRNURWQLHV]\EFLHMZNUyWV]\PF]DVLHQDVWฤŠSXMHWHฤชV]F]\W MHM VWฤŠฤชHQLD Z VXURZLF\ NUZL RUD] SRVLDGD NURWQLH ZLฤŠNV]H ]GROQRฤžFL GR REQLฤชDQLD VWฤŠฤชHQLD JOXNR]\ Z SLHUZV]\FK JRG]LQDFK G]LDรกDQLD Glulizyna Z\GDMH VLฤŠ ZLฤŠFFHQQฤ…RSFMฤ…WHUDSHXW\F]Qฤ…GODFKRU\FKSURZDG]ฤ…F\FKQLHUHJXODUQ\WU\Eฤช\FLD 3RWZLHUG]HQLHP W\FK REVHUZDFML Vฤ… Z\QLNL DQNLHW\ SU]HSURZDG]RQHM SU]H] 2YHUPDQQD L ZVS NWyUH Z\ND]Dรก\ ฤชH SRQDG FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ QLH SU]HVWU]HJD ]DOHFDQHJRRGVWฤŠSXF]DVXPLฤŠG]\SRGDQLHPLQVXOLQ\DUR]SRF]ฤŠFLHPSRVLรกNX=DVWRVRZDQLHDQDORJyZNWyU\FKF]DVG]LDรกDQLDUR]SRF]\QDVLฤŠMXฤชSRPLQXWDFKRG LQLHNFMLZW\PglulizynyPRฤชHZLฤŠFSRSUDZLรผVWRSLHฤ”SU]HVWU]HJDQLD]DOHFHฤ”OHNDUVNLFKSU]H]FKRU\FK .RU]\ฤžFLZ\QLNDMฤ…FH]HVWRVRZDQLDDQDORJyZV]\ENRG]LDรกDMฤ…F\FKZW\PglulizynyZSRUyZQDQLX]LQVXOLQDPLWUDG\F\MQ\PLSRWZLHUG]LOL*DUJLZVSQDSRGVWDZLH
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

GRNRQDQHJRSU]HJOÄ&#x2026;GXV\VWHPDW\F]QHJREDGDÄ&#x201D;]XG]LDáHPFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SX SURZDG]RQ\FKPHWRGÄ&#x2026;IXQNFMRQDOQHMLQVXOLQRWHUDSLL$XWRU]\SUDF\GRZLHGOLĪH]DVWRVRZDQLHDQDORJyZV]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FKZPRGHOXZLHORNURWQ\FKZVWU]\NQLÄ&#x160;üZSá\ZD QD QLHFR OHSV]Ä&#x2026; NRQWUROÄ&#x160; JOLNHPLL RUD] ]PQLHMV]D U\]\NR KLSRJOLNHPLL :\GDMH VLÄ&#x160; ZLÄ&#x160;FĪH]HZ]JOÄ&#x160;GXQDVZRLVW\PHFKDQL]PG]LDáDQLDVNRMDU]HQLHZOHF]HQLXDQDORJyZ GáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FK]V]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;F\PLPRĪHSU]\QLHÄ&#x17E;üGRGDWNRZHNRU]\Ä&#x17E;FL .ROHMQÄ&#x2026;JUXSÄ&#x2026;FKRU\FKVWRVXQNRZRF]Ä&#x160;VWRZ\PDJDMÄ&#x2026;F\FKLQVXOLQRWHUDSLLVÄ&#x2026;FKRU]\ KRVSLWDOL]RZDQL%DGDQLH5$%%,7MHVWMHGQ\P]ZLHORRÄ&#x17E;URGNRZ\FKEDGDÄ&#x201D;]UDQGRPL]DFMÄ&#x2026; RFHQLDMÄ&#x2026;F\FK VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü L EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR LQWHQV\ZQHM LQVXOLQRWHUDSLL ]]DVWRVRZDQLHPglulizynyLglarginyOXELQVXOLQ\OXG]NLHMLglarginyXKRVSLWDOL]RZDQ\FKFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SX'RFHORZHZDUWRÄ&#x17E;FLJOLNHPLLPJGO X]\VNDQRXFKRU\FKOHF]RQ\FKDQDORJDPLLMHG\QLHXOHF]RQ\FKLQVXOLQÄ&#x2026; OXG]NÄ&#x2026;ZVNRMDU]HQLX]JODUJLQÄ&#x2026; :SURZDG]DQLHQRZ\FKDOJRU\WPyZOHF]HQLDFXNU]\F\RUD]]DVWRVRZDQLHQRZ\FK SUHSDUDWyZ±LQVXOLQDQDORJRZ\FKXPRĪOLZLDVXNFHV\ZQÄ&#x2026;UHGXNFMÄ&#x160;U\]\NDSyĨQ\FK SRZLNáDÄ&#x201D; RUD] VNXWHF]QÄ&#x2026; QRUPDOL]DFMÄ&#x160; JOLNHPLL : QLHNWyU\FK V\WXDFMDFK NOLQLF]Q\FKRSW\PDOL]DFMDOHF]HQLDKLSRJOLNHPL]XMÄ&#x2026;FHJRMHVWHIHNW\ZQLHMV]DLáDWZLHMV]DGR RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;FLDG]LÄ&#x160;NLDQDORJRPLQVXOLQ\2EHFQLHVWDQRZLÄ&#x2026;RQHQRZRF]HVQHQDU]Ä&#x160;G]LH NWyUHJRZáDÄ&#x17E;FLZHXĪ\FLHSR]ZROLQDGDOV]Ä&#x2026;RFKURQÄ&#x160;SDFMHQWyZSU]HGNRQVHNZHQFMDPL SyĨQ\FKSRZLNáDÄ&#x201D;FKRURE\>@ 6]\ENR L NUyWNRG]LDáDMÄ&#x2026;FH DQDORJL LQVXOLQ\ Oispro aspart glulizyna SR SRGDQLX SRGVNyUQ\P ZFKáDQLDMÄ&#x2026; VLÄ&#x160; V]\EFLHM RVLÄ&#x2026;JDMÄ&#x2026; Z NUyWV]\P F]DVLH Z\ĪV]H VWÄ&#x160;ĪHQLHZHNUZLLG]LDáDMÄ&#x2026;NUyFHMQLĪV]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;FHSUHSDUDW\LQVXOLQ\OXG]NLHM 0RGHOHP LQVXOLQRWHUDSLL Z NWyU\P V]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;FH DQDORJL VÄ&#x2026; SRZV]HFKQLH VWRVRZDQH MHVW OHF]HQLH SU]\ XĪ\FLX RVRELVWHM SRPS\ LQVXOLQRZHM 3U]HJOÄ&#x2026;G V\VWHPDW\F]Q\ Z NWyU\P RFHQLRQR ZáDÄ&#x17E;FLZRÄ&#x17E;FL IDUPDNRNLQHW\F]QH L VWDELOQRÄ&#x17E;ü ¿]\NRFKHPLF]QÄ&#x2026;WU]HFKV]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FKDQDORJyZLQVXOLQ\Z\ND]DáĪHZWHUDSLLSU]\ XĪ\FLXRVRELVWHMSRPS\LQVXOLQRZHMQDMNRU]\VWQLHMV]HSDUDPHWU\¿]\NRFKHPLF]QHPD aspart 3UR¿OG]LDáDQLDV]\ENRLNUyWNRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FKSUHSDUDWyZXPRĪOLZLDVWRVRZDQLH LFK SRGVNyUQLH EH]SRÄ&#x17E;UHGQLR SU]HG SRVLáNLHP D Z Z\MÄ&#x2026;WNRZ\FK V\WXDFMDFK WDNĪH ZWUDNFLHSRVLáNXOXESRQLP$QDORJLLQVXOLQ\V]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;FH]ZLÄ&#x160;NV]DMÄ&#x2026;VNXWHF]QRÄ&#x17E;üRGG]LDá\ZDQLDQDSRSRVLáNRZÄ&#x2026;KLSHUJOLNHPLÄ&#x160;L]PQLHMV]DMÄ&#x2026;U\]\NRKLSRJOLNHPLL 8PLHMÄ&#x160;WQLHSURZDG]RQDLQWHQV\ZQDLQVXOLQRWHUDSLD]]DVWRVRZDQLHPW\FKSUHSDUDWyZ ]ZLÄ&#x160;NV]D V]DQVÄ&#x160; QD X]\VNDQLH RSW\PDOQHJR Z\UyZQDQLD PHWDEROLF]QHJR FXNU]\F\ EH]UyZQRF]HVQHJR]ZLÄ&#x160;NV]DQLDU\]\NDKLSRJOLNHPLL 'XĪH EDGDQLD NOLQLF]QH RUD] SU]HJOÄ&#x2026;G\ V\VWHPDW\F]QH L PHWD DQDOL]\ ZVND]XMÄ&#x2026; ĪH Z SRUyZQDQLX ] LQVXOLQÄ&#x2026; OXG]NÄ&#x2026; V]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;FH DQDORJL LQVXOLQ\ VWRVRZDQHZLQWHQV\ZQHMLQVXOLQRWHUDSLLSU]\XĪ\FLXZVWU]\NLZDF]\QLHZSá\ZDMÄ&#x2026;LVWRWQLH QDSRSUDZÄ&#x160;ZDUWRÄ&#x17E;FL+E$F5yZQRF]HÄ&#x17E;QLHZVND]\ZDQHVÄ&#x2026;NRU]\Ä&#x17E;FLSRGZ]JOÄ&#x160;GHP ]PQLHMV]HQLD U\]\ND KLSRJOLNHPLL 8 RVyE OHF]RQ\FK SU]\ XĪ\FLX RVRELVWHM SRPS\


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซLQVXOLQRZHM ]DVWRVRZDQLH V]\ENRG]LDรกDMฤ…FHJR DQDORJX LQVXOLQ\ ZLฤ…ฤชH VLฤŠ ] LVWRWQฤ… SRSUDZฤ…Z\UyZQDQLDJOLNHPLLLUHGXNFMฤ…HSL]RGyZKLSRJOLNHPLL $QDORJLV]\ENRLNUyWNRG]LDรกDMฤ…FHRUD]RSDUWHQDQLFKGZXID]RZHDQDORJLLQVXOLQ\WRUyZQLHฤชSU]\GDWQDEURฤ”ZZDOFH]SRSRVLรกNRZฤ…KLSHUJOLNHPLฤ…XFKRU\FKQD FXNU]\FฤŠW\SX 'RVWฤŠSQHSUHSDUDW\LQVXOLQ\OXG]NLHMRSU]HGรกXฤชRQ\PG]LDรกDQLXQLHSR]ZDODMฤ…QD RGZ]RURZDQLH ยฟ]MRORJLF]QHM SRGVWDZRZHM LQVXOLQHPLL 1LHGRVNRQDรกRฤžFL IDUPDNRNLQHW\F]QHWUDG\F\MQ\FKSUHSDUDWyZLQVXOLQ\]RVWDรก\F]ฤŠฤžFLRZR]QLZHORZDQHZGรกXJRG]LDรกDMฤ…F\FKDQDORJDFKLQVXOLQ\3LHUZV]\PWHJRW\SXSUHSDUDWHP]DUHMHVWURZDQ\P GRSRZV]HFKQHJRXฤช\FLDE\รกDglargina.ROHMQ\PDQDORJLHPLQVXOLQ\RGรกXJLPF]DVLH G]LDรกDQLDMHVWdetemir : WUDNFLH VWRVRZDQLD LQWHQV\ZQHM LQVXOLQRWHUDSLL DQDORJL LQVXOLQ\ R GรกXJLP F]DVLHG]LDรกDQLDSR]ZDODMฤ…QDRGWZRU]HQLHSRGVWDZRZHMLQVXOLQHPLLSU]\NRPIRUFLH MHGQRUD]RZHJR SRGDQLD SRGVNyUQHJR Z FLฤ…JX GRE\ ']LฤŠNL EH]V]F]\WRZHPX G]LDรกDQLXSUHSDUDW\WHQLHW\ONROHSLHMLPLWXMฤ…ยฟ]MRORJLF]Qฤ…SRGVWDZRZฤ…LQVXOLQHPLฤŠDOH UyZQRF]HฤžQLH]PQLHMV]DMฤ…U\]\NRKLSRJOLNHPLL'RW\FKF]DVRZHGRฤžZLDGF]HQLDZVND]XMฤ… ฤชH GรกXJRG]LDรกDMฤ…FH DQDORJL LQVXOLQ\ VNXWHF]QLHM QLฤช SUHSDUDW\ LQVXOLQ\ NPH ]ZDOF]DMฤ…SRUDQQฤ…KLSHUJOLNHPLฤŠEฤŠGฤ…Fฤ…QDVWฤŠSVWZHPW]ZHIHNWXEU]DVNX 3U]HJOฤ…G\ V\VWHPDW\F]QH L PHWDDQDOL]\ EDGDฤ” NOLQLF]Q\FK ZVND]XMฤ… ฤชH Z SRUyZQDQLX ] LQVXOLQฤ… NPH VWRVRZDQLH GรกXJRG]LDรกDMฤ…F\FK DQDORJyZ LQVXOLQ\ X RVyE ] FXNU]\Fฤ… W\SX ZLฤ…ฤชH VLฤŠ ] REQLฤชHQLHP ZDUWRฤžFL +E$OF L LVWRWQLH PQLHMV]\P U\]\NLHP KLSRJOLNHPLL QRFQ\FK RUD] HSL]RGyZ FLฤŠฤชNLHM KLSRJOLNHPLL 8 SDFMHQWyZ ] FXNU]\Fฤ… W\SX QLH REVHUZRZDQR SRSUDZ\ Z ]DNUHVLH SDUDPHWUX NRQWUROL PHWDEROLF]QHM +E$F MHGQDNSRGREQLHMDNXFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXVWZLHUG]RQR LVWRWQLHPQLHMV]HU\]\NRKLSRJOLNHPLL &]ฤŠVW\PSUREOHPHPNOLQLF]Q\PXFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXDQLHMHGQRNURWQLH WDNฤชHXFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXMHVWQDGZDJDLRW\รกRฤžรผ,QVXOLQRWHUDSLDVSU]\MD SU]\URVWRZL PDV\ FLDรกD : ZLHOX EDGDQLDFK NOLQLF]Q\FK Z\ND]DQR ฤชH VWRVRZDQLH detemiruXRVyE]QDGPLHUQฤ…PDVฤ…FLDรกDZSรก\ZDรกRQDMHM]PQLHMV]HQLH&RFLHNDZH HIHNWWHQE\รกW\PZ\UDฤจQLHMV]\LPZ\ฤชV]DE\รกDZ\MฤžFLRZDPDVDFLDรกD 0HWDDQDOL]DEDGDฤ”NWyUHMFHOHPE\รกRSRUyZQDQLHglarginyLdetemiruZWHUDSLL FXNU]\F\W\SXZ\ND]DรกDSRGREQฤ…VNXWHF]QRฤžรผGรกXJRG]LDรกDMฤ…F\FKDQDORJyZZ]ZDOF]DQLXKLSHUJOLNHPLL:SU]\SDGNXdetemiruNRQLHF]QHE\รกRMHGQDNVWRVRZDQLHZLฤŠNV]\FKGDZHNGODRVLฤ…JQLฤŠFLDSRGREQ\FKFHOyZJOLNHPLF]Q\FKLF]ฤŠฤžFLHM]DFKRG]LรกD NRQLHF]QRฤžรผ]DVWRVRZDQLDGZyFKZVWU]\NQLฤŠรผ=GUXJLHMVWURQ\VWRVRZDQLHdetemiru ZLฤ…]DรกRVLฤŠ]LVWRWQLHPQLHMV]\PSU]\URVWHPPDV\FLDรกD :]RUXMฤ…FVLฤŠQDNODV\F]Q\FKPLHV]DQNDFKLQVXOLQ\VWZRU]RQRGZXID]RZHSUHSDUDW\]DZLHUDMฤ…FHMHMV]\ENRG]LDรกDMฤ…FHDQDORJL0LHV]DQNLWHVฤ…]DZLHVLQฤ…DQDORJXV]\ENRG]LDรกDMฤ…FHJRLQVXOLQ\RGSRZLHGQLRlisproLaspart]NRPSRQHQWฤ…RSU]HGรกXฤชRQ\P G]LDรกDQLXZHIHNFLHSRรกฤ…F]HQLD]F]ฤ…VWHF]NDPLSURWDPLQ\'ZXID]RZHDQDORJLLQVXOLQ\]QDOD]รก\]DVWRVRZDQLHSU]HGHZV]\VWNLPXFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SX3RSUDZD
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

SUR¿OXZFKáDQLDQLDVSUDZLDĪHQDZHWXRW\á\FKSDFMHQWyZPRJÄ&#x2026;E\üRQHSRGDZDQH EH]SRÄ&#x17E;UHGQLR SU]HG SRVLáNLHP FR SR]ZDOD RVLÄ&#x2026;JQÄ&#x2026;ü QLĪV]H ZDUWRÄ&#x17E;FL SRSRVLáNRZHM JOLNHPLLQLH]ZLÄ&#x160;NV]DMÄ&#x2026;FSU]\W\PU\]\NDKLSRJOLNHPLL 3U]HJOÄ&#x2026;GV\VWHPDW\F]Q\UDQGRPL]RZDQ\FKNRQWURORZDQ\FKEDGDÄ&#x201D;]XG]LDáHP SRQDGW\VFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXZVND]XMHĪHQDMVNXWHF]QLHMV]\PPRGHOHP Z]DNUHVLHSRSUDZ\NRQWUROLJOLNHPLLMHVWPHWRGD]]DVWRVRZDQLHPDQDORJXGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;FHJRMDNRW]ZED]\LDQDORJXV]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;FHJRZSRVWDFLSU]HGSRVLáNRZ\FK EROXVyZ 'UXJLH PLHMVFH ]DMÄ&#x2026;á PRGHO RSDUW\ QD GZXID]RZ\FK DQDORJDFK LQVXOLQ\ 3RWZLHUG]DMÄ&#x2026;WRZ\QLNLREVHUZDF\MQHJREDGDQLD$FKLHYHNWyUHREMÄ&#x160;áRSRQDGW\V FKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SX%DGDQLH$FKLHYHZVND]XMHWDNĪHĪHXFKRU\FK]QLHZ\UyZQDQÄ&#x2026; PHWDEROLF]QLH FXNU]\FÄ&#x2026; W\SX ]DUyZQR OHF]RQ\FK ZF]HÄ&#x17E;QLHM GRXVWQ\PL OHNDPLSU]HFLZKLSHUJOLNHPLF]Q\PLMDNLLQVXOLQÄ&#x2026;OXG]NÄ&#x2026;VWRVRZDQLHDQDORJyZLQVXOLQ\SR]ZDOD]UHGXNRZDü+E$FSRPLHVLÄ&#x2026;FDFKRRN7HUDSLDMHVWEH]SLHF]QD JG\Ī QLH ]ZLÄ&#x160;NV]D U\]\ND KLSRJOLNHPLL Z JUXSLH UR]SRF]\QDMÄ&#x2026;FHM LQVXOLQRWHUDSLÄ&#x160; DXRVyEZF]HÄ&#x17E;QLHMOHF]RQ\FKLQVXOLQÄ&#x2026;QDZHWMH]PQLHMV]D :SRUyZQDQLX]WHUDSLÄ&#x2026;RSDUWÄ&#x2026;QDSUHSDUDWDFKLQVXOLQ\OXG]NLHMOHF]HQLHDQDORJDPLLQVXOLQ\]ZLÄ&#x2026;]DQHMHVW]PQLHMV]\PU\]\NLHPZ\VWÄ&#x2026;SLHQLDKLSRJOLNHPLL]DUyZQR X FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX MDN L W\SX ,VWQLHMÄ&#x2026; GRZRG\ QDXNRZH ĪH WHUDSLD ]ZLÄ&#x2026;]DQD]DUyZQR]HQGRJHQQÄ&#x2026;MDNLHJ]RJHQQÄ&#x2026;KLSHULQVXOLQHPLÄ&#x2026;]ZLÄ&#x160;NV]DU\]\NR QRZRWZRUyZ:HGáXJ5XLWHUDLZVSWHUDSLDRSDUWDQDDQDORJDFKLQVXOLQ\ZLÄ&#x2026;ĪHVLÄ&#x160; ] PQLHMV]\P U\]\NLHP QRZRWZRU]HQLD QLĪ WHUDSLD SUHSDUDWDPL LQVXOLQ\ OXG]NLHM :SRSXODFMLKROHQGHUVNLHMXRVyEOHF]RQ\FKJODUJLQÄ&#x2026;U\]\NRMDNLHJRNROZLHNQRZRWZRUXE\áRPQLHMV]HQLĪXFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;VWRVXMÄ&#x2026;F\FKLQVXOLQÄ&#x160;OXG]NÄ&#x2026;-HG\QLH U\]\NR UDND SLHUVL E\áR ZLÄ&#x160;NV]H 2 EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZLH OHNX Z ]DNUHVLH PLWRJHQQHJR G]LDáDQLDÄ&#x17E;ZLDGF]Ä&#x2026;Z\QLNLEDGDÄ&#x201D;XNRELHWZFLÄ&#x2026;Ī\=DUyZQRdetemirMDNLglargina VWRVRZDQHE\á\XFLÄ&#x160;ĪDUQ\FK]FXNU]\FÄ&#x2026;LQLHZ\ND]DQRLFKQHJDW\ZQHJRZSá\ZXQD SáyG>@ 6LQJK L ZVS SU]HV]XNDOL HOHNWURQLF]QH ED]\ GDQ\FK 0('/,1( 0('/,1( ,Q3URFHVV DQG 2WKHU QRQ,QGH[HG &LWDWLRQV 0('/,1( 'DLO\ 8SGDWH (0%$6( %,26,63UHYLHZVL7KH&RFKUDQH/LEUDU\]DRNUHVGRNZLHWQLDURNXRUD]VWURQ\ LQWHUQHWRZH DJHQFML RSUDFRZXMÄ&#x2026;F\FK UDSRUW\ RFHQ\ WHFKQRORJLL PHG\F]Q\FK L WRZDU]\VWZQDXNRZ\FKRUD]VNRQWDNWRZDQRVLÄ&#x160;WHĪ]SURGXFHQWDPLOHNyZSRGGDZDQ\FK DQDOL]LHZFHOXX]\VNDQLDGRGDWNRZ\FKGDQ\FK $QDOL]Ä&#x2026; REMÄ&#x160;WR EDGDÄ&#x201D; EDGDÄ&#x201D; GRW\F]\áR DQDORJyZ V]\ENR G]LDáDMÄ&#x2026;F\FK D±GáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FK2NUHVREVHUZDFMLZ\QRVLáRGW\JRGQLGRPLHVLÄ&#x160;F\ &KRU]\RWU]\P\ZDOL VF±ZHZVWU]\NQLÄ&#x160;FLDFKOXEZFLÄ&#x2026;Já\PZOHZLH ORVRZR Æ&#x201D; DQDORJLQVXOLQ\V]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;F\ OLVSURDVSDUW OXEGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\DQDORJ GHWHPLU JODUJLQD DOER DQDORJRZH LQVXOLQ\ GZXID]RZH GHWHPLU DVSDUW DOERJODUJLQDOLVSUR 


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซฦ” LQVXOLQฤŠOXG]Nฤ…NUyWNRG]LDรกDMฤ…Fฤ…RฤžUHGQLRGรกXJLPRNUHVLHG]LDรกDQLD 13+ OXE R GรกXJLP RNUHVLH G]LDรกDQLD OHQWH GZXID]RZH LQVXOLQ\ OXG]NLH LQQ\ DQDORJLQVXOLQ\RSRGREQ\PSURยฟOXG]LDรกDQLDMDNZJUXSLHHNVSHU\PHQWDOQHM SRUyZQDQROLVSUR]DVSDUWRUD]GHWHPLU]JODUJLQฤ… 2FHQLDQRRGVHWHNKHPRJORELQ\JOLNRZDQHM +E$OF KLSRJOLNHPLL ZW\PHSL]RG\ FLฤŠฤชNLHMKLSRJOLNHPLLLKLSRJOLNHPLDQRFQD MDNRฤžรผฤช\FLDVDW\VIDNFMDSDFMHQWDSRZLNรกDQLDFXNU]\F\RUD]REMDZ\QLHSRฤชฤ…GDQH :JUXSLHGRURVรก\FKFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXOHF]RQ\FKV]\ENRG]LDรกDMฤ…F\PL analogami insulinyVWZLHUG]RQR ฦ” lisprousNUyWNRG]LDรกDMฤ…FDLQVXOLQDOXG]NDZLฤŠNV]ฤ…UHGXNFMฤŠRGVHWND+E$OF PQLHMV]H U\]\NR FLฤŠฤชNLHM KLSRJOLNHPLL L U]DGV]H Z\VWฤŠSRZDQLH KLSRJOLNHPLL QRFQHM ฦ” aspartvsNUyWNRG]LDรกDMฤ…FDLQVXOLQDOXG]NDZLฤŠNV]ฤ…UHGXNFMฤŠRGVHWND+E$OF SRGREQHU\]\NRFLฤŠฤชNLHMKLSRJOLNHPLLU]DGV]HZ\VWฤŠSRZDQLHKLSRJOLNHPLLQRFQHM W\ONRLQVXOLQ\SRGDZDQHZFLฤ…Jรก\PZOHZLHVF ฦ” lisprovsaspartSRGREQ\RGVHWHN+E$OFSRGREQฤ…F]ฤŠVWRฤžรผKLSRJOLNHPLLQRFQHM W\ONRLQVXOLQ\SRGDZDQHZFLฤ…Jรก\PZOHZLHVF LF]ฤŠVWV]HZ\VWฤŠSRZDQLHMDNLHMNROZLHNKLSRJOLNHPLL : JUXSLH GRURVรก\FK FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ W\SX OHF]RQ\FK GรกXJR G]LDรกDMฤ…F\PL analogami insulinyVWZLHUG]RQR ฦ” glargina vs LQVXOLQD NPH ZLฤŠNV]ฤ… UHGXNFMฤŠ RGVHWND +E$OF SRGREQH U\]\NR FLฤŠฤชNLHMLQRFQHMKLSRJOLNHPLL ฦ” detemir vs LQVXOLQD NPH SRGREQ\ RGVHWHN +E$OF PQLHMV]H U\]\NR FLฤŠฤชNLHM LQRFQHMKLSRJOLNHPLL ฦ” detemirvsglarginaSRGREQ\RGVHWHN+E$OFPQLHMV]HU\]\NRFLฤŠฤชNLHMKLSRJOLNHPLLLSRGREQHU\]\NRKLSRJOLNHPLLQRFQHM ฦ” detemiraspartvsLQVXOLQDNPHNUyWNRG]LDรกDMฤ…FDLQVXOLQDOXG]NDZLฤŠNV]ฤ… UHGXNFMฤŠRGVHWND+E$OFSRGREQHU\]\NRFLฤŠฤชNLHMKLSRJOLNHPLLLPQLHMV]HU\]\NR KLSRJOLNHPLLQRFQHM ฦ” glarginalisprovsLQVXOLQDNPHNUyWNRG]LDรกDMฤ…FDLQVXOLQDOXG]NDSRGREQH U\]\NRFLฤŠฤชNLHMLQRFQHMKLSRJOLNHPLL :JUXSLHG]LHFLLQDVWRODWNyZFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXOHF]RQ\FKV]\ENRG]LDรกDMฤ…F\PLDQDORJDPLLQVXOLQ\VWZLHUG]RQR ฦ” X G]LHFL lispro vs NUyWNR G]LDรกDMฤ…FD LQVXOLQD OXG]ND SRGREQH RGVHWNL +E$OF RUD] SRGREQH U\]\NR FLฤŠฤชNLHM KLSRJOLNHPLL L SRGREQฤ… F]ฤŠVWRฤžรผ KLSRJOLNHPLL QRFQHM W\ONRLQVXOLQDSRGDZDQDZZLHORNURWQ\FKZVWU]\NQLฤŠFLDFK 
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

Æ&#x201D; X QDVWRODWNyZ lispro vs NUyWNR G]LDáDMÄ&#x2026;FD LQVXOLQD OXG]ND SRGREQH RGVHWNL +E$OF SRGREQH U\]\NR FLÄ&#x160;ĪNLHM KLSRJOLNHPLL L U]DGV]H Z\VWÄ&#x160;SRZDQLH KLSRJOLNHPLLQRFQHM W\ONRLQVXOLQDSRGDZDQDZZLHORNURWQ\FKZVWU]\NQLÄ&#x160;FLDFK :JUXSLHG]LHFLLQDVWRODWNyZFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXOHF]RQ\FKGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\PLDQDORJDPLLQVXOLQ\VWZLHUG]RQR Æ&#x201D; X G]LHFL L QDVWRODWNyZ glargina vs LQVXOLQD NPH OXE OHQWH SRGREQ\ RGVHWHN +E$OFSRGREQHU\]\NRFLÄ&#x160;ĪNLHMLQRFQHMKLSRJOLNHPLL Æ&#x201D; XG]LHFLLQDVWRODWNyZdetemirvsLQVXOLQDNPHSRGREQ\RGVHWHN+E$OFSRGREQH U\]\NRFLÄ&#x160;ĪNLHMKLSRJOLNHPLLLPQLHMV]HU\]\NRKLSRJOLNHPLLQRFQHM Æ&#x201D; X QDVWRODWNyZ glargina lispro vs LQVXOLQD NPH NUyWNR G]LDáDMÄ&#x2026;FD LQVXOLQD OXG]NDSRGREQ\RGVHWHN+E$OFLSRGREQHU\]\NRKLSRJOLNHPLLQRFQHM :JUXSLHRVyEGRURVá\FKFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXOHF]RQ\FKV]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;cymi analogami insulinyVWZLHUG]RQR Æ&#x201D; lisproOXEaspartvsNUyWNRG]LDáDMÄ&#x2026;FDLQVXOLQDOXG]NDSRGREQ\RGVHWHN+E$OF SRGREQHU\]\NRFLÄ&#x160;ĪNLHMLQRFQHMKLSRJOLNHPLL Æ&#x201D; lisprovsaspartSRGREQ\RGVHWHN+E$OF :JUXSLHRVyEGRURVá\FKFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXOHF]RQ\FKGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;cymi analogami insulinyVWZLHUG]RQR Æ&#x201D; glargina vs LQVXOLQD NPH L Z REX JUXSDFK WHĪ OHNL GRXVWQH SRGREQ\ RGVHWHN +E$OF SRGREQH U\]\NR FLÄ&#x160;ĪNLHM KLSRJOLNHPLL L PQLHMV]H U\]\NR KLSRJOLNHPLL QRFQHM Æ&#x201D; glarginavsLQVXOLQDNPHEH]OHNyZGRXVWQ\FKZREXJUXSDFKZLÄ&#x160;NV]\Z]URVW RGVHWND+E$OFLPQLHMV]HU\]\NRKLSRJOLNHPLLQRFQHM Æ&#x201D; detemir vs LQVXOLQD NPH L Z REX JUXSDFK WHĪ OHNL GRXVWQH ZLÄ&#x160;NV]\ Z]URVW RGVHWND+E$OFSRGREQHU\]\NRFLÄ&#x160;ĪNLHMKLSRJOLNHPLLLPQLHMV]HU\]\NRKLSRJOLNHPLLQRFQHM Æ&#x201D; detemir vs LQVXOLQD NPH L Z REX JUXSDFK aspart SU]HG SRVLáNLHP SRGREQ\ RGVHWHN+E$OFLPQLHMV]HU\]\NRKLSRJOLNHPLLQRFQHM Æ&#x201D; detemiraspartvsLQVXOLQDNPHNUyWNRG]LDáDMÄ&#x2026;FDLQVXOLQDOXG]NDSRGREQ\ RGVHWHN+E$OFSRGREQHU\]\NRFLÄ&#x160;ĪNLHMKLSRJOLNHPLLLPQLHMV]HU\]\NRKLSRJOLNHPLLQRFQHM Æ&#x201D; detemir vs glargina L Z REX JUXSDFK OHNL GRXVWQH SRGREQ\ RGVHWHN +E$OF LSRGREQHU\]\NRKLSRJOLNHPLLQRFQHM Æ&#x201D; detemir vs glargina L Z REX JUXSDFK aspart SU]HG SRVLáNLHP ZLÄ&#x160;NV]\ Z]URVW RGVHWND+E$OF


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซ8 NRELHW FLฤŠฤชDUQ\FK FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ W\SX OHF]RQ\FK V]\ENR G]LDรกDMฤ…cymi analogamiLQVXOLQ\ lisproOXEaspart ZSRUyZQDQLX]NUyWNRG]LDรกDMฤ…Fฤ…LQVXOLQฤ…OXG]Nฤ…VWZLHUG]RQRSRGREQ\RGVHWHN+E$OFRUD]SRGREQHU\]\NRKLSRJOLNHPLL 8 NRELHW FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ FLฤŠฤชDUQ\FK OHF]RQ\FK V]\ENR G]LDรกDMฤ…F\PL analogami LQVXOLQ\ lispro Z SRUyZQDQLX ] NUyWNR G]LDรกDMฤ…Fฤ… LQVXOLQฤ… OXG]Nฤ… VWZLHUG]RQRSRGREQ\RGVHWHN+E$OF 2EMDZ\ QLHSRฤชฤ…GDQH WDNLH MDN ]DNDฤชHQLD JyUQ\FK GUyJ RGGHFKRZ\FK UHDNFMH VNyUQHZPLHMVFXZNรกXFLDRUD]SU]\URVWPDV\FLDรกDZ\VWฤŠSRZDรก\]SRGREQฤ…F]ฤŠVWRฤžFLฤ… ZJUXSDFKOHF]RQ\FKDQDORJDPLLQVXOLQLZJUXSDFKOHF]RQ\FKLQVXOLQDPLOXG]NLPL 8 FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ VWRVRZDQLH DQDORJyZ LQVXOLQ\ V]\ENR G]LDรกDMฤ…F\FK LGรกXJRG]LDรกDMฤ…F\FK ZSRUyZQDQLX]HVWRVRZDQLHPLQVXOLQ\OXG]NLHM NUyWNRG]LDรกDMฤ…FHMOXENPH ZLฤ…ฤชHVLฤŠ]QLHZLHONฤ… X]QDZDQฤ…]DNOLQLF]QLHQLHLVWRWQฤ… UHGXNFMฤ… RGVHWND +E$F L ] U]DGV]\P Z\VWฤŠSRZDQLHP KLSRJOLNHPLL Z QLHNWyU\FK SRSXODFMDFKFKRU\FKZRNUHVLHGRPLHVLฤŠF\:HGรกXJDXWRUyZSU]HJOฤ…GXDQDORJLLQVXOLQ\ QLHPDMฤ…LVWRWQHMSU]HZDJLSRGZ]JOฤŠGHPNRQWUROLJOLNHPLLQDGSUHSDUDWDPLLQVXOLQ\ OXG]NLHM QDWRPLDVW PRJฤ… E\รผ SU]\GDWQH X FKRU\FK X NWyU\FK SRGF]DV VWRVRZDQLD LQVXOLQOXG]NLFKZ\VWฤŠSXMฤ…HSL]RG\KLSRJOLNHPLLSRPLPRRSW\PDOL]DFMLGRW\FKF]DVRZHJROHF]HQLDDF]NROZLHNGDQHSU]HPDZLDMฤ…FH]DW\PVฤ…QLVNLHMMDNRฤžFL$XWRU]\ SRGNUHฤžODMฤ… SRWU]HEฤŠ SU]HSURZDG]HQLD Z\VRNLHM MDNRฤžFL EDGDฤ” ] GรกXJLP RNUHVHP REVHUZDFML DE\ RFHQLรผ ZSรก\Z OHF]HQLD DQDORJDPL LQVXOLQ\ QD Z\VWฤŠSRZDQLH RGOHJรก\FKSRZLNรกDฤ”FXNU]\F\>@ 5HWURVSHNW\ZQHMDQDOL]LHGDQ\FKNOLQLF]Q\FKSRGGDQRFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠ W\SX NWyU\FK SRG]LHORQR QD GZLH JUXS\ Z ]DOHฤชQRฤžFL RG ]DVWRVRZDQHJR PRGHOX LQVXOLQRWHUDSLL:\RGUฤŠEQLRQRFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SX JUXSD, RUD]RVRE\FKRUH QDFXNU]\FฤŠW\SXGRGDWNRZROHF]RQHPHWIRUPLQฤ… JUXSD,, :UDPDFKNDฤชGHMJUXS\ ,,, SU]HDQDOL]RZDQRUyฤชQHDOJRU\WP\OHF]HQLDZSRGJUXSLH$]DVWRVRZDQRZWHUDSLLW\ONRLQVXOLQ\OXG]NLHZSRGJUXSLH%]DVWRVRZDQRLQVXOLQ\DQDORJRZHV]\ENR G]LDรกDMฤ…FH OXE PLHV]DQNL DQDORJRZH Z SRGJUXSLH & ]DVWRVRZDQR DQDORJL GรกXJR G]LDรกDMฤ…FH $QDOL]D RNUHVX SRMHG\QF]HM REVHUZDFML REHMPRZDรกD PLHVLฤŠF\ 2FHQฤŠ SU]HSURZDG]RQRZODWDFK3RUyZQDQRZSรก\Z]DVWRVRZDQHJROHF]HQLDQD ]DFKRZDQLHZ\EUDQ\FKSDUDPHWUyZVNXWHF]QRฤžFLLEH]SLHF]Hฤ”VWZDLQVXOLQRWHUDSLL 6NXWHF]QRฤžรผLEH]SLHF]Hฤ”VWZRVWRVRZDQLDLQVXOLQ\OXG]NLHM ,$ vsDQDORJyZ V]\ENRG]LDรกDMฤ…F\FK ,% vsDQDORJyZGรกXJRG]LDรกDMฤ…F\FK ,& ZWHUDSLLFXNU]\F\ W\SX 3RGF]DVOHF]HQLDFXNU]\F\W\SXLORฤžรผSRGDZDQ\FKZFLฤ…JXGRE\MHGQRVWHNLQVXOLQ\ L Z SU]HOLF]HQLX QD NJ PDV\ FLDรกD E\รกD QDMPQLHMV]D Z JUXSLH RVyE RWU]\PXMฤ…F\FKWUDG\F\MQHLQVXOLQ\OXG]NLH6WZLHUG]RQHUyฤชQLFHPLฤŠG]\JUXSDPL,$L,%E\รก\ VWDW\VW\F]QLH LVWRWQH 7HUDSLD LQVXOLQDPL OXG]NLPL OXE DQDORJDPL LQVXOLQ QLH ZSรก\QฤŠรกD]QDF]ฤ…FRQDฤžUHGQLHZDUWRฤžFL+E$FSR]LRPJOLNHPLLQDF]F]RLSRSRVLรกNDFK 2FHQLDQHJUXS\FKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXOHF]RQHLQVXOLQฤ…QLHUyฤชQLรก\VLฤŠVWDW\VW\F]QLHSRGZ]JOฤŠGHPฤžUHGQLFKZDUWRฤžFLFLฤžQLHQLDWฤŠWQLF]HJRNUZL]DFKRZDQLDPDV\
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

FLDáDRUD]SDUDPHWUyZJRVSRGDUNLOLSLGRZHM%H]SLHF]HÄ&#x201D;VWZRVWRVRZDQLDLQVXOLQOXG]NLFKDQDORJyZV]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FKDQDORJyZGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FKZWHUDSLLFXNU]\F\ W\SXE\áRSRGREQHPLÄ&#x160;G]\EDGDQ\PLJUXSDPLQLHZ\ND]DQR]QDF]Ä&#x2026;FHJRZSá\ZX OHF]HQLD QD Z\VWÄ&#x160;SRZDQLH LQF\GHQWyZ KLSRJOLNHPLL 1LH Z\ND]DQR WDNĪH UyĪQLF Z]DNUHVLHF]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;FLZ\VWÄ&#x160;SRZDQLDSyĨQ\FKSRZLNáDÄ&#x201D;FXNU]\F\ 6NXWHF]QRÄ&#x17E;ü L EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR VWRVRZDQLD LQVXOLQ\ OXG]NLHM L PHWIRUPLQ\ ,,$ vs DQDORJyZ V]\ENR G]LDáDMÄ&#x2026;F\FK L PHWIRUPLQ\ ,,% vs DQDORJyZ GáXJR G]LDáDMÄ&#x2026;F\FKLPHWIRUPLQ\ ,,& ZWHUDSLLFXNU]\F\W\SX 3RGDZDQLHWUDG\F\MQ\FKLQVXOLQOXG]NLFKEÄ&#x2026;GĨDQDORJyZLQVXOLQQLHPLDáRLVWRWQHJRZSá\ZXQDSR]LRP+E$FÄ&#x17E;UHGQLHJOLNHPLÄ&#x160;QDF]F]RLJRG]LQ\SRSRVLáNDFK 6WRVRZDQHOHF]HQLHZSRV]F]HJyOQ\FKJUXSDFKSDFMHQWyZZSá\QÄ&#x160;áRSRUyZQ\ZDOQLHQD Ä&#x17E;UHGQLHZDUWRÄ&#x17E;FLFLÄ&#x17E;QLHQLDWÄ&#x160;WQLF]HJRNUZL]DFKRZDQLHPDV\FLDáDSDUDPHWU\JRVSRGDUNLOLSLGRZHM1LHZ\ND]DQRUyĪQLFPLÄ&#x160;G]\JUXSDPLEDGDQ\FKZ]DNUHVLHU\]\ND UR]ZRMX KLSRJOLNHPLL RUD] F]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;FL Z\VWÄ&#x160;SRZDQLD SyĨQ\FK SRZLNáDÄ&#x201D; FXNU]\F\ &]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;üZ\VWÄ&#x160;SRZDQLDSyĨQ\FKSRZLNáDÄ&#x201D;FXNU]\FRZ\FKRFKDUDNWHU]HPLNURDQJLRSDWLL UHWLQRSDWLDQHIURSDWLDQHXURSDWLD LPDNURDQJLRSDWLL FKRUREDQLHGRNUZLHQQD VHUFD]DZDOVHUFDXGDUPy]JX]HVSyáVWRS\FXNU]\FRZHM FXNU]\FRZHME\áDSRUyZQ\ZDOQDZJUXSLHSDFMHQWyZVWRVXMÄ&#x2026;F\FKLQVXOLQ\OXG]NLHLDQDORJRZH : SUH]HQWRZDQHM SUDF\ Z\ND]DQR ĪH X FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX ]DVWRVRZDQLHUyĪQ\FKDOJRU\WPyZZVWU]\NQLÄ&#x160;üWUDG\F\MQ\FKLQVXOLQOXG]NLFKEÄ&#x2026;GĨDQDORJyZ LQVXOLQRUD]WHUDSLLVNRMDU]RQHM]PHWIRUPLQÄ&#x2026;ZSá\QÄ&#x160;áRQDX]\VNDQLHSRUyZQ\ZDOQHM VNXWHF]QRÄ&#x17E;FLLEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZDLFKVWRVRZDQLD : FXNU]\F\ W\SX X RVyE RWU]\PXMÄ&#x2026;F\FK DQDORJL LQVXOLQ VWZLHUG]RQR LVWRWQLH ZLÄ&#x160;NV]HLFK]XĪ\FLHZSU]HOLF]HQLXQDNJPFZSRUyZQDQLXGRWUDG\F\MQ\FKLQVXOLQ OXG]NLFKFRPRĪQDSU]\SXV]F]DOQLHZLÄ&#x2026;]Dü]IDNWHP]DVWRVRZDQLDWHMJUXS\OHNyZ XFKRU\FK]Z\MÄ&#x17E;FLRZRJRUV]\PZ\UyZQDQLHPPHWDEROLF]Q\PFXNU]\F\LNRQLHF]QRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;LQWHQV\¿NDFMLLQVXOLQRWHUDSLL :\ND]DQR SRGREQH ]PLDQ\ SR]LRPyZ +E$F ]DUyZQR X FKRU\FK OHF]RQ\FK LQVXOLQÄ&#x2026;MDNLDQDORJDPLLQVXOLQZFLÄ&#x2026;JXPLQLRQHJRURNX3RPLPRĪHRGVHWHNRVyE FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX NWyUH X]\VNDá\ Z\UyZQDQLH PHWDEROLF]QH FXNU]\F\ QD SR]LRPLH +E$F SRQLĪHM Z SRSXODFMDFK RWU]\PXMÄ&#x2026;F\FK DQDORJL LQVXOLQ E\á QLH]QDF]QLHZLÄ&#x160;NV]\WRMHGQDNZSRUyZQDQLXGRSUHSDUDWyZLQVXOLQ\OXG]NLHMUyĪQLFH QLHE\á\LVWRWQH=D]Z\F]DMVWZLHUG]DQRQLHZLHONLHSU]\URVW\U]DG]LHMXE\WNLPDV\ FLDáD SRGF]DV WHUDSLL LQVXOLQDPL OXG]NLPL L DQDORJDPL LQVXOLQ Z EDGDQ\FK JUXSDFK FKRU\FK5yĪQLFHPLÄ&#x160;G]\JUXSDPLQLHE\á\MHGQDNLVWRWQHVWDW\VW\F]QLH]Z\MÄ&#x2026;WNLHP VWZLHUG]RQHJRXE\WNXPDV\FLDáDZFXNU]\F\W\SXZSRSXODFMLRWU]\PXMÄ&#x2026;FHMLQVXOLQ\OXG]NLHFKRFLDĪRF]HNLZDQDE\áDW\SRZDGODWHMSRSXODFMLWHQGHQFMDGRSU]\URVWX PDV\FLDáDSRGF]DVLQVXOLQRWHUDSLL $QDOL]D F]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;FL KLSRJOLNHPLL ZVND]XMH ĪH F]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;ü LFK Z\VWÄ&#x160;SRZDQLD E\áD SRUyZQ\ZDOQDSRGF]DVWHUDSLL]DUyZQRLQVXOLQDPLOXG]NLPLMDNUyZQLHĪDQDORJDPL LQVXOLQ UyĪQLFH QLH]QDPLHQQH 1LH ]DREVHUZRZDQR LVWRWQHJR ZSá\ZX SRGDZDQLD


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซPHWIRUPLQ\QDZ\VWฤŠSRZDQLHUyฤชQLFPLฤŠG]\JUXSDPLFKRU\FKVWRVXMฤ…F\PLLQVXOLQฤŠ Eฤ…Gฤจ DQDORJL LQVXOLQ FKRFLDฤช VWZLHUG]RQR PQLHMV]H ]Xฤช\FLH DQDORJyZ GรกXJR G]LDรกDMฤ…F\FKQDNJPFZSRUyZQDQLXGRSR]RVWDรก\FKSUHSDUDWyZLQVXOLQ DQDORJRZ\FK LWUDG\F\MQ\FKLQVXOLQOXG]NLFK :EDGDQLX$&&25'VWZLHUG]RQRฤชHZJUXSLHFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXOHF]R QHMLQWHQV\ZQLHREVHUZRZDQRSRQDGZ\ฤชV]ฤ…ฤžPLHUWHOQRฤžรผQLฤชZJUXSLHOHF]RQHM VWDQGDUGRZR3RVWXORZDQRฤชHSU]\F]\Qฤ…Z]URVWXฤžPLHUWHOQRฤžFLE\รกRGฤ…ฤชHQLHGR]E\W V]\ENLHJR REQLฤชHQLD SR]LRPX +E$F FR ZLฤ…]DQR ] ZLฤŠNV]\P U\]\NLHP UR]ZRMX KLSRJOLNHPLLLPRฤชOLZRฤžFLฤ…Z\VWฤ…SLHQLDSRZLNรกDฤ”VHUFRZRQDF]\QLRZ\FK3RGREQLH ZEDGDQLX9$'7Z\ND]DQRฤชHLQWHQV\ZQDWHUDSLDZLฤ…]DรกDVLฤŠ]F]ฤŠVWV]\PZ\VWฤŠSRZDQLHPKLSRJOLNHPLLQLHX]\VNDQRQDWRPLDVWUHGXNFMLSyฤจQ\FKSRZLNรกDฤ”RFKDUDNWHU]HPLNURDQJLRSDWLL 6LHEHQKRIHU L ZVS VXJHUXMฤ… QLHZLHONฤ… SU]HZDJฤŠ DQDORJyZ LQVXOLQ Z FXNU]\F\ W\SXPDQLIHVWXMฤ…Fฤ…VLฤŠVWDW\VW\F]QLHQLHLVWRWQฤ…VNXWHF]QLHMV]ฤ…UHGXNFMฤ…SR]LRPyZ +E$FRZWHMJUXSLHFKRU\FK 0RQDPLLZVSSRGNUHฤžODMฤ…ฤชHZ\UyZQDQLHPHWDEROLF]QHFXNU]\F\W\SX]]DVWRVRZDQLHP GรกXJR G]LDรกDMฤ…F\FK DQDORJyZ LQVXOLQ\ MHVW ZSUDZG]LH SRUyZQ\ZDOQH GR WHUDSLLLQVXOLQฤ…L]RIDQRZฤ…DOHREGDU]RQHPQLHMV]\PU\]\NLHPUR]ZRMXKLSRJOLNHPLL S 0DQQXFFLLZVS]ZUDFDMฤ…XZDJฤŠฤชHVWRVRZDQLHLQVXOLQOXG]NLFKLV]\ENRG]LDรกDMฤ…F\FKDQDORJyZLQVXOLQZ\ZLHUDSRGREQ\ZSรก\ZQDNRQWUROฤŠPHWDEROLF]Qฤ…FXNU]\F\ W\SX %DGDQLD *U]HV]F]DND L ZVS SRWZLHUG]DMฤ… ฤชH VWRVRZDQLH OXG]NLFK PLHV]DQHN LQVXOLQRZ\FKOXEPLHV]DQHNDQDORJRZ\FKXFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXSURZDG]LGR SRGREQHJR Z\UyZQDQLD PHWDEROLF]QHJR FXNU]\F\ GDMH ]EOLฤชRQH ZDUWRฤžFL JOLNHPLL QDF]F]RLSRSRVLรกNDFKEUDNUyฤชQLFSRGZ]JOฤŠGHPEH]SLHF]Hฤ”VWZDSRUyZQ\ZDOQฤ… F]ฤŠVWRฤžรผZ\VWฤŠSRZDQLDSyฤจQ\FKSRZLNรกDฤ”FXNU]\FRZ\FK +HLQHPDQQ L ZVS SRWZLHUG]DMฤ… ฤชH GรกXJR G]LDรกDMฤ…F\ DQDORJ LQVXOLQ\ glargina Z\ZLHUD VNXWHF]QLHMV]\ HIHNW PHWDEROLF]Q\ QLฤช LQVXOLQD L]RIDQRZฤ… QDWRPLDVW +RUYDWK L ZVS ZVND]XMฤ… QD QLHZLHONLH NRU]\ฤžFL ]H VWRVRZDQLD GรกXJR G]LDรกDMฤ…F\FK DQDORJyZZSRUyZQDQLXGRLQVXOLQ\L]RIDQRZHMZDVSHNFLHUyฤชQLFZF]ฤŠVWRฤžFLZ\VWฤŠSRZDQLDQRFQ\FKKLSRJOLNHPLLZFXNU]\F\W\SX 1DOHฤช\SRGNUHฤžOLรผฤชHXSDFMHQWyZFKDUDNWHU\]XMฤ…F\FKVLฤŠQDGZDJฤ…OXERW\รกRฤžFLฤ… NRU]\VWQHMHVWVWRVRZDQLHPHWIRUPLQ\ZPRGHOXVNRMDU]RQ\P]LQVXOLQRWHUDSLฤ…NWyUH VWDQRZLSRVWฤŠSRZDQLH]Z\ERUXZSU]\SDGNXEUDNXSU]HFLZZVND]Dฤ”GRVWRVRZDQLD WHJR OHNX =DVWRVRZDQLH PHWIRUPLQ\ SRGF]DV LQVXOLQRWHUDSLL SR]D SRSUDZฤ… Z\UyZQDQLDPHWDEROLF]QHJRFXNU]\F\ZSรก\Qฤ…รผPRฤชHQDUHGXNFMฤŠPDV\FLDรกDFKRU\FKRUD] ]PQLHMV]HQLH]DSRWU]HERZDQLDQDLQVXOLQฤŠOXG]Nฤ…RRNRรกR *LXJOLDQRLZVS]ZUyFLOLXZDJฤŠฤชH]DVWRVRZDQLHDQDORJyZV]\ENRG]LDรกDMฤ…F\FK L PLHV]DQHN DQDORJyZ Z SRUyZQDQLX GR GรกXJR G]LDรกDMฤ…F\FK DQDORJyZ ZSUDZG]LH
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

XPRĪOLZLáR ]ZLÄ&#x160;NV]HQLH VNXWHF]QRÄ&#x17E;FL WHUDSLL DOH MHGQRF]HÄ&#x17E;QLH ]ZLÄ&#x160;NV]\áR U\]\NR Z\VWÄ&#x2026;SLHQLDKLSRJOLNHPLL 2GQRV]Ä&#x2026;FVLÄ&#x160;GRZ\QLNyZEDGDÄ&#x201D;NOLQLF]Q\FKLPHWDDQDOL]&]HFKLZVSSRUyZQXMÄ&#x2026;F\FKWHUDSLH]]DVWRVRZDQLHPDQDORJyZLQVXOLQ\RUD]LQVXOLQÄ&#x2026;OXG]NÄ&#x2026;ZQLRVNXMÄ&#x2026; ĪHQLHPDLVWRWQ\FKUyĪQLFNOLQLF]Q\FKPLÄ&#x160;G]\W\PLSUHSDUDWDPLZ]DNUHVLHNRQWUROL JOLNHPLLRUD]Z\VWÄ&#x160;SRZDQLDG]LDáDÄ&#x201D;QLHSRĪÄ&#x2026;GDQ\FK 2FHQLDMÄ&#x2026;F WHUDSLÄ&#x160; DQDORJDPL LQVXOLQ 6LHEHQKRIHU.URLW]VFK L ZVS SRVWXOXMÄ&#x2026; Z\NRU]\VWDQLHWHMJUXS\OHNyZXFKRU\FK]Z\VWÄ&#x160;SRZDQLHPQRFQ\FKKLSRJOLNHPLL 8Z]JOÄ&#x160;GQLDMÄ&#x2026;FDVSHNW\IDUPDNRHNRQRPLF]QHZRSLQLL&DPHURQDLZVS]DVWRVRZDQLHDQDORJyZLQVXOLQSRZLQQRNRQFHQWURZDüVLÄ&#x160;QDUR]ZDĪHQLXSRGDZDQLDV]\ENR G]LDáDMÄ&#x2026;F\FK DQDORJyZ Z FXNU]\F\ W\SX =GDQLHP DXWRUyZ ZVND]DQH VÄ&#x2026; GDOV]H RFHQ\WHMJUXS\OHNyZFHOHPXVWDOHQLDLFKPLHMVFDZQRZRF]HVQHMLQVXOLQRWHUDSLL :\QLNL ZQLNOLZ\FK DQDOL] VNXWHF]QRÄ&#x17E;FL EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZD D WDNĪH HIHNW\ZQRÄ&#x17E;FLNRV]WRZHM]DVWRVRZDQLDUyĪQ\FKPRGHOLLQVXOLQRWHUDSLLZFXNU]\F\W\SXL SRZLQQ\PLHüRVWDWHF]Q\ZSá\ZQDRSW\PDOQ\Z\EyUVWRVRZDQHMWHUDSLL>@ :QLQLHMV]\PEDGDQLXSRUyZQDQRSUHSDUDW\LQVXOLQ\OXG]NLHM Gensulin M30SURGXFHQW%LRWRQ6$ LGZXID]RZHMLQVXOLQ\aspart NovoMix 30SURGXFHQW1RYR1RUGLVN3KDUPDVS]RR %DGDQLDSU]HSURZDG]RQRZGUXJLPNZDUWDOH URNXZZ\EUDQ\FKORVRZRSRUDGQLDFKGLDEHWRORJLF]Q\FKQDWHUHQLHFDáHJRNUDMX %DGDQLHPLDáRFKDUDNWHUDQNLHWRZ\ : EDGDQLX Z]LÄ&#x160;áR XG]LDá NROHMQ\FK FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX OHF]RQ\FK ]SRZRGXFXNU]\F\RGFRQDMPQLHMODW6SRÄ&#x17E;UyGEDGDQ\FKFKRU\FKSU]\MPRZDáR Gensulin M303R]RVWDá\FKRWU]\P\ZDáRLQVXOLQÄ&#x160;aspart NovoMix 30 *OLNHPLDQDF]F]RJOLNHPLDSRSRVLáNXRUD]+E$FZEDGDQ\FKJUXSDFKFKRU\FK EDGDQHJUXS\QLHUyĪQLá\VLÄ&#x160;]QDPLHQQLHPLÄ&#x160;G]\VREÄ&#x2026;Z]DNUHVLHW\FKSDUDPHWUyZ Z\UyZQDQLDJOLNHPLL &]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;ü Z\VWÄ&#x160;SRZDQLD SyĨQ\FK SRZLNáDÄ&#x201D; FXNU]\F\ FKRU]\ QLH UyĪQLOL VLÄ&#x160; F]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;Z\VWÄ&#x160;SRZDQLDSyĨQ\FKSU]HGVWDZLRQ\FKSRQLĪHMSRZLNáDÄ&#x201D;FXNU]\F\ &]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;ü Z\VWÄ&#x160;SRZDQLD HSL]RGyZ KLSRJOLNHPLL QLH Z\ND]DQR LVWRWQ\FK VWDW\VW\F]QLHUyĪQLF 3RQDGWRZ\ND]DQRĪH]DUyZQRXFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXOHF]RQ\FKSUHSDUDWHPGensulin M30MDNLNovoMix 30Ä&#x17E;UHGQLHPLQLPDOQHLPDNV\PDOQHZDUWRÄ&#x17E;FL JOLNHPLLPLHU]RQHMQDF]F]RLSRSRVLáNDFKQLHUyĪQLá\VLÄ&#x160;PLÄ&#x160;G]\VREÄ&#x2026;:\ND]DQR ĪH RGVHWHN RVyE RVLÄ&#x2026;JDMÄ&#x2026;F\FK +E$F  L  Z REX EDGDQ\FK JUXSDFK E\á SRGREQ\,QWHUHVXMÄ&#x2026;F\MHVWIDNWĪHEDGDQHJUXS\QLHUyĪQLá\VLÄ&#x160;SRGZ]JOÄ&#x160;GHPÄ&#x17E;UHGQLHMZDUWRÄ&#x17E;FL+E$FZFDáHMJUXSLHLZSU]\SDGNXNRELHWLPÄ&#x160;ĪF]\]Q $QDOL]XMÄ&#x2026;FGDOHMPDWHULDáEDGDZF]\Z\ND]DQRĪHF]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;üRSLVDQ\FKSyĨQ\FK SRZLNáDÄ&#x201D; FXNU]\FRZ\FK Z\VWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;F\FK X OHF]RQ\FK FKRU\FK E\áD SRUyZQ\ZDOQD ZJUXSLHSDFMHQWyZVWRVXMÄ&#x2026;F\FKPLHV]DQNLLQVXOLQOXG]NLFKLDQDORJRZ\FK : GDOV]HM NROHMQRÄ&#x17E;FL DQDOL]RZDQR Z\VWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;FH X EDGDQ\FK LQF\GHQW\ KLSRJOLNHPLL 3U]HDQDOL]RZDQR ]DUyZQR OLF]EÄ&#x160; FKRU\FK X NWyU\FK Z\VWÄ&#x2026;SLá SU]\QDMPQLHM


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซLQF\GHQWKLSRJOLNHPLLMDNLOLF]EฤŠSDFMHQWyZXNWyU\FKZ\VWฤ…SLรกLQF\GHQWร„FLฤŠฤชNLHMยดLร„รกDJRGQHMยดKLSRJOLNHPLL&RFLHNDZHQLHZ\ND]DQRUyฤชQLFPLฤŠG]\RE\GZLHPD JUXSDPLEDGDQ\FK :UHV]FLH]EDGDQRWDNฤชH]DGRZROHQLH]HVWRVRZDQLDPLHV]DQHNLQVXOLQOXG]NLFK LDQDORJRZ\FK6WZLHUG]RQRฤชHFKRU]\JHQHUDOQLH QLH]DOHฤชQLHRGURG]DMXLQVXOLQ\ Vฤ… ]DGRZROHQL ] SUHSDUDWX LQVXOLQRZHJR NWyU\P Vฤ… OHF]HQL 3DFMHQFL SU]\MPXMฤ…F\ SUHSDUDW NovoMix 30 E\OL QLH]DGRZROHQL ]H ]E\W Z\VRNLHM FHQ\ OHNX = WHJR WHฤช SRZRGX QLH Z\NXS\ZDOL JR Eฤ…Gฤจ Z\NXS\ZDOL OHN Z PQLHMV]HM LORฤžFL QLฤช SU]HSLVDรก OHNDU] 2PDZLDQH Z\QLNL Vฤ… SRGREQH GR UH]XOWDWyZ LQQHJR EDGDQLD REHMPXMฤ…FHJR SDFMHQWyZ =DVWRVRZDQR Z QLP PLHV]DQNฤŠ LQVXOLQ\ OXG]NLHM Gensulin M30 XFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXXNWyU\FKVWZLHUG]RQRZWyUQฤ…QLHVNXWHF]QRฤžรผ GRXVWQ\FK OHNyZ KLSRJOLNHPL]XMฤ…F\FK 1D SRGVWDZLH WHJR EDGDQLD VWZLHUG]RQR ฤชH VWRVRZDQLH PLHV]DQNL LQVXOLQ\ OXG]NLHM SURZDG]LรกR GR Z\UyZQDQLD JOLNHPLL Z\UDฤชRQHJR]PQLHMV]HQLHPVWฤŠฤชHQLD+E$FLUHGXNFMฤ…JOLNHPLLZSURยฟOXGRERZ\P ZSRGREQ\PVWRSQLXMDNVWRVRZDQLHPLHV]DQHNDQDORJRZ\FK-DNZ\ND]DQRZF]HฤžQLHM VWRVRZDQH OHF]HQLH QLH]QDF]QLH ZSรก\QฤŠรกR QD SU]\URVW PDV\ FLDรกD L U\]\NR UR]ZRMX ร„FLฤŠฤชNLFKยด KLSRJOLNHPLL SROHSV]\รกR MDNRฤžรผ ฤช\FLD L ]PQLHMV]\รกR SRF]XFLH XFLฤ…ฤชOLZRฤžFL]ZLฤ…]DQHM]WHUDSLฤ…>@ &HOHP SUH]HQWRZDQHJR RSUDFRZDQLD MHVW SRUyZQDQLH QD SRGVWDZLH GRZRGyZ SRFKRG]ฤ…F\FK]PHG\F\Q\RSDUWHMQDIDNWDFKLVWRWQ\FKZFRG]LHQQHMSUDNW\FHSDUDPHWUyZ VNXWHF]QRฤžFL L EH]SLHF]Hฤ”VWZD LQVXOLQ DQDORJRZ\FK ยฟUP\ 1RYR 1RUGLVN ]FHFKDPL SUH]HQWRZDQ\PL SU]H] LQVXOLQ\ OXG]NLH 3U]\MฤŠWD PHWRG\ND NODV\ยฟNDFML GRZRGyZ(%0XZ]JOฤŠGQLDMฤ…FDMHG\QLHEDGDQLDSUH]HQWXMฤ…FHLVWRWQHUyฤชQLFHVWDW\VW\F]QHZDQDOL]RZDQ\FKSRGJUXSDFK 3RUyZQDQLH LQVXOLQ\ aspart RUD] UR]SXV]F]DOQHM LQVXOLQ\ OXG]NLHM X SDFMHQWyZ ]FXNU]\Fฤ…W\SXZVND]DรกRQDSU]HZDJฤŠLQVXOLQ\aspartZNRQWUROLJOLNHPLLSRSRVLรกNRZHM VNXWHF]QLHMV]HM UHGXNFML RGVHWND KHPRJORELQ\ JOLNRZDQHM RUD] PQLHMV]HM OLF]ELH HSL]RGyZ KLSRJOLNHPLL 3RQDGWR Z EDGDQLDFK NOLQLF]Q\FK RUD] REVHUZDF\MQ\FKZ\ND]DQROHSV]ฤ…MDNRฤžรผฤช\FLDXRVyEOHF]RQ\FKLQVXOLQฤ…aspartZSRUyZQDQLX ]LQVXOLQฤ…OXG]Nฤ… 3RGREQHSRUyZQDQLHSU]HSURZDG]RQHXFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXZVND]DรกR QDSU]HZDJฤŠLQVXOLQ\aspartZNRQWUROLJOLNHPLLSRSRVLรกNRZHMZ]HVWDZLHQLX]LQVXOLQฤ… OXG]Nฤ… : EDGDQLDFK REVHUZDF\MQ\FK ZVND]DQR QD SU]HZDJฤŠ LQVXOLQ\ aspart ZUHGXNFMLRGVHWNDKHPRJORELQ\JOLNRZDQHMRUD]OLF]E\รกDJRGQ\FKHSL]RGyZKLSRJOLNHPLLZSRUyZQDQLX]LQVXOLQฤ…OXG]Nฤ… 3RUyZQDQLHGZXID]RZHMLQVXOLQ\aspartRUD]PLHV]DQNLLQVXOLQ\OXG]NLHMSU]HSURZDG]RQRMHG\QLHXFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SX&RSUDZGDLVWQLHMฤ…EDGDQLDDQDOL]XMฤ…FHVWRVRZDQLHWHJRVFKHPDWXLQVXOLQRWHUDSLLXSDFMHQWyZ]FXNU]\Fฤ…W\SXMHGQDN ZRSLQLLDXWRUyZQLQLHMV]HJR]HVWDZLHQLDMHG\Qฤ…IRUPฤ…LQVXOLQRWHUDSLLXFKRU\FKQD FXNU]\FฤŠW\SXSRZLQQDE\รผIXQNFMRQDOQDLQWHQV\ZQDLQVXOLQRWHUDSLD
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

3RUyZQDQLHGZXID]RZHMLQVXOLQ\aspartRUD]PLHV]DQNLLQVXOLQ\OXG]NLHMXSDFMHQWyZ]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SXZVND]DáRQDSU]HZDJÄ&#x160;GZXID]RZHMLQVXOLQ\aspartZNRQWUROLJOLNHPLLSRSRVLáNRZHMRUD]ZPQLHMV]HMOLF]ELHHSL]RGyZKLSRJOLNHPLLFLÄ&#x160;ĪNLHM LQRFQHM0LHV]DQNDLQVXOLQ\OXG]NLHMVNXWHF]QLHMREQLĪDáDZDUWRÄ&#x17E;üJOLNHPLLQDF]F]R 6WZLHUG]HQLDWHVÄ&#x2026;SRSDUWHPHWDDQDOL]Ä&#x2026;UDQGRPL]RZDQ\FKEDGDÄ&#x201D;NOLQLF]Q\FK $QDOL]DZ\QLNyZEDGDÄ&#x201D;REVHUZDF\MQ\FKSRWZLHUG]LáDGDQHX]\VNDQHZUDQGRPL]RZDQ\FK EDGDQLDFK NOLQLF]Q\FK L ZVND]DáD QD GRGDWNRZÄ&#x2026; SU]HZDJÄ&#x160; GZXID]RZHM LQVXOLQ\ aspart Z UHGXNFML RGVHWND KHPRJORELQ\ JOLNRZDQHM Z SRUyZQDQLX ]PLHV]DQNÄ&#x2026;LQVXOLQ\OXG]NLHM 3RUyZQDQLHLQVXOLQ\detemirRUD]LQVXOLQ\OXG]NLHMRSRÄ&#x17E;UHGQLPF]DVLHG]LDáDQLD NPH X SDFMHQWyZ ] FXNU]\FÄ&#x2026; W\SX ZVND]DáR QD SU]HZDJÄ&#x160; LQVXOLQ\ detemir ZH ZV]\VWNLFKEDGDQ\FKSDUDPHWUDFKUHGXNFMLRGVHWNDKHPRJORELQ\JOLNRZDQHMREQLĪHQLXJOLNHPLLLQDF]F]RPQLHMV]HMOLF]ELHHSL]RGyZKLSRJOLNHPLLRUD]ZPQLHMV]\P SU]\URÄ&#x17E;FLHPDV\FLDáD6WZLHUG]HQLDWHSRWZLHUG]DPHWDDQDOL]DGDQ\FKSRFKRG]Ä&#x2026;F\FK ]UDQGRPL]RZDQ\FKEDGDÄ&#x201D;NOLQLF]Q\FK 3RUyZQDQLHSU]HSURZDG]RQHXFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXZVND]DáRQDPQLHMV]\ SU]\URVW PDV\ FLDáD RUD] QD PQLHMV]Ä&#x2026; OLF]EÄ&#x160; HSL]RGyZ KLSRJOLNHPLL SRGF]DV VWRVRZDQLDLQVXOLQ\detemirZSRUyZQDQLX]LQVXOLQÄ&#x2026;OXG]NÄ&#x2026;,QVXOLQDOXG]NDRSRÄ&#x17E;UHGQLP F]DVLH G]LDáDQLD VNXWHF]QLHM UHGXNRZDáD RGVHWHN KHPRJORELQ\ JOLNRZDQHM 'DQH WH SRFKRG]Ä&#x2026;]PHWDDQDOL]UDQGRPL]RZDQ\FKEDGDÄ&#x201D;NOLQLF]Q\FK $QDOL]D GDQ\FK SRFKRG]Ä&#x2026;F\FK ] EDGDÄ&#x201D; REVHUZDF\MQ\FK GRGDWNRZR XMDZQLáD ZDUWRÄ&#x17E;üJOLNHPLLQDF]F]REOLĪV]Ä&#x2026;GRFHORZHMXSDFMHQWyZ]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SXVWRVXMÄ&#x2026;F\PLQVXOLQÄ&#x160;detemirZSRUyZQDQLX]LQVXOLQÄ&#x2026;OXG]NÄ&#x2026; ,VWQLHMHZLHOHGRZRGyZQDXNRZ\FKRSDUW\FKQD(%0NWyUHZVND]XMÄ&#x2026;QDZLÄ&#x160;NV]Ä&#x2026; HIHNW\ZQRÄ&#x17E;ü L EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR DQDORJyZ LQVXOLQ\ Z SRUyZQDQLX ] LQVXOLQÄ&#x2026; OXG]NÄ&#x2026; XFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXL>@ 3U]HV]XNDQR ED]\ GDQ\FK GR OLVWRSDGD URNX Z FHOX SRUyZQDQLD ZSá\ZX OHF]HQLDLQVXOLQÄ&#x2026;detemir]ZSá\ZHPOHF]HQLDLQVXOLQÄ&#x2026;NHP$QDOL]Ä&#x2026;REMÄ&#x160;WREDGDÄ&#x201D; NOLQLF]Q\FK]UDQGRPL]DFMÄ&#x2026;]XG]LDáHPSDFMHQWyZ]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SX3RUyZQ\ZDQR HIHNW\ VWRVRZDQLD LQVXOLQ ED]RZ\FK detemir vs NHP Z VFKHPDFLH ZVWU]\NQLÄ&#x160;ü EDVDOEROXV 'DQH Z\ND]Dá\ VWDW\VW\F]QLH LVWRWQÄ&#x2026; UHGXNFMÄ&#x160; +E$F Z JUXSLH OHF]RQHM LQVXOLQÄ&#x2026; detemir Z SRUyZQDQLX ] NHP 3RQDGWR X SDFMHQWyZ OHF]RQ\FK LQVXOLQÄ&#x2026; detemir Z SRUyZQDQLX ] JUXSÄ&#x2026; RWU]\PXMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; LQVXOLQÄ&#x160; NHP VWZLHUG]RQR LVWRWQH ]PQLHMV]HQLH JOLNHPLL QD F]F]R ZV]\VWNLFK KLSRJOLNHPLL Z FLÄ&#x2026;JX FDáHJR GQLD HSL]RGyZ FLÄ&#x160;ĪNLHM KLSRJOLNHPLL MDN UyZQLHĪ PQLHMV]\ SU]\URVW FLDáD 6WRVRZDQLH X SDFMHQWyZ ]FXNU]\FÄ&#x2026; W\SX LQVXOLQ\ detemir Z VFKHPDFLH EDVDOEROXV ZSRUyZQDQLX]HVWRVRZDQLHPLQVXOLQ\NHPZLÄ&#x2026;]DáRVLÄ&#x160;]QLH]QDF]Q\PNRU]\VWQ\P ZSá\ZHP QD +E$F RUD] LVWRWQLH ]PQLHMV]DáR JOLNHPLÄ&#x160; QD F]F]R 3RQDGWR OHF]HQLH LQVXOLQÄ&#x2026;detemirZSRUyZQDQLX]NHPZSá\ZDáRQDUHGXNFMÄ&#x160;U\]\NDKLSRJOLNHPLL RJyáHPQRFQ\FKLFLÄ&#x160;ĪNLFK8SDFMHQWyZOHF]RQ\FKLQVXOLQÄ&#x2026;detemir]DREVHUZRZDQR UyZQLHĪPQLHMV]\SU]\URVWPDV\FLDáD>@


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซ: EDGDQLX $32//2 SDFMHQFL ] SRQDG OHWQLP Z\ZLDGHP FXNU]\F\ W\SX XNWyU\FKOHF]HQLHOHNDPLGRXVWQ\PLRND]DรกRVLฤŠQLHVNXWHF]QHSRRWU]\PDQLXMHGQHM GDZNLLQVXOLQ\ED]DOQHM glarginy X]\VNLZDOLWDNฤ…VDPฤ…SRSUDZฤŠZ\UyZQDQLDPHWDEROLF]QHJR MDN FKRU]\ VWRVXMฤ…F\ LQVXOLQ\ SUDQGLDOQH UD]\ QD GREฤŠ 5\]\NR KLSRJOLNHPLLZJUXSLHOHF]RQHMJODUJLQฤ…E\รกRNURWQLHQLฤชV]H3RGREQLHZEDGDQLX7 7UHDWLQJWR7DUJHWLQ7\SH'LDEHWHVVWXG\ U\]\NRKLSRJOLNHPLLLSU]\URVWPDV\FLDรกD E\รกR]PLQLPDOL]RZDQHZJUXSLHFKRU\FKRWU]\PXMฤ…F\FKLQVXOLQฤŠED]DOQฤ… detemir Z SRUyZQDQLX ] SDFMHQWDPL OHF]RQ\PL LQWHQV\ZQฤ… LQVXOLQRWHUDSLฤ… LZPQLHMV]\P VWRSQLXZSRUyZQDQLX]RVREDPLXNWyU\FKVWRVRZDQRPLHV]DQNLLQVXOLQRZH>@ %DGDQLDSRUyZQDZF]Hglarginy]LQVXOLQฤ…NPHZ\ND]Dรก\ฤชHglarginaMHVWWDN VDPRVNXWHF]QDZREQLฤชDQLX+E$FDOHRG]QDF]DVLฤŠLVWRWQ\P]PQLHMV]HQLHPU\]\ND KLSRJOLNHPLLZG]LHฤ”LWDNฤชHZQRF\6]F]HJyOQHG]LDรกDQLHglarginyXZLGDF]QLDVLฤŠ ZQRUPDOL]DFMLJOLNHPLLQDF]F]R*ODUJLQฤŠZVWU]\NXMHVLฤŠUD]G]LHQQLHRWHMVDPHM SRU]H QLH]DOHฤชQLH RG SRU\ VSRฤช\ZDQLD SRVLรกNyZ %H]SLHF]QH L VNXWHF]QH MHVW WDNฤชH NRMDU]HQLH glarginy ] GRXVWQ\PL OHNDPL KLSRJOLNHPL]XMฤ…F\PL :Sรก\Z glarginy ]ZLฤŠNV]DMฤ…F\PDVฤŠFLDรกDMHVWPQLHMV]\DQLฤชHOLLQVXOLQ\NPH -DNZ\ND]DรกREDGDQLH25,*,1(GRW\F]ฤ…FHRVyE]FXNU]\Fฤ…W\SXOXE VWDQHPSU]HGFXNU]\FRZ\PRUD]]ZLฤŠNV]RQ\PU\]\NLHPFKRUyEVHUFRZRQDF]\QLRZ\FK VWRVRZDQLH glarginy SU]H] RNUHV R PHGLDQLH ODW QLH SRZRGRZDรกR QHJDW\ZQHJR ZSรก\ZX QD XNรกDG VHUFRZRQDF]\QLRZ\ %DGDQLH WR ZVND]DรกR UyZQLHฤช ฤชH glarginaZSRUyZQDQLX]HVWDQGDUGRZ\POHF]HQLHPRG]QDF]DรกDVLฤŠPQLHMV]\PU\]\NLHP KLSRJOLNHPLL D WDNฤชH ]PQLHMV]DรกD U\]\NR SU]HNV]WDรกFHQLD VLฤŠ VWDQX SU]HGFXNU]\FRZHJRZFXNU]\FฤŠ ,QQ\PEDGDQ\PG]LDรกDQLHPXERF]Q\PglarginyE\รกRSRGHMU]HQLHMHMSRWHQFMDOQHJRZSรก\ZX]ZLฤŠNV]DMฤ…FHJR]DSDGDOQRฤžรผQDQRZRWZRU\]รกRฤžOLZHV]F]HJyOQLHUDND VXWND3RGHMU]HQLHWRQLH]RVWDรกRSRWZLHUG]RQHZVSHFMDOQLH]DSURJUDPRZDQ\FKEDGDQLDFKLPHWDDQDOL]DFKWDNฤชHZEDGDQLX25,*,1( 6NXWHF]QRฤžรผ L EH]SLHF]Hฤ”VWZR detemiru RNUHฤžORQR Z ZLHOX EDGDQLDFK GXฤช\FK SRSXODFML FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ W\SX L WDNฤชH W\SX 3RGDZDQLH UD]\ QD GREฤŠ detemiruGDMHSRGREQHWHUDSHXW\F]QH SR]LRP+E$F Z\QLNLMDNglargina-HGQDN GR WHJR FHOX SRWU]HEQH E\รก\ ฤžUHGQLR R Z\ฤชV]H GDZNL detemiru RUD] NURWQH SRGDZDQLH Z FLฤ…JX GRE\ X EDGDQ\FK SDFMHQWyZ 3U]\ VWRVRZDQLX ZVWU]\NQLฤŠFLDdetemiruOXEZVWU]\NQLฤŠFLDQDGREฤŠglarginySR]LRPZ\UyZQDQLDFXNU]\F\ +E$F E\รกOHSV]\SU]\W\PRVWDWQLPSUHSDUDFLH:F]DVLHOHF]HQLDGHWHPLUHP]ZLฤŠNV]HQLH PDV\ FLDรกD D WDNฤชH U\]\NR KLSRJOLNHPLL E\รกR PQLHMV]H DQLฤชHOL X SDFMHQWyZ RWU]\PXMฤ…F\FKJODUJLQฤŠ 'รกXJR G]LDรกDMฤ…F\ EH]V]F]\WRZ\ DQDORJ OXG]NLHM LQVXOLQ\ RNUHฤžODQ\ PLDQHP LQVXOLQ\degludecQDOHฤช\GRJUXS\QDMQRZV]\FKSUHSDUDWyZWHJRURG]DMX-HVW]DUHMHVWURZDQD GR NURWQHJR SRGDZDQLD Z FLฤ…JX GRE\ L Z\WZRU]HQLD WHUDSHXW\F]QHJR SR]LRPX LQVXOLQ\ Z RNUHVDFK PLฤŠG]\SRVLรกNRZ\FK RUD] Z QRF\ F]\OL LQVXOLQHPLL
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

ED]DOQHM7HQHIHNWSRáÄ&#x2026;F]RQ\MHVW]H]PQLHMV]HQLHPU\]\NDG]LDáDÄ&#x201D;XERF]Q\FKSRLQVXOLQRZHMKLSRJOLNHPLL]ZLÄ&#x160;NV]DQLDPDV\FLDáDLZSá\ZXNDQFHURJHQQHJR 'áXJRWUZDáH L UyZQRPLHUQH G]LDáDQLH LQVXOLQ\ degludec SRZRGXMH ĪH PD RQD PDáÄ&#x2026; ]PLHQQRÄ&#x17E;ü G]LDáDQLD RVREQLF]Ä&#x2026; L PLÄ&#x160;G]\RVREQLF]Ä&#x2026; -HVW RQD PQLHMV]D DQLĪHOL QS]PLHQQRÄ&#x17E;üG]LDáDQLDglarginy 8OWUDGáXJLH UyZQRPLHUQH G]LDáDQLH LQVXOLQ\ degludec Z\VWÄ&#x160;SXMH Z SRGREQ\ VSRVyEZFXNU]\F\W\SXLW\SXDWDNĪHXSDFMHQWyZ]UyĪQ\FKJUXSHWQLF]Q\FK ZLHNRZ\FKMDNUyZQLHĪ]FKRUREDPLZÄ&#x2026;WURE\LQHUHN Degludec PRĪQD SRáÄ&#x2026;F]\ü ] V]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;F\P DQDORJLHP $VSDUW DegludecAsp 3UHSDUDW degludecAsp RG]QDF]D VLÄ&#x160; ]PQLHMV]RQ\P U\]\NLHP KLSRJOLNHPLL V]F]HJyOQLHZSRUyZQDQLX]NODV\F]Q\PLPLHV]DQNDPLLQVXOLQ\ .OLQLF]QH RFHQ\ VWRVRZDQLD DQDORJX degludec V]F]HJyOQLH Z\NRQ\ZDQR ZREV]HUQ\FKUDQGRPL]RZDQ\FKSRUyZQDZF]\FKEDGDQLDFK%(*,1WDNZFXNU]\F\ W\SXMDNLW\SX%DGDQLDWHGRW\F]\á\SRQDGSDFMHQWyZ]RE\GZRPDW\SDPL FXNU]\F\NRPSDUDWRUHPE\áDLQVXOLQDglargina :FXNU]\F\W\SXVWRVRZDQLHdegludecMDNRLQVXOLQ\ED]DOQHM Æ&#x201D; XPRĪOLZLáRRVLÄ&#x2026;JDQLHWDNLFKVDP\FKSR]LRPyZJOLNHPLLL+E$FMDNSU]\VWRVRZDQLXglarginy Æ&#x201D; SRWU]HEQH GR RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;FLD RGSRZLHGQLFK ZDUWRÄ&#x17E;FL JOLNHPLL L +E$F GDZNL LQVXOLQ\ WDN ED]DOQHM MDN L SRVLáNRZHM EROXV\ V]\ENLFK DQDORJyZ Z SU]\SDGNX VWRVRZDQLD DQDORJX degludec E\á\ VWDW\VW\F]QLH LVWRWQLH PQLHMV]H DQLĪHOL SU]\ VWRVRZDQLXglarginy Æ&#x201D; ZSá\ZdegludecLglarginyQDSR]LRPJOLNHPLLQDF]F]RE\áSRGREQ\ :FXNU]\F\W\SXVWRVRZDQLHDQDORJXdegludecXPRĪOLZLáRX]\VNDQLHSRGREQ\FKSR]LRPyZJOLNHPLLL+E$FSU]\PQLHMV]\FKGDZNDFKDQLĪHOLZF]DVLHOHF]HQLD JODUJLQÄ&#x2026;$QDORJLF]QLHJOLNHPLDQDF]F]RSU]\OHF]HQLXdegludecE\áDQLĪV]DDQLĪHOL SU]\VWRVRZDQLXglarginy : PHWDDQDOL]DFK SRUyZQXMÄ&#x2026;F\FK RJyOQH U\]\NR KLSRJOLNHPLL SU]\ OHF]HQLX DQDORJLHPdegludecRUD]SU]\VWRVRZDQLXglarginyVWZLHUG]RQRĪHE\áRRQRQLHFR Z\ĪV]HSU]\OHF]HQLXLQVXOLQÄ&#x2026;degludec YHUVXVSDFMHQWRODW 5yĪQLFHWH QLHE\á\MHGQDNLVWRWQHVWDW\VW\F]QLH $QDOL]\ PHWDDQDOLW\F]QH Z\ND]Dá\ ĪH FDáNRZLWD LORÄ&#x17E;ü KLSRJOLNHPLL RUD] KLSRJOLNHPLLQRFQ\FKE\áDZJUXSLHRVyE]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SXOHF]RQ\FKLQVXOLQÄ&#x2026;degludec LVWRWQLHPQLHMV]DDQLĪHOLZJUXSLHRWU]\PXMÄ&#x2026;F\FKJODUJLQÄ&#x160; : EDGDQLDFK SRUyZQDZF]\FK RFHQLDQR WDNĪH SR]LRP VDW\VIDNFML ] OHF]HQLD DQDORJLHPdegludecZSRUyZQDQLX]JODUJLQÄ&#x2026;:JUXSLHSDFMHQWyZXNWyU\FKSU]\ OHF]HQLXVWDQGDUGRZ\PZ\VWÄ&#x160;SRZDáRZ\VRNLHU\]\NRKLSRJOLNHPLLL]PQLHMV]\áRVLÄ&#x160; SR]DVWRVRZDQLXdegludecSR]LRPVDW\VIDNFML]OHF]HQLDLVWRWQLHSRSUDZLáVLÄ&#x160;


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซ:EDGDQLDFKNOLQLF]Q\FKREHMPXMฤ…F\FKSDFMHQWyZOHF]RQ\FKdegludecOXE degludecAspXSRMDZLรก\VLฤŠW]ZZLฤŠNV]HXERF]QHVHUFRZRQDF]\QLRZHLQF\GHQW\ 0DMRU$GYHUVH&DUGLRYDVFXODU(YHQWVยฑ0$&( :JUXSLHSRUyZQDZF]HMRWU]\PXMฤ…F\FKJODUJLQฤŠE\รกRWDNLFKLQF\GHQWyZ-HVWWRLQF\GHQWyZQDSDFMHQWRODW ZJUXSLHdegludecLLQF\GHQWyZQDSDFMHQWRODWZJUXSLHRWU]\PXMฤ…F\FKglarJLQฤŠ6SRVWU]HฤชHQLDWHQLHZVWU]\PDรก\UHMHVWUDFMLdegludecZZLHOXNUDMDFKฤžZLDWD V]F]HJyOQLHZ(XURSLH .RV]W\ OHF]HQLD DQDORJLHP degludec Vฤ… REHFQLH Z\ฤชV]H DQLฤชHOL OHF]HQLD glarJLQฤ…-HฤžOLMHGQDNXZ]JOฤŠGQLรผWDNLHRV]F]ฤŠGQRฤžFLMDN]ZLฤŠNV]HQLHOLF]E\ODW]GREUฤ… MDNRฤžFLฤ… ฤช\FLD ]PQLHMV]HQLH U\]\ND KLSRJOLNHPLL PRฤชQRฤžรผ ]UHGXNRZDQLD GDZNL LQVXOLQ\LNRV]WyZVDPRNRQWUROLJOLNHPLLOHSV]ฤ…]GROQRฤžรผGRSUDF\WRHNRQRPLF]QD RSรกDFDOQRฤžรผdegludecVWDMHVLฤŠZLGRF]QD 1D SRGVWDZLH ZQLRVNyZ ] GXฤช\FK NOLQLF]Q\FK EDGDฤ” XNLHUXQNRZDQ\FK QD X]\VNDQLH RSW\PDOQ\FK Z\QLNyZ OHF]HQLD PRฤชQD VWZLHUG]Lรผ ฤชH degludec WDN Z FXNU]\F\ W\SX MDN L W\SX ]DSHZQLD VNXWHF]Qฤ… ED]DOQฤ… NRQWUROฤŠ JOLNHPLL SRGREQLHMDNglargina7HQHIHNWรกฤ…F]\VLฤŠ]QLฤชV]\PU\]\NLHPKLSRJOLNHPLLQRFQ\FK =ZLฤŠNV]DVLฤŠEH]SLHF]Hฤ”VWZROHF]HQLDSRZVWDMHWDNฤชHZLฤŠNV]DPRฤชOLZRฤžรผEH]SLHF]Q\FK]PLDQZGDZNRZDQLX 'ฤ…ฤชฤ…FGRX]\VNDQLDGรกXJRWUZDรกHJRLEH]V]F]\WRZHJRG]LDรกDQLDLQVXOLQ\ZODERUDWRULDFK(OL/LOO\GRNRQDQRV]F]HJyOQ\FK]PLDQZVWUXNWXU]HF]ฤ…VWHF]NRZHMDQDORJX Lispro8WZRU]RQRNRPSOHNVQD]ZDQ\3HJLQVXOLQD 3HJ 3RO\HWK\OHQH*O\FRO 3RMHG\QF]H SRGVNyUQH ZVWU]\NQLฤŠFLH peglispro GDMH UyZQRPLHUQH G]LDรกDQLH SU]H]RNJRG] :NOLQLF]Q\FKEDGDQLDFK,,ID]\DQDORJpeglisproZFXNU]\F\W\SXLZ\ND]\ZDรก VNXWHF]QRฤžรผ OHF]QLF]ฤ… SRGREQฤ… MDN glargina 1DVLOHQLH ]PLHQQRฤžFL ZDKDฤ” JOLNHPLLR]QDF]DQHMQDF]F]RU\]\NRQRFQ\FKKLSRJOLNHPLLL]ZLฤŠNV]DQLDPDV\FLDรกD Z FXNU]\F\ W\SX E\รก\ PQLHMV]H X RVyE RWU]\PXMฤ…F\FK peglispro Z SRUyZQDQLX ]JODUJLQฤ…2VRE\RWU]\PXMฤ…FHpeglisproZ\ND]\ZDรก\QDZHWQLHZLHONLXE\WHNPDV\ FLDรกD5\]\NRKLSRJOLNHPLLZFDรก\PRNUHVLHOHF]HQLD ZG]LHฤ”LZQRF\UD]HP E\รกR MHGQDN ZLฤŠNV]H SU]\ VWRVRZDQLX peglispro 'DOV]\FK EDGDฤ” Z\PDJD REVHUZRZDQH ZF]DVLHVWRVRZDQLDpeglispro]MDZLVNR]ZLฤŠNV]DQLDVLฤŠZHNUZL GRJyUQHMJUDQLF\ QRUP\ HQ]\PyZZฤ…WURERZ\FKWUyMJOLFHU\GyZRUD]/'/ยฑFKROHVWHUROX.OLQLF]QH ]QDF]HQLHW\FK]PLDQMHVWDNWXDOQLHWUXGQHGRRFHQ\'XฤชHUDQGRPL]RZDQHEDGDQLH ,0$*,1( PDGRVWDUF]\รผGDQ\FKGRSHรกQHMRFHQ\ZW\P]DNUHVLH 3RUyZQDQLHZรกDฤžFLZRฤžFLIDUPDNRORJLF]Q\FKLEH]SLHF]Hฤ”VWZDGรกXJRG]LDรกDMฤ…F\FK DQDORJyZLQVXOLQ\]DZDUWRZWDEHOL>@ 2SXEOLNRZDQHEDGDQLDNOLQLF]QHZ\V]XNDQHZED]LH0('/,1(QDWHPDWEH]SLHF]Hฤ”VWZD L VNXWHF]QRฤžFL LQVXOLQ\ degludec Z SRSXODFML FKRU\FK ] FXNU]\Fฤ… W\SX ZSRUyZQDQLXGRLQQ\FKOHNyZZ\NRU]\VW\ZDQ\FKZOHF]HQLXFXNU]\F\W\SXZVND]XMฤ…QDSRUyZQ\ZDOQ\DF]DVHPQDZHWOHSV]\SURยฟOVNXWHF]QRฤžFLLEH]SLHF]Hฤ”VWZD VWRVRZDQLDLQVXOLQ\degludec


Peglispro /<

Glargina

Detemir

Degludec

6WUXNWXUD F]Ä&#x2026;VWHF]NL

=DPLDQDDVSDUDJLQ\ ]SR]\FML$QD JOLF\QÄ&#x160;RUD]GRGDQLH F]Ä&#x2026;VWHF]HNDUJLQLQ\ ZSR]\FML%

8VXQLÄ&#x160;FLHWUHRQLQ\ ZSR]\FML% LGRGDQLHNZDVX PU\VW\QRZHJRGR OL]\Q\ZSR]\FML%

8VXQLÄ&#x160;FLHWUHRQLQ\ ZSR]\FML%RUD] GRGDQLHF]Ä&#x2026;VWHF]NL ZÄ&#x160;JORZHJR GZXDF\ORZHJR áDÄ&#x201D;FXFKDNZDVX WáXV]F]RZHJRZ SR]\FML%GROL]\Q\ ]DSRÄ&#x17E;UHGQLFWZHP NZDVXJOXWDPLQRZHJR

0HFKDQL]P G]LDáDQLD

3UHF\SLWDFMDZ NZDÄ&#x17E;Q\PS+WNDQNL SRGVNyUQHM

à Ä&#x2026;F]HQLHVLÄ&#x160;] DOEXPLQDPLWNDQNL SRGVNyUQHMLRVRF]D NUZL

7ZRU]HQLH ZLHORKHNVDPHURZ\FK áDÄ&#x201D;FXFKyZZWNDQFH SRGVNyUQHMLáÄ&#x2026;F]HQLH VLÄ&#x160;]DOEXPLQDPL RVRF]DNUZL

+\GURG\QDPLF]QH ]ZLÄ&#x160;NV]DQLH NRPSOHNVyZLQVXOLQD 3(*

7ZRU]HQLHZWNDQFH SRGVNyUQHMF]Ä&#x2026;VHN RPQLHMV]HM SRZLHU]FKQLDQLĪHOL JODUJLQD8

5\]\NR KLSRJOLNHPLL

1LVNLH

1LVNLH

1LVNLH

1LVNLH

1LVNLH

5\]\NRPRFQHM KLSRJOLNHPLL

1LVNLH

1LVNLH

%DUG]RQLVNLH

1LVNLH

1LVNLH

0RĪQRÄ&#x17E;üPLHV]DQLD ]NUyWNRG]LDáDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; LQVXOLQÄ&#x2026;

1LH

7DN

7DN

1LHRNUHÄ&#x17E;ORQR

1LHRNUHÄ&#x17E;ORQR

0RĪQRÄ&#x17E;üPLHV]DQLD ]DJRQLVWÄ&#x2026;UHFHSWRUD */3

7DN

7DN

7DN

1LHRNUHÄ&#x17E;ORQR

1LHRNUHÄ&#x17E;ORQR

3RF]Ä&#x2026;WHNG]LDáDQLD ZJRG]

±

±

±

±

±

2NUHVG]LDáDQLD ZJRG]

RN

RN

RN

RN

RN7DEHOD3RUyZQDQLHZáDÄ&#x17E;FLZRÄ&#x17E;FLIDUPDNRORJLF]Q\FKLEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZDGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FKDQDORJyZLQVXOLQ\ U300 glargina MDNJODUJLQD8

WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซ: W\JRGQLRZ\P EDGDQLX ,, ID]\ ] UDQGRPL]DFMฤ… L JUXSDPL UyZQROHJรก\PL REHMPXMฤ…F\PFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXNWyU]\RWU]\P\ZDOLLQVXOLQฤŠdegludec OXELQVXOLQฤŠJODUJLQฤŠ]DREVHUZRZDQRฤชHฤžUHGQLSR]LRP+E$FE\รกEDUG]RSRGREQ\ ZHZV]\VWNLFKJUXSDFK7DNฤชHUyฤชQLFHZVWฤŠฤชHQLXJOXNR]\QDF]F]RQLHE\รก\LVWRWQLH UyฤชQHPLฤŠG]\SRV]F]HJyOQ\PLVFKHPDWDPLGDZNRZDQLDLQVXOLQ\degludecDLQVXOLQฤ… glargine&]ฤŠVWRฤžรผZ\VWฤŠSRZDQLDG]LDรกDฤ”QLHSRฤชฤ…GDQ\FKE\รกDZEDGDQ\FKJUXSDFK ]EOLฤชRQD =DREVHUZRZDQR ฤชH X FKRU\FK QLH Z\VWฤ…SLรก HSL]RG KLSRJOLNHPLF]Q\ 2GQRWRZDQR W\ONR GZD SRZDฤชQH G]LDรกDQLD QLHSRฤชฤ…GDQH QDVLOHQLH FKRURE\ QLHGRNUZLHQQHM VHUFD RUD] QDSDGRZHJR PLJRWDQLD SU]HGVLRQNyZ ยฑ RED Z\VWฤ…SLรก\ZJUXSDFKLQVXOLQ\degludecDOHฤชDGQH]QLFKQLH]RVWDรกRX]QDQH]D]ZLฤ…]DQH ]OHF]HQLHP 7DNฤชH EDGDQLH ,,, ID]\ GRZRG]L ฤชH SR URNX OHF]HQLD VNXWHF]QRฤžรผ REQLฤชDQLD +E$FXSDFMHQWyZ]FXNU]\Fฤ…W\SXSU]\Xฤช\FLXLQVXOLQ\degludecLLQVXOLQ\glargineE\รกDSRGREQD1LH]DREVHUZRZDQRWDNฤชHLVWRWQ\FKUyฤชQLFZNRฤ”FRZ\PVWฤŠฤชHQLX JOXNR]\ QD F]F]R 6WZLHUG]RQR QDWRPLDVW ฤชH F]ฤŠVWRฤžรผ SRWZLHUG]RQ\FK HSL]RGyZ KLSRJOLNHPLLRJyรกHPE\รกDPQLHMV]DSRGF]DVVWRVRZDQLDLQVXOLQ\degludecZSRUyZQDQLXGRLQVXOLQ\glargineLE\รกDWRUyฤชQLFDLVWRWQDVWDW\VW\F]QLH&]ฤŠVWRฤžรผZ\VWฤŠSRZDQLDLQQ\FKG]LDรกDฤ”QLHSRฤชฤ…GDQ\FKE\รกD]EOLฤชRQDPLฤŠG]\DQDOL]RZDQ\PLJUXSDPL 1DOHฤช\ ]D]QDF]\รผ REVHUZDFMฤŠ ฤชH VWRVRZDQLH LQVXOLQ\ degludec Z SRUyZQDQLX GR LQVXOLQ\glargineSRZRGXMHLVWRWQฤ…SRSUDZฤŠMDNRฤžFLฤช\FLDSRSU]H]]PQLHMV]HQLHGROHJOLZRฤžFLEyORZ\FK .ROHMQHEDGDQLH,,,ID]\UyZQLHฤชZVND]XMHฤชHLQVXOLQDdegludecZSRUyZQDQLX GRLQVXOLQ\glargine RELHZVNRMDU]HQLX]PHWIRUPLQฤ… FKDUDNWHU\]XMHVLฤŠSRGREQ\P ZSรก\ZHPQDUHGXNFMฤŠSR]LRPX+E$F3RW\JRGQLDFKOHF]HQLDVWฤŠฤชHQLHJOXNR]\ QDF]F]RE\รกR]QDPLHQQLHQLฤชV]HZJUXSLHRWU]\PXMฤ…FHMLQVXOLQฤŠdegludecZRGQLHVLHQLX GR JUXS\ RWU]\PXMฤ…FHM LQVXOLQฤŠ glargine &]ฤŠVWRฤžรผ Z\VWฤŠSRZDQLD SRWZLHUG]RQ\FKHSL]RGyZKLSRJOLNHPLLE\รกDSRGREQDPLฤŠG]\JUXSDPLSRGF]DVJG\U\]\NR Z\VWฤŠSRZDQLDQRFQ\FKSRWZLHUG]RQ\FKKLSRJOLNHPLLE\รกRRPQLHMV]HZJUXSLH RWU]\PXMฤ…FHMLQVXOLQฤŠdegludec :\QLNLSRWZLHUG]DMฤ…FHVNXWHF]QRฤžรผLQVXOLQ\degludecX]\VNDQRWDNฤชHZEDGDQLX SRUyZQXMฤ…F\PPLHV]DQNฤŠ]DZLHUDMฤ…Fฤ…LQVXOLQ\degludecLLQVXOLQ\aspart IDegAsp OXELQVXOLQ\degludecLLQVXOLQ\aspart $) ]LQVXOLQฤ…glargine &]ฤŠVWRฤžรผZ\VWฤŠSRZDQLDKLSRJOLNHPLLRJyรกHPLQRFQ\FKLQF\GHQWyZKLSRJOLNHPLLE\รกD SRGREQD PLฤŠG]\ IDegAsp L IGlar =DREVHUZRZDQR WDNฤชH ฤชH ฤžUHGQL SRSRVLรกNRZ\ Z]URVWVWฤŠฤชHQLDJOXNR]\E\รกPQLHMV]\GODIDegAspZSRUyZQDQLXGRLQVXOLQ\glargine]DWRฤžUHGQLHVWฤŠฤชHQLHJOXNR]\QDF]F]RQLHUyฤชQLรก\VLฤŠPLฤŠG]\W\PLVFKHPDWDPL 3RGVXPRZXMฤ…F Z\QLNL SU]\WRF]RQ\FK EDGDฤ” ZVND]XMฤ… ฤชH LQVXOLQD degludec WDNฤชHZVNรกDG]LHPLHV]DQNL]LQVXOLQฤ…aspart Z\ND]XMHSRGREQ\ZSรก\ZQDUHGXNFMฤŠ SR]LRPX +E$F RUD] F]ฤŠVWRฤžรผ X]\VNLZDQLD GRFHORZHJR SR]LRPX +E$F MDN LQVXOLQDglargine'รกXฤชV]HVWRVRZDQLHLQVXOLQ\degludecLLQVXOLQ\glargineSURZDG]LGR
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

Z\VWÄ&#x2026;SLHQLDLVWRWQHMUyĪQLF\PLÄ&#x160;G]\QLPLQDNRU]\Ä&#x17E;üLQVXOLQ\degludecZHZSá\ZLH QDVWÄ&#x160;ĪHQLHJOXNR]\QDF]F]R =QDPLHQQLH PQLHMV]Ä&#x2026; JOLNHPLÄ&#x160; QD F]F]R REVHUZRZDQR WDNĪH SU]\ SRUyZQDQLX IDeg L IAsp30 1DOHĪ\ SRGNUHÄ&#x17E;OLü ĪH F]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;ü KLSRJOLNHPLL Z W\P QRFQ\FK MHVW ]QDPLHQQLHPQLHMV]DXFKRU\FKOHF]RQ\FKLQVXOLQÄ&#x2026;degludecZSRUyZQDQLXGRLQVXOLQ\glargineRUD]IAsp30 3RGNUHÄ&#x17E;OHQLDZ\PDJDWDNĪHIDNWĪHZLÄ&#x160;NV]RÄ&#x17E;üG]LDáDÄ&#x201D;QLHSRĪÄ&#x2026;GDQ\FKREVHUZRZDQ\FKSRGF]DVSRGDZDQLDFKRU\PLQVXOLQ\degludecPLDáDFKDUDNWHUáDJRGQ\OXE XPLDUNRZDQ\ ,QVXOLQD degludec MHVW VNXWHF]QD Z Z\UyZQ\ZDQLX PHWDEROLF]Q\P SDFMHQWyZ]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SXRNUHÄ&#x17E;ODQ\PSU]H]UHGXNFMÄ&#x160;SR]LRPX+E$FRUD]VWÄ&#x160;ĪHQLD JOXNR]\ZHNUZLQDF]F]RLOXESRSRVLáNDFK-HMHIHNW\ZQRÄ&#x17E;üNOLQLF]QDMHVWSRUyZQ\ZDOQDGRLQQ\FKURG]DMyZLQVXOLQSU]\LVWRWQLHPQLHMV]HMF]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;FLHSL]RGyZKLSRJOLNHPLL']LÄ&#x160;NLVZRMHPXSUR¿ORZLIDUPDNRNLQHW\F]QHPXPRĪHE\üVWRVRZDQDU]DG]LHM QLĪFRG]LHQQLHFRSRSUDZLDMDNRÄ&#x17E;üĪ\FLDFKRU\FKLVWRVRZDQLHVLÄ&#x160;GR]DOHFHÄ&#x201D;8GRNXPHQWRZDQH Z SU]HGVWDZLRQ\FK GRQLHVLHQLDFK VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü LEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR VWRVRZDQLD F]\QLÄ&#x2026; ] LQVXOLQ\ degludec LQWHUHVXMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; RSFMÄ&#x160; WHUDSHXW\F]QÄ&#x2026; GOD SDFMHQWyZ ]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SX>@ 3URJUDP(',7,21WRSRUyZQDQLHLQVXOLQED]DOQ\FK±glarginy U300Lglarginy 8ZUyĪQ\FKSRSXODFMDFKSDFMHQWyZ]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SX (',7,21 LFXNU]\FÄ&#x2026; W\SX (',7,21 (',7,21WRLQVXOLQDED]DOQDSOXVGRSRVLáNRZ\EROXVV]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;FHJRDQDORJXLQVXOLQ\(',7,21±LQVXOLQDED]DOQDSOXVKLSRJOLNHPL]XMÄ&#x2026;FH OHNLGRXVWQHRSUyF]SRFKRGQ\FKVXOIRQ\ORPRF]QLND (',7,21±LQVXOLQDED]DOQD SOXVKLSRJOLNHPL]XMÄ&#x2026;FHOHNLGRXVWQH RSUyF]SRFKRGQ\FKVXOIRQ\ORPRF]QLNDLDJRQLVW\UHFHSWRUD*/3 (',7,21WRLQVXOLQDED]DOQDSOXVGRSRVLáNRZ\EROXVV]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;FHJRDQDORJXLQVXOLQ\ $QDOL]D]ELRUF]DWU]HFKSURJUDPyZZFXNU]\F\W\SXZF]DVLHV]HÄ&#x17E;FLXPLHVLÄ&#x160;F\ VWRVRZDQLD glarginy U300 ZREHF 8 Z\ND]DáD ]EOLĪRQÄ&#x2026; UHGXNFMÄ&#x160; SR]LRPX +E$FOXEJOLNHPLLQDF]F]R8SDFMHQWyZOHF]RQ\FKJODUJLQÄ&#x2026;8REVHUZRZDQÄ&#x2026; PQLHMV]Ä&#x2026;OLF]EÄ&#x160;LQF\GHQWyZSRWZLHUG]RQHMOXEFLÄ&#x160;ĪNLHMKLSRJOLNHPLLRGRZROQHMSRU]H Z FLÄ&#x2026;JX FDáHM GRE\ RUD] Z QRF\ Z SRUyZQDQLX ] JODUJLQÄ&#x2026; NODV\F]QÄ&#x2026; :\ND]DQR UyZQLHĪ QLHZLHONÄ&#x2026; OHF] LVWRWQÄ&#x2026; UyĪQLFÄ&#x160; Z ]DNUHVLH SU]\URVWX PDV\ FLDáD Z SRUyZQDQLX]NODV\F]QDLQVXOLQÄ&#x2026;JODUJLQÄ&#x2026;3RGREQLHZGáXJRWUZDMÄ&#x2026;FHMFXNU]\F\W\SX± OHF]HQLH LQVXOLQÄ&#x2026; Gla-U300 SRZRGRZDáR SRGREQÄ&#x2026; NRQWUROÄ&#x160; JOLNHPLL MDN *OD8 MHGQDN UyZQLHĪ PQLHMV]H U\]\NR Z\VWÄ&#x2026;SLHQLD LQF\GHQWyZ KLSRJOLNHPLL QLH]DOHĪQLH RGF]DVXLQLHNFMLLPQLHMV]\SU]\URVWFLDáDGlargina U300PDGáXĪV]\F]DVG]LDáDQLD QLĪ8LVWÄ&#x160;ĪHQLHLQVXOLQ\ZRVRF]XSRMHMSRGDQLXMHVWEDUG]LHMVWDELOQH 2ELH IRUP\ glarginy Z\ND]XMÄ&#x2026; SRGREQÄ&#x2026; VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü L EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR MHGQDN VWRVRZDQLXglarginy U300 WRZDU]\V]Ä&#x2026;PQLHMV]\SU]\URVWPDV\FLDáDLPQLHMHSL]RGyZ KLSRJOLNHPLL :URNXZ8QLL(XURSHMVNLHMDW\PVDP\PZ3ROVFH]RVWDáD]DUHMHVWURZDQD LQVXOLQDELRSRGREQDGRLQVXOLQ\glarginy±MHVWWRLQVXOLQDELRUyZQRZDĪQD=DOHWÄ&#x2026;


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซWHJR URG]DMX LQVXOLQ\ MHVW PQLHMV]\ NRV]W L SU]H] WR ZLฤŠNV]D GRVWฤŠSQRฤžรผ WHUDSLL GOD SDFMHQWyZ:EDGDQLDFK,,ID]\SU]HSURZDG]RQ\FKXSDFMHQWyZ]FXNU]\Fฤ…W\SX OHF]RQ\FKPHWRGฤ…EDVDOEROXVSRUyZQDQRVNXWHF]QRฤžรผOHF]HQLDJODUJLQฤ…UHIHUHQF\MQฤ… LELRSRGREQฤ… (/(0(17 3RV]HฤžFLXPLHVLฤ…FDFKZJUXSLHOHF]RQHMLQVXOLQฤ…UHIHUHQF\MQฤ…REVHUZRZDQRREQLฤชHQLH+E$FRDZJUXSLHSU]\MPXMฤ…FHMJODUJLQฤŠ ELRSRGREQฤ…R1DWRPLDVWZFXNU]\F\W\SXJODUJLQฤŠUHIHUHQF\MQฤ…OXEELRSRGREQฤ…SRGDQRSDFMHQWRPOHF]RQ\PGRW\FKF]DVGZRPDGRXVWQ\PLOHNDPLKLSRJOLNHPL]XMฤ…F\PL]JODUJLQฤ…OXEEH]glarginyฤUHGQLVSDGHN+E$FZ\QLyVรก ZJUXSLH]GRรกฤ…F]RQฤ…JODUJLQฤ…UHIHUHQF\MQฤ…LZJUXSLH]JODUJLQฤ…ELRSRGREQฤ… : RSXEOLNRZDQ\FK SUDFDFK ] ]DVWRVRZDQLHP MDNR LQVXOLQ\ ED]DOQHM glarginy L degludecu GRGDQ\FK GR OHNyZ GRXVWQ\FK OXE Z WHUDSLL ED]DOEROXV REVHUZRZDQR QDMF]ฤŠฤžFLHM SRGREQ\ VSDGHN +E$F L ZV]\VWNLFK LQF\GHQWyZ KLSRJOLNHPLL Z SU]\SDGNX REX LQVXOLQ ED]DOQ\FK L PQLHM KLSRJOLNHPLL QRFQ\FK Z F]DVLH VWRVRZDQLD degludecu +HLVHLZVSZ\ND]DOLฤชHXRVyE]FXNU]\Fฤ…W\SXQLHZ\UyZQDQ\FKGRXVWQ\PL OHNDPL SU]HFLZFXNU]\FRZ\PL GRGDQLH ZLHF]RUHP MHGQHM GDZNL LQVXOLQ\ IDegAsp OXEglarginySU]H]W\JRGQLSRZRGXMHREQLฤชHQLHSR]LRPX+E$FLF]ฤŠVWRฤžFLZ\VWฤŠSRZDQLDKLSRJOLNHPLLZREXJUXSDFK:F]DVLHVWRVRZDQLDIDegAspREVHUZRZDQR ZLฤŠNV]HREQLฤชHQLHJOLNHPLLGZLHJRG]LQ\SRNRODFMLEH]]ZLฤŠNV]RQHJRU\]\NDKLSRJOLNHPLLQRFQ\FKIDegAspE\รกDWDNVDPREH]SLHF]QDLGREU]HWROHURZDQDMDNLQVXOLQD glargina1DWRPLDVWXSDFMHQWyZ]FXNU]\Fฤ…W\SXQLHZ\UyZQDQ\FKQDPLHV]DQNDFK LQVXOLQRZ\FK SRGDQLH GZD UD]\ G]LHQQLH degludecu SRZRGRZDรกR ]EOLฤชRQH REQLฤชHQLHSR]LRPX+E$FDOHZLฤŠNV]ฤ…UHGXNFMฤŠJOLNHPLLQDF]F]RL]PQLHMV]HQLHR GDZNL GRERZHM LQVXOLQ\ SR W\J VWRVRZDQLD IDegAsp &R ZDฤชQH WRZDU]\V]\รกR WHPX]PQLHMV]HQLHRSRWZLHUG]RQ\FKKLSRJOLNHPLLLRKLSRJOLNHPLLQRFQ\FK ZJUXSLHOHF]RQHMIDegAsp :\QLNL EDGDฤ” NOLQLF]Q\FK Z\ND]Dรก\ LVWRWQH NRU]\ฤžFL Z\QLNDMฤ…FH ]H VWRVRZDQLDDQDORJyZ*/3 OLUDJOXW\G UD]HP]LQVXOLQฤ…ED]DOQฤ…7RVNRMDU]RQHOHF]HQLH NRU]\VWQLH ZSรก\QฤŠรกR QD SRSUDZฤŠ NRQWUROL JOLNHPLL PDVฤŠ FLDรกD L ]PQLHMV]HQLH LQF\GHQWyZKLSRJOLNHPLL:EDGDQLX'8$/, 7KH'XDO$FWLRQRI/LUDJOXWLGHDQG,QVXOLQ Degludec ZFXNU]\F\W\SXSU]H]W\JZF]DVLHVWRVRZDQLDIDegLiraOXEIDeg OXE OLUDJOXW\GX X]\VNDQR REQLฤชHQLH SR]LRPX +E$F ฤUHGQLD UHGXNFMD PDV\ FLDรกD RNJZF]DVLHOHF]HQLDIDegLiraLVWRWQLHUyฤชQLรกDVLฤŠRGZ]URVWXPDV\FLDรกDRNJ X SU]\MPXMฤ…F\FK IDeg 1DWRPLDVW X RVyE ] FXNU]\Fฤ… W\SX ฤจOH Z\UyZQDQ\FK QD LQVXOLQLH '8$/,, GRรกฤ…F]HQLHIDegLiraOXE]PLDQDQDLQVXOLQฤŠdegludecSRZRGRZDรกRREQLฤชHQLHSR]LRPX+E$F3RPLPRLVWRWQHJRREQLฤชHQLDJOLNHPLLQDIDegLira QLHREVHUZRZDQR]ZLฤŠNV]RQHJRU\]\NDZ\VWฤ…SLHQLDKLSRJOLNHPLLฤUHGQLฤ…UHGXNFMฤŠ PDV\FLDรกRNJZ\ND]DQRZJUXSLHOHF]RQHMIDegLira7DNZLฤŠFEDGDQLD'8$/, L'8$/,,Z\ND]Dรก\ฤชHIDegLiraPRฤชHPLHรผ]DVWRVRZDQLHZUR]SRF]\QDQLXLQVXOLQRWHUDSLLZFXNU]\F\W\SXXRVyEฤจOHZ\UyZQDQ\FKQDOHNDFKGRXVWQ\FKOXEDJRQLVWDFK*/3RUD]XRVyE]QLHZ\UyZQDQฤ…FXNU]\Fฤ…W\SXOHF]RQ\FKLQVXOLQฤ…
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

3RáÄ&#x2026;F]HQLH LQVXOLQ\ ED]DOQHM glarginy ] DQDORJLHP */3 lixysenatyd E\áR RFHQLDQHZGZyFKEDGDQLDFKID]\,,,/L[L/DQ±2L/L[L/DQ±/:EDGDQLX/L[L/DQ ± 2 SU]HSURZDG]RQ\P X SDFMHQWyZ ] FXNU]\FÄ&#x2026; W\SX QLHZ\VWDUF]DMÄ&#x2026;FR Z\UyZQDQ\FKQDPHWIRUPLQLHRFHQLDQRVNXWHF]QRÄ&#x17E;üLEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR]DVWRVRZDQLDSRáÄ&#x2026;F]HQLD lixysenatydu L glarginy Z SRUyZQDQLX ] GRGDQLHP glarginy GR GRW\FKF]DVRZHJR OHF]HQLD3DFMHQFLOHF]HQLSRáÄ&#x2026;F]HQLHPlixysenatyduLglarginyX]\VNDOLLVWRWQHVWDW\VW\F]QLH ZLÄ&#x160;NV]H REQLĪHQLH +E$F 7\P VDP\P RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;WR SLHUZV]RU]Ä&#x160;GQ\ SXQNW NRÄ&#x201D;FRZ\QRQLQIHULRULW\Z\ND]XMÄ&#x2026;FZ\ĪV]RÄ&#x17E;ü/L[/DQQDGJODUJLQÄ&#x2026;8RVyESU]\MPXMÄ&#x2026;F\FK/L[/DQREVHUZRZDQRUHGXNFMÄ&#x160;PDV\FLDáDRUD]U\]\NRKLSRJOLNHPLLSRUyZQ\ZDOQH]JODUJLQÄ&#x2026;>@ : UDQGRPL]RZDQ\P RWZDUW\P EDGDQLX VNU]\ĪRZDQ\P î SRUyZQDQR G]LDáDQLH LQVXOLQ\ /< ] LQVXOLQÄ&#x2026;glargina QD Ä&#x17E;UHGQLH G]LHQQH VWÄ&#x160;ĪHQLH JOXNR]\ ZH NUZL %* X SDFMHQWyZ FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX FKRU\FK SU]\MPRZDáR UD]G]LHQQLHMDNRLQVXOLQÄ&#x160;/<OXEJODUJLQÄ&#x160;RUD]LQVXOLQÄ&#x160;RNRáRSRVLáNRZÄ&#x2026; SU]H]W\JRGQLDQDVWÄ&#x160;SQLHZVFKHPDFLHVNU]\ĪRZDQ\PSU]H]NROHMQ\FKW\JRGQL ,QVXOLQD/<Z\ND]DáDZ\ĪV]RÄ&#x17E;üZVWRVXQNXGRglarginySRQLHZDĪSU]\MHM ]DVWRVRZDQLXÄ&#x17E;UHGQLHG]LHQQH%*Z\QLRVáRPJGOSRGF]DVJG\GODglarginy PJGO8]\VNDQRWDNĪHSRSUDZÄ&#x160;ZSU]\SDGNX+E$OFZVWRVXQNXGRglarginy JG]LHZ\QLNGOD/<E\á]QDF]Ä&#x2026;FROHSV]\ vs =DVWRVRZDQLHLQVXOLQ\/<SR]ZROLáRQDREQLĪHQLHGDZNLLQVXOLQ\RNRáRSRVLáNRZHM ]GR 8NJG SRGF]DV JG\ OHF]HQLH JODUJLQÄ&#x2026; Z\PDJDáR MHM ]ZLÄ&#x160;NV]HQLD GR 8NJG :JUXSLHOHF]RQ\FKLQVXOLQÄ&#x2026;/<RGQRWRZDQRXWUDWÄ&#x160;PDV\FLDáDFKRU\FK Ä&#x17E;UHGQLRRNJQDWRPLDVWZÄ&#x17E;UyGSRGGDQ\FKWHUDSLLLQVXOLQÄ&#x2026;JODUJLQÄ&#x2026;QDVWÄ&#x2026;SLáZ]URVW R NJ SU]\ F]\P ]QDF]Ä&#x2026;FR ZLÄ&#x160;FHM SDFMHQWyZ RWU]\PXMÄ&#x2026;F\FK /< WUDFLáR Ä&#x17E;UHGQLRPDV\FLDáD Ovs &DáNRZLWHU\]\NRZ\VWÄ&#x2026;SLHQLDKLSRJOLNHPLLE\áR Z\ĪV]HZSU]\SDGNXVWRVRZDQLDLQVXOLQ\/<QLĪglarginy vsSU]\SDGNyZPLHVLÄ&#x2026;F QDWRPLDVWHSL]RG\QRFQHMKLSRJOLNHPLLZJUXSLH/<REVHUZRZDQRZPQLHMV]\PVWRSQLX vsSU]\SDGNyZ :RE\GZXJUXSDFKFKRU\FKZ\VWÄ&#x2026;SLá\SRGREQHG]LDáDQLDQLHSRĪÄ&#x2026;GDQHZáÄ&#x2026;F]QLH ]FLÄ&#x160;ĪNÄ&#x2026;KLSRJOLNHPLÄ&#x2026;SU]\F]\PZLÄ&#x160;FHMSDFMHQWyZOHF]RQ\FKLQVXOLQÄ&#x2026;/< PLDáR]DEXU]HQLD]HVWURQ\XNáDGXSRNDUPRZHJRQSQXGQRÄ&#x17E;FLZ]GÄ&#x160;FLDG\VSHSVMÄ&#x160; RJyOQLHvs 1D SRGVWDZLH SRZ\ĪV]\FK GDQ\FK QDOHĪ\ VWZLHUG]Lü ĪH QRZD LQVXOLQD ED]RZD /< ]DVWRVRZDQD Z OHF]HQLX FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX Z SRUyZQDQLX ]LQVXOLQÄ&#x2026;JODUJLQÄ&#x2026;Z\ND]XMH]QDF]QLHMV]Ä&#x2026;SRSUDZÄ&#x160;NRQWUROLJOLNHPLLREQLĪDU\]\NR Z\VWÄ&#x2026;SLHQLDQRFQHMKLSRJOLNHPLL SU]\SRGZ\ĪV]HQLXFDáNRZLWHM RUD]RGSRZLDGD]D OHSV]Ä&#x2026;UHGXNFMÄ&#x160;PDV\FLDáDSDFMHQWyZDWDNĪHSR]ZDODQDREQLĪHQLHGDZNLLQVXOLQ\ RNRáRSRVLáNRZHM : W\JRGQLRZ\P UDQGRPL]RZDQ\P RWZDUW\P EDGDQLX ID]\ FKRU]\ QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX SU]\MPRZDOL LQVXOLQÄ&#x160; JODUJLQÄ&#x160; SDFMHQWyZ OXE LQVXOLQÄ&#x160; NPH


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซSDFMHQWyZ DOER/< SDFMHQWyZ OXELQVXOLQฤŠJODUJLQฤŠ SDFMHQWyZ  UD] G]LHQQLH UDQR *รกyZQ\P SXQNWHP NRฤ”FRZ\P EDGDQLD E\รกR RNUHฤžOHQLH ฤžUHGQLHMZDUWRฤžFL)3* IDVWLQJEORRGJOXFRVHVWฤŠฤชHQLHJOXNR]\QDF]F]R NWyUDRND]DรกD VLฤŠSRGREQDGODREXSUHSDUDWyZPJGO LQVXOLQD/<6 RUD]PJGO LQVXOLQDglargina $QDORJLF]QLH ZDUWRฤžรผ +E$OF E\รกD SRGREQD L Z\QRVLรกD vs ฤUHGQLD PDVDFLDรกDZJUXSLHFKRU\FKOHF]RQ\FKLQVXOLQฤ…/<REQLฤช\รกDVLฤŠRNJ SRGF]DVJG\ZJUXSLHWHUDSLLLQVXOLQฤ…JODUJLQฤ…Z]URVรกDRNJ =DNUHV L VWRSLHฤ” FLฤŠฤชNRฤžFL SU]\SDGNyZ Z\VWฤŠSRZDQLD KLSRJOLNHPLL ]DUyZQR FDรกNRZLWHM MDN L QRFQHM E\รก\ SRUyZQ\ZDOQH Z REX JUXSDFK SDFMHQWyZ SU]\ F]\P ZJUXSLHWHUDSLLLQVXOLQฤ…/<RGQRWRZDQRUHGXNFMฤŠZ\VWฤŠSRZDQLDKLSRJOLNHPLLQRFQHMSRXZ]JOฤŠGQLHQLXKLSRJOLNHPLLED]RZHM %DGDQLDNOLQLF]QHSU]HSURZDG]RQHZJVFKHPDWXEDVDOEROXVZ\ND]Dรก\ฤชHLQVXOLQD/<RGSRZLDGD]DSRGREQฤ… FXNU]\FDW\SX OXEOHSV]ฤ…NRQWUROฤŠJOLNHPLL FXNU]\FDW\SX ZSRUyZQDQLX]LQVXOLQฤ…JODUJLQฤ…DWDNฤชHSU]\F]\QLDVLฤŠGRZLฤŠNV]HMUHGXNFMLPDV\FLDรกDXSDFMHQWyZFKRU\FKFXNU]\FฤŠW\SXMDNLFXNU]\FฤŠW\SX =DUyZQRZFXNU]\F\W\SXMDNLFXNU]\F\W\SXSU]\WHUDSLL/<]DREVHUZRZDQRPQLHMV]ฤ…LORฤžรผSU]\SDGNyZQRFQHMKLSRJOLNHPLLZSRUyZQDQLX]LQVXOLQฤ… JODUJLQฤ…>@ 3RUyZQDQLH GZXID]RZ\FK DQDORJyZ LQVXOLQ\ %L$VS  ] PLHV]DQNDPL LQVXOLQ\OXG]NLHM %+, GRSURZDG]LรกRGRQDVWฤŠSXMฤ…F\FKZQLRVNyZ :OLF]Q\FKEDGDQLDFKZ\ND]DQRฤชHLQVXOLQD%L$VSZ\ND]XMHZ\UDฤจQฤ…SU]HZDJฤŠQDGLQVXOLQฤ…OXG]Nฤ…Z]DNUHVLHJOLNHPLLSRSRVLรกNRZHM'ZXID]RZ\DQDORJLQVXOLQ\VNXWHF]QLHMREQLฤชD+E$FZSRUyZQDQLX]PLHV]DQNฤ…LQVXOLQ\OXG]NLHM 9HORLF*ROXERYLFLZVSZ\ND]DOLZVZRLPEDGDQLXฤชH%L$VSZSRUyZQDQLX ]PLHV]DQNฤ…LQVXOLQ\OXG]NLHM %+, ]DSHZQLรกOHSV]ฤ…NRQWUROฤŠJOLNHPLLXRW\รก\FK FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ W\SX : UH]XOWDFLH RGQRWRZDQR ]QDF]ฤ…FR OHSV]ฤ… UHGXNFMฤŠ +E$FZJUXSLHRWU]\PXMฤ…FHM%L$VS *OLNHPLDSRSRVLรกNRZDREQLฤช\รกDVLฤŠ EDUG]LHM Z JUXSLH OHF]RQHM %L$VS *OLNHPLD QD F]F]R UyZQLHฤช XOHJรกD REQLฤชHQLX QLHFREDUG]LHMZJUXSLHOHF]RQHM%L$VSQLฤชZJUXSLHVWRVXMฤ…FHM%+,1LHRGQRWRZDQR ]QDF]ฤ…F\FK UyฤชQLF Z REX JUXSDFK Z ]DNUHVLH F]ฤŠVWRฤžFL L OLF]E\ HSL]RGyZ KLSRJOLNHPLL 3RGVXPRZXMฤ…F GRรกฤ…F]HQLH %L$VS GR PHWIRUPLQ\ X RW\รก\FK FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠW\SXVNXWNRZDรกROHSV]ฤ…NRQWUROฤ…JOLNHPLLLPQLHMV]\PSU]\URVWHPPDV\ FLDรกDQLฤชGRGDQLH%+,ZWHMJUXSLHSDFMHQWyZ .ROHMQ\P EDGDQLHP Z NWyU\P Z\ND]DQR SR]\W\ZQ\ ZSรก\Z %L$VS QD +E$FZSRUyZQDQLX]LQVXOLQฤ…OXG]Nฤ…%+,XFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXE\รกD SUDFD6KDKLZVS 2WZDUWHW\JRGQLRZHPLฤŠG]\QDURGRZHQLHUDQGRPL]RZDQHEDGDQLHREVHUZDF\MQH,03529(]DSURMHNWRZDQRZFHOXRFHQ\EH]SLHF]Hฤ”VWZDLVNXWHF]QRฤžFLLQVXOLQ\ %L$VS Z UXW\QRZHM SUDNW\FH NOLQLF]QHM 6KDK L ZVS SU]HDQDOL]RZDOL GDQH
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

GRW\F]Ä&#x2026;FH SDFMHQWyZ NWyU\P ]PLHQLRQR PRGHO OHF]HQLD PLHV]DQNÄ&#x160; LQVXOLQ\ OXG]NLHM %+, ]DVWÄ&#x2026;SLRQRPLHV]DQNÄ&#x2026;DQDORJRZÄ&#x2026;%L$VS'REDGDQLDZáÄ&#x2026;F]RQR FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX RWU]\PXMÄ&#x2026;F\FK ZF]HÄ&#x17E;QLHM %+, ] GRXVWQ\PL OHNDPL SU]HFLZFXNU]\FRZ\PLOXEEH]W\FKOHNyZ=PLDQDLQVXOLQ\]%+,QD%L$VS VNXWNRZDáD]QDF]Ä&#x2026;FÄ&#x2026;SRSUDZÄ&#x2026;NRQWUROLJOLNHPLLZSRáÄ&#x2026;F]HQLX]REQLĪHQLHPU\]\ND KLSRJOLNHPLL )DNKRXU\ L ZVS Z UHWURVSHNW\ZQ\P EDGDQLX ] Z\NRU]\VWDQLHP ED]\ GDQ\FK SRGVWDZRZHM RSLHNL ]GURZRWQHM SRUyZQDOL %L$VS L %+, Z OHF]HQLX FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX 'DQH DQDOL]RZDQR GOD FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX X NWyU\FK LQLFMRZDQROHF]HQLHLQVXOLQÄ&#x2026;DQDORJRZÄ&#x2026;%L$VS Q OXELQVXOLQÄ&#x2026;OXG]NÄ&#x2026;%+, 30 Q RUD]R]QDF]RQR+E$FQDSRF]Ä&#x2026;WNXLSRGNRQLHFEDGDQLD:\ND]DQRĪH XSDFMHQWyZOHF]RQ\FK%L$VSE\áDZ\PDJDQD]QDF]Ä&#x2026;FRPQLHMV]DGDZNDLQVXOLQ\ ZSRUyZQDQLX]JUXSÄ&#x2026;FKRU\FKVWRVXMÄ&#x2026;F\FK%+,ZRVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;FLXSRGREQHMUHGXNFML +E$F:\QLND]WHJRZQLRVHNĪHPRĪQDX]\VNDüNOLQLF]QLHLVWRWQÄ&#x2026;UHGXNFMÄ&#x160;+E$F VWRVXMÄ&#x2026;FPQLHMV]Ä&#x2026;GDZNÄ&#x160;LQVXOLQ\%L$VSZSRUyZQDQLX]LQVXOLQÄ&#x2026;OXG]NÄ&#x2026;%+, 3RGVXPRZXMÄ&#x2026;F%L$VSFHFKXMHVLÄ&#x160;OHSV]\PSUR¿OHPEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZDZSRUyZQDQLX ] LQVXOLQÄ&#x2026; OXG]NÄ&#x2026; %+,  MHĪHOL FKRG]L R F]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;ü Z\VWÄ&#x160;SRZDQLD FLÄ&#x160;ĪNLFK HSL]RGyZKLSRJOLNHPLLRUD]KLSRJOLNHPLLQRFQ\FK :DĪQ\PL DVSHNWDPL ] SXQNWX ZLG]HQLD EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZD FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; VWRVXMÄ&#x2026;F\FK LQVXOLQÄ&#x160; %L$VS ]ZáDV]F]D SDFMHQWyZ Z SRGHV]á\P ZLHNX Z\GDMÄ&#x2026; VLÄ&#x160;áDWZRÄ&#x17E;üLHODVW\F]QRÄ&#x17E;üVWRVRZDQLD%L$VSZSRUyZQDQLX]PLHV]DQNÄ&#x2026;LQVXOLQ\ OXG]NLHMDPLDQRZLFLHPRĪOLZRÄ&#x17E;üSRGDZDQLDOHNXEH]SRÄ&#x17E;UHGQLRSU]HGSRVLáNLHP OXE Z MHJR WUDNFLH EH] NRQLHF]QRÄ&#x17E;FL F]HNDQLD RNRáR PLQXW GR VSRĪ\FLD SRVLáNX SR ZF]HÄ&#x17E;QLHMV]\PSRGDQLXLQVXOLQ\%+, 2JyOQLHVWRVRZDQLHDQDORJyZLQVXOLQ\ZLÄ&#x2026;ĪHVLÄ&#x160;]ZLÄ&#x160;NV]Ä&#x2026;HODVW\F]QRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;SRGDZDQLDSRVLáNyZRUD]LFKOLF]E\F]\WHĪF]DVXSRGDZDQLDLQVXOLQ\ 8PRĪOLZLDWRZV]HFKVWURQQH]DVWRVRZDQLHWHMLQVXOLQ\XRVyEPáRG\FK HODVW\F]QRÄ&#x17E;üWU\EXĪ\FLD XVWDUV]\FKSDFMHQWyZ SRGDZDQLHSRSRVLáNX XG]LHFL ]PLHQQ\ DSHW\W RUD] Z ]DEXU]HQLDFK ZFKáDQLDQLD D WDNĪH Z LQQ\FK VWDQDFK FKRURERZ\FK JG]LH]DOHFDVLÄ&#x160;VWRVRZDQLHLQVXOLQ\SRSRVLáNX>@ :LHOH EDGDÄ&#x201D; SRWZLHUG]D ĪH Z SRUyZQDQLX ] LQVXOLQÄ&#x2026; OXG]NÄ&#x2026; DQDORJ LQVXOLQ\ aspartV]\EFLHMXOHJDZFKáDQLDQLXLZF]HÄ&#x17E;QLHMRVLÄ&#x2026;JDPDNV\PDOQHVWÄ&#x160;ĪHQLHZHNUZL =DWHPHIHNWREQLĪDQLDVLÄ&#x160;JOLNHPLLSRSRVLáNRZHMMHVW]QDF]QLHV]\EV]\2EVHUZXMHVLÄ&#x160; UyZQLHĪSRSUDZÄ&#x160;SU]HGSRVLáNRZHMJOLNHPLLZREXW\SDFKFXNU]\F\:EDGDQLX2KLUD LZVSZ\ND]DQRĪH]PLDQDPLHV]DQNLLQVXOLQOXG]NLHMQDPLHV]DQNÄ&#x160;LQVXOLQaspart SRSUDZLDQLHW\ONRJOLNHPLÄ&#x160;SRSRVLáNRZÄ&#x2026;DOHWDNĪHV]W\ZQRÄ&#x17E;üWÄ&#x160;WQLFFRMHVWQLH]DOHĪQ\PF]\QQLNLHPU\]\NDSRZLNáDÄ&#x201D;VHUFRZRQDF]\QLRZ\FK :DĪQ\FK GRZRGyZ SRWZLHUG]DMÄ&#x2026;F\FK LVWRWQH NRU]\Ä&#x17E;FL ]H VWRVRZDQLD LQVXOLQ\ aspart Z SRVWDFL REQLĪHQLD JOLNHPLL SRSRVLáNRZHM DOH UyZQLHĪ JOLNHPLL QD F]F]R GRVWDUF]\á\EDGDQLD35(6(17:EDGDQLXW\PSU]H]PLHVLÄ&#x160;F\SRGGDQRREVHUZDFML FKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SX3RZ\ĪV]HEDGDQLDZVND]Dá\ĪHPLHV]DQNDLQVX-


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซOLQ\aspartVNXWHF]QLHMNRQWUROXMHJOLNHPLฤŠSRSRVLรกNRZฤ…JOLNHPLฤŠQDF]F]RDWDNฤชH +E$FDQLฤชHOLPLHV]DQNDLQVXOLQ\OXG]NLHM:\UyZQDQLHJOLNHPLF]QHEH]SRฤžUHGQLR SU]HNรกDGDVLฤŠQDREQLฤชHQLHOLF]E\SRZLNรกDฤ”VHUFRZRQDF]\QLRZ\FK %DGDQLH ,QLWLDWLQJ ,QVXOLQ WKHUDS\ ,Q 7\SH 'LDEHWHV ,1,7,$7( SU]HSURZDG]RQRXFKRU\FKXNWyU\FKGRVWRVRZDQRGDZNฤŠPHWIRUPLQ\LUR]SRF]ฤŠWROHF]HQLH LQVXOLQฤ…JODUJLQฤ…OXEGZXID]RZฤ…LQVXOLQฤ…aspart3RW\JRGQLDFKOHF]HQLDRGVHWHN +E$F Z JUXSLH OHF]RQHM GZXID]RZฤ… PLHV]DQNฤ… LQVXOLQ\ aspart Z SRUyZQDQLX ]JUXSฤ…OHF]RQฤ…JODUJLQฤ…E\รกLVWRWQLHQLฤชV]\ : EDGDQLX ,1,7,$7(SOXV REVHUZDFMฤ… REMฤŠWR FKRU\FK ] FXNU]\Fฤ… W\SX 8 ZV]\VWNLFK SDFMHQWyZ VWRVRZDQR GZLH LQLHNFMH PLHV]DQNL GZXID]RZHM LQVXOLQ\ aspart %DGDQLH WR GRZRG]L ฤชH ]DVWRVRZDQD PLHV]DQND LQVXOLQ\ aspart MHVW EH]SLHF]Qฤ…LVNXWHF]Qฤ…RSFMฤ…WHUDSHXW\F]Qฤ…GODSDFMHQWyZ]FXNU]\Fฤ…W\SXZZLHNX SRZ\ฤชHMODW ']LฤŠNLVWRVRZDQLXPLHV]DQNLLQVXOLQ\aspartPRฤชQDE\รกRX]\VNDรผOHSV]HZ\UyZQDQLHJOLNHPLF]QHDQLฤชHOLSRGF]DVVWRVRZDQLDPLHV]DQNLLQVXOLQ\OXG]NLHM-HGQRF]HฤžQLHOLF]EDHSL]RGyZKLSRJOLNHPLLMHVWQLฤชV]DZF]DVLHVWRVRZDQLDLQVXOLQ\aspart :VND]XMHWRQDEH]SLHF]Hฤ”VWZRLQVXOLQ\aspart :DUWRWHฤช]DXZDฤช\รผฤชHEDGDQLDSRWZLHUG]DMฤ…RJUDQLF]HQLHSU]\URVWXPDV\FLDรกD SRGF]DVVWRVRZDQLDPLHV]DQNLLQVXOLQ\aspart1DWRPLDVWZ]URVWPDV\FLDรกDSRGF]DV VWRVRZDQLDLQVXOLQOXG]NLFKPRฤชHSU]\F]\QLDรผVLฤŠGRSRJRUV]HQLDURNRZDQLD]ZLฤŠNV]DMฤ…FLQVXOLQRRSRUQRฤžรผFLฤžQLHQLHNUZLRUD]G\VOLSLGHPLฤŠ :SURZDG]HQLHGRFRG]LHQQHMSUDNW\NLOHNDUVNLHMPLHV]DQHNLQVXOLQDQDORJRZ\FK VWDQRZL ZDฤชQ\ SRVWฤŠS Z OHF]HQLX FXNU]\F\ W\SX L =DOHW\ PLHV]DQNL LQVXOLQ\ DQDORJRZHM WR SU]HZLG\ZDOQRฤžรผ G]LDรกDQLD VNXWHF]QRฤžรผ SRSUDZ\ NRQWUROL JOLNHPLL ]DUyZQR QD F]F]R MDN L SRSRVLรกNRZHM Z\UDฤชRQHM REQLฤชHQLHP VLฤŠ RGVHWND +E$F PQLHMV]\SU]\URVWPDV\FLDรกDLรกDWZRฤžรผVWRVRZDQLDZOHF]HQLXDPEXODWRU\MQ\PRUD] DNFHSWDFMD SU]H] FKRU\FK 1DOHฤช\ ]DXZDฤช\รผ ฤชH OHSV]H Z\UyZQDQLH JOLNHPLF]QH WR OHSV]HURNRZDQLHSU]HELHJXFXNU]\F\>@ 0HWDDQDOL]D 4XD\\XPD L ZVS SRUyZQXMH VNXWHF]QRฤžรผ L EH]SLHF]Hฤ”VWZR PLHV]DQHN DQDORJRZ\FK PLHV]DQHN LQVXOLQ OXG]NLFK DQDORJyZ GรกXJRG]LDรกDMฤ…F\FK LOHF]HQLDQLHLQVXOLQRZHJRZFXNU]\F\W\SX:\ND]DQRฤชHZRGQLHVLHQLXGRREQLฤชDQLD JOLNHPLL QD F]F]R SU]HZDฤชDรก\ LQVXOLQ\ OXG]NLH ]DUyZQD Z RGQLHVLHQLX GR RJyOQHMRFHQ\SUHSDUDWyZDQDORJRZ\FKMDNLZSRUyZQDQLX]SRV]F]HJyOQ\PLSUHSDUDWDPL1LHVWZLHUG]RQRUyฤชQLFZVNXWHF]QRฤžFLREQLฤชDQLDVWฤŠฤชHQLD+E$FPLฤŠG]\ PLHV]DQNDPLLQVXOLQ\OXG]NLHMDPLHV]DQNDPLDQDORJRZ\PL=NROHLZRGQLHVLHQLX GR Z\VWฤŠSRZDQLD KLSRJOLNHPLL Z\ND]DQR ฤชH RJyOQLH RSLV\ZDQH KLSRJOLNHPLH U]DG]LHMZ\VWฤŠSRZDรก\SR]DVWRVRZDQLXLQVXOLQOXG]NLFK]GHยฟQLRZDQHรกDJRGQHZ\VWฤŠSRZDรก\UyZQLHF]ฤŠVWRMHG\QLHFLฤŠฤชNLHKLSRJOLNHPLHZSUDZG]LHU]DGNLHDOHWHฤชU]DG]LHM PLDรก\PLHMVFHSU]\VWRVRZDQLXPLHV]DQHNDQDORJRZ\FK5HGXNFMDJOLNHPLLSRSRVLรกNRZHM E\รกD VNXWHF]QLHMV]D Z SU]\SDGNX PLHV]DQHN DQDORJRZ\FK 2JyOQ\ ZQLRVHN DXWRUyZ WHJR SU]HJOฤ…GX VWZLHUG]D Z RGQLHVLHQLX GR SRUyZQDQLD LQVXOLQ OXG]NLFK
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

LDQDORJRZ\FKĪHLFKSDUDPHWU\NRQWUROLVÄ&#x2026;SRGREQHQDWRPLDVWRELHJUXS\VÄ&#x2026;VNXWHF]QLHMV]HZÄ&#x17E;FLVáHMNRQWUROLJOLNHPLLZSRUyZQDQLX]DQDORJDPLGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\PL LQLHLQVXOLQRZ\PLOHNDPLSU]HFLZFXNU]\FRZ\PLZFXNU]\F\W\SX 3RGREQ\SU]HJOÄ&#x2026;GV\VWHPDW\F]Q\SU]HSURZDG]LOL5\Ä&#x17E;LZVSSRUyZQXMÄ&#x2026;FLQVXOLQ\ OXG]NLHLDQDORJRZH:SU]HJOÄ&#x2026;G]LHW\PZRGQLHVLHQLXGRFXNU]\F\W\SX]HVWDZLRQR EDGDÄ&#x201D;VSRÄ&#x17E;UyGNWyU\FKGRW\F]\áRPLHV]DQHNGZXID]RZ\FKDZLHORNURWQ\FK ZVWU]\NQLÄ&#x160;ü]]DVWRVRZDQLHPNHP=SU]HJOÄ&#x2026;GXWHJRZ\QLNDĪHÄ&#x17E;UHGQLHZ\UyZQDQLH PHWDEROLF]QH FXNU]\F\ W\SX E\áR SRGREQH SU]\ ]DVWRVRZDQLX LQVXOLQ L DQDORJyZ V]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FK3RGREQLHQLHRGQRWRZDQRUyĪQLFZáÄ&#x2026;F]Q\FKZ\QLNDFKGRW\F]Ä&#x2026;F\FKJOLNHPLLQDF]F]RFKRFLDĪZGZyFKEDGDQLDFKRGQRWRZDQRSU]HZDJÄ&#x160;LQVXOLQ\ OXG]NLHMQDGLQVXOLQÄ&#x2026;aspart1LHZ\ND]DQRUyĪQLFZVWRSQLXU\]\NDZ\VWÄ&#x160;SRZDQLD KLSRJOLNHPLLZW\PWDNĪHFLÄ&#x160;ĪNLFK1LHMHGQR]QDF]QHZ\QLNLVWZLHUG]RQRRGQRÄ&#x17E;QLH SU]\URVWXPDV\FLDáDSRGREQLHMDNZRGQLHVLHQLXGRJOLNHPLLSRSRVLáNRZHM = SU]HGVWDZLRQ\FK PHWDDQDOL] Z\QLND ĪH PLHV]DQNL LQVXOLQ OXG]NLFK L DQDORJRZ\FK VÄ&#x2026; UyZQRU]Ä&#x160;GQH :DUWR ZLÄ&#x160;F SU]\WRF]\ü ]DOHFHQLD DPHU\NDÄ&#x201D;VNLH +RZ WR VZLWFK EHWZHHQLQVXOLQ SURGXFWV 3KDUPDFLVW /HWWHU3UHVFULEHUV /HWWHU  QU  R PRĪOLZRÄ&#x17E;FL Z]DMHPQHJR SU]HVWDZLDQLD FKRU\FK ] PLHV]DQHN DQDORJRZ\FKQDPLHV]DQNLLQVXOLQ\OXG]NLHMMDNL]PLHV]DQHNLQVXOLQ\OXG]NLHMQDPLHV]DQNL DQDORJRZH3U]HVWDZLHQLHWRPRĪHRGE\üVLÄ&#x160;ZVWRVXQNXMHGQRVWHNLQVXOLQ\ZREX NLHUXQNDFKPRG\¿NDFML>@ 3RUyZQDQRNRV]W\RUD]XĪ\WHF]QRÄ&#x17E;üWHUDSLLV]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;F\PLLGZXID]RZ\PL DQDORJDPL LQVXOLQ\ aspart ] LQVXOLQÄ&#x2026; OXG]NÄ&#x2026; X FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX L $QDOL]Ä&#x160; NRV]WyZXĪ\WHF]QRÄ&#x17E;FL SU]HSURZDG]RQR QD SRGVWDZLH 0RGHOX &XNU]\F\ &25(NWyU\GRVWRVRZDQRGRZDUXQNyZSROVNLFK3U]HSURZDG]RQRGZDSRUyZQDQLD LQVXOLQDaspartvsLQVXOLQDOXG]NDZVFKHPDFLHZLHORNURWQ\FKZVWU]\NQLÄ&#x160;üZVNRMDU]HQLX]LQVXOLQÄ&#x2026;L]RIDQRZÄ&#x2026;ZFXNU]\F\W\SXRUD]GZXID]RZDLQVXOLQDaspartvs PLHV]DQND LQVXOLQ\ OXG]NLHM Z FXNU]\F\ W\SX : DQDOL]LH XZ]JOÄ&#x160;GQLRQR SRV]HU]RQÄ&#x2026; SHUVSHNW\ZÄ&#x160; SáDWQLND F]\OL áÄ&#x2026;F]QH NRV]W\ SRQRV]RQH SU]H] SáDWQLND SXEOLF]QHJR L SDFMHQWD (IHNW\ ]GURZRWQH PLHU]RQR ]D SRPRFÄ&#x2026; ODW Ī\FLD VNRU\JRZDQ\FK MDNRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; 4$/< &XNU]\FDW\SXÄ&#x17E;UHGQLDOLF]ED]\VNDQ\FK4$/<ZJUXSLHaspartZ\QRVL D JUXSLH LQVXOLQ\ OXG]NLHM .RV]W\ OHF]HQLD MHGQHJR SDFMHQWD SU]\ VWRVRZDQLX WHUDSLLLQVXOLQÄ&#x2026;aspartZ\QRV]Ä&#x2026;]áDNRV]W\JHQHURZDQHSU]H]LQVXOLQÄ&#x160;OXG]NÄ&#x2026; Z\QRV]Ä&#x2026;]á.RV]WX]\VNDQLDGRGDWNRZHJR4$/<Z\QRVL]á &XNU]\FDW\SXÄ&#x17E;UHGQLDOLF]ED4$/<GODGZXID]RZHMLQVXOLQ\aspartZ\QRVL D GOD PLHV]DQNL LQVXOLQ\ OXG]NLHM .RV]W\ OHF]HQLD MHGQHJR SDFMHQWD SU]\ VWRVRZDQLX WHUDSLL GZXID]RZÄ&#x2026; LQVXOLQÄ&#x2026; aspart Z\QRV]Ä&#x2026;  ]á D NRV]W\ JHQHURZDQHSU]H]PLHV]DQNÄ&#x160;LQVXOLQ\OXG]NLHM]á.RV]WX]\VNDQLDGRGDWNRZHJR 4$/<Z\QRVL]á 6WRVRZDQLHLQVXOLQ\aspartXFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXZLÄ&#x2026;ĪHVLÄ&#x160;]SRSUDZÄ&#x2026; MDNRÄ&#x17E;FLĪ\FLDRUD]Z\ĪV]\PLNRV]WDPL.RV]WX]\VNDQLDGRGDWNRZHJR4$/<Ä&#x17E;ZLDGF]\


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซRW\PฤชH]SRV]HU]RQHMSHUVSHNW\Z\SรกDWQLNDWHUDSLDLQVXOLQฤ…aspartMHVWRSรกDFDOQD Z SROVNLFK ZDUXQNDFK ,VWQLHMH UyZQLHฤช QLH]HURZH SUDZGRSRGRELHฤ”VWZR  ฤชH LQVXOLQD aspart GRPLQXMH MHVW MHGQRF]HฤžQLH WDฤ”V]D L VNXWHF]QLHMV]D QDG LQVXOLQฤ… OXG]Nฤ…6WRVRZDQLHGZXID]RZHMLQVXOLQ\aspartXFKRU\FK]FXNU]\Fฤ…W\SXZLฤ…ฤชH VLฤŠ]SRSUDZฤ…MDNRฤžFLฤช\FLDRUD]Z\ฤชV]\PLNRV]WDPL:\VRNRฤžรผ,&(5 LQNUHPHQWDOQH ZVSyรกF]\QQLNLHIHNW\ZQRฤžFLNRV]WRZHM Z\]QDF]RQHJRQDSRGVWDZLH4$/<ZVND]XMH QD WR ฤชH ] SRV]HU]RQHM SHUVSHNW\Z\ SรกDWQLND GZXID]RZD LQVXOLQD aspart MHVW WHUDSLฤ…RSรกDFDOQฤ…ZSROVNLFKZDUXQNDFK>@ ']LDรกDQLD XERF]QH SU]\ SRGDZDQLX LQVXOLQ\ L MHM DQDORJyZ RW\รกRฤžรผ SRLQVXOLQRZDOLSRKLSHUWURยฟDOLSRDWURยฟDLQIHNFMHPLฤŠฤžQLRZHREU]ฤŠNLSRLQVXOLQRZHUHDNFMH DOHUJLF]QH SRZVWDZDQLH SU]HFLZFLDรก SU]HFLZLQVXOLQRZ\FK SRZVWDZDQLH RSRUQRฤžFL QDLQVXOLQฤŠSRJRUV]HQLHZSU]HELHJXUHWLQRSDWLLFXNU]\FRZHM>@ Hipoglikemia WR QDMF]ฤŠฤžFLHM Z\VWฤŠSXMฤ…FH SRZLNรกDQLH SU]\ OHF]HQLX SUHSDUDWDPLLQVXOLQ\0DULD']LXUDRSLVXMHSU]\SDGHNZ\VWฤ…SLHQLDKLSRJOLNHPLLXOHWQLHM NRELHW\SU]\QLHSUDZLGรกRZ\PGDZNRZDQLXglarginy>@ /LSRKLSHUWURยฟDWRSU]HURVWWNDQNLSRGVNyUQHMQDVNXWHNSU]\MPRZDQLDLQVXOLQ\ 'RW\F]\ ยฑ FKRU\FK SU]\MPXMฤ…F\FK LQVXOLQฤŠ : EDGDQLX 0LFKDรกD 'รกXJDV]ND LZVS REMฤŠWR NRQWUROฤ… RVyE FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ RVRE\ PLDรก\ FXNU]\FฤŠ W\SXRVyEPLDรกRFXNU]\FฤŠW\SXSU]\MPXMฤ…F\FKLQVXOLQฤŠ %DGDQLHZ\ND]DรกR ฤชHXRVyE Z\VWฤ…SLรกDOLSRKLSHUWURยฟD>@ 3U]\ SRGDZDQLX LQVXOLQ\ ZH ZVWU]\NQLฤŠFLDFK MHGQ\P ] SRZLNรกDฤ” SR ZVWU]\NQLฤŠFLXLQVXOLQ\MHVWOLSRDWURยฟDF]\OL]DQLNWNDQNLWรกXV]F]RZHM-HVWWRREHFQLHU]DGNLH SRZLNรกDQLHRNGRURVรก\FKFKRU\FK]FXNU]\Fฤ…W\SX-HVWRQRZ\ZRรกDQH]DEXU]HQLDPLLPPXQRORJLF]Q\PL7DNLSU]\SDGHN]RVWDรกRSLVDQ\SU]H]0DULฤŠ']LXUDSU]\ SRGDZDQLXglarginyZHZVWU]\NQLฤŠFLDFKSRGVNyUQ\FKZFXNU]\F\W\SXXOHWQLHM SDFMHQWNL>@RUD]XOHWQLHMNRELHW\OHF]RQHMNUyWNRG]LDรกDMฤ…F\PDQDORJLHPLQVXOLQ\+XPDORJSRGDZDQฤ…SU]H]SRPSฤŠLQVXOLQRZฤ…>@ :URNXSRGGDQRDQDOL]LHUHWURVSHNW\ZQHMFKRU\FK]FXNU]\Fฤ…W\SX ZZLHNXODW/LSRDWURยฟฤŠVWZLHUG]RQRXRVyE F]\OLRNEDGDQ\FK :JUXSLH WHM FKRU\FK E\รกR OHF]RQ\FK FLฤ…Jรก\P SRGVNyUQ\P ZOHZHP LQVXOLQ\ ] ]DVWRVRZDQLHPLQVXOLQ\OXG]NLHM$FWUDSLG 1RYR1RUGLVN ยฑRVREDDQDORJLHPLQVXOLQ\aspart 1RYRUDSLG1RYR1RUGLVN ยฑRVyELlispro +XPDORJ(OL/LO\ ยฑRVRE\'ZyFK FKRU\FKOHF]RQRZVWU]\NQLฤŠFLDPLUD]\QDGREฤŠDQDORJXLQVXOLQ\detemir OHYHPLU 1RYR1RUGLVN >@ : URNX 2OJD .RUGRQRXUL L ZVS Z EDGDQLX NOLQLF]Q\P REVHUZRZDOL SDFMHQWyZ]FXNU]\Fฤ…W\OX/LSRDWURยฟฤŠZ\NU\WRXRVyE RJyOQHMOLF]E\RVyE EDGDQ\FK %DGDQLSU]\MPRZDOLNUyWNRG]LDรกDMฤ…FDLQVXOLQฤŠlisproยฑRVRE\LQVXOLQฤŠ aspartยฑRVyE]RVyE SU]\MPRZDรกRLQVXOLQฤŠ]DSRPRFฤ…SRPS\LQVXOLQRZHM>@ :,QGLDQ-RXUQDORI3KDUPDFRORJ\RSLVDQRUHDNFMHDOHUJLF]Qฤ…QDG]LDรกDQLHNUyWNR G]LDรกDMฤ…FHM LQVXOLQ\ L]RIDQRZHM RUD] LQVXOLQ\ $FWUDSLG X OHWQLHJR PฤŠฤชF]\]Q\
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SX3RZVWU]\NQLÄ&#x160;FLXLQVXOLQ\SRMDZLDáVLÄ&#x160;UXPLHÄ&#x201D;Z\V\SNDLÄ&#x17E;ZLÄ&#x2026;G FDáHJR FLDáD 7DNLH UHDNFMH QLH SRMDZLá\ VLÄ&#x160; SR ]DVWRVRZDQLX LQVXOLQ\ GáXJR G]LDáDMÄ&#x2026;FHMglargine>@2SRGREQ\FKSU]\SDGNDFK]JáDV]DQRZF]HÄ&#x17E;QLHMZ-DSRQLLLZ86$ >@ 'U$UXQD*RUXWXRSLVDáDQLHW\SRZ\SU]\SDGHNSRZLNáDQLDOHF]HQLDNUyWNRG]LDáDMÄ&#x2026;F\P DQDORJLHP LQVXOLQ\ 1RYR5DSLG RUD] GáXJR G]LDáDMÄ&#x2026;F\P DQDORJLHP LQVXOLQ\ glargineXOHWQLHMG]LHZF]\QNL]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SX:\VWÄ&#x2026;SLá\REU]Ä&#x160;NLLREXVWURQQD ]DüPDSRGWRUHENRZD3R]PLDQLHVSRVREXOHF]HQLD]HZVWU]\NQLÄ&#x160;üQDFLÄ&#x2026;JáHZOHZ\ LQVXOLQ\ SU]H] SRPSÄ&#x160; LQVXOLQRZÄ&#x2026; REU]Ä&#x160;NL VDPRLVWQLH XVWÄ&#x2026;SLá\ JOLNHPLD XVWDELOL]RZDáDVLÄ&#x160;]DüPDE\áDOHF]RQDFKLUXUJLF]QLHSU]H]ZV]F]HSLHQLHVRF]HZNLZHZQÄ&#x2026;WU]JDáNRZHM>@ :'LDEHWHV&DUHRSLVDQ\]RVWDáSU]\SDGHNOHWQLHMNRELHW\XNWyUHMXMDZQLáVLÄ&#x160; RJyOQ\REU]Ä&#x160;NZ\VLÄ&#x160;NLVXURZLF]HLRVWUDQLHZ\GROQRÄ&#x17E;üQHUHNZNLONDJRG]LQSR UR]SRF]Ä&#x160;FLXOHF]HQLDLQVXOLQÄ&#x2026;>@ /XLJL$GDPRLZVSRSLVDOLSU]\SDGHNREU]Ä&#x160;NXXOHWQLHMNRELHW\]FXNU]\FÄ&#x2026; W\SX OHF]RQÄ&#x2026; GáXJR G]LDáDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; LQVXOLQÄ&#x2026; JODUJLQÄ&#x2026; /DQWXV RUD] NUyWNR G]LDáDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; LQVXOLQÄ&#x2026;Lispro2EMDZ\Z\VWÄ&#x2026;SLá\ZV]SLWDOXJG]LH]QDOD]áDVLÄ&#x160;FKRUDSRZ\VWÄ&#x2026;SLHQLX REMDZyZ NZDVLF\ NHWRQRZHM 3R SRGDQLX GXĪ\FK GDZHN LQVXOLQ\ Z\VWÄ&#x2026;SLá\ REMDZ\ XRJyOQLRQHJRREU]Ä&#x160;NX>@ 3U]HP\VáDZ 0UR]LNLHZLF] L LQ RSLVDOL SRZLNáDQLH LQVXOLQRWHUDSLL MDNLP MHVW SRZVWDZDQLHVZRLVW\FKSU]HFLZFLDáSU]HFLZLQVXOLQRZ\FK%DGDQLHPLDáRFKDUDNWHU ZLHORRÄ&#x17E;URGNRZHJR NRQWURORZDQHJR UDQGRPL]RZDQHJR EDGDQLD NOLQLF]QHJR SU]HSURZDG]RQHJR Z ZDUXQNDFK SRGZyMQLH Ä&#x17E;OHSHM SUyE\ *UXSÄ&#x160; EDGDQÄ&#x2026; VWDQRZLáR SDFMHQWyZ ] FXNU]\FÄ&#x2026; NWyU]\ SU]H] W\JRGQL SU]\MPRZDOL UHNRPELQRZDQÄ&#x2026; LQVXOLQÄ&#x160;OXG]NÄ&#x2026;3ROKXPLQ 3ROID7DUFKRPLQ6$ OXEUHIHUHQF\MQÄ&#x2026;Humulin /LOO\)UDQFH 6$ 2GVHWHN RVyE X NWyU\FK Z\WZRU]\á\ VLÄ&#x160; SU]HFLZFLDáD SU]HFLZLQVXOLQRZH VWDQRZLáZJUXSLHEDGDQHMLZJUXSLHUHIHUHQF\MQHM2ND]DáRVLÄ&#x160;WRQLHLVWRWQH VWDW\VW\F]QLHDLQVXOLQDPolhuminRND]DáDVLÄ&#x160;SRGREQDSRGZ]JOÄ&#x160;GHPLPPXQRJHQQRÄ&#x17E;FLMDNLQVXOLQD+XPXOLQ>@ %DGDQLDGRÄ&#x17E;ZLDGF]DOQHLQYLWURZ\ND]Dá\PLWRJHQQRÄ&#x17E;üL]ZLÄ&#x160;NV]RQ\SRWHQFMDá SUROLIHUDF\MQ\glarginy-HVWWR]ZLÄ&#x2026;]DQH]ZLÄ&#x160;NV]\PSRZLQRZDFWZHPglarginyGR UHFHSWRUD ,*) %DGDQLH NRKRUWRZH SU]HSURZDG]RQH SU]H] +HPNHVD L ZVS Z\ND]DáR]ZLÄ&#x2026;]HNPLÄ&#x160;G]\GDZNÄ&#x2026;glarginyDrozwojem nowotworuZLÄ&#x160;NV]\QLĪZSU]\SDGNXLQVXOLQ\OXG]NLHM-HGQDNZ\QLNLWH]RVWDá\VNU\W\NRZDQH%DGDQLH-RQDVVRQD LZVSRUD]JUXS\V]NRFNLHMZ\ND]DáREUDNUyĪQLFPLÄ&#x160;G]\FKRU\PLOHF]RQ\PLglarJLQÄ&#x2026; DFKRU\PL OHF]RQ\PL LQQ\PL LQVXOLQDPL SRG Z]JOÄ&#x160;GHP U\]\ND QRZRWZRUyZ $QDOL]DZWyUQDZ\ND]DáDZ]URVWU\]\NDUDNDSLHUVL %DGDQLH&XUULHLZVSSRUyZQ\ZDáRZSá\ZOHF]HQLDOHNDPLGRXVWQ\PLKLSRJOLNHPL]XMÄ&#x2026;F\PLLLQVXOLQDPLQDU\]\NRZ\VWÄ&#x2026;SLHQLDQRZRWZRUyZ6WZLHUG]RQRĪHU\]\NR MHVWZLÄ&#x160;NV]HXFKRU\FKOHF]RQ\FKLQVXOLQÄ&#x2026;QLĪXFKRU\FKOHF]RQ\FKOHNDPLGRXVWQ\PL -HGQDNglarginaZSRUyZQDQLX]LQVXOLQDPLOXG]NLPLQLH]ZLÄ&#x160;NV]DáDU\]\NDQRZR-


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซWZRURZHJR ,QVXOLQD Z SRUyZQDQLX ] PHWIRUPLQฤ… ]ZLฤŠNV]DรกD U\]\NR Z\VWฤ…SLHQLD UDND MHOLWD JUXEHJR L UDND WU]XVWNL D QLH UDND SLHUVL L UDND VWHUF]D 1LH ]QDOH]LRQR WDNฤชHZ]URVWXU\]\NDUDNDSLHUVLXFKRU\FKOHF]RQ\FKJODUJLQฤ…7DEHODQDVWURQLH DUW\NXรกX SRND]XMH U\]\NR QRZRWZRURZH X RVyE OHF]RQ\FK JODUJLQฤ… Z SRUyZQDQLX ]LQQ\PLLQVXOLQDPL:ฤชDGQ\P]EDGDฤ”U\]\NRQRZRWZRUXQLHE\รกRZLฤŠNV]HZฤžUyG FKRU\FKOHF]RQ\FKJODUJLQฤ…ZSRUyZQDQLX]RVREDPLOHF]RQ\PLLQQ\PLLQVXOLQDPL >@ :ZLHOXSyฤจQLHMV]\FKEDGDQLDFKQLHVWZLHUG]RQRUDNRWZyUF]HJRZSรก\ZXglarginy$QDORJWHQX]QDQR]DZSHรกQLEH]SLHF]Q\:EDGDQLDFKSU]HSURZDG]RQ\FKQD UyฤชQ\FK OLQLDFK NRPyUNRZ\FK Z\ND]DQR ฤชH SRWHQFMDรก PLWRJHQQ\ detemiru MHVW QD SR]LRPLHSRGREQ\PDQDZHWQLฤชV]\PQLฤชinsuliny ludzkiej'DOV]HEDGDQLDZ\ND]Dรก\ ฤชHVXURZLFD]DZLHUDMฤ…FDLQVXOLQฤŠdetemir LLQQHanalogi insuliny QLHZ\ND]\ZDรกD ZLฤŠNV]HJR DQL PQLHMV]HJR G]LDรกDQLD VW\PXOXMฤ…FHJR Z]URVW NRPyUHN Z SRUyZQDQLX ] VXURZLFฤ… ]DZLHUDMฤ…Fฤ… LQVXOLQฤŠ OXG]Nฤ… %DGDQLD RFHQLDMฤ…FH ZSรก\Z PLWRJHQQHJR G]LDรกDQLDLQVXOLQ\NPHglarginyLdetemiruQDNRPyUNL0&)LQYLWURZ\ND]Dรก\ ฤชH DNW\ZQRฤžรผ PLWRJHQQD detemiru QLH UyฤชQLรกD VLฤŠ RG DNW\ZQRฤžFL PLWRJHQQHM LQVXOLQ\OXG]NLHMGlarginaZ\ND]\ZDรกDQLHLVWRWQฤ…VWDW\VW\F]QLHUyฤชQLFฤŠZSRUyZQDQLX ]LQVXOLQฤ…OXG]Nฤ…>@ 3ROVNLH7RZDU]\VWZR'LDEHWRORJLF]QHZRSXEOLNRZDQ\PVWDQRZLVNXZVSUDZLH EH]SLHF]Hฤ”VWZDVWRVRZDQLDglarginyVWZLHUG]DฤชH]XZDJLQDQLHGRVNRQDรกRฤžFLPHWRGRORJLF]QHRSXEOLNRZDQHEDGDQLDQLHVWDQRZLฤ…SRGVWDZGRX]QDQLD]ZLฤ…]NXPLฤŠG]\ JODUJLQฤ…DUR]ZRMHPQRZRWZRUyZ'ODWHJR37'QLHSURSRQXMH]PLDQ\ZVND]Dฤ”GR VWRVRZDQLD glarginy L LQQ\FK DQDORJyZ LQVXOLQ\ RUD] QLH UHNRPHQGXMH SU]HUZDQLD OHF]HQLDJODUJLQฤ…>@ .RQVXOWDQW .UDMRZ\ Z G]LHG]LQLH GLDEHWRORJLL XZDฤชD ฤชH REHFQ\ VWDQ ZLHG]\ ZVND]XMHฤชHOHF]HQLHLQVXOLQฤ…glargineMHVWEH]SLHF]Q\PVSRVREHPLQVXOLQRWHUDSLL -HGQDN ELRUฤ…F SRG XZDJฤŠ RVWDWQLH SXEOLNDFMH WฤŠ LQVXOLQฤŠ QDOHฤช\ VWRVRZDรผ RVWURฤชQLH XNRELHWZRNUHVLHSRPHQRSDX]DOQ\PREFLฤ…ฤชRQ\FKURG]LQQLHUDNLHPVXWNDLXFKRU\FK SRGHMU]DQ\FK R ZVSyรกLVWQLHQLH SURFHVX QRZRWZRURZHJR 6]F]HJyรกRZH RPyZLHQLH SUREOHPX LQVXOLQRWHUDSLL L U\]\ND QRZRWZRUyZ ]QDMGXMH VLฤŠ QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM (XURSHMVNLHJR7RZDU]\VWZDZZZHDVGRUJ>@ $QDOL]D ]ELRUF]D EDGDฤ” NOLQLF]Q\FK ] UDQGRPL]DFMฤ… SURZDG]RQHJR SU]H] 6DQRยฟ$YHQVLVSRUyZQXMฤ…FDOHF]HQLHJODUJLQฤ… JUXSDRVyE ]LQQ\PURG]DMHP OHF]HQLD JUXSDRVRE\ QLHZ\ND]DรกDUyฤชQLFZ]DSDGDOQRฤžFLQDFKRUREฤŠQRZRWZRURZฤ…-HGQR]DQDOL]RZDQ\FKEDGDฤ”SRUyZQ\ZDรกROHF]HQLHJODUJLQฤ… JUXSDRVyE ] OHF]HQLHP LQVXOLQฤ… SURWDPLQRZฤ… NPH JUXSD RVRE\ &]DV REVHUZDFML WUZDรก SUDZLHODW1LH]DREVHUZRZDQRUyฤชQLFZ]DSDGDOQRฤžFLQDFKRURE\QRZRWZRURZH :EDGDQLXUHWURVSHNW\ZQ\PSU]HSURZDG]RQ\PZ:LHONLHM%U\WDQLLQDJUXSLH RVyE]FXNU]\Fฤ…SRUyZQDQRZSรก\ZOHF]HQLDGRXVWQ\PLOHNDPLKLSRJOLNHPL]XMฤ…F\PLLLQVXOLQDPLQDU\]\NRZ\VWฤ…SLHQLDQRZRWZRUyZ%DGDQLHWRZ\ND]DรกRฤชH
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

VWRVRZDQLH glarginy Z SRUyZQDQLX ]H VWRVRZDQLHP LQVXOLQ OXG]NLFK QLH ZLÄ&#x2026;ĪH VLÄ&#x160; ]ZLÄ&#x160;NV]\PU\]\NLHPQRZRWZRUyZ : PHWDDQDOL]LH REHMPXMÄ&#x2026;FHM EDGDÄ&#x201D; NRQWURORZDQ\FK ] UDQGRPL]DFMÄ&#x2026; SRUyZQ\ZDQR G]LDáDQLH LQVXOLQ\ detemir L OXG]NLHM LQVXOLQ\ NPH RUD] Z EDGDQLDFK SRUyZQ\ZDQR LQVXOLQÄ&#x160; detemir ] JODUJLQÄ&#x2026; 3RUyZQDQLD WH Z\ND]Dá\ ĪH F]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;ü Z\VWÄ&#x160;SRZDQLD QRZRWZRUyZ X SDFMHQWyZ OHF]RQ\FK LQVXOLQÄ&#x2026; detemir E\áD PQLHMV]D QLĪXSDFMHQWyZOHF]RQ\FKJODUJLQÄ&#x2026;OXELQVXOLQÄ&#x2026;OXG]NÄ&#x2026;NPH .ROHMQH EDGDQLH ]DMPXMÄ&#x2026;FH VLÄ&#x160; ZSá\ZHP LQVXOLQ\ glarginy QD Z]URVW U\]\ND QRZRWZRUyZ WR GáXJRWHUPLQRZH EDGDQLH NRQWUROQH ] UDQGRPL]DFMÄ&#x2026; NWyUH REHMPRZDáR RVyE FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX OHF]RQ\FK LQVXOLQÄ&#x2026; %DGDQLH WR Z\ND]DáRĪHRVRE\NWyUH]DFKRURZDá\SU]\MPRZDá\Z\ĪV]HGDZNLGRERZHglarginyQLĪ SDFMHQFL]JUXS\NRQWUROQHM=DSDGDOQRÄ&#x17E;üQDFKRUREÄ&#x160;QRZRWZRURZÄ&#x2026;E\áDVLOQLH]ZLÄ&#x2026;]DQD]HVWRVRZDQLHPglarginyZGDZFHGRERZHMSRZ\ĪHM,8NJPDV\FLDáD1LH ]QDOH]LRQR ]ZLÄ&#x2026;]NX PLÄ&#x160;G]\ Z\VRNRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; GDZNL D ]DSDGDOQRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; QD QRZRWZRU\ GOD LQVXOLQ\OXG]NLHMLSR]RVWDá\FKDQDORJyZ>@ $E\ X]\VNDü RELHNW\ZQÄ&#x2026; RGSRZLHGĨ QD S\WDQLH R EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR VWRVRZDQLD LQVXOLQ\glarginySU]HSURZDG]RQRDQDOL]Ä&#x160;GDQ\FK]QDMGXMÄ&#x2026;F\FKVLÄ&#x160;ZKROHQGHUVNLP V\VWHPLH3+$5025HFRUG/LQNDJH6\VWHP>@ :áÄ&#x2026;F]RQRGREDGDÄ&#x201D;FKRU\FK:WUDNFLHREVHUZDFMLXRVyEUR]SR]QDQR QRZRWZyU=W\FKRVyEE\áROHF]RQ\FKJODUJLQÄ&#x2026;RVRE\E\á\OHF]RQHLQQ\PL analogami insuliny D RVRE\ E\á\ OHF]RQH LQVXOLQDPL OXG]NLPL = Z\OLF]HÄ&#x201D; Z\QLNDĪHXRVyEOHF]RQ\FKJODUJLQÄ&#x2026;LORUD]Z\VWÄ&#x2026;SLHQLDMDNLHJRNROZLHNQRZRWZRUX E\áPQLHMV]\QLĪZSU]\SDGNXOHF]HQLDLQVXOLQÄ&#x2026;OXG]NÄ&#x2026;,VWRWQHVWDW\VW\F]QLHPQLHMV]H U\]\NRUR]ZRMXJX]DOLWHJRXRVyEOHF]RQ\FKJODUJLQÄ&#x2026;GRW\F]\áRSU]HGHZV]\VWNLP QRZRWZRUyZ MHOLWD JUXEHJR =DJURĪHQLH UR]ZRMHP MDNLHJRNROZLHN QRZRWZRUX XRVyEOHF]RQ\FKLQQ\PLDQDORJDPLLQVXOLQ\E\áRPQLHMV]HQLĪZSU]\SDGNXVWRVRZDQLDLQVXOLQ\OXG]NLHM-HGQDNZJUXSLHOHF]RQHMJODUJLQÄ&#x2026;]DREVHUZRZDQRZLÄ&#x160;NV]H U\]\NR]DFKRURZDQLDQDUDNDSLHUVLQLĪZJUXSLHOHF]RQHMLQVXOLQÄ&#x2026;OXG]NÄ&#x2026;=DUyZQR XRVyEOHF]RQ\FKJODUJLQÄ&#x2026;MDNLXRVyEOHF]RQ\FKLQQ\PLanalogami insuliny ZW\P analogami insuliny ludzkiej QLH Z\ND]DQR ]DOHĪQRÄ&#x17E;FL SRPLÄ&#x160;G]\ GDZNÄ&#x2026; LQVXOLQ\ DZ\VWÄ&#x2026;SLHQLHPFKRURE\QRZRWZRURZHM 6IRUPXáRZDQRZQLRVNL]WHJREDGDQLD Æ&#x201D; LQVXOLQDglargina]PQLHMV]DU\]\NRUR]ZRMXQRZRWZRUyZ]ZáDV]F]DUDNDMHOLWD JUXEHJRZSRUyZQDQLXGRLQVXOLQ\OXG]NLHM Æ&#x201D; U\]\NR QRZRWZRUyZ MHVW UyZQLHĪ PQLHMV]H Z SU]\SDGNX VWRVRZDQLD DQDORJyZ LQVXOLQ\LQQ\FKQLĪglargina Æ&#x201D; ]ZLÄ&#x2026;]NL PLÄ&#x160;G]\ FXNU]\FÄ&#x2026; L QRZRWZRUDPL PRJÄ&#x2026; PLHü FKDUDNWHU SU]\SDGNRZ\ Z\QLNDMÄ&#x2026;F\ ] QLHSRĪÄ&#x2026;GDQHJR ZSá\ZX F]\QQLNyZ U\]\ND LQQ\FK QLĪ SUHSDUDW\ LQVXOLQ\


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซฦ” SRZDฤชQ\PDUJXPHQWHP]DZ\NOXF]HQLHP]ZLฤ…]NXSU]\F]\QRZHJRPLฤŠG]\VWRVRZDQLHPglarginyDQLHNWyU\PLQRZRWZRUDPLMHVWEUDN]DOHฤชQRฤžFLRGGDZNL ฦ” ]ZLฤŠNV]RQHU\]\NRUDNDSLHUVLXNRELHWOHF]RQ\FKJODUJLQฤ…ZVND]XMHQDNRQLHF]QRฤžรผGDOV]\FKEDGDฤ”>@ &KDQJLZVSyรกSUDFRZQLF\SURZDG]LOLUHWURVSHNW\ZQHEDGDQLHNRKRUWRZHSRQDG  FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ W\SX OHF]RQ\FK JODUJLQฤ… ฤžUHGQLD REVHUZDFML SRQDG ODWD ZNWyU\PRFHQLDQRZSรก\ZglarginyLLQVXOLQ\OXG]NLHMQDU\]\NR]DFKRURZDQLDQDQRZRWZRU\%DGDQLHWRQLHZ\ND]DรกR]ZLฤŠNV]RQHJRU\]\ND]DFKRURZDOQRฤžFL QD QRZRWZRU\ SU]\ OHF]HQLX JODUJLQฤ… Z SRUyZQDQLX GR OHF]HQLD LQVXOLQฤ… OXG]Nฤ… =ZLฤ…]NL PLฤŠG]\ OHF]HQLHP JODUJLQฤ… RUD] ]DFKRURZDQLHP QD QRZRWZRU\ SURVWDW\ WU]XVWNL]QDMGXMฤ…FHVLฤŠZW\PEDGDQLXQLHE\รก\UR]VWU]\JDMฤ…FHGODWHJRSRWU]HEQHVฤ… GDOV]HEDGDQLD 0RUGHQLZVSyรกSUDFRZQLF\SRWZLHUG]LOLWHZQLRVNLZUHWURVSHNW\ZQ\PNRKRUWRZ\P EDGDQLX ] XG]LDรกHP SRQDG SDFMHQWyZ ] FXNU]\Fฤ… W\SX OHF]RQ\FK LQVXOLQฤ… glargine RVyE EDGDQ\FK LQQ\PL DQDORJDPL LQVXOLQ\ RVyE EDGDQ\FK RUD]SRรกฤ…F]HQLHPglarginy]LQQ\PLURG]DMDPLLQVXOLQ RVyEEDGDQ\FK 3Rรกฤ…F]HQLH glarginy ] LQQ\PL URG]DMDPL LQVXOLQ ]PQLHMV]DรกR U\]\NR ]DFKRURZDQLD QD UDND MHOLWD JUXEHJR QDWRPLDVW ]ZLฤŠNV]DรกR U\]\NR UDND SLHUVL %DGDQLD Z\ND]Dรก\EUDN]ZLฤ…]NXPLฤŠG]\VWRVRZDQLHPZ\รกฤ…F]QLHglargineL]DFKRURZDQLHP QDQRZRWZRU\>@ =RFHQ\SRWHQFMDรกXPLWRJHQQHJRLSRZLQRZDFWZDDQDORJXLQVXOLQ\ยฑglulizyny GR ZUDฤชOLZ\FK UHFHSWRUyZ Z SRUyZQDQLX ] NUyWNR G]LDรกDMฤ…Fฤ… LQVXOLQD OXG]Nฤ… RUD] NUyWNR G]LDรกDMฤ…F\P DQDORJLHP LQVXOLQ\ aspart Z\QLND ฤชH glulizyna PD PQLHMV]H SRZLQRZDFWZRGRUHFHSWRUyZLQVXOLQRZ\FKQLฤชLQVXOLQDOXG]NDF]\LQVXOLQDaspart :LHORPLHVLฤŠF]QD REVHUZDFMD QLH Z\ND]DรกD UyฤชQLF Z DNW\ZQRฤžFL SUROLIHUDF\MQHM PLฤŠG]\JOXOL]\Qฤ…LLQVXOLQฤ…OXG]Nฤ…>@ =EDGDฤ”ZSรก\ZXJOXOL]\Q\LNUyWNRG]LDรกDMฤ…FHMLQVXOLQ\OXG]NLHMQDNRPyUNDFK QDEรกRQNRZ\FKJUXF]RรกyZVXWNRZ\FKP\V]\Z\QLNDฤชHQLHPDUyฤชQLFPLฤŠG]\W\PL LQVXOLQDPLZSRWHQFMDOHSUROLIHUDF\MQ\PDglulizynaVรกDELHMSREXG]DV]ODNLDNW\ZDFML JHQyZ DNW\ZDFMD $NW3.% %DGDQLD GRW\F]ฤ…FH ZSรก\ZX JOXOL]\Q\ LQVXOLQ\ OXG]NLHM L ,*) QD KRGRZOH NRPyUHN PLฤŠฤžQL V]NLHOHWRZ\FK Z\ND]Dรก\ ฤชH QD SR]LRPLH NRPyUNRZ\P SRWHQFMDรก PHWDEROLF]Q\ L PLWRJHQQ\ JOXOL]\Q\ MHVW SRUyZQ\ZDOQ\ GR DQDORJyZV]\ENRG]LDรกDMฤ…F\FKaspartLlispro>@ :VWฤŠSQD PHWDDQDOL]D VNXWHF]QRฤžFL L EH]SLHF]Hฤ”VWZD VWRVRZDQLD QRZHJR GรกXJR G]LDรกDMฤ…FHJRDQDORJXLQVXOLQ\ยฑdegludecQLHZ\ND]DรกDUyฤชQLFZ]DFKRURZDOQRฤžFLQD QRZRWZRU\ZSRUyZQDQLX]JODUJLQฤ…>@ :HGรกXJ OLWHUDWXU\ QLH PD UyฤชQLF\ ZH ZSรก\ZLH QD U\]\NR QRZRWZRUyZ PLฤŠG]\ LQVXOLQฤ…lisproLaspartLLQVXOLQฤ…OXG]Nฤ…>@
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

0HWDDQDOL]DSU]HGVWDZLRQDZDUW\NXOH/HL:DQJLZVSyáSUDFRZQLNyZWRSU]HJOÄ&#x2026;GMHGQHJREDGDQLDNOLQLF]QRNRQWUROQHJRLWU]HFKEDGDÄ&#x201D;NRKRUWRZ\FKZNWyU\FK RFHQLDQR F]\ OHF]HQLH LQVXOLQÄ&#x2026; ZLÄ&#x2026;]DáR VLÄ&#x160; ] U\]\NLHP QRZRWZRUyZMHOLWDJUXEHJR :\QLNLWHMDQDOL]\VXJHUXMÄ&#x2026;ĪHLQVXOLQRWHUDSLD]QDF]Ä&#x2026;FR]ZLÄ&#x160;NV]DU\]\NR]DFKRURZDQLDQDUDNDMHOLWDJUXEHJR=JRGQLH]HVWDQHPZLHG]\]URNXMHVWWRSLHUZV]\ SU]HJOÄ&#x2026;G V\VWHPDW\F]Q\ NWyU\ EDGDá SRZLÄ&#x2026;]DQLD XĪ\FLD LQVXOLQ\ L ZUDĪOLZRÄ&#x17E;FL QD SRZVWDZDQLH QRZRWZRUyZ MHOLWD JUXEHJR &KXQJ L LQ VWZLHUG]LOL ĪH X SDFMHQWyZ OHF]RQ\FK LQVXOLQÄ&#x2026; WU]\NURWQLH Z]UDVWDáR U\]\NR ]DFKRURZDQLD QD QRZRWZRU\ MHOLWD JUXEHJR Z SRUyZQDQLX ] SDFMHQWDPL NWyU]\ QLH RWU]\P\ZDOL LQVXOLQ\ :DQJ LLQZVZRMHMSUDF\UyZQLHĪVWZLHUG]LOLĪHLQVXOLQRWHUDSLD]QDF]Ä&#x2026;FR]ZLÄ&#x160;NV]DU\]\NR Z\VWÄ&#x2026;SLHQLDQRZRWZRUyZMHOLWDJUXEHJRZÄ&#x17E;UyGFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SX>@ :XMLH %X L ZVSyáSUDFRZQLF\ Z URNX Z\NRQDOL PHWDDQDOL]Ä&#x160; EDGDÄ&#x201D; HSLGHPLRORJLF]Q\FKREHMPXMÄ&#x2026;F\FKáÄ&#x2026;F]QLHRVyEFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SX SU]\MPXMÄ&#x2026;F\FKLQVXOLQÄ&#x160;ZW\PSU]\SDGNyZQRZRWZRUyZMHOLWDJUXEHJR$QDOL]RZDQRZSá\ZVWRVRZDQLDLQVXOLQ\QDU\]\NRSRZVWDQLDQRZRWZRUyZMHOLWDJUXEHJR 6WZLHUG]RQRĪHOHF]HQLHLQVXOLQÄ&#x2026;ZLÄ&#x2026;]DáRVLÄ&#x160;]Z]URVWHPU\]\ND]DFKRURZDQLD QDQRZRWZRU\MHOLWDJUXEHJR>@ .ROHMQH EDGDQLH GRW\F]Ä&#x2026;FH U\]\ND ]DFKRURZDQLD QD QRZRWZRU\ MHOLWD JUXEHJR XRVyEFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;OHF]RQ\FKLQVXOLQÄ&#x2026;Z\NRQDOLLRSXEOLNRZDOLZURNX 2\VWHLQ.DUOVWDGLLQQL:\NRQDQRSU]HJOÄ&#x2026;GV\VWHPDW\F]Q\LPHWDDQDOL]Ä&#x160;NRKRUWRZ\FKLNOLQLF]QRNRQWUROQ\FKEDGDÄ&#x201D;LRFHQLDQRU\]\NRUR]ZRMXUDNDVSRZRGRZDQH VWRVRZDQLHP LQVXOLQ\ OXG]NLHM OXE DQDORJyZ LQVXOLQ\ X SDFMHQWyZ ] FXNU]\FÄ&#x2026; W\SX OXE W\SX %DGDQR RJyOQH U\]\NR Z\VWÄ&#x2026;SLHQLD QRZRWZRUyZ RUD] U\]\NR Z\VWÄ&#x2026;SLHQLDNRQNUHWQ\FKQRZRWZRUyZ:\QLNLW\FKEDGDÄ&#x201D;SRND]XMÄ&#x2026;ĪHOHF]HQLHLQVXOLQÄ&#x2026;]ZLÄ&#x160;NV]DU\]\NRUR]ZRMXQRZRWZRUyZWU]XVWNLZÄ&#x2026;WURE\QHUHNĪRáÄ&#x2026;GNDLGUyJ RGGHFKRZ\FK]PQLHMV]DQDWRPLDVWU\]\NRUR]ZRMXUDNDSURVWDW\3U]\SRUyZQDQLX OHF]HQLD LQVXOLQÄ&#x2026; L GRXVWQ\PL OHNDPL SU]HFLZFXNU]\FRZ\PL Z\ND]DQR ĪH Z\VWÄ&#x160;SXMH]ZLÄ&#x160;NV]RQHU\]\NR]DFKRURZDQLDQDNDĪG\URG]DMQRZRWZRUXRUD]NRQNUHWQLH QDQRZRWZyUWU]XVWNLLMHOLWDJUXEHJR3RUyZQDQLHOHF]HQLDJODUJLQÄ&#x2026;LLQQ\PLanalogami insulinyZ\ND]DáR]ZLÄ&#x160;NV]RQHU\]\NRUR]ZRMXQRZRWZRUXSLHUVLRUD]]PQLHMV]RQHU\]\NRUR]ZRMXQRZRWZRUXMHOLWDJUXEHJR>@ /HF]HQLH LQVXOLQÄ&#x2026; Z]LHZQÄ&#x2026; ]RVWDáR RJUDQLF]RQH ] SRZRGX ]DREVHUZRZDQ\FK SU]\SDGNyZUR]ZRMXSLHUZRWQHJRUDNDSáXFSRGF]DVWHJROHF]HQLD6WZLHUG]RQRSU]\ SDGNyZUDNDDZSRSXODFMLNRQWUROQHMW\ONRSU]\SDGHN>@ :EDGDQLDFKQD]ZLHU]Ä&#x160;WDFKQLHSRWZLHUG]RQRMHGQR]QDF]QLH]ZLÄ&#x160;NV]RQHMSUROLIHUDFML NRPyUHN Z REUÄ&#x160;ELH SÄ&#x160;FKHU]\NyZ L RVNU]HOLNyZ SRGF]DV OHF]HQLD LQVXOLQÄ&#x2026; Z SRVWDFLZ]LHZQHM>@ 'DQH]¿UP\IDUPDFHXW\F]QHMZ\ND]Dá\F]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;üZ\VWÄ&#x160;SRZDQLDUDNDSáXFXSDFMHQ WyZSU]\MPXMÄ&#x2026;F\FKLQVXOLQÄ&#x160;PHWRGÄ&#x2026;Z]LHZQÄ&#x2026;RVyEQDURNvsGODRVyE NWyUHQLHSU]\MPXMÄ&#x2026;LQVXOLQ\ZVSRVyEZ]LHZQ\=ZLÄ&#x160;NV]RQHU\]\NR]DFKRURZDQLDQD UDNDSáXFQLH]RVWDáRSRWZLHUG]RQH>@


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซWnioski 8 FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ VWRVRZDQLH DQDORJyZ LQVXOLQ\ V]\ENR G]LDรกDMฤ…F\FK LGรกXJRG]LDรกDMฤ…F\FK ZSRUyZQDQLX]HVWRVRZDQLHPLQVXOLQ\OXG]NLHM NUyWNRG]LDรกDMฤ…FHMOXENPH ZLฤ…ฤชHVLฤŠ]QLHZLHONฤ… X]QDZDQฤ…]DNOLQLF]QLHQLHLVWRWQฤ… UHGXNFMฤ… RGVHWND +E$F L ] U]DGV]\P Z\VWฤŠSRZDQLHP KLSRJOLNHPLL :HGรกXJ 6LQJKD L ZVS DQDORJLLQVXOLQ\QLHPDMฤ…LVWRWQHMSU]HZDJLSRGZ]JOฤŠGHPNRQWUROLJOLNHPLLQDGSUHSDUDWDPLLQVXOLQ\OXG]NLHMQDWRPLDVWPRJฤ…E\รผSU]\GDWQHXFKRU\FKXNWyU\FKSRGF]DV VWRVRZDQLDLQVXOLQOXG]NLFKZ\VWฤŠSXMฤ…HSL]RG\KLSRJOLNHPLLSRPLPRRSW\PDOL]DFML GRW\FKF]DVRZHJROHF]HQLDDF]NROZLHNGDQHSU]HPDZLDMฤ…FH]DW\PVฤ…QLVNLHMMDNRฤžFL $XWRU]\ SRGNUHฤžODMฤ… SRWU]HEฤŠ SU]HSURZDG]HQLD Z\VRNLHM MDNRฤžFL EDGDฤ” ] GรกXJLP RNUHVHPREVHUZDFMLDE\RFHQLรผZSรก\ZOHF]HQLDDQDORJDPLLQVXOLQ\QDZ\VWฤŠSRZDQLH RGOHJรก\FKSRZLNรกDฤ”FXNU]\F\>@ 3RUyZQDQLH WHUDSLL ] ]DVWRVRZDQLHP DQDORJyZ LQVXOLQ\ RUD] LQVXOLQฤ… OXG]Nฤ… ZVND]XMHฤชHQLHPDLVWRWQ\FKUyฤชQLFNOLQLF]Q\FKPLฤŠG]\W\PLSUHSDUDWDPLZ]DNUHVLH NRQWUROLJOLNHPLLRUD]Z\VWฤŠSRZDQLDG]LDรกDฤ”QLHSRฤชฤ…GDQ\FK>@ :SRUyZQDQLX]WHUDSLฤ…RSDUWฤ…QDSUHSDUDWDFKLQVXOLQ\OXG]NLHMOHF]HQLHDQDORJDPLLQVXOLQ\]ZLฤ…]DQHMHVW]PQLHMV]\PU\]\NLHPZ\VWฤ…SLHQLDKLSRJOLNHPLL]DUyZQR XFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXMDNLW\SX>@ ,VWQLHMHZLHOHGRZRGyZQDXNRZ\FKRSDUW\FKQD(%0NWyUHZVND]XMฤ…QDZLฤŠNV]ฤ… HIHNW\ZQRฤžรผ L EH]SLHF]Hฤ”VWZR DQDORJyZ LQVXOLQ\ aspart detemir Z SRUyZQDQLX ]LQVXOLQฤ…OXG]Nฤ…XFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXL>@ 6NXWHF]QRฤžรผLEH]SLHF]Hฤ”VWZRVWRVRZDQLDLQVXOLQ\OXG]NLHMvsDQDORJyZV]\ENR G]LDรกDMฤ…F\FK vs DQDORJyZ GรกXJR G]LDรกDMฤ…F\FK OXE LQVXOLQ\ OXG]NLHM L PHWIRUPLQ\ vs DQDORJyZ V]\ENR G]LDรกDMฤ…F\FK L PHWIRUPLQ\ vs DQDORJyZ GรกXJR G]LDรกDMฤ…F\FK LPHWIRUPLQ\ZWHUDSLLFXNU]\F\W\SXMHVWSRUyZQ\ZDOQD>@ 3RUyZQXMฤ…FLQVXOLQ\OXG]NLHLDQDORJRZHZ\ND]DQRฤชHฤžUHGQLHZ\UyZQDQLHPHWDEROLF]QHFXNU]\F\W\SXE\รกRSRGREQHSU]\]DVWRVRZDQLXLQVXOLQOXG]NLFKLDQDORJyZ V]\ENR G]LDรกDMฤ…F\FK 3RGREQLH QLH RGQRWRZDQR UyฤชQLF Z รกฤ…F]Q\FK Z\QLNDFK GRW\F]ฤ…F\FK JOLNHPLL QD F]F]R 1LH Z\ND]DQR UyฤชQLF Z VWRSQLX U\]\ND Z\VWฤŠSRZDQLD KLSRJOLNHPLLZW\PWDNฤชHFLฤŠฤชNLFK1LHMHGQR]QDF]QHZ\QLNLVWZLHUG]RQRRGQRฤžQLH SU]\URVWXPDV\FLDรกDSRGREQLHMDNZRGQLHVLHQLXGRJOLNHPLLSRSRVLรกNRZHM>@ 3U]HJOฤ…G\ V\VWHPDW\F]QH L PHWDDQDOL]\ ZVND]XMฤ… ฤชH Z SRUyZQDQLX ] LQVXOLQฤ… OXG]Nฤ… V]\ENRG]LDรกDMฤ…FH DQDORJL LQVXOLQ\ VWRVRZDQH Z LQWHQV\ZQHM LQVXOLQRWHUDSLL SU]\Xฤช\FLXZVWU]\NLZDF]\QLHZSรก\ZDMฤ…LVWRWQLHQDSRSUDZฤŠZDUWRฤžFL+E$F>@ 6WRVRZDQLH LQVXOLQ OXG]NLFK L V]\ENR G]LDรกDMฤ…F\FK DQDORJyZ LQVXOLQ Z\ZLHUD SRGREQ\ZSรก\ZQDNRQWUROฤŠPHWDEROLF]Qฤ…FXNU]\F\W\SX>@ 3U]HJOฤ…G\V\VWHPDW\F]QHLPHWDDQDOL]\EDGDฤ”NOLQLF]Q\FKZVND]XMฤ…ฤชHZSRUyZQDQLX ] LQVXOLQฤ… NPH VWRVRZDQLH GรกXJRG]LDรกDMฤ…F\FK DQDORJyZ LQVXOLQ\ XRVyE
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

]FXNU]\FÄ&#x2026; W\SX ZLÄ&#x2026;ĪH VLÄ&#x160; ] REQLĪHQLHP ZDUWRÄ&#x17E;FL +E$OF L LVWRWQLH PQLHMV]\P U\]\NLHP KLSRJOLNHPLL QRFQ\FK RUD] HSL]RGyZ FLÄ&#x160;ĪNLHM KLSRJOLNHPLL 8 SDFMHQWyZ ]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SXQLHREVHUZRZDQRSRSUDZ\Z]DNUHVLHSDUDPHWUXNRQWUROLPHWDEROLF]QHM +E$F MHGQDNSRGREQLHMDNXFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXVWZLHUG]RQRLVWRWQLHPQLHMV]HU\]\NRKLSRJOLNHPLL>@ 'áXJRG]LDáDMÄ&#x2026;FHDQDORJLLQVXOLQ\VNXWHF]QLHMQLĪSUHSDUDW\LQVXOLQ\NPH]ZDOF]DMÄ&#x2026;SRUDQQÄ&#x2026;KLSHUJOLNHPLÄ&#x160;EÄ&#x160;GÄ&#x2026;FÄ&#x2026;QDVWÄ&#x160;SVWZHPW]ZHIHNWXEU]DVNX>@ :\UyZQDQLHPHWDEROLF]QHFXNU]\F\W\SX]]DVWRVRZDQLHPGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FK DQDORJyZLQVXOLQ\MHVWZSUDZG]LHSRUyZQ\ZDOQHGRWHUDSLLLQVXOLQÄ&#x2026;L]RIDQRZÄ&#x2026;DOH REGDU]RQHPQLHMV]\PU\]\NLHPUR]ZRMXKLSRJOLNHPLL>@ 6WRVRZDQLH GáXJR G]LDáDMÄ&#x2026;F\FK DQDORJyZ LQVXOLQ\ Z SRUyZQDQLX GR LQVXOLQ\ L]RIDQRZHMZVND]XMHQDQLHZLHONLHNRU]\Ä&#x17E;FLZDVSHNFLHUyĪQLFZF]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;FLZ\VWÄ&#x160;SRZDQLDQRFQ\FKKLSRJOLNHPLLZFXNU]\F\W\SX>@ %DGDQLD SRWZLHUG]DMÄ&#x2026; ĪH GáXJR G]LDáDMÄ&#x2026;F\ DQDORJ LQVXOLQ\ glargina Z\ZLHUD VNXWHF]QLHMV]\HIHNWPHWDEROLF]Q\QLĪLQVXOLQDL]RIDQRZÄ&#x2026;>@ 6WRVRZDQLH glarginy RUD] LQVXOLQ\ NPH Z PRGHOX ZLHORNURWQ\FK ZVWU]\NQLÄ&#x160;üXFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXZSRGREQ\PVWRSQLXREQLĪDJOLNHPLÄ&#x160;DOHFKRU]\ OHF]HQLJODUJLQÄ&#x2026;]GHF\GRZDQLHU]DG]LHMGRÄ&#x17E;ZLDGF]DMÄ&#x2026;HSL]RGyZKLSRJOLNHPLL>@ 3RUyZQXMÄ&#x2026;FEDGDQLDNOLQLF]QHZFHOXRFHQ\ZSá\ZXOHF]HQLDLQVXOLQÄ&#x2026;detemir ]ZSá\ZHPOHF]HQLDLQVXOLQÄ&#x2026;NHPSDFMHQWyZ]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SXVWZLHUG]RQRLVWRWQH ]PQLHMV]HQLH JOLNHPLL QD F]F]R ZV]\VWNLFK KLSRJOLNHPLL Z FLÄ&#x2026;JX FDáHJR GQLD HSL]RGyZFLÄ&#x160;ĪNLHMKLSRJOLNHPLLMDNUyZQLHĪPQLHMV]\SU]\URVWFLDáD>@ %DGDQLDSRUyZQDZF]Hglarginy]LQVXOLQÄ&#x2026;NPHZ\ND]Dá\ĪHglarginaMHVWWDN VDPRVNXWHF]QDZREQLĪDQLX+E$FDOHRG]QDF]DVLÄ&#x160;LVWRWQ\P]PQLHMV]HQLHPU\]\ND KLSRJOLNHPLLZG]LHÄ&#x201D;LWDNĪHZQRF\6]F]HJyOQHG]LDáDQLHglarginyXZLGDF]QLDVLÄ&#x160; Z QRUPDOL]DFML JOLNHPLL QD F]F]R :Sá\Z glarginy ]ZLÄ&#x160;NV]DMÄ&#x2026;F\ PDVÄ&#x160; FLDáD MHVW PQLHMV]\DQLĪHOLLQVXOLQ\NPH>@ : F]DVLH OHF]HQLD detemirem ]ZLÄ&#x160;NV]HQLH PDV\ FLDáD D WDNĪH U\]\NR KLSRJOLNHPLLE\áRPQLHMV]HDQLĪHOLXSDFMHQWyZRWU]\PXMÄ&#x2026;F\FKJODUJLQÄ&#x160;>@ : ZLHOX EDGDQLDFK NOLQLF]Q\FK Z\ND]DQR ĪH VWRVRZDQLH detemiru X RVyE ]QDGPLHUQÄ&#x2026;PDVÄ&#x2026;FLDáDZSá\ZDáRQDMHM]PQLHMV]HQLH&RFLHNDZHHIHNWWHQE\áW\P Z\UDĨQLHMV]\LPZ\ĪV]DE\áDZ\MÄ&#x17E;FLRZDPDVDFLDáD>@ 0HWDDQDOL]DEDGDÄ&#x201D;NWyUHMFHOHPE\áRSRUyZQDQLHglarginyLdetemiruZWHUDSLL FXNU]\F\ W\SX Z\ND]DáD SRGREQÄ&#x2026; VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü GáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\FK DQDORJyZ Z]ZDOF]DQLX KLSHUJOLNHPLL : SU]\SDGNX detemiru NRQLHF]QH E\áR MHGQDN VWRVRZDQLH ZLÄ&#x160;NV]\FK GDZHN GOD RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;FLD SRGREQ\FK FHOyZ JOLNHPLF]Q\FK L F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLHM ]DFKRG]LáDNRQLHF]QRÄ&#x17E;ü]DVWRVRZDQLDGZyFKZVWU]\NQLÄ&#x160;ü>@ 3U]HJOÄ&#x2026;GV\VWHPDW\F]Q\EDGDÄ&#x201D;]XG]LDáHPFKRU\FKQDFXNU]\FÄ&#x160;W\SXZVND]XMH ĪH QDMVNXWHF]QLHMV]\P PRGHOHP Z ]DNUHVLH SRSUDZ\ NRQWUROL JOLNHPLL MHVW PHWRGD ]]DVWRVRZDQLHPDQDORJXGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;FHJRMDNRW]ZED]\LDQDORJXV]\ENRG]LDáDMÄ&#x2026;FHJRZSRVWDFLSU]HGSRVLáNRZ\FKEROXVyZ'UXJLHPLHMVFH]DMÄ&#x2026;áPRGHORSDUW\QD GZXID]RZ\FKDQDORJDFKLQVXOLQ\>@


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซ$QDORJL LQVXOLQ\ V]\ENRG]LDรกDMฤ…FH lispro aspart glulizyna ]ZLฤŠNV]DMฤ… VNXWHF]QRฤžรผRGG]LDรก\ZDQLDQDSRSRVLรกNRZฤ…KLSHUJOLNHPLฤŠL]PQLHMV]DMฤ…U\]\NRKLSRJOLNHPLL>@ Glulizyna Z\GDMH VLฤŠ FHQQฤ… RSFMฤ… WHUDSHXW\F]Qฤ… GOD FKRU\FK SURZDG]ฤ…F\FK QLHUHJXODUQ\ WU\E ฤช\FLD SRQLHZDฤช Z NUyWV]\P F]DVLH QDVWฤŠSXMH V]F]\W MHM VWฤŠฤชHQLD Z VXURZLF\ NUZL RUD] SRVLDGD NURWQLH ZLฤŠNV]H ]GROQRฤžFL GR REQLฤชDQLD VWฤŠฤชHQLD JOXNR]\ZSLHUZV]\FKJRG]LQDFKG]LDรกDQLDZSRUyZQDQLX]LQVXOLQฤ…UHJXODUQฤ…>@ =DVWRVRZDQLHDQDORJyZV]\ENRG]LDรกDMฤ…F\FKZPRGHOXZLHORNURWQ\FKZVWU]\NQLฤŠรผ ZSรก\ZDQDQLHFROHSV]ฤ…NRQWUROฤŠJOLNHPLLRUD]]PQLHMV]DU\]\NRKLSRJOLNHPLL>@ 0HWDDQDOL]\ Z\ND]Dรก\ ฤชH FDรกNRZLWD LORฤžรผ KLSRJOLNHPLL RUD] KLSRJOLNHPLL QRFQ\FKE\รกDZJUXSLHRVyE]FXNU]\Fฤ…W\SXOHF]RQ\FKLQVXOLQฤ…degludecLVWRWQLH PQLHMV]DDQLฤชHOLZJUXSLHRWU]\PXMฤ…F\FKJODUJLQฤŠ>@ 6NXWHF]QRฤžFLLQVXOLQ\degludecZSRSXODFMLFKRU\FK]FXNU]\Fฤ…W\SXZSRUyZQDQLXGRLQQ\FKOHNyZZ\NRU]\VW\ZDQ\FKZOHF]HQLXFXNU]\F\W\SXZVND]XMฤ…QD SRUyZQ\ZDOQ\ D F]DVHP QDZHW OHSV]\ SURยฟO VNXWHF]QRฤžFL L EH]SLHF]Hฤ”VWZD VWRVRZDQLD LQVXOLQ\ degludec &]ฤŠVWRฤžรผ SRWZLHUG]RQ\FK HSL]RGyZ KLSRJOLNHPLL RJyรกHP E\รกDPQLHMV]DSRGF]DVVWRVRZDQLDLQVXOLQ\degludecZSRUyZQDQLXGRLQVXOLQ\glargine &]ฤŠVWRฤžรผ KLSRJOLNHPLL Z W\P QRFQ\FK MHVW ]QDPLHQQLH PQLHMV]D X FKRU\FK OHF]RQ\FKLQVXOLQฤ…degludecZSRUyZQDQLXGRLQVXOLQ\glargineRUD]IAsp30>@ ,QVXOLQD degludec G]LฤŠNL VZRMHPX SURยฟORZL IDUPDNRNLQHW\F]QHPX PRฤชH E\รผ VWRVRZDQDU]DG]LHMQLฤชFRG]LHQQLHFRSRSUDZLDMDNRฤžรผฤช\FLDFKRU\FKLVWRVRZDQLHVLฤŠ GR]DOHFHฤ”8GRNXPHQWRZDQHZSU]HGVWDZLRQ\FKGRQLHVLHQLDFKVNXWHF]QRฤžรผLEH]SLHF]Hฤ”VWZRVWRVRZDQLDF]\QLฤ…]LQVXOLQ\degludecLQWHUHVXMฤ…Fฤ…RSFMฤŠWHUDSHXW\F]Qฤ…GOD SDFMHQWyZ]FXNU]\Fฤ…W\SX>@ 2ELHIRUP\glarginy8LU300Z\ND]XMฤ…SRGREQฤ…VNXWHF]QRฤžรผLEH]SLHF]Hฤ”VWZR MHGQDN VWRVRZDQLX glarginy U300 WRZDU]\V]ฤ… PQLHMV]\ SU]\URVW PDV\ FLDรกD LPQLHMHSL]RGyZKLSRJOLNHPLL>@ 1RZDLQVXOLQD/<RGSRZLDGD]DSRGREQฤ… FXNU]\FDW\SX OXEOHSV]ฤ… NRQWUROฤŠJOLNHPLL FXNU]\FDW\SX ZSRUyZQDQLX]LQVXOLQฤ…JODUJLQฤ…DWDNฤชHSU]\F]\QLD VLฤŠ GR ZLฤŠNV]HM UHGXNFML PDV\ FLDรกD X SDFMHQWyZ FKRU\FK QD FXNU]\FฤŠ W\SX MDN L FXNU]\FฤŠ W\SX =DUyZQR Z FXNU]\F\ W\SX MDN L FXNU]\F\ W\SX SU]\ WHUDSLL/<]DREVHUZRZDQRPQLHMV]ฤ…LORฤžรผSU]\SDGNyZQRFQHMKLSRJOLNHPLL ZSRUyZQDQLX]LQVXOLQฤ…JODUJLQฤ…>@ 3RUyZQDQLH SUHSDUDWyZ LQVXOLQ\ OXG]NLHM Gensulin M30 L GZXID]RZHM LQVXOLQ\ aspart NovoMix 30 Z\ND]DรกR ฤชH EDGDQH JUXS\ QLH UyฤชQLรก\ VLฤŠ ]QDPLHQQLH PLฤŠG]\ VREฤ… Z ]DNUHVLH JOLNHPLD QD F]F]R JOLNHPLD SR SRVLรกNX RUD] +E$F&KRU]\QLHUyฤชQLOLVLฤŠF]ฤŠVWRฤžFLฤ…Z\VWฤŠSRZDQLDSyฤจQ\FKSRZLNรกDฤ”FXNU]\F\ &]ฤŠVWRฤžรผ Z\VWฤŠSRZDQLD HSL]RGyZ KLSRJOLNHPLL QLH Z\ND]\ZDรกD LVWRWQ\FK VWDW\VW\F]QLH UyฤชQLF %DGDQL FKRU]\ Vฤ… ]DGRZROHQL ] SUHSDUDWX LQVXOLQRZHJR NWyU\P Vฤ… OHF]HQLQLH]DOHฤชQLHRGURG]DMXLQVXOLQ\3DFMHQFLSU]\MPXMฤ…F\SUHSDUDWNovoMix 30
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

E\OLQLH]DGRZROHQL]H]E\WZ\VRNLHMFHQ\OHNX=WHJRWHĪSRZRGXQLHZ\NXS\ZDOLJR EÄ&#x2026;GĨZ\NXS\ZDOLOHNZPQLHMV]HMLORÄ&#x17E;FLQLĪSU]HSLVDáOHNDU]>@ 3RUyZQDQLH GZXID]RZ\FK DQDORJyZ LQVXOLQ\ %L$VS  ] PLHV]DQNDPL LQVXOLQ\OXG]NLHM %+, Z\ND]XMHZ\UDĨQÄ&#x2026;SU]HZDJÄ&#x160;LQVXOLQ\%L$VSQDGLQVXOLQÄ&#x2026; OXG]NÄ&#x2026; Z ]DNUHVLH JOLNHPLL SRSRVLáNRZHM 'ZXID]RZ\ DQDORJ LQVXOLQ\ VNXWHF]QLHM REQLĪD+E$FZSRUyZQDQLX]PLHV]DQNÄ&#x2026;LQVXOLQ\OXG]NLHM3DFMHQFLOHF]HQL%L$VS 30 Z\PDJDOL ]QDF]Ä&#x2026;FR PQLHMV]HM GDZNL LQVXOLQ\ Z SRUyZQDQLX ] JUXSÄ&#x2026; FKRU\FK VWRVXMÄ&#x2026;F\FK %+,ZRVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;FLXSRGREQHMUHGXNFML+E$F%L$VSFHFKXMHVLÄ&#x160; OHSV]\PSUR¿OHPEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZDZSRUyZQDQLX]LQVXOLQÄ&#x2026;OXG]NÄ&#x2026; %+, MHĪHOL FKRG]L RF]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;ü Z\VWÄ&#x160;SRZDQLD FLÄ&#x160;ĪNLFK HSL]RGyZ KLSRJOLNHPLL RUD] KLSRJOLNHPLLQRFQ\FK:DĪQ\PLDVSHNWDPL]SXQNWXZLG]HQLDEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZDFKRU\FKQD FXNU]\FÄ&#x160;VWRVXMÄ&#x2026;F\FKLQVXOLQÄ&#x160;%L$VS]ZáDV]F]DSDFMHQWyZZSRGHV]á\PZLHNX Z\GDMÄ&#x2026;VLÄ&#x160;áDWZRÄ&#x17E;üLHODVW\F]QRÄ&#x17E;üVWRVRZDQLD%L$VSZSRUyZQDQLX]PLHV]DQNÄ&#x2026; LQVXOLQ\OXG]NLHMDPLDQRZLFLHPRĪOLZRÄ&#x17E;üSRGDZDQLDOHNXEH]SRÄ&#x17E;UHGQLRSU]HGSRVLáNLHP OXE Z MHJR WUDNFLH EH] NRQLHF]QRÄ&#x17E;FL F]HNDQLD RNRáR PLQXW GR VSRĪ\FLD SRVLáNXSRZF]HÄ&#x17E;QLHMV]\PSRGDQLXLQVXOLQ\%+,>@ %DGDQLD SRWZLHUG]DMÄ&#x2026; ĪH VWRVRZDQLH OXG]NLFK PLHV]DQHN LQVXOLQRZ\FK OXE PLHV]DQHN DQDORJRZ\FK X FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX SURZDG]L GR SRGREQHJR Z\UyZQDQLDPHWDEROLF]QHJRFXNU]\F\GDMH]EOLĪRQHZDUWRÄ&#x17E;FLJOLNHPLLQDF]F]RLSR SRVLáNDFKEUDNUyĪQLFSRGZ]JOÄ&#x160;GHPEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZDSRUyZQ\ZDOQÄ&#x2026;F]Ä&#x160;VWRÄ&#x17E;üZ\VWÄ&#x160;SRZDQLDSyĨQ\FKSRZLNáDÄ&#x201D;FXNU]\FRZ\FK>@ : EDGDQLDFK ]ZUyFRQR XZDJÄ&#x160; ĪH ]DVWRVRZDQLH DQDORJyZ V]\ENR G]LDáDMÄ&#x2026;F\FK L PLHV]DQHN DQDORJyZ Z SRUyZQDQLX GR GáXJR G]LDáDMÄ&#x2026;F\FK DQDORJyZ ZSUDZG]LH XPRĪOLZLáR ]ZLÄ&#x160;NV]HQLH VNXWHF]QRÄ&#x17E;FL WHUDSLL DOH MHGQRF]HÄ&#x17E;QLH ]ZLÄ&#x160;NV]\áR U\]\NR Z\VWÄ&#x2026;SLHQLDKLSRJOLNHPLL>@ 0LHV]DQNDLQVXOLQ\aspartVNXWHF]QLHMNRQWUROXMHJOLNHPLÄ&#x160;SRSRVLáNRZÄ&#x2026;JOLNHPLÄ&#x160; QD F]F]R D WDNĪH +E$F DQLĪHOL PLHV]DQND LQVXOLQ\ OXG]NLHM =DOHW\ PLHV]DQNL LQVXOLQ\ DQDORJRZHM aspart WR SU]HZLG\ZDOQRÄ&#x17E;ü G]LDáDQLD VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü SRSUDZ\ NRQWUROL JOLNHPLL ]DUyZQR QD F]F]R MDN L SRSRVLáNRZHM Z\UDĪRQHM REQLĪHQLHP VLÄ&#x160; RGVHWND+E$FPQLHMV]\SU]\URVWPDV\FLDáDLáDWZRÄ&#x17E;üVWRVRZDQLDZOHF]HQLXDPEXODWRU\MQ\PRUD]DNFHSWDFMDSU]H]FKRU\FK>@ 0HWDDQDOL]DZ\ND]DáDZRGQLHVLHQLXGRSRUyZQDQLDLQVXOLQOXG]NLFKLDQDORJRZ\FKĪHLFKSDUDPHWU\NRQWUROLVÄ&#x2026;SRGREQHQDWRPLDVWRELHJUXS\VÄ&#x2026;VNXWHF]QLHMV]H ZÄ&#x17E;FLVáHMNRQWUROLJOLNHPLLZSRUyZQDQLX]DQDORJDPLGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;F\PLLQLHLQVXOLQRZ\PLOHNDPLSU]HFLZFXNU]\FRZ\PLZFXNU]\F\W\SX>@ =SU]HGVWDZLRQ\FKPHWDDQDOL]Z\QLNDĪHPLHV]DQNLLQVXOLQOXG]NLFKLDQDORJRZ\FK VÄ&#x2026; UyZQRU]Ä&#x160;GQH :DUWR ZLÄ&#x160;F SU]\WRF]\ü ]DOHFHQLD DPHU\NDÄ&#x201D;VNLH R PRĪOLZRÄ&#x17E;FL Z]DMHPQHJR SU]HVWDZLDQLD FKRU\FK ] PLHV]DQHN DQDORJRZ\FK QD PLHV]DQNL LQVXOLQ\ OXG]NLHMMDNL]PLHV]DQHNLQVXOLQ\OXG]NLHMQDPLHV]DQNLDQDORJRZH3U]HVWDZLHQLHWR PRĪHRGE\üVLÄ&#x160;ZVWRVXQNXMHGQRVWHNLQVXOLQ\ZREXNLHUXQNDFKPRG\¿NDFML>@


325ร:1$1,(6.87(&=12ฤ&,,%(=3,(&=(ฤ“67:$,168/,1$1$/2*2:<&+ยซ6WRVRZDQLHLQVXOLQ\aspartXFKRU\FKQDFXNU]\FฤŠW\SXZLฤ…ฤชHVLฤŠ]SRSUDZฤ… MDNRฤžFLฤช\FLDRUD]Z\ฤชV]\PLNRV]WDPL.RV]WX]\VNDQLDGRGDWNRZHJR4$/<ฤžZLDGF]\ RW\PฤชH]SRV]HU]RQHMSHUVSHNW\Z\SรกDWQLNDWHUDSLDLQVXOLQฤ…aspartMHVWRSรกDFDOQD Z SROVNLFK ZDUXQNDFK ,VWQLHMH UyZQLHฤช QLH]HURZH SUDZGRSRGRELHฤ”VWZR  ฤชH LQVXOLQD aspart GRPLQXMH MHVW MHGQRF]HฤžQLH WDฤ”V]D L VNXWHF]QLHMV]D QDG LQVXOLQฤ… OXG]Nฤ…6WRVRZDQLHGZXID]RZHMLQVXOLQ\aspartXFKRU\FK]FXNU]\Fฤ…W\SXZLฤ…ฤชH VLฤŠ]SRSUDZฤ…MDNRฤžFLฤช\FLDRUD]Z\ฤชV]\PLNRV]WDPL:\VRNRฤžรผ,&(5 LQNUHPHQWDOQH ZVSyรกF]\QQLNLHIHNW\ZQRฤžFLNRV]WRZHM Z\]QDF]RQHJRQDSRGVWDZLH4$/<ZVND]XMH QD WR ฤชH ] SRV]HU]RQHM SHUVSHNW\Z\ SรกDWQLND GZXID]RZD LQVXOLQD aspart MHVW WHUDSLฤ…RSรกDFDOQฤ…ZSROVNLFKZDUXQNDFK>@ 0HWDDQDOL]\ Z\NRQDQH RG URNX ZVND]XMฤ… ฤชH OHF]HQLH LQVXOLQฤ… ]ZLฤŠNV]D U\]\NR]DFKRURZDQLDQDQRZRWZRU\-HGQDNDXWRU]\W\FKSUDFWZLHUG]ฤ…ฤชHSRZLQQ\ E\รผ Z\NRQDQH GRNรกDGQLHMV]H EDGDQLD RFHQLDMฤ…FH ZSรก\Z OHF]HQLD LQVXOLQฤ… Z RGQLHVLHQLX GR SรกFL UDV\ ZLHNX GDZNRZDQLD LQVXOLQ\ VWDQX ]GURZLD FKRU\FK 3UDFH WH Z\ND]Dรก\ ฤชH OHF]HQLH LQVXOLQฤ… ]ZLฤŠNV]D U\]\NR UR]ZRMX QRZRWZRUyZ WU]XVWNL Zฤ…WURE\QHUHNฤชRรกฤ…GNDMHOLWDJUXEHJRVXWNDLGUyJRGGHFKRZ\FK]PQLHMV]DQDWRPLDVWU\]\NRUR]ZRMXUDNDSURVWDW\>@ 3RUyZQXMฤ…FNRQNUHWQHURG]DMHLQVXOLQEDGDQLDWHSRND]XMฤ…ฤชHSRรกฤ…F]HQLHglarginy ] LQQ\PL URG]DMDPL LQVXOLQ ]PQLHMV]DรกR U\]\NR ]DFKRURZDQLD QD UDND MHOLWD JUXEHJRQDWRPLDVW]ZLฤŠNV]DรกRU\]\NRUDNDSLHUVL%DGDQLDZ\ND]Dรก\EUDN]ZLฤ…]NX PLฤŠG]\VWRVRZDQLHPZ\รกฤ…F]QLHglargineL]DFKRURZDQLHPQDQRZRWZRU\>@ 6DPD glargina MHVW NRQWURZHUV\MQฤ… LQVXOLQฤ… : UyฤชQ\FK EDGDQLDFK Z\QLNL Z\FKRG]ฤ…UyฤชQH:LHOHEDGDฤ”SRWZLHUG]DQRZRWZRURZHG]LDรกDQLHglarginyDZLHOH EDGDฤ”QLHSRWZLHUG]DW\FKZ\QLNyZ.UDMRZ\NRQVXOWDQWZG]LHG]LQLHGLDEHWRORJLL >@ZURNXX]QDรกJODUJLQฤŠ]DEH]SLHF]Qฤ…LQVXOLQฤŠ :HGรกXJ OLWHUDWXU\ QLH PD UyฤชQLF\ ZH ZSรก\ZLH QD U\]\NR QRZRWZRUyZ PLฤŠG]\ LQVXOLQฤ…lisproaspartLLQVXOLQฤ…OXG]Nฤ… $QDORJ LQVXOLQ\ เฃ“ degludec QLH Z\ND]Dรก UyฤชQLF Z ]DFKRURZDOQRฤžFL ]D QRZRWZRU\ZSRUyZQDQLX]JODUJLQฤ…>@ :Sรก\ZJOXOL]\Q\MHVWSRUyZQ\ZDOQ\GRG]LDรกDQLDDQDORJyZV]\ENRG]LDรกDMฤ…F\FK aspartLlispro>@ %DGDQLDZSรก\ZXdetemiruQDUR]ZyMQRZRWZRUyZZ\ND]Dรก\EUDNUyฤชQLFPLฤŠG]\ G]LDรกDQLHPdetemiruglarginyNPHLinsuliny ludzkiej>@ :GURฤชHQLX GR SUDNW\NL NOLQLF]QHM V]\ENR G]LDรกDMฤ…F\FK DQDORJyZ LQVXOLQ\ DQDVWฤŠSQLHGรกXJRG]LDรกDMฤ…F\FKDQDORJyZWRZDU]\V]\รก\GXฤชHQDG]LHMHฤชHSUHSDUDW\WH SRSUDZLฤ…Z\UyZQDQLHPHWDEROLF]QHEH]SLHF]Hฤ”VWZRWHUDSLLRUD]MDNRฤžรผฤช\FLDSU]\QLRVฤ… UHGXNFMฤŠ F]ฤŠVWRฤžFL Z\VWฤŠSRZDQLD SU]HZOHNรก\FK SRZLNรกDฤ” RUD] Z\GรกXฤชฤ… F]DV SU]Hฤช\FLDSDFMHQWyZ]FXNU]\Fฤ…5]HF]\ZLVWRฤžรผRND]DรกDVLฤŠMHGQDNEDUG]LHM]รกRฤชRQD D SRZ\ฤชV]H NRU]\ฤžFL ]H VWRVRZDQLD W\FK QRZ\FK OHNyZ Vฤ… WUXGQH GR XGRNXPHQWRZDQLD2GNLONXODWZฤžURGRZLVNXGLDEHWRORJLF]Q\PWRF]\VLฤŠG\VNXVMDF]\DQDORJL LQVXOLQ\QLRVฤ…]HVREฤ…LVWRWQHNRU]\ฤžFLNOLQLF]QHDMHฤชHOLWDNWRF]\Vฤ…RQHQDW\OH GXฤชHE\LFKVWRVRZDQLHE\รกRHNRQRPLF]QLHX]DVDGQLRQH>@
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

%LEOLRJUD¿D >@ $GDFKL$)XNXQDJD$+RULNDZD7$FDVHRIKXPDQLQVXOLQDOOHUJ\LQGXFHGE\VKRUWDFWLQJ DQGLQWHUPHGLDWHDFWLQJLQVXOLQEXWQRWE\ORQJDFWLQJLQVXOLQ,QW-'HUPDWRO  >@ $GDPR/7KRHONH0*HQHUDOLVHGLQVXOLQRHGHPDDIWHULQWHQVL¿FDWLRQRIWUHDWPHQWZLWKLQVXOLQ DQDORJXHV%0-&DVH5HSGRLEFU >@ %DQGXUVND6WDQNLHZLF] ( 0DWXV]HZVNL : =QDF]HQLH PLHV]DQHN DQDORJRZ\FK LQVXOLQ\ ZOHF]HQLXSDFMHQWyZ]FXNU]\FÄ&#x2026;0HG0HWDE  >@ %HOKHNDU03DL67D\DGH3$FDVHRIK\SHUVHQVLWLYLW\WRVROXEOHDQGLVRSKDQHLQVXOLQVEXWQRW WRLQVXOLQJODUJLQH,QGLDQ-3KDUPDFRO  >@ %X:-6RQJ/=KDR'<LZVS,QVXOLQWKHUDS\DQGWKHULVNRIFRORUHFWDOFDQFHULQSDWLHQWV ZLWKW\SHGLDEHWHVDPHWDDQDO\VLVRIREVHUYDWLRQDOVWXGLHV%U-&OLQ3KDUPDFRO  >@ &KDQWHODX ( 3UlWRU 5 3UlWRU - ,QVXOLQLQGXFHG ORFDOL]HG OLSRDWURSK\ SUHFHGHG E\ VKLQJOHV KHUSHV]RVWHU DFDVHUHSRUW-0HG&DVH5HS >@ &KPLHO3HU]\Ä&#x201D;VND , 3HU]\Ä&#x201D;VNL $ 'HUNDF] 0 7KH LQÃ&#x20AC;XHQFH RI LQLWLDWLQJ LQVXOLQ WKHUDS\ RQ UHYHDOLQJRISV\FKLFGLVWXUEDQFHVLQSDWLHQWVVXIIHULQJIURPW\SHGLDEHWHV'LDEHWRO'RÄ&#x17E;Z.OLQ  >@ &]HFK $ -DN X]\VNDü VNXWHF]QRÄ&#x17E;ü L EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR LQVXOLQRWHUDSLL FXNU]\F\ Z\EyU SUHSDUDWyZXVWDODQLHGDZNRZDQLDLQG\ZLGXDOL]DFMDDOJRU\WPyZSUHZHQFMDG]LDáDÄ&#x201D;XERF]Q\FK0HG 0HWDE  >@ 'áXJDV]HN 0 .U\ZXOW $ 'DV]\N $ L ZVS /LSRKLSHUWUR¿D ± QLHGRFHQLDQH ZDĪQH VNyUQH SRZLNáDQLH LQVXOLQRWHUDSLL XSDFMHQWyZ FKRUXMÄ&#x2026;F\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; 'LDEHWRO .OLQ  >@ 7DWRÄ&#x201D; - &]HFK $ %HUQDV 0 L ZVS 'áXJRG]LDáDMÄ&#x2026;FH EH]V]F]\WRZH DQDORJL LQVXOLQ\ 0HG 0HWDE  >@ 'U]HZRVNL-,QVXOLQDJODUJLQD±F]\]EOLĪDP\VLÄ&#x160;GR]DNRÄ&#x201D;F]HQLDNRQWURZHUV\MQHMRSRZLHÄ&#x17E;FL" 'LDEHWROSR'\SO  >@ ']LXUD0:Ä&#x2026;VRZVND5/LSRDWUR¿DSR]DVWRVRZDQLXGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;FHJRDQDORJXLQVXOLQ\JODUJLQ\XOHWQLHMSDFMHQWNL]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SX3HGLDWU(QGRFU'LDEHWHV0HWDE  >@ )LQFKD3)UDQHN(*DMRV*LZVS3RUyZQDQLHVNXWHF]QRÄ&#x17E;FLLEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZDLQVXOLQDQDORJRZ\FK1RYR1RUGLVN]SUHSDUDWDPLLQVXOLQ\OXG]NLHMQDSRGVWDZLHGRZRGyZ(YLGHQFH%DVHG 0HGLFLQH (%0 'LDEHW.OLQ ± >@ *RUXWX$-DLQ1/HZLV,%LODWHUDOFDWDUDFWVDQGLQVXOLQRHGHPDLQDFKLOGZLWKW\SHGLDEHWHV PHOOLWXV%0-&DVH5HSRUWVGRLEFU >@ *U]HV]F]DN:%LMRÄ&#x17E;3%RUNRZVNL0LZVS3RUyZQDQLHVNXWHF]QRÄ&#x17E;FLLEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZDĪ\FLD FKRU\FK QD FXNU]\FÄ&#x160; W\SX OHF]RQ\FK PLHV]DQNÄ&#x2026; LQVXOLQ\ OXG]NLHM *HQVXOLQ 0 OXE PLHV]DQNÄ&#x2026; LQVXOLQ\ DQDORJRZHM DVSDUW 1RYR0L[  'LDEHWRO 'RÄ&#x17E;Z .OLQ   >@ 7DWRÄ&#x201D;-&]HFK$%HUQDV0LZVS,QVXOLQRWHUDSLDDU\]\NRZ\VWÄ&#x2026;SLHQLDQRZRWZRUyZ]áRÄ&#x17E;OLZ\FK0HG0HWDE  >@ -DVLN0)LHGRU33RUDG]ND$LZVS3RUyZQDQLHVNXWHF]QRÄ&#x17E;FLLEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZDUyĪQ\FKPRGHOL LQVXOLQRWHUDSLLFXNU]\F\W\SX0HG0HWDE 


325Ï:1$1,(6.87(&=12ĝ&,,%(=3,(&=(ē67:$,168/,1$1$/2*2:<&+«>@ -DVLN0-DNXQLNDüRQNRJHQQHJRZSá\ZXLQVXOLQ\'LDEHWRO3UDNW  >@ .DF]\ĔVNL à 6ROQLFD % ,QVXOLQD GHJOXGHF Z OHF]HQLX FXNU]\F\ W\SX 'LDJQ /DE   >@ .DUD&.XWOX$2(YOL\DRJOX2LZVS6XFFHVVIXOWUHDWPHQWRILQVXOLQDOOHUJ\LQD\HDUROG LQIDQWZLWKQHRQDWDOGLDEHWHVE\OLVSURDQGJODUJLQHLQVXOLQ'LDEHWHV&DUH  >@ .DUOVWDG26WDUXS/LQGH-9HVWHUJDDUG3LZVS8VHRILQVXOLQDQGLQVXOLQDQDORJVDQGULVN RIFDQFHU±V\VWHPDWLFUHYLHZDQGPHWDDQDO\VLVRIREVHUYDWLRQDOVWXGLHV&XUU'UXJ6DI  >@ .DVSDURZLF]0*OXOL]\QD±Z\VRNDMDNRĞüSRWZLHUG]RQDZEDGDQLDFKNOLQLF]Q\FK'LDEHWROQD FRG]LHĔ  >@ .REOLN 7 *DMRV * 'ZXID]RZH DQDORJL LQVXOLQ\ RUD] PLHV]DQNL LQVXOLQ\ OXG]NLHM ± UyĪQLFH LVWRWQHNOLQLF]QLH3XQNWZLG]HQLDGLDEHWRORJDLNDUGLRORJD'LDEHWRO3UDNW  >@ .RUGRQRXUL 2 %LHVWHU 7 6FKQHOO . L ZVS /LSRDWURSK\ LQ &KLOGUHQ ZLWK W\SH GLDEHWHV -'LDEHWHV6FL7HFKQRO  >@ .UĊWRZVNL $ :F]HVQD LQVXOLQRWHUDSLD Z FXNU]\F\ W\SX 'LDEHWRO QD FR G]LHĔ   >@ 0DáHFNL06NXSLHĔ-&]\LQVXOLQRWHUDSLDZFXNU]\F\PXVLZLą]DüVLĊ]SU]\URVWHPPDV\FLDáD" ,QVXOLQDGHWHPLUZĞZLHWOHEDGDĔNOLQLF]Q\FK'LDEHWRO3UDNW  >@ 0UR]LNLHZLF] 3 6WURMHN . 2SLHOD - L ZVS ,PPXQRJHQQRĞü LQVXOLQ 3ROKXPLQ 5 ± Z\QLNL V]HĞFLRPLHVLĊF]QHJR ZLHORRĞURGNRZHJR SRUyZQDZF]HJR NRQWURORZDQHJR UDQGRPL]RZDQHJR EDGDQLDNOLQLF]QHJRSURZDG]RQHJRZZDUXQNDFKSRGZyMQLHĞOHSHMSUyE\'LDEHWRO.OLQ  >@ 3LąWNLHZLF] 3 &]HFK $ /HNL SU]HFLZFXNU]\FRZH D U\]\NR QRZRWZRUyZ ]áRĞOLZ\FK 0HG 0HWDE  >@ 3ODWV-,QVXOLQRWHUDSLDDU\]\NRUR]ZRMXUDNDZFXNU]\F\0HG'\SO  >@ 7DWRĔ-&]HFK$%HUQDV0LZVS3UR¿ODNW\NDLOHF]HQLHQLHSRĪąGDQ\FKG]LDáDĔLQVXOLQ\LMHM DQDORJyZ0HG0HWDE  >@ 5XLWHU 5 9LVVHU /( YDQ +HUN6XNHO 03 L ZVS 5LVN RI FDQFHU LQ SDWLHQWV RQ LQVXOLQ JODUJLQHDQGRWKHULQVXOLQDQDORJXHVLQFRPSDULVRQZLWKWKRVHRQKXPDQLQVXOLQUHVXOWVIURPDODUJH SRSXODWLRQEDVHGIROORZXSVWXG\'LDEHWRORJLD  >@ 6LHUDG]NL-$QDORJLLQVXOLQ\DQRZRWZRU\±QRZ\SUREOHPZGLDEHWRORJLL"0HG3UDNW  >@ 6LHUDG]NL-,QLFMDFMDLLQWHQV\¿NDFMDOHF]HQLDLQVXOLQDPLOXG]NLPLZFXNU]\F\W\SX±SRGHMĞFLHSUDNW\F]QH'LDE.OLQ  >@ 6LNRUD$5XVHN$WNLQVRQ'3(*\ORZDQDLQVXOLQDOLVSUR±QRZ\GáXJRG]LDáDMąF\DQDORJLQVXOLQ\)DUP3RO  >@ 6WURMHN.6WDQRZLVNR.RQVXOWDQWD.UDMRZHJRZG]LHG]LQLHGLDEHWRORJLLZVSUDZLHGRPQLHPDQ\FKQHJDW\ZQ\FKVNXWNyZVWRVRZDQLDLQVXOLQ\JODUJLQH /DQWXV 'LDEHWROQDFRG]LHĔ  >@ 6]HODFKRZVND03RVWĊS\ZOHF]HQLXLQVXOLQDPLED]DOQ\PL'LDEHWRO'\SO  >@ 6]PXUáR'+HWQD05\Ğ3LZVS$QDOL]DXĪ\WHF]QRĞFLNRV]WRZHMLQVXOLQ\DVSDUWRUD]GZXID]RZHMLQVXOLQ\DVSDUWZOHF]HQLXFXNU]\F\W\SXL'LDEHWRO3UDNW 
WOJCIECH GIERMAZIAK, DOROTA UBYSZ, SYLWIA NIEWIADOMSKA

>@ 6]\PERUVND.DMDQHN$:UyEHO05RNLFND'LZVS,QWHQV\ZQDLQVXOLQRWHUDSLD]]DVWRVRZDQLHPDQDORJyZJOXOL]\Q\LJODUJLQ\'LDEHWROQDFRG]LHÄ&#x201D;  >@ 6]\SNRZVND$*ROLFNL'*URHOH/LZVS=DVWRVRZDQLHGáXJRG]LDáDMÄ&#x2026;FHJRDQDORJXLQVXOLQ\ GHWHPLUZSRUyZQDQLX]LQVXOLQÄ&#x2026;1+3XSDFMHQWyZ]FXNU]\FÄ&#x2026;W\SX3RO$UFK0HG:HZQ  >@ /DURFKH6:XFKHU+1JX\HQ</LZVS&DVHUHSRUWLQVXOLQHGHPDDQGDFXWHUHQDOIDLOXUH 'LDEHWHV&DUH H >@ 7RNDMXN$.U]\ĪDQRZVND*U\FHO(7RNDMXN$LZVS$QWLGLDEHWLFGUXJVDQGULVNRIFDQFHU 3KDUPDFRO5HS  >@ :DQJ/&DL67HQJ=LZVS,QVXOLQWKHUDS\FRQWULEXWHVWRWKHLQFUHDVHGULVNRIFRORUHFWDO FDQFHULQGLDEHWHVDPHWDDQDO\VLV'LDJQ3DWKRO >@ :áRFK.RSHü ' %DáD 0 -DHVFKNH 5 6NXWHF]QRÄ&#x17E;ü L EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZR DQDORJyZ LQVXOLQ\ ZOHF]HQLXFXNU]\F\±SU]HJOÄ&#x2026;GV\VWHPDW\F]Q\]PHWDDQDOL]Ä&#x2026;0HG3UDNW  >@ :yMFLN01D]LP-&LHFKDQRZVND0LZVS/LSRDWUR¿DFXNU]\FRZD±KLVWRULDF]\ZFLÄ&#x2026;ĪDNWXDOQ\SUREOHP"(QGRNU\QRO3HGLDWU  >@ =R]XOLÄ&#x201D;VND=LyáNLHZLF]':LHUXV]:\VRFND%$QDORJLLQVXOLQ\±VNXWHF]QRÄ&#x17E;üLEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZRZWHUDSLLFXNU]\F\0HG'\SO  >@ 0DáHFNL075\Ä&#x17E;3>.RPHQWDU]GRDUW\NXáXSW6NXWHF]QRÄ&#x17E;üLEH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZRDQDORJyZLQVXOLQ\ZOHF]HQLXFXNU]\F\±SU]HJOÄ&#x2026;GV\VWHPDW\F]Q\]PHWDDQDOL]Ä&#x2026;@0HG3UDNW 


0

$

7

(

5

,

$

à

<

$ + 7 .) â$ + $ .. '2016, nr 367, s. 219-232

5DIDá(6WRODUVNL *áyZQD%LEOLRWHND/HNDUVND:DUV]DZD

Ä*'=,(ĝ:6=.2&-,«´&=</,Ä/(.$5=:2-6.2:<´ 1$:<&+2'ħ67:,( 3LHUZV]\QXPHUÄ/HNDU]D:RMVNRZHJR7\JRGQLN3RĞZLĊFRQHJR0HG\F\QLH:RMVNRZHML2JyOQHM´XND]DáVLĊZ:DUV]DZLHZVW\F]QLXUDMHJRUHGDNWRUHPQDF]HOQ\PE\á-DQ.RHOLFKHQ0DáRNWRMHGQDNZLHĪHSHULRG\NWHQÄ-HVWMHGQ\P]WU]HFK SLVPPHG\F]Q\FKNWyUHSU]HWUZDáRGRGQLDG]LVLHMV]HJR]QLH]PLHQLRQąQD]ZąLMHG\Q\PZ3ROVFHNWyUHXND]XMHVLĊQLHSU]HUZDQLHRGODW3U]H]ODWQDáDPDFK©/HNDU]D:RMVNRZHJRªRSXEOLNRZDQRRNW\VLĊF\DUW\NXáyZ=GHF\GRZDQDZLĊNV]RĞü SRGHMPRZDáDSUREOHPDW\NĊPHG\F\Q\QLH]DELHJRZHM LQWHUQ\ ZQDVWĊSQHMNROHMQRĞFLSUREOHPDW\NĊPHG\F\Q\]DELHJRZHM FKLUXUJLDRUWRSHGLDXURORJLDVWRPDWRORJLD RUD]V]HURNRSRMĊW\FK]DJDGQLHĔZRMVNRZRPHG\F]Q\FK ZW\PKLJLHQ\LHSLGHPLRORJLL 1DMZLĊFHM DUW\NXáyZ R WHPDW\FH ZRMVNRZRPHG\F]QHM E\áR SXEOLNRZDQ\FK ZF]DVLH ZRMQ\ 1D SU]HVWU]HQL ODW LVWQLHQLD ©/HNDU]D :RMVNRZHJRª SLVPR E\áR UHGDJRZDQHSU]H]ZLHOXZ\ELWQ\FKUHGDNWRUyZQDF]HOQ\FKWDNLFKMDN-DQ.RHOLFKHQ :áDG\VáDZ2VPyOVNL6WDQLVáDZ.RQRSND3=\JPXQWĩRáĊG]LRZVNL+HQU\N.RPSW4 0LFKDá 0RJXF]\ %ROHVáDZ 6]DUHFNL 6WDQLVáDZ %REHU 6WDQLVáDZ &]DSOLFNL 3LRWU .RE\áHFNL0DULDQ&KROHZD7DGHXV]3áXVD-HU]\.UXV]HZVNL´5 -DQ(GZDUG.RHOLFKHQ ±OHNDU]QHXURORJSXáNRZQLNOHNDU]:RMVND3ROVNLHJRPLQ RUG\QDWRU 2GG]LDáX &KRUyE 1HUZRZ\FK Z 6]SLWDOX 8MD]GRZVNLP Z :DUV]DZLH E\á WZyUFą L UHGDNWRUHPQDF]HOQ\PÄ/HNDU]D:RMVNRZHJR´ZODWDFK 

:LQQRE\ü:áDG\VáDZ2VPROVNL:LQQRE\ü+HQU\N.RPSI

 3URI6WDQLVáDZ.RQRSNDWZyUFDLSLHUZV]\G\UHNWRU*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHME\áUHGDNWRUHPQDF]HOQ\PÄ/HNDU]D:RMVNRZHJR´ZODWDFK 3SáN -RDQQD .OHMV]PLW%RG]LXFK U]HF]QLN SUDVRZ\ ,QVSHNWRUDWX :RMVNRZHM 6áXĪE\ =GURZLD V\PSR]MXPSRĞZLĊFRQHMXELOHXV]RZLOHFLDLVWQLHQLDPHG\F]QHJRSLVPDÄ/HNDU]:RMVNRZ\´NWyUH RGE\áR VLĊ Z :DUV]DZLH Z $XOL *áyZQHM :RMVNRZHJR ,QVW\WXWX 0HG\F]QHJR ZU]HĞQLD U ±KWWSGZV]GUZSPLOSOSOBKWPOGRVWĊSOLVWRSDGDU

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
5 $)$Ã (672/$56.,

3LVPR ]PLHQLDáR SRGW\WXá\ Z\GDZFyZ L UHGDNWRUyZ QDF]HOQ\FK Ã&#x201E;/HNDU] :RMVNRZ\´ RG U URF]QLN QU  QRVLá SRGW\WXá Ã&#x201E;2UJDQ 2¿FHUyZ .RUSXVX 6DQLWDUQHJR 6áXĪE\ &]\QQHM L 5H]HUZ\´ RG U ± Ã&#x201E;0LHVLÄ&#x160;F]QLN 3RÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FRQ\ 0HG\F\QLH +LJMHQLH RUD] :RMVNRZHM 6áXĪELH =GURZLD 2UJDQ 2¿FHUyZ .RUSXVX 6DQLWDUQHJR6á>XĪE\@&]\QQHML5H]HUZ\´RGU±Ã&#x201E;'ZXW\JRGQLN3RÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FRQ\ 0HG\F\QLH +LJMHQLH RUD] :RMVNRZHM 6áXĪELH =GURZLD 2UJDQ 2¿FHUyZ .RUSXVX 6DQLWDUQHJR6á>XĪE\@&]\QQHML5H]HUZ\´RGURF]QLNDWRPX U ±Ã&#x201E;'ZXW\JRGQLN3RÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FRQ\:RMVNRZHM6áXĪELH=GURZLD0HG\F\QLHL+LJMHQLH´RGU QU Z 3ROVFH /XGRZHM ± EUDN SRGW\WXáX RG U ± Ã&#x201E;0LHVLÄ&#x160;F]QLN :RMVNRZHM 6áXĪE\ =GURZLD´ RG U ± Ã&#x201E;3LVPR 1DXNRZH :RMVNRZHM 6áXĪE\ =GURZLD´ RG U±Ã&#x201E;3LVPR:RMVNRZHM6áXĪE\=GURZLD´RGU±Ã&#x201E;3LVPR1DXNRZH6áXĪE\ =GURZLD :RMVND 3ROVNLHJR´ RG ± Ã&#x201E;2¿FMDOQ\ 2UJDQ 6HNFML /HNDU]\ :RMVNRZ\FK 3ROVNLHJR 7RZDU]\VWZD /HNDUVNLHJR 3LVPR 1DXNRZH :RMVNRZHJR ,QVW\WXWX 0HG\F]QHJR´ :\GDZFÄ&#x2026;Ã&#x201E;/HNDU]D:RMVNRZHJR´ZODWDFKE\áD:RMVNRZD5DGD6DQLWDUQD ± RUJDQ SRPRFQLF]\ PLQLVWUD VSUDZ ZRMVNRZ\FK D QDVWÄ&#x160;SQLH 'HSDUWDPHQW =GURZLD0LQLVWHUVWZD6SUDZ:RMVNRZ\FK )XQNFMÄ&#x160; UHGDNWRUD QDF]HOQHJR Ã&#x201E;/HNDU]D :RMVNRZHJR´ VSUDZRZDOL -DQ (GZDUG .RHOLFKHQ :áDG\VáDZ/HRQ2VPROVNL *XVWDZ6]XOF  L6WDQLVáDZ.RQRSND  Ã&#x201E;/HNDU]:RMVNRZ\´XND]\ZDáVLÄ&#x160;MDNRW\JRGQLNZODWDFK URF]QLNL RUD] PLHVLÄ&#x160;F]QLN Z ODWDFK URF]QLNL  2G URNX ZSURZDG]RQR ZQXPHUDFMLWRP\NWyUHREHMPRZDá\SyáURF]H±V]HÄ&#x17E;üQXPHUyZPLHVLÄ&#x160;F]QLND=DWHP GR VLHUSQLD URNX NLHG\ WR XND]Dá VLÄ&#x160; RVWDWQL SU]HG ,, ZRMQÄ&#x2026; Ä&#x17E;ZLDWRZÄ&#x2026; QXPHU Ã&#x201E;/HNDU]D:RMVNRZHJR´±Ä&#x17E;ZLDWáRG]LHQQHXMU]DáRMHJRURF]QLNyZSRG]LHORQ\FKQD WRP\ &RFLHNDZHGRZyG]WZRVáXĪE\]GURZLD/XGRZHJR:RMVND3ROVNLHJRZUDFDMÄ&#x2026;F GR SU]HGZRMHQQHJR W\WXáX ± ZUyFLáR WDNĪH GR QXPHUDFML Ã&#x201E;/HNDU]D :RMVNRZHJR´ ± UR]SRF]\QDMÄ&#x2026;FMHJRZ\GDZDQLHRGQXPHUXZURF]QLNX =DQLHFKDQRMHGQDNSRG]LDáXQDWRP\GRNWyUHJRSRZUyFRQROHF]ZPRFQRQLHNRQ VHNZHQWQ\VSRVyEGRSLHURZURNX±]DPLHQLDMÄ&#x2026;FSRSURVWXÃ&#x201E;URF]QLN´QDÃ&#x201E;WRP´ ,WDN±ZUXND]DáVLÄ&#x160;URF]QLNÃ&#x201E;/HNDU]D:RMVNRZHJR´DZU±WRP &KRüJG\E\VWRVRZDüUHJXá\QXPHUDFML],,53±MDNGRÄ&#x17E;üáDWZRREOLF]\ü±URF]QLN

 3LVPR XND]XMH VLÄ&#x160; QDGDO QDMQRZV]\ QXPHU OLVWRSDG U WR Ã&#x201E;/HNDU] :RMVNRZ\ 2¿FMDOQ\ 2UJDQ 6HNFML /HNDU]\ :RMVNRZ\FK 3ROVNLHJR 7RZDU]\VWZD /HNDUVNLHJR 3LVPR 1DXNRZH :RMVNRZHJR,QVW\WXWX0HG\F]QHJR´WRPQU5HGDNWRUHPQDF]HOQ\PMHVWSURIGUQPHG-HU]\ .UXV]HZVNL]DÄ&#x17E;Z\GDZFÄ&#x2026;±:RMVNRZ\,QVW\WXW0HG\F]Q\XO6]DVHUyZ:DUV]DZD 3DPLÄ&#x160;WDMÄ&#x2026;F R SHZQ\FK ]DVNDNXMÄ&#x2026;F\FK QLHNRQVHNZHQFMDFK Z QXPHUDFML Ã&#x201E;/HNDU]D :RMVNRZHJR´ ± QD SU]\NáDG F]WHU\ QXPHU\ Z\GDQH Z URNX ]RVWDá\ SRG]LHORQH QD « WU]\ URF]QLNL 1XPHU WRURF]QLNQXPHU±URF]QLNDQXPHU±URF]QLN


ร„*'=,(ฤ:6=.2&-,ยซยด&=</,ร„/(.$5=:2-6.2:<ยด1$:<&+2'ฤง67:,( WZRU]\รก\ E\ WRP\ L RGZRรกXMฤ…F VLฤŠ NRQVHNZHQWQLH GR SU]HGZRMHQQHM ]DVDGฤŠร„MHGHQSyรกURF]QLN MHGHQWRPยดยซ2]QDF]DQLHURF]QLNyZWRPDPLVWRVRZDQH MHVWGRG]LVLDM :35/XRUD],,,5]HF]\SRVSROLWHMร„/HNDU]:RMVNRZ\ยดXND]\ZDรกVLฤŠZODWDFK URF]QLNL MDNRSyรกURF]QLNZODWDFK URF]QLNL MDNR NZDUWDOQLNZODWDFK URF]QLNL MDNRPLHVLฤŠF]QLNLZODWDFK URF]QLNL MDNRNZDUWDOQLN 3U]HGZRMHQQDUHGDNFMDร„/HNDU]D:RMVNRZHJRยดPLHฤžFLรกDVLฤŠZ:DUV]DZLHSU]\ XO*yUQRฤžOฤ…VNLHMยฑZ6]SLWDOX8MD]GRZVNLP 1LH]Z\NOHLQWHUHVXMฤ…F\PDEDUG]RPDรกR]QDQ\PIUDJPHQWHPKLVWRULLร„/HNDU]D :RMVNRZHJRยดMHVWNRQW\QXDFMDZ\GDZDQLDWHJRW\WXรกXSRGF]DV,,ZRMQ\ฤžZLDWRZHMยฑ Z3ROVNLFK6LรกDFK=EURMQ\FKQD=DFKRG]LHVIRUPRZDQ\FKZ:LHONLHM%U\WDQLL,QLFMDW\ZฤŠWฤŠSRGMฤŠรกRฤžURGRZLVNRSROVNLFKOHNDU]\ZRMVNRZ\FKVWDFMRQXMฤ…F\FKZ6]NRFML MXฤชZURNXRJรกDV]DMฤ…FNROHMQ\QXPHUSHULRG\NXยฑG]LฤžXQLNDOQ\LGRVWฤŠSQ\W\ONR ZNLONXSROVNLFKELEOLRWHNDFK : VXPLH HPLJUDF\MQ\ ร„/HNDU] :RMVNRZ\ &]DVRSLVPR SRฤžZLฤŠFRQH ZRMVNRZHM VรกXฤชELH]GURZLDPHG\F\QLHLKLJLHQLHยดร„-RXUQDORI7KH3ROLVK$UP\0HGLFDO&RUSV 2UJDQ RI 7KH 3ROLVK 0LOLWDU\ 0HGLFDO 6RFLHW\ยด Z\GDZDQ\ SU]H] 7RZDU]\VWZR 1DXNRZH/HNDU]\:RMVND3ROVNLHJRZ=MHGQRF]RQ\P.UyOHVWZLHDQDVWฤŠSQLHSU]H] 7RZDU]\VWZR1DXNRZH/HNDU]\3ROVNLFK6Lรก=EURMQ\FKZ=MHGQRF]RQ\P.UyOHVWZLH :LHONLHM %U\WDQLL L NRQW\QXXMฤ…F\ SU]HGZRMHQQฤ… QXPHUDFMฤŠ WRP\  XND]\ZDรก VLฤŠRGOLSFDGRJUXGQLDURNX ยฑ WRP ;;;,9 QU OLSLHF U QU ZU]HVLHฤ”ยฑSDฤจG]LHUQLN U QU OXW\ยฑPDU]HFยฑNZLHFLHฤ”U ยฑ WRP;;;9QUOLVWRSDGยฑJUXG]LHฤ”ยฑVW\F]Hฤ”UQUOXW\ยฑOLSLHFU QUOXW\ยฑOLSLHFU ยฑ WRP;;;9,QUOXW\UQUVLHUSLHฤ”UQUJUXG]LHฤ”U ยฑ WRP;;;9,,QUPDU]HFUQUJUXG]LHฤ”U =DWHP Z VXPLH XND]DรกR VLฤŠ ]HV]\WyZ HPLJUDF\MQHJR ร„/HNDU]D :RMVNRZHJRยดNWyUHJRXQLNDOQ\QXPHU OLSLHFU QDVL&]\WHOQLF\]QDMGฤ…ZIRUPLH UHSULQWX RNรกDGNDVWURQ\ QDNRฤ”FXWHJRQXPHUXร„%LXOHW\QX*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMยด 

:ELHฤชฤ…F\PURNXXND]XMHVLฤŠWRPร„/HNDU]D:RMVNRZHJRยด=HJ]HPSODU]D]H]ELRUyZ$QGU]HMD.U]\V]WRID.XQHUWD]:DUV]DZ\
5 $)$à(672/$56.,

5HGDNFMD L DGPLQLVWUDFMD Z]QRZLRQHJR SHULRG\NX RG SRF]ąWNX XU]ĊGRZDáD ZV]NRFNLP 3HUWK *áyZQ\ 3XQNW 2SDWUXQNRZ\ E\ Z URNX WUD¿ü GR (G\QEXUJX 7KH3DGHUHZVNL+RVSLWDO&UHZH5RDG(GLQEXUJK &]DVRSLVPRGRSRáRZ\ URNX GUXNRZDáD ¿UPD 7KRPDV 1HOVRQ DQG 6RQV /WG D QDVWĊSQLH GUXNDUQLD -RKQ6%XUQV 6RQV]*ODVJRZ 5HGDNWRUHP QDF]HOQ\P RG QU U GR QU U E\á GU =\JPXQW ĩRáĊG]LRZVNLRGQUUUHGDNFMĊWZRU]\OLGU-DURVáDZ,ZDV]NLHZLF]GU+HQU\N

 3ROVNL6]SLWDOLP,JQDFHJR-DQD3DGHUHZVNLHJRXUXFKRPLRQ\ZSDĨG]LHUQLNXUZ(G\QEXUJX ]ORNDOL]RZDQ\ SU]\ :HVWHUQ *HQHUDO +RVSLWDO E\á PLQ PLHMVFHP RGE\ZDQLD SUDNW\N GOD DEVROZHQWyZ3ROVNLHJR:\G]LDáX/HNDUVNLHJRQD8QLZHUV\WHFLHZ(G\QEXUJX DQJ3ROLVK6FKRRORI 0HGLFLQH7KH8QLYHUVLW\RI(GLQEXUJK XWZRU]RQHJRZPDUFXU:\G]LDáG]LDáDMąF\GRU NV]WDáFLá OHNDU]\ QD SRWU]HE\ 3ROVNLFK 6Lá =EURMQ\FK QD =DFKRG]LH 8F]\áR VLĊ QD QLP SROVNLFK VWXGHQWyZ VSRĞUyG NWyU\FK X]\VNDáR G\SORP OHNDU]D DQJ %DFKHORU RI 0HGLFLQH %DFKHORU RI 6XUJHU\±0%&K% DGRNWRUDW =\JPXQW 6WDQLVáDZ ĩRáĊG]LRZVNL  GRNWRU PHG\F\Q\ RNXOLVWD 3U]\MĊW\ GR :RMVND 3ROVNLHJR GHNUHWHP ] OLVWRSDGD U ] MHGQRF]HVQ\P PLDQRZDQLHP SRUXF]QLNLHP OHNDU]HP LSU]\G]LDáHP GR 6]SLWDOD 8MD]GRZVNLHJR 5R]ND]HP ] F]HUZFD U SU]HQLHVLRQ\ GR 6]SLWDOD 2NUĊJRZHJR Z àRG]L QD VWDQRZLVNR RUG\QDWRUD RGG]LDáX RNXOLVW\F]QHJR 2G U Z , 6]SLWDOX 2NUĊJRZ\PZ:DUV]DZLHRGUZ6]NROH3RGFKRUąĪ\FK6DQLWDUQ\FKRGURUG\QDWRUDRG UGRZRMQ\VWDUV]\RUG\QDWRU2GG]LDáX2NXOLVW\F]QHJR6]SLWDOD6]NROQHJR&HQWUXP:\V]NROHQLD6DQLWDUQHJR:UZLFHSUH]HV.OXEX6SRUWRZHJR3RORQLD:DUV]DZDDQDVWĊSQLHSUH]HV/LJL 3LáNL1RĪQHM .DSLWDQ:3]F]HUZFDUPDMRU]VW\F]QLDULSRGSXáNRZQLN ]VW\F]QLDU:NDPSDQLLZU]HĞQLRZHMURNXNRPHQGDQW6]SLWDOD(ZDNXDF\MQHJR1D HPLJUDFMLZODWDFKE\áSLHUZV]\PUHGDNWRUHPQDF]HOQ\PÄ/HNDU]D:RMVNRZHJR´:UyFLáGR 3ROVNLZU3RFKRZDQ\QD&PHQWDU]X3RZą]NL&\ZLOQHZ:DUV]DZLH-HJRV\QHPE\á-HU]\ĩRáĊG]LRZVNLSVÄ3RUDM´ R¿FHU$UPLL.UDMRZHMSRGSRUXF]QLNUH]HUZ\NDZDOHULL'\ZL]MRQ SXáNXXáDQyZ/XEHOVNLFKÄ-HOHĔ´V]ZDGURQSOXWRQ:3RZVWDQLX:DUV]DZVNLPZĝUyGPLHĞFLX3yáQRFQ\P±.ZDWHUD*áyZQD6]WDEX2NUĊJX:DUV]DZVNLHJR$.±NRPSDQLDV]WDERZD -DURVáDZ ,ZDV]NLHZLF]  GRNWRU PHG\F\Q\ ODU\QJRORJ $EVROZHQW :\G]LDáX /HNDUVNLHJR 8QLZHUV\WHWX 3R]QDĔVNLHJR SR XNRĔF]HQLX VWXGLyZ Z U L RWU]\PDQLX W\WXáX GRNWRUD ZV]HFKQDXNOHNDUVNLFKREMąáVWDQRZLVNRVWDUV]HJRDV\VWHQWDDQDVWĊSQLHDGLXQNWDZ.OLQLFH2WRODU\QJRORJLLZ3R]QDQLXRGE\ZDáVWDĪHV]NROHQLRZHZ:LHGQLXLZ6]ZHFML:NDPSDQLLZU]HĞQLRZHM U SU]\G]LHORQ\ GR 6]SLWDOD :RMHQQHJR QU ZH )UDQFML VáXĪ\á Z %U\JDG]LH .DZDOHULL 3DQFHUQHM JHQ EU\J 6WDQLVáDZD 0DF]ND (ZDNXRZDQ\ GR :LHONLHM %U\WDQLL VáXĪ\á Z V]SLWDODFK ZRMVNRZ\FK Z 6LPLQJWRQ L Z 7H\PRXWK &DVWOH : VW\F]QLX U Z VWRSQLX NDSUDOD SRGFKRUąĪHJR REMąá VWDQRZLVNR Z\NáDGRZF\ RWRODU\QJRORJLL QD 3ROVNLP :\G]LDOH /HNDUVNLP 8QLZHUV\WHWX Z(G\QEXUJX NWyUąWRIXQNFMĊVSUDZRZDáGRU RUD]DV\VWHQWDQD2GG]LDOH2WRODU\QJRORJLF]Q\P 6]SLWDOD.UyOHZVNLHJRZ(G\QEXUJX]DĞZJUXGQLXURWU]\PDáVWDQRZLVNRRUG\QDWRUD2GG]LDáX 2WRODU\QJRORJLL3ROVNLHJR6]SLWDODLP,JQDFHJR-DQD3DGHUHZVNLHJRZ(G\QEXUJX3XEOLNRZDáSUDFH QDXNRZH QD áDPDFK SHULRG\NX Ä/HNDU] :RMVNRZ\´ 3R SRZURFLH GR 3ROVNL Z U REMąá NLHURZQLFWZR .DWHGU\ L .OLQLNL 2WRODU\QJRORJLL $NDGHPLL 0HG\F]QHM Z *GDĔVNX : URNX RWU]\PDá W\WXáSURIHVRUDQDG]Z\F]DMQHJRDZURNXW\WXáSURIHVRUD]Z\F]DMQHJRQDXNPHG\F]Q\FK$XWRU OLF]Q\FKSRGUĊF]QLNyZ]]DNUHVXRWRODU\QJRORJLLLRWLDWULL-HJRFyUNąMHVWSURIHVRURNXOLVW\NL%DUEDUD ,ZDV]NLHZLF]%LOLNLHZLF] E\áD NLHURZQLN .DWHGU\ L .OLQLNL &KRUyE 2F]X $NDGHPLL 0HG\F]QHM Z*GDĔVNX


ร„*'=,(ฤ:6=.2&-,ยซยด&=</,ร„/(.$5=:2-6.2:<ยด1$:<&+2'ฤง67:,(.RPSI GU 6WHIDQ 6WUXPLHฤ”VNL L GU :LNWRU 7RPDV]HZVNL ยฑ EH] RNUHฤžOHQLD NWR SHรกQLIXQNFMฤŠUHGDNWRUDQDF]HOQHJR]DฤžRGQUUUHGDNWRUHPQDF]HOQ\PE\รก GU+HQU\N.RPSI : QXPHU]H U RSUyF] ZVSRPQLDQHJR GU =\JPXQWD ฤฉRรกฤŠG]LRZVNLHJR UHGDNFMฤŠWZRU]\OLGRNWRU]\/HRQDUG&KZDW=ELJQLHZ*RGรกRZVNL6WHIDQ6WUXPLHฤ”VNL L(GZDUG5X]\รกR:VNรกDGNRPLWHWXUHGDNF\MQHJRZHV]OLQDWRPLDVWGRNWRU]\-HU]\ %DEHFNL .D]LPLHU] 'ฤŠELFNL -HU]\ 'HNDฤ”VNL +HQU\N 'รกXJRV] -HU]\ )HJOHU

 :LNWRU7RPDV]HZVNL GRNWRUPHG\F\Q\LQWHUQLVWD$EVROZHQW:\G]LDรกX/HNDUVNLHJR 8QLZHUV\WHWX3R]QDฤ”VNLHJRSRXNRฤ”F]HQLXVWXGLyZZULRWU]\PDQLXW\WXรกXGRNWRUDZV]HFKQDXN OHNDUVNLFKUR]SRF]ฤ…รกSUDFฤŠZ,,.OLQLFH 7HUDSHXW\F]QHM &KRUyE:HZQฤŠWU]Q\FK8QLZHUV\WHWX3R]QDฤ”VNLHJRJG]LHZUREURQLรกSUDFฤŠGRNWRUVNฤ…3UDFXMฤ…F]DZRGRZRUyZQRF]HฤžQLHVWXGLRZDรกSV\FKRORJLฤŠ LยฟOR]RยฟฤŠQD:\G]LDOH+XPDQLVW\F]Q\P8QLZHUV\WHWX3R]QDฤ”VNLHJRJG]LHZUX]\VNDรกPDJLVWHULXPDZU]RVWDรกGRNWRUHPยฟOR]RยฟL:U]RVWDรกGRNWRUHPKDELOLWRZDQ\PLQDMPรกRGV]\P GRFHQWHP8QLZHUV\WHWX3R]QDฤ”VNLHJR3RZVWฤ…SLHQLXGR3ROVNLFK6Lรก=EURMQ\FKQD=DFKRG]LH NDSUDO SRGFKRUฤ…ฤช\ QDWHUHQLH:LHONLHM%U\WDQLLRGUGRUE\รกZ\NรกDGRZFฤ… FKRURE\ZHZQฤŠWU]QH QD3ROVNLP:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJXยฑRSUDFRZDรกWDPSLHUZV]\.UyWNLVรกRZQLN OHNDUVNLDQJLHOVNRSROVNL6KRUW$QJOR3ROLVKPHGLFDOGLFWLRQDU\ ( 6/LYLQJVWRQH/WG(GLQEXUJK  D QDVWฤŠSQLH 6รกRZQLN OHNDUVNL DQJLHOVNRSROVNL L SROVNRDQJLHOVNL (QJOLVK3ROLVK DQG 3ROLVK (QJOLVKPHGLFDOGLFWLRQDU\ ( 6/LYLQJVWRQH/RQGRQ E\รกMHGQ\P]SLRQLHUyZVWRVXMฤ…F\FK IRWRJUDยฟฤŠ OXPLQHVFHQF\MQฤ… GOD FHOyZ PHG\F]Q\FK SXEOLNRZDรก SUDFH QDXNRZH QD รกDPDFK SHULRG\NX ร„/HNDU]:RMVNRZ\ยด3RZRMQLH]DDQJDฤชRZDรกVLฤŠZVWZRU]HQLH)XQGDFMLLP3ROVNLHJR:\G]LDรกX/HNDUVNLHJR NWyUHM ]DGDQLHP PLDรกD E\รผ SRPRF PDWHULDOQD GOD PรกRG\FK SROVNLFK OHNDU]\ =PDUรก Z (G\QEXUJXSRFKRZDQ\]RVWDรกZJURERZFXURG]LQQ\PZ3OHV]HZLH6ZRMHZVSRPQLHQLDZRMHQQHRSXEOLNRZDรกZNVLฤ…ฤชFH1DV]NRFNLHM]LHPL:VSRPQLHQLDZRMHQQH]HVรกXฤชE\]GURZLDL]3ROVNLHJR:\G]LDรกX /HNDUVNLHJRZ(G\QEXUJX QDNรกDGHPDXWRUD/RQG\Q 9LGHWDNฤชH7DGHXV]7RPDV]HZVNL:\ELWQ\ 3OHV]HZLDQLQยฑ:LNWRU7RPDV]HZVNLOHNDU]XF]RQ\VSRรกHF]QLNร„5RF]QLN3OHV]HZVNLยด 3OHV]HZ VIRW +HQU\N .RPSI  GRNWRU PHG\F\Q\ ODU\QJRORJ 6WXGLRZDรก QD :\G]LDOH /HNDUVNLP 8QLZHUV\WHWX 3R]QDฤ”VNLHJR L MDNR GRNWRU ZV]HFKQDXN PHG\F]Q\FK ]GRE\รก VSHFMDOL]DFMฤŠ Z ]DNUHVLH RWRODU\QJRORJLL:UREMฤ…รกVWDQRZLVNRRUG\QDWRUD2GG]LDรกX2WRODU\QJRORJLF]QHJR6]SLWDOD0LHMVNLHJRZ&KRU]RZLHNWyU\PNLHURZDรกGRVLHUSQLDURNX3RZ\EXFKX,,ZRMQ\ฤžZLDWRZHMVรกXฤช\รก Z96]SLWDOX2NUฤŠJRZ\PZ.UDNRZLHL6]SLWDOX:RMVNRZ\PQUZ7DUQRSROXZH)UDQFMLZURNX XNRฤ”F]\รก6]NRรกฤŠ3RGFKRUฤ…ฤช\FK6DQLWDUQ\FKZ&RPERXUJ::LHONLHM%U\WDQLLSRF]ฤ…WNRZRSHรกQLรก VรกXฤชEฤŠ Z 3RFLฤ…JX 3DQFHUQ\P ร„:DUV]DZDยด : 6]NRFML ZVSyรกWZRU]\รก 3ROVNL :\G]LDรก /HNDUVNL QD 8QLZHUV\WHFLHZ(G\QEXUJXยฑZ\NรกDGDรกZ.DWHGU]H2WRODU\QJRORJLF]QHM5HGDNWRUQDF]HOQ\ร„/HNDU]D :RMVNRZHJRยดRGSRรกRZ\U:USRZUyFLรกGRNUDMXSUDFRZDรกZNLONXV]SLWDODFK6]F]HFLQD PLQZ6]SLWDOX.ROHMRZ\P -DNRMHGHQ]SLHUZV]\FKZ3ROVFHVWRVRZDรกWHUDSLฤŠ]Xฤช\FLHPSHQLF\OLQ\ ZyZF]DVMHV]F]HQLHGRVWฤŠSQHMSRZV]HFKQLHZ.UDMX :LQQR E\รผ (GZDUG 5Xฤช\รกรกR  SURIHVRU PHG\F\Q\ OHNDU] LQWHUQLVWD L JDVWURORJ ZF]DVLH ZRMQ\ Z\NรกDGRZFD QD 3ROVNLP :\G]LDOH /HNDUVNLP 8QLZHUV\WHWX Z (G\QEXUJX ฤชRรกQLHU] 6DPRG]LHOQHM %U\JDG\ 6SDGRFKURQRZHM L '\ZL]ML 3DQFHUQHM SR ZRMQLH ZLHOROHWQL G\UHNWRU &HQWUXP0HG\F]QHJR.V]WDรกFHQLD3RG\SORPRZHJRZ:DUV]DZLH 'UQPHG-HU]\'HNDฤ”VNLZODWDFKE\รกZ\NรกDGRZFฤ…IDUPDNRORJLLQD3ROVNLP:\G]LDOH /HNDUVNLP8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJX .SWSURIGUQPHG-HU]\)HJOHUZODWDFKE\รกZ\NรกDGRZFฤ…ยฟ]MRORJLLLSDWRORJLLRJyOQHM QD3ROVNLP:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJX
5 $)$à(672/$56.,

$QWRQL)LGOHU$QWRQL)LXPHO:áDG\VáDZ*LHUJRYLFK-DQ*ROED-DURVáDZ,ZDV]NLHZLF] $QWRQL -XUDV] -DQ .RFKDQRZVNL $GDP .XUW] -y]HI /XEF]\ĔVNL -y]HI/HRV]NR7DGHXV]0DQQ =G]LVáDZ0DONLHZLF]%ROHVáDZ3DZáRZVNL-DNyE 5RVWRZVNL 7DGHXV] 6RNRáRZVNL :LNWRU 7RPDV]HZVNL 6WDQLVáDZ 7UHSNRZVNL &]HVáDZ8KPD$QWRQL:DGRĔ:áDG\VáDZ=DNU]HZVNLL0LURVáDZ=DOHVNL : QXPHU]H U ]H VNáDGX UHGDNFML XE\á GU (GZDUG 5XĪ\ááR 2G QXPHUX UZVNáDGUHGDNFMLZFKRG]LOLGRNWRU]\-y]HI0HVWHUL6WHIDQ6WUXPLHĔVNL ]DĞRGQXPHUXUUHGDNFMĊWZRU]\OLZVSRPQLDQLMXĪGRNWRU]\-DURVáDZ,ZDV]NLHZLF] +HQU\N .RPSI 6WHIDQ 6WUXPLHĔVNL L :LNWRU 7RPDV]HZVNL :UHV]FLH RG QXPHUXU±GRNRĔFDHG\FMLHPLJUDF\MQHJRÄ/HNDU]D:RMVNRZHJR´ QXPHU U ±ZVNáDGUHGDNFMLZFKRG]LOLGU-DURVáDZ,ZDV]NLHZLF]GU:LNWRU7RPDV]HZVNLLGU(PLO9DOLV

 3RUGRFGUQPHG$QWRQL)LGOHUZODWDFKE\áZ\NáDGRZFąFKRUyEZHZQĊWU]Q\FKQD 3ROVNLP:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJX :LQQRE\ü:áDG\VáDZ*HUJRYLFKSRGSXáNRZQLNOHNDU]GRNWRUQDXNPHG\F]Q\FKRGVW\F]QLD UG\UHNWRUQDXN6]NRá\3RGFKRUąĪ\FK6DQLWDUQ\FKZNDPSDQLLZU]HĞQLRZHMUV]HIVDQLWDUQ\ $UPLLÄ.UDNyZ¶Z3ROVNLFK6LáDFK=EURMQ\FKQD=DFKRG]LHV]HI6áXĪE\=GURZLD6]WDEX1DF]HOQHJR :RG]DZVSyáRUJDQL]DWRU3ROVNLHJR:\G]LDáX/HNDUVNLHJR8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJX 9LGHSU]\SLV 3SáN SURI GU Q PHG $QWRQL 7RPDV] $OHNVDQGHU -XUDV]  FKLUXUJ SU]HGZRMHQQ\ G]LHNDQ L SURUHNWRU 8QLZHUV\WHWX 3R]QDĔVNLHJR ZVSyá]DáRĪ\FLHO SHULRG\NX Ä&KLUXUJLD .OLQLF]QD´ ZVSyáWZyUFDLSLHUZV]\G]LHNDQ ZODWDFK 3ROVNLHJR:\G]LDáX/HNDUVNLHJR8QLZHUV\WHWX Z(G\QEXUJXZ\NáDGRZFDFKLUXUJLL G\UHNWRU3ROVNLHJR6]SLWDODLP,JQDFHJR-DQD3DGHUHZVNLHJRZ(G\QEXUJX -HJRRMFHPE\á]QDQ\RWRODU\QJRORJ$QWRQL-XUDV]  SRRG]\VNDQLXSU]H]3ROVNĊQLHSRGOHJáRĞFLSLHUZV]\UHNWRU8QLZHUV\WHWX-DQD.D]LPLHU]DZH/ZRZLH  .SWGUQPHG-DQ.RFKDQRZVNLZODWDFKE\áZ\NáDGRZFąUHQWJHQRORJLLQD3ROVNLP :\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJX 'RFGU¿O7DGHXV]0DQQZODWDFKE\áZ\NáDGRZFąFKHPLLQD3ROVNLP:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJX :LQQRE\ü=G]LVáDZ0DáNLHZLF]SRUGUQPHGZODWDFKE\áZ\NáDGRZFąSHGLDWULL QD3ROVNLP:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJX 0MUSURIGUQPHG-DNXE5RVWRZVNLZODWDFKE\áZ\NáDGRZFąQHXURORJLLLSV\FKLDWULL QD3ROVNLP:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJXRUD]MHJRWU]HFLPG]LHNDQHP  9LGHELRJUDPZWHNĞFLHDUW\NXáX 9LGHSU]\SLV .SWGUQPHG&]HVáDZ8KPDZODWDFKE\áZ\NáDGRZFąJLQHNRORJLLLSRáRĪQLFWZDQD 3ROVNLP:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJX $EVROZHQW3ROVNLHJR:\G]LDáX/HNDUVNLHJR8QLZHUV\WHWXZ(G\QEXUJXZUDFDMąFZUGR 3ROVNLSU]\ZLy]á]HVREą](G\QEXUJDNRPSOHWQHZ\SRVDĪHQLHSXQNWXNUZLRGDZVWZDMDNRGDU3&. GOD3ROVNLHJR%DQNX.UZL3R]DPLHV]NDQLXZ.DWRZLFDFK]RVWDáNLHURZQLNLHP:RMHZyG]NLHM6WDFML .UZLRGDZVWZD


ร„*'=,(ฤ:6=.2&-,ยซยด&=</,ร„/(.$5=:2-6.2:<ยด1$:<&+2'ฤง67:,(-DN PRฤชHP\ SU]HF]\WDรผ Z WHNฤžFLH 2G 5HGDNFML Z QXPHU]H Z]QRZLRQHJR W\WXรกX ร„3RSU]HGQL QXPHU ยฉ/HNDU]D :RMVNRZHJRยช Z\GDQ\ ]RVWDรก Z VLHUSQLX URNX 2EHFQ\ ยฑ Z OLSFX URNX 7DPWHQ Z :DUV]DZLH WHQ ยฉJG]LHฤž Z 6]NRFMLยช QDZROQHMLJRฤžFLQQHM]LHPLEU\W\MVNLHM>SRGNUDXW@2EDWHNROHMQHQXPHU\G]LHOL RG VLHELH SU]HVWU]Hฤ” L F]DV 3U]HVWU]Hฤ” FDรกHM (XURS\ 2NUHV GZX ODW ]PDJDฤ” ZRMHQQ\FK>ยซ@ =DZLฤ…]DQHQDWHUHQLH:LHONLHM%U\WDQLL7RZDU]\VWZR1DXNRZH/HNDU]\:RMVND 3ROVNLHJRPDQDFHOX]MHGQRF]HQLHRJyรกXNROHJyZLSRGWU]\PDQLHZPLDUฤŠPRฤชQRฤžFL Z WUXGQ\FK ZDUXQNDFK QDV]HJR REHFQHJR ฤช\FLD GDZQHJR SR]LRPX Z\NV]WDรกFHQLD ]DZRGRZHJR 2UJDQHP7RZDU]\VWZDMHVWยฉ/HNDU]:RMVNRZ\ยชEฤŠGฤ…F\G]LฤžMHG\Q\PSROVNLP SLVPHPOHNDUVNLPQDZ\FKRGฤจVWZLH &HO QDV]HJR SLVPD MHVW ZLHORUDNL 'UXNRZDQH Z QLP ZLQQ\ E\รผ ZVSRPQLHQLD ]REHFQHMZRMQ\NWyUHEฤŠGฤ…PLDรก\ZDUWRฤžรผQLHW\ONRKLVWRU\F]Qฤ…OHF]UyZQLHฤชZ\NDฤชฤ… QDOHฤช\Wฤ…VSUDZQRฤžรผSROVNLHMVรกXฤชE\]GURZLDZGRW\FKF]DVRZ\PRNUHVLHZRMQ\ =GRE\WH GRฤžZLDGF]HQLD ZRMHQQH GDG]ฤ… VLฤŠ QLHFK\EQLH Z\NRU]\VWDรผ LQG\ZLGXDOQLHL]HVSRรกRZR ,QQ\P]DGDQLHPQDV]HJRSLVPDEฤŠG]LHSXEOLNRZDQLHSUDF]ZLฤ…]DQ\FKJรกyZQLH ]REHFQ\P RNUHVHP ZRMHQQ\P D GRW\F]ฤ…F\FK ]DUyZQR VรกXฤชE\ ]GURZLD Z MHGQRVWNDFKZRMVNRZ\FKMDNLZF\ZLOQ\FKRUJDQL]DFMDFKVSRรกHF]QROHNDUVNLFKSUDFXMฤ…F\FK G]LฤžZZDUXQNDFKZRMQ\WRWDOQHMUyZQLHฤชQDOLQLLERMRZHM 1DรกDPDFKยฉ/HNDU]D:RMVNRZHJRยช]QDMGฤ…VLฤŠWHฤชDUW\NXรก\RJyOQROHNDUVNLHSLyUD NROHJyZ]DWUXGQLRQ\FKZEU\W\MVNLFK]DNรกDGDFKQDXNRZ\FKMDNUyZQLHฤชW\FKNWyU]\ SRPLPR ]UR]XPLDรกHJR EUDNX GRVWฤŠSX GOD ZV]\VWNLFK GR IDFKRZ\FK ZDUV]WDWyZ SRWUDยฟฤ…MHGQDNRZRฤชZ\ND]DรผVZHX]GROQLHQLDGRWZyUF]HMLRZRFQHMSUDF\ :\UDฤชDP\ QDG]LHMฤŠ F]\QQHM ZVSyรกSUDF\ ] NROHJDPL &]HFKRVรกRZDNDPL ]NWyU\PLรกฤ…F]ฤ…QDVRGGDZQDZLฤŠ]\QDXNRZH>ยซ@ :UHV]FLHยฉ/HNDU]:RMVNRZ\ยชQDZLฤ…ฤชHVW\F]QRฤžรผ]HฤžZLDWHPOHNDUVNLDQJORVDVNLP SRGDZDรผ EฤŠG]LH VWUHV]F]HQLD ] REFHJR SLฤžPLHQQLFWZD XZ]JOฤŠGQLDMฤ…F SU]HGH ZV]\VWNLP ELHฤชฤ…Fฤ… SUDVฤŠ IDFKRZฤ… RUD] ]GDZDรผ VSUDZฤŠ ] SRVLHG]Hฤ” 7RZDU]\VWZD 1DXNRZHJR/HNDU]\:RMVND3ROVNLHJRZ=MHGQRF]RQ\P.UyOHVWZLH>ยซ@ยด

 :DUWRGRGDรผฤชHQLHE\รกDWRMHG\QDLQLFMDW\ZDWHJRW\SXZ3ROVNLFK6LรกDFK=EURMQ\FKQD=DFKRG]LH ยฑQDSU]\NรกDGZ7HO$YLYLH]DF]ฤ…รกXND]\ZDรผVLฤŠร„/HNDU]3ROVNLQD:VFKRG]LHยดSHULRG\NSXEOLNRZDQ\ RGNZLHWQLDUGROXWHJRU &KRG]LRSUDNW\NXMฤ…F\FKUyZQLHฤชQDXFKRGฤจVWZLHOHNDU]\SRGOHJรก\FKF]HFKRVรกRZDFNLHPXU]ฤ…GRZL HPLJUDF\MQHPX XWZRU]RQHPX OLVWRSDGD U Z 3DU\ฤชX L NRQW\QXXMฤ…FHPX PLVMฤŠ Z/RQG\QLH ZODWDFK 2G5HGDNFMLร„/HNDU]:RMVNRZ\&]DVRSLVPRSRฤžZLฤŠFRQHZRMVNRZHMVรกXฤชELH]GURZLDPHG\F\QLH LKLJLHQLHยด 3HUWK6]NRFMD OLSLHFW;;;,9QUV
5 $)$Ã (672/$56.,

:\SHáQLDMÄ&#x2026;F]DSRZLHG]L]DZDUWHZF\WRZDQ\PWHNÄ&#x17E;FLH2G5HGDNFMLZQXPHU]H HPLJUDF\MQHJRÃ&#x201E;/HNDU]D:RMVNRZHJR´PRĪHP\]QDOHĨüGZDÃ&#x201E;DUW\NXá\RU\JLQDOQH´33 ZDĪQHQLHW\ONR]HZ]JOÄ&#x160;GXQDWHPDW\NÄ&#x160;DOHLRVRE\LFKDXWRUyZ 3LHUZV]\PMHVWWHNVWSáNOHNGU7DGHXV]D6RNRáRZVNLHJR2OHF]HQLXUDQ34NWyU\ SU]\QRVL RPyZLHQLH W\WXáRZHJR WHPDWX QD SRGVWDZLH UR]OHJáHM ZLHG]\ PHG\F]QHM WHJRQLH]Z\NOHGRÄ&#x17E;ZLDGF]RQHJRFKLUXUJDZ]ERJDFRQHRGZDODWDZRMHQQHMSUDNW\NL =DÄ&#x17E; SRVWDü $XWRUD MHVW WDN QLH]Z\NáD L ZDĪQD GOD G]LHMyZ SROVNLHM PHG\F\Q\ ± ĪHZDUWR MÄ&#x2026; SU]\EOLĪ\ü QDV]\P &]\WHOQLNRP 7DGHXV] 0LHF]\VáDZ 6RNRáRZVNL GR U 0LHF]\VáDZ *HGHRQ SVHXGRQLP Ã&#x201E;0DUFLQ´ XURG]Lá VLÄ&#x160; SDĨG]LHUQLND U Z :RUREQLH SRZ 5yZQH MDNR V\Q-DQDL0DULL]GRPX6NXSLHÄ&#x201D;VND 'R V]NRá\ SRZV]HFKQHM XF]Ä&#x160;V]F]Dá Z:RUREQLHDRGUZà RG]L1DVWÄ&#x160;SQLH NRQW\QXRZDáQDXNÄ&#x160;Z5]Ä&#x2026;GRZ\P*LPQD]MXP )LORORJLF]Q\P Z àRG]L 3R XG]LDOH Z VWUDMNX V]NROQ\P QLH ]RVWDá Z U GRSXV]F]RQ\ GR PDWXU\ 5HOHJRZDQ\ ]H V]NRá\ Z\MHFKDá GR 6]ZDMFDULL JG]LH MDNR VWXGHQW QDG]Z\F]DMQ\ XF]\á VLH QD :\G]LDOH 3U]\URGQLF]\P 8QLZHUV\WHWX ZH )U\EXUJX -HVLHQLÄ&#x2026; U ZUyFLá GR àRG]LJG]LHSRGMÄ&#x2026;áG]LDáDOQRÄ&#x17E;üZ336DSR UR]áDPLHQDSRF]Ä&#x2026;WNXUZ\MHFKDáGR .UDNRZDJG]LHXF]\áVLÄ&#x160;QDNXUVDFK]RUJDQL]RZDQ\FK GOD XF]QLyZ Z .UyOHVWZLH 3áNOHNGU7DGHXV]6RNRáRZVNL ODWD;;ZLHNX 3ROVNLP 0DWXUÄ&#x160; ]GDá HNVWHUQLVW\F]QLH =ELRU\5DIDáD(6WRODUVNLHJR :DUV]DZD

Z *LPQD]MXP Ä&#x17E;Z -DFND Z .UDNRZLH ZH ZU]HÄ&#x17E;QLXURNX 1DVWÄ&#x160;SQLHVWXGLRZDáQD:\G]LDOH/HNDUVNLP8QLZHUV\WHWX-DJLHOORÄ&#x201D;VNLHJRJG]LH ZOLSFXUX]\VNDáG\SORPGRNWRUDQDXNOHNDUVNLFK2GPDUFDUSUDFRZDá MDNR VWDĪ\VWD Z 6]SLWDOX Ä&#x17E;Z à D]DU]D L Z .OLQLFH &KLUXUJLF]QHM SURI %URQLVáDZD .DGHUDZ.UDNRZLH 33 9LGH7UHÄ&#x17E;üÃ&#x201E;/HNDU]:RMVNRZ\&]DVRSLVPRSRÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FRQHZRMVNRZHMVáXĪELH]GURZLDPHG\F\QLH LKLJLHQLH´ 3HUWK6]NRFMD OLSLHFW;;;,9QUV>@ 34 3áN OHN GU 7DGHXV] 6RNRáRZVNL 2 OHF]HQLX UDQ Ã&#x201E;/HNDU] :RMVNRZ\ &]DVRSLVPR SRÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FRQH ZRMVNRZHMVáXĪELH]GURZLDPHG\F\QLHLKLJLHQLH´ 3HUWK6]NRFMD OLSLHFW;;;,9QUV


Ä*'=,(ĝ:6=.2&-,«´&=</,Ä/(.$5=:2-6.2:<´1$:<&+2'ħ67:,(VLHUSQLDUZVWąSLáGR/HJLRQyZ3ROVNLFKL]RVWDáSU]\G]LHORQ\GR,9EDWDOLRQX,%U\JDG\/HJLRQyZJG]LHE\áOHNDU]HPEDWDOLRQRZ\PSDĨG]LHUQLNDU ]RVWDáPLDQRZDQ\SRGSRUXF]QLNLHP:VW\F]QLXUOHF]\áVLHZ=DNRSDQHP=H Z]JOĊGX QD VWDQ ]GURZLD ]RVWDá VNLHURZDQ\ GR VáXĪE\ W\áRZHM L RG PDUFD U E\áOHNDU]HPZ6]SLWDOX(SLGHPLRORJLF]Q\PZ:DGRZLFDFK2GZU]HĞQLDU E\áOHNDU]HPZ'RPX2]GURZLHĔFyZ/HJLRQyZ3ROVNLFKZ.DPLHĔVNXJG]LHDZDQVRZDá JUXGQLD U QD SRUXF]QLND F]HUZFD U REMąá IXQNFMĊ OHNDU]D 9EDWDOLRQXZSXáNXSLHFKRW\,%U\JDG\/HJLRQyZ2GNZLHWQLDUE\áOHNDU]HPSXáNXSLHFKRW\/HJLRQyZ 3RNU\]\VLHSU]\VLĊJRZ\P]RVWDáOLSFDU]ZROQLRQ\]HVáXĪE\LSRGMąá SUDFHZ6]SLWDOX']LHFLĊF\PLP$QQ\0DULLZàRG]L REHFQLH2ĞURGHN3HGLDWU\F]Q\ LPGU-DQXV]D.RUF]DND :VW\F]QLXU]RVWDáSU]\MĊW\GR:3ZVWRSQLXNDSLWDQDLSU]\G]LHORQ\MDNR PáRGV]\RUG\QDWRUGR6]SLWDOD8MD]GRZVNLHJR2GPDMDUE\áQDF]HOQ\POHNDU]HPSXáNXSLHFKRW\DZLRVQąU]RVWDáRUG\QDWRUHPRGG]LDáXFKLUXUJLF]QHJR LNRPHQGDQWHPV]SLWDODZ0LĔVNX/LWHZVNLP=DWZLHUG]RQ\ZVWRSQLXSRGSXáNRZQLND ]GQLHPNZLHWQLDU ]RVWDáZOLSFXUPLDQRZDQ\V]HIHPVáXĪE\ VDQLWDUQHM'\ZL]ML2FKRWQLF]HM6WDQRZLVNRWR]DMPRZDáGRNRĔFDOXWHJRU 2G PDUFD U E\á QD VSHFMDOL]DFML FKLUXUJLF]QHM Z ,, .OLQLFH &KLUXUJLF]QHM SURI =\JPXQWD 5DGOLĔVNLHJR Z :DUV]DZLH 3R XNRĔF]HQLX VSHFMDOL]DFML RG OXWHJR U E\á VWDUV]\P RUG\QDWRUHP 2GG]LDáX &KLUXUJLF]QHJR 6]SLWDOD 2NUĊJRZHJR QU9,,,Z7RUXQLX3URZDG]LáQDGXĪąVNDOĊU]DGNRZyZF]DVZNUDMXVWRVRZDQHSU]HWDF]DQLHNUZL2GE\áVWDĪHLVSHFMDOL]DFMH]]DNUHVXWUDXPDWRORJLLZNOLQLNDFKIUDQFXVNLFKLEU\W\MVNLFK :URNXDZDQVRZDáQDSXáNRZQLND ]HVWDUV]HĔVWZHP]VW\F]QLDU 2GVW\F]QLDUE\áNLHURZQLNLHPQDXNRZ\P2GG]LDáX&KLUXUJLF]QHJRZ6]SLWDOX 2NUĊJRZ\P QU , Z :DUV]DZLH : URNX ]RUJDQL]RZDá SLHUZV]\ Z 3ROVFH ,QVW\WXW &KLUXUJLL 8UD]RZHM Z :DUV]DZLH L NLHURZDá QLP RG JUXGQLD U GR ZRMQ\ 3U]HSURZDG]Lá ZyZF]DV SLHUZV]ą SUyEĊ NRQVHUZRZDQLD NUZL RUD] EDGDQLD PRĪOLZRĞFLMHMSU]HFKRZ\ZDQLDLWUDQVSRUWX-HGQDNJáyZQLH]DMPRZDáVLĊWUDXPDWRORJLą L FKLUXUJLą QDU]ąGyZ UXFKX %\á DXWRUHP QRZ\FK UR]ZLą]DĔ OHF]QLF]\FK LXGRVNRQDOHĔZFKLUXUJLL : U E\á MHGQ\P ]H ZVSyá]DáRĪ\FLHOL PLHVLĊF]QLND Ä&KLUXUJ 3ROVNL´ RUD] MHJR UHGDNWRUHP QDF]HOQ\P 5HSUH]HQWRZDá 3ROVNĊ QD 0LĊG]\QDURGRZ\FK .RQJUHVDFK7UDQVIX]MRORJLLZ5]\PLH U RUD]3DU\ĪX U 3R Z\EXFKX ZRMQ\ HZDNXRZDá VLĊ ] SHUVRQHOHP ,QVW\WXWX &KLUXUJLL 8UD]RZHM QD/XEHOV]F]\]QĊJG]LHGRáąF]\áGR6]SLWDOD:RMHQQHJRQUL]QLPSU]HNURF]\á ZU]HĞQLDUJUDQLFĊ5XPXQLL,QWHUQRZDQ\ZJUXGQLXUSU]HGRVWDáVLĊ GR)UDQFMLJG]LHREMąáVWDQRZLVNRRUG\QDWRUDZ&HQWUHGHFKLUXUJLHRVVHXVHZ&UpWHLO
5 $)$Ã (672/$56.,

SRG3DU\ĪHP:F]HUZFXUNLHURZDáRGG]LDáHPFKLUXUJLF]Q\PV]SLWDODZRMHQQHJRZ'LHX]HZ$O]DFML 3RNDSLWXODFML)UDQFMLSU]HGRVWDáVLHQD:\VS\%U\W\MVNLHJG]LH]RVWDáSU]\G]LHORQ\ GR 3ROVNLHJR 6]SLWDOD :RMHQQHJR LP ,JQDFHJR -DQD 3DGHUHZVNLHJR Z (G\QEXUJX -HGQRF]HÄ&#x17E;QLH E\á Z\NáDGRZFÄ&#x2026; FKLUXUJLL QD 3ROVNLP :\G]LDOH /HNDUVNLP WDPWHMV]HJRXQLZHUV\WHWX ZODWDFK 3R RGE\FLX VWDĪX ] WRUDNRFKLUXUJLL RG OLVWRSDGD U VáXĪ\á Z 6]SLWDOX :RMHQQ\PQUZ.KDQDTLQZ,UDNX:U]RVWDáNLHURZQLNLHPRGG]LDáXFKLUXUJLF]QHJRV]SLWDODZ$O.DQWDUDZSREOLĪX3RUW6DLGXZ(JLSFLH :JUXGQLXU]RVWDáSU]\G]LHORQ\GR,,.RUSXVX3ROVNLHJRLZMHJRVNáDG]LH XF]HVWQLF]\áZNDPSDQLLZáRVNLHM%\áZyZF]DVNLHURZQLNLHP2GG]LDáX&KLUXUJLF]QHJR6]SLWDOD:RMHQQHJRQU SyĨQLHMV]HJR6]SLWDODQU Z&DVDPDVVLPDNRáR%DUL JG]LHPLQWUD¿DOLUDQQLZELWZLHSRG0RQWH&DVVLQR 3R OLSFX U Z , .RUSXVLH 3ROVNLP Z :LHONLHM %U\WDQLL JG]LH VáXĪ\á MDNRNLHURZQLN 2GG]LDáX &KLUXUJLF]QHJR D RG OLSFD U UyZQLHĪ NLHURZQLN 2GG]LDáX *LQHNRORJLF]QR3RáRĪQLF]HJR Z 6]SLWDOX :RMHQQ\P Z 'LGGLQJWRQ QLHRSRGDO&DPEULGJH :HZU]HÄ&#x17E;QLXUSRZUyFLáGR3ROVNLLSRGMÄ&#x2026;áSUDFÄ&#x160;MDNRNLHURZQLN,.DWHGU\ L.OLQLNL&KLUXUJLF]QHM$NDGHPLL/HNDUVNLHMZ6]F]HFLQLH SU]HPLDQRZDQHMZU QD3RPRUVNÄ&#x2026;$NDGHPLÄ&#x160;0HG\F]QÄ&#x2026;DZUQD3RPRUVNL8QLZHUV\WHW0HG\F]Q\ 1D W\P VWDQRZLVNX X]\VNDá Z U W\WXá SURIHVRUD QDG]Z\F]DMQ\P D Z U ]RVWDáSURIHVRUHP]Z\F]DMQ\P :URWU]\PDáQDJURGÄ&#x160;QDXNRZÄ&#x2026;P6]F]HFLQD %\á NLHURZQLNLHP NRPLWHWX UHGDNF\MQHJR Ã&#x201E;5RF]QLND 3RPRUVNLHM $NDGHPLL 0HG\F]QHM´ ZODWDFK :URGV]HGáQDHPHU\WXUÄ&#x160;DOHQDGDOG]LDáDáVSRáHF]QLHMDNRNRQVXOWDQWD KRQRURZ\7RZDU]\VWZD&KLUXUJyZ3ROVNLFK =PDUáVW\F]QLDUZ6]F]HFLQLHSRFKRZDQ\QD&PHQWDU]X&HQWUDOQ\P SU]\XO.X6áRÄ&#x201D;FX 2G]QDF]RQ\2UGHUHP9LUWXWL0LOLWDUL9NO.U]\ĪHP1LHSRGOHJáRÄ&#x17E;FL2UGHUHP 2GURG]HQLD 3ROVNL ,9 NO GZXNURWQLH .U]\ĪHP :DOHF]Q\FK =áRW\P .U]\ĪHP =DVáXJL .U]\ĪHP 3DPLÄ&#x2026;WNRZ\P 0RQWH &DVVLQR 0HGDOHP ;OHFLD 2G]\VNDQLD 1LHSRGOHJáRÄ&#x17E;FLDZ35/±2UGHUHP6]WDQGDUX3UDF\,,NO.RPDQGRU2UGHUX.RURQ\ :áRFK 2UGLQHGHOOD&RURQDG¶,WDOLD -HJRLPLHQLHPQD]ZDQR6]SLWDO.OLQLF]Q\QU3RPRUVNLHM$NDGHPLL0HG\F]QHM Z6]F]HFLQLHRUD]6]SLWDO3RZLDWRZ\Z3\U]\FDFK NZLHWQLD U SRÄ&#x17E;OXELá .DUROLQÄ&#x160; .ZLDWNLHZLF] ] NWyUÄ&#x2026; PLDá G]LHFL $QQÄ&#x160; 0DULÄ&#x160; XU U ± OHNDU]D SV\FKLDWUÄ&#x160; L .U\VW\QÄ&#x160; 0DULÄ&#x160; XU U ± OHNDU]D LQWHUQLVWÄ&#x160; %\á DXWRUHP SRQDG SXEOLNDFML QDXNRZ\FK ] ]DNUHVX FKLUXUJLL D Z U RJáRVLáSDPLÄ&#x160;WQLN]F]DVyZOHJLRQRZ\FK5RNZ,%U\JDG]LH


ร„*'=,(ฤ:6=.2&-,ยซยด&=</,ร„/(.$5=:2-6.2:<ยด1$:<&+2'ฤง67:,('R QDMEDUG]LHM LVWRWQ\FK SXEOLNDFML QDXNRZ\FK SURI 7DGHXV]D 6RNRรกRZVNLHJRQDOHฤชฤ…&KLUXUJLDZRMHQQD3RGUฤŠF]QLN /HF]HQLHSRZLNรกDQ\FK]รกDPDฤ” NRฤžFL  %DGDQLD GRฤžZLDGF]DOQH QDG VNXWHF]QRฤžFLฤ… RUD] LVWRWฤ… Z\MDรกDZLDQLD PDWHULDรกX RSDWUXQNRZHJR ]D SRPRFฤ… SDU\  3U]HWDF]DQLH NUZL 3DOHVW\QD /HF]HQLH UDQ NRVWQRVWDZRZ\FK NRฤ”F]\Q Z ZDUXQNDFK ZRMHQQ\FK  (OHPHQW\ G\QDPLF]QH NRฤ”F]\Q F]รกRZLHND  =DVDG\ OHF]HQLD ]รกDPDฤ” L XUD]yZ NRฤ”F]\Q  2SHUDFMH FKLUXUJLF]QH Z OHF]HQLX ]รกDPDฤ” L XUD]yZ NRฤ”F]\Q 3ROVNRรกDFLฤ”VNLHPLDQRZQLFWZRFKLUXUJLLRSHUDF\MQHM 35 'UXJLP ร„DUW\NXรกHP RU\JLQDOQ\Pยด MHVW ]QDF]QLH NUyWV]\ WHNVW SSRU OHN -DQD .ZRF]\ฤ”VNLHJR ]DW\WXรกRZDQ\ 6รกXฤชED ]GURZLD EU\JDG\ Z ZDUXQ NDFK SXVW\QQ\FK 2PDZLD RQ RUJDQL]DFMฤŠSRPRF\OHNDUVNLHMRUD]HZDNXDFML FKRU\FKLUDQQ\FKZZDUXQNDFKSXVW\QQ\FK ZHGรกXJ EU\W\MVNLFK UHJXODPLQyZ ZRMVNRZ\FK JG]LH WR EU\JDGD DQLH SXรกN MDN Z SU]HGZRMHQQ\P :RMVNX 3ROVNLP E\รกD SRGVWDZRZ\P ]ZLฤ…]NLHPWDNW\F]Q\P , Z W\P Z\SDGNX RVRELH $XWRUD ZDUWRSRฤžZLฤŠFLรผNLONDVรกyZ -DQ.D]LPLHU].ZRF]\ฤ”VNLXURG]Lรก VLฤŠPDMDUZ6REฤŒVODYLHQDSRรกXGQLX &]HFK DOH Z\FKRZ\ZDรก Z7DUQRZLHJG]LHXNRฤ”F]\รกJLPQD]MXP : U ZVWฤ…SLรก GR :RMVND 3ROVNLHJRGR 6]NRรก\ 3RGFKRUฤ…ฤช\FK 6DQL.SWOHN-DQ.ZRF]\ฤ”VNLU $UFKLZXP.RPLVML+LVWRU\F]QHM WDUQ\FK ZF]HUZFX U X]\VNXMฤ…F E6]WDEX*รกyZQHJR36= /RQG\Q

G\SORPOHNDU]DQD:\G]LDOH/HNDUVNLP 8QLZHUV\WHWX :DUV]DZVNLHJR -y]HID 3LรกVXGVNLHJR -DNR DEVROZHQW 636DQ SRGSRUXF]QLN ]H VWDUV]Hฤ”VWZHP ] OLSFD U SU]\G]LHORQ\ ]RVWDรก GR &HQWUXP :\V]NROHQLD 6DQLWDUQHJR D VLHUSQLD U VNLHURZDQ\ GR ;6]SLWDOD 2NUฤŠJRZHJR L PRELOL]DF\MQLH SU]\G]LHORQ\ GR

35 %LRJUDPRSUDFRZDQ\SU]\ZVSyรกSUDF\5\V]DUGD5\ENL]%RFKQL 3SRUOHN-DQ.ZRF]\ฤ”VNL6รกXฤชED]GURZLDEU\JDG\ZZDUXQNDFKSXVW\QQ\FKร„/HNDU]:RMVNRZ\ &]DVRSLVPR SRฤžZLฤŠFRQH ZRMVNRZHM VรกXฤชELH ]GURZLD PHG\F\QLH L KLJLHQLHยด 3HUWK 6]NRFMD OLSLHF W;;;,9QUV
5 $)$à(672/$56.,

NRPSDQLLVDQLWDUQHM]HVNáDGX'\ZL]ML3LHFKRW\ $UPLDÄ.UDNyZ´ :NRPSDQLLREMąáIXQNFMĊGRZyGF\SOXWRQX 3R NDPSDQLL ZU]HĞQLRZHM URNX SU]HV]HGá V]ODN ĪRáQLHUVNL SU]H] :ĊJU\ -XJRVáDZLĊ L 7XUFMĊ GR )UDQFML DE\ VWDPWąG XGDü VLĊ QD ĝURGNRZ\ :VFKyG JG]LH Z3DOHVW\QLHWUD¿áZV]HUHJL6DPRG]LHOQHM%U\JDG\6WU]HOFyZ.DUSDFNLFK±ZODWDFK SHáQLáVáXĪEĊZEU\JDGRZ\PV]SLWDOXZRMVNRZ\PZ,UDNX3UDFRZDáWDNĪH ZV]SLWDODFKZRMVNRZ\FKSROVNLFKLEU\W\MVNLFKZ(JLSFLH3DOHVW\QLHL6\ULL :URNXZUD]],,.RUSXVHP3ROVNLPWUD¿áQDIURQWZáRVNLJG]LHVáXĪ\áMDNR OHNDU]EDWDOLRQX6WU]HOFyZ.DUSDFNLFK'\ZL]ML6WU]HOFyZ.DUSDFNLFK3U]HV]HGá FDá\V]ODNERMRZ\.RUSXVX±RGZLRVQ\UGRZLRVQ\URWU]\PXMąF.U]\Ī :DOHF]Q\FKLDZDQVGRVWRSQLDNDSLWDQD 3R SU]HWUDQVSRUWRZDQLX '\ZL]ML QD :\VS\ %U\W\MVNLH ± SRV]HU]Dá VZą ZLHG]Ċ Z1DWLRQDO+HDUW+RVSLWDOZ/RQG\QLHE\ZUZUyFLüGR.UDMX :3ROVFHUR]SRF]ąáSUDFĊQD2GG]LDOH&KRUyE8NáDGX.UąĪHQLD6]SLWDOD6LyVWU (OĪELHWDQHNSU]\XO*RV]F]\ĔVNLHJRZ:DUV]DZLHNWyU\WRRGG]LDáQDVWĊSQLH±SR XSDĔVWZRZLHQLX SODFyZNL Z U L XWZRU]HQLX ] QLHM 6]SLWDOD 0LHMVNLHJR QU ± SU]HPLDQRZDQRQD.DWHGUĊL.OLQLNĊ.DUGLRORJLL6WXGLXP'RVNRQDOHQLD/HNDU]\ :UREURQLáSUDFĊGRNWRUVNą SURPRWRUSURI(GZDUG6]F]HNOLN ZU RWU]\PDáKDELOLWDFMĊ]DĞZU±W\WXáSURIHVRUDQDXNPHG\F]Q\FK :ODWDFKSU]HE\ZDáQDVW\SHQGLXP5RFNHIHOOHUDQD2GG]LDOH.DUGLRORJLL &HGDUV RI /HEDQRQ +RVSLWDO Z /RV $QJHOHV : ODWDFK E\á RUG\QDWRUHP 2GG]LDáX &KRUyE :HZQĊWU]Q\FK &HQWUDOQHJR 6]SLWDOD .ROHMRZHJR ]DĞ Z U ]RUJDQL]RZDá.OLQLNĊ.DUGLRORJLL,QVW\WXWX5HXPDWRORJLLNWyUąNLHURZDáGRU :ODWDFKSHáQLáIXQNFMĊNLHURZQLND.DWHGU\L.OLQLNL.DUGLRORJLL&HQWUXP 0HG\F]QHJR.V]WDáFHQLD3RG\SORPRZHJRZ:DUV]DZLH 3RSU]HMĞFLXQDHPHU\WXUĊSUDFRZDáMDNRNRQVXOWDQWZV]SLWDOX6W/XNHQD0DOFLH DZODWDFKE\áSURIHVRUHPQD8QLZHUV\WHFLHZ-RVZ1LJHULL : U ]D EDGDQLD QDG ZHNWRNDUGLRJUD¿ą ]RVWDá XKRQRURZDQ\ =HVSRáRZą 1DJURGą3DĔVWZRZą,,VWRSQLD 3UH]HVD=DU]ąGX*áyZQHJR3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD.DUGLRORJLF]QHJR ZODWDFK RUD] :URWU]\PDáW\WXá&]áRQND+RQRURZHJR3ROVNLHJR 7RZDU]\VWZD.DUGLRORJLF]QHJR =PDUáZ:DUV]DZLHSDĨG]LHUQLNDULSRFKRZDQ\]RVWDáQD&PHQWDU]X 3RZą]NL&\ZLOQHZ:DUV]DZLH 2G]QDF]RQ\ 2UGHUHP 2GURG]HQLD 3ROVNL NO ,9 L 9 .U]\ĪHP :DOHF]Q\FK .U]\ĪHP &]\QX %RMRZHJR 3ROVNLFK 6Lá =EURMQ\FK QD =DFKRG]LH RUD] EU\W\MVNLPL $IULFD6WDU,WDO\6WDUL&DPSDLJQ6WDU ĩRQDW\]+DQQą6\JLHW\ĔVNą.ZRF]\ĔVNą]QDQ\PKLVWRU\NLHPV]WXNLZVSyáDXWRUNą ],]DEHOOą*DOLFNą NVLąĪNL(O*UHFR].RVRZD/DFNLHJR  -HVW DXWRUHP ZVSRPQLHĔ ]DW\WXáRZDQ\FK :RMHQQH JZLD]G\ :DUV]DZD  LSRQDGSUDFQDXNRZ\FK]NWyU\FKGRQDMZDĪQLHMV]\FKQDOHĪą&KRURE\NUDMyZ


ร„*'=,(ฤ:6=.2&-,ยซยด&=</,ร„/(.$5=:2-6.2:<ยด1$:<&+2'ฤง67:,(JRUฤ…F\FK  (OHNWURNDUGLRJUDยฟD   L :\EUDQH ]DJDGQLHQLD NOLQLF]QHNDUGLRORJLL  3RQDGWRZHPLJUDF\MQ\PQXPHU]Hร„/HNDU]D:RMVNRZHJRยด]QDMG]LHP\G]LDรก\ ร„6WUHV]F]HQLDยด0HGLFDO5HVHDUFK&RXQFLO7KH7UHDWPHQWRI:RXQG6KRFNร„05& :DU0HPRUDQGXPยด /RQGRQ QUร„6SUDZR]GDQLDยด6SUDZR]GDQLH]SLHUZ V]HJR SRVLHG]HQLD 7RZDU]\VWZD 1DXNRZHJR /HNDU]\ :RMVND 3ROVNLHJR Z =MHGQR F]RQ\P .UyOHVWZLH : %U\WDQML GQLD 9,>@ RUD] ร„9DULDยด 6SUDZR]GDQLH '\UHNWRUD )XQGDFML 5RFNHIHOOHUD Z (XURSLH %UDN OHNDU]\ Z :LHONLHM %U\WDQLL /HNDU]H Z =655 'HPRJUDยฟD D ZRMQD43 L =QLV]F]HQLH .UyOHZVNLHJR .ROHJLXP &KLUXUJyZZ/RQG\QLH44 %H] Zฤ…WSLHQLD HPLJUDF\MQ\ ร„/HNDU] :RMVNRZ\ยด NWyU\ Z]QRZLรก VZRMฤ… PLVMฤŠ ร„JG]LHฤž Z 6]NRFMLยด Z URNX VSHรกQLรก RF]HNLZDQLD Z\UDฤชRQH Z SU]HMPXMฤ…F\FK VรกRZDFK2G5HGDNFML ร„:FKZLOLJG\SU]\VWฤŠSXMHP\GRSRQRZQHJRZ\GDZDQLDยฉ/HNDU]D:RMVNRZHJRยช P\ฤžOL QDV]H ELHJQฤ… NX W\P NROHJRP NWyU]\ ]JLQฤŠOL Eฤ…Gฤจ QD Z\]QDF]RQ\P VWDQRZLVNX Eฤ…Gฤจ Z NDWRZQLDFK ]DERUFyZ WUZDMฤ…F GR RVWDWND QD SRVWHUXQNX OHNDUVNLP ZLPLฤŠLGHDรกyZQDURGRZ\FKLRJyOQROXG]NLFKRUD]EURQLฤ…FSROVNLHJRGRE\WNXNXOWXUDOQHJRLQDXNRZHJR &]Hฤžรผ,FK3DPLฤŠFL :LHU]\P\ ฤชH VรกRZD QDV]H GRWUฤ… GR W\FK NWyU]\ Z RER]DFK MHฤ”FyZ VWDUDMฤ… VLฤŠ QLHฤžรผXOJฤŠLSRPRFFLHUSLฤ…F\PZVSyรกEUDFLRP &KFHP\E\GRGDรก\RQHRWXFK\W\PFRSR]RVWDOLZ.UDMXSHรกQLฤ…FWZDUGฤ…VรกXฤชEฤŠ ]JรกฤŠERNฤ…ZLDUฤ…ZQDV]HRVWDWHF]QH=Z\FLฤŠVWZR45ยด

 %LRJUDP RSUDFRZDQ\ SU]\ ZVSyรกSUDF\ 5\V]DUGD 5\ENL ] %RFKQL PLQ QD SRGVWDZLH SURI GU KDE Q PHG 7RPDV] 3DVLHUVNL 3URI GU KDE -DQ .ZRF]\ฤ”VNL ยฑ MHGHQ ] RMFyZ ZVSyรกF]HVQHM SROVNLHM NDUGLRORJLLร„.DUGLRORJLD3ROVNDยด :DUV]DZD WQUVIRW ร„/HNDU]:RMVNRZ\&]DVRSLVPRSRฤžZLฤŠFRQHZRMVNRZHMVรกXฤชELH]GURZLDPHG\F\QLHLKLJLHQLHยด 3HUWK6]NRFMD OLSLHFW;;;,9QUV ,ELGHPV ,ELGHPV ,ELGHPV ,ELGHPV 43 ,ELGHP 44 ,ELGHP 45 2G5HGDNFMLร„/HNDU]:RMVNRZ\&]DVRSLVPRSRฤžZLฤŠFRQHZRMVNRZHMVรกXฤชELH]GURZLDPHG\F\QLH LKLJLHQLHยด 3HUWK6]NRFMD OLSLHFW;;;,9QUV
5 $)$Ã (672/$56.,

%LEOLRJUD¿D ± $UFKLZXP,QVW\WXWX3ROVNLHJRL0X]HXPLP*HQ6LNRUVNLHJR /RQG\Q

± &HQWUDOQD%LEOLRWHND:RMVNRZD :DUV]DZD Ã&#x201E;/HNDU]:RMVNRZ\´ :DUV]DZD Ã&#x201E;/HNDU] :RMVNRZ\ &]DVRSLVPR SRÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FRQH ZRMVNRZHM VáXĪELH ]GURZLD PHG\F\QLH L KLJLHQLH´ 6]NRFMD 

± -y]HI%URG]NL RSUDF 3ROVNL:\G]LDá/HNDUVNLSU]\8QLZHUV\WHFLHZ(G\QEXUJX5DGD:\G]LDáRZD3ROVNLHJR:\G]LDáX/HNDUVNLHJRSU]\8QLZHUV\WHFLHZ(G\QEXUJX>(G\QEXUJ@ ± =G]LVáDZ*.RZDOVNL)DFKRZHF]DVRSLVPDZRMVNRZHZODWDFKÃ&#x201E;%LXOHW\Q:RMVNRZHM 6áXĪE\$UFKLZDOQHM´ :DUV]DZD QU ± -DQ.ZRF]\Ä&#x201D;VNL:RMHQQHJZLD]G\:DUV]DZD ± 7RPDV]3DVLHUVNL3URIGUKDE-DQ.ZRF]\Ä&#x201D;VNL±MHGHQ]RMFyZZVSyáF]HVQHMSROVNLHMNDUGLRORJLL Ã&#x201E;.DUGLRORJLD3ROVND´ :DUV]DZD WQU ± 5DIDá(6WRODUVNL1DV]NRFNLHM]LHPLÃ&#x201E;1RZ\0HG\N´ :DUV]DZD ZU]HÄ&#x17E;QLDQU 

± 5DIDá(6WRODUVNL3RGFKRUÄ&#x2026;ĪRZLHÃ&#x201E;1RZ\0HG\N´ :DUV]DZD ZU]HÄ&#x17E;QLDQU 

± 5DIDá(6WRODUVNL6áXĪED]GURZLD.RUSXVX3ROVNLHJRÃ&#x201E;1RZ\0HG\N´ :DUV]DZD PDMD QU 

± 7DGHXV]7RPDV]HZVNL:\ELWQ\3OHV]HZLDQLQ±:LNWRU7RPDV]HZVNLOHNDU]XF]RQ\VSRáHF]QLN Ã&#x201E;5RF]QLN3OHV]HZVNL´ 3OHV]HZ ± :LNWRU7RPDV]HZVNL1DV]NRFNLHM]LHPL:VSRPQLHQLDZRMHQQH]HVáXĪE\]GURZLDL]3ROVNLHJR :\G]LDáX/HNDUVNLHJRZ(G\QEXUJX/RQG\Q


„N

O

N

O

M

N

I

S

M

O

R

I

A

R”

$ + 7 .) â$ + $ .. '2016, nr 367, s. 233-236

0*5)$507(5(6$:à$'&=<.*Ï56.$ SDĨG]LHUQLNDUZGQLXLPLHQLQ7HUHV\Z0X]HXP)DUPDFMLLPSURI-DQD 0XV]\ĔVNLHJR Z àRG]L SU]\ SODFX :ROQRĞFL RGE\áR VLĊ VSRWNDQLH SRĞZLĊFRQH SDPLĊFL PJU IDUP 7HUHV\ :áDGF]\N*yUVNLHM ]PDUáHM JUXGQLD U LQLFMD WRUNLSRZVWDQLDWHMSODFyZNL:HZVSRPQLHQLRZ\PVSRWNDQLXXF]HVWQLF]\OLáyG]F\ IDUPDFHXFL NROHĪDQNL L NROHG]\ ]H VWXGLyZ D WDNĪH FyUND UyZQLHĪ IDUPDFHXWND $OHNVDQGUD 5RNRZVND RUD] GU :RMFLHFK *LHUPD]LDN G\UHNWRU *áyZQHM %LEOLRWHNL /HNDUVNLHMZVSyáLQLFMDWRUáyG]NLHJRPX]HXPLMHJRSLHUZV]\G\UHNWRU 7HUHVD:áDGF]\N*yUVNDXNRĔF]\áDVWXGLDIDUPDFHXW\F]QHQD:\G]LDOH)DUPD FHXW\F]Q\P $NDGHPLL 0HG\F]QHM Z àRG]L 3UDFRZDáD SU]H] ZLHOH ODW Z DSWHFH V]SLWDOQHM Z 6]SLWDOX LP 0LNRáDMD 3LURJRZD Z àRG]L D SRWHP Z ODERUDWRULXP 3DĔVWZRZHJR=DNáDGX+LJLHQ\:HWHU\QDU\MQHM1DVWĊSQLHREMĊáDSRVDGĊNLHURZQLND DSWHNLQDXO.RV\QLHUyZ*G\ĔVNLFKZàRG]L:URNXX]\VNDáD]H]ZROHQLH QDSURZDG]HQLHMHMMDNRDSWHNLSU\ZDWQHMSRGQD]ZąÄ2SDWU]QRĞü´DSRWHPXWZRU]\áD UyZQLHĪ$SWHNĊÄ$NDGHPLFNą´ZàRG]L3R]ZROHQLHQDSURZDG]HQLHDSWHNLRGELH UDQHZyZF]DV Z0LQLVWHUVWZLH=GURZLDQRVLáRQXPHUE\áDWRZLĊFMHGQD]SLHUZ V]\FKDSWHNSU\ZDWQ\FKZ3ROVFH :W\PVDP\PURNXJG\7HUHVD:áDGF]\N*yUVNDSRGMĊáDZ\]ZDQLHVDPRG]LHO QHJRSURZDG]HQLDDSWHNLZRNUHVLHSU]HPLDQXVWURMRZ\FK]DLQVSLURZDáDSRZVWDQLH SU\ZDWQHM+XUWRZQL/HNyZÄ0HGLFLQHV´ZàRG]LNWyUDGDáDSRF]ąWHNQRWRZDQHMG]LĞ QDJLHáG]LH¿UPLHG]LDáDMąFHMQDU\QNXRFKURQ\]GURZLD3HOLRQ6$3HáQLáDZQLHMQD VDP\PSRF]ąWNXIXQNFMĊNLHURZQLNDKXUWRZQLDQDVWĊSQLHSU]H]ODWE\áDREHFQD ZĪ\FLX¿UP\ 7HUHVD :áDGF]\N*yUVND E\áD DNW\ZQą G]LDáDF]Ną RGURG]RQHJR VDPRU]ąGX ]DZRGRZHJRDSWHNDU]\3U]H]GZLHNDGHQFMH E\áDSU]HZRGQLF]ąFą2NUĊ JRZHJR 6ąGX $SWHNDUVNLHJR D QDVWĊSQLH SU]H] NROHMQH GZLH NDGHQFMH  5]HF]QLNLHP 2GSRZLHG]LDOQRĞFL =DZRGRZHM SU]\ 2NUĊJRZHM ,]ELH $SWHNDUVNLHM ZàRG]L&LHV]\áDVLĊSRZV]HFKQ\PV]DFXQNLHPDSWHNDU]\:ĞURGRZLVNXDSWHNDU VNLPE\áDDNW\ZQDGRRVWDWQLFKFKZLO :VSRPLQDPJUIDUP3DZHá6WHOPDFKSUH]HVàyG]NLHM2NUĊJRZHM,]E\$SWHNDU VNLHMNWyU\ZDSWHFHPJU*yUVNLHMRGE\ZDáVWDĪÄ:SRLáDZHPQLH]DVDG\HW\F]QH NWyU\P VDPD KRáGRZDáD =DZLHUDMą VLĊ RQH Z VáRZDFK áDFLĔVNLHM SDUHPLL ± salus

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
„NON OMNIS MORIAR”

aegroti suprema lex esto >GREUR ]GURZLH FKRUHJR QDMZ\ĪV]\P SUDZHP@ 3DFMHQFL NWyU]\SU]\FKRG]LOLGRQDV]HMDSWHNLPRJOLQD1LHMSROHJDü3RFLHV]DáDLFKLGDZDáD QDG]LHMHQDZ\]GURZLHQLH%\áDZUDĪOLZDQDOXG]NLHVSUDZ\0LDáDVáXFKVSRáHF]Q\ $SWHNDU]HFHQLOL-ą]DUR]OHJáąLGRJáĊEQąZLHG]Ċ]DZRGRZąRUD]]DPąGURĞüĪ\FLRZą &KĊWQLHNRU]\VWDOL]WHJR ĪHG]LHOLáDVLĊGRĞZLDGF]HQLDPL]DZRGRZ\PL=MHMLQLFMD W\Z\]URG]LáVLĊZ2NUĊJRZHM,]ELH$SWHNDUVNLHMZàRG]L]Z\F]DMZUĊF]DQLDNRGHNVX HW\NLDSWHNDU]DZVWĊSXMąF\PGR]DZRGXIDUPDFHXWRP´ 7HUHVD:áDGF]\N*yUVNDDQLPRZDáDZLHOHLQLFMDW\ZSRĞZLĊFRQ\FKDSWHNDUVWZX &]\QQLHXF]HVWQLF]\áDZG]LDáDOQRĞFL0X]HXP)DUPDFMLLPSURI-DQD0XV]\ĔVNLHJR ZàRG]L Ä-HMSRZRáDQLHPE\áSLĊNQ\]DZyGIDUPDFHXW\NWyUHPXVLĊSRĞZLĊFLáD]EH]JUD QLF]Qą SDVMą SU]H] SRQDG ODW ± ZVSRPLQD $QQD 'U]HZRVND NXVWRV] 0X]HXP )DUPDFMLLPSURI-DQD0XV]\ĔVNLHJRZàRG]L±6QXáDPDU]HQLDRXWZRU]HQLXZàRG]L 0X]HXP )DUPDFML :LHG]LDáD ĪH Z ]ELRUDFK NROHĪDQHN L NROHJyZ IDUPDFHXWyZ QD VWU\FKDFK L SLZQLFDFK VWDU\FK DSWHN ]QDMGXMą VLĊ SUDZG]LZH VNDUE\ &KFLDáD ]JUR PDG]Lü MHRGUHVWDXURZDüRFDOLüRG]DSRPQLHQLD=DSRF]ąWNRZDáD ERJDWąMXĪG]LVLDM NROHNFMĊ]ELRUyZ SU]HND]XMąFNLONDQDĞFLHFHQQ\FKSU]HGPLRWyZDSWHNDUVNLFK´ 2VZRMHM]DZRGRZHMSURIHVML7HUHVD:áDGF]\N*yUVND ]Z\NáDPyZLüÄ7REDUG]R WUXGQ\ RGSRZLHG]LDOQ\ DOH L SLĊNQ\ ]DZyG GDMąF\ ZLHOH VDW\VIDNFML ER SU]HFLHĪ DSWHNDU]WURV]F]\VLĊR]GURZLHOXG]L']LĊNLWHPXĪHMHVWHPIDUPDFHXWNąF]XMĊ VLĊ RVREąVSHáQLRQą]DZRGRZR´ 7HUHVD :áDGF]\N*yUVND VSRF]\ZD QD FPHQWDU]X U]\PVNRNDWROLFNLP SRG ZH]ZDQLHPĞZ5RFKDSU]\XO=JLHUVNLHMZàRG]L 0X]HXP )DUPDFML LP SURI -DQD 0XV]\ĔVNLHJR Z àRG]L RWZDUáR SRGZRMH GOD ]ZLHG]DMąF\FKPDUFDURNX-HJRVLHG]LEąMHVWNDPLHQLFDSU]\ SO:ROQRĞFL ZNWyUHMRGUIXQNFMRQXMHQDMVWDUV]DG]LDáDMąFDQLHSU]HUZDQLHáyG]NDDSWHND 3DWURQHPSODFyZNLMHVWSURI-DQ.D]LPLHU]0XV]\ĔVNL ERWDQLNLIDUPD FHXWDZVSyáRUJDQL]DWRU :\G]LDáX)DUPDFML8QLZHUV\WHWXàyG]NLHJRLMHJRSLHUZV]\ G]LHNDQ Z ODWDFK  D WDNĪH ZVSyá]DáRĪ\FLHO L SLHUZV]\ SUH]HV 3ROVNLHJR 7RZDU]\VWZD )DUPDFHXW\F]QHJR Z ODWDFK  RUD] áyG]NLHJR RGG]LDáX WHM LQVW\WXFML Redakcja


0JUIDUP7HUHVD:รกDGF]\N*yUVND $UFKLZXP*รกyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD
„NON OMNIS MORIAR”

0X]HXP)DUPDFMLZàRG]LRGOHZHM-DNXE.RVVRZVNL-DQ.DOLQND:RMFLHFK*LHUPD]LDN $UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD

0X]HXP)DUPDFMLZàRG]LRGSUDZHM7RPDV]2VDGRZVNLFyUND$OHNVDQGUD]PĊĪHP SRĞURGNX:RMFLHFK*LHUPD]LDN-DNXE.RVVDNRZVNL RGOHZHM

$UFKLZXP*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM :DUV]DZD


N

A

S

1

A

U

T

O

R

Z

Y

AGNIESZKA BÃ&#x201C;JKO NLHURZQLN']LDáX6WDUHM.VLÄ&#x2026;ĪNL0HG\F]QHM*áyZQHM %LEOLRWHNL/HNDUVNLHM=Z\NV]WDáFHQLDDQWURSRORJNXOWXU\ $EVROZHQWNDSRG\SORPRZ\FKVWXGLyZ]]DNUHVXVSRáHF]QHM RGSRZLHG]LDOQRÄ&#x17E;FLEL]QHVXREHFQLHZWUDNFLHQDXNLQD GUXJLPSRG\SORPRZ\PNLHUXQNX±PHQHGĪHUyZNXOWXU\ Z6]NROH*áyZQHM+DQGORZHM-HMSDVMÄ&#x2026;VÄ&#x2026;NVLÄ&#x2026;ĪNLLOXG]LH FRVWDUDVLÄ&#x160;áÄ&#x2026;F]\üZĪ\FLXLSUDF\]DZRGRZHM

:2-&,(&+*,(50$=,$. GUQSU]\UIDUPDFHXWDG\UHNWRU*áyZQHM%LEOLRWHNL /HNDUVNLHMLP6WDQLVáDZD.RQRSNL=DáRĪ\FLHOLSLHUZV]\ G\UHNWRU0X]HXP)DUPDFMLZà RG]LSU]HZRGQLF]Ä&#x2026;F\ .RPLVML)DUPDNRSHLSU]\8U]Ä&#x160;G]LH5HMHVWUDFML3URGXNWyZ /HF]QLF]\FK:\UREyZ0HG\F]Q\FKL3URGXNWyZ %LREyMF]\FKF]áRQHN3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD)DUPDFHXW\F] QHJR3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD)DUPDNRHNRQRPLF]QHJR L3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD)DUPDNRORJLF]QHJR $XWRUOLF]Q\FKRSUDFRZDÄ&#x201D;LDUW\NXáyZ ZF]DVRSLVPDFK SROVNLFKL]DJUDQLF]Q\FK ]G]LHG]LQ\KLVWRULLIDUPDFML LPHG\F\Q\IDUPDNRHNRQRPLNLRUD]IDUPDNRORJLL

SYLWIA GAJEWSKA PJU]GURZLDSXEOLF]QHJR $EVROZHQWND:DUV]DZVNLHJR8QLZHUV\WHWX0HG\F]QHJR 3UDFRZQLN GRNXPHQWDOLVWD &HQWUXP,QIRUPDFML0HG\F]QHM *áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM

A NDRZEJ K RZYSZTOF KUNERT GUKDEKLVWRU\NG]LHMyZQDMQRZV]\FK3ROVNL$XWRU ZVSyáDXWRUEÄ&#x2026;GĨUHGDNWRUSRQDGSXEOLNDFMLZW\P SU]HV]áRNVLÄ&#x2026;ĪHN2VWDWQLVHNUHWDU]5DG\2FKURQ\ 3DPLÄ&#x160;FL:DONL0Ä&#x160;F]HÄ&#x201D;VWZDZODWDFKSURIQDG]Z $NDGHPLL2EURQ\1DURGRZHMZODWDFKRGU SUDFXMHZ0LQLVWHUVWZLH.XOWXU\L']LHG]LFWZD1DURGRZHJR

*5=(*25=à 8.206., SURI]ZGUKDEKLVWRU\N8QLZHUV\WHW$GDPD0LFNLHZLF]D Z3R]QDQLX=DLQWHUHVRZDQLDEDGDZF]HNRQFHQWUXMHZRNyá SUREOHPDW\NLKLVWRULLSROLW\F]QHMLZRMVNRZHM RUD]DQWURSRORJLLNXOWXU\NUHVyZZVFKRGQLFKL]DFKRGQLFK 5]HF]\SRVSROLWHM ;,;L;;Z $XWRUNVLÄ&#x2026;ĪHNOLF]Q\FK DUW\NXáyZQDXNRZ\FKUHFHQ]MLDWDNĪHQRWELRJUD¿F]Q\FK ZVáRZQLNDFKLHQF\NORSHGLDFK áÄ&#x2026;F]QLHRNRáRSR]\FML 

POWRÃ&#x201C;T DO SPISU TREÅ&#x161;CI


6</:,$1,(:,$'206.$ PJUSV\FKRORJLL $EVROZHQWND6]NRá\:\ĪV]HM3V\FKRORJLL6SRáHF]QHM Z:DUV]DZLH6WXGLDSRG\SORPRZH],QIRUPDFML1DXNRZHM QD8QLZHUV\WHFLH:DUV]DZVNLP3UDFRZQLN GRNXPHQWDOLVWD &HQWUXP,QIRUPDFML0HG\F]QHM*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM

/,/,$1$526,Ä&#x201C;6.$ PJULQĪ\QLHUĪ\ZLHQLDF]áRZLHND $EVROZHQWND6]NRá\*áyZQHM*RVSRGDUVWZD:LHMVNLHJR Z:DUV]DZLH3UDFRZQLN GRNXPHQWDOLVWD &HQWUXP ,QIRUPDFML0HG\F]QHM*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM

RYSZARD RYBKA DEVROZHQW,QVW\WXWX+LVWRULL8QLZHUV\WHWX-DJLHOORÄ&#x201D;VNLHJR 3U]HGPLRWHPMHJRSUDFEDGDZF]\FKVÄ&#x2026;/HJLRQ\3ROVNLHZODWDFK G]LHMHZRMVNDLHOLWVSRáHF]Q\FK,,5]HF]\SRVSROLWHM RUD]NDPSDQLDZU]HÄ&#x17E;QLRZDU:VSyáDXWRUNVLÄ&#x2026;ĪHN5ocznik 2¿FHUVNL1DMOHSV]D%URÄ&#x201D;3ODQPRELOL]DF\MQ\Ã&#x201E;:´LMHJR UR]ZLQLÄ&#x160;FLH$ZDQVHR¿FHUVNLHZ:RMVNX3ROVNLP $XWRUOLF]Q\FKDUW\NXáyZLELRJUDPyZ

0 ,526à $:$62%&=$. PJUELEOLRWHNR]QDZVWZDLLQIRUPDFMLQDXNRZHM$EVROZHQWND %LEOLRWHNR]QDZVWZDL,QIRUPDFML1DXNRZHM80&6Z/XEOLQLH 3UDFRZQLN*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHMZ:DUV]DZLH

5 $)$à (672/$56., ]DMPXMHVLÄ&#x160;KLVWRULÄ&#x2026;ZRMVNRZRÄ&#x17E;FL;,;L;;ZLHNX $XWRUZVSyáDXWRUEÄ&#x2026;GĨUHGDNWRUSRQDGNVLÄ&#x2026;ĪHN DUW\NXáyZLNLONXQDVWXZ\VWDZ2GUUHGDNWRU QDF]HOQ\NZDUWDOQLNDÃ&#x201E;0DUV3UREOHPDW\NDL+LVWRULD :RMVNRZRÄ&#x17E;FL6WXGLDL0DWHULDá\´ /RQG\Q±:DUV]DZD ZODWDFK]DVWÄ&#x160;SFDUHGDNWRUDQDF]HOQHJRSyáURF]QLND Ã&#x201E;3U]HV]áRÄ&#x17E;üL3DPLÄ&#x160;ü%LXOHW\Q5DG\2FKURQ\3DPLÄ&#x160;FL:DON L0Ä&#x160;F]HÄ&#x201D;VWZD´ :DUV]DZD :áDÄ&#x17E;FLFLHOZDUV]DZVNLHM2¿F\Q\ :\GDZQLF]HMÃ&#x201E;$GLXWRU´

DOROTA UBYSZ OHNDU]ZHWHU\QDULL $EVROZHQWND$NDGHPLL5ROQLF]HMZ/XEOLQLH6WXGLD SRG\SORPRZH],QIRUPDFML1DXNRZHMQD8QLZHUV\WHFLH :DUV]DZVNLP3UDFRZQLN NXVWRV] &HQWUXP,QIRUPDFML 0HG\F]QHM*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM


Ã&#x201E;/HNDU]:RMVNRZ\&]DVRSLVPRSRÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FRQHZRMVNRZHMVáXĪELH]GURZLDPHG\F\QLH LKLJLHQLH´ 3HUWK6]NRFMD OLSLHFW;;;,9QU UHSULQWZ\NRQDQ\Z*áyZQHM %LEOLRWHFH/HNDUVNLHM]H]ELRUyZDUFKLZDOQ\FK$QGU]HMD.U]\V]WRID.XQHUWD =DáÄ&#x2026;F]QLN GR DUW\NXáX 5DIDáD ( 6WRODUVNLHJR Ã&#x201E;*G]LHÄ&#x17E; Z 6]NRFML«´ F]\OL Ã&#x201E;/HNDU] :RMVNRZ\´ QD Z\FKRGĨVWZLHÃ&#x201E;%LXOHW\Q*áyZQHM%LEOLRWHNL/HNDUVNLHM´QUV GRVWÄ&#x160;SQ\W\ONRZZHUVMLGUXNRZDQHM 

POWRÃ&#x201C;T DO SPISU TREÅ&#x161;CI


Biuletyn GBL nr 367, 2016  – Wydanie jubileuszowe  

Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej ukazywał się w latach 1952 – 2002 (z przerwą w latach 1979 – 1983). Periodyk został wznowiony w 2016...

Biuletyn GBL nr 367, 2016  – Wydanie jubileuszowe  

Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej ukazywał się w latach 1952 – 2002 (z przerwą w latach 1979 – 1983). Periodyk został wznowiony w 2016...

Advertisement